Sunteți pe pagina 1din 16

TEMATICA PROSEMINARELOR ŞI SEMINARELOR LA ISTORIA ROMEI ANTICE

Seminare

Tema I. Cadrul geografic a Peinsulei apenine

1. Aşezarea geografică a Peninsulei Apenine


2. Particularităţile fizice ale Italiei: clima, relieful, resursele naturale
3. Structura adiministrativă a Italiei
4. Indoeuropenizarea Italiei, componenta ei etnolingvistică

Bibliografie:
Surse istorice
Condurachi E., Iliescu V., Crestomaţie de texte privitoare la istoria antică, Bucureşti 1963, p. 137-
138.
Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко. М., 1962, с. 31-40 (отрывки
из Полибия)

Lucrări generale:
Bârzu Ligia, Naniu-Ursu Rodica, Istoria Romei Antice, Bucureşti 2004, p. 9-14;
Berştein Serge, Milza Pierre, Istoria Europei, vol. I, Istitutul european 1998, p. 199-207;
Bordet Marcel, Istoria Romanilor, Bucureşti, 1998, p. 9-16;
Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti 1982, p. 303-304, 572-573, 572;
Istoria Romei antice, red. I. V. Kuzişcin, Chişinău, 1992, p. 28-35;
Istoria universală, vol. I, Bucureşti 1958, cap. XXII, §2;
Matei Horia, O Istorie a Romei antice, Bucureşti 1979, p. 23-24;
Matei Horia, Enciclopedia antichităţii, Bucureşti, 1995, p. 180-181;
Mommsen Theodor, Istoria romană, vol. I, Bucureşti, 1987, p. 20-22;
Larousse, Dicţionarul civilizaţiei romane, Bucureşti 2003, p. 81-82, 102-103, 115-118;
Всемирная история, том I., M. 1956, гл. XXVII, §2;
История древнего Рима, под ред., В. И. Кузищин, (любое издание, гл. III);
История Европы, том I., М. 1988, с. 173-182;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, с. 36-44;
Машкин Н., История древнего Рима, М., 1956, с. 65-68;
Словарь античности, М. 1989, с. 237-238;

1
Tema IV. ETRUSCII

1. Originea etruscilor
2. Economia etruscilor
3. Societatea şi structura politică a etruscilor
4. Contribuţia civilizaţiei etrusce la crearea şi evoluţia culturii romane

Bibliografie
Surse istorice:
Herodot, Istorii, vol. I, cartea I, 1994;
Геродот, История, I, 1994;
Crestomaţie de texte privitoare la istoria antică, Bucureşti 1962, p. 138-139;

Lucrări generale
Bordet Marcel, Istoria Romei antice, Bucureşti 1998;
Drâmbă O., Istoria culturiişi civilizaţiei, vol. I, Bucureşti 1985, p. 671-704, ediţie definitivă, vol. III,
Bucureşti 1997, cap. III;
Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti 1992, p. 303-304;
Cizek Eugen, Istoria Romei, Bucureşti 2002, p. 26-28;
Horia Matei, Enciclopedia antichităţii, Bucureşti 1995, p. 126;
Horia Matei, O istoriea Romei antice, Bucureşti 1999, p. 31-34;
Istoria Universală, vol. I, Bucureşti 1958, cap. XXVII, §2;
Bâzgu Ligia, Ursu-Naniu Rodică, Bolgâltea Mihai, Istoria Romei Antice, Bucureşti cap. VI;
Istoria romei antice, red. V. I. Kuzişin, Chişinău, 1992, cap. IV;
Indro Montaneli, Roma. O istorie inedită, Bucureşti 1995, cap. II;
Всемирная история, том., I, IV, M. 1956, гл. XXII, § 2;
Исторя европы, том, I, М. 1988, с. 176-178;
История древнего Рима, под ред., В. И. Кузищин, М. 2003, гл. IV;
История древнего Мира, в 3-х частях, часть 2 (любое издание).
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, с. 46-48;
Машкин Н., История древнего Рима, М., 1956, с. 74-82;
Советская историческая энциклопедия, том 16, с. 673-675;

Studii:
Немировский А. И., Этруски. От мифа к истории, М, 1983;
Буриан Я., Махова Б., Загадочные этруски, М. 1970;

2
Tema V. LUPTELE PLEBEILOR CU PATRICIENII

1. Problema oiginii patricienilor şi a plebeilor în literatura istorică


2. Cauzele luptei dintre patricieni şi plebei
3. Apariţia tribunatului poporului şi a comiţiilor tribute
4. Legile ..................
5. A treia etapă a luptei dintre patricieni şi plebei. Consecinţele plebeilor cu patricienii

Bibliografie
Surse istorice
Titus Livius., De la fondarea romei. II, 23-24, 32-33; III, 33-34, 55; IV, 1, 2, 6, 35-36, 42; VI, 35-
36; VIII, 28; X, 6.
Fragmente din titus Livius În: Condurachi Em., Iliescu VI. Crestomaţie de texte privitoare la istoria
antică, Хрестоматие по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко. М., 1962, с. 54-81;
Хрестоматие по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузишина. М., 1987, с. 36-46.

Lucrări generale
Bordet Marcel, istoria Romei antice, Bucureşti 1998, cap. IV;
Cizec Eugeniu, istoria Romei, Bucureşti 2002, p. 45-50;
Istoria Romei antice, Chişinău 1992, p. 48-53;
Istoria Universală, vol. II. Bucureşti 1979, p. 51-53;
Indro Montonelli, Roma. O istorie inedită, Bucureşti 1995, p. 48-55;
Matei Horia. O istorie a Romei antice, Bucureşti 1979, p. 51-53;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice, Bucureşti 1958, cap. VI, VII;
Momsen Theodor, Istoria romană, vol. I, Bucureşti 1987, p. 159-191;
Всемирная история, том., II, M, 1956, гл. V, § 3;
История древнего Рима, под ред., В. И. Кузишчин, М. 1981, c. 51-60, ed. III, p. 53-57;
Исторя Eвропы, том, I, М. 1988, с. 352-357, 360-361;
История древнего Мира, в 3-х частях, часть 2 (любое издание), лекция 24, § 2;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, с. 60-65, 77-100;
Машкин Н., История древнего Рима, М., 1956, с. 104-121;
Немировский А. И, История раннего Рима и Италии, Воронеж, 1962, глава XI;

Studii
Боров К. В. Борьба патрициев и плебеев в римском государстве// BДИ, 1990, № 2;
Нечай Ф. М., Образование римского государства. Минск, 1972, с. 113-114, 172-187;
Утченко С. Л. Происхождение плебейской организации. // BДИ, 1947, № 1.

3
TEMA VI. SOCIETATEA ROMANĂ DUPĂ LEGILE CELOR XII TABLE

1. Structura socială a Romei în secolul al V-lea a. Chr.


2. Relaţiile de rudenie şi familiale în secolul al V-lea a. Chr.
3. Organizarea judecătorească şi procedura juridică după legile celor XII table

Bibliografie
Surse istorice
Titus Livius, De la fondarea romei, III, 33-34// vol. I., Bucureşti, 1959, p. 257-260;
Condurachi E, Iliescu V., Crestomaţie de texte privitoare la istoria antică, Bucureşti 1963, p. 149-
160;
Тит Ливий, От основания города, III, 33-34// Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под
ред. С. Л. Утченко, М., 1962, с. 60-61;
Законы XII таблиц// Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко, М.,
1962, с. 62-72; Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузишина. М., 1987, с.
28-35.

Lucrări generale
Cizec Eugeniu, Istoria Romei, Bucureşti 2002, p. 50-52;
Istoria Romei antice. Chişinău, 1992, p. 51-52;
Istoria universală, vol. II, Bucureşti, 1958, capit. V, § 3, p. 105;
Enciclopedia civilizaţiei romane. Bucureşti 1982, p. 420;
Maşkin N. A. Istoria Romei antice. Bucureşti 1958, cap. VI;
Древние цивилизации, М., 1989, с. 392-393;
Всемирная история, том., II, M, 1956, гл. V, § 3, с. 103-104;
История древнего Рима, под ред., В. И. Кузишчин, М. 1988;
История европы, том, I, М. 1988, с. 356;
История древнего Мира, в 3-х частях, часть 2 (любое издание), лекция 24, § 1;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, с. 82-87;
Машкин Н., История древнего Рима, М., 1956, с. 110-112;
Немировский А. И, История раннего Рима и Италии, Воронеж, 1962,
с. 245-247;
Нечай Ф. М., Образование римского государства. Минск, 1972, с. 131-140;

Studii
Всеобщая история государства и права, Под. ред. К. И. Батыра, М., 1997, с. 69-74.

4
Tema VII. INSTITUŢIILE DE STAT ALE REPUBLICII ROMANE

1. Instituţiile de stat şi tipurile lor: a) senatul, b) comiţiile, c) magistraturile ordinare şi extraordinare


2. Armata romană în sec. III-II a. Chr.
3. Caracterul statului roman în aprecierea lui Polibiu

Bibliografie
Surese istorice
Polybios. Istorii. Bucureşti, 1966, VI, 13 Bucureşti, 1966, p. 463-509;
Полибий. Всеобшая история// Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л.
Утченко, М., 1962, с. 81-83, с. 99-115; Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И.
Кузишина. М., 1987, с. 47-56;
Condurachi Em., Iliescu Vl., Crestomaţie de texte privitoare la istoria antică. Bucureşti 1963, p. 146;

Lucrări generale
Bordet Marcel, Istoria Romei antice, Bucureşti 1998, cap. VI. § 3;
Enciclopedia civilizaţiei romane. Bucureşti, 1982, p. 22, 92-94, 463-464, 715-716;
Cizec Eugeniu, istoria Romei, Bucureşti 2000, p. 52-56;
Drâmbă Ovidiu., Istoria culturii şi civilizaţiei. Vol. I., Bucureşti, 1985, p. 713-720, ediţiei definitivă,
1997, vol. III, p. 239-245;
Intro Montanelli, Roma o istorie inedită, Bucureşti 1995, cap. IX;
Istoria Romei antice. Chişinău, 1992, p. 53-56;
Istoria universală, vol. II., Bucureşti, 1958, Cap. V, p. 101-102, cap. X,
p. 112, 274-272;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice. Bucureşti, 1958, capit. VII, § 2;
Mommsen Theodor., Istoria romană. Bucureşti, 1987, p. 183-194, cap. II-III;
Всемирная история, том, II, М. 1956;
История европы, том, I, М. 1988, с. 369-371;
История древнего Мира, в 3-х частях, часть 2 (любое издание), M. 1982, 1983, 1989, лекция
24, § 5;
История древнего Рима, под ред., В. И. Кузишчин, М. 1981, c. 60-64, изд. III, 1997, c. 57-60;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, глава IX;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, с. 127-136;
Моммзен Теодор., Римская история., том. I, (любое издание), гл. II-III;
Studii

Всеобщая история государства и права, Под. ред. К. И. Батыра, М., 1997, с. 74-78;
Утченко С. Л., Политические учения древнего Рима III-I ввю до н. э. 1977, с. 145-157;
Трухина, Политика и политики « золотого века» римской республики. М., 1981, с. 25-40;

5
Tema VIII. ECONOMIA SOCIETĂŢII ITALICE ÎN SECOLELE II-I A. CHR.

1. Agricultura şi relaţiile agrare


2. Meşteşugurile
3. Comerţul şi circulaţia banilor

Bibliografie
Surse istorice
Cato. Despre agricultură. // Condurachi Em., Iliescu VI. Crestomaţie de texte privitoare la istoria
antică, Bucureşti 1963., p. 163-166;
Като. О земледелии // Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко, М.,
1962, с. 188-183, с. 191-115; Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И.
Кузишина. М., 1987, с. 58-74; Учение земледельцы Древней Италии. Ленинград, 1970, с. 28-
57;
Варрон., Сельское хозяйство. // Ibidem, c. 55-76 ;Хрестоматия по истории древнего Рима. Под
ред. С. Л. Утченко. М., 1962, с. 355-364;

Lucrări generale
Marcel Bordet, Istoria Romei antice, Bucureşti 1998, p. 64-69, 176-180;
Eugeniu Cizek, Istoria Romană, Bucureşti 2000, p. 73-76, 117-119;
Drâmbă Ovidiu., Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Bucureşti, 1985, p. 720-724, ediţia definitivă
1997, vol. IIi, p. 259-265;
Enciclopedia civilizaţiei romane., Bucureşti 1982, p. 35-36, 212-213, 486-490;
Istoria Romei antice, Chişinău 1992, p. 92-97;
Istoria Universală, vol. II., Bucureşti 1958, capit. XI, §1;
Lascu Nicolae, Cum trăiau romanii, Bucureşti 1965, p. 13-111;
Mommsen Theodor, Istoria romană, vol. I, p. 257-262, 477-493, vol. II p. 221-226, Bucureşti 1987,
p. 477-493;
Всемирная история, том., II, M, 1956, гл. XI, § 1;
История древнего Рима, под ред., В. И. Кузишчин, М. 1981, c. 08-113, изд. III, 1997, c. 102-
108;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, c. 156-161;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, с. 189-195;

Studii
Кузищин В. И., Римское рабовладельческое поместье II в. до н. э., М., 1973, гл. I, II, V;
Сергеенко М. Е., Очерки по сельскому хозяйству Древней Итаии. М. -Л., 1958;
Сергеенко М. Е., Ведение // Учение земледельцы Древней Италии., Ленинград 1970, с. 5-14;
Сергеенко М. Е., Простые люди Древней Италии. М. -Л., 1964, с. 5-22, 61-78.

6
Tema IX. SCLAVIA ÎN SOCIETATEA ROMANO-ITALICĂ ÎN SECOLELE II-I A. CHR.

1. Particularităţile sclaviei clasice


2. Izvoarele sclaviei
3. Categoriile de sclavi şi utilizarea muncii lor în sfera de producţie
4. Utilizarea sclavilor în sfera neproductivă
5. Situaţia economică şi juridică a sclavilor
6. Liberţii
7. Formele de protest ale sclavilor

Bibliografie

Surse istorice
Cato, Despre agricultură., // Condurachi Em., Iliescu VI. Crestomaţie de texte privitoare la istoria
antică, Bucureşti 1963, p. 163-166;
Като. О земледелии // Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко, М.,
1962, с. 190-192, ; Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузишина. М.,
1987, с. 64-67;
Варрон., Сельское хозяйство. //Учение земледельцы Древней Италии. Ленинград, 1970, с. 63-
65;

Lucrări generale
Istoria Romei antice. Chişinău 1992, p. 89-92;
Istoria universală, vol. II. Bucureşti, 1958, p. 328-333;
Lascu Nicolae. Cum trăiau romanii. Bucureşti, 1965, p. 305-327.

Studii
Кузищин В. И., Аттическое классическое рабство. М., 1990, с. 163-200, 253-258.
Кузищин В. И., Эволюция италийского земледелия и возрастание эксплуатации рабского
труда// Вестник МГУ. «История», 1986, Nr. 5.
Кузищин В. И., Нормы и степени эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии
II в. До н. э. – I в. н. э. // Античное общество. М., 1967, с. 38-45.
Кузищин В. И., Проблема рабства у Пловта и Катона// ВДИ, 1964, Nr. 3, с. 81-90.

7
Tema X. MIŞCAREA AGRARĂ ŞI DEMOCRATICĂ A FRAŢILOR GRACCHI

1. Premisele reformelor fraţilor Gracchi


2. Programa agrară a lui Tiberius Gracchus şi realizarea ei
3. Activitatea legislativa a lui Caius Gracchus
4. Consecinţele reformelor fraţilor Gracchi

Bibliografie

Surse istorice:
Appian., Războaiele civile, Bucureşti 1957, I, p. 7-8;
Plutarh., Vieţi paralele (Tiberius Gracchus, 8-21) vol. Bucureşti 19. . ;
Ibidem, Caius Gracchus (4-18);
Condurachi Emil, Iliescu, Crestomaţie de texte privitoare la istoria antică, Bucureşti 1983, p. 174-
179;
Плутарх., Сравнительное……………., том III, ( Тиберии Гракх, 8-21)
Там же, Гаи Гракх, 4-18.
Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко. М., 1962, с. 210-235.
Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузишина. М., 1987, с. 85-112.

Lucrări generale
Bordet Marcel, Istoria Romană, Bucureşti 1998, p. 131-135;
Berstein Serge, Milza pierre, Istoria Europei, vol. II, Bucureşti 1998, p. 242-247;
Cizec Eugen, istoria Romei, Bucureşti 2002, p. 117-124;
Indro Montanelli, Roma. O istorie inedită, Bucureşti, 1995, cap. XIX;
Istoria Universală vol. II, Bucureşti 1958, cap. XI, §. 2;
Istoria Romei antice, redacţia, V. I. Kuzişin, Chişinău 1992, cap. X;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice, Bucureşti 1958, cap. XIII;
Mommesen Theodor, Istoria Romană, vol. II, Bucureşti 1987, p. 41-74;
Всемирная история, том, II, М. 1956, гл. XX;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, глава XI, §. 3;
Моммзен Теодор., Римская история., том. III, (любое издание), гл. II-III;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, гл. II;

Studii
Кузищин В. И., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
Tema XI. Războiul cu aliaţii

1. Premisele războiului aliaţilor


2. Organizarea politică şi militară a aliaţilor
3. Mijloacele de luptă militare şi politice ale romanilor cu aliaţii
4. Consecinţele războiului cu aliaţii

Bibliografia
Appion, Războaile civile, Bucureşti 1957, p. 34-41, 43, 46-47, 49-50, 53;
Aulus Gelline, Nopţile antice, X, 3, Bucureşti 1965, (p. 245);
Theodor Mommsen, istoria Romană, Ii, cap., XVII, p. 125-141;
Istoria Romei antice, red. V. i. Kuzişen, Chişinău 1992, cap. X, §. 6;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice, cap. XV, §. 3;
Istoria Universală, vol. Ii, cap. XI, §. 3, p. 345-347;
Marcel Bordet, Istoria Romei antice, Bucureşti 1998, p. 122-123, 140-141;
Cizec E., Istoria Romei, p. 138-142;

Литература
Валлеи Патеркул, Римское………………. .
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, глава XII, c. 375-382;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, гл. XX, §. 3;
Истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузишина. М., 1987, гл. ХХ, §. 6;
Всемирная история, том, II, М. 1956, гл. XI, §. 3.

9
Tema XII. Dictatura lui Iulius Caesar

1. Reformele în cadrul aparatului de stat


2. Politica socială
3. Politica Provincială
4. Cauzele căderii şi consecinţele

Bibliografie:
Caius Sustanius Tranquillius, Caesar// Vieţele celor 12 Cazari, Bucureşti 1958, p. 38-44, 75-80;
Plutarh, Caesar, 57-64;
Appian, Războaile civile II, 23-26;
Condurachi Emil, Iliescu V., Crestomaţie privitoare la istoria antică, Bucureşti 1963, p. 192-195;
Mommsen Theodor, Istoria romană, III cap. XI, p. 252-312;
Maşkin N. A., Principatul lui August, Bucureşti 1958
Istoria Romei antice, cap. XX, §. 6;
E. Cizec., Istoria Romei, cap. VII, p. 192-204;
Istoria Universală, II, cap. XII, §. 9;
Bordet Marcel, Istoria Romei antice, Bucureşti8 1998, cap. XIV;
Indro Montanelli, Roma. O istorie inedită, Bucureşti 1995, cap. XIV;

Литература
Аппиан,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
Марк Тулии Цицерон. Письма// Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И.
Кузишина. М., 1987, с. 152-158;
Моммзен Теодор., Римская история., том. III, (любое издание), гл. ХI;
Утченко С. Л., Политические учения древнего Рима, 1978, гл. VII;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, гл. XX, §. 6;
Всемирная история, том, II, М. 1956, гл. XII, §. 3;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, глава XXV, c. 446-449;
Истории Древнего Рима

10
Tema XIV. ECONOMIA IMPERIULUI ROMAN ÎN SECOLELE I-II p. Chr.

1. Structura politico-administrativă a Imperiului în sec. I-II


2. Agricultura şi relaţiile agrare
3. Meşteşugurile
4. Comerţul şi circulaţia banilor

Bibliografie

Surse istorice
Колумела. О сельском хозяйстве// Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л.
Утченко, М., 1962, с. 364-379;
Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузищин, М., 1987, с. 217-223;
Плинии Старший., Естественное история// Ibidem, с. 379-382.,
Fragmente din autori antici în Condurachi Em., Iliescu VI., Crstomaţie de texte. . ., p. 198-205;

Lucrări generale
Bordet Marcel, istoria Roemi antice, Bucureşti, 1998, cap. XVIII-XIX;
Cizec Eugeniu, Istoria Romei, Bucureşti 2002, p. 347-351, 452-452;
Istoria Romei antice, Cişinău, 1992, p. 203-211, cap. XIX, §. 1-4;
Istoria universală, vol. II, Bucureşti, 1988, capit. XX, §2, capit. XXI, §1-4;
Maşkin N. A., Istoria Romei Antice, Bucureşti 1958, cap. XXVI, §. 1-3;
Всемирная история, том, II, М. 1956, гл. XX, §. 2, гл. XXI, гл. XX, §. 1-4;
История древнего Рима ( под ред. В. И. Кузищена). М., 1981, с. 237-241, изд III, 1994, c. 241-
248, гл. XXI, §. 1-4;
История европы, том, I, М. 1988, с. 566-568, 572-584;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, c. 558-584;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, c. 402-408.

Studii
Кузищин В. И., Очерки по истории земледелия Италии II в. До н. э. – I в. н. э., М. 1966;
Сергеенко М. Е., Очерки по сельскому хозяйству Древней Италии. М. Л., 1958.

11
Tema XV. SOCIETATEA IMPERIULUI ROMAN ÎN SECOLELE I-II p. Chr.

1. Clasa dominantă: ordinele senatoriale şi ecvestre


2. Clasa producătorilor liberi: agricultori şi meşteşugari
3. Apariţia colonatului şi evoluţia lui în secolele I-II p. Chr.
4. Sclaviţii şi libertii

Bibliografie

Cornelius Tacitus. Anale, XIV, A, 42-45, Bucureşti 1964;


Seneca, Scrisori către Lucibius, Proza latină, Bucureşti 1964, p. 257-264;
Древней Италии. Л., 1970, с. 114. 198, Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И.
Кузищин, М., 1987, с. 256-261;
Сенека., нравственные письма к Луцилиу// Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред.
В. И. Кузищин, М., 1987, с. 276-279;
Письма Плиния Младшего//Ibidem, c. 279-280;
Корнелий Тацит. Анналы, XIV, 42-45 //Ibidem, c. 280-281;
Плинии Старший., Естественное история// Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред.
С. Л. Утченко. М., 1962, с. 379-382.

Lucrări generale
Bordet Marcel, Istoria Romei antice, Bucureşti 1998, cap. XX;
Cizec Egeniu, Istoria Romei, Bucureşti, 2002, p. 351-359, 456-461;
Istoria Romei Antice, Chişinău, 1992, p. 211-218;
Istoria Universală, vol. II., Bucureşti, 1958, cap. XX, §. 1-2, 4-6, capit. XXi,, § 1-4;
Всемирная история, том, II, М. 1956, гл. XX, §. 1-2, гл. XXI, гл. XX, §. 1-4;
История древнего Рима ( под ред. В. И. Кузищина). М., 1981, с. 245-255;
История европы, том, I, М. 1988, с. 568-571, 584-589;
История древнего Мира, в 3-х частях, часть 3 (любое издание), M. 1956, лекция4, § 4;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, c. 528-589;
Колонат//Советская историческая энциклопедия, том 7, с. 500-512;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, c. 433-438;

Studii
Кузищин В. И., Нормы и степень эксплуатации труда сельскохояйственных рабов в Италии II
в. До н. э. - I в. н. э. // Античное общество. М., 1967;
Ранович А., Колонат в римском законодательстве II- V в. н. э. // ВДИ, 1951, Nr. 1;
Рижинский М. И., О применении рабского труда в сельском хозяйстве Италии, в. I в. н. э.
//ВДИ, 1958, Nr3;
Сергеев В. С., Разложение рабовладельческой системы и начала колоната в Римской империи
//ВДИ, 1938, Nr3;
Штаерман Е. М., Трофимова М. К., Рабовладельческие отношения в ранней Римской
империи., Ь., 1971. гл., I-VIII.

12
Tema XVI. Economia şi societatea Imperiului Târziu

1. Economia Imperiului Târziu


2. Societatea Imperiului Târziu

Bibliografia

Surse istorice
Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко, М., 1962, с. 563-567, 573-
577, 585-586, 588-590, 594-597, 599-615;
Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузишина. М., 1987, с. 387-405;
Ammianus Marcelinus, Istoria Romană, Cluj 1982, XVI, p. 10-73, XXII, 4, 2-9;

Lucrări generale:
Bordet Marcel, Istoria Romei antice, Bucureşti, 1998, p. 359-368;
Cizec Eugen, Istoria Romei, Red., V. I. Kuzişin, Chişinău 1992, cap. XXV;
Istoria Universală, vol. II, Bucureşti 1958, cap. XXVII, §. 1;
Всемирная история, том, II, М. 1956, гл. XXVII, §. 1;
История древнего Рима ( под ред. В. И. Кузищина). М., 1981, гл. XXI;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, c. 690-694;
История древнего Мира, в 3-х частях, часть 3 (любое издание), M. 1956, лекция 11.

13
Proseminare

Tema II. Istoriografia romană în perioada republicană (sec. III-II)

1. Analiştii generaţiei „bătrâne”


2. Analiştii generaţiei „tinere”
3. Polibiu

Bibliografie:
Surse istorice:
Polybios, Istorii, Bucureşti, 1966;
Полибий. Всемирная история, М., 2004;
Crestomaţie de texte;
Хрестоматия по истории древнего Рима, под ред., И. Н. Утченко, М. 1962;

Lucrări generale:
Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982, p. 392-393, 205;
Istoria Romei antice, red., V. I. Kuzişin, Chişinău 1992, p. 145-150;
Scriitori greci şi latini, Bucureşti, 1978, p. 245, 247;
Larousse, Dicţionar de civilizaţie romană, Bucureşti 2000, p. 42;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice, Bucureşti. . . . ;
Istoria Universală, vol. II, Bucureşti 1958, p. 95-96;
История древнего Рима, под. Ред. В. И. Кузишин, M. . . ;
Коваль С. И. История Рима, M., 1986, c. 26-30;
Словарь античности, M. 1986, c. 444;
Советская энциклопедия, tom. 11, M. 1968, c. 266-267;

Studii:
Cristian Vasile, Istoriografie generală, Bucureşti 1978, p. 46-47;
Cizec Eugeniu, Istoria în Roma antică, Bucureşti 1970, p. 27-29;
Popescu Virgil, Studii introductiv la Polybios, Bucureştii 1966, p. 15-50, 52-54;
Istoria drevnevo Rima, M. 1981, s. 23-25, 47-49;
Istoriki Rima, M. 1969, s. 19-25;

14
Tema III. Istoriografia romană în perioada republicii târzii

1. Caius Salustius Crispus


2. Marcus Tullius Cicero
3. Titus Liviu

Bibliografie:

Titus Livius, De la formarea Romei, vol. I-V, Bucureşti, 1959 ( Studiu introductiv de Toma
Vasilescu);
Proza istorică latină, Bucureşti, 1962, (studiu introductiv de Mihai Nichita);
Цицеро, Избранное сочинение, М, 1981 (Вставителиная статья Т. ……);
Гай Салюстий Крист. Сочинения. М., 1981, (Приложения В. Торенипена);
Тит Ливиий., От основание Рима, т. I-X, M. . . . ;
Хрестоматия по истории древнева Рима, под ред. С. Л. Утченко, М. 1962;

Lucrări generale:
Enciclopedia civilizaţiei romane, M. 1982, p. 758, 785-787;
Enciclopedia antichităţii, Bucureşti, 1995, p. 257, 278-279;
La Rousse, Dicţionar de civilizaţie romană, Bucureşti 1995, p. 50-51;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice, bucureşti 1958. . . . ;
Scriitori greci şi latini, Bucureşti 1978, p. 251-256;
Ковалев С. И., История Рима, М., 1986, с. 30-31, 33, 34-35;
Машкин Н., История древнего Рима, М. 1956, c. 17-21;
Словарь античности, M. 1989, c. 314-315, 505-506, 634-635;
Советская историческая энциклопедия, том VIII, c. 651, том 15, c. 782;

Studii:
Cristian Vasile, Istoriografie generală, Bucureşti 1975, p. 47-53;
Cizec Eugeniu, Istoria în Republica Romană, Bucureşti 1972, p. 60-106;
Vasilescu Toma, Studiu introductiv la Titus Livius, De la fondarea Romei, vol. I, Bucureşti 1959;
Бокшанин А. Т. Источниковедение Древнего Рима, М., 1981, с. 17, 27, 31, 52-55, 57-62;
Утченко С. Л. Политическое учение Древнего Рима, М. 1987, с. 99-116.

15
Tema XIII. ISTORIOGRAFIA ROMANĂ ÎN PERIOADA IMPERIULUI

1. Cornelius Tacitus
2. Suetonius
3. Dio Casius şi Ammianus Marcellinus

Bibliografie

Surse istorice
Cornelius Tacit. Anale, Bucureşti. 1964;
Plutarh. Vieţi paralele, vol. I, Bucureşti 1961;
Suetonius. Vieţile celor doisprezece cezari, Bucureşti, 1958;
Dio Casius., Istoria Romană, Bucureşti 1958;
Ammianus Marcelinus, Istoria Romană, Cluj-Napoca, 1982;
Корнелий Тацит., Анналы., том I., Л., 1970, том 2, История. Л., 1970;
Плутарх., Сравнительное жизниописания., том I-III., М…, 1961-1964;
Аммиан Марцелин, Римское История, СПБ, 2000;

Lucrări generale
Enciclopedia civilizaţiei Romane. Bucureşti, 1982, p. 52-53, 227-228, p. 261-262, 737-738;
Istoria Romei antice, Chişinău 1992, p. 12-15;
Maşkin N. A., Istoria Romei antice, Bucureşti 1958, p. 43-45, 142-145, 345-358;
История древнего Рима (под ред. В. И. Кузищина). М., 1981, с. 14-17;
Ковалев С. И., История Рима, М. 1986, c. 467-472;
Лукомский Л. Ю., Амиан Марцелини и его время. СПБ, 2000;
Машкин Н. A., История древнего Рима, М., 1956, c. 22-30;
Словарь античности., М. 1989. Б с. 29, 512, 564-565;
Советская историческая энциклопедия, том 16, с. 464-468, 224-225, XII, 600-601, XIV 154-
155;

Studii
Barbu N. I. Studiu introductiv la Tacitus. Anale, Bucureşti, 1964, p. 63-71;
Cizec E., Istoria Romei antice (teoria şi poetica genului), Universitas p. 13-25, 128-145, 170-184,
206-208;
Barbu N. I., studiu introductiv la Appian. Războaile civile., Bucureşti, 1957, p. V-LI;
Cristian Vasile, Istoriografie generală., Bucureşti, 1978, p. 53-57;
Popescu David., Studiu introductiv la Ammianus Marcelinus., Istoria romană., Cluj-Napoca, 1982;
Popescu David., Studiu introductiv la Suetonius // Vieţile celor doisprezece cezari, Bucureşti 1958;
Немировский А.И. Рождение Клио, Воронеж, 1986, глава VI;
Тронский И. М., Корнелий Тацит// Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах, том 2. Л., 1970,
с. 203. 247;
Утченко С. Л., Римское историография и римские историки // История Рима., М., 1969, с. 25-
32.

16