Sunteți pe pagina 1din 400

ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE SI POLITICE

" ,

A

REPUBLICll SOCIALISTE ROMANIA SECTIA DE ISTORIE $1 ARHEOLOGIE

DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA

COMITETUL DE REDACTIE

l\IIIIAI BERZA, CONSTANTIN CIHODARU, DAMASCHIN MIOC, FRANCISC PALL, ~TEFAN PASCU ~i $TEFAN $TEFANESCU

,

, .

EDITURA ACADEl\IIEI REPUBLIC II SOCIALISTE ROMANIA

ACADEMIA DE $TIINTE SOCIALE $1 POLITICE A

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA INSTITUTUL DE ISTORIE ~I ARHEOLOGIE "A. D. XENOPOL" I A s I

A.MOLDOVA VO LlfMlJL XXI

(1632-1633)

VOLUM tNTOCMIT

DE

C. CIHODARU, I. CAPRO~U ~i L. ~IMANSCHI

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA Bucuresti, 1971

f f

PREFATA.

Volumul al XXI-lea al seriei Moldova din colectia DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA cuprinde 445 documente interne din anii 1632- 1633. Dupa forma ~i limha in care s-au pastrat actele din acest volum, 295 sint originale (148 slave ~i ~i 14 7 romanesti), 70 - copii (24 slave ~i 46 romanesti}, 13 - traduceri (12 romanesti ~i una germana), 63- rezumate (41 romanesti ~i 22 germane), 3-mentiuni romanest.i, iar unul este transumpt romanesc. Dintre acestea, trei acte sint scrise pe pergament.

Documentele provin din urmiHoarele Ionduri: Arhivele Statului Bucuresti (154), Bihlioteca Academiei Repuhlicii Socialiste Romania (156), Arhivele Statului Iasi (31), Institutul de istorie ~i arheologie "A. D. Xenopol" din Iasi (25), Arhivele Statului Suceava (22), Arhivele Statului Roman (2), Bihlioteca Central a de Stat (12), Muzeul judetean Suceava (1), Muzeul orasenesc Sihiu (1), Muzeul de Stiinte Naturale Dorohoi (1), Arhiva Mvri i Varatec (~), colectii p articulare (3). 32 de act.e provin din publicatii,

La haza prezentului volum au stat textele documentelor transcrise anterior de colectivul vechii colectii, Documente privind istoria Romaniei, A., Moldova (Dalila Arama, Haralambie Chirca, Constantin Cihodaru, Dumitru Ciurea, Dumitru Constantinescu, Mihai Costachescu, Nicolae Grigora~ ~i Petre P. Panaitescu). Toate aceste texte au fost lnsa retranscrise ~i

v

~ee~la~ion~te dupa doeumentele din arhive, in conformitate eu noile norme ret ~an~c~ere. APe Iinga cele 32 de doeumente excerptate din publicatii, au to: nf '" a~e III prezentul volum, in urma un or noi investigatii in depozi-

e e ~r ivistice, i~ca 88 de documente, la transcrierea caror~ au colaborat ~l C. Balan ~l S. Caracas.

La intoemirea indieelui au mai lucrat V. Ciobanu ~l St. Miirie~.

r

PRESCURT.ARI - BIBLIOGRAFIE

Antonovici, Boqdana.

Antonovici, Doc. blrliuletie,

Balan, Doc. bucooinene.

Bllan, Noui doc. c!mpulungene.

Baleanu-Stclde, Doc. Neaniul

Berechet, Doc. sec. XV I-XV II.

Bianu, Doc. rom.

Boga, Doc. basarabene.

Boga, Doc. din sec. XVlI.

Bogdan, Cetatea AIM.

Bulat, Din doc, m-tii V<iralec.

Bulat, Doc, tn-rii Vtiralec.

Antonovici, loan, Istoria comutiei Boqdana, Birlad 1906.

Antonovici, loan, Documenle birliulene adunate de preoiul ... , vol. III, IV, Birlad - Husi, 1:)L\ 192·1.

= Balan, Teodor, Documenle bucooinetie, vol. 1,- - I I, Cernauti, 1933-1934.

= Balan, Teodor, Noui documetiie cim puluruicne, Cer-

nauti, 1929.

Baleanu, A. ~i Stoide, C.A., Documetite nw!duvc/le~li priuiloare la familia de boieri Neaui ul, Ia si, 19:1t\. Berechet, :;;t, Gr., Documente de drept public ~i privat, Sec. XVI-XVII, in [ntregiri, Bulct inul Institutului de istoria occhiului drept romdnesc, Iasi, 1938, p. 169-212.

Blann, I., Documenle rotruinesii reproduse uup,j original $i fotografii, Bucuresti, 1907.

Boga, L.T., Documenle bosarobene, vol, VII, Chislnau, 1929.

Boga, L.T., Documenie din secolul al XVII-lea. J/JOl- 1651, In "Arhivele Basarabiei", I (1929), p. /2-98. Bogdan, 1., Inscriptiile de la Cetalea AiM ,~i siapinirea Moldovei «supra ei, In "Analele Academic! Horn a ne, :Uemoriile sect iei Istorice ", seria a II-a, tnrnul XXX (1907-1908), p. 311-360.

Bulat, T. G., Dill documentelc manastirii vorotec. In "Arllivelc Basarabici ", anul V (1933), nr. 4, p.360- :3'i5; anul Vll (1\)3;:;). nr. 1, p. 89--98 .

• ~ Bulat. '1'.(;., Documcnl clc nuuiast irii \·{lraiec. Chi-

slnau, 1939.

VII

ulat, kI-rea Doamnei-Bol~ani.

lalogul documenlelor moldole~li, II.

urea, Organizarea administratioii =

dreseu, Uricariul,

nstantineseu, Documenle.

.tea, Solca.

tulescu, Ilrisoave Neami ~i ul,

n, M-rea ~i com. Pulna.

rlceanu, Milropo/ia !.Ioldovei.

ibiinescu, Arhiva.

ibiinescu, Ispisoace.

ibiinescu, 1\1s. Sureie.

banescu, Sureie.

:biinescu, Teodor Codrescu.

'ovei, Boiosani,

'ovei, Folticenii.

I

= Bulat, T.G., CUeva stiri despre miuuistirea Doamne de llngd Boiosani, in "Arhivele Basarabiei", II (1930), p. 228-238.

Dlrectia generala a Arhivelor Statului, Caialoqul documenielor tnoldooenesti din Arhioa istoriea centrala

a slalului, vol, II, 1621-1652, Bucuresti, 1959. Ciurea, D., Organizarea administratioa a statului feudal Moldoo« (sec. XIV-XVIII), in "Anuarul

Institulului de istorie ~i arheologie", Iasi, tom. II (1965), p. 143-235.

Codreseu, Teodor, Uricariul, vol, V, Iasi, 1862; XV-XVIII, Iasi, 1889-1892; XX-XXIII, Iasl, 1892-1893; XXV, Iasi, 1895.

Constantinescu, D., Documenle moldooenesii inedile din secolele XV-XVII, In "Anuarul Institutului, de istorie ~i arheologie "A. D. Xenopol", Iasi, VII, (1970), p. 335-352.

Costea, Preotul Erast, Ctitoria voevodului Stefan. Tomsa al Ll-lea, de la Solca (1613-1785-1938), Cernauti, 1939.

Cretulescu, Arhimandrit Narcis, Hrisoavele, suretele ~i documenlele ttuuuisiirei Neami si mdndstirei Secul, In "Arhiva, organul Societattl sttintfficc ~i literarc din Iasi ", XXIV (1913), p. 53.

Dan, Dimitrie, lIIandstirea si comuna Pulna, Bucuresti, 1905.

Erbiceanu, C., Isloria 1lIilropo/iei Moldooei si a Suceuei, Bucure~ti, 1888.

Ghibanescu, Gh., Arhiva Muzeului municipal Iasi. Documenle slavo-romane (UOO-1653), Iasc, I, Iasi, 1928.

Ghibanescu, Gh., Ispisoace si zapise, vol, II, 1, Iasi, 1909.

Ghibanescu, Gh., Sureie $i izvoade, lIIanuscris, vol. III, VI, VIII, XIV, XVI, XX, XXV, XL, 1933 (nenumerotat), LXIII (1904-1935).

Ghlbanescu; Gh., Surete $i izooade, vol. II-III, Iasi, 1907; V-VI, Iasi, 1908-1909; VIII-IX, Iasi, 1914; XII, Iasi, 1924; XIV -XVI, Iasi, 1925- 1926; XXI, Iasi, 1929.

Ghibanescu, Gh., Teodor Codrescu, Iasi, II (1915- 1916), IV-V (1935-1936).

Gorovei, Artur, Monogra{ia orasului Boiosani; Botosani. 1926.

Gorovei, Artur, Folticenii. Cerceiari isiorice asupra orasutui, Falticenl, 1938.

= Grigoras, N., Situatia clerului moldooenesc in prima jumiitate a sec. al XV I I -lea ~i reforma domnitorului Miron Barnovschi ~i mitropolituliii Anastasie Crimea; in "Mitropolia Moldovei ~i Sucevei", An. XXXIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1957, p. 71-79. Hajdeu, B.P., Archina islor icii a Rottuiniei, I, 1, 2, Bucuresti, 1865.

Hajdeu, B.P., Maqnum Elymologicum Romaniae. Diciionarul limbei isiorice $i poporane a Romdnilor ;

tomul III, Bucurestl, 1893.

Hostiuc, Msrea Ilcani, Hostiuc, Erast, Isioria {oslei manastiri de maici din Itcani, Cerna uti, 1928 (publicat ~i In "Candela", XXXIX (1928), p. 174-214).

Grigora!?, Clerul moldooenesc.

Hlijdeu, Archiva istoriea.

Hlijdeu, Magnum Etymologicum.

Iorga, Anciens documents, I. Iorga, N., Anciens documents de droit roumain, vol.L, Paris - Bucuresti, 1930.

Iorga, Lucruri noua. Iorga, N., Lucruri noua gasile in Basarabia, In "Revista lstorica", VI (1920), p. 69-95.

Iorga, St. si doc. Iorga, N., Siudii si documenle cu prioire la isloria romdnilor, vol. V-VI, Bucuresti, 1903-1904; XI, Bucuresti, 1906; XVI, Bucuresti, 1909; XIX, Bucurestl, 1910; XXII, Bucurestl, 1913.

Iorga, Un miinunchi de doc. rom. Iorga N., Un miinunchi de cechi. documente romdneeti , in "Convorbiri literare", An. XXXIV (1900), p. 617-623.

dstratc (?»,Testamentul priruului = cIstrate, N. (?». Triisuri din istoria Moldooei sau Miron. testamentul printului Miron I, in "Foaie pentru minte, inima si literatura", X (1847), nr. 49, P: 394-397; nr. 50, p. 401-403; nr. 51, p. 409-413. Karadja, Constantin si Marcela, Documenlele rnosiilor caniacuzinesti din Bucovina, in "Buletinul

Comisiei istorice a Homaniei", vol. X (1931),

Karadja, Documenle.

Melchisedek, Chronica Husilor,

p. 5-77.

Melchisedek, Chronic a Husilor $i a episcopiei cu asemenea numire $i Appendice la cronica Husilor, Bucuresti, 1869.

Mihail, Paul, Documenie $i zapise motdouenesti de la Constantinopol (1607-1806), Iasi, 1948.

"Miron Costin", I (1913).

Popovici, G., Index Zolkiewiensis, in "Candela", III (1884) ~i IV (1885).

Rosetti, Radu, Arhiva senaiorilor , in "Analele Academiei Romane, Memoriile sectiei istorice", seria a II-a, tom. XXXII (1909-1910), p. 41-350.

= Rosetti, Radu, Cronica Boliotinului (adele Bohotinului), In "Analele Academiei Romano, Memoriile sectiei lstorlce", seria all-a, tom. XXVIII (1905-1906), p. 157-325.

Mihail, Doc. ~i zapise Conslanlinopol.

"Miron Costin"

Popovici, Index Zolkiewiensis.

Rosetti, Arhiva senoiorilor,

Rosetti, Gronica Boliotinului,

IX

Sava, Doc. Lapusnei,

= Sava, A., Documenie prioiioare la llrqul ~i [inuiul Liipusnei, Bucurestl, 1937.

Sava, A., Documente prioiioare la tlrgul si [inulul Orheiului, Bucurestr, 1944.

Solomon, Constantin ~i Stoide, C.A., Documente iecucene, vol. II, Blrlad, 1939.

Stiinescu, Viala religioasti La romdni = Stiinescu, Dumitru, Via/a religioasii la roman! si influerqa ei asupra oietii publice, Bucuresti, 1906. Velichi, Constantin N., Documente moldouenesti (1607-1679) din arliiua metohului Sr. Mormint din

Constantinopol, culese ~i publicate de ... , In ,,,,Buletinul Institutului roman din Sofia", Bucurestt, anul I nr. 1 (1941), p. 211-258 ~i nr. 2 (1942), p. 493- -555.

Sava, Doc. Orheiului.

Solomon-Stoide, Doc. tecucene.

Velichi, Doc. Constaniinopoi,

Wickenhauser, Bochotin,

Wickenhauser, F.A., Bochotin oder Geschichie der Sladl Certuiuz und ihrer Umgegend, Wien, 1874. Wickenhauser, F. A., Geschichte und Urkunderi des Klosters Solka, Czernowitz, 1877.

Wickenhauser, Solka.

REZUMATELE DOCUMENTELOR

1. -1632 (7140) ian u a r i e 1. Istrate ~i sotia sa, Floarea, vlnd partea lor de ocina din I vanesti.

2. - 1632 (7140) ian u a r i e 8. Cioree, fiiea lui Dragoi, vinde un razor din Olesesti lui Pavel logof'at al doiIea.

3. - < 1632-1633> ian u a I' i e 11. Alexandru Ilias voievod tntareste Mitropoliei Moldovei satele Bosancea ~i Uidcst.l.

4. - 1632 (7140) ian u a r i e 16. Fiii ~i nepotil lui Nadabaico fost vornic vtnd rnanastlrll Biscricani doua vaduri de moara din satul Vllcesti.

5. - 1632 (7140) feb I' u a r i e 6, I a ~ i. Alexandru Illas voievod scuteste pe totl preotii de darlle catre domnie,

6. - 1632 (7140) feb I' u a r i e 7. Bales ~i Vasilie, fiii lui Lucoci, marturisesc ca au vlndut 0 ocina din satul Fetinghesti manastirii Bisericani ~i cii au primit toti banii.

7. - 1632 (7140) feb r u a r i e 7, T I' 0 t u s, Mavric grecul ~i fiicele sale vlnd lui Gligorcea fast jitnicer 0 parte de ocina din satul Darmanest.i.

8. - 1632 (7140) feb I' u a I' i e 12. Neniul vornic cumpara de la Plrvul ~i de la nepotul sau, Costantin, [umatate din satul Ftrtast].

9. - 1632 (7140) feb I' u a I' i e 20. Varvara calugarita marturiseste ca a Imprumutat de la Teofan SechiI un poloboc de miere pentru care si-a pus zalog partea ei de ocina din Durnesti.

10. -1632 01-10) m a I' tie 1, I a ~ i. Ionasco, Gheorghe ~i Griipina, fiii lui Simion Jorea, ~i nepoata lor, Safta, i~i impart ociniIe din satele Ruptura, tinutul Neamt, Selistea, Mandacauti, Cost est i, Zubriccni, Purceleni si Zavadeni, din tinutul Hot in, Onutu, din tlnutul Cerruiut i, Crccest i ~i Ruseni, din tinutul Vaslui, viiIe de la Cotnari ~i 0 moara de la Pogojeni.

11. - < 1 n a in ted e 1632> mar tie 7, I a ~ i. Toader Grama fost camara~ daruteste un tigan cu femeia s! copiii sai lui lane postelnic si manast iri! zidita de el.

XI

12. - 1632 (7140) mar tie 8, Sue e a v a Lu .

:a s-a Inteles eu ealugarii de la manastirea Sf ru "d pul ~raJeseul postelnie marturise~te ~eamt, bani ~i vite. . re sa ea In schlmbu] satului Razboieni, ttnutut

13. - 1632 (7140) mar tie 29 C eta t e S . .

iganl, ce i-au fost de mosie din Tara Mun;eneasea I . ~ . ~ c e v.e I. Bratul dlac vinde doi Ie earagiu. ,UI emu vorruc drept un cal bun ~i un vig

14. - 1632 (7140) apr iii e 3 B I I d

eina sa din Cernate~ti. ,r a . Angheluta, fiiea Dolcai, vinde lui Zbierea

, . 15. ~ < C e a. 1632 > apr iii e 5. Andronie din Vitane ti

lea - I v a ~ vinde manastlrlt Bise-

m un pam nt in frunte din satul Fetinghestj,

16. -1632 (7140) apr iii e 8. Marturie rivind . .

u Partenie egumen ~i altl calugarl de la "" ti p Invoiala lUI Ionasco Jora vornie

17. _ 1632 (7140) . I . manas irea Voronet pentru satul Milcinestl.

apr I I e 13. Alexandrn Ilias voie d t

rii Aron voda de angaril. vo seu e~te poslu~nieii manas-

18. - 1632 (7140) apr iii e 13. Pacurar fiul I·' . .

1 de ocina ~i a surorii sale din satul B d . ' UI Hlrca, vinde lUI Ion Fetion partea

or u~e~tl.

19. - 1632 (7140) apr iii e 15. Boldescul . I. ..

iruiese manast.iri] Bisericani un loc de b. ." I ~I a tl oamem din Scortestl ~i Clipice~ti iserrca a Babe.

20. - < C c a. 1632 apr iii e 17 > And . . .. .

:ina din lurghieeni la Bandur Plrcalab.· rome ~I Irimia i~1 pun zalog partea lor de

21·-<Cca. 1632 aprilie 17> Sat .'. ..

lui Costin lui Bandur ptrcalab pent . a :~ll din lurghlcem dau partea de ocina

22. _ 1632 (7140) .. ru ea aeesta sa-i plateasea dajdea.

apr I I I e 17 I a ~ i Ga ·1 . f t

' de ocina din satul Iurghiceni lui I hl B· vn ~I ra ele sau Gligorie vind parte a

ae im andur plrcalah.

23. -1632 (1740) aprilie 18 Ia i Al ..

cilor, soltuzncr, plrgarilor ~i tuturor u:gO t~I' d. exan~ru Iha~ voievod porunee~te uread-

. d I vetuor III HU~I sa lase in pace de ] ld

leo ac, vii domnsstj, priveghi sl alte angaril . " ace e JO ,podvoade,

v "rll rna! marunte un n "d . .

24. - 1632 (7140) a . I . 1. umar e me~terl ai episcopiei.

p r 1 I e 8, I a ~ I Alexand Ill .

tuzului ~i plrgarilor de Hu~·· .1 . . ru ras vorevorl serie dregatorulut

I~i. I ~I aprozt or sa nu invaluiasca cu ttrgul satele Episcopiei de

25. - 1631 (7140) apr iii e 18 I a i Alex . .

Iona~eo din Zmeeni sl pe Iratll lui " . ' ~ . andru Ilias voievod Imputernice~te

v ,I sa-~I apere satele Roma .. . D

~i un sfert din Strimba. nu ~I oncestii, jumatate din Zme-

26. -1632 (7140) apr iii e 18 I a i Ale ..

co Priijeseul din Stolniceni 0 pa t d '." ~ . xandru Ilias vOlevod intare~te lui lo-

r e e ocma din Balosest] t· tiS

gheIina, sotia lui Patr C . " y y "mu u ueeava, cumparata de la

asco apsea pitarel.

" 27. -1.632 (7140) apr iii e 19, I a ~ i. Alexandru r .

.ilor, ~oltuzllor ~i plrgarilor din tir" I Pl t "I ias voievod porunee~te urea-

. gu ia ra sa nu traza eu tlrgul t I A

rcorest], din tinutul Nearnt ale man" t ... I . 0 sa e e verestt, Giurovul

28. _ 1632 (7140) a p '. I . 19 as iru .Ul Aron voda din tarina Iasilor.

r I Ie, I a ~ I Alexandru Ili .

I numlt Pesterea (Orheiul V h.)' ias voievod Intiire~te lui Danila

ee I .

29. - 1632 (7140) apr iii e 20 I a i Al

sa lase In pace de inscrisuri pe poslusnt .. E ~.. . e.xandru Ilia~ voievod porunce~te slugilor 30. -1632 (7140) apr iii e 211ellI pI~eoplel de Roman. (Cu fotocopie in anexa, pl.I).

lari. ' a ~ I. Alexandru Illas voievod scutesta pe preott

31. - 1632 (7140) Hangul jumatate din

apr iii e 24 I a s I Al .

• ' y I. exandru Ilias voievod Intarests mana _

satul Pascani tinutul S (C y s

, , uceava. u fotocopie in anexa, pI. II).

32. - 1632 (7140) apr iii e 2q" I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Luput prajescul fost postelnic 0 oclna din satul Gaurenl, cumparata de la Toma, fiul Urltei.

33. - 1632 (7140) apr iii e 24, I a ~ 1. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Ionasco Pra[escul 0 cas a ~i partea de [os din satul Hasnaseni, tinutul Sueeava. (Cu!fotocopie in anexa, pI. II I). 34. - 1632 (7140) apr iii e 24, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod mtareste lui GavriIas Matia~ vornic oeini cumparate In satele Juciea, tlnutul Cernauti, ~i Ojov.

35. - 1632 (7140) apr iii e 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod scuteste pe preotii ~i diaconii din Iasi de toate darile ~i slujbele.

36. - 1632 (7140) apr iii e 25. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Toader Jora plrcalab [umatate din satul Burlanesti,

37. - 1632 (7140) apr iii e 25. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Ciudin vis tiernieel s.a. satul Cirlpcauti, din tmutul Soroca,

38. - 1632 (7140) apr iii e 28, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirii Biserieani a treia parte din satul Fe'[lnghesti, ee se nurneste Razlmestl, tinutul Putna, cu vad de moara ~i eu vii, daruita de Istratie logofat.

39. -1632 (7140) apr iii e 28, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tmputerniceste pe calugart] de la manastirea Nearnt sa-~i apere hotarul numit muntele Nearntul ~i poienile de pe apa Bistrttei.

40. - 1632 (7140) apr iii e 29, I a ~ i. Alexandru Illas voievod tntareste manasUrii Agapia satul Childesti, pe Moldova, fost domnese, ascultator de oeolul ttrgului Roman ~i daruit manastirli de Petru voievod.

41. - 1632 (7140) apr iii e 29, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Ionasco Prajescul din Stolnieeni robii sai tigant.

42. - 1632 (7140) apr iii e 29, I a ~ i. Marii boieri marturlsesc eli nepotli ~i stranepotli lui Dimitrie ~i ai VasiJic1ii au vlndut lui Gheorghe Hosea vistiernic ocina lor din satul Hlapesti, pe Prut, tinutul Lapusna, eu loe de moara, de flnat ~I glrla de peste,

43. - 1632 (7140) apr iii e 29, I a ~ i. Dumitru Stavar vornic de gloata s.a, marturisese ea Tudora, fiiea lui GavriI fost staroste ~i rudele ei au vlndut ocina lor din satul Vaearesti, Ilnga Siret, lui Cazacu camaras,

44. - 1632 (7140) apr iii e 29, I a ~ i. Schiauca ~i Marta, nepoatele lui Sion, vlnd a sasea parte din satul Cosesti, pe Raeova, lui Ionasco Cosescu,

45. - 1632 (7140) apr iii e 30, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastlrii Secul satele Sabaoani ~i Berindesti, tinutul Roman, foste domnesti, ascultatoare de ocolul ttrgului Roman.

46. - 1632 (7140) apr II i e 30, I a ~ i. Alexandru Ilias volevod tntareste manastint Seeul satele Ruseiori ~i Jldesti, din tlnntul Neamt, eu loe de mori ~i de helestee, daruite de raposatul Damian ~i jupuneasa lui, Nastasia.

47. - 1632 (7140) apr iii e 30, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirii Secul satul Vlnatorl, tmutul Neamt, din sus de Tlrgu Neamt, cu mori In apa Neamtulul ~i cu povarne.

48. - 1632 (7140) apr iii e 30, I a ~ i. Alexandru Illas voievod lntareste manastlri] Secul hotarul dinspre manastirea Agapia, dupa un uric de la Jeremia MoviIa voievod.

49. 1632 (7140) apr iii e 30, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste manastirll Secul niste poieni din oeolnl Ttrgului Neamt daruite de Jeremia voievod.

50. - 1632 (7140) apr iii e 30. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirli Secul un loe din hotarul Tlrgului Frumos.

51. - 1632 (7140) apr iii e 30, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste manastirii Seeul niste robi tigani.

XIII

, ~2. - 1632 (7140) m ail, I a ~ i. Alexandru IIi' w

Zmelanl s.a, parti dintr-o moara l di t as voievoc lntare~te lui Ionasco din

~I m r-un hele~teu pe Srnil d

s.a, ' I a, upa judeeata avuta eu Albul

, 53. - < C c a, 1632 m a i 3 >. Andrei i fr .w.' .. ',

Dumltra~eu stolnieul un razor di t I ~ atele sau, \ asile, fill lUI Mihul ~ a vlnd lui

III sa u Fitinghe~ti eu I d ' , ' .

54. - < C ca. 1632 m a i 3 > Tureul i ' .. ~~ e vie ~I pomet ~i 0 seliste,

fost Spa tar, un razor din satul Fitmgh ti ~ fr~tll sal vind lui Dumitra~eu, Iiul lui Lupul

55 t le~ I, eu vatra de sat.

, . - < C e a, 1632 m a i 3 .>, Giurgiu Mihi'lila 'I '

nicul trei razoare din satul Ftt.i h t'" ~I .upul vind lUI Dumitra~eu stol-

rung es I, [lnutul Putna

56. - 1632 (7140) m '3 I '

, a I , .uput fost marc vornic de T '

cu stolnicul trei vii In satul Fttin he ti e .' ara de .Ios vinde lui DUlnitra~-

fin acelasi sat. g ~ ,p care Ic-a luat pr ntru 0 moarlc de om de la Oprea

, ,57. - 1632 (7140) m a i 4, I a ~ i. Alexand ' , ,

dlor ~I plrgarilor din tlrgul Roman w I I ru Ilias vOlevod sene plrealabilor soltu-

sa ase n pace satul Tam W , I '

otocopie in anexii. pl. IV) asent a manastirii Galata, (Cu

, 58. - 1632 (7140) m a i 4, I a ~ i. Ghean hea m w. • , w

unsesc ca Maria, femeia lui Gligoreea lt I' g, ,are logofat ~I CUJba mare vornic mar-

) croi oru ~I fiul et Ionas di i

etrea Baltag fost plreaJab de Orhei ..,. sco, in t rgul Iasl, au vlndut lui

opou. ei ~I juprnesei sale Anghelina 0 falce ~i un firtai de vie la

. 59. - 1632 (7140) m a i 5, Alexandru Ilia' W

lui Baliea hatman satele Coiceni pe P t t' ~ voievod lntare~te manastirii Galata de J os

M· , ru , tlnutul Ia~i.i Veret . i .

e Iron Barnovsehi voievod. y jeni, n tinutul Soroca, daruite

60. - 1632 (7140) . 5 .

. . m a I , I a ~ I. Alexandru II" w

rti, din tinutul Hlrlau al manast' .. Sf S ias vOlevod hotara~te ea satul Stro-

I 'Ifll • ava sa fie seutit . d

I nd sa Ie dea ca ~i alte Bate de t' numat e unele dari, eelelalte ur-

, oarece tara este saracita

61. - 1632 (7140) . '

mal 5. Andronic ~i Mihai ..

I 12 plrgari marturisesc ell. Dumitra.e Gh . ' vormci de Blrlad, ~i Neagoe soltuzul

x ti w scu euca vornrc a curnpar t .

«e~ I, Halmageni, Glodeni Clrna . BW' . a mal multe ocini din satele

, ~I arcam,

62. - 1632 (7140)' .

m a I 7, I a ~ I Alexandr II' .

mne~ti din tlnutnj Neamt sa nu m " 'Ix, u ias VOlevod poruncests slujbasilor

, x '" t ar ra so «nt ~i eiubote di t I

tnastirf! Bistrita. In sa e e Bra~auti ~i Vascautl ale

63. -1632 (7140) m a i 7, I a ~ i Alexandr . ,

tropolitul Sueevei sa-~i apere hotar I' . a" u Ilias voievod Imputerniee~te pe Athanasie

64. _ 1632 (7140) . u ~rls en sale de la Bacau,

. . m a I 7, I a ~ 1. Alexandru II' .

Ita din Tatara~i iazul Strlmtura din tinut I HI la la~ -:OIevod intare~te manastirii nou

ese domnesc, ascultator de oe~lul tlrgUIU~ Hi:la:' darmt de Moise Movila voievod, care

65. - 1632 (7140) m a i 8, Pis can i Pe '.

Stavar plrealab, partea lui de oci W dl H' ~re~ ~lep~~narul daruie~te Angheniei, fiica

66. _ < C e a 1632 . na III anasem ~I din slh~tea $tiubeiu,

, m a I 9>, Alexandru Ilias voi d

67. - 1632 (7140) m a i 9 I . oievn aeorda scutiri satului Itcani

'w ' a ~ I. Alexandru Ilia~' W .

u de IInga Suceava un loe de rnoara pe Irl I D . .VOJevod lntare~te manastirii lui

eava. p u ragomiresn, mai jos de Ru~eior, In tinutul

68. - 1632 (7140) m a i 11

I hotarele veehii branist] darui;a tina la Plngarati.

69. - 1632 (7140) m a i 11

lie part' d '

,I e ocini cumparau, din

I a ~ i. Alexandru Ilias voievoj] Intare~te manastirii Bisde Stefan eel Mare, eu doua poieni sub Ceahlau ~i un loe

I a s i. Alexandru Ilias voievod Intare.te I .

t I 'ow' y ui Bejan fost

sa e e . asiest! ~i Bahna, tmutut Trotu~.

70. - 1632 (7140) m a i 11. Toader Petriman s.a. se pun chezasi pentru Ion ~i tatal sau, Iftodie Tiburca : daca acestia nu vor merge eu "jupinul" la Iasi sa se apere de veeinie, atunci eheza~ii vor deveni vecini In locul lor.

71. - 1632 (7140) m a i 12, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tnt.areste manastirti Sucevita a treia parte dintr-un iezer de la tlrgul Dorohoi, prlmita de la manastirea Hangul In sehimbul satului Ursestl, pe Cracau,

72. - 1632 (7140) m a i 12. Lupul Zblrcea, varul lui Sima greeul, daruieste manasttrii Seoul cas a sa, cu tot ce se ana In jur, einei pogoane de vie sl einci paminturl.

73. - 1632 (7140) m a i 14. Partenie egumen cu Intreg soborul de la manastirea Voronet vlnd satul Milclnesti, din tinutul Clrligiltura, lui Ionasco Jora vornie.

74. - 1632 (7140) m a i 15, I a ~ 1. Alcxandru Ilias voievod Intareste lui Vasile Purcel o oclna In satul Codaesti, pe piriul Cutitna, tmutul Vaslui, In urma unei [udecati.

75. - 1632 (7140) m a i 17, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste Mitropoliei Sucevei satul Poiana Vladical.

76. - < C ca. 1632 > m a i 18, I a ~ 1. Vasile. Alexandra ~i Zamfira, fiii lui Toader Baltatul, vlnd partile lor de ocina din Cristesti, Glodeni, Halmageni ~i Strinba lui Dumitrascu vornicul.

77. -1632 (7140) m a i 19. Alexandru Ilias voievod pentru vecini, [udecati ~i gloabe ale manastlrll Putna.

78. -1632 (7140) m a i 19, Alexandru Ilias voievod tntareste lui Rusul vistier din Dolejini un loe de prisaca ~i un loe de casa In Polocini daruite de Maria, fiiea Anuscal,

79. - 1632 (7140) m a i 20. Petra din Burdusesti rascumpara de la Balteanul 0 ocina din Burdusesti,

80. - 1632 (7140) m a i 22, I a ~ 1. Tofan ~i Neeulai Seehil marturisesc ca lui Lupu PriijeseuI satul Cobeeeni, tinutul Hirlau, pentru 5 iepe ~i 100 de galbeni. copie in anexa, pI. V).

81. - 1632 (7140) m a i 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod serie plrcalabilor de tmutul Nearnt sa apere hotarul manastirii Biserieani de tncalcarile pastorilor moIdoveni sau seeui.

82. - 1632 (7140) m a i 25, I a ~ 1. Alexandru Ilias voievod porunceste lui Vasilie usar sa cereeteze nelntelegerile dintre Patriehi eu raze~ii sai ~i Vasilie din Fruntesti pentru ocinile pe care Ie staplnesc tmpreuna,

83. - 1632 (7140) m a i 25, I a ~ i.

Biserieani a patra parte din satul Hasnaseni, fost [ltnicer.

84. - 1632 (7140) m a i 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastlrli Biserieani 0 parte din satuI Orbie, din tinutul Neamt, ell iaz ~i mori pe plrlul Obrie si eu 0 moara In apa Bistritei, niste vii Ia Bacau ~i schitul lui Ciolpan monah.

115. -1632 (7140) m a i 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastlrii Biserieani [umatate din satuI Sendresti, pe Bistrita, tinutul Bacau, eu vad de moara ~i cu Ioc de prisaca ,

86. - 1632 (7140) m a i 25, I a ~ i. Alexaridru Ilias voievod tntareste manastirii Biserieani satul Troita, pe plrlul Cracau, tinutul Neamt, eu mori In Cracau ~i satuI Popcesti, pe ptrtul Cracau, din oeoIul Tlrgulul Nearnt.

87. - 1632 (7140) m a i 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastlri] Biserieani branlstea sa.

88. - 1632 (7140) m a i 25, Alcxandru Ilias voievod catre manastirea Biserieani,

au vtndut (Cu toto-

AIexandru Ilias voievod tntareste manastirii tinutul Clrligatura, pe care i-a daruit-o Vasilie

pentru Bieaz.

XV

89. - 1632 (7140) m a I 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manasttrlt Schitul lui losif locul de braniste daruit de Stefan voievod ~i tntarit de Petru voievod.

90. -1632 (7140) m a i 25. Marturie asupra rascumpararii capetelor unor ttganl de la moarte de catre Caracas mare arrnas.

91. -1632 (7142) rna i 26, I a ~ I, Marturia marilor boieri pentru vlnzarea unor ocini din Petiia Mare, ttnutul Suceava, ~i din Susmanesti, tlnutul Dorohoi, lui Dumitrasco Soldan mare stolnic. (Cu fotocopie in anexa, pI. VI).

92. - 1632 (7140) rna i 26. Arhip fost camaras vinde ocina sa din Mane~ti, pe Tazlau, lui Marco din Bratila.

93. - 1632 (7140) rna i 28, I a ~ i. Marturia marilor boieri pentru cumpararea unor ocini din satele Torncestl ~i Popi, de la gura Gerului, de catre Costin postelnic de la Conde fost mare vames,

94. - 1632 (7140) m a i 28, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Costin postelnic parti de ocini din satele Tornccsti ~i Popi, din pnutul Tecuci, cumparate de la Conde fost mare varnes ~i de la fiul sau Ion.

95. - 1632 (7140) rna i 28, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Bejan jitnicer mal multi robi tiganl. (Cu fotocopie in anexii pI. VII).

96. - 1632 (7140) m a i 29, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Gheorghe Hosea vistiernic selistea Sterpeni, din tlnutul Falciu, care fusese ascultatoare de ocolul Stanllesti, pentru dreapta ~i credlncloasa slujba ~i pentru cil. a dat 130 de ughi In trebuinta tiirH· 97. - 1632 (7140) m a i 30, I a ~ i. Alexandru Illas voievod tntareste lui Dumitrasco Soldan mare stolnic ocini cumparate in Petia Marl', tlnutul Suceava ~i In Susrnanestl, tlnutul Dorohoi.

98. - 1632 (7140) m a i 30. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Ionascu din Zmeeni parti de ocini din satele Zmeeni ~i Groteni, cu vad de moara In Smila.

99. - 1632 (7140) m a i 30. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Vasilie, Iiul lui Sava, partes lui Nicoarii din Btilotesti, In urrna [udecatii pe care a avut-o cu Maria Cornoae.

100. - 1632 (7140) rna i 31, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Gheorghe Rosca visticrnic ocini in satele Scobentent, tinutul Ctrligatura, Ciumalestt, Varzarestt pe Blcovat ~i Vaoarest! pe Nirnova, toate In tinutul Iasi,

101. - 1632 (7140) rna i 31, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Gheorghe Hosea vistiernic selistea V iile~eni, tinutul Ctrligatura, satul Roscanl numit Docintil-Scobenteni ~i parti din Onesti.

102. - 1632 (7140) m a i 31, I a ~ i. Alexandru Illas voievod tntareste lui Gheorghe Rosca vistiernic [umatate din satul Hlapesti, tinutul Lapusna, 0 bucata de loc de ltnga Hlapesti, In hotarul Catclenllor ~i mai multe parti din satele Tibane~ti, tmutul Vaslui, ~i Cotelevul, tinutut Hotin.

103. - 1632 (7140) i u n i e, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod [udeca pricina dintre Lupul fost mare vornic ~i Marica Tartcloart, copiIa lui Buzul fost pi tar, pentru doua vii, dlnd-o ramasa pe cea din urrna.

104. - 1632 (7140) i u n i e 1, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod daruieste bisericii Mitropoliei Sucevei venitul din clrciumi.

105. - 1632 (7140) i u n i e 1, I a ~ i. Alexa ~i femeia sa vlnd partea lor de ocinii din Bodesti lui Patrichie.

106. - 1632 (7140) i u n i e 1. Fiii lui Pribiciu fost logotat vind partea lor din satul Saca, tinutul Tutova, Todosicai, fiica Costachioaiel.

107. - 1632 (7140) i u n i e 2. Alexandru Ilias voievod Imputerniceste pe Dumitrasco fost medelnicer sa staptneasca [umatate din cutul Valent al satului Scheia.

XVI

108. - 1632 (7140) i u n i e 3, I a ~ i. Alexandru Illas voievod porunceste lui Vasile Hociungu aprod sa cerceteze pricina dintre Lupu aprod din Rate~ti ~i diaconul Larion pentru

un vad de moara, . ..,

109. _ 1632 (7140) i u n i e 4, I a ~ I, Alexandru Ilias volevod sene lul Chicos ~p-

trar s.a, sa aleaga ~i sa sttlpeasca un loc din satul Ceucani cumparat de [uplneasa lui Necoarii.

fost hatman. . .. 110. -1632 (7140) i u n i e 4, Hal e ~ t e ian i, Marturie pentru un schirnb de VlJ

de la Cotnari tntre Lupul Prajescul ~i Petria din Neamt. (Cu fotocopie in anexa, pI. VIII). 111. -1632 (7140) i u n i e 5. Grozava, sotia lui Avram, vinde a patra parte din satul

Vlrtop nepotului ei, preotul Vasile. (Cu Cotocopie in anexa, pI. IX). .

112. _ 1632 (7140) i u n i e 7, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste Mitropolle i

Sucevei camana mare ~i mica de la sapte clrciumi sl Ii scuteste doi hostinarl, doi macelari ~i

doi cojocari.

113. _ 1632 (7140) i u n i e 8. Alexandru Ilias voievod porunceste lui Chicos comisul

sa aleaga parttle lui Ionasco sl ale lui Bejan din Bicani, Bilt.igani ~i Baloslnesti.

114. _ 1632 (7140) i u n i e 9, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod porunceste sa fie cautat ~i adus Inapoi un tigan fugit de la Neniul vornic. (Cu Cotocopie in anexa, pI. X).

115. _ 1632 (7140) i u n i e 9. Alexandru Illas voievod tntareste lui Coruiu comis parti de ocini din satele Faurei , Obirsle, tinutul Tecuci, Buecani ~i Ruseni.

116. -1632 (7140) i u n i e 9, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Grama o bucatii de loc din hotarul Tlrgului Frumos. (Cu fotocopie in anexa. pI. XI).

117. - 1632 (7140) i u n i e 9, I a ~ i. Alexandru Ilia~ voievod tntareste lui Ionasco Jora vornic de gloata sl sotlei lui selistea :\IiIcine~ti, din tinutul Clrligatura, cumparata de Ia manastirea Voronet ,

118. -1632 (7140) i u n i e 9, I a ~ l. Alexandru Ilias voievod [udeca 0 priclna pentru

eli~tea Crlnjanii, Intre Siret si Blrlad, tinutul Tecuci,

119. -1632 (7140) i u n i e 10. Alexandru Ilias voievod lntareste Irinei 0 [umatate

din satul Starostlti.

120. - < 1632 > i u n i e 12, I a ~ i. Oras, fiul lui Ionascu Bole, nepotul lui Stratul

paharnic, vinde parte a sa din Hosiaci lui Grama stolnic pentru un cal ~i 10 galbeni.

121. -1632 (7140) i u n i e 12. Zapalce, Tmtar, Nechita ~i altii marturisesc ca Stefan a pus zalog partea sa de ocina din Peletuci, plna va tnapoia niste vite preotului Andonie. (Cu fotocopie in anexa, pI. XIl).

122. -1632 (7140) i u n i e 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod porunceste plrcala-

hului de tmutul Nearnt sa-l constrlnga pe soltuzul din ttrgul Piatra sa dea uri cui manastlrtl Plngarati, pe care I-a gaslt ~i pentru care a prim it un cal.

123. - 1632 (7140) i u n i e 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastlrl t

Ptngarati satele Bilaesti $i Ivanesti, pe Craciiu, In tinutul Nearnt, cu doua mori pe Cracau ~i una In satul Darrnanesti, poiana Plngarati ~i branistea manastirli.

124. - 1632 (7140) i u n i e 16, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manasurtt Plngarati satele Bilaestl sl Ivanestl, din tmutul Neamt, doua mori pe Cracau ~i una tn satul Darmanesti, 0 prisaca in branistea de la Bohotin, trei fiilci de vie la Cotnari ~i toata poiana care mai Inainte a fost as cui til. to are de curtea dornneasca din ttrgul Piatra.

125. - 1632 (7140) i u n i e 20. Alexandru Ilias voievod mtareste manastlrit Sf. Parasi chiva din Iasi, ziditii de Nestor Ureche fost vornic, 0 bucata din hotarul satului Procelnici cu selistea Cozrnesti, In urma unei [udecatl cu Gheorghe ~i Zavul, nepotii lui Saula.

126. - 1632 (7140) i u n i e 20, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Eustratie logofat satul Teseuti, tinutul Suceava, ~i jumatate din satul Mlsesti, tinutul Iasi.

2 - Documente - c. 1016

XVII

. .127: - 163.~ (7140) i u n i e 21, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste manastlrt

Vizantia niste danii In Vitanesti, pe ambele partl ale Putnei ~i In Voloscanl.

. 128: - _1632 (7140) i u n i e 22, < I a ~ i >, Alexandru Ilias voievod porunceste ptrealab~lor d~n tinutul Bacau sa ia partea de ocina din Biraestl a lui Vasii ~i sa 0 dea lui Stefan Ion ~I Vasile, pentru ca Vasii a ramas de lege.

129. -1632 (7140) i u n i e 23, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intare~te manastirl Ptngarati niste curaturi cumparate In satul Darmanestf.

130. - 1632 (7HO) i u n i e 24, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste manastir!

Plngarati toata poiana Pingarat], Iosta mai inainte dornneasca, ascultatoare de ocolul ttrgulul Piatra.

131. -1632 (7140) i u n i e 24. Medelean ~i fiii sai vlnd lui Gligorie ~i fiieei sale Trusca o parte de ocina eu doua Mlti, Lapusna si Lapusnita.

.~32. - 1.632 (7140) i u n i e 28, B i r I a d. Ion Carapotona soltuz, eu 12 plrgari ~i batrtnii ttrgului Birlad marturtsese ca Marilca, fiiea lui Ifrim vistiernie ~i eu nepo til ei au vln~ut mai multe parti din satele Bujoreni, Piparcani, Biixiine~ti ~i \lastatiei, pe Blrlad, lui Plntea ~I fratelui sau Bou!.

133. - 1632 (7140) i u lie 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intare~te eiUugaritelor de la manastirea de peste apa Blstrltei 0 bucat a de pamtnt din satul J)ane~ti.

134. - 1632 (7140) i u lie 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod poruncesto lui Neeula G?eo~ma sa fie de fat a la riiseumpiirarea unei oeini din satul Galbeni de la Gheorghie, nepotul Iui Nlcoara hatman, de catre Ursul Vartic ~i rudele sale.

135. - < D up a 1632 i u I i c 2 >. Marturia unor boieri pentru vinzarea de catre

dGheolrght:' nepotul lui Nlcorita hatman, a unor part! din satul Galbeni lui Ursul Vartic vornie e goa a.

_ .. 13~. - ~~~2 (7140) i u lie 3, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lmputernlccste pc eaJugarll ~anashfll Galata di~ Dc.al, a lui Petru voicvod, sa-st ia zeeiuiala din satul Sivite,

;' 1.17 .. - 1632 ~71:0) I u II e 3. I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste sasului Fealtin

din Cotnan 0 moara ~I 0 povarna pe plrlul Buhaint i,

.. 13R. -1632 (7140) i u lie 4, I a ~ i. Alexa;dru Ilias voievod porunceste ptrcalabulut de [inutul Tutova s~'\ apcre ocina lui !ftimie cornisel din satul Dracsini Impotriva lUI' N I' Baltatu, ecu ar

. ,,39. - 1632 (7140) i u lie 4, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Nechita

diac din Vlrtop partea de jos din poiana Muncei. (Cu fotocopie in anexa, pI. XIII).

. 1.40. - 1632 (::40) i u lie 4, I a ~ i. Alexandru Illas voievod tntarest« Salomiei,

s~tla lUI Voruntar PraJ:s~u fost comis, si fiilor ci j umiit a t.e din satul Voruntarestl, pe Siret, tinutul Roman, mostenltn de la cumnatul ei, Arpentie fost postelnic.

lU. ~ ~(j3~ .(7110) i u lie 4, I a ~ i. Alexandru Ilia~ voievod [udeca prieina dintre satul ~umllll ~I Simion Gheuca marc medelnicer pentru 0 bucata de loe din partea de SUS a acestul sat, dlnd ramas pe ultimu!.

• 142. ~ 16~2 (7140) i u lie 4. Lazar Motoc, Bernard diac din Cozmesti s.a. marturlsssr; ~a Toader, filii 1111 Tudoran, s.a. au vlndut lui Lupul Prajescul Ic st postelnie ocina lor din Saoani,

r 14~. - 1632 . ~71~0) i u lie 5, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod [udeca pricina dintre ionasco, Iiul Salorniei, ~I Focsa, fiul lui Ionasco din Ruginoasa, pentru doua bordeie din Ruglioasa, dlnd ramas de [udecata pe eel dlnttl.

144. - 1632 (7140) i u lie 5, I a ~ i. Simion Gheuea mare medelnieer marturlsesta a ~-a trnpacat eu Ionasco, Ursul s.a. dupa [udecata domneasca, reeunoselndu-le aeestora dreputile asupra unei poieni din satul Romani.

(VIII

145. -1632 (7140) i u lie 6, Iasi, Alexandru Ilias voievod tntareste lui Lupu Prajescu fost postelnie a patra parte din Dancenl, ttnutul Roman, ~i a nona parte din Saoanl, pe Sire~ . 146. - 1632 (7140) i u lie 8, I a ~ i. Alexandru Illas voievod scuteste pe preotu din Moldova de toate darile, atara de biruI steagului, de care nu sint scutiti declt preotii de la biserieile dorrmestl.

147. -1632 (7140) i u lie 8. Patrasco Basota Iogof'at al doilea marturlseste ca a ho-

tiirnicit locul manastirii Seeu ~i al satului Vtnatorl despre hot.arul nuinitstirll si tlrgului Neamt , 148. _ 1632 (7140) i u lie 8. Ursul Vartie fost vornic en sotia ~i fiica sa darulcsc rnaniistirii Dobromira venitul satului Galbeni, doua vii, un loc de gradina s.a.

149. - < C e a. 1632 > i u lie 9, I a ~ i. Stratul Bolen. ~i Lupul cupar vlnd lui Dumitra~eo Buhus [umatate din selistea Ravaeani, ttnutul Roman.

150. -1632 (7140) i u lie 9, L u n g ani. Ionasco \1injca uri car ~i Toader sulger marturlsesc ca au ales partea de ocina din satul Lungani cumparata de Dima cojocarul de la Lazor ~i de la fratele lui, Toader.

151. -1632 (7140) i u lie 11, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod porunceste lui Costantin SUreea sa aleaga hotarul satuIui Culisautl dinspre satnl Serbiceni.

152. -1632 (7140) i u lie 11, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Maftei Rosca din Btrlad ~i nepotilor lui satul Balanestl, pe Jcravat.

153. - 1632 (7140) i u lie 12, I a ~ i. Vasile Rosca vornic de gloata vlnde 0 jumatate din satul Oneani, tinutuI Hlrlau, lui Gheorghe Hosea vistiernic pentru 730 galbeni ~i 13 poloboace eu miere.

154. -1632 (7140) i u lie 13. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Ionasco Rusu

vornie de gloata a patra parte din satuI Volosani, pe Ble.

155. - < 1632> i u lie 15. Lupnl, fiul lui Milliiilii, vinde lui Durnif.rascu stolnie o vie din satul Fetlnghesti, ttnutul Putna.

156. -1632 (7140) i u lie 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntarcste lui Isac Stlreea [umatate din satul Onutul de Sus, tinutul Cernauti, ell vad de moara. (Cu fotocopie in anexa, pl. XIV).

157. -1632 (7140) I u lie 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voirvod tntarcstc lui Mihail sl femeii sale, Grozava, 0 ocina In satul Tutcani, tinutul Nearnt, curuparat.a de la Ciurca, fiiea lui Toadcr Boghean.

158. - 1632 (7140) i u lie 15, B I r I a d. Vasile Butucul s.a, vlnd partea de ocina a lui Molofei din satul Risipeni, pc .Ieravat, lui Costanl.in Ciure.

159. - 1632 (7140) i u I I e 20, I a ~ i. Fotul ~afranca din Cotnari vinde lui Apostol postelnic 0 vie la Balceni, pe dealul Frumusenilor.

160. -1632 (7140) i u lie 21, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod nuputerniceste pe Dumitru Buhus logotat al treilea sa-~i ia zeciuiala de pc un loe al san din hot.arul Tlrgului Frumos. (Cu fotocopie In anexa, pl. XV).

161. - < 1632> i u lie 22, Cui i ~ aut i. Cost.ant in Stircea serie lui Gheanghea mare Iogotat despre alegerea hotarului satului Culisauti dinspre sat.ul Scrbiceni.

162. -1632 (7140) i u I i e 24. Patrasco Basot.ii logofat miirt.uriseste ca a tmpartit rmpreuna eu altt oameni satul Razboleni, tinutul Neamt, ~i vceinii din acel sat lui Lupul Prajescul postelnic ~i fratelui sau Ionasco Prajescul. (Cu Iotocopio in anex.i. pI. XVI).

163. -1632 (7140) i u lie 29, Pie t r i s. Lupul Prajescul postelnic ~i Ionasco Mtnjea uricar marturlsesc ea au hotarnicit niste parti de ocina din satul Piet ris curnp.irate de Grama stolnie.

164. - 1632 (7140) aug us t 4, I a ~ i. Alexandru Ilias voicvod tntareste lui Costantin Vornicde gloata a sasea parte din satul Ecuseni, ttnutul Suecava, cumparata de la Vasile Udrea.

XIX

. 161>. - 1632 (7140) aug u s t 5, I a ~ i. Alexandru IIia~ voievod poruncests egumenului de la mlinil.stirea Bistrita sli cherne la judecata domneascil. pe egumenul de la mil.niistirea Tazlliu pentru viile de la Badu. (Cu fotocopie: tn anexa. pl. XVII).

. . 166: - 1632 (7140). aug u s t 5, I a ~ i. Alexandru Illas voievod Intlire~te lui Simion

PI~lp~VSCh.1 fost ptrcalab ~I .rudelor sale Implirtirea satelor Mihlilcliuti, Vliscliuti, Zubriceni ~i Bli~CI~il..utl sub :~rebn.a, In~me~ul ~e Nistru, Diacliuti ce se numests Bricenl, Vi~neva pe Nis,tru, Silistea, Plhpliutl, Orasenl, Nlpolocliuti, Blrnova, Sendrenl ~i Negresti.

~67. - 1632 (71~0» a ~ gus t 6, M 0 g 0 ~ e ~ t i. Pavel fost episcop de Husl s.a, marturfsesc cli popa Ghgore din Cozmestl a cumplirat un loc de doua case 24 de pil.mlnturi

~i curaturl din satul Veresanl de la fiii lui Clrstian. '

168. - _1632 (:140) aug u.s t 8, I a ~ i. Alexandru Illas voievod Intlire~te lui Ionasco Cehan mare pitar a cmcea parte din a patra parte din satul Dolhestl, la ohtrsia Crasnei, cumpliratii de la Pacurar, fiul lui Cozma sulgeruJ.

169. - 1632 (7140) aug u s t 9, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Dil.nila din Varnita ~i preotului Eftimie un loc numit Pestera, mai jos de tirgul Orhei.

170: - 163~ ~71~0) aug us t 10, I a ~ i. Alexandru I1ia~ voievod Intiire~te ImplirtiTea satulul RlizbOlem, trnutut Neamt, Intre Lupu ~i lonli~euta Prajescul, rfiii lui Nieoarii Pra-

jeseul fost mare vistiernie. •

171. -:-1632 (714~) aug u s t 10. Cioilli din Tama~ eu femeia ~i eopHi slii vlnd popii Gheorghe din Bacau ocina lor din Tlima~.

... 172. - 1632 (7140) aug us t 12, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste mlinlis-

ttrll Seeul loeul de IIngli manastire ~i satul Vlnatorl, tinutul Neamt, ce a fost ascultator de ocoluI Tlrgului Neamt,

. 173 •. -16~2 (7140) aug u s t 12, I a ~ i, Alexandru I1ia~ voievod Intareste popii Dumitru din Soci 0 parte de ocina din Dragomlresn, :tinutul [Neamt, eumpliratil. de la fiii lui Andronie fost vatav In aeest sat.

. 174. - 1632 (7140) aug u s t 14, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intiire~te lui Savin Prajescul fost hatman doua flilei de vie la Cotnari, pe dealul Pacurar, cumparate de la calugaru) Anastasie.

171>. - < 1632 > aug u s t 15. Giurge Glrhovina ~i fiul lui, Sima, vlnd lui Dumitrascu stolnie 0 vie din satul Fitinghe~ti.

176. - 1632 (7140) aug u s t 15, A d j u d. Mirza ~i ffmeia sa Irina vlnd un vad de rnoara ~i sase pamlnturi din satul Halmage~ti lui Dabija pfrcalab.

177. - < Cca, 1632 aug us t 15, Ad j u d>. Tanasie ~i Bota, starosti de Putna, ~i lane soltuzul cu 12 plrgari din tirgul Adjud marturisese cli Mlrzea ~i femeia lui, Irina, au vlndut un vad de moara ~i sase pamlnturi din satul HaJmage~ti lui Dabija fost ptrcalab,

178. - 1632 (7140) aug u s t 17, I a ~ i. Alfxandru Ilias voievcd Intlire~te lui Pa~a~co Basota logofat eumparaturile sale: a sasea parte din satele Bodestt ~i Dancest], pe Cracau, mutul Nearnt, 0 parte din poiana Muncei ~i plirti de ocini din satul Sofracest l, pe Ptrtul Negru. Cu fotocopie tn anexa, pI. XVIII).

. 179. - < 1632 > aug u s t 20. Ionasco Avram, Ursul Vartic, Iosti vornici s.a, marunsese eli Neculai ~i Dochia, fiii lui Ursul Baltatu], vlnd ocina lor din satul Draesini lui Eftinie ~i sotiel sale Tudosia.

180. - 1632 (7140) aug u s t 20, I a ~ I, Alexandru Ilias voievod poruncests lui ;avin fost hatman sa cerceteze ~i sa stflpeasca Iocurile din munte ale manastirii Bisericani Inalcate de satul Darrnanest],

181. - 1632 (7140) aug u s t 26, I a ~ i. AI€Xllndru Ilias voievod tntareste lui Avram apotici diac satul Coli~auti.

X

182. - < I n a i n ted e 1632 aug u s t 28>. Ion Carapotona soltus, plrgarii . alti oamenl din Blrlad m1irturisesc eil. Toma Savei din Straoani ~i rudele sale au vlndut un :ad de moara la Vltanest], pe glrla Putnei, sub Magura, lui Nacu, .fiUllu.i lane din Blrlad '.

183. - 1632 (7140) aug u s t 28, I a ~ i. Alexandru 11Ia~ voievod Intareste lUI Nacul

tiul lui lane negustor din Blrlad, un vad de moara Ia glrla de [os a. Putne~. .

184. - 1632 (7140) aug u s t 28, I a ~ i. Alexandru Ih8Jj voievod tntareste ~UI Dumitra~cu Solomon satul Flntlnelele, eu vad de moara In Blstrita, eum~ru:at de la .Gheorghlta ~i fratii lui ~i parti din satele Nasoestl, Iadumlresti, Sccatura, Alhotestl ~l Basest], toate In

ttnutul Bacau, .

185. - 1632 (7140) aug u s t 29, I a ~ i. Marii boieri adeveresc ca VasIleea. aprod lii-a pus zalog pentru 40 de zloti partea sa de ocina din Ungurasi, tinutul Nearnt, la Dumitrasco

~oldan mare spatar. .

186. -1632 (7140) aug u s t 30. Savin Prajescul fost hatman rnarturlseste cum .a stUpit 0 bucata de loc a manastlrli Pingarati pentru care aceasta se [udecase eu satul Dar.mane~tI. 187. - 1632 (7140) aug u s t 31, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lUI Gorgan vornic de gloata satul Vascauti, In urma unui proces pentru 0 moarte de om savlr~ita In acest sat In zilele lui stetan Tornsa voievod.

188. - < 1632 s e pte m b r i e 1 - 1633 aug u s t 31 > (7141), I a ~ i. Tudor ptrcalab de Hotin vinde lui Gavrilas vornic satele Cotela ~i Paltinisul, tinutul Dorohoi, ~i parti din satul Budina.

189. - < 1632 s e pte m b r i e 1 -1633 aug u s t 31 > (7141). Stefan ~i rudele sale vlnd ocina lor din satul Sacuiani lui Gliga din Cactula]! ~i sotiei lui, Mariea.

190. - < 1632 s e pte m b r i e 1-1633 aug u s t 31> (7141). Zapis de tmpartire

~i vlnzare a unor ocini din satul Piticeni. . .

191. - < 1632 s e pte m b r i e 1 -1633 apr i l i e > (7141). Alexandru Ilias VOlevod serie lui Cirjeu fost stolnic ~i lui Burdugan fost vata! sa aleaga ~i sa stilpeasca hotatul satului Tali1be~ti de al satului Tocesti,

192. - < 1632 s e pte m b r i e 1 - 1633 apr iIi e > (7141). I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirli Blstri]a doua mori In satul Gagestl, pe girl a Putnei, sub Magura.

193. - < 1632 s e pte m b r i e 1 -1633 apr iIi e > (7141), I a ~ i. Alexandru Illas voievod tntareste lui Lupul fost mare vornie 0 parte din satul Macicautl.

194. - < 1632 s e pte m b r i e 1 -1633 apr iii e > (7141). Alexandru Ilias voievod tntareste lui Apostol fost postelnic un vad de moara pe apa Tutovei, la Politeni,

195. - 1632 (7141) s e pte m b r i e 2, I a ~ i, Alexandru Illas voievod porunoeste sa nu fie amestecate la impuneri breslele eu negustoril,

196. - 1632 (7141) s e pte m b r i e 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Cazaeu camaras a sasea parte din Grozesti, ee se numeste Marce~ti, ~i partea de jos, dinspre Golumboae, pe Siret, pe care le-a cumparat de la Tudora, sora lui Gavril fost staroste.

197. -1632 (7141) s e pte m b r i e 2, I a ~ i. Todosiia, [uplneasa lui Ionasco Pelcul fost sulger, vinde [umatate din satul Clrligi, tlnutul Neamt, lui lordache vistier. [Cu totocopie in anexa, pI. XIX).

198. - 1632 (7141) s e pte m b r i e 4, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirii Blstrita niste vii la Bacau, la locul numit Strlmturile, daruite de Mariea, cneaghina lui Oras fost hatman.

199. -1632 (7141) s e pte m b r i e 5, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste tiilor lui Stefan Blendea a treia parte din satul Badesti, tinutul Sueeava, dupa judeeata avuta cu Neehita din Leutesti s.a. (eu fotocopie in anexa, pI. XX).

XXI

200. - 1632 (7141) s e pte m b r i e 5. Ion Mir ' ",.

ocina sa din Tumasul de J' os lui Ghe h H eea, fiul Sofllelil dm Dragoteni, vinde

.,. org e ornetu,

.01.-1032 (7111) scptembrie 6 I ' AI '

ceste pe Simion Purece sii-~i apcre niste Jlnete de la a ~ I, exandru Ih~~ voievod lmputerni-

20:!. -< 1ti32 > s c p l e In b r i e 8 B t RI omdan'A(Gu Iotocopie in anexa, pI. XXI).

, t ' r a. lexandru Ilias ' d I

lllee~ e pc Apostol fost postelnic sii-~i ia "I ' y vOlevo mputer-

20:J. _ 1(;32 (7141) ~eclUIa a dill satul Vornieeni.

s c p t e m b r I e 8 Alexandru IIi '

uricariul un vad de moara in apa Birlad I ' It', "a~ voievod Intareste lui Clrstea

, u UI, n re Tecuci ~I Camllesti s i b t"

a-~l face sat, ambele in hotarul tirgului Tccuci. ' yl 0 ucata de loe pentru

, 204.-Hi32 (7U1) septcmbric 10, la i Ale "

lui Toma mare suluer mai multo p.irtl d " • ~ . xandru I1Ia~ voievod tntareste

(G " ,I ,I e OCIllI cumparats in satul D ' r '

u fotocopie in anexa. 1'1. XXIl), rrs rve, tinutul Dorohoi.

20 ... - < Inaintc de 1(;:l2 s e pte III b r i e 12 " ,

partea lor din Danesti, eu loc de moara t B ,,>' Simion ~I sora sa, Grozava, vlnd

:!06. _ 1632 (7141) < a III , aseu, Iui Miron fost cIueer.

, s e pte m b r 1 e 12, I a ~ i Al d ' ,

Iui Toma mare sulger 0 parl e de oclna di D'" . exan ru Ilias voievod Intareste

a III anesti cu vad de moa alB

socrul sau, Miron fost clucer de la Simi , " r n aseu, cumparate de

.) _ '. _ ' mlon ~I sora lui, Grozava .

.. 0 c, -1632 (1141) septembrie 12 Ia i "

un asczamint ~i Il scuteste de dari, ' ~,Alexandru Ilias voievod da cIerului

20a. - 1(;32 (7141) s e pte m b r i e 12

Apostol Jora postelnic satele Visuni P' tl < , >', Alexandru Illas voievod Intareste lui

v , lllce~ I, Bestcat! Hlihanoaa . N

Hotin, primite de la Veliscu Hiibii~escu fost trcal b d" ~I ourestl, din tinutul

209. _ 1632 (7141) set> b ' P a a e Hotm pentru 0 datorie.

, '" p e III ric 12, Alexandru Ili '

~l Brataseni pe Ciuhur ~i parp din Tribi euti ' I~~ vOlevo~ pentru satele Cupeici

210. _ 1632 (7141) s e p t b ~ , ' , Costesti, Dumeni, Bozovita, Rlisteu ~i Talmaci

, e 111 r I e 14, I a ~ i Al d II" •

lui Gheorghe Hosea vistiernic [umatat di " ex an ru la~ voievod Intareste

ughi ~i 13 poloboace cu mierc. e III satul Oncani, tlnutul Htrlau, cumparata eu 130

, 211. - 1632 (7141) s e pte III b r i e 16, Alexandru' ,

slugi domnesti sa urrnarcasca in toata tara ' .. " Il~a~ voievod porunceste unei tru a Ie da lui Ion Potlog fost vor '0 ,pel vecm~ ~ahol~1 ~I Nlstor ~i sa Ie ia niste vite pen-

" I rue, car e e-a platit dabila.

21 ... - (71<11) < I n a in t c des e pte m b r i 1 .,

vinzarea satelor Nedeboutl si \;I~ I' i d _ e 9 >. Marturia unor boieri privind

,y .u recur e catre Neculai Cata '1 f '

Soldan spatar. rgm ost vistiernlc lui Dumitrasco

!!1;J.-IU32 (7141) septcmbrie 19 I ' "

lui Dumi l.rasco Soldan mare spal.ar satele Nede~ou ~ ~t . AI~xa~dr~ IiIa~ VOl~vod tntareste de la Neculai Catargiul fost isti , t ~ Vladiceni, tmutul Hotin, eumplirate VIS rerrnc,

211. - 1632 (7141) s e pte III b ric 20 I ' "

rarilor de la Husi sa lase in .,.' a ~ I. Alexandru Ilias voievod serie cama-

, pace 0 ctr'cru ma mare nn cOJ' oc . .

.piscopict de Husi. ' ar, nn meserciu ~I un hostlnar ai

21 ... - 1632 (7141) s e pte III b r i e 20 I ai' ,

lice~~: pe ,ciilugarii de la maniist irca Bistrita sa i~ zeciu~a~a ~~ex~~drlu Idhal~ voievod tmputer-

ea Calug.irului. VII e or e a Bacau, de pe Va-

!!16. - 1632 (7141) s e pte III b r i e 20 Galaftion '

nunast lrca Sf Sava marturlsosc c· O· I ' I', egumenul ~I Intreg soborul de la

, < a ella, sotia UI Dragan Malai t cu Ill I I

lin satcle Bliscenautl si Zubr 't' I' ., ~ eu II lei e-au zalogit parti

.) _ _ rrcem, ,lIlUtU Hohn, pentru 100 de galbeni.

.1 •• -1632 (1141) septembrie 21 la' "

tli Schcrlet din Zorileni ~i cUlllnalului S'IU T ' ~,I, ~Iexandru IiIa~ vOievod dliruie~te

Ie ocolnl tlrgului Birlad, pentrn 0 'sutii dc' 1~lbe~~0::C,hl, seiI~t~a Ba:a?~ni, fostli ascuitlitoare nre grcutale de la PoarL'i vizir <i ha g (e f t tl in, trebnmta tarn, elnd a avut Moldova

, • y n, u 0 oeople in anexli, pI. XXIIl).

(XII

218. _ < 1632 s e pte m b r i e 21 -1633 apr iIi C>, Alexandru Ilias voievod daruic~te lui Schcl'lct din Zorileni, cncaghinei sale, Maria, ~i cumnatului san, Tudorache, selistea Balaceni, fosta ascultatoare de ocoIuI tirgului Blrlad, pentru cii au dat 0 suta de ughi In treaba tarii, cilld a avut Moldova marc greutate de Ia Poartii, vizir sl han,

!!i9. _ < 1632 s e pte III h ric 21 - 1(;33 apr iii e > (7141), I a I? i. Alex:mdru

Ilial? voicvod porunceste lui Alexa din Popesti I), a, sa uotamiceasca parj.ile de ocina din satul RiiJeni pentru care s-au je\uit Ionasco J orea vornie si popa Gligorie din Iasi. 220, _ 1632 (7141) s e pte mb r i e 22, Iasi. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Dumltrascu G:leuca vornic de gloata 0 parle de ocinii din Costest.i, tinutul Tutova, primitade la Toader ~i Cirstea In schimbul unui cal pc care acestia ii-au pierdut.

!!21. _ 1632 (7141) s e p t e m b r i e 22, Vasile, fiul lui Ignat si al Agahiei din Bali-

te~ti, dii o cina sa din acest sat lui :\lereutii pirc.ilab spre a-si plati capul pentru furtul unui cal. 222. _ < 1632 s e pte m b r i e 23 -1653 apr iii e >, Catrina, sora mitropoll-

tuiui Varlaam. daruieste 0 prisac:1 cu pomeri sl cu lazuri m:1nastirii Secu!.

223. _ 1632 (7141) s e pte m b r i e 26, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod interzice

autoritatilor Iaice sa se amestece in treburile bisertccsti.

224. _ 1632 (7141) 0 c tom b I' i e 6, Aiexandru Ilias voievod daruieste lui Neniul

vornic satul ~arauti, tinutul Hotint.

225. _ 1632 (7141) 0 c tom b r i e 8, Alexandru Ilias voievod tntareste lui Cost an-

tin SUrcea satul Racintii, tinutul Hotin.

226. _ 1632 (7141) 0 c tom b ric 10, I a ~ i. Aiexandru Ilias voievod porunceste lul

Borleanul uri car ~i ureadnicului de Dorohoi sa cerceteze dad hotarul satului Sendrtccnl al lui Oneill I fost staroste a fost lncalcat dinspre satul ~eli~eu al lui Lupnl cupar.

227. _ 1632 (7141) 0 c tom b r i e 15, Mariica Ihnatoaic vinde 0 parte de ocina din satul

~endreni lui Ghiorghie staroste de negustori din Iasi. (Gu fotoeopie in anexa. pl. XXIV). 228. _ 16:32 (7141) 0 c tom b r i e 16, I a ~ 1. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Plnte sl fratelui sau Boul parti de ocini in satelc Bujoreni, Pipercani, Baxane~ti ~i Mastatici, eump:1rate de la :\1ariea, fiica lui Ifrim vistiernic, ~i de la nepotil ei.

229. _ 1(;32 (7141) 0 c tom b r i e 16, Alexandru Ilias voievod tntareste lui Ioriasco

~i sotiei sale, Tofana , [umatate din satele Voloscov ~i Hildarauti pe care Ie zalogisera la Costan tin Stlrcea I?i la nepotul acestuia, Gheorghe Coropceanu!.

230. _ 1632 (7141) 0 c tom b r i e 20, Iurasco vinde ocina sa din satul Rusi Pascalinei

~i fiului ei Dumitrache pentru 40 de taleri.

231. _ 1632 (7141) 0 c tom b r i e 20, R u ~ 1. Iurasco vinde [upinesei Pascalina

~i fiului ei Dumitrache 0 ocina din Rusii Goei.

232. _ 1632 (7141) no i e m b r i e 1, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste Mi-

tropoliei Sucevei scutirea de dari a circiumililor sale.

233. -1632 (7141) no i e m b r i e 1, Bog dan e ~ t i. Marturie pentru vlnzarea unei parti din satul Doljesti, pe Siret, in tlnutul Roman, de c1i.tre Anghelina, matusii sale Pas-

calina I?i fiului ei, Dumitrache.

234. _ 1632 (7141) no i e m b r i e 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui

Dumitru Buhus logotat al treilea staplnirea asupra tuturor proprietatilor sale,

235. _ 1632 (7141) no i e m b r i e 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui

Neniul vornic de gloata un sala~ de tigani, daruit de Moise Movila voievod.

236. _ < 1632 > no i e m b r i e 3, I a ~ 1. Marii boieri marturisesc ea Teofan Sechil ~i nepotul sau. ~eculai au vindut lui Lupul Prajescul fost postelnie partea lor din Cobaceni, pe

Jijia, In tinutul HlrJau.

XXIII

237. - 1632 (7141) n 0 i e m b r . 3 I .

t al " Ie, a ~ 1. Alexandru Illas voievod Imputernices-

e p; c ~glaru de la m~nastirea lui Aron veda sa staptneasca satul Mierae~ti, din tmutul Tecuci

pen ru c.. e este daruit de catre Enache postelnic. '

238. - 1632 (7141) n 0 i e m b r i 3 I . I

tl .. Sf S d'" e , a ~ 1. A exandru Ilias voievod Intare~te manas-

irn . ava in Iasl vule sale de la Cotnari.

239. - 1632 (7141) n 0 i e m b r i 3 I .

'. e , a ~ 1. Alexandru Ilia~ voievod Intare te lui

;~n~I~~raPimrea asupra satului 'I'rohanesti, din tinutul Tecuci. (Cu fotocopie in !nexa,

240. - 1632 (7141) n 0 i e m b r i 4 I . Al

. .. '. e , a ~ 1. exandru Ilias voievod Intare~te manas-

tItr.~. Sdf. sEava hdm Ia~I s~tele Scumpia, Stolniceni ~i Setrareni, din tlnutul Iasi daruita mana-

S irn e nac e postelmc. '

241. - 1632 (7141) no i e m b r i e 6. Tinco eel Batrtn T . .

sova (Polonia), fo~ti locuitori din Moldova' ' opcean, Gnga s.a, din Hrude proprietate in Onutul de Sus. ' martUrIsesc ca Gheorghe, fiullui Ionco, are dreptun

2~2. - 1632 (7141) no i e m b r i e 7. Andrei ureadnic de Blrlad ~ a martUlisesc ca Focsa din Balite~ti a vtndut partea sa din acest sat lui Ifrim ~i femeii sale Ilinca

243. - 1632 (7141) n 0 i e m b r i 8 I . ,.

~uP;;oP:~~;c:: f;~t i~;:~elnic 0 parte dine sat~1 C::iiI~en~le;a~~j~:, ~~~~t:lo~~~:U~n:!:~~r:~

2U. -1632 (7141) no i e m b r i e 10, I . Al

'lincat, fiica lui Sofronie, 0 parte de ocina din satul a; ~. f~Xatndlru Ilias voievod Intare~te

2'5 oran, pnu U Cernauu

't • -1632 (7141) n 0 i em b r i e 20 I .

lin Blrlad marturisesc ca Dochia fiiea lui U . itar C~r~.~o~ona soltuz, plrgarii ~j alti oameni

atul Dracsini lui Apostol negutator din B~;~Xl ar, ~I fm er au vtndut partea lor de ocina din

216. -1632 (7141) no i e m b r i e 25' I . '.

IIi Alexa vistiernicel din Pinee ti ' a ~ I. Alexandru Ilias voievod Intiire~te entru ca a pliitit pentru el ~daraea~ats~a_ parte _~in acest sat data lui de Clrstea, fiul lui Vartie

, " araneasca . '

247. -1632 (7141) no i e m b r i e 26 I a . '.

Ii Dumitru Buhus logofiit al treilea un loe de p;isaea :/'de ~i::;n~ru jlha~ volevod . daruieste e Jijia, de la eonfluerrta eu BahIuiul ptna la viirsarea ei In Pr~t unl o~ e ~;arii ~I de ~te:e entru ~a a dat domnului patru cai buni, pretuiti 160 ughi. ,n ranis ea domneasea,

2~8. - 1632 (7141) dec em b r i ell .

II de taxe vamale. ' a ~ I. Alexandru Itias voievod scuteste cle-

249.-1632 (7141) decembrie 1 I .

hlriae negustor 0 parte de ocina di T' a ~ I. . Alexandru Ilias voievod lntareste lui iiul sau, Sima. n satul \ orovest], tinutul Clrligatura, pe care l-a dat-o un-

250. - 1632 (7141) dec e m b r i ell . - .

1~:~~,C::::t:~n;~~:a~:~n~:ivi~i:~iitr:~::t~:~g:r~ie::~:~~r~:~~~~;~Frdi~o:~:el~e;~~ii;!:;

2i)1. - 1632 (7141) dec e m b r i e 2 I . - .

: catre Plntea fost setrar lui lana ,a ~ .1. Martuna marilor boieri asupra vinziirii

aslui, anume: [umatatea de sus a~~~t:~~an m~r~ p~tar a u~or parti din satul Codae~ti, tlnutnt ovat sl a eincea parte din partea de sus' ~l~:t I . e rnoara, morl gata ~i loc de plua In Do-

2"2 163 u ur.

i) • - 2 (7141) dec e m b r i e 4 I .

nasco Cehan mare pitar 0 [urnatata din t 'I C a ~_ I. .AI~xandru Ilia~ voievod Intiire~te lui

mit Schel, eu vad de moara, mori gat a i I~: ~e ?dae~tJ, tmut~1 ~aslu!, partea de jos, ee s-a sus ~ satului, cumparate de la Plnt!a fost ie~~:r~n Dobrovat ~I a cmeea parte din partea

2i)3. - 1632 (7141) dec e m b r i e 4 I .

nasco ~i Vasilie Tecman oeinile cum ' a ~ I. ~Iex~n~r~ Ilias voievod Intare~te lui u fotocopie in anexil., pI. XXVI).parate In satele Ivaniita~tI ~I Popsori, din tinutul Vaslui.

i(lV

2M. - 1632 (7141) dec e m b r i e 6. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Albota ,1 fratilor sai doua par~i din satul Vlasine~ti, dupa judecata pe care au avut-o cu Bilava~ ~i Plopoaia.

255. - 1632 (7141) dec e m b r i e 6, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui

Dumitra~co Fulger ~i juptnesei sale Marica [umatate din satul Rachtteni, pe Siret, In tmutul Suceava, pe care I-a cumpli.rat de la Andronic s.a,

258. -1632 (7141) dec e m b r i e 10, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Costantin diac ocini din satele Sperlesti, Verlsesti, Seliste ~i Poi ana lui Coman.

257. -1632 (7141) dec e m b r i e 12, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste eneaghlnel Pascallna ~i fiului ei, Dumitraehi, parti de octna curnparate In satele: Doljesti !ji Ru~ii Goii, tinutul]Roman, ~i Crucea de Jos, ttnutu! Putna. (Cu fotocopie in anexil., pI. XXVII). 258. -1632 (7141) dec e m b r i e 14, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod daruieste lui Clrstea uricar ~i lui C1zacul camaras satul Rusl, din tlnutul Hlrlau, ascultator de ocolul ttrgului Botosani, cu locuri de helestee ~i mori In Sitna.

259. - 1632 (7141) dec e m b r i e 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Racovi~a Cehan spatar partt de ocini din satul Vilnestl, tinutul Vas lui, cumparate de la Palaghia ~i fiii ei, Costantin ~i Ionasco.

260. - 1632 (7141) dec e m b r i e 15. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Frant vistiernic un loc de prlsaca cu vie ~i eu Iivada, la Geonoaia, In satul Jigoreni, cumparat de la Ionascu s.a.

281. -1632 (7141) dec e m b r i e 17. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirli Berzuntul a patra parte din satul Slrbi.

282. - 1632 (7141) dec e m b r i e 18, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod [udeca pricina dintre manastlrea Sflnta Vineri din Iasi ~i satul Plntisenl, hotiirind ea loeuitorii din acest sat sil lucreze pentru manastire "toate trebile", [Cu fotocopie in anexa, pI. XXVIlI).

283. -1632 (7141) dec e m b r i e 25, B i r I a d. Ion Carapotona soltuz cu 12 plrgari din Blrlad s.a. m trturlsesc cii Mihaila, ginerele Cimbalei ~i femeia sa, Oprina, vlnd lui Apostol ocina lor din satul Draesini.

281. - < 1632 > dec e m b r i e 30, I a ~ i. Maftei Rosca din Birlad marturiseste ca nicl el, nlci fiul S11, Gtig irle, 11:1 a'1 drcse de la Moise Movila pentru selistea Balaceni, tinutul Blrlad, a lui Scherlet.

2115. -1632 (7141) dec e m b r i e 31, I a ~ i. Marii boieri marturlsesc ca Mafteiu Hosea din Blrlad a recunoscut ea nici el, niei fiul sau, Gligorie, nu au drese de la Moise Movila pe selistea Balaceni a lui Scherlet,

2&&. - 1633 (7141) ian u a r i e 4, I a ~ i. Alexandru Illas voievod Intareste Mitro-

poliei Sucevei scutirea de darl a poslusnlcilor sl vecinilor sal. .:t1

2117. -1633 (7141) ian u a r i e 9, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste manastirii Bistrita niste vii de la Bacau, pe dealul Strimtura, In urma [udecatli pe care ciilugiirii au avut-o cu Magda, iemeia lui LupuI.

2 n. - 13 n (71 H) ian a a r i e 12. Dimula plrciilab s.a, marturisesc cii Neeula ~i sotia sa, Marla, au curnparat mai multe ocini din satul Periati, pe Siret.

2119. -1633 (7141) ian u a r i e 15, I a ~ 1. Alexandru Ilias voievod tntareste rnanastirlt Aron voda din tarina tlrgulul Iasi selistea Fetionestt, pe Jijia, In tinutul Iasi, primita In schlmbal sellstel Sel lcicani, pe Baseu, ttnutul Dorohoi, de la Ghiorghie Jora plrcalab.

270. -1633 (7141) ian u a r i e 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste manastirii Plngaratl branistea sa, dupa Impiicarea ei eu miiniistirea Bisericani.

XXV

271.-1633 (7141) ianuarie 15 Ale d . .

Stratul Bolea paharnic ~i rudele lui cu pop'a' S. .xan .ru dlllla~ voievod [udeca pricina dintre

muon ~I ru e e sale hotartnd ea . .. a a

plneasca 0 parte, iar ceilaltl tr~i parti din satul Mogoscstr, pe Vil;a, tinutul vasf::~" s st-

272. - < C c a. 1633 I a n u a r i e 16 >. Neehita vatav Ill'- turi ,-._

vlndut ocina sa din Ciohoreni lui Ignat ~i Ganea vistierniee!. ar uriseste ca Nicoara a

273. - 1633 (7141) ian u a' 16 I .

_ r Ie, a ~ I. Alexandru llia~ voicvod lntrire t I'

Patra~co. Ba~ota logofat 0 parte din satul Ciohoreni, tinutul Suceava rascumparat _ d' / es III

Ganea ~I Tintar. ' a e a ava

274. - 1633 (7141) ian u a r i e 18 I . Al .

Evlogie episeop de Rada " _ .' a ~ I. exandru Ilias voievod tntarcsts lui

Ie Ug111' o· x: • t . uti. jumiitatc din satul Lacina, tlnutul Dorohoi, curnparats cu 100

, lap" ~I rei vacr,

275. - 1633 (7141) ian u a r i e 22 I .

.irii Aron Voda un iaz pe plrlul Ciric, in hot~rutt;r~ul~:e;:~I:.dru IIia~ voievod tntareste manas-

276. - 1633 (7141) ian u a r i e 23 I a . Al d .

'f" .. ' ~ I. exan ru Ilias voievod In1' t I'

.Itimie ocim cumparats In satul Dracsini, pe Studenet. Y ares e III

277. - 1633 (7141) ian u a r i e 24 I a ~ i Al d '. _

tiriilor Bisericani ~i Plngaratl un loc d' ' t d _ e~an ru Ilias voievod Intare~te mana-

.. . III mun e, upa [udecata pe care au t

)armiine~tl ~I cu niste oraseni din tlrgul Piatra. avu -0 cu satul

278. - 1633 (7141) ian u a r i e 27 I a' . - .

umpiirate din satul Ivoestl, pe Bahlui, tinu~ul CI~i~iit~::t~:I:a~:r~~:o~;~:iRPentr~ t~Cin~le

279. - 1633 (7141) ian u a r i e 27 B I I d ' osca VIS ierruc.

1arturisesc ca Zaharia ~i Dumitru f'iii '.'L r a . Ion soltuzul ~i 12 plrgari din Blrlad

in satul Cernatestl, de catre pari~t:: 1~;P~:li upcraa, ~_~ adeverit vlnzarea unei jumatati de ocina

" va, ~.a.

280. - 1633 (7141) ian u a r i e 29 I .

~heorghe Jora ptrcalab In urma [ud -t" ' D _a ~ I. Alexandru Ilias voievod Intareste lui

, ' ' eca.ll cu ragan Malalu ~i fe ' I' . ,

,h~ceniiuti ~i a patra parte din satul Zubriccni in ' meia ur, Jumatate din satul

ava din Iasi unde fusesera puse ziilog de '-t ' Dt ~tul H~tI~, cumparats de la manastirea Sf.

co. re ragan Malam

281.-1633 (7141) ianuarie 29 La s i Al . , ,

.heorghs Hosea vistiernic al doilea piirp de' , , ~ I. _ exand:u Ilias voievod tntarests lui utul Clrligiitura, ocmi cumparate din satul Ivoestl, pe Bahlui, ti-

282. - 1633 (7141) ian u a r i e 31 I '

ragus 0 parte de mosie din satul M _, .' a ~ I. . Alexandru Illas voievod Intaresta lui

entru cii l-a plattt capu!. . artsest), pe care i-a dat-o Lupul al Nastei din Mari~e~ti,

283. -1633 (7141) feb r u a r i e 2 I '

, a ~ I.

masco Cehan marc pitar niste robi tigani.

234. - 1633 (7141) feb r u a r i e 2 I a ' ,

ejan si-a platlt capul pentru f t d ' ' ~ I. Petre vorruc de gloata marturiseste ca tul Contest]. un ur e car de la Petrea Matcu, dlndu-I acestuia ocina sa din

285. - 1633 (7141) feb r u a r i e 2 N' t '.

de ocina din Iurghiceni pentru bani ~i 2~ ml:r;er ~o~I~:e~mde lui Buhus vistiernie partea

286. - 1633 (7141) feb r u a r i e 5 I a i "

alene] pirciilab de Hotin ni t b' t' .' ~ , Alexandru Ilias voievod tntareste lui

~ e ro I ,Igam,

287. - 1633 (7141) feb r u a r i e 6 I' .."

suI s.a. s-au ptrtt cu calugarli de la m _ _ tu P ~ I. Marti boieri marturisesc ca Fadusco

fost uclsi de tIlhari In ti I anas ~rea obrata pentru faptul cii niste tovarasi ai lor

Q Imp ce ucrau la iazul manastlrii.

.88. - 1633 (7141) feb r u a r i e 6, V ere a' , , '"

u miirturie ea Gavril a vind t t d ~ n I. Mal multi oamem din Veresani

IC, (Cu fotocopie in anexa, upI.P~~~X~, pumlnt din Vcresani a mamei sale lui Alexandru

Alexandru Ilias voievod lntareste lui

xvr

289. - 1633 (7141) feb r u a r i e 13, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod porunceste lui Gavrila~ fost mare vornic sa cerceteze daca vecinii lui Ghianghea mare Iogofiit din satul Parcova au tncalcat hotarul satului Cupcici al lui Dumitru Buhus logofat ~i dacii Gheorghe Jora fost ptrcalab a tncalcat hotarul satului Costesti tot allui Dumitru Buhus logofiit.

290. - 1633 (7141) feb r u a r i e 16, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntarcste jupinesei lui Beldiman logotat satul Negoesti, pe Orbic, doua fiilci de vie la Cotnari ~i 0 casu din ,Suceava, dupa tntelegerea pe care a avut-o cu manastirea Sucevita.

291. - 1633 (7141) feb r u a r i e 18. Testamentul lui Dumitrasco Mihul prin care

t~i las a Intreaga avere sotlei sale, Antemia.

292 - < 1633 > feb r u a r i e 20, .I a ~ i. Ghianghea vel Iogotat scrie lui Boralcanul rost uricar sa cerceteze daca Lupul cupar a Impresurat hotarul satului Sendrtceni al lui Onciu] Iura~eovjci.

293. - 1633 (7141) feb r u a r i e 22. Alexandru Ilias voievod scuteste de toate da-

rile satului Ulmii, din tinutul Hirlau, al manasttrii Sf. Paraschiva din Iasi.

294. - 1633 (7141) feb r u a r i e 23. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Manciul

Pribeagul a treia parte din satul Stanlgeni,

295. - 1633 (7141) feb r u a r i e 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste rna-

nasttril Pingarati hotarul unei poieni, In urma [udecatli pe care a avut-o eu satul Darrnanesti. 296 .. - 1633 (7141) feb r u a r i e 25, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste rnanastirll Ptngarati trei curaturi cumparate la Straja.

297. - 1633 (7141) mar tie 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste manastirli Sf. Sava din Iasi niste vii eu crame la Cotnari, daruite de Enache postelnic.

298. - 1633 (7141) mar tie 2, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Stefan ~i Ionasco Hrineovici ~i rudelor lor satele Riichiteni, pe Siret, tinutul Sueeava, Iugani ~i T:1miisent, care Iusesera date in foloslnta de bunieul lor Toader Bueotco doamnei Marinea, sotia lui Ion voievod, aUta timp cit ea va fi in vlata.

299. - 1633 (7141) mar tie 2, I a ~ i. Marii boieri adeveresc ca Dumitrascu Mihul s-a Invoit cu sotia lui, Antimia, sii se rnosteneasca reciproc dupa moartea unuia dintre ei.

300. - < C c a. 1633 mar tie 3 >. Egumenul si soborul de la manastirea Bisericani se Invoiesc eu Ionascu Boldescul cupar sa-l dea pentru dresele satului Vtnatorl mai multe vite- 301. - < C c a. 1633 mar tie 3>. Ionascu Boldescul fost cupar marturlseste ca s-a tocmit cu calugarii de Ia manastirea Bisericani sa Ie dea uricele de la Radu voievod pcntru satul Vinatori.

302. - < C c a. 1633 mar tie 3 >. Ionasco Boldescul fost eupar se tnvoiestc eu ca-

lugaril de la manastirea Bisericani sa Ie dea toate nricele ee Ie are pentru satul Vlnatori, iar ei sa-t dea 40 de oi, 2 cai ~i alte vite.

303. - < C c a. 1633 mar tie 3 >. Egumcnii de la manastirile Bistrlta, Neamt, Secul, Agapia, Tazlau ~i Harllcesti marturisesc ca manastirea Bisericani s-a tnteles cu Boldescul sa-i dea mai multe vite pentru dresele pe care el Ie avea pe satul Vtnatori. (Cu fotocopie in anexa, pI. XXX).

304. - 1633 (7141) mar tie 3, B i s e r i e ani. Epifanie egumenul de la manastirea

Blstrita ~i ieromonahul Nil de la manastirea Ptngarati marturisesc cum s-au tocmit ciilugari{ de la manasttrea Biserieani cu Boldescul pentru dresele acestuia pe satul Vtnatori.

305. - 1633 (7141) mar tie 4, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod tntareste lui Stratul Bolea mare setrar ocini cumpiirate din satele Tlrzii, Danceni, Balanest.i ~i Lazoresti, din tinutul Tecuci.

306. - 1633 (7141) mar tie 6, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste manastirii Sf. Sava din Iasl satul Stolniceni cu catunele Stroiceni, Vlasineasa ~i Seumpia ~i satul Setrarenl,

tinutul Iasi, diiruite de Enachi postelnic,

XXVII

307. - 1633 (7141) mar tie 6. Alexandru Ilias voievod Inti1re~te mani1stirii Sf. .ava din la~i satele Broscautl, Ci1ei1eeni, Larlonestt, Mi1~eeani, Gamjenl ~i Mateutl, din tmutul oroca, di1ruite de Enaehi postelnie.

308. -1633 (7141) mar tie 6, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Ionasco ihlanghea mare 10gofi1t parti de oeini eumpiirate In satele Tulucestl ~i Ghlduseni, tinutul Courlul,

309. - 1633 (7141) mar tie 8, I a ~ i. Alexandra Illas voievod lntarest« lui Ionasco hianghea mare Iogotat eumpi1ri1turile sale: 0 oeini1 din satul Bogdanesti, pe Prut, In tinutul i1lciu ~i a cineea parte din satul Mocsie, "ee se nurnests acum Va~ei1utii", din tinutul Orhei 310. - 1633 (7141) mar tie 8, M i e I i1 u ~ e n i. Gligorie Goia ~i altli adeverese i Ana eu sora sa, Palaghia, fiieele Marlca! ~i ruda lor, Aftimia, au vlndut lui Lupul Prajescu] rstelnic pi1rtile lor din satul Drulesti, eu vad de rnoara In Siret, flnete ~i pomet.

311. - 1633 (7141) mar tie 9, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntareste lui Ionasco i:tianghea mare logotat eumpilraturile sale: satul Leosti, pe Sarata, tinutul Falciu ~i 0 bueati1 loe din jos de Loestl, eu loeuri de prisaca, gradlna ~i moara,

312. -1633 (7141) mar tie 9. Alexandru Illas voievod tntareste lui Ionaseo Ghianea mare Iogotat satul Fratestt, curnparat de la nepottl lui Huhulea ~i ai lui Sturza fost tman.

313. - 1633 (7141) mar tie 11, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Nascul loe de prlsaca din hotarul satului Dumbravita, eumpiirat de la Guta, fiul lui Ti1buei. 314. - 1633 (7141) mar tie 14. Irimie Ncaptes din Hi1sni1~eni vinde lui Ionascu ajeseul un loe de casa eumpiirat de la Mane pitar eu 30 de galbeni.

315. - 1633 (7141) mar tie 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod porunee~te slugilor mnesti din tinutul Bacan sa lase In pace de toate angilriile satin Borlesth pentru ca tine strape apa Tazliiului Mare.

316. - 1633 (7141) mar tie 15, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod lntaresta lui Ghian~a mare logofiit jumiitate din satul Negre~ti ~i selistea Linestl, ambele In tinutul Vaslul, itru care a pliitit lui Gefer basa datoria fostului proprietar, Nieoarii.

317. - < I n a i n ted e 1633 mar tie 22 >. Eremia, fiul lui Oneiul, mi1rturise~te a vindut lui lorgaehi diaeul partea sa din satul Arpii~e~ti.

318. - 1633 (7141) mar tie 22, I a ~ i. Alexandru Illas voievod Intarests lui lorhe fost vornie parti de ocina din satul Arpii~e~ti, tlnutul Cirligatura, eumpi1rate de la Erea, fiul lui Oneiul ~i de la AngheIina, fiiea Micai.

319. - 1633 (7141) m a I" tie 22, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod daruieste lui CirsChiusea Braileanul satul Husii, din oeolul tirgului Botosani, pentru dreapta ~i eredineioasa slujbi'i "in alte tari straine" ~i pentru c:l a dat 250 taleri de argint "In trebuinta ti1rii".

320. - 1633 (7141) mar tie 25. leromonahul Partenie de la mi1ni1stirea Biserieani turise~te eii Slnbotin, fiul lui Tofan din Seortii~ti sl rudele lui au vindut sehitului Sf. loan 'i1 de Aur a noua parte de oeini1 ~i jumi'itate din vadul morii, dinspre Mi1gari1, de IIngi1 sehit. 321. - 1633 (7141) mar tie 28, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Inti1re~te mi1ni1stirii Sava din Iasi einei fi1lei de vie la Copou pe care i le ziHogise Manolaehe varnesul,

322. - 1633 (7141) mar tie 30, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intareste lui Niea ~t din Focsani parti de oeini eumpiirate din satul Mircsst].

323. - < D u P ii 1633 > mar tie 30, Tee u e i. :\1are~ din Nanestl vinde oeina lin Tomee~ti lui Costin postelnlc. (Cu fotocopie in anexii, pI. XXXI),

324. -1633 (7111) apr iii c 22, I a ~ i. Alexandru Ilias voievod Intiire~te lui Duu Botosanul 0 parte de ocina din sutul Balceni, tinutul Hlrli1u, eumpi1ratii de la Rugina ul din $ili~ii u.

VIII

325 -1633 (7141) apr iii e 27. Miron Barnovschi voievod daruleste lu~ Costantin

• . EI I tinutul Falciu foste drepte domnesti.

Sitariul satele Giureani ~i Rlscanl, pe an, n a s t . 'V 0 ron e t Tarasie ~i Parte-

1633 (7141) apr iii e 28., Man .. s t i r ea. ..

326. - x i1 ti .. V ronet dau lui Ionascu Jora vorme selistea

. I reuna eu Intreg soborul m .. n s irn 0 t

nle, egumem, mp. himbul sellstii Mu~inti din tmutul Sueeava.

Milcine~ti, din tmutul Clrhgi1tura : I~ se 219 I . Miron Barnovsehi voievod tntareste Mi-

327. - 1633 (7141) apr III e , a ~ I. . . .

. . ., d dari a poslusnicilor ~i veemilor si1l. ,

tropoliei Sucevei scutirea e. I I d Todosie fiul lui Vasile Mieul, vinde nepotilor-

328. - 1633 (7141) m a I 9, Bra . ,

si1I' ocina sa din satul Tarbuteni. , . Condrea

I Lupul fost vornie s.a. martunsesc, cum

329 - 1633 (7141) rna i 13, a ~ I. ..

• . . satul Vasileu tinutul Cernauti, lUI Gavrilas vorme.

vames a vlndut 0 [urnatate din .' L gumenul ~i tot soborul manastlrli Aga-

330. -1633 (7141) m a i 18, I a ~ I., azorl e de casa din Iasl lIngi1 pivnita Banviei1i.

. I .. f ii sale Marica, un oc Y'

pia vlnd lui Stefan din a~1 ~I en:el " . f' I I i Dragus vornic vinde lui Patrascu diae

331. - 1633 (7141) m a I 21. Cristea, lU u . ' ,

I C de prisaca din satul Berendeesti, tinutul Vaslui, .

un 0 • t i I Boldescul serie egumenului Parteme

332. - < 1633 > m a i 25, C r i s t e ~ I., oan

de la Biserieani pentru niste doeumente ~i niste vite. . 0 I > TestamentuJ

333. -163 <3) (714 <1» iunie< Ininte de 22, Con s tan t l n 0 p .

lui Miron Barnovschi voievod. B I r gao ani. Ilie Plesca din Btrgaoanl vinde 14

334. - 1633 (7141) i u n i e 23,

pamtnturi din Certieni lui Tanasa.., T' gad Moise Movila voievod porun-

1633 i u n i e 25 -I u II e >, a r I r . .

335. - < . .. ... i Ro ea vistiernie pentru satul Sterpem.

ceste sa se judece din nou pn~ma ~mtre ~~~a;aJ~~ce~~le ietu, soltuz eu 12 pirgari din Birlad

~.a. m:~6~rises: ~i'i cl;;n:~3s~t:aul~: ~!;nea, a vlndu~ partl de ocini din Pitigani, Mastatici ~i Valea lepii lui Sclrlet ~i, lui T~dorach~ A I d T Ie soltuzul eu 12 ptr gari din Blrlad ~a

337. - 1633 (7141) ! u II e 5, < J r a >'d u . a di Valeni lui Scarlet ~i lui Aiupul.

mi1rturisesc ea Mi1riea ~i sora ei au vlndut 0 parte .e oe~n I~, I' 0 . I inde Titei partea

338. -1633 (7141) i u lie 8, ~ i1 t r are n I. Iimea, fll~a UI nnu, v

ei de zestre din satul Di1neeni , cumparata de tatal ei de la Pilat. a t i

339 -1633 (7141) i u lie 29. Gheorghe ~i Petrea, starosti de Trotus, s.a. m r ~rsese ci1 ocina din Chirisomu, pentru care s-au plrlt Inaintea lor Verdes cu Unguras s.a., se cuvme,

dupi1 dresele ari1tate, celui dintii. . . I" I bil r soltuzllor t 9 I a ~ i Pan a stolnic sene p rca a I 0, Y

~i p'rg!~~r~:~e~mi7~:~~se al: ~a:: un I~e de f!n~t al mi1ni1stirii Secu, (Cu fotocopie In anexa,

pl. XXXII). 34 t i e > Todosea, fiiea Maricat, daruieste

341. - < 1633 aug u s t, dupi1 9 -16 mar ,J •

. B tol . Vinderei

lui Cehan vornie ocinele sale dm satele 0 01 ~I I . t 31 > I a ~ i. Moise Movila

vOievo:4:~rui~~!~u~7~~~it~ aL::a u :o!ni~u:: ;~ata a s:t~~ ;iscani, I~ Prut, In braniste, eu

moara In dubase. (Cu fotocopie In anexa, pI. XXXIII)~. Movila voievod tmputernices- 343 - 1633 (7141) aug u s t < 12; 20-29 ». l Ol.se l

. li t Prelipca din tinutul Dorohoi.

te pe Prodan si1-~1 apere se I~ ea . M' M '1i1 voievod tntareste Mitropoliej

344 - 1633 (7141) aug u s t 25, I a ~ I. orse OVI , .

• . . . d dari 20 de vecini de aici ai Mitropoliei.

Sucevei satul Poiana Vli1dlei11 ~I scuteste e . M' Movili1 voievod lntareste seutirea

345. -1633 (7141) aug u s t 25, I a ~ I. oise

de di1ri a clrciumilor Mitropoliei Sueevei.

XXIX

346. - 1633 (7141) aug u s t 25, (I all! i). Moise MoviIa voievod daruiesta manastlrf!

Seeul un loc de Ilnat ~i de aratura, ltnga hotarul manasttrll Neamt, fost ascultator de tlrgul Neamt.

347. - 1633 (7141) aug u s t 25, I a ~ i. Moise Movila voievod intiire~tc inehinarea manasttrit Galata eu satele Belcesti, Plopi ~i Calugareni catre biseriea patriarhiei Ierusalimului, seutind pe oamenii din aeeste sate de dari.

348. - 1633 (7141) aug u s t 25, I a ~ i. Moise Movila voievod lntareste manastlril Galata de Sus satul Vorovesti, din ocolul tirgului Iasi, cu toate gloabele ~i desugubinele, in afara de birul lmparatesc, iar oamenii din sat sa fie poslusnici ai manastirii.

349. - 1633 (7141) aug u s t 25, I a ~ i. Moise Movila voievod lnt areste manast.irii Adormirea din mijloeul tirgului Iasl satul Toporautl, din tinutul Cernautl, seutindu-I totodata de dari.

350. - 1633 (7141) aug u s t 25, I a ~ i. Moise Movila voievod Intareste rnanastirilor Adormirea din Iasi ~i Birnova 0 pivnita de la chervasaria din Iasi, "unde a fost easa lui Ureehe vornicul« scutind toto data pe omul de la pivnita, Neeula, de toate darile ~i angiiriile. 351. - 1633 (7141) aug u s t 26, I a ~ i. Moise Movila voievod scrie dregatorulut, ;oltuzului ~i pirgariIor de Husl sa lase In pace satele Episcopiei de Husi, sa nu Ie lnvalulasca iu tirgul.

352. - 1633 (7141) aug u s t 26, I a ~ i. Moise :\10 vii a voievod scrie dregatorului, .oltuzulut ~i pirgarilor de Husi sa nu tnvaluiasca cu tlrgul sate Ie Episcopiei de Husi.

35:1. -1633 (7141) aug us t 26, I a ~ i. Moise Movila voievod scrie camanarllor Ie la Husi sa lase In pace 0 ctrcluma mare, un cojocar ~i un mesereiu ai Episcopiei de Husi, 354. -1633 (7141) aug u s t 26, I a ~ i. Moise Movila voievod acorda scutiri pentru nai multi mesteri al Episeopiei de Husi.

:155. - 1633 (7141) aug us t 26, I a ~ i. Moise Movila voievod tnt aresto Mitropoliei ;ucevei ~i Episcopiei de Roman un loc pentru mori In braniste, pe .Iijia, ca sa Ie fie pentru hrana, lnd yin la scaunul domniei, la Iasi, (Cu fotocopie in anexii, pI. XXXIV).

356. - 1633 (7141) aug u s t 26, I a ~ i. Moise Movila voievod intare~le Mit ropoliel ;uccvei seutirea de dari a poslusnicilor ~i a vecinilor sai.

357. -1633 (7141) aug us t 26, I a ~ i. Moise Movilii voievod lntarest« eplscopului e Roman, Dionisie, selistea Caue~ti, pe Prut.

358. - 1633 (7141) aug u s t 26, I a ~ i. Moise Movila voievod tntaresto Episcopiei e Roman 0 prisaca ~i un loc de fin at, In hotarul satului Gldinti,

359. - (7141) aug u s t 28, I a ~ i. Moise Movila voievod poruncesta slujitorilor omnestl sa lase in pace satelc Episcopiei de Husi din tinutul Falciu,

360. - 1633 (7141) < aug u s t > 28, I a ~ i. Moise Movlla voievod intareste Miopoliei Sucevei hotarele Ilnetelor sale de la Poiana Vladlcai,

361. - < 1633 > aug us t 28. Orheianul ~i sotia sa, Odoehia, vlnd lui Isac de Sinehau parte de ocina din satul Mogosesti.

. 362. - 1633 (7141) aug u s t 29, I a ~ i. Moise Movila voievod tnt.aresto lui Gavrilas ateias vornic [umatats din satul Vasileu, tlnutul Cernauti, cumparata de la Condre vames, 363 -1633 (7141) aug u s t 30, I a ~ i. Moise Movila voievod serie lui Vestir vornieul Cimpulung sa apere drepturile manastirii Sucevlta asupra muntelui Gemeleu.

364. - 1633 (7141) aug u s t 30, I a ~ i. Moise Movila voievod daruieste satul DoIina unui boier, seutindu-I toto data de darl in schimbul ingrijirii solilor care vor treee pe aeolo. 365. - 1633 (7141) aug u s t 30, I a ~ i. Moise Movlla voievod daruieste lui Patrasco s~elnie al doilea selistea Popeni, care fusese ascultatoare de oeolul tirgului Birlad. (Gu Iotopre in anexa, pI. XXXV).

XX

366. - 1633 (7141) aug u s t 30. Moise Movila voievod tntareste manastirli Galata de Sus satul Flnttna, pe Gerul, tmutut Tecuci, In urma [udecatil cu Stavar fost vornie.

367. - 1633 (7141) aug u s t 30, I a ~ i. Pop a Aftanasie vinde lui Evloghie episcop de Radauti [umatate din satul Melesauti, iar eu banii luati cumpara pentru manastirea Solca nlste stu pi.

368. - < 1633 s e pte m b r i e 1 - 1634 aug us t 31 > 7142. Adam, fiul Palaghie, s.a. vind partile lor din satul Bogdanesti, tinutul Roman, lui Beehea ptrcalab.

369. - < 1633 s e pte m b r Ie 1 - 1634 aug u s t 31 > 7142. Toader sl rudele sale vlnd partea lor de oclna din cutul Durducestllor lui Dumitrasco Varnav.

370. - < 1633 s e pte m b r i e 1 - 1634 aug u s t 31 > 7142. Marturie pentru o sapaturii a lui Pilipovschi.

371. - < 1633 s e pte m b r i e 1 -1634 mar tie> 7142, I a ~ i. Moise Movilii voievod tntareste lui Dumitrasco, fiul lui Ghianghea mare logotat, un rob tigan cu femeia ~i copili lui, cumparat de Ia Pavel, fiul lui Ghiorghie Gherghina pitar.

372. - < 1633 5 e pte m b r i e 1-1634 mar tie> 7142. Moise Movila voievod pentru parti din satul Stireenl, tinutul Soroca.

373. - < 1633 s e pte m b r i e 1 - 1634 mar tie > 7142. Moise Movilii voievod, pentru satul Dolhesti, pe Blrlad, tinutul Tutova.

374. - < 1633 s e pte m b r l e 1 - 1634 ian u a r i e 11 > 7142. Ion Ciolpan vinde lui Lupul Prajescul c1ucer trei locuri de cas a din satul Saoanl, tinutul Roman.

375. -1633 (7142) s e pte m b r I e, I a ~ i. Moise Movila voievod lmputerniceste pe Isac Stircea ~i pe [upineasa lui sa staplneasca satul Popeni ~I veeinii de acolo.

376. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 1, I a ~ i. Moise Movila voievod intiire~te lui Lupul Priijescul c1ucer selistea Dadesti, pe Strca, tmutul Roman.

377. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 2, I a ~ I. Moise Movila voievod lntareste manastirii Bistrlta varna cea mai mica de la Bacau trnpreuna cu 0 poland pentru flnat.

378. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 2, I a ~ i. Moise Movila voievod Intareste lui Isae de Sinehau 0 parte de oclna din satul Mogosesti cumparata de Ia Orheianul sl de la sotia lui, Odochiia.

379. - 1633 (7142) s e pte m b r I e 3, I a ~ I. Moise Movlla voievod Intareste milnasttrli Bistrita branistea veche cu douii poienl la Ceahlau ~i un Ioc de stina la Plngaratl.

380. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 3, I a ~ I. Moise Movila Intareste ruanastlri!

Galata de Sus satul Tei~ori, din ocolul ttrgulul Botosani, scutindu-l de diiri.

381. - 1633 (7142) s e pte m b r I e 4, I a ~ i. Moise Movila voievod scutestc de toate darile satele MitropoUei Sucevei.

382. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 4, I a ~ i. Moise Movila voievod tntareste manastirii Plngarati satele Bilaesti ~I Ivanesti, din tinutul Nearnt, doua mori pe Cracausi una In satul Darmanesti, 0 prisaea In branistea de la Bohotin, trei fillci ~i patruzeci de priijini de vie la Cotnar ~i toata polana Plngarati care mal Inaintc a fost ascultatoare de ocolul tirgului Piatra.

383. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 5, I a ~ i. Moise Movila voievod porunceste lui Andronie aprod ~i lui Gogoi vatav de tigani sa caute tiganii fugiti de Ia manastirea Sucevita. 384. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 6, I a ~ i. Moise Movila voievod lntareste Mitropoliei Sucevei venituri din clrciumi. (Gu fotocopie in anexa, pl. XXXVI).

385. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 6, I a ~ i. Moise Movila voievod daruieste lui Patrasco Ciogolea logotat satul domnesc Moghilova, care se numeste Pestera, intemeiat de :\[0- vilest! In tmutul Orheiulul, und€' a fost Orheiul Vechi.

386. -1633 (7142) s e pte m b r i e 8. Moise Movila voievod pentru vecinii manastirii Pantelimon din tinutul Botosani.

XXXI

387. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 8, I a ~ i. Moise Movila voievod tntareste cneaghinei Ilinea satul Sendreni, tmutul Covurului, cumparat de la Curt Celebi eapuehehaia.

.. 388. - .1632 (~142) s e pte m b r 1 e 8, Z a r n e ~ t i. Nuor ~i sotia sa Piatra se dau vecirn eu mosra lor din Zarnest] lui Pana paharnic.

389. - 1633 (7142) s e pte m b . 9 I . . . _

. " " r Ie, a ~ I. MOise Movlla volevod lntareste tuturor

preotilor ~I diaconllor din ttrgul Iasi veehile seutiri de darl ~i munei.

390. -1~33 .(7142) s e pte m b r i e 10. Moise Movilii voievod Intareste juplnesei Zanfira din Ia~1 mal muIte partt din satul Rusii Zavului.

3~1: - 1633 (7142) s e pte m b r i e 10. Caniza Blaj soltuzul eu 12 plrgari i alti tlrgov~tl dm. Bacau ~au miirturie ca Simion Vaisi eu fiul sau, Ionasco din Musetesti s.a. a~ vin-

dut lui Neniul vornic ocina lor din Halasenl, '

_ ... 39~. ~ 16~3 (7142) s e pte m b r i e 12, I a ~ i. Moise Movila voievod lntareste ma-

In~stJru _Bls.eneam ~oua vaduri de moara pe glrla eea mare a Putnei, cumparate de la urmas]

ui Nadabalco vorruc. Y

800. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 12. ~oise Movilii voievod tntareste lui Neniul vornic de gloata satul Rediul din tinutul Trotus,

. ~94. - 1~33 (7142) s e pte m b r i e 15, I a i? i. Moise Movila voievod darulest o fra-

tIl.or Patrasco Ciogolea logofat al treilea ~i Miron Ciogolea satele: Dusmanul Mare D I Mlc Logofet .. . . t a Y , u~manu

'. enn ~~ ms e p rti de ocina din satul Patruseni, tlnutul Iasi, care au fost mai Inainte

ale lui Isac Balica hatrnan,

. 395. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 15, I a ~ 1. Moise Movila voievod lntareste popii Larion 0 parte de oclna cumparata din satul Ungurasl, pe Moldova.

. 396. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 15, I a ~ i. Moise Movila voievod judecii prieina

dmtre manasti~ea Golia ~i Ionasco Hadarau hlnsar pentru staplnirea satului Dusest] d!nd

ramas pe eel din urrna. Y ,

397. - 1633 (7142) s e pte m b r i e 15. Z hari f

a ana, iul lui Mojil vatavul din Rusl

daruiest« manastirit Plngarati un loe de prlsaca,

398. - < D u p a 1633 s e p t e m b r i e 15 lIl"

1 >. arturia lui Serghie capitan pentru

ea ugarul Zosin de la prisaea milnastiril Ptngarati.

399. - 1633 (7142) s e p t h r I 16 . .

bil d . em r Ie, I a ~ I. MOIse Movila voievod serie ptrcala-

1 or e tinutul Neamt sa opreasca p D hi dl _

'. '" e amasc in m Branesti a face casa ~i mori In Bodesti

~I sa-I dea Zl lui ~I altora sa vlna la [udecata domneasca.

400. - :63 < 3 > (714 < 2 » s e pte m b r i e 21, B a c a u. Dociul paharnie BO~descul plrcalab de Bacau s.a. marturisesc ca, din porunca lui Moise Movila voievod n ' mal Invalul loeul numit Calugara lui Tofan ~i un deal eu vii, ale manastirtt Bistrrta, ' u vor

401. - < 1633 s e pte m b r i 21

'. r i e c- - < 1634 mar tie> 21 (7142) I .

MOIse ~Iov!la votevod serie dregatoi ului, soltuzului ~i plrgarilor din Piatra ~i vatama~ul ,a ~.I. Vlnaton sa lase In pace poslusntctl manastlrli de peste Blstrrta, UI III

402. - 1633 (7141) s e pte m b r . 25 I . .

. .. Ie, a ~ I. MOIse Movila voievod lntare~te rna

tnals~lrul Sf. Sava din mijloeuJ tlrgului Iasi viile eu crarne de la Cotnari daruite de Enache pose meu. -

D 40~. -.1.633 (7142) s e pte m b r i e 25. Moise Movila voievod tntareste lui Stefan

ragan ~I sot lei sale, Joana, 0 parte din satul Otestl.

. 4.04. - :- t n a i ~ ted e 1633 > 0 e tom b r i e 6, V I r top. Tudora, fiiea lui Draghici, darUle~te partIle sale de oclna din satele Vlrtop ~i Leutestt nepotulul sau Neehita pentru a 0 comlnda.

XXXII

405. - 1633 (7142) 0 e tom b r i e 20, I a ~ 1. Moise Movilii voievod daruleste lui Plitra~eo Ciogolea logotat al treilea satul Dumeni, pe Iubaneasa, tmutul Dorohoi, fost dreapta eumplirlituri!. a lui Isac Balica hatman , vi!.r primar al domnului.

406. - 1633 (7142) 0 c tom b r i e 20, Pia t r a. Partenie egumenul ~i tot soborul de la mi!.ni!.stirea Bistrita marturisesc ci!. s-au toemit cu ealllgi!.rii de la manastirea Secu pentru nifte hele~tcie.

407. - 1633 (7142) 0 c tom b r i e 29, I a ~ 1. Moise Movila voievod tntareste lui Dumitru Camtrzan diac ~i sotiei sale Solomia a cincea parte din satul Horgoesti.

408. - < 1633 > no i e m b r i e 1, Cor dar e n 1. Nlcoara Motoc mare vatat de Dorohoi adevereste ci!. a prins un fur, anume Ostahie, care I-a avut tovaras pe Ionasco Pusculet din Sapot.eni sl ca popa :'Ilatia~ t-a platlt capul cu un cal; nefiintl dest ul aUt, s-a mai luat o iapli a lui Prostu.

409. - 1633 (7142) no i e m b r i e 4. Moise Movila voievod daruieste lui Patrasco Ciogolea Iogotat doua sate Intr-un hotar, Mi!.lae~tii ~i Torlestil, pe Prut, In tlnutul Iasi, care au fost ale lui Isac Balica hatman.

410. - 1633 (7142) n 0 i e m b r i e 6, I a ~ i. Moise Movila voievod porunceste slujitorilor din tlnutul Tecuci sa lase In pace satul Mlraestl al manastlril Aron Voda ,

411. - 1633 (i142) no i e m b r i e 13, I a ~ i. Moise Movlla voievod daruieste lui Pl\tra~co Ciogolea logofat al treilea satul Cobllia, din tlnutul Soroca, pe care l-a avut ca danie Ion vistlernic, Inuueul domnuIui, de la Petru volevod.

412. - 1(i~~ (7142) n 0 i e m b r i e 13, I a ~ i. Moise Movila voievod Imputerniceste pe ealugi!.rii de la milni!.stirea Bistrita sa-~i apere slatina ~i hotarul proprlet.at ii de la Cain I ~i Taslnau.

413. - 1633 (7142) no i e m b r i e 17, I a ~ 1. Moise Movlla voievod di!. un asezamtnt de convetulre a c1erului manastiresc.

414. - 1633 (7142) no i e m b r i e 23, I a ~ 1. Moise Movlla voievod lntareste lui Caraca~ armas niste robi tlgani, carora le-a platit capetele pentru omor ~i jaf.

415. - 1633 (7142) no i e m b r i e 25, I a ~ i. Moise Movila voievod tntareste lui Sturza diae parti de Ocilla din satul Talharestl, pe Ursoae, pe care i le-a daruit matusa sa, Nastasia Pinta.

416. - 1633 (7142) no i e m b r i e 25. Savin Prajescul fost hatman, Iurasco Basota fost hatman ~i alti boieri marturlsesc ci!. Patrascu Basota mare vornic de Tara de Sus a cum parat plirti din satul Ciohoreni, tinutul Suceava, de la Gavril Fierle ~i Ionasco,

417. - 1633 (7142) no i e m b r i e 29, I a ~ i. Moise Movili!. voievod tntareste Tofanei ~i fiului ei sase falci de vie la Baiceni, pe dealul Frumuseni, pc care i le-a vlndut sotul ei, Apostol fost mare pitar.

418. - 1633 (7142) no i e m b r i e 30, I a ~ i. Moise Movili!. voievod tntareste lui Patrasco Basota mare vornic de Tara de Sus pi!.rti de ocine cumparate In satul Ciohoreni, \1- nutul Suceava.

419. - 1633 (7142) dec e m b r i e, I a ~ i. Moise Movilli voievod acorda scutirl pe trei ani oamenilor stralnl care se vor aseza In sellstea Tlimli~enl, din tinutul Roman, a lui Clrstea vistiernic.

420. - 1633 (7142) dec e m b r i e 2. Moise Movili!. voievod tntareste lui Stri!.tulat Boraleanul 0 parte din hotarul satului Pituluseni, pe plrlul Dolina, tinutul Hlrlliu, cu loc de helesteu .

421. - 1633 (7142) dec e m b r i e 3, I a ~ i. Moise Movilli voievod tntareste lui Deleu 0 cas a In satul Spi!.ti!.re~ti ~i doua [umatatl de jirebii In Antalest],

3 - Doeumenre c. 101'

xxxm

422. - 1633 (7142) dec e m b r i e 3. Moise Movila voievod tntareste lui Ghelafi Dubau piirti de mosie din Antalesti, cumparate dc la Ionascu, Grigore s.a,

423. - 1633 (7142) dec e III h r i e 4, I a ~ i. Moise Movila voievod porunccste slujbasllor din tmutul Putna sa nil ia desctina din hucatele manast.lri! lui Parten ic, de pe apa Putnel,

424. - 1633 (7142) dec e m h ric 5, I a ~ i. Molse Movila voievod Intareste manastirii Bisericani satul Vlnatori, din tinutul Ncarnt, dupa [udecata avuta CII manastirea Blrnova.

425. - 1633 (7142) dec c m b r i e 8, I a 5 i. Moise :'110 vil ,t voievorl imputcrnicests pe Gabar plrcalab sii opreascii partflc un or datornici pinii ce-i vor achita hanii datorati.

426. - 1633 (7142) dec e III b r i e 10, I a ~ i. Moise Movila porunceste viitamanuIui ~i locuitorilor din satul Vtnatori de Ia Piatra sa ascult e de m:miistirea Biserlcani. (eu fotocopie in anexa, pI. XXXVI).

427. - 1633 (7142) dec e III b r i e 12, I a ~ i. Moise Movllu voievod tntarestc Mitropolici Sucevei scutirea de dari a poslusnicilor $i veciniIor sfii,

428. -1633 (7142) dec e m h r i e 16, I a 5 i. Ionasco, fiul lui Marin Buzea, vinde partea sa de ocina din Balosenl, pe Jijia, tinutul Iasi, lui T'oader Stefan, Paradis Saula $! Mihal Ungurul. (eu fotocopie In anexa, pI. XXXVlII).

429. - 1633 (7141) dec em b r i e 18, I a ~ i. Moise :-'Iovila voievod scuteste c1erul de darl.

430. - 1633 (7142) dec e m b ric 18. Moise Movila voievod [udeca pricina dintre Nicoara diac din Btrzestl ~i rudeIe lui cu Costandin spatarul pcntru a patra parte din satele Btrzesti, Banesti ~i Liudesti, dtnd ramasi pc primii.

431. - 1633 (7142) dec e m b r i e 20, I a ~ i. Moise \IoviIa voievod tntareste lui Vlrlan, David, Nastasia, Gligorcea, Ionasco ~i Istratie parti de ocini din satul Cincesti cumparate de la Irimia Necsul, fiul lui Giurgea Necsul stolnic ~i de la nepotil lui.

432. - 1633 (7142) dec e m b r i e 21, I a ~ i. Moise Movila voievod porunceste dregatorulut domnesc, soltuzulul $i plrgarilor de Piatra, pre cum si vatamanulul din Vlnatori sa lase In pace poslusnlcil manastirit < Valeni .>, de peste Blstrita,

433. - < 1633 > dec e m b r i e 27, B u cia c i. Maria , sotia lui Dumitrache Chirita fost mare postelnic, marturiseste ca a daruit manastiril Bisericani satul Vlnatorl din tinutul Neam], ocolul Piatra, cu mori In apa Bistrltei, dlnd acesteia ~i doua urice, unul de la Costantin voievod sl altul de la Gaspar voievod.

434. -1633 (7142) dec e m b r i e 27, B u cia c i. Mariia, cneaghina lui Dumitrache Chirita fost mare postelnic, confirm a ca a daruit satul Vlnatorl din tlnutul Neamt manastirll Bisericani. [Cu fotocopie in anexa, pI. XXXIX).

435. -1633 (7142) dec em b r i e 27, I a ~ i. Mai multi boieri dau marturie ca Eremia ~i nepoata lui, Dumitra, vlnd lui Lupul Prajescul cIucer trei sferturi de casa din Saoani cu 60 de taleri.

436. - 1633 (7142) dec e m b r i e 28, I a ~ i. Moise Movila voievod tntareste slugilor sale, Nistor, Efrim, Ionasco ~i surorii lor, Maria, part! de ocini din satul Ivanesti, pe Racova. [Cu fotocopie in anexa, pI. XL).

437. - < 1633 > dec e m b r i e 31, I a ~ i. Ionasco Avram s.a, adeveresc ca Nechita ~i rudele lui an vindut 0 parte de ocina din satul Saoani, pe !Siret, lui Lupul Prajescul cIucer.

438. - 1633 (7142) dec e m b r i e 31, I a ~ i. Moise Movllri voievod Intareste lui Dumitrasco Soldan mare spa tar mai multe jirebii cumparate din satul Petiia Mare, tlnutul Suceava.

XXXIV

DOCUMENTE FALSE

. . 10 Ivana [uplneasa lui Ion comis, illarturise~te ca a

I 1632 (7140) 1 a n u a r r e. " .

. . --:- Xtate din satul Carhanest! tinutul Falciu, Dinii lui Balan, iar cealalta [umatate

d~Ult 0 jurna '

de sat a vlndut-o lui Istratie tGOlaeb~'. I a • i Moise Movila voievod tntareste lui Pavel

II 1632 (7141) s e P e ill r i e, y • • • t I

. - . de Tara de Jos $i fratelui sau, Ion, nepotli lui Alexandru Lapu$ncanu, sa u

Alboti mare vormc .

Sapoteni.

ADDENDA

I a s I. l\1arlurie privind vtnzarca unei o.cini din

A _ <1 6 3 2) apr iIi e 2 8, v t I

_ Ursul paharnicel $i nepotul sau, Stefan. lui Apostol fost pos e rue.

Balo~e~ti de catre., .' 2 9 _ 1 6 3 3 apr iIi e 2 2) Alexandru Illas

B <D u pal (i .J 2 apr I I I c . G x .

.- I' la Cotnari cFtruitrt de ci\luganta ,r"pma.

I t- . lui 1'oma mare su gel' 0 vie , •

voievod n aresre '. . 1 5 I i Alexandru Ilias voievod intareste

C 1 63 2 (7 1 40) n o I e ill b r 1 e , a ~ . 11 t

- I' Iasi 0 prisaca eu gradinl $i 0 poiana din satul Lungant cump ra e

lui Pascal negustor {Ill ~

de la Cli~orit· puscar din tasl. " 10 I a c i Alexandru Ilias voievod intllre~te rna-

D. _- 1 Ii :l:l (7 1 4 1) mar LIe '. ~. . .

niistirii Sf. U1[('orgile de linga tirgul ~aslul niste tl~am. b r i S t e f ii n est i. Furdui

... , d u ii 0 c t 0 III b r i e 7 - n 0 I e m r Ie>,. . .

fo";~i:Cii;~~il;;~l Jlart~a sa de ocina din 'I'ocesti, tinutul Tecuci, lui Adam iuzhasa de

ciiliira~i, pentru 0 datorie.

xxxv

l

RESUMES DES DOCUMENTS

1. - ler jan vie r 1632 (7140). Istrate et sa femme, Floarea, vendent leur part d'hoirie d' I vanestl.

2. - 8 jan vie r 1632 (7140). Ciorce, fille de Dragol, vend un razor (terrain de culture d'une etendue determinee) d'Olesestl a Pavel, second logothete.

3. - 11 jan vie r < 1632-1633>. Le voievode Alexandru Ilias confirme a la Metropolle de la Moldavie le droit de propriete sur les villages de Bosancea et d'Uidesti,

4. - 16 jan vie r 1632 (7140). Les fils et les neveux de Nadabaico, ancien comic, vendent au monastere de Bisericanl deux emplacements de moulins du village de Vtlcesti.

5. - 6 f e v r i e r 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias exempte d'impots tous les pretres,

6. - f e v r i e r 1632 (7140). Balas et Vasilie, les fils de Lucaci, ternoignent qu'ils ont vendu une hoirie du village de Fetinghestl au monastere de Bisericani et qu'ils ont reeu la sornme entiere,

7. - 7 f e v r i e r 1632 (7140), T rot u s. Mavric, le Grec, et ses filles vendent a Gligorcea, ancien [itnicer, une part d'hoirie du village de Darmanesti.

8. - 12 f e v r i e r 1632 (7140). Le vornic Neninl achete de Pirvul et de son neveu Costantin, la mottle du village de Flrta~ti.

9. - 20 f e v r i e r 1632 (7140). La religieuse Varvara temoigne qu'elle a emprunte de Tofan Sechil un fCl.t de miel pour lequel elle a mis en gage sa part d'hoirie de Durnestl,

10. - ler mar s 1632 (7140), I ass y. Ionasco, Gheorghe et Grapina, les fils de Simion Florea, et leur niece, Safta, divisent leurs hoiries des villages de Ruptura, district de Neamt, de Selistea, Mandacaut}, Costesti, Zubriceni, Purceleni et Zavadeni, district de Hotin, d'Onutu, district de Cernauti, de Crecesti et Ruseni, district de Vaslui, les vignes de Cotnari et un moulin de Pogojeni.

11. - 7 mar s < avant 1632>, I ass y. Toader Grama, ancien eamifra" fait don d'un tzigane avec sa femme et ses .enfants a lane, postelnio, et au monastere bdti par lui

XXXVII

12. - 8 mar s 1632 (7140), S u c e a v a. Le posteinie' Lupul Prajescul temoigne qu'il est tombs d'accord avec les moines du monasten, Sf. Die de leur donner :en echange du village de Riizboiani, district de Nearnt, de I'argent et des bestiaux.

13. - 29 m a r s 1632 (7140), La fort ere sse deS u c e a v a. Le diac BratuJ vend deux tziganes, qu'il avait a sa propriete de Valachie, au vornic NaniuI, contre un bon cheval et un pig de caragia (rouleau de drap d'une certaine etendue),

14. - 3 a v r i I 1632 (7140), B i r I a d. Angheliuta, fille de Dolca, vend a Zbierea son hoirie de Cornatesti.

15. - 5 a v r i I < environ 1632 >. Andronic de Vttanestl vend au monastere de Bisericani un piimint (lot de terrain cultivable d'une certaine etenduc) du village de Fetinghesti.

16. - 8 a v I' i I 1632 (7140). Ternolgnaga concernant I'accord entre Ie oornic Ionasco Jora avec Ie prieur Partene et autres religieux du monastera de Vorone] pour Ie village de Milcinestl.

17. - 13 a v r i I 1632 (7140). Le vorevode Alexandru Ilias exempte de contributions les poslusnici (serviteurs) du monasten, d'Aron Vodii.

18. - 13 a v r i I 1632 (7140). Pacurar, fils de Harca, vend a Ion Fetion sa part d'hoirie et celle de sa sceur du village de Bordusest],

19. - 15 a v r i I 1632 (7140). Boldescu et autres habitants de Scortesti et de Clipicesu font don au monastere de Bisericani d'un terrain pour la construction d'une eglise, a Babe.

20. - 12 a v r i I < environ 1632 >. Andronic et Irimia mettent en gage leur part d'hoirie d'Iurghiccni au ptrcatab Hanllur.

21. - 17 a v r i I < environ 1632>. Les villageois d'Iurghiceni donnent la part d'hoirie de Costin au ptrcalab Bandur parce que celui-ci lui a paye la dime.

22. - 17 a v I' i I 1632 (7140), I ass y. Gavril et son Irere Gligorie vendent leur part d'hoirie du village d'Iurghiceni au plrciilob Jachim Bandur.

23. - 18 a v I' i I 1632 (7140), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias ordonne aux ureadnici (agent s princicrs), au bourgmestre et aux echevins et a tous les habitants du bourg de Husi d'excmpter de corvees et de prestations un nombre d'ouvriers de I'eveche de Husi, 24. - 18 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le vclevods Alexandru Ilias ecrlt aux dregdiori (agents princiers), au bourgmestre et aux echevins de Husi de ne pas imposer aux villages de I'eveche de Husi d'accomplir les memes obligations que les habitants de leur bourg. 25. - 18 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias autorise Ionasco

de Zmeeni et ses freres de defendre les villages de Romani et de Doncestl, la moitle du village de Zmeeni et un quart de Strlmba.

26. - 18 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme a 10- tasco Priijescul de Stolniceni Ie droit de propriets sur une part d'hoirie de Balosest], district Ie Suceava, achetee a Anghelilla, J'epouse du pitarel Patrasco Capssa.

27. - 19 a v I' i I 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Illas or donne aux ireadniei (agents princiers), aux bourgmestres et aux echevins de Piatra de ne pas Imloser aux villages d'Averesti, de Giurovul et de Nicoresti, du district de Neamt, appartetant au monastem Aron Veda de Iassy, lcs memes obligations qu'aux habitants de leur iourg,

28. - 19 a v l' i I 1632 (7140), I ass y, Lc voievode Alexandru Ilias confirme It Dailli Ie droit de propriete sur Ia part de terre denonunee Pesteraa (Orheiul Vechi).

cxxvrrr

Le voievode Alexandru Ilias ordonne it ses (serviteurs) de I'eveche de Roman (Pho-

29. - 20 a v r i I 1632 (7140), t ass,~' ~ d'exempter d'imp6ts Ies poslusnici employ"s

tOCOPI' e en annexe, pI. I). d II' empte d'im-

(7140), I ass y. Le voievode Alexan ru la~ ex 30. - 21 a v r i I 1632

pots tous les pretres., I 1632 (7140) I ass y. Le voievode Alexandru Ilia~ confirme au

31 - 21 a v r I, . . . d S

• d H guIle droit de propriete sur la moitie du village de Pascani, district e uceava monastere e an

Ph tocopie en annexe, pI. II). f' It

( 0 . I 1632 (7110) I ass y Le voievode Alexandru Ilias con irrne

32. - 24 a v r I ,. . . . G-'

. l . L I Prill' escul le droit de propriete sur une hoirie du village de aureru,

l'anclen poste nic upu

ell tee a Toma, fils d'Urita. , . I

a e 24 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le vorevodc Alcxandru IlIU~ conflrrne It o~a~c?

. 33'I-dr it d propriete sur une maison et sur la partie den bas du Village de Hasnaseni, Prajescul e 01 e

. t . t du Suceava (Photocopie en annexe, pI. III). ..

dIS ric . I 1632 (7140) I ass y Lc voievode Alcxandru I!Ja~ confirme au

34. - 24 a v r I ", .• 'd

. G ·'1 Matias Ie droit de propriete sur des homes achetees dans les Villages e

oornic avn as lYL y

Jucica district de Cernauti, et d'Ojov. 'Ies

'35. - 25 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le vorevodc Al,exandru Ilias exempte

retres et les diacres de Iassy de to utes les contributions et les corvees., 'v,

P 36. - 25 a v r i I 1632 (7140). Le vorevode Alexandru Ilias confirme au piroalab 10a-

der Jora Ie droit de propriete sur la moitie du village de BurHine~ti: .

37. - 25 a v I' i I 1632 (7140). Le voievode Alexandru Il.la~ confirme au vister-

nicel Ciudin Ie droit de propriete sur le village de Ciripcauti, distnct de Sor~ca. .

8 . I 1632 (7140) I ass y I C vorevode Alexandru I!Ja~ confirrne au

38.-2 a v r i ,." ..•

t' d Bisericani Ie droit de propriete sur un tiers du village de Fetinghesti, denornme

monas ere ed' offert

aussi Razlnesti, district de Putna, avec un emplacement de moulin et avec es vignes,

par Ie Iogothete Istratie. , , , .

39. - 28 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Lc voievodc Alcxaudru I!Ja~ autonse les ~Ol~ nes du monastere de Nearnt de defcndre leur domaine - la montagne de Ncamt - amsr

que les clairieres de rives de la Blstri]a. , . .

29 'I 1632 (7liO) I ass y. Le voievode Alexandru Il!a~ confirme au

40. - a v r I, . 'II g

monastere Agapia le droit de propriete sur Ie village de Childcst.i, sur la Moldova, ancien VI a e

princier, en soumission It l'ocol (circonscription) du bourg de Roman, et offert au monastere

par Ie voievode Petru. , . . I

41. - 29 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le voievodc Alcxandru Ilias confirme it 0- nasco Prajescul de Stolniceni Ie droit de proprlete sur ses esclavcs tziganes.

42 - 29 v r i I 1632 (7140), I a s sy. Les grands boyards temoignent que les neveux

• a ., . GI ghe Rosca

t I ." - ux de Dimitrie et de Vasllicu ont vendu au otstiernic teor

e es arriere neve 'I t de mou

une hoirie du village de Hlapestl, sur Ie Prut, district de Lapusna, avec I emp acemcn -

lin et avec Ie pre et un etang. . Stavar et

43. - 29 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le oornic de poartii Dumitru

d'autres temoignent que Tudora, fille de l'ancicn staroste Gavril, cl ses parents ont vendu

leur hoirie du village de Vacarestl, pres de Siret, au c/inuiras Cazacu. .

'1 t ., s de Sion vendent

44. - 29 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Schiauca et iv ar a, niece ,

la slxieme partie du village de Cosesti, sur la Rucovu, a Ionasco Co~escll:. _

45. - 30 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru IlUJ,~ ~on~lr~e au mo

, " d S'-l'- i ct de Bcrindesti district de Ro-

nastere de Seculle droit de propriete sur les Villages e, a iaoarn c ,

.. a' l'ocol (clrconscription) du bourg de Roman.

man, anciens villages princiers, en sumission '"

XXXIX

46. - 30 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le volevode Alexandru I1ia~ confirme au monastere de Secul le droit de propriete sur les villages de Rusciorl et de .Iidestl, district de Neamt, avec des emplacements de moulins et des Clangs, offerts par Ie defunt Damian et sa femme Nastasia.

47. - 30 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru IIia~ confirme au monastere de Seculle droit de propriete sur Ie village de Vlnatori, district de Neamt, en haut de Tlrgul Neamt, avec des moulins sur la riviere de Neamt et avec des pooarne (installations pour preparer l'alcool).

48. - 30 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au monastere de Secul les limites de son domaine vers le rnonastere d'Agapia, d'apres un document du voievode Jeremia Movila.

49. - 30 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au monastere de Secul Ie droit de propriete sur quelques clairieres de l'ocol (circonscription) de Tirgul Neamt , donnees par Ie vorevode Ieremia.

50. - 30 a v r i I 1632 (7140). Le vorevode Alexandru Ilias confirme au monastere de Seculle droit de propriete sur un terrain entre les !imites de Tlrgul Frumos.

51. - 30 a v r i I 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au monastere de Secul Ie droit de propriete sur quelques esclaves tziganes.

52. - 1 er III a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme a Ionasco de Zmeiani et a dautrcs Ie droit de proprlete sur un moulin et un Hang sur la Srnila, a la suite du proces avec Alhul let dautres.

53. - < Environ Ie 3 III a i 1632 >. Andrei et son Irere Vasile, Ies fils de Mihul, ct autres vcndent a Dumitrascu, stolnic, un razor (terrain de culture d'une etenduc determinee) du village de Fttlnghcsti, avec un terrain propre a la culture de la vigne, un verger et un emplacement d'un village abandonne.

54. - < Environ Ie 3 m a i 1632 >. Turcul et ses Ireres vendent a Dumitrascu, fils de I'ancien spiitar Lupu, un razor (terrain de culture d'une etendue determinee] du village de Fitinghcstl.

55. - < Environ Ie :3 III a i 1632 >. Giurgiu, MihiHlii et Lupul vendent au stolnic Dumltrascu trois r/izoare (terrains de culture d'une Hen due determinee) du village de Fttinghest], district de Putna.

56. - 3 rn a i 1632 (7140). L'ancien grand vornic de Tara de Jos (partie meridionale de la Moldavie) Lupul vend au stolnic Dumitrascu trois vlgnes du village de Fttinghesti, confisquees a Oprea, habitant du me me village, pour un crime.

57. - 4 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias ordonne aux ptrciilabi, aux bourgmestres et aux echevins de Roman de cesser la poursuite contre Ie village de Tamasenl appurtenant au monastere de Galata, pour toute contribution (Photocopie en annexe, pI. IV).

58. - 4 m a i 1632 (7UO), I ass y. Le grand logothete Ghianghea et Ie grand vornic Cnjbi'i temoignent que Maria, femme du tailleur Gligorcea, et son fils Ionasco, du bourg de Iassy, ont vendu a Petrea Ballag, ancien pirciilab d'Orhei, et a son epouse Anghelina, une [alee (= 14 322 m2) et un quart de vigne a Copou (Iassy).

59. - 5 m a i 1632 (7140). Le votevode Alexandru Ilias confirme au monastere de Galata de Jos du hatman Balica le droit de propriete sur les villages de Coiceni, sur Ie Prut, district de Iassy, et de Verejeui, district de Soroca, offerts par le votevode Miron Barnovschi.

60. - 5 m a i 1632 (7140), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias decide que Ie village de Stroesti, district de Hirlau, appartenant au monastere de Saint-Sabbas, sera exernpte de certains Impots ; les autres obligations devront etre respectees comme par les autres villages, etant donne la pauvrete du pays.

XL

61. _ 5 m a i 1632 (7140). Andronic et Mihai, (Jorme~ de Blrlad, et Neagoe, Ie

tre avec 12 echevins temoigncnt que Ie oornic Dumttrascu Gheuca a achete

bourgmes , .' .

lusieurs hoiries des villages de Cri'iie~ti, Hiilmagelll, Cirna, Glodenl e~ Balcant.

p 62. _ 7 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru ~ha~ ordonne a ses .emplo-

yes du district de Neamt d'exempter de quelques contributions les Villages de Brasautl et de

Vascauti, du monastere de Bistrita. . .

63. _ 7 m a i 1632 (7140), I ass y. Le volevode Alexandru Ilias autonse Ie metro-

olite de Suceava de defendre les limites de son rucher de Bacau., '

p 64 __ 7 m a i 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilta~ confirme a~ ~onas-

tere recemment bati a Tatarasl Ie droit de propriete sur I'etang de Strlmtura, du district de

Htrlau, offert par Ie volevode Moise Movila. ..' .

65. _ 8 m a i 1632 (7140), Pis can i. Petrea, le pelgnler, Iait don a Anghelma,

fille du pirciilab Staviir, de sa part d'hoirie de Hanaseni et de l'emplacement du village

abandonne de ~tiubeiu.

66. _ < Environ Ie 9 m a i 1632). Le voievode Alexandru Ilias exempte de contri-

butions Ie village d'Itcani. . .

67. _ 9 m a i 1632 (7140), I ass y. Le vojevode Alexandru Ilias conflrme au lllon~s-

tere de latcu, pres de Suceava, Ie droit de propriete sur un emplacement de moulin sur Ie ruis-

seau de Dragomire~ti, en aval de Ru~cior, dans le district de Sucea_va. ,

18. _ 11 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias conflrme au monas-

tere de Bistrtta les !imites de son ancienne braniste (toret dont I' emploi es~. reserve ~eulement au monastere), offerte par le voievode Etienne le Grand, avec deux clairieres aux pieds

du Ceahliiu et un terrain de bcrgerle a Pingarati. "

69. _ 11 m a i 1632 (7140», 1 ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirrne a Bel an,

ancien cea~nic, Ie droit de propriete sur des parts d'hoirie ache tees des villages de Vasiestl et de Bahna, dis Lrict de Trotus.

70. _ 11 m a i 1632 (7HO). Toader Petriman et d'autres se portent garants pour Ion

et son pere, Htodie T'iburca ; au cas oil ceux-ci n'Iront pas a lassy afin de se defendre du servage, les garants dcviendront vecini (serfs) a leur place.

71. _ 12 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias conlirme au monas,tere de Sucevita le droit de propriete sur Ie tiers d'un Hang pres du bourg de Dorohoi, obtenu du monastere de Hangul contre Ie village d'Ursesti, sur le Cracau,

72. _ 12 m a i 1632 (7140). Lupul Zhircea, le cousin de Sima, Ie Grec, fait don de sa maison au monastere de Secul, avec toutes ses annexes, cinq pogoane (un pogon = 5011,79 m") de vigne et cinq paminturi (terrains cultivables d'une etendue determinee).

73. _ 14 m a i 1632 (7140). Le prieur Partenie avec tous les moines du monastere de Voronet vendent le village de Milcine~ti, district de Cirligatura, au oornic I~na~co =: 74. _ 15 m a i 1632 (7140),1 I ass y. Le votevode Alexandru Ilias conflrrne a VaSile Purcelle droit de propriete sur une hoirie du village de Codae~ti, sur Ie ruisseau Cut.itna, district

de Vaslui, a la suite d'un proces,

75. _ 17 m a i 1632 (7140), I ass y. Le VOlevode Alexandru Ilias confirme a la

Metropolie de Suceava Ie droit de propriete sur le village de Poi ana Vlildicili.

76. _ <E n vir 0 n 1632> 18 m a I, I ass y. Vasile, Alexandra et Zamfira, enfants de Toader Baltatul, vendent leurs parts d'hoirie des villages de Crlstesti, Glodeni, Halmageni et Strlmba au vornic Dumitrascu.

77. _ 19 m a i 1632 (7140). Le voleyode Alexandru Ilias confirrne au monastere de

Putna ses immunites relatives aux oecini (serfs).

XLI

78. - 19 m a i 1632 (7140). Le voievode Alexandru Ilias confirme au vislier Rusul de Dolejini Ie droit de propriete sur un emplacement de rucher et sur un terrain pour batir me maison it Polocinl, offerts par Maria, fille d' Anusca.

79. - 20 m a i 1632 (7140). Petra de Burdussstl rachete de Biilteanul une hoirie it 3urdu~e~ti.

80. - 22 m a i 1632 (7140), I ass y. Teofan et Neculai Sechil temoignent qu'ils ont -endu it Lupu Priijesculle village de Cobeceni, district de Hlrliiu, contre cinq juments et 100 lucats (Photocopie en annexc, pI. V).

81. - 25 m a i 1632 (7140), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias ecrit aux plrcalabi .u district de Neamt de defendre les Iimitcs du domaine environnant Ie monastere de Biseriani contre les empletements des bergcrs moldavos ou szeklers.

82. - 25 m a i 1632 (7HO), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias ordonne it I'u§ar 'asile d'examiner les differends entre Patrichi avec ses ruze§i (coproprietaires) et Vasilie de 'runtesti it propos des hoiries qu'ils possedcnt en commun.

83. - 25 m a i 1632 (7HO), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au moastere de Bisericani Ie droit de propriet.e sur Ie quart du village de Hasnaseni, district de Ctrliatura, qu'il a recu de Vasilie, ancien jilnicer.

84. - 25 m 'a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au monas~re de Bisericani Ie droi~ de propriete sur une partie du village d'Orbic, district de Nearn], vee un Hang et des moulins sur lc ruisscau dOrhic et un moulin sur la Bistrita, quelques vines it Baciiu et I'ermitage du moine Ciolpan.

85. - 25 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievorle Alexandru Ilias eonfirme au molst~re de Bisericani le droit de proprictu sur la moit.ie du village de Sendresti, sur la Bistrita, istrict de Bacau, avec un emplacement de moulin et un emplacement de rucher,

86. - 25 m a i' 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au monasre de Biseric.ani Ie droit de propricts sur lc village de Troita, sur Ie Craciiu, district de Neam] , ~ec des ~o~lms sur Ie Craciiu, et sur le village de Popestl, sur Ie rneme ruisseau, de l'ocol irconscrlptton] de Tirgul Neamt.

87 •. - .25 ~1 a i 1632 (71.10), I ass y. Lc vorevod« Alexandru I1ia~ confirrne au monasre de Blsericani Ie droit de propriet« sur sa brutiiste (toret dont I'emploi est reserve seulement I monasterc).

. 8~. - _25 III a i 1632 (7140). Lc voicvodc Alexandru Ilias s'adresse au monastere BIsencalll dans la question du Bicaz.

, 89 •. - 25 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au monastere .hitul lUI IOS~f Ie droit de propriete sur la portion de sa branisie, faite don par Ie volevode efan et conflrmee par Ie voievode Petru.

90. - 25 m a i 1632 (7140). Ternolgnagr, sur lc rachat des esclaves tziganes condarnnes mort, par Ie grand armas Caracas,

91. - 2~ .m a i 1632 (7140), I ass y. Temoignage des grands boyards pour la vente quelques h~lfles de Petiia Mare, district de Suceava, et de Susmanesti, district de Dorohoi, grand siolnic Durnitrascu Soldan (Photoccple en annexe, pl. VI).

, ~2. ---: 26 m a i 1632 (7140). Arhip, ancien ciimiiras, vend son hoirie de Manesti, sur

fazlau, a Marco de Brat ila.

.. 93. - 28 m a i 1632 (7140), I ass y. Temoignage des grands boyards pour I'achat lOIrlCS de~ villages de Torncest.t et de Popi, de I'embollchure du Gerul, par Ie postelnic Costin it nde, ancien grand douanier.

94. - 28 m a i 1632 «7140), I ass y, Le votevode Alexandru Ilia~ confirme au po~. C stin Ie droit de proprlete sur les parts d'hoiries des villages de Tomcestl et de POPI,

telmc 0 .

di trl t de Tecuci achetees it Conde, ancien grand douanier, et it son Ills Ion,

IS IC , . • .

95. - 28 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias contirme it Bejan,

ancien jitnicer, plusieurs esclaves tziganes (Photocopie en annexe, pI. VII).. f .

96. - 28 m a i 1632 (7140), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias, con irme au Vl~uemic Gheorghe Hosea, le droit de propriete sur I'emplacemcnt du village abandonne d: Sterpeni, district de Fiilciu, qui avait He dependante de l'ocol (circonscription) de Stanilest l, en recompense

ur ses services et pour les 130 ducats qu'i! a donne aux besoins du pays.

po 97. _ 30 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au grand stoinic Dumitrasco Soldan Ie droit de propriete sur des hoiries achetees it Petiia Mare, district de Suceava, et it Susmanesti, district de Dorohoi. .

98. - 30 m a i 1632 (7140). Le vorevodc Alexandru Ilias confirme a Ionascu de Zmeen i le droit de propriete sur des parts d'hoiries des villages de Zmeeni et de Grotcni, avec emplacement de moulin it Smila.

99. - 30 m a i 1632 (7140). Le voievode Alexandru Ilias confirme il Vasilic, fils

de Sava, le droit de propriete sur la part d'hoirie de Nicoarii de Balot.esti, a In suite lin proces

qu'il a eu avec Maria Cornoae, . . .

100. - 31 m a i 1632 (7140), I ass y, Le votevodc Alexandru Illas confirrne au V1Stiernic Gheorghe Hosea Ie droit de propriete sur des holries des villages de Scobintenl, district de Clrligiitura, de Ciumalesti et Viirziire~ti sur Ie Bicovd]; et de Viirzare~ti sur la Nlrhova, tous dans Ie district de Iassy.

101. - 31 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirmc au visliernic Gheorghe Rosca Ie droit de propriete sur I'emplacemenl du village abandonne de CiiIe~eni, district de Clrligiitura, sur Ie village de Roscani, denomme Doclntii Scobentcnl, et sur des portions d'Onesti.

102. - 31 m a i 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au vistiernic Gheorghe Hosea Ie droit de propriete sur la moltie du village de Hlapestl, district de Lapusna, sur un lot de terre pres de Hlapcsti, dans Ies limites du do maine de Catcleni, et sur plusieurs portions des villages de Tlbfinesti, district de Vaslui, et de Cotelevul, district de Hotin.

103. - J u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias juge lc proces entre Lupul, ancien grand oornic, et Marica Tiiricioarii, batarde de Buzul, ancien pilar, it cause de deux vignes; Marica Tiirlcioarii perd Ie proces,

104. - lee j u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias fait don it la Metropolle de Suceava de la rente des cabarets.

105. - ler j u i n 1632 (7140), I ass y. Alexa et sa femme vendent leur part d'hoirie de Bodesti it Patrichie.

106. - ler j u i n 1632 (7140). Les fils de Pribiciu, ancien logothete, vendent leur hoirie du villaze de Saca district de Tutova, it Todosica, fille de Costiichioaia.

107. - ; j u i n 1~32 (7140). Le voievode Alexandru I1ia~ autorise Dumitrasco, ancien medelnicer, de s'ernparer de la mottle du cui (mameau) de ViiIeni, du village de Scheia.

108. - 3 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias ordonne it l'aprod Vasile Hociungu d'enqueter la querelle entre l'aprod Lupu de Hatesti et Ie diacre Larion, pour un emplacement de moulin.

109. - 4 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Illas ecrit au setrar Chico, et it d'autres de ehoisir et de marquer un terrain du village de Ceucani, achete par la femme du hoyard Necoara, ancien batman.

XLIII

110. - 4 j u i n 1632 (7140), H a I e ~ t e ian i. Temolgnage pour un echange de vignes de Cotnari entre Lupul Prajescul et Petria de Nearnt (Photocopie en annexe pI. VillI. 111. - 5 j u i n 1632 (7140). Grozava, femme d'Avram, vend Ie quart du village de Vlrtop it son neveu, Ie pretre Vasile (Photccopie en annexe, pI. IX).

112. - 7 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru Illas confirme it Ia Metropolie de Suceava les contributions de sept cabarets et exempte d'lrnpots deux hostinari, deux bouchers et deux peIIetiers.

113. - 8 j u i n 16:32 (7140). Le vorevode Alexandru Ilias ordonne au com is Chicos de choisir les parts d'hoirie d' Ionasco et de Bejan des villages de Bicani, Blltigani et Baloslnesti, 114. - 9 j u in 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias fait poursuivre

et ramener un tzigane fuyard du oornic Neniul (Photocopie en annexe, pI. X).

115. - 9 j u i n 1632 (7140). Le volevode Alcxandru Ilias confirme au comis Coruiu le droit de propriete sur des parts d'hoirie des villages de Faurcni et dOblrsle, district de Tecuci, et des villages de Buecani et de Huseni,

116. - 9 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au slolnic Grama Ie droit de propriete sur un lot de terre de Ttrgul Frumos (Photocopie en annexe, pI. XI).

117. - 9 j u i n 1632 (7HO), I ass y. Le volevode Alexandru Ilias confirme au uornio de qloata Ionasco Jora et it sa femme lc droit de propriete sur l'emplacement du village abandonne de Milcinesti, district de Ctrligatura, achete au rnonastere de Voronet.

118. - 9 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias juge un proces pour I'emplacemcnt du village ahandonne de Crinjani, entre Ie Siret et Ie Birlad, district de Tecuci.

119. - 10 j u i n 1632 (7110). Le voicvodc Alexandru Illas confirme it Irina Ie droit de propriete sur une moitie du village de Starosiltl.

120. - 12 j u i n < 1632 >, I ass y. Oras, fils d' Ionascu Bole, neveu du paharnic Stratul, vend sa part d'hoirie de Hosiacl, au slolnic Grama, contre un cheval et 10 ducats. 121. - 12 j u i n 1632 (7140). Zapalce, Tintar, Nechita et d'autres temolgncnt que Stefan a mis en gage sa part d'hoirie de Peletuei, [usqu'au moment oil iI restituera des bestiaux au pretre Andonie (Photocopic en annexo, pI. XII).

122. - 15 j u i n 1632 (7110), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias ordorme au ptrcalab du district de Neamt d'obliger Ie bourgmestre de Piatra de remettre au monastere de Plngarati Ie document qu'iI a trouve et pour lequel iI a rccu un cheval.

123. - 15 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Illas confirme au monastere de Plngarati le droit de proprlet e sur les villages de Bilaest! et d Tvanesti, sur Ie Cracau, district de Ncarn] , avec deux moulins sur le Cracau et un autre dans le village de Darmanestt, sur la clalriere de Plngarat! et sur la braniste (Ioret dont l'emploi est reserve) du monastere,

124. - 16 j u i n 1632 (7140), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au rnonastere de Plngarati Ie droit de proprlete sur les villages de Bilaestl et d' Ivanesti, district de Nearnt, sur deux moulins sur Ie Cracau et sur un autre dans Ie village de Darmanesti, sur un emplacement de rucher dans la branisie (Ioret dont I'ernploi est reserve) prlnciere de Bohotin, sur trois {dlci (une faIce = 14 :322 m-) de vigne it Cotnari et sur toute la clairiere de Plngarati, qui avait dependu auparavant de la com princlere du bourg de Piatra,

12;:). - 20 j u i n 1632 (71tD). Le vorevode Alexandru Ilias confirme au monastere Salnte-Parasceve de Iassy, bali par Nestor Ureche, ancien uornic, Ie droit de propriete sur un lot de terre du village de Procelnicl avec I'cmplacernent du village abandonne de Clzmesti,' comrne suite d'un proces avec Gheorghe et Zavul, neveux de Saula.

XLIV

~ Le voievode Alexandru Ilias confirme au

126. - 20 j u i n 1632 (/140), I ass~. r district de Suceava, et sur la

~t Eustratie Ie droit de propriete sur Ie Village de Te~eu I,

JOgothc; e . . . t d Iassy

.tie du village de Mlsestt. distrlc e . ". d Alexandru Ilias contlrme au

1Il01 12'7 _ 21 j u in 1632 (7140), I ass y. L~ vOle~o : ux rives de la putna, et a Vo'd V'zantia quelques donations it vuanesu. sur es e

lIlonastere e I

. Al dru Ilias ordonne

lo~canl. . I ass ,>. Le voievode exan

128. - 22 j u I n 1632 (7140), < Y,.. d Vasii a Birae~ti et de la donner

I c'11abi du district de Bacau de prendre la part d home e

8UX p TC • viisii a perdu le proces. .

it ~tefan, Ion et Vasile, parce que Le vo'ievode Alexandru Ilias connrme au mo-

1!9. - 23 j u I n 1632 (7140), I ass y. def . hes achetes dans Ie village de Dar-

nastere de Plnglirati le droit de propriHe sur des lots nc ,

. . f e au monestere

mline~tl. L voievode Alexandru Ilias con irrn

130.-24 juln (7140), lassy. e trie d Plngarati ancienne possession princlere,

de Plngarati Ie droit de propriHe sur tou~e ~a clalr~ r:ou: de Pia~ra.

sons la dependance de l'oeol (circonscnptlOn) d gf'! vendent it Gligorie et a sa filie

_ j u I n 1632 (7140). Medelen et ses IS.

131. 24 La usna et Lapu~mta.

Tru~ca une part d'hoirie avec deux Hangs" I P dIe bourgmestre Ion Carapotona avec 12

132. - 28 j u i n 1632 (7140), Bra.., H" a fille du oistiernic !frim,

b d Blrlad temOlgnent que ",arllC , I

echevins et les vleiliards du ourg e .' 1" 'cani Baxilne~ti ct Mastatici, sur e

eveux ont vendu les villages de BUJorem, ipar ,

avec ses n

Blrlad, it Plntea et a son frere, Boul.

133. _ 2 j u i II e t 1632 (7140), ~ a.s s y. aux reUgieuses du monastere au-dela de Bistrlta une

Le voievode Alexandru l1ia~ confirme portion de terrain du village de Da-

nesti. , Le vorevode Alexandru Ilias ordonne it Ne-

134. - 2 j u I II e t 1632 (7140), I ass ~:. d 'lIa e Galbeni de Gheorghie, le neveu

cula Gheorma de se presenter au rachat d'une home u VI g

du hatman Nicoarli, par Ursul, Dornic, et ses parents. bovards pour la

., 1632 > Temoignage de quelques J

135. - < Apres Ie 2 J u I I let . d hatman Nicorita, au oornic

vente des parties du village de Galbeni par Gheorghe, Ie nevcu u

de gloatc'1 Ursul Vatic. ,,' d Alexandru Ilias autorise les

1632 (7140) I ass y Le vorevo e I

136. - 3 j u I II e t '.' " d P tru de prelever la dime du vi -

moines du monastere de Galata din Deal, bitb par Ie voievo e e ,

lage de ~ivita. "e de Alexandru Ilia~ confirme au

137. - 3 j u I I let 1632 (7140), I ass y. Le VOl I. vo t ur une pooarnii (installation

. . d riete sur un mou III e s

Saxon Fealtln de Cotnan Ie droit e prop I .,

'1 1) 1 ruisseau de Buhamtl.

pour pr6parer I a coo sur e "e d Al xandru Ilias ordonne au

138. _ 4 J' u ill e t 1632 (7140), I ass y. Le V~I IV. °lft~ . e du Dracsinl,

d d~f d l'hoirie du coml~e mue, village de

plrcc'1lab du district de Tutova e "en re

contre Neculai Baltatu. Le voievode Alexandru Ilias confirme

138. - 4 j u i 11 e t 1632 (7140), I ass y. . d' bas de la ciairiere de Muncel

au diac Nechlta de Vlrtop Ie droit de proprlete sur la partie en

(Photocopie en annexe, pl. XIII). "e d Alexandru Ilias confirme

140. - 4 j u i II e t 1632 (7140), I ass y. ~e vO!" vo ef.IS Ie droit de propriHe sur

P .' ncien corms et a ses I ,

it Salomla femme de Voruntar rajescu. a 'R heritee de son beau-Irere

, . I S· t district de oman, "

la mottle du village de Voruntaresti, sur eire,

Arpentie, ancien postelnie.

XLV

HI. - 4 j u i II e t 1632 (7140) I a "

survcnu cntre Ie village de Ruman' t~, , s s y, Le VOlt\vode Alexandru liia~ juge un litige

de In partie d'en haut de ce village ,I S ~ ,Im~n G~ellcll, grand medelnicer, pour lin lot de terre

14'> 4' 'II ' imion heuca perd le proces

, , -. - J u let 1632 (7140), Lazar Moto I di B .

temOlgncnt que Toader, fils de Tudoran t c. e iac ernard de Cozmest] et autres

PI"" - I I ,e autres ont vendu a l' .

aJCSCll eur hoirie de Saoani. ancien poslelnic Lupu}

143. - 5 j u i II e t 1632 (7140) I ass

survenu entre Iona~co fils de S I ' ' y, Le voievode AIexandru Ilias juge Ie liUg

h tt d ' a orrna, et Focsca, fils de Ionasen de Rumnoasa d e

u es e Ruginoasa; Iona~co perd Ie proces, Y "", pour eux

144. - 5 j u i II e t 1632 (71

qu'i1 ' t ' , 40), I ass y, Sirnion Gheuca d '

s es reconcllJe avec lona<co" It' gran medellllcer lemoigne

t A' y ,ursu e autres, a Ia suite d ' , , '

san ceux-ci Ie droit de propriete Sur un I ' " , u Jugement pnncICr, recolluais_

145 _ 6 ' 'II c aIrIere du Village de Romani

, • J U let 1632 (7140) I ass • .. .

a Lupu PrajescuI, ancien poslelnic Ie d .'t d y: Le vou\vode Alexandru Ilia~ confirme district de Roman et sur Ia n le roi e proprlete sur Ie quart du village de Dlinceni,

146. - 8 j ~ ill e t 16;~vI(7~:opar~:: ~iioani, sur,Ie Siret.

t out cs Ies contributions Ies pretres de I)' 1\-1 Id ,Y. Le vOievode Alexandre Ilia~ exempt" de

- 1 a 0 avie cxcepte 1" I)

SII, tan de Constantinople envoyait aux 1" ", Imp t pour Ie drapeau (que Ie

cu-res en sont exceptes. p mces de MoIdavIe); seuls Ies pretros des eglises prin-

1'.7. - 8 j u i II eLI G3')-1 .

, I" " ' .. (,10), L'scl'ondloo'oth"t P",

<l , I'IJlllltc I" terrain du lllonasti'l'i' ,IP S" 1 t 1 . '" C I' ,I rasco na~oLi t(.ulOig'H' ({!I'il

e t du bourg de .'iC<llllt ,cell (' uu y!llagc de Vlnlitori, tin c()te du nlOna.,1 i'l'e

1'08. - 8 j u i ll'~ L 1632 (7110)

font don au lllonastere de Dobromira dc' ~T;~ll Varl ic, ancien uornic, avec sa femme et sa fill"

('lIlplacenH'nt de [ardin p t ' nte du Village de GaIbcni, de deux vignes,

o agel', etc. c d'un

119 o J' \ 'II

. , , • - I let < environ 1632 > ,

"endent a DumiLra~co Buhu~ Ia moltie district de Roman.

150. - 9 j n ill e t 1632 (7140) I '

Toader temoign ' t "I ' ~ u n g a n I. L'uricar Ionaseo MI .

D' - C,) qu I s ont choisi la part d'h ' , , r njca et Ie sulger

ima 1,,_ pelletier, a Lazor et a son frere Toader, orne du VIllage de Lungani achetes par

t., J. - 11 j II ill c t 1632 (7110) I '"

Costantin Sllrcca de fixer Ics limite I ' 'I ass y, ,L: ,vol,evode Alrxandru Illas orrlonnc a

1-2 s uu VI lage de Cuh~auh du "L' 0 '

." . - 11 j u i 11 e t 1632 (7HO), I ass ' ." c: e U Village de :;>erbicl'ni.

a }faftel Ro~ca de Birlad et :1 ses Ilcveux Ie droit dY' Le ~~I~vode Alexandru lJia~ confirme

Ie .Jeravat e propnete sur Ie villa"e de Ba'I" t'

~. e ("In('~ I, sur

153. - 12 j u i 11 c t 16:l2 (7140) I _ ,

Ia moitie du village d'Oncani district d 1-r: I" ass Y', Le VOf/IIC de g/oat6. Vasile Ro<ca vend

,. e II' au an VI I' 'c Gh Y

et 13 tonncaux de mid, ' S lerllle eorghe Rosca , pour 130 ducats

11';4. - 13 j u i II e L lG32 (7110). Le voie 0 '

de stoat« lona~eo Rusul Ie droit de propriHe sur I V de Alex~ndru Ilias confirme au uornic

155. - 15 j u i II e t < 16Cl2 _ L ,e quart du Village de Volosllni, sur Ie Ble

, • .> • upul fIls de Mih" 'I " d .

une vrgno du village de Fetinghe<ti di t . t de ai a, Yen au stolnic Dumitra~cu

156 y , IS nc e Putna Y

. • - 15 j u i II e t 1632 (7140) I a' .

a Isac SUrcea Ie droit de proprlete sur Ia m'oitie (:us Y_' Le ;oIevode Alexandru Ilia~ confirme

avec un emplacement de moulin (Photo' Village d Onutul de Sus, district de Cernlluti

157. - 15 . u i II . copie en annexe, pl. XIV). ' ,

M'h ' Jet 1632 (7140) I ass V L ..

I ail et a sa femme, Grozava Ie droit de :, . ' e vOievode Alexandru Ilia~ confirrne a

district de Neamt achetee a C.' ,proprlete sur une hOirie dans Ie village de T t .

" IUrca, flile oe Toaoer Boghean, . u callI,

I ass v. St t I B

oJ ra u olea ct Ie cupar Lupul

de I'emplacement d 'II

u VI age abandonne de Riivacani,

XLVI

158. - 15 j u ill e t 1632 (7HO). B i r I a d. Vasile Butucul et autres vendent la la part d'hoirie de Molofei, du village de Risipeni, sur le Jeravat, a Costantin Ciure.

159. - 20 j u i II e t 1632 (7140), I ass y. Fotul ~lIfrancli de Cotnari vend a Apostol, postelnic, une vigne a BlIiceni, sur Ia colline de Frumuseni,

160. - 21 j u ill e t 1632 (7140), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias contere au troisieme logothete Dumitru Buhus Ie droit de prelever Ia dime de sa propriete de Tlrgul Frumos (Photocopie en annexe, pI. XV).

161. - 22 j u i II e t < 1632 >, CuI i ~ Ii uti. Costantin SUrcea ecrit au grand 10gotMte Ghianghea a propos de Ia delimitation du vilage de Culisau]! du cote du village de i;lerbiceni.

162. - 24 j u i II e t 1632 (7140), Le logothete Patrasco Basot.a temoigne qu'il a reparti avec d'autres personnes Ie village de Razboleni, district de Neamt, et Ies veeini (serfs) de ce village-la, au postelnie Lupul Pra] escul et a son Irere, Ionasco Prajescul (Photocopie en annexe, pl. XVI).

163. - 29 j u i II e t 1632 (7140), Pie t I' l s, Le posielnic Lupul Prajesoul et I'uriear Ionasco Mtnjea temoignent qu'ils ont delimlte Ies parts d'hoirie du village de Pietrls, achet.ees par Ie stolnic Grarna,

164. - 4 a 0 11 t 1632 (7140), I ass y. Lc voicvode Alexandru Ilias confirme au vornie de gloata Costantin Ie droit de proprlet e sur ln sixicme part du village d'Ecuseni, district de Suceava, achete a Vasile Udrea.

165. - 5 a 0 11 t 1632 (7140), I ass y. I.e voievode Alexandru Ilias ordonne au prieur du monastere de Bistrita de se presenter a la cour princiere avec Ie prieur du monastere de Tazlau, pour un litige concernant Ies vignes de Bacau (Photocopie en annexe, pl. XVII).

166. - 5 a 0 11 t 1632 (7140), I ass Y, Le votevode Alexandru Ilias confirme a Simion Pilipovschi, ancien ptrcalab, et a ses parents Ie partage des villages de Mihalcauti, Vascaut], Zubriceni et Bllscinautl, aux pieds de Ia Terebna, Inslnetul, sur Ie Dniester, Diacauti, qui s'appelle aussi Briceni, Visneva sur Ie Dniester, Silistea, Pilipau ti, Oraseni, Nlpolocauti, Btrnova, Sendreni et Negresti.

167. - 6 a 0 11 t 1632 (7140), M 0 g 0 ~ e ~ t i. Pavel, ancien eveque de HUf1i, et autres temolgnent que Ie pretre Gligorie de Cozmestl a achete un terrain pour batir deux maisons, 24 pi1mtnturi (lots de terrain cultivable d'une certaine etcnrlue] et des terrains deboises du village de Vereseni, aux fils de Ctrstian.

168. - 8 a 0 11 t 1632 (7140), I ass y. Le voievcde Alexandru Ilias confirme au grand pilar Ionasco Cehan Ie droit de propriete sur Ie cinquleme du quart du village de Dolhesti, situe aux sources de Ia Crasna, achete a Pacurar, fils du sulgerel Cozma.

169. - 9 a 0 11 t 1632 (7140), I ass y. Le volevode Alexandru Ilias confirme a Danilii de Varnlta et au pretre Eftimie le droit de propriete sur Ie lleu-dit Pestcra, en bas du bourg d'Orhei.

170. - 10 a 0 11 t 1632 (7140), I ass y, Le vorevode Alexandru Ilias confirme le partage du village de Razboleni, district de Neamt, entre Lupu et Ionascuta Prajescul, Ies fils de Nicoara Prlljescul, ancien grand v istiernic,

171. - 10 a 0 11 t 1632 (7140). Cioilll de Tamas avec sa femme et ses enfants vendent au pretre Gheorghe de Bacau leur hoirle de Tamas.

172. - 12 a 0 0. t 1632 (7140), I ass y. Le volevode Alexandru Ilia~ confirme au monalitere de Seeul Ie droit de propriHe sur Ie terrain avoisinant et sur Ie village de Vlnatori, district de Neamt, qui avait He dependant de I'ocol (circonscription) de Tirgul Neamt.

XLVII

173. - 21 ao6ut 1632 (7140) Ia L"

Jretre Dumitru de Soci Ie droit d '.~ s s y. e voievode Alexandru Illas conflrme au

r e propriete sur une part d'l 0" d

'\eamt, achetee aux fils d'Andronic . 1 me e Darmanestl, district de

174 ' ancien oato] de ce village.

• - 14 a 0 iI t 1632 (7140) I ass Le ...

~rajescul, ancien hatman Ie droit d' . y. vorevode Alexandru Ilias confirme a Savin

. ' e propriete sur deux {al . ( fal

'Ignes a Cotnari, sur la colline de P" . Cl une ce = 14322 m!) de

175. _ 15 acurar, achctees au moine Anastasle.

a 0 iI t < 1632 >. Giurge Glrbovi at· .

)umitra~co une vigne du village de Fi].i h . n e son fils Sima vendent au stolnic

I mg estl,

176. - 15 a 0 iI t 1632 (7140) AdJ' u d "',

t d. ,. ,n rza et sa femme Irina d

erncn e moulm et six p6.mtnturi (lot d 1 " ven ent un ernpla-

I s e erram cultivables d'u t .

.e Halmagesti au ptrcalob Dabija. ne cer arne etendue) du village

177. - < Environ Ie 15 a 0 U t 1632 (7140) Ad' d .

'utna, et Ie bourgmestre lane avec 12 ~ h . ' J u >. Tanasie et Bota, starosii de

ec evms du bourg d'Ad' d te .

.mme Irina ont vendu un emplace t de moull JU moignent que Mirza et sa

men e moulm de Halmage<t" a Db" .

178. _ 17 a 0 iI t 1632 (7140) I -r I a IJa, ancien plrcalab,

thO ' ass y. Le vorevode Al d .

19O ete Patrasco Basota Ie droit d' exan ru Ilias conflrme au

d e proprlete sur ses achats : Ie . . e d

t e Dtincestl, sur Ie Cracau district d N . SIX I me es villages de Bodest i

'hoirie du village de SOfrac~~ti, sur Ie eplr~:~~ une part de la .cIairiere de Muncei et des parts

179. _ 20 a 0 iI t egru (Photocopls en annexe, pI. XVIII)

, . < 1632>. Ionasco Avram U I V" .

.morgncnt que Neculai et Do hl I" ..' rsu artie, anciens uornici, et autres

c ia, cs enfants d L rsul B'Ilt t

e Dracsini a Eftimie et »: sa fT' • ,a u, vendent leur hoirie du village

," emme udosia

180. - 20 a 0 U t 1632 (-140 •.

,. I ). Le vorevode Alrxandru II' .

timan, d exammer et de delimiter It' la~ ordonne a Savin, ancien

• < CS errams de la montagne d

npldes par Ie village de DX x • u monaster- de Bisericani

armanestt. '

181. - 26 a 0 t1 t 1632 (7140) I ass L .'"

ac Avram Capotlcl Ie droit d "e y. e voievorle Alexandru Ilias confirme au

182 e propn te sur Ie village de Colisautr

• - <Avant Ie 28 a o u t 1632> Lb'

autres personnes de Blrlad temoignent T' e our~mestre Ion Carapotona, les echevins

que oma Savel de Straoa . t

I emplacement de moulin a Vita ti . III e ses parents ont vendu

anes I, sur Ie ruisseau Putn . d

s d'lane de Blrlad. ~ a, au pie de Magura, a Nacu,

183. - 28 a 0 U t 1632 (7140) I a ..

acul, fils du marchand I dB' s s y. Le voievode Alexandru Ilias confirrne a

r Ie ruisseau de Putna. ane e irlad, Ie droit de proprlete sur un emplacement de moulin

1M. - 28 a 0 iI t 1632 (7140) I ass Le ..

I~CU Solomon Ie droit de propriet.e ~ur Ie Vi~~ e voievode Alexandru Ilia~ confirme a Dumi-

sur la Bistr ita, achete a Gheorghi a tag de FlnUnelele, avec un emplacement de rnoudumiresti, Secatura Albotcsti t ~l" e ti ses Ireres, et les parties des villages de N asoe~ti

185 29' e a~e~ I, tous du district de Bacau '

. . - a 0 iI t 1632 (7140), I ass' L . .

silcca a mis en gage pour 40 zlots sa . ;' .. es g,rands boyards conflrrnent que l'aprod

sco Soldan, grand spatar, pal t d home d Ungurasi, district de Neamt, a Dumi-

186. - 30 a 0 iI t 1632 (7140). Savin P a' .

te un lot de terre du rnonastere de P' x t' r J~scul, a~c~en batman, temoigne qu'il a deli ..

18 ingara I, objet du htIge avec I 'II d

7. - 31 a 0 iI t 1632 (7140) I ass ' .. e VI age e Darrnanestt,

nic de gloata Gorgan le droit de pr '., ete J . ~e voievode Alexandru Ilias confirme au ir un crime comrnis dans ce vill OPI~ sur Ie Village de Vascautl, a la suite d'un proces

188. _ < 1 e r I age nrant Ie regne du vorevode Stefan Tornsa

s e pte m b r e 1632 31 iI .

calab Tudorl de Hotin vend au uornic Gav~ I a ~ t 1633 > (7141), I ass y. Le

Dorohoi, et des parts du village de BUdi:Z. es Villages de Cotela et Paltlnisul, district

.vIII

189. _ < ler s e pte m b r e 1632 - 31 a 0 ft t 1633> (7141). Stefan et ses parents vendet leur home du village de Sacuiani a Gliga de Caciulatl et a sa femme Marica.

190. _ < ler s e pte m b r e 1632 - 31 a 0 iI t 1633> (7141). Document de par-

tage et vente de quelques hoiries du village de Piticeni.

191. _ < ler s e pte m b r e 1632 - a v r i I 1633> (7141). Le votevode Alexan-

dru Ilias ecrlt a Clrjeu, ancien stolnic, et a Burdugan, ancien nata], de fixer et de delimiter Ie territoire du village de Talabe~ti de celui de Tocesti.

192. _ < j er s e pte m b r e 1632 - a v r i I 1633> (7141), I ass y. Le vote-

vode Alexandru Ilias confirme au monastere de Bistrita Ie droit de propriete sur deux moulins dans Ie village de Gage~ti, sur la Putna, aux pieds de la Magura.

193. _ < j er s e pte m b r e 1632 - a v r i I 1633> (7141), I ass y. Le vole-

vode Alexandru Ilias confirme a Lupul, ancien grand Domic, Ie droit de propriete sur une part

du village de Maclcautt.

194. _ < ler s e pte m b r e 1632 - a v r i I 1633> (7141). Le votevode Alexan-

dru Ilias confirme a Apostol, ancien postelnic, Ie droit de propriete sur un emplacement de Moulin sur la Tutova, a Polit.eni,

195. _ 2 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias or donne

aux agents du fisc dc ne pas meler a l'occasion de la fixation des imp6ts les corporations des artisans avec les marchands.

196. _ 2 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le volevode Alexandru Illas confirme au camara!j Cazacu Ie droit de propriete sur le sixieme de Grozesti, qui s'appele Marcesti, et la partie d'en bas, du cote de Golumboac, sur le Siret, qu'il a achete a Tudora, SCEur de Gavril,

ancien starosle.

197. _ 2 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Todosia, femme de Ionasco Peicul,

ancien sulger, vend la mottle du village de Cirligi, district de Ncamt, au oistier lordache (Photocopie en annexe, pl. XIX).

198. _ 4 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme

au monastere de Bistrita Ie droit de propriete sur des vignes a Bacau, all lieu-dit Strlmturile, faites don par Marica, femme d'Oras, ancien hatman.

199. _ 5 s e pte m b r e 1632 (7141) , I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme

aux fils de Stefan Blendea Ie droit de propriete sur Ie tiers du village de Badest i, district de Suceava, a la suite du proces avec Nechita de Leutest.i (Photocopie en annexe, pI. XX).

200. _ 5 s e pte m b r e 1632 (7141). Ion Mircea, fils de Sofica de Dragot.enl, vend

son hoirie de Tarnasul de Jos a Gheorghe Hornetu.

201. - 6 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias autorise Simion Purece de defendre ses paturages de Roman (Photocopie en annexe, pl. XXI).

202. - 8 s e pte m b r e < 1632>, B t r I a d. Le vorevode Alexandru Ilias autorise

Apostol, ancien postelnic, de prelever sa dime du village de Vorniceni.

203. - 8 s e pte m b r e 1632 (7141). Le votevcde Alexandru Ilias confirme a l'uricar Cirstea Ie droit de propriete sur un emplacement de moulin sur Ie Blrlad, entre Tecuci et Camilestt, et sur un lot de terre, pour fonder un village; tous les deux ont fait partie du territoire du bourg de Tecuci.

204. - 10 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexaridru Ilias confirme

a Toma, grand sulger, Ie droit de propriete sur plusieurs parts d'hoirie achetees dans Ie village de Drislive, district de Dorohoi (Photocopie en annexe, pl. XXII).

205. - < Avant Ie 12 s e pte m b r e 1632 >. Simion et sa SCEur Grozava vendent leur hoirie de Danesti, avec un emplacement de moulin sur Ie Baseu, a Miron, ancien ciucer,

4 - Documente - c. 1016

XLIX

206. - 12 s e pte m b I' e 1632 (7141) I "

au grand sulger Toma Ie droit de ,'"t" , ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme

proprie e sur une part d'hoi' d 'II

un emplacement de moulin sur le Base hct e rIC U VI age de Danesti, avec

S' aseu, ac ct.ec par son beau " 1\1' ,

irneon et sa sceur Grozava. -perc c' Iron, ancien clucer, a

207. - 12 s e pte m b I' e 1632 (7141) I ' ..

un privilege au clerge de M Id ' 'I" ' ass y. Le vorevode Alexandru Ilias accorde

208 _ 0 avie ct exempte du pavement des impots,

• 12 s e pte m b r e 1632 (7141) Le vorevod

postelnic Apostol Jora Ie droit de J ,'"t' , ,e Alcxandru Ilias confirme au

, . iropne e sur les Villages de V' .- 'p' ,

Hlibanoae et Nouresti district de H tl isanr, Incest], Besicatt

• ' 0 In, re~us de Veliscu IBb- , '. '

Hotin, en payement d'une det te, ' 3~CSCU, ancien pirctilab de

209. - 12 s e pte m b r e 1632 C141) I, ."'.

proprletaires Ie droit de propriete sur I "1'1 '"c \ ole:~dc Alexandru I1ia~ confirme a leurs

. eS'1 ages de CUPCICI et de Brat - .

parties de Tribiseuti Costestl Du "B ' a aseru, sur Ie Ciuhur, et les

, ,mem, ozovita, Rast cu et Talrnaci

210. - 14 s e pte m b r e 1632 (7141) I • . '.. '

au oistiernic Gheorghe Rosca Ie d It d ' , ass). I.e voievode Alexandru Ilias confirme

y rOI e propriete s I' Tc .

de Hlrlau, ache tee avec 130 ducats et 13 Iuts de rniel. u mot I du Village d'Oncani, district

211. - 16 s cpt e m b I' e 1632 (7141) I ."

ses employes de poursuivrc a travers Ie pa I ' ",e ~OIevode Alexandru Ilias ordonne a un de

I b . ys es Veelnl (serfs) Paholci et N' t I

es estiaux pour les donner a Ion Pot! ct' " , . IS or et ( e leur prendre

212 0"" ancien vorme, qui a paye leurs impot

. - < Avant Ie 19 s e pte m b I' e > 1632 (714 ~'

ques boyards concernant la vente des villages de Nedebout i ?~' ,I.e. temolgnago de quelNeculai Catargiul au spatar D it outi et de \ Iadicent par I'ancien uistiernic

unn rasco Soldan,

213. -19 septembre 1632 (7141) lass' ..

firme au grand spatar Dumitrasor, "old I dr , y, Le voicvode Alexandru Ilias con-

t y y an e rort de propriete s I 'II

e de Vladiceni, district de Hotin, acnetes a I' . " , ur es VI ages de Nedeboutl

914 _ 20 ancien tnstiernic Neculai Catargiul

. ~. s e pte m b I' e 1632 (7141) I ass L" .

ecrtt aux camanari (agents qui levent I" 't' y. e voievode Alexandru Ilia~

t impo payable en eire) de hi

rols artisans de I'eveche de Husi. ne pas c icaner un cabaret et

. 215. - 20 s e pte m b r e 1632 (7141) I ..

rise les religieux du monastere de B' t 't d ' ass y. Le voievode Alexandru Ilias auto-

V IS n a e prendre la dime d d '

ale a Calugarului, pres de Bacau, es pro urts de leurs vignes de

216. - 20 s e pte m b r e 1632 (7141) L' ,

religieux du monastere de St -Sabb te ' . e pneur Galafhon et toute I'assemblee des

. as emoignenr qu'Olena epo d D-

ont mis en gage des parties des villag d ' use e ragan Malai, et ses fils

contre la somme de 100 ducats, es e Bliscenautl et de Zubriceni, district de Hotin,

217. - 21 s e pte m b r e 1632 (7141)

a Scherlet de Zorileni et a so b f . ' I ass y. Le volevode Alexandru Illas fait don

e n eau- rere Tudorache I'e I

11 de Balaceni, anciennement dependant de l'oeol . ' , m~ acement du village abandon-

:ecompense pour Ie don de cent ducat ff t (clrconscriptton) du bourg de Blrlad, comme

d s 0 er s pour les besoins d a

vo e se trouvait en difficulte aupres de la P , u pays un moment ou Ie vote-

218 < 21 orte (Photoeupio en annexe pI XXIII)

• - s e pte m b r e 1632 - a v I' i I 1633 L" ,. .

I Scherlet de Zorileni a son' ~.' >. e voievode Alexandru Ilias fait don

I ' ' epouse Maria et a son beau f " T d

u Village abandonns de Balacenl , - rere u orache, I'emplacement

I B em, anciennement dependant d l' I ( ,

e lrlad, cornme recompense po I d c oeo crrconscrlpttonj du bourg

ur e on de cent ducats off t

In moment OU Ie votevode se tro lt " er s pour les besoins du pays a

219 uvai en difficult.e aupres de la Porte

• - <21 s e pte m b r e 1632 - a V r i I 1633>( .

:ru Illas ordonne Ii Alexa d P , 7141), I ass y. Le voievode Alexan-

R e opestt et aux autres de del' it I

e Adeni pour faire rentrer dans I droi . inn cr es parts d'hoirie du village

eurs roits Ie vornze Ionasco et Ie pretre Gligorie de Iassy,

_. _ 22 s e pte m b I' e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias conttrme au vornic de gloattl Dumitra~cu Gheuca le droit de propriete sur une part d'hoirie de CostetU, district de Tutova, recue de Toader et de Cristea cornme dedornmagement pour un cheval

perdU. 221. _ 22 s e pte m b r e 1632 (7141). Vasile, fils d'Ignat et d' Agahia de Balitestl, donne son hoirie de ce village au pdreiilab Mereut a, a titre de rachat pour lc vol d'un cheval.

222. _ < 23 s e pte m b r e 1632 - a v r i I 1633 .>. Catrina, la sceur du metropolite varlaam, fait don au monastere de Secul d'un rucher avec des arbres fruitiers et avec des ter-

rains debolses.

22:1. _ 26 s e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le vorevode Alexandru Illas inter-

dlt aux autorltes Iatques de se meler dans les affaires du clerge.

224. _ 6 0 c to b r e 1632 (7141). Le votevorlc Alexandru Ilias fait don au vornic

Neanlul du village de ~arauti, district de Hotin.

225. - 8 0 c lob r e 1632 (7141). Le votevode Alcxandru Ilias confirme a Costantin

SUrcea Ie droit de propriete sur Ie village de Racinti, district de Hot in.

226. - 10 0 c to b r e 1632 (71H), I ass y, Le vorevorlc Alexandru Ilias ordonne a I'uricar Borleanul et a l'ureadnic (bailli) de Dorohoi de faire UUl' enquete afin d'etablir s'il y a eu cteplacement des limites du village de ~endriceni, proprlete de I'ancien starosle Onclul, en faveur du village de Sellseu, propriete du cupar LupuI.

2:7. - 15 0 c t 0 b r e 1632 (7141), Mariica lhnatoae vend une part d'hoirie du village de ~endreni a Gheorghie, siaroste des marchands de Iassy (Photocopie en annexe, pI. XXIV).

228. - 16 0 c t 0 b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme Ii Pin tea et a son trere BouI, le droit de propriete sur des parts d'hoirie dans les villages de Bujoreni, de Pipercanl, de Baxanesti et de Mastatici, achetees a Marica, fille du oistiernic Ifrlm, et a ses neveux.

229. - 16 0 C t 0 b r e 1632 (7141). Le vorevode Alexandru Illas confirme a Ionasco

et a sa femme Tofana, Ie droit de propriete sur la mottle des villages de Voloscov et de Hadarau1i, qu'Ils ont mis en gage a Costantin Stircea et a son neveu Gheorghe Coropceanul.

230. - 20 0 c t 0 b r e 1632 (7141). Iurasco vend son hoirie du village de Rusi a Pascalina ct a son fils Dumitrache, pour la sornme de 40 thalers,

231. - 20 0 c t 0 b r e 1632 (7141), R u ~ i. Iurasco vend a Pascalina et a son fils Du-

mitrache une hoirle du village de Rusii Goei.

232. - jcr nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias exernpte

d'Impots les cabarets de Ia Metropolis de Suceava.

233. - [er nove m b r e 1632 (7141), Bog dan e ~ t i. Temoignage confirmant la vente d'une partie du village de Doljesti, sur le Siret, district de Roman, par Anghelina a sa tante Pascalina et au fils de celle-ci Dumitrache.

234. - 2 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme

au troisieme logothete Dumitru Buhus to utes ses proprietes.

235. - 2 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au vornic de gloattl Neniul un sdla~ (famille) d'esclaves tziganes, don de Moise Movila vofevode , 236. - 3 nove m b r e <1632>, I ass y. Les grands boyards temoignent que Tofan Sechil et son neveu Neculai ont vendu a I'ancien posielnic Lupul Prajesculleur partie de Cobacenl, sur la Jijia, district de Hlrlau,

237. - 3 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le volevode Alexandru Ilias autorise les moines du monastere Aron Voda de posseder leur village de Mieraestt, district de Tecuci, puisqu'Us le tiennent en don du posielnic Enache.

LI

238. - 3 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru lIiaf confirme au monastere St.-Sabbas de Iassy Ie droit de propriete sur ses vignes de Cotnari.

239. - 3 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias confirme a Panaiot Ie droit de propriete sur Ie village de Trohanestl, district de Tecuci (Photocopie en annexe, pI. XXV).

240. - 4 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le vorevode Alexandru Illas confirme au monastere St,-Sabbas de Iassy Ie droit de propriete sur Ies villages de Scumpia, de Stolniceni et de Setrarenl, district de Iassy, faits don au monastere par Ie postelnic Enache,

241. - 6 nove m b r e 1632 (7141). Tineo Ie Vieux, Topcean et d'autres de Hru~ova. anciens habitants de Moldavie, temoignent que Gheorghe, fils d'Ionco, a des droits de propriete dans le village d'Ontul de Sus.

242. - 7 nove m b r e 1632 (7141). Le bailli (ureadnic) de Birlad, Andrei, et d'autres ternolgnent que Foe~a de Bil.lite~ti a vendu sa part de ce village it Ifrim et it sa femme IIinca.

243. - 8 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le volevods Alexandru Ilias confirme it I'ancien postelnic Lupul Prajescul Ie droit de proprieta sur une partie du village de Cobacenl, sur la Jijia, district de HlrIau, achetes au prix de 150 ducats et 10 Iuments.

244. - 10 nove m b r e 1632 (7141), I ass y, Le vorevode Alexandru Ilias confirme it IJinca, fille de Sofronie, le droit de propriete sur une part d'hoirie dans le village de Boian, district de Cernauj],

245. - 20 nove m b r e 1632 (7141), Le bourgmestre Ion Carapotona, les echevlns et d'autres habitants de Blrlad temoignent que Dochia, fille du pilar Ursu, et ses fils ont vendu leur part d'hoirie, situee dans Ie village de Dracsini, it Apostol, marchand de Blrlad.

246. - 25 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le votevoda Alexandru Illas confirme au visliernicel Alexa de Plncest] Ie droit de propriete sur un sixieme de ce Village, recu en don de Cristea, fils de Vartic, parce qu'i! avait paye la darea taraneasca (impot paye par les paysans).

247. - 26 nove m b r e 1632 (7141), I ass y. Le vorevods Alexandru Ilias fait don au trotsieme logothete Dumitru Buhus d'un emplacement de rucher et de pre et d'un terrain propre it l'emplacement d'un moulin et d'un moulin it foulon sur la Jijia, comrne recompense pour avoir offert au prince quatre bons chevaux, val ant 160 ducats,

248. - 1 er dec e m b r e 1632 (7141), I ass y. Le votevode Alexandru Ilias exempte Ie clerga du payement des taxes de douane.

249. - ler dec e m b r e 1632 (7141), I ass y, Le votevode Alexandru Ilias conf irme au marchand Chiriac Ie droit de propriete sur une part d'hoirie du village de Yorove~ti, district de Clrltgatura, re cue en don de son onele Sima,

250. - ter dec e m b r e 1632 (7141), I ass y. Les grands boyards temoignent qu'IvafcO Hrincovici et Frarrtian Hrincovici ont vendu certaines parties des villages de Tamasent et d'Iugani, district de Suceava, it Dumitrasco Fulger et it sa soeur Marita.

251. - 2 dec e m b r e 1632 (7141), I ass y, Les grands boyards temoignent que I'ancien setrar Pin tea a vendu certaines parties du village de Codaest], district de Yaslui, au grand pilar Ionasco Cehan, et notamment la moltie d'en bas du village, avec ses moulins et son terrain propre it l'emplacement d'un mouJin it farine ou it foulon, sur Ie Dobrovat, et un cinquieme de la partie d'en haut du Village,

252. - 4 dec e m b r e 1632 (7141), I ass y, Le volevode Alexandru Ilias confirme au grand pilar Ionaseo Cehan Ie droit de proprleta sur une moitte du village de Codaesti, district de Vaslui, notamment la moitie d'en bas, anterieurement appelee Schei, avec ses moulins et

LII

, m lacement d'un moulin it farine ou it foulon, sur le Dobrovat, et le

terrain propre it I e p 'h te it I'ancien setrar Plntea.

IODquleme de la partie d'en haut du village, ac e s L votevode Alexandru Ilias confirme

dB 253. _ 4 dec e m b r e 1632 (7141)" I ass YI ' e t d'hoirie achetees dans Ies villages

' Tecman le droit de propriete sur es par s

• IoDateO et it Vasile , ' (Ph tocopie en annexe, pI. XXVI).

d'lvine,ti et de Popsori, dlstrict de V~;~:(1) lOa s s y. Le votevode Alexandru ,Ilia~, confirme . 2M. - 6 dec e m b r e 1632 ,'e d ux parts du village de Vlaslnestl, gagnees

Alb tli. et it ses treres le droit de proprlet sur, e

• 0 Bilavas et Plopoaia, ,

1 la suite de leur proces avec I Le votevode Alexandru Ilias conflrme

. 255. - 6 dec e m b r e 1632 (71~1), II adS s,rde propriete sur une mottle du village

F let it sa femme Marica, e roi

• Dumitra~co u ger h tee it Andronic et it d'autres.

S' t di t ict de Suceava, ac e e

de Raehiteni, sur le Ire, IS r L "evode Alexandru Ilias confirme

258. - 10 dec em b r e 1~32 (7141), I; .. sd~:;iri: d::l villages de Sperlestl, de Verlsest i au diac Costantin le droit de proprlete sur ses par ~

SeIl~tea et Poiana lui Coman, I Le votevode Alexandru Ili as confirme

257. - 12 dec e m b r ~ 163,2 (7141,~ de a ~: ~~ete sur Ies parts d'hoirie achetees dans

Ii Pli.scalina et it son fils Dumltrach~, Ie, dr~l d ~ P et de Crucea de Jos, district de Putna

es vlllages de D)lje~ti et d i R~lIii Goei, dtstrict e oman,

(Photocopie en annexe, pI. XXVII). L voievode Alexandru Ilias fait

258. - 14 dec e m b r e 1632 (7141), ~ ass Yd' R e, district de Hirlau, dependant .. a a. Cazacul le village e U~I,

don it I'uricar Cirstea et au cum r y , our I'ernplacement des Hangs

b d> Botosanl ave: les terrains p

de !'aeal (circonscription) du ourg _ ?,

let des moulins sur la Si:na, 1632 (7141) I ass y, Le vorevode Alexandru Ilia~ confirme 259. - 15, dec e m r :roit de ropri~te sur les parts d'hoirie du village de Vllnesti, au spatar Racov~t:l ~~h9.n Ie , it P ~ ghia et it ses fils, Costantin et Ionasco.

district de Vaslui, qu II a achetees a a d Al dru Ilias confirme au uistier-

b 1632 (7141) Le vorevo ~ exan

260. - 15 dec e m r e , . • uch er avec une plantation de vigne

nic Frant Ie droit de proprit\t~ sur u n e:n~:~~:,~)~1.: ~;g~revni: achete it Ionasco,

et d'arbres fruitiers it Geouo aia, dans le 00 ." de Alexandru Ilias confirme au mo-

261 - 17 dec e m b r e 1632 (7141), Le voievo - SI bl

• , , t du village de r I,

nastere de Berzunt le droit de propriete sur un quar d Ilias [uge

1) I ass y Le voievode Alexan ru y

262. - 18 dec e m b r e 1632 (714 , 't I villaae de Plntiseni, obllgeant les

S ' t P sceve d e Iassy eel 0

Ie litlge entre Ie monastere 3.111 e- aras 0 , < ' le m mastere (Photocopie en

habitants de celul-ci d'effectuer toutes les corvees exigees par

annexe, pI. XXVIII), i I a d Le bourgmestre Ion Carapotona et les

263. - 25 dec e m b r e 1632 (7141), B r "de Cimbala, et sa femme Oprina, ont

Mihail - beau Ills

12 echevlns de Birlad temolgnent que I I a, -, ,

t d'h ' ie du village de Dracsini,

vendu a Apostol leur par om d B' lad reconnalt que

2 Iss y Mattei Hosea ~ ir v

264. - 30 dec e m b r e ,< 163 >', a d. oro rlete obtenus de :\bise Movila, pour

ni lui, ni son fils Gligorie ne possed cnt des titres , 0 ,P let d Blrlad appartenant it Scherlet.

. b d ne de Balacenl, distrlc e I ,

I'emplacemsnt du VIllage a an on d b rds t.emolgnent que

1n32 (7141) I ass y Les gran soya

265. - 31 dec e m b reI) " G'I' , n'ont des titres de propriete ob-

ni lui ni son Ills igone

Maftei Hosea de Blrlad a reconnu que , '" handonne de Balacenl, appartenant it

tenus de Moise Movila, pour I'emplacement du village a

Scherlet. L voievode Alexandru Ilias exempte

266. - 4 jan vie r 1633 (7141), I ass y, e

d'Impots los poslusnici (serviteurs) et les oecini (serfs) de la Metropolie de Suceava,

LIII

267. - 9 jan vie r 1633 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Illas confirme au monastere de Bistrlta Ie droit de propriete sur des vignes de Baeau, placees sur la colline de Strimtura, et acquises a Ia suite d'un proces avec Magda, femme de Lupul.

268. - 12 jan vie r 1633 (7141). Le plrcalab Dima et d'autres temoignent que Necula et sa femme Maria ont achete plusieurs hoiries dans Ie village de Periatt, sur Ie Siret.

269. - 15 jan vie r 1633 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Illas confirme au monastere Aron Vodii Ie droit de propriete sur I'emplaeement du village abandonne de Fe. tionestt, sur la Jijia, district de lassy, rccu du plrculab Gheorhge Jora en echange de l'emplacement du village abandonne de Selicicani, sur le Baseu, district de Dorohoi.

270. - 15 jan vic r 1633 (7141), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au monastere de Plngarati Ie droit de propriete sur sa branisie (toret dont I'emplol est reserve), a Ia suite de sa conciliation avec Ie monast.ere de Bisericani.

271. - 15 jan vie r 1633 (7141). Le voievode AIexandriu Ilias juge un IiUge entre Ie paharnic StratuI BoIea et sa lamille et Ie pretre Simion et sa lamille, pour Ie partage du village de Mogoscsti, sur Ia Vilna, district de Vaslui, en attribuant un quart aux premiers et trois quarts aux seconds.

272. - < Environ le 16 jan vie r 1633>. Le vdtav Nechita temolgne que Nicoara a vendu son hoirie du village de Ciohorani a Ignat et au uisiiernicel Ganea.

27;1. - 16 jan vie r 1633 (7141), I ass y. Le voievode AIexandru Ilias conlirme au Iogothetc Patrasco Basota le droit de propriete sur une partie du village de Ciohoriini, rachetee a Sava Ganea et it Tintar,

274. - 18 jan vie r 1633 (7141), las s y. Le voievode Alexandru Ilias confirme a I'evcque Evloghie de Hadau]! Ie droit de propriete sur une moitie du village de Lacina, district de Dorohoi, achet.ee au prix de 100 ducats, une jument et trois vaches,

275. - 22 jan vie r 1633 (7141), las s y. Le vorevods AIexandru Ilias confirme au monastcn, Aron Voda lc droit de proprieta sur un etang du ruisseau de Ciric, sur Ie territoire du bourg de lassy.

276. - 23 jan vie r 1633 (7141), I ass y, Le volevode Alexandru Ilias confirme a Htimie les hoiries achet ees dans Ie village de Dracsini, sur Ie Studenet.

277. - 21 jail vic I' 1633 (7141), I ass y, Lc volevods Alexandru Ilias confirme aux monasteras de Biscricani et de Plngaratl un terrain dans Ia montagne, a la suite d'un Htige avec Ie village de Darmancst] et avec quelques bourgeois de Piatra.

278. - 27 jan vie r 1633 (7141), I ass y, Les grands boyards ternoignsnt que Ie tiistiernic Gheorghe Rosca a achete des hoirics dans Ic village dIvoest], sur Ie BahIul, district de Clrligiitura,

279. - 27 jan vie I' 1633 (7141), B I r I a d. 'I'emoignage du bourgmestre Ion et des 12 echevins de Blrlad sur Ia confirmalion donnee par Zaharia et Dumitru, les fils du pretre Luca, a propos de la vente dune rnoit.ie d'hoirie du village de Cernatest],

280. - 29 jan vie r 1633 (7141), I ass y, A Ia suite d'un proces du pircalab Gheorghe Jora avec Dragan :MiHai et sa Ienune, le voievode Alexandru Illas confirme au premie Ie droit de propriete sur une moitle du village de BIi~eenauti et sur un quart du village de Zubriceni, district de Hotin, achetes au monastere Saint-Sabbas de lassy, a qui Dragan Miilai les avait mises en gage,

281. - 29 jan vie r 1633 (7U1), I ass y, I.e volevode AIexandru Ilia~ confirme IU second uistiernic Gheorghe Hosea Ie droit de propriete sur les parts d'hoirie ache tees dans 'e village dIvoiestj, sur le Bahlui, district de Cirligatura,

LIV

L otevode Alexandru Ilias confirme

, 3 Ctl1) 1 ass y e v e 1

282. - 31 jan v,i e ,r 1tJ3 "t d:hoirie dU'village de Miiri~c~ti, recu en don de Lupu

1 droit de propriete sur une par

a Dragu~ e ,

f'l de Nasta, dont il avait rachete la vle'l Le voievode Alexandru mas confirme au

1 s , 1633 (7141), ass y,

283. - 2 f e v ric r , riete sur plusicurs esclaves tziganes,

d pitar Ionasco Cehan Ie droit de prop 1 nomic de gloalti Petre temoigne que

gran 2M. _ 2 f e v r i e r 1633 (7141), I, as .s,~; e'~e rachete par Petrea Matcu en echange

d e it mort pour vol de chcv aux ,I a

Bejan a etc con arnn ,

de son hoirle du village de Co~te~~I'. 1) )J' tor Focsa vend au visliemic Buhus sa part

2 fevrier 1633 (114 , ,IS ,

285. - t de I'argent et des cereales,

d'l ghiceni con rc e d 11' < confirme

d'hoirie du village ur, , Le voievode Alexan ru ias

' 1633 (7141), lass), ,

286. - 5 f e v r I e r , "t' sur plusieurs esclaves tziganes.

, ,\1 leoci Ie droit de propne e t Ie Russe

au ptrcc'ilab de Hotm, ; a, I . , Les boyards temoignen que

287. - 6 f e v r i e r 1633 (7141!, a,s s Y', du monast ere de Probota en dedom-

lnt te un proces aux momes d t 'i1s

Fadu~co et d'autres ont m en s tues par des voIeurs pen an qu

I mort de plusieurs dc leurs compagnon ,

magement pour a

travaiIlaient a retang ~u m(mastere~141) V ere ~ ani. Plusieurs habitants du villa~e de

288. - 6 f e v r I e r 1633 (, " he 'tee par sa mere dans ce Village,

G 'I a vendu Ia part de ten am, rr

Vere~ani temoignent que avn, e 1 XXIX),

au diac Alexandru (Photocopie en annex , p, , Le vorevode AIexandru Ilias ordonne

289. - 13 f e v r i e r 1633 (7141), ,I ass)" , ( -rts) du grand logothete Ghianghea,

'G 'I· d'enqueter sr les veclnz ser t

" I'ancien grand oortuc avn a, " I "Ilage de Cupcici appartenan au

.. nt viole les limit.es (U ,I , ,

qui habitent Ie village de Parcova, 0 , .' Ie Ies Iimites du village de Costesti, logothete Buhus, et si I'ancien plrcalob Gheorghe .Iora a ,10

propriete du meme logothete Dumitr_u BUhU~'a S s \' Ie vorevode Alexandru Ilia~ confirme

290. - 16 I e v r i e r 1633 (1141), I ~: , ' 'I illage de Negoesti, sur l'Orbic

d it d ropriet e sin e VI ,

a l'epouse du logothete BeIdiman le 1'01 ,e p , C t ari ct sur une maison de Suceava,

sur deux (tilci (c'est-a-dire 28 644 m2) de vignes a °sna .it

I le monasterc de uccvi a,

comme suite de l'accord ,cone u ~vec(_141) Testament de DU~lilra~cu ,\1ihul, par Iequel il ins-

291. - 18 f e v r i e r 1633,. .

f Antemia herltlere dc t.ous scs biens. , Ghianghea ecrlt a

titue sa emme " 1633 > I ass y, Lc grand logolhete

l'ancie:9:;i:r2~o:ii~C:~~I e :'e~uctcr , ~; Ie cupar Lupul a viole Ies llmites du village de Sen-

driceni propriet.e d'OnciuI Iurascovtci. ... d AI -xandru Ilia. exempte de toute

' (141) Le voicvo e e ,

293. - 22 lev r i e r 1633 7 , t monast.ere Sainte-Parasceve

contribution Ie village d'Ulmi, district de Hirlau, appartenan au

d II' confirme it ManciuI

de Iassy, .' 1633 (7141) Le voievode Alexan ru ta~

294 - 23 f e v r 1 e r, "' ,

" , , tl ers du village de Stantgent, ,

Prlbeagul Ie droit de propriete sur un I . "e de Alexandru Ilias contirme

295. - 25 f e v r i e r 1633 (7141), La s s y. L\",~~,VO a Ia suite d'unlitige avec Ie au monasterc de Plngarati le droit de proprlete sur une c amcre,

village de Darrnanestl. .. I e vorevode Alexandru Ilias confirme

296 - 25 f e v r i e r 1633 (7141), I ass J' " ,

• ", deboises du village de Straja,

au monastere de Pingarati t rois terrams ". 1 Alcxandru Ilias confirme au mo-

297. - 2 mar s 1633 (7141), I ass y, Le vorevoc e, . vee des pressoirs a Cotnari,

' d iete sur des vignes a

nastere Saint- Sabbas de lassy Ie droit e propr ' .

don du postelnic Enache. ". d Alexandru Ilias confirme a ~te-

298. - 2 mar s 1633 (7141), I as s y, Le vOleY,oII e d·c Ra"chiteni sur Ie Siret, dis-

, "t' ur lcs VI ages ,

fan et a Ionasco Hrincovici le droit de proprie e s

. LV

trict de Suceava, d'lugani et de Tamaseni laisses en viager par leur pere Toader Bucotco a la princesse Marica, epouse d'lon volevode,

299. - 2 mar s 1633 (7141), I ass y. Les grands boyards temolgnent que Durnltrasco Mihul etait tombe d'accord avec sa femme Antimia, pour que Ie dernier en vie herite toute la fortune de l'autre.

300. - < Environ Ie 3 mar s 1633> Le prieur et les moines du monastere de Bisericani s'engagent envers Ie eupar Ionasco Boidescul de lui livrer du gros hetall en echange des titres de proprlete du village de Vtnatori.

301. - < Environ Ie 3 mar s 1633 >. L'ancien eupar Ionasco Boidescul temolgne qu'il est tombe d'accord avec les moines du monastere de Bisericani pour leur ceder les titres de propriete obtenus de Radu vorevode pour Ie village de Vlnatori.

302. - < Environ Ie 3 mar s 1633>. L'ancien cupar Ionasco Boidescul conelut avec les religieux du monastere de Bisericani de remettre aces derniers tous Ies titres de propriete qu'il possede sur Ie village de Vlnatori, contre 40 brebis, deux chevaux et d'autre gros betall.

303. - < Environ Ie 3 mar s 1633 >. Les prieurs du monastere de Bistrita, de Neamt, de SecuI, d' Agapia, de Tazlau et de Harlicesti temoignent que Ie monastere de Bisericani est convenu avec Boldescul, de lui ceder du betail contre les titres de propriete qu'il possede sur Ie village de Vinatori (Photocopie en annexe, pI. XXX).

304. - 3 mar s 1633 (7141), B i s e ric ani. Le prieur Epifanie du rnonastere de Bistrita et I'hleromonaque Nil du rnonastere de Plngarati temoignent que les moines du monastere de Bisericani sont tombes d'accord avec BoidescuI, pour Ies titres de propriete qu'il possede sur Ie village de Vinatori.

305. - 4 mar s 1633 (7141), I ass y. Le vorevode AIexandru Ilias confirme au grand setrar BoIea Ies hoiries achetees dans Ies villages dc Ttrzii, Dancenl, Balanesti et Lazorestl, district de Tecuci.

306. - 6 mar s 1633 (7141), I ass y. Le voievode AIexandru Ilias confirme au monasters Saint-Sabbas de lassy Ie droit de proprlet.e sur Ie village de Stoiniceni, avec Ies hameaux de Stroiceni, de Vlaslneasa et de Scumpia, ,et sur le village de Setrareni, district de

lassy, don du postelnic Enache. ~

307. - 6 mar s 1633 (7141). Le vorevode AIexandru Illas confirme au monastere ;aint-Sabbas de Iassy Ie droit de propriete sur Ies villages de Broscauti, de Cacacenl, de Larioiesti, Masceani, Gamtenl et Meteuti, district de Soroca, don du poste/nie Enachi.

308. - 6 mar s 1633 (7141), I ass y. Le vorevode Alexandru Ilias confirme au ~rand Iogothete Ionasco Ghianghea Ie droit de propriets sur Ies parts d'hoirie achetees dans es villages de Tulucesti et de Ghiduseni, district de Covurlui,

309. - 8 mar s 1633 (7141), I ass y. Le vorevode AIexandru Ilias confirme au trand logothete Ionasco Ghianghea Ie droit de propriete sur une hoirie achetee dans Ie village Ie Bogdiine~ti, sur Ie Prut, district de Falclu, et sur Ie cinquieme du village de Mocsie, qui s'apielle a present Vascautl, district d'Orhei.

310. - 8 mar s 1633 (7141), :\1 i c I a u ~ e n i. Gligore Goia et d'autres ternoignent IU' Ana et sa soeur PaIaghia, filles de Marica, et Aftimia ont vendu au postelnic Lupul Praescul leurs parties du village de Drubesti.t avec l'empIacement d'un moulin sur Ie Siret, des aturages et des vergers.

311. - 9 mar s 1633 (7141), I ass y. Le vorevode AIexandru Ilias confirme au rand logothets Ionasco Ghianghea les titres de possession sur ses proprietes achetees: Ie village e Leostl, sur Ia Siirata, district de Falciu, et un lot de terre en bas de Leosti, avec I'emplacement l'un rucher, d'un verger et d'un moulin a farine.

,VI

r s 1633 (7141). Le voievode Alexandru Ilias confirme au grand logo- 312. - ~:::':ghea Ie droit de propriete sur le village de Frate~ti, achete aux neveux th~te Iona~co

de Hubulea et de l'ancien hatman Sturz;. Le voievode Alexandru Ilia~ confirme a

313. - 11 rna r.s 1633 (7141); ~esn~ ~~ rucher sur le territoire du village de DumNafCu11e droit de propriete sur un em~ ace

brAvita, achete a Guta, fli6Is3:e(~~~u)CI'Irimie Noaptes de Hansa~eni vend a Ionasco Prajescul

314 - 14 mar s .

• . . hete au pilar Manea pour 30 ducats.

un terrain pour battr une maison, ac I Le VOlevode Alexandru Ilias ordonne aux

315 15 mar s 1633 (7141), ass y. I ti

.' -: ., de Bacau de cesser Ia poursuite contre Ie village de Bor es I pour

agents prmclers du dlstrict h bit t defendent Ia trontiere dans Ia region de Tazlaul

toute contribution, parce que ses a I an s

Mare. _ a r s 1633 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru tuas confi~me au

318. 15 ~ h a Ie droit de propriete sur une moitle du village de Negresti et sur

~:dI~~~:~h:tted~~~~aggee abandonne de Ltnesti, district de Vaslui, parce ~u'ilw avait paye it IGe f! basa les dettes contractees par l'ancien proprietaire de ces terre~, Nicoara. It

e. 2) i s 33 > Eremia fils d'OncmI, reconna qu'il a

317. - < Av i it Ie _ mar s o ro .>". '.

d au diac Iorgachi sa part d'hoirie du village d' Arpasest]. . r a

yen u 1633 (7141) I ass y Le votevode Alexandru Illas con irrne

318 - 22 mar s " '11 d'A a.e~ti

• Iordache le droit de propriete sur les parts d'hoirie dans Ie VI age . rp y ,

l'ancien vornie . n d'O . I t a Anghelina fille de MIca.

district de Clrligatura, ache tees a Erernia, IS nclU.:. e d Al dru Ilia~ fait don it Crls-

319 - 22 mar s 1633 (7141), I ass y. Le voievo e exan ru . our

t Chiuse~ Braileanul du village de Ru~i, de l'ocol (circonscription) du bourg de Boto~~m, p

ea au prince en pays etrangers et pour 250 thalers d'argent donnes «pour

Ies services rendus

Ies besoins du pays». . t' de Blseri-

320 _ 25 mar s 1633 (7141). Le hleromonaque Part.eni, du monas ere , .

cani temoigne que Simbotin, fils de Tofan de Scorta~ti, et ses beaux-Ireres ont vendu a I ermdl-

, , h ., t I oltie d'un emplacement e

tage Saint-Jean Chrysostome le neuvlerne dune orne e a m

moulin3:~ ~o~~ d~ ~'~iisgU~:~3pr:;14~~' l';r::i:a;~. Le voievode Alexandru Ilia~ confirme au monastere Saint-Sabbas de Iassy le droit de proprlete sur cinq (dId (une (a Ice 14 322 m2) de vignes it Copou, engagees par Ie douanier Manolachi. .' au

322. - 30 mar s 1633 (7141), I ass y. Le voievode Alexandru Il1a~ conflr~e

. t d' h .. ache tees dans le village

marchand Nica de Focsani Ie droit de proprlete sur des par some

de Mircesti. . d NW ti vend son

323. _ 30 mar s < apres le, 1633 >, T e c u c i. Mares e anes

hoirie de Tomestl au postelnie Costin (Photocopie en annexe, pI. XXXI).. .

324. _ 22 a v r i I 1633 (7141), I ass y. Le votevo de Alexandru Iha~ co.nflr_me. a

d'h .. d lllage de Baicent district

Dumitru Botosanul Ie droit de proprtete sur une part ome u VI ,

de Hlrlau ache tee au diac Hugina de Siliscu. .

32;. _ 27 a v r i I 1633 (7141). Le voievode Miron Barnovschi fait don a cost~n:lU

. . t d R' . ur l' Elan district de Falclu.

Sitariul des anciens villages princiers de G1Urcam e e rscam, s '. .

, d V + Les prieurs Taraste

326. - 28 a v r i I 1633 (7141), TIl 0 n a s t ere e 0 ron e ,. .

. t' d Vo onet cedent au vornlC Ionasco

et Partenie avec I'assemblee des moines du monas ere e r .' ,

Jora I'emplacement du village abandonne de Milclnest.i, district de Clrligatura, contre 1 empla-

cement du village abandonne de Musinti, district de Suceava. .

327. - 29 a v r i I 1633 (7141), I ass y. Le voievode Miron Barnovschl exempte d'Impots Ies poslusnici (serviteurs) et les veeini (serfs) de Ia Metropolie de Suceava.

LVII

328. - 9 rna i 1633 (7141), B i r I a d Teodosi . . .

veux son hoirie du village de Tiirbuteni.· osre, fils de Vasilie Micul, vend a· ses ne-

329. - 15 rna i 1633 (7141) I ass . L" .

que Ie douanier Condrea a vendu la m~itie du :i;1 a~cle; v~rnzc ~UP~I et d'autres temoignent Gavrllas, age e asIleu, distrtct de Cernautl, au tiornic

330. - 18 rna i 1633 (7141), I ass y Le prieur La t I'

monastan, d'Agapia vendent a Stefa d I . zor e assemblss des moines du

une maison a Iassy, pres de I~ ca:e ~e ~:~v~~a~ sa femme Marica, un terrain pour batir

331. - 21 rna i 1633 (7141) C' t .

, . rIS ea, fils du oornic Dragus vend

un empl.acement de ru~her dans Ie village de Borcndecsu, district de ~aslui. au diac Patrascu 332. - 25 m a I < 1633 > C .

. . . ' , r 1St e ~ t i. Ion Boldescul ecrlt au . Partenie

de BISe~l~all! au sujet de certains documents et d'une question de betail. prieur

333.-<Avant Ie 22> [ u i n 163<3 C141)

Testament du vOlevode Miron Barnovschi. . . > I < >, < Con s tan tin 0 p l e » .

334. - 23 j u i n 1633 (7141) B i r· "

mlnluri (lots de terrain d'une certaine ~lendue~~: :~I:'g~h:e Pcle~Ct~ d.e ~BTirgaOani vend 14 pd-

335 25" er rem a anasa

. - < J U I n 1633 - j u i II e t 1633 > C .'

vode MOIse xlovila ordonne la reouverture du !ili tre I .. 0 ~ s tan tin 0 pIe. Le votea propos du village de Sterpeni. ge en re e jiinicer Cehan et Ie visliernic Rosca

336. - < Environ Ie 5 j u i II c t 1633, B i I d

tul avec 12 echevlns de Birlad et daut t" r a >, Le bourgmestre Tule Te-

res emoignent qu'Iri f d .

des parts d'hoirie des villages de Pttigant I :\1 t '. • na, emme e Ghinea, a vendu

337. _ 5 j u ill e t 1633 (7141 '~~'. ~Sl atict et de "alea Iepii a Scarlet et a Tudorache.

de Birlad temoignent que :VIarica et)' II ad>, Le bourgmestre Tule et les 12 echevins

. sa soeur ont vendu une pa t d'h " d .

a Scarlet et a Aipul, r orrre u Village de Valent

338. - 8 j u i II e t 1633 (7141) S ii t r .. . ,

sa part d'hoirie du village de Da ' ", a r e n I. IImca, fille d'Oniul, vend a Tlta

nCCI1l, que son pcre a vait achetee ). PI'Iat

339 29' '1 a .

• - J U I let 1633 (7141). Les slarosli de Trot

d'autres temoignent que l'hoirie du village de Chi , ,u~, Gheorghe et Petrea, et

j' . t' e trisornu, objet de contestation t ,. d

. un co e, Ungurns et les siens de l'a t..', en re v er es

aremier. 1I 1(, revient de droit, d'apres les documents presentes, au

340. - 1 9 a 0 Li 1 1633 (7141), I ass y Ie slolnic P a e '

nestres et aux echevlns de Nearnt I' I' 'I~ an crit aux ptrcalabi, aux bourg-

, ue ne p us e ever des pretention ' d

lu mOI.lastere de Secul (Photocopi s a propos 'un paturage

• e en anncxe, pl. XXXII).

341. - < Apres Ie 9 a 0 U t 1633 - mar s 1634 T .

u vornic Cehan des parts d'hoirie slt c d I . >. odosca, fille de Marica, fait don

342 ' lues ans es Villages de Botoi et de Vinderei

'. .' - < Apres Ie 9 a 0 U t - 31 a 0 U t > 1633 (7141) "

lovlla Iait don au vornic de gloat" D it L ' ' I ass y. Le vorevode MOise

u unu ru eca du Village de P' .

L branisie (Ioret dont I'emploi e 1 .< . e) '.. iscarn, sur Ie Prut, situs dans

s reset ve pnnclere et possed t .

1 annexe, pl. XXXIII). an un moulin (Photocopie

343. ~ < 12; 20 - 29 > a 0 U t 1633 (7141). Le rodan de defendre ses droits sur I'emplacement du 'II

~ Dorohoi. VI age

344. - 25 a 0 U t 1633 (7141) I ass L "

opoltc de Suceava Ie droit de pro . :t.< I Y'. e vorevode MOise Movila confirme a Ia Me-

prre "sur e Village de Poiana Vrd' X'

, uecini (serfs) qui y habitent. a IC .. I et exempte d'Impots

345. - 25 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le vOievode

cabarets appartenant a la Metropolie de Suceava. Moise Movila exempte d'Impot s

vOlevode MOIse Movila autorise abandonne de Prelipca, district

vIII

MG. - 25 a 0 11 t 1633 (7141), <I ass s>. Le voievode Moise Movila fait don au monastere de Secul d'un terrain cultivable et des paturages sltues ala limite des possessions du

tnonastere de Neamt, '

247. - 25 a 0 11 t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Morse Movna confirme Ia subor-

dination du monastere de Galata avec Ies villages de Belccsti, de Plopi et de Calug~eni it l'egiise de la Patriarchie de Jerusalem. 11 exempte de contributions Ies habitants des ces Villages.

348. - 25 a 0 ti t 1633 (7141), I ass y. Le volevode MOIse Movila confirme au monastere de Solca Ie droit de propriete sur Ie village de Vorovesti, de l'ocol (circonscription) du bourg de lassy. 11 concede it ce monastere le revenu des amendes appliquees aux habitants dudil village excepte le tribut du au sultan. Ces habitants deviennent des poslustiici (serviteurs) du monastere.

349. - 25 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme au monastere de l'Assomption, situe au centre du bourg de Iassy, Ie droit de propriete sur le village de Toporli.uti, district de Cernautl, exempte de toute contribution.

350. - 25 a 0 ti t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme aux monasteres de l'Assomption de lassy et de Birnova une cave attenant ala ctieroascrie (c'est-a-dire l'auberge, la douane et le marche) de Iassy, «OU. a ete la maison du vornic Ureche», II cxcmpte, en meme temps, de to ute contribution et corvee Necula, l'administrateur de cette cave .

351. - 26 a 0 ti t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila ecrit au dregdior (agent princler), au bourgmestre et aux echevins de Husi de cesser Ia poursuite contre les villages de l'ev~che de Husl et de ne pas les contraindre a payer les memes imp6ts que les habitants du bourg.

352. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le votevode MOIse Movila ecrit au dregaior agent princier), au bourgmestre et aux echevins de Husi de ne pas imposer aux villages de l'tlvechtl de Husi les contributions et les corvees dues par les eitadins.

353. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila ecrit aux camanari (agents qui levent un imp6t payable en eire) de Husi de cesser Ia poursuite contre un cabaretier et deux artisans de I'eveche de Husi.

3M. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le voievode MOIse Movila exempte d'imp6ts et de corvees plusieurs artisans de I'eveche de Husi,

355. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le volevode MOise Movila confirme ala Metropolic de Succava et a l'eveche de Roman Ie droit de propriete sur un emplacement de moulin dans la branisie (toret dont I'emploi est reserve) prlnciere, sur la Jijia, afin de pourvoir aux besoms de leurs representants, lorsqu'Ils vlendront dans la capitale du pays (Photocopie en annexe, pI. XXXIV).

356. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le votevode MOise Movila exempte d'imp6ts les poslusnici (servitures) et les tecini (serfs) de la Metropolie de Suceava.

357. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme a Dionisie, I'eveque de Roman, le droit de propriete sur I'emplacement du village abandonne de Cauest], sur Ie Prut.

358. - 26 a 0 U t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme a l'eveche de Roman le droit de propriete sur un rucher et sur un pre situes sur le territoire du village de Gldinti,

359. - 28 a 0 il t 1633 (7141), I ass y. Le vorevode MOise Movlla ordonne a ses employes de cesser la poursuite contre les villages de l'evecM de Husi, du district de Falclu. 360. - 28 < a 0 il t > 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme a la Metropolle de Suceava les Iimites de ses pres, situes dans le village de Poiana Vladical. 361. - 20 a 0 ti t < 1633 >. Orheianul et sa femme Odochia vendent a Isac de Sinehau une part d'hoirie dans le village de Mogosestl.

LIX

382. - 29 a 0 Q t 1633 (7141), I ass y. Le vorevode Moise Movilii. confirme au oornie Gavrila, Matias le droit de proprlete sur une mottle du village de Vasileu, district de Cernii.uti. rchetee au douanier Condre,

383. - 30 a 0 Q t 1633 (7141), I ass y. Le votevode Moise Movilii. ecrlt a Vestir, 70rnie de Clmpulung, de defendre les drolts de proprlete du rnonastere de Sucevita sur la montagne ::;emeleu.

384. - 30 a 0 Q t 1633 (7141), I ass y. Le voievode Moise Movilii. fait don a un bolard le village de Docolina; il exempte en merne temps ce village de contributions avec condition l'heberger les rnessagers etrangers,

385. - 30 a 0 il t 1633 (7141), I ass y. Le votevode Moise Movilii. fait don au second sostelnic Patrasco de I'emplacernent du village abandonne de Popeni, anterieurement depenlant de l'ocol (circonscripUon) du bourg de Blrlad (Photocopie en annexe, pI. XXXVI).

388. - 30 a 0 il t 1633 (7141), I ass y. Le votevode MoIse Movilii. confirme au monasere Galata de Sus Ie droit de propriete sur Ie village de Flntina, sur Ie Gerul, district de Tecuci, la suite d'un lltige avec I'ancien uornic Stavar.

387. - 30 a 0 il t 1633 (7141), I ass y. Le pretre Aftanasie vend a Evloghie, eve que e Raduti, la mottle du village de Meleseuti, Avec l'argent recu il achete des ruchers pour Ie ronastere de Solca.

368. - < ler s e pte m b r e 1633 - 31 a 0 1l t 1634> (7142). Le fils de Pelaghia, dam, et d'autres vendent leurs parties du village de Bogdanesti, district de Roman, au 'rcalab Bechea,

389. - < j er s e pte m b r e 1633 - 31 a 0 il t 1634 > (7142). Toader et d'autres endent leur part d'hoirie du hameau de Durducesti a Dumitrasco Vlrnav.

370. - ler s e pte m b r e 1633 - 31 a 0 il t > (7142). Temoignage pour un rrain heche de Pilipovschi.

371. - < j er s e pte m b r e 1633 - 31 a 0 il t 1634 > (7142), I ass y. Le

Ievode Moise Movlla confirme a Dumitrasco, fils du grand logothete Ghianghea, Ie droit de opriete sur un esclave tzigane, avec sa femme et ses enfants, achetes it Pavel, fils du pilar ieorghe Gherghina,

372. - < ler s e pte m b r e 1633 - mar s 1634> (7142). Le voievode Moise rvlla pour des parties du village de Stlrceni, district de Soroca.

373. - < 1 er s e pte m b r e 1633 - mar s 1634 > (7142). Le volevode MOIse )vila pour Ie village de Dolhesti, sur Ie Blrlad, district de Tutova.

374. - < j er s e pte m b r e 1633 - 11 jan vie r 1634> (7142). Ion Ciolpan id au clucer Lupul Prajescul trois terrains pour batir des maisons dans Ie village de Saoani, trict de Roman.

375. - S e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voicvode }lolse Movilii confirme sac Stlrcea et it sa femme Ie droit de proprlete sur le village de Popeni avec Ies uecini (serfs). 378. - j er s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le vorevode MOIse Movilii. conIle au clucer Lupul Prajescul le droit de propriete sur l'emplacement du village abandonne de desti, sur la Slrca, district de Roman.

377. - 2 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme monastere de Bistrita la petite douane de Bacau et une clairiere It foins.

378. - 2 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le vorevode MOise Movila confirme Isac de Sinchau Ie droit de propriete sur une part d'hoirie dans Ie village de Mogosesti, acheit Orheianul ct It sa femme Odochia,

379. - 3 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode MOIse Movilii confirme monastere de Bistrlta Ie droit de propriete sur son ancienne braniste (foret dont I'ernploi reserve), avec deux clairieres It Ceahlau et un emplacement de bergerie It Plngaratl.

b r e 1633 (7142), I ass y. Le vOievode Moise Movila conf~rme

380. - 3 s e pte m . .ete sur le village de Teifori, dependant de Ioeol

e G lata de Sus Ie droit de propri

au monast re a d B t i et l'exempte de contributions.

(clrconscription) du bourg e 0 of an (7142) I ass y. Le voievode Moise Movila exempte

381 - 4 s e pte m b r e 1633 ,

• . d Ia Metropolie de Suceava.

de toutes contributions les villages e I Le voievode Moise Movila confirme

382. - 4 s e pte m b r e 1633 (71~2), als s ~'llages de Bilaeoti et d'lvanefti, district

. I d it de propnete sur es VI v

au monastere de Plngarat1 e 1'01 autre dans Ie village de Darmanefti, sur

lins sur Ie Cracau et sur un . fiil'

de Neamt, sur deux m.ou. nt l'em loi est reserve) princlere de Bohot in, sur trots CI

un rucher dans Ia braniste (fore~ do P t toute Ia clairiere de Pingarati, depen-

alee = 14 322 m2) de VIgue a Cotnar e sur .

(une f . i tion) du bourg de Piatra.

dante jadis de l'ocol (clrcOnscr PILe voievode MoIse Movila ordonne

t m b r e 1633 (7142), ass y. l'

383. - 5 s e p e .' Go oi de chercher les tziganes desertes du monas ere

a l'aprod Andronic et au vatav de Ilganz g

de Suc~vita. b 1633 (7142) I ass y. Le voievode Molse Movilii confirme

384 - 6 s e pte m r e ' b t (Photocopie en annexe,

a Ia Metro·polie de Suceava le droit sur certains benefices des ca are s

pi XXXV). ) I Le vorevode Moise MoviIa fait don

. 6 t e m b r e 1633 (7142, ass y. . . t

385. - s e p . . d Moghilova qui s'appelle aUSSl Pes era,

au logothete Patra~co Ciogolea du village prmc;er dl et . t d'Orhe; lit ou se trouvait Ie Vieux

fonde par les princes de Ia famille Movila, dans e IS nc ,

Orhel. 1633 (7142). Le vOlevode Moise Movila donne au monastere

388. - 8 s e p ~ e ~ b r e . n document relatif it ses vecini (serfs).

Pantelimon, dans le district de Bot.osam, u L ··evode "'foise MoviIa confirme

387. - 8 s e pte.m b r e, 1633 (71:~~~ ~uas; ~~;n b:y:~~) Ilinc·a Ie droit de propriete

a la cneaghina (c'est Ie titre qu on donne .p e hehaia (representant du prince

sur le village de ~endreni, district de Covurlut, achet au capuc

a Ia Porte) Curt Celebi. Z at' Nuor et sa femme Piatra se

388. _ 8 s e pte m b r e 1633 (7142), I' n e ~ 1. .

declarent eux et leur hoirie de Zarnesti, dependants du paharnic Pana. . , .

(7142), I ass y. Le voIevode Moise Movila c.onfI:me

389. - 9 s e pte m b r e 1633 I. nes exemptions de contnbutlOns

aux pretres et aux diacres du bourg de lassy es ancien .

et de eorvees , ) L ··e de Molse Movilii confirme it Ia jupt-

390. - 10 s e pte m b r e 1633 (7142. e VOl vo I .

d Iassy le droit de propriete sur p usieurs neasa (titre donne a I'epouse d'un boyard) Zamfira e

parties du village de Husii Zavului. Le bourgmestre Caniza Blaj avec les 12 eche-

391. - 10 s e pte m b r e 1633 (7142). ., Viiisi avec son fils tonaeco de

vins et d'autres bourgeois du Bacau temoignent que Slmlo~. "Ix'

. Neniul leur home de Ha "fem.

Musetesti et d'autres ont vendu au vomle L ··e ode Moise Movila confirme

392. - 12 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. e VOl v nts de moulin sur le grand

au monastere de Bisericani Ie droit de propriete sur deux emplaceme .

d endants du vornic Nadabalco.

lit de la rlviere de Putna, achetes aux esc ..... d Molse MoviIa confirme au

t b e 1633 (7142) Le VOlt:VO e • 1

393. - 12 s e p e m r . . ilia e de RediuI, district de Iassy.

nomic de gloatcl Neniul Ie droit de propnete sur le v g 0e d Moise Movila fait don

394. - 15 s e pte m b r e .. :633 (714~~tel:tS ~li;o~ec~o~o~: ~es villages: Du~manul

aux treres Patrasco Ciogolea, trots 1 erne Iogot, :. 'll de Patrufeni, district de Iassy,

Mare, Dusrnanul Mic, Logofetenii et des parts d home ~u VI age

illages qui appartenaient auparavant au hetman Balica.

LXI

395. - 15 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le votevode MOise Movila confirme HI pretre Larion Ie droit de propriete sur nne part (\'hoirie achetee dans Ie village d'Ungurasi, .ur la Moldova.

396. - 15 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le votevode Moise Movill!. juge Ie itige entre Ie monastere de Golia et Ie hlnsar Ionasco H1i.dlirau pour Ie droit de proprtete du rillage de Dusesti. Arret au detriment du second.

397. - 15 s e pte m b r e 1633 (7142). Zaharia, fils du oaia» Mojil de Rusi, fait don III monastere de Ptngaratl d'un emplacement de rucher.

398. - < Apres Ie 15 s e pte m b r e 16:n >. Temoignage du capitalne Scrghie elativement it I'affaire du moine Zosin, qui s'oecupait d'un rucher du monastere de Plngaraj]. 399. - 16 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode Moise }Iovilii ecrit ux plrcalabi du district de Neamt d'interdire it Damasehin de Branesti de construire une malon et des moulins it Bodesti et de lui fixer un terme pour se presenter au jugement du prince.

400. - 21 s e pte m b r e 163 < ~) (714 < 2 », B a c a u. Le paharnic Dociul, ~ ptrcalab Boldescul et d'autres declarant qu'apres l'ordre du voievode Molse }loviIii, iIs ne orteront plus atteinte aux limites d'un terrain appele Calugara de Tofan et une collino couerte de vignes du monastere de Blstrlta,

401. - 21 < s e p t e m b r e 1633> - 21 < mar s 1634> (71·12). r a S S v. e vorevode Moise Movila ecrit au dreyll/or (agent prlncler), au bourgmestre et aux {'clH'ins du bourg de Piatra et au v{l/'Iman (maire du village) de Vlnatori de cesser la puursuit i intre les poslusnici (servit eurs) du monast ere de Bistrita.

~02. - 25 s e pte m b r e 1633 (7142), I ass y. Le votevode MOise }1ovila conflrrne I monastere Saint-Sahbas, sit ue au centre du bourg de Iassy, Ie droit de propriete surles vires et les pressoirs re cus en don du postelnic Enache.

~03. - 25 s e pte m b r e 1633 (7142). Le voievode Morse Movlla confirme it Stefan ragan et a sa femme Ioana, Ie droit de propriete sur une partie du village d'Otestl,

404. - 6 0 c t 0 b r e < avant 1633 >, Vir top. Tudora, fille de Draghlcl, it don de ses parts d'hoirie des villages de Virtop et de Leutesti it son neveu Nechita it contion de supporter Ies depcnses a I'occasion de ses Iunerailles,

~O;;. - 20 0 c t 0 b r c 163:3 (71·!2), I ass y. Lc volevodc }Iols(' :\Ioyilil fait don au aisiernc logothcto Pat rasco Ciogolea du village de Dumeni, Sill' I'Juluineusa, dist rlct de Doro,i, ache Ie par le hetman Isac BaIica, cousin du prince.

~06. - 20 0 c lob r e 1633 (7142), Pia t r a. Le prieur Partcnic et l'assemblee des lines du monast crc de Blstrit a temoignent qu'i!s sont tornhes d'accord avec les moines du mastere de Seoul en cc qui concerne Ie droit de proprlete sur certains etangs,

~07. - 2H 0 c to b r c 1633 (7H2), I ass y. Le vorevode Moise :\{ovila confirme diae Dumit ru Ciuntrzun e l. a sa femme Solomia, Ie droit de propriete sur lin cinquie r.edu lage de Horgest l.

408. - j er nov c m b r c < 1633>, Cor d ii r e n i. Le grand villah de Dorohol coara Motoc atteste la capture ella condamnation d'un voleur, appele Ostahle ; Ie pretre rtias a rachete ce dernier centre un cheval; Ie prix etant insuffisant, on y a ajoute une [urnent ant appartenu it Prostu.

409. - 4 nove m b r c 1633 (i142). Le voievode MOise Movilii fait don au logothete trasco Ciogolea de deux villages voisins, de Malest! et de Terlest], sur Ie Prut, district de sy, ancienne propriete du hetman Isac Balica.

410. - 6 nove m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode MOise }[ovilii ordonne c employes princiers du district de Tecuci de cesser les poursuites contre Ie village de :\Ijstl, propriete du rnonastere Aron Voda.

:II

_ 0 v em b r e 1633 (71~2), I ass y. Le voIevode Motse Movila fait ~on

411. 13 n "t a co C'o olea du village de Cob ilia, district de Soroca; Ie prince

au troisie.mt.<.edlo~:t~~~:g:~: s~n gr~n~-pere Ie vistiernic Ion et celui-ci I'avait re cu en don du avait her!" e

volevOde Petru. 1633 (7142) I ass y. Le vOlevode MOIse Movlla auto rise

412 13 nove m b r e, li it d

• • du onastere de Bistrita de defendre la slalina (source d'eau salee) et les inn es e

lea mOllles u m .

leurs proprietes de CaIn et de Tasman,

I ass v . Le vOlevode }foIse Movila etablit

413. - 17 nove m b r e 1633 (7142), J

des regles pour la vie monacale. Le vorevode MOIse Movila confirme

~14. _ 23 nove m b r e 1633 (7142), I ass y. . ' '

... I t achetes a la peine capita Ie

I'arma~ Caraca~ Ie droit de propriete sur certains esc aves zigancs, r

our homicide et depredation. . • f'

P b 1633 (7142) I ass y Le vorevode MoIse Movila eon irme

415 - 25 nove m r e " .

.. St· I droit de proprlete sur des parts d'hoirie dans Ie village de Talharestl, sur

au diac urza e

l'Ursoae, re eues en don de sa tante Nastasia Pinta. . .'

b 1633 (7142) L'ancien hetman Savm Prajescul, I'ancien

416. - 25 nove m r e· .

I B !;Iota et d'autres boyards ternoignent que le grand oorruc de Tara de Sus

hetman urta!;lcto. al de la Moldavie) P'ltra<co Busot.a a achcte des parts du village de Cio-

(partie sep en nona e lV • ',Y •

horeni district de Suceava, it Gavnl Ferle et a Ionasco.

, b 1633 (7112) I ass Y Le vorevode }lolse Movila confirme

417. - 29 nove m r c . , . : . . 2'

a Tofana et it son fils Ie droit de proprlete sur SIX (alcl. (une (alee =.14,322. m) de vI~~e a Baiceni, sur la colline de Frumu~eni, vcndues it celle-ci par son man, I ancien grand pit r

ApolltoI. . .

418. _ 30 nove m b r e 1633 (7142), I ass y. Le volevode MOise Movila conflrme

g nd vornie de Tara de Sus (partie septentrionale de la Moldavia) Patra~co Basota le

au ra. d C' h . di trict de Su

droit de propriete sur des parts d'hoirie achetees dans Ie village e to orem, IS -

eeava;

419. _ Dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode MOise Movila exe~pte de toutes contributions et corvees pour trois annees II'S et.rangers qui viendront s'etablir d.ans la seli§le (emplacement d'un village ahandonne) de 'I'amascni , district de Roman, propriete

du vistiernic Clrstea.

420. _ 2 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode MOise Movila confirme a Stratulat Borileanul Ie droit de propriete sur une partie du lerritoire du village de Pitulusent, sur Ie ruisseau de Dolina, district de Hlrlau, avec un emplacement d'etang.

421. - 3 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le vorevode Molse Movila confirme a Deleu Ie droit de proprtete sur un matson dans Ie village de Spat arcst l ct sur deux mottles de jirebie (terrain de culture d'une etendue determinee) a Antalesti.

422. - 3 dec e m b r e 1633 (7142). Le vOlevode MOise ~Iovilii confirme a Ghelafi Dubau le droit de propriete sur les parts d'hoirie du village d'Antalesti, achetees it Ionasco, a Grlgore et a d'autres.

423. - 4 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode MOise MoviIa ordonne aux employes princiers du district de Putna de ne pas lever la dime des produits du monastere de Putna.

424. - 5 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode }lolse Movila confirme au monastere de Bisericani le droit de propriete sur le village de Vlnatoi i, district de Nearnt, a la suite d'un liUge avec Ie monastere de Btrnova.

LXIII

425. - 8 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le votevode MOise Movila autorise Ie ptreolab Gabar de se saisir des proprietes de pIusieurs debiteurs jusqu'au moment au ceux-ci lui acquitteront leurs dettes.

426. - 10 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le votevode Moise Movlla ordonne au vc'ltaman (maire du village) et aux habitants du village de Vlnatorl, district de Neamt, d'obelr au monastere de Bisericani (Photocopie en annexe, pI. XXXVII).

427. - 12 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le vorevode MOise Movila confirme l'exemption d'lmpots accordee aux poslusnici (serviteurs) et aux vecini (serfs) de Ia Metropolie de Suceava.

428. - 16 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Ionasco, fils de Marin Buzea, vend sa part d'hoirie du village de Baloseni, sur Ia Jijia, district de lassy, a Toader Stefan, Paradis SauIa et Mihai UnguruI (Photocopie en annexe, pI. XXXVIII).

429. - 18 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode Moise Movila exempte de contributions Ie clerge,

430. - 18 dec e m b r e 1633 (7142). Le vorevode MOise Movila juge Ie litige entre Ie diae Nicoara de Blrzesti et Ie spatar Costandin pour Ie droit de propriete sur des quarts des villages de Btrzesti, de Banesti et de Lludestl. Arret en faveur du second.

431. - 20 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le voievode Moise Movila confirme a VirIan, David, Nastasia, Gligorcea, Ionasco et Istratie Ie droit de propriete sur les parts d'hoirie du village de Cmcest.i, qu'iIs ont achetees a Irimia Necsul, fils du siolruc Giurgea Necsul, et a scs neveux.

432. - 21 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le vorevode MOise Movila ordonne au dregc'ltor (agent princier), au bourgmestre et aux echevins de Piatra, ainsi qu'au viltc'lman (maire du village) de Vlnatori de cesser Ies poursuites contre Ies poslusnici (serviteurs) du monastere < de Valeni >, au-dela de la Bistrita,

433. - 27 dec e m b r e < 1633 >, B u cia c i. Maria, epouse de I'ancien grand postelnie Durnitrache Chirita, reconnalt avoir fait don au monastere de Bisericani du village de Vinatort, district de Nearnt, I'ocol (circonscription) du bourg de Piatra, avec ses moulins sur Ia riviere de Ia Blstritu : eIle a encore remis a ce monastere deux documents, emanant I'un du vorevode Costantin et I'autre du volevode Gaspar,

434. - 27 dec e m b r e 1633 (7142), B u cia c i. Maria, epouse de l'ancien grand postelnic Dumitrache Chiri1a, conflrrne avoir fait don du village de Vtnatort au monastere de Bisericani (Photocopie en annexe, pI. XXXIX).

435. - 27 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Plusieurs boyards temotgnent de la vente des trois quarts d'une hoirie de Saoani, au prix de 60 thaIers, intervenue entre Eremia et sa niece Dumitra, vendeurs, et Ie clucer Lupul Prajescul, acheteur.

436. - 28 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le volevode Mloise Movila confirme a ses serviteurs Nistor, Efrim, Ionasco et a leur soeur Maria, Ie droit de propriete sur certaines parts d'hoirie du village dIvanesti, sur la Racova (Photocopie en annexe, pI. XL).

437. - 31 dec e m b r e < 1633>, I ass y. Ionasco Avrarn et d'autres ternoignent que Nechita et Ies membres de sa famille vendent une part d'hoirie du village de Saoani, sur Ie Siret, au clueer Lupul Prajescul.

438. - 31 dec e m b r e 1633 (7142), I ass y. Le volevode Moise Movilii confirme au grand sptitar Dumitrasco Soldan Ie droit de propriete sur pIusieurs parts achetees dans Ie village de Petia Mare, district de Suceava.

LXIV

DOCUMENTS FAUX

I _ 10 jan vie r 1632 (7140). Ivana, I'epouse du comis Ion, reconnalt avoir fa~t don d'une mottle du village de Carhane~ti, district de Falciu, a Dina, fille de Balan, et d'avOIr

vendu i'autre mettle du village a Istratie Golae~. M" M 'Ix f'

II. _ S e pte m b r e 1632 (7141), I ass y. Le vOievode. orse OVI", con irme au

nd oornic de Tara de Jos (partie meridionale de la Moldavie) Pavel Albota ~t it son :e Ion, neveux du prince Alexandru Lapusneanu, Ie droit de propriete sur Ie Village de

Slpoteni.

ADDENDA

A. _ 28 a v r i I <163~>, I ass y. Temotgnage concernant la vente d'une hoirie du village de Balo~e~ti par Ie pdhdrnicel Ursul et par $tefan it l'ancien postelnic Apostol. .

B. _ (Apres Ie 29 a v r i I 1632 - 22 a v r i I 1633). Le votevode Alexandru llia~ confirme au grand sulger Toma Ie droit de propriete sur une vigne it Cotnari, faite don par la rellgieuse Graplna.

C. - 15 nove m b r e 1632 (7140), I ass y. Le votevode Alexandru Ilia~ confir-

me au marchand Pascal de Iassy la droit de propriete sur un rucher avec des jardins et sur une clairlere du village de Lungani, achetees it Gligorie, puscar de Iassy,

D. - 10 mar s 1633 (71U), I ass y. Le voievode Alexandru Ilias confirme au monastere St.-Georges, pres du bourg de Vaslui, le droit de propriete sur des esclaves tziganes.

E. - 1633 (a pre soc t 0 b r e 7 - nove m b r e), $ t e fan e s t i. L'ancien ptrcdlab Furdui cede sa part d'hoirie du village de 'I'ocesti, district de Tecuci, it l'iuzbll§a Adam, pour une dette.

~ - Documente - c. 1016

LXV

DOCUMENTE 1632

1

1632 (7140) ianuarie 1.

Istrate si sotia sa, Floarea, vind partea lor de ocind din Iodnesti.

7140 <1632> ghenarie 1.

Un zapis de la Istrati §i di la femeia sa Floare, fata lui Coste, nepoata Togai, scrii cil au vindut ocina §i mosia lor din Ivanesti, din giumatati di sat parte di sus, din a patra parte [parte], din tot locul, cu tot venitul lor

Art. St. Bue., Sehitul Golgota, III/8 (nr. 6). Rezumat din 1817.

2

1632 (7140) ianuarie 8.

Ciorce, fiica lui Drdgoi, vinde un razor din Olesesti lui Pavel logofdt al doilea.

1 zapis din let 7140 <1632> ghenarie 8 zile, di la Ciorce, fata lui Dragoi, nipoata Varvarii, din Oli§a§ti, scriindu ~i marturistndu cum ia, di nime nevoita,

3

niei as~~rita, ee d~ a i~ cbunavoie >1 au vindut un razor in frunte, din partea Varvarii, partea din gios, eu tot vinitul, la einpu §i in vadu di moara A "

o au vindut dumnealui Paval vel" logo fat drept 12 taleri batu], . eua

Bibl. Acad., Ms. nr. 5181, f. 3.

Rezumat.

EDITII: Antonovici, Doc. blrltldene, III 278 (

, p. rezumat dintr-o condica din

1767).

3

<1632-1633> ianuarie 11.

~lex~ndr~ Ilias voievod tnuireste Mitropoliei Sucevei satele Bosanci §~ Uidesti.

t 71421 <1634> ghenar 11.

lspisoeu de la Alexandru voda de stapinire Mitropoliei pe Bosanei si

Uidesti, "(

Bib!. Acad., MXCVII/29.

Rez. Intr-un perilipsis al doeumentelor MitropoJiei, de la sflr~itul sec.

XVIII-lea. al

EDITII: Erbiceanu, Miiropolia Moldovei, p. 21 (rezumat eu data de zl: 17) Datat dupa domnia lui Alexandru IIia~. . . .

4

1632 (7140) ianuarie 16.

Fiii fi nep~tii lui N adifbaico [ost vornic oirui mdtuistirii Bisericani doua oaduri de moarii din satul Vtlcesti.

t ~deea ~?i, ~eeio~ii ~~i .Nadabaieo ee au fost vornic, Eremiia §i Dumitrasco ~l Todosua. ~l Ieciorii ~l fratii no~t[t]ri toti marturisim eu aeest zapis al nostru cum nOI a.m avut doao vaduri de mori tmpartite de alti frati la Putna, in girla de gios, la sat la Vtlcesti ; deci noi, de bunavoie a nostra

,

1 Omis In rezumat.

: G.re~it, l~ loe de ual doilea ".

Cltra unitattlor este gre,lta.

4

ne-aJIl seulat ~i ne-am toemit eu parintele Partenie §i eu al\i parin\i de la Bvtnta manastire de la Beserecani ~i Ie-am vindut acele doao vaduri, dereptii o suta ~i doaodzeci de taleri, bani buni. ~i ne-au scris parin\ii la pomeanic ,i Ie-au facut cite trei su~e de .leturghi!; ~entr-acea ~ai virto~ ne-am buc~Ira~ ,i noi §i ne-au dat banii toti, 0 suta ~l doaodzeci de taleri plata deplm ~l bani ~i oi ~i Ie-am facut ~i zapis domnescii, sa hie pomana §i parintilor nott[t]ri; iara locul la cimpii nu l-am vindut, ce-I vom vende ~i locul, ca aceste vaduri, clndu ne-am inpar\i<t>1 ocinele cu alti fra\i ai no~t[t]ri, s-au venit noao. A§ia marturisim noi catra acesti parin\i.

lara de sa vor scula eineva di in fratii no§t[t]ri sau nepoti pentru aceste

vaduri eu pira spre aee~ti parinji, noi ne vom piri cu di[i]n~ii; deci de ne vor raminea, noi Ie vom da lor loe pentru loe, aiurea, di intr-alte mosii a noastre.

A~ia marturisim noi cu aeestu zapis al nostru ea sa sa ~tie ~i sa sa

creadza.

~i au fost Ionasco Paos ~i Proeopie diiacul ~i Nenita di in Balote~ti

ctndn au facut aceasta tocmala ~i Partenie de Tazlau ~i Tohil ~i Pepelea Cires

,i Dosoftei ~i Mitrofan.

t 6pYMIi1 a"'A S4HKS HCK4d em, p.>.

A,SMHTP4WKO a A .... S4HKS HCK4A em. p.>.

t c .... I\'kTW xiPM r.H4pYe Sy A .. HH.

Arh. St. Bue., M-rea Biserieani, xv /9. Orig., htrtie (32,3 x 20,2 cm.).

1632 (7140) februarie 6, Iasl,

Alexandru Ilias voievod scuteste pe toti preoui de darile cdtre domnie.

luon Alexandru Illasch Wojwoda befreiet gesamte Geistliehkeit von allen Landesabgaben.

Dtto lassy, 7140 <1632> den 6<ten> Februar.

Ion Alexandru Ilias voievod scuteste tntregul eler de toate darile catre domnie.

Dat in Iasi, 7140 <1632> februarie 6.

Arh. St. Suceava, Inventarul doe. MitropoJiei, fasc. lit. A, nr. 25. Rezumat

EDITII: Popovici, Index Zolkiewiensis, p. 695 (rez, german ~i trad.).

-------

1 Omis in orlg.

5

6

1632 (7140) februarie 7.

Bdlos $i Vasil ie, {iii lui Lucoci, marturisesc cd au olndut 0 ocind din satul Feiinghesti mdndstirii Bisericani si cd au primit toii banii.

t Eu BiHo~ ~i Vasilie, feciorii lui Lococi de Fetinghesti, marturisim cu aceasta scrisore a nostra cum am vlndut 0 ocina la sat la Fetinghesti sventei manastiri Beserecanilor, dereptu 0 suta §i treidzaci §i optti de lei. Deci eu, Balo~, n-am fost la impa<r>ltarea banilor; deci m-am rugat parintelui Partenie sa-mi dea ~i mie, sa nu hie de catra mine cu inputaciune ~i cu blastam. Deci me-au facut carte la sveataa manastire, deci me-au dat 16 oi mari ~i intru mlna fratine-meu lui Vasilie 10 lei, ce-au fost ramasi nedati, i-au dat prentru ce au veni[ni]t cu carte de la Corcodel sa sa dea acei 10 lei ~i iaste §i scrisoarea lui Corcodel de fata. Deci sa sa §tie ca s-au platit acea ocina de tot. Deci cine va mai veni de acmu Innainte sa nu mai aiba treaba cu sveataa rnanastire, ce cu noi sa-§i lntrehe, hie cine va hi din fratii nostri.

~i cindu Ie-am facut aceasta rnarturie au fostu popa Ionasco din Gage§ti §i Hilip ot tam i Toder ot tam i Marin tij i Lazar calugar ot Bistrita §i Pepelea ot Ttrgoveti i Lupul i Iacov ot Fetinghesti.

Asea §tim, marturisim cu ale noastre suflete §i spre mai mare credinta

ne-am pus §i ale nostre peceti catra acestu zapis de marturie.

G~ d'k'l'O ~ M'kcfl\.d .fKPSdpY, i AI>HH.

t ~i am scris eu popa Ionasco W'I' CHI\O f~UU"H, W'I' KMOC'I' llS'I'HfCKHX'. t ~i asijdere lui Vasilie i-au datu ucn >! cal bun, armisar, in dar, pentru

ce au facut toemacla>! §i l-am biciuluit dzece galbeni buni.

Arh. St. Buc, M-rea Bisericani, xv 110,

Orig, hlrtie (30,7 x 19,8 cm.), trei peceti aplicate.

1 Ornis In orlg.

6

7

1632 (7140) februarie 7, Trotu~.

M avric grecul ~i [iicele sale vind lui Gligorcea fost jitnicer 0 parte de ocinii din satul Ddrmdne~ti,

LI>... A'H as <Ma>lvric grecul §i cu Ietele me cle, an s+ume Smaragda

t ~H "GO In , ~ , , t ~ s

. C 'f. 1roita si Tudosca ~i Magd<alin>la, marturlSlm cu ces u zapi

,1 ucomya... ~, , iliti , iti am

tIc m noi de bunavoia noastxra, d >le mme Sl 1,1, mCI asuprrn,

al <nos r> u u , di D ~ ~

i d 1 t direapta oeina si cumparadura>l ce-am avut din sat III arma~

v en > U' ind iunlnul

ti d la Erodiia si de la Dragila,2 Acea parte toate 0 am vm ut gmpIllu Ul

ne§ I e"f ' 1 d t ~ t

Gl. cei ce-au fostii jitnicer si giupinesei Rocsanda 3 durnisa e, erep u pa ruIgor ' , ,',' ~ 4 ~

d . i cinci de galbeni de aur §i draptti doo vaci cu vitei §l 0 iapa , ca sa zeCl §I , , " ' di t ~ fie dumisale direapta ocina §i mosie din vatra satului §l din c~mpu §l III r-apa

Ide moara si din padure si din curaturi §i cu tot vemtul.

cu oc " I 'Gh' hiti , D

~i in tocmala noastra au fost: Bejan pahar~icu ,§l iorg I,yI s~~ ,u~

mitrasco ~tefan vel logo fat §i Gligor~§co <Be>lJan §I,Iona§lco ~Ill SIl~§tl §I Ursucl >! di<n>".l ana,. ,leli." <GJIgo>lra§cu Mog<Ildea> §I VasIlache ,i alt <fiU>l allui Dumitra§co $te~an, vel logofat, si ~istor ~oltu~ul,cu ~2

A "[ 'J Stefan chihaia si Mihaias grecul SI Miha varnes din ttrg din

plrgan ~l ~I , ", ,

Totru§ §i alti multi oameni buni. , ~ , '

~i i-am dat §i direseli ci-am avut pre ace a oCl~a de la Simien Moghila

voievoda. ~i ca sa aiba a-s faci §i ispisoaci dO,mne§tl. , ~, Pre mai mari credinte ne-am pus pecetile s-am Iscaht.

HH Ad c'k HI SMHUJ4E'I'.

:t; 'I'P~I" To'l'pSUJ, ,;3pM ~EKpS4prE 3.

Eu $tefan Bejan am fost §i eu intr-aiasta tocmala <ci>lndu s-au tocmit

em, p.>.

t 118 fHOPI"H HCKIIA em. p.>, t BUcri.A.18 j.1Upt1PO~ m. p.

113 <HOH>ldUJKO ~H'I'HH'lEp HCKdl\ ern, p .». t fl\HI"OPdWKO MOI"~A'k HCKIIA ern. p.», t 118 IJIE*dH SIIKdH HCKdl\ ern. p,>.

Arh, sr. Bue" Episeopia Roman, XXIII/3,

Orlg. htrt ie (31,2 X 19,6 cm.), deteriorat, patru peceti aplicate.

-------

1 Loe rupt in orig.

9 Razuit ~i seris eu alta eerne!llii "Savulu", _,

3 "Rocsanda", adaugat pe margine de alta mlna ~l, ell , ,,~i 0 iapa ", seris cu alta cerrreala peste Ioc razuit,

alta eernealiL

7

8

L632 (7140) februarie 12.

,!en~ul vor~ic cumpard de la Piroul si de la nepotul sdu, Costantin, jumatate din satul Flrtdsti.

Un zapis de la. Nenul. vornic ce-i de eumparatura de la Pirvul ~i de la iepotul sau, Costantm, Ieciorul lui Costantin Calapodu, pe jumatats de sat.

Leat 7140 <1632> februarie 12.

Arh. St. Buc., M-rea Doljest i, VI/1 (nr. 3).

Rezumat dintr-un perilipsis cu documentele satului Ftrtastl.632 (7140) februarie 20.

Varvara ciilugiiri~a mdrturiseste cii a imprumutat de la Toran Sechi u~ poloboc ~e mtere pentru care si-a pus ziilog partea ei de ocind din Durnesti.

t Adeca eu, Varvara calugarita, f<a>1ta i lui GI' <din 1 D ti

~ . ~. f • . • ) urne~ 1

isami pr~ mene marturiseseu cu cest zapis ad meu s! cum am luat un polo-

oc de mlar~ ~e la Tofan Sechi cl > ... 1 am pus zalog partea mea de ocina en D~r~e~~l §l m ... 1 m<o>1§ie ~i cumparatura, cu tot venitul ~i den vatra It<U> lUI ~~ de in ci~pu ~i de in padure ~i eu loe de prisaca ~i eu pome

dzua ne las~e la Miadzaparesani, ca sa aibu a-i da un poloboc de miaret

lr de ~u va hi polobocul eel de miare la dzi, sa fie ocina pieetor '

Si aceasta tocmalal s-au facut in easa lui Patrasco de Zbierasti den . _

'a lUI Patr . denai . v r-» am

~. ~~co .~l. enamte~ lUI Stefan de Mogosesti ~i denaintea lui Panti-

III de Harhce~tI ~l <de x'naintea lui Maxin de Mogo~e~ti §i denaintea M ... 1

1 Rupt In orig.

lui de Zbiera~ti ~i denaintea lui Ionasco sin a M ... 1oae ~i denaintea popei Gligai de in Zbiera~ti.

De aceasta marturisascu eu cest zapis a mieu ca sa <se)1 ~tie.

B ... A'kTO XSPM Mlc'kll,4 *.KPS.lpY, K AHHk.

Bib!. Acad., DCCIIl/3.

Orig., hlrtie (30,8 x 19,3 cm.), trei peccti aplicate.

18

1632 (7140) martie 1, Iasl,

Ionasco, Gheorghe si Griipina, fiii lui Simion Jorea, si nepoata lor, Safta, tsi impart ocinile din saiele Ruptura, iinutul Neami, Selistea, M iindiiciiuti, Costesti, Zubriceni, Purceleni $i Ziivadeni, din tinutui Hotin, Onutu, din tinutul Cerruiiui, Crecesti $i Ruseni, din iinuud Vaslui, viile de la Cotnari si 0 moara de la Pogojeni.

t Ionasco J or-e ea ~i Gheorghie J ore a )1 §i soru nostril [nostra], G[g]rapina ~i Safta, nepota nostra, fata Nasta < siei surori >1i nostre, adeca scriemu ~i martorosimu cu ceasta scrisoare a nostra com noi, de buena voia>! nostra, n-amu tocmitu ~i n-amu inpartitu co ocinele nostre, de p<e>2 parintii nostri, Simion J orea §i maica nostra, Anna J oroae, ca sa sa ~tie.

Deci s-au vinitu in partea loi Ionasco J ore a giomatajajtea de Roptora, in tenotol Namtoloi ~i a patra parte de Selistea, in tinotolu Hotinoloi[i] §i giomatajajtea de a patra parte de Mandacau~i de acolea ~i a patra parte de Unotu, in ~inotolu Cernautiloru §i doa falci de vii ce au tinotu Gheorghita ~i Gavril, Domnedzeu-l erte,

Iar loi Gheorghie Jorea s-au vinitu giomatalajte de Costesti §i mai vine in ~inotolu Hotinoloi §i giomatajajtea de a patra parte de Mandacau~i de acolea ~i a patra parte de Unotu, in ~anotolu Cernautiloru §i a patra parte de Crecesti §i giomatajajte de Ruseni, in ~inotolu Vasloiuloiui.

1 Loc rupt In orig. 2 Omis in orig.

9

. ,Jar ,sororii nost~e, Grapineii, s-au vinitu giomata[a]te de satu de Zu . cern, m tmotoIu Hotmoloi[i] §i giomata[a]te de Pa I . d . bripartea de Zcavadeni pli 0 Ialce si un f~ t .[.] d rce e.m e acoIea ~I a patra

J . , . "t ar ai I ce V>lIe in Cotnaru.

giomat:r a]~:p~!e~a~~s~:, p~;fteI, . fetei ~ astasie, s?rorii nostrs, s-au vinitu Zav~d . d I' celeni, in tmotoIu HotmoIoi[iJ si giomata[a]te de

a em e aco e §I a patra parte d Z ~ d . . '

d . 1 C I e ave em, iaras de acoIea si doa Ialci

d~a VIe a ~ o.tnar. nsa [lnsa] cea moara dinu giosu' de Pojoge~i sa hie i~ , co Grapma, co Safta. ~i dinutr-a<l>2te halestis sa~ Ie' hi d ~ ~ .

D' .[.] toti .. , re upa partl

de b ~CI .nOl I OJI fr~t~I, dupa parti n-amu tocmitu si [si] n-amu inp&rtitu

unavoia nostra no.[i] n-amu facot t .' ,

neclatit. Jar niste z~pise, ce amu fost f~c:t~e~ ea zap~se s~ ne~ h~e in~artit §i ereadza, ce sa facemu alte zapis d . o,mne~tI, de mpartItu, sa nu sa stie, e omnesn pre SCrIS<o>2area aiasta, ca sa sa

IIHC ~ lIfc, K'k I\'kTO XSjl.\\ MfCf~d MJjlTr, J HWHdWKO 2KOjl'k AKOjlHHK <rn, p.>.

I',wjlrr, 2KOjl'k HCKJI\ C~l\lJfjl ern, p.>.

Bib!. Acad., IV /161.

Orig., hlrtie (31,4 X 19,8 cm.),

Pe verso, acelas] document cu mici deosebiri de forma.

EDITII: Bianu Doc 1

. ,. rom., p. 98-199 (orig.).

11

: Inalnt« de 1632> martie 7 I . , a~l.

Toader Grama tost v v d v •

v'. I' camaras aruteste un tigan cu femeia si

sal lui lane postelnic si miinaetirii zidit'a de el. ' copiii

t Adeca eu, Toader Grama biv ca ~ "

apis aI meu cum de h ~ maras, scrm ~I marturisascu cu cestu

unavoe mea de ni ilitv ni .

unavoe, am dat §i am daruit un ' i ime si I.' mce a~u~rIt, ce de a me

ostantin Sitaco cu femee si cu fi ~ gI an 3 de mO~Ie. a parmtIlor mei, anume

. E "t IClOrI or . Acestu tigan I d ~ . d .

1 ane posteInicul si ma ~ ti .. ' -arn armt umisali

"t nas iru care 0 au facut dumeIui, sa fii de Ia noi

~ Loc. rupt In orig. 3 Omls in orig.

"Costantin lor" sc . I

'" , . rIS pe oc ce fusese Iasat liber.

pomana sfintii manastiri in veci de veci. ~i nime dintru oamenii nostri sau din ruda no astra ca sa n-aiba a se mai amesteca pe daniea noastra. Iar dumnelui Eane postelnicul sa aiba a-s face ~i direse domnesti pe acesta danii

a noastra.

Aceasta scriem ~i marturisim ~i pentru credinta am ~i iscalit, sa sa stii.

~ Ide, MdllTYe i AIlHH.

ds TOdAljl fpdMJ GHK K'kM"kjJdW HCKdl\ ern. p.>.

Arh. st. Buc., M-rea Sf. Sava - Iasi, XXXV/54. Orig., hlrtie (31,5 x 20 cm.).

Datat dupa lane postelnic, care in doc. din 1632 noiembrie 3 (vezi nr. 237) este

aratat ca mort.

1632 (7140) martie 8, Suceava.

Lupul Prdjescul postelnic mdrturiseste cd s-a tnteles cu cdlugdrii de la mdndstirea Sf. !lie sd le dea in schimbul satului Rdzboieni, iinutul N eami, bani ~i vite.

t Lupul Prajescul postelnic marturisescu cu aiasta scrisoare a mea cumu ne-acm s-u tocmit de bunavoia nostra sa 2 parintele egumenul de Sintixl s-ie, cu Nicolai ~i cu parintele Ghelasie ~i Ionichie ~i Nastasie ~i Ghidion ~i Spiridon ~i cu tot saborul de la slinta 3 manastire care mai sus scrie, prentr-un satu, anume Hazboianii, ce-i in tinutul Neamtului, pre Valea Alba, care satu au fostu mai de-ainte vreme a mosiloru nostri.

Dupa ace a, timuplatu-s-au parintilor nostri esire in Tara Leseasca cu Costantin voda. Luat-au Stefan voda Tornsea acel satu ce mai suI 4 scrie §i I-au dat aestor parinti de la Sintilie §i Ie-au facut §i direse,

Printr-acea, noi amu socotit, una, sa nu mai avemu gtlceava cu nusi s

alta, sa fie §i prentru sufletul parintilor nostri ~i al nostru §i amu tocmit

1 Loc rupt In orig.

2 Slavoneste, pentru "cu ". 3 Greslt, In loc de "sfinta". 4 Greslt, In loc de "sus".

5 "nu~i", forma veche pentru "dln~ii".

11

sa .Ie damu trei sute de taleri bani r ti . .

bOI invatati ~i doi tineri tre;in' B p ~~II ~I opt lape ~l un armasaru ~i patru

t 1 . . I. ann e-amu dat t t' v

a en ~l cei 4 boi Invatati . 1 " O~I acumu, acele 300 de

d ~ ~, rar repe e ~l CeI 2 b . ti .

au Ia Ispas si sa ne dea " . 01 merr amu tocmit sa Ie

• 't ~l ei atunei dires 1

ce mal sus scrie. e e ce vor avea pre acel sat,

Pre mai mare credinta, eu lnsumi amu scris i . .

~HC S (}~lJdR, R,. 1\'k'r0 )(SpM MdP'rYf HI. ~ rm-amu pus ~l pecetsa.

Si-njn] alasta tocmala a nostra s-a '"

p.opa Iochimu ~i Gligorie Caras cuI i 1/ ~rdeJlt vpre~tuI ?opa ~tefa<n>2 ~i ~I ~e-au pus toti pecetile, ~ imua I ula~ ~l Ghiorghis MrbiiaruI

fis dSnsl\ IIp-..m,cKSI\ ern. p.s.

Ilen JWdKHM ern. p.s.

t Pop a Stefan <m.p. >.

Irimia Iula~ cm.p. >.

Gligorie Carascul <m.p. >.

Gheorghie barbiiar cm.p. >,

Gangur <m.p. >,

Academia de Stilnte Sociale ~i Politice ...

tutul de istorie ~i arheologie A D a Republicil Socialiste Rornanla, Insti-

O . ... . Xenopol= I' F

rig., hlrtie (31 7 x 20 1) - asi, ond Spiridonie XIV/7

, ,cm. , 0 pecete aplicata, ,.

EDITU: Iorga, St .• i doc V p 20

y .". (rezumatj ; Ghiba

(orlg.). ' 1 anescu, Ispisoace, II, 1, p. 6-7

1632 (7140) martie 29, Cetatea Sucevei.

Bratul diac vinde doi Ii ani .

neascd lui N . 1 g., ce t-au fost de mosie din r ara M unte-

, emu uorntc, drept un cal bun si .

y un Vtg de caragiu.

t (h·o .IS, BratuI diiac scriiu i v .

cum sa sa stie ca m-am tocmi~u de b ~v m~rturlsescu cu acestu zapis aI miu

Ie i-am vtndutu doi tigani anum .Sinca cu ~umnealui cu Neniul vornicuI or • v f . ~, e mca cu tiganc I . . S· . '

,msa eciorie Stoica] tiganului . t' ~ . a UI ~l ImIOn cu mum a

, carl pgam mi-u fostu mie de . d

mosie en

1 Sub data se vede c

2 Omis In orig. eva sters: "In Suceava"?

Tara Munteneasca. l-am vlndutu, sa se ~tie, dereptu [dereptu] u cn >' cal bun ,i u<n>l vig de caragiu 2.

~i In tocmala no astra au fostu Tica post celnicel > ~i Dumitru Poturul

de In Husiu ,i Vasilie portar den Suceava §i Dima biv vornic §i Dumitrasco

Codl de acolea ,i Voico de acolea.

~i mi-u facut plata diplin, cit scrie mai sus, denaintea acestor boiari.

Deci, eu i-am facut zapis dumisale pre acesti tigani, ce scrie mai sus, ca 81-i fie derepti tigani dumisale. Deci, sa aiM a-si face ~i deresi domneste

pre acest zapis al miu.

Pre mai mare oredinta, insumi cu mlna mea am scris ~i mi-em pus

,i pecetea mea ~i a martorilor, ca sa se ~tie.

I1He S rpdA GSlJ'kRCKof, MdJl'rY' Ke R,. 1\'k'r0 x SJlM.

~i eu Iremiia Murgulet inca m-am prilejit la cesta tocmala. GdM HCKdl\.

I'Is IiJl1uJ,SI\ HCKdl\ em, p.>.

t . . .... 3 ucptopoc ern, p.>. ItHKA nOC'r<,I\HHlJM> ern. p.».

1'18 TPdKHf I1M'H'rSI\ ern. p.>.

Bib!. Acad., LXXII/31.

Orlg., hlrtie (30,8 x 19,6 cm.), trei peceti aplicate.

EDITII: Bianu, Doc. rom., p. 199-200 (orig.).

1632 (7140) aprilie 3, Birlad.

Angheluia, fiica Dolcdi, vinde lui Zbierea ocina sa din Cematesti.

t Eu Angheluta, fata Dolcai ot Podoleni, scriu de a mea bunavoe pre cum am vindut a noastra ocina di Sarnite~ti', giumttate de batrin, dumisali lui Zberli, dreptu septe galbeni, bani gata, am vindut di<n>l tot locul, co tot vinitul, ce sa fie drepti ocina §i mosie, in veci.

1 Omis In orig.

Z "dereptu ... de caragiu ", scris cu alta cerneala pe loc ce fusese lasat alb.

a Iscalitura greceasca indescifrabila.

, t n loc de "Cerm'ite~ti".

13

;;i s-au seris aeestu zapis in tir u Birlad di .

ot A<ll>ldrie~eni ~i Malaiu ot Vasl .g . C ' .' ianamto a 12 pirgari ~i Cozma

. uru SI ncrun ot G' 1 ti . d .

oamem buni. . rr e~ I ~I anamte a multi

;;i eu popa Trif am seris . I

zapisu ea sa ~tie.

B'h M'T'O lCSpM dnjlH;\Y' r. Angheluta.

Andrei.

Malaiu,

fiB Kjl1!.qtlH HCKd;\ em, p.s. fIs TjlH* Yjl,T ern. p».

Ar~. St. Bue., M-rea Adam, 1/5. Orig., hirtie (21 2 x 15 5 em) t .

, , ., reI amprente.

15

.Oea, 1632> apriIie 5.

Andronic din Vitdn~ti vinde v

~ d maniistirii Bisericani un ptimint in.

trunte in satul Fifinghe~ti. "

t Eu, Andronie de Vitane~ti ~i eu fV ,. ..

u fiiul mieu Sava rnarturisi . ameia mea, Marna, fata lui IIie si

, , I im nOI eu cest zapis I t 'f

ostra, de nime nevoit niei ind . ,a nos ru cum de hunavoia

espre tot svintei man~stiri Beseermnat~I' amI vtndut un pamint 2 in frunte si

ecam or a sat Ia Fiti h '. .

e moara manastirei derept doi b . bi . I . Iymg esti prm den gios

;;i in tocmala ~ostra au fost~IO ICIll m~ dverept dzece galbeni.

S. . . prea pIrcaIabuI si p I d ' .

popa ImIOn de acoIea ~i BoIdescuI din r . 'f o~a on e Foc~em

unea den Grozesti 3 si PopeIe . b . C uce ~I Precopie cumnatu-sau ~i

'd " 'f 'f a IZ a~ea ~I LupuI cal v I' I . .

1 e ChpICe~ti ~i Ghiorghie de acoIo' . arasu ~I stodie ~I Miha-

azor de Grozesti, ~I Murgma de Cucuia] §i Paval 4 §i

1 Omis In orig.

: C~reetat ulterior din .. razor".

.. ~I Dunea den Groz tl" .

, Paval" es 1 , scrrs deasupra.

.. , sens deasupra.

~i pre mai mare marturie ne-am pus pecetile, sa sa §tie. Api-ilie 5.

Oprea iscah cm.p. >.

t Eu ... 1 sa sa stie §i sa facem zapis domnescii.

Arh. St. Buc., M-rea Biserieani, XV /38. Orig., hlrtie (28,5 x 21 cm.), sase amprente.

Datat dupa doc. din 7 febr. 1632 prin care se vlnd alte ocini din satul Fitinghe~ti

manastirli Bisericani (vezi nr. 6).

18

1632 (7140) aprilie 8.

M drturie privind inooiala lui I onasco J ora vornic cu Partenie egumen si alfi cdlugdri de la miindstirea V oro net pentru satul M ilci-

nesti.

GM'kjl'HY' IjlMOHdX' TdjldCYf YrtlMfH H e,wAOjl'h C'T'djlYH H ,"HX'dH;\ KHC'T''kjlHHK, scriem §i marturisim cu ceasta scrisoare a no astra cum au fost tocmit Partenie igumenul §i Theodora proegumen §i Tarasie proegumen §i Nicolae proegumen §i Mihail visternic cu dumnealui Ionasco J ora dvornicul, o ocina, anume Milcinestii, dereptu 30 de matce §i doi cai §i trei iape §i doi boi §i doao vaci; §i iapele sa fie cu mindzi §i vacile cu vitei §i 0 suta §i cindzaci de taleri, bani prosti.

Dintru aciaia tocmala am luat de la dumnealui giupinul J ora eu, egumenul Tarasie, §i Theodoru proegumenul §i Mihail visternic 30 de matce §i 2 cai §i 61 de taleri, bani prosti, ca sa sa §tie. ;;i au ramas dumnealui giupinul J ora sa mai dea 2 boi §i 3 iape ~i doao vaci ~i 90 de taleri, bani prosti. De aceasta marturisim.

:& KO'T'Hdjl, ;\'k'T'O x Bj1M dnpH;\Yf Ii.

Biblioteca Centrala de Stat, Sectia manuscrise, 1/39 . Orig., hlrtie (33 x 19,5 cm.), pecete aplicata,

1 Partea de sus a documentului, taiata.

6 - Documente - c. D16

15

17

1632 (7140) aprilie 13.

Alexandra !lias voievod

de angiirii, 0 scuteste poslusnicii mdndstirii A ron vodd

1 carte de la Alexandru Ilies vod ~

lusnicii manasti .. 1 ~ 1 fi ' a, 7140 <1632> aprilie 13, pentru pos-.

irn , sa e ie in pace de angarii.

Arh. st. Bue., Ms. nr. 644 f 15

Rezumat. ,. v.

18

1632 (7140) aprilie 13.

p_dcurar, [iul lui Hirca, vinde lui Ion Feti

~~ a surorii sale din satul Bord ti e ton. partea sa de ocirui

u~e~ i.

t (;"0 aa, II'bK~PJP, C'hIII X'hPKJ C

HmOllH}KAHH, J HH npHCf;\ORJHH R'hA' ,'hAROPH ~GO 3dnHC AOGpOHRMH H II'KKHl\'

mea ~i a surori-mea din sat din ~ 3~ AOGP~H ~MH M~H2 lui Ion Fetion partea starp ~i dintr-a apa si din tot . it °lr usesti, din tarma ~i din siliste si din loc

• "j Vl Il I u ce sa 31 • ' 0

mlor derep.<t>4 4 ughi, bane gata. va <a> ege den partea Mijloce,

?en~mtea a multi oameni buni si b ~ . .

Gheocii tIJ, Dumitru Carausul tii pOl atrtni an[n]ume, Sturdzea tij, Vasili

M~ d~r . 0 IJ, atun ot tam care . t

ag a mel ~i a Dragalinei sa ~ ti ..' re las e partea [par]

~i mai pre mare credi~ta ~::Uir~~r~eur:s~_~~l su~ scrie~.

B'h d'K1'O x3PM JnpHdYe A' AbHb. P am ~l pecetile, AJ C£ 311d'1'5.

Ar~. St: Buc., Sehitul Brazi, XXXIII/1. _____ O_fl_g,_, hlrt ie (16 X 19,6 cm.), partea de [os lipsa.

~ !~,refera la manastirea Aron Vodil.

, , lca eu, Pacurar fiul lui Hi 'v

mel as~prit, sa fie de buna voia mea rca, a faeut acest zapis de bunavolo, nesilit de' ,

4 RUl_lt in orig.· mmeru,

5 Ornis In orig.

Aceasta fraza

e sensa de alta mlna.

16

19

1632 (7140) aprilie 10.

Boldescul *i alfi oameni din Scorf~ti si Clipicesti ddruiesc mdndstirii Bisericani un loc de bisericd la Babe.

Babele ~i viile schitului din Magura Putnii, metoh rnanaatirii Sovejii. Eu Boldescul am inchinat mosie tntti.

Aceasta scrisoare ce-au facut Obrejie ot Scorta~ti ~i popa Isaie ot tam ~i Stoica ot tam ~i Chirvasie ot tam, Oprea sin Zaharie, sin Stoian ot tam, Chirvasie sin Simion Bulduru ot tam ~i Popa, nepot Armancai, ducica lui Toader Danaga ot tam. S-au indurat ace~ti oameni de-au daruit locul de biserica la Babe, de bunavoe lor, de nime nevoiti ~i de nime siliti ~i au dat din Ruptura in sus pira intr-un maru in hatul unui pamtntu, pina in girla cu vad de moara, in zilile lui Alexandru voda, sin Iliias voda.

~i au dat dintre oameni buni din Clipicesti, dintre Nechita, dintre Dumitru ot tam ~i dintre Pavel ot tam ~i dintre Pacurar ot tam ~i Vasile ot tam ~i Ionasou ot tam ~i Nitul ot tam, parintelui Partenie de la sfinta manastire de la Bisericani ~i tuturor parintilor acelui loc de acolea, ca sa sa stie ca sa-§ faca luis acolo schit, ca sa hie mosie manastioarai ~i lor pomana, tntru veci. ~i parintele Partenie sa n-aiba putere sa lnohine postrigul lui sau pomana §i dare no astra, postrigul sau.

De aceasta scriem.

Am scris eu, Dumitru, 7140 <1632> aprilie 15.

Arh. St. Bue., Ms. nr. 656, f. 35. Copie.

20

cOca, 1632 aprilie 17 >.

Andronic $i Irimia i$i pun zdlog partea lor de ocina din Iurghiceni la Bandur pircdlab,

t Adeca eu, Andronic ~i Irimii, f<r>late-sau 2, marturisim en cestu zapis al nostru cum ne-am pusn partea noastra de ocina din sat din Iurghi-

1 Omis In orig.

2 "san ", eoreetat In "min" de alta mtna,

17

ceni, la Banduru pircalahuln, dreptu un bou bunu ~i dreptu doi taleri ~i potronici, zalog, dinnaintea lui Basarabli ~i a lui Miron ~i dinnaintea ~i dinnaintea lui Obrejie ~i dinnaintea Petrei.

In casa Petrei s-au scris.

Biblioteca Centrala de Stat, Sect ia manus crise, 1/57. Orig., hlrtie (14,7 X 20,2 cm.), patru pecctt aplicate.

Datat dupa doc. din 1632 aprilic 17 prin care Iachim Bandur plrciilab cumpiira alte piirti din lurghiceni (vezi nr. 22).

21

<eca. 1632 aprilie 17 >.

Satenii din Iurghiceni dau partea de ocitui a lui Costin lui Bandur pircdlab pentru ca acesta sii-i pldteasca dajdea.

t Adeca noi sate<nii din s! Iurghicenn, cum am rnarsu noi toti de am dat partea lui Costin de ocina din sat din Iurghiceni. ~i 0 am dat printru dajde lui Banduru pircalabului. Deci s-a pricn s-s Banduru sa pHite<as>1ca dajdea lui Costin pri<n>1tru cace i-am dat toti satenii ocina, anume: eu Basarabii ~i Miron ~i Onciul ~i Ohrejis ~i Andronic ~i Vasilie Vasiian ~i alti sate<ni >1 toti.

Biblioteca Centralii de Stat, Sectia manuscrise, 1/56. Orig., hirtie (13,7 X 19,7 cm. ), trei pecett aplicate.

Datat dupii doc. din 1632 aprilie 17 prin care Iachim Bandur pirciilab cumpiirii alte piirti din Iurghiceni (vezi nr. 22).

22

1632 (7140) apriIie 17, Ia~i.

Gauril ~i fratele sdu. Gligorie uind partea lor de ocirui din satul I urghiceni lui I achim Bandur pircdlab,

t Eu Gavril ~i frate-mieu Gligorie, feciorii Palaghii, nepotii lui Miron, in~ine pre noi marturisim cu cest zapis al mieu cum 2 am vindut a nostra

1 Omis In orig.

a Corectat peste "anume".

18

tra din partea altor frat,

~ alege partea nos d .

. a si mosie, ce sa va t "'. 0 am dat dirept doao zeci

4if'eapta oem '1 • di t partea 1 de sa . '11 . ~ . mosie

~- sat din Iurghicem, l~ r-a. alabul ca sa-i hie lui direapta ocma ~l

uau . . ale lui Iachim prrca ,

de zlO~I dumIs, . ~. . .. R

. . esei lui ~i cucomlor sal. au fost paharnic ~l V asilie .o~c~

glUp1i~._ tocmala nostra au fo~t ~tefansc~ a si Basarabli din Iurghiceni

'11 n ~ . N 2echlta den pmoas ,

. I de poarta ~l < >

vormcu. .

Machidon din Cudre~tl. . ~ pus> 3 si pecetile in acest zapis.

~1 'l.' e mai mare credmta ne-am~ < , 'II pr »-:> n sr

t ~ Me, R1I. J\'kTO X3pM ,mpHJ\ I 3 •

1'18 B.teHi\HI POWKd ROPHHK HeKdJ\ ern. p.>~

...... , , ., ., ~. ~ ., , .

t Adeca de porta .

Biblioteca Centralii de Stat, Orig., hlrtie (29,2 x 19 cm.),

Sectia manuscrise,

1/40.

1632 (7140) aprilie 18, Iasi.

l 'l irgarilor

.' te ureadnicilor, so tuzi or, p

Alexandru Ilias ooieood. porunc:$ ~ l • pace de jold poduoade,

• 'l din Husi sa ase ui ,

si tuturor tirgooet: or . .' hi . lte angarii mai mdrunie un

~ai de olac, vii domne$t~~ pn~e? ~ $~ a

numdr de mesteri ai Episcopiei.

mYIO MHJ\OCT'(IO, rocnoMP1I. 3,MJ\H dIwJ\-

t Hw l'IJ\eI~dHAPS HJ\Hlaw ROIROAd, &0 t;80M H n1l.pr4pHM WT Tp1I.r

M t;p'kAHHKOM H WMOT

MRCKOH. IIHWIM rocnOACTRO H dM MKO t;3PHTI c1I.e J\HCT

M Tp1l.rOR4dHoM WT T • ..... 'k

Xt;WH H R1I.c'kM t;&OrHM HdWH " MHPHO CHMH MHCTPf CR",T H

I I WCTdRHTI s'kJ\O., _

rOCnOACTRd MH, RHml Ad HAid T t; fAHH KP1I.4SMdP H IAH" KPOHTOP H .1

6nHcKonYI: IAHOMt; KomoKdp H IAHH MIClP4H H OHH 8.1 WJ\dK H sa RHHOrpdAH

6 H sa nOAROdAf H sa K

KSP1I.J\dP HARd WMK, 3d mOJ\A . 3d R1I.C'kX' dHrfpYlaX' MdH nOAPo-

IT H sa npHKfrH H

rocnoAdpcKHX' Ad c'k HI Pd&OTd

&HHX' KOJ\Hll,H CST Hd HHWHX' Tp1I.rOK4dHHX'.

1 Asa In text.

2 Loc rupt In orig.

3 Omis In orig. _ -t al hirtiei

4 Indescifrabil. . d tie a actului tnceput.a de la celalalt capa ,

6 Cuvinte rarnase de la 0 prima re act

care apoi a fost rupta,

8 Gresit, In loc de WA.pH.

19

B~ HH'IHCOm, Ad HI lLI"O<Kd>1'H HX, 1'~KMS Ad 3dnM1'H1'H WHH HX KS"KO GSA'1' HdnHCdHH W<1'> KHC1''kp f'OCnOi\C1'Kd MH H Ad H"'d'1' npHc"SXdT"( H C"SmH1'"( '11'0 GSA'1' 1'p'kGOKf H noc"SwdH"(,cK'k1''kH GnHcKon"(,. i'I HH HHK1'O W1' GS"W' Hd HHX Ad c'k H, npHK,,'k'lH1", HHiK' Kd"OKd1'"( np'kA CH", AHC1'OM reene MH. HHdK H' S'IHHH1".

:t; Mc, K~ ,,'k1'O xijiM dnpH""" HY. t (}.w f'ocnOAHH~ KIA'k".

Hw i'I",l'ldHAjJS KO'KOAd ern. p.>. t ASMH1'PdWKO <nHCJA>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Scriem domnia mea ureadnicilor ~i soltuziior ~i pirgarilor din tirgul H usi ~i tuturor saracilor nostri tirgoveti de acolo. Cum Yeti vedea aceasta carte a domniei mele, voi sa aveti a las a foarte in pace pe acesti mesteri ai sfintei Episcopii: un coj ocar ~i un macelar ~i un circiumar ~i un croitor ~i 1 curalar ~i doi olari, de jold ~i de podvoade ~i de cai de olac ~i de vii domnesti sa nu ne lucreze ~i de priveghi si de toate angariile mai marunto cite sint pe alti ttrgovsti.

Intru nimic sa nu-i invaluiti, numai sa-~i plateasca ei dabilele cit vor fi scrisi de la visteria domniei mele ~i sa aiba a asculta ~i a sluji ce va fi trebile ~i poslusania sfintei Episcopii. lar altul nimeni dintre voi mai mult sa nu-i trageti, nici sa-i Invaluiti inaintea acestei carti a domniei mele. Altfel sa nu Iaceti.

La la~i, in anul 7140 <1632> aprilie 18. t Insusi domnul a poruncit.

10 Alexandru voievod <m.p. >.

t Dumitraseo <a scris s.

Arh. St. Buc., Ms. nr. 543, f. 33.

Orig., hirtie (31,5 X 20,5 cm.), pecete aplicata, strlcata,

24

1632 (7140) aprilie 18, Iasi,

Alexandru Ilias voievod serie dregdtorului, soltuzului si pirgarilor de Husi si aprozilor sa nu invaluiasea ell tirgul satele Episeopiei de H usi.

t Hw i'lMl'ldHAPS H"HIaW KO'KOAd, GOiK"(1O MH"OC1'"(IO, f'OCnOAdP~ SIMAH MMAdKCKOH. Scriem domniia mea la sluga no astra, la dregatoriul de Husi ~i Ia soltuz ~l pirgari de acolea ~i la aprodzi carei Yeti scoate tirgul sa secere

20

. f Iln domniei mele acolo la

. . are! vor ace 1 ,

. . mele §i la connsei c ., , . oi sa ave\i a lasa foarte III

,.... ~o::l~e\i vedea car~~a do~mel ~~le~n~:: :emica sa nu Ie invalui\i

~!~ s:tele sventei mana~ttrl'ra !~tS~~P~~:~uI sa-§ ridice nevoile cum vor pu-

!atele Episcupiei la ~ev~ll: ttl. ~ Episcupiei sa hie foarte in pace.

Intel manas m a .

tea, iar sate e sve. . , tr-altu chip sa nu facet!.

Aciasta va scnem y III '"':'.

~ DIe, K~ ,,'kTO xSPM dnpH"Y' HI·

t (}dM rocnOAHH~ KIA'k".

Hw tlMBdHAPI:l KO'KOA em, p.>.

t AI:lMHTPdWKO <IlHCAI\>.

Arh. St. Buc., Ms. nr. 543/31. . I - aplicata, cu legenda: <t Iw

) pccet.e me ara. Orig hirtie (30,5 x 19,5 em. ,

., !1>Ala.HAP'h YAT.<w> KOIBOA·· tile mici ale aetelor emanate de la

- 3.streaza pe toate pece u

Accasta legenda se P . i nu 0 vom mai repeta.

Alexandru Ilia~ voievod ~

25

1632 (7140) aprilie 18, Ia~i.

Alexandru Ili~ voievod imputerniee!t~. p~ e frafii lui sa-~i apere satele Homiinii ~t imeeni ~i un sfert din Strimba.

Ionasco din Zmeeni ~i Donee$tii, jumiitate din

YIO MH"oCTYIO, rocnoAdP~ 3,MNi MW."AdK-

t Hw tl",[ldHAjJS H"Ylaw KO,KOAd, 1i0~ t lUI' Ionasco de Zmiiani ~l fra-

., '1 slugei noas re, ,

CKOH. Dat-am cartea domniei me e . t" cu cartea domniei mele a-s

~ hie tare Sl pu ermc d d

tiler sai 1 spre-acea ca sa .; . t 1 Romanii ~i cu va e

Y , 1 dre te mosu ce au ei, sa u '1 .

tinea ~i a-s apara a or rep .' . d de mo[o]ara in Smi a ~l

Y • • ~ d t de Zmtam iar cu va t

mo[o]ara ~l gmmatate e sa.. . ' re a a Covurluiului ~i a patra par e

in Bogdana ~i satul Doncestu, ce Sl~tU ~ P . . p unde s-au tinut de vac, sa

imb ~ t' re hotara batrlni, pre 2

de sat de Strtm a, sa yle p .' . fara de voia lor sau va

. ., ra lar CIlle va COSI

nu lase pre nime a COSl, mer a a '.. ,

ara, va hi de gIo[ 0 ]aba portii dommel mele.

1 " i Iratilor sai", adaugat deasupra rindu~ui. 2 Jara de voia lor", seris deasupra rtndului.

21

Iar cui va parea cu strlmbul s ¥ •

melev Si . , a VIe sa s.tea de lata inaintea domnis]

. ')'1 nime sa nu cutedzs a tinea sau

~ DIe, K .... ;\t:T~ x3pM dnpH;\YI Hr. a oprr preste carte a domniei mele.

t roenoAHH .... Kd3d;\.

t rr.1Nrt: Kid ;\~"~"'IT S

cp 4H H CHI HCKddX ern. p.>.

t KHPHI<IK <nHCd;\>.

Arh. St. Iasi, DXII/14.

Orig., hirtie (31 3 X 19 3 )

E " cm., peccte aplicata cazuta

DITII: Antonoviei, Doc. birladene III p 55' -6 ( '. )

, ,. -;) ong ..

26

1632 (7140) aprilie 18, Ia~i.

Ale~andru Ilias voievod intdreste lui Ionasco Prdjescul din St I . cent ° parte. de ocirui din Balo~~ti, tin~tul Suceava ° nide la A helinai soti r , cumparatd

ng e ina, sotia lui Patr~co Capsea pitdrel.

1 Gresit, pentru 2 Omis in orig.

HHMH.

22

T.u npo,4,ddH C;\Srd r~Cn~ACTKd MH iWHdWK~ I1p1l.mICKS;\, 3d nt:T AICt:T TdMPH

S ... .,.Y, I<IKO Ad S .... AJT fMS WTHHHd H At:AHHHd 3d KSnfmH~ C K1l.Ct:M ASX'~A~M IH.

Tt:M PdAY, rOenAeTKO MH, KHA t:KWI TMHKd CKIAHT"' CTKd H WT A~Sp~KM-

NY' TOKMlmH~ H Hen;\ .... H~1 3dnMTS WT npt:A HHMH, AddH ICM'" H ne-rsp .... AHX'~M 'MS H WT rOCn~AeTKd MH T~I KHWI nHedHHd 4t:CT WT E. .... NIt.WUpH, I<IK~ Ad &1l.AfT wS WTHHHd 3d KSlllmHOIO, HfnOpSWfHd HHK~dHml Hd Kt:KH Kt:'lHHH. H HH Ad eHl HI 8MHIWIT npt:A eHM dHeT~M HdWIAt.

~ DIe, ;\t:T~ x3pM dnpH"Y' iff. t edM r~cn~AHH"" Kldt:;\.

t rl<lHrt: Kid ;\~r~~ET S'lH H eHl HCKddX' ern. p.>.

t IIITpt: <nHCd">.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata a venit inaintea noastra §i inaintea tuturor boierilor nostri sluga domniei mele, Ionasco Prajescul din Stolniceni §i a aratat inaintea noastra un zapis de marturie de la multi oameni buni, anume Toader Soldan ~i Zupco fost vornic de Hlrlau §i Patrasco Ciogolea din Vladesti §i Costantin de acolo ~i Iurasco de asemenea §i Mierauta din Hasnaseni §i Harascul §i Andonie de acolo §i Vasilie din Ciupesti §i Borsea din Dohrulesti §i tnsusi Simion Capsea, fiul lui Patrasco Capsea §i megiesi din jur, scriind §i marturisind in acel zapis ca a venit inaintea lor Anghelina, sotia lui Patrasco Capsea pitarel, fiica lui Toader din Balosesti, nesilita de nimeni, nici asuprit.a, ci de bunavoia ei §i a vindut dreapta sa ocina ~i dedina ce a avut partea ei in satul Balosesti, din tinutul Sucevei, din toate partile cit i se va alege de la bunicul ei §i de cumparatura ~i din vatra satului ~i din apa §i din padure ~i din cimp §i cu sapatura §i din tot locul, cum scrie mai sus. Aceea a vindut-o slugii domniei mele Ionasco Prajescul, drept cincizeci taleri batuti, ca sa-i fie lui ocina §i dedina de cumparatura cu tot venitul.

Pentru aceea, domnia mea, vazind atita marturie ~i tocmeala de bunavoie §i plata deplina dinaintea lor, am dat ~i am intarit §i de la domnia mea acea mai sus scrisa parte din Bala§e~ti ca sa-i fie lui ocina de cumparatura, neclintit niciodata in vecii vecilor. ~i altul sa nu se amestece.

La Ia§i, anul 7140 <1632> aprilie 18. t Insusi domnul a poruncit.

t Ghianghea mare logof'at a invatat ~l m-am iscalit <m.p. >. t Petrea < a scris >.

Bibl. Acad., DCXCV /25.

Orig., hirtie (39 X 19,5 em.), peeete aplicat.a, stricata.

23

27

1632 (7140) apriIie 19, Ia~i.

Alexandra Ilias voicvod porunceste urcadnicilor, soltuzilor si pirgarilor din tirgul Piatra sa nu tragd cu tirgul satele Aoeresti, Giurovul si Nicoresti, din tinutul N eami, ale mdruistirii lui Aron oodd din farina I asilor.

t H'.V flMadHAP"h HAIaUJ KOfKOAd, lioiKYflO MHAOCT'(EIO, I'OCnOAdp"h 3fMAH lllWAAdKCKOH. IlHUJfM I'OCnOACTKO MH CA~l'd,\\ HdUJH,", Sp-kAHHIJ,HM WT "'p"hl' KdMfH H UJOT~3M\ H np"hl'dpOM WT .,.dM. AdfMO &<11',\ 3HdT"i fPf HdM iKdAOKdA c-k A\MfliHHIJ,H HdUJH, KdASr'fPH WT CK-k.,.dd MOHdC.,.HP nOKOHHHdl'O flPPOH KOfKOAd WT U,dPHHS DlCKYH, HAfiKE ECT XPd," CK-k.,.dI'O H CAdKHHdl'O H K"hCH XKdAHHdl'O dPXi"EPdPXd H 4 10 A0.,.KOPU, .I HHKOAdE, HJ KdC, PEK"hijJf, np-kA I'OCnOACTKd MH, diKf H,"dfT TPH CMOKE, S KMOCT HH.\UU,CKtH, HMfHf," fliUPfijJH H J)SPOKSA H HHKOPfijJ'iH, fiKf AdA H nOMHAORdA CK-kTdd MOHdCTHP H HHHX cK-kTon04HKUJHX I'OCnOAdpHX np-kiKAE HdC IiHKUJ'(E, WT flMadHAPd KOfKOAd GTllPdl'O H WT llfTPd KOfKOAd H WT flPOH KOfKOAd H WT TMHKdd Kp-kM},\ CKE XOA-kT ("h KMOCT HHMEU,CKOMS .I H"'H-k Khl nOT-kI'HSTE T-kX CMOKf KdKO Ad npHCASXdET K"h WKM TP"h1' KdMEH H KdAOHTf HX Iif3 HcnpdK.

Tere A-kAO, IJKO S3PHTf CEC AHCl' l'ocnoAcTKf A\H, KHiKf Ad HMdHTf WCTdKHTE T-kX CEMKf S-kAO l) MHPHO, HH fAHO A-kAO Ad Hf HMdHTE C"h HHX,T"hKMO Ad Ii"hAET aa nOTp-kG~ H 3d noc"SUJEHi"E CK-kT-kH MOHdCTHp. T dKOiKAEPE H CASI'H K"S4dPOM Ad HE CM-kHTE KUOKdTY T-kX (MOKE 3d AEc-kTHHS sa Kdn~c.,. H"H sa eEM-k 3d KoHOIi HAH 3d XOjlOX HAH 3d HHOE nOAPOIiHOf HiKE C~T Hd HHHX CMOKf 3d WKOA.

fl dijJE MdH npi" AfT iKdAOIi, IiO 4TO KHAHTf Ad HE tlcTPdUJdHT ck. T dK Ad 3H4HTf,

HHHddK HE S4HHHTf.

Ov .Mc, A-kTO x3pM, dnpHAYE Sr. t GdM I'OCnOAHH"h KEn-kA.

Hw flAf~dHAPS KOfKOAd ern. p.>. t KPCT-k <nHCdA>.

t 10 Alexandru Ilias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Scriem domnia mea slugilor noastre, ureadnicilor din tirgul Piatra ~i ~oltuzilor ~i pirgarilor de acolo. Va dam stire ca ni s-au jeluit asupra voastra rugatorii nostri, calugarii de la sfinta manastire a raposatului Aron

24

. hramul sfintului ~i slavitului ~i tntru

voievod din tarin~ la~Ilo~, ~u~de es~eminuni Nicolae, spunind, inaintea dom~

£ t l"udatului arhlerarh ~l facator d t me A verestii si Giurovul ~l

... 0 i:1 • t' fnutul Neam anu " t.i

,niei mele, ca au trei sa e in ~ . it sfintei manastiri ~i alti sfint raposa,I

'Nicore~tii, pe care .le-au dat. ~~ ~II~lexandru voievod eel Batrin ~i de la Petru

domni fo~timai inamte de nor, e a, e tot umhla cu tinutul Neamt, , 1 A oievod <:i de atita vrem . . t . Ie

voievod ~i de a ron v ., ~ lte de ocolul tirgului PIa ra ~I

rn voi trageti acele sate ca sa ascu

Iar acu ' ~

lnvaIuiti fara isprava. . t~ carte a domniei mele, voi sa

t d ~ vet.i vedea aceas a 1 "

Pentru aceas a, aca, .' t aba sa nu aveti cu e e, sa

f t tn pace rncio re '.

aveti a las a acele sate oar elf.' t . ma"na~ stiri De asemenea ~i slugile

Y b . cultarea s III el' "

fie numai pentru ~rea" a ~I.as" tnvaluiti acele sate pentru desetina de varza

clucerilor sa nu Illdrazmt~ sa d '" sau de altele mai marunte, care sau de saminta de einepa sau e mazare

sint asupra altor sate de oeol. . d sa nu va ingroziti. A~a

lar daca va mai veni plingere, de ce yeti ve ea

sa ~titi, altfel sa nu Iaceti. . .

La Iasi, anul 7140 <1632>. apnhe 19.

t lnsusi domnul a porunClt.

10 Alexandru voievod cm.p. >.

t Cirstea <a scris >.

Bib!' Acad., LXXVII/53. . •

20 2 ) Pccete aphcata.

Orig., hlrtie (30,5 x , cm.),

o cople la Arh. St. Buc., Ms. nr. 644, f. 2v.

28

1632 (7140) aprilie 19, Iasi.

inuireste lui Diinilii locul numit Pesterea Alexandru Ilias voievod •

(Orheiul V echi) .

i' MHMcTYIO rocnoAdjl"h 3EMAH MOAt Hw flAEf!dHAjlS HAi'IaUJ KOfKOAd"I"oiKt· ~t . am noit si am miluit pre sluga

.. . am mi os IVI ~l .,

AdKCKOH. Adeca domnna mia m- P sterea ce iaste din gios de

D" 'l~ un loe anume e, '

domnii mele, pre am a, eu

25

tirg de Orheiu, ee sa cheama Orheiul eel Vechiu, cu tot locul cit asculta de Pesters, pre unde au fost de vac, sa aiba a tinea cu tot venitul. Nime sa nu se amestece la acel loe far de sluga domnii mele, ce serie mai sus, Danila, pentru caci-i iaste direapta ocina ~i da[a]re ~i miluire de la Miron Barnovschi voevoda.

Deei ca sa-i fie lui ~i de la domniia mia da[a]re ~i intaritura eu tot venitul. Iar de va parea euiva eu strimbul, pentru aeel loe, sa vie de fata la domniia mia ~i sa-~ aduca ~i diressla. Pentru aceia, nime intru nerniea sa nu cutedze a sa amesteca la aeel loe peste eartea domnii mele. HHdK HI lil!.AIT.

t o\" mc, Kl!. ;\'1;:1'0 x3pM dnpHAYI er. t GdM 1'0CnOAHHl!. KM'kA.

Hw aAladHAP~ KOIKOAd ern. p.s. t GAUd <nHC"A>.

Arh. St. Iasi, CCLXI/3.

Orig., hirtie (31,2 x 19,5 crn.), pecete aplicata.

29

l632 (7140) aprilie 20, Iasl,

Alexandru Ilias voievod porunceste slugilor sale so, lase in pace de inscrisuri pe poslusnicii Episcopiei de Roman.

t Hw flAf~dHApS HAYli\UJ KOIKOAd, liOil\'(1Q MHAOCTi'IQ, 1'0CnOAdpl!. 31MAH

IWAAdKCKOH. IIHUJIM 1'0CnOACTKO MH CASl'dM HJUJHM, KHcT'kPHHKOM H np04i'IM ,Sl'dM HdUJHM, I;\H~' KIQT XOAHTI Cl!. CASiKlidX 1'0CnOACTKd MH no Tpl!.1' POMdH. iKO S3PHTI Cl!.C AHCT 1'0CnOAcTKd MH d KH AHUJHTI St:AO S A\HPHO HcnHCHO noSUJHH~H cK'kT'kH 6nHcKSnYI POM"HCKi'X, IiIKO GHAO WGH4dIQ WT HHHX np'kAHflX 1'0- °AdPHX, H'k HcnHCHO 1'01 Ad G'kAfT CK'kTli\H 6nHcKSnYI 3d 9HM i'IiIH H ;\\dH seaIH Ad HI UASHTf HX. fl KTO MIT HX KdAOITI, TOT 3d KfAHKd Kdp"Hi'e liSAIT WT 'cnOACTKd MH.

T 4K A" 3HdITI, HHdK ~ GtSAIT. :b Dlc, x3pM dnpHAYf K.

t G4M 1'0CnOAHHl!. KM'kA.

Hw t1M~dHAPS KOIKOAd ern. p.>.

.. . d din mila lui Dumnezeu, domn al tarii

t 10 Alexandru Il~Ia~ vOlevS1oug'ilor noastre vistiernieilor ~i altor slugi

. S . em domma mea , R C

Moldovel. en I ibele domniei mele prin tirgul oman. urn ale noastre, eiti yeti merge eu s uj .. Ie voi sa lasati foarte in pace de

tv carte a domniei me , . . . I

Yeti vedea aceas a . E' .. Romanului cum a fost obiceiu

. I snicii sfintei plSCOpll a , .. ..

tnsorisuri pe pos u, . t . acele inscrisuri sa fie sfintei Episcopii

al . d . de mai inam e, iar . I Ii

de la tl omm. v" aluiti lar cine ii va invalui ace a va 1

pentru tamiie ~i mal mul~ sa nu-i mv , .

de mare ocara de la domma mea ..

A~a sa ~titi, altfel sa nu fie.

La Iasi, 7140 <1632> april~e 20. t lnsusi domnul a poruncit,

10 Alexandru voievod <m.p. >.

Bib! Acad., LXI/44.

Orig·., hirtie (31,5 x 20,5 cm.), pecete aplicata, cazuta.

30

1632 (7140) aprilie 21, Iasi.

Alexandru Ilias voievod scuteste pe preoii de diiri.

loan Alexander Wojwod Freyheiten fur di~ Geistlichkeit. Dtto lassy, 7140 <1632> den 21<ten> Aprill.

loan Alexandru voievod, privilegii pentru cler.

Dat in Iasi, 7140 <1632> aprilie 21.

Inventarul doc. MitropoIiei, fasc. lit. B, nr. 100.

Arh. St. Suceava,

Rezumat. IV, p. 93 (text german ~i trad.).

EDITII: Popovici, Index Zolkiewiensis,

27

81

1632 (7140) aprilie 24, Iasl,

Alexandru Ilias voievod intdreste mdndstirii Hangul jumdtate din satul P~cani, tinutul Suceava.

t Hw t'lMlldHAPtl HI\Y"llll KWfKWAd, &O~YIO MHI\OCTYIO reene

MWI\AdKCKOH. G)~f 1"0CnOAC1'KO MH Adl\H H ,AdPll 3fMI\H

"k n01'KpllAHI\H ICMH Hd WYH MM&l1 CK"k

l' H MOHdC1'HPH XdHl'tll\, I" AI~f IC1' XPdM .GllK'AfHYAI np"kcK"k1'"kH 4HC. ' - &l\dI"OCI\OKIHHYH Kl\dA"'4HII,1 HdWfAl liol'OPOAHII f H.... 1'rH H np"k-

.., npHcHoA"K"kH MdpYH HX P

W1'HHHtl H AddHYf H MHI\OKdHYI W1' HX npHKHI\'ta 41'0 H ' , n dKOIO

YI M Ii MdlO1' 3d AddH)"f H MHI\OKd

H W1' HPOH dPHoKCKYH KOIKOAd, nMoKHHd 3d esae W1' HllWKdHH K -

4dC1', 41'0 Hd GHp"k1', s KOI\OC1' Gtl4dKCKWI\\tl, Cll MI\HHH Hoi p"k<1I, "k>1 G '"k HWH"kd 41'0 1'Od nM Cfl\O W1' HllWKdHH fC1' CK"k1'"kH I\\OHdC1'H HP 1'CKoMtl,

HOKCK"(H KWfKAA.2 W K PH npdKd Ktlm~Ho W1' lidP-

" u, l' 113dH nOC1'II\HHK.

T"kM ~ldAY, KdKO Ad IC1' HM H W1' 1"0CnoAC1'Kd MH npdKolO W1'HHHtl .

H I\\HI\OKdHYf H tlPHK, IJmoptlWfHHo Mtl Cll H AddHrf

Wdf1'. ' KllCfM AOxoAOM. H HH Ad CAl Hf tlMH-

IIHc tl filc, K'h 1\"k1'0 311M ,lnPHl\Hf

KA·

t focnoAHHll Kd3dl\.

Hw t'lMBdHAPtl KOfKOAd ern. p.>. t liopl\"kHtll\ <nHCdl\>.

MOldo~e~o I~l;~andr~ Iliia~ voievo~, din mila lui Dumnezeu, dornn al tarii HI· d a omnia mea am dat ~I am lntarit rugii noastre sfintei rnanastir] cu:~~~a~:n s; ~es,te ~ramul Intra~re: in biserica a preasfintei, c~ratei ~i preabine-

. apmeI noastre nascatoare de Dumnezeu i . ~

~arI;, ~reapta lor ~cina ~i danie ~i miluire din privilegiil: lo~u::r:: 1:c~ar~, ~I rm UIr.e de la MIron Barnovschi voievod, jumatate de sat din • am.e )art~a din sus, care este pe Siret, in tinutul Suceava cu mori la ri~~~~~m, .u UI, care acea jumatate de sat din p~' . ' . Ire:umparat ~ d 1 B '. ascaru este sfintei manastiri dreapta

ura e a arnovschi voievod,s de la Cazan postelnic.

-------

1 Omis In orig

2 •

• Satul a fost eumpiirat de Miron B "

lanastirii Hangul. arnovschi voievod de la Cazan postelnie ~i donat

8

Pentru aceea, sa-i fie ~i de la domnia mea dreapta ocina ~i danie ~i

miluire ~i uric, neclintit, ei, cu tot venitul. ~i altul sa nu se amestece.

Scris la Iasi, in anul 7140 <1632> aprilie 24. t Domnul a spus.

10 Alexandru voievod «m.p. >. t Borleanul <a scris»,

Arh. st. Iasi, CDXXVII/55.

Orig., hlrtie (31,4 x 19,8 em), pecete timbrata.

EDITII: Ghibanescu, Teodor Codrescu, V, p. 83- 84 (orig. slav ell trad.).

32

1632 (7140) aprilie 24, Iasi,

Alexandra Ilias voievod inuireste lui Lupul Prdjescul fost postelnic o ocina din satul Gaureni, cumpiiraui de la Toma, fiul Uritei.

t Ow t'lM!ldnAPtl HI\HtaW KOfKOAd, &O~YflO MHI\OCTYflO, 1"0CnOAdpll 3fMI\H MWI\AdKCKOH. (i)~f npYHAow"k np"kA H~HJdMH H np"kA KllCHI\\H HdWHI\\H I\\OI\AdKCKHMH &OI\"kPH, Kfl\HKHX H MdI\HX, TOMd, C"'Hll ~PH1'H, KHtlK lifHfH, np"kwHHtlK '&l1CKdH liIH'H, Sd fl"O AO&Pdd KMii\, HfKHI\\ HfnOHI::hKAfH, d HH npHCfI\OKdH <H>l npOAdl\ f~f~I'O npdKd W1'HHHtl H A "kAHHHtl H nl\fl\\fHHHII,HM fro, '&dCHI\YI litlHfH H CfC1'PHM fro, X .1- PH1'OHH H KHI\C'fI H XHI\01'·(f, C"'HOKf IJIf<jsdH litlHEH, 4f1'KPll1'dd 4dC1' CfI\O I'l1tlp"kHHH. Told npoAdl\ GM"kPHHtl HdWfMtl dtlntll\ np~fCKtll\ GHK nOC1'fI\HHHK 3d TPHAfc"k1' 1'dl\fPH 1\H4HIJHX, Sol 41'0 1'HX KHWf nHCdHH'(H nMMfHHHII,H TOMfH H WHH KllC1'dl\ c"k WCOGHHOIO Sol TOMd H npoAdl\ fAHHdd 4dC1' 3d W1'HHHtl 41'0 H.\\dl\ TOMd W1' CfI\O Aptll\fijlH.

HHO 1'0CnOACTKo MH, taKO~f tlKHA "kXM\ ;.> d HX AOGpdd KM"k 1'OKMf>K H HCnl\l1HHOIO SdnAd1'tl, d I\\H W1' HdC fijlf>Kf AdAOXOM H nOTKpllAHXOM Hoi GM"kPHHtl HdWfMtl KHWf nHcdHHoMtl, dtlntll\ I1Pll~fCKtll\ ~HK nOCTfI\HHHK, KdKO Ad fCT fI\\tl H W1' 1'0CnoAc1'Kd MH 1'dd 4f1'KPll1'dd 4 dCT WT CfI\O rlltlp"kHHH npdKd W1'HHHtl H KHKtlnl\fHHYf H SPHK H n01'Kpll>KAfHH'(f Cll K'hC"kM AOXOAoM, HfnOptlWfHHO HHKOI\H>Kf Hoi K"kKH. H HH All Cii\ Hf 0I(MHW4f1'.

01( Mc, Kll 1\"k1'O x3PM dnpHI\Yf KA. GddM 1"0CnOAHHll Kd3ddl\.

ftaHI'"k KfI\ 1\01"0*fT tl4H H HCKddX ern. p.», KPllC1''k <nIfCdI\>.

1 Omis In orig.

29

t 10 Alexandru IIiia~ voievod, din mila lui Dumnezeu, dornn al Firii Moldovei. lata au venit inaintea noastra ~i inaintea tuturor boierilor no~tri moldoveni, mari ~i mici, Toma, fiul Uritei, nepotul lui Benea, stranepotul lui Vascan Benea, de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit <~i >1 a vindut dreapta lui ocina ~i dedina ~i a verilor lui, Vasile Bunea ~i a surorilor lui, Haritona ~i Chilsie ~i Hilotie, fiii lui ~tefan Bunea, a patra parte din satul Gaureni. Aceea a vindut-o boierului nostru Lupul Prajescul fost postelnic pentru treizeci taleri numarati, pentru ca acei mai sus scrisi veri ai lui Toma ~i ei s-au sculat, deosebit de Toma ~i au vindut 0 parte de ocina pe care a avut-o Toma in satul Drule~ti.

Deci domnia mea, daca am vazut tocmeala de bunavoie ~i plata deplina, ~i noi de la noi inca am dat ~i am intarit boierului nostru mai sus seris Lupul Prajescul fost postelnic, ca sa-i fie lui ~i de la domnia mea aeea a patra parte din satul Gaureni dreapta ocina ~i cumparatura ~i uric ~i intarire, eu tot venitul, neclintit niciodata in veci. ~i altul sa nu se amestece.

La Iasi, in anul 7140 <1632> aprilie 24. Insu~i domnul a spus.

Ghianghea mare logofat a invatat ~i a iscalit <m. p.>. Cristea <a scris».

Arh. St. Roman, Doc. razlete, pachet 1/1. Orig., hlr tie (31 X 19,5 cm.), pecete aplicata.

o eopie slava eu trad., de Gheorghie Evloghie dascal, la Arh. St. Buc., Ms. nr. 818, f. 24 v. - 25.

BS

1632 (7140) aprilie 24, Ia~i.

Alexandru Ilias voievod intdre~te lui Iona~co Prdjesculo casti si partea de jos din satul H dsnd~eni, tinutul S uceaoa,

t Hw flMa,mAPv HI\'fIClUJ KOfKOAd, 1i0m'flO "'HMC1''fIO, roCnOAdp1>. 3fMI\H iRWI\AdKCKOH. (i)mf roCnOAC1'KO "'H Ad"" H n01'Rp1>.Ai'1\H fCMH CI\Ss'k HdUJfMS iwHdUJKO llp1>.mfCKS" Hd HX np.!R4 W1'HHHS H KHKSnl\fH'ff, fAH.! AOM H C1>. '1dC1' HHmH.!.! 1 Ornis In orig.

130

WT HcnHCoK sa nOTKp ... m-

~ WT KO"OCT ~S'IdKCKOH, C'" R,C npHxoA,

...... Cfi\O XVH HH;n 41orH"A KO'AOAA.

' _ .... q't e HA\&A WT anOVCH MH npARdA W1'HHHS H KHKSn"'HY.

A_II , .,' 'MS H WT rocno,a.C1'KA

' . .: .ftil '''AY AA ICT it AoyoAOM HlnopoUlIHO HHKOAHml HA K'kKhI.

' MY' H SpHK, C... K ... C M 1\ ,

• .. T.,...... np'k,a. CHM "HCTOM HdUlHM.

B ... ~,t1r HI SMifUlalT_ _

~--- ~ .• , K ... "itTO xspM "npH"Y' KA. ~_roenoAHH'" KIA'k".

r"ri ilIA "orO.'T S'IH H HCKddX ern. p.>. n .... T!i.lUlKO <nHCA">.

~ . .., d din mila lui Dumnezeu, domn al tarii

t 10 Alexandru lliiae vOle;Ot' . Intarit slugii noastre Ionasco Pra-

Moldovei. lata domnia mea am a ~1 am ~ i eu partea din jos din satul jescul dreapta lui ocina ~i cumparatura, 0 ea.~a l~ din ispisoe de Intarire ee a Ubnli~eni, din tinutul. Suee~va, eu tot vem u ,

avut de la Moisi Moghl~a ~Ole.vod. la domnia mea dreapta ocina ~i cumpaPentru aceea, Sa-l Iie ~1 de . I Ii tit niciodata in veei. ~i altul ratura ~i intli~ire ~i uric, eu tot vemtu , nee n 1

sli nu se amesteee inaintea aeestei ear~i. a noastre.

La la~i, hi anul 7140 <~632> aprilie 24.

Insusi domnul a poruncit, .,.

Ghianghea mare logofat a tnvatat ~l a iscalit cm.p, >. Patrasco < a scris >.

Arh. St. Iasl, CDXXVII/54.

Orlg., hlrtie (31,3 x 20 cm.), peccte ~Pl~c~ti'i. Arh. St. Buc., A. N., CCVII/3.

a trad. din 1792, de Gavril Coslovschi capitan, la

B4

1632 (7140) aprilie 24, Iasi.

'1 M iii s vornic ocin

Alexandra Ilias voievod tntareste lui G~vn. '", 0 ::a.

cumpdrate in satele Jucica, tinutul Cerndtui, $£ 'J .

7 - Documente c. 1016

31

K~"jl1o IIjl1o)K'CKl:lA KHCTWPHHK, no ,,.0 AOGjlOlO ROAIO, H'KHM H'nOHl:l)KA'H, " H' "'''~''.'"'''' RdH H npoA"" CRO',.O np4ROlO WTHHHl:l H AWAHHHl:l, CIAo Hd HM'k iKl:l'lKd, 'ITO l:l &0. l\OCT 'I'PH1otiU,CKOMl:l. T~4 fJPOA4A H4UUMl:l R'kjlHHOMl:l IiM'kjlHHl:l r 4RpHA.<UI> M1o,.YtcIlU AKOPHHK 34 'AH4 CTO l:l,.H nHH'kSH AOlipHH. H R10CTdA c'k HdUl' 1i00'kPHH, RHUle nHCdH, • r dRjlHAdUl AROPHHK H 3dnAdTHA HcnA10Hd THX RHUlf nHCdHHX nHH'kSH, P l:l"H, !nHH'kSH AOlijlHt( R10 jll:lKH dl:lnl:lA IIp1o)KfCKl:lA, WT njl'kA HdMH H WT np'kA IiM'kPH ,.ocnoACTRd MH.

H WT TOM, TH)Kf njlYHAf, np'kA H4."H, IhTjldUlKO H Iijl4TT ',.0 ••••• 1, Chilli IlHfjlAH, RHl:lIJ,H IIOAM'kHH, ndKH)Ke no HX AORjlOIO RMIO, HfKHM HfnOHl:l)KAIHH, d H, njlHClAOK4HH H njlOAAIUf CROHX njldROIO WTHHHl:l H A'kAHHlIl:l, 'ITO 1i1oAfT 'IdCT HM, WT CIAO O)KOK. TOd npOA""H KHUlf nHCdHHoMti, EM'kjlHHl:l ,.ocnOACTRd MH, rdRjlHAdW i1lI1oTYr.rUl AKOjlHHK, 3d MA 3AOTY fiHTHX. H K1oCTd" e'k r dKjlHl\dUl AROjlHHK H nl\dTHA THX KHUlf jlf'lfHH nHH'kSH, 'IfTHPf AIc'kT H 'IfTHjlf 3AOTH fiHTHX.

T'kM PdAY, TOf CIAo iKl:l'lKd, S RMOC,. 'IfjlH1ol:lU,CKOMl:l, H TOd 'IdCT Sd WTHHHl:l WT CfAO (X))KOK KdKO Ad fCT fMl:l H WT ,.ocnOACTKd MH njldKYH W,.HHHtJ H Kl:lnf)KHH H l:ljlHK H nOTK)l1o)KAfHYe, C10 K10CfM AOXOAOM. H HH Ad c'k HI l:lMHUld'T.

IIHC s Idc, R10 A'kTO )(3PM dnjlHAYf KA. t focnoAHH1o Kd3dA.

t rr.rH,.'k IUI\ AO"O~IT l:l'lH H c'k HCKddX <me p.>. t 1iOjJA'kHl:lA <nHC",,>.

t 10 AIexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn aI ~arii Moldovei. lata au venit, inaintea domniei meIe ~i inaintea tuturor boierilor nostni moldoveni, mari ~i mici, sluga no astra Lupul Prajescul, fiuI lui Nicoara Prajescul vistier, de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit ~i a vindut dreapta sa ocina ~i dedina, satul anume Jucica, care este in tinutul Cernauti, Aceea a vindut-o credinciosului nostru boier Gavrilas Matia§ vornic, pentru o sut~ de. ughi, ~b~ni bu~i. ~i s-a sculatboierul nostru mai sus scris, Gavrilas v~~n.lC, ~l. a platit dephn acei mai sus scrisi bani, 100 ughi, bani buni, in mnmle lui Lupul Prajescul, dinaintea noastra ~i dinaintea boieriIor domniei mele.

. yi l~. ac~ast~, de as~~e~ea a venit, inaintea noastra, Patrasco §i fratii

I~l. " , fUI Mierlei, nepotii lui PodoIeanu, iara§i de bunavoia lor, nesiliti de mme~i, nici asu~ri~i §i au vindut dreapta lor ocina §i dedina, care va fi partea lor, din satul Ojov. Aceea au vindut-o mai sus scrisului, boierului domniei mele~ Gavrilas Matiia§ vornic, pentru 44 zloti batu~i. ~i s-a scuIat Gavrilas vormc §i a platit acei sus zi§i bani, patruzeci ~i patru zloti batuti,

1 Loc alb in orig.

~2

Pentru aceea acel sat J ucica, in ~inutul Cernauti, §i acea parte de

l.' • a din satul Ojov ca sa-i fie §i de la domnia mea dreapta ocina §i cumpa-

_'o:nt a IIi uric §i Intarire, cu tot venitul. ~i altuI sa nu se amestece.

ra ur 't '1· 24

Scris la Iasi, in anul 7140 <1632> apnue .

t Domnul a spus.

t Ghianghea mare logofat am tnvatet §i m-am iscalit cm.p, >.

t Borleanul < a scris >.

Bib!. Acad., DXCI/34.

Orig., hirtie (31,5 x 19,7 cm.), pecete timbrata, eu Iegenda: t iw t1AI~.H4P1:! iATllIw IOIBOA, ~olKTIlO MHAOCTho, roCnOA49'h 31MAH MOAA4BCKOT.

Aceasta legenda se pastreaza pe toate pecetile mijlocii ale actelor emanate de la Alexandru Ilias voievod ~i nu vom mai repeta.

Cu 0 foto ibidem, Fotografii XXXII/55.

EDITII: ~eodor Codrescu, V, nr. 6, p. 83-84 (orig. slav cu trad.); Velichi, Doc.

Consianiinopol, p. 537-538 (orig. slav cu trad.).

85

1632 (7140) aprilie 25, Ia§i.

A lexandru Ilias voievod scuteste pe preoiii si diaconii din I asi de toate ddrile si slujbele.

Hese a XPHCTOC "HRd 1

iw i'll\ftldHAjl1o HI\YIiIUI KOfKOAd, 1i0)K'(flO MHI\OCTYflO, ,.ocnOAdjl1o 3fMI\H jDWI\AdKCKpH. (X))Kf ,.oenOACTKO MH IiAd,.onjlOH3KMHX'0M HdUlHM Iil\d,.HM npOH3KO· A' HY.M, WT K1oCfI'0 CjJ1oAU,4 HdUlf,.O H 1i0)KY ..... nOMow.YiYi, C1oTROPHTH CfIi'k ndM'kT, r.rKomE H npO'lYH ,.ocnOAdjlYE Emf njJ'kmAE HdC ,.ocnOACTKoKdUl'k H K1I. 3d Al:lWY. POAHTfI\EM HAUlHM H Ine'kM njldKOzAdKHHHM l:lnOKOIHHHM ,.ocnoAdjllM MMAdRCKHM H jldA'( 3AjldK'(d ,.oenoAcTKd Mhi H ,.ocnO)KAH ,.ocnoACTKd MH H 1i0,.0 AdHHHM njl'kR103AIOGAEHHHM C~HOKOM H 3d cndcIHYf Al:lUldM HdUlHM H AdlUf H nOMHAOUIUf H nOTKjl1oAHI\H ICMhI MM'IiHHKOl\\ HdUlHM, K1oe'kM IjleWM H AYr.rKOHHOM IihiRdr.rlJ.lHM l:l K1I.e'kX' U,jl1oKKdX' WT IdCKd,.o Tjl1o,.d H np'kIiHKdIOT K10 Toro Tjl1ord, AO KOA'k roenOAcTKO MH Iil:lAM\ )KHRH, .I WHH A4 HMdlO,. WT rocnOAcTKd MH CAOfiOAC,.KO <A4> 2 Hf pOGHTH HdM HH mdAHHOIO PdIiOTl:l, d HH "jldACKOf, HH)Kf ,\\I\HHCKOI, .I HH ,.jJVWKCKOI, d HK MHTjlonOAHToKl:l, .I HH nOAKOAH T'k,.Hl:lTH, d HH )KdAHHHX' dH,.1ojlYH,d HH KOHY HX' Ad e'k HI K1I.3Ml:lT 3d WAdK, HHml KOAH HX' 3d HHWHX' AIOAY 3d A4IiHAdX', H HH 3d Afe'kTHHl:l 3d n'lIA'

1 Tetragrarna,

2 Omis In orig.

33

HNt Sd KHHHO. T .4KO*A'PI H K1r" AOMdX' HX' GIS X'oT'kHYd HX' HHKTO*I A.f HMdtT'" rdsAOKdTH, HH*. GM'kjlHH, HH*' KSPT'kH, HH*' CA8*HTfI\, HHH*' HH KTO*' G8A 'ITO S.4 IaSHK GSA'T; .I HH K ... MHTponOAHTCKHX' nOAKOAdX' X'OAN'Mf HH*' AdH Ad HI AdA8T rocnOACTKS MH, HH*' MHTponOAHTS, ""*' AIc'kTHH8 S4 n'lMH H Sd KHHHO, HH*' HHHO HH'ITO*' WT APOGH'kHWHX' .4Hr'lt.pYH, nOH'*' rocnoACTKO MH npOCTHX'Mt HX', IaKO*' npOCTHNt HX' K'lt.CH rocnoAdpY. np'k*A' HdC GHK-:

WYH, W K'lt.c'kX' K ... W' nHCdHHHX' A.4HH H dHr'lt.pYH SdH,*, C~T WHH K'it. WP4W H AO qp'lt.KKclX' I' A' ICT np'kCTOA rQCnOAcTKYIa lltMAH Hdwm, M.wAAdKCKOH H CA8*dT K'It. qp'lt.KKdX' GO*YH, AII.'~II. H HOIp H 8MO;\'kIOT MH;\OCTHKdro lior.4 W npdKOC;\dKHHX' rocnoAdpY" W np'kcTdM'HHHX' H W *HKHX' H rocnOACTKSlalpYH 8,M;\'k cr, If K 1!.CfH npdKOC;\dKHHO' X'PHCTYdHCTKO H WHH H' HMdlOT APSro, CT'k*<iHY' HNt X'HTpOCT HAlt KSn'qcTKo, H'It. T'lt.KMO nHT<lIOT CHI <WT CK'kT>I.44 qp'lt.KOK.

Twre PdAY, nOAOGd'T IiIKO Ad HMd'T W<HH> nOMH;\OKdHY, H WGSHpdHY' H nOMOIp MH;\OCTHK'H WT K'lt.C'kX' rocnoAdpYI, IaKO*I H,""AH H Hdp'kAIHY' WT K'lt.c'kX' rocnoA4pY" 'ITO HX' Hsr8&HNt K'it. CHX' Pd8MHpHqH H WT 8;\OGH 'ITO nOCTpdAdNf WT ;\'kX'oM, '*' WT K ... C'kX' T ... H T'lt.KMO HMdNf Hdp'kA'HY' WT CHMH GANSH'kHWYH rocnOAdp,X', 61'0*' PdAH, rocnOAeTKO MH 8MH;\OeTHKHX'oM eHl, HdH n4'1'*' enaer- I HYd HdWlro PdAY, H C'lt.TROPHX'OM HM e'lt. HdWI HCTHHHYH NtCT.

T'kM*', H WHH A;\'It.*HH eST liord MOANTH R'It. qp'lt.KKdX' GO*YHX' K''1'P H 8TPO H n0A8AII.HII., no WGH'I.t1O qp'lt.KOKHOMS, W K'lt.c'kKOM X'j1HCTYIaHHOM H W r-eeneACTRd MH H rocno*AH roen,4,CTKd MH H W lioroAdpoRdHHHX' H.4M e ... HOR' H 0 ROIX' roCnOAeTK<l MH H W MHP'k R'lt.elH S,,",," HdWIH.

t] no HdWHM *HROT'k, KTO G'lt.AIT roCnoAdj1h. HdW'H s''"''", A'DW;\A.tKCKOH, .tip' G'lt.AIT WT A'kTIH H"WHX' HAN WT HHHoro POAd, 11'0 MH;\OCTH n.KH Ad ITRP'lt.AHT CHM [l\droMMhqlM HdW' MH;\OKdHYI, KOTOPd HMIOT WHH WT Aj11RHHHX' AII.HY. WT R'lt.c'kX' roenoA4pY" It H*' nOKSeHT CHI H4Wd 8CTj10lHY. pdSOj1HTH H WT AP'RH'kro HX' MHI\OKdHY' GHKWff H H ... H'k C'lt.lpff, TdKOK ... Ad GSA.T WT liord H.nop0Ip'N H Ad HMdiTII. AdTH WTK'kTII. Hd eTj1dWHoM C'lt.AHIp' X'j1HCTOK'kM. i1Ip'AN*' WHH, WTlI.qH, HI 1ij1'krAloT S nj1dKH;\8 CK'kTHM qjl'lt.KKdM H HI WTKjl'lt.8iYiT X'j1HCTYdHHOM liO*YH qp'lt.KKH, Hd Kd*AOM Kjl'kM.H' 8CTdKS, Ad GSA'T Hd NHX' K;\'k'I'KO eYIa, .tMHH.

ey,*. K ... W. nHCdHHOi K'lt.C' nOAKp'lt.AHX'OM H nOAnHedX'oM MdCHHOIO j1'1t.KOIO roenoAeTKd MH H nOKM'kX'oM NdW.MS K'kPHHOMS H nO'lHTIHHOMS GOA'kPHHS, ndHS HWHdWKO r'kHr'k KINtKOMS ;\wro.'TS, sdn''1dT;\'kTH HCTHHHOM nf'ldTOM HdWIM.

IIHe 01( McoX', K'it. I\'kTO ,,8j1M dnj1H;\HYI Ki. t edM rOCnOAHH"1l KM'kI\.

Hw ItAd~dHAPS KOIKOAd em, p.s. ......... 2 <nHCM>.

1 Loc rupt in orig.

2 Partea Inferloara a doeumentului, eu numele diacului, a tost taiata,

34

bus Hristos Nic,~ 1. '. d din mila lui Dumnezeu, domn al tarii

, 10 Alexandru I~Ila~ VOle, 0 b'inevoit eu bunavointa noastra, din toata

lata domma mea am ' ca si

, iut I lUI' Dumnezeu sa ne facem pomemre, "t

. ... . t a cu aJu oru' , til

..... a noas r, ~I d it [naintea no astra ~i intru pomenirea parmyl or

_"":1_1 • d m care au omm I " t

""..,_.uti .om d tcredincio~ilor raposati domni moldove,m ~I"pe~ ru

. ,I ad:~::~rme~:;i a doamnei domniei mele ~i a preaiubitll~r fn d~:~~

, ntru mintuirea sufletelor noastre, am dat ~I am, m ,

itide Dum~ezeu !tl P~I nostri tuturor preotilor si diaconilor care vietuiesc

. am lntarlt ruga orr or "t , ' A a A d domnia mea

~ bi ile din tirgul Iasi ~i traiesc in acest tirg, pm em

la toa~e 18~rlC 'sa aiba de la domnia mea slobozenie <sa>2 nu ne I~crez,e vom fi in vlata, ei , 'I moara nici la tirg nici mitropohtulUl,

. . nca nici la cetate, ruci a, , , I

~c~ 0 mu , u care nici alte angarii, nici caii lor sa nu se ia de 0 ac~

mCI podvoade sa n alti ' eni pentru dabile nici pentru desetina de stupr

, , b .. lor pentru yl oam " , ~

mCI OIl , An casele lor fara voia lor sa nu gazdUlasca pe

u de Yin De asemenea ~1 1 d '

s~ 'ni~i boier nici curtean, nici slujitor, nici pe altcineva, e orice ne;m

mm~~I'nici sa n~ umble in podvoadele Mitropoliei ~i nici ~are ~~ nu ea ~r fi ; i mele nici mitropolitului, nici desetina de stupi §i ,de Vl~, mci altceva n~=~edin a~gariile mai marunte, Iiindca domnia mea I-~m lerta~ precua:

'_ iertat toti domnii fosti inaintea noastra, de toate mal sus serisele do

l,au ar" pentru ca ei stnt in ora~ul §i la bisericile unde este sc~u~ul om~l, ~n!xr1!1!'noastre Moldova si slujesc in bisericile lui Dumnezeu Zl ~I noa pte

mel Vii " di ' .. d pantru

i roa a pe milostivul Dumnezeu pentru drept cre mClO§~1 omm,.

~, g " '" domnesc in tara aoeasta §l pentru mtreaga cei raposati ~1 pentru cei vn, car.e . v ~ , . ~ e te u sau

cre~tinatate dreptcredincioasa §I ei nu au. alt~ ~ agonisita sau m § § g

negot ci se hranesc numai < din >3 sfinta hiserica. .. ~ , ,

'De aceea se cuvine sa aiba ei miluire §i purtare de grlJa ,§1 aJut~.r

, ,,~ t . drese de la toti domnii,

milostiv de la toti domnn, dupa cum au avu §I. • ' de la

pe care le-au pierdut in aceste razmerite §i in rautatIle ce,!e-au l~dura~ a ro lesi iar din toate acelea mai au drese numai de la domnn ~ee§tl,a ml ai Pt-

't , 'I t.i it mal a es pen ru

piati. Pentru care lucru, domnia mea m-am mr os lVI, §I ~

mintuirea noastra, si le-arn faeut aceasta adevarata carte ~ n~a.stra, .

De aeeea, §i ei sint datori sa roage pe Dumnez~u, i~ bl,senClle lUI Dum:

i di t si la amiaza dupa obiceiul bieencesc, pentru totl

nezeu, seara Sl irmneata ,I' , t roo d~ iti

crestinii si pentru domnia mea §i doamna domniei mele §I pen ru III arUly~

't , "d " 1 'pentru pacea a toata

nona de Dumnezeu §1 pentru o§tenn ommei me e §l

tara no astra,

1 Tetragrama.

2 Omis in orig.

3 Loc rupt in orig,

35

Iar dupa viata noastra, cins va fi domn I ~ ..

va fi dintre copiii nostri sau din . It . a .t~rll noastre, Moldova, daca

acestor rugatori mil~irea noastr: neam, mIlostlv~rea .sa iara~i sa intareasca toji domnii. Iar cine se va ispiti s:estc~re ,0 au ~m zilele de demult, de la ce a fost din vechi si este ~i acu nIce mtocmlrea no astra ~i miluirea lor zeu ~i Sa aiM a da ~aspuns Ia c: ~~~ .~~ acel~ sa f~e n~iertat de Dumne- . parintii, nu se vor ingriji de pravila ~inte J e?at~ ~ ~UI Hnstos. Iar daca ei, nilor bisericile lui Dumnezeu du ~ , d .Iol~ biserici ~I nu vor deschide cre~ti-

1 b ' pa rm uia a tuturor v '1 ~.

or lestemul acesta, amino remun or, sa fIe asupra

Toate acestea mai sus scrise le-am int ~'. . ~. .

mtna a domniei mele si am 0 it " ant ~I Ie-am Iscaht cu propria

, p runCl credmclOsulu' . . ti I .

pan Ionaseo Gheanghea mare 10 ofat ~ 1 ~l CI~S ItU UI nostru boier,

adevarata. g , sa pecetlmasca cu pecetea noastra

Scris la. Iasi, in anul 7140 <1632> aprilie 25.

t Insu~l domnul a poruncit.

10 Alexandru voievod em. p. > •

• • • 1 <a scris >.

Bib!, Acad., CLXXXI/510 Orig., hlrtie (366 x 272

, ,em.), pecete aplicata, stricata.

EDITH: Teodor Codrescu, IV nr. 2 p 19-21 ( .

, ,. ong. slav cu trad.).

86

1632 (7140) aprilie 25.

Alexandru Ilias voievod intare~te l .

t t .u 'I UL Toader J ora pircaZab J' umd-

a e in satul Burldnesti,

lab

7140 <1632> april cis , 25.

Carte de Ia Alexandru Ilies v coie sv d ' t~' ~. .

pe jumatate de sat de Buria ti 0 '. in antura lui Todir J ora ptrcanes 1, in tmut Hotinului, ce au Iuat-o cu

1 Parte a inferioara a docum t I .

en u ui, cu numele diacului, a fost taiatil..

ttrtmbull de la Lupul Talpa comis pentru jumatate de sat de Hlivita 2, in ~ut Cernau~ului.

Academia de ~tiinte Sociale ~i Politice a Republicii Socialiste Romania, Insti-

tutul de istorie ~i arheologie "A. D Xenopolv-Iasi,

Copie dupa Ghibanescu, Ms. Sureie, VI, p. 546, Uf. 500. (transcriere dupil. rezumat dintr-un perilipsis de "scrisori pentru mosiile din tmutul Hotinului ce au aratat d-Iui banul Arghirie Cuza cu Iratil ~i neamur ile sale").

57

1632 (7140) aprilie 25.

Alexandru Ilias voievod inuireste lui Ciudin visternicel s.a. satul Ciripcatui, din tinutul Soroca.

Suret di pi un ispisoc strbasc de la domnul Alexandru Ilies voievod din anii 7140 <1632> aprilie 25, talmacit de polcovnic Pavel Direbet", om al sfintii mitropolii, prin cari s-au vazut scriind, ca au venit, inainte domnii sale ~i a tot sfatuI, Ciudin visternicel ~i cu fratii lui, Coiliciu ~i Burdugan ~i cu multi oameni buni, marturi ~i ostasi de frunte ~i s-au jaluit precum ca dresale ci Ii-au avut ei de la Iancul veda pe giumatate dintr-o parte de satu de Ciripcaucii 4, in tinutul Sorocii, li s-au pradat in vreme clnd Calga sultan cu Cantemir pa~a ~i cu multi me de tatara au trecut in Tara Lesasca.

Cari ace parte de ocina au fost cumparatura tatalui lor, lui Caraghioz, de la Ionasco, fratile lui Moschiciu biv ptrcalab, drept 250 zloti tatara~ti, cu cari bani acel Ionascu s-au rascumparat un ficior al sau din Tara Turceasca. lar dupa aceia, ace parte de ocina 0 au fost luat cu sila Chirita postelnic, in zilile lui Costandin voda, ~i apoi Ciudin visternicelu ~i cu fratii lui mai sus numiti au umblat ~i iar au rascumparat ace giumatate de parte de ocina de .la giupiniasa lui Chiri~a postelnic ~i de la nepotii lui, Costandin ~i Petrachi, ~i au dat un calu bun ~i 0 iapa i un bou ~i 20 oi.

1 Gresit, pentru "schimbul". 2 Gresit, pentru "Hlinita".

sin loc de "Debrit" sau .Debrtci". , Greslt, pentru "Ciripcauti".

37

~i domnii-sa, tncredintlndu-se d ~ a ..

intare~ti lui Ciudin vistiernicel ~i f t"} ~p~ m ~tun~~re . atlta oameni buni, ran or ui, ca sa Ie Iii driapta ocina, in veci.

Arh. St. Iasi, Condica K, nr. 373, p. 181-182. Rezumat din 1808.

38

1632 (7140) aprilie 28, Iasi.

Alexandru Ilias voievod intareste mdtuistirii Biseri .

din satul Fe!' hesti ricani a treia parte

d ,mg esti, ee se numeste Riizimesti tinutul P t

va de moarii si .. ddrui . , . una, eu

$L eu VU, aruLia de Istratie logofiit.

t Hw fJi\f~.:IHAP~ HI\Yraw KO'KOA.:I· •

MWI\AdKCKOH. G)m. 1'0CnO-C"'KO M ,Rom,flO MHAOCTlflO, 1'0cnOA.:Ip'h 3,MI\H

.....' H A.:II\H H nOTKp'hAHI\H f

MOH.:ICTHP Hm. HM'H~fT c"k r ". " CMt.J H.:IW.:I CK"kT.:I.:I MM,,'h,

u K.:IHHIH, HA,mf fCT X".:IM Ii

fiX np.:IK.:I WTHHH~ H Kt.'" .. I\.:II'0K'lpfHY. IioI'OpoAHU.'

n.",IIHO, WT HcnHCOK 3.:1 ~ Y

ilIOI'HA.:I.:I KOfKOAd, TjlfT.:I.:I '1.:1CT WT CfI\O If> •. KHK nMH f, 'ITO HM.:II\ WT MovCH

ilflpYH, ~ KMOCT IJ~THOIO '""''' fU.HllI'IfIpH, 'ITO CHI Ht.JH"k H.:ISHKd'T P'hSH, .. , v fCT H.:I f'jl~I\O IJ~THO

~HHOI'PdAY, 4.:1eT HHmHdd fm, 10 H C'h EP~A 3.:1 MI\HHH H C'h

~T ASPdWKO H WT C'~Tn.:l ,AP~~M KdPdMH3, 41'0 RHI\O KSnHI\ HCTPdT'(, I\WI'O<$.T

.. 1'0, u,OHU..:I Ct.JHOKf KdP M '

rHm, WT IiMOW H WT CfCTP f H' d HS, KH~U.H Q"SPIJH ilYfCK~I\ H

rHH H WT 1l.1\.:Ic"(, H WT A"Md 1'0, pOAYra H WT iH'hp'(ra H WT RPdT HX, KOCT.:IH-

" HTPdWKO H WT X'hjl1'd H

:04, KH~U.H KdPdMH3 H JJ ... ~n ,Ct.JHOK' HCTOP H Ct.JHOKf il~-

.. , .. 'hWKdH H WT C'CTP.:I 11'0 M ..

1H Kdjl.:l,\lH3 H THm. W'" A. ' dPIHI, Ct.JHOKI iH'hp'(IH, A'h-

, ~HMS Hd H WT AdM.:IC IU

'Hml KH~U.H CdP.:IMH3 H WT A"M" v KHHHd H WT IJ{I"PT a, A 'hlp" ~PC~I\,

Q HTpc, KH~K <!>P'~A H r

WT KOCTJKH, Ct.JHOK. Q"SJlIJH H WT HA"kHII ' WT I\HI'Op"k H WT 8p'M"(ra

SU.H Q"~PIJH ilHICK~I\ 3.:1 AK.:I CTO .:I, A 'hIpH P~mHl, K'hCf KH~U.H H njl"kw-

H A.:II\ H nOMHAOK.:I~ 1'0.:1 KHW. T.:IAljlH Cjl.RpIHlfHX· a nOTOM, HCTJl.:lTi'. 1\01'0<$11'

T"kM" nHC.:IHII.:I.:I CK"kT.:I.:I MOH.:ICTlljl C'h TOd wrHHH~

jl.:lAI, K.:IKO A.:I leT H WT 1'0CnOACTK •

fM 1'.:1.:1 TJlITd" 4.:1CT WT CIAO CPt .:I MH CK"kT"kH MWH.:ICTHP Ii,C,p.K.:I-

I~A 3.:1 MI\H!!H H C'h KHHOI'''.:I- '1' n U.HHI'fIpH, 'ITO CHI Ht.J1I"k HMIH~'T P'hSH<1IfIpYH, C'h .. ....., PdK.:I WTHHlfS H MHAOK "

" K'hc"kM AOXOAMI HfnOpSW<HH"'M .:IHIf H ~PHK H nOTKp'hmAfHHY',

, • v HHKOl\Hm. H.:I K"kKH T'

WTU.H MHHXH WT 1'0.:1 np"kA PI4'HH.:I CK"k • ~KMO A.:I R'hAIT A"'hmHH

1'.:1.:1 MOH.:ICTHP A.:I nOM"kHHT H.:I HfI'O K'h

:r,:I!I ..... IL ... ll ... tlH .. LOacYH H Ad H,".:IfT C'hTKOPHTH fMS ndM"kT WT I"OA AO I"OA, K .. KO c"k .".os"T no W&H'Id!O CK"kT"kH MOHdCTHp.

Toro p.tAH, KTO WT M.MIHHU.H ,1"0 K'hCXOIpIT P.:l30pHTY C'(1iI H.:IW' nOTKP'hac-

NMY' H '1"0 AO&PO MIlAOK.:IH11, Ad P.:ICXH1'"kT fl"O rH"kK &Oac1H H A.:I &'hA,T Hmp0Ip.H

..,... s ... e1EX' CK"kTHX' Hac. 110rS SrO,j,Hw"k.

IIpoTO*I H HH Ad CHI HI s MHWd,T •

Or Dlc, A"kTO xSPM dnpH"i" Kit.

t GdM rocnAHH'h KM"k".

Hw flA,l1dHAPS KO'KOAd ern. p.>. t KpcT"k A,dMHIiIH <nHCM>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al \arii Moldovei. lata domnia mea am dat ~i am intarit sfintei noastre rugi, manastirii care se numeste Beserecanii, unde este hramul Bunavestirea nascatoarei de Dumnezeu, dreapta lor ocinji ~i cumparatura, din ispisocul de oumparatura pe care l-a avut de la Moisi Moghila voievod, a treia parte din satul Fetinghie~ti, care acum se numeste Razime~tii, in \inutul Putna, care este pe girla Putnei ~i cu vad de mori ~i cu vii, partea de jos, pe care a staptnit-o Caramiz, ce a cumparat Istratie Iogolat de la Durasco ~i de la sora lui, Tonta fiii lui Caramiz, nepotii lui Giurgea Lieseul ~i de asemenea de la Balo~ ~i de la sora lui, Irodia ~i de la Mariia ~i de la fratele lor, Costantin ~i de la Vlasie ~i de la Dumitrasco ~i de la Harts, fiii lui Nistor ~i fiii lui Lucoci nepotii lui Caramiz ~i Patra~can ~i de la sora lui, Mariia, fiii Mariei, fiica lui Caramiz ~i de asemenea de la Simziana ~i de la Damaschina ~i de la Marta, fiica lui Ursul, tot nepo\ii lui Caramiz ~i de la Dumitru, nepotul lui Ursul ~i de la Gligorcea ~i de la Eremia ~i de la Costachi, fiii lui Giurgea ~i de la Ileana, fiica Rujei, to\i nepotii ~i stranepotii lui Giurgea Liescul, pentru doua sute taleri de argint. Iar dupa aceea, Istratie Iogofat a dat ~i a miluit

acea mai sus scrisa sfinta manastire eu acea ocina.

Pentru aceea, sa fie ~i de la domnia mea sfintei manastiri Beserecani

acea a treia parte din satul Fetinghe~ti, care acum se numeste Razime~tii, cu vad de mori ~i cu vii, dreapta ocina ~i miluire ~i uric ~i tntarire, eu tot venitul, neclintit niciodata in veci. Numai sa fie datori ~i parin\ii monahi de la ace a inainte zisa sfinta manastire sa-l pomeneasca pe ella dumnezeescul jertfelnic ~i sa aiha a-i face pomenire din an in an, cum se euvine, dupa

obiceiul sfintei manastiri.

39

Pentru aceea, care din rudele lui ar voi sa strice aceasta intarire a noastra §i buna miluire a lui, sa-l sfartme mini a lui Dumnezeu sisa fie neiertat

de toti sfintii care au placut lui Dumnezeu. '

Pentru aceea §i altul sa nu se amestece.

La Iasi, anul 7140 <1632> aprilie 28.

t Insusi domnul a poruncit.

10 Alexandru voievod <m.p. >.

t Cirstea Damiian <a scris >.

Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, xv /11.

Orig., hlrtie (30 x 21,5 cm.), pecete timbratii.

Cu 0 trad. din 1820 mai 10, de Ion Stamate pitar.

EDITH: Codrescu, Uricariul, V, p. 222-224 (trad. editorului).

8'

1632 (7140) aprilie 28, I~i.

Alexandru Ilias voievod tmputemiceste pe ciilugiirii de la manastirea N eamt sii-$i apere hotarul numit muntele N eamtul si poienile

de pe apa Bistriiei, ' ,

t Hw t1AIlldHAPS HI\Hr.1w KOIKOAd, &0~"f1O MHAOC'I'"fIO, 1'0CnOAdJ11>. 3.MI\H MMAdK:KOH. Dat-am cartea domniei mele rugatoriului nostru egumenului si a tot sabo~ul de la sveataa manastiro de la Neamtu spre-acea ca sa hie tari si puternici ni cartea domniei mele a tinea §i apara hotarul svintei manasti:i ce < se >1 ~hiia~a .mu~tele N~amtului §i poenile pre apa Bistretoi, §i pre de ~eia parte ~e Blstrltav §1 pre dmcoace, citu-i hotarul svintei manastiri pe de catra Sacul II pe de catra Ri§ca, sa n-aiba nime nici 0 treaba cu acele hotare nici sa r!n~dze fi~are in munte,. nici peste pre apa, nici sa cosasca fin i~ poeni, ara de §tIrea egumenulm §i a saborului.

lar pre cine vor afla vlnind sau cosind sau cu oile inblind pren munte ugatorii nostri calugarii sa hie volnici a-i prinde §i a-i certa §i a-i scoate len ~ot~rul svintei manastiri, cum a fost obiceriul de veac. ~i sa aiM a Ie lla 01 dm turme care Ie vor gasi inblind pre hotarul svintei manastiri, pen-

1 Omls In orig.

o

tru caci au aratat §i direse inai?tea d?mniei ~ele, ce-au avut pre acele hotare de la alti domni ce au fost. ~al ~e~al~te. vreme. .

I r pircalabi sa nu alba a-i mvalm pentru ce vor certa sau vor lua 01

in: vor gasi inblind pre locul lor, ce sa hie in paci, numai sa aiba egupre:1 si calugari treaba cu locul svintei manastiri ce mai sus scriem. ~i

men 't d .. 'I H

nime sa nu cutecize a tinea sau a opri preste cartea omnn me e. HdK HI

ItfIIIIII'I'f •

~ Dlc, K1>. A'k'l'O x3PM dnpHA"f. Kif. t GdM 1'0CnOAHH1>. KfI\'kA.

Hw t1AIlldHAPS KO'ROA ern, p.>. KHp"fIilK <nHCM>.

Arh. st. Buc., M-rea Neamt , CXXXI/17. Orig., hirtie (30,5 x 19,2 cm.), pecete aplicata. Cu 0 copie, ibidem, Ms. nr. 571, f. 10.

EDITH: Cretulescu, Hrisoaue Neatni ~i Secu, p. 56-57 (orig.).

40

1632 (7140) aprilie 29, Iasi.

Alexandru Ilias voievod tnuireste miiniistirii Agapia saiul Childesti, pe Moldova, fost domnesc, ascultiitor de ocolul tirgului Roman si diiruit mdndstirii de Petru voievod.

t Hw t1AfKlldHAP1>. HI\HIiIW KO,ROAd, &0~"ff1O MHAOC'I'"f'IO, 1'0cnoAdp1>. 31MAH MWAAdKCKOH. U)~I 1'0CnOAC'I'KO MH Adl\H H nO'l'Kp1>.A"f1\H ICMH MMI&HHLI,H HdWHM, 'I'SMIHHOM H K1>.CIMS C1>.liOP W'l' CR'k'l'dd MOHdC'I'HP 30K.M"fr.1 t1l'dn"fd, HAf~1 EC'I' X'PdM CK'k'l'dI'O dPX'ddHrfM lllHX'dHM H rdKp"fHM H npo'!"fH liECnA1>.'I'HHX' CHA, EAHHO CfI\O Hd HM'k KHAAElp"fH, Hd MMAOK'k, 4'1'0 '1'0'1' CfI\O &HAO npdK HdWIl 1'0CnOAdpCKO, npHcAtlwHO K1>. WKM 'I'P1>.1' POMdHCKOfl\S, KO'l'Op"fH CfI\O AM H MHAOKdA CR'k'l'OH MOHdC'I'HP W'l' CdMdl'O nOKOHHHdro IIf'l'pd KOEKOAd, C1>. REI\HKOI3 KA'k'l'KdMH.

RHO MMEliHHLI,H HdWH KdASl'lPH IlpE~' HMdl\H H 'I''k~liO C1>. MdHOAE C'I'dP liHK np1>.K1>.M1i PdA"f CEI'O CEAO, nOHE~E liHA AdA 6PEM"f13 KOEKOAd A\dHOAER liHK n1>.pK1>.MIi.

HHO np'kMEHSRWE H'kKOI\HKdd KP'k.\\'k AO AIlHH PdASM KOIKOA"f, AOHAE~E np"fHAow'k K1>.CH IPMOHdX'H W'I' CK'k'l'dd MOHdC'I'HP t1l'dn"f1il H npHHECHAH CKOH SPHK H HcnHCWK W'I'

41

~'kTonollHKWdro II'TPd KO'KOAd, 3d ;\MH'(, H MHAOKdHY'. HHO Cll;\H1\H CJA WHH TOr M CK. 30CTdI\H MOI\IGHHqH HdWH KdASr,pH Hd M < dH>OI\, nllpK1lruIGSA, KdKO M 'CT 01' np'kA P'lIfHHO' CfI\O ndKH)Kf CK'kT'kH MOHdCTHP t1rdnYra.

T'kM PdAY, KdKO M 'CT H WT rocnOACTKd MH CK'kT'kH MOHdCTHP TOT CMO, I HM'k R'HAA,IpYH, Hd MOAAoK'k, npdKd WTHHHS H SPHK H nOTKpll)KA.H·(" Cll KllC'kM IHXOAWM, HfnOKOA'kGHMS HHKOI\H)K' Hd K'kKH. H HH Ad Clil H' SMHWd'T.

~ mc, A'kTO x3pM dnpHAY' Ke.

t GdM rocno;\HHll Kd3dd.

Hw t1AflldH;\jlS KO'KQAd em. p.>. t RPCT'k <nHCdA>.

t ~o AI~xandru. Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii ol~ov.eI: lata do~ma mea am dat ~i am intarit rugatorilor nostri, egume- 11m ~I I~tr~gulm sob or de la sfinta manastire numita Agapia, unde este amul sfintilor arhangheli Mihail ~i Gavril ~i a celorlalte puteri fara trup l sat, anu~e Childestii, ~e Mo.ldova, care sat a fost al nostru drept dom~ ~c,~ a~c~ltat~r de. o~olul ttrgului Roman, care sat a fost dat ~i miluit sfintei anastm de msusi raposatul Petru voievod, cu mare blestem.

Deci rugatorii nostri calugari inca au avut pira cu Manole batrinul st ptrcalab pentru acest sat, pentru ca l-a dat Eremia voievod lui Manole st ptrcalab.

Deci ~ tre~~t oarecare vreme pin a in zilele lui Radul voievod, pina l.d ~u venit toti ierornonahii de la sfinta manastire Agapia ~i au adus uricul Isp~socul lor. de danie ~i miluire de la sflntraposatul Petru voievod. Deci .u~ judecat er ~ atu.nci ~i tot au ramas rugatorii nostri calugari pe Manole 'calab, ca sa fie acel inainte spus sat iarasi al sfintei manastir]

apia. '

Pent.ru a~~ea, sa fie ~i de la domnia mea sfintei manastiri acel sat, u~e. ChI:~e~tll, pe Moldova, dreaptii. ocina ~i uric ~i lntarire, cu tot venitul, ilintit niciodata in veci. :;;i altul sa nu se amestece.

La Iasi, anul 7140 <1632> aprilie 29. t Insusi domnul a spus.

10 Alexandru voievod <m.p. >. t Cirstea <a scris s.

Arh. st. Buc., Msrea Agapia, XIV /10.

Orig., hlrtie (30,3 x 19,8 cm.), pecete timbrata,

Cu 0 trad. din 1835 martie 28, de Chiriac ieromonahul.

1632 (7140) aprilie 29, Iasl,

Alexandru Ilias voievod intiire~te lui I onasco Priijescul din Stolniceni robii siii tigani.

t Hw t1A'lldHAPS HAHI3W KW'KWM, GO)KYIO MHAOCTYIO, rocnoMP" 3'MAH MWA,l,dKCKOIO. G»)K' roenOACTKd M ... AddH H nOTKpll;\HAH 'CM'" CASSH rocnO;\CTKd MItJ RWIUWKO Dp...m.CKSA WT GTOAHHllkHH, .ro npdKHX XMonH qHrdHH liTO WH HMdA[H] WT npHKHAY' H WT SPHK 3d A'kAHHHS H 3d KSn')KHO H nOTK~,.)KA'HY' WT t1A,lldHAPS KOIKO;\H it WT D'TPd KOfKO;\H H WT 8pHMYra MorHAd KO,KWM H WT PdASA KO'KW;\H H WT HHWH np'k;\HHX H CTdPHX rocnOMPll, Hd HM'k Hd ~HMl4p'k qHrdH C,. )KHHd 'roH n. A'kTH HX DHTHKd H J\SMHTPS H 'G.dCHAY' H HHKOAdlO H UdHd H t1rdXYI3 H rOHKd H TdKO)KA' HWHdWKO qHrdH, C,..Hll lI.HMSPH, Cll )KHHd ,ro,t1HH,e"(ra H A'kTH HX, rdKpHA H ••• H 1 H XdHqSA qHrdH C,. )KHHd CH, TO*dHd, A"lpd UHMSPH, Cll A'kTH HX, rdKpHA H rjlHroc"i' H KdA*d qHrdH Cll )KIHd Iro H Cll A'kTH HX, HWH H IJI'.dH H POMdH H POBdHM H TH)Kf G)AOKYI3, CICTPd R dA*H, Cll A'kTH IH, iII'Kitll'k H Hd3dpl.tl H G)IUKd qHrdH C,. )KIHd ere, ,n,.p"ira H Cll A'kTH HX ¢WKW'k H rdKpHA H rpHropT. H AllHSql4A H KdTPHHd H DllHT'k qHrdH, GjldT (i)HdKd, C,. )K'Hd H Cll A'kTH HX, iIIdKd H rpHropTf qHrdH Cll )K'Hd ere, TSAOCYI3 H A'kTH HX, HdCTdCYX. H t1rd*YJA H flSHKd H tll,.pYHKd H ••• 1 H TOdAIP XdllKO qHrdH Cll )KfHd tre, HdCTdCYI3 H A'kTH

HX ...... ).

HHo, T'kM PdAT, KHA'kKW' rocnOACTKO M .... fro npdKHX npHKHAYI H nOTKpll)KA'HY' WT TOl\Hq rocnOAdp,.. KHWf nHCdHH, rocnO;\C1'KO M,.. 'IPI)K' AdAWXOM H nOTKp,.;\HXWM, CHM I\HC1'o.\\ HdWHM, CASS'k HdWHMS KHW' nHCdHWA\S, RWHdWKO IIpll)K,cKSA, I3KO M .CT 'Ml4 H WT rOCnOAC1'Kd M,.. MHY' H n01'Kpll)KA'HY' Hd K,.CH CHX esesre npdKHX qHXddHH. fiH Ad CJA Hf SMHWd'1' HHKOAH)Kf Hd K'kKH.

IIHC S Mc, Kll A,.1'O x3pM .tl kCUJ,d dnpHAT, Ke. t CdA\ rocnoAHH" KM1M.

t rraHr'k KM Aoro*,1' SlIH H HCKddX ern. p. >. <tE.0>2p<A'kHSA>2 <nHCdA>.

1 Loc alb In orig.

2 Documentul este talat in partea de [os,

43

t 10 Alexandru Iliia~ voievod . din mi .

Moldovei. lata domnia mea a d t '. ,Ila . lUI Dumnezeu, domn al tarii

P v' m a ~I am lntarit slug" d "

raJescul din Stolniceni drept"' lui hi f.i II ommei mele, Iona~co

· di ' yll UI ro I tIgam pe care' di

~I m uric de mo~tenire ~i de cum v Vt ~ " 'v • r-a avut m privilegii

· d para ura ~I mtarIre de la Al d

~I e la Petru voievod si dIE " ex an ru voievod

. ' e a remlla Moghil . d'

voievo.] ~i de la a1ti de "'. a voievo ~I de la Radul

. ,mal mamte ~I batrini d .

tIgan Cu femeia lui ~i cu copiii 1 Piti . . .omm, anume, pe Timurea

Tor, I rca SI Durnit . V '1' .

ana ~i Agahiia si Goica si d ,ru ~I aSI re ~I Nicolai ~i

f· ' ., e asemenea Ionasco tig fi 1 lui .

emma lui Anesiia si '" 1 ." an, lU UI Tlmurea cu

· ' , ., copm or, Gavril ~i 1 . H . '

lUI, Tofana fiica lui Tim .... " ~I antu] tIgan cu femeia

. '. ,urea, cu copin lor, Gavril si G' '. .

cu femeia lUI ~i cu cop iii lor I . '.:! • ' ngorre ~I Calfa tIgan

Od " , on ~l '1tefan ~I Roma . R ..

ochiia, sora lui Calfa c .... n ~I oxanda SI Iara~i

f ' u copm m, Mechicea ~i N a . . 0 '

emeia lui Maria si cu ... 1 . zarIa ~I naca tigan cu

, ., copm or, Foc~a ~I Gavril . G .

Catrina ~i Pin tea tigan, fratele lui 0 rr ~I .rIgorie ~i Danutul ~i

. G . I naca, cu femela ~I ... 1

~I ngorie tigan cu femeia lui T d .. . '" cu copm or, Maca

~i Guica ~i Mariica si 1 T 'd u oSI~a ~I. copui lor, Nastasiia ~i Agafiia

., "', oa er Hacico t f'

copiii lor " .1. igan cu erneia lui, Nastasiia ~i

Deci, pentru aceea, vazlnd domnia me . .

:Ie la atitia domni mai su " d . a dreptele lUI prIvilegii ~i intariri

s SCrI~I, omnia mea Inc v d .

:u aceasta carte a noastra 1 .. a am at ~I am intarit

. , s Ugll noastre mai sus . I '

a-I fie ~i de la domnia mea d '. . SCrIse, ona~co Prajescul, ca

. ame ~I Intarire pent t ti .

igani. Altul sa nu se arne t . . ru 0 ,I acesti ai sai drepti

. . s ece mClOdata in veci.

Scm la Ia~I, in anul 7140 <1632> luna

t I aprilie 29.

nsu~i domnul a poruncit.

t Ghinaghea mare logofat a invatat ~i a iscalit

<t Bo >2rdeanuh 2<a scris >. <m.p. >.

Arh. st. Ia~i, CDXXVII/53.

Orig., hlrtie (30 3 x 20 5 )

, , em., peeete timbrata.

o trad la Bibl. Acad., MCLXXI/4.

~ Loc alb In orig.

Documentul este til.iat In partea de .

JOs.

42

1632 (7140) aprilie 29, Iasi.

Marii boieri mdrturisesc ca nepoiii si strdnepotii lui Dimitrie $i ai Vasilcdi au oindut lui Gheorghe Hosea vistiernic ocina lor din satul Hldpesti, pe Prut, tinutul Ltipusna, cu loc de moarii, de [ina; $i girla de peste.

t c, 0VGO M11I, rt.lHr"k KfAHK'iH 1\01'0" ... H 'hlnS" KMHK'iH AKOPNHK AMII"kH 3'M"" H E:S~G'h KMHKTH AKOPIIHK roplI"kH 3fM"H H IOjldUlKO IidUlO1"h rt ... MdIl H np'hK'hMG CSIIdKCKOH II dSnS" GHKUlfH KMHK'iH AKOPIIHK H mO"Adll KM C ... MIIHK H ll'h ... pdUlKO IidUlO ... 'h "01'0,1'" H ASl\\H ... os IiSXSUI "'Pf ... 'iH 1\01'0"... H TOMd GHK nOC""""HK H IWPAdKH KHC ... "kPIIHK H dSnS" I1P'h~fCKS" GHK nee ... MHHK II 2KOPd AKOPIIHK r"o ... If'kH H P'h"''hMndll AKOjlllllK H ASMH"'jldUlKO rlSKd AKOPHHK H .YHjl'hSq'h AKOP"HK H T'hlldC'i1 AKOPHHK H iWII'hUlKSq'h PScS" AKOjlllHK r"o ... II"kH H MIIOSH GM"kjlH H KOHIIH njl"kAH'iH w ... AKOjl roCnOAHH'h IIdUl MHI\OC.... IIHUI,M H CK"kAH ... "'C ... KSHM e'h eHM "HC ... OM IIdUlHM KdKO njl'iHAoUl"k, njl"kA IIdMH, IiHAK4, A'hlJld rY,wpr'it, BIISKd rdKjlH" H COjlH H i'l1I"'HM'i~ H ndKH~1 njl'hKOKM"kllqo HX, IIHCKSA, C'h Gjld'" '1'0, (} ... p4 ... SA H CfC"'jld 11'0, iKHt.lIIKd H i'lHHqd H Ii'hMlI\ H I(Hr4HKd, C"hI"OK' rdKjlH", KIISqH rHWjlr'if H i'lH"'H,\\H~KH H (}OjlH H "'H~f njl'hKOKM"kHqo HX, <l>jl'hCHHd, AOIfKA (}OjlH, KIISKd rHWjlr'il H rdKjlH"OKH H i'lH ... HMHIOKH [H COjlH] H "'H~f njl'hKO HX' KM"kllqH ll'hPdCKd njlIS ... "kcd, AOIfKd i'lH"'HM'i~, KIISKd rHwprlKH H rdKjlH"OKH H (}OpH H ndKH~1 n,,"kMfHHqH HX', IIdKM H PScS" H G.dPKdjlH H IJII,'hIl'iI, C"hIIIOKI ASMH ... PS IiSS'h H ndKH~1 rYWjlr'if, C"hIII'h TOAoc'iH H r""rOjl'if, C"hIH'h i'lHr"'HIIH H ~jlcS", e11l1l'h Mdp'iHqH, K'heH KHSqH H njl"kwHSqH ASMH"'jlOKH H G.4eH"KH, no HX' AOGpOf KM"k, IIIKHM 1I1n0IlS~AIIIIIH, d IIH npHCH"OK4I1H H njlOAd"H HX' njldKdd W ... IIHIIS H A"kAIIHHS, W ... HX' njldK'tH npHKIM'it.lX', 1f' ... Kjl'h ... .!d IfdC ... W ... eMO X"'hnfIJ.lH, 114 jl"kq"k I1jlS ... "k, 1f ... 0 S seaee ... d'hnSUlIIOH, e'h M"kC ... O sa M"IIIH H C'h rjl'hMM jlHGHOH H C'h C"kHO~d"'MH H C'h Kte npHxoA. To ... njlOA4KAA Gjl4 ... 114U1fMS, rHwpr'if POUlKd KHC ... "kjlIlHK, jldA'i nt ... Afe"k ... "'d"'P CP'RP'hIlHX'.

Hae MH, KHA "kKUlH HX' AORPOf KM"k "'OKMf~ H Hen"'hIlO 3dnAd ... S, w np"kA

IIdMH, 41 Mit C'h ... KOjlHX'0MS W IIdC Gjld ... HdUl KHUI nHCdIlIlOMll, rHWjlr'if POUJKd KHC "kPHHK,

eTIeI p'hKOnHedll'il 1141 ... 041 IfI Kfjl ... dd Ifde W... CMO X"'hntIJ.lH, .1M R'3 nMOKHIIS CMO

1f ... 0 IC ... X'hRHt.lKOKH, t.lKO Ad C'h ... KOjlH COGH H Hdp"kAfll'il w... roenOAHH'h IIdUJ MH-

"OC"'H.

..5

SHA'''.

llHC S. Mc, Il~ A1c,.o xijiMAnj)tfAY' Ke. t llNeAr A~, «I>olfk SpHKAp.

I1B rlilHr1c KIA AEro.,,. m. p. ilSnSA 8:'A to_ ern. p.>.

I1s IWH4WK~ KS"'K.1\ KIA AKOPHHK m. p.

I1s dSn$A kttll "fA AKOPHHK H np~K~K XO,.HHCKYH ern. p.>. ll~,.p.tIUKO G.tWO"~ AwroljU,. em. p.>.

ASMH"p$ liaX'Sw Awroc$,,. ern, p.>.

HOHAWKO P~"OM<ndH> 1 AKOPHHK ern, p.>.

HWHAWKO PSct4A nNCAA em. p.>.

I1s T~lUcY, AKOPHNK HCKAA em. p.>.

I1s At!MH,."AWKO r,t!KA AKOPHHK ern, p.>.

t Adica noi, Ghianghea mare logofat ~i Lupul mare vornic de Tara de Jos ~i Cujba mare vornic de Tara de Sus ~i Iurasco Basota hatman ~i plrcalab de Suceava ~i Lupul fost mare vornic ~i Soldan mare stolnic ~i Patrasco Basota logofat ~i Dumitru Buhus logofat al treilea ~i Toma fost postelnic si Iordachi vistiernic si Lupul Prajescul fost postelnic si Jora vornic de gloata §i Ratampan vornic §i Dumitrasco Gheuca vornic ~i Mirauta vornic ~i Tanase vornic ~i Iona§cuta Rusul vornic de gloata §i multi boieri ~i osteni de frunte de Ia curtea milostivirii noastre domnul. Scriem §i marturisim cu aceasta carte a noastra cum au venit, inaintea noastra, Bilca, fiica lui Ghiorghie, nepoata lui Gavril §i a Sorei §i a Antimiei ~i iara~i varul lor, Piscul, cu fratele lui, Stratul §i sora lui, J iianca, §i Anuta ~i Balaia ~i Tiganca, fiii lui Gavril, nepotii lui Gheorghie §i ai Antimiei ~i ai Sorei §i de asemenea vara lor, Frasina, fiica Sorei, nepoata lui Ghiorghie §i a lui Gavril §i a Antimiei [§i a Sorei] §i de asemenea vara lor, Parasca preoteasa, fiica Antimiei, nepoata lui Ghiorghie ~i a lui Gavril §i a Sorei §i iara§i rudele lor, Pavel §i Rusul §i Varvara ~i ~tefania, fiii lui Dumitru Buza ~i iara§i Ghiorghie, fiul Todosiei ~i Gligorie, fiul <\nghelinei §i Ursul, fiul Mariitei, toti nepotii §i stranepotii lui Dumitru §i a Vasilcai, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti §i au vlndut dreapta or ocina §i dedina, din dreptele lor privilegii, a patra parte din satul Hlapesti, ie riul Prut, ce este in tinutul Lapusnei, cu loc de mori ~i cu girla cu peste Ii cu finete §i cu tot venitul. Aceea au vtndut-o fratelui nostru, Ghiorghie Ro§ca vistiernic, pentru cincizeci taleri de argint.

1 Loc rupt in orig.

6

. . azind tocmeala lor de bnnavoie §i plata deplina, dinaintea

Deci ~Ol, ~acut de Ia noi fratelui nostru mai sus scris, Ghiorghie Ro§c~

noastra, nOI am x • pentru acea a patra parte din satul Hlapesti,

. ti . c aceasti:l scrlsoare d 1 '1

'VIS erm , d t te a lui Habiac ca sa-si faca si drese e a rm os-

Insl fara jumatate e sa ce es ",

t· ... rea <sa> 1 domnul nostru. . ~l't ~

1,.&&", di t~ am pus pecet,ile noastre §i am isca u, sa

. ~i pentru mai mare cre mta,

se ¢e. T 29

Scris la Iasi, in anul 7140 <1632> apn ie .

. t Am scris eu, Focea uricar.

Eu Ghianghea mare logofat m.p.

Lupul mare vornic on.p. >. .

Eu Ionasco Cujba mare vormc rn.p.

Eu Lupul fost mare vornic §i pircalab de Hotin cm.p.>.

Patra§co Basota logofat cm.p. >.

Dumitru Buhus logolat «m.p.>.

Iona§co Ratom<pan>2 vornic «m.p.>.

Ionasco Rusul am scris cm.p. >.

Eu Tanasie vornic am iscalit m.p.

Eu Dumitrasco Gheuca vornic crn.p. >.

Arh. st. Buc., !\I-rea Neamt , CIII/12.

Orig., hlrtie (31,7 X 20,2 cm.), sase peceti aplicate. Pe foaia a doua, inceputul aceluiasi document.

Cu 0 trad. din sec. al XIX-lea.

43

1632 (7140) aprilie 29, Iasi.

Dumitru Staviir vornic de gloaui s.a. miirturisesc cii Tudora, f~ic~ lui Gavril fost staroste si rudele ei au vindut ocina lor din satul Vacaresti, lLngii S iret, lui C dzaca ctirruiras,

Gf t!RW MH, PW,.t!nAH, ,\til\\H,.pt! C"dK~1l AKWPHHK rAO,.HYH H H1cHIOA KHK AKWPHHK H 6HdKf KdPd dPMAUJ H K1o.pc,.e t!PflKdPIOA H KWC,.dH,.HH1o. IiORfH A~taKt! H

. ~. ~ t . sim eu aceasta serisoare

KHpYtaKt! AHtaKt! H t1nwC,.OA AHtaKt!, scriemu §I mar UrI . .

a no astra ca au venit innainte noastra Tudora, fata lUI Gavrll ee au Iostti

1 Omis in orig.

e Loc rupt in orig.

8 - Documente c. 1016

47

starosts ~i nepotii ei, V articu ~i sora lui, Gaftona, ficiorii lui Burnar diiacu ~i a Medelenii, asijdere fata lui Gavril ce-au fost staroste, toti nepotii ~i stranepotii giupinesai Dancioas ~i a Cirstei lui Burla, de a lor bunavoa, de nime nevoiti, nici asupriti ~i au vtndut a lor drapta ocena ~i mosie, din drese ce au avut stramosii lor ~i din ispisocii de pira ce au avut moasa lor, giupt, neasa Dencioae ~i Cirste BurIa de la Aronu voda, 0 aparatura in hotarul satului Vacare~tilor, de catra Siretiu, cu locuri de prisaci ~i cu fin ate ~i cu padure ~i cu tot venitul, cit sa va alege parte lor, ce iaste in tinutul' Putnii. Aceia au vindut-o priiatenului nostru Cazacului camara~ului drept doi boi ~i dot vaci. ~i ne-au platit deplin. ~i au dat intru minile dumisale ~i ispisocul cel de pira ce au avutii de la Aronii voda.

Deci noi inca am facut aceasta marturie a noastra, sa hie de credinta

dumisale Cazaeului camara~ului ptna i~i va face ~i dresa domnesti.

~i pentru credinta ne-amu pus pecetile §i am iscalit, ca sa sa stio. IIHc t{ litc, I\"kTO x3pM dnpHI\ K9.

At{MHTpt{ AROPHHK'h.

KweTdHAHH AHr.lKt{ HCKdl\.

HfHlO1\ AROPHHK'h.

6HdKf RdPd dPMdUJ.

rInwcTOA AHr.lKt{ HCKdl\.

<KjlCTW> 1 t{PHKdP HCKdl\.

Arh. st. Buc., Ms. nr. 572, f. 26. Copie.

44

1632 (7140) aprilie 29, Iasl.

Schiauca si Mar~a, nepoatele lui Sion, oind a sasea parte din satul CO$~ti, pe Racova, lui Ionasco Cosescu.

t Gf t{GO MH, IDKYdwKd H CfCTPd fH, MdPTd, A 'hIJlH rI\HI'Op, RHSU,H GHWN, lHUJfM H cR"kAHTfI\CTRSfM C'h CHM HdUJHM 8dnHC KdKO MH, no HdUJIM AOGpOH ROA"k, IIKHM HlnOHtlmAIHH, 41 HH npHCHI\OKdHH H njloAdl\H ICMH HdUJIM npdRdd WTHHHtI H

1 Omis In copie.

~8

H RlfKSnI\IH)'1 R'hc"k lJdCT WTIlU,' HdUl, r I\HI'OP, UlICTdd lJdCT WT RIC CfI\O

A1rAHHHH, ••

41 P dKOK'k T dd npOAdl\H fCMH SfU, NdUlfM IWHdUlKO KOUJICKSI\, 841 TPH

KOUJIIJIH, H •

• c"kT H ner 81\OU.H CpIGP'hN)'X", WT nOA"k H WT I\'kc H WT U,dPHHS H WT RIC

A Ad npoAdI\H ICMH WT njl'kA OWHdUJKO rIKPdM GHK AKOPHHK H rdKpHI\ MHPKd

npHX"OA, Tv

AROPHHK H KHKOUJ UJITp"P H IiMAORlflJ A )'r.lK H GfI\ERICTPS WT r'hHIIJIH H 413

~4'k SpHKdp.

T"kM $lelA)', KdKO Ad ICT IMS njldKd WTHHHS H A"kAHHHS TOd UJECTdd lJdCT WT efl\~ KOUJIIJIH, HM H lJdAOM HX". 0 Ad C'hTROPHT COGH H Hdp"kAfH'(1 I'ocnOAP)1'hCKHX". •

H HdH GMUJI R"kpO, MH K'hCHX" TOM KNUJI nHCdNH nOCTdRHX"OM HdUJ nflJdTf H

P'hKO

nOAnHcdH1I, Ad CD. 8HdIT.

IIHc S litc, K'h I\"kTO x3PM 4InpHl\1I rdRpHI\ MHPKd em. p.>.

OWH cf>OlJ'k SjlHKdP CdM nHC.

rIs EOI\AOKHlJ em. p.>.

OWNdUJKO UJITjldp em. p.s,

K9, R'h AOM lidCHI\)'1 CTpfI\dP.

t Adeca noi, Schiaoca §i sora ei, Marta, fiicele lui GIigor, nepoatele lui Sion, scriem ~i marturisim cu acest zapis al nostru precum noi, de bunavoia noastra, nesilite de nimeni, nici asuprite am vlndut a noastra dreapta ocina §i dedina ~i cumparatura, toata partea tatalui nostru Gligor, a §asea parte din tot satul Cosesti, pe Racova. Aceea am vindut-o unchiului nostru Ionasco Cosescul, pentru treizeci §i cinci zloti de argint, din clmp ~i din padure §i din tarina ~i din tot venitul. Aceea am vindut-o dinaintea lui Ionasco Avram fost vornic ~i Gavril Mirca vornic ~i Chicos setrar §i Boldovici diac §i Selevestru din Ganest.i ~i Focea uricar.

Pentru aceea, sa-i fie dreapta ocina ~i dedina acea a sasea parte din satul Cosesti lui §i copiilor lui. ~i sa-~i Iaca §i drese domnesti,

Si pentru mai mare credinta, noi toti aici mai sus scrisi am pus pecetile

noastre ~i semnaturile, sa se §tie.

Scris la Iasi, in anul 7140 <1632> aprilie 29, in casa lui Vasilie strelar. Gavril Mirca <m.p.>.

Ion Focea uricar tnsusi a scris. Eu Boldovici em. p.>.

Ionasco setrar <m.p. >.

Bib!. Acad., MDLXXVj6.

Orig., hlrtie (33 x 20,5 cm.), 0 pecete aplicata.

49

1632 (7140) aprilie 30, Ia§i.

Alezandru Ilias voievod inuireste mandstirii Secul satele Siibiioani ~i Berindeesti, tinutul Roman, [oste domnesti, asculuitoare de ocolul tirgului Roman.

t Hw i'I.uadHAP1I. HMtl4lw KO'KOAd, Go~110 MHAOC1'1,1O, rocnOAdp1I. 3,AWt MWAAdKCKOH. (X)~, rOCnOAC1'KO MH Adi\H H nOHOKHMt H n01'Kp1I.AHAH ICMH MM'I>HHKOM HdWHM, KddSrfjlOM W1' CK'k1'dd MOHdC1'HP ~1I.KSA, HAI~I 'C1' X'PdM '1HC1'HdrO f CMKHHdro npopOKd H np'kAH1'H'Id KP'C1'H1'M'k XPHC1'OKd, IWdHHd H '1HC1'Hdl'O 11'0 ic'kKHOK'H11, Hd H'kKHX' C'AOKI SrdpcKH, HM'HIM ~IGOI4IH1KH H fi'PHHAUijJ1H, '11'0 IS ~OAOC1' POMdHCKOMS, '11'0 1''kX' np'kA P''1'HHHX' CMOK' GHM HdWHX' npdKH rocnoAdpcKHX' f npHCASWHHH K1I. WKM 1'p1l.r POMdHCKOH, W1' Hdp'kA'H1, H HcnHCOKH '11'0 HAidAH W1' ~pIMYI4I KO'KOAd H W1' P.tASA KOIKOAd H W1' ,"oveH KO'KOAd, 3d MHAOKdH1, H 3d ~Kp'knAfH1'.

H1I. WGd'lH H rOCnOAC1'KO MH SMHAOC1'HKHX' CRI H AdAOX'OM H nOMHAOKdX'OM :dKO Ad IC1' H W1' roCnOAC1'Kd MH cK'k1''kH MOHdC1'HP KHWI nHCdHHd 1''kX' AK'k CMO_ .1, npdKd W1'HHHS H A'kAHHHS H SjlHK H n01'Kjl1l.~A'H1f, C1I. K1I.c'kM AoX'oAoM. H HN \d CRI HI SMHWdlO1'.

01{ Mc, A'k1'O x3jlM dnjlHAYI A. t ~dM rocnOAHH1I. Kd3dA.

Hw i'lA,adHAPS KOfKOAd ern, p.>. t Kpc1''k AdM(I4IH <nHCdA >.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui D umnez€u dcmn al tari r1old~ve!. l~t~ domnia mea am dat ~i am innoit ~i am int;rit rugatorilor .O~t~l, .calu?arIlor de la sfinta manastire Sacul, unde este hramul cinstitului ~ slavitului prooroc ~i inainte mergator, botezator al lui Hristos loan si a ~nstitei ~ui taieri, niste sate unguresti, anume Seboianii ~i Beri~dee~tii: ce tnt in tinutul Romanului, care acele inainte spuse sate au fost ale noastre ~epte do~ne.~ti ~i. ascu~ta.toare de ocolul tirgului Roman, din drese ~i ispi-

~ce de ~IllIUlre ~l mtarlre ce au avut de la Eremiia voievod si de la Radul

oievod ~l de la Moisi voievod. ~

Deci ~i domnia mea m-am milostivit ~i am dat ~i am miluit ca sa fie . d la domnia mea sfintei manastiri mai sus scrisa acele dona sate, dreapta

:Cin~ ~i dedina ~i uric ~i tntarir«, cu .t~t venitul. ~i altul sa nu se amestece.

La Iasi, anul 7140 <1632> aprilie 30. t Insusi domnul a spus.

10 Alexandru voievod cm.p. >. t Cirstea Damiian <a scris>.

Arh. st. Buc., M-rea Neamt, CXLII/20.

Orig., hlrtie (31,1 x 19,8 em.), peeete ttmbrata.

Cu 0 trad. din 1804 iunle 30, de polcovnieul Pavel Debrici de la Mitropolie.

46

1632 (7140) aprilie 30, Ia§i.

Alexandra Ilias voievod intare~te mdnastirii Secul satele Rusciori ~i Jidesti, din iinuiul. Neami, cu loe de mori ~i de helestee, daruite de riiposatul Damian si jupineasa lui, N astasia.

t Hw i'lA,adHAjJ1I. HA·(I4IW KOIKOAd, Go~1f10 MIfAOC1'111O, I'OCnOAdp1l. 31MN1 ,"WAMCKOH. (X)~, rOCnOAC1'KO MH GMI'OnpOH3KOi\HX', HdWYHM IiMI'HM npOH3KOi\IH1IM, W1' K1I.CII4I HdW'14I ASWII4I H W1' fiord nOMOI1l,"(R1, 1'0CnOAC1'KO MH AdAOX'OM H n01'Kp1l.AHX'OM MOAtliHHKOM HdWHM, II'SMIHS H K1I.C'MS C1I.GOpIS W1' CK'k1'dd MOHdCTHP ~1I.KISA, HA'~' 'C1' X'PdM '1HC1'HdrO H CMKHHdl'O npOjlOKd np'kAHrH'Id H Kjl1l.C1'H1'M'k 1'0CnOAHH'k, iWdHHd H '1HC1'Hdl'O ISc'kKHOK'H1" Hx" njldK"fH W1'HHHH H A'kAHHHH, W1' HX' npddH H nH1'OM1H Hdp'kA'HYf, '11'0 WHH HMdAH W1' HHHHx" np'kAHHHX" rocnOAdpHX" H W1' CdAid- 1'0 rOCnOAC1'Kd MM, CMOKI Hd HM'k PISW40p·fH H iKIfAfijJ·fH, '11'0 IS KMOC1' HHMfIJ,CKOMS, C1I. M'kC1'O sa MAHHH H 3d C1'dKH, '11'0 1''kX" KNW' nHCdHHHX" CMOK' AdKdW'k HX' nOKOHHHHK A 1I.M1141H H KH'kI'HH'k '1'0, HdC1'dC·(I4I, K1I. 3dASWf HX" H POAH1'IMH HX".

T'kM jldA1, Ad leT HM H W1' rOCnOAC1'Kd MH npdKd W1'HHHH H A'kAHHHH, C1I.

811.,'kM AOX"OAOM, HlnOp;)WIHHO nlfKOi\HiKf Hd K'kKH. H HN Ad CRI III !SAtHWd,.,..

~ Mc, A'k1' x3pM dnpHA"(1 1\.

t ~dM rocnOAHH1I. Kd3dA.

t Hw flAlf!dHAjJIS KOIKOft,d ern. p.>. t KPCT'k AdM"(r.m <nHcdA>.

51

t 10 Alexandru Iliias voievod di '1 I'

Moldovei. lata domnia mea am hi' I~ mi a Ul Du~neze~, ~omn al tarii

sufletul nostru ~i cu ajutor de la D nevOIt cUda no.astra bunavointa, din tot

it ~'. umnezeu, omnia mea am dat si am lnta-

~ac:~g:~~~0:8t:o~;~m:1u:~;t~!~~uii ~!a SI~~it8~:~r;~0~;0!a ,Sfi~t;' manasyre

~l botezator al domnului I . . " ' mam e mergator

dedine, din dreptele ~i P;OP;i:~ i~r ad~:~;tI~:I ~~i a~ai~ri,. ~rertele !or oci~i ~i inainte ~i de Ia insa~i domnia mea sa' u ~I .. e . a ~ltl dornni de in tinutu! Neamt cu Ioc de m .'. dtel~ an~me Husciorii ~1 JIde~tii, ce sint Ie-au dat raposatul Dami ~n ~1 e .lazun, care acele mai sus scrise sate

nuan 81 cneaghma lui N astasi t

lor ~i a parintilor lor.' ,asIa, pen ru pomenirea

. Pentru aceea, sa Ie fie ~i de Ia domnia mea dre te ocini si .

venitul, neclintit niciodata in veci. Si altul sa~ nu p , dedme, cu tot

L I 'I se amestece.

a asi, anul 7140 <1632> aprilie 30

t Insu~i domnul a spus. .

10 Alexandru voievod <m.p. >.

t Cirstea Damiian < a scris >.

Arh. St. Bue., M-rea Neamt, 111/14.

Orig., hlrtie (31,3 x 20,4 crn.), peeete ttmbrata

Cu 0 trad. din 1843 Iulie 4, de Hrisanth ieromon a. . ..

reeentil.. ah, 0 copie slava ~l 0 tradueere

47

l632 (7140) apriIie 30, Ia§i.

A Zexandru !lias voievod ~ t" " " . "

. ' in areste manasttrii S ecul satul Vitui: .

r: N eami, din sus de Tirgu N eami, eu mori in apa N eamt:Z:~i

,. eu povarne. '

MOIlACTHP "dSHILUMYIiI C"hKl:lI\, HA!~f 'CT, X'PdM 4HCTHdro H CA4KHHdro njlOJlOKd H npt'AHTHCU Kjl"hCTHTfI\t' XPHCTOKd, iWHHdd H 4HCTHdro fro l:lct'KHOKfHHY', HX' njldKOIO W'I'fIINl:l H At'AHHHHl:l WT HX' nJldKd[KdJro l:ljlHK, 'ITO HMt'AH sa AddHH)"f H nOMHI\OKdHT. WT nOKOHHHdro GHM'WHd KOfKOM H HCnHCOdlj, 3d nOTKjl~A'HHYf WT HHHX' rocOOMpHX' njlt'~AI HdC SHKUJHX', CIAO Hd HMt' 1i"hH"hTOjlYH, l:l KMOCT HHM'LI,CKOMl:l, Hoi TO~' pt'LI,t' , no KhJUJ' Tjl"hrd HHM'LI,CKdrO H C'h. MAHHH K"h KOAn\ HHMILI,CKoro H C"h

~UPH' H C"h K"hct'KHMH X'0TdjldMH n-e,

Tt'M jldAY, KdKO Ad ICT H WT rocnoACTKd MH KhJUJ. nHCdHHt'H CKt'1"t'H MOllAeTHjl npdKd W1"HHHl:l H At'AHHHl:l, C"h K"hct'M A0X'0AoM. H HH Ad Cn\ HE SMHWd"'T.

~ Idc, K"h "'k1"O xSpM dnjlHAY. A. t GdM rOCnOAHH"h KMt'A.

Hw flI\ISdHAPl:l KO'KOAd ern, p.s. t KPCTt' AdMYIiIH<nHcdA>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata domnia mea am hinevoit cu bunavointa noastra ~i am dat ~i am Intarit rugatorilor nostri, egumenului ~i intregului soh or de la sfinta manastire ce se cheama Sacul, unde este hramul cinstitului ~i slavitului prooroc §i inainte mergator, botezatorul lui Hristos, loan ~i a cinstitei lui taieri, dreapta lor ocina §i dedina din dreptullor uric ce I-au avut de danie ~i miluire de la raposatul Simeon voievod ~i ispisoace de intarire de la alti domni ce au fost inainte de noi, satul anume Vinatorii, in tinutul Neamtului, pe acelasi riu, mai sus de Tirgul Neamt ~i cu mori in apa Neamtului si cu povarne ~i eu toate hotarele lui.

Pentru aceea, sa fie ~i de la domnia mea mai sus scrisei manastiri dreapta

ocina ~i de dina, cu tot venitul. ~i altul sa nu se amestece.

La Iasi, in anul 7140 <1632> aprilie 30. t Insu§i domnul a poruncit.

10 Alexandru voievod cm.p, >. t Cirstea Damiian <a scris s.

Arh. SL Bue., M-rea Neamt , CXL/11.

Orig., hirtie (31,4 x 20,4 em.), peeete timbratil., eil.zutil..

Cu 0 trad. din 1804 iunie 26, de poleovnieul Pavel Debriei de la MitropoJie.

53

48

1632 (7140) aprilie 30, Ia§i.

Alexandru Ilias voievod intdreste mdndstirii Secul hotarul dinspre mdndstirea Agapia, dupd un uric de la Ieremia Movilii voievod.

t Hw !l",adHAP~ H"Ylilw KOIKOAd, GOiK"'1O MH"oCT1fIO, I'OCnOAdjla 3IM"H MW"MKCKOH. A""" ICMH CfC "HCT I'OCnOACTKd MH MMIGHHKOM HdWHM, fl'~MfHS H RaCfMS CaGOjlS WT CKtTdd MondCTHp SOKfMdd GaKS", HAliKl ICT XPdM '1HCTHdl'O H CddKHHdl'O npopOKd nptA"'TH'Id, KpaCTHTMt I'OCnOAHHt, HWdHHd, Hd TOM WHH Ad C~T MOI.I,HHH H CH"HHH HC CHM ,,"CTOM I'OCnMCTKd MH AjlaiKdTH H WGOpOHHTI SCH XOTdP CKtrtH MOHdCTHP CIK~" WT Ka d!"an'(IiIHHH, KdKO nOKtAdfT HM Ka ~PHK 'ITO HMdlOT WT 6PIM'(13 KOIKOAd H KdKO Ad"" HHWHX 1"'0CnOAdpH H KdKO AjlaiKddH AO HaINt H WT n;\dHHH~ H WT nOTOI.I,H H WT nMtHH H WT KaCtX CTOjlOHH, Ca KfC npHxoA. H WT CMt Hd nptA Ad HMdfT ApaiKdTY H HH Ad CH\ Hf SMHWd'T.

Ol( lIfc, "tTO x3PM dnpH"'(' ~. t GdM 1"'0CnOAHHa Kd3dd".

Hw !l",adHAjl~ KO'KMd ern. p.>. t KPCTt AdMYIiIH <nHCd">.

t 10 Alexandru Ilias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii rv,toldovei. Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorilor nostri, egumenului ~l la tot soborul de la sfinta manastire numita Secul, unde este hramul cinstitului ~i slavitului prooroc ~i inainte mergator, hotezator a1 domnului, loan, )a ei sa fie tari ~i puternici cu aceasta carte a domniei mele sa stapineasca 1i sa apere tot hotarul sfintei manastiri Secul dinspre agapieni, cum li se lrata in uricul ce au de la Eremiia voievod si cum Ie-au dat alti domni si .um au stapinit pin a acum, ~i din munte ~i din plraie ~i din poieni ~i din toate )artile, cu tot venitul. ~i de acum inainte sa staplneasca ~i altul sa nu se unestece,

La Iasi, anul 7140 < 1632> aprilie 30. t rn~u~i domnul a spus.

10 Alexandru voievod <m.p. >. t Cirstea Damiian <a scris».

Arh. st. Buc., M-rea Neamt , CXXX/27. Orig., hirtie (30,8 X 20 cm.), pecete aplicatii. Cu doua trad. din sec. al XIX-lea.

4

49

1632 (7140) aprilie 30, Ia§i.

Alexandru Ilias voievod tnuireste miiniisti~ii ~ecul niste poieni din ocolul Tirgului N eami, daruite de I eremia vOLevod.

t Hw t1",BdHAP~ IL\Ylilw KOfKOAd, GOiK'(flO MH"oCTYIIO, I'OCnOAdpa 3'MAH

A H ICMH CIC ,,"CT 1"'0CnOACTKd MH MMfGHHKOM HdWHM K""~"'jlOM

IlWAA"KCKOH. ""

WT CRtT"" MOHdCTHjl GaKS", Hd TO WHH Ad C~T MOIJ,HHH H CH,,"H HC CHM "HCTOM

tKHX' nOAtHH CKtTtH MOHdCTHP, 'ITO

I'OcnoACTKd MH AjlaiKdTY H WGOjlOHHHTf H f

sHAH 3d wKO" Tpal"' HHMIIJ,CKOH H ICT HM npdKd .Ad,,"HYI H MH"OKdH"f WT 6jl,M'(1iI

~~ Y

RHo Ad ,CT HM H WT I'OCnOACTKd M:i npdKd WTHHH~ H nOTKjlaiKAIH f, Hfno-

jl~WH"H HHKO,,"iKf Hd KtKH, nOHfiKf H"\dIOT "HCT Sd WCTd'T wr PdAS" KOfKOAd, KdKO 1"'1''''' ct "HI.I,OM Ca M'I}.I'IdHlIH WT Tpal"' HtMIJ,~ H SOCTdfT Hd HHX'. npOTOiK

H HH HHHKTO Ad ct Hf ~MHWdIT.

~ lIfc, Ka "tTO x3PM dnpH"YI :\. t GdM 1"'0CnOAHHa KMt".

Hw il",adHAjl~ KOfKOAd < m. p. >. t KjlCTt AdM'(IiIH <nHC"">.

t 10 Alexandru Iliia~ voievod, din mila lui Dumne~eu, dom~ :1 ta~i~ Moldovei. Am dat aoeasta carte a domniei mele rugatorIlor nostri calugari de la sfinta manastire Sacul, ca ei sa fie tari ~i pu~er~ici cu .ace~sta ~ c:rt~ ~ domniei me Ie sa stapineasca ~i sa apere niste pOlem ale. sfl~tel. ~anastm, ce au fost de ocolul Tirgului Nsamt ~i le slnt dreapta dame ~l miluire de la

Eremiia voievod. . .

Deci sa le fie si de la domnia mea dreapta ocina ~i intarire, neclmtlt

niciodata in veci, pentru ca au carte de ramas de la Radul voievod, cum s-au plrit de fata cu ttrgovetii din Tirgu Nsamt ~i i-au ramas. Pentru aceea, altul

nimeni sa nu se amestece.

La Iasi in anul 7140 <1632> aprilie 30.

, ,

t Insusi domnul a poruncit. 10 Alexandru voievod cm.p. >. t Cirstea Damiian <a scris >.

Arh. st. Buc., Mvrea Neamt, LIII/6.

Orig., htrtie (31,3 X 20,4 cm.), pecete aplicata. Cu 0 trad. din sec. al XIX-lea.

55

5.

1632 (7140) aprilie 30.

Alexandru Ilia$ voievod A v

rul Tirgului Frumos. tntareste mdnastirii Seeul un loe din hota

sia

7140 <1632> aprilie 30.

Ispisoe slrbescu de la domnu Al d

G ecsan ru

uge-, eu eopie lui2•

11ie~ voievod pentru mo-

Arh .. St. Bue., M-rea Neamt , XXXVI/48 (

Mentiune. nr. 23).

51

l632 (7140) aprilie 30, Ia~i.

Alexandru Ilias voievod intdreste truiruistirii Seeul niste robi t; .

, r"gam.

1 D·

mtr-un rezumat de Ia A

nu~ea un Ioc din hotarul Ttr ului rho St. Bue. (Ms. ~r. 628, f. 560 v.) rezulta ea ..

aririle domnestl din 1631 ia~u . F:umos aflat In staptnirea rn-ril Secul (ef d "Guge

_ ibidem, 11/21 _). arie - Arh. St. Bue., M-rea Ncamt, Il/19':':_ ie ie~mplu,

a eu eopi I ... ~ 4 mal

.. a Ul , adaugat ulterior de altli mtna.

~. ,Toro "dAY, Ad leT HM npdKH XOI\OnH IJ,Hr.utHH H SPHK H nOTKp ... mA'HHYI, H'-

~ HM, HHKOAHm', H HH Ad CIA HI SMHWdIT. ¥ DIe, A"kTO "iPM dnpHAY' A.

t GdM roenoAHH... KdSddI\.

Hw t'lA.a.tHAPS KO.KOAd ern, p.>. t KpeT"k ~dMMYIiIH <nHedA>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata domnia mea am dat §i am tntarit rugatorilor nostri, egumenului ,i la tot soborul de la sfinta manastire numita Sacul, unde este hramul Taierea cinstitului cap al sfintului §i slavitului prooroc ~i inainte mergator ,i hotesator al Domnului, loan, dreptii lor robi tigani, anume: Stoic a ~i fiul lui, Radul ,i cu femeia lui §i cu copiii lor §i Necula cu femeia §i cu copiii ~i Stani,or eu femeia §i eu copiii §i Stan Robul cu femeia §i cu copiii §i Dumitru cu femeia §i eu eopiii §i Prahila eu femeia §i cu copiii ~i Radul cu femeia §i eu eopiii ,i Novae eu femeia §i eu copiii ~i Petrea cu femeia §i cu copiii.

Pentru aeeea, sa le fie drepti robi tigani §i uric §i tntarire, neclintit, lor,

nieiodata. ~i altul sa nu se amestece.

La Iasi, anul 7140 <1632> aprilie 30. t Insusi domnul a spus.

10 Alexandru voievod cm.p, >. t Cirstea Dammiian <a scris>.

Arh. St. Bue., M-rea Neamt, CXXXII/i0.

Orig., htrtie (30,5 x 20 cm.), peeete tlmbrata.

52

1632 (7140) mai 1, Ia~i.

Alexandru Ilias voievod inuireste lui Ionasco de Zmeiani s.a. piir(i dintr-o moard si dintr-un helesteu, pe apa Smilei, dup« judecata aouui cu Albul s.a.

t 10 Alexandru Ilias voevoda, b co sjieiu milost.ci seiu, g<os>podar Zemli Moldavscoi. Adeca au pirit de fata, innaintea domniei meale, slugile noastre, I~na~co de Zmeiani ~i Ursul ~i Dumitrasco, feciorullui Buciumas ~i alte sementIl a lor, pre Albul ~i pre Dragan §i pre Efrim §i pre Toader ~i pre alti razeasi

57

a lor, ziclnd innaintea domniei meale cum le-au astupat 0 moara de in apa Smilei, ce au ei giumatate de apa cu Humanii, iara giumatate de apa ali""'ffi cu Zmeianii i cu dlnsii ~i lor Ii sa vine a patra parte ~i acmu ei le-au astupat moara, lnsi vor sa tie ~i ei giumatate ~i nu Ii sa vine.

Pentru care lucru, au aratat inaintea domniei meale slugile noastre, Ursul <~i> 1 Ionasco ~i alte sementii a lor ispisoace de pira de la Eremia voevoda ~i de la fiiul sau, Costantin voevoda ~i de la Barnovschi voevoda, cum i-au ramas ca sa aiba a tine ei trei parti de in moara ~i de in helesteu ; cind se va vina pestele sa fie cu stirea tuturor ~i sa-I tnparta frate~te, <sa> 1 ia ei trei pesti ~i ceilalti unul, iara cine va vlna tntr-ascunsu sa fie dator portei 12 boi. Pentru acela lucru, nici Albul cu sementtile sale n-au putut pir<a> 1 tntr-alt chip, ci au spus adevarat ca n-au treaha, ci au treaba numai cu a patra parte de in tot venitul ~i cit au pirit fara de isprava ~i au aratat innaintea domniei meale alta plra.

Deci Ionasco ~i Ursu ~i alte sementii a lor s-au indereptat de innaintea domniei meale, iara Albul cu sementiile <sale> 1 au ramas de innaintea domniei m eale ~i de toata leagea tarii ca sa tie a patra parte cum mai sus scriem Derept acea sa nu sa mai pirasca aiasta pira nici dinloara in veaci. Inac ne budet.

U las, leat 7140 <1632> mai 1. Saam gospodina veleal. cCtrstea Damiian» 2.

Dupa Antonovtci, Doc. blrladene, III, p. 56-57. Original.

ALTE EDITII: Iorga, SI. ~i doc., XVI, p. 186, nr. 19. (rezurnat Cll data "mai 30")

53

<Cca. 1632 mai 3>.

Andrei si [ratele sau, Vasile, {iii lui Mihul, s.a. oitui lui Dumitrascu stolnicul un razor din satul Fitinghesti, cu loc de vie fji pomet, si o seliste.

Alti1 zapis a lui Andreiu s-a Irate-sau Vasili, feciori Mihului ~i Gurguianu ~i Cozma ~i DragaJina soru-sa ~i Nastasie zet Dumitru, precum de a lor voe au vindut un razor in frunte din sat din Fetinghesti, despre girla, lui

1 lntregit de editor.

2 I ntregit dupa Iorga, St. $i doc., XVI, p. 186.

58

itra cu stolnicul, drept 25 de lei, cu locu de vie, c~ poma~ §~ cu sa~i~te ~i c~

Dum . §. Putni ina in hotarul Milcovului, ca sa-l fie mosie in veer,

tot vellltul, din apa u nu p

Fara valetu.

Pop a H uianu iscal.

Arh, St. Buc., Ms. nr. 572, f. 81 v. (nr. 5). Rezumat din condica manastirii Rachitoasa.

d dl 1632 mai 3 care da anul pentru toate actele ce urmeaza.

Datat dupa oc. In ,

54

<Cea. 1632 mal 3 >.

Turcul fji [nuii sdi vind lui Dumitrascu, fiul lui Lupul fest sptitar un razor din satul Fitinghefjti, cu »atri: de sat.

Altu zapis al Turcului din Fitinghe~ti ~i Hlut ~i Vilcea i. N ~culai ~i To~der, feciorii Turcului, precum au vindutu un razoru ~e mosie "' frunte din Fitinghe~ti, din apa Putnii pina in hotarul Milcov~IUI, cu vatr~ de satu.

Acestu razor I-au vlndut lui Dumitrascu, Ieciorul LupulUI ce au fostu

spateru, dreptu optu zloti, ca sa-i fie mosie in veci.

Arh. St. Buc., Ms. nr. 572, f. 81 v, (nr. 6).

Rezumat din condica m-rii Rachitoasa. _

Datat dupa doc. din 1632 mai 3 care da anul pentru toate actele ce urrneaza.

55

<Cca. 1632 mai 3>.

d 1 . Dumit stolnic trei rdzoare

Giurgiu, Mihiiilii fji Lupul vin u~ umt rascu

din satul Fiiinghesti, tinuiul Putna.

Alti1 zapis a lui Giurgiu ~i a lui Mihaila ~i Lupul cum ~u vind~t 3.razoar.e in frunte, cu totu venitul, din apa Putnii pin a in hotarul ~IlcovulUI, lUI Dumitrascu stolnicul, la satu la Fetinghe~ti, la tinutul Putnn.

Eromonah Paisie. Eromonah Efrim.

Arh. St. Buc., Ms. nr. 572, f. 81 (nr. 3). Rezumat din condica m-rti Rachitoasa.

Datat dupa doc. din 1632 mai 3 care da anul pentru toate actele ce urmeazil.

59

56

1632 (7140) mai 3.

L~pul =. mare vornic de r ara de J os vinde lui Dumitra$cu stolntc trei vn in satul Fuinghesti, pe care Ze-a luat pentru 0 moarte de om de la Oprea din acelasi sat.

. Un. zapis a Lup~lui .b~v vel dvornicu Dolnii Zemli precum au vindutu

lUI. D~mltra~cu st~lmc, ficiorul Lupului ce-au fostil spatar din Nicore~ti trei vn in Putna, III satu in .~itinghe~ti, care vii Ie-au fostu luat pentru o moar.te de om~ de la Oprea, fl~lOr~IIUI Stroe din Fitinghe~ti. ~i i-au vindut

stolnicul Dumitrason drept doi cal buni ca sa-i fie . i .

7140 <1632> mai 3. ' mosie n veci.

Lupul biv vel vornicu i pircalabu Hotinschii.

Arh. St. Buc., Ms. nr. 572, f. 81 (nr. 1). Rezumat din condica m-rii Rlichitoasa.

57

1632 (7140) mai 4, Iasl,

A.lex~ndru Ilias voievod scrie pircdlabilor, soltuzilor si pirgarilor din tirgul Roman sd lase in pace satul T dmdseni al nuindstirii

Galata. .

t Hw fI",ilHAPS H"YIiIUI KO'KOAd, &0)1(110 MH"OCT11O, roocnoAdp.... 3'M"H HW"AdKCKOH. IIHUI'M rocnoAcTKO MH C"SrdM HdUlHM n"'"

,. .. K"h.M&HM WT Tp .... r POMdH

I ~MTS~OM H np~rdPHM WT TdM. Deaca vet vedea cartea domnii mele, iar

~~l . ca ~ v ave~ a lasa foarte in pace satul Tama~enii, ce iaste a svintei mana-

m a. a~at~l, de po~voade, de cai de olac ~i de toate angheriile cite simt

,re alti miser a domnii rnels ; ~i gloabe ce sa vor face ca sa v aib v • d

,Vt" tri VI .. <U a a giu eca ru-

,a orn nos n ca ugarii de la svinta manastire sa V le Iie d b v • • de inb v

, e ocanC! ~l e III ra-

o

clminte; iar cu tirgul sau cu tinutul intru nemi~a s~ nu.-i in.va.l.ui~, nici sa~~

va eti numai sa-~ plateasca dabila lor cit vor hi scns din vistiiariul domnii

gy, . xf" i .

!Dele; ~i dobitocul lor inca sa nu-l luat prmtr-alte sate" ce sa ie n paci cum

ICriem mai sus.

GHH "HUlIM H IiMUI' HHKTO Ad Cli\ H, KMOfT Hoi HHX' np"kA CHM "HCTOM

rocnOACTKd MH.

__ _;_ "-

Or Mc, ,,"kTO xSPM MdH A·

t GdM rocnoAHH.... jlf4e.

Ow t1",BdHAPS KO'KMd em, p.>. t GdKd <"HCd">.

Arh. St. Buc., Mvrea Galata, II/9.

Orig., hirtie (31,5 X 19,3 cm.), pecete aplicata.

58

1632 (7140) mai 4, Ia§i.

Gheanghea mare logofdt $i Cujbd mare vornic miirturisesc cd Maria, femeia lui Gligorcea croitorul si fiul ei, I onasco, din tirgul I asi, au vindut lui Petrea Baltag fost pircalab de Orhei ~i [upinesei sale, Anghelina, 0 falce si un [lrtai de vie la Copou.

t (ho .13, f'kHr"k KeA "oro*eT H Ks)I(&.... KEA AKOPHHK fOjlH"kH 3<1>1"'''H scriem cum au venitu innaintea noastra Marie, femeia Gligorcei cruitorul, ci-au fostu ~i feciorul sau, cu Ionasco de tirg de Ias, din Ulita Strtnba. Deci s-au tocmit dinnaintea noastra ~i au vindut 0 Ialce ~i un firtaiu de vie din delul Copoului Petrei lui Baltag ci-au Iostu ptrcalah la Orheiu ~i giupinesei dumisale, Anghilinei ~i feciorilor sai, dereptu cincidzeci de zloti batuti, ca sa le hie lor direapta mosie ~i cumparatura.

Dereptu aceia, noi vadzlnd ca fac tocmeala de bunavco x'e lor, de nimene asupriti, nici inpresurati, noi inca le-arn facut ace stu zapis sa hie de marturie dumisali Petrei ~i giupinei dumisali, Anghilinei ~i feciorilor sai, ca sa-~ faca pre aceasta marturie ~i alte direse de la marie sa, de la voda. Aceasta scriem, ca sa sa ~tie.

1 Omis In orig.

61

~i mai pre mare eredinta, noi am iscalit intr-aeestu zapis. ~ntw, A'kTO "SjiM MdH A.

tIs rIilNI''k KM Aoro •• T c m. p.>. tI8 KtI~G"k KM AKOPNHK em. p.>.

Arh. St. Buc., M-rea Sf. S «l va-Iasi, XXXVI/lO. Orig., hlrtie (31,7 x 20,6 cm.), doua peceti aplieate.

59

1632 (7140) mal 5.

Ale~andru Ilias voievod tntareste mandstirii Galata de Jos a lui ~ah:a hatman satele Coiceni, pe Prut, tinutul Iasi, si Verejeni, in tinutul Soroca, daruite de Miron Barnovschi voievod.

t'l'kTO x3pM A\dH f A .. IIH.

t Hw tIAd;}dllAPtI HAHIiIW KOIKOAd, &O~YIO MHI\OCT"'IO, I'OCIIOAdp.... 3MtAH

MOAdKCKOH. (X)~. GAdl'OCAOR'H K .... C. np'kGAdrH Eor H~' K(Cr. GAdl'OCTHHH H~f H3-

GpdKH M'k H3 4jl'Kd MdT'PH MO.1iI H MJlORd MH u pCTKO H KOIROACTKOM 8UMH H

sa np'kR .... CXOA 'kIpHH GOl'dTC1'RO eaena MHAOCTH, npHCHO SGO I Adl'OAdjJHTH Iier d 110- AOGdlT IiIKO WTKjJ .... 3H HdM AK'jJl:l MHAOCTH eseua H CK'k1' jJd3l:lMd. H KHA 'kX H n0811dX IiIKO HHKdd C"dKd CTOHT Hd 81MH IIlnjJMO~llIdd H CM .... jJ1'H IIf11PI14dCHd, II.... IZKO ~K'kT l:lK'kAdCT, IiIKO C'kll MHMorp'kAfT H jJdCAPl:lWdIT CHI KCHIK 'I .. "OR'kK.

T'kM>KI, GAdl'OCAOK'H"" W1'~" H C.... nocn'kwIIIYIM GllJlld H C.... A'kHC1'KOM

GK'kToro H ~HKOTKOjJ'klpdrd ASxd, njJOH8KO"HX rocnOACTKO MH IIdWHM [Adl'HHM njJOH3RMIHYIM, 4"CTH H CKkTAH.1iH CJl'kA~dM, WT K .... ClliI IIdW, ASWd H WT Eord 110MOIp'f1ii H C .... GAdrOCAOK'II""M IIdWHM 'IIT'jJ CK'kTHT"' .... A\MAdKCKHX, KHjJ fledHdcY, djJX'ffn~CKOn H MiiTjJonMHT GS'I"KCKYHX H KHjl A,HWHHe'f, InHCKon POt.',d4CKOH H KHjJ SRAO:-{f fIIHCK,n PdAOKCKHX H KHjl MwrjJo<$d:4 fnHCKOn XtlWCKH H e .... C .... K'k1'OM H ~CTJlOfll'fl n04HTIIIHA' &OA'kjJ"A\ ""WHM MO.\AdKCKH, KIAHKHMH H A\dAHMH, A"AOXOM f nOTKOjJAHXOA\ HdW CKKTd" MOAG", ,"dlldC1'HjJ H~I HMEIII.IIT CHI I1H~1 rdAdTd E,,,"KOKH, HX IIjJ"KHH WTHHHH H A 'kAHHHH H "" Ad"HYI H MHAoKdH'f, WT HCnHCOd'l1 3d \tldll'f' H MHAOKd!l'f1 'ITO HMtlA H WT iDHjlOIl EdJlIIOKCKH iDOl'HAd KO'KOA H W1' Hcnll;tl41 aa II0TKJl .... ~AIH'f1 WT MOHm iDOl'HA.t KOIKOAd, CMOK. Hd HM'k: KOH4'kHHH 11.1

jJl:lT'k, C .... GMl:lTdMH jJH.'iIlH"H, 'IN S KO"OC1' ntCKOH H Cf.\O li'PI~'H'f., 'ITO l:l KO-

,2

e T'k • K'k CMOKI GHAO njltIKH WTHHIIH H A 'kAIIHIIH HCtlKO G4IMKH

.- GOjlO'lHCKHH, 'IT .....

. A~' ... "'M'k l'I no CM .... pTH II'W K...cTdA CHI IidjlllOKCKH KOIKOAd H

........ """ HdH njl .. ~A' Kjl.. • '

, A"' A CK' WTHHIIH H A'kAIIHHH nAIM'"HKl:l CKO.MtI, Ii.wtKOK XdTMdH. li"k TOM>K'J..

~ 1o.3'kA HX' T'kX' &HWI nHCdllH AK'k CMOKf H Ad" H MHi\OKdA C'h H'k fro CK'k... sMO K H" 'ITO WII C'hSHAtI 8.1 'ITO Iidi\HKtI X"TMdH, lid TOtl Kp'kM'k, HI HM."A

,. .. MONdCT,. ,

npoAHY [i\HSII'kHWYH H C'hPOAIIHK, GIS IidPIIOKCKH KOIKOA· TOKMO Atl HMdfT

__ .•. _APJIaOiIrtft,. MOi\HTH PdAH AtlWd ere H POAHTIAIM IN H A" HMtlHT C .... TKOpHTH CIMtI na• AO 1'0' K"KO CHI nOAOGd"r no 01>H4'k1O CK'kT" MOlldCTHpdM.

M'kT WT 1'0..... .....,

Tol'o PdAH, TKX' AK'k CIAOKI, "" HM'k KOH4'kIlH lid 11$11.1 T'k , CI &dAOT" pHGHH-

MH, 'ITO S KO,\OCT ntCKOH, H Cfi\O liIPf~IHHH, 'ITO S KMOCT GOp04KHH, KdKO Ad ICT H WT rocIIOAcTKd M!f TOH np'kA Pl4ftlKH CK'kTH MOHdCTHP HH~I J'dAdTd EdAHKOKH, njltlKtl WTHHHH H A'kAIINHH H SPHK H nOTKp .... ~A'HHI, C .... K'kc'kM AOX'oAo.\\, HfnOPSWYHOMH HHKO~f Hd K'kKH. H H)I HHKTO Ad III S,\\HWdIOT.

< Deasupra, insemnarea copistului >: Manastirii Frumoasii, pe Coieeni

deste Prut.

Anul 7140 <1632> mai 5 zile.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn ~l tarii

Moldovei. lata binecuvintat fie intru tot preabunul Dumnezeu care da toate bunatatiIe ~i care m-a ales pe mine din pinteeele mamei ~ele ~~ ~i-a darui~ imparatia ~i voievodatul tarii ~i pentru prea marea bogat18 a mll.el sale: deci ntotdeauna se euvine sa multumim lui Dumnezeu ell. ne-a deschls noua portile milostivirii sale ~i lumina tntelepciunii. Si am vazut ~i am eunoscut ell. ~iei 0 slava nu sta pe pamint nesehimbata ~i neparta~a mortii, ei ca flo area

se ofileste trece ca umbra ~i se nimiceste orice om.

P~n;ru aceea, cu binecuvintarea Tatalui ~i cu ajutorul Fiului ~i eu fap-

tuirea Sfintului si de viata facatorului Duh, am binevoit domnia mea cu a noastra bunavointa eu inima curata si luminata, din tot sufletul nostru

, " .

§i eu ajutorul lui Dumnezeu ~i cu bineeuvintarea celor patru ierar~i ai. nO~~rl

moldoveni ehir Athanasie arhiepiscop ~i mitropolit de Suceava ~l chir DlOnisie episcop de Roman ~i chir Evloghie episcop de Radauti ~i ehir Mitrofan episeop de H usi ~i eu sfatul ~i intoemirea cinst.itilor boieri ai nostri moldoveni, mari ~i mici, am dat ~i am tntarit sfintei noastre rugi, manaetirii ~.ar~ se oheama Galata de J os a lui Balica, dreptele ei ocini ~i dedine, dann §l miluiri din ispisoaee de danie ~i de miluire pe care le-a avut de la Miron Barnovschi Moghila voievod ~i din ispisoace de intarire de la Moisi Moghila voievod, satele anume: Coieenii pe Prut., cu balti de peste, care este in tmu- tul Iasi , ~i satul Verejenii, care este in tinutul Soroca, care aeele doua sate au fost drepte ocini ~i d adine lui Isac Balica hatman mai inainte vre.m.e. Iar dupa moartea lui, s-a sculat Barnovsehi voievod ~i a luat toate ocinile

63

9 -_ Documenre c. 1016

~i dedinele varului sau, Balica hatman. Intru aceea el a luat si acele sus-scrise doua sate ~i a dat ~i a miluit cu ele sfinta manastir~ pe care

a zidit-o, pentru ea Baliea hatman pe ace a vreme nu a avut alte rud mai de aproape ~i ruda in afara de Barnovsehi voievod. Numai sa aiM ruga pe Dumnezeu pentru sufletul lui ~i al parintilor lui ~i sa aiba a aeestuia pomenire din an in an, cum se euvine, dupa obieeiul sfintelor stiri.

Pentru aeeea, aeele dona sate, anume Coiceni pe Prut, cu balti de care este in tinutul Iasi, ~i satul Verejenii, care este in tinutul Soroca, fie ~i de la domnia mea aeelei mai lnainte spuse sfinte manastiri, de J os a lui Balica, drepte ocini ~i dedine ~i uric ~i intarire, cu tot neclintite niciodata in veei. ~i altul nimeni sa nu se amestce.

Arh, St. Buc., Ms. nr. 629, f. 282 r.-v. Copie,

• 0

1632 (7140) mai 5, Iasl.

Alexandru Ilias voievod hotdrdste ea satul Stroesti din tinutul Hirldu

J' t ,

al mdndstirii Sf. Sava, sa fie scutit numai de unele ddri, celelalte

urmind sa le dea ea si alte sate, deoareee tara este sdrdciu:

t Hw aAfBdHAP14 HArlam KOfROAd, &O'l<YIO MHAOC1'YIO, 1'0CnoAdpa. 3M\AH MMAdKeKOH. Seriem domniia mea ~i dau ~tire pentru rindul satului svintei monastiri Sventii Savei, ce iaste in mijlocul tirgului Iasilor, anume Stroestii, ce simtu in tinutul Hirlaului, cum au fost ertat de alti domni batrtni, earii au fost mainte d.e noi, de gorstina de oi ~i de mascuri ~i de deseatina de stupi ~i de zloti ~I de toate darile ~i angheriile cite au fost pre alta tara, cum au aratat rugatorii nostri ealugarii ~i uriee cu mare blastam.

Deci domniia mea si eu tot svatul domniei mele, cu arhiepiscopii ~i cu boiarii nostri moldovenesti, am socotit ~i intr-alt chip n-am putut sa ertam aeel sat, ee mai sus seriem, cum au fost ertat ~i mai deainte; pentru care lucru, deaea ne-au adus milostivul Dumnadzau 1a scaunu1 domniei mele venit-au boiari de ~ara ~i curteni ~i toata ~ara ~i eu mare ja10M s-au jaIuit'intr-aee1a

64

.. . u cum entru schimbarea domnilor, ce sa sehimba asea des,

dZlei~~it is-a: pustiitu mai de tot, cit n-au putere s~ p_I~teasea. Mr~-

au sar .. ~ Itit eu totii ea sa dea ~i sate1e manastmlor agmtorm

.. tInparatlel, ee au po I . I A V Vt'

ea sa ridieam nevoile ~i greutatile ce ne :I~ de, a IDpa~a,le. .

cu tara . d .. mea si eu tot svatul dommm mele socotlt-am ~I n-arn

.-t. Deci omnna "I • ilui I d ni

. . t)! AI' nici sa stricam de tot darea ~I mi urrea ee or om

sa fringem VOla vClrl , v d t

__ ,,:,:c_- • adzlnd acele direse eu mare blastam, ee am lasat ea sa ea aces.

bltrtm'r:ai sus scriem, agiutoriu cu tara numai gor~tina de oi ~i A de mascun 8~td' ce ti v de stupi zloti ~i taleri. ~i sa dea dajde acest sat intr-un anu

III esea IDa " lb . I A t I v ni e Gheor

Y lbi . insa dentr-ace!:lti bani trei ga em a SVID u mace I - Rease ga 1m, "I • D' itri . v Ita

Y.. • alb . sa v dea la svintul marele macemc inn rie ; lara a

ghie lara trei g em . . . . .. t ..

, .' .)! a nu dea eu tara niei ili~ mel sulgnu, mel un u, mer

mtnuntwurl nemica s v , ...? v .' • b .

x .' I 'slav sa v nu hie eu tara mci can de olac sa nu sa ia, mci 01

camanCl, mCI a ci v , .. v h' i

d dvoade nici la lucru sa nu lucredze, ce de toate anghernle sa . re n e po , . . v altV nemica sa

bun a paci, numai sa dea eu tara cit mai sus scnem, lara a

nu dea. HHdK Ad Hf &"hAfT•

:6 hie, A'k1'O xSJlM MdH f . edM 1'0enoAHHa. KM'kA.

Hw fiMBdIIAPS KOfKQAd cm.p. >. t HWHdWKO <nHedA>.

Arh. St. Iasl, CCCXXIII/38.

Orlg., hirtie (42,3 x 27,9 cm.), pecete aplicata, cazuta.

61

1632 (7140) mai 5.

Andronie si Mihai vorniei de Birlad, ~i Neagoe $oltuzul cu 12 pirgari marturise;e eii D~mitr~eu Gheuea vornie a eumpiirat mai multe ocini din satele Craesti, H iilmageni, Glodeni, Cirna si Biiicani.

Copiie.

o marturiie de la Andronic si Mihai, vornici de tirgu de Btrlad §i a

Negoi soltuzul eu 12 pirgari, pre cum' au venit inainte lor Oprina, fata Stancai,

65

~i de a ei voe au v1ndut a ei drapta mosie din Crae~ti, din Halmateni 1 ~i , din Glodeni dumisalie lui Dumitrascu vornicul Gheuca drept 15 lei.

A§ijdire §i Vasilie sin Bizighie si-au vindut parte lui de oeina din sat din Chirna tot vornicului Dumitrascu Gheuca drept 12 zloti, A§ijdiri §i Stefanic, iar cu sora ei, Agahie, fetile lui Simeon Bizighie

. '

si-au vindut parte lor din sat din Chirna, iarisi vornicului Dumitrascu drept

24 de zloti, A§ij diri §i Gheorghie cu fimeia sa ... 2 si-au vind ut parte lor de ocina

din satu din Baicani iara§i vornicului Dumitrasou Gheuca drept zaci zloti, 9i pentru credinta au pus pecetile, sa sa stii, 7140 <1632> mai 5. Andronic i Mihai vornic de Birlad.

Arh. St. Iasi, CCCXII/26.

Copie.

Un rezumat dezvoltat la Arh. St. Bue., Ms. nr. 573, f. 67 v.

62

1632 (7140) mai 7, Ia§i.

Alexandru Ilias voievod porunceste slujbasilor domnesti din tinutul N eami sa nu mai ia soldrit si ciubote din satele Brdsduti si Vasciiuti

ale mdndstirii Bistrita. ' , "

t Hw I'IAf~dHAPS HAYlaw ROfROAd, GomYIO MHAOC'I'YIO rocnoAdp'1L 3fMAH MWAMRCKOH. Scriem domniia me la slugiIe domniei meli carii strlngeti solarii in tinutul Neamtului. Damu-va stire ca domniei meli s-au jeluit rugatorii domniei meli, egumenul §i tot saborul de la svinta manastire de la Bistrita

, ,

pre voi, dziclndii ca au acolo niste sate, anume Bra§auti §i Vascauti, iar de raul vostru mai s-au pustiit de tot, cum §i acmu Ie cere] solarii §i ei de vac n-au dat §i Ie luati ciobote §i Ie Iaceti multa nevoe, cum nu iaste lnvatatura domniei meli,

1 In rezumatul de la Arh. St. Bue. : "Hiilmil.geni". 2 Loc alb in text.

56

Dere tu aceia, deaca yeti vedea cartea domniei meli, iar voi sa-i ~as~t~

p 1>1 •• pentru caci ei cumpara sare de la ocna ~l mCI

joiarte in pace de s~ aru,

Gabote sa nu Ie Iuatl. .. . .. 1 b ~

M. Ita jaloba sa nu vie Ia domniia me, ca de va mal vern ja 0 ~,

J;ine, sa8J.~:~ ca de mare certare yeti hi de la domniia me. Intr-alct >1 ChIP

nu va hi.

¥ Dlc, K'1I. A"k'l'O x3jiM MdH 3". t GAM rocnOAHH'1I. RM"kA.

Hw I'IAfSAHAPS KOfROM em, p.>. t KOMHWICKSA <nHC.tA>.

Arh. St. Bue., M-rea Sf. Sava-Ia~i, XXXIV bis/13. Orig., hirtie (31,9 x 20,7 cm.), pecete aplieatil., ciizutil..

63

1632 (7140) mai 7, IR§i.

Alexandra Ilias voievod tmputerniceste pe Athanasie mitropolitul Suceoei sii-$i apere hotarul prisiicii sale de la Bacdu.

t Hw I'IAf~dHAPS HAYlaw RofROAd, GOmYllO MHAOC'I'YflO, rocnoMP'1I. 3.MAH

4'HwAMRCKOH. AdAH fCMH ere AHC'I' rOCnOAC'I'Rd MH W'I'u.S H MMfGHHKS HdW'MS KYp 1'19dHdCYI dPxYmHcKOn'1l. H MH'I'pOnOAH'I' CS'IdRCKYH, Hd '1'0 CR"k'l''hJH"k CH Ad fC'I' MOU.fH H CMlH C'1I. CHM AHC'I' roCnOAC'I'Rd MH 3dGOpOHH'I'H XO'l'dP WCitU.H CR"k'l''hJH"k CH, '1'1'0

IC'I' 01( lidKWR, 3d RHHorpdAY GdKWRCKHX·

H HHK'I'O laKO Ad Hf CM"kf'l' XOAH'I'H 'I'dM 'I'ORdP WCH'I'H HAH Ap"kRO HIlH npS'I'"kx

pOGd'l'Y HAH HHWHX pdGW'I'"k A"kM'I'H R'1I. 'I'Of A"kC"X·

1'1 ..... K'I'W WGp"k .... f'l' Ap"kRO pdGO'l'Y YAH C'1I. 'I'ORdP XOAH'I'H, Ad K'1I.3HMdf'l' wr

Hlro R'1I.C"kX '1'1'0 GSAf'l' HMd'l'H,'I'll.KMO WC'I'dRH'I' (1'0 Hdr Cll. 'I'"kAO. H HHK'I'W Ad HI eM"kI'l' APll.md'l'·f ·fl\H WnHpd'l'H np"kA CfM AHC'I' rOCnOAC'I'Rd MH.

:& Mc, Rll. A"k'l'O x3PM MdH 3".

t GdM rOCnOAHHll. KM"kI\.

Hw I'Il\f~dHAPS ROfROAd em, p.>. t l'IHdC'I'dCH <nHC.tA>.

1 Omis in orig,

67

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Am dat aceasta carte a domniei mele parintelui ~i rugatorului nostru, chir Athanasie arhiepiscop ~i mitropolit de Sue eava, spre aceea ca sfintia sa sa fie tare ~i puternic cu aceasta carte a domniei mele sa apere hotarul prisacii sfintiei sale, care este la Bacau, din colo de viile bacauanilor,

~i nimeni sa nu Indrazneasca a merge acolo sa pasca vitele sau sa taie lemne sau nuiele sau sa Iaca alt lucru in ace a padure.

Iar cine se va afla taind lemne sau umblind cu vitele, sa se ia de la el tot ce va fi avlnd, numai sa-l lase gol. ~i nimeni sa nu tndrazneasca a stapini sau a opri inaintea acestei carti a domniei mele.

La Iasi, in anul 7140 <1632> mai 7. t Insusi domnul a poruncit.

10 AIexandru voievod <m.p. >.

t Anastasi <a scris».

Arh. St. Buc., M-rea Bistrita, 1/8.

Orig., hlrtie (31,7 x 19,7 cm.), pecete cazuta.

Cu 0 trad. din 1i96 mai 31, de Andrei Talmaciu capitan.

1632 (7140) mai 7, Ia§i.

Alexandra Ilias voievod inuireste mdndstirii nou zidiui din Ttiuirasi iazul Strimtura din tinutul Hirldu, ddruit de Moise M ooild voievod, care fusese domnesc, ascultdior de ocolul tirgului Hirldu,

t Hw fll\fadHAjlS HA1raw KOIKOAd, &om1110 I\\HAOCT111O, rocnOAdjl1>. 3fMI\H MWAAdKCKOH. (X)ml rocnOACTKO MH MAoX'OM H nOTKjl1>.A1X'0A\ CKt:Tdd MOHdCTHjl HOKOC1>.3- AdHHdd WT T1>.T1>.jldWH, HAfmf fCT X'jldM CKt:Tdro H CAdKHdro KMHKO M~'1IHHKd XjlHCTOK&, HWdHHd Hesar-e, HX' njldKd WTHHHS H AddH1f H MHAOKdH1f, WT HcnHCOK sa AddH11 H sa MHMKdH1f 'ITO HMdA, C1>. KMHKOIO KAt:TKOIO, WT MOVCH MOrHAdd KOfKOAd, fAHH CTdK KfTX'O 'ITO CAl 30KfT CTjl1>.,\\TSjld, 'ITO S KMOCT Xjl1>.AOKCKOMS, 'ITO TOT CTdK GHAO njldKO rOCnOAdjlCKO, njlHCASWHHO K"h. wKM Tjl1>.r Xjl1>.AOKCKOMS H wTnl.icTowHAO CAl TOT CTdK WT AdKHHd Kjlt:MAl, Tdmf M HI\\d'T WHH C1>.TKOjlHTH HM CTdK.

9B

rocnOACTKd MH CKt:Tt:1I MOHdCTHjl njlt:A jlf4fHHd

. Toro· JldAT, A4 'CT H W: SjlHK H nOTKjl1>.mAIHH11, C1>. K1>.Ct:M njlHX'0AOM,

THHHS H A t:AHHU., H

",., np&u W Kt:KH Kt:4H1H. H HH Ad CAl HI SMHWdIOT.

.... p.W.HHO, HM HHKOI\H*~

¥ Idc, K"h. At:TO xSjlM MdH 3·

t G<I4M rocnOAHH1>. KIAt:A.

Hw I'IA,SAHAjlS KOIKOM ern. p.>. t KjlC'T'k AAM1t1H <nHCAA>.

Iliia voievod din mila lui Dumnezeu, domn al t~rii

t 10 Alexandr~ II ~ m dat si am tntarit sfintei manastirl nou zidita

M ld . lata domma mea a .. . I I .

o over, . h I Sftntului si siavitului mare mucemc a Ul

din Tatara!>.1 unde este ramu I . d

.. , 1 N d ta ei ocina si danie ~I miluire din ISPiSOC e

H . t loan ce ou, reap.. . v . d

rIB os, .' t mare blestem de Ia Moisi Moghila VOleVO ,

d . i de miluire ce a avu , cu , v'

arne ~. t Strimtura care este in tinutul Hirlau, care iaz . z vechl ce se numes e , '. .. I

un ia d Itator de ocolul tirgului Hirlau ~l s-a pustiit ace

a fost drept omnesc, ascu. v' . .

. de multa vreme; ~i sa aiba el a-~l face laz. . . v v ., . .

laz v Ii . d la domnia mea sfintei manastm inamte zise

Pentru aceea, sa re ~l e . . I I' tit

. d tX ina si dedina si uric ~i intarire cu tot vemtu, nee in I ,

acel laz reap Gl OCI Gl .. ..

ei, nici;data in vecii vecilor. ~i altul sa. nu se amestece.

La lasi in anul 7140 <1632> mal 7 .

. , .

t lnsusi domnul a poruncit.

10 Alexandru voievod cm.p. >. t Cirstea Damiian <a scris>.

Arh. St. Buc., M-rea Nicorlta, V /2.

Orig., hlrtie (30 x 20,5 cm.), pecete aplicata, cazuta.

65

1632 (7140) mai 8, Piscani.

Petrea pieptdnarul darui~te Anghe~ie~, f~t~ lui ~tav~r ptrcdlab, partea lui de ocinii din H iiniiseni §~ din silistea Stiubeiu.

t tho .IS Petrea cheptiinariul din Hanaseni, scriu ~i marturisascu cu zapisul meu, de nime nevoit, nici inpresurat, ce de a [a] mea hunavoe, [a~ am dat partea mea de ocina, giu<mib1tate den un br.atri~, pa:tea Petrel cheptanariul, den sat den Hiinaseni ~i din sileste de Ia Stiubeiu, a~lasta partve eu 0 am dat Angheniei, Ietei lui Staviir ptrcalab ci-au fost vormc de porta.

1 Ornls In orlg,

69

· . A?ea~ta ~cina i-am dat eu ei, cum ~i mai sus scrie, dinnaintea bese- . reciei !l dmnal~tea a tu <tu >.lror poporului, la dzuoa de Vazneeenie, ce sl c~eama rumaneste Ispasul ~l den innaintea preutului Chirila den sat di Piscani ~i altor megiiasi din prinpregiur ~i batrtni ~i a tinire i 0 am dat d.ere~t.u sufletul meu, ca sa-i hi ei ooina ~i mosie neschimbata ~i coconilor er, mci danaoara in veci, cu tot venitul.

perep~u acea, nime de ai mie feciori sau de a mea samentie, cine sl va alege mal aproape, pre urma mea, dupa a mea morte, nime sa nu se arnestece, sa strice sau sa intorca sau sa pirasca printr-aceasta dare si ocina c

me-am dat, sa-mi. hie mie pomaria neftrsita, cum 0 am scris ~i mai sus. e

I~ar care .feclOr sau sementie de a male sau ce deci va tinea §i va strica ac~ast~ da~e ~l pamente, ce me-am dat acestii fete, Angheniei, sa hie el proclet ~l ~recle~ de Domnul Dumnedzau, ce au facut ceriul ~i pamlntul ~i 318 ~tetl ce s.Imtu in [va] Nichii ~i sa fie blastamat de 12 apostoli ~i 4 vangheI:SC~I, ce Ie SI~t sa~anate lor cuventele preste tota lumea ~i sa hie afurisit, sa. hie A sot. Iudie, ~elma ce-a_u vindut pre Hristos ~i sa-i fie piri~ svetii Neculalla infricatul giudet, celuia ce ne va strica darea ~i pomana ~i comindarea mea de a [a]m dat s-ajajm scris eu aicea.

~i me-am pus ~i pecetea mea ~i alti megiiasi ~i preutul ~i poporeni

catra ciasta carte ~i zapis. '

1JI'*dU T1>.~T~" "HeM, &1>. ,,1;:TO xsPM ,\\dH Ii.

IIHe s IIHeKdHH.

Bib!. Acad., LXXVII/148.

Orig., hirtie (27,1 x 20 cm.), sase pecet i aplicate. o copie din 1808, la Arh. St. Ia~i, DCCXCIV /91. EDITII: Bianu, Doc. rom., p. 202-203 (orig.).

66

<Cca. 1632 mai 9 >.

Alexandru Ilias uoievod acordd scutiri satului Itcani

, .

Alta carte 2 de la Alexandru voda Ilias pentru satul Etcanii sa fie in pace de potvozi, de cai de olac ~i de alte dari. Asijdirea sa Ii l~sa doi camini

mari ~i mici ~i un hostina, sa fie in pace. '

Dupa Codrescu, Uricariul, XX, p. 136 -137. Rczumat dintr-un perilipsis din 1730 august 13.

ALTE ED~TII: H~stiuc, M-rea Itcani, p. 30 (acelasi regest.) _____ D_a_ta_t_dupa doc. din 1632 mai 9 (vezi nr. 67).

1 Omis In orig.

2 Pe llnga cea din 1632 mai 9.

'0

67

1632 (7140) mal 9, Ia§i.

Alexandru Ilias uoieuod inuireste mrinristirii lui I a(cu de tingri Sueeaua un loc de moarii pe piriul Dragomiretti, mai jos de Ruscior,

tn linutul Suceava.

Noi Alexandru Ilias voievod, din mila lui D<umne>zeu, domn tarii Moldovii. Facem §tire precum domnia mea s-a milostivit din inima curata I}i luminata, din sufletul nostru §i cu ajutorul lui Dxumne szeu §i cu hinecuvtntarea celor patru parinti ai Moldovii, anume sf-dntia> sa Aftanasie arhiepiscopul §i mitropolitul Sucevii, sf cintia> sa Dionisie episcop de Roman, sf-dntia> sa <Evloghie> 1 episcopul de Radauti, sf cintia> sa Mitrofan epis~ de Husi, a§ijderea cu Invoirea sfatului nostru §i a tuturor cinstitilor boieri ai no~tri, mari §i mici §i am dat §i am intarit rugatorilor nostri, calugarilor de sf<inta> manastire de Iatcov de ltnga tirgul Sucevii, unde este hramul Adormirii Maicei Domnului ocina lor si dania ce 0 are manastirea dupa

, '

uricele lui Ieremia Moghila §i ispisoacele de intaritura de la fiul acestuia,

Constantin Moghila, de la ~tefan Tomsa vcoieov cod> pentru un loc de moara pe piriul Dragomiresbi, mai jos de Buecior, tinutul Sucevii, care loc a fost domnesc, ascultator de tirgul Sucevii, dar zidind doamna Safta pe locul acela 0 moara pentru sfdnta> manastire pe timpullui Barnovschii v<oie>v(od> acela 0 moara pentru sf dnta > manastire pe timpul lui Barnovschii vcoie sv-cod >, atunci Atanasie 2 Crimea, fiind mitropolit, in taria lui a dartmat-o impotriva legii tarii §i a obiceiului.

De aceea am dat domnia mea acel loc de moara sf-cintei > manastiri

, .

§i l-am tntarit vazind dreptele intocmiri ale tnaintasilor nostri, a domnilor

amintiti mai sus. De aceea, am dat ~i am intarit de la domnia noastra acel loc sf-dntei s manastiri ca 0 dreapta ocina ~i mosie ~i sa-§i faca rugatorii nos-

1 Loc gol in textul editat.

2 Gresit, pentru .Anastaste''.

71

.ri, .~iil~tirii ma.~ sus zisei sf cintei s manastiri, 0 moara, ea sa Ie fie eu to ate rem un e, nerusiit in veei. ~i altul sa nu se amesteee.

Domnul singur a poruneit. Iasi, anul 7140 <1632> mai 9.

Noi Alexandru Ilia~ v coie -vcod >. Cirstea Damian.

Dupa Balan, Doc. bucooinene, II, p. 100-101.

Traducere din Arh St Ce .. t· Lib ...

. . rnau I, 1 er grantctalium IV 194 -196 duns .

gerrnana. '" upa 0 copre

ALTE EDITH· Iorga SI . d V

• ,. ~l oc., ,p. 398 (rcgest) : Hostiuc, M-rea Itcani,

p. 19-20 (traducere prescurtata dupa aceeasi co pie germana),

68

;32 (7140) mai 11, Iasl.

:lex~n~ru_ ll~af voievod inuireste mdruistirii Bistrita hotarele veehii rantsti ddruite de Stefan. eel Mare, eu doud poieni sub C eahld

~t un Zoe de stind la Pingdrati. u

.. ro wHH SH.tIOAIT T.tMlS np"kA PI'UHHO MECTO, 01 WHH A.t C~T MOIJ,HYH H cHAAYH, CHM MlC'I'OM rocnOACTK.t Mrl lSs"kTY 'ITO WHH &~AIT HMdTY npH cm"k.

npoTO~I, HHKTO A.t HI <C>lM"kIOT HM AP'l!.~.tTY HAH wnHpdTY np"kA CHM

_"'OM rocnOACTK.t MH.

01{' Dlc, K'I!. A"kTO x3ll M.tH ;{. t G.tM rocnOAHH'I!. KM"kA.

Bw fls.B.tHAPlS KOfKOA.t ern, p.>. t G.tK.t < nHCM>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al ~ari Moldovei. Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorilor nostri calugarii de la sfinta manastire Bistrita, unde este hramul Adormirea preaeuratei nasciitoare de Dumnezeu, pentru intarirea branistei veehi, dupa urieul de la Stefan voievod eel Batrin, care se incepe de la plriul Sarata, peste Bistrita, la Doamna ~i la Angarciia Sacul de la Cozance, eu Muntele Mare, la poienita de la Hitioana, pe Pentenul ~i se tmpreuna cu branistea manastirii Tazlau, la Raehiti~ ~i la piscul Balicai la vale, intre Tarcau <~i> 1 Bistrita ~i doua poieni intre Coahlau, peste Bistrita, la J oreoaia, la piscul Baicului ~i sub Ceahlau, la Chiajd, la Oprisani, pma la groapa lui Meftodie, la gura Pingaraciorului, la ohlrsie ~i locul de stina la Plngarati.

~i nimeni sa nu aiba a paste aeolo oi sau sa prinda peste sau sa taie lemne in padure sau nuiele sau sa culeaga hamei sau alune sau orice fara ~tirea lor. ~i pe cine vor ana acolo la locul inainte spus, ei sa fie tari ~i puterniei eu aceasta carte a domniei mele sa ia orice vor fi avind la ei.

Pentru aceea, nimeni sa nu tndrazneasca sa-i re~ina sau sa-i opreascii

Inaintea acestei ciir~i a domniei mele.

La Iasi, in anul 7140 <1632> mai 11. t Insusi domnul a poruneit.

10 Alexandru voievod em, p. >. t Sava ca soris».

Arh. st. Buc., lVI-rea Bistrita, II/24, 25. Orig., hlrtie (30,7 x 19,5 cm.), pecete aplicata.

Cu 0 trad. din 1796 mai 18, de Andrei Talmaciu capitan.

1 Omis In orig.

73

69

1632 (7140) mai 11, Iasl.

Alexandra Ilia~ v~ievod lntar~~t.e l.ui Bejan fast ceas nic pa-r';

acini cumpdrate d 1" /' t~ de

in sate e V asiesti si Bahna, tinutul Trotus.

t Hw ilAff1411API:! I,,"Iaw KW'R~A4 '( •

A4RCKOH. (i)'K' npYAow'k np'kA ' GO'K 10 MHdOCTrlO, rocnOAdpa 3fMAH MM-

KOCT4HTHII, C'hlHa ilHT~I\''itr H HdM, H H np'kA HdWHMH GM'kPH MOAAdKCKHX, RfAHKl H MdNf

, C CTP4 fro iR1I.p'ira H Gdp fl '

nmoHI:!'KAfll, 4 HH npHC'dOR4H H npOAdA' THK, GpdT HTHM'itr, HfKHM

IfdCT HX, 3d A'kAHHHI:! H 3d KHK" ~ROd npdKdd WTHHHI:! H A'kAIIHHS, f&lKO e'k H3Gfp'T "nMHlf WT CIAO &aC'(,IIIH

WT A'kCd H W'P R'kTPOIO CIAO H ... , WT nM'k H WT ROAd H

Iif'K"H G'hlRW'(H If"WHHK P"A'( WT RfC npHxoA· T dd npoAdA GM'kPHHS HdWfMS,

H ,If'THPH Hd AfCfT' SropCKHX 'KMTrH nHII'ksH rOTOR'hl.

TdKO'KAf n<p>1 'fH,.1,f np'kA HdMH H '

'KA'", d NH npHCIAOR"H H nnOA WII"WKO, C'hllla ilPHWH, H'KHM H,"O<H>IS-

.. Y y "A CRO" np"Rd" <WT>1 HHHI:! H "

naC 'IJIH, If'ro WH COGH Kl:!nHA H . R'hlK"nA,"r, WT CIAO

WT "cT"dra AO'lKd fIHSWK}I" T

GOA'kPHHO H"W'MS RHW, nHC Ii' d I.-,no,. "npoAdA TH'K'

"HII'hl, ''Kdll K'hlRW'(H K M

PdA'f TPH AfC'T H w,eT 3AO 2 a 1I.PdW, Ca Rac'kM AoxoAoM,

T'hlX G'hlTH ,nHlf'ksH rOTOR'hl

H TH'K', T"KO'KA' np'kHAH n 'k • '

MHXdA'I'k Iidlf H npoA"A coP A IIdMH, HfKHM II,"onS'KAfll, d HH npHCIAORdH

[! R" np"Kdd <WT>IHHHS "A'k s '

lJ"'1 WT CMO Iid"H" WT T AHHII~, '1dCT ll1l.TPdWKO

'" ROAOCT OTpSWCKOH Ca 'k

,fc'kT' SrH 'KMT"'X 3 T dd npoA. ,RaC M AOXOAoM, paA'( OfT Hd

JdWHHK. H RaCT"A 'rt GM'kPH " dA &M'kPHHS ""W'MS RHW' nHCdHN~M$ Ii''K''H G'hlRW'(H II" ""W'MS R'hlW' nHC""HOMS Ii

J n""THA 3d nAallO Ca H 'k' ' ''KdH G''''RWYH KaMaPdW

T ,n II SH rOTOR'" R1I.C'k '1dCTH R'hlWf nHCdHH'hlX '

d'K' rocnoACTRo MH 'k •

M'LI A ' RHA XOM AOGPO TOKMf'K H nAallWH

no dAOrOM H STRpaAHXOAI R rt nA"THAO, TdKO'KAf

PdRdd <WT>IHHHS H a '1dCTH R'hlWE nHCdH"'hl Ad GaA'T H WT "dC

R'hlK<S> n","r" Ca Rae'kM Ao"oAOM H

H" IIHKTO Ad es IIf SM "SPHK H nOTRp1I.'KA,,,rf.

HWdET np'kA CHM AHCTOM HdWHM.

:b Idc, ,,'kTO x3pM' MdH ,1'(.

t rOCnOAHla Kd3dA.

t rJil"r'k RM Aoro.l. fT l)

t <p '1H H C~ IICKJdX ern. p.>.

rOpORfH <nHCdA>.

1 Loc girt In or!z

2 b'

Gresit , In be de 'H1'H'''

3 Prct ul scrl ",\'

. SCl'lS eu alta ccrnl'al:!. pe loc lasat alb.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al ~arii 'Moldovei. lata au venit, inaintea noastra ~i inaintea boierilor no~tri moldoveni, mari ~i mid, Costantin, fiul Antimiei, ~i sora lui, Maria, ~i Vartic, fratele Antimiei, nesili~i de nimeni, nici asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i dedina, cit se va alege partea lor de mo~tenire ~i de cumparatura din satul Vlsie~ti, din cimp ~i din apa ~i din padure ~i din vatra satului ~i din tot venitul. Aceea au vindut-o boierului nostru, Bejan fost cea~nic, pentru patru-

sprezece galbeni ungure~ti, bani gata.

~i de asemenea, a venit inaintea noastra Iona~co, fiul lui Arion, nesilit

de nimeni, nici asuprit ~i a vindut dreapta sa ocina ~i cumparatura din satul Vasie~ti, ce el ~i-a cumparat de la Nastasiia, fiica Anuscai Lupoae. Aceea a vtndut-o de asemenea boierului nostru mai sus scris, Bejan fost camara~, cu tot venitul, pentru treizeci ~i sase zloti batuti, bani gata.

~i de asemenea a venit inaintea noastra, nesilit de nimeni, nici asuprit;

Mihalcea Baci ~i a vindut dreapta sa ocina ~i dedina, partea lui Patrasco Baci din satul Bahna, din tinutul Totrus, cu tot venitul, pentru cincisprezece ughi galbeni 1. Aceea a vindut-o boierului nostru mai sus scris, Bejan fost cea~nic. ~i s-a sculat boierul nostru rnai sus scris, Bejan fost camara~, ~i a platit deplin, cu bani gata, toata partea mai sus scri~ilor.

Deci domnia mea, vazind tocmeala buna ~i plata deplina, de asemenea

§i noi am dat ~i am tntarit toate partile mai sus scrise sa fie ~i de la noi dreapta oeina ~i cumparatura, cu tot venitul ~i uric ~i tntarire- lar altul nimeni

sa nu se amestece inaintea acestei carti a noastre.

La Iasi, anul 7140 <1632> mai 11. t Domnul a spus.

t Ghianghea mare logofat am invatat ~i m-am iscalit cm.p. >.

t Gorovei <a scris»,

Arh, st. Iasi, XCV/7-8.

Orig., htrtle (29 x 18,9 em.), pecete aplicata, cazuta.

Cu 0 trad . din 1845.

70

1632 (7140) mai 11.

Toader Petriman s.a. se pun chez~i pentru Ion si tatiil sau, Iftodie Tiburea ; daca acestia nu vor merge cu "jupinul" la I asi sa se apere de vecinie, atunci cheza$ii vor deveni vecini in locui lor.

t Adeca eu, Toder Petriman ~i eu, Ion Grosul, ~i eu, Jftemi Haidau~ dat-am zapisul nostru la oinstita mlna dumnisale giupinului, pre cum n-am apucatu chize~ pentru Ion sin Iftodie Tiburcai pe care-i pasti dumnalui vicini

1 Pretul scris ell alta eerneala, pe loc Iasat alb.

75-

de~ Draga~ani, cum da astadzi, mai 11 dni A A A ~ ~ A .

el mpreuna cu tata-seu Iftode 1 E ' pm-I.n doai saptamlm sa Sa afle sa i sa aleaga de este " d a ~,sa ste la divan cu dum no lui giupinul,

. ~ vlcm, e nu ests : ara de . .

sr ara da dos v fi ,n-ar VIm la dzua IAnsav tX

"t • ' sa 1m nOl vicini in locul lui. mna u

~I pentru credinta n-am pus ~i degiteli.

Leat 7140 <1632> mai 11.

Eu Toader Petriman chizia~.

Eu Ion Grosul ohizias,

~u Iftemi Haidau chizias,

~I eu, Vasile dascal, am scris

zapisul. Bi~l. Aead., CDXXVIII/83. Ong. hlrtie (20 x 1 7 em ) t .

. rei amprente.

71

1632 (7140) mai 12, Ia~i.

Alexandru Ilias voievod lntdreste manasu .. S .

dintr-un iezer de la ttreut D hoi '. ~rn uceoua a treia parte

A. e oro ot, pnm£ta de la v v •

in schimbul satului Urseeti C v manast~rea HangUl

"y ,pe racau.

1 Omis in eopi e.

HHO rOCnOACTKd MH, IiIKO~E ~KH,&;kX"0M sa HI AOGpdd KM"k HSM"kHfHYE 1'.1 ndK1, H WT HoiC ,qWK' AoiAOIoM H nOTKjl1l.AHIoM. T"k," jldAH, TOe. Tjl'THd ".leT WT ,S'jlo ..... 0 WT Tjl1l.r AOjloIoHCKOMS Ad ICT H WT roenoACTKd MH eK"kT"kH MOHoICTHjl1l. ~"'KHU.H njldKdd WTHHHS H H3M"kHIHY' H SjlHK H nOTKjl1l.mA'HY', C1I. K1I.e"kM AoxoAOM, IIfnoJlSWOHHO H--KOAHm, Hd K"kKH. H HH Ad c"k H' SMHWd'T.

~ Blc0X", K1I. A"kTO xSjl,\\ ,"dH Ky. GdM rocnoAHH1I. Kd301A.

t fJ3Hr"k KM Aor0<l>'T S'IH H HCKddX· t Kjl1l.CT"k AdMMHJ3H.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata au venit, inaintea noastra ~i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari ~i mici, parintii ~i rugatorii domniei mele, chir Venedictu episcop ~i Pavel egumen de la sfinta manastire Sucevita ~i de asemenea ieromonahul egumen Isaia ~i tot soborul de la sfinta manastire Hangul, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti <~i> 2 au schimbat dreapta lor ocina ~i dedina ~i a dat chir Venedictu episcop ~i Pavel egumen §i tot soborul de la sfinta manastire Sucevita egumenului Isaia ~i intregului sobor de la sfinta manastire Hangul 0 seliste de sat, anume Ursestii, ce este pe Cracau, sub Cracaoani; iar ei le-au dat lor, schimb pentru schimb, a treia parte dintr-un iezer ce este la tirgul Dorohoiului ~i le-au dat ~i alte drese pe care le-au avut ei pe acele ocini.

Deci domnia mea, dad am vazut. schimb de bunavoia lor, iara§i ~i de la noi inca am dat ~i am intarit, Pentru aceea, acea a treia parte de iezer ce este la tirgul Dorohoiului sa fie ~i de la domnia mea sfintei manastiri Sucevita dreapta ocina ~i schimb ~i uric ~i intarire, cu tot venitul, neclintit mciodata in veci. ~i altul sa nu se amestece.

La Iasi, in anul 7140 <1632> mai 12. Insusi domnul a spus.

t Ghianghea mare logofiit a invatat ~i a iscalit. t Cristea Dammiian.

Arh. St. Bne., D. S. Moldova, nr. 69. Copie.

1 T', Incercuit en 0 linie de coplst ~i seris deasupra R4K. 2 Omis in copie,

77

;2

1632 (7140) mai 12.

Lupul Zbircea, viirul lui Sima greeul, ddruieste mdndstirii Seeul easa sa, eu tot ee se afZii in jur, cinci pogoane de vie si einei ptiminturi.

Suret de pe unii zapis a Lupului Zhireea ee-au fost varti premare eu Sima greeul, pentru 0 daniie ce-au dat sfintii manastiri Seculii, einei pamtnturi cu einei pogoane vie, cu pometii, cu tot ee este inprejurul danii.

t Adeea eu, Lupul Zhireea, varii premare eu Sima, acumu la eiasulii celii mai de pre urrna al vietii mele, de nimene silit fiind, ce de a me bunavointe amii dat casa me eu totul, dinpreuna eu cinci pogone de vie ~i eu pometulii, eu totulii ce este inprejurul, daniie ~i daruire sfintei manastiri Seeului, unde se cinstesti ~i se praznuesti hrarnulii Taierea sfintului eapii alii lui loan prediteei. $i iara~ arnii mai dat cinci parninturi pre care este casa Inpreuna eu viile cele mai susii zise totii sfintei manastiri Seoul. lara parintii de la sfinta rnanastire se aiba a rna sluji dupa morte mea ea pre un orestinii, eu toate eele ee se cade crestinesti,

lara dupa moarte mea, ori cine s-ani intimpla, dinii neamulii mieu sau dintr-alte neamuri, ori eini ar fi, ca se nu lndrezneasca niei intr-unii fel a striea sau a strarnuta aceasta danie ee 0 amii daruitu sfintii manastiri. lara de arii Indrazni ein < e > Iva a se arata ea se strice sau se stram ute aceasta daruire, sa fie afurisit de domnulii Hristos ~i de preacurata maica ~i de toti sfintii lui Dumnezeu ~i plrlsi a ave la lnfricosata judecata pre sfintulii loan Botezatorul,

$i pamtnturilo mergii totii pre linga a preasfintii sale parintelui mitro-

politului Varlaamii, din apa Putnii pina in hotarulii Mileovului.

Din velet 7140 <1632> meseta mai 12.

Sofronie arhimandrit §i stare] sfintei manastiri Neamtului ~i Seoul. Eu Lupul ~i cu sotie me, Anastasie.

Si eu Sima ~i eu totii neamulii ne-am pus degetele ca sa se creaze. $i am fost ~i eu Pepele Cires izba~ la aceasta clnd s-au faeut.

$i eu Condre.

Si eu popa Poplrcioo amii seris aceasta diiata preeum am au zit din gura lor.

Arh. St. Bue., M-rea Nearnt, LXIXj16. Tradueere din sec. al XVIII-lea.

1 Omis In text.

'8

78

1632 (7140) mai 14.

Partenie egumen satuZ M ileine~ti,

eu lntreg soborul de la mdndstirea Voronet. oind tinutul Cirligdtura, lui Ionasco J ora oortuc.

n C1t. n~cn"kwIHTIM C1t.lHd H C1t. A "kHC'I'KWM GK"k'l'OrO

t HSKOAIHY'M (i)'I'1I,4 I " S X"PHC'I'OCS cM"kp.NY' .pMONdX" I1dpS.NT.

P4G M1t.AHK1t.I MOfMS CQC ,

A'I"'· G. o,"so .IS, SM. H I1H*4HY' npo.rSM.N H HHKOAd. Trl.MUH H T ",pdCYI YrSM'H H e'WAOp1t. npo.r p"1t. W'I' CK"k'l'O' MON4C'I'HP SOKIMd 1

X OH npoirSMIH H K1t.C.M C1I.GO .

npoW'M.N H "pH'I' . . . de hunavoia noastra de mmene asu-

I . si martunsim cum nOI '. .. t

voronetu senem s .' tIC' li aturii ce sa chiama Milcinestii, derep u

. . • dut un sat m ~mu u Ir Ig , . . d . Ie

priti, am vm. . b . d . ale vornicul Ionasco J ora ~I ai umisa

200 de galhem, ham ~m,. umd IS. 1 cum de acmu innainte nime dintru

• x S·· si feclOrIlor umlsa e, . .

glUptneaSI1 imma s ~. a ·ba nicio treacba > 2. lara carile dmtru

egumeni sau dintru caluga~1 s nu ai ~ trice a no astra tocmala, acela ca so.

. dintru calugarl va vrea sa 8 )(

egumem sau I domnul D sdzau ~i de preacistaa BogomaterC1

fie trecleat ~i procleat de o~~ud umnele mucenic sveati Gheorghie.

. li ti . de 318 otti ~I e mar

,. de 4 eug IS 1 .~l ~ t .. m pus peeetia svintei manastiri. 3d cY", nHW."'.

$i pre mal mare mar urn a ~ _

MHX"dHA KHcrtPHHK nHCdA K1t. A"k'l'O xSPM M.tIt AY.

Biblioteea Centrala de Stat, Sectia manuscrise, 1/41.

Orlg., hlrtie (33 X 19,5 cm.), peeetea manastlril Voronet,

74

1632 (7140) mai 15, Ia~i.

Alexandru !lias voievod lnuireste lui Vasile Purcel 0 ocin~ .indsa~~l

. 1 . • uneL JU eearL

Codaesti, pe piriul Ciuitna, tinutul Vas UL, in urma .

rwcnOAdp 3,MAH diIol\-

HOH3 IlAIB4HAP1t. IAYlaW KOIKOA, GO~YIO MHAOC'I'H'IO, Y MH

"kA K1t.CHMH HdWHMH MOAA<d>KCK H AOKCKOH. (i)~f npYHAowf, np"kA HdI\\H H np I H1t. fOKPHA I1SP4M, KHtlK

GMlaPH, KfAHKHX" H MMHX",cAtlr4 HdWH, E.JCHAYE I SP40A, C1t.I HHdMH H4 nen

IISP4M GHK nOC'I'MHHK, H C1t. nA'M'HHHlI,H fro H 'I',rM Sol AHlI,', np"kA ,

- .. . _. I . i eu luerarca Sfintului Duh. Adica .eu, robul

1 t Cu vola Tat.alu i ~l eu aju toru! FlU Ul ~ h . <1 men si Tarasie egumen ~l Theodor

. . it I ieromonah Part erne egu " I b

staplnului meu 11SUS Hristos, smen.u . en i Hariton proegumen ~i intregu so or

proegumen ~i Pifanie proegu~e~ ~l Nicolae proegume ~

de la sfinta manast.ire numita ...

2 Omis in orig,

3 In eopie, gresit, in loe de Hw.

10 - Documenre c. ]0]6

79

rAHropY. WT' rAOA'kHH H

Hd 1U8p.H fro, ddSOp WT'

PMH fAHHH1l <S>8KdT'8 Sd M ... C.... TdM H Hd R1lCH nA'MfHHHIJ,H

.. • 0 WT' CMO KOA 1l HI',

ROI\O<C>T' &dCI\$HCKOM$ fm. flfJH, IIT'O Hoi AONfHd K8IJ,HT'HH, ..

, S"MI\O R1lS'kA HM npH iR ..

mdi\Ot.llfJO c'k H nAdKdAllfJO c'k H4M AIlHH ,nOVCH MOrHl\d KOfKOA4

'A $ C1l RMHKWIO mdl\Os$ s '

HH PHK CT'dP, OT' (}T'dp4rO <(}T'fzt, ,1, H KdSOK8A n!l'kA HHdMlt

1\'kT'H. H CKf AP1lmdA T'd WT'HHHS ~:d>H RO~KOAd, S4 CTO H T'PH Afc'kT' H IIfT'Hp t.lKOmf nHCdlOT' HM K1l T'OT' gnHK C "MH , npH AIlHH MOVCH MorHAd KO'KOAd

II r T'dP K1l SHdM'HYf '

frAd S"MAH np .. AbHH MOVCH MorHAd •

H. IUSP'H 11'0 ddSOP WT T'4M H KOfKOAd, .. non rNfropYf WT' rAoA'kHHH

f C'1l K 1lCH nM M I HHHIJ,H H '"

1'0 MHAOCT'YIO C1l M,l\OrHI' 2 nrroe i\' WHH npYHAolU'k K1l AHKdH

A Y i\ r ,CT'H H K1lS'kA fAHH "'OT'd H

lOA AOSPH H CT'dpH WKMHH MlmYdlU i\ pHHK. HO HI K1lCnHT'4A Sd

HY' H H HI C1l.ttOT'PHT' T'O 8

, H1l ndKHmf H WH, H4 nocA'kA HM C1l X T' PHK CT'djlH K1l SHdM'-

t.lKOm, fAHH "'I\OK'kK1l SIS 8MlI0 H c' HT'POCT'Yt.I, S.S npdKAWt.I H SfS HcnpdK

1l T'KOPHA KfI\HKd nnH '

H AdA K1l IIdCT' nens rNfronYI" r CHAOKdHYI H K1lS'kA WTHHH8

" H IU",P'HS '1'0 ddSOn

II' Ad SHKIU' H1UH'k non AbHH '''' H K1lCH nAIMIHHHIJ,HM H'" ..

'" roCnOACT'Kd MH W i\' II

roCnOACT'Kd ,\\H H T'fr dlUl c'k AU ' HH HSHOK$ npYHAolU'k np'kA AHKdH8

H " .. lJ,dM.

HO rOCnOACT'KO MH H C1l g1lClro HdlUfro C

KfI\HKHMH H C1l MdNfMH nOCMO 1lK'kT'd SOA'kPH HdIUHX' MMAdKCKYHY

, TPHX'OM C1lAOM HY no i\'

H K1lCnHTdXOM Hd non rAHronY. i\ npdKAolO H no SdKOHHS SIMCKOH

r H Hd lU$p'" fro ddS

K1l KHI\\ WGjJd30M, WT TMHKH'" ... ,Ojl, H Hd K1lCH nA'M'HHHIJ,H HX

'k i\ A"TH, WT THX' CT PH '

C C1l HHMH HAH C1l WTIJ,H HX HNf C1l 'k W d X rocnoAdpHM, H' K1lCnHTdAH

T1lKMO WT H1UHt HAST C1l X'H Y A A K'HI', A'kAOg, H np'kA'kAoK' HX H1l

T'POCT t.I H C1l MHorH '

nO,AOGdT'H ct. T dml AdAw"'OM ce " MH A1lmHHMH CAOKICH, t.lKOm, HI

i\ A>..,SH Hoi IUH G.d .( II

Ad AfpmHT K1lC'k 'I" d WTIIHHtl W K CHA 'KH Sjlll'" Ii nAfM'HHHIJ,HM srw

sc 'I" 0A 1lflfJH Hd AMHH" K"

"HK nOKHAdlOT' K1l 3HdM.HY' T d ' ..,IJ,HT'HH, no I' Af HM K1l

• mf 30CT.tiI non r H Y

K1lCH nAIMIHHIJ,H HX' WT np'kA HdMH' A rOjl , H lU$pIH '1'0, dd80P H

C H WT' KIC 3<1KOII 3' '

1l nl\fMIIIHIJ,H HI' Snp4KHNf c'k MCKOH, d &dCHAY' II8PIIM H

H nOCTdKHA COSH zt,'P1l' 'k

CTKO MH WTM'TdAHX'0'\\ H THX' np A II<lMH. d nOT'OM, rocn0A-

Mo II:( CTA1lnH, 11'1"0 nOCT'dKH

VCH n.orHAd KO'KOAd KdKO A A '1"0<'1"> I'OTdPHHK WT

H ,d A'pmHT no I' AI AP1l

Ad fCT HI\\ WT roCnOACT'K mdA IIdH np'kmAf Kjl'kM'k

Kp'kmA,"'(I, C1l K1lc'kM A0X'0AOM d MH njldK4 WT'HHII$ H A 'kAllrfH$ H 8PHK H n~T'-

, HfOOjl81U'""W HM HH

,\\dH1' MdH TfrdTH c'k 4 IIH ASSHK 4' KWAH>KI lid K'kKH. H Ad <H'> 3

H H ' a r 3dKOH 7 'kmGO

H Ad c-k H' SMHlUd'T. HHKOAHm, lid K'kKH K'kIlHII"MH

:c t.lC, K1l A'kTO l<8PM MdH ?;'

C>. I,.

\7ddM roCnOAHH1l KIA'kA.

~'Hrt.l KIA AwrO*'T 811H.

}lP1lCT'k A4MTdH.

~ Loc alb in text.

8 OIn ~opie greslt, In loc de MHOl'ljV , nus I.n copie. A'

In copre, gresit, in loc de 34 cI",.

o

, Noi 1 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata au venit, inaintea no astra ~i inaintea tuturor hoierilor no~tri lIloldoveni, mari ~i mici, sluga noastra, Vasilie Purcel, fiul lui Gavril Purcel, nepotul lui Purcel fost postelnic ~i cu rudele lui ~i a pirit de fata, inaintea noastra, pe popa Gligorie din Glodeni ~i pe cumnatul lui, Lazor de acolo ~i pe toate rudele lor pentru 0 bucata de loc din satul Codae~ti, ce este pe valea Cu~itnei, in tinutul Vaslui, care le-a fost luata lor in zilele lui Moisi Moghila voievod, jeluindu-se ~i plingindu-se noua cu mare plingere ~i aratind, inaintea noastra, un uric vechi de la <~tefan> 2 voievod eel Batrin, de 0 suta ~i treizeci ~i patru de ani. ~i au tot stapinit aceasta ocina pina acum, in zilele lui Moisi Moghila voievod, cum le scrie in aoel uric vechi in semne.

~i elnd a Iost in zilele lui Moisi Moghila voievod, popa Gligorie din Glo-

deni ~i cumnatullui, Lazor de acolo ~i cu toate rudele lor, ei au venit in divanul milostivirii sale cu multe in~elaciuni ~i au luat un hotarnic. Deci nu au tntrehat de oameni buni ~i hatrini, megieei de primprejur ~i nu au cercetat acel uric vechi in semne, ci ~i el iara~i, pe urma lor, cu in~elaciune, fara dreptate ~i fara isprava, ca un om fara minte, a fa cut mare asuprire ~i a luat ocina ~i a dat-o in partea popei Gligorie ~i a cumnatului lui, Lazor, ~i tuturor rudelor lor. ~i cind a fost acum, in zilele domniei mele, ei din nou au venit

inaintea divanului domniei mele ~i s-au pirit de fa\a.

Deci domnia mea ~i cu intregul nostru sfat al boierilor nostri moldo-

veni, mari ~i mici, i-am cercetat cu judecata dupa dreptate ~i dupa legea tarii ~i am intrebat pe popa Gligorie ~i pe cumnatul lui, Lazor ~i pe toate rudele lor, in ce chip, de atitia ani, de la acei batrini domni, nu s-au Intrebat cu ei sau cu parin\ii lor sau cu bunicii lor, bunicii ~i strabunicii lor, ci numai acum umbla cu in~eUi.ciune ~i cu multe cuvinte mincinoase, cum nu se cuvine Astfel, am dat slugii noastre Vasile Purcel ~i rudelor lui sa stapineasca toata aceasta ocina din Codae~ti, pe valea 'Cu\itnei, pe unde Ie spune in uric in semne. Astfel a dimas popa Gligorie ~i cumnatul lui, Lazor, ~i toate rudele lor dinaintea no astra ~i din toata legea tarii, iar Vasilie Purcel ~i cu rudele lui s-au indreptat ~i ~i-au pus ferlie inaintea noastra. Iar dupa aceea, domnia mea am lepadat ~i acei stllpi, pe care i-a pus acel hotarnic de la Moise Moghila voievod, ca sa stapineasca pe unde a stapinit ~i mai inainte vreme.

~i sa le fie de la domnia mea dreapta ocina ~i dedina ~i uric ~i tntarire cu tot venitul, neclintit lor, niciodata in veci. ~i sa<nu> 3 aiba a se mai ptrt

1 In copie, greslt, In loc de ,,10". I Loc alb In text.

a Omls tn copie.

81

~i niei sa nu doblndeasca pentru aceasta pira altul sa nu se amesteee.

La Iasi, in anul 7140 <1632> mai 15. Insusi domnul a poruneit.

Ghenghia mare logofat a tnvatat, Cristea Damian.

Bib!. Acad., DIVJl-2. Copie din 1835.

Cu 0 traducere.

75

1632 (7140) mai 17, la~i.

Alexandru llias voievod tntareste M itropoliei Sucevei satul Poiana Vladioii:

loan Alexander Wojwod bestattiget den Besitz des zur Suezawaer Mitropolie gehOrigen Dorfes Bojana 1 Wladika und ertheilet Freyheiten.

Dtto Iassy, 7140 <1632> den 171<00> May.

loan Alexandru voievod intareste Mitropoliei Sueevei staplnirea satului Poiana Vladicai, eu seutiri.

Oat in Iasi, 7140 <1632> mai 17.

Arb. St. Suceava, Inventarul doc. Mitropoliei, fasc. lit. B, nr. 46. Rezumat.

EDITH: Popovici, Index Zolkiewiensis, III, p. 755 (text german ~i trad.),

76

<Cca. 1632> mai 18, Ia~i.

Vasile, Alexandra ~i Zamfira, {iii lui Toader Baltatul, oind piiriile lor de ocind din Cristesti, Glodeni, H dlmdgeni ~i Strlnba lui Dumitrascu vornicul.

t Eu Vasilie ~i surorile meli, Aleesandra ~i Samfira, feeiorii lui Dooatier 2 Baltatului, seriem ~i marturisim lnsine pre noi eu eest zapis al nostru

1 Gresit , pentru "Pojana". 2 Greslt, pentru "Toader."

. . ie de nime nevoiti, nice inpresura!i, lu.i

vtndut dreapta ocma §I.mo§ .' di Glodeni ~i din Halmagem,

aJIl .' di sat din Criste§tI §I m 'h 1

...... tratC0 vormculUl, m . it l si din Strinba ce sa va alege otaru

...- "t partea nostra eu tot VIm u 't

_ .. auVUU it d lin '1 ~

aoelur sate ~i ne-u piati ePd. 'ta -am pus is(cali>lturile ~i pece~I e, sa

~i sp<r>le mai mare cre m~ ne

Hr.

Vasilei.

Zamfira cm.p.>.

Alecsandra.

&te1Wl nHCAA.

Bibl. Acad., CCVII/128.

Orig blrtie (30,6 X 19,5 cm.). D ttrasco Gheuca vornic eumpara

., 2 . 5 prin care urru y

Datat dupa doc. din 163 mal, .' Halmageni de la Oprina, vara vinzato

alte parti de ocini din Glodem. ~I

rilor din acest document (vezt nr. 61).

77

1632 (7140) mai 19.

. . . d ui si gloabe ale manasAlexandru Ilias voievod pentru veClnL, JU eca,l .

tirii Puina.

de la Alexandru Ilias voevoda iara* ~e~tru vecmI ~l

Ispisoc domnesc d' .. ----.. -7140 <1632> mal ey-19.

pentru [udecati i gloabe 2, mann x3P,"

Dupa Dan, M-rea $i com. Pulna, p: 21.9. . putna" de Vartolomei Maza-

t dl catastib de toate SCrISOrI1e sf. m-rr

Rezuma Ill"

reanu arhimandrit, Vecinii, nr. 2.

1 Loc rupt in orig. . 12 de la Miron Barnovschi voievod.

2 Se refera la doc. din 1628 feb~uafle

83

78

1632 (7140) mal 19.

Alexandru Ilias voievod intdreste lui Rusul vistier din Dolejini un loc de prisacd si un loc de casd in Polocini ddruite de Maria, [iica Anuscai.

din' xSpM, MdlO Sr.

Iw flA.t)dHAJ1S RO.KOAd. ca}K' nPHHAI np'A HdMH H np'A HdWHMH RM'PH eASrd HdW', PSeSI\ RHCT'P W<T> 1 AM'}KHHH H np'H'eAH 'AHH sanae Sd M1>.PTSpIf' WT MAPH', A04KH flHSWKA WT IIoA04'HH, C1>. TROP'H 0 np'A nene T1>.HdCE rOplfl H n,,,,&, nena HOHdWKS HC np'A Iid4SI\ WT KOCTUPH H nplA rl\Hr0pH, RPdT ASMHTPS WT GSpH4HHH H WT njl'A HHHM I\IOAH AORPH, CHI\1>. nH<cA>l r.rijJl H CKIAHTMCKO'ijJH KdKO TO RHW' P,4,Hd "'dpH., A04KA flHSWKA WT DOl\H4HHH H no CROA AORPd KOAI, HHKHM HfnOHS}KA'kHd, .I HH npHCHI\ORdHH, AdAd H nOAdpOKdAA WT CKOd npARd AtAHHHS, WT CHI\O IIoA04HH., M'CTA 3d nHCdHH2 <r>lAI OH CORO AIORHT H MICTO 8.1 AOMd <Hd R> lATpO CIAO. T .1.1 WHd AdAd H nOAdpdRdAd TOMS <Rill> lWI R1>.nHCdHHSM PSCOMRH RHCTHtp WT AMO}KHHH H HKH.M fro PdAH ASWI frO H SA ASWE PdAITHAI ,ro H 841 nOrpH}KdHY' H nOMfH'MHd CIlIHH HX, DOHT"'.H, AO CM'PTH ,ro H Ad BSAIT H 841 ASWI CIlIHS 'H.

HHO MH, R'A'RW' TOTO 3dnHC 8.1 1\\1>.PTSpH. WT TEX nHedHHH CR'tpHHHI\ 1>. H I\SAH AORjlOKHX, R'PORdXO ... \ H WT HdC Htp' AdA Ad H nOAR'PAHA WTHHHS, AdHH' H nOAR'p}KAH}KHHHf C1>. RCfM ,&,oXo<AO> 1M• H <HH> lAd <CA\ > IH, SMIWd'T.

r'Hr, RIA AorO.'T.

PSCSA RHCT'p.

Anul 7140 <1632> mai 19.

10 Alexandru voievod. lata a venit inaintea noastra ~i inaintea boierilor nostri sluga noastra, Rusul vistier din Dolejini ~i a adus un zapis de marturie de la Marie, fiica Anu~cai din Poloceni, facut dinaintea popii Tanase Gorie ~i inaintea popii Ionascu ~i dinaintea lui Baciul din Costesti ~i tnaintea lui Gligori, fratele lui Dumitru din Suricini ~i dinaintea altor oameni buni, astfel scriind ~i marturisind ca aceasta mai sus spusa Maria, fiica Anu~cai din Policini, de bunavoia ei, nesilita de nimeni, nici asuprita, a dat ~i a daruit

1 Omis In orig.

2 Grestt, in loc de n4CHKS.

. . tul polocine, un loc de prisaca, ori. und: ii. va

.... dreapta ei dedma, dm sa t lUI' Aceea a dat-o ea ~l a darmt-o

U»& Ii ' 1 vatra sa u . . fl

lace lui ~i loc de cas <m>.. din Dolojini 2 ~i nepoatei lui pentr~ s~ e.-

P ceIui mai sus scris Rusul ~lst.ler .' tru grijania ~i pomenirea Iiului ei,

a .' fletul parmtIlor ei ~l pen ..'

tul ei ~l pentru su .' ~ fie i omenire a flUlm ei. .' .

pontelei, la ~oartea 1m ~l .sa de ~a~urie de la acei scri~i preotl .~l oa~e~l

_--- Deei nor, vazind zapl~, ~ dat si am intarit ocina, dame ~l mta-

. zut ~i de la noi mea am "t

bum, am ere . 1 ". <altul> 1 sa nu <se> 1 amestece. rire, cu tot vemtu . '>'11 rt

Ghenghe mare ogo a .

Rusul vistier.

Ms nr. 629, f. 283-283 v.

Arh, St. aoc..

Copie.

79

1632 (7140) mai 20.

Petra din Burdusesii rascumpdr« de la Biilteanul 0 ocinii din Burdu~~ti.

r t Pe>3tra ot Burdusesti .

t G1>. SRO SdnHC ce. ~~ .. ~~~ . ~ 8 ta parte 1 batrin a <l s >3a~

. ' .. ~ .. : . : .. '. '.' .. '. . ~ . ad de moara i loc ' .

din OCIlla ~l din siliste 1 tarma ~I v ~. f t tnduta dereptu 25 taleri man.

. . osie pentru caCl au os v xl

1 din tot ce va avea m "t , • b . 25 taleri in minule Bcutea-

lara Petra, fata lui Anghel, au da~ ace§tl .andl' t doi le'i si 2 spilci derept

. . 2 ~ h de oercei erep "t

noloi ~i 6 capre cu ed~1 §I parec I hi . 2 ame~i derept 2 lei §i 1 pareche

25 potronici §i 2 rochi der.<~pt:3 ~ 2 Ugc~eli~iel~le ce au dat, cinci taleri zloti. de cizme derept 9 potromci fara ~e . St ia i Malin, zet Baltianolui

Mai mare martorie, Dragom1r ot tam §I 0 3 i

3 Baltean ············

i Je ······················· 3 toata .

. . 3n 3

Muntianul I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 tern toti marturisim §i ··

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 3 Ie cite spune

i 0 au rascomparat Pietra .

1 Omis in copie. . . 2 Asa in copie ; mal sus: Dolejml.

aLoe rupt in orig.

85

in zapis ~i . . . . . . . . . . . . . . . . l' f

. . . . " <nIe> I rate, ll!CI sora nici var

.. M~H' . -K' __:__:_ 1 citi au auvot din rudele ei '

AfNa Ra "'TO x3jlM.2 .

Ar~. St. Buc., Schitul Brazi, XXXI/2. Orig., hirtie (25,5 x 18 8 crn.) ru t I' -

C '. ", pt, Ipsa 0 parte

u 0 copie, Ibidem, XXXIII/27 din 1786 d 3 d'

, ec. , e Costache diac de divan.

80

1632 (7140) mai 22, Ia~i.

Toran si Neculai Sechil mdrturisesc cd au ind .

satul Cobeceni, din tinutul H' ld inn ~t lui Lupul Prajescul

tr au, pentru /5 lepe ~i 100 de galbeni.

t Adeca eu, Tofan Sechil si Nieul' S' . ,

cu eesto zapis al nostro cum: am ~ehIl, m~ine pre noi martorisim

• x 1 nOI ne-am tocrnit eu d .. 1 .

JctSCU , sa-i vendem satol Cob "'. umua UI, cu Lupul Pra-

t 1 H' v ecenn ce laste partea tv.

o lrlaului. Si am toemit SV de. noas ra, ce iasto in ttnu-

D 'I a ne ea 0 sota d lheni bani " '

. eee doidzaei de galbeni ne-a d t' e ga em all! boni ~l cinei iape.

~l einci iape. u a ~l ne-au ram as cu optodzaci de galbeni

v , ?eei ne-am toemit eu dumiialui sa mer' d v , . .

tamma la casa dumisale si sa v doei . ,g:m .upa Slmpletrm intr-o sap-

.. b . , a ocim si dresale d" 1 .

cna am ce mai sos serie " l' ,lar umna UI sa ne dea si

. . ~l lape e. '

~l aiasts tocmala s-au faeot den . t . .

logofatoloi ~i denaintea Strat I . ~m ea dumisah, lUI Patrasco Ba~ota

D u ui satrarmlui si denaint lui R '

e aiasta marturisim cu c st .' ea ui aeovita spatar.

0;;:' es 0 zapls al nostru CV v v .

'II pentro mai mari credint v . a sa sa stie.

IIHc ~ filc ,,'kTO ~ :: ne-a <rn >3 pos §l isealitura.

I v ' x3jl,\\ MdH KR.

nea am mai loat 60 ughi, sa sa stie. ~atu-ne-au banii toti ~i [~i] iapele 4. aTjldWKO EdWOTa "WI'O""T <m p

11 B 'P. . >.

3 CTIJdTYf Eo,,'k RI" WITjldjl <rn. p. >.

TOcjsdN G'kKHI\ HCKd" <m. p. >.

1'13 HH.KWl\dlO C'kKH" HCKdl\ <m. p.s. RaCovlta Cehan spatar <m.p. >.

Bibl. Acad., CDXXII/98. Orig., hirtie (31 x 199

1 ' crn.), patru peceti aplicate.

2 Loe rupt In orig.

3 ~,. ~"TO X;JP.M, ad!lugat eu alta cerneala

mrs In orig. •

4 "IncL .. iapcle" ada t It . .

, . uga u enor de alta rnt x _

. na, cu alta cernealii.

81

lea (7140) mai 25, Iasl.

Alexandra Ilias voievod serie pircdlabilor de tinutul Neamt sa apere hotarul mdndstirii Bisericani de incdlcdrile piistorilor moldoveni sau seeui.

t Hw 1'I".adHAP~ BAHraw ROfROAd, LO~YflO MHI\OCT'(flO, I'OCnOAdpa 3fMI\H M.WA,l,KRCKOH. nHw"'t 1'0CnOACTRO MH CI\t:lrdM HdWHM, n1o.pK1o.I\dGOM H'MfLl,CKHH • Damu-va ~tire ca domniei mele s-au jeluit rugatorii nostri, egumenul §i tot saborul de la svintaa rnanastire de la Besereeani, intr-aeesta chip dzicindu tnaintea domniei mele, cum tnbla oi de tara §i alte dobitoace de calca hotarul §i ocina sventei manastiri §i striea Itnetele §i sacui de in Tara Ungureasca §i alti oameni streini de intr-aceia tari, de caloa hotarul tarii domniei mele §i-§ tin bucatele pre locul sventei manastiri, far a stirea saborului, cum nu sa cade ~i cum nu iaste invatatura domniei mele,

Pentru acea, deaca Yeti vedea cartea domniei mele, iar voi sa aveti a socoti acesta lucru ~i cine va vor da stire, egumenul ~i tot saborul de intru svinta manastire ce mai sus scriem, ca lnbla de calca hotarul svintei manastiri cu dobitoacele lor sau eu alte lucruri, sau tnbla vinindu fieri, ori oameni de tara domniei mele, ori de Tara Ungureasca, acelora sa aveti a Ie da certare dupa deala lor ~i a-i goni de pre locul sventei manastiri.

De aceasta mai multa jaloba sa nu vie la domniia mea. TdK AJ 3HdHT, HHHddK Hf t:l4HHHTf.

:6 Idc, I\'kTO x3PM MdH KI. t GdM I'OCnOAHHa RI3'k".

Hw l1,,'adHAPt:l ROfROAd ern. p.>. t KPCT1i: <nHC"">.

Arh. St. Buc., M-rea Biserlcani, XII/38. Orig., hlrtie (32,6 x 20,1 cm.), peeete aplicata.

87

82

1632 (7140) mal 25, Ia~i.

Al:xandru llia~ voievod porunceste lui V " "

nem/elegerile dintre Patrl'chl' :, , ,asllle usar sa cerceteze

cu razesii sal 'V 'Z' di

pentru ocinile pe care le stti A ~ fl asi te In Fruntesti

aptnesc lmpreuna, •

t Hw tIl\f/lJHAPt! IL\HIiIW KO.KOAd GO}KYIO M '

AdKCKOH, IIHWIM c"t!st: HdW .G.dCH"YI ..' D ~ H"oc:rlO, rocnoAdjJ. 3'M"H MM-

, t' . "WJp. amu-t stire ca s' 'I'

VIS <Iermcel> CU razaRii sai pe V 'I' d " -au Je UIt Patrichi

A ~ • aSI Ie en FruntestI d ' A d ~

mpreuna cu dinsul in citeva 10 'D ' ' zicin u ca au ocina

den ButciHeni, cit au chibzuit CU:l" ;Cl el s-au sculat de-au vindut 0 ocina

Deci s-au mai pirtt in zile~: tS :1 ~ar~ea Io:u ,den totu satulu I,

[ ] ~ " , UI n oisei voda ~I l-au ra P t ' hi

cu razasn sal pe Vasilie de Fru t ti " , mas a rIC I cu

sa duca in vinzarn, Iar <e1>2 A ~ e§ I ~I i-au fo~t d~t ZI sa iasa den sat, Sa

D pma acmu n-au rna! e~It

ereptu acea, deaca vei vedea cartea d ,,' , .

cu oameni buni, de va hi cu<m>3 a d '0 P o~nn mele, iar tu sa socote~ti

" 1 U Zb at<rI>2chi cu ra ,. ~, ,

ZICl ace ui Vasilie Sa iasa den sat s ~ ~ 1 A za~n sal, rar tu sa

~ , , a mearga a vmzare lar' ~

sa VIe de fata innaintea portel' d ", . CUI va parea strimbu

y omnu mele.

t :; Mc, "t:1'O X8PM MdH if.

t rOcnoAHH. KMt:".

t rlilHrt: KIA "01'0""1' "IfH

... " em. p.s,

t KO}KOIft: <OHCd">.

BibJ. Acad, IIIj202, Orrg. hlrtie (314 x 197

ED ITII' " ,cm,), pecete aplicatii.

, Bianu, Doc rom p 203 ( . )

. ." orig, ,

83

1632 (7140) mai 25, Ia~i.

Alexandru lli~ voievod Zntareste ""'" , , ,

parte din satul Has" " , , • manastirii Blsencam a patra

naseni, tinutul Cirligatu '

Vasilie [ost jitnicer, ra, pe care t-a ddruit-n

t Hw tIM/ldllAPt! HAHIiIW KOIKOAd GO Y

iRw"AdKCKOH. (i}}K, opYHAow'" ... ' }K 110 MHAOC1'YIO, rocooAdp. 3'M"H

a, OPaA ""dMH H OPt:A

1 I " . K.CHMH HdWHMH MMAdKCKH-

2 "Oru ~l "satulu ", corectate.

a Loc, rupt In orlg,

Omls in orig.

~8

.... 'IOA'kptl, KMHKHX' H MdAHX', MO,,'GHHII,H HdWH, .rt!M'HH8 H K.C.M8 e.GOp "'1' ectT.U MOHdCTHP Ii'C.p.KdHH, HA.m. fC1' X'PJM CK'kTOI li.urOKlqJddHHYA\ CK'k1't:H IM,I,W'IHII,' HdWIH lioropoAHII,' H npHCHOA t:Kt:H M.dP·(A\, C. 'AHH 3dnHC W1' c"t!r .I UOI' &.lCHAT. BtlK mH1'HHHlfdP, C .... H. IidHS", e.1'KOpIH "'1' OPt:A HdWHMH K'kPHHHAIM IOAt:ptlH nOIfH1"HHHMH, rt:Hrt: KIA "01'0.'1' H 1\808,\ BHK KM AKOpHHHK H (}dIUIH IHK X"1'MdH H I1.1'PdWKO CdW01' KTOP·(. "wro$'1', CHII,' OHCdlilqJ' H CKt:At:TM--····~""B.IiI .... K. 1'01' SdOHC fro, KdKO ",H 3J Iro AOBPJd KOA'k, H.KHM HfnOHt!mAIH, d HH DjlHCMOKdH, AM H OOMH"OKd" CKt:1'dd MOHdCTHP C.C'PIKdHYH C. 1f'1'Kp.1'dd IfdC1' WT cIAO X.CH.Wt:HH, 'ITO 8 KO"OC1' KpaAHr.TSpH, MHKO H3BlPH" c'k IfdCT fro H C'C1'PHM '1'0, AP.r8I1,H H 1'pO$dHH, H W1' KSnemHo H "'1' A 'kAHHHHO H C. M'kcTO Sd OdCHK, K. aa AtSwI fro H POAH1'.MM '1'0 H A.. C.1'KOPHT HM ndMt:T. tI aC1'pHM .ro, AP.rt!II,H H TpO$dHH, AdA HM APSrdd IfdC1' 3d W1'HHHS W1' AP8rolO

MkC1'o.

tIHo roCnOAC1'KO MH, IiIKO}Kf SKHAt:X'oM TOT 3dnHC sa MdP1'SpY, W1' npt:A TIlX' GO"t:PH rOCnOAC1'Kd ,"H, K'kPOKdX'0M H W1' uac fqJ.ml AdAH H n01'Kp.AHAH ICMH KAKO Ad leT HM H "'1' HdC, ",1'HHHd H AddHY. H MHAOKdHYf, C. K.C'k,,\ A0X'0AoM. B HK Ad ct: H' 8MHWdf1'.

:; Mc, K. "t:TO xSPM MdH 1'. t Cd .1M roenOAHH. Kd3dA.

Bw tI"'EldHAPS KO,KOAd ern. po>. t K PC1't: AdMYIiIH <OHCd">.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata au venit, inaintea noastra ~i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari ~i mici, rugatorii nostri, egumenul ~i tot soborul de la sfinta manastire Bisericani, unde este hram sfinta Bunavestire a sfintei staplnei noastre nascatoare de Dumnezeu ~i pururea Iecioara Maria, cu un zapis de la sluga noastra Vasilie fost jitnicer, fiul lui Banul, facut dinaintea credinciosilor ~i cinstitilor nostri boieri, Gheanghea mare logoiat §i Lupul fost mare vornic §i Savin fost hatman ~i Patrasco Basota logofat al doilea, astfel scriind ~i marturisind in acel zapis allui cum el de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, a dat ~i a miluit sfinta manastire Bisericanii cu a patra parte din satul Hasnaseni, ce este in ~inutul Ctrligaturii, cit se va alege partea lui ~i a surorilor lui, Dragu~a ~i Trofana, ~i de cumparatura ~i de mostenire ~i cu loc de prisaca, intru pomenirea lui ~i a parintilor lui ~i sa le faca pornenire. Iar surorilor lui, Draguta ~i Trofana, le-a dat alta parte de ocina din alt loco

Deci domnia mea, cum am vazut acel zapis de marturie facut dinaintea acelor boieri ai domniei mele,. am crezut ~i de la noi inca am dat ~i am lnta-

89

rit ea sa Ie fie ~i de la noi ocina ~i danie ~i miluire eu tot venitul. ~i altul sa nu se amesteee.

La Ia~i, in anuI 7140 <1632> mai 25. t Insusi domnul a spus.

10 Alexandru voievod cm.p. >. t Cirstea Damiian <a scris >,

Bib!. Acad., CXXXVIII/258.

Orlg., hlrtie (30,6 x 19,6 cm.), pecete aplicata, strlcata,

84

1632 (7140) mai 25, Ia~i.

Alexandra Ilias voievod inuireste mdndstirii Biserieani 0 parte din satul Orb ie, tinutul Neamt, eu iaz ~i mori pe piriul Orbic si eu 0 moara in apa Bistruei, niste vii la Bacdu ~i schitul lui Ciolpan monah,

t Hw 1ll\fll.tll,&,pS HI\HraW KOfKOAd, GO'KYflO MHAOcTYEIO, .. ocnOAdp'h 3fMI\H MOI\AdKCKOH. Ci)'K£ .. OCCl0,l,Cl'KO MH AOAO(OM H nOTKp'hAHXOM MOl\fGHHHKOM HdWHM, ErSMfHOM H K'hCfMS ell.liopt) WT CR'kTdd MOHdCl'HPH .. "d .. Ol\fMdd IifCfPfKdHH, HAf'K f ,CT XPd," 4HCTiU"0 1i,\d .. OK'ktpfHYf np'keK'kT'kH 1iO .. OpOAHII,f, HX npdKOIO WTilHHS, H \ 'kAHHHS WT CfI\O Ci)pGHK, 4'1'0 S KOI\OCT HHMfIl,CKOH, 4'1'0 eHl H3GfpfT 4dCT HM Id WT'HHH~, C'h CTdK H ClI. M"'WH HJ nONII,'k Ci)PIiHKSI\ H C'h fAHd Ml\fH S KOAd 'iHCTPHII,S H C'h H'kKOf KHao .. pdA , 1idKOR'k H C'h CKHTt!1\ qOl\ndH MOHdX, 4'1'0 Tdd IITHHHt! H A'kAHHwHS fCT AdJHY' CK'kl''kH MOHdCTHP KHW' nHcdHd, IifCfPfKdHHH,", WT ~t!MHl'Pd, <K>H'k .. HH'k nOKOHHHd r O qOl\ndH MOHdX H WT A04Kd fH, KPCTHHd, K~'k'HH'k ed,"OHI\ n'hX<'hpIIH4f1\>, K'h 3d ASWf ' .. 0 H POAHTfI\fM '''0, WT HcnHCOd4. H IPHRHI\Yf 4'1'0 WHH HMd,," W'" HHHX .. ocnoAdJlHX np'k'KAf HdC GHW'k.

T'kM PdA'f, KJKO Ad fCT HM H WT .. ocnoAcTKd <'I\H npdRd WTHHHS H A'kAHH-

t! H SPHK H nOTRp'h'KAfH'ff, ClI. K'hc'kM AOXOAO,". H HH Ad CHI HI t!MHWd'T. ~ Idc, I\'kTO x3PM MdH Ki.

t GddM .. ocnOAHII'h P,4f.

Hw I1A'lldHAPt! KOIKoAd ern. p. >. t KPCT'k AA,"HraH <nHCdl\>.

o

.. . d din mila lui Dumnezeu, domn al ~arit

.~ t 10 Alexandru. Illla~ vao:v;a; si am intarit rugatorilor noetri, egume-

lata d~mDla mea sfinta ~anastire numita BesereeaDl, unde este

,i lntreguIUl 80b?r d~ ~a Iintei naseatoare de Dumnezeu, dreapta

cinstitei Bu~elve8tl~lOa :re~a~e este in tinutul Neamt, ee se va alege

I}i dedina din s~tu . r W'. A lul Orbie ~i cu 0 moara in apa

• J( eu iaz ~l eu morl pe pm . ~

lor de oema, . hit I monahului Ciolpan, care ocma

. t .. Ia Badi.u ~l eu sc 1 u D .

--~fthltt'tttel' ti eu ml} ~ v~. tiri mai sus scrise, Besereeani, de 1a urm-

iii dedinl este dame sfmtel, m~nas h 'de la fiiea ei, Cirstina, cnea-

or h' aposatuIUl ClOlpan mona ~l . di ' .

tra, cneag ina r , I A tru pomenirea ei si a parin~ilor ei, in ispi-

. lui S moil pah<arDlee >, m '. d '

ghina Ul a.. d I lti dornni Iosti mai inamte e noi.

. ivilezu ee a avut e a a ¥ .. , ~ • d di ~ si.

soaoe I}l prl ~- ~ I f' i d la domnia mea dreapta ocina ~l e ma ..

Pentru aeeea, sa e ie ~l e

uric I}i tntlrire, eu tot venitul. ~i aI~uI sa nu se amesteee.

La Iasi, anul 7140 <1632> mal 25. t Insusi domnul a zis.

10 Alexandru voievod on.p. >. t Cirstea Damiian <a seria>.

Arh. St. Bue., M-rea Bisericani, II/16,

t I· ata stricata.

Orig. hlrtie (30,3 x 19,3 cm.), pece e ap IC ,

o trad, la Bibl. Acad., XXXII/19,

85

1632 (7140) mai 25, Ia~i.

Alexandru Ilia~ voievod tnuireste mdndstirii Biserieani rz:

" ' l B iu cu vad e moar

din satul $endre$ti, pe BLstrrta, tmutu aca,

$i cu loe de prisacd.

t 10 Alexandru Iliias voievod din mila lui D d

\101do . I t ~ d . , I umnezeu, omn al tarii

. ~e~. a a omnia mea am dat §i am intarit rugatorilor no tri e . lUIUl §l mtregului sob or de la sfinta manastire B . d § , gume-

3 . eserecam un e este hram .

unavestIrea nascatoarei de Du ' Ul

ii " I d mnezeu, dreapta lor ocina §i cumparatura

m ISPISOCU e cumparatura pe care l-au avut dIM' .

roievod, jumatate din satul Send ti : a . Iron Barnovschl Moghila

i cu vad de moara la Bistrita st~~ lio~e ;;tpe r~~a!~nutul ~a.cau, pe Bi~trita, [e la C d hi heachi , ce ei si-au cumparat-o

an ac ia, c eaghma lui Goe fost vornic §i de 1 fii .

i cincizeci ugh' lheni ,a III ei, pentru 0 suta

1 Micotici §i d: ~: s~~~' 1~:reBI~: fosft,,?ul~PUaratura ~§i l~i Goe .fost vornic de

, ca, III Ul rsu Barboiu vormc di d 1

e cumparatura ce a avut tata~l I IT' ' in rese e

or, rsu vorrnc de la Bran '. d 1

stratie diac, ca sa Ie fie si de la domni ' comis §l e a

. omma mea dreapta ocina §i uri '. t ~ .

u tot venitul, neclintit, lor, niciodata in veci Si alt I ~ rIC §l in anre,

. • Y U sa nu se amestece.

La Iasi, anul 7140 <1632> mai 25.

t Insu§i domnul a zis.

10 Alexandru voievod <m.p. >. t Cirstea Damiian <a scris».

Academia de Stiinte Sociale i Politice . " .

tutul de is to . . h . ~ a Republiell Soclaliste Romania Inst.i-

rre ~l ar eologia "A D Xenopol-: I' '

Orig., hirtie (30 7 x 20 ) . . . • - asi, Fond Spiridonie, 1/4.

, em. , peeete apllcata stricata

Cu 0 trad. din 1839 aprilie 24. ,.

EDITH: Ghibaneseu, lspisoace, H 1

, ,p. 7-8 (orig. slav eu trad.).

86

1632 (7140) mai 25, Iasi,

Alexandru Ilias voievod inuireste mdndstirii Bisericani satul Troua, pe piriui Cracdu, iinutul N eami, cu mori in Cracdu, $i satul Popcesti, pe piriul Cracdu, din ocolul tirguiui N eami.

t Hw tll\'B4HAPS HAHlaUJ KOIKOAA, &omYfIO MHl\eTYI¢, roenOAAp1I. 31MAH i\\wk A"KeKOH. &')m. roenoAeTKO MH AolAOX'OM H nOTp1l.AHX'OM MMI&HHKOM HAUJHM, u-sMIHOM H K1I.elMti e1l.&0j1ti WT eK'kTAA MOH4e'1'HpH HAj1H~AIMAro IilelpIKAHHYH, HAlml ,eT X'PAM CK'kTOI IiI\ArOKinplHYI M4A 111 "HLl.1 H4!UJeH lior0j10AHLl.1 H npHeHoA'kK'kHH MAj1Y~, 'X' npAKYH WTHHHH H A'kAHHHH, WT HenHe04"1 SA AAAHHY' H SA MHI\OKAHY' "TO WHH HMAI\H WT HHHHX' np'kAHHHX' rOenOAAj1HX', IAHO elM, HA HM'k Tj10H~A, "TO HA nOTOLl. 'k E j1olKOK'k, ti KOI\OeT HHMI~eKOH, H e1l. M'keTo SA MAHHH HA '1'0.1 noTOK KPolKOK'k H T.sKomA'j11 H H.s Aptiro, eldO, HA HM'k I1on"IIPH, "TO ,eT nAKHml HA Kj1AKOK'k, S4 WKM H'kM~l4.

T'kM j1olAY, K4KO AA leT H WT rocnOAeTKA MH CK'kT'kH MOHAeTHj1 1i1C1j11- KAHHHM, T'kX' AK'k eMAX', TPOH~A, e1l. &ptiA SA MI\HHH ti KPAKOK'k H IIon"IIPYH, npAKA MdHHYI H nOTKp'kmAIHYI, e1l. K1I.e'kM AOX'OAOM. H HH AA e~ HI tiMHUJd'T.

IIHe Side, I\'kTO xSpM MAH Ki. t GAM roenOAHH1I. KM'kI\.

Hw tlI\IBolHAj1l4 KOIKOAA em. p. >. t KpeT'k AAMHlaH <nHeAI\>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata domnia mea am dat §i am intarit rugatorilor nostri, egumenului §i intregului sobor de la sfinta manastire care se numeste Beserecanii, unde este hramul sfinta Bunavestire a staptnei noastre de Dumnezeu nascato are §i pururea Iecioara Maria, dreptele lor ocini §i dedine, din ispisoace de danie §i de miluire ce ei au avut de la alti domni de mai inainte, un sat, anume Troita, care este pe ptriul Cracau, in tinutul Neamt, §i cu loc de moara pe acelasi plrlu Cracau §i de asemenea §i alt sat, anume Popcesti, care iara§i este pe Cracau, de ocolul Neam],

93

Pentru aeeea, sa fie ~i de la domnia mea sfintei manastiri Besereeani aeele dona sate, Troita, eu vad de moara in Cracau, §i Popcestii, dreapta danie ~i Intarire, eu tot venitul. ~i altul sa nu se amesteee.

Seris la la§i, anul 7140 <1632> mai 25. t Insusi domnul a poruneit.

10 Alexandru voievod <m.p, >.

t Cirstea Damiian <a scris s.

Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, IV 132,33.

Orig., hirtie (30,2 x 19,1 cm.), pecete aplicata, stricata. Cu 0 trad. din 1843 aug. 20, de Hrisanth ieromonah.

87

1632 (7140) mai 25, Iasi,

Alexandru Iliias voievod inuireste mdndstirii Bisericani branistea sa.

t Hw I1d,allAptI HAHlaw KO'KOAd, GO>KY'IO MHMCTY'IO, rOCnoAdP~ 3'&H MWdAdKCKOH. (X)>K' npHHAow'k, np'kA 111I4MH H np'kA K .... CHMH 114WHMH MOdA4KCKHMH GOd'kPH, KMHKHr H M4Nlr, MM.GIIHKS 114W'MS, ,rSM'"S H K .... C'MS t~GOptI WT tK'kT 414 MOlldeTHpH E..C,p'KdIlH, HA'>KI ItT rpdM GK'kTO' IiddroK'kljJd4HYg CK'kT'kH E.oropoAHu.' H npHCHOA 'kK'kH dldpY.fI, e .... fAHH 34"Ht Sd tK'kA 'kTMtTKO WT MMIGIIHKS rOtnOACTKd MH, KVP 1194HdtY, dprYunHtKon .... H MHTponMHT CS'IdKtKYH H WT IIdWHMH K'kPIIIIHMH GM'kJlH, WT f'kllr'k Kid dwro'.T H WT ilSnl4d GHK Kid AKOPHHHK H WT ilSnlSd Kid AKOPHHHK AOAH'kH 3.MdH H WT IhTP4WKO E.dWOT~ KTOpYH dwro.ET H WT fEwprY, E.dWOTk GHK KHtT'kPHIIHK H WT K)pdWGO E.dWOT .... H WT ASMHTPS IiSrSw Tp'TYH d"ro •• T H WT IhTPdlUKO E.OSd KM tn .... Tdp H WT I1nOtTM KdTdPIJYSd KM 'IdWHIIHK H WT T .... STSd GHK doro.'T H WT Il .... TpdWKO GHK >KHTHH'IdP H WT dlSnSd IIp .... >KftKSd GHK nOtTMHHK H WT TOM" KM CSd>Kdp H WT IOPA4KH GHK KHtT'kPHHHK H \\IT il'n .... A4T H WT H'klllOd AKOPHIIHU.H r"oTIIYH GHKWYH H WT HIIHHr GM'kPH S'MCKOH, KMHKHr H MAdHr, tHu.' nHCdlaljJ, K .... '1'0·1' 3dnHC, KdKO WHH tlMHPHW'k Cit. H nOToKMHW'k CHI \\IT np'kA K .... CHA\H HHMH, PAAY rOTdp sa GpdHHIjJ', K .... n""HHHdr, '>K' HM'kw'k T'k>KGO Mf>KAO HHMH.

H WHH 3d Hr AOGpdd KO"'k nOTOKMHWH CHI KdKO 'ITO GH HM'k"H A'P>KdTH Kd"lSrEPH WT E.,c.<P'> 1KdIlH, C .... 'AHN SPHK K .... 3HdM'Hi', 'ITO WIiH HMd'T W1' I1M- 1 Omis in orig.

94

...... ~ Ko,&OAH. qTO e'k nO'lH.H4'T X"OT4P Gp":IHIjJ.KH HM WT p'kKH E.HtTPHU.H H WT .. ,.~1r f)KI leT K ..... WI rd4KH n~M"kHH U.p .... K~H IWCH.OKH, " WT TOd"k K~ npeere MlrtTTI no H"kKYH HeTO'lHHKH H>K. 1"'1''1' \\IT rop E.OSd H 'IIP'S KSdM"k 1i0SdOK, H4 "":O'IHHK Xd~MtI, H>K. SOK'T till XopljJlSp"k H rop"k HCTOIIHHK, H"kKOI nai'Mf H rOj) .II1toTH ,1.0 KtldM'k GHM.H, T4>K. KSdM"k GHMEH K1I.IW' AO HorlS ~rpYS H WT '1' .... - A'S AO H'kKHX" KP1l.HHU.H, K ..... WI KSdMl Her-s ~rpTKltKOIO, AO tlCTYIO nOTou.'k qp .... MH'kM,

····114 p1n\'k E.HKA3 H p'ku."k ropH, ,1.0 tlCTYIO iKHA411A H iKHA4HtI K1I.IWI, AO StT E.HCT"TH H TH>KI E.HK4SSd K ..... WE, no Hd WGp .... wh I1L1,c .... H H 111.1,4 K~e'k H WT TOd'k AO MV'olO Xd .... MS H 'I.p.s Xd .... M AO Wn'lHH4 Topord'k>KtldtlH, no On'lHH4 Topord'k>KtI A"*' AO nOTOK", " WT TM'k npaae AO Kp .... r ropAM, tI rd4K Xd .... MtI, 4 WT TOd"k nJl4KO Ao"tI ,1.0 WGp .... WYd l101'O'liMOKHM ropAM, d WT TM"k AMS np4Ko pIGp4 DoTOllHdOK'k ,1.0 Hortl KtlpM .... TSpd H AOA'k '1'010 1101'S, no AOd'k WT KPHK41a, AO p'ku."k IiHtT~U.H, 114 IipSA 3" .... , 4 WT TM'k, WT IipSA 3d .... no TOH nOTOK H>KE TllIET H Iipl4A 3d .... H KHW' no TOH nOTOK npaae KHW, ,1.0 r "'Mdd &fdHKA4, " \\IT TM"k KHWI AO ropS dlSH'!MoK'k, Td>KE Wn'lItHd npaae AO GTMIU. fpOrOTHW, Td>K1 WT T~AtI AOd'k ,1.0 E.HCTPHu, .... H KHW. 114 E.HCTPHU.S ,1.0 nM'kH4 u,p .... K .... K .... HWK, K ..... W. rMKH, tDKl ICT K,C rOT4p e .... Kp .... WIH H C .... K .... C'kMH nM'kH"kMH.

H TdKO nOTOKMHdH t'k, W1' np'kA HHMH, 304 H'kKHr ~PH'I' 'ITO HMdlT CK"kTold MOll4CTHP E.'C,p.KdHHi'H, 34 AAAHHYf H MIt"ORdHY' WT 8p.MYIa KO'KOAd H \\IT GHMTwH 8.0'KOA4 H \\IT P4AS" KO'KOAd H Ad III HMdEl' TlrATH t'k E..ClpfK4HYH C~ Il .... Hr .... p4u.H 304 1''k>KGO HHKMH>K. 3d eYld T'k>KGO, II .... ,1.4 HMAIT Ap1l.>KATH E.eelplKdllTH no r AI nOKHAdKlT TNr 3HdMllli'., K~ T'kr SPH'!I, KdKO nOTOKMHdH t'k.

H n4KH>K' 4!p1 \\IGp'kIjJ'T c"k AO n .... Hr'kp .... 'I'kHH II'kKHr Hdp'kA.H·i. Hd TOT X"0- T4P, Ad Hf K'kPOKdTH c'k, H .... AA G .... A.T d .... >KIiIHt H ,1.04 SPRATH CHI, nOIl'>K1 WGP'kTAd Cit. 'AHO A'k"o RMMH 3"0 S'IHIIIN WT Il .... Hr .... pdu.H IAHH tlPHK HmpdKIA'", liTO GHdH nHCdll non lldRM WT ¥OHU.'IjJH, \\IT ROMCT flUSACu,OMS, KdKO WII t4M, e .... IStT '1'0, cK'kA'k."MKTKORd".

11 KTO K .... eKHsdTH K .... II'kKAd Kp'kM'k HNKOIO T'k>KGO Sol cTg, THX" A4 G~AIT 3d rdOG nopTS Ii KO"H.

HIIO rotnoACTKO ,W~, laKO tlKHA 'kX"OM TWT sanae WT 1'OdHKHr GO,,"kPH, K1i:POK4XOM H WT IIdt Itpl>KI AMH H nOTRp .... AHdH ICMH HM. T'kM PdAY, 1'0.1 Gp411HIIU ,1.4 rer H WT r eene ACTK4 MH CK1i:T1i:H MOlldCTHP E.etlp1K41111HM no I' AI nOKHIIAIOT 1 HX" 114P'kAIIIT. K .... S"dMIHT., npdKOIO WTHHHS H A'kAHHIIS H SPHK H nOTKp .... >KAIHi'I, C1I._ K .... ClM AOXOAOA" lI£nopSW'HHO, HM, IIIIKo.\H>KI, lid K'kKH H ,1.4 II' HM4'T MAH Tlr4- 'TH e'k SA cTI<I T'k>KGO IIHKMH>KE lid K'kKH K'k'lIl·(H. H HH ,1.4 e1i: III tlMHW4IT.

or Ide, K .... d'kTO xsPM MdH Ki. t CdM ("'oCnOAHII.... KM'kd.

Hw I1d'adHAJltl KOIKMA ern, p.s. t K p .... CT'k A4MYrdH <nHeM>.

1 Gresit., in loc de nOKHA4IOT.

11 - Documenre c. 1016

95

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al ~rii Moldovei, lata au venit, tnaintea no astra §i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari §i mici, rugatorul nostru, egumenul §i tot soborul de la sCinta manastir« Beserecani, unde este hramul sfintei Buneivestiri a sfintei nascato are de Dumnezeu §i pururea Iecioara Maria, cu un zapis de marturie de la rugatorul domniei mele, chir Athanasie arhiepiscop §i mitropolit de Suceava, §i de la credinciosii nostri boieri, de la Gheanghea mare logofat ~i de la fost mare vornic §i de la Lupul mare vornic de Tara de J os §i de la Patrasco Basota logo fat al doilea §i de la Gheorghie Basota fost vistiernic §i de la Iurasoo Ba~ota §i de la Dumitru Buhus al treilea logo fat ~i de la Patra§co Boul mare spatar ~i de la Apostol Catargiul mare ceasnic §i de la Tautul fost logofat §i de la Patrasco fost jitnioer §i de la Lupul Prajescul fost postelnic §i de la Toma mare sulger ~i de la Iordachi fost vistiernic ~i de la Lepadat ~i de la Neaniul fosti vornici de gloate ~i de la alti boieri de tara, mari ~i mici, astfel scriind in acel zapis, ca s-au tmpacat ei ~i s-au tocmit dinaintea lor, a tuturor, pentru hotarul de braniste, in munti, pentru care avusesera pira intre ei.

$i ei de bunavoia lor s-au tocmit ca sa aiba a stapini calugarii de la Bese.cre )lcani, cu un uric in semne pe care il au ei de la Alexandru voievod. $i se incepe hotarul branistei lor de la riul Bistrita ~i de la plrlul care este mai sus de capul poienii bisericii lui losif, iar de acolo pe loc drept la niste izvoare care curg din muntele Boul ~i peste culmea Boului, pe izvorul Halmului care se numeste Horsturi §i In sus pe izvor, la un drum ~i pe drum la deal, plna la cul mea Simei ~i pe culmea Simei in sus pina la Piciorul Ungurului ~i de acolo la niste f1ntini, mai sus de culmea Piciorului Ungurului, ptna la gura Piriului N egru, la rlul Bicaz ~i riul in sus, ptna la gura Jidanului ~i pe Jidan in sus, pina la gura Bistrei ~i de asemenea Bicazul in sus, pe la oblrsia Atei ~i toata Ata ~i de acolo plna la Halmul Lung ~i peste Halm la obcina Torogleajului, pe obcina Torogleajului plna la piriu, iar de acolo drept la virful muntelui, in capul Halmului, iar de acolo drept la vale pin a la obirsia Potociului in sus, iar de acolo drept la vale pe coasta Potociului, pina la piciorul Curmatura §i la vale pe acest picior, mai la vale de Strimba, ptna la riul Bistrita, la Vadul Rau, iar de acolo de la Vadul Rau, pe acel piriu care curge in Vadul Rau §i mai sus pe acel ptrlu, drept in sus ptna la Glimeia Mare, iar de acolo in sus, ptna la muntele Muncelului, apoi pe obeina drept la Scaunul Grohotisului ~i de acolo la vale, pina la Bistrita ~i in sus pe Bistrita la poiana bisericii lui Iov, mai sus de capat, care este tot hotarul lncheiat ~i cu toate poienile.

$i asa s-au tnvoit, dinaintea lor, pentru niste urice de danie ~i miluire pe care le-a avut sftnta manastire Besericani de la Eremiia voievod ~i de la

1 Omis In orig.

96

. d 1 . d si sa nu se mai ptrasca Besericanii cu

. d si de la Ra u voievo .. . .. d

VOleVO ~I t ~ 'ra ci sa stapineasca BeserlCann pe un e

nieiodata pentru ace as a pI , . .

.... ra1iu i acele urice precum s-au Invoit.

acele semne, n ~. 1 in' araceni vreunele drese pentru acel hotar,

~i iara~i, daca se vor g~Sl. a p gSl. sa se rupa fiindca s-a aflat un lucru

dx . sa fie mIllCIfloase, P I

se crea 11, CI • • c ~eadevarat pe care l-a scris popa ave

riu faeut de ~ing~a~, ?~ ~r\ dupa cum ~I [nsusi, cu gura lui, a mar{'.on\e,ti, de Ia trnutu gIll u u ,

~';'_",,~iIt:--- . . idi a in vreo vreme vreo pira pentru aceasta, aceia sa fie

'V' Jar erne va rr ic

\4e gloaba portii 50 de bd°i. x xzut acel zapis de la atttia boieri, am ere-

. d . a mea aca am Vii. • a

; .Decl om~l inca I~-am dat ~i Is-am tntarit. De aceea, acea branl~te s -

_ ,I de la nor . r t . manastiri Besericani, pe unde Ie arata dresele fie ti de la domma ~ea S.Ill e~ina i uric ~i intarire, ou tot venitul, ne?lintit, tn aemne, dreapta oc~n~ ,1 de '. trasca pentru aceasta pira, niciodata lor nieiodata in veer ~l sa nu se mal p

, .. oilor Si altul sa nu se amestece.

In vecn ve . 'I .

La Iasi, in anul 7140 <163~> mal 25.

t Insusi domnul a porunClt. "

10 Alexandru voievod cm.p. >.

t Cirstea Damiian <a scris>.

Arh. st. Buc., M-rea Bisericani, XIIIj32. .

Ortg htrtie (40 2 x 28 cm.), pecete aplicata, stricata.

rl .,' . h .

Cu 0 trad. din 1850 august, de loan 'vladovict pa armco

88

1632 (7140) mai 25.

Alexandru Ilias voievod cdtre mandstirea Bisericani, pentru Bicaz

1632 <7140> mai 25.

Alexandru Ilias voievod catre m-rea Bisericani, pentru Bicaz.

Dupa Calalogul doc. mold., II, p. 169 (nr. 779).

Regest. . A h St Buc M-rea Bisericani.

Doeumentul slav cu traducerea care existau la rn. . .,

XIIIj31, lips esc acum.

97

89

1632 (7140) mai 25, Iasl,

Alexandru Ilias voievod intdreste mdndstirii Schitul lui Iosif locul de braniste ddruit de ~tefan voievod si intdri; de Petru voievod.

t Hw n "'1l4HAPt! HAHI<IUI KOfKOA4, GO~YllO MHAOCTYllO, I"'OCnOA4p"k 31MAH MWAA4KCKOH. G.I~f I"OCnOACTKO MH A4AOX'OM H nOTKp"kAHX'OM MOi\fGIIH~HM 114U1HM K4ASI"'fPOM WT cK1n44 MOH4CTHPH 114pH~"EM41"'0 GKHT IWCHlI~OKH, I"'Af~f fCT X'P4M liMI"'OK'k .... fHYf np'kcK'kT'kH H 4HCT'kH H nll'kGAOI"'OCAOK'IITH KA4A "'4H~.li ndUl~ liol"'ojJONj~A\ H njJHCHoA'kK'kH dl4jJY~, HX' np4KOlO WTIIHIIS H A'kAIIHIIS, WT HcnjJHKHAY' S4 Ad4HY' H MHAOK411Yf 'ITO HMdAH WT GTf*4114 KO'KOAY H WT HcnjJHKHAY' .!J4 n01'KjJ"k~AfllYf WT IIfTjJd KOfKOAY, M'kCTO !l4 GjJ411HI.fJf TOH CK'kT'kH A'01l4CTHjJ, H~' n04HII4fT CA\ X'OT4jJ WT p'kK4 liHCTjJH~TIO, WT SCTYIO nOTOK4 1'11I4TOAYI<I H 1"'0p'k 1'010 nOT OKS AO WGjJ"kUlYIO H TH~f K"hlUlf PopS H4 KtI""U AO II'kKOIQ noA'kHS H WT TM'k TH~' K"hIUlf KSAM'k AO 1"0pS, H~f ct !lOKfT GHMolI H TH~f KHUlf no KjJ410 I"'O~S GHMOII WT K"k 3dndA, Ao fAHII 1"'0,1, f~f !lOKIT c'k IIA04 H WT TM'k AMS AO nOToKd ndHl"'4jJd~HM H AM'k AO nOTOKd A4~f AO p'kKd liHcTH~'k H TH~' AMS liHCTjJH~4 AO SCTYI<I nOTOKd I'IHdTOAYIQ, f~1 T4MS C"kK"kKt!nA'kIT e'k KfC X'OT4jl cK'kT'kH MMdCTHP KHUlf nHcdllH'kH, GKHT8 IwcH*oKH.

T'kA' jJllAY, TOT KHUlf nHCdIIOMS X'OT4jJ, I~I ICT K"k 8114MIIIYI, KdKO A4 leT H WT 1"'0CnoACTKd A'H TOM CK'kT'kH MOH4CTH)l np4KOlO WTIIHHS H Ad4HYI H SPHK H nOTKp"k~I"YI, C"k K"kc'kM AOX'OAOM, HfnopSUlfHOMIL IIHKMH~I Hd K'kKH. H HII Ad C~ III SMHWdIT.

:; Mc, A'kTO x3pM A'4H Ki. t G4dM 1"'0CnOAHII"k KIA'kA.

Hw nAfll411AP8 KOIK0A4 ern. p. >. t KPCT'k AdMHI<I1I <nHC4A>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata domnia mea am dat ~i am lntarit rugatorilor nostri calugari de la sfinta manastire care se numeste Schitul lui losif, unde este hramul Bunavestirea preasfintei ~i curatei ~i preabinecuvintatei stapinei noastre nascatoars de Dumnezeu ~i pururea Iecioara Maria, dreapta lor ocina ~i dedina, :lin privilegiu de danie ~i miluire ce au avut de la Stefan voievod ~i din priviegiu de In tarire de la Petru voievod, locul de braniste al acelei sfinte manas-

•.. d 1 riul Bistrita, de la gura ptrlului Anatodi~ ~i in. sus

.•.. , care ~tar !:~eiae o:ir:e ~i iara~i in sus pe culme, pi~a 1~ 0 po~a~a}~ ~e .... eel p u pi A S ina la muntele ce se cheama SImon ~l iarasi n

iaral}i ?e culme III ~uS' p dinspre apus pina la un munte care se numeste

nea muntelUl imon, . 1 A A Ana

_pemargt . A v la Irlul Pingaratilor si in JOs a pmu P!

J1ietricica !}i de a~010 i.n JOSB~ltn~t A:' os pin a la gura ~iriului Anatodie, care

---'P--,:7C_' B' t ita si lara!}l pe IS rlya 1 J S hit 1 1 .

IS rly "t 1 Iintei m vnastiri mai sus scrise, c 1 u Ul

... tmpreuna aeolo tot hotaru s III ei a

1001. 1 . sus scris hotar care este in semne, sa fie !}i de

Pentru aceea ace mal , . . . . A tV' re

1'. f' te manastiri dreapta ocina ~i dame ~l uno ~l III an ,

1a domnia mea ace ei s III v t

. . ., d t v An veci ~i altul sa nu se ames ece.

en tot venitul, neclilltIt nicio a a 1 .

r La Iasi, anul 7140 <1632.> mai 25. t Insusi domnul a poruncit.

10 Alexandru voievod cm.p. >.

t Cirstea Damiian <a scris >.

Arh. st. Buc., M-rea Bisericani, 1I/16 bis. .

O . hi tl (305 x 19,4 crn.), pecete aplicata.

rig., r ie , b .. I

Cu 0 trad. din 1809 noiembrie 30, de Pavel De nci c ucer.

90

1632 (7140) mai 25, Ia~i.

M arturie asup ra riiscumpi1ri1rii capetelor unor tigani de la moarte de catre C aracas mare armas.

t Gf 0VGO M"hI, M'ffP"ktl~"k H T"kIlJCYf H ASMHTjJdUlKO H KOCTdIlTHII, 3'kT HfGO~dTKOH

.. H'kIlIOA GHK AKOPIIIIHK H KPCT'k

rOpl"'dII AKOPIIIIH~H I"';\OTIIIIYH H A,SMHTPS opHKdP H

• H"k '1"0 MHAOCT". IIHUlfM H A4fM

SPHK4P H HIIIIHX' KOHNH np'kAIIIIYH WT AKOP 1"'0.noA II

311dllY, C"k CHM !l4nHCOM II.tUlHM KdKO npYHAI np'kA K"kCH.\\H H4MH A8MHTjJdUlKO ~Hl"'dll,

K H 4A11 WT np'kA IIdMH 8 np'kA

C ..... ..,. TSPK8A H XSpl:l1<l1l ~Hl"dII, C ..... II"k AMfIlH~"k, H n_

1"'0CnOACTKo CH K4jJdK4U1 KIA djJM4W MOA'k .... O c'k WIIH :WT np'kA I14MH, C"k K"kCH

... H HK411 1,18 A' H GHMYwlI H

KdTdl"H H I,ISSH ~Hl"'dIlCKHX', HM'"fM: M ..... TflO K4T41"

Y '" K"kCH PdAY fAII4 nOKHIIS

HHCTOP II r,.HropYf H rOI<l H rol"'olO H HII rAIII"'Op , H HNNH,\ ,

HM, f~' WHH GHJ\H pd!lGOHHH~H H ~&HAII H jJd!lGHK4AH H'kKHX' AIQAl H nOHMdAH lid

99

NflX 3d ,,"11,' H WHH CdMlt H' MOr,.TH WTM'TMH e-k H,. nORHAdAH nORHH~ HM H K'kW' N'kKHX II,HrdHH H3rHRA'HH no nORHH~ HM, .I WHH ~MHAHX e-k Ad SdnAdTHT NM rAdKH WT N3rHRA'HT,. 11 rocnoACTKo CH KdPdKdW, Wit AdA PdAl HHX fAHH KOH AORPO, u,'kHOKdH Sd TPH A'C'kT ~rH, nHH'ksH AORPHX, H PdAl AKd A.e-kT I$rH, nHH'kSH rOTOKH, H HSKdAHA HM r.\dKH WT TOd 7'kroTHO, KdKO Ad R"AIT fM~ npdKH XOAOnH II,HrdHH, c,. "elHH H C,. "dA'M HX.

HHo M ..... laKO>K' SKHA'kXOM MI>KAO HHMIt TOd TOKM'>K H laKO>K' nAdTHA HM rAdRH WT H8rHR4\lHl., WT HdC f1IU>K' C"TKOPHXOM cl1a HdW, CK'kA'kT.ACTKO, AO KOA'k C,.TKOPHT C.R. H Hdp'kA.ltl. rocnoAdpCKHX.

H Hd KfAHKdd K'kp,. nOAnHCdxoM H HdW. "'''.ITT nOCTdRHXOM K~ clla tUw

HCTHHdd nHCdHTf, Ad c'k SHdIOT.

Oy Mc, A'kTO x3j1M M4H Kf.

118 IWHdWKW KfA nHTAp ern. p.>. rpAMd RHK CTOAHHK ern, p.>.

113 A~MHTPAWKO AKOPHHK HCKdA em, p.>. 113 MJp,.Su," HCKdAX ern. p.>.

fi8 H'kHIOA AKOPNflK HItCKAAX em, p.>,

t Asijderea ~i eu Mafteiu vatah de ~igani ~i cu toti vatajii ci~i mai sus sintem scrisi in ispisoc ne-m pus ~i pecetile ca sa sa ~tie.

fis M"$TflO HHCKAX em. p.>.

. t Adica noi, Mierau~a ~i Tanasie ~i Dumitrasco ~i Costantin, ginerele lui Nebojatco ~i Gorgan, vornici de gloate ~i Dumitru uricar ~i Neaniul fost vornic ~i Cirstea uricar ~i alti osteni de frunte de la curtea milostivirii sale domnul. Scriem ~i dam ~tire cu acest zapis al nostru ca au venit, inaintea n~astra a tuturor, Dumitrasco ~igan, fiul lui Turcul, ~i Huruian ~igan, fiul lui Camenita ~i au eazut dinaintea no astra ~i inaintea domniei sale, Caracas mare armas ~i rugindu-se ei, dinaintea noastra, cu toti vatagii ~i juzii de ~igani, anume: Mafteiu vatag ~i Ivan jude ~i Simion ~i Nistor ~i Gligorie ~i Goia ~i Gogoiu ~i alt Gligorie ~i altii toti, pentru 0 vina a lor, ca ei au fost ttlhari ~i au ucis ~i au jefuit pe niste oameni ~i i-au prins de fa~a ~i ei in~i~i n-au putut sa tagaduiasca, ci au marturisit vina lor ~i au pierit niste ~igani pentru vina lor, iar ei s-au rugat sa li se plateasca capetele de la pierzare. Iar domnia sa Caracas, el a dat pentru ei un cal bun, pretuit la treizeci ughi bani buni ~i pentru douazeci ughi, bani gata ~i le-a SC08 capetele de la acea greutate ca sa-i fie drepti robi ~igani, cu femeile ~i cu cop iii lor.

100

D. . daca am V8.zut aceasta tocmeala intre ei ~i ca le-a platit capeeCI nOl, . ta art . a no astra , pina tele de la pierzare, inca am facut ~e la noi aceas m une

dnd i~i va face ~i drese domn~~t~. . v' • 1

~i pentru mai mare credlll~a am ~scaht .~l am pus pece~ile noastre a

aceasta adevarata scrisoare a noastra, sa se ~tle.

La Iasi, anul 7140 <1632> mai 25. Eu Ionasco mare pitar cm.p.>. Grama fost stolnic cm.p. >.

Eu Dumitra~co vornic am iscalit cm.p. >. Eu Mirau~a am iscalit cm.p.>.

Eu Neaniul vornic am iscalit «m.p.>. Eu Mafteiu am scris cm.p. >.

Bibl. Acad., CXX/47.

Orig., hirtie (32,5 x 20,5 COl.), douasprezece peceti aplicate.

91

1632 (7142) mai 26, 13~i.

M arturia marilor boieri pentru vlnzarea unor ocini din Petiia Mare, iinutul Suceava fi din $ufmanefti, tinutul Dorohoi, lui Dumitrasco

Soldan mare stolnic.

t C. 0YRO M ..... , HWHHdWKO rlilHr'k KIA Awro$.T H dtlnSA KfA AKOPHHHK BHH>KIIH 3'MAH H IWHHAwKo K~>KRiIi. K,A AKOpHHHK &HWH'kH .3,MAN H IOpdwKo IiAWOT" X"TMAH H np,.K,.AAR ~~"AKCKYH H SJUKTt nocT,AHHHK H KOCTdHTHH qM'RH dCAHH H KOCTAHTNH IiATHtt.Jf H TOMA KfA C~A)KAp H AtlMltTP~ 1i~X'~w Aoro$tT H r,wprl, POWKA KHCT'kPHHHK H IOPAAKH RHCT'kPHHHK H rOprdH H A~MHTP~ H KOCT4HTHH, 3'kT H'RO>KATKO, AKOPHHu,H rAoTHTH H HHHX ROA'kPH H C ..... HOKt ROA'kPH H KOHHH np'kAH1H WT AKOP rocnOAHH" fro MHAOCT". nHW,M n Ad,M 8HAHT. C,. CHM 3AnHCOM HdWHM KAKO nplHAow'k np'kA HAMIt IIAdToH nHT<1.plA> WT Xp'kCKA H )K.HA ,ro, M,.rA1.AHHA, A"IpA 6p'Ml'H T'kTtH H C,CTPA '1"01, i'lHHcTIa, no HX' AORPAA KM'k, H.KHM HmOH~>KA'HH, A HN npHC'AOKAHH H npOAAAH HX' npARA WTHHH~ H A'kAHHH~, M'kCTO 3d 'AHA AOMd H

1 Greslt, pentru IH; vezi rnai ,los.

101

e ... KfC 111'0 c'k H3Gfj1fT, WT no,,'k n WT KdTj1S CMO H Ca Kae'kM AOX'OAOM, WT ""'0 111'0 c'k HM'NSfT llfTYra :G.M, 111'0 t! KOMCT Gt;II.1KCKOMt!. 1'.14 npOAd,," Gj1dTS H nj1YIOTMIO NdWfMS, At!MHTj1dWKO IllQAA4H CTMHHHK, j14A·( IIfTHj1H Afc'kT Tdilfj1H CpfGj1 ... HHX' •

H TH'Kf nj1Mdd l'IHHcYra, A alpd 6j1fM·(fH 1''kTfH H ••• 1 G>HdK4, Aj1t1I"Of M'kCTO 3d AOMd, TH'Kf tI IIfTTra .Gfil, e ... K'kC'k 'Kfp'kGi"ra 111'0 c'k H8Gfj1fT tI KdTj1t1 c"'o H s nM'k. T4d nj10AddH TH'Kf GPdTtI H nprraTMIO HdWfMt!, AtlMHTj1dWKO IllMA4H KM CTMHHHK, j1dAY IIfTHj1H Afc'kT TdilfPH ,\HIIHHX'.

H WT TOM, TH'Kf nj1THAow'k, nj1'kA HdMH, MHX''''H'' H 'KfHd fl"O, QIOj1I1'k, AOIIKd 1 OCTf, no HX' AOGj101O KMIO, HfKHM HfnOHtl'KAfNH, d HH nj1HCMOKdIIH H nj10Ad,," HX' nj1dKOIO WTHHHS H A'kAHHHtI, TH'Kf M'kCTO sa fAHd AOMd, tI TOI"O'KAf CMO, tI IIfTYra :G.M, Ca K ... e'k 'Kfj1'kGYra 111'0 c'k H8GfpfT tl KdTj1t1, CfM H tI nM'k H WT KfC npHX'oA.

T4d nj10Ad"H TH'Kf Gj14TtI H npi"raTMIO HdlUfMtI, AtI"'\HTPdWKO IllMAdH KM CTMHHHK, j1dAi" IIfTHj1H Afe'kT Td"fjlH Cj1fGjl ... HHHX'.

H WT TOM, TH'Kf nj1i"HAf, <nj1'k>2A <H>2dMIf, HWHdWKO I jlfU,t!" WT IllsurM"'HflpH, KHtlK HHKOdjl'" GHK djl"'\dW, 3d fl"0 AOGjldd KO"'k, HfKHM HfnOHtI'KAfH, 4 HH nj1HCMOKdH H njlOAdil esera njl.!KOIO WTHIfHtI H A'k A HHHtI, IIfTKjla l' dd IIdCT WT C"'O IDtlWM ... HfIjlH, liTO S KMOCT AOj:0X'0HCKM\t!, WT KfC (MO, WT no,,'k H WT ,,'kc H WT KdTjlt! CfAO If WT KIC njlHX'0A. T dd njlOAd" TIf'Kf GjltTtl H npHlaTMIO HdW,,,,,tl,

AtlMHTjldWKO IllMAdH KM CTOi\HHHK, jldAT fAHd CTO TdMjlH CjlfGjlaHUHX'.

H WT ToM, TH'Kf nj1YHAf, np'kA HdMH, HWHdWKO, C1>.IH... 6JlfA,i"ICKtl"OK no IN AOGjldd KM'k, HfKH,\\ HfROH~'KAfH, d Hlf njlHCMOKdH H njlOAd" CKOd njldKd W;HHHtl i A'kAHIfHS, IIfTKjlaTdd IIdCT WT TOI"O'KAf CMO, WT illtiW,\\ ... HflpH, WT KdTjltl CfiIQ i WT nM'k H WT ,,'kc H WT KfC npHX'oA. Td.1 n)lOAd" TH'Kf GjldTtl H npYraTMIO ~dWfMt!, At!MHTjldWKO 1ll0"AdH KM CTO"HHHK, jldAr fAHd CTO TdMjlH Cj1fGjl ... HHHX'.

H WT TOM, TH'Kf njlYHAow'k, njl'kA HdMH, R03Md H GjldT fl"O lia"dH C1>.IH"Kf

Rti 'k tl ' , v

HT H "OK, no HX' AOGpdd KM'k, HfKHM HfnOHtl'KAfHIf, .I Hif njlHCMoKdHH H njlOAd"lf HX'

'lldKOIO WTHHHtl H A'kAHHHtl,lIfTKjlaTdd IIdCT WT TOI"O'KAf CMO, WT illtlWMaHf'IlH ~T Kd t! ... , Tjl CMO H WT ,,'kc H WT nM'k If WT KfC njlHX'0A. T .1.1 njloM"H TH'Kf GjldTtl H

jli"raTMIO HdWfMS, AtlMHTjldWKO lUMAdH KM CTO"HHK, TH'Kf jldAY fAHd CTO TddfjlH pfGjl"'IIHHX'.

H K ... CTdKWf c'k GjldTtl H njli"raTMIO HdWfMt! AtlMHTjldWKO illMAdH KM CTOi\IfHK H 8dn"dTHA H"" HCnAaHOIO THX'KaCHX' KtiWf nHCdHHHX' nHtrkslf, WT njl'kA HdMIf.

HHO M1>.I, raKO'Kf tlKHA 'kX'0M Mf'KAO NHMH, no HX' AOGjlHX KOAH, TOKMf'K H en""'HOIO 8dnAdTtI, WT HdC flpf'Kf C1I.TK.OjJHXOM cTra HdWf CK'kA'kTfACTKO G1>.ITH

r\tl 8 'k '

.I K jlHOCTH, AO KM'k C"'TKOPHT ct'>I H Ndjl'kAfHYf 1"0CnOAdjlCKHX. H Hd KfAHK4d

1 Loc alb in orig.

2 Loc rupt in orig.

HdWfMt!.

I1OAnHCdX'OM H nfll.!TH H4WHX' njlHAO'KHX'OM K... CfMt! HCTHHIIOMt! 8"nHC B .IS, Ii jlCT'k AdMlraH tljlHKAP, nHcdA, Ad e'k 8Hd'T.

I1He 0'( DIe, A'kTO xSpM MdH KS.

tis rraHI"'k KIA AOI"O.fT m. p.

tis dtlnt!" KIA AKOjJHHK ern, p.>

ds BWHdWKO Kti'KGa KIA AKOjlHHK ern. p.>. tis IOjldwKO liAWWT XdTMdH ern, p.>. 'EVclKll 1tOcrtSA.V1K m. p.

tis TOMd ctlA!J'kjl HCKd'" rn. p. AtlMHTjJtI litlX'tlw AWI",,$fT em, p. >.

tis rOpI"4H AKOPHHK HCK4X' ern. p.>. tis IOPA4Ki", KHCTfjJHHK HCKdA m. p. tis r ••• l AKOjJHHK HCKdA em. p.>.

t Adica noi, Ionasco Ghianghea mare logofat ~i Lupul mare vornic de Tara de J os ~i Ionasco Cujba mare vornie de Tara de Sus ~i Iurasco Basota hatman ~i pirealab de Suceava ~i Enaehie postelnic ~i Costantin Celebi Asani ~i Costantin Bati~te ~i Toma mare sulger ~i Dumitru Buhue logofat ~i Gheorghie Hosea vistier ~i Iordache vistier ~i Gorgan ~i Dumitru ~i Costantin, ginerele lui Nebojatco, vornici de gloate ~i alti boieri ~i fii de boieri ~i osteni de frunte de la curtea milostivirii sale domnul. Scriem ~i dam stire cu aeest zapis al nostru ea au venit, inaintea noastra, Platon pit carel> din Hreasca ~i femeia lui, MagdiHina, fiiea lui Eremia Tetea ~i sora lui 2, Anisia, de hunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i dedina, loe de 0 casa ~i cu tot ee se va alege din cimp ~i din vatra satului ~i cu tot venitul din satul ee se numeste Petiia Mare, ce este in tinutul Suceava. Aeeea au vlndut-o fratelui ~i prietenului nostru, Dumitrasco ;,oldan stolnie,

pentru patruzeei taleri de argint.

;,i de asemenea a vmdut Anisia, fiica lui Eremia Tetea ~i 3 Onaca,

alt loe de casa, de asemenea in Petiia Mare, cu toata jirebia ee se va alege in vatra satului ~i in ctmp. Aeeea au vindut-o de asemenea fratelui ~i prietenului nostru, Dumitrasco ;,oldan mare stolnie, pentru patruzeei taleri numarati.

;,i intru aeeasta, de asemenea au venit, inaintea noastra, Mihaila ~i femeia lui, Ciorcea, fiica lui Coste, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, niei asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i dedina, de asemenea loc de 0 casa in acelasi sat, in Petiia Mare, ou toata jirebia ce se va alege in vatra satului ~i in cimp ~i din tot venitul. Aceea au vindut-o de asemenea fratelui ~i prietenului nostru, Dumitrasco ;,oldan mare stolnic, pentru patruzeei taleri de argint .

1 Indescifrabil.

2 Gresit, pentru "ei"; vezi mal [os. 3 Loc alb in orig.

103

$i intru aceasta, de asemenea a venit, Inaintea noastra, Ionasco Cretul din $u~mane~ti, nepotul lui Nicoara fost armas, de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit ~i a vindut dreapta sa ooina ~i dedina, a patra parte din satul Susmanesti, ce este in tinutul Dorohoi, din tot satul, din cimp ~i din padure ~i din vatra satului ~i din tot venitul. Aceea a vindut-o de asemenea fratelui ~i prietenului nostru, Dumitrase« Soldan mare stolnic, pentru 0 suta taleri de argint.

Si intru aceasta, de asemenea a venit, inaintea noastra, Ionasco, fiul lui Eremiescul, de hunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit ~i a vindut dreapta sa ocina ~i dedina, a patra parte din acelasi sat, din $u~mane~ti, din vatra satului ~i din cimp ~i din padure ~i din tot venitul. Aceea a vlndut-o de asemenea fratelui ~i prietenului nostru, Dumitrasco Soldan mare stolnic, pentru 0 suta taleri de argint.

$i intru aceasta, de asemenea au venit, inaintea noastra, Cozma ~i Iratele lui, Balan, fiii lui Munteanul, de bunavoia lor nesiliti de nimeni nici

" ,

asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i dedina, a patra parte din acelasi

sat, din ;;u~mane~ti, din vatra satului ~i din padure ~i din cimp ~i din tot venitul. Aceea au vindut-o de asemenea fratelui ~i prietenului nostru, Dumitraseo Soldan mare stolnic, de asemenea pentru 0 suta taleri de argint.

$i s-a sculat fratele ~i prietenul nostru, Dumitra~co Soldan mare stolnic ~i le-a platit deplin toti acesti mai sus scrisi bani, dinaintea noastra,

Deei noi, daca am vazut tocmeala de bunavoia lor intre ei ~i plata deplina, inca am facut de la noi aceasta marturie a noastra, sa-i fie de eredinta, pin a cind i§i va face §i drese domnesti. $i pentru mare credinta am iscalit ~i am pus pecetils noastre la acest adevarat zapis al nostru. '

Si eu, Cirstea Damiian uricar, am scris, sa se stie. Scris la Iasi, anul 7140 <1632> mai 26.

Eu Ghianghea mare logofat m.p.

Eu Lupul mare vornic <m.p. >.

Eu Ionasco Cujba mare vornic <m.p. >. Eu Iuraseo Ba~ota hatman cm.p, >. Enache postelnic m.p.

Eu Toma sulger am iscalit m.p. Dumitra~co Buhus logofat cm.p. >. Eu Gorgan vornic am iscalit m.p. Eu Iordachie vistier am iscalit m.p.

Eu G 1 vornic am iscalit <m.p. >.

Bib!. Acad., XXXVII/183.

Orig., hirtie (42,1 x 27,9 cm.), opt pecet i aplicate.

EDITII: Codrescu, Uricariul, XVI, p. 12-15 (trad. editorului).

Indescifrabil.

104

92

1632 (7140) mai 26.

v oinde ocina sa din M anesti, pe Tozlau, lui

Arhip fost camdras • y

Marco din Brdtila.

Eto az, Arhip, ce am fost camara~, insumi p~e mene m~rtur~s~s:u eu

t zapis al mieu cum eu de a mea bunavoe, de rumene nevoit, mel mpre-

ces u . . f v vt v, t

t am vandut a mea direapta mosie ce mi-au ost eumpara ura m sa

sura , d t d M v ti

tn Mane§ti, pre Tazlau, mai sus de Zea~e~, a patr~ parte e sa e a~e~ I,

ce mi-au fostu cumparatura de la Gligorie Sandru §I sestra.__ e?o, Marg~, slvnov~ $andru starago, ce mi-au vandut ei mie derept~. §asezaci de zlO~1 batuy:

A J.. eumparatura am vindut eu lui Marco de BratIla dereptu acesti sasezaci

C"la I . ., ,

d sloti batuti cum 0 am cumparat cu tot venitul, in vatra satu Ul §l in Clmp~

e y y, . I . indut I

,i in pomat §i in padure, intr-a [tr-ajpa, cu tot vemtu, aceaia am vm u Ul

Marcu ,i famei sale.

A,ijderea i-am vandut alta parte ce am avut eu~parata vcumparatura de la Greaca, fat a Savului de Manesti, nepoata Comsai, am vandut pa~tea sa, a patra parte din[n] a patru batrini, dere~t~ ze~i ~albe~i, eu tot ~emtu.l, cum scrie mai sus, asijdere lui Marco de BratIla §l fameel sale, ca sa Ie he lor direapta mosie ~i cumparatura, neclatita in veei.

7140 (?) 1 <1632> maiu 26. Arhip.

Dupa Codrescu, Uricariul, XXIII, p. 107 -108.

Orig., hlrtie, cu specificarea, In nota Iinala : "nu se cit cstc bine data de an ".

98

1632 (7140) mai 28, Ia~i.

M drturia marilor boieri pentru cump drarea unor ocini din satele Tomcesti ~i Popi, de la gura Gerului, de ciure Costin postelnic de La Conde fost mare oames si fiul sdu. Ion.

t CI 0\,,£0 MH, rt!HI''k KM AWI'O*'T H I1.linliA KIA AKOjlHHHK AOAHH'kH ,3eMAH H IWHHdWKO KlimR1>. KM AKOjlHHHK 1iHWH'kH 31MAH H 8Hd,,1, nOCTMHHHK H K'JldWKO EdWOT1>. X"TMdH H nJl1>.K1>.AdR Gr.,dKCK·(H H dlinliA RHK KM AKOjlHHHK H KOCTdHTHH

1 Pus de editor.

105

IidTHlJlf H A$M

• HTPdKH KM KHeT'kpHHHK H Ill M

IidWOTa KTO,lTH 1\01'0"'.1' H T AdH KM CTMHHK1 H naTpdWKO

.... .,. OMd K.I\ ctlMKdP H r"AM

lltlrtlw Tp.TTH MrO*.T H r.w T P ".. d KHK eTMHHHK H AtlMHTptI

PI' f oWKd KTOP'(H KHeT'k H

KM W'TPdP H IOPAdKH TP'TYH KHe pHHHK H CTpdTT. JiOI\'k

'( l' pHHK H KJpdKdW KII\

KTOP H eTO.1HHHK H 6H4KH RAjld K Y dPMdW H AtlMHTP4WKO

ROCTdHTHH, AK0tlH}fll,H rI\OTHi'H TOp H 4PMdW H HWH H TaH.:ICT. H MT,patlq a H

H HHHHr GM'kPH H KOHHH n"'k Y

AHHa fro MHI\OCTa. IIHWfA' H AdM' 3 T r AHH H WT AKOjl reene-

n".... H.:IH f Ca CHt.' 3dnHcoM H

y"A HdMH, npfr.JTMIO H.:IWfM$ K dWHM Y.4Ko npTHA'

OHAf KHK KM MHTHHH

.lfr AOKPOIO KOI\IO, HfKHM HmoHti'KAEHHH K H CalHa £1'0, HWH, no WTHHHl:! H Kl:lflf'KHHO WT HcnHcOK <> ,4 HH npHCfl\OKdHHH H npOAAI\H Hr nAKolO

« ... .:1 KHKtlnl\fHHYt 'ITO HMd .,._

KOfKOA4, 'IfTKjlaT4d 'I.:ICT WT CM T i\H WT \7Tf<$4H TOMUJ'k WHH Kl:lnHM WT TtiAoPA H W ° OM'IfIJlH, 'ITO tI KOI\OCT TfKtI'ICKOMtI, 'ITO 'I' CfCTP" fro M.apYH

WT CKOHr Hdp'kA'HYf, 'ITO HM 10 ' K4, A alJlHpH 6pfM)'H T'b.l\dKa,

H ,,1\ A A HM ToM" Tal\"Ka

TH'KI npoAdl\H H Aptlr44 'IJCT 34 WTHHHtI W •

liTO WHH KHl\o KtlnHI\H WT 'kr 'I' TOro'KA' CMO, WT TOM'IIIJIH

/U ' 'I' KHWI nHCdHH WT Ttl '

map (HK.:I, AalJllpH 6pfMYH T ,AOjl4 H WT CfCTP4 11'02

~ aAdKa H WT nI\fMIHHHU,'( H" IO '

paT4 H tlHTOHHTA\, A'kTH 1\ l:l ,. " CHn H WT CICTpH fro,

T ..... MltTptl I al\4Ka KaC'k 'I

aI\4&a, 'ITO c'k H:1KEPfT 'If ,4CT tlHKO HM, IIaTjl4WKO

, TKjlaT4.:1 'I4CT Ca M'keT 3

.If Ca KOI\OTH PHKHltMH H Ca K. rOd KjltlA 34 MI\HH s Jijlal\dA 'k

RO.CTHH nOCTMHHHK "4AT c njlH °A· T'kr npOA41\H KP4TtI H njlYr.JTMIO H4WIMti

, r fAHd CTO T41\'jlH CjlIK"

H TH'K' npoA4,," w'" y aHHHX, nHHH'ksH rOToKH.

, 'I' njl"A H"MH 34 Hr A

" HH npHc'MK"HH HX njl4K ,OKjlOIO KM'k, HIKHM H.n~HtI'KA'HH

, 010 WTHHHtI H Ktln.'K '

HM41\H WT C"M,,<ro> rocnoAcTK HHO WT HcnHCOK 3.:1 KHKtlnl\lHYI 'ITO

n ° (H, rocfloAHHa '1'0 MH

OACTKO, 'IfTKjlaTJ4 'I"CT W 1\0CTb., WT njlaKOf roe-

. 'I' KIC CIM, WT Ilena

KMOCT TEKtllJCKOMl:l W ' WT l:lCT ~lfjll:lI\O& 'ITO tI

, 'I' KdTpl:l CIl\o H WT n 1\10 '

'ITO e'k H3KljlET 'ITO WHH 0 H WT &MOT"X' H Ca KIC npHX'w A

., , KHI\O KtlnHI\ WT lid'HI\Y' 3'" K

IJJ"P<HH> 11'0, Q'PHd1' KHK 1\01' *1 ", liT jlCT'H AKOjlHHHK H WT

... 0", '1', n4KH'K1 S'kT KjlC IH

~H ... rHH'k nOKOltHH"ro A"&H'K 'I' A KOPHHHK H WT ~KHK"

If &H& 'IdWHHK A alJl" R '

~jlaTd" 'I"CT CMo &HI\O KHKl:lnI\EHY '. jlCTH AKOPHHHK, 'ITO '1''''' '1''1'-

~jl4H'I" H WT Al:lM" H W • nOKOifHHdro .i\PCTH AKOjlHHKd WT P~TaW H WT

{ 'I' HHHHr nl\fMEHHHlI,Y HX' T

OCTHH nOCTMHHHK jldA'( une r' A,c'kT H • "01 npoAdl\H KjldTtI H4WIMl:l,

H TH'Kf njlOAdl\H, WT njl'kA HdMH W'.~T TJI\'jlH CjlEKjlaHHHX'.

a1Ha fro, HWH, 3" HX' AOKjl"J K ... ,njlJr.JTM HdW' ROHA' KHK KfI\ MHTHHK H

polK 01\ ", HEKHM HfflOHl:l'K

4 WTHHHl:l H Ktlflf'KHHO, WT H.'.p'kMHYf 3 AlHH, "HH njlHeMOKdHH, HX'

IT"" 'I4CT WT fAHH CT4" W 4 KHKtlnl\'HYI 'ITO Ht."'I\H WT I\IOAT AOKjlH

, Y' 'I' TOrO'KA' CMo wr n 3 ' 'I' q4jlHHl:l H WT KOI\OT""H H W .. ' OnfIJlH, WT tltT ~lfpl:lI\OK H

• 'I' KfC npH"OA 'IT

o WHH Klil\O KtlnHI\ WT RPCT'k H

~ ", lII~AA'H I'A C,.OAHHH, adaugat

3 Gresit, in Joe de 'H. ulterior pe margine.

Asa in orig.; mai sus UonH.

WT BpAT '1'0, AAH'IIOI\, C,..HOKI MallAjlt!1\ H MApTH. TAd npOAdl\H CPATti HAW'MtI~ locTHH nOCT,I\HHHK, jlAAT AU AfC'kT H WCHM T4IA,PH Cp.Kp ... HHHX'.

H TH'Kf npOAdl\H, WT np'kA HdMH, npYlaTfI\lO HAW.Mtll ROHA' KHK KIA MHTHHK

H e,..Ha '1'0, HWH, 3.1 HX' Ao&pdd KOI\'k, H.KHM HmoHtI'KA.HH, .I HH npHCMoRAHH, HX' npAKOIO \lM'HHHtI H K~n''KHHO, WT HAp'kA.HY' 3d KHKtlnAfHYt liTO HMdI\H W'I' I\IOAT AOKPH, tANA &OI\OKHA H nol\OKHHd H IAHH .... pTdlO 34 W'I'HltHtI, "T'Hm, W'I' [se-r] Ilena, W<1'> tlCT ~OK, 'ITO WHH &HAO KtlnHI\ WT rlwprYt GHK 'IdWHWHK H WT KPA'I' frw, DX'Hd'l', A HM &HI\O npdKA W'I'HHHtI H A'kAHHHtI w'I' K ... MAT'Pb. HX', M"pYA\. TAd npoA""H THm' &Pd'l'tI HdW,MS, R oCTHH nOCTfI\HHHK, PdAT AKd AtC'kT 'I'Al\lpH cp.Gp ... HHX' •

H THmf npoAAI\H, WT n~'kA HdMH, njlYlaTM HdWt ROHAl &HK KfI\ MHTHHHK H C'WH'" '1'0, HWH, 3d HX' AO&POIO KM'k, H,KHM HmoH~'KA'HH, 4 HH njlHC.AoK.iHH H npoAdl\H HX' npAKOIO WTHHHtI H KSn.mHHo WT Hdjl'kA'HT, 3d KHKtlnAfHT. '1'1'0 HMdAH W'I' I\IOAH AOKPH, 'AHd KoAOKHA H nMOKH"d sa WTHHHtI, THm. W'I' ToromA' CII\O, WT UonH, WT tlCT J)'jltlI\OK, 'ITO WHH KtlnHAH WT M ... p·t'r.J, A "'lJId MHX"hHI\ft. H WT KHl\eY'k, A "'1JI.i TOAoeY.KH. 1'01" npoAdNt 'I'Hmf KjldTtI H.iwtMS, K oeTHH noeTMHHHK,

!,dAT W.CTHd,8,.e'kT TdI\tPH ep.Kp ... HHHX'.

D K ... CTdI\ e'k RjldTS H.WtMS, RoeTHH nocTtAMHK, H 3dnAdTHA HCnl\",Hd K ... eHX'

TYH KHWt nHedHH nHH'kSH, WT n!,irA HdMH, K... ptlKdX' THM KHIL' nHe.iHH ROHAl KtA MHTNHK KKKllil H e,..MS '1'0, HWH. it WHH A.iAH fMtI H T'kX' H.i~'kA'HYI 'ITO HM£AH "4 T'kX' W'J'HHHH H THm" WHH edMH eKirA 'kTMeTKOKdI\H, njl'kA HdMH, dml HM410T tAHN tlpHK 3d ••• 2 WT PdASA KOIKOAd H K'" '1'01'0 SpHK CtiT nHC.iHH T'kX' 'I"'I'H Sol WTHHHS eft. HHHHr WTHHHH HX' H nOHMdA e'k Ad H,npHN,etlT TOT SjlHK

HcoHetl'T e'k T'kX' 'IdeTH 34 WTHHHS.

HHo MH, KHA'kKwt M,mAo WHMH HX AOKjlOKOI\HNOIO TOKMfm H HenA"'HHO~

3.1nAdTtI, 41 M'" W'J' H4e flJllm. e ... TKOjlHX'0M eYIa HdWI nHedHTI KHTH roenO,4,CTKO eH 34 KirPHOCTH, AO KM'k e",TKOjlH'I'H elKt H Hdp'kAtWY' rocnoA.ipeKHX'. H Hd KfI\HK4" K'kpa nOAnHc4X'0M H HdW"X' nt'ldTY flOCTdKHX'OM K... eYr.J HdWI HCTHHH.id nHedHH)",

H .IS KjleT'k tlPHKdP nHe41\, SHdTH e'k. Oy <lll>c3, K... A'kTO x3PM MdH Kit. Ils rlaHr'k KtI\ 1\01'0*1'1' m. p.

it3 dSntlA KlI\ AKojlHHK ern. p.>.

t13 <HWH.iWKO RtJ>3mR .... KIA AKOjlHHK ern. p.>.

IiIHdKH nocTMHHHK ern p.>.

tl3 IOPdWKO lidWO'l' X'dTMdH em, p.>.

it3 dSntJl\ &HK KfI\ AKoPHHK, np ... K ... i\dK X oTHHeKYH ern. p.>.

ROCT.iHTHH lid'J'HWT' em. p.>.

ATlJ.1Tl'tpio~ Mt'Ya~ ~Tlc'ttap em. p.>.

1 Gresit, in Joe de npl,..,.,A H4W' 2 Loe alb in orig.

3 Loe rupt in orig.

lOT

rpdMd EHR C1'OAHHK ern, p.s,

118 TOMd C~AlJdP HCKdA em. p,s.

n,. 1'PdUJKO IidUJ01' 4\01'0<$'1' em, p.s,

i'b A~MH1'PdUJ<KO> UJOd<AdH>l ReA <C>l1'OANHK fIs A~MH1'P~ Ii~X~UJ 4\01'0*.1' em, p.>.

fIs r,wpI'Y' POUJKd HCKdX em, p».

t R dPdKdUJ KeA dPMdUJ.

HC1'Pd1'Y' IiOA'k KIA W'1'PdP ern, p.», fIs MY.p,.~u,'h. HCKdA m. p.

HWN AKOPHHK HCKddX.

t KOC1'dN1'HH AKOPHHK em, p.s. t T,.HdcY, AKOPHHK I'4\01'"YH.

fIs A~MH1'PdUJKO C1'MHnK <In. p.s,

fIs SHdKH A~MH'J'P~ K1'OjJYH dPMdUJ HCKd4\ m. p.

ern. p.s,

t Adica noi, Ghianghea I r .

de Jos ~i Ionasco C 'b~ mare. ogo at ~I Lupnl mare vornic de Tara

~i I ura~co BaRota h tUJ a ~ar~ ,:_ormc de Tara de Sus ~i Enachie postelnic

'( a man ~I plrcalab de Suce . L I f

~i Costantin Batista ~i Dumitr hi . ~va ~I upu ost mare vornic

Patra~co Ba~ota logofat I d '1 ac ~ mare vistier ~I Soldan mare stolnic 2 ~i ~i Dumitru Buhu~ 10 a f~t ~I tea. ~I T~ma mare sluger ~i Grama fost stolnic Istrate Bolea mare set~~ra . ~ reIle.a ~I .Gheorghe Ro~ca vistier al doilea ~i ~i Dumitra~co stolnic al d ~~I or~achl vI~tler al treilea ~i Caracas mare armas sie ~i Mierauta ~i C t t ~I ea ~I ~~achl Cara armas al doilea ~i Ion ~i Tanade Ia curtea milost~s. ~~ mI, vdormcI de gloate ~i alti boieri ~i osteni de frunte

ivirn sa e omnul Scriem . da ti

nostru ca au venit inain ~ . . ~I m ~ Ire cu acest zapis al

~i fiul lui Ion de b ~ t~a lnoastra.' .p:letenul nostru Conde fost mare vames dreapta lor oci ~ ~na VOla or, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vindut

ma ~I curnpa ~ t ~ di . . ~ '(

Ia ~tefan T . ra ura m ispisoeul de cumparars ce au avut de

'I om~ea voievod a patra part di tIT

tul Tecuci ce . '~ e m sa u omcssti, ce este in tinu-

, ei au cumparat de la Tudora ~i d I . Moo .

lui Eremia Talaba di dIe a sora er, arnca, fiicele ~. d ,m rese e lor, ce au avut bunicul lor Toma Talaha 'II e asemenea au vindut si It ~ t d .

Tomcesti pe AI '( a a par e e ocina din acelasi sat din

., care I cumparasera de la ac I' . '

~i de Ia sora ei M~" Iii I' . e e mal sus sense, de Ia Tudora

, arnca, nee e lUI Eremia TaIaba . d I " I

~i de la surorile lui Urita . At' .... . ~I e a verlI or, Iusip

unchiului lor, Patr~~co T~~b: orna, copin lUI Dumitrn TaIaba, toata partea de moara la Bi I d' b ~ .' ce se va alege, a patra parte, cu loc de vad _______ r a ~I cu altl de peste ~i cu tot venitul. Acelea Ie-au vln-

: L~c rupt In orig.

,,~I Soldan mare stolnic" adll.ugat ult . .

• error pe margmo.

108

:dut fratelui ~i prietenului nostru, Costin postelnic, pentru una suta taleri .de argint, bani gata.

" ~i de asemenea au vindut, dinaintea no astra, de buna voia lor, nesiliti

de nimeni, nici asupriti, dreapta lor ocina ~i cumparatura din ispisocul de cumparare ce au avut de la insa~i domnia sa, milostivirea sa domnul, din prima domnie, a patra ~art~ din tot satul: ~in .Pop!, de ~a ?ura ~ ~er~lui, ce este in tinutul Tecuci, dID vatra satului ~I dID clmp ~l dID baltl ~l cu tot venitul ce se va alege, pe care ei 0 cumparasera de la Vasilie, ginerele lui Cirstea vornic ~i de la cumnatul lui, Cern at fost logofat, iara~i ginerele lui Cirstea vornic ~i de la Schiva, cneaghina raposatului Dabija fost ceasnic, fiica lui Cirstea vornic, care acea a patra parte de sat a fost cumparatura a raposatului Ctrstea vornic de la Rota~ ~i de la Vrancea ~i de la Duma ~i de la alte rude ale lor. Aceea au vindut-o fratelui nostru, Costin postelnic, pentru ~asezeci ~i sase taleri de argint.

~i de asemenea au vindut, dinaintea noastra, prietenul nostru Conde fost mare vames ~i fiul lui, Ion, de buna voia lor, nesiliti de nimeni, nic i asupriti, dreapta lor ocina ~i cumparatura, din dres de cumparare, ce a avut de la oameni buni, a cincea parte dintr-un batrln din acelasi sat, din Popesti \ de la gura Gerului ~i din tarina ~i din baW ~i din tot venitul, pe care ei o cum paras era de la Cirstea ~i de la fratele lui, Danciul, fiii lui Mindrul ~i ai Martei. Aceea au vindut-o fratelui nostru, Costin postelnic, pentru douazeci ~i opt taleri de argint.

~i de asemenea au vindut, dinaintea noastra, prietenul nostru Conde fost mare vames ~i fiul lui, Ion, de bun a voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, dreapta lor ocina ~i cumparatura, din drese de cumparare, ce au avut de la oameni buni, 0 funie ~i jumatate ~i un firtai de ocina, de asemenea de la Popi, de la Gura Gerului, pe care ei le cumparasera de la Gheorghi fost ceasnie ~i de la fratele lui, Ihnat, iar lor le-a fost dreapta ocina ~i dedina de pe mama lor, Maria. Aceea au vindut-o de asemenea fratelui nostru Costin postelnic pentru douazeci taleri de argint.

~i de asemenea au vindut, dinaintea noastra, prietenul nostru Conde fost mare vame§ ~i fiul lui, Ion, de buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i cumparatura, din drese de cumparatura ce au avut de la oameni buni, 0 funie ~i jumatate de ocina, de asemenea din acelasi sat, din Popi, de la gura Gerului, ce ei au cumparat de la Mariia, fiica lui Mihaila ~i de la Chilsiia, fiica lui Teodosie. Aceea au vindut-o de asemenea fratelui nostru, Costin postelnic, pentru sasesprezoce taleri de argint.

1 Asa in orig.; mai sus: Popi,

109

. ~i s-a seulat fratele nostru Costin '. . .

bani, mai sus scrisi dina' t ' ~. Post~lllIe ~I a platit deplm toti aeellti .

f "( , m ea noastra in mhnile I' ...

ost mare vames IIi fi I I . I ' . . ace or mal sus scrisi Conde

,"( U ui, on. Iar ei t-au d t' I ' ,

pe acele ocine ~i de asemenea '. " a ~I ace e drese, ce au avut

au un uric de ; de I R d I ' ~I m~I~I au marturisit, inaintea noastra ca

d . . . a a u voievod ~i in aeel . • '

e ocina cu alte ocine ale 10" uno smt scrise acele parti

acele parti de oeina. r ~I s-au pnns sa aduca acel uric, ca sa se ~tearga

Deci noi, vazind tocmeala lor db' •

de la noi inca am faeut ace t~ e. UnaVOIe mtre ei ~i plata deplina, noi ~i

di ~ as a serrsoarr, a noastr~ ~ Ii d ..

cre mta, ptna cind lsi va f . d . a sa ie ommsr sale de

. ,ace st rese domne!Oltl ~. .

am iscalit si am pus pecctil ' t I "( . ')'1 pentru mal mare credinta

, ,I e noas re a aceasta ad ~ t~ .

~i eu C' t . evaraa scrIsoare a noastra

, . I:S ea uncar am seris, sa se stie. .

La Ia~I, m anul 7140 <1632> mai 28' Eu Ghianghea mare logofat m.p. . Eu Lupul mare vornic <rn.p. >.

Eu <lo.na~co Cu >2jba mare vornio

I h crn.p.v,

anac I postelnic cm.p. >.

Eu Iurasco Ba~ota hatman <m.p. >.

Eu Lupul fost mare vornic, ptrcalab de Hotin

C~st~n~in Bati~te <rn.p. >. <m.p, >.

DlmltrIe mare vistier <rn.p. >.

Grama fost stolnic <rn.p. >.

E~ Toma sulger am iscalit <m.p. >. Patra~co Ba~ota logofat <m.p. >.

Eu Dum!tra~co ~01<dan>2 mare stolnic

Eu Dumltru Buhus logotat <m.p. >.

E ,<m.p.> .

.1. u Gheorghe Hosea am iscalit <m.p. >. , Caraca~ mare arrnas,

Istrat~e Bolea mare ~~trar <m.p. >. Eu Mlerauta am iscalit m.p.

Ion vornic am iscalit,

t C~sta~tin vornic <m.p.».

t Tanasle vornic de gloata, Eu Dumitra~co stolnic <m.p. >.

Eu Enache Dumitru al doilea armas

am iscalit m.p.

Bib!. Acad., C/134.

Orig., hlrtie (39 x 2- 3 )

_______ o, em" nouasprezece pecetl apIicate.

1 Loc alb In orig

2 •

Loc rupt in orig.

l10

94

1632 (7140) mai 28, Iasi.

Alexandra Ilias voievod inuireste lui Costin postelnic pdrti de ocini din satele Tomcesti si Popi, din tinutul Tecuci, cumpiirate de la Conde fost mare names si de la fiul sdu, Ion.

Suret de pe ispisocu vechiu pe sirbie, de la Alexandru Iliias voievod, domn tarii Moldovei, scris in Ias de Cristea Damiian uricariul, din leat 7140 <1632> mai in 28.

lata viind, inaintea noastra ~i inaintea tuturor boerilor nostri a Moldovei, a mari ~i mici, boiariul nostru Conde biv vel vames ~i feciorul sau loan <au vlndut» 1 driapta ocina lor ~i cumparatura, din ispisoc de cumparatura ce I-au avut ei de la ~tefan Tomsa voievod, 0 a patra parte din satul Tomcestii, ce-i in tinut Tecuciului, care ~-o au fost cumparat ei de la Tudora ~i soru-sa Marica, Ietele a lui leremia Talaba, din diresule lor ce le-au avut mosul lor Toma Talaba, cum ~i alta parte de ocina dintr-acelas sat din Tomcestii, care ~-o au fost cumpiirat de la mai sus numitile, de la Tudora ~i de la soru-sa Marica, Ietele a lui leremie Talaba ~i de la niamurile lor, de la losip ~i de la surorile lui, Urita ~i Antoniia, fiii [a] lui Dumitru Talaba, toata partea [a] unchiului lor, a lui Patrascu Talaba, 0 a patra parte, ce sa va alege, cu loc de vad de moara in Birlad, cu balti de peste pascuitoare ~i cu tot venitul, iara~i de nime siliti, nici asupriti, ci de a lor bun avoia au vindut credincios boeriului nostru Costin postelnicul drept una suta taleri de argint, bani gata.

~i iara~i boeriul nostru Conde biv vel vames ~i cu fiiul sau loan, driapta ocina lor ~i cumparatura, din ispisoc de cumpa ratura ce le-au avut de la insus domniia mea, din domniia cea dintii, 0 a patra parte, ce sa va alege, din tot satul din Popi, [din ustie 2] din gura Gerului, ce-i in tinut Tecuciului, care si-au fost cumparat ei de la Vasilie, ginerile Cristii vornicului ~i de la cumnatul sau Cernat biv logofat, ce tot ginerile Cristei vornic ~i de la Schiva, giupineasa [a] raposatului Dabija biv paharnic, fat a Cristii vornicului, care aceasta a patra parte de sat au fost cumparatura raposatului Cristii vornicului de la Hoatas ~i de la Vrancea ~I de la Duma ~I de la alte nia-

1 Omis in text, 2 "gura",

J:' - Documcn te c. lC16

111

muri a lor, din vatra satului, din cimpu, din balti cu peste ~i cu tot venitul de nime stliti, nici asupriti, ci de a lor bunavoe au vindut boeriului nos 1 ru lui Costin postelnicul, drept ~esazeci ~i ~esa taleri de argint.

~i iara~ boeriul nostru Conde biv vel varnes ~i cu fiiul sau loan, tot a lor driapta ocina ~i cumparatura ce 0 au avut de la oameni buni, din dires de cumparatura de la acei oameni, 0 a cincea partea dintr-un batrin dintr-acela~ sat de Popi, din gura Gerului, care s-o au fost cumparat de Ia Criste ~i de la frate-sau Danciul, feciorii Mindrului ~i a Martei, de nime slliti, nici asupriti, ci de a lor bunavoia [lor], cu Joc de tarina, din balti ~i din tot venitul, dinaintea noastra au vindut iara~ boeriului nostru Costin postelnic drept douazeci ~i opt taleri de argint.

Tije boeriul nostru Conde biv vel vames ~i cu fiiul sau loan, dreapta ocina lor §i cumparatura, din dires de cumparatura ce l-au avut de la oameni buni, 0 funie ~i giumatata §i un firtaiu de ocina, tot din satul Popi, din gura Gerului, ce s-au fost cumparat ei de la Gheorghie biv paharnic ~i de la frati-sau, Ignat, iar lor Ii-au fost driapta ocina §i mosis de la maica lor Mariia, iara~ de nime siliti, nici asupriti, ci de a lor bunavoia, denaintea no astra au vindut creJincios boeriului nostru Costin postelnic drept doaozeci taleri de argint.

Si iara§ boeriul nostru Conde biv vel varnes ~i cu fiiul sau loan, driapta ocina lor §i cumparatura, din dires de cumparatura ce-l au avut de la oameni buni, un odgon §i giumatats de ocina tot dintr-acela~ sat din Popi, din gura Gerului, ce s-au fost cumparat ei de la Mariia, fata lui Mihaila §i de la Chelsiia, fata Tudosiei \ iara§ de nime sHit, nici asuprit, ci de a lor bunavoin, denaintea noastra au vindut boeriului nostru Costin postelnic drept §esasprezeci taleri de argint.

~i ase, scuIindu-se boeriul nostru Costin postelnicul au platit tot deplin acei de mai sus aratati bani denaintea noastra §i denaintea boerilor no§tri, in miinele mai sus numitilor, boeriului nostru Condii biv vel vames ~I fiiulu sau, lui Ion.

~i le-au dat lui 2 diresale lor ce le-au avut pe acele ocini.

~i iara~ singuri ei au marturisit inaintea noastra precum ca mai au un uric de (loc deschis) 3 de la Radul voievod in cari sint trecute acele parti Ie ocine ~i s-au apucat ca sa aiba a Ie scoate dintr-acel uric.

Drept aceia, §i de la domniia mea sa fie credincios boeriului nostru :ostin postelnicului acels parti de ocine din satul Tomce~tii §i din satul Popi,

1 cr. documentuI precedent.

2 Nota pe margine: "va sa zica, lui Costin postelnicului, dlresale lor, a Condii ~i a Iiuri sau ",

a Nota traducatorutut,

12

. i ti t Tecuciului drepte ocini §i eumparaturi

" G I I' ce sint n mu , t >I otilor

•• gura eru u , ." 'I' otilor stranepotilor, pres ranep v

ai .1~,.jC ~i intaritura ~I. fiilor ut, nep. d a' proape eu tot venitul, nestra-

....,!',~- . I" I se va aJege mal e ,

;'Ja tot niamul ui, cine .. ilor ~i altul sa nu sa amestece.

mutat niciodinioara in vecn v~Cl .

I domnul au poruncit, I Alexandru

' n8~~ . I I devarat este iscalit tnsus cu mina sa, 0

In ISPISOCU ce a

lliie~·~oievod. . ldoveni v am talmacit la anul1810 avgust 25,

, Di pi sirbie pe hmbe~? ovemasca

cliucer, polccovnic> DebrlCl.

Bibl. Acad., CXVI/88.

Traducere. . 257 -258 (rezumat).

EDITH: Iorga, SI. *1 doc., XI, p.

95

1632 (7140) mai 28, Ia§i.

" lui Beian Iost jitnicer mai mul,i

Alexandru Ilias voievod inidreste '.I /'

robi tigani.

t Hw fil\fBdHAllS HI\11i1w KOIKOAA, liomYfIO MHI\OCT1flO, 1"0CnoAAjl1t. :::H

H njl'kA HAWHMH R"I\'kjlH KfI\HKHX H 1\'

.uWI\AdKCKOH. caml njl1HAI, njl'kA HHAMH ... ... fl\CTKO WT CO'l dIH-

A C1>. fAH" 3dnHC 3d CK .. A .. 'I"

CI\ISI"A H4W Elm4H R'hlK mHTH"H4 p. jl4WCKMtIS H n

X410 KSHT C1>. Ky njl1>.l"<lpH WT Tjl1>.1" TOTjllSwCKOMIS H C1>. ~~:ATRH; "OTHHWI" H W,.

I\AAH WT TAM H THml WT 1\

K'kCHX' MIW4<1HHH CT <ljlH H M CK'kA 'kTfAC'I"KISIilIpI K1t. TOT

dIHX'HH'k H WT HHHHX' I\IOAH AORjlH, CHu,f nHCA!<Ilp1 H IS AKH KOHH H nOHM""

3dnHC 3<1 PIAS IAHHOMS u,HI"<lH, HM'k &<lCHI\11, ".;1 W: II"0Kjl:;'kAHHu,H WT To'l"pSW, ".s HII"O SA I\Hu,l C1>. THX KOHH H K1>.CX'0IpS'I" nOK W<lT y ICT .MIS njl<lK

AHI\ 11"O WT H31"Hlil\IHH ( KdKO Ad d WH nl\dTHI\ IMIS I"I\AK H H3Kd

X'0l\on u,HI" <lH 3<1 A 'kAHHHS, C1>. mlHd (1"0 H C1t. A 'kT 1 HX'. C RH KlSnHI\ IAHH u,H-

H THmE, SK<l30K<l1\ njl'kA HAMH H AjlSI" 3.tnHC K<lKO WH e H KOH

1"4H, H<I HM'k I{OC'I"<lHTHH, C"hlH1>. &ACHI\YI u,1>.I"AH, (me KHW. nHwtM'u,HPI"<I~ ~~: 'lpl_

" dH HM'k HWH 3d 4'1"0 TOT

AORPO 'ITO A<l1\ jldA1 H(I"O IAHOM., u,HI" , , 1

m( R\ll\o A41\ jldA1 HI1'O A4 H3KAAHI\H eMIS I"MK WT H3<I"HRI\IH11> •

1 Loc rupt in orig.

113

<H TH)K' ~KdSORoIA n> Ip'kA <HdMH> 1 APlSr S4nHC WT CA~rA H~W HWH4WKO IiHAOH, nHi:AH C"k P~ICH '1'0 H C1I. nOAnHcAHHYA '1'0, nHCAralj.l' H cR'kA'kTMcTR~ralj.lf KAKO WH no '1'o AOGpdd RM'k, H.KHM HfnOH~)KA'H, A HH npHCHAoRdH, [H] npoAdl\ '1'0 npdBH XMonH qHr4HH, HM'H.M H"'H~WKO P~C~A,· C,..H"k '&4eHAY ••

Hno rocnoACTRo MH, RHA 'klj.l' T'kX gdnHC. SA CB'kA 'kTMCTRO, R'kPOK4 XOM It WT HdC '1j.I')K' AAAH H nOTRp"kAHAH .CMH HA cAtird HdW Ji')K4n GHK )KHTHHQdP C1L THX RHW. P'lI'HHX XM"nH qHrdHH, HM'H.M '&dCHAY' H C,..H1I. '1'0, KOCTAHTHH H 1",HAWICO PtiCtlA, C,..H"k '&ACHAY" ICdICO Ad 'CT 'Mti H W1' roenoAcTKd MH npdKH XOAOnH qHr dHH H KHKtlnAfHY' H tlPHK H nOTKp"k)KA.HHY., HfnOptlW.HHO .MtI HHKMH)K' R1L K'kKH K'kllHHX. H HH Ad e. H' tlMHW4'T.

01{ Me, K1I. A'kTO xSPM MAH Kif. t focnOAHH"k p.lIE.

fraHr'k KM Aoro~uT tllIH H CHI HCKdAX ern. p.>. t K P1l.CT'k AdM"\HIiIH <nHCdA>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al ~arii Moldovei. lata a venit, lnaintea no astra si inaintea boierilor nostri, mari ~i mici, sluga noastra Bejan fost jitnicer cu un zapis de marturie de la Soci Mihaiu vuit cu 12 pirgari din tirgul Totrusului ~i cu pecetea orasului ~i de la toti tirgove~ii batrtni ~i tineri de acolo ~i de asemenea ~i de la Ilea fost hotnog ~i de la Mihnea ~i de la alti oameni buni, astfel scriind ~i marturisind in acel zapis de rindul unui ~igan, anume Vasilie, caci el a furat doi cai ~i I-au prins pe el de fa~a cu acei cai ~i au voit sa-l splnzure ureadnicii de Totrus, dar el i-a platit capul ~i I-a scos de la pieire, ca sa-i fie lui drept rob ~igan de mostenire, cu femeia lui ~i cu copii lor.

~i de asemenea a aratat inaintea noastra ~i alt zapis cum el si-a cumparaf un tigan, anume Costantin, fiul lui Vasilie tigan, care mai sus scriem, pentru un cal bun ce a dat pentru el altui tigan, anume lon, pentru ca ace} ~igan Ion inca a fost dat pentru el ca sa-i scoata lui capul de la pieire.

<~i de asemenea a aratat>\ inaintea cnoastra s", alt zapis de la sluga noastra Ionasco Biloi, scris cu mina lui ~i cu iscalitura lui, scriind ~i marturisind ca el de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit a vindut dreptul sau rob tigan, anume Ionasco Rusul, fiul lui Vasilie.

Deci domnia mea, vaztnd acele zapise de marturie, am crezut ~i de la noi inca am dat ~i am intarit slugii noastre Bejan fost jitnicer acei mai sus spusi robi ~igani, anume Vasilie ~i fiul lui, Costantin §i Ionasco Rusul, fiul lui Vasilie ca sa-i fie lui ~i de la domnia mea drepti robi tigani ~i cumpa-

1 Loc rupt In orig.

114

. d t ~ in vecii vecilor. ~i altul sa nu rltura §i uric §i intarire, neclintit nicio a a

alIlestece.

se La Ja§i, in anul 7140 <1632> mai 28.

t Domnul a zis. s,i m-am iscalit cm.p. >.

Ghianghea mare logofat a ~nvatat

t Cirstea Dammiian <a SCrIS>.

Bibl. Acad., MCLXXI/5.

Orig., hirtie (30,50 x 20 cm.), pecete aplicatii,ciizutii.

96

1632 (7140) mai 29, Iasl.

• v I· Gh he Rosca vistiernie seli§tea

Alexandru Ilias voievod inuireste ut eorg v ' d 1 I Stdni-

.. VI • f ese aseultatoare e oco u

Sterpeni, din. ttnutul Fa et~, e~re vus . v • a a dat 130 de

Iesti, pentru dreapta si eredtnewasa sluJba $t pentru e

ughi in trebuinta tarii.

M t ~o Alexandru Iliias voievod di . .

. OI~OV~I' lata acestui adevarat cred' ~ mIl~ lUI Dumnezeu, domn al

vIstIer~lC, . i-am dat ~i i-arn intarit d~:ClOS bOI~r a~ nostru, Ghiorghie Ro ca de.danle ~I ~iluire §i iara~i §i de cumpar:rta~ l~I ocina din dreptele lui dr!se ~Olevod.~1 din ispisoc de Intarira de la M~i ~r~ e l~ Ale~andru, fiul lui Radul

terpenn, care este in tinutul F~l . sr oghila voievod, 0 siliste an

ascultatoars de ocolul St anil .a cru, care seliste a fost dreapta dor ume

1 .. am esti pentru d' omneasci1

ce a s UJIt acelui domn precum '. d " rea pta §l credincioasa lui

dat de ~semenea acelui domn ~~ su~;n~eI ~ele. asta~i; alta, pentru

s-au dat m treaba ta~ .. ~I treizeci ughi de aur si .

y ru. ' I acer

Pentru aceea .

SV'-'l' ' acea mal sus scrisa '1' t

d.JJ.I e§tI, sa-i fie §i de la domni SI l~ e, Sterpenii, fosta de

ratur~' . omma mea dreapt~ d .

a §l uric §i intarire, lui ~i co iilor Jui ~ .ame ~i miluire ~i cumpa-

amestece inaintea acestei c~ f' p lUI, neelintit in veci. Altul sa~

aryl a noastre nu se

tL~ la§i~ in anul 7140 <1632> mai '29 nsusi domnul a poruncit. .

tt ;heanghea mare Iogofat a invatat

ocea <a scris». ~i m-am iscalit <m.p. >.

Arh. St. Buc E' .

o . ." PlSCOPIa Husl, XIII/10

rig., hlrtte (31 5 x 19 .

, crn.), pecete aplicatii ciizut·- I

, a n parte.

97

1632 (7140) mai 30 I ' , a~l,

Al~x.andru Ilias voievod intiireste lui D .

o~m£ cumpdrate in Petiia Md . umitrasco Soldan mare stolnic

tuuuu! Dorohoi. re, tinutul Suceava, $i in $u$miine$ti,

M t Hw tIAfI.lAHAPS nAHraw KOfKOAd 1>0 r

WAAdKCKOH. (i}mf np'(HAow'k.... ' m flO MHAOCT'(flO, rocnOAAp~ 3'MAU

I>M'kPH ' np "A HdMH H np'kA "n

, RMHKHMH H MdNt"'H llAdT R~CHMH HAWH"'H MMAdRCKH'"

A ~lId ,OH nHT<~Il"'> W '".... H

, A ~lpd GpIMTH T'k'l'fH H l' Ap .. CKA, C~ mlHd 11'0 M

nOHSm CICTPA 11'0 tIHHC'( , v-

AIHH, 41 HH npHCMOKdHHH H npOAdNt' ra, no HX' AOI>PAA RM'k, IIIKHI\' HI-

'AHA AOMA H C~ RIC 'ITO C~ H31>fPfT WT HX' ~4Kd W1'HHIIS H A 'kAHHHHS, ",'kC1'O 3d nM H WT KA1'PS CMo H C~ K~"""U

116 .. " ... AO-

W'I' CMO 'ITO c'k HMIHSIT IIeT'(ra &M, 'ITO S KMOCT OS'IAKCKOH. TdA WHH

",,-.,_ .. ,_

.... AANI H.WIAIS R'kPHHOMS I>M'kPHHS, ASMHTPAWKO llIMA4H REA CTMHHHK, PAAY '11-

'I'IfPII A.e'kT l' AA'pH CPfI>P'hHHHX',

B TH)K' npoA41\ tIHHcYra, A 'htpA GpfMYfH T'kTIH, H,.,1 (i}HAKA, APSr IAHO

.1rCTO SA AOi'M, TH)K' I) ll'TYIa &M, C'h R'hC'k )K.p'kGYra, 'ITO c'k H3RIltf"r S RATPS Cl40 H S nM'k, T AA npoA""H TH)Kf GM'kPHHS H.lW'MS, ASMHTPAWKO llIMAAH CTM-

PAAH 'IITHpH Alc'kT TAAlpH &I'IHHX',

H TH)K' npTHAI np'kA HAMH H np'kA HAWHMH GM'kPH MHX''hHA H )KfHA fro,

'1IOP'I'k, A'h1ll4 RO'TI, no HX' AOGpOIO RMIO, HIKHM HfnOHS)KAfHH, 4 HH npHCEAORAHH H IIPOA.wt HX' npAROIO WTIIHHS H A 'kAIIHHS, TH)KI M'kCTO 34 IAHd AOM4 H TH)KI S I1.TTIa SIA, C'h R'hC'k )KljlIRYra, 'ITO e'k H3lifjll1' S KdTjll) CMO H S nM'k H S RIC njlllXM, TAd njloA""H GM'kjlHHS IIdWIMI) AI)MHTjldWKO llIMAdH CTMHHK jldAY 'IITH-

pH A.e'kT Tdl\IjlH &I'IHHHX',

H TH)KI njliHAI, np'kA HdMH H np'kA HdWHMH GM'kjlH, HWlldWKO E jlUJ,1)1\ W1'

W"WM'hHltpH, KHSK HHKOdjl~ GHR djlMdW, 3d fro A0l>jldd RM'k, HfKHM IItnOHS)KAIH, A HH njlHCMoRdH H njloMI\ 11'0 njldRdd WTHHHS H A'kAIIHHS, 'II1'Kjl'hTdd 'IdCT WT CMO Ill~WM'hHltpH, 'ITO S RMOCT AOjloX'oHCKoMS, WT KIC CMO H I) nM'k H S A'kC H S UTjll) CMO H I) R'C njlHX'<o> 2 A, <T dd>2 nPMd" GM'kjlHHI) HdWIMI) R'kjlIlIlOMS, AI)MHTjlAWKO lIJOI\AdH KIA CTOI\IIHHK, PdAY fA"d CTO Td"'jlH CjlIRjl'hHHHX'.

H T.~)KI np<1H>2Af, njl'kA HdMH H njl'kA HdWHMH RM'kjlH, HWHdWKO, C'hIH~ GjlfM'(fCKSI\OK, no CROd AOlijld KM'k, HIKHM HfnOHS)KA'H, d HH njlHCMORdH H njlOAd" CKOd njldKOIO WTHHHS H A'kAHHHS, 'IfTKjl'hTdd 'IdCT WT TorO)KA' CIM, WT llISWM'hHltpH, WT RdTjlS CMO H WT nM'k H WT ,,'kc H WT KIC njlHX'0A, T dd njlOAd" HAWIMS R'kjlHHOMS GM'kjlHHS, ASMHTpdwKo Illo"AdH KfI\ CTO,,"HHK, PdAi 'AHd CTO

T4I\IjlH ejlIRjl~HIIHX',

H 'l'H)KE npl'HAow'k, njl'kA HdMH, RQ3Md H GjldT '1'0, 1i'hl\dH, C'hIHOKI MSH-

T'kHSMK, no HX' AORjldd KM'k, HIKiM HenOHS)KA'HH, d HH njlHCII\OKdHH H njloAdl\H HX' njldROIO WTHHHS H A'kAHHHS, 'IfTKjl~Tdd 'ldeT TH)KI WT CMO IllSWM'hHEtpH, WT KIC M'kCTO H WT RdTjlS CMO H WT nM'kHwT ,,'kc H WT Ree njlHX'oA, T dd njloAd"H HdW'MS K'kPOHOMS GM'kPHH, ASMH1'jldWKO III0l\AdH KII\ CTOI\HHK, jldAl' EAHd CTO Td-

AI PH CjlIGjl~HHHX'.

H K~CTA" c'k &M'kPHHS HdWfI\'S K'hIWf nHCdHHOMS, llIMAdH RII\ CTMHHK,

H 3dn"dTHI\ T'(H RHWf nHCdHHHX' nHH'kSH HCnl\~Hd, W'I' njl'kA HdMH H WT njl'kA HdWHMH I>M'kjlH, K'h jlSKdX' THM KHWE nHCdHHX',

HHO rocnoACTKO MH, raKO)Kf SKHA 'kX'0M HX' A0l>jlOKMHHOIO TOKMI)K H HCnl\~HHd

3dnAdTS, WT HdC ftpl)Kf Ad&l H nOTKjl~AHI\H ICMH I>M'kPHHS HdWEMS K'kjlHOMS ASMHTPdWKO IIlMAdH CTMHHK Hd T'kX' 'ldC""H 3d WTHHHS WT IlETYIa &11\ H WT IIlSwM'hHltpH, KdKO Ad ICT fMS H WT HdC njldKl'H WTHHHH H KHKSn"'II)'1 H SpHK H nOT-

1 Loc alb In orig.

2 Loc rupt In orig.

117

SP"U<A.Hr., e~ K~c'kM AOX'OAOM, H.nop~WfHOMtI HHKMH'I<' Hd K'kKH. H Hlf Ad e'k If. $MHWd'1'.

01( DIe, K~ i\'k1'O xijiM MdH ;. t (}dM rocnoAHH~ KM'ki\.

t rrallt''k KfA i\oroc$'1' tllfH e'k HCKddX' em. p. >. t Kpen AdMYralf <nHedi\>.

t 10 Alexandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata au venit, inaintea no astra ~i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari ~i miei, Platon pit carel s din Hreasea, eu femeia lui, Magdalina, fiiea lui Eremia Tetea ~i sora lui, Anisia, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, niei asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i dedina, loe de 0 casa ~i eu tot ee se va alege din cirnp ~i din vatra satului ~i eu tot venitul din satul ee se nurneste Petiia Mare, ee este in tinutul Sueeava. Aeeea a vindut-o ei eredineiosului nostru boier, Dumitrasco Soldan mare stolnie, pentru patruzeei taleri de argint.

~i de asemenea a vindut Anisia, fiiea lui Eremia Tetea ~i .. .1 Onaea, malt loe de casa, de asemenea in Petiia Mare, eu toata jirebia ee se va ilege in vatra satului ~i la clmp. Aeeea au vlndut-o de asemenea boierului iostru, Dumitrasco Soldan stolnie, pentru patruzeei taleri numarati.

Si de asemenea a venit, inaintea noastra ~i inaintea boierilor nostri, ~ihiiila ~i femeia lui, Ciureea, fiiea lui Coste, de bunavoia lor, nesiliti de iimeni, niei asupriti ~i au vindut dreapta lor ocina ~i dedina, de asemenea DC de 0 casa ~i tot in Petiia Mare, eu toata jirebia ee se va alege in vatra atului ~i in ctmp ~i in tot venitul. Aeeea au vindut-o boierului nostru, Dumirasco Soldan stolnie, pentru patruzeei taleri numarati.

Si de asemenea a venit, inaintea no astra ~i inaintea boierilor nostri, onasco Cretul din Susmanesti, nepotul lui Nicoara fost arrnas, de bunavoia .ii, nesilit de nimeni, niei asuprit ~i a vindut dreapta lui ocina ~i dedina,

patra parte din satul Susmanosti, ee este in tinutul Dorohoi, din tot satul i la eimp ~i la padure ~i din vatra satului ~i din tot venitul. <Aeeea>2 a indut-o boierului nostru eredincios, Dumitrasco Soldan mare stolnie, pentru na suta taleri de argint.

Si de asemenea a venit, inaintea noastra ~i inaintea boierilor nostri, onasoo, fiul lui Eremieseul, de bunavoia sa, nesilit de nimeni, niei asuprit a vindut dreapta sa ocina ~i dedina, a patra parte din acelasi sat, din usmanesti, din vatra satului ~i din cimp ~i din padure ~i din tot venitul.

1 Loc alb in orig.

2 Loc rupt in orig.

18

boi Dumitrasco ~oldan mare stol-

a vtndut-o eredinciosului. nostru oier,

Pentru 0 suM. taleri de ~rg!nt: t stra Cozma ~i fratele lui, Balan,

au vemt mam ea noa , ., .

~i de asemenea , . iliti de nimeni niei asupriti ~l au

I de hunavoia lor, nesum , . t I

rlii lui Munteanu, . . d di a atra parte de asemenea din sa u

.tftdut dreapta lor oCIna ~l. e. m , aPt I i si din cimp ~i din padure

.,.... . di t t Iocul ~l din vatra sa u u , .

~,mlne~tl, .m 0 • d t-o eredineiosului nostru boier, Dumltra~eo

-- ..... Mtlm tot vemtul. Aceea au vm u . '

. t 0 suta taleri de argmt.

~ldan mare stolnic, pen ru . . Soldan mare stolnie ~i a pla-

V" I t b . rul nostru mal sus sons, y . 'I

~i s-a seu a Ole . . ' d' . t noastra si dinaintea boieri or

tit deplin acesti mai sus se~l~l bam, , ~nam ea ,

. .' 'le celor mal sus scrlSl. . . 1 t ~

nottn, in mnm. ~ ~ ut toemeala lor de hunavoie ~l p a a

. d a mea daca am vazu di .

DeCI omm , .' A t~ it boierului nostru ere mcios,

d t d Ia nor ~l am m an

deplina, inca am a ~ ~ ti de oeina din Petiia Mare ~i din ~u~Dumitra~eo ~oldan stolnic, ae~Ie par ,I . . mpa~ratura si uric si inUi-

. Ii . d I noi drepte oeme Sl eu "

minetti, ca sa-l ie ~l e. a. ., d t ~ An veci ~i altul sa nu se amestece.

rire eu tot venitul, neclintit mcio a a 1 •

La Iasi, in anul 7140 <16~2> mai 30.

t Insusi domnul a poruncit, , . ~.

t Ghianghia mare logofat a mvatat ~l m-am lscaht cm.p, >.

t Cirstea Damiian < a seris >.

Bib!. Acad., XXXVII/38. ._

O' hi tie (422 x 27,8 cm.), pecete tlmbrata. "

rrg., r 1, . 15 18 (trad edltoriului).

EDITII: Codrescu, Uricariul, XVI, p. - .

98

1632 (7140) mai 30.

Alexandru Ilia~ voievod inuireste lui Ionascu din Zn:e.eniSp~?i de ocini din satele Zmeeni ~i Groteni, cu vad de moara ut mi a.

7140 <1632> mai 30. . di Z . Uric di la Aliesandru Iliesi voievod intaritori~ lui .Io~a~eu in meem

pi partili de ocena din Zmeeni ~i Groteni eu vadu din Simila.

Bib!. Acad., CCLXXXIX/128, f. 5 (d). Rezumat dintr-un perilipsis.

119

99

1632 (7140) mal 30.

Alexandru llia~ voievod intiireste lui V 'r ' ,

lui Nicoard din Biilotesti .' , ast :e.', [iul lui Saoa, partea

M ' C ' , in urma judeciitii pe care a avut-o cu

ana ornoae. .

Suret de Ia Alexandru IIie~ voievod din Ie at 7140

Precum au avut zi innaintia domniei 'I ' . <~632> mai 30.

BeJote§ti, cu Mariia Cornii d I me e Vasilia, feciorul Savii din

Nicoara din Balotesti care it ,actO 0'1 pentru 0 parte de mo§ie, partea lui

, , ' , las e UI cumparatura dIN'

cmci boi buni, cum arata. §i c rt de oi v e a icoara drept

Irimiia Moghila voievod si de al Se~ . e glUdec~ta de, Ia Petru voda. ~i de Ia

. , a ImlOn Moghila VOle d ' v'

mal avut ei zi. Iar Vasilie f' IS" vo , iarasi cum au fost

,eClOru avu el au venit I ' ,

patru ziIe piste zi. Iar Maria C " ,a Zl §l au asteptat

, , , ornoae la n-au venit Ia ' v

zr §l din toata. Iegia noastra pe obi " ' v, " Zl ce au ramas din

I ' iceiu pamintuln] iar V T fici I

e s-au indreptat innaintia no astra.. ,asl ie, lClOru Savii,

Pentr-acea, parte de mosie arti I . N' v'

§i cu pomsti §i cu tot venitul c; Pv f a ~l, lCo~r,a dm ,Balote§ti, cu fintina.

mesic §i cumpa.ra.tura. cu tot' 'tS~ re a, u~ ya~I~Ie, ~eclOruI Savii, diriapta

Si It" ',vem u , neclintitg rnci odineoara in veci

, 'I ,a,' llv care :or fi mai in urma sa n-aiha a sa. mai .

mosis, mCI s~ cutezi inprotiva cartii noastre. piri pentr-acea

Gospodm cazal.

Eu, preotuI VasiIie Neculcescul ot Dng ,.

sloveniasca la leat 7151 <1643> aprilie 12. urem , l-am prefacut de pe Iinba

Bihl, Acad, MCDXLII/l.

Copie din 1817, din condica lui Ena .hi ,

ni~e~ti. C I Stamate pentru mo~iiIe BMote~ti sl Sta-

100

l632 (7140) mai 31, Ias],

Alexandru Ilias voievod intdreste l ' Gh ' ,

Bin. =: .Scobenteni, tinutul Ci~ligd~~ra ~;~~dl~~~c\~~t~er t: tcooai ~l V iirzii t' N' ' "zares t pe

res z pe trnoon; toate in tinutul I asi. '

t Hw ilM8dHAjl.... II\Yraw KOf e

lOl\AdKCKOH. (X) K Ad, GO)KTflO ,\\HI\OC'I''(IO, ,.ocnoAdjl1>. 3fMI\H

)Kf '1'0'1' HC'I'HHrH GOl\'kjlHH HdWH K'kjlHYH <rHwjlr'(f POWKd KHC'l"kjl-

20

~1 CA$)KH.\H]HHWHM njl'k)KA' HdC !>HKWIH CK'k'l'1>.IM n04HKWHM ,.ocnoAdjl1>.l njldKo H &'kPHO, <.1>2 C1>.Ad CI\$)K'k1p1 H rOCnOAC'I'Kd MH npase H K'kjlHO. T'kM M ... KHA1;:KWH ". np.tKd H K1;:PHdd CI\IS)KGd, Adl\H H nO'l'Kjl1>.AHI\H ICMHIMIS ere njldKTH W'I'HHHH H KHdftAIHYI, W'I' npHKHI\'(1 3d K$ne)KHd 4'1'0 HMdl\ W'I' ,""POH IidjlHOKCKTI KOIKOA4, H1;:KHX 'Ltc'I'H 3d W'rHHHH W'I' CMO GKOUHI\'kHH, 4'1'0 S KOI\OC'I' K1>.jll\Hr1>.'I'SjlH, C1>. C'I'dKOKI H e .... MA'HH, 4'1'0 COGH KSnHI\ W'I' &1>.'1'110 H Gjld'l' ere, UdKM, H TISAOjld, )KIHd J'l\Hrojl'(l nnr 'Ide'l' HM, W'I' ISjlHK 4'1'0 H;tUI\H W'I'I\1>. H A1;:A HX W'I' G'I'lzisdH KOIKOAd, WICTd cue'l' WT eMo GKOGIHI\1;:HH H C1>. WICTd WT 4dCT 3d CTdK H WT MAIH H WT KIC npHXoA, jldA r 'AHd eTO 'I'dAljl CjlIGjl1>.HHl'·

H TH)KI WT lll1zisdHd, A04Kd Ajl1>.rdH, njl'kwH$KOKI HKdWKO, WT WICTdd 4dC'I', II.TKp .... 'I'dd 4dC'I', C1>. CdAOKI H C1>. KIC AOXOA, sa AKd AIC1;:T TdAlPH CjlfGjl1>.HHX.

H TH)KI WT IJ,OHl\d H CICTjld IH, As.\\H'I'jld, A04KH n''l'jldWKO, KHISI\H IWH GKO&.HI\IH$A, W'I' WICTdd 4dC'I', nOl\OKHHd H C1>. CIAMd 4dCT WT CTdK H C1>. WICTdd 'IdCT WT MI\IH H ,1>. 4dCTH WT AKOI CTdKOKI CKd)KIHH, 4'1'0 Cli\ IMIS H3iiljll'l' H C1>.

ndCHKO H C .... CdAoKI H C1>. AO.\\ IS CMO, jldAY WICT AICli\T 'I'dAljl CjlIGjl1>.HHX·

H TH)K' WT KOjlH'k, C .... H1>. ilrdXYH IIlISKIPAIH1;:C1>., IH npdKd KSnI)KHO, WT lIenllCOK 3d KHKlSnAIH)'1 WT SjlHM'jd &orHAd KOIKOAH, WT nO/\oKHHd Toro CMO, WT 'I'PI'I'dd 4dCT, nlTdd 4dCT H WT WCMdd 4dCT, nOl\OKHHd H WT WICTd 4dCT WT MAlH, nOl\OKIIHd, C1>. 4dCTY W'I' AKO CTdKOKI CKd)KIHH, 4'1'0 Cli\ HSGfpfT, PdAY 'I'pH AICli\'I' H ner Tdl\fPH CpU'jl1>.HHX·

H TH)KI WT J'l\HropYf H GpdT Iro, j'WHdWKO H CICTPd HX, &1>.pYHKd, C .... HOKI

rllwprl, HX npdKd [H] KHKlSnAIH)'1 W'I' HcnHcoK 4'1'0 HMdA W'I' ...... 3 KOIKOAd, WT noAOKHHd CMO, WIC'I'dd IIdCT, C1>. CIAMd IIdCT WT C'I'dK KMHKOH, C1>. KIC AoxoA, 3d CIAHM AICli\T H nrr TdAljl Cjll&jl1>.HHX.

H TH)KI COGH KlSnHA WT &HpOH, KHSK dlSndH 1i0T1>.W, Iro npdKd A 1;:AHH<Hd>2, WT WICTdd <4dCT>2 CMO, WICTdd 4dC'I' H WT WICTd 4dCT W'r CTdK, nOl\OKHHd, 3d AKd AIc1;:T TdAljlH Cjll&P1>.HHX.

H 'I'H)KI COGH KlSnHA WT J'dKjlHA, C1>.IH1>. HHC'I'0P UJ ISKIJlA 1;:HISA, WT WICTdd

4dCT 'roro CMO nMoKHHd.

H 'I'H)KI APlSrd 4dC'I', W'I' Toro CIAO, WICTd 4dCT, 4'1'0 TOd GHAO HM KSnl)KHd W'I' SpHMYd, C1>.IH1>. ..... 3, WT KdTp1>. CMO H C1>. C'I'dKII H WT MI\IHH H C1>. ndCHKo H C1>. Cd,&,OKI H C1>. KIC npHxoA, 3d 'AHd CTO H ,&,Kd AfCIT 'I'dl\lpH CpIGjl .... HHX.

H 'I'H)KI COGH KSnHA APSrdd 4dCT WT TOrO)K1 CII\O GKOGIHI\IHH, WICTdd 4dCT, WT (X)AoKY"', A04Kd Ap""'dH H WT SjlHHd, 4'1'0 EHA HM A1;:AHHHS, d AP!)rdd 4dC'I', 4'1'0 G:'AO HM HCKSnAfHY' WT Toro)K1 CII\O, WT WICTdd 4dCT, nMoKHHd, WT KdTjllS CM\) H WT nOA1;: H WT CTdKH H MAIHH H WT ndCHK H CdAoKI H KIC npHl'oA, PdAT

1 Numele omis in orig ; vezi mai [os. 2 Omis in orig.

3 Loc alb In orig.

121

i\Nd :TO H AKd A.eA\T TdA'P ep'Ep ... NHX', 'ITO EHAO G:')AOKTH H

'T uA'Bd EHK eTO;\NHK. 6PHNTH HeKl!nAlNT,

T"kM PdAH, eHX' K ... e;t KHW. nHed<NH 'IdeTH>1

... eTdKOK' H e... MAINH H ndeHKH H edA 3d WTNHNH WT cIAO (}KOE'NI4"kNH, ,OX'OAOMS. OKI, Ad leT IMS WT roenOAeTKd MH e ... K ... e.M

, H W TOM, TH~' A41M H nOTKp"'~Ad'M EOA"k 2

Hwpr)", POWKd KHCT"kPNHK, '1"0 npdKOIO WTNHNS PHNS NdWH RHW. nHCdNNOMS,

) WT PdASA K~fKOAH lANd 'IdC H RHKSnMH)"' WT HcnHCOK 3d KSnI~-

, T 3d WTNHHS WT CIAo qSM

ICT, WT KHUJH"kd 'IdCT, 'ITO eHt H3Efp'T r "'MIJIH, WT TP'Tdd

~ 'IfTHP AfCA\T TdMp CP'EP"'NHX'. ,'IdCT AHrOpdWKO, C"hIN'" IJI'.dH qSMM,

H TH~' COEH AdPOKM3 WT 3 .(

)AdjlOKdAO 'MS 'AHd 'IdCT sa WTHH:!AP Ht, KHSK liS30A., <34>4 '1"0 AO£PO' KM"k,

... ' 'ITO HM.lA WH WT CIAo .c.

,CT m:KOMS, WT Ii ... KOK"'14 c... M"k "'p3'P'IJIH, S KO-

C 'IdCT liS3SA, 'ITO CHt 'M; H3EfpfT. CTO 341 CT dK S Ii ... KOK"'14 H C ... nM"kHH H e ...

H 1'H~' nOAdpOKdA fMS fAHH M"kCTO 3d ndCHKO WT

'TOKd H pNOK"k, 'ITO WN TOd KSnHA WT IWN '

MfP Cpfp HHX'. .c. ... p3dp

TOTH K ... CH

KHWI no PIAS n!fCdHNH 'IdCl'H 3d

l' .c. ... ps ... pflpH, Ad fCT H WT rocnoAc WTHHHH, Wl' CIAo (}KOEfHI4"kHH H

ICT"kPHHK H KHkrltHk fro tl TKd MH EM'kPHHS NdWfMS rHwprT, POWKd

, HHHl4d, npdKTH WTNHHH H KHKS .•

!HYf HM H 4dAOM HM C'" K ... CfM nAfHlf H SPHK H nOTKp",~-

HN Ad CA\ Hf $MHI1J~fT np"kA CH~O::~::~ Hf;:~!:~HHO, NHKMH~f Nd K'kK ... K'k'lHHX'.

:t; lOCOX', K ... A"kTo x3P,\\ MdH ;\d.

t (}dM rocnoAliH ... KIA"kA.

t J'IiIHr"k KIA AorO.fT $

t I '1M H c'k HCKddX' ern. p. >.

WH <l>04"k <nHCM>.

X'OTdjl .c. ... ps ... pfIJlHM, Nd KdTdr, PdAT AKd A'CHtT

t 10 Alexandru IIiias voievod din '1 I'

oIdovei. lata aeest adev~rat boie; aI nu a Ul ?Ul~mezeu, domn aI tarii

stier>,5 a slujit altor domni f' t _ no~tru er:dmeIOs, < Gheorghie Hosea

Ism raposati fORtI ',' t d

eredineios <iar>4 aeum sI . t . d . .' ' "j mal main e e noi, drept

.' uJe~ e SI ommei mele dre t si di .

I, vazind sIujba lui dreapta . . di . _. P ~l ere meIOS. De aeeea

, " ~l ere melOasa I-am dat .. ., -' ' I ocmi si curnparaturi din "1' I d' ~l I-am, tntarit dreptele

" ,prlvl egm e cumpa -t -

Iron Barnovsehie voievod . t _. ra ura ee a avut de la

, ms e parti de oeini din tIS b

te in tinutul Cirligaturii eu i~zuri . ' . . sa u co enteni, ee

, ~l eu mori, ee sr-a curnparat de la Mateiu

1 Loc rupt in ori <T 2 ,.,.

3 Greslt, in loc de H'W'A\~.

4 A,p~ld~ corecta t din KSOHA.

Ornis III orig.

5 Nurnele omis; vezi mai jos.

2

',i fratele lui, Pavel ~i Tudora, femeia lui Gligorie, toata partea lor, din uricul ce au avut tatal ~i bunieul lor de la ~tefan voievod, a sasea parte din satul Seobenteni ~i eu a ~asea din partea de iaz ~i din moara ~i din

tot venitul, pentru 0 suta taleri de argint.

~i de asemenea, de la ~tefana, fiiea lui Dragan, stranepoata lui I vasco,

a patra parte din a sasea parte, eu iazuri ~i eu tot venitul, pentru douazeci

taleri de argint.

~i de asemenea, de la Tonta ~i sora ei, Dumitra, fiieele lui Patrasco,

nepoatele lui Ion Seobenteanul, jumatate din a sasea parte ~i eu a saptea parte din iaz ~i eu a sasea parte din moara ~i eu parti din doua iazuri

strieate, ee i se vor alege ~i eu prisaca ~i eu gradini ~i eu casa in sat, pentru

~asezeei taleri de argint.

~i de asemenea, de la Cornea, fiul Agahiei ~uverdeneasa, eumparatura

ei dreapta, din ispisoeul de eumparatura de la Ieremia Moghilii voievod, a eineea parte din a treia parte din jurnatatea aeelui sat ~i jumatate din a opta parte ~i [umatate din a ~asea parte din moara, eu parti din doua iazuri strieate, ee se vor alege, pentru treizeei si einei taleri de argint.

~i de asemenea, de la Gligorie ~i fratele lui, Ionasco ~i sora lor, Mariica,

fiii lui Gheorghe, dreapta lor eumparatura din ispisoeul ee a avut de la ... 1 voievod, a sasea parte din jumatate de sat, eu a saptea parte din iazuI eel mare, eu tot venitul, pentru ~aptezeei ~i einei taleri de argint.

~i de asemenea si-a cumparat de la Miron, nepotul lui Lupan Bot.as,

dedina lui dreapta, a ~asea parte din a sasea «parte>" din sat ~i jumatate din a sasea parte din iaz, pentru douazeci taleri de argint.

~i de asemenea si-a cumparat de la Gavril, fiul lui Nistor ~uverdeanul,

jumatate din a ~asea parte din aeel sat.

~i de asemenea, alta parte din aeel sat, a sasea parte, ee le-a fost cum-

paratura de la Ieremia, fiul. .. 2, din vatra satului ~i eu iazuri ~i din mori ~i eu prisaca ~i eu gradini ~i eu tot venitul, pentru 0 suta ~i douazeci taleri

de argint.

~i de asemenea ~i-a eumparat alta parte din aeeleasi sat Seobenteni,

a ~asea parte, de la Odoehia, fiiea lui Dragan ~i de la Erina, ee le-a fost mostenire, iar alta parte din acelasi sat, ee le-a fost raseumparare, [umatate din a sasea parte, din vatra satului ~i din clmp ~i din iazuri ~i mori ~i din prisaca ~i gradini ~i tot venitul, pentru 0 suta ~i douazeei taleri de argint, ee a fost, Odoehiei ~i Erinei, raseumparatura de la Alexa fost stolnic.

Pentru aeeea, toate aeeste <parti>3 de ocina mai sus serise, din satul Scobenteni, eu iazuri ~i eu mori ~i prisaci ~i gradini, sa-i fie de la domnia

mea eu tot venitul.

1 Omis in orig.

2 Loc alb in orig. 3 Loc rupt in orig.

12>

~i intru aceasta, de asemenea dam 'A , ,

sus scris, Gheorghie Hosea vi t' d ~I Intanm boieruln] nostru mai

"( IS Ier, reapta lui ocina si x ~

socul de cumparatura de la Rad I ' ~I cumpdratura, din ispi-

malesti, din a treia parte din par~ v~Ievod, 0 parte de ooina din satul Ciu-

rasco, fiul lui ~tefan Ci;maIa e; e sus, ce ~e va ~lege, partea lui Gligo-

Si d " pen ru patruzoci talen de argint

'I e asemenea I s-a daruit 1 de Z h ' .

lui bunavoie, i-a daruit 0 parte d . ~ a ana, nepotul Buzoaei, <de> 2 a

n tinutul Iasi, de pe Bicova~t cue locInda, ~e a avut el din satul Varzeresti

. ' "oc e iaz la BA ~t' , ." ,oata partea lui Buzul ce i se v I lCovay ~I cu poiene ~I cu

"" ,a a ege.

'II de asemenea i-a daruit un loc de ' ~ .

)e plrtul Nirnova, ce el a Cum arat-o d pnsaca ~In hotarul Varzare~tilor,

eci taleri de argint. p e la Ion Varzar va tag pentru doua-

, . Toate aceste parti de ocina mai sus scrise A ,

I din Varzareqti sa fie Q' dId ' ' pe rmd, din satul Scobenteni

" "(, "(I e a omma me hoi I' y •

losca vistier ~i cneaghinei lui Ani] d a , OIer~ UI nostru Gheorghle

intarire, lor ~i copiilor lor' ni t, rep~e ocine ~I cumparatura ~i uric

ecilor. ~i altul Sa nu se arne t' c~ _at vemtul, neclmtit niciodata in vecii

L 'A S ece mamtea acestei carti

a Ia~I, In anul 7140 <1632> mai 31 ' a noastre.

t Insusi domnul a poruncit. .

t Gheanghea mare Iogofat a invatat si

t loa F y "( m-am iscalit <m.p. >.

n ocea <a scris s.

Bib!. Acad. CIXj105.

Orig, hlrtie (424 x 28 7

o t .,' ,cm,), pecete aplicatii, cazuta,

rad., IbIdem, CLXXXIXj70,

EDITII: Codrescu, Uricariul XVIII 405 .

Gh. Ghibiinescu), ' , p. -412 (orig. slav eu trad. lui

101

12 (7140) mal 31, Iasi.

Alexandru Ilias voievod intdreste lui Ghe ' .

V dle~ani, tinutul Cirligdtura ;atul or~he R~~ca vl~ll:-~ seli~tea

teni ~i pdrti din One~ti.' Ro~cam numu Donntu-Scoben-

t Hw fll\l~dHM1. HI\Y",w'k KOIKO d Y

'AdKCKOIf. (X)ml TOT HCTHHYH HdWI :' ROm II\) MHI\OC1'YI\), rOCnOAdp1. 3,MI\H

K "PHOMY RM'kPHHS I'a Y P

I, CI\YmHI\ H HHWHX' np'kmAI Hd ' wpr I OWKd KHCT'kp-

C RHKWIH rocnOAdjllllX' H 'k

~ Core. ctat " a fost.. ' 1.JH CI\SmHqu H rocnoA-

• 0 u~i-a eumpiirat ".

nus In orig.

e1',l4 MH npdKo H K'kPHO CI\SmRd H SIMI\il: HdWH. ~dAH H nOTK"lt.jlAHI\H ICMH IMY tl!O npdKYH WTHHHH H KHKSnI\IH'iH, WT Iro npdK'fH npHK'fAYfX WT iDHPOH 6dPHOCK'ff ,,,'OAd, IAHd CHAHIJII Hd HMil: .G.1.AIwil:H'(H, ~TO S KOAOCT Kp1.I\Hr1.TSpO, 'ITO TOd etJAHlJlf ICTJ. IMS npdKdd KHKSnAIH'i, WT MOI\IRHHU.H HdWf, IrSMIHS H KIC C1.RWP WT CK'kTdd MOHdCTHP rl\drOI\IM'fH GKil:Tdro, Cl\dKHdrO npopOKd 11\'f"" RAHS Tp1.r GS'IdKd

AKd CTO SrH mMTH, 'ITO TOd CHAHIJIE &HKWE HM npdKdd AddH'ff H MHAOKdH'f1 CK'kTOM AIOHdCTHP WT AdKHdro flAf~dHAP1. KOIKOAd. Til:M }1dA'f, Ad fCT fMS H WT rocnOACTKd MH C1. K1.CEM AOXOAOM.

H W TOM, THml AdAH H nOTKp1.AHAH .CMH &Mil:PHHS rocnOACTKd MH KHWE nHCdHHOMS, rHwpr'f, POWKd KHCTil:PHHK, WT Iro npdKOI\), nHTOMdro SPHKd wr dAfBdHAP1., C1.JH1. PdAOI(A KOEKOAd, Sd nOTKp1.mAIH'f. H ndK WT APSr'fH SjlHK sa 'HKtlnAIH'(1 WT tidPHOKCK'f, KOfKOAd, CfI\O Hd HMil: POWKdH'(H, 'ITO cil: HMIHS'T ~O~HHU.'fH GKO&IHU. 'kH'iH, C1. KIAHK'fH CTdK H C1. AjJSr'fH CTdKOK' H C1. ndcHKH H C"It. CdAOK' H e"h. KIC npHxoA, 'ITO CI&il: KSnHA WT IIdK1.A H WT &PdT frO, iD"h.Tfl\) H <WT>l TSAOPd, mfHd rflHrop'fl, ~TO TOd fCT HM Sd Ail:AHHHSj H WT IJII*dHd, AO~Kd ~p"h.rdH, njlil:wHSKd HKdWKO H WT I\oHU.d H CICTPd fH, ~SMHTPd, AO~Kd II"h.TPdWKO, KHSU.H iWH GKO&IHU. 'kHSfI H WT KOjlHil:, C1.JH1. flrdx'ff IIISK'jlAIHil:C1., ~TO TOd RHAO HM KHKSnfl'H'if WT, •• 2 H WT rAHrop'i' H &jldT sre, iWHdWKO H WT CfCTjld HX, iD"h.jl'fHKd, C1.JHOKE fYwpr'ft, K"h.CHt 'IdCTH HM Sd KSnfmHO WT '1'01'0 C'AO; H WT iRHPOH, KHSK tISndH 1i0HT"h.W H WT rdKjlHfI, C1oJH"h. HHCTOP IIItlKIPAil:HSfI, K"h.C'k ~dCTH HM Sd WTHHHS H Ail:AHHHS 0'1' Toro CIAO; H WT 6PHM'f. C1oJH"It. ••• 2 ~dCT IMS 3d KSnfmHO WT Toro ClAO; H WT AOK'if, AO'lKd Ajl"h.rdH H WT 6PHHd, THm, ~dCT HM 3d A il:AHHHtl WT Toroml CfflO; H Aptlr dd ~dCT Sd HCKtlnAfH'f, WT flflf~d &HK CTMHHKj d fAHd ~dCT WT '1'01'0 CfAO 'CTt. HM KtlnfmHd H ndKHmf H AptlrHX ~dCTH WT TOT CMO, WT HcnHCOd~f Sd KHKtlnAIHT. WT flAf~d<H>Ajl1. PdAOl(1\ KOfKOA, ~TO Cf&il: KSnOKdA WT K1.CfrO CIAO GKO&IHU.il:HH, WfCTdd ~dCT, WT tItlndH KHCT<ljlHH4"'> H WT CfCTjld fro, tIorHHd H WT K1.CH nAil:MIHHU.H HX, ~TO 'CT 'IdCT HM Sd A il:AHHHS. (X)T K"h.CH CHX' KtlnoKdAH, PdA'f IAHd T1oJCil:lJId H IAHd CTO H nfT Afcil:T TdAfPH Cpmp"h.HHX'.

Til:M PdAH, '1'01 K<H>W, nHCdHHOMS CIAO, POWKdH'ff, HdpHu.dHMdrO ~OqHHU.YH GKO&fHU.'kH'fH, Ad ICT H WT rocnOACTKd MH &Mil:PHH HdWI, fHwpr'ff POWKd KHCTil:PHHK, C"h. K"h.CIM AOXOAOM.

H W TOM, THml AdM\ H nOTKp1.AHAH fCMH &O,\il:PHH HdWH, rHwpr'ff POWKd KHCT'kPHHK, WT npHKH"YdX' 3d H3Mil:HEHYI\) WT MHPOH 6dpHOCKYf KOIKOAd, ~TO HMd" HSMil:HEHYE C1. r "HrOjldWKO ¥jlil:KI, K"h.Cil: ~dCTH 11'0 3d WTHHHtl 'ITO cil: EMS HS&IPfT WT C'AO (X)HEIJIH, Sd A 'kAHHHtl Y SPHK WT AdKHdro II.Tpd KO'KOAd H WT HcnHCOd~' Sd KHKSnMH'f. H Sd HCKSnI\fH'f. WT Toro CfAO, C1. M'kCTO sa ndcHKd H C1. CdAOKf.

1 Omls in orig.

2 Loc alb In orig.

125

H W TOM, THm, A .. Nf H nOTKp1I.AHAH 'CMH 'M$, WT '1"0 np .. KYH H .. p'kA'NTr 3 .. K$n,mNO WT tHHPON .G .. pNOCKH KO'KOAd, W'CT .... 'tdCT WT Toro CMO (i)H,Ij.IH If

e'G'k K$nHA WT KOHAP'k ," .. NflfH 1 ' TO

, C1I.JN1I. ••• , .. fMS GHAO KHKSnA'HT, WT KOCT"KH

H PSCSA. H n .. KHm, MdH npOA"A .. KOHAP'k mdNflfH '1"0 npdKd .. HCK$nA'HT" AIlSr .. .s If .. e-r, WT C'AM .. If .. CT WT Toro CMO, (i)H'Ij.IH, TPH If .. eTH, 'ITO GHAH HeKSnOK .. AH HX' WT H'kH'OI\ np1I.K1I.AdG H Ap1I.rSW"N, 'ITO GHAH HM KSUfmH.. WT Ap1I.rHlfH IIoT1I.HrS, .s Ap1I.rHlfH IIoT1I.HrS GHAO fMS KHKSnA'NT, WT .Gp .. X'1I.W, P"AT WCHM Afe'kT Td

CpfGP1l.NHX'. Mj)

H THmf A"Nf H nOTKp1I.AHAH ,eMH fMS '1"0 npdK .... A .... HTf, K1I.C'k lfdeT iWN .. WKO II'kHKSA GHKW'H CSAU"p, fAHKO c'k fro H3GfJlHT WT Toro CMO, (i)NfIj.lH, 'ITO WH, eaesre AOGpOH KOA'k, nOAdpORdA fMS e1l. RMHKOH KA'kTR .. , R1I. 3d ASWf '1"0 H PdAHTMHM CROH, C1I. fANd ndCHKd N C1I. CdAORf, KdKO Ad 'CT fMS C1I. R1I.e'M AOX'OAOM.

H THml AdAH H nOTRp1I.AHAH fCMH 'MS, WT HcnHCOK 3d RHKSnA'HT, WT mOHeH mOrHAd ROIROAd, WT CfAMd lfdCT C'AO (i)H'Ij.IH, nOAOKHN.s, C1I. M'kCTO Hd p'kKd CIAO H C1I. ndeHKd H C1I. RIC AOX'OA.

T'kM JldAT, TOTH R1I.CH no PIA HenHedNNH GHRWf lfdCTH 3d WTNHHH H eMORf C1I. CTdRORI H e1l. MAlHH H C1I. n.sCHu.H H C1I. CdAORf H e1l. R1I.c'kMH HX' nPHX'OAdMH' Ad ICT "',S H WT HdC 0VPHK H npdKTH [HJ WTHHNH H RHK$n"'Hi', HM H lfdAOM H/ HfnOpOWfHHO, HHKMHmf Hd R'kKH. H HH Ad e'k Hf SMHWdfT nJl'kA CHM AHCTOM roc: nOACTRd MH.

IIHc S Mc, R1I. A'kTO xijiM MdH ;\;i. t (}dM rocnoAHH1I. RII\'kA.

t rlilNr'k RfA AOrO*fT SlfH H c'k HCKddX' em, p.s. t iWH <POlf'k <nHedA>.

t ~o Ale~xandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii l\~ol~ovel. Ia~.a ~cest adevara.t boier al nostru credincios, Ghiorghie R~~ca v~s~ler, a sl~Jl~ ~~ altor domni Iosti inaintea no astra, acum alujeste si dom~le~ ~ele ~l tarn ~oastre slujba dreapta ~i credincioasa. I-am dat 'si i-am Ln~ant dreptele .lm ~cini ~i cumparaturi, din dreptele lui privilegii de la ~lr~n¥ B~~noschl voievod, 0 seliste anume Valesenii, care este in tinutul Clrhg.aturn, care ~cea seliste ii este dreapta cumparatura de la rugatorii [l~~tn,. egumenul .~l tot soborul de la sfinta manastire zisa a Sfintului sl s, vlt~lm prooroc Ihe, de linga tirgul Suceava, pentru doua sute de ugh" al_

Clem li . I ga

, care ace~ se iste a fost dreapta dame ~i miluire sfintei manastiri de la

<\lexandru voievod eel de demult. Pentru aceea, sa-i fie ~i de la domnia nea, cu tot venitul.

1 Loc alb in orig.

26

$i intru aceasta, de asemenea am dat ~i am intarit boierului domniei !Dele mai sus scris, Ghiorghie Rosca vistier, din dreptul, propriul lui uric de tnt~ire de la Alexandru, fiul lui Radul voievod ~i iara~i din alt uric de cump~atura de la Bar?ovsc~i voievod, satul. anume ~o~ca~ii,. care S? ~~m.e~te Docintii Scobentem, cu iazul eel mare ~l cu alte iazun ~l cu pnsaci ~l eu gradini ~i cu tot venitul, ce si-a . cum?ara~ d~ la Paval ~i de la frate!e lui~

__ .. _".. ~i <de la>l Tudora, Iemeia lUI Ghgone, ce Ie este de mostenire ; ~l

de la $tefana, fiica lui Dragan, stranepoata lui Ivasco ~i de la Tonta ~i sora

ei, Dumitra, fiica lui Patrasco, nepotii lui Ion Seobenteanul ~i de la Cornea, fiul Agahiei $uverdeneasa, ce le-a fost oumparatura de la ... 2 ~i de la Gligorie ~i fratele lui, Ionasco ~i de la sora lor, Mariica, fiii lui Ghiorghie, toate partile lor de cumparatura din acel sat; ~i de la Miron, nepotul lui Lupan Bonta~ ~i de la Gavril, fiul lui Nistor Suverdeanul, toate partile lor de oeina ~i dedina din acel sat; ~i de la Erimia, fiul ... 1 partea lui de cumparatura din acel sat; ~i de la Dochia, fiica lui Dragan ~i de la Erina, tot partea lor de mo~tenire din acelasi sat; ~i alta parte de rasoumparare de la Alexa fost stolnic; iar 0 parte din acel sat Ie este cumparatura ~i iara~i ~i alte parti din acel sat, din ispisoace de cumparatura de la Alexandru Radul voievod, ce ~i-a cumparat, a saeea parte din tot satul Scobenteni, de la Lupan vist cernicel > ~i de la sora lui, Loghina ~i de la toti verii lor, ce este partea lor de mostenire. De la acestia toti a cumparat pentru 0 mie ~i 0 suta cincizeei taleri de argint.

De aceea, acest mai sus scris sat, Roscanii, zis Docintii-Scobenteni, sa-l fie ~i de la domnia mea boierului nostru, Ghiorghie Hosea vistier, cu tot venitul.

$i intru aceasta, de asemenea am dat 3 ~i am intarit boierului nostru, Ghiorghie Hosea vistier, din privilegiile de schimb de la Miron Barnovschi voievod, ce a avut schimb cu Gligorasco Ureche, toate partile lui de ocina ce i se vor alege din satul Onesti, de mostenire ~i uric de la Petru voievod eel de mult ~i din ispisoace de cumparatura ~l de r ascumparare din ace sat, cu loc de prisaca ~i cu gradini.

$i intru aceasta, de asemenea i-am dat ~l i-am tntarit, din dreptele lui drese de cumparatura, de la Miron Barnovschi voievod, a ~asea parte din acel sat Onesti, ce si-a cumparat de la Condrea Malici, fiuI. .. 2, iar lui i-a fost cumparatura de la Costachi ~i Rusul. $i iara~i a mai vindut Condrea Malici dreapta lui rascumparare, alta parte dintr-a saptea parte din acel

1 Omis In orig.

2 Loc alb In orig. 3 "dam" in orig,

13 - Documente - c. 1016

127

sat One ti t . W •

, ~ 1, rei partI, pe care Ie rascumparass de la Neniul ptrcalab . D w I

gusan, ce le-a fost cumparatura de la Drazhici P ti . I' D~Iw ~a:

Potingu i-a fost cumparatura de la Br v b 0 ngu, rar Ul raghlcI Si d . aha~, pentru optzeci taleri de araint

'I e asemenea r-am dat si i-am lntarit dr t I . d . e .

lui Ionasco Peicul fost sulger, ~it i se va ale~re (~i? a:e~Isa:lll6n!0:ta partea

elv ~e .buni'i~oia sa i-~ daruit-o, cu mare hl~stem, intru ~meni:e~ r~ c~re parmtI~or sal, cu 0 prisaca ~i cu gradini, ca sa-i fie cu tot venitul Ul §I a

~I de asemenea i-am dat si , int v' '" •

de la Moi 'M hil ' , ,1 I-am in ant, din ispisocul de cumpari'itura

lSI og 1 a voievod, jumatato dintr-a sa tea t ' .

cu loc de iaz pe piriul satului §i cu prisaca §i c~ iot v:n~~u~. a satului Onesti,

. De ~ce:a, toate aceste pe rind scrise parti de ocmi si sate cu j .

SI cu mort SI cu prisaci si cu g v d'", '" u iazun d I . .' , ,ra iru §I cu toate veniturile lor sa-i r .

det~ ,nol U~IC §I drepte ocini §i curnparatura, lui si copiilor lui ne'cII'ntI't re ~1 a a III veer, " nici-

~i ~ltul sa "" ,se amestece inaintea acestei carti a domniei mele

ens la.Ia§I, III anul 7140 <1632> mai 31. .

t Insusi domnul a poruncit.

t Ghianghea mare logofat a invatat §i m-am iscalit

t Ion Focea <a scris s. <m.p.>.

Bib!. Acad. CLXXXlj137.

Orig., hirtie (42 3 x 28) ,

, em, , pecete aplicata cazuta,

Cu 0 trad. din 1810. '

102

1632 (7140) mai 31, Iasi.

Alexa~dru Ilias voievod inidreste lui Gheorghe Rosca . ti . "

tate din satul Hldpesti tinutul L" b'" ins ier jumaHI v 'A ' , apusna, 0 ucata de loc de lin a

apesti, ui hotarul Cdtelenilor si mai multe p v ti di l g

. . ". ar ~ ttt sate e Tib v

nesti, iinutul Vaslui, si Cotelevul, tinutul H oti';. ' a-

Suret de pe ispisocul lui Alexandru II" .

de sat de Hlapesti din tinutul LV ... nas vOI:vod pentru giumatata

f' ", apusnll SI alte partl de .. d .

~muturi, precum arata in ios a b .' , '. ' .. mosu e pm alte

anii 7140 <1632> mai 31. g, oiariului Gheorghii Hosea vistiernic, din

l28

t 10 Alexandru Iliias voievod, cu mila lui Dumnezeu, domnu tarii •• _!I ... ..,,~Tll.. lata acela adevarat al nostru credinciosu boiariu, Gheorghii Hosea au slujit pre alti domni carei au fost mai tnainte de noi cu dreptati ~i cu credinta, iar acum ne-au slujit §i pre domniia noast.ra.

Pentru aceia, i-am dat §i i-am Intarit lui a sa dreapta mosie §i eumpa-

rltura ~i uricul de oumparatura de la Miron Barnovschii voievod, giumatate --.....w~ satul Hlape§tii, care iaste in tinutul Lapusnii, ci-au fost lui cumparatura de la Constandin §i sora lui, Elinca, feciorii lui Pavel, nepoti lui losip Hahiiacu ~i iara§ de la nspotii lor, David ~i Mariuca, feciorii Candachii ~i de la

Iona~co, feciorul Anghelinii, sor ca > lui Pavel Hahiiacu §i de la nepotii lor, Constandin §i Elinca, toti nepoti ~i stranepo\,i lui batrinului Iosip Habiiac, din priveliia ci-au avut mosul lor de la biHrinul Petru voievod ~i din ispisoacele de cumparatura §i de tntaritura de la Alexandru voievod §i Bogdan voievod ~i lancul voievod. ~i iara~ 0 bucata de pamint ce iaste llnga satul Hlape§tii, din sus, intre piriul Velisoaei, care iaste din hotarul Ca\alenilor, din obir§ie pina unde cade piriul Velisoaiei in Prut; care acea bucata de pamint au fost dreapta danie §i miluire mosului lor, biitrinului Iosip Habiiacu, cu ispisoc de la Alexandru voievod §i cu int.aritura de la Bogdan voievod ~i iara~i den ispisocul pintru aceleas de la lancu voievod, pentru 250 de taleri de argint. Drept aceia sa-i fie lui §i de la domnia no astra cu tot venitul.

~i pentru aceia, iara§ am dat §i am intarit credinciosului boiariului nostru, Gheorghii Hosea vistiernic, din priveliia lui Barnovschii voievod, din giumatate de satul Ttbanestii, giumatate de catra rasarit, la Girbovatu, care iaste in tinutul Vasluiului, cu loc de moara, ce au fost lui cumparatura de la Ionasco §i sora lui, Tudosea §i Urita, fiii Tontii, cari acea mosie au fost cumparata de tatal lor, Cirstea §etrariul, de la Anusca, fata Luchii Pojar ~i de la nepotii ei, Costin §i Simion §i surorile lor, Brona ~i Eleana §i Parasca, [si] copii Nastii, nepoti lui Petre Pojar §i de la nepotul lor, Marco §i Irate-sau, Antenachi §i sora lor, Antimiia §i Anna, fiii Vasutchii, toti napoti §i stranepoti Luchii Pojar, drept 60 taleri de argint. ~i iaras au mai vindut §i alta parte de mosie dintru acel sat '[fbanestii, din a triia parte, care iaste la mijloc, giumatate, care au fost lui cumparatura de la lstratii §i sora lui, Anna, feciori Tocsabii, nepotii lui Balesi, drept 60 taleri de argint. Pentru aceia sa-i fie

lui §i de la noi cu tot venitul.

~i iara§ am dat §i am lntarit lui a triia parte de satul Cot.elevul, care

iaste in tinutul Hotinului, ce iaste lui cumparatura de la Ionasco Hertca, feciorullui Simion, nepotu lui Hertea bat.rinul, drept 250 taleri batu\,i, dar au vindut §i partile surorilor sale, Anna ~i Gafta. ~i iaras am dat §i am intarit lui, din ispisocul de cumparatura de la Miron Ba<r>lnovschi voievod, a triia

lOmis.

129

parte dintru aeela satu Cotelevul dar "

toata parWe mo~ului lor Hergea drept:~toa;t~a .sudroru ~ale, Anna §i Gafta,

Pent .' , a en e argmt

. ru aceta, to ate acelea de-a rlndul fiind V' '. •

de mosia ~i sate eu iazuri si cu mori . v . . par~I dovedIte eu stapinire

catori de roada) ~i eu to~ta (dobind~~ Fr~saCI ~I eu p~~e~i r~ditori (ori adu, noastra dreapta a lui mo~ie' . . ~I ~e~Itul, sa-i fie ~I de la domniia eele viitoare de Iumea aeiast!I urlCtu v ~I intarJt~ra, lui §i fiilor lui, eu toate

;;i altul sa nu sa amestiee inn'ai~~: r:e:~~~tuv §tJ. neelintite in vecii veeinici.

S " ., 11 car J a noastre

-au scrrs m Ias, in anul 7140 <1632> : 31 .

S-au talmaeit de Gherasim i h mpaJ .

iunie 19. eromona utneanul la anul 7300 <1792>

~rh. st. Buc., M-rea Neamt, CHlj13. 1raducere.

Cu un fragment de copie din 1808 iulie •

Altii copie, ibidem CXj7 ( 1)' 30, de loan staretul m-rii Nearnt.

,. nr. ~l Ms. nr. 566, f. 4-5.

103

1632 (7140) iunie, Ia~i.

Alexandru Ilias voievod [udeca " .

nic si Marica Taricioarl, COPil:~~:n;u~t:ztr: ~uP.Ul fost mare norvii, dind-o ramasa pe cea di _ lOS puar, pentru doua

ui urma.

130

T .sKO)l( P. H K-"CH GOA'kPH C-..K'kT.s rocno...,eTKd MH CK'k .... 'kT'I\CTKOKMH .s>K.

.... SA nitT.sp 'kTH WT CKo.ro T'kA.s HI HM.sA e ... CKO.H KH'kKHH'k.

HHO, CHil,I WGp'kT0X'0M HM S.sKOH, .sm. G"'A~IpH WHd KonHA... C ... TKOPfHH.s H' ·.AtcArf' c'k 'H ....... P)l(.sTH 4.sCTH HH WT KHHorpdAY, HH WT HHliHX' WTHHHdX'. HHO _,....,.s T-"p ... 40dP'" A'k)l(HKd, WT KIC 3dKOH rocnOACTKd MH, d KHlil nHCdH dSnSA

wnp.sKHA c'k H nOCTdKHA COGH cI1lp ... 1O K ... KHcT"(rap rocno...,eTKd MH.

H C"'A.s Hd np'kA GOAli' Ad HI HMd'T T'krdTH, d HH OGHKdTH T",p ... 40dP8.,

,.. .... H eTtiI T'k)l(, HHKOAHmf Hd K'kKH, np'kA CHM I\HCTOM HdliH '.

¥ Mc, K ... A'kTO "SliM, IOHH.

t CdM reene .... HH ... KM'kA.

Hw tlA!8dHAPS KO'KOAd ern. p.>. t MHdKH <nHCM>.

-cPe verso>: fis rraHr'k KfA AOrocl1.T m. P:

t 10 Alcxandru Iliias voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei. }alii. a venit, inaintea noastra ~i lnaintea boierilor nostri, Marica Tartcioart §i a ptrit pe eredineiosul nostru boier, Lupul fost mare vornie, pentru doua vii de la Soltanesti, care aeele vii au fost cumparaturi ale lui Buzul fost pitar impreuna eu eneaghina lui, Cirstina, de la Zaharioaia din Soltanesti, spunind mai sus serisa Tartcioart ea ea este fiiea lui Buzul, insa faeutli copila ~i a eerut ~i ea parte din aeele vii.

Iar eredineiosul nostru mai sus scris, Lupul vornie, a zis eli aeele vii e-a dat insa~i eneaghina Buzoaie, in viata sa, nepotului sau de fiu, Lupu[ vornie, eum a aratat, lnaintea no astra §i drese de danie de la domnii de mai inainte. De asemenea §i toti boierii sfatului domniei mele au marturisit ea Buzul pitar n-a avut eopii din trupul sau eu eneaghina sa.

Deei, astfel le-arn aflat lege ea fiind ea faeuta copila nu i se euvine sa tina parte niei de vii, niei de alte oeini. Deei a ramas Tartcioara mincinoasa din toata legea domniei mele, iar mai sus serisul Lupul vornie s-a indreptat ~i ~i-a pus Ierlie in vistieria domniei mele.

;;i de aeum inainte mai mult sa nu aiha a piri, niei a dobindi Tarieioara

pentru aceasta pira, niciodata in veei, tnaintea aeestei earti a noastre.

La Iasi, in anul 7140 <1632>, iunie. t Insusi domnul a poruneit.

10 Alexandru voievod crn.p. >.

t lanaehi <a scris».

cPe verso>: Eu Ghianghea mare logofat m.p.

Bibl. Acad., LXXIIj32.

Ong, hlrtie (31,7 x 19,2 ern.), pecete aplicata.

131

104

1632 (7140) iunie 1, Ia§i.

Alexandru Ilias voievod ddruieste bisericii Mitropoliei Sucevei venitul din circiumi.

loan Alexander Wojwoda schenket der Suczawaer Mitropolitan Kirche ad Seance-tum Georgium et lohanem Novum den Nutzen von dem Brandwein - Pachtung.

Dtto lassy, 7140 <1632> den 1 <ten> luny.

loan Alexandru Voievod daruie~te bisericii Mitropoliei Sucevei, Sfintul Gheorghe ~i loan cel Nou, venitul din circiumi.

Dat in Iasi, 7140 <1632> iunie 1.

Arh. St. Sueeava, Inventarul doc. Mitropoliei, fase. lit. A, nr. 5. Rezumat.

EDITH: Popoviei, Index Zolkiewiensis, p. 9 (text german ~i trad.).

105

1632 (7140) iunie 1, Ja§i.

Alexa si femeia sa oind partea lor de ocind din Bodesti lui Patrichie.

t A<de>lca eu, Alecsa ~i co fameia mea, marturisescu insumi cum am

ri<nd >lut partea mea de ocina din sat din Bodesti, din partea Vrincean .

:u>ln batrin, cu tot vinitul, ce sa va vini partea unui batrin, <de nime xtna

ievoit ~i neinpresurat, ce de bunavoia mea am vindut dereptu 1

ui Penteleiu din Harlicesti ~i popa ot tam ~i 1 Orbic

i denaintea vatamanului Ion din Latcani .... " coameni bux'ni <~i biitri>lni ~>li sa aiba Patrichie a-§ faci <~i dre>ls <domnesc stu de pre acestu zapis I nostru.

1 Loe rupt In orig.

.32

• 1 t.ile ca Sa se stie,

. . credinta ne-acrn pus ~l> pece,l , '

~i pre mal marl ----._ , _ .

~ Ide R~ NkTO xSjlM IOH1. d· • ~ ~ stie cum au dat Alecsi

, de i os tnsemnarea >: N umai sa sa , 1

<In partea e.J, dat lui Sicmix'on 5 lei vor .

ei 15. Numai sa se ~tle cum au

DamaBchin.

Bibl Aead., XXXIIj27. .

Orlg: hirtie (31 x 19,5 em.), foarte deten~rat.

P 203-204 (orlg.), EDITII: Bianu, Doc. rom., .

106

1632 (7140) iunie 1.

1 din satul Saca, tinuFiii lui Pribiciu fost logofat vind p~rte~ or

tul Tutova, Todosicdi, fiica Costachioaei.

7Z14? ~16~; ~~~:~: :i' Costantin Pribiciu, ficiorii lui Pr~~iciu ce a~ ~ost

apis e '. . t' 1 tinutul Tutovii parte mim-sa

logoiat, vind trei ~art~ din szat:lI~,S~:d~~::c~i af~ta Costachioai, drept 25 gal-

Elencai ~i a unchiului lor a aru, ,

beni, bani gata.

St Bue., l\1-rea Raehitoasa, LXVIIIj44.

Arh. .

Rezumat.

107

1632 (7140) iunie 2.

Alexandru Ili~ voievod tmputerniceste ~e r:umitr~~o. f;S~ ~edelnicer sa stapineasca jumatate din cutul Valent al satu Ut , c ez •

Velet 7140 <1632> iunie 2. .. d~ lui Dumitrasco fost o carte de volnicie de la Alexandru Iliias vo a . ~'h' ~

., . ~t t de satul ;;chela ce sa c lama

medelnicer, sa fie volnec a staptni dm gmma a e ,

cutul Valenii, giumatate.

Arh. St. Bue., Ms. nr. 628, f. 266 v. Rezumat.

1 Loc rupt in orig.

133

108

1632 (7140) iunie 3, Iasi,

Alexandru llia~ voievod porllnceste lui V

, "asile Hociungu aprod sa

cerceteze pricina dintre LUPll aprod din R

dtesti si diaconlll Larion pentru un vad de moarti.

t Hw tlM~dHAPt;, C'hlH" H,,'ft.lUJ KOfKOAd GO'l{j'

M.w"AdKCKOH. Scriem domniia mea la sl~ a n ~ MH~OC1'r~, ro~~oAdP" 3MMH

aprod den Stanislavesti. Dau-t ti ~ g o~str~, la. VasIlle Hociungu

, SIre ca s-au jeluit na t d "

sluga noastra Lupul aprod den' Ratesti c ..~. l~. ea omnn mele

icolea, dzicindu naintea durnnii rnels ca}· u fradtIdI Sal pre diiaconul Larion de

. au un va e moar ~ . ~ .

~Zlt vadul; iar Larion diiaeonul au dzi . t a mpreuna ~I au fost

. ZIS nam ea domnii 'I ~

~Zlt vadul, ee au fost apa trecat . II me e ea n-au fost

Ii <a>l faeut moara. oare pre matea apeI, ee au ezit den pajista

~ereptu aceia, deaea vei videa eartea dom " ,. ~..

iameni huni, sa soeote~ti eu oameni buni de va fi nn ~eld Ia: tu .sa strmgI 11, va intra Lupul in moara eu L' '. d I ace v_a ezit mar de mult

anon, iar e nu va Ii ad I 't' .

ipa treeatoare pre matea iar diiaeonul ~. fl I v u eZI ~I va Ii

I ' sa-l a e a tu vad de moara L I'

ar de Ie va parea eu strimbul ~ I '. upu ui.

iaintea dom[domJnii rnele, ' sa e dai dzi sa stea de fata

~i Cum vet afla mai di t I

a domniia mea. eu Irep u , eu sufletele voastre, sa serieti 0 carte

TdK Ad 3Hd'UJ, HHdK Hf S'IHHH.

t IIHC S Mc, K,. 1\'1;:1'0 x3PM ~HT. r. t rocnOAHH,. PI'If.

t rt.lHr-k KM I\Oro"'f1' "

'P .. 'IH.

t HWHdUJKO <nHCd">.

Bi?I. Acad., CCXXI/l.

Orig., hlrtie (31,3 x 20,3 cm.), pecete aplicata,

------

1 Loc rupt In orlg.

34

109

la2 (7140) iunie 4, Iasi,

Alexandru Ilias voievod scrie lui Chicos setrar s.a. sa aleaga si sa stilpeasca un loe din saiul Ceueani cumpiirat de jupineasa lui Necoard fost hatman.

t Ion A1exandru Iliias voevoda, bojiiu milostiiu, gospodar Zemli Moldovscoi.

Scriem domniia mea la slugile domnii mealc, la Chicos setrar, la Ionasco Avram ce-au fost vornicu de gloata ~i la Gavril Mierca ee-au fost vornic de gloata ~i la Mafteiu Hosea :;;i la Dinga din trig din Birlad ~i la Tudor din Chiliiane. Damu-va stire ca au venit de s-au jeluit innaintea domniii meale, cu mare jaloha, giupineasa rapaosatului boiarinului nostru Necoara ce-au fost hatman, zicind ca au cumparat citva loc din sat din Ceucani de 1a Necoara ce-au fost spatar, iar oind iaste acmu are impresuratura de Sava din Ceueani.

Dereptu aceaia, deaca Yeti vedea cartea domniii meale, iar voi sa aveti a mearge ~i sa strtngeti oameni buni, meagiiasi din susu :;;i din giosu :;;i sa socotiti cum Yeti afla mai cu direptul eu sufletele voastre, sa-i aleageti tot 10cu1 cit au cumparat de la Necoara, din ctmpu, din padure ~i din vatra satu lui ~i din vaduri de moara ~i din tot vinitul, despre locul Savei ~i sa-i stUpiti pre unde i sa va ale age loculu cit au cumparat,

~i cum Yeti ana mai cu direptulu sa Iaceti scrisoarea la domnia mea,

sa-i facem ~i de 1a noi intarituri. Aceasta va seriu domniia mea.

U las, 7140 <1632> iunie 4. Sam gospodina ve1ealu.

t Ghianghea vel logofat uci, iseal. Miha1cea.

< Pe verso>: t A manastirii N ecorita, let 7257 <1749> iunie 3. cPe foaia a doua »: Ceucani, satu pe Tutova.

Dupa Antonovici, Doc. btrUidene, IV, p. 337-339. Orig., hlrtie,

U5