Sunteți pe pagina 1din 663

0:

,
kilo

4.11).

.;1''Ji

www.dacoromanica.ro
"I HISTORICA<
<
z
M Cet 21)>
4
c)
7
c'e'viNpinooam

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE SI POLITICE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
SECTA DE ISTORIE I ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA
COMITETUL DE REDACTIE

MIHAI BERZA, CONSTANTIN CIHODARU,


DAMASCHIN MIOC, FRANCISC PALL,
STEFAN PASCU i STEFAN STEFANESCU

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA DE $TIINTE SOCIALE *I POLITICE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
INSTITUTUL DE ISTORIE $1 ARHEOLOGIE A. D. XENOPOL"
I A$ I

A.moLDOVA
MINI% I
(1384-1448)

VOLUM 1NTOCMIT
DE
C. CIHODARU, I. CAPROK i L. $IIIIANSCHI

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIAL1STE ROMANIA


Bucureti, 1975

www.dacoromanica.ro
La Intoemirea prezentului volum au mai colaborat
G. IGNAT i N. CIOCAN

www.dacoromanica.ro
In memoria
lui Mihai Costdchescu

www.dacoromanica.ro
PREFA TA

Volumul intii al seriei A, Moldova, din colectia Documenta Romaniae


Historica, cuprinde 300 de acte interne moldoveneqti dintre anii 1384 i 1448.
Limita cronologicel inferioarei a volumului corespunde datei celui mai vechi
document intern emis de cancelaria domnilor Moldovei al ceirui text s-a peistrat
kind astzi ; limita superioarei a fost stabilitei imbinindu-se criteriul cantitativ, al
intocmirii unor volume ufor de folosit in munca de cercetare fi de dimensiuni
aproximativ egale, cu cel temporal, care impune publicarea documentelor dintr-un
an calendaristic sau dintr-o anumit domnie, pe cit posibil, la un loc.
Importanta actelor incluse in acest volum este bine cunoscut. A proape
nici una dintre formele esentiale de manifestare ale societeitii feudale roma'nefti :
activitti economice, raporturi sociale, fenomene politice f i chiar aspecte cultu-
rale, sau ale statului feudal moldovenesc : organizare administrativei, judecei-
toreascd, militara sau bisericeascei, din cea dintli etapd a feudalismului dezvoltat,
nu poate fi reconstituitei feirei investigarea materialului documentar intern. De
aceea, autorii prezentului volum au incercat ca printr-o atentie steiruitoare acor-
datei alctuirii tuturor elementelor sale constitutive Ai ofere cerceteitorilor un
instrument de lucru corespunzator exigentelor actuale ale ftiintei istorice.
Pe de altei parte, obligariile obimuite pe care le incumbci editarea actelor
medievale au sporit substantial, datorit faptului cez documentele acestei perioade
au format in mai multe rinduri obiectul unor strdanii asemneitoare. Amintinz,
in acest sens, pro iectul, din nefericire nerealizat, al lui loan Bogdan, ale carui
transcrieri se aflei astazi in Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Ronzania,
ms. nr. 5231-5233, opera lui Mihai Costchescu, Documentele moldovenesti
inainte de *tefan cel Mare, in cloud volume, remarcabilei prin tehnica de editare
a documentelor, dar mai ales prin valoarea comentariilor (wind uneori aspectul
unor studii de sine steitatoare precum ci primul volum din vechea colectie a
Academiei, Documente privind istoria Romniei, seria A, Moldova, reflectind
noul stadiu al achizitiilor sau al identificeirilor arhivistice, dar cu deficiente
principiale de realizare care au afectat, dealtfel, ns,ci valoarea operei, ca,
de exemplu : publicarea textelor originale, redactate in alte linzbi, numai in
traducere, lipsa indicatiilor bibliografice fi renuntarea la alceituirea indicilor
de nume i de materii care set' upreze consultarea volumelor.
Preluind cu sentimentul deplinei pretuiri ci cu toatei obiectivitatea necesarei
contributiile predecesorilor, autorii prezentului volum au reelaborat totufi in
intregime materialul documentar, EncepEnd cu regestele i terminind culistele
anexe. Dintre operatiunile mai dificile prin natura lor considereim necesar sei
mentiondm : investigatia arhivisticei ci bibliograficet, al card caracter exhaustiv
s-a Encercat a se realiza pe plan intern ; stabilirea unei ordini cronologice cit mai
exacte a documentelor, redatindu-se, in functie de observatii noi, cele lipsite de
acest element diplomatic sau avindu-1 inregistrat grefit, asa rz,ra se consemneazei

VII
www.dacoromanica.ro
In listele anexe ale volumului ; citirea $i tintregirea pasajelor unor documente,
retimase kind acum nedescifrate, echivalindu-se intotdeauna cu strictete, in spiritul
scrisului slay, numrul literelor completate ea meirimea spatiului rupt sau $ters ;
identificarea $i localizarea toponimelor dispeirute sau gresit interpretate in editiile
mai vechi.
Sub toate aceste aspecte, volumul de fateti prezintel $i unele deosebiri fatei de
volumele deja publicate in cadrul colectiei, deosebiri mai ales fornzale f i a ceiror
origine se aflei in ins4i specificitatea realiteitii paleografice $i arhivistice a docu-
mentelor moldoveneFti din prima jumeitate a secolului al XV-lea. Astfel, descrie-
rea arheografica- $i bibliograficeti ce insoteste fiecare document a fost redatei intr-o
forma mai dezvoltatei, prezentindu-se textul tuturor inscriptiilor sigilare, datele
$i autorii copiilor sau traducerilor ulterioare ale originalelor, precum $i informatii
in legeiturei cu istoricul unor acte distruse sau al ceiror loe de peistrare na nzai este
cunoscut astzi. Dat fiind varietatea formelor sub care ne-au parvenit cele mai
multe din documentele volumului, selectarea lor s-a Pout conform sceirii valorice:
original, copie (dupei original), traducere (dup original, dupc1 copie, copie dup
traducere etc. ), rezumat (dezvoltat sau succint), mentiune f i extras, retintindu-se
doar urmtoarele cloud trepte inferioare ale formei editate $i inlturindu-se cele-
lalte, cu exceptia cazurilor and acestea au oferit totuFi informa ta In plus. De
asemenea, cu privire la unele elemente particulare ale documentelor s-au introdus
comentarii speciale, menite sei vineti in ajutorul intelegera realittii textologice
originare, iar indicatiile bibliografice nu au mai fost grup ate in functie de natura
textului publicat decit in cazul facsimilelor mentionate intotdeauna la inceput ,
deoarece numeirul mare al reeditrilor ar fi impiedicat o diferentiere ciar a lor.
Materialul bibliografic a fost ordonat, de aceea, imbinindu-se principiul formal
cu cel cronologic, iar pentru u$urinta identificarii documentelor cuprinse $i in
editiile M. Costeichescu sau D.I.R., A, acestea au fost trecute consecvent pe ulti-
mele cloud* locuri.
In urma unui studiu comparativ detaliat al textelor slave insluse in volum,
editora au ajuns la concluzia cei principiile generale de tratare a prescurtetirilor,
preconzate pentru intreaga perioadei a scrisului slay din cancelariile teirilor
romeine, nu ofer suficiente mijloace de rezolvare a situatiilor specifice pe care
le infti,seazei realitatea paleograficei moldoveneascei din aceastei perioadei. S-a
constatat astfel ceti utilizarea ierurilor finale, care din punct de vedere fonetic $i
gramatical nu mai indeplineau rolul initial, reprezenta 'Inca o normei ortograficei
obligatorie, pe care suprascrierea ultimei consoane a unui, cuvint nu numai ceti
nu o contrazice, ci, dimpotriv, o demonstreaz. Intr-adevdr, atunci and cuvintele
tratate in acest fel sint serse integral in rind, ierurile finale reapar, lipsa lor,
dealtfel extrem de rareti qi mai ales la sfirfitul rindurilor, fiind marcat obi$nuit
prin paieroc ( vezi, de exemplu, doc. nr. 39, pl. XI). In fata acestei realiteiti
indiscutabile 1, autorii volummlui au fost nevoiti, firege, nu numai sei procedeze
la intregirea tuturor abrevierilor rezultate din suprascrierea consoanelor finale,
dar $i seti conseinneze, in paranteze rotunde, vocalele add-agate, pentru a nu pre-
zenta o imagine deformatei a textelor originale $i pentru a da posibilitatea unui
control rapid al transcrierilor ; $i aceasta cu atit mai mult ca eft intrebuintarea
celor cloud ieruri finale la acela$i diac $i chiar in cadrul aceluia$i act alterneaz
dup criterii greu de stabilit. Pitistrarea uniktita procedeelor tehnice folosite in
1 Vezi, In acelasi sens, Lucia Djamo-Diaconit, Limba documentelor slavo-ronalne emise
In: Tara Romeineascd In sec. XIVXV, Bucuresti, Edit. Acad., 1971, p. 71-72.

VIII
www.dacoromanica.ro
()clam nu se putea realiza in acest caz cleat prin extinderea parantezelor rotunde
$i asupra celorlalte prescurtdri, care ar fi trebuit a fie tratate in mod tacit2.
0 lista anexa a volumului Znregistreaza in acela$i timp toate modalittile de pre-
scurtare a cuvintelor deoarece numai prin consemnarea Entregirilor editorilor
ele nu grit suficient de bine reliefate , lista cu atit mai necesara, ca et unele
acte slave publicate dupa editii anterioare pot fi mai bine interpretate. Fire$te,
acest mod de prelucrare a documentelor nu a putut fi respectat cleat En cazul
transcrierilor dup originale $i fotocopii sau dupa copii manuscrise $i texte
slave publicate, dar consemnind, la rEndul lor, suprascrierile cum sEnt cele
ale lui I. Bogdan sau ale lui M. Costchescu. In toate celelalte situatii, inter-
ventiile autorilor volumului s-au limitat la acele aspecte (alineate, majuscule sau
uneori chiar Entregiri) pe care maniera de prezentare a textelor slave specified
fiecarui editor le-a Engaduit.
0 alta' modificare operata de autori, nu atit fata de principiile generale
de editare a documentelor slave, aflate la baza colectiei, at mai ales fat de o
practica Envechita, a avut ca obiect onomastica $i, citeodata, toponimia moldove-
neasa atestatd En volum. Astfel, studiul comparativ al numelor proprii din actele
primei jumatati a secolului al XV-lea, ca $i dintre acestea $i cele atestate In docu-
mentele ulterioare, En special din secolul al XV II-lea, and redactarea lor in
limba romana se impune , a relevat existenta certa, In forme romeine$ti, a nu-
melor de persoane scrise slavoneste de diecii actelor de cancelarie. Traducerea
acestora a devenit, in consecintd, la fel de obligatorie ca $i a textului slav propriu-
zis, numele de botez fiind red ate prin echivalentele lor binecunoscute (Ivan,
Van = Ion, and), iar terminatiile -evici fi, -ovici ale numelor de familie,
prin al lui ( Brateevici =- al lui Bratei). Operatiunea nu a fost efectuatcl mecanic,
ci in functie de situatia concreta a fiecarui nume, cele ce nu au permis aplicarea
principiului de mai sus rcImEnEnd, fire$te, neschimbate. Au fost exceptate termi-
natiile -ici $i -schi ale numelor de persoane, deoarece, pe de o parte, redarea lor
in spiritul regulilor generale de formare a numelor dable romanegi ar fi impus
o interpretare dua dincolo de limitele Endatoririlor editoriale, iar pe de alta parte,
relativa circulatie a unora dintre ele, cu corespondente toponimice directe, ar fi
Empiedicat delimitarea [ara echivoc a creatiilor artificiale de cele apartinEnd
fondului onomastic real al epocii.
In sfIrfit, indicele de nume a prilejuit, la rEndul su, completarea tehnicii
de prelucrare a toponimiei, venindu-se En IntEmpinarea investigatiei documentare
ce are ca punct de plecare realitatea toponimia tirzie sau actuala. In toate cazurile
de evolutie formaba a unui toponim sau de schimbare a numelor de locuri s-au
introdus, astfel, trimiteri de la formele ulterioare la cuvintul-titlu stabilit In raport
cu atestrile documentare din volum. Trimiteri asemanatoare au fost facute,
totodat , $i pentru localittile actuale, ale caror denumiri nu se EntElnesc in topo-
nimia primei jumatati a secolului al XV-lea, dar care, nu este exclus, a continue
aozari disparate din aceast vreme aflate in preajma sau chiar pe teritoriul lor.
Comparativ cu partea corespunzatoare a volumului I din vechea eclectic a
Academiei, seria A, Moldova, volumul de fata cuprinde in plus 20 de acte autentice
.,si 6 acte false. Diferenta numerica absoluta, de numai 12 (8 pentru documentele
autentice f i 4 pentru cele false ), se explica prin faptul a din rEndul celor 288 de
acte ale perioadei 1384-1448 din vechiul volum 3 au fost anul ate, iar 5 (3 auten-
tice f i 2 false) au fost eliminate (vezi listele anexe); de asemenea, 6 documente
au fost trecute din categoria celor autentice En HAM celor false. Din punct de

2 Vezi si D. P. Bogdan, Mud cote emise de .5tefan qi Ilia$, fiii lui Alexandru cel Bun,
In Analele UniversitApi Bucuresti", seria tiinte sociale, Istorie, XV (1966), p. 83-84.

IX
www.dacoromanica.ro
vedere calitativ, superioritatea materialului documentar al prezentului volum
este insci cu mult sporitei, intrucit numai 143 de acte autentice si 7 false se publicci
dupci forme identice cu cele ale volumului D.I.R., A, I, restul de 130 editindu-se
dupa forme mai bune. Mentionrn, in acest sens, publicarea a 88 de documente,
dintre care 55 originale, dupei piesele arhivistice corespunzcitoare si a 29 de texte
dupei editiile princeps, nu dupei textele editate de Mihai Costachescu sau dupei
transcrierile lui loan Bogdan de la Biblioteca Academiei.
Totusi, data fiind perseverenta cu care au fost urmeirite ci publicate docu-
mentele acestei perioade, din rindul celor adeiugate prezentului volum numai trei
originale slave (nr. 169, 231 f i 270), cloud traducen i (nr. 5 si 247) cloud rezu-
mate (nr. 153 si 193) au reimas kind acum complet necunoscute, celelalte docu-
mente adaugate (nr. 18, 108, 122, 127, 137, 141, 203 f i 278 originale ; nr. 3
text slav in extras, nr. 44, 186 f i 287 traducen; nr. 224 rezumat ) fiind
excerptate din paginile literaturii istorice de specialitate mai vechi. Aleituri de
actele noi se mai pot adeiuga inset' textele slave a 4 originale (nr. 136, 138, 177
si 243) si al unei copii vechi (nr. 149), cunoscute volumului D.I.R., A, I,
numai prin traducen i sau rezumate, precum f i traducerile germane a cloud docu-
mente (nr. 244 si 245) editate anterior sub forma unor rezumate defectuoase.
In sfirsit, remarccitn in acelasi sens publicarea in volumul de fatti a cloud texte
slave (nr. 250 f i X) reimase inedite datoritei metodei de editare adoptatei de vechea
colectie.
Fireste, noul volum, desi se infeitiseazei din punct de vedere al cantitatii
calitcitii cuprinsului sdu superior editiilor anterioare, nu poate avea totusi
pretentia cd inglobeazil toate documentele din perioada ce i-a fost afect ata, existente
in prezent in original sau sub alte forme. Nu este exclus ca unele fonduri arhi-
vistice, mai ales din straincitate, set' furnizeze in aceastei privintei adeveirate sur-
prize, asa cum s-a Intimplat cu prilejul deplaseirilor din .1973 si .1974, in R. P. Po-
lona si in U.R.S.S., a trei dintre rnembrii colectivului, cind, aliituri de alte docu-
mente inedite, a fost descoperit, la Varsovia, f i cel publicat sub nr. 231 sau and,
la Kiev, au fost redescoperite documentele considerate distruse, din fondul fos-
tului Muzeu arheologic din Odesa. Avem in vedere mai ales importantul fond de
acte al Mitropoliei Moldovei, a ccirui peistrare nu este exclusei, desi a fost
de insistent cautat 'Inca din prima jumcitate a secolului trecut. Posibiliteitile de
lucru de care au dispus autorii nu au permis nsd, intotdeauna, extinderea inves-
tigatiilor de aceastei naturil 'Ana la astfel de limite, ideale, dar realizabile in fapt
numai prin eforturile sustinute ale unui coletiv numeros i specializat.
Dupei forma si limba In care se publicti cele 290 de documente autentice ale
volumului, numai 206 sint texte slave care reproduc originalele, restul de 84 infei-
: 4 copii vechi (3 slave i una latine i), 46 traducen i (30 romanesti
i 16 germane ), 24 rezumate (19 romeinesti si 5 germane), 9 mentiuni
(8 romeinesti si una germana), precum i un extras slay. Textele slave originale
se diferentiazei insei prin gradul lor de apropiere fatei de documentele propriu-zise,
reprezentind : 182 transcrieri dupti originale si 10 dupei fotocopii, 8 re-
producen i ale unor texte publicate dupei originale (5) sau dupei copii (2)
editii (1) anterioare ale originalelor, iar 6 reproducen i ale unor copii dupei
originale (2) sau dupei alte copii moderne ale originalelor (4). Trei dintre tex-
tele slave (nr. 9, 136 si 258) reprezintei, de fapt, fragmente ale documentelor
originale deteriorate, In primul caz fiind necesarei publicarea integralei a unei
vechi traducen, in cel de al doilea, reconstituirea partialei a textului iniial ca
ajutorul unei traducen i vechi incomplete, iar Zn ultimul caz, completarea textului
ilizibil folosindu-se o confirmare ulterioarci a documentului. De asemenea, pentru
un alt document (nr. 48) s-a publicat, dupei original, in afarei de textul slay,
X www.dacoromanica.ro
redactia sa In limba latind. In sfir$it, deoarece textul slav al unui alt document
(nr. 6) nu s-a peistrat cleat intr-un scurt extras, ca forma' de bazei a fost pub licat
un vechi rezumat, ca hotarnica integrald, iar, ca forme ajuteitoare, extrasul
si un comentariu partial al originalului.
Din cele 207 documente autentice originale, socotind ci redac(ia in limba
latind, numai 191 pot fi considerate totu$i ca existind in mod cert (140 in (arel',
29 in R. P. Polonei, 18 in U.R.S.S., 5 in Turcia $i 3 in Grecia), 10 aflEndu-se
la data copierii sau editeirii lor in fonduri arhiviste ce nu au mai putut fi contro-
late sau identificate (7 in (arei $i 3 in U.R.S.S. ).
In ceea ce priveste documentele false din volum, pentru 8 se publicei textele
slave originale (5 fiind transcrieri directe si, 3 dupd fotocopii), iar unul
reproduce edi(ia cu caractere latine a presupusului original. Toate falsurile din
prima categorie se peistreazei kind astdzi, (4 in (arei, 2 in Turcia, unul in U.R.S.S.
si, unul in Fran(a), in timp ce originalul falsului publicat de B. P. Heijdeu,
chiar manuscrisul autorului, a fost probabil distrus tried de atunci, cum s-a
Entimplat, desigur, qi cu falsul atribuit domniei lui fuga voievod (nr. II), dupd
ce a fost inscris sub forma unei traducen i Intr-o condicei oficiald.
Majoritatea documentelor originale ale volumului au fost scrise pe materialul
de folosinp curentei in cancelariile prilor romdne In aceasta' perioadd : pergamen-
tul. Avind un aspect variabil, in functie de provenientei $i mod de prelucrare, el se
caracterizeazei totufi, in genere, prin proprietatea de a fi conservat In bune con-
ditii continutul scris al actelor. Exceptie fac, cum este $i normal, doar unele
acte false, ca de exemplu cele de sub nr. VIII f i X, pentru care plastografii lor
nu au dispus de un pergament bine lucrat, scrisul apdrind astdzi estompat de
aspectul poros al pielii. In afarei de pergamente, volumul cuprinde si, 4 acte
scrise pe lartie : 3 reprezentind scrisori in folosul negustorilor bra$oveni (nr. 122,
127 $i 141), iar unul fiind un fals din secolul al XVI-lea (nr. VI).
In general, repartitia formelor dupei care s-au publicat cele 304 piese docu-
mentare ale volumului, socotindu-le $i pe cele ajuteitoare ale actelor de sub nr. 6,
9 qi, 48, din punct de vedere al provenienrei ion, este urmettoarea : 94 de la Biblio-
teca Academiei Republicii Socialiste Rometnia ( 13 reprezentind copii sau foto-
copii dupd documente aflate in streiineitate), 54 de la Arhivele Statului Bucure,,sti,
39 de la Arhivele Statului Iafi, 29 de la Arhiva Principald a Actelor Vechi din
Varpvia, 6 de la Institutul de istorie qi arheologie A. D. Xenopol"
cite 5 de la Arhivele Statului Suceava, Biblioteca de Stat a U.R.S.S.-V V. I. Lenin",
si Arhiva Centrald de Stat a Actelor Vechi Moscova, cite 4 de la Muzeul
juderean Suceava i de la Biblioteca ,,Stiintificei Centralei din Kiev, 3 de la Arhi-
vele Statului Braqov, cite cloud de la Arhiva Centralei de Stat a R. S. S. Moldo-
venesti, Muzeul Militar Central $i de la Maneistirea Sucevi(a qi cite unul de la
Biblioteca Czartoryski din Cracovia, Biblioteca Centrald de Stat, Muzeul Fdlti-
cenilor, Arhivele Statului Bacdu, Muzeul Porrile de Fier" Drobeta Turnu-
-Severin, Colegia pro f. dr. doc. D. P. Bogdan Bucure$ti $i Colectia familiei
dr. Eugen Banu-Buzeiu. Dintre acestea, 5 acte (nr. 27, 42, 226, 240 $i IV)
se aflei predate in custodia Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste Roma' nia.
Dupd publicatii au fost editate 43 de acte.
In principalele aspecte ale elabordrii sale : transcriere, colationare, prelu-
crarea textelor, traducere $i indexare, volumul constituie rezultatul efortului
colectiv al autorilor lui. In mod deosebit, men(ioneim recola(ionarea de ceitre
I. Capro$u a documentelor de la Biblioteca de Stat a U.R.S.S., V. I. Lenin",
de la Arhiva Centrald de Stat a Actelor Vechi din Mosco va $i de la Biblioteca
Centralei din Kiev precum $i de ccitre L. ,,Simanschi qi, N. Ciocan,
a celor din Arhiva Principalei a Actelor Vechi din Var$ovia $i din Biblioteca
Czartoryski din Cracovia. Aparatul auxiliar al documentelor (bibliografia,
XI
www.dacoromanica.ro
descrierea arheograficcl fi comentariile, Empreuna' cu listele corespunzatoare) a
fost alca'tuit sub Engrijirea lui L. &manschi. Pentru consemnarea editiilor ante-
rioare ale documentelor a fost consultatei bibliografia actelor moldovenefti din
secolele XVXVII, Entocmitcl de colectivul de documente al Institutului de istorie
N. lorga" din Bucurefti, iar la identificarea top icelor incluse En indicele de nume
al volumului a fost folositti', In manuscris, lucrarea Indicele numelor de locuri
din Moldova, de Al. I. Gonta, ce urma sa apara' ca supliment al vechii colectii,
lucrare pe care autorul ei ne-a pus-o cu multa bunavointa la dispozitie fi caruia
ii aducem fi pe aceasta cale multumirile noastre.

XII
www.dacoromanica.ro
PRESCURTARI BIBLIOGRAFIE
Abraham, Powstanie = Abraham, Wiadysiaw, Powstanie organizacyi kosciola
lacitiskiego na Ruii, tom. 1, Lwow, 1904.
Acte 1432-1434 = Acte inedite sau gre;it editate privind istoria Moldovei
din cmii 1432 1434, In Studii", VI (1953), 2,p. 215 216.
Antonovici, Doc. btrleidene = Antonovici, Episcopul HuOlor Iacov, Documente btrld-
dene, vol. IV, Birlad, 1924.
Ararat" = Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru Episcopia ar-
meand din Suceava (30 iulie 1401), de P. P. Panai-
tescu. Textul hrisovului tn traducere ronulneascd, In
Ararat", XI (1935), nr. 124, i Extras fi facsimil,
In Ararat", XIII (1937), nr. 142, p. 1.
Auner, Episc. Siret = Auner, C., Episcopia de Siret, in Revista catolicA",
II (1913), p. 226-245.
<Axinte Uricariul>, Letopiseful = <Axinte Uricariul>, Ltopiseful Tdrii Romdne;ti fi a
Tdrli Moldovei de viafa a prealuminafilor domni ce-au
stdptnit Intru acste 2 fdri fi ce s-au lucrat In dzilele Ion
qi a pdrfilor streine care sd megiefesc cu acste fdri, pre
largu adunate den multe ltopisefe qi cu bund Indreptare
precum sd vde, Bibl. Acad., ms. nr. 2591,
p. 1-674 (p. 675-839 sint serse de altA mina).
Balan, Dowd doc. = Balan, Teodor, Doud documente moldovenefti tnainte
de Stefan cel Mare, in Codrul Cosminului", VIII (1933
1934), p. 459-462.
Balan, Noui doc. empulungene = Balan, Teodor, Noui documente ctmpulungene, CernAuti,
1929.
Balan, Reeditarea unui doc. = Balan, Teodor, Reeditarea unui document din 1411,
In Hrisovul", VII (1947), p. 199-201.
Baracz, Rys dziej6w = Baracz, Sadok X., Rys dziejw zakonu kaznodziejskiego
w Polsce, tom. II, Lwow, 1861.
BAleanu, Doc. fi reg. (a) = BAleanu, Alex., Documente qi regeste moldoveneqti, In
CercetAri istorice", VIII IX (1932-1933), nr. 2,
p. 80-150.
BAleanu, Doc. fi reg. (b) = BAleanu, Alex., Documente fi regeste moldoveneqti, in
CercetAri istorice", X XII (1934-1936), nr. 1,
p. 257-302.
bsoloycl,, 1117C1C0AbK0 zpa.momb Banoycs, ecutops Ha., H.FICKOAMO pycciaixa U py-
myucicuxb zpamomb 6petnnixa zocnodapeil .410.46126TICUXb,
Kanomaisi, 1879.
Berechet, Un act din 1412 = Berechet, St. Gr., Un act de danie de la Alexandru cel
Bun, din 1412 februarie 10, in ,,Revista istoricA",
XXII (1936), nr. 4-6, p. 142-146.
Beza, Urme romdnefti = Beza, M., Urme ronuinefti In Rdsdritul Ortodox, extras
din revista Boabe de gnu", Bucurqti, 1935; ed. a
II-a, amplificatA, Bucureti, 1937.
Bobulescu, Un doc. = Bobulescu, Preot C., Un document de la Alexandru cel
Bun, in Revista Arhivelor", I (1925), nr. 2, p. 271
272.
Boga, Doc. basarabene = Boga, L. T., Documente basarabene, IV, Hrisoave ;i
cdrfi domneqti (1420-1500), ChiinAu, 1929 (extras
din Arhivele Basarabiei", I, 1929, p. 81-96, cu titlul:
Documente din secolul al XV-lea).

XIII
www.dacoromanica.ro
Bogad, Un doc. inedit = Bogaci, Gh., Un document inedit din timpul lui $tefan
al II-lea, fiul lui Alexandru ce! Bun, in Studii",
XIV (1961), nr. 6, p. 1503-1505.
Bogdan, D. P., Acte 1426-1502 = Bogdan, Damian P., Acte moldovenesti din anii 1426
1502, Bucuresti, 1947.
Bogdan, D. P., Acte false = Bogdan, Damian P., Acte false atribuite lui Alexandru
ce! Bun, in Revista Arhivelor", VIII (1965), nr. 2,
p. 46-82.
Bogdan, D. P., Acte mold. = Bogdan, Damian P., Acte moldovenesti dinainte de $tefan
ce! Mare, Bucuresti, 1938.
Bogdan, D. P., Diplomatica = Bogdan, Damian P., Diplomatica slavo-romdnd, in
D.I.R., Introducere, vol. II, Bucuresti, Edit. Acad.,
1956, p. 3-224.
Bogdan, D. P., Doud acte = Bogdan, Damian P., Doud acte emise de stefan si Ilias, fiii
lui Alexandru ce! Bun, in Analele UniversitAtii Bucu-
resti", seria Stiinte sociale, Istorie, XV(1966), p. 75-89.
Bogdan, D. P., 0 matrice = Bogdan, Damian P., 0 strdveche matrice de pecete romd-
neascd, in Studii i materiale de istorie medie", vol. I,
Bucuresti, Edit. Acad., 1956, p. 245-265.
Bogdan, D. P., Paleografia = Bogdan, Damian P., Din paleografia slavo-romancl, in
Documente privind istoria Romdniei, Introducere, vol.I,
Bucuresti, Edit. Acad., 1956., p. 79-168.
Bogdan, D. P., . tefan I si luga = Bogdan, Damian P., Despre domnii moldoveni $lefan
I si luga, in Revista istoric romand", IX (1939),
p. 165-176.
Bogdan I., Contribufii = Bogdan, I., Contribufii la istoria Moldovei intre anii
1448 1458, in Analele Academiei RomAne, Memo-
riile sectiunii istorice", seria II, tom. XXIX (1906
1907), p. 629-643.
Bogdan I., Cnejii rom. = Bogdan, I., Despre cnejii romdni, in Analele Academiei
Romane, Memoriile sectiunii istorice", seria II, tom.
XXVI (1903-1904), p. 13-44.
Bogdan I., Doc. 1424 = Bogdan, I., Documentul lui Alexandru cel Bun din
16 fear. 1424 pentru satul Buciumeni. Adaos la Inscrip-
fiile de la Cetatea Alba si stdpinirea Moldovei asupra ei,
In Analele Academiei Romne, Memoriile sectiunii
istorice", seria II, tom. XXX (1907-1908), p. 354
360.
Bogdan I., Doc. Brasov. = Bogdan I., Documente moldovenesti din sec. XV si XVI
in Arhivul Brasovului, Bucuresti, 1905 (extras din
Convorbiri literare", XXXIX, nr. 7-10).
Bogdan I., Doc. false = Bogdan, I., Documente false atribuite lui te fan cel
Mare, Bucuresti, 1913 (extras din Buletinul Comisiei
istorice a RomAnier, I (1913).
Bogdan I., Doc. . te fan = Bogdan, loan, Documentele lui .pefan ce! Mare, vol. I
II, Bucuresti, 1913-1914.
Bogdan, I., Indatoririle militare = Bogdan, I., Ctleva observafiuni asupra Indatoririlor mili-
tare ale cnejilor i boierilor moldoveni In secolul XIV
si XV, in Analele Academiei Romne, Memoriile sec-
tiunii istorice", seria II, tom. XXIX (1906-1907),
p. 613-628.
Bogdan, I. Un doc. din 1403 = Bogdan, I., Un document de la Alexandru cel Bun,
din 1403, in Convorbiri literare", XXXV (1901),
p. 353-365.
Bogdan, J., Album = Bogdan, Jean, Album palographique moldave. Docu-
ments du X IVe, XVe el XV le sicle, recueillis par ...,
avec un introduction et des rsums par N. Iorga,
BucurestiParis, 1926.
Bogrea, Un doc. din 1442 = Bogrea, V., Un document moldovenesc din 1442, In Ana-
lele Institutului de istorie national" Cluj, III (1924
1925), p. 532-533.
Bulat, Varia documenta = Bulat, T. G., Varia documenta (Daniile mdndstirii
Moldovita ), in Arhivele Basarabiei", V (1933), nr 4,
p. 327-348.

XIV www.dacoromanica.ro
Canianu i Candrea, Dicf. geogr. = Canianu, Mihail si Candrea, Aureliu, Diclionar geografic
Patna al judelalui Patna, Bucuresti, 1897.
Catalog = Galalogul documentelor moldovenesti din Arhiva istoricd
centrald a statului, vol. I (1387-1620), Bucuresti,
1957.
Chronica ineditd = Chronica inedild a lui te fan logofdlu. Leatopisefulu
Tdrrei Romdnesti si a Moldovei, In Trompetta Carpa-
tiloru", IX (1871), nr. 899; XI (1873), nr. 1046 (neter-
minatA).
Cihodaru, Trad. let. Cihodaru, C., Tradifia letopisefelor i informafia docu-
mentar despre luptele politice din Moldova In a doua
jumdtate a secolului al X IV-lea, In Anuarul Institu-
tului de istorie si arheologie A. D. Xenopol"
V (1968), P. 11-42.
Codrescu, Uricariul = Codrescu, Teodor, Uricariul, vol. II III, ed. a II-a,
Iasi, 1889-1892; vol. VI, Iasi, 1875; vol X, Iai,
1888; vol. XI, Iasi, 1889; vol. XIV, Iasi, 1889; vol.
XVI, Iasi, 1891; vol. XX, Iasi, 1892; vol. XVIII,
vezi GhibAnescu, Uricariul.
CostAchescu, Boerii Cupcici = CostAchescu, Mihai, Boerii moldoveni Cupcici si satele
tor, In Buletinul loan Neculce", fasc. 7 (1928), p. 270
282.
CostAchescu, Doc. = CostAchescu, Mihai, Documentele moldovenesti tnainte
de Stefan cel Mare, publicate de ..., vol. I (1374
1437) ; II (1438 1456), Iasi, Viata romAneascA, 1931
1932.
CostAchescu, Doc. comunicate = CostAchescu, M., Documente comunicate de ..., In Buie-
tinul loan Neculce", fase. 7 (1928), p. 168-175.
CostAchescu, Doc. mold. Stefan = CostAchescu, Mihai, Documente moldovenesti de la Stefan
ce! Mare, Iasi, 1933.
CostAchescu, Doc. Stefan = CostAcheseu, M., Documente de la .te fan cel Mare,
Iasi, 1948.
CostAchescu, Doc. Stefdnifd = CostAchescu, Mihai, Document ele moldovenesti de la
Sterdnifd voievod (1517 1527), Iasi, 1943.
CostAchescu, Dotal unce = CostAchescu, M., Doud unce, din primal an de domnie
a lui Alexandra ce! Bun, In Buletinul loan Neculce",
fase. 6 (1926-1927), p. 352-356.
CostAcheseu, Mihail de la Dorohoi =-- CostAcheseu, M., Mihail de la Dorohoi si satele lui, In
Buletinul loan Neculce", fase. 6 (1926-1927), p.
345 352.
CostAchescu, Neamul lui Oand = CostAcheseu, M., Neamul lui Oand dvornic de Suceava
si sat ele lui, In Cercetdri istorice", anul V VII (1929
1931), p. 41-79.
CostAchescu, Regeste = CostAchescu, Mihai, Regeste dupd documente interne
moldovenesti tnainte de Alexandra ce! Bun, In Buletinul
loan Neculce", fase. 3 (1923), p. 197-199.
CostAchescu, Regeste CostAchescu, M., Regeste de doc. moidovenesti de la
Alexandra ce! Bun Alexandra ce! Bun, In Buletinul loan Neculce", fasc. 4
(1924), p. 323-325.
CostAchescu, Unce luga vodd = CostAchescu, Mihai, Observdri cu privire la uricele lui
luga vodd, In Buletinul loan Neculce", fase. 5 (1925),
p. 331-341.
CostAchescu, V., Isl. Folticeni = CostAchescu, V., Istoria orasului Folticeni, de la tnfiin-
fare And la curent, 1780-1938, Folticeni, 1938, sau
Istoria orasului Folticeni, cu un scurt istoric al judefului
Baia, 1340 1941, Folticeni, 1941 (tiraj suplimentar).
Costea, Clitoria Solca = Costea, Preotul Erast, Clitoria voievodului Stefan Toma
al II-lea de la Solca (1613-1785-1938), CernAuti,
1939.
<Costin, N., Letopiseful> = <Costin, Nicolae, Letopisefil> pentru zidirea lumii
pentru Impdrfirea limbilonsi pentru niamurile oamenilor
si descdlecarea Idrdlor j pentru niamul moldovnilor
si a muntnilor de uncle sd trage si din cine sintu adusi
pre acsie locuri, Bibl. Acad., ms. nr. 115.

XV
www.dacoromanica.ro
Crefterea colecliunilor = Biblioteca Academiei Romane, Cresterea colecfiunilor
In anul 1910, fi ... 1915, Bucuresti, 1910, 1915.
Cretulescu, Doc. Newt! (a) Cretulescu, Arh. Narcis, Documentele Mindstirei Neamfu,
In Arhiva. Organul Societatii stiintifice i literare din
Iasi", XXI (1910), p. 341-350, 407-410.
Cretulescu, Doc. Neamf (b) = Cretulescu, Arh. Narcis, Documentele Mtnetstirei Neamlu,
In Arhiva. Organul Societatii stiintifice i literare din
Iasi", XXIII (1912), p. 234-235, 331-342, 399-406.
Cronicile = Cronicile slavo-romdne din sec. XV XV I, publicate de
Ion Bogdan, editie revazuta i completata de P. P. Pa-
naitescu, Bucuresti, Edit. Acad., 1959.
Dan, M-rea Sucevila = Dan, Dimitrie, Mdndstirea Sucevifa. Cu anexe de docu-
mente ale Sucevilei i Schitului celui Mare, Bucuresti,
1923.
Dan, Episc. Rdaufi = Dan, Dimitrie, Cronica Episcopiei de lidddufi, cu apen-
dice de documente slavone, originate f i traduse fi mai
multe ilustrafiuni, Viena, 1912.
Densusianu, Doc. Hurmuzaki = Densusianu, Nic., Documente privitoare la istoria romd-
nilor (colectia Hurmuzaki), vol. I, 2, Bucuresti, 1890.
Dimitriu, Bacdul istoric = Dimitriu, C. V., Bacdul istoric, Bucuresti, 1936.
Dinulescu, Dositheid = Dinulescu, Stefanu, V ieafa i scrierile lui Dosithein,
mitropolitul Moldovei, In Candela", IV (1885), nr. 3,
p. 135-150.
D.I.R., A, I = Documente privind istoria Romdniei, veacul XIV, XV,
A. Moldova, vol. 1(1384-1475), Bucuresti, Edit. Acad.,
1954.
D.I.R., A, II = Documente privind istoria Romdniei, veacul XV, A.
Moldova, vol. II (1476-1500), Bucuresti, Edit. Acad.,
1954.
D.1.R., A, XVI, IIV Documente privind isloria Romdniei, veacul XVI, A.
Moldova, vol. I (1501-1550), II (1551-1570), III
(1571-1590), IV (1591-1600), Bucuresti, Edit. Acad.,
1951 1953.
D.I.R., A, XVII, IV, V = Documente privind istoria Romaniei, veacul XVII, A.
Moldova, vol. IV (1616-1620), V (1621-1625),
Bucuresti, Edit. Acad., 1956-1957.
Dosoftei, <Cronologia> Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, <Cronologia domnilor
Moldovei>, In vol. Cronici fi povestiri romdnefti versif
cate (sec. XVII XVIII ), studiu i editie critica de
Dan Simonescu, Bucuresti, Edit. Acad., 1967, p. 49
53.
Duzinchevici, . tefan I fi luga = Duzinchevici, Gh., Precizdri In legdturd cu . tefan I
Mufat f i luga Ologul, In Insemnari iesene", anul IV
(1939), vol. IX, nr. 2, p. 291-303.
Erbiceanu, 1st. Mitropoliei = Erbiceanu, C., Istoria Mitropoliei Moldavviei fi Sucevei,
fi a catedralei mitropolitane din Iafi, Bucuresti, 1888.
Gane, Act de danie = Gane, Emil, Act de danie, In Arhivele Basarabiei",
VIII (1936), nr. 2-3, p. 105-107.
Ghibanescu, Douei surete Ghibanescu, Gh., Doud surete de vechi ispiscoace,
Buletinul loan Neculce", fasc. 5 (1925), p. 311-312.
Ghibanescu, Ispisoace = Ghibanescu, Gh., Ispisoace fi zapise, vol. I, partea I,
Iasi, 1906; vol. IV, partea II, Iasi, 1915; vol. V, partea
I, Iasi, 1921.
Ghibanescu, Ms. Surete = Ghibanescu, Gh., Surete fi izvoade. Manuscris.
Ghibanescu, Surete = Ghibanescu, Gh., Surete fi izvoade, vol. I, II, V, VIII
X, XIII, XVIIIXXII, XXIV, Iasi, 1906-1930.
Ghibanescu, Uricariul Ghibanescu, Gh., Documente slavone, publicate cu tra-
ducere si note de ..., in Codrescu, Uricariul, XVIII,
Iasi, 1892.
Ghibanescu, Unce slavone = Ghibanescu, Gh., Unce slavone din secolele al XV fi
XVI-a, In Arhiva. Organul Societatii stiintifice
literare din Iasi", XXV (1914), p. 173-192.
Ghibanescu, Un uric din 1410 Ghibinescu, Gh., Un uric din 1410, in Arhiva. Organul
Societatii stiintifice i literare din Iasi", XIV (1903),
p. 465-474.

XVI
www.dacoromanica.ro
Ghibanescu, T. Codrescu" GhibAnescu, Gh., Teodor Codrescu, Revista istoricl
scrisa de ...", anul I (1915-1916), Iasi, 1916.
ronosauxin <Tpamombi> =-- <rpamombz docmaeirenbo H. 0. Toitoewpcumb, in
,,Haylcoain C6opmna,", Lvov, III (1867).
GrAmadl, Cancelaria = Gramada, N., Cancelaria domneascd tn Moldova plrui
la domnia lui Constantin Mavrocordat, In Codrul Cos-
minului", IX (1935), p. 129-231.
Hajdeu, Arch. ist. = Hajdeu, B. Petriceicu, Archiva istoricd a Romeiniei,
tom. I (partea 1-2), II si III, Buctuesti, Imprimeria
Statului, 1865-1867.
Hajdau, Elymologicum HajdAu, B. P., Etymologicum magnum Romaniae. Dic-
lionarul limbei istorice fi poporane a romdrzilor, tom.
IV, Introducere, Bucuresti, 1899.
Hajdeu, 1st. crit. HAjdeu, B.P., Istoria criticd a romanilor, I, Bucuresti,
1875.
Hajdau, Uric din 1374 = Hajdau, B. P., Uricd de la luga Vv. din 1374, In Foita
de istorie si literatura", 1860, nr. 2, p. 41.
Holban, Acte politice Holban, Th., Acte politice slavone din epoca luptelor
per:11.0 tronul Moldovei dupd Alexandru eel Bun, publi-
cate de ..., In Revista istorica", XX (1934), p. 258 -
262.
Agnaimpacill, Tpamombt mondae. SlumnipciciA, A. 14., ,Ifapcmeeunbut, mcaAosanubut, Ab-
ZOMH14 fl u nodmeepaume.46116111 zpamombz masdaecEuxb
zocnodaped XV e., In ,Elpennocru Tpyum cnansfucicoR
xommucciu HmnepaTopcicaro MocKoacxaro apxeono-
rmecicoro oftecniao, TOMB lienepTrAA, BMIlyCKB
MOCKBa, 1907.
Hcm. Mou3. =-- 14cToptin Mom:moult t, I, no,u peg. A. D. I/x=1mm
Tf JI.B. trepunfunia, Knunnieu, 1951.
Ionescu, Un doc. -...= Ionescu, Dimitrie G., Un document necunoscut de la
Alexandru cel Bun, In Romanoslavica", IV, Bucuresti,
1960, p. 337-344.
Iorga, Anciens doc. = /orga N., Anciens documents de droll roumain, vol. I- II,
Paris -Bucarest, 1930-1931.
Iorga, Doc. .Hurmuzaki Iorga, N., Acte qi scrisori din arhivele oraselor ardelene
(Bistrifa, Brasov, Sibiu), publicate de ..., in Documente
privitoare la istoria romdnilor (colectia Hurmuzaki),
vol. XV, partea II, 1601-1825, Bucuresti, 1913.
Iorga, 1st. bis. Iorga N., Istoria bisericii romeinesti si a vielii religioase
a romdnilor, ed. a II-a, vol. I, Bucuresti, 1928.
Iorga, Isl. Tom. Iorga, N., Istoria romdnilor, vol. IV (Cavalerii), Bucu-
resti, 1937.
Iorga, Lucruri noud = Iorga, N., Lucruri noud gdsite In Basarabia, In Revista
istorica", vol. VI (1920), p. 69-95.
Iorga, M-rea .Neamlului=-- Iorga, N., Mlindstirea Neamfului. Viola cdlugdreascd fi
munca pentru culturd, Valenii de Munte, 1912.
Iorga, Ostasi Iorga, N., Ostasi de la Prut. Cu un nou act de la Alexan-
dru cel Bun. Rdzesi romascani, In Analele Academiei
Romane, Memoriile sectiunii istorice", seria II, tom.
XXXVI (1913-1914), p. 131-150.
Iorga, Stntilie Iorga, N., Procesele cdlugdrilor de la Stntilie f i Gheorghe
pisarul lesesc, in Academia Romank Memoriile
sectiunii istorice", seria III, tom. IV (1925), p. 411-434.
Iorga, St. si doc. --= Iorga, Nicolae, Studii si documente cu privire la istoria
ronidnilor, vol. I-II, V-VII, XVI, XVII (pe foaia
de titlu, gresit XVIII) - XIX, XXI, Bucuresti, 1901 -
1911.
Iorga, tiri noud = Iorga, N., $tiri mud despre luga-vodd, In Revista
istorica", XII (1926), p. 81-83.
1st. Rom. = Istoria Romdniei, vol. II, sub. red. A. Otetea, M. Berza
s.a., Bucuresti, Edit. Acad., <1962).
Indrunuitor = Indrumdtor In Arhivele Statului din Iasi, vol. IV,
Bucurestl, 1970.
Intregiri" == ,,Intregirl. Buletinul Institutului de istoria vechiului
drept romAnesc", Iasi, 1938.

2 - Documente - c. 1232
www.dacoromanica.ro
Kaqatioaciciu, Heu3datt. zpasiomar Haqauoaciciu, Bai., Heusdaiums zpamombi lab /Am-
CKUXb, apxueoeb, In RH3atcria o6axecTaa apxeonorie,
FICT013114 H Traorpacbia npar Ka3aHCK. YHHBePCHT3Ty,
VI, 1, (1886), p. 47-67, si VI, 2, (1888).
Xalulniacki, Doc. Hurmuzaki = Katulniacki, Dr. Emil, Documente slavone din arhivele
imperiale din Moscova, In Documente priviloare la istoria
romeinilor (Colectia Hurmuzaki), vol. I, partea 2, Bucu-
resti, 1890, p. 813-889.
KanpfcHAIM/ Co6aneacim, Kany-AcHauxm, E. If C060HeBCKH, A., A.060.41 CHUM-
KupuAoectcue pyloonuceii 'Web Cb Kuptutoectme pyxonuced, pymbumacozo npouc-
xosicdenuE, In 3xuaxnoneaia cJIaBslHcKo clm.nonoria,
1-Ipanowellie K7. manycxy 4/2, IIeTporpaas, 1916.
Koglniceanu, rom." = ,,Arhiva romneased", sub redactia lui Mihail Kogl-
niceanu, ed. a II-a, tom. I, Iasi, 1860.
Koglniceanu, Nicolai Costin. = Cartea pentru descillecatul de'ntdiu a Tdrei Moldovei
Cartea si neamului moldovenescd, de Nicolai Costin, carele
au fostil logo/1W mare In Moldova, In Cronicele Romd-
niei sau letopisefele Moldovei si Valahiei, tom. I, a doua
editiune, de Michail KogAlniceanu, Bucuresti, 1872,
p. 31-84 (text aparte) si p. 127-242 (note la Letopi-
seful lui Grigore Ureche, continuate prin texte separate
/n Apendice, p. 377-496).
Kozak, Putna = Kozak, Prof. dr. Eugen A., Di lteste Urkunde des
Klosters Putna herausgegeben von Czerno-
witz. 1904.
Ligor, Documente = Ligor, Alexandru, Documente privind orinduirea feu-
dald existente la Muzeul militar central, In Studii
materiale de muzeograf je si istorie militar", nr. 2 3
(1969-1970), p. 253-279.
Maftei-Radu, Ddnesti Maftei, N. N., Radu, C. Gh., Ddnesti, Comitetul de cul-
tur i art al judetului Vaslui, 1970.
Marele dicf. geogr. = Mamie dicfionar geografic al Romdniei. AlcAtuit si pre-
lucrat dup dictionarele partiale pe judete de George
loan Lahovari, general C. I. Brtianu i Grigore G. To-
cilescu, vol. I, vol. V, Bucuresti, 1898, 1902.
Marinescu, Infiinfarea = Marinescu, C., Infiinfarea mitropoliilor In Tara Rom&
mitropoliilor neascd si In Moldova, In Analele Academiei Rom Ane.
Memoriile sectiunii istorice", seria III, tom. II (1924),
p. 247-268.
MatasA, Sale Neamf = Matasd, Preot C., Sale, biserici si boieri la anul 1428
In judeful Neamf, extras din Anuarul Liceului Petru
Rares", P. Neamt, an. 1935 1936.
MAzreanu, Calastih Putna = MAzareanu, Arhimandrit Vartolomeiu, Calastih de bate
scrisorile sfintei Mdndstiri Putnii anii ... 1764,
de ..., In Dan, Dimitrie, Mdndstirea si comuna Putna,
Bucuresti, 1905, p. 164-242.
Melchisedek, Chronica Husilor = Melchisedek, Episcopul Dunrii de Jos, Chronica Husilor
si a episcopiei cu asemenea numire, Appendice la ...,
Bucuresti, 1869.
Melchisedek, Chronica Romanului = Melchisedek, Episcopul Dunrii de Jos, Chron ica Roma-
nului si a Episcopiei de Roman, partea I, Bucuresti, 1874.
<Melchisedek>, Doud unce <Melchisedek, Episcopul>, Doud unce slavone, un ul de
la Ilias voievod, 1432, si anal de la Stefan cel Mare,
fdrd data, In Revista pentru istorie, arheologie
filologie", VII (1894). p. 373-376.
Melchisedek, Notife ist. si arh. = Melchisedek, Episcopul Romanului, Not* istorice f i
arheologice adunate de pe la 48 monastiri i biserici
antice din Moldova, Bucuresti, 1885.
Mihailovici, Album = Mihailovici, Paul, Album de documente moldovenesti din
veacul al XV-lea, publicate de ..., Iasi, 1934.
Mihailovici, Doc. Constantinopol = Mihailovici, Paul, Documente moldovenesti gdsite la Con-
stantinopol (urmare ci sfirsit ), In Cercetri istorice,
X XII (1934 1936), nr. 1, p. 105 127.
Miltailovici, Opt doc. = Mihailovici, Paul, Opt documente moldovenesti dinainte
de Stefan cel Mare, in Cercetri istorice", an. VIII
IX (1932-1933), nr. 1, p. 185 215.

XVIII
www.dacoromanica.ro
Miron Costin = Miron Costin, Revist de cercetari si mdrturii istorice",
Birlad, an. I, 1913.
Minea, Informafille Minea, I., Informallile romdnesti ale cronicii lui Ian
Dlugosz, Iasi, 1926.
Mohov, Russev s.a., Doc. din Mohov, N. A., Hussey, E. M. s.a., Documente din arhi-
arh. sou. vele sovielice priviloare la istoria medievald a Moldovei
si Tdrii Romdnesti, In Studii", XII (1959), 3, p. 135
162.
Mondaetm = MOAA2611,1 e 3noxy 66.30a11.41,13.4117, TOM I. C.4126.RHO-M0.1-
daeocue opamombi (XV e. nepean tiemeepmb XVII e.),
COCTaBBTeMi 11. T. ,1=1mirrpries, M. Apartieri, E.
M. Pyce3ea, n. B. COBeTOB, nort I:team-Men pp.
npo4). II. B. tlepernuma, 143aarenbcTao Hayx Mon-
aaaexcoii C.C.P., Kiummea, 1961.
Negrescu, Limbo slavd =-- Negrescu, I. D., Limba stood veche, Bucuresti, Edit.
Instit. biblic si de misiune ortodoxd, 1961.
Nicolaescu, Doc. slav.-rom. Nicolaescu, St., Documente slavo-romdne cu privire la
relafiite Tdrii Romdnesti si Moldovei cu Ardealul tn
sec. XV si XVI, Bucuresti, 1905.
Nicolau, Doc. comunicat = Nicolau, V. C., Document comunicat de ..., In Miron
Costin", I (1913), nr. 4, p. 49-50.
Obertynski, Eine Grundurkunde Obertynski, Z., Eine Grundurkunde der polnischen
Armenier aus dem XIV Jahrhundert, Lw6w, 1933
(extr. din Collectanea Theologica", XIII, 1933).
Onciul, Documente Onciul, D., Documente, comunicate de ..., In Revista
pentru istorie, arheologie i filologie", VII (1894),
p. 367 369.
Panaitescu, Diploma din 1134 =-- Panaitescu, P. P., Diploma blrlddeand din 1134 si
hrisovul din 1374 hrisovul lui lurg Koriatovici din 1374. Falsurile patrio-
lice ale lui B. P. Hasdeu, In Revista istoricA romana",
II (1932), p. 46-58.
Pan aitescu, .Hrisovul Panaitescu, P. P., Hrisovul lui Alexandra eel Bun
pentra Episcopia armeand din Suceava (30 iulie 1401),
In Revista istoricA romAnA" IV (1934), p. 44-56.
Panaitescu, Mircea ce! Bdtrtn = Panaitescu, P. P., Mircea ce! Bdtrtn, Bueuresti, 1944.
Pascu, Contrib. doc. = Pascu, Stefan, Contribufiuni documentare la istoria ro-.
mdnilor, in sec. XIII si XIV, Sibiu, 1944.
Hentaic, rpamombt XIV cm. = fleujaic, M.M. Fpamomew XIV cm. Kam 1974.
Petre, I. St., Nicolae Costin, = Nicolae Costin, Letopiselul Tdrii Moldovei de la zidirea
Letopiseful lumii ptnd la 1601, editie, cu o introducere, de loan
t. Petre, Bucuresti, 1942.
Popescu, Doc. mold. = Popescu, Orest, Citeva documente moldovene, Cernauti,
1895 (extras din Candela", XIII, 1894).
Popovici, index Zolkiewiensis = Popovici, Gh., Index Zolkiewiensis, In Candela", III
(1884), nr. 9, p. 541-553, nr. 11, p. 587-700.
Pray, Dissertationes = Dissertationes historico-criticae in annales veteres Nano-
rum, Avarum et Hungarorum, auctore Georgio Pray,
Viena, 1774.
Racovitd, Inceputurile suzeranitqii = RacovitA, C., Inceputurile suzeranildfii polone asupra
Moldovei (1387 1432), In Revista istoricA romanr,
X (1940), p. 237-332.
Repertorial = Repertoriul monumenielor f i obiectelor de aria din timpul
lui Stefan cel Mare, Bucuresti, Edit. Acad., 1958.
Repertoriul manuscriselor = Repertorial manuscriselor de cronici interne, sec. XV
XVIII, privind istoria Romdniei, Intoemit de I. GrAciun
si A. I1ie, Bucuresti, Edit. Acad., 1963.
Rosetti, Despre unguri = Rosetti, Radu, Despre unguri i episcopiile catolice din
Moldova, In Analele Academiei Romane. Memoriile
sectiunii istorice", seria II, tom. XXVII (1904-1905),
p. 247-322.
Rosetti, Pilmtntul = Rosetti, Radu, Pdmtntul, sdlenii f i stdptnii tn Mol-
dova, tom. I, De la origini pind la 1834, Bucuresti, 1907,
Sacerdoteanu-Bogdan, Facs. stave = Sacerdoteanu, Aurelian si Bogdan, Damian P., Cute-
gere de facsimile pentru Scoala de arhivisticd, seria stood,
fase. I (nr. 1-20), Bucuresti, 1943.

www.dacoromanica.ro XIX
S a cerdoteanu, Sfatul = Sacerdoteanu, Aurelian, Sfatul domnesc al Moldovei pind
la Stefan cel Mare, In Revista arhivelor", X (1962),
2, p. 41-92.
acerdoteanu, Succesiunea = Sacerdoteanu, Aurelian, Succesiunea domnilor Moldovei
pind la Alexandra cel Bun pe baza documentelor din
secolul al XIV-Iea ;i a cronicilor romanefti din secolul
al X V-lea si al XVI-lea scrise In limba slavond, In Ro-
manoslavica", XI, Istorie, Bucuresti, 1965, p. 219-236.
Saya, Doc. putnene = Saya, Aurel V., Documente putnene. I. V rancea, Odo-
be;ti-Ctmpuri, pu.blicate cu un studiu introductiv despre
Vrancea de ..., Focsani, 1929.
Cbipxy, Hcm. cuotuemiu Pyc.-Pym. Cum, n., H3b ucmopiu cHomexiti PyCCICILla Cb Py-
MbMaMU, in oThstc-ris orstnesis pyccxoro En=
CHOBeCHOCTH 14MHepaTOPCKOH AKaeMiH HayKO,
.CTasiscEasit, Arei zpamomu Craniacbmii, M. O., Rid 6y1(06111iCbK0 M0.4aCleCbIa
zpamomu cepedum XV cm., olixpaiscbsa moss s
micosip, sp. 3, 1960, Kies, p. 16-19.
$imanschi, Autenticitatea imanschi, Leon, Autenticitatea ;i datarea unor acte
datarea publicate In colectia Documente privind istoria Rom&
niel", In Anuarul Institutului de istorie i arheologie"
Iai, 1(1964), p. 87-105.
imanschi, Falsificarea parfiald = Simanschi, Leon, Falsificarea parlialli a unui act din
vremea lui Alexandra cel Bun, in ,,Revista arhivelor",
XLVIII (1971), vol. XXXIII, nr. 3, p. 479-488.
$imanschi, Precizdri Simanschi, Leon, Precizdri cronologice privind istoria
Moldovei tntre 1432 1447, in Anuarul Institutului
de istorie i arheologie" Iai, VII (1970), p. 59-81.
$imanschi, Un pretins act Simanschi, Leon, Un pretins act moldovenesc de la luga
voievod, In Revista arhivelor", LI (1974), vol. XXXVI,
nr. 1-2, p. 297-305.
$imanschi-Ciocan, Acte slavone = Simanschi, Leon si Ciocan, Nistor, Acte slavone inedite,
din anti 1443-1447, privind istoria Moldovei, in Anuarul
Institutului de istorie si arheologie A. D. Xenopol"
Iasi, XI (1974), p. 241-253.
$4manschi-Ignat, Constituirea = Simanschi, Leon si Ignat, Georgeta, Constituirea can-
cancelariei celariei statului feudal moldovenesc ( II ), In Anuarul
Institutului de istorie i arheologie A.D. Xenopol"
las, X (1973), p. 123-149.
Stefan Vodd fi vreincenti = Stefan Vodd fi vrdncenii. Istorisiri fi legende. Adunate
din finutul Vrancei, Cu un document vechi din 1445,
Bucuresti, 1929 (Biblioteca populara Comoara Vran-
cei", nr. 2).
Tocilescu, .534 doc. = Tocilescu, Gr. G., 534 documente istorice slavo-romdne
din Tara Romdneascd si Moldova privitoare la legdturile
cu Ardealul, 1346-1603, Viena, 1905-1906, Bucuresti,
1931.
Turcu, Imbogdfirea Arh. St. Iafi = Turcu, C., Imbogritirea depozitelor Arhivelor Statului din
la;i ca materiale documentare, tn anii 1960 ;i 1961,
In Revista arhivelor", IV (1961), 2, p. 210-222.
Mamepiafibt Ynmllstudit, B. A., Mamepicum allA ucmopiu inaum-
HMXt omyouwaia Pocciu,
Typyiu ea XIV XV ce., MocKsa, 1887 (extras din
ekreitia llmneparopcxaro o6atecisa acropia Apes-
aocret1 Pocciitcmfxs arm MOCKOBCKOMb YHHHepCH-
Terk).
Ungureanu, Un doc. = Ungureanu, Gh., Un document inedit de la Alexandra
cel Bun, voievodul Moldovei, In Revista arhivelor",
X (1967), nr. 2, p. 343-344.
Ungureanu q.a., Cronica Cotnarilor = Ungureanu, Gh., Anghel, Gh., Botez, Const., Cronica
Cotnarilor, Bucuresti, Edit. stiintificrt, 1971.
Urechia, Bis. din Celatea Neamf Urechia, V. A., Biserica din Cetatea Neamfu, in Analele
Academiei RomAne. Memoriile sectiunii istorice", seria
II, tom. XI (1888-1889), p. 113-160.
Besemss, liAaxo-6oA2. epamombz = Belleau:us, 10., ibtaxo-6oAzapacift unu druco-cmenu-
ads zpamomu, St. Petersburg, 1840.

XX
www.dacoromanica.ro
Vatavu, Un doc, de la Stefan I = Vatavu, M., Un document de la . tefan .1, domnul Mol-
dovei, in Anuarul Institutului de istorie i arheologie
A. D. Xenopol" Iai, tom. XI (1974), P. 235-238.
Virtosu, Sigilografia Virtosu, Emil, Din sigilografia Moldovei si a Tdrif
Romdnesti, in D.I.R., Introducere, vol. II, p. 331-559.
Wickenhauser, Woronetz und Fuina = Wickenhauser, Franz Adolf, Geschichte der Klster.
Woronetz und Putna, CernAuti, 1888.
Wickenhauser, Bocholin = Wickenhauser, F. A., Bochotin oder Geschichte der Stadt
Cernituz und ihrer Umgegend, Viena, 1874.
Wickenhauser, Homor = Wickenhauser, Franz Adolf, Geschichte der Klster
Homor, Sct. Onufri, Horodnik und Petrouz, CernAuti,
1881.
Wickenhauser, Moldowiza = Wickenhauser, Franz Adolf, Die Urkunden des Klosters.
Moldowiza, Viena, 1862.
Wolnski, in Dodatek" = Wolnski, Fr. X., in Dodatek tygodniowy przy Gajecie
Lwowskiej".
Xenopol, Iuga yodel Xenopol, A. D., Despre luga vocid cu prilejul unui nou
document, in Revista pentru istorie, arheologie i filo-
logie", an. H, vol. IV (1885), p. 714-717.
Xenopol, Documente = Xenopol, A. D., Documente comunicate de ..., In Co-
lumna lui Traian", VII (1876), p. 501-503.
3arrciai = <Summit Qecxaro o6niecrna iicTopin B ;women&
Pocciiiciam, I (1844), 11 (1848), V (1863).
Zotta, Note Sendrea = Zotta, Sever de, Note cu priuire la neamul lui endrea,.
portar de Suceava, cumnatul lui te fan cel Mare, in
Arhiva genealogicA", II (1913), aprilielunie, p. 70
75.
Zotta, Semimileniul unui doc. = Zotta, Sever, Semimileniul unui document de la Alexan-
dru cel Bun f i al satelor Betnila moldoveneascd
din Bucovina ( 1428 1928 ), in Buletinul loan
Neculce", fasc. 7 (1928), p. 297-317.

XXI
www.dacoromanica.ro
ABREV IER I

arh. arhiv m-re mnstire


C. = comung. ms. manuscris
cca =---- circa n. = nota
cond. condica nr. nurn'r
c.s. comund suburban op. opis
doc. = document or. = ora.
dos. dosar orig. = original
f. fila perg. pergament
facs. = facsimil pl. = plan.
fig. = figura r. = raion ; reverso (dup.
numere)
foto. = fotocopie reg. == regiune
franc. francez rez. = rezumat
germ. german TUS. rusesc
grec. grecesc sec. secol
inv. = inventar rom. = romnesc
j. = judet top. = toponim
lat. = latin tr. = transport
1.c. = localitate trad. = traducere
component = tinut
m. = municipiu
mea. men-thine v. vezi ; verso (dupd
numere)

XXII
www.dacoromanica.ro
REZUMATELE DOCUMENTELOR

1384 m a i 1, Horldc en i. Petru voievod daruieste bisericii Sf. loan Boteza-


torul din tirgul Siret, construita cu cheltuiala mamei sale, Margareta, pentru calugarii predica-
tori, venitul vamii din acelasi tirg.
1392 (6900) mar t ie 30, Roma n. Roman voievod, Impreund cu fiii sai, Alexan-
dru si Bogdan, ddruieste lui Ionas viteazul satele Ciorsaceuti, Vladimiraup i Bucurauti, pe
Siret, toate Intr-un ocol, aratindu-se hotarul acestuia (pl. I).
3.<1392, probabil dupa martie 30 decembrie 31) (6<900)),
Roma n. Roman voievod face o danie.
1393 (6901) noiembrie 18, Suceav a. Roman voievod Impreuna cu fiii
Alexandru si Bogdan, ddruieste lu Todor i fratilor sdi, Dumitru, Petru, Mihail si Giurgiu,
fiii lui Dragomir Albu, un sat pe Suceava, aratindu-i-se hotarul.
1397 (6905) aprilie 18. Stefan voievod daruieste lui Coscu i fratelui su, Toader,
satul Rugasesti, pe Siret, artindu-i-se hotarul.
1398 (6906) iulie 2. Stefan voievod i fratele" su, Alexandru, daruiesc m-rii
Pobrata satele Bodino i altul mai din sus de acela", pe piriul Pobrata, aratindu-li-se hotarul
stabilit de Birl Hirldoanul, Coman, Cuntu i Sandru.
<1398, dupa iulie 2-1400, lnainte de aprilie 23),Iugavoievoddru-
ieste lui Sarban Hindau satele Solomonesti, pe Topolita, Munteni i Pintecesti, pe Cracdu, cu
hotarele lor vechi.
<1398, dupa iulie 2-1399, inainte de noiembrie 28),Iugavoievod
daruieste lui Braa un loe pe Strahotin, ardtindu-i-se hotarul.
1399 (6908) noiembrie 28. Iuga voievod, impreuna cu fratii" sal, Alexandru
si Bogdan, ddruieste lui Tiban un sat pe Girbovat i altul pe Birlad, In gura pirlului Crasna,
aratindu-li-se hotarele (pl. II).
1400 (6908) iunie 29. Alexandru cel Bun voievod, impreuna cu fratele sdu, jupan
Bogdan, daruieste lui Stroe silui Ion satul Girtanul, pe TazIdu ; de asemenea, daruieste numai lui
Stroe satul Poiana, pe acelasi riu, aratIndu-se hotarele ambelor sate (pl. III).
1400 (6908) august 4. Alexandru cel Bun voievod, Impreund cu fratele
jupan Bogdan, daruieste lui Nicula si fratilor sai, Mihail si Toader, un sat al lui Berea, ardtindu-i-se
hotarul.
1400 (6908) septembrie 1. Alexandru cel Bun voievod, Impreuna cu fratele
sau, jupan Bogdan, ddruieste lui Mogo s un sat pe Vilna, aratIndu-i-se hotarul.
1401 (6909) iunie 28. Alexandru cel Bun voievod, impreund cu fratele sdu,
jupan Bogdan, drueste unui boier un sat la Strunga, aratindu-i-se hotarul (pl. IV).
1401 (6909) iulie 30, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod, Impreund
cu fratele sAu, jupan Bogdan, incuviinteaza Intemeierea unei episcopli armene In Moldova, cu
scaunul la Suceava, subordonind toate bisericile armenesti din tail episcopului Ohanes i pu-
nindu-i pe armeni sub jurisdictia episcopald a acestuia (pl. V).
<1402-1407). Alexandru cel Bun voievod daruieste Mitropoliei Sucevei locul
Poiana Vladicai, mai jos de tirgul Iasi, In amintirea faptului ca acolo domnul, boierii si poporul
au Intimpinat moastele SI. loan cel Nou.
1402 (6910) oct ombrie 31. Alexandru cel Bun voievod ddruieste m-rii Mol-
dovita (Jolla mori, jumdtate dintr-o moara de sladnita i patru salase de tatari, toate din tlrgul
Baia.
1403 (6911) ianuarie 7, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste
Episcopiei" Moldovei satele Averauti, pe Suceava, i Hreatca, llng tirgul Suceava, cu hotarele
lor vechi.
1403 (6911) august I, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste lui
Banta Mudricica valea pirtului Crasna, la Coblla, Impreunit cu satele Comanauti i Crametonesti,
aratIndu-i-se hotarul, precum si un sat la Slava, pe Muntecel.

www.dacoromanica.ro XXIII
1404 (6912) iulie 20. Alexandru cel Bun voievod, impreuna cu fratele
Bogdan, ddruieste m-rii Pobrata satele Bodinti si altul din sus de acela", pe piriul Pobrata,
aratindu-li-se hotarul stabilit de Birla de la Midair, Coman si
1406 (6914) m a i 1. Alexandru cel Bun voievod ddruieste lui Vlad Dolhici satul
uncle este casa lui, pe Crasna, i load pustiu numit Fintina Veprova, peste Prut, deasupra Saratei.
1407 (6915) ianuarie 7. Iosif, mitropolitul Moldovei, In intelegere cu domnul,
Alexandru cel Bun voievod, hotaraste ca m-rile Neamt si Bistrita sa fie unite sub aceeasi condu-
zere, numindu-1 ca egumen pe preotul Domentian. (pl. VI).
1407 (6915) mar t ie 8, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod, impreuna cu
fratele su, jupan Bogdan, daruieste lui Mihail Popa satele Scorteuti, pe Raul Negru, i Pancauti,
mai sus de Calugdrii din Dumbravd, cu hotarele lor vechi.
1408 (6916) sept embrie 16, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daru-
/We bisericii Sf. Vineri din tirgul Roman, unde era ingropata mama sa, cneaghina Anastasia,
satele Leucusautii lui BrAtianu, cu moara, si unde a fost Bratul, peste Moldova, precum si un vad
pe Moldova, mai jos de tirgul Roman (pl. VII).
1409 (6917) ianuarie 28, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod intareste
tui Giurgiu Ungureanul satele Ungureni i Suhodol, cu vie, primului aratindu-i-se hotarul, precum
satele Porcesti, Sperlesti, Negrilesti, Neagasesti i unde este Coman, la Turlui, cu hotarele
lor vechi.
1409 (6917) aprilie 18, Suceav a. Alexandra cel Bun voievod daruieste
31.1nAstirii din Poiana Siretului baltile de la gura omuzului si un loe pentru vie (pl. VIII).
1409 (6917) noie ni brie 7, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste
m-rii de la Neamt iezerul Luciul, pe Prut.
1409 (6917) noiembrie 18, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddru-
leste m-rii Moidovita vama Moldovitei.
1410 (6918) rnartie 15, S u c ea v a. Alexandru cel Bun voievod diruieste
1ui Domoncus stolnic i fratilor sal, Blaj i Iacobu, fiii lui Ghelebi Miclous, satele Stanisoresti,
Laslauti, Grozasti si Stoenestii de la Vlicie, pe Casen si pe Oituz, cu hotarele lor vechi.
1411 (6919) ianuarie 6, S u ce a v a. Alexandru cel Bun voievod daruieste
Bistrita satele Mitiucauti i Brasditti, cu hotarele lor vechi, precum si un obroc anual de
10 buti de vin, 10 coloade de gnu si 9 postavuri de Cehia, iar egumenului un postav i jumatate
de stofa cenusie ; de asemenea, hotaraste ca m-rea de la Bohotin sa asculte de m-rea Bistrita.
1411 (6919) sep tembrie 22, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daru-
Ieste lui *oldan Petru, sotiei sale, fiica lui Giulea, si fratelui su, Miclous, satul Tamirtasauti,
pe ointrz, in earl de cinci curti de tAtari, daruite MAnastirii din Poiana; de asemenea, daruieste
numai lui oldan si sotiei sale satul de la Movila Gaunoasa. Arnbele sate aveau hotarele lor vechi.
1411 (6919) sept embrie 22, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daru-
ieste MAnastirii din Poiana cinci curti de tatari din satul Tamirtasauti, de pe rniruz, cu consim-
Viarintul lui $oldan Petru, cdruia li este daruit satul.
1412 (6920) f ebruarie 19, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste
lui Roman diac i fratelui san, Tudor, fiii lui Stanislav de la Neamt, satele Dolesti si Leontinesti,
pe Tazlaul Sdrat, aratindu-li-se hotarul (pl. IX).
1412 (6920) aprilie 3. Alexandra cel Bun voievod daruieste lui Coman, fiul lui
Galls, un loe pustiu linga Baseu, sa-si intemaieze un sat, ardtindu-i-se hotarul stabilit de Giurge
de la FrAtauti i Tobuciu.
1412 (6920) aprilie 5, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste lui
.Giurca Dragotescul satele Volodauti i Cernauca de Sus, din dreptul satuluiToporauti, cu hotarele
Ion vechi.
1413 (6921) iulie 6, S u c e a v a. Alcxandru cel Bun voievod da In stapinirea
soacrei sale, doamna Anastasia, satul Cotmanul Mare cu toate catunele depinzind de el: Suho-
verhul, Hlivesti i Davidauti, precum i cu toate locurile depinend de acestea, pina la satul
Valeva si pina la padurea Dumbrava, urmind ca dupd moartea ei aceste sate si locuri sa treacA
In proprietatea Episcopiei de Radauti.
1414 (6922) august 2, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste lui
. andru si sotiei sale, Marta, satul Muntenii Scutasi, cu hotarul su vechi.
1414 (6922) august 2, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruieste
lui Toader Pitic i frate/ui sari, Dragul, satele unde a fost Veris Stanislav, la Cobila, unde au fost
cneji Lie si Tiganestii, la gura Jeravatului, si unde sint cneji Tamas si Ivan, pe Birlad, cu hotarele
lor vechi. (pl. X).
1414 (6922) decembrie 20, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daru-
ieste lui Craciun Belcescul satele unde este casa lui i Negoesti, pe Piriul Alb, ultimului arAtin-
du-i-se hotarul.
39. <1414, dupa decembrie 20-1419, tnainte de aprilie 8>.Alexan-
dru cel Bun voievod ddruieste zugravilor Niehita i Dobre, pentru zugravirea unei biserici din
Tirgul de Jos si a alteia la alegerea domnului sau a unei case orl a unui pridvor, satele Craini-
cesti si Leucusesti, pa DrAslivita, arattndu-li-se hotarul stabilit de Dragomir Dolh (pl. XI).

XXIV
www.dacoromanica.ro
1415 (6923) a p r ilie 13, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruie*te
m-rii de la Homor a lui Ion vornic satul unde au fost Tatomir i Pirtea, la obir*ia Solonetului,
*i seli*tea lui Diani*, Cu hotarele lor vechi, punind zavesca 50 de ruble de argint curat acelora care
vor contesta dania facuta (pl. XII).
14<15> (69(23>) iul i e 12. Alexandru cel Bun voievod daruie*te m-rii Bistrita
satul lui Opri* *i al nepotului acestuia, Gana, pe Chivejdi, i li intare*te satele: unde au fost
Maxim *i Voinea, daruit m-rii de Ion vornic de Suceava, Caucele*ti, pe Cracau, daruit de Ion
Jumatate, Ginditi i trei sate pe Racova, daruite de Negru, toate cu hotarele lor vechi (pl. XIII).
1418 (6926) ianuarie 15, B a i a. Alexandru cel Bun voievod intare*te lui
Vlad i lui Cristea, in urma judecatii cu Maicolea, fiica lui Stoian, cu fiii ei, Cozma i Sin, qi cu
nepotii ei, Balota i Drago*, satul Solca, punind zavesca 80 de ruble de argint curat acelora
care vor contesta hotarirea luata (pl. XIV).
1418 (6926) mart ie 17, Tit. gul de Jo s. Alexandru cel Bun voievod
Intare*te m-rii Moldovita satele Provorotie *i Opri*inti, cu hotarele lor vechi, daruite m-rii de
Sin Birlici.
4:. <1418> m a i 15. Alexandru cel Bun voievod Intare*te lui Vascan *i tovarA*ilor"
sal, Pitic, Ghiocu, Ardau qi Bucur, satul Sarbeqti, la Dumbrava, cu hotarul lui vechi.
1419 (6927) a pril ie 8, S u c e a v a. Alexandru cel Bun voievod daruieste lui
Dragomir i lui Ioanaq, fiii lui Stefan al lui Borila, satele: unde este casa lor, Pascani i Drago-
teti, pe Nechid, in Cimpul lui Drago*, Provoze*ti i poiana lui Opri*, pe Tazlaul Sarat, cu hota-
rele stabilite de Sandri*or *i de Ilia* ceapic.
141<9> 142(1> (692<7>-692(9>) a pr ilie 14. Alexandru ce! Bun voievod
intare*te m-rii Moldovita satul Vaculinti i seli*tea lui Zirna, cu hotarele lor vechi, daruite m-rii
de sotia sa, Ana, inainte de moarte.
1420 (6928) aprilie 25, Suc e a v a. Alexandra cel Bun voievod daruie*te
lui Gana vornic satele Corne*ti, Miclau*esti, Loznova, Sacareni, Vorniceni, Dume*ti, Tigane*ti,
Lavre*ti, Sadova *i Homice*ti, pe Bicovat, aratindu-li-se hotarul ; de asemenea, ii da dreptul
sa intemeieze in acela*i hotar cite prisaci va putea.
1421 (6929) decembrie 13. Alexandru cel Bun voievod, impreuna cu fiul
Dias voievod, i cu aprobarea a 51 de boieri moldoveni, da in folosintd fostei sale sotii, Rimgaila,
sora regelui Poloniei *i a marelui cneaz al Lituaniei, pe timpul vietii ei, tirgul Siret *i Volhovatul,
cu toate satele, catunele, morile, iazurile i vamile care depind de acestea, adaugind suma de
600 de ducati de aur anual (pl. XV).
14(22> (69(39)) 14<31> (69(39)). Alexandru cel Bun voievod daruie*te lui Iva*cu
Vladicicu i fratilor sai, Petrea, Iura*cu i Dancul, precum *i nepotului lor, Milea, satele Hodo-
racinti *i Gvozdauti, pe Vilia.
1422 (6933) mar t ie 12, Neam t. Alexandru cel Bun voievod daruieste m-rii
Neamt satul Budzesti, pe Moldova, cu hotarul vechi, *i selistea lui Nenovici, pe Topolita,
arAtindu-i-se hotarul stabilit de Mtndricica, Dan ceapic i Neagoe gramatic.
1422 (6930) august 20. Alexandru cel Bun voievod daruie*te m-rii Bistrita
vama tirgului Birlad.
1422 (6930) decembrie 25. Alexandru cel Bun voievod daruie*te lui Bogu*
*i tatalui sau, Nesteac, satul Cuciur, cu hotarul lui vechi (pl.XVI).
1423 (6931) m art ie 12, S uce a v a. Alexandru cel Bun voievod daruie*te
lui Batin satele: unde este casa lui, unde a fost Lup*e i unde este vadul de la Putna, toate pe
Putna cu hotarele lor vechi (pl. XVII).
1423 (6931) mar t ie 31, S uceav a. Alexandru cel Bun voievod daruie*te
lui Gana Popa *i fratelui sat', Moi*l Filosofu, satul Sirbi i satul lui Moi*a Filosofu, pe Rebricea,
cu hotarele lor vechi.
1423 (6931) a pr ilie 15, S u c e a v a. Alexandru cel Bun voievod intare*te lui
Venga vataman un loe linga drumul Baii, cu hotarul stabilit de Latco i Corlat, in urma judecatii
Cu fiii boierului Rotimpan (pl. XVIII).
1424 (6932) f ebru ar i e 16, S u c ea v a. Alexandru cel Bun voievod daruie*te
preotului Iuga i fratelui ski, Nan, satul Buciumeni, linga Baia, aratindu-i-se hotarul.
1424 (6932) <august 26>. Alexandru cel Bun voievod intareste lui Stanciul
David satul Badeuti, pe Prut, satul lui Stanciul, satul lui Purcel i satul Marinei, pe Putna.
<1424-1425> (6...) septembrie 4, Su ce a v a. Alexandru cel Bun voievod
ddruie*te lui Nanbaci Barbosul, sotiei sale, Marena, i nepoatelor acesteia, Anu*ca *i Stana, satul
unde este casa lui, pe Somuz, cu hotare partial schimbate.
1424 (6932) o ct ombri e 9, S u c e a v a. Alexandru cel Bun voievod daruie*te
lui Toader i lui Lie un loe pe Tazlau, la I:41*a Frumoasei, cu hotare partial stabilite de Giurgiu
globnic, pentru Intemeia o manastire (pl. XIX).
1425 (6933) ia nuarie 30, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod daruie*te
lui Stefan Zugraf, cu dreptul fratilor sai de a-I mo*teni In caz de desherenta, satele Berchimti,
Eremiegi, Pope*ti *i unde este jude Paco, pe Miletin, aratindu-li-se hotarul.

www.dacoromanica.ro XXV
1425 (6933) m a i 12, Suceav a. Alexandru ce! Bun voevod druieste lui Stroic
satele Levosguti, cu toate eatunele, si Nepolocduti precum i locurile pustii de la Derenduti
de pe Rosul, toate cu hotarele lor vechi; de asemenea, Ii Intreste satele lui Rayas de la Suceava
si de la Jijia,precum si robii tatari.
<1425-1426> decembrie 28, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod had-
reste lui Toader i fratelui su, Petru, fiii lui Stefan Stravici, precum si unchilor lor, Giurgiu si
Costea, satele unde snit Serba Pausescul i Lazor, unde stilt Neagu Barbosu i Dragomir Hasnas
BAltati, la Cirligaturd, precum i unde a fost Late% unde sint Mihul i Panici, unde este Stancut
s unde este Stanciul, pe Nfrnova, toate Cu hotarele lor vechi.
1426 (6934) m a i 22. Alexandru cel Bun voievod ddruieste lui Stefan cliucinic
satele Dragosinesti, pe Berheci, Cu hotarul lui vechi, i Dragsinesti, la obIrsia Dobrotvorului,
precum si pustia Pojarita cu toate poienile, ultimelor cloud ardtIndu-li-se hotarul ; de asemenea,
acordd sotiei lui Stefan, Olenca, In caz de desherenjd, dreptul de a stdpIni, pind la moartea ei,
pustia Pojarita (pl. XX).
1426 (6934) august 12, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
lui Giurgiu Stingaci satele Popesti i FIntInele, Mihnesti, pe Bahlui, Cioltanii de la Glod,precum
si o poiand, toate la Cirligtiturd, cu hotarele lor vechi.
1427 (6935) august 18, Suceav a. Alexandru eel Bun voievod Intareste
lui Herman si fratelui su, 'ate, satul Voitin, Impreund cu locul unde este mandstirea lor i cu
locul de final., cu hotarul lui vechi.
1427 (6935) <s eptembri e>, Su ceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
lui Onicica satul unde este casa lui, la Cirligdtura, cu hotarul de care va avea nevoie.
1427 (6935) septembrie 14, Suceav a. Alexandru ce! Bun voievod ddru-
ieste m-rii Neamt satele CrIstianesti i Temesesti, la gura Neamtului, ardtindu-li-se hotarul.
1427 (6935) septembrie 16, Su cea v a. Alexandru ce! Bun voievod ddru
ieste preotului Andrei si fratilor sai, Filip i Mihul, fiii protopopului Simion, satul TrImedecii, pe
Cuttna, si selistea lui Micul, cu hotarele lor vechi.
1427 (6935) oct ombrie 15, Suceav a. Alexandru ce! Bun voievod ddrue
ieste lui Oancea i sotiei sale, Nastea, satul unde a fost casa lui Dobrdcin si a lui Bratul Ple--
sescul, la Carpeni, cu liotarul vechi ardtat din nou.
1428 (6936) f eh r u arie 16, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod intdreste
lui Iurie, lu Cozma si surorii lor, Motruna, fiii lui Stan Lucavet, precum i lui Simion, Costea,
Dienis si Sandru, fiii lui Serbco, satele Lucave i Pancduti, pe Siret, cu hotarele lor vechi.
1428 (6936) a pril ie 2, Suceav a. Alexandru ce! Bun voievod IntAreste lui
Dragomir satele Corni i Strimbi, precum si un loe pustiu lingA ele pentru a-si Intemeia un sat,
pe Crack', ardtIndu-li-se hotarul.
1428 (6936) aprilie <3-30), Sue eav a. Alexandru cel Bun voievod ddru-
ieste Jul Opris satul Oprisani, pe Somuz.
1428 (6936) aprilie 8. Alexandru ce! Bun voievod ddruieste lui Tdvdd r tatul
uncle este casa lui, pe Berheci, cu hotarul vechi, precum si un loe pustiu pe pirlul Meliscoae, cu
hotarul de care va avea nevoie satul ce-1 va Intemeia.
1428 (6936) aprilie 15, Suceav a. Alexandru ce! Bun voievod Intdreste
lui Vilcea, fiul protopopului Zaharia, satul Cdlugri, pe Vulhova, cu hotarul lui vechi (pl. XXI).
75. 1428 (6936) iulie 8, MA ndst ir ea B ist r it a. Alexandru cel Bun voievod
ddruieste m-rii Bistrita 31 sdlase de tigani si 12 bordeie de tatari.
1428 (6936) iulie 24, Su ceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste lui
Sinata i fratilor sdi, Toader si Berea, satele: unde este casa lui, pe Zeletin, unde a fost Drago, pe
Frumusel, si unde este cneaz Ciorsac, pe Tutova, cu hotarele lor vechi.
1428 (6936) iulie 29, Suc ea v a. Alexandru cel Bun voievod Intdreste lui
Nan satele Buciumeni i Stanigeni, cu hotarele lor vechi (pl. XXII).
1428 (6936) august 17, Su c ea v a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
lui Stanciul satul Bnila, iar lui Cristea i sotiei sale, Maria, satul Iugin%i, cu hotarele lor vechi.
1428 (6936) sept embrie 3, Suc ea v a. Alexandru cel Bun voievod Intd-
reste lui Fundea satul Fundeni, pe Albinea, arAtIndu-i-se hotarul.
1428 (6936) decembrie 4, Suc ea v a. Alexandru cel Bun voievod
reste m-rii Neamt satul Basoteni, cu hotarul lui vechi, aria acesteia de Manuil Basot
(pl. XXIII).
1428 (6936) decembrie 28, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod Intd-
reste lui Lazdr, Stanciul, Costea si surorilor lor, fiii lui Ion vornic, selistea lui Dobrn, la Homor,
Impreund cu mAndstirea lor de acolo, ardtindu-i-se hotarul, si le ddruieste, pentru aceeasi mdnds-
tire, satele: unde a fost vdtdman Minco, unde a fost cneaz Stan si satul de la iazul lor, sub Dum-
brava Inaltd, cu hotarele de care vor avea nevoie.
1429 (6937) ianuarie 10, Su c ea v a. Alexandru cel Bun voievod tntAreste
lui Crciun Purcelescul satul Purcelesti, cu hotarul lui vechi i cu jumdtate din venitul morii
existente sau al morii pe care el si-ar construi-o, potrivit Intelegerii dintre hiede lui Micul.

XXVI www.dacoromanica.ro
1429 (6937) f ebruar ie 1, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod intdreSte
lui Ivasco, Cu dreptul fratilor sdi de a-1 mosteni In caz de desherentd, jumAtate din satul Vicsi-
neti, pe care i-a dat-o In stdpinire tatAl sdu, Giurgiu de la FrAtAuti, In urma intelegerii cu Manciul,
fiul fratelui sdu, Petru, cdruia i-a dat in schimb, pentru partea sa din Vicsinett, satul Corjda-
nduti.
1429 (6937) f ebruarie 10, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieSte
sotiei sale, cneaghina Marena, i fiului sdu, Petru, m-rea de la Visnevdt, ardtindu-i-se hotarul,
satul Calinduti, care a fost al lui Cristea, satele VrAnesti, Belesti, Cindresti, Prijolteni, Hrisani
s. a., la Botne, cu hotarele lar vechi, precum i robi tigani.
<1429, dupd februarie 10-1430, inainte de iulie 7>.Alexandrucel
Bun voievod ddruieste lui Danciul i fratilor sdi satul tatdlui lar, unde cade Hubalna in Birlad,
Cu hotarul lui vechi.
1429 (6937) aprilie 17, Suceav a. Alexandru cel Bun voicvod ddruieste
lui Radul gramatic satele ZubricAuti i Ivancduti, la Terebne, cu hotarele lar vechi i cu dreptul
de a-si lace mori pe Ciuhru (pl. XXIV),
1429 (6937) aprilie 20, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
lui Roman cloud sate.
1429 (6937) m a i 27, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste lui Ion
Cupcici satele Cupca, peste Prut, i Neagouti, pe Racovdt, cu hotarele lor vechi, precum si un loc
pe Racovete, de la Neagouti pind la hotarul lui Grozea, pentru intemeia sate.
1429 (6937) iunie 1, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste lui
Onic satul unde este casa lui, pe Jijia, cu hotarul vechi.
1429 (6937) iunie 3, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod intdreste lui
Lazdr, Stanciul si Costea, EH lui Ion vornic, 18 sate, 3 selisti si 20 de locuri pentru Intemeia
sate precum si mndstirea lor de la Homor.
1429 (6937) iunie 19, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod intdreste lui
Dan Uncleat jumdtate din satul Verejani, satele Ciulinesti i unde a fost Oantd, pe Prut, precum
Demiianduti, Zubreutt si unde este Stepan vdtdman, cu pricuturile, peste Prut, cu hotarele
vechi, In al ara de cel al satului Zubreuti, ardtat acum ; de asemenea, bi ddruieste trei locuri pustii
pentru a-si intemeia sate, cu hotarele de care acestea vor avea nevoie.
1429 (6937) august 31. Alexandru cel Bun voievod ddruieste m-rii Neamt iezerul
Zagorna, la Nistru, i prisaca de la Zagorna, scutind totodatd de varnd carele cu produse ale acestei
mAndstiri.
1429 (6937) septembrie 1, Su cea v a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
m-rii Neamt iezerul Zagorna, la Nistru, si prisaca de la Zagorna, precum si un obroc anual
de 12 buti de yin din desetina Neamtului.
1429 (6937) sept embrie 24, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddru-
ieste lui Bena, fratilor sdi, Macrea, Mihail, Giurgiu, Micul si Manea, si surorilor sale, toti fii ai lui
Petru, jumdtate din satul FAurei, pe Vaslui, precum i satele MiroslAvesti i unde a fost casa
tatAlui lor, toate cu hotarele lor vechi.
1429 (6937) oct ombrie 15, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
sotici sale, Marena, satul lui Verisceac i satul lui Nan, pe Siret.
1430 (6938). Alexandru cel Bun voievod, pentru satele Spineni i Bldnesti, pe Birlad,
unde a fost Radul Dumbravnic, pe Trotus.
1430 (6938) f ebruarie 21, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod intd-
reste lui Voiniag si fratelui sdu, Bera, fiii lui Coste, satul Tirnauca, cu hotarul lui vechi.
<1430-1431> aprilie 10. Alexandru cel Bun voievod intdreste lui Vlad Adis
satul PdtrAuti, cu trei cdtune, pe Suceava, ocolul TisAcesti, trei sate pe Vilhouti si alte zece sate
pe Ldpusna, toate cu hotarele lor vechi.
1439 (6938) iulie 7. Alexandru cel Bun voievod Intdreste impArtirea satelor
stdpinite de loan GiutuRate Intre fiii acestuia, Jurju, $teful si Mindrea.
1430 (6938) decembrie 23, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod, im-
preund cu sotia sa, Minna, ddruieste m-rii Neamt iezerul Zagorna, la Nistru, si prisaca de la
Zagorna, o treime din venitul celor trei mori de la Baia si un obroc anual de 12 buti de vin
din desetina Neamtului.
1431 (6939) f ebr u a r ie 6, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod ddruieste
m-rii Distrita venitul vdmii de la TazIdu i patru prisAci: la Bohotin, pe Tirnauca, pe Itchil si la
gura Botnei, punind totodatd sub ascultarea ei m-rea Sf. Nicolae, Impreund cu satul, moara
selistea de pe Nechid (pl. XXV).
1431 (6939) aprilie 30, Base AcAuti. Alexandru cel Bun voievod ddru-
ieste preotului Iuga satul Miclea de la Bahna, pe Tutova, ii satul Balan de la StrImba, cu hotarele
lor vechi.
1431 (6939) iunie 15, Su ceav a. Alexandru cel Bun voievod Intdreste lui
Cupcici vornic 14 sate cu hotarele lor vechi, trei locuri pustii pentru Intemeia sate noi,
tindu-li-se hotarele, precum si o prisacd (pl. XXVI).

XX VII
www.dacoromanica.ro
1431 (6939) iulle 31, Manstirea Bistrita. AlexandrucelBunvoie-
vod daruieste m-rii Bistrita doua prisaci, una pe Lopatna si alta pe Itchil, scutindu-le de desetina,
precum si casa lui Craciun de la Piatra (pl. XXVII).
1431 (6940) de cembrie 20, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod Intl-
reste lui Balota si lui Oancea o parte din satul Tamartasinti, cu hotarul vechi, data lor de Giurgiu
pentru ca i-au platit gloaba cu care acesta trebuia sa-si rascumpere pedeapsa cu moarte ce-i fusese
hotarIta in urma unei judecati cu Ilias (pl. XXVIII).
1432 (6940) ianuarie 2, Gura Cr a caulu i. Ilie voievod daruieste lui
Drago s Urlat satul unde este casa lui, pe Tutova, arAtIndu-i-se hotarul stabilit de Vlad cel BRIM;
de asemenea, hotaraste ca beneficiarul sa tina de steagul de la Tutova si sa fie sub ascultarea jude-
catorului de acolo.
1432 (6940) ianuarie 4, Su ce a v a. Ilie voievod daruieste lui Gana si
sotlei sale, Anna, fiica lui Negrea, satele Cosilauti si Stanulauti, sub Nesfoiu, ultimului arattn-
du-i-se hotarul.
<1432 ianuarie 1433 februarie> 4, Suceava. Die voievod
daruieste lui Staia satele Tuzara, pe Jelcova, si unde este cneaz (Thick mai jos de selistea
Heghetis, cu hotarele lor vechi, hotarfnd totodata ca beneficiarul a fie sub ascultarea directa
a cetatii de scaun din Suceava (pl. XXIX).
1432 (6940) ia nuarie 13, Suce a v a. Die voievod daruieste lui Onica
satele unde este casa lui si Vicoleni, pe Jijia, cu hotarele lor vechi.
1432 (6940) ianuarie 17, Suceav a. Ilie voievod Intareste lui Dragos
de la Stamnic satul unde este casa lui, pe Stamnic, cu hotarul vechi.
14<32> (69<40>) aprille 5. Die voievod daruieste lui Ivascu Velna Murgu
satele Murgesti, Childina si Negrilesti.
112 1432 (6940) au gust 14, Su c e a v a. Ilie voievod ddruieste lui Isaia
satele Tiseuti, pe Suceava, Selajani, DumbrAveni, Medveja, Bojii lui Petru, Dreslivele
si Jerdeni, precum si cite o jumdtate din satele Bosancea si Borilea lui Giurgiu.
118 1433 (6941) ia nu a r ie 28, Su c e av a. Ilie voievod ddruieste Matusitei,
mamei sale, Maria, si fratilor ei satul unde a fost Neagoe Gdnescul, pe Plotunita, Cu
hotarul lui vechi (pl. XXX).
1433 (6941) f ebruarie 26, Suceav a. Ilie voievod daruieste lui Dan
vornic, satiei sale, Marusca, si fratelui ei, Ionul, satul unde a fost Petrita, pe Tamas, cu hotarul
lui vechi.
1433 (6941) f eb r u a rie 27. Ilie voievod intareste lui Mihail si surorilor lui,
Marusca si Anusca, copiii lui Balici, satul din mijloc de pe Tamasel, cu hotarele lui vechi.
1433 (6941) iunie ..., S u ce a v a. Die voievod intareste lui Petru Durnea si
fratilor sai, Ion si Giurgiu, satul Durnesti, pe Ciuhur, cu hotarele lui vechi.
1433 (6941) iunie 15, Suc ea v a. Die voievod daruieste lui Onea cliucinic
satul lui Docolin, pe Birlad, aratindu-i-se hotarul (pl. XXXI).
1433 (6941) noiemb rie 3, Suceav a. Stefan voievod Intareste lui Mihail
Cristianescul jumatate din satul Crfstianesti, cu hotarele sale vechi (pl. XXXII).
1433 (6941) n oiembrie 9, Suceav a. Stefan voievod daruieste lui Danco,
fiul lui Giurgiu de la Fratauti, satul Mianauti, la Suceava, cu hotarele lui vechi, si patru curti de
tatari.
1433 (6941) noiembrie 16, Su ce av a. Stefan voievod daruieste lui Hodco
Costici, sotiei sale, Vasiutca, si frapor ei satele: unde este curtea Anuscai, Hueteni, Sinesti si
Glodeni, pe Vorona, cu hotarele lor vechi, precum si o moara pe Siret.
1433 (6941) decembrie 14. Stefan voievod daruieste lui Miele satele Rausiini,
pe Jijia, si Micodani, pe Birlad.
<1433-1434; 1444-1446> decembrie 19, Suceav a. Stefan voievod
porunceste soltuzilor si pfrgarilor din toate tfrgurile taril sa permita negustoriior brasoveni
sa-si vincia marfurile lor marunte (pl. XXXIII).
1434 (6942). Stefan voievod pentru satul de la Movila, pe Cobfle, pentru un sat
de la Derenice si pentru dvoristea lui Rosomac, peste Prut.
1434 (6942) ianuarie 29, Suceav a. Stefan voievod daruisete lui Blaj
si fratilor sli, Domoncus stolnic si Iacob, satele Rosiori, unde este Pavel Bulgarul si unde este
Mic Ruptura, precum si selistea lui Mfrlec, cu hotarele lor vechi (pl. XXXIV).
1434 (6942) ianu arie 29, <S uc ea va >. Stefan voievod intareste lui
Gruban satele Susnesti si Tamasul si un loe mai sus de Carapciunesti, toate lingii tfrgul Birlad,
precum si selistea lui Mihai BarbosuL
1434 (6942) f ebru ar ie 10, Suceav a. Stefan voievod daruieste lui Groza
si fratelui WI, Mihail, satul Clicicaitai, cu hotarul lui vechi.
<1434-1435; 1444-1447> in art le 5, Suceav a. Stefan voievod porunceste
boierilor, vornicilor, soltuzilor i pfrgarilor, juzilor, vatamanilor si tuturor celor care au datornici
printre tfrgovelli din Brasov a nu be ia acestora nici un f el de Wog, ci a se judece Cu ei In
fata dregatorilor brasoveni.

XXVIII
www.dacoromanica.ro
1434 (6942) aprilie 24, Suceav a. Stefan voievod IntAreste preotului Iuga
satul Buciumeni, satele unde este Miclea din BahnA i unde este Balan din Stilt-Wm, pe Tutova,
Cu hotarele lor vechi, precum si un loc pustiu mai jos de iazul lui BalitA, pe Baseu, si selistea
lui Otel, pe Podraga, pentru a-si Intemeia dota sate, cu hotarele de care acestea vor avea nevoie.
1434 (6942) a prilie 24, Suceav a. Stefan voievod intAreste preotului Iuga
satele Buciumeni, Mitesti i Radesani, Ciorsdcesti, pe Somuz, Mtnzati, la obtrsia Liubanei, Teme-
sesti, la gura Studinetului, LAlesti si HAlmAgesti, pe Tutova, unde este Jude Mihaiu, la obtrsia
Strajnicei, cu hotarele lor vechi, precum si un loc pe Strimba pentru a-si intemeia alte sate.
1434 (6942) m a i 25, I a s i. Stefan voievod dAruieste preotului Ioil un loc
pustiu lIngA Balosin, la CfrligAtura, pentru Intemeia o mAnAstire (pl. XXXV).
1434 (6942) iunie 26, Suceav a. Stefan voievod dAruieste MAnAstirii din
PoianA trei sAlase de tigani.
1434 (6942) iulie 12, D oroho i. Stefan voievod dAruieste m-rii Nloldovita
dota sAlase de tigani.
1434 (6942) octombrie 8, S uc e a v a. Stefan voievod IntAreste lui Crtstea
Voruntai satul unde este Romaneasa, tntre cele dou Bahluiuri, cu hotarele lui vechi (pl. XXXVI).
1434 (6942) octombrie 8, Suceav a. Stefan voievod dAruieste lui Giurgiu
si Jul Ion satul unde slut juzi FAtu i Ilie, la obfrsia SAratei, cu hotarul lui vechi, punIndu-1 sub
ascultarea judecAtorului de la curtea domneascA din Iasi (pl. XXXVII).
1435 (6943) <i anuar ie 1 lull e>. Stefan voievod pentru satul Putureni.
1435 (6943) ianuarie 3. Stefan voievod IntAreste lui Micul Neagoe i lui
pop Opris jumAtate din satul Suhodol.
1435 (6943) martie 30, Suceav a. Stefan voievod dAruieste lui Mic al lui
Voineag satele unde au fost Mic si Sina i unde au fost Radul i Orts, pe Tamas, cu hotarele
lor vechi, precum si un vad pe Siret, cu pita.
1435 (6943) aprilie 4, Suceav a. Stefan voievod dAruieste lui CIndea si
fiilor sAi, Malea si Oancea, satul Clndesti, cu hotarul lui vechi, iar numai lui Oancea selistea lui
DrAgoi, ambele In Ctmpul lui Dragos.
1435 (6943) a prili e 14, Su c e a v a. Stefan voievod IntAreste lui Petru Hudici
satul unde este curtea lui Mindrea, cu pricuturile, pe Siret, selistea Lumireni, pe Milcov, cu hota-
rele lor vechi, o prisacA la obtrsia Ogrincei, trei locuri pustii pentru a-si tntemeia sate, cu hotarele
de care acestea vor avea nevoie, precum i douA sAlase de tigani.
1435 (6943) m a i 12, S uc e a v a. Stefan voievod dAruleste lui Ivasco Podo-
bitu satul unde este casa lui, la CtrligAturA, cu hotarul sAu vechi.
1435 (6943) <m a i> 26, Gura Baseulu i. Stefan voievod porunceste Jude-
cAtorilor de la BacAu si de la Trotus sA nu mai Impiedice pe ttrgovetii din Brasov sA facA negot
(pl. XXXVIII).
1435 (6943) oct o mbrie 8. Die voievod dAruieste lui Dies Liciul postelnic
fratelui sAu, Simion, satele IvancicAuti si Vancenesti, ca hotarele lor vechi.
1435 (6943) octombrie 18, Hoti n. Die voievod dArtileste lui Stan Babici
satele Sobranet.i, in tinutul Tetina, VascAuti i Budinti, cu hotarele lor vechi, ultimele dota pier-
dute de fostii lor proprietari, Misea si Mihail al lui CoscA, In hiclenie (pl. XXXIX).
1435 (6943) noi e mbrie 25, S u ce a v a. Die voievod intAreste preotului
Mica satele unde este casa lui i unde stilt juzi Stoian i Giurgiu Blidaru, pe Rebricea MicA,
Cu hotarele lor vechi.
<1436> f ebruarie 17, Suceav a. Die voievod IntAreste lui MihAilA BAr-
bosul satele DrAgoesti, pe Cracau, i Virtop, cu vechile lor hotare.
<1436, dupA martie 8-1441 decembrie 31> (694...). Die si Stefan
voievozi pentru satele CAiniceni i PlesAni.
1436 (6944) aprilie 12. Die si Stefan voievozi intAresc lui Baico satele Dol-
hesti, Negresti, AlmAselul, HorAetesti, Roscani si Dobreni.
1436 (6944) a p r ilie 21, V a s / u I. Bie qi$tefan voievozi intArese lui Stanciu
Hotnog pfrcAlab de Hotin satul Crasna, cu hotarul lui vechi.
1436 (6944) m a i 4, Vaslu I. Die si Stefan voievozi dAruiesc lui Duma Uranie
fratelui sAu, Petru, un loe pustiu pe Cobtica, Bezin, Sabolna, Teleseu i Peresecina, afluenti
ai Itchilului, pentru a-si intemeta sate, cu hotarele de care acestea vor avea nevoie.
1436 (6944) mal 5, Vaslu 1. Ilie si Stefan voievozi IntAresc lui Duma Negru
satele unde a fost OanA Sinescul, unde a fost Boris si unde a fost MIndrea, pe Rebricea, cu hota-
rele /or vechi.
1436 (6944) m a i 10. Ilie si Stefan voievozi dAruiesc lui Ivan Cautis satul DisAsti
la Cobtle, i locul pustiu unde este moara lui, pentru Intemeia un sat, ambele cu hotarele
lor vechi.
1436 (6944) m a i 23, Suceav a. Die l Stefan voievozi ditruiesc lui Stan Babici
fratilor sAi, Iachim, Andrias, Semeon i sirle, satul Jicovul de Sus, Cu hotarul lui vechi.
1436 (6944) iunie 6. Die si Stefan voievozi pentru satele Porosiacica 1 Bereza.

XXIX
www.dacoromanica.ro
1436 (6944) iunie 13, Vaslu i. 111e i Stefan voievozi daruiesc lui Mihail
Stingaciu satele: unde slut Balan si fiul lui Drajan, pe Bogdana, Suseni, pe Iubana, unde a fost
Oand Albul i Manesti, la Chegheci, cu hotarele lor vechi, selistea lui Rosca, pe Smila, selistea
Fundestilor, pe Jeravdt, chilia lui Manasie, precum si mai multe locuri pustii la Chigheci si pe
Birlad, pentru intemeia patru sate, cu hotarele de care acestea vor avea nevoie; de asemenea,
ddruiesc fratelui sdu, Giurgiu Bica, satul acestuia de pe Smila (pl. XL).
143(6> (694(4>) (i unie iuli e> 15, V aslu i. Ilie si Stefan voievozi
ddruiesc lui Moica vornic de gloatd i fratelui sAu, Tador spAtar, satele unde a fost fleas, pe lapa,
unde este Cirtd. Coste, pe Birlad, cu hotarele lor vechi, precum i trei locuri pustii, pe Crasna,
la Leurinti, si pe Bic, pentru a-si Intemeia cinci sate, cu hotarele de care acestea vor avea nevoie ;
de asemenea, ddruiesc numai lui Tador satul Bradicesti, pe Crasna, cu hotarul lui vechi (pl. XL I).
1436 (6944) iulie 1, Suceav a. Ilie si Stefan voievozi intdresc lui Alexandru
spdtar satele Glodeni, pe Crasna, i Bulgari, cistigate, In urma unei judeati, de la Mindrea,
precum si satul Muncel, toate cu hotarele lor vechi.
1436 (6944) iulie 17, V a slu i. Ilie si Stefan voievozi ddruiesc lui Hodco
al lui Cretul doud locuri pustii pe Cilla, pentru intemeia cloud sate, cu hotarele de care acestea
vor avea nevoie.
1436 (6944) iulie 17, Vaslu i. fie i Stefan voievozi Intdresc lui Oancea
logofdt satele Procopinti, cu moard, MacicAuti, cu prisacd, Cozarduti i Fintina Albd, pe Rdut,
cu hotarele lor vechi, precum si locuri pustii pe Itchil *i pe Bic, pentru Intemeia sate, cu hota-
rele de care acestea vor avea nevoie (pl. XLII).
1936 (6944) iulie 24, Suceav a. Ilie si Stefan voievozi ddruiesc lui Petru
Ungureanul satele unde a fost curtea lui Netedul, Bldgesti i Boldcesti, amindoud judeciile, precum
si satul lui Parcea, toate In Cimpul lui Drago, cu hotarele lar vechi.
1436 (6944) august 11, V a slu i. Die si Stefan voievozi ddruiesc lui Luca
de la Sihle si fratilor sdi, Malea si Stroe, satele Viadici, pe Terebne, i ande a lost Mihail, la gura
Sdratei, cu hotarele lar vechi.
1436 (6944) august 27, Su cea v a. Die si Stefan voievozi ddruiesc lui Ivasco
al lui Balasin i fratilor sdi, Micul si Badea, satul Cruglic, sub Hotin, cu hotarul lui vechi.
1436 (6944) septembrie 8, Su cea v a. Die si Stefan voievozi ddruiesc lui
Balea Plopescul satele Topanesesti, pe TazIdu, Bratiesti i Dohtana, pe Trotus, cu hotarele
lor vechi (pl. XLIII).
1436 (6944) septe ni brie 19, Suceav a. Ihe si Stefan voievozi ddruiesc
lui Dan Mesehnd satul Ruja Petru si sate/e Onesti, Citesti, Virisesti i Selevestreani, la Cobile,
Sirbi i Scheieni, pe Hubalna, Liesti, la Gura Jeravdtului, precum i Cavadinesti i satul Badea,
pe Horincea, toate cu hotarele lor vechi (pl. XLIV).
1436 (6944) noiembrie 30, Suceav a. Ilie voievod Intdreste m-rii Neamt
satul tdtdresc Temisesti, cu zece bordeie de tAtari, la gura Neamtului, cu hotarele lui vechi (pl.
XLV).
1436 (6944) decembrie 7, Vaslu i. Ilie si Stefan voievozi IntAresc proto-
popului Iuga satele Minzati, pe Liubana, unde au fost Temesestii, la gura Studinetului, unde este
Miclea de la Bahnd, pe Tutova, unde este Mihail Colici, la Conovite, unde este Balan si uncle slut
Barbd Stan si Stanciu, amIndoud judeciile, pe Strimba, toate cu hotarele lar vechi, precum si
Intreaga vale a pirfului Strhnba, pentru a-si itntemeia sate noi.
166, 1437 (6945). Ilie si Stefan voievozi claruiesc lui CrAciun pircAlab satul Boroddceni,
pe Berheci.
1437 (6945) f ebruarie 7, Vaslu i. Die si Stefan voievozi intdresc lui
Dragonair i lui Simion satul Calianesti, cu mAndstirea si cu via, la Cobile, cu hotarul lui vechi.
1437 (6945) f ebruarie 24, Su c eav a. Die si Stefan voievozi ddruiesc lui
Steful al lui Jumdtate satele Musinet, Dragosani i Bancduti, satul Lipovdt, mai jos de Vaslui,
precum si o jumdtate din satul Maneuti, la Suceava, In care fratele sdu, Mindrea, stdpineste separat
cealaltA jumdtate ; de asemenea, ti Intdresc satul Vasauti, pe Siret, pe care cei doi domni i I-au
vindut, deoarece Marusca, sora lui Stefan voievod i fostd stdpInd a satului, l-a pierdut in
viclenie.
1437 (6945) in art ie 12, Suceav a. Ilie voievod ddruieste lui Ion Tolici
fratelui sdu, Sandru, Varatecul lui Giurgiu, unde au fost viile sasilor, pentru Intemeia un sat,
ardtindu-i-se hotarul ; de asemenea, hotArdste ca beneficiarul sd asculte de judecAtorul de la
cetatea Neamt.
1437 (6945) m a i 15, Vaslu i. Die si Stefan voievozi Intdresc lui Tofan satele
Pungesti, Gircinesti, Luscesti, unde este Cursec i unde a fost vAratecul lui vechi, pe Racova, cu
hotarul lar vechi ardtat din nou.
1437 (6945) iunie 30, Suceav a. Ilie voievod ddruieste lui Toder Pobrd-
teanul satul Giulesti, mai jos de HIrldu, ca hotarul lui vechi, dispunind totodatd ea beneficiarul
sd tina de cetatea de scaun din Suceava i sd aibd ca judecAtor pe Insusi domnul.
1437 (6945) iulie 20, Vaslu i. Die *i Stefan voievozi ddruiesc lui Cristea
Negrul i fratelui sAu, Giurgiu, Iezerul Rosu, pe Prut.

XXX
www.dacoromanica.ro
1437 (6945) au gust 19, Suc ea v a. Ilie i $tefan voievozi Intdresc lui Ne-
mirca Ciortorischi i fratclui sdu, Ivasco, satul Nemirceani, pe Prut, cu hotarul lui vechi.
1437 (6945) oct ombrie 5, V asl u i. llie i Stefan voievozi Intdresc MAnds-
tirii din Poiand satele unde este Mihaild Rosca, Ripiceni, Rdauti, unde este Man, unde este
Dragotd, unde este $andru i unde este Petrea Bumbotd, precum si un loc pustiu mai jos de
Bumbotd, aratindu-li-se hotarul.
1437 (6945) de ce mb r ie 20, S u ce a v a. Ilie i Stefan voievozi tntdresc
lui Mihail de la Dorohoi 48 de sate si doud selisti, precum si satele doamnei de la Moiatinul de
Sus, toate cu hotarele lor vechi (pl. XLVI).
1437 (6945) decembrie 20, S u c ea v a. Ilie i $tefan voievozi ddruiesc lui
Ion Urecle pdhdrnicel satele Birgdiani, pe Moldova, Strbi i Stanigeni, la Tecuci, cu hotarele lor
vechi.
1438 (6946) ianuarie 17, Suceav a. Ilie i $tefan voievozi ddruiesc lui
Duma de la Neamt satul Rosiori, pe Moldova, cu hotarul lui vechi.
1438 (6946) f eb ru ar ie 7, S u c ea v a. Ilie i $tefan voievozi Intaresc lui
Toma Bdcescul satul Negoesti, pe Plriul Negru, cu hotarul lui vechi, pe care si-1 Intemeiase pe
un loe pustiu stdpinit de un nepot al sotiei sale, Toader.
1438 (6946) f eb r uar ie 17, Suceav a. Ilie i $tefan voievozi ddruiesc lui
Comarici satele Jidesti si Averesti, lIng Movila lui Iucas, cu hotarele lor vechi.
1438 (6946) f eb ru arie 23, S uceav a. Ilie voievod ddruieste m-rii Neamt
satul Seucduti, la gura Cracdului, cu hotarul lui vechi, o prisacd la gura Tatarcdi si o moard la
gura Jijiei.
1438 (6946) m art ie 6, V a slu i. Ilie i Stefan voievozi ddruiesc Neagdi,
sotia lui Giurgiu PiatrA, satul lui Diiacul, cu o seliste lingd el, pe Sitna, satul Sldvesti, pe Crasna,
ambele cu hotarele lor vechi, si un loe pustiu pe Bic, pentru tntemeia un sat, cu hotarele
de care acesta va avea nevoie ; de asemenea, ti Intdresc jumatate din satul lui Mogo s de la Vinea,
cumpArat de la fiul acestuia, Grozav.
1438 (6946) m a i 17. Me si $tefan voievozi tntAresc lui Miclea Tavd si fiului sdu,
Stan aprod, satul unde este casa lor, pe Crasna, cu hotarul lui vechi, si un loe pustiu pentru
a-si tntemeia un sat, cu hotarul de care acesta va avea nevoie.
143(8> (694<6>) <m a i 18>, Suceav a. Ilie voievod Intdreste lui Ulea si fra-
telui su, Iuga, satele Porcesti i Neaghisesti, pe Turlui, ddruite de unchiul lor, Giurgiu Ungu-
reanul, iar numai lui Ulea jumdtate din satul unde este casa lui Giurgiu Ungureanul, pe Nevira,
care ti va rAmine, potrivit dorintei unchiului sdu, dupd moartea acestuia ; de asemenea, pune
zavescd 60 de ruble acelora care nu vor respecta Invoiala facutd.
1438 (6946) iunie 20, S uce a v a. Ilie i Stefan voievozi intdresc lui Hudici
vornic jumdtate din satul unde a fost Giurgiu Ungureanul, cu hotarul lui vechi, primitd de la
Stroe In schimbul satului Rohtineti, i ti ddruiesc satul unde a fost cneaz Mihail, la gura pirtului
Borodac, cu hotarul lui vechi, precum i locul pustiu Hluboca, la Holmul Negru, pentru
Intemeia un sat, cu hotarul de care acesta va avea nevoie.
1438 (6946) iui ie 6, V a slu i. Ilie i Stefan voievozi ddruiesc lui Mihail
Otel pisar satele unde este Lotus si unde este Stan jude, pe Berheci, Dobrana si unde este Coste
cAlugdrul, la gura Dunavdtului, unde este Stanislav Ravasd i selistea Stoenesti, pe Prut,
selistea lui Stan Strbul, pe Corod, Selistea Strbilor, la Movila Corodului, toate cu hotarele lor vechi,
precum si un loe pustiu, de la Movila cea Mare Old la gura Corozelului, pentru a-si Intemeia
sate noi, cu hotarele de care acestea vor avea nevoie.
<1438, dupd iulie 6-1442 augus t, dup 1>. Ilie i $tefan voievozi
ddruiesc lui Mihail OW diac satele unde este casa lui, unde a fost Lotus jude, unde a fost Stan
jude i Slipoteni, pe Berheci, Dobrana, la gura Dunavdtului, $obroneni, pe Tutova, Draganicesti,
la Cobile, cu drept de a-si face mori pe Siret, Otalesti, la gura Topolitei Vechi, i unde a fost
Drago, pe Corod, precum si trei seliti, patru fintini, o poiand i cloud locuri pustii pentru
Intemeia sate.
1438 (6946) august 18, S u c ea v a. Ilie si Stefan voievozi ddruiesc
MAnstirii din Poiand un loe pustiu lingd pricuturile de la fltrldu, pentru intemeia un sat,
ardtindu-i-se hotarul stabilit de CrIstea Negru.
1438 (6946) au gust 21, V a slu i. Ilie i $tefan voievozi ddruiesc lui Tivadar
satele unde este casa lui i unde este Tador Melesco, pe Berheci, cu hotarele lor vechi.
1(438> (6<946>) au gust 24, V a slu i. Ilie j Stefan voievozi Intdresc lui ()and
portar satele Bruduresti, CIteti, amindou judeciile, Retezesti i selistea lui Fundea, pe Vaslui,
Boziani, la obirsia Birldzelului, Iacobesti i Barb*, pe Prut, precum i selistea lui Tolea,
obirsia pIrtului Dobrosldvesti, toate cu hotarele lor vechi.
1438 (6946) octombrie 10. Ilie voievod Intdreste lui Triful satul Poldesti,
tntre TazIdul Sdrat i Tditurd.
1438 (6946) no ie ni b r i e 9. Ilie si Stefan voievozi Intdresc lui Tatul Herlic
nepotilor sli, Danciul Paidos si Niagul Rosca, satele Moinesti, Bodesti si Mogosasti, pe Bistrita.

XXXI
www.dacoromanica.ro
1439 (6947) martie 12, Suceav a. Ilie si Stefan voievozi daruiesc m-rii
Moldovita un obroe anual de zece buti de vin si venitul posadei de pe Moldova, In schimbul
satului Toderesti, pe care i 1-au luat (p/. XLVII).
1439 (6947) mar tie 20. hie si Stefan voievozi daruiesc lui Alius locul unde este
casa /ui, la gura Nirnovei, cu hotarul vechi.
1439 (6947) aprilie 3, Suceav a. Die si Stefan voievozi intaresc lui Stanciu
postelnic satul Plisineti, cumparat de la Ivasco, fiul lui Horaita, cu 90 de zloti, si li daruiesc
selistile Birsomeni si Dumitreni, pe Jijia, toate cu hotarele lor vechi (pl. XLVIII).
1439 (6947) m a i 10, V a slu i. Stefan voievod daruieste Manastirii din Poiana
prisaca de la Visoca, la Botne, si ii intareste dreptul de a-si stringe desetina din toate satele pe
care le stapineste (pl. XLIX).
1439 (6947) iulie 2, Su ceav a. Eie si Stefan voievozi daruiesc protopopului
luga si fiului sau, Mihail, satele Buciumeni, pe Somuz, si Cozareuti, pe Raut, un sat la gura Ohrin-
cei si altul in dreptul Podolenilor, peste Prut, satele Jigareni si unde a fost Mihail Colici, unde a
fost Barba Stan, unde este Balan si Mihnea de la Bahna, pe Strilm.ba, unde au fost Temesestii,
la gura Studinetului, si Minzati, precum si locul Straminoasa, pe Strimba, toate cu hotarele
lor vechi.
1439 (6947) iulie 15, Su ceav a. Eie si Stefan voievozi Intarese m-rii de la
Horodnic satul Balasinauti, cu moara, pe Suceava, cu hotarul lui vechi.
1439 (6947) iulie 15. Me si Stefan voievozi intaresc lu Ivan Stingaciul satul
unde este casa lui si o seliste alaturi de sat, pe Racova, cu hotarul lor vechi, ambele Intemeiate
de beneficiar in locuri pustii, prin defrisarea padurii.
1439 (6947) iulie 30, V a slu i. Me si Stefan voievozi intaresc lui Oana
Rosca gramatic si fratelui sau, Cojea Patru, deoarece vechile lor privilegii au ars, satele Calima-
nesti, Cotmanesti, Colesaua si Fintirele precum si selistea lui Bratan, cu loe de moara, pe Tutova,
prisaca lui Micsin, pe Piriul Sec, si un loe de Mat, toate cu hotarele lor vechi, precum si un loe
pustiu pentru a-si intemeia un sat cu hotarul de care acesta va avea nevoie.
200. 1439 (6947) septembrie 13, Gura Cracaulu i. Die voievod intareste
m-rii Bistrita venitul vilmii de la Bacau, hotarind ca nici un negustor moldovean sau strain sa
nu fie scutit de plata la aceasta vama.
1439 (6947) octombrie 26, Suceav a. Me si Stefan voievozi intaresc lui
Ion Uscatul satul unde este casa lui, pe Pirful Alb, cu hotarul vechi.
1439 (6947) octombrie 28, Suceav a. Ilie si Stefan voievozi daruiesc
lui Giurgea Mojan satele Moenesti si Tatesti precum si poiana lui Belegheat, cu hotarele lor
vechi.
1440> 1440> (694 ...) iulie 20, Suceav a. Die si Stefan voievozi Intaresc
lui Nicoara de la Tuzara trei locuri pe Bic: unul, Tuzara, si doua, unde este Dealul Derenului,
precum si un loe pe Gotovtea, toate cu hotarele lor vechi, pentru a-si intemeia sate.
1440 (6948) august 3. The voievod intareste lui Mihul si lui Tatul satul
Mazaraesti, pe Cernu.
1440 (6948) august 6, Su ceav a. Me voievod daruieste lui Fete satul
Margineni, la hicas, cu hotarul lui vechi.
1440 (6948) august 20. Ilie si Stefan voievozi intaresc lui Steful si lui Isac,
fiii lui Tudco, satele Tutcani, cu o fintina, Urzicele, Bahna, cu o poiana, Sacatura, Poiana si
Runcul Mare, precum si satul de la Iaz, cu hotarele lor vechi.
207. 14(4)0 (69(4)8) <s eptembrie octombri e> 8. Ilie si Stefan voievozi
intaresc lui Bode Hirje, satul Balomiresti, la Muncel, intre Moldova si Siret, cu hotarul lui vechi.
1440 (6948) sept embrie 29. Ilie si Stefan voievozi pentru satul Hritcova.
1440 (6948) octombrie 4, Suceav a. Elie si Stefan voievozi intaresc
m-rii Bistrita satul Lucacesti, pe Tazlaul Sarat, daruit de catre Oana Porcu ; de asemenea, ti
daruiesc locul pustiu de la fintina lui Spravin, pe Susita, pentru a-si intemeia un sat, Cu hotarul
lui vechi.
1440 (6948) octombrie 22. Stefan voievod intareste lui Ignat satele lui Dan-
club stolnic, Dobromiresti si Balosinesti, pe Smila, primite de la Ivul, fratele lui Danciul, si de
la nepotul sail, Negrea, punind totodata zavesca 50 de ruble de argint topit acelora care vor con-
testa invoiala WWI
1440 (6948) noiembrie 12, Vaslu i. /lie si Stefan voievozi intaresc lui
Dragomir satul Ciritieani, la Cobile, cumparat de la Ciumuleasa cu 35 de zloti, aratindu-i-se
hotarul, precum si satul Cilienesti, tot la Cobile, cu hotarul lui vechi.
1440 (6948) no iembr ie 25, Vaslu i. Stefan voievod intareste m-rii Neamt
un obroc anual de clout( map de peste si douii berbinte de icre (pl. L).
1441 (6949) aprilie 16, Birla d. Hie voievod Intareste lui Cozma Pivni-
ciariul satele Diltegani, pe Bogdana, unde a fost Niagsia s Daresti, pe Albiia, precum si poiana
de la Hovraleata, deasupra Smilei, cu hotarele lor vechi.
1441 (6949) aprilie 23, Suceav a. Me voievod intareste Manftstirii din
Poiana patru salase de tigani.

www.dacoromanica.ro
1441 (6949) iunie 25, Bul gar i. Ilie si Stefan voievozi daruiesc lui Ylad
Jicov i nepotului sat', Drago, satul Micusani, satele Miroslavesti i Calinesti, la Chigheci, precum
selistea lui Gal si selistea lui Grad, toate cu hotarele lor vechi.
1441 (6949) iulie 7. Ilie si Stefan voievozi Intaresc lui Ignat stolnic satele
Dobromiresti i Balosinesti, Cu hotarele lor vechi, cumparate de la Ivul si de la nepotul acestuia,
Negre.
1441 (6949) sept embrie 29, Suceav a. Eie si Stefan voievozi daruiesc
lui Caloian satul Rjaventi, tinutul Hotin, cu hotarul lui vechi.
1442 (6950) f ebru arie 24, Suc e a v a. Ilie si Stefan voievozi Intaresc
lui Costea logofat i tatalui sAu, Andronic, satul Buciumeni, cu hotarul lui vechi, primit de la
Oancea si de la Ilea In schimbul unei jumatti din satul Gocimdnesti (pl. LI).
1442 (6950) m ar tie 8, Suceav a. Me si Stefan voievozi daruiesc Jul Crtstea
Iucaseanul satele Balasesti, Balosinesti i Milotinesti, la Iucas, precum i satul unde au fost Sas
Dan si Dan 'Male, pe Cracau, cu hotarele lor vechi.
1442 (6950) aprilie 5, S u c e a v a. Ilie si Stefan voievozi Intaresc lui Miclaus
Rdspop satele Milesti, pe Plrlul Babel, Leucusesti i Horgesti, cu hotarele lor vechi.
1442 (6950) m a i 26, Blrla d. Stefan voievod daruieste m-rii Zograf un obroc
anual.
1442 (6950) au gust 1, Vaslu i. Ilie si Stefan voievozi Intaresc lui Marco si
surorii sale, Stana, fiii lui flia Bonta, precum i nepotului lor, Micul, satele Bontesti, pe
Stebnic, i unde sint Bontestii de Jos, cu loe de moara pe Birlad, cu hotarele lor vechi (pl. LII).
1442 (6950) septembrie 21. Stefan voievod daruieste m-rii Moldovita un
obroc anual de doua care de peste, pe care le scuteste de once vaina.
1443 (6951). Stefan voievod daruieste lui Brat satul Meregi, pe Somuz.
1443 (6951) mar tie 6, Neam t. Stefan voievod intareste lui Mihul pisar
satul Saseni, pe Cotovtea, cumparat de la Ion Boldor cu 50 de zloti, i li daruieste satul unde a
fost Iuga Negru, sub Botne, i prisaca lui Vrabie, ling Saseni, toate cu hotarele lor vechi, precum
si dreptul de a-si face mori pe Cotovtea, cite va avea nevoie (pl. LIII).
1443 (6951) aprilie 16, S u c e a v a. Stefan voievod daruieste lui TImpa
fiilor sai, Miclaus, Giurgiu, Iancul, Mihau i Marusca, satele Rusesti, sub Crida, si Sclipotesti,
pe Siret, cu hotarele lor vechi.
1443 (6951) m a i 1. Stefan voievod claruieste m-rii Pobrata patru Ealase de tigani
(pl. LIV).
1443 (6951) m a i 4, Suc ea v a. Stefan voievod intareste lui Minn] pisar junia-
tate din Eatul Balanesti, pe Tutova, cumparata de la Andreico si de la Luca, fiii lui Ilia, cu 30
de zloti pltiti In vite, i li claruieste jumatate din satul Coposesti, pe Somuz, ambele cu hotarele
lor vechi ; de asemenea, daruieste lui Duma aprod, fratele lui Mihul, un sat pe Sana, care a fost
mai inainte In stapinirea lui Vlad Matus, cu hotarul lui vechi.
1443 (6951) ni a i 7, Su ceav a. Stefan voievod Intareste Manastirii din Poland
noud tatari cu sdlasele lor.
1443 (6951) m a i 18, Su c ea v a. Stefan voievod Intreste lui Stefan Brebu
satul unde este casa lui, pe Iadrici, cu hotarul vechi (pl. LV).
1443 (6951) m a i 22, Bu c e a c i. Ilie voievod acorda panului Didrih Buceatki,
staroste al Podoliei, pina ce-i va achita suma de 500 de zloti tataresti pe care o Imprumutase
de la el, dreptul de stapinire asupra domeniului domnesc de la Volhovet, interzicind in acelasi
timp tuturor dregatorilor i slugilor sale sa se atinga de veniturile ce vor fi realizate aici In folosul
beneficiarului.
1443 (6951) m a i 27, Su ceav a. Stefan voievod Intareste lui Ghereiu satul
Nena, pe Studinet, satele unde a fost Colun si unde a fost Clopot, Balacesti, mai jos de lazar,
unde a fost Stefan Raspop, la Vatice, unde a fost Cergasa, la Chegheci, i unde a fost Badea
Bratisanul, cu loe de moara i seliste, pe Prut, precum i fintina Prozioane, mai jos de Bala-
cesti, si o MAMA deasupra Cociubii, pentru a-si Intemeia cloud sate pe locurile depinzind de
acestea, toate cu hotarele lor vechi.
1443 (6951) m a i 28, Suceav a. Stefan voievod Intareste lui Tador Vladescul
si surorii sale, Lola, satul Vladesti, pe Siret, cu hotarul lui vechi (pl. LVI).
1443 (6951) m a i 30, Sue e a v a. Stefan voievod daruieste lui Mihul pisar
fratelui sau, Tador gramatic, selitile unde a lost Gana Berbece, unde a fost Eremia, unde a
lost Berchi i unde a fost Hodor Burciuc, precum i moara care a fost a lui Stefan Ztigraf, pe
Miletin, cu hotarul lor vechi.
1443 (6951) m a i 31, Suce a v a. Stefan voievod daruieste lui Giurgiu Dragu-
sanul i fratelui sau, Alexa, satul Dragusani, cu loe pentru a-si Intemeia alt sat, pe Stavnic, cu
hotarul lui vechi, precum i locul de prisaca unde a fost T la Glodeni.
<1443> iuni e, S uc eav a. Stefan voievod daruieste lui PAtra i lui Cazar
de la Iezerul Alb satul Duminti, pe Solonet, cu hotarul lui vechi, i Intareste lui Dumca, Iurii
Mindre, fiii lui Patras, dreptul de a-si face moara pe Solonet, In partea lui Cazar, Impreuna
cu Coste, caruia Cozar i-a dat partea sa din Duminti cu aceasta conditie.

3 Documente c. 1232 XXXIII


www.dacoromanica.ro
1443 (6951) iunie 8, Suceav a. Stefan voievod intareste lui Ilias Sanga
satele Vasiesti, pe Urmenis, Bosesti i jumatate din Badesti, pe Tazlau, precum si poiana
Borila, pe Trotus, cu hotarele lor vechi (pl. LVII).
1443 (6951) iunie 20. Stefan voievod intareste lui Vlasin Cretescul selistea unde
a fost casa tatalui sau, Stan Cretul, pe Casin, cu patru poieni pentru a-si intemeia sate, precum
si selistea lui Delea Albul, in Vrancea, ambele cu hotarele lor vechi.
1443 (6951) august 3, Suceav a. Stefan voievod Intareste lui Stan din
.;:cov satul Jicovul de Sus, pe Suceava, cu hotarul lui vechi.
1443 (6951) august 24, Suceav a. Stefan voievod intareste lui Moka si
fratelui sat', Tador, satele Pojeresti i Petrilesti, pe Rebricea, unde au fost juzi Stoian i Giurgiu
Blidaru, unde a fost Stoian Folea, satul lui popa Micu, selistea lui Marcu i selistea lui Nicoara,
pe Rebricioara, satul unde a fost Andrei vataman, la Tecuci, toate cu hotarele lor vechi, locuri
pustii pe Botna si pe Tutova, pentru intemeia sate, cu hotarele de care acestea vor avea
nevoie, precum si mai multe sdlase de tigani.
1443 (6951) august 25, Tirgul de Jo s. Stefan voievod intareste caluga-
rului Saya o vie mai SUS de cetatea Neamt, cu tease, cumparata de la Andrica de la Neamt,
pentru a-si face acolo o chilie, i li daruieste china lui Alacarie, cu gradina, mai jos de m-rea
Neamt, scutindu-1 de desetina i hotarind totodata sa nu fie sub ascultarea niel unui alt calugar
sau egumen i sa transmita cui va don i dreptul de mostenire (pl. LVIII).
1443 (6951) noiembrie 29, Suceav a. Stefan voievod intareste m-rii
Moldovita satele Moldovita, SAsciori, cu moat* Vaculinti, ling Brainti, i selistea lui Zirna, cu
hotarele lor vachi, precum i venitul vamii de la Moldovita, jumatate din venitul a cinci mori
din Baia si o pita de batut sumani (pl. LIX).
20. 1443 (6951) noiembrie 29, Su c eav a. Stefan voievod intareste m-rii
Pobrata satele Neagomiresti, Iurcesti si Bodesti, cu moara, pe Pobrata, Grabauti, Ciulinesti si
Beresti, pe Prut, Ripcinti, cu moat* Cereucani, Radauti, unde este Sandru, unde este Balan si
prisaca Visoca, la Botne, i unde este Mihailo, cu moara, pe Bahlui, toate cu hotarele lor vechi.
1444 (6952) a pr ilie 11, Suceav a. Stefan voievod scuteste satul Averesti
al bisericii mitropolitane Sf. Gheorghe din Suceava de toate darile i slujbele.
1444 (6952) aprilie 18, Suceav a. Stefan voievod scuteste satul de la
Podul de Plata al bisericii mitropolitane Sf. Gheorghe din Suceava de toate (Wile i slujbele.
248. 1444 (6952) aprilie 26, Ti t. gul de Jo s. Petru voievod, mostenitor al
tronului, daruieste m-rii Pobrata patru salase de tigani (pl. LX).
247. 1444 (6952) m a i 4. Stefan voievod intareste preotului loan satul Bogdanesti
unde a sezut Gavril vatamanul, i unde a sezut Stefan Foale precum i ambele
parti din selistea Serbanesti, toate pe Crasnaleuca, cu hotarele lor vechi.
28. - 1444 (6952) iunie 18. Stefan voievod Inta'reste preotului Toader din Birlad
moara fratelui sau, preotul Draghie, pe Smila, un loe pustiu pe valea Smilei, de la moara pina la
varsare, pentru intemeia un sat, cu hotarele de care acesta va avea nevoie, precum i locul
unde a fost manastirea fratelui sau, pe Lahova.
219. 1444 (6952) august 1, Suceav a. Stefan voievod intareste m-rii de la Horod-
nic satul Balasinauti, scutindu-1 de toate (Wile si slujbele domnesti i daruind venitul acestui
sat precum i dreptul de judecata mandstirii.
1444 (6952) sept embrie 1. Stefan voievod intareste lui Mic Crai satele
Budesti i Craesti, pe Piriul Negru, Malesti si Glodeni, pe Pirlul Alb, daruindu-i totodata satul
Obirsia si jumatate din satul Hlapesti, pe Pirlul Alb, precum i Bahna, pe Pirlul Negru, toate
cu hotarele lor vechi.
1445 (6953) f ebruarie 18. Stefan voievod intareste m-rii Homor satele Vorni-
ceni, sub Dutnbrava Malta, Antilesti i Pirtesti, daruite de Lazor si de fratele sat', Stanciul.
1445 (6953) f ebruarie 18, Suceav a. Stefan voievod daruieste lui Mihail
logofat satul Ciumalesti, amindoua cuturile, cu moara i cu yam de trecere, pe Siret, i satele
lui Stefan Zugraf de pe Miletin: unde este Hodor Burcic, unde a fost Berchis si unde a fost
Eremia, precum i selistea lui Iuga Paturnicherul i moara lui Stefan Zugraf, toate cu hotarele
lor vechi (pl. LXI).
1445 (6953) f ebruarie 20. Stefan voievod daruieste m-rii Moldovita jurnatate
din doua iezere de la Covur i venitul vamii Covurului, precum i dreptul de a lua junatate
din venitul celor ce vor pescui in aceste iezere.
1445 (6953) aprilie 5, Suceav a. Stefan voievod intareste lui Mihail logo-
fat si fratelui sau, Toader, selistea Stanigesti, linga Baia, cumparata de el de la Coste al lui
Androinic pentru 50 de zloti si un cal, cu hotarele vechi; de asemenea, daruieste lui Mihail logofat
fratelui sat', Duma postelnic, satele Birzetea i unde a fost Ciunca Giurgiu, manastirea lui
Ciunca Stan si locul pustiu unde a fost selistea Gavrilauti, pentru a-si intemeia un sat, cu hotarele
vechi.
1445 (6953) iulie 15, Suceav a. Stefan voievod daruieste lui Oancea logofat
satele Procopeni, pe Raut, unde este Calugarita si unde este Oanta, peste Prut, Bezhaci, linga

XXXIV
www.dacoromanica.ro
$omuz, Satu Mare, pe Suceava, i jumdtate din satul unde este Paco vdtAman, pe Voinova,
toate Cu hotarele lor vechi, precum i trei sAlase de tigani.
1445 (6953) august 8, Suceav a. $tefan voievod ddruieste lui Gland Ureacli
satele unde a fost Stan HArtAgan, unde a fost casa lui Radul, Andrias, si la rediul lui Andrias
CAliman, cu hotarele lor vechi.
1445 (6953) august 11, Suceav a. Stefan voievod ddruieste lui Toader
Gdnescul satele unde a fost popa Oand. si unde a Intemeiat Oand, pe Ialan, prccum i satul unde
este Vlad i li intdreste satul Grumdzesti, cumpArat de la Stan posadnic cu 60 de zloti, toate
Cu hotarele lor vechi.
1445 (6953) septembrie 27, Tlrgul de Jo s. $tefan voievod scuteste
de varnd cloud care ale m-rii Homor, care vor aduce peste de la Dundre.
1445 (6953) septembrie 30, Tirgul de Jo s. $tefan voievod ddruieste
mitropoiitului Ca/ist al Romanului robul War Paco, hotdrind totodaid a, dacd acesta va fi
eliberat, sd trdiased dupd legea romAneascd" (pl. LXII).
1446 (6954) ianuarie 25, Suceav a. Stefan voicvod ddruieste lui Mihail
logofdt satul VInAtori, pe Bistrita, isase sdiase de tigani, Intrindu-i totodatd satul Gavrilduti,
lingd Sneatin, ambele sate cu hotarele lor vechi.
1446 (6954) ianuarie 26, Suceav a. $tefan voievod Intdreste lui Ostapcu
Ogorilcu satul Bugaicicouti, pe Rdut, cu hotarul lui vechi.
1446 (6954) f ebruarie 19, Su ceav a. $tefan voievod ddruieste m-rii
Neamt un obroc anual de cloud mdji de peste, iar sosia sa de trei cintare de icre negre, de la
Chilia, scutind totodatd carele ce le vor transporta de once varnd.
1446 (6954) f ebruarie 21. $tefan voievod IntAreste lui Pipou fratelui
Coste al lui Biro, satul Birdesti, pe Bistrita, cumpArat de la Mihil Moimescul cu 60 de galbeni.
1446 (6954) f ebruarie 22, Suceav a. $tefan voievod Intdreste MAndstirii
din Poiand satul Repciciani, cu pricuturile: unde este vdtdman David, RAdduti, Balan, Ruso-
neag i Dobrocin, ardtindu-li-se hotarul stabilit de Mindzul, Petrisor, .Micotici precum
cloud mori pe Telita si prisaca Visoca.
1446 (6954) mar t ie 5, Suceav a. $tefan voievod Intdreste lui Dragomir
Otel satul Boziani, pe Albinea, cu hotarul lui vechi, cumpArat de la veril sdi, Stanciul Cormohuz
si Negrita, fiii lui Ilias, cu 190 de zloti tAtdresti.
1446 (6954) martie 11, Satul lui David. Stefan voievod Intdreste
m-rii Neamt satele unde este Samoil vdtdman, pe Bistrita, Dvorinesti, Timisesti, CrIstienesti
si BAlosesti, unde a fost Barba GearnIrd, pe Topolita, Basoteni i Fintirele, Dragomiresti, pe
Somuz, si Telibecinii, pe Siret, scutindu-le de toate dArile i slujbele domnesti i clAruind veniturile
acestor sate precum i dreptul de judecatd mAndstirii.
1446 (6954) iunie 6, Vaslu i. $tefan voievod dispune ca mAndstirea de cAlu-
gdrite de la Boiste, unde a fost chilia vIddicdi Iosif, precum si preotii din satele mAndstiresti:
Telebecinti, Basoteni, Dvorinesti, Balosesti, Gura CracAului 5i Trestiana de la Balomiresti, sil
fie sub ascultarea m-rii Neamt.
1446 (6954) iunie 20, Su ceav a. Stefan voievod Intdreste lui Petru Vlasi-
nescul satul Vlasinesti, cu hotarul lui vechi, cumpdrat de la Oand fost paharnic, cu 50 de zloti
tadresti.
1446 (6954) iulie 20, Suceav a. $tefan voievod Intdreste m-rii Neamt
satele Dvorenesti, pe Moldova, arAtIndu-i-se hotarul stabilit de Negrea, si FIntirele, pe Pobrata,
cu hotarul lui vechi, ambele ddruite mAndstirii de CrIstea.
1446 (6954) de cembrie 18, Suceav a. Stefan voievod ddruieste lui Baicu
si lui Sima satul unde este casa lor, pe Iezer, cu hotarul lui vechi (pl. LXIII).
1447 (6955) ianuarie 14, Suceav a. $tefan voievod ddruieste lui $andru
spdtar satele Coleseuti, Ricini, Dubovaia, Neporotova, Visneuti, Ojogov i unde este moara
de la gura CoblIcinei, cu hotarele lor vechi.
1447 (6955) f ebruarie 11, Suceav a. $tefan voievod Intdreste m-rii
Moldovita venitul vdmii de la gura Moldovitei, impreund cu satul unde a fost jude CrIstea, cu
hotarul lui vechi, iezerul Gemenele, pe Prut, si prisaca lui Brumar, eu poiana, la Chigheci; de
asemenea, Ii ddruieste jumdtate din venitul vdmii de la Vadul CAlugAresc partea sotiei sale
si un obroc anual de zece buti de vin.
1447 (6955) august 22, Suceav a. Petru voievod Intdreste m-rii Neamt.
stdpInirea peste 17 sate si cloud iezere, scutindu-le de toate ddrile i slujbele domnesti, In gall
de obligatia de a trimite oameni la oaste cfnd 1nsui domnul o va conduce, si hotdrind ca
toate veniturile de la ele ca si dreptul de judecatd sd apartind mAndstirii (pl. LXIV).
1448 (6956) f ebruarie 18, Suceav a. Roman voievod ddruieste lui Petrea,
fiul lui Toma, satul Storojinet, pe Siret, cu hotarul lui vechi, precum i poiana Strbului de ling4
sat (pl. LXV).
1448 (6956) f ebruarie 23, Colomee a. Roman voievod, cu Incuviintarea
tatdlui sdu, Die voievod, a mamei sale, doamna Marena, si a sfatului domnesc, IntAreste Jul
Didrih Buceaschi, starostele Podoliei si al Camenitei, pentru sprijinul acordat tatAlui sdu si lui

www.dacoromanica.ro
personal, satele Vasildu, pe Nistru, satul lui Boris, Cuciurdu, IurcAuti, VerbAuti i satul lui Lento-
vici, cu hotarele lor vechi; de asemenea, beneficiarul primeste dreptul de a-si lua singur de la
negustorii moldoveni valoarea acestei danii In caz de nerespectare a ei (pl. LXVI).
276. 1448 (6956) <d up A f ebruarie 23 o ct o mbr i e>. Petru voievod Intd-
reste m-rii Moldovita o casA din Suceava, ddruitd de CAmirzan i sotia sa, Stana, cu conditia ca
ei sd poatd rdmine In aceastA casd pina la moarte, In schimbul unei camene anuale de ceard.
277.-1448 (6956) aprilie 5, MAndstirea din Poiand. Petruvoievod
intdreste MAndstirii din Poiand satele Ciulinesti, Beresteni i Rosca de lIngd HIrldu, scutindu-le
de toate ddrile i slujbele domnesti i hotdrind ca once venituri ale acestor sate ca i dreptul
de judecatd sA apartind mAndstirii (pl. LXVII).
278. 1448 (6956) a pr ilie 5, M Andst ir ea Pobrat a. Petru voievod Intdreste
m-rii Pobrata satele RIpciciani, RAdAuti, DobrAcinesti, Balanesti i Davidluti, precum si prisAcile
de la RusnAdzesti i Visoca, scutindu-le de toate ddrile i slujbele domnesti si hotdrInd ca once
venituri ale acestor sate, ca si dreptul de judecatd sd apartind mAndstirii (pl. LXVIII).
1448 (6956) a pr i lie 23, Suc ea v a. Petru voievod ddruieste lui Mihail
logofdt locul unde au fost morile domnesti de la Baia, cu hotarul lui vechi i cu oamenii dependenti
de el, pentru a-si 1ntemeia mori noi sau steze, dirste si pive (pl. LXIX).
1448 (6956) iulie 15, Suceav a. Petru voievod Intdreste lui Cernat Ploscar
fratelui sAu, $teful, 15 sate, 12 selisti, doud mAndstiri, doud prisdcai, doud fintini, un iezer.
trei girle, trei locuri pustii pentru a-si 1ntemeia sate noi, toate ca hotarele lor vechi, precum
jumAtate din morile domnesti de la Covurlui, pe Prut, impreund cu jumdtate din toate veni-
turile domeniului domnesc de acolo.
1448 (6956) iulie 15, S tic ea v a. Petru voievod ddruieste lui Rosca si fra-
telui sdu, Cojea, satele: CAlimAnesti, sub Dumbravd, Brosteni, alt CAlimdnesti, Bogesti, Muncelul,
MAciucd i unde a fost CAliman, pe Tutova, Micsinesti, pe Ialan, selisti/e: a lui Stan si a lui Brdtan,
pe Tutova, selistea de lingd Ivul, selistea unde a fost Cdliman, prisaca lui Micsin, toate cu hota-
rele lor vechi, precum i doud locuri pustii cu hotarele de care acestea vor avea nevoie (pl. LXX).
1448 (6956) iulie 27, S u c e a v a. Petra voievod intdreste lui Ion Porcu 24 de
sate si o seliste, cu hotarele lor vechi, o casd din Tirgul de Jos si mai multi robi tigani.
1448 (6956) septembrie 3, Suc ea v a. Petru voievod Intdreste m-rii
Neamt patru salase de tigani.
1448 (6956) s e p t embrie 3, Su cea v a. Petru voievod ddruieste lui Tilea
fratelui sdu, Iuga, jumiltate din satul Ungureni, la Nevira, satele Sperlesti, Porcesti si Nega-
sesti, pe Turlui, BAsoteni, pe TazIdu, Tisesti, pe Trotus, si Budesti precum i selistea lui Petrild,
toate hotarele Ion vechi.
1448 (6956) sep te mbr i e 15, S uc ea v a. Petra voievod ddruieste lui Marco
satul Pancesti, la obirsia Blrladului, prisaca lui Fertea si un loe de moard, pe Racova, In hotarul
tfrgului Vasiui, cu hotarele lor vechi (pl. LXX/).
1448 (6956) sept embrie 22, S u c ea v a. Petra voievod Intdreste lui Mihail
logofdt i fratilor sdi, Duma si Tador, satele ande a fost Drdgus Teame i ande a fost Teames
Petra, pe Studinet, In arma unei judecdti cu Stan Poiand, punind zavescd 60 de ruble de argint
topit celor ce vor incAlca hotArlrea domneascd.
237. 1448 (6956) sept e mb rie 22, S uc ea v a. Petru voievod ddruieste m-rii
Moldovita jumAtate din lacul Cuhului, de lingd Dundre, dispunind ca jumdtate din veniturile
obtinute de pe arma pescuitului si a vdmuirii pestelui incdrcat aici sd revind cAlugdrilor.
288.-1448 (6956) octombrie 5, Mdndstirea din Poiand. Petruvoievod
ddruieste Mdndstirii din Poiand un obroc anual de sase buti de vin precum si camAna de ceard
ce se stringe de la circiumile din Tlrgul Frumos.
<1448 <6956>, ina int e de o ct o mbrie 10>. Boierul Cristea ddruieste
m-rii Neamt satul Cirniceni, ardtindu-i hotarul (pl. LXXII).
1448 (6956) oc t o mbr ie 10, S u c ea v a. Petru voievod Intdreste m-rii
Neamt satul Cirniceni, mii i33 th Pobrata, ddruit de Cristea (pl. LXXII).

DOCUMENTE FALSE

I. 1374 (6882) iuni e 3, Birla d. Iurg Coriatovici voievod ddruieste lui Iacsa
Litavor, loctiitor de la Cetatea Alba, satul ZubrAuti, pentru vitejia sa In lupta cu tdtarii de la
satul Viddiciu, pe Nistru.
11. 1399 (6907). ruga voievod intdreste lui Ion Cormeleu i fratelui sdu, Trofin, satele
Brdtila de Sus si BrAtila de Jos, pe Tazldu, ardtindu-li-se hotarul.
DI. 1400 (6908) f ebr u a r i e 11. Alexandru cel Bun voievod ddruieste lui Dan vames
locurile de sate $urinesti, Minjesti, Toderesti, $erbotesti, Ldtcani si Iacobesti, toate 1ntr-un hotar
ale cdrui limite MITA ardtate.

www.dacoromanica.ro
1410 (6918) f ebruarie 15, Su ceav a. Alexandru cel Bun voievod dAruieste
m-rii Moldovita muntii Suhardul Mare si Suhardul Mic, arAtindu-li-se hotarul.
1411 (6919) a prilie 14, Suceav a. Alexandru cel Bun voievod dAruieste
m-rii Moldovita vama de la Moldovita, impreunA cu satul, cAruia i se aratA hotarul (pl. LXXIII).
1428 (6936) iulie 11, MAn A st ire a /3 istrit a. Alexandru cel Bun voievod
pune sub ascultarea m-rii Bistrita 50 de biserici din tinutul Suceava (pl. LXXIV).
1428 (6936) decembrie 28, Suceaya. Alexandru cel Bun voievod dAru-
ieste lui Dad si nepotului sAu, Solomon, satul Dddesti, pe Sirca, cu hotarul vechi (pl. LXXV).
1437 (6945) martie 12, Su cea v a. Ilie voievod dAruieste m-rii Neamt
un loe din hotarul cetAtii Neamt, impreunA cu muntele Neamtul, arAtindu-i-se hotarul.
1442 (6950) decembrie 16, Suceav a. Ilie si Stefan voievozi intitresc
m-ni Bistrita satul LucAcesti, pe TazlAul SArat, dAruit de OanA Porcul.
1447 (6955) septembrie 15, Tirgul de Jo s. Bogdan voievod dAruie;te
m-rii Neamt un loc din hotarul cetAtii Neamt, impreunA cu muntele Neamtul, ardtindu-i-se
hotarul.

www.dacoromanica.ro
RESUMES DES DOCUMENTS

Mots introduits: pisar v. dicte


aprod = fils de boyard remplissant des ser- pircalab = commandant d'une forteresse
vices usuels A la cour princire, parmi posada = lieu fortifi et point de douane
lesquels la fonction de page posadnic = boyard charg de l'administration
camana = impeot en cire des posade
ceasnic v. paharnic postelnic = chambelan de la cour
cintare = mesures de poids pridvor = galerie extrieure formant un balcon
cliucinic = sommelier A la cour princire ou une terasse
cneaz = chef de la communaut villageoise seliste .--- emplacement d'un village aban-
coloade = mesures pour les grains donne
diac = scribe sladnita = installation pour prparer la bire
gloaba = amende pour les infractions graves sptar = porte-pe du prince
globnic boyard qui percevait la gloabd staroste = chef administratif d'un district
gramatic = v. diac
Jude = v. cneaz stolnic -= dignitaire charg du service de la
judecie part de village subordonne au Jude table princire
jupan = seigneur apparent A la famille prin- vataman = v. enea:
cire vornic = chef administratif du district oil
obroc = donation en nature ou en numraire sigeait une cour princire
renouvelable priodiquement vornic de gloata = dignitaire subordonn au
ocol circonscription vornic
paharnic = chanson du prince viteaz sorte de chevalier
paharnicel = dignitaire subordonn au pahar- zavesca = taxe payee par celui qui contestait
nic. une decision judiciaire

ler mai 1384, Horlaceni. Le volevode Petru fait don l'glise Saint-Jean-
Baptiste du bourg de Siret, batie aux frais de sa mere, Margareta, du revenu de la douane de
ce bourg, l'intention des moines precheurs.
30 mars 1392 (6900), Roman. Le voievode Roman, avec ses fils, Alexandre
et Bogdan, fait don A Ionas uiteazul des villages de Ciorsaceuti, de Vladimirauti et de Bucurauti,
sillies sur la rivire de Siret, tous dans le meme ocol dont on indique les confins (pl. I).
13(92, probable aprs les 30 mars 31 dcembre> (6(900)>,
R oma n. Le voYvode Roman fait une donation.
18 novembre 1393 (6901), Suceav a. Le voivode Roman, avec ses fils,
Alexandre et Bogdan, fait don A Todor et A ses freres, Dumitru, Petru, Mihail et Giurgiu, iils
de Dragomir Albu, d'un village situ sur la Suceava, dont on indique les confins.
18 a vr i1 1397 (6905). Le voievode Stefan fait don a Coscu et A son frre, Toader,
du village de Rugasesti, situ sur le Siret ; on en indique les confins.
2 j u ill et 1398 (6906). Le voievode Stefan et son s frre i Alexandru font don
au monastere de Pobrata du village de Boffin et d'un autre o en amont de celui-ci *, situs
sur le ruisseau de Pobrata; on indique leurs confins, ta.blis par Birla Hirlaoanul, Coman, Cuntu
et Sandru.
(A prs le 2 juill et 1398 avant le 23 a vr il 1400). Le vofvode Iuga
fait don A Sarban Hindau des villages de Solomonesti, situ sur la Topolita, de Munteni et de
Pintecesti, situs sur le Cracau, avec leurs anciens confins.

www.dacoromanica.ro
- <Aprs le 2 juillet 1398- avant le 28 novembre 1399).Levoi-
vode Iuga fait don A Braia d'un terrain situ sur le Strahotin, dont on indique les confins.
- 28 novembre 1399 (6908). Le voivode Iuga, avec ses frres *, Alexandru
et Bogdan, fait don A Tiban d'un village situ sur le GirbovAt et d'un autre situ sur le Birlad,
l'embouchure du ruisseau de Crasna ; on indique leurs confins (pl. II).
- 29 juin 1400 (6908). Le volvode Alexandre le Bon, avec son frre, jupan Bogdan,
fait don A Stroe et Ion du village de Girtanul, situ sur le TazlAu ; il fait aussi don, seulement
Stroe, du village de Poiana, situ sur la mme rivire ; on indique les confins de deux villages
(pl. III).
-4 aot 1400 (6908). Le volvode Alexandre le Bon, avec son frre, jupan Bogdan,
fait don A Nicula et A ses frres, Mihail et Toader, d'un village de Berea ; on indique ses
confins.
- ler sept emb re 1400 (6908). Le voivode Alexandre le Bon, avec son frre,
jupan Bogdan, fait don Mogo' d'un village situ sur le Vilna ; on indique ses confins.
- 28 juin 1401 (6909). Le voIvode Alexandre le Bon, avec son frre, jupan
Bogdan, fait don A un boyard d'un village situ Strungd; on indique ses confins (pl. IV).
- 30 juillet 1401 (6909), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon, avec son
frre, jupan Bogdan, reconnalt la fondation d'un vch armnien dans la Moldavie, avec
le sige Suceava, subordonnant toutes les glises armniennes du pays A l'vque Ohanes et
mettant les Armniens sous la juridiction de celui-ci (pl. V).
- <1402-1407). Le voYvode Alexandre le Bon fait don A la Mtropolie de Suceava
du terrain appel Poiana VlAdicAi, situ en bas du bourg de Iasi, A la mmoire du fait que dans
cet endroit le voYvode, les boyards et le peuple sont alls au devant des reliques de Saint Jean
le Nouveau.
- 31 octobre 1402 (6910). Le volvode Alexandre le Bon fait don au monastre
de Moldavita de deux moulins, d'une moiti de sladnijd et de quatre campements tartares,
tous du bourg de Baia.
-7 j a nvier 1403 (6911), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don
A vch de Moldavie des villages d'AverAuti, situ sur la Suceava, et de Hreatca, situ
prs du bourg de Suceava, avec leurs anciens confins.
- ler a o 0 t 1403 (6911), Su c eav a. Le voYvode Alexandre le Bon fait don
Balit Mudricica de la valle du ruisseau de Crasna, h Cobila, avec les villages de Comdniuti
et de CrAmetonesti, en indignant ses confins, ainsi que d'un village A Slava, situ sur le Mun-
tecel.
- 20 juillet 1404 (6912). Le voivode Alexandre le Bon, avec son frre, Bogdan,
fait don au monastre de Pobrata du village de Bodinti et d'un autre a en haut de celui-ci a,
situs sur le ruisseau de Pobrata; on indique /eurs confins tablis par Birla de Htrlu, Coman
et Cont.u.
- ler m a i 1406 (6914). Le voYvode Alexandre le Bon fait don A Vlad Dolhici
du village oil se trouve sa maison *, situ sur la Crasna, et du terrain inhabit appel Fintina
Veprova, situ au-delA du Prut, en haut de SArata.
-7 janvier 1407 (6915). Iosif, le mtropolitain de Moldavie, de connivence avec
le prince, Alexandre le Bon, dcide d'unifier les monastres de Neamt et de Bistrita sous la mme
direction, en nommant comme prieur le prtre Domentian (pl. VI).
-8 mars 1407 (6915), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon, avec son
frre, jupan Bogdan, fait don it Mihail Popa du village de Scorteuti, situ sur le Pirlul Negru,
et du village de Pancauti, situ en haut de CAlugArii din DumbravA, avec leurs anciens confins.
- 16 septembre 1408 (6916), Suceav a. Le voYvode Alexandre le Bon
fait don A l'glise de Sainte-Parascve du bourg de Roman ote tait enterre sa mre, la prin-
cesse Anastasia, du village de LeucusAutii lui Brdtianu, avec un moulin, et du village A a t
Bratul to, situ au-deli de Moldova, ainsi que d'un gu sur la Moldova, en aval du bourg de Roman
pl. VII).
- 28 j a nvier 1409 (6917), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon confirme
Giurgiu Ungureanul le droit de proprit sur les villages de Ungureni et de Suhodol. On indique
les confins du premier et on montre que le second possde une vigne. Il lui confirme aussi le
droit de proprit sur les villages de Porcesti, de Sperlesti, de Negrilesti et de NeagAsesti,
celui oil se trouve Coman a, Turlui, avec leurs anciens confins.
- 18 a vril 1409 (6917), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait don au
Monastre de Poiana Siretului les tangs de l'embouchure de omeiz et d'un terrain pour
planter de la vigne (pl. VIII).
- 7 novembre 1409 (6917), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait
don au monastre de Neamt du lac de Luciul, situ prs du Prut.
- 18 novembre 1409 (6917), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait
don au monastre de Moldovita de la douane de Moldovita.

XXXIX
www.dacoromanica.ro
15 mars 1410 (6918), Sueeav a. Le volfvode Alexandre le Bon fait don au
stolnic Domoncus et ses frres, Blaj et Iacobu, fils de Ghelebi Miclous, des villages de Staniso-
resti, de Laslduti, de Grozasti et de Stoenestii de Vlicic, situs sur le Casen et sur l'Oituz, avec
leurs anciens confins.
6 janvier 1411 (6919), Suc eav a. Le voievode Alexandre le Bon fait don
au monastere de Bistrita des villages de Mitiucauti et de Brasauti, avec leurs anciens confins,
ainsi que d'un obroc annuel de 10 tonneaux du vin, 10 coloade de bl, 9 mesures de drap de Boh-
mie, et au prieur, d'une mesure et demie de drap cendr; il decide aussi que le monastre de
Bohotin soit subordonn au monastere de Bistrita.
22 sept embre 1411 (6919), S uc eav a. Le voivode Alexandre le Bon
fait don A Soldan Petru, sa femme, fille de Giulea, et A son frere, Miclous, du village de Tamil.-
tasauti, situ sur le $omuz, moins cinq habitations tartares, qui sont offerts en don au Mona-
stre de Poiana; il fait aussi don, seulement Soldan et A sa femme, du village de Movila Gau-
noasa. Les deux villages avaient leurs anciens confins.
22 septembre 1411 (6919), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait
don au Monastere de Poiana de cinq habitations tartares du village de Tamirtasauti, situ sur
le Somuz, avec le consentement de Soldan Petru, qui a reu le mme jour ce village en don.
19 f vrier 1412 (6920), Suceav a. Le volevode Alexandre le Bon fait
don au diac Roman et A son frere, Tudor, fils de Stanislav de Neamt, des villages de Dolesti
et de Leontinesti, sands sur le Tazlaul Sarat ; on indique leurs confins (pl. IX).
3 a vril 1412 (6920). Le voYvode Alexandre le Bon fait don A Coman, fils de
Galis, d'un terrain inhabit, prs de Baeu, pour fonder un village ; on indique ses confins ta.blis
par Giurge de Fratauti et par Tobuciu.
5 avril 1412 (6920), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don A
Giurca Dragotescul des villages de Volodduti et de Cernauca de Sus, en face du village de Topo-
rauti, avec leurs anciens confins.
6 juillet 1413 (6921), Suceav a. Le voievode Alexandre le Bon donne en
possession viagre sa belle-mre, Anastasia, le village de Cotmanul Mare avec tous les hameaux
qui dependent de celui-ci: Suhoverhul, Hlivesti et Davidauti, y compris tous les terrains qui en
dependent, jusqu'au village de Valeva et A la fora de Dumbrava. Aprs la mort de celle-ci,
ces villages et ces terrains doivent passer en pr)prit de l'v,leh de Radauti.
2 aot 1414 (6922), Suceav a. Le volevode Alexandre le Bon fait don A
*andru et A sa femme, Marta, du village de Muntenii Scutasi, avec ses anciens confins.
2 a o t 1414 (6922), Suceav a. Le voIevode Alexandre le Bon fait don A
Toader Pitic et A son frre, Dragul, du village o o a t Veri Stanislav *, situ Cobila,
du village e o ont t cneji Lie et Tiganestii s, situ l'embouchure de Jeravdt, et du village
oa sont cneji Tama et Ivan s, situ sur le Birlad, avec leurs anciens confins (pl. X).
20 dcembre 1414 (6922), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait
don A Craciun Belcescul du village oil se trouve sa maison * et du village de Negoiesti, tous
les deux situs sur le Piriul Alb. On indique les confins du dernier.
(Aprs 20 dcembre 1414 avant 8 a vr il 1419). Le volvode Alexandre
le Bon fait don aux paintres Nichita et Dobre, pour peindre une glise de Tirgul de Jos et autre
glise, au choix du prince, ainsi qu'une maison ou un pridvor, des villages de Crainicesti et
de Leucusesti, situs sur la Draslivita; on indique les confins tablis par Dragomir Dolh
(pl. XI).
13 avril 1415 (6923), Suceav a. Le voIevode Alexandre le Bon fait don au
monastere de Homor, du vornic Ion, du village e o on t t Tatomir et Pirtea s, situ A la source
de Solonet, et de la seliste de Dianis, avec leurs anciens confins, en tablissant une zavesca de
50 roubles d'argent pour A ceux qui contesteront cette donation (pl. XII).
12 juillet 14(15> (69(23)). Le voYvode Alexandre le Bon fait don au mona-
stre de Bistrita du village d'Opris et de son neveu, Gana, situ sur le Chivejdi, et confirme le
droit de proprit sur le village o o ont t Maxim et Voinea s, fait don au monastre par
le vornic Ion de Suceava, sur le village de Caucelesti, situ sur le Cracau, offert en don par Ion
Jumatate, sur le village de Gidinti, et sur trois villages situs sur la Racova, donation de Negru,
tous avec leurs anciens confins. (pl. XIII).
15 janvier 1418 (6926), B a i a. Le voivode Alexandre le Bon confirme A
Vlad et A Cristea, A la suite d'un procs avec Maicolea, fille de Stoian, avec les fils de celle-ci,
Cozma et Sin, et avec les neveux de celle-ci, Balota et Drago, le droit de proprit sur le village
de Solca, en tablissant une zavesca de 80 de roubles d'argent pur ceux qui contesteront cette
decision. (pl. XIV).
17 mars 1418 (6926), Tit. gul de Jo s. Le voIvode Alexandre le Bon
confirme au monastre de Moldovita le droit de proprit sur les villages de Provorotie et d'Opri-
sinti, avec leurs anciens confins, faits don au monastre par Sin Birlici.

XL
www.dacoromanica.ro
15 m a i <1418). Le volvode Alexandre le Bon confirme Vdscan et A ses
compagnons, Pitic, Ghiocu, Arddu et Bucur, le droit de proprit sur le village de drbesti, situ
Dumbravd, avec ses anciens confins.
8 avril 1419 (6927), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait don it
Dragomir et A Ioands, fils de $tefan de Borild, du village od se trouve leur maison, du village de
Pascani et du village de Dragotesti, situs sur le Nechid, dans le Cimp de Drago, du village de
Provozesti et de la clairire d'Opris, situs sur le Tazldul Sdrat, avec leurs confins tablis par
Sandrisor et par le ceaqnic Ilias.
14 avril 141(9)-1420> (692(7)-692(9)). Le voivode Alexandre le Bon
confirme au monastre de Moldovita le droit de proprit sur le village de Vaculinti et sur la
seligte de Zirnd, avec leurs anciens confins, faits don au monastre par sa femme, Ana, avant
son dcs.
25 a vril 1420 (6928), Suc e a v a. Le volvode Alexandre le Bon fait don au
vornic Oand des villages de Cornesti, de Micldusesti, de Loznova, de Sdareni, de Vorniceni, de
Dumesti, de Tigdnesti, de Lavresti, de Sadova et de Homicesti, situs sur le Bicovdt ; on indique
leurs confins ; de plus, il lui accorde le droit de fonder dans les mmes confins autant de ruchers
il pourra.
13 dcembr e 1421 (6929). Le voivode Alexandre le Bon, avec son fils, le vole-
vode Ilias, et avec le consentement de 51 boyards moldaves donne en usufruit A son ancienne
pouse, Rimgaila, sceur du roi de Pologne et du grand duc de Lituanie, durant sa vie, le bourg
de Siret et le village de Volhovdt, avec tous les villages, hameaux, moulins, tangs et douanes
qui en dpendent, en ajoutant la somme de 600 ducats d'or chaque anne (pl. XV).
14(22> (69<30>)-1401> (69(39)). Le voIvode Alexandre le Bon fait don A Ivascu
Vladicicu et A ses frres, Petrea, Iurascu et Dancul, ainsi qu'A leur neveu, Milea, des villages de
Hodoracinti et de Gvozdduti, situs sur la Vilia.
12 m ar s 1422 (6930), N e a m t. Le voIvode Alexandre le Bon fait don au
monastre de Neamt du village de Budzesti, situ sur la Moldova, avec ses anciens confins, et de
la selite de Nenovici, situe sur la Topolita ; on indique ses confins tablis par Mindricica, le
ceanic Dan et le gramatic Neagoe.
20 a o fi t 1422 (6930). Le volvode Alexandre le Bon fait don au monastre de
Bistrita de la douane du bourg de Birlad.
25 dcembre 1422 (6930). Le volvode Alexandre le Bon fait don A Bogu
et A son pre, Nesteac, du village de Cuciur, avec ses anciens confins (pl. XVI).
12 mars 1423 (6931), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait don
Batin du village It oa se trouve sa maison *, du village oa a t Lupse * et du village
o se trouve le gu de Putna o, tous situs sur le ruisseau de Putna, avec leurs anciens confins
(pl. XV II).
31 mar s 1423 (6931), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don A
Oand Popa et A son frre, Moisd Filosofu, du village de Strbi et du village de Moisd Filosofu,
situs sur la Rebricea, avec leurs anciens confins.
15 a vr il 1423 (6931), Suceav a. Le voIvode Alexandre le Bon confirme au
mIldman Venga le droit de proprit sur un terrain situ prs de la route de Baia, avec les
confins tablis par Lateo et Corlat, la suite du procs avec les fils du boyard Rotimpan (pl.
XVIII)
lb fvrier 1424 (6932), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait don
au prdtre Iuga et A son frre, Nan, du village de Buciumeni, situ prs de Baia ; on indique
ses confins.
<26 a o A t> 1424 (6932). Le voYvode Alexandre le Bon confirme A Stanciul David
le droit de proprit sur le village de Badeuti, situ sur le Prut, sur le village de Stanciul, sur le
village de Purcel et sur le village de Mdrina, situs sur la Putna.
4 sept embre <1424 1425)(6...), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon
fait don Ndnbaci Bdrbosul, sa femme, Marena, et aux nices de celle-ci, Anusca et Stana, du
village a o se trouve sa maison st, situ sur le Somuz, avec des confins partiellement modifis.
9 o c t omb re 1424 (6932), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait
don A Toader et A Lie, pour fonder un monastre, d'un terrain situ sur le Tazldu, A la source
de la Frumoasa, avec des confins partiellement tablis par le globnic Giurgiu (pl. XIX).
30 j anvier 1425 (6933), Suceav a. Le voIvode Alexandre le Bon fait don
t.efan Zugraf des villages de Berchisesti, d'Eremiesti, de Popesti et du village o est
Jude Paco s, situs sur le Miletin; on indique leurs confins. En cas de dshrence ces villages
seront hrits par ses frres.
12 m a i 1425 (6933), Su ce a v a. Le voYvode Alexandre le Bon fait don
Stroici des villages de Levosduti, avec tous ses hameaux, et de Nepolocduti, ainsi que des
terrains inhabits de Derenduti et de Rosul, tous avec leurs anciens confins ; de plus, il lui con-
firme le droit de proprit sur les villages de Rayas, situs dans la rgion de Suceava et de Jijia,
ainsi que sur ses serfs tartares.

www.dacoromanica.ro XLI
28 dce in b r e <1425-1426>, S uceav a. Le voivode Alexandre le Bon
confirme Toader et son frre, Petru, fils de tefan Stravici, ainsi qu' leurs oncles, Giurgiu
et Costea, le droit de proprit sur le village oir se trouvent $erba Pausescul et Lazor *,
sur le village oil se trouvent Neagu Barbosu et Dragomir Hasnds * et sur le village de BAltati,
situs CirligAturA, ainsi que sur le village o a t Laico *, sur le village oil se trouvent
Mihul et Panici *, sur le village oir se trouve Stancut * et sur le village oil se trouve Stanciul *,
slimes sur la Nirnova, tous avec leurs anciens confins.
22 m a i 1426 (6934). Le voivode Alexandre le Bon fait don au cliucinic stefan
du village de Dragosinesti, situ sur le Berheci, avec ses anciens confins, et du village de Dragosi-
nesti, situ A la source de Dobrotvor, ainsi que du terrain inhabit de Pojarita avec toutes les
clairires ; on indique les confins des deux derniers ; de plus, il accorde A la femme de $tefan,
Olenca, en cas de dshrence, le droit de possder le terrain inhabit de Pojarita jusqu'A la
mort (pl. XX).
84. 12 aot 1426 (6934), Sueeav a. Le vofvode Alexandre le Bon fait don A
Giurgiu Stingaci, des villages de Popesti, de Fintine/e et de Mihnesti, situs sur le Bahlui, et du
village de Cioltanii de Glod, ainsi que d'une clairire, situs tous CirligAtura, avec leurs
anciens confins.
18 aot 1427 (6935), Suceav a. Le vofvode Alexandre le Bon confirme A
Herman et A son frre, fate, le droit de proprit sur le village de Voitin, avec le terrain oir
est situ leur monastre et avec le terrain de pr avoisinant, avec ses anciens confins.
<S ept embr e> 1427 (6935), Suce a v a. Le voivode Alexandre le Bon fait
don Onicica du village oil se trouve sa maison *, situ CirligAtura, avec le territoire
qui lui sera ncessaire.
14 sept emb re 1427 (6935), Su c e a v a, Le vofvode Alexandre le Bon fait
don au monastre de Neamt des villages de Cristianesti et de Temesesti, situs l'embouchure
du ruisseau de Neamt ; on indique leurs confins.
16 s ep t embr e 1427 (6935), Suceav a. Le vofvode Alexandre le Bon
fait don au prtre Andrei et A ses frres, Filip et Mihul, fils de l'archipretre Simion, du village
de TIrmedecii, situ sur la Cutitna, et de la sell* de Micul, avec leurs anciens confins.
15 o e t obre 1427 (6935), S u ce a v a. Le volvode Alexandre le Bon fait don A
Oancea et A sa femme, Nastea, du village o A t la maison de DobrAcin et de Bratul
Plesescul, situ Carpen!, avec ses anciens confins indiqus de nouveau.
16 fvrier 1428 (6936), Suceav a. Le vofvode Alexandre le Bon confirme
Iurie, Cozma et leur sceur, Motruna, fils de Stan Lucavet, ainsi qu' Simion, Costea, Dienis
et aridru, fils de erbco, le droit de proprit sur les villages de Lucavel. et de PancAuti, situs
sur le Siret, avec leurs anciens confins.
2 a vr il 1428 (6936), S uc ea v a. Le voivode Alexandre le Bon confirme
Dragomir le droit de proprit sur les villages de Corni et de StrImbi, situs sur le CracAu,
ainsi que sur un terrair_ inhabit avoisinant, pour y fonder un village. On indique leurs confins.
<3-30> a vr i 1 1428 (6936), Su ceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait
don du village d'Oprisani, situ sur le on-niz, Opris.
8 avril 1428 (6936). Le volvode Alexandre le Bon fait don A TAvAdar du village
oil se trouve sa maison *, situ sur le Berheci, avec ses anciens confins, ainsi que d'un terrain
inhabit, situ sur le ruisseau de Meliscoae. Celui-ci aura l'tendue ncessaire pour le village
qu'il y fondera.
15 a vril 1428 (6936), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon confirme A
Vilcea, fils de l'archiprtre Zaharia, le droit de proprit sur le village de CAlugAri, situ sur la
Vulhova, avec ses anciens confins (pl. XXI).
8 juillet 1428 (6936), Monast re de Bi str it a. Le volvode Alexandre le
Bon fait don au monastre de Bistrita de 31 familles de serfs tziganes et de 12 campements
tartares.
24 j uillet 1428 (6936), Su e ea v a. Le vofvode Alexandre le Bon fait don
Sinata et A ses frres, Toader et Berea, du village o se trouve sa maison *, situ sur le Zele-
tin, et du village oa a t Dragos, situ sur le Frumusel, et sur le village oir est cneaz
Ciorsac i, situ sur la Tutova, avec leurs anciens confins.
77 29 j u illet 1428 (6936), Su c eav a. voTvode Alexandre le Bon confirme Nan le
droit de proprit sur les villages de Buciumeni et de StAnigeni, avec leurs anciens confins (pl. XXII).
78 17 a o At 1428 (6936), Suc ea v a. Le volvode Alexandre le Bon fait don a Stan-
ciul du village de BAnila, et A arstea ainsi qu'A sa femme, Maria, du village
avec leurs anciens confins.
79.-3 sept embre 1428 (6936), Su c e a v a. La voIvode Alexandre le Bon
confirme A Fundea le droit de proprit sur le village de Fundeni, situ sur l'Albinea ; on indi-
que ses confins.
80. 4 dcembre 1428 (6936), Su ceav a. Le vofvode Alexandre le Bon confirme
au monastre de Neamt le droit de proprit sur le village de Basoteni, avec ses anciens confins,
fait don au monastre par Manuil BasotA (pl. XXIII).

XLII
www.dacoromanica.ro
28 dcembre 1428 (6936), S uc eav a. Le volvode Alexandre le Bon con-
firme Lazar, Stanciul et Costea ainsi qu'A leurs sceurs, enfants du vornic Ion, le droit de
proprit sur la seliqte de Dobrin, Homor, avec leur monastre situ au mme endroit ; on
indique ses confins. Il leur fait aussi don, pour le mme monastere, du village s oa a t valdman
Minco o, du village s oa a t cneaz Stan et du village prs de leur tang *, sous Dumbrava
Inalta, avec le territoire dont ils auront besoin.
10 j a nvier 1429 (6937), Suceav a. Le voIvode Alexandre le Bon confirme
Craciun Purcelescul le droit de proprit sur le village de Purcelesti, avec ses anciens confins
et avec la moiti du revenu du moulin existant ou du moulin qu'il construirait, conformment A
l'entente tablie entre les filles de Mimi.
/er fvrier 1429 (6937), Suceav a. Le voYvode Alexandre le Bon confirme
A Ivasco le droit de proprit sur la moiti du village de Vicsineti, don de son pre, Giurgiu
de Fratauti, la suite d'un accord avec Manciul, fils de son frere, Petru, auquel il a donn
en change pour sa partie de Vicsineti, le village de Corjdanauti. En cas de dshrence celui-ci
sera hrit par ses freres.
10 fvrier 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don
A son pouse, princesse Marena, et A son fils, Petru, du monastre de Visnevat, en indignant
ses confins, du village de Calinauti, ancienne proprit de Cristea, des villages de Vranesti,
de Belesti, de Cindresti, de Prijolteni, de Hrisani et d'autres, situs Botne, avec leurs anciens
confins, ainsi que des serfs tziganes.
85.<Aprs le 10 fvrier 1429 avant le 7 juillet 1430>. Le volvode
Alexandre le Bon fait don A Danciul et A ses freres du village de leur pere, avec ses anciens
confins, situ sur le Birlad, l'embouchure de Hubalna.
17 a vril 1429 (6937), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon fait don au
gramalic Radul des villages de Zubricauti et d'Ivancauti, sillies Terebne, avec leurs anciens
confins et avec le droit de construire des moulins sur le Ciuhru (pl. XXIV).
20 a vr il 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don
Roman de deux villages.
27 in a i 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don Ion
Cupcici des villages de Cupca, situ au-delA du Prut, et de Neagouti, situ sur le Racovat, avec
leurs anciens confins, ainsi que d'un terrain qui s'tend sur les Racovete, de Neagouti jusqu'A
la proprit de Grozea, pour y fonder des villages.
ier juin 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don A
Oniel du village oa se trouve sa maison s, situ sur la Jijia, avec ses anciens confins.
3 juin 1429 (6937), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon confirme A.
Lazar, Stanciul et Costea, fils du vornic Ion, le droit de prorit sur 18 villages, 3 seliqti et 20 ter-
rains pour fonder des villages. Il leur confirme aussi le monastre de Humor.
19 juin 1429 (6937), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon confirme
Dan Uncleat le droit de proprit sur la moiti du village de Verejani, sur les villages de Chili-
nesti et celui a t Oanta o, situs sur le Prut, ainsi que sur les villages de Demiianauti, de
Zubreuti et celui o se trouve le vdteunan Stepan s, avec ses hameaux, sands au-delA du Prut,
tous avec leurs anciens confins, except le village de Zubreuti dont les limites sont indiques
exprs ; de plus, il lui fait don de trois terrains inhabits pour fonder des villages.
31 aot 1429 (6937). Le volvode Alexandre le Bon fait don au monastre de
Neamt du lac de Zagorna, prs du Nistru, et du rucher de Zagorna, en exmptant en mme temps
les chariots du monastre de la paye des taxes douanires.
ler sept embre 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon
fait don au monastbre de Neamt du lac de Zagorna, prs du Nistru, et du rucher de Zagorna,
ainsi que d'un obroc de 12 fats de vin de la dime du district de Neamt.
24 septembre 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon
fait don A Bena et A ses frres, Macrea, Mihail, Giurgiu, Micul et Manea, et A ses sceurs, tous
enfants de Petru, de la moiti du village de Faurei, situ sur le Vaslui, ainsi que du village de Miro-
slavesti et du village oil a t la maison de leur pre s, tous avec leurs anciens confins.
15 oct obre 1429 (6937), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don
sa femme, Marena, du village de Verisceac et du village de Nan, tous deux situs sur le
Siret.
1430 (6938). Document du voivode Alexandre le Bon concernant les villages de
Spineni et de Blanesti, situs sur le Birlad, et le village s oil a t Radul Dumbravnic s, situ
sur le Trotus.
21 fvrier 1430 (6938), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon confirme
A Voiniag et A son frre, Bera, fils de Coste, le droit de proprit sur le village de Tirnauca, avec
ses anciens confins.
10 avril <1430-143. Le vol'vode Alexandre le Bon confirme A Vlad Adis
le droit de proprit sur le village de Patrauti, avec trois hameaux, situ sur la Suceava, sur
l'ocol de Tisacesti, sur trois villages situs sur le Vilhouti et sur 10 autres villages situs sur
la Lapusna, tous avec leurs aneiens confins.

www.dacoromanica.ro XLIII
7 j u ill et 1430 (6938). Le volvode Alexandre le Bon confirme le partage des
villages que les fils d'Ioan GiumAtate, Jurju, Steful et M1ndrea, ont hrits de leur pre.
23 d c emb r e 1430 (6938), Suceav a. Le volvode Alexandre le Bon,
avec sa femme, Marina, font don au monastre de Neamt du lac de Zagorna, prs du Nistru, et
du rucher de Zagorna, de la troisime partie du revenu des trois moulins de Baia et d'un obroc
annuel de 12 fiats de vin de la dime du district de Neamt.
6 f vrier 1431 (6939), Su c ea v a. Le voivode Alexandre le Bon fait don
au monastre de Bistrita du revenu de la douane de Tazldu, de quatre ruchers, Bohotin, sur
la Tirnauca, sur l'Itchil et A l'embouchure de la Botna, en lui subordonnant en mme temps le
monastere Saint Nicolas, avec le village, le moulin et la selisle de Nechid (pl. XXV).
30 a v ril 1431 (6939), B a s cAc Au t i. Le volvode Alexandre le Bon fait
don au prtre Iuga du village de Miclea de Bahna, situ sur la Tutova, et du village de Balan
de Strimba, avec leurs ancier.s confins.
15 juin 1431 (6939), Su c e a v a. Le volvode Alexandre le Bon confirme au
vornic Cupcici le droit de proprit sur 14 villages, avec leurs anciens confins, et sur trois ter-
rains inhabits pour fonder de nouveaux villages, en indiquant leurs confins, ainsi que sur un
rucher (pl. XXVI).
31 ju illet 1431 (6939), M o n a stre de B is tri I a. Le volvode Alexan-
dre le Bon fait don au monastere de Bistrita d'un rucher, situ sur la Lopatna, et d'un autre,
situ sur l'Itchil, en les exemptant de dime. ll lui donne aussi la maison de CrAciun dans
la ville de Piatra (pl. XXVII).
20 d cemb re 1431 (6940), S u c ea v a. Le voivode Alexandre le 13011
confirme Balotil et A Oancea le droit de proprit sur une partie du village de Tamirtasinti,
avec ses anciens confins qui leur avait t donn par Giurgiu, parce qu'ils lui ont pay la gloabli
pour se racheter de la peine capitale laquelle il avait t condamn A la suite d'un procs
avec llias (pl. XXVIII).
2 j a n vier 1432 (6940), Gura Cr c u I u i. Le voTvode Me fait don A
Drago s Urlat du village oil est sa maison *, situ sur la Tutova ; on indique les confins tablis
par Vlad cel BAtrin; il dcide aussi que le bnficiaile devra accomplir ses ob/igations militaires
l'unit du district de Tutova et sera soumis la juridietion du juge de ce district.
4 j a n vier 1432 (6940), Suc ea v a. Le voivode Ilie fait don A OanA et A
sa femme, Anna, fille de Negrea, des villages de CosilAuti et de StanulAuti, situs sous le
Nesfoiu ; on indique les confins du dernier.
108. 4 <janvier 1432 fvrier 1433>, Suceava. Le voYvode Ilie
fait don A Staia du village de Tuzara, situ sur la Jelcova, et du village oil est cneaz
Onica situ en bas de seliste de Heghetis, avec leurs anciens confins; le .bnficiaire sera
soumis la juridietion de la cour princiere de Suceava (pl. XXIX).
13 j a nv i er 1432 (6940), Su c eav a. Le voivode Ilie fait don A Onica du
village 0 o est sa maison * et du village de Vicoleni, situs sur la Jijia, avec leurs anciens
confins.
17 j a nv ier 1432 (6940), S uceav a. Le voYvode Ilie confirme Dragos
de Stamnic le droit de proprit sur le village o est sa maison s, situ sur le Stamnic, avec ses
anciens confins.
5 a vr il 14(32> (69(40)). Le volvode Die fait don A Ivascu Velna Murgul des
villages de Murgesti, de Childina et de Negrilesti.
14 aot 1432 (6940), Su ce a v a. Le volvode Ilic fait don A Isaia du vil-
lage de Tiseuti, situ sur la Suceava, du village de Selajani, du village de Dumbrilveni, du village
de Medveja, du village de Bojii lui Petru, du village de Dreslivele et du village de Jerdeni,
ainsi que d'une moiti du village de Bosancea et du village de Borflea de Giurgiu.
28 j a nv ier 1433 (6941), S u ce a v a. Le volvode Ilie fait don A Matusita,
sa mre, Maria, et aux frres de celui-ci, du village oil a t Neagoe GAnescul s, situ sur la
Plotunita, avec ses anciens confins (pl. XXX).
26 f vr i er 1433 (6941), S u ce a v a. Le vofvode Ilie fait don au vornic
Dan, A sa femme, Marusca, et au frre de ce/le-ci, Ionul, du village i oil a t PetritA s, situ
sur le Minas, avec ses anciens confins.
27 f vrier 1433 (6941). Le voTvode Ilie confirme A Mihail et aux sceurs de
celui-ci, Marusca et Anusca, enfants de Mid, le droit de proprit sur un village situ au milieu
de ceux qui se trcuvent dans la valle de TAmAsel, avec ses anciens confins.
juin 1433 (6941), Su c eav a. Le volvode Ilie confirme A Petru Durnea
et A ses frres, Ion et Giurgiu, le droit de proprit sur le village de Durnesti, situ sur le
Ciuhur, avec ses anciens confins.
15 juin 1433 (6941), S u ce a v a. Le volvode Ilie fait don au cliucinic Once
du village de Docolin, situ sur le Birlad,en indiquant ses confins (pl. XXXI).
3 n ovemb r e 1433 (6941), Suc eav a. Le volvode Stefan confirme A
Mihail Cristianescul le droit de proprit sur la moiti du village de Cristianesti, avec ses anciens
confins (pl. XXXII).

XLIV www.dacoromanica.ro
P9. 9 novembre 1433 (6941), Suceav a. Le voivode Stefan fait don A
Danco, fils de Giurgiu de FrAtiluti, du village de MianAuti, 4 Suceava, avec ses anciens confins,
et de quatre campements tartares.
16 novembre 1433 (6941), Suceav a. Le volvode Stefan fait don it
Hodco Costici, 4 la femme de celui-ci, Vasiutca, et aux freres de celle-ci, du village it ot se trouve
le manoir d'Anusca e, et des villages de Huettni, de Sineti, et de Glodeni, slimes sur la Vorona,
avec leurs anciens confins, ainsi que d'un moulin sur le Siret.
14 dcembre 1433 (6941). Le volvode $tefan fait don A Miele du village
de RAusAni, situ sur la Jijia, et du village de Micodani, situ sur le Birlad.
19 dcembre <1433-1434; 1444-1446>, Suceav a. Le voivode $tefan
ordonne aux bourgmestres et aux chevins des tous les bourgs du pays de permettre aux mar-
chands de Brasov de vendre leurs menues marchandises (pl. XXXIII).
1434 (6942). Document du volvode $tefan concernant un village situ 4 MovilA,
dans la region des Cobile, ainsi qu'un village situ A Derenice et le manoir de Rosomac, situ
au-dellt du Prut.
29 janvier 1434 (6942), Suceav a. Le volvode $tefan fait don A Blaj
et A ses freres, le stolnic Domoncus et Iacob, du village de Rosiori, du viilage oa est Pavel
Bulgarul * et du village s 04 est Mic Ruptura ir, ainsi que de la sett* de Mtrlec, avec leurs anciens
confins (pl. XXXIV).
29 janvier 1434 (6942), <S uceav a). Le volvode $tefan confirme 4
Gruban le droit de proprit sur les villages de $usnesti et de TAmasul et sur un terrain en haut
de CArApciunesti, tous situs prs du bourg de Birlad, ainsi que sur la seliste de Mihai BArbosul.
10 f vrier 1434 (6942), Suceav a. Le volvode $tefan fait don A Groza
et A son frere, Mihail, du village de ClicicAiuti, avec ses anciens confins.
5 mars <1434-1435; 1444-1447>, Suceav a. Le voivode $tefan ordonne
aux boyards, aux vornici, aux bourgmestres et aux chevins, aux juzi, aux vdtdrnani et A tous
ceux qui ont des dbiteurs parmi les habitants du bourg de Brasov, de ne prendre 4 ceux-ci
aucun gage, mais de leur intenter un procs devant les juges de Brasov.
24 avril 1434 (6942), Suceav a. Le volvode Stefan confirme au pretre
Iuga le droit de proprit sur le village de Buciumeni, sur les villages 4 oa est Miclea de BahnA *
et 41 oil est Balan de Strimba s, situs sur la Tutova, avec leurs anciens confins, ainsi que sur un
terrain inhabit, situ en bas de l'tang de BalitA, sur le Baseu, et sur la seliste d'Otel, situe
sur la Podraga, pour y fonder deux villages.
24 avril 1434 (6942), Suc ea v a. Le voYvode $tefan confirme au pretre
Iuga le droit de proprit sur les villages de Buciumeni, de Mileti, de Radeani, de Ciors4-
ceti, sillies sur le $omuz, sur le village de Minzati, situ 4 la source de Liubana, sur le village
de Temesesti, situ 4 l'embouchure de Studinet, sur les villages de LAleti et de HAImAgesti,
situs sur la Tutova, et sur le village oa est jude Ilihaiu s, situ A la source de Strajnica, avec
leurs anciens confins, ainsi que sur un territoire situ sur la Strimba pour fonder autres villages.
25 m a i 1434 (6942), I a s i. Le volvode $tefan fait don au pretre foil d'un
terrain inhabit, prs de Balosin, situ dans la region de CirligAtura, pour fonder un monastere
(pl. XXXV).
26 juin 1434 (6942), Suceav a. Le volvode $tefan fait don au Monastere
de Poiand de trois campements tziganes.
12 juillet 1434 (6942), D or oho i. Le volvode $tefan fait don au mona-
stre de Moldovita de deux campements tziganes.
8 oct ombre 1434 (6942), Suceav a. Le volvode $tefan confirme A CrIstea
Voruntai le droit de proprit sur le village o est Romaneasa s, situ entre les deux rivires
de Bahlui, avec ses anciens confins (pl. XXXVI).
8 oct ombre 1434 (6942), Suceav a. Le voivode $tefan fait don A Giurgiu
et A Ion du village e oil sont juzi FAtu et Ilie s, situ A la source de Sarata, avec ses anciens
confins. Le nouveau propritaire sera soumis A la juridiction de la cour princire d'Iai
(pl. XXXVII).
_ <ler janvier juille t> 1435 (6943). Un ancien acte mis par le vofvode
$tefan pour le village de Putureni.
3 janvier 1435 (6943). Le volvode $tefan confirme A Micul Neagoe et A
RAspop Opri le droit de proprit sur la moiti du village de Suhodol.
30 mars 1435 (6943), Suceav a. Le volvode $tefan fait don A Mic, fils de
Voineag, du village oil ont t Mic et Sina et du village A ont t Radul et OH .,
slimes sur le Tamas, avec leurs anciens confins, ainsi que d'un emplacement de moulin 4 foulon,
sur le Siret.
4 avril 1435 (6943), Suce a v a. Le vofvode Stefan fait don A Ctndea et A
ses fils, Malea et Oancea, du village de andesti, avec ses anciens confins, et seulement 4 Oancea
de la seliste de DrAgoi, tous deux slimes dans le Gimp de Drago.

XLV
www.dacoromanica.ro
14 a vril 1435 (6943), Suc ea v a. Le volvode Stefan confirme Petru
Hudici le droit de proprit sur le village ot est la cour de Mindrea *, avec ses hameaux,
situ sur le Siret, sur la seliste de Lumireni, situe sur le Milcov, avec leurs anciens confins,
et sur un rucher situ la source d'Ogrincea. Ji lui donne aussi trois terrains inhabits avec le
territoire ncessaire pour fonder de nouveaux villages, ainsi que deux campements tziganes.
12 m a i 1435 (6943), S u c eav a. Le volvode Stefan fait don a Ivasco Podo-
bitu du village e oa est sa maison *, situ Cirligaturk avec ses anciens confins.
26 <m a i> 1435 (6943), Gura Baseulu i. Le volvode Stefan ordonne aux
juges de Baau et de Trotus de ne plus empcher les marchands de Brasov de vendre leurs mar-
chandises (pl. XXXVIII).
8 oct ombr e 1435 (6943). Le voivode Me fait don au postelnic llies Liciul
et son fare, Simion, des villages d'Ivancicauti et de Vancenesti, avec leurs anciens confins.
18 oc t o mbre 1435 (6943), H ot i n. Le volvode Ilie fait don Stan Babici
du village de Sobraneti, situ dans le district de Tetina, du village de Vascauti et du village
de Budinti, avec leurs anciens confins; les deux derniers ont t perdus par leurs anciens propri-
taires, Misea et Mihai, fils de Cosca, pour flonie (pl. XXXIX).
25 novembr e 1435 (6943), Suceav a. Le volvode Ilie confirme au prtre
Micu le droit de proprit sur le village o oil est sa maison * et sur le village ofi sont juzi
Stoian et Giurgiu Blidaru *, situs sur la Rebricea Mick avec leurs anciens confins.
17 fvrier <1436>, Suceav a. Le volvode Ilie confirme Mihaila Barbosu/
le droit de proprit sur le village de Dragoesti, situ sur le Cracau, et sur le village de Virtop,
avec leurs anciens confins.
<Aprs 8 mars 1436-31 dcembre 1441> (694 ...). Les voYvodes Ilie
et Stefan pour les villages de Cainiceni et de Plesdni.
12 avril 1436 (6944). Les voivodes Ilie et Stefan confirment Baico le droit
de proprit sur les villages de Dolhesti, de Negresti, d'Almaselul, de Horaetesti, de Roscani
et de Dobreni.
21 avril 1436 (6944), V a slu i. Les voivodcs Me et Stefan confirment
Stanciu Hotnog, pircdlab de Hotin, le droit de proprit sur le village de Crasna, avec ses
anciens confins.
4 m a i 1436 (6944), Vaslu i. Les volvodes Ilie et Stefan font don Duma
Uranie et son frre, Petru, d'un terrain inhabit situ sur la Cobilca, sur le Bezin, sur la
Sabolna, sur le Teleseu et sur la Peresecina, affluents d'Itchil, pour y fonder des villages. Ceux-ci
seront dots du territoire dont ils auront besoin.
130. 5 m a i 1436 (6944), Vaslu i. Les volvodes Ilie et Stefan confirment Duma
Negru le droit de proprit sur le village oa a t Gana Sinescul *, sur le village oa a t
Boris * et sur le village oa a t Mindrea *, situs sur la Rebricea, avec leurs anciens con-
f ins.
10 m a i 1436 (6944). Les volvodes Ilie et Stefan font don Ivan Cauti
du village d'Ilisasti, situ Cobile, et d'un terrain inhabit, oa est son moulin *, pour y
fonder un village, tous deux avec leurs anciens confins.
23 m a i 1436 (6944), S u c eav a. Les voivodes Ilie et Stefan font don
Stan Babici et ses frres, Iachim, Andrias, Semeon et Iurie, du village de Jicovul de Sus,
avec ses anciens confins.
6 juin 1436 (6944). Les volvodes Ilie et Stefan pour les villages de Porosiacica
et de Bereza.
13 juin 1436 (6944), V a slu i. Les volvodes Me et Stefan, font don a Mihai/
Stingaciu du village oa sont Balan et le fils de Drajan e, situ sur la Bogdana, du village
de Suseni, situ sur l'Iubana, du village oa a t Gana Albul * et du village de Manesti,
situs Chegheci, avec tous leurs anciens confins, de la sett* de Rosca, situe sur la Smila, et
de la seliste des Fundesti, situe sur le Jeravat, de la cellule de Manasie, ainsi que de plusieurs
terrains inhabits situs a Chigheci et sur le Birlad, pour y fonder quatre nouveaux villages.
Ceux-ci seront dots du territoire dont ils auront besoin. En plus, les volvodes font don son
fare, Giurgiu Bica, du village fond par lui, situ sur le ruisseau de Smila (pl. XL).
15 <j uin juille t> 143<6> (694<4>), Vaslu i. Les voivodes Ilie et
Stefan font don au vornic de gloald Moica et son fare, le spdtar Tador, du village e oa a t
Ilcas *, situ sur l'Iapa, et du village ofi est Gina Coste *, situ sur le Birlad, avec leurs anciens
confins, ainsi que de trois terrains inhabits, situs sur la Crasna, Leurinti et sur le Bic,
pour y fonder cinq villages. Ceux-ci seront dots du territoire dont ils auront besoin. En plus,
les volvodes font don, seulement Tador, du village de Bradicesti, situ sur la Crasna, avec
ses anciens confins (pl. XL l).
1er juillet 1436 (6944), S u c ea v a. Les volvodes Ilie et Stefan confirment
au spdtar Alexandru le droit de proprit sur le village de Glodeni, situ sur la Crasna, et sur
le village de Bulgari, gagns de Mindrea, la suite d'un proas, ainsi que sur le village de Muncel,
tous avec leurs anciens confins.

XLVI
www.dacoromanica.ro
17 juillet 1436 (6944), Vaslu i. Les volvodes Ilie et $tefan font don A
Hodco, fils de Cretul, de deux terrains inhabits situs sur la Cula, pour y fonder deux villages.
Ceux-ci seront dots du territoire dont ils auront besoin.
17 j uillet 1436 (6944), V a slu i. Les volvodes Ilie et Stefan confirment au
logothte Oancea le droit de proprit sur les villages de Procopinti, avec un moulin, de Maci-
cAuti, avec un rucher, de CozarAuti et de Fintina AlbA, situs sur le Milt, avec leurs anciens
confins, ainsi que sur des terrains inhabits sillies sur l'Itchil et sur le Bic, pour y fonder des vil-
ages . Ceux-ci seront dots du territoire ncessaire (pl. XLII).
24 j u ill e t 1436 (6944), Suceav a. Les voivodes Ilie et $tefan font don a
Patru Ungureanul du village e oil a t le manoir de Netedul * et des villages de Bldgesti
et de BolAcesti, form de deux judecii, ainsi que du village de Parcea, tous situs dans le Cimp
de Dragos, avec leurs anciens confins.
11 a o t 1436 (6944), V aslu i. Les voivodes Ilie et Stefan font don A Luca
de Slide et A ses frres, Malea et Stroe, du village de Viadici, situ sur les Terebne, et du village
o a t Mihail s, situ A l'embouchure de Sarata, avec leurs anciens confins.
27 a o Ct t 1436 (6944), Suceav a. Les voivodes Ilie et Stefan font don A
Ivasco, fils de Balasin, et ses frres, Micul et Badea, du village de Cruglic, situ sous le bourg
de Hotin, avec ses anciens confins.
162- 8 septembre 1436 (6944), Suceav a. Les voivodes Ilie et $tefan font
don Balea Plopescul du village de Topanesesti, situ sur le Tazldu, du village de Bratiesti
et du village de Dohtana, situs sur le Trotus, avec leurs anciens confins (pl. XLIII).
19 sep tembre 1436 (6944), Suceav a. Les volvodes Me et $tefan font
don A Dan MesehnA des villages de Ruja Petru, d'Onesti, de Citesti, de Virisesti et de Sele-
vestreani, situs Cobije, des villages de Sirbi et de $cheieni, situs sur la Hubalna, du village
de Liesti, situ l'embouchure de JeravAt, ainsi que du village de Cavadinesti et du village de
Badea, situs sur la Horincea, tous avec leurs anciens confins (pl. XLIV).
30 novembre 1436 (6944), Suceav a. Le voivode Ilie confirme au mona-
stre de Neamt. le droit de proprit sur le village de Temisesti, habit par des Tartares, avec
dix habitations tartares, situ l'embouchure de Neamt, avec ses anciens confins (pl. XLV).
7 dcembre 1436 (6944), V a slu i. Les voivodes Ilie et $tefan confirment
A l'archiprtre Iuga le droit de proprit sur le village de Minzati, situ sur la Liubana, sur le
village . oa ont t Temesestii s, situ l'embouchure de Studinet, sur le village oil est Miclea
de Bahnl s, situ sur la Tutova, sur le village oa est Mihail Colici s, situ aux Conovite, sur le
village o est Balan set sur le village cla sont BarbA Stan et Stanciu s, form de deux judecii,
situs sur la Strimba, tous avec leurs anciens confins, ainsi que sur toute la valle du ruisseau
de Strimba, pour y fonder de nouveaux villages.
1437 (6945). Les voivodes Ilie et $tefan font don au pircdlab CrAciun du village
de BorodAceni, situ sur le Berheci.
7 fvrier 1437 (6945), Vaslu i. Les voivodes Ilie et $tefan confirment
Dragomir et A Simion le droit de proprit sur le village de Calianesti, avec le monastre et la
vigne, situ Cobile, et avec ses anciens confins.
24 f vrier 1437 (6945), Suce a v a. Les volvodes Die et $tefan font don
A $teful, fils de JumAtate, des villages de Musinet, de Dragosani et de BancAuti, du village
de LipovAt, situ en bas du bourg de Vaslui, ainsi que de la moiti du village de Maneuti,
Suceava, dans lequel son frre, Mindrea, posscle seul l'autre moiti. De plus, ils lui confirment
le droit de proprit sur le village de VascAuti, situ sur le Siret, que les deux princes lui ont
vendu, parce que Marusca, sceur de la femme du voivode $tefan, ancienne propritaire du vil-
lage, l'a perdu en flonie.
12 mars 1437 (6945), Suceav a. Le volvode Ilie fait don Ion Tolici et
a son frre, $andro, du Varatecul lui Giurgiu, situ lA o ont t les vignes des Sasi * (population
d'origine allemande de Transylvanie), pour y fonder un village, en indiquant les confins; de plus,
il dcide de soumettre le bnficiaire A la juridiction de la cit de Neamt.
15 in a i 1437 (6945), Vaslu i. Les volvodes Ilie et Stefan confirment
Tofan le droit de proprit sur les villages de Pungesti, de Gircinesti, de Luscesti, sur le village
ofi est Cursec * et sur le village oil a t son ancien estivage *, tous situs sur la Racova,
avec des confins indiqus de nouveau.
30 juin 1437 (6945), Suc e a v a. Le voivode Ilie fait don A Toder PobrA-
teanul du village de Giulesti, situ en bas de HirlAti, avec ses anciens confins. Le propri-
taire sera soumis A la juridiction du prince mme.
20 juillet 1437 (6945), Vaslu I. Les vol'vodes Ilie et $tefan font don
Cristea Negrul et son frre, Giurgiu, de l'tang Iezerul Rosu, sur le Prut.
19 a o t 1437 (6945), S uc eav a. Les voivodes Ilie et $tefan confirment
Nemirca Ciortorischi et son frre, Ivascu, le droit de proprit sur le village de Nemirceani,
situ sur le Prut, avec ses anciens confins.
5 octobre 1437 (6945), V aslu i. Les vojvodes Ilie et Stefan, confirment
au Monastre de PoianA le droit de proprit sur les villages o est MihAilA Roca., de Ripi-

XLVII
www.dacoromanica.ro
ceni, de Rddduti, e oh est Man *, oh est Dragotd o, oil est Sandru i et oh est Petrea
Bumbotd o, ainsi que sur un terrain inhabit en bas de Bumbotd, en indiquant leurs confins.
20 dcembre 1437 (6945), S u c ea v a. Les voivodes Ilie et Stefan confir-
ment A Mihail de Dorohoi le droit de proprit sur 48 villages et sur deux selisti, ainsi que sur
les villages de la princesse, situs dans la rgion de Moiatinul de Sus, tous avec leurs anciens
confins (pl. XLVI).
20 dcembre 1437 (6945), Suceav a. Les voivodes Ilie et Stefan font don
au pandrnicel Ion Urecle des villages de Birgdiani, situ sur la Moldova, de Sirbi et de Stdnigeni,
situs Tecuci, avec leurs anciens confins.
17 j a nvier 1438 (6946), Suceav a. Les voYvodes Ilie et Stefan font don
A Duma de Neaml. du village de Rosiori, situ sur la Moldova, avec ses anciens confins.
7 fvrier 1438 (6946), Suceav a. Les volvodes Ilie et Stefan confirment
A Toma Bdcescul le droit de proprit sur le village de Negoesti, situ sur le Pirlul Negru,
avec ses anciens confins. Ce village a t fond sur un lieu dsert, proprit de Toader, neveu
de sa femme.
17 fvrier 1438 (6946), Suceav a. Les voTvodes Ilie et Stefan font don
Comarici des villages de Jidesti et d'Avereti, situs prs de Movila d'Iucas, avec leurs an-
ciens confins.
23 f vrier 1438 (6946), Suceav a. Le voivode Ilie fait don au monastre
de Neamt du village de Seucduti, situ l'embouchure de Cracdu, avec scs anciens confins,
d'un rucher situ A l'embouchure de Tatarca et d'un moulin l'embouchure de Jijia.
6 mars 1438 (6946), Vaslu i. Les volvodes Ilie et Stefan font don A Neaga,
la femme de Giurgiu Piatrd, du village de Diiacul, d'une seliste tout prs de lui, situ sur la
Sitna, du village de Slavesti, situ sur la Crasna, tous deux avec leurs anciens confins, et d'un
terrain inhabit situ sur le Bic, pour y fonder un village. Cellui-ci sera dot du territoire nces-
saire. De plus, ils lui confirment la moiti du village de Mogo.
17 m a i 1438 (6946). Les voivodes Ilie et Stefan confirment Miclea Tavd et
A son fils, l'aprod Stan, le droit de proprit sur le village a oil est leur maison situ sur la
Crasna, avec ses anciens confins, et sur un terrain inhabit pour fonder un village. Celui-ci sera
dot du territoire dont il aura besoin.
<18 mai> 143<8> (694<6>), Suceav a. Le voivode Ilie confirme A Ulea et
son frre, Iuga, le droit de proprit sur les villages de Porcesti et de Neaghisesti, situs sur le
Turlui, faits don par leur oncle, Giurgiu Ungureanul, et seulement Ulea, sur la moiti du village
oil est la maison de Giurgiu Ungureanul *, situ sur la Nevira, qui lui reviendra en hritage aprs
la mort de celui-ci, conformment A son dsir. Le voivode dcide aussi que ceux qui ne
respecteront pas la transaction faite, payeront une zavesca en valeur de 60 roubles.
20 juin 1438 (6946), Suceav a. Les voivodes Ilie et Stefan, confirment au
vornic Hudici le droit de proprit sur la moiti du village a oh a t Giurgiu Ungureanul *,
avec ses anciens confins, reue de Stroe en change du village de Rohtineti, et lui font don du
village oh a t cneaz Mihail a, situ l'embouchure du ruisseau de Borodac, avec ses
anciens confins, ainsi que du terrain inhabit de Hluboca, situ A Holmul Negru, pour fonder un
village. Celui-ci sera dot du terrain ncessaire.
6 juillet 1438 (6946), Vaslu i. Les voivodes Ilie et Stefan font don au
pisar Mihail Otel des villages oh est Lolus * et a oh est jude Stan s, situs sur le Berheci,
ainsi que du village de Dobrana et du village o est le moine Coste o, situs l'embouchure
de Dunavdt, du village oh est Stanislav Ravasd * et de la seliste de Stoenesti, situes sur le
Prut, de la seliste de Stan Sirbul, situe sur le Corod, et de la Selistea Sirbilor, situ
Movila Corodului, toutes avec leurs anciens confins, ainsi que d'un terrain inhabit de Movila
cea Mare jusqu'A l'embouchure de Corozel, pour fonder de nouveaux villages, avec les confins dont
ceux-ci auront besoin.
<A prs le 6 juill et 1438 aprs le ler a oht 1442). Les voivodes
Ilie et Stefan font don au diac Mihail 001 des villages s oh est sa maison o, oil a t Jude Lolu o,
oh a t jude Stan * et du village de Slipoteni, situs sur le Berheci, du village de Dobrana,
situ l'embouchure de Dunavdt, du village de Sobroneni, situ sur la Tutova, du village
de Draganicesti, situ Cobile, avec le droit de construire des moulins sur le Siret, du village
d'Otdlesti, situ A l'embouchure de Topolita Veche, et du village oa a t Drago o, situ&
sur le Corod, ainsi que de trois selisti, de quatre fontaines, d'une clairire et de deux terrains
inhabits pour fonder de nouveaux villages.
18 a o t 1438 (6946), Suceav a. Les volvodes Ilie et Stefan font don au
Monastre de Poland d'un terrain inhabit prs des hameaux de Hirldu, pour y fonder un
village, en indiquant les confins tabilis par Cristea Negru.
21 aoht 1438 (6946), Va slu i. Les voivodes Ilie et Stefan font don
Tivadar du village oh est sa maison * et du village s oh est Tador Melesco a, situs sur le
Berheci, avec leurs anciens confins.

XLVIII
www.dacoromanica.ro
24 a o t 1<438> (6<946>), V a slu i. Les volvodes Me et Stefan confirment
au pollar and le droit de proprit sur les villages de Bruduresti, de Citesti, forme de deux
judecii, de Retezesti et sur la selile de Fundea, situe sur le Vaslui, sur les villages de Boziani,
situ A la source de Birldzel, d'Iacobesti et de Bdrbosi, situs sur le Prut, ainsi que sur la seliqle
de Tolea, situe A la source du ruisseau DobroslAvesti, tous avec leurs anciens confins.
10 oct obr e 1438 (6946). Le vol'vode lije confirme A Triful le droit de pro-
prit sur le village de Poldesti, situ entre le TazIdul Sdrat et la Tditurd.
9 novembr e 1438 (6946). Les voivodes Me et $tefan confirment Tatul
Herlic et A ses neveaux, Danciul Paidos et Niagul Rosca, le droit de proprit sur les villages de
Moinesti, de Bodesti et de Mogosdsti, situs sur la Bistrita.
12 mars 1439 (6947), Su c ea v a. Les volvodes Ilie et $tefan font don au
monastre de Moldovita d'un obroc annuel de dix lilts de vin et du revenu de la posadd situe
sur la Moldova, en change du village de Toderesti, pris de lui par les dits voivodes (pl. XLVII).
20 mars 1439 (6947). Les volevodes Ilie et $tefan font don A Alius du lieu o o
est sa maison *, situ l'embouchure de la Nfrnova, avec ses anciens confins.
3 a vr il 1439 (6947), S u c ea v a. Les volvodes Ilie et $tefan confirment
postelnic Stanciu le droit de proprit sur le village de Plisineti, achet A'Ivasco, fils de Horaitd,
avec 90 ducats, et lui font don des seliqti de Birsomeni et de Dumitreni, situes sur la Jijia, tous.
avec leurs anciens confins (pl. XLVIII).
193. 10 m a i 1439 (6947), V a slu i. Le voivode $tefan fait don au Monastere de
Poland du rucher de Visoca, situ aux Botne, et lui confirme son droit de prelever la dime
de tous ses villages (pl. XLIX).
2 juillet 1439 (6947), Su cc a v a. Les voivodes Ilie et $tefan font don A
l'archiprtre Iuga et A son fils, Mihail, des villages de Buciumeni, situ sur le $omuz, et de Coza-
reuti, situ sur le Rdut, d'un village situ l'embouchure d'Ohrincea et d'un autre situ
en face de Podoleni, au-delA du Prut, du village de Jigdreni et du village o a t
Colici to, du village o o a t Barba Stan * et du village it o est Balan et Mihnea de Bahnd *,
situs sur la Strimba, du village o ont t Temesestii *, situ l'embouchure de Studinet,
et du village de Alinzati, ainsi que du lieu de Strdminoasa, situ sur la Strimba, tous avec leurs
anciens confins.
15 ju ill et 1439 (6947), S uce a v a. Les voivodes Me et $tefan confirment
au monastre de Horodnic le droit de proprit sur 16 village de Balasinduti, situ sur la
Suceava, avec le moulin, et avec ses anciens confins.
15 ju ill et 1439 (6947). Les voivodes Hie et Stefan confirment A Ivan Stin-
gaciul le droit de proprit sur le village o est sa maison * et sur une selite A cdt de son
village, situes sur la Racova, avec leurs anciens confins, tous deux fondes par le bnficiaire
dans des lieux deserts, A la suite d'une action de dboisement.
30 j u ill et 1439 (6947), V a slu i. Les voivodes Me et $tefan confirment
au gramatic ()and Rosca et A son frre, Cojea Pdtru, le droit de proprit sur les villages de Cali-
mdnesti, de Cotmdnesti, de Colesdua et de Fintirele, ainsi que sur la selite de Brdtan, avec un
emplacement de moulin, situes sur la Tutova. Ils leur confirment aussi le droit de proprit&
sur le rucher de Micsin, situ sur le Piriul Sec, avec un pre, tous avec leurs anciens confins. Ils
leur font don aussi d'un terrain inhabit pour fonder un village. Celui-ci sera dote du ter-
rain dont il aura besoin. Les anciens privileges de ces propritaires ont t dtruits par un incendie.
13 sep te mb r e 1439 (6947), Gura Cr a cdulu i. Le voivode Ilie confirme
au monastre de Bistrita le revenu de la douane de Bacdu, en dcidant qu'aucun marchand
moldave ou tranger ne soit exempte ici du payement des taxes douanires.
26 oc to in b r e 1439 (6947), S u c ea v a. Les voivodes Ilie et $tefan confir-
ment A Ion Uscatul le droit de proprit sur le village o est sa maison *, situ sur le Piriul Alb,
avec ses anciens confins.
28 octobr e 1439 (6947), S u c ea v a. Les voivodes Ilie et $tefan font don
Giurgea Mojan des villages de Moenesti et de Tdtesti, ainsi que de la clairiere de Belegheat,
avec leurs anciens confins.
20 j u ill et 1440)-1440> (694 ...), S uce a v a. Les voivodes Ilie et $telart
confirment Nicoard de Tuzara le droit de proprit sur trois lieux situs sur le Bic: l'un,
Tuzara et deux autres, IA o est Dealul Derenului, et sur un lieu situ sur la Gotovtea. Ceux-ci
seront dotes du terrain dont ils auront besoin pour fonder de nouveaux villages.
201. 3 a oat 1440 (6948). Le voivode Ilie confirme Mihul et Tatul le droit de
proprit sur le village de Mdzdrdesti, situ sur le Cernu.
6 a o t 1440 (6948), Suc e a v a. Le volvode Ilie fait don A Fete du village
de Mdrgineni, situ Iucas, avec ses anciens confins.
20 a o A t 1440 (6948). Les voievodes Ilie et $tefan confirment Steful et A
Isac, fils de Tudco, le droit de proprit sur les villages de Tutcani, avec une fontaine, Urzi-
cele, de Bahna, avec une clairiere, de Sdcdtura, de Poiana et de Runcul Mare, ainsi que sur
le village situ prs de Iaz , avec leurs anciens confins.

4 Documente c. 1232 XLIX


www.dacoromanica.ro
8 ept embre octobr e> 11(4)0 (69(4)8). Les voivodes Ilie et Stefan
confirment A Bode Hide le droit de proprit sur le village de Balomiresti, Muncel, situ entre
la Moldova et le Siret, avec ses anciens confins.
29 septe in b r e 1440 (6948). Les volvodes Ilie et Stefan, pour le village de
Hrit.cova.
4 oct obr e 1440 (6948), Su ce av a. Les voivodes Ilie et Stefan confirment
au monastre de Bistrita le droit de proprit sur le village de LucAcesti, situ sur le TazlAul
SArat, don de OanA Porcu; ils lui font aussi don du terrain inhabit situ pres de la fontaine de
Spravin, sur la Susita, pour y fonder un village.
22 o ctobre 1440 (6948). Le voYvode Stefan confirme Ignat le droit de pro-
prit sur les villages du siolnic Danciul, Dobromiresti et Balosinesti, situs sur la Smila, reus
d'Ivul, frre de Danciul, et de son neveu, Negrea, en tablissant en mme temps une zavescii
de 50 roubles d'argent fondu ceux qui contesteront cet accord.
12 novembr e 1440 (6948), V a slu i. Les voIvodes Me et Stefan confirment
A Dragomir le droit de proprit sur le village de Ciritieani, situ aux Cobile, achet Ciumu-
leasa pour 35 ducats, en indignant ses confins, ainsi que sur le village de Calienesti, aussi situ
-aux Cobile, avec ses anciens confins.
25 novemb r e 1440 (6948), V a s lu i. Le voivode Stefan confirme au mo-
nastre de Neamt un obroc annuel de deux mesures de poisson et deux barils de caviar (pl. L).
16 a vr il 1441 (6949), Birl a d. Le volvode Ilie confirme A Cozma Pi-;ni-
-ciariul le droit de proprit sur le village de Diltegani, situ sur la Bogdana, sur le village oil
a t Niagsia * et sur le village de DAresti, situs sur l'Albiia, ainsi que sur la clairire de HovrA-
leata, au-dessus de la Smila, tous avec leurs anciens confins.
23 a vr il 1441 (6949), S u c ea v a. Le voYvode Ilie confirme au Monastre
de PoianA le droit de proprit sur quatre campements tziganes.
25 j uin 1441 (6949), Bulgar i. Les voivodes Ilie et Stefan font don A
Vlad Jicov et A son neveu, Dragos, des villages de Micusani, de Miroslavesti et de CAlinesti,
situs Chigheci, ainsi que de la seliqte de Gal et de la seliOe de Grad, tous avec leurs anciens
-confins.
7 juillet 1441 (6949). Les vol'vodes Ilie et Stefan confirment au slolnic Ignat
le droit de proprit sur les villages de Dobromiresti et de Balosinesti, avec leurs anciens confins,
achets Ivul et au neveu de celui-ci, Negre.
29 sept embr e 1441 (6949), S uc eav a. Les voivodes Ilie et Stefan font
don A Caloian du village de Rjaventi, situ dans le district de Hotin, avec ses anciens confins.
24 f vrier 1442 (6950), Suceav a. Les volvodes Ilie et Stefan confirment
au logothke Costea et A son Ore, Andronic, le droit de proprit sur le village de Buciumeni,
avec ses anciens confins, reu d'Oancea et d'Ilea en change d'une moiti du village de Goci-
mAnesti (pl. LI).
8 mars 1442 (6950), Suceav a. Les voYvodes Ilie et Stefan font don A
Cristea IucAseanul des villages de BAlAsesti, de Balosinesti et de Milotinesti, situs Incas, ainsi
que du village e oa ont t Sas Dan et Dan VIcAle, situ sur le CracAu, avec leurs anciens confins.
5 a vr il 1442 (6950), Suceav a. Les voivodes Ilie et Stefan confirment
RAspop le droit de proprit sur les villages de Milesti, situ sur le Plrlul Babei
de Leucusesti et de Horgesti, avec leurs anciens confins.
26 m a i 1442 (6950), B irl a d. Le voivode Stefan fait don au monastre de
Zograf d'un obroc annuel.
ler aot 1442 (6950), V a slu i. Les voYvodes Ilie et $tefan confirment
Marco, sa sceur, Stana, enfants d'Ilias Bonta et A leur neveu, Micul, le droit de proprit sur
le village de Bontesti, situ sur le Stebnic, et sur le village e oh sont Bontestii de Jos o, avec
un emplacement de moulin sur le Birlad, tons deux avec leurs anciens confins (pl. LID.
21 septemb r e 1442 (6950). Le voivode Stefan fait don au monastre de
"Moldovita d'un obroc annuel de deux chariots de poisson, exempts de toute sorte de douane.
1443 (6951). Le volvode Stefan fait don A Brat du village de Merest!, situ sur
le $omuz.
6 mars 1443 (6951), Ne a m t. Le voivode Stefan confirme au pisar Mihul
le droit de proprit sur le village de SAseni, situ sur la Cotovtea, achet A Ion Boldor pour
50 ducats, et lui fait don du village oil a t Iuga Negru situ sous les Botne, du rucher
de Vrabie, situ pres de Silseni, tous avec leurs anciens confins, ainsi que du droit de construire
-sur la Cotovtea, autant de moulins qu'il aura besoin (pl. LIII).
16 a v r il 1443 (6951), Suceav a. Le voivode Stefan fait don A Timpa et
-ses fils, MiclAus, Giurgiu, Iancul, MihAu et Marusca, des villages de Rusesti, situ sous la CridA,
-et du village de Sclipotesti, situ sur le Siret, avec leurs anciens confins.
ler m a i 1443 (6951). Le voivode Stefan fait don au monastre de Pobrata de
quatre campements tziganes (pl. LIV).
4 m a i 1443 (6951), S uc eav a. Le voivode Stefan confirme au pisar Mihul
le droit de proprit sur la moiti du village de BAlAnesti, situ sur la Tutova, achete Andreico

www.dacoromanica.ro
et A Luca, fils pour 30 ducats, pays en betail, et lui fait don de la moiti du village de
Coposesti, situ sur le Somuz. II fait don aussi l'aprod Duma, frere de Mihul, d'un village
situ sur la Sana, ancienne proprit de Vlad Matus, avec ses anciens confins.
7 m a i 1443 (6951), Suceav a. Le volvode Stefan confirme au Monastre
de Poland le droit de proprit sur neuf serfs tartares avec leus campements.
18 m a i 1443 (6951), Suceav a. Le voivode Stefan confirme Stefan Brebu
le droit de proprit sur le village s o est sa maison i, situ sur l'Iadrici, avec ses anciens con-
fins (pl. LV).
22 m a i 1443 (6951), B u e e a ci. Le voivode Ilie donne en usufruit tempo-
raire Didrih Buceatki, staroste de Podolia, le domaine princier de Volhovet, en l'exemptant
de tous les impts et services envers le prince et en dcident que le revenu de ce domaine apar-
tiendra au bnficier.
27 m a i 1443 (6951), Su ceav a. Le voivode Stefan confirme A Ghereitt le
droit de proprit sur le village de Nena, situ sur le ruisseau de Studinet, sur les villages
o a t Colun et o o a t Clopot *, sur le village de adlAcesti, situ en bas d'Iazzir, sur
le village o a t Stefan Rdspop i, situ Vatice, sur le village o o a t Cergdsd *, situ&
Chegheci, et sur le village oo a t Badea Bratisanul, avec un emplacement de moulin et avec
une sell* situ sur le Prut, ainsi que sur la fontaine de Prozioane, situe au-delA de BillAcesti,
et sur une fontaine situe en haut de Cociuba, pour fonder deux villages sur les lieux depen-
dant de ceux-ci, tous avec leurs anciens confins.
28 m a i 1443 (6951), Su c eav a. Le voYvode Stefan confirme Tador VIA-
descul et A sa sceur, Lola, le droit de proprit sur le village de Vlddesti, situ sur le Siret, avec ses
anciens confins (pl. LVI).
30 m a i 1443 (6951), Suceav a. Le voYvode Stefan fait don au pisar Anhui
et A son frre, le gramatic Tador, des seliqti o oil a t Oand Berbece, o a t Erernia, o a
t Berchis * et o o a t Hodor Burciuc *, ainsi que de l'ancien moulin de Stefan Zugraf, situs,
sur le Miletin, avec leurs anciens confins.
31 m a i 1443 (6951), Suceav a. Le voIvode Stefan fait don Giurgiu.
DrAgusanul et A son frere, Alexa, du village de Drdgusani, avec un lieu pour fonder un autre vil-
lage, situ sur le Stavnic, avec ses anciens confins, ainsi que d'un emplacement de rucher
a t T situ Glodeni.
Juin <1443>, Suceav a. Le volvode Stefan fait don A Pdtras et A Cozar
de Iezerul Alb du village de Duminti, situ sur he Solonet, avec ses anciens confins, et confirme
Dumca, A Turn et A Mindre, fils de PAtras, le droit de construire un moulin sur le Solonet
sur la partie de Cozar, avec Coste, A qui Cozar a cede sa part de Duminti cette condition.
8 juin 1443 (6951), Suceav a. Le voIvode Stefan confirme A Ilias Sanga
Je droit de proprit sur le village de Vdsiesti, situ sur l'Urmenis, sur le village de Bosesti et
sur la moiti du village de Bddesti, situs sur le TazIdu, et sur la clairire de Borila, situe
sur le Trotus, avec leurs anciens confins (pl. LV II).
20 juin 1443 (6951). Le vofvode Stefan confirme A Vlasin Cretescul le droit
de proprit sur la sel4te o a t la maison de son pere, Stan Cretul *, situe sur le Casin,
avec quatre clairires pour y fonder de nouveaux villages, ainsi que sur la selifte de Delea
Albul, situe dans la Vrancea, toutes deux avec leurs anciens confins.
3 aot 1443 (6951), S uc ea v a. Le vofvode Stefan confirme A Stan de Jicov
le droit de proprit sur le village de Jicovul de Sus, situ sur la Suceava, avec ses anciens
confins.
24 a o t 1443 (6951), Suceav a. Le volvode Stefan confirme A Moica et
A son &ere, Tador, le droit de proprit sur les villages de Pojeresti et de Petrilesti, situs sur
la Rebricea, sur le village o o ont t juzi Stoian et Giurgiu Blidaru *, sur le village o o
A t Stoian Folea *, sur le village du prtre Micu, sur la selite de Marcu et sur la selile-
de Nicoard, situes sur le ruisseau de Rebricioara, sur le village o o a t le valdman Andrei *,
situ A Tecuci, tous avec leurs anciens confins. Il leur confirme aussi les droits de proprit-
sur des terrains inhabits, situs sur la Botna et sur la Tutova, pour fonder de nouveaux vil-
lages, avec le territoire dont ceux-ci auront besoin, ainsi que sur plusieurs campements tziganes.
25 a o tit 1443 (6951), Tlrgul de Jo s. Le voivode Stefan confirme au
moine Saya le droit de proprit sur une vigne situe en haut de la cite de Neamt, avec un
pressoir, achete Andrica de Neamt, pour y construire une cellule, et lui fait don de la cellule
de Macarie, avec un jardin, situe en bas du monastre de Neamt, en l'exemptant de la dime
et en dcidant en mme temps de n'tre pas soumis l'obissance d'un autre moine ou prieur
et de laisser l'hritage de ces biens qui lui plaira (pl. LVIII).
29 novembre 1443 (6951), Suceav a. Le volvode Stefan confirme ami
monastere de Moldovita le droit de proprit sur les villages de Moldovita et de SAsciori, avec le
moulin, sur le village de Vaculinti, situ pres de Brainti, et sur la setite de ZirnA, avec leurs
anciens confins. Il lui fait don aussi du revenu de la douane de Moldovita, de la moiti de.
revenu de cinq moulins de Baia et d'un moulin foulon (pl. LIX).

LI
www.dacoromanica.ro
243. 29 novembre 1443 (6951), Suceav a. Le voivode Stefan confirme au
snonastre de Pobrata le droit de proprit sur les villages de Neagomiresti, d'Iurcesti et de Bo-
desti, avec un moulin, situs sur le ruisseau de Pobrata, de Grabduti, de Ciulinesti et de Beresti,
situs sur le Prut, de RIpcinti, avec un moulin, de Cereucani, de RAdAuti et sur les villages
oh est $andru et oh est Balan sur le rucher de Visoca, situs Botne, et sur e village
I oh est Mihailo avec un moulin, situ sur le Bahlui, tous avec leurs anciens confins.
11 a vr il 1444 (6952), Suceav a. Le voivode $tefan exempte de tous les
impilts et services le village d'Averesti, la proprit de la Mtropolie de Suceava.
18 avril 1444 (6952), Suceav a. Le voivode Stefan exempte de tous les
impeots et services le villages de Podul de Piatrd, proprit de la Mtropolie de Suceava.
26 avril 1444 (6952), Tfrgul de Jo s. Le volvode Petru, prince hri-
tier, fait don au monastre d3 Pobrata de quatre campements tziganes (pl. LX).
4 m a i 1444 (6952). Le volvode Stefan confirme au prtre loan le droit de pro-
prit sur le village de BogdAnesti et sur les seliqti oa a t le vdteunan Gavril, oa a t
'Stefan Foale et les deux parties de la selqte de SerbAnesti. Ce village et ces setiOi, avec
leurs anciens confins, sont situs sur la Crasnaleuca.
18 j u in 1444 (6952). Le voivode Stefan confirme au prtre Toader de Birlad
le droit de proprit sur un moulin hrit de son frre, le prtre Draghie, et situ sur la
Smila; il lui confirme aussi le droit de proprit sur un terrain inhabit, situ sur la mme
s'tendant du moulin mentionn jusqu' l'embouchure du ruisseau de Smila, lieu des-
tin A la fondation d'un village, dont le territoire aura l'tendue qui lui sera ncessaire ; le
Nofvode ajoute A ces biens le lieu oa a t le monastre de son frre s, situ sur la Lahova.
ler a o at 1444 (6952), Suceav a. Le volvode Stefan confirme au monastre
de Horodnic le droit de proprit sur le village de BalasinAuti, en l'exemptant de tous les dimes
-et services dus au prince, en lui faisant don du revenu de ce village, qui est mis sous la juri-
diction dudit monastre.
230. ler septembre 1444 (6952). Le vofvode Stefan confirme Mic Crai le droit
de proprit sur les villages de Budesti et de Craesti, situs sur le Plrful Negru, de Malesti,
.et de Glodeni, situs sur le Piriul Alb, en lui faisant don en mme temps du village d'Obtrsia et
de la moiti du village de Hldpesti, situ sur le Plriul Alb, ainsi que du village de Bahna,
situ sur le Plrful Negru, tous avec leurs anciens confins.
18 f vrier 1445 (6953). Le volvode Stefan confirme au monastre de Homor
le droit de proprit sur les villages de Vorniceni, situ sous Dumbrava Inaltd, d'Antilesti et
de Pirtesti, donns A ce monastre par Lazor et son frre, Stanciul.
18 fvrier 1445 (6953), Suceav a. Le voivode Stefan fait don au logo-
thte Mihail des deux hameaux du village de Ciumdlesti, avec le moulin et la douane de passage.
situ sur le Siret; il lui fait don aussi des villages de Stefan Zugraf, situs sur le Miletin, IA
oh est Hodor Burcic, oh a t Berchis et oa a t Eremia s, ainsi que de la seliste d'Iuga
PAturnicherul et du moulin de Stefan Zugraf, tous avec leurs anciens confins (pl. LXI).
20 f vrier 1445 (6953). Le voivode Stefan fait don au monastre de Moldo-
Nita de la moiti de deux tangs situs Covur et du revenu de la douane de Covurlui, et lui
octroie le droit de prendre la moiti de revenu de ceux qui pcheront dans ces tangs.
4 avril 1445 (6953), Suceav a. Le vofvode Stefan confirme au logothae
Mihail et A son frre, Toader, le droit de proprit sur la selige de StAnigesti, avec ses anciens
confins, situe prs du bourg de Bija, achete par celui-ci A Coste, fils d'Andronic, pour 50
ducats et pour un cheval; de plus, il fait don au logothte Mihail et A son frre, le postelnic Duma,
du village de Birzetea et du village o a t Ciunca Giurgiu *, du monastre de Ciunca Stan
et du terrain inhabit t oh a t la sell* de GavrilAuti s, avec ses anciens confins, pour
y fonder un village.
15 j uillet 1445 (6953), Suce a v a. Le voivode $tefan fait don au logo-
thte Oancea du village de Procopeni, situ sur le RAut, du village oil est CdlugArita * et
du village oh est 0 anta o, situs au-delA de Prut, du village de Bezhaci, situ prs de 5omuz.
du village de Satu Mire, situ sur la Suceava, et de la moiti du village s oh est le vdtdman
Paco s, situ sur la Voinova, tous avec leurs anciens confins, ainsi que de trois campements
tziganes.
8 aoht 1445 (6953), Suceav a. Le volvode Stefan fait don and Ureacli
du village oh a t Stan HArtAgan o, du village o a t la maison de Radu du vil-
lage d'Andrias et du village rediul (petite f6ret) d'Andrias CAliman *, avec leurs
anciens confins.
11 aoht 1445 (6953), Suceav a. Le voivode $tefan fait don A Toader
GAnescul du villap oh a t le prtre Dana * et du village o a fond an to, situs sur
l'Ialan, et du village oh est \gad is; de plus, il lui confirme le drolt de proprit sur le village
de GrumAzesti, achet posainic Stan pour 60 ducats ; tous avec leurs anciens confins.
27 sept embre 1445 (6953), Tirgut de J o s. Le volvode Stefan exempte
de douane deux chariots du monastre de Homor, qui apporteront du poisson de Danube.

LII
www.dacoromanica.ro
258. 30 sept embre 1445 (6953), Tirgul de Jo s. Le voIevode Stefan fail
don A l'archveque Calist de Roman du serf tartar Paco, en dcidant en meme temps que,.
si celui-ci sera libr, il vivra selon la loi roumaite I) (pl. L X11).
25 janvier 1446 (6954), Suceav a. Le volevode Stefan confirme au logo-
thte Mihail le droit de proprit sur le village de VMatori, situ sur la Bistrita, et sur le vil-
lage de Gavrilauti, situ prs du bourg de Sneatin, tous deux avec leurs anciens confins. 11 lui
confirme aussi le droit de proprit sur six camponents tziganes.
26 j a nvi er 1446 (6954), Su c eav a. Le vorvode Stefan confii me A Ostapcu
Ogorilcu le droit de proprit sur le village de Bugaicicouti, situ sur le Raut, avec ses anciens
confins.
19 f vrier 1446 (6954), Suceav a. Le volvode Stefan fait don au mona-
stre de Neamt d'un obroc annuel de deux mesures du poiss.on et son pouse fait don aussi de
trois cfntare du caviar, de Chilia, en exemptant, en meme temps, de toute douane les chariots
qui les transporteront.
21 f vrier 1946 (6954). Le voivode Stefan confirme A Pipou et A son frre,
Coste, fils de Biro, le droit de proprit sur le village de Biraesti, situ sur la Bistrila, achet
Moimescul pour 60 ducats.
22 f vrier 1446 (6954), Suc ea v a. Le vol'vode Stefan confirme au Mona-
stre de Polana le droit de proprit sur le village de Repciciani, avec les hameaux oil est vdtd-
man David , Radauti, Balan, Rusoneag et Dobrocin, en indiquant les confins tablis par Mind-
zul, Petrisor, Micotici et autres, ainsi que sur deux moulins Slimes sur la TOO et sur le rucher
de Visoca.
5 mars 1446 (6954), Suceav a. Le volvode Stefan confirme A Dragor.-.:1-
Otel le droit proprit sur le village de Boziani, situ sur l'Albinea, avec ses anciens con-
fins, achet ses cousins, Stanciul Cormohuz et Negrita, fils d'Ilias, pour 90 ducats.
11 mars 1446 (6954), 'V illage de D a vi d. Le volvode Stefan confirme
au monastere de Neamt le droit de proprit sur le village oil est vdt6man Samoil s, situ
sur la Bistrita, et aussi sur les villages de Dvorinesti, de Timisesti, de Crlstienesti, de Balo-
sesti, sur le village oil a t Barba Geamtra s, situ sur la Topolita, sur les villages de Basoteni et
de Fintfrele, sur le village de Dragemiresti, situ sur le 5omuz, et sur le village de Telebe-
cinti, situ sur le Siret, en les exemptant de tous services et travaux envers le prince. Les reve-
nus de ces villages seront reus par le monastere, auquel on accorde aussi le droit de jugement.
6 juin 1446 (6954), Vaslu i. Le voYvode Stefan dispose que le monastre
de religieuses de Boite, o a t la cellule de l'archeveque losif , ainsi que les pretres des
villages, de Telcbecinti, de Basoteni, de Dvorinesti, de Balosesti, de Gura Cracaului, de
Trestiana de Balomiresti, soient soumis au monastre de Neamt.
20 juin 1446 (C954), Sue ea va. Le voI6.iode Stefan confirme A Petru Vlasi-
nescul le droit de proprit sur le village de Vlasinesti, achet A l'ancien paharnic Oana pour
50 ducats, avec ses anciens confins.
20 juillet 1446 (6954), Suceav a. Le voivode Stefan confirme au mona-
stre de Neamt. le droit de proprit sur le village de Dvorenesti, situ sur la Moldova, en indi-
quant les confins tablis par Negrea, et sur le village de Fintirele, situ sur la Pobrata, avec ses
anciens confins, tous deux offerts en don au monastere par Cristea.
278. 18 dcembre 1446 (6954), Suceav a. Le volvode Stefan fait don A Baicu
et A Sima du village * ot est leur maison , situ sur l'/ezer, avec ses anciens confins (pl. LXIII).
14 j a nvier 1447 (6955), S uc ea va. Le voIevode Stefan fait don au spdtar
Sandru des villages de Coleseuti, de Riscinti, de Dubovaia, d, Neporotva, de Visneuti, d'Ojogov,
et du village o oil est le moulin l'embouchure de la Cobilcina s, avec leurs anciens confins.
11 f vrier 1447 (6955), Suceav a. Le voivode Stefan confirme au mona-
stere de Moldovita le droit de recouvrer le revenu de la douane de l'embouchure de la Moldo-
visa et le droit de proprit sur le village * oti a t jude Cristea s, situ dans meme lieu et avec ses
anciens confins.Illui confirme aussi les droits sur le lac de Gemenele, prs du Prut, et sur le rucher
de Brumar, avec la clairire, situ Chigheci; de plus, il lui fait don de la moiti du revenu de
la douane de Vadul Calugaresc, lot de son pouse, et d'un obroc annuel de dix tonneaux de vin.
22 a o t 1447 (6955), Suceav a. Le vofvoart Petru confirme au monastere
de Neamt le droit de proprit sur 17 villages et sur deux tangs, en les exemptant de tous
les impts et travaux envers le prince A l'exception de l'obligation d'envoyer des hommes pour
le service militaire lorsque le prince meme conduira l'arme et en dcidant que tous les revenus
d'elles, ainsi que le droit de jugement appartiendront au monastre (p!. LXIV).
18 f vrier 1448 (6956), Suceav a. Le volvode Roman fait don A Petrea,
fils de Toma, du village de Storojinet, situ sur le Siret, avec ses anciens confins, ainsi que de
la ciairiere de Sirbul, situe ct de celui-ci (pl. LXV).
23 1 vrier 1448 (6956), Colomee a. Le voivode Roman, avec le consen-
tement de son pere, le voivode Ilie, et de sa mre, la princesse Marena, et du conseil d'Etat,
confirme A Didrih Buceaschi, staroste de Podolia et de Camenita, pour l'appui accord A son
pre et A lui personnellement, le droit de proprit sur le village de Vasilau, situ sur le Nistru,

www.dacoromanica.ro LIII
sur le village de Boris, sur le village de CuciurAu, sur le village d'IurcAuti, sur le village de
VerbAuti et sur le village de Lentovici, avec leurs anciens confins; de plus, le bnficiaire reoit
le droit de prendre lui-meme de marchands moldaves la valeur de cette donation, si cette dona-
tion ne sera pas respecte (pl. LXVI).
276. <A pr es 23 f vrier oct obr e> 1448 (6956). Le voivode Petru con-
firme au monastre de Moldovita le droit de proprit sur une maison de Suceava, faite don par
CAndrzan et sa femme, Stana, la condition qu'ils puissent y demeurer jusqu'A leur mort.
277. 5 avril 1448 (6956), Monastere de PoianA. Le voivode Petru
confirme au Monastere de PoianA le droit de proprit sur les villages de Ciulinesti et de Beresteni,
ainsi que sur le village de Rosca, situ pres de HirlAu, en les exemptant de tous les impfits
et travaux envers le prince. Il decide aussi que chaque revenu de ces villages, ainsi que le droit
de jugement appartiendront au monastere (pl. LXVII).
5 a vr il 1448 (6956), Monastre de P obr at a. Le voIevode Petru con-
firme au monastre de Pobrata le droit de proprite *ur les villages de Ripciciani, de RAdAuti,
de DobrAcinesti, de Balanesti et de DavidAuti, ainsi que sur les ruchers de RusnAdzesti et de Vi-
soca, en les exemptant de tous les impdts et services envers le prince et en dcidant que chaque
revenu de ces villages, ainsi que le droit de jugement, appartiendront au monastre (pl. LXVIII).
23 avril 1448 (6956), Suceav a. Le volvode Petru fait don au logothte
Mihail du terrain s o ont t les moulins de Baia *, appartenant aux princes de Moldavie, avec
leurs anciens confins et avec les hommes destines les desservir. On lui accorde la libert de con-
struire de nouveaux moulins ou des moulins foulon (pl. LXIX).
15 juillet 1448 (6956), Suceav a. Le volvode Petru confirme A Cernat
Ploscar et A son frere, Steful, le droit de proprit sur 15 villages, sur 12 seliti, sur deux mona-
stres, sur deux ruchers, sur deux fontaines, sur un tang, sur trois bras de rivire, sur trois
lieux deserts pour fonder de nouveaux villages, tous avec leurs anciens confins, ainsi que sur
la moitie des moulins, proprits du prince, situs Covurlui, sur le Prut. Ils prendront la moiti
du revenu de ces installations.
15 juillet 1448 (6956), Suceav a. Le volvode Petru fait don A Rosca
et A son frere, Cojea, des villages de CAlimAnesti, situ sous DumbravA, de Brosteni, d'un autre
village de CAlimAnesti, de Bogesti, de Muncelul, de MAciucA et du village e o a t Climan *,
situs sur la Tutova, de Micsinesti, sur le Ialan, de la sell* de Stan et de la selisle de BrAtan,
situes sur la Tutova, de la seliste prs d'Ivul, et de la sell* e oil a t CAliman *, du rucher
de Micsin, tous avec leurs anciens confins, ainsi que de deux terrains inhabits (pl. LXX).
27 juillet 1448 (6956), Suceav a. Le voivode Petru confirme A Ion
Porcu le droit de proprit sur 24 villages et sur une sell*, avec leurs anciens confins, sur une
maison de Tirgul de Jos et sur plusieurs serfs tziganes.
203. 3 sept embre 1448 (6956), Suceav a. Le voivode Petru confirme au
monastre de Neamt le droit de proprit sur 4 campements tziganes.
3 sept embre 1448 (6956), Suceav a. Le voIvode Petru fait don A Ulea
et A son frere, Iuga, de la moitie du village d'Ungureni, situ dans la region de Nevira, des vil-
lages de Sperlesti, de Porcesti et de Negasesti, situ& sur le Turlui, du village de BAsoteni, situ
sur le TazlAu, du village de Tisesti, situ sur le Trotus, et du village de Budesti, ainsi que de
la sell* de PetrilA, tous avec leurs anciens confins.
15 sept embr e 1448 (6956), Suceav a. Le voYvode Petru fait don A Alarco
du village de Pancesti, situ A la source de Birlad, du rucher de Fertea et d'un lieu pour l'empla-
cement d'un moulin, situ sur la Racova, dans le territoire du bourg de Vaslui, avec tous leurs
anciens confins (pl. LXX I).
206. 22 sept embre 1448 (6956), Suceav a. Le voivode Petru confirme au
logothete Mihail et ses freres, Duma et Tador, le droit de proprite sur le village s oft a
t DrAgus Teames * et sur le village s oa a t Teames Petru *, situs sur le Studinet, A la
suite d'un procs avec Stan PoianA, en tablissant une zavescd de 60 roubles d'argent fondu
A ceux qui ne respecteront pas la decision du prince.
287. 22 sept embre 1448 (6956), Suceav a. Le voIvode Petru fait don au
monastere de Moldovita d'une moitie du lac de Cuhului, situ pres du Danube, et dispose que
la moitie des revenus obtenus de la peche et de la douane prleve sur le poisson charg ici
revienne aux moines.
208. 5 octobre 1448 (6956), Monastere de PoianA. Le voivode
Petru fait don au Monastere de PoianA d'un obroc annuel de six tonneaux de vin, ainsi que de la
cameind qu'on pervit des caboulots du bourg de TIrgul Frumos.
<A v a nt 10 oct obr e 1448 (6956)>. Le boyard Cristea fait don au monastre
de Neamt. du village de Cirniceni, dont on indique les confins (pl. LXXII).
10 octobre 1448 (6956), Suceav a. Le voivode Petru confirme au mona-
stre de Neamt le droit de proprit sur le village de Cirniceni, situ en bas de Pobrata, fait
don A ce monastre par Crlstea (pl. LXXII).

LIV www.dacoromanica.ro
FAUX DOCUMENTS

3 juin 1374 (6882), B ir la d. Le voYvode Iurg Coriatovici fait don A Iacat


Litavor, commandant de Cetatea Alba, du village de Zubrauti, pour sa vaillance dans la lutte-
contre les Tartares pres du village de Vladiciu, sur le Nistru.
1399 (6907). Le volvode Iuga confirme A Ion Cormeleu et A son frere, Trof in, le
droit de proprit sur les villages de Bratila de Sus et de Braila de Jos, situs sur le Tazlau;
on en indique les confins.
11 f vrier 1400 (6908). Le voYvode Alexandre le Bon fait don au douanier
Dan des emplacements des villages de urinoti, de Minjeti, de Todereti, de erboteti, de-
Latcani et d'Iacobeti, qui forment un seul domaine dont les confins sont indigus.
15 f vrier 1410 (6918), Suc ea v a. Le volvode Alexandre le Bon fait don-
au monastere de Moldovita des montagnes de Suhardul Mare et de Suhardul Mic; on en indique
les confins.
14 a vr il 1411 (6919), Suceav a. Le voivode Alexandre le Bon fait don au.
monastere de Moldovita de la douane de Moldovita, avec le village, dont on indique les confins
(pl. LXXIII).
11 j uill et 1428 (6936), Monast re de B ist r it a. Le volvodeAlexandre
le Bon met sous l'obissance du monastere de Bistrita 50 glises du district de Suceava (pl.
LXXIV).
28 dcembre 1428 (6936), Suceav a. Le voIvode Alexandre le Bon fait
don A Dad et A son neveu, Solomon, du village de Dadeti, situ sur la Sirca, avec ses anciens
confins (pl. LXXV).
12 mars 1437 (6945), Suceav a. Le voivode Ilie fait don au monastere
de Neamt d'un lieu pris du domaine de la cite de Neamt. Il lui donne aussi la montagne de
Neamt ; on indique ses confins.
16 dcembre 1442 (6950), Suceav a. Les volvodes Ilie et stefan confir-
ment au monastre de Bistrita le droit de proprit sur le village de Lucaceti, situ sur le
Tazlaul SArat, fait don ce monastere par Dana Porcul.
15 sept embr e 1447 (6955), Tirgul de Jo s. Le voivode Bogdan fait don
au monastre de Neamt d'un lieu pris du domaine de la cite de Neamt. Il lui fait don aussio
de la montagne de Neamt; on indique ses confins.

LV-
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1 1384 mai 1, Horlaceni.


Nos, Petrus waivoda, dei gratia dux Terre Moldavie, attendentes et
considerantes, qualiter illustris et nobilissima domina [domina] Margarita,
mater nostra dilecta et honorabilis, in civitate Cerethensi ob reverentiam
Dei et beatae Mariae, matris eius, ac beati Iohannis Baptistaeecclesiam et
locum religiosorum fratrum predicatorum construi et hedificare fecit, pro
salute animae sue et nostrae ac parentum nostrorum, in qua ecclesia predicta
domina, mater nostra, suam sepulturam elegit, postquam de isto mundo
Deus eam ad suam gloriam vocabit, et idcirco ipsa cupiens toto corde affec-
tiOnis ut servitores dictae ecclesiae et capellani seu fratres praedicatores
antedicti magis ferventer et devote contemplationi devotioni, seu orationi
valeant vacare, nobis materno ac pio affectu supplicavit et cordialiter rogavit,
quantenus libram seu pensatorium quod est in civitate nostra predicta Cere-
thensi, praedictis fratribus praedicatoribus , dictae ecclesiae deservientibus,
simpliciter dare et concedere dignaremur.
Nos, igitur, sanctorum regum et principum exemplo, qui suis mune-
ribus et donariis cultum et servitium devinum ampliaverunt et multipliciter
augmentaverunt, sicut David et alii reges et principes, qui tam in veteni
testamento quam in novo fuerunt sibi similes, volumus et in desideriis cordis
nostri gerimus ut servitus Domini in terris nostris semper honorabilius pera-
gatur et continue augmentetur, iuxta etiam praeceptum divinum dominam
matrem nostram honorare cupientes ac eam consolari, devotas eius supplica-
tiones et petitiones devoto animo et benigno libenter acceptavimus et libram
seu pensatorium, quod est in praedicta nostra civitate Cerethensi, predictae
cclesiae beati Iohannis Baptistae eiusque servitoribus fratribus praedicato-
ribus, tenore presentium, nunc et in perpetuum concedimus ac volumus et
ordinamus quod praedicta concessio perpetuis temporibus irrevocabilis per-
maneat et consistat, atque servitores dictae ecclesiae pro salute nostra et
dominae matris nostrae et aliorum de genere nostro continue Dominum de-
beant exorare.
In cuius concessionis testimonium sigillum nostrum duximus praesen-
tibus appendendum, praesentibus subscriptis nostro carris<s>imo domino
Poruczno, domino Borla, domino Jula.
Datum III Dominica in qua canitur Iubilate, anno MCCCLXXXIV, in
villa Horleganoiol, in curia matris nostre carrissime.
Noi, Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, duce al Prii. Moldovei,
luind aminte i tinind seama c6 strlucita i preamrita doamnA Mrggrita,
mama noastr'd iubiti vrednica de cinste, a pus din evlavie pentru Dum-
nezeu i fericita Maria, maica sa, precum i pentru fericitul loan Boteatorul
s'd se inalte i sa se zideasca in oraul Siret o biseric6 i laca al fratilor

www.dacoromanica.ro
gAri predicatori, pentru mintuirea sufletului su i al nostru i al printilor
notri, In care bisericA sus-zisa doamnA, mama noastr, vi-a ales loc de Ingro-
pare, dup ce Dumnezeu o va cherna din lumea aceasta Intru slava sa, i,
de aceea, dorind din tot sufletul ca slujitorii zisei biserici i capelanii sau fratii
predicatori mai Inainte pomeniti s poat fi slobozi a se apleca cu mai mult5.
clldurd i cucernicie Care contemplatie i Inchinare sau rugAciune, ne-a rugat
din suflet i ne-a cerut din toat inima, cu dragoste i duioie de mama,
ca s binevoim s dm i sgi druim de-a dreptul sus-ziilor frati predicatori,
slujind la numita biserick venitul vmii care este In sus-numitul nostru ora,
Siret.
Noi, aadar, dup pilda sfintilor regi i principi, care prin binefacerile
daniile lor au crescut i au sporit In multe chipuri Inchinarea i slujba care
Dumnezeu, ca David i ali regi i principi care au fost asemenea cu el, atIt
In vechiul testament en i In cel nou, vrem i purtm dorinta In suflet ca slujba
lui Dumnezeu s se svireascd de-a pururi In tara noastr cu mai mare cinste
i sa sporeascA nelncetat, i mai dorind noi, potrivit poruncii dumnezeie0i,
s cinstim pe doarnna, maica noastr, i sa-i aducem minglierea, am primit
bucuros, cu suflet cucernic i binevoitor, evavioasele sale cereri i rugrninti,
i prin cuprinsul celor de fat druim acum i de-a pururea sus-zisei biserici
a fericitului Ioan Botezatorul i fratilor predicatori, slujitori ai acesteia, veni-
tul vamii care este In sus-numitul nostru ora, Siret, i poruncim i hotrim
ca sus-zisa danie s dinuiasc i s rmln nestr5mutat5 In vecii vecilor,
iar slujitorii zisei biserici sa fie datori s se roage nelncetat lui Dumnezeu pentru
mintuirea noastr i a doamnei, mama noastr, i a celorlalti din neamul nostru_
Intru mrturia acestei danii am pus s se atIrne pecetea noastr la cele de
fag, fiind fa cei scrii mai jos: preaiubitul noastru domnul Poruczno, domnul
BMA', domnul Giul.
Dat In a patra duminicA In care se cint Iubilate, In anul MCCCLXXX IV,
In satul HorlAcenil, la curtea mamei noastre preaiubite.
Dupa Abraham, Powstanie, p. 385-386.
Text lat., dui:4 o copie de /a sfirsitul sec. al XVI-lea sau 1nceputul sec. al XVII-lea
ce se pastra in arh. bisericii dominicane din Lvov, sign. VI, p. 197, dupa orig., perg., pecete
atirnatd, in legatura cu care se noteaza: Extat scripturae predictae scriptae in carta membrana
appensus globus cerens, in quo impressum est sigillum dicti domini illustrissimi Petri waivode
cordula serico filo rubei ac coelestis coloris intorta2.
0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 2-4.
Pentru identificarea localitatii de emitere a actului, Horleganoio, cu Horldceni, si nu cut
IHrldu, s-au avut In vedere urmatoarele argumente: calificativul villa (sat) acordat aqezarii;
apropierea acesteia de orwil Siret, ande mama lui Petru voievod intemeiase biserica Sf. loan
Botezatorul i dupa care i se atribuise supranumele: Margareta de Siret (v. Pascu, Contrib.
doc., p. 47); perpetuarea regimului juridic al domeniului domnesc de la Siret i In sec. al XV-lea,
chid acesta a fost dat spre folosinia Rimgailei, sotia repudiata a lui Alexandru cel Bun, In
1421 (v. doc. nr. 48), lar mai tirziu, In 1456, Mariei, vaduva lui llia voievod (v. Costachescu,
Doc., II, p. 782, 786); posibilitatea de interpretare: Horlaceni > Horlagani > Horleganoio.
In aceea0 problema, v. 0 Panaitescu, Mircea cel .136trIn, p. 228, nota 21; Sacerdoteanu, Stzcce-
siunea, p. 230; Cihodaru, Trad. let., p. 29.
ALTE EDITH: Baracz, Rys dziejow, II, p. 499 (extras din copia de la Lvov); Iorga'
St. qi doc., I, p. XLIX (extras dupa Baracz); Auner, Episc. Siret, p. 244-245 (text lat., dupa
Abraham); Rosetti, Ungurii, p. 293, nr. 6 (text lat. dupa Abraham); Costachescu, Doc., I,
p. 4-6 (text lat., probabil dupa copia lui Bogdan, i trad.); D.I.R., A, I, p. 1-2 (trad. dup
Bogdan).

1 Pentru data de loe, v. comentariul.


1 La documentul amintit, scris pe pergament, este atirnat un glob de ceara, In care este
imprimata pecetea numitului domn, preailustrul Petru voievod, printr-un nur Impletit din fir
de matase de culoare rosie i azurie".

2
www.dacoromanica.ro
2 1392 (6900) martie 30, Roman.

t KEAHKH CAMOAEPK/AIKHlaH, Alt(H)(0)CTI1 E(o)wli r(ocnoAo)Frh, liv POAN4H11


HOEBOAd 06/14,A4/A 3EMAEIO ra0AMIIIIICK010 WT(11) HAdHHHIJ AO MOPA. AdA6 ECArlx,
HC MOANVIL CisHrlaM11, Oil EKCAHAPO H KOr4dtrh, CAIpt oatuEmy, KII4HIJWI4) KliTA310,
34 E ro atpoyto cAymcsy, CEA4 Hd Court, EAT, 01(pyKl& CO OVCtArb. A0X0A0A/Vls.,
oy KtK1J, H AtTEA/V11 Er0, H Olr<HOOL4TONVI1 Ero, H FlpdOVHVLIATOAAla Fro, H npainto-
ATO/Wh Ero, coorctArk npaaomt-k. ErMild CEAOStlx: 1110PCPIK/1(1,111 KAdAliAUfp0-
1314H Il KyKVPOKLI,H.
r0T4Pla HAV1+: HIKKHH WT(11) tadpIJWEIll&U,H, 114Alx LUTO HOHEfIEKlx KOA/A,AO
CEp ETA, T4 Hd TV CTOpONV GEP ETA, or HOKHHAV11 KOHKU,H flOAAH12.1, MOr`61Ad, 4 WT(lK)
TOAA, flpOCTt LIEPECII AVr11, oy 411011111,11, MOrHAd, d WT(10 TOA., npocTt oy RyKo-
EHH1r, MOrHAd, d WT(1&) <T>30AA, no 141411 ESKOKHWIII, rOpt, AO 111Fp9kg<anY4oakcKoro
xoTapra, oy AHIT1J, MOrbJAd, WTOA45 K TEFIAHU,H, TVT'la MOrHAd, 4 WTOA/A5 K GEpETV,
CEpEAK<H>dd MOrliAd, a WTOAA5 oipt3-to6 GEpETA, ropt, AO KEALIKOT EVKOKHH16.1,
IZAE HiJWEAlt nym wT[o] Aosptoo<au,>6h, Hd KOHI1U, KOA/A,a WTOAA5, no Kpao
GyKoantru, 8tA0AIV11 A0A0g6, AO BUT. To, EAAV, XOT4p11 KCE OKO(A>6.
I HA TO Ktp4 440A H MON)'& C1.1110 atpa, gtJa >Kridlid 10111 1I0PKEKNLI4,
Etpa >K10114Hd GTEU,KKOlid H CI& KpdTHAMH Fro, stpa Rprrynoaa HATFAynoae, litP4
eT4HliCA4KOH4, Ectpd fidHa AparoEaa, atpa thoo,postwEaa H HdHA ZIOIDKEK4, Ktpa
flaild Aparywa KtTA3Elid, atpa CTP4KHL14, IrkPd fl4H4 0104A013d, naoa PHAEK0114,
flail% 1"P031111d, atp4 UNA KOCTHHd, atpa OpHWEIld, Kt pa oyctri& ROAP11 INLOAAdi MOA-
AMMCKIIKli.
H<4>2 Kptnocm Tonnr H tid 1.14MAT6, REAtAla ECM HALM HELLIT1s. KEAH-
Evio npoatcoTH, LUTO K'hl HEFlOpirWEHO TO HILKOMOKE, AO KtKa.
IhiCdHlt ANCT-Is. Olf AtTO WECTO THCALIHOE flOAHO 4 COT1., mtc(A)u,s+ MdpTd,
OV AEN(11), H4WEMI1 ropoAt, oy POAAdHA KOEIKOAKI

Mamie' singur stAptnitor, din mila lui Dumnezeu domn, Io Roman


voievod, stApinind Tara Moldovei de la munte pin la mare. Am dat, cu fiii
mei, Olecsandro si Bogdan, slugii noastre Ioanis viteazul, pentru credincioasa
lui shijbA, 3 sate pe Siret, uric, lui, cu tot venitul, In veac, i copiilor lui, si
nepotilor lui, i str'nepotdlor lui, i rstrh'nepotilor lui, cu tot dreptul. Numele
satelor: Ciorsaceuti si VladimirAuti i Bucurduti.
Iar hotarul lor st fie din jos de Mariseutd, valul care este de-a curmezisul
Cimpului, pia. la Siret, apoi pe cealalt parte a Siretului, la cap'tul de jos
al poienii, o movil, si de acolo, drept peste lunch', la fintind, o movild, si de
acolo drept la bucoving., o movil, si de acolo, pe marginea bucovinei, in sus,
pin la hotarul lui Serb<n>4escu, la tei, o movilA., de acolo catre toplit,
acolo o movil, si de acolo &Are Siret, movila de la mijloc, si de acolo, <peste>6
Siret, in sus, pin la bucovina cea mare, pe unde iese drumul de la Dobri-
n'uti, la capAtu/ Cimpului, si de acolo, pe marginea bucovinei, pe deal la vale,
pin la val. Acesta i este hotarul intregului ocol.
lar la aceasta este credinta mea si credinta fiilor mei, credinta jupa-
nului Iuga al lui Giurgiu, credinta jupanului Stetco i cu fratii lui, credinta
lui Bratul Netedul, credinta lui Stanislav, credinta panului Dr6goi, credinta lui
Andrias si a panului Giurgiu, credinta panului Dragus viteazul, credinta lui
Stravici, credinta panului Vlad, a panului Ghidea, a panului Grozea, credinta
panului Costea, credinta lui Oris, credin.ta tuturor boierilor moldoveni.
3
www.dacoromanica.ro
lar pentru t'Aria acesteia i pentru pomenire, am poruncit sd se atirne
pecetea noastrd cea mare, ca sd nu fie clintitd aceasta niciodatd, In veac.
S-a scris cartea In anul ase mii 97 sute deplin, luna martie, in 30 zile,
In cetatea noastrd, a lui Roman voievod.
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 111.
Orig., perg. (28 x 47 cm), pecete atIrnatA.
O trad., din sec. al XVIII-lea, fArd autor, ibidem., M-rea S. Saya Iai, XI/1. O
foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LX:ZVIII/13, sio copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
p. 14-17. Alta foto, la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Jail, Fotografii, 11/84.
Pecetea acestui document reprezintd prima din cele (loa amprente cunoscute astAzi ale
tiparului sigilar folosit In cancelarla lu Roman voievod, elementele sale distinctive (pentru
imprimarea din 5 ianuarie 1393, v. I. I3ogdan, Album, pl. 3) fiind urmAtoarele: diametru 7,3 cm,
cap de bour cu botul despicat, virfuTile coarnelor rdsfrInte In =fard i steaua (Cu sase raze)
1ntre coarne, soarele (rozetA cu sase petale In jurul unei mici calote) si luna de o parte si de
alta a capului, Intr-un scut triunghiular, cu marginile laterale rotunjite, 1ncjonjurat de sase
semicercuri (cu mici cruciulite la capete), dublate, spre interior, de un motiv trilobat,
iar In jurul emblemei, Intre doud cercuri perlate, legenda: f 110.14111 ito POM4114 Roesokx .3cntnt
MonA[n]mczoT.
In legdturd cu lectura ultimului cuvint din inscriptie (pentru care v. si V1rtosu, Sigilo-
grafia, p. 378, n. 6) este de observat cd cel de-al cincilea semn grafic nu poate fi considerat
nici litera n, deoarece Ii lipseste bucla de la partea superioard, si nici litera A, Intructt bratele
lui nu Out tdiate la partea inferioard cu o bard orizontald. Ca urmare, el poate fi atribuit
unei greseli apdrute pe matricea pecetii mari a lui Roman voievod i interpretat ca un Inceput
al literei A, cu atIt. mai mult cu cit pecetea domneascd atIrnatd la actul extern din ianuarie
.r.,

1393 repetd aceeai particularitate. In plus, In cadrul aceluiasi cuvint, cimpul interior al literci
e prezintd doud bare mici perpendiculare una pe alta (asemenea unui teu rdsturnat spre dreapta),
atestind astfel o noud eroare, dupd cum la sf/rsitul cuvIntului socsoA% existA o micA baza veril-
cald care ar indica intentia celui ce a confectionat matricea de a serie terminatia genitivald
corectd, bi, la care Insd a renuntat apoi.

EDITII: J. Bogdan, Album, nr. 2 (facs.); Sacerdoteanu Bogdan, Facs, slave, pl. IV
(facs.); D.I.R., A, I, p. 431 (facs.): Hcm. Morra., p. 93 (facs); 1st. Rom., II, p. 356, fig. 112
(facs. greu lizibil); 1-1Ajdeu, Arch. ist., I, 1, p. 18-19 (text slav, cu greseli, si trad.); Mel-
chisedek, Chronica Romanului, I, p. 5-8 (text slav si trad.); Wickenhauser, Woronetz und
Putna, p. 99-100 (trad. germ.); CostAchescu, Doc., 1, p. 7-9 (text slav si trad.); D.I.R.,
I, p. 2-3 (trad.); Negrescu, Limba slavd, p. 251-252 (text slav, dupd Costdchescu);
flemax, Tpamombi XIV cm., p. 109 (text s/av, co caractere rusesti).

Deasupra, scris Inca odatd: t EfAHKH (Marele).


2 Omis.
3Omitind l.tli silaba 'ro, pisarul a scris apoi deasupra o, soc^tindu-1 pe r suprascris
de la cuvintul precedent, comun ambelor cuvinte.
4 Sters.
5 Pisarul a omis suprascrierea lui r, scriindu-1 o singurd datd, In rind, pentru ambele
cuvinte ; corect: (-s) Tont..
6 Rupt.
7 In loe JeET (cf. D. P. Bogdan, Diplomalica, p. 130).

3 13<92, probabil du0. martio 30 decembrie 31> (6<900>), Roman.

<t>1 Eu1ichIH CtIMOokii\pKAHHKIH, R(0))+S10 (H)n(0)C TTIO, r(0)cH(0),A,HH11 11w


PON1dH11 1tOEHOA(4), WKAelAtild 3EMAK) A10AA4liCKWI-1 WT HAM-11-11-111 H AO MOPRt. Ad'()
ECNI1-1 ci C(61)H(0)lAH MOHANH, OAENHAp0M(711) FI ELOPA1HOM(10 H

11Hc4H(1,) C EH AHcTli 1111 rpeAt Haulim(1), S PWMdlid 110E130,010, iniACTO


THCRapHo E noA<H0 4S3 cOTII >4

4
www.dacoromanica.ro
<t>1 Mamie singur stapinitor, din mila lui Dumnezeu domn, Io Roman
- oievod, stapinind Tara Moldovei de la munte ci pina la mare. Am dat cu
fiii mei, Olexandro ci Bogdan, ci celelalte2...
S-a !Lcris aceasta carte in cetatea noastra, a lui Roman voievod, in case
mii <noua sute>4 deplin,
Bibl. Acad., ms. nr. 115 (<Costin, N., Letopiseful>), f. 43 v.
Extras.
Pentru celelalte manuscrise ale operei lui N. Costin, cf. Repertoriut manuscriselor,
p. 80-96.
Cifra sutelor din veleat, presupusA de Insu0 adverbul nomilo>, s-a Intregit dupO
referitoare la acela0 document oferite de mitropolitul Dosoftei, <Cronologia>, p. 50. Pentru
identitatea celor doui documente, ca i pentru unele informatii posibile ale celui din care provine
transumptul, v. $imanschi Ignat, Constituirea cancelariei, p. 123-125. In ceea ce privWe
primul termen al intervalului In cadrul caruia a fost plasat documentul, s-a avut In vedere
faptul cA la tnceputul anului 1392 soseau Inca, la Cracovia, scrisori de la Petru voievod (Panai-
tescu, Mircea cel Bdtrtn, p. 233). Actul donativ al noului domn, Roman, din 30 martic 1392,
poate fi considerat, aadar, tocmai ca o dovada a recentei sale inscAunAri.
EDITH: KogAlniceanu, Nicolai Costin. Cartea, p. 134, n. 2 (text slay, atribuit trisa lui
Miron Costin); I. $t. Petre, Nicolae Costin. Letopiseful, p. 177 (text slay); $imanschi Ignat,
op. cit., p. 125 (text slay, dupA I. $t. Petre, comentat).

I Textul slay este precedat de urmAtorul comentariu al lui N. Costin (v. descrierea arheo-
graficA): DupA moartea lui PAtru \ma, doninit-au frate-sAu, Roman vodO. $i aceasta am ade-
verit, iubite cetitoriu, dentr-t'i uric acestui domnu carele sa MIA la mAnistire, la Pobrata, de
Ja munte, scriind titulu011 aea: ...".
2 H npo4414 (0 celelalte"), adOugat de autorul transcrierii.
3 Pentru cifra sutelor, probabilis- In loc de 4, v. doc. precedent.
4 V. datarea.

4 1393 (6901) noiembrie 18, Suceava.

REAHK1-1 C4MOAE(3>K4HHIIIH r<ocno4,H>11rh, TW POANdH KOEKOAd 3EMAt 1110AAdli-


COT WT HAdHHHKI AO 6pEry mopm, HC H4WHAV6 Cls1H42, OAEKC4HAp0Myk, H CK H4WHM11
CIJHOM11, H CK liormHonvh, H C HdWHMH sostphi. IIHHHAVII TO IrkAOMO oyctm-h Ao-
sphinvh ndHom, KTO)Kb Het CEI AHCTl& 0y3pHT11 HAH Ero 01(CAIOWHT6 4Ty4H, W?KE TOTh
cnyrd HdW, TOA0P11, H Ck CH0E10 KpdTHEIO, ChMOKE Etnoro Apelromipa: AMHTp0,
inHpnino, 2Itiopm<h CA8)KHAH KWh HC nputoto Ktpoto H CAS)K4T11 H EWE
110 HH)C KOAWEE CAlpK6b,1 HdAtEMCA. Tt<M>l, ECMH HX11 OCO6H010 M<1i>IA<0>1CTH
/K4A0K4AH, AdAH ECANH HMI% 4 CEAO oy H4WHH 3EMAH, 0y11110AA4ECKOH, Hd GO4M191.
JC0T4p TONty CEAy, WT OAHHOH CT0p0H11, GO4dlid, WT HEpXd OL4gbJ npocTt
Hd morHny, HA P4A0MHpOli4 CEAd, WT TOAA, npocTt 4EpECK HOAE, Hd Apyryio MO-
rimy, WT TOARt npocTt Hit osp8rk Hd Pads,omupotril 3, Hd HH1KHH port., WT TWARt AO
A8gd, Hd KNIT ASEpOgisi, d H C11 ASA, npocTt 4EpECII HOAE, HA niorikor, WT TOffk,
CKy3t gEpEaHHIM, Hd Apyrtrio MOrHAV, WT TOAA npocTt 114 TOH0A10, WT TOARt
HpOCTt oy GO44tly. TO, EAftk, XOTdp. REC11 4 TO AdAH ECMH HMt Oypi0K1%, CO
oyctnit ,e,oxoAonvh, H AtTEMII Hrh, H OyHy44T0Mk Hrs., H HpdOyHOy4ATOM6 Hr, H
npaHnopiaTomh Hrh.
d HA TO, Iltpa MO/A, Ktpa AUTHIsl HdWET, KHArkirk Ktpa ChM H4WEr0
<OAEKC4HApd>5, Ktpd CigHd H4WEr0 BOrA4Hd, Ktpa Koraph H4WH)C1C. N<I011dHd [HdHd]
OTE<4S4Hd>5, H411JEr0 CECTpH4H44, Htpe ,K10114114 EptITyAd HATEASAd, litpd HdHd
GT4HHCA434 eA0H1LCKOr0, gtpa FI4H4 AparoElid, Ktpd (14Hd 10M%! Hil0p)KEKH44, 13'kt:1a

5
www.dacoromanica.ro
lOpkm CTOAHHKOHa H EpATil Ero, Hand f1H11,A,PHAW4, Irkpa naHa Oynam AHOpHHKa,
Htpil EMU 1iatqHH4, CigHa ElsipAHLIa, Htpa 1141-14 ehJHK0K4 liKpAHLIA H OlfCtrh goat< fri, >5
MOAMHCKHK rkpa.
d Ha KpIWOCTI% Tomy H Ha flOTHEp>KHHhE, HEAtAH ECMH 11411110 HELIAT EAHKVIO
HpligtCHTH.
OV HAWENUI ropoAt, oy Gougt, oy AtTel WECTO THCALIHE If, H , MHCAW,A
H0Rt6p/A, oy

f Marele domn singur stpinitor, Io Roman voievod al Trii Moldovei


de /a munte pia la malul mrii, i cu fiul nostru, Olecsandro, i cu fiul nostru,
cu Bogdan, i cu boierii no0ri. Facem cunoscut aceasta tuturor bunilor pani,
care vor vedea aceast. carte sau o vor auzi citindu-se, c aceast slugA a
noastr, Todor, i cu fratii lui, fiii lui Dragomir Albu: Dimitrie, Petru, Mihail,
Giurgiu, ne-au slujit cu dreapt credin.0 i slujesc i inc' ad'jduim de la
din0i slujbe mai mari. De aceea, i-am miluit cu deosebit mil', le-am dat lor
I sat, in tara noastr, in Moldova, pe Suceava.
Iar hotarul acestui sat, dinspre o parte, s fie Suceava, din susul Sucevei
drept la movil, la satele lui Radomir, de acolo, drept peste cimp, la &V
movil, de acolo drept la ocolul lui Radomir3, la cornul de jos, de acolo la
stejar, la marginea dumbrvii, i de la stejar, drept peste cimp, la o movil,
de acolo, prin mestecn4, la alt movil, de acolo drept la plop, de acolo drept
la Suceava. Acesta este tot hotarul lor. Acesta 1-am dat lor uric, cu tot veni-
tul, i copiilor lor, i nepotilor lor, i strnepotilor lor, i r'str'nepoti/or /or_
Iar la aceasta este credinta mea, credinta mamei noastre, cneaghina
Muata, credinta fiului nostru <Olecsandro>5, credinta fiului nostru Bogdan,
credinta boierilor notri: a jupanului [panului] te<fan>5, nepotul nostru de
sor, credinta jupanului Bratul Netedul, credinta panului Stanislav de la
Ielova, credinta panului Dr'goi, credinta panului Iuga al lui Giurgiu, credinta
panului Iurie stolnic i a fratelui su, pan Andriia, credinta panului Vlad
vornic, credinta panului Balit, fiul lui Birlici, credinta panului Sinco Birlici
i credinta tuturor boierilor moldoveni.
lar pentru tAria acesteia i pentru intarire, am poruncit sA atirne pecetea
noastr cea mare.
In cetatea noastr, in Suceava, in anul ase mii 900 0 1, luna noiem-
brie, in 18 zile.
Dupa Onciul, Documente, p. 367-368.
Text slay dupA o copie de Wickenhauser, dupA orig., perg. (25 x 13,5 cm), pecete attr-
natA, cu legenda: f Petschaft Romans Woewodens des Moldauischen Landes (textul legendei,
dupA Wickenhauser, Homor, p. 243).
Cu trad. edit., ibidem, p. 368-369. 0 trad. germ., din 1782 februarie 1, de M. S. Lo-
peiski, la Arh. St. Suceava, Fond M-rea Putna, I/1, si alta, rom., din sec. al XVIII-lea, ambele cu
data gresitk ibidem, nr.I/2. DouA copii, de I. Bogdan, una dupA Onciul, la Bibl. Acad., ms.
nr. 5231, f. 29-31, si alta dupA trad. rom. din sec. al XVIII-lea, ibidem, p. 32-33.
ALTE EDITH: Wickenhauser, op. cit., p. 170-171, si Woronetz und Patna, p. 100-101
(trad. germ.); CostAchescu, Doc., I, p. 13-15 (text slay, dupA Onciul, i trad.); D.I.R., A,
I, p. 3-4 (trad. dupA copia slavA a lui I. Bogdan); Negrescu, Limba stava, p. 252-253
(text slay, dupA CostAchescu).

Intregirea lui D. Onciul.


2 Recte CIJHOINI, (nota lui D. Onciul).
3 In trad. germ. a lui Wickenhauser (v. EDITH) urmeazA: auf Radomirs Graben-
("la sApAtura(?) lui Radomir").
In aceeasi trad.: Das ist der ganze Hotar"; .in, din textul slay, trebuie deci tradus
In legAturA cu Xo-r4p, i nu cu o.
5 Intregirea lui D. Onciul, dupA o trad. veche.

6
www.dacoromanica.ro
5 1397 (6905) aprilie 18.

Suret de pe ispisoc a lui Stefan vod, din veleat 69001 i 5 <1397>


aprilie 18.
Cu mila lui Dumnez6u, noi, Stefan vodd, domnul TOrii Moldovii. Facem
vtire cu aceasta carte a nostr, tuturor cene va &d'uta sau citindu va auzi, cA'
aceste adevrat slug' nostru, pan Covcu, <vi> frate-su Toader, au slujit intii
pArintelui nostru cu driaptd credint i acmu slujevte i noao. Pentru acca, 1-am
miluit cu osebit mil i i-am dat, In pamintul Moldovi, Rugavivte satul ca s4-i
fie ocin6 dreapt i uric, de la noi, cu tot venitul, lui, i ficiorilor, nepotilor
vi strenepotilor.
Iar hotarul acelui sat, de la un stezar detunat, pira la o movil cu stilpu
intr-Insa vi de acolo drept la Cornu, pin 1iinc612, vi de acolo pe ling Piriu
[Vechi]3 Negru i in capat de sus lozii vi de acolo la stjari teti i drept la
Seretu i in sus Seretul pina [pin'd] la stjarul cel dintli, ca s fie lor botar.
lar la aceasta, credinta fratelui mieu Iurie i lui Mihail vi credinta dum-
nialor 4 boerii moldovenevti: giupinu Stanco, vi Ion Petrovici5, i Ivanav[a]6
vitiazul, i Vlad Sinov7, i Costln8, i Mihalav, vi Roman, vi lui Belicita9
Caluioan, i Letovoevin i Giurgi globaciul'i i credinta tuturor boerilor.
Si pentru tOrie, am poruncit pe dinsa pecete se legi cu mina gracului 12
Goian.
Ieromonah Ilarion rus ot Haracea am tlmacit.
1772-go godnea aprilie 26 dnea.
<Pe fila a doua, lnsemnare de la mijlocul sec. al XIX-lea>: 1772 aprilie
26. Copie de pe un ispisoc <a> lui Stefan voievod pentru RugOsevti. No. 1.
Institutul de istorie i arheologie ,,A. D. Xenopol" Iai, Fotografiii, 11/268 a b.
Foto dupl trad.
EDITII: Vatavu, Un doc. de la . lefan I, p. 237 (trad.) i 238-239 (facs.).

1 In copie, cifra sutelor este redatA prin litera 4s ; pentru valoarea numerici a acesteia, V.
nota de la doc. nr. 2.
2 Aa In trad.
3 Trad. greit, desigur, a unui alt cuvint.
4 dumnialor", corectat din dumnialui".
5 In loc de Ion Stravici"?
6 Terminatia genitivului slavon.
7 In original putea fi: Vlad al lui Sin" sau Vlad, fiul lui ...".
In loe de Costea (In orig. a fost, desigur, -0C H144).
9 Genitivul slavon al lui Balicica".
10 Forma slavona genitivalA a numelui Litovoi.
11 In alte documente: Giurgiu globnicul" (v. doc. nr. 59 i 60).
12 Desigur, interpretare greit a cuvIntului slavon m'upa.

6 1398 (6906) iulie 2.

A
Suret de pe suretul tOlmAcit de dascalul Evloghii de pe ispisocul sirbasc
de la domnul Stefan voievod, din 6906 <1398> iulie 2, cuprinzOtor c au darla
dol sati pe piriu Pobratii, lila unul Bodino i altul mai din sus de acela, svintei
7
www.dacoromanica.ro
mnstiri Cu hramul SvIntului Niculai, cari mnstire esti In Poian, lntre
Somuz i Intre 014111 Pobratii.
Iar hotarul satelor acelora s Incepi de la Coman, pe margini, la o movila
11110 drum, de acolo, pintre %arini, la cImpu, la 2 movile, decil drept piste
cimpu la Unghiu, supt un stejar, la o movil; acesta-i hotarul de la Coman.
Deci de acolo, piste dumbrav, la vali, la marginia dumbrvii, la o movil,
de acolo, drept piste dumbrav, la o movil, decil In jos, pe drum, la o mo-
vil, de acolo, pe margini, tocma2 la Unghiu, movila3, decil piste drum, la
codru, despre hotarul de la Sandria, ce au trimis boerii domnii sale s hot-
rased, pe Birld Ifirloanul i cu boerii de pinprejur, anumi Coman, Cuntu si
Sandria.
Cari copii de pe suretul ispisocului este Incredintat de vornicul Gavril
Conachi, supt isclitura sa, In cuprindiri c 1-au Ingnmat ca s nu s schimbi.

precum s vd dirsele, cInd era vleatul 6906 <1.398>, Stefan vod


fratele su, Alexandru vod, aceia de Dumnedzu pomenitii domni de
la-nceputul trli, ce-au dat Bodestii i Ttrusii adevratii sale mnstiri
Pobratii. Asea dzIce In uric: AdAvoK TOMS HCTHHHOINS WILMS MOHACTHPIO WT
il0ArdHH, ramtE ECT MENCAS inSili183W <H >4 ilospaTorkm flOTOKWM, Alit CEV, EAHHW
Hd HMS% ESAHHUM, a ApSroE BUM Twro, T4TdpEH5.

Avut-au Roman vod 6 ficiori, anume: Alexandru, i Bogdan, i Stefan,


i Mihail, i Iurga i alt Mexandru ... De acest Stefan voda nice un istoric n-au
stiut s-1 scrie cA au fost ficior lui Roman vo d, iara noi am adeverit dintru
acel uric al su, carele s-au aflat iarsi.6 la mnstirea Pobrata, In care uric
au pus si credinta tuturor fratilor sAi ce s In smniadz mai sus, la domniia
printelui sdu, lui Roman vodd, i credinla lui Iosif
Arh. St. Iasi, CLXXV/40, f. 25 v.
Rez. din 1838, cu hotarnica In trad. integrald, dupd copia unei trad.
Alte cloud rez., din 1842, fArd indicarea boierilor hotarnici, ibidem, Anaforale, nr. 48,
f. 49 r., si Tr. 806, op. 916, dos. 93, f. 185.
EDITH: Codrescu, Uricariul, VI, p. 194 (rez. intr-o anal ora din 1804 aprilie 2, intritit
In 1805 martie 26, cu data de an gresitd: 7906 si Cu indicarea Stefan vodd, ficiorul
lui Roman \Todd"); Zotta, Note ,Sendrea, p. 74-73 (rez. din Anaforale, nr. 48); Costdchescu,
Regeste, p. 198 (rez. din Anaforale, nr. 48); idem, Doc., I, p. 16 (rez. din Anaforale, nr. 48,
alt rez. de la Arh. St. Iasi, cond. nr. 325 neidentificabild astdzi In fondul de candid al
acestor arhive , p. 22, cu indicarea filiatiei: Stefan voievod, fecior lui Roman voievod", si
rez. din 1804, dupd Codrescu); D.I.R., A., I, p. 4 (rez. din Anaforale, nr. 48, dui:id Costdchescu,
Doc.).
Dupd Dinulescu, Dositheia, p. 147-150. Ment. si extras din actul mitropolitului
Dosoftei, din 1676-1677 (7185), prin care acesta inchind m-rea Probota Patriarhiei din leru-
salim.
ALTE EDITII: Melchisedec, Notife ist. si arh., p. 162-168 (actul din 1676-1677, dupd.
Dinulescu); Costdchescu, Doc., I, p. 16 (ment. si extras, dupd Melchisedec).
Bibl. Acad., ms. nr. 2 591 (<Axinte Uricariul)7, Letopisejul, tom. I), p. 14-15. Co-
mentariu pe baza doc. orig.
Acelasi comentariu, ibidem, ms. nr. 340, p. 5 (8) (copie din 1785, de Stefan logofdt, a
letopisetului lui Axinte Uricariul). Pentru celelalte manuscrise ale operei lui Axinte Uricariul,
cf. Repertoriul manuscriselor, p. 117-118.

8
www.dacoromanica.ro
EDITH: Pray, Dissertationes, p. 140 (comentariu lat. cu acelasi continut ca al lui Axinte
Uricariul i preluat, probabil, chiar din opera acestuia8); Chronica inedit, nr. 899, din 18/30
martie (textul letopisetului lui Axinte Uricariul, dupa copia din 1785); Costachescu, Doc., I,
p. 17 (comentariul lui Axinte Uricariul, dupd Chronica inedita); D. P. Bogdan, Stefan I fi
luga, p. 169-170 (comentariul lui Axinte Uricariul, dupa ms. nr. 2591, si al lui Pray).
Reconstituirea doc. orig., cu ajutorul celor trei texte care-i atesta partial cuprinsul,
IntImpina, unele dificultati privind numele emitentilor actului, numele celor dou sate
ddruite, numarul membrilor casei domnesti a cdror credinta este invocata precum
si forma mentiondrii acestora. Afirmatia mitropolitului Dosoftei cA In intitulatie
figurau atit Stefan voievod clt i fratele sdu Alexandru", dei categoricA, nu implica totusi
o lectura completa a acestei formule, Intrucit In actele vremii (v. doc. nr. 2-4, 8-11 etc.)
Alexandru fireste, in cazul existentei unei singure persoane cu acest nume apare intot-
deauna /mpreuna cu frate/e sari Bogdan. Este posibil, de asemenea, ca numele celui de al doilea
sat (lama manastirii Probota, Tatarii", a nu fie decit un adaos al lui Dosoftei, deoarece nici
rezumateie i nici confirmarea lui Alexandru cel Bun din 1404 iulie 20 (v. doc. nr. 19) nu 11
denumesc ca atare.
Aparitia, In comentariul lui Axinte Uricariul, a doua persoane cu numele de Alexandru
s-ar fi putut datora si ea interpretdrii separate a lui Alexandru din intitulatie si a aceIuiasi
Alexandru din formula credintei. In sfirsit, deductia lui Axinte Uricariul si a celor doi rezu-
matori de la inceputul sec. al XIX-lea privind gradul de Inrudire a mernbrilor casei domnesti
mentionati in act nu lasa sa se inteleaga daca ea a fost facutd numai pe baza acestui docu-
ment deci daca figura In el si numele lui Roman , sau daca ea a rezultat din compararea
unor informatii provenite din surse diferite. Vezi, pentru toate aceste probleme i pentru impli-
catiile lor: Duzinchievici, Stefan I fi luga, p. 291-303; D. P. Bogdan, Stefan I fi luga, p.
165-176; Sacerdoteanu, Succesiunea, p. 231, 233; C. Cihodaru, Trad. let., p. 32-35.

Pentru: de-aci" ?
2 In text urmeazd nota copistului: pus acel cuvint pe deasupra cu alta cerneala i Cu
alta slova".
3 In text urmeaza nota copistului: iarasi pe deasupra".
4 OrniS.
5 Am dat acestei adevdrate mdnstiri a noastre din Poiana, care este Intre Sumuz <si)
piriul Pobratii, dou sate, unul anurne Budinti, iar al doilea mai sus de aceasta, Tatarei".
6 iardsi", sters de aceeasi mina.
Pentru aceasta identificare a autorului, v. D. P. Bogdan, Stefan I fi luga, p. 166-169.
U Cf. C. Cihodaru, Trad. let., p. 33-34.

<1398, dup iulie 2-1400, Inainte de aprille 23>.


FArA dat. Un hrisov de la domnul Iuga voievod, cu a lui tAlmAcire,
care din hronologia domnilor sA vedi c au domnit la ani 6908 <1400>, cuprin-
zAtoriu CA au dat lui Sarban Hinddu, pentru slujbile ce au fcut domnitorilor
de mai Mnainte, precum i domnii sale, trii sati: unul Solomonestii, pe Topo-
dou sati, Muntenii i Pintecestii, pe Crack'. lard hotarul BA le fie dup
hotarile vechi.
Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 148, f. 32 v. Rez. din 1855.
Alt rez. se afla in fondul de doc. al acelorasi arh., distrus in timpul celui de-al doilea
raz.boi mondial, sub cota: Tr. 1682, op. 914, dos. 1 913, f. 723 v. 724 r.
Datat din domnia lui Iuga voievod. Inceputul acesteia se plaseaza intre 1398 iulie 2
(v. doc. anterior) ultima atestare documentara in calitate de domn a lui Stefan voievod
si 1399 noiembrie 28, cfnd noul doma emite un act a carui data ne-a parvenit integral (v. doc.
nr. 9), iar sfirsitul ei, probabil la 23 aprilie 1400 (v. consideratiile de la doc. nr. 10). Datarea
de fata a parisit, deci, limitele propuse pentru acelasi document In colectia D.I.R. (v. EDITH),
intrucit actul din 1399 martie 12, avind ca emitent pe Stefan voievod, este din vremea lui Stefan
cel Mare (v. Simanschi, Autenticitalea fi datarea, p. 100-102), lar cel din 1400 februarie 11 este
un falsificat (v. DOCUMENTE FALSE, nr. III). De asemenea, nu a fost luatri in consideratie nici
asertiunea conform carda domnia lui Iuga a inceput abia dupd moartea lui Stefan, deoarece
doc. urmAtor, de la Iuga voievod, mentionindu4 pe Stefan voievod in sfat, dovedeste cii acesta
a continuat sa traiasca dupa ce a fost inlaturat de la domnie sau dupa ce a cedat-o de bundvoie
(v. Cihodaru, Trad. let., p. 36-37).

5 Documente c. 1232 9
www.dacoromanica.ro
EDITII: Costchescu, Regeste, p. 199 (Fez. din 1855); idem, Urice-Iuga l'oda, p. 331-332
(acela0 rez.); idem, Doc. I, p. 29 (ace1a0 rez., cu data: circa 1400); D.I.R., A, I, p. 6 (rez.
dup Costchescu, Doc., cu data: <1399, dupl martie 12 1400, Inainte de 11 februarie>).

8 <1398, dupi iulie 2-1399, inainte de noiembrie 28>.

111(11)(0)CTTIO 6(0)1000, A/161, lOrd HOEKO44, r(o)cn(o)A(e)p% 3EMAH 1110A4MI-


CKOH. 3H4EMO t1HHHM11 HAW'rlArt. AHCTOM11, SCHM% 4OUPHAV11 11,1110A/11. KTO Hd
53PHT'll HAH Ero OICC4NWHT(11.), WHSE T-6.H HCTIIIHHTH cnSra HdWh, nark Epd/A, CAS-
CHA% FlEpENCE C13(/A)TWI1OLDIKW4M% POAHTEAEArb. H4WiliW1&, 4 AHECK CASHC1T(1) HdAint
npartoto H [Apiolo cnS>icsoto. Ttivvil, M61, suAtewE Ero gtputho CAS'ACES, iKdA0lidAH
ECM12.1 Ero WCOSH010 M(11)(0)CT/110, AdAll ECM61 EMS 04<HHO>1 N'ACTO, Hd GTPdpV-
THHiE, EMS, OirpHK12,, CO SCHAVl& A0X040A16, H 4HTEAV11 Ero, H oloiStia-ronvh Ero,
npa8HtiNeTom1k Fro, H npalpEpATowh Ero.
xo-rapil, EMS, 13I51111E TfidKOTtirk, ropa 7/KPACI1E10, Hd RopnoaSto
WT(91) T01342, 11011EpEK1t, lid C.rpaxo-rmicKSto AoporS, wT(91) KWCTH Ud KIJ&I
GTpaxoTtirk, ripocTt pEspoiwil Amnonvb., 4 WT(11) TOA, nonEport. NEpErt.
Hd 40pOrS, Hd E.EAHKSIO rOpH, Aoporoio ;Mirla AO liopnogoti Illoninki. To, EMS, REC11
IWTovh.
Hd TO, KtPt1 MO/A, lorH 1KOEHO46J, H atpa Awrn MOHrt. H tpa GTE dHd
KOEKOAH H AtTH Erw, gtpa 6)14TH Erw, Upa GaAEKCAHAPOHd, K11P4 EwrAanona, Ktp4
E.PdTSAOHd IIATEASAd H Etpe POTOMtldIld, H Ktpd KWCT1s1H4, Ktpd
GTp4lil-P-14134, Irkpd li'llpAHHd XlIPAOHCKdrW, litP41 PONWHOEld, KtP4 KdAH4HF14, Ktpd
Scis ROtap'11 mon4ason(11), liPdEgH H EPATS Ero, IIETPHKH, H AATEAVIL
no 114111EAVK WHKOTt, KTO ESA ET11 r0C1104dpEM11 S 3EAAAH, Ad EMS HE R03-
METO%) Hall Ero HPHAMIHA H HdlirrIns. 341111C013(11) 6E311 Ero KHH61. KTO 661 EMS
WTH/AA-11, TdKOKTH 44 E riporcnt.rt o'r(h) E.(o)ra H oT(1.) np(t)4(ii)c-rid Ero
M(d)T(E)p E, TAKOKTH Ad ECTlx 110406 EH'Ix KCdKOMS WT METHHKS WTO CA OT(%)
li(o)ra WTH EprAH.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Iuga voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu cartea noastr*, tuturor bunilor pani care o vor vedea sau
o vor auzi, c'a" aceast6 adevarata slugh" a noastr, pan Braia, a slujit mai inainte
sfintrAposatilor nostri printi, iar astAzi ne slujeste nou cu dreapta si credin-
cioas slujb6. De aceea, noi, vAzlnd credincioasa lui slujb6, 1-am miluit cu
deosebit mil, i-am dat un loe, pe S trahotin, uric, cu tot venitul, lui, si copiilor
lui, i str'nepotilor lui, i rastrnepotilor lui.
Iar hotarul lu sa fie mai sus de Strahotin, in sus pe Jijia, la Movila
Vulturului, si de acolo, de-a curmezisul, pe drumul Strahotinului, de la pan
Costea, pe marginea Strahotinului, drept pe coasta dealului, si de acolo, de-a
curmezisul peste Jijia, pe drum, la Dealul Mare, pe drumul acela pina' la
Movila Vulturului. Acesta ii este tot hotarul.
Iar la aceasta este credinta mea, a lui Iuga voievod, i credinta copiilor
mei si credinta lui *tefan voievod si a copiilor lui, credinta fratilor lui, ore:
dina lui Olecsandro, credinta lui Bogdan, credinta lui Bratul Netedul, si
credinta lui Stanislav Rotompan, si credinta lui Costea, credinta lui Stravici,
credinta lui Blrlea de la Hirl'u, credinta lui Roman, credinta lui
credinta tuturor boierilor moldoveni, a lui Brae si a fratelui sAu, PetricA,
si a copiilor lor.
Iar dup5. viata noaste, cine va fi doma In tara', s'a nu- ia dania noastrA
Inscrisul nostru far vina lui. Cine Ii va lua, apela sl fie blestemat de Dum-

10
www.dacoromanica.ro
nezeu i de preacurata lui maicA, acela sa fie asemenea tuturor lepAdalilor
care s-au lepdat de Dumnezeu.
Dupd Costdchescu, Doc., I, p. 2E-27 (sub data: ciica 14C0"). Text slay dupd o copie
fAcutd prcbabil de Andrei Daschcvici In 1787; actul se afla In posesia Nataliei Paciurea din
Cotnari.
Cu o trad., din 1787 august 11, de Andrei Daschevici, ibidfm, p. 27-28. Dona copii,
Incredintate In 1797, dupd trad. din 1787, la Arh. St. Bucurcsti, M-rea Cosula, II/11 si V/36,
si altele cloud, din prima jurndtate a SEC. al XIX-Ica, durd aceeasi trad., Nehru, ms. nr. 551
(Cond. M-rii Cosula), f. 110, si ms. nr. 552 (Cord. M-rii Cosula), f. 52. 0 copie, din a doua
junadtate a sec. al XIX-lea, dupd o trad., la Arh. St. Iasi, CLX1V/1 ; (loud foto. clupd aceastd
copie, ibidem, DCCVI/9, si Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/85. Alta
copie, de I. Bogdan, dupd KogAlniceanu (v. EDITH), la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 40-41.
Datat clupd Inceputul dcmniei lui Iuga voievod (v. consideratiile de la doc. precedent)
si '1110 Stefan voicvod, care In acest doc. face parte din sfatul domnesc, iar In cel din 1399
noicirbrie 28 (v. doc. nr. 9) este trccut In rirdul dcmnilor rAposati.
ALTE ED1TII: KogAlniceanu, Arb. Rom.", I, p. 14-15 (trad., dupd orig. ce se afla
In posesia dr. Caruz din Botosani); CostAchescu, Urice-lvga vodd, p. 338-341 (text slay, dupd
aceeasi copie si trad. din 1787); D.I.R., A, I, p. 5-6 (trad., dupd Costilchescu, cu data: <1399,
<bird ruartie 12-14CO3 Inainte de fclnuarie 11)).

In copie: aa,e, = HAMO, CAHHO (nota lui M. CostAchescu).


2 Asa in textul editat, in loe del wk.

9 1399 (6908) noiembrie 28.


A

<11E>1pEC11 ,40<atH4> 1

<Iola Kt'Mai <1103h> 1

<Hrp>liant, Hd oy K036 K<ttlingH> 1

nfiOcTH lid KOHEU,I1 n<ont>


1
<Xp>wEEd nOTOKA. il X0TA<01>
1
ii 2 TO 2 TA klEpEcb. t<C4> 1

<Morbd>lAH AOIrn<AiiHAlli, d WT(K) TOA<t> . 1 TA


<4EpEck>1 KpacEhi, oy 114HKm Aopor<op 1
dAl&
010, TA 'won't ivh BEfIAA<A0y>
1 , <ti>lpEat
EpliddAhl. TO, EMOir, Huh roTaph.
d <HA TO, Ktpd MOM, WWE nHC4HHAr0 10ro>1KOEHOAt, H Ktpd SpATEH 114WHX(6),
finEbilApOKA H ROrAAHOK<d, ii Kt>lpd 60491% MO1AdlicKb4(11): Ktpd Ep4TO1rA4 1itTE-
A0VAA, gtpd eTaliHcAdE(A) POThAnnAHA, Ktpd KOCTt KHT1A3A, atpa Tpoat swrmam,
stpe ApArOWE KHT/A3h, Ktpd ApArOta EHT/A3/A, stpa IIKAHEind HHTIA3A, Ktpd POMAHA
GEATmor(0), Etpa Ram% GTapor(o), stpa 11K4HA eTpAKH11(4), Ktpd Enaga)
AKopHHEa, !Ape MEx-m-mawoge, Etpa NOIrMA AHOpHHKA, Etpe inutta X0p4Ell,d, Ettpd
ill&ct1(1%) EOlApb. MOAA4KMIX(1%).
it nO HALIIHML NaiTt, KOTOfhl soyAET(K) ocnompEom, 01( 3EMAH in0AA4HCKOH,
nopoy-
Ep<AT>2E11 HAWHX(k) HAH H4WHI(11) C16130AHHK11 HAH gOlrA6 KTO, TO EMS Ad HE
liiiiTh <H4WEr>10 nptAdHid I H4WEr0 OyTKplOKAEHid adHorKE ECMH EMS AdAH 34
<Fro stpooyio citorKsoy. d d>itilE AH KOTONH ocnoAaph Emoy nopoywom i
peste vale
Ja <avoiul>1 vequic
<Igr>livte, la z6voiul vepic

www.dacoromanica.ro 11
1 drept la capdtul cimpului
1 pirlul Pdrului. lar hotarul
3 apoi peste pAdure
1 iar de acolo 1 apoi
<peste>' Crasna, in drumul Pancovei
1 apoi drept cdtre Birla<d>' 1 peste Birlad. Acesta
sd-i fie tot hotarul.
Iar <la aceasta este credinta mea, a mai sus-scrisului Iuga>1 voievod,
i credinta fratilor notri, Alexandru i Bogdan, i credinta boierilor moldo-
veni: credinta lui Bratul Netedul, credinta lui Stanislav Rotimpan, credinta
lui Costea viteazul, credinta lui Grozea viteazul, credinta lui Drago viteazul,
credinta lui DrAgoi viteazul, credinta lui Ioani viteazul, credinta lui Roman
de Siret, credinta lui Badea cel Btrin, credinta lui Ion Stravici, credinta lui
Vlad vornic, credinta lui Mihila, credinta lui Duma vornic, credinta lui Mic
Horaet, credinta tuturor boierilor moldoveni.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn in Tara Moldovei, din fratii notri
sau rudele noastre sau oricine va fi, acela s nu-i clinteasca dania noastrd i
intdrirea noastrd pentru c i-am dat pentru (dreapta lui slujbd. lar>' dacd
vreun oarecare domn i-ar clinti

TAlmdcire de pi uric vechiu, pe sirbii, de la Iuga v<oie>vod, din anul


6908 <1299>, indiction 8, luna lui noemvrii, in 28, a sfintului mucenic Stefan,
amin ; insd uric<ul>, fiind rupt, precum s'd vedi, s-au talmdcit incit s-au putut
scoate di pi dinsul.
Cu mila lui Dumnezdu, noi, Iuga v<oie>vod, domnul Tdrii Moldovii,
cu fratii domnii meli, d<u>m<nea)1<or> Alecsandru i Bogdan4. Intiintari
facem, pren aciast carti a noastrd, tuturor boierilor celor buni cui vor cduta
spre dinsa ori cetindu-sd o vor auzi4, pentru acest adivdrat sluga noastrd
Tiban, ce au slujit mai inainte intru sfinti odihnilor, pdrintelui nostru4,
lui Petru v<oie>vod5 i lui Roman v<oie>vod4, tefan v<oie>vod4, dar acum ne
slujete noad cu dreaptd i credincioasd slujb44. Deci noi, vdzind a lui ce
dreaptd i credincioasd slujb cdtrd noi4, 1-am miluit pre dinsul cu deosdbitd'
mild, di i-am dat lui, in pdmintul nostru al Moldovii, cloud sate: un satul in
Girbovdti i altul pe Birlad, in gura Crasnii. Aciasta OA fie lui uric cu tot
venitul, in vecii vecilor, i fiilor lui, nepotilor, strnepotilor i prestrdnepo-
tilor lui.
[lar hotarul]6 acestui sat ... 7 pe Girbovdt8 ... 7 in gura piriului Crasna
piriu ...7pird la dealul (la>9 dou movili 7 din10 drum ce mergi in satul Pan-
cova, apoi din drum, malul vailor11, apoi in stejar, apoi de acolo sari la stinga,
la strimbdtura Girbovdtalui, la pAr, apoi pisti Girbovdt drept la deal, movi/a
sdpatd, in mijlocul mov(ili>12i peatrd, apoi drept care Soholet, din movild
In movild, pied' la al triile movil, apoi de acolo in gios13, pren valea vecinicii
i de acolo sari pisti piriu Soholeta la zdvoiul venic, apoi malul
vdilor11, in pAr, apoi iar pisti piriu, din gios de Igrite, la zdvoiul venic,
i de acolo, drept pren padurici, pird in drumul cel mare, apoi drept in capdtu/
cimpului, in stejar, apoi drept unde se ridicd Girbovlu ... 7 Or la piriul Hru-
ova ... 4. lard hotarul 15 din Birlad ... 7 prin pdduri ... la deal, apoi de
acolo, 7 Crasna, in drumul Pancovii 7 apoi drept cdtrd Birlad 7 apoi
pisti Birlad. Acesta esti tot hotarul.
12
www.dacoromanica.ro
spre aceasta esti credinta domnii meli, de mai susnumit, noi, Iuga
v<oie>vod, i credinta fratilor nostri, a lui Alecsandru i Bogdan, i credinta
a tuturor boierilor notri, a mari i mici.
spre mai mare tArie i lntAriturg tuturor acelor de mai sus-scris, am
poroncit slugii noastre, lui Iatco, <la cartea noastr aciast>9 s6 legi pecete
noastr ce mari".
Arh. St. Iasi, CCCXL/1. Fragment din orig., considerat plastograf i rupt in trei
bucati, la 1825, in divan.
DouA foto., ibidem, MXXXVIII/1 a si b, si alta la Inst. de ist. i arh. A. D. Xeno-
pol" Iai, Fotografii, 111/146.
Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fond Spiridonie, LIII/1. Trad. de la
Inceputul sec. al XIX-lea.
0 copie, dupd altd trad., tot de la inceputul sec. al XIX-lea, de Pavel Debrici clucer,
cu mici deosebiri, la Arh. St. Iasi, CDXXVII/1. 0 copie, de I. Bogdan, dupA GhibAnescu,
Ispisoace (v. EDITH), la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 42-43.
Veleatul doc, a fost socotit conform stilului de 1 septembrie, intrucit in 1400 noiembrie
28 domnea Alexandru ce! Bun (v. doc. nr. 12-13), iar lunii noiem.brie din indictionul 8 nu
putea sa-k corespundA decit anul 1399.
Autenticitatea doc., contestatA initial, a fost acceptatA dupa descoperirea fragmentului
de orig. de majoritatea istoricilor (v. CostAchescu, Unce luga vodd, p. 32-38, si Doc.,I
p. 24; N. Iorga, 1iri 'loud, p. 82; D. P. Bogdan, . tefein I i luga, p. 171).
AB. EDITH: D. P. Bogdan, Stefan I i luga, p. 172 (facs.); Indrumdlor, IV, facs.
nr. 1; Xenopol, luga vodd, p. 714 (trad. din Fond Spiridonie, cu data de an: 1400); Ghiba.-
nescu, Ispisoace, 1, 1, p. 1-2 (aceeai trad.) si IV, 2, p. 48-58 (consideratii privind procesul
cu prilejul canna a aparut acest doc., cu extrase); idem, Surete, XXI, p. 1-3 (frag-
mentul de orig., cu trad.); CostAchescu, Unce luga vodd, p. 332-338 (fragmentul de orig.
partea corespunzAtoare a trad. din Fond Spiridonie), si Doc., I, p. 21-23 (trad. din Fond
Spiridonie i fragmentul de orig. cu trad. editorului); DIR., A, I, p. 6-7 (trad. fragmentului
de orig., inseratA In trad. din Fond Spiridonie).

1 Rupt.
2 ters.
3 Rupt i ters.
4 In suret urmeazA un semn care indicA sfirsitul rindului din fragmentul de doc. orig.
pastrat.
8 In copia trad. lui Pavel Debrici (v. EDITH) pasajul este redat astfel: parinti/or nostri,
lui Petru voievod".
8 Parantezele traducatorului.
7 In trad.: (lipsA).
8 Scris, de alta mina, deasupra cuvintelor sterse: pe Hybovet".
o Intregit dupA copia lui Pavel Debrici.
Scris, de alta mina, deasupra cuvintelor sterse: de la".
11 In copia trad. lui Pavel Debrici: malul in gios".
0MiS.
13 Dupa gios" urmeaza cuvintul sters: vali".
14 In copia trad. lui Pavel Debrici: peste vale, la vesnica movilA".
18 In trad.: [lipsA citeva cuvinte]; ultimele douA, sterse.
Urmeaza, scris de altA mina i apoi sters: sA o legi".

10 1400 (6908) iunie 29.

111(1-)40)CTTEIO g(0)N1f10, MbJ, TW CIAEKCAHApik HOEIKOAKI, r(0)C(n0)41)H6


BEAL101 1110A>lAdKCK<ON>l, 11 Spam r(OC)FKO)CTILI MN, )KoIrrunik liormuh. 3114EMO
NMI-INN& CNAA6 N4WFIAN6 ANCTWM6 Qv-maul ACZNANII HdHOANI, KTO HA Hh OtrapliT<I1 HAN

13
www.dacoromanica.ro
Fro O>'lCiKLU1Tb qTqH, Wha TOT& liCT1141461.1 CASPA H KOAtPHH6 HAWK, eTPOE,
11114H6, CAO1pKiAll npt).KAE 110 IKW iM6 PO,A,HT EA EA/kk HAW IMIs. npaKolo H KEpHGG CASHC-
6010, 11 A(6)H EC(6) CASA< 4T11, Haw,. np4s0io II Kepnoto CAS)K13010. TAAA}K E, M61, KnAtgine
ero npagoto H K EPH010 CAO1pKaOlr AO HAC(6), )11 AAOKAAH ECAAKI Ero oycosnoto AA(H)A(0)C-
TTIO H AdAH ECAASI EMI Ole HAW EH 3 EAA AH, 01r.110A ,A,AKCKOH, C EAH, 010}1KK, ch. oycEnith,
AoxoAw.vK: EAno C EAO, HA HMI HOMIA, < HA TA3AOSt, II1>10 AAA& EMOIr BO EKOAA,
01rCEE'lt WT(K) isane, SPAKK, C6 orcems AoxoAomh, EN101r,H AtTEAAla Ero, H ovuova-
TOMS Ero, H np4oynoygETowt. Ero, H npaaitnogETo>lavh. Ero; d moyroE C EAO, HA
HM /A r1.11.TAHK, K6111 E TjY6T4HK, 11)4,(6) (t ECS, Hi n)T03,9, TO C EAO MAI% KO EKOAd eTPOESH
IIKiHOKH 13,1HKK, CK 8:Ennr. Ao)CoAoiA(K), o(y litK101 KttIHKI, EMS, H At T EM6
EPOZt.V\ < >2HSH STOM(1%) erst.vt(h), H 11,3ASHSH ETOM (6) EPOKtAA(6) H npan.1-
8ptTomt, Eroatmh.
fl KoTapik Tam(b.) C EAWAA(6) HA 411.1AHS, Ti <W T11 TOAt >1, 8 noTokom(L), POPII
A EAWAA(h), A EAWAA(6) AOAS A EA OAA(6), ['MAW E WT(6) 110AtHS, FMK E W TOO 110AtHS
AA NAAET6 HA noTomx, Ao,113 110TOKOM6, AO TA3AOKA, Ha nSTK, morniu, H < 4Pt3101
T43A0S(11) Ha K EAAKNI HAT(6), MOrriAd, ro)i n'STEm(6), Ao KEAHKW KPOAK, Hi POAlk
mornfusi, ropa AE.twm(k), Ao JiEpaIHJ,a, ropa E.E)111341411,0M11 AO HbillE lloittn8, Hd
ASK<6, i WTK TOA >1t HA Noranoy wr(b.) Ilmtnoy, FIJHEP EKI. HA OrlAWK, AA EMS ASA
11X,T11, mor,isle. TO, EMOV, K ECK XOTA)1). EAHJAAS C EAOIr > AP-11)K IT6 OIrC ESH Tp0 E
wT(h) li< KAU. fi >1 AISPIA KO TAXI& A2Sroms3 C EAS, W TOO oy:TIE 3roKw44(K),
ropn HA HOTOKW.IAS., W T(6) noToK8 HA AtEtS pxoc8, H d ASSA, MOMS, WT(k) AS64
HOHEP EKI% HA MO< PHAS >3 1, < W T6 morkin>30y HAEMK, Ao A84, MOMIAd HA EM6,
lid HA EM6 MOPHAS, no KNIN ASKOM11, H <ropn>l, A< Enw>livul, Ha ikov<E40., wT(&)
A8ga <Aomorun>18, WT MOrHAd < POPH, A EAO>1M(6), HA ASEA, WT(6) 4

rOTtIPS 4 Ao Ap<8rha IlO>1 TO< K4>l, AOAS, HOTOKWM-6, Ao oycnno,


HA 3 HA nSTEmK, H <no nSTEAtm, mornn8, H WTII TOM M0NIA61 Hi APS"
onn o>lycTlie IlOTOKS, mornnS. To, EMS, K EC6 r0 TAXI!. TWA% C EAW WK.
d Ha TO, Ktild MOd, KINI 11 E <nicAnAro>1 dA EDHAPA KO ESOA61, Ktp4 s<peT4
rocnoAcTga nonA>l, >K3HAH4 RorAana, litN1 oycnrk KOAtP6 : Aparow:i KliTE34
AtT1II Ero, moynene dHAPTAL113 H At TIN Ero, GTAHACAMIA PO< TOMII4HA >3 H At Tiff
Ero, linaAa AgOpHAKA 11 KP4TH ECO 11 AtTIH Ero, MINA ,kpAroa H AtTii ero, EtlYkAli
Xp-knosmoro H AtTIH ECO, okopha < AKOPH-.1Ka>3 H AtTIn ero, UHStHi H At TTH
Fro, XopeeK4 M.HKA H AtTIH EPW, IlIanApo wT(K) T8Aope H At TIH ECO, Xopa ELLA HNC:,
THAPHHKA H AtTTH E<ro, TI.M>3AILIA CTOANAKA H At TH ero, WT 11110AH1U,F1 H
AtTiti ero, fipaT8na GTP4111.1114 H SPAT1H ero, irkpa oycqk 60AtPla HAWAr6.
ti no HAW EN16 >KHHOTt, KTO RSA En% r(o)cn(o),k(a)p-h. 3 EAAAH XIOAAMCKON, d Rdl
EMS HE 410138WHA6 HAWK 3411Hrk N HAWS IltpS EEBK ero KHHKI. fi KTO noptknorrk,
TA>4KOK61 Ad ECT6 nporcn ETk WT(6) r(OCEIOA)A 16.(00A, 11 WT(6) HA LIACTKIX. ECO
M(i)T(E)PE, H W TOO TH C(K/i0T61X6 W T(6)11,6 IIHK EHCK6IX(6) H Ad ECT6 I1OAOKHXKK
dpi8 </i TS>3At.
<ti HA KOAW E>4 OVTKPK)KAEHTE, 11 EA FAH ECA161 cnoysn newenAS, hiNAKoKH, npn-
ECHTH HAWS El ELIAT6.
111ICAH6 oy AtTO x31,11, M(k)C(A)11,44 NH id, K-6 l, A(K)H& C(KA)T(o)ro dn(o)c-
T(0)Ael IIETPA H

t Din mila /ui Daminzau, n3i, Io Alecsa.ndru v3ievad, doma al To'rii


<Mol>Idovei, i fratele domniei male, jupan Bogdan. Facem cunoscut, cu
aceast6 carte a noastr6, tuturor bunilor pani care o vor vadea <sou 0)1 vor
auzi citindu-se, c*O" aceast adevArat sluga si boier al nostru, Stroe, si Ion,
a slujit mai Inainte rposatilor Orintilor nostri cu dreapt6 si credincioas6
slujb6, si astAzi ne slujeste nola cu dreapt6 si credincioas6 slujb6. De aceea,
noi, vzind dreapta si credincioasa lui sluj13 atre noi, 1-am miluit cu deose-

14
www.dacoromanica.ro
bit mil i i-am dat In tara noastrd, In Moldova, 2 sate, uric, cu tot venitul:
un Eat, anume Poiana, <pe Tazlu)]., pe care voievodul i 1-a dat, deosebit de
Ion, uric, cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i neputilor, i strdnepotilor lui
rdstrdnepotilor lui; iar celdlalt sat, anume Girtanul, mai sus de Girtan, sub
padure, pe pirlu, acest sat 1-a dat voievodul lui Stroe i lui Ion uric, cu tot
venitul, In <vecii>i vecilor, lui, i copiilor lor, i nepotilor lor, i strdnepotilor
lor i rdstrnepotilor lor.
lar hotarul acestor sate Ed fie la Filipe, apoi <de acolo>', pe plriu, In
sus de deal, pe deal la vale, pe din jos de Poiand, mai jos de Poiand sd cadd
In pirlu, la vale pe piriu, pind la TazIdu, In drum, o movil, i <peste>I. Taz-
ldu la drumul mare, o movild, In sus pe drum, pith la vadul mare, la vad, mo-
vilele, in sus pe deal, pin la Berzint, In sus pe Berzint pind mai sus de Poian,
la un stejar, <si de acolo)]. la movila din Poiand, In curmezis la Filipe, intre
cloud drumuri, o movild. Acesta Ii este tot hotarul unui sat, pe care Il stdpi-
neste Stroe, deosebit de I<on. Iar>1 celdlalt hotar al celuilalt sat sd fie de la
gura piriului, In sus pe piriu, din piriu la stInga, la un stejar, o movilti, de la
stejar In curmezis la mo<vil>1 ... 3 de la <rnovil>i a ulmului ping la un stejar,
movila ulmului, la movila ulmului pe marginea luncii, si <in sus>' pe deal, la
stejar, de la stejar <ping la o movild>l, de la movild, <In sus)1 pe dea/, la
stejar, de la ... 4 botar 4 pind la alt piriu, In jos pe pfriu, pInd la gurd, la ...
la drum, si <pe drum, la o movild, si de la aceast movild la altd>1. gull de
plrlu, o movild. Acesta Ii este tot hotarul acestor sate.
lar /a aceasta este credinta mea, a mai sus-<scrisului>1 Alexandru voie-
vod, credinta fratelui <domniei mele>i, jupan Bogdan, credinta tuturor boie-
rilor nostri: a lui Drago q viteazul si a copiilor lui, a jupanului Andrias si a
copiilor lui, a lui Stanislav Ro<tompan>3 si a copiilor lui, a lui Vlad vornic
si a fratilor lui si a copiilor lui, a panului Drdgoi si a copiilor lui, a lui Birlea
de la Hirldu si a copiilor lui, a lui Duma <v0rnic>3 si a copiilor lui, a lui Tiban
si a copiilor lui, a lui Horaet Mic si a copiilor lui, a lui 8andru de la Tudora
a copiilor lui, a lui Horaet vistier si a copiilor lui, a lui <Tdm>4as stolnic si a
copiilor lui, a lui Mic de la Molnita si a copiilor lui, a lui Bratul Stravici si a
fratilor lui, credinta tuturor boierilor nostri.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al Trii Moldovei, s nu-i clin-
teased zapisul nostru i credinta noastrd fr vina lui. lar cine ar clinti, ace/a
s fie blestemat de Dernnul Dumnezeu, si de preacurata lui maica, si de cei
318 sfinti pdrinti de la Nicheia i Ed fie asemenea lui .Arie <si>3 lui <lu>3da.
<far pentru mai mare>4 Intdrire, am poruncit slugii noastre Igo sd
atirne pecetea noastr.
Scris In anul 6C,08 <1400), luna iunie, In 29, ziva Sfintilor Apostoli
Petru si Pavel.
Bibl. Acad., XLV/150. Orig., perg. (25,5 x 47,5 (m), rupt la indoituri, pecete atirnatA,
pierdutA. Cu o trad. moderrA.
Doua foto., ibidem, Fotografii, XXV/3 i LXXVIII/29, si o copie, 'de I. Bogdan, ibidem,
ms. nr. 5231, f. 48-50. .Alti foto, la Inst. de ist. i arh. ,.A. D. Xenopol"-Iasi, Fotografii,
11/86. Un rez. dezvoltat, Intr-o carte de judecatA din 1828 iunie 10, cu data gresitA: 6095
iunie 12, la Arh. St. Iasi, Cond. K, nr. 346, p. 198-199. 0 trad., din 1821 fcbruarie 12, de
loan Stamati pitar, cu data 6905 <1397) iunie i iunie 12, se afla In fondul de doc. al acelorasi
arh., distrus In timpul celui de-al doilea rArboi mondial, sub cota: Tr. 317, op. 347, dos. 14,
f. 61 r. i, respectiv, 119 r. O copie, din Frima t mAtate a scc. al XIX-Ica, durA aceastA
trad., la Bibl. Acad., DCXINIII/1.
Acest doc. este primul cunoscut din domnia lui Alexandru cel Bun, Intruclt cel cu data
1400 fcbruarie 11 constituie un fals (v. DOCL/vIENTE FALSE, nr. III). Durata de 32 de ani
si 8 luni, pe care letopisetele slavo-romAne o atribule acestei domnil (v. Cronicile, p. 14, 48,
61, 69, 160), poate fi consideratA, de aceea, gresitA In ceea ce priveste numArul anilor: 32 In

15
www.dacoromanica.ro
toe de 31, caci Alexandru ce! Bun a murit la 1 ianuarie 1432. Numdrul lunilor, ca si data de
hind t zi a Inscdundrii sale: 23 aprilie, slut Insd, dupd cit se pare, exacte, deoarece In aprilie
1399 domnea Stefan sau Iuga (v. doc. nr. 7, 8).
EDITH: J. Bogdan, Album, nr. 5 (facs.); D.I.R., A, I, p. 432 (facs. ilizibil); D. P. Bog-
dan, Acte false, p. 54 (facs. greu lizibil); Codrescu, Uricariul, II, p. 250-251 (trad. personald
a lui loan Stamati pitar, aflald In posesia fiului sdu, Andrei Stamati, cu data: 6912 <1404> iunie,
alte greseli); Costdchescu, Regeste - Alexandra cel Bun, p. 323-324 (trad. din 1821); Ghibd-
nescu, Surete, XX, p. 225-227 (aceeasi trad., cu data modificatA gresit: 6905 <1397>
recte 6957 <1449> ..."); Costdchescu, Douei unce, p. 352-354, si Doc., I, p. 36-39 (text slay si
trad.); D.I.R., A, I, p. 9-10 (trad.).
I Rupt ; Intregit dupd trad. lui loan Starnati pitar.
2 0MiS.
3 Rupt.
4 Rupt i ters.

11 1400 (6908) august 4.

filI(H)n(o)cTYEio s(o)wino, Tw ilnEKcati,a,pix KoEgoAa, r(ocno,a,H)Hk BEaanii


atOAAdlICK011, H gpdT6 r(0011(0A)CTEd MN, >KOlfIl4H6 llOrAd116. 3114EMO CtIM6
HdWHM6 [oral] 1NCT0M6, 01/%11M6 AosfrbdnIk national,. KTO Hd N6 O3pliT6 HAH Ero
(kJWHTKLITS411, W}KE TOT6 HCTI1W01111 cnorra H ROAtpliH6 HAWK, 1.111KOIrA4, CAO1r}KHA6
C(13/A)T0110411KWFIAA6 p0,411TEAEMII Ne1WHM6 111),113010 H gEptiok) cnoramS, H A(11)HEC(6)
CAOIreKliT6 H4a/16 npagoto H KEpH010 CA01()K6010. Tt<M>la<E, M61 EtliAtIKWE Ero npatioto
KEpH010 CAO1pK601( AO NdC(10, ;Rdi1Oadal ECM111 Ero WC0611010 M(11)(1(0)CT.D0 H AdAH
ECM61 Eaaoy, or IldWEN 3EH, S AIO1AdESCK011, CEAO RED0110, SpircK, CK orcEna6
Ao)CoAomk, EM01( IISpdT m8, IThixannh, ti SPAT Nor, ToEpk, noTonnh H AtTill fro,
ortiorgETon% Era H nptortioriETOAAK Er0, H ripttp[T]SptTon% Fro, Evil EtK161
Kt111161E.
A XOTIIIK Eartor ECT(11) Hd morlinki LIJO Ha 118Hrox(b.), wT(11) DOAN ripocTt
AIOAA413d; WT(6) MO1'61/1111 DIO H4 1110HrOX(K), F1STEM6, Nd ApSroti MOr161,1111, Hd KOHEIJ,6
WT(6) TOAt npoc-rk mEpEc(k) AEAd, no DEDETY11, Td Hd CTd(1011 morhiaba
HQ norTH, WT(11) TOA DPOCTII lid 110061 HOTOKIN, Ta 110 noToKS ropt, ,a,o mocTa
Aparoaatipa gPoll-E14.1tPElid, wT(k) Toro aaocTa f1DOCTN Nd mormnba, Hd KiJaH 13111WFIEN
AorspogS, Td Hd 1ff/di-I, AO APOlfrOli MOrbaA61, WT(6) TOA', <rip'ocTt (IEDEC6 AOANHOH,
AO MOrKIA111 <111>I0 HdA(11) AEAOMIx, d WT TOAt ripocT<t> 1 &Ion-
Aago<to>1, Aoymoir, A O <n>lpoTH<gb. morkpinr.1 Hd 11Suror(k), or ic<pa>iti.
T<o, Eanor, KEck roTapfol.
ft Hd TO, litPd MOd, KE+1111E 1111edii<H>1aro AAEKC4HAPd 60E110Aba, H litpd gpd<Td>1
r(OC)I1(0A)CTrid AAN, Dafi4114 llormila, !Alm Olfair(11) 60Atf1/1 mum-ix-00: Irk Aparowo
IDITE3d, Irkfla flivoYawa, Ktpa eTd1111CAdKel PlaTXMFlaHd, etpa llAdA(d) AK0P-
111111d, EtPd new Ap41'014, irkpa 1W4HLIW4 HHTE3d, KtPd ilfrhAll XD11/1013CK0170, Irkfld
MAIM A110111111Ka, Ktpa Anand, IKtfld L1IHIcK X0111E11,6, Ktp4 1114HAPO WT(6) TSA01161,
Ktfid XONIEU01 EINCTlidPHIIKa, litDA TdMd1111 C<T0>21NII<K4, litPd>2 1IHKK1 WT(K) 1110A-
HMO, lit134 fipaTornaeTpdlfHqd, litpd orciiK(K) sontpk <Nawpix.k.
11>2 no HalLIHM )101130Tt, KTO 601rAETlx r(0)C11(04.4)PBEMU 1110AAd<HCK>20H,
d<AH WTO K61 EMS HEDO>2p01r11111A(k) !UWE 34rINCH H Hawor HtIJOIr 1E36 Fro INH61. 11 KTO
110<pOlr>2WIAT6, <TdK01312J>2 A.<4 EC>2T6 ElDOKAET6 WT(Ix) r(OCII0A)4 E(01')4, H WT(6)
np(t)q(u)cTwE Fro art(a)T(E)ph, H WT(6) C(13/A)T61K6 WT(141,6 <1111K>2E1ICK1246 H
Ad ECT(6) DOAOKHVIKK dpin H 10At.
il Hd KOAWE 01714110KAEHTE, HEAEAH ECMH cnorsii HawEmS Iflu,KoKu flpHIKECHTI1
DELIdT6.
1111Cdrill g(6) AtT(0) xS11,11 a<r>3r8cT4 ,a,(K)Hb..

16
www.dacoromanica.ro
f Din mila lui Dumnezeu, noi, Io Alecsandru voievod, domn al Trii
Moldovei, i fratele domniei mele, jupan Bogdan. Facem cunoscut, cu aceast
carte a n.oastr, tuturor bunilor pani care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se,
c4 aceast adevrat slug i boier al nostru, Nicula, a slujit slintrposatilor
nostri printi cu dreapt i credincioas slujbA, i astzi ne slujeste nou cu
dreapt i credincioas slujba. De aceea, noi, vzInd dreapta i credincioasa
lui slujb6 care noi, 1-am miluit cu deosebit mil i i-am dat, in tara noastr,
In Moldova., 1. sat, al lui Berea, uric, cu tot venitul, lui si fratelui lui, Mihail,
fratelui lui, Toader, apoi si copiilor lui, i nepotilor lui, i strdnepotilor lui,
si r.strnepotilor lui, in vecii vecilor.
lar hotarul lui este la movila care este la Ciungi, din cImp drept la
Moldova; de la movila care este la Ciungi, pe drum, la alt movil, la capdtul
tarinei, de acolo drept peste deal, prin ceretei, apoi la movila veche care este
la drum, de acolo drept la Pirlul Negru, apoi pe piriu In. sus, pin la podul lui
Dragomir brAnisterul, de la acest pod drept la movil, la marginea de sus a
dumbrvii, apoi, pe margine, pin la alt movil, de acolo, drept peste vale,
pin la o movil care este deasupra dealului, si de acolo drept Moldova,
la vale, pin In dreptul movilei care este la Ciungi, la margine. Acesta <ii este
tot hotarul)1.
lar la aceasta este credinta mea, a mai sus scrisului Alecsandru voievod,
credinta fratelui domniei mele, jupan Bogdan, credinta tuturor boierilor
nostri: credinta lui Drago s viteazul, credinta jupanului Andrias, credirrta lui
Stanislav Rotimpan, credinta lui Vlad vornic, credinta panului DrAgoi, cre-
dinta lui Ioanis viteazul, credirrta lui BIrlea de la Hirlu, credinta lui Duma
vornic, credirrta lui Tiban, credirrta lui Mic Horaet, credinta lui Sandru de la
Tudora, credinta lui Horaet vistier, credinta lui llamas s<to>21ni<c, credin4a>2
lui Mic de la Molnita, credinta lui Bratul Stravici, credirrta tuturor boierilor
<nostri.
Iar>2 dup viata noastr, cine va fi domn al Trii Moldovei <86 nu-i>2
clinteasc6 zapisele noastre i credinta noastr fr vina lui. lar cine ar clinti,
<acela>2 s fie blestemat de Domnul Dumnezeu, si de preacurata lui maick
si de cei 318 sfinti printi de la Nicheia i s fe asemenea lu Arie i lui luda.
Iar pentru mai mare Intrire, am poruncit slugii noastre Iatcu s atIrne
p ecetea.
Scris In anul 6908 <1400> august 4 zile.
Bibl. Acad., CXXXIV/46. Orig., perg. (42,5 x 37,5 cm.), rupt la uncle fndoituri, pecete
atirnata, pierduta, Cu legenda: t UNA TW flACIIHApa BOCROAlh r(ocnoAH)H 3IMAk ll/lonpasotof
(textul legendei, dupa Costachescu, Doc., I, p. 42).
0 foto., ibidem, Fotografii, XXXII I/1, si doua copii, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 36 si 52. Alte foto., la Inst. de ist. i aril. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/193, si
Arh. St. Iasi, MXXXVIII/2.
Deosebirile pe care le prezinta legenda sigiliului acestui act, comparativ cu textul inscrip-
tiei celorlalte peceti de la fnceputul domniei lui Alexandru cel Bun (v. doc. nr. 13, 14, 18,
23 si 27), adica: 4 pentru 3, la numele domnului, i lipsa ierului mic, L, din numele tarn, se
datoresc, probabil, unor erori de lectura ale lui M. Costachescu (cf. si Simanschi, Falsificarea
parlial, p. 485).
EDITH: D.I.R., A, I, p. 433 (facs.); D. P. Bogdan, Acte false, p. 55 (facs.); Costachescu,
Dowl unce, p.354-356, si Doc., I, p. 40-42 (text slay si trad.) ; D.I.R., A, I, p. 10-11 (trad.).

Rupt i ters.
2 Rupt.
3 0MiS.

www.dacoromanica.ro 17
12 1400 (6908) septembrie 1.

Suret de pe ispisoc vechiu, pe sirbie, de la Alexandru voievod, cu mila


lui Dumnezeu, domn Tarii Moldaviei, i fratele domniei mle, giupinul Bogdan,
scris din leat 6908 <14001 sept<em>v<rie> 1. zile.
Instiintare facem, prin aceast carte a noastrA, tuturor cinstitilor boeri,
cine vor auta asupra ei sau o vor auzi cetindu-se, pentru acest adevdrat
sluga i boeriul nostru Mogo, c6 mai inaint vrem cu dreptat si cu credint
au slujit odihnitilor Orintilor nostri i acmu iari cu dreptat i cu credintd
noao ne slujeste, a cruia vdzind noi cea cu dreptate i cu creding cdtra
noi slujbk 1-am miluitu-1 cu osAbit'a" a noastra milk de i-am datu-i in tara
noastr, a Moldovei, un sat pe Vilnea, pentru ca s'a"-i fie uric, cu tot venitul,
fratilor i fiilor lui, nepotilor, strAnepotilor i preastrAnepotilor lui, In vecii
vecilor.
Iar hotarul acestui sat, din obIrsia Vilnei purcede pirAul In jos pin-la
plopi, iar de la plopi, drept peste cimpu, pin-la trei stajerei, In marginea dum-
bedvii,de la acei trei stejrei drept la rdiu, i In marginea rdiu/ui, la movild,
si de la movild, pe culmea dialului, pin-la poiank iar de la poiank pe Dealul
cel Mare, pin-la obirsie Vilnei ; atita ii este tot hotarul.
Precum spre aceasta este credinta a mai sus numitei domniei
mle, Alexandru v<oie>vod, a fratelui domniei mle, a giupinului Bogdan, si a
tuturor boerilor nostri a Moldovei.
lar dui:a viata noastrk cine va fi domn Trii Moldovei sa nu aibd a
clinti scrisoarea i credinta noastra fgra vina lui. Iar cine ar face vreo str'mu-
tare, unul ca acela s6 fie blstamat de Domnul D<u>mnezeu, f6cAtoriul ceriu-
lui si a pamintului, de preacurata a sa maick de cei 318 sfinti pgrinti de la
gborul Nicheii i s6 fie intocma cu Arie i cu Iuda.
Si spre mai mare intriturk am poroncit slugii noastre, lui lateo,
lege pecetea noastrk
De pe sirbie pe limba moldoveneasa am tAlmAcit, la anul 1814 iulie 24,
cliucer Pav<e>1 Debrici.

Bibl. Centrald de Stat Bucuresti, Colectia Documente, LVIII/1. Trad.


Foto. dupd trad., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/3 (orig. se afla In pdstrarea lui Gh.
Teodor, din C. Ipatele, j. Iasi).
O ment., numai cu data de an, Insa gresitd: 6950 <1442> si In care se specified numele
nou al satului: Mogosesti, ibidem, LXVI/55; un rez., din 1835, se afla In fondul de doc. al
acelorasi arhive, distrus In timpul celui de-al doilea rdzboi mondial, sub cota: Tr. 234, op.
258, dos. 72, f. 15 r.
EDITII: Ghibdnescu, Unce slavone, p. 173-175, si Surete, XVIII, p. 10-12 (trad., Cu
data de an corectatd gresit: 6908 <1400> In 6950 <1442>); Costachescu, Regeste Alexandru
cel Bun, p. 323 (rez. din 1835); idem, Doc., I, p. 43-44 (trad. i rez. din 1835); D.I.R.,
A, I, p. 11-12 (trad., dupi Costdchescu, Doc.).

Cifra "ir (8), fAcutd ca 7-1 (50).

13 1401 (6909) iunie 28.

t 111(H)A(0)CTII0 6(0)?KiElO,MhJ, TV) dAEKC4H,A,p0 KOEKOAd, rocrioAapk 3EMA14


1VIOAA4KCKOH, HC 6p4TOM% }KOIrildHONVI% Rormilowk. 3HdEMO 4HHHM91,
CHM% Hawnnit microiwk, orctmt Aospigm% WHOM% KTO Hd CECk ANCT% 0y3pHT%

18 www.dacoromanica.ro
HAN OIrCA111WHTK EPO 4T01(4111, OWE TOTik HCTHHHIgH cnoyrd H KOMpHH11 114LIJ%, IIAOTOICIPO,
CAOrKHA11 nEpoKE C(M)T0(104HKWTHMI. POCNOAdPEMI., .. 2 0(T11)11,01r HdUIEMOIr, HP4K010
litpH010 CAOr1C1C010, 4 A(L)NEC(1%) CAOIrKHTlx HAM% npdgoio H KtPH010 cnorgEolo.
Ttmt, M61, IltAtHWE Ero llpdK01(10 H KtpH01(10 CAOr10E01( AO H4C(1.), )KdA0K4AH ECM111
Ero OCOSH010 M(H)A(0)CTIII0, AdAli ECM1s1 Emoy oAno cEno3, IlnoToyn wr(%)
CTPOItHrIal. To, Emoy, 0lepHK11, CO oyctm-k AoxoAonvh, oy Kt Kt4HIsat, Tomoy
AtTEM% Ero, HAI E AtT/A HAI E AEIKKd, H OrNOlr44TOArk Ero, H nptoynoricrom%
Ero, H nptitnopinTomix Ero, n4 Ad 601(AET(11) HMix liEllOpOtrWEH05, O gKM Kt4H1111A.
l r0Tdp`11 Tonnoy CEAOlf, WT(1%) qnpewd, 11011EpEKKI, npocTt flOAEM9s., 114 KdrA01(H,
Td B4XAO1rEM% Aonoy, Ao AO4HH12.1 LIJO E MdA0 E1011H>KE A11110K61, WT(711) TON AO1HH6l
npocTt lid GEpgliCKOH ,A,04HH616, NO TON AOAHH61 AO AtCd, 4EPEC'1% Atrli AO XOT4P4
P4AVAEL1,034, WT(11) TOA, AtA0Mvi, H4 KpdH A-kCd, AO C4M011 '1138/11111 111 211I0p-
WOHN4d, Td lid 4HpEW76. To, Emoy, ESEC% KOTdpix.
ti Hd TO, Ktp4 MOd, 1161WE 11HC4NH4O 1W4Mi4 lIAEKCdHAPd KOE110,01, FI Ktpd 64T4
moEro, BorAdnogd, H gtpd ApdPOWd CTdpOCTd, H Ktpd IIIHXdHAd HEECOAHHKi, H KtP4
flHAPIlaWEECd, H atp4 TO41ls.WE<Il4>7, H KtPd KdAHU,d KI4A114d, H Ktpd TdMdWA AKOp-
HHKA, HKtp4 POTOMFMHOgd, H Ktpd Kr14,40ild, H litpd 1114HAP4 flEp1CdlldRd, H KtPa
XOT6Kd lJuHHkcKoro, H litPdApa XOTHMICKOPO, H gtpd MUM 04114 CTOAHHKA,
Ktpd rOpdEll,d 44WNHK4, II KtPd Rd GTApOPO, H Ktpd 104114 AKOPHHIld, H Ktfld
Els1PAt XopnoacKoro, H Ktfld KtAOPO 11H1C4, II etpd Hp4TOIrA4 T1110E{H4d, H lltPd
114>p)gt ROAXOHCK0r0, H Ktpd IIHE4HOK4, H Ktpd HErpa KEpAdAlICKOPO, H Ktpa
11p04EAHliK013d, H Ktpd KOCTt fiP4TH4OKII4d, H KtP4 LII4HEK4, H Ktpa Erkrog% 111E4S4I14,
gtpa oyetx(%) KOlark MO4A4KCKKIX(11), H MdAllIX(%), H KE4IIKKIr(11).
fi no HdWEM-K WHKOTt, KoTo* HMETla rocnoAdpk Olf SEMAH HAWEN, ...8 KpdTIFI
H4RINK(11) HAH IldWHX(1) ClxPOAHHICK HAN KOICAtt KTO, TO EMS Ad HE 110pOyWHT'll nainEro
I1ptA4H14 H OlfTlIEJMEHT4, acIliOrKE ECM11.1 EMOir ,4,4AH 34 flp411$10 H 34 litPHOVIO HX(11)
caws8.
lid SOAWEE llOTHEfDKEHTE, KEAtAll ECM61 ll4HS TdMdWEKH 11PliKtCHTH 11E44rk
news.
llHca Bpd-rtn AOPOOET76, K(l&) AtT(0) xSU.012 15H14 .
<Pe verso, insemnare din sec. al XVIII-lea>: Pe Plotunesti de la
Strunga, ispisoc de la Alexandru vod.
Din mila lui Dumnezeu, noi, Io Alecsandru voievod, domn al Trii
Moldovei, cu fratele meu, jupan Bogdan. Facem cunoscut, cu aceast carte a
noastr, tuturor bunilor pani care vor vedea aceast carte sau o vor auzi
citindu-se, ca aceast adevdrat sluga i boier al nostru, Plotuni, a slujit mai
inainte sfintrdposatilor domni, printelui nostru, cu dreapt i credincioasd
slujbA, iar astazi ne slujeste nou cu dreapta i credincioas slujb. De aceea,
noi, vzind dreapta i credincioasa lui slujb cAtre noi, I-am miluit cu deose-
bit" mil, i-am dat un satl, Plotunestil, de la Strung. Aceasta s-i fie lui
uric, cu tot venitul, in vecii vecilor, acestuia i copiilor lui, sau biat sau fat,
i nepotilor lui, i strnepotilor lui, i rstrnepotilor lui i s le fie lor neclin-
titil, In vecii vecilor.
lar hotarul acestui sat s. fie de la cires, de-a curmezisul, drept pe cimp,
la Bahlui, apoi pe Bahlui in jos, Oa la valea care este p4in mai jos de tei,
de la aceast vale drept la Valea Sirbeasc, pe aceast vale pia. In pdure,
prin pdure, pin la hotarul lui Radulet, de acolo, pe deal, la marginea pa-
durii, pIn. la inssi Strunga dinspre Giurgiu, apoi la cires. Acesta li este tot
hotarul.
Iar la aceasta este credinta mea, a mai sus-scrisului loan Alecsandru
voievod, i credinta fratelui meu, Bogdan, si credinta lui Drago s staroste,

lq
www.dacoromanica.ro
credinta lui Mihail Nevolnic, i credinta lui Andriia, i credinta lui Ioan,
i credinta lui Bali Birlici, i credinta lui Tama vornic, i credinta lui Rotom-
pan, i credinta lui Vlad, i credinta lui Sandru piralab, i credinta lui Hotco
de la Tetina, i credinta lui Sandru de la Hotin, i credinta panului Gang
stolnic, i credinta lui Horaet ceanic, i credinta lui Badea cel Btrin, i
credinta lui loan vornic, i credinta lui Birlea de la Hirlu, i credinta lui
Mic Albu, i credinta lui Bratul Straovici, i credinta /ui Giurgiu de la Vil-
hovt, i credinta lui Tiban, i credinta lui Negru de la Birlad, i credinta lui
Procelnic, i credinta lui Costea al lui Brtil, i credinta lui Manea, i credinta
lui Birg'u Stefan, i credinta tuturor boierilor moldoveni, i mici, i mari.
lar dui:4 viata noastr, cine va fi dornn In tara noastr, <din>12 fratii
notri sau din rudele noastre sau oricine, acela s nu clinteasca dania i int-
rirea noastr, pentru ca i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujbd.
Pentru mai mare intrire, am poruncit panului Tama s atirne pecetea
no astr.
A scris Bratei logoft, In anul 69199 <1401> iunie 28.
Arh. St. Iasi, CCCXL/2. Orig., perg. (28 x 25 cm), pecete atirnatd, cu legenda, falsificatd
partial: [f Ilt.141 YW ilAt3313dHAPA $001(0411 r(OCROAH)Hd 3IMAj13t MOAAMILCKG.
Doud foto, una la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/150, si
alta la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/7. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5231, f.
106-109, si o trad., din 1808 octombrie 28, de loan Stamati pitar, ibidem, CDXXV/102.
Acest doc. a fost partial falsificat (v. notele de la text), fapt care a provocat aparitia
unor contradictii intre formularul original si data contrafAcutd. De aceea, el a fost considerat
suspect (v. Costdchescu, Doc., I, p. 86-91 ; Sacerdoteanu, Sralul, p. 52) sau chiar fals integral
(v. D. P. Bogdan, 0 matrice, p. 261-263, si Acte false, p. 69-76). Descoperirea adaosului din
datd (v. Simanschi, Autenticitatea i datarea, p. 94-96) elimind insd din discutie toate suspiciu-
nile de aceastd naturd. De asemenea, majoritatea observatiilor privind limba, grafia i ortografia
(v. D. P. Bogdan, op. cit., p. 71, 73-74) nu se mai justified daed se are in vedere data reald
a documentului, dupd cum cele rAmase nu pot proba singure neautenticitatea doc., ele explicin-
du-se prin nepriceperea sau inconsecventa fireascd a unui inceptor (v. Simanschi, Falsificarea
parliala, p. 481-484).
In ceea ce priveste falsitatea sigiliului, reconstituirea datei autentice anuleazd contra-
dictiile existente intre unele elemente ale inscriptiei si data mistificatd a doc. (v. D. P. Bogdan,
op. cit., p. 72-73). Asupra lui s-a produs insd un fals de aceeasi naturd ca i asupra doc., adicd
partial, dupd cum se poate constata din suprapunerea literel or contrafAcute ale legendei peste
cele vechi. Textul initial al inscriptiei a fost: <t Iliga"k YW flnes>anApd Rout<oa, r(ocnoAa)na
3E M0Ad,d116CR0<T> (y. imanschi, op. cit., p. 484-485).
EDITH: larga, Isl. Rom., IV, fig. 1, in afara textului (facs.); D. P. Bogdan, op. cit.,
p. 70 (facs.); Simanschi, op. cit., p. 480 (facs.); GhibAnescu, Surete, I, p. 195-198 (text slay
trad.); CostAchescu, Doc., I, p. 84-91 (text slay si trad., cu consideratii privind autentici-
tatea doc.); D.I.R., A, I, p. 26-27 (trad.).
In toate editiile doc, a fost publicat sub data 1411 (6919) iunie 28.

1 Scris de altd mind pe loc ras.


2 0 literd, probabil E, rdzuitd.
3 De la (CM111 pind aici, scrisul e intdrit de all mind.
4 Literd intdritd.
6 De la Ad pind aici, scris pe loc ras.
Inainte de no, o Mara a fost rdzuitd.
7 Sters.
8 W (10, omis, ca si in doc. nr. 8.
9 Cifra zecilor adhugatd ulterior de aceeasi mind cdreia Ii apartin i celelalte interventii
din document.
1 De la cu deosebitd" pind aici, scrisul e intdrit, in orig., de altd mind.
11 sd le fie lar neclintit", scris pe loc ras.
12ornis.
13 Text contrafdcut (v. comentariul).

20
www.dacoromanica.ro
14 1401 (6909) iulie 30, Suceava.

li(0))KTE10 M(11)40)CTi10, M6I, OAEKCAHAPO BOEKOAA, rocnompk BEMAH 1110A-


AAFICK01-1, NC KPATOM% MOHAA% ROPAAHOM%.. 3H4EMO WHIM% CHM% HAWHM% ANCTONI%,
oyctmil Aogpt.imix HAHOM% KTO HA CEC6 AHCT% OyapHT% HAH EPO OyCA6IWNT%, ONCE
TOT% IICTHHHIJH OPAHEC%, Enncgorrk KOpMEFMCK6111, flpHWEA% K HAM-11, HA HAWK CTOAIL,
HA 1110A,A,dgeK1.111, H OyK434A CM HAM% F1I41361MH KOCEAEH6CKOPO nerpirapx-a
fliITONTA KOHCTAHTNHOHOAM, ONCE Hp neTplepra gopmEwhcgoro HH ELNE 011r3H4AH ECM6I,
OWE HAWEA% HA TO nyicgoymcTgo, HOMOLIII0 r(ocnom)na HAWEPO, KEANKOPO KHA3A
ENTOKTd. TAKOHCE, HCMOKNA% HAUJEMOir r(ocnoAcT)goy HpH/A[IitiTH H CTPONTH oycRigin
nopmAtit U,EPKOKHWH.
M6I flpHAAAll ECMbJ HHCKOICHOHN KOpMEH6CKOMOV" OPAHECOBH 11,(E)pK(0)1161
gOfJAAEHI&CK6IM H nonb.1 Gran HAIIIEH SEMAH 6011',A,ET% KOAEH% /IAA% HOpMEHIA
CKOEPO npasa nncgoywhcgoro. To CTOA% AdAH ECM6I Emoy oy Gorbigt, oy ntunEmil
ropoAt. KOTOpKIN WT(%) KO1JMEH% 4ACT6 EMOV" OrIFIHHTE, AKO TO KW HAM% OrIHHH-
ECTE, oy HAWEH BEMAH, oy ItionAdgcgon; KOTOpill 661 Ero HE CAOIrWdAll, Ero
PICK43HNM111 EVONSE pOirK010.
ti HA TO, gtpa MOd, KbIWE HHCAHHAPO OAEKCAHAPA 110EKOAlsi, H KtPA RATA r(oc-
noAcT)ga mn, ROP,A,411013.1, HKtpe oyctrit gorapik moitmgcgmch, H MdA6IX%,H KEAN-
Kh
tI MICAH oy Goriagt, noA 114111E10 nEtiaTilo, oy AtTO xSLI,e, oy port(*)
EpdTtiEE010.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Olecsandro voievod, domn al Trii


Moldovei, cu fratele meu Bogdan. Facem cunoscut, Cu aceast carte a noastra,
tuturor bunilor pani care vor vedea aceast carte sau o vor auzi, c acest
adevrat Ohanes, episcop armenesc, a venit la noi, la scaunul nostru, al Mol-
dovei, i ni s-a infAtiat cu carti drepte ale patriarhului ecumenic Antonie de
Constantinopol, pentru c pe patriarhul lui armenesc nu 1-am cunoscut inc6,ca
s se ridice la aceast episcopie, Cu ajutorul domnului nostru, marele cneaz
Vitovt. De asemenea, a jurat domniei noastre s primeascA i s intocmeasc
toat rinduiala bisericeasc.
De aceea, noi am dat episcopului armenesc Ohanes bisericile armeneti
pe popii lor ; In intreaga noastr tar va fi volnic asupra armenilor Cu dreptul
su episcopal ; i-am dat scaun In Suceava, In cetatea noastr. Care dintre
armeni II yeti cinsti, va fi ca i cum ati face-o nou, In tara noastr., in Moldova ;
care nu-1 va asculta, noill vom pedepsi cu mina lui.
lar la aceasta este credinta mea, a mai sus scrisului Olecsandro voievod,
credinta fratelui domniei mele, Bogdan, 0 credin.ta tuturor boierilor mol-
doveni, i mici, i mari.
Si s-a scris la Suceava, sub pecetea noastr, la anul 6909 <1401> iulie,
In 30, cu mina lui Bratei.
Dupl Panaitescu, Hrisovul, pl. In afara textului.
Facs. dupA orig., perg. (21 x 30 cm), pecete atirnatA ; actul se pAstra In Arh. Arhiep is-
copiei armene din Lvov, doc. nenumerotat.
Text. slay si trad. edit., ibidem, p. 45-46.
0 foto, dupA Panaitescu, la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/201.
Pecetea acestui document reprezintA cea de-a doua amprentA cunoscutA In prezent a
primului tipar sigilar folosit in cancelaria lui Alexandru cel Bun. Elementele sale distinctive,
avindu-se In vedere intreaga serie a imprimArilor conservate prima, partial contrafAcutA,
datind din 28 iunie 1401 (v. nr. 13), iar ultima datInd din 18 noiembrie 1409 (v. nr. 27)
stilt urmAtoarele: diarnetru = 7,4 cm, cap de bour cu botul despicat, vlrfurile coarnelor rAsfrInte

21
www.dacoromanica.ro
In afarA i steaua (Cu sase raze) Intre coarne, soarele (rozetA cu sase petale sub forma unor
puncte In jurul unei mici calote) si luna (crai nou) de o parte si de alta a capului, Intr-un scut
triunghiular cu marglnile laterale rotunjite, Inconjurat de sase semicercuri si de tot atItea dm-
puri InfAtisInd un motiv trilobat umplut cu puncte, iar In jurul emblemei, filtre douA cercuri
perlate, legenda: f 111,14Th TW 034HAPA1 801110A1, r(OCITOAH)Hd 3IMA* MOA84S6CICO1.

EDITII: Ararat", XIII (1937), nr. 142, p. 1 (facs. greu lizibil); Simanschi, Falsifi-
careo parlial, p. 481 (facs. dupA Panaitescu); Obertynski, Eine Grundurkunde, p. 12-13 (text
slav si trad. germ.); Ararat", XI (1935), nr. 124, p. 6 (trad. dupA Panaitescu); D.I.R., A,
I, p. 12 (trad.).

I Din punct de vedere grafic, litera 3 nu prezintA deosebiri fatA de semnul corespunzAtor
din simAt. Particularitatea se constatA i la celelalte peceti ale seriei (v. doc. nr. 18, 23 si 27).

15 <1402-1407>i

lohann Radu Michny Wojwod verleihet der Mitropolie zu Suczawa


sub Patrocinio S<anc>t<um> Georgy Martiris, allwo den Leib des heuligen
loan nowy liege ... die sogenante Grundstcke Bojana Wladyka unter dem
Tyrgu Iassy, welche der alte Alexander Wojwod zum Andenken, als er sich
nemlich mit seinen Bojareni und ganzen Volke auf sothane Bojana zu Emp-
fand des heuligen loan nowy begabn, der obgedachten Suczawaer Mitro-
polie geschenket hat ...
D<e> d<a>2to Iassy, 7132 <1624> Mrz 26.

Ioan Radu Mihnea voievod claruieste Mitropoliei Sucevei, cu hramul


Sfintului martir Gheorghe, unde se Ola trupul Sfintului Ioan cel Nou,
pAminturile numite Poiana Vlldici, mai jos de tirgul lasi, pe care 1A-
trinul Alexandru voievod le-a druit pornenitei Mitropolii a Sucevei In
amintirea faptului c el impreund cu boierii i i cu tot poporul s-au
dus la aceast poiand Erre a Intimpina re Slintul Iczn cel Nou.
Drt In Iasi, 7132 <1624> martie 26.

Arh. St. Suceava, Documente, X 111/5 (copie, de la sflrsitul sec. al XVIII-lea sau Ince-
putul sec. al XIX-lea, dupA Inv. doc. Mitropoliei, alcAtuit In 1783 ianuarie 3, la Zolkiew,
de Iohan Anastasius Manovarda). Men t. In rez. doc. cu data 1624 (7132) martie 26 (Privilegii,
nr. 2). Aceeasi ment. si In rez. germ. al doc. cu data 1627 (7135) aprilie 10 (ibidem, Privilegii,
nr. 7).
Un rez., fArA datA, Intr-un alt perilipsis cu doc. Mitropoliei, de la sfirsitul sec. al XVIII-lea,
la Bibl. Acad., MXCVII/129.
Aceleasi ment. In rez. acelorasi doc., la Arh. St. Bucuresti, Fond. Consiliul aulic de rilzboi,
XIV/69, f. 2-3; ibidem, f. 2, Intr-un comentariu, se n oteazA anul 1414 (fArA vileat), iar ca
emitent, si Bogdan (indicat InsA ca fiu al lui Alex andiu cel Bun).
Un rez., fArA datA, Intr-un alt perilipsis cu doc. Mitropoliei, de la sfIrsitul sec. al XVIII-
lea, la Bibl. Acad., MXCVII/129.

Datat dupA aducerea moastelor Sf. loan cel Nou la Suceava, probabil In 1402, In legAturA
cu recunoasterea lui Iosif ca mitropolit de cAtre Patriarhia din Constantinopol (v. Iorga, 1st.
bis., p. 62-63; Marinescu, Thfiinfarea mifropoliilor, p. 266-267) si dupA perioada de asociere
la domnie, de catre Alexandru cel Bun, a fratelui EAu, Bogdan (v. mai sus).

Popovici, Index Zolkiewiensis, III, p. 547-548 si 549 (rez. germ. ale doc. din
1624 si 1627, In Inv. doc. Mitropoliei, cu trad.); Erbiceanu, 1st. Miiropoliei, p. 22 (rez. in peri-
psisul de la Bibl. Acad.); CostAchescu, Doc., I, p. 329-330 (rez. dupA Erbiceanu, cu data

22 www.dacoromanica.ro
1400-1432, si ment. din rez. doc, cu data 1624, In trad., dupd Popovici); D.I.R., A, I, p. 9
(rez. din perilipsisul de la Bibl. Acad., dupd Costachescu, cu data: <1400 dupd. februarie 11
1432
In doc. din 1627 (7135) aprilie 10 (v. descrierea arheograficd): ... als er ihm mit dem
Mitropoliten, Bischofen und ganzen Volke bis dahin entgegen gegangen ( cd i-a iesit
In intimpinare cu mitropolitul, episcopii si cu tot poporul").
2 Intregit dupd rez. cu data 1444 (6952) aprilie 8 din acelasi Inventar, Privilegii, nr. 28
(v. descrierea doc. nr. 245).

16 1402 (6910) octombrie 31.

Alexander Woewoda schenkt dem heil<igen> Kloster Moldowiza zwei


Mhlen in Baja, eine inmitten, die andere am Rande der Stadt, auch die Hlfte
einer anderen Miihle zur Malzung, so wie vier Huser Tataren, gleichfalls in
Baja. Und niemand soll sich hierin einmengen, niemand diese Tataren mit
irgend einem landes herrlichen Dienste belstigen.
Nach dem Leben S<eine)r Hoheit aber wer Herr des moldauischen
Landes sein wird, der soll diese der reinsten Gottesgebrerin gegebene Schenk-
nis und Besttigung nicht zernichten.
Denn der Landesherr, welcher diese Schenknis umstsse, der soll von
Gott, dem Herrn, verflucht sein und seiner reinsten Mutter, von den zwlf
oberen Aposteln, den dreihundert achtzehn heil<igen> Vtern und allen
Heiligen, er soll verflucht und gleich sein Juda, dem Verrther, und dem
verfluchten Arias, ueber ihn soll sein jenes Geschrei der Juden, die da iiber
Christus gerufen: sein Blut i_iber uns und unsere Kinder, Amen.
V<om> J<ahre> 6910 <1402> Oct<ober> 31.
Alexandru voievod druiete sfintei mnstiri Moldovita dota mori
In Baia, una in'untrul tirgului i alta la marginea tirgului, i inc o jumtate
din alt moar de sladnit i patru sllw de t'tari, de asemenea in Baia. 8i
nimeni nu trebuie s se amestece. la acestea i nimeni s' nu impovdreze pe
aceti Mari Cu vreo slujb domneasc'.
Iar cine va fi doma al Trii Moldovei dup viata domniei sale, acela s nu
strice aceast danie i intriturd fcutd Preacuratei n'sc'toare de Dumnezeu.
lar domnul care ar strica aceast danie s fie blestemat de Domnul
Dumnezeu, s fie blestemat i de preacurata lui maick de cei 12 apostoli de
frunte, de cei 318 sfinti parinti i de toti sfintii i s fie asemenea lui luda
vinatorul i blestematului Arie, s aib parte cu acei iudei care au strigat
impotriva lui Hristos: singele lui asupra noastrd i asupra copiilor
notri, amin.
In anul 6910 <1402> octombrie 31.
Dupd Wickenhauser, Moldowiza, p. 55. Trad. prescurtatd dupd orig. sau dupd o copie
slavd.
O trad., de L Bogdan, dupd Wickenhauser, Moldowiza, la Bibl. Acad., ms.
nr. 5231, f. 58.

ALTE EDITII: Wickenhauser, Bochotin, p. 10 (ment.); Rosetti, Parnintut, p. 137, nota 1


(extras, in trad., din rez. lui Wickenhauser, Moldowiza, cu data socotita In stilul de 1 septem-
brie); V. Costachescu, 1st. Folticeni, p. 54 (rez.); Costachescu, Doc., I, p. 45-46 (trad dupd
acelasi rez. al lui Wickenhauser); D.I.R., A, I, p. 13 (trad., dupd Costdchescu).

23
www.dacoromanica.ro
17 1403 (6911) ianuarie 7, Suceava.

Mylostyjeju bayjeju, my, Aleksandr wojewoda, hospodar Zemly Mol-


dawskoi. Czynymy znajemo, sym naszym lystom, usim kto koly na n uzrit
uy uslyszyt jeho cztuczy, ae jesmy uczynyly s naszoju i is pospolneju radoju
is naszym dobrym umyslom i uczynyly jesmy za nasze zdorowje i za dusz pe-
rde swiatopocziwsziich hospodarey, za duszu Bohdana wojewody, i za duszu
Laeka wojewody, i za duszu Petra woyewody, i za duszu otcia naszeho, Ro-
mana woyewody, i za duszu Sztefana woyewody i podilily jesmy ot naszeja
otynyny i daly iesmy swiatii Epyskopii naszoi, ot zemly naszoi moldawskoi,
dwa sela:Awerowcy, szto na Suczawi, a druhoje selo, Hrckoje, szto malo pod-
lysze Sucziawskoho torha, so uzimy swimy starymy i dawnymy chotarmy.
To iest uryk so usim dochodom swiatii Epyskopii naszoi u wiku wicznyja.
A na to wira moja, wysze pysannoho Aleksandra wojewody, i wira usich
bojar moldawskyh: wira pana Stanyslawa Rotompana i ditij jeho, wira
pana Syna Byrlycza i bratij jeho, wira pana Byrla Chorlowskoho i ditij jeho,
i wira pana Drahosza i ditij jeho, i wira pana Bratula Straowycza, wira pana
Wlada dawnoho dwornika i bratij jeho, wira pana lona Staroho ot Worona,
wira pana Myka Synowskoho i ditij jeho, wira pana Badi Suczawskoho i ditij
jeho, wira pana Mika Biloho i ditij jeho, vira pana Byrlowl Stefana i ditij
jeho, wira pana Nehra dwornika, wira pana Zuda Wolchoweckoho i bratij
jeho, wira pana Chotka CiacyAskoho, wira pana Horajeca Chotynskoho, wira
pana Wlada Tuczaiskoho dwornika ot Romanowa torha, wira pana Szandra
ot Nimcia i ditij jeho, wira pana Iona Zumetatewa i ditij jeho i wira pana
Rams Litowoja i ditij jeho, wira usich bojar moldawskych, i malych, i wely-
kych.
A Po naszom 2ywoti, kotoryj imaet byti hospodar u Zemly Moldawskoj,
ot bratij naszych ili ot nasze plemia ili bud kto, to ony da ne poruszyt nasze
danije i nasze utwedenije, szto jesmy daly swiatoi Epyskopii. A koly kotory
hospodar poruszyt, takowyj da jest prokliat ot Hospoda Boha, i od preczy-
styie jeho matere, i ot swiatych i werchownych 12 apostol, i ot 318 swiatych
i Bohonosnych otee Nykejskych i ot usich swiatych, i da jest takowyj ana-
thema, i takowyj da jest podoben ludi predatelju i prokliatomu Aryju, ino
takowyj da imajet ucziastije s nimy rekszymy na Isusa Chrysta, krw jeho
na nych i na cziadoch ich.
A na bolszeje potwedenje, welily jesmy prywisyty peczat naszu sluzi
naszemu, Bratiju logothetu.
U Suczawi horodi, w lito 6911 <1403>, ienuaria misiaca, w 7 deli, w sbor
Swiatoho Iwana Krestytelia.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Prii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrA, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c'd am fkut cu sfatul nostru deplin i cu glndul
nostru bun i am fcut pentru sntatea noastr i pentru sufletul sfintrpo-
satilor domni de mai inainte, pentru sufletul lui Bogdan voievod, 0 pentru
sufletul lui Latco voievod, 0 pentru sufletul lui Petru voievod, 0 pentru
sufletul tatalui nostru, Roman. voievod, i pentru sufletul lui Stefan voievod
i am desprins din ocina noastr 0 am dat sfintei noastre Episcopii, din tara
noastr, Moldova, douA sate: Averutii, care sint pe Suceava, i alt sat,
Hretca, care este aproape sub tirgul Sucevei, cu toate hotarele lor vechi 0 de

24
www.dacoromanica.ro
demult. Aceasta s fie uric, cu tot venitul, sfintei noastre Episcopii, In vecii.
vecilor.
Iar la aceasta este credinta mea, a mai sus-scrisului Alexandru voievod,
credinta tuturor boierilor moldoveni: credinta panulni Stanislav Rotompan
si a copiilor lui, credinta panului Sin Birlici si a fratilor lui, credinta panului
Birla de la Hirl6u si a copiilor lui, i credinta panului Drago s si a copiilor lui,
si credinta panului Bratul Straovici, credinta panului Vlad fost vornic si a
fratilor lui, credinta panului Ion cel Btrin de la Vorona, credinta panului
Mic de la Sin'uti si a copiilor lui, credinta panului Badea de la Suceava si a
copiilor lui, credinta panului Mic Albu si a copiilor lui, credinta panului Birgdu
Stefan si a copiilor lui, eredinta panului Negru vornic, credinta panului Giurgiu
de la Volhovet si a fratilor lui, credinta panului Hodco de la Tetina, credinta
panului Horaet de la Hotin, credinta panului Vlad Tuciaischi vornic de tirgul
Roman, credinta panului Sandru de la Neamt si a copiilor lui, credinta panu-
lui Ion al lui Jumtate si a copiilor lui i credinta panului Ravas Litovoi
si a copiilor lui, credinta tuturor boierilor moldoveni, i mici, si mari.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn in Tara Moldovei, din fratdi
nostri sau din neamul nostru sau oricine, unul ca acela s nu clinteasc6 dania
noastr i intrirea noastr, pe care am dat-o sfintei Episcopii. Iar chid vreun
domn va clinti, acela ss fie blestemat de Domnul Dumnezeu, si de preacurata
lui maicd, si de cei 1.2 sfinti si de frunte apostoli, si de cei 318 sfinti i purtMori
de Dumnezeu p'Arint,i de la Nicheia si de toti sfintii, si unul ca acela s'A fie.
anatema, si unul ca acela 86 fie asemenea lui luda vinz6torul i blestematul
Arie i unul ca acela s aibg parte cu cei care au strigat asupra lui Isus Hristos,
singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.
Si pentru mai mare intdrire, am poruncit slugii noastre, Bratei
s'a" atirne pecetea noastr.
In cetatea Sucevei, in anul 6911 <1403>, luna ianuarie, in 7 zile, la soborul,
Sfintului loan Botezdtorul.
Duna I. Bogdan, Un doc. din 1403, p. 356-357. Copie dupa Wolanski, in Dodatek"
1854, nr. 39, p. 156, i nr. 40, p. 160 (transliteratie, In alfabetul polonez, dupa orig. slay, perg.,
pecete atirnata, pierduta).
Cu trad. edit., ibidem, p. 357-358.
O retransliteratie cu caractere slave, tot de I. Bogdan, dupa Wolnski, la Bibl. Acad.,
ms. nr. 5 231, f. 55-57, i un rez., cu data de zi: 3, Intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei,
de la sfiritul sec. al XVIII-lea, ibidem, MXCVII/129.
0 trad. germ., autentificata la 26 iulie 1784, la Arh. St. Bucurepi, Fond Consiliul aulic-
de razboi al Bucovinei, XVII/23 a (nr. 1), i un rez. germ., cu valeatul 6911 echivalat gre0t:
1402, ibidem, XIV/69(5); alt rez. germ., la Arh. St. Suceava, Documente, 111/5 (copie de la
sfiritul sec. al XVIII-lea sau Inceputul sec. al XIX-lea, dupa Inv. doc. Mitropoliei, alcatuit
In 1783 ianuarie 3, la Zolkiew, de Iohan Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 13.
ALTE ED1TII: Wickenhauser, Woronetz und Putria, p. 47 (rez. germ., cu data de an
socotita In stilul de 1 septembrie); Popovici, Index Zolkiewiensis, III, p. 550 (rez. germ., in Inv.
doc. Mitropoliei, cu trad.); Erbiceanu, 1st. Mitropoliei, p. 23 (rez., cu data de zi: 3, in peri-
lipsisul doc. Mitropoliei de la Bibl. Acad.); Costachescu, Doc., I, p. 46-48 (transliteratia lui
Wolanski, dupa I. Bogdan, Un doc. din 1403, 0 trad.); D.I.R., A, I, p. 13-14 (trad., dupii.
retransliteratia slava a lui I. Bogdan).
1 Pentru Birgau".

18 1403 (6911) august 1, Suceava-

t IVI(H)A(0)CT610 g(0)PKHEIO, M1.1, IIAEKC4HA,p15. KOEROM, rOCHOAAplx 3E &WI


11/0AA,4ICKOH. 3H4EMO LIHHHM%, CHAN% HeIWHM11 AHCTOM(1%), oyctm-K KTO KO AH Wit
01(3pHTli HAH OIrCAIJUJHT1% Ero, owE TOT% HCTHHH1JH cffirre H 601apHH11

25,
6 Documente c. 1232 www.dacoromanica.ro
1144111 lidAHH,d ilibrApatau, CArKHAla nEpE>KniHNI11 rocnoAapEm% H 0(T101.1,10 HdlIJEAMr
ilpd11010 H K'kpli010 CArKG040, d 4(10HEC(11) CArKliT11 HdAUK 41P4R010 Fi iltP14010 CArKB010.
Ttmt, WKJ, KtAtawE Ero npantrio H Ktptilr<tO>1 cmptisv2 AO H4C11, >K4A0KdAH
,ECAA'61 Fro OCOEHOIO Al(H)A(0)CTHIO, AdAH ECM61 EAAIr HAWEH BEAkAli, O 11/01AARCKOH,
IIPACHK141 DOTOK1t, WTO Hd KOKIJArkl, wr(h) oyc-rma Ao gEprh FlOTOKd, 4 Ild TOAVK
noToRt Aga CEild, 110MdHOEW,H H 111411ANETOHEWH. d wT(1,) orcrila, XOT4p11 EAW Hd
GpETh3; d WT('h) 1003TW gy'KORilf id, Td ropa 61010KHH040, AO 11Epns. 110TOKJ; d WT(10
HAMWEEW,H, OFLAT11 no Apyron CTOpOHlt, WT(1) Eph 410TOKd, AVEI4013010, AO epET63,
*id oircTIE 110TOKd. d Elm EClA1i Emy AdAll TpETfE CEAO, GAdl3d, Ha i1lyHT,IEA'11.
TOAW XOTdpix, OKOAO oycEro synonnua To, HAUK, HECK KOTdpb.. To ECT11. Emir
41rptiK-K, co ov-ctma AOX0A-61, Hd tIcbJ lit,11111/71, EMV, H AtTEA111 Fro, ILEKCIHAP01141
AIII)CdHAOHH H HHhiWI AtTEM11. WO, H olporgaTomil Fro, H nptorinpia-romix Fro,
nptimopia-rom-il Ero, Hd KtK1J
Ha TO, Ktpd mora, Et-K1WE nncanuaro tinFizcanApa FloEsoAN, H Ettpd nana
OTaHHCAdIld POTOAAndlid 41 AtTn Fro, IAN nana Aparowa H AtTH ECO, ntpa nana
EAdA,011d H CPdTd Fro, BorAana, Ettpd 414414 111dHAJJOK4 WT(1.) 11-kAALI,A4 H AtT41
Ero, stpa nana lipdTyAd eTpdOKHLId H RJ:41TH Fro, Mid nana Els1PAH X0pA0131ICK0r0 H
A:km ECO, Ettpa [Mid enna E.1.1pAH44 H KWh] Fro, ntpa nana HErpa AllOpHHKd
CO4dHCK0r05, Irkf3d nana lALI,KKOHd H A'kTH Ero, Ktpd nana AIVANETdTE 11014d H AtTiti
Ero, Htp4 nana Tamatua KHT/i13d, Ktpa nana liwpron-11 IIITESdHORd H AtTH Ero,
Etpa IldHd LIIHK4 ThkA0r0 H AtTH Ero, Ktpd nana ;KI0p>K4 ROAXOKEU,KKOr0 H ENITH Fro
ntpe oyctri. KORtirlx MOA44I3CK-61r6.
41 410 H4WEM11 ;KHKOT'k, KTO HAUT% ElUTH rocnoAa" O BEmai nionAagacon,
WT(1.) E4TH 144WHX11 HAH WT(11) HdWE E HAN EvAil KTO, TO HMI, Ad HE nopywaTh.
ildWEr0 A4HKM H IldWEr0 OrTKEp}KEHTla EE3 1311111J Hrb, 34Hlr>K6 HMI, >6 AdAH 341
nparlogtpmrio Hp. cny<w>lcir. fi KOA1-4 Ko<To>6plin rocno,a,apix HWit
TAKOKIJH Ad ECTI. 11140K1AT'll. <WT11.>6 r(ocnoA)a ll(or)a, H WT(11) Ilf0)14(H)CTIAla
fro M(d)T(E)pE, H WT(1) C(ECROT(1.1)Klx H KEpKOHH1411 131 (111(0)CT(0)A11, H WT(h)
iWf C(13A)T(i)K-Ix WT(01.1 HHKEHCKI1X11, H WT(11) 01(Ctrls. C(KR)T(1J)rh.
Hd 6041WEE ElOTHEOKEHiE VkAins, OIrCtAkix, KEAtAH ECAVIA CA1r3'k 114111ENIV E.paTtio
410r00ETIr, ElliCdTH H 111PFIK'kCHTH rIELIdTb. 144WV", K GOLIAIrk, K CEAW AHCTV IldWONT, KOAH
npnwo,n1 KHASI!. 4:13EW40j411, Olr AtTO xal, 44 ;11 A'kTO, Mek)C(A)1.1,/i4 aynrcra, 1111
A(h)H11, Hd A(11)H6 e(K)T(1J)K-1 111()41(E)H(H)K1s. iildKdHEH.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Trii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o
vor vedea sau o vor auzi, c aceastd adevdrat slug i boier al nostru, pan
Bali Mudricica, a slujit domnilor de mai inainte i tatalui nostru cu dreaptd
i credincioas slujb, iar astazi ne sluje0e i nou cu dreaptd i credincioas
slujbl. De aceea, noi, vzind dreapta i credincioasa lui slujbd2 care noi,
1-am miluit cu deosebita noastr mild', i-am dat in tara noastr, in Moldova,
01111 Crasna, care este la CobIle, de la gull pin la obir0a plrlului, i pe acel
plriu cloud sate, Comanuti i Crmetone0i. Iar de la gur, hotarul lui s fie
pe Siret ; iar de la pdurea scurt, pdurea in sus, la oblr0a plrlului; iar de la
s fie din nou pe cealalt6 parte, de la oblr0a pirlului, prin dumbrav,
la Siret, la gura plrlului. i Inc i-am mai dat al treilea sat, la Slava, pe Munt-
celul acelui hotar, in jurul intregii pduri. Acesta le este tot hotarul. Aceasta
s-i fie uric, cu tot venitul, in vecii vecilor, lui, i copiilor lui, Alecsandru
Mihail i altor copii ai lui, i nepotilor, i strAnepotilor lui i rstrnepotilor
lui, In vecii vecilor.
lar la aceasta este credinta mea, a mai sus-scrisului Alecsandru voievod,
i credinta panului Stanislav Rotompan i a copiilor lui, credinta panului
26
www.dacoromanica.ro
Drago i a copiilor lui, credinta panului Vlad i a fratelui gu, Bogdan, credinta
panului andru de la Neamt4 i a copiilor lui, credinta panului Bratul Strao-
vici i a fratelui sAu, credinta panului Mrlea de la HirlAu i a copiilor lui,
credinta panului Sin Birlici i a fratilor lui, credinta panului Negru vornic de
Suceava, credinta panului late i a copiilor lui, credinta panului Jum6tate
Ion i a copiilor lui, credinta panului Tama viteazul, credinta panului Birgh'u
tefan i a copiilor lui, credinta panului Mic Albu i a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu de la Volhovt i a fratilor lui i credinta tuturor boierilor
moldoveni.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn in Tara Moldovei, din fratii
notri sau din neamul nostru sau oricine, acela sd nu le clinteasc dania noastr
i intArirea noastr fr vina lor, pentru c' <le>6-am dat pentru dreptcre-
dincioasa lor slujb6. Iar cind vreun domn le va clinti, acela s'a' fie blestemat
<cle>6 Domnul Dumnezeu, .1 de preacurata lui maic6, i de cei 12 sfinti i de
frunte apostoli, i de cei 318 sfinti pArinti de la Nicheia, i de toti
lar pentru mai mare intdrire a tuturor acestora, am poruncit slugii
noastre, Bratei logort, s serie i s'a" atirne pecetea noastr, in Suceava, la
aceasta carte a noastr, cind a venit cneazul Feodor, in anul 6900 i 11. ani,
luna august, in I zile, in ziva Sfintului Mucenic Macavei.
Colectia familiei dr. Eugen Banu, m. Buzdu.
Orig., perg. (26,5 x 39 cm), pecete atirnatA, cu legenda: t IliTi Yw OneanApa soisoAl.
r(ocnoAH)He .3(mAt MonAdshool.
0 foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/252.
EDITH: Ionescu, Un doc., p. 338 (facs. partial si p. 337-341 (text slay si trad.).

0MiS.
2 Cuvint adAugat deasupra rindului.
3 Pisarul serie peste tot Ginn, In loe de Gliperk.
4 w (i.) lit ttA (de la Neamt"), scris deasupra rindului.
5 Sie
Rupt i ters.

19 1404 (6912) iulie 20.

Suret di la Alexandru voda, leat 6912 <1404> iulie 20.


Facem intiintari, cu aceast carte a noastr, inpriun6 cu fratili domnii
meli, Bogdan, cum di a noasted bundvoe i cu inim curat i cu gind bun,
gindind la DumnizAu i la preacurata a lui maic'd i la Sfintul ierarhu Nicolaiu,
am voit a da, pentru suflitili ilpoosatilor domni, i pintru pgrintii i fratii
notri, i pintru suflitul domnii noastri i pintru sufletili boerilor i a slugilor
noastre, doao sati pi piriul Pobratii, sfintii mAnAstiri, hramul Sfintul ierarhu
Nicolaiu, cari iasti in Poiana, Intri omuz i lntri piriul Pobratii, un sat anume
Bodintii i altul din sus di acela', pri aceli sati le-am dat mdnastirii, uric i cu
tot vinitul, in vcii vcilor.
Iar hotarul acelor sate a sfintii m'An6stiri, di la Comana iasti pi margini
la o movil, ling6 drum, lar di acolo, pintri tarini, la cimpu, la doao movile,
d-ice, driptu piste cinpu, la Unghiu, suptu un tijar, la o movi15.; atita-i hota-
rul din Comana. Deci di acolo, pisti dumbrav, la vale, pi marginea dumbrAvii,
la o movil, de acolo driptu piste dumbrav4, la o movil, in gios pi drumul
di acolo, pi marginea, la Unghiu, la o movilA, d-ici, pristi drum, la
codru ; atita-i hotarul din sandra. Iar hotarul ci au fost <ales>2 Birla Horo-
lovschii3 cu boeri mejiei di pre Inprigior, anume Coman i Contu.

www.dacoromanica.ro 27
Pintru aceia, cridinta domnii mli si a fratilui domnii mli, Bogdan vod,
dumnealui Giurgi starosti, i dumnealui Stanislav, si dumnealui Nigri [vel]
-vornic, i dumnealui Eco, i dumnealui Giurgi, i dumnealui Ivaco [vel]
stolnic, i dumnealui Iugsa i credinta tuturor boirilor notri.
Dice, dupd a noastrd viatd, cini va fi domn.0 tdrii acitiia, sa nu strici a
noastrd danie i Intdriturd, ci mai -Ortos sd dea i a intdriascd. Iar cini s-ar
ispiti a strica, unul ca acila sd fie blistimat di Domnul Dumnizdu, i di prea-
curata lui maicd, si di 12 apostoli, si di 318 pdrinti de la Nichea i sd aibd
parte cu luda i cu trecletul Ariia cu jidovii ci au strigat asupra lui Hristos,
-singili lui asupra lor i asupra ficiorilor lor.
Iar pintru mai mari cridinta, am poroncit cin,stitutului i credinciosului
boeriului nostru, dumnealui Bratiiavi [vel] logoft, sA serie i a noastrd
Ypecti &Ara aceast adivdratd carti a noastrd sd o lgi.
S-au tAlmdcit de Evloghie dascal, leat 1766 april 6.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Probota, I/1. Traducere.
Mai multe rez., unul din 1800 septembrie 2, la Arh. St. Iasi, CDXXI/174 si CLXX/11,
altul din 1841 septembrie 12, Intr-un opis cu doc. mosiilor Budesti i Turbata, cu data de lund
gresitA: iunie, ibidem, Tr. 806, op. 916, dos. 93, f. 69 r., i dota, din 1842, ibidem, Tr. 806,
op. 96, dos. 93, f. 185 v., si Anaforale, nr. 48, f. 49 r.
EDITII: Codrescu, Uricariul, VI, p. 194 (ment. din 1805, cu data de an gresitd: 7912);
CostAchescu, Regeste Alexandru cel Bun, p. 324 (rez. din Anaforale, nr. 48); idem, Doc., I,
p. 49 50 (acelasi rez.); D.I.R., A, I, p. 14-15 (trad.).

In doc. din 1398 iulie 2 (v. doc. nr. 6 B), numele celui de-al doilea sat este TeupgH;
In rez. din 1841 (v. descrierea arheograficd) satul este identificat cu mosia Turbata.
0MiS.
3 de la Hirldu".
4 Lui Brdtei.

:20 1406 (6914) mai 1.


6914' <1406> mai 1.
Copie ispisocului domnilor Alicsandru i Ilie voievod2, prin cari s.
miluesti pe Vlad Dolhici cu un sat pe Crasna, undi esti casa lui, si un loe pustiu
pisti Prut, anumi rintina Veprova, diasupra Saratii, spre a-i fi lui uric, cu
tot venitul, i fiilor, nepotilor i strdnepotilor lui, nestrdmutat nici odenioard,
n veci.
lar hotarul acelui sat fii cu toati aceli vechi hotard, dupd cunt au
umblat din vechiu, precum i hotarul locului acelui pustiiu s fiicit va pute
apuca s'a stdpineascd din destul pentru un sat.
Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 25, f. 39 v. Rez. din 1839.
Alt rez., cu vdleatul 6904 (1396), la Arh. St. Bucuresti, A.N., MMDCCLXXVI/56 (nr, 1).
Data doc, nu este sigurd, deoarece un alt rez., din 1819 (v. EDITII), transmite data:
6904 <1396> mai 10, iar fiul lui Alexandru voievod, Ilias, nu se naste decit In 1409 (v. Cronicite,
p. 14) si nu primeste titlul de voievod dectt incepind din anul 1414 (v. doc. nr. 36 si urm.).
De asemenea, Intr-un doc. din 1523 martie 25 (v. D.I.R., A, XVI, I, p. 220-221), acelasi act
.este mentionat ca avind drept emitenti pe Alexandru i Stefan voievozi. In sfirsit, trebuie men-
ttionat cd ta actele interne ale lui Alexandru cel Bun numele fiilor sAi nu apar niciodatd
In intitulatie, fapt care, aldturi de lectura diferitA a numelui celui de-al doilea emitent al doc.:
Ilias sau Stefan, provoacl suspiciuni cu privire la caprinsul autentic al acestei formule diplo-
matice.

28 www.dacoromanica.ro
Dacii data de an 6904 a celui de-al doilea rez. poate fi considerata Intr-adevar ca a
citire incompleta a veleatului 6914, cum presupunea Gh. Ghibanescu (v. EDITH), solutiile
propuse pina acum pentru rectificarea acestei din urma date In 1411 (v. D.I.R., A, I, p. 26,-
nota 1) sau 1426 (v. $imanschi, Autenticitatea si datarea, p. 102-103) nu pot fi acceptate, Intrucit
ele nu rezolva decit unele din contradictiile mentionate, lar judecatile de natura cronologica nu
stnt corelate cu cele diplomatice. Evident, In aceasta situatie nu este exclusa posibilitatea unei
lecturi eronate In ambele cazuri, numele celui de-al doilea emitent fiind, ca si In restul actelor
interne din perioada 1400-1407: jupan Bogdan, lar data doc. autentica.
EDITH: Ghibanescu, Surete, XVIII, p. 150 (rez. din 1819, dupa o trad., cu data 6904
<1396> mai 10, corectata de edit. in 6914 <1406> mai 10); Costachescu, Regeste Alexandra,
cel Bun, p. 324 si Doc., I, p. 51 (rez. din 1839); D.I.R., A, I, p. 26 (rez., dupa Costachescu,
Doc., cu data de an rectificata In 6919 <1411>).

Veleatul nesigur ; v. comentariul.


2 Numele celui de-al doilea emitent al actului nu reprezinta o lectur sigura ; v. comeir-
tariul.

21 1407 (6915) ianuarie 7.-

t e(EROTtHWTH MliTpOrlOANT(h) Mirk%) TWCH4S% 1110AA4iAdVHCK6IH. 11A(d)r0-


H3E0dEHiEMI% E(*KTEM'h H TOr0 Eirkil(H)CThhiN M(d)T(E)pE H Toro 4(H)cTHdr0 11113-
HECEHid, MOHdeThIpli EA(4)A(61)11ICTE4 Mil, EWE wT(h) ll4ua, EA(di)POnp01-13E0AH
A(d)A(bd)glIcTE0 TdKO)KAE H C'h C(hONOM-1, KA(d)A0N0q(h)CTEd MH, Mh, fIAE-
aHApom(-h) soEaoAff., r(o)c(noAn)noiwk BEMAH 1110AA4EcKOH, H A4A0X0M(11) TOHSH
MOUCT14(1.) Ept5KAE pELIEHH6111 nonS Kvp(-11) AOMEHTLIHS, TdKOKAE H MOH4CT1411-
OircHENId np(t)q(n)cTbJA E(oropoAH)ttA, HE 114 Eh1eTpli11,11, laK0 Ad cAT(11) TiE3H
MOHacTIVE NEp43AAVIEHR EAHH11 WT(1) ApSraro nONE}KE CAT(%) WEd EA(d)A(61)-
46CTEd MH.
H T4M0 nSinemk E0ApHNd r(o)c(noAn)Ha HOEHOAA, >K8n4H4 11ETp4 OirptKAt,
Aa FlPtAdCT(1,) 13-hCE Ern-MO ClA WEptT4ET1. K Ttpli nptA(%) pEq(E)REKix-(11) monac-
TilipEx-(k) gh px,K4x-(11) nona tarp(%) AOMEHTLIHd, HAN KHHrhi, HAN cEHTb.l, HAN clICAA61,.
lIcE WT(%) EEAHKd A47KE AO MdAd, H EdKhl 114 E?KE WErkTdATli, Aet CEAt
ANOHdCTKIpCVE H4 SCTH HM4, EAHHO WT(%) EANHA CTpdHA IIICMR4, d ApSro wT(h),
APSr.T. CTpdHA 1, EWE HX(h) EcT(10 A elA% c(EAN)TOEOLIHEWTH P(OC110AH)Hk TW 11ETpll
EOEHOAd, H AKt HOXEHHLI,H H A0341, EAHHO LIJO ECT(%) AdA11 IIETpi& EOFEOAd, d ApSror
EcT(h) KSnmno E1(4)A(11)LIKCTE0 MH, HWEU,IA MOHdcThlp'hCKKI/A, H HOAWEE, H KOHN, H
INEA61, H KKCE, HAH MdA0, HAN HEAHKO, Elk plfiKdK(1) nonS top(%) AOMEHTLIHS, Ad,
ClqpdHHT(11) um4T(11) nonEtiEnTE W HHX(1%) AO WHEOTd CHOEr0.
110 WWECTE4EKE Ero iK E(or)82, TdKOMAE, WOKE XOLIJET(K) OFrk H43H4MEN4TH
With) EpdTEn CEOHK(h), Ad KAAET(11) H TOMS HEnOKOAtEHMO, AO WHEOTd git(4)A(g)-
LIKCTEd MH. 110 WillECTOHNIE KAGOAMLEICTEd MH EWE K11 E(or)S, KOPO fi(or)-h HERE-
pET(h) EisiTH MHTpOn0AHT(%) Ha nptCTOAt EA(d)A(1.1)411CTEd MH, HAH,EdK61, no )KHKOTt
C(6.1)114 KA(d)A(61)4ICTE4 MH, TW fIAEdHAPd 110EHOAX, KOTOphl SAAET(11) rocnowil,
HAN WkKT0 WT(1.) CILIATHHEI,H Ttrti H pasopuT('h) CHE MiCdHiE d HE STEplIANT(10,
AA MS CAAHT(11) H(or)vh H np(t)11(H)CT44 FPO MdTH H Ad ECT(10 npOKA4\T(11) WT(11)
THI E(o)ronocuhnc(1) WT(11)11,1% H AA HdAdTlt StilACTTE C'h 101rA0A.
11CF1HC4ICE CA' CHE 11(10 AtT(0) ijI, adt(t)c(A)ita maple, A(k)unx.
rprkA(11), nticax(11).

t Preasfintdtul mitropolit chir Iosif al Moldovlahiei. Cu bunvointa


lui Dumnezeu i a preacuratei lui maici i a sfintei lui tnltri, m'a'n6stirea
mele care este la Neamt, a binevoit vldicia mea, de asemenea i cu
29
www.dacoromanica.ro
fiul vlAdiciei mele, lo, noi, Alexandru voievod, domn al TArii Moldovei, si am
dat aceastA mArastire mai lnainte zis popii chir Domentian, de asemenea
mAndstirea Adormirea preacuratei nAscAtoare de Dumnezeu, care este la
Bistrita, ca sA fie aceste mAnAstiri nedespArtite una de alta, pentru cA sint
amindou'A ale vlAdiciei mele.
Si trimitem acolo pe boierul domnului voievod, pe jupan Petru Ureacle,
sA dea tot ce se gAseste in acele mai inainte zise mAnAstiri in miinile popii chir
Dometian, sau cArti, sau odAjdii, sau vase, toate de la mare pinA la mic,
iarAsi cele ce se gAsesc in afard, dou sate ale mAnAstirii la gura Neamtului,
unul de o parte a Neamtului, iar altul de alt6 parte3, pe care le-a dat sfint-
rAposatul domn Io Petru voievod, si dou6 mori si 2 vii, una pe care a dat-o
Petru voievod, iar alta pe care a cumpArat-o vlAdicia mea, si oile mAnAstirii,
boii, i caii, si stupii, i totul, fie mic, fie mare, in miinile popii chir Domen-
tian, ca sA le pazeascA i s. aibA grij de ele in viata sa.
DupA trecerea lui catre Dumnezeu, de asemenea, pe cine va voi sA nu-
meascA el din fratii sAi, sti fie si aceluia neclintit, in viata vlAdiciei mele. DupA
trecerea care Dumnezeu a vlAdiciei mele, pe cine va alege Dumnezeu sA fie
mitropolit In scaunul vlAdiciei mele, sau, iari, dupA viata fiului vlAdiciei
mele, Io Alexandru voievod, cine va fi domn, sau cineva din sfetnicii acelora
si va strica aceastA scrisoare si nu va intAri, sA-1 judece Dumnezeu i preacurata
lui maic si sA fie blestemat de cei 318 pArinti purtAtori de Dumnezeu i sA
aib6 parte cu luda.
S-a scris aceasta in anul 6915 <1407>, luna ianuarie, 7 zile. Eu, Girdu,
am scris.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Si. Saya Iai, CIV/1.
Orig., perg. (31,5 x 24,5 cm), pecete attrnatA, pierdutA.
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LXXVIII/2, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms.
nr. 5231, f. 62-63.
-kite foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, 11/87, a si b.
EDITH: J. Bogdan, Album, nr. 11 (facs.); Sacerdoteanu-Bogdan, Facs, slave, pl. VIII
(facs.); D.I.R., A, I, p. 95-96 (facs.); D. P. Bogdan, Diplomatica, p. 167, fig. 3 (facs.); HAjdeu,
Arch. ist., I, 1, p. 140-141 (text slav si trad.); Iorga, Anciens doc., I, p. 95-96 (text slay,
dupl HAjdeu, si trad. franc.), si M-rea Neamfulut, p. 5-6 (trad.); Cretulescu, Doc. Neamf
(b), p. 333-334 (trad.) ; CostAchescu, Doc., I, p. 52 54 (text slay trad.); D. I.R., A, I, p. 15
16 (trad.).

Asa In orig.
2 Sau r6 (rocnoM3).
3 Pentru numele satelor, v. doc. nr. 67.

22 1407 (6915) martie 8, Suceava.

1(H)A(0)CTHIO E(0))KHEIO, M1J, flAEKCAHAjill KOEKOM, rocrioAapk 3EMAH 1110A-


AdBCKOH, H Kp4T11 POCEIOAlICTEd MH, MIColldWk EOPAdirk. 3HdEMO LIHHHAVK, CHM1
HaWHM% AHCTOMit, OrCHM% KTO Ud UK 01[3pHT% HAH EPO OVCAWIIIHTyk, OWE TOT%
HCTHHHIJH cnyre tuurh, nail% llonwe 111HpHirk, cnir>1111/1/a fiflEAKOM% H<4WH>1M% Hpd-
K010 H Rtpuoto CArK6010, d A(K)HEC(Ia) CAVIKHT'll HdMit flp413010 H KtpH010 CArK6010.
TtM11, M11, HHAtHWE E<ro Hp4>iiiip0 H HtpHirl0 CArKEIr AO Hdrk, 110}Kd40Ed1H ECM1J
Ero, OCOEH010 M(H)A(0)CTI110, AdAH ECMIA Emy oy HAWEH 3EMAH, 1110AA4ECKOH, Aga
CE/Id, CO oyctmu CHOHAW CT4p-61MH x-0T4pM1-1, KdKli H3 KtKd gtimoro, Ud HM/'t oAtiomy
any GKOpH,EKLI,H WT(11) IlEpuoro IIOTOKA, d ApyroE IldHKOHLI,H, WTO 11-61WE KdAOPEpH

30
www.dacoromanica.ro
wT(%) Ayspost. To, Emy oypnneh>l, co oyctmi1 Aox-oAoark [AoroAom111,
!Anti lit,111161A1, H AtTEMIt EVO, H oynytia.romil Ero, H RpdTHIAM-11 Ero H oy<n
H npaoynytiaTom% Ero, H ripatinopritTom% Ero, UdKling HtlIHIJA, HHKOAli
HE Et% nopywankE.
d>1 Hd TO, !Ape MOSt,KKJWE ruicainiaro dAEKCAHAPA HOEHOA1J, H HtIJA AtTEI+
H Htpa SpdTA moEro, )KI011dHel HOrAdHd, H RUA WU Miopicia CTdpOCTIJ H
HpdTEli Er0 H AtTEH Hk, H Etpd nau GTAHHCAdHd POTOANFldlid H AtTEll ECO, H Irkpb
fldHd Aparowa wr(%) IItMLLi H AtTEH EVO, H RUA ildHd 1/1.HX-4H1%4WEli4 H AtTEH Fro,
Htpd fldHd rpHHHOlid H AATEH Ero, u frkPd EMU MOMETATE HOHd H AtTEN EVO,
tpa mina E.AdAd AHOpHlilld H EWER EVO, H irkp4 fldHd HidHAPA WT(11) HtMll,A1 H
AtTEH Ero, H Ettpa nand GHnd HIJpAH4d H ,AATEH Ero, H 'Ape fldHd RAdAd GHILATItCK0r0.
AtTEH Ero, H Htpa 11dHd CnEHA Ziop>nia H AtT<EH Fro, [n li>2kpd ildHd eflEHA
MI0p>KA H AtTEH Ero], H Htpd nand 2 H <,,A;kTEH EVO, H>2 litpd I14H<d>1
2 A OH/14 2 <H>2 AtTEll Ero, atpa n>24<n>2 J .......
2 OHOHCK0r0, H Htpa natie EIJALIA, H Htfld [laid TOE<Irlitt H 1Vk>2TEH Ero,
IrkPA 11AHd Oaa AHOpHH<KA> 2 erldliCK0r0 H AtTEH EVO, H H'kpa fldHd lilli,KOHd H AtTEH
EVO, H Htpd nana PARACA AHTOHOla H AtTEH EVO, H Htpd UNA IOVWd TdAEPORII4A, H
Iltpd nana AldNEHHLI/A HHdlliKd CTOAHHICA H AtTEH EVO, H frkPd fldHd Hp0,1E4HHK4 CTOIOHA,
AtTEH Ero, H Irkpd mina eTdlid 110CTEAHHK4 H AtTEH Ero, H HUI o(ctr-k sorapik
monAancial(%), H HEAHK'bJX(%), H AkdA1sJr(10.
fi no H4WEArh WHHOTt, KTO HANET'it g/JTH r0C110,A,APIt oy BEMAH 1110AA4HCKOH,.
WT(10 spa-rin HdWHrlt <H>2AH WT(1.) HAWEr0 IMEMEHE HAN HyAlt KTO, TO HdAlt WTO-
sup( HE Il<O>2pylliHAH HAWEr0 Adtikla H lidWEr0 OyTHEMAEHItla 3AHrKE ECM1J HM%
AdAli ad flpdHlr10 H se gtpnyto HXh ctirKsy.
KOAH KOTOpitlli rOCHOMplx HArk II<OpirW>3HT% E3 HHHIJ Hrs., TAKOlrbJli 111TO.
KW EWA% npoKnATK wT(%) r(ocno,a)a H(or)a H WT(lt) np(t)4(n)c-rwra Ero M(d)T(E)pE
WT(lt) C(HR)TelsOnt H HEflX013H1416 All(0)CT(0)Alt, H WT(h) Tlii C(HR)TeltIV%
WT(11)41t HHKEHCKIJX(1), H WT(1.) OIrCHX(11) C(H)TelsOnt H TAKOIMH LUTO E1J 61.1A%
HOAOHEH'k HIOAt nptaorrEmo H 11pOKAATOMir dpuno H }KHAOH0A111, 1.11TO pEKAH UdX(pnc-
T)d: KpOIKK Ero Hd Fide% H Hd <11.ft,A,0>2na Hrlt.
fi Hd 110THEMEHhE TtMlt oycnm%, HEAtAH <E>4CAU1,l CAIr3H HAWEA&S, KW/700-
noroeETy, 11H<C4TH H>3 Flpli/ACHTH HAWd K cEmy AHCTII" HAWENly.
Oy Gy4dIlt, Irk AtTO WECTOTIJC/MIHOE AE<HATIt>1 COT% H f Mdf/Td

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al prii,


Moldovei, i fratele domniei mele, jupan Bogdan. Facem cunoscut, cu aceast6
carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi, c aceastd
adevArata slug6 a noastr, pan Poma Mihail, a slujit Inainta0lor no?tri
dreapt ?i credincioas6 slujb6, iar astzi ne sluje?te nou6 cu dreapt i ere-
dincioasg. slujbA. De aceea, noi, vAzind dreapta i credincioasa lui slujba cAtre
noi, 1-am miluit cu deosebit mil, i-am dat in tara noastr, in Moldova, dou6
sate, cu toate hotarele lor vechi, cum au fost din veacul veacului, anume: un
sat Scorteuti, de la Pirlul Negru, iar cellalt PancAuti, care este mai sus de-
aluggrii din Dumbrav. Aceasta s-i fie lui uric, cu tot venitul [venitul],
In vecii vecilor, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor lui, i ilstr'nepo-
-tilor lui, In vecii vecilor, neclintit niciodat.
<lar>' .1a aceasta este credinta mea, a mai sus-scrisului Alecsandru
voievod, i credinta copiilor mei, ?i credinta fratelui meu, jupan Bogdan, ?i
credinta panului Giurgiu staroste ?i a fratilor lui 0 a copiilor lor, i credinta
panului Stanislav Rotompan 0 a copiilor lui, i credinta panului Drago de.
la Neamt 0 a copiilor lui, i credinta panului Mihila? ?i a copiilor lui,
credinta panului Grinco ?i a copiilor lui, i credinta panului Jiumetate Ion
www.dacoromanica.ro 31
.a copiilor lui, i credinta panului Vlad vornic si a fratilor lui, i credinta panului
andru de la Neamt si a copiilor lui, si credinta panului Sin Birlici si a copiilor
lui, i credinta panului Vlad de la Siret si a copiilor lui, i credinta panului
Spenea Giurgiu si a copiilor <lui, [si>2 credinta panului Spenea Giurgiu si a
copiilor lui,J i credinta panului 2 si <a copiilor lui, si>2 credinta pan<ului>
... 2 onnci 2 002 a copiilor lui, <si credinta p>2a<n>2ului 2 credinta
panului Vilcea, i credinta panului Tob<uci sl>2 a copiilor lui, i credinta
panului Oan vorni<c>2 de Suceava si a copiilor lui, i credinta panului Iatco
si a copiilor lui, i credinta panului Rayas Litovoi si a copiilor lui, si credinta
panului Iugsa al lui Tador, i credinta panului Ivascu al lui Manea stolnic si a
copiilor lui, i credinta panului Procelnic Stoian si a copiilor lui, i credinta
panului Stan postelnic si a copiilor lui, i credinta tuturor boierilor moldoveni,
si mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn In Tara Moldovei, din fratii
nostri sau din neamul nostru sau oricine, acela s nu le clinteasc6 dania noastr.
si intrirea noastr pentru c le-am dat pentru dreapta i credincioasa lor
slujb.. lar cind vreun domn le va clinti fr vina lor, acela s fie blestemat
de Domnul Dumnezeu, si de preacurata lui maic,si de cei 12 sfinti si de frunte
apostoli si de cei 318 sfinti parinti de la Nicheia, si de toti sfintii i unul ca
acela s fie asemenea lui luda vinzatorul i blestematului Arie i jidovilor, care
_au strigat impotriva lui Hristos: singele lui, asupra noastr i asupra copiilor
_nostri.
lar pentru intrirea tuturor acestora, am poruncit slugii noastre, Bratei
loget, s serie i s atirne pecetea noastr la aceast carte a noastra.
La Suceava, in anul sase mii noud sute si 15 <1407> martie 8.
Biblioteca Stiintificd Centrala Kiev, Sectia manuscrise, Fond V, nr. 3 592. Orig.,
perg. (28,5 x 33,5 cm), rupt la indoituri, pecete atirnata, pierduta (actul se pastra in fondul
de doc. al Muzeului arheologic din Odesa).
0 copie, de I. Bogdan, dupa 3an4cm" (v. EDITH), k Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 64
66. 0 foto. la Bibl. Acad., Fotografii, XXXV/2 ; alta foto., dupa foto. de la Bibl. Acad., la Inst.
de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/88.
EDITH: D.I.R., A, I, p. 435 (facs. greu lizibil); ,3anacxa", 1, pl. IX C (decalc al primelor
cinci rinduri ale doc.); ibidem, p. 346-318 (text slay In scriere continua si transcriere Cu intregi-
rea prescurtarilor); Melchisedek, Chronica Huqilor, Appendice, p. 3-8 (text slay, dupd 3anacita"
si trad.); Costachescu, Doc., I, p. 56-58 (text slay, dupa 3anactat" i trad.); D.I.R., A, I,
p. 26-17 (trad.).

1 Patat de mucegai.
2 Rupt; lipsa.
3 Rupt i pdtat de mncegai,
4 Rupt.

23 1408 (6916) septembrie 16, Suceava.

f 111(H)n(o)cTrio E(o)wrEio, M%I, itIEKCJHAP% HOEHOAd, r0C110Adpk BEAAAH 1110A-


.AdliCKOH. 3H4EMO NIMHM, CHAN% lidWHAVII AliCTOM11 01(CHAVII KTO Hd H 01(3f1HT% HAH
fro 01(CAIJWHT(11), ONCE ECAV111 01(1111NHAN C A01431.1M(11) orm-Kicnom(%) H C
HAW010 p4A0I0 H C KOCEIOAH010 H ECM111 3d,d,1(WiE AMU:MI Amnia nEpE)lcE C(KM)-
T0i1011HINKIHM% rOCII0AdjlEACK, FlPEAKOMIL ildWHK(%), H 3d sApeeTE r(ocnoAcT)ga
HALLIEr0 H AdAll ECM1J LI,POOK(0)1K11 C(IA)T011 IDATH111.H, LIJO lid POAL1HOHE Toprr, rAE
nEmorr(h) c(ein)Tonoviigweia not(d)TH HdWd, KwVr'hJH dIIdCTdCkIa, H AdAH ECM1.1
ApCk)K(ogti TON Aat CEilt 01( tidWOH 3EMAH, or 1121onA4Rocou, EAuo Err% &VW/1110134H

32 www.dacoromanica.ro
lipaTnaHOHel H C MANHOAAla WTO /14IHN11,11, 4 APVTOE ECTik. 34 1110AA41010, rAE 612.1A%
liPaTVA%. 11 AdAli ECA/114 TOWKE ItP(11)K(0)KH 430,4,11 WT(10 1110AA4KIJ, LUTO NONWKE
POMA IOU Topry, H CTOPHFILI,H NC TON 130AOCTH. To OV'CE ECAA161 AdAH TON 11,410K(0)13H,
GOESROTIVA HATWILI,H, OrpHK11, CO oyetm% AoroAonvk, Hd UKKIJ Irk14/114/11.
11 HA TO, Hp4 H=0'0 rocnoAcTsd, 13.-61WE nucaHHaro fikEKcanApa noEn0A1.1,
IltPd AtTE11 rocnoAcrsa MN, <P>10444HOK4 H EdCHAHCHild, H KtPd 114114 .1KtopwRt
CTdpOCT111 H RpdThi EVO H AtTEH HXh, H ntpa 04H4 ,A,PdrOW4 WT(h) InAAU,R1 H AtTEli
WO, H pa 114114 GTMINCAdKd POTOMF14114 H AtTEN Ero, u KtPd NAHA AINK4HA4UEli4
TEH EVO, H Rtpa rum /1110MET4TE wIld H AtTEN Ero, H aip4 114114 RAdAd 4,130p-
H KtP4 04114 Ihrpa AHOWINK4, H atpa <0>1411e Cadfld AROpHFIK4 GOLI4KCK0r0
AtTE11 EVO, H ntp4 114114 lifldTlrAd GTINIWIMMH RP4TH EVO H AtTEH 11)C11 H K<t>lpd
114F14 IA11K0144 H ATEN EVO, H Ktpd rune IlI4nApHwopon4 H AtTEN Ero, H lApd 114114
C11114 HIJPAHLIM H AtTEN <Ero>i, H Iltpd 114114 10rW4 T4AEPOKTL1A H AkTEH Ero,
Irkpd WWI HAildWd 114WHNK4, H Ktpd fld114 GTdHd 0OCTE1<HFIK4 H ioltpa ovrctx(-h)
6041. MOAAMMCKIJX(11), H 13E1NKIJK(1.), H A14(112JK(1).
11 no Hd< W >i >nnao-rt, KOT0p1M1 HAUT(%) RKITH roc<noAapk H4>1WEli
3EMAN, HMI WT(l.) AtTEN HAW11(1%) HAN WT(11) Ip4TiH H4WN:C(11) HAN WT(1)
114WEr0 FIAEMENE HAN Ry'AL% KTO, TO WHH W<TO IH EAN>11( HE HOPI(WHAH H4llEr0
H HdWEPO OICTIKEpN{EHTIa WTO ECMIJ AdAH LI,p(1)40)1111 e(HR)TIJA
ft n-ro FhJ <OT>itilla WTHATH TO HAH KTO E'bJ XOTtAl% npH PdANTIA TOMV
KIJ TO WTHA1t0 6112.11t0, TO T41{0111x1H WTO EIJ<A>11%. flpOKAMT% WT(10
r(OCF10A)4 E(004, H wT(%) np(t)H(H)cr-hiRt EVO Att(d)T(E)pls, H WT(11) COIRO-
T(1.0X11. H 1EpX0INIJK(10 df1(0)CT(0)A-11, H WT(11) THY C(KROT(11.1)K1. WT(1011,1%
NIIKENCKN<X>11t, H WT(t) OIrCtX(h) COESA)T(12.1)rh, 11 WT(1) C(KR)T(0)P0 H Irls.CE-
1tEIMCK4r0 114Tp14p)(4 H WT(10 MNT1:10flO1tHT4 li4WEr(0) H T4KOI39.111 WTO EK1 KINI1t'1%
noAosurb lboAt flptA4TEA10 H 3011,0130Al1s. WTO POCHAAH X(pliCT)d H &Tic) TpHKA1t't-
TOM1r.
ft Hd H0T134)>KEH(1%), FINC41tll ECM<Id (II( GOII4Kt, 11PH WC(13)111EHHOM(10 MHT-
porio,twrk TWC114St, PYKOIO lipdTiAM 1t0r00ET4, H flpliKHCHAN EcNnA nviaT(%) Hawa.
AtT(o) xSIJ,Si CEKTAgp/A
<Pe verso, insemnare din sec. al XVI-lea>: t GEM AparoNuipEipiii
ilEglilfW4H11 KAPININH4 ilIt4CT4<C614>2, 444TH IIKENNApd BWEIKLIJAH Toporw.
<Alt insemnare, din prima jumtate a sec. al XIX-lea>: Leucusni
cu moar ci-i la izvor si alt sat, piste Moldova, den gios de Roman, de
lature tinutului, unde au fost Bratul cu vadul den Moldova.
f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Trii
111oldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi, eh' am rcut cu cugetul nostru bun si cu sfatul nostru
cu adunarea de obste si am fcut pomenire pentru sufletele sfintrposatilor
domni de mai inainte, a inaintasilor nostri, i pentru sntatea domniei
noastre i am dat bisericii Sfinta Vineri, care este in tirgul Roman, unde zace
sfintrAposata mam a noastr, cneaghina Anastasia, si am dat acestei biserici
dou sate in tara noastr, in Moldova, unul este Leucusutdi lui Brtianu si
cu moara care este la fintin, iar altul este peste Moldova, unde a fost Bratul.
Si am dat aceleiasi biserici vadul de la Moldova, care este mai jos de tirgul
Roman, si lturasii din aceast voloste. Toate acestea le-am dat acestei bise-
rici, Sfin,ta Vineri, uric, cu tot venitul, in vecii vecilor.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alecsandru voievod, i credinta copiilor domniei mele, <R>loman i Vasilisa,
credinta panului Giurgiu staroste si a fratilor lui si a copiilor lor, i credinta
panului Drago s de la Neamt si a copiilor lui, i credinta panului Stanislav

www.dacoromanica.ro 33
Rotompan i a copiilor lui, i credinta panului MihAila 0 a copiilor lui, i
credinta panului Jiumetate Ion i a copiilor lui, i credinta panului Vlad
vornic, i credinta panului Negru vornic, i crediata panului OanA vornie
de Suceava i a copiilor lui, i credinta panului Bratul Straovici i a fratilor
lui i a copiilor lor, i credinta panului latco 0 a copillor lui, i credinta
nului andrior 0 a copiilor lui, i credista panului Sin Birlici i a copiilor
<lui>i, i credinta panului Iuga al lui Tador 0 a copiilor lui, i credinta
panului Iliia ceanic, i credinta panului Stan postel<nic vi>' credinta tuturor
boierilor moldoveni, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
notri sau din fratii notri sau din neamul nostru sau oricine, aceia BA nu-i
clinteascA dania noastra i IntArirea noastrA pe care am dat-o bisericii SfInta
Vineri. lar cine ar voi sA ia aceasta sau cine ar voi sA sfAtuiascA pentru ca
aceasta sti se ia, unul ca acela s fie blestemat de Domnul Dumnezeu, i de
preacurata lui maic, i de cei 12 sfinti i de frunte apostoli, 0 de cei 318 sfinti
pArinti de la Nicheia, 0 de toti sfintii, 0 de sfintul i ecumenicul patriarh i de
mitropolitul nostru i unul ca acela s' fie asemenea lui luda vinzAtorul i
jidovilor care au rAstignit pe Hristos i lui Arie cel de trei ori blestemat.
lar pentru Intgrire, am scris In Suceava, In vremea preasfintitului mitro-
polit losif, cu mina lui Bratei logort, i am atirnat pecetea noastr.
In anul 6916 <1408> septembrie 1.6.
<Pe verso, lnsemnare din sec. al XVI-lea>: Satele Dragomireti i Leucu-
pni ale cneaghinei Anasta<sia> 2, mama lui Alexandru voievod cel Btrin.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 137.
Orig., perg. (31,5 x 36,5 cm), pecete atfrnata, cu legenda deterioratd: ffituTk iw fintsallApcs
sof>sokh r(oenoAH)Ha Benint MonAdabckoT.
0 foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/12, o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 78-80, i dou trad., din sec. al XVIII-lea, f Ara autori, ibidem, LXIII/33, i LXV/62.
copie din sec. al XIX-lea, la Arh St. Iai, ms. nr. 109, f. 32-33. Alte foto., la Arh. St. Iai,
MXXXVIII/4, i la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" lai, Fotografii, 11/194.
EDITH: J. Bogdan, Album, nr. 14 (facs.); D.I.R., A, I, p. 436 (facs.); Melchisaek,
Chronica Romanului, I, p. 101-104 (text slay, cu greeli, i trad.); Iorga, St. i doc., XVII,
p.69 (trad. de la Bibl. Acad., LXIII/33, data-1A: pe la 1770");Costachescu, Doc., I, p. 60-62
(text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 17-18 (trad.).

1 Rupt.
2 Sters.

24 1409 (6917) ianuarie 28, Suceava.

t 1111(a)n(o)cT1lo E(0)3STIO, Mba, flAEKCdHApli HOEHOAd, POCHOAdrix BEMAH 1110A-


A4EICKOH. IIHNHM11 3H4MEHHTO, HC CHM% AHCTOM HdWHAV6, oycanvt. KTO Ud HK 01r3pHTk
HAF1 EPO 01(CA-KWHT6, ONCE TOT6 FICTHHHIM CAVTd fldHh 2K010>K11 Oyaroyirkilyirk,
Hddit flpdHOIO H litpH010 CMOKE010 CAIRKHA'6. TtMk, M1.1 , RHAtHWE Fro flpdlICIO H Ktprnrio
CArKEIr AO HdC(%), }KdA0H4AH ECM1.1 EPO WCORH010 M(H)A(0)CTII0 HAli ECM'h. Emy
Olt HdWEH 3EMAH, 00110AAdHCKOH, CEAd, WTHHMid Ero, Ud HMt: <01fHPOIrptH>41, r AE
Aomil fro, H, flOAAH Toro, Cyx(0)Aon1, <H KHHOPpdAll WTO>1. CdAHA(11) WH6 COE010 2,
H, oy TO1(pAiriO, CElI4H4HMt : lipognaia, H G flEpAElpH, H liErpHAELIM, H Iltm< walla >3,
rAF EcT(%) litrixam mnrAt, H, HOLIWKE, PAE ECT(lx) KOMM111. To, Emoy, wT(%)
HdC(%) Ad ECT(%) OlirpHK% <C'h> 3 oyctm% A0X0A0M11, HA <litiVkl> Rttlit'61Rt.

34 www.dacoromanica.ro
ti XOT4frill OirHrOirpt<HOM11.>1 WT(11) E4KOK4, HONEHIHN WT(11) Hpixrd <0oToKe>1
noynx wT(%) flOTOK4 T4 WT(h) TOAt HpOCTH 1

Oir KdAAEHlx, Td, npocTH cpl+AH tiEpETTH, 114 HOMER% AOAHHIr 1, Td, AO-
AH114 AOAHHOlo, 114 KOHEo,1,4 Td, 40AHH010 AOA1r, oy EAFITH 6p0A11, T4, npocTH
oAlice, Te, ropH 4,OAHH010, 4,0 KOAt
He orcTH AOAHHS, TA, AtA<OAft-tol- rOpH, 4,0M11114 wo HcKOAHTla WT(11)
no(1tuy, Td, 113 AHcHEM% WT(II)
TO1rA0pd ropm, H4 KOHEL1,1, 11[0<A-K>11-14 HaropHwid WT(11) 1101AHr4T010, Td, npOcTli
nOTOK, Td, HOTOK04ick rO>1-pii, AO Kplqd. TO EcT(11) KEc() KOT4Irk O1fHr1fPt-
HO411.15, d TtM1J CEA4111% WT() TWAIN, k oycHMH KOEHN H Ck HcAmH ci1OH4AH cTep-
HM4 XOTdpAV-I, Ko1fA4 113 Htild HEnOpirwEHo HA41. HHKOAH, 114 HtKill HtLIHHA,
li AtTEAVk Er0, H mr,iv.LIATOMla Ero, H nwkOiraOtril4TOMIJ Ero, H IlptIpirptTOM-1% Ero
HcEMV p04,lf Ero, KO<A4K0>3 CA H3H4H4,ET'll H3 1141-1HAH>HHH.
ii Hd TO ECT(11) Ht24 H4WEr0 r(ocno,A)cTga, R1JUJE nHcaHHoro ti4EKc4HAp4 HOE-
goAtf, H KtPd AtTEN HJLII1, H Ktpd Mind aT4H<H>3CAdEd POThAAHdfid, H Htpd
111-1<)Cd'i>3AdLHOK4, H KtPd [WU 2filopwa, H stp4 I14114 liA4A4 4,HOpHHH4, H Htpd 1141-14
MOMETeTE !Mid, H stp4 04114 rpHHHOU, H Ktpd 04114 liErpd 4,ii0pHHKe, H Htpa 0e114
f1l811114 AHOpHHHe G1f'14HcH0r0, Ktpd ULU EA1.111-1, Ktp4 114114 aHHl lifr1lAHL14, Ktpd
114114 RAdAd eEptTcH0r0 gtp4 04114 ailEHHH4, Ktpd <114114>1 1 <13HcT>1-
EpHHHA, Htpa mum AO.VIOKI(WA cT0A1-ifili4, iltpd 114114 HAL% 114WHHH4, H Htpd flald ()T4114
nocTEAHNK4 H il'icTHIApHH14 H stp4 01fcHr(11) E0Api, <AAOAMIICKIJX-6, H HEAHHIJ>lrik,
MdAlsirk.
ti 110 HdwEAVik Ht-IHOTt, KOT0p1J:1 HMETCI, roc>onomp-k oir 3EMAH HellIEH, HAI
WT(11) ,AATEH WU-TOO HAN WT(1) sprrEH H4W:41C(11) <HAN WT-IL H4WErO>1 HAEMEHE
OM gym, KTO, TO wo 61.1>6 HAVII HE 110p1rWlAlk FIAWE AddHIA tHIE ghl HM-I, 01fTHplI4,HA%
II 34111f EcM14 AdAH HAIL 34 Hrla flpdH010 H HtpH010 CArKHOIO.
<Y1 H>74 MrAWEIO HptElOcTH HcE Kl,WE imc4F10M1r, KEAAAH ECM-111 HdWEMIr Htplio-
mr 114111f, Heal A OrOaETIr, nicdTH H n,rigt:HTH Haw <HE>NATIL K CEMS ANCTIr
riewEmir.
Otr 13(11) 4tT(0) xSu,3f, M(t)c(A)11,A rEH4pt HT-1.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Trii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi, c aceast adevArat6 slugl a noastr, pan Giurgiu
Ungureanul, ne-a slujit Cu dreapt6 i credincioas6 slujbA. De aceea, noi, vazind
dreapta i credincioasa lui slujbd &Are noi, 1-am miluit cu deosebit mil vi
i-am dat In tara noastr, in Moldova, satele, ocinile lui, anume: <Unguren>1i,
unde este casa lui, i, ling6 acela, Suhodolul <vi via pe care>1 vi-a s6dit-o2,
la Turlui, satele anume: Porcevtii, i Sperlevti, i Negrilevti, i Neag<vevti>3,
unde este Jude Neag6v, i, mai jos, unde este Coman. Toate acestea s'-i fie de
la noi uric, <cu>3 tot venitul, In <vecii>1 vecilor.
Iar hotarele Ungurenilor de la Bac6u s." fie Incepind de la obirvia <piriu-
lui> 1 ... 1 drumul de la piriu, apoi, de acolo, drept 1 la Piatra, apoi, drept
prin mijlocul cereteilor, la capatul vii ... 1, apoi, In jos pe vale, pinA la capa-
tul4 vii, apoi, pe vale In jos, la un vad, apoi, drept la deal, la gura vii, apoi,
pe deal in sus, valea ce iese din Odure, apoi, In sus pe vale, pin unde iese in
poian6, apoi, din pdurea de la Tudora, in sus, la cap6tul Poienii Arse de la
Cirligata, apoi, drept la piriu, apoi, pe piriu in sus, pin: la obirvie. Acesta
este tot hotarul Ungurenilor5, iar al acelor sate de la Turlui, cu toate
poienile i cu toate hotarele lor vechi, pe unde din veac au folosit, 8 le
fie necliatit lor niciodat, in vecii vecilor, i copiilor lui, i nepotilor lui,
stenepotilor lui, i rAstfnepotilor lui i Intregului neam al su, cine se va
afla din cei mai apropiati.
35
www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alecsan-
dru voievod, i credinta copiilor notri, i credinta panului Stan<i>3s1av
Rotmpan, i credinta pEmului Mi<hl>31a, i credinta panului Giurgiu, i
credinta panului Vlad vornic, i credinta panului Jiumetate Ion, i credinta
panului Grinco, i credinta panului Negru vornic, i credinta panului Oan vor-
nic de Suceava, credinta panului Vilcea, credinta panului Sin Birlici, credinta
panului Vlad de la Siret, credinta panului Spenea, credinta <panului> 1
<vist>lier, credinta panului Domocu stolnic, credinta panului Ilie ceanic,
i credinta panului Stan postelnic i vistier i credinta tuturor boierilor <mol-
doveni, i> 1 mari i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn in tara noastr, sau din copiii
notri sau din fratii notri <sau din>' neamul <nostru>1 <sou oricine, acela sd>6
nu le clinteasc6 dania noastr, ci s le intreascA i s le imputerniceascA
pentru c le-am dat pentru dreapta i credincioasa lor slujba.
<Iar>7 pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise am
poruncit credinciosului nostru pan, Isaia loget, s serie i s atirne <pe>-
cetea noastr la aceast carte a noastrd.
La Suceava, in anul 6917 <1409), luna ianuarie 28.
Bibl. Acad., Peceti, nr. I. Orig., perg. (30 x 43 cm), pecete atirnata, deteriorata.
0 foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/21, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 81-83.
Alte doua foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/5, si la Inst. de ist. arh. A. D. Xenopol"
Iasi, Fotografii, 11/202.

Pecetea acestui document reprezinta cea dintii amprenta cunoscuta pina astazi a tipa-
rului sigilar folosit In cancelaria lui Alexandru ce] Bun dupii anul 1408. Elementele sale distinc-
tive, avindu-se In vedere intreaga serie a imprimarilor conservate, slut urmatoarele: diametru
= 8,3 cm, cap de bour cu botul rotunjit, coarnele arcuite iniluntru i steaua (Cu cinci raze nere-
gulate) Intre ele, soarele (rozeta cu cinci petale, In jurul unei mici calote) si luna (crai nou) de
o parte si de alta a capului, intr-un scut triunghiular cu marginile laterale rotunjite i usor
inegale, inconjurat de sase lobi (cel inferior fiind asimetric fata de virful scutului), cu cruciulite
la capete, si de tot atitea cimpurl umplute cu rombulete, iar In jurul emblemei, Intre doul
cercuri simple, legenda: t 11E441 is Itu flif<amiApAs soucoAi> r(ocnoAH)aa Bownvk
EDITH: J. Bogdan, Album, nr. 15 (facs.).
Costachescu, Doc, comunicate, p. 170-172, si Doc., I, p. 64-66 (text slav si trad.) ; D.I.R.,
A, I, p. 18-19 (trad.).
1 Sters.
2 De la Oviirtiptilli (Unguren>i) pfna aici, sters cu cerneala.
3 onliS.
4 momui, (capatul"), neclar In orig.
5 De la go rapKi Ovitroypt<Hont-k> (hotarele lingurenilor") pina aici, sters cu cerneala.
6 Rupt i ters.
7 Rupt.

25 1409 (6917) aprilie 18, Suceava.

111(1-1)11(0)CTTIO 6(0;0E109 M1111, ildIEKCAHArk 110EKOAd, rocnoAaph 3EiVIAH ii10A-


AdHCKOH. TIHNHM11 3HtIANEHHTO, HC cHM% AHcTOAUK HAWHMII, otrcHmil KTo Hd Ilk Ifs-
pliTlx HAH Ero oycirbJusiT(%), oNcE ECNVU oirLIHHHAH 3dA(8)WTE A(8)W11 Atia n EpENSE
COMOTO FIO9MIWIHM9s. flpEAKOM11 H speTTH HauJHX(11) H ad HALM sApagiE H AdAH
MOHdeTHOIKH G(13/A)T(0)r0 IIHKOA1.1, WTO Hd 110AAHIA GHpATkcKOM(1,), WT('1k) OtrcTH
11101rANOIr3d KOA0Td, LIJO RH HHKTO CdittAl& AOKHTH AO papa OWE ECTI1 HA XETLIE.

36
www.dacoromanica.ro
ti EIWIE ECM1I Adi1H Tonoy N14114CTHPEECH A/VRCTO rAE MORHTlx COSE COAHTH HHHOrp4A(11)
HNUTH H42 IltKIJ 41161/11 CO 01(CHM11.
11 114 TO, litpa AP:41, KiWE 11HC4HH4r0 fli1EKCd<H>3AP4 HOEHOA144, H HtPd C(1.1)114
MOEPO, POMdHORd, H litpd ndFld GTdHHC/14114 POTOMIldnel 11 gtpd Hand XpHHK0134, H
tPd5 Mid MO/MA, H litpd fl1Hd NAdAd AHOPHH114, H Ift134 114n4 MIONIETdTE !MU,
tpa ndH4 GHHd E:KIPAH4, H Htpd ndnd IlErIld AROpHHKd, H Htpd WW1 Odlid Agop-
MU, H etpa ndlid Ep4T1r<114 GT>6P401111114t, H lrRPd 114Hd RHALIH114, H Ettpa ndnd
Iltpa fldlid A0A/10HKI(Wd CTOAHHK4, H Htpd 114114 Hnirawa gdW1111Kd, H litpd 114114 (T4114
nOCTEMIHKd H INCT6/1911HK4 H Htpa oyctrell) soApi1 mo4mgovwx11, H HEIIHKIJK(1%),
Akdr11.1)C(11).
11 110 114111EN1(11) )KHHOTt, KTO HMET(10 ElJTH rocrio4,41% ORE41i1H 114111011,

HAN WT(1) BpdTTH /14111HK(11) HA(H) I1ATH HdWH HAN WT(la) HdWEr(0) FMEMEHE HAN EyA(H)
KTO, TO HAirk WTO gisl HE nopywHini WTO ECArls1 MAH Tomy 4110<n4>3CTHpEE{H C(A)-
T(0)P0 IIHK0,1114.
II Hd nOTHEPKEHTE, HEAtAH ECM1J WILLEM( RHpHOMIr EpdTAH A0r09ETIO nHCATH
nPHINCHTH nEndT(t) K aim* AHCTIr HdWEAMr.
Olr G0441ft, 11(11) AtT(0) xS11,3i anpimma .

t Din mila lui Dumnezeu, Alecsandru voievod, domn al fdrii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi, ch" am flout pomenire pentru sufletele sfintrposatilor
Inaintailor i fratilor notri i pentru snlatea noastr i am dat mnstirii
SfIntul Nicolae, care este In Poiana Siretului, bltile de la gura umuzului,
ca nimeni s nu cuteze s pescuiasc6 pin la hotarul care este la Hetce.
Inc am mai dat acestei mndstiri loe unde va don i ca s-i sdeasc6 vie i s-o
aib 1112 vecii vecilor cu totul.
Iar la aceasta este credinta mea, a mai sus-scrisului Alecsa<n>3dru
voievod4, i credinta fiului meu, Roman, i credinta panului Stanislav Rotom-
pan, i credinta panului Hrinco, i5 credinta panului Giurgiu, i credinta
panului Vlad vornic, i credinta panului Jiumetate Ion, i credinta panului
Sin Blrlici, i credinta panului Negru vornic, i credinta panului Gang vornic,
i credinta panului Bratu<1 St>6raovici, i credinta panului Vilcea, i credinta
panului Iatco, i credinta panului Domoncu stolnic, i credinta panului Ilia
ceanic, i credinta panului Stan postelnic i vistier i credinta tuturor
boierilor moldoveni, i mari, i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn In tara noastr', sau din fratii
notri sau din copiii notri sau din neamul nostru sau oricine, acela s nu le
clinteasa ce am dat acestei mnstiri a Sfintului Nicolae.
lar pentru lntrire, am poruncit credinciosului nostru Bratei logort
s serie i BA a-time pecetea noastr la aceast carte a noastr.
In Suceava, In anul 6917 <1409>, aprilie 18.1
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 112.
Orig., perg. (26 x 30,5 cm), pecete attrnata, cu legenda deteriorata: t 11101476>
HAT4 BOIHWAt rocnompt 3immi **
Cu o trad., din 1866 mai 26, de G. Pesiacov.
AlikonAasocoli*
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, LXXVIII/19, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms.
nr. 5231, f. 87-88.
Alta foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/89.
Prezenta pecetii lui Ilie voievod la un act emis de Alexandru cel Bun se explica fie prin
resigilarea lui de care noul domn, datorita pierderii piesei originale (v. D. P. Bogdan, 0 rnatrice,
p. 260), fie prin incercarea tardiv a beneficiarului sau a urmasilor lui de a suplini in acest mod
lipsa sigiliului initial.

www.dacoromanica.ro 37
ED1TII: J. Bogdan, Album, nr. 16 (facs.); D. P. Bogdan, op. cit., fig. 13, in afara
textului (facs.);
Hdjdeu, Arch. ist., I, 2, p. 11-12 (text slav, cu prescurtdri, si trad.); Costdchescu, Doc.,
I, p. 69-71 (text slav si trad.); D.I.R., A, I, p. 19-20 (trad.).
Pind aici, scris de altd mind, pe loc ras.
2 De la GHPAV1 KCICOM% (Siretului") pind aici, scris de alti mInA, pe loe ras.
3 OnliS.
4 ... icce(H).a.pe socaoAki ("... csa<n)dru voievod") scris de aitA mind, pe loe ras.
5 pa flAH4 Xpuratoad H (panului Hrincu, si"), scris de altd rnind, pe loe ras.
Rupt.

26 1409 (6917) noiembrie 7, Suceava.

ill(H)n(o)cTlio R(0))KTE10, M-61, fLIEKCdNApis HOEKOAd, rocnomp, BrMAH 1110/1-


01,4116CKOH. IINNHM% 3HdMEHHTO, HC CHM% HCTOM-K HMIINM%, oyctm-k KTO HA Kb.
OrSpHT% HAN Ero OrCAIJUINTh, OWE E M111 Olf 411HH1%H SagY)WIE A(r)w% AtAA 1/PEA-
KOH% IldWHX% H 3A NAWE 3,A,OpOEthE H AdAH ECM1.1 MOHdCTIJpEEtH C(Ii)T(0)r0 01f2HE-
C(E)Hid X(pHCTO)11d, WTO HA HEMLI,P,W0pH, OAHO 03430 HA lIplrTt, HA NAVA dygloyn-K,
MiKOAH HEHOpSWEH%, HA KtI4WhiRt.
d HA TO, Ettpd HAWEr0 POCHOACTEtd, EINCAHNdr0 GEKCdHAPd KOEK041',I)
Htpd oyctx% solap% monA,agovwx-(%).
11HCAN(%) 01f COgiall(t), K(%) AtT(0) xiii HOEM(KpiE) p1fK0I0 SpATA\h"
AOPOE.IET.1.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi, c6 am rcut pomenire pentru sufletele lnaintasilor nostri
pentru sntatea noastra si am dat mnstirii sfInta InlIare a lui Hristos,
care este la Nemtisor, un iezer pe Prut, anume Luciul, neclintit niciodat, in
vecii vecilor.
lar la aceasta este credinIa domniei noastre, a mai sus-scrisului Alecsan-
dru voievod, si credinta tuturor boierilor moldoveni.
Scris la Suceava, In anul 6917 <14o9> noiembrie 7, cu mina lui Bratei
logort.
Arh. St. Bucuresti,M-rea Neamt, CII/1.
Orig., perg. (16,5 x 23 cm), pecete atirnatd, pierdutd. Cu doud copii dupd o trad veche.
una din prima jumAtate a sec. al XIX-lea si alta din 1829 martie 12.
O foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Jai, Fotografii, II/90. 0 copie, de I. Bog-
dan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 89, si alta, din sec. al XVIII-lea, dupd o trad. veche, ibidcm,
CLXXV/2.
EDITII: Sacerdoteanu Bogdan, Facs, slave, pl. XII (facs.); D. P. Bogdan, Acte false,
p. 71 (facs.);
Costdchescu, Doc., I, p. 71-72 (text slav si trad.); D.I.R., A, I, p. 20 (trad.).

27 1409 (6917) noiembrie 18, Suceava.


t 1111(a)n(o)cTiro K(0))KIEIO, M%1, fInEKcatimn. HOEKO,A,A, rocnompk BEMAH 41011-
AdliCKOH. IIHHHAA% SHAMENNTO, NC CHM% MiCTOM% HAWHAA%, oyCHANIt KTO lid Hh o1f3pwri,
HAN Ero oycnigwwrk, 0)KE ECAAIJoirtIHHHAHaa,e,(y)whE ,4(1')urk AtAst npEixicoirk Hd1101(%)
SA IrldWE 3,3,0p0K6E H AdMi ECM1.1 WhITO 1110AAORHU,KOE MOHACTIVEKH En(a)roatuaNiio
np(t)4(H)c.rou R(oropom)um, WTO Ha 111041,40KHII,N, OIrpliK%, CO otrciuwi AOX0.404AN7
A Ktit%1 Kt4111.1at.

38 www.dacoromanica.ro
HA TO, Htpa HAWEPO rocnoAcrea, RIME nncannaro fLIEKcanApa goEK0A'u,
Il irkpa nand G-rannenaga PoTomnana, H RUA mum IlluxannawEga, H Ettpd
IrkpA fldH4 MOMETATE WHa, H Etpa fldUd HErpHtld, H Etpd fldHd CAMnanaH
,A,E0pHHHKd
G04131aCKOPO, H tpe nana rPHHKOEA, H irkpa NAHd GINA RiAMH44, H Etpa [hula
RA0;1 GnpraTmoro, H EttPd [Mid GNEHHHA, H 11'44 EMU Ril1,A,4 ,A,HOptiNKA, H Ktpd
OAHA IIIANApHWOpOKA, H Ktpa EWA BIU,KOEd, H Etpa llANA CTMA 11pEOIrTECKOPO,
Iltpa UNA ,A,OtillOHKVWd CTOMPIKA, H Etpe nand HtIfrand NdWHHKd, N Ktpa WWI
OTdfid NOCTEMHKA H INCTLIPHHKA, H Etpa NAHA 101WHHA H Etpd OyCHr(lx) EOLIplx,
11EAHKIAX(1+), H M4AIJK(11).
no nawEivt.t. >KHKOTt, KOTOP101 HMET(11) ElsiTH rocnoAaph, oy IldWEH 3ENtAll,
HAN WT(1%) AtTEH NdWHrk HAH WT(h) SpATIN HdlIMIX(1.) HAH WT(11) HaWEPO rMEASEHE
HM Gyikk KTO, TO mark HITO EIA HE NONWHAH HAWEPO d KTO HAIET(-6)
flOpyWHTH, TdKOKIJH WTO 661 Eld/111 flpOK4MT11 WT(11) r(0)C(E104,)d E(or)a, H
WT(10 flp(t)LINCTIllia Ero m(a)T(E)pk, H WT(10 C(13SOT(1.1)K6 H KEpKOKHIJX(11)
AIKOCT(0)All, H WT(11) "TiiT c(gt)11-Ki)x-b. wT(tOu:b. HnKEncKwx-(1.) H WT(ls.)
OIrCHK11 C(13/A)T(ill)X11 H TdKORIJH WTO 61.1 Els1,11x NOAOGEWh. O1 ICKilpY-
WTKCICONly, H flpOKAATOA/11r dpnio H WH,A,OKONVIt WTO pEKM Hd X(pncT)a, cn(a)ce HAWE-
CO, Kp0131% EPO HA HHX(11) H HA N/A,A,O)C11 Hrs..
HA NOTREp>KEHIE TtA/1%, KEAttIN EMI.] nawEmy 11HpHOAAIr lipaTtio mwcOETto
IIINCdTH H NPHIEttCHTH NENdT(lx)
Oy GogaE(t), E(K) ntT(o) xsttai HOEMEpAH.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Trii


Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi, a. am Mcut pomenire pentru sufletele lnaintasilor nostri
pentru sntatea noastr si am dat vama Moldovitei mnstirii Bunavestirea
preacuratei nscRoare de Dumnezeu, care este la Moldovita, uric, cu tot veni-
tul, In vecii vecilor.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alecsan-
dru voievod, i credinta panului Stanislav Rotompan, i credinta panului
Mihrtilas, si credinta panului Giurgiu, i credinta panului Jiumetate Ion, si
credinta panului Negrea, si credinta panului Oan vornic de Suceava, si
credinta panului Grineo, i credinta panului Sin BIrlici, i credinta panului
Vlad de la Siret, i credinta panului Spenea, i credinta panului Vlad vornic,
si credinta panului andrisor, i credinta panului Iatco, i credinta panului
Stan Preutescul, i credinta panului Domoncus stolnic, i credinta panului
Iliia ceasnic, i credinta panului Stan postelnic si vistier, i credinta panului
lugsa i credinta tuturor boierilor, i mari, i mici.
lar dup6 viata noastr, cine va fi domn In tara noastr, sau din copiii
nostri sau din fratii nostri sau din neamul nostru sau oricine, acela s nu le
clinteasc dania noastr. Iar cine le va clinti, unul ca acela s fie bles-
temat de Domnul Dumnezeu, si de preacurata lui maic5, si de cei 12 sfinti
si de frunte apostoli, si de cei 318 sfinti printi de la Nicheia si de toti
unul ca acela s fe asemenea lui luda Iscarioteanul, i bleste-
matului Arie i jidovilor care au strigat asupra lui Hristos, mintuitorul
nostru : singele lui asupra lor si asupra copiilor lor.
lar pentru Intrirea acestora, am poruncit credinciosului nostru Bratei
logoft s scrie i s atIrne pecetea noastr..
La Suceava, In annl 6917 <1409> noiembrie 18.
Muzeul judetean Suceava, Inv. nr. 2145 (predat in custodia Muzeului de istorie al Repu-
blicii Socialiste Romania Bucure#1 (1902/111/1342) prin procesul verbal nr. 1967, din 19 de-
cembrie 1970, sub nr. 33). Orig., perg. (33 x 36 cm), pecete atirnata, cu legenda: t n til4T6
rw Ilma4HA134 Smokt r(ocnoAH)He 3entniz MonAnkcieot.

39
www.dacoromanica.ro
Cu o trad., din 1771 aug., 16, de Vartolomei MAzdreanul arhimandrit al SoIca,
ibidem, inv. nr. 2054; o trad. germ. din sec. al XVIII-lea cu data de zi: 11, dupd trad. prece-
dentd, la Arh. St. Suceava, Fond M-rea Dragomirna, I/1; altd trad. germ. din sec. al XVIII-lea,
ibidem, 1/2.
Doud foto., dup orig., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/26
a i b, i una dupd trad. din 1771, ibidem, 111/27; altd foto., dupd orig., la Bibl. Centrald
Universitard Cluj, Inv. gen. nr. 3 301/1959. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr.
5231, f. 90-91.
EDITH: KazyxcEtatimi-Co6o1resciar, Kupufwecxue ppronuceti, pl. 115 (facs.); D.l.R., A,
I, p. 437 (facs.); Isl. Rom., II, p. 391, fig. 120 (facs.); D. P. Bogdan, Acte false, p. 63 (facs);
Wickenhauser, Moldowiza, p. 56 (trad. germ.); Man, Noui doc. cimpulungene, p. 7-8 (trad.,
dupd trad. germ. a lui Wickenhauser); Costdchescu, Doc. I, p. 72-74 (text slay i trad.);
D.I.R., A, I, p. 21 (trad.).

28 1410 (6918) martie 15, Suceava.


Talmacire din uric vechiu sirbsc de la Alexandru voievod, scris pe
pergament, in Suceav, la anul 6918 <MO> mart 15, in zioa Sfintului Lazor,
in simbata a 6-le a Postului Mare.
Cu mila lui Dumnezu, noi, Alexandru voievod, domnu frii Moldovii.
Instiintare facem, prin aceast carte a noastr, tuturor cui vor cauta pe dinsa
ori cetindu-s o vor auzi-o, pentru acest adivarat credincios sluga nostru,
dumnealui Domoncu stolnic, si fratele su Blaj si Iacobu, fiul lui Gheleb
Miclous, ce au slujit ei mai innainte sfint odihnitilor domnilor ce au fost
mai innainte de noi eu dreapt si credincioas slujb, dar <astazi>1 ne slu-
jsc noai cu dreapt si credincioasa slujba. Drep<t a>iceia, noi, vazind a lor
ce dreapta si credincioas slujba catr noi, i-am miluit pe dinsii cu deosAbit
milk de le-am dat lor, in tara noastra, a Moldovii, as12 sate, pe Cavan si
pe Ohtuz3, anume Stanisorestii, si Laslov[ov]tii4, si Grozastii i Stoenestii de
la Vlicic<a>5, cu toati hotarle lor. Pe toate aceste di mai sus-scrisd li s-au dat
lor uric cu tot venitul, in vecii vecilor, si fiilor lor, i nepotilor, prestrnepo-
tilor, i prestranepotilor de fii, si fratilor lor celor mai di aproape si fiilor lor,
nepotilor, stranepotilor i prestrnepotilor de fii, in vecii vecilor.
Si spre aceasta iaste credinta domnii noastre de mai sus numit, noi,
Alixandru voievod, i credinta a fiilor nostri si credinta boerilor nostri: cre-
dinta dumnisali Stanislav Rotompan, credinta dumnisali Mihailas, credinta
dumnisale Giurgea, i credinta dumnisali loan Jumtate, si credinta dumni-
sali (lips)5, si credinta dumnisali Negrea vornic, (lipsa)6, si credinta dumnisali
Blrliciu, si credinta dumnisali Vlad (lips)5, si credinta dumnisale Spenea[c]
(lipsa)5, credinta dumnisali Iugsan, i credinta dumnisali Procelnic Stoian,
credinta dumnisali Bratul Straovici, credinta dumnisali Ilii paharnic, credinta
dumnisali Criste, credinta dumnisali Start postelnic i vistiernic i credinta
tuturor boerilor ai Moldaviei, mari si mici.
lar dupd viiata noastrd, cine va fi domn tdrii noastre, ori din fiii noWi
ori din fratii nqtri ori din smintiia noastrd sau oricine va fi domn, acela sd
nu le strice lor daniia i intdritura noastr, fiindcd noi le-am dat lor pentru a
lor cea dreapt i credincioasa slujbA.
spre 1ntdritura tuturor acelor di mai sus-scris, am poroncit credincio-
sului nostru, dumnisali Bratiu logofdt, BA. serie i pecetea noastrA sd o lege
ctr aceasta carte a noastrd.
Bibl. Acad., LXIII/221. Trad. de loan Stamati pitar, autentificatd de divan la 1329
iulie 4.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231, f. 96-97, i un rez., de la mijlocul
sec. al XIX-lea, ibidem, DCCCXCVII/180 (nr. 1).

40
www.dacoromanica.ro
Rosetti, Despre unguri, p. 522 (trad., Jara sfat); Iorga, SI. ;i doc., XVII,
p. 69 (trad. prescurtata);
Costachescu, Doc., /, p. 77-78 (trad.); D.1.R., A, I, p. 22-23 (trad.).

Loe rupt.
2 Lectura greOta a traducatorului sau acesta nu a citit numele tuturor satelor?
3 In loc de Oituz".
Adica Laslauti".
6 Adica Vilcic<a>".
6 Mentlunea traducatorula

29 1411 (6919) ianuarie 6, Suceava.


110I(H)A(0)CT/10 6(0)iNTE10, 44EKC4H,A,13% KOEK0,3,d, rocnoAaph 3EARAH Ilii0A-
AAKCKON. LIMINAR% 311dMEHHT,O, HC cHACK aucTonvi OirCtAR% KTO Ha MI 01(3pHTh
Er0 OirCAIJWHT11, OWE ECM%1 0y4HHHAN C NAWNaA% 4,06p1.1411. 01011JCAOAR% H C
IldW010 pciA010 H OV411JHAH ECM1J saA(y)wirE A(y)w- Atnat opEAKoal. HALUHK(%) H
3A MAME 3APARTE H AdAH ECSWhJ MONACTHPEEM OVCI1EHT10 1113(t),I(H)CT011 E(OrOPO,A,H)U,H,
WTO Hd EvIIICTpHU,N, AK4 cE1d, Hd HARA 1ThiTIOKOKILH H Epawogum, co oyctmn cgonmn
cTapignin roTapmn, oypng-k Tomy MOHACTIMEKH, CO oyctm.k A0/0A0M%, HA Ktrisl
gt Long&
fi Rin EcAild 0KpOK1 Tom( MONACTHPEEW, 113 nawEro Agopa, HA geKosin
170 ,A,ECATIk G0,10K% FUMA, H no AECATti KOA0A%1 11WEHIMNIJr(%) H 110 AE-
EMTlx NOCTAKIJ mEr-b, H HrtrAREHIP no EMIR% 110A% NOCTAK% ctporo d ELHE,
AROHACTHplx E0r0THH6CKIJH HANAETylk CAVT4TH WT(%) Toro MOHACTIVA. To OircE EcM1.11
TOAMr MONACTMIEFM, HA KtKIJ Ett,111%1A.
tI HA TO, gtpa HAWEr0 rOCHOACTIld, RIME MIC4HH4r0 ilAEKCAH,APA HOEHOAIJ,
EttPA AtTEH HAWHX(1) H gtpa newnx.(11) somp.k: gtpa nana CTAHHCAMA POTMNAH41,
EttPd I4H4 ilinx-annoga, Ettpe nenA GIMA AROpliNKil G0441ICKOr0, HtP<A flAHA>1 Enam
anp/ATCKOr0 H Epd Er0, naud .111rhcTlit 1141WHHKA, Etpa UNA Eiop)g<m 40p4Togcgoro>1
gtpe nana EAd,A,A ,A,K0p1INK4, EUA 114114 HErpiffid, Ktpd nana ZIOM<ETATE HWH>14,
Ktpd F1AHA EIJALMHdi, Ktpa nana HECTAKOHd, 13tpe nana GNEHM <gtpa n>lana
10rWHIIA, Ktpa nana eTatid ifilAPAHLIA, gtpa 114H4 AOMOHK1rW4 CTOMINKA, K<t
nana eTAFIA FlOCTEMINKa H 11HCTLIPHHKA H tpa oyctx(%) gotagri mortmgcg.b4(11%),
REAHK%1X%, H
fl no HAWEAR% NMKOTt, KOTOP%111 HMET% KIJTH rocnoAaph oy HAWEH 3EMAH,
HAN WT(%) AtTEH HAWHX% /1411 WT(1a) EPATTH HAWHX% HAH WT(%) HAWEr0 HAEMEHE
HAN KTO, TO HM% LUTO 6/41( HE nopywniin nawEro AMITA H H4WEr0 OyTHEP)KEHild
OgpOK% TIAN WTO K1.1 Adt11-1 Tomy MONACTHPEECH. ti KOME goToplan wTHmET(.0
HALUE MHTE H HAWE OlrTESEPKEllrE H OEPOK% T%111, TO TAK013%111 LUTO Mal Eignit UPOKAAT%
WT(1%.) r(ocno,a)a B(or)a, H WT(1%) np(t)4(n)cTyio Fro m(a)T(E)p.h, H WT(%) C(KM)T-
(1J)X11 H HEPrO11111JX(%) 1 40(0)CT(0)A%, H WT(%) THI C(KM)T('61)1C% WT(d)U,I.
HHKEPICKHX(%), H WT(%) oyctrh C(RA)T(IJ))C% H T4KOK%111 LUTO- E11 6%1A% 11001,0KEIrk
/0At HAAaTEmo H 11POK4ATOMy
fi N4 flOTHEpKEHIE, KEAtAH ECM1J HAWEANIr KtpHOMV EflATIMO It0r00ETIO nliCATH
flpfOrkeNTN 1101dTh IldWd K cEmy 11HCTIr HAUJEM1r.
Otr COLIMA, EN AtT(0) x3u,oy rEn(apia)

-1. Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, doran al prii
Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca am fAcut cu bunul nostru cuget i cu sfatul
nostru i am falcut pomenirea pentru sufletele inaintasilor notri i pentru
7 Documente c. 1232 41
www.dacoromanica.ro
tatea noastr si am dat mnstirii Adormirea preacuratei nscatoare de Dum-
nezeu, care este la Bistrita, cloud sate, anume Mitiucuti i Brassauti, cu toate
hotarele lor vechi, uric acestei mnstiri, cu tot venitul, in vecii vecilor.
Si Inc am dat obroc acestei m'dn'stiri, de la curtea noastr, in fiecare
an intreg, cite zece buti de vin, si cite zece coloade de gnu si cite nou posta-
vuri de Celia, i egumenului cite un postav i jumAtate de stof. cenusie.
Si incA, mna'stirea de la Bohotin va asculta de aceast nana'stire. Toate
acestea le-am dat acestei mnstiri, In vecii vecilor.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alecsandru voievod, i credinta copiilor nostri si credinta boierilor nostri:
credinta panului Stanislav Rotompan, credinta panului Mihail, credinta
panului Oan.' vornic de Suceava, credinta <panului>1 Vlad de la Siret si a
fratelui &Au, pan Cristea ceasnic, credinta panului Giurgi<u de la Frluti>l,
credinta panului Vlad vornic, credinta panului Negrea, credinta panului
Jium<etate , credinta panului Vilcea, crediata panului Nesteac, cre-
dinta panului Spenea Giurgiu, <credinta p>lantlui Iugsa, credinta panului
Stan Blrlici, credinta panului Domoncus stolnic, credinta panului Stan pos-
telnic i vistier i credinta tuturor boierilor moldoveni, i mari, i mici.
lar dup.' viata noastra, cine va fi domn In tara noastr, sau din copiii
nostri sau din fratii nostri sau din neamul nostru sau oricine, acela s nu le
clinteasc6 dania noastr." i intrirea noasted si obrocul acesta sa-1 dea acestei
mnstiri. lar clnd cineva va lua dania noastr i inUrirea noastr i obrocul
acesta, unul ca acela s.' fie blestemat de Domnul Dumnezeu, si de precurata
lui maic, si de cei 12 sfinti si de frunte apostoli, si de cei 318 sfinti p6rinti de
la Nicheia si de told sfintii i unul ca acela s. fie asemenea lui luda vinzkorul
blestematului Arie.
Iar pentru intrire, am poruncit credinciosului nostru Bratei logorg sl
serie i sA atirne pecetea noastra la aceasta carte a noastr.
La Suceava, In anul 6919 <1411> ianuarie 6.

Bibl. Acad., Fotografil, XXIX/1.


Foto. dup orig., perg. (23,5 x 28,5 cm), pecete atirnatd, pierdutd; actul s-a aflat,
'Ana' In 1940, la ChisinAu, In posesia lui Paul Mihail.
0 copie din 1817 august 17, dup o trad. veche, cu data de zi: 5, ibidem, CLXXV/3.
Alte foto.: una la Arh. St. Bucuresti, Fotografii, IX/1, i trei, dupai Mihailovici, Album (v.
EDITH), la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/91 a, b si c.
EDITII: Mihailovici, Album, pl. I (facs.); D.I.R., A, I, p. 438 (facs.); CostAchescu, Doc.,
I, p. 80 (rez., dupA copia din 1817, semnalata In Creterea colectiunilor, 1915, p. 58);
Mihailovici, Opt. doc., p. 194-196 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 23-24 (trad.).

1 Rupt.

30 1411 (6919) septembrie 22, Sueeava.

t il1(H)A(0)CTii0 K<OH<TEIO, M.>11J, ilAEKCAHApil KOEBOAd, POCHOAdPit 3EMAH


IVLOAAMICKOH. ILIHHHM'IL 3114<ME>1HHTO, CHM11 HdWHMix AHCTOMIt, 01(CHAVlx KTO Hd
01r3PHT11 HAH EPO OirCA1,1111HTk, OHIE ECM1J AdAH 1110AA4H11 HETpOESH H ?KEA EPO, 404EpH
IldHA H AtTEArtt HM-11 H EPdTlf Ero, 1LIHKO8WEEH, EAHO CEAO Hel
Hd HMM TdMir/ITAWOHU,H. I EWE AdAFI ECM11.1 Emir H )Knit Ero, AO4EpHHd
AtTEM% HM-11, EAU CEAO, Hd HMS1 Hd AVIIEAHOH al.OPIJAIJ. To, Hm.h, ornock co

42
www.dacoromanica.ro
OIrCHMIL AOKOAOMI., Hd ittKIJ fittliVEJA. El oy TOTO CERO, WTO H4 AynEmion
Ero, IVIngAo8w-1%, HE HAAJET% HH WAHO Ato.
d wT(%) Toro cE,Ea, urro C CAOKETit LIMP'KT4WOKU,H, 01r3AA1 ECMill DAM.
AKOPIA TdTdP11 H ,21,4AH ECAVIsIHX-11 MOH4CTHpEKH G(KR)T(0)P0 IIHKOAIJ WT(11) nOARtH1J.
El KOTelfik TtA111 cEnonvh, no CTAPOMIr KOTAPI(, CO OIrdirE. CTOPOW11.
rf H4 TO, HUI H4WEVO rocnoAcTga, 111111LUE IIIICAHHVO ElnEgcanApa goEgo,e-LE,
IKtpa ,3,tTEH HAWHII H Ettpa nawnx(%) gorap.h: gtpa 114H4 GT4HTCAdEt4 POTOMIldHd,.
[Alm MOM IIIHK4HA4WElid, EttPd nena Miop>gia 4KOPHHK4, Ktpa Hand &LIM CHPATI&CKOVO.
H P4T4 EVO, fldUd KfrliCTAI 4,1111HUKd, gtpa Mid atild 4EOUUKd, gtpa Rand EAUAA
Agopringa, atpa liana REVPHH4, atfld IldH4 rPHHKOKd, gtpa 114Hd HECTAKOH4, latpa
nena EHALIHH4, Erkpa fit GHHA Thhip1Hq, tP4 nana ellEHHHd, HtP4 Una 101rWHH4,
Ktpa nena EPITIrAd GTP40/014/71, Erkpa MUM GTAHA EIJP4HLIA1, !Ito nana AOMOHKIrIllii
CTOAHHK4, Ettpa fidlid GT4Hd flOCTEAHMid Il HCTTIOPHHKd H Ettpd oyctx(1.) gOrdp11 MU-
MKCK1400.
fi no thiWEiVill malgoTt, KOTOIYMH HMET% ElOTH rocnomp% oy HalLEH 3EMAH,
HAH WT(1%) AtTEH Halal(%) HAN WT(ls) 6PATTH H4WHX(1a) HAH WT(1) HAWEVO EIAEMEHE
HAN 61r01,11 KTO, TO HAA% LUTO glery HE nopyunimE nainEro Amirst H HdWEPO OIrTIKEPKEHIxa
34HIRKE ECMIal HAVIi AdAii 34 flPdalr10 H 34 KtPHIr10 HX111 cnpggy.
El lid EIOTHEPKEHiE TtA111 OIrCtilA(1.), KEAtAH ECM12.1 HdWEMIr tipuomv Epawoo.
AorooETio f1HC4TH H FlpliEtHCHTHEtIdT(la) H4W4 K cEmy Al1CTl HaWEMIr.
K(11) atT(o) xstoi cEgTAg(pfe)

t Din rnila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastA carte a noastrA, tuturor ce/or care o vor
vedea sau o vor auzi, cA am dat lui $oldan Petru i femeii lui, fiica panului
Giulea, i copiilor lor i fratelui su, Miclotq, un sat pe Sumuz, anume
taAuti. $i incA i-am dat lui i femeii lui, fiica panului Giulea, i copiilor lor
un sat, anume la Movila GA'unoas. Aceasta s'a le fie uric, cu tot venitul, in
vecii vecilor. lar in acest sat, care este la Movila GAunoas, fratele s'Au, Mi-
clou, sA nu aibg nici o treabA.
$i din acest sat, care se numete TamirtaAuti, am luat cinci curti de,
tAtari i le-am dat mndstirii Sfintul Nicolae din PoianA.
lar hotarul acestor sate &A' fie dupA hotarul vechi, din toate pArtile.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alecsan-
dru voievod, i credinta copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta
panului Stanis/av Rotompan, credinta panului Mihilaq, credinta panului
Giurgiu vornic, credinta panului Vlad de la Siret i a fratelui sAu, pan Cristea
ceanic, credinta panului Oan vornic, credinta panuIui Vlad vornic, credinta
panului Negrea, credinta panului Grinco, credinta panului Nesteac, credinta
panului Vilcea, credinta panului Sin Birlici, credinta panului Spenea, cre-
dinta panului Iuga, credinta panului Bratul Straovici, credinta panului
Stan Birlici, credinta panului Domoneu stolnic, credinta panului Stan postel-
nic i vistier i credinta tuturor boierilor moldoveni.
lar dupA viata noastrA, cine va fi domn in tara noastrA, sau din copiii
notri sau din fratii noOri sau din neamul nostru sau oricine, acela s'A nu le
clinteascA dania noastrA i intArirea noastrA,"pentru c' le-am dat pentru dreapta
i credincioasa lor slujbA.
lar pentru intArirea tuturor acestora, am poruncit credinciosului nostru
Dratei logoft s serie i sa atIrne pecetea noastra la aceast carte a noastra.
La Suceav a, In anul 6919 <1411), septembrie 22.
43
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Iasi, CCCXL/62. Orig., perg. (21 x 32,5 cm), pecete atirnatA, pierdutA.
Dou5. foto., la Inst. de ist. si arh. ,,A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/92 si 111/148,
una la Arh. St. lasi, MXXXVII1/8. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231,
f. 112-113.
EDITH: A, I, p. 439 (facs.); Ghibdnescu, Un uric din 1410, p. 465-467 (text
slay si trad., cu anul socotit in stilul de 1 septembrie); idem, Surete, I, p. 1-3 (text slay si
trad.); V. Costdchescu, 1st. Folticeni, p. 310 (trad. dupa Ghiblinescu, Surele); CostAchescu,
Doc., I, p. 92-93 (text slav si trad.) ; D.I.R., A, I, p. 27-28 (trad.).

Rupt.

31 1411 (6919) septembrie 22, Suceava.

t 111(01(0)CTDO E(0)7rKHE/O, iiiiIEKCJHAPli KOEKO4d, rocnomph


lillomaacaon. IIHNHM11. 31144'1EFINTO, CHArk HdWHM.11 AliCT041%, oyctmix KTO lid Hk
01r3PliT6 HAH Ero OIrCAIJILINT"h, OWE ECA1,111 01(3/hAli WT(k) TdMp'kTdWOKLI,H, WT(%)
LlIAT6 4KOPixi Terapil, c Komi() fflOA4H1 RETP0111r, H 44411 ECAV13.1 "Irk
MOH4CTIVEBH C(R)T(o)ro HIFIKOAIJ WT(10 1104/74111/ WTHI1lr411, CO oycHm%, HIIKOAH,
TO, NEHOPIrWEHO, TOM( MOHdCTIIPEI01, Hd KtK74
fl Ha TO, atpa nawEro rocnoAcTu, RKJUJE ElliC4HHdr0 1:14EKC4H4P4 KOEKM-111,
Etpd AtTEN 11411111X(11) iiKtpa iiawii soRtp-k: Ktpd mula GTMHCAdKd POTOAAndHd,
Ettpd EldHd MIOP,KR 4130P1111K4, KtPd fidH4 ErldAd ellPIATCKOr0 H apaTa Fro, nand Hp11.CTA
ildWHHKA, Kt174 (UNA rpHHKOEtd, Etpa mum 6a4Hd 4E{OpIlH114, IltP4 11(1144 Eild44 4KOPHIlKd,
atpa nand HEPpffild, atpa Mid HEcTIAKOHd, Htpd 114114 H4quiia, frkfid Hand GHHd
4A, Htpd nana GREFiffild, Ktpa nana IllanApnwopoaa, atpa nand Epanma GTpdOICH(1(4),
Ktpd nana 10rwuna, atpa 11d114 lIrrpe Oypiitann, atpa IldHd lldi%RhlERd, stpe nena
AOMOHK1/1114 CTOAHHK4, atpa [WU GTdHd fililpatiA, ctpa Hand 11p04EAHHKd GTOMHd,
tpd nand GT.1114 nOCTEANHIld H KFICTIMPHIIK4 11 KtP4mrctx(1.) KOMplk 4A0444HCKWX(9),
KEAIIKIJX(10, H 41,1414(%).
ilnpH imwEnvx 7KHEOTt HAN DO H4WEM1. WHIKOTt, KOTOP1V11 HAUT% E1ITH rocno-
Adj16 01( HdWEll 3E4111H 11411 WT(k) AtTEN Hd1111111 HAN wT(11) spaTTH naiumr(%) HAH
WT(11) HAWEVO nAEMEHE HMI EVA b KTO, TO WTO WHH HE HOpyWHAH HAWEr0 MOP
Heuuro 01fTKEpSKEHTIA WTO ECMIJ 44411 TOM!' aisiwE nHcaNHomy MOHACTIVEKH.
KTO 14411ETh TO f1OP1fWl1T11, TdKOInJii WTO KJ EIJA(11) HPOK1/ATI1 wT(k) T(ocno,a,)a
ll(or)a, H WT(k) np(t)4(H)c-r1fto Fro m(a)T(E)pb., H WT(k) c( )T(i)rI HKEprOlitilsirl%
411(0)CT(0)A-k, H WT(11) THY C(Irt)T(1.1)X-1 WT(1)t1,11 LINKEFICKHK(11) H WT(11) 01f cHx(%)
c(VA)T(11)11 TdKOHI,JH LUTO EIJ g111411k 11040REHlx &At nptAaTEmo H HPOKAATOMIr
tlpho H HCHAOKOMI IBTO pENAH Hd XPHCT4: KPOlik Ero Hd H lid Li44,0X11
it Hd 110TKEPKEHTE, KEAtAH ECAVNI IldWEAW 111HpH0411r lipa-riato 40r09ET/0 1111C4TH
li npmitcHTH nE44r(k) WAWA K cEmy Alien^ H4WEM1f.
01f eoqagt, K AtTO WECTOTIJCALIHOE 11,01, A(t)C(Rt)11,/A CEKTESPRt, 01f 411d-
4ECATE H KTOP1JH A(k)Hl.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
yedea sau o vor auzi, c am luat din TamirtaAuSi, de la Sumuz, cinci cursi
de ttari, cu voia lui oldan Petru, i le-am dat mnstirii Sfintul Nicolae
din Poiand pe deplin, cu tau], neclintit, acestea, niciodatd, acestei mnstiri,
in vecii vecilor.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alecsan-
dru voievod, i credinta copiilor notri i credinta boierilor notri: credinia
panului Stanislav Rotompan, credinta panului Giurgiu vornic, credinta pa-
44 www.dacoromanica.ro
nului Vlad de la Siret i a fratelui au, pan Cristea ceanic, credinta panului
Grinco, credinta panului Oand vornic, credinta panului Vlad vornic, credinta
panului Negrea, credinta panului Nesteac, credinta panului Vilcea, credinta
panului Sin Birlici, credinta panului Spenea, credinta panului andrior,
credinta panuJui Bratul Straovici, credinta panului Iuga, credinta panului
Petru Ureacle, credinta panului Iliia, credinta. panului Domoncu stolnic,
credinta panului Stan BIrlici, credinta panului Procelnic Stoian, credinta
panului Stan postelnic i vistier i credinta tuturor boierilor moldoveni,
i mari, i mici.
lar In timpul vietii noastre sau dup viata noastr, cine va fi domn In
tara noastr, sau din copiii notri sau din fratii notri sau din neamul nostru
sau oricine, aceia s nu clinteascd dania noastr i Intrirea noastr pe care am
dat-o acestei mnstiri mai susscrise. lar cine va clinti aceasta, unul ca acela
s fie blestemat de Domnul Dumnezeu, i de preacurata lui maicd, i de cei 1.2
sfinti i de frunte apostoli, i de cei 318 sfinti printi de la Nicheia i de toti
sfiniii unul ca acela s fie asemenea lui luda -vinzatorul i blestematului
Arie i jidovilor care au strigat asupra lui Hristos: singele lui, asupra lor i
asupra copiilor lor.
lar pentru lntarire, am poruncit credinciosului nostru Bratei logort
serie i s atirne pecetea noastr la aceast carte a noastra.
La Suceava, In anul ase mii 919 <1411>, luna septembrie, In a dou'zeci
i doua zi.
Arh. St. Bucuresti, Pecei, nr. 113. Orig., perg. (26,5 x 43 cm), pecete tided attrnatd,
cu legenda: t 111.14T6 fLUNC01p4 EWUSWA.
Cu o trad., din 1796 iunie 24, de Andrei TAlmaci cdpitan.
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, L.XXVIII/22, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms.
nr. 5231, f. 110-111.
EDITH: J. Bogdan, Album, nr. 17 (facs.); HAjdeu, Arch. ist., I, 2, p. 12 (text slav
cu prescurtdri si trad., cu data socotitil in stilul de 1 septembrie); Iorga, Anciens doc., I, p. 244
245 (text slay, dupd Ildjdeu, si trad. franc., cu data socotitd in acelasi stil); Costitcheseu, Doc.,
I, p. 95-96 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 28-29 (trad.).

32 1412 (6920) februarie 19, Sueeava.


f di(n),I(o)c.rho 6(0)3:1E10, mi,d, dmiccan,e,p-h BOEBOAd, POCno,s,aim 3EM<Ali
ITIOAAMCKON. IIHNIIM1s>1 BlidAIEHHTO, CHM1s HaWlails AFICTOM1s, OrCtAils KTO Ud
01r3pHTIs HM Ero 01rCAls1WHT1s, OWE TOTla liCTHHHIJH POAUHls AdIK, C(1.1)1411 <GT4-
11HCAdlid>2 WT(11) litaallot, CArKHAls nEpE:KE c(Em)TonowiEuniumil npEAKom% idiom(%)
nogolo H atpnolo cApuson), d ANNEC(11) C1i1r>KHTla HaNt'h 141413010 H Ktpuitio CArK<B010.
T1CM1s>1. MhJ, 11At13111E Ero 144111100 H tp111/10 cnirmigyAO H4c(11), ?KdA013dAH ECAN1s1
Ero ocoutiolo m(H)n(o)crrio, AdAH ECM1s1 Emir Olf HdWEN BEANAN /1104A4CKOH, <ABA
CEA4>1 Hd GA4HOIWK Td3A0Ht, Ud HM/AO5EUJTH H IIEWHTHHEWT-TH. To, Emir, ov-pnich,
co oyctm-k AoroAonvh, Hd BtrIsi H AtTENvh Ero, H apery <Fro, TtrAopy >3,
H AtTEAlls Fro If flEPECIJAVh noKontniEmil HArh, H 01/111(9UTO4rls HiW1, H npeornpm-
Tom% nmi1 H flflaLIHOPATOAns HsWK, Ud
d KOTdpla <TtAkls CEA0Alils>1 , WT(%) flpAEEta, WT(%) TdBAOlia, WT(1s) 13041.1,
110 CEPEAls TONOAIRt, Ha Kpati TononiAt, 11HEURE14, WT(1s) 111-111111-11,H npocTt Ha 11 pp,
AtAd, Af10111141, Td, AtA0M1s, <Hd FAny>1 KpIrW, NtOrtdAd, WT(1s) TOH MOrls11114
LIEPECls NOTOKyk, Ha APIrrhl AtsiI, MOrldad, WT(11) TON AtOr1.IA1.1, AtA0Arls, r4E
CT4ET1s NOTdps eTannonvh, mo<rhuta>i, WT(1s) TOAR Ha llopatin-k xoT4ph,
MOrislitd, WT(1s)TOA4t ripoort NOTOK1s, Ha sEpEst, mor-kma, Td, noToKoiwk <4,>1omr,

45
www.dacoromanica.ro
VOT(lx) HrHAT4 npocTt 110AEAAII, HMICE 111EA<H, Hd ir>1cTiE noToKe, Td, FlOTOKOMla
fOpt, Hd REPrk Att14, Td, no gEfirk Atna Aomr, Ao HpOTHIllx CTdpOH HHHHHLI,H. To, EANV,
EECL KOTAfrh.
il Hd TO, litpd H4WEr0 RIME HHC4HH4r0 ELEKC4H4P4 KOEHO,Vial,
<rOCHOACTgd>l,

111 gtpd AtTEH HAWHr('ls) H litP4 H4WHX-1% 604911: litpd F1dH4GTMICA484 POT04/1114Hd,
atpa naH4 IIIHX4HAdWEI1d, IrkPd Fld114 O&M AliOpHHK4 G04411CItOr0, Etpe EMU ELA4,4,4
enmercKoro H6j)4T4 Ero,Mil Kp1CT1 Li4WHHIS4, H EtPd 1141H4 ;11topga ilniaToseKoro,
I-1 KtPd naHa MIOMETJTE TWHd, iltP4 MINA BAdAd AKOPHHU, etpa naHa IlErpa AEOPHHK4,
Etpe 114114 1114H4pHwopoga, Ktpa UNATir,ta GTP4011H44\, 13tPd naHa 1HALIHH4, Itpd
ellEHHH4, litP4 04014 10rWHH4, litpd etpa 11pOilEAHHK4 CTOlaHd,
iN Ettpd ficald CT4114 li-hipAH<LIA>i, H litpd n4Ha AOLINOHK1(Wd CTOAHHKel, tpa 114114
fEKcHuJ,Iltpa HelHd CTeRld HHCTiflapHHIld, H 54 Hdfitl OrpatKAE IIETp4 H Erkpa orctrk
<K01:91% HdLIIHrt MOA >lAcIECKlilX(10.
tl no HAWEAVK >KHKOTt, KOTOP1JH HAIET1, gl&ITH rocnoAdpb. oir H4WEH BEMAH,
NAH WT(6) AtTEH H4WHX(%) HAH WT(10 H4WHK(11) EpdThi HAli WT(10 <HdWEPO>1
illtIEMEHE HIM KorAh KTo, TO HM % WTO Elapr HE nopywHAH H4WEr0 AdHi/A H HawEro
iTTEEPKENTA 34HIE ECAMI HAV6 AdAH 34 npaKirio H 3d 13UH<V>110 FPO CASWEOV.
il H4 flOTHEPKEHTE HM1I, HEAtilH ECNV61 HAWEMIr gtfinomic EipdT/MO A0r00ETIO
nHcaTH H flpHlitCHTH flEqdTb, HAWA K CENT AHCTIr HAWEMy.
y cougt, AtT(o) m(t)c(ia)u,s, *Eitpapia, or ETi A(I)H.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Tdrii


<Moldovei. Facem>1 cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care
o vor vedea sau o vor auzi, cd acest adevdrat Roman diac, fiul lui (Stanislav>2
cle la Neamt, a slujit mai inainte sfintrdposatilor lnaintasilor nostri cu dreaptd
;si credincioasd s/ujbd, iar astdzi ne slujeste nou cu dreaptd si credincioas.
sluj<bd. De aceea>1, noi, vdzInd dreapta i credincioasa lui slujbd care noi,
1-am miluit cu deosebitd mild, i-am dat in tara noastrd, Moldova, <cloud sate>1
pe Tazldul &drat, anume Dolestii si Leontinestii. Aceasta sd-i fie lui uric, cu
tot venitul, In vecii vecilor, i copiilor lui i fratelui <s.u, Tudor>3, i copiilor
lui, i celor dintii coboritori ai lor, si nepotilor lor, i strdnepotilor lor i rstr.-
nepotilor lor, In vecii vecilor.
lar hotarul <acestor sate>1 sd fie de la Ardeoa, de la Tazldu, din apd,
prin mijlocul plopilor, la marginea plopilor, o pivnitd, de la pivnitd drept la
virful dealului, o movild, apoi, pe deal, <la un> par, o movild, de la acea
rnovild, peste piriu, pe alt deal, o movild, de la acea movild, pe deal, de unde se
Intilneste cu hotarul lui Cirtd Stan, o mo<vil)1, de acolo la hotarul lui Borzea,
o movil, de acolo drept la piriu, la mal, o movild, apoi, pe piriu in jos, de la
Ignat drept pe clinp, mai jos de Cridd, <la>' gura pirlului, apoi, In sus pe
plrIu, la virful dealului, apoi, pe virful dealului in jos, pind In fata pivnitei
vechi. Acesta Ii este tot hotarul.
Iar la aceasta este credinta <domniei>1 noastre, a mai sus-scrisului
Alecsandru voievod, i credinta copiilor nostri, i credinta boierilor nostri:
.credinta panului Stanislav Rotompan, credinta panului Mihi1a, credinta
panului and' vornic de Suceava, credinta panului Vlad de la Siret si a fratelui
t du, pan CrIstea ceasnic, i credinta panului Giurgiu de la Frdtduti, i credinta
panului Jiumetate Ion, credinta panului Vlad vornic, credinta panului Negru
vornic, credinta panului *andrisor, crediata panului Bratul Straovici, credinta
panului Vilcea, credinta panului Spenea, credinta panului Iugsa, credinta
panului Ilias, credinta panului Procelnic Stoian, si credinta panului Stan
credinta panului Domoncus stolnic, credinta panulu Olexa,
46
www.dacoromanica.ro
credinta panului Stan vistier, i credinta panului Ureacle Petra i credinta
tuturor <boierilor nqtri mol)Idoveni.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn in tara noastrd, sau din copiii
notri sau din fratii notri sau din neamul <nostru)1 sau oricine, acela sd nu
le clinteascd dania noastr i intdrirea noastrd pentru c le-am dat pentru
dreapta i pentru credincioasa lui slujbd.
Iar pentru intrirea lor, am poruncit credinciosului nostru Bratei logoint,
s scrie i s atirne pecetea noastrd la aceast carte a noastrd.
La Suceava, in anul 6920 <1412), luna februarie, In 19 zile.
Dupd Intregiri", p. 245. Facs., dupd orig., perg. (42 x 28 cm), rupt la indoituri, pecete
atirnatd, pierdutd ; actul se pdstra in colectia de acte a bibliotecii fostului Inst. de ist. a
vechiului drept romdnesc.
0 foto., dupd Intregiri", la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iali, Fotografii,
111203. 0 copie dupd orig. si alta dupd trad. din 1804 (v. mai jos), de St. Nicolaescu, la Arh_
St. Bucuresti, ms. nr. 1 252 (Copii particulare), f. 1-4. 0 trad., din 1799 februarie 4, de Ionitdi
Starfiate cdpitan, la Arh. St. Iasi, CLX IV/2, si alta, din 1804 iulie 9, de Pavel Debrici polcov-
nic, la Bfbl. Acad., DCXXXIV/1 ; o trad. a hotarnicei intr-un doc. cu rezumatele tuturor actelor
privitoare la aceste sate, din prifna jumAtate a sec. XIX, ibidem, MDLXXIV/32 (nr. 1).
-
EDITH: Berechet, Un act din 1412, p. 142-145 (text slay. cu trad. edit. si trad. din
1804); D.I.R., A, I, p. 29-30 (trad., dupd Berechet, completatA dupd trad. din 1804).

Rupt i ters.
Rupt i sters; Intregit dupd trad. din 1799 februarie 4.
3 Rupt i sters; intregit dui:a trad. din 1804 iulie 9.

33 1412 (6920) aprilie 3.

Un suret di pe ispisocul din 6920 <1412> aprilie 3, a domnului Alicsandru


voevod, prin cari ispisoc sd aratd cum au miluit pe adevdratd .1 credincioas
sluga domniei sale Coman san Gali, In pmIntul Moldovii, un loc pustiiul,
sd- facd lui un sat, podmii2 Baeu.
hotarul acelui sat, pe undi au umblat intdi Baeul, la o fdnand, iar di
la Mntand drept /a codru, i de la acea fAntdnd <de>3 vale, pe pardul Baeului,
pdnd In PArdul Albu, iar de la Pdrdul Alb in sus, la codru, ardtAnd c acesta
esti a lui tot hotarul i cd au fost hotarnici 'Giurge Fratovschii i Tobuciu.
Marturi4: feciorii notri"; boeri: Stan5, Mihaila, loan vornic de Su-
ceava, Vlad i fratele lui, Cdrste, Jurje Fratovschi , Ionaco JumAtate,,
Brdescul Vlad, Necre vor<ni>c, endre, Bratul Straovici,
Itind" ... 7 Stan Brlici, Stoian postelnicli, Olecinn, Stan vistiernicul.
Dupd Iorga, St. qi doc., V, p. 530-53/. Rez. Intr-un act din 1804 octombrie 15, com-
pletat cu extrase dintr-o trad. veche; ambele acte se pdstrau In arh. familiei Al. Callimachi.
Alt rez. in hotarnica satului Lisna, din 1804 septembrie 26, la Arh. St. Dorohoi, cond.
mosiel Lisna si Mlenduti, din 1856. 0 copie, de I. Bogdan, dupd Iorga, la Bibl. Acad., ms_
nr. 5 231, f. 114, si un rez., tot din 1804 septembrie 26, ibidcm, 111CCX/1 (f. 3v.-4r.).
ALTE EDITH: Ghibinescu, Surete, XXII, p. 86 (rez. din 1800); CostAchescu, Doc.,
I, p. 97 (rez. din 1804, completat cu extrase din trad. veche, dupd Iorga); D.I.R., A, I, p. 30
(text, dupii CostAchescu).

In trad. veche a actului: o sAliste pustie, sA s-o IngrAdeascA el sie ace slliste, Cu uric
Culi toate veniturile".
Gresit, pentru podli =
3 Intregit de N. Iorga.
4 Sfatul domnesc, dupd traducerea mentionatA.

47
www.dacoromanica.ro
6 In loc de: Stanislav Rotompan.
De la Fratliuti.
7 Loc gol In textul editat.
a In loc de: Negre.
9 In loe de: VlIcea.
" in loe de: 'upa.
In loc de: Procelnic.
19 In loe de: Olexa.

34 1412 (6920) aprilie 5, Sueeava.

t i1I(H)n(o)<c>1-rito Ik(0))1iE10, M1J, ELIEKC4H4frb. KOEKOAd, rOCH0A44 BEMAH


I1OA44K6KOH. IIHHHNVIL 3H44AEHHTO, CHAVIt. AHCTOM% H4WHAAlx, orctant KTO lid 116
Or3pHT6 HAN Ero oycnilwin-L2 trrorai, owe TOTlx HCTHHIrIgH CAIrrd 11411111, ZOIrpKA
APdrOTECKOrAlL, cnor mitin% udark nimio li KtpH010 CAVKK1(10. KHAtHWE
f ro 11p4Kr10 H KtpHr10 CAVKCIr AO HdCla, }K4A0K4AH ECM1A Ero OCOCH010 HaWEIO M(H)-
A(0)CTII0 H AdAH ECAVEJ EMOV' Or 11411111 3EMAH, Olr Agt CEAt, lid HMA
NOA0A0EW,H H B.11WH/A42 IlEpH4Er6K4, lipOTHErk3 TOnOpORLI,H. To Emor Ad ECT11 OrpHK1%,
CO OrCtAVk AOKO4ON111, Hd ErkK61 EttgirlalM, H AtTEMIL ECO, H 01(HOUTOM% Ero, H
KfIdTidMi. Ero, H flpd<01p401r44TOM% Ero H np4gnopt-r0m(-6) Ero, Hd KtKIJ Kt4F11,J1A.
roTapk Tiomi2 Agonrk cEnOWIL, KOIrAd KOT4pHAH H OrKHIldAH 113 fitKd.
fi lid TO, Ktpa HdWd, ErkWE2 111-1C4HIl4r0 fIAEKC4H4P4 HOEHO41.1, H Ktpd AtTEH
H4WHX(10, Ktpd 114H4 GT4HHC14ll4 POTOAArldHd, litpa 114114 111Hr4tiA4W4, H Hipa 114144
08114 AKOpHHIld, Ktpd !M'(4) ()perogocoro, Ktpa 114114 7,-KIrMET4TERH44, Ktpa
EA444 AHOpHHK4, Irkpd fldHJ HErpd, Ktpd Eldthi rpHHK0K4, Ktpa IldH4 HECTIAKO1K4,
Erkpd 114144 ifidH4pOK4, E4 114114 lip4TOr14 GTp40/11144, Ktpa 114114 IOrWH4, Etpd
(rp/AKAE HETpd, Ktpa 114114 HATfaUld, rckpa 1114114 Hp04/AAHHK4 GTOMHd, Ktpd E14H4
OAEKCEHd, Ktpa 114114 AOMOHKOIrWa CTOAHHKd, tpa Eldnd GT4H4 FiliCTW4pHHK4 H Ktpd
Orrkr(11) 601AfrIx mon4k4gansix(1.).
II no HatilEm(h) CHHOTt, KOTOWIJH HMETis. 61%TH 2 rocnoAdj3k4 01f ildwEH 3EMAH
HAN WT(%) AtTHH HdWHX(11) HAH WT(%) EpaTilri HAWHX(%) HAH WT(%) 114111Er0 EMEMEHE
HAH BoyA-b. KTO, TO HAAlt 11.10 Elan' HE nOpIrWHAH 114WEr0 AdHHA H HawEro orTgEp-
)KEHTIA 34111r1KE ECM1,2 EMOr AdAH 34 npasoro H 34 Ktptivio Ero cnvicgor.
ti Hd HOTHEPKEHHE TOMOIr IrItCEMOr, KEAtAH ECMIJ HdWEAAr KtpHOMr E.p4TE10
AOrOAETIr WIC4TH H EIPHgtCHTH KERI4T11. HdWd K CEM1f AHCTOr HdWEMO1f.
Or GOLIAKt, B(l) iltT(0) xS1J,K, m(t)c(at)tva ariptinita
<Pe verso, lnsemnare contemporand>: t RvpKid Aparo-rEciiSn(k).

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alecsandru voievod, domn al Trii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cd aceastd adevdrat sluga a noastrd, Giurca
Dragotescul, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujbd. De aceea, noi, v'zind
dreapta i credincioasa lui slujb'd cdtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr
mil ti i-am dat in tara noastrd, in Moldova, doug sate, anume Voloddutii
i Cernauca de Sus, in dreptul Toporutilor. Aceasta sd-i fie lui uric, cu tot
venitul, In vecii vecilor, i copiilor lui, i nepotilor lui, i fratilor lui, i strne-
potilor lui i rastranepotilor lui, In vecii vecilor.
lar hotarul acestor doud sate s fie pe unde au hotArnicit i au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta noastrd, a mai sus-scrisului Alecsandru
voievod, i credinta copiilor notri, credinta panului Stanislav Rotompan

48
www.dacoromanica.ro
credinta panului Mih'ila, i credinta panului Oan vornic, credinta panului
Giurgiu de la FrAtauti, credinta panului Jumetate, credinta panului Vlad
vornic, credinta panului Negra, credinta panului Grinco, credinta panului
Nesteac, credinta panului Sandru, credinta panului Bratul Straovici, credinta
panului Iuga, credinta panului Ureacle Petru, credinta panului Iliia, cre-
dinta panului Procelnic Stoian, credinta panului Olecsa, credinta panului
Domoncu stolnic, credinta panului Stan vistier i credinta tuturor boierilor
mold oveni.
lar dup5 viata noastr, cine va fi domn in tara noastra, sau din copiii
notri sau din fratii notri sau din neamul nostru sau oricine, acela sa nu le
clinteasc dania noastra i IntArirea noastr pentru c i-am dat pentru
dreapta i credincioasa lui slujba.
Iar pentru Intgrirea tuturor acestora, am poruncit credinciosului nostru
Bratei logort s scrie i s atirne pecetea noastra la aceast carte a noastr.
La Suceava, In anul 6920 <1412>, luna aprilie 5.
<Pe verso, insemnare contemporanA>: f Giurca Dragotescul.
Archiwum Gtowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum
Icoronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 307. Orig., perg. (32,9 x 24,4 cm), pecete atIrnatA,
pierdutA; dupa o plansA de la Bibl. Acad., Fotografii, V/13, legenda era urmAtoarea: t floal
ywais<k HAT goiswAt roonodork Boma Mon,s.deckou ***(v. si D. P. Bogdan, 0 matrice, p. 260).
Trei foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/13, XXIII/15 si XLVIII/3, si douA copii, de
I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231, f. 115-116 si 117-118. 0 foto., la Inst. de ist. i arh.
,.A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/93, si alta la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii
Polonia, 1/5.
Pentru prezenta pecetii lui Ilia voievod la un act emis de cancelaria tatAlui sAu, Alexan-
dru, v. comentariile de la doc. nr. 25. In acelasi sens, v. si D. P. Bogdan, op. cit., p. 260.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 440 (facs.); Kaiuiniacki, Doc. Hurmuzaki, I, 2, p. 832-833
(text slay si trad. lat.); CostAchescu, Doc., I, p. 98-99 (text slay si trad.); D.I.R., A, I,
p. 30-31 (trad.).

3 OnliS.
2 Asa in orig. (- pentru
3 por, scris peste o stersAturA.
4 la, facut din e .

35 1413 (6921) iulie 6, Suceava.


0- Mit gttlicher Verleitung>i, Wir, Alexander, wahrer Christ und
Ftirst der Moldau thun mittelst gegenwrtigen flirstlichen Brief Jedermann
der ihn lesen oder lesend hren wird kund und zu wissen wienach wir von
unserem freyen Willen und treuen Herzen der Frau Anastasie unserer Schwie-
germutter das Dorf Gros-Koczmann mit aller dazugehrigen Drfern genannt
Suchoverkul, Hlivestie, Davideucz mit allen dazugehrigen Grunden bis
unter das Dorf Wallewa, dann gegen Wallewa bis an den sogenannten Wald
Dumbrawa in so lange sie lebt zum Besitze gegeben.
Nach ihren ableben aber sollen alle diese obgedachte Drfer unter der
Beditz des Radauczer Bissthums dem heiligen Nicolao zugehren allwo unsere
Voreltern begraben liegen als eigenthmliche Glitter verbleiben damit das
heilige Bissthum die Einklinfte yon selben auf ewig gentissen mge.
Ober das ist die Beglaubigung meiner Herrlichkeit obgedachten Ftirstens
Alexanders guten Christens dann die Beglaubigung aller unserer gross-und
kleiner Bojaren: Stanislaw Rotopan, MihalacA, i Wlad Wornik und Paharnick2,

49
www.dacoromanica.ro
Ivan Wornick, Juschin, Illisch, Stan Bablicz3 (sic)4 Dsurdsiu, und die I3eglau-
bigung aller moldauischen Bojaren.
Folglich solle jener der nach unserem Ableben mit gttlicher verleihung
als Frst dowlht, wird, unseren gegenwrtigen Geschenk und Bestttig-
ungsbrief nicht abndern oder Kassiren sondern solchen auf gleiche weise
bestttigen. Jener aber, der dieser Geschenk venichten wollte, solle von unseren
allmchtigsten Gott Iesus Christus, denn von seiner heil <ige>. Mutter Jungfrau
Maria, so vie auch von dener 12 Aposteln und 318 Lislig aus Nikia verflucht
sein, und solle dem Juda, der unseren Gott verkunft hat, gleich sein, und
solle derselbe mit dem dregsnahl verdenunten Arie theil nehmen.
Zu wenen desto mehrerem Beglaubig und Darbaltung ( ?) 4 Leben
wir unserem gehmen Bojaren Brate [al treille] logofeth 5 befohlen dass er
diesen Brief ...6 und noter fii<r>stliches Petshatt (?) 4 beydrcken solle.
So geschehen zu Szuczava am 6ten July 6921 <1413>.
Frd numele traducdtorului ex arhivo
Din mila lui Dumnezeu)1, noi, Alexandru, adevdrat crestin i dorm'
al Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a domniei mele, tuturor
celor care o vor citi sau o vor auzi citindu-se, CA' de bunvoia noastr i cu
inim credincioas am dat in stpinire, tit va tri, doamnei Anastasia, soacra
noastr, satul Cotmanul Mare, cu toate cdtunele ce in de el, anume Suho-
verhul, Hlivesti, Davidduti, Cu toate locurile ce in de ele, pin sub satul
Valeva, apoi impotriva Valevei pind la pdurea care se chearn Dumbrava.
lar dupd trecerea ei din viatd, toate aceste mai sus-numite sate s fie
In stpinirea Episcopiei de Rduti, a Sfintului Nicolae, unde amt ingropati
mosii nostri, i s rmin ca bunuri ale sale, pentru ca sfinta Episcopie s se
bucure de venitul lor in veci.
Si la aceasta este credinta domniei mele, a sus-scrisului domn Alexandru,
crestin bun, si credinta tuturor boierilor nostri, mari si mici: Stanislav Rotom-
pan, Mihila i Vlad vornic i paharnic2, Ion vornic, Iugsa, Ilias, Stan Bir-
lici3, Giurgiu i credinta tuturor boierilor moldoveni.
lar dup viata noastr, acela care va fi ales din mila lui Dumnezeu ca
domn s nu schimbe sau s strice aceast danie i intritur a noastr, ci la
fel s o intareasc. Acela insd care ar vrea s strice aceast danie a noastrd
fie blestemat de domnul nostru atotputernic Isus Hristos, si de preacurata
lui maic', fecioara Maria, si de cei 12 apostoli si de cei 318 pArinti de la Nicheia
s fie asemenea lui hula, vinzAtorul domnului nostru, i sa aiba parte cu
de trei ori blestematul Arie.
lar pentru mai mult incredintare si intdritur, am poruncit credincio-
sului nostru boier, Bratei [al treilea] logoft, ca s serie aceasta carte ... 6 si
s lege pecetea noastra dornneasc.
La Suceava, in anul 6921. <1413>, luna iulie 6.
Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 119-120. Copie, de I. Bogdan, dupl o trad. de la sfirsitul
sec. al XVIII-lea ce se afla la Lvov, Acta Czo/owski. Cu o trad. rom., de acelasi, ibidem, f. 121.
EDITH: Dan, Episc. Rcklufi, p. 191-192 (extras germ., dupA I. Bogdan, si
trad.) ; CostAcheseu, Doc.,!, p.101-102 (trad. dupA 1. Bogdan); D.I.R., A, I, p. 31-32 (trad.
dupA CostAchescu).

intregirea lui I. Bogdan. 4 Apartine lui I. 13ogdan.


2 Paharnic era In aceastA vreme Crlstea, 5 Asa in text.
fratele lui Vlad vornic. Loe gol in text.
3 Probabil gresit, pentru Stan BIrlici". 7 Mentiunea lui I. Bogdan.

50
www.dacoromanica.ro
36 1414 (6922) august 2, Suceava.

Cu mila lui Dumnezeu, Io Alexandru voievod, domn Trii Moldaviei.


Facem stire, cu aceastd a noastrd carte, tuturor cine va videa-o sau cetindu-sd
va auzi-o, c aceastd drept sluga noastrd, giupinul Sandrul, au slujit
rnai innainte la rdposatii niamurile noastre cu dreptate i credincioasa sa
slujbd, i acum asmenea slujAste i noao cu dreptate i credincioasa sa slujbd.
Pentru aceia, vdzind noi cu dreptate i credincioasd slujbd, 1-am miluit pre
dInsul cu osdbita a noastrd mild i i-am dat lui, In pdmintul nostru, a Moldovii,
un Sat, anume Muntenii Scutasi, unde iaste cniaz Litu iSrban, ca sd-i fii
lui .uric i soldi sAle, Marthii, i feciorilor lor, Cozmii, cu tot venitul, In veci,
nepoillor lor, i strdnepotilor lor, i prstranepotllor lor si la tot niamul lor.
Dar hotarul acestui sat sd fie cu toate hotardle vechi, pe unde au fost
din ve<a>lc.
Si pre aceasta este credinta domnii mele de sus pomenitd, Alexandru
voievod, i credinta preaiubitu<lu>li nostru fiiu, Ilie voievod, i credinta
tuturor fiilor nostri ce ni i-au ddruit Dumnezeu i credinta boerilor nostri a
credinta giupinului Hriscov 2 [si giupinului Hristii si a fiilor lor, cre-
dinta giupinului Vlad,] credinta giupinului Mihail si a feciorilor lui, credinta
giupinului Vlad Si<r>lia<t>'schie 3 si a frAttne-su giupinului Hristea si a
fiilor lor, credinta giupinului Vlad de la PirIul Albu, credinta giupinului loan
Jumdtate si a fiilor lui, crediata giupinului loan vornic si a fiilor lui, credinta
giupinului Dragoiu, credinta giupinului Negrea, credinta giupinului Tldciu,
credinta giupinului Iucii, credinta giupinului Ilie pdharnic, credinta giu-
pinului Stan vornic, credinta giupinului Dumicus stolnic, credinta lui Dan
postelnic i credinta tuturor boerilor nostri a Moldovii, mari i mici, si a
fiilor lor.
lar dup viata noastr, cine va fi domn in pdmintul Moldovii, ori din
fii nostrii ori din neamul nostru ori pe cine va alege Dumnezeu, s'A nu-i strice
lui aceast'd danie a noastrd frd de vina lui, mai virtos sd o intreascd, fiindcd
i-am dat-o lui, pentru slujba lui cea cu credintd.
Si spre mai mare trie acestor de mai sus scrisd, am poroncit credincio-
sului nostru, slugii, lui Isaiia, sd serie si sd lege aceastd 4 pecet la cartea dom-
nii mele.
In Suceava, la let 6922 <1414> avgust 2.
S-au tAlmdcit de cdtrd Andriiu tlmaciu ot divan, biv vel cdpitan, la
anul 1793 avgust 23.
Bibl. Acad., LXIV/1. Copie dupa trad. de la sfirsitul sec. al XVIII-lea.
O copie, de I. Bogdan, dupA aceeasi copie, ibidem, ms. nr. 5 231, f. 124-125. Un rez.
din 1844, la Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 65, f. 115 r., si o ment. grec., la Arh. St. Bucuresti,
1\1-rea Birnova, VI/22 (nr. 6).
EDITII: Iorga, St. qi doc., XVII, p. 70 (trad., fAra sfat); Costachescu, Doc., I, p. 108
109 (trad. si rez. din 1844); D.I.R., A, I, p. 32-33 (trad., dup CostAchescu).

1 OnliS.
2 In loc de: Hrincu.
3 De la Siret.
4 Adaugat de alt min Intre rinduri.

51
www.dacoromanica.ro
37 1414 (6922) august 2, Suceava.
f ill(a)n(o)cvriio s(o)>Kino, Whi, ilnEamo,pk ROEIKOAd, POCnOAdph BEMAN a10A-
AdgCKON. 1110-01M(h) aNdMENNTO, tiCtMl& ANCTOM(h) NJWIIM(h), KTO SapHTh HA Hh
Ero ScAb.1WHT6 4TS4H, 0}KE TOTh liCTHH14h1 cara 144W6, nduh TO4AEPI llHTHIcL,cAS1KHTh
HAM% np4H010 H atpuoio CAS5KR010. TtN1h, MhI, EFIAtRWH Ero np4131/10 H Ktpnyto cabicsv
Ao nac(h), ald1013dAH EcM111 Ero OCOEN010 H4WEIO MHAOcTrIO H AdAH ECMIllEMS lidWEF1
3EMAN MOAAJECKON Tpn CE/I4 : WINO cEA0 NJ KOEhlAt rAE MS EcT(h) AoMk, rAE
fEcT(h)] RIdAlt Etinunk eTaHHCAdEk, 4 ApSroE CEAO Hd SCTH MEpdE411A, rAE 841dA(d)ETh
HA BpilddA(h), Hd HMEr,a,E gig AHE H AlirdHEWIN KHABORE, dTpETTE CEAO lid lip-hrldAt,
rAE MS FcT(h) APtfrhl Aomh, rAE ECT(11) TdMAIM H KEW& KHAEOEE. TON, EMS, otrpinzh,
cll 111,CEAAK A0X0A0M11, H AtTEdn(h) Ero, N spaTS Ero, ANITAOHN, H oplygrromk
np4OVIISLIETOM(6) HX(10, H npacteSprrodnhi HK(k) H nAEMENN NK(h), Nd EtKM.
XOTdph. TtMla TpIEN16. CEA0Mh, Ch 1112.CtMF1 CEOHAW KOTdpMH crachimn, mrAa
[cS<Th>1 WHCHlidAH N3 HU& TON Ad HM(6) EcT(10 NEFlOpSWEHO FIIIKOMI}KE, 14d EtKh1.
fi NJ TO, Ktpe naunro POCl/OACTEd, RKIWE nncenaro 111iENHAp4 ROEROAhl, H Etpd
13-63MORAENHdr0 MH COONd, Liawa HOEROA61, HEtpd 11.11CUlk monx-(h) AtTili, Adp0-
13414HK(6) MH WT(II) K(01)d, H IAN% sontph ndunix(h) dnommictchoc(h): Rtpd HAlid
rpHIIKOE4 H AtTEN Ero, Etpd nand ilIFIVNAd H AtTril Ero, gtpd nand EAdAd H EpdTd
Ero, IffrhCTH, H AtTIH fiXh, Etpd nene &item wT(K) KtA0r0 KOTOKd H AtThi EPO,
Ktpd ndHd TWiNd ;KSM6T4Tt H 4tTH1 Ero, Etpd HISEldNd TI.VHd AEOpHNKd, Irkpd 1KSnaild
APdPlArd, Rtpd Nandud ITErphl, Ktpd 5K8ndild ;KSJ131,1 44/41TORCKOPO H AtTHI Fro, Btpd
SndHd K4h414, Rtpd HandNd LIESLId, Irkpd /KthIdNd /OVW14, Etpd Hand!Id hidUld
44WHHIC4, Etpd amine CTeiNd AKopmca, Etpd CTOANHK(h) AOAM1liNKSWil, H Etpd AMA
nOCTEAHHKd H Erkpa 131,Ctr11 ROAtph IldWHX(11), H EEM4141%1X-(6), H MdA14(1%), H AtTin
HX(1%).
fl no NdWEM(h) aniROVR, KTO sSAET(h) rocriomph oy HaWEN BEAIAN, S I110A-
AWCKON 2, HAH WT(h) HAHJHK(N) AtTin HAH tvT(K) thunEro flAEMEHE Koro K(0116
143EEpETII, TON Ad Eli EMS HE nopt3ummh NdWEPO AM]id 6E36 Ero 13111461, AAH WTO EHWE
EMS nOTHEpA14414 H oyKptrinai 341181.KE AdAli ECAP161 EMS ad EPO npd13810 14 EtplIVIO
caws8.
SOAWE noTEEptsmniE TOMS H ECEMS R<IJW>3E 4111C,INHOMS, REAtAli ECM61
CASA HdLBEMS, cain rp-kAORH410, n14CdTH H npliatClITH Hd1118 11ELI4T6 K CEMS MICTS
lidWEMS.
ROO AtT(0) xSU,KE, MMC(14)1.1,11 dErSCTd, A(11)1411.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastra, celui care o va vedea sau
o va auzi citindu-se, c aceastd adevdratd slugd a noastrd, pan Toader
ne slujeste cu dreaptd i credincioasd slujbd. De aceea, noi, vazind dreapta
credincioasa lui slujbd &are noi, 1-am miluit cu deosebita noastrd mild' si
i-am dat In tara noastrd, Moldova, trei sate: un sat la Cobila, unde este casa
lui, unde [este] a fost Veris Stanislav, iar alt sat la gura Jeravdtului, unde
cade In Birlad, anume unde au fost cneji Lie si Tiganestii, iar a/ treilea sat
pe Birlad, unde este altd cad a lui, unde slut cneji Tamas si Ivan. Acestea
fie lui uric, cu tot venitul, i copiilor lui, i fratelui sAu, Dragul, i nepotilor
lor, i strdnepotilor lor, i rdstrdnepotilor lor i neamului lor, In veci.
Iar hotarul acestor trei sate sd. fie cu toate hotarele /or vechi, pe unde
[slut] au folosit din veac. Acestea sd-i fie lui neclintit niciodatd, In veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alexandru voievod, i credinta iubitului meu fiu, Ilias voievod, i credinta
tuturor copiilor mei, ddruiti de Dumnezeu, i credinta boierilor nostri mol-

www.dacoromanica.ro
doveni: credinta panului Grinco i a copiilor lui, credinta panului Mihail
i a copii/or lui, credinta panului Vlad i a fratelui sau, Cristea, i a copiilor
lor, eredinta panului Vlad de la PirIul Alb i a copiilor lui, credinta panului
loan Jumdtate i a copiilor lui, credinta jupanului Ion vornic, credinta jupa-
nului DrAgoi, credinta jupanului Negru, credinta jupanului Giurgiu de la
FrAtAuti i a copiilor lui, credinta jupanului Vilcea, credinta jupanului Tabuci,
eredinta jupanului Iuga, credinta jupanului Ilia ceanic, credinta jupa-
nului Stan vornic, crediata stolnicului Domincu, i credinta lui Dan postelnic
i credinta tuturor boierilor notri, i mari, i mici, i a copiilor lor.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn in tara noastrd, in Moldova,
sau din copiii notri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu,
aceia sd nu-i clinteascd dania noastrd fr vina lui, ci BA i-o intreascd i s i-o
Imputerniceascd pentru ea i-am dat pentru slujba lui dreaptd i credincioasd.
lar pentru mai mare intdrire a acestora i a tuturor celor mai susscrise,
am peruncit slugii noastre, Isaia al lui Girdu, s serie i sd atirne pecetea
noastrd la aceastd carte a noastrd.
La Suceava, In anul 6922 <1414>, luna august, 2 zile.
Bibl. Acad., C/131. Orig., perg. (36 x 28,5 cm), pecete attrnatA, pierdutA.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231, 1. 122-123. 0 foto., la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/94.
EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 103 105 (text slay si trad.);] D.I.R., A, I, p. 38-34
(trad.) si p. 441 (facs.).

1 Gresit pentru: npap8peremis.


2 In Inc de: AA
--onAgicKoH,
3 Rupt.

38 1414 (6922) decembrie 20, Suceava.

111(H)A(0)CTil0 E(0)>KiE10, M61 FIAEAdHArk 130E110A4, rocnompil BEMAH 1110A-


A4KCK011. 3/14EMO 4HHHM(6), CHM(k) AFICT0M6 HdWHM(6), OIrCtM(10 KTO Fld 116 0y3pHT6
11/111 Ero oycnb,iwwr(k) 4T0y411, OWE TOTk HCTHHFIKIH cnoyra H4Wk, HdHk Kt:1441011k BEA-
tiEcicoynk, CA0101:Hilk nptwvs,E c(gA)Tonotingtunm(k) nawnm(k) npETKom(k) npagoto H
EtpH010 CAOrKE010, d A(6)HEC(6) Cr101(}KHT(6) 114M(6) npatoto H EtpH010 CAO1r1KE010.
TtMk, 4161 gnAtginE 11p48010 H Etpuoro cdorKsoy Ero Ao ndc(k), ,KditOgelttli ECM61 ECO
WCOEF1010 HdWEIO M(11)4(0)CTH<I0 >1, MAR ECMIN1 Emoy oy Haulm 3EM/111 ii1044dECK011
ARA CElia rhctmk AopAom(k), lia EtA0M(1%) 110T011,t, rn,e moy Ec-r(k)
Aom(t+) 1I3 EtK4, 4 APOIrrOE CEAO, HEr0411, MExtAoy ToToann H moic,e,or AEBET6
WTHHH<HE>2r0, 01(pHKE., Emoy, H 4tTEM(6) Ero, lid HAIM: IIET(18, H HUH-
0511, H HWCH*OEH H finApiewEgn, H At<TEH >3 THMk EPATLIM6, p4100 H oiruoygETom(0
Fro, 11 nptoyno9crom(1) Ero H 11p4LHOIRAT0M(k) ECO.
<ilKO>3Telf% Emoy, 1104dlialt1 WT(6) litlitTt, Fid sptri HOTOK<4, >40rH44
comma, wT(k) TOrrk npocToi 114 non>5t, Rd K01141101(10 mortinoy, Ta npocm 114 KpdH
MYCP0E<I1 >3 WT(k) TOTOEWH, fid 'van AOIrEpOlit, <114 K011411>30vio morna, T4 flpOCTH
cptAk 1104t, H4 K0114/1010 morunoy, T4 IlpOCTH 114 Eptrk noT<0x4>3, 1145k 114 Kona-
not mormoy, Td, 4EpECk HOTOKk H Atnk Ct COM6, 114 AOAHHOIr, RIME
tc<ininn>3u,0y, oy soicomoy wT(k) L1411E11111, T4 lid H11}101010 EOVISOEHI101r, Td, WT(k)
KOHE11,6 T010 so rc <OH >31iiini He 'lima, Aonoak Atnom(k), AO NIME noyTt 4TO HAET(k)
WT(k) XAdHEWH, T4 HpOCTH 4EpECk HOTOKf, Td nporrn tuptch E.orcommoy tvT(L)

www.dacoromanica.ro 53
MEPEd, Td HPOCTH lid KOHEL1,6 110trk WT(6) RAdAdi, TA, AtA0M(11), AO K<OFFEH,d >4, To,
EMOr, KE411) x0T4fld, HEflOpOrBEHO [1111K0] HHKOMISKE, Ud KtECE.1
11,1 TO ECT(k) Ettfld 114WEr0 rOCIIOACTK4, EKIWE iiHcaHOro filEadHAPd 110E110A61,
H 'Ape c(be)Ha FOCIJOACTEd MH, HAHI411J4 KOEBO<A61 >2, H Ktpa 1111CtX(10 AtTEH FidWFIX(10
Ettpe 160farik HAWFIK(K) : Ettpa nana LIHK4HId,Ittpa 114114 XPHHFC4, Ktpa W010141H4 COHel
ABOPHHK4 GOIrNdlICK0r0, Ktpa nana EAdAd WT(6) Etil0r0 110TOIC4, Ettpa WOIr<114H4 >4
EAdAd GptToloro, Kt{34 114114 KplaCTt, IttPd EMU HE<rpn, K >2tfld Dalia itilidW4
44WHHK4, atpa <11,1114 >4 RA1144, H li'pa mum Aparord, Htpa Una IIETP4 XjAKil< E, Kt >4pe
nana Illen,esa, (Ape nana a<TdHd >4 KFICTHIapHH14, iltpa AdFid flOcTEANHKA H Ktpa
on1ctp% compk n>4awnx-(6), FIEM1Kb1K(K) H MdAkJX(11).
El <no 114WEMII iKHK >20Tt, KTO EVAETI1 <rocrio>44,4k Olf H4WEli 3EMAH 1110<41-
AdKCKOH, WT6 Hd >4WHK(11) tTEH HH Koro E(0011 113KE<PET6 MTH >4, TOT(h) UJTO
EHX0Ir HE HOPSWHMI EMOIr E3(K) Ero KHHEJ, JAN WTO 611KO1f EMOIr ROTBEPAHM1 Fi 01fK13-
<tnnAn>4 341113>KE ECM111 AdAll EMOIr 34 Ero npegvio N Ettpuoio cnorKsoy.
Ha BOBEE HOTKEpb../KAEHTE TOMOIr IllaCEMOI( gum nncennomS, KEAtAFI ECMIA
etIO1f3t H4WEMO1f, HeaH rpl&AOECH410, HHCJTH H npriatenTH Haim( nEtian K cEmS
HdWEMOV".
01r G81-14Kt, irkT(0) xStI,KH, M(t)c()u,a AEK(ERpia) 1, En& ,&,(K)nk G(KA)T(o)-
ro 111144Tid n(0)rOHOC(E)44.

f Din mila lu Dumnezeu, no, Alexandru voievod, domn al prii. Mol-


dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cg aceasta adevgratg slugg a noastrg, pan
CrAciun Belcescul, a slujit mai inainte sfintrgposatilor notri inaintasi Cu
dreapt i credincioasg slujbg, iar astgzi ne slujete nou cu dreaptg i cre-
dincioasg. slujbg. De aceea, noi, vgzind dreapta i credincioasa lui slujbd cdtre
noi, 1-am miluit cu deosebita noastrg milg, i-am dat in tara noastrg, Moldova,
doug sate uric, cu tot venitul, pe Piriul Alb, unde este casa lui 'din veac, i
alt sat, Negoeti, intre Totoeti i intre Levet Miclous, ocinile lui, uric, lui, i
copiilor lui, anume: Petru, i Ion, i Iosif i Andrias, i copiilor acestor 4 frati,
asemenea i nepopor lui, i strgnepotilor lui i rgstrgneputilor lui.
<Iar ho>3tarul lui sg fie Incepind de la Levet, pe malul piriului, o movila
sgpat, de acolo drept <la cimp>3, la o movilg sgpatg, apoi drept la marginea
dumbrgvii de la Totoeti, la marginea dumbrgvii, <103 o movil sApata, apoi
drept in mijlocul cimpului, la o movilg sgpatg, apoi drept la malul piriului,
iargi la movila sgpatg, apoi, peste piriu i peste dealul cu p'dure, la vale,
mai sus de fluting, in bucovina de la Hlapeti, apoi la bucovina din jos, apoi,
de la capgtul acestei bucovine mici din jos, din vale la deal, ping mai .jos
de drumul ce vine de la Hlapeti, apoi drept peste piriu, apoi drept peste buco-
vina de la Serbu, apoi drept la captul Cimpului de la Vlad, apoi, la deal,
ping la capgt. Acesta i este tot hotarul, neclintit niciodat, in vecii vecilor.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta fiului domniei mele, Iliia voievod, i credinta tuturor
copiilor notri qi credinta boierilor notri: credinta panului Mihail, credinta
panului Hrinco, credinta jupanului Oang vornic de Suceava, crediuta panului
Vlad de la Piriul Alb, credinta ju<panului>4 Vlad de la Siret, credinta panului
Cristea, credinta panului Ne<grea>2, credinta panului Ilia ceasnic, cre.dinta
<panului>4 Vilcea i credinta panului DrAgoi, credinta panului Petru Lika-
cl<e>4, credinta panului Sandru, credinta panului S<tan>4 vistier, credinta
lui Dan postelnic i credinta <tuturor boierilor>4 notri, mari i mici. .

lar <dup04 viata <noastr>4, cine va fi domn in tara noastrg, Mo<ldova,


din)4 copiii notri sau pe cine va alege Dumnezeu <A_ fie>4, acela sg-pu-i

54 www.dacoromanica.ro
clinteasa. ida vina lui, ci intAreascA i s-i imputerniceasc pentru
i-am dat pentru dreapta ci credincioasa lui slujbd.
Iar pentru mai mare intdeire a. tuturor celor mai sus -scrise, am poruncit
slugii noastre; Isaia al lui Girdu, s'a' serie vi sd atirne pecetea noastra la aceast
carte a noastrg.
La Suceava, in anul 6922 <1414>, luna decembrie 20, in ziva Sfintului
PurtCitor de Dumnezeu Ignat:
Bibl. Acad., C/1. Orig., perg. (35 x 33,5 cm), rupt la Indoituri, pecete atIrnatA, pierdutA.
O foto., ibidem, Fotografii, LXXVIII/11, si dou copii, de I. Bogdan, una dupA orig
ibidem, ms. nr.,5 231, Z. 126-129, si alta dupA o copie din 1826 martie 16 a unei trad. din
1815 iunie 23, de Pavel Debrici, ibidem, f. 128; o trad. din sec. al XVIII-lea, fAr autor, ibidem,
LXX111 1 si o copie, jclin prima jumAtate a sec. al XIX-lea, dupA o trad. mai veche, ibidem,
DCCXXXIV/2. Dou copii: una, din a doua jumAtate a sec. al XVIII-lea, la Bibl. Centr. de Stat,
Colectia Documente, I/1, si alta, din sec. al XVIII-lea, dupA o trad. 'ehe, la Arh. St. lasi,
CDXVII/2; dottA popii.moderne, dupA trad. din 1815, ibidem, XL 1, si la Arh. St. Bucuresti,
ms. nr. 1 252 (copii particulares, f. 5-6. Alte foto., la Arli. St. Iasi, MXXXVIII 9, si la Inst.
de ist.. i arh. A. D. Xenopol" - 1ai, Fotografii, 11/95.
EDITII: J. Bogdan, Album, nr. 18 (facs.); D.I.R., A, I, p. 442 (facs. greu lizibil);
GhibAnescu, Surele, I, p. 12 (copie dupA o trad. veche, fArA autor, cu data de an: 6929 <1421)
si sfat'ul lipsA); idem, T. Codrescu", I, p. 65-67, si Surele, XVIII, p. 12-14 (text slav si
trad ); CostAchescu, Doc., I, p. 111-113 (text slav si trad.); D.I.R., A, I, p. 34-33 (trad.).

1 Otitis.
ters.
3 Rupt.
4 Rupt si sters.
3 Rupt ; Intregit dupl trad. din sec. al XVIII-lea.

39 <1414, dupA, deeembrie 20-1419, inainte de aprilie S>.

t ilINA(0)CTII0 6(0)*TE10, A1111, KOEIKOAd, rocnomph 3Emlin 11104-


AdHCKOH. IIHNHM(K) 21144AEHHTO, HC CtM6 MiCTOM6 HdWHMK, 1116CtAMI KTO HA Hk 01fa-
pHT6 IJAH Ero oyCrIbJWIIT(h) tITS4H, 0*E TOTbJ HCTHHEIJH cnSrki H4WA, 1111K61T4 H ospE
3Orpd*H, AdAti ECM61 HAN6 or 114WEH 3EAAAH, 01f (110AAdliCK0H, CEAA HAAPIICAHHU,H,
HA ii 1P4HHHLIELPH A Ap8roE rEt10, HA HAAA AEKKSWEWI1, WTO 66J HA% OrPHKk,
lil&tiA111 A0X0A0M6, HMK, H ,dATEAM1 H)(6), H O1fatIdT0A% 11(0) H HP101fH844T0Mk
Hk(h)., H 11111411148pATOM6 HK(6) H HAENIEHIO HX(6),. KTO CA H36E9ETI% 6AWKE, HEFICOWEHO
HHK0M1>Ki, Hd
KOTAPII TtAMa. A6d cEnomk, notiEnwE wr(h) ropt, Hd ,3,64 AA64 fidCOrdTd
3EAAA1A, d WT(k) TOAt, flpOCTH HA AtAS, 1.036 110TOK(6), HA CTA1015., 4 WT(6)1
Toot, nporrn HA 4S66, HA 41f RP0gHLJ,H, d WT(6) TOA, WJOCTH 4(E)PEC(6) DOT0K6 4,06POTH-
1111H6,.. Hd 45611, HA O1f3AtCiE, d WT(6) TOA, IWOCTH HA Ata, Hd rrdrhnt, Td, 1100CTII
A44.04111, HA 486(6), 01f dIEAd, TA HA K0A04t34 HILIHOlitMk noToicomk, a WT(6) KO-
A04;k3H HpOCTH 114 Ati18, HA 2 04,0A01113, H4 morkm8, Td, FlpOCTH npt3k noTog(k) ,A,o-
Aoli,15.? HA Atlik 1108T066, HA MOr6Ja, T4 rAE chxoAwris KK PAGAIM 115T6, 4 WT(6)
T0At;AtA0MK lipSTOKtM(6), Hd morkimir PorconS 3 , TA, TtM6 4tA0M6, Hd LIETH0tT-
MOriala MAA810, d WT(K) TOA MOrKIAH, HOnfrkK6, HA A0A01311 4tA16, HA EAHHIs.
CfAillt, A WT(b) TOAt, nonptick, nptak flOTOKb. HILIH066, HA 4tA6, 01f CTAlarld d
WT(h) TOA HA CTA1016 WTO ECT(k) MEWAS KILIHHINEIPH H 44T0E4111, A WT(K) TOAt
firkalt -110TOK(k) 11134HHHKOH6, ropt, HA EAHH6 M1f6k, d WT(11) TOA, Atnomk ropt,
A4i' AtCA 110K4H0134. TOE, HAAK, 8E410 XOTAP(11), KSAd HAlb ECT(K) 01fqHFHIMI AOAXJ
Aparomnph, flOCAM16. WT(6) r(ocnoA)cTgd MH.

55
www.dacoromanica.ro
fi Hd TOMIk XoTapt, dLPE M0411 HMS WC4AHTH CEA4, Ad WCAAAT6 C11 TtM6
136IWE IIHC4HHIMMk /110THOOKAEHiEM6.
fi WHIg HAUIOT6 1111C4TH 114M6 3d TiJA AKd CE/Id AIKt 11,p(1)40)1/61, EAH4 WT(6)
,A,O4HEr0 Tfrkra, d AptIrea KoTopa lidW41 KOAA KAAETII, Pd3Kt U,P(1)K(0)KH WT(6)
PdAOKIRFI, HMI EAHN6 A0M6H4H np8cT(h).
11 Hd ROAWEE KOTREPKEHE, EtEAtAH ECM6I FlpHIACHTH HMS 11ELIATK MdASIO K CEMS
AHCTS IldWEMS, dAH TtNIK KOTHEMEHTEM6 /10TKEP,K4EM6 14110 H IlEAHK010 /11441-610, Ao
KOAt HMIrT6 C-111101WHTFI HdWE AtA0 WJWE nHC4HHOE; 4 KOAH TO3H CINKPliWETlx, M61
XOEM 6 HM6 11PHEACHTH Haw KE,I4T6 REAHKSIO.
fi 114 TO ErIs,CE, Htpa H4WEr0 r(oc)n(oA)rma, 136IWE nneannaro dA<E>414/1APd
HOE110A61, H Ktpa Ii113MORAEHFIdr0 c(W)Ha r(ocnoA)c-ma MH, RAIdWd 110EKOAlg, H KtPA
ErlaCt,r(6) AtTEH FI4UJHr(11) H Ktpa Koiapk nainfix(k): ;Ape nand lilnranna, Ktpa HANA
rpliHKA, [Aim nana Ca4H4 A130pHHK4 GonaacKoro, etpa mina Aparowa, IAN/ MU !Iwo,
Ettpe 114HdPd IldHd RAidLUd 44WHHK4, tpa 114114 E 1K 4/I, Ktpa Ildlid RECTAK4,
Erkfld 11,1114 1114HAP4, Ktpd fl4Nd Aparom tvT(l1) TSnoing, KtPd 161161 1.06844, litPd KAU
GTdFld 110001311,14, KtPd UNA AdFid KOCTEMIHKa FAN MINA 40MOHKI(W4 CTOMIHK4 H
Ktpa Erkctrk solApk nawnx-(k) monAaKcKkix(k), H HEANKI4(1%), H MdAKIX(k).
fi no naulEm(k) WHECOTt, KTO ESAET(k) rocn(o)A(a)pk neu,<En Benum iROA >47
AdKCKOH, HAH WT(6) AtTEFI FidWHX(h) HAN WT(h) H4WEr0 flAEMEFIE HIM <Koro Rork nuE-
IJETk 661TH, TOT>411 WTO EU HM I% HE 00p8WHA6 H4WEr0 Amid, dAli <LUTO EU 114116
OIrTKpliAHA6 H oyKptn>4nAk.
fi Hd 60AWEE nOTHEMEHIE TOMS KlaCEMS <MLLE KFIC4HHOMS, KEAtAH ECM/A
cAoyst >44w(E)MS atjnioms, RC4TEKH oroeFTS, H HMS KELIdTh npnKtorrn
K CEMS AHCTS FUWEMS>4.
4

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Thii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrA, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cA acestor adevArate slugi ale noastre, Nichita
Dobre zugravi, le-am dat In tara noastrA, In Moldova, dou sate pe Drasli-
vita, anume Crainiceati i alt sat, anume Leucuaeati, sa le fie uric, cu tot veni-
tul, lor, i copiilor lor, i nepotilor lor, i stranepotilor lor, i rastranepotilor
lor i neamului lor, cine se va alege mai apropiat, neclintit niciodata, In veci.
Iar hotarul acestor dou sate s fie incepind din deal, la doi stejari
ingenAnati de la pAmint, ai de acolo, drept la deal, peste piriu, la stilp, ai de
acolo, drept la stejar, la dumbravitA, ai de acolo, drept peste piriul lui Dobrotici,
la stejar, la marginea pgdurii, ai de acolo, drept la deal, la stIlp, apoi, drept
pe deal, la stejar, la Crida, apoi la fIntinile de la Orin] lui Ivan, ai de la fintini,
drept la deal, la Dodul, la movil, apoi, drept peste pirlul lui Dodul, la dealul
Prutului, la movil, apoi unde coboarA cAtre drumul Ribliei, ai de acolo, pe
dealul Prutului, la movila Rusului, apoi, pe acest deal, la a patra movil
mica, iar de la aceasta movila, de-a curmeziaul, la dealul lui Dodul, la un stilp,
ai de acolo, de-a curmeziaul, peste piriul lui Ivan, la deal, la stilp, 0 de acolo
Ja stIlpul care este Intre Crainiceati i Fetoeati, ai de acolo, peste piriul Craini-
cului, la deal, la un stejar, ai de acolo, pe deal in sus, pina la p6durea Loha-
nului. Acesta le este tot hotarul, pe unde le-a fost fAcut de Dolh Dragomir,
trimis de domnia mea.
Iar pe acest hotar, daca vor putea sA-ai intemeieze sate, sg. Intemeieze
cu aceasta mai susscrisa intrire.
Iar ei ne vor zugrAvi, pentru aceste dou sate, doua biserici, una din
Tirgul de Jos, ai alta, care va fi voia noastra, garb: de bisericile de la RAdatiti,
sau o cas sau un pridvor.
56 www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare intrire, am poruncit s atirne pecetea noastr cea
mica' la aceast carte a noastr, dar cu aceast intrire intrim ca i cu pecetea
cea mare, /Ana chid vor sfri lucrul nostru mai sus-scris ; iar cind vor sfIri
aceasta, noi le vom atirna pecetea noastr cea mare.
lar la toate acestea este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Al<e)4xandru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod,
i credinta tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului
Mihail, credinta panului Grinco, credinta panului Oang vornic de Suceava, cre-
dinta panului Drago, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu
credinta panului Ilia ceanic, credinta panului VIlcea, credinta panului
Nesteac, credinta panului Sandru, credinta panului Dragoi de la Tulova,
credinta panului Tobuci, credinta panului Stan al lui Popa, credinta
panului Dan postelnic, credinta panului Domoncu stolnic i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al <trii>4 noastre, <Mol>4dova,
sau din copiii notri sau din neamul nostru sau <pe cine va alege Dumnezeu
s fie>4, acela s nu le clinteasc dania noastr, <ci s le-o IntareascA i sa le-o
imputerniceasc>4.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor <mai sus-scrise, am poruncit
slugii>4 noastre credincioase, Isaia logoft, s serie <i s atirne pecetea noastr
la aceast carte a noastrd>4.
4

Archiwum Glowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwurn


koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 314. Orig., perg. (41,7 x 26,7 cm), pecete atirnat,
pierdutA Impreuna cu partea de doc, de care era prins snurul, inclusiv ultimul rind al textului
cuprinzind data.
O foto., la Bibl. Acad, Fotografii, XXIII/16, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. ni'.
5 231, f. 295. Alt foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" lavi, Fotografii, 11/96, si
alta, la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii Polonia, 1/11.
Datat dupA numele i ordinea membrilor sfatului domnesc si dupa perioada in care
Isaia, succesorul lui Bratei in conducerea cancelariei domnesti, este atestat ca logofat.
EDITH: Ghibanescu, Surele, XXII, p. 86-89 (text slay, dup I. Bogdan, si trad., cu
data: cca 6924 <1410; CostAchescu, Doc., I, p. 121-124 (text slay i trad., cu data: cca
1415); D.1.R., A, I, p. 35-36 (trad., dupA I. Bogdan, cu data: <1415>).

w,(6), adaugat deasupra rindului.


2 Ha, adAugat deasupra rindului.
3 C, scris deasupra rindului.
4 Rupt.

40 1415 (6923) aprilie 13, Suceava.


j.111(H)A(0)CTil0 6(0);KIEFO, MbJ, ililiadHAP% KOEK0A4, rocno,a,aplk BEMAH /10[011-
MECKOH. 1111H1a1M(10 3H4MEHHTO, He CtMk AHCTWAftla HAWHArk, KTO HA 01(31JHTh
H Ero OyClUalWHTL EITS41, HOHESKE 611(d)rOfiflOHBE0AH 110C110A)CTKO MH EA(OrbJM1t
MOHM% Hp0H3HOAEHiEMik H 131% 34A(S)W1E COISOTOHOWEWHiVilt p0AHTEAE4Vt% H4WHM%
El& 34A(8)WIE H 3AP4BIE r(OCHOA)CTEgi H AtTEH r(ocnoA)cTga MH H A4A0K(1)
MOH4CTHp8 nand 11134,44 AtiOpHHKil, OIrCHEHil C(KA)TOH E(Or0p0AH)H,H, EtSE ECT(10 HA
X0M0p10, EAHO CIAO 1.14 KIThrk GOIIOHLIA, r4E [ECT(1)1 Edlirk T4TOMHpli H
ii CEMNIE AL4IHWEI30. TOE 13-6CE Ad strAET% riptA(11) pEquitioNtS MOH4CTHp10 010:1HK-6,,
ri&CtiVrk AoroAomik, HEnopSwEtio HHKOAHME, 144
roTawk Tonny CE4O1r, Ck 1111CtAiN CTONAIN KOTdpbJ, KSAJ WM.:11114AN HO KtK41.

8 Documente C. 1232 57
www.dacoromanica.ro
II adVACKIr HOCTAKHAli ECA/111111 piPmAti (ffleroro CpEKP4 TtArb. 410 TOE CEAO AP-10KdAH
AtTEMli NV%) H K'kCEMIP prAV H(%); KTO f10411ET(11) CH4A010 HAN TE>K.E10 HAN KyA(11)
KOT0p010 AHX0T010, 01( KOTOP6IX(11) A(6)HEX(1%) H FidC0X(14, TOTlx 34F1A4THTl&
3411/ACK1( TtK(lt) pvEnn LincToro CPEEfld.
El HA T) Err(%) irkpa HAWEr0 r(ocno,k)crge, EbJWE f1HCdF1H4r0 CIAEAdHAPA KOE-
SOM.!, H gtpa IrKBAFOKAEHlidir0 C(111)114 r(OC110A)CTI3d MH,Wd K0EHOA11.13 H iltPd
irlIrkX11 AtTEN H Irkpa solap-k HdWIFX(11): 13-kpa FI4H4 alliKelHAA H AtTEI-1 Ero,
stpa NAHA XptiFiKd H AtTEll Ero, Ettpa nana H AtTEN Ero, !Ape IldH4
tpa fldFid RAAAA Fi 13tpd gpdTd Ero, fl4Hd KplaCTH, H AtTEH H(%), Ettpa nmia ELAdAd
wT(.11) &t,toro IloToKa, Ktp,:i NAHA Aparowa H AtTEli Ero, Ktpd IldFid Aparom wT(%)
Ty/10HW II AtTEN Ero, Ktpe 114114 7t118pH{A H AtTEH Ero, K-kPA fldHd TWH4 1KOMOT4TA
AtTEH Fro., Ktp4 nana HATAWd 1-14WHNK4 H AtTEN Ero, Ktild Hand ITECI'MK4 H AtTEH
Ero, 13tild nana GTdFid EiliCTI4PHHKA, 13tpa Hand GT4Fid 110HOKW-14, 13tpd llana GTAHA
liplaAHNA, gtpa nana 4114 HOCTEAHHK4, Ktpa Haiti AOMONK8W4 CTOAFIFIK4 H irkPA FVFICt-
rik 60Apik H4WHK(-6) MOAA4ECK1A-(%), H KEM1KIJX(11), HMAAIJX(11).
st no H4WEAVI% }KliKOTt, KTO grAETI1 rocnoAapil HAWEH 3EMAH, HMI WT(11) AtTEH
HAN WT(%) ildWEr0 HAEAIEHd HAN Koro E(or)k H3KEpETK ENTH, TOT% 1110
Ghl HE 110p8WHil'h HAWEr0 al1d, HT LIJO E12,1 H ovicptnun(t,) FlONEWE AdMI
ECM1J C1 13-110EA: AO6p0A HOAEA. ti KTO gb./ XOTtill. TOE ilOplf*WFIT11, TAKOKIJ Ad ECT(1)
flpOKAATI. LVT(11) r(OCF10A)4 B(Or)d H np(t)q(n)cTiliaT% Ero M(A)T(E)PE H M ECT(%)
110A(0)KE1111 10At H FlpOKAATOMV
E0AWEE HOTKP1OKAEHTE TOAAV" 111,CEAAV K6ILHE HHCAHHOMV, REAtAli ECMNI
C<EMV>1 HdWEAAV Erkpnomv IICATEBH A0r013ETt' ElliCATH H FlpHKtCHTH HdWV flEFL4T11 K
-cEmy AH<CTV H>1dWEAN11%
OIC G04(a)t, E{(15.) AtT(0) xstkKr anpniqia)

<Pe verso, Insemnare romneascd din sec. al XVIII-lea>: Pirtetii


cu selitea Denievo.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, pentru c6 a binevoit domnia mea cu buravoia mea i
pentru pomenirea sfintrposatilor prirrtilor notri i pentru pomenirea i
sngtatea domniei mele i a copiilor domniei mele i am dat mndstirii panului
Ion vornic, Adormirea sfintei nscAtoare de Dumnezeu, care este la Homor, un
sat de obiria Solonetului, unde [este] au fost Tatomir i Pirtea, i selitea lui
Diani. Toate acestea s fie mai inainte zisei mantistiri uric, cu tot venitul,
neclintit niciodatd, in vecii vecilor.
lar hotarul acestui sat s' fie cu toate hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
*i am pns zavesc 50 de ruble de argint curat celor care au stpinit acest
sat i copiilor lor i intregului lor neam: cine ar incepe cu sfadd sau cu Ora sau
cu rice fel de rutate, in once zile ceasuri, acela sa plateascA zavesca
aceste 50 de Tuble de argint curat.
lar la aceasta este -credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta iubitului fitral domniei mele, Ilia voievod, i credinta
tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului Mihail i a
copiilor lui, credinta panului Hrinco qi a copiilor lui, credinta panului Wen
i a copiilor lui, credinta panului Negrea; credinta panului Vlad i credinta
fratelui sail, pan Cristea, i a copiilor lor; credinta panului Vlad de la Pirlul
Alb, credinta panului Drago a copiilor lui, credinta-panului 'Drgoi de da
Tulova i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu qi a copiilor lui, credinta
58 www.dacoromanica.ro
panului Ion Jomotate si a copiilor lui, credinta panului Ilia ceasnic si a copiilor
lui, credinta panului Nesteac si a copiilor lui, credinta panului Stan vistiee,
credinta panului Stan al lui Popa, credinta panului Stan Brlici, credinta
panului Dan postelnic, credinta panului Domoncus stolnic, i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, si mari, si mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al Vdrii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine va alege Dumnezeu s'a" fie, acela s
nu chn.teascA dania noastrd, ci s-o Intareasa i -o imputerniceascA pentru c'd
am dat cu toat bungvoia. Iar cine ar voi s6 clinteascg aceasta, acela sA fie
blestemat de Domnul Dumnezeu si de preacurata lui maica si s4 fie asemenea
/ui luda i blestematului Arie.
Iar pentru mai mare Int6rire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
acestui credincios al nostru, Isaia logqft, s serie si sa at/me pecetea noastrii
la aceast carte a noastrA.
La Suceava, in anul 6923 <1415> aprilie 13.
Bibl. Acad., LXXXV/41. Orig., perg., (33,5 x 31,5 cm), pecete atirnatA, pierdutd.
O copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231, f. 129-131, si o trad. prescurtat, de ace-
ibidem, f. 132. 0 foto., la Inst. de ist. i aril. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/97.
EDITH: CostAchescu, Neamtzl lu and, p. 51-53, si Doc., I, p. 116-118 (text s/av
trad.); D.I.R., A., I, p. 36-37 (trad.).

Rupt.

41 14(15> (69<23>) iu1ie 12.

111(11)(0)CTLN R(0)WIE.N, MBJ, 1141Ea4HAP% BOERWAd, rOCEIOANH(6)


1110/1AORAdITHCKON. 11WIHM(Is) 3H4MEHHTO, CHM(6) ANCTOM6 H4HNIM6, OWE mki came
C HAIJE10 PdA010 H C HAWEIO Aosporo H0/100 SIAJCAHAI-1 ECAUsl S4HHHTH H 34
ASWiE C(RIA)TOHOgliBWTHAN6 li4iNHM6 nptAKomk, N 34 HAWS ASWS 3d /UWE 3APATE
3d HAWX(K)
FI A(0.104 3,4,p4RIE Hx-K, AdAli ECM61 M4114CTHpHRII XCHEHIS
(1(H)CT6as E.(oropoAe)u,x, ME HA EkicTpuRe, rAE Ec.r(k) er8mEmi AOMETidlik, MHO
CEAO <Rd KNREWA>111, 114 CMG CalpNWERO H OHHHO, 8e8Ka Ero, A4 ESAETK SpHick
TOMS MOH4CTHpERN, Ck RI.CEM<6 AOKOA0M102, WT(6) AidAA AO HEANKA, H Cb crpaulEto
Ad CM HE CMtET6 HOKSCHTH NH6 HIIKTO, NH RI% WO.
641E, K T<OMS, ildiMAtTlx ClITHO>2pHWX HAW!' RontpE RtpHTH, ildH6 TWH4 AgOp-
HHKK <G8,1dR >2CKb H nail% HErpd H rut& !Wild XSAAllTd<TE, WT6 CH0116
WT(6) ceoEros npaeoetpeco <e>2h1cn8amie 14,0 liMk ECT(6) <WT6 Hd>2M1a. II A,dillt
IldH6 IWH4 AROpHHK6 CEAO ceo<Ero, rAE 661/W 4I1d>2M1Mil Ra>2T<AMAHH.
11 na>2ek TWIN% 7/K8>KINT<ATE Tdit>20>KAE Ad<r16 CE>2A0 EWE 11M4/111 HA Ifp4Koet, r<AE
2
MAL > 2 KHAS6 Fi <TiiiKE CEI10 K4OVNEAE>44111
<H niti HErfl>24 AAAK CROE cEno rAE MS <EcTi% AEtop, HA liMat rIJAHHLI,H6, 11,
CEAA HA PdKORt>6,

2
<LuG E8>2AET(h) 4%8
ToTa CEAA A4 684,8Tla
2

Scp-hAI8, AH ECM61 WHA CEAA T4<K0>K,A,E moeac>2Tept; nii<t4HCTIQX Boropome",


)KE HA E61CTpliU,11, SpHK6 >2 H CK irliCEM6 AOKOAOMK, HA RtK6I.
KOTdfik <TtMla CEAdM>26, CI% RlatM<Ii CHOHMN rOTAIRIMH, H>2 KOAt WHIN-
KAM 113 /AKA.

www.dacoromanica.ro .59
il Hd TO, Ettpd F14111Er0 rocnoAcTKa H Etpa npt<K1.3niosnE>2H4r0 c(ki)Ha roc-
110ACTil4 <MH, HA14>21114 KOEIKOA61, H Ktpa 11<lxCtrK EOAt>2(rh Hdl111ir6: fitpe }KS114H4
al.H4NA4, Kt<pe NAHA rpFl>2HKd, tp4 UNA EAdAd GptTcKoro, Ktp4 ./48F14H4 CT3N<d
AgOpliti>2tu, stpe Una &AAA wT(h) fitnoro lloToKa, orkpe flan >24 OH4 MSAVIITATt,
Il mum ilErphl, N 114Hd Aperoa, H Ild<Hd 111>24HAp4, H Ktpd >KSnaHa IlfrkcTt, li at<pd
fldHd>2 Aparomd, Fi KtPd HA Te1W4 tic1WHiiKd, li Adiid NOCTEANIIKd, H AOMENKSWd CTOANFIKd
li Htpa IllaCtKK E0Atfl% H4WHr(K) H AtTill liKla, H KEAFIKHK11, li MdAHX-00.
thin AN KTO FlOKSCHT CA, HAN npH lidWEMK NIFIKOTt HAN 110 HdWEFI CIAMIliTH,
WTIATH all HAWN flpHAO>K11, K6 KOHMK AIORO WEI11430Mh, WT(K) MOH4CTIllpt Ilp(t)4(H)C-
TbJA E(Or0p0AN)11,A, POKE H4 fillicTpHu,H, Hal wr(K) H4WHX(K) ATEN HAN WT(K) H4WHX(6)
SHS,IETK HAFI C'hp0A1111KK HAN Koro R(OOK 1126EpETII no H4C(10 POCNOACTEOH4TH HA Rpt-
MENA, H WTHANETK WH4311 CEA4 VT(K) MOH4CTHp4 nptc(glit)Twx fi(oropoAH)H,A, TAKO-
MAN Ad HAIATK ClkIlEpHHLIA H N/TAVIICTFITEAN/IU,AS nptc(Kt)TAA KA(d)4010,4(11)1.1A HAWA
li(oropo,e,H)H,A, lils. Fl(H)NtWNEM(10 KtU,t H Kil EXsA(.1)111.1.1i, CTpall1H61H H SiKdCF16111
A(01111 CA44 11 Frk3AddFdd Fi Ad H4CAt43ETk KAATKX KliCtrit !ME WT(K) HtKd fi(or)S
sn(a)rosrowAkwinr(K) N A4 KAAETK dlideEM4 H KATdeEM4 AMBOAS.
H H4 110T13P1OKAENIE CEN18 11111WE nHcamomS, 110HEAtAH ECMKI CASSt FldWEMS,
A0r013ETS ICdili, IlliCaTH H flpHatCHTH HAWS NELIdTk Kla CEMS AFICTS.
E.1% AtTO xS1<Kr, H>7HANKTION4 sli, M(k)C(Rt)I1,4 ISM'a El.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn a toat Tara
Moldovlahiei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastra, ca noi inine i cu
sfatul nostru i cu blind voia noastr am cugetat sa facem pomenire i pentru
sufletele sfintrposatilor notri inaintai, i pentru sufletul nostru i pentru
sdnAtatea noastr, i pentru sufletele copiilor notri i pentru sntatea lor,
i am dat mnstirii Adormirea preacuratei nscktoare de Dumnezeu, care este
la Bistrita, unde este egumen Dometian, un sat <pe Chivejd>li, anume satul
lui Opri i al lui and', nepotul su, s fie uric acestei mnstiri, cu tot <ve-
nitu02, de la mic pin la mare, i cu straja, i nimeni altul s nu cuteze a
incerca intru nimic.
Si inc, pe 11110 aceasta, i-au Mcut <poman> 2 boierii notri credincioi,
pan Ion vornic de <Suceav>2a i pan Negru i pan Ion Jumta<te, din ocinile
lor>2 i din dreptcredincioasa lor vislujenie ce o au <de la>2 noi. Si a dat pan
Ion vornic satul su, <unde au fost Ma)2xim i Voin<ea v>2Kmani. Si
pa)2a Ion Jumt<ate>2 de asemenea a dat satul ce I-a avut pe Cracu,
unde <a fOSt>2 ... 2 cneaz i <de asemenea satul Caucele>4ti ... 2, <*i pan
Negr>2u a dat satul su unde <este curtea>2 lui, <anume Gidinti6, i, de ase-
menea, satele pe Racova>6 ... 2 <care>2 li slut lui ... 2
Aceste sate s fie ... 2 Cu osirdie, am dat acele sate de asemenea mnd'stirii
preacuratei (nsatoare de Dumnezeu, care este la Bistrita, uric>2 i cu tot
venitul, in veci.
Iar hotarul <acestor sate>2 s fie cu toate <hotarele lor, atlt)'2 cit au
folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre i credinta preaiubitului
fiu al domniei <mele, Ilia>2 voievod, i credinta tuturor boierilor notri:
credinta jupanului Mihail, credinta <panului Gri>2nco, credinta panului Vlad
de la Siret, credinta jupanului Oan<6 vorni>2c, credinta panului Vlad de la
Piriul Alb, <credinta pan>2ului ()and Jumtate, i a panului Negru, i a panului
DrAgoi, i a pa<nului S>2andru, i credinta jupanului Cristea, i credinta <pa-
nului>2 Drago, i credinta lui Ilia ceanic, i a lui Dan postelnic, i a lui Do-
mencu stolnic i credinta tuturor boierilor notri i a copiilor lor, i mari,
i mici.

60 www.dacoromanica.ro
Iar daca cineva ar cuteza, sau In viala noastr sau dup moartea noastr,
s ja aceast danie a noastr, ori In ce chip, de la mnstirea preacuratei
n.scgtoare de Dumnezeu, care este la Bistrita, sau din copiii no stri sau din
nepoldi nostri sau din rude sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s domneasa
dupd noi In vreo vreme, si va lua acele sate de la mnstirea preasfintei nsc-
toare de Dumnezeu, acela s aib piris i rdzbuntoare pe preasfInta stpIna
noastr nscAtoare de Dumnezeu, In acest veac i In cel viitor, la cumplita
Infricosata zi a judeat,ii si a rdsplllii i s mosteneasca blestemul tuturor
celor care din veac au pl'cut bine lui Dumnezeu i s fie anathema si cata-
thema a diavolului.
pentru int`rirea acestor mai sus serse, am poruncit slugii noastre,
Isaia logoft, s scrie i s atIrne pecetea noastr la aceast. carte.
In anul 69<23>7 <14<15>7, indiclionul 8, luna iulie 1.2.
Bibl. Acad., Fotografii, XXIX/2. Foto. dupA orig., perg. (39 x 29 cm), rupt, pecete attr-
nat, pierdutA ; actul se pAstra In Arh. Metohului Sf. Mormint din Constantinopol.
ARA foto., la Arh. St. Bucuresti, Fotografii, IX/12, si alta, dupA Mihailovici, Album,
la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/98.
EDITII: Mihailovici, Album, pl. II (facs.); idem, Opt doc., p. 197-200 (text slay si trad.) ;
D.I.R., A, I, P. 38-39 (trad.).

Rupt; Intregit dupA doc. din 1462 septembrie 15, de M. Costachescu, Doc. lefan,
p:18, n. 2.
2 Rupt.
3 Gresit. pentru CHOHX6.
4 Rupt ; Intregit dupA M. CostAchescu, Doc. ,Slefan, p. 19, n. 1,
5 intregit dupA doc. din 1500 martie 22 (v. J. Bogdan, Doc. ,51efan, II, p. 173), chid
este mentionat In proprietatea m-rii Bistrita satul Ginditi, whim. Asopt. Ihrplon, (unde a
fost curtea lui Negrea).
O Nume/e satelor de pe Racova, dAruite m-rii Bistrita de boierul Negru, slut cunoscute
dup doc. din 1491 octombrie 15 (v. I. Bogdan, Doc. ,Slefan, I, p. 477): trii sate ... anume
CArstoi, pe Racova, unde au fost PAtru, feciorul CArstei, alt sat anume Bilcarii, tot pe Racova,
unde au fost Gana, fratele lui PAtru, si al triile sat, anume Curtestii, tot pe Racova, unde au
fost ficiorul lui Nanes" ; spatiul rupt din doc. nu permite InsA decit o intregire mult mai restrinEA,
de maximum 30-35 litere, care este greu de reconstituit.
7 Rupt ; anul completat dupA indiction.

42 1418 (6926) ianuarie 15, Baia.

ISINA(0)CTil0 6(0)>KTEVO, AAE/IHAPix BOEBOAd, rocROAdp6 BEIVIAN AIOA-


AMICKOH. 3H4EMO NHHHMk, CHAik 11/1WHMk MICTOMK, oyckNik KTO NJ H) oy3orr(h) HAH
Ero 01(CAKIWFITh. 4T01(11H, ONIE TOT4 liCTHHH4A ALIHKOAA, TOAH013/1, rk CHOWN
C(kl)HbJ, KO3M010 H GINIH010, H CKOHMH 01/IIIrl4TbJ, EdAOTC10 H Apt-
roulEmi, TArdAH Hd EAdAd H Hd Kp1cTo WT(k) e0AK111, ANSE HMk 361/14 [01111H4]1 0411H4
TOT CEO WT(k) GO4N4 H HE MOrAN A066ITH. A EAdA(k) H Kfr6CTA OflpdKHAH
nEpEAW H4M11, CKOHMH 461)H11.1 H CEOHMFI opirmThi, MAMMA LIMA
H Kina-rio oy npazor HMA<HTE> 2 H 0119/1KHAH RAdAd H HplICTIO caMH CHOHMk A2111-
KOMk, nEpEA(k)
il M111 ECMH FlOCT/IEHMI ilAdAGEH H Kpl&CTH 3411A3Ky Ktvitiy10, OCIAMk AECATk
pyana AliTOr0 CEPENNI, H AtTEMk 11r1, H gp4THAM6 HK(11), H oyeyvaTomk ex-1, H npdoy-
HrldiTOM(K) HKk H POAOKH 11K1 *IrcEmy, CiL AldHKOAEA H K ,d,tTA/H EH, H 01/H1(44T61
EH H oyctmh poAomh IIK1. HT WT(k) Mirk 1104HET(k) ClIdA010 HAN TANCEIO HAN
n%A(H) KOT0p010 AHKOT010 34 TOTO CEAO, TOTK 34HA4THTk 34liA3Ky TtKk i plrBAH.

61
www.dacoromanica.ro
np TOM(11) gbJIH McipTIRHA : WH(!) Otaid AgOpHHK6, IldH6 Mr1:1a% WT()
< (I) >30TEEtttil, nati(K) APdrOWEtila, Il411411H11 GdHd, CTAH6 INCTIApHF1HK6, Adtik FlOCTE41-
MHKK, 11011Wil Alx/WhKr11.16 CTOAHHK11, Cadtid lidpROCIa.
IIHC4 had /10r00ETK, Oir RAM, E(K) AtT(0) xStl,KS, AN(t)C(A)11,t1 ral(dfail)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii


Moldo-vei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceast adevArata Maicolea, fiica lui Stoian,
cu fiii si, cu Cozma i cu Sin, si cu nepqii si, cu Balota cu Drago, au
pIrit pe Vlad si pe CrIstea din Solca, c acest sat de la Solca le-a fost lor ocin
si nu l-au putut dobindi. Iar Vlad i CrIstea s-au IndreptAit, iar Maicolea cu
fiii si i cu nepotii si au lsat inaintea noastr pe Vlad si pe CrIstea In dreapt
avere si au indrepttit pe Vlad si pe CrIstea, Inaintea noastr, chiar cu limba lor.
8i noi am pus lui Vlad i lui Cristea zavescd vesnicd, optzeci de ruble de
argint topit, i copiilor lor, i fratilor lor, i nepotilor lor, i strnepotilor lor
Intregului lor neam, cu Maicolea i cu copiii ei, i Cu nepotii ei cu tot
eamul lor. Cine din ei va incepe cu ceart sau cu Ora' sau cu once fel de ru-
tate pentru acest sat, acela s plteasc zavesa. aceste 80 de ruble.
Iar la aceasta au fost mrturie : pan Oan vornic, pan Giurgiu de la
<F> 3rtuti, pan Dragosel, pan Oan, Stan vistier, Dan postelnic, Popa
Mihallo, Dmcus stolnic, Oana Brbosul.
A scris Isaia logofat, la Baia, In anul 6926 <1418>, luna ianuarie 15.
Muzeul judetean Suceava, inv. nr. 2 116 (predat In custodia Muzeului de istorie al Repu-
Ilicii Socialiste Romania, Bucuresti (inv. 1 903), prin procesul verbal nr. 1 967, din 19 decernbrie
1970, sub nr. 34). Orig., perg. (26 x 23,5 cm), pecete atirnata, pierduta.
0 foto. la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/29. 0 copie, de
I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 134-135.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 443 (facs.); Popescu, Doc. mold., p. 3-4 (text slay i trad.);
Costea, Clitoria Solca, p. 169 (trad., dui:a Costiichescu, v. mai jos) ; Costdchescu, Doc., I, p. 126
127 (text slay si trad.); D.I.R., A, I, p. 39 (trad.).
1 0411H4, Mat ulterior de diac Cu doua
2 OnliS.
3 Rupt.

43 1418 (6926) martie 17, Tirgul de Jos.

Von Gottes Gnaden, wir, Alexander Woewoda, Hospodar des moldaui-


schen Landes, thun kund mit diesem unsern Briefe alien, die solchen sehen
oder lesen hren was massen vor unsere Herrschaft der getreue Bojar, der
Sohn des Brli, gekommen und hat aus seinem freien Willen und mit gutem
Vorbedacht aus seinem redlichen und getreuen Verdienste, den ihnen sein
Vater Brl durch seine redliche und getreue Dienstleistung von den frher
gewesenen Landesherrn erworben hat, abgesondert und dem Kloster der
Yerkiindigung der reinsten Gottesgebrerin, genannt Moldowiza, gegeben
zwei Drfer, Namens Proworotie und Oproschinzi, auf dass diese Drfer dem
erwhnten Kloster eine Handveste seien mit allen Einkiinften, unabnder-
lich fr immer, in Ewigkeit.
Und das Gemrke dieser Drfer mit all ihren Markungen soll sein, wie
solches seit jeher genossen worden.
62
www.dacoromanica.ro
Und hierauf ist die Beglaubigung (Versicherung) 1 des obgenannten
wir Alexander Woewoda und die Versicherung des allerliebsten Sohnes unserer
Herrschaft, Elid des Woewoden, und die Versicherung all unserer moldaui-
schen Bojaren.
Und wer diese Schenknis jund Bekrftigung verderben sollte, der soil
verflucht sein von Gott, dem Herrn, dessen reinster Gottesmutter, von alien
Heiligen, die Gottes Geboten nachgelebet, izt und in der'kiinftigen Ewigkeit,
und soll gleich sein dem Juda Jskariot und dem verfluchten Arias.
Und zur besseren Beglaub,igung und Bekrftigung all des Obbeschriebe-
nen haben Wir unserm getreuen Diener H<er)r Jsaid befohlen, zu schreiben
und unser Petschaft beizuhngen diesem unsern Briefe.
In dem untern Markt, i<m) J<ahre> 6926 <1418> im Monate Mrz,
den 17.
Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceastA carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c a venit inaintea domniei noastre credinciosul
boier Sin Birlici2, i, de bunAvoia sa i cu gind bun, din dreapta i credincioasa
sa vislujenie pe care tatAl sAu Birld a cltigat-o prin dreaptd i credincioasA
slujbd de la domnii care au fost mai Inainte, i a dat mndstirii Bunavestirea
prea curatei nscdtoare de Dumnezeu, numit Moldovita, dou sate, anume
Provorotie i Opriinti, ca sd fie aceste sate mAnAstirii numitd mai Inainte
uric, cu tot venitul, neschimbat niciodatd, In veci.
lar hotarul acestor sate sd fie cu toate hotarele pe unde din veac a
folosit.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta preaiubitului fiu al domniei noastre, Ilie voievod, i
credinta tuturor boierilor novtri moldoveni.
Iar cine ar vrea sA strice aceastd danie i intdriturd, s fie blestemat de
Domnul Dumnezeu, de preacurata lui maicd. <0) de toti sfintii care au trAit
dupd poruncile lui Dumnezeu, acum i In veacul viitor, i sd fie asemenea lui
luda Iscarioteanul i blestematului Arie.
Si pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am
poruncit credincioasei noastre slugi, pan Isaia, s serie i sA le lege pecetea
noastrA la aceastA carte a noastrA.
In Tirgul de Jos, In anul 6926 <1418>, luna martie 1.7.
DupA Wickenhauser, Moldowiza, p. 59-60. Trad. dupA orig., perg., pecete attrnatA.
0 trad. rom., de I. Bogdan, dupA Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 136.
ALTE EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 129 (trad. rom., dup Wickenhauser); D.I.R.,
A, I, p. 39-40 (trad., dupA CostAchescu).

1 Mentiunea editorului.
2In traducerea germanA este fiul lui Birlici".

44 <1418> mai 15.

Un ispisoc vechiu sirbAscu, cu tAlmAcire lui, de la Alecsandru vod


din velet 69761 mai 15, precum pre aceste slugi a domnii sali, VAscan i cu
tovardii lui, Pitic, Ghiocu i ArdAu i Bucur, i-au miluitu-i cu osdbitA
a domnii sali i li-au intAritu-li lor moiea lor i li-au dat In pdmintu domnii
63
www.dacoromanica.ro
sali un sat, anumi 'Arbetii, la DumbravA, unde este casAli lor, ca sAli fii
lor uricu, cu tot vinitul, lor, fiilor lor, nepotilor, strAnepotilor i la tot niamu
lor, nestrdmutati nice odinioarA, In veci.
lar hotarul acestui sat, cu toati hotarAle sali cele vechi, sA fie pin unde
s-au hrAnit din vechiu.
spre aceasta este credinta a Insu0 domnii sali di mai sus-numit,
Alecsandru vodA, i credinta a preiubit fiiului domnii sali, Ilie vodd, i
credinta a tuturor boerilor domnii sali a Moldovii, a mari i mici.
Iar dup viiata domnii sali, cini va fi domnu pAmintului Moldovii, sau
din fii sau din niamu domnii sali sau pre cini s-ar alegi DumnezAu, aceali s
nu strIci dania i intAritura domnii sali pentru c li esti datA pi driapta i ce cu
credinti slujb.
spre mai mari In[s]tArire acestor mai sus-scrisA, am poroncit credin-
cio<su)2lui boeriului domnii sali (lipsd)3 ca s legi pecete la aceastA carte a
domnii sali.
Arh. St. Iasi, Tr. 1137, op. 1 290, dos. 4, p. 66. Copie dupa trad. prescurtata.
Un rez., Intr-o anafora din 1845 februarie 23, ibidem, Anaforale, nr. 81, f. 16v.-17.
Cifra zecilor din anul 6976 <1468>, pe care 11 poarta aceasta copie, este evident gresita.
Confuzia a fost facuta, desigur, cu cifrele zecilor, 20 sau 30, deoarece In domnia lui Alexandru
cel Bun nu au existat decit doi ani a caror ultima cifra sa fi fost 6: 6926 si 6936. Posibilitatea
de eroare conduce frisk cu destula sigurat4d, spre acceptarea anului 6926 <1418>.
EDITH: Ungureanu, Un doc., p. 343-344 (copie, cu data: probabil 6926 <1418>).

Veleatul gresit; v. comentariul.


2 0MiS.
3 afentiunea copistului.

45 1419 (6927) aprilie 8, Saceava.


f 111(e)A(o)crito g(0)TKIE10, AlbJ, 1lAE4HAP% HOEHOM, rOCHOAdp6 3EMAH 1110A-
AdHCKOH. IIHHHAA% 3H4MEHHTO, HC CHM% AliCTOM% HdWHM%, H%CtM% KTO H4 H6
01r3pHT6 HAH Ero OVCAKIWEIT6 liTtp1H, W5KE TIN HCTilikIH C6JHOHE nand 111E*4/14 Ropwito-
Htlel, Hd HMA Ap4rommo1 H TW4WKW6, CAOrKHAH flEpE>KE C(HNOTOHOHHHWiHAN6 lipEAKOM6
HdWHANK Hp4K0/0 H litpH010 CAO1pKg010, <d>l AEHEC(%) CAVKAT6 HdAlk Hp413010 H Kt-
polo CAOrfcgoto. Ttach, M61, HHAtHWE Hrk 11P4filp0 H KtPiHrIO CA1(71<gy AO HdC(%),
.>K4A0HdAH ECM.61 HX1a WCO6H010 1411)40)CTEIO, AdAH ECMM HM% or HdWEH 3EMAH, or
laon,a,aseson, Tpn CEAd H4 HOAE ApdrOWEHO, Hd ilEKHA%: EAHO CEAO rAE HX% AOM%,
porro CEAO TLIWK410-1, TpETTE CEAO AperoTEnin, H FARO CEAO N4 COAOHWM% 1.43A0Kt,
Hd HAkt INOHOHEWH, H HOAtHd OlipliWHHd WT(%) IllapOlid, lid REneKwm(-11)2 Tea-
AORCk > 3. T4, HM, OirPHK11, CO OIrCtM6 A0r0AWANK, lid KtKkl Kt4HhJ, H AtTEM6
HMK, H CArHrlihT0Aik HArk, H riptoyarvvromh H nptitnopiwrosu% HAV6, H4 Htlital
4Ittaihm.
fi xoTap('k) TtAM1 CEAAMK, no KOAt HMI% OVHHHHA(%) XOTdp% Hal% HienAPH-
tnofrk H nan HAUB% tl4WHIIK-6.
fi Hd TO ECT(%) Ktpd lidWEr0 r(OCHOA)CTHd, HEJWE HHC411Hdr0 flAEAdHApd HOEHOAkl,
Ktpd AtTEH H4WHX*(%) H stpa swap% nausix(%): stria MINA ALIHX4HAd, Etpa Hdlid
XplitlykKd, stpa nana HErpn, }Ape nand Odlid AKOPHHKA, Ktp4 nand LA-64H, stpa
MOIrp)K4 MCCArMET4TEHHilat, Htpd 114114 HCdtd, Htpa. nand IhtTdwd 44WHHKd, stpa nand
A,OMOHKOIrW4 CTOAIMHK4, Ktpti mom eT4H4 fikipiu4,1a, EApd 114144 GTdHd HHCTHdpHHK4
Iltpa orcnx(%) 601hp% ANOAA4KCKHr6.

64
www.dacoromanica.ro
il no neingm-s wneoTt, KOTOpKIH HAUT% KlgTH rocno<e>30% oy HdWEH 3EMAH,
HMI WT(6) AtTEH HdWHX(11) HAN WT(11) EILATEH HdWilK(k) HAN grAL KTO, TO um% WO
g61)(if HE KOpyWHAH f1dWEr0 AdHid H HdWEr0 OICTKEP)KAEHiiit &DIME ECAAKI HAirlx AMIN
34 14341101(I0 H 34 HtpHolo HP%) cnoyncsoy.
fl na KOTKEIDKAEHTE TtM('lt) oycnm(%), KEtItAH ECM61114WEMOIr 13tptionw Rummy
ilp4TdERH1( HHCATH H flpHEtCHTFI HE44T% HdWd K cEmy AncTy H4WEAW.
Oy Gotiagt, iltT(0) xS11,K3 anpin(Ia) Ti.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cd aceti adevArati fii ai panului Stefan al
lui Borild, anume Dragomir i Ioand, au slujit mai lnainte sfintrAposatilor
inaintailor notri cu dreaptd i credincioasd slujbd, <iar> astdzi ne slujesc
noud Cu dreaptd i credincioasd slujbd. De aceea, noi, vdzind dreapta i cre-
dincioasa lor slujbd catre noi, i-am miluit cu deosebitd milk le-am dat In
tara noastra, In Moldova, trei sate In Cimpul lui Drago, pe Nechid: un sat
unde este casa lor, alt sat Papani, al treilea sat Dragoteti, i un sat pe Taz-
ldul Sdrat, anume Provozeti, i poiana lui ()prig de la Pirlu, pe Tazldul Mare 2
Acestea sd le fie lor uric, cu tot venitul, In vecii vecilor, i fiilor lor, i nepotilor
lor, i strdnepotilor lor i rdstrdnepotilor lor, In vecii vecilor.
lar hotarul acestor sate s. fie alit cit le-au flcut hotar pan Sandrior
i pan Ilia ceanic.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alexandru voievod, i credinta copiilor notri i credinta boierilor notri:
credinta panului Mihail, credinta panului Hrinco, credinta panului Negrea,
credinta panului ()and vornic, credinta panului Vilcea, credinta panului Giur-
giu al lui Jumetate, credinta panului Isaia, credinta panului Ilia ceanic,
credinta panului Domoncu stolnic, credinta panului Stan Birlici, credinta
panului Stan vistier i credinta tuturor boierilor moldoveni.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn in tara noastrd, sau din copiii
notri sau din fratii notri sau oricine, acela sd nu le clinteascd dania noastrd
i intArirea noastrd pentru cA le-am dat pentru slujba lor dreaptd i credin-
cioasa.
lar pentru intdrirea tuturor acestora, am poruncit credinciosului nostru
Ivaco al lui Bratei sd scrie i sA atirne pecetea noastra la aceasta carte a
noastrd.
La Suceava, anul 6927 <1419> aprilie 8.
Arh. st. Bucuresti, M-rea Tazldu, IV/1. Orig., perg. (22 x 23 cm), pecete atirnatd, pier-
dutd Impreund Cu partea de doc. de care era prins snurul.
Cu o trad. din sec. al XVIII-lea, ibidem, M-rea Tazldu, IV/2. 0 foto., la Arh. St. Iasi,
MXXXVIII/10, i trei la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/204 a, b si c.

EDITH: D.I.R., A, 1, p. 444 (facs.); "'Weil, Arch. ist., I, 1, p. 110 (text slav si trad.) ;
Costdchescu, Doc., I, p. 131-133 (text slav, dupd 1-1Ajdeu, si trad.) ; D.I.R., A, I, p. 40-41
(trad.).

1 0MiS.
2 Gresit, pentru GAkIIWMi (Sdrat), ca i in doc. din 1491 ianuarie 16 (y. I. Bogdan, Doc.
.$tefan, I, p. 451-453).
3 Rupt.

65
www.dacoromanica.ro
46 141 <9 )-142 <1 > (692 <7 )-692 <9 )) aprilie 14.

Alexander Woewoda gibt seinem heil<igen> Kloster Moldowiza. eine


Urkunde, des Jnhaltes: dass seine wahrhafte Frau Anna aus ihrem guten
Willen und ihrem guten Gewissen eben vor ihrem Tode dem heii<igen> Kloster
der Verkiindigung, das an der Moldowiza liegt, und wo der Jegumen Basil ist,
eine Schenknis gegeben habe: die Drfer Namens Wakulinzd und wo Sran
untern Walde eine Freisttte gemacht, damit sie diesem Kloster eine Hand-
veste seien, mit alien Einkiinften.
Also hat auch S<eine>r Hoheit vermg ihres ((ler Frau)1. Willen und
ihrer Schenknis diese Drfer nach ihrem Tode gegeben, damit sie diesem Klos-
ter mit alien Einktinften eine Handveste seien.
Das Gemrke aber dieser Drfer soli nach dem alten Gemdrke sein, wo
es von jeher gewesen, unVernderlich fr immer, in Ewigkeit.
Gegen diejenigen aber, die diese Schenknis zerstren wollten, oder
hiezu anriethen, schreibt er einen grossen und schrecklichen Fluch.
V<om> J<ahre> 6923 <1415) 2 April 14.
.Alexandru voievod d sfinfei sale mdastiri Moldovita un document
al cdrui continut este: c adevdrata sa sotie, Ana, de bundvoia ei i cu cuget
bun, chiar Inaintea mortii sale, a ddruit mAndstirii Bunavestire, care este la
Moldovita, i unde este egumen Vasilie, satele anume: Vaculinti i unde Zlrnd
vi-a fdcut curaturd, subt pAdure, ca sd fie acestei mdndstiri uric, cu toate
veniturile.
De aceea, domnia sa, dupd voia i dania sotiei sale, a dat, dui:4 moartea
ei, aceste sate sd fie acestei mAndstiri uric, cu toate veniturile.
Hotarele acestor sate sd fie dupd vechile botare, pe unde au fost din
totdeauna, neschimbate niciodatd, in veci.
Impotriva acelora care ar voi Insd sd strice aceastA danie sau care ar
sfdtui la aceasta, el scrie un mare i InspdimintAtor blestem.
In anul 6923 2 <1415) aprilie 14.
DupA Wickenhauser, Moldowiza, p. 59 (sub data de an: 6923 <1415). Trad. prescurtat
dupA orig. sau dupA o copie slavA.
0 trad. rom., de L Bogdan, dupA Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 133.
O ment., Cu data de an: 6923 <1413), Intr-un izvod de doc. din 1804, la Arh. St. Iasi, CCL 1C/3,
f. 18 r.
Data cititA de Wickenhauser, dacA el a avut In lap originalul slay, sau de scriitorul
copiei slave este gresitA, Intrucit inscriptia de pe piatra de mormInt a doamnei Ana, de la m-rea
Bistrita, pusA de Stefan cel Mare, aratA c aceasta a murit la 2 noiembrie 1418 (v. Reperioriul,
p. 271-272). DatA fiind forma In c,are s-a pAstrat documentul, veracitatea relatiei transmisA
de inscriptie nu poate fi pusA la Indoial. Dealtfel, In mai 1415, Ana se afla ImpreunA cu Alexan-
dru cel Bun In Polonia (v. Minea, Informaffile, p. 16, i RacovitA, Ineeputurile suzeranitNii,
p. 248-249). Veleatul actului original, presupunind cA cifra zecilor ne-a parvenit, totusi, corect,
a lost, in acest caz: 6927 <1419), 6928 <1420> sau 6929 <1421).

ALTE EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 119-120 (trad., dupA rez. lui Wickenhauser);
D.I.R., A, I, p. 37-38 (trad., dupii CostAchescu).

Mentiunea editorului.
2 Veleatul, gresit ; v. datarea.

66
www.dacoromanica.ro
47 1420 (6928) aprilie 25, Suceava.

111(10/1(0)CTTIO E(0)>KTE/O, M61, fillEadHA)Ch EOEKOAd, rOCHOAdirk 3EMAII 1110A-


4dECKOH. HHHM 3H44111E1MTO, HC CtM6 AliCTOM6 HAMM 11, EliCti1111% KTO HA H6 01r3pliT6
111/111 Fro 0IrCAI1WNT6 4T0r111, WiKE TOT6 Her11104.111 cnorra H4WK H EtP41111111 E0/4/11H6,
11411(11) Raid AEOPHIJKIL, CAOr4HA6 143t3CAE C(KA)T040,1NEWHANK H411111M6 nptAKomb.
141dEOls> H Etp/1010 CAOrKE010, a A(6)HEC(1%) H44311 CAOrKliT6 f1pd11010 H EtpH010 cAorK-
colo. Ttnnk, 110,1, EHAtlIWE EVO npagoto H EtP11010 C1OriKE010 AO H4C(%), H 711440E4A11
ECM/1 Ero OCOEN010 N4WEIO M(11)40)CTil0 H A4411 ECAW Et1301( oy H4WEN SEMAH,O /110A-
AdlICK011, CEAd Md114341: KOP<HE>141H, H 1/111K1V101rWE4111, H 11.03N064, H 0%KptHFill,
31 ABOpHIP141111H, H 401/441E4111H, It1Ir6HE411111, H ,14141E1111111, HedA0E4H X0A1114E41H.
11

TOE ErliCE Ad ECT(11) EMOV, WT(11) HdC(%), OrPHK(6), rlt kctMK A0X0A0A16 H('1),
EA101r, H AtTEM6 ECO, II ovuorkrrom<k Er>20, H ElpdHHOrI4TOM6 ECO, Ft Eipd4101(PATOM6
ECO 11 IrkCEMOIr HAEMEHIO EVO, KTO C 113KEfIET6 11411 EI111>K11011, HEN0p0VWEHO FIHKOMME,
414 tK61 Ht111161A.
EI roTaph Tt4/11% CEA04/16 410 COIrT6 114 B61K0134,11, <110,1EN>2W11 WT(%) Echps4-
10E1K4 ANdHeICTI!Jpt, Ud HEprk nacHKe EIqIIKKOKbJ, (10 REPX6 rOPOANIfld, NJ REPrk
lid MOCT-11 rp1tA411Wilt, 131T(11) ALMON tuEfilHKO1p0 Kploitkor, d WTeh) REM-IKON
KfrI1HH11,H, liE1/04/111, NA Top<H>2agotoro nontuoy, WT(6) KEIWNAHOE61 nonttosi, MOAO-
E4THEM6 H4 11111401r), WT(11) 111440r0 4.01pEKd H ink 110p0Ctil0H, 4 WT('k) flopoctilEti
HA OIrCTHE IIHTOIMKJ, 114 THrOANNp0E0 CEAHWE, d WT<-6> TlirOMHp0E4 CEAH414, N0EEPX-6
X0M1P1E4111 H 11013EPPt G4,3,01361, J WT(10 afprik CdA013011 NJ OIrCTIE KONEA61, d WT(1.)
'1rCTIfd KOHEA6I, EEPKOMK, AO hp1134pE114 434N4CTKIpt. H lid TOM6 XOT4PH Ad WC4AHT6
COEN 114CHK61, KOAH HAUTE. A101111 WC4AHT6. H 110TEEpli>1AdE416 Emoy CTdP6111 KOT4p11,
KO1rA4 113 HtK4 WHINK4111.
fl H4 TO ECT(11) litPd 114WEr0 r(OCE10A)CTEd, 136IWE 1111C4HH4r0 1111Ea4NAP4 HOE-
irkpd 11-63410EAEHNdr0 c(w)tia r(ocno4)c-rli4 MH, HAidWd H0EE0A61, H
1111CtrIt ATEN thiumr('k) H Ktpd soRtirt. Etpa natia IIII1XANA4 H AtTEN
ECO, Et134 114114 rPHNK4 H AtTEN Ero, gtp4 tutu Ap4r0w4 H A'kTEH ECO, Rtpa I14114 MON13-
>KA CT4pOCTK1 H AtTEN Ero, Erkfid flJHd lildHAJNI H AtTEN Ero, gtpd 11014 HErfal,
HAidWd., atpa 44114 .11,111.11R1, EtP4 114114 II1I,JIIAPHLIKJ, tpa 114114 Adlitt
44WHHK4, Rtfld 114114 ilECT.kKd 11 AtTEH EVO, 114114 GTdH4 EFICTI431111K4, EtpA
114114 11134H4 ,AATKJ, EtPd 44114 COnpnwe, Ettild 114114 AOMOKOIrWd CTOAHHK4, litpd

114H4 CTOlaHd 111104EAHHK4, Ape 114114 IIKVE61 11 Htpd ErhCtr(l6) sostin, mo1Adgcmx.01),
41 HEANKINIX11, H AidA611((%).
il110 <H4WE>3AN6 WHESOTt, Koro lion% MEE/JET-1k E61TN rocnoAdpEmk HAWN!
3EMAH 1/10AA4ECKOH, HAN WT(10 H4WIIK(11) AtTEN HAN WT(h) Hd<WErO>2 11AEMENE
601rAli <KTO, TO>3T6 410 E61 Emoy HE nopSunwil H4WEr0 4d1114, 4,111 E61 Emoy FlOTEEP-
ANA% H oyuptinurk sauopuE AdAH ECMH Emoy 34 11(611i01r10 H EtpHO1r10 <WT611,4 ErO>3
cnorusoyFI 34 Ero < CAOrKEOlt >2.
ut 114 EOAWEE 110TEIYUKAENTE TOMOIr EV6CEMOIr EbiWE IffiC4HHOMOIr, HE4tA11 FCMH
cnoyst unwemoy fitptiomS, naHoy. HCATEEH AOrONETOIr, 1111C4TH H 11131111tCHT11 Hawoy nE-
WT11 K CEMOIr ANCTO1r H4WEMOIr.
01r Goust, E(11) AtT(0) xE11,KH an(punT4)

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al TArii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cA aceast adevrat slugg a noastr i cre-
dincios boier, pan Oan5. vornic, a slujit mai 1nainte sfintrposatilor nostri
inaintasi cu dreapt i credincioas slujba, iar astzi ne slujeste nou cu dreapt
credincicasA slujIA. De aceea, noi, vzind dreapta i credincioasa lui slujb4

67
www.dacoromanica.ro
care noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil i i-am dat in Ora noastr,
in Moldova, satele anume: Cor<ne>itii, i MiclAueti, i Loznova, i Scd-
renii, i Vornicenii, i Dumetii, i Tiganetii, i Lavretii, i Sadova i Homi-
ceti. Toate acestea sd-i fie de la noi uric, cu tot venitul lor, lui, i copiilor
lui, .1 nepotilor lui, i strnepotilor lui, i rdstrnepotilor lui i intregului lui
neam, cine se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatg, in vecii vecilor.
lar hotarul acestor sate care sint la Bicovt, s fie incepind de la lianas-
tirea lui Vrzar, pe deasupra priscii lui Acibco, pe virful Horoditei, la virful
Lozovei, la podul lui Girlanici, de la Pint:Ina Mica pind la Fintina Mare, iar de
la Fintina Mare, pe deasupra, la poiana Tir<n>2auci, de la poiana lui Chiprian,
cu moara de pe Bic, din Lunca cea Mic, i cdtre Poroseci, i de la Poroseci
la gura Pituai, la selitea lui Tigomir, iar de la selitea lui Tigomir, pe
deasupra Homicetilor i pe deasupra Sadovei, i de la obiria Sadovei la gura
Conelii, iar de la gura Conelii, pe deasupra, la mnstirea lui Vrzar. Si in acest
hotar intemeieze prisci, cite va putea s intemeieze. Si ii intarim
hotarele vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alexandru voievod, i credinta iubitului fin al domniei mele, Ilia voievod,
i credinta tuturor copiilor notri .1 credinta boierilor notri: credinta panului
Mihail i a copiilor lui, credinta panului Grinco i a copiilor lui, credinta pa-
nului Drago i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu staroste i a copiilor lui,
credinta panului Sandru i a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta
panului Ilia, credinta panului Vilcea, credinta panului Mindricica, credinta
panului Dan ceanic, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului
Stan vistier, credinta panului Ivan Detco, credinta panului Opri, credinta
panului Domoncu stolnic, credinta panului Stoian Procelnic, credinta pa-
nului Ciurb i credinta tuturor boierilor moldoveni, i mari, i mici.
Iar dup viata noastr, pe cine Dumnezeu Il va alege domn al trii
noastre, Moldova, sau din copiii notri sau din neamul nostru sau ori<cine>3,
acela s nu clinteasc dania noastr, ci intreasc i s-i imputerniceasca
pentru c i-am dat pentru dreapta i credincioasa slujb <a tatlui su>3 i
pentru <slujba>2 lui.
Iar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, pan Isaia logoft, s serie i E atirne pecetea
noastra la aceast carte a noastr.
La Suceava, in anul 6928 <1420> aprilie 25.
Bibl. Acad., Fotografii, LXXIV/44. Foto. dupa orig., perg., pecete atirnata, pierduta
(provenind de la urmasii lui Stoica Nicolaescu); actul se afla In posesia lui Iurii Venelin, dar in
colectia acestuia, care se pastreaza astazi la Bibl. de Stat a U.R.S.S. V. I. Lenin", Sectia manu-
scrise, el nu a mai putut fi gasit.
Alta foto., dupa. foto. de la Bibl. Acad., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"
Fotografii, 11/99. 0 copie, de I. Bogdan, dupa Bene.nturb (v. EDITH), la Bibl. Acad., ms. nr.
5 231, f. 139-141. 0 copie din 1812 februarie 19, dupd o trad. din 1811 decem.brie 20, de Pave/
Debrici, se pastreaza in Arh. Centrala de Stat a R. S. S. Moldovenesti.

EDITII: Beneamrb,.13.7axo-6o_12. 2pamornat, p. 00-62 (text slay); ronosawcill,Fpamomw,


p. 140-142 (text slay, cu data de an gresita: 1424); Ghibanescu, Surete, XVIII, p. 15-17
(text slay, dupa Benennwb, si trad.) ; Boga, Doc. basarabene, IV, p. 3-4 (copia din 1812); Costa-
chescu, Doc., I, p. 135-137 (text slay si trad.) ; D.I.R., A, I, p. 41-42 (trad, dupa Benenun%).

1 Rupt ; intregit dupa trad. din 1811.


2 Rupt.
3 Sters.

68
www.dacoromanica.ro
St 'UT (6Z69) eimilue3q 'CI

4. 'NW
9.11VHPE3VP `PV0113011 9dPV01130J HVW3g `110N311PVV0111 `9.NCH.L 'NW
PV011309 9.11(19)3 PdVHPE3V11 `19V011309 VIIIPV01100.1 HVW3E `HONOSPVVOW 11
'rut, 3dw0H VidPV01.130J 0J3MPH PlIVHPe3VP :NV0113011 (9.)HPL1 OVHPXHIV `11NN3HAJOISOY
(%)HPLI T<II.H>PU `11.NHlid011V (11.)HPLI `ONHIldj (11.)11PU `PdJ3ll (R)HM `(1.)MAJPIN 9.)HPU
`9.W.d.1131?: ('L)HPU 'WhVHff (L)HPU `00VHPEj (9.)HPU `PNIilldVAII/ (9.)HP11 4(9.)MPIVH
(9.)HPL1 `PM11011 (9.)F1PLI (1.)mv133H (%)HPu (1..)inAt (%)HPu 'wolf (sOuni (R..)Hr.L
(%)upu (%)hmisisig H (%).Lvds `0J3 'PHPU ('t.)upu 4,1,3(%)dg (%)Hnu -Halo
eit.prrn (%)Hou `(9.)M.1151PWPY (9.)HPU ONTIPV etyriog H (%).1.Pd9 `0J3 `sunitomtly
(9.)HPU VI1)M19HPlill (9.)HPL1 (%)HP11 `PIIPU (1.)11PLI `('1.)NHHV3hOdll (9.)HPU `OL)VAVAU
(1.)HPLI `P9dAh (9.)HVU ('1)HP1111 `0NJ4Y (9.)HPU PliVU `vmdoll (%)Hvii (%).Lvvdom
(%)unu Nurslm (m.)hiond10 H `0J3(9.)J.PdH "1N<II/13g (9..)HPU PJ4VNHAO H (%)ascfH
'0-13 `OLPHWO.LPj, (11.)HPU `(1.)R1A0VNHIV 00101/ ('1.)110/JOH (11.)HPLI (9.)WHNVP .WIVP11
`('1.)h1111011 (9.)HPLI 1.113P150j H (%)J.P1d3 `0J3 `('1.)11PV3HHP.L0 (9.)HPU `PNhHVI.C1U (9.)HPL1
(1.)dliWOJPdY 111.)hHHPdff (9.)HPL1 ONVOX H (9.)J.Pd9 '0.13 `PM! (11.)HP11 (9.)3H1JOU
'MINN (1.)HP11 (9.)3c<HdO>U 6(9.)hH83PdH (9.)HPU (1.)VAhHPV `(9.)hHVANZ (9.)HPU 11-10(J.L
(t)d011-1 `PNCAdY NSPV3HHP.L `1.113MHVII (NL)NOU `g<(1.)NP>MHdLler) ONlIPV 6(9.)NHHVP3OU
`(1)h11VAj Il.d.LHWAY `(1.)htill3VPH '143.110 01111/39 H Hivrw
owong `(%)wtitnin (%)wHo (1..)wFirnvii '(%)wo.unv AWOVN{PN 0131 11VON PH (11.)H
(%).L11dEA0 HVII (%).immr9v3lto 0J3 'M.!1.1.h (3)?KAWON (0)JO.L (9.).L3VAN `PH1<EH>N4.d.LOLI
(3):1411 I9W33 HVPV MOW 010690V MVO, P (9.)WHNHH HH3hAWOdU (%)131530 0.1.111W
9.113/10XV0U H 9.3 19V33 H `19NV331idU 00 `19HHVW H 00 `1911P.L3 H 3 `19.LNW H 3 19.LPVU
C11 `11WHPY H FIVOXHCILI H 19V0X0V H 9.3
HWH3A0 N)I.LHNCAO (3)morti N .1W0.1. `A.L3HW
A.L3d33 `I.L3PIAV3 OJOhHH NO34. (9.)YPEPH H (1)V3d3LIPH 3H `11h01PWHI99
H 01111110XVOUM

VIdPV011301 `0J3MPH VIVOdON OJON3(9)V011 <H> `('1.).X1911H H OJONHV3/1 (9.)EWHN


`PdVIIPE3VP ONPHH `P.1./101Hff HHHJVIHN `4.VHPJWHdr HOM1119,9 4.Homt `HOMPH OV 113 P.L011HN4
H `AW0.1. PH HISYNCP31 `(1)V0.1 (9.).L33M (1.)103 (R.)X19.1.0VOC (%)110.1.PNAV
N

HVP oI (%).XNH3Vd3h (9.)X1910VOU 19.)XFIN3diliJA0 PH 30BV :HEMIHVI.VE011 pH 9H(9)Y


0J(0)1(W51)3 PV(0)1.3(0)UP Pd.1.311 HdJ. `P10 P PH 011.1.3(3)314ffid 011(0).1.3(HCI)X witdY
`P.1.3lULL OV (4)VAN PHM .P131iNt 0j, (11)W39WH H3 H.LPV H 01 (9.)W3ANOW3 33)10
H.L1111V011 H `1-1.1.PNCd3V ONP1
AO (1L)W33 .11.1.3HV `OHPOHLIPH HdU H3MPH 11.1.(39)h H Mdv .3(14)dI
gliON314P1.1. `4.d4.9 (9.)E3N 11.1.33V H (1.)C3N 11.1.3011.11.H.IC

00mm !iv (9.)WMINN 3H tivrY (%)Xriu. (m.)Yrsiovou oJodo-Lom `ANod PH -(N)vow.ho


11111311HH(9)V H '193Wh H19HP4PH AO (%)W30 `11.1.3HV PVJOJ. (9.)W3PV(.4.)VOU wo 1193V0dON
`AWON3(9)V011 14N3dPV01.130J `AW3MPH (%)Vou oi.kjitdV (1.).1.33M (%).1.M3 (9.)XN.LOVOE
9.110.LPNAV ONHV (9.)XNH3Vd3h (%).Y19.1.0VOE (9.),XNN1d0J.110 (9.)51PII NV HVP91V3H 11111.1.PVU
H191111H.L1H (11.)X19.LOVOU H (1.)X19.JildV (9.)X19V199HdU 911.1.33M ('L)J.03 1'1)X19.1.0VOE PVJO.1.

`(1)V0d031 (%)(10rowo..1 `('L)mni (9.).1.3HWH H.LPJILL3H (9.)X19.1. (9.)XANV PH (9.).LVIc<33Y>


(9)iO3 (%)X19.LOVOE PH (1.).XHMPH (9.)X311UAN H PH `(9.)11111YVW3g (1.).1.3HWH 9.11
e
H 11.1.PJNY.1.39 <('L).1.>0.L OJVOV (3)3CHVP `113 4..HON4 H3MPII `113MBN9 1111(H)J(W)HN
`HVHPJWHJ NWHHVOLIOLI LAHHH.L3H H HI9VN9Fidll `11N.LOVO P NW (9.)W3HWH (1.).LA1 (91.)W0.1.
H.1.PhVOW
p 3dWON HVW3E `HONONPVVOIV PH AXd3N P.1.3HV 0.133 OU HH3WH `HHP4011 ONP1
01(H).1.311 H `4.wHoNJut 19W3A901V3 H NWHhAd HdU H3MPH H.1.(39)h If Hdu Hootal.L*Oca
'whim (3)mcri (%)mvul `(%)cipYouao.1 R.dseHrtyp `rteos3os (%)dn'VouloJ rivw3g -NrYvogy
`110313 H 011 (1.)W3H `1-13MAVAN (9.).1.013.WH H.LHHVOLI H FIJAV3 `(9.).X11 AXCI3 DOOM
./I0 31
(9.)W 311V> Hie<
p PH 83113N4d3311011 H0.1. `11h3d AW33N A.1.3MY H.L.Wh3U HMPH 0W33 HVII3M1HdLI

(%).ff (o).1.4.v ensx

www.dacoromanica.ro 69
A
t Noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Moldovei, i, de asemenea, noi,.
Ilia voievod, fiul lui Alexandru voievod, domnii fdrii Moldovei, i noi,
boierii domnului nostru Alexandru voievod: pan Mihail de la Dorohoi, pan
Oa<nd>1 vornic, pan Grinco, pan Negru, pan Dragu, pan Giurgiu, pan Vilcea,
pan Sandro, pan Mudricica, pan Ilia, pan Popa, pan Nesteac, pan Dan,
pan Isaia, pan Stan, pan Stan Birlici i fratele sdu, and, pan Cristea, pan
Opriac, pan Damacu, pan Latco Bot i fratele sdu, Miclou, pan Ioani,
pan Nan and', pan Procelnic, pan Budul, pan Ciurbd, pan Ivan Detco, pan
and Porcul, pan Corlat, pan 5tefan Stravici i fratele sau, Giurgiu, pan
Uncleat i fratele sn, Tatomir, pan Miclou, pan Bogdan, pan Iachim al lui
Caliian, pan Horaet, i fratele sdu, Stanislav, pan Birlicicu, pan Dragomir
Vranici, pan Hodco i fratele sdu, Leu, pan Boris Golovat, pan Boris al lui
Brae, pan Danciul Julici, pan Stroior Drujd, Stanislav al lui Ilia, Bob.
Opriac, Latco posadnic, Hudici, Dumitru al lui Badea, toti, mari i mici.
Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, fiecruia care o va vedea
cindva sau o va auzi citindu-se, cui i va fi de trebuint aceasta, c am dat
de bundvoia noastr i nesiliti de nimeni tirgul Siret i Volhovdtul, i cu satele-
i cu pricuturile, cu morile, i cu iazurile, i cu vdmile i cu plAtile din ddri,
cu citigurile i cu veniturile i cu toate foloasele care in de acest tirg, de-
Siret, i de Volhovet,, frd s ne ludm nici in viitor nimio indrdt, surorii dom-
nului nostru, craiului Poloniei <i> 1. al altor tri, i a marelui cneaz Alexandru,
altfel numit Vitovt, cneaghinei Rimgaila, fosta noastra scrtie, pentru eft va fi
In viatd.
Pe lingd aceasta, li &din in fiecare an ase sute de ducati de aur sau gal-
beni roii ungureti, impartiti In dou: trei sute in ziva sfintului apostol
Petru i la naterea lui Hristos alte trei sute, cit va fi in viatA. Aceasta Ii vom
da si fdgAduim s implinim i stinern toate acestea, cum e scris in aceastA
carte, pe cinstea noastr si pe credinta crestineascA, flrA inselciune i fArA
viclenie.
far dacA nu vom da acesti zloi in fiecare an, la ziva i vremea hotdrite,
serse in aceastA carte, atunci sd mai dam craiului Poloniei, domnului nostru,
alt,i sase sute de ducati de aur sau galbeni rosii unguresti. lar daca nu ne vorn
ingriji s" plAtim adev'ratii galbeni i eeilali sase sute de galbeni addugati,
atunci craiul, domnul nostru, va scoate aceti dougsprezece sute de galbeni
de la negustorii notri i de la pdminteni, li va lua i Ii va trage atita vreme
va trebui ca sd-i implineascd dreptul si galbenii de adaos, fostei noastre sotii,
cneaghinei Rimgaila, iar noi despre aceasta vom tdcea.
Iar noi, boierii Tarii Moldovei, scrii pe nume in fruntea acestei crti
i la care sintem martori i chezai, fAglduim i chezduim pe cinstea noastrd
si pe credinta cretineasc, cd domnul nostru, Alexandru voievod, domnu
Tdrii Moldovei, i cei ce vor fi dupd dinsul, vor implini, ca i noi, slugile lor,
serse mai sus in aceastd carte.
lar pentru intdrirea acestui cuvint, am atirnat i pecetile noastre la
aceastd carte.
In anul 6929 <1421).

Nos, Allexander Voieuoda, dominus Terre Moldawiensis, et nos, Ylyasz


Voieuoda, filius domini Allexandri voieuode Terre Moldawiensis, et nos,
Terrigene domini nostri Allexandri voieuode, videlicet dominus Michalacz

.70
www.dacoromanica.ro
Drohimsky, dominus Yvan dornik, dominus Rinko, domintts Negra, dominus
leorgius, dominus Schandro, dominus Modriczka, dominus Ylayagz; dominus
Popscha, dominu Dan, dominus Ysaya, dominus Stan et frater snug, Vancza,
dominus Yvanisz, dominus Budul, dominus Proczelnik, dominus Czurba,
dominus Yvan Detko, dominus Korlath, dominus Stephan Strauicz et frater
suus, Ieorgius, dominus Miclus, dominus Iakym Kelinouicz, dominus Gora-
yecz et frater suus, Stanislaw, dominus Berliczka, dominus Dragomir Branicz,
dominus Chotko et frater suus, Lewa, dominus Borisz Glowati, dominus
Borisz Brayeuicz, dominus Drusza, <dominus> ,Hudicz, Laczko posadnik,
dominus Dimitri Baydouicz.
Notum facimus, per presentes, omnibus qui literam nostram audierint
seu eam legerint temporibus opportunis, quia ddimus et presentibus damus
et donamus, ex bona nostra voluntate a nemine conpulsi nee coacti, oppidum
nostrum Sericht et Holchowetz, cum villis et villulis et pertinenczys, molen-
dinis, piscinis, theloneis et censibus et reditibus et omnibus ipsorum proven-
tibus ad opidum predictum, et Holthowecz pertinentibus, nichil nobis penitus
reseruando, Sorori domini nostri, Regis Polonie et alias, magnifici duci Lit-
twanie, Allexandri alias Vitoldi, preciare principis Ringale, qondam consortis
nostre, in vita ipsius in quantum ipsa uiuit.
Et adhec, singulis annis demus sexcenta ducatos aureos aut florenos
rubeos vngaricales, in duas partes diuisim, persoluendas ad festum sancti
Petri et Pauli apostolorum tricentos et ad Nativitatem Xristi residuos tri-
centos, in quantum ipsa uiuit, sibi tenemur dare et persoluere inprotracte et
hec promittimus ex toto adimplere circa fidem nostram Xristianam absque
dolo et fraude.
Et si nos protraheremus persoluere pretactos ducatos, ad' terminum
et diem prefixum et tempus prescriptum in litera presenti, ex tune subdemus
nos Regi Polonie, domino nostro, penam soluendam alios sexcentos ducatos
aut florenos rubeos vngaricales. Et si in termino eo non curaremus persoluere
eosdem florenos et alios adjunctos penales sexcentos ducatos, ex tunc dominus
noster, rex, debet pro eisdem XII centis ducatis arrestare mercatores nostro
et super terrigenas nostros, debet ipsos recipere et arrestare tam diu donec9
principis Ringale, qondam vxoris, adimplebimus pretactos ducatos et nos
debemus ad predictam arrestacionem tacere, vna cum terrigenis nostris
Moldawiensibus, superius in litera predicta nominatim scripti, sicut veri fideiu-
sores, promittimus et fideiubemus circa honorem nostrAin et fide Xristiana
quod dominus noster Allexander Voieuoda Terre Moldawiensis et qui post
ipsos erit dominus debet adimplere et nos fideles ipsorum superius scripti in
litera presenti.
Et ad radificationem rei predicte nos praescripti terrigene sigilla nostra
iusgissimus vna cum- domino appendi.
Datum et actum ipso die sanctae Lucie virginis et martiris de anno
Domini milesimo quadringentesimo vicesimo primo.

A. Archiwum Glowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum


koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 308. Orig., perg. (46 x 32,5 cm), pecetea mare dom-
neascA, attrnatd, cu legends: f lloan Tw Oncsan,s.pa" * 80180A1 s r(ocnop,a)aa 3/AtAkil MonAmnsekol;
pecetea mica, octogonalii, a lui Ilias, atirnatd. cu legenda: t nelerta A.4111A 10E80A4 ; 38 peceti
boieresti, pdstrate din cele existente la inceput (v. mai jos, comentariul), rotunde sau ovale, in
ceard neagrd-cenusie, atirnate cite una, doud sau trei pe un singur snur: de la opt (nr. 1, 2,
7, 9, 27, 32, 37 si 38, notate de la stinga spre dreapta) s-au pdstrat doar resturile buLbilor de
cear.1; cinci (nr. 5, 21, 23, 28 si 31) au marginile, cu eventualele inscriptil, stricate in intregime
iar opt (nr. 6, 13, 15, 16, 20, 24, 30 si 33), partial, !twit au devenit indescifrabile; opt (nr. 3, 4

71
www.dacoromanica.ro
12, 14, 17, 18, 34 si 36) sint anepigrafe; nouA, bine conservate, au urmAtoarele legende:
K8TNIAN AoroTers (nr. 8); t 910/0010 (nr. 10); t 4/Nd nocremaixo (nr. 11); 1101A16 HIL4N<O14,
(nr. 19); f Horp. Asopioura Cowscsi (nr. 22); Ilegoro ILUIN (nr. 25); <i-Ibegers ihemosco (nr. 26);
<Mloknoqui>. (nr. 29); t 'boproaio (nr. 35, aceeasi cu cea de la nr. 10).
Trei foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/16, XXIII/17 si XLVIII/14, dota la Arh. St.
lasi, DCCXLII/40, i MXXXVIII/11 a, si una la Inst. de ist. i arh., A. D. Xenopol"
Fotografii, II/100. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 142-144.
Intrucit pecetile boieresti au fost dispuse cite una, douA sau trei pe un singur snur,
este greu de precizat numArul lor initial. Oricum, el era mai mic de 66, cit ar rezulta daca pe
toate cele 22 de snururi ar fi fost prinse cite trei peceti, deoarece la unele dintre ele (ca, de
exemplu, la nr. I, II, IV, VII sau XIV, notate tot de la stinga spre dreapta) nu se mai observA
locurile unde, in mod normal, au putut fi prinsi bulbii de cearA. Probabil cA la inceput au fost,
totusi, mai multe peceti decit numArul boierilor consemnati In document, 52, intrucit, pe baza
legendelor descifrate, se observA deja dubla atirnare a pecetii lui Ciurbi precum i prezenta
celei apartinind logofAtului Cupcici, omis din textul actului.
EDITII: J. Bogdan, Album, nr. 19 (facs. doc.) si nr. 88 (facs. peceti); YruixHinciR, Ma-
mepia.mi, p. 25-27 (text slav); Kaulniacki, Doc. Hurmuzaki, I, 2, p. 833-835 (text slav si
trad. lat.); CostAchescu, Doc., I, p. 141-144 (text slav si trad.); D.I.R., A, I, p. 42-43 (trad.).
B. Archiwum Giowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum
koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 309. Orig., perg. (34,5 x 40 cm), pecetea mare domneascA,
partial deterioratA, atirnatA, cu legenda: ilegan Tw 0>11ne<3>awAp4 soesokh s 31mobt
NionAmmemoi; pecetea micA octogonalA, a lui hlia, atirnatA, cu legenda: soesoAs
9 peceti boieresti deteriorate, pAstrate din cele atirnate la inceput pe cele 16 snururi (pentru
numArul lor global, v. mai sus, comentariul).
Dota foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/15, XLVIII/15, si una la Inst. de ist. si arh.
A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, II/101. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr.
5 231, f. 145-148.
EDITII: Densusianu, Doc. Hurmuzaki, I, 2, pl. V (facs.) si p. 514-513 (text. tal);
CostAchescu, Doc., I, p. 145 146 (text. lat.).

OnnS.
2w scris peste altA literA.
3 5ters.
4 IA asemAnAtor cu
5g scris peste A.
8 asemAnAtor cu o.
7 Al doilea N, asemAnAtor Cu n.
8 n asemAnAtor cu r.
9 AdAugat deasupra rindului.
I Din punct de vedere grafic, litera s nu prezintA deosebiri faiA de semnul corespunditor
din 3t Particularitatea se constatA si la celelalte peceti ale seriei (v. doc. nr. 56, 61 etc.).
21 Intregit dupA textul pecelii de la exemplarul slav al documentului.

49 14<22> (69<30>)-14<31> (69(39>).

Hodorocintii i Gvozdautii, mosii intregi, cu ispisoc din 69501 de la


batrinul domn Alexandru voievod, prin care au miluit pe Ivascu Vladicicu
i fratii lui, Petrea, i Iurascu, i Dancul, i nepotul lor, Milea, cu aceste do a sate
pe Vilie, dupa hotarele lor lmpregiur aratate in semne.
Arh. St. Iasi, DLXXXIX/15. Rez. intr-un doc. din 1809 octombrie 4.
Data doc. orig. nu putea fi, desigur, 6950 <1442>, si nici 6940 <1432> asa cum se all
ea in rez. publicat de Boga (v. EDITII). Dealtfel, in acest din urmA caz nu este exclusA nici
lectura eronatii a editorului, deoarece doc. din care a fost extras rez. pare a fi, dups1
an si dupA data de zi, identic cu cel de la Arh. St. Iasi.

72
www.dacoromanica.ro
AvInd In vedere posibilitatea de confuzie a literelor slave Zi o, s-ar putea presupune
cA veleatul doc. orig. a fost 6908 <1400> sau, In eventualitatea cA ultima sa cifrA nu a fost
cititA de rezumator, 6918 <1410.
Dar, dacA se iau In consideratie implicatiile cronologice ale succesiunii primelor dotaj
generatii de stApInitori ai satelor Hodoracinti i GvozdAuti, documentul se dovedeste a fi fost
emis, mai degrabA, In ultima parte a domniei lui Alexandru cel Bun. Intr-adevAr, atribuindu-se
fiicei lui Ivascu Vladicicu, Slavna, pentru anul 1503, cind Stelan cel Mare Ii confirml drepturile
pe care le avea asupra celor dota sate (v. D.I.R., A, XVI, I, p. 39-40, nr. 35), o vIrstA.
medie maximi, de 70 de ani, ar rezulta cA ea s-a nAscut In jurul anului 1430. Or, dupl cum
reiese din rezumatul documentului dat de Alexandru cal Bun In favoarea lui Ivascu Vladicicu,
acesta trebuia sA se afle la o vIrstA de cel putin 30 de ani, pentru ca familia sa sft numere
IneA trei frati si o sorA al cArei fiu avea deja dreptul sA aparA In calitate de beneficiar al daniei
domnesti. In aceastA situatie, acceptlndu-se primele dou alternative ale datArii, 1400 sau 1410,
ar Insemna cA Slavna s-a nAscut In momentul cind tatAl ei avea virsta de 60 sau de 50 de ani,
ceea ce este mai putin probabil. Tocmai de aceea, nu este exclus ca rezumatorul sA fi confundat
cifra 7 (30) din veieat, InsotitA fie de un semn grafic fArA valoare fie de o cifrA oarecare,
partial stearsA, cu cifra 7i (50). FAJA a constitui un element de certitudine, absenta numelui
jupanului Bogdan, alAturi de cel al lui Alexandru ce] Bun, conferA acestei presupuneri o si mai
mare probabilitate.
EDITII: Boga, Doc. basarabene, IV, p. 5 (rez. Intr-un doc. din 1809 septembrie 4, cu
data de an: 6940 <1432)); Costlichescu, Doc., I, p. 328-329 (rez., dupA Boga, sub data 1932,
dar cu observatia cA doc. orig. a avut, probabil, veleatul redat In stilul de 1 septembrie); D.I.R.,
A, I, p. 95 (rez., dupa CostAchescu, cu data: 1432).

1 Veleatul gresit ; v. datarea.

1422 (6930) martie 12, Neamt.

111(11)/1(0)CTLY. d36 11/1EadHApls 11:EROAd H r(ocno)A(H)Nk IrlaCE11


lli.04OHAdrilICKOH 3EMAH. 111110-1/111. 3HdMEHHTO, KTO CiE flHCJHE 01r3pliTh HAN Ero
1

OVC/112.1111HTk, EWE RA(d)1'011P0H3130/111 r(OCEIOA)CTECO MH, 6(d)rlaIMIk MOHA1K H A0EpHAAk


flp0H3110EHiEMk H Irh 3A,A,(V)INTE COIROTOF101111WTHA1K p0AHTEMA4k r(OC110A)CTILA M11
<3>24 AMLLIA H 3.-1,PAHIE r(OCF104CTHA MR, H AdA0X(%) MOHdCTHp8 ElaNEC(E)100
r(OCHOA)d H E(Or)A H Cfl(d)Cd uauuro, HWE WT(h) HtAAHd, rAE EcT(K) CTdpEll,k KVp
eu4tl1N11, Agt CE/1t: EAHO CE/10 Hd 1110dA4IA, HA liMat EVSEW11, A APVrOE HA TO1101111101,
CEAHLHE 11E<HO>213114EHO, 1110 661 TOE npt4,(10 pE4(E)IniONtOir MONACTHI310 01(1311K-K,
EVI&CtMk ACPX0A0A1h, HEROpMEHO HFIKOMIWE, 4>2 Ht<K6I Etto2Hk,1.
fl )(OTO% TOMV CEAV, 1110 ECT(k) Hd 1110dA4lit, rk IrkrHANH CTApHMII XOTdPH,
WT(K) Er6CtX(k) CTOp<OH102, KVA<4 XO>2T4p<H4k TO>2E CERO 113 RtHd. 11 XOTapil
TOMV CE/11141V, 1110 ECT(6) Hd TOHOAHHH, 1104EHW11 WT(k) EAHOE &MEA, 11<0>2 ci-4pona<L>2
xoTapt WT(h) ail/pWd, HA MorbJW, Td WT(6) A101'61/1111, nonptick, HA lip1.111411,V, Td
WT(11) KirMIHH/1 flpOCTH HOTOK(k), HOTOKOMk A0A0136, K011E11,11. HplIT0114,
lid pyrn-vp.T., Td WT(6) PVI1TVpH, 11011AKK, oir morkmoy, rAE Hp'ked g41431t0 nrrt,
TA, nvTonA6 AoAt, ov. HOTOK(11) LUTO liCTFI4ET6 WT(11) HHHOrpdA(A), HOTOKOMI. AOdt,
NJ EAHHti gptCTlx HITO ECT(6) Hd sptst TO110/1H11,11. TOE EAAV HEC(k) XOTApk, KVAd
XOTApHilk fldli(k) iltisApHtuce H fldli(h) AdF16 44WHHK11 H HtCOH rPdAldTHK'h.
11 HA TO EcT(L) EUA H4WEr0 r(OCHOA)CTfid, 1361WE nHcamidro ddEadHApd ROE-
0A61, H Htpd 13,13/11016AEHHdr0 c(w)H4 r(ocrioA)cTea MH, HdidWA HOEHOAkl, H Ettpd
1111CtX6 AtTEN H4WHX(6) H Htpd gorAph HewHx-(K): Irkj1,1 IldHd IIIHXd14/14, Etpd fldHd
634HA AKOpHHKA GON/HICK0r0, litpd fldHd FpHrnca, Ettpd fldlid ikparo<wa, a>2tpd HAHA
HErpH, tpe naHe illx.ApHLuce, Ettpa IldHd 11111X4Hd4 Honwx., !l'ha MINA AdHdtlAWH<HKA>2,
tpe runa HUNA AtTKJ,Htpd 111H4 AOMOHKVWd CTOAHHKA H irkpa ECkCtX1% Romn,.
Haumx(h) monAegotw(h), H HEdliKKIX(k), H A/14/11JX(16).

9 Documente c. 1232 73
www.dacoromanica.ro
d no HdWEA/16 WHKOTt, KTO KAAETE. rocnompk HdWEH 3EAAAH, HAH WT(b.) AtTEH
fidWHX(11) HAH wr(k) nawEro nAEMENd HAH xoro E(or)k fax EPET11 EIMTH, TOH3H Ad HE
f1OpVLLIHT11, HdWEr0 AdHid. d KTO Cat HOKVCHT6 E101:1VWHTH, TdKORIJ Ad ECT(1%) ElpOKAIATEL
WT(E.) r(OCEIOA)d E.(or)a H 1.1(d)Cd nawEro H Elpt4(H)CTE.IX Ero m(4)T(E)pE H Ad ECT(11)
110A(0)EEHL LOA H npoxtvivronkv
ti Hd ROAWEE EIOTESpliNIAEHiE TOMV 1191.CEMV RUWE EMCdHHOMV, HEAtAH ECM61
CASSt HAWENVIr RtpHOMV, litroEgn rpdMdTHKV,HCATH H npnatcnTn HdWV HEUTla K
CENIV AHCTV HdWEMV.
Oi iltN11.1,H, 13(11) irkT(0) xS1141 Mdp(Td)

f Din mila lui Dumnezeu, eu, Alexandru voievod i domn a toat.


Tara Moldovlahiei. Facem cunoscut, celor care vor vedea aceast. scrisoare
sau o vor auzi, c a binevoit domnia mea, cu bunavoia mea cea Mina i pentru
pomenirea sfintrposatilor parintilor domniei mele si pentru sufletul i sand-
tatea domniei mele, si am dat manastirii inltarea Domnului i Dumnezeului
Mintuitorului nostru, care este la Neamt, unde este staret chir Siluan,
dou sate: un sat pe Moldova, anume Budzesti, i altul pe Topolita, selistea
lui Ne<no>2vici, ca sa-i fie acestei mai inainte zise manastiri uric, cu tot veni-
tul, neclintit niciodata, in vecii vecilor.
Iar hotarul acestui sat, care este pe Moldova, s fie cu toate hotarele
vechi, din toate prtile, pe unde s-a hotarit acest sat din veac. Iar hotarul
acestei selisti, care este pe Topolita, s fie incepind de la un tei, pe hotarul
vechi de la Giurgiu, la movila, apoi de la movila, de-a curmezisul, la fintina,
apoi de la fintina drept la Orin, pe piriu la vale, la capatul de jos al virtopului,
la ruptura, apoi de la ruptura, de-a curmezisul, la movila, unde este o salcie
ling drum, apoi, pe drum la vale, la Orgill ce curge din vie, pe piriu la vale,
la un mesteacAn care este pe malul Topolitei. Acesta i este tot hotarul, pe
unde au hotarnicit pan Mindricica si pan Dan ceasnic i Neagoe gramatic.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Bias voievod, i credinta
tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta panului Mihail,
credinta panului Oana vornic de Suceava, credinta panului Grinco, credinta
panului Drago<> 2, credinta panului Negrea, credinta panului Mindricica,
credinta panului Mihail Popa, credinta panului Dan ceasn<ic> 2, credinta
panului Ivan Detco, credinta panului Domoncus stolnic si credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, i mari i mici.
Iar dup viata noastrl, cine va fi domn al tarii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine va alege Dumnezeu, acela sa nu
clinteasca dania noastra. lar cine se va incumeta s clinteasca, acela sa fie
blestemat de Domnul Dumnezeu i Mintuitorul nostru si de preacurata lui
mica si s fie asemenea lui luda i blestematului Arie.
lar pentru mai mare infrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe gramatic, s serie i sa atirne pecetea noastra
la aceasta carte a noastr..
La Neamt In anul 6930 <102> martie 1.2 3.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, LXIII/1. Orig., perg. (31 x 35 cm), pecete atirnata,
pierdutil.
0 foto., la Bibl. Acad., Fotografii, L/45, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 149-151. Alta foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/102.
0 copie, cu trad., avInd data de Zi: 2, la Bibl. de Stat a U.R.S.S. V. I. Lenin", Sectia manu-
scrise, ms. nr. 1 733, f. 5-5v. 0 trad. de la sfirsitul sec. al XVIII-lea, WA autor si avInd data
de zi: 2, cu o copie din 1794 februarie 27, la Arh. St. Bucuresti, M-rea Varatec, XVI/1 ; cloud

74
www.dacoromanica.ro
copii, tot din 1794 februarie 27, Incredintate de Paisie arhimandrit i stEtret al M-rii Neamt,
prima Insotit de o copie din sec. al XIX-lea, ibidem, M-rea Nearnt, CVIII/2, i Bibl. Acad.,.
CLXXV/4.
EDITH: Sacerdoteanu Bogdan, Facs. slave, pl. XVII (facs.); D.I.R., A, I, p. 445
(facs.); CostAchescu, Doc., I, p. 147-149 (text slay si trad.); D.I.R., A, I, p. 43-44 (trad.,
cu data de zi: 2).

Din punct de vedere grafic, Intre ierurile finale: % si h, nu se poate face uneori dis-
tinctie. S-a transcris obisnuit is, In afara cazurilor cind asemAnarea cu ierul mare din mij-
locul cuvintelor a fost mai pronuntatA.
2 $ters.
3 1(10) poate fi si un semn de slirsit al actului, data de zi fiind, In acest caz: 2.

51 1422 (6930) august 20.

B(0)NOE10, M61, f1AFa4KAp1k KOEKOA,d, rocnomph 3EM14 1110A-


AdliCK0N. 1INIHN11% SlidANEHIITO, CHM!. AliCTON11% HdWHMh, OyCHANK KTO Ud HI% oysform
HAN Fro OyCA1%1WHT6 4Ty4H, WW1 ECAAH np0H3KOAHAN {EC NM? newumk AOSpbJ416 npons-
KOAEHHEMK H 0y4HHHAN ECMH ad A,(8)WH COCROT01104H13WHX(h) EIPEAKOK1% lidWHX(1%) H
3d 3A,PdHHE P(OCn04CTIld MU, AdAil ECM' MOH4CTIalp10 WT(1%) IIKJCTpHLH, OyCn(E)HTIO.
npttuicTou E(oropo)A(H)u,m, AAKITO tvT(k) BpiknaAcioro Tirkra, Ad KVAET(1%) TOMV
MOHdCT6IPE1311 OypHK1%, UdlitK6J.
it lid TO ECT(h) Etild 1-(0Cn0A)CTIld Mli H atpa nptirhamosnEuturo MH C(sl)Hd,,
HMI/MA gOEHOA,61, uEttpd ElICtX1% AtTiN P(OCI10A)CTEld MH H 1;tpe COAt[rk]Ph r(oc-
I10,4)CTlid NM: [Ape Narlidlid 111HXdlfrld H AtTIH Ero, Iitpa NC1/114H/1 rpHHKd H AtTIN
Fro, stpa KVH4HJ IIRdI4d AKOpHHKA 11 AtT111 Ero, stp4 ;fallatia 11E11)61, Ettpd NWndlid
EILIA4H, stpa NIVIldHd XVIDKA 11 AkTIH Ero, RUA natie AAHd, stpa fldHd HAHAWd,
Ettpe flelHd 11c4A, Eltpa ndHd 1101cra, Ktpa IldHd e6111KA, Rtpd naHd GT41-14 KHCTIM9-
1111Kd, Ktpa fldHd CTOMINKd ,4,11MitK8Wd, Ktfld 1111Ctr6 sontpk imuux(1%) MOA,A,AKCKEJKI%
REAHKEJX(1%) H MdAbJr(k).
Il no HAWENIE, wHEOTt, KTO svArrb. rocnompil HdWOH 3EMAH ITIOAAdKIICKOH,
HAH WT(1) IldWHX(1%) AkTIH H111 WT(6) Hd111HX(1%) EPATill RAH WT(11) NdWEPO p0Ay HAN
Ey'A,(H) Koro E(OP)11 HMEPETI% MATH, TOTH WO Ehl IldWEPO AdHH/E1 H nliCalHd HE nOpy-
WHAH, JAM 1410 akI nOTHEpAHAN. 11 KTO CiA flOKyCHT(h) nOpyWHTH, TONly Ad syArr(k)
cknopiffluet np(t)4(a)rraa E(oropo)A(u)usihH A4 EVAET(K) npoKnt.rk tv.r(K) r(ocnoA)4
fi(or)d, Cn(d)Cd HdWEPO, H WT(k) 111%CtX11 C(13A)ThlX(1%).
Bled 14714H4(h) AOPO4SET(h), K(%) AtT(0) xiI AKITCT(d)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al prii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrA, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca am binevoit cu bunAvoia noastr cea bung
i am Mcut pentru sufletele sfintr5pos4ilor notri inaintai i pentru sAntatea
domniei mele, am dat mnastirii de la Bistrita, Adormirea preacuratei
toare de Dumnezeu, vama de la tirgul Birlad, sd fie acestei mAnstiri uric, in
veci.
lar la aceasta este credinta domniei mele i crediata preaiubitului meu
fiu, 1lia voievod, i credinta tuturor copidor domniei mele i credinta boierilor
domniei mele: credinta jupanului Mihail i a copiilor lui, credinta jupanului
Grinco i a copiilor lui, credinta jupanului Ion vornic i a copiilor lui, credinta
jupanului Negrea, credinta jupanului Vilcea, credinta jupanului Giurgiu i a
copiilor lui, credinta panului Dan, credinta panului Iliia, credinta panului

75
www.dacoromanica.ro
Isaia, credinta panului Cristea, credinta panului Sincu, credinta panului Stan
vistier, credinta panului D'AmAcu stolnic, credinta tuturor boierilor notri
moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastrA, cine va fi domn al grii noastre, Moldova, sau
din copiii notri sau din fratii noOri sau din neamul nostru sau pe oricine 11
va alege Dumnezeu sd fie, aceia sa nu clinteasca dania i inscrisul nostru, ci
sA le int6reascd. lar cine se va incumeta s clinteascd, aceluia s-i fie pirig
preacurata nascatoare de Dumnezeu i s fie blestemat de Domnul Dumnezeu,
mintuitorul nostru, i de toti sfintii.
A scris Cupcici logort, in anul 6930 <1422> august 20.
Arh. St, Bucuresti, M-rea Galata, XI/1. Orig., perg. (32 x 23 cm), pecete atirnata, pier-
dutA.
0 copie, ibidem, MS. nr. 628 (Cond. Asachi), f. 578v-579. 0 foto., la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/103. Trei copii, de I. Bogdan, una dui:4 orig. si dota
dupd Cond. Asachi, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 152-156.
EDITII: Sacerdoteanu-Bogdan, Facs, slave, pl. XVIII (facs.); D.I.R., A, I, p.446 (facs.);
D. P. Bogdan, Diplomatica, p. 199, fig. 35 (facs.); Hajdeu, Arch. ist., I, 1, p. 132 (text slay,
cu prescurtari, si trad.); Iorga, Anciens doc., II, p. 539-540 (text slay, dup FlAjdeu,
trad. franc.); Costichescu, Doc., I, p. 149-151 (text slay si trad.); D.I.R., A, I, p. 44-45
(trad.).

1eMH, Mat de diac.

52 1422 (6930) decembrie 25.

111(H)A(0)CTTIO E(0).(KTE10, A112.1, IIAEadHAp% HOEKOAd, rocnompil BEAAAH IVIOA-


AdECKOH. IIHHHAA(%) 3H4ANEHHTO, HC CHM(6) MICTOM6 H4MHM6, oyctm(%) KTO 114 H(11)
01r3pHT(%) HAN Fro 01(CM11WHT(%) 4TS41-1, WHIE TOT(%) licTHHH61H cAirrd FidW% KtpHlalli,
Dal(%) BOrICW(%), CAS>KHA(%) HdM(%) Ppd13010 H KtpH010 CArKE010. TtM(11) KHAtK-
UM Fro npagoio H HtpHy10 CArKKOIO AO HdC(%), >K4A0K4AH EcMIg Ero WCO6H010 HdWElo
M(H)A(0)CTTIO H AdAH EcMillEmy EAHO CEA 0 Olt lidWEH 3EMAH, oy ilionAMCKOH, Hrnrpotril,
rAE sisin(%) HaTdMdH(%) rEpA4H(1.). To, Emy, oymnI(K), co orctm(6) Aexo,e,wm(k),
lid IrkK(111), H w(rk)ux Ero, luny HECTMK1r, H AtTEM(%) Hrk, H gpaTIdNi(%) Hrk,
oynyneTwm(%) Hrk, H npaoynynmTwm(%) Hr%, H npawypiaTwm(1k) HrK, HEllOpirWEHO
HHKOAH, lid KtK111.
xo-rdwil Tonmr CEAOlf Ad EVAET(%) no c-rdpkim(h) ro-raffwm('k), form 113
KtKd
fi lid TO ECT(%) litpd r(OCI10A)CTHA Mli H Htpd C(KI)Hd r(On0A)CTHd MH, HAIM('
HOEHOA61, H Ktpd oyckx(%) AtTEH HdWHK(%) H Ettpd OIrctr(%) EOlAp%
Htpa Ildlid 113.Hr4HAd, Ettpa 11e114 EMU AllOpHHKd H AtTH Erw, Ettpd rpHHKd H AtTH
Fro, IAN Aparyind H AtTH Ero, Iltpd nand IlErpd, litpd 11014 RHA41r, Iltpd
2Ityp)Kd H AtTH Ero, ntpd Fiala IlLinApes H AtTH Ero, Ktpd mum i1.1vApn40-0Kir, Ktpa
Mid 'Liana H AtTH ero, Htpd 114114 AdHa 44WHHKd H AtTH Ero, Ktpd 114114 licaH H
AtTH Ero, Ktfla HKdild AtTltd, Ktpd field ,A,dAidKI(Wd CTOAHliKd H AtTH Fro H
Ktpa oyctrek) Romp(%) HAWHK(%), KEAHKI!.1(1,) H AidAhl)C(%).
11 no natnEm('k) WHBOTt, KTO ElrAET(%) r0c110Adp(%) HdWEH HAH WT(%)
HAWHX*(%) AtTfli HAll WT(%) <H4>1WEr0 BAEMEHE HMI sy,e,(n) Koro fi(or)%. H3REpET(%)
66ITH, TOTH WO KW HM(k) HE110pyWHAH ndwEr(o) AanTm adnyw(E) ECM61 HM(h) AdAH
Bd H'(%) gtpHlo CArKgr.
IIHCJA(%) laliXdHA% rpdAUTHK(%), K(%) AT(0) xSU,A AEK(EgpTd)

76
www.dacoromanica.ro
.1. Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd:carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceasta adevarat slugd a noastrd credincioas,
pan Bogu, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujbd. De aceea, noi, vdzind
dreapta i credincioasa lui slujbd care noi, 1-am miluit cu deosebita noastra
mild i i-am dat un sat in tara noastrd, in Moldova, Cuciurul, unde a fost vat:A-
mu Gherman. Acesta fie uric, cu tot venitul, in veci, i tat:61W sdu, pan
Nesteac, i copiilor lor, i fratilor lor, i nepotilor lor, i strAnepoWor lor
rdstrAnepotilor lor, neclintit niciodatd, In veci.
Jar hotarul acestui sat s fie pe hotarele vecbi, pe unde au folosit din
veac.
lar la aceasta este credinta domniei male i credin-ta fiului domniei mele,
Ilia voievod, i credinta tuturor copiilor notri i credinta tuturor boierilor
notri: credinta panului Mihail, credinta panului ()and vornic i a copiilor lui,
credinta panului Grinco i a copiilor lui, credinta panului Dragu i a copiilor
lui, credinta panului Negru, credinta panului Vilcea, credinta panului Giurgiu
a copiilor lui, credinta panului andru i a copiilor lui, credinta panului
Mudricica, credinta panului Ilia i a copiilor lui, credinta panului Dan ceanic
i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor lui, credinta panului Ivan
Detco, credinta panului Damacu stolnic i a copiilor lui i credinta tuturor
boierilor notri, mari i mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe oricine va alege Dumnezeu s, fie, aceia
sd nu leclinteascd dania noastrd pentru c le-am dat pentru dreapta lor slujbd.
A scris Mihail gramatic, in anul 6930 <1422> decembrie 25.
Bibl. de Stat a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia manuscrise, colectia Markevici Luka-
sevici, fond nr. 159, doc. nr. 4. Orig., perg. (40,5 x 20,5 cm), pecete atirnatA, pierdutA. Cu o foto.,
nr. 780/4.
0 foto. la Bibl. Acad., Fotografii, LXXXII/2 si alta la Inst. de ist. i arh. A. D. Xeno-
pol" Iasi, Fotografii, 11/262.
Un cliseu, la Arh. St. Bucuresti, colectia microfilme U.R.S.S., rola 61, cadru 712.
Dona copii, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 157-158 (dupd orig.), fi
159 (dupA YnsimunciA, v. EDITH).

EDITH: YnnunmciA, Mameptianbt, p. 27-28 (text slav prescurtat); Annivinpciciti, Tpa-


MOMb1 mondae., p. 293 (text slav, cu data socotitA in stilul ' de 1 septembrie); CostAchescu,
Doc., I, p. 151-152 (text slay, dupA foto., si trad.); D.I.R., A, I, p. 45-46 (trad. dupA foto.)

Rupt si sters.

53 1423 (6931) mrtie 12, Suceava.

la(H)A(0)CTil0 S(0)>KiElo, Mhl, 11AEa4HAp'1 HOEKOAd, rocnoAapb. 3EMAH 1110A-


A4RCK0H. IIHNHM6 3HdMENNTO, CHMK MICTOM6 fidWHAM1(11), OrCHML KTO Ud U Otr3pHTE,
HAH Ero 01fcia%1WHT11 4T1f1H, OWE TOTK HcTWINEJH cAlfrd H4W6 KNOWN, &THEM, CArKHA(11)
HdAA(K) lipdH010 H EtHpH010 cA1flKE010. THMK, MW, KHAtEWN Ero ripempo H EtpHylO emptcsy
Ao aac(L), }KtittoKdAH EcmH Ere) OcOgH010 HdWElo MHAOcTil0 H Admi EcMH EMI!' oir NdWOH
3EMAH, ov. 11101AcHIcKoH, Tpa CEAd Nd IlyTHOH, Ud NAVA: rAE EMI( EC<TIOIAOMK, ApyroE,
rAE slut% /11filWE, TpETEE, rAE Ern& cpoA(I1) Nd IN'THOH, LIJO CW Emy EWAN OIrpHK11,
oycam(K) A0r0A0M(11), H AtTEM(6) Ero, H oirunpuTom(k) ECO, H np4o1fHvH4TOM(6),
H ripzuploplitTom(K) H spaTHAn% Ero, KTO E1fAET(11) KAPOKHTH, NdKtK61.

77
www.dacoromanica.ro
r0TO6 THM(1%) TpEAA(6) CEA0A41% Ad 61(AET(10 110 CT4p111AA(10 DCOT4f111A4(1)1
PT4P0M11, WrAd 1136 KHK4 MICHKdd1H.
fl HA TO ECT(11) 114111d frkfiel H Ktpd C(LI)Hd HdWEVO, HiWAWA H0E1104111, H gtpd
.oircHX(K)Till 114111HX(11) H Ktpd HdWHX(1%) E0Apk: litp4 nand (1111XdHAd A0pOITHCKOVO
AtTIH Ero, KtPd E14<Hd>2 PPHHK4 11 AtTTH Ero, Ktfld K4H4 HUILA AKOpHHKd H AtTIN
.Ero, Ktfid fldtld HErp61, Ktpd 04114 ELIA4H, Ktpd nou NitrpiK4 H AtTin Ero, Ettpd tune
HAHAWA H A-KTTH EVO, Ktpd nand HECTAKd H AtTiH Ero, Ktpd KdH4 H>3 At-
TH Ktpd nand lica<114 H>3 AtTN Ero, KtpdFid HOKUM H AtTHli Ero, Ktpd eTaid
aliCTHAPHHK4, RUA Kehl CO11pHWdKd H AtTTH Ero, Ktpd 041141 HILAHA AtAK4, Ktpd
CTOAHHK4 khAVIsK1rW4, litpd Hp014EMIHKd, Ktpd 1.110pRHHd, Ettpd 01(CHX(11) soliqn% nalliqc(k)
4%OAAdKCK61X(10, KEAHK1s1X(6) H M44111r6.
d no HAWEM(1) WHBOTH, KTO EVAET(6) VOCKOAdp1k H4W011 3EMAH, HA11 WT(6)
/HAWHX(1%) AtTill HAH WT(6) H4WHX(1%) EpATTH HAH Koro fi(or)-k H36EpET(11) 661TH, TOTH
410 ghl HAN(6) HE nopirinnm ndwEro AanniA, tpo 661 HM(6) KOTIKEpAHAH 34Mpfil ECAA11
IliV1(6) AdAH Bd H(K) Kpd131/10 H E{tprorio cmfamir, WO Kill HAK HEA0p1(111EHO HHKOAH, HA
EttK61.
fi HdH KOAWEE KOTHEIMEHHE cEddy AHCTV, 13E,ItAH ECAAH citrSt HAWEAAV KtplIOANIr,
HI/71%1410 4oro9E<Tr, 11.-1>3C4TH H IlpHEACHTH H4WIr 11ELLIT1s. <K CEAAr AHCT1( H4WEMIr.
HHCd>4 Ot (:0,11Kk, H(1%) AtT(0) xSU,Ad, M(k)C(A)Ud MdpT(d)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceastd adevdratd slugd a noastr credin-
cioasd, Batin, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujbd.. De aceea, noi, vazind
dreapta i credincioasa lui slujb care noi, 1-am miluit cu deosebita noastrd
mild i i-am dat in tara noastrd, in Moldova, trei sate pe Putna, anume: unde
li este casa, altul, unde a fost Lupse, al treilea, unde este vadul la Putna, ca
sd-i fie lui uric, Cu tot venitul, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor,
rdstrdnepotilor i fratilor lui, cine va fi mai apropiat, in veci.
lar hotarul acestor trei sate sd fie pe hotarele [hotarele] vechi, pe unde
au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta noastrd i credinta fiului nostru, Bias voie-
vod, i credinta tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta
panului Mihail de la Dorohoi si a copiilor lui, credinta pa<nului> 2 Grinco
a copiilor lui, credinta panului Ion vornic si a copiilor lui, credinta panului
Negrea, credinta panului Vilcea, credinta panului Giurgiu si a copiilor lui,
credinta panului Iliia i a copiilor lui, credinta panului Nesteac si a copiilor
lui, credinta panului D<an si>3 a copiilor lui, credinta panului Isa<ia si>3
a copiilor lui, credinta panului Popa si a copiilor lui, credinta lui Stan vistier,
credinta panului Oprisac si a copiilor lui, credinta panului Ivan Dedco, cre-
dinta lui Ddmcus stolnic, credinta lui Procelnic, credinta lui Ciurbd, credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastrA, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
aostri sau din fratii nostri sau pe cine Il va alege Dumnezeu sd fie, aceia sd nu
le clinteascd dania noastrd, ci sA le-o intdreascd pentru cd le-am dat pentru
dreapta si credincioasa lor slujbd, ca sd le fie neclintit niciodatd, in veci.
lar pentru mai mare intdrire a acestei cdrti, am poruncit slugii noastre
credincioase, Cupcici logofigt> 3, sd. serie i sA atirne pecetea noastrd (la aceastd
carte a noastrA.
Scris>4 la Suceava, in anul 6931 <1423>, luna martie 12.

78
www.dacoromanica.ro
Bibl. Acad., XLVI/15. Orig., perg. (39,5 x 31,5 cm), pecete atirnatA, pierdut.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231, f. 161-162. 0 foto., la inst. de ist. si
arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/104.
Ghiblnescu, Surete, I, 1). 199-201 (text slay si trad.); CostAchescu, Doc., I,
p. 153-155 (text slay si trad.); D.I.R., A, I, p. 46-47 (trad.).

Rupt.
2 OrrliS.
3 ters.
4 Sters i rupt.

54 1423 (6931) martie 31, Suceava.


111(e)n(o)crilo E(o)wino, MM, inEamogt. KOEKOM, rocnoAap% 3EAkAH
11101A4liCKOH. 11H1111M6 3H4AREHHTO, HC CHM% AHCTOA1(1) IIdWHMK, OIrCHA16 KTO1 H4 lid
Otf3pHT6 HAN Ero 01/CAKILDHT6 4T1r1111, WSKE TOTb, HeTHHH6111 cnyra HAWK 6lip1161H, BLAHS
11011WRi, CAlpKHA6 HdA1(11) 11pdH010 H KHpH010 cmplicoto. TtM6, A161, HHAtK11111 Ero npa-
HVIO H rkpH010 cnrntr Ao nec(h), >Kdi1013dAH EcAk61 Fro WCORH010 HdWEIO Al(11)(0)CTTIO
AdAH ECMEJ EAT, 01r HdWOH BEAUH, Ilion44Koc0n 46d CEAd Hd PE611114H, EAHO CEAO
Hd HA'oi% Cp6611, d AptrroE CE40 HHHIE, CEAO 1[1011111EKO ItHAOCOZP, WO 61%1 Emy MAO ov-
pma%, c-k SCHMII 40r040Nila, H GpdTlf Ero,dionwv 11:011A0C04S1r, H AHTHM6 E4HHHOM6, H
6p4TTAM6 lidliHHOMh, u illiriiiITOMb. Fro, H ilptIPHIINATOAS(k) Ero, H 11pdliArpdT0A/t6
Fro H EpATLitAlb, <Hrli>2, KTO EyAET(1) EAH>11011.
XOT4p6 THM6 AKOMd CEA0M4 44 HM I& EcT(h) no cTe<pki>2mk XOT4p0M11, gyAa
H3 litKd W>I<HKdAH.
il Hd TO EcT(11) litpd r(ocno)<4cT>264 MH, 1361111E f1HCeltilidr(0) dAEadHAPA liOEKOAN,
Ktpe C(EJ)Hil VOCEIOACTIld MU, HALAWd KOE110461, H Ktpd OIrCHX(10 AtTill H4WEIX(10
Iltpd 1111Ctr(1%) corapk nainnr(K): stpa nena iThilanna AoporyncKor(o) H AtTiu
Ero, atpa rune rpHIIKel H AtTril Ero, Irkpd EMU E.411t 4liOpHilK4 H AtTTH Ero,
fldHd HEVpH, Ktpd nana Enqu,Eitpd MUM ;KirfliKd H AtTItt EPO, Ktpd nana HalaWd
AtTIH Ero, Ktpd 114114 AMU (11111HHK4 H 4tTH Ero, Ktpd nena HCalitt A0V08ET4 H
AtTiii Fro, etpa natie illtrnApntnia, gtpa nand HEdHif At,4,K4, irkpa nana ,A,11AVIIK1rWA
cTOAHMtd, Etpa Hand CTdHd EucTIstptintu, gykpe Heine! RHCI(Wel KHCTI/ApHHKd H AtTY
Ero, Ktpd nana 11pOilEAHHKd H AtTin Ero, gtpa flaHa ptca GTp4lili4d H AtTH Ero
tpa nana CTdHd Epls.AH4d, Htpa fldHd IllEpst WT BdCAria, etpa nana 111HXdliA4 1101111111
AATY11 EVO, ECtpd nana thopsn H Etpd Olfelir(k) 60Aph Hd11111r(6) MOAAdlICKK(I),
KEAHK61K(11), H MdA111K(6), HEI1OpVWEHO <HHKO>2AH, na KtK<I11.
fi 110 HaLLIEAS6>2 WHKOTH, KTO R1rAET(K) rocnoAapb. lidWEH 3EMAH, HAH wr(h)
newux-(11) HAH WT(h) HdWHX(h) cperiu H<AH Koro li(or)k HB6EpET(11)>2 MUTH,.
TOT6 <661 11>2M11 HE <110>3pVWHAH HAWEVO AaHL, illtH WO 661 HM(I) 110THEp<AH4IH 3.4111(
>K(E) ECMIal HM6 AdA4>2 BA WO ilpay10 H litpHy10 cnywatt.
il Hd11 KOAWEE nOTliplOK4EHiE4 CEMV AliCT1r, HEAHAH ECM<H CA1r. Sli>2 <Ktp-
Komy, n4>2uy KVII4HIMD-1 110VO9ETy, 11HCATH H FlpHIWCHTH Haw 11E44TK K CE4iy AHCT1r.
< HHCd >2HU,d Vp4M4THKK,Oirotiat,K(ll) AtT(0) x311,Ad, M(t)C(diN)L101M(d)pTd /7;1.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Prii


Moldovei. Facem cunoscut, Cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceastd adevdratd slugd a noastrd credin-
cioasd, Oand Poma, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujba. De aceea, noi,
vdzInd dreapta i credincioasa lui slujbd care noi, 1-am miluit cu deosebita
noastrd mil i i-am dat In lara noastrd, In Moldova, cloud sate pe Rebricea,
un sat, anume SIrbi, iar alt sat mai jos, satul lui Moid Filosofu, ca sd-i fie lui

79
www.dacoromanica.ro
uric, Cu tot venitul, i fratelui sAu, Moi Filosofu, i copiilor lui Oan, i
fratilor lui OanS., i nepotilor lui, i stanepotilor lui, i rstrdnepotilor lui i
fratilor <lor>2, cine va fi mai apropiat.
lar hotarul acestor dou sate sA le fie pe hotarele vechi, pe unde au folo-
sit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
-voievod, i credinta fiului domniei mele, Ilia voievod, i credinta tuturor co-
piilor notri i credinta tuturor boierilor notri: credinta panului Mihail de
la Dorohoi i a copiilor lui, credinta panului Grinco i a copiilor lui, credinta
panului Oan6 vornic i a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta panului
A/Hem, credinta panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta panului Iliia i
a copiilor lui, credinta panului Dan ceanic i a copiilor lui, credinta panului
Isaiia logofdt i a copiilor lui, credinta panului Mundricica, credinta panului
Ivan Dedco, credinta panului D5m6cu stolnic, credinta panului Stan vistier,
credinta panului Iacu vistier i a copiilor lui, credinta panului Procelnic i a
copiilor lui, credinta panului Giurgiu Stravici i a copiilor lui, credinta panului
Stan Birlici, credinta panului Serbea de la Vaslui, credinta panului Mihail
Popp i a copiilor lui, credinta panului Ciurbea i credinta tuturor boierilor
notri moldoveni, i mari, i mici, neclintit niciodat, in veci.
<Iar dup02 viata <noastr02, cine va fi domn al tArii noastre, sau din
copiii notri sau din fratii notri sau <pe cine Il va alege Dumnezeu>2 sa fie,
acela <s02 nu le clinteascd dania noastr, ci s6 le-o intareascd pentru c6 le-am
dat pentru dreapta i credincioasa lor slujb.
Iar pentru mai mare intrire a acestei cArti, am poruncit <slugii>2noastre
credincioase, pan Cupcici logofat, sd scrie i s atirne pecetea noastr la aceastd
carte.
<A scris 0>2nta gramatic, la Suceava, in anul 6931 <1423>, luna martie 31.
Bibl. Acad., DCCI,XXVII/86. Orig., perg. (28 x30 cm), pecete attrnatd, pierduta.
0 copie, dui:4 orig., de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231, p. 163-165. 0 foto. la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol"Iasi, Fotografii.
EDITII: Ghibanescu, Surete, I, p. 21-24 (text slay 0 trad.); CostAchescu, Doc., I
p, 156-158 (text slay si trad.); D I.R., A. I, p. 47-48 (trad., dui:a copia lui I. Bogdan).

T scris peste H.
2 Rupt.
3 OnliS.
4 AdAugat ulterior, de aceeasi min&

55 1423 (6931) aprilie 15, Sueeava.


i1tIEdHAW11 KOEBOAd, rocnompil BEMAH IROAAdKCKOH. IIHHHM6 3H4ANEHHTO,
CHM6 AHCTOME. 1-61WHMK, OIrCHM(11) KTO Hd tik 0y3pHT6 HAH ero 0lrer1611WHT6 4T1r4Fi,
0)KE TOT(6) HCTHHH6111 REPlird EdT4ilA4H6 1 TArdilk CVt rk POTWAMIHOH61 Ck1H111 ad X0-
Taph. RHO, MIN1 FlOCAdAH 16111MIX(6) 60/41k H ROpAdTd. RHO POTKIMIldHOKH CLIHOE{E,
nEpEA(K) THMH HaWHMH EORtP61, AdAH REpH311 XOTdp(6) WT(6) CKOEH 3EMAH, CK CHOE10
AO6P010 KOAEIO, H KOCTUKHAN TOMIr XOTdpil, KO4EHWH Aoporoto R4tiCK010 AO POT61M-
K4H013111 MOrHkJ, WT(11) MOrliA61 H6IWE AIrgd, T4 npocTH lid AOAK, 116IWE MOr1616J. TOTk
XOTdfik LIJO 661 HM(6) 615.1M1 HEKOPMEH(6) H4 litK61.
il KTO WT(11) ItHr(6) 11011ET(K), 3d TOT(6) r0Tdpk, EVA(11) KOTOP010 AHKOTOIO
HAN CILIA0t0, M(4(0 KOAH, TOT(6) adtlildTHT(k) adllAaKIr CTO 30A0T69C(1) orro<p>2-
CK61X(11) 3.
1111Cdt10 or Gotuat, 11(11) At T(0) xSttnd dfl(pHATd)

80
www.dacoromanica.ro
t Alexandru voievod, domn al TArii Moldovei. Facem cunoscut, cu
aceastA carte a noastrA, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se,
cd acest adevArat Venga vAtAman s-a plea cu fiii lui Rotimpan pentru hotar.
Deci, noi am trimis pe boierii notri Lasco i Corlat. Dar fiii lui Rotimpan,
Inaintea acestor boieri ai notri, au dat hotar lui Venga din pAmintul lor, de
a lor bunAvoie, i i-au pus acestuia hotare Incepind de la drumul BAH pinA la
movila lui Rotimpan, de la movilA mai sus de stejar, apoi drept la vale, mai sus
de movilA. Acest hotar sa le fie neclintit, In veci.
lar care dintre ei ar lncepe once fel de r'Autate sau cearta pentru acest
oricInd, acela plAteascA zavescA o sut de galbeni ungureti.
hotar' Scris la Suceava, In anul 6931 <1423> aprilie 15.
Archiwum Criowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum
koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 310.
Goa**.
Orig., perg. (18,5 x 28,5 cm), pecete mica atIrnatA, cu legenda: f
TIMM TW finaccartAp.

Trei foto., la Bibl. Acad., Fotografii, 1/5, XXIII/18 XLVIII/16 b, si o copie, de I. Bog-
dan, ibidem, ms. nr. 5 231, f. 169. Alte foto., dupa foto. de la Bibl. Acad., la Arh. St. Iasi,
MXXXVIII/11 b, si la Inst. de ist. j arh. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, 11/205.
0 foto, dupa orig., la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii Polonia, 1/8.
EDITH: KanpicHs1wat-Co6onescut, Kupuitoecxue pyrconuceti, nr. 116 (facs.); Bog-
dan, J., Album, nr. 22 (facs.); D.I.R., A, I, p. 447 (facs.); Katuiniacki, Doc. Hurmuzaki, I,
2, p. 835-836 (text slay si trad. lat.); Costachescu, Doc., I, p. 159-160 (text slav si trad.) ;
D.I.R., A, I, p. 48 (trad.).

Td, adaugat tare finduri.


2 0MiS.
3 Transformat din alt cuvint: r din lc, e din 1, lar din ii.

56 1424 (6932) februarie 16, Suceava.

51(111)(0)CTIFO E(0)MS1E10, M61, flAEIdHAPlx <E0>IEHOAd, rocnoAdp/ 3EMAH


111.011,4413CK011, 11111-1H<M101 3H4MEHNTO, NC AM% ANCTOMI. HdifiliM11, KTO HA H<"11>1
Ofir.31311T(6) HAN Ero OICC1ls/WHT11 1.1Tr41-1, 1.04/E TOT% NCTHHHIJH nowt, 10ra cnSmotrh
th1M% EtpHO. TtArk, 44111, ENAtEWE Ero niiagyio H KtpHlr10 cApicsy AO HdC(k),
}KdA0114AN ECM1J EVO OCOEHO/0 HdWEIO M(H)A(0)CTTIO H AAAH ECAVIJ EAAlr, 01f NdWEN 3EMAH,
14,HO CEAO, Cd1136 E4HH, H4 HM/A fiSgyMtHEI, WTO Sig EMI(' OirpliKla, C-11 13-6A441% AO-
r0A0AUk, EMS, rl AtTem% ECO, H EperrS ero, HdHOEH, H AtTeml. Ero, H oynygia-
TOM% n(h), H flpdO1fH04/itTOM% H HP4111SpRtTOAVk 1-1X(lx) H ElaCEMS poAS
111(1.), HEHOpSWEHO HNKOAN>KE, Hd lit11111.
<d>1 y0T4pla TOMS CFAS, HOLIEHWN WT(k) MOVIIIAH <WTO> 2 ECT(%) Hd AtAS,
flO1fTE4Wk AOAOlf AO TAOCTOVO ASEd, 4 WT(k) 48<E4>2 AO HOTOKd, a WT(ll) HOTOK4
HA KOHEL1,11 popo<cTi>2d, d WT(%) KOHEIrk KHOpOCTid AO A0pOPIJ LIJO HAET% WT(11)
CTdH4 A<O>1 RAHN, Td, Aoporoio, AO HOTOK4 LIJO HAET<11. H>2d PdAEW4H(H), FOAM'
GT4Hfirkl, Td O1fli4AdET-11 HOEIJWE 01f Ap<s>iriu nOTOich, WT('k) TOA Hd ASS% WTO
ECT(6) Ud A<opo>2r5, WT(11) TOAt, ropt no HOTOKOMIN., WT(ls) EAHOVO ASEd oy
APSru 4,8sch >1, A WT(h) TOA(t) Ha KEPEJE, H WT(11) TOAt, WflTK, 4opor000>2
WO HAFT% AO E4H11, AO r0TdA LINCKOVO, WT(k) TOA, HOMMIN, <Ao>1. Apd<ro>3-
1.1.1EIKd roTapt, H WT(%), TOAt WHAT11, Ud ASE<p0>213S, 01f REANKSIO morwAS. To,
EMS, etec(1.) XOT4p11.
d Ud TO ECT(h) trkPd HdWEVO V(OCHOA)CTEd, 1161WE HHCAHHAVO dAELiHAPd 110E-
E<O>2,4111, H Etfld li-h3A10EAEHHIVO C(kl)H44 r(OCHOA)CTE4 MH, HAT4W4 KOE130A1J, H
Etpe IrkCtrix AtTEH WIWI-9(00 n Etpd E0S913. H4WHX(11): ork>lpa IldH4

81
www.dacoromanica.ro
H AtTEH Ero, Etpe ildHd rPHHKA H AtTEN Ero, KtPA mule HEMIA AKOPHHKd (OLI8KCK0r0
<H> 2 AtTEH Ero, rkPd mum HErpn, Htpa mina Ei1101H, litpa mum ZSP)K41 H AtTEH
Ero, Ectpd nand HECTIM4 <H> 2 AtTEH Er0, Ettpe WW1 Aperowii H AtTEH Ero, Ktpa
04<118>1. /LOMA H AtTEH Ero, HtPd EMU HC4T <H 4t>21-EH Ero, 'Ape mule ililtixama
llonwn H AtTEH E<ro, Pd>2 naria And 44W11HK4 H AtTEH Ero, gt<pa 114118 >2 Hildild
AtTlid H AtTEn Ero, <I3tP4 114114 ,A,OMOHKSIlid CTOAHHKd H AtTEli Ero H Kt >2p Ettetx(1.)
soimrh newnx(-0, H KEAHK1s.lAtk), H <MdillJrh.
d no H8WEArilt>2 <HKO >2Tt, KTO EOVAET11 rocnompli HAWEH 3EMAH, <H >2A11
WT(10 AtTEH H4WHX(11) HAH wr(-6) KawEro EME< HE HAH ES >2A11 Koro B(0011 H36E-
13E1-1% 61.1TH, TOT(10 HITO 61.1 HAAll HE flOPSWHAll H8WEr0 Adiad, H HITO EIQ HMI%
OyTH5rhAH<A11 H Oy >2Kpt BAHS>KE AdItH ECM1.1 ENT 34 Ero npampo H KtPHVO
CAS>K61r.
11 HA ROAWEE flOTIWIOKAEHTE TOMS Kla< CEM >28 KlaIWE MiCaHHOMS, ESEAtAH
cnSst WILE< AA >3 KtpHOMV, HtrOEHH rPdAidTHKS, fifiCdTH H Hpligt< CH >2TH HAWS
EIELI4T11 K CEMS AHCTS KIWEMS.
Olf GO4dKt, ROO AtT(0) xSU,AK zka(pSepia)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru <vo>lievod, domn al Trii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr, celor care o vor vedea
sau o vor auz citndu-se, CA' acest adevrat popa Iuga ne-a slujit nou'a' cre-
dincios. De aceea, noi, vzind dreapta i credincioasa lui slujbA care noi,
1-am miluit cu deosebita noastr rah' i i-am dat, in tara noastr, un sat, ling
Baia, anume Buciumeni, ca s-i fie uric, cu tot venitul, lui, i coplilor lu,
fratelui sAti, Nan, si copiilor lui, i nepoti/or lor, i strnepotilor lor, i rastr-
nepotilor lor i intregului lor neam, neclintit niciodat, In veci.
<Iar>1 hotarul acestui sat sd fie Incepind de la movila <care>2 este pe
deal, pe drum la vale pIn la stejarul cel gros, 0 de la stejar pin la piriu,
din piriu la capAtul tufisului, si de /a captul tufisului pin in drumul ce merge
de la Stan pinA la Baia, apoi, pe drum, pin la piriul ce merge la Radesani,
linga Stgniga, apoi cade mai sus in alt pIrlu, de acolo la stejarul ce este la drum,
de acolo, in sus pe pIriu, de la 11n stejar la alt stejar, iar de acolo la salcie,
de acolo Inapoi, pe drumul care merge la Baia, pin la hotarul Bali, de acolo,
pe cimp, <pin6 101 hotarul lui Dra<go>3s, 0 de acolo inapoi, la dumbravd,
la movila cea mare. Acesta ji este tot hotarul.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voiev<o>2d. i credinta iubitului fiu al domniei mele, Bias voievod, i credinta
tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta panului Mihail si
a copiilor lui, credinta panului Grinco, si a copiilor lui, credinta panului Ion
vornic de Suceava <si>2 a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta pa-
nului Vilcea, credinta panului Giurgiu si a copiilor lui, credinta panului Nes-
teac <0>2 a copiilor lui, credinta panului Drago s si a copiilor lui, credinta
pa<nuluiP Ilia i a copiilor lui, credinta panului Isaia <0>2 a copiilor lui,
crediata panului Mihail Popa si a copiilor lui, <credinta>2 panului Dan ceasnic
si a copiilor lui, credinta <panului>2 Ivan Detco si a copiilor lui, <credinta
panului Domoncus stolnic si a copiilor lui si>2 credinta tuturor boierilor nostri,
mari, i <mici.
lar dupg> 2 viata <noastr>2, cine va fi domn al tArii noastre, sau din
copiii nostri sau din neamul nostru <sau>2 pe oricine Ii va alege Dumnezeu s
fie, acela sa nu le clinteasca dania noastr, ci sA le-o Intareasca <0)2 sA le im-
puterniceascA pentru cA i-am dat pentru dreapta i credncioasa lui slujb.

82
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare Intarire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe gramatic, s serie i sa atirne pecetea noastr
la aceasta carte a noastr.
La Suceava, In anul 6932 (1424> februarie 16.
Muzeul FAIticenilor, Inv. nr. 2367. Orig., perg. (55 x 39cm. ), rupt la indoituri,
peccte attrnatd, cu legenda: t lh'ur Yw 0A(34HAP4 a 10120Al a r(ocnoAa)a4 &Amu:A IVIoAtameicoi.
O foto., la Bibl. Acad., Fotografii, IV/3, o copie, din 1813 octombrie 21, dupd o trad.
din 1785 iunie 9, de Gheorghie Evloghie dascAl, ibidem, XXXVIII/27, and copie, din prima
jumdtate a sec. al XIX-lea, ibidem, MCXXIII/110, f. 146, si trei copii, de I. Bogdan:
una dupd orig., ibidem, ms. nr. 5231, f. 170-172, alta dupd trad. din 1785, ibidem, f. 174
177, si ultima dupd copia din 1813, ibidem, f. 178. Alte foto., la Arli. St. Iasi, MXXXVIII/12,
a si b, si la Inst. de ist. si arh., A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/192, 11/206 a si
b, 11/253 a e, s 11/267 a d. 0 copie, din 1815 septembrie 22, dupd trad. din 1785, la
Aril. St. Iasi, CDVII/1.
EDITH: I. Bogdan, Doc. 1424, pl. IV (facs. greu lizibil); Codrescu, Uricariul, XVI, p.
1-3 (copia din 1813) si XIV, p. 58-59 (trad. dui:id orig., de N. Beldiceanu, cu data de an
gresitd: 6940 <1432)); Dictionar geografic, I. p. 668-669 (trad. din 1785); V. Costdchescu,
si. Falliceni, p. 72-73 (trad., dupd Dictionar geografic, cu indicarea gresitd a paginatiei);
I. Bogdan, Doc. 1424, p. 356-358 (text slav si trad); GhibAnescu, Surele, I. p. 14-17 (text
slay, cu greseli, si trad.); Costdchescu, Doc., 1, p. 161-163 (text slay' si trad.); D.I.R., A, I,
p. 98-49 (trad.).
1 $ters.
2 Rupt.
3 MIS.
4a, corectat din 8.

57 1424 (6923) <august 26>.


6932 <1424> <august 201.
Un uric de la Alexandru vodd, Intritur. Stanciului David pe satul
Badeu0 de la Prut <si> 2 trei sate la Putna, Stanciulovo 3 i satul Purcelova 4
i satul Marinii, ca &A-I fie drepte ocini i mosii stAtAtoare, In vci.
Anume boierii a lui Alexandru vod: Cubciciu [ve!] logofdt, Mihail
Dorogonscogo 5 cu fii si, Grinca, Negrul vornic, Giurge, Vilcea, Drago,
Mandricicu, Nesteca, Danul, Isaiia paharnic, Ciurba, Damascuse
stolnic, *tiubora.
Arh. St. Bucuresti, ms. nr. 628 (Cond. Asachi), f. 545 V. Rez. din prima jumdtate a sec.
al XVIII-lea.
0 copie, de I. Bogdan, dupd acelasi rez., la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 181. Alt rez.,
avind data de lund si zi: august 26, la Bibl. M. Eminescu" Iai, ms. nr. 150, p. 125.
CostAchescu, Doc., I, p. 166 (rez. din sec. al XVIII-lea); D.I.R., A, I, p. 50-51
(acelasi rez.).

1 V. descrierea arheograficd.
2 $ters in copie.
3 Al lui Stanciul.
4 Al lui Purcel.
5 De la Dorohoi.
6 In loc de: Damancus.

58 <1424-1425> (6...) septembrie 4, Suceava.


ill(n)n(o)c-rno i(o)Tito, MhI,CIA0411,0% KOEHOM, <rocnompk 3Em>111n
IROAMRCKOH. IIHHHM% 3H4MEHHTO, <HC CtM11 AFICTOM%> 1 H4WHAA(1%), KTO HA H6
0lt3p1IT(11) HAH E<ro 01(Ci1111WHT101, 4T1(tIH, OWE TOT% HCTIMMEJH CAlt<r4>1 HdW1,,

83
www.dacoromanica.ro
HlaHEd,42 EidpEOCVAls. CApKHAla HMIs <npagoio H K>1tpH010 CAVKE010. TtMOO,
M6.1, KHAtHWE Ero npasyro H <Ktinnrio>1 citymmoy Ao HdC(11), ?KdA0K4AH ECA/111 <EVO
OC>10EN010 HdWEIO M(H)A(0)CTI110 H AdAH ECAlls1 EMy, oy <HdWEll 3EMAH>1, EAHO 'CEAO
Ha Divmyst, rAF EcT(-k) Aomix Fro, WTO BW EM OypHK1a, ckKI.CtMis A0r0A0Mix
Em<y, Ao Fro Hal>11i0Td. fi 110 Fro )101110Tt, Ni0H11 Fro,11.1apEnw, H OyHyKdMis. EH, 1111yU111,t
T4Ht, H AtTE<M1. HX-11>1, H oynynaTowk FIX(11), N npaoynynaTom% H1%),
npan8pm.roark liK(k) H KI.CENty p0Ay H(%), nEnoiatiweno HH<KOAN>INCE, Ha KtK111.
11 KOTapla Tomy CEAy, WT(11) KOKOWd, no cTapomy KoTapS, KyAa 0)KHKAAH
Ha EtKd ; d WT ROEOWElid r0Tdp/71, A0A0Irk IIISAWSOMix, AO oycria Fro, H 110A0K11114
3AdTdpEKH llontinA. To Err(%) ENT KEc(1.) KOTdpli.
Il Hd TO ECT(%) litpa HdWEVO rocnoAcTKa, &WINE 11HC4HHdr0 CIAEadHAPd Et0E110A61,
Ktpd Ill&SAIOKAEHHdr0 c(W)Ha r(0010A)CTECd MN, HArdWd KOE110A1g, H litpd li'lxrkX(10
AtTEN NdWHX(%) H litpd 60Rtpl.. HdLUHrla : Ktpd [Mid 111.11X-dHAd H AtTEH Fro, Il'pa
fldHd rpliNKd H AtTEN Ero, Eitpd Hand REETH AKOPHliKd, litPd nand IlKdild WT(%) TI(A0K111,
AtTEH Ero, Iltpe nand EA-11,1H H AtTEH EVO, Htpa Hand .aispKe H AtTEH Fro, Ettpe
Mid IlArdWd H AtTEH Er0, KtPd riata HECTAKd 11 AtTEli Fro, Ktpa Hand IICdfd ildW-
HHKd H AtTEH Fro, Ktpa nana ,tX,dHd H AtTEH Fro, Ktpa Hand lkix.ApnnK<a, s>3tpa
nana GTdHd EUICTLIPHHK4, Ktpd nana Ky<nnnna >1 A oroerre, Ktpe nana 11<y>ipCkl
ATEN Fro, Ktpd Hand HEtdlid AtTtCd, IrkPA fldFld OflpH1114 H AtTEN Fro, >itpd
EMU eTdild EplaAtiqd H AtTEN EVO, KtPd nana <Aomo>inKywa CTOAFIHKd H AtTEH
EVO H etpa KhctXK Kompi1 nawnx(h) MOAAdIKCKIslrls, H KEA111{111X(1a), H MdAIJX(11).
if no HdWE<Mla )10111110Tt, KTO RyAET11 VOCHOAdpli HdWEH SEM(IH, HAH <WT10,1
At<TEH H>14WHX(.k), nmi wT(10<nawF>1ro HAEMEHE, TOTII WTO 6111 HMI& NEflOpS<WHAls.
Ham >1ro AdHid H-11 WTO <KIJ HM1 Oy>1113p1IAHA% H O(KptflHAls. 3dH<S)KE>' AdAH
ECMH Sd Fro flpaKSFO H EttpH<V10 CAVKE>18.
El Hd gOAWEE HOTHOOKAEHTE <TOMS En+CEMS>1 131AWE flliCAHHOMS, <KEAtAH E>3CA1111
CASSt HdWEMy Irkp<HOMy>1., litrOE <rpama>lTnKy flliCdTH <H HMS flEtIdT11 ElpHIACH-
TH K cEmy AriCTy IldWEMy.
GO>14,113t, K(11) AtT(0) xS...5, <MteRt>1U,d CEHTERpid ;17.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, <domn)1 al Ttirii


Moldovei. Facem cunoscut, <cu aceast carte>1 a noastrd, celor care o vor
vedea sau o vor <auzi>1 citindu-se, c aceastd adevdratd slugd a noastrd,
Ndnbaci2 Barbosul, ne-a slujit <cu dreaptd credincioasd slujbd. De aceea,
noi, vazind dreapta i <credincioasa>1 lui slujbd cdtre noi, <l>1-am miluit cu
deosebita noastrd mil i i-am dat, In <tara noastr01, un sat pe Sumuz, unde
este casa lui, ca sd-i fie lui uric, cu tot venitul lui, <pind clnd>1 va fi In viatd.
lar dupd viata lui, sd fie femeii sale, Marena, i nepoatelor ei, Anuca i Stana,
i copiilor <lor>1, i nepotilor /or, i strdnepotilor lor, i rdstrdnepotilor lor i
Intregului lor neam, neclintit niciodatd, in veci.
lar hotarul acestui sat, dinspre Bobo, sa fie dupd hotarul vechi, pe
unde au folosit din veac ; iar de la hotarul lui Bobo, la vale pe Sumuz, pin la
gura lui, i jumtate din poiana lui Zldtaru. Acesta Ii este tot hotarul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia, voevod, crednta
tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului Mihail i a
copiilor lui, credinta panului Grinco i a copiilor lu, credinta panului Negrea
vornic, credinta panului Ion de la Tulova i a copiilor lui, credinta panului
VIIcea i a copiilor lui, credinta panulu Giurgu si a copiilor lui, credinta panului
Ilias 0 a copiilor lui, credinta panului Nesteac si a copiilor lui, credirrta panului
Isaia ceanic 0 a coplor lu, crednta panului Dan si a copiilor lui, credinta

84 www.dacoromanica.ro
panului Mindricic<a>3, credinta panului Stan vistier, credinta panului
Cu<pcici>1 logofat, credinta panului Ci<u>lrb si a copiilor lui, credinta
panului Ivan Detco, credinta panului Opris si a copiilor lui, credinta panului
Stan BIrlici si a copiilor lui, credinta panului <DomoPncus stolnic si a copiilor
lui i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, i mari, i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, sau <dinP
copiii nostri sau din neamul nostru, acela s nu le clinteasca dania noastra, ci
sal <le)i-o intareasca i sa Imputerniceasca pentru ca i-am dat pentru
dreapta i credincioasa lui slujba.
Iar pentru mai mare intarire <a tuturor celor>' mai sus scrise, am
<poruncit>4 slugii noastre credincioase, Neagoe <grama>ltic, s serie <si s
atIrne pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
Su>iceava, In anul 6 ... 5, luna septembrie 4.
Arh. St., Bucuresti, D. S. Moldova, nr. 1. Orig., perg. (33 x 24 cm), pecete atirnat,
pierduta. Cu o copie si o trad. moderne.
Trei foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, II/207, a, b si c.
Datat dup ordinea primilor boieri In sfat, dup Isaia ceasnic, care 1-a tnlocuit In
aceastii dregatorie, dup 1424 februarie 16, pe Dan (v. doc. nr. 56 si 57), si dupa Cupcici
mentionat ca atare numai pinil la 1426 mai 12, clnd el devine vornic (v. doc. nr. 61-
63). Pentru aceast datare, v. si D. P. Bogdan, Acte mold., p. 21-22. Sacerdoteanu, Sfatul,
p. 57, considerd mai potrivit anal 1424.
EDITH: D. P. Bogdan, op. cit., pl. I (facs., partial lizibil), si p. 19-21 (text slay si
trad.); D.I.R., A, I, p. 50-51 (trad.).

$ters.
2 111,11Wi (NAnbaci), lectur4 nesigurl la prima si la a patra Merl
3 Rupt.
$ters i rupt.
5 Sters, v. datarea.

59 1421 (6932) octombrie 9, Suceava.


iiiHAOCTTIO KO4TE10, Mhl, sInEadAtegh ROEHOAd, rOctiOAdp% 3EMH 1110AA4K-
CKOH. IIHHHM11 3Hd<MEHHTO, HC cHMla AHC>ITOM6 H4WHM-11, KTO Hd HK 01r3pHTIN HAH
f ro orciugn-rr(%) W>KE TOT61 licTHH>lbm cntirki HAWN, T04E01 H ATE, AdAH
EcM111 HM1.1 EAHO <MtcTO HA T43(10Et2, H>14 <40p>584A0C(6)H, rAE ucpAwriN
I1311 ntra, &WHO IVIETEI.Irh, M HOCT4EET11 H Ad wcaArrh. CEEt MOHdCTHpli, A4 HM'1
ESAETN MORK% H HEnopSwEtio KTHT0pcTKO, HM11, H AtTEM11 FT(%) H KlICEM8 PoAS
Hd EtK1.1.
t1r0Tdp11 TOMS MtCTS AA ESAETI, HO cTdp0M8 TAO; H K8A4 <E>3448 XOTApHtn&
;11Sp7K6 r/tOEHHK('k).
cl HA TO ECT(11) Ktpd r(OCHOA)CTK4 MH H Ktpd <1t1.>33/110EAEHHdr0 C(61)Hd r(Oc-
n0A)cTE4 MH, liadWd HOEKOAkl, u Ktpd El.ctr(71) <sorapit>1 H4WHK(1.).
Il<HCA H>3tr<OE >3 rp4MA<THK-6 >3, OyCoqaixt,K(1.) AtT(0) x3H,AK WK(TOKpIA)

<t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexa>lndru voievod, domn al Tara
Moldovei. Facem cunoscut, (cu aceasta>1 carte a noastra, celor care o vor
vedea sau o vor auzi <citindu-se, ea acestor>1 adevarate slugi ale noastre,
Toader si Lie, le-am dat un <loe la Tazlau>2, la obirsia <Fr>3umoasei, unde iese
din 'DM:lure, mai sus de Metesti, ca sa-si puna i sa-si aseze mandstire, fa le fie
uric si ctitorie neclintita, lor, i copiilor lor i intregului lor neam, In veci.
85
www.dacoromanica.ro
lar hotarul acelui loo s fie pe vechiul hotar si pe unde le-a hotdrit pan
Giurgiu globnic.
lar la aceasta este credinta domniei mele i credinta iubitului fiu al
domniei mele, llia voievod, i credinta tuturor <boierilor>1 nostri.
A scris <1Veag<oe)3 grama<tic)3, la Suceava, In anul 6932 <1424>
octombrie 9.
Arh. St. Rack', pachet XI, mapa 47, nr. 1. Orig., perg. (26,3 x 18 cm), lipsA 1/9 din doc.
pecete atirnatA, pierdutA. Cu denla foto.
O foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/203,
Rosetti, Pdminful, p. 178 (rez., dupA orig.); CostAchescu, Doc. I, p. 167 (rez.,
dupA Rosetti); ibidem, II, p. 593 (text slav si trad.); C. V. Dimitriu, Bacdul istoric, p. 115-116
(trad.), p. 141 (text slav); D.I.R., A, 1, p. 51 (trad., dupA CostAchescu).

1 Rupt.
2 intregit dup rezumatul lui Rosetti (v. EDITH).
3 Sters.

60 1425 (6933) ianuarie 30, Sueeava.


a1(11)A(0)CTII0 E(0)>KTE10, MbJ, ITAEaAHAPS HOEHOAd, rocnomp% 3EM1H
CHM(k) AHCTOM(k) HdWHM(11), orcum(h) KTO HA 11(6)
AdHCKOH. 3HdENtO 4INHA1(11),
OrHpHT(k) HAH Ero 8CA61WHT(6) W)HE TOT(ls) FICTHHH61H HaW(1s) CASrd,
141E211dH(1s) 3}3rPd2h(11), CAr>KHA(6) HdA1(1s) HpdH010 H HHpH010 CArKR010. TtM(6), M61,
turAteinu Ero npigoio H anpnolo cmpKnoto ,Ao HAC(11.), NCJAOHJAH ECA1H Ero
wCOEHOIO HaWEIO Aft(H)A(0)CTII0 H AdAll ECMH Emy Or HdWEH SEMAH, oy IlIoA-
MECKOH, LIET6lpi1 CEAd Ud 111H4tTHHH, HA IIMIA REpKHWEWili H ePEMinvii
llonEwn H rAE EcT(F1/4) :KSAF flawso. To<F>l, EMS, oypinc(%) c oycum(L) A0-
)COMM(K), Hd HtKkl, HEHOprWEHO, H AtTEMIs Fro, H OrHS,IdTOM(6) ECO, H lipaoy-
iisthrrom(k) Ero H FINILLISP/ATOM(6) Ero. ll4s(1.) AH HE E8AST(10 AtTH EMS, TOE Ad
cSAET(e) spaTfegu(k) Ero, H AtTEM(h) Hr(k), H 01rN84dTOM(h) 2 ;ir(h) H npdorn8qa-
Tom(k) inc(k), no Ero chmp(%)TH.
XOTdpli otrenm(k) THm(k) tIET1241EM6 CEA0M6, EIOLIEHWE WT(1s) rAE 11d4dIET(11)
REAOWEHd 3d110AId Or IHHATHH(H), TON 3dHO,AIE10, ropn, Ao moxma8 WO ECT(h)
HINA/A R1001164 Ad, 4EpEC(1) MOXHA(S), Ud RHKOAE, Td Hd ApSripo pynTypy, wr(%)
TOAt HpOCTH Ud mitruy 3 WO ECT(6) MIME oycax(k) wsEpinin, Td, AOAr AHAOM(6),
AO Aprron mornar, wT() TOH m0rnity4, 4EpE410 AOAHHIf, AO WEEpwrH, Td Ud API(-
ron AOAHH61, Td, TOH A0/1101010 AOAS, AO IIIHIItTHHd, Td, ilEpEC(11) II1HAtTHH(H),
HpOCTH lid morHAS 1.00 ECT(s) 1163WE KplsHH11,11, WT(%) TOH mornnS, HOHH)KE KP1sHHU,105,
AO nllcica, WT(1s) TOAt oy AominS, HOAAH ,A,SEpOHS lidflpHHS, Td, r0f91 AOAHH010,
HOAAH laCHHKKI, AO WEEpWIH, rAF cST(k) As"! moribusi, WT(1s) TOAt, 34110ATEIO, K6IWE
HAWKd, Hd rA0A(11), Td Or III1frAtTliH11. To, EMS, 13E410 r0Tdpls.
ti Ud TO ECT(6) litpd r(ocnoA)crue MH, 136111JE nticamaro frAFa4HAN1 HOEHOAEJ,
litPd Ills31106AEHHtliWdr0 C(10)Hd r(OCHNOCTI34 Mli, HAIdWd HOEHOAKI, H Htpd C(I,J)Hd
(OCHOA)CTIld MH, GTELVd, H Htpd OrCHK(Is) AHTIH ildWHX(6) H utpa 60101s HAWHX(6)
MOAAdliCKIIIX(6): HHPd Hala H AtTH Ero, Htpd fldHd rpHHKd H AtTH Ero,
Iltp4 una HErpd AllOpHHK4, HHpd 114H4 Raid WT(11.) TSAOHE H AtTH Ero, utpd 'nenes
EHAtigi H AtTH Ero, RHIJ fldHd IHAHAPHLIKr, HHpd nana /K8p?Kd H AtTH Ero, HHpd IldHA
HECT/AKd H AtTH Ero, H HHpA IldHd GTJH4 H AtTH Ero, spipe nimia HALIW4 II AtTH
Ero, Hlipd Hdlid AdHd H AtTH Ero, KHJ34 Ildnd HC4Id H AtTH Ero, 11Hp4 nalu HHAHA
AtAKJ, glipd 114H4 118sqnge noroerre, nnpe Hd/Id APAPOWA Ff AtTn Ero, KHp4 nana

86
www.dacoromanica.ro
OVPME3334 H AtTN Ero, KHpd 161/4d :(114 rA0WHIKd NTN Ero, KHPd6 MAU-
TATEHHX(6) C(1010K1, 31104 MUM AlkAllaKSWd CTOAHHKa H AtTN Er0 H Etipa oircHr(1)
soup(%) H4BHK(11), u flEANKkilK(6), H MdA6IX(6).
fl HO N4WEM(6) HMBOTt, KTO E8AET(6) rocnomirk 3EMAH HdWEN, NAN WT(-6)
AUTH NdWHX(k) FMH WT(1%) HenHEr(0) HAEMENE HAN Hor(o) E(or)-t, H3REpET(6) 6.61TN,
TOTH. WO 661 HM(K) HE 110pIrWHAH natioro 4AH LIJO 661 HM(6) HOTKEpAHAN 3dirKE
ECMH Adtin HM(k) 3d HX1K)Hpfirt0 cAVKEr.
it Nd 60ALUE NOTKEPHCENiE TOMS OVCEMS BUM HHCiIHHOMS, K EAMIN EMCH CAV3H
HaWEMV, ASHX-dHAS rflAMATNKS, FINC4T11 H LIMENCHTH HdWS NE44T(1t) K CEM1(
li(%) AtT(0) x sanr rat(apia)
f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al TArii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c. aceast adevrat slugO. a noastrd, Stefan
Zugraf, ne-a slujit cu dreapt6 i credincioas6 slujb. De aceea, noi, vzind
dreapta i credincioasa lui slujbd care noi, 1-am miluit cu deosebita noastr
milA i i-am dat In tara noastr, In Moldova, patru sate pe Miletin, anume
Berchietii i Eremieti i Popeti i unde este jude Paro. Aceasta fie
uric., cu tot venitul, In veci, neclintit, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strd-
nepotilor lui i rAstrAnepotilor lui. lar dae nu va avea copii, aceasta sa fie
fratilor lui, i copiilor lor, i nepotilor lor i strAnepotilor lor, dup moartea lui.
Iar hotarul tuturor acestor patru sate sd fie incepInd de unde cade zpo-
clia lui 1341o In Miletin, pe acea zgpodie, In sus, la movila care se numete a
lui BOlo, apoi, peste movilk la Vicol, apoi la altA rupturA, de acolo drept la
movila care este mai sus de toate oblriile, apoi, pe deal la vale, la altd movil,
de la acea movil, peste vale, pin la obirie, apoi la alt vale, apoi, pe acea
vale in jos, pin6 la Miletin, apoi, peste Miletin, drept la movila ce este mai sus
de fintink de la acea movil, pe din jos de fintind, Odd la pise, de acolo in vale,
lingA Dumbrava Caprei, apoi, In sus pe vale, pe linga frasini, Ora la obirie,
unde sint dolt& movile, de acolo, pe zgpodie, mai sus de Paro, la Glod, apoi
la Miletin. Acesta li este tot hotarul.
.lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i credinta
fiului domniei mele, Stetco, i credinta tuturor copiilor notri i credinta boie-
rilor notri moldoveni: credinta panului Mihila i a copiilor lui, credinta
panului Grinco i a copiilor lui, credinta panului Negrea vornic, credinta
panului OanA de la Tulova i a copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor
credinta panului Mandricica, credinta panulut Giurgin i a copiilor
lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, i credinta panului Stan i a
copiilor lui, credinta panului Ilia i a copiilor lui, credinta panului Dan i a
copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor lui, credinta panului Ivan Dedco,
credinta panului Cubcici logofAt, credinta panului Drago i a copiilor lui,
credinta panului Stan Urmezeu i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu
globnic i a copiilor lui, credinta fiilor lui Jumetate, credinta panului DAmacu
stolnic i a copiilor lui i credinta tuturor boierilor notri, i. mari, i mici.
Iar dupA viata noastrd, cine va fi domn al -tOrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine Ii va alege Dumnezeu s fie, aceia
s nu le clinteascA dania noastrA, ci sA le-o intAreascA pentru c le-am dat pentru
credincioasa lor slujbA.
lar pentru mai mare IntArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre, Mihail gramatic, s serie i sA atirne pecetea noastrA la aceast
carte.
In anul 6933 <1425> ianuarie 30.

87
www.dacoromanica.ro
Archiwum Giowne Akt Dawnych - Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum
koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 311. Orig., perg. (41,5 x 31 cm), pecete atIrnatA, pierdutA.
Trei foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/17, XXIII/19 i XLVIII/17, i dou copa, de I.
Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231, f. 182-187. Alti foto., dupA foto. de /a Bibl. Acad., la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" - Iasi, Fotografii, 11/105.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 448 (facs.); Ka/uiniacki, Doc. Hurmuzaki, I, 2, p. 836-838
(text s/av si trad. lat.); CostAchescu, Doc., 1, p. 168-170 (text slay si trad.); D.I.R., A, I,
p. 51-52 (trad.).
0MiS.
2 H, licut peste r.
3 Asa In orig.
4 0, fAcut peste H.
5 H, ficut peste g, iar gto, adAugat deasupra rindului.
6 04, adiugat deasupra rIndulul.

61 1425 (6933) mai 12, Stweava.

111(H)4(0)CTI10 E(0)SeiE10, 4461, flAEadHAfrk 130EKOAd, rocnoAaph 3EMAH illod-


Aagcgon. l'Inimm(h) 3H4AkEHHTO, HC CHM(k) AUCTOM(k) H4WH4i(k), OrCHM(6) KTO
ii OirSPHT(k) HMI Ero oyciimilEiT(h) WHZE TOTk HCTHFINbJH CAyrd /441116 EtPHbJH,
(1411(k) CTOOK(H),Ik, CrIS:NHA(k) WINK Hp4Et010 H Erkpnoto CArKsolo. Ttmh, MI!J, HHAtKWE
Ero npagylo H gtpnyto cnvalgS Ao H4C(10, }IS4A01144H ECM111 EPO OCOEHOIO H4WDO M(H)41(0)C-
A4AH ECMIA EMS HAWOH SEMAH, 01f a1oAA4RcRoR, AR4 CEAd, HA HM/11 IIEKOLUO-
HRH, C'K SCbJMH CIKOHMH KSTbJ, H HEHOAOKOHLI,F1, H AK4 EISCTININH: EAHd AEPEHOKSI,11,
<41:18r44>1 Hd tlEPAEHOH, HpOTHRk HEAHKOH MOrbJAH.
KOTelpll THM(1) AKOM(6) CEA0M(6), no cTepilim(h) r0T4130M(11), "T4,1
113 K1K4 W>KlilidAH; JXOTdpi, TtM4 ARtmd nScTkintma, no crapium(k) xoTapom(k),
ParAa 3Snfris 0?Kl11144(11), LJJO 6111 Emy RbJH OVPHKK, clx oirciim(k) AoKarkom(k), EMS.,
AtTEm(b.) EVO, H SHS94T0Mk EVO, Il nptSnStiATom(h) EVO, H npanSprromb, EVO H
EpdTiRtm(b,) Ero, KTO 6SAET(1%)
fi TO ECM61 EMS Ada' orpnK(k) Sd P4KdC0H4 CEAd tVT(k) GOLIdirk H WT(k)
3d T4TdP111, LIJO Kkl WHH H Hr(II) MUM/A, 3d PdILICOHd CEAd H 34 TdTdpla, H/IKOMI
HE SNONVINdaH, J H NH rogopHar fibJ HM410, NHK041H.
El NJ TO ECT(k) Etpa r(ocnoA)cTga Mil H Htfld 111131110EAEHH4r0 MH C(111)114,
JIAIRWd ROEKOAKI, H "Ape ScnK(1) AtTIH H4WHK(6) H Ktpd or cnx(b.) GOkpl& H4WHX(10:
IttPd 114114 11HX4Hi1d ,A,oporSticKoro H AtTTH Ero, 13t134 114114 rpHHK4 H AtTH Er0,
HUI 114<114> I HErpha Agopmga, gtpa UNA 114Ht T8AOKCK0r0 H AtTin Ero, lit(34
Hdild XSpace H AtTIH Fro, litPd Hand H AtTin Fro, gtpa LUNA lIATAWd H At-
Till Ero, Etpe 114114 A.:Mil II AtTTH Era atpd 114114 IIC41A 44WHHK4 H AtTII Ero,
RUA I14H4 HECTAKd H AtTIH EPO, tp4 114114 GT4114, KtPd 04114 &Mid AtTKd, gtpa
mule ,41,1&M-1aKSW4 H AtTIH EPW, gtpa mina Onpnwage H AtTH EVO, Ktpd 141114 11/03-
CIO H AtTTH Era [Apt 114114 ANKSWd KIICTi/ApHHKd H AtTfli EVO, Htpd 114<144> 1 IltrOlil
A0r00ET4, KtP4 114114 IVE4S4Hd KA1011HK4 11 gtpa OtrCHK(k) SOAtpll lidWHK(K) Moitiog-
cKilaix-(k), H HEAHKINIHK(6), H MdrIkIHX(11), H AtTY HX1k), riEnopthnEno HHKOAH, Nd KtKkal

fl no nawEm(h) )faiROTt, KTO E1fAET(6) rocnomph HAWOH BEMAH, WT(b)


HAWHK(6) HIII WT(6) H4WHX-(6) 604TH HAH Koro g(Or)k H3REpET(k) 61sITH, TOTIA
LIJO 661 1144(11) HE 1-10fTWHAH HAWEPO AdHiM 3411riKE ECANKI HM(k) AAAH 34 WC(1%) upt-
H gtputrio cilywny; Tor(o) FIJACO, LJJO Kkl HM(11) HOTKEPAHMI.
it HA COAWEE KOT<KplOKAEHifE CEM1f>2 AHCTV, HEAtAH ECMIal CASSH H4WEMS Ktp-.
IIWMS, MDT K1fI1qH410, SPHIACHT11 11411110 KEAHKOVIO 0E44T(1%) K CEMS AHCTS.
1111C4 MAMA rp4M4THK(10, 01f cogaRt, K(%) AtT(0) xSU,AIP, M(t)C(S)U,4 Mdli ti-l

88
www.dacoromanica.ro
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, donan al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cd aceast adevdratd slugd a noastrd credin-
cioasd, pan Stroici, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujbd. De aceea,
noi, vdzind dreapta i credincioasa lui slujbd catre noi, 1-am miluit cu deosebita
noastrA mild i i-am dat In tara noastrd, in Moldova, doud sate, anume Levo-
sduti, cu toate cuturile sale, si Nepoloauti, i doud pustii : una, Derenduti,
si <alta) pe Rosul, In dreptul movilei celei mari.
Iar hotarul acestor doud sate sd fie dupd hotarele vechi, pe unde din veac.
au folosit ; iar hotarul acestor doud pustii sd fie dupd hotarele vechi, pe unde
a folosit Zubrea, ca sd-i fie uric, cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor
lui, i strdnepotilor lui, si rdstrAnepotilor lui i fratilor lui, cine va fi mai
apropiat.
Si Incd i-am dat uric pentru satele lui Rayas de la Suceava si de la
Jijia i pentru tAtari, pentru ca ei i neamul lor s'a' nu mai pomeneascd niciodatd
si nici sd nu mai vorbeascd" nimic, niciodat, pentru satele lui Rayas i pentru
tdtari.
Iar la aceasta este credinta domniei mele i credinta iubitului meu fiu,
Bias voievod, i credinta tuturor copiilor nostri i credinta tuturor boierilor
nostri: credirrta panului Mihail de la Dorohoi si a copiilor lui, credinta panului
Grinco si a copiilor lui, credinta pa<nului>1 Negrea vornic, credinta panului
Oand de la Tulova si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu si a copiilor lui,
credinta panului Vilcea si a copiilor lui, credinta panului Iliias i a copiilor lui,
credinta panului Dan si a copiilor lui, credinta panului Isaia ceasnic si a copiilor
lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului Stan, crediuta
panului Ivan Detco, credinta panului Ddmdcus si a copiilor lui, credinta pa-
nului Oprisac si a copiilor lui, credinta panului Ciurbea si a copiilor lui, credinta
panului Iacus vistier si a copiilor lui, credinta pa<nului>1 Neagoe logofdt,
credinta panului Stefan cliucinic i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
si mari, i mici, si a copiilor lor, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
Iar dup viga noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
nostri sau din fratii nostri sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sd fie, aceia sd nu
le clinteascd dania noastrd pentru c le-am dat pentru dreapta i credincioasa
Ion slujba ; pentru aceea, sd le-o Intdreascd.
lar pentru mai mare Intdrire <a acestei) 2 &d'Id, am poruncit slugii
noastre credincioase, pan Cupcici, sd atirne pecetea noastrd cea mare la
aceasta carte.
A scris Oanta gramatic, la Suceava, In anul 6933 <1425>, luna mai 12.

Bibl. Acad., Peceti, nr. 144. Orig., perg. (37 x 29,5 cm), pecete atIrnatA, deterioratil
CU legenda: t rit44 h TUP OAL9,04.644 * 10110A1 flOCI10411)H<A BfAtAlat>3 IVI0444116Cite.
O foto., ibidem, Fotografii, XXV/10, i o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231
f. 188-189. Ala foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/106.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 449 (facs.); Costachescu, Doc., I, p. 173-175 (text s'ay si
trad.); D,I.R., A, I, p. 52-53 (trad.).

Omis.
2 Rupt.
3 Intregit dupA textul celorlalte imprimAri ale sigiliului lui Alexandru cel Bun de dupa
anul 1408 (v. doc. nr. 24, 48, 56) cu care Intreaga pecete se identifici1.

10 Documente c. 1232 89
www.dacoromanica.ro
62 <1425-1426> decembrie 28, Suceava.
111(n)n(o)cTim 6(0)7000, M161, flAE4H4P11 KOEKOAd, rocnomp% 3EMAH
111.0AMECCKON. IINNLIArk 3HAMENNTO, NC CtM11, ANCTOM-11 H4WHM(10, KTO Hd H11 01r3pHTI.
HAH Ero OrCAIJUMT11 4TV'tIN 0>KE TOTIJINCTNHHIsl CAVTH HAWN, CMHOKE 11144HdGTp411Hild,
TOdA,EP/L H llETp, HOTHIVII,A,NAH ECMIJ ElpdKOKtpHOE K6ICAV>KEHTE W(TI)N.d Nr(15),
11.14dNd, H Aduli ECNI1g HtlAll, or HAWEN 3EANAH, TpH CE44 Hd KplOHPASTVpH, HA HANA :
rAE Err(ii) IllEpsa IldVWECKVAll H 11430p-h, Apvrog rAE EcT(%) Htri1 Repsocit H
APAronAtirrh XdCHAW'h, TpETTE EA1.1.41.1,H. eug ECAVKI AdAH HAA11, HA 11HpH0Eit, LIETHpH
CEI1d, Hd !MA: rAE 6111Al ildH,K0, 4pVVOE PAE ECT(10 111HXVVb. H 11411114%, TpETIE rAE
Err(ii) GTJHKVICK, ilETRp'hT0E rAE EcT(N)3 eT4H4VAI.. TOE 11110E WTO Elli HM'h,
OrpHint, Cit KKCtMK A0X0A<OM11>1. NM% H AtTEM11HX(11) H CTpHHKOM'k 'WOO, 2Ktrp>KV
11<oc>21-k, n At-rEfirk liK(11), H OlOWLIATOM% H11), H npatrnvEkiT<om-h. npoi, H
flpdLUVP/ATOMix NK(11) H KakcEstv poAtr nx-(11), <HEHOpVWENO HH>3K04ME, Hd
fl KOTAPIx TIEaWK CEAOM1x, Ck 1311C<tMli C>lTdpHAIH XOTdpli, KVAd MICHKdAH
na etKa.
il Ud TO ECT(11) [Ape HAWEVO r(ocnoA)urge, K6IWE HHCdHHAPO ILE AdH,A,pd KOE-
K0A61, H Ktpa KitainosnEndro c(Ig)ne r(ocnoA)c-rEta MH, HAIdWd HOEKOAKI, H KtPd
itCtrs, ,dATEN NdWHX(11) H Ktpa HAWNXI.: IAN NMI 1111HpINAQ H AtTEH Fro,
Ktpa nand Nirk4n H AtTEN EVO, Erkp4 nand K8F14H44 AHOPHHKd, KtPd newt 2KVP}Kd
AtTEH Ero, Aim nand How, 'Arm [UNA I11,EAPHLIK61, Ktpd HdH4 HECTMKA H AtTEN
Er0, Ktpd nand HALM/ H AtTEH EPO, Erkpd MINA Adlid H AtTEH Ero, Ktpe mkt liC4I/i1
dWHUKd H AtTEH Ero, [Ape MOM Canpnwia H ,d;kTEN FPO, Ktpe 114114 1KOMOTd-
TOKd H AtTEH Ero, 'Apt! Mid HRdH4 AtTK4, Etpd nand 1IpRbJ H AtTEH Ero, KtPd
Mind eTdHd BP'EtAtitid H AtTEH EPO, JAN HANd AOMOHKVWd CTOAHHKd H KtPd 131%CtIlt
60Stplt HdLIIHrb. MO1AMICK1A(1), H KEAHKKIK(1%), H M4A1.1X1x.
d no fidWEAVK ?KNKOTt, KTO EvArr.h rocnompis. HAWEH 3EMAH, HAH WT(10
AtTEN HdWHX(%) RAH WT(%) HdWEVO HAE<ME>4H4 HAH Koro li(or)-h H3KEPET11
TOT(1.1 HITO RISI HM11 HE nopvtunivh NdWEVO AANIA, AIM WTO Ehl HAVI1 OlfTKpl.4HAlt
OIrKOHHAlt.
<d NJ 60>1AWEE H0TEpli>K4EHIE TOMV Kl10EMV 1161WE F1HCAHHOMV, KEAtAH ECAAlil
CAVSt HdWEArltr Ktpnomv, <HtrOE/311 AOPO>313ETV, HHC4TH H np<n >2gt < CH >2TH < H dWV
HE,IdTh>3 K CEMIP ANCTV NdWEMV.
O COydgt, K(10 AekTO mtuaue>3 A<EK>2(EKpla) KH.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, Cu aceast carte a noastr, celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c acestor adevrate slugi ale noastre, fiii lui Stefan
Stravici, Toader i Petru, le-am Intrit dreptcredincioasa vislujenie a tatlui
lor, Stefan, i le-am dat, In tara noastr, trei sate la CIrligtura, anume: unde
este Serba Nuescul i Lazor, altul unde este Neagu Barbosu i Dragomir
Hasn, al treilea Bltati. Inca' le-am dat, pe Nirnova, patru sate, anume:
unde a fost Latcu, altul unde este Mihul i Panici, al treilea unde este Stancut,
al patrulea unde este Stanciul. Toate acestea s le fie uric, Cu tot venitul, lor,
i copiilor lor, i unchilor lor, Giurgiu i C(os>2tea, i copiilor lor, i nepotilor
lor, i strnepotilor <101, i rstrnepotilor lor i Intregului lor neam, <neclin-
tit>3 niciodat, In veci.
lar hotarul acestor sate s fie cu toate hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului A/exandru
voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i credinta
tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta. panului Mihail i a

90
www.dacoromanica.ro
copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici
vornic, credinta panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta panului Negrea, cre-
dinta panului Mindricica, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta
panului Ilia i a copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta
panului Isaia ceanic i a copiilor lui, credinta panului Opri i a copiilor lui,
credinta panului Giurgiu al lui Jomotate i a copiilor lui, crediata panului
Ivan Detco, credinta panului Ciurbd i a copiilor lui, credinta panului Stan
Birlici i a copiilor lui, credinta panului Domoncu stolnic i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, i mari, i mici.
lar dupti viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine il va alege Dumnezeu sd fie, acela
nu le clinteascd dania noastrA, ci s le-o intdreascd i sd le-o imputerniceasc.
<lar pentru)i mai mare intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am po-
runcit slugii noastre credincioase, <Neagoe>3 logofdt, sd serie i sd atirne
<pecetea noastrA>3, la aceast carte a noastr.
La Suceava, in anul 3 <luna>3, d<ecembrie>2 28.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 215. Orig., perg. (33 x 30,5 cm), pecete atIrnatA, stricatA, cu le-
genda: t nt,herls <TW 0A>5f3<dHAI34 * 110180>5A% * <r(oclioAH)ii>54 BIMAIA MOAAMMCKOT.
O foto., ibidem, Fotografii, XXXIII/2, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 285-286. Alte foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/13, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Nena-
poi" 1ai, Fotografii, 11/208.
Datat la sfirsitul anilor 1425 sau 1426 dupA componenta sfatului domnesc. Astfel, din
rindul primilor boieri lipseste Grincu, mentionat pentru ultima oarA In doc. din 1425 mai 12
(v. doc. anterior), iar Cupcici este arAtat ca vornic, dregAtorie In care el este atestat pentru
prima oarA, succedindu-i lui Negrea, In actul din 1426 mai 22 (v. doc. urmAtor). De asemenca,
IncepInd cu sfirsitul anului 1427, Isaia ceasnic este dublat In dregAtorie de NegrilA (v. doc.
nr. 69 si urm.), situatie care nu se constatA In acest act.
In ceea ce priveste interpretarea literei A din datA, pe care doc. orig. a conservat-o,
singura presupunere IndreptAtitA de pozitia ocupatA de ea futre celelalte elemente lizibile ale
acestei formule este cA provine de la numele lunii si nu de la veleat, asa cum s-a crezut (v.
EDITII); dacA ar proveni de la veleat, futre acesta si data de zi nu ar mai incApea si numele
lunii.
EDITII: CostAchescu, Doc., I, p. 182-184 (text slav si trad., cu data: <1426>); D.I.R.,
A, I, p. 53 54 (trad., cu data: <142)6 (<693)4) ... 8).

1 Rupt.
2 Sters.
3 Sters i rupt.
4 01111S.
5 Intregit dupA textul inscriptiei celorlalte imprimAri ale sigiliului lui Alexandru cel
Bun din aceastA vreme (v. doc. nr. 61, 66, 71), cu care Intreaga pecete se identificA.

63 1426 (6934) mai 22.

f 111(*(Orrito E(0);KTE10, HOEKOAd, r o c no A aph BEMAH 1110A-


4.4KCKOH. 1111H61M(6) 3H4MEHI1TO, HC Ctink MiCT0M6 HdWHMK, KTO HA Hla 0y3pHTIL
Fro OIrC161111NT1 LITy411, 01KE TOTk HCTHHHIg H Rtpfag CAVTgl HAWk, naRk WEZISAH6 KA10-
4HHIsIKK, CASYKHilk HAM% HpAK010 H RtpHOIo CAVIKK010. Ttnuk, M6I, EHAtHWE n<p>/aRSio
H Rtpmpo Ero CAVSKEV AO HdC(1,), WdA0li4AH ECM1.1 Ero WCOCH010 HAIBEIO M(H)A(0)CTTIO
H AdAH ECA111.1 EMS, oy HAWEH BEANAH, ARt CEAt H FANS IWCTHHIO: EAHO CERO Hd
1361WE dEKKSWElpk, H4 HM IA ApAVOCHHEIIIH, ApSroE CEA0 F14 REpp, ,A,OKpOTKOpd, TAKOIKAE
HA HMA ApdrCHHEILHH, TpETTE, 118CTHHIA 110>KdpHTd C-6 ErkrkMH HOAANdMif. TOE
410 661 EAW OIrpNKla, CK kCtMh AOKOAOM-6 H AtTEM% EVO, H spaTianub, Ero, N

91
www.dacoromanica.ro
oyutrLiaTom% Ero H flp4SH8,14TOM% Ero H si1cEm8 poA8 EVO, HEROFNWEHO HHKOMOKE,
HA KtKIII: <4 AH >2 K6I c 1(1E4S1HlrTrH HE AOCT4A0 cK EVO SKE11010, CaAEFEK010, RHO,
no Ero WHKOTt, WTO EKI 66IAd ClaAEHU,t, 110>K4pHT4, AO EH >KHI30T4.
ti KOTAP% TOMV CEAV WTO HA lipl.x-FLIK, Ch 11%CtMH CTdpHAAH XOTdpH, Kroka
W)KHKdAH 113Kd. fi x-o-rdp-K ApdrCHHEIROAA% WTO Fid ,A,06pOTHOPt H 110)KAPHTt,
110,1ENHWH WT(1) 113 ,3,011S, WT(%) AdCAOKOECJ XOTdPA, ,11,06POTEOP% H ilowdpwre Ao
KEPIS& IL WTO Ol(3M0>KET% WCdAHTH Fid TtX(%) XOTIFAX(%) Fi TOE Ad MV ESAET%
Olff3HK(%) H CK1111AAN% flpdKOM% HbJWE EIHC4HH61AA%.
ti /id TO ECT(%) Ktild lidWEVO r(OCROA)C1134, &UWE filiCdFaldr0 41AEadHApd ROEHOAkl,
H Ktpd 11-6311106AEHFidrO C(11)Hd r(OCROA)CTlid MH, HATAWd KOEK0461, H Ktpd H%CtX6
AtTEH HAWFIX(%) H stpd Kostirt. KawFix-(-1): Ettpa mum illHX4HA4 H AtTEH Fro, Bti
114114 E1104H H AtTEH EVO, Ktf (laid K511141144 Asopfame, atpd MUM ;EV13>K4 H AtTEFF
fro, !Ape W114 Apdrowd H AtTEH Ero, atfld fiald HErpH, KtPd 1141111 HECTAKd H AtTEH
f ro, Ktpa r14114 HATAWd H AtTEH Ero, KtPd Raid IICATA ildWHIJKd H AtTEH Ero, atPd
IldHd AdHdH AtTEH Ero, (Ape Mind KfrkcTu H AtTEH Ero, atpd neua i11AHAPH4K%i,
EAP4 MINA eTdlid KliCTi4PHHK4, Ktfld GT4H4 lipliAH4, Ktpd FlelHd OflpHWA, Ktild
HEUFIA ,AATKd, EltPd AOAAOHKOVW4 CTOAHHKd H Ktpe KhCtrK soiapi% Newlir(ix)
MOAAMCKIJK(%), H KEAHKIJK(%), H
ti 110 HAWEM% WHKOTt, KTO EtiArrh rocrioAdjA HdWEH 3EMAH dlOAAdHCKOH,
lutH WT(%) AtTEH lidWFIK(%) HAH WT(%) NewEro F1AEMEH4 HAH Koro E.(or)k H36EpET%
E6ITH, TOT% TdKO>Kk WTO 661 HAA% HE nOpVIIRIA% H4WEVO AdHrd, 4H WTO E61 HM%
01(TEip%4HJ1% H OrKptEIHA% 34HMKE AdAli ECA112.1 EMV 34 Ero ripaeSuo H KtpHvio CAV)KEV.
fl 114 60AWEE <110TKplOKAEH >2TE TOMV KI.CEAAV KbJWE J111C4HHOS, <REA >2tAH
ECASI&I CASSt lidWEMS KtpKomS, HtroEsii oroeETS, i1li<C4>2T11 H FlpFili<tCHTH Fidalt;
11>204471 K CEAAV AHCTS ildWEAAV.
AtT(0) xS11,AA d4 [TR.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandra voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c aceast adevrat i credincioasa slug a noastr',
pan stefan cliucinic, ne-a slujit cu dreapt i credincioas slujbA. De aceea,
noi, vaind dreapta i credincioasa lui slujba catre noi, 1-am miluit cu deosebita
noastr milA i i-am dat in tara noastrA, doul sate si o pustie: un sat pe Bar-
heci, mai sus de Leucusesti, anume Dragosinesti, cellalt sat la obirsia Dobrot-
vorului, de asemenea cu numele Dragsinesti, a treia, pustia Pojarita cu toate
poienile. Toate acestea sa-i fie lui uric, cu tot venitul, i copiilor lui, si fratilor
lui, i nepotilor lui, i strnepotilor lui i intregului lui neam, neclintit niciodat,
in veci ; <iar dac>2 stefan nu se va invrednici s BMA copii cu femeia sa,
Olenca, atunci, dup viata lui, s. fie Pojarita a Olendi, cit va fi in
Iar hotarul acestui sat care este pe Brheci s fie cu toate hotarele vechi,
pe unde au folosit din veae. Iar hotarul Dragsinestilor care este pe Dobrotvor
vi al Pojaritei s fie Incepind din vale, de la hotarul lui Las/1u, Dobrotvorul
Pojarita pin la obirsie. i ce va putea intemeia in aceste hotare aceea
fie lui uric si cu toate drepturile mai sus-scrise.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dra voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilias voievod, i credinta
tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta panului Mihail si
a copiilor lui, credinta panului Vilcea si a copiilor lui, credinta panului Cupcici
vornic, credinta panului Giurgiu si a copiilor lui, credinta panului Dragos
a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta panului Nesteac i a copiilor

92
www.dacoromanica.ro
lui, credit*. panului Ilias si a copiilor lui, credit* panului Isaia ceasnic si a
copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui, credit*. panului Cristea
a copiilor lui, credinta panului Mindricica, credit* panului Stan vistier, cre-
dinta panului Stan Birlici, credinta panului Opris, credinta panului Ivan Detco,
credinta panului Domoncus stolnic i crediata tuturor boierilor nostri moldo-
veni, i mari, i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, Moldova, sau
din copiii nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie,
acela, de asemenea, sd nu le clinteascA dania noastr, ci sA le-o lntgreasca si s
le-o imputerniceasca pentru Ca' i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui
slujba.
Iar spre mai mare fatArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe logordt, s scrie si s atlrne pecetea <noas-
tr>2 la aceast carte a noastr.
In anul 6934 <1426> mai 22.
Bibl. Acad., CCXX/1. Orig., perg. (38,5 x 36,5 cm), pecete atirnatA, pierdutA.
0 foto., la Arh. St. Iasi, CCLXXIV/49. Alte foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xeno-
pol" Iasi, Fotografii, 11/209 a si b, 11/254 si 111/196 a si b.
EDITII: D. P. Bogdan, Acle 1426 1502, p. 21-23 (text slav si trad.); D.I.R., A, I,
p. 54-55 (trad.).

1 OrniS.
2 Rupt.

64 1426 (6934) august 12, Suceava.

in(H)A(0)CTTIO R(0)>KIEI0, Mb.1, dAEadHAp% ROEBOAd, rocnomp% BEMAH


ItIOAAARCKOH. 11HHHM% SHAMEHHTO, HC rkM% AHCTOM% HaWHM%, KlirkM% KTO Hd
H% 01r3pHT% HAN Ero overvbaugiT-hl 4TS4H, WWE TOT% HCTHHH1J cn8ra HdUrk, EldH%
XSp>g% eThlir44%, CASNSHAll HAM% npagoto H RtpH010 CASHCKS. PkM(%), MU, RH-
AtHWE flp4t1810 H RtpHSIO Ero cnS>gg8 Ao HdC(%), ?KdA0K4AH ECM61 EPO WCORH010 UWE,*
M(H)A(0)CTIFO H AelltH ECM-61, EMS, oy HaWEH SEMAH, 4ETHpH cEAd Hd Kpl&AHPX,T8pAN,
Ha HMA:IlonEiplu, AE EcT(-h) Aom-h ECO, H 4P1NIHT%1H-LIE H 1HHKHEWH, HA RAVISH,
<4>2 11104TMIIHOIr TAOAd H nontHa wr(h) 68KOKHHIJ. TOE gl.CE WTO Kill EMS OirpHKII,
C% KlatM% A0X0A0M-11, EMS, H AtTEM% EVO, H oriSturroart. Ero, H nptoyH8q4-rom.h
EVO, H Ilpd11184TOM% Fro H KliCEMS poAS EVO HAHRAHWHIH, HEKOpSWEHO HHKOMME,
Ha RtKil.
XOTap11 TtAst% CEAAMIx Ad ECT(%) c li%CtAkH CROHMH CTdpHMH KOTApH,
WT(%) <01r>2CHX(%) CT0p0H11, KSAd HS KtKa W)KHKAAH.
ti Hd TO ECT(%) Rtpa HAWEPO, rocnoAcTga, R1JWE filiCaHHAPO tIAEadHApd KOE-
ROA111, H Rtpd R%3A106AEHHAPO C1JHd POCROACTIld MH, HATaWa KOEHOA, H Ktpd
R%CtK% AtTEH HaWHX(%) H Rtp4 EORtp% HAWHX(%): Rtpa [MU IVIHXdHAd H AtTEH
EVO, Ktpd IldHd EA%4H H AtTEH Ero, Ktpe naNa HS114H4d AROpHHKd, litpa flaHd HErpH,
Rtpa naHa M8p>ge H AtTEH Ero, [Ape HAHA HECTRiKd H AtTEH Ero, Ktpa IldHd HAIdWd
H AtTEH Ero, Ktpd Raid HCATIA 4dWHHKd H AtTEH Fro, Ktpd mum Adlid H AtTEH Ero,
Rtpd IldHd 2K8p>ga H AtTEH Ero, Rtpd naHa GT41-1.1 EpILAH4d H AtTEH EPO, litpa
H AtTEH Ero, Etpa HAHA Onpnwm H AtTEH EVO, gtpa flaHd HBAHA AtTKd
<H>2 AtTEH Ero, [Ape fldH4 AOMOHKSW4 CTOAHHKd H AtTEH Ero H litpd 1311CtX1
SORtp% HAWHr% MOAAMCKHX(%), H REAHK14(1.), H MdA1JK(%).

www.dacoromanica.ro 93
fi 110 HMHEMI. WHHOTt, KTO ESAET11 rocnompil HdWEH 3EMAH, HAN WT AtTEH
lidWHrkHuH WT HdWEr0 Hil<EME >2Hd HMI Koro W00% H316EPETI. 6111TH, TOTI. WTO
EIJ EMS HE nopSunurk H4WEr0 Addiatt, dH WTO C1J EMS 01(Tlip%AHAlt H ov-Kptnihrt,
38118)KE MAN ECMIJ EMS 3d Ero npagSto H KtpuSio ca)Kg8.
EI Hd gOAWE HOTHOORAEH 'a TOMS filaCEMS 111.1W< E HHCAHHOM >28, BEirkal ECM111
ZASSt Hd < W EMS >2 KtpuOMS, naH8 litroEKu <noro*ETS, n >2H CATH H HpHgtCFITH
HEildT1t, K CEMS AHCTS HdWEMS.
Ov e04(d)irk, 13(11) AtT(0) x311,11A diKr8CT(4) moirk.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ea' aceastd adevdrat slugd a noastrd, pan Giur-
giu Stingaci, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujbd. De aceea, noi, vdzInd
dreapta i credincioasa lui slujbd cdtre noi, 1-am miluit cu deosebita n,oastrd
mild i i-am dat, In tara noastrd, patru sate la arlignura, anume: Popevtii,
uncle este casa lui, i FIntinele i Mihnevti, pe Bahlui, <vi>2Cioltanii de la Glod
vi poiana din bucovind. Toate acestea sd-i fie uric, cu tot venitul, lui, i copiilor
lui, i nepotilor, i strdnepotilor lui, i rdstrdnepotilor lui i Intregului sdu
neam mai de aproape, neclintit niciodatd, In veci.
lar hotarul acestor sate sd fie cu toate hotarele lor vechi, din toate par-
tile, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este crediata domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Iliav voievod, i credinta
tuturor copiilor novtri i credinta boierilor novtri: credinta panului Mihail vi a
copiilor lui, credinta panului VlIcea vi a copiilor lui, credinta panului Cupcici
vornic, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu vi a copiilor lui,
credinta panului Nesteac vi a copiilor lui, credinta panului Ilia i a copiilor
lui, credinta panului Isaia ceavnic vi a copiilor lui, credinta panului Dan vi a
copiilor lui, credinta panului Giurgiu vi a copiilor lui, credinta panului Stan
Birlici vi a copiilor lui, credinta panului Ciurbd vi a copiilor lui, credinta panului
Opriv vi a copiilor lui, credinta panului Ivan Detco <vi>2 a copiilor lui, credinta
panului Domoncuv stolnic vi a copiilor lui i credinta tuturor boierilor novtri
moldoveni, i mari, i mici.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
novtri sau din neamul nostru sau pe cine Il va alege Dumnezeu sd fie, acela
nu-i clinteascd dania noastrd, ci sd i-o Intdreascd i s i-o Imputerniceascd
pentru c i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujbd.
lar pentru mai mare Int'drire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, pi n Neagoe <logordt>2, s serie i s atIrne pecetea
noastrd la aceastd carte a noastrd.
La Suceava, In anul 6934 <1426> august 12 zile.
Dupd Costachescu, Doc., I, p. 178-179. Text slav dupd orig., perg., pecete atirnatd,
pierdutd; actul se afta in posesia lui Alexandru Cantacuzino Pascanu din Iasi. Cu trad. edit.,
ibidem, p. 179.
0 copie, dupd orig., de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 192-193.
ALTE EDITH: D.I.R., A, I, p. 55 56 (trad., dupd copia lui I. Bogdan).

Nu se poate bine deosebi, aici ca si peste tot, daca e -1,1 sau he' (nota lui M. Costa-
chescu).
2 Intregirea lui M. Costachescu.

94
www.dacoromanica.ro
65 1427 (6935) august 18, Suceava.

Von Gottes Gnaden, wir, Alexander Woewoda, Hospodar des mol-


dauischen Landes, thun kund durch diesen unseren Brief dem, der in ihn sieht
oder ihn lesen hret wienach wir diesen unseren wahrhaften Diener (ssluga) 1
Herman sammt seinem Bruder Jazko mit unserer besonderen Gnade begna-
diget, ihnen ihr Vatergut bekrftiget und ihnen gegeben haben ihr Dorf, wo
ihr Haus am Woitinu, wo dieser aus Wald und Almen (Poljana)1 hervorkommt,
und wo ihre Kirche (Monastir)1 und ihr alter Heuschlag linter dem Tann
(pod elinom)" ist, damit all dies: eine Handveste sei mit allen Einkiinften,
ihnen, ihren Kindern, ihren Enkeln, Urenkeln, Ururenkeln und ihrem ganzen
Geschlechte unverbrchlich fr immer, in Ewigkeit.
Und der Hotar dieses Dorfes mit all den alten Hotarungen ist, wo solcher
von jeher bestanden hat.
Und hiefiir ist die Beglaubigung (wiera)1 unserer Herrschaft des obge-
schriebenen Alexander Woewoden, die Beglaub<igung des viel geliebten
Sohnes uns<erer> H<err>sch<af>t Elid des Woewoden und die Begl<aubi-
gung> all unserer Kinder, d<ie> B<eglaubigung> unserer Bojaren: d<ie>
B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Michail und seiner Kinder (djetei ego)1, d<ie>
B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Wid6a und seiner Kinder, d<ie> B<eglaubi-
gung> d<es> H<er>r<n> Kubeid, Hofrichters, d<ie> B<eglaubigung> d<es>
H<er>r<n> Dragosch u<nd> s<einer> K<inder>, d<ie> B<eglaubigung> d<es>
H<er>r<n> Shursh u<nd> s<einer> K(inder), kie> B<eglaubigung> d<es>
H<er>r<n> Nestjak u<nd> s<einer> K<inder>, je> B<eglaubigung> d<es>
H<er>r<n> Negra, d<ie> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Mjudri6ka, d<ie>
B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Jliasch u<nd> s<einer> K<inder>, d<ie>
B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n) Dan u<nd>s<einer> K<inder>, d<ie> B<egla-
ubigung> d<es> H<er>r<n> Jsaia, Mundschenks, u<nd> s<einer> K<inder>,
d<ie> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n) Shursh Shomotate u<nd> s<einer>
K<inder>, d<ie> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Curba u<nd> s<einer>
K<inder>, kie> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Domonkusch u<nd>
s<einer> K<inder> und die Begl<aubigung> all unserer moldauischen Bojaren
der grossen und der kleinen.
Und nach unserem Leben, wer Hospodar unseres moldauischen Landes
sein wird, entweder von unseren Kindern oder unsern Geschlechte, oder wen
Gott es zu sein auserwhlen wird, der soll ihnen doch unsere Schenknis nicht
umstossen, sondern ihnen dieselbe bestrken und bekrftigen, denn wir haben
es ihnen fr ihren aufrichtigen und getreuen Dienst gegeben.
Und zu mehrerer Bestrkung all des obgeschriebenen haben wir unserem
Diener, dem getreuen Ngoe, dem Kanzler, befohlen zu schreiben und unser
Siegel beizuhngen diesem unserm Briefe.
Zu Saawa, im J<ahre> 6935 <1427> des Mon<ates> Aug<ust> 18.

Cu mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domnul Tdrii Moldovei.


Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, precum am miluit pe sluga noastrA adevdratd, pe Her-
man si pe fratele sdu, I4co, cu deosebita noastrd mil i le-am Intdrit ocina
lor si le-am dat satul lor, unde este casa lor, la Voitinu, unde acesta iese din
pAdure si din poiand i unde este mAndstirea lor i vechiul lor loe de cosit,
sub brAdet, pentru ca toate acestea sd le fie uric, Cu tot venitul, lor, copiilor
lor, nepotilor lor, strdnepotilor, rdstrdnepotilor i intregului neam al lor, ne-
stricat niciodatd, in veci.
95
www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestui sat, cu to ate vechile hotare, a. fie pe unde din veac
a existat.
lar la aceasta este credinta mai sus-scrisului Alexandru voievod i
.credinta preaiubitului fiu al doraniei noastre, Ilie voievod, i credinta tuturor
notri, credinta boierilor notri: credinta panului Mihail i a copiilor
lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic,
.credinta panului Drago i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu i a copiilor
lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta
panului Miudricica, credinta panului Ilia i a copiilor lui, credinta panului
Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia ceanic i a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu Jomotate i a copiilor lui, credinta panului Ciurbd i a copiilor
lui, credinta panului Domoncu i a copiilor lui i credinta tuturor boierilor
-moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn in tara noastrd a Moldovei, sau
din copiii notri sau din semintia noastrd sau pe oricine Dumnezeu 11 va alege
sd fie, acela sd nu le strice dania noastrd, ci sd le-o Intareascd i s le-o imputer-
niceascd pentru cd le-am dat pentru a lor dreapta i credincioasd slujbd..
lar pentru mai multd. Intdritur a tuturor celor mai sus-scrise,
am poruncit slugii noastre credincioase, Neagoe logofdt, s serie i s atirne
pecetea noastrd /a aceastd scrisoare a noastrd.
La Suceava, in anul 6935 (1427>, luna august 18.
DupA Wickenhauser, Woronetz und Putna, p. 146-147. Trad. dupA orig., perg., pecete
.atfrnatA ; actul se afla In 1886 /a M-rea Putna.
0 trad. rom., deI. Bogdan, dupl Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5231, f. 195-196
ALTE CostAchescu, Doc., I, p. 188-189 (trad. rom., dupA Wickenhauser) ;
D.I.R., A, I, p. 57 (trad., dupA CostAchescu).
Asa In textul editat de Wickenhauser.

1427 (6935) <septembrie>, Suceava.

I1I(1-)11(0)CTTIO 6(0)>KTE10, M7s1, firtEdHApit 60EHOAd, rocno,Aafrk i11011-


.A4BCKOH. IHHIN1A1-6 3HdMEHHTO, HC CtM% AHCTOMI. HAWHAV6, KTO Hd Wh 01r3pHT%
HAH Ero OtrCA61WHT% 4TS,11i, ONCE TOT& HCTHHH61 cnSra HdWK, C3HIALIK4, CAS>K1-1A% HdAUK
ripauoa H Ktpnolo cAS)Ksolo. TtMla, M61, KHAtEWE EPO flpdESK5 H stpuSio cnS>KKS
AO HdC(10, HIMOILAAH ECAThl Ero WCOKHOIO HAWEIO M(H)A(0)CTTIO H AilAH ECM61 EMS,
oir WIMP' 3EMAH, EAHO CEAO Hd KfrhAl4P11TSpH, PAE ECT(%) AGM% Ero, LUTO 661 EMS
.01rPHK'6, rk 11-6CtM1,. A0r0A0M1+, H AtTEan-b. EVO, H oynStirromil Ero, H npaSntinii\-
Tom% Ero, H flpdlpSIVATOMI. Ero u 11-KCEMS po4,8 EVO, HEHOpSWEHO HHKOAH>KE, Hd
KoTafrk TOMS CES, KOAKO 0{r3MOWET% W>KH114TH EAHO CEAO AOCHT11.
ft HA TO ECT(11) Ktpa HAWEPO P(OCHOA)CTlid, 1161WE nncaunaro dAEadHApd ROE-
HOAW, u Ktpd lill3AIORAEHHdP0 C(1J)Hd r(ocnoA)cTaa MH, HAidW4 HOEH0A61, H Ettld
KtcXi AtTEH HdWHX% H litpa &GAO!. HaWHX% : Ktpa IldHd alliK4HA4 H AtTEH Ero,
Iltpa HdHd hAll4H H AtTEH Ero, !Ape nana KSIP-11-1d AllOpHHKA, Ktpd HdH4 HErpa, Iltpa
MINA /DMA H AtTEH Ero, Ettfld HdH4 HECTAK4 H AtTEH Ero, HUI Haild Hit YdWd H
AtTEH EVO, !Ape natu Adlid H AtTEH Ero, litpd nana ITCATJA tl4WHHK4 H AtTEH Ero,
(Apt! fldH4 AOMOHKSWd CTOAHHK4 H gtpd gl1ctrk goatp-K nawnirk MOAAdliCK'61X1x,
H HEAHKKIX'6, H MdA6Jrik.
fI no H4WEM11 WHHOTt, KTO 6SAETIL rocnompik HAWEH 3EMAH, HAH WT(11) AtTEH
H4WHX(11) HAH WT(1%) 114WEPO HAEMEHE HAH Koro <liork>1H36EpET11 661TH, T0T11 LUTO 661
HAilt HE HOpSWHA% HdWEPO Adiad, dAH WTO 661 HM11 OrT<I1pla>lAHAIN H 01(KptHHA%
31111r)KE AdAH ECM-61 EMV 34 EVO Hp413810 H EttpHIPIO CAV,K6S.

96
www.dacoromanica.ro
CI Hd GOICLUEE noTolp%)+DIAEHTE Tom8 IrkCEAW KLIWE HHC4HHOMS, REAtAH ECAVIA

CASSt ildWEMV KtpHomv, Htrom noro<eo.hrs, HHCATH H flpHIACHTH HdllW HP-IdTlx


K CENtIr AHCTS
Olr COLI(d)Ilt, AtT(0) xS11,AE 2

<Pe verso, Insemnare din sec. al XVI-lea>: 114 GHHEIP-f, WT(10 Ilightfir1-
T813%.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, doran al TArii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastA carte a noastrA, celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, cd aceastA adevAratti slugd a noastrA, Onicica, ne-a slujit
cu dreaptA i credincioasA slujbA. De aceea, noi, vAzInd dreapta i credincioasa
lui slujbA cAtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil i i-am dat, In tara
noastrA, un sat la ClrligAtura, unde este casa lui, ca sA-1 fie lui uric, cu tot
venitul, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strAnepotilor lui, i rdstrAnepotilor
lu i lntregului su neam, neclintit niciodatA, in veci.
lar hotarul acestui sat a fie eft poate folosi destul un sat.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i credinta
tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului Mihail i
a copiilor lui, credinta panului VIIcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici
vornic, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu i a copiilor lui,
credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului Ilia i a copiilor
lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia ceanic i a
copiilor lui, credinta panului Domoncu stolnic i credinta tuturor boierilor
notri moldoveni, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege <Dumnezeu> sA fie,
acela BA nu le clinteasc dania noastrA, ci sA le-o intAreascA i s le-o imputer-
niceascA pentru cA i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujbA.
Iar pentru mai mare IntArire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe logordt, s. serie i sA atirne pecetea noastr
la aceasta' carte a noastrA.
La Suceava In anul 6935 <1427> ... 2.

<Pe verso, lnsemnare din sec. al XVI-lea>: Pe Sineti, la CirligAturd.


Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 114. Orig., perg. (39 x 26,3 cm), pecete atirnata, stricata,
cu legenda: t llqg'r Iw Onesompa 'mom:* r(ocaoA-H,H4 VAAL - ___O<A44186CKOT>.
M Cu o foto.
Alta foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, II/210. 0 copie,
din a doua jumatate a sec. al XIX-lea, dui:a o trad. din 1854 septembrie 25, de Hrisant iero-
monah, avind numai data de an, la Arh. St. Bucuresti, ms. nr. 522 (Cond. Mitropoliei Moldovei),
f. 9. Alta copie, de I. Bogdan, tot dupa. trad. din 1854, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 205-206.
Data de luna a doc, a fost stabilita dupl. ordinea i componenta sfatului domnesc, simi-
lare ca cele ale urmatoarelor doul acte (v. si D. P. Bogdan, Acte mold., p. 24).
EDITH: Ghibanescu, Surele, XVIII, p. 20-21 (trad. din 1854); Costachescu, Doc.,
I, p. 199-200 (aceeasi trad.); D. P. Bogdan, op. cit., p. 22-24 (text slay si trad.), cu data
de luna: septembrie); D.I.R., A, I, p. 57-58 (trad., cu aceeasi data de lunii).

1 Sters.
2 Rupt isters.
3 intregit dupa celelalte imprimari ale sigiliului lui Alexandru cel Bun din aceasta
vreme (v. doc. nr. 61, 71, 77), cu care Intreaga pecete se identifica.

97
www.dacoromanica.ro
67 1427 (6935) septemhrie 14, Suceava.
ilLi(n)n(0)CTTIO 6(0))+CTE10, MIJ, tiMadHAP-1% HOEBOAd, rocnoAap% 3EMAH 1ti0A-
A4KCK011. 1111H1.1441% 3114MEHHTO, HC CtMla AFICTOMIL 1441UHM11, KTO HA H('t.) OV3pliTlx
HAN Ero 01(CAbJWHT% 4TS4H, TIOHEWE 6A(d)P011p0H3RO4H r(OCE104CTKO MH H CKTHOpliX'(%)
34A(8)WIE C(Iiii)T01104H13WTHAr1a POAHTEAEM'la MOHAV11 H 34 SAP4IIIE 11 3d A(S)LUTE
P(OC110A)CTKOV MH H r(ocrio)Aa r(ocnoA)crEce MH, 111dpE11-61, H AtTEli r(ocnon)cTon
AdA0K(1%) MOH4CTHpV wr(-h) Htmu,a, re CT4011,11 KVp CH404/111, Agt CEAt
NJ OrCTH lltMu,a, Ud HMS1 KpliCTLIHELIJH H TEMEWEIVH. TOE WTO chi nptA(h) pEq(E)H-
HOMV MONACTHpERH C11 111CtAVK A0X0A041111, HA HtK1J RtH1161/A.
xoTelik TtAV11 CEAOAVii, HOHEHWH WT(1) 1110AA41311, tiEpEc(,h) nvrh, Ud OleCT11
flEpEK0f1d, TA, ripticonowh, AO TpOdHd, WT(11) TOA'k AO flliCKit, TA, npocTt tlEpEC(1%)
110AE, HA por% ntca HENALI,KOPO. To ECT(11) XOT4p'11 wT('h) fitkvpm%. TA, WT(11)
TOAt, 4E0410 HEMELI,%, HA EEpES, d WT(%) 141116H, tlEpEC(%) 110M, HA moranv, TA
H4 MOPHAV AVF1AkHVK, TA, WT(11) TOAt, HA AVROHli flEW1a, TA HA KpdH litC0K11 ,A,60-
ptHOHls, TA HA MOPHAV WTO HA 1110AAdrk, TA, 1110AA413010 ropt, oko oycrn 1143E10U.
To, HAV1i, HEC(%) roTarh.
HA TO ErrCO atpa HdWEPO r(ocnoA)crne, 13-111WE flliC414Hdr0 flAEaAHApd 60E-
130AW, H litpd ghSitIosAEuHaro C(1.1)/14 P(OC110A)CTEd MH, HAT41114 gOEHOA161, H IrkflA
1111CtrIl AtTEN 114WHA-(11) H Ettpa soiapl. Haut-irk : [Alm EldHd laHrdliAd H AtTEll EPO,
[Ape nana EA11411 H AtTEll WO, Ettpa flAHA 11811Hlitld AEOpHHKA, litPd 114114 1lErpn,
'Ape WW1 XVP)Kd H AtTEli Ero, Ktpd flAHA HECTAKd H AtTEH Ero, atpa 114114 IlAidWA
AtTEN Ero, Ktpd fldHd AdFid H tTEH Ero, ntpa MUM 11CdT/A lldWHHKd H AtTEN EVO,
Etpd 114114 ;11Sp/K4 MOMOTATORd H AETEH Ero, Ktpd mina AOMOHKSUld CTOAHNK4
Etpd 111&Ctrit 60AP. 114WHX11 MOAAdECK'hlrk, H KEAHKIJr-K, H mair1sIX(10
11 no 114WEM% 'ASHKOTt, KTO ESAETI, rocnoikap% 11411181 3EMAH, HAH WT(%)
AtTEH HAWHX(1%) NAH WT(11) /14WEPO flAEMEHE HAN KOPO E.(006 HaSEpET% 61JTH,
WTO 661 HE flOpirWHAlt natnEro mnia, dAH LIJO Khi 017111311AFI1tlt H OVKPtnFfrrK 3411VWE
AdAH ECM1,1 Ck a-he-km-ix A060114/11, 01rA1JC1tOMix.
HA 60AWEE 110TEplOKAEHIE TOMS 13%CEANV 1361WE 1111C4HHOMV, 13EAtAH ECM1.1
CAVSt HAWEMV EtpHOMV, litrOEHN AOPOBETS, HIAC4TH H flpliKtCHTH HAWV flELldTh K
CEM1/ ANCTV H4WEMV.

Ov GO4dIlt, K() AtT(0) xSU,AE CE11(TEHp1d)


<Pe verso, insemnare din secolul al XVIII-lea): CristeianWi, care
s chiam acum Bdhneni, i Timieti, este hotarul ; s-au scris.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrA, celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c a binevoit domnia mea i am fkut pentru
pomenirea sfintrAposqilor printilor mei i pentru santatea i pentru su-
fletul domniei mele i a doamnei domniei mele, Marena, i a copiilor domniei
mele i am dat mAngstirii de la Neamt, unde este staret chir Siloan, dou sate
la gura Neamtului, anume Cristianeti i Temeeti. Acestea s6 fie msd-
tirii mai inainte zise uric, cu tot venitul, in vecii vecilor.
lar hotarul acestor sate sa fie incepind de la Moldova, peste lunc4,
la gura ani,ului, apoi, pe ant, pin4 la Troian, de acolo 'Ana la pise, apoi,
drept peste chnp, la cornul pdurii NeamOlui. Acesta este hotarul dinspre
Bucurqti. Apoi, de acolo, peste Neamt, la o salcie, iar de la salcie, peste
cimp, la movil, apoi la movila gaunoas, apoi, de acolo, la un trunchi
de stejar, apoi la marginea Paduricii Curteanului, apoi la movila care este
98
www.dacoromanica.ro
pe Moldova, apoi, pe Moldova in sus, ping la gura antului. Acesta le este
tot hotarul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
clru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i cre-
{linin t ituror copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului
Mihail i a copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu
0 a copiilor lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului
Ilia i a copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta pa-
nului Isaia ceanic i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jomo-
tate i a copiilor lui, credinta panului Domoncu stolnic i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, i mari, i mici.
Iar dupg viata noastrg, cine va fi domn al tgrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine II va alege Dumnezeu s'a' fie,
acela sg nu clinteascd dania noastra, ci s o intgreasca i sa o imputer-
niceascg pentru cg am dat cu tot gindul bun.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am po-
runcit slugii noastre credincioase, Neagoe logoft, sg. serie i s atirne pe-
cetea noastra la aceastg carte a noastrg.
La Suceava, in anul 6935 (1427> septembrie 14.
Arh. St. BucureW, M-rea Neamt, XXI/1. Orig., perg. (30 x 33,5 cm), pecete atirnata,
pierduta.
Cu o trad., din 1796 iulie 14, de Pavel <Debrici> polcovnic i o copie dupa aceasta
trad., din prima jumatate a sec. al XIX-lea. Doua copii moderne, ibidem, M-rea Neamt, XXIV/1,
i alta trad., din 1796 iulie 17, tot de Pavel <Debrici> polcovnic, ibidem, M-rea Neamt,
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/107. 0 copie, de
I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 197-198, i alta, clupd trad. din 1796 iulie 14,
ibidem, CCXX/51. Alta copie, cu trad., la Bibl. de Stat a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia manu-
scrise, ms. nr. 1 733, f. 1 v 2.
EDITH: Sacerdoteanu-Bogdan, Facs, slave, p. XIX (facs.); D.I.R., A, I, p. 450 (facs.);
Cretulescu, Doc. Neamt (b), p. 337 (trad. veche, fara sfat); Costachescu, Doc., I, p. 190-192
(text slay j trad.); D.I.R., A, I, p. 58-59 (trad.).

6S 1427 (6935) septembrie 16, Sueeava.

111(01(0)CTII0 6(OPKTEIO, AV61, flAEadHAP'k Koisom, rocnomfrk 3EMAH


/110AAMCKOH. 1111WklArk 3HdMEHHTO, HC CtMll AHCTOW6 H4WHM1L, KTO Ud HK orapwrb,
Ero OirCA61WHT% LITS4H, OWE TOT1.1 HCTHH1J cn8rH H4WH, non() ifIHApErn0 H 4:0HAWrix
H 511HrSA11, C(1.1)110HE npoToriond HMHWHd, CAS}KHAH HdM% flpdH010 H KtpH010 CA8>Kg0/0.
TtMlx, IKHAtEWE <H>1 X(%) npagSio H KtpHSIO CASWKS AO HdC11, MdA0KdAH
EMMA HX(10 WCORHOIO HdWEIO AN(H)A(0)CTit0 H AdAH ECMKI HM-6, HdWEH 3EMAH, Tfnme-
AEON, Ud KSU,HTHOH, rAE KlgAla E.paTt3n% H ia<HKSA>16 H CEAHWE InHKOKO. Ton,
HM1K, OirpHK11, Ck K<I&C>2t1Wk A0r0A0M1a, <HM >215., H AtTEM-6 H'(1%), H
114TONVI1 Hr(11), H npaSuSgaTonirk 14)(00, H npewSpAvrowk H(1.) H IrkCEMS 1:104.8
<KTO C, H3gEpET'll HAHBAHWHIH, HE11013SWEHO HHKOMOKE, Hd KtK11.
fl r0Tdp% TtMlt CEAOMI% Ad ECT% C'h C>3TapHMH <X0Td>20, KSAd
WWHKdAH H3 Kt<Kd.
Ud >2 TO ECT(11) Ktpa HdWEr0 r(OCEIOA)CTIld, 131%iluE niicaiiii<e>2ro 11AEdHApd
BOEK0A111, H BUJ 11113/110KAEHHdr0 c(-hi)Ha r(ocno,k)crila MH, 110E130A61, H gtpd
Kl1CtX(1%) AtTEH H4WHX(1) H Ktpd 60/Nrk HdWHX(1.); litPd UdH4 111HXdlina H AtTEH
Ero, [Ape mum EVKH H AtTEH Fro, litpd fldHd KINPLIH4d AIKOpHHK4, HtPd HdHd ITErpu,
Ktpe narid NCSp?Kd H AtTEH Ero, iltp4 IldHd HECTAKd ti AtTEH Ero, Htpd rldHd HAidWd

99
www.dacoromanica.ro
AtTEH EVO, 13'44 114H4A,4Hd H ,I,tTEH EVO, KtpdJ14Ht licaTA nauninKe H AtTEN EVO,
[Ape mina AOMOHKVW4 CTOAHHK4 H fitpd inatrik KOAtpli fidWHX(%) MOA,A,dliCKK(K),
REAHKEJKli, H MJAELIX11.
fl no HALHEM1 WHBOTt, KTO K8AETIN rocnomirk HAWEH 3EMAH, [H At] RAH WT(11)
AtTEH HAWHK(10 HAH WT(16) HAWEr0 HAEMEHE HAH Koro li(0011 H3REpET11 6"KITH, TOT%
LIJO KW HE HOpSWHAlk HMEr0 A4Hd, dAH LIJO RbJ 01(THP1606,HAla H Oy'KptHHAll. 3414V}KE
AdAH ECA61 HAVE. Bel HK(%) flpdHSK H KtPHSIO cAS>Ksti.
11 HA BOAWEE HOTKplOK,A,EHIE TOMS 131.CEMS HIJILBE HHCr1HHOM8, HEAtAH ECAIR

CASSt HAWEMS, Ktpnom8, iltr0E<KH A0r0*ETS, EIHCATH H HpH>3IitCHTH HAWS <11E-


tla>3T.11 K CEMS AHCTS
O04aKt, H(1%)HAWEMS.Oy
AtT(0) xS11,,1 E CEIXTEHpid)

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al prii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastra, celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c. aceste adevdrate slugi ale noastre, popa Andrei
i Filip i Mihul, fiii protopopului Simion, ne-au slujit cu dreaptd i credin-
cioasd slujbd. De aceea, noi, vdzInd dreapta i credincioasa lor slujb cdtre
noi, i-am miluit cu deosebita noastr. milA i le-am dat, In tara noastr,
Trimedecii, pe Catitna, unde a fost Bratul M<icul>2, i selitea lui Micul.
.1

Aceasta sd le fie uric, cu tot venitul, lor, i copiilor lor, i nepotilor lor, i
strdnepotilor lor, i rdstrnepotilor lor i 1ntregului lor neam, <cine se va
alege mai apropiat, neclintit niciodatd, In veci.
lar hotarul acestor sate sd fie cu toate>3 hotarele vechi, pe unde au
folosit din veac.
<Iar la>2 aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alexandru voievocl, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod,
i credinta tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panu-
lui Mihail i a copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu
i a copiilor lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului
Ilia i a copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta panu-
lui Isaia ceanic i a copillor lui, credinta panului Domoncu stolnic i cre-
dinta tuturor boierilor notri moldoveni, i mari, i mici.
Iar dupd viata noastrA, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sd fie,
acela sa nu clinteasc dania noastr, ci sd. o Intdreascd i sd o imputerni-
ceasc pentru cd le-am dat pentru dreapta i credincioasa lor slujbd.
lar pentru mai build Intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe <logordt, sd serie i>3 s atirne pecetea
noastrd la aceast carte a noastrd.
La Suceava, In anul 6935 <1427> septembrie 16.
Bibl. Acad., XXXVII/5. Orig., perg. (28,5 x 25 cm), pecete atirnat, pierdutii.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231, f. 200-201. 0 foto., la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" lali, Fotografii, II/211.
EDITII: Costachescu, Doc., I, p. 193-195 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 59-60
(trad.).

OliliS.
2 ters.
3 $ters i rupt.
4 Rupt.

100
www.dacoromanica.ro
69 1427 (6935) octombrie 15, Suceava.

111(11)A(0)CTTIO g(0)5KiEFO, AlbJ, ITAEadHApl. oo,ja, rocn40% 3E4rmu


1110/144RCK0H. IIHFIHM11 3N4MENFITO, PC CHM1% ANCTOMik HAWHA1(11), KTO lid
Wh 01r3pHTlx HAN Ero oycnkunuTii 4TS4H, ONE TOT'11 HCTHHHIAH cn8r4 HMI., GE14H4d,
CASNIHAll namil npaaoto H EttpHOF0 CAS1116010. TtArlx, MbJ, RHAtRWE Ero npaKSio
13tpliSko CASNCES AO HdC(11), NI4A0li44H ECAAKI Ero OCORHOF0 H4WEI0 M(I)A(0)CTHIO 11 AdAli
ECM61 EMS H NCEHt Ero, HUTH, 3d WC11 CASNCKS, Olr HAWEll BEMAH,
FAH CEAO Hd rpaRORklr(%), rAE swirl& Aomil AORP10-11-11-10131x H EpATISA'h HAEWECKSA1%,
LIJO Ski HAVII 01(pHK11, Ch oyctivnl A0r0A0A111, HTrAvil Fro, LIJO HAUET11, H AtTEMII
HACTFiliklArk, LIJOC'h AORP11.411110M(ik), H C(61)HS EH, LIJO ECT(1.) tt,T ApSra EH 4ASA,za,
oyctnvi, pdRHO, H OVH544TOM% H np4ortur44Tom1k ux-(h), H npatuSphyroiwk
H 6P4TidAk% EaHH4HHIslAA'k, H CECTpdMil Ero, H AtTEM.b. WC(11), H OrliS44TOM-11
H Hp4OlfH844TOM% HK(10, H npaipt3pAvromil "nail) u FilxCEAIS poAS FIX(11), KT0
C.% HaREpETlx SAHNCHTH, HEHOpSWEHO HHKOAH, Hd KtKbJ IrR4HkIH.
11 XOTdpla TOMS CES, H3 AOAS, WT(k) 011J3EMIKOlid CEAd, no CTdp0AAS KOTdpEgli
Hd EdWH, Td KU EFO ropa, crapisimat KoTapEark, Ao Illawmand, no crapo4AS ro-rdpio
WT(1) Eland laildHA01161X11 CEAls. H WT(k) Ated, no crapomS XOT41310 WT(10 1311Ct)C11
CT0p0H1%, KSAd WT(11) RtK4 ONCHKAAH.
it H4 TO ECT(k) Rtpa HAWEr0 r(OC110)A(CT)134, RkIWE 1111C4HHdr0 FIAEadHApd HOE-
1130Akl, H atpa EVII3A106AEHH4r0 C(111)Hd r(OCHOA)CTIld MN, HAHdWd ROEKOAKI, H Rtpa
iletrn AtTEH H4WHI% H Ktp4 sosip-k Hawun1: Ktpa mum llitFiXdHAd H AtTEH Fro,
13'44 flellia Et111,4H H AtTEH Ero, Rtpd Hand ESH4114d AROpHHK4, atpa fidHd HErPlfild,
pa FhINd 1ESpNCd FIFNITORCK0r0 H AtTEFF Er0, 13tpd 114H4 HECTJAKOHd H At<T>201
Fro, Rtpd [laid HAillaWd H AtTEH Ero, Rtpa nana ,Z1,4H4 H AtTEH Ero, Fltpd nana HCciat
44WIIHK4 H AtTEN Ero, atpa nena .1118p)aa MOMET4TER4 H EttP4 6NIT1H Ero, H Rtpd
nand AdMAKSWA CTOAHHK4, HPdHd OF1pHWdKd H AtTEH H(1), Etp4 Fl4H4 H134H4,
RUA Hand HErpHAd 44WHHKA, atpa nand IHE4PH4, H Rtpa nand KOCTH4d HOCTEAHliKd
!Ape oyctrk noArb. HdWlirk MOAAdliCK111X('k), REAHKINJX(1%) H MdAkIX(11).
fl no HAWEM% N<HROTt, KTO HAAET'k ELITH rocnoAap% HdWEH 3EMAH, HMI VVT(lx)
AtTENBirk HAN WT(11) HdWEPO rIAMEHE HMI ESA(H) KTO, aoro li(or)it 1136EpETh
gbJTH, <TOTH LIJO E61>30 <HE H>30pSWHAH imwEro AdHIM H H4111E1'0 STRfrk<FKAEFF >3id,
dAH LIJO Khi H<M-k>3 01(TREpAHAH H OIrKpRt<I1HAH>3 34HSWE AdAH ECA1k1 llMh 34 Firk
npaKSio H litpu8<to cn>38)KsS.
LI H4 KOAl&WEE HOTIWKWAEHTE TOMS RixCEMS RkIWE FIFIC4FIH0MS, BEAtAll ECAAKI
CASSt HAWEMS, HildWkK01111 EpdTAERH4S, 11HC4TH H npuKtarru 11E44T-11 HAWS K CEMS
AliCTS H4WEMS.
OV AtT(0) x311,AE, M(t)C(A)U,4 WKTOESPIrta

<Pe verso, insemnare din sec. al XIX-lea>: Alexandru voievod


trinul, din leat 6935 <1427> octombrie 15, pe satul Dobrdcini.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tarii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr, tuturor celor care
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, c. aceastA adevarat s1ug5. a noastrd,
Oancea, ne-a slujit cu dreapai credincioas6 slujbA. De aceea, noi, vazind
dreapta i credincioasa lui slujba Care noi, 1-am miluit cu deosebita noastr
mila i i-am dat lui i femeii sale, Nastea, pentru slujba lor, In tara noastr,
In Moldova, un sat la Carpeni unde a fost casa lui Dobracin i a lui Bratul

101
www.dacoromanica.ro
Pleescul, ca s le fie uric, Cu tot venitul, i copiilor pe care li are, i
copiilor Nastei, pe care ii are cu Dobrcin, i fiului ei, care este de /a alt
bArbat, tuturor deopotriv, i nepotilor lor i strnepotilor lor, i rdstrne-
potilor lor, i fratilor lui Oancea, i surorilor lui, i copiilor lor, i nepotilor
lor, i strdnepotilor lor, i rdstrnepotilor lor i Intregului lor neam, cine
se va alege mai apropiat, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
lar hotarul acestui sat s fie din jos, de la satul lui Opriac, dup
hotarul vechi, la Baeu, apoi sd-i fie In sus, dupd. hotarele vechi, pInd la
suman, pe vechiul hotar i dinspre satele panului Mihail i dinspre pgdure,
pe hotarul vechi din toate prtile pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este crediata domniei noastre, a mai sus-scrisului
xandru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i
crediata tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului
Mihail i a copiilor lui, i credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Negrea, crediata panului Giurgiu
de la Frtuti i a copiilor lui, credinta panului Nesteac .1 a copiilor lui,
credinta panului Ilia i a copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor
lui, credinta panului Isaia ceanic i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu
al lui Jometate i credinta fratilor lui, i credinta panului Damacu stolnic,
i credinta panului Opriac i a copiilor lor, credinta panului Ivan, credinta
panului Negril ceanic, credinta panului stefan, i crediata panului Costici
postelnic i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau oricine, pe cine 11 va alege Dumnezeu
sd fie, <aceia>3 s' <nu>3 clinteasca dania noastr i intdrirea noastr, ci
s le-o Intdreascd i sd le-o Imputerniceascd pentru c le-am dat pentru dreapta
i credincioasa lor slujbd.
Iar pentru mai mare 1ntdrire a tuturor celor mai 5us-scrise, am poruncit
slugii noastre, Ivaco al lui Bratei, sd serie i sd atirne pecetea noastr /a
aceast carte a noastr.
La Suceava, In anul 6935 <1427>, luna octombrie 15.
Bibl. Acad., CCXVII/23. Orig., perg. (34 x 27 cm), pecete atirnatA, pierclutA.
0 foto., ibidem, Fotografii, XXXVII/29, o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 203-204, i o trad., prescurtatA, din sec. al XIX-lea, MA autor, ibidem, MCDLXXX1/1.
Alte foto., la Arh. St. Iai, DCCVI/10 i MXXXVIII/14, *i la Inst. de ist. si arh. A. D. Xe-
nopol" 1ai, Fotografii, 11/108. 0 trad., la Arh. St. Bucureti, M-rea Neamt, CXLIII/1.
EDITH: Iorga, Ostaqi, pl. in afara textului (facs.); Bobulescu, Un doc., p. 271-272
(trad., din 1816 septembrie 17, de Pavel Debrici); Iorga, op. cit., p. 131-133 (text slay si
trad., cu data de an: 1426); GhibAnescu, Urice slapone, p. 175-177, i Surele, XVIII, p. 18-20
(text slay, dupA o copie a lui M. CostAchescu, $ trad., cu data de an: 1426); CostAchescu,
Doc., I, p. 196-198 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 60-61 (trad.).

I In loc de )(cowls (v. mai jos).


2 OnliS.
3 Sters.
4 In documentele ulterioare CArpeni".

70 1428 (6936) februarie 16, Sueeava.


<t> IIIHAOCTTIO ROKTElp, MW,GEadHAPII 110E130,k4, r0CflOA4pl& 3EMAH tlito,l-
okagCKOH. tIHHHM% aHrIMEHHTO, HC CtArk AHCTOArk H4WHAVh, 01(CtM% KTO Hd 1111
OPPHT1% HH Ero 01(CAbJWHTla LIT8LO-1, OWE TOTH HCTHHH6K1 cam! H4WH, CIAHOKE GT(IHA

102
www.dacoromanica.ro
11SK4ISEU,K0r0, 10pHE H KO3AU H CECTpd Hrh, ioTpSH4, H CYHOHE HIEpEKOHI4, CHMEOH11,
KOCTM, H ATEHHL11-6 H IllanApo, CASWHAH HdMis. Fir flpEAKOKE flp4K010 H KtpH010
CAS/KROH),4 AHECK CAS1K4T% 0H11 WWI& 146113010 H Ettptiolo cntkggoto. TtArh, M6I,
EHAykKWE Hr flpOK010 H KtpH810 CA85K6010 AO HACK, }fC4A0114A11 ECAlkl HX% OCOEH010 HAWEIO
MHAOCTTIO H flOTHEPAHAH ECM61 HMI& OTHHHS HX, EWE AdfifE F14111HX CatTODOLIHRWHrh
f1pEAK013%, H AH ECM6I HAVh, oy HAWEH 3EMAH, AKt CEAt, Hd 11M/A lISKdliELL'ho H
f1OAtH4tVII4, H K AtC6I, H
KOKLI,H, H Ch. 01(Cii noToghi, H eEpETO4A% rOplA H 11u-
X0APEIO, LIJO Kh HHM'h T/ArcIA0 Hrh <X>I0Tdpi& H3 AdMid, 410 g61 HM11 OrpH
OirCtAVII AOKOAOM'h, H AtTEAVK Hrh, H OVH8LLITOM11 IIX, H np4oyn8qaToar1i HX,
npaniSpiaTomvh Hrh H KIXEMS poAS nrh, 11E11op8wEno HHKOAH, 161 IrkK61 Kti116111.
<X>10Tdp% A1101141. CEA4441., K KKCtttUI C13011MII CT4p1s1AAH XOT4pH,
K8A4 O'haiKdAH OT IrkKa.
Ild TOE, tpa H4WEr0 r0CflOACTHd, MILE nncagHaro flmaatiApa HOE130A111, II
tpe K'h3110HAEHH4r0 C61H4 rocnoAcTKa MH, HATAW4 KOEK0A61, H gtpa orct<x-to.'
AtTEH HAWHX H Ktpa 60/Ap6I HdWlirh: tpa fldlid II1HXdHA4 H AtTEH ECO, !Ape fldlid
KA101-1 H AtTEH Ero, Ktptt fldfid AKOpHHKd H AtTEH Ero, Ktpd URA HErpw,
gtpa flald [fldHd] Aparowa KtTiaaa, Ktpa I14H4 if[Spw4 (1)p4T013CKOr0 H AtTEH HX2,
Etpd mina HECTMKd H AtTEN Ero, gtpa 04144 HAHMWA H AtTEH Ero, Rtpa fidtid ,A,4H4
II AtTEli Ero, Ktpa fldHd HCd/A il4WHHK4 H tTEH Ero, Ktpa fldHd AOMOKSWd CTOA11HK4
" AtTEH Fro, Ktpa Dahl X8j:1}1{4 ...KOMOT4TEI3H44 H apdTili Er0 H AtTEll HX, litpd
[Mild Onpnwt H AtTEH Fro, Ktpa 114H4 X0A114 li1am8pHnc1oro H Ep4T4 Fro, f14114 11,11343,
If ,d,tTEH [E] HX11, RtPd 114H4 IflKSwd KtCT/ApHHKel H AtTEH Ero, gtpa 11014 KOCTHlid
EIOCTEAKHHK,I, Ettpd 114114 HErpHA/A 44WHHK4, Htf61 flald EliA4H61 161WHHK4 KH/ArHHHHS
Ettpe oyctrb. 60/41%1 H4W11rh, KEAHK6Irk H MdAhlrh.
it no H4LII0M1. KTO HANET'll ElsITH rocnoAapil HAWEH 3EAA4H, HAH WT
AtTEH 161WHX-6 HAN WT H4LUEr0 IMEMEHE HAN RSA KTO poro4 rocnoAk liori. H36tpET'h
GNITH, LIJO 661 HM'h HE nOpSifilial H4WEr0 AMITA, H OirTKEPKAEHT/A H 34f1HC4Iii/A, dAH
LIJO K6I HACK 01(Tg<p>LhAHAH 11 OVKp/AFIHAH 34H5)K AdAH CHMKI5 HArh 34 HX. flp411013tp-
11510 CASWES.
1141160AWE OICTKplOKAEHiE TOMS Kl&CEAAS KNIWE[WE] FIHCAHHOMS, KEAtAH ECA461
CASSt HAWEMS gtpnomS, 114n8 Htrow Aoro@TS, 11HC4TH H flpHKtCHTH I1E4T HAWS
AHCTS 1611.11EMS.
HHC4All 11134111K0 lipdTtEHHI-rh, oy COLIdIrk Kk AtTO xSItA46, MAC/AU,d . EftpS-
apist

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c aceste adevdrate slugi ale noastre, fiii
lui Stan Lucavet, Iurie i Cozma i sora lor, Motruna, i fiii lui Serbco, Si-
meon, si Costea, si Dieni iSandru, Inaintasii lor ne-au slujit noud cu
dreaptd i credinciohs slujbd, iar astzi ne slujesc ei cu dreapt i credin-
cioasd slujbd. De aceea, noi, vdzind dreapta si credincioasa lor slujbd cdtre
noi, i-am miluit cu deosebita noastr mild si le-am intdrit ocina lor, danie
hied de la sfintrdposatii nostri lnaintasi, si le-am dat, In tara noastrd, cloud
sate, anume Lucave i Pancduti, i eu toate poienile, i cu pdurile, i cu
plraiele, si pe Siret In sus si cu Mihodrea, al cdror hotar se aldturd de
ele de demult, ca sd le fie uric, cu tot venitul, i copiilor lor, i nepotilor
lor, i strdnepotilor lor, i rdstrdnepotilor lor i intregului lor neam, neclin-
tit niciodatd, In vecii vecilor.
Iar hotarul acestor doug sate sd fie ell toate hotarele lor vechi, pe
unde au folosit din veac.
103
www.dacoromanica.ro
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ale-
xandru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i
credinta tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului
Mihail i a copiilor lui, credinta panului Vficea i a copiilor lui,
credinta panului Cupcici vornic i a copiilor lui, credinta panului Negrea,
credinta panului [panului] Drago viteazul, credinta panului Giurgiu de la
FrAtauti i a copiilor lor 2, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, cre-
dinta panului Iliia i a copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor
lui, credinta panului Isaia ceanic i a copiilor lui, credinta panului Domocu
stolnic i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jomotate i a fra-
tilor lui i a copiilor lor, credinta panului Opri i a copiilor lui, credinta
panului Hodco de la Mamurint i a fratelui sAu, pan Leu i a copiilor
lor, credinta panului Iacu vistier i a copiilor lui, credinta panului Costici
postelnic, credinta panului Negril ceanic, credinta panului BilAu ceanic al
cneaghinei i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe oricine 11 va alege Domnul Dumnezeu
s fie, sh nu le clinteascA dania, .1 Intrirea i Inscrisul nostru, ci s le in-
tAreascA i sA le imputerniceascd pentru cA le-am dat pentru dreptcredin-
cioasa lor slujbA'.
lar pentru mai mare intArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, pan Neagoe logofdt, s serie i sA atirne pecetea
noastrA la aceast carte a noastra.
A scris /vaco al lui Bratei, la Suceava, In anul 6936 <1428>, luna
februarie 177
Dupd Etnoyek, Ilitckomaco roamor, p. 7-8 (sub data greitd: 6931 (1423> februarie 17).
Text s'ay, dupd orig., perg.; actul se afla, In 1879, in posesia lui C. Vasilco din Bucovina.
Doud copii, de I. Bogdan, una dupd Ltnove, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 207-209,
i alta, dupd o copie de Wickenhauser, cu data: 6936 <1428> fe.bruarie 16, ibidem, f. 210-211.
O copie moderna, la Arh. St. BucureW, A.N., MMDCXXVII/16, i o trad., din 1761 octombrie
29, de <Gheorghe) Evloghie dasal, cu data: 6936 <1428> februarie 16, ibidem, MMDCXXI/1.
ALTE EDITII: Wickenhauser, Woronelz und Pulna, p. 199-201 (trad. germ., dupil orig.,
cu data: 6936 <1428> februaric 16); Ghibdnescu, Surete, V, p. 1-4 (text slav, dupd StAOTCk,
trad., cu observatia cd data de an a doc, a fost cititd probabil gresit: 6931 <1423> In loe de
6936 <1428)); Costdchescu, Doc., I, p. 201-204 (text slav, probabil dupd I. Bogdan, i trad.,
cu data: 1428 februarie 16); D.I.R., A, I, p. 61-62 (trad., cu aceeai

Omis in textul editat.


2 Gresit, pentru (ro (lui).
3 Gresit, pentru Ate..
4 Gresit, pentru foro.
5 Gresit, pentru ic H.
Gresit, pentru7a-s; v. descrierea arheograficd.
7 Gresit, pentru gi (16); v. descrierea arheograficd.
5 V. descrierea arheografica.

71 1428 (6936) aprilie 2, Sueeava.

i1](11)A(0)CTil0 s(o)am, dAEadHAPIN Homomi, r(o)cn(o),e,(a)p% 3EMAH


NIOAAtHiCKOH. 3HAMEHHTO 4HHHM(6), ic CtM(6) AHCTOM(6) H4WHM(6), rkrk<Mk> 1
KTO 1.14 H(111) OV3pHT(6) HAH Fro OVCA4MHT(6), 0,KE TOT(k) FICTHHHH CAVI'd
HAW(k) EttJ3Hili, 141140 ,A,PdrOMHP(1), CAOrKHA(k) HANA% tipa* H Etprio. Ttm, MH,

104
www.dacoromanica.ro
KHAtKUJI4 ro HpaK0 H EtpHcgo cn<oy>1>Kgoy Ao Hac(K), >KdACCAAH ECMH fro ocog-
HOIO H4UE10 M(H)1(0)CTII0 H AdAH H IflOTKEPAHAH ECMH Emoy, oy WIDEN BEMAH, oy
MacKoH, CEAd Ha Wilt: KOPHIH H GTpHMETH, Hd KpaKogt, H, oy Toamg(E) oTapio,
fAHo mtcro wT(K) HOIrCTHHH, TN/NE H<I 11>1p4Koat, Ad WCJAHT(h) CORH CEAO. TOE
WO 611 Emoy WT(h) HdC(h) 01(pHK(h), c KINCEM(11) AOKOAOM(6), HAM(' H AtTEm(k)
fro, H orloygaTom(h) Ero, H flptOyHOrldTOM(h) Ero, H nptwoyptTom(k) Ero <H K'hC>1E-
M0y POA0y fro, KTO Ct EMOIr HEEEpET(h) HAHEAWKHTH, HEnopoywEHo HHKOAHME, HA
KtKH.
xoTap(K) TtMk CEAd[Ad]M(K), KOPHTH H CTP<HM>2E1H, LIJO HA KpaKogt,
1 CEAHWH, THM(E) WO Hd KpaKogt, Ad EcT(K) 0o4<E>3H<w>3H wT(K)
T<Olih>
wT(K) ntca, AonoyE(k), Ao wgp-muTto HOTO4KH, Ha AOVE(), a WT(h) TOAt, tlEpEC(h)
110AE, XOTap0M(h), AO MOPHA0y, d WT(6) T<OAt, A>40A0101(6) AHAOM(h), AO mormoy,
WT(h) TOAt npago Ha rA0,4(,), d WT(h) TOAt Hd sEpx(k)<AH>Ina, oy mormoy,
rAE Ct CHH<Mal0Th XOTAINI Ct ro-rapom(k) HtroTHHom(K), Ta, wT(K) TOAt,
<npago>3 lid noToK(K), oy mormoy, TA, wT(k) TOAt, tlEpECI1 AHA(d), Olt MOPHAOV, HA
KOHEU,h AOAHHd, Td, WT(1) TOAt, AHAOIWk r<opt>3, HA MOPHAO1r, rnEmtE, Td,
WT(h) TOAt, Hd 3, Td, KPILKOHOM(h) ropt, Ao rerrdpil EfrhAELVEM(6),
WT(h) TOAt, ilEpEC(11) nont, npago oy goyKoKHHoy, H ct OyCHMH HOAEHKH WT(6) CHHO-
<r roTApk>
'AW N 01( Ttk 3 <DUE >111TH H MUNN.
Hd TO ECT(h) Ktpd HaWErd5 r(ocno)AcTga, KHWE 1111CaHHAPO, Mhl, 114EadHAP4
OEKOAd, H Stpd nptirksniognEmx(k) AtTEH HALUHX(h), <HAHdWd KOEK0A61 H GTEU,Kd
llETpa, H litpa Klatrh AtTEH>3 HdWHX(h) H Ktpa 1111CtX(6) somp(h) Hawgx(K)
monAagoK(K): gtpa naita 111.H<V>314Ad H AtTH Fro, KtPd 114Ha HAIM H AtTH
fro, gtpa naHa KVIPLIHtld AKOpHHKd GOrldK<CKOPO H AtTH EPO, Ktpa>3nam HE<r>lpH
AtTH Ero, Ktpd naita ,A,PdrOWd H AtTH Ero, Etpa flalid <N1Oltp>1?Kd H AtTH Ero,
gtpa Una HECTtKa H AtTH Ero, Etpa HaHd lilaaApt AtT > 3H Ero, gtpd nam HA1dUbi
AtTH Ero, Etpa Hand Heath 114WHHEd H AtTH Fro, gtpa nana Onpinna H AtTH
Ero, atpd naita HHaHa H AtTH Ero, Ktpa naHa AO<MOKO>31rWd CTOAHHKa H AtTH Ero,
Ktpa nana WEdSOIrAd ABOPHH4EAd H litPd K-Kctx-(K) solop(K) Hawtqc(k) monmacKHK(h),
Eammr(1&) H MdAHX(h).
el HO HAWHM(h) WHIKOTH, KTO EOV"AET(I) r(o)cn(o)A(o)p-k HdWEH 3ENI4H 1410A-
A4ECKOH, WT(h) tTEH HaWHX(h) HAH WT(h) HaWEVO pomy HAH naK(k) goyAk Koro
R(or)-k 1-06EPET(h) rOCIVAJpEM11 EHTH HdWEH <3EAA>3AH, TOT(h) WO EH Emoy HE nopoy-
WHAI. HAWEPO AddHIE H UOTHEPKAEHTE, dAH WO EH Emoy 01(TKEpAHA(K) H OVKPEUHA(h).
el lid KOAWEE EptflOCTH H HOTHEIDKAEHIE, I3EiltAH EC<Mdl>3 cnotrst Hawmoy.
KtpHomoy, naHoy IIVOEBH AOPO*ETOlr, UHCATH H flEildTh HaW01( BaKtCHTH IC% cEmoy
AliCTOIr HaWfmoir.
II<H>3c(a) rEAEwH(K), oy Gogtgt, 11(1%) AtT(0) )(ERAS, AN(t)C(A)11,4 dil(PHAT4),
A(1)wh

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al TArii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrA, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceastd adevAratA OIT a noastrA ore-
dincioasA, pan Dragomir, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi,
vAzind dreapta i credincioasa lui slujbA cdtre noi, 1-am miluit cu deosebita
noastrA mild si i-am dat i i-am intArit, in Ora noastrA, in Moldova, satele
anume Cornu i Strimbii, pe CracAu, i, in acelasi hotar, un loe de pustie,
tot pe <C)1.racAu, sa-si intemeieze sat. Aceasta sA-i fie de la noi uric cu tot
venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strAnepotilor lui, rAstritnepo-
tilor lui <01 intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclin-
tit niciodatti, in veci.
11 Documente c. 1232 105
www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestor sate, Cornii i Str<im>2bii, care slut pe Cracdu,
i al acestei seliti, care este tot pe Crud'', sd fie Incepind de la Soci, din
pddure, la vale, pind la obiria pirliaului, la stejar, i de acolo peste c1mp,
pe hotar, pmn la .movild, i de acolo, pe vale la deal, la movild, i de acolo
drept la Glod, i de acolo la virful dealului, la movild, unde se Impreun
hotarele Negotinilor, apoi, de acolo, <drept)3 la pirlu, la movil, apoi, de
acolo, peste deal, la movild, la capdtul vdii, apoi, de acolo, pe deal In sus,
la movild, ling glimeie, apoi, de acolo, pe ... 3, apoi, pe Cracd'u In sus,
pin' la hotarul Brletilor, i de acolo, peste cimp, drept la bucovind, i
cu toate poienitele de finete din aceste <hotare> 3 ... din sus i din jos.
Iar la aceasta este crediata domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi,
Alexandru voievod, i credinta preaiubitilor notri copii, (Ilia voievod, i
Stetco i Petru, qi credinta tuturor copiilor>3 notri i credinta tuturor boie-
rilor notri moldoveni: credinta panului Mi<ha>3i1 i a copiilor lui, credinta
panului Vilcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic de Suceava
<i a copiilor lui, credinta)3 panului Ne(g>lrea i a copiilor lui, credinta
panului Drago i a copiilor lui, credinta panului <Giur>igiu i a copiilor
lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului Mindrea
<i>3 a copiilor lui, credinta panului Ilia i a copiilor lui, credinta panului
Opri i a copiilor lui, credinta panului Ivan i a copiilor lui, credinta pa-
nului Do<moc>3u stolnic i a copiilor lui, credinta panului Steful vornicel
i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, Moldova, din
copiii notri sau din neamul nostru sau iari pe oricine II va alege Dum-
nezeu sd fie domn al tdrii noastre, acela sd nu clinteasc dania i 1ntgirirea
noastrd, ci s i-o Intreased i s i-o Imputerniceascd.
lar pentru mai mare putere i Intdrire, am poruncit slugii noastre cre-
dincioase, pan Neagoe logoft, s serie i s atirne pecetea noastra la acestd
carte a noastrA.
A scris Ghedeon, la Suceava, In anul 6936 <1428>, luna aprilie, 2 zile.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 310. Orig., perg. (30 x 43,5 cm), rupt la lndoituri, pecete atIrnatd
deterioratd, CU legenda: <t 1lo>60.6 YW 0Al<94114>ep4 110f110<A1.* r(ocnoMi)Ha .3>6emnLiz Monmein<acor >6
0 foto., ibidem, Fotografii, LXXV/1. Alte foto., putin lizibile, la Arh. St. Ia0.
MXXXVIII/15, i la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/109.
EDrrII: Ghilidnescu, Surete, XVIII, p. 21-24 (text slay i trad., cu data de zi: 22);
Costdchescu, Doc., I, p. 209-211 (text slay, dupd GhibAnescu, i trad.) ; D.I.R., A, I, p. 62
63 (trad.).

1 Sters.
2 OfIliS.
3 Rupt.
4 Sters i rupt.
5 Pentru HALUCCO.
6 intregit dupd textul celorlalte imprimdri ale sigiliului lui Alexandru cel Bun din aceastd
vreme (v. doc. nr. 66, 77, 89), cu care Intreaga pecete se identified.

72 1428 (6936) aprilie <3-30>, Suceava.

<Alexander Wojwod>1 schenket seinem Bojarn Oprysza das nchst


des Flusses Schumus gelegenen Dorf Opriszany.
D<e> d<a>to 2 Suczawa, 6936 <1428> den 31<ten>3April.

106
www.dacoromanica.ro
<Alexandru voievod)1 druieste boierului s4u, Opris, satul Oprisani,
situat aproape de riul Somuz.
Dat In Suceava, 6936 <1428) aprilie 31 3.
Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (copie, de la sfIrsitul sec. al XVIII-lea sau hice-
putul sec. al XIX-lea, dupA Inv, doc. Mitropoliei, alcAtuit In 1783 ianuarie 3, la Zolkiew,
de Iohan Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 33. Rezumat.
O copie rom., de I. Bogdan, dupA Popovici (v. EDITII), la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231,
f. 213.
DacA anul si luna au fost citite corect de cAtre rezumatorul orig. slav, lar apoi de cAtre
copistul Inv. doc. Mitropoliei, ceea ce nu este deloc sigur, atunci se poate presupune cA eroarea
a intervenit la lectura datei de zi, care, In orig., a putut fi: 3, 13, 23 sau 30.
EDITII: Popovici, Index Zolkiewiensis, III, p. 688 (rez. germ., In Inv. doc. Mitropoliei,
cu trad.); CostAchescu, Doc., I, p. 204-205 (rez. germ., dupA Popovici, si trad.); D.I.R., A,
I, p. 64 (rez. rom., dupA Costrichescu).

1 Tn text: Derselbe" (acelasi), cu referire la doc. precedent din Index.


2 V. nota de la doc. nr. 15.
3 Asa In text (v. datarea).

73 1428 (6936) aprilie 8.


6936 <1428) april 8.
Suret scos de dascalul Evioghii de pe ispisocul domnului Alixandru
voievod, prin cari s cuprindi c au dat unui Tvadar satul lui ci iesti
pi Berheciu, undi iasti casa lui, si un loe din pustie pe plrgul Meliscoae,
a cgrue hotar sa'-i fii hotar cIt va fi de agiunsu unui sat. lar hotarul satilor
acestora s4 fii dup hotarul cel vechiu.
.Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 13, f. 118 v. Rez. Intr-un doc. din 1837 iunie 10.
EDITII: Rosetti, Pdmintul, p. 110 (rez.); CostAchescu, Regaste Alexandru cel Bun, p. 324
(rez. de la Arh. St. Iasi); idem, Doc., I, p. 205-206 (acelasi rez., dar dupA doc. orig. din
1837 aflat in posesia editorului); D.I.R., A, 1, p. 64 (rez., dupA CostAchescu, Doc.).

74 1428 (6936) aprilie 15, Suceava.

1.11(14)4(0)CTil0 6(0):KIE10, ANA, I1AEaAH,Ap% KOEBO,A,A, rocn(o)Aatril BEAAAII


NIOAAARCKOH. 1111111144% 311dAIEHEITO, H CliA1% ANCT0AV6 H4WHMk, oirctm-k KTO 1I4 H%
01r3pHT% HAN Ero OyCAIMWFITI. NTS4F1, ONU TOT% HCTHHHI1111 cntsra HAW% C(1%1)H%
nona 34KA9T4, NdAOKAAll ECA461 Ero WCOEHOIO HAWEIO iN(11)A(0)CTTIO H HOTKEPAIIAli ECMIJ
EMS WTHFIN8 Er0 H 11,4AH ECANEJ Emoy, S HAWEll 3ENI,AH, E4,110 CEAO, H4 liMat 11%A<Oy> I-
rhpH, HA EStqcogt, r AE EcT(K) Aonvh Ero, 410 661 EA401( OyptIK(%), C% glaCtIN11 AO-
K0A0/14%, EMS, H AtTEatit Ero, H oirn$44-r01Wik Ero, H nptotruSLurronvk Ero, H Ilf1tWISPt-
TOM% Ero H 111.CEAW po,zkor Ero, HEHOPWEHO FIFIKOAHNCE, Ild
XOTdp% TOMO( CEAO, 13%CtAA11 CKOHAAH cTepurai KOT4pM11-1, KSAd 113 HtKa

d 114 TO ECT(%) Ettp4 HAWEr0 r(0010A)CTILI, Mili filICA11114r0 dAEaAHApd KOEKOAlq,


H Htp4 fill3AIOCAEHHdr0 44Hil r(OCI10,14)CTI3d MH, lldidWd ECOEKOAF4, H Ktpe AtTFIF
HAWHX"It H Iltpa irhctrk soiAp-k HAWHX-6: Iltpa natia 11111r4HAA H AtTEN Ero, atpe

www.dacoromanica.ro 107
11411A &IAN H AtTEli Er, RUA 111114 K01(1111Hild AROPHHK4, litPd 114114 HErphi, Iltpd
114H4 HECTAK4 H AtTEH Ero, RtPd 114114 1H8pwa H AtTEH Ero, Ktpa 114H4 HAHM114
AtTEH Ero, Ktpe fldHd AMU H AtTEH Er0, Ettpa naHa liCdia 114WHHIl4 H AtTEH Ero,
Rtpa 114114 4,0MOHKOril4 CTOAHHKd H tTEH Ero, !Apt! 114114 .Aloyma aC0MET4TEHHil4
sfurrin Ero u AtTEH Ero ii AtTEH FIK(10, Ktpa 114114 CT..)11PHW4 H AtTEH Ero, KtPd
11,111.1 HaH4 AtTIld H AtTEH Ero, Rtpit 1141H4 X0AK4 lia4MSPHHCKOr0 H AtTEH Ero,
tp 114114 lilKorwa EUICTLIPHHK4 H EVA IniCtrIt 60/AP11 114111HX15. MOAA4RCKIIIr(%),
HEAHKIIIrk, 14 M4AHr11.
el flO HMIIHM% >KHROTt, KTO HAUT(%) 6HTH rocnoAark 3EMAH 114111EH, iii0A-
ikaRCKOH, WT(L) AtTEH 114111Hrk HMI WT(91) HawEro 11AEMEHH HMI soy,a,(H) Koro
H(or).1. H316EPETlx KKiTH, TOT% 1110 KW EMOIr HE flOp8<WH>21111 HawEro AdHi/A H HAUJEFO
0171:910KAEHiRt 34H01p4(E ECMH EMS A41111 34 Ero 11PdHVIO 11 KtpuSio Ci101pK68.
et 114 601(11WE HOTE4Y1OKAEHHE TOM01( EV6CEMV KLIWE 11HC4HNOMO1r, BEAM. ECMH
CASSt Fl4WEM8 KtpHomor, nag; Htroio oroeETor, 11HC4TH H HPH/ItCHTH [NWT%
H4W8 K CEM8 MICTOr HAWEMOI
nHC4 HEUIJKO Ep1T1VEKH4(%), O OLIMA, Et (1) AtT(0) xS11,AS 411PTAHE

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al prii.


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr5., tuturor celor care
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, at pe aceast." adevarat slug a
noastra, Vilcea, fiul popii Zaharia, 1-am miluit cu deosebita noasta
i-am IntArit ocina lui i-am dat, in tara noastr, un sat, anume CAl<u>lg-
rii, pe Vulhova, unde este casa lui, s-i fie lui uric, cu tot venitul, lui, pi co-
piilor lui i nepotilor lui i strnepotilor lui i rdstrAnepotilor lui i Intre-
gului lui neam, neclintit niciodat, In veci.
Iar hotarul acestui sat sA fie cu toate hotarele sale vechi, pe unde
au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ale-
xandru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, IIia voievod,
credinta copiilor noptri pi credinta tuturor boierilor noptri: credinta panului
Mihail pi a copiilor lui, credinta panului Vilcea pi a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Negru, credinta panului Nesteac
a copiilor lui, credinta panului Giurgiu pi a copii/or lui, credinta panului
Ilia pi a copiilor lui, credinta panului Dan pi a copiilor lui, credinta pa-
nului Isaia ceapnic pi a copiilor lui, credinta panului Domoncup stolnic pi a
copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jometate pi a fratilor lui pi a
copiilor lui pi a copiilor lor, credinta panului Oprip pi a copiilor lui, credinta
panului Ivan Detco pi a copiilor lui, credinta panului Hodco de la Mamu-
rinti pi a copiilor lui, credinta panului Iacup vistier i credinta tuturor boie-
rilor noptri moldoveni, pi mari, i mici.
Iar dup viata noastr6, cine va fi domn al tArii noastre, Moldova, sau
din copiii noptri sau din neamul nostru sau pe oricine 11 va alege Dumndzeu
sa fie, acela s nu-i clinteascA dania noastil i int6rirea noastr pentru
c i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujb.
Iar pentru mai mare inarire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, pan. Neagoe logordt, s scrie i s at1rne pecetea
noastr la aceastl carte a noastra.
A scris Ivapco al lui Bratei, la Suceava, in anul 6936 <1428> aprilie 1.5.

108 www.dacoromanica.ro
Bibl. Acad., Peceti, nr. 242. Orig., perg. (33,5 x 31 cm), pecete atirnatA, Cu legenda
tearsA.
0 foto., ibidem, Fotografii, XXXIII/4, i o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231,
f. 215-216. Alte foto., la Arh. St. Ia0, MXXXVIII/16, i la Inst. de ist. i arh. A. D. Xe-
nopol" - Iai, Fotografii, II/110.
EDITH: GhibAnescu, Uricariul, XVIII, p. 1-4 (text slav i trad.); CostAchescu, Doc.,
I, p. 206-208 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 64-65 (trad.).

1 0MiS.
2 Rupt.

75 1428 (6936) iulie 8, illAnastirea Bistrita.


11100n(o)c-rix. G(o)>KTE,N, An, I1.11 dAEa4HAP11 BOEBOAd H P(0010),&(H)H-11
kCEIIillonAoKnefincKon 3EdAdn. KA(d)P01100H3ROAH P(OC110A)CTRO M11, EA(A)P61A/1(-6)
MONA% Flp0HaBOAEHTEMI,, CI,TROpliTH B1 3 1,481B IE C(SA)T01104HRWTHX(1) PGA/PPE/1'K
HALBlir(%), H 1111 3AP4RIE H 3d ASWTE r(ocnoA)cTed MH, H r(ocno)HcAn r(ocnoA)crEd
MH H 1311CtX(11) 4AA(11) P(OCNOA)CT134 MH, H FlPHAO>KHX(11) MOUCTHp10 01rCBEHTIO
np(t)4(n)cTtn li(oropoAn)u,n, HE HA KliCTp1111,H, TPHAECATH H EMIT. 4EAtA6 11,1ir4li%
ARMAAECAT(h) KH>1111 T4TApK, HAAAH8EMH TLY. 4EAtAH U,IirdH11: KHAS6 Roman-IL,
Mapco, CHHATA, KOTOPd, 111141.11KO, K8pKEd, KOCTA, Rd111%, 6iKa, I1/1134d,
RiO4S8ATt, tiplaHATh, HK4HK, ,A,411481111, Apvrn }kWh, XEJ1M0111., C(61)110BE
rOAEBH: IIHKOAd H KdH 1, KO>Kailill, KOHKO, APVTH XEpA411-6, 'Repko, Tp811,t,
<1:11>2dHAP0, TOMA, 3,11311A6, KOM4H-11, KtA 1
d, %MUM ; d
TdTdpE HA HMA RdAMEI11%, TOAEpla, TOMA, SARdAdH, 441,111A1011-6
CROHMIL, OHAN1111, Ropnc(%), TATKO, Mid<H102, 1 lISKA411. TOE 11110E Ad
EcT(-h) nptA(-K) pE<4EHHOM8 MOHACT1410 /UWE/1:18>1 010311K11, CI& InatN111 A03(0-
.404%11, H AtTH TtX(11), H 01/1184ATd H(11), H 1113401CHIPLIAT4 NX(11) H REC(%) PO(11)
Hrh, H<E110p8WEH>3H0 H HENOT-6KNOREHHO IIHKOAH>KE, HA RtKIJ.
d HA TO ECT(h) Rtpd HdWEPO r(ocnoA)cTea, 1111WE FNICANHAPO ftlEadHApd BOEI30-
<Ahl>3, H littpa R11310RAENHAPO r(ocnoA)craa MH, RAidWd HOEROAFJ, H Rtpd
13-11Ctrk AtTEH HAIHNX(1) H !Ape soRtpil lid111Hrh: B.kjld NAHA 1RHXdHAd H AtTEH Ero,
Rtpd nand Enloin n AtTEH Ero, Ettpd naHa K8B4H4A AROPHHIS41, atpa RAU Apdrowd
AtTEH Ero, !Ape NAHA HErpn, [Aim naHa XVp>KA H AtTEN EVO, !Apt FldH4 REC-
TA'S& H AtTEH Ero, Rtpa RAU HATAW4 H AtTEH WO, litpd BMA ,A,4114 H AtTEH Ero,
RUA naHa CaflpHWA H AtTEH EVO, stpa mule RILIHA AtTKA, Btpa nand 111311crn H
AtTEH Ero, Rtpd Mid GTAFIA ISFICTIAMINKd, atpa HAFIA M8P)KA MOMOT4TEIL1 H AtTE11
Ero, Ktpa nand 118pshi H AtTEH Ero, Rtpd hAHA CTAIld KfrhAH44 H AtTEll EPO, atpd
nand AodnowdSula CTOAHHKal, Btpa flAHA HErpnna 4411.11114KA, Btpd BMA XOAKd flOCTE(IHHISA
Rtp4 RIXAXIt) E0Afrh HAWHr(lx) MOAAdISCK1s1X(11), H REAHKIJX(.11), H Md61X(11).
d no 11dWEArls KHKOTt, KTO ESAETI. rocnompil APt>11,111HOH HAWEH 3EM4H,
HIH WT(11) AtTEH HA11111)(t6) HM WT(1) 114111EPO ChPOACTISA HM Ko<ro>3 li(or)k H36E-
prrk MTH, TOIOH Ad HE nop8wnm HAWEPO Adlad, HX M 017131311ANT11 11 Ad orcp-
tnwrk HOHE>KE AdAli ECMIJ CK 1111CtAVII AORAIN1-1101rMIAJCAOM-6. EI KTO Elal CA 11(51S1rCHAls.
TOE noptiummi, TAKORIJ Ad ECT(%) FlPOKAATIL WT(1x) r(ocnoA)4 E(or)a, H WT(h)
flp(t)11(14)CTIJA EVO M(A)T(E)PE, wr(i) BlaCtr(-11) C(11A)T61X(11) 11)KE WT(h) BtKd
li(or)8 ovrontAkwinxix, H Ad Err(%) noA(o)sEirk 10At H HPOKAATOM8 dpho H oruac-
TIE Ad HMATIL C WHtAAH HMSE KK3kflHW, HA B4(A)A(61)KA X(1311)CTd, Kpion& Ero
A NI&JX(%) H HA t1ikaatX(.11) HX(%)
d NA ROAWEE BOTHIPIOKAEHIE TOM,' 11110EA&V RIAWE 1111CAHHOMS, <REAt>11111 ECMIA
C48St 114111EM8 litpHOM8, RtrOEISH A0P0<e>3ET8, ElliCATH H 1113111ACHTH lidU18 11E4drk
CEM8 WpFIBM8 HAWEM8.
Ha KFICTpHLI,H, AtT(0) xSU,AS 10/1(id) A(1)1111.

109
www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumn.ezeu, eu, To Alexandru voievod i domn a toat.
Tara Moldovlahiei. A binevoit domnia mea, cu bundvoia mea cea bunk
s facd pentru pomenirea sfintrposatilor notri pdrinti, i pentru sndtatea
pentru sufletul domniei mele, i al doamnei domniei male i al tuturor
copiilor domniei mele, i am druit mdnstirii Adormirea preacuratei ndsc-
toare de Dumnezeu, care este pe Bistrita, treizeci i unu de sdlae de tigani
i dousprezece bordeie de ttari, numite aceste slaqe de tigani: cneazul
Coman, Marco, Sinata, Cotora, Ivaco, Curchea, Costea, Vlad, Nan, Ehava,
Mircea, Sofultea, Cernat, Ivan, Danciul, alt Nan, Giurgiu, Herman, fiii lui
Golea : Nicola i Can ... 1, Cojan, Voicu, alt Herman, Marcu, Trutea, <>2andru,
Toma, Zavid, Matas, Coman, Beal ... 'a, Cernat ; iar ttarii sint anume:
Palme, Toder, Toma, Ciabalai, Filimon su, Filip, Boris, Tatco,
Iva<n>2 1, Lucaci. Toti acetia sd fie <mbingstirii noastre>I mai lnainte
zise uric, cu tot venitul, i copiii acestora, i nepotii lor, i strnepotii lor
i tot neamul lor, neclintit i nemicat niciodat, In veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievo<d>3, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i
credinta tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului
Mihail i a copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Drago i a copiilor lui, credinta
panului Negrea, credinta panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta panului
Nesteac i a copiilor lui, credinta panului Ilia i a copiilor lui, credinta
panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Opri i a copiilor lui, credinta
panului Ivan Detco, credinta panului Cristea i a copiilor lui, credinta pa-
nului Stan vistier, credinta panului Giurgiu al lui Jomotate i a copiilor lui,
credinta panului Ciurbd i a copiilor lui, credinta panului Stan Birlici i a
copiilor lui, credinta panului Domoncu stolnic, credinta panului Negrila
ceanic, credinta panului Hodco postelnic i credinta tuturor boierilor notri
moldoveni, i mari, i mici.
Iar dupd viata noastr, cine va fi domn stdpinitor al trii noastre, sau
din copiii notri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu
sd fie, acela s nu clinteascd dania noastrd, ci s intdreasca i s imputerni-
ceasc6 pentru c6 am dat cu tot gindul bun. Iar cine s-ar incumeta s clin-
teased' aceasta, acela s fie blestemat de Domnul Dumnezeu i de preacu-
rata lui maic, de toti sfintii care din veac au plAcut lu Dumnezeu, i s
fie asemenea lui luda i blestematului Arie i s aib parte cu cei care
au strigat asupra stdpinului Hristos ; singele lui asupra lor i asupra copiilor
lor.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credin.cioase, Neagoe logo<f>34t s. serie i s atirne pecetea
noastrd la aceast porunc a rioastr.
La Bistrita, in anul 6936 <1428> iulie 8 zile.
Arh. St. Bucuresti, D. S. Moldova, nr. 2. Orig., perg. (37 x 32 cm), rupt la o IndoiturA,
pecete attrnatd, pierdutA. Cu o trad. de St. Nicolaescu.
0 foto., la Inst. de ist. si aril. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, II/111. 0 copie, cu
trad. de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 218-220.
EDITH: Sacerdoteanu-Bogdan, Facs, slave, pl. XX (facs.); D. P. Bogdan, Acte false,
p. 79 (facs.); Ildjdeu, Arch. ist., I, 1, p. 121 (text slay, cu prescurtAri, i trad.); Costachescub
Doc., I, p. 212-214 (text slay si trad.) ; D.I.R., A, I, p. 65-66 (trad.).

Rupt i ters.
2 5ters.
3 Rupt.
4 OnliS.

110
www.dacoromanica.ro
76 1428 (6936) tulle 24, Suceava.

Cu mila lui Dumnezeu, noi, Alcsandru v<oie)v<o>d, domn Tdrii Mol-


dovii. Intiirrtare facem, cu acest uric al nostru, tuturor cui vor cAuta spre
d1nsul ori cetindu-sa 11 vor auzi, c iatA acest adevarat sluga noastril,
d<umnea>lui Sinata, ce ne-au slujit noA cu dreapta i credincioasd slujbA,
drept aceea, noi, vAzind a lui cea dreaptA i cu credintA slujb6 Card noi,
1-am miluit pe dinsul cu deosAbitA mila noastrd, i-am dat lui, In pmintul
nostru al Moldovii, trei sate, unul pe Zeletin, unde este casa lui, i, pe Fru-
muel, unde au fost Drago, i, pe Tutova, uncle este cneaz Ciorsacl. Toate
aceste de mai sus sA-i fie lui uric, cu tot venitul, lui, i fiilor lui, i
fratilor lui, lui Toader i lui Berea, .1 nepotilor lui din copii i la tot
neamul lui, cine i se va alege mai aproape, nestr'mutat nici odinioar,
In veci.
Iar hotrAle acelor trii sate de mai sus-scris6 sA le fie dupA hotarle
cele vechi, pe unde din veci au apucat.
5i spre aceasta este credinta domniei mele de mai sus-scris, Ion Alec-
sandru voevod, i credinta a. preiubitului a fiilui domniei noastre, a lui
Ilia voevod, i credinta a tuturor fiilor domniei noastre i credinta boerilor
notri: credinta d<umi>sale Mihail Dorohunschii2 i a copiilor lui, credinta
d<umi>sale Vilcea i a fiilor lui, credinta d<umi>sale Negrea, credinta d<umi>-
sale Cupcicea vornic, credinta d<umi>sale Giurgea Freatovschii3 i a fiilor
lui, credirrta d<umi)sale Drago i a fiilor lui, credinta d<umi>sale Nesteac
i a fiilor lui, credinta d<umi>sale Ilie i a fiilor lui, credinta d<umi>sale
Dan i a fiilor lui, credinta d<umi>sale Isaie i a fiilor lui, credinta d<umi>sale
Giurge Giumnatevici i a fratilor lui i a fiilor lui, credinta d<umi>sale
Opri4 i a fiilor lui, credinta d<umi)sale U<n>4cleata i a fiilor lui, cre-
diata d<umi>sale a lui Ivan Dezno5, credinta d<umi>sale Demonoue stol-
nic, credinta d<umi>sale Negril paharnic i credinta a tuturor boerilor notri
ai Moldovii, a mari i mici.
lar dup viata noastrA, cine va fi domn In pAmintul nostru al Mol-
dovii, ori din fiii notri ori din neamul nostru ori pe cine va alege Dumnezeu,
acela sA nu strice daniea i Intaritura noastrA, ce mai virtos s-i intArea:scA.
i sA-i InputerniceascA, fiindcA noi i-am dat pentru dreaptil slujba lui.
Si am poroncit cinstit credinciosului boeriului nostru, d<umi>sale
[vel] logorAt Neagoe, sA scrie .1 pecetea noastrA sA o lege de acest uric
al nostru.
Au scris Ghedeon, <diacul doamnei>7, In Suceava, la anul 6936 <1428>
iulie 24.

Dupl Codrescu, Uricariul, II, p. 248-249. Copie, dupA trad., de Ion Stamati pitar,
gAsitA In arh. personalA a acestuia.
0 copie, dupA trad. din 1815 mai, de Gheorghe Radovici dascAl, la Arh. St. Bucureti,
ms. nr. 574 (Cond. M-ril RAchitoasa), f. 8, i alta, dupA o trad. din 1827 octombrie 16, ibidem,
ms. nr. 573 (Cond. M-rii RAchitoasa), f. 129 v. 130. 0 copie, de I. Bogdan, dupA trad. din
1815, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 222-223 i un rez. din 1815 decembrie 15, ibidem,
DCCLXIII/184 (nr 1). DouA rez., din 1837 i 1841, la Arb. St. Iaqi, Anaforale, nr. 13,
f. 120 v., i nr. 39, f. 42 r.

www.dacoromanica.ro 111
ALTE Costachescu, Regeste Alexandru cel Bun, p. 324-325 (rez., dupd
doc. orig. din 1837, aflat In posesia edit., si din 1841) si Doc., I,p. 215-217 (trad., dupd Codrescu);
A, I, p. 67-68 (trad., dupd Costdchescu).

In Uricariut, gresit: unde este cnegorsat"; corectat dupd rez. din 1837 (v. si Costa-
chescu, Doc., I, p. 215, n. 3).
2 De la Dorohoi.
3 De la FrAtAuti.
4 OrlliS.
Gresit, pentru Detco".
8 Gresit, pentru Domoncus".
7 Completat dupd copia din 1815, In care Insd. traducerea cuvintului IGH,moimiii, cum se
IntlIneste In alte doc. orig., se face prin In cnejii".

77 1428 (6936) iulie 29, Suceava.

t 111(11)n(o)cTito E(o)>KIEto, i, ElnEaansw% Ronlom, r(o)cn(o)4(a)!)% BEmini


A1OAA4BCKOH. 3H4MEHHTO 4HHHI1/1(11), HC CtM(10 AHCTOM(1%) H4WHAAN, 1111CtM(%)
KTO lid H(10 01(3pHT(1) HAN Ero 411/4H VCAHWHT('k), OKE TOT(1) HCTHIlill Hm(k)
cAvra, 114H(11) /1411(11), CAMHA(11) H4M() 11334H0 H HtpHO. Tt<AA10.1, MH, 1311AtHWH
Ero np4<ao1o>1 H litpH010 CAVWEV AO H4C(11), )1<440114AH ECAAH 61'0 WCOR11010 H4WEIO
AA(11)A(0)CTi10 H MAH H 110THEPAHAH ECMH EMV, o( HAWEH SEMAH, 01( AIO1tA4HCKOH,
11P4HOE Ero WTHHH1f, CEAd H4 HMt : liV4VAAtFITH, r4E AonA(-11) EVO, H GT1011>K411iH.
TOE HrkCE HHWE I1liC411HOE Ad ECT(h) EMOIr WT(k) H4410 VpHK(K) ii C-11 HlICEAA(11) AO-
X0A0M(%), EMV, H AtTEM(6) EVO, H V111/44TOM(%) EVO, H riptV14V4dT0Ai(lx) Er(o),
npaintrptTom(%) H 11110EAAV poAr EVO, KTO Ct EMV H3HEpET(1) 114HEAWIK1TH, HE41033VWEH-
HO HHKOAME, 1-14 HtKH.
ti KOTdp(%) TtAA CEAdAA(%), EANVAAtHOM(h) u GT4/410K414041(1%), Ad ECT(K)
no rrapom(%) rOTepom(%) WT(15.) IrcHX(1%) rrOpoH(%), KVAd 113 KtK4 W)KHEUIAH.
lid TO EcT(%) etpd H4111EP4 P(OC110)ACT134, HHWE micannaro, MH, dAEadHAPA
OEHOAH, H Htpa HIL31IOKAEH4P0 MH C(61)414, <HAT>2dW4 HOEHOAd, H Htpa AtTEH 14411.1Hr(%)
litpa nontp nawnx(%): Irkpd 114414 11111)C4HAd H AtTH Ero, atpe 114414 E.A114H <H AtTH
EPO>3, Htf14 114414 2Kl/p}Kd 4:1p4T0HCKOPO H AtTH Ero, Ettpa 114114 HEPPH H AtTH Ero,
atila nene KV1141144 Ageop<HHKd H>3 AtTH Ero, atpa 114114 Apdrowe H AtTH EVO, EttPd
114144 HECTtltd H AtTli EVO, atila 114H4 HAT4Wd H <AtTH e>3ro, Htpel 114144 ,A,VAAH
AtTH Ero, !Ala,* 114114 HC<cif >211% H AtTH Ero, stpa Ildtld OVHKAtTt H AtT<H EVO,
atp4>3 114114 Momia .2111/M11T4TEECH44 H CpciTTE EVO H AtTH Hrk, Htpd 11,1H4 011pHWE
AtTH EVO, <EUA 414114 RIKVW>34 HHCT13[4]pHHK4 H AtTH EVO, FAN 114114 CTd<Hd
li>201AH44 H AtTH EVO, Ettpa 114144 Kir6CTH, <Irkpd IldH4 AOMOliKV>3W4 CTOAHHKd
AtTH Ero, atpa 114114 HErpHAd 44WHHK4 H AtTH EVO, Htpe 414114 111E*VA(4) AH0p-
HH<K4>2 H AtTH EVO H Htpd oycnr(%) nontpk imumx(%) monmactnix(%) nontpk
iiiannx(%) mommonix(%), ammix(%) H M4AHX(10
410 414WHAA(11) )KHHOTH, KTO <601rAET% r0cnomp-h>3 HALLEN 3EMAH alOAA4H-
CKOH, WT(11) AtTEH HAWHX(h) HAN WT(11) 114:1111EPO 1MEMEHE HAH 114100 EVA(H) KOPO
E(or)% liampET% rocnom>213Em(11) SHTH HAWEH SEMAH, TOT(k) LIJO EH EMlf
HE flOpV'WHA(k) H4WEPO AddHTE H 110THEp>K4EHTE, d(H WO 611 110THEPAHAek) H
VKPUHA(lx).
ti Ha 60AWEE 110THEIM4EHIE, litAtAH ECMH CAV'St HAWEAAV stptionnv, 11411V IltrO-
EHH AOPOZISETV, 1111C4TH H HAWV 11E4dT(1.) flpHIACHTH K CEMV AHCTVHAWEMV.
1111C(4) rEAEWH(11), 1111C4p KHEPHHH1491, 0Gorktat, 11(11) AtT(0) xS11,AS, M(t)-
c(v)u.4 lo(i4)

112 www.dacoromanica.ro
f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al TArii
Moldovei. Facem cunoscut, cu aceastA carte a noastrA, tuturor celor care o
vor, vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceastA adevArat slug6 a noastr,
pan. Nan, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vAzInd dreapta i
credincoasa lu slujbA cAtre noi, 1-am miluit cu deosebta noastrA milA i i-am
dat. i i-am IntArit, In tara noastrd, In Moldova, ocina lui dreaptA, satele
anume: Buciumenii, unde este casa lui, i StAnigenii. Toate acestea mai
sus-scrise sd-i fie de la noi uric i cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepo-
tilor lui, i strAnepotilor lui, i rAstrAnepotilor lui i intregului lui neam, cine
i se va alege cel mai apropiat, neclintit, niciodatA In veci.
lar hotarul acestor sate, al Buciumenilor i al Stnigenilor, sA fie pe
hotarele vechi din toate pArtile, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi,
Alexandru voievod, i credinta iubitului meu fiu, <Ili>2a voievod, i cre-
dinta copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului Mihaili a
copiilor lui, credinta panului "Wm <i a copiilor lui>3, credinta panului
Giurgiu de la FrAtAuti i a copiilor lui, credinta panului Negrea i a copiilor
lui, credinta panului Cupcici vor<nic i>3 a copiilor lui, credinta panului
Drago i a copiilor lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta
panului Ilia i <a copillor>3 lui, credinta panului Duma i a copiilor lui,
credinta panului Is<ai>2ia i a copiilor lui, credinta panului Uncleat i a co-
piilor <lui, credinta>4 panului Giurgiu al lui JumAtate i a fratilor lui i a
copiilor lor, credinta panului Opri i a copiilor lui, <credinta panului Iacu> 4
vistier i a copiilor lui, credinta panului Sta<n i a copiilor lui,
credinta panului Cristea, <credinta panului Domoncu>4 stolnic i a cop iilor
lui, credinta panului NegrilA ceanic i a copiilor lui, credinta panului Steful
vorni<c>2 i a copiilor lui i credinta tuturor boierilor notru moldoveni,
mari i mici.
Iar dup viata noastrA, cine <va fi domn>4 al trii noastre, Moldova,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iarAi pe oricine 11 va alege
Dumnezeu sA fie domn al tdrii noastre, acela s nu-i clinteascA dania i
1ntArirea noastrA, ci sA o intAreascA i sA o ImputerniceascA.
Iar pentru mai mare IntArire, am poruncit slugii noastre credincioase,
pan Neagoe logofdt, sA scrie i sA atirne pecetea noastrA la aceastA carte
a noastrA.
A scris Ghedeon, pisarul cneaghinei, la Suceava, In anul 6936 <MS>,
lima iulie 29.

Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 115. Orig., perg. (34,5 x 44 cm), rupt la Indoituri, pecete
atirnatA, deteriorat4, cu legenda: t Tw OmamiAp4 ssoesoAi. r(oencom)H. BIMAk NIonAmmeKoI.
. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/113. 0 copie, de
I. Rogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 224-226.
EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 218-220 (text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 68-69
(triad.).

1 0111iS.
2 *ters.
3 Rupt.
4 ters i rupt.

www.dacoromanica.ro 113
78 1428 (6936) august 17, Suceava.

M(H)A(0)CTII0 E(0)KiE10, Mix!, fldf ad/1M% 130EKOAd, rocnompls. 3EMAH a01t-


AdKCKOH. 311dMEHHTO, HC CtM11 AHCTONM li4WHAV6, KTO HA irk 01r3pHT1&
HAH Er0 OIrCAIJWHT1I. 4T84H, ONCE TOT1J HCTHHI161 cnSrii HAWN, GTd/148111% H Kpl1CT41,
CAS)KHAII WW1& 1113M010 H gtpHoto CASHCK010. TtAd'h, NUJ, KHAtEWIE FIX(1) ripagSio
Ktp11810 CAS>K68 AO HdC(10, NUAOHdAH ECM61 HX(10 WCOEH010 HAMM M(H)A(0)CTTIO
AdAH ECAV61 HM-k, Ol( lidUJEH 3EMAH, Agt CEAt, HA HMA EIMHAd H 10)KHHILH; GTAHLIS-
A OKH, MVOs/CO, 1i1Hwid, d Kpl&CTt FI K011t Fro, inapt, 102ggfutif, wripoq(%) GTd/i-
48<4>l4. TOE 11110E LUTO K1J NM% OrpHK1a, Cis. KIN.CtAVIN A0X0A0M11, HM % H AtTEM1.
HX(1) KdiKAOMV CHO slACT(10, 12KO}KE K1J<WE>1 CTOH1-1, TAKO>KAE H OVHINdTOMII
HD+, H flpdOtiliStI4TOM11 HXCO, H ripayit3pAtTonvt, Hx.(11) H irkcEnw poAS Hrels.), HE-
noptUnio HHKOMOKE, HA /Anal.
XOTafril TtM11 CEA0M-6, CI& KlaCtMll CTapHddli XOTdpH, KSAd Vls)KHK4AH 113
13tKd.
d HA TO ECT(10 Ktpd lidWEr0 r(ocno,A)cTga, giuwE nticamaro dmaaHApa KOE-
Ii0A111, H KtPd K113AIOSAEHHdr0 C(12.1)Hd r(ocriA)cTga MH, TALLUI4 KOEBOAW, H IAN/
,d,kTEH 11,111/11XCO H gtpa goiAp-h 11dWHX(10: Ktpd mum AliHritHAA H AtTEll
Ero, Etpa fldHd RA-64 H AtTEII Ero, Ktpd ildHd KS/MU AKOPHHKJ, tpa nati(a) ;{{8pga
AtTEH Ero, gtpa naHa llerpH,Ktpd naHa HECTAKd H AtTEH Fro, etp4 HAMILLId H AtTE11
Ero, 'Ape naria AsH1,1 H AtTEH Er0, Irkpd naHa llc4c H AtTEH Er0, tpa rum 01rH-
KAATH H AtTEH Fro, gtpa Fleffid M8p)Kd MOMOTATEKd H AtTEH ero, litpa nalia -q8pnisi 2
AtTFH Ero, Ettpa nage ,A,omoggt:Twa CTOAHHIld H AtTEF1 Fro, Ettpd IldHd HErpHna
gtpa HAllA K0CTW44 110CTEAMIKd H frkpd Kkrkrk60A9b. HAWHX(10 MOAAMCK61X(10,
HEARKIJX(10, H MdA14(1).
ff no FIAWEM% >KHKOTt, KTO ESAETlx rocnoAdrk HAWEH 3EMAH, HAH WT(h) AtTEH
HALLIHX(1) HAI/ WT(10 HaWEr0 flAEMEHE HAH goro R(0011 H36EpETI. E111111, TOT% LUTO
Mal HM(h) HE flOp8WHAlx nawEro AdFad, AMI WO 661 HAV1% 01rTliPliAHAlx H OV'KptrHiii%
3dHS)KE AdAH ECM1J HMh 34 HX(10 npaSio H litpHSIO CA$WES.
d HA KOAWEE 110THIVIOKAEHTE TOMS IllICEMS 116IWE I1liC4HHO<MS>3, 13EAtAH ECACts1
CA8St IldWEMS, litPHOMS lltrOEKH noroeE<T8, /1FiCd>3TH H npligt<cirm> 3 IlEtIdT1.
HdWS <K CEMS AHCTS>3 HdWEMS.
Olr 13(1) AtT(0) xSU,AS 4gr8cT(a)

<Pe verso, cloud InsemnAri din sec. al XVIII-lea>: Nicolaus Vassilko


von Lukavetz.
Schnkung iiber Banila und Idschesti, fiir die Banilovskische<n>
Erben Mundre Csornohus und Borschan samt Skripa.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al TArii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastA carte a noastrA, celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca aceste adevArate slugi ale noastre, Stanciul
i Cristea, ne-au slujit cu dreapt6 i credincioasA slujbA. De aceea, noi, vA-
zInd dreapta i credincioasa lor slujbA cAtre noi, i-am miluit cu deosebita
noastrA milA i le-am dat, In tara noastrA, dou sate, anume BAnila i Iuginti ;
lui Stanciul, deosebit, BAnila, iar lui CrIstea i femeii sale, Maria, Iuginti,
deosebit de Stanciul. Toate acestea sA le fie lor uric, cu tot venitul, lor i
copiilor lor, fiecAruia partea sa, cum stA scris mai sus, de asemenea i nepo-
tilor lor, i strAnepotilor lor i rAstrAnepotilor lor i Intregului lor neam,
neclintit niciodatA, In veci.
lar hotarul acestor sate sA fie cu toate hotarele vechi, pe unde au
folosit din veac.

114 www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ale-
xandru voievod, si credinta iubitului fiu al domniei mele, Iliac voievod, si
credinta tuturor copiilor nostri ci credinta boierilor nostri: credinta panului
Mihail si a copiilor lui, credinta panu/ui VlIcea si a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Giurgiu si a copiilor lui, credinta
panului Negrea, credinta panului Nesteac si a copiilor lui, credinta
panului Ilias si a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui,
credinta panului Isaia si a copiilor lui, credinta panului Uncleat
a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lu Jomotate si a copiilor lui,
credinta panului Ciurp2 si a copiilor lui, credinta panului Domoncus stol-
nic si a copiilor lui, credinta panului Negrild ceasnic, credinta panului Cos-
tici postelnic i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, ci mari, i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cinell va alege Dumnezeu sA fie, acela
s nu le clinteasc dana noastr, ci s le-o IntAreasca i s'a' le-o imputerni-
ceasc pentru c le-am dat pentru dreapta i credincioasa lor slujbd.
Iar pentru mai mare 1ntdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe logofa(t)3, sti serie si s atIrne pecetea
noastrd <la aceast carte>4 a noastr.
La Suceava, In anul 6936 <1428> august 17.
<Pe verso, dou. InsemnAri din sec. al XVIII-lea>: Nicolaus Vassilko
din Lucavet.
Dania Bnilei i a Igetilor, pentru motenitorii lui Banilovski,
Mindre Ciornohus, Boran i Scripa.
Arh. St. Iasi, DCCXLII/1. Orig., perg. (36 x 31 cm), pecete atirnatd, stricata ; din legendd
se vede doar: Tw Om.9.H<Ape>
O foto., ibidem, MXXXVIII/17. O copie, de I. Bogdan, dupd o trad. germ. ce se Ostra
In Arh. Tribunalului din Cernduti, Tabula, fasc. 7, Mold. Banilla, nr. 556, la Bibl. Acad.,
ms. nr. 5 231, f. 227.
EDITIL Iorga, SI. si doc., V, p. 393 (rez., cu data de zi: 5); ZAta, Semi-mileniul unui
doc., p. 299-301 (text slav si trad., Cu data de zi: 5); Costdchescu, .Doc., I, p. 220-222 (text
slav si trad.); D.I.R., A, I, p. 69-70 (trad., dupd Costachescu).

Rupt.
2 In loc de ti5pr.61 (Ciurbd).
3 ters
Rupt si sters.

79 1428 (6936) septembrie 3, Suceava.

610011(0)CTTIO g(0):4CIE10, M61, 41E4HAp6 KOEHOAd, rocnoAdp% 3EMAH 141.0A-


MRCK0H. 3H4MENHTO LINNHM(h), HC CHM(11) ANCTOM(11) HAWHM(%), 1111CtAk(k) KTO
Ud <H1t>1 01r3pHT(10 H Ero 4T0411 OICCALIWNT(10, WN{E TOT(%) FICTNN<IUH>1 cnoitra
fid>1H(90 H4W(11), 4:00VHAt, CA0VN<NA(11) HdAN(11) Ralo H frkpHO. TtAN(11), MN,
IIHAtEWN Ero Hpd11010 H !Apolo cnorKsoy <Ao>1 HdC(15.), ?KdA013dAH ECMH Ero OCOEHOIO
fidiHEIO M(11)(0)CTil0 <N A>ld<rt H flOTHEpAHAH ECM11 EMOIr, *Ir UdEHEH SEMAH,
MortAagocoH, <CEAO>1 Ud HMt <4001r>iNAtHiN, HA flAR<Hlit>1.. TOE ErhCE HNWE 1111Cd-
11H0.1 Ad ECT(91) mor wT(1.) ulic(11) orpmc(%) H CK13-6CEM(11) AOKO,A,OM(k),
H AtTEM(10 ECO, H orHorgerrom(%) Ero, H <rifrkoloolvturrom(%) EVO, H rifidivoirpt-
TOM(%) EVO H po8 EVO, KTO Ct EMOIr H3gEpET(10 HAHEMOKH<Islli>i, HEno-
portunto HNKOMOKE, HA 13tKH.

115
www.dacoromanica.ro
r0Tdp(10 TOMOV cEnoy, ipoynAtnEna(%), A4 ECT(1%) 1104EHWH WT(11) MOrHAOV
WT(1%) HEAtH, WT(1%) HdA0MHpEWH, lid <13131411>1 AH44, AO MOrilACKOtt lijo ECT.(1)
64H3(11) Aopora, Ta, wi('h) Tont, Aoporoto, AO CTOAnd, A,* Ko'rapt XEpnii4Ellum(%),
Td, WT(11) TOAt, Aoporoto Amo', AO rAE ct qconi>immoT(h) xoTap(%) edKHHM(),
XfpfOrIELVEM() H HErpEllIEM(1%), A42, wT(%) To<At>i, npago 4EpEcoo noAE, AO
HOTOK4 AEAOVHOM(1%), OV lit6Aoym(%), Aa2, noTmoto Amoy, Td npdg0 AO AH4(1%)
HEr<pE>14.1Ea(,.), oy mornnoy, Td, WT(1%) TOAt, Hd Kpan Mica, A42 AO KpdH norco-
HHOIr, AO rA0A(1%) wT(%) HErpapn, oy iin4soynAl.T8pt, Ad2, WT(1%) TOAt, nporrn
AO dAEHHH, Td, Aonoy flAEHHEIO, AO OVCTH G17613HHOd<CH>l, Td, ropt, Ao wsplourE,
Td AO OAH, oy <fbinsmia, <n>1 4EpEc(t) Ann(k), tapEc(%) EOVKOBHHOV, oy Royn-
noaK91, oy Rum wr(%) EdA0MHpEIVH, T4, npago Hd AHA(1%), OV mornnoy wT(10 HEAtE.
To Err(%) EEc(%) ro-rap(%) wT(%) Or<CHrb. cTop>lon(h).
ti lid TO ECT(1%) litpe HdWEr0 r(oc)n(oA)crea, KHWE HHCAHH4r0, 441%1, 14(tE4H4pd
KOEKOAd, H Ktpa 111+3410EAEHdr0 MH C(61)11d, HAT4Wd KOEIKOAH, H Htpa AtTEH HAWH(9%)
Etp4 <soltpt>1 namix.(t) monAaRcKnx(%); atpa nana <IVInran>lna H AtTH
Er(o), EVA nana [gtpa nana] EiVh4H H AtTH Er(o), EVA nana IKOMKH
40p4TOECKOr0 H AtTH Er(o), EVA nana HErpH H AtTH Ero, !Ape haHa HOVI14Hqd
AROPHHKA, 13tpa Una Aparowa H AtTH Ero, irkPd HdHd HECTtK4 H AtTH Er0,
Ktpa nana HAT4W4 H AtTH Er0, Iltpa Hand A4H4 H AtTH Er(o), Ktpa nana 11Cditit H
AtTH Er(o), Ettpa nana OynkntTt u At-rn Er(o), Ettpa nana 2KOIrp>K01( ZOVM1T4-
TEHH44 H AtTH Er(o), Ktpa Hand Onpnwa H AtTH Fro, stpa nana eT4H4 KHCTtpHHK4,
Ktpa nana GTd<Hd>3 Epl%AH(Id H AtTH Ero, Ktpd nana Hp1sCTH H AtTH Er(0), RUA
nana Aonnotioywe CTOAHHKA, EtPd nand HErpHAd 44WHHKa, Ktpa nene IpEzisoyna
AKOPHINEAd H Ktpa El%CtI() ROAtp H4WHX(1%) MOAAMICKHr(1%), KEAHKHr(1%) H nnannxek).
fl no H4WHM(11) }KHKOTH, KTO BOVAET(1%) rocnomp% HAWEH 3EMAli 1110AA4KCKOH,
WT(1%) ATM H4WHX(1%) HAH WT(1%) HdWEr0 poAoy HAN FMK(%) soyA(n) Kor(o) fi(or)rk
nanEpETN r(o)cn(o)A(a)pEm(t.) EHTH H4WEH 3EMAH ti10AMECKOH, T0T(1%) WO EH
EMOV HE HOpOVWHA(11) H4WEr(0) AddFad <H (10>iTHP1OKAEHIE, dAH wo EH EMOV OVTEEp-
AHA(1%) H OrKptHHA(1). CI HA EOAWEE KptflOCTH H HOTKEP}KAEHTE Tomoy EncEmoy
HHWE IIHC4HHOMOV, EhltAH EcMil cnoyst nawEmoy ntpnomoy, nano y Htrouct norw-
eETO1r, filiCdTH H nawoy HEi14T(1%) npngtorrn K CEMOV AHCTOV HAWENOV.
HHC(4) rEAEWH(11), OV GOL1(4)Erk, K(1%) AtTO xS11,AS, M(t)C(4)11,4 cEn(TERpia)

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Prii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrA, tuturor odor care <0'
vor vedea si o vor auzi citindu-se, cA aceastA adevAratA slugA" <si pa>1n
al nostru, Fundea, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vzind dreapta
credincioasa lui slujbA <cAtre>1 noi, 1-am miluit cu deosebita noastrA milA
<si>1 i-am dat i i-am IntArit, in tara noastra, In Moldova, <satul>1 anume
<Fu>indenii, pe Alb<inea>1. Toate acestea mai sus-scrise s-i fie lui de la
noi uric, i cu tot venitul, lui i copiilor lui, i nepotilor lui, i strAnepotilor
lui, i rAstrAnepotilor lui i intregului sAu neam, cine i se va alege cel mai
apropiat, neclintit niciodatA, In veci.
lar hotarul acestui sat, Fundeni, sa fie incepind de la movila de la
Nedeia, de la Balomiresti, pe <virful>1 dealului, pinA la movilita care este
lingA drum, apoi, de acolo, pe drum, la stilp, pinA la hotarul Hernicestilor,
apoi, de acolo, pe drum In jos, pinA unde se impreung hotarul Sacnii, si al
Hernicestilor si al Negrestilor, apoi, de acolo, drept peste cimp, Oa la
Piriul Merilor, la meri, apoi, pe plriu in jos, apoi drept la Dealul Neg<re>1sti-
tilor, la movil, apoi, de acolo, la marginea pAdurii, apoi pInd la marginea
bucovinei, ping. la Glodul de la Negresti, la InfundAturA, apoi, de acolo,
drept la Albinea, apoi, In jos pe Albinea, pinA la gura Stravinoa<sei>l,
116
www.dacoromanica.ro
apoi, in sus, pina la obirie, apoi pin& la apa, la <A>1lbinei, <i>1 peste
deal, peste bucovina, la Bulboaca, la ripele de la Balomireti, apoi, drept
la deal, la movila de la Nedeia. Acesta este tot hotarul din toate partile.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi,
Alexandru voievod, tti credinta iubitului meu fiu, Ilia voievod, i credinta
copiilor notri i credinta <boierilor>1 notri moldoveni: credinta panului
<Mihai>11 i a copiilor lui, credinta panului [credit*. panului] Vilcea i a
copiilor lu, credinta panului Giurgiu de la Fratauti i a copiilor lui, cre-
dit* panului Negrea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic, cre-
dit* panului Drago i a copiilor lui, credirrta panului Nesteac i a copiilor
lui, credit*. panului Ilia i a copiilor lui, credit*. panului Dan i a copii-
lor lui, credit*. panului Isaia i a copiilor lui, credit*. panului Uncleat i a
copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jumatate i a copiilor lui, credinta
panului Opri i a copiilor lui, credinta panului Stan vistier, credinta panului
Sta<n>3 Birlici i a copiilor lui, credinta panului Cristea i a copiilor lui,
credinta panului Domocu stolnic, credit*. panului Negril ceanic, credinta
panulu Steful vornicel i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari
i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi donun al trii noastre, Moldova, din
copiii notri sau din neamul nostru sau iari pe orcine il va alege Dumnezeu
sa fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca dania <i>1
Intrirea noastra, ci sa i-o intareasca i sa i-o imputerniceasca.
lar pentru mai mare putere i Intarire a tuturor celor mai sus-scrise,
am poruncit slugii noastre credincioase, pan Neagoe logofat, sa serie i
atirne pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Ghedeon, la Suceava, In anul 6936 <1428>, luna septembrie 3.
Bibl. Acad., CVIII/59. Orig., perg. (24,5 x 40 cm), pecete attrnata, pierdutl.
0 foto., ibidem, Fotografii, XXXIII/5, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231,
f. 228-230. Aite foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/18, si la Inst. de ist. i arh. A. D. Xeno-
por lasi, Fotografii, II/212 a, b i c, putin lizibile.
Costachescu, Doc., I, p. 223-226 (text slav i trad.); D.I.R., A, I, p. 70-71
(Oad.).

I $ters.
2 In loe de T4.
3 Omis.

80 1428 (6936) decembrie 4, Suceava.

A1(ti)A(0)CTTIO H(0)3600, WbJ, 11AE5dHAP% HOEHOM, rocno,a,an 3EMAH


1110AAMICKOil. 11141411M% 3H4MEHHT0, HC CHM(%) AHCTOM% H4WHM(%), oyctm% KTO
HA Mt 01(3pHT% HM-1 Ero t#CAhlffiliTh LIT1r1H, 0>KE TOT(%) HCTHHHIUH liall0Td IlitiHSHAO
tip THAE nptAek) HdAdil CHOE10 Aospolo 5OAE10, NH WT(%) Koro HENHH1pHAE14%, H MAE EAHO
CEAO, CHOE Oypi0t1HOE, Ud HAVA RdWOTtIM, MdHdCTIJp10 WT(%) Htddltd, EIZHEC(E)-
HTto X(pncTo)KS.
Ykiwt, paAn H M%1, 110 Ero Aanito, AdEM% H MAR ECM! TOE CEAO EdWOTtHH
M4/faCT1400 WT(%) 11tMt4, R%3HEC(E)HTIO X(pHCTO)HS, Ad SSAET(%) EMS OIrpHK/t,
c kctM, A0)(0,40M(1), HA RtIflJ, HHKOAH nEnopSwEno.
d KOTAP% TOMS CEAS Ad 68AET(%) no cT4pom8 xoTap8, KSA4 H3 HtKd WMUldAH.
d HA TO EcT(%) irkpa r(ocnoA)cTsa MH, H1JWE 11HC4HH4r0 fIAEAMIAP4 HOEROAW,
ai Ettpd C(Is)Nel r(OCHOA)CTIIA MH, HAIM HOEHOAlg, H HUI c(u)noali r(ocnolk)cTEta

www.dacoromanica.ro 117
MN, GTEL1,K4 H TIETpd,11Ktpa oycnr% AtTEN V(OCHOA)CTEd MN N etpa BOA/AO& r(ocnoA)-
CT114 MH: litpd fl4Hd 11/1.11r4liAd H AtT/i Ero, Ktpa naHa HErpa, HUI naHa H
AtTN Ero, Ktpd naHa }Wawa 11 AtTH EVO, Ktpd DMA Zyp/Kd U AtTH fro,
Ktpa Emu K8g4H,Id AKORIIIKd H AtTH Ero, Ktpd mum HCAllaiH AtT11 fro,
tpa neHe HECTAKd H AtTH Ero, Iltpd tutu ;EISpise MSMETATEKINd H 6P4TIN
Fro 11 AtTFI H,), [Ape tuna Ad114 H OTH Fro, Ktpa Hand EpATSAd,
BpdTd, H AtTH Er0, Ktfld mule GT4114 11 AtTH Fro, Iltpd 11M4 Htroia i1OVO-
SETd, Etpa fldHd ilErPHitd etpa KOCTN4d flOCTEAFIMI, Etpa HJUJ 011PNWA
AtTH Ero, Rtpa Iland OVNKATH H AtTH Ero, Ktpa fldH4 Mthist H AtT/I fro, Erkpe
neHa WHE8p4 H Atni fro, irkpa fldU4 A4M4K8Ul4 CTOMINKd H AtT11 Ero H tpa oirptril
noRtirk IldLUNK(%), 11 KEMIKIJX11, H MdA11%1X(11).
d no wunEm(%) ,E1-11i0Tt, KTO ESAET(-10 VOCII0Adpix ti4WE11 3EMaH, HM WT(10
AtTEH natunx(k) HM WT(%) fidWEr0 lllEMENE HM rcoro L(or)/1 113KEpETI, ElN/T/1, TOTH
WO KW HE nopSwHAH lidWEVO MHHA, 41111 LIJO ElN1 01(TKEpAliM11. IldK(11) M K1+1 XOTtil(%)
FlOpSWIITH KTO, Ad GSAET(11) EMS E(0111kH HP(t)4(11)CT414 Fro m(a)T(Ep)H.
fl Ha HOME HOTHEPKAElliE TOMS oycEmS 13-6/WE MIMI/0MS, KEAtAll ECM11 0183t
dWEMS, 11111411,18 rpankaTHKS, filiC4T11 H 111311/VkCHT11 HEildT(11) H4W4 K CEMS M1CTS

Olr G04(4)11t, K(1%) AtT(0) xSU,AS AEK(Ellpid)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al TArii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastA carte a noastrA, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cA acest adevrat BaotA Manuil a venit
1naintea noastrA de a sa bunAvoie, nesilit de nimeni, i a dat un sat, uricul
su, anume Baoteni, mAnAstirii de la Neamt, InAltarea lui Hristos. De aceea
i noi, dupA dania lui, dm i am dat acest sat Baoteni mngstirii de la
Neamt, Inltarea lui Hristos, sA-i fie uric, cu tot venitul, In veci, neclintit
niciodatd.
lar hotarul acestui sat sA fie dup hotarul vechi, pe unde au fOlosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta fiului domniei mele, /lia voievod, i credinta fiilor
domniei mele, Stetco i Petru, i credinta tuturor copiilor domniei mele i
credinta boierilor domniei mele: credinta panului Mihail i a copiilor lui, cre-
dinta panului Negru, credinta panului Vilcea i a copillor lui, crednta panului
Ilia i a copiilor lui, crediata panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta
panului Cubcici vornic i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor
lui, credinta panului Nesteac i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui
Jumetate i a fratilor lui i a copiilor lor, credinta panului Dan i a copiilor
lui, crediata panului Bratul, fratele cneaghinei, i a copiilor lui, credinta
panului Stan i a copiilor lui, credinta panului Neagoe logofdt, credinta pa-
nului Negril ceanic, credinta panului Costici postelnic, credinta panului
Opri i a copiilor lui, credinta panului Uncheat i a copiilor lui, credinta
panului CiurbA i a copiilor lui, credinta panului *tibur i a copiilor lui,
credinta panului Damacu stolnc i a copilor lu i credinta tuturor boieri-
lor notri, i mari, i mici.
lar dupd viata noastrA, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s'A fie, aceia
s nu clinteascA dania noastr, ci s'A o IntAreascA. lar dacA ar vrea cineva
s clinteasc, sd-i fie OH Dumnezeu i preacurata lui maicA.

118 www.dacoromanica.ro
Iar pentru mai mare IntArire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre, Mihail gramatic, sd serie i s at1rne pecetea noastra la aceast
carte a noastr.
La Suceava, In anul 6936 <1428> decembrie 4.
.Arh. St. Iasi, MC XL/80. Orig., perg. (41,5 x 30,5 cm), pecete atirnatA, stricatd.
0 foto., ibidem, MXXXVIII/19 a, si alta la Inst. de ist. i aril. A. D. Xenopol"
Fotografii, I11/142. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 232-233.
EDITH: Ghibinescu, Surete, V, p. 110-112 (text slay i trad.); CostAchescu, Doc., I,
p. 228-229 (text slav
si trad.); D.I.R., A, I, p. 71-72 (trad., dupA copia lui I. Bogdan).

1 Ultima literA, corectatA de diac din

81 1428 (6936) decembrie 28, Suceava.


t 111(H)4(0)CTii0 6(0)0E10, 44114, 11AE54HAP1 0EgOA4, rocnoAdrk 3EMAH III0A-
MgCKOH. qHHI,jMK RIUMEHHTO, HC CtArk AFICTOM(11) IldWHAVh, KTO HA Ellx 01(3pHTh
HAH Fro OyC161WHT% ,ITS,411, ONCE TOT1.1 HCTHHThl CASPH HdWH, C(61)H0HE HIud AROP-
HHKd, nawk d434pk H GT4H4SAlt H KOCTIA, CAS'ACHAII HdiWk flpdg010 u tpuoto CAP1K-
COO. PRAM, M124, RINAtRWE HX(11) flpdRSK) H gtptivio cAnicati ,A,o nac(%), m4110E4,111
ECAVIA HX(11) WCOM1010 HdWEIO M(H)A(0)C1110 H NOTHP'11AHAII ECAA-Ixl WTHRLIV /1101) "
AdAH ECNV61 HM91, oy HdWEH REMAH, CEAHNJE AORpTHHORO, Hd Xomopt, ,A,E Err(h) monAc-
Tnp% HI(11), II EWE ECAV111 FlPHAdAH HAV11 K TOMV MOWICTHpEgli TpH CEAd, noA(91) Enco-
K010 ,A,SgpOR010, Hd HAARt: r4E iiswis FitITAAWHIL filnKKo, ApSroE CEAO olr HX(16) CTAR,
TPETIE CEAO PAC gls1(t10 KHAS6 eTdillx. TOE 1111,CE WTO gls1 HM oypnivi., C-6 EP11CtM11
AOKOArh, H AtTENVII 11(10, H cErrpeiwil nth), H OyHVLIATOMix Jinx, H Flpd8HVtl4-
TOAVIL H%), H npa<tn>2vpm-rom1l N [rheum, POAS HX(1a), HEFlOpSW<EHO HI-
lid RtKkl.
r0T4f3(11) TOMV MOlideTlipEgH, 1,47(1%) GTfHAITSfbJ, X0M0p0Arill l'Opt, AO
gEpx4 H no wsonr(h) AOs. il OT41 TtM1 CEA04410 WTO 110400 BKICOK010 Avapo-
KM; KOAKO oyamorwril W}KINIATH rpn CEAd AOCHTlx.
ii Hd TO ECT(6) Irgpa natuEro r(ocnoA,)cTse, RKIWE HHCIAHHAVO dAEadHApd HOE-
ROAdl, H Etpa 131s3A1064EHHVO C(bJ)Hd V(0010A)CTIL1 MH, HAidald KOEHOA61, H
glxrkIIN AtTEH H4WHX(1a) H atpa goApb. nawnx(1.): 13-Rfld Mid LISHVIHAd H AtTEH
fro, 6tT4 nand RA1t4H H AtTEH Fro, gtpd 114114 Kvnquqa AKOpHHtid, RtPit nand HErpn,
Ktpe nana Ili.vp>tce H NtTEH fro, at pa Fl4H4 IILRAPHNKIJ, Rtpa FhIH4 IIECTAK4 H
tTEH EVO, Etpe I14H4 HATAW4 H AtTEH EPO, gtpd mina A4Fid H AtTEH EPO, 1Vgpa nand
11C4iRs IldWHHK4 H AtTEli Ero, stp4 IldHd IKVMd 2KOMOTITARd H AtTEN Ero, litpe
CanpHtus, H AtTEH Ero, IAN% RAU HILind AtTKd, Rtpd 114H4 T4H4 RHCTLipHHKd,
IStOd.(14144 MVpigisl H AtTEH EVO, gtpd 114144 AOMOWWW4 CTOAHHKA H Rtpd RiKetrl&
SO/Api HdWHX-(6) MOAAMCKLIK('h), H HEAHK6IX(-6), H MAA61(%).
il NO HAREM% }KHHOTt, KTO GSAET% VOCROAdpla FidWEH 3EMAH, HAH wT(.11)
AtTEI HaWHICK HAH WT('15.) H4WEVO NAEMEHE HAH Koro fi(or)it H3GEpETli gbJTH, TOTit
111T0 bJ NM% HE noptranwk H4WE0 A4114, 4AH HITO gLI HAV6 OyTgirilAHAlt PI 01041t-
IIHA-11 34linKE AdAH ECAAIJ HAVIg H NOTREIJAHAH 34 H(1s) 11PdIRSIO FI atpnvio CAVH<68.
Hd gOAWEE NOTHEWMASAEHIE TOAW irhCEAAV IVIJIBE FIHCAHH<OMV>2, ESEAAH
ECAVIJ CAVgt HAWEAW KtpKomv, HtroEKH AOPOHETIr, 1111C4TH H flpHIRtCHTH HMV IlEtIdT-6
CEMV AHCTV HAWEAW.
Oy GOrlat, R(1%) AtT(0) xSNAS AEK(Egflid) iZh3.
<Pe verso, insemnare din sec. al XVII-lea>: GD-r(h) flaaenApe soucom,
CEAORE H 114 XOTdP C(Rt)T(0)MS MOHACTFipS, <apoi, de altd mina :> Pe
Dobrin.

119

www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tgrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrg, celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceste adevArate slugi ale noastre, fiii lui Ion
vornic, pan Lazg.r i Stanciul si Costea ne-au slujit cu dreaptd i credincioasg
slujbg. De aceea, noi, vgzind dreapta i credincioasa lor slujbd cgtre noi,
i-am miluit cu deosebita noastra mila si am intdrit ocina lor si le-am dat, in
tara noastrg, selistea lui Dobrin, la Homor, unde este mgngstirea lor, i Inca
le-am adugat la aceasta mOndstire trei sate, sub Dumbrava Inaltg, anume:
unde a fost vgtgman Minco, alt sat la iazul lor, al treilea sat, unde a fost
cneaz Stan. Toate acestea sA le fie uric, cu tot venitul, i fiilor lor, si su-
rorilor lor, i nepatilor lor i strgnepotilor lor, i rgstrOnepotilor lor i Intre-
gului lor neam, neclintit niciodatg, in veci.
lar hotarul acestei mAngstiri a fie de la Strimturk pe Homor in
sus, pira la obirsie si pe amindou pgrtile. Iar hotarul acestor sate care
sint sub Dumbrava Inaltd s'A fie cit vor putea s foloseascd trei sate
indestul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului Alexandru
voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilias voievod, i credinta
tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta panului Mihail
si a copiilor lui, credinta panului Vilcea si a copiilor lui, credinta panului
Cupcici vornic, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu si a co-
piilor lui, credinta panului Mindricica, credinta panului Nesteac si a copiilor
lui, credinta panului Ilia i a copiilor lu, credinta panului Dan si a copiilor
lui, credinta panului Isaia ceasnic si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu
al lui Jomotate si a copiilor lui, credinta panului Opris si a copiilor lui,
credinta panului Ivan Detco, credinta panului Stan vistier, credinta panului
CiurbA si a copiilor lui, credinta panului Domoncus stolnic i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, i mari i mici.
lar dup viata noastrg, cine va fi domn al tarii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sd fie, acela
s4 nu le clinteascd dania noastrg, ci s le-o intgreasc6 i s le-o
imputerniceasca pentru c le-am dat i le-am Intgrit pentru dreapta
credincioasa lor slujbg.
lar pentru mai mare Intgrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe logofdt, sA serie si sO atirne pecetea
noastrd la aceasta carte a noastrg.
La Suceava, in anul 6936 <1428> decembrie 28.
<Pe verso, Insemnare din sec. al XVII-lea>: De la Alexandru voievod,
pe trei sate, si pe botarul sfintei mgnOstiri, <apoi, de alt6 minA>: Pe Dobrin.
Muzeul judetean Suceava, inv. nr. 2143. Orig., perg. (30 x 39,50 cm), pecete atirnatA,
stricatA; din legendA se mai vede doar: <111>q411 Tw
O foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/255, II1265 si
111/28. 0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 234-235.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 453 (facs.); Wickenhauser, Rornor, p. 83-84 (trad. germ.);
CostAchescu, Isieamul lui Oan, p. 53-55, si Doc., I, p. 233-235 (text slav si trad.); D. I.R.,
A, I, p. 73-74 (trad.).
Rupt.
2 Rupt fi qters.
3 H9 fAcut ca H.

120
www.dacoromanica.ro
82 1429 (6937) lanuarie 10, Suceava.
(11A10(0)CTII0 E(0)>KIELO, MbJ, flAEadHAP% KOEKOAd, POCHOAdp% 3EMA4
IIHNI&IM(%) BHdMEHHTO, HC CtM(%) AliCTOM% HdlialArk, KTO 144 11% .01( 3pHT
HAIL Ero OyCAbJWHT% 4T0y4H, WHCE TOT% HCTHHHbJ cASra H4W(%), Rpd4V14% Hypo-
AECKVA(%), HIAAOKAAH ECAUNI Ero WCOCHOIO 114WEIO M(H)1(0)CTII0 H 110THPAH4H ECMdl
WTHHHV Ero H AdAH ECMFJ FAO, or HdWEIE 3EAAAH, CEAO ECO, 11Sp4o4Ewn, r AE ECT%
Aom-s ECO, H 110AOKHH4 MAHHd, <T4K0W11>1 K% TOM% CEIrk. 11 AWE EH HHILLil MAHN%
0y4HHHACIA Oy Tom% no.rou,t, TAKOM% Ad CSAET% 110AOKHHd WTHHHd, <A 110A0KM14>
WCOE0102 MAHH4 <A4 KVAET% AlitilEpEM% AIHKSAORH>l, adHSW(E) TdKONC(E) <pas-
AtAHAH C,t AkIIJEPH AIHKVAOKII. II MU >1 TOE <KKCE MAH ECIIMA Kpd4VHOILH Ad 68AET% >1
EMS OypHK%, C% KlaCEM% <A0X0A0N1%, EMS, H AtTEM% ECO, H 01tHS44TOM% Fro,
11pd0yHS44TOAA% Ero, H npawSpiaTorwk Ero UK%CEMS poAS Ero, KTO CAL HSEEpET%
tv-r(%) Ero AGMS HdHEAWKHTH, HEHOpSWEHO HHKOAWKE, Nd EtK613.
roTdp% Toms CEAS, 118p4EAELPH, HO4EHWH WT(%) HOTOK4, npaRo 4EpEC% 110AE,
AO TpOrdald, 4 WT(%) TOAt AOAHHOIO, 4 WT(%) TOAt, 4EpEC% RA4TO, npaso LiEpErk
HOAE, UK% Li% CTdpb.lid Hp-Hui/au ca.m roTapH, C%3 CKOHMH CT4PHMH NOT4pH, KtrAd
H3 KtK4 W)KHELdAH.
HA TO ECT% Ktpe H4WEr0 rocrioAcTRa, &MBE ruicanuaro, amg>l, dnEaau,a,pa
KOEHOALI, H <Ktpd IlptK'k3AIORAEHHdrO>1 c(60H4 r(o)cn(o)AcTga MU, HATMWA KOEILOAKI,
litpe li%CtX(%) AtTEH HAWFir(%) H Ktpd EOliip(%) lidWHK(%): Ktpd fl4H4 IIIHK4HAD
AtTEH Ero, etpa Haid EA%4H H AtTEL1 Ero, Rtpe 141144 KV[1,014d AKOpHIIK4, fitfid MUM
llErPH, HtPd 114H4 My's:1Na H AtTEH Ero, Ettpa HAHA llAili1W4 H AtTEH Ero, Rtpa MINA
AMA H AtTEH Ero, Rtpe rhum ca H AtTEH Fro, Lttpa 114114 eTdH4 HHCTitapHHKd,
Ktpd LIANA MIrp}Kel ZONII,TATEIld H AtTEtl Ero, Ktpd fldNd 1111116H H AlaTEH Ero, Ectpa
Haim ,A,ONLOHKVWd CTOAHHK4, Rtpa nana llErpHAd 44WHHK4 H Ktpd K%CtX% RORtp%
H4WHX(%) MOAMILCKbJX(%), H KEAHKbJr(%), H manK().
no HaiWEM(%) ?KHROTt, KTO SSAET% rocriomp% 144WEH 3EMAH, HAH WT(%)
NkTEH H4WHK(%) HALL WT(%) HallEPO HAEMEHE HAH icor* W00% HaKEpET% glsITH, TOT(%)
WTO Chi Wall) HE noptiwm(%) HawEro A4HI4, dAH LUTO Chi NM% OyTtlfrhAHA% H
34118)KE AdAH ECAU%1 EMS <34 Ero>1 npaaSio II HtpHSIO cnSwn8.
HA BOAWEIO HOTHEOOKAEHIE TOMS KlaCEMS Hb4111E F1HC4HHOMS, <ELEAtAH ECAlla
dLUEMS KtpHOMS H HO4TEHOM8 E0AtPHLIV, 11411V lltrOEKH AOrOZISETV, HHCATH H HMV'
HEUT% F1iKtCHTH>1 K CEMV AHCTV HAWEAAV.
Ek CINAHt, K(%) AtT(0) xSLLA3 rEH(dPid) T.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al prii


Moldovei. Facem cunoscut, Cu aceasta carte a noastrA, tuturor celor care
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, d pe aceast adevArat sluga a
noastd, Cdciun Purcelescul, I-am miluit Cu deosebita noastd mil5. i i-am
Intarit ocina lui i i-am dat, In rara noastra, satul lui, Purceleqti, unde este
casa lui, c jumAtate din moad, <de asemenea>1 In acest sat. *i dac s-ar
face alt moara pe acest pIrlu,de asemenea, s-i fie junatate din ea ocinA.
Oar jumatate>1 <din amindou6 morile>5 <s fie fiicelor lui Micul>' pentru
c astfel <0-au ImpArOt fiicele lui Micul. i noi toate>1 acestea <le-am dat
lui, Craciun fie)1 lui uric, cu tot <venitul, lui, ci copiilor lui, ci nepotilor
lui ci strAnepotilor lui, c dstOnepotilor lui c Intregului lui neam, cine i se va
alege din casa lui cel mai apropiat, neclintit niciodata, In veci.
lar hotarul acestui sat, Purceleti, d. fie Incepind de la pIrlu, drept
peste amp, la Troian, 0 de acolo la vale, 0 de acolo peste balt, drept
peste &Imp, la Orin ; iar dinspre .a1te pArti dup:16 hotarele sale vechi, pe
unde au folosit din veac.
12 Documente c. 1232 121

www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului, noi>1,
Alexandru voievod, i <credirga preaiubitului>1 fi ti al domniei mele, Ilia,
i ciedina tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panu-
lui Mihail i a copiilor lui, credinta panului VIlcea i a copiilor lui, credinta
panului Cupcici vornic, credinta panului Negrea, credinta panului Giurgiu
i a copiilor lui, credinta panului Ilia i a copillor lui, crediata panului
Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor lui, credinta panu-
nului Stan vistier, credinta panu/ui Giurgiu al lui Jomdtate i a copiilor lui,
credinta panului Ciurba i a copiilor lui, credinta panului Domoncu stol-
nic, credinta panului Negril ceanic i credinta tuturor boierilor notri
moldoveni, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, acela
s nu le clinteasc dania noastr, ci s le-o IntreascA i s. le-o Imputerni-
ceasc pentru c i-am dat i i-am intdrit <pentru>1 dreapta i credincioasa
<lui>1 slujbd.
lar pentru mai mare Intrire a tuturor celor mai sus-scrise, <am porun-
cit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Neagoe logofdt, s. serie
i s a-time pecetea noastra>1 la aceast carte a noastr.
La Suceava, In anul 6937 <1429> ianuarie 10.
Dupa Costachescu, Doc., I, p. 239-240. Text slav, dupd o copie de Gh. Ghibanescu
(mai /runa declt textul editat de acelasi, v. EDITII), a doc. orig., perg., sase rinduri sterse
(intregite de edit. ca alutorul unui suret aflat in copie tot la Gh. Ghibanescu), pecete atirnata,
ca legenda: f fleur 1wflicanAp-k gono.i.4 r(oc)n(oA4)13% Boina Monamccieow (textul inscripiei, In
lectura edit., ibidem, p. 87); actul se afla in posesia familiei Dediul din Stolniceni-PrAjescu,
j. Iasi. Cu trad. edit., ibidem, p. 85-87.

Deosebirile pe care le prezintA textul inscriptiel acestei peceti fata de imprimarile sigilare
din aceeasi vreme (v. doc. nr. 77, 86, 89) se datoresc probabil, In caz ca pecetea era auten-
tica si apartinea lui Alexandru cel Bun, unor erori de lectura ale lui Gh. GhibAnescu.
ALTE EDITII: Ghibanescu, Surele, XXI, p. 85-87 (text slav si trad. Intregita dupa
un suret vechi care insotea doc. orig.); D.I.R., A, I, p. 74-75 (trad., dupA o copie particulara).

Intregirea lui M. Costachescu dupa suret (v. EDITII).


2 Lectura gresitA pentru: WT oso.
3 Din textul editat de GhibAnescu reiese, gresit, cA fragmentul de la 4,o)Comt-b. pina la
sticu era lizibil in orig.
4 In loe de 'tac% ... ci, In doc. orig. a fost probabil; A noToica, WT HHWHK1. cropoia IIJ
greseala apartine, in acest caz, vechiului traducator.
In textul editat: deosebita de moara".
6 In textul editat, in loe de cimp dupa'": cum sint hotarele In privilegiile. vechi,
Cu toate".

83 1429 (6937) februarie 1, Suceava.


IIINAOCTI10 HOWYEIO, M61, i1a1Ea4HAp6 HOEHOAd, r0CH0A416 3EMAH 113.041A4H-
CKOH. 11111114446 3H4MEHHTO, HC Cliddk MICTOM6 HdWHAdh, OIrCtAllt KTO tid FrIx 01r3PHT6
Ero OrCsIHWHT'It W}KE TOT6 HCTHHHE1 crurra H OacpHI4 114W1, Etpli61H, Eldirk
K11;13)K6 4:11(14TORCKKIH, npinm nirkA HdC no CHOEH AOH(10H HOAH H AdAE C61H8 CHOEMS,
111341WKOHH, 110s1OHHH4 CEAd RIIKWHHELI,11, CHO1O 11.71CT% H EP4T4 cgoEro, ileTpog8, qacTS;
EldH MISP>K6 Adtrik C61HS HETPOHH, ill4H4StIOHHI, 3d Fro LISICT CEA4 EliKWHHEalk;
WAHO CESIO CHOE, 114 11M/it KOPKA4HOHL1,11.

122
www.dacoromanica.ro
M"61, no Ero H0/141 H Ero A4HII0, rus4taitog4mi2 ECM61 IIRAWKA WCOKH010 HalINICP
MHAOCTil0 3ANENCE ECNIKI EMS MAN TOMS 410A04411HS CEild EHKWHHELI,11 14.10 DJ EMS 010311K,
CK oyctamx Aoro,Lkom, EMS, H AtTEmli Fro, II OTHSLIATOMk Ero, H 1113401(H8LIATOANI1
Ero H 41p4418pANTOMI% Ero; a>KE FMK% TIQX- EMS HE AOCT4HET-11, Torm Eno ShJ El!JACP
EPATPAMK EVO, CbJ140A/16 114H4 ZSPKEKKIM6., H AtTENIk Hrk, H 0vn8tieTomk nxk, H
flpd0y4/84ATONIK Hrla, H npatti8paTomb,HK, HE110pSWEHO HHKOAHNCE, Hd KtKkl Kt4HbJ14.
II HA TO ECT Ktpd HdWEr0 rocnoAcTile, lik1WE nricannero fInEaanApe Komom, H
KtPd IVIISAIOEAEHHAr0 Ck1H4 rocnoAcTaa MH, HAULM KOEKO,A,t, H Ktpe HilaCtrk AtTEN
HAW41)C H Ktpa KOAP11 HdWHX: Ktpd rldHd 11111)(4Hild H AtTill Ero, KtpeHA Et111,1H
AtTIH Ero, litpd nand IISNLOPIA ,A,K0pHHK45 Ktpe news HErpk1, Ktpd lidlid lliSp>Kel
OfkiTOKCKOPO H AtTill Ero, Ktpd UNA llTawa H "ATM Ero, KtPA NAHA AdHd H AtTill
Ero, Ktpa nene HCAIA H rIATIN Ero, Htpa nand ,,AkomoKSwa CTOAHHKA H AtTIH Ero,
Ktpe fldHd ONPHWA H ,AATTH Ero, Ktpe nana KOCTWIA NOCTEAHI1Kd H Htpd K-kCtrk
EOlaPk HAIIIHrk MOA,doiliCKWX, HEAHKIIXII AddAHrK.
11 110 HAWEAlk >14H130Tat, KTO B(or)k MTK rOCEIOAdpl% HAWEli 3EMAN
RAH WT AtTIN HdWH)C HAN WT H4WEr0 HAEMEHE HAN Koro 110r11 H36EpET'la MalTH, TOM.
LIJO ELI HAdk HE nopSwnn% HAIDEr0 3411ICdHi4 H OV'TKOOK,A,EHid, dAH m HM k 01(TH4MAHAk3
0104pt1114A11.3 34HSNCE ECN1K1 ,4diH HM BA H EttpHSIO H NA11010 CASNCES.
Of HA NOTKpl&M,A,EHTE H KpRiflOCTII cEm8 ANCTS HAWEMS, KEARtAH UMW CASSt
WEAdt3, HIK4WKOK14 BpdTAKH4S, 11HC4TH H NpHEACHTH 11E4,1T HdWS K CEMS AliCTS HAWEANS.
OV' GotiaRt, K(1.) AtT(0) xS11,113 EH(pSdPid)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceasth carte a noastr, tuturor celor care o
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, cd aceastd adevAratd slug i boier
credincios al nostru, pan Giurgiu de la Frtduti, a venit inaintea noastra,
de bundvoia sa, i a dat fiului su, Ivaco, jumatate din satul Vicineti,
partea sa i partea fratelui sdu, Petru ; iar pan Giurgiu a dat fiului lui Petru,
Manciul, pentru partea lui din satul Vicineti, un sat al sdu, anume Cod danduti.
lar noi, dupd voia lui i dania lui, 1-am miluit pe Ivacu cu deosebita
noastrd mil pentru c i-am dat aceastd jumtate din satul Vicineti sd-i fie
uric, cu tot venitul, lui, i copii/or lui, i nepotilor lui i strnepotilor lui i
rstrdnepotilor lui ; iar dacd nu-i vor rmlne din acetia, atunci s fie a fra-
tilor lui, fiilor panului Giurgiu, i copiilor lor, i nepotilor lor, i strdnepotilor
lor i rdstrdnepotilor lor, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
lar la aceasta este credit* domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i creditna iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i creditna
tuturor copiilor notri i creditnta boierilor notri: credinta panului Mihail
i a copiilor lui, credit*. panului Vileea i a copiilor lui, credit* panului
Cupcici vornic, credinta panului Negru, credinta panului Giurgiu de la
Frdtduti i a copiilor lui, credinta panului Ilia i a copiilor lui, credit*.
panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor lui, credit*
panului Domocu stolnic i a copiilor lui, credinta panului Opri i a co-
piilor lui, credinta panului Costici postelnic i credit* tuturor boierilor notri
moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastrd, pe cine va da Dumnezeu domn al trii noastre,
Moldova, sau din copiii notri sau din neamul nostru sau pe cine '11 va alege
Dumnezeu sd fie, acela s nu le clinteascd Inscrisul i intdrirea noastrd, ci
s le imputerniceascd i sd le intdreasca pentru cd le-am dat pentru dreapta
t credincioasa lor slujbd.

123
www.dacoromanica.ro
lar pentru Intarirea i puterea acestei arti a noastre, am poruneit
slugii noastre, Ivasco al lui Bratei, 86 scrie i s atirne pecetea noastrl la
aceast4 carte a noastr.
La Suceava in anul 6937 <1429> februarie 14.
Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 238-239. Copie, de I. Bogdan, dupa 0 copie a lui Wicken-
hauser, ce se pastreaza In Arh. regionala din Cernauti, dupa orig., perg., pecete attrnata ; actul
se afla In 1886 la M-rea Patria. Cu o trad., de acelasi, dupa Wickenhauser, Homor (v. EDITH),
bidem, f. 240-241.
Data de zi a doc, nu este sigura, deoarece atlt Mazareanu, cit i Wickenhauser, Intr-o
alta lectura (v. EDITH), au citit 5, si nu 1.
EDITH: Mazareanu, Calastih Putna, p. 174 (rez., cu data de zit 5); Wickenhauser, Homor,
p. 171-172 (trad, germ., ca data de zi: 5) si Woronelz und Piling, p. 147 (rez. germ., cu aceeasi
data); Costachescu, Doc., I, p. 242-244 (text slay, dupa copia lu I. Bogdan si trad.); D.I.R.,
A, I, p. 75-76 (trad.).

1 Wickenhauser a ters ulterior terminatia osH (nota lui I. Bogdan).


2 In copia lui Wickenhauser: somssoserk (nota lui I. Bogdan).
3 La Wickenhauser, terminatia Wris (nota lui I. Bogdan).
4 Pentru data de zi, V. comentariul.

84 1429 (6937) februarie 10, Suceava.

t iVi(1011(0)CTIFO 6(0)W<TEIO>1, MU, dilEadHAVII KOFKOAd, rocnomp% 3Emnu


Mort< >IKON. 3114MEHHTO, HC CtMK AHCTOM% HaLLIHM(h), KTO H4 H('k) 83-
PT(%) HA<II >I Fro ScniguinT(-11) HOHEWE OirMhICAHAH ECMhl Aonpo<to 114
WEI* MHCATIO H Aosphim(%) H4WHM% HPOH3130AEHTEM% H AdIW FCMH wont HdWEH,
<rim> 2 4ll4pEii6.1, MOH4CTHIM 114 Ed1WHE1111.1,t, rAE Err(%) <Hr>1.8MEH(%)
WTO KM EH $1:114K(h), Irketiti% AOK0,40M% H IrhCtMH 01(3CHT<K4MH WTO K>2
TOMV MOH4CTlif110 HPHCAVX4ET1%, EH, H AtTENVIa EH, 114111EMV 1V63Alocittnomoy. IIETpv
<11 IfFi>311JM% CehOHORWM('6) H At[AtNIEJJEM(1) Hd<WHM-k, W >2TO EVAETV WT(h)
KHAWHFII!J tildPEHEJ, H AETE<Arh Hrk >2, H 01011,44TOMI. nth), H Flp41418 44TOM%
<11 >34111813ATOM% HX(76), nEnopoymEno H HEHOThKHOKEHO HHKOAIME, Fld KtK<M>1.
rolArk TOMO lt MOHACTHPEKH, 1104EHWH 113 4,04101r, rAE oynaAarr%
erat% oy REJWHEREL1t, Td ropt Rh1WHEKLI,EM1t, <AO Et >1.EPr4 H 110A/M1hJ no IlEprh
R61WHEIW,4, VlaCH, AO r01%113/it KHArHHHHd, d WT(h) monaccrnpt >2, 1101141EK11, 114 Tpltlidg-
KV, Td, tlEpEC('b,) TPIJIAKK<Oy >I, nonEpach lid KPAdHlal, WHAT% AO KHAPHH<HH4
XOTd >3PA.
TAKOW(E), ECMH A4A(H) CEA<O>1 11<pio3crt, 144 HMRt K4t1H14011LI,H, rAE EcT(%)
Fononna, <H 0r>2 1ioTHEX(1), wT(%) gpvhp IISHHAOK4, Kp-kneutp3n, rive>
2t 2 rh, H HE4ELI1H, H 2 if KANApEtini, H 11911310A-
TAHH, H <11>24 SC<TTE >28HHAOK11, XpliWaHH.
Thim(%) CEM AM% Ad HOyAET% XOT>24<P>3'k no cr4<pom8 xoTapS, icSAa
113>2 Ettl<4 $51CHK4AH.
Ta<KOWE ECMH AdAH UAW >24Hhl : 1110M1414(10 H CKOHMH Epd<Ti>3dM11 H <M041-
MFI>2 At<TMH, H 2 Ch. CKOH>2M11 1Hr4HH LIJO 2 <11>2 tiAHM4F1-6 <H CI%
C>3K<OHMH Cp >341TI4MH H CK<OF1MH>3 #4,<tTMH, F1>3 34, H CHOHM11 KP4TH-
4M11 H CKOHMH AtTMH, H HMI(%) IIIETPHM4H(11) H CECOHMH GP4THF3 H CRON A<tTM >2H,
3 <0%
Ha 3s1 H CKOHMH SP4TT4M11 H CKO>2HM% AtTAM(%).
TOE EVIICt 11151WE micanu Aa Err(%) <E>3n ' ploc(%), HdWEH <H>1 , 4-
p >3114H, HEI1OPOIMEHO HHKOAH3CE, H4 Kt<K>'61, EH, H 4,ETEM(111) EH, H AEWEpEM(1%)
W<TO KOp3AET(%) WT(k) KHIAINFin 1111(4pEwhi, 11>2 AtTfm% H *rot-

124 www.dacoromanica.ro
44TOM(11) H(a), u Ep8Olf<H811/1T>20A1(91) 11X(11), H Ep4LIH/pATWM(1%) HK(1%), HEEOpOl-
WE<H0>3 IMKOAFOKE, Ild EttK111.
<CI Fid TO>2 ECT(%) Etpa nawEro r(ocnoA)cTlia, 1161WE nncanaro flAE<AHA>ipil
Et0E130A4, H Ktpd KlIKAIORAEHAPO C(bJ)Eld, HadWd <KO>3E130A<61>3, H E'Efld C(U)H4 r(OC-
110A)CTIl4 MH, <CTE4S>24<H>34, H Ktpa Kl1CtX(11) AETEH HAWHX(%) H Ktpa <lioia>2p-ii
HAWHKI.: Ittpa Dana 1111HPHA4 H AtT<EH>3 EPO, litpaHd &Pk% H AtTEH Ero,Htpd
EMU KSELIHtld AEOPHHKA, Ettpa 114H4 HEIVH, Ittpd 11411e1 ApAPOWel H AtTEH Ero, KtpA
KAU .}KSPKA (1)134<T011C>2KOPO H AtTE11 Ero, Ktpd 114114 HAYAW<el H At>3TEH Ero,
tpa E4H4 A4H4 H AtTEH Ero, Ktpa 114114 Haid H AtTEli <Fro>2, litP4 EAHd Ilfrhcrn
AtTEH Ero, litpa 114114 <MOIrp>2>K8 MOMOTATEEtel H AtTEN EPO, litpa 114114 GTaild
1114CTH4PH<HK4>2, Ktpa EAU 011f1HWA H AtTEH Ero, li<tpa 114114>2 HEIM AtTKA, stpa
114114 CT4H4 fi<plie1H4d>3 H AtTE11 Fro, litptt 114118 <ffio>lpsw H AtTEN EVO, litpalid
.X<O1fp>1)ftd <PAOEHH>iltd5 H AtTEH Ero, litpaHet ApS)KH H A<tTEH>3 EVO, Ktpa
114114 OVII<KAAT4>2 H AtTEH Fro, !Ape EaId XOAKA li1<em8pEnicK>1oro H EpdTd Ero,
IIE1361, H AtTEH Ero, [Ape 114114 Hlie1H(d) 11140111.44 H AtTEH Ero, Iltpa nand kliMOHKtr<Wel
A>2tTEH Ero, !IVA fldHd HErpine ildlEHHKA, Etpa 114114 KOCTH <110>ICTEAHHK4 H Etpa
li-hctrh swap% <Kamp. MOAA4ICK>2HX(11), H KEAHKHr(%), H 8LIA111(%).
fl no HAWEAA% <WHK>140Tt, KTO <E>2SAET(-k) POC<E0,3,4% H>24WEH 3E4AA11,
HAH WT(11) AtTEH HAN WT(11) flAEAAEHE>2 HdWEPO HAH Koro 1i(01')% H3<KEpET1s,
661TH>2, TOT'll, LIJO ELI <HMli HE FlOpSWHA% HaWEPO Ad>21114, d<AH LIJO El11 HM% orrlifrh-
ANA% H oyKp2tnnirk a4H<S>3>KE AdAli <ECM11 HAVIx H 110THrIsA>2HAH CK A<O6p0/0
HAWEIO MHCAFO.
It KTO JEW rOTt>2Als MOH <HAWEPO nopSin>2nTn HAH EH PdAHAll 114 nopoy<wE-
HiE>2, T41101i61 Ad ECT(11) <11POKAAT% WT'lx FOCFIOAd Bore, H WTK IlfrK>24HCT8 Fro
M(d)T(E)pE, H <LVT-11.>2 2 <cli>2.mparo xp(-k)cTa, H WT(1) ,3 Etr(AH)r(E)<AHCTH>3,
WT(1) i C(E1/11)T61X(1a) 11 Eplq<OKHK1rix 4EOCTO8lt>2, H WT(%) THT
H>1 Eoronocmix(a) <WTh11,11, H>KE Irh>2 IIHKEH, H 01f,14CTTE Ad HAUT(%) C`k IMAM!
11>KE 111t3IxEliWA lid <HCSCA>3 XpHCTd, KfrMI% EVO 114 HLIK(1%) H Hd 11/1 AOr(lx) H1).
<if HA GOAWEE>2 KOTEWUKAEHIE TOMOlf ElketAAOIr DAME 1711C4HOMOlt, 11E<At>2AH
ECMH CA<SSt>1 HdWEAAS IltpHOM0y, IltrOFKH 8OPOOET<8>2, 11HC4TH H HpHKECHTH HAWS
EVIAT11 K CEMOIr AHCTV HAMMY',
<Olf Go >Nat, 11(%) AtT(0) xSU,A3 4sEK(p8api4)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tarii


Mol<dov)iei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca am cugetat cu gindul nostru bun si cu
bunavoia noastra cea Mina si am dat sotiei noastre, cnea<ghinei> 2 Marena,
manastirea de la Visnev4, unde este <eg>lumen Chiprian, ca sa-i fie ei
uric, cu tot venitul 1 cu toate folosin%ele <care>2 asculta <de>2 aceasta
manastire, ei, i copiilor ei, iubitului nostru Petru <si>3 altor fu i fiice a
noastre, care vor fi din cneaghina Marena, i copiilor <lor>2, i nepotilor
lor, i stranepolilor lor <si)3 rastraneputilor lor, neclintit i nemiscat
data, in veci.
lar hotarul acestei manastiri sa fie incepind din jos, unde cade Mulo-
vatetul in Visneval,, apoi in sus pe Visnevat, <pina>' la obirsie i toate
poienele de deasupra Visnevatului pina in hotarul cneaghinei; si de la
m'anas<tire>2, de-a curmezisul, la Tirnauca, apoi peste Tirnauc<a>l, de-a
curmezisul la Cirlani, inapoi la hotarul eneaghin<ei>2.
De asemenea, i-am dat satul lui C<ri>2stea, anume Calinau-td, unde este
Golovca, <si la>2 Botne, de la obirsia Cunilei, Vrane<st>3ii, unde 2, Ei
Belesti, i Va 2 kti CO> Andresti, i Prijolteni si la gura <C>2unilei,

125
www.dacoromanica.ro
Iar acestor sate <sa le fie hot>3a<r>3u1 dui:4 <hotarul>2 vechi, <pe
ainde>2 au folosit <din>2 veac.
Si de asemenea, <am dat tig>2anii: Solpan i cu fratii si i copiii
<8402, o ...2 <cu2 tiganii sAi care ..2 <i>2 Aliman, <i cu3 fratii sal i cu
.copiii sad, <i>3 ...3 a i Cu fratii sai i cu copiii sai, i Nan Setriman i cu
Tratii sai i cu copiii sai, i Iv ... 3a Cu fratii sai i ...3 <cu>2 copilul
Toate acestea mai sus-scrise sa-i fie ei uric, cneaghin<ei>' noastre,
Ma<r>sena, neclintit niciodata, in veci, ei, i copiilor ei, i fiicelor noastre
care vor fi din cneaghina NI<arena, i>2 copiilor lor, i nepotilor lor i stra-
nepotilor lor i rastranepotilor lor, neclintit niciodata, in veci.
<lar la aceasta>2 este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului
Alex<and>'ru voievod, i credinta iubitului fiu, Ilia <vo>3ievod, i credinta
Tiului domniei mele, <Stef>2a<n>3, i credinta tuturor copiilor notri i
credinta <boie>lrilor notri: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta
panului Vilcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic, credinta
panului Negrea, credinta panului Drago i a copiilor lui, credinta panului
Giurgiu de la Fratauti i a copiilor lui, credinta panului Ilia <i>1 a copiilor
lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor
<lui>3, credinta panului Cristea i a copiilor lui, credinta panului <Giur>2giu
al lui Jomotate i a copiilor lui, credinta panului Stan vistier, credinta
panului Opri i a copiilor lui, credinta (panului>2 Ivan Detco, credinta
panului Stan B<Irlici>3 i a copiilor lui, pnaului <Ciu>lrbA i a copiilor
lui, credinta panului Gi<ur>igiu <globni>lc i a copiilor lui, credinta panului
Drujea i a copiilor lui, credinta panului Un(cleat>2 i a copiilor lui, credinta
panului Hodco de la M<amurinti>3 i a fratelui su, Leu, i a copiilor
lui, credinta panului Ivan TiorAl i a copiilor lui, credinta panului Damon-
cu< i>2 a copiilor lui, credinta panului Negrila ceanic, credinta panului
Costea <po>2stelnic i credinta tuturor boierilor <notri>2 moldoveni, i
mari, i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
notri <sou din neamul>2 nostru sau pe cine il va alege Dumnezeu <sa fie)2,
acela O. <nu le clinteasca>2 dania <noastra>2, ci <sa le-o intareasca i>2
sa le-o imputerniceasca pentru cA <le-am>2 dat <i le-am>2 intarit cu <cugetul
nostru)2 bun.
<lar cine s-ar>2 incumeta sa clinteasca dania <noastra>2 sau ar sfatui
-sa se clinteascA, acela sa fie <blestemat de Domnul Dumnezeu i de>2
preacurata lui maicA i <de>2 .2 sfintei cruci i de cei patru evangheliti
i de cei 12 sfinti i de frunte <apostoli>2 i de cei 318 <sfinti parinti>2
purtatori de Dumnezeu <de la>2 Nicheia i sa aiba parte cu aceia care au
strigat asupra lui <Isus>3 Hristos: singele lui, asupra lor i asupra copiilor lor.
<lar pentru mai mare>2 intarire a tuturor celor mai sus-scrise, am
poruncit sl<ugii>1 noastre credincioase, Neagoe logofat, sA serie i sa atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
<La Su>'ceava, in anul 6937 <1429> februarie 10.
Bibl. Acad., Fotografii, XXVII114. Foto dupd orig., perg., rupt, pecete attrnatd ; actul se
plistra la M-rea Zograf de la Muntele Athos.
Dou copii, de I. Bogdan, una dupd aceea0 foto., ibidem, ms. nr. 5 231, 1. 242-244,
i alta dupd Katiaifoscidil (v. EDITH), ibidem, ins, nr. 5 231, f. 245. Alte foto., dupd foto.
de la Bibl. Acad., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Jai, Fotografii, 11/213 a fl b.
EDITH: Beza, Urme romelnefli, p. 35 (facs. In ambele editii); Kagatioacidit, Heu3drm. 2pa-
A0Mbl, VI, 2, p. 20 (text slav incomplet i RIM data); Cbtpxy, Hem. cmottiodu Pyc.Pym.,

126
www.dacoromanica.ro
p. 505 (text slay, (WO Kavanoacxin); CostAchescu, Doc., I, p. 248-251 (text slay i trad.);
D.I.R., A, I, p. 76 77 (trad.).

Rupt.
2 Rupt i ters.
3 ters.
4 A(r), lecturA nesigurA.
Intregire nesigurA.

85 <1429 dupd februarie 10-1430 inainte de iulie 7>.

i11(*(0)CTI10 6(0))KYE10, M6I ITAE1411AP% HOEHOAd, rocnoAairh <3Emim


lli&OAAdECKOH. IIHHHM% 3461MEHHTO >1 HC CHM% AHCTOM% H4WHA/1%, OIrCtM% KTO 144
<Wk 01r3pHT% HA11 Ero or>1cnb,1<tuuT1>1 trrSqu, W}KE TOT% HCTI1HHEJH card HdUrk,
,21,411 LISA 24 H Ed 2 EfrhAdAd, CAVWHIll& HAM% 1461E01* H Ht(311010
CAV>K60/0. <TtM% M6I, 13/1 >lAtE{W< E >1 Ero 11p4li1/10 H litPHVIO CAV)KEV AO lide(%),
VdA0lidAH ECMIA Ero WCO< EH >1010 HaWEIO MHAOCTTIO H AdAH ECAlkl EMV, H4WEH 3EMAH,
EAHO CERO Hd BinsitaAt, r A E 01(fldA4< E >2T% X864AH4 01r BfrhAdA(%), CEAO 11)(00
W(T1)u,4. TOE LIJO 661 EXIV OVIJHK% Cis 11%.C.LIA% A0X0A0M11, EMS H AtTEfini Ero H
UpdTLAM% Ero H AtTEM% HM% H OVHVLI4TONI% HM% H np4olpi<v>2q4Tonvt, HAA% [14
flP40y11811dTOM% HMI%] 14 npdtpSpiaTowil HM% H HIXEMS POAS HK(%), HEnopvinetio
HHKOAH, Hd HtK6I.
d XOTAP% TOMV C EAV, C% 131CtM% CHOHNill KOT4Mli CT41:161MH, KVAd WT(%)
EAK4 WTICHEWAH.
it Ud TO ECT(%) litpd HdWEr0 r(OCEIOA)CT6d, MILE media-taro flitEAdu,Apd KOEHOAKI,
Htfld 11%3A106AEHHbJ)C(%) AtTEH r(OC110A)CTH4 MN, HAPAW4 HOEHOA61 II GTEKKOlid
HETpOILI H flAENHAPORd H EttPd Et%Ctr6 <AtTEH>1 r(ocnoA)crea MH stpa EldHA
siHramd H AtTEH Ero, Ht<P4 fldHd R4101H >2 H AtTEH Ero, Ettpa 11414 HylPIH44 AllOp-
HHK4 H AtTEll Ero, at<fht <H AtTEFI Er>20 H (14>1114 H AtATll
E

<H >3)(114, Htpa HCdRt <H AtTEH Er>2o 3 <stpd 114>2114 3

TEH >2X(%), Frkpa 111d414 ,A,OMOKVW4 CT< OAHHKdH AtTEN Ero>1 <Htflel 114114
<H
HAtTEH Er>20, HtPd 114161 H< ErpHAd 1.14WHHKd, litPA [Mid >2 2

<stpe>2 (14<114 HOCTIllid DOCTEAHHICii, H stpe 11%Ctrla 6010% H4WHX% HEAHKE.IX% 11


MdAKIK% >2.
2
<fi Ud 604WEE 110114110KAEH iE TOMS IriCEAAS 111%1WE 1111C414110458, fiErititH ECM111
CAVSt 144111E4SS litpHOMS, HtrOEHH 40r00ET8, HHCATH H HpHlitCHTH HaW8 MAT% K
C EMS >2 AHCTS Hd<WEMS

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn <al Tdrii
Moldovei. Facem cunoscut>1, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care
<o vor vedea sau 0>1 vor auzi citindu-se, cd aceastA adevdratd slugd a
noastrd, Danciul 2 si Va 2 Birlad, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd
slujbd. <De aceea, noi,>1 vdzind dreapta i credincioasa lui slujbd cdtre noi,
1-am miluit cu deosebita noastrd mild i i-am dat, in tara noastrd, un sat
pe Birlad, unde cade Huhalna in Birlad, satul tatdlui lor. Aceasta sd-i
fie lui uric, cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i fratilor lui, i copiilor lor,
nepotilor lor, i strdnepotilor lor [si strdnepotilor lor], i rdstrAnepotilor
lor i intregului lor neam, neclintit niciodatd, in veci.
lar hotarul acestui sat sd fie cu toate hotarele sale vechi, pe unde au
folosit din veac.

www.dacoromanica.ro 127
lar la acesta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta iubitilor copii ai domniei mele, Ilia voievod, i Stetto,
i Petru i Alexandru, i credinta tuturor <copiilor>1 domniei mele i cre-
dinta boierilor domniei mele: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta
<panului Vilcea> 2 i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic i a
copiilor lui, credinta <p>2anului ..2 <i a copiilor>2 lui, credinta <pa>2nului
Dan i a copiilor lor4, credinta panului Isaia <i a copiilor>2 lui, ..2 <cre-
dinta pa>2nului ...2 <i a copiilor>4 lor, credinta panului Domocu st<olnic>i
<i a copiilor lui, credinta panului> 2 2 <i a copiilor>2 lui, credinta pa-
nului N<egril. ceanic, credinta panului> 2 ...2, <credinta>2 pa<nului Costici
postelnic i credinta tuturor boierilor notri, mari i mici>2.
2
<Iar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe logof6t, s scrie i s6 atirne pecetea
noastr la aceast>2 carte a noastrd.
2

Colectia prof. dr. doc. D. P. Bogdan, Bucuresti. Orig., perg. (19 x 16 cm), foarte rupt,
pecete atIrnata, pierduta.
O trad., din 1801 martie 6, de Dositei Calmuschi, cn aceleasi lipsuri, la Bibl. Acad.,
CDXXII/5.
Datat in perioada clnd In doc. emise de cancelarla lui Alexandru ce! Bun sInt mentio-
nati Impreuni cei patru fii ai domnului (v. doc. nr. 84, 86 si 97, 98). Pentru acelasi criteriu
de datare, v. si D. P. Bogdan, Acte 1426 1502 , p. 27.
EDITII: D. P., Bogdan, Acte 1426 1502, p. 25-26 (text slav si trad., sub data: <1429
aprilie 1430 decembrie)'); D.I.R., A, I, p. 78 (trad., dupa o copie slava de D. P. Bogdan, sub
aceea0 data).

Rupt; Intregit dupa D.P. Bogdan (v. EDITID.


2 Rupt.
3 Orni2.
Gresit, pentru ero (lui").

86 1429 (6937) aprilie 17, Suceava.

111(11)40)CTil0 E(0)1KiE10, MbJ, riAEadHAp% HOEHOAd, rocnompi1 BEMAH


1110AA4ECK0IL 11111111M% 3H4MENNTO, FIC CHM% ANCTOM% NdWHM%, oirctivol KTO Nd
01r3pliT% HAN Ero 01(CA6111111T% LITSLIN, ONCE TOT% liCTMIN6111 CA8r4i H4L1K EtpH61, Ildtrk
PdASA%, rpdMdTHK(k) uaw, e iiwi 11Wk flpdE010 uEtpnctio cntlacsoio. TtArk,
<MbJ, 11>IllAtEWE Ero flpdEVIO H KtpEnrio CAVWES AO HdC%, }K4A0EdAli ECM61 iro wcgo-
11010 Il4al<E10 ANNAOC>ITTIO H AdAli ECM61 EMS, 114111E11 3EMAH, AKt CEAt Hd TEpEE-
111111)C(%), Hd HMt, TtM% AE<OMIk>1 CEA0M%, 38EpHK011411 WH1E HIUNKOHN,H. TOE 410
Eb.1 EMS OlrpHK(%), CK 11%CtM% AO<X0A0M>1%, EMS, H AtTEM% ECO, H OVHStIdTOM%
Fro, H f1pd01(11$44TOM% ro, H nprniapatTo<nrk Ero, n>1 EpdTHAM% Ero H 01rN444TOM%
Fro, H AtTEM% HX(%), H 01rHSLIATOM(k) lir(k), H npaoyn844<Torwk 11)(%>1 H Ilpd41S-
piaTomli nr(h), NEnopthilEHo 11HKOAFINCE, lid RtK61 Et4H1V, 110 KOA11 ESAST% <H4>1111E11
2EMAN H CAVNIFITH <H>2MST% lidM% H HdWliM% AtTEMix.
XOTdp% TtArk <AE>30M% CEA0M% 410 E61 HAUAH H Hd 130Ak, Hd liVrp11,
d 661 OrIliNHA% oy 1-lux(1) COEH MAHH<E1>3; d XoTep% tirrN nnhix(i) rropoint,
iv-r('h) irhctx-ii, no cTepom8 ro-repa, KSAd WT(k) lit<K61>3.
d Ha TO ECT(k) Etpa HdWEr0 r(ocnoA)crga, 136IWE nncannero finEvnApit 3 go-
kKoAhi, H tpd flpt11%3A10EAEHIN1rels) AtTEH r(OC110A)CTEd ME, HANAWd HOEBOAhl,

128 www.dacoromanica.ro
11 Erkpe c(Ig)me r(ocnoA)cTse MH, GTELLKOR4, H fitpd c(w)Ha r(ocno4,)crKe MH, HETPOILI
LIAEadHAPOLLA, H Etpa Kiictrk AtTEN r(OCLOA)CTIld MH H littPd 31%Ctr6 Sontp-K
r(ocno,Orrse MH:Pd name &lama AoporvmcKoro H AtTELi Fro, Iltpa ndHd HA1,411
H AtTEH Ero, Ktpe name HSFRIH4d AHOPHHIC4 H AtTEH Fro, tpa L4H4 HErpHH4,
Laid MVpNCEELd 4V4TC3CK0r0, [Ape HAW 1:111111aWd H AtTEN H(11), Ktp4 neme AdH4 H
HAW HCM H AtTEH Rtp4 NAHA 4,0MOKVW4 CTOAHHKA H 114H4 IKSoKe 2KomET4-
TEgil H AtTEH Hrek), [Ape I14H4 HErPH44 t1AWIIHK4, <H>1. iltP4 mime HOCTHA flOCTEMIHK4
Ktpa Irittrk EORtp% HdWHX(%) MOAA4liCK<INIX'6, H li>lEAHKIAKek), H M4AlsiXt6).
<11 no maw>3Eark xmoTt, KTO KSArrk rocnomfrk HALLEN <3EM >1AH, H<AH>1
WT(h) AtTEN il4WH<X901 HAH Koro B(0011 H36EpET% 661TH, TOT% 410 661 <Hilitik>1
HE <n0p>18wmn-k H4WEr0 AdHiRt H H4WEr0 <01rT>16p1OKAtHIA, dAH 410 ELI NM% <01(T-
BP% >1AHA(10 H CArKPALHA(11) 34115NIE ECM61 EMS AAAH 34 Fro LP4IIVIO H trkpmtho critrws8.
il <Hd SO>lAWEE LOTELOOKAEHIE CEMS ANCTOMS HAMM/ SLUE MIC4HHOMV, REAtAH
ECAL6,1 CAVSt FigiLLIEMV litp<HOMV, n>14m<v>1 litroto A0r013ETIP, npmstcmTm nE44Tlx
HMV' K CEMV AHCTV HAILEMV.
11HC4 &MK HP4TtEKH4(10, olte e04(a)t, AtT(0) xSU,A3, Aft(t)C(ii)U,4
np TA Tat it.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tarii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastra, tuturor celor care
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceasta adevarata sluga a noastra
credincioas, pan Radul, gramaticul nostru, ne-a slujit cu dreapta i credin-
cioasa slujba. De aceea, <noi>1, vzind dreapta i credincioasa lui slujba
catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra mila i i-am dat, in tara noastra,
doua sate la Terebne, anume, acele doua sate, Zubricauti i Ivancauti.
Aceasta sa-i fie uric, cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui, i
stranepotilor lui, i rastranepotilor <lui i>1 fratilor lui, i nepotilor lui, i
copiilor lor, i nepotilor lor, i stranepotilor <lor>1 i rastranepotilor lor,
neclintit niciodata, in vecii vecilor, pina and vor fi in tara noastra i ne
vor sluji noua i copiilor notri.
lar hotarul acestor dou sate sa-I aiba i la apa, la Ciuhru, ca
faca' In el mori ; iar hotarul dinspre alte parti, dinspre toate, sa fie dupa
hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ale-
xandru voievod, i credinta preaiubitilor copii ai domniei mele, Iliia voievod
i credinta fiului domniei mele, State, i credinta fiilor domniei mele, Petru
i Alexandru, i credinta tuturor copiilor domniei mele i credinta tuturor
boierilor domniei mele: credinta panului Mihail. de la Dorohoi i a copiilor
lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vor-
nic i a copiilor lui, crediata panului Negrea, credinta panului Giurgiu de la
Fratauti, credinta panului Iliia i a copiilor lor, credinta panului Dan i a
panului Isaia i a copiilor lor, credinta panului Domocu stolnic i a panului
Giurgiu al lui Jometate i a copiilor lor, credinta panului Negrila ceanic
<O>1 credinta panului Costici postelnic i credinta tuturor boierilor notri
moldoveni, <i>1 mari, i
<Iar dupa>5 viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, sau din
copiii notri sau pe cine Il va alege Dumnezeu BA fie, acela sa nu <101
clinteasca dania noastra, i Intarirea noastra.,. ci sa le-o Mamma. i s le-o
imputerniceasca, pentru ca le-am dat pentru dreapta i credincioasa lor
slujba.

www.dacoromanica.ro 129
Iar <pentru>1 mai mare intdrire a acestei carti a noastre mai sus-scrise,
am poruncit slugii noastre credincioase, pan Neagoe logofdt, s atirne pecetea
noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Ivaco al lui Bratei, la Suceava, In anul 6937 <1429>, luna
aprilie 17.
Arh. St. lasi, CCCXL/90. Orig., perg. (25 x 31 cm), rupt la Indoituri, pecete atirnati
cu legenda: t neid k TW OAMitiApg *B080,5,%* .-(ocnoAH)Ha BemAht MonAesiscicoT.
O foto., ibidem, MXXXVIII/21, i o trad., din 1782 mai 22, de Gheorghe Evloghie dascil,
firi sfat, ibidem, CDXIX/1. Doui foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi. Foto-
grafii, 11/199 si 111/144.
EDITH: Ghibinescu, Surete, VIII, p. 86-89 (text slay si trad.), si XVIII, p. 92 (trad.
din 1782); Costichescu, Doc., I, p. 258-260 (text slay si trad.); D,I.R., A, 1, p. 80 (trad.).

Rupt.
2 0MiS.
3 Sters.
4 Ultima Uteri, corectati de diac din 8.
5 Rupt i ters.

87 1429 (6937) aprilie 20, Suceava.


Alexander wojvsrod schenket seinem Hofbedienten Romann 2 Drfer.
D<e> d<a>to' Suczawa, 6937 <1429> den 20`te" April.
Alexandru voievod druiete slugii sale, Roman, doud sate.
Dat In Suceava, 6937 <1429> aprilie 20.
Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (copie, de la sfirsitul sec. al XVIII-lea sau Inceputul
sec. al XIX-lea, dupi Inv. doc. Mitropoliei, alcituit In 1783 ianuarie 3, la Zolkiew, de Iohan
Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 31. Rezumat.
Alt rez., Cu data de an: 6935 <1427>, intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei de la sfirsitul
sec. al XVIII-lea, la Bibl. Acad., MXCVII/129.
Data doc. nu este siguri, deoarece rez. de la Bibl. Acad. indici anul 1427. S-a adoptat,
totusi, anul 1429, deoarece rez. germ. de la Arh. St. Suceava prezinti mai multi siguranti.
EDITH: Popovici, Indez Zolkiewiensis, III, p. 688 (rez. germ., In inv. doc. Mitropoliei,
cu trad.); Erbiceanu, Isl. Milropoliei, p. 23 (Fez., din perilipsisul de la Bibl. Acad.);
Costichescu, Doc., I, p. 187 (rez., dupi Erbiceanu, completat cu rez. dui:a Popovici, Insi cu
data de an: 1427); D.I.R., A, I, p. 56 (Fez., dupd Costichescu).

V. nota de la doc. nr. 15.

88 1429 (6937) mai 27, Suceava.


11(H)A(0)CTil0 6(0)>KTE10, A161 fIAEaAHApl% KOEKOM, rocnomp% 3EM4H 1110A-
AABCKOH. IIHHHM% 3H4MEHHTO, HC CtMl+ AliCTOM(k) H4WHM1%, KTO HA 111. oyapwrk HAN
Ero OVCAL1WHT% LIT8L1H, ONCE TOT% HCTHHHhl cnvra H gOlApHH% H4W11, nawi HKAWK
K8KLIH41%, CA8)KHA11 HAM% Np4R010 H KtpH010 CA83{6010. TtArK, MbJ, HHAtI3WE Ero
HpAK810 H atpettio cawati Ao eac(%), 7KAAORdAll ECM61 Ero WCOE11010 HAWEIO M(H)A(0)C-
Til0 H AdAH ECM1s1 EMS, oy Hawee 3EMAH, AKt CEAk, HMAHVEMA: KvnKa, AE fn.(%)
Aonvk ECO, H 3A 11p8T0nfrk, HArOKU,H, H WT(Ix) HatrOEW,011%, ropt P4KOKKOM91,
AO rPO3HHA XOTApIA, WTO OV3MO,KET11 COE'k WCAAHTH. TOE EtCE WTO KIN1 EAW OirpHK11,

130 www.dacoromanica.ro
C'h KlICtAk% A0r0A0A111 H AtTEM6 Ero, H OINKLIATOMI, ECO, H npaornSgraTom% Ero,
111npaint3p/ATOW6 Ero H 110E<MK >1 po<A8 Ero>2, HEflOpl'WEHO HHKOAMKE, Hd KtKW.
rO<Tdpla T>2tAN-b. CEAOMI., Ch EkCtfl CT4pHirdi XOTap<HMH, KOVA,2d WW/I-
33dAli H3Ka.
rI Hd TO ECT() Ktpa HAWEr r(0010A)CTKA, EtKIWE f1liC4HH4r0 flAEa4HAPd KOE-
E0Al2.1, H KtpA K%3110EAEHHdr0 C(Ial)Hd r(OCHOA)CTIid MH, HAT4Wd KOEK0A111, H Ktpd
a3113AIOSAEMC1J(ls) CMHWHI, flOCHOA)CTEUI MH, GTtll,Ka, H IIETpd H flAEadHAPd,
iistpa ct AtTEH HaWHX(11) H EVA Swap% nawng(%): Ettpa Eland alHXdliAd H
AtTEH Ero, Ktpe mina LI11,1H H AtTEH Ero, Eitpa nima ilErptl, Ktpd HAIM XI:4MA
AtTEH Ero, Ktpe fldiid HAIdWd H AtTEH Ero, Ktpd HAN& A4H4 H AtTEH Fro, Ktpd
ilaid HCcITA H AtTEH Ero, !Ape fldH4 1{8p}Kli MOMOTATEK4 H AtTEH Ero, Ktpa
OTdHA KHCTLIpHHICd, Btpd nand Gr3npnuvit H AtTEH Fro, Ktp4 nand 11dHd AtTKl, litPd
iidHJ 1110p61.1 H AtTEH Ero, Ktp4 mine eTdild liPlIAH44 H AtTEH Ero, Ktpa flan&
AOMOHKVWd CTOAHHKd H AtTEU Ero, Ktpd 1141H4 HErPHAd lidWHHICA, Rtpa 11tHd KOCTH,Id
110CTEAHHKd II Etpa g-hrtp. Ko futnnx(-11) monmacKidx(%), H 13E4HK1s1P11), H AAA-
Ahir(-K).
11 no HAWEAVII WHKOTt, KTO CSAET11. rocnomp-k HAWES! 3EMAH, HH WT(%)
,d,*kTEH HaWHK11. RAH WT(11.) HdWECO HAEMEHE HAH Koro E.(0011 HaREpET% Ei!JT11, TOT-Ix
op:A-
4.11TO Ski HAN% HE 1100111H411 HaWEr0 AdHid, tiAH WTO Ski HAVI1 OyTIKplIA,HAla H
.111-1A% 3AHV1KE AdAH ECM13.1 EAW 3d Ero flpaKVIO H tpHtrIo CAnKRK.
fl HA SOAWEE HOT/SplOKAEHiE TOMV SkCEMr1K111WE FIFICAHHOMV, flEAtAH ECMH
CAVSt lidWEAW gtpnomr, <HtroE>25<HiloroeE>2TS, HHCITII H flpHKkCHTH HLIWt FIE,141-11
CEMS AHCTS HAWEMS.
Ov GO4dIrk, K(15.) A tT(0) xSII,A3, m(t)e(at)u,a maia

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care
vor vedea san o vor auzi citindu-se, cA aceast adevdrat slug i boier
al nostru, pan Ivan Cupcici, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasa slujb.
De aceea, noi, vgzInd dreapta i credincioasa lui slujba cdtre noi, 1-am miluit
cu deosebita noastr mil i i-am dat, in tara noastr, dou sate, numite :
Cupca, unde este casa lui, i, dincolo de Prut, Neaguti, i de la Neagiluti,
In sus pe Racovete, pin in hotarul lui Grozea, ce va putea intemeieze.
Toate acestea s-i fie uric, cu tot venitul, i copiilor lui, i nepotilor lui,
i str'nepotilor lui, i rdstrgnepotilor lui i intregului <lui>2 neam, neclintit
niciodata, In veci.
Iar hotarul acestor sate s fie cu toate hotarele vechi, <pe unde>2
au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i cre-
dinta iubitilor fii ai domniei mele, Stetco, i Petru i Alexandru, i credinta
tuturor copiilor notri i credinta boierilor notri: credinta panului Mihail
i a copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, credinta panului
Negrea, credinta panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta panului Ilia i a
copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia
i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jomotate i a copiilor lui,
credinta panului Stan vistier, credinta panului Opri i a copiilor lui, cre-
dinta panului Ivan Detco, credinta panului Ciurb. i a copiilor lui, credinta
panului Stan Birlici i a copiilor lui, credinta panului Domoncu stolnic
i a copiilor lui, credinta panului Negril ceanic, credinta panului Costici
postelnic i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, i mari, i mici.

131
www.dacoromanica.ro
lar dupd viata noastrA, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine il. va alege Dumnezeu sd fie, apela
BA nu le clinteasca dania noastrd, ci s le-o IntdreascA i ad le-o imputerni-
ceased pentru cd i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujbd.
lar pentru mai mare intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, <Neagoe logofd>2t, sd scrie i sA atirne pecetea
noastr la aceastA carte a noastrd.
La Suceava, In anul 6937 <1429), luna mai 27.
Bibl. de stat a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia manuscrise, colectia Alarkevici-Lukasevici,
fond. nr. 159. Orig., perg. (33,5 x 26 cm), pecete mic atfrnatA,cu legenda: 11144T Iltrpa sogso.e.u.
Cu o foto., nr. 780.
0 foto., la 13ibl. Acad., Fotografii, LXXXII/3, si alta la Inst. de ist. i arh. A. D. Xno-
pol" - Iasi, Fotografii, 11/263 a si b. Un cliseu, /a Arh. St. Bucuresti, Colectia Microfilme
U.R.S.S., rola 61, cadrul 711. 0 copie, dupA orig., de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231,
f. 247-248, si alta, dupA o trad. germ. de Czoiowski, ibidem, p. 249-250.

EDITH: YJ,aHnwciH, Mamepia.zu, p. 32 (text slay prescurtat); AutimHpcxiii, rpamomor


moildae., p. 293-294 (text slay); CostAchescu, Boierii Cupcici, p. 273-274 (text slay, dupA
foto., si trad.); D.I.R., A, I, p. 81 (trad., dupA copia slavA a Iui I. Bogdan).

I 0MiS.
2 Rupt.
3Lipsind celelalte elemente ale emblemei, nu putem preciza de la care domn Cu numele
de Petru provine sigiliul.

89 1429 (6937) lunie 1, Suceava.

al(11)A(0)cTilo 6(0)>KTE10, tiAEaAHAp% HOEHOAd, rocnoAafrk Sum',


illoaAamoH. IIHHHAt(k) 3114MEHHTO, HC CHM(11) AHCTOM1: Hawnm(%), ovc-km-k KTo-
Hd H(%) 0y3pHT% HAli Ero oirca-knini-r(%) 9TH, W>KE TOT(%) HcTHHHIJH Haw% cm(rd,
COHHKd, cAri<HA(%) UM% npaKolo H Ktimiolo cArKsolo. T-km(k), m1J, RHAtinuE Ero
npagoio H KtpH010 cArKsolo Ao Hac(-k), NUA0B44H EcmH Ero WcORHOIO H4WEFO M(H)A(0)cTilo
AMU EcMii ENT, oy H4WEH 3EMAH, 01r Il1OAA,AficK0H, FAH cEA0 Ha ZENCYFF, r AE Emy
Ecr(k) AOM(%), 01(THK(%), CO SCtAils. AOKOAWM(%), H AtTEM% WO, HosonrgaTom(%)
Fro, H np401rHy44TOM(%) ECO, H lipanlypATOM% E0, H cEcTp4M% Er0 H nAEmEtoo
WO WO sirAVT(%) EAH>KHIH, Hd rkK1.1, HHKOAH HEnOpyWEHO.
KOTdp% TOAmr cEMr WTO DO cTapomir KOT4p1r, KyAd H3 litica W)KHK4AH.
H4 TO EcT(%) Fitp4 NAMPO r(Ocn0A)CTI3d, irkFWE riHc4im4r0 FIAEadliAp4 KO-
EK0A-111, i.Ktpd C(110H4 r(OCE10,4)cTELI MH, H/1141114 KOEFK0A%1, H Ktpa C("110HOK(%) r(oc-
r10,14,)cTild MH, tTELl,Ka, H IIETpd H FilAEaallApd, H Ktpa KOAA1p% r(ocnoA)c-rna MH: Ktpa
Atii)(4HA4 H AtTH Er0, Ktpa naHa En1.4H H AtTH Fro, Etpd fl4Hd 11ErpH, Ktpa
n4H4 HATAW4 H AtTH Ero, stpa 114H4 R8641144 AHOpHHKd H AtTH Er0, Ktpa 114H4 MrpiCa
AtTH WO, Ktpa 114H4 A4H4 H AtTH Ero, Ktpd HaHd }laid H AtTH Er0, Ktpa ndFia
/K8p)fca IKSMET,ITERHIld H AtTH Er0, Ktpd ndild A0MOK81114 cTOAHHKd H AtTH Er(0),
litpa nen4 Eprrina H AtTH Fro, EVA H4H4 GT4H4 H AtTH Fro, trkpa neHa lltrora
A0r09ET4, Ktpd H4H4 liErpHaa 4AWHHKa, Ktpa naHe KOcTiitia nOcTEAHEIK4 H litpa 01(Ckr(%)
60/Ap% H4WHX(%), H HEAHK11X(%), H MaAlJr(%).
no FidinEM(%) WHHOTt, KTO KirArr(k) rocnomp-k HAILIEH 3EMAH, HAH WT(%)
AtTEH FidinHr(%) HAH WT(%) FidwEr0 nAEMEFfE HAH Koro R(or)-k H36EpET(11)
TOTH WO WM HM(k) HE nopywnnn lidlinr(0) A4HHa, 4AH lijoWig Hm% oyTKEpAHA(%)
ov.Kp-knim(-k) saHrKE EcmH MAH EMS 34 Fro npaKoE H KtpHOE cArKEHIE.

132
www.dacoromanica.ro
I Hd EMILE HOTHEJMAEHiE TOMIr oycEmy KIJWE HHCdHHOMS, BEAM ECMH wat
HAWEMS, laHVIHAS rpemaTHKS, HHCATH H flpHEttCHTH Hd K CEMS MICTS
lidtHEMS.
01( Go(4)t, ESN AtT(0) xSUsla ISHid

t Din mila lui Dumnezeu,,noi, Alexandru voievod, domn al Tarii Mol-


dovei. Facem cunoscut, Cu aceast6 carte a noastr, tuturor celor care o
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceasta adevarat slug a noastra,
Onick n-a slujit cu dreapta i credincioasa slujb'. De aceea, noi, vazind
dreapta i credincioasa lui slujbA cAtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr
milsi i-am dat, In tara noastrA, In Moldova, un sat pe Jejia, unde este
casa lui, uric, cu tot venitul, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strdnepotilor
lui, i rAstrgnepotilor, i surorilor lui i neamului lui, cine va fi mai apropiat,
In veci, neclintit niciodat.
lar hotarul acestui sat s-i fie dup hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta fiului domniei mele, I1ia voievod, i crdinta fiilor
domniei mele, Stetco, i Petru i Alexandru, i credinta boierilor domniei
mele: credinta panuhii Mihail si a copiilor lui, credinta panului Vilcea si a
copiilor lui, credinta paiyului Negrea, credinta panului Ila i a copiilor lui,
credinta panului Cubcici vornic si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu
si a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui, credinta panului
Isaia si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jumetate si a copiilor
lui, credinta panului Domocus stolnic si a copiilor lui, credinta panului
Bratul si a copiilor lui, credinta panului Stan si a copiilor lui, credinta
panului Neagoe logoft, credinta panului Negril ceasnic, credin.ta panului
Costici postelnic i credinta tuturor boierilor nostri, i mari i mici.
lar dup viata noastra, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine II va alege Dumnezeu sA. fie, :aceia
sa nu le clinteascA dania noastr, ci s le-o IntAreasc5. i s le-o Imputerni-
cascd pentru c i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujba.
Iar pentru mai mare Inarire a tuturor celor mai sus-scrise, am porun-
cit slugii noastre, Mihail gramatic, s serie i sa atirne pecetea noastra la
aceastA carte a noastra.
La Suceava, in anul 6937 <1429> iunie 1.
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 116. Orig., perg. (37,5 x 26,5 cm), pecete atirnatii, cu
legenda: tIliqm TW Ont.saii,a,pa soncoAii * r(ocnod,H)im Beninsit AiondAnckoi. Cu o foto.
Alte la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/22, la Inst. de ist. arh. A. D. Xenopol"
Fotografii,
foto.'11/114 a si b. 0 trad., din 1787 aprilie 1, de Gherasim Putneanul ieromonah,
Cu anul gresit; 6037, la Bibl. Acad., V/36, i dou copii, de I. Bogdan, una dup. orig., ibidem,
ms. nr. 523!, f. 251-252, si alta dupA trad. din 1787, ibidem, f. 253.
EDITH: D.1.R., A, I, p. 454 (facs.); HAjdeu, Arch. ist., I, 1, p. 122 (text slay, cu pre-
scurtAri, si trad.); CostAchescu, Doc., I, p. 266-268 (text slay si trad.); D.1.R., A, I, p. 82
(trad.).

1 Rupt.
www.dacoromanica.ro
133
so 1429 (6937) iunie 3, Sueeava.
ili(n)it(o)cTilo s(o)iElo, mu, iinEenApiN HOEHOAd, rocnompk 3EN1411 1110A-
AdECKON. 311AMENVITO, HC rkArla ANCTOArk HAWHAA%, KTO lid Hk 01r3p11T%
HAH Ero 01(CA11111111T(%) LIT8,111, OWE TOTKI liCTIIIIHkI carn H BOApE HAWN
11430%, H nark GT4H4Sirk H HAN% KOCT/A, C(kOHOHE EHANd AHOpHHKA, CAS/KHAN HAM%
npailoio H EtP11010 CAIM6010. TtNrk, Nthl, EllAtHWE 19(00 11pAH8IO H litPH810 cnSmIstr
Ao nac(%), NIAAOKAAH ECM61 N(%) WC0611010 HAWEIO 11/1(1)40)CTI10 H HOTHp%AHAN ECM611
flpAHOEttpHOE 1161CAV)KENTE WT(11)U,A I1X(%) H AdAll ECM6111M%, oy HAWEll 3EN1AH, CEAA H(%),
Hd FIALA Hd TVAOHt, rAE Err(%) Agop-k H%), H GTp0HHU,H, lid BEPX-11 ILISmau,
34XdPi1111411, HA Epp 1118mv3a, H 1111TAHOHLIM, H lid KEpp GOAOHHA, rAE 661A% TATO-
Mlip% H Hp%Tat, H PhA111111,11, lid KOHN.AE 1,H CEAHLIJE AOKOHH0110, HA XON1Opt, rAE
Err(%) MONACTlip% Hx(h), Li HA Op6FIKS, GEA11111E, rAE EcT(1.) Agofri, H(%), 11 3drOpt-
H61, 116IWE fOLINWHA, HrAE gbJA% EAWN, 11 KOCTHNIA11, HA Ufa% GJpHKd, H iii011WHNUJI,
HA 10K4w8, rAE EWA% HHHOrpdA(%), H Monann, O G4AT111161, H ASAAHTpE11111, 11111}4'E

GTAHS, 11 11146811E111/1, HA AtT01311WLIS, H CEAliltla lid ENCTpH11,11, Ap4rHa, Wgt [Agt],


H MAHH11; TAA EkCt, c% CTAPHANix 11 11pdli61AN% KOT4p0M%, WT(%) Et%CtX(%) CTO-
p011%; A HA El%1C0K011 A8gpOgt, CEAA: rAE EcT(11) HATAMAH6 IIHHKO, H, HA 11.100E4H4CH,
Olt GTAH8 2, 11 rAE EcT(11) GTAN%; 4 OTAIY11 HN1%, KOAKO oyamor8T-h1.1114T11
TpH CEAA A0C117%; 11, 34 IlpSTom(1), lid A,EpEHHKOX(11)) AECtT% AiltCT11: rAE GTAHKO
CE4HT1h, HA AkMOM% POI'S, H GTSAEHAA RJYMINU,A, H rAE 11HApidWk, H E4KNIATOB11,11,
11, lid xusrpii, noA('h) P0p0AlilllEArh, H GSKORFprh, rAE 11Kdw
lisHAEH114(1); HA TONI%
XOTApt oycEro WTO gkl WCAANA% CEgt AECIAT% CEA%; H CEAO G1114ETSAOHA, HA HENC-11
AoEpoituipb.,, Ck CTdpklAk% H 11pAlikINI% x0Tap0A111%, 11, HA IIp8Tt, AEC/AT% AACT11,,
HITO SKI WCJAHAH COgt AEClAT% CEAlx no rho cToponv IIp8Ta; AXOTdp% TtN1% CEA0A1%,
WTO lid IIp8Tt, HA HAA/A WT(%) TtCH0r0 OlfrAd, WTO 11013%1WE HIKAHOHA CEAA 1118pmicKo-
ro, TA AOAS 11p8Tom-K, AO SOAOTA WTO MHO CAOHET C/A, TA npocTt Ao GO4OH0r0.
HOTOKA, Td, ropt GOAOHIIIAVK 110TOKONI%, AO 110TOKA HITO CAOHET CIA A0gp0Ailipd,
TA, Aogpomnpoto ropt, Ao Ttcnoro OrrAd, HA 11p$Tt ; TO NM% HEC(6) KOTdp1%. TOE
ErhCE WTO gkl HAA% OlfpFilr6, Ck ElaCtAirk A0X0A0M(%), H AtTEAA% H%), H 0lf111,^4/A-
TOM% 11X(%), H 11pASHVIIATONI% HK(%), H npewSpiaToNvil HK(%) 11 lrhCEMIP POsiA
11(10, KTO Ct H3KEpET% BAIME, HEllOpSWEHO HHKOAMKE, Hd
lid TO ECT(%) Irkfld HAWEr0 r(ocnoA)cTEte, HkIWE [wanner fInEatiApe 110E1104124
H Htpd 13%3A106AEHH4r0 C(61)HA r(OCHOA)CTIKA MN, HA iAllld HOEHOAKI, H Htpd 13%3A10g-
4ENHX% C6111011% r(ocnoA)cTge N111, GTtU,KA, H IIET94 H 14E4HApd, H atpe 13%Ctrk
AtTEN WWII(%) H Etpd goatpl. naunixth): IltpA llANA 111.11X4H4d H tTEH Ero, KV&
natia EA%411 H AtTEN Ero, Htpd mule 11811111144 AHOpliliK4 11 AtTEN Ero, Ktpa 1141HA
Ktpe nand 'KSp>KA H AtTEli Ero, RUA IldHd HAMM 11 A'kTEH Ero, Ktpe mum AdHA
AtTEK Ero, irkpa NAHA HCATA H AtTEN Ero, litpd DANA E$P)Kd iEOMOTATElid H AtTEN
Ero, ittpe [laid CT)npuwa H AtTEll Ero, Etpd fldHd REAM AtTKA, Htpa mina AON10H-
KSina CTOAHNKA H AtTEN Ero, gtpa FlAtid HErpliAd LIAWHIIKA, litpd male XOAKA E1OCTE4-
MIKA H tpe eib.ctp soiapk newnx(%) M04A4HCK61X(%), H HEANKI!Jr(%), 11 M44K1r(%)-
11 no HAWEArrh >10-1130Tt, KTO ESAET% rocnoAapk HAWEH 3EN11111, HAN WT(%)
HAWNXtla) NAN WT(%) H4WEr0 114E<ME>3HE HAN Koro LOOK 113gEpET% HUTH, TOT% WTO.
61%1 HMI. HE 110p8W114% KawEro AdliTA, AAH LIJO &kJ HM% 01rTHfrltAli4% H OlrKpt11114%
3AlinKE AdAH ECMW NM% N HOTHP%AHAli 3A NV%) npaetho 11 EtPH81-14 C4nK68.
11 HA gOAWEE 110TEVIOHAENTE TONIV IrICEMS H%1WE DHCAHHOMS, HEAtAll
CAI:33'k HAWEN18 litpHON11/, IltrOEHH AoroerrS, 1111CATH H npuKtcwrii Kaw8 11ELIAT% K
CENIS ANCTS HAWEMS.
Chr GOLIARt, 13(%) 4tT(0) x311,A3 101114 74.

<Pe verso, insemnare din sec. al XVII-lea>: Prajescul.


134 www.dacoromanica.ro
f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii
Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, cd aceste adevrate slugi i boieri ai nostri
credinciosi, pan Lazdr, si pan Stanciul si pan Costea, fiii lui Ion vornic, ne-au
slujit cu dreapta i credincioasd slujbd. De aceea, noi, vdzind dreapta
credincioasa lor slujbd cdtre noi, i-am miluit cu deosebita noastrd mild si
le-am Intdrit dreptcredincioasa vislujenie a tatlui lor si le-am dat lor, In tara
noastrd, satele lor, anume: la Tulova, unde este curtea lor, i Strointi,
la obirsia Sumuzului, i Zahariint,i, la oblrsia Sumuzului, i Litanduti, si la
obIrsia Solonetului, unde au fost Tatomir i Pirtea, i Gindinti, la Cobila,
selistea lui Dobrin, la Homor, unde este mndstirea lor, i, pe Orbic,
Selistea, unde este curtea lor, i Zagoreni, mai sus de Cociman, i unde a
fost Basea, i Costinti, la obirsia Orbicului, i Moisinti, la Incas, unde a fost
vie, si Plopesti, la Slatind, i Dumitresti, mai In jos de Iaz, i Crbunesti,
la Vratec, i amindoud. [cloud] se1itile lui Drdghici, pe Bistrita, i moara ;
toate acestea sd fie cu botarele vechi i drepte, din toate pArtile ; iar la
Dumbrava Inalt, satele: unde este vdtdrean Minco i, pe Iubdneasa, la
Iaz2, i unde este Stan ; iar hotatul lor sd fie cit vor putea sd foloseasca
destul trei sate ; i, peste Prut, la Derenice, zece locuri ; unde a asezat sat
Stanco, la Cornul Lcinu1ti, i FIntina Rece, si unde este Andrias, si Bah-
matauti i, pe Ciuhru, sub Horodiste, i Suhoverhul, unde este Ion al lui
Filea ; In tot acest hotar sd-si 1ntemeieze zece sate ; i satul Spdrietului,
la obIrsia Dobromirei, cu vechile i dreptele hotare ; i, pe Prut, zece locuri,
sd-si Intemeieze zece sate de aceastd parte a Prutului ; iar hotarul acestor
sate care sint pe Prut s fie anume de la Unghiul Strhnt, care este mai sus
de satul lui Ivan urinschi, apoi, In jos pe Prut, Odd la balta care se cheamd
Ochiul, apoi drept la Pirlul &drat, apoi, In sus pe Pirlul Sdrat, pind la plriul
care se cheam Dobromira, apoi, pe Dobromira In sus, pind la Unghiul
Strimt, pe Prut ; acesta le este tot hotarul. Toate acestea s le fie uric,
cu tot venitul, i copiilor lor, i nepotilor lor, i strdnepotilor lor, i rdstrd-
neputilor lor i intregului lor neam, cine se va alege mai apropiat, neclintit
niciodatd, in veci.
lar la aceasta este crediata domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta iubitului fiu al domnii mele, Ilia voievod, i cre-
dinla iubitilor fii ai domniei mele, Stetco, i Petru i Alexandru, i credinta
tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta panului Mihail
si a copiilor lui, credinta panului Vficea si a copiilor lui, credinta panului
Cupcici vornic si a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta panului
Giurgiu si a copiilor lui, credinta panului Dias si a copiilor lui, credinta
panului Dan si a copiilor lui, credinta panului Isaia si a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu al lui Jomotate si a copiilor lui, credinta panului Opris
a copiilor lui, credinta panului Ivan Detco, credinta panului Domoncus
stolnic si a copiilor lui, credinta panului Negrild ceasnic, credinta panului
Hodco postelnic i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, i mari, si mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege .Dumnezeu s fie, acela
sd nu le clinteascd dania noastrd, ci s le-o intdreascd i s le-o imputerni-
ceased pentru c le-am dat i le-am Intdrit pentru dreapta i credincioasa
lor slujb.
135
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am porun-
cit slugii noastre credincioase, Neagoe logofat, s scrie i sti atirne pecetea
noastrd la aceast carte a noastr.
La Suceava, in anul 6937 <1429> iunie 3.
Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Drobeta-Turnu Severin, Inv. nr. 1717 (colectia
dr. C. Istrati). Orig., perg. (38,5 x 37,5 cm), pecete atirnatA, deterioratA, cu legenda:
rw OALIAN>Apt 10e104% r(ocnomi)H4 &met,* Alonmskeicor.
Trei foto., la Inst., de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/214 a, b si c.
copie, dupA orig., de L Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 254-256, si alta, tot dupA
orig., cu trad., de St. Nicolaescu, /a Arh. St. Bucumti, ins. nr. 1 252 (Copii particulare), f. 7-8.
EDITH: CostAchescu, Neamul lui Oand, p. 55-58, si Doc., I, p. 269-272 (text slay si
trad.); D.I.R., A, I, p. 82-84 (trad., dupA copia lui I. Bogdan).

1 al KosAm, scris cu altA cernealA.


2 In doc. din 1428 decembrie 28 (v. nr. 81): at WC% crAsa (la iazul lor).
3 0MiS.
4Asa In orig.
5Intregit dupA textul inscriptiei celorlalte imprimAri ale sigiliului lui Alexandra cel Bun
din aceastA vreme (v. doc. nr. 77, 86, 89), cu care Intreaga pecete se identificA.

91 1429 (6937) iunie 19, Sueeava.

t ill(H)A(0)CTTIO E(0)>K1E10, A161, 11/1E4HAirk 110M0,44, rocnompi& 3Enuul


IlIonmscRoN. Imam% 3H4MEHNTO, HC CHM% AliCTOM% Newmark, oyctovk KTO HA
0y3pHT% HAN Ero oycAb.RUHTII 9T8(111, OKE TOT% liCTTEINbAH cnSra 11 KO/ApH11% HAW%
6tpHk111, nawi Adli% OrNKAATd, CASNIIIA% Ram% ripasolo 11 Ktploto cnS)Rsolo. Ttra%,
mba, KHAtlIWE Ero np4iaSi H RtpHSIO CAS}KES AO HAC(%), ?K4A0114H Ecmbr Ero Wc0K-
4t(H)A(0)cT/10 U flOTKEpAliAll ECMIJ Emoy <npa>laoRtpHoE 1112JCASNIEHTE H
H010 1141/1EK,
AAAH ECMLI EMS, Oy HAWEH BEMAH, olf ilit0A,16,4aCKOH, WECT% CEAd, HA HMA n0A0K<HHA
CEAd REpVildHH>2, Hd 11p8Tt, rAE EcT(11) Aoark Ero, H MSuHHELIJH, H rAE EWA% BAHU,d,
H, 34 IlpSTOM%, AEMIANOKIAH, H <38SpEKIAH 3, 11 cEAO>4 Hd AHHCTPH, H4 KEprallEA-
EAU, rAE Err% G<T>sEridli% lidTaMdHlk, CK CKOHMH npHKST<Kii. H EWE AAAH EcM11
EMS>4 Tpa attc-re wT(1&) 11SCT61Hii, rAE EcT(11) <10>4pHERH, EAU MtCTO o Kfrkliti11,11,
n0A(%) Ero ndCli<KOIO, 11 MtCTt H4 A0130311 Agt 101111H1J,H. TOE IrkCE 1110 661
EMS OypHK('k), C% KikctM% AOXGAGAV11, EMS, H AtTEM% EPO, H o1f<HS>4qaTom%
Ero, H npaoyaSitaTom% ECO, H npalp8piaTowk Ero H spaTiam-b. Ero, Hal EAWACHLIM%
KOTOphlli KSAST%, REnopSwERo IIHKOAHN<E, lid KtK61 Kt4H6111.
x0TeIrk TtM% 1.11ECT% CEA0M%, C% CROHM11 CTAphlMil r OTApMH, KSAd
W>KligdAll WT('k) HtKA. LI r0Tdp% 38GpEKU,EM%, H3 A0486, WT('k) thIApiMwa, WT(%)
OycTiE AOAHHA, 110AAH KOrldH011 morimbi wT(%) norm+, Td, ammo% HOAE, 01( EC,AGTO,
HHWE POM4110134 AGMS, TA KOAOTOM% 1 Hd flEprHli KOHEI1,11 noorairK
CK8M110Kh11(11), Td HA IlpST%. il r0T4p% TtAlt% T<9>IE411% AlttcTOM%
KOAHKO 01f3MOPST% WHOIR4TI1 TPH CEAA AOCIalTh.
HATO ECT(k) Ktpa H4wEp0 r(OCI10)ACTK4, KKIWE micaffilaro tIuE4HAP4110E11.0-
Aki, H Rtpa riptIrk3AIOKAENHdr0 C(bJ)HA r(OC110)ACTK4 Mli, HATIAWA KOEKOAlsl, H Ktp4
11%Ctrk AtTal P(OCTIO)ACTEd MH H Htpd 60/79% 110010)ACTBA MH: Rtpa tutu IlitHICANA4
AtTui Ero, Rtpa Hand NA10111 H AtTfli Er0, tpa 1181141144 AHOpiitiKA H AtTEH
Ero, RtpA rime X8p)Ra (10pATOECKOPO H AtTEll Ero, Rtpe 114H4 HErpima,Rtpa Thalia
HAIAWA H AtTEll Ero, Rtpa tutu AdHA H AtTEH Fro, Htpd HAHA AOMOK8w4 cTOAHHICA
AtTEH Ero, litpA HAHA HCAA H AtTEN ECO, lttpd naaa CKSp,K4 INSMETATElid H AtTEll
Fro, atpa mole Bp4T8A4, KIIIAPHHHH4 BpATA, H AtTEN Ero, Ktpd 114114 COnpliWA H AtTEN

136
www.dacoromanica.ro
Ero, Ktpa NAHA Iltrora A0r00ET4, KtflA 114N4 ilErPHAA llAWNHK4, stpa MINA KOCTII 110C-
TE(iHHK4 H EVA 11%Ctr% RORtp% HAWHK(%) MOAAAKCK'41(%), II BEANKIAK(%), H M4M11(11).
11 no H4WEM% >K11110Tt, KTO KSAET% r0C110Adp% <HAWN 3EMAH IVIOAMECKOH,
HAN WT(%) AtTEN HAWNK%>7 HAN <WT% nawEro>7 11AEMEH<E>4 HH $A(H) KTO Koro
li(or).t. NSREpET% EKITN, <TOT% WTO RI11 EMS HE 110138WHA% Kb1CA >7S).KEHTA H nawEro
341111C8 H N4WEr0 A4Hi4 H 01rTKEPKAENTia 34048)1{E AdAH ECAM4 EMS <34 Er>70 <np>7diato
KtpliSto CASHMS.
11 lid KfLAHOCTlx H 01(THOOKAENIE CFINS 41HCTS HAWEMS fibJWE micamo<ms>l,
ESEAtAH ECMIA CASSt H4WEM8, HKAWKOKH EPAT<tE>411H,IS, 11HCATH H HPHKtCHTH flEildT%
HAWS K CEMS ANCTS 114WEMS.

Of GOLIdEtt, K(1x) AtT(0) xS11,A3, M(t)C(M)1.1,d 10H(A)8

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, eh' aceastd adevdratd slugd i boier
al nostru credincios, pan Dan Uncleat, ne-a slujit, cu dreaptd i credincioasa
slujbd. De aceea, noi, vzind dreapta i credincioasa lui slujba &are noi,
1-am miluit cu deosebita noastrd mila i i-am intdrit dreptcredincioasa lui
vislujenie i i-am dat in tara noastrd, In Moldova, sase sate, anume: jumdtate
<din satul Verejani)2, pe Prut, unde este casa lui, i Ciulineti, i unde a
fost Oantd, i, peste Prut, Demiianduti, i <Zubreuti3, i satul>4 /a Nistru,
la obirsia Medvediei, unde este vdtdman S<trepan, cu pricuturile sale.
<Si Inca i-am dat>4 trei locuri din pustie, unde este <Iu>4rie, un loe la Fin-
tind, sub prisaca lui, <si dou>4 locuri la drumurile celor Doud Fintini.
Toate acestea sd-i fie uric, cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor
lui, si strdneputilor lui, i rdstrdnepotilor lui i fratilor lui, care vor fi cei
mai apropiati, neclintit niciodatd, In vecii vecilor.
lar hotarul acestor sase sate sd fie cu toate hotarele lor vechi, pe
unde au folosit din veac. lar hotarul Zubreutilor sd fie din jos, de la An-
drias, de la gura \Tali, 11110 movila sdpatd din cimp, apoi, peste cimp,
la baltd, mai jos de casa lui Roman, apoi, pe baltd...1, apoi la captul
de sus al poienilor lui Scumpu, apoi la Prut. lar hotarul acestor trei locuri
din pustie s fie cit vor putea sA foloseascd destul trei sate.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ale-
xandru voievod, si credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Iliia voievod,
si credinta tuturor copiilor domniei mele i credinta boierilor domniei mele:
credinta panului Mihail si a copiilor lui, credinta panului Vilcea si a co-
piilor lui, credinta panului Cupcici vornic si a copiilor lui, credinta panului
Giurgiu de la Frtuti si a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta
panului lliia i a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui, credinta
panului Domocus sto/nic si a copiilor /ui, credinta panului Isaia si a copiilor
lui, credinta panului Giurgiu al lui Jumetate si a copiilor lui, credinta panu-
lui Bratul, fratele eneaghinei, si a copiilor lui, credinta panului Opris si a
copiilor lui, credinta panului Neagoe logofdt, credinta panului Negrild ceas-
nic, credinta panului Costici postelnic i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, i mari, i mici.
Iar dup viata noastrd, cine va fi domn <al tdrii noastre, Moldova,
sau din copiii nostri)7 sau <din>7 neamul <nostru>7 sau oricine, pe cine
va alege Dumnezeu s fie, <acela sd nu le clinteascd)7 vislujenia i inscri-
sul nostru i dania si intarirea noastrd pentru cd i-am dat <pentru>7 dreapta
credincioasa lui slujbd.
13 Documente c. 1232 137
www.dacoromanica.ro
lar pentru puterea i Intdrirea -acestei cdrti a noastre mai sus-scrise,
am poruncit .slugii noastre, Ivasco al lui Bratei, s serie si sd atirne pecetea
noastrd la aceastd carte a noastrd.
La Suceava, In anul 6937 <1429>, luna iunie8 19.
Bibl. Acad., V/96. Orig,, perg. (44 x 31 cm), rupt la o Indoiturd, pecete atirnatd, pier-
dutd.
0 foto., ibidem, Fotografii, XXV/11, o copie, de L Bogdan, ibidem, ms. nr. 5231, f. 261
262, si o trad., din 1809 aprilie 9, de Ion Stamati' pitar, MA data de lund, ibidem, CXII/44.
Altd foto., la.Inst. de ist. i adj. A. D. Xenopor Iai, Fotografii, II/215.
EDITH: CostAchescu, Doc., L p. 279-282 (text slav i &ad.); D.I.R., A, I, p. 84-85
(trad.).

Sters.
Intregit dupd mArimea rupturii si dupd doc. din 1500 martie 30 (v. D.I.R., A, II, p. 290,
2
nr. 310), in care se mentioneazd cd satul Ciulinesti se afla lingd. satul Verejani, uncle a fost
Dan".
3 V., mai jos, hotarnica.
4 Rupt.
Pdtat cu cerneald.
13-113 .4,on8 (din jos"), corectat de aceeasi mind peste loe rdzuit.
7 Rupt si sters.
8 Poate fi si an(TA)(iulie").
9 Ulterior, topic: Balotina".

92 1429 (6937) august 31.

A1041(0)CTil0 E(0):-KIEFO, M111, F1r1EadHAWk HOEHOAd, r(o)cn(o)4,(4)p-k BEMAH


MOAAdliCKOH. IIHNIFM% 3H4MEHFITO, HC CHM(%) MICTOM11 Il4WHAA11, oIrctmls. KTO
Hd H(1) 01(3i1Wrk HAH Fro OrCt1111WHT(%) giTS4H, OWE ECM11 Or4HHHAH 34 !UWE 3AP4STE
H 34 /UWE CF1(d)CEFITE H AdAH ECMH MON4CTialpF0 WT(10 Els311EC(E)HiF0
X(pH)CTOBS, wsepo EmA(11) Hurrpt, Hd HMlit 3drOpHOE, H nacma Hd 3drOPHOMN,
OI(pHK(10, C-6 Hi&Cttlit(11) A0X0AWM11 LIJO SSAET(11) WT(1) H1-9C(10.
Toro pdAn, KOAHKO H030131x Fi0/114110T(h) WT(11) HtMELI,K0r0 M0/14CTIJA,
HAF1 no pna8 !inn no MEMO HMI ESA(H) 110 ISOT0p0M8 Atl1S, 6SA(H) KOAH, WO EIJ
WT(11) HHX(11) uurAF HE 01(3tAH M111T4 110 NdWEH 3EMeH, HH 114 KOT0130M(ll) MtCTlit,
11H HA p04(1%) tuo HM(11) NH HFIWO, npn HAWEH BEANK011 114311H.
Ej ISTO 81.1 XOTtAll 01r3tT14 WT(%) I1FIX('11) M1.1Td HAW gpoa,HHHS, ESA(H) KOAH,
HA KoToimirk RptmEn(10, TAKOIVMH A4 ESAET(1.) 111:10KAAT(1.) WT(lt) r(OC110A)4
E(Or)d,u WT(Ix) flp(t)11(H)CT/JA Ero MGOT(E)flE H WT(10 Ctrk *A01'1,14400%
4M1111(%).
111144), g(%) AtT(0) xsu.n3 ayr(scTa)

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care
vor vedea sau o vor auzi citindu-se ,cd am fdcut pentru sAndtatea noastrd
pentru mintuirea noastrdi si am dat mandstirii de la Neamt, Indltarea lui
Hristos, iezerul la Nistru, anume Zagorna, i prisaca la Zagorna, uric, cu tot
venitul ce va fi de la dinsele.
De aceea, cite care vor trimite de la mtindstirea Neamtului, sau dupd
.

peste sau dupd miere sau fie dupd oricare lucru, oricind, sa nu li se ja nicdieri
yam& In tara noastrd, nici intr-un loe, nici la vad s.' nu li se ja nimio, sub
marea noastrd pedeapsd.
138
www.dacoromanica.ro
lar cine ar vrea s ja de la dinsii vam sau brodinA, oricind, in Hoe.
vreme, acela sd fie blestemat de Domnul Dumnezeu, si de preacurata lull
maicA si de toti sfinii, amin.
A scris, In anul 6937 <1429> august 31, Mihu.
Biloa. Acad., MDCXLV/1. Orig., perg. (30,5 x 15,5 cm), pecete atIrnata, pierduta.
Cu o trad., din 1812 martie 28, Intarita de loan arhimandrit si staret al m-rilor Neamj.
Secul si de Veniamin mitropolit, si cu o trad. rus. din 1835, ibidem, MDCXLV/2 si 3. 0 foto.,.
la Inst. de ist. j arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/115. 0 copie, la Bibl. de Stat
a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia manuscrise, ms. nr. 1 733, f. nenumerotata. 0 trad., Intarita
In 1814 septembrie 10 de Silvestru arhimandrit, cu data de luna: ianuarie, la Arh. St. Bucuresti.
M-rea Neamt, CVI/2.
D.l.R., A, I, p. 455 (facs.); Cretulescu, Doc. Neand (a), p. 297 (trad. din 1812);
lorga, Lucruri noud, p. 92 (trad. din 1812), si Anciens doc., II, p. 532-533 (aceeasi trad.
trad. franc., fail data); Ghibnescu, Surele, XVIII, p. 27-28 (text slay si trad.) ; Costachescu,.
Doc., I, p. 285 (text slay si trad.); D. I.R., A, J, p. 85 (trad.).
i In loc de: c(sA)Thil(i).

93 1429 (6937) septembrie 1, Suceava..

11I(H)A(0)CTiK 6(0)>K410, d3%1, SA(d)rO,111CTIIKKI r(OC110)A(1-1)HIN H piIgk Iii1(d)--


A,(61)Kki moEro i(cvc)t, X(plICT)d, IW flAEMIAp% KOEKOAd H r(ocno),k(n)in% IrKCEH 11104-
AOH44XICKOH 3EMAH H C% EA(d)rOLI1CT1-111010 r(ocno)>KAfx, 1114141410A. 11/1(d)C011P0H3-
110,1110Mk, HAWHM% E4(d)1%1M% HPON3BO4EH4M% H C% 13-110E,IS HAIDER% ikonpoio ROMIG
WT(%) E(Or)d NOMOIVIA, IdKO 1/10HOEHMO Floynptnimo MOH4CTHpk.WT(1&) HtMitd,
ElaCHEC(E)11h1 r(OCHOAH)HA, 11 IlpHAO>KIIKOM% Irk HEM%, WT(%) H4WEr0 1-1MtHYd, HMt-
Hid, EANKO Ad MOrA.T% WW1-M4TH EWE AWE ClA WEptINXT(%) 13% HEM%; EAATO il4A(11)
111-1CTpt, HMEHSE410 BdrOpHOE EBEpO, r CHOHANH H nactnS wT(%) airopnon
Hd K4NIA1-1 roms. AKdHdAECAT% 609K61 1111H4 WT(%) IIEMELI,K011 AEC/ATM-MI TOE trk.CE
Ad Err(%) npta,(%) PE4EHHOMS monacTfipS C% 11%CtAN% 409COA0M%, HEHOPS-
WOO 1411104WKE, Hd BUM, Bd HdWE 3Apd1K4 H 3d fidAl/AT% C(K/A)TONO4HKWill11
TEAEH nawfnc(k).
einfna H3K041-1X0M% H HSCNIX0411% CEKt AKA A(1)HH Ii1K0 Ad Cat HOET% HdAk%
G(0)}K(E)CTEKE)H44 nilTISprra, 11%CtX(k) HEA(E)Atp, r(OCE104)CTIKS AW, tlE(TgEp-
HH)14%), d r(ocno):nAti Illapnnba, aTo(piffl)K(%), H Elk T61.4% A(k)HH 4,4 Cat AdlidT1t.
cpaTiam% Hd Tpanfat no f,aainom(%) nonp%naat wT(%) Toro KHHd EWE IrK1WE pt)COMIt.
A rAE EAAEM% NWHOTt, TOE Ad C/A HOET% 34 HAWE 3AP4HIE, d no Cl4MP(%)TIO
H4WE14, BA HAWE CH(d)CEHTE. TdKO)KAE H 1-111rMEN% nvp Cna84n% Hd pE14(E)11Hdr0 MONA-
CTHPNt H CK IritCtMH WT X(pn)cTt Rp4TI4M1-1, E?KE CiA WSPtTdAST% Irk TOM% MOHdC-
THpt, mat HdMit WC-kW/AH*1E, 'IAA(%) X(PliCTO)M14, litCt 1161WE pE,I(E)HHdd 040134
114%HliTH H TKP-10,0 AplOKAITH, rk 64(d)rOAdpEHIEM11 H MOARIVEArk, VT IrItCEr0
Cp(%)A001-td
fILNE All661 KTO WT(%) H141X(1%) HAN no nkix(K) sx.A.Ninit9c(k) H44RtAHliK(%) TOMS
MOHdCTHpERH HE HCHAI4HH4% TOE, T1.1 Ad Irk3AdAAT(%) CA0110 riptA(%) X(pn)cTwm%
A(K)ini cTpaunaro CAR,Ad H KAATlid HX(10 AdKA,A,ET% H4 HEArk.
/I Irk CArTKE110K,A,EHIE TOMIP frkCEAAlf gWE flliCAHHOMS, filiC4X0AA% H Ktp,T. HdWEr0
r(OCI104,)CTBd, K61WE FINC411H4r0 dafaanApa .110E1104,61, H Etpa KIIBAlOGAEHdr0 c(w)Ha
r(OCHO)CTlid MH, HAidWd KOEK0111, H Ktpa K%3A1OR4EH14-1Jr(6) C(1s0H011(1) r(ocrioA)c-
TEA MN, GTtU,Kd, H llETpa H flAEAdHikild, 14 etpa kck AtTEN HAWHX(k) H atpa RoAp%
naunix(b.): !Ape mina inincalina H AtTEll fro, Ktpa nana E4%,1H H 4,tTE1-1 fro, Ktp4
IldHd KSFP11-14 AIKOPHHKA H AtTEll fro, Htpd fldHd HErp14, Ktpa nana Aparowe H AtTEN

139
www.dacoromanica.ro
Ero, Etpd nand :Ettp?Ka H AtTEH Ero, Ktpd nand AMU H AtTEH Ero, Ktpa JUJU HCATIA
AtTEH Ero, Ktpd nand 2Ksma H AtTEH Ero, IrKpa 114114 OVHKAATH H AtTEH Fro,
;Aim nana Onptiwia H AtTEH Ero KtpdHd 11E4114 AtTKA H AtTEH Ero, Ktpd nand
ilVp661 H AtTEH Ero, KtpaHd GT4114 Rp111HLId H AtTEN Ero, Ktpd nand A,OMOHKVWd
CTOAHHKel H AtTEH Ero, Ktpa Hand HErpina 4.4WHHKJ, Etpd nand XOAKd 110CTEANHKA
Ktpd KliCtX(11) somfrik ildwiqc(k) MOAAdHCKK(k), H KEAHKI,J)C(6), H MdAbJX(6)
if no H4UJEM1. WHKOTt, KTO KSAET'h rocrioAdp-k ildWEH 3EAAAH, HAH WT(%) tTEH
HaWHr(11) HAH WT(%) naugro KAEME HAH Koro H(006 H3EEpET1 ENITH, TOT(%) WTO
IRN1 HE 110p8WHA% udinEro AdHTd, II X WO Mg OlirTafrilAHA% H 01(Kptminak [WHENCE Ada!
ECAVIal H CI.T130pHAH TOE KbJWE DHCAHHOE C% KlICKM% HaWHAVI. Aospinivm OyMbJCAOM%.
ti KTO KbJ XOTtAlt TOE FlOp8WHTH HAH PAHTH Ud FlOpSWEHTE, T4K013111 Ad ECT(%)
11pOK4AT% WT(%) r(OCII0A)d li(Or)d, H Flp(t)4(H)CT1J1A Ero AA(d)T(E)pH, H WT(%)
EV(dH)r(E)AHCT(H), FI WT(%) 1 C(K/A)TWX(6) H Hp%)COKHK(h) Ail(0)CT(0)A% H WT(%)
TH1 c(BIA)ThlX(h) H E(o)ronocnkix(k) HNSE Kk HHKEH, H A4 noAosEfrix
10At H 1'4)0K/1/ATOM8 dpi10 H OVLIACTIE Ad HAUT% C% WH'kAW WEE 111.31.1111W/A
KA(d)A(bJ)KA X(ptic-r)a: Kfrhg& Fro, Hd11)C(h) H Ud 41AAtX%
fl Ud ROAWEE flOTKOOKAEHTE TOAAV Eill.CEAAV KbJWE IlliCdHHOAAS, ECEAtAH ECMN1
CAVSt HdWEMV Ktpnoadtr, HtrOEHH 10r019ETS, flUCdTH H npuKtcirrn udiut; flEtidT%
<CE>2ANV AHCTS HAWEANS.
O Con(a)t, K(%) AtT(0) xSU,A3 CE11(TEKpId)
<Pe verso, insemnare din sec. al XV-/ea>: f Gia Knurd ECT(10 KIIHHdd
KW3HAHHIJ,K, H BaropnoE KA4T0 FI name Hd HHCTpt.

Din mi/a lui Dumnezeu, eu, binecinstitorul domn i robul 800-


nului meu Isus Hristos, Io Alexandru voievod i domn a toata' Tara MoIdo-
vlahiei, i cu binecinstitoarea doamna Marina. Am binevoit, cu bunavointa
noastra cea bund i cu toata bunavoia noastra i cu ajutorul lui Dumnezeu,
sa innoim i s intarim manastirea de la Neamt, Inltarea Domnului, i
i-am adaugat, din averea noastrk atit cit s poata folosi cei care se afla
In ea: balta la Nistru, care se numete iezerul Zagorna, cu giriele sale,
i prisaca de la Zagorna i In fiecare an dousprezece buti de vin, din dese-
tina Neamtului. Toate acestea s fie manastirii mai inainte zise uric, cu
tot venitul, neclintit niciodata, in veci, pentru santatea noastra i pentru
pomenirea sfintraposatilor printilor notri.
Inca am voit i ne-am ales doua zile ca sa ni se cinte dumnezeiasca
liturghie, in toate saptaminile, domniei mele, joi, i doamnei Marina, marti,
i in aceste zile sa se dea fratilor la trapeza cite o cup din acest vin
care am spus mai sus. CH, vom fi In viat, aceasta s se cinte pentru sang.-
tatea noastr, iar dup moartea noastr, pentru mintuirea noastra. De ase-
menea i egumenul chir Siluan al zisei manastiri i cu told fratii intru Hristos,
care se all in aceasta manastire, ne-au fagaduit, inaintea lui Hristos, sa im-
plineasca toate cuvintele mai sus-spuse i sa le tie tare, cu multmmire .1 cu
rugaciune, din toat inima.
lar daca cineva dintre dinii sau din cei ce vor fi dupa dinii cirmui-
tori acelei manastiri nu vor implini aceasta, aceia sa dea searna inaintea lui
Hristos In ziva cumplitei judecati i blestemul lor sa fie asupra lor.
pentru intarirea tuturor celor mai sus-scrise, am scris i credinta
domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru voievod, i credinta iubitului
fiu al domniei mele, Ilia voievod, i credinta iubitilor fii ai domniei mele,
Stele, i Petru, i Alexandru, i credinta tuturor copiilor notri i credinta
boierilor notri: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta panului

140
www.dacoromanica.ro
Vilcea si a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic i a copiilor lui, cre-
dinta panului Negrea, credinta panului Drago s si a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu si a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui,
credinta panului Isaia si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu si a copiilor
lui, credinta panului Uncleat si a copii/or lui, credirrta panului Opris si a
copiilor lui, credinta panului Ivan Detco si a copiilor lui, credinta panului
Ciurbd si a copiilor lui, credinta panului Stan Birlici si a copiilor lui, ere-
dinta panului Domoncus stolnic si a copiilor lui, credinta panului Negril&
ceasnic, credinta panului Hodco postelnic i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, i mari, i mici.
lar dup6 viata rioastrk cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sd fie, acela
s'a' nu clinteascd dania noastra, ci A. o Intareascd si sg. o Imputerniceasa
pentru c', am dat si am Mcut acestea mai sus-scrise cu tot cugetul nostru
cel bun.
Iar cine ar voi sA clinteasc'd aceasta sau ar sfatui s se clinteascd,
acela s'a' fie blestemat de Domnul Dumnezeu si de preacurata lui maick
si de cei patru evangbelisti si de cei 12 sfinti si de frunte apostoli si de
318 sfinli i purtatori de Dumnezeu printi, care au fost Nicheia i a fie
asemenea lui luda i blstematului Arie i s' aib6 parte cu cei care au stri-
gat asupra stApinului Hristos: sIngele lui, asupra lor i asupra copiilor lor.
lar pentru mai mare Intgrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii ncastre credincioase, Neagoe logordt, s serie si sa a-time pecetea
noastr la aceasta carte a noastra.
La Suceava, In anul 6937 <1429> septembrie 1.
<Pe verso, Insemnare din sec. al XV-lea): f Aceast carte este pentru
vin, 12 transporturi, i pentru balta Zagorna i prisaca la Nistiu.
Bibl. Acad., MDCXLV/4. Orig., perg. (30 x 35 cm), pecete atirnat, pierduta.
Cu o trad., din 1812 august 28, intdrita de loan arhimadrit i staret al m-rilor Neamt
Secul si de Veniamin mitropolit, si Cu o trad. rus. din 1835, ibidem, MDCXLV/5 si 6. 0
foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/116. 0 copie la Bibl. de
Stat a U.R.S.S., V. I. Lenin", Sectia manuscrise, ms. nr. I 733, f. nenumerotat. 0 trad.,
Intririt in 1814 septembrie 10 de Silvestru arhimandrit, cu o copie din sec. al XIX-lea, la
Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, CVI/1.
EDITH: D.I.R., A, 1, p. 456 (facs.); Cretulescu, Doc. Neamf (a), p. 297-299 (trad.
din 1812); Iorga, Lucruri noud, p. 92-93 (trad. din 1812); GhibAnescu, Surele, )(VIII, p. 24
27 (text slay si trad., cu data socotita In stilul de 1 septembrie); CostAchescu, Doc. I, p. 286
289 (text s/av si trad.); D.l.R., A, I, p. 86-87 (trad.).
1 %, facut uneori ca
2 Rupt.

94 1429 (6937) septembrie 24, Suceava.


Pit(H)A(0)C1110 K(0)>KTEI0, M61, flAENHApl% KOEKOAd, r0010A4pla BEMAH 1110A-
A4ECKOH. IIHMIM(1) 3HAMEHHT0, HC CtMl% AHCTOM(k) H4WHM(11), KTO Hd H 01(3pHT(11)
HAH Ere. 01(CAls1WHT(11) WINN, 0>KE TOTK HCTHIMINI clivra aawh, nark REH4, CAS>KHA%
HdeAlk flpdH010 H KtpH010 CAV>K6010. RHAtHWE FPO flp411810 H EtpH810 CAS*EV
AO H4C(11), )414A0114AH EcmEJ Ero WCORHOIO H4WEIO M(H)A(0)CTTIO H AdAH ECMKI EMS, oy.
H4WEH 3EMAH, TH CEAE EAHO coEA Hd E4CAVH, 110AOHHHd (1)4SpEll, 4 Apyrof CEAO, 1111130-
CAMEWH, no4("e) PtAonvh, TpETIE CEAO rAE EWA% WTE111% Ero, RETirk, AOM%. TOE
KliCE WTO K61 EMV OVVHK%, CK K'kCtAkix A0r0A0M%, EMV, H AtTEnvi1 Fro, H gp4-
TT4M-11 Fro, ineKpt, H IVIHKAHAV, H XvpsKtr, H IVIHKV'AV H IRMO, H CECTp4M11 Er0,

141
www.dacoromanica.ro
AtTiMix 11)C(11), H 01('HVNATOM% H%), H Hp4SHS,IATOM(k) Hr(k), H npattESpi9Tom(-1%)
EV%) H rkCEMV poa,8 H)(06), KTO ESAET(lx) KAWhallal, HEI50pSWEHO HHKOAIME, HA Ktk161.
fi XOTdp<1. >1 TtAA% CEA0M1a, CKKlICtAln CTAPHAAH XOTAp61, KSA,d WaCHKAAH
NB Htgd.
HA TO ECT(%) Ktpd H4LHEr0 r(ocno)Arrsa, K1JWE nucannaro ittEaanApa KOE-
E0Alal, H K'kPA KlI3AIOKAEHH14(%) c(w)nolvh r(ocno)ACTE{d MH, HAidWd KOEKCI'Ahi,
CTtLI,Kd, H IIETPd H dAENHAPA, H Ktpd friictr(k) AtTEH HAWHX(1) H Ktpe soRipib.
IH4WHIN: Ktpa nana AII14Hd H AtTEH Ero, etpa Hand E,r1061 H AtTEH Ero, Rtpa
KVFILIWId ,a,Ropranca H AtTEH Era Ktpa maw ;KLIMA H AtTEil (ro, Ktpa RAH&
HErpU,fitpa HAIM AdUJ H AtTEH Ero, Ktpa mina HCATA H AtTEH Ero, Ktpd 111114 XV-PBCd
IKOMOT4TEK4 H AtTEH Ero, Rtpa MINA H tTEH Ero, Rtpa (UM d Ottpnwa<a>1
ill AtTEH Ero, atpa nand HaHa AtTKd, Ktpd HAIM IIVP661 H AtTEH Ero, Ktpd Hand
4,0AAOHKVUl4 CTOAHHKd, ittpa 114.44 ilErPHild trldWHH<K4>2, KtPd MOM KOCTWI4 HOCTEA-
4-MU H FAIL/ K1IrkX(1) KOR13%. HAWHX(%) MOAA4ICK6IX(1), H KEAHKLI)C(11), H MAMO/C(4
fi no H4WEAAla >KHKOTt, KTO ESAET11 rocnoa,apb. HdWEH 3EAAAH, HAH WT(10 AtTEH
HAWHX'6 HAH WT(10 nawEro EMEMEHE HAH Roro B(Or)b. HagEpET-IL ELITH, TOT% LIJO Fd&I
HE nopywna-k HawEro Adula, dAH LIJO KW HMI1 01(TIII&AHAlk H orRptnnall, 34HS)KE
AdAH ECM61 EMS BA Ero flpAKSIO H Rtpinrio camKRIS.
Hd KOAWEE HOTKplOKAEHiE TOMS EACEMCS 1161WE IIH>1.CdHHOMV, BEAtAH ECM1s1
CAVSt Hammy Rtpnonar, litro<ER>2n aoroorry, nncaTu H npinitcHTH HMV HEUTis
CEMV AHCTV <H4WEMIP>1.
Or Gog(a)at, K(ih) AtT(0) xS1.1,113 CEK(TE1304) KA.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastra, celor care o vor
-vedea sau o vor auzi citindu-se, ca aceast adevrat slugl a noastr, pan
Rena, ne-a slujit cu dreapt i credincioas slujbd. De aceea, noi, vzInd
dreapta i credincioasa lui slujb ctre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr
mil i i-am dat, In tara noastr, trei sate: un sat pe Vaslui jumtate din
Furei, iar alt sat, Mirosl'veti, sub Rediu, al treilea sat made a fost casa
tat/ui su, Petru. Toate acestea s.-i fie uric, cu tot venitul, lui, i copii/or
i fratilor lui, Macrea, i Mihail, i Giurgiu,i Micul i Manea, i surorilor
lui, i copiilor lor i nepotilor lor, i stranepotilor lor, i eastrnepotilor lor
vi Intregului lor neam, cine va fi mai apropiat, neclintit niciodat, In veci.
lar hotarul acestor sate s fie cu toate hotarele vechi, pe unde au
folosit din veac.
Jar la aceasta este credinta domniei ,noastre, a mai sus-scrisului
xandru voievod, i credinta iubitilor fii ai domniei mele, Ilia voievod, i
State, i Petru i Alexandru, si credinta tuturor copiilor notri i credinta
boierilor notri: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta panului
VIIcea i a copiilor lui, credinta panului Cupcici vornic i a copiilor lui, cre-
dinta panului Giurgiu i a copiilor lui, credinta panului Negrea, credinta
panului Dan i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu al lui Jomotate i a copiilor lui, credinta panului CrIstea
vi a copUlor lui, credinta panului Opri i a copiilor lui, credinta panului
Ivan. Detco, credinta panului Ciurb i a copiilor lui, credinta panului Do-
moncu stolnic, credinta panului Negril ceani<c>2, credinta panului Cos-
tici postelnic i credinta tuturor boierilor notri moldoyeni, i mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, sau din. copiii
notri au din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, ,acela
s nu clinteascA dania noastrd, ci s'd le-o intreasca i s le-o imputerniceasca
pentru i-am dat pentru dreapta i credincioasa .lui slujba.
142
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare infrire a tuturor celor <mai sus)i scrise, am po-,
runcit slugii noastre credincioase, Neago<e>2 logort, s scrie i s'a" Edirne
pecetea noastr la aceast carte <a noastr>1.
La Suceava, in anul 6937 <1429) septembrie 24.
Bibl. Acad., Peceli, nr. 2. Orig., perg. (28,5 x 35,5 cm), pecete atirnatA, cu legenda stri-
catA i tearsA.
0 copie, de .1. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231, f. 257-258. Trei foto., la Inst. de ist.
arh A D Xenopol" 1ai, Fotografii,,II/216 a, b i c.
EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 290-292 (text slay si trad.); D.I.R., A, I, p. 87-88
(trad.).

Rupt.
2 Sters.

95 1429 (6937) octombrie 15, Suceava.

.Alexander Wojwod schenket seiner Ehegattin Marena zwei Drfer am


Flusse Seret, Weryszczakowa, und Nanowo.
D<e> d<a>to' Suczawa, 6937 <1429> den 15<ten> Oktober.

Alexandru voievod druieste sotiei sale, Marena, dou sate, pe Atli


Siret, satul lui Verireac i satul lui Nan.
Suceava, 6937 <1429), 15 octombrie.
Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (copie, de la sfirsitul sec. al XVIII-lea sau inceputul
sec. al XIX-lea, dupA inv. doc. Mitropoliei, fntocmit In 1783 ianuarie 3, la Zolkiew, de Iohan
Anastasius Manovarda), Privilegii, nr. 32. Rezumat.
Alt rez., cu data de zi: 14, intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei, de la sfirsitul sec.
al XVIII-lea, la Bibl. Acad., MXCVII/129, si o copie rom., de I. Bogdan, dupA Popovici, (v.
EDITH), ibidem, ms. nr. 5 231, f. 260.
EDITH: Popovici, Index Zolkiewiensis, III, p. 688 (rez. germ., din Inv. doc. Mitropoliel,
cu trad.) ; Erbiceanu, 1st. Mitropoliei, p. 20 (rez., din perilipsisul de la BibI. Acad.); CostAchescu,
Doc., I, p. 294 (rez., dupA Erbiceanu i Popovici, cu data de zi: 15); D.I.R., A, I, p. 88 (Fez.,
dupA CostAchescu).

V. nota de la doc. nr. 15.

96 1430 ,(6938).

Trii sate, anume: Spinenii i BlAnetii, pe Birlad, a tree la Trotw,


anume unde s-au chematl Radul Dumbravnic, Cu ispisoc de la Alexandru
vodA, din anii 6938 <1430).
Bibl. Acad., LVIII/176, p. 4, nr. 2. Merit. Intr-un perilipsis cu doc. mosiilor stApInite de
RusAtesti, Intocmit in octombrie 1765.
EDITH: D.1.R., A, I, p. 88 (rez.).

In orig., era, probabil: unde a fost".

143
www.dacoromanica.ro
97 1430 (6938) februarie 21, Suceava.

Von Gottes Gnaden, wir, Alexander W<oe>woda, Hospodar des molda-


uischen Landes tun kund durch diesen unseren Brief allen die in solchen sehen
oder ihn lesen hren wienach wir unsere warhaften Diener Wojniag und
seinen Bruder Bera, Koste's Sne von Trnowka, mit unserer besonderen
gnade begndiget und ihnen ihr Vatergut Tarnowka, das Dorf ihres Vaters,
wo ihre Hauser sind, gegeben haben, damit es ihnen eine Handveste sei mit
allen Einkiinften, ihnen, ihren Kindern, ihren Enkeln, ihren Urenkeln, ihren
Ururenkeln und ihren Briidern, der ihnen der nchste sein wird, unverbrii-
chlich fiir immer in Ewigkeit.
Und der Hotar von diesem ihren Dorfe soll von al/en Seiten nach den
alten Hotarungen sein, wo solche von jeher bestanden.
Und hierauf ist die Begl<aubigung> uns<erer> H<err>sch<af>t
des obgeschriebenen Alexander W<oe>w<oda> und die Begl<aubigung>
unserer Kinder, Jliasch des W<oe>w<oda>, Stezko's, Peter's und Alexander's
und die Begl<aubigung> all unserer Kinder, die Begl<aubigung> unserer
Bojaren: je> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n) Michail und seiner Kinder,
<die> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> W6lea u<nd> s<einer> K<inder>, d<ie>
B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Kupdi6 Hofrichters u<nd> s<einer> K<inder>
d<ie> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Shursh des Fratowers u<nd> s<einer>
K<inder>, d<ie> B<eglaubigung> d<es> H<er>r<n> Dan, d<ie> B<eglaubi-
gung> d<es> H<er>r<n> Jsaia und ihrer K<inder>, d<ie> B<eglaubigung>
d<es> H<er>r(n> Domokusch Truchsessen, d<ie> B<eglaubigung> d<es>
H<er>r<n> Shursh Shometatowi u<nd> s<einer> K<inder>, d<ie> B<eglau-
bigung> d<es> H<er>r<n> Negril Mundschnks und die Begl<aubigung> all
unserer moldauischen Bojaren, der grossen und der Kleinen.
Und nach unserem Leben, wer Hospodar unseres Landes sein wird
entwer von unseren Kindern oder unserem Geschlechte, oder wen Gott es
zu sein auserwlen wird, der soll ihnen doch diese unsere Schenknis und
Bekrftigung nicht umstossen, sondern sie ihnen bestrken, erneuern _I
da wir ihnen Mr ihren aufrichtigen und getreuen Dienst gegeben haben.
Und zu mehrerer Bekrftigung dieses unseres obgeschriebenen Briefes
haben wir unserem Diener Jwaschko Bratewie befohlen zu schreiben und
unser Siegel beizuhngen diesem unser Briefe.
Zu Saawa, im J<ahre> 69380430> des Mon<ates> Horn<unung> 21.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexaxdru voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceastil carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c6 pe aceast adevrat slug a noastrd, Voiniag,
qi pe fratele gu, Bera, fiii lui Coste din Tirnauca, i-am miluit cu deosebita
noastr mil i le-am dat ocina lor, Tirnauca, satul tatlui lor, unde snit
casele lor, ca s le fie uric, cu toate veniturile, lor, i copiilor lor, nepotilor
lor, str'nepoti/or lor, i rdstranepotilor lor i frati/or lor, care vor fi mai
apropiati, nestricat niciodat, In veac.
lar hotarul acestui sat s fie din toate prtile dup vechile hotare,
pe unde au existat din veac.
lar la aceasta este crediata domniei mele, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta fiilor notri: Ilia voievod, Stetco, Petru i Alexandru,
i credinta tuturor copiilor noOri i credinta boierilor notri: credinta pa-

144
www.dacoromanica.ro
nului Mihail i a copiilor lui, credinta panului Vilcea i a copiilor lui, cre-
dinta panului Cupcici vornic i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu de la
Frtuti i a copiilor lui, credinta panului Dan, credinta panului Isaia i a
copiilor lui, credinta panului Domocu stolnic, credinta panului Giurgiu al
lui. Jometate i a copiilor lui, credinta panului Negril ceanic i credinta
tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dupg viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, sau din copiii
notri sau din neamul nostru sau pe cine Dumnezeu 11 va alege s fie, acela
s' nu strice dania i 1ntrirea noastr, ci s o intreasc i s o 1nnoiasc
pentru c6 noi le-am dat pentru dreapta i credincioasa lor slujb.
lar spre mai mare 1ntrire a celor de mai sus-scrise, am poruncit cre-
dinciosului nostru boier, Ivaco al lui Bratei, s serie i s lege pecetea
noastra la aceast carte a noastra.
La Suceava, In anul 6938 <1430>, luna februarie, in 21.
Dupa Wickenhauser, Homor, p. 172-173. Trad. dupa orig., perg., pecete atirnata ; actul
se aila in 1886 la M-rea Putna.
O trad. rom., de I. Bogdan, dupa Wickenhauser, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 265-266.
ALTE EDITII: Mazareanu, Catastih Puffia, p. 174 (rez.); Wickenhauser, Woronetz und
Puffia, p. 148 (rez. germ.); Costachescu, Doc., I, p. 297 (trad. rom., dupa Wichenhauser,
Homor); D.I.R., A, I, p. 88-89 (trad., dupa Costachescu).

Loc gol In textul editat.

98 <1430-1431> aprilie 10.

Suret de un ispisoc srbesc de la Alexandru vocl.


Facem tire, tuturor cui s cade a ti, pentru adevdrata slug i credin-
cios boerul nostru, dumnialui Vlad Adi, carile au slujit noao cu dreptate
i cu creding. Pentru aceia, vdzindu c'-i drept i credincioas slujba c'tr noi,
1-am miluit pre dnsul cu osebit mil a noastr i i-am dat i 1ntrit lui,
Intru al nostru pmInt al Moldovei, satul anume P'trautai, la Suceava, ocolul
din sus, unde easte casa lui, i pe din sus alt cot, tij din Patrauti, unde sint
Muntenii, i al treile cot, tij di Ptruti, unde au fost Grecii din Drmneti,
la FIntlna, i ocolul Tisdceti, unde au fost Toder Negrut, lana codrului, loe
de sat, i, pe Valhouti, la Glod, unde au fost giude Iacci, i Glod Ciorbd,
tij pe Vlhouti, i, pe gura Drssovai, la FintIn, tij pe Vlhouti, i, pe Boro-
dance, unde au fost Ciorba, i, pe Upupa, Iurcenii, i, la o Petra Cruce'',
i Sacrenii, i Lepovena, i f1ntlna Epurelui, tij pe Upupa, i, la fIntina lui
Ilie, pe Lupuna, pe din gios de Iurceni, i unde au fost Hrste giude, i, pe
din. gios, unde au fost stdira. giude, i unde au fost Jula giude, i impotriva
... 3 peste deal dispre Voloca, la fintdri*, Ruga lacul despre sat, pe deasupra
4punii, la tintina lui Gherman. Acele ca s fie lui de la noi uric i cu tot
VAnitul, lui, i feciorilor lui, i nepotlor, i strnepotAlor lui i tot neamul lui,
cs va alege mai aproape, neruit neciodatd, In veci.
lar hotarul acelui sat de acelor fint'ini s'a' fii dispre toate p'rtile dup
hotarle vechi, pe unde au 1mblat de veci.
Si despre aciasta iaste credinta domnii meli de mai sus-scris, Alecsandru
voivod, i credinta a preiubiti fiilor domnii meli, Ilia, Stefan i Petru, credinta
totoror boerilor notri, a mari i mici.
145
www.dacoromanica.ro
lar dupd a noastrd viia(d, cine va fi domn tdri i neamului mart!, sau
pe cine Dumnezau va alege a fi domn tdrdi Moldovei, sd nu strce a noastrd
danii i intdriturk ce mai ales sd de i sa IntAriasca.
Si pentru mai mare tdrie, am poroncit credincios boeariului nostru,
d<umnea>lui Negord4 logofdt, sd scrii i a noastrd pecete sd o lege cdtrd aciagt
carte a noastr.
1780 octomvrie 30.
S-au tdImAcit de Gheorghii Evloghii dascal.
Vasale Gheni cdpitan.
Acestu suret, ce s-au scos de Gheorghie Evloghie dascalul, la let 1780
octomvre 30, de pe un ispisoc gospod a lui Alexandru vodd, di let 70005 april
10, i s-au scos asdmine de pe cel scos de Evloghii i fiindu i eu de lata, am
iscAlit cd iaste intocma.
Iordachi cap<itan>, 1804 iuni 11.
Si eu am scris den covint In covInt i am iscalit, Andrei diiac.
Dupd Boga, Doc. basarabene, IV, p. 5-6. Copie ; actul se pdstreazd In Arh. Centrall de
Stat a R. S. S. MoldovenWi, Colectia hrisoavelor moldovene*ti.
Datat din perioada chid In doc. emise de cancelaria lui Alexandru ce! Bun slut mentio-
nati Impreund cei trei fii ai domnului: 1430 dupd februarie 21 1431 decembrie (v. doc. nr. 97,
100-105). Sacerdoteanu, Sfatul, p. 59,11 considera din 1429, Insd tocmai pentru acest an dispa-
ritia lui Alexandru dintre fiii domnului nu se confirmd (v. doc. nr. 85-98).
ALTE EDITH: Costdchescu, Doc., I, p. 253-254 (trad., dupd Boga, cu data: circa
1429-1432 aprilie 10); D.I.R., A, I, p. 78-79 (trad., dupd Costachescu, cu aceeaqi datd).

1 In orig. a fost fie uncle a fost" (v. mai jos), fie la Glod", numele Glod Ciorbd Hind,

In acest caz, o asociere gresitd a traducdtorului sau a copistului (cf. D.I.R., A, XVII, IV,
p. 354, unde Intemeietorul satului e numit simplu: Ciurbd).
2 Probabil, pentru Crucea de Piatrd".
3 Loe rupt (nota lui Boga).
Greit, pentru Neagoe.
5 Lectura greOtd (nota lui Boga); v. datarea.

99 1430 (6938) julio 7.

Suretul de pi un uric al dumisale Iordache Cantacuzino vel vistier, di la


Alixandru vodd cel Bdtrin, din leat 6938 <1430> iulie 7.
Cu mila lui Dumnezdu, noi, Alixandru voievod, domnu TArdi Moidovii.
Insemnari facem cu aceastd a noastrti carte, tq clti pe dinsa ar cduta sau citin-
du-sd ar audzi. Iatd adivArat ace0i ai notri credincio0 bojar, giupinul Jurju
Jum<dt>lat, cu fraIi cu giupinul Stiful i cu giupinul MIndrul, au vinit
innaintea noastrd i Inaintea alor notri moldovinitilor boiari i cu a lor
bundvoe au impdrlit <ocini1e>1 a pdrintelui lor, loan Jum<dt>lat: Jurjii,
curtile de pe Jijiia, ce sd cheamd Giumdtatnii, i din sus de Hirldu, Delnii
qi MiclAujenii ; acstia s-au dat Jurjii. lar giupinului Stiful s-au dat Sdrbd-
nqtii, pe Sdriat, i cu mori In Siriat, i ... 2 <Cindeti, pe Siret, cu moarti In
Siret, intre Grdme0i i Rogomti, i, mai jos de CA1ineti3>, iar cu mori
In Siret, i Roiiacii ; aceasta-i partea lui tiful. lar partea Mindrului: Balintii,
pe Sirt, curtile i cu morile ce slut In Sirt cu tAtarli ce slut la acle curti
<i Mindreti>4, In Cirligaturd, i Vorite5, unde au fost curtile lui Dumbravd,
i, din sus de Hirldu, Vlddnii; acestea s-au dat iar giupinului Mindrul.

146
www.dacoromanica.ro
Drept aceia, vAzind i noi a lor bun voire, de la noi li-am dt tut(u)lror
uric, cu tot vinitul, ficiorilor lor, nepotilor, strnepotilor i a tot niamul lor,
nerfisipit niciodAndoard, in veci.
8i intr-aceasta este credinta noastrd, carile mai sus sintem
Alixandru voievod, i credinta tuturor boierilor domnii meli, mari i mici ;
i di fatd au fost marturi: giupinul Mihi1a, i giupinul Cupcea vornicul,
giupinul Negrild i toti boiarii.
Poroncit-am alui nostru credincios i cinstit boiar, Neagu [marile]
logofdt, sd scrie i pecetea aceasta a noastrd s o spinzure de aceastd a noastrd
adevdratd carte.
Tdutul pis6, tot acil di mai sus velet, 6938 <1430> iulie 7.
Carii skit iscliti intr-acest suret de pe ispisoc: Gheorghe mitropolit,
caribe au i scris.
Bibl. Acad., ms. nr. 237 (Cond. de hrisoave din vremea lui Constantin Alavrocordat),
f. 545 v.-546 r. Copie de la mijlocul sec. al XVIII-lea dupa o trad. mai veche, de Gheorghie
mitropolit (1723 sau 1724 probabil 1730).
Alta copie, din 1817 mai 20, de Teodor Gasparovici diac de divan, dupa aceeasi trad., ibi-
dem, DXIII/1 (Cond. mosiei Deleni) si alta, de I. Bogdan, dui:a Iorga (v. ED rpm, ibidem, ms. nr.
5 231, f. 267. 0 copie, din 1745 dupa aceeasi trad., la Arh. St. Iasi, CXL/58 (Cond. mosiei
Deleni), f. 2.
EDITH: Urechia, Bis. din Celatea Neamt, p. 114-115 (copia din 1817); Iorga, St. si doc.,
VI, p. 413 (copia de la mijlocul sec. al XVIII-lea); Costachescu, Doc., I, p. 298-299 (aceeasi
copie); D.I.R., A, I, p. 89-90 (aceeasi copie).

Omis In copie.
2 In copie urmeaza nota traducatorului: si alte sate carile n-am putut citi numele, fiind
uricul stricat".
3 Intregit dupa doc. din 1480 septernbrie 15 (v. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 246-247),
In care este mentionat unul din satele vindute ulterior de fiica lui Steful Jumatate.
Numele satului a fost omis de traducator, dar; el trebuie presupus, deoarece nici Balinti
nici Dvoriste nu se afta la Clrligatura.
5 Probabil pentru Dvoriste".
6 a scris".

100 1430 (6938) decembrie 23, Suceava.


ill(n)A(o)cTito E(0)>KiEko, 431., pdgl% EtA(4)4(61)K61 ddoEro T(cvc)v- X(pti)cTa,
IW EIAE dHAP11 ECOEBOAA H r(o)c(no)A(Ouri 1K110EH iltIOAAOKAdVHCKOH 3EMAH H elk
sd(d)r0(111CTHHOX r(ocno)HcAEor. 1111dinitioxs. 'En(d)roripoilasodiixodui1, sd(d)rbddd(il)
H4WHAN(1) KpoH3130AEHTEM11 H Clk ir1110EM, HdWEAF. A0Ep0a. Et0AEX H WT(10 B.(or)d nomo-
41TA, IJKO Ad HOHORHAA0 H otricAntmo MOHACTHpk lilISHEC(E)Hid r(OCHOAH)HE, EWE
ECT(10 WT(10 IFKANLI,d, H HpH0>1HXWM(10 Kla HEM% wT nawgro HMtHI4, laKo Ad
mor,v,-r-k }KHTH EWE /HUE CAt WgptWasT11 g HEArh: Hd HHCTO, EAATO HMAHVEMO BdrOP-
NC4 E3EpO, Ch CHOHMH Pp./1W, H nactKS wT(-11) Baropnon H WT(10 nn/Kek9c(-10
MAHHOIrh, tifo cx,T(%) 0lidHH, TPETTA tIACT(10, PEKWE TpETH ANAHH(1) 11E410, H
114 KAMAN roAK AH4H4AECATI1 gOTKI KHHd WT(10 lltMEU,CKOH AECMTHHIJ1. TOE a-1%CE
Ad EcT(11) nirk4,(%) PELI(E)HHOAAV MOH4CTHp10 OIrpHK11, Ch KlCtM1 AGX0A0M11, HEHO-
pSWEHO HHKOAHME, Hd gkKkI, 3d HAM/WT(10 C(KN)TOHP4HE{WiHK(1) POAHTEAH HaWHX(10
H 3d HALLE 3APdKiE.
eltIEWE H3110AHXWM(1) H H3gp4rWM(10 CEKt AEA A(I0HH MKO Ad KOET Cat HAWK
E(Cor/K(E)CTII(E)Hdd IIHT$pr id K IICtiC(1) HEA(t)/rkK(10 r(ocno4)cTs8 MH, K(1)
t1E(TKEpHOK(10, d' r(0010)>K4,H ALIAPHHt, KK IITO(PHOK(10, '11 1111 ThY., A(I0HH Ad cia
.AMIAT% gpdTT/IMIs Hd TpanEat no EAnnom11 now-hmA wT(-h) Toro KHH4 EWE EC1JWE

www.dacoromanica.ro 147
ptpvm(%). ,A,o rAE HXAEM% 11% 3,11130Tt, TOE Ad CA MET% HdM(%) 3d HdUIE
3AP4HiE, d no ClaMP(%)TH HAWEI-1, 3,1 HAILE cn(e)c(E)uiE. TdKO>KAE H Hr8MEH( IL) HA
pE4(E)/111dr0 nionacTupia, Ktv GHelt;d11%, H C% 111Ct4111 wT(-k) X(pn)crt SPdTidiThi EWE
wsptTex.r% It% TOM% monecTiipt, Aanii 141M% WEt11141/IfE, nptA(k) X(pH)CTWM%,
11110E11%1WE pE4(E)Hdd HCIWWINTH H Kptimo Ap%)KdTH, C% HA(d)rOAdpEHTEM%. H
OVA/NAB-11FM%, WT K-kcEro cp(1.)A(h)u, 4.
1.1141E CH KTO WT(%) 1-114 (%) HAI-I no nisix(%) EAAXLIfilir(%) HelatAHHK(11)
AI-I

TOMV MOHdCTHPV, HE HC141111111A% T OE T6I Ad 11-63AdA/dT(%) CAOHO nptA(%) X(pn)c-


TOM% II% A(101-16 CTpdWHdr0 CAAd H KAATIld H(11) Ad EXAET% Hd HEM%.
11 Hd Erls1WWEE HOTHp%)KAEH YE, Htpd NdWEr0 r(OCI10A)CTIld, RIME 1111CAHH4r0
11AEdNAPd 130330,01, H Ktpe 13%3AIOCAEHH61X(1) C(61)HOH% r(ocno)ArrKa MH,
110E110A61, H GTtl1,Kd H llETpi, I-1 Htpe EtliCtX6 AtTEN HAWHX(%) H !Ape solar& nannx(-11):
Ittpe fldrld IIIHrdHAd H tTEN Ero, Htpe naudEr1-10111 H AtTEll Ero, etpe
rowa H AtTEI-1 Ero, Ktpa 11,11-41 El/pdT0HCKOr0 H AtTEN Ero, Etpd 11411d ;itIrpiKd
ASOPHHICd H AtTEH Ero, litpa niuu 1181111Hild H AtTEn Ero, Ktpa niui KfrkCTI-1 H AtTEH
Ero, litpd fiNi AdHd 1-1 AtTEHEro, litpd Ildlid Hedieft H AtTEI-1 Ero, Ettpa FldHd C3npiumA
AtTE11 Ero, Ktpe nana HEiHi AtTKd H AtTEH Ero, Ktpa nand OVHKAATI1 H AtTEH
Fro, IrkPd 11411d 111013661 FI AtTEN Ero, Ktpe flaHi ,LI,OMONKIrWd CTOANI1Kd 11 AtTEH Ero,
Ktpe 114Hd HErpHAd tld111H141{d, IttPd fiNd ROCTH4,1 110CTEAHHIt4 H 11-kpd Hy6CtX(%) 160atp%
IldWHX(%) MOAAdlICKK(11), H HEAHKWX(%), H AidAkiXth)
tl no HaWENVIs. NWHOTt, KTO 68AET% rocnompl, nawai 3EMAH, HAN wr(h) At-
TEN HdlBlirk HAN WT(%) H4WEr0 FIAEMEHE HAN Koro B(or)k H3HEpET% 661T1-1, TOT% 1110
G61 HE flOptrWHA% HdWEr0 Aduli, dAH 1410 ELI OrTgfrhANA% H OrCpt111141) flOHENCE A4,111
ECArkl H HOTHpAHAli C% KKctWK 114111/64.1(%) A0EpiHM% 01rMEJCAOM%.
ti KTO EkiKOTtA% TOE IlOptrWHTH HAN pdAHTH Hd nopmEniE, TdK01161 Ad ECT(%)
11pOKAIAT(%) WT(%) r(OC110A)d E(or)e, WT(%) flp(t),1(-1)CT61A Fro M(4)T(E)PE
1-1

wr(-h) EV(dH)r(E)AliCT(%), H WT(%) C(13/R)TIalrlx H Hp%)(011HIJX(%) (111(0)CT(0)4%,


WT(%) TH.( C(6rik)T14(%) H fiOrOHOCH6IK(1k) W(T11)11,11, liNCE g IINKEN, If Ad ECT(%)
110A(0)EEN% 10At H 11POKAATOMS &no N OlplACTiE Ad liMdT% C% HHHMH HE 11%31.-
FINWR Hd Kin(e)A(b.OKA X(pncT)e, Kirtark Ero Hd FIHr(%) H H4 gikatroo rix(%)
ti Hd KOAWEE HOTHP%/KAEHIE TOM<V li%CEA/11f HIJWE>2 IHICAHHOMV, REAM
ECMH CAVSt IldWEAAV Ktptionatr, Htromn A0r09ETS, 1111CdT11 H IlpHIACHT11 WIWI/ nE44T1t
CEMV AliCTV HdWEM8.
GO,ItIEtt, R(k) AtT(0) xS11,AN AEK(EKpia) Kr.

<Pe verso, insemnare din sec al XV-lea>: Se MAIIIIW E4lICK61111 Ilse 6011Khl
ad Ilarrpt.

Din mils. lui Dumnezeu, eu, robul stpinului meu Isus Hristos, Io
Alexandru voievod i domn a toatd Tara Moldovlahiei i cu binecinstitoarea
doamnd Marina. Am binevoit, Cu bundvointa noastrd cea bund i cu toatd bun-
voia noastr i cu ajutorul lui Dumnezeu, sk innoim i s intdrim mAndstirea
Indltrii Domnului, care este la Neamt, i i-am addugat din averea noastrd,
ca sa poatd tri cei care se afld in ea: la Nistru halta numit iezerul Zagorna,
Cu girlele sale, i prisaca de la Zagorna i din cele trei mori din jos, care sint
la Baia, a treia parte, adicd a treia moard toatd, i in fiecare an doudsprezece
buti de vin din desetina Neamtuluil. Toate acestea s fie mdndstirii mai inainte
zise uric, cu tot venitul, neclintit niciodatd, In veci, pentru pomenirea sfint-
rposatilor pgrintilor notri i pentru sndtatea noastrd.
Inca am voit i ne-am ales cloud zile ca sa ni se cinte dumn.ezeiascd litur-
ghie, in toate saptaminile, domniei mele, joi, iar doamnei Marina, marti,
i in aceste zile sa se dea fratilor la trapezd cite o cupd din acest vin care am
spus mai sus. Clt vom fi in viatd, aceasta sd ni se cinte pentru sdndtatea noas-

148 www.dacoromanica.ro
tr, iar dupd moartea noastr, pentru mintuirea noastr. De asemenea i egu-
menul zisei mdndstiri, chir Siluan, i cu toti fratii Intru Hristos, care se afl in
aceast manstire, ne-au fdgdcluit, inaintea lui Hristos, s implineascd toate
cele mai sus spuse i sd le tie tare, cu multumire i cu rughiune, din toatd

Iar dacd cineva dintre dnii sau din cei ce vor fi dup dinsii cirmuitori
ai acestei mndstiri nu vor implini aceasta, aceia s dea mama Inaintea lui
Hristos In ziva cumplitei judeati i blestemul lor sa fie asupra lor.
lar pentru mai mare intdrire este credinta domniei noastre, a mai sus-
scrisului Alexandru voievod, i credinta iubitilor fii ai domniei mele,
voievod i Stetco i Petru, i credinta tuturor copiilor nostri i credinta boie-
rilor nostri: credinta panului Mihail si a copiilor lui, credinta panului Vilcea
si a copiilor lui, credinta panului Drago s si a copiilor lui, credinta panului
Giurgiu de la Frdtuti si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu vornic si a
copiilor lui, credinta panului Cupcici si a copiilor lui, credinta panului Cristea
si a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui, credinta panului Isaia
si a eopiilor lui, credinta panului Opris si a copiilor lui, credinta panului Ivan
Detco si a copiilor lui, credinta panului Uncleat si a copiilor lui, credinta pa-
nului Ciurbd si a copiilor lui, credinta panului Domoncus stolnic si a copiilor
lui, credinta panului Negrild ceasnic, credinta panului Costici postelnic si
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, i mari, i mici.
lar dui-A viata noastr, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sd fie, acela sd
nu c/inteascd dania noastr, ci sd o Intdreasc i s o Imputerniceasc pentru ca
am dat si am intdrit cu tot cugetul nostru bun.
lar cine ar vrea s clinteascd aceasta sau ar sftui sd se clinteasc, acela
s fie blestemat de Domnul Dumnezeu si de preacurata lui maicd, si de cei
patru evanghelisti si de cei 12 sfinti si de frunte apostoli si de 318 sfinti
purtAtori de Dumnezeu pdrinti, care au fost la Nicheia, i sd fie asemenea lui
luda i blestematului Arie i s aibd parte cu cei care au strigat asupra std-
pinului Hristos, singele lui, asupra lor i asupra copiilor lor.
lar pentru mai mare Intdrire <a tuturor>2 celor <mai sus>2-scrise, am
poruncit slugii noastre credincioase, Neagoe logofdt, sd serie i s atirne pecetea
noastrd la aceast carte a noastr.
La Suceava, In anul 6938 <1430> decembrie 23.
<Pe verso, insemnare din sec. al XV-lea>: Pentru morile de la Baia,
pentru buti i pentru Nistru.
Bibl. Acad., MDCXLV/7. Orig., perg. (43 x 39 cm), pecete atirnatd, pierdutd.
Cu o trad., din 1812 august 28, intdrita de loan arhimandrit i staret al m-rilor Neamt
si de Veniamin mitropolit, i cu o trad. rus. din 1835, ibidem, MDCXLV/8 si 9. 0 foto.,
la Inst, de ist, si arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/217. 0 copie, la Bibl. de Stat a
U.R.S.S., V. I. Lenin, sectia manuscrise, ms. nr. 1 733, f. nenumerotatd. 0 trad. veche,
autor, si o trad. rus., lipsit de data, la Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, CVI/3.
EDITH: Cretulescu, Doc. Neaml (a), p. 341-342 (trad. din 1812); Iorga, Lucruri noud,
p. 93-94 (trad. din 1812); Ghibdnescu, Surete, XVIII, p. 29-32 (text slay si trad., cu data soco-
tad In stilul de 1 septembrie); Costdchescu, Doc., I, p. 307-310 (text slay i trad.); D.I.R.,
A, 1, p. 90-91 (trad.).

: 1 .De la if uer(-k) HHHIMIsig la "'Pia% ,IIAHHON (si din cele trei mori) pin aici, tdiat cu aceeasi
ceritcald.
2 Rupt.

149
www.dacoromanica.ro
101 1431 (6939) februarie 6, Suceava.
111(11)A(0)CTiek B(0)iE,k, d3k,par 11A(d)A(k1)KbJ moEro i(ctrc)v X(pn)eTa,
1I4EadHAP% KOEKOAd H r(ocno)Annk ErkCEN IROAAOHAdrIliCKOH 3EMAH. 1b1(1)r0-
1113011.3KOAN r(OC110A)CTKO wn EA(4)1111M(1a) MOHM(k) Flp0H3130AEHTEM% H ChTli0PliVia)
EK 3dA(8)WIE C(BROT0110111113WTHM11 POAHTEAEM% H61111HM(10 H irk 34A(291111E 11 3AP4giE
r(OCHOA)CTEd M11, H r(ocno)KAR. r(ocnoA)rnia M11 H KtCtX(k) AtTEN H r(OCEIOA)CTKA
MH H flpHAONCHX(k) MONACTHp$ Ovc1IEuil8 riptc(KA)Ttn 11(oropoAH)u,n, LIJO ECT(1%)
fincTpnu,n, rAE Err(%) CT4pEU,1% Ktrp EdCHAiE, All!JTO WT(10 Td3A0Kd Ad CA AP-10131T%
Kk EdKORCK0A18 MIATS. 11 EWE ECM61 AdAH MOHACTHpl& G(Kli)T(0)1'0 HHKOA11, rAE
EbJAlk X8sa, H CI. CEAONVk H k MAHN(%) H CEAHINEMII WT(k) HHKHAd H Ck rrapum-K
lo-repomil H 4ETHp11 fldrkKkl: EAHd EcT(h) ov BOXOTHHt, Fhl K0341, a ApSrAA EcT(%)
Hd WEpkwH TpHAKIJ, a TpETiE Hd HTKbJAS, d LIETErkTd Hd OIrCTH EOTHH. TOE
111.CE Ad EcT(1.) nptA(11) pE4EHHOM8 MOHACTHp8 OIrpHirk, CI& Irl&CtiV1(1x) 40X0A0A11%,
HEflOpSWEHO HIIKOAHNCE, Hd
fi Hd TO ECT(11) litpa il4WEr0 r(ocnoA)cTsa, B61WE 1111C4HH4r0 ituaenApe KOE-
K0AbJ, H tPd Irla3A106AEHHKIK(k) C(111)H01111 r(OCF10A)CTK4 MH, linTewe KOEKOAhl,
eTtlK4 H HETpd, H Erk1 Kl%CtrIx AtTEH H4I01(k) H Ktpa KOpk HdINHK(k): Ktpa
mule 11linxenne H AtTEH Ero, Ktpd pane EA104H H AtTEH Ero, Rtpa NAHA ..Kt3p>ic4 AKOp-
H11K4 H AtTEH Ero, Rtpe mum KVINHild H AtTEH Fro, Rtpa FI4H4 HSPKd 41pdTOECK0f0
II AtTEN Ero, (Ape nana AMU H AtTEll Ero, Irkpd Nana llca,c H AtTEll Fro, Htp,a
OVIIKAATH H AykTEH Ero, !Ape nene CT41.14 KI1CTI4pHHKA, atpa FlaId 1146111 H
AtTEH Ero, 'Ape nana IfIK8Wd KHCTielpHHKA H AtTEH Ero, Ktpe Una AOMOHKSWA
CTOAHHKd, Htpa Una IlErPHAd 11dWIIHK41, 1rkfId Milk% KOCT114d 110CTEAHHK4 HKtpa Erictr1
coiiqrk nawnr(k) monA4gen4(b,), H KEMIKIIIK(k), HMdAbJX(k).
it no WILLEM& N<HHOTt, KTO E8AET(11) 1'0010M/31x HdLUEH 3EMA11 HAH WT(lx) At-
TEH 114WHI(11) HAH WT(11) 114111Er0 11AEMEHE HAN Koro E.(0011 HBEEpET'k EbJTH, Thl 1110
KW HE 110pSWHAH Hd111Er0 AdHid, HA& 1110 BhJ 01rTE1PlIANAli H ovicptnnmi.
II KTO 16111 KOTtirk TOE 1100111HTH, T4KORK1 AA EcT(1) flpOKAMT% WT(h) 11(0C-
no,a,)a E.(or)e, H 1110)C(KA)T111,11 Fro M(d)T(E)PE, H wT(k) Etr(an)r(E)Ancr(n), H WT(10
111 C(KITOT%1X-(11) H Kpl1KOKHKIX(11) dr1(0)CT(0)All, H WT(k) TIN C(HR)TIJX(h) H E(o)ro-
eocirktr(K) w(TIOR.h, MICE Irk ITHKEH, H Ad ECT(%) 110A(0)EEWli 10At H FlpOKAATOMV
dpito.
d <Ha gOMBEE >1 NOTEXIOKAEHIE TOMV EKCEMV 61WE 1111CAHHOMV, KEAtAll
E<CMK1 CA >183t HallIEMV IrkpHOMS, HtrOEKH oroerr<v, 1111C4TH>1 H flpHKtCHTH 16111V
11 K CEMV ANCT8 HdINEMV.
Ov Goti(a)gt, <Irk A >itT(0) x311,M4 4(E13118,1)/3E

f Din mila lui Dumnezeu, eu, robul stdpinului meu Isus Hristos, lo
Alexandru voievod i domn a toat Tara Moldovlahiei. A binevoit domnia
mea cu bundvoia mea cea bung gi am Mcut pentru pomenirea srintrAposatilor
pdrintilor nogtri i pentru pomenirea i sAndtatea domniei mele, gi a doamnei
domniei mele gi a tuturor copiilor domniei mele gi am addugat mAndstirii Ador-
mirea preacuratei ndscAtoare de Dumnezeu, care este la Bistrita, unde este
staret chir Vasilie, ea vama de la Tazldu sd se tie de vama Bacdului. i shied
am dat mndstirea SfIntul Nicolae, unde a fost Huba, i cu satul, i cu moara,
cu seligtea de pe Nichid, i cu hotarul vechi i patru prisdci: una este la
Bohotin, pe Cozia, gi alta este la obirgia Tirnaucdi, gi a treia pe Itchil gi a patra
la gura Botnei. Toate acestea sd fie mAnstirii mai inainte zise uric, cu tot
venitul, neclintit niciodatd, In veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexandru
voievod, i credinta iubitilor fii ai domniei mele, llia voievod, i Stetc gi

150
www.dacoromanica.ro
Petru, i credinta tuturor copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta
panului Mihail si a copiilor lui, credinta panului Vilcea si a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu vornic si a copiilor lui, credinta panului Cupcici si a copiilor
lui, credinta panului Giurgiu de la Frdtduti si a copiilor lui, credinta panului
Dan si a copiilor iui, ciedinta panului Isaia si a copiilor lui, credinta panului
Uncleat si a copiilor lui, credinta panului Stan vistiei., credinta panului Ciurb.
si a copiilor lui, credinta panului Iacus vistier si a copiilor lui, credinta panului
Domoncus stolnic, credinta panului Negri1 ceasnic, credinta panului Costici
postelnic i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, i mari, i mici.
Iar dup viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, aceia
nu clinteascd dania noastrd, ci sd o intdreasca i s o imputerniceascd.
lar cine ar voi sA clinteascd aceasta, aceia s.' fie blestemati de Domnul
Dumnezeu, si de preasfinta lui maick si de cei patru evanghelisti si de cei 12
sfinti si de frunte apostoli si de 318 sfinti si purttori de Dumnezeu printi,
care au fost la Nicheia, i s. fie asemenea lui luda i blestematului Arie.
' Iar <pentru mai mare>1. intdrire a tuturor celor mai sus-scrise, am porun-
cit noastre credincioase, Neagoe /ogoft, <sd serie>' i ad* atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastrd.
La Suceava, anul 6939 <1431> februarie 6.
Arh. St. Bucureti, Pece1i, nr. 117.
Orig., perg. (33 x 31,5 cm), pecete atirnatA, stricatA ; din legendil se mai poate citi:
MoAA>mgeeKoT ... 0 foto. la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, 11/195.
0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 268-270.
EDITH: HAjdeu, Arch. ist., I, 1, p. 122-123 (text slay, cu prescurtAri, i trad.); Costa-
chescu, Doc., I, p. 311-313 (text slay qi trad.); D.I.R., A, I, p. 91-92 (trad.).

I Rupt.

102 1431 (6939) aprilie 30, Bascdeduti.


in(11)(0)C1110 E(0))KiE10, AAkl, dAEaAHAp% HOEKOAA, rocnOAApli
,A,AAH ECMH now HAWEMV, /03t, AKA CEAA, HA HMA: UHKAA WT(%) liArHIP,
HA TIfT0Irk, H HAAAH% WT(%) GTOJAARd, 410 HIM EMVL1ECT(%) OIrptIK%, HE IlOpt^WEHO,
H DOM%) SPHIC% C1A HE 004,4,VT11 NHOAIV HMCOAW NNKOAHNIE, HA Ktal. TAKOKAE,
.4.4 ECT(%) H AETEM% ECO, H VINNATOM% EPO, H HpellPHVLIATOM"1% Ero, II npaimit.rom.k
EPO, H HAN KAHNCHTHM% Ero pdT4arK, NEHOWWEHO HPIKOAIME, HA HtKH. H Ad cardioT.k
HdC(10, A MI% ClfAHrk AA HE HM41OT%.
xoTdp-k. TtM% CEA0M%, CK CtM14 CTdpk1M14 XOTApH, KVAA H3 KtK4
HAAN.
II HA TO ECT(%) Ktpe P(OCHOA)CTIiit M14 H HtpA c(b.OH(o)Ins, P(OCHOA)CTRA MN,
/WAWA HOEKOAI,J, H CTE1J,K011d H flETp0Hel, H Ktpel 6061p% HAWHX(%) ECtr(%), H HEA14-
I:61(%), H MAAbJK(%).
' 1111C(d) GOAHLIA, Otr EACKAKOKU,EX1%), 0%) ittT(0) xStot8 M(pNATE)

Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii Mol-
dovei. Am dat popii nostru, Iuga, dou sate, anume: Miclea de la Bahna, pe
Tutova, si Balan de la Strimba, ca sd-i fie lui in cinste uric, neclintit, si sub
uric sa nu se dea nimnui altuia niciodatd, in veci. De asemenea, ad.' fie si
copiilor lui, i nepotilor lui, i strdnepotilor lui, si rdstriinepotilor lui, i fratilor

151
www.dacoromanica.ro
lui cei mai de aproape, neclintit niciodat, in veci. $i s4 asculte de noi, iar alt
judecAtor s'a" nu aibd.
lar hotarul acestor sate s fie cu toate hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
lar la aceasta este crediata domniei mele i credinta fiilor domniei mele,
Dig voievod, i Stetco i Petru, i credinta tuturor boierilor notri, i mari,
i mici.
A scris Oancea, la Bsca'cauti, in anul 6939 <1431> aprilie 30.
Archiwum Glowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum
koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 312. Orig., perg. (20 x 13 cm), pecete micA, atirnatA,
cu legenda: t Mum iftv flnexcanAps 10E10,41.
Doul foto., la Bibl. Acad., Fotografii, XXIII/21 si XLIII/16 e, si dou copii, de I. Bogdan,
ibidem, ms. nr. 5231, f. 271-272. 0 foto., la Arh. St. Bucuresti, Golectia Fotocopii Polonia,
1/9. Alte douA foto., dupA foto. de la Bibl. Acad., la Arh. St. lasi, MXXXVIII/11 c, i la Inst.
de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/218.
EDITH: J. Bogdan, Album, nr. 21 (facs.); D.I.R., A, I, p. 457 (facs.); Kaluiniacki,
Doc. Hurmuzaki, I, 2, p. 838 (text slay si trad. lat.); CostAchescu, Doc., I, p. 315-316 .(text
slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 92-93 (trad.).

Litera ,s, lipseste din textul inscriptiei.

103 1431 (6939) iunie 15, Suceava.

i1i(1)40)C1110 E(0)>K1E10, M61, 11AEa4HAPix KOEKOAd, rocnoAap% 3EAAAH It1o,t-


A8HCK0H. IIHH61AA(11) 3HdiMEHNTO, HC CtArtla AHCTOAN11 HAINHMix, KTO Ik 01r3pliT(1%)
HAH Ero 01(CAEJWHT% LITWIN, OWE TOTlx IICTHHHIJ cnvra H E0ApHWIL HAW11 IltpH1J, 11(1H-6
EVIILIHT6 AKOpHHK11, CAV>KHAlx HdA/111 11p4K010 H Iltpooto CAV1K6010. TtAAls, Mbi gilAt"
WE Fro npaKvio H KtpHVIO cAnKcS Ao HdC(11), >K4AOKAAII ECM1J Fro WCOE11010 114WEIO
M(H)A(0)CTI10 H AdAH ECAVEJ EMV H flOTHEPAHAH EPO RIJCASMEHIE, CEAd, cm( H4WEH 3EMAH,
XEHU,01311,H, Hd GEpETt, H rpnropoeu,n, EtIgWE Aparana, H KAMEHHOE, Hd GEpyrt,
WTO EAW AdAd IIIHKAOVWElid AOLIKA, H IIIEFIEAEE{61X(1)1 CERO, WTO 3dMtliliA1l 34
AOKPHHORKH, H GTEnanork KST-6, H 110AAHS rAE 66/Al& AdHla, H TOAAHHILH, LUTO WT(1..)
KSFIHA-h, H NOAOKHH4 wT(91) 11pacnoro, LUTO KtrilHAl& WT(10 111enApe, H RdW-
KORU,H, WTO WT(11) HEMIlfIKKI KIPEWA'h, H EdCK0131H, WEd KIFT61, LUTO EMI/ A4,111 E.or-
dark nEpEA(11) HAMM, H, NJ 10E>K111, 3E4'010 WCAAIITH <CEHt ChIA>2 WT(10 OrCTI1
A/0E4114CH ropt H wT(1.) ApSron cToporm, wT(%) OIrCTH 11.434pOKEJ AOAHH111 ropt,
no OKt CTOPOHt, AO X0pdEREEEJX(11) KOIllapH,11%, 11, 34 KSKOECHH010, MAK01311,H, WKS
KIPTA, LUTO 34AAtHliA(11) c KOCTHH010 AO4K010 nEpE,A,(90 HAMH, H 114T4AWEIW,H,
LUTO adMtHHA"k e KATAMAPEA/111 3d IllEpROBLEH, H, Hd &KASH, HtPUIHH11,11, H nectna
Hd Kwonri1T8pii, H, Hd TEpEEnkni(h), 3Emino wT(1,) MPCTHHat WC4AHTH CESt
Hd NAVA: K034PEKILli H 110A3d4OKU,H, H BiAAHHILH, H IIIH4KOK4 H HECTAKOK1J1, H, HA
rrigwE MAMA H HII)KE MAHHd, H, Hd IVInrannonan, ov KamEnnoro EpoAS
01r Xd4HIU4OX()
d XOT4PK TtM15, CEAOAVI WT(%) RAMENHOPO BPOAV, TON CTOIJOHt Tivxpe,
ropoto Ao ,A,VPHH ILAT,IplA, 4 wT(%).118xpe, AOAHH010, AO Hpyriton ,A,01rEpOKH, d WT(1%)
TaAopa, CTAPHMix KOTdpEAVK, AO PAKOKU,d, d WT(10 HAP01310K% 11 WT(11) rp0314
WT(%) KOCTH,14, crap:mil rOT4pEM11, Ao KantEnnoro RPGAS.
TOE EntCE LO DJ EMI, Olfj/HK1a, rk 111%CtAill& AOKOAOMIN, H AtTEmi1 Ero, iiOlirtiV-
IATOM% Fro, H npaorivin%Tomik ECO, H npan8pATomit Ero H EKCEW p0Ar Er0,
LITO CA H3EWET-11 EAHM111,1, HEIlOpSWEHO HHKOAWKE, lid KtK-1.1.

152
www.dacoromanica.ro
14 11F1111Ailx CEA0/1111% KOTelplx, Clx EhCtMII CT41311M11 XOT411-1, KSAA VOKHK44F1113
litKA. 11 WTO 0y3MONUT11 WCAAHTH HA TtX(1x) rOTAPEr(k) H TOE Ad MV 61/AET*6
Cla KlxCtMlx flpAKOM11 MULE 11HC4HHIJM1x.
41 HA TO ECT(1x) Ktpe HAWFrO r(OCHOA)CTRA, Klx1WE MICAHHdr0 flAENHApd KOE-
ROAM, H Ktpd K113A106AEHIThlr('k) C(1g)HOKlx r(ocnoA)cTKa MN, HALIWA KOEKOAls1,.
eTtLI,KA H HETpA, 11 litpA EilxCtX(11) AtTE1-1 HAWHX(1x) H KtpA KO/NM H4WHK(11):
litpA NAHA IIIHKAHAd H AtTEN Ere, Ktpe NAHA EA-10.1H H AtTEN Ero, [Ape LIANA Aparowa.
AtTEll Ero, Ktp4 DANA Mvp)Ke 4>paToKeKoro 11 AtTEH Ero, RtpA 114[11411d AAHA 14
AtTEH Ero, 'Ape nana HCAL'a H AtTEFI Ero, Ktpd MINA XVJDKA MOMOTATElid H AtTEI-1
EPO, FAIN% fldHd 01rHKA/ATH H AtTEH Ero, Ktpa MINA 111/3661 H AtTEN Ero, Ktpe nan,i
,A,OMONKVWA CTOAHHKA, KtpA NAHA HErpHAd LIAWNII<KA>l, KtpA IldHA HOCTI-1114 110C-
TE(IHHKA 11 litpd 1111Ctr(lx) gopK HAWFIrelx) MOAAARCK14(%), H KEAHIMIX(%), H M4-
whiroo.
tt no 114111EAAlx >K11110Tt, KTO EVAETlx rocnomplx HAWEli BEMAI-I, HAN WT(1x)
AtTEH 11411.11-1r(11) HAN WT(k) HAWEr0 HAEMEHE HAN Koro R(OP)Ix H3REpETlx Elx1T1-1, TOT(%)
LUTO glx11-1M1x HE 110pVWHAla H4WEr0 AAFlid, dAH WTO Elx1 HM11 01rTKplxAHAI, H OVKptF11-1A11
<3>34N8NCE AdAll ECAA11,1 EMS H HOTHJYKAHAII 3d Ero npaKvio 1-1 KtpHVIO CAV>K6V
11 HA BOAWEE 110T131310KAEHIE TOMS 131xCEMS RINJUJE 411-IC4NHOMV, KEAtAH ECAN1x1
CAVSt HALUEMV litpHOMV, HtrOEKH ioroerry, FIHC4TH 1-1 HpHIACHTH HALM' I1E44T%
CEMV AHCTIP HMEMV.
01r C04(d)Kt, IWO AtT(0) xSLIste ION(id) 71.
<Pe verso, Insemnare contemporan>: f Xenu,oKio, na enptT(t).

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Trii Mol-
dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceastd adevaratd slugd i boier al nostril
credincios, pan Cupcici vornic, ne-a slujit cu dreaptd i credincioasd slujbd.
De aceea, noi, vdzind dreapta i credincioasa lui slujbd cdtre noi, 1-am mi-
luit cu deosebita noastrd mil i i-am dat i i-am Intarit vislujenia lui, satele,
In tara noastrd, anume: Hentdirti, pe Siret, i Grigorduti, mai sus de Dra-
gan, i Camena, pe Siret, pe care i l-a dat fiica lui Miclou, i satul Sepe-
lutilor, pe care ha schimbat pentru Dobrinuti, i cutul lui Stepan, i poiana
unde a fost Dan i Tominti, pe care l-a cumpdrat de la Mihail, i jumdtate
din Crasna, pe care a cumprat-o de la Sandru, i Vardirti, pe care i-a
cumpdrat de la Nemirca, i Vascuti, amindou cuturile, pe care i dat
Bogdan inaintea noastrd, i, pe Jijia, pdmint sd-<i>2 Intemeize <sate>2 de la
gura Liubanei in sus i din cealaltd parte, de la gura vii lui Lazr In sus,
pe amindou'd prtile, pind la Horaetile lui Coarici, i, peste bucovind,
amIndoud cuturile, pe care i-a schimbat cu fiica lui Costin inaintea
noastrd, i Catamareuti, pe care i-a schimbat cu Catamare pentru Serbauti,
i, pe Bahlui, Neaginti, i prisaca la Cirligdturd, i, la Terebne, pamint din
pustie sd-i intemeieze sate, anume: Cozareuti, i Polzalduti, i Vedinti,
llicicova i Nesteacduti, i, pe Ciuhru, In sus de moard i In jos de moard,
i, pe Ciuhru, Mihailduti la Vadul de Piatrd i la Hacire Le.
lar hotarul acestor sate de la Vadul de Piatrd, sd fie de cealaltd
parte a Ciuhrului, in sus, pind la Durnea Ceatariu, iar de la Ciuhru, pe
vale, pind la Dumbrava Rotund, i de la Tador, pe hotarele vechi, pind
la Racovlt, iar de la Neagduti i de la Grozea i de la Costici, pe hotarele
vechi, pind la Vadul de Piatr.
Toate acestea sd-i fie uric, cu tot venitul, i copiilor lui, i nepotilor
i strdnepotilor lui i rstrAnepotilor lui i intregului ski neam, cine se
va alege mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
14 Documente c. 1232 153
www.dacoromanica.ro
lar hotarui celorlalte sate sa fie cu toate hotareie vedlii, pe unde
au folosit din veac. lar ce va putea s-si intemeieze pe acele hotare si aces-
tea s-i fie cu toate drepturile mai sus-scrise.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-crisului Alexandru
voievod, i credinta iubitilor fii ai domniei mele, Ilias voievod, i Stetto
Petru, i credinta tuturor copiilor nostri si credinta boierilor nostri:
credinta panului Mihail si a copiilor lui, credinta panului Vilcea si a copiilor
lui, credinta panului Drago s si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu de la
Frtu-ti si a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor lui, credinta
panului Isaia si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Jomotate si a
copiilor lui, credinta panului Uncleat si a copiilor lui, credinta panului Ciurb
si a copiilor lui, credinta panului Domoncus stolnic, credinta panului Negri15.
<c)3easnic, credinta panului Costici postelnic i credinta tuturor boerilor
nostri moldoveni, i mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al lrii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie, acela
s nu le clinteasc dania noastra, ci s le-o intreasc.' i s imputerni-
ceased pentru eh' i-am dat i i-am intrit pentru dreapta i credincioasa lui
slujb.
lar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, Neagoe logoft, s serie i sA atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
La Suceava, in anul 6939 <1431> iunie 15.
<Pe verso, insemnare conternporan>: f Hentanti, pe Siret.
Bibl. Acad., LXXXV/42. Orig., perg. (42,5 x 36,5 cm), pecete atirnatA, pierdutA.
Doml foto., ibidem, Fotografii, I/6, si XXXIII/3, si o copie, de I. Bogdan, ibidem, ms.
nr. 5231, f. 274-277. Alte foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/23, si la Inst. de ist. li arh. A. D.
Xenopol" Tali, Fotografii, 11f 117.
Costchescu, Boierii Cupcici, p. 274-276, si Doc., I, p. 317-319 (text slay
si trad.); D.1.R., A, I, p. 93-94 (trad.).

Probabil, pentru
2 0111iS.
3 ters.

104 1431 (6939) iulie 31,111Audstirea Bistrita.

f 111.(u)go)CTil0 R(0)WiE10, 441.1, fitlEadHApix ECOEHOAd, rocnoAiwk


4110AAMICKOH. 3H4EMO t1H111.144(10, CHM% AHCTOArk H4WHM%, [WHENCE H3130AHAH ECMIJ
Hamm% OIrM'hICAOM% H Additi ECM1J MOHACTHplr OvenEHiv nptc(gR)-rtH
Woropom)u,H, HITO ECT(10 114 KHCTpHU,H, rAE EcT('k) cTapEu,% KV p EdCHAiE, Allt
EAHd HA 10114THOH H Apvra nectica lid KT-kK611110, WTO 161%1 RI& Ttrk neck-
AECIATHH4 HE spaila WT(1%) MOHACTHpCISIAtli) rituirK. 11 ELLIE EcArKJ AdAH nptA(%)
PELI(Ouu*mr molucTiip8 Aom-K IlpagsHorK WT(6) KdMEHd. TOE IrkCE Ad ECT(11)
MOHdCTHpEttli 010HK(k), C'15. IrkCtArl% AoroAonrk, HErio.pSwEno HilKOAH>KE, lid HtK111.
11 114 TO ECT(15.) RUA r(OCHOA)CTlid MH H gtpa lt3t110E4EHHI./X(k) C(1,0HOH11
r(ocnoA)crga Mli, ildidWd IIKOEBOAki, H GTtU,Kd H HETpd, H Iltpa so,Ap%

154 www.dacoromanica.ro
il KTO Ehi X-OTtA% TOE nopv-wirrti, TAKOKIJ Aa Err(%) NJOKAlitT% WT(%)r(OCHOA)d,.
wT(k) np(t)q(H)cThisi EVO M(A)T(E)IJE H WT(%) Klatr(%) C(11A)T14(1)
WT(%) KtKA H(or)8 oyrowAhwitix(%).
Mice HtroH Aoroevrt,, Hd 11HCTf11111,H, 11(%) AtT(0) x5.111,Ae IOACIO Ad.

<Pe verso, insemnare din sec. al XV-lea>: 34 miaow HA HTKIIA(I0


Hd lionamoto Il Awm(%) KpatiSHwit(%).

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tdrii


dovei. Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastr, pentru cd am voit cu
cugetul nostru bun i am dat mAndstirii Adormirea preasfintei nscdtoare de.
Dumnezeu, care este la Bistrita, unde este staret chir Vasilie, cloud prisaci,.
una pe Lopatna i altd prisaca pe Itchil, ca din aceste priski sd nu se ia
desetina din stupii mndstirii. $i hied am dat mdrittstirii mai inainte zise
casa lui Craciun de la Piatra. Toate acestea sd fie mnstirii uric, cu tot.
venitul, neclintit niciodatd, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei mele i credinta iubitilor fii ai
domniei mele, Ilia voievod, i Stetco i Petru, i credinta tuturor boierilor
notri.
lar cine ar voi sd clinteascd aceasta, aceia s'd fie blestemati de Dom-
nul, i de preacurata lui maica i de toti sfintii care din veac au pldcut lui
Dumnezeu.
A scris Neagoe logofdt, la Bistrita, in anul 6939 <1431> iulie 31.
<Pe verso, insemnare din sec. al XV-lea>: Pentru prisaca de la It-
chil i de la Lopatna i casa lui CrAciun.
Arh. St. Bucureti, M-rea Sf. Saya 1ai, XXIII/1. Orig., perg. (29,5 x 18,5 cm), pecete
at1rnat5, pierdutd. Cu o trad., din 1796 mai 17, de Andrei Thlmaci capitan.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/118. 0 copie, de I.
Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 280.
EDITH: D.I.R., A, I, p. 458 (facs.); CostAchescu, Doc., I, p.325-326 (text slay i trad.) ;.
D.I.R., A, I, p. 94-95 (trad.).

105 1431 (6940) decembrie 20, Suceava.

Al(H)A(0)CTTIO g(0)}KIE10, M1.1, flAE adHAP% 130EKOA4, rocno4p-k


BHAEMO 111-1HHMK, C CtAltb. AHCTOM(k) H4WIIM(6), ONCE TOT(6) HCTHHIlbJFI
ilAi4W6 TAPAA% HA XVIMA, [IAA(%) H4M1-1, H ocTen(h) 1K8p>Ki& HAWK WKSIIIITII
CH010 Wil0. H 34 ToTS rnosS, ToT(1) ;ii8p3a1 MAIN, HAA(K) HdAkli, CH010 11A1CTI!.
WT(%) CEAd WT(%) TAMp-kTAWFIHKH CASPAM(%) HAWHM(%), BdAOTt H C13dIPIt,
WHI-1 EPO HCKSIIHAH WT(%) TOH PA061.1. 11 MIA ECM61 WIdA011AAH HAWN cnt5rki, lidAOTS
GaAHLIA, H MAH ECM6I HM% TOE CERO, TAMplaTAWHIIKH, H IlpHAONSHAH ECM%1 HM(k) K%
h010HKOKH Ad H< M% >1 ESAETI1 010HK(%), C% oyckm% AopAom(11), H AtTEM%
OVHSLIATOM(%) HXh, H 11p48H8IIATOM% HX, H 11134141Sp14\TOM(%) HX% H GpATIdM%
(K) HAHEAMKHIUM(%), HEIICTSWEHO HHKOAH>K(E), HA KtKm.
fi i-OT4p(10 TOH LIACTH Ad C8AET(10 rio CTOOMS r0TdpS, KSAd 113 KtKd

fi HA TO ECT(II) Ktpd P(OCKNOCTlid HALLIEPO, KI%IWE FIHCAHHdr0 finENHApa KOE-


110A61, H Ktpe KIL3AIO6AEHH4PO C(61)H4 P(OCF10A)CTK4 MH, HATAWA KOEKOAlg, Il gtp4
c(w)HoHom(%) r(ocrio,e,)cilid MIl, GTELI,Kd H HETPd, H EAPA inIctgh AtTai HAIIIHK(k)
Ktpd K%Ctrl% swap% H4wq(6), H KEA1KIIIK(6), H MdAKIX(1%).

155
www.dacoromanica.ro
fl DO nawENt(k) wHESOTt, KTO 68AET(6) r(o)c(uo)A(a)pi 3EMII HALHEH 4.4 HAVI1
IIE nop8wirrK H4WEr0 AdHU, dAll HAVI1 FlOTHiliaAHA% H oiricptnnn(10 34H8HCE
MEMO%) HA% 34 flpdg$10 CAIrHiES.
1111C(4) rEAEWH(10, KHANVIIHHH(6) ADAK6, oy Cougt, BOO AtT(0) x&I,A13 AEK-
(Egp

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru voievod, domn al Tarii MO1-
dovei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, ca acest adevarat
a pirit pe Giurgiu, 1naintea noastr, si a rmas Giurgiu s-si rascumpere
gltul sau de la noi. Si pentru aceasta gloaba, acest Giurgiu a dat, Inaintea
noastra, partea sa din sat din TamIrtasinti slugilor noastre, Balota i Oancea,
iar ei 1-au rascumparat din aceasta gloaba. Iar noi am miluit pe slugile noastre,
Balota i Oancea, si le-am dat acest sat, TamIrtasinti, si le-am adaugat la
uricele lor sa" le fie uric, cu tot venitul, i copiilor lor si nepotilor lor
stranepotilor lor i rastrnepotilor lor si frati/or lor celor mai apropiati, ne-
clintit niciodat, In -veci.
Iar hotarul acestei prti sa fie dup hotarul vechi, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Alexan-
dru voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Ilia voievod, i credinta
fiilor domniei mele, Stetco i Petru, i credinta tuturor copiilor nostri
credinta tuturor boierilor nostri, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre sa nu le clinteasca
dania noastr, ci s le Intreascd i s le imputerniceasc pentru ca le dam
pentru dreapt slujba.
A scris Ghedeon, diacul cneaghinei, la Suceava, in anul 69403 <1431>
decembrie 20.
Archiwum Giowne Akt Dawnych Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiw-um
koronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 5 313. Orig., perg. (23 x 16 cm), pecete mick atIrnatd,
cu legenda: f ileldTts ilAtICC4HA,P4
Trei foto., la Bibl. Acad., Fotografii, X/3, XXIII/22, i XLVII//19, i doua copii, de
I. Bogdan, una dupA orig., ibidem, ms. nr. 5 231, f. 282-283, si alta dupA Ynsumuxiii
(v. EDITII), ibidem, f. 284. 0 foto., la Arh. St. Bucuresti, Colectia Fotocopii Polonia, I/10 ;
alte foto., dup4 foto. de la Bibl. Acad., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/11 d, i la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" laIE, Fotografii, 11/119 si 11/219 a si b.
EDITII: J. Bogdan, Album, nr. 20 (facs.); D.I.R., A, I, p. 459 (facs.); Ynsumuxlit
Mameptarug, p. 34 (text slay, cu greseli); Kaiuiniacki, Doc. Hurmuzaki, I, 2, p. 839 (text slay si
trad. lat.); Codrescu, Uricarial, XI, p. 12 (trad., dupa Kruumudg); Costdchescu, Doc., I, p. 327
328 (text slay si trad., cu observatia cA poate trebuie socotit anul de la septembrie"); D.I.R.,
A, I, p. 95 (trad., Cu anul socotit In stilul de 1 septembrie).

1 OrtliS.
2 Litera A lipseste In textul inscriptiei.
3 VAleatul, In stilul de 1 septembrie.

106 1432 (6940) ianuarie 2, Gura Craciului.


11161, HAid HOEHOAd, rocnoAap-k BEMAH i11.0A,4,4HCKOH. AdAH ECM1s1 AperSwEgu
OtrpnerS cEAO ECO, Nd TsToat, CAE ECT 40nt-K ECO. ToE, f410 Ski EMS HaAELlid OrpHK,
HEnop8wEno HHKOAIME, Nd EKhi, TdKONCAE H AtTEA/1-6 ECO, H EparridAVI% ECO, H ori8-
444TOMI% Ero H flpE8HStIdTOM-11, NEnopSwEio HHKOAIINCE, Hd
II noA vim LIJO 661 HHHEF01 HE AdAH2 HHK0403, HHKOAH. H Ad AEtngliT
4-riAr8 TorroacKomS, KTO 6SAET AEM4T, II HHIJH CSAE11,1% A4 HE HAddET11.

156
www.dacoromanica.ro
KOTdp% TOMS CEAS ,44 ESAET% KS,A,44 EMS KOT4pHA DAN KAdA, GT413111:
WT CTAltrld oy KOHELI, ASEOHS, AE H HE' pHW4d f144tTli, Td 4EpEC nonE oyKS WO
HAUET% WT P8c Topa H WT oyctx-k c.rpdas KSAka xo-repan% RAJA eTdp611-1 EMS.
Hd TO ECT atpa rOCHOACTIld MH H Irkpa cbJH8 rocnoArrea MH, POAAdHd, 1-1

Ktpd Epwri3 rOCHOACTIld MH, WSH4Fid BOrAdlid, H Ktpd oyctrh solitp% monmgcnioch.
IIHCM rEAEOH ALIK, Ud OIrCTIE KpdKOlid, gh AtTO xS IN rEHdpiii

Noi, Ilie voievod, domn al Triii Moldovei. Am dat lui Drago Urlat
satul lui, pe Tutova, unde este casa lui. Aceasta, ca s-i fie judecia uric, neclintit
niciodatd, In veci, de asemenea, qi copiilor lui, i fratilor lui, i nepotilorlui
i strdnepotilor, neclintit niciodatd, In veci.
sub uric sd nu se dea altuia nimnui, niciodat. i s tin de steaguI
de la Tutova, cine II va tine, i alt judecdtor s nu aibd.
lar hotarul acestui sat sd fie pe unde i-a hotArnicit pan Vlad cel Bdtrin:
de la stilpul din capdtul dumbrvii, unde cade i Igrimea, apoi peste chnp la
rimnicul pe care liare de la Rus Tador i din toate prtile pe unde i-a hotArnicit
Vlad cel BdtrIn.
lar la aceasta este credinta domniei mele i credinta fiului domniei mele,
Roman, i credinta fratelui domniei mele, jupan Bogdan. i credinta tuturor
boierilor moldoveni.
A scris Ghedeon diac, la Gura Cracdului, In anul 6940 <1.432> ianuarie 2.
Bibl. Acad., DCXXXVIM. Copie, de P. P. Panaitescu, tlupA a/tA copie contemporan5
dupil orig., perg., pecete atirnatA, pierdutA; actul se pAstra in arh. M-rii Xeropotam de la Mun-
tele Athos. Cu o trad. de acelasi.
EDITII: Acle 1432-1434, p. 215 (trad.); D.I.R., A, I, p. 110 (trad.).

Xo ero In copie (nota lui P. P. Panaitescu).


2 .4onti in copie (nota lui P. P. Panaitescu).
3 A in copie (nota lui P. P. Panaitescu).
4 ICS1A4 in copie (nota lui P. P. Panaitescu).
5 typtiKti in copie (nota lui P. P. Panaitescu. Acesta a corectat insA groit, deoarece
orig. a fost probabil pusHion3).
e-ralidia in copie (nota lui P. P. Panaitescu).

107 1432 (6940) ianuarie 4, Suceava.


i11(H)A(0)CTII0 B(0))KiE10, MbJ, HAT4 BOEBOAd, rocnomirk 3EMAH 11/10AMB-
CKOH. IIHHHM% 3H4MEHHTO, C rk/N% AHCTOM% H4WHMK, OIrCtM% KTO Ud 01r3pHT%
HM Fro OIrCA61WHT(1) LITSLIH, ONCE TOT(%) HCTHHHIgH CA0yrd H E013MH(%) H4LLrKBtpHbm,
nairk dH1, H Ama Ero, dHHd, 411111EP% HErpHild, H C(b.1)Hd H(%), dliApEra, )ftdr10114AH
EcrIAH HX('6) OCOE11010 H4WEIO M(H)A(0)CTI10 H MAH EcMH HMt, o( EldWEH SEMAH, Agt
CEAt, HA HMt: KOWHAOHLJ,H H GTdHOICAOKLI,H, noA(11) HECZISOEM%. TOE BCE WO 661 HM(k)
13% 010HK(%), C% 11%CtM% A0r0A0M(10, H AtTEMla HX(10, H OTHOrldTOMek) F4X(10,
niadorioyq<e>1Tom-K H1(10, H npttpoirptTomix Hr(-h) H 111.CEAROy poAS H(%), HE110-
110yWEHO HHKOAKKE, Ud BtKig.
rOT41% <KOWHA>101311,EM(%), ropt PoyAolo DOTOKOM%, Nd KOHEH,% IIEC4SOH,
OKOAO HErpHHIll ildCHKIA ; WT(%) HEC4SOlii, lidA0M<%>1, WT(%) 114A01r, 110flEpEK% KOCTIO-
K0B4 AtC1C4, WT (10 tttcica, HOHEpEK% A8spoEusi, d WT(%) ASEpOilb.1, CTAphJM(%) rO-
TdpEM%, roTepEnvh wi(k) itiosetioge CEAd.
d H4 TO ECT(%) litpd H4illEr0 r(OCHOA)CTHd, BINIWE EIHCAHHAVO HATH BOEHOAd,
Eitpe 11113MOEMIIHdr0 c(b.1)Hd r(OCROA)CTild Mil, POMdlid, H Eitpa EpdTd r(ocrioA)cTsa

157
www.dacoromanica.ro
MH, 114114 ROP,d,dHd, gtpd 114114 AINX4H44 H AtTEH Ero, Iltpa 04114 KM/TWA Op4TORCK4C0
, dATE11 Ero., Rtpd mule E6414H, RtPd 114114 2KSPNCd AROPHHKd H AtTEN Ero, Ktpa
AaHa H AtTEN Ero, Ettpd EldHA K01/114H44, EttP4 114<114>2 11C414 H AtTEI1 Ero, Ettpd
114114 ,A,luld'hK01(W4 CTOAHliKd, Rtpa ildHd KO3M61 illdHAPOESH44, Ktpd nand Il4344,
Iitpa netia CT4014844, 6P4T4 i143OpER4, EttPd mum WEZISSAd H gp4T4 Ero, 114H4 AtkinApn
AtTEN Hr(h), Eltpa nand fillA0Wd 4dWHHKd, 11<tp>l4 nand TOMKI AROpHH4EA4 N Rtpe
irkctx(%) sow% ndwilx(%), HE4HK61X(1%) H MdAlal)((h).
d no HeIWEM% N<H<HOT>lt, Koro ll(00-6 1I36EpETI, rocnon,dpEnft% 66ITH 01(
tildWEH 3EM4H (1104,21,4HCKOH, H4H <WT'll AtTEH H4>1WHX(11) HAH WT(h) 16P4T114 HAWHXtlk)
HAN Koro W00% H3gEpET-Is. 66ITH, TOT% WO 661 <HE 1101301(WH4 nawero AdHid,
dAll WO KW HMI& 01(TREPAHAla H oyKptunin(%) 34H01()KE A4411 <ECMH Ennoy 34 Er0 l'pd>1-
H Ktptitho cnS>gstc.
fl Hd 604WEE 010>ITREp}1EHTE cEntoy 116IWE f1HC4HHO<M0y, RE4tAH>1 ECMH cnoyst
nawEdnoy litpHOM01(, <fidH01( iltrOERH n>loroerroy, 11HC4TH H ElE4dT<I& HAWS npn>1-
11tCHT11 K CE41/101( H4WEM01( MICTOIC.
ITHC(d) MILK, ,d,IdKix KSF14114ER1K, 01( CO31<4lit>1, AtT(0) xSU,M rE-
H(apid) X.

<Pe verso, insemnare contemporan, cu cerneal roie>: NOK NJ


eT4H8A0131.1,1% C-6 RCt SPO4HW4MH XoTepd.
<Mai jos, insemnare din sec. al XVII-lea>: gpfiR WT Mau rocnompd ad
KOWHpOHLIA H Hd GTAHHAOIKUA, )(SU" PEHdP
<Alta insemnare, contemporan, pe coltul sting al documentului>: He
OWHA 0611,113, KOK(%) nag; EACTAHS, WT(%) rocnompm 1111 TH, C )(STAN RCt IAN
i141HC 4H61.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Die voievod, domn al Prii Mo/dovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c pe aceast' adevrat slugd i boier al nostru credin-
cios, pan Oan, i pe femeia sa, Anna, fiica lui Negrea, si pe fiul lor, Andrei, i-am
miluit cu deosebita noastr mil i le-am dat, in tara noastrd, doua sate,
anume: Cosiluti i Stanuluti, sub Nesfoiu. Toate aces-tea s le fie lor uric,
cu tot venitul, i copiilor 'or, i nepotilor lor, i strnepotilor lor, i rstr-
nepotilor lor i intregului lor neam, neclintit niciodatd, in veci.
Iar hotarul <Cosil>idutilor, s fie in sus pe piriul Ruda, la captul
foiului, imprejurul priscii lui Negrea ; de la Nesfoiu, pe val, de la val, de-a
curmezisul pduricii lui Costiuc, de la pAclurice, de-a curmezisul dumbrvii,
iar de la dumbravd, pe hotarele vechi,,pe hotarele dinspre satul lui Liuban.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ilie
voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Roman, i credinta fratelui
domniei mele, pan Bogdan, credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta
panului Giurgiu de la Frtuti si a copiilor lui,, credinta panului Vilcea, ere-
dinta panului Giurgiu vornic i a copiilor lui, credinta panului Dan si a copiilor
lui, credinta panului Cupcici, credinta pa<nului>2 Isaia si a copiilor lui, cre-
dinta panului Dmncus stolnic, credinta panului Cozma al lui Sandru, ere-
dinta panului Lazor, credinta panului Stanciul, fratele lui Lazor, credinta
panului Steful i a fratelui su, pan MIndrea, i a copiilor lor, credinta panului
Blov ceapic, credinta panului Toma vorn,icel i credinta tuturor boierilor
notri, mari i mici.
lar dup viata noastrA, pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie domn in tara
noastr, Moldova, sau <din copiii>1 nostri sau din fratii n,ostri sau pe cine 11
va alege Dumnezeu sa fie, acela s <nu clin.teascA>1 dania noastr, ci s le-o

158
www.dacoromanica.ro
intAreasca i s le-o imputerniceasc pentru cd <i-am>' dat (pentru>1 dreapta
i credincioasa <lui>1 slujba.
lar pentru mai mare 1ntArire a acestor mai sus-scrise, am <poruncit>1
slugii noastre credincioase, <pan Neagoe>1 logofat, sa serie i s atirne pecetea
<noastr>1 la aceasta carte a noasta.
A scris Paco, diacul lui Cupcici, la Suce<ava)1, in anul 6P40 <1432>
ianuarie 4.
<Pe verso, Insemnare contemporana, cu cerneala roie): Uric pe Stanu-
luti toate hotarele uricite.
<Mai jos, Insemnare din sec. al XVII-lea>: Uric de la domnul Ilie pe
Coirauti i pe Staniluti, 6940 <1432> ianuarie 4.
<Alta 1nsemnare, contemporand, pe coltul sting al documentului>: Pe
Coilauti3, partea panului Vasian, de la domnul lije, Cu toate hotarele descrise.
Arh. St. Suceava, Fond M-rea Sucevita, 1/1 (fost la M-rea Sucevita, inv. nr. 36811). Orig.,
perg. (32 X 33 cm), rupt la lndoituri, pecete atIrnatA, pierdutA.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/39. 0 copie, de
I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 231, f. 290.
EDITH: Dan, M-rea Sucevita, p. 121 (rez. dezvoltat); CostAchescu, Doc., I, p. 330-332
(text slay i trad.); D.I.R., A, I, p. 97 (trad.).
Rupt
2 OMIS.
3 'Mat i scris apoi, in sec. al XVI-lea, de altA mInA: lioposum H OT4Honosto4 (CorAuti
StanulAuti").

108 <1432 ianuarie-1433 februarie> 4, Suceava.

LIVH)A(0)CTTIO E(0))0E10, MId, Had HOEHOAd, r0CflOAdpl. B<E4W1H 11104-


AdgCK041. 3HddAEHHTO, HC CtA411 4NCTWM(11) NdWHMix, K<TO>1 HA H1+ 0y3-
pHT(11) HAN EVO 01(CAEJWHT11 O)IE TOM HCTHHHIII<H cn>lvra HAW1+, GTAHRt,
AdAH ECMH EMS EAHO CEAO, T01[3442, rAE ECT(11) KWk3<6>1 HHKONI, HA wRp-iltuTE
noTou,t MEAKOgd; ApSroE CEAO NOW-IMF <CEA>311WE XtrtTHWE, <rAE ECT1.4>5 KHt<3>5k
CZHHKA, TOE WO &hi EMS 1 ovpnrh, nEnopS<wmo 11HK04>3HWE, HA Strad 34IHS-
WE AdAH ECM<H 34 c>in<oplwRS, <EMS, H AtTEm>/ EVO, H 6prrri4Adli Fro, H orus-
qaTwm(%) Ero H np<t>/SuStiamm(t,) EVO, HEnopSwEuo HHKOAH, HA !AMU; H
Ad eih HE A<dC>1T% HHKOMS, HHKOAH, H Wrh CSAEU,la Ad HE HANAET'h, 44H AA CASKIIET<Ix
rocnoA>leTEd MH Ih GOildlit.
ro-refrt, Ttmk A1304400 CEA4M1% Ad sSAET% no <cTd>lpsimu KOT4p61, KSAd
H3 RUA ONCH1144H.
if 114 TO ECT(1) gtpa roc<noA>lcm<4 mn>1 H Ettpd g'k3410g4EHH4r0 c()n4
r(ocno,OcTild MH, POM4Hd, H gtPd gp4T4 r(OCEIOA)CTEd MH, UNA liOrAdfld, N Erkpd
1311Ctrk sow% monAdgcmirk, H KE4HKhJK, N M44IIJX-6.
6 X.
11HC(d) Henna ALIK1N,S e0,14gt,

t Din mila lui Dumnezeu, noi, lije voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr, celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, c4 acestei adevArate slugi a noastre, Staia, i-am dat un sat,
Tuzara2, unde este cneaz Nicoara, la oblria pirlului Jelcova; alt sat mai
jos de (sel>sitea lui Heghet4, <uncle este4>5 cnea<z>5 nick ca sa-i fie lui
... 1 uric, neclintit niciodatk. in veci, pentru ca i-am dat <pentru>1 slujbk

159
www.dacoromanica.ro
<lui, i copiilor>1 lui, i fratilor lui, i neputilor lui i strnepotilor lui, neclintit
niciodat, in veci ; si uric s nu se dea nimanui, niciodat, i alt judector s
nu aib, ci s asculte <de>' domnia mea, de Suceava.
lar hotarul acestor dou sate s fie dup vechile hotare, pe unde au folosit
din veac.
lar la aceasta este credinta domniei <mele>1 i credinta iubitului fiu al
domniei mele, Roman, si credinta fratelui domniei mele, pan Bogdan, si cre-
dinta tuturor boierilor moldoveni, i mari, i mici.
A scris Nan diac, la Suceava, ... 4.
Arh. Centrala de Stat a Actelor Vechi Moscova, fond 1 299, op. I, dos. 4 202, f. 6.
Orig., perg. (20 x 25 cm), rupt la lndoituri, pecete atirnata, pierduta.
Cu o trad., din 1817 octombrie 4, de capitan Gavril Cosavschii biv talmaci al divanului
-cnejiei Moldovei, ibidem, f. 7, si o trad. rus. moderna, ibidem, f. 8 r. V. Dora foto., clupa
Marwarnia (v. EDITH), la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 11/220 a 0 b.
Datat dupa jupan Bogdan, mentionat in doc. din prima domnie a lui Ilie voievod, singur sau
Impreuna cu ceilalti frati ai sai, pina la inceputul anului 1433 (v. doc. nr. 106, 107 0 109-114).
Termenul de Inceput al perioadei, 4 ianuarie, reprezinta data primului doc. emis din Suceava
de cancelaria noului domo (v. doc. nr. 107). Pentru aceleasi criterii de datare, V. 51 D. P. Bogdan,
Dou acte, p. 76, nota 6, 5i Sacerdoteanu, S [glut, p. 60 (unde se propune Irma doar intervalul
-2 12 ianuarie 1432).
EDITH: Mosramta, Fotocopii, doc. nr. 1 (facs.) 5i p. 1-2 (text slav si trad., cu data
1432-1442); Mohov, Doc, din arh. soy., p. 146-147 (trad., Cu data: 1432 ianuarie 1-1433
noiernbrie).

Rupt.
2 Tolf3.104 (Tuzara"), scris ulterior cu alta cernea/A.
3 Sters.
4 Sau EWA% (a fost").
5 Sters i rupt.
O Rupt ; v. datarea.

109 1432 (6940) ianuarie 13, Suceava.


Suret de pe uricul lui Iliia voievod pe satul Onicnii de pe Jijiia, din anul
'6940 <1432> ghenarie 13.

t Cu mila lui Dumnezu, noi, Iliia voievod, domnu Trii Moldovii.


Fcem instiintare, cu aceast carte a noastrd, tuturor carii pe dinsa o vor vedea
.sau cetindu-s vor auzi. lata acela adevarat sluga noastra Oanica au slujit
noao cu dreapt i credincioas slujba. Pentru acia, vazind noi a lui dreapta
credincioas slujba cea ctr noi, 1-am miluit pre dinsul cu a noastr osbit
mil i i-am dat lui, intru a noastr tar, a Moldovei, doao sate la Jijiia, unde
iaste casa lui, iar alt sat, anume Vicolnii, ca fie lui acle uric, eu tot
venitul, lui, i feciorilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor lui, i feciorilor
strnepotilor lui i celor mai deaproape, fratilor i surorilor lui, nerusuit nici
.odnoar, in vci.
Iar hotarul acelor sate BA fie dup vechiul hotar, pe unde den veac au
Inblat
Si la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus-scris, noi, Iliia
voievod, i credinta fratilor nostri, Stetca si Petru, i credinta preaiubit fiului
.domniei noastre, Roman voievod, i proci1.
Au scris, In Suceav, Ghedeon, la anul 6940 <1432> ghenarie 13.

160
www.dacoromanica.ro
Cu porunca sfintiei sale printelui arhimandritului Anthim, fiind
igumen, s-au tlmAcit de mine, hagi Gherasim ieromonah Putneanul, la
annl 1787 martie 31.
Bibl. Acad., V/74. Trad. prescurtati.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 231, f. 287-288.
EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 336-337 (trad.); D.I.R., A, I, p. 97-98 (trad.).

si

110 1432 (6940) iannarie 17, Suceava.


i11(H)A(0)CTik, 6(0))KiE10, HAII1 Komo,a,a, rocnomfyik 3Eivu4i 111.011A4HCKOH.
IIHHHAVI 31kMIEHHTO, HC CtMk ANCTOM(11) HaWHM(h), oirciimk KT* Ud H 01r3pHT(h)
HAN Fro OIrCAIJWHTIk 4TS4H, OWE TOT(h) HCTHHHh1H card naw(k), Aperowe wT(%)
GTaHHHK(6), CASWHA(k) lidAkk E1p4E010 H KtpH010 CAS}K6010. TtM(6), M-61, KHAtKWH
Ero H IrkpHSIO CASsm8 AO H4C(%), :4C4A011dAH ECAVh1 Ero WC061.010 H4111E10 M(H)-
41(0)CTTIO H AdAH ECAVh/ EMS, Olr HdWEH BEMAH, EAHO CESO, rAE Ecr(k) A0M1% Ero, Hd
GTAMHHKS. TOE 4.10 ghl EMS 01/1311411), rk1111CtMk A0X0A0Mh, EMS, H AtTEMIx Ero,
II opitoiaTom% Ero, H FlPdSHSLIATOMix Ero, H npaiiiSpraTom-k CPO H HdHEAMECH61M(%)
EPATidM(k) Ero, HEHOpSWEHO HHKOMINCE, H4 KtKkl.
rOTarll Ad HM6 CSAET6 110 crepoins xoTaps, KVA,4 LOKHKdET(k) T<OE>1 CEA0
$13 IrkKa.
EI Hd TO ECT(k) Ktpa r(ocno,a,)n-Ka HdWEPO, KbJWE ElHe1Eldr0 HAid 110EK0A61, H
11<tPd>1 pTiH P(OCF10A)CTEEd Mli, GTEll,Kd, H HETPd H EOPAdHOlid, H HUI Irk3A10EAEH-
two c(hOue <r>1(ocno1,)cTed Mn, PoMaHa, H Ktpd EECtK(k) AtTEH HdWHX"(%) H Ktpd
160/iP% HAWHX(%): Ktpa nana liinxamaII AtTE11 Ero, Ktpd Hand EA101H H AtTEH FPO,
113tpa mina 11C8pwca (bp/AToacnor(o) 14 AtTEH Ero, irkpa I14H4 IZSintCd AROpHHKd H
Ero, EldHd 111E4S8Ad H allaHAPH, Htfld haHa Klfil4Hqd, HUI UNA AaHa H AtTEH Ero,
13tpa mule 11CdA H AtTEH Ero, EtPd IldHd OVIIKAMTd, Ktpd nand li.d3Apd H 6P4Td EVO,
mum eTall4SAd, Fltpd Eland ROPSWd, KtPd mum klkM"KKSWel CTOAHHKd, atp4 nand
E'11110Wd 4dWHHK4 H Ktpd Kr4() KORtlYk El4WHX(11) MOAA,113CKKIX(1,), H KEMIKINIX(%),
11 MdA6101%).
11 no HdWEM(k) )KHKOTt, KTO ESAET(6) POCHOMPla 3EMAII H4WEI1, WT(1%).epa-
TIN HAWHr(%) HA<H WT"h>1 AtTIH I1aWHX-(11) HAN KSA(H) KTO Koro E.(0011 H3EEpETk,
TOT(1%) LjJO K1s1 HANK HE nop8wnn(k) nawEro AdHIa, 4111 LjJO Eb.1 HM(k) 01(KptElHAII H noT-
114,0AK.
fi Hd E0AWEE FlOTIKEPKAEHTE TOMS KCEMS K61WE ElliCAHHOMS, KEAtAH ECM111 CASSt
HdWEMS IltpHOMS, Fld/IS HtroEgn aoroeETS, F1HC4TI1 H FlpHKtCHTH HAWS HE4RT(1%) K
CMS AHCTS HAWEANS.
01r G0,14Kt, K(1) AtT(0) xSU,M3 rai(apia)
MICA rEAEW/1(11) Aiii1K(%).

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c aceast adevrata slugA a noastr, Drago de la
Stavnic, ne-a slujit cu dreapt i credincioas slujb. De aceea, noi, vazind
dreapta i credincioasa lui slujbg cdtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra
mili i-am dat, in tara noastr, un sat, unde este casa lui, pe Stamnic..Acea-
sta sA4 fie uric, cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui, i strnepotilor
lui, i rstrnepotilor lui i fratilor lui celor mai apropiati, neclintit niciodat,
veci.
161
www.dacoromanica.ro
lar hotarul sa le fie dup hotarul vechi, pe unde 1olose0e acest sat din
veac.
lar la aceasta este credinta domnie noastre, a mai sus-scristgui Ilie
voievod, i credinta fratilor domniei mele, SteIto, i Petru i Bogdan, i ere-
dina iubitului fiu al domniei mele, Roman, i credinta tuturor copiilor noOri
i credinta boierilor notri: credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta
panului VIIcea i a copiilor lui, credinta panului Giurgiu de la FrAtanti qi a
copiilor lu, credinta panului Giurgiu vornic i a fratilor lui, pan Steful i Man-
drea, credinta panului Cupcici, credinta panului Dan 0 a copiilor lui, credinta
panului Isaia i a copiilor lui, credinta panului Uncleat, credinta panului Lazdr
a fratelui s6u, pan Stanciul, credinta panului Bogu, credinta panului Dmn-
cu stolnic, credinta panului IThlo ceanic i credinta tuturor boierilor noOri
moldoveni, i mari, i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, din fratii notri
sau <din>2 copiii notri sau oricine pe cine 11 va alege Dumnezeu, acela s." nu
le clinteasca dania noastrA, ci sA le-o Intreascg i sa le-o Imputerniceasc.
lar pentru mai mare liltAfire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, pan Neagoe logoft, s scrie i s atirne pecetea
noastrA la aceast carte a noastr.
La Suceava, In anul 694030432> ianuarie 17.
A scris Ghedeon diac.

Arh. St. Ia0, CCCX1456. Orig., perg. (23 x 28,5 cm), pecete atIrnata, pierduta.
O foto., ibidem, MXXXVIII/24. 0 copie, de I. Bogdan, la BHA Acad., ms. nr. 5 232,
f. 1-2.
EDITII: D.I.R., A, I, p. 460 (facs.); Ghibaneseu, Surete, /I, p. 163-165 (text slay si
trad., cu data de an: 6941 <1433)); Costachescu, Doc., I, p. 337-339 (text slay si trad.);
D.I.R., A, I, p. 98-99 (trad.).

1 Rupt i ters.
2 Rupt.
3 Asupra datei s-a efectuat ulterior o intervenlie, (6000) Bind transformat in x3" (7000),
lk (900), In (1), iar (40), In 7' (70).
.1"

111 14<32> (69<40>) aprilie 5.

69081 april 5.
Hrisovul domnului Hie voievod, prin cari miluete pre Ivaru Velna2
Murgul cu Murgetii, sat intreg In trei hotar, Childina i Negriletii.
Arh. St. Iasi, Anaforale, nr. 29, f. 159 v. Rez. din 1839 aprilie 14.
Data doc. a fost citita gresit: 6908 <1400, In loc de 6940 <1432). Eroarea a rezultat,
probabil, din interpretarea cifrei zeeilor, 40, drept 8, pe care scrierea slava o face posibill.
EDITH: Costachescu, Doc., I, p. 341 (rez., cu data rectificata In: 1432); D.I.R., A, I,p. 99
(tez., dupa Costachescu).

1 Veleatul gresit ; v. datarea.


2 Velna", lectura gresita, numele triple.neIntIlnindu-se in documentele epocii ; In orig.
a fost, probabil: Ivascu, fiul lu Murgul.

162
www.dacoromanica.ro
112 1432 (6940) august 14, Suceava.
Illie Wojwoda schenket seinem Bojarn Isaja die Drfer Tiszewcy nchst
des Flusses Suczawa, halb Bossancze, Selazany, Dobrowlany, Medwedzy,
Bozy Pitrowo, halb Burily Zurzewo, Dreslywe und Zerdenne.
D<e> d<a>to' Suczawa, 6940 <1432> den lt<e" August.
Ilie voievod daruieste boierului &Au, Isaia, satele: Tiseuti, aproape de
-Au] Suceava, jumAtate din Bosance, Selajanii, Dumbrilveni, Medveja, Bojii
lui2 Petru, jurnAtate din Boillea lui2 Giurgiu, Dreslive i Jerdeni.
Dat In Suceava, 6940 <1432>, 14 august.
Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5 (Inv. doc. Mitropoliei, Privilegii, nr. 29). Rezumat.
Alt rez., intr-un perilipsis cu doc. Mitropoliei, de la sfirsitul sec. al XVIII-lea, la Bibl.
Acad., MXCVII/129, si o copie rom., de I. Bogdan, dup Popovici (v. EDITH), ibidem, ms. nr.
5 231, f. 289.
EDITH: Popovici, Index ZolkieWiensis, III, p. 687 (rez. germ., In Inv. doc. Mitropoliei,
Cu trad.); Erbiceanu, 1st. Mitropoliet, p. 23 (rez., In perilipsisul de la Bibl. Acad.); CostAchescu,
Doc., I, p. 344 (rez., dupd Popovici i Erbiceanu); D.I.R., A, I, p. 99 (rez., dupii Costtichescu).

V. nota de la doc. nr. 15.


2 In orig., probabil: uncle a fost ..."

113 1433 (6941) ianuarie 28, Suceava.

till(F1)A(0)C11140 g(0)71{410, Al61, HAM HOEKOAd, rocno,s,apl. BEANAH 11101AdliCKOH.


IIHIMM(-h) 3HdMEHHTO, HC CtArk ANCTOM(1s) HAWHA1(10, KTO Hd HK 01r3PHT(11) HAN
Er vcnkatunT('k) LIT01r4H, 10KE TOTd liCT<HHdd.>1 IIIATO1rWH11,4 NUA013dAH ECA111 EH WC06-
H010 HAWEIO M(H)A(0)CTTIO H AdAH ECANH 10H2, ov HdWEH 3EMAH, EAHO CEAO Ud HAOTOV-
HH401r, HA nom, Hd HMSt r,a,E 61,1410 HtroE PhnEcnov.4%). To 10n2 ovrnin-h., c' Kctwh
4.0x0m0A(11),H AtTEM(11) EH, H WHOrldT0A1(11) EH, H M(d)T(E)pH EH, ilildpfH, H gildTi-
dAVK EH H AtTEAVh. H('6), H WHINdT0111(11) HX(1.), H 11PMVHLNATOM(11) HK(6), H npa-
tnoypatTom(%) H('1) H nnEmEino 1IX(11), KTO Cia H36EpET('11) Udii 61110KHTH, HEFlOprWEHO
HHKOMI, Hd KtKH.
XOTdpil TOW CEM", HO c-rapnarb. XOTAPEAV11, Kt,d <H>33 <ES>3"k<Kd >3 WWII-
HAAN.
ii Hd TO ECT(.16) Ktpa HdWEPO P(OC110A)CTI3d, K61WE IhHcdHHdrO HATH KOEBOAt,
41 !Ape Klx3A106AE<HHdr0 C111Hd rocnoAcT>lza MH, POMalid, H lrkPd SPATd P(00104)CTIId
MH, NarndHd HOPMIld, H Ktpd 1311C-KX(.11) EOlaPIh t4nnx.(11): gtpa nand AA-mina n
,AtTEH FPO, Etpa nana E61141-1 H AtTEN EVO, Ktpa FldHd MVP)Gd OpaToncnoro H AtTEH
EN), atpa I14H4 IKVP6d AKOPHIlKd H AtTEli EPO, Ktp4 11,1Hd AMU H AtTEN EPO, KtPd
NAHA HVGLIHNd H AtTEH Ero, Ktpa UNA Hcaia H AtTE11 Ero, gtpa 161Hd lIaaopa H 6PdT4
Ere), naKd GTd1P-IVA4, tpa NANA 1.1141r1d H K111dTd EVO, NANA iIIIJHApH, H AtTEH HX(h),
Irkpd newt ,A,AANAKVWA CTOAHH6d, RUA 114Hd 1itA0W4 114WHHKA H Ktpd Kl%CtX(-6) KO-
611Y11 HdWHX(1.), H BEAHK111X(%), H MdAbJK(11).
fl no HAWEAVh WHKOTt, KTO EVAET(%) rocno,qapil SEAMAN HdWEH, HAH WT('lx)
AkTEN HdWHX-(11) HAH wTeh) sp'aTiti Kaunix(%) NAN Koro fi(or)11 H3REpETek) 611ITH,
TOT(%) 410 661 HA1-11 HE IlOpV'WHA(11), dal 410 g61 HAVII 01rTIKEpAHA('l%) H vKptrim(%).
ii Ud GOAWE<E NOTKEIMAE>3HiE CEMV klICEMlf K61<WE F1H>3CdHHOAW, KEAtAH EC-
MN. C4lr3t HdWEAW li1pH0A1tr, <WM' HtPOEIKH itoroeETIP, riticani H npnntcuni HAM'
11E161Th K CEMV 411>ICTV HAWEMle.
e04-1dlit, ROO AtT(0) x31/Ad rEH(apia)4.

163
www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, ea pe aceastA adevArat Matuita am miluit-o cu deosebita
noastr milA i i-am dat, In tara noastrd, un sat pe Plotunita, la cImp, anume
unde a fost Neagoe Gnescul. Aceasta s-i fie ei uric, cu tot venitul, i copiilor
ei, .1 nepotilor ei, i mamei ei, Maria, i fratilor ei, i copiilor lor, i nepotilor
lor, i strAneputilor lor i rsstrAnepotilor lor i neamului ei, cine va se alege
mai apropiat, neclintit niciodatA, In veci.
lar hotarul acestui sat sA fie dupA hotarele vechi, pe unde au folosit din
veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ilie
voievod, i credinta iubitului 001 al domiiei mele, Roman, i credinta
fratelui domniei mele, jupan Bogdan, i credinta tuturor boierilor notri:
credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta panului Viicea si a copiilor
lui, credinta panului Giurgiu de la FrtAuti i a copiilor lui, credinta panului
Giurgiu vornic i a copiilor lui, credinta panului Dan i a copiilor lui, credinta
panului Cupcici i a copiilor lui, credinta panului Isaia i a copiilor lui, credinta
panului Lazor i a fratelui sAu, pan Stanciul, credinta panului Steful i a fratelui
sAu, pan Mindrea, i a copiilor lor, credinta panului Damacu stolnic, credinta
panului Bebo ceanic i credinta tuturor boierilor notri, i mari i mici.
Iar dupA viata noastrA, cine va fi domn al tArii noastre, sau din copiii
notri sau din fratii notri sau pe cine 11 va alege Dumnezeu sA fie, acela sa nu
le clinteascA, ci sA le IntAreascA i sa le Imputerniceasa.
Iar pentru mai mare intdrire a tuturor acestor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, <pan Neagoe logoft, sA serie i sA atirne pecetea
noastrA la aceastA>' carte a noastrA.
La Suceava, In anul 6941. <1433) ianuarie4 28.
A scris Oancea diac.
Bibl. Acad., VI11143. Orig., perg. (16 X 24 cm), pecete atirnatA, pierdutA. Cu o trad.
modernA.
0 foto., ibidem, Fotografii, XXXIII/7, o copie de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5 232,
f. 11, i o trad., din 1808 octombrie 20, de Ion Stamate pitar, cu anul gre0t: 6904 0396) 0
luna lipsA, ibidem, CDXXV/103. Alte foto., la Arh. St. Ia0, MXXXVIII/25, 0 la Inst. de
ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 11/121. 0 copie, ffirA autor, dui:a trad. din
1808, la Arh. St. Bucure0i, A.N., MMDCXCVIII/1.
EDITII: <Melchisedek>, Daud unce, p. 370-371 (text slay qi trad., numai cu data de
an, 1nsA gre0tA: 6940 0432)); CostAchescu, Doc., I, p. 350-351 (text slav 0 trad.); D.I.R.,
A, I, p. 100 (trad.).

Rupt i ters.
2 Pentru EH.
3 Sters.
4 Lectura numelui lunii este nesigurA.

114 1433 (6941) februarie 26, Suceava.

111(141(0)CTilO K(0)>KiEI0, MhJ, 11i114 SOEHOAA, rocnomp% BEMAH IVIOAA4K-


CKOH. IIHHHAV6 BHAMEHHTO, RC CtWIL AHCTOM% HdWHAlls, KTO 144 Wh 01(3pHT% 11M4
Fro 8CA"K1WHT'll 4T0r1H, W>KE TOM HCTHHH1J cnoirra H ROlapHirk HelWit atpulu, 1101%.
Adinx AKOpHHK-K, CASNCHAlt UM% npnoto H Htpuoto cASHIsoio. TtM11, M'61, EtHAtKW11
Ero npacolo H KtpH010 CA8)116010 AO H4C(1.), W4A0H4AH ECMH EPO WCOSH010 H4HlE10 (H)-

164 www.dacoromanica.ro
41(o)Tilo H AdAll EcMH Emv, oy HaWEN 3EMAH, EA,H0 cEno 114 TAMAWt, rAE KI%14111 IIETpHU:11,
(HTO 11.1 EmOy SpNK1%, CK oyctiwk AOKOAOMIN, Il COHN Er0, ll4pvwuk, H gpdTOIC
EH, HwHOyA(11), H AtTEfins 11(11), H OrHOIrl4T0AVI% H(11), H npdOVHOI(tiaTOArt. Hr(1.),
Il npeNJOIrpRiT0m15. 11(11) H RixcEstoy poAoy 11(10, HEnOpmEHO HHKOAH, Hd
d 1C0T4fril TOMoy cE4O1r, nO cTdp-KIAVK X0Tdp0m11, KSA1J H3 KtKd WaallidAH.
d Ha To ECT(1%) Ktpd H4WEr0 r(ocn0A)CTK4, ItbdwE nHc4illi4r0 11441 KOEK0At,
11Etpd itli3AIOSAEHH4r0 C(1J)H4 r(Ocn0A)CT54 MH, POM4H4, H E4 KiirkX(11),AtTEH
Il4WHX(11) H Ktpa SOrdfrh li4wwC(1%): Ettpa UNA 1111-1)C4H44 H AETEN Ero, Ettpd nand &JINN
AETEH Er0, 114 W111 IKV13>K4 41p4TorIcK0r0 H AETEH Ero, Ktpd 04114 Xvp:gd :i.KOMOTd-
TEKd If AETEH Er0, Ktpd nilud KtmLifithi H A ETEFI Ero, Ktpd Mind 11CJA H AETEH Er0,
iitpd ndrid GTdild KHcTtpwiltd, 1-1 ittpd i14114 AdAitaKol(Wd cT04wilt4 H AETEH Ero, Ktpd
nald 11430p4 H spirre Er0, ndlid GT4H401r44, Ktpa n4114 eT4H4 1iph41144 41 AETEH Er0,
Ktpd ndlid 1.11E4101r44 H EpdTd E0, 114114 1JHAp, H AETEH wi(l), Ktpd Mind IIIHICdHAd
OrpHLIEAd, Etpd EhiHA BIAOlud LidWHHKd H litpe Olret)(00 gOlapil 114WI-9(00, iiHEAWCW00,
II M41115,9(00.
d 110 Haw Enivt. wHilOTt, KTO 1OVAET11 rOcnOA4fri1 HdwEH 3EAvAli 111.0A >1-
AditcKOH, WT(11) At<TEN HaW>2HIC(1) HAH wT(1,) HdWEr0 <p0>IAS3 HAH Koro li(Or)11.
113BEPETla 611ITH, TOT% WO Kill HMI. HE nOfIVWHAI. H4WEr0 AddHid 4411 LIJO SKI W'41% <oyT>2-
13EPAHAll H OIrKptHHil% AcIAH ECM1J ENt<8 3>24 Er0 npatoirio HlitpHON10 cAnKav.
ft Fid E04wEE nOTHEOKAEHIE cEm0y KcEMv 1311.1WE 11HC4HHOMV, IKEAtAH ECM1J C4V3t
HaWEAW iltpHoniotr, EldHOir HtrOEIN 40r0eET0Ir, 1HC4TU H HpHgtCHTH WIWIr 111447-h K
cEmoy AlicTor HAWEMV.
Ov GOLlagt, nHc(d) C34H44, ROO 4tT(0) xSuAil 4EK(p84pi4) KS.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, ea aceasta adevarata sluga i boier al nostru credincios, pan
Dan vornic, ne-a slujit cu dreapt i credincioasa slujba. De aceea, noi, vazind
dreapta i credincioasa lui slujb catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra
mila i i-am dat, Intara noastra, un sat pe Minas, unde a fost Petrita, ca sa-i
fie lui uric, cu tot venitul, i femei lui, Marusca, i fratelui ei, Ionul, i copiilor
lor, i nepotilor lor, i stranepotilor lor, i rstrnepotilor lor i intregului lor
neam, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestui sat s fie dup hotarele vechi, pe unde au folosit
din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ilie
voievod, i crediga iubitului fiu al domniei mele, Roman, si credinta tuturor
copiilor nostri i credinta boierilor nostri: credinta panului Mihail si a copiilor
lui, credinta panului Vilcea si a copiilor lui, crediga panului Giurgiu de la
Fratauti si a copiilor lui, credinta panului Giurgiu al lui Joxnotate si a copiilor
lu, credinta panului Cupcici si a copiilor lui, credinta panului Isaia si a copii/or
lui, credinta panului Stan vistier, i credinta panului Damacus stolnic si a
copiilor lui, credinta panului Lazor si a fratelui sau, pan Stanciul, credinta
panUlui Stan Birlici si a copiilor lui, credinta panului Steful si a frateIui &du,
pan Mindrea, si a copiilor lar, credinta panului Mihail Uricel, credinta panului
Balo ceasnic i credinta tuturor boierilor nostri, i mari, i mici.
lar dup viga noastra, cine va fi domn al trii noastre, <Mol>idova,
din copiii nostri sau din neamul nostru sau pe cine il va alege Dumnezeu sa fie,
acela sa nu le clinteascd dania n.oastra, ci sa le-o intareasca si sa le-o imputer-
niceasca pentru cA i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujba.

165
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare Intrire a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
slugii noastre credincioase, pan Neagoe logoft, s serie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Oancea, la Suceava, In anul 6941 <1433> februarie 26.
Bibl. Acad., XL/1. Orig., perg. (35 x 32 cm), pecete atirnatA, pierdul.A. Cu o trad., din,
1857 octombrie 13, de episcopul Melchisedec.
0 copie, de I. Bogdan, ibidem, ms. nr. 5232, f. 3-4. 0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D.
Xenopol" 1ai, Fotografii, 11/198.
EDITIL D.I.R., A, I, p. 461 (facs.); Codrescu, Uricariul, XX p. 96-97 (trad.. dupA
orig., comunicatA de episcopul Alelchisedec); CostAchescu, Doc., I, p. 353-355 (text slay si
trad.); D.I.R., A, I, p. 100-101 (trad.).

Rupt i ters.
2 Sters.
3 poA8 a fost scris peste un cuvint mai lung (probabil sper.uant%).

115 1433 (6941) februarie 27.


Let 6941 <1433> fvruarie 27.
Uric di la Dies vod, ficioru lui Alexandru vod. Serie c-au miluit pe
credincioas sluga mrii sale, pe pan Mihail, ficioru lui Blici, i i-au Intdrit
pre ocina lui cu osbit mil, in tara mrii sale, pre Tmsdl, satul d mijloc,
ca s fii uric, cu tot vinitul, i ficiorilor lui, i surorilor lui, Marusci i Anusci,
si nepotilor i strnepotilor lui, cu totu vinitu.
hotaru pe und s-au pojovit de vec.
Si sInt 326 ani de atunce i pr acum.
Bibl. Acad., MDXXXI/103, nr. 1. Rez. din 1760 mai 31.
Alt rez., Intr-un perilipsis din 1827 noiernbrie 1, ibidem, AIDXXXI/100.
EDITH: CostAchescu, Doc., I, p. 358 (rez. din 1827, dupA GhibAnescu, 31s. SUrele,
cond. nr. LII, f. 23 v.); D.I.R., A, 1, p. 101 (rez., dupA CostAchescu).

116 1433 (6941) funjo Suceava.

i1i(H)rt(0)c-rho s(o)wiElo, Iw HAid ROEHOAd, r(o)c(no)A(e)p SEWN ilico-


Atil3CKC44. 9F1H1IM1 3H4AAEHHT0, MC CtAVk 1111CTOMik Hewpinvh, oycctivn% KTO Ud 11('10
01r3(311T11 HAN ECO SCAd1111HTis WSW, ON<E TOT% HCTHNHKIH e1orr4 Hd11111, ASpHt,
Il IIKAH(10 u XSPNZ'lx, 6P4T<H >1. <CAS'il<HAH HAN11. 11f1dR010 H KtP11010>1. C115./Kg-
010. TtAY11%, Misl, ItHACkESWE>1 HI(%) fl4ROIO H ittpuSto cA8wE0t0 Ao Hec(i.), 11,:c14161i
<d >211<H ECANg Hrk>2 WCORH010 HAWNO M(H)A(0)CT110 H AdAH ECA161 <NAVE, O)(HAW>2EHi
3EANAH, ov. 1110AAARCKOH, CIAO WC11, A0103H1111111, HA <1110>2rPH 2 WO 61%1
REMO 01rPHK(11), Cl% 13.1&CtArla AOKOAONVIa, 11M1N, H AtTEAA'11 HX1, H wriagaToNyl,
H fip40111FLI4TOM-1111rk, 11 npalptrptTomi% 11.1111 HdH KAHWHEMV I1i1EANEHI0 H(1%), HEN48-
WEHO?KE, HM1t, HHKOAH}KE, Ud Erk<KhD.3.
r0Tripl% TOM/ CEI11r, ,A,VpHEWON111, Ad KVAET(11) 110 cl-apwm8 XOTdP/ ti/T(h)
Irlarkrlt CTPdH(11), KVAd 113 gtKA WNCHKdAH.
El HA TO ECT(%) Btpd HdWEPO r(ocno4crEa, gls1WE micAtiero HAN HOEHOAial,' H
irkpa 11113110KAEHHdr0 C(61)Hd r(ocnoA)crge AAH, PON1Alid, H Ktpd KpdTlr P(OC110A)CTRA
MH, mrriatia GTERKA, gtpa 111Hd 1t1Hr4HAd H AtTEH Ero, KtPd 11414d X<Iff.15114>41 4pdT0B-

166
www.dacoromanica.ro
CKOPO H AtTEH EVO, Etpa 114114 ELHA411, Htp4 04114 7118p)N4 iKVM-6T4TEHt," H AtTEH ECO,
HtPd IldHd AdHd A<H0pHHK>44 H A'kTEH Ero, gtpa 04114 KVINHild H AtTEH Ero, Htpa
114144 11C4H H AtTEH Ero, Rtpd mule KIYIICTH H AtTEH <Ero, Ktpd >1 mom GTAHd 11.1310H44
AtTEH Ero, [Ape 114H4 AOMOKVW4 CTOAHHKd H AtTEH Ero, !Ape EldHd il434fl4 H
Epd<T4>2 Ero, Deified GTAHLISAd, Ettpd !MU wEdsvim u gpdTd ECO, 04114 LIIkIIIAPH,Ktpe
thiNd K8amig 111dHApOINq4, Ettpa rime HHAWKd lipOLIEAHHKA, IApd newt liti1OWd 44AWHH-
d, Htpa <mum >3 H Htp4 Irb.CtX11 E0191s. MOAAdHCKIslIpt, HEAHH,t41.1?KE,
11

11 HO HdLLE4(11) }KHHOTt, KTO ESAETII r(0)C(10)A(d)p-6 3EMA1l HAWEH, WT(lk)


AtTEH HaWHKI. HMI WT(1%) EIJATTH HdWHX(1.) HAH EOVA(H) <KTO W >2T(11) <H4BEr0 >2
HilEMEHE <HMI Koro >2 E(or)-11 H3gEpET'k 6111TH, TOT1% LO ENI H4WEr0 AddHid HE pSwami
ow-h, dim 1.110 Els1 HM11 OltTli<1.MAHAH H OIrKptElHAH a >iduSwE AdMi ECM111 HAlla 24 HX1%
f1p4li010 H HtpHSIO CASHCROIO.
Fid ROAWEE HOTHIYUKAEHirE TOMS <13110EMS HUME HHC.AHHOMS, HEAtAH ECMI61
CA83t HdWEMS rEAEW >110r AidKOHH HHCdTH H flpHEACHTH HdWS 11E441-11 X CUM(' AHCTS
EidWEMV.
2
Olf GStl(d)Ht 13(1%) 4tT(0) x311,M4 101114

-1. Din mila lui Dumnezeu, Io Ilie voievod, domn al prii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, cd aceastd adevdratd sluga a noastrd, Petru Durnea,
i Ion i Giurgiu, fratii <ne-au slujit cu dreaptd i credincioas>1 slujbd.
De aceea, noi, vend dreapta i credincioasa lor slujbd ctre noi, (i-arn>2
miluit cu deosebita noastrd mild i (le>2-am dat <in>2 tara noastrd, In Mol-
dova, satul lor, Durniti, pe (Ciu>2hur 2 sd le fie uric, cu tot venitul, lor,
i copiilor lor, i nepotilor lor, i strdnepotilor lor, i rstranepotilor lor i
neamului lor cel mai apropiat, neclintit, lor, niciodatd, In veci.
lar hotarul acestui sat, Durneti, s fie dupd hotarul vechi din toate
pArtile, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus-scrisului Ilie
voievod, i credinta iubitului fiu al domniei mele, Roman, i credinta fratelui
domniei mele, jupan Stetco, i credinta panului Mihail i a copiilor lui, credinta
panului Gi(urgiu>4 de la Frdtduti i a copiilor lui, credinta panului Vilcea,
credinta panului Giurgiu Jumtate i a copiilor lui, credinta panului Dan
vornic i a copiilor lui, credinta panului Cupcici i a copiilor lui, credinta pa-
nului Isaia i a copiilor lui, credinta panului Cristea i a copiilor credinta>4
panului. Stan Birlici i a copiilor lui, credinta panu/ui Domocu stolnic i a
copiilor lui, credinta panului Lazar i a fratelui sdu, pan Stanciul, credinta
panului Steful i a fratelui su, pan Mindrea, credinta panului Cuzma al lui
Sandru, credinta panului Ivapo Procelnic, credinta panului Belo ceanic,
credinta <panului>3 Uricel Mihail i credinta tuturor boierilor moldoveni,
i mari, i mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii notri
sau din fratii notri sau ori<cine>2 din neamul (nostru sau pe cine>2 Ilya alege
Dumnezeu s fie, acela sd nu le clinteascd dania noastrd, ci sd le-o Intdreasca
sd le-o 1mputerniceascd>1 pentru cd le-am dat pentru dreapta i credin-
cioasa lor slujbd.
Iar pentru mai mare lntdrire (a tuturor>I celor (Mai sus-scrise, am po-
runcit slugii noastre Ghedeo>ln diac sd serie i sd atirne pecetea noastrd la
aceatd carte a Roasted'.
La Suceava, in anul 694,1 0433> iunie 2.

Arh. St. Bucureti, Peceti, nr. 118. Orig., perg. (35 x 29 cm), pecete atirnat5, stricatii.

167
www.dacoromanica.ro
O foto., putin lizibila, la Inst. de ist, si arh. A. D. Xenopol" 1ai, Fotografii, 14196-
0 copie, de I. Bogdan, la Bibl. Acad., ms. nr. 5 232, f. 9-10.
EDITH: Costachescu, Dx., I, p. 361-363 (text slav si trad., cu data de zi: dupa 15)
.13.1.R., A, I, p. 103 (trad., cu aceeasi data de zi).

$ters i rupt.
$ters.
3 01TliS.
4 Rupt.

117 1433 (6941) iunie 15, Sueeava.

i11(*(0)c-rho s(o)wino, MISi, HAId EOEHOAd, rocnompli BEMAH


MHHHMIk 3HAMENHTO, HC C-kM1% AliCTOM9k H4WHM11, KTO Hd 1111 01(3PHT11
HAN EVO OVCAKIWIIT6 LITS4H, ONCE TOT6 FICTHHH11111 care naln(k) Etplils1H, Hai% Ont.
KAIOLIHHK11, CASNCHA% HdMk npegoto H EtPH010 CA8N<E010. TtAiVh, MISI, HHAtillUN Ero
npmISio H IrkpHSFO e(IS)NsS Ao nac(%), atdA0H4Ati ECM111 Ero HALLOO WCOEH010 M(H)A(0)CTi10.
II MAH ECM61 EMS, ov HJLIIEH 3EANAH, EAHO CEO Hd EfrhndAt, lid HMA CEAO A0KOAHHOE0.
H rOTAP16 TOMS CEAS, REpAdA0M(11) A0A01111, H no ROO H Atti0M% AO KOTdPiit
1100010K0E0, WTONCE EcT(6) Ero CEAO, U TOE, H WTO MONCETik IlpHCE4HT1101,- Toiwk KOTdP10,
1NCE WTO BM EMS 01fPHK(%), Ck RCtMIS A0KOA0M6, H AtTEMIt WO, H OVIIStIdTOM%
Ero, H npaSnStiaTom(%) Ero, H npattiSpATomh Ero N H4HEAWM11111HM(%) spaTranvil ero
CECTPdAVII, HEHOPSWEHO HHKOAHME, Nd EtKbJ.
d HA TO ECT(10 etpa P(OC110A)CTE4 NdWEPO, E61WE FIHCdtifi4ir0 /Lid [NOWAK],
Ectpd EntantositEnuaro c(m)na r(ocnoA)cTga MU, PONtald, H 'Ape AIOEHAUPO 6P4TS
r(ocroA)c-raa MH, >K8f14lid GTEU,Kel, H Ettp4 getrix AtTni nawnx(k) H EtPd Romp-IL
nawnx(k): Ktp4 HdHd ,A,oporthictoro H AtTEH Ero, atpa male iVK9H H AtTEH
EVO, ErkPd IldNd ;ESOKil 40pATOECK0PO H AtTEH fro, ErkpA WW1 AAA AEOpHHKd H AtTEli
Ero, Etpa [MU Ht;p3