Sunteți pe pagina 1din 301

INSTITUTUL DE ISTORIE N.

IONA"

Alexandru 1 &mite

OCOMENIE PHIVINO

IONIA RO* litffil

A. MOLDOVA
VEACURILE XIV XVII (1384-1625)

MERE
MIEN
DE LOCUM

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA ROMANIEI
A. MOLDOVA
VEACURILE NIv-XVII (1384-1625)

INDICELE NUMELOR DE LOCURI

www.dacoromanica.ro
INSTITUTUL DE ISTORIE N. IORGA"

DOCUMENTE PRIVIND
ISTORIA ROMANIEI
A.MOliDOVA
V EACIIIIILE XIVXVII (1381-1625)

INDICELE NUMELOR DE LOCURI


INTOCMIT DE
ALEXANDRU I. GONTA
EDITIE INGRIJITA g PREFATA. DE
I. Caprop

ED1TURA ACADEBEEI ROMANE


Sumo% 1990

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTS CONCERNING ROMANIA'S HISTORY
A. MOLDAVIA
The- 14th 17th centuries (1384 1625)
Index of place names

ADItYMEHTbI 110 14CTOr1414 PY1WHYM


A. M0.11,110BA
XIVXVII BB. (1384-1625 rr.)
VicacaTem. naHmenonannti mecrnocreft

ISBN 973-27-0092,0

www.dacoromanica.ro
PREFATX

Indic,ele de fat cuprinde toate numele de locuri din cele 11 voluine


ale seriei A, Moldova, a colectiei Documente privind istoria Romdniei
(1384-1625), publicat de aceeasi editurg, in anii 1951-1957. El incorpo-
reazun efort stiintific considerabil depus de Alexandru I. Gonta (1918
1977) in prima parte a activittii sale de cereettor la Institutul de istorie
N. Iorga" din Bucuresti, dupsa ce colaborase la pregittirea pentru tipar
acestei colectii de izvoare medievale 1 Lucrind incontinuu ani in
Alexandru L Gonta a izbutit s termine acest indice in 1961, cind tima
a fi incredintat tiparului sub acelasi titlu sub care se publicase si indicele
numelor de locuri al seriei B, Tara Bomneasa,, al aceleiasi colectii 2
Acest indice constituie primul corpus toponomastie un adevrat
dictionar pentru o perioad atit de intins5, (circa 250 de ani) din istoria
Trii Moldovei ; vastul material toponimic adunat din cele aproape 5 000
de acte medievale inoldovenesti este interpretat cu rigoarea stiintific
reelamat de acest gen de lucritri pe baza experientei i dobindirilor stidn-
tifiee anterioare ale istoriografiei rornnesti, intre care in rindul intii se
situeazit, evident, cele datorate lui Miliai Costchescu, pe care, de altfel,
autorul prezentului indice il i citeaz deseori.
Dincolo de larga utilitate a acestei luceri, ce intereseaz direct pe
lingvisti, geografi, sociologi, etnografi, arheologi i alte categorii de specia-
liti a.crturari preocupati de descifrarea i intelegerea deplin a compo-
nentelor civilizatiei ronanesti de pe teritoriul strvechii tri a iNfoldovei
ca parte organicl a spapului romnesc medieval, ea reprezint in primul
rind un instrument stiintific indispensabil pentru istorici, tu special pentru
cercettorii istoriei evului mediu romnesc, obligati sil apeleze Me& in bun
nasur la colectia de Documente privind istoria Romaniei (D.I.R.). in
ciuda grabei cu care a fost intocinit si a lipsurilor ei binecunoscute, aceasta
din urna va continua s mai ritmin pinit la inlocuirea ei cu nona serie de
izvoare Documenta Romaniae Historien (D.B.II.) un corpus diplomatic util
de cave medievistul nu se va putea dispensa ; prezentul indice i va inlesni
considerabil consultarea acestei colectii care, lipsit" de anexele stiintifice
necesare, l-a supus mereu pin acum la un efort suplimentar i, in aceeasi
in:Asar', la risip de timp. Cu acest auxiliar indispensabil si de atila vreme
asteptat al colectiei D.I.R., cercetarea unei lungi perioade istorice moldave

Vez! Infroducerea la colectie, vol. T, Bucureti, 1956, p. 4.


2 Prima parte, pentru veacurile XIII XV I, a aprut in 1956, lar cea de a doua, pentru
anii 1601 1625, In 1960, ambele fiind tiprite, ca i colectia de documente, la Editura Acaderniei.

5
www.dacoromanica.ro
va cunoaste un alt ritm ea sa nu mai vorbim de beneficiul debe neglijabil
al investigatiilor de istorie local a cu atitea implicatii ce ii pot depasi cadrul.
Pe Biwa menirea proprie oricarei lucrari de acest gen, indicele de
fata isi sporeste dintr-odata" rostul daca avem in vedere actiunea de editare
stlintifica a actelor interne in care e angajata medievistica romneasca ;
utilitatea lui a si fost probata la intocmirea indicilor primelor trei volume
din seria A, Moldova, a noii colectii de izvoare diplomatice Documenta
Romaniae Historica, pentru care regretatul Alexandru Gonta a pus la dis-
pozitie cu generozitatea ce i era caracteristic o copie dactilografiata a
manuscrisului acestei lucrari 3. Pentru editorii noii colectii, acest indice
va continua sa reprezinte, mai ales pentru perioada ce o cuprinde, instru-
rnentul stiintific principal de referintit, inlesnindu-le considerabil munea si
posibilitatea de a corecta erorile din D.I.R., inregistrate cu atita acribie
in pretioasa eratit de la sfirsitul acestui volum. De altfel, editorii colec-
Vei D.R.H., pornind si de la indicele de fata, au putut evita in noua editie
de documente erori de felul celor strecurate in D.I.R., inlaturind dubletele
sau restabilind datele unor forme documentare mai putin sigure, curn se
poate vedea din sectiunea de Anexe a fiecitrui volum din noua serie docu-
mentara.
De aceeasi valoare stiintifica, dar de
- un interes cu mult mai larg
este stabilirea fort-1mi firesti a toponimelor prin deslavizarea i individuali-
zarea lor in urma cercetarii atente a seriilor de documente in care sint
mew( ionate si a desprinderii lor de numeroasele omonime. Din acest punct
de vedere, prezentul indice constituie primul repertoriu toponimic moldo-
venesc bazat pe cercetarea directa a izvoarelor documentare un adevit-
rat dictionar de geografie istorica, pe care specialistul si carturarul intere-
sat Il. vor folosi mereu ca opera de referintit. Daca pentru studiul toponi-
miei sub aspect lingvistic 4, prezentul indice reprezinta instrumentul
stiintifie de neinlocuit pentru perioada ce o cuprinde, permitind specialis-
tului studierea stiintifica a vechilor nume romanesti i inlaturarea, in
sfirsit, a aprecierilor neintemeiate ale lui Iorgu Iordan din Toponimia
ronulneascci (Buc., 1964), intocmitil mai ales pe baza nomenclatoarelor
administrative si fuirui apelul cuvenit la documentul istoric, acest indice
nu e mai putin important pentru cercetarile de demografie istorica mol-
doveana privitoare la aceasta epocil atit de necesare de la o vreme pentru
o explicare mai temeinica a realitatii istorice medievale moldovenesti in
fireasca ei corelare cu cea din celelalte douit state feudale romanesti.
Dincolo de bogatul material prin care acest indice pune in evidenta carac-
terul unitar al toponimiei din cele trei titri romitinesti, el inregistreaza
In buna Msur, odatit cu repartitia densitatii toponimice, si pe cea demo-
grafich, oferind astfel cercetatorului pretioase date si sugestii pentru o
investigare aprofundatit a structurilor medievale pe intinsul parcurs de la
sat la stat. Ajunge sui ne referina, de pilda, la modul de grupare a asezari-
lor din acest indice pe tinuturi si zone geografice pentru a pittrunde numai-
decit intelesuri i particularitati istorice mai greu de observat altminteri.
Densitatea popularii chiar dintru inceput a nordului Moldovei (in special
a tinutmilor Suceava, Cernauti i Hotin) explica de la sine de ce tocmai
aceasta regiune a devenit leaganul de formare a statului moldovean inde-
3 Vezi Prcfetele de la D.1-1.1I., A, Moldova, vol. I, p. XII, vol. II, p. X si vol. III,
P. XI.
4 Cf. Introducer la Indieele numelor loeuri al seriei B, Tara Romneasc, veacul XVII
(1601-1625), Bucuresti, Edit. Acad., 1960, p. 7.

6 www.dacoromanica.ro
pendent si centrul polarizator, apoi, al luptei de aparare a integritatii
suveranitatii tarli in perioada ei de glorie medievala.
Dei lipsa acestui indice a facut uneori mai dificila cercetarea anu-
mitor probleme din perioada la care se refera, scurgerea timpului nu i-a
alterat cu nimic valoarea lui de ansamblu si mai ales functia lui c1.8 auxiliar
fundamental al colectiei D.I.R., pe care o corecteaza nu o data spre folo-
sul cercetarii. Competenta cu care el a fost intocmit de Alexandru I.
Gonta, potrivit principiilor stabilite de consiliul *tintific al Institutului de
istorie N. Iorga" din Bucuresti,ne-a usurat in bung, masura sarcina ce
ne-am asumat-o la solicitarea conducerii acestui institut si a familiei
autorului, care ne-au incredintat pentru editare copia dactilografiata
revazuta de Alexandru I. Gonta a manuscrisului. De fapt, autorul a
revenit de mai multe ori cu corecturi, adaosuri i nuantari binevenite care
lipsesc in cea de a doua copie dactilografiata pe care o cunosteam, cea
de la Institutul de istorie i arheologie A. D. Xenopol" din Iasi, folosita
de noi si de ceilalti membri ai colectivului iesean de editare a izvoarelor
la alcatuirea indicilor volumelor seriei Moldova a noii colecti de acte
interne Documenta Roma niae Historica, cum am mentionat mai sus.
('u prilejul acestor schimbari suceesive aduse textului, autorul s-a indepar-
tat constant de punctuatia initiala, similara celei din indicele de nume
arnintit al seriei B a colectiei D.I.R., vdind tendinta unei apropien i de
punctuatia Cu Inuit mai ingrijita a indicilor de la primele volume ale noii
colecti (D.R.H.) ; am uniformizat deei in acest spirit intreaga punctuate
a volumului cu convingerea c textul dobindeste astfel claritatea si preci-
zia, preconizate de autor prin punctuatia adoptata la corecturile mentio-
nate. Cu mult mai importanta si nu intotdeauna usoara a fost schimbarea
elementelor de localizare a toponimelor in conformitate cu situatia lor
administrativa de ast'zi. Daca inloeuirea raioanelor din text cu actualele
judete nu comporta dificultati majore, schimbarile survenite in statutul
administrativ a numeroase localitati aflate azi in afara tarii au determinat
o revizuire generala a lor, in mod practic o relocalizare, efectuata pe baza
ultimelor nomenclatoare, hrti administrative si luerari de referinta5
ce inregistreaza multitudinea transforma'rilor administrative intervenite
din 1961 incoace : redimensionarea unor raioane, infiintarea sau suprinia-
rea altora, comasarea sau desnintarea unor bocalitati i schimbarea nuinelor
altora. Aeeeasi schimbare de nume a unor sate dintre Prut si Carpal i,
uneori neinregistrata nici de ultimul indicator alfabetic al localitatilor
din Romania', a cerut o punere de acord cu nomenclatura ultimei orga-
nizari administrative a teritoriului Romaniei (1968), corectindu-se tacit
greselile de ortografie sau de tipar din Anexa la legea respectiva (nr. 2/
1968) 7.
inlocuirea in indice a raioanelor impartirii administrative anterioare
celei de azi eu actualele judete ar fi implicat inca o operate, poate cea
mai usoara din toate pentru. editor : indicarea comunei in care se afla
localitatea. Nu am purees totusi la o astfel de operate i nici macar
5 R.S.S. MoldoveneascA. impitriire administrativ-teritorialit pe data de 1 octombrie 1974,
Edit. Cartea moldoveneascil", ChisinAu, 1975; Enciclopedia smietic moldoveneascit, vol.
1-8, ChisinAu, 1970-1981. Neavind la indemin5 un nou nomenclator adrninistrativ nu am
putut inregistra in Indice numele celor sapte raioane noi aprute din 1974 (dud fiintau
33 de, raioane) pinit in prezent (chid numrul lor a ajuns la 40).
6 Ion Iordan, Petre Gastescu, D.I. Oancea, Indicatorul localitiltilor din Rointlnia, Bueu-
resti, Edit. Acad., 1974.
7 Cf. lbidem, p. 5.

7
www.dacoromanica.ro
Ja o reordonare potrivit principiilor colectiei D.R.H. deoarece ele ar fi
impus o restructurare a indicelui si un spatiu tipografic suplimentar.
De aceea, ne-am marginit doar la aducerea la zi a situatiei administrative
a localitatii in cazurile rare si cu totul intimplatoare in care autorul a
indicat comuna de apartenenta a asezarii ; am mention.at, de asemenea,
noul statut al satelor ce au devenit, la ultima impartire administrativa a
localitati componente ale municipiilor, oraselor i comurtelor sub-
urbane. Stradania noastra a urmarit, In masura in care a fost posibil,
ea indicele s inregistreze, cu exceptia mentionata, situatia admhaistrativa
de astazi a fiecarei asezari istorice, fara insa ca adaosurile noastre
afeeteze structura sau supradimensioneze. Din acest ultim motiv
am renunt at si la adnotarea in subsolul lucrarii a localizarilor care, potrivit
cercetarilor speciale efectuate intre tiinp, comport5i unele nuantari, pre-
cizari sau chiar corectari. Data fiind complexitatea unei asemenea lucrari
In care nu toate problemele pot fi considerate definitiv rezolvate, cum
mentioneaza si autorul in Introdueerea sa 9, perfectibilitatea ei in timp,
prin chiar solutiile ce le ofera uneori, este de la sine inteleasa. Acest fapt
nu-i diminueaza cu nimic valoarea i nici utilitatea, ci, dimpotriva, adauga
un plus de pretuire pentru efortul autoralui de a fi propus o solutie ce
sugereaza calea de urmat de cereetarea speciala sau o stimuleaza pe aceas-
ta pentru o rezolvare mai buna daca nu definitiv a chestiunii. Este
ehiar cazul acestei lucrari care, folosita de editorii primelor trei volume
ale seriei Moldova a colectiei Documenta Romania Historica la intocmirea
inclicilor de nume, a oferit in destule cazuri de localizare dificila a aseza-
rilor sugestii sau cel putin punctul de plecare spre o nuantare sau o mai
buna, solutionare a problemei, luertui usor de aflat, de altminteri, prin
con sultarea de catre cercetatorrd interesat a indicilor mentionati de la
volumele amintite 9. Aceasta consultare este neeesara ii pentru faptul ca,
editorii colectiei D.R.H., tinind seama in chip firesc de rezultatele cer-
cetarilor intreprinse intro timp, au ajuns, uneori, la localizari coinplet
diferite fata de prezentul indice (vezi, de pilda, cazul Chiliei, identificatil
In acest indice cu localitatea Chilia de pe inalul sting al bratului dunarean
cu acelasi nume, in timp ce in D.R.H. ea este localizata pe teritoriul Chi-
liei Vechi din comuna cu acest nume a judetului Tulcea). Este tocmai
ceca ce au facut, luind in considerare toti i indicele de fata, unii cerce-
tatori ai istoriei i toponimiei locale care, largind cadrul cercetarii i com-
pletind-o cu investigatii de teren, au adus noi precizari, pareri, obser-
vatii sau elemente de localizare mai sigure pentru unele toponime din indi-
cii volumelor amintite si din cel de fata care trebuie avute numaidecit
In vedere la consultarea acestei lucrari. titre acestea se numara unele
toponime din bazinul superior al I3irladului, ca :
Baiceiuli (unde a fost Hodor vataman), sat pe Suholeti ; *Beroti,
sat mai jos de Suholet ; Brudureti, sat pe Suhulet ; Comeinesti (sec. XVI,
Carbunesti), sat pe Rebricea ; Filosofu (satul lui Moisa ), Filosofi, pe
Rebricea ; Gola-qti, sat pe Rebricea ; lurcovpi, sat pe Birlad ; Leumeni,
sat pe Birlazel ; Mdline,sti, sat pe Birlad, la Stejarul Frumos ; Nicoarei

Nrczi Introducere, p. 12.


9 C. Cihodaru, I. Caprosu, L. iinanschi, Doeutnenta Romuniae Historica, A, Moldova,
vol. I (1384-1448), Bucuresti, Edit. Acadcmici, 1975; L. Simanschi i colab., Documenta
Romania(' Historien, A, Moldova, vol. II (1449-1486), Bucure0, Edit. Academiei, 1976;
C. Ciliodaru, I. Caprow, N. Ciocan, Documenta Romaniae Historien, A, Moldova, vol. III
(1487-1504), Bucuresti, Edit. Academici, 1980.

8 www.dacoromanica.ro
(selistea lui ), pe Rebricioara ; Pojeresti, sat pe Rebricea ; *Stoian
Giurgiu Blidaru, (unde este jude unde au fost ) i Stoian Folea (uncle
a fost ), sate pe Rebricioara 1 ;
de pe cursul inferior al Birladului : Agapie (unde este ,); Brlj ifa,
piriu ; rigdnei, sat la Dimaci 11;
din bazinul inferior al Birladului si al Siretului si de pe teritoriul
judetului Galati : *Bddeani, sat pe Birlad ; *Birlesti, sat pe Birlad ;
*Bldjari, sat pe Birlad ; Bldjeni (Bliigesti), sat ; Bldnesti, sat pe Birlad;
Borhinesti, sat pe Birlad ; Borosesti, sat pe Birlad; Bran, sat pe Cneaja ;
*Cdmile,sti, sat pe Birlad ; *Ceititsa, sat pe Birlad ; *Cold, sat pe Birlad;
*Chi1/ (Chisi), sat ; Ciocodeesti, sat ; *Ciofresti, sat ; Corldtesti, sat ; *Di-
me,sti, sat pe Siret ; *Fdresti, sat pe Prut ; *Fundeni, sat la gura Berhe-
ciului ; Fundeni, seliste pe Birlad ; *Gereni, sat la gura Gerului ; *Giulesti,
sat pe Birlad; Golimboanie, sat pe Siret ; Grozestii lai Marco, sat ; Hersesti
(Hrssti), sat ; *Hulubesti, sat pe Siret ; *Idesti (Ildesti), sat pe Birlad;
Ilciu (Ilea, Ilcesti), sat ; Ilie,sti, sat pe Soholui ; Itovoiesti, sat pe Berheci ;
Iugani, sat pe Pereschiv ; Ego Furul (selistea lui ), pe Soholui ; *Litlesti,
sat la gura Berheciului ; *Luminean i, sat ; *Matosc4ti, sat pe Birlad ; Mea-
lure (in acest indice, sub voee Oancea (unde a fost ), sat pe Siret,
la Mitlure ; Mdldiesti, sat ; Mareesti, sat pe Siret ; *Meresti
Mifesti), sat pe Birlad ; *Mohila, sat pe Birlad ; Moinesti, sat ; iVeba-
resti, sat ; *Negoesti, sat ; *Novdnitit, sat ; Ogrinesti, sat pe Corod ;
Olteni, loe pe Birlad ; Pop i, sat pe gura Gerului ; Rddeni, sat la gura Iala-
n.ului ; *Rdflesti, sat pe Siret ; Rdspopi, sat pe Soholui ; Romnesti, sat
pe Jeravt ; Romnesti, sat pe Berheci ; *Ruptura, sat ; *Salce, sat la
Tecuciu." ; Sdseni sau Sdsesti, sat ; Soutasi, sat ; Selistea Sirbilor ; *Sirbii,
sat la obirsia Slivnei ; Spineni, sat pe Birlad ; *Steinigeni, sat ; Stoenesti,
seliste ; $usnesti, sat ; * Teildbepti, sat pe Birlad ; *Timpesti, sat ; Toma
Grasul (satul lui e-'); Tomcesti, sat pe Birlad ; *Tomesti (Tomiste), sat ;
Toncesti, sat ; rit-pqti, sat ; riori, sat ; Unde a Jost satal bulgiresc (Selis-
tea Scheianilor), seliste pe Covurlui ; *Mule a Jost Totole, sat ; Vorovesti,
seliste 12;
din bazinul Trotusului *Brddesti, sat pe Tazlul Mare ; Costesti,
sat <pe Valea Iepei> ; *Dolesti, sat pe Tazlul Srat ; *Flocesti, sat pe
Tazlul Mare ; *ladumiresti (Iadomiresti etc.), sat pe Tazlul 1VIare ; Na-
ze/re/9U (Mznesti), sat pe Cernu ; Mih,nesti, sat pe Piriu ; *.Poldesti,
(Pollesti, in indicele de fa), sat pe Tazlul S'rat ; *Radul Dumbravnio
(wade s-a chemat ), sat pe Trotus ; Romdnesti (Romnesti), sat <pe
Tazlul Srat> ; *Sdoilisesti (Sclissti), sat la gura Tazlului Mare ;
*Sperlesti, sat pe Turluiu, i Zeimisdsti sat pe Tazlu 13.

10 Mircea Ciuhotaru, Toponime istorice in bazinui superior al Birladului, in Anuarul


Institutului de Istorie i Arheologie e A. D. Xenopol e" Iasi, tom XVII (1981), p. 677-662.
Asteriscul marcheaza satele dispiirute.
n Ion T. Sion, Cu privire la unele toponime medievale de pe cursul inferior al riulul
Birlad, In ibidem, tom XXI (1984), P. 533-535.
12 Paul PAltanea, Observatii asnpra indicilor de nnme, in ibidem, tom XXII (1985),
partea a II-a, p. 796-803; idem, Din toponimia judefului Galali. Mime dispiirute din bazinul
Birladului si Siretului, In Limba romfin5", an. XXXIII (1984), nr. 6, p. 508-513; an XXXV
(1986), nr. 1, p. 59-65 si nr. 5, p. 427-438.
33 Corneliu Stoica, Uncle oiconime din bazinul hidrografic al rfului Trott's, in Anua.-
rul...", tom XXIII (1986), partea a II-a, p. 897-904.

'9
www.dacoromanica.ro
Nu sint singurele amendilri posibile ale acestei ; multe altele
s-ar putea adituga daca, spatiul ne-ar permite si disparitatea lor n.0 ne-ar
obliga la adnotarea textului si, implicit, la o incArcare a lui de naturil
sgri afecteze nu o dat, structura. Pretuitil i folosit'a intr-atit chiar sub
forma ei de copie manuscris'a" incompletil, 14, lucrarea de fat: si-a probat
cu prisosintil utilitatea cu totul particular:1 pentru cercetarea,
pe care a stimulat-o in propriul beneficiu in cel istoriografic in general.
Odatt tip5,rit5, i eunoscuta," de toti specialitii i arturarii interesati, ea
ii va amplifica nebAnuit acest rost, pregiltind, in acelasi timp, calea spre
un corpus toponomastic complet si exact si contribuind in chip hotrit
la progresul medievisticii romAnesti.
I. CAPROSU

Vezi mai sus, p. 7.

10
www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE

Adunarea materialului pentru Indicele numelor de locuri, A. Moldova,


din 4 976 documente, cuprinse in cele 11 volume de Documente privind
istoria Romdniei, A. Moldova, veacurile XIVXVII ( 1384 1625 ), a
fost fcut dup principiile fixate de Consiliul stiintific al Institutului de
istorie N. Irga" din Bucuresti.
Toponirnicele culese intr-un numar de peste 60 000 fise au fost aran-
jate apoi in ordine alfabetic. Dup' aceast operatie, la redactare, s-au
retinut i inscris numele localittilor i locurilor asa cum ele ne-au aprut
In originalele slavone, respectind rklcina cuvintului, si nu in forma stil-
cit de unii dieci, care nu stiau limba slavon, in textele de mai tirziu,
ori cea mentionat astzi in Dictionarele geografice i Indicatoarele sta-
tistice. Variantele lor au fost trecute intotdeauna imediat in paranteze
rotunde (de exemplu, la numele satului Adincata, sau Valea Adine,
aprut in originalul slavon, sub forma Hliboca, Hulboca i Hluboca, noi
am retinut pe cel din urm, care rspunde rdcinii slave a cuvintului
77adine" si am dat ca variante in paranteze rotunde pe celelalte. Binein-
teles 61, de la fiecare variant retinut in ordine alfabetie am trimis la
numele sub care s-a fAcut analiza).
La numele celor la care nu a existat originalul slavon s-a scris forma
din originalul romAnesc al epocii si nu cea data de popor astzi.
Dupil indicarea localitii ou locului s-a trecut intotdeauna, ori de
cite ori documentele mentionau, numele apei, ocolului i tinutului din care
fceau parte.
Numele compuse ale satelor i piraielor (-de Jos, -de Sus, -Mare,
-.Mic, -Mocirlos, -Rece) au fost puse sub acelasi indicativ.
Identificarea toponimicelor a fost fcut dup elementele geografice
si administrative (ape, movile, ocoale, tinuturi etc.), care se afl in majori-
tatea documentelor i dup genealogia descendentilor purtittori de titluri
de proprietate. Cind acestea au lipsit am apelat la colectiile de documente
publicate de Gh. Ghibnescu, I. Bogdan, I. Antonovici, Th. Balan, Aurel
Saya, N. Iorga si mai ales la M. Costchescu si la Catagrafia din 1803 (Con-
dica Liuzilor din Uricariul, vol. VII si VIII).
Localittile disprute au fost insemnate eu asterisc.
Lmuririle i localizrile au fost trecute in paranteze unghiulare,
lar cind numele unui sat vechi s-a pstrat ca toponimic in hotarul unui
sat eu alt nume, existent astzi, s-a precizat cd, este inclus in satul actual.
Atunci cind au lipsit cu desvirsire date pentru identificare, s-a lsat
loc gol intre pasanteze unghiulare i cu semnul intrebrii.
11'
www.dacoromanica.ro
Daca au existat insa numai unele indicii asupra localizrii unui sat,
s-a adaugat un probabil Hugh' ...".
Indicarea raioanelor in care se gasesc numele de locuri din acest
indice a fost filcuta dupa ultima impartire administrativa in raioane
Romaniei. Toponimicele cu mentiunea in documente ca se afla peste Prut"
astazi sint in R.S.S. Moldoveneasea ori in R.S.S. Ucraineana au fost
raionate dupit Indieatorul" R.S.S. difoldoveneased. impcirlire administra-
tiv-teritoriald, Chisinau, 1956, cu o harta anexa din 1959, trimisa in acest
scop de catre Filiala Academiei U.R.S.S. din Chisinau1.
Dupa identificarea administrativa' s-au faeut trimiterile la textele
uncle pot fi gasite numele respective, incepind cu paginile uncle sint simple
mentiuni, iar la analiza s-a pastrat cronologia datelor, asa emu apar ele
In ordinea volmnelor pe veacm
La nurnele oraselor, mateiialul fiind mai abundent, dupa trecerea
mentiunilor simple s-a procedat la culegerea elementelor : 1) geografice,
2) populatie, 3) economie, 4) administratie, 5) cultur', 6) evenimente.
Tot la orase s-au analizat, deoparte, acolo unde a fost cazul, eetatea
cu dregatorii i ocolul curtilor domnesti, ea institutii feudale, separat de
orasul propriu-zis.
Pentru manastiri, informatiile au fost impartite tinind seama de :
1) meMiuni simple, 2) ctitori, 3) averile mobiliaie i imobiliare, 4) admini-
stratie si 5) evenimente.

Din felul cum am expus pima acum cli s-au desfasurat toate opera-
tiile de alcatuire a indicelui de fata s-ar parea c principiile adoptate de
Consiliul stiintific au fost aplicate fara prea multe greutati.
In realitate, insa, incepind cu adunarea, continuind cu orinduirea
terminincl cu redactarea i identificarea, alea'tuirea Indicelui numelor
de locuri, A. IVIoldova, a ridicat probleme care cu greu au fost rezolvate
(si unele Inca nu pot fi considerate ca rezolvate definitiv v. rubrica
Loc. pustiu de la litera E 0 Sat de la litera S).
Lasind la o parte denumirile precise de localitati i locuri care au
fost usor puse pe fise sub numele lor i apoi lesne repartizate pe litere
In ordinea alfabetica sub voce, documentele moldovenesti au in cuprinsul
lor (ceea ce nu e cazul la .Documentele privind istoria Bomaniei, B. Tara
Romaneasca) :
de multe ori in locul denumirii satelor, nu-mele oamenilor care au
locuit ori stapinit cindva acele asezari (unde a fost . . unde a qe-
zat unde este . . ., sub .. ori la . ) ;
uneori se arata locul asezarii daruite ori intarite cu precizarea loe
pustiu la gura . ;
alteori se mentioneaza loe pustiu pe. . loo pustiu la . .1 loo pustiu
sub. . . ;
citeodata se indica simplu satul lui ori satele ;
numai arareori se arata sat pe . . . ori sat la...
Satele din prima categorie au fost indexate la litera cu care incepe
numele stapinului aratat in document, cele din categoria a doua la litera
1 Vezi Prefnfa, p. 7.

www.dacoromanica.ro
G, sub indicativul Gura... deoareee foarte multe sate din Moldova poart
asemenea denumiri (de exemplu : Gura Camenea, Gura Cinari,
Gura Galben etc.).
Locurile pustii au fost trecute la litera E in ordine alfabeticI Loe
pustiu la . . . ., Loe pustiu pe Loe pustiu sub ...., Loeuri pustii
afail de cele care ulterior au primit denumiri precise.
Asezrile omenesti din categoria a patra au fost trecute la litera S,
Satele lui Satul lai... Tot la litera S, sat, au fost grupate asezkile
din eategoria a cincea i toate satele al ckor inceput nu a putut fi citit
In originale din cauza deteriorrii textelor.
Cea mai mare dificultate ins intilnit la alatuirea indicelui a fost
scrierea fiselor i identificarea unor asezri care in documente nu au
hurtle debe i foarte putine elemente-indicii de stabilire a munelor lor.
Pe unele din ele le-am putut identifica dup numele mic ori de
familie ale stpinului feudal confruntind documentele cu harta si planurile
de mosie, chiar atunci cind ele nu se mai repet in colectie pinil la anul
1625, dar apar in schimb mai tirziu in alte texte.
Pe acestea le-am incadrat in paranteze unghtulare ea uncle ce nu
apar sub aceste denumiri pin la 1625.
Astfel, in urma unor minutioase cercetki am putut stabili c cel
de-al treilea sat fr mime intrit de doinn, la Vaslui, lui Bena, este satul
Benesti (XIV XVI 87). Satul de la Movila Crunoas este Sptresti
(XIV XV---I 27). Locul pustiu de pe Gerul al lui *tefan Cudalbul s-a
numit Cudalbi (XIVXVI 390). Locul din Gura V5ii Dealul Vechi al
lui Florea a devenit Floresti (XVIII 34), iar Ion Caureanu de pe Botna
reprezint satul Gureni (XVII 230). Locul de pe Ciuhur cumpkat de
loan Golia logort a format mai apoi satul Goleni (XVIII 50). A treia
parte din satul Nastasiei de la fintina spat a fost identificat cu H5,t-
cuti din tinutul Dorohoi (XVIIII 285). Pmintul din Suceava druit de
domn M5nstirii lui Iatcu a format vatra satului Iteani (XIV XV I 260;
XVIIV 180-181). Satul din sus de capul Cheilor de pe Isnovt a fost
trecut la Ialoveni (XVII 288). Prisaca lui Negrea din hotar cu Cosilouti
nu este altceva decit o parte din satul Negreni (XIVXVI 97). Mai
greu de precizat a fost unde se efl ocina lui Eremia aprod, csUorit cu
cneaghina lui Eadoslav hotnog. Probabil c e vorba de satul Potlogeni
(XVIII 77 si 201).
Satul lui Cozma Rzneanu de pe Botna a devenit satul Itilzeni de
astzi (XVII 5).
Satele lui Oan vornicul, de pe Prut, tinutul Flciu (zece), %tit
nume in text (XIVXVI 83), au fost identificate pin la numrul al
cincilea : Albotesti, Barbesti, Drgusani, Rciulesti i eheia; nu am putut
da de urma celorlalte cinci.
Pe locul morilor mnstirii Neamt de la Gura Jijiei s-a format
zatul Scoposeni (XIV XVI 152; XVIIII 59, 227; III 129, 131, 134;
IV 40, 405; V 3) ; satul Tintiul se Mk' sub numele de sat La Putul Ial-
pugului (XVIII 114) ; Tibnestii Buhlei se afl sub indicatia un sat
In Girbovu", druit de domn lui Tiban (XIVXVI 6-7; XVIIII
396), lar Vrzkestii in m'nstirea lui Varzar (XIVXVI 41). Visterni-
cenii se afl in locul lui Otel" intkit lui Ieremia vistiernic (XIVXVI
131; XVII 11, 224-225), Tizantea este trecut in ,,loo pustiu intre
Vrancea i Susita" (XVIIII 25), Zberoaia in ,,loo domnese in braniste
pe Prut" (XVIIV 84), iar Zorileni in Vad pe Birlad" (XVIII 85).
13
www.dacoromanica.ro
Nu am putut stabili cu precizie care este ocina lui Onciul Iurascovici
staroste (XVIIII 10, probabil Toltre dupa XVIIV 108), in ce sat
s-a aflat livada lui Gotftan intarita lui Toader Dubau hotnog (XVIIIV
134), bucata de hotar apartinind lui Condrea Rugina (XVIILI 341,
probabil Hi satele lui Dinga hatman (XVIIII 345), satul din care
face parte prisaca veche de pe Vasluiet, a Agafiei Maxim (XVIIII 356)
satul daruit de Lucoci manastirii S. Saya (XVIIII 369 370).

in ceea ce priveste aparitia unor name de locuri sub forma slavona,


atragem atentia lingvistilor i geografilor ca multe din satele cu denumire
slava lsate netraduse in romaneste, pe teren si pe harti ele apar sub
forma romaneasca. Asa e cazul satului Bore6ti, azi satul Ulmi, c. Belcesti,
din tinutul ; Cobale de la Neamt, Bacau s't Birlad unde avem
toponimicele lapa ; al satelor Hluboca, azi Adincata ; al Iezerului Cerlen
din tinutul Cahul, azi Ropt ; al piriului i satului Valea Neagrit din tinutul
Soroca (Valea lui Negrea vornicul) ( Ciorna ) ; al piriului V oron ova din
tinutul Lpusna, azi Cioara i Crasna in loe de Frumoasa ori
Existenta acestor denumiri in romneste pe teren si pe harti ne
demonstreazac diecii de cancelarie au tradus numele commie romanesti
In limba slavona, iar traducatorii actuali ai documentelor le-au lasat sub
forma lor slava, redind in limba romana numai toponimia minora din
hotarele sate/or.
Doua greseli s-au facut totusi prin traducerea satului lui Leijco din
tinutul Hotin prin Luncusoard, i al satului Doljoc din acelasi tinut prin
'Faced.
Asa cum este intoemit Indicele numelor de locuri, A. Moldova, el
pune la dispozitia cerceta'torilor, pentru cunoasterea satelor, informa-
tille geografice, economice si pe cele privitoare la evolutia propriettii
feudale, adunate la un loc.
Pentru orase, datele cu caracter istoric, geografic, social si economic
alcatuiesc, impreuna, o adevarata monografie, mai ales completate i cu
monumentele istorice.
Locurile pustii, dei numite astfel in documente, sint in realitate
departe de a fi, asa cum ni le arata termenii, regiuni pustii, goale de
oameni. Faptul ca' ele se sprijina pe nume de ape si pe alte toponimice,
avind de cele mai multe ori i hotarele indicate ori satele din jur, ne
arata cL atit domnul i eancelaria care dadeau cit i persoanele care pi imeau
acele locuri, aveau de la cine lua informatii geografice i topog,rafice. Ele
sint domnesti si de aceea trebuie denumite mai curind locuri domnesti.
In ce priveste toponimia minora, asa cmn este ea presarata dispa-
rat de satele din care face parte in intregul volum, nu ne da date suges-
tive deck atunci eind este pus alaturi de satele din care au fost scoase.
Indexarea manastirilor (ea persoane juridice) la nume de locuri i adu-
narea informatiilor privind imunitatile pentru satele donate cu vecini, mori,
pive, tigani i ttari prezinta' un material deosebit de important pentru
ilustrarea luptei dintre stapinit i stapin. 0 imagine completa ins asupra
acestei probleme si-o va putea face cititorul abia dupa ce va avea la in-
demin.a i Indicele numelor de persoane (fizice) in care stpinii: feudali apar
cu toate satele i vecinii lor.
ALEXANDRU I. GONTA

14
www.dacoromanica.ro
INDICE

PRESCURTARI, SEMNE SIMBOLICE, LAMURIRI

C. =-- comuna or. oras


c.s. = comuna' suburbana r. = raion
jud. = judet reg. = regiune
I.c. = localitate componenta s.a. = i altii
m. = municipiu t. = tinut
= asteriscul indica asezrile disparute
( ) = futre paranteze rotunde sint cuprinse variantele localitatii ori locului
< > futre paranteze unghiulare se cuprind localizirile
=-- indica repetarea numelui precedent sau a celui din titlu, iar in cazul nutnelor com-
puse, a cuvintului de baza.
Cifrele romane indica volumul, iar cele arabe, pagina.
Toponimicele sint indexate cu ortografia editiei1.

A
Adasianl (unde este Iacaci giude), sat la 425 6; intarit lui Simion Pilipovschi
Glod, pe Vilhauti <Adaseni, c. Aya.- XVIIIV 284.
meni, jud. Botosani>; daruit de domn Adjud (Agiud), ocolul tirgului; sat fa
lui Vlad Adus XIVXVI 79; parte XVIII 202.
vinduta de Nastasia Odochiei XVII V Adjud (Aglud, Ajud), tirg pe Trotus
288. Siret <jud. Vrancea> XVIIIII 89;
Adaneata, piriu la *Laslaoani <j. Vaslui> licitare XIVXV I 387; XVII
XVIIV 72. 202-203; XVIII 192; XVIIV 384;
Adancata, v. Illuboca, sat <Hliboca, r. soltuzi si pirgari de XVI III 143;
reg. Cernauti, R.S.S. Ucraineana>. XVII V 42, 57, 201.
Adneatele (Halboca), 'Arate la Onteni Adjud, tinut; sate in XVII 64, 197,
<Unteni, jud. Botosani> XVI III 611; XVIII 94; II 204; III 191; IV
411. 202, 249; V 327, 383; gorstina oilor
Adicauti (Adiecauti), sat pe Vilia, care se XVIIV 21; starosti de XVIIIV
numeste Brecicani i Briceni, t. Hotin 504; V 42.
<In astil Briceni, r. R.S.S. Moldo- Adormirea Maicii Domnului, v. BIstrita,
veneasca>; confiscat pentru hiclenie de la manastire.
Pilipovschi; daruit de domn cu moara' Adormirea Maicii Domnului, v. Ierusalim,
lui Petriman Borileanul diac XVI-111 Sf. Saya, manastire.

I Toponimele din ultimul volum al colectiei (sec. XVIIV), publicat In 1957 Cu noua
ortografie, au fost redate de autorul indiceltti tot in vechea ortografle spre a asigura, desigur,
unitatea ortografica a lucriirii (nota editorului).

15
www.dacoromanica.ro
Adormirea Maicii Domnului, v. Patna, Albeni, sat <jud. BacAti); parte cu vie si
mAnAstire. cramA vIndutd de Matiia5a lui
Adormirea /vlaicii Domnului, v. Stiblgeni, pIrcAlab XVII-I 53-54, 193.
mAnAs tire. *Albeti, sat pe Solonet (lingA Ro5ietici, r.
Adrinnopol, ora 5 <Turcia>; Andronic Canta- Flore5ti, R.S.S. MoldoveneascA); In-
cuzino cheamd pe Petra <*chiopu> tArit Cu loc de iaz /ui Arsenic al 111-lea
voievod la XVI-IV 97. logofiit XVII-IV 36.
Afton, v. Athos, munte. Albe5tI, sat <jud. Iasi>; IntArit lui Teodosie
Agapia (SI. arhangheli Tlihail 5i Gavril), episcop de RAdAuti XVI-I 405.
milnAstire <jud. Neamt> XVII- IV 418; Albe5tI, sat pe Stemnie <jud. Vaslui>
botare XVI-IV 178, 179, 244, 245; XVII-IV 211; dAruit de domn
XVII-I 173, 176, 182-184, 235-238; Drago Albescu XIV-XV-I 98, 245;
III 93; dAruit de domn cu sate, seli5ti, jumAtate IntiritA lui Vlad Mursea
brani5te, iazuri, bAlti, poieni, prisAci, vii XIV-XV-I 366.
XVI-II 204; III 37, 184, 196, 360, 361, Albe5til Vechl, sat pe Jijia, t. (.jud.
442-444, 466; IV 28, 97, 118, 218, 288, Boto5ani>; IntArit cu livezi, niori
290, 301, 302; XVII-I 80, 81; II 306, vie lui Lupul Bal5 5.a. XVII-I 46-47;
307; III 84; IV 80, 328, 467, 511, 524; IV 147.
V 75; vii 5i case in Iasi XVI-IV 28, Albia, piriu <Alba, jud. Vrancea>; sat pe
87; tigani XVI -III 360, 361, 442, 443; XVI-I 311.
mori XVI-II 204; III 196; IV 28, 218; Alblia, seliste la Vrancea <IMO RAcoasa,
egumeni i soborul de la XVI-II 204; jud. Vrancea>; IntAritA lui Vla5in
IV 148, 244; XVII-III 77, 84; IV 20, Cretescu 5.a. XIV-XV-I 197.
511; vlildie retras la XVI-IV 178, Albilea (Albia, Albinea), Plriu la Bogriiine5ti
179, 240, 302; XVII-I 173, 174, pe HovArleata (probabil aceeasi cu
182-184, 235-237; II 103; prildat5 de Bilava i Bilavoiu, jud. Vaslui); sate pe
o,tile lui Mihai Viteazul XVII -I 184, XIV-XV-I 174; XVI-I 311,
237; V 356. 361-2.
*Agapie (unde este sat in gura BArlA5e- *Alboteni, sat pe CAinar, t. Soroca <lingfi
lului <ling Ivesti, jud. Galati> ; IntArit cu Zgurita, r. Drochia, R.S.S. Moldove-
mAnAstire lui Cernat Ploscar si *taut neascA>; hotare XVI-II 218-9; III
CernAtescu XIV-XV-I 229. 133; IV 282-3; Intarit cu iazuri si mori
AgArcia, v. AngaIrcia. iui Petrea Albot logofAt XVI - II 218;
Agiud, v. Adjud, ocol i tirg. III 133; IntArit lui Gheorghe Albotil 5.a.
Aivasari, oras <probabil Elbasan zis si XVI-IV 156-7, 282-4.
Ilbasan, oras in Albania>; gebegiu din ,-- *Albote5t1, sat pe Siret <ling Peletuci, sat
XVI-III 451. desfiintat, Inglobat In Siretu, c. SAuce5ti,
Ajud, v. Adjud, tIrg. jud. Baciiu>; XVI-III 253; parte
*Alaeiul, sat pe DrAgisani Biesti, r. vindutA de fiii lui Miron din GArde5ti lui
Orhei, R.S.S. Moldoveneascil>; in hotar TAntar din Peletiuci XVII-V 143.
cu Bie5ti XIV-XV- I 412. *Albotetl, sat, la gura Saratei, pc Prut
Alba, v. Albia, piriu. <ling Gura SaratA, jud. Vaslui); IntArit
Alba, plriu, In hotarul mAngstirii Berzunt fiilor lui Ivan vornic XIV-XV- I 83;
<jud. Bachu> XVI-111 271, 401; hotare; loe IntArit lui Lupe armas XV-II
XVII- V 290; moard pc XVII- 108-9.
II 270. Alboteti, seli5te <ling5 Stni1eti, jud.
Alba (unde a fost MiclAus Cetina), seliste pe Vaslui); hotare; intAritA Nastasiei
Putna, t. Putna <la Spinesti, jud. Vran- XV-II 202.
cea> ; IntAritA lui Ilea Huru comis XV-II Albu 5i Bradici (unde au fost v.BrAdiee5ti,
302; v. 5i Mina. sat <jud. Ia5i>.
AlbAe, AlhAia, v. Allalla, piriu.
Alballa (AlbAe, AlbAia, AlbAiia, Albina, Aleedar (Orcidar), sat pe Nistru, Soroca
Albina, PArAul Alb), piriu, t. Roman <r. Rezina, R.S.S. Moldoveneascii>
<Albuia, afluent al Siretului la Rotunda, XIV-XV-I 427; intArit cu mori strA-
jud. Neamt>; sate pe XIV-XV-I nepotilor lui Coma *arpe XVII-IV
70, 217; XV-II 6, 47; XVI-1 147-8, 64-5.
473, 592; III 18, 127; IV 8, 9, 51, Alde50, sat, t. Neamt <jud. Neamt>
286-288; XVII-I 231; II 84; III 102, III 252-3; XVII-II 167, 175; parte
145, 165, 172, 206; IV 145, 234, 400, vindut de Dochia lui Gheorghe spAtar
401; V 5, 26, 27; iazuri pe XVII-III XVII-V 127, 209-210.
165, 206; IV 234; V 5, 26-7; mori pe Alep, v. Halep, ora 5 In Siria.
XVI-III 127; IV 9, 51, 286-288; Alexa (uncle a fost casa lui v. Alexe0,
XVII-I 80; III 145, 165, 172, 206; sat <jud. Vaslui>.
IV 145, 234; V 5, 26-7; pod pe
XVII -III 145; pive pe XVII-V 5, Alexa RAscov (unde este v. RAlcova,
26-7. sat <r. Criuleni, R.S.S. Moldeveneasci>.

15
www.dacoromanica.ro
*Alexandrenl, sat in gura Zahornei <lingg Vartic XVIII 161, 211; intgritg lui
Versesti, c. Girov, jud. Neamt>; dgruit Gavrilas al II-lea logorgt XVI III
de domn lui Zianco XIVXVI 24e. 339-340.
Alexandria, oras <Egipt; arhiepiseop de Andreisanl, sat <Andrieseni, c. jud. Iasi>
XVIIII 306, 342. XVIIV 34, 301.
Alexandru Vlahutg, v. Plesesti, sat <jud. Andreuti, v. Andrientii, sat <r. Floresti,
Vaslui>. R.S.S. Moldoveneascg>.
Alexgsti pe Vilna, v. Alexestl, sat <jud. *Andrias (Andriias), unde este sat peste
Iasi>. Prut <probabil Ilng PetrusAni, r.
*Alexeni, sat pc Rgut, t. Iasi <azi Frasin, r. Rscani, R.S.S. Moldoveneasc0; In
Rfscani, Mo/doveneasc0; parte hotar cu Zubreuti, intilrit fiilor lui
intrit Todoscili, cneaghina lui Andrei Ivan vornic XIVXVI 83-4.
batman XVIII 141. Andries (Gira lui iaz <la Andrusu, r.
Alexesti (unde a fost Radul; ande a fost Cahu/, H. S. S. Moldoveneascg>; grind
Dadul), sat pe DobrovAt <inclus in la XIVXVI 302.
Dobrovt Moldoveni, sat desfiintat, Andries sat pe Frumusita <Andrusu, r.
inclus in Dobrovgt, c. jud. Iasi>; Cahul, R. S. S. Moldoveneascd>; in botar
cliiruit de domn cu moarg mangstirii cu satul unde a fost Calcin i selistea lui
Dobrovgt XVI I 40 41 ; II 147. Manea XVI I 24-5, 29, 171.
Alexesti (Alexgsti, unde a fost casa lui AndrIestii, sat pe Birlad <azi Dumestii Veclii,
Alexa), sat pe Vilna, t. Vaslui <c. Ipatele, C. Dumesti, jud. Vaslui>; intirit cu
jud. Iasi>; intgrit lui Rabotg s.a. XV- nigngstire si moarg nepotilor lui Oan
II 193; parte intdrit fetelor lui Jurja Giuratul s.a. XIV XVI 364.
XVII 256-7; parte cu loc de moarg *Andrieutii (Andreuti), sat pe Dobrusa,
prisacg, lntrit Sorei s. a. XVIIIV t. Soroca <r. Floresti, R. S. S. Moldove-
183. neascd>; Mara mAnstinii Pantocrator
Almas (Almgselul, Almilseni), sat, t. Neamt. XVIIIII 41; intgrit lui Costea Bacioc,
<c. Gircina, jud. Neamt> XVIIIV 53; mare vornic XVIIIV 445.
intgrit lui Baico XIV XVI 123; Andriias (unde a lost casa lui sat pe
XVII 179. Putna <probabil lingg Ullman, sat
Almasul Mare (Almasi), piriu <afluent desfiintat, inglobat In Vidra, C. jud.
Cracului, jud. Neamt); sate pe Vrancea>; daruit de domn lui Gang
XIVXVI 66, 115, 123; XVII Ureacli XIV XVI 210.
316; IV 295; XVIIII 101; V 357; Anydreia (AngArciia, Anggrcina), plea <Agir-
mori pe XVIIII 101-2. cia, afluent al Bistritei, jud. Neamt>;
Almasul 2111e, sat si seliste pe XVIII In hotar cu branistea mandstirii Bistrita
277; XVIIII 50. XVIIII 74; IV 121; XVIII 48;
Almasul Mie, seliste in ocolul Pietrei <Bugg II 53, 145; III 61; IV 29, 310, 324;
Almas, c. Gircina, jud. Neamt>, druit V 2, 90.
de domn mandstirii Pingarati XVIIII Angheresti, v. Ingilresti, sat <jud. Neaml>.
89. Antilles(' (Altglesti, Antelesti), sat, t. Suceava
Alingselul, v. Almas, sat. <inclus in Ciumulesti, c. Vadu Moldovei,
Almdseni, v. Almas, sat. jud. Suceava> XVI-1 297; IV 267;
Altglesti, v. Antillesti, sat <jud. Suceava>. XVIIII 328; III 87; IV 181, 305, 388;
Alunei, loe la Zgvedeni <inclus in AlexAn- V 303, 513; intgrit lui Ion Bulbosii i lui
dreni, r. Edinet, R.S.S. IVIoldoveneascg) Mihul din Faraoani XIVXVI 400;
XVIIII 393. parte intgrit lui Mateiu vataf XVII
Ananie (ande a fost vataman V. Dlariitei, 297; parte intrita lui Gligorie diac X),'II
sat <jud. Neamt>. II 328; parte intgrit lui Ianichie XVII-
Anatodie, v. Plirflul lui Metodie. III 79; parte vindutg de Lupul din
Andolia, piriu la Buciumi <Ga/beni, jud. Uricheni lui Toader DubAu ureadnic de
Baegu> XVIIII 200. Cimpulung XVIIIV 212, 298; jireabie
Andrlicauti, v. Andreleull, seliste <r. vindutg de Dumitru lui Anton XVII
Chelmenti, reg. Cernguti, R.S.S. Ucrai- IV 513; locuri de cash cu jireabii intgrite
neang>. lui Zadul XVIIV 229, 253, 309; jirea-
Andrea, Me Ja Arpgsestii Jul Arpas in CArli- bii vindute de Anna .a. lui Dealeu din
gAtura <Hgrpsesti, c. Popesti, jud. Spagresti XVIIV 303; in pricing de
Iasi> XVII 83. hotar XVIIV 267; iaz cu grading la
*Andrei (ande a fost vataman sat la XVIIIII 87.
Tecuci <jud. Galati>; intArit lui Moica Antile11, sat <inclus in Vorniceni, jud.
vornic de gloatfi XIVXV--I 199. Botosani); intgrit mangstirii Homor
Andreleuti (Andracauti, Andriecguti), se- XIVXVI 206.
liste ce se numeste Varticeni, t. Hotin Aoas (Aoasa), loe la Bglosesti <Muses%
<Vartieguti, r. Chelrnenti, reg. Cernguti, c. Girov, jud. Neamt> XIVXVI 406;
R.S.S. Ucraineang>; ddruit de domn lui XVII 434.
2 e. 102 17
www.dacoromanica.ro
Apa Neagra, v. Ciorna, plriu <r. Rezina, IntAritA lui Vlasin s.a. XV-II 244; v.
R. S. S. MoldoveneascA>. CiocAnesti si Viasinesti.
Apa 'grit (CernavodA, Ciorna Riusorul Aria 1 'al Gavril Birlad, loc la *BArlAdesti
Negra), piriu <Ciorna, afluent al Nis- <lingA Toporul, unit cu CArpineni, r.
trului la alea Neagrii-Ciorna, r. Kotovsk,
I t.S.S. MoldoveneascA> ; sate, iazuri si R.S.S. MoldoveneascA>
rnori pe XIV-XV-I 377; XVI-ll XVI- I 188; v. si
238; III 189; XVII-II 214-5; V 276; Arini, pirlu la Uscati <jud. Neamt> XVII- IV
si Valea NeagrA, sat.
v. 525.
Apa NeagrA, v. Ptirslui Nejru, afluent al
Siretului. Arinosa (Arinoasa), piriu la StAncesti <jud.
Apa SacA (Apa SeacA), v. Saca <jud. Vaslui>. Neamt> XVI-1 97; helesteu pe --, XVI-
Apa SacA, v. Valen Sack sat <jud. Badiu>. IV 290.
ArAmesti (ArmAesti), sat, t. Neamt, numit Armilesti, v. Arrunesti, sat <jud. Neaint>.
si CiorsAcesti <ArAmesti, C. Bahna, Armeneol, sat <inclus in Coticu, c. Todiresti,
Neamt> XVI-II 167; XVII-III 99, jud. Vaslui>; parte intArit lui PAtrasco
234, 237; hotarc XV-II 161, 257; IntArit XVII-II 103.
lui Ivan Porcu s.a. XIV -XV-I 232;
IntArit lui TAbuci Mitiutelul XVI -I 196; *Armeni, sat 'Ina Suceava <probabil Areni,
II 90; parte intAritA lui Avram XVI-II inclus in orasul Succava>: intArit proto-
35; parte intAritA lui Simion Seachil popului boil si fiului su Giurgiu gramatic
cdmAras XVI-IV 208; intArit lui Tof an XIV-XV- I 285.
Scaehil XVII-V 247. Aron Vodfi (SI. Nicolae), mAnAstire in Tarina
Arbic, v. Orbic, sat <jud. BacAu>. Iailor <Aroneanu, C. jud. Iasi>;
*ArdLinesti (Ardanovti), sat pe Siret, t. ctitori: Petru von si Aron vodA XVI-IV
Suceava <j. Suceava>; IntArit minAstirii 117; XVII-IV 44-45, 262, 383; sate
Bistrita XVI-III 68, 100. dAruite Cu vccini i imunitAti XVI-IV
Ardoani, v. Ardeoani, sat <jud. BacAu>. 117-8; XVII-I 162; II 44-6, 74,
Ardealul (Tara Ardealului), tarA <Transilva- 144-5, 170, 241; IV 261-3, 295-6,
nia> XVI-I 141; XVII- III 131; tigani 322-3; V 158, 185, 308-309, 313;
fugiti, cumpArati i capturan in XVI- mori XVI- IV 117 -8; XVII-IV 261 -2 ;
I 122; II 65, 158; XVII- V 335; vama livadA, pomi si prisAci intArite XVII-II
dinspre -- XIV-XV-I 222; Petru Rares 45, 285, 383, 405, 465; vii XVII- II 45,
in XVI- I 458; II 158; voievozi de 179, 297; V 60, 172, 364; in pricinA pentru
XVI-IV 295; XVII- III 6; pribegi hotarul din Averesti cu mAnastirea VinA-
In XVII- V 205. tori XVII-IV 169-170; in pricinA pen-
Ardeoa de la Taziiiu, loc la Leontinesti <Arde- tru o moarA, piu'a si case arse, Cu satele
oani, jud. BacAu> XIV-XV-I 29. Helesteieni i BuscAteni XVII -V 74;
Ardeoani (ArdAoani), sat pe TazlAul <SArat, In pricinA pentru moarA Cu mAnAstirea
jud. Bacalu>; botare; parte de poian Bisericani XVII-III 114; dreptul de
intAritA lui Stan XVI-II 104-105. urmArire a vecinilor fugiti XVII-II
154-5; dreptul de a bate si scorni satele
* Area (Aria) 1, sat pe Bistrita ce s-a numit ca sl lucreze la XVII -V 159; tigani
DrAginti<linga Roznov, c. jud. Neamt> ; intriti XVII-IV 33, 45, 295; inchinatA
!Mara mAnAstirii Bistrita XIV -XV- I metoh la mniistirea Zugraf XVII-II
320; XVI-III 68; XVII-IV 29; v. i 44-5, 262; inchinatA la manAstirea Sozo-
Zvijinti. pole de la Marea NeagrA XVII- V 304;
Areal, sat <In Suceava >; prisacti vin- egumeni i soborul XVII- I 178; II 179;
dut5. de Roman din Succava lui IV 286, 322, 383, 401, 465; V 304, 308;
Giurge XVII - IV 426; livezi, prisacii cAlugdri sirbialungati XVII-IV 262;
helesteu intArite lui Iani fost pircAlab prAdatA de lesi XVII-IV 33, 295; acte
sotiei sale Nastasia XVII -V 326; domnesti scrise la XVII-II 296,
vataman XVI- III 331; moarte de om 297; v. si Greci, mAnAltire.
la ~XVII-V 326. Arpfisestli lui Arpa, sat, partea din Toderesti
Argeaua de Mijioe si de Jos, trecAtoare, in la CirligAtura <HArpAsesti, c. Popesti,
hotarul mAnAstirilor Agapia i Secul jud. Iasi> XVII-V 61; hotare XV-II
<jud. Neamt> XVII-I 177, 184, 237. 83; XVI-II 134; intArit lui Ioil protopop
Argela, munte In hotarul manAstirilor Agapia fiului salt Giurgiu grAmAtic XIV-XV -
Secul <jud. Neamt> XVII-I 177, I 285; parte intArit popii Ivul
184, 237. XV-II 83; parte intAritA lui FAtul
*Arolpni, sat pe Prut <lingA. SAIAgeni, c.
XVI-I 540; vie, iazuri i cinepiste la
Grozesti, jud. Iasi>; hotare; parte
XV-II 83.
Arsurl, loe in branistea mAnAstirii Putna,
t. Suceava <jud. Suceava> XV-II 135;
1 rn text cu literA micA. XVI-I 27.

18
www.dacoromanica.ro
Arzu, deal la Bucsesti <c. Poduri, jud. Bacim> Austria (Tara Austriei, Tara linpratului,
XIVXVI 420. Tara NemteascA), lard; arhiducele Hcrnest
Arzu, piriu la Stetcani <Tescani, Beresti de XVIIV 74, 75, 94; Petru voievod
Tazldu, jud. Bacdu> XIVXVI 415. In XVIIV 63-64; privilegii pierdute
Asilu, pi flu la Luckesti <inglobat in or. de Vartic vornic in XVII I 10.
Moinesti, jud. Bacdu> NIV XV I 415. Austrilet, localitate in Moravia <Cehoslova-
Athos (Afton, Sfetagora, Sr. Munte), munte cia); in itinerarul lui Petru voicvod
<Grecia>; tnndstiri la -- XIVXVI <Schiopu> XVIIV 64.
182, 343, 382; XVII 357; II 37, 154, Auzu, localitate In Tirol <Austria>; In itinera-
236; III 235; IV 159, 193-4; XVII rul lui Petru voievod <Schiopu> XVI
II 45; III 102, 176; IV 72, 262; metoace, IV 65.
mori, livezi, vii, ogoare si grAdini la Averauti, v. Averesti, sat <jud. Suceava>.
XVIII 235; bolnit la XIVXV I Averesti, sat <c. Bunesti Averesti, jud.
182, 343-382. Vaslui); parte in pricina dintre Ghidul s.a.
Dionisliate (Dionisete), manastire la mun- Cu Ciomirtan s.a. XVIIII 24.
tele Athos <Dionisiu, Grecia>; danie cite un Averesti, sat pe Cobale <jud. Neami,>; intrit
cal in fiecare an pentru pome- lui Hilea s.a.; privilegiile distruse de
nirea Gripinei cAlugarita XVIIIII 102; tatari XVIIII 63-5.
ministirea Hlincea inchinat de Maria, Averesti, sat pe Cracdu, Hugh' Movila lui
fata lui Petra voievod, metoh la ,--, XVII t. Neamt <inclus In Girov, c.
IV 72. jud. Neamt> XVIIV, 236; hotare
Dohiaru (Sf. Arhangheli Mihail si Gavril), XVIIV 188; XVIIII 304, 305; XVII
mfinstire la muntele Athos <Grecia>; IV 169-170; druit de domn lui Cornarici
danie domneasca de aspri pcntru rdscump- XIVXVI 151; druit dc domn cu
rarea metoacelor, morilor, livezilor, viilor, mori, vecini i imunitAti mandstirii Aros
grddinilor i ogoarelor confiscate de sulta- Vod XVIIV 117-8; XVIIIV 262,
nul Selim XVIII 235-7. 295, 297, 322, 323, 342; V 158, 308,
Grifforiite (Sf. Nicolae), mdndst ire la mun- 313; moard ddruita mAndstirii Bisericani
tele Athos (Grigoriu) <Grecia); ddruit cu la XVIIII 92, 160; III 91, 92, 114,
metoh i aspri de Alexandru voievocl 125; IV 9, 17, 509; bisericd inchinatd
XVIII 37. mnstirii Bistrita XIVXVI 66.
Hilandar (Vovidenia Nscatoarei de Dum- Averesti (AverAuti), sat pe Suceava, t. Suceava
nezeu), mAndstire la Athos < Grecia> ; dru- <Veresti, c. jud. Suceava>; druit
it de domn cu aspri; egumeni de XVI de domn cu mori i imunitdti Mitropoliei
I 357; III 234-5. de Suceava XIV XVI 13, 109, 293;
Stavroniehlta, mdnAstire la Sf. Munte <Gre- act domnesc scris in XVII I 114.
cia); druitd de doran Cu obroc de aspri Avrilmeni, sat pe Prut, la o &Ad de Movile,
anual XVIIV 158-9. t. Iasi <r. Rdscani, R.S.S. Moldove-
Vatoped (Sf. Blagovestenie), mndstire la neascd>; intdrit lui Costea Bucioc mare
Athos <Grecia>; druita de domn ca vornic XVIIIV 253-5, 445.
ducati rosii anual si carvsdrie la Solun; Avrameni (Avrmeani), sat pe Vlhovdt, sub
egumen si staret de XVIII 154 Drislive <c. jud. Botosani>; jumdtate
155; pradatd de turci XVII III 176; intarit manstirii de la Homor XVI-
v. si Iasi, Golia, mAndstire. II 40; jumiltate ddruit de domn lui
Zugraf (Zografi, Sf. Gheorghe), mAndstire Anton gumelnic i urmasilor sdi XVI-
la muntele Athos <Grecia>; ddruita de II 112, 154; III 334-5.
domn Cu aspri XIVXVI 182, 343 *Avriiminti, sat <probabil lingd CAzdnesti,
4, 382; XVIIV 193-4; druita cu sate r. Telenesti, R.S.S. Moldovencasca>;
inchinare de manastire XVIIII 44 parte intdritd lui Ureche mare vornic
6; IV 262-3; bolnitd ddruit cu aspri XVIIIV 145.
la XIVXVI 382; XVIIV 193 *Aziipeni, sat pe Visnevt si Catarha, t.
4; egumeni la XIVXVI 182, 382; Ldpusna <lingd Nimoreni, r. Kotovsk,
XVIIII 44-5; v. si Aron Vodri, R.S.S. Moldoveneascd>; in hotar cu
mAnstire. mAnastirea Cdpriana XVII 607; ddruit
Afa, piriu in branistea mAndstirii Bisericani de domn Mitropoliei de Roman XVII
<jud. Neamt> XVIIIV 241; V 32, 108; II 22-3; intdrit mAnstirii Socola
76, 314. XVIIII 213; moard la ,--, XVII 108.

Baba, v. Pirdul Babel. Babosfini (Babosini), sat pe Racova <IWO


Baba Ghigiu, deal la CaraclAu <c. Bfrsdnesti, Hirsova, c. Delesti, jud. Vaslui>; parte
jud. BacAu> XIVXVI 239. Intrit lui Toader s.a. XVII 377;

19
www.dacoromanica.ro
pArt.i intdrite Malei s.a. XVI I 535; XVII-IV 149; acte domnesti scrise in
parte intiritA lui Nlicul XVI III 114 XVI-I 34, 35, 36.
115. Badeuti, sat pe Suceava, t. Suceava <Bildeuti,
Bacani, v. Mean', sat <jud. Vaslui>. jud. Suceava>; ddruit de domn cu mori
Bacfiu, ocolul curtilor domnesti; sate dom- mandstirii Solea XVII-III 196; IV 267;
nesti ascultAtoare de-.'XV-II 159; XVI V 273; bisericA cu pop inchinatii epis-
II 205; XVII- I 191; III 413; IV 31, copici de RAdAuti XV-II 132.
80; V 184; ureadnici XVI-II 205, 225; Badeuti, sat pe Prut i Baseu <Bildiuti si
III 166, 392; XVII - I 191; III Bidiuti inclus in StefAnesti, jud. Botosani>;
96; IV 131; sudeti, globnici si slugi intArit lui Stanciul David XIV-XV-1
do la XIV-XV-I 305. 49; IntArit lui Gheorghe vornic XVII-III
16; movilA XVI-IV 9; XVII - I 90.
Bacfiu, tirg <m. jud. hotare XIV- Badimiani, cAtun In Bneti, t. Suceava <c.
XV- I 18, 321; XV-II 301, 307; vami Fintinele, j. Suceava> XVII -Y 47; v.
dAruite mAnAstirii Bistrita XIV-XV- I erata.
92, 167, 291-2; XVI-III 68; vamil Badini, v. Bs1deni, sat <jud. Galati>.
mare la XIV-XV-I 310; vamA mica Bae, v. Bala, tirg <jud. Suceava>.
la XIV-XV-I 310; XVI-111 191; Baenti, v. Balutl, sat <jud. Suceava>.
XVII-I 38; II 135; III 47, 96; IV 315; Baglui, v. Bahia', pirlu.
numArAtoare (perepis) la XIV-XV-I Bahluet (Bahluetul Mic), piriu <afluent al
310; pietre de cearA la XIV-XV-I Bahluiului la Podu Iloaiei, jud. Iasi);
291; mori la XIV-XV-I 291, 321; sate si selisti pe XIV-XV-I 26;
XVI-III 90; prisAci i poicni de fina XV-II 192; XVI-I 534, 539; III 142;
la XV-II 323; XVI-III 277; XVII- IV 105; XVII-IV 24, 80; iazuri i mori
I 38; V 86, 256; sare la XIV-XV-I pe XIV-XV-I 300; XV-II 192;
321; vii la XIV-XV-I 321, XV- XVI -I 534, 539; III 142; XVII-IV 80,
II 323; XVII-III 38, 61; IV 205, 376; 111, 169, 170-171; V 73-109; pise
V 86; catastihul orasului XVII-IV 205; lingA XIV-XV-I 361.
soltuzi i pirgari de la XVII - I 53,193; BahluI (Baglui, Bahluiul Mare), flu <afluent al
V 55; schit in ,---, XV-II 323; bisericil Jijiei la Chiperesti, jud. Iasi); sate si
domneascA In XVII-V 55; popi din selisti pe XIV-XV-I 56, 93, 113,
XVII-I 54; V 55; Alexandru voievod 285, 290, 361; XV-II 66, 144, 196, 197;
la XVI - III 217; acte domnesti XVI-I 102-103, 324-5, 396-7; II 51,
serse in XIV-XV- I 319, 553; XVI- 134; III 69, 92, 102, 104, 157, 173-4,
II 35, 96. 203-204, 207, 209; IV 176, 187-8,
Bacitu, tinut; sate in XIV-XV-I 114, 223, 286-7; XVII-II 218; IV 245, 350,
301, 320; XVI-II 131, 141, 146; III 451, 452-3; V 111-2, 123, 232-3, 245;
32, 136; IV 31; XVII-I 73; II 164, lazan i mori pe XIV-XV-I 202,
175; III 163, 207-208, 227; IV 67, 258, 321, 361; XV-II 144, 196-7;
78, 234, 265, 409-410; V 6, 144, 145, XVI-I 102-103; II 51, 98, 134, 234;
168, 205-206, 376-377; catastilt de III 92 102, 104, 157, 173-4, 203-204,
cisle XVI-IV 6; vAtafi de XVI- 207-209, 254; IV 176, 223, 286-8;
III 220, 439; XVII-II 187; IV 207, XVII-I 81; II 103; IV 145, 350, 372,
428. 373, 451, 452-3; V 111, 123, 232, 245;
Bacicrtuti, v. Boc1cAuti, sat <r. Hotin, reg. prisacA lingA XIV-XV-I 313;
CernAuti, R.S.S. UcraineanA). XVI-I 102-103; III 256; mAnAstire
lingA -- XIV-XV-I 321; XVI-III 107,
Bac ani, v. Bucsanl, sat (r. Drochia, R.S.S. 447.
-NfoldoveneascA>. Bahlul (mAndstirea de la ~) <jud. Iai>
*Bacsancsti (BAcsAnesti, BAcsfinesti), sat pe Inchinatd mdndstirii Bistrita XIV-XV
Birlad <probabil lingA Zorleni, c. jud. -I 321.
Vaslui> XIV-XV-I 127; IntArit lui Bahlui, v. Rotarul Bahluiulul, sat <jud.
Ion s.a. XVI-I 138-9, 146. Vrancea>.
*Badea, sat <lingA Cavadinesti, c. jud. Bahlulanl, sat pe Bahlui, t. GarligAtura
Galati); diruit de domn lui Dan MesehnA <Indus in Cogeasca, c. Letcani, jud. Iasi>;
XIV-XV-I 137. pArtilntArite lui Ursu aprod XVII-II 218.
*Badea Bratisanul (unde au fost sat pe *Bahmatoult, sat peste Prut <probabil IWO
Prut <probabillingilTulucesti, c. jud. Petru*Ani, r. RIcani, R.S.S. Moldovenea-
Galati); (limit de domn cu moarA scA>; lntdrit fiilor lui Ian vornic XIV -
seliste lui Ghereiu XIV-XV-I 192. XV-I 83.
Badeasa, v. Bodiasea, plrlu. Bahmut, v. Bohmotegtl, sat <r. CAldragi,
Badeuti, ocolul curtilor dornne*ti <BAdeuti, R.S.S. Moldoveneascd>.
jud. Suceava>; sate domne.gti ascultd- Bahna, pirlu <afluent al Cldulasului la Buciu-
toare de XVI-111226, 430; XVII-III lestl, c. Podoleni, jud. Neamt>; sate pe
196; IV 267, 435; V 273; ureadnic de XIV-XV-I 359-360; XV-II 101;
20
www.dacoromanica.ro
XVII-111 149, 212; mori pe XIV- XIV- XV - I 258; locul morilor donmesti
XV - I 360. daruit lui Mihul logofat pentru mori cu
Bahna 1, plriu in hotarul manastirii Dobrovat dreptul de a pedepsi pe oamenii care nu
<c. jud. Iasi> XVI-I 41. vor cara la aceste mori XIV-XV-I 228;
Balan (Banhana), sat, t. Neamt (jud. pive de sumani la XIV -XV-I 228;
Neamt>; Intarit lui *tefan urmasi-
L XVI-I 410; stopa de Milt sumani
lor lui XIV - XV - I 170; XVI - II XIV-XV-I 201, 228; torcatoare de Rua
44; parte vInduta de Dumitra lui la -- XIV-XV-I 228; povarne de bere
lonascu Bahnasul XVI-III 379; parte sladnite la XIV -XV - 13; XVI - III
intarita lui Nechita palarnicel XVI-IV 149; IV 112, 122; XVII-III 60; coloade
58; parte Intarita lui Ion stolniccl de malt kd gnu XIV-XV-I 258; Mari
XVII-II 24; parte data de Dumbrav XIV-XV-I 13, 271; sasi XIV-XV-I
lui Zaharia din Berbesti pentru ca i-a 258, 271; XVII- III 60; olar XVI- III 78;
platit capul la furt dc stupi XVII-III soltuzi i pirgari XIV-XV-I 201, 258,
169; parte vinduta de Nechita lui Zaharia 297-8; XVI-III 175, 206, 310-311, 365,
din Berbesti XVII-III 170; p5rti vIndute 462; IV 14, 55, 184; XVII-II 78-9;
de Gardan si Lazar armas din Ruptura lui III 176; IV 513; V 361; popi la
ionasco Jora mare caminar XVII-111 XVII-IV 513; vornici, ilisari si ureadnici
234, 236; parte zalogita de Gardan lui XIV-XV-I 271, 296, 297-8; act dom-
Zaharia din Berbesti XVII-V 226. nesc scris In-'XIV-XV-I 3.
Bahna, sat la obirsia Piriului Negru, . *Bala 1 hd Albas, loc pe Bic, la Fintlna Mare
Neamt <jud. Nearnt> XVII-IV 179 - <inclus In orasul Chisinau, R.S.S. Moldo-
180; V 161; Intarit lui Mic Crai XIV- veneasca> XVI- I 111-2, 224-5; v. si
XV-I 205; Intarit lui Gostil XIV- Chisinau.
XV-I 307; parte Intarita lui Mihut
Baia 1 Coziel, loe la Cozmin t. Cernauti
XVI -I 272; orinduiala cislei la <nume schimbat In Molodia, c.
XVII-IV 180. r.
Bahna, sat, t. Trotus <c. Pirgaresti, jud. B1iboca, R.S.S. Ucraineana> XV-II 92.
Bactiu); parti cu vecini Intarite lui Baicani, v. Baleo, sat <jud. Baehr>.
Nechita paharnicel din Hilipesti, lui Bejan *Baleiluti (unde a fost Hodor vataman), sat
fost staroste XVII-V 169, 170, 334; pe Suholeti <probabil Schinetea, c.
prisadi In XVII- V 334. Dumesti, jud. VasIni>; Intarit fiilor lui
*Bahnarl, sat pe Tutova <ling Politeni, azi Pam Brudur XV-II 105.
Vadurile, c. lana, jud. Vaslui>; par' Inta- Baiceni, v. Baleeni, sat <jud. Bacau>.
rite lui Ion logofat (loasaf monah) *Baico (la sat pe Pojerlta <Baicanii,
I 425; II 52-3. Mohorlti, azi Cornatelu, c. Motoseni, jud.
*Bahl* sat pe Tutova <probabil ling Bacau>; Intarit lui Gana Cindescul
Alascurei, c. Pogana, jud. Vaslui); XIV- XV-I 253.
Miclea (Nlihnea) de la XIV-XV-I 92, Balenl, loe sub Ceahlau <jud. Neamt); in
109, 139, 162;v. i Mielea de la Bahna. hotarul manastirii Bistrita XIV-XV-I
Bahriceni, v. Bahrieeni, sat <jud. Vaslui>. 421.
Bahrinesti, sat, t. Cernauti (r. Hliboca, reg. Bailesti, v. Miles% sat <jud. Vaslui>.
Lernauti, R.S.S. Moldoveneasc>; parte Buinti (Baenti), sat, t. Suceava <Bainet, jud.
ntrita cu loe dc iaz i moara lui Oras Suceava); parte data In schimb pentru
hatman i pirclab de Succava XVII-I 172. parte din Volovcinti de Madica, Olencai
Bahrinesti, v. Borhinesti, sat <jud. Suceava>. XVI-IV 280; parte Intiirita lui Onciul
Baia (Bae, Bale), tirg <c. jud. Suceava> Iurascovici staroste XVII-IV 205; parte
XV-II 287-8; XVII-IV 513; V 316; data In schimb pentru parte din Volov-
hotare XIV-XV-I 48-9; XV-II cinti de Macri mare armas, !lineal XVII-
:-08; XVI-I 327; III 117-8, 144; IV IV 431; tigani XVII - I 267; vecini
1.54; posada XIV-XV-I 255; drum XVII-IV 205; biseric cu papa inchinata
la Neamt de la XVI- I 191;,case de episcopiei de Radauti XV-II 132.
ttari si poslusnici daruite de domn mana- Baisesti, v. liaises% sat <jud. Suceava>.
stirii Moldovita cu imunitati XIV-XV-I Balace i Balaceni, v. Bahleeni, sat <jud.
13, 271; XVI-III 149; IV 42, 122; Vaslui>.
III 60; catastif pentru drciumi Balad (Bucovina lui <padure la Galbeni,
pietre de cear tinut de manstirea c. Filipesti, jud. Bacau>; In hotarul
Moldovita la XIV-XV-I 297; mori satului Bucium XVI-II 200.
ale manastirii Moldovita la XIV-XV -
I 13; XVI-I 410, 519; III 149; IV 14, Balad (mide au fost v. Balkan', sat
42, 55, 62-3,122; XVII-III 60; mod ale <jud.
manastirii Neamt la XIV-XV-I Balan i Balanesti, v. Bilfinestl, sat <jud.
90-91, 201; mori ale miniistirii Pobrata la Vaslui>.

1 In text cu literi mica.

21
www.dacoromanica.ro
Balan (unde este vataman v. BAIfinesti, *Balomiresti, sat, t. Neamt <lingd BAlusesti,
cut pe Telita <r. Tighina, R.S.S. Moldo- c. Girov, jud. Neamt); clAruit de domn
veneascA). lui Cirstea IucAsanul XIV XV I 180,
*Balan (unde este -,), sat pe Bogdana <lingA MUM lui Luca Bot XVII 170.
Bogdana, jud. VasJut); dAruit de domn Balomirestl, sat pe Alblia. t. Roman <contopit
lui Mihail Stingaciu XIVXVI 127. cu Blra, c. jud. Neamt> XVIIII
*Balan din Stralmlba (unde este sat la 339, 400; in hotar cu Fundeni XIVXV-
gura StrImbei, pe Tutova <ifngA Puiesti, 1 70; intArit lui Andronic Ciolpan s.a.
c. jud. Vaslui); intArit lui Iuga pro- III 302-303; prti de cumpArAtur
topop i fiului sdu Mihul gramatic IntArite lui Dumitru Goia XVIIII 94,
XIVXVI 92, 109, 139, 162. 95, 269, 339; III 3, 165, 172, 177, 206;
*Balanai, sat pe Berheci <haga Corcioveni, c. IV 400-401; intArit lui Costantin
BrAhdsesti, jud. Galati); jumAtate Batiste ceasnic XVII V 5, 26-7; rAs-
nepotilor lui Petra Puiul XVI I 338. cumpArat de Dumitrasco Stefan mare logo-
Balasnesti, Balasinesti i Balasinouti, v. Ba- ft 6, 27 (mentiune); iazuri si
losinesti, sate. mori Ja XVII III 163, 172; V 5,
Balauresti, sat pe Prut, t. Ldpusna <BAlduresti, 26-7; pivA la XVIIV 5, 26-7;
r. Nisporeni, R.S. S. MoldoveneascA); parte finat, livezi i curiituri la XVIIII
intAritd lui Lupul logof At XVIIIV 269; V 5; butnar i giude la XVI III
412-413. 299.
<Balcani>, v. Mikan!, sat <jud. BacAu>. *Balomirestl, sat pe Bahlui, t. CirligAtura
Baledull (Balcouti, Blcouti), sat pe Siret, <lingA Moises% C. Dumesti, jud. Iasi>;
t. Suceava <Mau% c. jud. Su- hotare; Intdrit cu moard lui MAnAild
ceava> ; druit de domn mgngstirii Putna s.a. XVII 196-7; pArti intdrite lui
XIVXVI 381; XVII 134; XVII Costantin Rosca hatman s.a. XVII IV
29, 171; biserica inchinat mndstirii 451.
Putna XVII 134. *Balosin, sat la CirligAtura <ling Letcani,
Balesti, v. BAlesti, sat <jud. Vaslui>. jud. Iasi); in hotar cu locui pentru mdna-
Balet, v. Piseul lui Banca, loe <jud. Neamt>. stire al lui Ioil XIV XV 1 111.
Balica, mAnAstire, v. Iasi. *Balosinalutii (unde au fost sat pe Barbad,
Baliceni, v. Bfilieeni, sat <r. Geadfr-Lunga,
t. Vaslui <lingA Muntenii de Jos, jud.
Vaslui); alipit ocolului tirgului Vaslui XV
R.S.S. MoldoveneascA). II 166-7.
Balince, v. Mince, piriu. *Balosinesti (Balasinesti, BAlsinesti), sat pe
Balinesti, v. Bfilinesli, sat <jud. Suceava>. Smila i Smilisoara, t. Tutova <lingt1
*Balintesti, sat peste Prut <lingA Rosu, r. Ghicani, c. Alexandru Vlahut, jud.
Cahul, R.S.S. Moldoveneascd>, ddruit de Vaslui>; Intrit lui Ignat postelnic XIV
domn mAnAstirii Putna cu Iezerul Cerlen XVI 172, 176, 251; pArti cu loe de
(Rosu) XVI I 25, 29, 171. helesteu IntArite lui Nicoard mare vornic
Balinti, sat pe Siret, l. Suceava <inclus in de Tara de Sus XVII III 112; IV 118,
Mindresti, c. Vlddeni, jud. Botosani>; in- 203, 226, 243.
tdrit lui Mindru JumAtate Cu mori si curti Balosinesti (Balasanesti), sat pe Villa, t.
de ttari XIVXVI 89; dAruit de domn Hotin <r. Briceni, R. S.S. MoldoveneascA>
lui Ieremia vistier XVI I 153-4; v. si V 64; intrit cu helesteie si mori
Mndresti. lui Gheorghe pircAlab de Hotin XVI III
Balinli (Balita), sat pe Baseu, t. Dorohoi 31, 351.
<c. Havirna, jud. Botosani>; hotare; *Balosinestl (Baldsinesti,Balasinouti), sat
confiscat pentru hiclenie de la Scuianul pe Suceava, t. Suceava <lingd Horodnic,
ceasnic i alma de domn cu iazuri Ii mori c. jud. Suceava); druit de donut
mAnAstirii Voronet XVI I 490; XVII cu moar i imunitAti mnstirii de la
Horodnic XIVXV I 164, 204 265,
1 252.
Baliti, v. Piseul lui Balica, loe <jud. Neamt>. 404; inchinat mAnstirii Putna
139; XVII 29, 171; biseric inchinat
II
*Balomire, sat <lingd Borzesti, 1.c. a m. mAnIstirii Putna XVII 132, 134.
Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. BacAu>
XVII V 66. Balosinesti (Balasinesti, Balosin, 13alosin a),
sat pe Bahluet <inclus In SAcdresti, c.
*Balomiresti, sat, t. Putna <probabil lingd Cucuteni, jud. Iasi>; intArit urmasilor lui
VinAtori, jud..Vrancea> XVIIIV 504. Iosip Motoc XVI III 142, 192.
*Balomires(l, sat la Muncel, intre Siret Balostesti, v. Motes% sat <jud. Vrat_cca>.
Moldova, t. Suceava Muncelul de
Sus, C. Mogosesti Siret, jud. Iasi>; in- Balosestl, sat pe piriul Bodoanelor <Bld-
tdrit lui Bode Hide XIV XV I 184; sesti, jud. Galati>; Intfirit lui Toader s.a.
bisericd inchinat mAndstirii Neamt XVI I 276.
XIV XVI 219. Balosesti, v. si Billomti, sat <jud. Neamt>.

22 www.dacoromanica.ro
13alotesti, v. BAlotesti, sat (jud. Vrancea>. Baseu (BasAu, Basdu, Basiu), piriu <afluent
Balta AlbA, v. Ezerul Alb. al Prutului la Bobulesti, c. StefAnesti,
Haifa ChlsInftulul (iezerul Cheseniului), iaz jud. Botosani); locuri, sate si seliti pe-.
pe Bic <in orasul ChisinAu, R.S.S. Moldo- XIV-XV-I 30, 61, 109, 147; XV-II
veneasci); in hotarul satului Visterni- 182-3; XVI- I 1, 29, 171, 192, 405,
ceni XVI-1 112, 225. 457, 490, 533, 582; II 53, 119, 238; III
Balta Clulinli, iaz la Ciulinesti <Probota, 151-2, 182, 189, 243; IV 47; XVII-I
jud. Iasi> XV-II 311. 252-3; II 45, 220, 347; IV 154, 198,
Balm eu chin, iaz la Bohotin (jud. Iasi>; 262, 352; V 101, 124, 286, 316;
prisacA la XVI-II1 416, 419. pod pe XVII - II 347; iazuri
Balm' lui Baffin, iaz la Ciulinesti <Probota, mori pe XVI- I 405, 457,
jud. Iasi> XV-II 311. 490, 533; II 119, 238; III 151-2, 182,
Balas lul Stanciul, iaz la TApesti <Branistea, 189, 243; IV 9, 90, 252-3; XVII-II 45,
jud. Galati> XVI-I 502. 220, 347; IV 262, 352; V 101, 286, 316.
Baila Plopulul, iaz la *CAmilesti <lingA orasul Baseu, sat, t. Dorohoi <sat desfiintat, Inglobat
Tecuci, jud. Galati> XVI- III 83. in MlenAuti, c. Hudesti, jud. Botosani>;
Balta Stralmbri, iezer pe Nistru <lingA Chitcani, In hotar cu selistile Dimileni i Virful
r. Slobozia, R.S.S. MoldoveneascA>; &dra- Ba.seului XVII-II 347.
ft de domn manAstirii Neamt XV-II *Ball (unde au fost sat <lingA Romfini,
306. jud. Neamt>; intArit fiilor lui Ivan vornic
BaltA, v. Cetatea de BaltA. XIV-XV-I 83; v. si CArbunestl.
Baltati, v. Brillati, sat <jud. *Basotii (satul lui ",), sat pe Moldova
Banca, pirlu la *Picigani <lingA Banca, jud. <IMO. Boureni, c. Moca, jud. Ia.si>;
Vaslui> XVII-II 19. dAruit de domn episcopiei de Roman
Banca, v. 31Aniistirea lul popa Draghie XV-II 100.
<jud. Vaslui>. Basoteni (Basotiani), sat <Bosoteni, inclus
Baneouti, v. BatAconti, sat <jud. Suceava>. In orasul Pascani>; intArit Cu imunitAti
Baneu (lacul lui iaz la Gilgesti <jud. mAnAstirii Neamt XIV-XV-I 71, 218,
Vaslui> XVI- I 122. 224, 273, 380; bisericA inchinatA mAnA-
Batumi (gruiul lui Bancah) la *Plopi <Bel- stirii Neamt XIV-XV-I 219.
cesti, C. jud. Iasi> XVII-III 266. Batt-moat' (I), sat (probabil corect Bancouti-
Baninina, v. Bahna, sat <jud. Neamt). BAncesti, c. Musenita, jud. Suceava);
Baranea (BAranca), loc i poianA la Hudesti dfiruit de domn lui Steful Jumiitate
<jud. Botosani>; poieni cu flnat si bAlti XIV-XV- I 141.
intArite lui Ion MoghilA logof At XVI-II BatfirAstl (BAtAresti, Botiresti), sat, t. CirligA-
238; IntAritA lui leremia mare vornic tura <inclus in Sinesti, c. jud.
si Simion paharnic XVI-III 189. XVII-I 106; V 305, 355; In hotar cu
Barba-GeamArA, v. Gemenestl, sat <jud. Onicicani i Sinesti XVI-I 4; intArit lui
Neamt>. NegrilA BAtArescul XV-II 192; pArti
*BarbA Stan Stanciul (unde este ~), sat la intArite lui Nistrea s.a. XVI-IV 104-
obirsia StrAmbei Strimba, azi
<lingA 105; intArit nepotilor lui Vilcea Batt-
CetAtatia , e. Puiesti, jud. Vaslui>; dAruit rescul XVI- I 538-9; bisericA la XV-
de domn lui Iuga protopop XIV-XV II 192; XVI-I 538-9.
-1139, 162. Batinesti (BAtinesti), sat pe Putna <C. Ti-
*Barbestl, sat pe Prut <probabil StAnilesti, fe,ti, jud. Vrancea> XVII-V 279; dA-
c. jud. Vaslui>; intArit lui Nica s.a. ruit de domn lui Batin XIV-XV-I 46;
XVI-I 236; v. si Sobel si Stilailesti. jumAtate intAritA lui Iuga Grasul XIV-
Barbosi, v. BArbosi, sate. XV-I 368; vad de moarA la XVII-
Barbovi- II 136; v. si CtilimAnesti.
*Barblviel Vanea (nade au fost Batinesti (unde a fost Mezeu), sat pe Tutova
ccaim), sat pe Studenita <?, jud. Vaslui); <probabil Clrjoani, ling& MAscurei, c.
intArit cu moarA Saftei XVI-I 233; intA- Pogana, jud. Vaslui) XVII-II 280; parte
rit lui Luca Negel XVI-I 258. intAritA FedcAi, nepoata lui Dienis spAtar
Barnarul, v. Bairnarul, munte <jud. Suceava>. XVI- I 66-7; IntArit lui Dragotil s.a.
Basarabia, provincie (oblastie) <azi R.S.S. XVI-I 231.
Moldoveneascil> XV-II 27, 234; XVII - Bazlescolu, codru < la Cozmin, nume schim-
IV 447 (mentiuni). bat In Molodia, c. r. Hliboca, reg.
*Bascacauti, sat, v. BAseilelani <jud. Botosani>. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>; in hotar
Basiretul, v. Siretul, rlu (jud. Botosani>. Cu Horodiste XIV-XV- I 348.
Basisti, v. BAsestl, sat <jud. Vaslui>. BAbieani, sat <probabil BAbiceni, c. Dur-
nesti, jud. Botosani>; In hotar cu Fun-
Basa (unde au fost ~), v. BAseni, sat <jud. . dAtura XVI-III 115.
BAbulesti (Bubulesti), sat pe Prut, t. Dorohoi
<Bobulesti, c. StefAnesti, jud. Botosani>;
In text cu Mari mica. IntArit Cu iaz moarA lui Costea BAcloc

23
www.dacoromanica.ro
marc vornic XVII Ill 7; IV 254-5, 445. XIVXV I 59; moarte de om
Bfieani, sat pe Smila, t. Tutova <c. jud. XVIIII 326; v. ai Carstieneati.
Vaslui>; intArit cu mori gata, cu pietre Bahnita, piriu la Gostileati <VIAdicent> art
cu finete lui Simion Gheuca mare spAtar Troita, t. Neamt <jud. Neamt> XV II
XVIIV 269-270, 310. 101; XVII III 149, 212.
BAcani, v. Bocani, sat. *Biihrieeni, sat <Hugh' Todireni, c. PAclurciii,
Baceati, sat pe Piriul Negru, t. Neamt <jud. jud. Vaslui> XVIIII 344.
Neamt>; parte intAritA cu iaz i moarA lui Bilhueni, v. Blihneni, sat <jud. Nearnt>
Damian vistier XVIIV 178; XVII- Biiicani, v. Baleo, sat <jud. Vrancea>.
I 57. *Baleeni (BAnceni, PAiceni), sat la obirsia
Mewl (BAgeati), pe Barlazel, t. Vas/ui Zeletinului, t. Roman <linga Odobeati, c.
<jud. Vaslui>; in hotar cu MArmureni Secuieni, jud. Bacau> XVII III 6b, 97,
XIV XV I 354; parti intArite lui 236, 238; parte intaritA lui DrAgan a.a.
Toadcr aprod din MArmureni XVII I 15, XVII I 160; dAruit de Lupul Dragota,
51; moarA, poian i prisaca la XVII- vornic de gloat:a, mAnAstirii Sf. Saya din
I 51, 64; v. ai Gura 41.asnii. Iasi XVIIIV 206, 443; V 28-29, 30;
Bikes% sat <?>; parte IntOrita lui Nicoara iazuri si mori la XVIIIV 206. 443;
XVIII 172. drumul de la XVII III 235-6 v.
*Bacheani, sat, t. Soroca <r. Soroca (?), si Odobesti.
MoldoveneascA> XVIIIV 518.
R. S. S. Baleen! (Baceni, BAiceani), sat, t. Hirlu
BAcioi, v. Loeuri pustlI pe Bic <r. Anenii <I.c.a c.s. Curteati, m. Botoaani, jud.
Noi, R.S.S. Moldov encased>. parte cu locuri de iaz intaritA lui Patraaco
Bacovu, piriu, afluent al Stavnicului la Bien Udrea diac XVII II 257; intArit hit
<c. Ipatele, jud. Iaai; prisaa linga Costantin Rosca mare vistier XVII IV
XVIII 21. 77, 115.
BAcsAneati, v. *Bacsanesti, sat <jud. Vaslui>. Biliceni, sat pe Bahluet, t.Roman <c. C eu-
Badateni, sat <probabil lingA Adilaeni, c. teni, jud. Iaai>; in botar cu BArbilteati
Avrameni, jud. Botoaani> XVII V 288. XVIIIV 111; in pricinA de botar cu
Widen', sat <c. Scobinti, jud.Iaai> XVIIV 185. TAtiiranii XVII V 65; jurnatate data
Bildeni (BAdeani, Badini), sat pe Birlad, In schimb de mAnAstirea Moldovita lui
t. Tutova <lingA Ghidigeni, jud. Galati>; Bogdan voievod XVI I 91; III 175,
intArit lui Vartic mare vornic XVIIV 205; acte doinneati serse in XIV
72; intarit lui Nistor Ureche mare vornic XV I 270; XVIII 171, 172, 174,
XVIIV 264-5; XVIIIV 146; mori 175.
la XVIIV 72; XVIIIV 264-5; *BAleeni, sat pe Siret, t. Roman <ling Volin-
moarte de om la XVIIV 264. Urea% c. Alexandru loan Cuza, jud. Iaai>;
*Bildestl, sat, t. Roman <probabil lingA daruit de domn mAnAstirii Neamt
Pietriau, sat desfiintat, inglobat In Cos- XVII 37; mori la XVI-1 37;
tea% c.s. Tirgu Frumos, or. jud. Iaa0; III 268.
parte intAritA cu loc de iaz moarA lui *Bfiiceni (BAicini), sat pa Cirbica <?>; vad de
Ionaaco Ghianghea mare logofat XVII moara ai vie intarite manAstirii Agapia
IV 247. XVIII 81.
BAdesti, seliate pe Bahluet, t. Roman <lingA B5ile5.1 (Baileati), sat pe Racova, Tutova
Pietriau, sat desfiirrtat, inglobat in Costeati, <inclus in Opriaita, c. Poieneati, jud.
c.s. Tirgu Frumos, or. jud. Iaai>; int- Vaslui>; parte intAritil lui Gheorghe mare
rita cu vaduri de moari lui Cazan fost iogoft XVIIII 146; IV 29; piirti in-
postelnic XVIIIV 24; V 73. toarse intarite fiilor lui Ionaaco Bolea
BAdeati, v. *Bodes% sat <jud. BacAu>. XVIIIV 290, 369-370; intarit cu
BAdeuti, v. Badeull, sat ai ocol <jud. Su- tigani lui Vasile Huhulea a.a. XVII V
ceava>. 18-20; v. ai Paueesti.
*Mikan', sat pe Bistrita, t. Neamt <jud.
BacAu>; parte intAritA lui Zaharia vistier- Biiimaceni, sat pe Jijia (Buirnaceni, c. Al-
nicel din Fraceati XVII III 98. beati, jud. Botoaani> XVIIII 316;
v. *Bildeni, sat <jud. Galati>. hotare XVIIV 222; conflscat pentru
BAdiuti, v. Badeuti, sat <jud. Botoaani>. hiclenie de la Birtalan; parte intArit lui
BAeaeati, v. Bfiisesti, sat <jud. Suceava>. Dragota aetrar XVII 346; jumAtate
BAgeati, v. Biieesti, sat <jud. Vaslui>. intArita /ui NicoarA PrAjescu XVI III
*BAhneni, sat la Gura Bahnei, fata in fata 317; IV 40-221; XVIIIV 135; intilrit
cu *Faurii Traian, c. SAbAoani, lui lonaacu Prjescu XVIIV 96-97; /oc
jud. Neamt>; in hotar cu Gostileati de moarA la -- XVIIII 317; IV 220
<VIAdiceni> XVII 101; par' bit:Arita 221; XVIIIV 135.
cu iazuri i mori lui Dragoa Balseati (I3aiaeati), sat pe Moldova, 1. Suceava
359-360. <c. Cornu Luncii, jud. Suceava>; hotare
Bahneni (BAhueni), sat la gura Nearntu/ui XV II 288; parte Intarita lui Giurgiu
care s-a numit Cirstianeati (lingA Timiseati, clucer de arie XVII 287-8; parte
jud. Neamt); intArit mAnAstirii Neamt intArita lul Luca Arbure portar de

24
www.dacoromanica.ro
suceava i Dice! sale Odochia XVI I Vaslui>; par' intarite lui Dragan Plane
221; III 56; plirti tut:11.11e manstirii s.a. XVIII 126.
Homor XVIII 98; Tarp intarite *Balilnesti, sat care s-a numit Terpesti, pe
stirii Slatina XVIII 210-211; III Elan <ling Giurcani, c. Gagesti, jud.
^27; parte Intarita lui Costantin uricar Vaslui) XVIIII 50; intarit lui Lazar
s a. XVIIIV 86-7; parte tutArita lui s.a. XVI I 545; intarit lui Ionasco
Stroici logofat XVIIIV 124. Buzdugan XVII V 190.
Ballacea, gira, t. Chigheci (Balas, afluent al Billanestl, sat <c. Birgauani, jud. Neamt>
lacului Limnoe, satul Gotesti, r. Cahul, XVIIV 368; fin la -- XVIIII 324.
R. S.S. Moldoveneasc0; Marital Cu satul Balitnesti, v. Blane5ti, sat <jud. Galati>.
Gotesti lui Vrabie postelnic XVIIII Balasinesti, Balasinouti, v. Balosintl, sat
256. <jud. Suceava>.
Baliibilnesti, sat <r. Criuleni, R.S.S. Moldove- Ballisesti,v. Balosestt, sat <jud. Neamt).
neasca>; intarit lui Arsenio al 111-lea Balauresti, v. Balauresti, sat < r. Nisporeni,
logofilt XVIIIV 36. R.S.S Moldoveneasca>.
Billaceana, v. Balleeni, sat <r. Ceadir-Lunga, "Weald, sat pe Tazlaul Mare, mai jos de
R.S.S. Moldoveneasca). Flocesti <Balcani, jud. Bacan); intarit lui
*Ballicen1 (Balace, unde au fost Balaci, Petru Baleo XIVXV I 392; XVII 4.
13alliceani), sat pe Smila Bacani, Baleouti, v. Bateau'', sat <jud. Suceava).
jud. Vaslui); In hotar cu satul untie a *Mesa, sat pe Siret, t. Suceava <jud.
tost Mihai" XVII 154; Intarit Suceava?>; intarit cu loe pe pod plutitor
XIV XV I 313; intarit lui manastirii Invierea" din Suceava XVI
ceasnic XVII 150; parti de sat IV 215-6.
eu nioar intarite lui Caraiman ceasnic s.a. Bakst' (Balesti), sat pe Stemnic, t. Vaslut
XVIII 221-2; II 14-5. <jud. Vaslui); intarit lui Duma clucer
(Blaceani), sat, t. Suceava <Bahl- XV-11 47; intdrit nepoatelor lui Marcu
tana, C. Ciprian Porumbescu, jud. XVI I 21; parte intaritil lui Ion s.a.
Suceava> XVIIIV 225; prti intirite XVIII 214; popa din XVIIIV 211.
lui Vascan Dobrenchi diac XVII-1 5, 6, *Milken', sat <IMO Onesti, azi m. Gheorghe
12; II 71-2; III 214; IV 31-2; Gheorghiu-Dej, jud. Bacau); parte Inta-
imp &lit de Candachia nepotilor sal rita lui Balo Ciortan XVI-1 431-2.
XVII-1V 9; parte vinduta de Lupul *Billicent (Balaceana, Balicen!), sat <probabil
Neghici lui Strlitulat Dobrenchi XVII V linga Oreahov, r. Ceadir-Lunga, R. S. S. Mol-
301; iazuri i mori la --, XVII I 5, 6, 12; doveneasca>; jumatate intarital cu mori
III 214; IV 31; biserica inchinata episco- nastiril lloidovita XVI I 407, 519-520.
piei de Rdauti XVII 132. Biiiilesti (Balilauti), sat pe Siret, t. Suceava
*Balfice4,41, sat din jos de Ezer <probabil <inclus in Banes% c. Gramesti, jud.
Blircesti, linga Fintinele, c. Puiesti, jud. Suceava>; intarit lui Zaharia s.a. XVII-
aslui>; in botar cu fintina Prozioane; I 14; in pricina dintre Gavril diac
n.iruit de domn lui Gherein XIVXV I Tautul logof at XVII-1V 351; biserica
192. Cu popa inchinatal episcopiei de Rachluti
*BOtice;sti, sat <probabil Balanesti, pe XVII 131.
laura, linga Tomesti, c. Pogana, jud. Bfillnesti, sat <probabil in loe de Bases% C.
Vaslui>; intarit lui late pircalab s.a., Pirjol, jud. Bacau>; vi! Intarile lui
lui Petriman si nepotii lui Dias paharnic Vitolt comis XVIII 130.
XVI II 196-7; v. si Balimesti pe Iaura. Billinestt, sat pe Siret, t. Suceava, <e. Gra-
*BAltinetni, sat pe Jeravat <ling Vinderei, mesti, jud. Suceava>; biserica cu popa in-
jud. Vaslui); parti druite de doinn lui chinati episcopiei de Radauti XVII 131.
Stanciul s.a. XVIII 1, 150. Milos (unde a fost casa lui ), sat pe Birlad,
*Bfitanesti (unde a fost Balan, Balanesti), la Gura ladriei <In Gura ladrici, c. Rosi-
sat <jud. Vaslui>; lutiirit fiilor lui Dan esti, jud. Vaslui> ; luat de domn cu moara
liolea pircalab de Hotin XVI I 332. de la Gi irglu, nepot lui Drago s Boul
*Biilline5ti, sat pc Iaura o Tutova, vornic XVI I 286.
Liesti (linga Tomesti, c. Pogana, jud. Balosani, v. BOlosenl, sat <jud. Iasi>.
Vaslui); jumatate intarita lui Mihul pisar sat pe Bogdana, t. Tutova <inclus
X IV XV I 189-190; intarit lui in Bogdana, jud. Vaslui>; parte vindut
Drago vornic XVI I 83; v. si de Simion Dumnadzau din Patrascani
BillOnett (unde au sezut Balan vataman), cut lui Costantin Sitaru, Doc. 7'. Rom.,
pe Telita, in satul Ripiceni Telita, XVIVI 144.
r. Anenii Noi, R.S.S. Moldoveneascii>; Baloseni, v. Billosesti, sat <jud. Neamt>.
lutAnt manastirii Pobrata XIVXV I Billoseni, v. Oeina Nemiseului.
146, 216; XVIII 53. *Billosent (Billosani), sat pe Volova, t.
Billanesti (unde au fost Fintina lui Straoa), Dorohoi <ling Cotusca, jud. Botosani>;
sat <Indus in Curteni, c. Oltenesti, jud. parte cu loc de moat% aleasa de megiesi lui

www.dacoromanica.ro 25
Lupul XVIIII 221; parti alese de megiesi Tazlau, XVIIII 51; parte intarit lui
lui Barbovschi XVIIV 351; pradat de Nicola Tigan pentru plata unei gloabe
ostile lui Mihai Viteazul XVIIII 221. XVIIII 8; Impartit intre Torna s.a. cu
*Balos,eni (Balosani, Balusani), sat pe Jijia, mnstirea Tazlau XVIIII 220; loe de
t. Iasi <ling Borla, c. Vladeni, jut'. Iasi> moara Intarit lui Dumitrasco pircalab
XVIIII 290; V 62; parte vindut de XVIIIV 417-418.
Agafia lui Ilias Axintoe XVIIII 108 BillotestI, sat <Balotesti, c. jud. Bacau>
109; partea vinduta de Dragan TarIta XVII III 219; In pricina dintre ra7esi
lui Ion Haugul XVIIII 290; In pricina Boul vistiernic XVII III 19.
dintre Ion Haugul cu Necoara Borsu *Brilteni (Baltini), sat pe Prut, t. Iasi <jud.
s.a. XVII III 5; IV 357-8. Iasi); intarit lui Nistor Ureche mare
*Balosestl (Balosesti, Baloseni, Boloscni), sat vornic XVII I 148; IV 145.
pe Neamt., t. Neamt <ling Timisesti, C. Britten', sat pe Birlad, In gura Stebnicului
jud. Neamt>; daruit de domn cu imuni- <jud. Vaslui); alipit ocolului curtilor
tap mandstirii Neamt. XIV XV I 218, donmesti de la Vaslui XVII 163, 167.
224, 273, 282, 283, 292; Intarit cu mori *Billtati, sat pe Carligatura, t. Cirligatura
manastirii Agapia XVI 1I 204; III 196; Cogeasca, c. Leicani, jud. Iasi> XVII I
biserica Inchinata manastirii Neamt 106; IV 404; V 311; !Mark fiilor lui Stefan
XIV XV I 219; moara XVI III 196. Stravici s.a. XIVXV I 54; Intarit ma-
Blosestl, sat <Balasesti, r. Criuleni, R.S.S. nastirii Moldovita XIVXV I 393; In-
IVIoldoveneasca> XVIIIV 214. tarit lui Nistor Ureche mare orate
Balosesti, sat pe Glrbovet <c. Dagita, jud. XVIIIV 145.
Iasi>; Impartit intre Fetea s.a. XVI I BilltfitestI, sat din ocolul Piatra, I. Neamt (jud.
451. Neamt> XVIIII 229; III 93; IV 42;
*Balosesti (Balosesti), sat pe Birlad, la Gura !Mara lui Patrascu mare vornic XVIIII
Stavnicului, t. Vaslui <astazi Voinesti, C. 174; intarit lui Costea Bacioe mare N ornie
Vulturesti, jud. Vaslui> XVII IV 88; XVIIIV 445.
Intarit lui Teodor pisarul XVI I 42-3; BOW, iezere pe Prut, la Falciu <jud. Vasil/0 ;
Intarit lui Iona.sco Huhulca s.a. XVIIII sat la XIV XV I 333; varna
465; moara la XVIIII 465; sluga lui peste la XIV XV 1 371; v. si
Toma din Osesti jefuita de tigani dom- Iezere Ozere.
nesti In XVIIIV 479; moarte de om Balti, piriu, Soroca <linga Putinesti, r.
si dusegubina la XVIIIV 498; v. si Floresti, R.S.S. Moldoveneasca); Jac de
Tod crest'. sat pe XVI III 394.
Balosesti (Balsesti, Balusesti), sat pe lucas *Mille, sat pc Cobolta <t. Soroca, Imga
<Balusesti, c. Girov, jud.Neamt>; hotare Putinesti, r. Floresti, R.S.S. Moldove-
XIVXV I 406; daruit de domn lui neasca); intarit lui Ghidion fiul lui Voico
Orstea lucasanul XIV XV I 180; logofat XVIIIV 399.
Intdrit lui Cozma Balosescul i urmasilor Baluseni, v. (Mau Nemiseului.
lui XIV XV I 405, 434; parti intarite lui Banceni, v. Bideeni, sat <jud. Bacau>.
Grigorie BAcea vistiernicel XVIIV 177; *lifineesti, sat pe Horact, t. Suceava `ling5
XVIII 57; iaz si moara la XIV Romnesti, c. Grnicesti, jud. Suceava>;
XVI 406, 434; XVIIV 177; In pricina dintre Eremia postelnic i Isac
XVIII 57. 13alica XVIIII 49.
*Billosesti (Balosesti, Baluscsti, Bologesti, Bancesti, v. Ilatileou!i, sat <jud. Suceava>.
sat pe Siret, t.
)3olosesti, Bolosisti), Bandesti, v. Bandestl, sat <r. Unglieni,
Roman <linga Buruienesti, c. Doljesti, R.S.S. Moldoveneasca).
jud. Neamt> XVIIII 30; IV 67, 166, Mimosa, vale la obirsia Covurluiului cu Aprt
510; V 275, 339; parte Intarita lui Ereinia <linga Beresti, or. jud. Galati); loe
vatav de Suceava XVI II 234; parte pustiu pe XVII 222.
vinduta de Vasile paharnicel lui Toader liiinesti, sat, t. Suceava <c. FIntinele, jud.
paharnicel XVII II 29, 343; parte Inta- Suceava> XVIIIV 357; V 47, 103;
NIA lui Males Cirlig XVIIIV 129; Intarit lui Nistor Ureche mare ()rule
parte data de Isac din Buciumi lui Stoica XVIIV 145.
XVII IV 411; OW de danie si cumpa- Milne, sat <Baniliv Pidghernii, r. Storojinet,
ratura intarite lui Apostul pircglab de reg. Cernauti, R.S.S. UcraineanA); d iruit
Roman XVIIIV 34-5; V 263; 354-5, de domn lui Stanciul XIV XV 1 69.
310; vad de moarA, loe de prisacd si Baranca, v. Baranea, loe l poiana.
final. la XVII V 263.
*Iiiilotestl, sat mai sus de Comanesti Oliva *Barasti, sat <2); parte intrita lui Andreica
Comanesti, c. Cavadinesti, jud. Galati); XVIII 79; v. si Beresti <jud. BaCiu>.
Intarit lui Gostila XIVXV I 307. Barauti, v. Beresti, sat <j Ud. Succava>.
Bfilotesti (Balmiest', Balotesti), sat pe *Barbasanii, sat pe Bistrita in Cimpul lui
Girla Putnei <Bolotesti, jud. Vrancea> Dragos <linga Betesti, C. Rediu, jud.
XVII III 108; parti intarite manastirii Neamt); intarit lui Borcea XVII 274.

26
www.dacoromanica.ro
*Bruinitesti, sat <probabil lingA Itrinesti, *BArsA, sat <lingA Cirligi, jud. Neamt>
jud. Neamt>; bisericA InchinatA mAnstirii XVII I 68.
Bistrita XIVXVI 67. BArsAnesti, v. BArsAnesti, sat <jud. Botosani>.
13firbAtestl, sat pe Bahluet <jud. Iasi); In- BAsArabii, cetate, v. China <r. Chilia, R.S.S.
lui Gheorghe Siminicean UcraineanA).
de Roman XVIIIV 111, 181-2; locuri BAs'A.sti, v. Disesti, sat <jud. BacAu>.
de moarA si prisAci la XVIIIV 111. BAselleiani (Bascacauti), sat pe Prut <Bosco-
Riirbesti, sat pe Prut i Brusnita <r. Cotmani, teni, contopit cu RomAnesti, c. jud.
reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA> XVII- Botosani>; act domnesc scris
I 119. XIVXVI 93; In hotar cu OstApceani
BArbesti, v. Berbesti, sat <jud. Iasi>. XVIIV 256.
*13Arbosul (unde este casa lui), sat pe $omu- *Bilseni, sat si seliste pe Drabiste, din jos de
7u1 probabil lIngA Ciumulesti, jud. FintIna lui Marco <r. Edinet, R.S.S.
Suceava>: clAruit de domn lui BArbosul MoldoveneascA> XVII III 224; V 26,
XIVXV I 50; v. si Stroesti, sat la 30; jumiltate IntAritA lui Petre CirmA
gura $omuzului Rece. XVIII 59-60; parte IntAritA lui Coman
*13firbosi, sat pe Ialpuh, In gura Biboului si a Berchez XVIIIV 352.
Ruduroasei, la Fintina Ialpugului, t. Biisesti (Basisti), sat, t. FAlciu <azi Viisoara,
Lhighcci, ocolul Tintiul <r. Bolgrad, jud. Vaslui); In hotar cu Vitoltesti
R.S.S. UcraineanA>; IntArit lui Apostul XIV XV I 328; parte intAritii lui
ames polonez XVIII 54-5; dAruit Urcche mare vornic XVIIIV 145; vie
de domn lui Nistor Ureche mare vornic vindutA de Dragoman lui Vitold comis
XVIIV 137. XVI-11 130.
BArbo:.i(unde a fost Barbosul), sat pe Moisiia, Biisesti (BAsAsti), sat pe TazlAul Mare <jud.
t. FAlciu <Barbosi, jud. Vaslui>; IntArit BacAu>; ddruit de domn lui Dias Sanga
nepotilor lui Sin vistiernic XVI I 266; XIVXV I 196; parte IntAritii
Inc de moarA XVII V 17. lui Niagu s.a. XVII 82; parte IntAritA
*13Arbosi, sat pe Prut <probabil 11'10 DrAghitei s.a. XVI I 373-4; II 145.
jud. Vaslui>; IntArit lui OanA portar *13Asinti, sat, t. Suceava <probabil lingA
XIVXVI 134. Zamostea, jud. Suceava>; bisericA cu I
Hilrbosi, sat pe PArAul Negru <inclus In satul popA inchinatA episcopiei de RAditull
Miran Costin, jud. Neatnt> XVI III 88, XVII 123.
371. 453 4; botare XVI III 453; BAscAuti, v. BoeleAuti, sat <r. Sadagura, reg.
XVII II 14; IntArit lui Tador Limba- CernAuti, R.S.S. UcraineanA>.
dulce XIVXV I 280; IntArit lui BAserui (unde au fost Basa, BAsani), sat la
La/or comisel XVI III 26. Turia, t. Iasi <M. KogAlniceanu, jud.
Birea. sat <probabil Berevo, inclus In Trifesti, lasi>; XVIIII 109; In hotar cu GAureni
jud. Neamt>; bisericA InchinatA mAngstirii XVIIII 322; IntArit nepotilor lui
Btstrita XIV XV I 67; v. si Trifesti. Mihail gramaticul XVI I 7: II 29-30,
Hruinnl (BargAesti), sat pe Moldova <inclus 33; parte IntArit lui Petre comisel
In DrAguseni, jud. Suceava> XIV XV I XVII-11 113; parte vindutA de fata lui
149; &fruit de domn lui Ion Ureacle Damian lui Ion HAugul XVIIII 291;
XIV XV I 148; IntArit lui Ivanco In pricina dintre Ion HAugul cu
BArlici .11. XVII 62. NicoarA Borsu XVIIIII 4; pArti intArite
Bfirgfioatil (Petru BirgA'u), sat pe Plriul Alb lui Dumitru Hugul XVIIIV 250;
(jud. Neamt.) XVII I 109, 200; II 277; parte cu cas vindutA de Gligorie Vaslu-
V 161; In botar cu IIIApesti XVI I ianul lui Samoilii XVIIV 49; parte
4P2-3, 554 5; II 45; parte IntAritA lui vindutii de lonasco Coisor stolnicel lui
oader Cirlig vistier XVI I 164-165; Costin aprod din Movileni XVII V 62;
XVI I III 82; biserica Inchinatil m AnA- iaz la XVIII 29-30, 33.
stirii Bistrita XIV XVI 67. Bilsotenl, sat pe TaziAul <Mare> <Bosoteni,
BArgAoani, v. Beirgiloani, sat (jud. Vaslui>. c. Beresti TazlAu, jud. 13acAu>; IntArit
BArheci, v. Herbed, piriu. lui Ulea XIVXV I 234.
Brjoveni, v. HArjovenl, sat <jud. Neamt>. BAtinesti, v. Ilatinesti, sat <jud. Vrancea>.
Ballad, v. BArlad, riu, ocol i tirg. *BAtrfini, sat <probabil ling Bosancea, jud.
Bilrladu, v. Podul lul Suceava> XVIII 143.
BfirlAdesti, v. *BArlfidesti, sat peste Prut. pirIu la Percni, t. LApusna <R. S.S.
Bilrleqi, v. Bfirlesti, plriu <jud. Moldoveneasc0; loe de prisacA p e
BArlinti, v. Bfirlintl, sat (r. Hliboca, reg. XVIIIII 13.
CernAuti, R.S.S. UcraineanA>. Bittriinesti, sat, t. Roman <jud. Neamt>
&imam!, munte <c. Ciucea, jud. Suceava>; XVIIIII 238; V 22, 263, 302, 339; In
In botar cu muntele GemAlAu XVI-111 hotar cu Glodenii XVII V 339.
959. &le <Mu, afluent al Nistrului la Gura Bilcului,
Birnova, v. IlArnova, sat (r. Chelmenti, reg. r. Ancnii Noi, R.S.S. MoldoveneascA>;
CernAuti, R.S.S. Ucraineantl>. locuri pustii si sate pe XIV XV I
27
www.dacoromanica.ro
122, 131, 153, 232; XV-II 318; XVI-/ XVI-I 114-5; XVII-IV 190; V
10, 111-2, 125-6, 224-5, 300, 363; XIV-XV-I
279; locuri i selisti pe
II 40, 118, 148, 157; III 55, 197, 303-305; 127; XV-II 218, 220; XVI-I 54; IV
XVII-II 172, 182, 238, 335; IV 66, 115, 264-5; XVII-I 48, 131, 138; V 277;
470; V 40; iazuri i mori pe XIV- t1rguri pe XV-II 167, 210; XVI III
XV-I 347; XVI-I 224-5, 347; II 83, 461; XVII-V 24; sate pe XIV -
40, 118, 148, 157; III 55, 197, 239; XVII- XV-I 6-7, 33, 78, 88, 102, 107, 108,
II 172, 182, 238, 335; IV 66, 115; V 40; 121, 183, 229, 235, 242, 312, 364, 367;
prisfici pe XIV -XV -I 347; poianA pe XV-II 72, 77, 79, 102, 112-3, 117, 120,
XVI-III 239; nAvoade pe XIV- 124, 165-7, 210, 215, 216, 217, 220, 223,
XV-I 347; mAnAstire pe XVP- I 234, 245, 254, 255, 269, 278, 285-6,
606. 290; XVI-I 8, 16, 17, 31, 42-3, 51, 56,
BficovAt, piriu <afluent al Bicului la Bicovilt, 75, 80-81, 93, 114-5, 138-9, 146,
r. StrAseni, R.S.S. MoldoveneascA); sat 159-160, 169-170, 234, 263 4, 283,
moaral pc XIV -XV - I 41; mAnd- 286, 305, 307, 374-5, 446, 461, 463-4,
stire pe XVI -I 606. 468, 501-502, 574; II 12, 139, 227, 228;
BacsAnesti, v. Bacsane511, sat <jud. Vas/ui>. II 83, 96, 201, 286, 398, 413, 445; IV 50,
Baldiuti, v. Baden'', sat <jud. Botosani>. 69-70, 72, 104, 105, 164, 198-9, 234-5,
Balleoaia, piriu la Berchisesti <jud. Succava> 263, 273-4, 299; XVII-I 44, 48, 75-6,
XIV-XV-I 397; XVI-I 101. 127, 170, 181, 226, 233; II 16, 19. 125,
BAlgari, v. *Ilulgari, sat lingA Piatra Neamt. 295; IV 7, 97-8,138, 145, 146, 151, 152,
*Modest' (BAndesti), sat peste Prut <pro- 247, 451, 454, 497; V 24, 46, 85, 105, 212,
babil llng Beresti, r. Ungheni, R.S.S. 219, 277, 279, 322, 375; locuri de anoarA
MoldoveneascA); Intalrit cu cuturile mori pe.---X IV - XV -1 183, 242, 364, 367;
Turburesti lui Gavrilas pisar XVI-II! XV-II 117, 215, 220, 269, 278; XVI-I
343. 56, 80, 93-4, 114-5, 138-9, 146, 159-
*Balrai, sat la gura Chigheciului, t. Chigheci 160, 263-4, 286, 468; II 12, 139; III 83,
<rt Leova, R.S.S. MoldoveneascA> XVII 96, 201, 398, 461, 465; IV 50, 69 70,
-III 141. 72, 105, 198-199, 234-5, 263, 264-5,
Hamad, plriu la Berchisesti <jud. Suceava> 273-4; XVII-I 44, 48, 75-6, 127,
XIV -XV-I 397. 170, 181, 226, 233; II 16, 19, 125, 295;
BArglie5ti, v. HArgAiani, sat <jud. Suceava>. IV 7, 97-8, 145, 146, 151, 247, 451, 454,
Biirfploani, sat pe Birlad, mail sus de Rusi 497; V 24, 46, 85, 106, 212, 219, 322, 375;
<probabil lliig Costesti, jud. Vaslui); miinistire pe XIV -XV - I 229, 364.
Introit lui Radu Glrboviit stolnic XV-II Birlad (13Arlad), ocolul curlii din tirgul
16; IntArit lui CA1nAu spAtar XVI-I 75. sate ascultAtoare de XV- II 210 213;
Thirjoveni (BArjoveni), sat sub Gorodiste, pc XVI-IV 71, 117; XVII-V 185, 211.;
Orbic, t. Neamt <jud. Neang> XVI-IV vornici de XIV -XV -I 27; XN I - /V
229; XVII-111 142; parte IntiiritA MAg- 33; XVII -III 108; IV 35; V85; ureadnici
&Mimi cneaghina lui Seachil si urmasilor de XVI-IV 138; XVII-1I 80,- 223,
lor XVI-III 82, 297; IV 208; 243, 245; 274, 280; IV 35, 207; V 180, 220; acte
XVII-IV 68-70; V 132, 247; parte domnesti serse in ourtea din ---,XIV - XV
1ntAritA lui Popolea diac XVI-IV 81; -1 174, 182, 313, 357, 411; XVI-I
XVII-IV 487-8; parte IntAritA lui 428, 430,433, 434, 435, 436, 437, 439. 440,
Mihil XVII-IV 397; popA din 442, 444, 446, 504; II 45, 47, 48, 49, 55,
XVI-IV 229; prildat de unguri sub Ion 77, 78. 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 100,
Despot VodA XVI-IV 297. 1.63; IV 286.
Biirjoveni, sat lingA Secuieni, t. Neamt <c. Birlad (Biirlad), tirg <m. jud. Vaslui>
Sccuieni. jud. Neamt> XVII-V 62, 127; XVI-IV 159, 169; XVII-I 35, 136, 171;
intArit lui Ivan Porcu s.a. XIV-XV -I II 119, 166, 224, 246, 280; III 73; IV
232; intArit lui Toader BAlos logof At (in 201, 288, 309; V 129, 230, 302; botare
cAlugArie Teofilact) XVI-I 417-8; intii-
XV -11210-212; XVI-IV 105; XVII-
I 48; vamA dAruitii mAnAstirii Bistrita
rit mAnAstirii Rica XVI-II 10-11. XIV- XV - I 45; vanift mic, scutire pen-
Bairlad (Ballad, BArladul Mare), riu <afluent tru oameni sAraci XV - II 212; vames
al DunArii la Galati, astAzi afluent al XVI- IV 33; loe de moaral I - IV
Siretului la Liesti, jud. Galati); girle pe 309; vii 234-5; XVII-IV
XIV-XV-I 229; XVI-I 146, 464, 309; V105; Iane grecul din XVI-I
501; XVI-III 83; XVII-IV 151; iezerul 467; negot de peste XV-II 212; tirgoveti
cel mare pc XV II 254, 255; XVI -I 5i negutiitori din XV-II 210-212;
93-4; II 227, 228; iezerul CAtusa pe XVI-IV 33, 134, 169; XVII-III 108;
146; III 413; IV 104; iczerul V 229; soltuzi si pirgari de XV-I/
Lozova pe XV-II 290; XVI-I 169, 210-212; XVI-IV 33, 138, 169; XVI I - I
307, 464; iazuri si bli pe XVII -I 127; 40, 170; II 80, 166, 224; III 8, 73; IV 47,
V 219; zalgazuri pe XV-II 217; 201; V 82, 180, 229; bisericA domneascA
XVII-IV 151; loe de finat i prisacA pe In XVI-1 504; XVII -V 180; popi

28
www.dacoromanica.ro
din XIVXVI 203-204; XVII V Bfirlovila, piriu !litre Birlad si Siret <Bir1A-
180; furt in XV1I-111 8. detul (?), afluent al Siretului la Piscu,
Mirlad (BArlad), tinut; sate in XVII III jud. Galati>; sat pe XVIIV 299.
45; IV 69, 146, 247; V 105, 211-2, 229; Bfirnova (BArnova, BArnul), sat <r.
catastih de cisld de tdrani s.a. XVIIV 4; Chelmenti, reg. Cernd'uti, R.S.S. Ucrai-
cisla oilor din XVI IV 23; vAtafi de neand); parte intAritA popii Roman din
XVI III 300; XVII-1 22; II 80; cetatea Hotinului XVI III 39; intArit
pircAlabi de XVIIV 33, 307; names- Petrici SAndrescu XVI III
f iilor lui
nic de XVIIV 134. 310; parte vindutA de Drutea neinis din
BArlad, v. i Podul lui Sendreni popii Rama din Hotin XVI
*Bsirladesti (BArlAdesti), sat peste Prut, pe III 398.
Ldpusna <lingA CArpineni, r. Kotovsk, BArsana, v. Bfirsdnesti, sat <jud. Vaslui>.
R.S.S. Moldoveneased>; hotare; intArit cu Bfirsani, loe pe RAut, t. Soroca <la Alexan-
bisericA lui Gavril s.a XVII 188-9. dreni, r. BAlti, R.S.S. MoldoveneascA);
Irldiesti, sat pe Dumitra <jud. Vaslui>; In hotarul satului ZAvedeni XVI III
Intdrit lui Ignat postelnic XIVXV-1 393.
251; IntArit Marinei fiica lui Dragomir BArsiinesti(BArsAnesti), sat, t. Dorohoi
luban XVII 189. <jud. Botosani); intArit mAndstirii Dra-
BrIel, Oft <Birlddelul, afluent al Siretului gomirna XVII IV 25, 46, 173-4, 438.
la Serbtinesti, jud. Galati); sat si mAnd- Bilesdnesti, sat pe Elan i Prut, t. FAlciu
stire pe XIVXVI 229; XVIIV <Birsana, jud. Vaslui>; intArit nepotilor lui
299. Cretu de la Elan XVI-1 285; pArti In-
Bfir'gaol, sat pe BArlfizel <MArmurenI, jud. tArite cu loe de moard lui llle Vrabie
Neamt); fiii lui Marmurd de la XIV- vornic de gloatA XVIIII 235.
XVI 354; v. si Ilfirmureni. Bairsesti, sat <jud. Vrancea>; popA din
Bfirlikzelul <de Jos>, piriu <izvordste de la XVIIII 185.
Giurgeni, jud. Neatn0; sate pe XVI I *Bfirsomeni (BArsumeni, Bursumeni), seliste
591; III 64-5; XVIII 64; III 88. pe Jijia <Birsanesti (?), jud. Botosani>;
Baridzelul (BArlAzAI) <de Mijloc>, numit dAruit de domn lui Stanciul postelnic
Boziianca, Tartu <izvordste de la SAcAleni, XIVXVI 160-161; Intdrit cu mori
jud. Neamt>; sate pe XIVXV I lui Gavril logofAt XVIIII 72.
134, 268, 364; XVIIII 201; XVIIIV Bartel* sat <probabil in loe de BrAteni,
89; V 1; poiand pe XIVXVI 268. inclus in Lespezi, jud. Iasi); act domnese
Ili/laze/al <de Sus>, plritt care se numeste scris in XVIII 115.
Criiesti <izvordste de la Poienari, jud. BilrzetI (BftrzAsti), sat pe Birlad, t. Vashii
-Neatnt); sate pe -- XVI I 303; III 54, <jud. Vaslui>; intilrit nepotilor lui Sima
257-8. Rugind XVII 234; Inthrit lui Ion Banul
vornic XVII 234.
Thirlea (BArlesti, BArlesti), piriu la HArmd- Brarzota (Bdrzetea), pirlu <afluent al Birla-
nesti <jud. Iasi>; sat si seliste pe dului la Crivesti, jud. Vaslui); loe pustiu,
XVII 298-9; XVIIV 238. sat si mAndstire pe XIVXV-1 351,
*Bilriesti, sat, t. Suceava <lingd HArind- 362, mori pe XVIIIV 497; prisacA pe
nesti, jud. Iasi> XVI III 365; IV 129; XIVXV I 229, 351.
ddruit de domn mfinstirii Rica XVIII sat pe BArzota <probabil lingd
*11firzota,
183, 190; III 103; XVIIIV 78; iazuri CirlomAnesti, jud. Galati> XIVXV I
si mori la XVIII 183, 190; III 103; 351; XVII 107; dfiruit de donin lui
XVIIIV 78. Mihail logof'At. .a. XIVXV I 208;
BArlesti, sat pe Bahlui, t. CArligAtura care s-a v. si Seliste,a lui
numit Havatiesti, Havatii i Vavatiesti *BArzotesti, sat pe Bistrita <probabil fingA
<jud. Iasi); pArti intArite lui Dumitru Zdnesti, jud. BacAu); intdrit lui
Buhus s.a. XVII V 130-131; popi XIVXV I 307-308.
XVIIIV 350, 372; v. si Multi!, sat. BAscani, v. Bucsani, sat 0. Drochia, R.S.S.
*Wariest' (hotarul sat pe CracAu <haga Moldoveneased>.
Soci, jud. Neamt); In botar cu Socii, BAseni, sat la LApusna <probabil In loe de
Cornu i Strimbii XIV XV I 63.
VAsieni, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove-
*Bairlesa, sat pe Birlad <lingd Slobozia Corni, neascd>; al PrAjAscului XVIIIV 136
jud. Galati); parte intdritA cu vad de (mentiune din sec. XVII); v. si VAsIeni.
moard lui DrAghici s.a. XVIII 100. *BAtlani, iezer peste Prut, ocolul Hui
Bfirlinti (BArlinti, Burlinti), sat la gura Teter- <lingA PogAnesti, r. Kotovsk, R.S.S.
nei, t. Suceava <Berlinte, flurlinti sau Stir- Moldoveneased>; in botar cu Ciortova
cea, c. Porubne, r. Hliboca, reg. Cernduti, XVI III 140.
R.S.S. Ucraineand); druit de domn
mAnAstirii Bistrita XVI III 68, 100;
bisericd cu popA Inchinatfi episcopiei de I Un alt sat BArnova, In r. Donduseni,
RiidAuti XV II 131. R .S.S. Moldoveneascd.

29
www.dacoromanica.ro
BAzdageni, v. Sat pe IsnoAf din jos de Capul nici o vornicei mAnAstiresti la IntArit
Cheilor, lIngA Jaloveni <r. Kotovsk, mAnAstirii Pobrata cu girle i mlAjet
R.S.S. MoldoveneascA>. XVII 407, 499, 583; II 94-5, 168, 181;
Bealeul, v. Beleul, iezer. III 6, 166, 242; IV 113 4; XVII I
Bearheci, v. Bellied, pirlu. 193; II 65, 106, 158, 319; III 67, 134; IV
Bearchis (unde a fost v. Berchisesti, sat 19, 21, 212, 325.
<jud. Iasi>. Baku!, piriu la Piscu <jud. Galati> XVIIV
Beebea, sat pe Soholui <probabil Pechea, jud. 104.
Galati>; in hotar cu MInjina XVII 180. Belgrad, oras (Alba Iulia>; act domnesc scris
*Bechenl, seliste pe Prut, Chigheci <r. In XVIIV 300.
Cahul, R.S.S. Moldoveneasc0; IntAritA Beliciu, v. Beliceni, sat <r. Lazovsk, R.S. S.
lui ChiritA Dumitrache postelnic XVIIII MoldoveneascA>.
163, 238. Belince (Balince, Benda), plriu la BrAtila
Becl (Beciul), oras <Viena, Austria); in <jud. BacAu> XIVXV I 5, 240.
itinerarul lui Petru voievod <Schiopu> Belousovca, v. BilosAufi, sat <r. Secueni,
XVIIV 64, 65. reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>.
Begeani, sat pe CAinari, t. Soroca <Bezeni, r. Belzfinl, sat pe Lipova <jud. Vaslui>; parte
Drochia, R.S.S. Moldoveneasc0; dat IntAritA cu botare lui Steful s.a. XVII 60.
Alexandru <LApusneanu> voievod locuito- Benesti, phiu la *Benesti <jud. BacAu>
rilor din satul Begeani pentru satul lor de XVII 58.
pe RAut risipit i alipit la ocolul ZAvedeni *Benestl (Binesti), sat pe Putna, t. Putna
XVIIn 394. <probabil lingA FAurei, jud. Vrancea>
*Begeani (Bejeni), sat pe RAut, t. Soroca XVIIII 143; parte IntAritA cu loe de
<lingA Alexandreni, r. BAlti, R.S.S. Mol- moarA lui Avram DorobAt vAtav s.a.
cloveneascA>; risipit de Alexandru <LA- XVIIII 42, 454.
pusneanu> voievod i locul alipit la ocolul *Benesti, sat, ocolul Trotus, t. Trotus <lingA
Iiivedeni XVIIV 394; IntArit lui Costea PAtrAscani, jud. BacAu> XVI I V 64;
BAcioe mare vornie XVIIIV 445. IntArit lui Radu PAtrAscan XVII 58.
Beicanl, sat <probabil Bicani, azi Ghicani, <Benestl>, sat pe Vaslui, t. Vaslui <jud.
jud. Vaslui> XVIIV 121; v. si Vaslui>; dAruit de domn lui Bena XIV-
si Peleani. XVI 87.
Bejcni, v. Begeani, sat <r. Drochia, R.S.S. Benest1 (Beneste), sat, t. Tecuci <jud. BacAu>
MoldoveneascA>. XVII I 235; III 213, 218.
Belazerco, v. Blsericani, sat pe Prut <r. *BerAesti, sat <jud. Neamt>; IntArit lui
Glodeni, R.S.S. MoldoveneascA>. MihAilA s.a. XVI III 28; v. GheuroestL
*Beleeni, sat, t. FAlciu <probabil jud. Vaslui> sat, si Birfiesti, sat <jud. Nearnt>.
XVIIIV 406. *Berbencenl (Berbenteni, Berbinceni, 'Ber-
Belee,ti, sat pe Bahlui, ocolul Cotnari, t. beteni), sat pe Crasna, FAkiu <MO
HarlAu <jud. Iasi> XVIIIV 350, 372; Leosti, jud. Vaslui); pArti intArite lui
V 311; intArit cu imunitAti mAnAstirii Dumitrachi Chiritrt postelnic XVIIII
Galata XVIIII 104, 223; XVIIV 111, 239, 291, 296, 297; parte vindutA de Ion
123, 245, 318; loe de odaie dat de Alexan- BerbintA lui Iordachi pircAlab XVIIIV
dru <LApusneanu> voievod mAnAstirii 146; parte IntAritA lui Vasile stolnicel
Slatina XVII V 311; mori la XVI- XVIITV 440; loc de iaz si moarA la
III 104, 223, 409. XVIIII 239, 297.
*Belce$ti, sat pe Plelul Alb <lingA Totoesti, *Berbestl (BArbesti), sat, t. CirligAtura
jud. Neamt> XVIIIII 35, 36, 138; <ling Sinesti, jud. Iasi> XVII IV 457;
IV 390; dAruit de domn lui CrAciun confiscat pentru hiclenie de la Isac Balica
Belcescul <XIVXVI 34>; intArit lui hatman; diruit de domn lui V asile Rosca
lursa aprod XVII 178; pArti de cumpA- mare armas XVIIV 84, 115-6, 150,
rAturii IntArite lui Toma Brae XVIIII 271-2, 320; loe de iaz si mo arA la
284; III 35, 36; IV 390. XVIIV 115-6, 150.
BeicestI, sat <jud. Vaslui> XVIIIII 141. *Berbestl, sat <1IngA BrAnisteni, jud. Neamt>
Belciugata, loe la Poienile Sasu/ui, t. Tecuci XVIIIII 169-170; V 226.
<Sasu, jud. Vrancea> XVIIV 199;
XVIII 76. sat pe Vaslui <probabil
*Berbestl, 11110
Belciuneasa, v. CrAnifl Beleiroasa, sat <jud. Miclesti, jud. Vaslui); intilrit lui Giurgea
Vrancea>. CrasnAs XVII 613.
Berbeteni, v. Berbencenl, sat <jud. Vaslui>.
*Beleceni, sat <?); act domnesc scris la Berbineeni, sat (probabil Berbiceni, c. Secu-
XVII III 142; v. si BilIceni. ieni, jud. BacAu> XVIIIII 238.
Belegheat, v. Polana Jul Belegheat. *Bercesti, ce s-a numit OstAsesti, sat pe
Beleu (Bealeul, Beleoa, Bileoa), iezer pe Rebricea <t. Vaslui, lingA BuhAiesti, jud.
Prut, lingA Went, t. Chigheci <r. Vula- Vaslui); IntArit lu XVII 204.
nesti, R.S.S. MoldoveneascA>; In hotar Cu Berchlajul, pleu In hotarul mAngstirit Suce-
Bubuiogii XVII 125-6; II 40; poslus- vita <Berchez, jud. Suceava> XVI III 226.

30 www.dacoromanica.ro
*Berehisesti (uncle a fost Bearchis, Berchis), Beresti 2, sat <Ulmi, c. Belcesti, jud. Iasi>;
sat pe Miletin mai jos de Burcic <linga 1ntarit lui Ion Negoescul XIV -XV- I
Sipote, jud. lasi>; hotare XIV-XV-I 306; V. si }Ind= Riel.
52; daruit de domn lui Stefan Zugraf Beresti (Berena), seliste peste Prut <r.
XIV -XV- I 51; daruit de domn lui Ungheni, R.S.S. Moldoveneasca>; intaritil
Mihul pisar si Tador gramatic XIV-XV- cu mori i pomat lui Gavrilas pisar
I 194, 207. XVI- III 343; iaz Intarit lui Cirstea mare
Berehisesti, sat pe Moldova <jud. Suceava); vornic XVII-II 107.
hotare XIV-XV-I 397; XVI- I 101; Berevo, piriu <la Trifesti, jud. Neam0; sat
Intarit lui Corlat XIV'--XV-I 396-8; pe XIV-XV-I 10.
loc pentru case intrit ministirii Moldovita Berevo (satul lui sat pe Berevo <apoi
XVI -I 94-5; daruit de domn mnsti- Aliculesti inclus in Trifesti, jud. Neamt);
rii Moldovita XVI-I 364-5, 525; mana- hotare; daruit de domn lui Nicula XIV -
XIV-XV- I
stire, poiana i moara la XV- I 10-11; v. si Mieulesti pe Piaui
396-8; XVI -I 364-5, 525-6. Negru i Tritest'.
Berdu, piriu in hotarul satului *Alboteni *Bereztinil (Brezeni), sat pe Elan, t. Falciu
<linga Bulboci, r. Drochia, R.S.S. Moldo- <probabil linga Birsana, jud. Vaslui);
veneasca> XVI-II 219. prti vindute de fiii popii Lupa lui Vrabie
Berehoesti, Berehuesti, v. Berivoesti, sat mare vatav de Falciu XVII-II 63,
<jud. Botosani>. 232-233.
Berena, v. Beresti, seliste peste Prut <r. Berheei (Barheci, Bearheci, Birhici), piriu
Ungheni, R.S.S. Moldoveneasca>. <afluent al Birladului la Negrilesti, jud.
Berendiesti, v. Berindiesti, sat <jud. Neamt>. Galati>; sate si selisti pe XIV-XV- I
Berestani, v. Beresti, sat pe Jijia i Prut 54-5, 64, 140, 155, 158, 253; XV-II
<jud. lasi>. 160, 161, 246, 301; XVI- I 24, 103, 104,
Berestia 1, sat sub I Iotin <Beresta, r. Noua Su- 179, 253, 267, 304, 305, 342, 470, 471;
li(a, reg. Cernauti, R. S.S. Ucrainean0; in- II 46; III 158; IV 71; XVII-I 229, 230;
tarit /ui Sin de la Hotin s.a. XIV-XV- II 200; III 6, 85, 238; IV 48, 70, 71, 119,
I 288. 145; iazuri i mori In XVI-I 179,
Beresti, sat pe Siret, t. Adjud <c. Sascut, 267, 471; II 215; III 158; XVII- I 229,
jud. Bacau); in hotar Cu *Mihlestii 230; II 200; IV 70, 71, 119, 145.
XVI -I 65; v. si Bfirsti. Baled, sat <jud. Galati> XVI- I 24 (men-
Beresti, sat <jud. Bacau>; Intarit Agafiei, tiune din 1736).
nepoata lui Ilia paharnic XVI-II *Berindeestl, sat la gura Costinei, t. Suceava
196-7; v. si Bierfisti. <ling Costina, c. Todiresti, jud. Suceava>;
Beresti (Berestani), sat pe Jijia i Prut, t. confiscat pentru hiclenie de la Alb spa-
Iai <inclus in Bosia, jud. Iasi>; intrit tar; Intarit cu moat% lui Gavril Totru-
cu moara si imunitati mruistirii Pobrata san XVI-I 63, 327.
XIV-XV-I 202, 227; XVI-II 53; *Beriudiesti (Berendeesti, Berendiesti, Berin-
parte de moarii intrita lui Veveritil desti), sat pe Siret, t. Roman <linga
postelnic XVI-I 584. Sabaoani, jud. Neamt>; In hotar cu
*Beresti, sat peste Prut, pe Siirata <r. Leova, Ecusani XVII-II 154, 247-8; V 40;
R.S.S. Moldoveneasca> XVII-II 204; intrit lui Mihail logofat v.a. XIV-XV- I
parte Intarit lui Ion Golie stolnicel 264; daruit de domn manastirii Secul
XVI- I 447-8. XVII-II 40-42, 192-3; III 52, 72; IV
Beresti, sat pe Tazlu, la Gura Strimbei 2, 4, 23, 269-270, 331, 501; V 95; iazuri
<jud. Bacau> XVII-II 164; poieni, blti mori la XVII-II 40-42, 192; I II 52.
si loe de moara intrite popii Stroe Berindiesti, sat pe Vaslui <inclus In Miclesti,
XV- II 275-6; XVI-I 476; III 23. jud. Vaslui); parti cu moat* prisaca,
Beresti, sat mai jos de Soholeti <probabil finat i curti Intarite lui Toader Onila
Armseni, c. Bacesti, jud. Vaslui>; vistiernicel XVII-IV 232; parte vinduta
lui Oancea s.a. XIV-XV-I 364; in de Todosca lui Tiron XVII-IV 498; v.
hotar cu Onesti; iaz intarit lui Clrstea si Mildest].
mare vornic XVII-II 107. Berlvoesti, seliste pe Sarata din jos de Protu-
Berestl, sat <Barauti (?), inclus In Bancesti, nesti <jud. Neamt>; Intarita lui Ion
jud. Suceava> XVII-V 9. Parava s.a. XV-II 51-2.
Berest] (Urii Ulmi), sat pe Siret <jud. Su- Berivoesti (Berehoesti, Berehuesti), sat pe
ceava); in botar cu Zvoraste XV-II 88; Prut sub Ciornohul, t. Iai <jud. Boto-
In hotar cu Serbanouti XV-II 177; sani>; intarit nepotilor lui Draghici Ro-
parte Intarit Cirstinei XVI-II 173; v. mscel XVII- I 5; parte data de Marica
Urii Ulmi. lui Cozma Plop diac XVII -II 243;
Imprtit intre Ignat Ciogole i Stratul cu
helesteu, curti i vecini XVII- III 163; v.
1 Un piriu cu acest nume, In Nedabauti, Boreni.
Hotin, lt.S.S. Ucraineand. Berlinti, v. Burlesti, sat <r. Briceni, It.S.S.
2 in textul slavon, Ulmi tradus prin Beresti. Moldoveneasca>.

www.dacoromanica.ro 31
*Bertestl (ce s-a numit CheltezAul), sat pe XVI-! 228; XVII-I 65; iazuri i mod
Birlad, t. FAlciu <lingA Costesti, jud. pe XVII-I 65.
aslui>; IntArit ca vad de moari lui Bezin, sat pe Bezin, t. Orhei <Bezina sau
Andrei TAutul diac XVI - IV 50. Stanca, r. Orhei, R.S.S. MoldoveneascA>;
Berzunt (Berzint, Adormirea Maicii Domnu- dAruit de domn cu ptriu lui Duma Uranie
lui), mAnAstire care se numeste Bogdana, XIV-XV-I 124; loc pustiu intruit lui
t. Trotus <jud. Bacilu>; hotare XVI- III Mihail Otel gramatic XVI -I 228; jumA-
271; sate cu poieni i bAlti IntArite tate de sat cu iazuri si mori fritArit
XVI-II 226-227; III 103, 270, 271, nepotilor lui Petra CodAu XVII-I 65
364-5, 400-401; XVII-I 1; II 134, Bibart, v. Selistea lul Mbart.
222; III 80, 132; IV 16; V 261, 289; Biboul, pirlu la Fintina Ialpugului, lingA
tigani XVI -II 226-7; III 270, 400-401; *BArbosi <r. Bolgrad, R.S.S. Ucrainea-
XVII-III 80; V 289; mori XVI-II nA>; loe pustiu pe XVI-II 54.
176; III 3, 270, 364-5, 400-401; XVII - Bicani (satul lui Giurgiu Bitea), sat pe Smila,
III 80, 132; vii XVII-V 289; prisacA t. Tutova <Ghicani, jud. Vaslui>; adult
XVI- III 103; egumen XVII- I 43; de domn lui Giurgiu Bitea XIV-XV-I
II 134, 222; Theodosie mitropolit, fost 127; parte IntArit lui Nechita s.a. XVI-
staret de XVII-IV 16. III 87; parte intilritA lui Toader s.a.
Berzunt (Berzinti), plriu la Poiana, Girtanul XVI-III 325; pArti intiirite lui Nicoar
Berzunt <jud. BacAu> XIV-XV-I 9; mare vornic XVII -III 112; IV 118, 203,
XVI-III 271. 226, 243; locuri de moiled la XVI-III
Berzunt, sat pe Berzunt, t. Trotus <jud. 87, 325; XVII -III 112; IV 203, 243;
BacAu>; hotare XIV-XV-I 9; XVI- piu la XVII-IV 203; locuri de prisAci
II! 271. la XVII-IV 243; locuri de helesteu
Beserecani, v. BIsericanl, mAnAstirc (jud. la XVII-IV 118; vie la XVII-IV
Neamt> si sat <r. Glodeni, R.S.S. Moldo- 226, 243.
eneascA>. Bicaz, piriu <afluent al Bistritei la Bicaz, jud.
Neamt>; poianA i curAturA la XVII -V
*Besicani (satul lui Serbu Riispop, Serbine) 47, 146; In hotarul mAnstirii Muntele
<IMO Dornesti, jud. Bacn>; IntArit Peon XVII -III 64, 171; in hotar cu
inanastirii Bistrita <XIV-XV-I 320>; branistea mAnAstirii Bisericani XVII- III
XVI-III 68. 28; V 32, 76, 314.
Besieureni, sat pe Pinol Negru, llng Bilrbosi Bleaz (Poiana Bicazului), poianA Ja gura
<inclus In Dulcesti, jud. Neamt>; In Bicazului <oras Bicaz, jud. Neamt); in
hotar cu Ungurasi XVII-II 14; int5rit hotarul mAnastirii Muntele Peon XVII -
lui Tador LimbAdulce XIV- XV- I 280; III 64; danie domneascA mAnAstirii Biseri-
loe de pAdure IntArit lui Caraiman mare cani XVII -III 28, 233; IV, 43, 241, 339;
ceasnic XVII-II 14-15. V 32, 47, 76, 314.
iczer pe Prut, somoldoc al Oreaho- *BierAstl, sat, t. Neamt XVII -V 207; v. si
vului, t. Chigheci <r. VulcAnesti, R.S.S. Berestl, sat <jud. BacAu>.
NfoldoveneascA>; intArit miinA.stirli Homor Blestl, sat pe DrAgsani, t. Orhei <r. Orhei,
XVI- I 165, 384, 401-402, 491; III 249; R.S.S. MoldoveneascA>; intArit ca botare,
IV 27. livezi, iazuri, vii i pAduri lui Simion
1ie!e5tI,sat In Chnpul lui Drago s <jud. s.a. XIV -XV-I 412-3.
Neamt> XVII-V 207; Intitrit lui Trifu Mina, pise in hotarul branistii
Borzescu v.a. XIV-XV- I 279; intetrit Bistrita <jud. Neamt> XVII-II
lui Borcea XV-II 273, 274; moarA la 145.
XIV-XV -I 279; XV-II 273, 274; 'Maya, vale in hotarul tirgului Vaslui <jud.
v. si Mick/4 sat pe Tazidu. Vaslui> XV-II 167; probabil aceeasi
*Bezariceni, sat pe Iadrici, f. FAlciu <lingA cu Albiiea o ca Bilavoiu.
Dolheni, jud. Vaslui>; Intilrit AnuscAi Bllaventi (Bilavinti, BilAuti, Bilevinti, Bilo-
s.a. XV-II 272-3. vinti), sat pe Villa, t. Hotin <Beleavinti,
Bezericianii, piriu la *JolcAsani <Tohileni, jud. GllavAt, HilovAt, r. Briceni, R.S.S. Moldo-
Botosani> XVI-! 579. veneascii>; parte IntAritA Jul Nistor
*Bezhael, sat pe Somuz<ul Mocirlos, lingA Ureche mare vornic XVII-II 52; IV
Rusi - MAndstioara, jud. Suceava>; di- 145, 285.
ruit de domn lui Oancea logofilt .a.
Bilavolu, plriu <afluent al Birladului la
XIV- XV-I 209. }tildes% jud. Vaslui); sat pe ,---. XVI- I
75, 476; mori i mAnAstire pe XVI- I
Bezighestl, sat pe Girla Putnei <Bizighesti, 50, 476; probabil acelasi cu Albilea
jud. Vrancea>; parte cu vad de moarA Minya.
IntAritA lui Condrea Bucium mare vornic Bilfteol, sat pe CracAu, ocolul Piatra, t.
XVI -III 150, 171, 414. Neamt <lingA Slobozia - Roznov, jud.
Bezin, ptriu. <afluent al Teleseului la Bezlna, Neamt> XVI-IV 135; XVII-.-!! 180;
r. Orhei, R.S.S. Moldoveneasc0; loc III 112; IV 357; V 161; intArit mAnAstirii
pustiu, sat si seliste pe XV-II 305; PingratI cu imunitAti XVI-II! 287;

32 www.dacoromanica.ro
IV 39, 143, 295; XVII-III 49, 50, 99; Biserlea (13iscrica lui Iov, Poiana Bisericii),
V 78; parte data de Nastasia lui Onciul poian 11n0 Poiana Clrnului <jud
XVI-IV 134; mori la XVI-IV 39; Neamt>; in hotar Cu manstirea Muntele
XVII-III 49; V 78; poiana la XVI- Peon XVII - III 64, 170; daruit de domn
IV 287; popi la XVII-II 180; III 112; mnastirii Bisericani XVII -III 28, 233,
V 161. IV 43, 241, 339; V 32, 76, 314.
*Bililesti, sat pe Siret <Una Bucium (?), Blseriea <Ilusa>, biserica dinaintea tirgului
jud. Neamt>; intarit lui Ureche mare Sucevei <jud. Suceava>; aprinsa de
vornic XVII-IV 145. trasnet XIV - XV- I 315.
*Bililuea, sat <probabil Bilova, azi vale la Biserienni (Biserica lui Iosif, Schitul lui Iosif,
Hirbovat, r. Clrasi, R. S.S. Moldove- Sf. Buna Vestire, SI. Blagovestenie), ma-
neasca>; intarit lui Nistor Ureche mare nastire <jud. Neamt); temelie inceputa
vornic XVII-IV 145. de Iosif in zilele lui Stefan voievod
Bilfiuti, sat, t. Hotin <Beleuti, Belouti, r. terminata de Bogdan voievod XVI -I
Hotin sau Noua Sulit, reg. Cernauti,R. S. S. 595-6; ctitori : Stefan voievod i Petru
Ucraineana> ; parte intarit lui Gheanghea voievod eel Biltrin XVII-II 91; intarire
pircalab XVI-II 28; parte intarita lui hotarele branistii din jurul manastirit
Coman Berchez XVII-IV 352-3. XVI- I 595-6, 604; XVI -III 334;
*Bilearl, sat pe Racova <astazi Puscasi, XVII II 85, 91; IV 240-2; V 32, 76,
Vaslui>; alipit ocolului Vaslui XV- 314-5; locuri si sate daruite de domn cu
II 164. vecini i imunitati XVI-IV 145; XVII-
Buena,l v. Beleu, iezcr. II 160; III 38, 60, 61, 80, 90, 91, 92, 94,
*Biletti, sat <probabil ling Ivnesti, jud. 114, 125, 143, 149, 193, 212, 240-2;
Neamt>; biserica inchinata manstirii IV 8-9, 17, 195, 197, 338, 342, 376, 378,
Bistrita XIV- XV- I 66. 379, 386, 423, 425, 464, 509; V 32-3,
Bilieeul (satul lui Beliciu vatav, Beliuciul), sat 68, 74, 100, 136-7, 141, 343; iazuri i mori
pe Ciulucul Mare, t. Orhei <Biliceni si XVII-II 160; III 38, 61, 90, 91, 92, 94,
Ghiliceni, r. Lazovsk, R.S.S. lioldove- 114, 125, 193, 212; IV 8-9, 17, 240-242,
neasca> XVII -III 211; in hotar cu 342, 376, 378, 386, 464, 509; V 100; parte
Ziivadenii XVI -III 393; intrit cu loc de de sat intarita unui duvalm XVII - V 343;
prisaca lui Toader Biliuciu vtav s.a. XVI- curaturi, poieni i prisaci XVII -III 28,
III 316. 92, 233; IV 43, 102, 240-242, 399; V
Bilosauti, sat pe Nistru, t. Hotin <Belousevca, 32-3, 47, 146, 349; vii la Back]. XVII-
r. Secureni, reg. Cernauti, R. S.S. Ucrai- III 38, 61; IV 376; boi, vaci, cai i oi
neana>; intarit cu imunitati manastirii XVII - III 94; V 155; argintarii, cupe de
Neamt XIV- XV- I 224; intarit lui argint, pietre scumpe, cruce si taleni
Barsu si Susman XIV- XV- I 376. XVII- V 156; In pricina pentru o stini cu
Biltigani, v. Dilligani, sat <jud. Vaslui>. manastirea Bistrita XVII -I 13; in pri-
Binesti, v. Benesti, sat <jud. Vrancea>. cina cu manastirea Bistrita pentru pes-
*Bineta, sat, 1. Orhei <ling Cunicea, r. tele prins In Bistrita XVII - V 90; in pri-
Leova, R.S.S. Moldoveneascii>; in hotar cinii cu manstirea Hangu XVII-IV 43,
cu satul Cunicca XIV- XV - I 147. 339; V 147; intarire Schitul lui Ciolpan
Biolare, v. Bivolart, seliste <jud. Botosani>. XVII- III 61; dreptul de a-si urmri
Birfiesti (unde a lost Birai, satul lui Birai, vecinii fugiti XVII-IV 424; egumenii si
Biravicesti, Birovicesti), sat pe Bistrita soborui XVII -III 149, 233; IV 193;
din sus de Back' <Gheraesti, inclus in m. V 47, 147, 155, 156, 291, 331; unce lasate
Bacu>; intarit lui Pipou s.a. XIV- XV- I de boieri pribegi la XVII-IV 132.
216; intarit manastirii Bistrita XV-II BIserieani (Belazerco, Biserica Alba, Besere-
301; intarit manastirii Tazlau XV-II 307. cani), sat peste Prut <r. Glodeni, R.S.S
Biraetiti, sat pe Aloldova, t. Suceava < Gheril- MoldoveneascA>; parte confiscata pentru
csti, jud. Neamt> ; confiscat pentru hicle- hiclenie de la Matiias vistiernic pentru ca a
nie de la Pastrav ureadnic de Hui; diruit sfarimat vistieria domneasca la Hirlau;
de domn episcopiei de Roman XV/ - II 23; intarita verei domnului, cneaghina lui
v. si Berfiesti, sat. Ion Popovici vatav XVI-I 405; intrit
Birhici, v. Betted, piriu. cu loe de helesteu i mori lui Dumitru
Biriuziuuhile, topic la Biesti, t. Orhei <r. Ponici diac din Rugilsesti XVII -III 192;
Orhei, R. S. S. Moldoveneasca> XIV -XV - V 305.
1 412. Blstra, piriu <afluent al Bicazului la Bicazul
Biroi si Birai (unde a fost Birovicesti, Ardelean, jud. Neamt>; In hotarul mana-
v. Blrfiesti, sat inclus in orasul stirii Muntele Peon XVII -III 64, 171.
*Biserica (unde este sat pe Nichid, in Bisalta, cetate <orasul Bistrita, in Transil-
Poiana de la Parau <probabil Hugh' Nechid, vania>: tigan cumparat de la Biraul diu
jud. Bacau>; lntrit lui Gana Grama XVI-1 409.
XIV -XV -1 298. Bistrila (Adormirea Maicii Domnului), ma-
Biserica Alba, v. Biserleani, sat (r. Glodeni, nastire pe Bistrita, de la Piatra lui Craciun,
R.S.S. Moldoveneascil>. Neamt <jud. Neamt>; ctitori; los!!,

33
3-c. 102 www.dacoromanica.ro
mitropolitul Afoldovei XIV- XV- I 15; Neamt de Iosif mitropolitul XIV-XV-I
Pctru Bares XVI-I 610; in hotar cu 15; egumeni, arhimandriti, stareti si
mnstirea Bisericani XVI-III 334; in soborul de la XIV-XV-I 15, 38, 92,
botar cu mnstirea Pngrati XVI-III 94,277, 305, 309-310, 320, 335, 345,
416-419; hotarele branistii vechi dup 355, 373-4, 375, 421; XV-II 74, 164,
uricul lui Stefan cel Mare nimeni sa nu 299-300, 307, 322-3; XVI-I 138, 142,
aibil a paste oile, s prind peste, s taie 184, 246, 403, 609; II 124; III 67-8, 74,
lemne sau nuiele in pdure, s culeag 264, 265, 416; IV 136, 298; XVII-I 20,
hamei, nuci, alune sau alte poame" 38, 48, 125; II, 34, 53, 134, 145, 157,
XIV-XV- I 421-422; XVI-III 7; 205, 229; HI 46, 47, 61, 62, 211; IV 29,
IV 121; XVII-1 20, 48; II F3, 145; III 87, 215, 239, 315, 324, 392; V 2, 44, 90,
61; IV 29, 310, 324; V 2, 38, 90; locuri, 128; Petru Rares1a XVI -I 609; dreptul
sate o seliti druite cu imunitti XIV- de a sfinti preoli la 50 de biserici XIV-
XV-I 24, 38, 171, 301, 320-321, 341, XV-I 15; dreptul de a goni un cAlugr
355-6, 375, 405-406, 414; XV-II oamenii asezati la Hangu pe hotarul
299-300, 301, 307, 322-3; XVI-I 142, mnstirii, iar ureadnicul de la Piatra
146, 184, 609-610; III 67-8, 100, 176, s le drime i ard casele, s le opreasc
178, 220-222, 392, 399-400, 415; IV ariitura i finul XVII-IV 392; V 129;
103, 125, 144, 228, 299; XVII-I 7; tabr la XVII-I 185; acte donmesti
II 34; III 63; IV 28, 57, 215; in pricin serse la ,---, XIV-XV-I 66, 67, 94;
pentru satul Roznov XVII-II 96, 437; XVII-I 185.
V 324; in pricin cu mndstirea Bisericani Bistrita, riu <afluent al Siretului la Fundu lui
pentru o stin si peste XVII-I 13; V 90; Bogdan, azi Siretu, c.s. Letea Veche, Ba-
intrire piriul Botna cu iezere, girle, cu, jud. ...>XIV-XV-I 22, 414, 416,
prisci, 2 curti, 2 nvoade la Nistru 418; XV-II 320; XVI-II 227; III 252;
vama pe ap si uscat XIV-XV-I 249, IV 59, 133, 229, 289; XVII- I 173,
275, 293-4, 321; iezerul Cahov XVI-IV 176-7, 183-4, 236-7; II 192; III 53;
241; XVII-II 55; MO, iezere i mori IV 82, 443, 524; V 90; sate si selisti pe
XIV-XV -I 291, 320, 321, 341, 609 - XIV-XV-I 159, 213, 216, 218, 263,
610; XVI-III 100, 177-178, 264, 265; 273, 307, 320, 341, 359; XV-II 16, 163,
IV 55; XVII-II 157, 183; III 47; V 91; 274, 301, 307, 315; XVI-II 26, 92, 184,
danie domneascA de obroc din vin, grit' 230-231: III 67-8, 187, 392, 440, 455;
postav XIV-XV- I 24; dusegubine IV 45, 47, 79; XVII-I 41, 43; II 99,
gloabe druite XVII-III 48; V 257; 120, 183; III 98, 142; IV 92, 131-2, 234,
darea episcopal de la Luccesti cu desetina 236, 241, 464; V 31, 136-7, 363, 376-7;
pripasul XIV-XV- I 305; dreptul de a iazuri o mori pe XIV-XV-I 83, 320,
lua desetina de la vecinii din satele mn- 341, 359; XV-II 315; XVI-II 26, 230;
stiresti XVII-IV 299; V 128, 129; III 90, 440; IV 45, 80; XVII-II 183;
vama mare si mica de la Bacu XIV- III 38, 61, 227; IV 92, 131-2, 234, 241,
XV-I 166-7, 291, 309-310; XVI-III 376, 436, 464; V 2, 29, 31, 32, 137, 362,
67-8; XVII-I 38; II 135; III 47, 96; 376, 377; steze i stupa pe XV-II
IV 315; vaina de la Birlad XIV-XV-I 159; XVI-II 26, 230; IV 80; prisaci pe
45; vama de la Tazlu <Luccesti> XIV- XVI-III 277; IV 45; XVII- V 55;
XV - I 92, 291, 309-310; XVI- III 67-8; poieni si curturi XVI-III 293-4; IV 1,
pietrele de cear de la Bacn XIV-XV- I 13, 132; XVII-I 117; II 205; Ill 28,
291; numrtoarea de la Bacu (perepis) 47; IV 409; mnstiri pe XIV-XV-I
XIV-XV-I 309-310; toratoria de lin 275, 291, 294, 305, 309, 421; XVI-I
de la BacAu XIV-XV-I 321; cash la 596, 604; III 74, 116, 130, 143, 419, 449;
Piatra lui CrAciun XIV- XV - I 94; vii IV 125, 141; XVII-I 48; II 53, 145; III
intrite XIV- XV- I 320; XV-II 61, 64, 170; IV 28, 29, 241, 310, 324;
299-300, 322-3; XVI-I 184; XVII-V V 2, 32-3, 76, 314.
91; poieni XVI-III 166, 191; IV 131; Bivolari (Bivolarele, Biolare), seliste. t.
XVII-I 174; III 47-8, 62; IV 324; Dorohoi <Bivolari, jud. Botosani>; druit
prisci XIV-XV-I 92, 94, 249, 275, de domn lui Gavril pirclab de Hotin
293-4, 301,- 321; XVI-III 68; IV 43, XVI-III 121, 176, 362-3.
248; XVII - I 125; III 211; bulgari Bivolari, loe la Nicoresti <jud. Galati>; vii
XIV-XV-I 321; ttari XIV-XV- I intrite lui Predevici pircAlab XVI-IV 36.
65, 321; XV-II 75; tigani XIV-XV-1 T3izighesti, v. Bezighesti, sat <jud. Vrancea>.
65, 321; XV-II 74, 75; XVI -III 7, 159, Blajni, v. Blajari, sat <jud. Galati>.
278; IV 56, 154, 260; XVII-I 56; II Blfigesti (Bljesti), sat in Cmpul lui Drago,
124; III 17; tigan invat fierria XVII- t. Bacu <jud BacAu>; danie domneasc
IV 239; biscrici i mnstiri inchinate la ,---, cu poianit lui Petru Ungurean XIV-XV-
1 132; impartit de Avram din Misilihnesti
XIV-XV-I 24, 66, 92, 321, 322-3, intre Todosia Motocoae din Movileni
345; XV-II 323; XVI-I 184; pusil sub rzesi XVII-I 259; parte intrit lui
aceeasi administratie Cu mnstire a Dumitru Goia XVII-III 165; poian

34
www.dacoromanica.ro
ddruitd lui Petru Ungurean XIVXV I Blisceatul 1, Bliscetul, v. Geamenele, iezer
132; poiand intdritd mAndstirii Bistrita peste Prut, Chigheci <probabil In satul
XVI III 166, 191; IV 131. Badicul Moldovenesc, r. Cahul, R.S.S.
Bldtiesti, sat <Pe Liscov, t. FAlciu, jud. MoldoveneascA>.
Vaslui> XVII V 217; intarit fiilor lui Bliseetelul. iczer peste Prut, t. Chighecl
Mihul medelnicer XVI I 146; parte <probabil in satul Badicul Moldovenesc, r.
vindutd de Safta fata lui Bosanciu lui Cahul, R.S.S. Moldoveneascd>; intArit
Ionascu Vrabie XVIIV 92. mAndstirii Moldovita XIVXVI 393.
BlAgesti, sat, t. Roman <jud. Iasi>; parte *Illojali, sat numit acurn Popiscani, t. CArli-
intdrit'd lui Dumitru Goia urcadnic de gAtura <lingd Sines% jud. Iasi>; pdrti
Iasi XVII III 104. intdrite fiilor lui Stefan Prdjescu vornic
BlAgesti, sat pe Moldova si Topolita <jud. XVIIIV 456.
Suceava> XVIIV 366; jumdtate intalrit *Bludna, cAtun la Cotmanul Mare <lingd
lui Gavril spAtar s.a. XIVXVI 276; Suhoverh, r. Cotmani, reg. Cernduti,
intdrit mAndstirii Moldovita XVIIIV 13. R.S.S. Ucraineand>; IntArit episcopiei
Bldjari (BlAjeri, Blajdni), sat pc Bdrlad, t. de RAdduti XVII 33, 173.
Tecuci <jud. Galati>; intArit lui Cernat BluscenAuti, v. Bliseeanduti, sat <r. Edinet,
ploscar s.a.,X1VXVI 229; in pricind R.S.S. Moldoveneascd>.
de hotar cu mAndstirea Bistrita XVI III Bobeiea, loc la *Mogosesti, pe Bistrita <lingd
178; partca uncle se chiamd la Buiar" Cu Dornesti, jud. BacAu> XVII V 363.
vad de moard Intdrit Maricdi, fiica lui *Bobenl, sat pe RAUL t.Soroca <lingd Alexan-
CArstea mare vornic XVII V 322. dreni, r. Edinet, R.S.S. Moldoveneascd>;
BlAndesti, v. Blandest], sat <jud. in botar cu Zdvedenii XVI III 393.
*BidnestI (BAldnesti), sat pe BArlad, t. Tecuci Bobesti (ande este Bobul), sat <jud. Vaslui);
<IMO Bucesti, jud. Galati>; ddruit de parte intArit lui Oniul s.a. XVI I 266;
domn lui <Ionas (?) > XIV XVI 88; parte intdritd lui DrAgan RdbAie XVI-
intdrit lui Giurgea IIrabor XVII 80 II 89.
81; Intdrit lui Macsdm Hrabor postelnic Bobesti, sat, t. CernAuti Storojinet, reg.
XVI I 574; intdrit lui Toader Bolea CernAuti, R.S.S. Ucraineand); parte intd-
stolnic XVIII 139 140 ; vindat de rah' lui Ccrnavca diac XVII III 185; ju-
.Alexandru LApusneanu lui loan Vitolt mdtate datd de Marica, cncaghina lui
staroste XVIIV 198-9; XVII I N'asile OrAs mare vornic, ginerelui ei
75 6; moarA la XVI I 80 81 ; II Onciul Iurascovici staroste XVIIIV
139-140; IV 198-9; XVIII 75 6; 193; V 297, 308; loc de mori la XVII
vii i curti la XVIII 139. IV 193.
*Bobestil de .los, sat pe Bascu <probabil lingA
Blfindes11 (BlAndesti, Blindesti), sat pe Jijia, Bagiurca VoicAuti, jud. Botosani>
t. Iai (contopit cu TigAnasi i Raiu- XVIIII 304; intArit Cu loe de iaz
Blindesti, jud. lasi>; tmpiurit nepotilor mimed lui Ion s.a. XVI II 119.
lui Leul XVII 541; parte intdritA lui Bobleteci (Bobletesti), sat <Bobletici, r.
Nicoard PrAjescu logo:at i urmasilor sdi Lazovsk, R.S.S. MoldoveneascA> XVI
XVIIII 172; IV 135; V 96-7. IV 308; XVIIIII 159.
BlAnzi, sat pe Corod <jud. Galati> XVII I Bobieeni, sat, t. Ldpusna <Boghiceni, r.
23; intdrit copiilor lui Stanislav s.a. Kotovsk, R. S. S. Moldovencascii>; in
XVI I 262. botar cu satul Petricani XV II 103
Blescenouti, Blesinduti, BlicinAuti, v. Blis- *Boboeeni, sat <probabil lingd BArbosi
eeaniluti, sat <r. Edinet, R.S.S. Moldo- Vutcani, jud. Vaslui> XVIIII 193-4.
veneascd>. Boboiogii, Boboiojii, Boboiugii, Boboiujii,
Bliddresii (B/ideresti), sat pe Cdiutul Mare si v. Bubuio91, sate.
Nile, t. Trotus <Blidari, jud. BacAu> Bobolesti, v. Boldesti, sat <jud. Vaslui>.
XVII I 168; parte vindutd de Lazilr Bobos, v. Hotarul lui Bobos si Petrilesti, sat
Blidaru lui Solomon pircillab s.a.
XVIIV 13. Pe PArAul Alb.
Blindesti, v. Blaindesti, sat <jud. Iasi>. *BobotestI, sat (?) pe Telita <lingd Tighina-
Bender, orasul Bender, R.S.S. Moldove-
Blisceandull (Bliscenduti, Bluseenduti, Bli- neascii>; in botar cu RApicenei s.a. XIV
cinAuti), sat, t. Hotin <BlesinAuti XV I 216; v. si Petra Bumbota.
Blescenouti, r. Edinet, R.S.S. Moldove-
ncascd> XVIIV 54; impdrtit fiicclor lui Bobul (ande este v. Bobe0, sat <jud.
Luca Arbure XVIIII 55; intfirit nepo- Vaslui>.
tilor lui Luca Arbure XVIIII 281, 359 Bobulesti, v. Bilbulesii, sat <jud. Botosani>.
360, 388-9; intdrit lui Dumitru Ponici Bobulesti, v. Boldesti, sat <jud. Vaslui>.
s.a. XVIIII 23; jumAtAti cu case,
vccini si vii zAlogite mAndstirii Sf. Saya
XVII V 55; moara XVIIII 281, Bliseeatul (slavonism) inscamnd in
359 360; moarte de om la -., XVIIV 54. 1. romdnd ingemilnat.

www.dacoromanica.ro 35
Horan', sat <r. F1eti, R.S. S. Moldoveneas- *Bodesti, sat pe IIubalna, t. Tutova <lingA
c0; IntArit lui Jonascu Ghenghea mare Pupezeni, jud. Galati); in hotar cu Ne-
logofilt s.a. XVII IV 497. goesti XVI II 66.
Bock(tut! (BacicAuti, Buscduti), sat, t. Bodestii de Sus, v. Botesti, sat <jud. Vaslui>.
Hotin <numit BAscAuti, r. Zastavna, reg. Bodiasea (Badeasa), piriu <afluent al Barului
Cernduti, R.S.S. UcraineanA); tutAra la Sirbi, jud. Botosani); iaz si sat pe
lui Stxoici mare logofAt i urmasilor si XVII I 108; V 351.
XVIIII 283; XVIIIV 86-7; vindut *Bodicie.a, sat (?) pe Bahlui, t. CirligAturn
cu helesteu i mori de Ionasco Stroici lui <Bogheasa (?), ling Hoisesti, jud. Iasi); In
Gavrilasco s.a. XVII IV 230. hotar cu un loc pustiu al lui Jurj Ioilevici
*Bodel, sat (?) <in jud. Neamt. (?)); act dom- XIVXV I 290.
nesc scris la XVII III 100. Bodino i Bodinti, v. Bodesti, sat pe Pobrata
*Bodestl (BAdesti), sat pe Tazlul Mare <jud. Iasi>.
(1IngA Scorteni, jud. ju-
BacAu); Bodisti, sat sub RAzina <r. Ungheni, R.S.S.
mAtate IntAritA lui Ilias Saga XIV XV- MoldoveneascA); parte intAritA lui Ureche
I 196; IntArit Jui Gavril Dinga s.a. XVII mare vornic XVIIIV 145.
296-7; parte IntAritA popii Oancea Bodoanele, Orb' la Balotesti <BAlAsesti, jud.
XVII 131. Galati> XVI I 276.
*Bodestl, sat pe Baseu <Rugg Petricani Boecani, sat pe Pereschiu ce s-a numit Ruseani,
SAveni, jud. Botosani); in hotar Cu t. Tutova <jud. Vaslui); parte intArit
Petricani XVI I 457. lui Dumitrasco usear XVIIIV 104.
Bodestl (Bodestii lui Ciolpan, Budesti), sat Boecani, v. si Mean', sat.
pe Bistrita, din jos de gura Orbicului, t. Bogatul (Bogata), iezer peste Prut, t. Chigheci
Neamt <Indus In orwil Buhusi, jud. <BadIcul Moldovenesc, r. Cahul, R.S.S.
BacAu> XVIIV 229; in hotar cu Letcani Moldoveneasc0; iezer si grind intarit
XVI III 392; dAruit de domn lui Tatul lui LinnA RuginA XIV XV I 302; dAruit
Herne s.a. XIVXV I 159; parte yin- de domn mAnAstirii DobrovAt XVII 96;
dutA de nepotii lui Danciul Pardos lui II 147; v. si BlIseeatul i Geameneie,
Manea vistiernicel XVIII 172; parte iezere.
IntAritA lui Popotma nemis XVI III Bogdana, plriu <afluent al Trotusului la
184-5, 294; parte intiiritA lui Ion Tigul Valea SeacA, jud. Bacn); sate pe XV-
III 296; parte IntAritA lui Popotea II 95; XVI I 13; XVII V 179.
diac din Birjoveni XVII III 142; IV Bogdana, piriu <afluent al Similei la Coro-
488; parte IntAritA nepotilor lui MihAilA
Chicosescul XVII I 41; &la i moar4 la esti, jud. Vaslui); sate pe XIV XVI
XVIIV 229. 127, 174, 262, 362, 368; XVII 119, 183,
Bodesti, sat pe CracAu, t. Neaint <Bodesti-
424; III 146; IV 29; XVIIIII 73; IV
103, 118; mori pe XIV XV I 362;
Precista, jud. Neamt> XVII I 30; XVI III 146; IV 29, 30; XVIIIV 103,
142; IV 392, 434; pArti de cumpAraturA 118; helesteie pe XVIIIV 118.
IntArite lui Toader BasotA pivnicer
urmasilor sAi XVI III 130, 187, 293, Bogdana, sat pe Bogdana, t. Trotus <jud.
294, 328-9, 450; IV 16, 167-8; XVII- Bacilli); In hotar cu Costesti i Negoesti
I 74, 123; parte vIndutA de Gavril Balici XVI II 179; IntArit mAnAstirii Berzunt.
stegar s.a. i intAritA lui Miron fiul lui XVIIII 270-271, 400-401; XVIII
Gligori clucer XVII I 161, 223; II 61; 1; II 134; III 80; IntArit lui Dumitrasco
acordarea dreptului de rscumpArare Stefan XVIIII 222; mori la XVI-
pentru pArti nepotilor lui Ciolpan bAtrInul II 270, 400-401; XVIIIl; II 222;11180.
I 175; parte IntAritA lui PAtrasco Bogdana, v. Berzunt, mAnAstire.
BasotA XVII I 256; II 34, 36, 37, 38, Bogdania, v. lIoldova,
107, 116; parte vindutA de Nechita din Bogdiinesd, sat la CobAle, pe 'Siret,
Slrbi lui Toma postelnic XVIIII 372-3; t. Roman <jud. Bacn); IntArit lui
finete vindute de Lupul, nepotul lui Hamza Mihul Pojar si urmasilor lui XVII 172
din Hui, lui Lupul, fiul lui CArstian pivni- 3; XVII 386-7; 388-9, 517, 605; III
cer XVII I 158; mori /a XVI /II 163; parte intiritA lui Petrea PAun pentru
294; XVII I 30, 223. gloabA plAtitA lui Ion Porcul XVIII
Bodesti, sat la Soroca <r. Floresti, R.S.S. 151; parte IntiiritA lui Ionascu viltav
MoldoveneascA>; jumAtate intAritA lui XVIIII 145, 233, 282; parte IntAritA
Ion Potlog cAmAras XVIIIV 107. filiar lui Ion GogoasA XVI III 298;
Bodestl (Bodino, Bodinti, Bodisti, Boldest, parte IntAritA Catrinei, cneaghina lui
sat pe Pobrata, t. Suceava <inclus in PAtrasco Prijescu diac XVII I 194.
TiltArusi, jud. Iasi); hotare XIV XV I BogdAnestl, sat pe HovArleata <jud. Vaslui);
4; dAruit de domn Cu imunitAti mAnAstirii parte confiscata pentru hiclenie de la
Pobrata XIVXVI 4, 14, 202, 391; PAtru CarabAt vornic; intAritA lui Felea
XVIII 53; moarA la XIVXVI ceasnic XVII 296; intArit mAnAstirii
i moarA XVI I
202; XVI II 53. DobrovAt cu poianA

36 www.dacoromanica.ro
361-2; intArit lui Sima Bica XVII Bohotin, piriu <afluent al Jijiei la Scoposenl,
496. jud. Iasi); moat* pe XIVXV I 321.
Bogdiinesti, sat (jud. Suceava); parte inta- BohotIn (Buhotin), sat pe Bohotin, t.
ritA lui Costin sat. XVIII 125. <jud. Iasi> XVI-111 420; loe dAruit
Bow'finest", sat la CirligAtura <jud. Iasi); de domn mAndstirli Neaurt XIVxyf
IntOrit lui lura q.a. XV-11144. 268; loe pustiu ditruit de domn lui Duma
Bowl:We'll, sat <r. Briceni, R.S.S. Moldove- Micaci XIV XVI 281; prisAci in bra-
neasc0; intArit cu moarA Anei, fiica lui nistea domneascA dAruite de domn mAnA-
Luca Arbure XVIIII 145, 281, 360, stirii Bistrita XIVXV-1 92, 321;
388-9. XVIIII 68; mAnAstirii Galata XVI III
Bowl:blest', sat pe Prut, mai jos de tirgul 104, 295; IV 224; mAnAstirii Homor
F5Iciu <jud. Vaslui); intArit lui Ion XIVXVI 357; XVI I 165, 334,
Puiulet aprod XVIIII 62; parte hitOritil 384, 401-402; mAnAstirii Moldovita
lui Ion Ureche mare vornic XVIIIV XIVXVI 255, 270, 404; XVII 137;
145; parte vindutil de NenutA, fiul lui mAnAstirii Neamt XIVXVI 152, 268;
Ion Puiulet lui Ionascu Ghenghea mare XVII 37-8; XVIII 17; II 88; mAnA-
logont XVII V 171. stirii PAngArati XVIIV 39; XVII
*Bowliinesti, sat pe Siret, t. Roman III 49; mOnAstirii Pobrata XIV XV I
<jud. Iasi); intArit episcopiei de 257; mAnAstirii Sucevita XVIIII 304;
Roman XVIII 183, 189-190; III 103; XVII II 69; episcopiei de Roman XVI I
XVIIIV 18, 75, 78. 501-502; loe de prisacA dAruit de domn
BogdAnesti, sat pe Oituz, t. Trotus <jud. lui Andrei hatman o pircAlab de Suceava
BacAu); danie domneascA de poieni lui XVI III 416, 419.
Vlasin Cretescu <XIVXV-1 198>; Boiana Boului, v. Polana Boulul.
parte IntAritA lui Orris plralab de Suceava Boinnele (Boianciuc), sat, t. CernAuti <r.
XVIII 110; III 262. Cotmani, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrainea-
Bowl:blest', sat <r. Ungheni, R.S.S. Moldo- nii> XVII III 15, 178; parte vindutil de
veneascA); IntArit cu case, grAdini, vii si popa Alexa din Costesti lui Onciul luras-
pivnite mAnAstirii PAngdrati XVII V covici staroste de CemAuti XVII III 15;
255. parte intarit Antemiei cneaghina lui
Bogesti, sat <jud. Vashti>; &Ina de donin Dumitru Lentea XVIIIV 83; parte Inj-
lui Rojtea s.a. XIVXVI 231. ritA lui Onciul Iurascovici XVIIIV 193.
Boghea.sa, sat la CArligAtura <lingO Cornesti, bienal Mare, sat pe Prut, t. CernAuti, <r.
jud. Iasi); prAdat de turci; IntArit lui Noua SulitA, reg. CernAuti, R.S.S.
Iursa s.a. XVII 144; v. si Bodielen. Ueraineanii); parte intAritA lui Ivanco
Bogheni. sat Vechi, r. Ungheni, R.S.S. pisar XVI I 216; confiscat pentru hicle-
MoldoveneascA> XVI II 240 (ment.). nie de la Ivanco pisar; intAritA lui Ion si
Boghiceni, v. Bobieeni, sat <r. Kotovsk, Mihul StArcea XVI I 293; hiclenie;
R.S.S. MoldoveneascA>. partea numitil StrAmbii IntAritO lui
Bog/ties-14 sat <Boghesti, jud. Vrancea); Mateias StArcea diac XVII 548; ImpAr-
parte intAritA lui Toader Orga XVIII tit strAnepotilor lui TAbuci XVI II
85-6. 133-4, 136-7; pArti IntArite lui Lupul
Bogoslov, mAnAstire <jud. Neamt); inchinatA Stroici XVIIII 119-120; parte IntdritA
mnAstirii Bistrita XIVXVI 321. lui Isac StArcea diac XVII III 209;
*Bogoslov, sat <ling:" BogdAnesti, jud. parte intgritA lui Iloaia din Volcineti
Suceava); Intilrit mAnAstirii RAsca XVIIIV 182; parte IntiiritA lui Ionasco
XVIIIV 13. Ghengbea XVIIIV 497; moarA la
*Bogzesti, sat pe Crasna, care s-a numit XVIIIV 182.
Petresti <probabil lingA Curteni, jud. Boiste (Boite, Nasterea Sf. Mari, unde a fost
Vaslui); parte cu loe de moarA intArit chilia vlAdici Iosif), mAnAstire de cAlu-
lui DrAghici Bogza logof At XVI-1V 165. gdrite, t. Neamt <jud. Neamt); inchinatA
13ohainita, v. Bubalnita, sat (jud. Iasi>. mAnAstirii Neamt XIVXVI 219; In-
Bohmotesti, sat <Bahmut, r. CAlrasi, R.S.S. tAritA cu poiand MaruscAi lui Stroi XIV
MoldoveneascA); In pricinA cu Neculachi XV I 239.
stolnic pentru Isporesti <Nisporesti?) Boistea, piriu la Boistea, t. Chigheci <r.
XVIIIV 317. Cahui, R.S.S. MoldoveneascA> XVI 1
Bohna, localitate <R.P. PolonA); In itinerarul 24-5, 29, 171.
lui Petru voievod <Schiopu> XVI-1V 63. *Boisten, sat peste Prut, t. Chigheei <ling
Bohonea, piriu <cursul superior al Albiei, ZArnesti, r. Cahul, R.S.S. MoldoveneaseA);
afluent al Siretului la Rotunda, jud. parte cu iezere i girle dAruitA mAnAstirii
Neamt); sat pe XVII 97; vatrA de Putna XVI I 24-5, 29, 171.
helesteu la XVIIV 290; v. si Boistea, sat, t. Trotus <jud. BacAu); junta-
*Boho.A.sti, sat <Buhuseni, lingA Bozieni, jud. tate intArit lui MihAilA XVIIII 257.
Neamt> XVIIII 180. Boizboz, localitate <Poizdorf, In Austria);
Bohotin, tnAnfistire(jud. Iasi); InchinatA In itinerarul lui Petru voievod <Schiopu>
mAnAstirii Bistrita XIVXVI 24, 321. XVIIV 64.

www.dacoromanica.ro 37
Bojien, v. Bozlenl, sat <jud. Neattit>. Bolzau, oras In Italia <Bolzano Bozen);
Bojli lul Petru, sat <Bozieni, jud. Botosani>; scrisoare trimisA de Petru voievod
dAruit de domn lu Isaia XIVXVI 99. <Schiopu> la XVIIV 110.
Bola ta (Bulata), pIrlu la Alboteni i Dumbrava Bombotesti, v. Bumbotesti, sat <r. Unghera,
DomneascA <r. Soroca, R.S.S. Moldove- R.S.S. MoldoveneascA>.
neascA> XVIII 219; XVIIII 111-2. Bonemti, sat pe Suceava <probabil Buninti,
*Bolata, sat, t. Soroca <r. Soroca, R.S. S. jud. Suceava); vad de moarA IntArit
MoldoveneascA>; In hotar cu FAntAna mAnAstirii Dragornirna XVII IV 346;
Stiucli*i Dumbrava DomneaseA XVII II v. si Buninti, sat <jud. Suceava>.
111. Bonesti, v. Bunestl, sat <jud. Vaslui).
Bolboel (Bolbocili), sat pe CAinari, t. Soroca *Bontesti, sat pe Ciulucul Mare <r. Kotovsk,
r. Drochia, R.S.S. MoldoveneascA>; R.S.S. MoldoveneascA>; jumAtate IntA-
botare XVII 602; XVIIII 3. ritA cu iaz lui NicoarA PrAjescu fost vistier
Bolee,ti, sat In CAmpul lui Drago* <inclus In XVIIIV 135; cAzut la ImpArtire lui
Cotreanta, azi Dragova, jud. BacAti>; Lupul PrAjescu XVII V 96-97.
dAruit de domn lui Petru Ungureanu *Bontestii de Sus, sat Intre Birlad ui Stebnic
XIVXVI 132; IntArit lui Trifu Bor- <inclus In CAlugAreni, jud. Vas/ui>; In-
7escu XIVXVI 279; parte IntritA tArit Cu moarA lui Marco XIVXV-1
lui Ieremia XVI III 118. 183; Intfirit lui Toader Marele XVII 120.
Bol &is, v. Muneelttl lul Boldils. BontestiI de os, sat pe BArlad, la DouA
*Boldke*ti, sat pe Solont (lingA Solont, FAntAni <inclus in BAlteni Garit, jud.
jud. BacAu); jumAtate IntritA lui Steful Vaslui); IntArt cu loe de moarA lui Marco
globule XVI I 246-7; v. si Muneelul XIVXV I 183; v. *i Mareovieeni.
lui BoldAl. Bonteqti, v. BojeVi, sat <jud. aslui>.
Boldea, v. Poiana lui Bolden. BorAdAceni, v. Borodnieeni, sat <jud.
Boldest', v. BAlote*ti, sat <jud. Vrancea>. Botosani>.
Boldesti, v. Bodesti, sat pe Pobrata <jud. BorAle, v. Borole, sat <jud. Botosani>.
BorAleana. v. BorAleana, sat <j Ud. Boto*ani>.
Boldeltf, sat pe pirlul Btirlestilor, t. Suceava BorA,t1, sat in gura Hovrletei, pe BArlad
<jud. Iasi> XVIIIV 128, 158; In hotar <lingil Banca, jud. Vaslui>; parte cu
cu seli*tea SArbi XVIIV 238; XVII I poieni de finat vIndutA de Simion
212; parte vindutA de Gligor pitar lui Ilea XVII I 44; IntAritil lui Toader
NicoarA PrAjescu mare logoffit XVII I Chiriac mare cnainar XVIIII 19; v. st
2; IntArit lui NicoarA PrAjeseu XVIII Movila.
3-4; II 163, 189, 203; dat In schimb de Borii*tl, satpe BArlad, care s-a numit Ter-
NicoarA PrAjescu lui Calapod hinsar pesti <inclus In Dume*ti, jud. Vaslui>;
pentru jumAtate din Stolniceni XVII IV intArit lui Dumitru Cdprioari *.a. XVI-1
135; iazuri o mori la XVII I 2, 3; 461; v. si Terpet1, sat.
II 163, 189, 203. *.Boril*ti, sat ce s-a numit Leontina <jud.
Bolde5t1 (Bobolesti, Bobulesti), sat la Vaslui Vaslui> ; jum Atate Intiir LA lui M ihAilA
mai jos de Popesti, care s-a numit Bobo- pisar XVIII 107.
lesti <jud. Vaslui>; in hotar cu Popesti BorA$tt, sat <azi Cuza VodA, jud. las> XVI
XVI I 354, 587 8; Intfirit lui Sima IV 148.
Boldea XVII 354; partea lui Costea s.a. BorAle, v. Borila,
XVI I 587-8; parte vindutA de Anghe-
lina lui Leahul comisel XVII I 209, 239. BorAle, v. Borole, sat <jud. Boto*ani>.
*Bolganul, sat, I. Orhei <1Ingrt Biesti, Borftleana, sat, I. Dorohoi <inclus In Mano-
r. Orhei, R.S.S. MoldoveneascA>; In hotar leasa Prut, jud. Botosani); parte ea
cu Biesti XIV XV-- I 412. loc de iaz si vii IntAritA lui Metricu Bain-
Bolwad, v. Gradi*te si Tintul, ocol si sat schi XVIIII 344.
<r. Bolgrad, R.S.S. UcraineanA>. *Boreea, sat <probabil lingA ZAnesti, jud.
*Bologesti, sat pe Alma* <lingA Almas, jud. BacAu>; bisericA InchinatA mAnAstirit
Neamt>; biseric inchinatii Bistrita XIVXVI 66.
Bistrita XIVXV-1 66. *B9rce5.1,sat <probabil Obirseni, lingA
Bologesti, v. si Billo*estI, sat <jud. Neamt>. Girdesti, jud. Vaslui>; IntArit lui Petra
comis *.a XIVXV 1 278; par/ IntA-
Boloseti i Bolosisti, v. BAlosetiti, sat <jud. rite lui Lazea XVIIII 32.
Neamt>. *Boreesti, sat pe PArAul Alb, ce s-a numit
Bolotesti, v. BAIote,ti, sat <jud. Vrancea>. Petrilesti (lingA Boroaia, jud. Suceava>
Bolota. loe pe Prut <jud. Ia*i>, act domnesc XVII III 106; IV 60; intftrit cu moard lui
scris In XVIIII/ 98. Avram XVIII 186-7; vad de moarA
Bololani, sat <Bolohani, r. Orhei, R.S.S. IntArit HidrutAi s.a. XVII III 107.
14oldoveneascA>; schimbat pentru parte *Boreetiti (partea din sus a satului Popesti),
din AltIcicAuti de Roman *.a. XVIIIV sat <jud. Neaml.>; in botar cu VArtoapele
221. XVIIII 13.
38
www.dacoromanica.ro
Boreesti, sat, ocolul Neamt, t. Neamt pe XIV XVI 79, 154; loc pustiu pe
<Bugg Oglinzi, jud. Neamt> XVIIII XVII 81-2; XVIIIV 354.
129; intarit manastirii Secu cu moara *Boroddeeni, sat pe Berheciu (linga Negrilesti,
si prisaca XVI III 380, 445; IV 144, jud. Galati); daruit de domn lui Craciun
227; XVIII 150-151, 138; III 52; pirclab XIVXVI 140.
IV 331. *Borodniceni (Boradceni), sat in hotar cu
*Boreni, sat pe Prut, <probabil ling Fntima Liveni Liveni, jud.
Ciornohal, sat desfiintat i inglobat in Botosani); jumatate cu helesteu Intrita
Calarasi, jud. Botosani); parte intrita lui Ionasco Popovschi XVII 9; parte
nepotilor lui DrAghici Romascel XVIII lint:Arita cu loe de iaz Varvarei 'Heiman-
5; V. si Berivoesti. doae XVII-1V 62.
*Borhines(i (Bahrinesti), sat pe Somuzul Botole (Borale, Borfile, Burale, Burule), sat
Mare, la gura Bradatelului <ling Miha- pe Ba.seu, t. Dorohoi <jud. Botosani>
esti, jud. Suceava); hotare XIV XV I XVII 20; IV 34, 301; XVIII 108;
289; in botar cu Mihaesti XIVXVI II 330; III 225; jumatate daruit de domn
293, 338; XVIII 331; intarit cu imuni- lui Isaia XIVXVI 99; impartit lui
tti innstirii Moldovita XIVXV I Iucsa Pites s.a. XVIVI 20; intarit
<289), 297 ; Intarit manstirii Slatina lui Dragotit s.a. XVIII 102; Inlrit lui
XVIIII 331; vattiman din XVIIII Andreica Bordlianul visternicel XVIII
331. 234-5; intarit lui Toma vatav XVIIII
Borila (Borale), poiana peste Trotus (linga 280; parte vindutil de DrOghici, fiul lui
Vasiesti, jud. Bacau); (lama de domn lui Romasco, lui Loghin stolnicul din Andrei-
Ilias Sanga si urmasilor lui XIVXVI sani \ IIV 34; vinduta de nepotii lui Lo-
196; XVIII 145. han lui Patrasco mare logofat XVI IV 301;
Borilesti, v. Boriesti, sat <jud. Neamt>. parte vindutil de Anca s.a. lui Simion
Boris (satul lui v. Borisov, sat <r. sulgerel XVIIII 199; parte Intrit lui
Hotin, reg. Cernaut R.S.S. Ucraineanti>. Simion s.a. XVIIII 262, 266; parte
Boris (unde a fost v. Borisesti, sat IntArit lui Patrasco mare vornic XVII II
<jud. Vaslui>. 300; parte vinduta de popa Burla lu
*Boriseilull, sat la granit, Cernauti Toader din Boureni s.a. XVIIII 330;
<probabil Boruti, r. Cotmani, reg. parte !MAMA nepotilor lui Ghidion Papa
Cernauti, R.S.S. Ucraineana); intarit XVIIII 331; popa din XVIIV 301;
lui Sin de la Hotin XIVXVI 288; XVIIII 108, 199, 330; IV 117.
intarit manastirii Dragomirna XVIIIV Boroseni (Borosani), sat pe Miletin <Borosoaia,
25, 46. jud. Iasi); intarit Zamfirei i Pascalinei
Borisesti (unde a fost Boris), sat pe Rebricea XVI III 124; rAscumparat de Ionasco
<Borosesti, jud. Vaslui); intarit lui Duma Stroici de la Bernat mare postelnic
Negru XIVXV I 124; Intarit lui XVIIIV 177.
Nicoara Sdrbescu XIVXVI 326. Borosesti, V. Borisesti, sat <jud. Vaslui>.
*Borisov (satul lui Boris, Borisea, Boruseni), *Borosesti (Borosesti), sat pe Barlad, 1.
sat pe Nistru <r. Hotin (?), reg. Cernauti, Tecuci <jud. Galati); parte cu vad de
R.S.S. Ucraineana); daruit de domn lui moara intarita lui Vitolt MarAteanu al
Didrih Buceaschi XIVXVI 226; cu- II-lea logofilt XVIIII 295; popa din
venit la Impartire lui Lupu Prajescu lo- XVII V 220.
goft al treilea XVIIV 96, 97. Borsuceni, v. Bursueeni, sat <r. Flores%
Borisovea, v. Selistea MI Boris <r. China, R. S. S. Moldoveneasca>.
R. S. S. Licraineana>. *Borseiari, sat pe Cula, linga Veprova <r.
Boriesti (Borilesti), sat pe Nichid, in Catnpul Orhei, R.S.S. Moldovenease0; hotare
lui Drago s <jud. Neamt.); druit de domn XIVXVI 130; XVII 548.
lui Dragomir s.a. XIVXV I 40; intarit *Borsova Cropivna, selite, t. Hotin <Bugg
mnstirii Tazlu XVII 25; XVI I Molodova, r. Secureni, reg. Cernauti,
141-2; partea lui Bratu intarita R.S.S. Ucraineana); Intarita lui Pavel
XVIIII 114; biserica inchinata Taban diac s.a. XVII I 169.
Bistrita XIVXVI 66. *Borzfisti, sat <jud. Vaslui, probabil in loc
Boriesti (Borilesti), sat pe Siret care se nu- de Birzesti> XVIIII 17 (ment.).
meste Tamadueni <inclus in Pascani, jud. *Borztisti, sat pe Prut <probabil
Iasi); intarit cu mori lui Gavril Calapod Toporul unit cu Carpineni, r. Kotovsk,
XVII 203; intArit cu pod umblator lui R.S.S. Moldoveneasca); intarit lui Ignat
Toader aprod XVIIII 352; jumatate postelnic XIVXV I 251.
intrita lui Isac Balica XVIII 118. Borzesti, sat pe Jijia i Iubgtneasa, t.
Borneehi, localitate in Tirol <Austria); in Dorohoi (jud. Botosani); loe pustiu in-
tarit lui Cupcici vornic XIV XVI
itinerarul lui Petru voievod <Schiopu> 93; intarit cu locuri de iaz l moara manasti-
XVIIV 65. rii Dragomirna XVIIIV 462-3; V 36 7.
Borodnee (Borodance, Borodac, Borodacil, *Borzesti, sat <r. CeadirLunga, R.S.S.
pirlu la Sendriceni <jud. Botosani); sate Moldoveneasea); Mara nepotilor lui Sin

www.dacoromanica.ro 39
vistier XVI- I 266; parte IntArit lui Iasi>; parte IntArita lui Panteleiu fost
Duma s.a. XVI-II 188. comis XVII-II 50-51.
trze*ti, sat pe Trotus, In Dumbrava, ocolul sat <jud. Neamt> XVII-II 277;
Botesti,
rrotus, t. Trotas dud. BacAu> XVII-II parte intAritA Fetinei XVI- I 103-104
164; IV 182; V 64, 66, 108; jumAtate in- Botesti, v. Botestl, sat dud. Iasi>.
taritA Anuscai s.a. XVI-I 515; parte Botna Mare (Botne), riu <afluent al Nistrului>;
vinduta de Simion fiul Neagai din Crucea girle, iezere i he/esteie pe XIV-XV-I
de Sus lui Ursa XVI-V 66; parte vindutA. 249, 275, 294, 321; XVI-I 254; III 24;
de Simion GfiscA din Balomire lui Ursu XVII-II 239; IV 135; locuri de sat pe
XVII-V 66. XIV-XV-I 199; XVI-I 5, 230, 380;
Bosaneea (Bosance), sat pe Suceava, t. sate pe XIV-XV-I 185, 232, 425;
Suceava <jud. Suceava> XV-II 137; XVI-I 370, 523; III 24; XVII-II
jumAtate dAruit de domn lui Isaia XIV- 239; IV 135; selisti pe XV-II 42,
XV-I 99; daruit de domn lui Miron XVI-I 290-291; prisaci pe XIV-
Barnovschi pircalab de Hotin XVII-V XV-I 76, 92, 161, 165, 249, 275, 294,
57, 275; IntArit Mitropoliei de Suceava 321, 347, 370, 372, 384, 401-402; mori
XVII-V 161; vataman din ,---: XVI - III XVI-III 24; XVII-II 239; IV 135;
331. vama pe XIV-XV-I 294; mAnAstire
Bosaneesti (Bosancesti), sat ce se numeste pe XVI-I 606.
Epureni, pe .Jijia, t. lasi <inclus In Epu- Botneni, sat <probabil lingA Horgesti, r
reni, c. Popricani, jud. Jai>; jumAtate
impArtitil cu iaz lui Giurgea *.a. XVI-I
Kotovsk, R.S.S. MoldoveneascA> XVII
V 238.
-
584-5; prti intarite lui Vasile Ors Botni*oara, pirtu, afluent a/ Botnei la Gangura
mare vornic XVII-II 334. <r. Kotovsk, R.S.S. MoldoveneascA>; loe,
Bosileeni, sat Oud. Vaslui2> XVII-V 374. sat si seliste pe -I 5,215.
Bosaneiani, sat pe SArata, In gura CApAtiroa- Botosani (Botkani), ocolul tirgului (j Ud.
sei, t. Chigheci <r. Leova, R.S.S. Moldo- Botosani); sate domnesti ascultiltoare
veneasca>; Intarit /ui Ceban vAtav XVI- de - XVI-III 224, 230, 263, 375, 411,
IV 205-206, 212; v. si Bude*ti, sat <r. 438; IV 126, 131; XVII-III 203; IV
Leova, R.S.S. Moldoveneascii>. 100, 267, 503; V 273, 318; catastih de cisle
Boscoteni, v. Buteiiteni, sat <jud. Iasi>. de tarani din XVI- IV 5; vatav de
Bosoteni, v. Bkoteni, sat <jud. Bac:Au>. XVI I 351; vornici i ureadnici de
Boteste, v. Boto*ani, tirg. XVI-IV 73, 131, 267; XVII-I 54, 82,
(unde a fost "..), sat pe Moldova, la 111, 129, 139, 140, 157, 189; II 148, 251,
gura Topoliii <lingA Pastraveni, jud 332; III 219; IV 435, 503; V 192, 198,
Neamt); daruit de dotnn 224, 360; vornicie XVII-II 117 (men-
de Roman XV-II 100-101. tiune).
Botkana (Botasanii, Botosenii), sat pc Solo- Botosani (BotAsani, Bote*te), t irg <jud.
no <Botosana, jud. Suceava); Botosani> XVII-I 112, 139, 140; II
fiicelor lui Luca Arbure XVI - III 55 -6, 321; III 117, 219; IV 482; hotare XVI-I
281, 360, 388-9; loc de iaz si moara, 454; II 67-8; XVII-IV 115, 208, 299,
pometuri i iazuri intiirite lui Vascan 448, 449-450; V 153, 192, 198; case cu
Dobrenchi XVII-I 11. jirebii XVI-IV 225; soltuzi si p irgari de
Botkant (BotisaM), sat pe Suceava <Boto- XV/I-I 139; II 251, 332; III 219;
silnita, jud. Suceava); intarit manktirii XVII-III
V 173; biserica i preot din
Patna XV-II 114-5; XVI-I 129, 171. 125; lane grecul din XVII-V 173.
*Botkenil, sat <probabil lIngA Rogojeni, jud Botosani, tinut; sat In XVI-II 75 (men-
Galati>; IntArit lui Latina RuginA XIV- tiune tirzie).
XV-I 302. Bothitir (Butpatir), plrlu la Negoesti, t
*Botase*ti, sat pe Siret <jud. Neam* parte Trotus <jud. BacAu>; iazuri i vaduri de
IntArita fiilor lui Stefan Pr5jescu vornic moara pe XVI-II 8, 178-9.
XVII-IV 458. Botesti, sat <jud. Vaslui> XVII-II 188;
Bote,ti, sat (jud. BacAu>; intarit lui Toader III 89.
*.a. XVI-I 399. Botesti (Bot), sat, t. Neamt aud. Neamt>,
Botewgi, sat pe BrAdatel si Somuzal <Mare, jud. biserica inchinata mAnfistirii Bistrita
Suceava> XVI -III 365; intrit lui Latco XIV-XV-I 66; clAruit de domn mana-
XIV-XV-I 327; Intiirit Vasutcai enea- stirii likca XVI-IV 122-3.
ghina lui Stanciu aurar XV-II 54, 282; Bote*ti (Bodestii de Sus, Bontesti, Botesti),
intarit manastirii Voronet XVI-II 175; sat pe Stavnic, t. Vaslui<azi Parpanita, jud
III 57, 60. Vaslui> XVII-I 139; II 95; III 226;
*Itote9l, sat pe Ialan numit apoi Creteana pArti de cumpAraturfi intArite cu vecini
linga iezerul RAdeana, jud. Vaslui>; iiilor Patrascoaiei XVI-IV 83, 132;
intArit lui Simion s.a. XV-II 308. XVII-I 27, 42, 87, 100, 142; II 177; III
*Bote*tt, sat care s-a numit Futesti, t. Carl i- 133; parte Intarita fiilor lui Vartic In pri-
gatura Ontre Horlesti si Lungani, jud . cinA cu Toader XVII-IV 39; parte pusl

40 www.dacoromanica.ro
zfilog de PAtrasco lui Dumitrasco Boldor Bozieni (Boziiani), sat pe Iucas ce s-a numit
XVII V 225; pArti de cumpAritturA Mt& Voicesti, t. Neamt <jud. Neamt); IntArit
rite lui Eremia Biliseanu uricar XVII I lui Lupu logofAt s.a. XVIIV 79, 251;
64, 89, 127, 128, 154, 172; II 12; In pri- intArit lui Voruntar comis XVII V 81.
cintl Cu fiii PAtrAscoaei XVIIIV 148, Bozieni (Bozianii), sat, t. Neamt <jud.
150; parte vfndutA de fiii lui Bdiseanul u- Neamt> XVII I 186; intArit lui Costea
ricar lui Pand vistier al treilea XVIIV Bucioc mare vornic XVIIIV 445.
378; loc de iazuri i mori la XVIII Bozieni, v. Bojil lui Petra, sat <jud. Botosani>.
64, 127, 128; II 177; IV 148, 150; V 378; Boziiana, piriu <afluent al Birladului la BA-
prisacA i grAdini la XVIIII 177; cesti, jud. Vaslui>; sat pe,-,XVI III 201.
IV 148, 150; desetinA de varzA la XVII Bozlianii, sat pe Albina <inclus In Oteleni,
III 226; biserici si curti la XVII jud. Neamt); intArit cu mAnAstire lui
IV 148, 150; pritclat de lesi XVII I 89. Dragomir Otel si urmasilor sAi XIVXV
Botoaia, sat, t. Vaslui <jud. Vaslui> XVII. I 217; XVII 147-8.
V 170. *Bozilanit (Buziianii), sat pe Licicov <ling
Botul, piriu <Valea Botului la DunavAt, t. BlAgesti, jud. Vaslui> XVIIV 216, 217;
Filipeni, jud. BacAu); poianA la -- IntArit cu loc de prisaa lui Ion XVI I 387.
XVIII 259. Bradicesti si Bradici, V. BrAdleesti, sat
Bonl, piriu la Petricani <jud. Botosani> <jud. Iasi>.
XVI I 457. Bradul GeamAnul, v. Geamilnul, loc <jud.
Boul, v. si Dealul Boului <jud. /learnt>. Bacn).
Boura, piriu <afluent al Moldovei la Boureni, Bradul Muierii, v. BraziI Mujeril.
jud. Iasi); vad de moarA XVIIV 56. Braieovita, movilA la Sendriceni <jud. Boto-
*Boureni, sat in Vrancea <jud. Vrancea> sani> XVIIIV 492.
XVI III 234. *Brallo, sat pe Bahlui si Valea Carului, t.
Boureni (Buoreni), sat pe Moldova, t. SuceaN,a Cirligatura <lingA Cogeasca, jud. lasi);
<jud. Iasi> XV1IIV 189; V 379; parte pArti intArite lui Ursu aprod XVIIII
intilritA lui loan NArApescul XVIII 36; 218; v. siFBralhIlestI, sat.
parte intAritA lui loan Vorontar XVI Brainti, v. BMW', sat <jud. Botosani>.
III 62, 128, 162; parte vIndutA Cu moarA Bran, sat pe Cneaja <BrAnesti, jud. Galati);
de MAricuta lui Penisoara vistier XVII- IntArit lui Gostil XIVXV I 307.
I! 316; parte intArit popii BurIA Bran,topic in hotarul mAnAstirilor Secul si Aga-
XVIIII 330; parte IntArit lui Gheorghe pia <jud. Neamt> XVIII 177, 184, 236.
Borsea diac cu loe de case, mori i fin; *Branesti, sat pe Baseu <lingA VIAsinesti, jud.
XVIIIV 123-4; V 56; cash Cu jireabie Botosani); in hotar cu Petinea XVII
intAritA lui MihAlescu vornic XVIIIII 192-3; v. si BrAnnstl, sat <r. Riscani,
379. R.S.S. MoldoveneascA>.
Bouri loe In branistea mAnAstirii TazIAn Bra niste 1, loc pe Bistrita <lingrt mAnAstirea
<jud. Neamt> XVII 163. Bistrita, jud. Neamt> ; moat% si mAnAstire
Bourul Loznit (Lozenilor), loe sub LAbusca In XVIIII 157.
<Lozna, jud. Botosani); in hotarul satului Branistea domneasell, Intre Bohotin si Prut,
8endriceni XVIIIV 492, 507. la gura Jijiei <jud. Iasi); locuri, sate,
Bousori, sat, 1. Vaslui <jud. Vaslui); intArit prisAci si mori ascultAtoare de XIV
lui... XVII 253. XV I 281; XVIII 148; III 68, 410,
*Boxesti, sat pe Itchil <probabil in loc de 445, 463, 493; XVIIII 59, 69; III 88;
Pocsesti, r. Orhei, R.S. S. MoldoveneascA> ; v. si Bohotin.
intArit lui Rusul mare stolnic cu ved de Branisteri, v. BriinIsterl, sat <jud. Neamt>.
moarh XVIIIV 140; v. si Poesesti. Branova, piriu la poiana uncle au fost Coste
Bozeova, vale la Alboteni <lingA Bulboci, CAlugArul" (probabil Barna din C.
r. Drochia, R. S.S. MoldoveneascA> Filipeni, jud. Bacn> XVIIII 259.
XVIII 219. BrasAuti (Brasouti), sat pe Bistrita,Neamt
Bo(zia>, piriu <afluent al Elanului la HAnA- <BrAsAuti, jud. Neamt> ; danie domneascA
seni, jud. Vaslui).; sat pe XVII II 50. cu imunitAti mAnAstirii Bistrita XI\
Bozieni (Bojieni, Boziianii), sat pe BArlAzel, XVI 24, 320, 355; XVIIII 68; bise-
t. Vaslui <jud. Neamt> XVIIII 220; zie InehinatA manAstirii Bistrita XIV-
In hotar cu MArmureni XIVXV-1 XVI 24, 66, 320, 355; XI/IIII 68.
354; intArit lu OanA portarul XIV- Brasort, oras <Transilvania); bir5u/ de la
XVI 134; jumAtate Cu iazuri, XVIII 169; bisericA in XVIII 35.
livezi, rtranice i moarA IntArith lui Mira Brat, sat <probabil Pobrata, jud. Iasi); In
MarmurA uricar XVIIIII 146-7; parte hotarul satelor Ciulinesti si Verejeni
pierdutA de
IntAritA lui Vasile comis, XVII 311; v. si Pobrata, sat.
Toader MarmurA pentru dou omucideri BratAsAni, v. BrAthseanl, sat (r. BrAtusani,
XVIIII 220-221. R.S.S. MoldoveneascA>.
Brateova, seliste pe MAiatin <Hugh Hirova,
Yu text Cu literA r. Telenesti, R.S.S. Moldoveneascet);

www.dacoromanica.ro
tarita nepotilor lui Milea Calugarul IV 499; parte intaritd lui Stefan diac,
XVI I 370, 523. ginerele lui Eretnia postelnic XVII V
Brateni, v. BriBeni, sat <r. Kotovsk, R. S.S. 11, 80; parti Intarite lui Isac Balica
Moldoveneascii>. hatman i pircalab de Succava XVIIII
Brate, gira pc Calmatui, Raga Tiilabasti 313; parte Intdrita lui Costea Bucioc
<T. Vladimirescu, jud. Galati); daruita de mare vornic XVIIIV 353; loe de iazurt
domn lui Cernat Ploscar XIV XV I 229. mori la XVII 1 198, 220-221,
Brates, iczer, balta pe Prut, t. Covurlui 247, 261; II 47-9, 313; dusegubini la
<jud. Galati); in hotar cu satul ScAndu- XVII I 210, 220-221; II 48; sol gazduit
reni si iezerul Dadovul XVIII 27; la XVIIII 186; XVIIV 151.
XVIII 86; III 186. BrAllasesti (Bra:44W, sat pa Crasna, t.
Bratiesti, v. BrAtiesti, sat <jud. Bacau>. Mehl <probabil linga Curteni, jud.
Bratisanul, v. Badea Bratisanul (unde au Vaslui); parte vinduta de Pare Brahas
fost sat <jud. Galati). lui Dumitru Tchni XVIII 84; parte
Bratul Plesescul (unde au fost DobrAcin si intaritil lui Drdghici BY4za logofat XVI
v. Brfitiani, sat <jud. Botosani). IV 270.
Bratul i Micul (ande au fost V. Trame- Bridasa, piriu si iaz la Brailesti, t. HirlAu
deed, sat <jud. Vaslui>. <jucl. Botosani> XVII I 198.
Bratul (unde a fost v. Dranornireti, sat cetate XVI III 368, 435; pircalab
pe Moldova. de XIVXVI 417.
Druz', schit <jud. Vrancea> XVIIIV 418 Brilhilesti, sat <probabil linga Cogcasca,
(mentiune). jud. Iasi); intarit lui Dumitru Buhus
Brazil Muleril (Bradul Muierii), loe In hotarul XVIIIV 380; v. si Brdilo.
manastirii Homor Oud. Suceava> XVII Brajani, v. Prajeni, sat <jud.
319; XVIIV 277; XVIIII 274; IV 5, Bra:rest!, sat pe Sitna <inclus in Cerevicesti,
30; V 94. jud. Botosani); daruit de domn cu mori
*Brdeaelul, sat <?); intarit cu !mail mand- lui Toader logofat XVII 254; Intarit
stirii Berzunt XVII III 132. mandstirii Ilomor XVI I 401-402.
BrAddlel (Bradetel), pinmu, afluent al Somuzu- *BrAnesti, sat (probabil /ingd Prijolteni, r.
lui Mare la *Borhinesti <jud. Suceava>; Calarasi, R.S.S. Moldoveneasca); danie
sate pe XIVXV I 289, 335, 338; Marenei doarnna lui Alexandru voievod
XVII 96; iaz i mori e- XIVXVI XIVXV I 76.
338; XVII 53-4; XVII 317; III 57; Branestl, sat <r. Riscani, R.S.S. Moldove-
XVII-1V 445; pive pe,--XIVXVI 338. neasca> XVIIIII 122; v. si Branesti,
Brfidesti, sat <jud. Vaslui); In hotarul tirgului pe Baseu.
Barlad XVII 211. *Briinesti. sat <probabil Hugh' Bogdana, jud.
Brddieesti (unde a fost Albu i Bradici, Bradi- Vaslui); parte vinduld de Simon Dumnad-
cesti), sat pe Crasna, 1,. FAlciu <jud. zau din Patrascani lui Costan tin Sitaru
Iasi); daruit de domn lui Todor XIV <Doc. Tarii Romlinefti XVIN I 144).
XV I 121-2; parti intarite lui Stoica Briinisteri, sat <Branisteni, jud. Neamt>
fost armas XVIIIV 126-7. XVIIIV 357; intarit lui Tador Limba-
Britdulet, topic in hotarul manastirii Homor dulce XIVXVI 280; impartit lui
(jud. Suceava> XVII 319; XVIIV Hie s.a. XVII 298.
278; XVIIII 274; IV 5, 30; V 94. Brilsduti, v. Brasiluti, sat <jud. Neamt>.
Brilesti, sat <jud. Iasi> XVIII\ 409; partea Bratan (unde a fost moara lui loe pe
Pantei aleas lui Stefan XVIIIV 329. Tutova <probabil c. Puiesti, jud. Vaslui);
*Brdesti (Braiesti), sat pe Covurluiul Sec IntArit lui Gana Rosca gramatic s.a.
<linga Lunca, jud. Gaiati); In hotar cu XIV XV I 165.
FIntina Turcului XVIIV 250; intdrit BrAtfiseant (BrAtA.'sdni), sat pe Ciuhur, t.
lui Toader vames s.a. XVIII 80; parte Oratusani, r. Edinet, R.S.S. Moldovenea-
cu gradina de varzd, vie, curaturi i casa sea); daruit de domn lui Cupcici vornic
Intarita lui Preabici pircalab de Birlad <XIVXVI 93); partea din Cupcicea
XVIIV 33, 36. Intarita lui Brata .a.(XVIII 149); parte
Briesd (Brainti), sat, t. Hirlau <jud. Boto- intArita lui Ilea Bacioc ceasnic XVIII
sani>; In hotar cu VAculesti XIVXV I 215; v. si Cupcinea, sat.
201; parte Intarit lui Matlias logofdt Brareni, sat <2>; parti intdrite lui Soltan
XVII 411; parte intritAlui Ion din Anta.- XVIIII 165.
lesti s.a. XVIIV 267; parte zalogita de Brideni (Brateni), sat <probabil linga Poga-
Grozav Pistruiul matusii sale Ana XVII- nesti, r. Kotovslc, R.S.S. Moldovenea-
I 1; locuri de case vIndute de Dumitru sea); parte Intarita lui popa Eustratie
Rosca lui Stefan Hacim onda din Dorohoi XVIIIV 415; vad de moard vIndut de
XVIII 122; parte Intarita lui Gligorie Stefan s.a. lui Iona.sco Cehan XVII V
mare stolnic XVII-1 198; parti intarite 370.
lui Eremia Matiesescu postelnic XVII I Bratianl (unde a fost Bratul Plesescu), sat
210, 220-221, 247, 248, 261; II 47-9, sub Carpenis <PAdureni, jud. Botosani>
251, 316-7, 332-3; III 100, 119-120; XVIIIII 142; intarit lui Oancea
4$
www.dacoromanica.ro
Nastei, femeia i lui DobArcin XIVXV- scA); s'at i loc de finat pe XVI III
I 60; v. si Bobireeni. 140.
BrAtiesti, sat pe Siret, t. Suceava <inclus in Brebi, sat, t. Neamt <Brighi, inclus in Iloci-
Pascani, jud. lasi>; intArit lui Petru ungi, jud. Nearnt>; intArit lui Petriman
stolnic XIVXVI 398; intArit /ui s.a. XVII 123; intrit lui Oand
Gavril Calapod XVII 203; pArti inth- XVIII 143.
rite lui Nicoard PrAjeseu vistier XVIIII *Brebi, sat <?> pc Vaslui <lingA Serbotesti,
223; IV 135; pArti intArite lui Ionasco jud. Vaslui> ; in hotar cu Serbotesti
PrAjAscu XVII V 96-7; dusegubind XIVXVI 8.
la XIVXVI 398. *Brebi (unde este casa lui Stefan Brebu), sat
BrAttest' (Bratiesti), sat pe TazlAul Mare si pe Iadrici <ling Rosiesti, jud. Vaslui);
Trotusul de Sus <BrAtesti, jud. Bacn); intrit lui Stefan Brebu XIV XV 1
d 'Mutt de domn lui Balea Plopescu 191.
XIVXV I 136; intArit lui Coma Brecicani, v. Brieeni, sat <astAzi oras,
XVII 251. R.S.S. MoldoveneascA>.
BrAtiia, piriu la BrAtila, t. Trotus <jud. Breu, mal in ocolul Reni <r. Reni, R.S.S.
Bacn> XIV XVI 5. UcraineanA>; iezer ling XVIIV 142.
BrAtila de dos si de Sus, sate pe TazlAul Mare, Brezeni, sat pe Elan, t. FAlciu, v. Berezeni,
t. Trotus <jud. BacAu>; hotare XIV sat <jud. Vaslui>.
XV I 5; dAruit de domn lu Ioan Briajee, localitate <in R.P. PolonA?>; in itine-
Cormeleu s.a. XIV XV I 4-5. rarul lui Petxu voievod <Schiopu>
BrAtuesti, sat pe Siret <BrAtesti, jud. Neamt> ; XVIIV 66.
intArit cu bAlti lui Ureche mare vornic Briceni (Brecicani>, sat pe Villa, t,. Hotin, ce
XVIIV 145. s-a numit AdicAuti <oras,,r.,,R.S.S.Mol-
Briimieni, sat la CirligAtura <jud. Iasi>; doveneascA>; confiscat pentru hiclenie de
vindut de Goioae lui Dumitrasco Stefan la Pilipovschi; dAruit de domn cu moard
mare logofAt XVII V 6, 27 (mentiuni). lui Petrim an BorAleanul diac XVI III
BrAtulasti, sat (mentiune pe documentul 425-6; intArit lui Sinnion Pilipovschi
satului Rosiiaci, pe Iadric) XVIIV XVII IV 384.
91. Bridov, piriu la Floresti <jud. Vaslui); sat
*Brdullest', sat pe Ialpuh ce s-a numit La mAnAstire pe XVIIV 138.
FAntina lui BrAMA <r. Ceadir-Lunga, Briesen, localitate in Tirol <Brixen, Austria>;
R.S.S. Moldoveneascd>; intArft cu loe In itinerarul lui Petru voievod <Schiopu>
de lar i moarA lui Nistor Ureche XVII XVIIV 65.
IV 287-8. Brieviei (unde este loc pustiu <r. Chel-
BrAtulesti, sat <jud. Iasi); intArit lui Mircea menti (?), reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
XVII 149; parte intAritA lui Ureche neand>; Mara lui Dan UncleatA XIV-
mare vornic XVIIIV 145; v. si XVI 84.
Hotarul lui Casofd. *Briteani, sat peste Prut, la gura Largi <r.
BrAtulesti (BrAtuleti), sat, t. Neamt <inclus Cahul, R. S. S. MoldoveneascA>; parte in-
In BAltAtesti, jud. Neamt>; hotare tArita lui Lupe XVII 574; II 10; jumA-
XVIIIII 93; intrit cu mori mAndstirii tate intAritA cu bAlti lui DrAgan comis
Secul XVIIIV 34. XVIIV 16-7.
BrAtidesti, sat pe Trotus, t. Trotus <jud. Briteani, sat pe PArAul Negru <jud. Neamt>
Bacn) XVIIV 334; intArit strAmpo- XVIIII 88; XVIIIII 81, 82; parte
tilor lui Ivanis TAtar XVIIII 197 intAritA lui Toader CArlig XVII 164
198. 5; XVIIIII 81-2; intArit nepotilor
BrAtuleti, v. BrAtulesti, sat <jud. Neamt>. lui OanA LimbAdulce XVIII 69; jumA-
BrAnduseni, sat <jud. Vaslui> XVIIV 374. tate intAritA lui Ion Bulubav XVIII
Brfinza, sat, /.. Suceava <probabil ling Tere- 169; parte intilritA lui Procopii Liahul
blecea, r. Hliboca, reg. CernAuti, R.S.S. XVIII 187; III 150.
UcraineanA>; bisericA cu popA InchinatA Brodnie, topic pe Verdele <ling Podoleni,
episcopiei de RAdAuti XVII 132. jud. Bacn); in hotarul satelor Costesti
Brdnzeni, sat pe Milt, intre Moreni i Pistru- MAnAilesti XVIIII 211.
ieni, t,. Orhei <r. Telenesti, R.S.S. Moldo- Broseduli, sat, t. Dorohoi <jud. Botosani);
veneascA>; parte cu locuri de moarA intArit lui Ieremia mare vomie
ritA lui Boul vistier XVIIII 17-8. XVIIII 189.
Birdmen/ (BrAndzeni, BrAnzini), sat, /. Hotin Brosteni, v. Tirgu Brostil, care s-a numit
<r. Edinet, R.S.S. MoldoveneascA> XVII Giodeni <jud.
III 112; IV 187, 228. Brostenl, sat pe Tutova, t. Tutova <probabil
Breaza, pirlu, afluent al Moldovei <la Gura ling Bogesti, jud. Vaslui>; ddruit de
Humorului, jud. Suceava); in hotarul domn lui Rojtea XIVXVI 230.
muntelui MAgura XVIIV 112. Brosteni, sat, t. Neamt <jud. Neamt); in
Brebena, piriu la Ciortova peste Prut, ocolul hotar tu Urgicini <Urzici> XVII 151,
Hui (r. Kotovsk, R.S.S. Moldovenea- 257; intarit lui Eremia .11. XVI-I 265;

43
www.dacoromanica.ro
parte IntAritd lui Mihul PAcurar Roman <XVII 125-6); Intdrit naiads-
XVII 513-4. tirii Homor XVIII 40; intdrit lui
*Brogtenl, sat, t. Neamt. <probabil lingd Efrim vistier striinepotii lui Toader
DrAguseni, jud. Suceava); !tiara Dra- logofdt XVIIV 116; In pricina dintre
ghinei cneaghina lui Sarpe postelmc mindstirea Homor si Ivan user XVIIV
XVI I 104; jumAtate IntAritA lui PA- 255.
trasco Ciolpan s.a., strAnepotii lui Cozma Bulatioui (Boboiojii), sat la iezerul Beleul
.'arpe XVIIIV 64-5. <Boboejii, sat inclus In Slobozia Mare, r.
Brogteni, sat pe $omuzul Mare, ocolul Vulcdnesti, R.S.S. Moldoveneascd); cid-
Sucevei, t. Suceava <Brosedria, inclus ruit de domn Cu iezercane lui Toader Bubu-
In FAIticeni, jud. Suceava> XVIIV log, plmdlab de Roman <XVI I 125-6);
267; ddruit de domn cu moard lui Patra.sco IntArit mdnstirii Homor XVIII 40.
mare vomic i urmasilor sal XVIIII Bubuiugi (Boboiojii, Bubuiugii), sat pe BA;
204-205, 210-211; IV 432; Intdrit cu intre DrAgan si Purcel (r. Criuleni,
iazuri i mori mdrulstirli Solca XVII IV Moldoveneascd> ; loe intdrit lui
R. S. S.
266; V 273, 354. Toader Bubuiog pirailab de Roman
*Brogteni, sat pe Vilna, sub Chiceril <lingd <XVI I 125-6); IntArit cu mori miinil-
Ipatele, jud. Iasi); parte intdritd lui stirii Homor XVIII 40; intiirit cu mori
losip Veverit pIrcAlab XVI III 137. Anei, cneaghina lui Ion Goldi logofdt
Broten, sat, ocolul Piatra, t. Neamt <inclus XVI III 197; schimbat cu
In 5erbe*ti, jud. Neamt); dikruit de domn intre Petrea diac si Nicoard uricar XVII
lui Andrei logof At si pIrcAlab de Neamt IV 488.
XVIIIII 309. Bubulesti, v. Blibulesti, sat <jud. Botosani>
Brogteni, sat, t. Dorohoi, ocolul *tefilnesti Buburuzeni, loe si fintind alAturi Cu capiltul
<jud. Botosani); ddruit de domn lui Piscului si cu Bulgarii <ling IvAnesti,
Stamate stolnic XVIIV 17. jud. Vaslui); Intdrit nepotilor lui David
Bruduresti, sat pe Suhulet, t. Vaslui <astfizi si Stan XVI 1 488; V. si Seligtea lui Buzea
Tansa, jud. Iasi> XVIIIII 223; IV <jud. Vaslui>.
257; Intdrit lui Petrea, Oanea si Duma Bueeeea, piriu, t. Hirldu <afluent al Dolinet
XIVXV I 364; jumAtate IntdritA lui la Costinesti, jud. Botosani); sate si
Duma clucer XVII 86; parte Intdritd vaduri de moat% pe XVII IV 427.
lui DrAgAild setrArel v.a. XVIIII 202; Bucecea, v. Vlilicesti, sat <jud. Botosani>.
parte Intdritd lui Fetea XVI III 460; Bueiulesti, sat <jud. Neamt); act domnesc
parte Intdritd. lui Andronic visternicel scris la XVII-1 182, 185, 186.
XVIIII 118-9; partea lui Toader Bueiumeni, sat pe Somuzul Mare, din jos de
vindutd de Vartic i fili sdi XVIIIV 39; RAddseni <jud. Suceava); hotare XIV-
parte cu moat% si prisacd IntAritd lui XVI 48; ddruit de domn lu-i luga
Ureche mare vornic XVIIIV 146. protopop i fratelui sAu Nan XIV XV I
Braduregtl, sat pe Vas/ui, din sus de tirgul 48, 68, 109, 110; Intdrit lui Mihail logoflit
Vaslui <astAzi Portan, jud. Vaslui); dA- XIVXVI 162; intArit lui Costea
ruit de domn lui Oand portar XIVXv I logof At XIV XV I 178-9; IntArit lui
134; alipit la ocolul tirgului Vaslui Isac vistier XVII 129; v. si StAniga,
XVII 165. sat <jud. Suceava>.
*Brunairesti, sat pe Nogea <ling Chitcani, Bueiumeni, sat pe Tecucel <jud. Galati);
jud. Vaslui); hotare; Intdrit lui Toader vindut cu vad de moard de nepotii lui
Jora staroste de Tecuci XVII 601. *endrea portarul lui Sof ioiul
Brusturata, pAdure <c. Rdcdtdu, jud. BacAu); XVIII 36.
In hotarul satului Otesti XVII I 101. Bueiumi, sat pe DobrovAt <jud. Iasi); In
Brusturi, mAndstire ce s-a numit Turbatu hotar Cu mAndstirile DobrovAt i Socola
<jud. Neamt); Intdritd mdudstirli Neamt XVI-1 41; III 212; villa XVIIII
XVII 132. 212.
BrusturI, pricut al satului Dragdnesti, t. Buelumi, sat pe GalbAna, ce s-au numit
Neamt (jud. Neamt> XVIIII 129; In- RApezesti, t. Neamt<jud. Bacdu> XVII-
tdrit cu moard mAndstirii Neamt XVI IV III 112; hotare XVIII 199; IntArit lui
43; XVIIIII 70. <Giurgiu Galben2>XIVXV I 311; parte
Brusnlia, pIrlu <afluent al Prutului la Zeleneu, IntdritA lui Toma s.a. XVII 199; parte
r. Vascduti, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai- Intdritd lui Andreicutd s.a. XVIIII
neand); sat si mori pe XVIII 58. 34-5; parte Intdritil lui Isail s.a. XVI-
Buba (Fruntea Bubei, Vdrful Bubei, Culmea III 342; iazuri i mori la XVIII
Bubei); munte In hotarul mAndstirilor 199; III 34-5.
Agapia l Secul, t. Neamt <jud. Neamt) Buchan!, sat <Valea Ursului, ud. Neamt>
XVIII 177, 184, 237. XVIIIV 411, 510; V 339; partea lui
sBnbulogi (Boboiuji, Buboiugii), sat pe Penteiu, rasA de la dajde XVIIIV
Callov, din jos de Troian, t. Chigheci <r. 34.
Cahul, R.S.S. MoldoveneascA); loe pustiu Buchan!, sat <jud. BacAu> XVIIII 153;
Intilrit lui Toader Bubuiog plreAlab de IntArit lui .Radu PAtrascan XVH 58.

www.dacoromanica.ro
Bueinmi, sat pe Birlad mai jos de Rusi, t. *flueuresti, sat pe Moldova <ling Timisesti,
Tutova <linga Secuia, jud. Vaslui); jud. Neamt); in hotar cu CIrstinesti
rit lui Radu GarbovAt XVII 16; intarit Temesesti XIVXVI 59.
lui ClAnAu spAtar XVI I 75. *Bucuresti, sat pe Bilavoiu <lingA Costesti,
Bueociuva (Bucaciova), seliste, t. Hotin jud. Vaslui>; intarit cu mori i cu mana-
<linga Molodova, r. Secureni, reg. Cernauti, stire in Utica lui MihAilA s.a. XVI I
R.S.S. Ucraineana>; intarita lui Paval 476; moara IntrtritA lui Carstea
Taban diac s.a. XVII I 169. XVII 50.
Bucovat, v. Bucovita, pirlu. Bucuresti, v. Moara Bucurestilor.
*Bucoveni (unde a fost moara lui Petru Buda d DrAgoi (unde au fost juzi v.
Deltag), sat la obirsia Similei, infra Negrilesti, sat <jud. Galati>.
morile lui Vulpas si ale tui Giurgiu Plesan *Butifiestl, sat pe Rant, t. Soroca <lingA
<probabil Fundu-Vaii, jud. Vaslui); moa- Alexandreni, r. Balti, R.S.S. Moldova-
ra intArita lui $teful Cernatescu neasca>; sat asezat dupa moartea lui
XIVXVI 362. Alexandru Lapusneanu i risipirea scutariei
Bucovet, v. BucovIra, piriu. XVIIII 394; In pricina de hotar Cu
Bucovina, padure <?> la Filipcni, t. Tutova ZAvideni XVI III 393.
<jud. BacAu>; mosie in XVIIIV Budilla, sat pe Lohan care s-a numit
37. sesti <Budesti, jud. Vaslui); intarit
Bucovina, padure, t. }WW1 <jud. Botosani>; Dragnei fiica lui Dan hatman XVIII
in hotar cu Cucorenii XVIIII 448. 126.
Bucovina, piidure pe Rebricea <la Scinteia, Budeni, sat <probabil Budan sau Valea
jud. Iasi); poianA in XVIIII 137. BudAului dintre GIMa d Medveja, r.
Bucovina, provincie XVIII 169 (mentiune Briceni, R.S.S. Moldoveneasca).; par'
tirzie). vindute de Carstina cneaghina lui Gheor-
Bucovina lui Balad, piidure <la Galbeni, jud. ghie pircAlab de Hotin lui Tudorie pircAlab
Neamt>; la hotarul satului Buciumi de Hotin XVIIIV 320.
XVIII 200. *Molest', sat pe Sarata, din jos de gura
Bucovita (Bucovat, pucovet, Bucovit), pirlu CApatiroasa <r. Leova, R.S.S. Moldova-
<afluent al Moldovei la Gura Humorului>; neasca>; parte intArita lui Giurgea s.a.
in hotarul branistii mnstirii Homor XVII 34, 511; v. si Bosinciani, sat
XVII 319; XVIIV 278; XVIIII <R. S. S. Moldoveneasca>.
275; IV 5, 30; V 94. Budesti, sat <jud. Ia.si>; in botar cu Mogo-
Bucsani (Bascani), sat pe CAinari, t. Soroca sesti XVIIII 120; prisacA intaria
<Bacsani, r. Drochia, R.S.S. Moldova- manistirli Agapia XVIII 81.
neasca> XIVXVI 426; In botar Cu Budestl, sat <jud. Vaslui>; parte a femeii lui
Cotovita, Dingeni i ZApAdeni XVI I 602. Tanase Cociaga XVIIII 5.
*Buedini (Bucseni), sat pe Horincita <pro- Budesti (Ludesti), sat pe Paraul Negru, t.
babil llng Tutcani, jud. Vaslui); intArit Neamt <jud. Neamt> XVII 85; intArit
fiilor lui Toader Rohat XVII 99-100, lui Mic Gral XIVXVI 205; intdrit
345. f iilor lui Gostil XVII 85; parte intarita
Bunsadi, sat pe Cernu <Bucsesti, jud. lui Toader Boul vistiernic XVIIIII 127.
Bacau>; hotare XIVXVI 420, 423; *Budesti, sat <MO Scorteni, jud. BacAu>;
intArit lui Moranciu XIVXVI 418, intArit lui Ulea si luga XIVXVI
420, 422, 423. 234.
Bucura, v. Sfiditura lui Bueur.
Bucurauti, sat pe Siret <astazi Zvoristea, Budesti, v. Bodesti, sat <jud. BacAu>.
jud. Suceava); hotare; (Wait de domn Budileea, sat <inclus In Zadobreni, e. Sirautii
lui Ionas Viteazul XIVXVI 2. de Sus, r. Zastavna, reg. CernAuti, R.S.S.
Bucuresti, oras in Tara MunteneascA <m.
UcraineanA>; hotare XIV XVI 236;
XVIIV i89; negustori din XVI IV XVIIIV 246, 497.
. 74; act domnesc scris de Stefan RAzvan Biding, sat, t. Tetina <Budineti, r. Hliboca,
voievod la XVIIV 130. reg. Cernanti, R.S.S. Ucraineana>; con-
fiscat pentru hiclenie de la Mihail Coscie-
Sueuresti, sat <?>; parte intlirita lui Dumitru vici; (Wait de domn lui Stan Babici
Great/ XVIIV 48. XIVXV I 119.
Bucnresti, sat pe Bistrita, la gura Orbiculul Budoele (Buduiu), iezer pe Prut, lingA Go-
<inclus In orasul Buhusi, jud. Bacau); testi, t. Chigheci <r. Cabal, R.S.S. Moldo-
girlA vinduta de Ciolpan calugr lui Co- veneasca>; Intarit manastirii Moldovita
stantin postelnic din Barzoveni XVIIV XIVXVI 393; jurnatate intArita.
229; cudituri alese pentru manAstirea Carstea mare vornic XVII I 85.
Bisericani XVIIV 332.
Budzeni, v. Buzani, sat <jud. Botosani>.
Bucuresti, sat pe Moldova, 'MO Berchisesti
. <Capu Codrului, jud. Suceava>; hotare; Budzesti, sr. Buzati, sat <jud. Neamt.>.
satul diruit de domn l moara intariti Buecani, v. Bulcanl <sat, In orasul Chisinau,
mAntistirii Voronet XVII 101; II 3. R.S.S. Moldoveneasca>.

.45
www.dacoromanica.ro
*Bugaieioutl, sat pe Raut (?)1 <R.S.S. Moldo- Bujorul, pfriu la Buhoanca <jud. Neamt>
veneascA>; claruit de domn lui Ostapcu XVI I 97.
Ogorilcu s.a. XIVXVI 214. Bujorul, piriu <afluent al Nirnovei, r. Kotovsk,
Buhainti, v. BuhaInita, sat <jud. Iasi>. R.S.S. Moldoveneasca>; sate pe
Huhnlu (Buhace, Buhaicea, Buhaicin, Bu- 199, 360.
haiciu), pirlu <afluent al lezerului, pe Bujorul, sat, t. Lapusna <r. Kotovsk,
Jijia, jud. Botosani>; sate pe XVI- R.S.S. Moldoveneasca); in hotar cu
I 95, 189; XV1II 18, 492-3, 507; V Petricani XVII 103; intarit lui Stan
307; mori pe XVII 198; XVII Horga XVII 38.
V 307. Bujorul, vale <lingA Fileti, jud. Galati); sat
Bubaiu (Buhace, Buhaicca, Buhaiciu, Bu- pe XVII I 86.
haicu), sat pe Buhaiu, t. Mir <azi Bujova, v. Bujorul, piriu.
Pfidureni, jud. Botosani> XVIIIV 493, Bula, piriu, ocolul Suceava <jud. SucPava>;
507; botare XVI I 95, 198; XVIIIV In hotarul satului Schei i Sf. Ilie XVII-
492, 507. III 139; IV 333.
Buhalnila (Buhainti), piriu la Buhalnita Bulata, v. Bolata, plriu <r. Soroca, R.S.S-
<jud. lasi>; helesteie, mori i povarne pe MoldoveneascA>.
XVIIII 142; III 45; IV 8, 39; V 221. Bultletai, sat <r. Orbei, R.S.S. Moldovenea-
Baba!Mtn (Bohalnita), sat pe Bahlui, t. scA>; plait de dari de Niculachi stolnic
Harlan <jud. Iasi); In hotar cu Ceaplinti XVIIIV 317.
XVIIV 285-8; XVIIIV 145; cask Bulboack v. Morile lui Bulboaell.
moara, povarna si helesteie intarite Bulboel, sat <r. Drochia, R.S.S. Moldove-
stirii Neamt XVIIII 142; III 45; IV 8, neasca> XVIIIV 218.
39; intarit lui Nistor Ureche mare vornic Bulbotutn, piriu la Caiut <jud. Vrancea>;
XVIIIV 145; moara i povarna intrita loe de prisaca peste XVIII 179.
lui Fealtin sas din Cotnari XVII V 221. Bulbueanl, sat pe Miletin <jud. Iasi>; in
Buhalleeni (BuhAiceani), sat pe Jijia, sub pricinA cu Nebojatco logof At pentru hotar
Cornaris <Buhaceni, jud. Botosani> XVIIIV 394-5.
XVII V 26, 30; intarit Nastei XVII *<Bulgari> (unde este Pavel Bulgarul), sat
172-3. pe Crasna <ling Rosiori, jud. Vaslui>;
Buhotin, v. Bohotin, sat (jud. daruit de domn lui Blaj i Domoncus
*Buhwni, sat la Maluri, t. Chigheci <ling stolnic XIV XV I 107.
Tartaul de Salce, r. Cahul, R.S.S. Molder- *Bulgarl, sat <linga IvAnesti, jud. Vaslui);
veneasca> ; parte intarita lui VitoIt comis In hotar cu Buburuzeni XVII 488.
XVIII 130. *Bulgari (Balgari), sat, t. Neamt <ling orasu/
Buhuseni, v. Bohosasti, sat <jud. P. Neamt>; intarit cu imunitAti manastirii
Bular (unde se cheama la parte din Bla- Bistrita XIVXVI 320, 355.
jeri, pe Barlad, t. Tecuci <jud. Galati>; *Bulgarl (Scheai), sat pe Crasna <linga BMA-
parte cu vad de moara IntarItA Mariicai nesti, jud. Neamt> ; Intarit lui Alexandru
fiica lui Cirstea mare vornic XVII V spatar in pricina cu Mindrea XIVXV I
322; v. si Blaijerl, sat. 128; intarit urmasilor lui Balinta Man-
Bulean/ (Buecani), sat pe Bac, t. Lapusna drita XVI I 151; II 18; parte intaritA
<in orasul Chisinau, R.S.S. Moldovenea- lui Simion vatag XVIII 50; parte inta-
sea> ; I ntArit lui Gligorie s. a. XVIIII rita lui Cozma XVIII 138; act donmesc
171-2; parte intarit lui ChiritA Dumi- lnscris in XIVXV I 176; v. i
trache mare postelnic XVIIII 182, 238, $cheia.
335 ; daruit de Maria postelniceasa mana- Bulgaria, tara; Nectarie arhiepiscop de
stirii Sf. Inviere de la Ierusalim XVIIIV XVIIV 291-2.
467, 470; intarit mAnastirii Galata XVII Bulgaresc (unde a lost satul v. Selistea
V 40; iazuri i mori XVIIII 172, 182, Seheianilor <jud. Galati>.
238, 335; V 40; ars de Mari XVI/ I/ Bulhac, v. Gitrla Bulltacultd.
172. *Bulueevt, sat <probabil linga Sagna, jud.
BuimAceni, v. BAimaeeni, sat <jud. Boto- Neamt>; introit manAstirii Galata XVII
sani>. IV 185.
*Bujorani, sat pe Birlad <inclus in Zorleni, Bulzesti, sat t. Tecuci <inclus in Boghesti,
jud. Vaslui>; intrit fiilor lui Mihul medel- jud. Vrancea>; 1'1U/it lui Cristea
nicer XVI I 146. XVI I 598-9.
Bumbota, v. Petra Bumbota, cut <r. Slobo-
*BujorWl (Bujorasti), sat pe Valea Gerului zia, R.S.S. MoldoveneascA>.
<linga Cudalbi, jud. Galati); in hotar cu Bumboteti (Bombotesti), sat, t. Ia.si <r.
Cudalbi XIVXVI 390; XVII 60. Ungheni, R.S.S. Moldoveneasc*; parte
Bujorul (Bujova), pirlu <numit si Rogoaza, intarita lui Dumitrachi Chirit Paleolog
afluent al Elanului la Guete, jud. mare postelnic XVIIIII 13.
Vaslui); sat pe XVII 117, 118-9, *Bumbote0l, sat <inclus In Tacuta,
301; XVII 344, 508-509; III 126; Vaslui>; Impartit fiilor Uratei XVI-1
XVIIV 190-191. 260-261. '

46
www.dacoromanica.ro
*Bumburesti, sat pe Tutova la gura Studene- veneasc0; in hotar cu CobAceni XVII I
tii, ce se cheamA Poridesti <lingA Piscu- 149.
Enei, jud. Vaslui>; intdrit lui Dragose *Burniiresti, sat in (?), pe hotarul satului
stolnic XVII 186-7. Mogesti, t. Covurlui <lingA Piscu, jud.
Bunestl (Burcsti, unde se numeste Funda!). Galati>; dreptul mAraistirii Bistrita de a
ocolul curtilor de la Bacdu <Fundu lui lua dijma de la XVII V 217.
Bogdan, azi Siretu, c.s. Letea Veche, m. Burse, baltA de peste pe Prut, t. FAlciu <in
I3acAu, jud. hotare XVI III 439; Vicoleni, jud. Vaslui>; IntArit mArdistirii
druit de domn cu bAlti, prisacA i imuni- Agapia XVII I 80.
tdti mAnd'stirii TazlAu XVII 159; XVI Bursu, v. Bursucli, helesteu.
III 298, 381, 439; IV 80; XVIII 191. Bursueeani, sat pe Nistru, t. Soroca <Bursuc,
Bune5ti, sat <jud. Suceava> XVIIV 142. r. Floresti, R.S.S. Moldoveneasc0; dat
Bunefti (Bonesti), sat pe Crasna <jud. de domn locuitorilor din Colunesti XVI
Vaslui> XVI IV 178; parte vindutA de III 394.
Zangul, Neniurdi XVII III 96; parte *Bursueeui (Borsuceani), sat in Gura VAii Bur-
vindutti de Vasilie din Liesti lui Vasilie sucilorope Cinari, . Soroca <probabil r.
din Ciortesti XVII I 245; parte IntdritA Floresti, R.S. S. MoldoveneascA>; parte
lui Ghervasie Marcovici brAnister XVII intAritA lui Caraiman mare paharnic
II 250. XVIIII 112; parte intAritA cu iaz si
Bungesti, sat la obasia PArAului Negru moard lui Stamate sulgerel XVIIIII 23.
(inclus in erbesti, jud. Neamt); parte Bursuceni (unde a fost moara lui Stibor
IntAritA lui Gheorghie mitropolit de *tabu), sat pe Siret, t. Suceava <jud.
Suceava XVIII 10; intArit nepotilor Botosani>; traiirit lui PAtrasco vAtav
lui Dan Davidescu i mAnAstirii Bistrita XVI III 186; intdrit lui Andrei hatinan
XVIII 176. pircAlab de Suceava XVI III 372-3;
Buninji (Bonemti), sat, t. Suceava <jud. intArit Todosiei XVII V 151-2; mori
Suceava>; dat de Gavril stolnic lui XVIIII 186, 372-3.
Anastasie mitropolit XVIIIV 142, 161; Bursucii (Bursu), helesteu i pirlu la Cuciurul
vaduri de moarA tntArite mnstirii Dra- Mare, t. CernAuti <r. Storojinet, reg. Cer-
gomirna XVIIIV 346, 462. anti, R.S.S. Ucrainean0; Inhotar cu Cer-
*Buninti, sat pe Jijia <ling BuimAceni, jud. nAuti <r. CernAuti, R.S.S. Ucrainean0; In
Botosani); parte cu loe de moarA IntAritA hotar cu Cuciurul Mare XVI III 48; intA-
lui NicoarA Priljescu XVIIV 220-221. rit fiilor lui lurasco vornic XVIIV 108.
Bunijani (Bungeni), sat pe Tutova <Bungeni- Bursucul (Bursuc, Bursucova), girlA a ieze-
Vladea, jud. Vaslui); in botar cu BelzAni rului Beleu, t. Chigheci <r. VulcAnesti,
pe Lipova XVII 61; intArit Cu R.S.S. MoldoveneascA>; intArit cu iezer-
curti si vie lui Gheorghe pisar XVIII 17. cane mAnAstirii Pobrata XVII 407; II
Buorcni, v. Boureni, sat <jud. Iasi>. 94, 181; III 6, 166, 242; IV 114; XVIIII
Burile, v. Borole, sat <jud. Botosani>. 65, 158; III 67, 134; IV 19, 21; v. si
*Burdugani, sat, t. Vaslui <lingA Feresti pe Beleul, iezer.
Bursucul, plriu la Bursucani, pe Nistru, t.
Vaslui, jud. Vaslui>; parte IntA'ritA lui Soroca <r. Flores% R.S.S. Moldove-
lonasco pentru plata unei dusegubini neasc0; loc de sat pe ,--, XVI III 394.
a lui Marco XVIIV 61. Bursumeni, v. Bfirsomeni, sat <jud.
*Burduninl, sat pe hotarul satului Visoca, Botosani>.
t. Soroca <r. Soroca, R. S. S. Moldove- Buruenesti (Buruinesti) sat pe Siret, ocolul
neasc0; hotare; loe si sat intArit lui Roman, t. Roman <jud. Neamt>; druit
NicoarA PrAjescu logofAt XVIIV 261; de domn lui Avram PArvul pircAlab de
XVIIIV 373-374. Soroca XVIIII 355-6; pArti de cumpA-
*BurdujAsti, sat <Blvd MArAsesti, jud. rAturii Intfirite lui Dumitru Goe mare
Vaslui> XVII V 70. vornic XVIIIII 227; IV 355, 360, 396;
Burdusaci, sat <jud. BacAu>; In hotar Cu peon IntArite Candachiei jupineasa lui
Oprisesti XVIII 93. Goe XVIII 6, 27, 133, 191; V 283, 321;
*Buresti, sat <?>; jumAtate lntrit lui parte IntiiritA lui Apostol pircAlab de
Gavril vistier XVII 128. Roman XVII V 264-5; vaduri de
Buresti, v. Bunesti, sat <jud. BacAu>. moarA i livezi la XVIIII 355-6;
Burle, loc In hotarul branistii domnesti de la XVIIIV 360; V 264-5.
Bohotin <jud. Iasi> XVIIV 84. Burule, v. Borole, sat <jud. Botosani>.
Burlesti, sat, t. Hotin <probabil Berlinti, r. BuscAteni, v. Buteliteni, sat <jud. Neamt>.
Briceni, R.S.S. MoldoveneascA); IntArit BuscAuti, v. BocicAull, sat <r. Zastavna,
lui Ionascu Jora armas XVIIV 175. reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>.
Busureiu, v. Busmeiu, sat <jud. Neamt>.
Burlinti, v. Biirlinfl, sat <r. Hliboca, reg. Busmeiul, sat pe Bistrita <Busumeni, jud.
CernAuti, R.S.S. UcraineanA>. Neamt); In hotarul branistii mAndstirii
*Burniiresti, sat pe Ciulucul Mare, t. Orhei Neamt XIVXV I 414, 416, 418; XV-
<1IngA CopAceni, r. Lazovsk, R.S.S. Moldo- II 320.

47
www.dacoromanica.ro
Butestli (unde slut loe de sat pe Ciuhur, Buzati (Budzesti), sat pe Moldova <azt
t. Hotin <la Parcova, r. Edinet, R.S.S. Lunca Moldovei, jud. Neamt); hotare;
Moldoveneasca); loc de odae intarit lui daruit de domn manastirii Neamt XIV
Ghianghea vornic de gloata XVIIIII XV I 40, 370; XVII 36.
172. *Buzilenl, sat pe Cozance, t. Harlan <probabi/
*Butiel, sat, I. Hain <linga Lucaceni, r. linga manastirea Cozancea, jud. Boto-
Chelmenti, reg. Cernauti, R.S.S. Ucrai- sani); intarit cu locuri de helesteie lui
neana> XVIIV 140; parti de cumpara- Pavel Taban diac XVIII 169.
turi intarite ca vad de moara lui Nistor
Ureche mare vornic XVIIII 194; III Buzni (Budzeni), seliste si sat ce s-a numit
12; IV 145. Giurcasani <Buzeni, jud. Botosani> XVII
Butunes,d, loe <?) la Toderesti, t. Carligatura I 66-7; parti cu poiana, locuri de iaz
<jud. Iasi); loe de prisaca, vie si gradini si moat% intarite lui Patrasco Udre XVII
vindute de popa Simion din Toderesti IV 234.
lui Daniil diac din Romnesti XVIIIV tirg in Tara Munteneasca <jud.
283. Buzau); negutator din XVII-1 243;
Butefiteni, sat, ocolul Hrlau <Boscoteni, jud. voievod moldovean ca boieri pribegi la
Iasi); dat de Andronic ceasnic mntistirii XVIIIV 7.
Homor ca loc de iaz XVIIII 265; III Buzea (selistea lui v. Selistea luI Buzea.
95; jireabii cu locuri de case, iaz i moara Buzeni, v. Buzfinl, sat <jud. Botosani>.
intrite lui Alexa negustor XVIIIV 167.
ButeiltenI (Buscateni), sat in hotar cu Sopitr- *Buzeni, sat, t. Iasi <linga Gura Covasnei,
leni, t. Roman <Boscoteni linga Helestieni, jud. Iasi); intarit lui Andrei logofat,
jud. Iasi); parti cu iazuri intarite lui pircalab de Neamt XVI III 309.
Nicoara Prajescu vistier XVIIIV 135; *Buzesti, sat, pe Sarata <linga Ivinesti,
cazut la impartire lui Lupul Prajescu jud. Vaslui); parte intarita lui Neagul
XVII V 97-8; In pricina Cu manastirea Dumia XVII 230; v. si Husova.
Aron Voda XVIIV 74. -Buzovita, ocol, t. Hotin <r. Chelmenti, reg.
Butpatir, v. Bolbitir, piriu. Cernauti, R.S.S. Ucraineana); sate aseul-
Buvin, seliste, v. Selistea luI Buvin. tatoare de ,--, XVIII 161, 211 <XVII
Buzati, sat la gura Rackinei, pe Siret <linga II 241).
Racticiuni, jud. Bacau); Intarit lui Mihul Buzovila (Bozovita), sat, ocolul Buzovita,
Buzatu stolnic i unnasilor lui XVII t. Hotin <r. Chelmenti, reg. Cernauti,
31-2; XVII 580; pradat de Ali Beg,
Schender Beg si Tepelus cu turcii XV- R. S. S. UcraineanA); Intarit cu helesteie
II 32. Costea Bucioc mare vornic XVIIIV 445

Caeeul, piriu la Valca Sari' <jud. Vrancea> XVI I 518; parte daruita de domn
XVI I 599. manastirii Galata XVI III 397; IV
Caeleluea, localitate <in R.P. Polona); In 102-103, 142, 223; XVII III 121;
itinerarul lui Petra <Schiopu> voievod pail/ intarite manastirilor Bistrita si
XVIIV 65. .Rsca XVIIV 241; XVIIII 55; vama
Caeova, piriu la Vitt Atori <jud. Neamt> ; de paste la XVI III 397; IV 103,
hotar al miiniistirii Pobrata XIVXV I 142; XVIIIII 121; IV 210.
258. Cahul (Cahov, Cahova, Cahuz, Cavuli, Cavo-
Cadobistea 1 (Sadobistea), sat, t. Cernauti vea, Cavuva, Valea Cahov), piriu, t.
<Cotmani, r. reg. Cernuti, R.S.S. Chigheci <r. Vulcanesti, R.S.S. Moldo-
Ucraineana> ; in hotar cu Cernauca XVII- veneasca>; iezer pe XVII 26; loe
Il 10; v. Erala. pustiu pe ,-., XVI-1 28, 125-6, 150,
Cata, deal la Bratila, t. Trotus <jud. Bacu> 305; 111 59; IV 116; sate pe XVI-111
XIVXV-1 5. 375, 383, 384; IV 223; XVIIIV 145;
Cahov, tirg <R.S.S. Ucrainean5>; loira unna- moat% pe XVI I 51.
Tit pina la XVIII 134. Calva (Chezvana), pIriu la Cajveni, t. Suceava
Cahul (Cahuv), iezer pe Dunre la Reni, <Cajvana, jud. Suceava); sat pe
Chigheci <r. Beni, R.S.S. Ucraineana); XVIIIII 222; IV 266.
hotare XVIIV 103; girla care iese din Cajva, sat, 4. Ia.si <Cajba, r. Glodeni, R.S.S.
Moldoveneasca); parte intarita lui Nicoara
1 In text gresit: Sadobistea. mare vornic XVIIIV 448; V 279-281.

48
www.dacoromanica.ro
Cajvana, v. CAjvenl, sat <jud. Suceava>. doveneasc0; loe de sat la gura XVI-
Calafendesti, sat. t. Suceava <jud. Suceava> ; II 32.
biserica InehinatA episcopiei de RAdAuti Camenita, cetate in Podolia <R.S. S. Ucrai-
XV-II 132. neana> XVII-II 39; voit de X\ I I -
Calea Hahn, loc la *BAiceni <linga Odobesti, III 7; staroste de XIV- XV-I 226.
jud. BacAu> XVII- III 235. Camenita, piriu, t. Hotin <r. Secureni, reg.
Calea Curealii, loc la Poienile Sasului, t. CernAuti, R. S. S. UcraineanA> ; sat si
Tecuci (Sasu, jud. Vrancea> XVI-IV seliste pe -'XVII-I 134.
199. Camenita, vale ce dit in CAinari <r. Drochia,
Calen Oamenilor, Joe la *Greci, pe Cobolta, R.S.S. MoldoveneascA> ; sat pe XVI-
t. Soroca <r. BAlti, R. S. S. Moldovenea- II 219.
seA> XVII -I 123-4. Carnet, ocol, v. Peatra, ocol <jud. Neamt>.
Calienesti, v. CAlinesti, sat <jud. Bacau). Capiltui Ciimpulut 1, sat in hotar cu Ciorsaceuti,
*Calieni (Caloianul), sat la Olteni <jud. Vladimirauti i Bucurauti, pe Siret <astAzi
Galati>; in hotar cu Lungociul XVI- I Virfu Cimpului, jud. Botosani> XI \ -
93, 305. XV -I 2.
Caliianouti, v. Ca'guest', sat <jud. Botosani>. Capigui 1 Menial, loe la CrAesti, linga lior-
Caliman, v. *Ullman (unde au fost vataman sesti <jud. Iasi> XVII -I 40.
-), sat sub Derenei. Capatui 1 Piscului, loc la Hotcani <Hoeeni,
Cahn, v. *C.Mienesti, sat <jud. Bacau>. jud. Vaslui> XV-II 322.
Calina, piriu la DobrovAt aud. Iasi> XVI- I Capiitul 1 Piscului, loe la Hovraesti <Holmu
41. -Vovriesti, jud. Vaslui> XVI -I 353
Calinouti (satul lui Cirstea, unde este Golovca), Capatul 1 Piscului, v. Capu Piscului, loe la
sat <inclus in Cristesti, r. Nisporeni, R. S. S. GhermAnesti <r. Telenesti, R. S. S. Mol-
Moldoveneasca); &fruit de Alexandru doveneascA>.
cel Bun doamnei Marena XIV-XV-I Capiltui 1 Piscului, loc la Leghetisani <Lichi-
76; v. Cristestl, sat. tiseni, jud. Vrancea> XV -I 304.
*Cigna, sat pe Somuzul <BAii, lingA Capatui 1 Piscului, loc la Selistea lui Buiea
jud. Suceava> XVII -III 87; IV <jud. Vaslui> XVI-I 488.
181, 388; intArit cu lazuri, grA'dini, iazuri Capotea, v. CApotesti, sat <jud. Vrancea>.
mori mAnAstirii Rica XVI-IV 195-6. tapricent, sat, I. Orhei <r. Orhei, R.S.S.
Calnis, piriu la *Carstesti <Calnas la Solont MoldoveneascA>; in hotar cu
Ardeoani, jud. Bacn> XIV -XV - I XIV-XV-I 413.
383; XVI -I 131. Caput Cimpului, loe la Piscani <Chitcani, jud.
Caloianu, v. Calieni, sat <jud. Galati>. Vaslui> XVII -I 601.
Calu, v. Coblie, sate <jud. Neamt>.
Calul, v. Poienita Calului. Capul 1 Chellor, topic <la Ialoveni, r. Kotovsk,
CamAica, v. Camenea, piriu <r. Falesti, R. S.S. MoldoveneascA> XVI - I 288; v. si
R.S. S. MoldoveneascA>. Cheile, sat.
CamArica si CamAnca, v. Camenea, piriu Capul Clinului, loe la *Troita <lingA Dochia,
<r. Floresti, R.S.S. Moldoveneasca>. jud. Neamt> XVII-IV 241.
Camanca, v. Camenca, sat <r. Floresti, Capul Dumbrilvii 1, loe la MArstatu <r.
R. S. S. Moldoveneasca). R.S. S. Moldoveneaseil> XVI - I
Camena, v. Camenca, sat <r. Hliboca, reg. 573.
CernAuti, R. S.S. UcraineanA>. Caput 1 Fetilor, loe la Tampesti, t. Neamt
Camenea (CamAica), Virtu <afIfient al Prutului <jud. Neamt> XVII-IV 523.
la Coiuceni, r. FAlesti, R.S.S. Moldove- Capul 1 Malului, loe la Crucea <jud. Vrancea>
neascA>; bAlti, locuri de iaz i moaril pe XVI-III 38.
XVII-IV 147. Capul 1 Pisculni, loc <la Chitcani, r. Slobozia,
Camenca (Camfinca, Carnal:Ica, Camena), R.S.S. MoldoveneascA> XV-II 306.
pirlu, t. Soroca <afluent al RAutului la Capul Piscului, loe la Bohotin <jud. Iasi>
Gura Camenca, r. Flores% R. S. S. Moldo- XVI-III 416, 419.
veneascA>; loe pustiu pe XVI-II 24- Caput Piscului, loe la Cozia <jud. Iasi> XIV-
5; sate pe XVI-III 394; XVII-IV XV-I 281.
102, 399.
Camenea (Camena), sat pe Siret <r. Hliboca, Capul Piscului, loc la Horjesti, t. Liipusna
reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>; Intrit <r. Kotovsk, R.S.S. Moldoveneasca>
lui Cupcici vornic XIV-XV-I 93;
XIV -XV-I 399; XVI-1V 212.
Intarit mAnastirii Patna XVI-I 29, 171. C.apul Piscului, loe la Otesti <jud. Baeau>
Camenea (CamAnca), sat <Gura Camenca, r. XVI-III 414.
Floresti, R.S.S. MoldoveneaseA>; loe de C.apul Pisculni, loe la *Troita <linga Dochia,
sat lingA XVI-II 32. jud. Neamt> XVII- III 149.
Camenea Seaeli, plriu la Camenea, t. Soroca
<Gura Camenca, r. Flores% R.S.S. Mol- In text cu Merl mica.

4-0. 120 49
www.dacoromanica.ro
Capull Piseulul (Caplul Piscului), loe la Catusa, v. Catusa, sat <jud. Galati>.
Gherinanesti, t. Orhei <r. Telenesti, Caul (unde a fost prisaca lui topic la
H.S. S. Moldoveneasca> XVII-II 86, 91. VrzAresti <r. Straseni, R. S. S. Mold ve-
Capul Piscului, loe la Popiscani <inclus In neascA> XVI - I 225-6.
Sinesti, jud. Iasi> XVII-V 61. Cavadinesti, sat <jud. Galati>; dAruit de
Caput Piseulta 1, loc la Hoisesti <jud. Iasi> domn lui Dan Mesehna XIV- XV- I 137.
XV-11 197.
Caput Piseului1, loe la milmistirile Secu Cavov, Cavovea, Cavuva, Cavul, Cavuli, v.
As,apia <jud. Neamt> XV11-I 236. plriu.
Caput 1 Sfileelor, loc la Uscati, t. Neamt Mesa, sat, t. Cernauti <r. Storojinet, reg.
<jud. Neamt.> XVII-1V 525. Cernauti, R.S.S. UcraineanA>; parte In-
Caput Tombricului, v. Dealul Tombrieultd. taritA lui Onciul Iurascovici staroste
Caraelilu, piriu la *ZAmisesti i *Sacalosesti XVII-IV 193; V 297, 308.
<la CaraclAti, jud. BacAu> XIV -XV -I Cabieen1 (CAbiceani), sat, t. Dorohoi <inclus
239. in Darabani, jud. Botosani>; parte In-
Camelan, sat, t. Trotus <jud. BacAu>; In tAritA lui Ionasco pAharnicel XVI-II
hotar cu Braila XIV- XV- I 5. 197; Intarit Cu locuri de iaz si mori,
*Caragine, plriu <la Cotiugenii Mari, r. rimnice, sladnite i vecini lui Miron Barnov-
Floresti, R.S.S. MoldoveneascA); sat pe schi hatman i pireAlab de Suceava
XIV-XV-I 147. XVII- V 26, 117 -8.
*Caraguniell (unde skit sat pe Nistru *C.Abicestl, sat <probabil ling Bunesti, jud.
<probabil de ling Lipnic, r. Ocnita, Vaslui> XVII-II 320; parte vInduta
S.S. MoldoveneascA); IntArit lui Mihail de Chinan cAlugAr din Bunesti lui
de la Dorohoi XIV-XV- I 147. Gheorghe XVI-IV 178.
Carairnan-Zahoreni, v. Zahorenl. Cabuja, sat pe Moldova <inclus In DrAguseni,
Cturapeiul, sat pe Siret <r. Storojinet, reg. jud. Suceava); ImpArtit fiilor lui Harman
CernAuti, R.S.S. Ucrainean0; Inthrit XVI- I 104.
lui Iurasco s.a. XVI- III 21-2. Caleaceni, ocol <astazi DimAcheni, jud. Boto-
Campuseenii, sat <probabil Caracusenii, r. plli>; sate alipite la XVII-III 119,
Briceni, B.S. S. MoldoveneascA); intarit 210; V 273; ureadnic de XVII-III 100;
cu moarA Anei, fiica lui Luca Arbure V 80.
XVI-III 281, 359-360, 388-9. *Calctleeni, sat pe Sitna <inclus In Dracsani,
*Carlacaul, sat pe Drabiste, t. Hotin <pro- jud. Botosani>; In hotar Cu Tofilenii nu-
babil r. Briceni, R.S.S. MoldoveneascA); miti i JolcAnsani XVI-I 367, 578-9.
parti cu helesteie IntArite lui Costea <Ctictleeni)(C5m..., Cileaciani), sat pe
Bucioc mare vornic XVII-IV 444. Jijia <astazi DimAcheni, jud. Botosani);
Carpan, pIrlu In hotarul branistii mAnAstirii In hotar cu VlAdenii i Necsenii XVII-I
Secu <jud. Neamt> XVI-IV 296. 157.
Carpen, piriu in hotarul branistii manastirii *Cadieenl, sat pe PAnoasa si Prut, t. LApusna
Neamt <jud. Neamt> XIV-XV-I 414, <probabil lIngA Leova, r. Leova, R.S.S.
416, 418; XV-II 320. Moldoveneasc0; daruit de domn episco-
Casen, sat <Casin, jud. BacAu); dAruit de piei de Husi XVII-V 28.
domn lui Domoncus stolnic XIV-XV-I *Caleficeni, sat <lingA Botesti, jud. Sueeav a> ;
23; v. Selistea lui Casio si Stan Casin. intarit lui Late() XV- I 327; IntArit
Casio, mAnAstire <jud. Bacn> XVII-IV VasutcAi femeia lui Stanciu aurar XV-II
135 (ment.). 282.
Cash' (Casen), plriu (afluent al Trotusului, (CAcAceani, CAcAciani), sat pe
C.ficrieeni
jud. BacAu>; sat pe XIV- XV - I 23; CracAu, t. Neamt <jud. Neamt> ; In hotar
padure pe XVI-IV 13. cu Caciulesti XVI-IV 68; da'ruit de
<Cas>ota, loe <jud. Iasi XVI-I 174, 213; domn lui Andrei logof At si pircalab de
v. si Hotarul lul CasotA. Neamt XVI-III 309; dAruit de domn lui
Catamareuti, v. Cattimiresti, sat dud. DrAghici Bogza logort XVI-IV 68,
Botosani>. 156, 162; intArit lui Vasile Bogza XVII-
Catarha, piriu la Catarha <c. Hondrita, r. IV 440; IntArit mAnAstirii Solca XVII- V
StrAseni, R.S.S. Moldoveneasc0; sat si 232-3, 233-4; mori, curti i prisacA la
moarA pc XVI- I 108-109; maniistire XVI-IV 68; XVII-V 232-4.
pe XVI-I 606-607. Cfiefieeri, sat pe SArata, t. FAlciu <probabil
Catarha, sat <inclus in Hondrita-Condrita jud. Vaslui>; parte intArita lui Toader
r. Straseni, R.S.S. MoldoveneascA); parti shigerel XVII-111 148.
intArite Mitropoliei de Roman XVI- I
108-109. CaciirazA, v. Valea lui CAciiraza.
Catlovea, pirlu la Plesesti <IInga Hemeieni, Cficiirlidzeni, sat <CAcArAzeni, inclus in Du-
jud. Bacau); sat pe XVI-1 13. mesti, jud. Iasi>; plAtit de dirt de Nicu-
lachi stolnic, ginerele lui Boul vistier
XVII-IV 317; v. si Nfimisnici, sat.
1 In text Cu literA micA. Ciiciulall (Cuciulati, Cuciulittesti), sat Old.

50 www.dacoromanica.ro
Neamt> XVIIV 119; intArit lui Ivan lui Ercmia mare vornic XVIIIV 134,
Porcu s.a. XIVXV I 232. 195, 316; V 14.
C.Aciulesti, unde au fost juzi Mihail si Dienis Cllmnetl (unde este loan), sat la Tutova,
(CAucelesti), sat si seliste pe CracAu, t. mai sus de Lillesti <jud. Vaslui); intArit
Neamt. <jud. Neamt>; in botar cu lui OanA Rosca gramatic i fratelui sAu
CAcceni XVIIV 68; int'rit cu imunitiiii Cojea PAtru XIVXV I 165, 230.
mAnAstirii Bistrita <XIVXV I 38), CAlimAnesti (unde este casa lui Rostea), sat
320, 356; dAruit de domn mAnAstirii sub Dumbrava <j Ud. Vaslui); intrit
Tazlfiu XVII 307 ; IntArit lui Toma lui Rostea si Cojea XIVXV I 230.
vornic, ureadnic din Piatra XVIIIV CAliminesti, sat pe Putna <inclus in PAdureni,
219, 223, 245, 304; moarA la XIVXV jud. Vrancea>; parte intAritft mAnAstirii
I 320; XVIIIV 219, 223, 245, 304. TazlAu XVIIV 236.
*CAenfirestl, sat pe RAut, t. Soroca <lingal limilnesti, sat la Vadul Putnei, pe Putna
Alexandreni, r. Lazovsk, R.S.S. Moldo- <jud. Vrancea); dAruit de domn lui
veneasc>; risipit de Alexandru voievod Batin <XIV XV I 46); parte intAritA
XVI III 394. lui Micu MacAu XVII 271; v. si Rediul
QIinari, loe pustiu pe CAinari, t. Soroca
<Gura CAinari, r. Floresti, R.S.S. Moldo-
luiIasi
Olin, topic la BAiceni <lingA Odobe,ti, c.
veneascA); ancxat la ocolul Zvedeni Secuieni, jud. BacAu> XVIIIII 235.
XVIIII 111. CAlinesti (Calienesti), sat la Gobile jud.
CAInari, pirlu, t. Soroca <afluent al RAutului BacAu>; dAruit de domn cu vie si mAniistire
la Gura Cinari, r. Floresti, R.S.S. Moldo- lui Dragomir e.a. XIVXVI 140, 173;
veneasc0; locuri pustii pe XVIII inarit lui Cozma usariu XVII 154;
218; III 133; IV 261; XVIIII 3; sate intirit cu vie si mAnAstire mAnAstirii
pe XVI III 42, 133, 394; IV 156-7, Bistrita XVII 184.
221-2, 282-4; XVIIII 112; IV 102, Clineti (Caliianouti), sat pe Siret, t.
135, 218; seliste pe XVII 602; IV Suceava <jud. Botosani>; in botar cu
156-7, 282-4; locuri de iaz si moarA pe Balintii XVI I 153-4; confiscat pentru
XVII 602; III 42, 133; XVIIII 3, hiclenie de la. Vasile Stroici; dAruit de
112; IV 102, 135, 399. domn cu mori mAnAstirii SoIca XVII II
*Ciliniceni, sat <probabil CrAiniceni, jud. 179; V 273.
Botosani); dAruit de domn XiV- *Cillinesti, sat pe BArlad <probabil lingA
XVI 121; v. si Cilrniceni, sat <jud. PogAnesti, jud. Vaslui); intArit lui Toader
Botosani>. fratele lui HArman XVII 113.
CAluful Mare, piriu, t. Trotus <afluent al Cfilinesti, sat pe Brusnita, t. CernAuti <r.
Trotusului, jud. Vrancea); sat pe VaseAuti, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
13; Mic; sate pe XVIII neanA); intitrit cu mori i tigani lui
179; XVIIV 13; vad moarA pe ,---, Matias StArcea vistier XVIII 58;
XVIII 179. bisericA inchinatA episcopiei de likluti
Cveni (CAjveani, Chezvana, Chezvini), sat, XVII 132.
t. Suceava <Cajvana, jud. Suceava); *Cillinesti, sat la Salcea, t. Chigheci <r.
intArit MaricAi, fiica lui Luca Arbure Cahul ori r. Ceadir-Lunga, R.S.S. Moldo-
XVI III 56, 281, 360, 388-9; dAruit de veneascA); dAruit de domn lui Vlad
domn cu poieni i fina mAnAstirii SoIca Jicovne s.a. XIVXVI 175.
XVIIIII 222; IV 266. sat pe Prut, t Ia.i <r. Flesti,
Callinesti,
C.fildAroasa, vale in hotarul mAnAstirii CApriana R.S.S. MoldoveneascA>; intArit nepotilor
<r. Str5seni, R.S.S. MoldoveneascA> lui DrAghici RomAscel XVII l 5.
XVII 606. Clinesti, sat pe Siret, t. Suceava <c. Mibililesti,
CAldfirusa, piriu la 5tubeiul Otubleni, jud. jud. Botosani> XVIIV 9; in hotar ca
Botosani> XVII 183. Candestii XIVXVI 89; XVII 21;
*CAlienesti (Cali, CAlinesti), sat pe Bistrita bisericA inchinatA episcopiei de RitdAuti
<ling BlAgesti, jud. BacAu>; dAruit de XVII 132.
domn mAntistirii Bistrita XVII 307; ailinesti, sat pe Horaita, t. Suceava <CAlinestli
XVI III 67; bisericA inchinatA mAnAstirii lui Cuparencu, azi Arinii, c. Calafindesti,
Bistrita XIVXVI 67. jud. Suceava>; pArti cu loe de moarA in-
Ullman, v. Cillimanesti, sat, si Rediul lui trite lui Dumitru uricar XVIIV 161;
Andriias Unman <jud. Vrancea>. XVIII 33, 134; bisericA InchinatA epis-
*Unman (Ullman, unde au fost vataman copiei de RAdduti XVII 132.
sat peste Prut, sub Dereneie <ling CI-11mAful, ptriu, afluent al Prutului <r.
PAscAuti, r. Rscani, R.S.S. Moldovenea-
scA); intArit lui Luca Arbure XVII Kotovsk, R.S.S. MoldoveneascA> ; sat,
107-108; IntArit copiilor NeagAi XVII seliste i helesteu pe XVII 360;
149. XVIIII 63.
*Ullman!, sat pe CracAu, ascultAtor de ocolul CAIlmtui, Orin <afluent al bAltii TAIkbasca,
Piatra, t. Neamt <lingA Slobozia Roznov, jud. Galati); loe pustiu si sat pe XIV
jud. Neamt); Intrit Cu helesteie i mori XVI 229; XVII 54.
51
www.dacoromanica.ro
C.filnialui, sat sub Movile, pc Prut, t. Ldpu5na Oboroceni, jud. Iasi> XVII I 152, 234;
r. Kotovsk, R.S.S. Molcioveneased>; loc de flnat i iaz Intrit lui Grigore
parte intarita lui MAnAila Cioplescu Scheianul diac XVIIV 233.
XVII 121. *LamAniiresti, sat <astilzi Tigdni, jud. Iasi>
Cillugra (piriul CAlugArului), pirlu la Ungurcni XVII V 49.
(GalugAra, azi MOgura, jud. BacAu>; sat CilmdrOsoae, sat pe Sohovdt (probabil linga
si vii pc XIVXVI 18; XVII Limbenii Vechi, r. Glodeni, R.S.S. Mol-
323. doveneascd>; IntOrit cu iazuri i mori lui
CAlugara, sat (CAlugra Mare, azi Magura, jud. Trifan postelnic s.a. XVII I 206-207.
BacAu> XVIIII 84 (mentiune); v. si CamArzani, v. CiimIrzuni, sat (jud. Suceava>.
L ngureni. Camarzani, sat, t. Suceava (jud. Succava>
*CdIngarani (unde a lost Gavril SitAicean), XVIIV 267; XVII I 142; parte vin-
sat pe Siret (CAlugAreni llng *Tulesti- duta de Dumitrascu lui Patrascu mare
Galbeni, jud. Bacii0; hotare XIVXV- logofat XVIIV 300; parte vindutii de
I 417; parte tutArita fiilor lui Stefan Isaico fratelui sOu Evloghie XVII I 143.
Prdjescu vornic XVIIIV 458. Camilesti, sat pe BArlad din jos de tirgul
Tecuci Orobabil in orasul Tecuci, ni.
Calugfireni, sat Oud. BacAu>; parte vindutO jud. Galati>; vindut de domn cu loe de
de Ion vistiernicel din DrAgesti XVII V mori lui BUM mare vornic XVIII 83;
148. dat de Sinclitichia (a lui BilAi vornicul),
Calugiireni (unde a fost Giurgiu cAlugr), sat nepotului ei Dumitrasco logofat XVII V
pe Dobrovat <jud. Iasi); in hotarul 324; vad de moarA la XVI III 461.
mAnAstirii Dobroviit XVI I 41; dfiruit Crunin, plriu la Uscati (azi ROzboienii de Jos,
de doma manastirii Dobrovat XVI II jud. Neamt> XVIIIV 525.
147, 300-301. Campeni, v. Cimpeni, sat <jud. Bacau>.
sat pe Jijia
Ciiingareni, <jud. Botosani> Campii si COnpii lui Drago, v. Campul lui
XVII V 367; intarit mAntistirii Homor Dragos.
XIVXVI 404. Campul Dumei, v. Campul Dumei, poianA.
Ciimpurile, v. Campuri, sat <jud. Vrancea>.
*CAlugAreni, sat pe Bahlut, t. HirlAu, care se Uncles% v. Cndesti, sat Oud. Neamt>.
numeste Propozvestii QIngA Belcesti, jud. CAolinti, v. Gadinti, sat Oud. Neamt>.
Iasi>; Inchinat Cu imunitati i Cu manAsti- Capiitina, loe la Obirsia de la FundAtura
rea Galata la manastirea Sf. Mormnt Nadisei <la NOsoesti, azi Strugarii de Sus,
de la Ierusalim XVII V 111, 123, 245, jud. BacAu> XVIII 227.
318. Ciipatina Mare, loe la poiana Seatura (jud.
*CallugArii, sat pe Vulhova <probabil Zaha- Bacau> XVIII 146.
reni pe Va/hovAt, jud. Botosani>; daruit *C.ApAllnoasa (CApAtiroa.sa, Capiltiroasa),
de domn lui VAlcea, fiul popii Zaharia piriu <afluent la Sdratei, r. Leova, R.S.S.
XIVXV I 64; v. si Zahoreni <jud. Moldoveneasca>; sate la gura XVI I
Botosani>. 34, 511; IV 212.
*COlugfirii din Dumbrava, sat <lingA Cotu- *Calpenegi, sat pe Rain, t. Orhei (probabil
Vames, jud. Neamt); in hotar Cu Pan- llng Pocsesti, r. StrAseni, R.S.S. Moldo-
cauti XIVXVI 16. veneasca>; intiirit cu loe de moarfi, vie,
C.Alugtulta, Oda si vale la Piseul <jud. leasA, prisacA si grAdini lui Rusu mare stol-
Galati> XVIIV 104, 299. nic XVIIIV 140.
CAlugfirila, pirlu la Stetcani <Tescani, jud. *CApoteni (Capoteani) ce s-a numit Nechiteani
Baciiu> XVII 191. Michitiani, sat sub Terebne, t. Hotin
CAlugiirlfa (unde este si unde este Vanta), (r. Edinet, R.S.S. MoldoveneascA>
sat peste Prut, In dreptul Podolenilor XVIIII 108; III 102; IV 228; parte
<ling Nemteni, r. Kotovsk, R.S.S. IntOritA lui Dragan s.a. XVI II 74;
MoldoveneascA>; IntArit lui Iuga proto- parte Intarit lui Lupul Bals XVIII
pop XIVXV I 162; daruit de 46-7; IV 147; parte IntAritA lui Cozma
domn lui Oancea logorat XIVXVI Plop diac s.a. XVIIII 243.
209. Calpotesti, sat (jud. Vaslui> XVIIIV 47.
CalugArita Negresti, v. Negrestl, sat <jud. *CApotegti, sat pe Stavnic Quails In Scheia,
Neamt>. jud. Iasi>; parte IntAritii Jul Marmure
uricar XVIIIV 359; v. si Hoteestl, sat.
CAlugarul, v. Cilugara, sat Oud. BacAu>. Cpotesti (Capotea), sat la obirsia Prului, t.
CAlugdrul (uncle a fost v. MAnOstire Patna Oud. Vraucea> XVIIIV 504;
(mide a fost V 42; 1ntdrit coplilor lui PAtru ButO .a.
CAm...., v. Caeliceni, sat <jud. Botosani>. XVII 371.
*CAmOnArestl (COmAnArescul), sat <IWO COpriana, v. Visnevilf, mAnfistire <r. Stet-
seni, R.S.S. MoldoveneascA>.
Mares OchInteollor, la Hatcen1 <jud.
I hi text Cu Btu% mica. Vaslui> XVII, 321-2; v. i OchInte,t1.

52
www.dacoromanica.ro
CalrApciuneol, sat pe Birlad <probabil vAtav *.a. XVI III 291, 292; parte
Docani, jud. Galati> ; dAruit de domnul IntAritA lui Nistor din BorAsti XVIIV
lui Gruban XIVXV.I 108. 148; parte IntAritA lui Piltrascu OaidA din
*Ciirfiulestl (CArAula, CrAulesti), sat, t. OlAsei XVIIII 259.
Roman <ling Odobesti, jud. BacAu> Cil*cioarele, seliste pe PArAul FAnatelor
VIIIII 236; pArti cu loe de helesteu <ling Suhulet, jud. Iasi>; intAritA ne-
si moarA intArite lui Lupul DragotA mare potilor lui OanA Giuratul XIVXV I
pAtar XVIII 160; V 28-9; pArti 364.
ntilrite mAnAstirii Sf. Saya din Iasi *Cfisoteni, sat <lingA orasul Bolgrad,
XVIIIV 206, 443; V 30. R.S.S. UcraineanA>; in hotar cu Putul
*Calrbfi*eni, sat pe Voinova i ItchiI, t. Ia/pugului XVIII 114.
Orhci, ce s-a numit Tutoveni <r. StrA- *Citsoteni, sat in gura Lohanului, care s-a
i, R. S. S. Moldoveneascii> ; botare numit SArbi <ling Tirzii, jud. Vaslui):
XVIIV 162. IntArit cu mAnAstire Tudorei XVIII
114.
Arbunesti, sat la VAratec, ling Gocimani CAtiimilre*ti (Catamareuti), sat <ClitArnAre.sti,
Gosmani, t. Neamt, jud. Neamt> XVIII jud. Botosani> XVIIIV 9; in hotar cu
161; IV 178; V 241; intArit fiilor lui StAncesti XVIIII 51; intArit lui Cupcici
Ivan vornic XIVXVI 83; parte cu vornic XIVXVI 93.
ecini intAritA cneaghinei lui Dumitru CAtesti, v. Cfitestl, sat <jud. Bagu>.
Goia postelnic XVII V 119; parte vin- Clitina 1, sat deasupra Putnei <probabil la
dutA de Iurasco lui Gligori Buhusi XVII Spinesti, jud. Vrancea>; intArit lui
V 241; parte intrit Candachiei *.a. Huru comis XIVXV I 387; v. si
XVII V 329; v. si Bo*/ (ande au lost Alba.
sat. CAtusa (Catusa), sat pe BArlad, care acum se
*Calrbunesti, sat <ling Mindreasca, jud numeste Felesti <inclus in Filesti, jud.
Vrancea>; parte intAritti lui Toader Galati>; intdrit cu girlA i baltA fiilor lui
Corbaci s. a. XVIIIV 152. Mihu medelnicer XVI I 146; jumAtate
Calrbure*t1 (unde a fost ComAnel), sat pe intAritA lui Condrea Bucium mare vornic
Rebricea <CArbunari, jud. Iasi); parte XVI III 413.
intritA lui Saya *.a. XVI I 414. CAtuseni (CAtusina), iezer s't gira la CAtusa
CArhiinesti, v. CrAhAne*ti, sat <jud. Vaslui>. ' <Files% jud. Galati>; jumdtate intAritA
Cilrjeoani, sat (Cirjeoani, jud. Vaslui> XVII fiilor lui Anhui medelnicer XVII 146.
II 280. CAlilleni, sat pe Prut <r. Kotovsk, R.S.S.
CAr esti, v. CArje*tl, sat <jud. Iasi>. MoldoveneascA>; in hozar cu HlApesti
Carlanei, v. Clriani, sat <r. StrAseni, R.S.S. <Nemteni> XVIII 170, 229.
MoldoveneascA>. CAjelesti (Chetelesti), sat pe Siret <azi Siretul,
CArlitiat (CArligata), baltA pe Prut la Vicoleni, jud. BacAu> XVIIV 143; parte intAritA
j. FAlciu <Cirligata, jud. Vaslui>; intAritA lui Giurgiu Galben XIVXV I 309;
mAnAstirii Agapia XVIII 80. intArit lui Ignat pitArel *.a. XVIIII 327.
CArligatii, v. CrligalII, sat <jud. Vaslui>. *CAjeleol, sat pe Govurlui <probabil
CirlomAnesti, sat, t. Tecuci <CIrlomAnesti, DrAguseni, jud. Galati>; intArit fiilor lui
jud. Galati> XVIIII 300. Vlad Orbescul XVII 168.
Cirpenis, loe la LucAcesti <jud. Bac Au> Clifelul Sec, piriu la *DrAgnesti, t. Chigheci,
XIV XVI 415. intre Cahul si Ialpug <r. Reni, R.S.S.
CArpeiai* (CArpinesti, CArpinis), loc la DobAr- UcraineanA> XVIIII 59.
ccni, "t. Dorohoi <jud. Botosani>; sate CAucelesti, v. CAelulesti, sat <jud. Neamt>.
si seliste sub XIVXVI 60; XVI- CAuesti, sat pe Rebricea <c. Schein, jud.
I 492; II 53; XVIIII 309; IV 85, 173 Iasi>; IntArit AnuscAl s.a. XVII 269.
4; V 178; v. si Grabiluji, sat. CAuet.ti, sat pe Barlad <inclus in Zizinca, jud.
CArstesti, sat pe jud.
Miletin <Cristesti, Vaslui>; intArit cu mori i finat lui Ureche
Botosani>; jumAtate cu helesteie, intiiritA mare vornic XVIIIV 146.
lui Grigorie Udrea diac XVIIII 314-5. CAue*ti, sat <jud. Iasi>; in hotar cu Gilurenii
Crstesti i Cfirste*ti de Dial, v. CArste*ti, sat XVIIII 322.
<jud. Vaslui>. Caul, v. Prlsaca In' CAW.
CArstesti, v. Cristesti, sat dud. Iasi). CAute*ani (CAutisani), sat pe Cobile ce s-a
CArstiinesti, v. Cristine*ti, sat <jud. Boto- numit Iliesesti <jud. BacAu>; loe pustlu
sani>. dAruit de doma lui Ivan Cautis XIVXV
CArstoi, sat pe Racova <astral Valea lul I 125; jumAtate Intrit ca moarA
Bejan, jud. Vaslui); alipit la ocolul poianA Marinei XVI I 368-9; jumAtate
tirgu/ui Vaslui XVII 164, 167. IntAritA cu moarA si poian lui Toader
Balo s pisar XVII 459.
CAscoesti, sat SacovAt <jud. Vaslui> XVIIII
258; parte intAritA lul NicolarA ()nip st
urma*ilor sAl XVII 41; XVIIII 97; Un loe La CAtina", In Bizighesti, jud.
.parte ntArit lui Andreico GArbAscul Vrancea.

53
www.dacoromanica.ro
CAzancea, CAzanciul, v. Cozancea, pAdure Chiande s.a. <XIVXVI 116>- parte
<jud. Botosani>. IntArit lui Toader cAmAras XVII
CAzAecii, v. Coziael, sat <jud. Vaslui>. 217-8; parte IntAritA lui Ignat... XVII
*CAzainesti, sat pe Cneaja <jud. Galati); 407; parte Intrit lui Gliga si M
parte tutAritA lui Ignat XVII 416. XVIII 92; parte Intrit lui.... %VI
*CtIzAnesti, sat, t. LApusna (lingA Cristesti, M 1; parte IntAritA lui Miljil udici
r. Nisporeni, R.S.S. MoldoveneascA> comisel XVIIII 187; parte vindu de
XVIIIV 415; In hotarul mAnAstirii Ana lui Petrea HadAmbul XVII III 69,
CApriana XVII 606. 117; parte vindut6 de PArasca lui Adrian
C.AzAnesti (CAzAnisti), sat pe RAut <r. Tele- vatav din StAnesti XVIIIII 117.
nesti, R.S.S. Moldovenease6); intArit lui Cndesti, sat pe Siret, t. Suceava <Cindesti
Ureche mare vornic XVIIIV 145. jud. Botosani>; IntArit cu mori lui Steful
CilizApada, fintinA pe Zeletin <jud. Vrancea> Jumdtate XIVXVI 89; Intrit lui
XVI I 611. Dima clucer XVII 21; parte IntiiritA
CAzAtoare, topic la Poiana, 1. Tecuci <jud. lui Costantin Rosca mare vistier XN I IV
Galati> XVIII 35. 114-5; v. si Chindestl.
Clam/listi, sat pe BArlad, intArit cu mori lui *CAndoesti, sat (jud. Vaslui?> XVI III
Ureche mare vornie XVIIIV 145. 141.
Cmpent (CAmpeni), sat <jud. BacAu> XVII- CArcimA, topic la Pietris dud. Iasi> XV III
III 238. 157.
CAmpie (unde a fost Lateo din v. Lateo CArcinesti, v. CrilinicestI, sat <jud. Suceava>.
din CAmpie (unde a fost sat, t. Vaslui. *Calrjanii, sat pe SArata, lingA Vaslui (lIngA
Ciimpull de la Vlad, pe PArAul Alb, In hotar SArata, com. VAleni, jud. Vaslui>; juma-
Cu Negoesti <inelus in Davideni, c. VAleni, tate IntAritA lui Toma Prigorcea XVII
jud. Neamt> XIVXV I 34; v. si 67-8; v. si PrIgoreeni.
Schein. CArje (uncle a fost prisaca lui v. Primea
Ciimpul Dame/ (CAmpul Dumei), poianA in lid Ciirje.
Tolici <jud. Neamt); IntAritA mAnAstirii CArjeoani, v. Crirjeoani, sat <jud. Vaslui).
Agapia XVIIIII 78. Calrjesii (CArjesti), sat pe CArjoaea <Cirjoaia,
Cilinpul lui Drago (CAmpii si CAnpii lui jud. Iasi> XVIIII 20; XVIIV 63;
Drago) <regiune intre Nichid, Bistrita In hotar cu Ulmi XVIIV 311; vie
si TazlAu, jud. BacAu i Neamt> XIV.- intaritA mAndstirii Aron VodA XVIIV
XVI 131; sate In ,-- XIVXVI 40, 364; cind a trecut Stefan <Toma>
116, 132, 279, 298, 402; XVII 16, 25, voievod podul de la XVIIV 311; act
26, 252, 273, 274; XVII 141-2, 217, domnesc scris In XVIIV 214.
228, 407, 562; II 31, 92, 144, 209; III 53, Cfirjoaia, piriu la *Zbereni i *Slobozia
116; XVIII 259; III 69, 165; V 207. <iazul Cirjoaia pe piriul Hucul, c. Belcesti,
CAmpul Ocolului, loe, partea din jos de jud. Iasi> XVIIV 265, 273.
Covurlui Oud. Galati>; dusegubinA; parte CArlani (Cklanei, GArlani, GArlanici), sat la
IntAritk lui Petre XVII 277; v. si obirsia Botnei <r. StrAseni, R.S. S. Moldo-
Polaca Ocolului. veneaseA>; in hotar cu mAnAstirea I pri-
CAmpul Perilor, loc pe Moldova si Topolita saca lui Chiprian XIVXVI 76. 372;
<jud. Neamt>; in hotar cu CiorsAcestii, XVII 666; in hotar cu Ciuciuleni
XVII 100-101; v. si Ungnrasi. XVIIIV 519; v. si Poiana Girlanilor
CAmpul Popel, loe in hotar cu satul Cueiur Podul lui Gfirlanici.
<r. Storojinet, reg. CernAuti, R.S.S. CArlegata, v. CArligata, baltA.
UcraineanA> XVIIII 48. CAM (a/ lui Dan), sat pe Corod <probabil
Cmpulung (CAmpu-Lung), ocol <orasul lingA BrAtulesti, jud. Galati); IntArit lui
Cimpulung, jud. Suceava>; ureadnici de Bratul si Coste XVII 256.
XVIIV 142; XVIIIV 212, 298. Carligata, pirlu <afluent al Trebisului, jud.
CAmpulung, sat <orasul Cimpulung, jud. BacAu>; locuri si sate pe XIVXVI
Suceava>; In hotar cu satul Vama XIV 18-9; XVIII 146; III 240.
XV I 25. CArligatul, balt6 pe Prut, t. FAlciu Rin-
Ciimpnl-lung 2, loe In hotarul tirgului BArlad zesti, jud. Vaslui); intAritA mAn6stirii
Oud. Vaslui> XVII 211. Aron vodA XVIIV 186.
CAmpuri (CAmpurile), sat pe Susita, la gura CairligatI (CArligati), sat <azi PAdureni, jud.
Criminetului Oud. Vrancea> ; pArti vindute Vaslui); IntArit Cu imunitAti episcopiei
de Salomie MArAtAeniasA lui Iva.sco de Hui XVIIIV 318, 502.
CArjAu XVIIIII 178. CArligfitura (Karligatura), tinut XVII 3;
Cfindestl (CAndesti), sat In CAmpul lui Dragos XVIIV 107, 213, 269; locuri pustii
su Dragova, t. Neamt Oud. Neamt> la XIVXVI 114, 352; seliste la
XVIIV 207; dAruit de domn lui XVIIIV 279; sate la XIVXVI
53, 56, 57-8, 89, 117, 285, 289, 300, 346,
393; XVII 83, 144, 149, 179, 198, 192,
In text Cu literA micA. 260, 294-5; XVII 3, 29, 46, 110, 171,

54
www.dacoromanica.ro
178, 298, 324-5, 429, 432, 450, 538, 238; vdtav de stolnicei din XVII- IV
551-2, 555-6, 560, 561; II 3, 51, 53, 134, 231; v. *i Ffintfirele, sat pe Pobrata.
112-3, 199, 233; III 29-30, 92, 102, 104, Carnicc*ti, v. CrilinIce*tl, sat <jud. Suceava>.
123-4, 132, 157, 173, 174, 203, 207, Cfirnul, poiand pe Bistrita <jud. Neamt>;
211-2, 232, 273-5, 333, 413-4, 436, In hotar cu mAndstirea Muntele Peon
440; IV 105, 155, 187-8, 223, 287; XVII- III 64; circuit de domn
XVII -I 91, 163; II 82, 139, 168, 179, 184, Bisericani XVII-III 28, 233; IV 43,
21% 255, 270, 279, 315; III 110, 159; IV 102, 241, 339; V 32; v. *I Poiana Cdrnului.
15, 51, 80, 109, 110, 111, 145, 231, 286, CdrstAne*ti, v. Cfirstiane*tl, sat <r. Hotin,
288, 289, 344, 345, 451, 452-3, 456, 476; reg. Cernfiuti, R.S.S. Ucraineand>.
V 6, 27, 54, 60, 84, 93, 115-6, 149, 150, Cdrstea (satul lui v. Cannon'', sat <r.
/8/, 198, 228, 232, 233, 249, 290, 320, 324, Nisporeni, R.S.S. MoldoveneascA>.
325, 342; iaz i moard la ,--, XIV-XV -I C'rstea (unde a fost jude v. Vama, sat
285; XVI- II 3; prisAci la - XIV - XV - I <jud. Suceava>.
93, 285; XV-II 261; XVI-I 173; II 3 ; *Cfirstea (unde a fost sat In fata Naro-
IV 243; V 357; catastif de cisle de Orani teasii, la CirligAtura <IMO Crucea, jud.
la XVI-IV 6; cisla oilor din XVI - Ia*D; jumAtate IntdritA lui Negrild
IV 25; mari vatavi de XVI- I 555; IV Batirescul XV-II 142-3; v. *i Cristegi,
249, 290; XVII- II 5, 82; IV 117, 324 - sat <jud.
5; mAndstire la XIV-XV- I 289. *Cfirstea (unde a fost sat lingA Pribe*ti
Cfirligfitelul, band pe Prut, FAlciu <la <jud. Vaslui); IntArit copiilor lui Tintiul
Rinzeqti, jud. Vaslui>; Intdrit mAndstirii XVI- I 220.
Aron VodA XVII- V 189. Cdrstea (unde este Jude Bauchi' *i sat
*Cfirligeni, sat pe Siret HArmAne*ti, jud. pe Siret, la gura Pobratei <jud. Ia*i>;
Ia*i>; in botar Cu Dragomire*ti XV-II intArit lui Mihail logof At *.a. XIV-XV---1
299; intArit Fetinei fiica lui Hdrman 277; v. *i Conle*ti, Clumule*ti, FAntdnele
XVI -I 103-4; iaz la XV-II 299. Poiana <Pobrata),, sate.
Cfirligii, sat <jud. Neamt>; Intdrit lui late() CArste*ti (CArste*ti, Clirste*tii de Dial), sat pe
pircinab XVI- I/ 196-7. Tutova, t. Tutova <jud. Vaslui> XVII-
Crliqii Ini Avram (Carlige), sat, t. Neamt <jud. II 295; IntArit cu mori Maricdi *.a.
N amt> XVI-III 253; XVII-III 142; XVI- III 229; parte intdritA lui Anghel
11 botar ca Bucium XVI-II 200; In XVI-III 364; parte Intdritd lui
botar cu Pope*ti XVII-I 58, 208; parte Dumitra*co pIrcAlab XVII - IV 104,
Intdritd lui Toader Cdrlig vistiernic 425-6; popi de la XVI-III 264; IV
XVI-I 165; XVII-III 182; jumdtate 159; XVII-I 35; V 121-2.
si curti date de Nicoard logofilt lui Iona*co Cfirste*ti (CArste*ti, unde au fost Hrdste
Peje staroste XVI-IV 38; pArti de cumpA- giude), sat pe ' 1..dpuma, t. LApu*na
r turh Intdrite lui Nicoard PrAjescu logo- <Cristeqti, r. Nisporeni, R.S.S. Moldovenea-
fAt XVII-I 57-8, 67-8, 70, 105-106, scA> XVII-IV 415; In botar cu mAnd-
109, 179, 187, 188, 192, 199, 200, 208, stirea Cdpriana XVI- I 606; Intdrit lui
209-210, 212; II 7, 13, 135; iazuri Vlad Adu* XIV-XV-I 79; V. *i Cali-
mori la XVI-IV 38; XVII-I 109, noull, sat.
208, 209, 212; II 13; vadul Cdrlijilor Cdrste*ti, v. Criste*ti, sate.
XI- II 200. Cirstiane*ti (Cfirstd.ne*ti, CArstinti), sat, t.
Cirlomeine*ti, v. CArlomiine*ti, sat <jud. Hotin <r. Hotin, reg. Cernduti, R.S.S.
Galati>. Ucraincand); jumAtate Intdritd lui Mihail
Carlin, sat pe Zeletin <jud. Vrancea>; Intdrit Cdrstianescul XIV -XV- I 104-105; in-
fiilor lui andru de la Iuca* XIV-XV- I tdrit lui Mihail de la Dotohoi XIV-XV- I '
254; jumAtate IntAritA Burli *.a. XV-II 147.
180; intdrit lui Toader Iuca* *.a. XV-II
231. *Cfirstlenc*ti (BAhneni, Cdrstiane*ti, Cdrsti-
*Cfirne*tl, sat la Coblle Ru*i, jud. ne*ti, Crdstine*ti, Cristiane*ti), 11110
Bacdu>; hotare; jumdtate IntArit lui Timi*e*ti (jud. Neamt); botare, IntArite
Mihdild *.a. XV-II 206. cu mori, vii, oi, cai, boj j stupi, cu
Ciirnesti, sat pe Siret <probabil Corne*ti, c. mAndstirii Neamt XIV- XV- I 15,
Filipe*ti, jud. Bacdu>; ddruit de domn lui 58-9, 218, 224, 273, 370.
Stan Poiana XV-II 178. *Cfirstinien, sat <probabil Criste*ti, jud.
*Cfirniceanl, sat, t. Dorohoi <probabil Grill- Vaslui>; parte IntAritd lui DrAgan Ribdie
niceni, jud. Botopini); confiscat pentru XVI-II 89.
hiclenie de la Toader Moghild; restituit sat <probabil llng Barbo*1 -
CArstinifa,
mAndstirii Pantocrator XVII-IV 32; v. Vutcani, jud. Vaslui> XVII-II 193.
CAinleeni, sat. Cdrstinti, v. Cdrstlane*11, sat <r. Hotin, reg.
CArniceni, sat pe Pobrata <jud. Ia*1> XVII- Cernduti, R.S.S. Ucraineand>.
II 165; hotare XIV-XV-I 238; XV-II Cfite,t1 (CAte*ti, Cote*ti), sat la CobIle, ce se
2; IntArit mAndstirii Neamt XIV-XV- I nume*te acum Negu*Ani <jud. BacAu>;

www.dacoromanica.ro 55
dAruit de domn lui Dan Mesehnit XIV Cehia, tara; postav de XIV XVI 24
XV I 137; IntArit lui Avram s.a. XVI/ Celthiestl (CeahMent, CiahlAesti), sat pe Topo-
489; II 186-7. lita, Neamt <jud. Neamt); parte
Citesti, sat pe Vaslui <astAzi satul Portan, ruit de domn lui Zianco XIVXV I
jud. Vaslui>; IntArit lui OanA portar 246; XVIIIV 42; IntArit cu loe de ni arA
XIVXV I 134; In hotarul ocolului mAnAstirii Agapia XVIIV 97; XVI. I
Vaslui XVII 167. 80.
Cepelfiuti (satul $epelor), sat <r. Ocn ta,
CeabilreAul, sat pe Prut <probabil CebrAu, R.S.S. MoldoveneascA>; Intarit lui Cupcici
contopit cu DrepcAuti, r. Briceni, R.S S. vornic XIVXV I 93; parte IntitritA
MoldoveneascA> ; IntArit lu Cirstea s.a. lui Goal s.a. XVII IV 193.
XVII 162; v. si CfabrAu, sat. Ceplenti, Ceplinti, v. Ceaplinti, sat <jud.
Ceacenlfic, v. Cecelnieul, oras <In R. S. S. Suceava>.
Ucraineang>. Ceplnti, v. Ceaplinfi, sat <jud. Iasi>.
CeahlAeni, v. Cehlitesti, sat <jud. Neamt>. CerAtAeni, Ceriitiani, v. Ceretiani, sat <jud.
BacAu>.
CeahlAu (mAnAstirea de sub V. Haupt CerAtioae, v. Cereteoae, pir/u <r. VulcAnesti,
mAnilstire si Peon mAnAstire. R. S. S. MoldoveneascA>.
CeahlAu (CiahlAu), munte <numit si Peon, *Cereasea, sat pe Elan <jud. Vaslui); jumA-
jud. Nearnt> ; poieni sub IntArite tate intAritA lui Batin s.a. XVII 441-2.
mAnAstirii Bistrita XIVXV I 321, Cereestli, sat <Certesti, jud. Vaslui>; tutted
421; XVIIII 74; IV 121; XVIII 48; lui Toma *.a. XVII 107.
II 53, 145; III 47, 61, 62, 205; IV 29, Cerehilieni, sat, t. Chigheci <Cerchesi, r. Cahul,
310, 324; V 2, 90; poieni sub IntArite R. S. S. MoldoveneascA> XVII V 301.
mAnAstirii Bisericani XVII III 28, 233; Ceremu.5, pfriu <afluent al Prutului la Vasc-
IV 43, 241, 339; poieni sub IntArite uti. r. VascAuti, reg. CernAuti, R.S S.
mAnAstirii de sub CeahlAu XVII I 174; UcraineanA>; sat si mori pe XVI III
IV 43, 339 (v. si Hamm); In hotar cu 55.
mAndstirea Muntele Peon XVII III 171; Cerepcau, v. Ciripau, sat <r. Flore, 1,
stlna chiopului sub XVIIIII 64. R. S. S. Moldoveneascil>.
Ceaplintf cAtun la Cotmanul CerepeAuti, sat pe Siret <r. Hliboca, reg.
Mare <inclus In Cotmani, r. reg. CernAuti, R. S. S. UeraineanA>; j um Atate
CernAuti, R. S. S. UcraineanA> ; IntArit Intdrit Titianei XVI I 592-3; bisericA
episcopiei de RAdAuti XVI I 33, 173. InchinatA episcopiei de RAdAuti XVII
CeaplInfI (Ceplinti, Ciaplinti, Cipilenita), sat 132.
pe Bahlui, t. HArlAu, Intre Buhainti si Cereteoae (CerAtioae), ptriu <Siritioaie, a/1u-
Cotnari <Ceplenita, jud. Iasi> XVIIII ent al Cahulului, r. VuleAnesti, R.S.S.
268; in hotar cu Dealul Domnului <lui MoldoveneascA> ; locurt pustii la --, XVI I
Von) XVI I 238; IntArit cu loe de iaz 309, 573-4; v. si Copt lui Marstatu.
moarA lui Nistor Ureche mare vornic CeretIant (CerAtAeni, CerAtiani, Ciritieani),
XVIIV 286-8; XVIIIV 145; popa sat pe CobAle, lingA CAlinesti <Ceritiani,
din XVIIIV 159. Hertioana, jud. Bacitu>; botare XIV
Ceaplinfl (Ceapliniti, Ceplenti,
XV I 173; XV I 156; Intitrit lui
Ciplinestai), sat pe Solca <lingA
Dragomir XIVXVI 173; intArit
iaz lui Pet/ea si Ion XVII 155.
Arbore, jud. Suceava>; IntArit cu mori Ceretiant (Ciritiani), sat <probabil Cerzieni
urmasilor lui Luca Arbure XVIIII 55, itngA BlrgAoani, jud. Neamt> XVIIIII
281, 360, 388-9; IntArit mA.nAstirii Solea 111; IntArit lui Trifu Borzescu s.a. XIV
XVIIV 317, 318. XVI 279; XVI! 272.
CebrAu, v. Clabrau, sat <r. Briceni, R. S. S. Cereviteestl (Cervacinti, CervAcesti, Cervi-
MoldoveneascA). cesti), sat pe Bucecea, sub Codru, t.
Ceeelnleul (CeaceanlAc i Olgopol), oras <In HArlAu <Cervicesti, jud. Botosani>
Podolia, R.S.S. UeraineanA); strAnepopi XVIIII 316; III 135; IV 208; IntArit
lui Iachim apitan la steagul hatmanului nepot Statinii XVII 290; IntArit
de Suceava scApat din rabia tAtarilor cu vaduri de moarA lui Manea pitar s.a.
XVII IV 518. ... XVII /II 155; IntArit ca vaduri de
*CegAreni, sat Hugh' Ipotesti i Teseuti <ling moarA copillor Jut Ionasco *arba XVII
Tiseuti, jud. Suceava>; luat de la popa IV 427.
Partie i alipit la ocolul Suceava XVIIV *CergasA (ande au fost sat pe Chengaci
326. < Iligaci?, probabil din jos de Orhei, r.
Orhei, R.S.S. MoldoveneascA) ; dAruit da
Cegoreni, v. Giugurent, sat <r. Orhei, R.S.S. domn lui Ghereiu XIVXV 192.
MoldoveneascA>. Ceritel, loe In hotarul tirgului Tecuci <m.
*Cebani, sat pe Jeravt <BngA BAIAbAnesti, jud. Galati); In hotarul satelor Moinesti
jud. Vaslui); In hotarul tirgului Birlad si Ochitesti XVIIII 339; v. si IIeretei,
XVII 211. vale.

56 www.dacoromanica.ro
Ce Jena, loc pustiu <Row (?), r. Cahul, 332, 394; XV-II 3, 92. 113-4, 134,
R.S. S. Moldoveneasca); daruit de domn 136-7; XVI- I 29, 171, 185, 190, 338-9,
Jul Stroici XIV-XV-I 53. 548; II 19, 53, 58, 133, 136; III 47-8,
Ceriena, sat <r. Noua Sulita, reg. CernAuti, 236, 319, 463-4; IV 6-7, 53; XVII-I
R.S.S. Ucraineand> XVII-I 114; V 26. 23, 195-6; II 302; III 209; IV 25, 46,
83, 125, 135, 136, 145, 247; V 308, 315;
*Cerlena Mica, sat, Dorohoi <probabil biserici inchinate episcopiei de RAdAuti
Jng Pilipauti, r. Hliboca, reg. CernAuti, XV-II 131-3, 134; catastif de cisle de
R.S.S. Ucraineangt); parte cu iaz i finat %rani s.a. la XVI-IV 5; cisla oilor
ntAritA lui Miron Barnovschi hatman din XVI-IV 24, 27; starosti de
pIrcil/ab de Suceava XVII-V 117-8. XVI- I 585; 11 66; 111 301; IV 6; XVII-
Ce leanul, v. Iezerul Row. I 130. 132, 249; II 10, 188; III 15, 132,
Cernati, sat pe Bogdana ce s-a numit Biltigani 177; IV 18, 231, 294, 308; V 9; staroste
si Diltegani, t. Tutova <jud. Vaslui>; parte scriitor de la XVII- V 8-9; mare
ntrita popii Drago s s.a. XVI-IV 30; vAtav de ", XVII-II 10; vtav de hdnsari
arte IntaritA lui Gavril Baltatul XVII -IV globnici de la XVII- I 249; ispisoace
103-105; intarit lui Dumitrasco stolnic pierdute cind au robit turcii XVI-IV
\ VII- V 179-180; In pricinA de hotar 108.
u Marica pircAlAboaie XVII-111 103; Cernica, v. Cerna, piriu <jud. Bacilu>.
n pricind cu satul Greci XVII- V 59; *Cernlea, sat pe Berheei <IMO BraltAsesti, jud
non i si poiana XVI-IV 30; XVII-IV GaIati>; in hotar cu Istovoesti i Poiana
103-105; V 179-180; v. Diltegani,
s, i XV-II 161; XVII- I 36; intrit lui
sat. Marco spAtar XV-II 160-61.
Ce i a, v. Cernu, piriu <jud. Bacau>. Cernohal, v. Ciornohal, sat <jud. Botosani>.
*Cernat, cetate (?), pircAlab de -XIV - XV - I Cernu (Cerna, Cernica i Ciorna, Neagra),
417. pirlu <afluent al Tazlaului Mare la Stoesti,
Cernalica de Sus, sat (r. Noua reg. jud. Bacn>: sate pe XIV-XV-I
ernauti, R.S.S. Ucraineana>; diruit de 169, 420, 422, 423; XV-II 276; XVI -
domn lui Giurea Dragotescul XIV- XV -- - I 50; III 23, 401; mandstire pc XVI -
31. III 270, 401; XVII -V 29.
Cernavoda, v. Apa Neagrii, piriu <r. Reziva, Cernu, sat lingd Piiatra <jud. Bacau); bucatA
R. S.S. MoldoveneascA). de loe din Piatra In botar Cu XVII
209.
ernatesti, sat pe Corod, t. Bdrlad <Una *Cerul, sat <inclus in orasul Tecuci, m.
Fundeanul, jud. Galati>; Intrit lui jud. Galati>; In hotar ca Camilesti
Aeful CernAteseu XIV- XV- I 362; XVI-III 83.
parte vinduta de Salomia Balcoae lui Cervacinti, Cervficesti i Cervicesti, v. Cere-
Vasile aprod din Vitezesti XVII - I 22; vAcesti, sat <jud. Botosani>.
parti cumparate de Podoleanul XVII-II Cetate, v. Gorodiste si Rorodiste.
213, 246. Cetatea Alba, v. Roman, cetate.
*Cernatetzti, sat la obirsia Gerului <IMO Cetatea Alba (Targul Alb, Tarigrad), cetate
Torncsti, jud. Galati); intrit lui Cernat <R. S.S. UcraineanA> XIV- XV- I 323;
loscar s.a. XIV -XV- I 229, 362. XV-II 19; pircalabi de XIV -XV- I
*Cernilte5ti, sat pe Prut (r. FAlesti, R.S.S. 186, 187, 192, 194, 241, 258, 291, 302, 341,
MoldoveneascA>; Intrit lui lursa s.a. 345, 347, 351, 354, 358, 362, 364, 365, 366,
XV-II 144. 368, 369, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 381, 383, 384, 386, 388, 389, 390,
Cernfinea (Ciornacaul, Cernilcdul), sat deasupra 393, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 406,
Nistrului, mai sus de Vasildu, t. Cernauti 411, 413, 424, 425, 427; XV-II 2, 5, 6, 7,
r. Zastavna, reg. CernAuti, R. S.S. Licrai- 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
neanA> XVII-II 10; intArit lui Ion 22, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
late() stolnic XVI- I 460; Intdrit cu mori 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 317;
ui Onciul Hertea vatag XVI-IV 53; XVI-I 191; III 100; XVII-IV 522.
ntarit lui Miron Onciul XVII-II 302. Cetatea AlbA, oras; yard si peste XIV-XV-
Cernauti (CirnAuti), tirg <reg. Cernauti, 343, 371.
R. S.S. Ucrainean> XVI- I 92; XVII-IV Cetatea de Balt (Balt, Chichiliner), cetate
231; botare si prisacA In XVI- I 173, <in Transilvania, jud. Mures); pircAlab
175; biserici inchinate episcopiei de de XVI-I 292, 362, 548; III 16.
RAdAuti XV-II 132, 134; soltuzi Cetatea Hotinului, v. Elwin, cetate.
pirgari din XVII-IV 231, 294, 308; Cetatea lui Duma Negra, v. Muncel, sat
irgoveti i moarte de oameni in XVI- <jud. Vaslui>.
V 308; privilegiu pierdut cind a venit Cetatea Neamtului, v. Neamt, cetatc.
atki In XVI-II 201; ars de turci Cetatea NouA, v. Roman, cetate.
XVI-IV 108. Cetatea, cetate la HAIrnAgesti <1010 Stilled-
CermIuti, tinut <regiune, R. S.S. Ucraineand seni, jud. Vaslui> XIV -XV - I 278; v.
XVII-IV 126; sate in XIV-XV -I Gfirde,ti, sat <jud. Vaslui>.

www.dacoromanica.ro 57
Cettea, cetate, pirlu la Vann* <jud. Suceava> Chetrosu, v. Pietrosa, piriu <r. Amur Noi,
XIV XV I 25. R. S. S. AroldoveneascA).
CetAlue (SI. Neculai), mAnAstire la !gura Chetrosu, v. Peatrit (unde stO s (r.
Covurlui, 1. Covurlui <jud. Gaiati); Criuleni, R.S.S. MoldoveneascA).
ctitor; sat cu finat, vie si vad de moarA, Chetrosu, v. Valea PetrII, sat <r. Drochia,
IntArit mAnAstirii XVIIV 262. R. S. S. MoldoveneascA).
*Cetatue (Cittue), cetate la *Rildule5 Li Chetelesti, v. Cfitelesti, sat <jud. Bacau>.
<lingd Mircesti, c. Vindtori, jud. Vran- Chezarien lui Filip (Chezaria), oras in Palestina
cea); loe pustiu i mAnAstire IntArite <Israel); mitropolit de XVIIV 292,
popii lije i popii Gliga XVI III 147. 298.
Cetsitue, cetate in hotar cu mAnAstirea Balica Chezvana, Chezvini, v. Cajva i CAjveni, piriu
Oud. Iasi> XVIIIII 301. si sat <jud. Suceava>.
CeUltue I, cetate la DvorAnesti <ZvorAnesti, Chiajdu, v. Cuejdiul, piriu.
jud. Neamt> XIV XVI 220. Chiatris, Mc la Buciumeni <jucl. Galati>
Cetalue, movilA pe Prut la gura Jijiei <lingO XVIIV 36.
Zberoaia, jud. Vaslui> XVIIV 84. Chiller, localitate in Tara Stidia <Kinclbera
Cettue, v. lIorodiste, sat (r. Edinet, R.S.S. In Stiria Austria>; in itinerarul
MoldoveneascA). Petru voievod <Schiopu> XVIIV 64.
CetAtue, v. GorodIste, sat <jud. BacAu>. Chieera, loe la *Bubuiogi pe Cahov <r. Cabal,
Ceterent (Cetereani), sat pe Bahlui (lingd R.S.S. Moldoveneascil> XVII 150.
CAcArAzeni, azi Banu, c. Dumesti, jud. Chieera, loe la Bucsesesti <jud. Bacu>
lasi> XVII-11 95; III 158; intArit lui XVI I 420, 422.
Saya, slugd portar in cetatea Sucevei Chieera, loc la *CAmilesti <inclus in orasul
XVI I 324-5; dusegubind la XVI Tecuci, m. jud. Galati) XVI III 83.
IV 18. Chleera lul aided, loe la Sinesti <jud. Iasi>
Cetireni, v. Oiesani, sat <r. Ungheni, R.S.S. XVI I 3.
MoldoveneascA). Chicerd (unde a fost Dragomir Chicer), sat
*Ceueani (Cevcani), sat pe Sasca i Tu tova pe Bahlui <Buddi, jud. Iasi); in hotar
<probabil Ciocani, jud. Vaslui); parte cu *Frincestii XIV XV I 361; jum-
lui Ioasap logoft XVIII 59; pArti tate intArit strOnepotilor lui Stravici
Cu moarA intrite lui Lazor pitar XVI II XVIIII 157.
116-7; parte cu case, vii, iazuri si mori Chieere, loc la Gnesti <jud. Iasi> XVII I
IntArite lui NicoarA mare vornic XVIIV 23.
278. Chichiliner, v. Cetatea de Baltit.
Chegheciu, v. Chigheel, piriu, vale si tinut Chieiord, loc la *Brosteni <lingA Ipatele, jud.
<R.S.S. MoldoveneascA). - Iasi) XVIIII 137.
Cheile (Chilii), sat pe Isnovilt <inclus In Chicha, girld pe Prut, lingA iezerul Beleul, in
laloveni, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove- gura Prutetului la Vleni, t. Chigheci
neascA); hotare XVII 288; parte intA- <r. VulcAne5ti, R. S. S. Mold oveneascA>
ritA lui Ureche mare vornic XVII-1V XVI I 125-6; dilruitA de domn inAnd-
145; v. si Capul Cheilor. stirii Pobrata XVII 407; II 181; III 6
*Chel...., sat, t. Trotus <probahil lingA 166, 242; IV 114; XVII I 193; II 65:
jud. BacAu> XVII V 108. 106, 158; III 67, 134; IV 19, 21, 325.
Cheldea, Inc la ZAvedeni <Alexndreni, r. Chie,os, munte In hotarul branistii manAstirii
Lazovsk, R.S.S. MoldoveneascA> XVI- I3isericani <jud. Neamt> XVII V 32.
111 393.
Chelia, v. China, cetate. *Chieosea, sat pe Sohului, t. Covurlui <jud.
Chelmestl, sat, t. Hotin <Chelmenti, r. Galati); jumAtate intAritA lui lanache
Chelmenti, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai- postelnic XVIIV 277.
neanA); MU-aft cu iaz i mori lui Ionascu *Chieosesti, sat pe Bistrita <probabil lingA
si Grigore Ghenghea XVIIIV 497. Letcani, jud. BacAu); dat de domn mAnd-
Cheltezeu, v. Bertet;Ii, sat <jud. Vaslui>. stirii Bistrita XVII 307; XVI III 67.
(.hentptel, loe de sat pe Vatice <Hirova, r. Chiejdi, v. Cuejdlul, piriu.
Orhei, R.S.S. MoldoveneascA); clAruit de Chinheei, codru In t. Chigheci <probabil
domn lui Ghereiu XIV XV I 192; ling Cociulia, r. Comrat, R.S.S.
v. si Ghirova <r. Telenesti, R.S.S. Mol- veneaseil>; In botar cu selistea Cociuri-
doveneascA). hani XVII 341.
Cheraeov, localitate (?); In itinerarul lui Chiuheei (Ghegheciu, Chighiiaci si Teglieciu,
Petru voievod <Schiopu> XVIIV 65. Tigheciu), piriu 5i vale <r. Leova, R.S.S.
Chetreni, v. Petrestl, sat <jud. BacAu>.
Chetresti, v. Pietre5ti, sat <jud. Vaslui>. Moldoveneased); loc, seliste si sate pe
Chelris, v. PetrIlfi (unde a fost sat XIVXVI 127, 251; XVI I 78, 266,
<jud. 13acAu>. 536; II 114; III 126; XVIIII 2.38; III
141.
Chinheei (Chigheaci, Chegheciu, Chighiiaci,
1 In text Cu /iterd mica. Chi ghiiciu, Chighiciu, Tegheci, Ti,heci),

58 www.dacoromanica.ro
tinu t <R. S. S. Moldoveneasca> ; locuri, Chilia 1 luiProhor, in hotarld manastirii
XIV-XV-1 175, 393;
seli.tisi sate in Seoul <jud. Neamt> XVII -I 177, 183,
XV- II 225; XVI -I 5, 239, 408, 499, 236.
571; II 54, 94. 130, 148; III 59, 126, 375, Chilia lui Veniamin (unde a fost "a) in hota-
383, 384; IV 78-9, 116, 212, 223; XVI-I rul manastirii Seoul <jud. Neamt>
50, 92, 148, 229, 230; II 163, 238, 256, XVII-I 177, 183, 236.
260, 267, 292, 296; IV 83, 145; V 16, 117, Chiliani, sat la obirsia Pereschivului,
276, 301; prisaca in XIV-XV-I Tutova <Chilieni, jud. Vaslui> XVII- I
223; blti cu peste la XVII-V 16; 37; intarit lui Lupse s.a. XVI -I 314-5.
catastif de cisle detarani s.a. XVI-IV 5; Chilii, v. Cheile, sat <r. Kotovsk, R.S.S.
is a oilor din"-, XVI -IV 25; slujbasi de la Moldoveneasca>.
XVI-IV 124. Chilille lui Spiridon, in hotarul mandstirii
Chiiajdu, v. Cuejdiul, piriu. Seoul <jud. Neamt> XVII -I 183, 236.
Childesti (Pildesti), sat pe Moldova, ocolul Chiliile Toptisului, in hotarul manastirii
,c an, t. Roman <Pildesti, jud. Neamt>; Secul <jud. Neamt> XVI-IV 296.
da uit de domn mandistirii Agapia Chiliile Veal'', pe Bradatel <la Botesti, jud.
XV III 286, 360-361, 442; XVII-IV Suceava); loe de moar intarit lui Stanciu
, 328, 467, 511; V 75; daruit de domn aurar la XV-II 53.
ca vad de moara. lui Manole Chiliseni, v. Filisliuti i Hillseni, sat <jud.
de Roman XVI-IV 248; XVII-II Suceava>.
24h-9; vindut de Manole lui Dumitrache
Ch rita Paleolog mare postelnic XVII - Chindesti (Chindinti), sat pe Siret <Cindesti,
III 1, 2. jud. Botosani>; intarit lui Mihail de la
Childina, sat <inclus In Telejna, jud. Vaslui>: Dorohoi i urmasilor sal cu moara XIV-
d. ruit de domn lui Ivasco Velna Murgul XV - I 147; XVI -III 456; v. si Candesti.
XIV XV -I 99. Chiperceni, v. Pipereeni, sat <r. Orhei,
(Cholla, Basarabii), cetate <r. R. S. S. Moldoveneasca>.
R S S. Ucraineana>; pircalabi de"- XIV- Chiperesti, v. Piperesli, sat <jud.
XV - I 215, 339-341, 345, 347, 350 -
355, 357 359, 361, 362, 364, 366, 368- Chiprian, V. Prisaea lui Chiprian <r. Straseni,
372, 374-379, 381, 383, 384, 386, 388- R. S. S. Moldoveneasc>.
.90, 393, 395-397, 399-401, 403, 405, Chiprian (manastirea lui "-,), v. ATIvieviit,
406, 413, 424, 425, 427; XV-II 2, 5, manastire <r. Strdseni, R.S.S. Moldove-
f, 9 13, 15, 17, 18, 20-23, 25, 27, neasca>.
28, 32, 33, 35-38, 40-42, 44-47, 49, 50, Chirileni, sat, t. Iasi <r. Flies% R. S. S. Moldo-
52, 54, 317. veneasca> XVI-IV 308.
Chtlia, oras <r. R. S. S. Ucraineana> Chirisomul, sat <linga Blidari, jud. Vrancea>,
XVII - I 66; negot dc peste la "- XIV- parte intarita lui Petru Puiu s.a. XV1I-I
XV - I 215, 371, 380, 385; negot de griu 168.
si miere de albine la XIV-XV- I
; vamil la XIV-XV- I 343, 371, pricut In *Drujesti, pe Sitna
*ChisallestI,
380, 385. <lingi Zltunoaia, jud. Botosani>; da-
Chiba, v. Poiana de In Chilia. ruit cu mori lui Toader logofdt XVI- I
*Chilia, sat <probabil Chiliile ling Paulcsti, 257.
jud Vrancea> ; parti vindute de fiii Dobrii Chiselev, sat, t. Cernauti <r. Cotmani, reg.
lui Obrejie XVII-1V 420. Cernauti, R.S.S. Ucraincana>; parte cu
Chilia Chiriae, in hotarul milnastirii Seoul loe de iaz intarita lui Cernauca diac
si Agapia <jud. Neamt> XVII -I 177, XVII-111 185.
18.3, 236. Chi<c>a, sat pe Nistru <Chitcani, r. Slo-
China] MI Glieortihe dascillu, in hotarul satului bozia, R.S.S. Moldoveneascd>; in botar
Po aria, Tecuci <jud. Galati> XVII- I cu Zagorna XIV-XV- I 286.
36
ChisInliu (Chesenaul lui Acbas), sat pe Bac,
China lui loan, in hotarul manastirii Seoul la Fintina Albisoara, t. Lapusna <orasul
<jud. Neamt> XVII-I 171. Chisinau, R. S. S. Moldoveneasca>; in
Chilia lui Iosif (unde a fost "-.); v. Graf i botar cu <Vistierniceni> de la Fantana
Roiste. Mare XIV-XV-I 131; XVI- I 112,
ChIlia lui Macarle, din jos de manastirca 225; Intarit Cu moard lui Vlaicu XIV-
Neamt <jud. Neamt.); daruit de donm XV - I 340; intdrit cu iaz i mori lui
lut Saya calugarul XIV- XV-I 200. Costantin Rosca mare vistier XVII-IV
Manasie, linga selistea lui Hosca, 66, 115; acte talmilcite in XV-II 234,
pe Smila <jud. Vaslui>; daruita de domn 305; XVI-I 54; XVII-I 66; IV 447
ini Alihail Stangaciu XIV -XV -I 127. (mentiuni tirzii).
*ChisInfm, sat pe Raut, linga Orhciul Vechi,
la capul Piscului Vatricii, t. Orhei <r.
In text cu litera mica. Orhei, R. S.S. Moldoveneasca>; in hotar

www.dacoromanica.ro 59
cu FAntAnile Ttresti XVII 372; loc Cioara, v. Cioratii Useati, sat <jud. Galati>.
intArit fiilor iui MILXIM Bolas XVI III Ciobarciu (CiobArcii, CiubArciu), cetate <r.
19; loc intArit lui Ion GolAi mare logofiit Suvorov, R. S. S. MoldoveneascA); pirc
si lui Eremia pircAlab XVIIII 36; hotnogi de XVI I 294, 380, 417;
prAdat de tatari XVI III 19. III 429; IV 42.
*Chisinilul Mare (ChesenAul Mare, unde a piriu Ia Covasna, jud. Iasi); loe
fost loc de sat pe Botna <probabil in de mori pe Jijia la gura XVIIII 98.
CAusani, r. R.S.S. MoldoveneascA); Clobotesti, sat la iczer pe Crasna <inclus in
dAruit de domn lui Toma pire5lab de Gugesti, jud. Vaslui); piirti in Arita
CiobOrciu <voievod> XVI I 380. popii Ion XVIIII 216.
*Chit:Jut-tut Rosa, sat <?>, pe Nistru <lingA Ciocanul, munte in hotarul mAnOstirii Bistrita
Chitcani, r. Slobozia, R.S.S. Moldove- <jud. Neamt> XIV XV I 421.
neascA>; In hotar cu Zagorna XIV XV- *Cioefinesti, sat pe Dumitra <lingA Epureni,
I 275, 294. jud. Vaslui); intArit lui Ignat poste/111M
Chisul, sat pe Barlad, la Gura Pereschivului XIVXVI 251.
<lingA CiorAsti, jud. Galati>; in hotar Cu *Cloctinesti, sat pe Prut, t. Liipusna <mu rit
UrsAsti XVIIV 70. si Chiricesti, ling Toporul, azi unit cu
Chita (Pita), piriu la TAmpesti si Uscati, t. CArpineni, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove-
Neamt (jud. Neamt> XVIIIV 523, 525. nease0; jumiltate fntrit lui Ch.ritA
Chiticeni, v. Pitieeni, sat <jud. BacAu>. Dumitrachi Paleologul mare postelnic
Chitcani, v. Pieigml, sat <jud. Vaslui>. XVII II 267; dAruit de Maria posteini-
Chitcani, v. Pise ini, sat <jud. BacOu>. ceasa mAnAstirii Pobrata XVIIIV 466;
Chitcani, v. Plseani, sat <jud. Vaslui>. v. Argisani iArlasinesti.
Chit.cani, v. Zagorna, sat <jud. Iasi>. Cloeirlan (Ciocirlia), iaz asculttor de ocolul
Chitoci, v. Hitoei, sat <jud. si Curten din Peatra <jud. Neatnt>: in-
*Chiujdeni, sat pe Vaslui <jud. VasWO; tArit mnistirii Pingrati XVIIII 92.
hiclenie, intOrit cu vad de moarit lui Giurgea *ClocArlianii, sat pe Gerul, t. Tccuci <jud.
CrasnAs XVI I 613; int5rit cu loe de Galati>; intfirit lui lanache postelnic
moarA lui BAiseanul uricar XVII II 160. XVII V 276.
*Chinjdesti, sat pe Vilna (lingA Ipatele, jud. *Cioealrliesti (uncle au fost stupii lui Nicoar
Iasi); jurniltatc intOritO bui Samion Ciocirlie, CiucArlicsti), sat lingA Tatomi-
XVIIII 125. resti <jud. Vaslui> XVII III 144: IV
*Chit,Ad, sat <probabil ling Peresecina, r. 276; prisaa intrit5 lui Jurj Colun XX I-
Criuleni, R.S.S. Moldovencascii> ; act dom- I 270; v. si *Silrbi, sat <jud . Iasi>.
nesc scris la XVIIIV 198. *Cioeodeesti, sat <GrozAvesti, jud. Gal iti
Chivejdi, v. Cnejdiul, pirlu. Intririt lui Grozav vornic XVI I 141;
Clahrflu, sat <CebrAu, r. Briceni, R.S.S. Mol- v. Nieoresti si
dovencascA> XVII III 144. Clofeni, sat <probabil lingul Mascilati, r.
*Claefirloi, slobozie, t. L5pusna <11.S.S. Mol- Criuleni, R.S.S. Moldoveneascii> XVI
doveneascA>; catastif, de cisle de tArani III 136 (mentiuni) XVII-1V 214.
la -- XVIIV 5. Ciorriicesti, v. SofrOcesti, sat <jud. Ne
Ciahlfiesti, v. Cehifisti, sat <jud. Neamt>. *(:iofresti (Ciufresti), sat pe 13:Mad la gura
CiahlAu, v. Ceahliiu, muntc. Gerului, lingO Ezerul cel Nlare <lingA
Ciaplinti, v. leaplinti, sate. Piscu, jud. Galati); jumtate intAritfi cu
Cieeu, cetate (jud. Harghita>; pircillab de 1 2 din Ezerul cel Marc lui Toader pisar
XVII I 65. XVII 254; jumAtate intAritA lui Ion
*Cieicani, sat pe piriul Grecilor, t. Chigheci Fruntes stolnic XV II 255; parte cu
(probabil lng Tatilresti, r. Cahul, inoarA Intrit innstirii Neatnt X\ I 1
R.S.S. Moldoveneasc0; jumtitate 93 4; parte cu iezer intarit
lui Dumitrachi Chiritil mare postelnic Berzunt XVIII 227; XVIIV 289;
XVIIII 296. parte cu iezer intalrit lui Dinga postelnic
Cihoreni, v. Cioboreal, sat <jud. Iasi>. XVIII 228; in pricin5 pentru bani
*Cilepoteste, sat <probabil lingA Nicoresti, XVIIII 359.
jud. Galati); parte vindutO de Ignat Clohoreni (Cihoreni), sat <Cihor5ni, jud. 3 iSi>
Suscala, TeodosicAi Joroe (?) XVI III XVII-1 111; parte intritA Ma-tcai
344; v. si Selipotesti. XVII I 129.
Cinici (satul lui v. Cunieea, sat <r.
sat pe Moisiia <lingO Barb si-
*Ciolfirtesti,
Floresti, R.S.S. MoldoveneascA>. Vuteani, jud. Vaslui>; pArti vindut de
CinisOuti, v. Siniseuti, sat <r. Rezina,
R.S.S. Moldoveneasc>. Fratciu din CArstinita s.a. lui P ru
Cioara, v. Voronova, piriu <r. Kotovsk, hotnog din Boboceni XVIIII 193 4;
R.S.S. Nloldoveneasc6). ntArit lui Ion Petricel pircAlab XVII IV
306.
tiohinesti, sat <jud. Vrancea> XVIIN 70.
1 Ve7i doc din 15 august 1678 s.a., in Cioliinisti, sat pe Mat <probabil 111-'0 Prajila,
Iorga, Si. fi doc., VI, p. 31-34. r. Floresti, R.S.S. MoldoveneascA); parte

60 www.dacoromanica.ro
intarit lui Ureche mare vornic XVIIIV Ciornohal, sat, t. Iasi (jud. Botosani>; In
145. botar cu Berehuesti i Ringhilesti XVII
Ciolici, v Poiana lui Tad. II 243; IV 135.
Ciolinetui, v. Ciulinetul iezer. Ciornorudentil, sat, t. Soroca <inclus in
*Cio!pant, sat, t. CirligAtura <probabil Giol- Mateuti, r. Rezina, R.S.S. Moldovenea-
tani, llng Popes% jud. Iasi>; parte sea); Intarit lui Iverescul mare vornic
IntaritA lui Ureche mare vornic XVIIIV XVI III 182 ; v. 3Iateuti sl Rudintli
145; v. si Gloltani i DajbWen'. Cerlenl.
Cioltani, v. Gioltant, sat <jud. Iasi>. Ciorogani, v. PIelorogani, sat <jud. Iasi>.
*Clomae (unde au fost sat pe Cuciurova Ciorsae (unde este cneaz sat pe Tutova
<Ciuhur, r. Edinet. sau Ocnita, R.S.S. Mol- <jud. Vaslui); daruit de dotan lui Sinata
doveneascA); parte intArita lui Gligorie s.a. XIVXV I 67.
stolnic XVII I 113-4. *Clorsaceuti, sat pe Siret <in Zvoristea, jud.
Ciomarna, piriu in hotarul manastirii Moldo- Sueeava); hotare; (lama de domn lui
vita <jud. Suceava> XVII 366. lonas Viteazul XIV XV I 2.
Ciopleni, v. Peatra (unde st sat <r. Ciorsael (Ciorsacesti), sat pe Somuzul Mare,
Criuleni, R. S. S. Moldoveneasca>. t. Suceava <jud. Suceava>; intarit popii
*Clont (Ciorilsti, Cioreni, Ciurani), sat pe luga XIV XV I 110; intarit cu
Dumitra <ling Epureni, jud. Vaslup; iazuri i mori mAnastirli Solca XVIIIV
intrit lui Ignat postelnic XIVXV I 266; V 273, 354.
251; intArit Marinei s.a. XVII 189; parte *ClorsAce5ti, sat pe Moldova si Topolita
vindutA de Vasile 5.a. luiDumitrasco Bute <ling Pastrilveni, jud. Neamt>; druit de
s.a. XVII V 216-217. domn Mitropoliei de Roman XV II
Ciorasti, sat <r. Strseni, R.S. S. Moldove- 100 101.
neasca> XVIIV 237; in hotar cu Ciorscesti, v. ArAme5t1, sat <jud. Neanit>.
nastirea Upriana XVI I 606. Clortestl, partea Ciorteanei, sat, t. Vaslui
Cloralti (Cioresti), sat pe BArlad <astiizi Frun- <jud. Iasi> XV I I 220; XVII I 245;
teseni, jud. Vaslui> XVIIV 237; IntArit V 149; parte cu livada, prisaci i gradini
lui Ion Fruntes stolnic XVII 77-78; intarita Varvarei, cneaghina lui Mihaila
intArit cu cuturi lui Ureche mare vornic mare vAtav XVIIII 68.
XVIIIV 146; v. si Unrest' <jud. C1ortolom, munte la Rapile, t. Trotus <jud.
Vaslui>. Bacn>; loe, poian cu pomAt l fintinA
ClorAt11 Useatl, loe pustiu pe Birladul Mare daruit de domn lui Bucium paharnic XVI
<Cioara, la Serbanesti, jud. Galati>; III 29.
intirit lui Dumitru si Albu XVII 54. Ciortolomi, sat, t. Tecuci <Ciortolom, jud.
Ciorba (unde a fost Glod v. Clurbeni, sat Vaslui> XVI III 300.
<jud. Botosani). Clortorlda,sat <r. Vijnita, reg. Cernauti,
*C1orba (unde au fost sat pe Borodance R.S.S. Ucraineana); intarit lui Andreico
<ling Lozna, jud. Botosani>; intarit lui Ciortorinschi XIVXVI 336; v. si
Vlad Adu5 XIVXV I 79. NemIrcean1, sat.
*Cior4.jon1, seliste pe Siret, t. Putna <probabil Ciortova, loe peste Prut, ascultator de ocolul
jud. Vrancea); intrita ffflor lui Stefan Hui Kotovsk, R.S.S. MoicloNenea-
PrAjescu vornic XVIIIV 459. scA>; intarit cu finete lui Gavril Spran-
Ciorbisti, v. Ciurbestl, sat <jud. Iasi>. ceana ceasnic 5.a. XVI III 140.
Ciorea, v. Chahar, piriu. Cipilenita, v. Ceaplintl, sat <jud.
Cioreni, v. (lorilni, sat <jud. Vaslui>. Ciplinestai, v. Ceaplinitl, sat <jud. Suceava>.
*Ciorent, sat, t. Neamt <ling Bozieni, jud. *Cirahteni, sat, pe Covrlui <jud. Galati);
Neamt>; intArit lui PAtrasco Ciolpan 5.a. intarit lui Migal Papara XVI-1 597.
XVIIIV 63.
*Cioreeesti, sat <probabi llng Birzesti, jud. Cirbiea, piriu la Baiceni <jud. Iasi); sat si
Vaslui); intarit lui Banul vornic XVI I vad de moara pe XVII I 81.
195-6. C1res, topic la *Plotunesti <linga Strunga, jud.
Cioresti, v. Clorii5d, sat <jud. Vaslui>. Iasi> XIVXV I 26.
Ciorna, v. Cernu, piriu <jud. BacAu>. Cire5rdta, pirlu la Sinesti <Valea Sinestilor,
Ciorna, v. Grla Neagra <r. Vulcane5ti, jud. Iasi> XIV XV I 300.
R. S. S. Moldoveneasca>. *Cirestil, sat pe Voinova, t. Orhei
Clomp (Apa Neap:), Cernavoda, Rusorul Alartinesti, r. Straseni, R.S.S. Moldove-
Negru), pirlu <afluent al Nistrului la neascA); hotare XVII V 162.
Valea Neagra, Ciorna, r. Rezina, R.S.S. *Ciricani <probabil ling Telita, r. Anenii
MoldoveneascA>; sate, iazuri i mori pe Noi, R.S.S. MoldoveneascA>;intarit inana-
XIVXVI 377; XVIII 238; III stirii Pobrata XVIII 53.
189; XVIIII 214-215; V 276; v. 5i
Ciripeau, sat pe Camenca, ling Gvozdu, t.
Valen Neagra, sat. Soroca <r. Floresti, R.S.S. Moldovenea-
Ciornacaul, v. Cermluca, sat <r. Zastavna, sea> ; intarit lui Voico logollt. XVII
reg. Cernuti, R.S.S. Ucrainean>. IV 399.

www.dacoromanica.ro 61
Chita, topic In hotarul tIrgului BArlad <jud. Ciulinoasa 1, baltA <la CAlinesti, jud. Boto-
Vaslui> XV-II 211. sani>; parte IntAritA lui Toader s.a.
Cirltel, topic IMO Iezerul Rosu <lingA Rosu, XVI-II 75.
r. Cahul, R. S.S. MoldoveneascA> XVI- I Ciulucani, sat <r. Telenesti, R. S. S. Moldove-
26; v. si Ceraltioae, neascA> XVII-III 14, 31.
Ciritiani, v. Ceretiani, sat <jud. Neamt>. Ciuluci (Ciulucul Mare, Ciulita Mare), piriu
Ciritieani, v. Ceretiani, sat <jud. BacAu>. <afluent al RAutului, r. Telenesti, R.S.S.
CirnAut, v. CernAuti, tIrg.
Moldoveneasc0; locuri pustii pe ,-...,
XVI- I 123-4; III 316, 322; seliste pe
Cirta Costa, loe pe Crasna, mai sus de Nico- XVI-IV 273; sate pe XVI -I 449;
resti <lingA Gara Crasnei, jud. Vaslui>; II 210; III 20; XVII-I 149; IV 135.
dairuit de domn lui Moica vornic de gloat A Ciulucul Mie, ptriu; sate pe XVI -III 332.
XIV -XV- I 122. *CiumAlesti, sat pe Siret <lingA orasul Pas-
Cismdnesti, v. Suman, sat <jud. Botosani>. caul); dAruit de domn cu mori, vamA
Citaitue, v. Ceti-flue <jud. Vrancea>. de trecere si curte lui Mihail logofAt
Citera, episcopie <In Grecia); episcopi de
XIV-XV-I 207; luat de domn de
la Mihail logofAt in schimb XIV -XV-I
XVI-IV 109. 263; IntArit cu moarA Draghinei, enea-
CiubArciu, v. Cloblirciu, cetate <r. SuvoroN, ghina lui Cozma Sarpe XVI - I 104.
R. S. S. MoldoveneascA>. CiumAlesti (Ciumulesti), sat pe Somuz<ul
Ciucarliesti, v. Cioefirliesti, sat <jud. Vaslui>. BAii> mai jos de Calna, titre Moldova NouA
Clureiuleni, sat, t. LApusna <r. StrAseni, si Moldova Veche <jud. Suceava> XVI-
R. S.S. MoldoveneascA> XVII-IV 488; XII 462; IV 195, 196; XVII -V 160;
hotare XVII-IV 518-520. parte IntAritA lui Ghidion s.a. XVI- I
521-2; parte IntAritA lui MogAldea vistier
Ciufresti, v. Ciofresti, sat <jud. Galati>. XVI-11 63-5; parte IntArit lui NicoarA
Ciuhur (Ciorea, Ciuhorul, Ciuhro, Ciuhru), I3urlovici cAmAras de OcnA XVI-II 22.
riu <afluent al Prutului la Costesti, r. Mama Giurgiu (unde au fost sat pe
Riscani, R. S.S. MoldoveneascA> ; loe BArzota <lingA Certesti, jud. Galati>;
pustiu pe XVI- III 50; seliste pe IntArit lui Mihail logofAt si lui Duma
XVII-II 275; sate pe XIV-XV-I postelnicul XIV-XV-I 208.
80, 83, 93; XV-II 12, 284; XVI -I 88, Chaim Stan (unde este ,--,), 'sat pe BArzota
158, 242-3, 255, 449; II 149; III 62-0, <lingA Certesti, jud. Galati>; IntArit lui
76 - 7, 78 80, 137, 148, 253-4, 309, Mihail logort i lui Duma postelnic
410; IV 73, 146, 197, 202-203, 237; XIV-XV-I 208.
XVII- I 62-3, 64, 70, 83, 95, 114, 215, Cluneesti, sat ce se numeste CArstesti, t.
257; III 172, 176, 187, 189; IV 6, 129, CArligAtura <inclus in Cristesti, c. BrAesti,
246, 253, 445, 497; grAdini laXVI-IV jud. Iasi>; IntArit lui Cozma Sarpe postel-
237, 268-9; XVII-IV 253; iazuri nic XVI- I 110; parte IntAritA lui PAcurar
mori pe XIV-XV-I 80, 93; XV-II s.a. XVI- III 273-4.
12; XVI-I 88; II 149; III 55, 63, 137, Ciungesti, sat pe Horincea<jud. Vaslui>; In
253 - 4; IV 146, 197, 202, 237, 268 - 9 ; hotar cu Corodesti XV-II 84.
XVII -I 62-3, 70, 83-4, 95, 114, 215; *Ciungi, sat <Bugg. Trifesti, jud. Neamt>;
III 187, 189; IV 6, 128, 246, 253, 445, 497. In hotar cu satul lui Berevo XIV-XV-I
Ciulina. baltA la Ciulinesti <jud. Iasi> XV-II 10-11.
311. Cittpesti, sat pe Siret <inclus In Stolniceni,
*Clulina, sat peste Prut <probabil
jud. Iasi> XVII-II 312; IV 189; jumA-
Toporul, astAzi unit cu CArpineni, r.
tate cu rimnice si vaduri de moarA
IntArite lui Lupul Bals s.a. XVII - I 46-7;
Kotovsk, R. S. S. MoldoveneascA); parte IV 147.
Cu luncA i girlA IntAritA fiilor lui Petre CiurAni, v. Cioralni, sat.
BArlAdescul XVI- I 188. Ciurben1 (unde a fost Glod CiorbA), sat la
Ciullnesti (unde au fost Manoil), sat pe Prut FAntAna lui Iepure. pc VAlhouti, t.
<numit i Silinesti; Ciulineti, jud. Iasi); Dorohoi <Indus In Codreni, jud. Boto-
hotare XV-II 310-311; IntArit lui Dan san; IntArit lui Vlad Adus XIV-XV- I
Uncleata XIV-XV- I 84; intArit cu imu- 79; IntArit lui Gavrilas Matiisovici staroste
nitAti si slobozie mAnAstirii Pobrata XVII-IV 354; v. si Codreni, sat.
XIV -XV-I 202, 227; XV-II 310- CiurbestI (Ciorbisti), sat <jud. Iasi); movila
311 ; XVI-II 53; XVII- I 248; vataman de la In hotar cu mAnAstirea de la
de XVII- I 248. DobrovAt XVI-I 41; prisacA dAruitA de
Clulinetul (Ciolinetul), iezer pe Prutet $i domn mitnAstirii Agapia /a XVII -I
Prut, llngA Oreahov <la Crihana - Star 81.
Kirgan, r. Cahul, R.S. S. Moldovenea-
scA); hotare XVI-IV 27; IntArit mAnA-
stirii Homor XVI-I 165, 384, 401-402, 0 baltA Ciulinosul, la Dolhasca, jud.
491; III 249; IV 27. Succava.

62 www.dacoromanica.ro
CiurcAseni, v. Giurealsanl, sat <jud. Botosani>. neanA); intArit episcopiei de RAdAuti
Unrest', sat pe Hubalna, la Murgoci dud. XVI I 33, 173.
Vaslui> ; loc intArit lui Toader Saule la Clocnit, localitate <Glognitz, in Austria>;
XVI I 76. itinerarul lui Petru voievnd <Schiopu>
*Ciurilest', sat pe Tutova <lingA Tomesti, XVIIV 64.
jud. Vaslui> ; in hotar Cu Tomestii Clocoeina, sat <Clocusna, r. Briceni, R.S.S.
XVI III 428. Moldoveneasci; IntArit cu imunitAti
Uutesti, sat pe NArnova, t. Iai <r. Nisporeni, nAstirii Neamt. XIVXV I 224.
R. S. S. Moldovenease0; jumAtate intAritd *Clopoteni (unde au fost Clopot), sat care se
lui Zaharia XVI III 122-3. numeste Tuletii, deasupra IezArului, t.
Cluturesti, sat la CobAle, t. Roman <jud. Tutova <jud. Vaslui); dilruit de domn lui
Bacn) XVII III 236-8; IntArit lui Ghereiu XIVXV I 192; parte intAritA
PAtrasco ureadnic s.a. XVII I 145; lui Toader Chiriac mare cAminar XVIIII
intArit lui Lupul DragotA XVIIV 28. 19.
ClAdlteea, topic la Voronet <jud. Suceava> Cneaja (Cneja), piriu <afluent al Covurluiului>;
XVI I 101. sate si selisti pe XIVXV I 229,
Cleja, sat <jud. BacAu> XVII V 144, 167. 307; XV-1I 213; XVII 415-6.
Cleni, loc la MAciseni <jud. Galati> XVI I Cnitefeltu, localitate in Tara Stidia <Knit-
87. telfeld,StiriaAustria); in itinerarul
*Cletind (uncle a fost sat <r. Dondusani lui Petru voicvod Ochiopu> XVIIV
(?), R.S.S. Moldoveneasc0; intArit lui 64.
Mihail de la Dorohoi XIVXV I 147. C.oada Stirlen (Coada de Sus a StAncii), sat
Cleuzen, localitate in Tirol <Klausen, Austria>; pe Jijia <jud. Iasi>; in hotar cu
In itinerarul lui Petru voicvod <Schiopu> XVI-1 541.
XVIIV 65. C.oasta Jul 'Wise (Moise), topic in hotarul
Clicieduti (Clicicoiuti, Clcicouti, Cliscauti), mAnAstirilor Agapia i Sccu <jud.
sat pe Prut, la gura Derehluiului, t. Neamt> XVIII 177, 183,236.
CernAuti <inclus in Ostrita, c. r. Cobileeni (CobAcini, Cubeceani), sat pe Ciulucul
Hliboca, reg. CernAuti, R. S. S Ucrainea- Mare, intre BurnAresti i CrAciunesti, t.
nA); ddruit de domn lui Groza s.a. XIV- Orhei <CopAceni, r. Lazovsk, R.S.S.
XV-1 108; intArit mAnAstirii Putna MoldoveneascA); intemeiat de oameni fArA
XVII 134, 136-7; XVII 29, 171; stire domneascA; intArit SoficAi
biscricA InchinatA mAnAstirii Putna XV- XVIII 210; III 20; intArit cu iazuri
II 135. mori lui Nistor Ureche mare vornic
*Clim, sat la Bane <probabil Kotovsk, XVIII 149; IV 145; prAdat de Mari
R.S.S. MoldoveneascA>; IntArit lui Ivan XVIIII 20; v. 0 Coiac, sat.
Porcu s.a. XIVXV I 232. CobAlcinul, v. Cobfileetd, sat <r. Secureni,
Climiluti, sat pe Nistru, t. Soroca <r. Don-. R. S.S. UcraineanA>.
dusani, R. S.S. MoldoveneascA>; confiscat *Cobideni, sat pe Nistru, in hotar cu Mateuti,
pentru hiclenie; dAruit de domn lui Andrei t. Orhei <r. Rezina, R. S.S. Moldovenea-
logof At si pircAlab de Neang XVI III scA); intitrit lui Gheorghe Siminicean
308-309. vornic de gloatA XVIIIV 112; v. si
ClimAnti, sat pe Suceava <jud. Suceava); Copilinl, sat.
IntArit mnstiril Putna XVII 114-5; Gonna, v. Cobolta, piriu.
XVI I 29, 171; bisericA inchinatA mAnA-
stirii Putna XVII 132, 134. *CobAnianca, sat <probabil lingA MascAuti, r.
Climestl, sat pe PArAul Negru, t. Neamt Criuleni, R.S. S. Moldoveneascd> X VII-
<jud. Neamt>; intArit liii Marcu III 194; v. si SAmAnauca.
XVIII 104. Cobecianl, sat pe Jijia, t. Dorohoi <Cobiceni,
ClIpicesti, sat <jud. Vrancea> XVIIII 177; jud. BotosanD; fatA In fatA cu VIAiceni
vad de moarA IntArit cneaghinei lui XVIIII 298.
Vartic mare logofAt XVIIII 245; vad CobAla (CobAla, CobAliia, CobAle, Cobllia de
de moarA intArit lui Marco in pricinA cu Sus, satul lui Babis), sat, t. Dorohoi
cneaghina Varticoae XVIIIV 211. <jud. Botosani); in hotar cu 5endriccnii
*ClirAs(i, sat (?) <lingA lugani, jud. Vrancea); XVIIIV 493, 507; intArit lui Luca
In hotarui satului Iugani XVI IV 70. Caute .a. XIVXV I 358-9; vata-
CliscAuti, v. Click:lull, sat <r. Hliboca, reg-
mani de XVIIIV 493, 507.
CernAuti, R.S. S. UcraineanA>. C.obillea, sat pe
Ichel <r. StrAseni, R.S.S.
MoldoveneascA>; dAruit de domn lui
Clisova, v. Culisa, sat <r. Telenesti, R.S.S. Duma Uranie XIVXV I 124.
Moldov eneasc5).
Cobiliceni (CobAlcinu, Cobilcini), sat pe Nistru
Clivesti, v. HIlvlscea, sat <r. Cotmani, reg. <r. Secureni, reg. CernAuti, R. S.S. Ucrai-
CernAuti, R. S. S. UcraineanA>. neaml> XVIIII 52; intArit cu imunitAti
Clivodivul, cAtun la Cotmanul Mare <r. mAnAstirii Neamt XIVXV I 124; in-
Cotmani, reg. CernAuti, R. S. S. Ucrai- tArit lui Barsu s.a. XIVXVI 375.

www.dacoromanica.ro 63
Cohaleina, Orin <afluent al Nistrului la *Coclurlhani, seliste la capul codrului
Vasileuti, r. Secuieni, reg. Cernauti, Chigheciului <probabi/ Cociulia, r. Comrat,
R.S.S. Uerainearul>; sat si moat% pe R.S.S. Moldoveneasca>; parti intArite
XIV-XV-I 221. Saftei .a. XVI-I 341.
CobsIle i loc pe Birlad <intre
(Gobila), Virtu Cocoreni, v. Cucoreni, sat <jud. Botoani>.
*Picigani si Banca, jud. Vaslui>; loc pustiu *Coeoserl, sat pe Stemnic <haga Chetresti,
sat la XIV-XV-I 121, 127; v. jud. Vaslui>; jumatate intarita lui Clang
si Iape. Petrescu s.a. XV-II 235.
Cobale, sate <Calu i lapa, ud. Neamt>; Codaesti, sat pe Cutitna si Dobrovat, t.
biserici inchinate manastirii Bistrita Vaslui <jud. Vas/Ili>: parte cu locuri de
XIV- XV- I 67. moara intarita lui Ion Potlog al II-lea
Cohale (Cobeale), regiune <pe stinga Siretului, logof At XVII - V 7,8.
de la Ginditi, jud. Neamt, pina la Secuieni, Codreni, sat <jud. Botosani); in hotar cu
jud. Baal!) XIV- XV- I 387; sate la Baloseni XVII- V 351; v. si Clurbeni, sat.
XIV- XV-I 33, 83, 107, 121, 125, 137, Codresti, v. Cudrestl, sat <jud. Iasi>.
140, 173, 412; XV-II 25, 112, 154, 155, Codreti, sat <inclus in Valea Seaca, jud
172, 206, 207; XVI- I 184, 194, 197, 230, Baca% localizare probabil0; parte vinduta
269, 431, 459, 489, 568; II 16, 40, 41-2, de Cretul lui Dumitru XVII-IV 313.
74, 96, 117, 212, 213; 111 2, 63-5; XVII- *Codre5ti, sat <probabil jud. Vaslui> XVI-
I 145; V 178; mori la XIV-XV-I IV 89; v. si Cudresti, sat <jud. Vaslui>.
125; XVI - 1369,459; II 26, 117; manit- Codritii, v. Cudrentli, sat <r. Secureni, reg
stire si vie la XVI- I 184. Cernauti, R. S. S. Ucraineana>.
Cobalia (Cobalia), sat pe Nistru, t. Soroca Codru eel Mare <Codrul Ghengliii, jud.
<r. Floresti, R.S.S. Moldoveneasca>; intarit Galati> ; In botar cu MaceAni XVI - I
protopopului bu i fiului su Giurgiu 385-6.
gramatic XIV -XV- I 285; IntArit lui Codrul 2 eel Mare (jud. Vaslui>; in hotar cu
Cozma usar XV-II 35; confiscat pentru Hotceni XV-II 321.
hiclenie de la Gontea vornic, care si-a Codrul 2 Chigheciului, v. Chigheci, tinut.
pus nume de domn; dAruit de domn lui *Cofesti, sat din sus de Fetinghesti, pe
Pavel Scripca branister XVI- I 318; Girla de jos a Putnei, intre Putna
intarit lui Ion MoghilA vistier XVI- I Milcov, t. Patria <probabil linga IvAncesti,
614; II 238-9; intarit lui Ieremia mare jud. Vrancea>; hotare; parte cumparata
vornic <voievod> i Simion paharnic de Pavel pircAlab XVII-IV 504; V 42;
voievod> XVI -III 189; restituit mana- parte intarita lui Apostol i Sima -V
stirii Pantocrator XVII-IV 32; intarit 346; vaduri de moara la XVII-II 273;
lui lonasco Paicu pircalab s.a. in pricinA IV 338, 504; V42; vicia XVII- V 346;
cu manastirea Pantocrator XVII-IV dusegubinA la XVII-II 273.
471. Cogalnie, piriu <afluent al lacului Cogilnic -
*Cobilleni, sat, t. Bacau <linga Fundu lui Cunduc, r. Tatarbunar, R. S. S. ,Ucrai-
Bogdan, azi Siretul, c.s. Letea Veche, jud. neana> ; loe pustiu pe XVI-I 290; sat
Bacau>; In hotar cu Bunestii XVI- III pe XVII-IV 519.
439. Cogalnie, piriu <afluent al RAutului la. Isacova,
Cobolia, piriu al muntelui Giumalau <jud. r. Orhei, R.S.S. Moldoveneasca); sat pe
Suceava> XVI -III 252. XIV-XV - I 423.
Cobolia (Cobalta), plrlu, t. Soroca <afluent al Cogalnie (Cogilnic), loc pustiu la gura Cogalni-
Rautului, r. Floresti, R.S.S. Moldove- celului, mai jos de treciltoarea lui Miirgelat
neasca>; locuri pustii pe XVI-II 218; <r. Cimislia, R.S.S. Moldoveneasca); in-
III 133; IV 251; XVII-I 123-4; selisti tarit lui Duma Hurduescu XVI- I 15;
pe XVI-IV 157; XVII-I 149; sate intarit lui Pavel Scripca brAnister XVI-I
pe XVI-II 219; III 393; IV 157, 282; 290; <intarit nepoatelor lui Margelat>
\VII- III 23; IV 51, 145, 207, 243, 399; XVI-IV 205-206.
iazuri si mori pe XVI-II 218; III Cogalnicelul, piriu <afluent al Cogainicului,
133; IV 157, 251, 275; XVII-I 123-4; r. Cimislia, R.S.S. Moldoveneasca); se-
IV 51, 145, 207, 243. liste pe XVI-IV 205-206.
Cohu,ca (Veche>, sat pe din sus de Salce
<r. Anenii Noi, R.S.S. Moldoveneasca>; Cogeni, sat alaturi de Biltigani <linga Cernati,
intarit nepoti/or lui Lase din Isnovati jud. Vaslui); parte data drept gloabii de
XVI- I 288. Bunita lui DrAgutul din Biltigani
*Cocluba, sat pe Studinet <linga Rui, jud. XVII-IV 288.
Vaslui> ; fintina deasupra XIV - XV- I Coget1, sat pe Bahlui, t. Carligatura <Co-
192; popa din XVII-I 98. geasca, jud. Iasi> XVII-IV 81, 355;
p5r0 intArite lui Ursu aprod XVII-II
218.
N. Iorga, Studii i documente, XVI, p.
31-34: satul Grijlivii pe Birlad, la gura
Iepii; un deal Cobile la Vutcani, jud. Vaslui. 2 In text Cu litera mica.

64
www.dacoromanica.ro
*Cooheljeni, sat, t. Fhlciu <probabil Thigh Colibeni (unde a fost Petria Rosca), sat pe
BAsesti, azi Viisoara, jud. Vaslui); In Cernica (Cernu-BAleni, jud. in-
hotar Cu Repsenii XVI I 358. tArit lui Moranciu s.a. XIVXVI 419,
Cogiusna, v. Cojusna, sat <r. Strhseni, 422.
R. S. S. MoldoveneascA>. *Colleeanil (unde este jude Mihail Colici), sat
CohAnesti, sat pe Prut, intre Cerenca si pe Iadrici si Starjnic la Conovite <Hugh
DubovAt; In hotar cu Fedesti, t. Iasi <Cuh- Rosiesti, jud. Vaslui); phrti Intruite lui
nesti, r. Glodeni, R. S. S. Moldoveneasc* Dumitrachi ChiritA mare postelnic XVII
intArit lui Lupu BaIs XVIIIV 147. II 90 hotarul popii Iuga XIV XV 1
Cohonesti, sat <probabil Coconesti, Cuconesti, 102; druit de domn lui Iuga protopop
r. Edinet, R.S.S. Moldoveneasch>; parte XIV XV I 110, 139, 162; v. Faurl si
tutArita' lui Macri mare armas XVIIV Iugani.
280. Colisova de Sus, v. Culisa, sat <r. Telenesti,
Cohurlui, v. Covurlui, R.S.S. Moldoveneasch>.
Coiajdul, v. Cuejdiul, piriu. Colnecul Ojillorultd, loe la Poenile Sasului,
pe Siret, t. Tecuci <Sasu, jud. Vrancea>
*Cojocarl, sat <probabil Hugh Fistici, jud. XVIIV 199; XVII I 76.
Vaslui> XVIIIV 291. Colnieul Stroestilor, deal In hotarul manristirii
Cojusna (Cogiusna), sat la Bottle <r. StrAseni, Berzunt, t. Trotus <jud. BacAu> XVI-
R.S. S. Moldoveneasch); In hotar cu mAnA- III 400; v. si Stroesti, sat.
stirea CApriana XVI I 606; Inthrit Colobaull, sat pe Miletin, din jos de Piciorogani,
Maruscia cneaghina lui Costea Posadnic f. HArlAu <Hugh PrAjeni, jud. Iasi>;
XVI I 254. jumAtate Cu loc de moarA intArith Salomiel
*Cojoesti, sat <probabil Hugh Certesti, jud. XVI III 62; Inthrit MaricAi s.a. XVI-
Galati>; In hotar Cu Prisaca lui Rosca III 128, 161; parte intAritA lui Veisea mare
XIV-XVI 221. pitar XVIIII 269.
Come (unde a fost sat pe Ciulucul Mare, Colodiji, loe pe Racova in hotarul tirgului
t. Orhei <r. Lazovsk, R.S.S. Moldove- Vaslui <jud. Vaslui> XVIIII 385.
neascii); In hotar cu selistea Serbaca Colomeia, edge In Pocutia<II.S.S. Ucrai-
XV I I 396-7; inthrit cu iaz i mori XIV
SoficAi XVIII 210; v. si CobAceni. n eanA); act domnesc scris in
XV 1 226.
Colaeul, iezer pe Prut <Hugh Toporul, azi Colonetu. v. Soloneju, sat <r. Noua
unit cu CArpineni, r. Kotovsk, R.S.S. R.S.S. Ucrainean>.
Moldoveneasch>; intArit fiilor lui Petre *Coljesti (Coltristi, Conti-Est, sat pe Racova,
BArlildescul XVI I 188. 'high Serbesti, t. Neanyt <Hugh Racova,
Colacul, piriu la *BArldesti Toporul, jud. Bachu); inthrit cu mori i vecini
a7i unit cu CArpineni, r. Kotovsk, R.S. S. AnAstirii TazlAu XVI IV
45 6 ;
MoldoveneascA> XVI I 188. XVIIIII 136; IV 77, 342; V 118, 259.
*(.oliteelul, sat pe SArAtele, t. Chigheci <lingh Coljul Giuroea, in hotarul mhnhstiril
SrAtica, r. Leova, R.S.S. Moldove- Sucevita <jud. Suceava> XVIIII 226.
neascA>; parte inthrith lui Durnitrachi *Colun (uncle au fost sat pc Studinet
Chrith postelnic XVIIII 258. <apoi Coloneasa Hugh Puiesti, jud. Vaslui> ;
sat pe Pereschiv, care s-a numit
*Colficesti, druit de doinn lui Ghereiu XIV XV I
Jurcani si Furcani <jud. BacAu?); parti 192; v. si Rediul ini Colun.
Cu loc de lar si moarh IntArite lui CAlin *Colunesti (Colunisti), sat pe RAut, t. Soroca
mare medelnicer XVIII 217. <ling ZAvedeni, r. Lazovsk, R.S.S. Mol-
*ColesAvea, sat pe Tutova, mai jos de doveneascA>; risipit de Alexandru voievod
Cotm Anesti <probabil Hugh Lillesti, jud. XVI III 394; In-LAI-it lui Ureche mare
Vaslui),; intArit lui OariA Rosca grAmAtic vornic XVIIIV 145.
XIVXVI 165. *Colunol, sat pc Zeletin, in hotar cu Ghee.stii
Coleseuli, sat pe Nistru <Culisuca si Culisovca, <Colunesti, 'high Negoaia, jud. Vrancea>
r. Secureni, R.S.S. Ucraineanh); inthrit XVII 226.
lui sandro spAtar XIV XV I 221.
Comana (unde este Coman; selistea lui
ColfAseni (Colfoseni), sat <probabil Hugh Coro- Coman), sat pe Turlui <Cornana, jud.
esti, jud. Vaslui> XVII-1II 141; Intrit BacAu); dhruith de domn lui Giurgiu Ungu-
lui Coroiu comis cu dreptul de a-si urmAri reanu XIVXV I 18; intArith lui Sima
oamenii fugiti In On strhine XVII-1V Turluianu XIV XV I 319; parte Int-
202. ritA mitropoliei de Roman XVII 502
*Colibani, sat pe Burlad, fall in fah Cu 503.
Ghermiinesti <Hugh orasul Birlad, m. Comana, v. si Batumi de la Coman.
jud. Vaslui> XVIIII 398; Inthrit cu
mori lui Ureche mara vornie XVIIIV
146. In text cu literA mich.

5-0. 102 65
www.dacoromanica.ro
Comarna, sat In braniste, la Bohotin <jud. Conle5ti. sat, t. Adjud <jud. Bacdu> XVII
la5i>; prisaca dilruita de domn manastirii V 13, 57, 223; in hotar cu Seicani <Siscani>
Putna XVII 137; XVI I 29, 171; XVII V 383-4; parte intaritA lui Volo-
prisacA daruita de domn mAnastirii Agapia sca XVII 412; parte vindutA de Tofark
XVI I 81. Buhaiu 5.a. lui Chiriac pircalab de Putna
Comane5ti, sat, mai jos de BAlotesti <c. XVII V 57; pArti intarite fiilor lui Comma
Cavadinesti, jud. Galati>; Intarit lui Gos- Staico XVII V 157.
tiM I 307. Con/e5ti. sat pe Cracau <jud. Neaml->;
Cormine5ti, sat pe Horincea <jud. Vaslui); daruit che domn cu mori manastirii TazEiti
intarit lui Mihul s.a. XVI I 428 9; XVIII 38; XVIIIV 342.
parti cumparate de Dumitrasco Butea *C.oniegi, sat <jud. Vaslui?>; parte intaritA
XVIV 216 217. lui Golia 5.a. XVIIIV 193.
Comane5t1, sat pe Baseu <jud. Botosani> Conlestl (unde este jude Carstea i Danciul,
XVII V 91; hotare; loe de sat daruit de Contu), sat la gura Pobratei, t. Suceava
domn fiului lui Galis XIV XVI 30; <jud. Iasi> XIVXVI 14; XVIIIV
parte zalogitA de Gligorie diac Tetei, sora 388 <intarit lui Mihail logort. s.a. XIV
lui Berche diac XV11III 135; POrti XV I 277); daruit de domn lui CrAciun
Intarite lui Coman Berchez XVIIIV XVI I 395; intdrit mAndstirii Pobrata.
352; iaz i moara la XVIIIII 135; XVIIII 41.
IV 352. Copalev (Copaleoa), piriu la Ivanusca <pro-
Comfine5t1, sat pe Solonet, t. Suceava <jud. babil Ivanovca, r. Florcsti, R.S.S. Mol-
Suceava> XVIIIV 9; parti cu loe de iaz doveneasc0; loe si sat pe -- XVI
moard IntArite lui Vascan Dobrenchi 29; XVIIII 54.
XVII I 11-12. Copaleva, sat pe Raut <inclus In Ivanusca
<Coma/test') 1, sat <jud. Bacdu>; intarit lui Ivanovca, r. Flores% R.S.S Moldove-
Toma, fiul lui Majar s.a. XV II 27. neascA>; intarit lui Dragan diac XVIIII
Comanesti, sat pe LApusna, la gura Lapusnitei 54.
<IMO Boltun, r. Nisporeni, R.S.S. Moldo- Cowmen, sat pe Nistru, /a gura Zagornei
veneasca>; intarit cu mori lui Cchan vatav <r. Slobozia, R.S.S. Moldoveneasc0; case,
XVIIV 205 206. girle i iczere intarite manAstirii Neamt.
*Comdnesti, sat la Vaslui, ce se cheania XVI! 235; III 139, 168, 429; IV 42.
Tiganesti, Vaslui <lingd Telejna, jud. Copekeesti,sat ce s-a numit Urechesti,
Vaslui); IntArit lui Tintea 5.a. XVII Adjud <jud. Bacilu>; In hotar cu Seicani
510; jumatate IntArit lui Ignat 5.a. <Siscani> XVIIV 384; sdpaturid vinduta
XVI III 251, 381-2. de Gavrild lui Cozma XVII V 201.
Comoara 2 WI Urlat, loc pe Bistrita, In hotarul Copeen, iaz in hotarul tirgului Suceava <jud.
satului <Herlicesti> de la gura Orbicului Suceava>; (Unlit de domn mAnAstirii
<jud. Bacau> XVII 163. SI. Ilie XVIIIII 140; IV 31.
Conce5t1, sat <jud. Botosani) XVIIII 304; Copilini, sat <probabil Cobaleni, r. Rezina,
V 91. R.S.S. Moldoveneascd>; Intdrit lui Ureche
C.ondratefti, sat, t. Iasi <r. Ungheni, R.S.S. mare vornic XVIIIV 145; v. si Cobalenl.
MoldoveneascA> XVIIV 308; parte cu
pustind si manastire intdrita lui Tccuci Coposeani, v. SeoposenI, sat <jud. Iasi>.
XVIII 135. Coposestl, parte din satul Hui pe Somuzut
Condretiti, sat pc Tclejina <inclus In Telejna, Marc, t. Suceava <jud. Suceava); intarit
jud. Vaslui); hotare; parte intArita lui Mihul pisar si Luca setrar XIVXV-
Maria s.a. XVI I 252; parte intdritil lui 189-190; intarit cu iaz 5i moaril lui
Lupe s.a. XVI I 313-4; intarita cu Dumitrasco portar XVIIIV 90.
manastire lui Luca s.a. XVI I 347-8. Copou (CopAu), deal in orasul Iasi <m.
Condrila, V. Catarlia, sat <r. Straseni, R.S.S. jud. > XVIIIV 385; vie dAruita
.Moldoveneasca>. mAnAstirii Aron Voda XVIIII 179;
Concha, v. Cunila, piriu <r. Cdldrasi, R.S.S. vii daruite man&stirii SI. Saya XVIIII
DiloldoveneascA>. 180; III 37, 173, 216; IV 337; V 118;
*Conmile, loe la uncle este Miliall Colici" vie intarita lui Dumitrache Chiritd Paleo-
<ling Albesti, jud. Vaslui> XIVXV I log mare postelnic XVII III 1.
139. *Corabeea, vad la Nistru (Corabica,
C.onstantInopol, oras <Turcia> XIV XV I r. Slobozia, R.S.S. Moldove-
420; XVIIV 96; voievod chemat la ,---, neasca); intrit manastirii Neamt
XVIIV 97; patriarhi de XIVXV I XIVXVI 286.
12; XVIIV 94, 292; v. 5i Tariorad.
Contnari, v. Cotnarl, tirg <jud. Iasi>. Corikehic5li (Corochiesti, Corotchiesti, Corut-
Conta5ti, v. Col1e5ii, sat <jud. Bacilu>. chiesti), sat pe Topolita, t. Neamt
<Curechistea, jud. Neamt>; parte cumpa-
rata de lonascu vdtav din Obarsia XVII
1 in text, gresit: Romane5ti. II 11, 253; intarit cneaghinei CiolpAneasa
2 in text cu litera mica. 5.a. XVIIII 259; In pricina dintre
66
www.dacoromanica.ro
Iontscu vdtav i Ciolpdneasa XVIIII ddru it de domn lui Dragomir XIVXVI
309. 63; parte Intdritd lui Damian CArstovict
*Corbesti, sat pe Jijia (probabil dealul si uricar XVIIII 290; IV 2; parte intdritd
azul Corbul, c. Movileni, jud. Iasi>; Nastasiei Ddmieneasa XVIIIV 101;
1ntdrit lui CArstea s.a. XVI I 162. parte datd de Nastasia lui Marco s.a.
Coreesti, sat pe Cozancea <inclus in Buimd- XVII V 161.
ccni, jud. Botosani>; intdrit lui Sima Corni, loe la Micilluseni, t. Roman <jud.
XIVXVI 322-3; 1ntArit lui Toader Iasi> XVIIV 15.
pircAlab de Roman XVII 126; intdrit Corniasea din Sus, loe la Tulesti i VIddesti
mndstirii Homor XVI I 401-2; II 40. <la Cornesti, jud. Neamt> XIVXV I
Corcioveni, v. Vriljitori, sat <jud. Galati>. 417.
Corddreni, sat pe Iubdneasa sub Dumbrava *Cornisor 1, sat <probabil lingd Havatiesti
t. Dorohoi <jud. Botosani> jud. Ia.si>; partea lui Veveritd datd
XVIIIV 16; V 143; intdrit lui Dragotd de domn lui Condrea Rugind XVIIII 69.
Secuian ceasnic XVI I 107, 149; parte *Cornit, sat< jud. Vaslui); parte vindutA de
1ntdritd cu iaz si moard lui Gherman Ionasco lui Vicol XVII V 141.
XVIIV 146; XVIIII 106. Cornova, sat <r. CAldrasi, R.S.S. Moldove-
*Cortdanduti, sat <probabil Corjduti, jud. neascd> XVIII 240.
Botosani>; IntArit lui Manciul, nepot de Cornu, loe la Dersca <jud. Botosani>
frate lui Giurgiu de la FrAtAuti XIV- XVI I 95.
XVI 75. Cornul, v. Izvorul Cornului.
Corjouti, sat, Hotin <Corjeuti, r. Briceni, Cornul Bagultd BacAului; Bacoului),
R.S.S. Moldoveneascd>; IntArit lui loe pe Meiatin <probabil r. CAldrasi,
Nicoard mare vornic XVIIV 279. R.S.S. Moldoveneascd>; in hotar cu
Corlatele, v. Drumul Corlatelor. selistea Danilova i unde au sezut fiii lui
Corifiteni (Corldtesti), sat pe Jijia, t. Dorohoi Cosco XIV XV I 147; XVI I 370,
<jud. Botosani>; intArit lui Ivanco BArlici 523.
XVII 62; jumdtateArita lui Cornul2 BrAdiltelului, topic in hotarul mAnd-
Albotd mare vornic XVI III 4; jumdtate stirii Sucevita <jud. Suceava> XVI III
intdritd lui Gheorghe Albot XVIIV 227.
156-7; pArti restituite fiilor lui Gheorghe Cornul Liielului, sat peste Prut <probabil
AlbotA XVIIIII 124; mori la XVI- lingil Sapte-Bani, r. Riscani, R.S.S. Mol-
II' 4, 124, 390. doveneascd>; intdrit fiilor lui Ivan vornic
Corifitesti, sat pe Moldova, jud. Suceava XIVXV I 83.
<inclus in Brdesti, jud. Succava>; tut:Ara Cornul lui Sas, sat pe Prut <ling Cirniceni,
lu Iatco XVIII 196-7; parte Intdritd jud. Iasi); rdzboi la XVIIIV 92,
Jul Damian vistiernic XVIII 96; pArti 245, 353.
de cumpArAturd intdrite lui Toader Boul Cornul2 Olesnicultd, loe la *PAncesti <lingd
vistier XVIIII 246, 288; V 300; pArti Cotu-Vames, jud. Neamt> XVII 308.
Intdrite lui Toader din Hreasca s.a. Cornul 2Vorotetelor, topic la Trei FAntilni
XVII V 299; mori i stupa la XVII <la Voronet, r. Orhei, R.S.S. Moldove-
II 288. neascd); loe pustiu ddruit de domn lui
*Corldtesti, sat pe BArlad <lingd Lozova- Simion v.a. XVIII 122; v. si Varutu,
TiPeSti, jud. Galati); In hotar cu Tdpesti sat.
XVI I 502. Corobia, v. Corovia, piriu <jud. Botosani>.
Cornestl, sat pe BAcovAt i Ldpusna 6umit Corochiesti, v. Corfiehlestl, sat <jud. Neamt>.
si Sobani, r. Nisporeni, R.S.S. 141oldove- Corogca, v. Corovia, plriu <jud. Botosani>.
neascd); In hotar cu mAndstirea Cdpriana Corod (Corud), piriu <afluent al Birladului>;
XVI I 606; hotare; ddruit de domn lui selitisi sate pe XIVXV I 155,
Vena vornic XIVXVI 41. 229, 328-9, 362; XVII 256, 265-6;
*Cornesti, sat la Botne <probabil r. Slobozia, XVII 262; III 83, 339; XVIII 213;
R.S.S. Moldoveneascd); prisacd intdritd III 45.
findstirii Homor XVI! 165, 384, Corod Vlad (undc au fost sat pe Horincea
401-2. <jud. Vaslui); jumdtate IntAritd Martel
Cornestl, sat, t. Roman <jud. Iasi>; parte XVII 84.
Intdrit cu loe de iaz i moard lui Ionasco *Corodesti (unde au fost Corod Stan), sat pe
Glienghea mare logoft XVIIIV 247-8. IIorincea <jud. Vaslui); intdrit Martei
Corne5ti, sat pe Sirct <jud.Neamt.> XIVXV XVII 84.
I 417; XVIIIII 120; Intdrit lui Corodesti, sat <jud. Vaslui); parte IntdritA
Ivan Porcu s.a. XIVXVI 232. lui Panas XVI I 440.
Corni, sat pe Siret <jud. Suceava); intdrit Coroe5t1 (Coruesti), sat pe Simila, t. Tutova
lui Fetion vatag s.a. XVI I 335; II
<jud. Vaslui); in hotar cu Dobromiresti
121-2.
Corni, sat pe Cracdu, t. Neamt <jud. Neamt> 1 Altul, lingd Corni, jud. Suceava.
XVIIIV 357; hotare XIVXVI 63; 2 In text cu literd

67
www.dacoromanica.ro
XVIIV 122 <Doc., T. Rom., XVIIV Costantin (unde a fost jude), sat mai jos de
144>; v. si ColpAseni, sat. Popesti i Bobulesti </high' Pocreaca,
Coropeeni, sat pe Coropciana, ce s-a numit jud. Iasi>; IntArit lui Sima Boldea
NuvAresti <jud. Iasi>; intrit ca vad de
mori lui Stoian comise/ s.a. XVIIV XVII 454.
200 201 ; restituit de Maria postelni- Coste, sat (?); in botar ca Strahotinut <jud..
ceasa lui BAsna imede/nicer XVIIIV Botosani> XIVXVI 5; V. si Erato.
428. Coste CAluaArul (ande a fost poian in
Coropceni, v. Voropeeni, sat (r. Nou WO, mijlocul satului Filipesti <jud. BacAu>;
reg. CernAuti, R. S. S. UcraineanA>. intAritA lui Gavril Dunavt XVII/
Coropeiana, piriu la Coropceni <jud. Iasi> 170; jumtate IntArit lui Cozma Dunavat
XVIIV 200-201. XVIIII 259; v. si Filipeni, sat.
*Corostova, poianA pe Podraga, la Miclesti Costenesti, v. CostInesti, sat <jud. Botosani>.
<jud. Botosani>; IntritA Teclei XVII Costeni (Costinti), sat la obirsia Orbicului,
537-8. ce se numesc PrAjesti <jud. Neamt>
Corotchiesti, v. Corilehiesti, sat <jud. Neamt>. XVIIV 127-8, 331; Intrit fiilor lui
*Coroteni, sat pe BArlad <apoi OlAnesti, iing Ivan vornic XIVXV I 83; intArit
Gura Idrici, jud. Vaslui>; jumAtate fiilor lui Toader vistier XVIII 108.
ritA lui Olanu s.a. XVII 446. *Costeni, sat <probabil lingA Scobilteni, jud.
Corovia, piriu la Cozmin <r. Hliboca, reg. Iasi> XVII V 345.
CernAuti, R. S. S. Ucrainean> XVII 92. Costesti, sat, ocolul Piatra <Zberesti Cos-
Corovia (Corobia), piriu, t. Dorohoi <Coro- testi, jud. BacAu); In hotar cu
gea afluent al Prutului la Iliseni, jud. leti XVIIII 211.
Botosani); sat pe XVIIII 336; iaz Costesti, sat pe Botna (r. Kotovsk, R.S.S.
pe XVIIIV 254. MoldoveneascA>; parte cu helesteu
Corozal, vale <jud. Galati>; loe de sat pe moar intritA preotului Toader din
XIV XV I 156. LApusna XVIIII 24; parte vindutii de
Coruesti, v. Coroesti, sat <jud. Vaslui>. Mihil lui Ioan CogAlnieeanu diae XVII
Coral, pirlu in hotarul mAnAstirii Secu dud. II 257.
Neamt> XVIII 177, 184, 237. Costesti, sat pe Siret, ocolul Botosani <jud.
Corutchiesti, v. Coritchiesti, Sat <jud. Neamt> Botosani>; clAruit de doma cu mori na-
Cosagentl (Cosaciutii), sat, t. Soroca <Cosh"- nAstirii Solca XVIIIII 203; IV 267;
uti, r. Soroca, R.S.S. MoldoveneascA>; V 273.
In hotar cu FAntAna Caplei CSeptelici> Costesti, sat, ocolul Piatra <ZberestiCostesti,
XVIII 370, 433; alipit de Stefan cel jud. BacAu>; In botar cu MAnAilesti
Mare la ocolul cetAtii Soroca XVIJ 107. XVIIII 211.
Cosco (doscov, unde ausezut flii lui seliste *Costesti, sat <probabil In jud. Vaslui>
la Cornul Bagului <r. ClAra.si, R.S.S. XVIIII 193.
Moldoveneasc0; IntAritA lui Mihail de la Costesti, sat <inclus in Sesurile, jud. BacAu>;
Dorohoi XIVXV--I 147; MtArit ne- IntArit lui Toma XVII 27.
potilor lui Milea cAlugiirul XVI I 370, Costesti, sat pe Prut, la gura Ciuhurului, t.
523. Iasi <r. Riseani, R.S.S. Moldoveneasc0;
Cositeni, sat pe Zeletin, din jos de aalbeni in hotar cu Ploscreni <Proscureni>
(jud. Galati>; In hotar cu Voinov si XVIIIV 253; parte IntArit lui Efrem
Galbeni XVII 531; IntArit MicAi. s.a. XVII 284; parte IntAritA lui Petriman
XVII 489. FantAnA XVII 158; parte intAritA Jul
Cositeni, sat pe Bahlui <jud. Iasi> XVIIV loan pisar XVII 242-3; parte intArit
137. lui Ieremia humelnic XVII 608; parte
Cosm'Anesti, v. Co1vatine.5ti, sat <jud. Vaslui>. intarit lui Lucoci diac XVIIII 62-3;
Cosmesti, v. Cozmesti, sat <jud. Iasi>. parte intritA lui Simion Jora vornic
Cosmin, v. Cozmin, sat <r. Hliboca, reg. gloatA XVIIV 197, 237, 268-9; parte
GernAuti, R.S.S. Ucrainean>. Intrit lui Costea Bucioe mare vOrnic
CostAnesti, v. Costinesti, sat <jud. Botosani> . XVIIIV 445; pod plutitor la XVII

68 www.dacoromanica.ro
158; IV 197; XVIIIV 445; iazuri *Costiucanl, sat pe SArata, t. Lpusna (r.
mori la XVIIV 197, 237, 268-9; Leova, R.S.S. MoldoveneascA); parte
XVIIIV 445; grAdini i livezi la IntArit lui Toader s.a. XVI 1 375 6.
XVIIV 237; XVIII 95. Costucani (Costocani), sat pe Vaslui, in
Costesti, sat, t. CernAuti (r. Storojinet, reg. hotar cu *Liesti (probabil /inga Clortesti,
CernAuti, R.S.S. UcraineanA> XVIIIII jud. Iasi>; inthrit cu loe de moarA Anei
15; parte IntArit Antemiei s.a. XVIIIV cneaghina lui Goal logofAt XVIII 224;
83; gloabe i dusegubine la XVIIII Omit de Ana mAnAstirii Vatoped Golia>
141. XVIIII 170; v. si Costiceani, sat.
Costesti, sat, t. Roman (jud. Iasi>; parte cu Coselug, sat pe CAinari, t. Soroca (probabil
iaz i moarA IntArit lui Iona.sco Gheorghe r. Floresti, R.S.S. MoldoveneascA>; loe
mare logofilt XVIIIV 247. de sat mai sus de XVI III 394.
*Costestl, sat pe Butpatir i Trotus, *Cosest, sat pe Chigheci (r. Leova, R.S.S.
Trotus </ingA Bogdana, jud. Bacu> Moldovene ascA) ; In botar cu Pietrisul
XVIII 168; parte IntritA cu helesteu XVI I 536.
,si moarA lui Toader Sofioiul s.a. XVI II Cosesti, sat, 1. CArligAtura <inclus In Cris-
8, 178-9, 229; confiscat pentru hiclenic; testi,jud. Iasi); botare XIV XV I
parte IntAritA Irinei, fiica lui Neagoe 353; XVIIIV 456; IntArit Magdalenei
cAmAras XVIIII 163-4; parte IntArit XVI I 110; prisacA Intru-itA lui Co5escu
lui Oprea mare armas XVI III 432; XVIIIII 169.
prisacA si livezi la XVIII 178-9; Cosestl, sat pe Racova dud. Vaslui> XVII
III 432-3; vii la XVIIII 164, IV 88; V 359; In hotarul ocolului Vaslui
432-3; 1.igani la --, XVIIII 163-4, XVII 166; conf iscat pentru hiclenie;
432; XVIIIV 163 <314>. IntArit lui DragotA si urmasilor sat XVI I
Costestl, sat pe Bilavoiu, /ing Hitoci dud. 325-6, 453; II 113.
Vaslui> XVIIIII 73; IV 175, 280. Cosilotql, sat pe Ruda, sub Nesfoiu Noua
*Costleenni, sat pe DobrovAt (IMO. Dobrovt, SulitA, reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA);
jud. Iasi> XVIIII 325; dAruit de domn hotare; dAruit de domn lui OanA
cu moar mAnAstirli DobrovAt XVI I XIVXVI 97.
40-41; II 147; v. si Costueanl. Cona Mare (si,--,MicA), Wale In muntii Suhar-
Costieeanl, sat, t. Cernuti <r. Noua dul Mare si Mic dud. Suceava> XIV-
reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA); pArti XVI 22.
IntArite lu Goli s.a. XVIIIV 193; v. Costent (Costani), sat (Coteni, jud. Boto-
PAduricea lui Costluco. sani> XVII-1V 496; V 22.
*Costici 1, sat (9) pe Racov i Ciuhur 01110 Co5ula (Sf. Nicolae), mAnAstire sub buco-
Sto/niceni, r. Edinet, R.S.S. Moldove- vinA, care se numeste Ma/u dud. Boto-
neascA); In botar cu Neagouti XIV sani>; IntArire parte din Resti s.a. XVII I
I 93. 311; XVIIIV 496; V 22.
CostIna, pIrtu la Costina, t. Suceava dud. Copileni (Cosuteni),sat pe Sitna dud.
Suceava); sat pe XVII 132, 291; Botosani>; In hotarul satului Jolcsani
I 63, 327; moarA pe XVI I 63i XVI I 579.
327; bisericA la -- XVII 132. Copt/ luI Mairstatu, loc pe Cercteoae (r. Vul-
Costina (la Dragomir Juratu), sat pe Costilia, cAnesti, R.S.S. MoldoveneascA>; loe
t. Suceava <Costina, jud. Suceava>; confis- pustiu la XVI! 573.
cat pentru hic/enie de la Albu spAtar; d- Cosuteni, v. Cosuleni, sat dud. Botosani>.
ruit cu mori, de dotnn, lui Totrusan lo- *Coteelarli. sat mai jos de 5teleni <ling
gofAt XVI I 327; jumAtate cu mori TIrzii, jud. Vaslui); Intarit cu prisacA lui
dAruitA de domn mAnAstirii Sf. Die XVII Giurgiu XIVXV 1 382-3.
477; bisericA Inchinat episcopiei de RA- Coteleva, sat <Coteleu, r. Noua Sulit, reg.
dut XVII 132 CernAuti, R.S.S. UcraineanA>; Intrit lui
Costinesti (Costeinesti, Costenesti), sat pe
Mihail de la Dorohoi XIVXV I
147; intArit lui Boldur s.a. XVIIV 54;
Bucccea care se numeste Sarba, I,. HirlAu !nit-wit lui Ghianghca mare logofAt s.a.
dud. Botosani> XVIIIV 181; in botar XVIIIV 113-4.
cu DragomAnesti XVII V 386; Intrit Cotelniel (Cotelnic), piriu la CotelnicKHirtopul
cu vad de mori copillor lui Ionascu Mare, r. Criuleni, R.S.S. MoldoveneascA);
XVIIIV 427. loc pustiu pe XVIIV 114-5.
Costinti, v. Costesti, sat dud. Neamt>. CotelnIci, sat mai jos de /asnovAt <inclus In
CostIsa Largulul, kw in hotarld mAngstirii Hirtopul Mare, r. Criuleni, R.S.S. Moldo-
Secu dud. Neamt> XVII I 177, 237; veneascA> XVIIII 132; intirit lui
v. si Largu. Toma s.a. XVIIV 115.
Cotesti, v. Cfitesti, sat dud. BacAu>.
Cotesti, sat pe Prut, v. Gotesti, sat 0.
2 Este vorba de satul lui Hodco Costici, Cahu/, H.S.& MoldoveneascA>.
stApInul satului Vertiporoh pe Ciuhur, as- Cot<esti>, sat dud. Iasi); parte IntArit lui
In Stolniceni.
inclus
Andrei XVII I 53.

69
www.dacoromanica.ro
Cot...inestl, sat <?>; IntArit lui Dumitraseu Cotnarul de Sus, v. Dealul Non, deal la
pircAlab de Cetatea Nou4 XVII-I 53. Cotnari <jud. Iasi>.
Cotiujenl, sat pe Drabiste o Prut, Hotin Cotnfirel, pisc in hotarul mAnAstirii Secu
r. Edinet, R.S.S. Moldoveneascii>; intA- <jud. Neanyt> XVII-I 177, 184, 236.
rit culoe de moarA lui Nichifor mare vAtav Cotnfirel, plain In hotarul mAnAstirii Secu
de Vaslui XVII-I 90-91. <jud. Neamt> XVII-I 177, 184, 236
Cotinjenl, sat pe RAusorul Negri' <r. *Cotoreia, sat pe Cogilnic, t. Orhei <lingA
R.S.S. MoldoveneascA); intArit cu case *i Pereni, r. Rezina, R.S.S. Moldovenea-
grAdini lui Ivanco hotnog s.a. XIV -XV
I 377.
- sea>; In hotar cu satul Pecistul XIV-
XV-I 424.
Cotiu.sca, sat pe Volovfit la gura Postaet Cotortea, v. Cotovtea, piriu <r. Kotovsk,
<Cotusca, jud. Botosani>; j um Atate In- R.S.S. MoldoveneascA>.
tAritA cu iaz lui Lupu din BAlosani Cotova (Cotuva, Cutova), sat pe CAinari, t.
XVII-II 221. Soroca <r. Drochia, R.S.S. Moldove-
Cotlenic, v. k Cotelnic, plain <r. Criuleni, neascA>; in hotar cu BurdujAni XVI-
R.S.S. MoldoveneascA>.
IV 261; XVII-IV 374; Intiirit cu moarA
lui Fetca *.a. XVI-III 41-2; IntArit
Cotnarl, ocolul Urgului; sate domnesti ascul- cu iazuri, mori si vecini lui NicoarA
tAtoare de XVII-IV 343; V 111 -2, PrAjescu /ogofAt XVI-IV 221-2:
245; dregAtori si pircAlabi de XVI-II XVII-IV 135, 384, 387, 391; Intairit lu
212, 213; XVII-I 61, 124; II 123, 142; Ionasco Priljescu XVII-V 97.
111 43, 101; IV 508; V 59, 88, 146, 172, Cotovet, piriu la Trestinet si Mihuceni
312. <Hotovet, r. Hliboca, R.S.S. UeraineanA>
Cotnari (Cotnar, Contnari), tirg <sat , jud. XVI-I 70, 128.
14> XVI- III 78, 304; XVII - I 61; 114, Cotovita, seliste pe Ciiinari, t. Soroca <inclus
255; IV 295; V 60; sate In botar cu In Cotova, r. Drochia, R.S.S. Moldove-
XIV XV-I 264; XVI-I 399; II 51: neascA>; IntritA lui Ciuciuma mare armas
III 175, 205; IV 46, 286-8; XVII-III XVI-1 602.
131; V 275 (v. si Bieenl, Ceaplinti, EzA- Cotos tea (Cotortea), plain <unit cu Volcinetul
reni, Giulesti, Pizdenl, Plopi, Slobozia. afluent al Botnei, r. Kotovsk, R.S.S.
farina Stroestilor); bisericA In XVII MoldoveneascA> ; sate pe XIV- XV- I
IV 191; bisericA sAseascA In XVII-V 131, 185; mori pe XIV-XV-I 185.
138, 140; buti de sin de la XVI-III Cotujeni, sat sub Piatra Craeului, ocolul
407; vii, case, crame, tease si pismite de Piatra, t. Neanyt <lingA Serbesti, jud.
piatrA stApinite de: Totrusan logof At Neamt> ; IntAri t lui Costea Bucioc
XVI I 327; de mAnAstirea TaziAu XVI XVII-IV 445.
III 20; de Ion GoIdi logofAt XVI-III COilli lad Mancha Manciului), loe pe Prut,
78 9; de Gligorie XVI-III 105; de Ja gura Jijiei <jud. Iasi>; In hotarul
mAnAstirea Voronet XVI- HI 366; de branistii domnesti XVII-II 59; III 130
mAnAstirea Galata XVI-III 410; de Cotul Aliculinti, v. Mieulinti, sat <jud.
mAnAstirea PingArati XVI-IV 39; de Botosani>.
Nicoarit logofAt XVII- II 4; de malnal- Coln' Nernesului, loc la Oriseni, I. Harlan
stirea Vatoped XVII-H 171; de mAnd- <jud. Botosani>; pomAt i balt la
stirea Bisericani XVII-III 94; de Nistor XVII-IV 234.
Ureche mare vornic XVII-1V 145; de Coital tut Sandru, Inc la Marvila <jud
Meek lui Alexa postelnic XVII-IV 169, BacAu>; in hotar cu Hritesti XVII-IV
170, 171; V 109-10; de mainAstirea Secu 179.
XVII-V 88; de mAnAstirea Aron VodA Cotul Polaina, sat <inclus In Dolhasca, jud.
XVII-V 172; de lonasco CujbA vornic de Suceava>; IntArit mAnAstirii Pobrata
poartA XVII- V 291; butnardinXVI- XVI-II 55; III 151, 266.
III 78-9; negustor din 238; Cotururile Popenilor, loc la Popeni <jud
sieri din -- XVI-III 20; vieri scutiti de Botosani> XVI-TV 112.
dAri pentru mAnAstiri XVII - III 64; Cotuva, v. Cotova, sat <r. Drochia, R.S.S
1V508; V 44, 123, 172; sas din ,--, XVII- MoldoveneascA>.
V 221; desetinA din yin din XIV-XV -I Cotuva, v. Polana lui Coste.
237, 257; catastiful orasului XVII-III Cottnani, ocol, t. Tetina <ora.$111 i r. Cottnani,
43; IV 146, 244; V 60, 139, 140, 172; reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>; sate si
soltuzi si pirgari din XVI-IV 238; cAtune ascultAtoare de XIV - XV - I
XVII I 124; III 43, 64, 101; IV 508; 31; XV-II 14, 30-31; XVI-I 33, 173,
V 44, 59, 88, 172, 221, 310, 312; popa din XVII I 249; II 188; vornici si pri-
XVII-1H 94; Sf. Nicolae, bisericA P4ari din XV-II 14, 31.
la InchinatA mAndstirii Sf. Saya din Cotmani (Cotmanul Mare), tirg, t. Tetina
Iasi XVII-IV 191; acto domnesti scrisc <orasul si r. Catmani, reg. Cerniluti,
In XIV-XV-I 271; XVI-II 187; R. S.S. Ucraineanal>; dAruit de Alexandru
ce! Bun soacrei sale cneaghina Anastasia,
III 265; XVII-III 123; V 146, 221. cu toate cAtunele ce tin de el, lar dupl
70
www.dacoromanica.ro
moartea ci sA fie in stapinirea episcopiei Cozancea (CAzanciul, Cozanciu), pAdure, t.
de RAdAuti" XIVXV---1 31; intArit cu HAr/Au <jud. Botosanl); sate sub
vecini, pripasuri i imunitti episcopiei de XVIIV 201, 280; XVIII 32; III
RAdAuti XVII 14, 30-31; XVII 33, 192; V 212.
173; XVIII 249; II 188. Cozancea. piriu <afluent al Sitnei la GArlesti,
Cotmitnevi (unde a fost Cotman), sat la jud. Botosani); sate pe XIV XVI
Tutova <Costrainesti, inclus In Pogana, 322; XVII 126, 306, 401-2; II 40;
jud. Vaslui); Intrit lui OanA Rosca XVII I 169; IV 147.
griimAtic s.a. XIVXV I 165; IntArit *Cozareuti (Cozarouti), sat pe RAut, aproape
eu mori lui Nistor Ureche mare vornic de gura Ohrincei (lingA MaseAuti, r.
XVIIIV 146. Criuleni, R. S. S. MoldoveneascA); Intrtrit
*CotmAnestl, sat (?) <ling Cirniceni, jud. lui Vancea logofAt XIVXV I 30;
Iasi); oameni si case pe locul Mara cu prisAci lui Iuga protopop fiului
XVIIII 164. salt Mihail XIVXV I 162.
Cotusca, v. Cotiusea, sat <jud. Botosani>. Cozeci, v. Coziaei, sat <jud. Vaslui).
Covasna, piriu in braniste la Bohotin <jud. CozAecii, v. Cozilacii, sat <jud. Vaslui>.
Iasi); druit cu toate obirsiile mAnAstirii *Cozfiresti (Cozareuti), sat pe Terebne <lingA
Neamt XIVXV I 268. Terebna, r. Edinet, R.S.S. Moldove-
Covasna, sat <jud. Iasi> XVIIII 98; neascA> XVII 12; IntArit lui Cupcici
&bruit de (lomn Cu prisactl i oatneni vornic XIVXV I 93; ImpArtit ca
mAnAstirii Neamt XIVXVI 268. mori fiicelor lui Luca Arburc XVI III
Covur (CovArlui, Covor, Covurlui), iczer de-a 55, 281, 360, 388-9.
lungul DunAril care dil in Ilp ling Reni Cozfisti (Cozesti), sat, t. Orhei <r. Telenesti,
<Cugurlui, Cuhurlui i Covurlui, r. Reni, R.S.S. MoldoveneascA); IntArit lui NicoarA
R.S.S. UcraineanA); jumAtate dAruitA PrAjeseu vistier m fiilor sAi XVIIIV 135;
mAnAstirii Moldovita cu jumAtate din V 97-8.
vcnit si vama de peste pe apA si uscat, ca Cozia, topic la Cozmin, t. CernAuti <r.
veniturile dc la judecarea gilcevilor si a Hliboca, reg. CernAral, R.S.S. Uerai-
drumurilor XIV XV I 208, 244; XVI- ncanA) XVII 92.
I 518, 519; IV 166; IntArit mAraistirii Cozia, piriu In branistea de la Bohotin <la
Moldovita i Homor XVIIIV 422. Cozia, jud. Iasi); loc pustiu si prisci pe
Covurlui (Covrului), iezer pe Prut, la gura XIVXVI 92, 268, 281-2, 321;
Covurluiului <jud. Galati); intrit cu
XVI III 68.
Cozia, sat pe Cozia, la Capul Piscului, in bra-
girl lui Cernat Ploscar si fratelui sAu nistea de la Bohotin <jud. Iasi); loc
Stefan CernAtescu cu jumAtate din mori, pentru sat dAruit de domn lui Duma
pivc dc sumani, toreAtorie dc linsi cu Micaci XIV XV I 281-2; prisacA In-
vama din peste si din toate tirguielile de pc tAritA mAnAstirii Bistrita XIVXVI
apt/ i uscat XIV XVI 229, 362. 92, 281, 321; XVI III 68; prisacA intA-
Craurlui, pisc in hotarul iczerului Orcahov ritA nifinfislirii Ncamt XIVXV I 268.
<r. VulcAnesti, R.S.S. MoldoveneascA> Cozia (Cozie), munte in hotarul branistii
XVII 384, 402. vechi a mAnAstirii Bistrita <Cozla?, jud.
C.ra urlui (Cohurlui, Covorloiul, Covrului, Neamt> XIVXVI 421; XVIIII 74;
Cuhurlui, Cuverlui), tinut; botare XVII IV 121; XVIII 48; II 54, 145; III 61;
222; XVIIV 104; sate in XIVXV- IV 29, 310, 324; V 2, 90.
I 229, 234; XVII 222; XVI I 609; Coziia, topic (?) in hotarut satului Sendriceni
III 100, 382-3; IV 103-4, 134, 223, 262; <probabil In loe de LoziiaLozna, jud.
XVIII 55, 85, 135; II 228, 301; III Botosani> XVIIIV 507.
141, 240; IV 22, 97, 145, 255, 257, 307; V Cozliacil (CAztlecii, CozAecii, Coziaci, Co...),
38, 67, 133-4, 218, 222, 277, 378; cata- sat, t. FAlciu <inclus In Otetoaia, jud.
stir de cisle de trani din XVIIV 5; Vaslui> XVIIIV 306; IntArit cu imuni-
cisla oilor din XVIIV 21; starosti de tAti episcopiei de Husi XVIIIV 318,
XVII 320; XVIIII 178, 186; 502; V 28.
XVII V 218; vornic de XVIIV 134; *CozmestI, sat <lingA Obilcni, r. Kotovsk,
mAnAstire In XVIIV 264. R.S.S. MoldoveneascA); In botar cu
Covurluiul cu Apit, piriu numit i Bujor selistea lui Gagea XVI I 394.
<afluent al Cneajei la Bujor, jud. Galati); *Coztuesti, sat <lingA Stinca, jud. Iasi);
loc pustiu, seliste si sate pe XIVXV- Intarit nepotilor lui Stoian Procelnic
I 229, 362; XV-11 168, 221; XVII 227, XVII 144.
297, 597; mori mj prisacA pe XIVXV Cozmevi (unde a fost Bratul), sat pe Siret,
I 273; XVI-1 597; lac pe XVII la Direptate, ling tirgul Scheia, t.Suceava
222; mAnstire pe XVIIV 262. <Cosmesti, jud. Iasi); IntArit lui Luca
Covurluiul See, seliste si sate pe XVII Dercptate s.a. XVII 273; II 202; jumA-
203-204; XVII 144-5, 504; II 80; tate IntAritA Anghelinei TAntAroaie s. a.
IV 250 ; prisacA pe .-... XVIIV 250. XVIIV 231-2; pArti de cumpArAturA

71
www.dacoromanica.ro
IntArite /ui NicoarA PrAjescu logont si Crasna, lezer pe Crasna /a Mndesti <jud.
urmasilor Jul XVI-IV 258; XVII- I 104, Vaslui>; sate la XV-II 194; XVII-II
153, 211, 234; IV 135; XVII-V 97-8; 216.
azuri si mori la XVI -IV 258; XVII-I Crasna, piriu (la Glodeni, jud. BacAu>; sate
104; IV 135; pod plutitor la XVI-II pe XIV-XV-I 128; XVI-I 151; II
202; IV 258; XVII-I 104, 234; V 97-8. 18 (v. si Romanoslav ice, vol. IV/1960,
Cozmin, plriu la Cuciurul i Cozmin, t. p. 242-246).
Cerrauti<r. Hliboca, reg. CentAuti, R. S. S. Crasna, pirlu la *Borhinesti <jud. Suceava>;
Ucraineang> XVI-III 48. sat si iazuri la XIV-XV-I 289, 297;
Cozmin, sat, t. CernAuti <Cosmin, nume XVI-III 331; v. o Bola.
schimbat in Molodiia, c. , r. Hliboca, Crasna, Oft la Pancova <PAncesti, jud.
reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA> XV- Vaslui>; sat pe XIV-XV-I 6-7.
II 92, 134; XVI-I 29, 171; bisericA in- Crasna, piriu la Crasna Putnei, t. Suceava
chinatA mAnAstirii Putna XV-II 134. <r. Storojinet, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
Cracitu, oras <Cracovia, R.P. PoIona); in neanA); prisaca pe XVI-I 205.
itinerarul lui Petru voievod <Schiopu Crasna, ptriu <afluent al Blrladului la G ara
XVI-IV 63. Crasnei, jud. Vaslui>; locuri pustii pe
Cractiu, pirlu <afluent al Bistritzi la Zdnesti XIV-XV -I 122; sate pe XIV-XV-
jud. BacAu>; sate pe XIV-XV-I 6, I 26, 107-8, 121, 123, 153, 154, 290;
38, 63, 66, 99, 115, 151, 180, 224, 229, XV-II 51, 82, 125, 166, 178, 194; XVI- I
249, 320; XV-II 159, 231, 307; XVI-I 13-4, 146, 220, 277, 291-2, 547, 572;
131-2, 133-4, 137, 530; II 38, 184; III II 114; III 385; IV 165, 270; XVII-II
105-6, 130, 143, 152, 237, 243, g93, 188, 216, 226, 239, 292, 296, 297; III 89;
328-9, 371, 421, 450; IV 39, 68, 79-80, IV 103, 128, 440; V 12; selisti pe
117-118, 122-3, 156, 162, 167-8; XVI-I 6; XVII-II 216; iazuri si mori
74, 160, 161; II 31, 37-8, 45, pe XV-II 194; XVI-I 221; IV 165,
92, 107, 116, 149, 160, 173, 300; III 49, 270; XVII-II 216, 239, 297.
50, 90, 91, 92, 114, 125, 149, 212; IV 9, Crasna, v. Creasna, sat <jud. BacAu>.
17, 136-7, 169, 195, 197, 241, 262, 316, Crasna, sat, t. Suceava <Crasna Putnei, r.
423, 509; V 14, 32, 33, 74, 78, 100, 232; Storojinet, reg. CernAuti, R. S. S. Ucrai-
selisti - IV 156, 242, 300; XVII- neantl>; jumittate ntArit lui Cupcici
I \ 219, 223, 245, 304; mori pe", XIV-XV vornic XIV-XV-I 93; intArit mAnAstirii
-I 320; XVI-I 131-2; 11 38; III 152, Putna XVII-III 111.
243, 372; IV 39, 122-3, 125, 126; XVII -1 Crasnisoara (Crasnita, CrAsnisoara), piriu la
74, 160, 223; II 31, 45, 160, 300; III 49, Zavalnesti <lingA Gugesti, jud. Vaslui>;
91, 92, 114, 125, 149, 212; IV 9, 17, sat pe XVI-I 378; IV 165; loc de
136 7, 219, 223, 241, 245, 262, 304, 316, prisacii intirit lui Sima Dusscul XVI-1
342, 392, 509; V 14, 32-3, 75, 78, 100, 221.
232; iaz i stupa pe XVII-II 300; CrActItiiu,v. RticatAtt. sat <jud. Bacu>
m Andstire pe XIV XV-I 229. *CrAeeni, sat <probabil lingA Mindresti, jud
*Craemitt, piriu la Selistea lui Mihai BArbosul Vaslui> XVII-IV 270.
<11ngA BrAdesti, jud. Vaslui> XIV-XV- CrAciuu, v. Hotarul lui Crtleiun.
I 1'18. Cralciuna 1, cetate pe Milcov, t. Putna
Ow; deaufl (CrainicovtA), sat sub Hotin <IMO Virtescoi i Mera, jud. Vrancea>;
<probabil NedilbAuti, r. Hotin, reg. Cernfi- pircAlab de XV-II 51.
uti, R. S. S. UcraineanA>; intArit lui Sin de la Craleiuneni, sat <jud. Botosani>; viitav din
Hotin XIV-XV-1 288; jumiitate XVII-II 196.
ritA lui MoghilA logont XVI-III 286. Critelunesti, sat pe plriul Goliei, intre Rebricea
Crain/el (CrAiniceni, CrAinicesti), sat pe si Stavnic <jud. Vaslui>; pArti intArite lui
Polocine i Siret <inclus In Homocca, jud. BAseanul vornic XVII-IV 149; parte
Vrancea>; In hotar cu eicni Oiscani> cu loe de prisacA i vad de moarA
XVII-V 384; pArti IntArite lui Ilea Huru lui Ionascu din Rohotesti XVII-IV
comis XV-II 279-280; XVI-I 64-5. 380; vecini fugiti de cisla scrisA in
Crainicul, obcin5 In hotarul XVII-III 42; popi din XVII-III
Seca <jud. Neamt> XVII-1 177, 184, 146; IV 149, 380; v. si Golalestl
237. *CrAciunesti, sat pe Ciulucul Mare in gura
Craima, oras <in Tara RomncascA, m. piriului Stejaru si sub StencA, t. Orhet
jud. DolD; Enache mare ban de <MO Copceni, r. Lazovsk, R.S.S.
230. MoldoveneascA>; in hotar ca CobAceni;
intArit cu iazuri i mori lui Nistor Ureche
Cralila,localitate in Moravia(R.S.Cehoslovact1>; mare vornic XVII-I 149; IV 145.
in itinerarul lui Petra voievod Ochiopu
XVI-IV 64.
Crasna, deal la Cristinesti <jud. Botosani / O CrAciunA, mosie, In satul Vasile
XVI-IV 11. Alecsandri, jud. Galati.

72
www.dacoromanica.ro
*Crilestl, sat pe BArlAzel, Vaslui, ce s-a CrAulesti, v. CalrAulesti, sat <jud. BacAu>.
numit Driigusani, mai jos de Poieni Crfingul, sat in hotarul orasului Bfirlad <jud.
<jud. Iasi> XVII-II 220; IV 128-9, Vaslui> XV-II 211.
158; parte hitgrail lui Luca XVI-III CrAstianesti, v. C.firstienesti, sat <jud.
257-8; parte fatAria lui Buhlea XVI- Neamt>.
II! 396; parte liltArita popii Mihul *Creasna, sat <probabil lingA RAchitoasa,
XVI-IV 18. jud. BacAu> XVII-V 121.
Cralesti, sat pe PArAul Negru, t. Neamt <jucl. Creeesti (Cricesti), sat pe Vaslui, lingA
Neamt>; lutant lui Mic Crai XIV-XV-I Movila <probabil Chircesti, jud. Vaslui);
205; pArti intdrite lui Vasile pircZtlab de intArit ElincAi XVI-I 398; intdrit
Neamt s.a. XVI-IV 247; XVII-I 42, fiicelor lui Gligan XVI-III 43-4.
194-5. Cremenciue, sat, t. Soroca <r. Soroca,
*Crilesti,sat <lingA Hoisesti, jud. Iasi); R.S.S. MoldoveneascA> XVII-III 23.
prisacA cu poicni intArite lui State fost Creminoae, blti pe Prut, in branistea de la
scotar XVII-I 40. gura Jijiei <la Zberoaia, jud. Iasi>
*CrOesti (satul popii Micu), sat pe Re- XVII-V 84.
bricca MicA Tufesti, jud. Vashci>; *Crepatureni, sat, t. CArligAtura <lingO
druit de don-in popii Micu XIV-XV- Sinesti, jud. Iasi); intArit lui Stanciu
I 20; intdrit lui .Moica si Tador XIV- XV - Sinescu XIV-XV-I 300.
I 199; intArit preutesei popii Petru Creta, insulA in Marea MediteranA XVI-I
XV-II 158. 597.
Gin-test' (CrAeste), sat, t. Tecuci <CrAiesti, Creteni, sat pe Tutova, t. Tutova <jud.
jud. BacAu> XVII-I 235; III 213, 219. Vaslui>; parte cu moarA intArit lui
Crilhana, &IA la Iezerul Cerlenul <Crihani- NicoarA mare vornic XVII- V 264.
Chirgani, r. Cahul, R. S. S. Moldoveneas- Cretesti (Cretilsti), sat, t. FAlciu <jud.
ca> XVI-I 26. Vaslui> XVII-II 293; III 89-90; dAruit
GrAhana, vale la Iezerul Cerlenul <Crihani, de domn cu imunitAti episcopiei de Hui
numit i Chirgani, r. Cahul, R.S.S. Moldo- XVII-IV 318, 502; V 28.
vcneascA> XVI-I 26. *Cretestl, sat pe Elan <Creteana, vale la
*CrAhAnesti (CArhanesti, CrAhana), sat Intre BlAgesti, jud. Vaslui); intArit lui Sima
Prut si Elan, t. FAlciu <lingA Cirja, jud. Benea XIV-XV-I 549; intArit lui
Vaslui> XVII-V 217; In botar cu un loe Barta v.a. XVI-I 285.
de la Movile XIV-XV-I 349; part" Crept', sat la Botne <probabil r. Kotovsk,
de cumpArAturA cu balt, iezere si moar R.S.S. Moldoveneasc0; IntArit lui Ivan
IntArite lui Ionasco Vrabie XVII-V Porcu *.a. XIV-XV-I 232.
202-4. Cricesti, v. Crecesti, sat <jud. Vaslui>.
<GrAhiinesti>, sat ce este la Podul Leloae Crida, loc la CrAinicesti si Leucusesti
<Podul Boalei, jud. Iasi> XVII-V 345; <lingO orasul Hui, jud. Vaslui> XIV-
IntArit fiicelor lui Alexa postelnic XVII- XV-I 35.
IV 169-170; V 109; v. si Podul Iloaiel. Crida, loe la Leontine <jud. BacAu> XIV-
CrAinesti, V Crainici, sat <jud. Vrancea>. XV-I 29.
CrAiniceni, v. Cxalniceni i COrniceani, sat Crida 0, loe lingA *Rusesti <?> XIV-XV-1
<jud. Botosani>. 186.
CrAiniceni,v. Crainlci, sat <jud. Vrancea>. Crigle, localitate in Tara $tidia <Stiria -
*CrAinicesti, sat pe DrAslivita <lingA Buda Austria); In itinerarul lui Petra voievod
orasul Husi, jud. Vaslui); hotare; dAruit <chiopu> XVI-IV 64.
de domn lui Nichita i Dobre zugravi Griming, Oft la ampuri <jud. Vrancea>
XIV-XV-I 35. XVII-III 178.
CrAinicest1 (CArcinesti, Carnicesti, Crinicesti), *Crlpinesti (Cripcinesti), sat t. FAlciu <lingA
sat, ocolul Badecrti, t. Suceava <probabil jud. Vaslui); pArti de cumpArA-
CrAinicesti, jud. Suceava>; lnarit cu tut* prisacA i livezi ale lui PAcurar,
lazuri si mori mAnAstirii Solca XVII- nepotul lui Sdrbu din Peicesti XVII-III
III 196; IV 267, 435; V 273; bisericA in- 141; IV 406.
chinatA episcopiei de RAdAuti XV-II 132. *Cristesti (CrAstcnesti, Crstesti), sat pe
Crmdrzani, v. CAmirzani. Bahlui, ce se numesc Pizdeni <lingi
CrAnifl i Beleiroasa, sat <Belciuneasa, jud. Cotnari, jud. Iasi); dAruit cu mori mAnA-
Vrancea); loe intArit lui MihAild Motas stirii Galata XVI-III 92, 102, 104, 409;
XVI-II 93. 1V46,223; XVII-11197; IV 185.
CrOsnfiseni, sat <jud. Vaslui> XVII-II 292, Cristesti (COrstesti), sat pe Cal* <inclus In
296. Ardeoani, jud. BacAu); intArit lui Danciu
Crilsnisoara, v. Crasnisoara, plriu. BoldAs XIV-XV-I 383; jumitate IntA-
CrAstencsti i CrAstesti, v. Cristestl, sat <jud. ritii lui Petre pircalab XVI-I 131; v. si
Iasi>. Bold4eSi.

Fintina. 2 Mealo", in orig. slavon.

73
www.dacoromanica.ro
Cristesti (Cfirstesti, Carstesti), sat pe Moldova, Croitori, v. IIihnil Croitor, sat <jud. Vaslui>.
t. Suceava <jud. Iasi> XVIIII 290; *Crotolel 1 (Crotolici), sate (?) pe Itchil <r.
IV 189; in hotar Cu Hiresti XVII 480; Criuleni, R.S.S. MoldoveneascA>; in hotar
III 358; 'Mara lui Nicoara Hra pireAlab Cu Magdicesti XVI I 300; intarit lui
de Hotin XVII 406; hiclenie; parte Vancea logof At XIVXV I 131.
intaritA lui Giurgea Crasnas XVI I *Croton, sat IWO Fundu <lui Bogdan, azi
613; intarit nepotilor lui DrAghici Roma's- Siretu, jud. Bacau>; prisaca daruita
cel XVII I 5. nastirii Bistrita XIVXVI 321.
Cristesti (CrAstesti, CArstesti), sat ce s-a numit
Ciuncesti, t. Carligatura <jud. Iasi> Cruce, loe la Dersca <jud. Botosani> XVI I
XVIIV 172; intarit lui Cozma Sarpe 95.
XVI I 101; intarit manfistirii Pobrata Cruce2 (unde este o loe la Sacalasesti
XVIII 53; intarit lui Pacurar s.a. <jud. Neamt> XIVXVI 350.
XVI III 273, 285; v. si CsIrstea (uncle a Crucen (Crucea de Sus, Cruel), sat pe Susita
fost sat <jud. <jud. Vrancea> XVIIII 273; V 66, 70;
Cristesti, v. Carstesti, sat <jud. Botosani>. parte intarit lui Gheorghe XVI III 38;
Cristesti, v. Carstesti, sat <r. Nisporeni, vii domnesti intrite manastirii Bistrita
R.S.S. Moldoveneascii>. XVI III 440.
Cristesti, v. C.firstesti, sat <jud. Vaslui>. Crucen de Piatra, loe pustiu pcntru sat si
Cristesti, v. Ciirstinicii, sat <jud. Vaslui>. poiana <haga Deleni, jud. lasi>; intarit
Crislianesti, v. Cfirstienesti, sat <jud. Iasi>. manastirii Pobrata XIV XV I 156.
Cristinesti (Carstinesti Carstiinesti), sat pe Iu-
bneasa, ocolul Dolohoi, t. Dorohoi <jud. Stefan Vocla, loc la Sucevita
Crucen 2 Illi
Botosani>; druit de domn lui Ghcorghe (jud. Suceava> XVI III 227.
Dorohoncean diac XVIIV 11; jumatate *Cruceni (Criv-eni), sat, t. Orhei <Valea
cu rnoara, helesteu si curte vino:had de Crucei llnga Cotova, r. Drochia,
Patrasco lui Manea XVIIV 53; inVrit R.S.S. Moldoveneasca>; intarit lui Nicoara
etc iazuri, mori, curti, poverne, grdini Prajescu vistier, primita de la vecini" pe
si flnete manastirii Solca XVII V care i-a platit de cisla" XVIIIV 135,
134-5, 137-8, 164-5, 317; dat schimb 387, 391.
de manastirea Solca manastirii Sucevita Crucisoara, sat pe Susita <inclus in Crucea,
XVIIV 318. jud. Vrancea>: parte intaritA lui Gheorghe
Cristinesti, v. Cirstianesd, sat <r. Hotin, s.a. X\ IIII 38.
reg. CernAuti, R.S.S. Ucraineana>. Crugleanca, sat, t. IIotin <Cruglic (?), r.
Criva, sat pe Prut <r. Noua Sultta, R.S.S. Hotin, R. S.S. Ucraineana>; parte Cu iaz,
Ucrainean> ; intarit fiilor lui Buceatchi moara i gradin intariLa lui Pintelei
XVII 162; jumatate Cu balta intarit Lupul XVIIIV 521.
lui Gligorie aprod XVIIII 112. Cruglic (Cruhlic, Cruhliti), sat, t. lIotin
CrIraia, beta pe Nistru <la Copanca, r. Slobo- <r.flotin, reg. Cernauti, R.S.S.Ucraincan>
zia, R.S.S. Moldoveneasca> ; intarita XVII I 112; V 143; daruit de domn lui
manstirii Neamt XVIIV 42. Ivasco Balasinovici XIV XV I 135.
Crivaia, v. Stramba, beta <jud. Botosani>. ruglic (Crulic), sat <r. Criulcni, R.S.S. Mol-
CrIvala eea Mare, Liana pe DusavAt <Dubovat, doveneasca>; in botar cu Cotelnici XVI
linga Cuhnesti, peste Prut, r. Glodeni! IV 115.
R. S . S. Mol d oven e asc > ; intarita *Cxugliel (unde este , Cruhleceni, Cruhli-
Lupul Bals sulger XVII I 46-7. ceani, Cruhliceni), sat, t. Lpusna <Curlu-
CrivAt, v. Stramba, balta <jud. Botosani>. ceni (?), r. Straseni, R. S. S. MoldoN e-
Crivceni, v. Cruceni <sat, r. Drochia neasca>; Intarit lui Ivan Porcu XIV
R.S.S. Moldoveneasca>. XVI 232; intarit lui Zbiarea postelnic
XVIII 157; III 55, 266; v. si Curlueeni.
CrIvesti, sat pe Brlad <jud. Vaslui);
hotar cu Neagomiresti XVII 305; in- Cubeciani, v. Cobileeni. sat <r. Lazovsk,
tArit Cu moara i prisaca lui Andrusco R.S.S. Moldovenease>.
Boldor XVI I 114-5. Cuci, sat pe BlirlAzel <jud. Neamt> XVII I
Crivestl, sat <jud. Iasi> XVIII 23!; IV 15; III 146.
290, 357; intarit cu iazuri i mori Cuciulati i Cuciulatesti, v. Cliclulati, sat
stranepotilor lui Stravici XVI I 607-8; <jud. Neamt>.
III 157, 367 8, 435; XVIIII 162,
230; IV 474-5; V 330; vecini, cisla
dusegubina la XVIIV 10.
CrIv<1>eni, sat pe Nistru, mai sus de gura La 5 martie 1535, un *endrea Cortolocico
Rautului <r. Criuleni, R.S.S. Moldova- vinde satul Saseni, pe Botne, IlcAi s.a.
neasca>; in hotar cu Zaloceni XVIIII (XVI I 370). In text, la p. 300: Protolici.
128. 2 In text Cu litera mica.

74 www.dacoromanica.ro
Cuciurom (Cuciorova), piriu la Vertiporoh, pe Cudreatinil (Cudreaventi), sat pe Sitna.
Ciuhur, t. Hotin <r. Edinet, R.S.S. Mol- Stroesti, t. Hfirldu <jud. Botosani);
doveneascA> XVII-1 113-114. ruit mAndstirii SI. Saya de Maria, fata
Cueiurul <Mare> (unde a fost Gherman lui Petru voievod <Schiopu>XVII IV 73,
vataman), sat, t. CernAutt Storojinet, 238.
reg. Cernduti, R.S.S. Ucrainean0; in Cudrentli (Codritii), sat la obirsia Drabistei ce
hotar cu Cozminul XVII 92; hotare se numeste Serbiceani, t. Hotin <r. Secu-
XVI III 48; ddruit de domn lui Bogus reni, reg. Cernduti, R.S.S. Ucraineand);
si Nesteac XIVXVI 45; intArit cu Impartit nepot.ilor lui Ion Vorontar
inori mAtnistirii Putna XVIII 19; III XVI III 128, 162.
47-8; helesteu si finale intArite fiilor lui *Cudresti, sat <probabil jud. Vaslui); pitrti
Iurasco vornic XVI IV 108; hiserici intdrite lui Oand sulger XVIIII
inchinate episcopiei de RAdAuti XVI 32; v. si Codresti, sat.
132, 134; Ilea vames din XVIIV Cudresti (Codrcsti), sat pe Bahluet, t. CArli-
108; ars de turci XVIIV 108. giitura <inclus in Bdltati, jud. Iasi>
Cuclurul <Mic>, sat, t. Cerraull <r. Zastavna, XV1IV 310, 345; intArit lui Gherasim
reg. CernAull, R.S.S. UcraineanA> XVII s.a. XVI I 534; plirti intdrite lui Hilip
IV 231; dAruit de domn lui Buceatchi vatav XVII I 106, 268; parte Intarit
XIVXV I 226; scrierea <cislei> de lui Plotea vistiernicel s. a. XVIIIV 80;
staroste XVIIV 8-9. piirti intarite lui Ionasco aprod XVII IV
Cucoard, v. Movila lui Cucoaril <jud. Iasi>. 404; iazuri si mori la XVIII 106;
Cuconesti, v. Cohonesti, sat <r. Edinet, IV 80.
R.S.S. MoldoveneascA>. Cuejdelul, piriu <la Dobreni, jud. Neamt);
Cucoreni (Cocoreani, Cocoreni, Cucoriani), sat In hotarul mAndstirii Bistrita XIV
pe Salta, sub Fdget, mai sus de Botosani, XV I 421.
t. <jud. Botosani> XVIIIV 315, Cuejdiul (Chiajdu, Chiiajdu,
Chiej di,
493, 507; IntArit Titianei XVII 592-3; Chiojdul, Chivejdi, Cuiajdu,
Coiajdul,
IntArit Dingoaei XVI III 134; pArti de Seajdu), piriu <si sat la Dobreni, jud.
cumparAturA cu iaz si mori intArite lui Neatut>; in hotarul mAndstirii Bistrita
NicoarA mare vornic XVIIIV 208, XIVXVI 421; XVIIII 74; IV 121;
299-300, 448, 449-50; V 153; IntArit cu XVIII 48; II 53, 145; III 61; IV 29,
iazuri si mori lui Neagoe vornic de Boto- 310, 324; V 2, 90; sate si poieni pe
Salli XVII V 192, 198, 224; rnoarte de XIVXVI 66, 320-21; XVIIII
om la F., XVII V 153. 68; mori pc XIVXVI 321; XVI-
*Cucuesti, sat <jud. Iasi); intdrit Marenei, III 454; XVIIIII 50.
sora lui Cozma Sarpe XVI 1 110. Cuhdresti (Cuhareuti), sat pe Nistru <r.
*Cucueli, sat, parte din Retovoesti, pe Topolita Floresti, R.S.S. Moldoveneased>; in hotar
<jud. Neamt>; intArit cu mori mAnAstirii eu Unchetesti XVII 46; intArit lui
Agapia XVIII 204; v. si Retovoesti. Mihail de la Dorohoi XIVXV I 147.
Cueuiaji, sat, t. Iasi <r. Riscani, R.S.S. Mol- *Cuhnesti, sat pe Rebricea Mare, ocolul
doveneased>; intdrit lui Ianache postelnic Vaslui <numit apoi Rohat si Rohiitesti,
XVII V 276. lingd Tatomiresti, jud. Vaslui>; intdrit
Cueuittfl, sat pe Mitt, t. Soroca <inclus in lui Toader Rohat si fiilor lui XVII 48;
orasul Flores% r. R.S.S. Moldove- XVI I 99-100, 345.
neascd>; intdrit lui Costea Bucioc mare
vornic XVIIIV 445. Cuhnesti, v. Cohalnesti, sat <r. Glodeni,
Cuculaft, sat <jud. Vrancea> XVIIII 177. R.S.S. Moldoveneased>.
Cueutenl (uncle a fost jude Iuga), sat la Cuhurlui, v. Covurlui, tinut.
CarligAtura <jud. Iasi> XVIIIV 60, Cuibiiresti, sat, t. Tecuci <lingd Medeleni, jud.
109, 298; hotare; intdrit lui Alexa diac Galati> XVIII 102.
XVIII 198; case si biserici intd,rite lui Cula, piriu <afluent al RAutului, r. Orhei,
Stefan Moimescul XVIIV 107; Leahul R.S.S. Moldoveneasc0; locuri pustii si
<Dogar> din 146. sate pe XIVXVI 130; XVII
<Cudalbi>, sat pe Valea Gerului <jud. Galati> 465, 548-9; XVIIII 92-3; iaz pe
XVII III 103; Intdrit lui Stefan Cu- XVIIII 92-3.
dalbul vornic si lui Ion Vrabie itizbasi Culiceni (Culiccani), sat, t. Suceava <r.
XIV XV I 390. Hliboca, reg. Cernduti, R.S.S. Ucrainea-
Cudrea (unde a fost v. Petresti si nA>; inipd.rtit fiicelor i nepotilor lui
Bogzesti, sate. Luca Arbure XVIIII 55, 281, 360,
*C<udrea> (unde a fost sat <jud. Galati>; 388-9; confiscat pentru hiclenie; jumd-
intdrit lui Cernat Ploscarul s.a. XIVXV tate ddruit de domn mAndstirii Solca
I 229. XVII III 179; parti intdrite lui Iurasco
Cudrea Oprise (unde au fost.-4, v. Opr4eni, Drace XVIIIV 433; iazuri si mori la
sat <r. Hliboca, reg. Cernduti, R.S.S. XVI III 55, 281, 360, 388-9; XVIIIV
Ueraineand>. 433.

75
www.dacoromanica.ro
Culisa (Culisova, Colisova de Sus), sat pe Guratura 1 lui Aldea, loc la Itrinesti <jud.
Matatini <probabil Clisova, r. Telenesti, Neamt> XVIII 159.
R.S.S. Moldoveneasc0; in hotar cu Cariltura 1 lui Avram, loe intre Bobesti
Vasileuti XVII 370, 523; intarit lui Latcani <jud. Bacau> XVIIII 392.
llihail de la Dorohoi XIVXVI 147. Curatura lui Giolpan, loe la Orbic <jud.
CuUeu (Culisa, Culisau), pirlu la Clisova, Baeau> XVIIV 332.
t. Orhei <r. Telenesti, R.S.S. Moldove- Curatura lui Rabea, loe la Orbic <jud. Baeti>
neasea>; loc de sat pe XIVXVI XVIIV 332.
147; XVIIII 86, 91. sat <?>; jumatate Cu prisacd o
Cutraturi 1,
Culisoara, seliste <vale linga Bobletici, r. gradini In pdure intarite lui Vasco s.a.
Lazovsk, R.S.S. Moldoveneascii>; pa* XVIII 153; v. si Flocesti i Viasinesti.
intarite nepotilor lui Durnea XVII 299. Curcubeta, girld i iezer in hotar Cu Dadovul
Culmea DonIui, topic la maniistirile Bisericani si Bratesul <c. Sivita, jud. Galati>; d-
muntele Peon <jud. Neamt> XVIIIII ruit de domn manOstirii Tazlitu XVII
2b, 171; V 76, 314; v. si Denial Doului. 229; II 26.
Culmea Babel, v. Buba, munte. Curechistea, v. Cortichiesti, sat<jud. Neaml.?>.
Cuimea Jfiravataliti, deal la otarsia Covur- Curiiael, sat, t. Faleiu <linga Barbosi, jud.
luiului cu Apa <linga Rdesti, jud. Vaslui> XVIIII 193; IV 306.
Vaslui); hotar nitre tinuturile Covurlui Curilaci, sat pe Dobrusa, Soroca <IInga
Tutova XVII 222. Raspopeni, r. Rezina, R.S.S. Moldove-
Calmea Simei, virf de munte in hotarul mana- neascil>; intarit lui Costea Bucioc mare
stirilor Bisericani i muntele Peon <jud. vornic XVIIIV 445.
Neamt> XVIIIII 28, 171; V 76, 314; Curita, piriu la Curita <jud. Bacilu>; padure
steaza ce urea' pe XVIIIII 117; v. pe XVIIV 13.
Denial Sima si Muntele lui Sima. <Curita>, poieni In hotar cu Se/istea lui Ca.sin
CunIcea (satul lui CiniciCunici), sat la <jud. Bacilu>; daruit de domn lui Vlasin
Nistru <r. Floresti, R.S.S. Moldoveneas- Creteseu XIV XVI 197.
ea); intarit lui Mihail dc la Dorohoi Curluceni, sat, t. Lapusna Straseni,
XIVXVI 147; intOrit protopopului R.S.S. Moldoveneasc0; intarit manastirii
Ioil si fiului sau Giurgiu gramatic XIV Pobrata XVIII 53; V. si Cruglici,
XV I 285. sat.
Canna (Conciba), pirlu la Sadova <r. Calarasi, Curmezisani1, sat pe Gerul <ling Mindresti,
R.S.S. Moldovenease> XIVXVI 41; jud. Galati>; loe pustiu bing XVI I
prisaca pe XIVXV I 76; In hotarul 574.
manastirii Capriana XVII 606. Cursesti (unde este Cur Sec, Curscii), sat pe
Cupea, sat pe Siret <r. Storojinet, reg. Racova (jud. Vaslui>; intarit lui Tof an
Cernauti, R.S.S. Ucrainean0; &trait de XIVXVI 143; intarit iui Avar s.a.
domn lui Ivan Cupcici XIV XV I XVI I 237-8.
31; in-Wit manastirii Patna XVII 29, Cartel' Anuseiti, sat pe Vorona <inclus In
171.
*Cupeeanli, sat <r. Edinet (?), RS.S. Moldo- Jo/desti, jud. Botosani>; daruit de domn
veneasca>; Intarit cu tigani eneaghinei lui Hodco Costici XIV XV I 106;
Magdalina Motocoae XVIIII 192; v. v. si JoidestI.
si Cupcinea. Curtea de jos A lui Neagoe, v. Negoesti, sat
*Cupeesti, sat pe valea Iezerului, ce se nu- <jud. Ia.si>.
meste Ionasesti <linga Giltelti, jud. Curtea lui Cernnt, sat pe Corod <linga Fun-
Vaslui> XVIII 98; parte intarita lui deanu, jud. Galati>; In hotar cu Motisesti
Costantin Cimbalovici diac XVIIV XIVXVI 328-9.
159; XVIII 35, 76, 136. Curtea lui Cretu, v. Crepsti, sat <jud.
Cupeinea (Cupcicea, Cupcici, Cupciciul), sat pe Vaslui>.
Ciuhur, I. Hotin, din sus de moat% <r. Curtea lui Dienis, sat la obirsia Solonetului
Edinet, R.S.S. Moldoveneasc> ; intrit lui <IWO Pirtesti, jud. Suceava>; intarit
Cupcici vornie XIVXV I 93; intarit lui manastirii Homor XIVXVI 165, 384,
Bratas XVIII 149; intarit fiilor lui 401-402.
losif Veveriti ptrcalah XVIIII 137, *Curten 1 lui Duma Negru (unde a fost sat
253-4; parte intrita lui Ilea Bacioc pe Rebricea <MO Scinteia, jud. lasi>;
ceasnic XVIII 215; iazuri si mori la intrit lui Nicoara Sarbescu XIVXVI
XVIII 149; III 137, 253--r4; XVII- 326.
I 215; v. Briitlisearti i Cupeeani.
Curten lui Ivan Porcu (made este v.
Curatura ineareatit 1, loe la Poiana pe Nistru Poreestl, sat <jud. Neamt>.
<r. Rezina, R.S.S. Moldoveneased>
XIVXV I 427. Curtea lor (fiilor lui Ivan vornic), v. Selistea,
sat <jud. Bacau>.
Curten" mAnAstirli Homor, sat <jud.
In text cu litera mica. Suceava>; In vatra manftstiril XVII 319.

76
www.dacoromanica.ro
Curtea lui Mindrea, sat pe Sirct <Mindresti, tArit lui Mihail de la Dorolioi XIVXV I
jud. Botosani> ; (Wait de domn lui 147; intArit lui Ion MoghilA logofAt
Petra Hudici cu tigani XIVXVI 116; XVI 238; intArit lui Ieremia mare
v. Ba110 i MIndresti. vornic <voievod> si Simion cea.5nic
Curten' lui Netedul (unde a fost sat in <voievod> XVI III 189.
Cimpul lui Dragos <inclus in BlAgesti, *Cuscouti (Cuscovti), sat deasupra Nistrului,
jud. BacAu); dAruit de domn lui Petru la iaz (probabil r. Orhei, R.S.S. Moldo-
Ungureanu XIVXV I 132; v. si eneascA>; intArit IlcAi s.a. XVI I 370,
Petrestl. 523; v. Cosco si Danllova.
Curten' lui Petru VrauA (unde a fost ), sat
Custurlle, pirate la Onteni, ocolul I/ otosani
Horodnic, jud. Suceava>; intArit <Unteni, jud. Botosani) XVI III 411.
cu imunitAti mAnAstirii de la Horodnic Cusca, loc la gura Orbicului <jud. Bacn>;
X IVXV I 404. girl5 la XVIIV 229.
Cuna, munte la LucAcesti <jud. Bacn>
Curten lui Toader LimbAdulce (uncle este XIVXVI 415.
v. Duleesti, sat <jud. Neamt>. Cutova, v. Cotova, sat <r. Drochia, R.S.S.
Curteni, sat pe Lohan, t. FAlciu <jud. Moldoveneascd>.
Vaslui>; IntArit cu stupinA, pomet, Cutul, bucatA de loe din satul Rusi pc CobAle
moat% lui DrAghici Bogza logof At <jud. intArita lui Toader pir-
XVIIV 165, 270. cAlab de Roman XVI I 194.
*Curtest', sat pe Racova <jud. Vaslui>; *Cutul lul Stepan, sat <probabil ling Cepe-
alipit la ocolul tirgului Vaslui XVII lAuti, r. Briceni, R.S.S. Moldoveneasc0;
164. intitrit lui Cupcici vornic XIV XV I
*Curticestl, sat <probabil Zvoriinesti, jud. 93.
Neamt); jumAtate dAruitA de domn lui Cuturlle 1 HArloienilor, sate <probabil lingA
Zianco XIVXVI 246. Deleni, jud. Iasi>: loe pustiu si vie lingA
*Curyistl, sat, t. FAlciu <jud. Vaslui> XVI- XIV XV I 156.
III 5. Cutitna, piriu <afluent al Vasluiului Cu-
Curva, piriu la Hrusca <Valea Crucei, lingA
tigna>; sate pe XIVXV I 59-60;
BAcioi, r. Anenii Noi, R.S.S. Moldove-
XVII 122, 214, 301; XVII 41;
XVII V 7; locuri de moarA pe XVII
ncascA> XVI I 557. V 7-8; manstiri pe XVII 301;
Cusareul (unde a fost Cusearil), sat, t. Hotin XVII 41.
<nmnit i Birnasenca, inclus In Birnova,r. Coverlui, v. Covurlui, tinut.
Dondusani, R.S.S. MoldoveneascA>, in- Cuza VodA, v. BorAsti, sat <jud.

Dacia, tarfi; arhiepiscop de XIV XV I DancAuti, seliste, t. Hotin <sat, r. Hotin,


418. reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>; dA-
Dadovul (Dadoiul, Daduvul, Iezerul), iezer ruitA de domn lui Andrei logofAt
pe Prut din sus de Brates <jud. Galati>; pircAlab de Neamt XVIIII 308-309.
In hotar Cu TAtAreni XVIII 26; dAruit *Danclul (unde este judo Cirstea 5i --.), sat pe
de domn cu glrle i iezercane mAnAstirii Siret, la gura Pobratei <jud. lasi>;
TaziAu XVII 229; II 26; III 190; IntArit lui Mihail logorAt XIV XV I
IV 124; XVIIIII 186, 187; V (99- 277.
100>; v. si Dodova. Dancu, loe <jud. Iasi); in hotar Cu mAnAs-
Dadul (uncle a fost "-,), v. Dumesti, sat tirea Socola XVIIII 212; v. si Podul
<jud. Vaslui).. Daneulul.
*Dajblgeni, sat <probabil jud. Iasi); intArit Danllova, seliste pe MAiatini sub Cornul
lui Ion GAnescu pircAlab de Neamt BacAului <probabil r. CAlArasi, R.S.S.
XVII 110; v. si Ciolpani. Moldoveneasc0; intArit nepotilor lui
*Dan (unde a fost poianA Milea CAlugArul XVII 370, 523.
/ingA CepelAuti, r. Briceni, R.S.S. Moldo- Darabani, V. CAbiceni, sat <jud. Botosani>.
veneascil>; Intrit lui Cupcici vornic Daseul (Dasov), cetate (tinutul LipovAt,
XIVXVI 93. R.S.S. Ucraineanii); slujba lui Gheorghe
Dan VAcAle (unde a fost Sas Dan si v. Dorohoncean diac la XVIIV 11;
DAnesti, sat <jud. Neamt>. bani trimisi de sultan lut Ieremia Movilli
prin~ XVIII 92; reparare de PAtrasco
mare logofAt XVIIII 346.
2 In text cu literA mic.A. David (unde au sezut v. Davidintl, sat.

77
www.dacoromanica.ro
David (unde au sezut: Davida, Davidova), Dfimideni (Dimideni), sat pe Prut, t. Dorohoi
sat pe Nistru, la gura BAcului, t. Orhei <astAzi Stroici, jud. Botosani>; confiscat
<probabil Gura Bicului, r. Slobozia, pentru hiclenie de la Vasile Stroici, dAruit
R.S.S. Moldoveneascd); hotare; intArit de domn mAndstirii Dragomirna XVII-
mAndstirii Homor XVIII 40; intArit cu 1V 46, 173-174, 438.
cloud bAlti mAndstirii Sucevita XVII III Dfimieneti, sat, T. Roman <jud. Bacau>>.
303-305; v. o Prisaea lui David. parte intritA lui Lupu al doilea logofAt
Davidfiuti (Davidoull), cdtun la Cotmanul XVII V 268-9; pArti de cumpArAturd
Mare <Davidesti, r. Cotmani, reg. Cu helesteu, prisacA i livezi intdrite
Germ R.S.S. Ucraineand>; Omit de popii Grigorie XVIIV 268-9, 302-303;
Alexandru cel Bun soacrei sale. cneaghina cislA XVII V 302-303.
Anastasia, iar dupd trecerea ei din viatA Dfimileni (Dimileni), seliste pe IubAneasa,
sA fie a episcopiei de RadAuti XIVXV I ascultAtoare de ocolul Dorohoi, Dorohoi
:31; In stApinirea lui Manu Globnicovici <jud. Botosani> ; hotare; intArit lui
XIV XV I 252; intrit episcopiei de Pdtrasco mare logofdt XVIIII 346-7;
RAdAuti XVI I 33, 173. intAritA lui TAutul logofAt XVII V 51,
Davideni (satul lui David, Davidesti), sat pe 82; iazuri si mori la XVIIII 346-7;
Moldova, t. Neamt <jud. Neamt> XVI V 51, 82.
IV 167; XVIIII 186, 220; ddruit de DAnAseni, v. Dfinu.eni, sat <r. Ungheni,
domn lui Zianco XIV XV I 246; R.S.S. MoldoveneascA>.
intArit lui DrAgan Ciolpan diac XVIIII Dilneeni (DAnceani), sat la FfintAna Lepinea,
124; jumdtate in tAritd lui Gavril sta- pricut al satului BAlAnesti, t. Birlad
roste de CernAtrti XVI III 301-302; <inclus in orasul Birlad, in. jud.
confiscat pentru hiclenie; restituit cu Vaslui> XVIIIV 69; Intdrit lui Baciu
vecini lui Toader Boul vistier i Agafiei s.a. XVII 332.
XVIIIII 126-7; IV 50; mori la Mineeni (DAnicini), sat pe Isnovdt <r. Ko-
XVI III 301-302; XVIIIV 50; tovsk, R.S.S. MoldoveneascA); intArit lui
tabard la XVII I 187; Ieremia Nistor Ureche mare vornic XVIIIV
Movild voievod la XVII I 203; act 145.
domnesc sells la XIV XV I 187. Dfinceni, sat <probabil lingA Todireni, jut].
Davidesti, v. Fiinttina, sat pe SArata <jud. Botosani>; parte vindutA de Pilat lui
Vaslui>. Oniul Simioncei XVIIII 196.
*Davidesti (unde a sezut David), sat pe DAneesti (DAnceni), sat, t. Covurlui <pro-
Bcrheci; intrit nepoatelor lui loan babil lingA Sendreni, jud. Galati> XVII
Damianovici XVII 301; pArti intrite V 335; parte intAritA lui Dumitrasco diac
fiilor lui ()and tlmaci XVII 305. XVIIII 301.
Davidova, v. David (unde a sezut sat *Di-incest], sat pe Gracau, t. Neamt <lingA
<r. Slobozia, R.S.S. Moldoveneascd>. Bodesti Precista, jud. Neamt>; jumdtate
*DAbes(i, seliste la obirsia Gerului <lingd intAritA lui Toader BasotA pivnicer XVI-
jud. Galati); intArit lui Cernat III 328-9,450; IV 167-8; pArti intdrite
Ploscar s.a. XIVXV I 229. lui PAtrasco BasotA XVIII 74, 256;
I:West], sat pe Prut mai sus de Lrgeni, ce II 36, 37, 38; pArti intdrite cu loe de
se numeste Vlddesti, Chigheci <lined moard i finete lui Miron aprod I
Gotesti, r. Cahul, R.S.S. Mo/dove- 161, 223; II 61.
neascd>; intdrit lui Nistor Ureche mare DAncesti (Diceni), sat de la Poeni, t. Roman
vornic XVII I 148. <jud. Neamt); intrit copiilor Jul Cupcici
DAdesti, sat pe Srca, GrligAtura, tost XVI I 473, 592a; v. si Poeni.
ascultAtor de Tg. Frumos <jud. Iasi>;
ddruit de dornn lui Dad XIV XV I Ddneesti, sat pe Cutitna, t. Vaslui <probabil
lingA TAcuta, jud. Vaslui> XVII IV
72; intdrit lui Arpentie PrAjescul postelnic
XVIIII 315; III 29. 157; V 170, 284; Intdrit lui Rornasco
Dfidesti, sat (?) In Lighitisani, pe Berheci .s.a. XVII 122.
<Lichitiseni, jud. BacAu>; vindut de Dances% v. FAntilna Dilneestilor.
Simion v.a. lui Neagul s.a. XVI III 85. DAnesti, v. Iaeohesti, sat (jud. Vaslui).
Ddiceni, v. IhIneesti, sat <jud. Neamt>. *Ddnesti, sat <BagdAnesti, sat la CobAle,
*Milani, sat <probabil ling Voinesti, sud. jud. BacAu> XVIIII 38.
Iasi> XVIIIV 411. Minesti, sat pe Prut, la gura Oancei <inclus In
Ddlbneasa, v. Radul (un de a fost Oancea, jud. Galati>; intArit lui Serban
<jud. Galati>. XVII 176-7.
DAlbAneasa, v. Se14tea lui Radul <jud. Minesti, sat <inclus in Grtnnezoaia, jud.
Galati>. Vaslui> XVIIIV 414, 482.
localitate <in Polonia>; In iti- *Dfinej-ti (NAdesti), sat pe<ste> Prut <astizi
nerarul lui Petru (Schiopu) voievod Sculeni, r. FAlesti, R.S.S. Moldovenea-
XVI-1V 65. sea); parte intritd mAnstirii Agapia
DAmici, V. Dimaci, pinto. XVI III 466; parte vindutA de DrAgan

78
www.dacoromanica.ro
lui Nicanor mitropolit de la Agapia 458; parte eu vecini IntAritA lui Pctrea diae
XVIIV 232. XVII IV 488 (localizare probabilii).
Bimetal (unde a fost Sas Dan si Dan \riledle, loe la Lucacesti <jud. Bacau> XIV
Danilesti), sat pe Cracau, t. Neamt <jud. XV I 413.
Neamt>; in hotar cu Averestii si Troita Damba (unde a fost jude sat pe Nichid
XVIIII 304-305; III 149, 212; IV <Dimbesti inclus in Borlesti, jud. BacAu>;
169-170, 242; V 33; Omit de domn lui intArit cu moard lui Oana XIVXV
Cirstea luedsanul XIVXVI 180; in- 1 298.
tdrit innstir Neamt XVI 1 133 4 ; Damien', seliste pe CAinari, t. Soroca <r.
intdrit cu moarA, gloabe si dusegubine Drochia, R.S. S. MoldoveneascA>;
nulniistirii de la Vanlitori XVI III 40, lui Ciuciuma mare armas XVI I 162.
44, 130, 141, 143, 237; IV 188; XVII Darsca, Ddrzca, Darzsca, v. Dersea, sat
IV 28, 169-170, 386; jiresbie Cu casd <jud. Botosani>.
intarita babei PAvAloae in pricind ca Dascova, v. Duscova, sat <r. Orhei, R.S.S.
satenii XVII I 185. Moldoveneascd>.
*Dfinesti Domnesti), sat pe Baseu Dealea, V. Delea, piriu.
(IMO *teldnesti, jud. Botosani>; parti Dealul Arsurilor, deal pe Valea Alba, t. Neamt
cu iaz *i moard intArite lui Miron Tampa <jud. Neaint>; In hotarul satelor Tam-
XVIII 109, 111; II 219. pesti i Uscati XVIIIV 523, 525.
*Minna, sat <probabil lingA ZAnesti, jud. Dealul 1 Arzgiului (Arzului), deal pe Cernu
BacAu); biserica inchinatd mAndstirii <Dealul Arsitei, jud. BacAu); in hotarul
Bistrita XIVXV I 66. satului Bucsesti XIVXV I 420, 423.
Danilesti, v. Danes'', sat <jud. Neamt>. Dealul Aseutit, deal in hotarul satului Dersca
*Diinisoara, sat pe Prut probabil jud. <jud. Botosani> XVI I 95.
Vaslui>; intdrit lui Ignat postelnie XIV Dealul Balamutilor, deal la Cotnari <jud.
XV I 251. Iasi> ; vii cu crame, tease si pivnita intarite
Danisti, v. Diinesti, sat <jud. Botosani>. mdnastirii Aron VodA XVIIIV 297;
Drinuseni (DAnAseni, DAniseni), sat pc Prut, V 60.
I. Iasi, aseultfitor de ocolul Tutora Dealui Boul (Muntele in hotarul branistei
<DAnuteni, r. Ungheni, R.S.S. Moldove- de la mAnlistirile Muntele Peon si Biseri-
neased>; ddruit de domn lui Toader cani <jud. Neamt> XVIIIII 170; V 32,
stolnic XVII III 31-2; parte intdritA 76, 314.
lui Ureche mare vornic XVIIIV 145. Dealull CArligatului, deal la Poiana SAciitura
*Dfinuta, sat pe BArlad <probabil lingd Punti- <jud. BacAu> XVI II 146.
seni,jud. Vaslui>; ddruit de domn lui Dealul cel Mare, v. Dealul Mare.
Micica XIV XV I 107. Dealul Copou, deal la Iasi <jud. Iasi); vii
*Diinuteni, sat pe Miletin, lingit VIAdeni intdrite miinAstirii Aron Vodd XVIII
Bulbucani <j Ud. Iasi); in pricind pentru 178; II 179, 180; lui Dumitrache ChiritA
hotar Cu Nebojatco logof At XVIIIV Paleolog mare postelnic XVII III 1;
394, 395. mandstirii Sf. Saya XVIIIII 37.
*Dfiresti, sat pe Albiia si HovArleata <pro- Dealul Crasuel, deal la Cirstinesti, t. Dorohoi
babil Pirvesti, jud. Vaslui>; intArit lui <jud. Botosani> XVIIV 11.
Cozma pivniceriul XIV XV I 174. Dealul 1Cruel', deal In hotarul mAndstirii
*Diirminesti, sat pe Jijia, t. HArldu <In Sucevita <jud. Suceava> XVI III 226.
JumAtAteni, jud. Botosani); intdrit Tatei Dealul 1 de la Boseu (Baseu), deal in hotarul
s.a. XVII 283; intarit Sofiedi s.a. satului tubeiu1 <jud. Botosani> XV II
III 458. 183.
Darmanesti, sat pe Trotus i Uz, oeolul Dealul 1 de la Liuhfineasa, deal in hotarul
Totrus <c. jud. Bacau> satului tubeiul <jud. Botosani> XVII
Totrus, 183.
I 36; II 83; pArti cu vad de moarii Dealul 1 de la Podrag(a), deal in hotarul
vindute de Irodia s.a. lui Mavrichi grecul satului tubciul <jud. Botosani> XVII
XVII I 36, 83-4; intArit strAnepotilor 183.
lui Ivanis Tatar XVIIII 197-8; pradat
de stile lui Mihai Viteazul XVIIII Dealul de la Raella, deal in hotarul branistii
197. mAndstirii Tazlau <jud. Bacdu> XVII
Birminesti, sat pe Guejdiul, t. Neamt, ocolul 163.
Piatra <jud. Neamt> XVII V 146, 314; Dealul 1 din fata Lipene*Illor, deal in hotarul
daruit de domn cu imunitAti mandstirii tirgului Barlad <jud. Vaslui> XVII
Bistrita XIVXV I 320, 355; moard 210.
intaritii mandstirli PangArati XVI III Dealull Dodului, deal <la Duda, jud. Vaslui> ;
454; XVIIIII 49, 50; IV 155; V 3. In hotarul satelor CrAinicesti i Leucusesti
Darmanesti (unde au fost Greeii), sat pe XIV XV I 35.
Succava <jud. Suceava); IntArit lui Vlad
Adus XIVXV I 79; intarit Tatei s.a.
XVII 283; intArit Anusedi s.a. XVI III In text ea Mel% raja.
79
www.dacoromanica.ro
Dental Domnese Domnului), deal la SI. Sava XVIIIII 199, 200, 201; IV
Cotnari <j Ud. Ia5i); vii cu crame, tease si 110; V 225.
pivnita: intarite lui Ion Moghila logof At Dealul Laslau, deal la Cotnari aud. Iasi); vii
XVI /I 238; intarite Anghelinei Goia confiscate pentru hiclenie; intarite in ilmls-
XVI III 117; Intarite lui Gavril logof at tirii SI. Saya silui Toma postelnic X\ II
XVI III 236; intarite lui Nistor Ureche V 58, 323, 373.
XVIIIV 146; intarite manistirii Neamt Dealul Lalteani, deal la *Letcani <jud.
XVIIV 312; Intarite lui Dumitraro Bacau> XVI III 392.
*eptelici XVII V 320-321. Dealul Llpovei, deal la Pungesti (Ind.
Dealul Domnese, deal la Har <jud. Iasi>; Vaslui> XIVXVI 143.
vil cu crame i pivnita Intarite lui Bratul Dealul lui Dereneu, deal la Dersca <jud.
pitar XVIIII 239; v. si Dealul lui Voda. Botosani> XVII 95.
Dealul Drieului, deal la Husi <jud. Vaslui>; Dealul lui Siminlea, deal la Condresti ad.
vie pierdut pcntru dusegubind: Intarit Vaslui> XVII 202.
lui Dimitrie Goia mare vornic XVIIIV Dealul lul Thnoteiu, deal in hotarul manastirii
165; hiclenie; vii Intarite lui Lupu al Putna Oud. Suceava> XV-11135; XVI-
treilea logofat XVII-1V 227-8; V 210. I 27.
Dealul Episeopului (Piscopul), dea/ la Cotnari Dealt!! lui .17odal (Voievodului, Dealu/ Dom-
<jud. Iasi); vil cu cramc, tease si pivnite nesc), deal <jud. Iasi>, vii si crame In-
Intarite manastirii Sf. Saya de la lerusalim tarite; episcopiei de Radituti XVIII 7;
XVIIIV 3; Intrite lui Nicoara mare nepotilor lui Cozma *arpe XVIII 72;
vornic XVIIIV 55, 217, 244; Intarite III 315; IV 64-5; lui Bratul pitar XVI-
manastirii Homor XVIIIV 486-7; II' 239; lu Gheorghe staroste de Cermluti
V 239; intrite manastirii Aron Vocla XVIII 131; Sofroniei s.a. XVII-1V
XVIIIV 297; V 60. 337; lui Ghenghea XVIIIV 294; Magdei
Dealul Epure, v. Dealul Iepure Oud. Iasi>. Vranceneasa XVIIIV 294; V 8, 9; v.
Dealul1 Frasinilor, deal <la Frasin, jud. Dealul Domnese.
Suceava); In hotar cu satul Vama XIV Deana Mare, deal In hotarul m anastirii
XV I 25. Moldovita <jud. Suceava> XVII 366.
Dealul Frumos, deal pe Trebesel, la Fantina Dealul Mare, deal la Vama <jud. Suceava>
Saca <jud. Back') XVIII 142. XIV XV I 25.
Dealul Germanului (Muntele GeainAnului), Dealul Mare, deal In hotarul niamIsbril
deal in hotarul manstirii Homor (jud. Homor <jud. Suceava> XVII 319;
Suceava> XVII 319; XVIIV 94; v. XVIIV 277-8; XVIIII 275; IV 5,
Geamalnul, munte <jud. Suceava>. 30; V 94; v. si Muntele Mare.
Denial' Gillman, deal la Frumoasa aud. Dealul Mare, deal in hotarul manstirii oro-
Bacn> XVIII 172.1 net aud. Suceava> XVII 101.
Dealul Harlaultti, deal<jud. Iasi> ; ii cu crame, Dealul Mare, deal In hotarul
teascuri i pivnite de piatra: Intdrite Dobrovat <jud. Iasi> XVI I 41.
mitropoliei de Suceava XIV XV 1 Benin! Mare (Dealul cel Mare), deal In hotarul
293; manstirii Putna XIVXVI 373; mandslirii Bistrita <jud. Neamt> XVII I
XVII 3, 137, 298-9; XVII 29, 171; 48; II 53, 145; III 61; IV 310; V 2; v. o
mnstirii Voronet XVII 294-5; mA- Muntele Mare.
nstirii XVIIII 30; lui Mandrea Denial Mare, deal pe Bahlui, la Fntfina
XVII 187; lui Dan portar de Suceava Rece, lingA Hoisesti, t. Carligatura <jud.
XVIII 71; act domnesc scris In la5i>; prisac i poian Intrite lu Gligore
XVIII 117. vistiernic din Hoisesti, lu State scotar
Dealull Holmului, In hotarul mnstirli Ho- Costandin Roca hatman XVII I
mor <jud. Suceava> XVII 319. 25, 40; IV 451; v. Fintilna Rece.
Dealul Homoruful, pentru vratee in hotarul Denial .Mare, deal Ia Costesti i Negoesti
manastirii Sucevita<jud. Succava> XVI- <jud. Bacau> XVIII 179.
III 226. Denial 1 Mare, deal la Buimaceni <jud.
bealul1 Horodire, deal la Horodiste and. Botosani> XVIIV 222.
lasi>; vii cu crame, pivni i loe de livada Dealul a Mare (Dialul cel Mare), pe VasIui din
Intarite manstirii Sucevita XVI III jos de Grumfizesti <jud. Vaslui);
304; v. si Horodiste, sat. hotarul tirgului Vaslui XVII 167.
Dealul Horodnieulul, deal In hotarul !natal-
stirli Sucevita <jud. Suceava> XVIIII Dealul Mare, sat pe Barlad <jud. Vaslui>; In
226. hotarul tIrgului Brlad XVII 210.
Dealul Iepure Epure, Epori), deal la Dealul Mare, sat la Carligatura <jud. lasi,>;
Iasi <jud. Iasi); vii intarite manstirii In hotarul satelor Milcinesti i Sinesti
XVII 295; XVII 4.
Dealul Marisancal, deal la Bobestil de Jos
I In text cu litera mica. <jud. Botosani> XVIII 119.

80
www.dacoromanica.ro
DeaJul MAndrul, deal la Cotnari (jud. Iasi); Dealul Sfirata, deal la Cotnari <jud. Iasi); vii
vii intArite lui Costea BAcioc clucer intdrite lui Costea Bucioc marc N ornic
XVII I 95; IV 445; intrite Eftimiei XVIIIV 445.
s.a. XVII III 102; intArite lui Nistor <Dealul> Siirii, deal la Bacdu <jud. Bacdu>;
Ureche XVIIV 146; intArite mAnAstirii vie XIV XV I 321.
Sf. Saya XVIIV 58. Dealul Sihla Geamirei, v. Silha Geamirei, deal
Dealul Neted (Plosca), deal la Cotnari
<jud. Iasi> ; vii, crame, teascuri pivnite <jud. Bacau>.
de piatrA IntArite nepotilor lui Cozma Dealul Sima, deal in hotarul mAnAstirii
Sarpe XVIII 71-2; XVIIIV 64; Bisericani <jud. Neamt.> XVII III 28;
v. si Dealul Plosca. v. Culmea Simei i Muntele WI Sima.
Dealul Negrestilor, deal In hotar cu Fundenii Dealtd Sinovei, deal la Ungureni <CAlugAra,
(jud. Neamt> XIVXV I 70; v. si azi MAgura, jud. BacAu> XVII 323.
Negresti. Dealui 1 SoleAl, deal In hotarul mAnAstirii
Ilealull Negru, deal ling muntele MAgura Sucevita <jud. Suceava> XVI III 226.
Homorului <jud. Suceava> XVIIV 112.
DeaMI Non (Cotnarul de Sus), deal la Cotnari Dealul deal in Vrancea, t. Putna
<jud. Iasi); vii intArite mAnastirii PAn- <la Vizantea, jud. Vrancea> XVI III
gArati <XVIIV 39>; XVIIIII 49, 51. 250.
Dealull Orgoestilor, deal la obtrsia HovArlea- Dealui Tazlitului (Dialul deal la *FArlo-
tei <jud. Vaslui),; in hotar cu ocolul esti <StAnesti, jud. BacAu>; parte intArittl
tirgului Vaslui XVII 167; v. si Orgoesti. lui Dinga vornic XVIII 171, 224.
Dealul 01Alestilor, deal la Filipeni <jud. Dealul TAlharului, deal la Cotnari (jud. Iasi);
BacAu> XVI III 259. vii intArite lui Nistor Ureche mare vornic
Denial' PaMania', deal la Vama <jud. XVII I 164; v. si Dealul Ziodiica.
Suceava> XIV XV I 25. Dealul Tiganilor Tiganului), deal la Sco-
Dealul Piseopului, v. Dealul Episcopului bcnteni, t. CArligAtura <jud. Iasi); intArit
<jud. Cu iaz lui Vas ile Lupan vistiernicel XVII
Dealul Plosca (Ploscei si Ploscu), deal la IV 476; V 344.
Cotnari <jud. Iasi>; vil intArite
SoIca lui Onciul Iurascovici staroste
i Dealtd Tombrieultd (Tumbric, Tun dubric),
XVII V 113, 297, 308; v. si Dealul deal la Cotnari <jud. Iasi>; vii: con-
Neted. fiscate pentru hiclenie; intArite lui Andrei
Dealul Porcului, deal in tarina Scobintilor hatinan XVI III 95; intArite mAnAstirii
<jud. Iasi); vii intArite mAnAstirii PAngArati XVIIIII 63; hatArite mAnA-
Pobrata XVII 480; lui Grigore Udrea stirii Solca XVIIIV 266; intArite n
XVI III 314; IV 254; mAnAstirii Sinai Secu XVIIV 138, 140, 166.
XVIIII 348; lui Nistor Urcche mare ileniul Ulmului, deal in hotarul mAnaNtril
vornic XVIIII 383, 436; XVII I Homor <jud. Suceava> XVIIV 277;
181; lui NicoarA mare vornic XVIIIV XVIIII 274; IV 5, 30; V 94.
303, 448; V 281; mAndstirii Secu XVII I Dealul Untultd, deal la *BArlAdesti, t.
181; V 88. LApusna <r. Kotovsk, R. S. S. Moldove-
Dealul Prutultd, deal la *Crainicesti si 'tease* XVI I 188.
*Leucusesti <lingii Duda, jud. Vaslui>
XIVXV I 35. Dealul Uscalilor, deal la Uscati, t. Neamt
Dealul 1 Prutulul, deal la *$chei <lingA BM- <jud. Neamt> XVIIIV 525.
teanu, jud. Vaslui> XVIIII 344. Dealul Vechiu, deal lingA ZAvedeni, t. Soroca
Dealul Putiaii, deal /a Jijesti <Crasna Putnei, <r. Lazovsk, R.S.S. Moldoveneascd>
r. Storojinet, reg. CernAuti, R.S.S. XVIII 34 <III 137, 253>.
UcraineanA> XVII 28. Dealul Voevodului, v. Dealul lui Vodii
Dealul Rachitasultd, deal pe VizAuti, <jud.
Patna (lingA Vizantea, jud. Vrancea); Dealul Voitinul, deal in hotarul
In hotarul mAnAstirii Vizantea XVII- Sucevita <jud. Suceava> XVI III 226;
III 68; IV 109; V 57.
Dealul Racica, deal In hotarul mAnftstirii v. si Voitinul, sat.
Moldovita <jud. Suceava> XVII 366. Dealul Vulpe, deal la Cotnari <jud. Iasi>; vii
Dealull Racovei, deal la Pungesti <jud. Intfirite mAnAstiril Dragomirna XVII
Vaslui> XIVXVI 143. IV 177.
Dealul Meal, deal in hotarttl satelor Tampesti
si Uscati <jud. Neamt> XVIIIV 523, Dealuli Vulturului, deal In hotarul mAnl-
525. stirii Sucevita <jud. Suceava> XVIIII
Dealul Rusului, deal In hotarul mAnAstirii 226.
Neamt (jud. Neamt> XIVXV I 414, Dealui 1 Zagornel, deal 4n botar Cu ChesenAul
416, 418; XVII 320.
Rosu <r. Slobozia, R.S.S. Moldoveneas-
In text cu literA micA. cA> XIVXVI 275, 294; v. i Zagorna.
8 c.-102 81
www.dacoromanica.ro
Denlul ;Modica, deal la Cotnari <satul Zlodica, lu Stroici XIV XV I 53; v. *i laien
jud. la5i>; vii Intarite lui Nistor Ureche lui Straviei.
mare vornic XVI I 231; IV 146; v. *i Dereneu, sat pc M,iiatini, t. Orhei <r. Calarasi,
Dealul Talharulul. R.S.S. Moldoveneasca); in hotar cu
Deatelcu, v. Detelev, sat <r. Orhel, R.S.S. Hirova XVII 248; loc de prisaca
lioldoveneasca>. manastirii Bistrita XVIIIII 211.
Peen (Deia), piriu in hotarul manastirii lioldo- Dereneu, v. Denial lul Dereneu <jud. Boto-
vita 5i al Vamei <jud. Suceava> XIV *ani>.
XV I 25; XVI I 366. Dereni (Derenie, Derenice), sat peste Prat
*Dejingaiii, sat pe Racova, In hotar cu Leu- <r. RiTcani, R.S.S. Moldoveneasca); sate
cesti numit VIAdeyi <in Ivaneyi, jud. sub es, XVII 107-108, 149; intarit
Vaslid> XVIII 138. fiilor lui Ivan vornic XIV XV I 83.
Pelea (Dealea), WM peste Prut <afluent al Derenove, rediuri pe Siret, t. Roman <jud.
Prutului la Ungheni, r. H.S.S. Mo/do- lay); in hotarul satului Miclauyni
eneasca); loc pustiu *i sat pe XVII XVI I 230.
144; XVIII 70. Dereptul, v. Dreptul, plriu.
*Deter'', sat pe Covurlui <jud. Galati); Dereull, loc In hotar cu Varticeanii, t. Hotin
intarit cu gloabe *i duygubine manastirii <linga Varticauti, r. Chelmenti, reg.
Pobrata XVIIV 308. CernAuti, R.S.S. Ucraineana); intarit lui
Deleni (Deleanii, Dilenii), sat, ocolul Harlu, Vartic nemi* XVI III 340.
t. Harlau <jud. 'ay); intarit lui Jurj Derinetul, piriu la Dereneu, t. Orhei <r.
.lumatate XIV XV I 89; intarit lui Calaray, R.S.S. Moldoveneascti); loe de
Costea Bucioc mare vornic XVII-1V 15, prisaca la es, XVII II 281.
445; loe de mori Intarit mnstirii Neamt Dersea (Dertsca, Derzsca, Derzca, Darzca,
XIVXV I 244. Darzsca), sat, t. Suceava <jud. Boto*ani>
DelenI, sat pe Bujor, t. Falciu XVII- XVIII 40; III 462; XVIIII 321;
I! 188; III 89; intarit lui Petrea hotare XVI I 95; 'unlit lui Ureche *.a.
Miclin*.a. XVI I 344; parte intarita cu XIV XVI 376; prti intarite lui Luca
prisaca lui Ion Petriul pircalab XVIIIV Arbure XVI I 49; parti 'Marne lui
306.
Delenl, sat pe Vi<1>na <jud. Ia*i); In hotar
Toader logoftit XVI I 221; parte
intarita lui Gavril vomic XVI I 590
cu <Alexeyi> XVII 193. 591; parte intarita popii Tom*a *.a.
Deleni, sat ce s-a numit Hotineyi <inclus in III 462; parte vindut de Grozav
Corneyi, r. Nisporeni, R.S.S. Moldove- I 221; II 47; parti intarite cu
neasea); intarit moyenitorilor lui Sima moara lui Stroici mare logofat XVIII
Bicle XVIIIV 398. 224; case ca jireabie intarite lui Filimon
*Deleni, sat pe Barlad, la gura Stebnicului, paharnicel XVIIII 178; parte intarita
linga Marapni <jud. Vaslui); alipit de lui Derzca pitar XVIIII 214; parti
ocolul tirgului Vaslui XVII 165-7. confiscate pentru hiclenie de la Vasile
Dele<M>, sat linga Lipovat <jud. Vaslui); Stroici i claruite manastirii Solca XVII-
In hotar cu ocolui tirgului Vaslui XVII III 179; jireabie cu casa vInduta de
167; v. Ti Flint:11111e. Zaharia Dersca lui Miron Cruglic XVII-
*Dele5ti, sat peste Prut la gura Delii <ling III 225; IV 6; parti intarite manastirii
Ungheni, r. R.S.S. Moldoveneasca); Homor XVIIIV 87, 124, 219, 281,
intarit lui Iur,a y Ilia* Procelnic XVII 282, 486; jirebii intarite popil Cornace
144. XVII IV 303-304; biserica inchinata
Demianouti, sat peste Prut <ling Unchitesti- episcopiei de Radauti XVII 132.
Onchiteyi, r. Floreyi, R.S.S. Moldove-
neasca>; intarit lui Dan Uncleata XIV- Desculti (Disculti), sat pe Trotu*, t. Trail*
XVI 84. <inclus in Borzeyi, jud. Bacau); intarit
Deochiati, sat Ti poiana la obir*ia Soholuiului lui Tabuci Mititelul XVI I 196; II
<inclus In Drguyni, jud. Galati); in 90-91.
hotar cu Mireyii XVII 212; poiana *De*eveanii, sat pe Prut <linga Nesfoiu, r.
intarita lui Steful Cernatescul XIVXV- Noua Sulita, reg. Cernauti, R.S S. Ucrai-
I 328-9, 362; intarit lui 'Dana *.a. XV- neanti); intarit lui Steful *.a. XVI I 162.
II 209; v. O. Dumbrava de la Deochiati. Detelev (Deateleu, Deteleva), sat pe Cula
*Der..., sat pe Prut, t. Hotin <r. Noua <Ghetlova, r. CalaraY, R.S.S. Moldove-
&Oita (?), R.S.S. Ucraineana); intarit neasca); loe pustiu linga XIVXV I
nepotilor lui Draghici Romayel XVII I 5. 130; in hotar cu Vepreva *1 Hluboca
Derehlul, piriu <afluent al Prutului, r. Hli- XVII 548; jumatate intaritd lui Baleo
boca, reg. Cernauti, R.S.S. Ucrainean* *.a. XVII 465; pradat de tatari XVI I
sate pe XVII 92, 136-7, 184-5; 465.
XVII 70, 129; III 48. Detunat, deal pe Trotu*, la Costeyi *i Nego-
Derentiuti, loe pustiu klinga Roy', r. Cahul, eyi <jud. Bacau> XVIII 179.
R.S.S. Moldoveneasci); daruit de domn Diaconi, v. Bolla, sat <jud.

82 www.dacoromanica.ro
*Diaeouli (satul lui Diiacu), sat pe Sitna Direptate, topic pe Siret ling Cozm eti
peste Bucovina (linga Stroesti, jud. <jud. Iasi); sat la XVIIV 231-2;
Botosani>; intarit lui Cupcici vornicul v. si Dreptatea.
XIVXV--I 93; diruit de domn Neagai Direptul, v. Dreptul, piriu.
sotia lui Giurgiu Piatra XIVXVI 153. Disculti, v. Desculti, sat dud. Bacn>.
Diba, loe la Ciirligatura qinga Vorovesti, Diuchiatul, muntc pe Prut <la Trifesti, jud.
jud. Jai); pustie peste XIVXV I Iasi>; padure pe XVIIIV 161.
111. Divieea, piriu <afluent al Bicului, r. Straseni,
Dienet (Diinet), piriu (afluent al Siretului la R.S.S. Moldoveneasca); loc pe X /V
Dienet, jud. Bac60; manastire pe XV I 153.
XVII 130; sat pe XVII 197. Diviceanii, sat pe Tutova, t. Tutova <ling6
Dienis, v. Selisten lul Dieni <jud. Suceava>. Politeni, azi Vadurile, jud. Vaslui); parti
Dienis (unde au fast juzi Mihail V. Intarite lui Lazar pitar XVIII 116-7;
CAucelesti, sat <jud. Neamt>. jumatate intrita lui Nicoaril mare vornic
Dienie11, sat, t. Trotus (IMO Filipesti, jud. XVIIV 278.
Bacn>; pArti intarite lui Bejan paharnic Doamna, piriu (afluent al Bistritei la Doamna,
XVII V 334. jud. Neamt>; In hotarul branistii mrina-
Mittel, sat (probabil Ung Dumbravita, r. stirii Bistrita XIV XV I 320, 421;
Lazovsk, R.S.S. Moldoveneasca); parte XVIIII 74; IV 121; XVIII 48; II
intarita lui Grozav XVIIII 332. 53, 145; III 61; IV 29, 310, 324; V 90.
Diiacu (satul lui y. Diaeouti, sat <jud. *Dobeeeani, sat <Cobeceani (?), jud. Boto-
Botosani>. sani>; intirit lu Glga XVIIII 79; v. si
Dilaseml, sat <inclus In Bordarul, r. Kotovsk, Culieeani, sat.
R. S. S. Moldoveneasca); parte intarit Dobalrceni (DobrAcin, Dobrcini, Dobriceni),
lui Onul sulit as XVI III 219-220. sat sub Gdrpinis, t. Dorolioi <jud.
Dlinet, v. Dienet, piriu. Botosani); hotare XIVXVI 61;
Dileni, v. Deleni, sat (jud. Iasi>. daruit de domn lui Oancea XIV XV I
IMilegani (unde a fost Patru Deltag, Biltigani, 60; intarit lui Caraiman mare ceasnic
Diltigani), ce s-a numit Greci, ce se nu- XVIII 146; intarit lui Durnitru Buhus
Trieste Cernati, t. Tutova <Indus in s.a. XVIIIV 85; V 178.
Cernati, jud. Vaslui> XVIIIV 288; in- *Dobra, sat pe Botna (probabil linga orasul
tarit lui Cozma pivnicearul XIVXV I Causani, r. R.S.S. Moldoveneasca>;
174; intarit Cu moara lui teful Cerna- In hotar cu Cheseneul Mare XVI-1 380.
tescul XIVXVI 362; in pricina Dobrana (Dobrani), piriu <afluent al Duna-
de hotar cu Marica pircalaboae de Hotin vatului la Zlatari, jud. Bacau>; sat si
XVIIIII 103; parte cu moard j poiana poiana pe XIVXV-1 155; XVIIII
intarita lui Gavril B6ltatul XVIIIV 259.
103-105; intArit Cu moara i prisaca lui Dobrileina (uncle au sezut yittaman Dobrocin),
Durnitrasco fost user XVIIV 179-180. selste, 1. lasi (probabil Probota, jud.
Dinmei (Drnici), piriu <afluent al Siretului as>; intarit Cu slobozie manistirii
la Suraia, jud. Vrancea>; sate, selisti Pobrata XIVXV I 216; XVIIII 44.
poieni pe XVII 219; XVII 93, Dobranesti i Dobrenauti, v. Dobriniiuti, sat
305; II 95; IV 199; XVII I 76; moara <jud. Botosani>.
pe XVII 305. Dobrent (Dubre<ni>), sat <jud. Bacn>
DimAcheni, v. CficAceni, ocol si sat (ud. XVIIV 141.
Botosani>. *Dobreni, sat peste Prut, pe LApusna <pro-
Dimeti, sat pc Siret, t. Tecuci (linga Furceni, babil r. Kotovsk, B.S. S. MoldoveneascA>;
jud. Galati>; intarit fiilor lui Ilciul In botar cu DrAculesti XVI I 566; in-
XVII 276. tarit lui Danciul *tiucarul XVII 303
Dimideni, sat pe Drabiste, Hotin (lingA 304.
TrebisAuti, r. Briceni, R.S.S. Moldove- Dobreni, sat pe Almasi mai jos de Dolhesti
neascA) ; Intirit Cu helesteu i mori lui <jud. Neamt> XVIIII 253; IV 60;
Costea Bucioc mare vornic XVIIIV 444. V 358; in botar cu Roscanii i Horaetesti
Dimideni, v. Diimideni, sat (jud. Botoani>. XVII 316; intarit lui Baico XIVXVI
123; bisericA inchinata mantistirii Bistrita
Dimileni, v. DAmileni, seliste (jud. Botosani>. XIVXV I 66.
DinAuti, v. ZinAuli, sat <r. Noua SulitA, Dobriceni, v. Dobrceni, sat and. Botosani>.
reg. CernAuti, R.S.S. Ucraineanl>. Dobrienesti, sat pe Telejna (numit
Dingani, sat pe Bistrita ce s-a numit Stolnici inclus In Telejna de Jos, jud. Vaslui);
<inclus In Muesli, jud. Bacn> XVIIIII part' IntArite Jul OanA XVII 106;
44; intArit Cu vecini, mori, steze i imuni- v. si Dobroslovesti, sat <jud. Vaslui>.
tAti manastirit Tazlu XVIIV 47, DobrInAull (DobrAnAuti, DobrenAuti, Dobri-
79-80; XVII I 191; V 118, 197. nouti, DobronAuti), sat pe Siret, t.
Dionistiate (Dionisete), manastire, V. Athos, Suceava (fost Hapli, azi Alunisul, jud.
munte <Grecia>. Botosatii>; In hotar Cu Bucuriuti,

83
www.dacoromanica.ro
Ciorsaceuti, Vladimirauti si Zvoriste iezere, mori i igani XVI I 96, 361-2,
XIV XV I 2; XV II 88; schimbat 496-7, 571; II 147-8; in pricind.pentru
de Cupcici vornic XIVXV I 93; in- un sat Cu fiii lui Ionasco Bolea XVIIIV
tirit cu vad de moard mdridstirii Drago- 370.
mima XVIIIV 260; parti intArite lui Dobroliit, piriu (afluent al Vasluiului); sate
lonasco i Cligore Ghenghea XVII IV s,i mandstiri pe XV II 300-301;
497; bisericd inchinatA episcopiei de XVI I 40-41, 89, 96, 361-2, 496
Raciduti XVII 132. 7, 571; II 147-8; locuri de mori pe
Dobrocin (unde au sezut vatamanul ), v. XVII V 7 8.
Debrdeina, seliste. Dobrovdtul Mie, piriu <la Tamas, pe Sint,
Dobrolesti, v. Dobrulesti, sat <jud. Iasi>. jud. Balcdu>; loe pustiu si "'An:Astir pe
Dobromira, piriu la satul Spdrietului XVI-1 41, 553.
gati, azi Padureni, jud. Vaslui> XIVXV *Dobrosloveanii, sat la Suceava (jud.
I 83. Suceava); ddruit dc domn lui Isaia
Dobromir (unde au fost gaide v. Hoise5ti. XIVXVI 99.
sat dud. Iasi>. Dobrulesti (Dobrolesti, Dumbrulesti), sat pe
Dobromiresti, sat pe Smila, t. Tutova Moldova <inclus in Cristesti, jud. Iasi>
< inclus in PAtrdscani Alexandru Vla- XVIII 111; III 221; IV 189; pArti In-
hutd, jud. Vaslui>; intdrit lui Ignat pos- trite fiilor lui Ion Bors XVIII 241;
telnic XIVXVI 172, 176, 251; parte IV 121; V 174.
cu loe de iaz i moard intrit lui Galin *Dobrulesti, sat la obirsia Orbicului
are medelnicer XVII I 206; parte MArgineni, jud. Neamt> ; intdrit Stancdi
7dlogitd de Simion din Neamt lui Chicos XVII 20; v. si Vfileni pe Iucas.
stolnic XVIIV 122; v. si Dratioiniresti. Dobrusa, piriu (afluent al Rautului la Srd-
Dobronduti, v. Dobrinduti, sat <jud. Bo- teni, r. Telenesti, R.S.S. Moldoveneascd>;
tosani>. sate pe XIVXV I 147; XVII I 88,
Dobrosifnesti, piriu la lacobesti, Mites' si 153; III 21; IV 332-3, 445; V 240; iazuri
Selistea Tolului pe Prut (probabil jud. mori pe XVIII 153; III 21; IV
Vaslui> XIVXVI 134. 333; V 240.
*Dobrosifivesti, sat care acum se numeste Dobrusa, sat pe Dobrusa, sub Caragine, t.
lingurasi Oinga PdstrAveni, jud. Neam0; Soroca <r. Rezina, R.S.S. Moldovenea-
prti inttirite lui Vasile vistiernicel sca>; intdrit lui Mihail de la Dorohoi
XVIIJV 45, 272; v. si Ungurasi. XIV XV I 147; intdrit lui Cozma arpe
DobroslAve5ti, sat pe Biirlad dud. Vaslui> ; postelnie XVII 151; intfirit cu mori pe
intarit cu moarti lui Avram XVII 124; RAut mAndstirii Pobrata XVII 244.
jumdtate intAritd lui Nanotii XVIIII Dobrusa (unde sunt fintinele), sat mai jos de
177; parte intdrit lui Galin inedelnicer Mordvina sub Caragine (r. Telenesti,
XVIII 244; moat% Inturit lui Bilseanul R.S.S. Moldoveneasc0; intdrit lui Mihail
vornic XVIIIV 151; parte cu finat de la Dorohoi XIVXVI 147.
vad de moard intritd lui Petrea Ceban *Docan, sat pe Gerul DrAguseni, jud.
XVIIV 375; v. si Dobrienesti, sat Galati>; in hotar cu DrAguseni XVI I
<jud. Vaslui>. 581.
Dobrotvor (Dobrotfor), piriu <afluent al Zele- Dochia, V. Iuca5, sat (jucl. Neamt>.
tinului la Drilgoesti Tepoaia, jud. Docinti, sat care se numeste acum Scobin-
Bacdu); sate pe XIV XV I 55, teni <Scobilteni, jud. Iasi>; pa* intarite
253, 254; XVII 29, 231; XVII 351; lui Driigan s. a. XVIII 18-9.
XVII I 235; III 213. *Docolina (satul lui Docolind), sat pe Barlad
Dobrova, pirlu la Huhurezi, care se numeste dud. Vaslui> XVIIV 302; botare;
Turbureni Tulbureni, jud. Botosani;
sat pe XVIII 67-8. druit lui Onea duce'. XIVXV--I 102.
*Dobrot (Schimbarea la faVd, unde a fost *Dodesti, sat pe Crasna TAvesti-
Giurgiu Calugdrul), milniistire pe Debra- Mindresti, jud. Vaslui>; In botar cu
vat <ling Dobrovdt, jud. Iasi>; ctitor; Miclesti i Tvesti XIVXVI 154.
egumen; hotare; ddruit de domn cu sate Dodesti, sat pe Jiglia mal jos de Tmdsel
XVII 300-301. Oud. Vaslui>; intdrit lui PAtiul
*Dobroviit (Coborirea Sf. Duh), mAndstire la XVII 235-6.
obirsia Dobrovatului (lingd Poieni, jud. Dodova 1, piriu la Tintesti (probabil lingd
Iasi); hotare; egumen; indut cu sate
N Pribesti, jud. Vaslui> XVII 220.
de nepoatele lui loan Damianovici lui Dohiaru (Sf. arhangheli Mihail i Gavril),
,5tefan cel Mare XVI I 40-41. mandstire, v. Athos, munte.
Dobrovdt (Coborirea Sf. Dub), mdnastire in Dohtana (Duhtana), sat pe Trotus <Dofteana,
satul Rusi (Dobrovdt, jud. lasi>; ctitori jud. Bacilu); ditruit de domn iu Balea
XVIII 147; egumeni XVII 89,
381-2, 571; ddruit de domn cu ban).
XVII 89; ddruitti de domni cu sate, 1 Dudul, iezer, C. Mastacani, jud. Galati.

84
www.dacoromanica.ro
Plopescul XIVXV I 136; parte In- cu satul uncle a sezut Petrisor" XIVXV
tAritA lui Ivan Ulan XVII 56. I 147.
*Dolesti, V. *Doliesti, sat <jud. Doljocul, deal la Dersca aud. Botosani>
*Dolheti, sat <probabil In Satu Marc, c. ,---,, XVI I 95.
jud. Suceava); biseric Inchinatri episco- Dolnicenl (Dolinceni), sat sub CArpinis
piel de RildAuti XVII 132. <jud. Botosani> XVIIIV 301; jumAtate
DoIlle,t1 (hotarul lui Sendrea, $andrea), sat IntAritA lui DrAghici fiul lui Romasco s.a.
pe *omuzul Mare, 1. Suceava <jud. XVIIII 54; XVIIII 309; parte
Suceava>; in hotar cu Poiana Siretului, IntAritA lui Gligorcea Boben s.a. XVII I
XIV XV I 4, 14; in hotar cu Plopesti 146; IV 441; prAdat de tiitarl XVIIII
XVII V 132; IntArit lui Isac vistiernicel 54; XVIIII 309.
XVI I 9-10; druit cu iaz o moarA de Dolozia, topic pe CAinari <r. Drochla, R.S.S.
monahul Nichifor innstirii Neamt Moldoveneascil> XVIIII 111-2.
\ VII 245; intilrit lui Luca s.a. XVIII *Doman, sat <r. Telenesti, R.S.S. Moldo-
5-6; Intilrit cu mori mAnAstirii Pobrata veneascA>; in hotar cu GhermAnesti
157; III 55, 151, 266. XVII I 17-8.
Dolhe5tl,sat pe Crasna, t. FAlciu <jud. Domfmeasca, loe la Cuciurul Marc <r. Hli-
Iasi> XVII II ; daruit de domn lu boca, reg. CernAuti, R. S. S. UcraineanA>
Vlad Dolhici XIV XVI 26; IntArit lui XVIIII 48.
S'ma Dusescul XVII 220; parte IntAri- Domesti, v. Dume5ti, sat <jud. Vaslui>.
tl lui Cozma sulgerel XVIII 156; pArti Domirestl, v. Iadomiresti, sat <jud. BacAu>.
Cu loc de iaz, mori, prisacit i grAdini Domneasca, v. Hotarul Doamnei, Cnea-
IntArite lui Crliciun vistiernicel XVIIII ghinet i Valea Domneasei <r. Strilseni,
281, 319-320; parte IntAritA lui Costantin R.S.S. MoldoveneascA>.
aprod XVIIIV 103; parte intArit lu Domnesti, v. Dilnesti, sat <jud. Botosani>.
lonasco Cehan XVIIV 238; moarte de *Domocsia, sat pe Nistru <lingA Ocsentia,
om la ,--, XVIII 156. r. DubA.sari, R.S.S. MoldoveneascA>; In
Dollie511 (Dolhiasti, Dolh Mihail), sat pe botar cu Ocsentia XVI III 36.
Alinasi, t. Neamt <inclus In Dobreni, *Domosita, sat <?>; parte NindutA de Irimia
jucl. Neamt> XVIIIV 45, 60, 356, 506; lui Buzichi diacon XVIII 59.
V 180, 372; intArit lui Baleo XIVXV- Domusani, sat pe Volovat, t. Dorohoi care s-a
I 123; IntArit lui Ionasco spAtar numit Voinejani <inclus In Manoleasa,
XVIIII 101-102; parte vindutA de jud. Botosani>; parte IntAritA lui Matei
nasco fratelui ski Dumitrasco cApitanul Bainschi XVIIII 343-344.
357; bisericA Inchinatii mAnA- Doncea, piriu <Valea Arinilor, afluent al
stirii Bistrita XIVXV I 66; v. si Tazlilului SArat, jud. Bacn>; sat pe
Rojcaui. XVII 181, 267.
*DolieAl (Dolesti), sat pe Tazlilul SArat sat pe Doncea
*Doncesti, <inclus Valen
<ling Leontinesti, jud. Baclu>; hotare Arinilor, jud. BacAu>; jumAtate
X I VXV I 29; Intilrit Dusedi lui Toader XVII 181; parte IntAritA
XIVXVI 4; tritArit lui Roman diac lui Triful Sogne XVII 267.
XIVXVI 29, 56. Dornestl (Durnest), sat, t. Nearirt <jud.
Danceni, v. Dolniceni, sat (jud. Botosani>. BacAu> XVIIV 143, 363; in hotar Cu
Dolie91, sat pe AlbAia, t. Roman <jud. MAnAilesti XVII 69, 184; XVI III
Neatnt> XVII I 179; II 94, 339; III 45-6; IntArit cu mAnAstire lui Mihul
145; IV 67; V 191; in botar Cu LAtcanii sulger s.a. XIVXVI 402-403; locuri
XVIIIV 166; intArit lui Dajbog pircalab de case IntArite lui Gheorghe spAtar
de Neamt XVII 6; intArit strAnepotilor XVIIV 209-210.
lui Dajbog XVII 473; intfirit lui Tatar
XVII 592-3; IntArit Anghelinei, enea- Dornesti (Iuga cel Prost 2), sat, t. Suceava
ghina lui Gola pircillab de Hotin XVIIII <jud. Suceava>; IntArit lui Mate' diac
84, 329-330; III 102, 103, 104, 145, 165, XVII 208; jumiltate IntAriat Sofroniei
206; vIndut de Dumitru Goialui Costantin si Marinii Albot XVIIV 156-7; res-
Batiste ceasnic XVIIV 5, 26-7; rAs- tituit de Isac Balica f ilion lui Gheorghe
cumpArat de la Batiste de Dumitrasco AlbotA XVIIIII 124; In pricinA titre
tefan mare logofAt XVIIV 6,27; tigani mAnAstirea Pantocrator i Ionasco AlbotA
la ,--, XV-116; iazuri i mori la "-, XVI I XVIIIV 33; bisericA inchinatA episco-
592-3; III 127; XVIIIII 165, 206; V piei de RAdAuti XVII 132; v. i
5, 26-7; pive la XVIIV 5, 26-7. Blest', sat.
Doljoe (Dolj(o>c 1, Doljac, VilceA), sat, t. Dorohol, ocolul tirgului <jud. Botosani>;
Hotin <r. Noua SulitA, reg. CernAuti, selitl ascultAtoare de ,--., XVIIV 11;
R.S.S. Ucraineantl) XVIIV 26; In hotar XVIIII 346; III 20; IV 402; V 51, 58,
78, 82; sate domnesti ascultAtoare de
I In text, tradus gresit Vilcelii" (v.
Erata). 2 In originalul slavon: Durnii.

85
www.dacoromanica.ro
XVI-III 341; XVII-II 133; III 174, *Dona FaintAni (unde sunt Bontestii de Jos)'
210; IV 260, 262, 266, 429, 447, 460, sat pe BArlad <jud Vaslui); IntArit cu loe
507; V 134, 137, 273, 280, 297, 307; de moarA lui Marco fiul lui Bontea X IV -
sudeti si ureadnici de XIV-XV-I XV-I 183; v. si BontestI si Maremiceni.
304; XVII-I 121; II 321; IV 402, 483, Douii llovilel, loe pustiu pe Soltoaia, la gura
506-507; Mihail de la XIV- Soltoitei <r. FAlesti, R. S. S. Moldo% enea-
XV-I 42, 46, 47, 49, 53, 80, 102, 147; scA>; intArit lui Bratul pitar XVI III
Sandru de la XIV-XV-I 253, 254, 239.
256, 258, 264, 269, 276, 277, 293, 336, 339, Donii Pfirale, la obirsia CAmpului, care cad In
358, 359; act donmesc scris la XIV- Bahlui <Probota, lingA Costesti, jud.
XV-I 112. Iasi); ddruite de doinn inAnAstirii Pobrata
Dorohol, tirg <or. jud. Botosani> XVII- I sa-si aseze moarA XIV-XV-I 202, 258.
122 ;IV 208; V 53, 154; In hotarcu Pomfirla Douit Trolane 1, loe pustiu la gura Salciei, t.
si Seliseu XVI-I 198; II 103; In hotar Chigheci <r. VulcAnesti, R. S. S. Moldove-
cu Sendriceni XVI- I 198; XVII-IV neascA>; intArit lui Vitolt comis XVI-11
492-3, 507; soltuzi pirgari XVII- I 130.
121; IV 208, 402, 493, 506-507; V 154; Drabiste, piriu <afluent al RacovAtului la
ars dc XVI -I 198; episcop de
lesi Brinzeni, r. Edinet, R. S. S. Mol dovene a-
RfidAuti la XVII-V 153. scA>; sate si selisti pc XVI-II 59-60;
Dorohol, tinut; selisti XVI-III 121, 176, III 162, 345; XVII-I 90-91; II 23; IV
180, 362-3; IV 11; XVII-II 346; IV 444; iazuri si mori pe XVI-III 343;
173-4; sate XVI-I 174-5, 383, 533, XVII-I 90-91; II 23; IV 144.
577; II 238; III 95, 109, 121, 189, 244-5, Dracinti, sat, t. CernAuti <Dracinet, r.
256, 336, 341, 374; IV 17, 156-7, 182, Storojinet, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
191-2, 219; XVII-I 46-7, 99, 107, 130, neanii); intArit Cu gloabe i dusegubine
146, 175, 197, 250-251, 259; II 45, 104, inAndstirii Pobrata XVII-II 141.
252; 258, 272, 298, 300, 309, 314, 325-6, Dracsini, v. Dragsini, sat <jud. Botosam>.
328, 343; III 5, 6-7, 27, 32, 57, 74, 124, Dracseni, v. Dragosini, sat <jud. Vaslui>.
142, 210; IV 25, 32-33, 46, 48, 61-2, 85, *Dragan (Draganul), sat pe Bc <r. Criulem,
135, 147, 173-4, 198, 254, 262, 266, 311, R. S. S. MoldoveneascA> ; In hotar cu
320, 355, 387, 417, 418-9, 421-2, 445, Bubuiogi XVI-I 125-6; II 40.
447, 462, 486, 497, 512; V 36, 101, 114,
117, 124, 134-5, 137, 164-5, 178, 232, *Draganiei (unde au fost jude sat pe
233, 273, 280, 281, 286, 288, 317, 318; Nechid, In CAmpul lui Dragos <lingA
vAtavi din - XVI-I 457, 577; XVII- Borilesti, jud. BacAu); IntArit lui OanA
III 74, 161; IV 77; slugi din XVII-II Grama XIV- XV- I 298.
240; mare cdpitan la XVII-II Draghie (unde au fost mAnAstirea lui popa
298; deseatnici de stupi de /a - XVI- v. 11AnAstirea lul popa Draghle, loe <jud.
IV 34; catastif de cisle de tArani din Vaslui>.
XVI-IV 5; cisla oilor din XVI-IV 24. *Draghisani, sat pe JeravAt <jud. Vaslui> ;
Dorosuti, sat pe Nistru, Cernuti <r. inthrit lui Stanciul XVI-II 171.
Zastavna, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai- Dragoi (uncle au fost juzi Buda si ), v.
neanA> XVII-III 15; parte intArit Negrilesti, sat <jud. Galati>.
Antemiei XVII-IV 83. Dragoi, piriu la CArligAtura <la GAnesti, jud.
Doroseani, sat pe Bahluet <jud. Iasi> XVII- las); loe pustiu pe XIV -XV-I .353.
IV 81; parte vindutA de Ionascu lui Alexa Dragolea (Dragule), piriu la Cristinesti
stolnic XVII-V 25-6; ImpArtit cu case, Sendriceni <jud. Botosani> XVI-IV 11;
iaz i moarA de hiede lui Alexa postelnic
XVII-IV 169, 170-171; V 109. XVII-IV 492, 507.
Dorosermel, sat pe Bahluet <inclus In Doros- Dragoman, sat <inclus in Gheorghesti, jud.
cani, jud. Iasi); parte vindutA de Ionasco Vaslui>; IntArit lui Ivan Porcu s.a. XIV-
lui Alexa stolnic XVII-V 25. XV-1 232.
Doufi Fintrini, locuri pustii pe Cula <r. Orhei, Dragoman, sat pe Somuzul Rece <jud.
R.S.S. Moldoveneasc0; druite de domn Suceava>; In hotar Cu Maxinesti XV -II
lui FIodco Cretovici i urmasilor lui XIV - 21.
XV- I 130; XVI- I 548; v. Detelev, DragomAnesti, sat, ocolul Botosani, lingii
Illuboca i Vepreva. Leorda <jud. Botosani); parte cu iaz 0
*Donii 'Rubin' 1, sate la obirsia SuhAi, t. moarA aleasA lui Dumitru vAtav de V..sile
Chigheci <probabil r. Vuldinesti, R.S.S. Neagoe vornic de Botosani XVII - V
MoldoveneascA>; intArite mAniistirii Mol- 385-6.
dovita XIV-XV -I 393. Dragomiinest1 (DragumAnesti), sat pe Dumi-
tra si SArata <inclus In SArl teni i de
Sus, jud. Vaslui); Intrit Stanei XV-II
In text cu literA rnicA. 189-190; Intirit lui Petrea HAra XV- II

86 www.dacoromanica.ro
2h2; XVI II 20; parte intArita lui III 350; intrit lui Anastasic Crioncovici
S mion s.a. XVI-111 417-8. cu tigani XVIIIV 239.
*Dragomfine-gli (unde sint sat pe Pc- *Dragomirna, sat pe Paraul Sec si Trotu,
reschiv <lingA GlAvAne*ti, jud. Bact0; In- <lingA RAdeana, jud. BacAu>; in botar
Writ cu mori lu Glavan pisar XVII 267. cu RAdeni XVI I 13.
DragomIr (unde *ade sat sub Luncusoara Dragomirna, biserica mare, Coborirea Sf.
vale lingA Zalucea, r. Noua Sulita, reg. Duh, mAnAstire nou ziditA, bisericA
craiuti, R. S. S. Ucraineana> ; Intarit lui mica, Sf. loan Bogoslov si Sf. prooroc
M'hail de la Dorohoi XIVXVI 147. Ilie i dreptul Enoh <biserica veche, jud.
*Dragomlr al MI Miindrea (unde a fost Suceava); ctitori: Lupa Stroici logofAt,
<vale la Cerlena, r. Noua Sulit, reg. cneaghina sa Pascalina qi Anastasie Crimea
Cernuti, R.S.S. UcraineanA>; intArit lui mitropolit XVIIIV 25, 462; sate dAruite
Mihail de la Dorohoi XIVXVI 147. de Lupa Stroici logofAt XVIII 258; II
Dragomir Hasn'As (ande este V. Ilsn- 208; III 72; IV 25, 46, 172, 173-4, 176,
leni, sat <jud. Iasi>. 258, 437; sate intrite XVIIIV 260,
Dra gomireoi, sat pe Smila <jud. Vaslui> ; pArti 346, 461-3; XVIIV 35-6; bolnita cu
cu loc de iaz $i moara intArite lui Cali siiraci de la Suceava XVIIIV 462;
mare rnedelnicer XVIIV 272; XVIII iazuri, mori i vii XVIII 258; IV
219; v. si DobromIrWi. 205, 260, 346, 461-3; V 35-6; tigani
*Dragomirtl, sat pe Somuz<ul> Mocirlos clAruiti XVIIIV 175-6, 240; egumen
<lingA Valea Glodului, jud. Suceava>; de XVIIIV 462.
intrit cu imunitti manAstirii Neamt *DragosIneVI (Dragsinesti), sat pe Berheci, in
XIVXVI 218, 273. hotar ca Leucusesti <lingA Raspochi, azi
*Dragomire.5t1, sat pe LApu*na <lingA orasul Livezile, inglobat in CAnia, jud. BacAu>;
Lpu*na, r. Kotovsk, R. S. S. Moldove- daruit de domn lui Stefan cliucinic
n ascA> ; in hotar cu Petricanii XVII XIVXVI 55.
1 3; intArit lui Ureche mare vornic Dragosini, sat la obirsia Student.ei <Drac*eni,
XVIIIV 145; prti ca finat *i vaduri de jud. Vaslui); intrit lui Petru comis
mori intarite popii Eustratie XVIIIV XIVXV I 278.
415. Drago*, piriu la mank'stirea Moldovita <jud.
*Draryomire*ti, sat la obirsia Lpusnei, t. Suceava> XVII 366.
ripusna <lingA Iurceni, r. Nisporeni, Drago s (unde a fost ^-,), V. DrAgu5eni, numit
.S.S. MoldoveneascA>; parte IntaritA illihaile*ti, sat <jud.
Cu mori i priski lui NicoarA uricar Drago s (unde a fost V. Frumuplul, at
XVIIV 183; V. si Obfirtda Dragoml- <jud. BacAu>.
ret,tilor, sat. Drago* *i Simeon (ande au fost juzi
*Dragomire*ti, sat pe Siret, la gura pirlului v.
Barlea <lingA BlAgesti, jud. Ia*i>; hotare;
Stolnleenl, sat <jud.
dtiruit de domn mandstirii Bistrita XV- Drago* (DrAgu*) Teame* (ande a fost
298-299. Tirnie0i, sat <jud. Vaslui>.
Dragomire5ti, sat pe Paraul Alb, t. Neamt Drago* de la Stamnic (unde este casa lui
Oud. Neamt> XVI III 59; XVIII v. Driiguni, sat <jud. Iasi>.
117, 204; III 82, 139; in hotar en Vadul *Drago, Urlat (ande este casa lui sat pe
XVI I 252; in hotar cu Tampe*tli Tutova <lingA Rusi, jud. Vaslui>; hotare;
XVI-1 586; in hotar cu Hriscanii XVI IntArit lui Drago* Urlat XIVXVI 96;
IV 10; intArit ca imunitAti v. si Dragupni.
Neamt XIVXVI 224; parte intAritil Drago5ani, v. Driligu*eni, sat <jud. Suceava>.
/Eli Dan XVII 251-2; poiana Intarit Dragotani, sat <inclus In Manastioara, or.
Jul Andronic XVIIV 10; pant de cum- Siret, jud. Suceava>; daruit de domn lui
Wirtu -A cu moarA intarite UrAtei XVI- Steful Jumatate X1VXVI 141.
III 58-9; XVIII 75, 105; parte IntAritA *DragotA (unde este sat <lingA
lui Ureche mare vornic XVIII 145; r. Anenii Noi, R.S.S. Moldoveneasc0;
parte intrita lui Ionasco XVIIIV 335; hotare; Intrit min'Astirii Pobrata XIV
biserica /a XVII 252. XVI 146.
Dragomire01 (ande a fost Bratul), sat pe Dragoteni, sat <inclus In Vascani, jud. Iasi>
Moldova <inglobat In Cotu Vame*, c.s. XVIII 109.
Horia, m. Roman, jud. Neamt>; sat al
Anastasiei, mama lui Alexandru cel Bun, *Dragote5ti, sat pe Nechid, in Campul lui
daruit de domn bisericii Sf. Vineri din Drago* Borle*ti, jud. 13acAu>; da-
Roman XIVXV I 17-18; /ntArit ca ruit de domn lui Dragomir *.a. XIVXV
pod, zeciuialA din pe*te si imunitati I 40; dAruit de domn mnstirji Tazlau
episcopiei din Roman XIVXVI 295; XVII 25, 141-2.
XVII 93. *1)ragote01, sat pe Miletin <jud. Iasi, inclus
Dragondre1.1, sat <Dragomirna, jud. Su- In FlAminzi>; dAruit de domn lui Giurgiu
ceava); intarkt lui Ilea Crimcovici XVI- Mijatco XIVXVI 248.

www.dacoromanica.ro 87
Dragotesti, sat pe Lohan <inclus in Tirzii, Drgfinesti, sat pe Solonet <r. I.az sk,
jud. Vaslui>; intArit Neagsei XVI I R. S. S. Mol doveneascA> ; intOrit lui
72-3. Ureche mare vornic XVIIIV 145.
Dragova, plea In Cimpul lui Drago s <jud. Drginesti, sat pe Bdrlad <jud. Galati In
BacAu>; sat pe XVIIII 187. botar cu COmilesti XVI III 83.
DragovanI, sat pe Prut, partea de los care se Drilgalnesti, sat, t. Neamt <jud. Ned nts>
cheamA Medeieni <inclus In Medeleni, III; IntArit mOnAstirii Neanit
jud. Iasi>; parte intAritA lui Costea s.a. XVIIV 43, 60; XVIIIII 70.
XVIII 100. Drfigesti, sat pe Siret la Cobd/e, t. R man
*Dragsinesti, sat pe Dobrotvor <IMO Stni- <jud. BacOu> XVIII 118; XVIIIV
sesti, jud. BacAO; hotare; dAruit de domn 510; V 147, 302; intrtrit Anusei si Musei
lui Stefan cliucinic XIV XV I 55. XIVXVI 412; XVII 112; intrit
Dragsini, sat <Dragsini, jud. Botosani> lui Nistor s.a. XVIII 117; prisaci
XVIIIV 9. poian intfiritO lui Samoil vistiernicel
Dragsini, v. Dragosini, sat <jud. Vaslui>. XVIIIV 108; parte intritA lui Pt asco
Draxinesti, sat ce se numesc Spineni <inclus V 148; iazuri si mori la XN 1 II
In Spineni, jud. Iasi>; Introit cu mori lui 117; XVII V 148; mangstire la
Ion Gohle XV/ III 79-80. XVIII 117.
Draxini, sat pe Rebricea MicA <DrAxeni, jud. *Dril(Iesti, sat pe Rebricea, t. Vaslui .<1ingA
Vaslui>; in hotar cu Stoinesti XVIIII Ciochlesti, jud. Iasi> XVII V 141 In-
130. tOrit lui NicoarA SArbescu XIV XV I
*DrAeleanl, sat pe Prut, t. Mehl; parte Intl- 326; jumfitate intArittl lui Lupul pitar din
rit cu bAlti de peste lui Lupu logoftit POusesti XVIIV 60.
XVIIV 241. Driigbieesti, sat pe Siret, t. Putnn <probabil
*Driieulesti, locuri pustii peste Prut sub jud. Vrancea); parte vindutii de Axenia
Obrejie futre Dobreni si Troenesti, la lui Costachi .a. XVIIIV 68 9.
fintina sub ripA <probabil r. Kotovsk, Driighinici, v. Drfigsani, piriu.
R.S.S. Moldoveneasc0; intArite lui Drigoesti, sat <probabil r. Floresti, R S S.
Cupcea s.a. XVI I 566. Moldovenease>; parte intArit lui
*DrAculesti, sat pe PAnoasa si Prut, Ureche mare vornic XVIIIV 145
LOpusna <probabil r. Leova, R.S. S. Mol- Dragoesti, sat <jud. Suceava>; intArit lui
doveneaseA>; intdrit Cu vad de monta Lateo XIVXV I 327; intArit Vasutciii
lui Ureche mare vornic XVIIIV 145. fata lui Romasco XVII 282; Intrit
*Draleulestl, pe Prut, llng iezerul Oreahov, mAnAstirii Voronet XVIII 106; III
In fata Milstecanilor <r. Vulcinesti, 57, 60.
R.S.S. Moldoveneased>; In hotar ca *Drfigoesti, sat a CfirligAtura <lingO Cuenten!,
iczerul Oreahov XVIIII 249. jud. Iasi>; in hotar cu selistea uncle
DrAgan, v. Dragan. a fostjude Iuga" XV-1I 198; parte dat
*Drfigan, sat pe Siret <ling Grigoresti, jud. de Simion s.a. lui Asian postelnicul e sd
Suceava); In botar cu Grigorduti XIV le plAteascA dabi/ele, lar ei sO-i fie ..ni
XV I 93. XVIIIV 81.
*DrAgan l Nasoe (unde sunt juzi sat pe Driigoesti, sat pe CracAu </MO Bociest/
CracOu <jud. Neamt>; Intrit cu mOnA- Precista, jud. Neamt> XVII--I 166; In-
stire lui Cernat Ploscar s.a. XIVXV I tOrittl lui MibSilA BArbosul XIVXV I
299. 115.
DrAgoesti (DrAgoiesti), sat pe Zeletin, Ia
*DriIginesti, sat pe Cahul <r. Reni, R.S.S. gura Dobrotvorului <inclus In Tepoaia,
UcraineanA>; botare; druit de domn jud. BacAu>; intdrit lui anti. CAndescu
lui Sima vames XVIIII 59; MtArit XIV XVI 253; IntArit lui Isaiu si
mAniistirii Galata XVIIII 383; Intii- Toader Muste XVII 29; IntArit lui
rit lui Andrei negustor din Oblucita Toacler Iucas s.a. XVII 231; IntArit Jul
XVI III 384; daruit cu parte Simion vatav de Botosani XVII
din iezerul Cahul mAnAstiril Galata 351; parte IntAritO nepotilor i strane-
XVIIII 375, 410; IV 223. potilor lui Marco XVIIII 88, 156;
Draganesti, sat, jumAtatea de los din Hulturesti prdclat pe tdtari XVIIII 88.
pe Moisia, t. Flciu <linga Barbosi- DrAgoi (unde au fost juzi Buda si V.
Vutcani, jud. Vaslui> ; intOrit cu locuri de Negrilesti, sat (jud. Galati>.
mori lui DrAgan cornis XVII V 17. Drgoi (unde a fost satul lui ), y. Bruduret4i.
*Drfigdnesti, sat pe Cracdu <jud. 1%/eamt); sat <jud. aslui>.
IntArit lui Giurgiu Mfjatco XIVXV I Drgsani, pirlu <Driginita o DrOghinici>
248-9; v. si Mnjesti. afluent al ROutulul la Trebujeni <r.
Drgtmesti, sat, ocolul Badeutl, t. Suceava Orbe!, R.S.S. MoldoveneascO>; sate si
<jud. Suceava>; druit de domn ca iazuri iaz pe XIVXVI 412.
mori mAndstiril Solca. XVII III 196; DrAgus Teames (unde au fost v. Timi-
IV 267; V 373. sestl, sat <jud. Vaslui>.

88 www.dacoromanica.ro
Drigusani, loe pustiu pe Gerul <jud. Galati>; 456; Intirit lui Drago s de la Stamniq
jumitate intirit lui Sava s.a. XVII XIVXV/ 98; intrit lui Giurgiu
581. Drigrusanul XIVXVI 195; par-
*Drigusani (Draguseni, Drgusani), sat <pro- te Cu moari 1)AM-a lui Trilan Chintea
babil lingi Arborea, jud. Botosani>; XVII 74; las i moat% intritelui Mar-
bit Aril lui Steful pircilab de Hotin murA XVI-1V 359.
XVII 18; Intirit lui Grincovici pIrcilab DrAguseni, sat, t. Cernauti <r. Cotmani, reg.
de Hotin XVII 85, 127; Intrit ca Cernuti, R. S. S. Ucraineani> ; intArit cu
rnoar MAteal cilugrita, fiica lui Luca gloabe i dusegubine mnistrii Pobrata
Arbure XVIIII 56, 281, 360, 388-9. XVIII 53; XVIIII 141.
Drignani, sat pe Birlazel, mai jos de Poieni, Drigusesti, v. Drguseni, sat <jud. Iasi>,
ce se numeste Criesti <jud. lasi>; parte Driljinti, sat care se numeste acum Area
Intirit lu Luca XVIIII 257-8. <inclus In Roznov, jud. Neamt>; intirit
= mnstinii Bistrita XVIIII 68.
Drgusani (Dragosani), sat pe Podraga, t. DrAnefileteti, seliste pe Teleajina <ling ZApo-
Dorohoi, mai sus de iazul lui Milea <jud. deni, jud. Vaslui>; Intriti lui Toader
Botosani>; intrit lui Bale XV-II s.a. XVII 7.
159-160; intirit lui Miron Barnovschi piriu la Plitt:Ana pe VilhAuti
batman si pircilab de Suceava XVII-'-V <probabil Dreslive, jud. Botosani>; sat
1.18. pe XIV XVI 79.
*Driigusani (Drigusini), sat, t. Orhei Drixeni; v. Draxini, sat <jud. Vaslui).
Martinesti, r. Striseni, R. S. S. Moldova- *Dreptatea, sat pe Siret <ling Dolhasca, jud.
neasci> XVIIV 162; intarit lui Ignat Suceava> ; Intrit mnistrii Pobrata
altora XVIIII 327. XV;II 53; v. si Direptatea.
*Drigusa.ni, sat pe Rezina <lingi Ungheni, r. Dreptul (Dereptul, Direptul), pirlu <afluent al
R.S.S. Moldoveneased>; In botar cu Bistritei>; jn hotarul ministrii Neamt
Oesani XVI I 200. <jud. Neamt> XIVXV I 414, 416,
Driguseni, sat <jud. Baciu> XVIIIV 178. 418; XVII 320; XVIIV 59, 133, 289.
Drianseni, sat, t. Lipusna <r. Kotovsk, Dresilerisen, localitate <in. Austria>; in itine-
R. S. S. Moldoveneascii> ; In hotar cu rarul lui Petra voievod <Schiopu> XVI
Ciuciuleni XVIIIV 518-9. IV 64,
Drifinseni (Drgusani, Dragosan<i>), sat pe Dres/ivele, v. Drislive, sat <jud. Botosani>.
Somuzul <Rece> si Moldova <jud. Driginita, v. Drigsani, piriu.
Suceava>; In hotar Cu Zivolanii XVII I Drinjesti (Drincesti), sat .pe .Bahlui <inclus In
349-350; parte Intriti Maruscii lui Hoisesti, jud. Iasi>; loe pustiu lingd
Stroe XIVXVI 239, 259 intrit lui X/VXVI 290; Intirit 1,ui Ion Negoescul
Ion Alboti s.a. XVI I 107, 349 350; XIVXV I 306.
jumlitate Intirit mnistirii Secu XVII- Drislavilt (Draslivita, Drisla), pirlu la Hui
I 235; jumitate Intrit cu luz i moari
lui Ureche mare vornic XVIIIV 144.
<jud. Vaslui>; sate pe XIVXVI
35; tirg pe XV II 232-3.
*Drieguseni, parte din .5 uwne5ti, t. Covurlut DrIslive (Dreslivele), sat pe VAlhovit <inclus
(probabil jud. Galati> ; Intirit lui Ianache In Sarbi,jud. 'Botosani>; In botar ca
postelnic XVIIV 277. Avrmeni XVIII 1,12; druit de domn
Drielikeni (Draguseni), sat pe Prut, t. lui Isaia XIVXVI 99; parte Intiriti
<asttizi oricWi, c. Lunca Banului, jud. lid Micotici s.a. XVIII 173; parte cu
VaSlui>; jumitate Intriti lui Gavril loe de iaz vInduti de Cirstina lui Ihnat
Sprincean XVI-1l1 153; piirti cu gra- Rentea XVIII 108; parte vindutet de
dini Intilrite lui Dumitrache Chit Anca din Borile lui Simion sulger
Paleolog mare postelnic XVIIII 252, XVIIII 199.
253, 292, 294. Drislivoe, sat pe Nistrit Jabca, r.
*Driguseni (Drgusani, Driguseani, Drgu- Floresti, R.S.S. Moldoveneasci> ;
sesti, untie a fost Drago), sat pe Bahlu lui Purece sptar XVII 157; v.
ce se numeste Mihi1etii, t. Cirligitura Mateuli i Ciornorudenti.
<ling Uricani, jud. Iasi); Intrit lui *Drojditi, sat pe Rut, Soroca
Iursa si Dias Saida XVII 144; Intrit Alexindreni, r. Lazovsk, R.S.S. Moldo-
mintistirii Homor XVI I/I 173-4; veneasc0; risipit de Alexandru Lipus-
(limit de domn ministirii Galata XVI- neanu XVIIII 394.
III 203-204, 207-209; mot XVII *Drugii, sat pe Elan (lingil Murgeni, jud.
144; XVI III 173-4, 203-204, 207 Vaslui); intrit lui Basta XVII 285.
209 ; V. si Dritgoesti.
Drilguseni (Drigusani, unde este casa Jul Drujest (Drujisti), sat pe Smila (jud.
Vaslui>; in hotarul tirgului Birlad XV-
Drago s de la Stamnic), sat pe Stavnic II 211; parte Intitti lui Simion Gheuca
<jud. Iasi> ; In hotar eu Giurgesti XVI I sptar XVIIIV 47.

89
www.dacoromanica.ro
Druje$ti, sat pe Sitna, t. Harldu <inclus in doveneasa> XVI-I 124; la stinca
ZIdtunoaia, jud. Botosani>; druit ca Iasnovtului, la Cotelnici <r. Orhei,
rnori de Petru Bares fratelui su Toader Fi .S.S. Moldoveneasc> XVI-IV 115; - pe
pircillab XVI-I 257; mostenit de Ionasco Bahlui la Hoisesti <jud. Iasi> XV-II 396;
Stroici XVII- IV 3; ddruit de Ionasco Pe Brlad la Gura Telejnii Odd. \ as-
Stroici cu iazuri i mori mnstirii Drago- lui> XV-II 167; pe Brlad. la WW1
mima XVI1-IV 25, 46, 172-3, 438; V Sec uiului <Secuia, jud. Vaslui> NV-II 167;
48. Pe Prut, la Iezerul Posit <Bou, r. Ca-
Drule$tl, sat, t. Roman <lingil Buruenesti, hul, R.S.S. Moldoveneascd> \ I-I 26;
jud. Neamt> XVII -v 191. - pe Prut, la Micsuncle <jud. Vaslui>
Druleul 1, topic la Biesti, Giugureni i H&j- XVI-IV 141; pe Prut, la Verejani
dieni, t. Orhei <r. Orhei, R.S.S. Moldove- Ciulinesti Oud. Iasi> XV-II 311.
neasca> XIV-XV- I 412. Drumul eel vechlu / al lui Stepan, spre *Albo-
Drum 1 al Geminilor, In hotarul muntelut teni (Stefanesti, r. Floresti, R. S.S. Mol-
Gemldul <jud. Suceava> XVI- III 252. doveneased> XVI- I I 219.
Drumul Aladul, ce se numeste Ivapo- Drumull Crliiior, la *Bueiumi <jud.
nosu, t. Orhei <r. Orhei, R. S. S.
Bacu> XVI-II 200.
Moldovenease>; in hotarul satului /Inland Comorii, in hotaru/ nrnstirilor
Jarcani (Sdrcani> XIV-XV- I 412. Agapia i Secu <jud. Neatnt> XVII- I
Brumal' BM, la Rotompdnesti, Buciumeni 177, 183, 236.
Bdisesti dud. Suceava> XIV-XV- I 48, Brimful / Cordarlutut, la Onteni, ocolul Boto-
49; XV-II 288; la Ortesti <jud. Neamt> sani <jud. Botosani> XVI-III 411.
XVI- I 191. Drama' Corlatelor, la *Mi/cinesti, t. Ciirli-
Drama! Bdrladulul, la *Urssti <ling Cio- gtura (Radeni -Popesti, jud. Iasi> XV-
rsti, jud. Galati> XVI-IV 70. II 295.
Brumal' Bervenel, la *Sucmezeu (Marviia, Brumal' Cornulul, in Dumbrava <Baloseni,
jud. Bacu> XVII-IV 178. jud. Bacu> XVI-II 205.
Drumull Boitei Bontii), la Tmpesti Drumul Comtllor, in ocolul tirgului Vaslui
<jud. Neamt> XVII-IV 523, 525. <jud. Vaslui> XV-II 166-7.
Drumul BorldneOilor, la Negrilesti <jud. brumal' Cotnarilor (Cotnarului), la Plopi,
Galati> XVI- I 18. Hrltt (jud. Iasi> XVI - III 266;
Drumul Buclumllor, la Galbeni <jud. XVII-IV 184.
Bacdu> XV-II 200. Drumul / de la Bueiumi, in hotarul mAnistirii
Drama/. Bueiumllor, la Socola <jud. Iasi> Dobrovdt <jud. Iasi> XVI-I 41.
XVI- III 212. maul / de la Crunpulung la Trestiana, in
Drumul CAlugrel, la Bacau <jud. Badiu> hotarul tirgului Barl.d XV-II 211.
XV-II 323. Brumal' de la Chieera lui Onieiert, la Onieicani
brumal' mitre Nuoret, /a Bohotin <jud. <jud. Iasi> XVI-I 3.
Iasi> XIV-XV-I 268. Brumal' de la Cutltna, in hotarul
brumal' Civanilor, la Puhoiul, t. Lpusna Dobrovt <jud. Iasi> XVI-I 41.
<r. Anenli Noi, R.S.S. Moldoveneased> Brumal' de la Dele<nl> la Lipov5t, in
XIV-XV--I 425. ocolul tirgului Vaslui <jud. Vaslui> XV-
brumal eel 'Mare al Movi/dului), II 167.
Mihuceni (111iuceni, r. Orhei, R.S.S. Mol- Brumal' de la Dobrinilull Dobrondutului)
doveneascd> XIV-XV 349; v. si <jud. /3otosani>; In hotarul sate/or Bum-
Alihueeni <jud. Suceava>; al Succvei, rduti, Ciorsaceuti si Vladimiruti Oud.
Ja *Borhinesti <Mihdesti, jud. Suceava> Suceava> XIV-XV-I 2; la Zvoriste
XIV-XV-I 289; XVI-III 331; (jud. Suceava> XV-II 88.
catre Cahov la Bubuiogi <r. Cahul, R.S.S. I:Walnut' de la Draifole la Sendrieeni <jud.
Moldoveneascd> XVI-I 150; de la Botosani> XVII-IV 492, 507.
Dersca <jud. Botosani> XVI-I 95; brumal' de la Ruleni, in hotarul mndstirii
din Gotovta <la Telita, r. Anenii Noi, Dobrovdt (jud. Iasi> XVI-I 41.
R. S. S. MoI dovenease> XIV - XV - I 217;
la Bohotin <jud. Iasi> XVI-III Brumal' de la Sohului la Lozovita <Tipcsti,
416, 419; la Cotnari, la Plopi <jud. jud. Galati> XVI-I 502.
Iasi> XVI-III 266; IV 46; la Ivance, Drttmul de la Stan la Bala, /a Buciumeni
la Cotelnici <r. Orhei, R.S.S. 1VIoldove- <jud. Suceava> XIV- XV- I 48-9.
neasca> XVI-IV 115; la Nistru, la
*Fintina Radului <r. Orhei, R.S.S. Mol- Brumal' de la Vaslul la IIusi, in hotarul
tirg-ului Vaslui <jud. > XV-II 167.
Drumul Furilor, la Driighicesti, pe Siret, t.
2 In text ca liter Patna (jud. Vrancea> XVII-IV 69.

90
www.dacoromanica.ro
brumal 1 Furllor, la Gaureni <jud. Iasi> Drumull Maseanilor, la Sucmezeu <Marvila,
XVII-II 322. jud. Bacau> XVII-IV 178.
Drumul Galatilor, la Tapesti <jud. Ga/ati> Drumul 1 Moleestllor, la Popiscani, t. CAM-
XVI-I 502. gatura Oud. Iasi> XVII-V 61.
Drumull Ilarlilulul, la FrAncesti <Budai, Drumul Morn' pe Telita, la Telita (r. Anenii
jud. Iasi> XIV-XV-I 361. Noi, R.S.S. Moldoveneasca> XIV- XV- I
brumal Horgel pe Bujor, la *Moghila 217.
Kotovsk, R.S.S. Moldoveneasca> Drumull Neamtului, In hotarul manastirii
I-I 199. Neamt <jud. Neamt> XIV-XV-I 414,
Drumul1 In Bulata, la *Alboteni <r. Drochia, 416, 418; XV-II 320.
.S.S. Moldoveneasca> XVI-II 219. Drumul Oli, la Sucmezeu (Marvila, jud.
Drumttl 1 la Grindul Lung, In hotarul iezerului Bacn> XVII-IV 179.
Oreahov <r. Vulcanesti, R.S.S. Moldove- Drumul 1 Orhelului Vechlu, pe Raut <r.
neasca> XVI-I 384, 402; III 249. Orhei, R. S.S. Moldoveneasca> XVI-III
brumal la Movilfil, la Ciulucul cel Mare, la 36.
*PintOna Radului Telenesti, R.S.S. brumal Orhovetulul, In hotarul manastirii
Moldoveneasca> XVI-I 124. Sucevita <jud. Suceava> XVI-III 226.
Drunull 1 la Patruzed de Movill, la *Mihailauti Drumul 1 Paneovil, la Tibilnestii Buhlei
r Lazovsk, R.S.S. Moldoveneasca> <jud. Vaslui> XIV-XV-1 7.
X1V XV-I 349. brumal' Paueulul, la Socola Oud. Iasi>
brumal' la Pfiratil Aluneelului, la Berchiscsti XVI-111 212.
Jud. Suceava> XIV -XV-I 397. Drumul 1 Petriestilor, la Medeleni Oud. Iasi>
brumal 1 la Tomestl, in orasul Iasi Oud. XVII- I 100.
I si>; prisac pc XVI-111 265.
Drumul1 Liubanesii, la *Bobestii de Jos Oud. Drumul 1 Pietrestilor, in hotarul ocolului
B losani> XVI-II 119. tirgului Vaslui Oud. Vaslui> XV-II 166.
Drum Coearteala, la Hotceni <jud. Dr Podenilor, la Petiea <jud. Suceava>
slui> XV-II 321. XVI - I 152.
Drama'' lid Dupna, la Cuciurul Mare, t. Drumul Porellor, la Trebes Oud. Bacau>
crnauli Hliboca, reg. Cernauti, XVI-III 240.
S.S. Ucraineana> XVI-IV 108. Drumull Rabiliei, la *Crainicesti <jud.
brumal 1 MI lachim, la Petricani, in Ichimeni Vaslui> XIV -XV -1 35.
Ot.d. Botosani> XV -H 182-3.
Drnmul1 lul Mareo, la Gaureni si Sucmezilu Drumul1 Raeataultil, la Sucmczeu
<Marvila, jud. Bacau> XVII-IV 179. jud. Bacau> XVII-IV 178.
Drunuil 1 WI etrila, la Condresti <jud. Drumul Raul, la Sucmezeu jud.
V, I 202. Bacn) XVII-IV 178.
Drumul 1 lui nick la Buciumi dud. Bacilli> Drumm' 1 Rosoanilor, pe Villa, la Briceni,
XVI II 200. t. Hotin <r. Briceni, R.S.S. Moldovenea-
Drum-mil lid Stan Preuteseu, la Serbotesti sea> XVI- III 425.
<, d. Vaslui> XIV-XV-I 8. Drumul 1 Rupturil, h, hotarul manastirii
Drama! Mare]. al lasllor, la Socola <jud. Bistrita Oud. Neamt.> XVI-III 74.
lasiN XVI III 213.
Drumul Mare 1 al Seintell, la manastirea Drumull Sarbautilor, la Herta (r. Hliboca,
Ba tea orasul Iasi> XVII-IV 301. reg. Cernauti, R.S.S. Ucraineand> XVI - I
Drumul Mare 1 de la Cernauji, la Cozmin 585.
r Hliboca, reg. Cernauti, R.S.S. Ucrai- 1)rumul1 Sarbilor, la obarsia Nadisei <jud.
neana) XV-II 92. Bacau> XVI-II 227.
brumal liare 1, In Bacan <jud. 13acati>; loe Drumul Seiluialelor, la manastirea Galata
tit, %wind la XVI-II 205. Oud. Iasi> XVI-III 107.
Drurnul Mare 1 la Turia. la Sclistea lui Drumul 1 Seorlestilor, la *Hudiceni <r.
Do rul (Perieni, jud. Iasi> XVI-II 24. Kotovsk, R.S.S. Moldoveneasca> XVI- I
Drumul liare 1 pe Moldova, la manastirea 143.
oronet Oud. Suceava> XV-II 146.
Brumal Mare 1 pe Siret, la Miclausani aud. Drumul1 Slatinii, in hotarul manastirii
las > XVI-1V 15, 230. Sucevita (jud. Succava> XVI -III 226.
brumal Mare 1 pe Slret, la Greci, linga Tg. Drumul Stanestilor, la *Fundatura (Lunca,
Siret <jud. Suceava> XV-II 97. jud. Botosani) XVI-III 155.
Druntul Illare1 pe Tazlilul Sand, la Lucticesti brumal' Strahollnulul, pe Jijia, la Strahotin,
<lid. Bacau> XIV-XV-I 415. dud. Botosani> XIV-XV -I 5.
Drumul Mare'. spre Ganesti, la Fantana lui Drumul 1 Sueevel, mai sus de Vicolcni, pe
Stiubei <jud. Insi> XIV-XV-I 353, Basel', la Petricani Oud. Botosani>
XVI- I 457.
Drumul 1 Susenilor, la *Obarsia Seaca <Suseni,
1 In text Cu litera mica. jud. Vaslui> XVI- III 440.

91
www.dacoromanica.ro
Drumul Sipotelor, pe Jijioara, la Plopi, t. Dumbrata, gfr/d <Rugg iezerul Oreahov, r.
HArldu <jud. Iasi> XVI III 266; IV 46; Vulcdnesti, R.S.S. Moldoveneascil>; In-
XVIIIV 184. tdrit mAndstirii Moldovita si I nuor
Drumul TOtArese, peste Bile, la *Soci <pro- XVIIIV 422.
babil r. Anenii Noi, R S.S. Ifoldoveneased> Dumbrava, pAdure la Medeleni <God ne5ti,
XVIII 148. jud. Bacdu> XVIII 118.
Drumull TAlharilor, la 5 tubeiul, pe Baseu Dumbrava, pfidure la Valeva <r. Cotmani,
<jud. Botosani> XVII 183. reg. Cerniiuti, R.S.S. Ucraineand> XIV-
Drumul TArgulid, pe Cracdu la Lalesti si XVI 31.
CActiceni <jud. Neamt.> XVIIV 68. Dumbrava, pAdure la Sendrieeni (jud.
Drumul tirgului lifirlad, la *LdsWant, pe Botosani> XVIIIV 492, 507.
Tutova <jud. Vaslui> XVIIV 72. Dumbrata, pAdure la BucsAsti <jud. Bacdu>
Drumul 1 Tudoril, pe Trebes <jud. Bacdu> XIVXV I 423.
XVI III 240. Dumbrava. pdure la ScArisoara <jud. Nc In
Drumul Turcului, la Siingerei, pe litlut, t. XVII IV 285.
Orhei <r. Lazovsk, R.S.S. Moldoveneased> Dumbrava, pddure la Borzesti <jud. B cdu>
XVIIII 322. XVI I 515.
Drumul 1 Uscatilor, la TAmpesti si Uscati Dumbraa, pd'dure la Muntenii Puteni astral
<jud. Nearnt> XVIIIV 523, 525. Bobosini, Valea lui Daric, jud. Naslui>
Drumul Vecht1, la Urgiceni <Urzici, jud. XV 11 207.
Bacdu> XVII 151, 257. Dumbrava, pddure la Botosani <lingd Laza,
Dubdni, v. Dubovilful <r. Cotmani, reg. jud. Vaslui> XVII 535.
CernAuti, R.S.S. Ucraineand>. Dumbrava 1, sat ascultdtor de ocolul
*Dubovaia, sat pe Nistru, lingd Neporotova lui <lingd Baloseni, jud. BacAu); loc de
<probabil Lomacinti, reg. Cerniluti, tarind vindut de domn lui Bd1o5 5. a.
R.S.S. Ucraineanfi); intdrit lui *andru XVI II 205.
spAtar s.a. XIV XV 1 221. Dumbrava, v. Dumbriivenl, sat <jud.
Dubovfiltil (Duboviti, DusavAt), piriu numit Bacdu>.
CAlmAtui i Glodeanca, afluent al Camen- Dumbrava, v. Dumbriiveni, sat <jud.
cdi la Chietris <r. Glodeni, R. S.S. Moldo- Dumbrava 1 ClIpnil, pAdure <la Coarncle Caprii,
veneased>; Joe si sate pc XVII 46, jud. Iasi); In hotar cu satul Berehise5t
68; XVIIII 54, 318, 327, 331; IV 147; s.a. XIV XV-1 52.
iazuri i mori pe XVII I 46 7; Dumbrala 1 de la Dro,teni, pddure in hotar
II 318, 327, 331; IV 147. cu Urzici <jud. Bacilli> XV II 151, 257.
DubovAful (Dubfiviitul), sat pe Prut, t.
CernAuti (Dubduti, r. Cotmani, R.S.S. Dumbrat a de la Deoeltiali, piidure la Driigu-
Ueraineand); IntArit lui Andreica Ciorto- seni <jud. Galati> XIV XV 1 351;
rinschi XIVXVI 336; intdrit lui poiand vindutA de Herman lui Steful
Nicoard Priljescu vistier XVII IV 135-6; CernAtescu XIV XV I 328-9.
cdzut la impArtire lui Lupu PrOjescu Dumbrala Ilontniascd, piidure la Clinarii
XVIIV 96-97. Vechi <r. Drochia, R.S.S. Moldoventascd>
Dubrovea, icier pc Nistru la Chi tcani (r. XVIIII 111-2.
Slobozia, R. S. S. Moldoveneascd); ddruit Dumbrava IlLahlS, pildure pe Iubfincasa, t.
de domn mnstirii Neamt XVI1 306. Dorohoi (lingd Vorniceni, jud. Botosani);
Dubre, v. Dobreni, sat <jud. Bacdu>. sate sub XIV XV I 73, 83. 147,
Dubrovnie, V. Ragusa, oras R.S.F. 206, 404; XVII 149, 384, 401 402;
Iugoslavia>.
<in parte intitritd lui Tdutu aprod 11
II 104.
Duhtana, v. Dolitana, sat <jud. Bacdu>. Dumbrava liii Priblel, pddure in hotarul
DulcestI (unde este curtea lui Tador Limbd- mAndstirii Dobrovdt (la Pribesti, jud.
duke), sat <jud. Neamt> XVII I 80; Vaslui> XVI I 41.
intirit lui Tador LimbAdulce XIV
XV I 280. Dumbrava Larl, ptidure Ia eicani (j ad.
*Duma (unde este popa--), sat pe Dobrot or Vrancea> XVII I 383-4.
<jud. Bacdu>; intdrit lui Trisor 5.a. Dumbrava Rolel, pAdure in hotarul tirului
XIV XV I 254; v. si Ilotarul lul Brlad <lingfi Ciortolom, jud. \ aslui>
Laslau. XVI1 210-211.
Duma, v. Valea Dumei, sat <r. CAldra5i, Dumbrava Role, pddure la Buimdceni <jud.
Moldoveneascd>. Botosani> XVI I 222.
Duma Negra (ande a fost cetatca /ui v. Dumbrala Rotundfi, padure la Mihailouti
Aluncel, sat <jud. <Rotunda, r. Edinet, R.S.S. Mold. enca-
sed> XIVXVI 93.
Durnbravil (unde au fast curtiie lui , v.
1 n text cu literd ruled. Dumbriiveni, sat aucl. Suceava>.

92 www.dacoromanica.ro
Dumbriiveni (Dumbrava), sat pe Bistrita *Dumesti (Dumeni), sat pe Prut, t. Iasi
<jud. Bacdu> XVIIV 363; in hotar cu <lingii Mieldusani, r. FIctl, R.S.S. Mol-
Letcani XVIIII 392; In botar ca Bodcsti doveneascA> XVIIII 225, 226; III
XVIIV 229; parte schimbatd de NIHAU 95, 122; parte Intdritd lui Dumitrache
Gliga XVIII 92; parte IntAritd lui Chiritd postelnic XVIIII 239.
StAnild soimar s.a. XVI III 296; parte Dumesti (Domesti), sat <jud. Vaslui> XVII
cu prisacd Vindut5 de Ionasco lui Costan- V 1; parte Intdritd lui Damian CArstovici
tin XVII V 330. XVIIII 289.
*DumbrAveni, sat pe Bujor <probabil lIngd *Dumesti, sat pe Bdcovdt <ling Vorniceni,
Gusitei, jud. Vaslui>; Intdrit nepoatelor r. StrAsent, R.S.S. Moldoveneascd> ; dd-
lui Ivan Damianovici XVII 301. ruit de domn lui Vena vornic XIVXV I
Dumbriveni (unde a fost Vdratecul cel 41.
Vechiu al lui Stefan voievod, Dumbrava), Dumesti (unde a fost Dadul; unde a fost
sat pe Racova <jud. Vaslui> XVII III Radul), sat pe DobrovAt <Dumasea, jud.
146; In hotar cu Babosini XVI I 535; Vaslui>; ddruit de domn mAndstiril Dobro-
1ntdrit Ancdi s.a. XVI I 443; v. si vat XVII 300-301; XVIII 147.
Dumbrava, pAdure /a I3obosini. Dumesti, sat <jud. Iasi>; iezer in hotar cu
Dumbrfiveni (unde au fost eurtile lui Dum- PAusesti XVIIIV 365.
brava), sat <jud. Suceava>; IntArit lui *Dumesti, sat pe Iadrici <lingd Rosiesti, jud.
Mfmdru Jumdtate XIV XV I 90; dd- Vaslui> ; Intdrit lui Danciulsi Musat XVI-
ruit Mitropoliei Moldovei de Elena Drac- I 534; parte IntAritd lui Ion Fintea
sineasa XVI III 340. copiilor /ui XVIII 162, 211-2; Ill 85.
Dumesti, v. si Dornestl, sat <jud. 13ac5u>.
DumbrilvIta, sat pe Somuz, din jos de Baia Duminti, v. Dumenl, sat <r. Edinet, 11.S.S.
<jud. Suceava> XVIIIV 305; intdrit Moldoveneased>.
mnstirii Neamt. XIV XV I 224, 370; DumItra, piriu <afluent al Elanului, la Mind,
intirit lui Gavril Totrusan logofdt XVI I seni, jud. Vaslui>; sate pe XIVXV-
327; intdrit lui Grigorc Udrea XVI III I 251; XVII 189; XVII 211-2.
117 8, 144; Intdrit mAndstirii Sccu Dumitrani (Dumitresti), sat pe Jijia <pro-
XVII IV 13; intArit Cu iazuri i mori lui babil Postelnicuta, cdtun In BrAteni-
Nistor Ureche mare vornic XVIIV 254; Flidureni, jud. Botosani>; intarit lui
XVIIIV 144. Stanciul postelnie, fiul lui Ivan vornic
DumbrAvIta, sat si poiand pc Dimaci <c. XIVXVI 83, 160-161.
Suraia, jud. Vrancea>; hotare; vindut de DumItrestl, sat la Slatina, mai jos de iaz
domn Jul Stoica vdtav s.a. XVIII 95; <inelus In MArgineni, jud. Neamt> ; Intdrit
parte Idsatii mostenire cu limbd de lui LazAr, Stanciu si Costea XIVXV I
moarte" de Hdrbor cel bAtrin lui Gheor- 83.
ghitil XVII II 35. Dumna, topic la Dersca <jud. Botosani>
DumbrAvita, sat pe Ciulucul Mic <r. Lazovsk, XVI I 95.
R.S.S. Moldoveneased> XVIIV 308; Dumgant (Dumseni), sat, t. Dorohoi <Domo-
In botar cu Gdunoasa XVI III 332. seni, Indus In Manoleasa Prut, jud.
*DumbrAvita (unde au fost jude Giurgiu), sat Botosani>; parte Intdritd popii Dadiul
pe Siret, la Cobdle <jud. Bacn); /unfit XVIIIV 417, 512; V 114.
Mitiutelul XVII 172-3;
lui Taibuci Dunaviif (Dunaviciu), piriu la Filipeni <jud.
XVII 197; II 90. BacAu>; sate pe XIV XV I 155;
*DumbrAvita, pAdure la Medeleni <c. XVIIII 259; XVIIIV 37.
Godincsti, jud. Bacdu> XVIIII 118. Dunfirea, lluvia; iezere la XIV XV I
Dumbrulesti, v. Dobrulesti, sat <jud. Iasi>. 244; XVII 518; IV 241; XVII-
Dumeni, v. Dumestl, sat <r. FAlesti, R.S.S. 11535; vama din peste de XV-
Moldoveneased>. I 212, 244, 270, 271, 343; XVI I 190;
Dumeni (Dumeani), sat pe Jijia, ocolul sate pe XVIIV 79; Stefan Toma
Cdcdeeni, ce s-a numit Singureani <jud. voievod i sultanul Osman la XVII V
Botosani> XVII III 162; V 53; parte 79.
intrit lui Zaharia XVIII 203; confiscat Dundrea Ceatariul, v. Durniti, sat <r. Don-
pentru hiclenie de la Isac Balica hatman; dusani, R.S.S. Moldoveneascd> ; v. Erala.
ddruit de domn mAndstirii Solea XVII V Duma, pirlu <Dorna, afluent al Bistritei>
273. XVI III 252.
Dumeni (Dumenti, Duminti), sat peste Prut Durnea, v. AIovila lui Duren.
la Ezerul Alb, t. Hotin <r. Edinet,
R.S.S. Moldoveneased>; ddruit cu moard Durnesti, sat pe Jijia <jud. Botosani>; Iddruit
de domn lui Patras s.a. XIV XV I de domn lui Petru Durnea s.a. XIVXV-
182; intdrit cu moard lui Petras XVI III 1 103; ddruit de damn Mitt-opt/Lei de
459; parte Intilritd lui Grigore Danoviei Suceava XVI I 324.
XVIIV 133; XVII I 102; parte Intl:- *Durnesti, sat, ocolul Adjud <jud. Baerm>
rail' lui Fedor pitdrel XVIIV 259. XVIIII 143; IV 236.

www.dacoromanica.ro 93
Burnet.ti, sat ce se cheama Sanesti <Sinesti, r <Dusmani>, loe pustiu pe Dubovat, la Fantana
Orhei, R. S.S. Moldoveneasca>; parti In- Puturoasa <Oktiabrskoe, r. Glodeni,
tarite lui loan s.a. XVI-I 299. R.S.S. Moldoveneasca); daruit de doma
Durnestl, sat In ocolul tirgului $tefanesti lui Dusman sa-si faca sat XVI -1 68.
<jud. Botosani>; daruit de domn lui Dvoranesti (Dvoranesti, Dvorinesti, curten
Gavril aprod XVI- III 426-7. Dvoreanului), sat pe Moldova <Zvora-
Durnesti, v. si Dornesti, sat <jud. Baca*. nesti, jud. Neamt>; hotare XIV- XV- I
Durnitil (Dunarea Ceatariul), v. Erato; sat la 220; intarit cu imunitati manitstirii Neamt
obarsia Ciuhurului care se numeste Verbca XIV -XV - I 218, 219, 220 - 221, 224,
linga Ocnita, r. Dondusani, R.S.S. Mol- 273; XV-II 36; biserica inchinata ma-
doveneasca>; in hotar cu Mihailouti nastirii Neamt XIV- XV- I 219.
\ IV -XV -I 93; parte intarita lui Griga Dvordste, Dvoriste, v. Zvorlste, sat <jud.
s.a. XVI- III 148. Suceava>.
Dusa avat, v. Dubovitt, piriu. *lhoreicent, sat pe Cobolta, t. Soroca <Vorni-
Du4:eina, sat <Discova, r. Orhei, R. S.S. Mol- r. Drochia, R. S.S. Moldoveneascit>;
doveneasca> XVII- III 181. intarit cu mori lui Petre Albota s.a. XVI -
but;ett (Dusasti), sat, t. Neamt. <jud. IV 157.
Neamt> XVII-1 179, 192; daruit de domn Dvoriste, v. Zvoriste, sat <jud. Botosani>.
lui Sima logofat XIV- XV- I 121; in- Dvoriste la Rosomaciu, v. lItrova, sat <r.
Lira Anei sotia lui Barsan XIV-XV- I Telenesti, R. S . S. Mol doveneas ca>.
323; intiirit lui Bran s.a. XVI -I 312; Dvornicauti, v. Vornicent, sat si seliste <r.
parte intarita lui Andronic i Palaghiei Noua Sulita, reg. Cerniiuti, R.S.S. Ucrai-
XVI-1V 19; biserica inchinata mana- neanii>.
Mira Bistrita XIV XV I 66. Dvorniceni, v. Vornieent, sat <jud. Botosani>.
*Dtp,,e,tt (Dusiisti), sat pe Vaslui <probabil Dvorniceni, v. Vornicent, sat <jud. Vaslui>.
linga CodAesti i Movila lui Burcel, jud.
Vaslui>; vad de moaril lntarit lui Draghici Dvorniceni, v. Vornieent, sat <r. Straseni,
13ogza logofat XVII- I 16; parte cu case, R.S.S. Moldoveneasca>.
finete i vaduri de moara intarita lui Dzemesestt (Semisasti), sat la obirsia Rebri-
lonasco mare hInsar XVII IV 199; V cioarei, t. Vaslui <Zemesesti inclus in
347; parte vinduta de Loghna lu Dumitru Tufesti, c. Scinteia, jud. Iasi); intrit
1 urcel XVII- V 368; parte cu curti si lui lonascu s.a. XVII-IV 106; pradat
mori intArita lui Pana vistiernic XVII- V de stile Cancclarului si ale lui leremia
368-9. voievod XVII-1V 106.

E
Eacobesti, v. Iacobesti, sat <jud. Sucetva>. 61, 114, 122, 232-3, 284-5, 344, 362,
Ebrul Ilabrul, episcopie <IIebron, In 368, 441-2, 469, 507, 545; II 147; XVII-
1/.rael); episcop de ", XVI-IV 292. II 63, 233, 235; V 155, 186, 202, 203, 204;
Ecobeni, v. lambent, sat <jud. Iasi>. balti de peste, iezere i mori pe XV-II
Ecusani, v. Ieusani, sat <jud. Botosani>. 281; XVI-II 147; XVII-II 233, 235;
Ecu,anil (Ecusenii, Eucusani, Leucusani), sat V 155, 186, 202, 203, 204.
apoi seliste intre Berindiesti i Sabaoani, Elesauca, pirlu la Visoca, pe Cainari, t.
ascultator de ocolul tirgului Roman <jud. Soroca <r. Dondusani, R.S.S. Moldova-
Neamt>; damn de domn lui Benedict neasca>; loc pustiu pe XVI-1V 261.
ceasnic XVI -III 441; 'Mara. lui Manole Elesti, v. Lietl, sat <jud. Vaslui>.
pircalab de Roman XVII-II 201-202; Episcopia de Jos, v. Roman, episcopie.
IV 275; intarit manastirii Secu XVII-II Epotesti, v. IpotWI, sat <jud. Botosani
247-8; V 40; intarit lui Dumitru Goia Sueeava>.
mare vornic XVII-IV 279-280, 282; v. Epure, v. Dental Iepure <jud.
Leucusenl.
Ecuwni, v. Ieu5fin1, sat <jud. Botosani>. Epurent, sat pe Jijia care s-a numit Bosan-
Ecuseni, v. Icuseni, sat <jud. Iasi>. cesti in hotar Cu Tescani, t. Iai <jud.
Edineti, v. India'', sat (oras Edinet, r. Iasi> XVII - II 278; parte MU:it'll:I
R S. S. Moldoveneasca>. popii Draghici XVII- I 49; parte intarita
Edomrest, v. Iadomirwl, sat <jud. Baca*. lui Gras mare vornic XVII-II 318, 334-5;
Elan (Ialan), Orin <afluent al Prutului la parte vinduta de Grigori lui... XVI -II I
Vadeni, jud. Galati>: selisti si sate pe 20.
XIV-XV -I 211, 229, 231, 332, 349; Epureni, sat pe Jijia, t. flarlau <sat desfiintat,
XV -II 61, 117-8, 123, 162, 232-233, Inglobat In Ungureni, jud. Botosani>;
235, 237, 281, 308, 312, 321; XVI- I 22, parte intarita lui Vosean XVI -III 468;

94 www.dacoromanica.ro
parte intdritd lui Nicoard XVIIII 317; Ezireni (Ezreeanii), sat din jos de Cotuari
parte IntdritA lui Ghianghea mare logofdt <inclus in Hodora, jud. Iasi); jumatate
XVIIIV 59. IntArit lui Andrei epti/ici pircalab
Erbiceni, v. Iurghleeni, sat (jud. XVI I 399; ddruit mdndstirii St. Ilie
*Eremiesti (unde a fost Eremia), sat pe Miletin XVIII 51.
in dreptul morii, unde a fost Bearchis" Ezer, v. Iezer Oud. Vaslui i jud. Botosani>.
<lingd ipote, jud. Iasi>; botare; ddruit Ezere, bAlti Fdlciu, pe Prut, jud. Vaslui>;
de domn lui S'tetan Zugraf XIVXVI peste la XIVXV I 385; XVI 1190.
51-2; ddruit de domn lui Mihu logofdt Ezereaoa, piriu la Sinesti <Valea Lacului, jud.
fratelui sdu Tador gramatic XIV XV Iasi> XVII 4.
I 194, 207. Ezereni, sat, t. CdrligAtura <Iezdreni, c.
Eruga, vale la Dumbrdvita <jud. Suceava> Miroslava, jud. Iasi> XVIIV 311; In-
XVIIIV 13. tArit cu lar i moard mAndstirii Socola
Erusalim, v. Ierusalim, cetate. XVIIII 211-2.
Es si Esi, v. Iasi, tirg. Ezerul, v. 11filinesti, sat <jud. Vaslui>.
Wan!, sat pe Nistru, In hotar cu Ezerul Alb (lezerul Alb, Balta Alba), iaz la
Mateuti i Stodolna, t. Orhei <ling Dumeni, t. Hotin (r. Edinet, R.S.S.
Stodolna, r. Rezina, R.S.S. Moldovenea- Moldoveneascd>; sate si selisti pe
set; intdrit cu saldnic in Nistru Titianei XIVXVI 182; XVIIII 459; IV
XVI 1 592-3; Intdrit lui Gheorghe 259; XVIII 102.
Siminicean vornic de gloatd XVIIIV Ezerul eel Mare (Iazerul cel Mare) a) Bdrla-
112. dului la gura Gerului (la Piscu, jud.
Eucusani, v. Eeusani, sat si seliste <jud. Galati>; sate pe XVII 254, 255;
Neamt>.
XVII 93-4; II 227, 228; IV 104;
parti Intdrite lui Ion Fruntes stolnic
Evarlicul, v. lhorlieul, piriu. Toader pisarul XVIII 254; parte intd-
EzAreanul 1, sat In hotar cu Fantina Pro- ritd lui Dinga mare postelnic XVIII
zioane <Ezerul, jud. Vaslui> XIV)VI 228; parte intdritil mAndstirii Berzunt
192; XVIIII 19. XVII V 289.

Fated'', piriu In hotarul mAnAstirii Putna IV 133; XVIII 102; v. si FedeAull i


<jud. Suceava> XVII 135; XVI! 27. Svieleautl, sate.
*Eakin (unde a fost sat pe Frumusita Faur, sat la Malure (probabil ling Tartaul
din jos de Andries (lingd Andrusu, r. de Sa/cie, r. Cahui, R.S.S. Moldovenea-
Cahul, R.S.S. Moldoveneascd); ddruit de sea); In botar cu satul uncle este Salcea"
domn mAndstirii Putna XVI I 24-6, XVII 554-556.
29, 171. Faurel, sat la Malure <probabil lingd Tartaul
Fama (uncle a fost ~), v. Filresti, sat <jud. de Salcie, r. Cahul, R.S.S. Moldos enca-
Galati>. sed); in hotar cm satul uncle este Salcea"
Faraoani (Faraoni, FArdoani), sat, t. XVI I 554-556.
<jud. Bacdu> XIVXVI 400; ddruit *Faure.,tl, sat pe Tutova <probabil lingd
de domn Cu imunitAti, vil si moard Puiesti, jud. Vaslui>; hotarc; parte intd-
Solca XVII III 207-208; IV ritd lui Ion s.a. XVII 18-19; v. si
265; V 205-206. FAuroanea, sat.
Farcasa, v. Ffireasa, piriu. Fauri, sat pe Bistrita in fatii cu
*Fareeni, sat pc Frumoasa din jos de Traian
mai jos de gura Cracdului <inclus in
jud. Neamt>; intdrit cu imuniliiti
(MO orasul Cahul, r. R.S.S. Moldo- Bistrita XIVXV I 356;
mAndstirii
veneascd); ddruit cu moard mAndstirii intdrit cu iaz i mori lui Dragos XIV
Putna XVII 25, 29, 171. XVI 359-360; intdrit mAndstirii
FarEiesti, Farloesti, y. Ffirliles11, sat <jud. TazIdu XVII 159; XVI IV 79 80.
Bacn). *Fauril, sat pe Crasna la gura Lohanului
*Fateduti (Fazcduti), sat, Hotin (probabi/ <ling Tdrzii, jud. Vas/ui>; intdrit lui
r. Edinet, R.S.S. Moldoveneascd> XVI- Dragomir CasotA XVIII 114.
*Fawn, sat pe Iadrici care se nurneste Itigani
(lingd Idriciu, jud. Vaslui>; par' intfirite
1 Este vorba de satul lui Petru comis de lui Dumitrachi Chiritd XV/I-11 90;
la Ezer numit Eztireanul. v. si Itioani pe Strajnic, Colleenl i Pupoinc.

95
www.dacoromanica.ro
*Faurii, sat pe Jijia (probabil lingli Popricani, FOlesti, v. Fole5t1, sat <R. S. S. Moldove-
jud. Iasi>; JutArit lui Grincovici pIrcOlab neascA>.
XVI- I 162. Fillfoesti, v. Fallfoesti, sat <jud
*Faurii (FAurei), sat pe Vaslui, Vaslui
probabil lingA Benesti, jud. Vaslui>; Flticeni (Fulticeni, unde a fost Stan Pintece),
Jumiltate diruitA de domn lui Bena XIV - sat pe Somuzul Mare <jud. Suceava>;
XV-I 87; hiclenie; IntArit lui Giurgea IntArit lui Isac vistier XV-II 128-9
Grasn'as XVI-I 613; Intrit lui Ionasco Fiinatele, FAnatelul, v. Filnatele, poianA
Bolea s.a. XVII-II 35-6, 59-60; Intgrit <jud. Neamt>.
lui Voleo mare logofAt XVII -III 122, FAntAna, v. Ffintfina.
128 9; parte IntiiritA lui Apostol Ceban *FOntAneani, sat <lingA Tulesti, C. Dragomi-
XVII-IV 385; parte IntAritA lui Vasile resti, jud. Vaslui>; parte vindutA de
Bogza XVII-IV 399; parte IntAritA lui Nicolae lui ... XVII -I 189.
Loghin s.a. XVII-IV 408; intArit lui FilntAnele, v. FOntiinele, sate.
Pctre Cehan XVII-V 14-5; iazuri si FArloani, v. Faraoani, sat <jud. Bacilu>.
mori la ". XVI-I 613; XVII-II 59-60; Ilreasa (Farcasa, FArcagiul, Vorcasa), pirlu
III 122, 128-9; IV 385, 399; catastif de <afluent al Bistritei la FArcasa, jud.
juratori la XVII-IV 408. Neamt>; hotarul mAnAstirii Neamt
FOgOras, cetate; Petru Bares la XVI -I XIV -XV-I 414, 416, 418; XV-II 320;
453 <II 158>; tigani cumpArati dcMateias XVI -I 2; IV 1, 59, 132, 133, 289;
logollt XVI II 132. XVII -I 117.
Ffiget, pAdure la *FAntana SacA, t. Bacdu Filrelisisti, sat pe Zeletin ce se cheamA
Imgri Trebis, jud. BacAu> XVI-III 32. RugusAni <RAcusana, jud. BacAO; intArit
Ffiget, pOdure la VulpAsesti, t. Roman (jud. lui Maxim Harabor XVI -I 574.
Nearnt> XVII-IV 83. Frireosesti (FArcusesti), sat pe Zeletin <TAbu-
Falgetul Leahnlui, pAdure <la BrOdesti, jud cesti, jud. Vrancea>; inthrit lui TAbuct
aslui>; in hotarul tirgului BArlad XV-II XVI- I 484.
211; v. si Lahova. *Fibresti (unde a fost Fara), sat pe Prut
FOgeiul Leahului, pAdure la Stoisesti <jud <linga Foltesti, jud. Galati>; IntArit cu
\ aslui> XVI -I 426. mori lui Cernat Ploscar s.a. XIV-:XV- I
FAgelel, pAdure In hotarul mAnAstirii Aloldo- 229, 362.
vita <jud. Suceava> XVI - I 366. (FarlAesti, Farloesti, FArloesti), sat
pildure la MiclAuseni (jud. Iasi) pe TazlAul SArat i Solont <In StAnesti,
XVI IV 15, 230. jud. Bacfiu>; lntrjt lui Luca PircAl-
bescu XIV -XV -I 316; parte IntArit lui
Ffigriele, pAdure la Costesti i MAniiilesti Dinga vornic XVI-II 171, 222; parte
jud. Bacdu> XVI-111 211. zAlogitO de Simion Curca lui Tudosie
FAila (piriul lui FAio), plriu, Fuiva <la Doi.- XVII-IV 527.
nesti, jud. BacAu>>; loe si sate pe Fiirtesti, v. FArtesti, sat <jud. Neamt.>.
XV-II 315; XVI-111 210-211. FAstAci, v. Fdstalci, sat <jud. Vaslui>.
FAlein (unde a lost ".,), v. Falein, sat <r. Ilie (unde este jude ), sat la obirsia
Cahul, R.S.S. MoldoveneascA>. Siiratei <SArata Veche, r. FAlesti, R.S.S.
FAIelu, ocolu/ tirgului <jud. Vashri>; iezer si 1Ioldoveneasc0; dAruit de domn lui
sat ascultAtor de ". XVII-IV 267; V Giurgiu Atoe XIV- XV - I 113. .
163; vornic i cAlArasi la XVII -V 260, *Fiiureani, seliste pe Pereschiu, Tutova
293; act domnesc scris in XVI-III <jud. Vaslui>; parte intritii lui Dumi-
400; Inchisoare XVII-II 344. trasco usear XVII-IV 104.
Falurei, v. Fauril, sat <jud. Vaslui>.
tirg <jud. Vaslui>; in hotar cu iezerul FOurel, sat <inclus in Schiopeni, jud. Vaslui>;
Luciul XVII-V 354; tirgoveti XVII-II IntArit cu mAnAstire lui Toma s.a. XV-II
344-5; III 34; V 293; soltuzi din 107.
XVII-II 62; III 34. *Filurei, sat pe Prut, In dreptul MiroslOvestilor
tinut; iezer InXVII -V 163; sate din Chigheci <jud. Vaslui>; In hotar Cu
In XVI-I 189, 358; II 99; III 5, 126; un loe pustiu XIV-XV--I 231.
IV 79, 165; XVII -I 80; II 50, 63, Rowel, sat <jud. Neamt); IntArit lui Gostil
233-5, 252, 253, 292, 294, 296, 297, 319; XIV- XV- I 307.
111 34, 141; IV 41, 128, 143, 169, 171, 267, Ffiurenl (FAurei), seliste pe Putna <FOurei,
306, 346, 399, 406, 440; V 12, 17, 104, jud. Vrancea); IntAritA cu loe de moarA
107, 109, 145, 154, 171, 182, 185-6, 203, lui Buciurn mare vornic XVI -III 440,
241, 273, 277, 285; catastif de cisle de 453.
tOrani s.a. XVI-IV 4; cisla oilor XVI - IV Iluresti, sat pe Jijia, t. Iai <probabil lingii
20; pircIlabi XVII-II 344-5; IV Popricani, jud. Iasi> XVII - II 279; v.
290; vAtavi - XVII -I 44; II 50, 63; IV Fauril.
485; V 114; dajnici, dbilari, dusegubinari, *fluresti, sat <IWO Jigoreni, jud. Vaslui>
globnici i podvodari f., XVII -I 44; IV XVII - V 360-361, 375; parte intOrit
40, 281; V 247. lui MirAutA aprod XVI -III 200.

96
www.dacoromanica.ro
*Fituroanea, sat mai jos de Gradesti <in Alhisoara, siliste pe Bac <Vistierni-
StincAseni, lingA Grindesti, jud. Vaslui); ceni, inclus in ora.sul Chisinau, R.S.S
intrit lui Petru comis s.a. XIVXVI NloldoveneascA); intarit cu moaril lut
1.78; v. si Fauresti. Vlaicu XIV XV I 340; v. si Visterni-
Fazeuti, v. Fateauti, sat <r. Edinet, R.S.S. eenl.
Moldoveneascd>. Fantilna Anegroae, loc la *Biliceni <In Odobesti,
Fal1oe.:41 (Falfaesti, FaHoe, Falfoesti, c. Secuieni, jud. Bacau> XVIIIII 235.
Folfaesti), sat pe Jijia mai sus de Ffintana Biilenilor (Fntana lui Balin), sat
Unghiul, ocolul Iasi, t. Iasi <lingd Ungheni, pe-Sohuluileni, jud. Galati); !unlit
jud. Iasi); In hotar cu Ungheni XIV- lui Genial ploscar s.a. XIVXV I 229;
XVI 317; clAruit cu mori i finat mAnA- jurnatate intilritA lui Lupu Ciur
stirii Galata cu scutire de clari numai cisla XVI I 245; v. si Filntana Rosin, loc.
sa aibA a da XVI III 232, 410; IV 135, Fannina Bfiseaciani, loc <jud. Botosani>,
223; XVIIII 140; III 97; IV 298, 491. hotar tu Ringhilesti XVI IV 256.
Filfoi, v. Selistea lui FAIIoI <jud. Galati>. Fantiina Blidarilor, loc in hotarul tirgului
Fneaa lui Lelea din Ciolici, poianA <in Vaslui <linga Lipovat, jud. Vaslui> XV-
Tolici, jud. Neamt>; intrita mAnAstirii II 167.
Agapia XVIIIII 84. Bobenilor, loc la ZAvedeni, pe
Fauetele (F.InAtelul), poiana in Tolici <jud. Bata, t. Soroca <in AlexAndreni, r.
Neamt); intarita mnastirii Agapia Lazovsk, R.S.S. Moldovencasca> XVI-
XVIIIII 78; IV 20. III 393.
Fantana, v. Fantana Saeil <jud. Neamt>. *Faint.&Ina Calima Cahului), sat, t.
Fantana, cut la PAtr'Outi <jud. Suceava); Chigheci <r. Cahul, R.S.S. Moldovenea-
intArit lui Vlad Adus XIVXVI 79; sea> ; intarit manastirii DobrovAt XVI I
v. si FaIntima, sat <jud. Suceava>. 571; II 148.
Fantana, loc pustiu in gura Lidvului <c. Fantfina Caplei, loe la *Alboteni <IMO' Nadu-
Rgdnesti, jud. Suceava>; intiirit lui sita, r. Drochia, R.S.S. Moldoveneasca>
Mateiu al lui Vlaicu XVIIII 182. XVI II 219.
Ffintana, padure pe Curita i Casin, t. Tutova Fantana Caplei la Caplena>, sat ce se nu-
<jud. BacAu>; vindutil de Ion Dubos inestc eptilicdni, t. Soroca r.
din Hilipesti lui Ion Popitu XVIIV Soroca, R.S.S. Nloldoveneasca); daruit
13. cu slobozie de clomn lui Septilici armas
*Faniiina, sat MO Bulgari pe Sirata <Davi- XVI III 370; intarit lui Andrei hatman
desti, jud. Vaslui); Intarit Stanei s.a. XVI III 433 4.
XVII 488. Fantna Caranicului, v. Fantana lui Cara-
nicula <r. lieni, E. S. S. Ucraineani1).
*Fantfina, sat in *Ungureni, pe Sarata <pro- Fain:Ina Calugartilui, prisaca la Gorodiste
babil ling Toclireni, jud. Vaslui>; parti In obirsia Barzotei <linga Cirlomanesti,
intarite lui Gliga XVII 379. jud. Galati>: intarita lui Steful Cerna-
*Fainalna (unde a fost Onica), sat pe Siret tescu X1VXV I 229, 362; v. si Malta-
<c. Harmanesti, jud. Iasi); in hotar Cu stirett (uncle a fost si Mnstirea lui
Talvesti XVII 298-9; V. si Onieeni, Ciunen Stan.
sat. Fantana een Marc, loc pe Caliov din jos de
*Fannin:1, sat pe VAlhuti <linga Panaitoaia. Troian, la Bubuiogi <r. Beni, R.S.S
jucl. Botosani); intArit lui Vlad Adus Ucraineana> XVI I 125 6; II 40;
'([VXVI 79. IV 255.
Fantana Cheldei, sat pe Copalcva <probabil
Faintslita, sat in Patrauti <jud. Succava); ling Ivanovca , r. Floresti, R.S.S. Moldo-
mitirit lui Vlad Adus XIVXV I 79; veneasca>; intarit lui Dragan diac s.a
v. si Fiintana, cut <jud. Suceava>.
XVII II 54.
*Fantana, sat pe Valea Neagra <r. Rezina, Fantana Clietrii, loc la Costesti si Negoesti
R.S.S. Moldoveneasca); jumAtate intarita <jud. Bacau> XVI II 179.
lui Gheorghe diac XVIII 12. Fantail:1 Clobanului, loc la Biliceni <r. Lamwsk,
FfintAna, sat, t. Tecuci <in Matca, jud. R.S.S. Moldoveneasca> XVI III 316
Galati); pArti intarite lui Enache postelnic FaIntana Ciohanului, loc pustiu pc Cobolta,
XVIIV 213-4. Soroca <probabil IMO Cobolta, r.
*Fantana, sat, t. Trotus <lingil Bahna, jud. Barn ori r. Floresti, R.S.S. Moldove-
BacAu>; vecin intarit lui Nechita paharni- neasca); intArit lui Nistor Ureche mare
cel din Hilipesti XVIIV 171. vornic XVIIV 251.
Fiintana, loc in Dumbrava, la Borzesti <jud. FAntina Carstinii, loc la *Albotcni, pe Cainari
Racau> XVII 515. <linga NAdusita, r. Drochia, R.S.S. Moldo-
*Finiana Alba, sat pe Milt <lingil Izbiscea, r. veneasca> XVIII 219.
Criuleni, R.S.S. Moldoveneasca>; MUHL
lui Vancea logofilt XIVXVI 131;
intarit lui Ilihail logofat XIV XV I 263. In text cu literil mica.

7 c. 102 97
www.dacoromanica.ro
Faintfina COr4tinii, loc la Meiciseni (jud. Fantana Frorinului, v. Flintana Floarei
G.alati> XVI I 87. Lazos sk, R.S.S. Moldovenease0-
Ffintfina cu Budidul 1, seliste pe Hulubeit Feintana Griulistei, sat <probabil linga Gura
<lingd Gura Sdraiii, jud. Vasliti> XVI I Sdratei, jud. Vaslui> ; intrit lui Lupa
77. s.a. XV II 72.
nintana eu Crueel, loc la Milmceni (r. Fantana Illahnicului, loc din sus de Troian
Hliboea,reg. Cernauti, R. S. S. lieral- pe Cahul <r. Vulednesti, R.S.S. Moldove-
ne and> XIV XV I 349. neasca> ; loe pustiu la XVI I 305; v.
nintana Cueului. loc pustiu la obirsia Lozovei Ilistbnieul.
Slohozia Conachi, jud. Galati); in- Flimflam 1 llorgiii, sat, t. 13acau <Horgesli,
tarit lui Ion Goescul s.a. XVI I 427. jud. Back*: inlarit ca mandstire si
Fintina Cucului, sal (Cuca, jud. Galal i); prisaca mainastirii Bistrita XIVXV .1
intarit cu mori lui Cernat Ploscarul 301; v. si longest'.
s.a. XIVX\ I 229. Fantema Illuboca, v. Illubnea, sat <r.
nintana Da% idoaiei, loc la Lateani si I3odesli Hliboca, R.S.S. Ucraineana>.
<jud. Back') XVI III 392. Falutlina Husain', loe de sat pe Nirnm a
naafi= Diancestilor, loc linga *Bodesti <r. Kotovsk, R.S.S. Moldoveneascd);
Pupezeni, jud. Galati); parte in- pradat de (Star; intarit nepotilor lui Stan
taritei lui Petre s.a. XVI II 66; v. si Varzar XVI I 363.
Rance:al. nintanat halvah ului (Patti' Ialpoholui), f in Una
Faintaina de la llolm2, loe de sat Onclus la la gura I3iboului si Rudotoasei pe lafpug
Drilguseni, jud. Vaslui); daruit de domn <r. Bolgrad, R.S.S. Ueraineana); sate
lui Giurgiu Dragusanu XIV XV I XVI II 54, 114.
195. Faintilna lepurelui lui lepure), sat care se
nintilna de la Iezer 1, loc la Negoesti si 'amnesic Ciurbeni, t. Dorohoi <inclus.
I3odesti pc Ilubalna <ling Pupezeni, jud. In Codreni, jud. Botosani); intarit fiicelor
Galati); intrit lui Petre s.a. XVI II 66. lui lateo Iludici XVI I 81-2; intarit
Fanttinsa de Pintail 1, loc la Francesti <Buddiul, lui Gavrilas Matiisovici staroste XVII IV
jud. Iasi> XIV XV I 361. 354; v. si Ciurbeni, sat.
Faintana 1 de platra a lui Andreien, loe la nintana lepurelui, sat pe Dumitra <Epureni,
Schei <jud. lasi> XVII II 28-9. jud. Vaslui); Intarit Marinei XV II 189..
Faniana din Mahal 1 Bacului, loe la Varza- Fantana ImputAtA, loc la Biesti, Orhei
resti <r. StrAseni, R.S.S. Moldoveneasca> <r. Orhei, 11.S.S. Moldoveneascd> XIV
XVI I 363; v. si Vfirztiresti. XV I 413.
nintana 1 din Slating, loc la Trebes <jud. Fantana Imputitd, v. Faints-ma Puturoasa
13acdu> XVI 11 142. <r. Glodeni, R.S.S. Moldoveneasea>.
Faintana imputita (Putitil), loe la lugani, pe
Fantana Doiavei, loc la Sendrieeni aud. Pereschiv <jud. Vrancea> XVI II 213
Botosani> XVII IV 493. 4; IV 71.
nintilna Winged, loc la Hoisesti <dealul Faint:Ina Imputita, sat pe Cneaja
"Mucci in Duniesti, jud. Iasi> XVII Draguseni, jud. Vaslui); intarita lui
v. si Dringesti. Miclea s.a. XV II 213.
nintanit Dulce, loc la Carniceni (jud. lasi> Fanlana la Caplena, v. Miamian Caplei <r.
XIV XV I 238. Soroca, R.S.S. Moldaweneasca>.
*Faint:Ina Epurelui, sat pe Ldpusna <lingd Fintana la Rapist 1, loe la Sendriceni <jud.
Secdreni, r. Nisporeni, R. S. S. Moldove-
Botosani> XVIIIV 507.
neasca> ; intearit lui Vlad Mats XIV XV- Fantaina 1 la Trii Ilaintoape, topic la *Burdujeni,
I 79. t. Soroca <linga Colova, r. Drochia,
Fantfina Faqulul, loc la Socola (jud. Iasi> R.S.S. Moldoveneascd> XVIIV 261.
XVI III 212. Fantalna Leazii Luzii), topic la Bucslisti,
nintaina Floarei Frorinului), loc pusliu pe Cernu <jud. Back* XIV X4 I
sub Redeaoani <r. Lazovsk, R.S.S. Mol- 490, 423.
doveneascip; inteirit lui losip Veverita Fantana Lepinea, v. Lepinea, sat <jud.
pircalab si cneaghinei Itti Solotnia XVI- Vaslui>.
II 34; III 137, 253. Faintana Leurdes, v. Faint:Ina lui Leurdis.
Fantanta Frasinilor Frastiorul), loc pe Faint:Ina Limpede, loc la Cuciurul Marc, t.
Pereschiv, in hotar ca DragoinInesti si Cernauti (r. IIIiboca, reg. Germ-mil,
Horeinesti <jud. Vaslui> XVI I 267; R. S. S. Ucraineana> XV I II I 48.
XVII I 218.
Faintaina Frainiurel, Inc la Gansteni (Gisteni nintana Livenii, loe lingil Borodniceni (Li eni,
jud. Bacau XV III 263 4.
jud. Botosani); intarita lui Ivaseo
Popmschi XVII 9; v. si Liveni.
nintaina lui Afendielei (un de a fost seliste
1 in text ca litera mica. <r. Leova, R.S.S. Moldoveneasca> ; in-
2 in text, gresit: de la Hotin". teirit lui Petrea s.a. XVI II 61.

98
www.dacoromanica.ro
FAntina lui Balin, v. FAiitalna Mienllor, sat lui Mateia.s logofilt i fiii lui Incut XV I -
<jud. Galati>. III 14-5.
Fintana lul Berbenitil, loe de sat pe Bahlui Filntalna lui Lazilr Lazar, Lazor), loc la
probabil lIngA Holum, jud. Iasi); clAruit TroitA <IMO' Dochia, jud. Neamt>
de domn lui boil protopop i lui Giurgiu XVII-III 149, 212; IV 241; V 33.
grAmAtic X IV - XV -- I 285. Ffintfina lui Leurdis Leurdes), loc la
Faint:Ina liii Borea, loc la Cmiceni <jud. Iasi> Bucsilsti <jud. BacAu> XIV XV 1
X.IV -XV -1 238. 420, 422, 423.
Fiintalna liii BrAtilA, loe pustiu la Ialpuh ce se FAntAna lui Ilaeis Mace), sat ling6,
numeste BrAtulesti, t. Chigheci <r. Iezerul Rosu <IMO Rosu, r. Cahul, R.S.S.
Ceadir Lunga, R.S.S. MoldoveneascA>; Moldoveneascd>; dAruit de donut mAnA-
intArit cu loc de iaz lui Nistor Ureche stirit Putna XVI- I 25, 29, 171.
in are vornic XVI-IV 287-8. Ffinifina lui Mareo. loe la *BAseni, pe Dra-
Fiiinn lul Bunes, loc la Piscani <jud. biste, t. Hotin <r. Edinet, R.S.S. Moldo-
Vaslui> XVI I 601. veneascA> XVI-II 59-60.
FintAna hil Caranieula Caraniculei), loe Faintinia lid Molla, loc la Hotceani <Hocein,
in hotarul iezerului Cahul, ocolul Reni jud. Vaslui> XV II 321.
r. Reni, R.S.S. MoldoveneascA> XVI- Ffintaina lui llusat, sat pe Bujor <r. Kotovsk,
II' 103, 397. R.S.S. MoldmeneascA> XV -II 38.
FfintAna lui Cari..., sat pe Nistru la ostrovul FAntilna lid Nan, loe la Bucsesti <jud. BacAu>
Melisova, t. Orhei <probabil r. Orhci XIV-XV I 420, 423.
ori Criuleni, R.S.S. MoldoveneaseA>; parte
intAritA lui Bratco XVII-II 139. *FAntilna lui ilea, sat <lingii Corni, jud.
FAiitna lui Cornea, loc la Balosesti pe Iucas Galati); parte intarit lui PredeNici
<jud. Neamt> XIV -XV -I 406; XVI- I pircAlab XVI-IV 35.
434. Fiintaina lul Onea (Putul Onii), loc la *Plopi,
FilatIna 1 lui Cepul, loc la Stoboreni <jud. t. HArlAn <jud. lasi> XVI- III 265;
Vaslui> XVI-IV 165; v. si Sipaei. XVII IV 184.
FAntAna lui Cole, loc la Socola <kid. Iasi> *FaIntilna lui reperin (FAntAna Peperigului),
XVI-111 212. ' sat in hotar cu Horjesti, t. LApusna
FAntaina liii Coral, sat mai sus de Peatril <r. Ko tovsk, R. S. S. MoldoveneascA> ;
<probabil Coroesti, c. BogclAnita, jud. intArit cu prisacil lui Stan Horja XIV-
Vaslui>; intrit lui Gavril Tunsul XV I 399; XV-II 37; intArit lui Ceban
XVI- I 115-116. XVI-IV 205-6, 212.
Filutaina lui Cosil, loe la DumbrAveni <jud. Filutilua lui PAntea, loc la Popesti, pe Citinari,
Suceava> XVII -V 330. t. Soroca <r. Drochia, R.S.S. Moldove-
*FfuitAnalui Cueua, sat pe Prut, t. Chigheci 'leased> XVII II 3.
Gotesti, r. Cahul, R.S.S. Moldo-
eneascil); IntArit cu loc de moarA lui Ffinialna lui MOH, loe la *Alexeni pe RAut, t.
Nistor Ureche mare vornic XVII I 198. Iai (r. Laz.ovsk ori Riscani, Mol-
FaIntaina lui Dinga, sat in hotar cu Piscani doveneascil> XVII-I 141.
<Dinga, jud. Vaslui> XVI -I 601. Ffintfina lui IlAiluseA RAduscili), loe la
Ffintaina lui Braflomir, loc in hotarul mAnii- Schei, ocolul Suceava <jud. Suceava>
stirii Homor <jud. Suceava> XV - XVII -V 173, 256.
319; XVI-IV 278; XVII-II 274; IV Falnifina lui Seman, loe la *Alboteni, pe
5, 30; V 94. CAinari Zgurita, r. Drochia, R.S.S
Ffininna Ini DumItru, loe la Voronet <jud. MoldoveneascA> XVI-II 219; III 133
Suceava> XV-II 146. Faint:Ina lui Senicii, loe
FAntima lui Gliermau, sat pe LApusna
probabil lingA r. Nisporeni,
Cristesli, la *TroitA <linga Dochia, jud. Neamt>
R.S.S. MoldoveneascA>; IntArit lui Vlad XVII III 149; IV 242; V 35.
1dus XIV XV -I 79. FaIntilna 1 lid Spravin, loe de sat pe Susita
FAntAnn lui this, loe la Podoleni <jud. <jud. Vrancea>; Mina de domn mAnA-
Neamt> XV-II 315. stirii Bistrit.a XIV -XV-I 171.
Fiintana lui lepure, v. Ffintiinai Iepurelid. Fninti lul Straoa, loc la Billitnesti <inclus
in Curteni, jud. Vaslui> XVI-II 126
Ffitinina lui llies, sat pe LApusna <probabil *FfintAna lul Solomon, sat pc Dumitra <IMO
Raga' Iurceni, r. Nisporeni, R.S.S. Moldo- BirlAlcsti, jud. Vaslui); intArit Marinei
eneasc0; IntArit lui I'lad Adus XIV- XV-1I 189.
XV 179.
FAutema lui Stiultei, loe pustiu la CarligAtura
nintalna lui it amend, loc ir, Dealul Vulpe la <ling GAnesti, jud. intArit lui
Cotnari <kid. Iasi); vic lingd XVII Mojen s.a. XIV-X1 -1 352, 353; v.
IV 177; vie cu pivnitA in pricina dintre fiii Stlubeiani si Moieesti.
Faintilna lul Toll:11141m la *CAmilesti, pe BArlad
In text Cu literS mica. <jud. Galati> XVI III 83.

www.dacoromanica.ro 99
Fantana lui 'Mean, loc la 13alosesti, pe Incas Fantana Pcperigului, v. Ffintina lui Peperig..
jud. Neamt> XIV XV 1 406; XVI I Fantana Perilor, loe la Raspopeni pe Dobrusa,
434. Soroca <r. Rezina, R.S.S. Moldove-
rantana lul I lad, loe pustiu pe Cahov <pro- neasca> XVIII 88.
babil r. ulcanc}ti, 11.S.S. Moldovenea- Fantina Prapi, loe la Lighitiscni, pe Berheci
sell); daruit de domn lui Ion s.a. XVI I <e. Vultureni, jud. Bacau); intarit lui
28. Neagoe s.a. XVI III 85.
Ffintana lui I oiniee, Joe la Ciuresti, pe I Iubalna *Fantima Prozioane, loe pe Studinel.
Indus in Saulesti, jud. Galati); intdrit Ezer, jud. Vaslui); &milt de domn lui
lui Foader Saule XVI I 76. Ghereiu XIV XV I 192.
Ffintana Luzii, v. Fantilna Leazli.
Ffintana are, loc pustiu mai jos de Prun n11611111 Pupil, loe la SIngerei, t. 01116 <r_
pe Chigheci <probabil linga Prunel, r. Lazovsk, R.S.S. Moldoveneasea> XVI-
Lcova, R.S.S. Moldoveneasea); chiruit 11I 322.
de domn lui Mihail Stangaciu XIVXV Fantium Popisoara, loe pustiu pe Paraul
I 127; v. si Stfingficeni, Grccului, t. Chigheci <probabil linga
Fintana Mare, loe la Lozova <r. Strilseni, Tiitirasti, r. Cahul, R.S.S. Moldovenea-
Moldoveneasca> XIV XV I 41. sea); daruits de domn lui Dobrota s.a.
Fantana Mare, loe la *Pctricani <IMO' orasul I 5.
Lapusna, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove- Ftintana Putreda 1, loe la Mihailoull <1410
ncasca> XVII 103. Saharna, r. Rczina, R.S.S. Moldovenca-
Fandina Mare, sat pe Biic <inclus in Vistierni- sea> XIV XV-1 348.
ceni, orasul Chisinau, R.S.S. Moldove-
neasca); jumtate intaritd lui leremia Faintana Puturoasii 1,loe la Hoteeni <jud.
visticr XVI I 111-2; jumatate Cu baltd Vaslui> XVII 322.
moara intarith manistirii Moldovita Fantana Puturoasl, loe pustiu pc Dubovilt*
XVI I 224-5. t. 1ai <r. Glodeni, R.S.S. Moldovenea-
Fantina Milliisestilor Malaestilor, Molo- sea); druit lui Dusman XVI-1 68;
sestilor, Izvorul Millasestilor), poiana in v. si DtV.M111/11.
hotarul Negrestilor <la CalugardaNe- Fiintana Putitii, v. FaIntilna Imputdii,<jud.
gresti, jud. Neamt.); vinduta de Ciolpan Vrancea>.
aprod lui <Siinion s.a.> XVI III 40; Minding' Radulul, loc pustiu intro Ciuluci
Intarita miinastirii Agapia XVI-1V 288; <probabil r. Telenesti, R.S.S. Moldove-
XVIII 80; III 84; IV 20; v. si IRMA- neascii); intarit lui loan Morozan XVII
sesd i Negresti. 123-4.
*Fantana Mesteacanului. sat, t. Chigheci
<r. Vulcdnesti, R.S.S. Moldoveneasca>; Fantana Raduscai, v. Fantalna liii RAduseil.
intarit manastirii Moldovita XIVXV Fantana Riiel, loe lingd Dealul Marc la FIoisesti
I 393. t. Carligiltura <apoi Beresti inclus In
Fntna Mica, loe la Lozova <r. Strseni, Dumcsti, jud. Iasi); jumatate Cu prisach
R.S.S. Moldoveneascii> XIVXV I 41. mntrit lui Costantin Hosca batman
Fantana Neagra 1 a neural (Izvorul Negru, IV 451.
PdeurA), izvor la Lucticesti pc Tazlaul Fautiina Rece, loc in hotarul muntilor Su-
Stoat <jud. Bacau> XIVXVI 171, hardul Marc si Mic <jud. Suceava> XiV-
415; XVI III 68; v. si Poiana cu Pacura XVI 22.
si Lama Puturos. Fantann Rece, sat peste Prut <linga Stinciluti-
Fantiina Nuculul, loe la Salcea, la Malurc Sapte Bani, r. Riscani, R.S.S. Moldo-
<linga Tartaul de Salce, r. Cahul, R.S.S. veneascil>; intarit fiilor lui Ivan vornie
Moldoveneasca> XVI I 554-6. XIVXVI 83.
Fantaina Oasidor, loc pe Putna <lingA Tulu-
cesti, jud. Galati); jumtate intaritd lui nubbin Rece, poiand cu prisac la Craesti
Hira Sitrancasa s.a. XVI I 68. <jud. Vaslui); intarita lui Berescu Natav
XVII I 25, 40.
nutana 01cl, loe la Sceatura <jud. Bacliu>
XVI II 146. nut:Ina Rece, loe la *Laslaoani pe Cracau
Fantana 1 OnIcenilor, loc la *Tillvesti <liar-
<jud. Neamt> XVII I 137, 530.
maseni, jud. Iasi> XV-11 299; V. si Fantana Rece. seliste pe }taut, la gura pirmlui
Onieenl. lligaci <IMO' Brinzeni, r. Telenes
FaIntana i Peducelulai, loe pustiu mai jos
R.S.S. Moldoveneascii>; intrita lui
Toader mare logofat XVI I 372.
de Prun, t. Chigheci <probabil Elva
Prunel, r. Cahul, R.S.S. Moldoveneasca>; Familna Rece, ocina pe Cobolta la Valcea, t.
(laruit de domn lui Mihail Stangaciu Soroca <r. Drochia, R.S.S. Molciovenea-
XIVXV I 127; N . si Stangaceni, rediu. sea); intarit lui Stainatie sulgerel
XVII-111 23.
Fantana Roginoasa, loe la Piscani <jud.
1 In text cu litera mica. Vaslui> XVI I 601.

100
www.dacoromanica.ro
Ffintfina 1 Bosta, loe Bugg BAleni <jud. Fiintfina Zmulul, loe la Brebi si Hociungi, t.
Galati); intAritg lui Petre s.a. XVI I Neamt <jud. Neamt> XVIII 143.
297; v. si FAntiina Ffintfinele, loe In hotarul mgrastirit /Mantel
FAntilna Busului (unde a fost Giurgiu CAlu- Peon <jud. Neamt> XVIIIII 64.
gdrul), sat pe Hubalna la BAldsesti <jud. Ffintfinele (Fintgrele), sat la Tutova mat sus
Vaslui>; intArit nepotilor lui Giurgca de Lungani <c. Lalesti, jud. Vaslui); in-
Sgrbul XVI I 276. tArit lui OanA Rosca s.a. XIVXV I 165.
FAntilna 1 Saca, loe la Trebis <jud. BacAu> }Internee (FAntilreale, FfintArele), sat pe
XVIII 141; III 32; v. si Saca. Pobrata i Siret <inclus In orasul Pascani,
Ffintilna Siipatg 1, loe la HAtcAuti <GhitcAuti, jud. Ia.5i>; IntArit cu irnunitAti mAmIstirit
jud. Botosani> XVIIII 286. Neamt XIVXVI 218, 220-221, 224,
Faint:Ina Sgratil, loe la Vaina <jud. Suceava) 238, 273, 370; XVII 36.
XIVXVI 25. *Ffintiinelei (unde sunt sat, sub Caragine
<IIngd Dobrusa, r. Rezina, R.S.S. Mol-
Ffintfina Sena, loe la L5tcani si Bodesti
doveneascA); intArit lui Mihail de la
<jud. Bactiu> XVIIII 392. Dorolioi XIVXVI 147.
Ffintilna Sf. Dumitru, loe la obtrsia Falintfinele, sat la CArligAtura <IMO Popcsti,
<probabil la Mursesti ling5 TAtrirAseni, r. jud. Ia5i>; dAruit , de domn lui Giurgiu
Leova, R. S. S. Moldoveneasc5> ; d 5rui t Stfingaciu XIVXVI 56.
de domn lui Mursea si copiilor lui XIV PAntfinele, sat pe Pobrata <Cirniceni, jud.
XV I 366; XVII 266. Iasi); intArit Cu imunitilti mnstirii
FAntfina Sinecgi, v. Ffintfina lui Senteg. Neamt XIVXVI 220-221, 238; V. si
Fintfina Somsei, loe la Itrinesti <jud. Neamt> Cfirnieeni, sat.
XVIII 159. *Ffintfinele CAsotestilor, sat pe Ialpuh <pro-
Ffintfina Stanetutut, loe in hotarul tirgului babil r. Ceadir Lunga, R.S.S. Moldove-
Vaslui XVII 167. neascA> ; intArit nepotilor lui Dragomir
Ffintgna Strahma Strahului), loe la
XVIII 114.
Ffintfinele T515resti, sat pe RAut la piriul
Sendriceni <jud. Botosani> XVIIIV Iligacilor <Bugg FrAtesti, r. Telenesti,
495, 507. R.S.S. Nloldoveneaseg); intArit lui Toader
Ffintfina Strama, loe la *BA15nesti <lingA logoilit XVI I 372.
azi Vadurile, jud. Vaslui> XVI- Ffintinettle, sat ce s-a numit MArzAsti, din
II 12-6. jos de GiamAni <inclus in Tgutesti, jud.
Ffintima sub ItAp51, loe la *DrAculesti <pro- Iasi> ; Orti intArite fiilor lui Veisa XVII I
babil r. Kotovsk, R.S.S. Mohloveneasc5> 46; pArti intdrite lui OrAl hatman XVII I
XVI I 566. 132.
Ffintfuta Suetavet, seliste la obirsia Grusovei Ffinulnelite, sat la BacAu <c. Hemeius, jud.
<r. Criuleni, R. S. S. Moldm eneascA> ; tn- Bacn>; dat de Dumitrasco Stefan mare
tAritii lui Nistor s.a. XVII 223-4. logofAt Goioaei XVIIV 6,27.
Ffintfina Silucl, loe la CAinari, t. Soroca Ffintfinettle, sat, t. Tecuci (jud Galati); In-
<r. Drochi a, R. S. S. AloldoveneascA> tArit lui Ianache postelnicul XVIIV
XVIIII 111-112. 276-8.
Ffintilna Tureului, prisacil la obirsia Covurlu- Ffintfini, loe in hotar cu muntele IMAgura-
iului Sec, mai sus de Braesti <jud. Homorului <jud. Suceava> XVIIV 112.
Gatati>; intAritg lui Migal Papara XVI I Ffintfinite (La poiand la Coteciari, pe
597; intAritA lui Prcdevici pircillab XVI Bgrlad (in Tirzii, jud. Vaslui); intArit
IV 35, 250. lui Giurgea Cotet XIVXV I 383; v.
Ffintfina Tudem tit, sat pe Prut cc se nume5te Deleni.
Repitenii <Ripiceni?, jud. Botosani); In- FAntireale, FlIntArele, v. Ffintfinele.
trit Frsinei s.a. XVI II 207.
*Ffirea, sat pe Sarata (r. Leova, R.S.S. Mol-
*Ffinttlua Vareei, sat pe Bic la Pitusca Seacg, doveneasc5>; in hotar cu Bosincenii
t. Orhei <r. CAlArasi, R.S.S. Moldm e- XVIIV 205 206.
'leased); jumAtate intgritA nepotilor /ui
Stan Varzar XVII 363. Ffirtesti (FArtesti, Ffirtisti), sat, t. Roman
<inclus in Buhoanca, jud. Neamt>
Ffintfina Veprova, loe pustiu peste Prut <lingA XVII-1V 290; in hotar cu Doljesti
Stirata GalbenA, r. Kolovsk, R. S. S. XVIIIII 145; v. si FrAtesti.
Moldoveneasc5); d5ruit de domn lui
Vlad Dolhici XIV XV I 26; v. si FAstilei (FAstfici),sat pe Stemnic <jud.
Ivereni. Vaslui); pArti cu finat i prisacil intArite
lui Petrea Ceban vAtav XVIIIV 219; V
FfintAna Veprova, v. 5i Veproxa si Douii 374.
Ffintaini <r. Orhei, R.S.S. MoldoveneascA .
*Ffiseani, sat pe Crasna <ling5 Serbesti, jud.
Ia5i); dAruit de domn lui Stanciul pirca-
1 In text cu liter lab de Hotin XIV XV I 123; intArit
101
www.dacoromanica.ro
copiilor lui Ivanco XVII 291-2; in- *Fetionesti (satul ,--dlor), sat, t. Vaslui <jud.
tarit lui Borcea mare vornic XVI I 547, Vaslui> ; intrit nepotilor lui Fetin XVI-
Feaer (hotarul lui Feaeresti, Feairesti), III 24; v. o Fofasesti.
v. Feresti, sat pe Vaslui <jud. Vaslui>. *Fetoesti, sat <ling orasul Husi>; In hotar
*Feehetesti (Fichitesti), sat pa RacAtau, cu Crainicesti i Leucusesti XIVXV I
t. Adjud <jud. Bacau>; junatate intarita 35.
Musei s.a. XVI I 478; parte intarita lui Fetronesti, seliste pe Jijia, t.Iai <probabi/
Gherasim Trusan vatav XVII 611. ling Aroneanu, jud. Iasi>; fascumparata
Fedeuti (Fadeout, sat <probabil Fetesti pe cu loe de mori de Toader s.a. de la Ionasco
Drabiste, r. Edinet, R. S. S. Moldovenea- Stroici XVIIIII 18.
sea> XVIIV 367; parti Intarite lui *Fetinghestii (Fltinghesti), sat pe gira Putnei,
Nistorpalarnicel XVIIIV 228; v. t. Putna, numit i Rzimesti <probabil
Svicieftuti. ling Ivancesti, jud. Vran.cea> XVII
Fedeleseni (Fedelesane, Fedelesani, Fedeli- IV 504; V 42; in hotar cu Colesti XVIIV
seni), sat, t. Roman <jud. Iasi> XVII I 42; parte cu moara intarita lui Caramiz
22; IV 264; intarit lui Mircea s.a. XVII din Carlomanesti XVI III 300; parta
149; jumtate intrit4 lui Ureche mare cu moara intrit lui Voleo mare logoft
vornic XVIIIV 145. fiicei sale Alexandra XVIIIII 105;
*Fedesti, sat pe Prut intre Camenca i Dubo- IV 399.
vt, t. Iai, in hotar cu Cohanesti <r. Fichitesti, v. Feehetesti, sat <jud.
Glodeni, R.S.S. Moldoveneasc0; parte Filadelfia, oras <in Italia> XVIIV 109.
intarita lui Dumitrasco 5; Filesti, v. Feirsti, sat <jud. Galati>.
jumatate cu balti, iaz i moaril intrita Filesti, sat pe Valea Gerului <ling Cudalbi,
lui Lupu Bals sulger s.a. XVII I 46-7; jud. Galati>; in hotar cu Cudalbi XIV-
IV 147. XVI 390; XVII 600.
Fedesti, sat <jud. Vaslui>; jumtate intarit Fileuti, v. Hiliuti, sat <r. Riscani, R.S.S.
lui Mihail Ciocan XVII 104. Moldoveneascd>.
Feeresti, Feieresti, v. *Feresti, sat pe Racova
<jud. Vaslui>. Filimonesti (Hilimonesti), seliste care s-a
Felesti, sat pe Barlad ce s-a numit Ctuse numit Nicorina, pe Rebricea Mica <linga
<Filesti, jud. Galati> ; in tarit cu b al 1.5. Macresti, jud. Vaslui); parte intrita lui
lui Condrea Bucium mare vornic XVI Bseanul vornic XVIIV 151.
III 413; v. si Ctitusa, sat. Filioara(Hilioara), sat, t. Neamt <jud.
Felesti, sat, t. Neamt <inclus in Branisteni, Neamt>; intrit manastirii Agapia XVr-
jud. Neamt>; intarit lui Dumitrasco III 184.
Seachil XVII V 247. Filipe, loe la Poiana <jud. Bacn> XIVXV
Feredeiani (Ferediani, Feredieni), sat pe I 9.
Sitna, t. Hrlu <Feredeni, jud. Iasi>;
moara daruita de domn manstirii Putna Filipeni (Filipeani, Filipesti, uncle a fost
XVII 17-8; intarit lui Toader Bubuiog Costea Calugarul), sat pe Dunavat <jud.
pircalab de Roman XVII 126; intarit Bacn> XVIII 170; XVIIIV 37;
cu mori manastirii Hornor XVI I 401 daruit de domn lui Mihail Otal XIVXV
2; II 40, 159; intarit cu iazul Leahul lui 1 155; jumiltate de poiana intarita lui
Vasile Ureche i cneaghinei sale Magda, Cozma s.a. XVI III 259.
fiica lui Andrei hatman XVIIIV 99. Filipesti, sat <jud. Bacn> XIVXV I
Feredeu, munte, in hotarul miinastirilor Mol- 417.
dovita i Homor <jud. Suceava> XVI I Ftlipesti (Hilipesti), sat pe Oituz <jud.
366; IV 112. Bacu> XVIIV 12; XVIIV 169-170;
*Feresti (Feeresti, Feieresti), sat pe Racova intarit lui Petru Negrea XIV XV I
<astzi Laza, jud. Vaslui> XVII 71; 325; parte vinduta de Nichita s.a. lui
XVIIIV 291; V 374; alipit de domn la Dragan XVIIV 162; parte cu moara
ocolul tirgului Vaslui XVII 164-7. vinduta de Maria lui Minas XVIIII 8,
Ferestl (hotarul lui Feaer, Feaeresti, Feairesti, 115; parte vinduta de Neculai lui Dumitru
Furesti), sat pe Vaslui <jud. Vaslui>; s.a. XVIIV 108; parti intarite lui Bejan
hotare XIVXVI 8; XVII 58-9; paharnic XVIIV 334.
intrit lui Tintea s.a. XVI I 510. sat intre Crasna si Brlad, t.
*Filipesti,
Fete, unde a fost sat pe Bodgana <IMO Vaslui din sus de Sficueni <Muntenii de
Bogdana, jud. Bacau>; Intirit lui Duma Sus, jud. Vaslui>; alipit de domn la
pircalab XVII 95. ocolul tirg,ului Vaslui XVII 166-7;
*Fetesti, sat pe Dobrovat <linga Dobrovat, intarit fiicelor lui Luca Arbure XVIIII
jud. Iasi>; daruit de domn mnastirii 55.
Dobroviit. XVI I 40-41; II 147. Filisrtuli, sat pe Suceava <probabil
Veda Goteil, pricut In satul Rusi la Cobale jud. Suceava>; dat in schimb de Stoian
<jud. Bacau>; Intrit maniistirii Homor comisel Fedca.i XVIIV 200.
XVIII 40. Filosofi, v. Mois Filosoful, sat <jud.
102
www.dacoromanica.ro
Findin, localitate in Tirol <Austria>; in Rine- Foc.sani, tirg XVIII 75; XVIIII 177;
rarul lui Petru voievod <Schiopu> IV 69; catastif de oi si boi trecute prin
XVI IV 65. schele la XVI IV 26; act domnesc
Fitinghesti, v. Fellnoheld, sat <jud. scris in XVIII 43.
Vrancea>. *Foesiistl, sat pe Garla Putnii <haga Sirbi,
FlAmfinzi, glrlii <lingA Foltesti, jud. Galati>; jud. Vrancea>; prildat de lesi; parte cu
intaritti lui Cernat Ploscar XIVXVI vii si moard intAritA lui Dragutml Bogdan
229. staroste XVIIIV 54.
Flilmfinzli. sat, 1. HArldu <jud. Iasi); intArit *Fodoreanl, sat pe Podraga, In gura Boului
lui Stroici mare logofiit XVII I 257; <lingil SAveni, jud. Botosani>; In hotarul
introit mAndstirii Dragomirna s.a. XVII- satului Petricani XVII 457.
III 72; IV 258-9. *Foffisesti, sat pe Cutitna <lingA TAcuta, jud.
loe in Bunesti <jud. BacAu); intdrit Vaslui); jumAtate intAritA lui Vasco s.a.
inAndstirii TazlAu XVI III 381. XVII 214; parte intArit lui Fetion
Flocestl, sat pe Horaita <inclus in Leucusesti, XVIII 88; v. si Fetionesti.
jud. Suceava>; intArit lui PAtrasco Fogasul, topic la Poiana, Tecuci <jud.
pitdrel XVI IV 184-185; v. si Galati> XVII I 36.
fe5IL Folesti, sat, t. FAlciu <jud. Vaslui> XVI III
Flocesti 1, sat pe Trotus, t. Trails <azi :311, 339; XVIIV 170; intArit lui Toader
Floresti, c. Ciut, jud. BacAu); prAdat Toc XVI I 13; intdrit lui Gavril Leon
de ostile lui Mihai Viteazul; intrit ne- usar XVI I 84; intArit Nastei sa XV I I
potilor lui lvanis Tatar XVIIII 197-8. 1V 377.
*Flocesti, sat pe TazlAul Mare <lingA Fru- Folesti, sat <oras, rescdinta r. FAlesti, R.S.S.
moasa, jud. BacAu); IntArit lui Petru MoldoveneascA) XVII III 159.
XIV XV I 392; ddruit cu mori mAnd- Folesd, sat intre BArlad si ladrici <inclus in
stirii Tazhiu XVII 153; privilegiile Rosiesti, jud. Vaslui>; intfirit lui Giurgiu
unchiului lui Stefan cel Mare arse In casa sa XVI I 51.
lui Rusul din "...a X IVXV I 392; XV II Folfoesti, v. Filifoesti, sat <jud. Iasi>.
153. Foltesti, v. Selistea Foltestilor <jud. Galati>.
<Flocesti), curdturi, prisacA si grAdini <7); Foltestl, sat pe Tutova <sat desfiintat, in-
intArite lui Vasco s.a., nepolti lui globat in BogdAnesti, c. jud. Vaslui>
Flocescul XVI 11 153. XVIIIV 88; parte vindutA de CrAciun
*Hoed, tirg in Tara Basarabiei <Tara Romd- lui LazAr sa XVIIV 82.
neascA, Piva Petrii, sat desfiinlat, C. *Foltestl, sat pe Milcov, in hotar cu Petresti
Giurgeni, jud. Ialomita); ars de Stefan <jud. Vrancea> XVI I 22-3; parte
cel Marc XIVXV I 394. intAritA lui Urechc mare vornic XVIIIV
Floresti (Florentina, Sf. prooroc Ilie), mrind- 145.
stire pe Bridov <jud. Vaslui>; ctitor; Fondoiu 2, prisacii <probabil Fundu, jud.
danie de sate, cu poiand, iazuri, mori, BacAu>; IntAritA mAndstirii Bistrita
prisacd, vii si o emit in Birlad dc Cirstca XVI 1V 43; V. si Fundu.
mare vornic XV 1 IV 138, 234 5 ; Forfisti, sat <jud. Iasi); intArit lui Trifan
egumen dc (mentiune tirzie) XVI II XVI-1II 154; in pricina dintre Ion
94. IlAugul si NicoarA Bors XVIII1I 5.
Floresti, sat pe Bridov i Smila, t. Tutova Forfisti, sat <jud. Suceava); hiclenie; pArti
<jud. Vaslui); ddruit de Cirstea mare intArite cneaghinei lui BArlAdeanul logof At
vornic, Cu iaz, mori, poianii, prisacd XVI IV 61-2.
sivii mAnstirii Floresti XVIIV 138, Forosna, sat <Forostna, r. Noua Sulit, reg.
234-5. CernAuti, R.S.S. Ucraineand> XVIII
Floresd, sat pe Polocine <jud. Bacdu> XVII 114; IV 228.
IV 178; parte intAritA lui Cozma i Mariei Frasin (Frasiin), sat pe Ciulucul Mare <r.
XVII 239, 242-3. Lazovsk, R.S.S. MoldoveneascA); loe
<Floresti>, loe pustiu in gura vAii Dealul pustiu lingd XVI III 316, 322.
Vechiu <orasul si r. Floresti, H.S. S. Mol- 4Frasini 3, sat (probabil jud. Vrancea); pdrti
doveneascA>: dat de domn intdrite lui Dumitrasco vornic XVIIV
Florea in schimbul satului Mircesti 64, 122.
XVI II 34. Fracesti si FrAncesti, v. Frdneesti, sat <jud.
Florintestl, sat <inclus in Hirova, jud. Vaslui> ; lasi>.
'Mara nepotilor lui Micul Barg:1u XVII
342; parte intdritA lui Vasile s.a. XVI III FrAncioci, v. Frenetuci, sat <jud. Vaslui>.
116; XVIIV 298; parte intirit Frrisinesti, v. Friltlenesti, sat <r. Nisporeni,
XVI IV 129; parte diiruitA cu case si R.S.S. Moldoveneascii>.
grAdini lui PetricA vdtav XVII IV 211.
2 Un Fundoiu, sat, in r. Cahul, R.S.S.
Un alt sat Flocestl, pe Oituz, eAtun In MoldoNenease.
Hirja, jud. BacAu. 3 Al manAstirii PAchitoasa.

www.dacoromanica.ro 103
Frtutl, sat aud. Suceava>; hotare; druit medelnicerul XVII-IV 231-2; parte
de Dragomir Albu fiilor si XIV-XV-I Intrit lui Tnase XVII-IV 286.
3; druit ca mori de domn mnstirii Fromosul, v. Frumosul, pirlu.
Patna XV-II 114-115; XVI-I 29, Frumoasa, V. last, Bane.% mnstire.
171; bisericii la XV-II 132, 134;
Giurgiu sthroste de la XIV-XV- I 29, Frumoasa (Frumoasele), piriu peste Prut,
31, 33, 39, 61, 62, 68, 71, 75, 77, 80, 84, 89, t. Chigheci <afluent al Prutului, R.S.S.
91, 92, 94, 97, 98, 100, 101 - 105, 107, Moldoveneasc0; In hotar ca Iezerul
108, 119, 120, 122, 125, 126, 128, 130, Rosu (Cerlenul) XVI-I 26; sate pe
131, 132, 133, 134, 136-140, 142, 143, XVI-I 25, 26, 29.
145, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157-160, Frumoasa, sat pe Tazlul Mare <jud. BacAu>;
162, 164, 166, 167, 168; XV-II 114, parte intarit lui Dinga vornic XVI-II
156-7. 172, 224.
Frtenl, sat <inclus in Dealul Mare, ling Frumoasa Mare, plrlu la Frumoasa <jud.
Horlesti, jud. Iasi> XVII-IV 109. Bacilu>; In hotar cu branistea mnstirii
*Frtesti, sat pe Praul Negra, t. Neamt Tazlau XV-II 163.
<ling' Ghigoesti, jud. Neamt>; Intrit Frumosul (Fromosul), piriu la Frumosul
lui Tador Limbadulce XIV-XV- dud. Suceava> XIV-XV- I 25; XVI- I
280; Intrit Nastasiei i Ilisaftei, nepoatele 366.
lui Oan Limbadulce XVI-II 48-9; Frumuselul, piriu <afluent al Zeletinului la
Intrit Neacsei, cneaghina lui Sturza Frumuselul, jud. Vrancea> ; sat pe
hatman XVI- III 41; Intrit lui Ionascu XIV -XV - I 67.
Hohulea XVI- III 465; intdrit lui Iurasco Frumuselul Cunde au fost seliste pe Luco-
pIrclab XVI-IV 161; parte intrit lui vet <r. Leova, R.S.S. Moldoveneasc>;
Ghianghea logofiit XVII-V 309; Intrit Intarit lui Ignat postelnicul X IV -XV - I
lui Toader Boul vistier XVII-I 32-3, 251.
133 - 4; III 115-6; Intrit Agafiei Frumuselul (upde a fost Drago), sat pe Fru-
XVII-IV 50. muselul and. Vrancea> XVII- III 195,
Friltesti (Frtesti), sat pe Albtlia, t. Roman, 214; druit de domn lui Sinata XIV -
ce s-a numit Stncesti <Firt.esti, Indus in -XV - I 67.
Buhoanca, jud. Neam0; parte vindutrt Fruatusita (Frumosita), pirlu la I ezerul Rosu
de Roman Pies cu mori Anghelinei Goioaia <r. Cahul, R. S. S. Moldoveheascil>; sate
XVI- III 299-300; prti Cu iazuri si mori pe r- XVI-I 24-5, 29, 171.
Intrite lui Dumitru Goia vornic XVI r- I Fruntea Bubei, v. Buba, munte.
329-330; III 165; IV 234. Fruntesti, sat pe Dunaviciu <jud. Bacau>
Friltesti, sat pe Carligatura <probabil Frteni XVI-II 170; XVII-IV 37-8.
Indus in Albesti, jud. Iasi>; jumatate Fufeza, piriu la Sucmezu <Fofaza, sat des-
in trit lui Anton s.a. XVII-IV 111. fiintat, inglobat In Rogoaza, c. Corbasca,
Frtesti, v. Friltesti <jud. Neamt>. jud. Bacu> XVII-IV 178.
Frillienesti, sat peste Prut la gura Obrejii, Fuiva, v. Fiva, piriu.
t. Iasi <Frsinesti, r. Nisporeni, R.S.S. Fulticeni, v. Fillticenl, sat <azi oras, jud.
1VIoldoveneasc0; intrit Ilenei si nepo- Suceava).
tilor ei XV-II 263; XVI-II 185-6. Funtliitura, loe la Trei Fntni In Cornul
*Fratileni (FrAtAleni, Fratilesti), sat pe Gerul Vorotetelor <Vorotet, r. Orhei, R.S. S.
<numit iTigAnei, probabil ling Mindresti, Moldoveneasca> XVI-II 122.
jud. Galati>; loe pustiu ling XIV -
XV-I 229; XV-I 574. Fundfitura, loe la Brbosi <Miron Costin, jud.
seliste pe Gerul <probabil ling Neamt> XVI- III 453.
Mindresti, jud. Galati); Intarit lui Fundfitura, loc la *Glodeni <Batrinesti, jud.
Cernat ploscar XIV-XV -I 229. Neamt> XVII -V 399.
Frenclue (Francioci), zat pe Stavnic <Fren- Funditura, loc Intro Petresti i BAbicani
clugi, jud. Vaslui> XVII-III 133; junta- <jud. Botosani>; moarte de o m i gloaba
tate cu loc de prisaca Intrit Sorei, fiica de 50 boi; prdat de ttari; intrit copiilor
lui Toader Grozavul XVII-IV 183-4. lui Ciurba XVI- III 155.
Freuta, pirlu In Bucsilsti <jud. Bacdu> Fundfitura loe la Fstici and. Vaslui>
XIV-XV-I 420, 423. XVII- V 374.
FrIstat, localitate In Tara Impratului <Frei- Fundfitura, Oft la *Nicoresti, t. Mehl
Stadt, R. S. Cehoslovac>; in itinerarul lui <Fundtura, jud. Vaslui>; sat pe
Petru yoievod <Schiopu> XVI-IV 63. XVII-y 12.
Friincesti (Friicesti), sat pe Bahlui<et>, t. Nadiel, loe la Nilsoesti <jud.
Fundiitura 1
CArligiltura <inclus In Budi, jud. Iasi> Bacn); loe la XVI-II 227.
XVII-III 98; IV 328; hotare; Intrit lui Fundeni, sat <jud. Bacau> XVII-III 236,
FrAncu s.a. XIV -XV - I 360-361; parte
Intrit fiicelor lui Alexa pos telnic XVII-
IV 169, 171; prti intrite lui Drilgan In text cu liter mica.

104 www.dacoromanica.ro
Fundeni (Fundesti), sat pc Albinca, care se prisacd ddruitd de domn mAndstirii Bistrita
numeste LAtcani, ascultAtor de ocolul XIV-XV-I 321; ddruit de domn cu loe
cetAtii Roman <sat desfiintat, inglobat de prisacA mAndstirii TazIdu XV-II 159;
In Litca Doljesti, C. jud. Neamt); prisacd cu poiand intdritd lui $tefan diac
hotare; ddruit de domn lui Fundea XIV - XVII- V 55; v. si Fondoitt.
XV-I 70; intdrit lui Drago s XV- II 47; Fundul (unde se numeste v. Bunesti, sat
parte intAritA popii Simion XVI - III <jud. Bacdu>.
17-8; Intrit cu locuri de moan"' lui Nistor Fundull Tutovel, sat <jud. Baca* in hotar
Ureche mare logofAt XVI- V 8-9, 51, ca Ciuturesti XVII- III 238.
286-8; XVII-1 231; IV 145. Fundul Vdii, v. Bueoveni, sat <jud. Vaslui>.
Fundeni (Fundiani), seliste pe BArlad <jud. Furea Bomiinllor, topic la Bohotin <jud.
Galati); jumiitate ddruitA de domn lui Iasi) XVII-II 69.
Stan Mierul XV-II 218; jurnAtate dA- Furcani, v. Jureani, sat <jud. Bacn>.
ruitii de domn lui Fete s.a. XV-II 220. Furduesti, sat, t. Covurlui <probabil lingd
*Fundeni, sat In gura Berheciului, t. Tecuci Igesti, jud. Vaslui> XVI-IV 134.
Negrilesti, jud. Galati); jumdtate Furesti, v. Feresti, sat pe Vaslui <jud.
cu moard intdriti lui Gane Zance s.a. Vaslui>.
XVI-I 179; intdrit cu mori lui Nistor Furtesti, sat pe Prut, t. Fdlciu XVII-IV
Ureche mare vornic XVII-I 229; IV 145. 306; Intdrit lui Ianache mare postelnic
Fundesti, seliste pc Jeravdt, intre popa Mircea XVII- V 277.
Petru Lung,u <inclus in Obirseni, jud. Futesti, sat care se numeste acum Botesti,
Galati); ddruit de domn lui Mihail CArligatura <jud. Iasi); parte IntAritd lui
Stngaciu XIV-XV- I 127. Drdgus s.a. XVI- I 561; parte intdritd
Fundesti, v. Fundeni, sat <jud. Neamt>. lui PAntelei comis s.a. XVII-IV 50, 51.
Fundianii, v. Fundeni, seliste <jud. Galati>. Fuzilea, sat pe CogAlnic, t. Orhei <FuzAuca
Fundu, sat intre Siret si Bistrita, care s-a (Fuzovca), r. Rezina, R.S.S. Moldove-
numit Buresti i Bunesti ascultAtor de neascd); in hotar cu Pecistul XIV-XV- I
ocolul curtilor de la BacAu <jud. Bacn); 424.

Galata (Galatia, Galata, Indltarea Domnu- IV 70; danie domneascil pentru dusegubine,
lui"), m'a'ndstire lingd Iasi, t. Iasi <jud. gloabe si moarte de om XVII-II 133,153;
Iasi); ctitor: Petru voievod XVI- III 92; IV 185; mandstire Cu sat si moard Inchi-
XVII-IV 250, 361, 363; V 41; hotare nate la - XVII-IV 194; catastif
chilii ingrAdite cu gard XVI - III averi XVI- III 402 410; inchinata de
107, 255 - 6, 447; danie domneascA Radu voievod Cu sate, iazuri, mori,
de sate cu vecini, poieni de finat, prisAci, stupi, vii itigani, cu imunitAti la
vii, prisAci, iazuri, bAlti, girle i mori biserica InAltarea Domnului" de la SI.
ca imunitiiti XVI-II 190 (mentiune Mormint din Ierusalim XVII-IV 250,
tirzie); III 91 - 3, 102, 104, 124, 204, 361, 363; V 41, 111, 123, 245; dreptul de
208, 224, 230, 232, 255-6, 263, 265-6, a-si aduna vecinii fugiti din sate XVII-V
295, 369, 373, 375, 382-3, 447; IV 3, 46, 251; sat vindut de XVI-III 319;
51, 62, 127-8, 131, 135, 188, 223-4, edlugdr mutat de la Sf. Saya la XVII-
276; XVII-I 181, 233; II 131, 139, 140, V 225; egumen i soborul de la XVI-
152, 232; III 25, 43, 55, 97, 110, 229; IV III 373, 375, 384, 402; IV 2, 179; XVII-I
100, 184, 227, 284, 298, 327, 435, 464, 170, 226; II 69, 133, 139, 140, 153; III
489, 490, 500, 503; V 38, 40, 101, 102, 119, 121, 155, 229; IV 185, 227, 464; V 38;
198, 214, 248, 249, 318; danie iezerul Cahul acte dornnesti serse la XVI-III 437;
Cu vama din peste XVI-III 397; IV IV 18, 31, 32; XVII-II 253, 286, 287;
102-103, 142; XVII-IV 210; drept de V 170; v. si Iasi, Ballea, mfindstire.
slobozie XVI-III 373; IV 62; XVII-II Galata, piriu, afluent al Bahluiului la Iasi
139; IV 227, 464; V 198, 249; iazuri <jud. Iasi); loe de rut:ma pe XVI-111
mori XVI- III 92-3, 102, 104, 204, 208, 211-2; mdndstire pe XVII-IV 301.
232, 265-6, 369, 447; IV 3, 46, 223-4; Galati, ocolul tirgului <jud. Galati); pirc5labi
XVII-I 181, 233; IV 184, 250, 284, 363; de XIV-XV- I 417; XVII-IV 212,
V 40, 245; vii XVI-III 92-3, 102, 104; 218, 333, 356, 371; v. si Covurlui, tinut.
IV 224; XVII-III 43; IV 250, 363; V 41; Galati (Glap), Virg <m. Galati, jud.
prisdei XVI-III 255-6,295; XVII-IV XVII-V 67-8, 218; sat aproape de
250, 363; tigani XVI-III 92-3, 104, 232;
IV 107, 214, 223-4, 250, 363; V 41; scu-
tire de cam5nA pentru o elreimnd XVII- 2 ln text cu liter5

105
www.dacoromanica.ro
XVII 502; XVIIV 218, 222; drum XVIIIII 238; introit cu manilstire lui
la r- XVI I 502; peste de la XIV XV Bogdan medelnicer XVI I 223-4,
I 212, 272; gnu pentru XVIIII 279-80.
182; negutatori din XVIIV 218; Gajoale, sat pe Elan <probabil Gagesti, jud
vamesi din,XVII II 187; IV 212; V218; Vaslui>; In hotar cu Salcea XV-11 237.
soltuzi i pirgari de ,-.., XVIIV 154, Gilleil, poianii la selistea Giureasani, care se
218, 333, 378. numeste Buzani, t. Hirlau <e. Billusani,
Galbana, pirtu la Galbeni, t. Neamt <e. jud. Botosani>; intarita lui Patraseo
Filipe5ti, jud. Bacau); sat cu iazuri si Udrea XVIIIV 234-5.
moara pe XVI-111 34. Gleti (Giilasesti), sat la gura Raeatilului,
Galbeni, sat pe Galbana, t. Neamt <c. Fili- t. Adjud <inclus In Pancesti, jud. Bacilu>
pe5tI, jud. XVIIII 252 3; XVIIV 327; intarit lui Para Farcas
In botar cu Buciumi XVI III 34; intarit s.a. XV-1I 130; parte intarita fetelor
XIVXV-1 311; Intiirit cu iaz Jul Anei XV-1 462-3; parte Intiirita lui
Ignat s.a. XVI III 327; parte cu iaz Danciul Huru XVI I 470; jumatate
moara intarita lui Gheorghe mare spa-tar Intarita lui Giurgea s.a. XVII 544; parte
XVII V 209. intarita cu mori lui Vasile I3ucium s.a.
Galbeui (Galbiril, sat pe Paraul Voinov si XVIIIV 202, 249; manastire si poieni
Zeletin (c. Taniisoaia. jud. Vrancea); In la XVII 130; XVII 462-3, 470,
hotar cu Cositeni XVII 489; parte 544; XVIIIV 202, 249.
intarita lui Nenu Vicol XVII 531-2; Giilesestl (Galesa5ti), sat pe Crasna <inclus in
parte cu locuri de moara intarita lui Tatarani, jud. Vaslui>; intarit lui Mihul
Vartic mare vornic XVIIV 70-71. pirealab de Craciuna i fiilor sal XVI1
Galasesti, v. Galesesti, sat <jud. Vaslui>. 51; XVII 146.
Gale (unde au fost Laslau sat pe Gillesti, sat pe Polocine <desfiintat, inglobat
Crasna <linga Giurgesti, jud. Vaslui>; In Pradai5, c. Huruiesti, jud. l3acau>;
Intarit nepotilor lui Petru Alosescu s.a. jumatate intrit lui Ilea Huru comis
XVII 277. XV II 279-280; XVI I 64-5.
Galile5ti, N . Seli%ea lui Gal <China, R.S.S. sat, t. Orhei <r. Striiseni, R.S.S
GilletAl,
Ucraincanti>. Moldoveneasca); In hotar cu manilstirea
Galit, v. Rant, sat <r. Noua WW1, P.S.S. Capriana XVII 606.
Ueraineana>. Galta.sti si Galtesti, v. Gille5ti, sat <jud.
Galu, poiana pe Bistrita <satul Galu, jud. Vaslui>.
Neamt>; intarit manastirii Neamt XVI Gitnesti, sat pe Horincea, t. Govurlui <jud.
IV 1, 132, 294; XVIII 117; IV 82. Galati> XVIIIII 141.
Gangura, piriu afluent al Botnei la Gangura, *Ganesti, sat <probabil linga Avramesti, jud.
t. Lapusna <r. Anenii Noi, R. S.S. Moldo- Vaslui> XVIIIV 35.
veneasci; loc pustiu mai sus de gura Ganesti, sat <jud. Vaslui>; intarit lui Ivul
XVI I 290 91 ; In hotar cu Puhoiul Mindrea XVII 194.
XIVXV-1 425. Gitnesti, sat pe Plotuntta, t. C.ArligAtura <jud.
Gangura Veehe, sat pe Botna, t. Lpusna Iasi> XVIII 23-4; II 180; IV 27, 457;
<r. Anenii Noi, R.S.S. Moldoveneascil>; V 345; in hotar cu Fintina lui *tiubei
In hotar cu satul Puhoiul XIVXVI XIVXVI 352-3; dada de domn
425. Matusitii XI V XV I 100; Intarit lui loan
Gaonirdorfu, localitate in Austria; in Hine- Ganescu/ pirealab de Neamt XVI-1 110;
rarul lui Petru voievod Ochiopu> XVI intarit lui Dumitru Buhus s.a. XVIIII
IV 64. 168, 230; IV 474; V 329.
Gavauul, groap la Crueea <jud. Vrancea> GAnsteni, v. Gansteni, sat <jud. Baedu>.
XVI-1II 38. Gaozanil, sat pe Dobrusa, Soroca <GAuzeni,
Gavril Sitaicean (unde a fost v. Calugaranl, r. Rezina, R.S.S. Moldoveneasca>; In-
sat <jud. Baeau>. tarit lui Costea Bucioc rnare vornie
Gavelouil (Havrilesti, Havrilouti), sat la XVIIIV 445.
granita leseasea sub Sneatin <Havrilesti, Great (?), sat <probabil in loe de Galati>; sat
reg. Cernauti, R.S.S. Ueraineana>; daruit de la XVIIV 124.
de domn lui Mihul logofat XIVXV Giirbesti, v. Garbesti, sat <jud. Vaslui>.
I 208, 213, 263, 277; intarit episcopiei de Garbov, piriu la Hilteul de Sus <Heltiu, jud.
Reidauti XVII 33, 173; v. si Hateinti. Bacau> XVIIIV 16.
Gadinti, v. Giinditi, sat <jud. Neamt>. Garbovat, V. Garbovat, piriu.
Gagestl (Gagesti), sat pe Elan, t. Falciu <jud.
Vaslui); Intarit lui Mihul Ivan s.a. Garcini, v. GtIreina, sat <jucl. Vaslul>.
XIVXVI 332; Intarit copiilor lui Gfiunoasa, plriu la Gaunoasa, pe Ciulucul Mic
Ignat XVII 122; jumatate intarita lui <linga Dumbravita, r. Lazovsk, R.S.S.
Toader s.a. XVII 358; v. si Gajoale. Moldoveneasca>; sat pe XVIIII
GAge*ti, sat <jud. Vrancea> XVIIII 273. 332.
GMeeana Gaiceni), sat la obirsia *Gilunoasa, sat pe Ciulucul Mic <IIngA Dum-
Topolovetultd, t. Tecuci <jud. Baal* brAvita, r. Lazovsk, R.S.S. Moldovenea-

106
www.dacoromanica.ro
sea); parte intdritd lui Grozav XVI-111 G;iI4elI (GdIllsti, GAnest% sat, t. Tutova
332. <jud. Vaslui> XVIII 37; intdrit lui
Gaunosa, piriu <ailuent al Gerului, jud. Dumitrasco vornic XVIIV 64.
Galati); intArit lui Cernat ploscar XIV Gansteni (GAnsteni), sat pe RAcAciuni, t.
XV! 229. Adjud <Gisteni, jucl. Bacdu); intdrit lui
*Galureana (Gdureni), sat pe Sirct, mai jos de Gasteanul XVII III 263-4; !Titbit. lui
Sucmezeu <linga Marvila, jud. Bacdu); Ion Boisteanul s.a. XVII I 94; parte
intdrit lui NAddbaico fost mare vornic Intritil fiilor lui Cozma Staico XVIIV
XVIIIV 178. 157.
Gi"uremia (Gdureni), sat pe Trotus si Turbata Garbeol (GArbesti, Garblesti, Garlesti), sat
<inclus In Buciumi, jud. Bacau); jumAtate pe Sacovat, la gura Vejci, t. Vaslui <jud.
Intfiritd lui Tdbuci Mititelu XVII196; Vaslui> XVIIIV 93, 235; intArit lui
II 90-91. Nicoard s.a. XVII 41; intiirit cu mori si
<Gaureni> (Ion Gdureanu), sat pe Balm cea prisacil nepotilor lui Nicoard XVI III
Mare, t. Ldpusna <r. Kotovsk, R.S.S. 97-99, 292-3; Intdrit Cu stupi i imu-
MoldoveneascA); loe pustiu nitAti cneaghinei lui Toader Dragotii
XVI I 230. XVII-111 59 <111).
Gaureni, sat, t. Car <jud. Iasi); Garbeol, seliste pe Sitna, t.Flrlu <c.
Intdrit cu iazuri si inori mAndstirii Socola Todireni, jud. Botosani); intaritd mantis-
XVIIII 211-2. tirii Dragomirna XVII-1V 46.
Gaureni, sat <azi Wileni, c. Tibrinesti, jud. Garbov, v. Garbov, piriu.
Iasi); parte intaritd lui Patrasco XVIII Garbovan, v. Gorbovan, sat <jud. BacAu>.
103. Garboxiit (GArbovdt, Garbovet), pirlit <aflu-
GiWren', sat peste Prut <lingA Bdlduresti, ent al Birladului, jud. Vaslui); iazuri pe
r. Nisporeni, R.S.S. MoldoveneascA); XVII 353; sate pe XIVXVI
intarit lui Iursa s.a. XVII 144. 6-7; XVII 353, 451; II 205 206; III
Gilureni, sat, t. Roman <Gdureana, azi Gura 12.
VAii, jud. Iasi> XVIIIV 404; intArit Gareina (Gdrcini, Garcinesti), sat la obirsia
stranepotilor lui Costea si Jurja Stravici Racovei, t. Tutova <Girceni, jud. Vaslui);
XVII 607-608; III 157; XVIIII XVIIV 83; XVIII 15, 42, 100; bo-
168, 230; IV 474-5; V 330. tare; intarit lui Tofan XIVXVI 143;
6i-wren', sat pe Prut <Indus in Berza, jud. Intdrit lui PetricA Telea XVII 237
Botosani); pirti cu vii intArite lui Nistor 8; parte cu loe de prisacd intAritA lui
Ureche mare vornic XVIII 231. Mihdild Marmure aprod XVII III 107.
Gardesti (Griidesti, Gardesti, CetAtea, Ogrd-
Gdureni, sat pe Turia i Jijia, t.lasi <azi desti), sat pe Tutova, t. Tutova <jud.
VIIcelele, c. VIddeni, jud. Iasi); alegerea Vaslui> XVIIV 143; in hotar cu Halmd-
pArtii lui Costea Bucioc paharnic dinspre gesti; intarit lui Pctru connis s.a. XIV-
Ion HAugul XVIIII 303, 321-2; parte XVI 278; parte cu vad de moarli si
in pricina dintre Ion Hdugul cu Nicoard prisacd intdritd lui Costantin Cimbalovici
Borsu XVII-111 4; pArti cu loc de iazuri mare Niltav XVIII 167; II 77; parte
intdrite lui Nebojatco uricar XVIIIV intarita lui Dumitrasco usar XVII IV
142, 160-162. 104; v. si Piseani.
*GlinrestI, sat pe Ballad mai jos de gura Garla, v. Garla Mare.
Strajnicului <probabil lingd Alberti, jud. (aria 1 Bistritei. baltd la Jiscani <jud.
Vaslui); intarit cu moard lui Lazor Bacau); mori la XVII\' 29; v. st
Westin XVII 117. Limpedea.
Giiuricea, poiand <probabil la Bogdana, jud. Garin 1 Bratesului, baltd <jud. Galati); lilt:A-
Bacdu); parte intAritd mAndstirii Berzunt rita lui Cernat Ploscar v.a. XIVXVI
XVIIV 261. 229.
plrlu la Gdureni sub Turia, t. Iasi Garla Bulhacului, baltd pe Prut lingd Bliscetul,
<jud. Iasi); loc de iazuri pe XVIIIV t. Chighcci <la Badic Moldoveni, r.
160.
Cahul, R.S.S. Moldovenascd>; IntAritd
mAndstirii Moldovita XIVXV I 393.
Giluzeni, v. GdozanII, sat (r. Rezina, R. S. S. Ganta' de la Birlad, baltd <jud. Galati);
Moldoveneascd>. IntdritA lui Cernat Ploscar XIVXVI
Gatlin!' (GAdinti, Caolinti), sat pe Siret, la 229.
Cobale <jud. Neamt.); ddruit de Ion vornic Garin GrigorIciii, baltd la Bucsasti <jud.
mandstirii Bistrita XIV XV I 38; Intarit Bacdu> XIVXVI 422.
fiilor lui Ivan vornic XIVXV---1 83; Gira' lui Andries, band pe Prut i Prutet
ddruit de domn mAndstirii TazIdu XVII la Andrusu, t. Chigheci <r. Cabtil, R.S.S.
307.: prisacA i loc de flnat hitArit episcopiei Moldoveneascd); intdrit lui Lannd
de Roman XVIIII 99; XVIII 225; III Rugind XIVXV I 302.
138; IV 75; IntArit Cu vad de moarli si pod
umblAtor lui Dumitru Buhus s.a. XVII
IV 85; V 178. 1 In text cu litertl mica.

www.dacoromanica.ro 107
Garla <Mare>, plrlu, t. Iasi <peste Prut, G.Irtanul (Gartenul), sat pe TazlAul Marc mai
afluent al Prutului la Petresti, r. Ungheni, sus de GArtan <lingd Brtila, jud. BacAu>;
R.S.S. Moldoveneascil>; loc de iaz pe in hotar cu BrAtila XIV XV 1 5; hotare
XVIIIV 124; seliste si sate pe XVI- ddruite de domn lui Stroe si Ivan XIV
II 5; XVIIIII 159; IV 124-5, 273, XV I 9-10.
314, 382; V 160, 275, 278. GAsteni, v. GAn5teni, sat <jud. Bacn).
GArla Morilor, v. Garla Putnel. GenmAna (Jamenii), poiand la Geameni
Grla Neaard (Ciorna, Neagra), Odd din <jud. lasi>; prisacA lntrit lui Onicied
Sipote la iezerul Beleul ce se varsil In prisficarul XVIII 171; loc de prisacA
Prat la Trifesti <r. Vulcdnesti, R.S.S. la XVIIII 94.
MoldoveneascA>; intArit mAndstirii Po- Geamilna, sat, t. LApusna <r. Anenii Noi,
brata XVII 407; II 94, 181; III 6, 166, R.S,S. MoldoveneascA>; in hotar cu satul
242; IV 114; XVIIII 65, 158; III 67, Puhoiul XIV XV I 425.
134; IV 19, 21, 325. GealnAni, v. Gemenil, sat <jucl. Iasi>.
GArla Ochlulu', girb.1 la Bohotin <jud. Ge.tmilnul (Germanul), munte in hotarul
Iasi>; prisacA 11110 XVIIII 416, 419. mndstirli Homor <jud. Suceava) XVII
Gallia Oreahovultd, hand, t. Chegheci <r. II 274; IV 5,30; V 278; v. si Wahl( Gen-
Vulcdnesti, R.S.S. Moldoveneascd>; manului.
ritd mAndstirii Ilomor XVII 165; v. si Gearniintil (Bradul GeamAnul), loe in hotarul
Oreahov. mAnAstirii Berzunt (jud. Bacdu> XVI-
Willa i Prutului, girls la *CAcAceni, t. Ldpusna III 271, 401; XVIIV 290.
<probabil lingA Leova, r. R.S.S.1VIoldo- Gemini-inn! (Giaman, Jam-me), deal pe TazlAul
veneascA>; mori ddruite de domn episco- Sdrat <numit Dingani, la Valea Arinilor,
piei de Hui XVIII 28. e. Luciicesti, jud. BacAu>; parte IntAritA
GArla 3 Petrcasca, v. Petreasa, girlS <r. Vulca- lui Dinga vornic XVI II 172, 224.
nesti, R.S.S. Moldoveneascd>. Geamenele (Blisceatul, Bliscetul), bAlti de
Wain Puma (GArla Putnei de Jos, &Aria din peste pe Prut, la Britcani, la gura LargAi,
Gios), piriu <afluent al Putnci la Mindresti, t. Chigheci <in satul Badic Moldovenesc,
jud. Vrancea>; vaduri de moar pe r. Cahul, R.S.S. MoldoveneascA>; ddruite
XVII III 105, 108, 143; IV 399; V 125, de domni cu glrle mAndstirii Moldovita
180, 279; sat pe ,--, XVIIV 42. XIV XV I 223, 393; intArite lui Nistor
Giirla Putnel, piriu <Gira Morilor, afluent al Ureche mare vornic XVIII 148; IntArite
Sirctului la Ciuslea, jud. Vrancea>; mori lui DrAgan comis cu girlele isomuldoacele
pe XVIII 176; III 150, 284, 364; XVIII 16-7; v. si hilIsoelelul, iezer.
XVIIII 79, 119, 166; III 108, 143; IV Geameni, v. Gemenl, sat <jud.
54, 138-9, 293, 417-8; V 29, 259; Dragan Gcamin, v. Gemeni, deal <jud. BacAu>.
viltav XVII III 108; sate pe XVI- Geamini, v. GeamIna, sat.
III 150; XVIIII 79, 119, 166; IV 54, Geamira, v. Sihla Geamirei.
138-9; V 180. Gearniri, v. Gemeni, sat <jud.
la Rogojcni <jud.
GirIa Soarelui, baltii Genal'ul, munte pe Putnipara, Durna
Galati>; IntAritA Cu moard si vama lui Moldovita <jud. Suceava>; IntArit mands-
LAnnd Rugind XIVXV I 302; Intdritd tirii Sucevita XVI III 251-2.
mAndstirii DobrovAt XVII 496-7; II Gemene, piriu In hotar ca muntele GeamalAul
147. <afhzent al SuhAi, jud. Suceava> XVI-
Gfirla Voevodulni, baltd la Zagorna <Vojvo- II' 252.
dina, la Chitcani, r. Slobozia, R.S.S. Gemene, v. Locurile Gemene.
Moldoveneased> XIVXVI 286. *Gemeni (Geameni, Gemine), sat care se
GArlanici, v. Cfirlani, sat <r. StrAseni,
R.S.S. Moldoveneased>. cheamd jurnAtate din Rosiori, t. CArligAtura,
Intre Onesti i Scobirrteni Scobli-
GArlele Porceanului, v. Porceanul, glrle 'tent, jud. Iasi> XVIIII 94; parte In-
<jud. Galati>. tArit lui Dumitru pitar XVIII 91;
GArlesti, v. Wiliest', sat <jud. Vaslui>. parte IntAritd lui Simion Capea medelni-
Gfirle5t1, sat pe BArlad i Siret, Tecuci cer XVIIII 181; IV 279; parte
<Gir/easca, jud. Galati> ; In hotar cm lui Andrei medelnicer XVIIII 184-5;
TAlAbesti XVIIII 445; IV 164; Introit intArit lui Ureche mare vornic XVIIIV
lui Cernat Ploscar s.a. XIVXVI 229; 145; parte vindutd de Nastasia lui
parte intdritd lui NicoarA Grozav pIrcAlab Neaniul i lui DrAgusanl dieci XVIIIV
de Cetatea Noud XVII 283; confiscatil 288, 344-5; V 328; iazuri i mori de
pentru hiclenie; parte clAruit de domn lui XVIII 91; II 181; IV 279, 344-5;
Saya postelnic XVII 452. i grildini la
prisAci XVIII 171;
Girtan,* loe la GArtanul, pe TazIdu <jud. XVIIII 94; IV 344-5; mAndstire la
BacAu> XIVXVI 9. XVIIII 181.
Gemeni (Geamiri, GiamAni), sat din sus de
14, ce se nume*te Tlitilranii <Indus In
3 In text cu literA micd. Zahorna, jud. Iai>; In hotar cu satul

108 www.dacoromanica.ro
zis Marzesti XVIII 132;
Fantanelile, Ghidesani (Ghiduseni), sat, t. Falciu <Ghidi-
Intarit lui Sandro Tiaiireanul XIVXV I seni inclus in Ghermanesti, jud. Vaslui> ;
386; pradat de Iasi; parte intarita lui partea Intdrita Alexandrei fiica lui Voico
Smolian paharnic XVIIIV 367. logofdt XVIIIV 399; parte intarita lui
Gamine (Geamini, Jamenii), sat (?); intarit Ionascu Ghenghea mare logofilt XVII V
Neacsii cneaghina lui Sturza hatman 992-3.
XVI III 41; pus zillog de Sora, fiica Ghidighici, v. Hetihedisanl, sat <jud. Vaslui>.
Odochiei calugaritz lui Baseanul, Huhulea Ghighisonie, piriu <probabil ling Bolgrad,
s.a. XVI III 359; Intarit Cu bJi lui r. R. S. S. Ucraineana> ; seliste pe
Ionascu Hohulea s.a. XVI III 465. XVIII 114.
*Geminesti (unde a fost Barba Geamara, Ghinoesti, sat pe Paraul Negru, In botar cu
Jerneresti), sat pe Topolita <lingil Ter- Ungurasi <jud. Neamt> XVIIV 135;
pesti, jud. Neamt>; intarit cu imunitiiti hotare XVII 126; intarit lui Toader
indnastirii Neamt XIVXVI 218, 224, Urdiugas XVII 45; parte Intarita lui
273, 327; v. si SelIstea lui Nenovlei. Sima s.a. XVII 126; Intrit lui Drot
Geredzen, pirlu la Vama <jud. Suceava> XVII 529; parte Intarita lui Ionasco
XIVXVI 25. XVIIII 437; parte data de Nastasie
*Gerard (Jereni), sat pe Gerul In hotar cu fratelui ci, Onciul XVIIV 134; parte
Piscu <jud. Galati> XVIIIII 83; megies Intarita lui Ionasco vatav de visticrnicei
hotarnic cu brazda in cap la XVIIV XVIIII 11.
104; parte Intarita lui Ureche mare vornic GhilavAt, v. Bilaventi, sat <r. Briceni, R.S.S.
XVIIIV 145. Moldoveneasea).
Germanul, v. Geamanul, munte. Ghilaesti, v. Bilfiestl, sat <jud. Neamt.>.
Gerul (Jerul), piriu si vale <afluent al Iezerului Ghilea, vale si sat <jud. Botosani>; In hotar
Mare la Pisen, jud. Galati); locuri pustii, cu satul Dersca XVI I 95.
sate si selisti pe XIVXVI 299, Ghiliceni, V. Billeeni, sat (r. Lazovsk, R.S.S.
362, 390; XVII 254, 255; XVII 15, 93, Moldoveneascil)..
545-6, 574, 581, 600; II 227; IV 145; V Gbilta, topic la *Alboteni <liner Nadusita,
276; Iezerul cel Mare al Barladului la r. Drochia, Moldoveneascii> XVI-
gura XVII 93; II 227-8. II 219.
Gbeestil, sat pe Zeletin Oinga Ursa-Moto- Ghindaoani (Hindov), sat <jud. Neamt>
seni, azi Motoseni, c. jud. Bacau); XVII-424 biserica Inchinata. manastirii
Intarit lui Toader s.a. XVII 226. Bistrita XIVXV I 67; biscrici risipite la
Ghenghesti, v. Popestl, sat <jud. Galati>. XVIIIV 524; v. Muntenil si Pinta-
Gheorghe Heregarul, v. Sat sub Vaslui eestil, sate pe Crack'.
jud. Vaslui>. *GhindirestI, sat pe Smila <Iinga Dragomi-
Ghwroaia, poiana la Leghetisani, pe Berheci resti, jud. Vaslui>; parte cu iaz Intritii
<Lichitiseni, jud. Bacau); intarit cu lui Clin mare medelnieer XVIII 219.
prisaca lui Stanciul Stratila XVII 304. *Ghindasari (Ghinduseni), sat, t. Covurlui
Gheraesti, v. Birfiesti, sat <jud. Neamt>. <jud. Galati>; parte cu ogoare fina
Ghereni, v. Ghireni <jud. Botosani>. intarita lui Ghenghe fost logofat XVIIV
Gherestil, sat la obirsia Horincei <Ghereasca, 378; v. si Popesti.
jud. Vaslui>; intrit fiilor lui Milud Ghindesti, v. Popesti, sat <jud. Galati>.
medelnicer XVI I 146. Ghireasca, v. Gherestii, sat <jud. Vaslui>.
Gherghelaul, munte la Vizantea <jud. Ghireni (Ghereni), sat, t. Dorohoi <jud.
Vrancea> XVI III 250. Botosani> XVIIIV 352; V 288.
Ghermanesti, sat pe Birlad <In hotarul Ghirova, v. Hirova, sat <r. Telenesti i r.
tirgului Birlad>; tntarit cu mori lui Orhei, R.S.S. Moldoveneasca>.
Gherman vatav s.a. in pricina Cu satul Ghiteani, sat pe Cainari, t. Soroca <r.
Colibani XVI III 398; Intarit lui Ianache Drochia, R.S.S. Moldoveneascd>; in botar
postelnic XVIIV 277; v. si Pleiganl. Cu Popestii XVIIII 3.
Ghermilnesti, sat pe Molovatita din jos de Ghitcauti, v. 1iken-14i, sat <jud. Botosani>.
GhitIvoiesti (Chitivoiesti), sat, t. Falciu
Culisau,t. Orhei <r. Telenesti, R. S. S. <ling Deleni, jud. Vaslui> XVIIII 193;
Moldoveneaseii>; Intarit lui Saya Gherm- prti Intarite lui Patriut pIrcAlab XVII
nescu XVII I 17 8 ; II 91; v, IV 306.
Grabooti.
Ghetlova, v. Detelev, sat <r. Orhei, R.S.S. Giaman, v. Geaminul, deal <jud. Baehr>.
Moldoveneasefi>. *Gioltani, sat la Glod (numit Cioltani, lingO
Gheuroest, sat <IIngii Serbesti, jud. Neamt); Popes% jud. Iasi>; daruit de domn lui
Intdrit lui Gostill XIVXVI 308; Giurgiu Stangaci XIVXVI 56; v. si
v. si Beraesti, sat <jud. Neamt>. Ciolpani, sat.
Ghiajdu, v. CUejdful, plrlu. Glordzesti (Giurdzesti, Jurjesti), sat pe
Polocinul de Mijloc <Giorzesti, Indus
CrhibArt, v. Selistea tut Blbart. In Condrachesti, sat clesflintat Inglobat
Ghicani, v. BicanI, sat Ord. Vaslui>. In Fundoala, c. Huruiesti, jud. Bacau>;

109
www.dacoromanica.ro
Intdrit lui Ndcldbaico vornic in pricina cu Giureani, sat pe Elan, la gura Jiglici (jud-
vecinit satului XVII-11I 183. Vaslui); jumdtate intdritd lui Negrild
Giordzu, oras <Giurgiu?>; negustor din Suman XVI I 232-3.
XVI IV 77. Glurdisani (Ciurelisani), sat, t. Hirliiu. care
Glose.nl, sat <probabil r. Kotovsk ori se numeste Buzdnii <inclus in Buzeni,
Leova, R.S.S. Moldoveneascd> XVIIV jud. Botosani); pdrti de cumpdrdturd cu
88. poiand, iaz i moard Intdrite lui Pdtrasco.
Girov, v. Giurov, sat <jud. Netunt>. Udrea XVIII 67; IV 234.
Giugastru. v. Jugastri, sat <jud. Vrancea>. Giurcoaia. v. Jurcoaia, pirlu.
Giugureni, sat pe Drrigsani, t. Orhei Giurgea Veresceac, v. Vereseecani, sat (jud.
<Cegoreni, r. Orhei, B.S. S. Moldoveneased); Suceava>.
botare; intarit cu iazuri, livezi, vii Giurdzesti, v. Glordzesti, sat <jud. Bacdu>.
pdclure lui Simion XIVXV I Giurgeni, sat pe Bfirldzel, Vaslui O.%
412-3. Valea Ursului, jud. Neamt> XVII V
Gluiest', cairn al satului Colidnesti pe Prut, 141; confiscat pentru hiclenie; intdrit
t. Iasi, In hotar cu Fedesti <inclus in lui Sas postelnic XVI I 591; intdrit
Cuhnesti, r. Glodeni, R.S.S. Moldove- strdnepotilor lui Oancea Averescu XVI
neascd>; intrit lui Lupu Buis s.a. XVII III 63-5; XVII III 88; prddat de tiitari
IV 147. XVIIII 63-5.
Giulesti, sat pe Moldova si Rdsca <jud. Glurgesti (Jurjesti), sat <Giurgioana, jud.
Suceava>; (ldruit mandstirii Secu de Bacdu> XVIIIV 178; jumdtate intfirit
Nistor Ureche mare vornic XVII I 180; lui Baciu s.a. XVII 332.
intdrit mAndstirii Secu XVII I 232-3; Glurge5ti, sat pe Somuz<ul Mocirlos>, t.
Intdrit lui Nistor Ureche mare vornic Suceava <jud. Suceava> XVIIII 116;
XVIIIV 144; mori i pive la XVII I III 33; parte intfiritd fiilor lui lonut
180, 232-3. XVIIV 331.
Gluiest', sat mai jos de HirMu, sub Cotnari *Giurgestl (Jurjesti), sat pe Stavnic in hotar
<probabil lingd Hodora, jud. Iasi>; ddruit Cu uncle a fost Hodoc <inclus in Scheia,
de domn lui Toader Pobrdteanul XIV jud. Iasi); jumtate cu moat% intdritd
XVI 144; intarit lui Mihul logofdt s.a. lui Condrea XIVXV I 337; Intdrit lui
XIVXV I 264; restituit cu cotndrie Marco Capota XVII 455-6; jumd-
prisdei tlrgovetilor din Cotnari XVIIIII tate cu moard intrit lui Ion Condrea
131. s.a. XVII 576.
GiulestI (Julestii, Julistii), sat pe Bdrlad Giurgesti (Jurgesti), sat, t. Roman <jud.
<probabilj 'MO Tigdnesti, jud. Galati); Iasi>; Intdrit lui Lupul logofdt s.a. XVII
parte din moard vindutd de Petricd; IV 455.
Intdrit lui Nistor Ureche mare vornic Glurgesti (Jurjesti), hotarul vechi al lut
XVIIV 263, 264-5; XVIIIV 146. Giurgiu, sat pe Topolita, ocolul Neamt
Giulesti (Julesti), sat pe PArdul Negru, t. <inclus in Terpesti, jud. Neamt>; in botar
Neamt <jud. Neaint); intdrit lui Tador cu Selistea lui Nenoviei XIVXV I 44;
Limbadulee s.a. XIVXV I 280; ddruit intdrit lui Pavel slujnicer XVI III 324;
de domn lui Eremia vistier XVII 293. druit innstirii Secu de Nistor Ureche
Giulintl (Julinti), ocol <inclus In Miorcani, XVIII 181, 233; 1ntdrit cu moard lul
jud. Botosani); sat ascultdtor de Nistor Ureche XVII I 227--8; intdrIt
XVIII 222. lui Ghcorghe diac din Dolhesti i soacrei
G1110141 (Julinti), sat pe Prut, t. Dorohoi sale Elina, sora lui Pavel slujnicer XVII-.
<inclus in Miorcani, jud. Botosani); dd- IV 506; intrit Mitrofanei, cneaghina lui
ruit de domn lui Gheorghe clucer XVI Nistor Ureche i fiilor ei XV1IV 130.
III 94, 109-110; intdrit lui Nicoard mare Giurgevici, sat pe Bahlui <probabil Crivesti,
vormie XVIIV 281. jud. Iasi); in botar cu Plotunesti XIV
Giumdlu, v. Gem:Milli', munte. XV-1 26.
Giumiitdteni, v. Jumiitilteni, sat <jud. *Giurgled (la sat pe Prut <lingii
Botosani>. r. Noua Sulitd, R.S.S. Ucraineand); in-
tdrit lui Mihail de la Dorohoi XIVXV-1
(ilurean Sandru eel Orbu (unde au fost 147.
seliste pe aiubele piirti ale Bujorului
<lingd Hoceni, jud. Vaslui); intrit'd lui Giurgiu, v. Satul Jul Giurglu <jud. Botosarr>.
lonasco Buzdugan diac XVIIV 190. Giurgiu Bitea, v. Satul lui Giurgiu Mien
*Giureani, sat la obirsia Zeletinului (lingd (jud. Vaslui>.
Poiana, jud. Bacau> XVII-111 236; in Giurgiu Blidaru (unde a fost jude v.
hotar Cu satul Poiana XVIIIII 238. Selitea lui GIurgea Blidaru <jud. Vaslui>.
GiureanI, sat In Cdrupul lui Drago* <Jurcani Giurgiu Cdlugdrul (un de a fost V.
sau Poloboc, jud. Neamt); intilrit lui Callugfireni, sat <jud.
Nichita s.a. XVII 252; parte Intaritd Giurgiu Flew, v. Morile lui GIurgiu Plean
lui Bogza logofdt XVIIV 270. <jud. Vaslui>.

110
www.dacoromanica.ro
Giorgio Ungureanu (unde este casa lui Glod, loe la Pocsesti pe Ichel i Bezin, t.
v. Ungureni, sat, apoi NAvarneti <j Ud. Orhei <r. R.S.S. Moldovenease>
Galati>. XVI- I 228.
Giorgio Ungureanu (unde a fost V. Glod, loe la Porcisani <jud. Vaslui>
Ungureni-Calugiira, sat <jud. Back*. 500.
Giorgiolesti (Jurjulesti, Turtulesti), sat la Glod, loe la Adseni, pe Valhoirti <jud. Bolo-
gura Prutului, t. Chigheci, ascultator de sani> XIV-XV-I 79.
oeolul orasului Reni <r. Volcnesti, R.S.S.
Moldoveneasea>; ditruit de Aron \Todd Glod loe la Biesti,. 1. Orhet <probabil
manstirii Schimbarea la Fora a Don-mu- Izvoarele, r. Orhei, R.S.S. Moldove-
lui" din muntele Sinai XVI-IV 78-79; neasca> XIV--XV--- I 412.
in pricinti pentru gardurile din gura ieze- Glod, loe la Gioltani Raga Popes% t. Carligii-
rului Beleul Cu mnstirea Probota tura <jud. Iasi> X1V-XV- I 56; v. si
XVII-II 319. Glodeni.
Giurov (Jerov, Jurov), sat pe Cracitu, Glod, loe la Horgesti, pe Ldpusna <r. Kotovsk,
ocolul Piatra, t. Neamt <jud. Neamt>; R.S.S. Moldoveneasc> XVI- I 143.
druit de domn mnstirii de la Greei Glod, loe la ipote, pe Miletin <jud. Iasi> ; in
din 'pramlor eu mori i imuni- hotarul satelor Berchisesti,.Eremies,ti s.a.
tali XVI- III 371; XVII-II 145; Intara XIV-XV-I 52.
cu mori, vecini i imunitati mnstirii
Aron Vod XVII-II 45, 74, 170; IV 262, Glod Ciortd (unde au fost v. Ciurbeni, sat
295, 297, 322, 323; V 158, 308, 313; druit <jud. Botosani>.
de domn doamnei Marghita XVII-II Glodeni (Glod), sat pe Tutova, t. Tutova
285; dreptul mnstirii Aron Vodd de a <ling Cristesti, jud. Vaslui>; intrit lui
prinde vecina fugiti XVII-I 16; II 155; Ivan Porcu s.a. my-XV-I 232; inthrit
dreptul ureadnicilor din Piatra de a urmri lui Petru comis XIV-XV-I 278;
vecinii fugiti de cisla XVII-IV 473; v. parte Cu sa'patur, moat* prisac
Gheuroesti. finat intarit lui Dumitrasco pircalab
Glvnesti, sat pe Nistru, t. Soroca, ce s-a XVII-IV 104, 425-6; V 179.
numit Seapca <Sipca, r. Rezina, R.S.S. *Glodeni, sat pe Siret <ling Vorona, jud.
Moldoveneasca>; In hotar co satul Poiana Botosani>; in botar cu Vorona XIV -XV -
XIV-XV- I 427. I 330; druit de domn lui Hodca Costici
Glfrtanesti (Glavanesti), sat pe Zeletin, care XIV-XV- I 106.
s-a numit Sanatesti <jud. Bacau>; parte *Glodeni, sat <11ng Cervices% jud. Boto-
cu mori intrita lui Glavan XVI-I 268. sani>; intrit eu vad de moara lui Ionascu
*Gliiveni, sat pe Warlad, Barlatl, ling XVII-III 155.
Popesti <jud. Vaslui> XVI-IV 307. Glodeni, sat pe Crasna, t. Roman <inclus In
Gligani (Gleteni, Gligeani, Gliteni), sat peApa Bucium, c. Valea Ursului, jud. Neamt>
Neagra, 1. Soroca, ling Mateuti <Glin- XVII-IV 34-5, 263; intrit lui Alexan-
geni, r. Rezina, R.S.S. Moldovenease0; dru sptar in pricina ca Mandrea XIV-
intarit lui Ion Moghila logofat XVI-II XV- I 128; intarit urmasilor lui Balinta
238; intrit lui Ieremia mare vornic Mandritea XVI-'I 151; hit:Ara Neacsei
(voievod> i Simion paharnic <voievod> s.a. XVI-II 18; parte intrita lui An-
XVI- III 189; intarit mnstirii Panto- drusco s.a. XVI-II 149; prti intrite lui
crator XVII-III 41; IV 32, 368; Intrit Stroici mare logoft XVII - I 37-8,
eu mori lui .Ianache postelnie XVII- V 78-9; prti vindute de Lealea lui Apostol
276. plrclab XVII-TV 339.
Gligoresti, v. Grigoresti, sat <jud. Botosani>. Glodeni, sat IMO Poiana Manastirii <Glodenii
Gligoresti, v. Grigoresti, sat <jud. Vrancea>. Gindului, jud. Iasi> XVII- I 39; IV 517;
Ohm, v. Hlinaia, sat <r. Edinet, R.S.S. V 360, 375; druit de domn lui Sima
Moldoveneasea). Drgusan logofat XIV-XV- I 121;
prisae intarit lui Giurgiu Drgusan
Gliteni, v. Gligeni, sat <r. Rezina, R.S.S. XIV-XV-I 195; Intarit nepoti/or lui
Moldoveneasca>. Sima Dragusan XVI-I 312; II 76-7;
Glod, v. Glodeni, sat <jud. Vaslui>. intrit eu desetina din varza lui Toader
G1od1, loe In hotarul manastirii Taziatt <jud. aprod din Botesti. XVII- III 226.
Neamt> XV-II 163. Glodeni (Glod), sat la obirsia Parfiului Alb
Glod 1, loe la Argisani <ling'. Slageni, jud. <ling Coral si Sod, jud Near4);
Vaslui> XV-II 244. botar ca satele Corni, Sod i Strambi
Griod, loe la Plotunesti, pe Srata <e. Grume- XIV-XV-I 63; Intatit lui Mic Crai
zoala, jud. Vaslui>; intarit fiLlor lui Stan XIV-XV- I 205.
Plotun XVI-I 161.
Glodenl (ande a fost cneaz Stan Glodeani), sat
sub Dumbrava !Italia <inclus in Vorniceni,
1 In text co litera mica. jud. Botosani>; intrit manastirii Homor

111
www.dacoromanica.ro
fiilor lui Ivan vornic XIVXVI jumiltate intdrit lui Vancea XIV-1
73, 83; XV H 145-6; XVI I 165, 384, XV I 178; intdrit copii/or lui Sechil
401-402, 404. pircAlab XVI III 297; parte cu iaz
Giodeni, sat pe Bahlui, Grit.ligdtura moard intdritd lui Simion Seachil cdmdras
<probabil lingd Holm, jud. Iasi); 1ntdrit XVIIV 189-190, 207-208; intArit lui
lui NicoarA sulger XVI I 396-7, 448; Tofan Scachil s.a. XVII V 247; biseric
parte Int.:Vita lui Ureche mare vornic inchinatd mnstirii Bistrita XIV XV I
XVIIIV 145; v. si GloHan'. 67; unce pierdute de Seachil pIrcdlab,
Glodeni, sat pe Cutitna, t. Vaslui, lingd cind 1-au jefuit ungurii In rAzboiul lui
Todcresti <inclus in Coddesti, jud. Vaslui> Ion Despot vocid" XVI III 297.
XV1IV 170; parte vIndutd de Dumitru GocimAnestl, seliste pe Prut, la Troian <r.
Roba lui Lazor Drule pentru cal 0 arme Cahul, R.S.S. Moldoveneascil>;
clnd s-au dus Cu tatarii" XVII-111 144. lui Biltu s.a. XVI I 575.
Glodeni, sat la obirsia Telejnei <inclus in Godinesti, sat <r. Hliboca, reg. Cernfiuti,
Bereasa, jud. Vaslui>; Intarit lui Petru R.S.S. Ucraineand); jumdtate cu laz
Glodeanu XIV XV I 324; intdrit lui restituit de Safta jupineasa lui Ciogole,
Oand Tihul XVII 49-50. lui Stratulat Brand XVII III 239.
Glodeni, sat pe Stavnic care s-a numit Tulo% a Godlnestl, sat <jud. Bacdu> XVIIIV 37;
<jud. Vaslui); jumdtate ddruitd de domn intdrit cu vad de moard lui Vartic XVII
lui Alexa Ncbojatco s.a. XVII 463-4; V 181.
parte inthritd Neacsei, fiica lui FAdor Godjinesti, v. Vovinesti, sat <r. CAldrasi,
XVIII 15; pArti cu loc de iaz IntArite lui R.S.S. MoldoveneascA>.
Bdiseanul uricar XVII I 52; IV 150. *Goenesti, sat pe RAut, t. Soroca <r. Floresti,
Glodeni, sat pe Jijia care s-a numit Tdrgu R.S.S. Moldoveneascd>; dat de Alexandru
Broastei, I. Iasi <inclus in Brosteni, jud. LApusneanu siitenilor din Prajila XVI-
Iasi> XVII II 322; pdrti cu loe de iaz III 393.
si mori In-Ca:rite lui Gricea vdtav XVIIV Goestl, sat pe Valea Bujorului, Fd/ciu
226. <ling Deleni, jud. Vaslui); 1ntdrit lui
Glodul, plrlu, t. CArligritura <jud. Iasi); loe Costantin Leca XVIIII 126.
de prisacA pe Stavnic la gura XVI I Goestl, sat, t. Crligdtura <jud. Iasi>; In
244. hotar cu Sinestii si Onicicanii XVI I 3;
Glodul Alb (Glod), loe la Petricani pe Baseu intdrit nepotilor lui Bratul Viteazul XV-
<jud. Botoani> XVII 183; XVI 1 II 149; parte IntdritA lui Toader Ca.sotd
457. sulger XVII 213-4; intArit lui Nistor
Glodul Olarlului, loe la Scheia and. Iasi> Ureche mare vornic XVI III 436;
XVIIII 28, 29. XVIIIV 145, 287-8.
Glodul Rotund1, loc pe phial Iezerului <pro- Goesti, sat pe Berhcci <probabil jud. Galati>;
babil ling Ezerul de pe Jijia, jud. Intdrit cu moard lui Gane Zance XVI/
Botosani>; loe pustiu pentru VAratec 179.
si sat ddruit de domn mAndstirii Pobrata Goga, piriu la Bercbisesti Corlata, jud.
la XIVXVI 258. Suceava> XIVXV I 397.
Glodul Rotund, loc pustiu pentru sat pe Golde, v. Iasi, Golia, inAndstire.
DobroN Atul Mic sub partile lui Iazvin Golfiesti, sat pe Rebricea <inclus probabil In
<la Tamasi, jud. Bacdu>; ddruit de domn Gara Rebricea, jud. Vaslui> XVIIIV 380;
lui Petrea Cdrcovici pircrilab de Neanit intdrit lui Goldi de la Rebricea XVII 81;
XVII 553. Intdrit fiilor lut Hanco Gordi XVI I
Glodurealele, loe pustiu la Dealea, la Movila 420-21; parte vindutd de Stefan Golea
lui Pitas <r. Ungheni, R.S.S. Moldove- pircAlab lui Nicolae TAtaru XVI III 233;
neascd); IntArit lui Iancu setrar XVIII parte cu inoard vIndutA de Anita a lui
70. Golde logof At lui Nicoard Golde XVI III
Glodurele, loe la *Mlinesti pe Botnisoara 380; v. si Crriclunesti.
<lingd Molesti, r. Kotovsk, R.S.S. Moldo- Goldmboanle, sat pc Siret <lingA Mdrdsesti,
veneascri> XVI I 215. jud. Vrancea); intfirit ca vad lui h an
Gloduri 1, loe la *Cirnesti, pe Cobrile <lingd Porcu s.a. XIVXV I 232.
Secuieni, jud. Bacrm> XVII 206. (Golen1), loe pentru sat pe Ciuhur Intre
Gloduri, loe peste Bahlui, laIvIovila Mare Grumdzeni i Rujinti In fata Rusului,
<probabil inclus In Podul Iloaiei, jud. <r. Ocnita, R.S.S. Moldoveneascd);
Iasi); intdrit lui Ioil protopop o fiului sdu vindut de Petra voievod lui Ion Goldi
Giurgiu grArnfitic XIVXVI 285. mare logofilt XVI III 50.
Goelmani (Gosmiinesti), sat pe Orbic, t. Golesti (Cotes% Godineasti), sat pe Prut, t.
Neamt <Gosmani, jud. Neamt> XVII- Chigheci, pe &la l3alacea <numit
I 188; IV 409; V 241, 242, 329; Hotesti, r. Cahul, R.S.S. MoldoveneascA);
Intarit cu balta Buduiul lui C6rstea mare
vornic XVIII 85; Intrit lui Vrabie
I In text cu literd mica. postelnic XVIIII 256.

112
www.dacoromanica.ro
Golevree, localitate in Tara LeseascA MoldoveneascA>; Mara lui Mihail
<PoIonia); In itinerarul lui Petru voievod de la Dorohoi XIVXV I 147; N.
Ochiopu) XVI IV 63. Ghermiinesti.
*Gologanu, sat pe Valea Gerului <jud. Grabova, piriu la GhermAnesti si Culisova
Galati); in hotar cu satul Cudalbi <r. Orhei, R. S. S. MoldoveneascA> ; sat
XIVXVI 390; XVII 600. pe XIVXVI 147.
*Golovea (unde este sat <probabil lingO Gradiste, V. Filutilna GrAdIstel.
Cristesti, r. Nisporcni, R.S.S. Moldove- Gradiste, cetate pe lalpug <inclusA in Tintiul
neascA); circuit de Alexandru ce! Bun apoi Bolgrad, r. , R. S.S. Ucraineand);
doamnei Marena i lui Petru voievod loc pustiu diiruit de domn lui Vitolt XVI-
XV I 76. I 239; v. si Tintiul, ocol si tirg, i Seli!tea
GorbAnesti, v. Gurbilnesti, sat <r. Leova ori lul Grad.
Cahul, R. S. S. Moldoveneascd>. Gram a, v. Grfimestl, sat <jud. Suceava>.
Gorbovan, sat pe Trotus <Glrbovan, jud. Gramesti, v. GrAmesti, sat <r. Edinet R S. S.
Bacdu); in ho tar Cu Ulissti XVIII 8. MoldoveneascA).
Gordinesti, v. Horbinesti, sat <r. Edinet, Grasi, sat pe Neamt, ascultdtor de Cdatea
R. S. S. MoldoveneascA>. Neamtului <azi Dumbrava, jud. Neamt>;
Gores% v. Guresii, sat <jud. Vaslui>. In botar cu mngstirea Boite XIV V-
Gorges% v. Horgesii, sat <jud. BacAu>. I 239; intiirit lui Tador Limbildulce XIV
Gornesti, V. Gorunestl, sat <jud. Galati>. XV I 280; intOrit mAnistirii kgapia
Gorodiste i CetAtuie, v. Horodiste, sat XVIII 204; III 196; XVIIII 106.
<r. Dondusani, R. S.S. MoldoveneascA). *Grauril (GrAuresti), sat care s-a numit
*Gorodiste , v. Horodiste, sate. MiclAuseni <lingO Glrbesti, jud. Iasi>
Gorodiste, la Mihuceni, CernAuti <reg. XVIIII 5; IV 380; parte intdritO lui
CernAutl, R. S.S. Ucraineanii); intdritA Nicoar XVI III 349; pArti intOri e lui
lui Gavril vistier XVII 128. Eremia Baiseanul vornic XVIIV 148;
Gorodiste, sat mai jos de Urmezeu <r. Hotin, XVII I 45; IV 151; pArti intArite coca-
R.S.S. Ucrainean0; intArit lui Sin de la ghinei Dragoteasa din GArbesti s.a X\ II
Hotin XIVXV I 288. IV 93, 235.
Gorodiste, sat In hotar cu ElArjoveni <Cetiltuie, Graleeani, sat peste Prut, t. Hotin <probabil
jud. Neamt> XVI III 297. pc Drabiste, r. Edinet, R.S.S. 7Moldove-
Gorodiste 1, cetate la obirsia BArzotei, la neascA> XVII III 103; confiscat pentru
FOntAna Clugrului (jud. Galati> XIV hiclenie; dat de domn schimb nepotilor
I 362. lui Stefan Tofil XVI I 367; parte intaritA
*Gorun, sat <lingA BirlAlusi, jud. Vaslui); lui Petriceaico logofAt XVIII 91.
ddruit de domn lui Rostea si Cojea XIV Grdesti, v. GArdesti, sat <jud. Vaslui>.
XV I 231. GrAdina lui Dank, la Sucevita <jud.
Gorunesti, sat la obirsia Gerului <Gornesti, Succava> XVIinI 227.
jud. Galati>; intArit lui Cernat ploscar Griidina lui Mihall, la gura Horodnicelului
XIVXVI 229. <jud. Suceava>; In hotarul mAnOstirii
Gostileasa, piriu la Gostilesti <V1Adiceni, Sucevita XVI III 226.
jud. Neamt> XVII 101. Griidina i lui NicoarA, In hotarul mAnOstirii
Gostilesti, sat pe PArOul Negra <inclus In Balica <In orasul Iasi> XVIIIV 301.
VIAdiceni, jud. Neamt); hotare XVII GrAdinari, in hotar cu Socola <jud. Iasi>
101; intrit lui Gostil XIVXVI 307; XVIIII 213.
intArit fillor lui GostilA XVII 85; jum- GrAdistea, v. Ffintiina Grfidistel <jud.
tate dAruitii de domn episcopiei de Roman Vaslui>.
XVII 100-101. Grildiste, cetate la Rosu <r. Cahul, R.S.S.
GosmAnesti, v. Gocimani, sat <jud. Neamt>. MoldoveneascA> XVII 26.
*GotAuti (Gotovta), sat pe Botne <probabil GrAdIstea de Jos, cetate pc Iucas <jud.
Haga Telita, r. Anenii Noi, R. S. S. Moldo- Neamt>; in hotarul satului BAlosesti
veneascA> XVII 42; in hotar cu Ripiceni XIVXVI 406; XVI I 434.
XIVXV I 217. GrAdistea de Sus, cetate pe Iucas <jud.
Gotftan, livadA in satul <AntAlesti, jud. Neamt>; In hotarul satului BAlosesti
Suceava); intritA lui Toader Dubu XIVXVI 406; XVII 434.
hotnog XVIIIV 134; v. si Antillesti. Griijdana, mOnAstire <GrAjdeni, C. Grivita,
*Gotovta, sat pe Telita, v. Gotull jud. Vaslui>; seliste pierdutA pentru
Noi, R. S. S. Moldoveneasc>. moarte de om de XVIIV 264.
Grabuli (GrabAutei), sat pe Prut <lingA GrAmesti (Gramesti), sat pe Prut <probabil
Ciulinesti, jud. Iasi>; intilrit mAnOstirii Grimesti, r. Edinet, R.S.S. Moldovenea-
Pobrata XIVXVI 202; XVIII 53. sea); confiscat pentru hiclenie; druit
Grabooji (unde sed ~), sat la capAtul de jos de domn episcopiei de RdAuti XVII
al Culisei <probabil Chisova, r. Orhei, 319.

In text cu literA micA.

8c. 102 113


www.dacoromanica.ro
Griimetti (Grama), sat pa Sirct ce s-a numit Griestl, sat pa SacovAt <ju(1. Iasi); parte
Stroiceni (jud. Suceava); in hotar cu indutrt cu moarA, prisack grAdini, vii,
Candcsti XIV XV I 101; bisericd currituri si finete de FrAsina fratelui salt
InchinatA episcopici de RAdAuti XV II Obrejic sulitas XVIIIII 223; IV 257.
132. *Grie.5t1, sat, I. Trott], <lingA Caraclilu,
Gramcesti, v. CrAinIcesti, sat <jud. Suceava> jud. Bacritt); in hotar cu Brritila
Griipeni, sat pe Horincea <jud. Galati); in- XIV XV I 5; v. si Grozeti.
tarit lui Barbu s.a. XVI I 176 7. parte Grigoresti (Gligoresti), sat pe GArla Putnei
Ii tririt lui Ignat XVIII 164. <jud. Vrancea> XVIIIV 505; ogoare
GrAuresti, v. Grauril, sat <jud. Iasi>. Cu moarA intrite lui Grasul Vulpas ilisar
Greccni, v. Griteeani, sat 0. Edinct, 11.S.S XVIIII 284; pArti cu vad de moara
MoldoveneascA). jut:I:trite li loan Vitolt al doilea logoftit
*Greci (Sf. Nicolae, AliinAstirea de la XVIIIV 138-140.
NidnAstire greceascA), mAnAstire in Tarina Grigoresti (Gligorcsti, GrigorAuti, Grigorovti),
lasilor <lingA Aroneanu, jud. Iasi); sat pe Siret, mai sus de DrAgan, t.
ctitor; Alexandru voievod XVIIIV 262; Suceava <jud. Botosani> XVIIII 340;
intArire de sate cu mori XVIIII 151-2, intArit lui Cupcici vornic XIVXVI
243, 371; inchinatA la mAnAstirea Zugraf 93; jumAtate cu mori intArite lui Stanciul
s ruinatii din lipsa dc grijA a egumenilor s.a. XVII 114-5; intArit cu mori lui
XVIIII 44-45; IV 262; v. si Aron Eremia visticr XVII 58-9; intArit cu
%od. mori lui Gavril pisar XVIIII 344.
*Greci, sat care s-a numit Grozinti, pe Grigoriite (Si. Nicolae), mAniistire, v. Athos,
Cobolta, in gura VAii Grecului intre munte.
Zazul si Calca Oamenilor, Soroca Grigorovti, v. Grigoresti, sat <jud. Botosani).
<intre Cubolta i Alexandreni, r. Lazovsk, Grijlivii, sat pe Birlad (in gura lepii,
B.S. S.MoldoveneascA> ; In hotar Cu lingA BAcani, jud. Vaslui); intArit lui
Alboteni XVIII 219; III 133; intArit lui Giurca PAntece XVII 245.
PetricA AlbotA logoft pentru c a plAtit Grimesti, v. Grilmesti, sat <r. Edinet,
moartea unui grec XVIII 219; III 133; R.S.S. MoldoveneascA>.
IntArit lui Gheorghe AlbotA pircAlab GrinAuti, v. Hrineuti, sat <r. Ocnita, R.S.S
s.a. XVIIV 282-4; intArit cu iazuri MoldoveneascA); v. si Ugrintinti.
mori lui Danciul diac XVII I 123-4. Grindul, topic la iczerul Davoul lingA TAtA-
*Greet, sat pa Bogdana, care se numeste Ro- reani <jud. Galati); intArit mAnastirii
tompAnesti, t. Tutova <haga Cernati, Tazl'u XVIII 26.
jud. Vaslui); in hotar cu Cernati XVII Grindul Lung, loc pe Prutet Prut ling
IV 105; prti IntArite Mariei, fata Tudorii iezerul Oreahov, t. Chighcci <r. VulcA-
XVIII 158; In pricinA pcntru hotar cu nesti, R.S.S. MoldoveneascA); IntArit
Marica pircAlaboaia de Hotin XVIIIII mAndstirii Pobrata XVI I 165, 384, 402,
103-104; gloabA; In pricinA de hotar cu 491; 111 249; IV 27.
satul Cernati XVIIV 59. Grineva, v. Hrineutl i lirgrinouti, sate <r.
*Greel, sat pe Ciuhur care se numeste Verti- Ocnita, R.S.S. Moldoveneascd>.
poroh <r. Edinet, R.S.S. Moldovenca- Grisanil (Hrisani), sat pc MAiatini <probabil
sell); parle cu loe de moaril intArit lui Ghiliccni, r. Telenesti, R. S. S. Moldove-
Gligorie stolnic XVII I 113-4. neascA); in hotar cu Hirova si Dereneu
Greci, sat pe Siret, lingA tirgul Siretului XVII 248; dAruit de Alexandru cel
<inclus in orasul Siret, jud. Suceava); Bun doamnei Marena i lui Petru voievod
botare XVII 97; intArit lui Tador XIVXV I 76.
Prodan XIVXVI 335, 338; dAruit de Griscani, v. Hriseani, sat <jud. Botosani>.
donut mAnAstirit Putna XVII 96, 131; Groapa2 Gavanului, topic la Crucea <jud.
XVII 29, 171; biscricA inchinatA mrtnA- Vrancea> XVIIII 38; v. si Gavanul.
stirii Putna XVII 134. Groapa 2 lui Alexa, la Sipot<ele Siretului>,
*Grecii (unde au fost v. DfirmAne.fti, sat t. Suceava <r. Putila, reg. Cerniluti,
<jud. Suceava>. R.S.S. Ucrainean>; in hotarul mAnAstirii
Grecil lut Duma Negra (unde au lost sat Putna XVII 135.
pe Rebricea, lng Scinteia <jud. Vaslui);
IntArit lui Nicoaril SArbescu XIVXVI Groapa 2 Lupului, topic intre Prut i Jijia, In
326. hotarul prisAcii Micunile <probabil la
Coltul Cornii, c. Grozqti, jud.
Green, v. PArdul Greculul. XVIIV 141.
Grelfremburchi, localitate In Carintia Groapa2 Lupului, topic la Crdeti <jud.
<Austria); In itinerarul lui Petra voievod lai> XVII I 40.
<Schiopu> XVIIV 64.
*Griele01, sat pe CracAu <Rua Criciulesti,
jud. Neamt); In hotar cu CAucelesti Gliivit5ani, la M. CostAchescu, Doc. mold.
XVII 307; bisericA InchinatA mAnA- In. Stefan, I, p. 248-251.
stirii Bistrita XIVXVI 66. 2 In text cu Met% micA.

114
www.dacoromanica.ro
Groapa Ursului, loc la Zvordste <jud. Boto- hotar ea ocolul tirgului Vaslui X\ II
sani> XVII 88. 167; hiclenie; intdrit lui Giurgea Crasns
Grohotis, loe In hotarul mAndstirii Bistrita XVI I 613; jurnAtate intritS lui
<jud. Neamt> XIVXV I 421. Crasnds vatav j lonascu Bolea XVII II
Gromobitnala 1, seliste pe Nistru <Detu- 35-6; parte intdritd lui Voico mare
nata (?), reg. Cernduti, R.S.S. Ucrainca- logofAt XVII III 122, 128; jum.ltate
n5); intdritd Marenei fiica lui Toader intdritA fiilor lui Ionasco Bolea XVII IV
Prodan XVII 96. 349, 371, 408; parte intAritd lui Apostol
Gropeni, sat <jud. Suceava> XVIIIV 249 Cehan XVIIIV 385; V 14-5; parte
(mentiune tirzie). intArit fiilor lui Voico logofdt s.a. X II
GrosetuI, sat la Tecuci (probabil lingd Tepul, IV 399; loc de mori la XVIIII 35-6,
jud. Galati> ; intdrit lui Vartic mare vornic 59-60; IV 349, 385; V 14-15; catastif
XVIIV 71. de juriltori la -- XVIIIV 408.
Grozdstl, sat pe Casen si Oituz <Grozesti, Gruet, sat (inclus in Buncu, jud. Vaslui>;
jud. Bacdu); ddruit de domn lui Domon- In hotar cu Hlabnicul XIVXV I 248.
cus stolnic XIV XV I 23. Gruiul 2 Baneului (Gruiul lui Banc), loe la
Grozea <Cupcici>, v. Hotarul lul Grozea *Plopi <jud. Iasi> XVI III 266.
(r. Edinet, R.S.S. Moldoveneascd>. Gruiut Haluetli, in hotarul mnstirii Neamt
*Gozesti, sat <probabil lingA Braila de Jos, <jud. Neamt> XIV XV I 414, 416. 418.
jud. Bacdu); intArit lui Ivan Porcu s.a. Gruseva i Grusevat, v. Hritseviit <r.
XIVXV I 232; IntArit AnuscAi s.a. Chelmenti, reg. Cernduti, R.S.S. Ucrai-
XV II 13; v. si Griesti. neand>.
Grozesti, sat in Cimpul lui Dragos <inclus Grusova, piriu la Grusova <HrusoN a, r.
Rediu, jud. Neamt>; !Writ lui Ureche Criuleni, R.S.S. Moldoveneascd>; selistc
s.a. XVIII 144; loe de prisaed ales pe ,-.., XVII 223-4.
pentru Vasile Bantds XVIIV 207. Gujesti, sat, t. Neamt <inclus probabil in
*Grozesti (Grozinti), sat ce se numeste hotarul orasului P. Neamt> ; parte in td-
Grecii, pc Cobolta, t. Soroca (lingd ritd mAndstirii Bistrita XVI III 221.
Chestroasa, r. Drochia, R.S.S. Moldove- Gura 2 BeziuuM1, loe pustiu pe Ichel <inclus
neascd>; intrit lui Albotii pIrcalab In in Bezin, r. Orhei, R. S. S. Moldoveneascil> ;
pricinft cu LazAr j rdzesii lui XVIIV intArit lui Ieremia Otel XVI I 228
259, 282-4. Gura 2 illboului, loe pustiu pe Ialpuh <r.
Grozesti, sat pe Stemnic <astdzi Cozmesti, c. Reni ori Bolgrad, R.S.S. Ucraincand>;
Stefan cel Mare, jud. Vaslui); IntArit lui intdrit lui Apostol vames polonez XVI-
Toader s.a. XVII 47, 86. II 54.
Grozesti, v. GrozAsti, sat (jud. Bacn). Gura Caeovei (hotarul de la loe pe
Grozintiii, sat, ocolul Hotin, t. Hotin <Gro- Neamt <jud. Neamt>; (Wait de donin
zinti, r. Hotin, reg. Cernduti, R. S. S. mniistirii Pobrata XIV XV I 258.
Ucraincand>; druit de domn lui Gura = Camenca, loe pustiu pe Rdut r.
Ivanco pisar lesesc XVI III 391; intdrit Florcsti, R. S. S. Moldoveneascd> ; intarit
cu mear lui Shnion Stroici mare vistier cu loe de moard lui Gheorghe logofilt
XVII I 155. XVIII 24.
*Grozinti, sat ce se numeste Lipnicul, t. Gura 2 Camencel Sed, loe pustiu pe aceast
Soroca <r. Soroca, R. S. S. Moldoveneascd); parte a RAutului (r. Floresti, R.S.S. Mol-
intArit lui Ion Moghild Iogofdt XVI- doveneascd>; ddruit de domn lui Ajighirie
II 238. vAtav XVIII 31.
Grumaz (unde au fost stupii lui prisacd in Gura 2 Cdenar, sat pe Rilut <r. Florcsti,
hotarul ttrgului Cernuti <or. CernAuti, R.S.S. Moldoveneascd>; sate risipite de
reg. R. S. S. Ucraineand> ; hotare ; intd- Alexandra voicvod pind la XVIIII
ritd episcopiei de RAdAuti XVI I 173, 393-4.
175. Gura 2 CiipAtilroasei, loe pustiu pe Sdrata, din
*Gruindzeui, sat pe Ciuhur, t. Iasi <IMO jos de <r. Leova, R.S.S. Moldove-
Fintina Alb, r. Edinet, R.S.S. Moldove- neascA); ddruit de domn pentru sat lui
neascA>; in hotar Cu Goleni XVIIII 50. Buda si Grozea XVII 34.
Grumdzesti, sat pe Larga, la obirsia Elanului, Gura 2 CobAleinel (unde este moara), sat
care s-a numit Ochintesti <Grumezoaia, <ling Vasiliuti, r. Secureni, reg. Genial*,
jud. Vaslui> ; In hotar cu Hotcenii XV- R.S.S. Ucraincanil>; IntAritA lui Sandro
II 321; intArit lui Toader Gdnescu s.a. spAtar XIVXV I 221.
XIVXVI 211. Gura 2 Coboltel, seliste pe RAut <r. Floresti,
Grumfizesd, sat pe Vaslui, Vaslui <IMO R. S. S. Moldoveneascd> ; IntAritA lui
Benesti, jud. Vaslui> XVII V 368; in Nistor Ureche mare vornic XVIII 149.

In limba slavond (= detunata). 2 In text cu Merit micA.

115
www.dacoromanica.ro
Gura' Copaleoa, loc pustiu <probabil lingd Gura' Rctu, loe pe Rae/U.4'u si Siret <jud.
Ivanusca, r. Floresti, R. S. S. MolcIoN e- Bacdu>; intdrit lui Grozav si Dingan din
neascA); intarit lui Bucium paharnic 0 testi XVII - V 89; V. si Miami', sat.
VI III 29. Gura' Ruduroasei, loe pustiu pe Ialpuli, t.
Gura lostinel, sat, t. Succava <linga Costina, Chigheci <probabil r. Reni ori 'Bolgrad,
jud Suceava); biseric InchinatA episco- R.S.S. Ucraineand); intarit lui Apostol
pici de RAdauti XV-II 132. N ames polonez XVI-II 54.
Gura Erne:lulu!, sat pe Bistrita <probabil Gura Snail, seliste <probabil jud. Galati);
inclus In Roznov, jud. Neamt>; biscrica intarita nepotilor lid Stan Rosa XVI II
inchinata mAnAstirii Bistrita XIV-XV- I 84 5.
219, 224; act domnesc scris la XIV - Gura Saleii, loc pustiu la Douil Trojan, t.
X \ I 96, 167; y. i Seveouti. Chigheci <r. VulcAnesti, R.S.S. Aloldove-
*Gura 1 Crasnii, sat pe Birlad <lingii Bacesti, neascA>; Intrit lui Vitolt comis XVI II
ju(I. Vaslui); intarit lui Tiban XIV-XV - 129.
I 6; v. si Bficesti. Gura' Sfiratel, sat pe Sarata <s. Rinceni,
Gura 1 Divieel, loe pustiu pe Bac <r. Straseni jud. Vaslui); in hotar cu satele Ulmi si
(?), R.S.S. Moldoveneasea>; dilruit de Huseani XV-II 72; intArit nepoti/or
doran Neat* sotia lui Giurgiu Peatrii lui sin vistier XVI-I 266.
XIV-XV-I 153. Gura 1 Seumpiel, loe pustiu pe Ceratioale, la
*Gura 1 DrAsfisovili, la Fantana pe VAlhouti, <r. Vulcfinesti, R. S. S. MoldoveneascA>;
sat <jud. Botosani>; daruit de doran lui intarit lui Lazea s.a. XVI- I 309.
Vlad Adus XIV -XV- I 79.
Gura 1 Gangurel, loc pustiu pe Botna Mare Gura 1 Solefil, sat, t. Suceava <jud. Suceava> ;
din sus de <ling Gangura, r. Anenii biserica Inchinata episcopiei de RAdAuti
Noi, R.S.S. Moldoveneasca>; intfirit lui XV-II 132.
Pavel ScripcA brAnister XVI-I 291. *Gum' Solonetului, sat, t. Suceava (probabil
Gura Garin, sat pe Gursava <ling Pereni, inclus In ParhAuti, jud. Suceava>; bisericA
r. kotovsk, R. S. S. MoldoveneascA> ; inchinata episcopiei de Rddriuti XV II
loc de prisaca lui Stan HorjA
Cutarit 132.
XV-II 37. Gura Speea (", Speaci), loe pustiu pe Cobolta,
Gura' Rubalnei, sat <jud. Vaslui); daruit de t Soroca <r. Drochia, R.S.S. Moldove-
domn Jul Danciul i Va ....XIV-XV- I neascA); hotarc; hitrit cu iaz si mori lui
78. Petrea Albotil logofat XVI-II 218;
Gura Jidanului, v. Jidan, pirlu. III 133.
Gura Jijlel, loc pentru sat ascultAtor de
braniste <Scoposeni, c. Gorban, jud. Ia.si>; Gura 1 Soltoitel, loe pustiu pentru sat pe
daruit cu mori mandstirii Neamt Soltoaia, Iasi (r. Pales% R.S.S. Mol-
1.
XIV-XV-I 152; XVII-II 59, 227; III doveneascA); intarit lui Bratul pitar
129, 134; IV 40, 405; V 3. XVI- III 239.
Gura Lidvului, loe pustiu <in c. Bogdfinesti, Gura 1 Trestioarei, /oc pustiu In sus de
jud. Suceava>; intdrit lui Matei al lilt <r. Orhei, R.S.S. MoldoveneascA> ; dat
Vlaicu XVI-II 182. lui Lupa s.a. pentru sat XVI- I 53.
Gura' Llubanei, loc pentru sat pe Jijia <in Gura' Tatareiii, prisacA la <jud. Iasi>
Borzesti, jud. Botosani>; druit de doran XIV-XV- I 152.
lui Cupcici vornic XIV -XV- I 93. Gura' Vail lui Lazar, pe Iubaneasa, loe de sat
Gura' Lopatuel, loe pustiu <r. Orhei, R. S. S. <jud. Botosani> ; ddrult de domn lui
Moldoveneasca>; intarit lui Iereinia Otel Cupcici vornic XIV-XV-I 93.
XVI- I 228.
Gura 1 Muneelului, loe pustiu pe Solon/. Gura' Voleintului, sat <r. Kotovsk, H.S. S.
<inclus In Solont, jud. dat lui Moldoveneascii>; intdrit lui Vancea logof At
Danciul Boidas s-si faca sat XIV-X\ - XIV-XV- I 131.
I - 383. *Gurbauesti, sat, t. Chigheci <probabil r.
Gura' Oeoalelor, sat pe Prut, t. LIpusna Leova ori Cahul, R.S.S. Moldoveneas-
<probabil lng Horjesti, r. Kotavsk, cd>; intarit lui Ianache postelnic XVII-
R.S.S. MoldoveneaseA>; intArit lui Stan V 276.
Horjd XV-II 37. Gures (undc si-a f Acut slobozie seliste pe
Gura Ogrincei, v. OgrIneea, sat (r. Criuleni, CogAlnicel <r. Cimislia, R.S.S. Moldove-
R. S. S. Moldoveneasca>. neascA>; intA'rita lui Ceban vAtav XVI - IV
Gura' Orbicului, v. Mirlicesti, sat <jud. 205-6.
Bacdu). *Guresanl, sat <probabil r. Kotovsk,
R.S.S. Moldoveneasca>; parte intftrita
Gura Paean, sat <lingli Oboroceni, jud. copiilor lui Giurgea Ulan XVI-I 284.
Iasi>; loe din sus de XVI-IV 217.
Guresti (Gores% Horasti), sat pe Elan, t.
FAlciu <ling Birsana, jud. Vaslui>
I In text cu literd micA. XVII-V 203 -4 ; In hotar cu Repsenii

116 www.dacoromanica.ro
XVII 358; parte cu vie intilrit6 lui nstirii SI. Saya XVIIIV 40, 186, 290,
Hie Vrabie XVIIII 235. 430; V 115; dreptul ureadnicului din sat
*Gurgulati (unde au fost mori din zilele de adune vecinii fugiti XVIIIV 41;
demult), sat ce 5-a numit Pesteanui slobozie de dAri pentru vecinii ce se vor
Vechiu, t. Ghigheci <r. Leova, R. S. S. aduna in sat XVII V 247; v. si
MoldoveneascA>; intArit cu vad de moaril
lui Miron Barnovschi hatman i pircalab Gvozdilutt, sat pe Villa, t. Hotin <r. Secureni,
dc Suceava XVIIV 117. reg. GernAuti, R.S.S. UcraineanA>; in-
Gurava, piriu, t. LApusna (probabil Grusova tArit lui Ivascu VlAdicicu XIVXVI
sau Pereni, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove- 95; intArit lui Danciul Buceatchi
ncascil>; loc de prisac6 la XIVXVI XVII 39; intArit lui Nistor portar
399; XVII 38. XVII III 34.
Gu.5etel (Gustitei), sat, t.Flciu <jud. Gvozdu, sat pe Cantenca, lingA GiripeAu, t.
Vaslui>; parte cu vie 5i loe de teliml intS- Soroca <r. Floresti, R.S.S. Moldovenea-
iii Petru vAtav XVIIIV 143; intArit sea); intarit Alexandrei, fiica lui Voico
cu vecini, band de pe5te i imunitati ma- logoffit XVIIIV 399.

11

Haeisee Le5, sat pe Ciuhur <probabil linga Harbuzii, sat pe JigAlie <inclus in Jigtilia,
MMAlAseni, r. Ocnita, R.S.S. Moldove- jud. Vaslui>; parte intrita lui Ghedeon
neascii); intArit lui Gupcici vornic XIV Harbuz XVII 269.
XV I 93. HasnA5 (uncle au Yost ".,), v. Hiisnii5eni, sat
Hajburili (Hajbur), loe la Bucse5ti <jud. <jud. Iasi>.
13acAu> XIVXV I 422. Hafting, seliste la granitil <sub Sneatin, r.
Halauce5ti, sat <HAlilucesti, jud. Iasi); in- VascAuti, reg. Cc rnAut i, R. S. S. Ucrai-
Irit lui CArstea s.a. XVI I 162. nean6>; intilrit6 cu cAtune, iazuri i mori
Hale!). oras <Alep, in Siria>; ereiz si
lui Mihail logofAt XIVXV I 252; v. si
tefterdar ce a fost in e- XVIIV 90. Gavrilouli, sat.
Hatnaga, piriu la Dersca <jud. Botosani>
Halit<i>, sat <Galit, r. Noua Sulita, reg. XVI I 95.
CernAuti, R.S.S. UcraineanA> XVII V 26. Havaroane (Havaroanele, Havarona, Hava-
munte in hotarul mAnastirii Neamt ronea), sat pe Baseu, t. Dorohoi <Havirna,
Farcasa, jud. Neamt> XIVXV I jud. Botosani> XVIIIII 5; in hotar
414, 416, 418; XVII 320. cu satul Balita XVII 491; ddruit de
Hanetlufi, sat pe Racovat <r. Edinet, R.S.S. domn cu iaz i moarA episcopiei de RAdAuti
Moldoveneascil>; intArit lui Toader logo- XVII 174-5, 533.
flit XVI I 249; v. si Ivancauti. Hal aroane, vad la Nistru <r. Slobozia,
Hanqu (milnAstirea de sub Geahlan),mAnastire RS.S. Moldmeneasca>; intririt mAnd-
<jud. Neamt> ; InchinatA mnstirli Neamt stirii Neamt XIVXVI 286.
XIV XVI 292; in pricinA pentru o Havatii (Havatiesti, Vavatiesti), sat pe Bahlui
poian6 cu mAniistirea Bistrita XVIII 174; care se numeste BAr1e5ti, t.Hrlu <jud.
inttirire pentru o poiand, In pricinii Cu mAnii- Ia.51>; intarit lui Ion Negoescul XIVXV
stirea Biscricani XVIIIV 43, 339; egu- --I 306; jumAtate ntirit fiilor lui
enui 51 soborul; carte de Intelegere cu Ignat XVI III 69; parte intArin Solomici
n aniistirea Bisericani pentru braniste i Veverita XVI III 254; pArti intArite lui
plai XVIIV 147; v. si Peon, mAnAstire. Dumitru Buhus si henil, nepoata lui
Veverit6 XVIIIV 130; v. si Htirle5ti, sat.
Hangu, sat <jud. Neamt>; hotare XVIIIII Havrilesti, Havrilouti, v. Gavrilouti, sat
64, 93; IV 524; in hotar cu mAnilstirea <r. Vijnita, reg. Cern6uti, R.S.S. Ll'crai-
Muntele Peon XVIIIII 170; curAturA neanA>.
tArita lui Ion din BAltatesti XVII-1I
229; casele unor calugAri vecini drimate Htibil5e5ti, sat, t. Roman <jud. Iasi> XVII
arse pentru cA s-au asezat farA voia calu- II 195; IntArit cu cAtunul Sarbi Jul Lupul
girilor de la mAnistirea Bistrita XVII- logorat s.a XVIIIV 455.
1V 392; V 129; oamenii din sat s6 nu lifulfirilesti, sat pe BArlad CAlugAreni,
tulbure pesearil mAnAstirii Bistrita cind vor jud. Vaslui>; intArit lui Toader Dum-
prinde paste XVIIV 90. brava' s.a. XVII 278; Intitrit cu moarA
HarabcAuti, v. Voropeeni, sat <probabil r. lui Banta vornie XVII 159-160.
Noua SulitA, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai- HAdArAuti, sat pe Racovat, t. Hotin <r.
;leant. Ocnita, R.S.S. MoldoveneascA>; parte cu

117
www.dacoromanica.ro
helesteu si moard intdritd lui Grigorie lui Ncagoie postelnic i Candachiei, Insta
Corotusco diac XVII III 205; IV 99. eneaghind a lui Bucioc vornic XVI V
Ilddelea, piriu la Ciortova peste Prut, ocolul 266.
Husi <la Pogonesti, r. Kotovsk, R.S.S. Mintestl, sat, t. Tecuci <jud. Galati>; parte
Moldoveneascii> XVI-111 140. intdritA lui Toader Corbaci j femeii sale
II6jdieni, V. lhijdienl, sat <r. Glodeni si Salomiia din Nicorestii de Jos XVII IV
Orhei, R.S.S. Moldoveneascd>. 159.
*Hitjerid, sat <probabil r. Orhei, R.S.S. Mol- HArdesti, v. Hrdnestl, sat <jud. Vaslui
doveneascd); lutAnt nepotilor lui Oand lifirdpceni, v. Voropeenl, sat <probabil r.
XVIIlI 210. Noua SulitA, reg. Cernduti, R.S.S. Ucrai-
(lidldseni), sat, 1,, Neamt <jud. neand>.
Neamt> XVI 11 36, 167; 111 329; 1V36; Hdrdsti, v. Ilrfinesti, sat, t. Covurlui Oud.
XVIII 161; II 339; IV 328; parte Vaslui>.
intdritd lui Mihdild neames XVIII 35; *11firiiil, sat, 1. Ldpusna <r. Kotovsk, R.S.S.
III 258; vaci luate pentru sulgiu de la MoldoveneascA); parte datd de Gligore
tdrani XVIIII 329. RAW din Rdspopi lui Zbere din Gioscni
HAIducesti, v. Halaucesti, sat <jud. Iasi>. XVIIV 89.
Hdrecata, Harcete, Hama, v. Ildreete, iczer.
Hilleeni (Hdleeni), sat pe Miletin dud. Iasi> Hdresti, v. Herestl, sat <jud. Iasi>.
XVII Ill 157; IV 394-5. Elfiresti, seliste pe Ndrnova <r. Nisporem ori
Halm, v. Holm, izvor. Kotovsk, R.S.S. Moldoveneased); in A-
Ildlnifigent (Hdlnidjeani, HAInidjesti), sat sub rad lui Ureche mare vornie XVII IV
CetAtea, pe Tutova, t. Tutova <inclus in 145.
Stincilseni, jud. Vaslui>; intdrit popii Harlan, v. Ilairlfin, ocol, tirg si tinut.
luga XIV XV I 110; intdrit lui Petru Hdrlesti si HArliasti, v. HArlestl, sat ud.
Ezdreanul comis XIV XVI 278; parte Neamt>.
intdrild ca vaduri de moard lui Dumi- HArlesti, sat, v. Horiles(i, sat <jud. las ).
trasco pircAlab XVII IV 104, 425-6. Harlicesti, v. Harlicesti, sat <jud. Baca' >.
Minciani, v. Hemeiani, sat <jud. HArlicesti, v. Hdrnieestl, sat <jud. Neamt>.
HAmeosul, V. Ilemeiosul, piriu si 'ale. Ilfirmfinesti, ocolul curtilor domnesti ud.
Ildmzoae, piriu in hotarul mdndstirilor Biseri-
Iasi); sat ascultAtor de XVIII 7;
act domnese scris in XVIII 176.
cani i Muntele Peon <jud. Neamt> Hfirrudnesti (HrAnesti), sat pe Siret <lingd
XVII III 28, 64, 171; V 32. Galbeni, jud. Bacdu> XVIIIII - 7;
Mindsani (FIdndsdni, IhinAsesti, HAndsenii), intdrit lui Tabuci Mititelul XVI-1 196;
sat pe Elan, t. Fillciu <jud. Vaslui>; II 90.
intdrit lui Andrusco Boldur XVII 114 Ilitrnifinesti (IIrAnesti), sat pe Siret, t. Ro an
5; intdrit lui Vasile Millustian postelnic <jud. Iasi); in hotar cu Pascani XVI III
XVIIV 7-8; in pricina dintre nepotii 365; XVIIII 165; III 234; vac/ de
lui FIanos si Ionasco din Baltinesti XVII- pod la XVIIIV 188.
I! 50; vad de moarA la XVII V 155. Hfirnieesti (Thirlicesti, I ferlicesti, HArlices 1,
HAncu, v. Mum, mdndstire. I Iernicesti), sat, t. Roman <lingil Bu ue-
Mindrestl (HAndresti), sat intro Bujor si nesti i Balomiresti, jud. Neamly;
Seaca <apoi Ciocdnesti, Indus in Gusetei, hotar cu Fundeni XIV XV I 70; in-
jud. Vaslui>; jumdtate intdritd /ui tdrit Anei Goldiasa XVI III 263, 261
Nicoard RomAnescu XVII 118 9 ; 7, 396; ddruit de Ana inAndstirii Vatoped
jumdtate intdritd lui Stanciul s.a. XVI I XVIIII 171; popi din ". XVIIII 94,
508-9; v. si Gusetei. 339; III 3, 103, 227; IV 67, 166.
Hduesti, sat pe Baseu, t. Dorohoi <jud. Hdrpdsesti, v. Arpdsestit lul Arpas, sat Otni.
Botosani> XVIIV 301; dat de Sima Iasi>.
schimb pentru Petricani lui Petru Bares vo- FlArtAsti, v. Mutest', sat <jud. Suceava>.
ievod XVI I 457; parte vindutA de Soltan
lui Procop Caraiman fost vornie XVII I Hilliest', sat <11ArtAsti, jud. Nectint> XVII
15; parte cu iazuri i nioard vindutd de IV 397-8.
DrAguta GindAcoae lui Petrea XVIIIV Migan (uncle au fost moara lui loe la
198; parte cu case, iaz si mori intiirit Mogosesti <c. Costisa, jud. Neamt>
lui Toma postelnic XVIIV 286. XVII V 363.
llintesti (Hentduti, HArtilsti, II.Intesti), sat HAsnceni (unde este Neagu Barbosu o
pe Siret, t. Suceava <jud. Botosani); Dragomir Hasnds), sat pe CArligAtura
XVIIIII 136; intdrit lui Cupcici vornic <jud. las); intArit fiilor luitefan
XIVXVI 93-4; jireabie ca easd si Stravici <XIVXV I 54); Intirit lui
vecini intfiritd lui Vasile Pilat clucer Mestea s.a. XVI III 29-30; intdrit fiice-
XVII III 136; V 188-9; jirebii cu iaz lor lui Ieremia humelnic XVI III 156
mori intdrite lui Coste Bucioc vornic 7; juindtate intdritd strdnepotilor lui
XVIIIV 187-8, 424, 445; parte intdrit Costea si Jurga Stravici XVIIII 157.

118 www.dacoromanica.ro
Hfisuaseni (uncle au fost HAsnas, Hilsnilsani, 480; III 279, 293; XVII II 30, 123,
Ilasnseni, IlAnfisani>, sat, t. Suceava 140; IV 326, 508; V 26, 88.
<Indus in Sodorneni, jud. Iasi> XVII Hrlu (IIArlAu), tirg <oras jud. Jai>
IT 174; III 32; IV 128, 158, 189, 312; XVI-! 409; II 100; V 161, 371, 377
\ 56; intArit lui Gostilii <XIV - XV- I (mentiuni tirzii); XVI-I 611; XVII
307); parte cu curte intfiritA lui Trifan V 89; in liotar cu Deleni, Vlitdeni, Gluiest',
XVI-1I 196; parte vindutA de... lui Roscani i Iugani XIV-XV-I 89-90,
Eremia XVII-III 32; pArti cu grAdinA, 144, 227; XVII-I 118; orilseni din
curt-Aura', livezi, finete i vad de moarA XV-II 137, 294, 298; XVI- I 597;
idtArite lui Nicoaril PrAjescu logolt XVII- I 131; III 10, 166; oameni sAraci
fiului sAu lonascu XVII-IV 128, 1:8, din --., XIV XV I 373; muncitori din
168, 174, 292, 526; V 97. XVII-II 30; mficelar din XV-II
<Hiliteituti), sat inai jos de FfintAna SApatii 295; morar, berar si moarA la XVII-11
<GhitcAuti, jud. Botosani); parte intrita 30; vAtavi dc vieri i vieri la XVI-III
lui Pantea s.a. XVI- III 285. 383; XVII-II 30; IV 508; catastiful
(HAvAsesti), sat pe Brlad din jos orasului XVI III 236, 239; XVII- I
de LipovAt <jud. Vaslui); intilrit Cu 181; soltuzi i pingan i din -- XVII-IV
moarA AnuscAi CAui XV-II 269. 326, 508; V 88; -vistieric domneascA
Hldieni (IIiijdieni, HAjdeiani), sat pc sfArimat la XVI- I 405; acte
DubovAt, t. Iai (r. Giodeni, R.S.S. Mol- domnesti scrise in XIV-XV-I 2;
doveneasca); intArit cu iazuri i moaril XV-II 258, 291-294, 296, 300, 302, 303,
lui Dumitrache ChiritA Palcologul mare 322; XVI-I 46, 84, 103, 104, 106, 108-
postelnic XVII-11 327, 331-2; prAdat 110, 113, 123, 125, 126, 139, 142, 144, 147,
de haiducii lui Baba Novae din oastea lui 148, 150, 155, 157, 174, 177-179, 181,
Mihai Viteazul XVII-II 318, 332. 184, 185, 195, 196, 199-201, 203,
Haljdieni (I-lajdieni), sat pe I rAgsani, t. 205-208, 210-212, 223 226, 230, 248,
01'110 (r. Orhei, R.S.S. Moldoveneascii> ; 320, 321, 323, 366, 387, 392, 394-398,
hotare; intrit cu iazuri, livezi si vii lui 405, 408, 409, 411, 544, 545, 581, 583, 585,
,irnon v.a. XIV-X\ -I 412-3. 598, 599; II 8, 30, 31, 32, 38, 95, 98, 101 -
Halboca, v. Adalneatele. 103, 119, 123, 156, 170; III 148; XVII-
Hal .eni, v. Ilideeni, sat <jud. III 144: V 305, 312, 333 337, 341-344,
Hlin, v. Holm, izvor. 346, 349, 350, 352, 353, 355, 357-360,
!Linn (HAncu, Schitul Hncului), 362, 364-370, 373, 375-379.
I. LApusna <r. Striiseni, Iialrlilu 1-15rIfiu), tinut; selisti in
ioldoveneascA> XVI-I 607; in hotar XVI-IV 38, 286-8; XVII-III 19, 95;
u Ciuciuleni XVII-IV 519. IV 46, 115, 208, 402; V 58, 153, 224; sate
H.Indresti, v. IImdresti, sat <jud. Vaslui>. in~XVI-III 134, 164, 193, 254, 269,
Hantesti, v. Iliintesti, sat <jud. Botosani>. 306, 424, 438, 458; IV 31,46, 48-9, 51,
*Hareesti, sat pe Ichel <probabil r. CAldrasi, 213, 223, 267; XVII-1 32, 46-7, 67,
R. S. S. MoldoveneascA> XVI-II 240
116, 131, 145, 169, 210, 220, 247; II 5,
(mentiune tirzie); parte de moarA si vie 47, 51, 74, 126, 165, 257, 272, 313, 332;
intilritA lui Gheorghe Bolboc din Chirileni III 9, 58, 72, 95, 116, 119, 157, 164, 166,
XVI-1V 308. 192; IV 8, 18, 25, 46, 72, 77, 99, 100, 115,
145,147,159,172, 177,181, 164, 227, 234,
Hareem (Harceata, HArcete, Harcit), iezer 235, 258, 299, 353, 375, 416, 427, 429,
pe Prut, la gura Elanului, t. FAlciu 445, 460, 461, 492, 507; V 11, 20, 35, 48,
Cirja, jud. Vaslui); intrit Marinei 111, 123, 135, 153, 192, 198, 212, 224,
XV-II 189; jumAtate intrit lui 231, 245, 262, 265, 273, 297, 307; balt in
t.ncirwo Boidur XVI-I 114-5; parte XVII-IV 234; catastif de cis/e de
intrit lui Vasile MAlustian postelnic taranis.a. de la XVI-IV a; cisla oilor
XVI-1V 7; dilruit miiniistirii Aron Von din XVI-IV 25; desetina de vin de la
XVII-V 186. XIV -XV- I 237, 257; desetnici de
Harjaventi, v. Iljaventi, sat <r. Zastavna, stupi din XVI-IV 34; XVII-IV 305;
reg. CernAuti, R.S.S. UcraineanA>. pecetluituri pentra bir de la XVII-I
HdriAu (Horleganoiu, <jud. Iasi>; 112; marl viltavi de XVI-IV 48-9,
ocolul tirgului; curtea doamnei Mrgiirita, 233; XVII- I 243; V 154; slugi hAtmA-
mama lui Petra Musat voievod XIV-XV- nesti de la XVII -II 203; V 318.
I 2; selisti ascultatoare de XVI-III llrleltI (Harlesti, Hrliati, Herlesti), sat,
108; XVII-I 257; II 272; sate ascultA- t, Neamt <jud. Neamt> XVI-IV 35,
toare de XVII-I 257; II 210; III 118 -9 ; XVII - III 202; intArit lui . . .
72; IV 15, 99, 258; V 231, 265; tot Mile- XIV-XV - I 379; parte zAlogitA de
tinul dat sA fie ascultAtor de XVI-III Avram lui Ion Ur7ic5 XVI-IV 8; parte
69; Barka de la XIV-XV-I 5, 8, 10, vindutii de Nicoaril s.a. lui Ion Urziat din
11, 13, 14, 27; judeti de XIV-XV- I Iucsesti XVI-IV 35; XVII-III 202;
227; ureadnici i dregMori de XVI-I parte vinduta de Spin lui Tudose XVI- IV

119
www.dacoromanica.ro
118 9; parte Nindula de Chelsia lui Helesteull Ilimii, iaz la StAncesti jud.
Apostol pircAlab XVIIV 275; moarte de Botosani> XVIIII 51.
om la XVIIV 35. Helesteul lui CArstea biltrInul, N. fazul
*HArlicesti (Herilco, unde au fost casa lui luI CArstea.
Herne, HArlicesti, Herlicesti), sat pc Helesteul lui Mihai, v. Iazul lulltihai.
Bistrita la gura Orbicuitti, t. Neamt <ling Helesteul 1 Mlbului, faz lingA Liveni <md.
orasul Buhusi, jud. BacAu); hotare XVII Botosani>; intArit lui Ivasco Popovschi
163; dAruit de domn lui Danciul Paidos XVII 9.
s.a. XIVXVI 159; dAruit de domn Helesteuli Stebnieultd, iaz In hotarul tt gului
mAnAstirii TazlAu XVII 163; bisericA Vaslui <jud. Vaslui> XVII 167.
Inchinat mAnAstirii Bistrita XIVXV I Releva (Flelevin), sat pc TazlAu, t. Traits
67; v. si Orbit. <Helegiu, jud. Bacn); parte IntArit
HArlicesti, v. ifirnicestl, sat <jud. Neamt>. lui Toma s.a. XVI ---I 516; parte cu vaduri
HArtoapele, v. PfirtAnost, sat <jud. de moarA intAritA lui Cazan XVII III
HArtop, sat pe Prut <jud. Vaslui); In hotar 150.
ca $chei XVIIII 344. Hemeiani (HAmciani), sat pe TazlAul Marc,
HArtop, v. VArtop, sat <jud. Neamt>. t. BacAu <Hemeeni, jud. Baciriu>; Intarit
HArtop, v. Vfirtop, sat <jud. Suceava). mAngstirii Bistrita XIVXVI 375;
HArtopul Mic, v. Viirtopel, sat deasupra intArit cu vad de moarA lui Dunntrasco
BAIAnestilor <jud. Neamt>. Solomon s.a. XVIIIV 78.
HArtesti, v. HArlesti, sat <jud. Neamt>. Hemeiosul (HAmeosul, Hemeius, Hermos),
Heel:tat, sat pe Siret <jud. Botosani); IntArit piriu si vale In braniste la Bohotin <jud.
mAnAstirii Bistrita cu mori i mAnAstirea Iasi> ; prisAci pe XVI III 416, 419;
Sf. loan Bogoslovul de la XIVXVI IV 39; XVIIIII 49, 51.
321. Hemeius, loe la LucAcesti <jud. BacAu>
Hectul (I-letce), sat pe Siret <jud. Iasi); in XIVXVI 415.
botar cu mAnstirea Pobrata XIVXV I HentAuti, v. HAntestI, sat <jud. Botosant>.
20; IntArit lui Mihail logont XIVXVI Hentesti, v. HIntesti, sat dud. BacAu>.
264, 277; IntArit mAnAstirii Pobrata Heresti (HAresti, HirAsti, Hiresti), sat pe
XVII 88; II 53. Moldova <jud. Iasi); in botar cu Carstesti
*Heciul (Hecesti, Hiaciul), sat pe RAut, t. MiroslAvesti; IntArit Nastasiei XV II
Soroca <r. Lazovsk, R. S. S. Moldove- 202; intArit cu mori mAnAstirii Pobrata
neascA> ; risipit de Alexandru voievod; XVII 44, 480; II 177; III 357-8;
In pricinA de hotar Cu satul ravedeni con fiscat pentru hiclenie; dAruit lui NicoarA
XVIIII 393; china de Gavril MovilA HAra pircAlab XVI I 406.
voievod a/ Prii RomAnesti, mAnAstirii Hemel, vale /a Cudalbi <jud. Galati> XIV
Balica XVIIIV 229; dAruit de domn XVI 390; XVII 600; v. i Ceritei
mAnAstirii SI. Saya XVIIIV 439. Herilco, v. HArlicestl, sat <jud. BacAu>.
*Hedzorestl, sat aud. Galati>; parte IntAritA Herlesti, v. HArlestl, sat <jud. Neamt>
lui Casin pIrcAlab s.a. XVIIII 465.
IleghedIsant (Heghetisani, Heghidi5ani, IIin- Herlic si Herlicesti (unde a fost casa lu
&sail), sat pe pirtul Leleaei <astAzi v. Halrlicesti, sat <jud. BacAu).
RIpile M. KogAlniceanu, jud. Vaslui>; Herlicesti, v. HArnicesti, sat <jud. Neat t>.
IntArit lui Stetco Micotici XIVXVI sliermesti, sat, t. Trotus <ling Poiana, jud.
359; jumAtate IntAritA lui Pavel ScripcA Bacn> XVIIII 164.
brAnister XVII 290, 318; v. si ScrIvulent. Hernicesti, v. HArnicestI, sat <jud. Neamt>.
Helegiu, v. Releva, sat <jud. BacAu>.
Helestelen1 (HAlAsteiani, HAlitstiiani, Healfis- Hersesti, sat pe Gerul <lingA Pisen, jud.
teiani) <jud. Iasi> XVIIII 78; intArit Galati>; In hotar cu Piscu s.a. XVIIV
cu iazuri lui Nicoard PrAjescu vistier 104.
XVIIIV 135; In pricinA cu mAnAstirea Herta (Hertea), sat pe Prut, t. CernAuti
Aron VodA pentru o moarA ars la Nico- <r. Hliboca, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
resti XVIIV 74; cAzut la ImpArtire lut neanA); IntArit lui Mihail de la Dorohol
Lupul Prajescu XVIIV 96-7; pap XIVXV I 147; parte IntAritA lui Boldur
la ". XVIII 68, 70. MihAllas XVIIII 456; parte Cu prisacA
Ifelesteu, faz <In Bahna, jttd. Neamt); Intdrit Iurie spAtar XVII 585;
IntAritA lui
lui *tefan i Isac XIVXVI 170. parte cu iaz i moarA intArit lui Onofrei
Helesteul Baghiului, v. Iazul led Bodetu. VrAnceanul postelnic XVIII 195-9;
Helesteull Baseului, laz la Petiea <jud. IV 125-6.
Suceava> XVII 152. Hetce, v. Heeinl, sat <jud.
Helesteull BIstrieenilor (unde au fost loc
moarA Drujesti,
<la jud. Vaslui); Hiaciul, v. fleciul, sat <r. BAlti, R.S.S. Mol-
IntArite popii Toader facA sat doveneasa>.
XIV XV I. 203. melca (Ruja), vale, pe Cobolta, hingit Albo-
tent <ling NAdusita, r. Drochia, R.S.S.
In text en literA mica. Moldoveneasca> XVIII 219.

120 www.dacoromanica.ro
Hijviscea, v. Hliviseea, cAtun (r. Cotmani, Hirova, v. Stepan Ristop (un de au fost
reg. CernAuti, R.S.S. Ucraineanfi>. sat <r. Orhei, R.S.S. Moldoveneascgt>.
Hilandar (Vovidenia NscAtoarei de Dumne- Hitioana (Hitioaia, Hitona), poianA In hotarul
zeu), mAnstire, v. Athos, munte. branistii mAnstirli Bistrita <jud. Neamt.>
HilAuti, v. Hiliuti, sat <r. Riscani, R.S.S. XIVXVI 421; XVII 121; XVII!
Moldoveneascii>. 48; II 53, 145; III 61; IV 29, 310, 324;
Hilimonesti, v. Filimonesti, sat <jud. Vaslui>. V 2, 90.
Hilioara, v. Filioara, sat <jud. Neamt>. Hitoltesti i Hitolti, v. Vitoltesti, sat <jud.
Hilipesti, v. Fillpesti, sat <jud. BacAu>. Vaslui>.
Hiliseni, sat pe Suceava jud. Hitoei, sat Hugh' Costesti <Chitoci, jud.
Suceava>; pArti intrite lui Dragoman Vaslui>; parte vindutA de Samfira lui
XVII 399; v. si Filisituti. Iacob s.a. XVIIIV 175, 280.
Hiliseu (Hillu, Seleseu, Siliseu), sat pe Hlabnie, loe la Ceretiani, pe Cobfile <jud.
Jijia mai sus de Dorohoi <jud. Botosani> BacAu> XVII 156.
XVIIV 301; XVIIIII 174; intrit Hlabnic, loe, in hotarul Iezerului Rosu, pe
lui DragotA XVIII 103; bucat de loe Cahul <r. Cahul, R. S. S. Moldoveneascil>
ling Iezer, ascultAtoare de ocolul Dorohoi XVII 26, 305.
intAritA lui Condrea Rugin <XVIIII Hlabnic1, loe in hotar cu Gruet <probabil in
341>; IntArit lui Ponici diac RugAsesti Runcu, jud. Iasi>; loc de prisae5 i moarA
XVIIV 305; intArit lui Toader Rugin intArite lui Petru Durnea XVII 248.
XVIIIV 406. illahnic 1, loe la Dumesti pe Cutitna <Duma-
Hilkenl de Jos, intrit lui Sendricd XVI I sca, jud. Vaslui>; jumAtate dAruitd de
198-9; unce arse de lesi la ", XVII domn mAnAstirii Dobrovkt Schimbarea
174, 198. la FaVA" XVII 301.
Hiliseul de Sus, parte cu loe de moat% si case Hlabnie (Hlobnita, Vlabnicul), plriu <Vladni-
intArit lui Isac Balica hatman XVIIII cul, afluent al Prutului la *LAsloani
264-5, 271-2. lingA Zagarancea, r. Ungheni, R.S.S.
HiHull (Fileuti, HilAuti), sat <r. Riscani, .
Moldoveneasc0; sate si iaz pe XVII
R.S.S. Moldoveneasc> ; intArit fiicelor lui 144; XVIIII 313; prisach pe XVI-
Luca Arbure XVIIII 55, 281, 360, III 194.
388-9. Hlabnic, v. Vlamnic, poiatiA.
Hiltiu, sat pe Trotus, ocolul Trotus Mabnieel loe la CArnesti, pe CobAle <ling
jud. BacAu>. Secuieni, jud. Bacdu> XVII 206.
FfiMu de Jos, pArti date de Ana, fiica lui Petrca HIApesti, sat pe PArAul Alb, t. Neamt <jud.
Mircea din Pizdeni, si de Ursa, drept duse- Neamt> (VIII 10, 187; In hotar ca
gubind si gloabA lui Dumitrasco Stefan satele Negoiesti i BArgoani XIVXVI
mare vornic XVIIV 64. 34; XVII 492-3; jumAtate IntritA lui
Hindu de Sus, jumAtate intilrit mAnstirii Mic 'Crai XIVXVI 205; intdrit cu
Berzunt XVIIII 222; IV 16; V 289. imunitAti mAnAstirii Neamt. XIVXVI
filos, insul <Chios, Grecia>; Petru voievod 224; jumAtate intAritA lui Ilea s.a. XVII
Ochiopu> trimis de sultan la XVI 10 11 ; prisae i iaz intArite lui Petrea
IV 88. Garcovici prclab XVII 492-3, 554-5;
Hilovg, v. Eilaventi, sat <r. Briceni, II 45; drum de la ", XIVXVI 34;
Moldoveneascil>. biseric inchinatA mAnAstirii Bistrita
Hindiisani, v. Heghedisani, sat <jud. Vaslui>. XIVXVI 67.
Hindov, v. Ghindiloani, sat <jud. Neamt>. Illiipesti, sat pe Prut, t. Liipusna <inclus in
Hinte,,ti, sat (Hentesti, inclus in Lipova, Nemteni, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove-
juti. Bacilu>; jumAtate intAritA ncpotilor neascA> XVIIIV 68; In hotar cu uncle
lui loan CArmete XVII 332. a fost VAlesoae" XVIT 43; pArti intdrite
Hintesti, sat pe Pcrecichiu, in hotar cu Ple- cu grAdin de pOmi lui HAbiac cel BAtrin
sesti i unde a fost Neagsa Taurul <pro- fiului su XVIII 170-1, 177, 229;
babil ling Boghesti, jud. Vrancea>; III 1, 135, 136, 147, 320; XVIIIV 68;
botare; Intrit lui OanA Zeamil XVII parte intArit mngistirii Neamt XVII-
XVIII 177.
169. III 185; gloabA la
Hirgisti i Hiresti, v. Heresti, sat <jud. Hliboca i Hlobaca, v. Illuboca, sat <r.
Hirova (unde au fost casele lui Rosomac, Hliboca, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
dvoriste la Rosomaciu), sat pe Miiiatin neanii>.
intre Dereneu i Grisani <Ghirova, r. Hliboca, v. Illuboea, sat <jud. Botosani>.
Telenesti, R.S.S. MoldoveneascA>; intrit Hlinaia, sat <Glina, r. Edinet, R.S.S. Moldo-
lui Ghereiu XIV XVI 107, 192; Int.Arit veneascA>; Intrit cu helesteie lui Costea
lui Toader BAlcescu i DragotA Vulpescu Bucioc mare vornic XVIIIV 445.
XVII 248; XVII 314; v. si Cergasii
(unde au lost ). Hlincea (Sf. Gheorghe, Hlucea, mtinstirea
vistiernicului Zota), mAnAstire lng satul
Hlincea <jud. Iasi>; ctitor: XVIIIV
1 In text Cu Merit micA. 194, 207; casA in Iasi vindutA de Irimia

121
www.dacoromanica.ro
Holm, deal in hotarul mnstirii Homor pstorilor care vor paste oile, a confisca
<jud. Suceava> XV-II 319. carul cu boi celor ce vor tia lemne si a-i
Holinu, v. Movila Mare <jud. lua mhestriile i mrejele celui ce va prinde
Holmul cel Mare (Holmul Mare), deal in peste f'Ara voia chlugrilor XVI-IV 112;
hotarul mnstirii Bistrita <jud. Neamt> XVII-III 73; iezerele Oreahovul, Be-
XVI-III 74. Topileana, Covurlui etc.
HoImul Mare (Halmul cel Mare, Predeal), deal cu toate girlele i omoldoacele XVI- I
In hotarul inhnstirii Berzunt, Trotus 165, 384-5, 401-2, 491; III 249;
<jud. Bacn> XVI-III 270, 401; XVII- IV 27; XVII-III 135; IV 422; tigani
V 290. XVI-II 98-99; care de peste scutite
Holmul Nefiru, deal la H<1>uboca <r. Orhei, de vaing i brudin XIV-XV-I 212,
R. S. S. Moldoveneasch> ; locuri pustii in-. 271-2; egumeni i soborul de la
thrite lui Petru Hudici vornic XIV- XIV-XV-I 404; XV-II 145-6;
XV-I 116, 154. XVI-I 165, 334, 384, 401; II 98, 159;
Holna, v. Volna, piriu. III 203-4; IV 2'77-8; XVII-I 224;
Holobici, v. Prisaea lui Holobici. II 214, 265; III 73, 219-20; IV 5, 182,
Holoce, v. Voloach. 422; V 94; pomelnic la XVI-II
Holoboreni (Holoreni), sat pe Racoviit, t. 139.
Hotin <Holohora, r. Edinet, R.S.S. Mol- Homor (Humor), pirlu <afluent al Moldovei
doveneasch>; intrit nepotilor lui la Gura Humorului>; selisti pe XIV-
Blos paharnic XVI-III 26; prti !nth- XV-I 73, 83; XV-II 146; in hotarul
rite lui Gavril logofdt XVI-III 86, 89, mAnstirii Homor XIV-XV-I 73, 83;
90, 91, 346, 364, 377; phrti inthrite cu loc XV-II 319; XVI-IV 277; XVII-II
de iaz i mom% lui Chirith Dumitrache 274; IV 5, 30, 94; in hotarul mnstirii
Paleolog. mare postelnic XVII-III 7, 13, Voronet XV-II 146; in hotarul mnhs-
14, 39, 40. tirii Sucevita XVI-III 226.
nolomei Alpos, localitate <in Galitia>; In Hondrita, v. Catavha, sat <r. Straseni, R.S.S.
itinerarul lui Petru voievod <Schiopu> MoldoveneascA>.
XVI-IV 65. Honici, localitate <?>; in itincrarul lui Petru
Holovt, v. Voloviit <jud. Suceava>. voievod (Schiopu> XVI-IV 66.
Homieeni (Horniceni), sat pe Phrul Alb, t. Horaeta (Horaet, Horatta), piriu <numit
Neamt <jud. Neamt); dat de Petrea Leucusesti, afluent al Somuzului Mare la
Carcovici pircalab lui Cozma Sarpe pos- Hui, jud. Suceava>; sat pe ,--, XVI-IV
telnic XVI-I 555-6; intrit cu iaz Si 161; XVII-I 134; II 49; IV 496; loe de
moara lui Ptrasco Ciolpan XVII-IV 63. moaril pe XVI-IV 161.
Allornicestl, sat pe Bhcovt <Hugh' Sadova, Horaeta, v. Hoviirle,ata, piriu.
r. Ghlarasi, R. S. S. Moldoveneasch> ; Horaetesti (Horaii,a), sat pe Almas <inclus
hotare; dhruit de domn lui Vena vornic In Almas, jud. Neamt>; intrit lui Baleo
XIV- XV- I 41. XIV-XV-I 123; parte inthrith lui
Gliga XVI - I 315 -6 ; biscrich inchinath
Homita, sat <jud. Iasi> XVII-V 262; parte mnstirii BistriW. XIV-XV-I 66.
vindut de Gheorghe Bors lui Macsn *Horaetile lui Comarici (Cosmarici), sate pe
XVII-II 64. Jijia <IMO' IbAneasa, jud. Botosani>; in
Homor (Adormirea Maicii Doinnului, hotar cu satele lui Cupcici vornic XIV-
Humor), mnstire pe Homor <jud. XV-I 93.
Suceava); ctitori: XIV-XV-I 36, 73. Horaita, piriu la Romnesti <afluent al
83; XVI-II 40, 98-9; curtea manstirii Sucevei la Miliui, jud. Suceava>
\V-II 319; intrire pentru hotarul din XVII-V 200.
jurul manstirii XV-II 319; XVI-IV Horaretul, topic la Odobesti <jud. Bacn>
277-8; XVII -II 274 -5; IV 5, 30; V 94; XVII-III 235-6.
intrire de sate si selisti cu imunitti Horhiata, v. Hoviirleata, piriu.
XIV-XV-I 36-7, 73, 83, 206, 284, Horsti, v. Guresti, sat <jud. Vaslui>.
404-5; XV-II 146; XVI-I 95, 165, Horbicani, v. HorIlcani, sat <r. Criuleni,
384-5, 401-2; XVI-II 40, 98 -9 ; R. S. S. MoldoveneascA>.
111 173-4, 207-8; IV 187-8, 255;
XVII-I 224; II 265-6; III 59, 94-5, Horhinesti, sat pe Racoviit ce s-a numit
74; IV 87,124, 219, 281, 282, 284, 486; Niaguti, t. Hotin <Gordinesti, r. Edinet,
mori XVI-II 40, 98 -9 ; III 173 - 4, R.S.S. Moldoveneasch); parte cu iazuri
207-8; XVII- I 224; prisaci XIV - si mori Intrit lui Gavril pisar XVI-III
XV-I 357, 404-5; XVI-I 165, 334, 66, 364, 377, 414-5, 458, 459; pirti
384-5, 401-402; vii XVII-I 179; V Intirite lui ptilici armas XVI-III 333,
239; oboroc de yin XIV-XV-I 306- 363, 366; phrti inthrite lui Ion s.a. XVI-
307; muntele Ostra cu slatina XIV-XV- III 361; prti cu helesteu, moara, cash' si
I 404-405; XVI-1165, 384-5,401-402; berrie inthrite lui Simion hatman de
muntele Mg,ura cu poienile i izvoarele, Suceava <voievod> XVI-IV 289; ne-
cu dreptul de a lua gloabh 12 berbeci mesi din XVI-III 459.

123
www.dacoromanica.ro
daraban m-rii XVII-1V 3; intdrire de MihAilA Cupcici s.a. XVII 321-2; int-
sate cu slobozie de ddri XVIIIV 194, rit lui Paco Rdzlog XVII 494.
207; inchinatd de Maria, fata lui Petru Hociungi (Hociogi, Hociunci), sat, t. Neamt
mAndstirii Dionisiiate de la Sf. <iud. Neamt> XVIIV 163; XVIIII
Munte XVIIIV 72, 194. 175, 253; IV 398; V 242, 329; intdrit lui
Illincea, sat, ocolul Iai <jud. Iasi> XVIIII Petriman s.a. XVII 123; intdrit lui
173; mAnstire ling XVIIIV 72. and XVIII 143.
HI/nest', sat <probabil ling Naslavcea, r. Hodeesti Cunde a fost Hodoc, Hotcesti), sat
Ocnita, R.S.S. Moldoveneascd>; intArit lui pe Stavnic, t. Vaslui <apoi Cilpotesti
...XIVXVI 302. inclus in Scheia. jud. Iasi); intrit nepo-
sat, ocolul ipin1i <r. Storojinet, tilor lui Giurgiu XVI I 455 6 ; vad de
reg. Cernduti, R.S.S. Ucraineand); jurnA- moard intdrit fiilor lui Nicoar s.a. XVII
tate cu iazuri si mori intdritd lui Ionascu IV 289.
Jora ceasnic s.a. XVIIII 160. *Hodce5ti (Hocesti, Hoicesti, Hotcesti), sat
*HlIpleen1 (Hlipceni), sat, t. Flciu <lingd. sub Strunga. t. Roman <IMO Strunga,
Gusetei, jud. Vaslui>; Chilmia din jud. Iasi); intdrit ca vecini strnepotilor
XVIIII 193; IV 143, 306. lui Stravici XVI I 607-8; III 157;
Hlipleeni (Hlibceani, Hlipceani, Hlipiceani), XVIIII 168, 230; V 63.
sat pe Jijia <jud. Botosani>; intArit cu Ilodeestt (unde a fast Roman si Hodco), sat
mod Jul Petrea CArcovici pircAlab XVII pe Birlad la gura Rebricioarei <astAzi
492-3, 554; II 45. Sasova, jud. Vaslui); intArit popii Sima
Illiviseea (Hijviscea), cAtun la Cotmanul s.a. XVII 121.
Marc, t. Cernduti <Clivesti, r. Cotmani, Hodeesti, sat in ocolul tirgului Vaslui <astazi
reg. Cernuti, R.S.S. Ucraineand); chlruit Zdpodeni, jud. Vaslui> XV-11 167.
de Alexandru cel Bun voievod soacrei sale, *Rodeo, sat <probabil llug Piatra Neamt ud.
cneagidrea Anastasia si dup moartea ei, Neamt>; biserie inchinat mndstirii
episcopiei de RAdduti XIVXVI 31; Bistrita XIVXVI .66.
XVII 33, 173. Hodor Bureau (Burcic, uncle a fost sat
ilhiza Paului, topic la Poiana <jud. Galati> <PC Miletin, mai jos de ipote, jud. Iasi>;
XVIII 36. ddruit de domn lui Mihul logort XIV-
Hlobnita, v. Hlabnie, piriu. XVI 194, 207.
Hluboca (Hulboca), loe pustiu pc Cula, la Hodora, v. Ezlirenl, sat <jud. Iasi>.
Dou Fdntni <Holboca, r. Orhei, R.S.S. Hodoracing (Hodorecinti), sat pe Vilia,
Moldoveneascd>; loe pustiu la Holum' IIotin <r. Briceni, R.S.S.. Moldoveneas-
Negru druit de domn lui Hudici vornic c>; intdrit lui Ivasco Vladicicu s.a.
X1VXVI 116, 154; ddruit de domn XIVXV I 95; intrit lui Danciul
lui Hodco Cretovici si urmasilor sAi I3uceatchi XVII 39.
XIVXVI 130; XVI-1 548-9. *Hodor4(i (Hodresti), sat, t. Crligiitura
Hluboca (Hliboca), sat ling PomArla <Hol- <jud. Iasi); intdrit lui Petrea Cdrcovici
boca, jud. Botosani>; In hotar cu Cristi- pircAlab XVI I 555-6.
nesti XVIIV 11; iaz intdrit Nastasiei
s.a. XVIII 47. *Hodoreni, sat <probabil in loe de Todireni,
Hluboca (Hliboca, Hlobaca, Valea AdAncil), c. Stdnita, jud. Neamt> XVIIY 1..,
sat la obirsia Derehluiului, Cernduti Hodresti, v. Hodorii$ti, sat <jud. Iasi>.
<reg. CernAuti, R. S. S. Ucraincan> ; in Hoicesti, v. Hodeesti, sat <jud. Iasi>.
hotar ca Cuciurul <Mare> XVII 92; Hoiscsti, v. Moiesti, sat <jud. Neamt>.
XVI III 48; intArit lui Stan Babici s.a. Hoisesti (Hoisdsti, Hoiusdsti, unde au fost
XVII 184-5; finat i helesteu intirit giude Dobromir), sat pe Bahlui, t.
fillor lui Iurascu vornic XVIIV 108; CArligAtura <jud. Iasi> XVIII 25; IV
Thisericd inchinatd episcopici de Rdcluti 451; V 181, 345; hotare; ntrit lui
XVII 131. Mndild s.a. XVII 196-7; parte cu loe
Hluzestl, sat pe Putna <jud. Vrancea>; parte de iaz si moard intdrite lui Cos tandin
intAritA /ui PAtrasen s.a. XVII 381. Hosea hatman s.a. XVIIIV 450, 452-3.
Hmeleiu, seliste <ling Perebiicauti, r. Zas- Holboca, v. Hluboca <r. Orhei, R.S.S. Mol-
tavna, reg. Cernauti, R.S.S. Ucraineand); doveneascd>.
intAritA lui Dumitru Huscovici XVI-1V Holercani, v. Horileani, sat <r. Criuleni,
256. R. S. S. MoldoveneascA).
*linilovodea, sat pe Rut, in hotar ca Holm (Hlm, Halm), izvor in hotarul
TArnavca, t. Soroca <Tarnova, r. stirilor Biscricani i Muntele Peon <jud.
D on dusani, R. S. S. Moldoveneascd> ; in- Neamt> XVIIIII 28, 179; V 76, 314.
trit mAnAstirii Voronet XVIIV 275. Holm', deal la Letcani <jud. Bacn> XVI-
Hobana i Hobalna, v. Hubalna, piriu. III 392.
Hoeeni (Hotceani, Hotceni), sat pe Larga
<jud. Vaslui); hotare XVII 321-2;
Intdrit lui...XVII 276; intrit /ui I lit text cu litCr

122. www.dacoromanica.ro
*Horeinesti (Horzanesti), sat pe Pereschiv *lloro4i.5te (Gorodiste), cetate in hotar cu
sub Fintana Frsaorul <Frasiinului, jud. Cuciurul Mare, t. Cernuti <r. Storojinet,
Vaslui); jurnatate ca loc de faz i moar reg. Cernauti, R. S. S. Ucrainean ; inta-
intrit lui Galin mare medelnicer rit cu poieni Maruscai XIVXVI 348.
XVIII 218. Horodiste (sub Cettuie), sat pe Ciuhur, t.
Hordiste, v. HorodIste, sat <r. CAMIasi, Hotin (r. Dondusani, R.S.S. Moldove-
R. S. S. Moldoveneasca>. neasea>; intarit f iilor lui Ivan vornic
Horgesti (Horjasti, Horjesti, Gorgesti), sat XIVXVI 83; druit de domn lui Oprea
pe Mica-tau <jud. Bacu>; in hotar cu Ungureanu XVI=I 449; intrit lui Stroici
Manstirea de la Riicatau i Nanesti logoft XVIII 257.
XVII 142; III 179; XVIIIV 249; Horodi5te (Gorodiste, Hordiste), sat pe
intarit lui Isaia de la Racatau i fiilor Bacovt <r. Calarasi, R. S. S. Mol dove-
XVII 130; XVII 71-2; parte inta- neasca>; in hotarul satului Cornesti
rit fii/or lui Bucium XVIIIV 202. XIVXVI 41; In botar cu manastirea
lIorgWI, sat pe Bogdana, t. Tutova, mai Capriana XVII 606.
jos de piriul Loga <inclus in Bogdana, Horodiste, sat pe Cotelnic <inclus In Htrtopul
jud. Vaslui> (Doc, priv. ist. Rom., B, T. Mare, r. Criulent, R.S.S. Moldoveneasca>;
Rom., XVIXI 144); intarit lui Sima in hotar cu Cotelnici XVIIV 115.
s.a. XIVXVI 262; parte intarita cu Horodilte (Horodisti), sat pe Prut <jud.
iaz lui Nicoar vornic XVIIIV 118; Botosani> XVIIV 351.
prisaca cumparata de Cretu din Costesti llorodi5te, sat linga Cotnari <jud. Iasi>; vii
s.a. XVIIIII 73. cu crame. pivnita, iazuri, livezi i prisaci
Horjestl, sat <RAspochi, azi Livezile, inglobat intrite manastirii Voronet XVIII 4-5;
In Garda, c. Dealu Morii, jud. Bacn>; vii intarite lui Dan portar de Suceava
Intarit lui MichIll Raspop XIVXVI XVIII 72; vli intarite manastirii
181. Sucevita XVIIII 227, 304; vil impartite
Horjesti (Horga, drumul lui Horjasti), intre Simion s.a. cu 24 de jurtori XVII
sat pe Lapusna sub Movila, la Fntana IV 181.
lui Peperig, t. Lapusna <r. Kotovsk, *IforodiOe (unde sunt Horodistele, Horoste),
R.S.S. Moldoveneascgt> XVIIV 237; in sat si padure pe Cogalnic, t. Orhei <r.
hotar cu satul Movila XVI I 143, 199; Rezina, R. S. S. Moldoveneasca> ; in hotar
Intrit lui Stan Horj XVII 37; intrit cu satele Pecistul i Samascanii XIV-
lui Chico XVII 143; intarit cu las XVI 424; XVIIIII 181, 182.
moara lui Cehan vatav s.a. XVIIV 212. Horodiste, sat, t. Orhei; daruit cu gloabe,
*Horileani (Horbicani), sat pe Nistru, t. dusegubine i ciubole manastirii Neamt
Orhei <Holercani, r. Criuleni, R.S.S. Mol- XVIIV 263; XVIIII 58, 97; viltaman
doveneasca>; fost in ocolul Moghilov $ i slobozie pentru oameni la XVII I
XVIIIV 214; intarit lui Dumitrache 31.
Chirita mare postelnic i cheaghinei sale seliste ce se numeste Prjolta,
Marica XVIIII 129, 186; IV 468-9; t. Iasi <Plrjota, r. Riscani, R.S.S. Mol-
intarit manastirii Sf. Saya XVIIIV doveneasca); intarit cu iaz lui Stroiei
472, 475, 479, 505; V 294; dreptul de a-si logofat XVII I 258.
urmari cu diregatorul i vatamanul Horodistea, sat, 1. Orhei, .la Zahorna <r.
vecinii fugiti XVIIIV 478; gaini Rezina, R. S. S. Moldoveneasca> ; intarit
peste luate de lane dregator de la nepotilor lui Negrea vornic i lui Sima
XVIIII 294. Rugina XVII 234.
Horilest' (Mirlesti), sat, t. Carlightura
<Horlesti, jud. Iasi>; parte vinduta de Horodnie (TnAltarea Sfintei Cruel), manstire
Pavel lui Dumitrasco XVII III 35; <jud. Sueeava>; daruita de domn cm r sate,
parte cu loe de prisac intarita lui Pantalei mori, imunitti si slobozie XIV XVI
pircalab XVIIIII 110. 164, 204, 265, 403-404; inchinata ma-
Horincea, piriu <afluent al Prutului ling nstirii Patna cu sate XVII 139;
Rogojeni, jud. Galati); sate pe ,--, XIV- starete dOE XIVXVI 164; XVII
XVI 137; XVII 84, 225; XVII 139.
146, 176, 428-0. Horodnic, pirlu <afluent al Sucevei, jud.
Horincea, tinut; sate in XV1I 295, Suceava>; iazuri, mori si sate pe X VI
428-9. IV 174-5.
Horincita (Hornicita), piriu la *Bucsani Horodnie, sat pe Horodnic, t. Snceava (jud.
<Tutcani, jud. Vaslui> XVII 99-100, Suceava> XIVXVI 401; XVIIV
345. 225; miinastire la ,--, XIV XV I 164,
Horleleta, v. Hovarleata, piriu. 204;
Horlesti, v. Horllesti, sat <jud. Horodnie de Jos, parte intarit cu livadfi
Horniceni, v. Homiceni, sat <jud. Neamt). lui Ion Ciudin XVJI 322.
Horodiste, v. Vorodiste <cetatuie, r. Orhei, Horodnie de Sus, vindut de Costin miedar
R. S. S. Moldoveneasca>. lui Ieremia voievod XVIII 11; unce

124
www.dacoromanica.ro
arse; clOruit cu iaz i mori mAnstirii Hotarul Doamnei, v. Hotarul Cneaghinel 5i
Sucevita XVI IV 174-5. Satele ce au lost ale Doamiel <r. Straseni
Horodnieelul, piriu <afluent al Sakai la Horod- 5i r. CAlOrasi, R. S.S. Moldoveueasca>.
nic, jud. Suceava); miindstire pc Hotarul FetntAnii, v. Oniceni, sat <jud.
XVIIII 226. Iasi>,
Horodnieeni, sat pe BrAdatel si Rosia, t. Hotarul 1 Lucid Cali/Oral, Una Varona
Suceava <jud. Suceava); jumAtate cu <jud. Botosani> XIV XV I 330.
moard Intarit nepotilor lui ()aria si Hotarul lui Bobo5, pe omuzul <Rece , Raga
Julea Pfintece XVII 245; intrit uncle este casa cu *Barbosul" <probabil
Mariei, cneaghina lui Dolh fost portar de lingO Ciumulesti, jud. Sueeava> XIV
Suceava XVII 317; fatArit ca he/esteu XV-1 50; v. si Petrilettti, sat <jud.
si vad de moat% lui Costea Bucioc mare Suceava>.
vornic XVIIIV 445. Miami 1 lui Borzea, lingO Leontinesti
Horodoe, localitate <Cehoslovacia); In Hine- <Borzesti pe Tazliiu, jud. BacAu>
raruI lui Petru voievod <5chiopti> XVI 29.
XVI-1V 65. Hotarul <Ca5>ota, lng GOnesti, t.
Horoiata, V. Hovfirleata, PIrIu COrligiltura <jud. Iasi> XIV XV I 353.
Horonetu, v. Voronet, miinAstire. Hotarul lui (Anti Stan, IWO' Leontincsti
Horostc, v. Horodi5te, sat si pdure <r. < Stdnesti, jud. BacAu> XIV XV 1 29.
Rezina, R.S.S, MoldoveneascA>. Hotarul tut Crileiun, pe Bfirzota <jud. Galati> ;
Hor5ture, piriu numit i Izvorul Holmului In hotar cu sclistea lui Tatul XIV XV I
<jud. Neamt>; In hotarul mAnAstirilor 351.
Muntele Peon 5i Bisericani XVII 1II Hotarul lui Dragomir Liteanul, v. Liteni
171; V 76, 314. <jud. Suceava>,
Horztine5ti, v. HoreIne5ti, sat <jud. Vaslui>. Hotarul lui Drago, littgA Buciumeni <jud.
halare, sat in hotar cu Crugheanca, t. Hotin Suceava> XIV XV I 49.
<r. Nou a Sul i R. S. S. Moldoveneased> Hotarul lui Feaer, v. Fere5t1, sat <jud.
XVIIIV 521. Vaslui>.
Hotarul Artimesti i ArtImestilor, v. Hotarul lu Giurgiu, v. Giurge5tI, sat <jud.
Aralme5d, sat <jud. Neamt>. Neamt>.
Hotarul 1 Bahlulului la Mihriilesti, pe Siret Hotarul luI Grozea (Grozea Cupcici), sat
<lingO Sperieti, inglobat in Movilita, c. (Grozinti, r. Edinet, R. S.S. Moldove-
jud. Vrancea> XVI IV 93. neascti); Inhotar ca Neagouti XIV XV
Hotarul 1 Biihnenilor, v. Biihneni, sat <jud. 1 81, 93.
Neamt>. <Hotarul lui Hodco Costici>, v. Vereporoh,
Hotarul Bilrle5tIlor, Hugh Corni i StrAmbi pe sat pe Ciuhur <r. Edinet, R. S. S. Moldove-
Cracilu <jud. Neamt> XIV XV I 63. neasa>.
Hotarul Boistei, v. Boi5tea, sat <r. Cahul, Hotarul lul Lasliiu, lingA Criesti (j ad.
R.S.S. Moldoveneascii>. Bacau> XIV XV I 55<254>; XV II
Hotarul Bujorului, V. Bujorul, sat <r. Ko- 231; XVI I 137; II 86-87; v. 5i Duma
tovsk, R. S. S. Moldoveneascfi>. (mide este popa ), Dragsine5ti 5i
Hotarull Cahulutul (mentiune tirzie) XVI III Pojorlta.
397; v. 5i Cahul. Hotarul lui LimbOdulce, v. Tociani. sat
Hotartil 1 Cerului la Catuilesti, pe Barlad <r. Leova, R. S.S. Moldoveneascil).
<linga ora5u1 Tecuci, jud. Galati> XVI Hotarull lui Minim, sat pe Soholui <MOnjina,
III 83. vale din sus de Pechea, jud. Galati ; loe
Hotarul ClenIlor, la MOciseni <jud. Galati> pustiu lingA r- XVII 180.
XVI I 87. Hotarul lul Negrila plosear, linga Medeleni
<jud. Iasi> XVII I 100.
Hotarul Cneaghinel (Doamnei) Qinga mn- Hotarul lui Porosaci, v. Maelefiuti, sat
stirea Cripriana, r. StrAseni, R.S.S. Mol- <r. Criuleni, R. S. S. Moldoveneascii>.
doveneascii> XIV XV I 76, 372; v. s"1
Hotarul Roma5eo, lnga DobrovAt <jud.
Satele ce au fost ale Doamnei". Ia5i> XV I 301.
Hotarul de la Coman (e--, Comana), in Hotarul 1 luiarpe postelnic, v. Serpeni, sat
hotar cu Bodinti <TAtilru5i, jud. Iasi> (r. Anenii Noi, R.S.S. Moldoveneasca).
XIVXVI 4, 14. Hotarul lui indria, v. Dolheyti, sat <jud.
Ho tarul de la Gura Cacovci, v. Gura Suceava>.
Cacovei <jud. Neamt>. Hotarul lui Toma, V. Tome5ti, sat jud.
Iasi>.
Hotarul 1 de la 5indria, v. Dolhe5ti, sat Hotarul lui Turbure, lingA Hoceni jud.
<jud. Succava>. Vaslui> XVII 321.
Hotarul Dilenilor, v. Delent, sat <jud. Hotarul 1 1Illeoventlor, linga *Cofesti jud.
Ia5i>. Vrancea> XVII V 42.

1 In text cu liter6 inicg.

125
www.dacoromanica.ro
Hotarul Negottnilor, la Com, pe Gruen' 260-2, 264-6, 268-71, 273-6, 278-
jud. Neamt> XIV-XV-I 63; v. si 83, 285-7, 291 - 3, 296, 299 - 301,
Artop, sat pe Crack', si Murgueesti. 303, 304, 306, 308-11, 313-7, 319
Hotarui Negretilor, v. Negresti, sat <jud -22, 325 - 7, 329, 331 - 3, 335 - 7,
Neamt>. 341, 343-5, 347, 348, 350, 352,
Hotarul Popoiucului, v. Popolue, sat <jud. 353, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 364-
aslui>. 9, 371, 373, 374`-6, 378-80, 382 -
Intartil Widuletului, ling Plotunesti <In 4, 388-90, 393-5, 397-400, 402-6,
Buznea, jud. Iasi> XIV-XV- I 26. 410, 412, 413, 415, 416, 418, 420,
Hotarul Sanii, v. Sagna, sat <jud. Neamt> 421, 423-5, 427 30, 433-5, 437,
Roland Serbeseutui2 pe Siret <Serbnesti, 438, 440, 442, 444, 445, 447-51, 453,
jud. Botosani); in hotar cu Bucurilu ti 454, 456, 459, 460, 462, 464, 466, 469,
XIV-XV-I 2. 471, 473, 475-80, 482-4, 486, 488, 490,
Houtrul Tfirgulul <Frumos> <jud. Iasi>, sat 493, 494, 496-500, 503, 506, 507, 509,
lingA XVII-V 61. 510, 512-4, 516, 517, 519, 521 3,
Hotarul Ungurese (Hotarele unguresti) 525-7, 529-36, 538-40, 542, 543,
XVII-I 177, 237. 547-9, 551-3, 556, 557, 559-61,
Hotarul vechi al lui Giurgiu, v. Ghillie ti, 563-6, 569-72, 576, 577, 579-82,
sat <jud. Neamt>. 588, 589, 593, 596, 597, 599, 601, 604,
Hotceni si Hotceani, v. Hoeeni, sat <jud. 608, 610, 613; II 3, 6, 11, 13-15, 17, 20,
Vaslui>. 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 41-45,
Hotcesti, v. Hodeesti, sate. 47-51, 53, 55-58, 60-63, 65, 66, 68, 69,
Hotesti, v. Ote.711, sat <jud. Bacau>. 71, 73, 75-80, 84-88, 90-93, 101, 103,
106, 109-11, 113, 114, 117, 121-123,
Hotin, ocolul cettii <reg. Gem:MO, R.S.S. 125-7, 129, 133-5, 137, 138, 140,
Ucrainean 6> ; sate si selisti de XVI - III 142, 145, 146, 148, 152, 155, 162, 164,
391; XVII-I 155; V 157. 165, 167, 183, 185, 189-93, 195, 200 -
Ilotin, cetate pc Nistru <reg. Gernauti, R.S.S 2, 204, 206, 208, 215-7, 219, 221,
Ccraineanil>; pircAlabi de XIV -XV- I 223, 226, 232, 233, 235, 239, 240; III
8, 14, 27, 123, 157, 159, 161, 163, 165, 10-12, 16-18, 21-23, 25, 30, 31, 35-37,
168, 170, 178-81, 213, 226, 241, 253 - 44, 46, 48, 50, 57, 59, 65-68, 70, 71, 74,
5. 257, 258, 264, 266, 269, 274, 276, 76, 77, 80, 81, 83, 93, 96, 100, 106, 108,
277, 281, 285, 287, 288, 300, 331, 333, 334, 109, 111, 113-5, 120, 122, 123, 133,
:136, 339, 345, 347, 349, 354, 358, 359, 137, 140, 152, 154, 158, 165, 168, 169, 173,
362, 364, 415, 417, 418; XV-11 10, 18, 176, 180, 181, 183, 186, 189, 193, 199, 202,
25, 29, 32, 33, 35-38, 40-42, 44-47, 49, 204, 207, 209, 211, 213, 214, 217, 219, 227,
50, 52, 54 56, 59, 61-65, 67-71, 73, 74, 238, 240, 244, 246, 248, 249, 253, 258,
77 81, 83, 85-87, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 262, 264, 272-4, 276, 278, 283, 284,
101, 103 5, 108, 109, 111, 115, 117 287, 288, 290, 299, 302, 305, 307, 309,
20, 122 - 4, 126-30, 133, 135 7, 312-4, 316, 324, 332, 333, 335, 340,
1:19, 141, 143, 144, 147-51, 153, 155 - 347, 350, 352, 355, 357, 364, 367, 373,
7, 159-62, 168, 170-3, 175, 177, 374, 377, 387, 395, 397, 401, 411, 418, 419,
179, 181, 183, 185, 188, 190-2, 195, 423, 424, 426, 427, 431, 434, 437, 438, 441,
196, 198, 200, 201-7, 209, 212-25, 444, 451, 452, 456, 458; IV 11, 16, 17,
227-9, 231, 232, 237, 239-47, 249- 30, 40, 53, 70, 72, 78-80, 105, 106, 116,
53, 258-60, 262-8, 271, 272, 274, 146, 158, 161, 166, 168, 171, 175, 181,
275, 277, 278, 280-83, 285, 286, 289 - 184, 191, 192, 195, 196, 198, 202-4,
91, 294, 296, 299, 301, 303, 304, 306, 307, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 219, 222, 224,
310, 316, 317, 322; XVI-1 1, 4, 6, 231, 235, 237, 249, 252, 257, 269, 271,
14-12, 14, 15, 17-21, 23, 28, 30, 32, 33, 281, 284, 285, 288; XVII-1 12, 29, 48, 63,
35, 36, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 65, 69, 73, 83, 88, 93, 94, 96, 102, 120,
56, 58-63, 67-70, 72-74, 76, 78, 80-83, 121, 124, 132, 134, 140, 147, 150, 151, 164,
85, 86, 96-98, 100, 101, 103, 104, 105, 195, 213, 215, 226, 228, 230, 232, 233, 238,
108-110, 112, 113, 116-20, 122, 123, 247, 252, 257, 259-60; II 2, 4, 6, 12, 15,
125, 127, 129, 130, 133, 134, 136, 137, 18, 20, 22, 42, 46, 49, 52, 67, 73, 93, 122,
139, 140, 142, 143, 145, 147-9, 154, 192, 198, 201, 209, 211, 215, 217, 221, 236,
156, 157, 159-64, 166, 167, 169-71, 240, 241, 242, 244, 248, 273, 326, 338, 347;
1.73, 176-8, 180, 181, 183, 184, 185, III 100, 102, 103, 119, 126, 130, 145, 160,
189, 192, 194, 196, 199, 201-203, 205 - 163, 165, 180, 203, 212, 217; IV 62, 92,
209, 212, 214,215, 217-20, 223-27, 105, 106, 113, 116, 120, 127, 132, 134,
229-31, 233 -5, 237, 239, 241-4, 135, 138, 139, 141, 144, 148, 151, 162, 224,
247, 248, 250, 251, 253, 254, 256, 258, 238, 242, 244, 248, 252, 254, 256, 259,
260, 263, 268, 302, 316, 320, 407, 439,
In text, cu Meet znicA. 442, 444, 446, 448, 449, 452, 453, 455,
2 In original : *erbilnestilor. 459, 463, 468, 495, 505, 522; V 9, 14, 15,

126 www.dacoromanica.ro
17, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 47, 296, 361 2, 496; XVII II 19; IV 163;
57, 59, 60, 106, 117, 124, 126, 134, 163, 165, mori pe XIV-XV I 174; XVI- I
166, 168, 171, 175, 186, 187, 189, 195, 204, 361-2.
20 210, 213, 231, 265, 271, 272, 274, Hovrileol, sat pe GArbovAt <Vovriesti, jud.
278, 279, 281, 282, 296, 306, 348, 387; Vaslui>; impArtit nepotilor lui Tiban
vAtavi de puscasi, puscasi i haiduci XVI-I 353.
din es, XVII-II 124; IV 320; hotnog Hranitri,localitate in Moravia <Cehoslovacia>;
urgisit de Icremia voievod In in itinerarul lui Petru Ochiopu> voievod
XVII-IV 107; secretari de pircAlAbie XVI-IV 63.
XVII-IV 444, 459; asediatA de ostile Ilrasca si IIratca, V. Hrealca, sat <jud.
Mihai Viteazul XVII - I 55; Costantin Suceava>.
voievod cu kIll la es, XVII-II 133, 172, 4,11rilne$ti, sat pe Birlad, la gura Jeravdtului
256; acte domnesti scrise In es, XIV -XV - <lingd Grivita, jud. Vaslui); in hotar cu
-I 120; XVII-II 133; act scris de pima- tirgul Birlad XV-II 211; intArit cu nori
labi la --, XVI-111 398. mAnfistirii Floresti XVI-IV 234-i.
Hotin, tirg pe Nistru <or. Ifotin, reg. CernAuti, I1rilne5ti, sat <probabiI in loe de HArmAnesti,
R, S. S. UcraincanA> XVI- I 301; XVII- I jud. Bacdu> XVII- III 237.
102, 140; II 124, 221; III 145; IV 200, HrOnesti (I fArAesti, HArilsti, HrAnAesti), sat la
320, 407, 472, 482; in botar cu Cruglic si obirsia Licicovului din sus de SArbi <lingA
Ra$cAuti XIV-XV-I 135, 263; pisar BlAgesti, jud. Vaslui>; intdrit cu poianA
din es, XVI -I 301; popi din es, XVI-III fiilor lui Mihu medelnicer XVI- I 146;
39, 398; XVII-II 124; IV 482; vamesi parte intilritA lui Ciirstea mare vornic
din XVII-IV 320; voitul si pirgarii XVII-I 34-35, 54, 55-56.
din es, XVII-IV 320. IIrAnesti, V. HiirmAnesti, sat (ud. Iasi>.
Hotta, Ulna <reg. Geri-1614i, R. S.S. Ucrai- 11rOnleeni, sat pe Elan <jud. Vaslui); parte
neanii> XVII - III 102; selisti in intAritO fiilor lui Ilce XVI-I 284.
XVI - Il 161; III 308-9, 339- 40; HrAnicesti, v. Hfirnice,ti, sat <jud. Nearnt>.
XVII I 134, 222; sate in XIV- Hreatea (Hrasca, Hratca, Hreasca, Hriatca),
XV-I 105, 177, 349; XVI-I 289; II sat <jud. Suceava> XVI-III 331; IV
28, 66, 152, 211, 222, 238; III 73-7, 142; XVII-I 143; V 103, 248, 303, 366;
78-80, 137, 231, 253-4, 286, 304-5, parte intAritA Jul MAtei Grozav portar
313, 343, 425, 430; IV 73, 257, 259, 285, XVI-III 80; XVII-I 107; II 181; III
289; XVII -I 5, 46-7, 90-91, 134, 33; jirebii cu loe de case, helesteu, mori
169, 222; II 23, 52, 112 192, 241, 243; III si bisericA intArite lui Simion MAlai s.a.
7, 14, 39, 40, 172, 205, 224; IV 86-7, 99, XVII-V 337-8, 341, 370-1; popi
113, 129, 142, 145, 147, 161, 219, 228, XVII-III 33, 225.
230, 246, 266, 445, 448, 469, 497, 521; V limp:xi, sat sub tirgul Sucevei <inclus in
54, 143, 157, 175, 279, 281, 305; catastif Bosancea, jud. Suceava>; (limit de domn
de cisle de tArani s.a. din es XIV-IV 4; episcopilor Moldovei XIV- XV-! 13.
cisla ()Mir de la XVI-IV 23, 27; Hretcani, v. Hritenni, sat <jud.
angAria Iasilor care se la de la -.0 XVII-V
39; desetnici de stupi de la XVI-IV 34; Hreteni, sat, t. Dorohoi <Hriteni, jud.
starosti de es, XIV-XV -I 341, 368, Botosani>; intArit lui Icremia MoghilA
369, 370, 372, 374, 375, 376, 377, 378, mare vornic <voievod> XVI-III 189.
379, 381, 383, 384, 386, 388, 390, 393, 395, Hricicani, v. Hriscanii, sat <jud. Botosani>.
396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 406, 413, Hrinee$ti, sat pe Solca, t. Suceava (inclus in
424, 425, 427; XV-II 2; XVI -III 341. Cajvana, jud. Succava); intArit cu mori
Hotine$ti, sat pc RAchitna NouA ce se cheamA lui Luca Arbure XVI- III 56,
fiicelor
Urechesti, t. Iasi (probabil lingA Zahorna, 281, 360, 388-9; intarit cu iaz si mori
jud. Iasi); parte intAritA lui Nistor Ureche mAntistirii Sucevita XVII -I 246; intilrit
mare vornic XVI-IV 287-8; XVII-IV cu iaz si mori mAniistirii \Solca XVII-V
145. 176, 177, 317, 318; vAtAman din XVI-
Hotine$1I, sat <inclus in Cornesti, r. Nispo- IV 225.
reni, R.S.S. MoldoveneascA>; take pier- *Hrinea, sat pe RAut si PArAul Iligaeilor
dute cind a venit Alexandru voievocl Frfilesti, r. Orhei, R. S.S. Moldove-
Cu encazul Corctki; partea ce se cheamA neascA); in hotar cu FAntAnele TAttiresti
Deleni intAritO mostenitorilor lui Sima XVI- I 372.
Bade XVII-IV 398. *Hrineuti, sat pe Ciuhur <Grintiutl, r. Oenita,
*11ovee.sti (IIoveesti), sat pe CArligfitura R.S.S. Moldoveneasc0; ureadnici i vd-
(lingil Bogdanesti, jud. Iasi); intrit lui tiiman din XVII-IV 352; N . i
Iursa si Bias Saula XV-II 144. Utirinonti.
Hovilrleata (HovrAiata, HovrAieata, HorAia ta,
IIorleleta, Horaeta, Vcvdriiita, Vovrilata), *Hristeni, sat pe Nistru (probabil lingA
piriu <Horoiata, afluent al Birladului la Chitcani, r. Slobozia, R.S.S. Moldove-
Banca, jud. Vaslui>; sate pe es XIV-XV neascii); prisacii intAritA inAnAstirii
-I 23; XV-II 79, 167, 301; XVI I Neamt XIV-XV I 87.

127
www.dacoromanica.ro
Hrisani, v. Crisani, sat <r. Telenesti, R.S.S de pe Nechid mAnAstirii Bistrita XIV-
MoldoveneaseA>. XVI 92; InchinatA de tef an cel Mare
Hriscani (Griscani, Hricicani, Hricani), sat IntAritA de $tefdnitA voievod cu mori
pe Siret, t. Suceava <jud. Botosani>; seliste mAnAstirii TazlAu XVI I 142.
dAruit de domn cu jumAtate de pod lui Huba (unde a fost sat si seliste pe Nechid
Iremia vistiernic XVII 153-4; jumA- <probabil Nechit, jud. Neamt>; dAruit
tate, cu stoguri de fin, IntritA mAnAstirii de domn cu moarA mAnAstirii Bistrita
Galata XVI III 409; IV 224; jumtate XIV XV I 92; IntArit cu molted m A-
IntAritA lui Costin miedar XVI IV 51. nAstirii TazlAu XVII 142.
Hriscani, sat ce s-a numit Poiana CAlugritii, Hubalna (Hobaln a, Hobana, Obaln a),
t. Neamt, in hotar cu Dragomiresti plriu <afluent al Birladului>; sate pe
<jud. Neamt); pArti Intarite lui Andronic XIVXVI 76, 78, 137; XVI I 276,
XVIIV 10; pArti IntArite lui Bran diac 359; XVIIIV 247, 497.
136-7. Hucul, piriu la cheia <si Sf. Me> din ocolul
HrItcant (Hretcani), sat pe Jijia, t. Iasi
<probabil lingA Potingeni, jud. Iasi> Sucevei <jud. Suceava> XVIIIV 333.
XVIIII 109; IntArit Cu iazuri lui Trif an Hudestl (unde a fost Giurgiu Ungureanu,
postelnic XVIII 207; Intrit mnstirii Hudinti, Hudinti), sat pe Baseu, t.
Homor XVIIIV 487. Dorohoi <jud. Botosani> XVIIV 351
HrItcova, sat <inclus in Ceriena, r. Noua <jumAtate Intrit lui Hudici vornic
solita, reg. CernAuti, R. S.S. UcraineanA> ; XIVXVI 154?>; intArit cu curti,
daruit de domn XIVXV I 171. iazuri i mori lui Ion Moghilii logofAt
*Hriteni Hritini), sat pe Drabiste, t XVI II 238; jumAtate fritrittl lui
Jlotin <probabil r. Edinet, R. S.S. Moldove- Iurescu marc vornic XVI III 182; In-
neascii>; IntArit cu moarii urmasilor lui Ora Cu case, helesteie si poieni lui Iremia
krbure hatman XVI III 56; XVIIII vornic <voievod> i Simion ceasnic
2:; IntArit lui Ponici diac din RugAsesti <voievod> XVI III 189; jumAtate rAs-
XVII II 304. cumpArat de Dumitru MovilA XVI:III
Hriteni, v. 'helm', sat <jud. Botosani>. 304.
*Hritesti, sat Intre Siret i Cotul lui..5andru, Hudiceni (Hudiciani), sat pe LiipuSna, sub
mai jos de Sucmezeu <IMO Marvila, jud. Movil, In hotar cu ScortAsti <In r.
BacAu>; Intilrit lui NAdAbaico Vornic Kotovsk, R.S.S. Moldoveneasc> XVII
XVIIIV 179. V 237; IntArit lui Chico XVI I 143.
IIritone, topic pe Ezer <la .5tiubieni, jud *Hueteni (unde este Huet, Hueteani), sat pe
Botosani>; In hotarul unui loe pustiu Siret, la gura Voronei <jud. Botosani>;
XIV XV I 258. ddruit de domn cu moara lui Hodco
Hrstea (uncle au fost v. Cristesti, sat Costici postelnic XIV XV I 106;
<r. Nisporeni, R.S.S. MoldoveneascA>. Mara cu mori fiilor AnuscAi XVI I
Hrosilutul, sat sub Codru, t. CernAuti 120; IntArit cu moarA lui Ghenghea pIrcA-
<HorosAuti, r. Zastavna, reg. Cernduti, lab de Roman XVII 550; II 28.
R. S. S. UcraineanA> ; IntArit cu helesteu si
mori Antemiei lui Dumitru Lenta XVII *Huetenl, sat pe Suceava, mai sus de Roman
IV 83. <jud. Suceava>; intArit lui terul Gera-
tescu XIVXVI 362.
*Hrubeni, sat <probabil jud. Vaslui>; IntArit Huhulesti, v. Huhurezi, sat <r. Glodeni,
Cu imunitAti episcopiei de Hui XVIIIV R.S.S. Moldoveneascti>.
264, 318, 502. Huhuresti, v. Huhurezu, sat <jud. Succava>.
Hrusea, sat la Gura Curvei <inclus In BAicoi *Huhurezi (Huhulesti), sat pe Suhovn, ce s-a
sub numele de Valea Crucei, r. Ancnii Noi, Iasi <haga Limbenii
R.S.S. Moldoveneasc0; jumAtate numit Porosecini,
lui Brail s.a. XVI I 557; jumAtate Vechi, r. Glodeni, R.S.S. MoldoveneascA>;
IntAritA lui StanilA s.a. XVI I 565. parte IntAritA lui Nicoaril mare vornic
Hrusevilt, sat, t. Hotin <Grusevat, Gruseva, XVIIIV 119, 44.8; V 281.
r. Chelmenti, rcg. CernAuti, R.S.S. Ucrai- *Huhurezu (Huhuresti), sat lingA Plotonesti,
neanA> ; jumAtate restituit mAnAstirii t. Succava <Hugh Dolhestii Mari, jud.
Pantocrator XVII III 195. Suceava); dAruit de domn Anei XVII
Hrusova, piriu la TibAnestii Buhlei <c. 70; jumAtate IntArith Mitropoliei de
BAcesti, jud. Vaslui> XIVXV I 7 Suceava XVIIV 57.
IIruzea (unde a fost prisaca... lui 5tefAnitit IIulboca, v. H<I>uboca, loe pustiu la Holmul
voievod), loe de prisacA pe Crasna <la Negru.
obirsia Crasnei, jud. Vaslui); dAruit de Hulpsesti, sat pe Lohan ce se cheamil Budaia
domn episcopiei de, RildAuti XVI-1 (Budesti, jud. Vaslui>; IntArit Dragnei
5-206. fiica lui Dan hatman XVIII 126.
*Hala (SI. Nicolae, unde a fost mAnA- HulpAsesti, v. Vulpilsesti, sat <jud. Neamt>.
stire <probabil Nechit, jud. Neamt>; in- Hulpisti, v. Vulpestl, sat <r. Ungheni, R.S. S.
chinata de domn cu satul, moara si selistea MoldoveneascA>.

128 www.dacoromanica.ro
Hulturesti, v. Vulturesti, sat <jud. Vaslui>. Husi (SI. Apostoli Petru si Pavel), episcopie
Hulturori, vale la Puhoiul, t. LApusna <r. <in orasul Husi, jud. Vaslui>, ce fAcutA
Anenii Noi, R.S.S. Moldoveneasca> XIV - noao"; dAruit de domni Cu sate, selisti
XV- I 425. si mori cu imunitAti XVII- I 28-9;
IV 318, 321, 335, 502; danie gloabele
piriu <la Stuhuleti, jud. Vaslui>: dusegubinele din satele episcopiei XVII-
sat si selisti pe XIV-XV -I 367; XVI V 44; danie de obroc din yin, gnu, orz,
I-77. miere si aspri XVII-III 141; danie de
Ilulubesti, sat <?>; parte intAriti lui Pre- poslusnici, cojocari, croitori, butnari,
devici pircAlab XVI-IV 35. curelari, olari, mAcelari cu scutire de dAri,
Hulubesti, sat pe Siret <probabil jud. angArii i camAnii pentru circiume XVII-
Vrancea>; parte intArital lui Nistor Urechc IV 320-321; V 4, 50, 72; episcopi de
mare vornic XVII- IV 145. XVI-IV 240, 291, 298; XVII-I 28, 80,
Humor, v. Ilomor, mAnAstire i piriu. 173, 233, 238, 245; II 32, 40, 45, 55, 65,
98, 120, 157, 337; III 111; IV 34, 165, 192,
Huntfirmachi, localitate in Tara *tidia - 250, 265, 281, 320-321, 335, 439; V 5, 6,
Stiria <Unzmarkt, Austria>; in itinerarul 72, 110, 134, 163, 204, 231, 244, 304, 336,
lui Petru voievod Ochiopu> XVI-IV 64. 469, 502; logofAt de la XVI-II 131;
Hurduesti, v. Loo pustiu pe Spiroasa XVII-II 24; V 155 (mentiuni).
<r. Cimislia, R. S. S. MoldoveneascA>. Hui, ocolul tirgului, loc si sate ascultAtoare
Hurduga (Hurdugia), munte <jud. Neamt); de XVI-III 140; XVII-V 28; vornici
In hotarul mAnAstirilor Neamt, Agapia ureadnici de XVI- II 23, 36; XVII-
si Secul XIV- XV- I 414, 416, 418; IV 165, 291, 318, 320, 321, 502; V 4, 72,
XV-II 320; XVI-IV 59; XVII-I 177, 237; slugi si da'bilari de la XVII-IV
184, 237. 335, 502; isprAvnicie (mentiune) XVII-
Iturdugii, sat, t. FAlciu <azi Dimitrie Can- IV 264.
temir, jud. Vaslui); intArit Siminei, erica- Bust (Husnora), tirg pe DrislavAt <jud.
ghina lui Ionasco Jora ceasnic XVII-IV Vaslui> XVI-IV 264; XVII -I 158; II
169, 171; V 109. 293; III 89, 90; IV 79, 165; In hotar cu
Hurdujfini, sat <?>; parte intAritA lui Criiciun <Leosti> XV-II 232-233; drum ce
s.a. XVI-II 163. merge de la Vaslui la XV-II 167;
Huruestl, sat pe Polocine <jud. BacAu>; vie intAritii mAnAstirii DobrovAt XVI-II
148; vie intAritA mAnAstirii SI. Saya din
intArit lui Ilia Huru comis XIV-XV-I Ia.si la XVII-IV 65 (v. o Dealul
387. Dricului); cojocari, croitori, butnari,
*Huseani, sat mai jos de gura SAratei <pro- curelari, olari, mAcelan i circiume scutite
babil lingA Berezeni, jud. Vaslui>; juma-
tate intaritA lui Lupe XV-II 72. de angilrii i clAri pentru episcopie XVII-
Husiani, sat pe Jijia, t. Dorohoi <inclus in IV 320-321; V 4, 50, 72 dusegubinA
RAuseni, jud. Botosani); parte intArita XVII-IV 165; catastihul tirgului XVII-
lui Cucor stolnic XVI - III 244 - 245. IV 227; soltuzi si pirgari de XVII-II
Ilusova, v. Hui, sat pe SArata <jud. Vaslui>, 32, 188; III 89; IV 320, 321, 502;
Hustea (via lui loe la Cristinesti, t. V 4, 72, 237; acte domnesti scrise in
Dorohoi <jud. Botosani> XVI-IV 11. XV-II 233; XVI-I 43, 51-54, 58, 62,
Husul (unde a fost Husova), sat pe Shrata
<lingA Todireni, jud. Vaslui>; in hotar 64, 67, 76, 77, 79, 80, 87, 88, 97, 120, 231,
Cu o seliste a lui Ignat postelnic XIV- 233, 235, 238, 240-244, 249, 287, 288,
XV-I 251; IntArit lui Petru s.a. XVI- I 291, 292, 294, 295, 297, 306, 310, 312,
140; v. si Buzesti. 313, 315, 316, 318, 319, 332, 335, 336, 338,
Husi (undo au fost casele Oncii), sat pe 343, 344, 359, 361, 364, 370, 376, 379, 380 -
omuzul Mare, t. Suceava <jud. Sucea-
va> XVII- I 158; IV 181; dAruit de domn 2, 391, 414, 415, 448, 449, 452-6,
lui Zianco XIV-XV-I 246; confiscat 458-60, 462, 465, 466, 469, 473-9,
pentru hiclenie de la Sturza hatman chid 481-483, 486, 488, 491, 493, 494, 496 -
ridicat ca Beldiman logofAt si Ursu 9, 501, 503, 504, 508-10, 512-514,
vornic i cu cAlArasi asupra lui $tefan 516, 517, 521, 522, 524-6, 528, 529,
voievod; parte numitil Coposesti, intAritA 531, 532, 548, 549, 551, 552, 567, 569,
Cu iaz si moarA lui Dumitrasco portar 574, 593, 609, 614; II 10, 11, 13, 14,
XVII-IV 89-90. 16, 17, 19, 21, 46, 52, 92, 94, 95, 125, 128-
*Hui, sat peste Prut Rosu, r. Cahul, 30, 134, 136, 137, 139, 140-2, 144,
R. S. S. MoldoveneascA> ; in ho tar cu 145, 149, 152, 161, 165, 156; III 398, 399.
Iezerul R0911 XVI - I 26. Husnora, V. Hui, tirg.

9 c.-102
www.dacoromanica.ro 129
Iablonem, v. Partial Milrolui. jud. Ialotnita>; arsa de Stefan cel Mare
lablunevct (Iablunivet), piriu la Cuciurul XIV-XV-I 394.
Mare <r. Storojinet, reg. Cernauti, R. S. S <Ialovenii>, sat pe Isnov4i, din sus de CapuI
Ucrainean0; sate pe XV-II 92; Cheilor <r. Kotovsk, R. S. S. Moldove-
XVI- III 48. neasch> ; intrit nepotilor lui Lasco, din
Iacaci (uncle este giude v. Adashni, sate Isnovati XVI-I 288.
<jud. Botosani>. Jalpug (Ialpoh, Ialpuh, Ilp), piriu care da
*liachim (unde a fost vataman sat paste lacul Covur, t. Chigheci <r. Bolgrad,
Prut, sub Dereneie <ling Pasc'auti, r. R. S. S. Ucrainean> ; locuri pustii pe
Riscani, R. S. S. Moldoveneasca> ; in tarit XVI- I 5, 239, 352; selisti pe XV1-III
lui Luca Arbure XVI - I 107-108; in- 59; XVII-I 229-30; IV 83; sate pc r-
tdrit copiilor Neagi XVI-I 149. XVI-II 114; IV 137, 287-8; XVII-I
Iachim, loe pe Turia <jud. Iasi); in hotar Cu 50, 92; loe de iaz si moar la XVI-
Bsani XVI-II 29-30. IV 287-8; girla ce se vars in XIV-
Iachimeni, v. Drumul lui Iachim. XV-I 208; XVI-I 518; jumtate in-
Iacobeni, sat care se numeste Sloboziia, pe tarit manastirii Moldovita XIV-XV-I
Jijia <jud. Botosani>; parti Cu moat 244.
intarite lui Dumitru Lupe vornic de Ianaull, v. Infiuti, sat <r. Chelmenti, reg..
gloat XVII-IV 494-5; V 21; parte Cernauti, R. S. S. Ucraineana>.
donat manastirii Cosula XVII-IV 496; lanina, oras <Grecia> XVI-I 597.
V 32 (mentiuni tirzii). lapa, v. Cobilla, piriu <jud. Vaslui>.
Iaeobeni (Ecobeni), sat pe Jijia i Miletin lapa, v. Cobille, sate <jud. Neamt>.
<jud. Iasi> XVII-IV 394-5; jumtate lapa, seliste pe Barlad, t. Tutova <ling5
intarit nepotilor lui Mihail gram atic Banca, jud. Vaslui>; intrita cu loc de
XVI- I 7; jumatate intrit lui Evloghie moat% lui Toader Chiriac mare caminar
calugr s.a. XVI-I 589. XVII-II 19; intrit lui ... XVII- V 179.
Iaeobesti (Eacobesti), sat pe Suceava <jud. lapa, vale la S'ciitura <c. Bucsesti, jud.
Suceava>; parti de cumparatura cu loc de Bacau> XVII-II 27.
mori intrite lui Stefan Prajescu i fiilor lar. piriu la Iarova <r. Soroca, R.S.S. Moldo-
sal XVI-IV 154;160, 163, 242; XVII- I veneascii>; mori pe XVI-II 238.
19; IV 455. Iaslovat, v. Iazlovalt, sat <jud. Sucea.va>.
*Iaeobestl, sat la Vaslui <ling Muesli, jud. Iasnoviit (Iasnoveti), sat, t. Orhei <Isnovat,
Vaslui>; hotare; daruit de domn lui Dan r. Criuleni, R. S. S. Moldoveneas ea> .
vames XIV-XV- I 7-8. hotar cu Cotelnici XVI-IV 115; intarit
*Iaeobesti, sat pe Prut <probabil jud. lui Gavril Totrusan fost logoft XVI-I
Vaslui); intdrit lui Oan portar XIV-XV 327; jumatate cu vie intritil lui
-I 134; v. si 1%lur9oceni. Vasile Grumaz XVII-V 11.
lam, :Mho (unde a.0 fost sat pe Birlad
<si Sacovat, lng Todiresti, jud. Vaslui); (Esi) <jud. Iasi>, ocolul curtilor din
Intrit Magdei s.a. XV-II 234. tirgul Iasi; curte domneasca in XIV-
Iadinti, sat pe Racovat, t. Hotin <Edinet, r. XV-I 113; XVI-II 51; IV 187; sate
R. S. S. Moldoveneasc> ; j um Rate cu ascultatoare de XVI-II 51; III 232;
iazuri i moara intrit lui Cozma Plop IV 135; judeti de la XIV-XV-I
diac XVII-1I 243. 113, 227; ureadnici de 115;
Indomire$11 (Domireti, Edomiresti, Sadu- II 70, 162, 173, 242; III 22, 86, 141; IV
miresti, Sodomiresti), sat la gura Tazlaului 522; V 246; clras din XVII-IV
Mare, t. Trotus, ce-i zice i Sacalosesti 411; camanari, dbilari, Wart si pod-
<MO Slobozia Mielului, jud. Bacau>; volari din XVII-II 70, 161-2; III
intrit lui Petru Tampe X1V-XV- I 86; V 246; postelnic de tureccii de la
239-240; intarit lui Petra Balco XV-II XVII-IV 518; ocolul morilor si sate
4; jumtate intrita popii Oancea asculttoare de XVI-III 232; act
XVI-II 131; intrit lui Andreica domnesc scris la morile din XVI-I
XVI-II 142; parte vinduta de Avram 574; acte domnesti scrise la curtea din
lui Filip s.a. XVI- III 41. XIV-XV-I 111, 243, 274, 306, 368;
piriu <Idrici, afluent al Birladului>; XV-II 2, 58, 236, 237, 239, 259, 261,
XIV-XV-I 191; XV-II 262, 304, 307, 308, 309, 322; XVI-I 2, 9,
sate pe 56, 69, 70, 161, 164, 214, 216, 219, 247,
272-3; XVI-I 51, 286; II 211-2; 251, 253, 255, 347, 365, 368, 406, 519,
III 85; IV 91; XVII-II 90; IV 145; 534, 537 - 540, 546, 556, 557, 559,
moara pe XVI-IV 91. 560, 579, 580, 584, 586, 587, 596, 600, 602;
Jalan, v. Elan, piriu. II 6, 10, 18, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36,
*Ialomita, cetate ori tinut in Tara Basarabia 59, 60, 62, 63, 65, 69, 70, 106, 109, 110,
<la gura Ialomitei, in Tara Romneasca, 112-114, 116-119, 122, 123, 149, 151,

130
www.dacoromanica.ro
157, 160, 167, 171, 172,175-177, 181, 183, 203-208, 210-218, 220, 223, 225-229,
184, 186-190, 193, 196, 208, 212-217, 232-238, 240, 242, 243, 246, 248, 250,
222, 223, 226, 230, 235, 239; III 1-7, 9, 252,253-255? 256, 257-259, 263, 268, 269,
13, 14, 16-18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 271, 274-281, 283-285, 289, 290, 292,
.32, 35, 37, 41, 42, 44, 46, 49, 51-56, 58, 294, 298,299-302, 305-311,313, 315, 318,
60-62, 65, 67, 70, 72, 73, 76, 77, 80, 82, 319, 321-336, 338, 339, 341-346, 348-
84, 86-90, 92, 93, 95, 103, 106, 108, 110, 351, 353. 354, 356-358, 360-368, 371 -
114, 116-118, 120, 121, 123, 124, 126, 130, 376, 378, 380-382, 384-389, 391-393,
132, 135, 136, 138, 143, 144, 146, 147, 155 - 395, 397, 399-403, 405, 407, 409, 410,
163, 192, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 207, 412-414, 416-419, 421-427, 429-431,
209 - 211, 213, 215, 216, 218, 220, 222- 433-435, 437, 440-442, 450, 459, 461,
225, 231, 233-235, 237, 238, 240, 241, 243, 463-466, 468-471, 473, 476, 478, 479,
244, 246, 247, 250, 251-253, 257-259, 481, 483, 487-491, 496, 499-504, 506,
262, 263, 265, 267-270, 273, 274, 277- 508, 509-512, 521, 526; V 2-5, 8, 10-13,
279, 281-284, 288, 289, 291-299, 302, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 34, 35, 37-41, 43,
306, 308, 310, 314, 317-321, 323, 325, 44-46, 48, 50, 51, 53, 55-60, 70-81, 83,
329, 330, 333-337, 340, 342, 345, 347, 84, 86-88, 90-96, 99-102, 104, 106-
349, 351; 352, 354-361, 363, 367, 368, 109, 112-116, 118-120, 124, 126, 127-
370, 373, 374, 376, 379, 381-387, 391, 138, 145, 149, 151-154, 156-161, 165,
392, 395, 402, 412, 416, 420, 423, 424, 167, 169-172, 178-180, 184, 187, 188,
426, 427, 429, 432-435, 437, 439-442, 190, 192, 193, 196-199, 204, 208, 210,
446, 448, 449, 452, 454-458, 465, 467; 211, 213, 216, 217, 219-221, 223, 225,
IV 1-3, 9, 10, 12-14, 16-18, 28, 31, 227-230, 232, 234-243, 245-267, 269,
36, 40-45, 48, 49, 52-63, 69, 71, 73, 271, 272, 280, 282, 283, 285-295, 297,
81, 82, 84, 85, 87, 91, 103, 105, 112-114, 299-301, 310, 347, 357, 371, 388; acte
117, 120-125, 131, 137, 144, 155, 159, 178, serse de doamna Elisafta XVII-II 31,
274, 289, 290, 293, 296, 299, 300, 302, 303, 148; act scris de Maria, fiica lui Petra
308, 309; XVII-I 1, 3-11, 13, 14, 16, voievod XVII-IV 73; acte de la vornicie
17, 19, 20, 21, 23, 25-27, 29, 31-33, 35, scrise in XVII-II 315; [II 153; IV 38;
39-43, 45, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 60, 64, acte de la htmanie scrise
66, 69, 71-74, 76-80, 83, 84, 86, 88- 83, 124, 203; IV 163, 164, 336, 337, 347,
94, 96-98, 125, 126, 128, 130, 133, 136, 432, 480, 498; act scris de marele logofat
138, 141, 143-147, 150-154, 156, 157, 520; hatman de XVII-
159, 160, 162, 165-167, 169, 173, 194, IV 522.
202, 204, 267; II 4, 5, 7, 9-13, 16, 21, Iasi (Esi, Es) (m. Iasi, jud..--,>; tirg XVI-III
22, 24, 25, 31-33, 35-39, 43, 44, 46, 50, 112, 383, 436; in hotar cu satele Moimesti,
53, 54, 56-58, 60-62, 65, 67-69, 71-74, Sarbi si Geamiri XIV-XV-I 386; mA-
76-78, 81, 82, 84-88, 90-93, 95, 96- nstiri in tarina Iasilor XVI-III 371;
98, 101-106, 108-110, 113-117, 119, IV 117; XVII-II 44, 155; III 114; IV
122, 123, 125, 128, 130, 132, 134, 136, 33, 261-2, 295-6, 297, 322, 383; V 158,
138-140, 142, 145-150, 154-156, 158- 172, 185, 304, 308, 313; in hotar cu mAnA-
166, 168, 170-174, 177-187, 190, stirea Socola XVII-III 22; in hotar cu
193, 195, 199-203, 205, 206, 209, 211- mnstirea Galata XVII- V 111; case
213, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 225, In XVI-III 216, 225; IV 93, 87;
226-229, 232, 236, 240, 241, 243-245,, XVII-I 7, 71, 231, 244; II 71, 78, 171;
247 - 250, 252, 255, 256-259, 261 - 268, III 26; IV 3, 169, 170-71, 183, 302-3,
270-272, 274-286, 288-292, 294-303, 434; V 109-110; vii si crame In XVI-
305, 309-315, 317-321, 323-325, III 410; IV 28; XVII-I 244; II 178; IV
327-335, 339, 340, 344, 348; III 3, 5, 6, 169, 170-171; V 109-110; In dealul
9, 11, 13, 16, 19-23, 26-30, 32, 33; 35, Upon XVII-I 178; II 1,79, 180; III 1,
39, 41, 42, 46-65, 67, 68, 70-77, 79- 37; in dealul Iepurelui (Epure) XVII-III
96, 98, 99, 104, 106, 107, 109-116, 118- 199, 200, 201; IV 110; V 225; in dealul
121, 126, 128, 129, 131-134, 137, 138, Tanga XVII-IV 154; grAdini in
141, 142, 147-151, 154-156, 161, 166, XVII-III 200; V 225; iazuri si mori in ,-...,
168, 169, 171, 172, 174, 181-186, 191, XVI-I 574; III 104, 232; IV 28; dughene
193-195, 197-199, 204-206, 208-210, In XVII-I 6, 178; II 78, 336; IV
213, 215, 218, 223, 226, 227, 229, 234, 240; 419-420; V 223; ultt armeneasd. In
IV 2-4, 6, 8-10, 17, 18, 20, 22-33, XVII-II 339; oameni din XV-II
38-41, 43-47, 49-54, 57-60, 63, 65, 177; XVI-I 429-30; III 225; IV 93;
66, 68, 70-72, 74-84, 86, 87, 89, 91 - XVII-I 152; II 260, 286, 297, 333;
102, 105, 107, 109-,111, 113, 114, 123- III 200; IV 7, 183, 288, 383, 518; V 250,
126, 128, 130, 131, 133 136, 137, 139, 141 - 300, 325; XV-II 234 (mentiune tirzie);
144, 146, 148, 152-155, 157, 158, 162, negutitori din XVI-IV 87, 137;
167-169, 171, 173-176, 179, 180, XVII-II 225, 226; III 95, 199, 223; IV
182, 183, 185-188, 190-194, 197, 200, 3, 257; V 7, 237; XVI-III 389 (mentiune

131
www.dacoromanica.ro
tirzie); bArbieri din XVII -I 178; XVII-II 70, 78, 161-2, 171, 178, 187
IV 476, 527; berar din XVII-V 303; 294, 336-8, 339; III 26, 37, 173, 175, 216;
cAlddrar din.. XVII- I 1; croitori din IV 65, 72, 110, 154, 186, 191, 206, 229, 238,
XVII-I 7, 192; IV 88; lctu i sdbier 290, 318, 341, 361, 430, 443-4, 472,.
din XVII-IV 476; potcovar din 512; V 31, 58, 115; mitropolie in
XVII-I 61; varnA la XIV-XV-I XIV-XV-I 323, 367, 423; XV-II 53,
268, 270, 371; XVI-IV 100; cdrvAsdrie 60, 89; XVII-II 77 (mentiun9; Ballet"
XVII-I 71; II 161, 162; III 86, 87; (Galata, Galatia, Frumoasa, Metohut
V 246; vames din XVI II 73; birul SAnaiului, Sinai, Sf. arhangheli Mihail si
si angAria Iasului XVII- I 39, 71; cata- Gavril), mAnAstire lingd Galata XVII-
stihul orasului XVII - I 61; III 26; ctitor Balica XVI-III 348;
1, 37; IV 111; V 337, 435; judecAtorie "XVII-IV 229; InchinatA metoh cu vii,
din XIV-XV-1 345 (mentiune); case, crame, pivniti si tease la mAndstirea.
soltuzi i pirgari din XVI-III 212; Schimbarea la Fatd" de la Sinai XVI-
XVII-II 70, 161, 162, 173; III 22, 86, III 348; case si dugheni in Iasi stApinite-
201; IV 47, 183, 385, 434; V 61, 246; de XVII-II 71, 78; III 26; Intrire-
carte de despArtcnie data in XVII-V hotarul din jur XVII-IV 301; sate in-
220; act mitropolitan scris in XVII- tfirite cu vecini, iazuri, mori si imunitAti
I II 256; acte tAlmAcite in XIV-XV-- XVI-IV 176; XVII-I 72; II 57; III 68,
I 173, 402; XV-II 234, 270, 287; XVI-I 94; IV 229, 343, 484, 503; vii in Dealut
369, 386, 467; II 41, 53, 60, 196; III 126, Porcului la CoMari XVI-III 348, 383;
162, 255, 283, 295, 326, 391; IV 14, 129, iertatd de dusegubind XVII-III 65, 153;
XVII-I 54, 155; II 17, 23, 194, prAdatd de lesi XVII-IV 301; egumenur
237, 256, 284; III 24, 31, 147, 148, 155, si soborul de la XVII- III 68, 94;
182; IV 55,-85, 87, 420; V 81 (mentiuni); Banu, biseried, diac de la XVI-IV 109
mArturii i zapise scrise in XVI-IV (din 1594?); Galatia, v. Galata, mAndstire;
38, 52, 93, 137, 148, 250; XVII- I 2, 59, Golia (Goldie, InAltarea Domnului, Vato-
153, 158, 161, 192, 235; II 4, 7, 30, 87, ped), mndstire in intdrire de sate ea
107, 108, 163, 174, 194, 204, 225, 226, 260, vii si crame XVII-II 171; IV 196; V 31,
340; III 1, 18, 37, 69, 96, 135, 158, 165, 60, 152; egumenii i soborul de la
175, 189, 200, 201, 211, 214, 223, 225, 226, XV-II 225 (mentiune); XVII-III 175;
228; IV 7, 26, 35, 55, 88, 117, 146, 166, IV 3; V 13; v. si Vatoped; NicchiA, mAnd-
198, 200, 270, 288, 313, 344, 355, 379, stire in intdrire de sat XVII-III
428, 438, 464, 466, 467, 470, 475, 477, 193 (mentiune); Sf. Gheorghe, biserica
479; V 6, 7, 10, 13, 25, 47, 52, 54, 65, 67, cu popa de la XVII -III 201; Sf. Joan,
119, 120, 135, 144, 171, 174, 176, 181, 192, Boteziitorni, mAndstire in bisericA de
194, 223, 224, 225, 233, 250, 263, 305, 325; lemn mutatd l ziditd de Nistor Ureche
cercetare fAcutd in XVI-III 24; Isac Balica si inchinatd cu dugheni, vite,
cal tArcat druit lui Petru voievod sate si vii mAndstirii Schimbarea la
<Schiopu> XVI-III 240; Petru voievod FatA" de la Sinai XVII-III 336-8;
<Schiopu> cunund in XVI-IV 2; Si. Neculai, mAndstire din deal In
Aron vodd <Tiranul> fugit la clAruit de domn cu o jumdtate de maj.1
105; Constantin MoglailA voievod la de peste de la Galati XVII-II 187; SY-
XVII-II 133; rdzboi la marginea Paraschiva (Sf. Vineri, Sf. Preopodobna),
XVII-IV 245; turci ucisi de Gaspar mAndstire in XVII-II 294; III 26;
voievod <Gratiani> la XVII-V 58; ctitori; biserica din lemn mutatA de
marele logofAt trimis la XVII-V 222; Nistor Ureche in Talisi sfintitd en hramut
orasul l curtile arse de cazaci XVI-IV Sf. loan BotezAtorul, inchinatd mAndsfirii
Tfirgui Non in lall, dugheni intarite Schimbarea la Fatd" de la muntele Sinai
lui Dumitrasco vornic in XVII-V cu dugheni, vite, sate si vii XVII-II
223; Scoala domneascd (Seoala sioveneas- 336-8; o chille data de etitorul Nistor
cd) la XIV-XV-I 119; XV-II 41; Ureche, metoh la mAndstirea Secu
XVI-I 85, 97, 197, 200; III 380; XVII- XVII-III 173-4; sat intdrit cu imuni-
IV 377 (mentiuni); bisericd in XVII- tAti chiar pentru petece de cojocdrie"
IV 341; Biserici si mnAstiri. Biserica cea XVII-IV 341; Sf. Saya (SI. Maria),
AlbA din XVII-III 201; bisericd mAndstire in ctitori; danie loc pentru
domneascd din XVI-IV 232, 266; mAnAstire si case XVI- III 224-3,
popi din XV-II 260; XVI-III 369-370; intdrire de case scutite de Ori
456; IV 232, 266; XVII-I 81, 161, 178, XVI-IV 293-302; XVII-I 7-8, 71,
223; III 173, 201; V 182, 305; XVI-II 244; II 339; III 86,; dirvAsdrie scutit de
118 (mentiune); protopopi din XVI- ddri XVII-II 70-71, 161, 162; III 86;
IV 266; XVII-IV 143; scutire de dart V 246; vii intdrite XVII-I 244; II 178,
acordatA preotilor din XVI-III 268- 180; III 37, 173, 199, 200, 201, 216; IV 65,
9; XVII-IV 94, 340; mfindstiri in 110-11, 154, 337; V 58, 119, 225; in-
XVI-III 263; IV 223, 244, 293, 302-3; tArire de sate si selilti cu vecini i imnni-

132
www.dacoromanica.ro
tali XVI-II 124; III 369-70, 420; lazer, lac in hotarul muntclui MAgura <jud.
XVII-III 237; IV 72, 73, 206, 238, 290, Suceava> XVI- I 112.
375, 430, 439, 443, 472, 475, 479, 505; V Iazer, v. Iezer.
30, 115, 278, 295; baltA cu peste XVII- Iazer, v. Ezer <jud. Vaslui>.
IV 186; iazuri i mori XVII-IV 206, Iazerul cel Mare, v. Ezerul eel Alare <jud.
375, 439, 479; dAruit metoh la mAniistirea Galati>.
Sf. Saya de la Ierusalim XVI-III 225; (lazlovet, IazluvAt), sat pe Solca
XVII-IV 439, 443-4; V 58, 295; mor- <IaslovAt, jud. Suceava); int5rit fiicelcr
mintul lui Lucoci la XVI-III 369; lui Luca Arburc XVI-III 55, 281, 360,
tigani robi XVII-II 81, 82, 110, 203; IV 388-9; intrit mAnAstirii Solca X\ II- V
318, 432, 512; dreptul de a-si urrnAri 317, 318.
vecinii fugiti XVII-IV 41, 313, 478; lazuli (unde este seliste la Cornul la-
V 242; acordare de slobozie pentru vecini gului <probabil r. CAlArali, R.S.S. Moldo-
XVII-IV 40; V 247; grAdinar scutit de veneascA); intArit lui Mihail de la Dorohoi
podvoade XVII-II 173; vicri scutiti de XIV-XV-I 147; intArit nepotilor lui
dAri XVII-IV 385; in proces cu lane Milea Glugiirul XVI-I 370, 523.
dregAtor pentru gini si peste luate din Iazul Baghiului, v. lazul lal Bodeiu.
satul Horlicani XVII-V 294; inchmare haul Cfilutplritei, iaz la *Borhinesti (lingA
biserica Sf. Nicolae de la Cotnari XVII- Alihesti, jud. Suceava> XIV-XV I
IV 191-2; egumenul si soborul de la -,, 289; v. si Ogoarele
XVI-I 284 (mentiunc); XVII-II 78, lazuli Crliqenilor, iaz <la HArmnesti, jud.
180; III 200; IV 41, 65, 186, 191, 313, Iasi); in hotar cu Dragomiresti XIV
475, 478, 479, 505; V 54, 119, 225; acte XV-I 299.
intArite la Scoala domneascA din lazul cel 'liare 1, iaz pc VolovAt la Cotiusca
XVI-I 85; III 380; XVII-IV 377; sr. <jud. Botosani> XVII-II 221.
Vineri, v. Sf. Paraschiva, mrmAstire in lazuli en cleat al lui Semasil, iaz la *Livin, t.
Iasi; Ulfla Armeneascit, stradA in TArgul Hotin <(?), reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
Nou din Iasi, loc de case pe XVII-II nean) XVII-II 124.
339; Ulita Noad stradA in TArgul Iasi, lazul BrAgfinesei, iaz la VascAuti, t. Suceava
case intArite mAnstirii Hlincea XVII- <jud. Suceava> XVII-IV 84.
IV 3; Ulita Strimbil, stradA in TArgul lazuli iaz pe lubneasa, la Popeni
Nou din Iasi, dugheni cu locul lor intArite <jud. Botosani> XVII-IV 389.
lui Dumitrasco Stefan mare vornic lazuli HleteLi1ul, iaz in hotarul
XVII-V 223; Ulila Ungureascii, stradA Galata <jud. Iasi> XVI-III 107.
In tirgul Iai, case cu locul lor vindute de lazuli lui Atanasie Bogza clugrul, iaz in
VitoIt logoilit lui NicoarA mare vornic hotarul satelor ..5cheia i Sr. Bic <jud.
XVII-IV 434. Suceava> XVII-III 139; IV 333.
Iasi (Es, Esi), tinut XVII-IV 312; loc pustiu, lazuli lui Bodeiu (helesteul Baghiului), haz
In XVI- III 239; selisti in la Sendriceni, t. HirlAu <jud. Botosani>
XVI-IV 273; XVII-I 248, 258; II 44, XVII-IV 492, 507.
275; III 18; IV 273; sate in .-.XIV-XV- lazuli lui Buhus, haz la Cuciurul <Mare>, t.
I 393; XV-II 174; XVI-I 103; III CernAuti <r. Storojinet, reg. CernAuti,
50, 81, 122-3, 253, 309, 310, 420, 452, R. S. S. UcraineanA> XVI-III 48.
466; IV 73, 185, 202-3, 223, 226, 308; lazuli liti Carnal, iaz la *Ciirriesti pe CobAle
XVII-I 5, 24, 46-7, 61, 78, 80, 84, 97, <lingA Secuieni, jud. Bacau> XV-II 206.
149, 163, 205, 215; II 14, 25, 33, 108,
113, 171, 172, 239, 243, 260, 279, 303, lazuli lui Cirstea (Helesteul lui CArstea
318, 323, 324, 327, 331, 333, 334; III 13, bAtrinul), iaz la Sendriceni <jud. Boto-
29, 95, 109, 122, 159, 163, 176, 187, 189- sani> XVII-IV 492, 507.
90, 214; IV 6, 64-5, 119, 124, 135, lazuli lut Cotolana (unde este iaz in
145, 147, 160, 216, 246, 250, 253, 314, Stepanesti, la Maluri, t. Chigheci <ling
382, 445, 448, 487, 497; V 109, 152, 160, Tartaul de Salce, r. Cahul, R. S. S. Mol-
171, 212, 216, 249, 275, 276, 278, 279, 281, doveneascd> XVI-I 352.
283, 295; catastif de cisle de tArani s.a. haz la Dolhesti <jud.
XVI-IV 4; cisla oilor din XVI- III Vaslui> XVII-II 282.
446; IV 23; pircAlabi de XVI-II 11, lazuli lui Bumnezdu (ZAgazul lui haz la
13, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 32, Bulbucani pe Miletin <jud. Iasi> XVII -
33; XVII-III 158; vAtafi de XVI-III IV 394, 395.
132-3; IV 201; XVII-I 63; II 225, 226;
III 74, 95; IV 298, 491; ispravnic de lazuli lui Mihoreiue (ZAgazul lui Hrihurt),
XVI-IV 232 (mentiune). haz la DAmileni si CArstinesti, t. Dorohoi
lasi, oras <probabil Vasarheiu - Tg. Mures); <jud. Botosani> XVI-IV 11; XVII-
Petru Rams pe drumul XVI-I 610. II 345, 347.
Iaura, piriu la *BAIAnesti <jud. Vaslui>
XVI- I 83. In text cu literA mica.

133
www.dacoromanica.ro
lazuli lui Dias (Zgazul lui Dias), iaz pe 92 3 ; IV 140; grdini si vie pe XVII-
Borodaci <ling Lozna, jud. Botosani> I 140.
XVIIIV 354. Icusni (Ecusani, Ecuseni), sat la obirsia
lazuli lul Iurie, iaz la Cozmin, t. Cemduti Voronei, t. Suceava <jud. Botosani); in-
<r. Hliboca, reg. Cernduti, R. S. S. Ucrai- trit lui Steful pircalab de Hotin XVII
nean> XVII 92. 18; intrit lui Grincovici pircalab XVII
lazul lui Mihai (Helesteul lui Mihai), iaz pe ,85, 127; parte intdrit lui Ptrasco Udre
Bahlui in hotarul tirgului Iasi <jud. XVIII 71; parte IntArit lui Nebojatco
Iasi>; intrit mnstirii Galata XVI III uricar XVIIIV 236.
104, 107, 447. Icuseni, v. Iucseni, sat <jud.
lazuli lui MiJiall, ia7 in hotarul mnstirii Ichimeni, v. Drumul lui Iachim.
Sucevita <jud. Suceava> XVIIII 227. *Idesti (Ildesti), sat pe Brlad mai sus de
lazuli lui Milea, iaz pe Podraga, ling Drgu- gura Lozovei, t. Covurlui <ling satul
seni <jud. Botosani> XVII 159-60. Vasile Alecsandri, jud. Galati>; intarit
lazuli lui Panco, iaz la *Borhinesti <ling nepotilor lui Panco cu jumtate din iezerul
Mihesti, jud. Suceava> XIVXVI Lozova XVII 307; in pricin pentru
289. hotar cu satele Mogesti, Lupeni i PenAu
lazuli lui Pllat, iaz la *cheia. <jud. Iasi> ale mnstirii Bistrita XVI III 178.
XVIIII 28-9. Idriciu, v. Iadrici, Orin.
lazuli lui Toma Porcariul, iaz la Sendriceni Ielova 1, sat <probabil inclus in Rotomp-
<jud. Botosani> XVII IV 354, 492, nesti, jud. Suceava> XIVXV I 3.
507. Ierovt, v. Jeraviit, piriu.
lazuli lui Vrfincean, iaz pe Srata, la Onesti,
ling Beresti <r. Ungheni, R. S. S. Moldo- Ierusalim (Erusalim), cetate; mnstiri in
veneascA); iaz mai jos de XVIIII XVII-1V 251, 361-2, 363, 467, 470; V
107. 41, 111-2, 123, 245;
Iazul Marei, iaz la Podoleni, pe Negriteasca Sf. inviere, mnstire in Ierusalim, danie
<jud. Neamts> XVII 315. intrire de sate XVIII 124; XVIIIV
lazuli miinistirii <Putna>, iaz la Cozmin, 467, 470;
Geri-16'10 <r. Hliboca, reg. Geri-IA*0, SI. Mormint (Inltarea Domnului), mnstire
R. S. S. Ucrainean> XVII 92. in Ierusalim: inchinare mnstirii Galata
lazuli Popenilor, iaz la Dimileni <jud. din Iasi cu sate, iazuri, mori, vii, prisci
Botosani> XVIIII 347. tigani cu imunitti XVIII 124; XVII
lazuli Pribeaffului Pribagului), iaz la IV 251, 361-2, 363; V 41, 111-2, 123,
Sendriceni <jud. Botosani> XVIIIV 245;
492, 507. Sf. Saya (Adormirea Maicii Domnului, Sf.
lazuli Scortfistilor, iaz pe LApusna <r. Anenii Mare Lavra), mnstire ling Ierusalim ;
Noi, R. S. S. Moldoveneascii> ; in hotar danie de case si loe pentru mnstire in
cu Hudiceni XVII 143. Jai de Petru voievod <Schiopu> XVI III
Iazul Vechlui, iaz la Tmpesti <jud. Neamt> 224-5; druit de domni Cu sate, iazuri
XVIIIV 523. mori cu imunitti XVI III 66 7 ;
lazvin (partile lui sat pe DobrovAtul XVIIII 165; IV 3, 375, 439, 443-4;
Mic <la Tamas, jud. Bacau); loc pustiu V 295; inchinarea mAnstirii Sf. Saya din
sub XVII 553. Iasi XV) III 224 5 ; XVIIIV 439,
Ibana, v. Iubana, piriu. 443-4; V 58, 295; inchinare, biserica Sf.
*Ibiluesti, sat, t. Suceava, din jos de Sficuieni Nicolae din Cotnari XVIIIV 191-2;
<jud. Suceava>; intrit lui Ilie Huru Ierusalim (Erusalim), patriarhie; patriarhi de
comis XIVXVI 387; -v. si lubnesti, XVIII 124; XVIIIV 251, 362-3;
sat <jud. Neamt>. V 41.
Ibnesti, v. lubfinesti, sat <jud. Botosani>. Iezreni, v. Ezftreni, sat <jud. Iasi>.
Ibraim turcu (uncle a fost odaia lui v. Ieziitura Tiltfirasului, loe <probabil in satul
ScAndureni, sat <jud. Galati>. TtruP, c. Rediu (Tatar), jud. Iasi); in
Ichel (Ichili, Ichiul, Irchil, Itchil), pieta hotar cu I3alomiresti i Hoisesti XVII
<afluent al Nistrului>, locuri pustii pe 197.
XIVXVI 124; XVI-1228; sate pe Iezer (Iazer, Ezer, Ezfireanul), iaz i piriu
XIVXVI 131; XVII 240; XVII <afluent al Tutovei la Iezer, jud. Vaslui>;
300; IV 308; XVIIII 92-3; IV 140; sate pe e., XIVXVI 192, 299;
V 162; iazuri i mori pe ", XVII 240; XVI I 117; XVII I 98, 156; II 19.
XVII 592; IV 308; XVIIII 281; IV Iezer (Ezer), iaz pe Jijia, t. Dorohoi <ling
140; V 162; poieni i prisaci pe XIV- Hiliseu, jud. Botosani); loe, sat si vratec
XVI 92, 94-5, 321; XVII 593; II pe XVII 198; II 258; III 341;
124; III 68; IV 248; XVIII 125; II XVIIIV 354; v. si Prul Iezerulul
Iezer, v. Flint:ilia de la Iezer <jud. Galati>.
In text Cu liter mica. Iezere, v. Ezere <jud. Vaslui>.

134
www.dacoromanica.ro
Iezerbl, v. Dadov, iezer pe Prut <jud. Galati>. Ilesti, 'lies% v. Liesti, sat <jud. Neamt>,
Iezerul Alb, v. Ezerul Alb <r. Edinct, Ileucusani, v. Leueusani, sat <jud. Neamt>.
R. S. S. Moldoveneasca>. *Dias (Elias) (unde este ), sat ce se numeste
lezerul Cenen, v. Iezerul Rap. COrstinici <probabil linga Bohesti, jud.
lezerul Chesenaului, v. Balta Chisinaului. Vaslui); intarit lui Oniul s.a. XVI I
Iezerul de la Grasna, lac <in Mindresti,jud. 266; parte intarita lui DrAgan Rabfie
Vaslui>; in hotarul satului Tavesti XVII XVIII 89.
194; XVIIII 26. *Die (unde este jude Fatu o ~), sat la ohirsia
lezerul Matea, v. Matea, iezer. Saratei Sarata Veche, r. Flies%
Iezerull Lahilor, lac pe Prut <la Rogozeni, R.S.S. Moldoveneasca>; detruit de domn
jud. Galati); intarit cu vaina lui Lanna lui Giurgiu (Atoc> XIV XV I 113.
Rugina XIVXVI 302. Illesesti (Diasasti, Iliaseuti), sat la Cohdle ce
Iezerul Rosu Cerlenul), lac <ling Rosu, se numesc Cautisani <inclus in Cautisani,
r. Cahul, R.S.S. Moldoveneasca); daruit jud. Bacau); in hotar cu Carmanesti
de domnlui Cristea Negru s.a. X1VXV Comanauti de pe Crasna (Romanoslavica,
I 144; sate linga ; daruit de domn mana- nr. IV, 1960. p. 242-246); daruit de domn
stirii Putna XVII 25, 26, 29, 171. lui Ivan Cautis X1VXVI 125; juma-
Igestl, sat pe Licicov, t. Covurlui <jud. tate intarita cu moara si poiana Marinei
Vaslui); parte data de Neniul din Furdu- XVII 369; jumatate intarita cu moara
esti lui Vrabie pentru ca 1-a sters" de/a si poianii lui Toader Milos pisar XVII
dabile XVI IV 134; popa din ", XVIIV 459.
92; XVIIII 143. Illesesti, sat pe Solont <Iliesti inclus
Ardeoani, jud. Bacau> ; parti intarite lui
Igesti, v. Iuginli, sat <r. Storojinet, reg. Petra pircalab XVI I 131.
Cernauti, R.S.S. Ucraincana>. lliescuti, v. Iliesesti, sat <jud. Iasi>.
*Igledulesti, sat <inclus in Sendreni, r. Nispo- 111esiuti,sat, t. Suceava <Ilisesti, jud.
reni, R.S.S. Moldoveneasca>; daruit de Suceava); biserica inchinata episcopiei
Alexandru cel Bun doamnei Marena de Radauti XVII 132.
si fiu/ui sau Petra voievod XIVXV I lliesti, V. Illesestl, sat <jud. Bacau>.
76. Iliesti, v. Liesti, sat <jud. Neamt>.
Ignat, sat (?), in hotar Cu Dolcsti si Leon- *Mast', sat pe Soholui <jud. Galati); intarit
tinest <jud. Back') XIV XV I 29. lui Neagoc Orbescu s.a. XVII 168.
/gm-teen/1 (Ignat), sat pe Coanic, t. Orhei piriu <afluent al Rautului, r. Orhei,
Ignatei, T. Rezina, R.S.S. Moldove- R. S. S. Mol d oveneasca> ; seliste pe
neasca>; in hotar cu Pecistul XIVXV I XVII 372, 390; v. si Chengael.
424; intarit lui DrAgan diac s.a. XVII II *Min, (unde a fost sat la Tecuci,
54. Salcea <linga orasul Tecuci, jud. Galati> ;
Iguatesti, jumatate din satul Dobroslovesti intarit lui Mircea XVII 52.
<jud. Vaslui); intarit lui Nanota s.a. Ills:nil, sat la gura Corovei, t. Dorohoi
XVI Ill 177. <Iliseni, jud. Botosani); intarit lui Ieremia
Igorlic, y. lhorlic, piriu. Chicerii diac XVI-111 336, 378 9.
Igriseea, piriu in satul lui Dragos Urlat pe *Ilisestl, sat <lingi Serbesti Talpa, jud.
Tutova <probabil ling Rusi, jud. Vaslui> Neamt); biserica inchinata manastirii
XIVXV I 96. Bistrita XIV XV I 66.
Igrste, piriu in satul Gura Crasnii pe Birlad *Ilisesti, sat <Haga Dolhasca, jud. Suceava);
Bacesti, jud. Vaslui> XIVXV I confiscat pentru hiclenie; jumatate Cu
7. vad de moara daruita de domn lui Grama
Thorne (Evarlic), piriu <Igorlic, afluent al user XV II III 220.
Nistrului la Goiani, r. Dubasari, R.S.S. (Ilieseuti), sat pc Sirct <linga Harma-
Moldoveneasca>: sat pe es., XVI III nesti, jud. Iasi>: in hotar cu Unghiul lui
36; XVIIIV 196. Iosif XVI-111 415; XVIII 7; daruit de
Ihnat (Ihnata), piriu in hotarul manastirii domn manstirii Bistrita cu gloabe si
flomor XVIIII 274, 278; IV 5, 30; dusegubine XVII 298-9; XVII 111
V 94. 48; in pricina pentru iaz Cu milnastirea
blest!, v. luginli, sat <r. Storojinet, R.S.S. Rfisca XVII1I 264-5.
Ucraineana>. Iliseuti, sat ce se numeste Tescani la gura
lleas (unde a fost sat pe Cobale iliei Seci, pe Prut <Tetcani, r. Briceni,
Banca, jud. Vaslui); daruit de domn lui R.S.S. Moldoveneascil>; jumatate cu vad
Moica vornic de gloata XIVXVI 121. de malt intarita lui Jurja fost visticr si
Ildesti, v. Idestl, sat <jud. Galati>. Matei fost vames XVIIII 81.
Ilea (unde a fost Buga ",), v. Bunjani, Ilp, v. Ialpug, piriu.
sat <jud. Vaslui>. Infiuti, sat care s-a numit Sarauti <Ianauti,
r. Chelmenti, reg. Cernauti, R.S.S. Ucrai-
neana); intarit lui Paval Taban diac
In text cu litera mica. XVIII 169.

135
www.dacoromanica.ro
Independenta, v. Lupeni, Alogesti si Penen, Iordan, nu <afluent al MAni Moarte in
sate <jud. Galati>. Jordania>; mAndstire si cetate aproape
Ingdresti (Angheresti, IugAresti), sat pe To- de XVIIIV 443.
polita <jud. Neamt.); hotare; intdrit mAnd- *Ipotesti, sat <jud. Vaslui>; parte intdritd
stirii Agapia XVI III 443; XVIIII 307. lui Drago s ScAntei XVIII 22.
Inhcr, localitate In Tirol <Iniirchen, Austria); Ipotesti (Epotesti), sat <jud. Botosani>
In itinerarul lui Petru voievod <Schiopu> XVIIIV 9, 208.
XVIIV 65. Ipotesti (Epotesti), sat t. Suceava <inclus
InusAsti, v. Iuesestl, sat <jud. Neamt>. In Lisaura, jud. Suceava>; helesteu o loe
Ion Gdureanul, v. Gdureni, sat <r. Kotovsk, de prisacd luat de Alexandru voievod
R. S. S. Mol doveneascd>. de Ita popa Partic XVIIV 326; vdtdman
lonas TrIcoleseu (undc au fost sat pe din 331.
Elan, lingd Salcea (jud. Vaslui); in Irchil, v. Ichel,
untar cu Salcea XVII 237; intarit Lin Ircovitdi, v. Iurcoviti, sat <jud. Vaslui>.
Pctrea s.a. XV II 235. Irjaveni, v. Iljaventi, sat <r. Zastavna, reg.
loniseni (Iondsani), sat pe Siret, Succava CernAuti, R.S.S. Ucraineand>.
<jud. Botosani); confiscat pentru hiclenie; Isaecea, schele, oras <jud. Tulcea>; catastif
jutniitate intdritA cu mori inAndstirii Solca de oi si boi XVIIV 26.
XVII III 179; jumdtate IntdritA lui IsancAuti, v. Sineduti, sat <r. Noua Sulitd,
Ionaseo Rotompan s.a. XVII IV 26, 91; reg. Cernduti, R.S.S. Ucraineand>.
v. i ilueuriuti, Vladimirduti, Clorsiteenti, Ispas, vale pe Prut ocolul Sipinti, t. Cerniuti
sate. <r. Vijnita, reg. Cernduti, R.S.S. Ucrai-
Iondseni, sat pe Jijia, la capdtul de sus al neand); sat pe XVIIV 6-7.
StAncii, t. Iasi <in StInca, jud. Iasi); Isporesti, v. Nisporesti, sat <jud. Neamt>.
parte cu vad de tnoard intdritd lui Nicoard Istfivoi, piriu la FAntilna cu Buddiul <haga
PrAjescu mare vistier XVIIII 260, Gura SdrAtii, jud. Vaslui> XVII 77.
323 4. Istoviiiasti (Istovoesti, Rovoesti), sat pe Ber-
lonfiseni, sat pe Jijia, t. Hirldu <jud. Boto- heci, t. Putna (Otovoesti inclus In Gohorul,
sani>; introit cu mori lui Lupul Bals jud. Galati>; in hotar cu satul Cernica
XVIII 46-7; IV 147. XVII 161; intdrit cu mori lui GlAvan
londseni, v. londsesti, sat <jud. Galati>. pisar XVII 267; parte cu moard In-
tdritd lui Ghidion XVIIIV 399.
*Iondsesti, sat ce s-a numit Cupcesti <jud. Isnovilt, sat pe Isnovdt <probabil inclus in
Vaslui); pArti intdrite lui Costandin Ialoveni, r. Kotovsk, R.S.S. Moldove-
Cembalovici diac XVIII 76, 136. neascd> XVI I 288.
*Iondsesti, sat la obIrsia Jeravdtului, t. Isnovdt, v. Visnevdt, piriu.
I3drlad <lingA Obirseni, c. Vinderei, jud. Isnovdt. v. Iasnovdt, sat <r. Criuleni, R.S.S.
Vaslui); Intdrit lui Ivan XVII 277; Ucraineand>.
parte datd ca dusegubind de popa Vasile Isnovdt, v. Visniluti, sat awl Botosani>.
Gavrincea s.a. lui Dumitrasco Stefan mare Itchil, v. Ichel, pirlu.
vornic pentru moarte de om XVII V 229. Itesti, sat, t. Neamt <jud. Bacdu>; parte
*Iondsesti, sat pe Moldova si Sirct, fatd In intdritA fiilor lui Stefan PrAjescu XVII
f atd cu Scheulesti <jud. Jai> XVIIIII IV 458.
226; parte din Scheuleti ruptd de Siret Itesti, sat numit mai apoi Malu, lingd mAnds-
si alipitA la -- XVIIIV 74; parte cA- tirea Cosula, t. HArldu <lingd Cosula, jud.
7utd la ImpArtire lui Ionasco PrAjescu Botosani); jumAtate cu baltd i poienite
XVIIV 97. intdritd lui Gligore Udrea mare vAtav
de Hirldu XVIIV 48-9; parte intdritd
*Iondsesti, sat pc Rdut, t. Soroca <lingd mAndstirii Cosula XVIIII 311.
Solonet r. Floresti, R.S.S.
Rosiesti, Itesti, sat <jud. Galati?) XVIIII 300.
Moldoveneascd>; intdrit cu locuri de iaz *Itovoesti, slt pe Prut <11110 RAdduti, jud.
mori lui Arsenie al III-lea logofdt XVII
IV 36. Bo tosani>; intdrit lui Mihail de la Dorohoi
Ionisesti (londseni, Iondsesti), sat pe Sirct,
XIVXVI 147.
Rovoesti, v. Istovillasti, sat <jud. Galati>.
t. Tecuci <jud. Galati> XVI-1V 93; Itrinesti, sat, t. Neamt <kid. Neamt> XVII
XVII IV 69, 436; vie intdritd lui Dumi- V 242, 329, 365; intdrit lui Luca Bot
trasco pircAlab XVIIIV 418. XVII 170; curdturd intdritA lui Onciul
*Ionesti, sat pe Lipova, din jos de Negrilesti diac fost hotnog XVII I 159; preot din
<astdzi Lipova, in Doagele, c. Dragomiresti, XVIIV 14; biscricd inchinatd mAnd-
jud. Vaslui); intdrit lui Ivan XVI I 238. tirii Bistrita XIVXV I 67.
nonestl, sat <lingd Ciumulesti, jud. Suceava>; <Itcani>, sat <inclus in orasul Suceava, m.
parte vindutd de lonasco din Tociapi, t. jud. -->; druit de donut Cu slobozie
Iai lui lonutu din Petia XVIIII 310; imunitdti comerciale pentru meseriasi
parte intAritd lui Ion XVIIII 462-3. mAndstirii lui latco XIVXVI 260;
Iorcani, v. Iureani, sat <jud. Suceava>. XVIIV 180-81.
136
www.dacoromanica.ro
Iubana (Liubana), pirlu <afluent al Shnilei la s.a. XVII-II 62; izvod de liuzi de la
Bacani, jud. Vaslui); sate pe XIV- Schitul XVII -V 62 (mentiune).
XV-I 110, 127, 139; XV-11107; XVII- Iudenborebi, localitate in Tara Stidia < Iuden-
II 223. burg, Austria); in itinerarul lui Petru
Iubbneasa (lbancasa, Liubana, Liubaneasa), voievod Ochiopu> XVI-IV 64.
piriu <afluent al Jijiel); selisti pe luga (unde a fost v. Cueutenl, sat (jud.
XVI-I 11; XVII-II 347; V 51, 82; Iasi>.
sate pe XIV-XV-I 93; XV-II 183; Iuga cel Prost, V. Dornesti, sat <jud.
XVI-I 124, 149, 437-8, 542-3; 1111g; Suceava>.
IV 80, 147, 219; XVII- I 99, 107, 130 - *Iuga Negru (unde a fost sat sub Botnc,
31, 175-6, 197, 251; II 104, 133; III linga Wean inai jos de Lucani <linga
5, 27, 32; IV 61-2,389; V 134-5, 137-8, Vuldinesti i andreni, r. Nisporeni,
164-5; iazuri i mori pe XVI- III R.S.S. Moldoveneasca); (Wait de dorm'
374; IV 11, 147; XVII-I 99, 130-31, lui Mihu pisar XIV-XV- I 185.
176, 197, 250-51; II 104, 105, 346; Iugani, cut al satului Deleni, t. Hirlau <jud.
III 27, 32, 133, 210 ; IV 61-2, 389, 462; Iasi); intarit lui Coste Bucioc mare vornie
V 36, 51, 82, 134-5, 137-8, 232, 233; XVII-IV 445; act domnesc scris In
case pe XVI-IV 80, 219. XVII-I 118.
Inbinesti, sat pe Iubineasa, t. Dorohoi Iugani, sat pe Hilimoneasa, Hirlau <jud.
(Manes% jud. Botosani> ; daruit de domn Iasi> XVII-11 207, 286; V 26, 30; prisacil
Cu iazuri i mori lui Isae Balica XVII-II parti Intarite lui Miron Tampa paharnic
133; confiscat pentru hiclenie de la Isac XVI-IV 160; XVII-I 109, 110, 127;
Balica i daruit cu iazuri i mori manastirii las la XVII-II 208, 286.
Solca XVII- III 210; IV 266, 273; V Ingani, sat pe Strajnic <jud. Vaslui); Intarit
317; dat de manOstirea Solca manastirii lui Alexa s.a. XVI- I 520.
Sueevita XVII -V 318. Ingani, sat <ciltun In c. Mircesti, jud. Iasi);
qubinesti, sat pe Neamt <j Ud. Neamt); Intitrit lui Grincovici pIrcalab s.a. XVI- I
Intarit lui Tador Limbadulce XIV-XV- I 162; Intarit MancAi, fata lui Lupu Huru
280; v. si Ibfinesti. XVI-III 168; popa in XVII-1 234.
Iueas ( movila lui movilrl <tntre Dochia Iugani, sat pe Strajnic-Iadrici, care s-a
Margineni, jud. Neamt> ; sate pe numit Fauri <lingA Idriciu, jud. Vaslui);
XIV -XV -I 83, 151, 169, 254, 405; Intrit lui Alexa s.a. XVI- I 520; parti
XVI-I 434, 485-6; XVII-II 293; III Intarite lui Durnitrachi Chirita mare
149; V 79, 251; vie pe 83. postelnic XVII-II 90; v. si Colieeni,
'gums, sat pe Iuca i Cracau, ocolul Piatra, Faint si Popoine.
t. Neamt <probabil inclus in Dochia, lugani (Iuganeii), sat pe Pereschiu la Fantina
jud. Neamt); In hotar cu Vlenii XV-II ImputitA, t. Tutova <jud. Vrancert); In-
34; In hotar Cu Troita XVII-111 149, 212, tarit cu mori Anei s.a. XVI-II 213-4;
241; V 33; Intrit lui Trisor s.a. XIV- Intarit cu mori lui Vartic mare vornie
XV-I 254; parti Intarite lui Ion Panco XVI-IV 70, 71-2; restituit Nastasici
s.a. XVI-I 485-6; jurnatate cu iaz cneaghina lui Vartic cu imunitati XVII-
mow% daruit manastirii Balica din Iasi I 10, 31, 125; pradat de ostile lui Soliman
XVII-I 72; II 57, 156, 190, 293-4; IV cel Mare XVI-II 213-4; v. si Ivan
503; vecini scutiti de Invaluire XVII- (unde a fost casa bunicului lor
III 68; Intarit cu slobozie manastirii Sf. Iugaresti, v. IngslrestI, sat <jud. Neamt).
Paraschiva din Iasi XVII-IV 341; West, sat pe dealul Putnei
moarte de om iertata de dusegubin <Igesti inclus In Crasna Putnei, gard, r.
XVII- III 65, 153; ureadnic i vatarnan Storojinet, reg. Cernauti, R. S.S. Ucrai-
de XVII-II 156; III 68, 94; IV 341. neana.); daruit de domn lui Carstea
Iucenl (Iucsiani, Iucsani>, sat pe Jijia, t. XIV-XV- I 69; Intarit lui Zbera XV -
Iasi <Icuseni i Ecuseni, jud. Iasi); In- II 28%
trit cu mori lui Groza comis XV-II 32 - <Ingesti>, sat <jud. Vrancea); parte din
3, 174; Intarit cu moara lui Ion Golai mare Batinesti Intrita lui Iuga Grasul de la
logofat XVI-III 61; case luate de Petru Zabrauti XIV-XV-I 367-8.
voievod de la Ana Golae XVI-III 267; Iureani (loreani, Iurcesti), sat pe Pobrata, t.
Intarit cu mori manstirii Agapia XVII- I Suceava <jud. Suceava); Intilrit cu
80. oameni saraci" si imunitati manastirii
Ineseni, sat pe Suceava <Indus In Lisaura, Pobrata XIV-XV- I 14, 202, 391;
jud. Suceava); daruit de domn cu iaz lui XVI-II 53.
Miron Barnovschi XVII - V 295-6; Iurcani, v. Giureani, sat <jud. Neamt>.
vataman din XVI- III 331. lureauti, sat, t. Cernauti <reg. Cernauti,
Iuese5t1 (Iucsasti, Inusasti), sat pe Siret, t. R.S.S. Ucraineana> XVII-III 15, 132,
Roman <Icusesti, jud. Neamt> XVI-IV daruit de domn lui Didrih Buciatchi.
34-5; XVII-II 29; III 202; IV 411; XIV-XV- I 226; parte Intarita lui
V 263, 274-5, 339; parte Intarif Ilianei Ionasco XVI-II 216; parte Intarita lui

137
www.dacoromanica.ro
Grozea XVIII 230; Imprtit cu curte, tdrit fiilor lui and vornic XIV XV I
vecini i iaz Intre fiii lui Ionascu XVII III 83.
177-8; parte intdritA Artemiei cu heles- Ivan Suriffschi, v. Satul WI Ivan Surinschi,
tele; curti si biserici arse de tAtari XVII sat <jud. Vaslui>.
1V 83. han Uscatul (unde este casa lui ".,), v.
*Inrceni (Iurceani), sat pe Cobolta, t. Soroca Uscati, sat <jud. Neamt>.
<probabil lng Cobolta, r. Lazovsk, Ivanciiuti (Vancuti), sat pe Ciuhur <inclus
R.S.S. Moldoveneascd>; druit cu iaz in Hanatuti, r. Edinet, R.S.S. Moldove-
si mori de domana Elisafta a lui Eremia neasc0; ddruit cu mori lui Radul grA-
Movila voievod lui Alexa Mustat pircAlab mAtic XIVXVI 80; intdrit cu moar
XVII III 193; IV 51; intrit cu loc de lui Hanco XVII 12; v. si Raneauti si
moard lui Nicoard mare vornic XVIIIV Zubrieeni, sate.
207, 243. Ivanciiuti (Ivancouti), sat la granitd, t.
Iurceni, sat pe Ldpusna <r. Nisporeni, Cernduti <r. Cotmani, reg. Cernduti,
R.S.S. Nioldoveneascd> XVII IV 415; R. S. S. Ucraineand> ; 'Mara cu cdtunc,
intdrit lui Vlad Adus XIVXV I 79. iazuri si mori lui Mihail logort s.a. XIV
*lurcesti, sat <probabil lingd HAIducesti, jud. XV 1 252, 277; intdrit lui Dragos
Iasi>; intrit lui CArstea XVII 162. XIVXVI 394.
Iureovii (Iurcovitdi), sat pe Birlad <probabil (Ivancouti), sat pe Prut <jud.
Iluc, jud. Vaslui>; intrit nepotilor lui Botosani> XVIIV 351; intrit lui Grin-
Sima Rugind XVII 234; parte intArit covici pirclab sa XVI I 162.
lui Toader logof At XVI I 31. Ivancea, sat <r. Criuleni, R.S.S. Moldove-
Iurghiceni, sat pe Bahlui <Erbiceni, jud. Iasi> neascil>; in botar Cu Cotelnici XVIIV
XVIIV 345 ; pArti cu iaz i moard In- 115.
tarite lui Costin visternicel s.a. XVIIIV Ivancea de la Tatarca, seliste pc Tutova
350, 351, 372, 373, 490; V 93; popA in <jud. Vaslui>; alipit de domn la ocolul
XVIIIV 350, 372, 373; gloabd la Brlad XVII 211-2; v. si Jac Ivanciul,
XVII IV 490; moarte de om la XVII sat.
V 103. Ivancidiuti, sat <inclus in Costinesti, jud.
Iuretai, sat sub Cozancea <jud. Botosani>; Botosani); intrit cu moat% nepotilor
jumAtate intritd cneaghinei lui Macri ma- Statinii XVII 290; intdrit cu moat-A
re armas XVIIII 102; parte cu heles- lui Ionasco Ponici .a. XVII III 155.
teu vindutd de Cazacul lui Vasile armas hanciauli, sat IMO Taraseuti, t. Hotin
XVIIV 174. <VancicAuti, r. Noua SulitA, reg. Cer-
*1uriceni, sat pe Ciuhur <in r. Edinet, R.S.S. nduti, R.S.S. Ucrainean0; in hotar cu
MoldoveneascA>; intdrit lui Andrei batman Onteni XVIIII 200-201.
si pircAlab de Suceava XVII III 410. Ivancicituil, sat, t. Suceava <inclus in Tibeni,
nuriesti, sat, t. Covurlui <jud. Galati>; in- jud. Suceava); ddruit de domn lui Ilies
tdrit cu gloabe si dusegubine mnstirii Liciul mare postelnic sa XIV XV I
Pobrata XVI IV 308. 118; bisericA inchinatd episcopiei de
Iustiniana Inulia, arhiepiscopie <in Iugosla- likluti XVII 132.
via>; arhiepiscopi de XIV XV I 418, Ivancouti, V. Ivancaluti, sate.
419; XVII 291-2. *lvanus, V. IvAnus, pirm.
Iuzna, iaz pe Bezin, la gura Lopatnei <la Ivanusca (unde se cheamd sat pe
r. Criuleni, R. S. S. Moldove- Copaleva Ring <probabil Ivanovca,
i
PocsAsti, r. Flores% R.S.S. Moldoveneascd); in-
neasc> XVII 305. tdrit lui DrAgan diac s.a. XVIIII 54.
Ivan (unde a fost ".,), sat la Ulmi, pe Cohdle, Ivanponosu, vale, t. Orhei <Ivanosu la Biesti,
sub Moghild <probabil ling Secuieni, r. Orhei, R.S.S. MoldoveneascA); drum
jud. Bacdu>; intArit lui Toma XVII pe XIVXV I 412.
207.
Ivan (unde sint cneji Tamal si ""), sat pe Iviine,ti, sat pe Sacovdt, cAtun in TibAnesti
Birlad <jud. Vaslui>; druit de domn lui <c. jud. Iasi>; intdrit lui Ivan Dum-
Toader Pitic XIVXVI 33; v. si brava s.a. XVII 45.
Ivan (unde a fost casa bunicului lor ",), sat Iviinesti, sat pe Cracilu, t. Neamt <inclus in
pe Cneaja, lingd FAntina ImputitA <jud. SloboziaRoznov, jud. Neamt); in ho-
Galati>; intrit lui Miclea s.a. XVII tar cu satul Troita XVIIIII 149,
213; v. si Iugani. 212; IV 241; V 33; ddruit de domn Cu
mori si imunitAti mndstirii PAngdrati
*Ivan, sat pe Pojerdta <linga Leghetisani, XVIIV 39, 143, 295; XVIIIII 49, 50,
Lichitiseni, c. Vultureni, jud. Bacau>; in- 99; V 78; bisericA inchinatd mAnitstirii
tarit cu loc de manastire si Pojerata de Bistrita XIVXVI 66.
la obirsie pina la gura, copiilor lui Ivan
Craiu XVI I 497-8.
*Ivan Faleviel (unde este sat pe Ciuhur 1 0 vale Ivilnusca se all intre Copaceanca
<r. Edinet, R.S.S. Moldoveneasca>; In- r. Riscani, R.S.S Moldoveneasca.

138 www.dacoromanica.ro
hilliest", sat pe Racova, t. Vaslui <jud. Iztoru, Orb.' la Vasiklu, t. CernAuti <r.
Vashii); pArti de cumpArAturA intArite Zastavna, reg. CernAuti, R.S.S. Ucrai-
lui Ionasco CosAscu pireAlab XVIIV neanA); mori pe XVIIIV 83.
148, 295, 359, 363. piriu in hotarul mAnAstirii Sucevita
lvAnus (Ivanus), piriu in hotarul mAnAstirii aud. Suceava> XVIIII 226.
Biseritani (jud. Neamt> XVIIV 76, lzvorul 1 Cornulul, piriu In hotar Cu branistea
314. mfinfistirii Neamt. <jud. Neamt> XVII
*Ivfiscani, sat <probabil lingA JorAsti, jud. IV 82.
Galati); popA i vornicei din -., XVI-1V Izvorul eel Mari, piriu la ScIndureni <in Filesti
250. contopit cu m. Galati, jud. XVII I
*Ivfiscani, sat pe Miletin <probabil 'MO 85.
Onesti, jud. Iasi); rAscumpArat de Ionascu Izvorul 1 Gemilului, izvor In hotarul mun-
Stroici de la Bernat mare postelnic XVII telui GemAlAu <jud. Suceava> XVIIII
IV 177. 252.
*Ivereni, sat peste Prut, la obirsia SAratei Izvoriit1 Homorului, izvor In hotarul mn-
<r. Kotovsk, R. S. S. Mol doveneascA> ; In- stirii Voronet <jud. Suceava> XVII 146.
t Arit nepotilor lui Vlad Dolhici XVI I lzvorul i lui ,$tefan Vodfi, izvor in hotarul
221; v. si Ffintfina Veprova. satului Uscati <jud. Neamt> XVII IV 525.
<Ivesti> (selistea Ivului), sat <jud. Vaslui); lzvorul lui Taseal, izvor in hotarul mAnAstiril
&Arun de domn lui Rostea si Cojea XIV Muntele Peon <jud. Neamt> XVII III
XVI 230. 171.
*Ivoesti, sat pe Bahlui, ocolul curtilor din lzvorul MAlasestilor, v. Ffintina Mfilisestilor.
Iasi <probabil Hugh' Scobilteni, jud. lzvorul Negru, v. Ffintfina NeagrA n Pileurei.
Iasi>; dAruit de domn cu moarA mAnAstirii Izvorul Negru, izvor In hotarul mAnAstirilor
S. Die XVIII 51. Agapia i Secu <jud. Neamt> XVII I
lzbIste (Izbiscea), sat pe RAut, t. Orhei 177, 183, 236.
<r. Criuleni, R. S. S. MoldoveneascA> Izvorul 1 Toellelor Tocilei), izvor In hotarul
XVIIII 132; V 319; IntArit Cu prisAci mAnAstirii Homor <jud. Suceava> XV-
lui 'Mihail logoffil s.a. XIV XV I 263, II 319; XVIIIV 5, 30; V 94.
277. Izvorul Tiganilor izvor in
Izvoare, v. PascoutI, sat <r. Riscani, R.S.S. hotarul manAstirii Agapia i Secu <jud.
MoldoveneascA>. Neamt> XVII I 177, 184, 237.

In Glod, v. Glod, locuri i Glodeni, sate. InAltarea Domnului, v. Ierusalim, Sf.


In Iaz, v. La Iaz, sat <r. Kotovsk, R.S.S. Mormint, mAnAstire.
MoldoveneascA). InAltarea Domnului, v. Pantoerator mAnAs-
In Iaz, v. Stiiuceni, sat <jud. Botosani>. tire.
In TabArA, v. Tabfira, sat. InAltarea Sr. Cruel, v. Vizantea , mAngstire.
malta, v. Visoca, prisacA. Intiia IustinianA, v. Iustiniana
InAltarea Domnului, v. Iasi, Golia, mAnAs- Intorsura, loe la Onteni, ocolul Botosani
tire. <jud. Botosani> XVIIII 411.

*Jac (la lac), sat pe Siret <jud. BacAu); inchinatil episcopiei de RAdAuti XVII
Intrit lui Ivan Porcu XIVXV I 131.
232. JamAne, v. Geaminul, deal <jud. Bacn).
Jac Ivanciul (unde au fost sat <probabil <jud. Iasi>.
Ivancea, seliste In hotarul orasului Bir- Jamenii, v. Geamilna, poianA
lad>; intArit lui Glavan vistier XVII Jamenii, v. Gemine, sat.
267; v. si Ivancea.
Jadfiuti, sat pc Siret, t. Suceava (Jadova,
r. Storojinet, R.S.S. UeraineanA); biserici In text cu Uteri micA.

www.dacoromanica.ro 13g
Javinti, v. Itjavinjl, sat <r. Zastavna, reg. 15, 92, 134; XVI-I 29, 171; bisericti
LernAuti, R.S.S. UcraineanA>. InchinatA mAnAstirii Putna XV-11 134.
Jaza (unde a fost vataman sat pe Nistru Jieovul de Sus, druit de domn lui Stan
<intre Zahorna si Horodiste, r. Rezina, Babici s.a. XIV-XV-I 126, 198; dAruit
R.S.S. MoldoveneascA>; IntArit nepotilor de domn cu finete, muncel, poieni
lui Sima RuginA XV-II 234. si izvoare mAnAstirii Putna XIV -XV- I
ja.pia, v. Jijia, rlu. 350 -51 ; XVI- I 29, 171; bisericA in-
JArAvAt, v. Cuhnea JAravAtului, deal. chinatA mnstinii Putna XV-II 132,
Jtircani, V. 2ireanl, sat (r. Orhei, R.S.S. 134.
MoldoveneascA>. Jidan (Jedan), piriu <afluent al Bistricioarei
JArcoala, V. Jurenala, piriu. aproape de gura Grintiesului, jud. Neamt> ;
JArdeni, JArdiani, JAverteni, v. Jeverteni, In hotarul branistilor de la mAnAstirile
sat <jud. Botosani>. Bisericani si Muntele Peon XVII-III 28,
Jfideti, sat <r. Storojinet, reg. CernAuti, 64, 171; V 32, 76, 314.
R. S. S. Ucraineanii> ; IntArit lui Zbera Jidesti (JAdesti), sat pe CracAu ling Movila
XV-II 28. lui lucas, t. Neamt <Zidesti inclus in
Jedan, V. Jidan, piriu. Dochia, jud. Neamt); in hotar Cu satele
JegAlie, v. Jitifilia, sat <jud. Vaslui>. Troita i Rusciori XVII- III 149, 212; IV
Jejia, V. JiJia. 241; V 33, 141; dAruit de doma lui Co-
Jejioara, V. Jilloara, piriu. marici XIV-XV- I 151; Intdrit cu
Jemfiroaia, sat <probabil r. Leova, R.S.S. imunitAti cneaghinei rAposatului Damian
MoldoveneascA>; jumdtate IntAritA lui vistier XVII-II 155; IV 7-8; Intrit
Petrea s.a. XVI-II 61. cu iazuri si mori mAnAstirii Sccu XVII -
Jemeresti, v. Gemlne*ti, sat <jud. Neamt>. III 54, 56, 81; IV 25, 39, 331; V 306-307.
Jeravat (JAraviit, JAravAt Jiravat, Jerovilt, Jidesti, v. si dAdesti, sat <r. Storojinet, reg.
JuravAt), piriu <afluent al Blrladului>; CernAuti, R.S.S. UcraineanA>.
sate si scliste pe XIV-XV-I 33, 127, Mown, loe ling Iezerul <Jijiei, jud. Boto-
137, 312; XV-II 171, 277; XVI-I 51; sani>; In hotar ca <Hiliseul> XVI- HI
II 150; XVII-V 229; matca veche XV- 341.
II 211. Jidovea, piriu la Liveni <jud. Botosani>
Jeravrit, v. Culmea JeravAtului, deal. XVII-IV 406.
Jerdeni, v. Jevertenl, sat <jud. Botosani>. Jidovca, v. Sidavsea, sat (r. Rezina, R.S.S.
derdinti, sat, t. CArligAtura care se numesc MoldoveneascA>.
Lungani <Biwa Crucea, jud. Iasi>; pArti Jidovina, loc la Urgiceni <Urzici, jud.
intArite lui Grecca, Silvestru s.a. XVI-III Neamt> XV-II 151, 258.
132. Jidovina Veehe, loe la 5eicani pe Siretul
Jereni, v. Gereni, sat <jud. Galati>. Vechi <la Siscani, jud. Vrancea> XVII- V
Jerov, V. Giurov, sat <jud. Neamt> 383-4.
jerul, v. Gernl, pirlu. JigAlia, Orin <afluent al Elanului la Giurcani,
Jeverteni (Jardeni, JArdiani, JAverteni, jud. Vaslui); sate pe XV-II 235-6,
Jerdeni, Jiverteni), sat, I. Dorohoi <Jo- 269; XVI-I 232-3.
virteni inclus In SArata, jud. Botosani> Jiglie (JegAlie), sat <jud. Vaslui>; prAdat de
XVII-I 108; dAruit de domn lui Isaia ImpAratul turcesc si Mari; intArit lui
XIV-XV-I 99; lntArit nepotilor lui Serb Sima s.a. XVI-1 435.
cel bAtrin XIV- Xv- I 593; parte IntAritA JigAliianil, sat pe Boziiana < SAcAlenii (?), c.
Carstinii f iica lui Boboiug XVI-II 235; Poienari, jud. Neamt>; parte cu loe de
parte Intftriti lui Toma vAtav XVI- III moarA IntArita Mariei XVI-III 201.
280; XVII-II 331; parte cu rediu intAritA Jigorenl (JigAreni), sat sub bucovinA <jud.
lui Simion sulger XVII-II 199, 258, 262; Vaslui> XVII-V 375; IntArit lui Iuga
parte IntAritA nepotilor lui Ghideon Papa protopop s.a. XIV-XV-I 162; IntArit
XVII-II 331; jumALate cu vecini lui Steful s.a. XVI- I 79-80; pArti ca
ritA lui MAlai aprod din BrAtiani XVII- delnite de fin vindute de Mihai s. a. lui
III 142. Toader Grecul din FAuresti XVII-V
Jevrenl, sat <azi Viisoara, jud. BacAu> 360-61; v. si Iuganl pe Strajulo.
XVI-IV 93. EMI (JAjlia, NALL, Jejia, Zijia, Jisla,
Jleovul (Sicovul), pirlu, in hotarul branistii Zvijia), riu <afluent al Prutului>; locuri
de la mAnAstirea Putna <jud. Suceava> selisti pe XIV-XV-I 5, 160; XV-
XVI- I 27.
II 2; XVI-IV 38; XVII-III 18, 129;
dloovul (satele lui Radomir), sate la obirsia IV 145; V 3; sate pe XIV-XV- I
Sucevei, t. Suceava <Vicov de Jos si de 53, 82, 89, 93, 97-8, 107, 296, 304, 317,
Sus, comune, jud. Suceava>; In hotar cu 404; XV-II 18, 33, 62, 144, 172, 174,
satul <FrAtAuti> XIV-XV-I 3; 283; XVI- I 7, 149, 162, 216-7, 324,
dieovnl de os, IntArit mitropoliei de Su- 346, 492-3, 554-5, 589; II 6, 45, 53,
ceava XIV-XV-I 293; IntArit cu moarA 159-60, 175, 193; III 4, 16-7, 52, 61,
o vama cea micA mAnAstirii Putna XV-II 72, 79-80, 81, 137, 151, 154, 193-4, 218,

240 www.dacoromanica.ro
224, 228-9, 230, 232, 244-5, 253-4, Grigore Ghenghea XVII-IV 496; v. si
:317, 336, 363, 377, 452, 458; IV 128, 135, Curten
156-7, 220-21, 223, 226, 279, 287-8; *joldesti, sat pe Volna, t. Putna <lingA
XVII-! 46-7, 80, 130, 145, 152, 157, Ciuslea, jud. Vrancea>; IntArit cu moarA
163-5, 207, 262; II 39, 107, 171, 172, lui Pogan staroste XVI-II 83; v. si
260, 265, 272, 298, 303, 317, 323, 324, oldestli pe ZfibrAuti.
-325-6, 334-5; III 4-5, 9, 97, 124, 157, Joldesti, sat <jud. Botosani); in hotar Cu
164, 166-8, 235; IV 135, 145, 147, 312, Borle i Jeverteni XVI- III 280; In
-357, 418, 445, 461-2, 486-7, 491, pricinA de hotar cu nepotii lui Ghedeon
494-5; V 20-21, 23, 35-6, 173, 239; Papa pentru parte din Borle i Jeverteni
tbAlti de peste, iazuri si mori pe XIV- XVII- II 331.
XV-I 152, 296, 317; XV-II 33, 144,
174; XVI-I 492-3, 554-5, 583-4; Joldesti, v. si Suldeni i Saldesti, sate <jud.
II 6, 45, 159-60; III 4, 16, 52, 61, 72, 75, Vaslui si jud. Vrancea>.
79-80, 137, 151, 154, 164, 193-4, 218, JomAtAteni, v. Jumrttteni, sat <jud. Bo-
228-9, 232, 253, 317, 324, 336, 377, 390; tosani>.
IV 128, 156-7, 220-22, 223, 226, 242, Jorcoaia, v. Jureoaia, plriu.
279, 287-8, 300; XVII-I 46-7, 80, Jovrteni, v. Jeverteni, sat <jud. Botosani>.
145, 163-5, 262; II 58, 59, 98, 103, 227, *Ju9astrI (Giugastri), sat pe Sitet, t. Putna
241, 265-6, 272, 298, 317, 323, 324, 325- <lingA Doaga, jud. Vrancea>; IntArit Cu
; III 4, 18, 124, 129, 134, 157, 164, mori lui Pogan staroste XVI-II 82-3;
166-8, 188; IV 40, 135, 142, 147, 159, parte ntrit lui Ureche mare vornic
312, 405, 418, 461-2, 486-7, 493-5; XVII-IV 145.
V 3, 20-21, 23, 35, 36, 84, 232, 233;
pia pe XVI -III 75; braniste pe Jujea, sat <Jucica inclus In orasul CernAuti,
XVII-II 59, 98; III 129; V 84; poien si reg. Cernuti, R.S.S. UcraineanA); czut
Iocuri de prisacl pe XVI-III 416, la impA'rtire lui Lupul Prajescu XVII-V
463; IV 141; XVII-I 81; III 97; stufdris 96-7.
pe XVII-lit 106; vie la ,-.., XVI-I Juscani, v. Jiseani, sat <jud. BacAu>.
216-7; rzboi la XVII-III 160, 210, *Jula (unde a fost jude sat pe LApusna
221; IV 57, 92, 353; V 115, 150, 187, 209, <lingA Cirstcsti, r. Nisporeni, R.S.S.
211; sate robite de pe XVI-III 445. Moldoveneascil>; IntArit lui Vlad Adus
Jijia eea bAtrInA XVII-II 322. XIV-XV-I 79.
Jijia Veche, poduscA pe XVI-III 106; Julesti i Julisti, v. Gluiest', sate <jud.
sate pe XVII-IV 142, 160-61; pod Neam i jud. Vaslui>.
pc XVII-IV 162.
Jijia, sat pe Jijia <In Iacobeni, c. Dangeni, jud. Julinti, v. Giulinti, sat <jud. Botosani>.
Botosani>; Intlhit mnstirii Pobrata JumiltAteni (GiumAtAteni), sat pe Jijia
XIV -XV- I 296; v. si Oaken'. <jud. Botosani> XVII-II 196; IntArit lui
Jijioara, piriu <afluent al Jijici>; sate pe Jurj jumAtate s.a. XIV - XV- I 89;
XVI III 16, 266, IV 46; XVII-IV 184. intArit Marinii XV-II 176; jumAtate
Jijioara Seacii, iaz la XIV -XV -I 207. intArilA lui Bogdan XV-II 209 -210 ;
Jireapfinul, inunte <jud. Suceava>; In hotar parte cu moarA IntAritA lu Macri mare
Cu Suhardul Marc si Mc XIV-XV-I 22. armas XVI-IV 279.
liseant (Juscani), sat pe Bistrita, t. Neamt *Jurcani (Furcani), sat pe Pereschiv, care se
<IIngA *erbanesti, jud. Badlu>; parte numeste ColAcesti <jud. Bachu?>; pArti
IntAritA lui Zaharia vistiernicel XVII-III cu loc de iaz si rnoar IntArite lui CAlin
98; IntArit Cu mori lui Lupul Dragoth mare mare medclnicer XVII-I 217.
spAtar s.a. XVII -V 29. Jureoaia (Giurcoaia, Jarcoaia, Jolcoaia,
Jiverteni, v. Jeverteni, sat <jud. Botosan>. Jorcoaia), .plriu <al muntclui Giurca,
JoleAsani, t at pe Sitna, care se numeste c. Hangu, jud. Neamt);
Tofileni, mai jos de ChcAceni <inclus In In hotarul branistii mAnAstirli Bistrita
Tocileni, jud. Botosani); hotare XVI-I XIV-XV-I 421; XVI-III 74; IV 121;
579; dat de Ion Prava lui Petru Rares 48; II 53, 145; III 61; IV 299
Noievod XVI-I 367; parte cu vie IntAritA
310, 324; V2, 90.
lui Trifan XVI-I 578-9; Intilrit cu Jurjea Veresceac, v. Vereseeeani, sat <jud-
moarA lui Toma Berheci XVI -III 52.
Botosani>.
-Jolcoaia, v. Jureoala, pirlu.
Jurjcsti, sr. Glordzestl, sat <jud. BacAu >.
*Joldesti, sat pe RAut, t. Soroca (Una
Z'Avedeni, r. Lazovsk, R.S.S. Moldove- Jurjesti, v. Giurgesti, sate <jud. Bade, Ias i
'neascA>; risipit de Alexandru voievod si Neamt>.
I-III 393. Jurjulesti, v. Glurgiulesti, sat <r.
Joldesti, sat pe Siret <c. Vorona, jud. Bo- nesti, R. S. S. Moldoveneascii>.
tosani>; intArit cu mori lui Ionascu i lui Jurov, v. Giurov, sat <jud. Neamt>.

www.dacoromanica.ro 141
Karligattira, v. Cfirliafitura.

La Baico, v. *Bale, sat <jud. Bacdu>. La Salce, v. Salce, sate.


La FAutiinal, loe pustiu peste Siret fatA in fat La Stluca, loe la gura Baltii pe Rut, t-
cu RAcaciuni <jud. Bacau>; intdrit lui Soroca <r. BAlti, R.S.S. Moldoveneascd>
Condrea Bucium paharnic XVI III 29. XVIIII 394.
La FfintimA, loc IMO lac, pe Ldpusna <linga La Trei Brazi, loe in branistea mAndstirii
Cirstesti, r. Nisporcni, R.S.S. MoMove- Homor <jud. Suceava> XVII 319;
neascd>; Jut:11.ft lui Vlad Adu5 XIVXV- XVIIV 278; XVIIII 274; IV 5, 30;
I 79. V 94.
La nutsIna, sat pe Valhouti <jud. Botosani>; La Trii Hrtoape, v. Faint-Ina la Trii ILI/loupe.
intdrit lui Vlad Adus XIVXV I 79. La Trli Movili 1, loe la Pctriceanca 1-11iboca,
La Fntilnite, poian la *Coteciari <IMO reg. Cernduti, R. S. S. Ucraincand> XIV-
Tirzii, jud. Vaslui); intdritd lui Giurgea XVI 349.
Cotet XIVXV I 383. Lam' lui Bancu, luz la Gagesti <jud. Vaslui>
La Giurgica, V. Giurgicii, sat <r. Noua XVI I 122.
Sulit, reg. Cernduti, R.S.S. Ucraineand>. Local lui Bliznit, iaz la Puntiseni <jud.
La Glod, v. Glod, loc la Addseni <jud Vaslui> XVI I 601.
Botosani>.
La Iaz, V. Stiluceni, sat <r. Noua Sulitd, Lacul lui Cotelea, iaz la Puntiseni <jud.
reg. Cernauti, R.S.S. Ucraineand>. Vaslui> XVI I 601.
La laz, V. Stiluceni, sat <jud. Botosani>. Lacul Mare, luz la Brumdresti, Piscani
La Iaz (In Iaz), sat pe Botne <r. Kotovsk, Puntiseni <jud. Vaslui> XVI I 601.
R.S.S. Moldoveneasca); intrit nepotilor Lacul Negru, faz la mdndstirea Cdpriana,
lui Milea cdlugrul XVI I 370, 523. Ldpusna <r. Strseni, R.S.S. Moldova-
La Iezer, V. Iezerul de la Crasna <jud. neascti> XVII 606.
Vaslui>.
La lac, v. Jac, sat <jud. Lacul Neqru, iaz la Tampesti i Uscati, t.
La Manea, v. Lanianova, sat <r. Soroca, Neaint <jud. Neamt) XVIIIV 523,
R. S. S. Mol doveneascil>. 525.
*La Miefutilil (unde se cheamd sat Lacul Puturos, iaz la Stetcani <jud. Bacdu>
<Futilesti apoi IIurdugi, azi Dimitrie XVII 191; v. si Faneina Neagrii a
Cantemir, jud. Vaslui); jut-II:Rate intritd Piicurei Poiana eu Pficurii.
1Musei Frijoaie XVI I 445. Lacul Mu, v. Lacurele.
La Moahild, sat pe Bujor Nirnova, Lacul Roslu, iaz la *Bdiceni <IMO' Odobesti,
Lapusna <r. Notovsk, R.S.S. Moldove- jud. Bacdu> XVIIIII 235.
neascd> ; jumatate intdrit lui Ivanco
Repede XVII 199; v. si Lacul Sec 1, iaz la Llesti i Cdcdceni pe
La Oprea, sat pe Mitt, t. Soroca <Valea Cracdu,t. Neamt <lingri Girov, jud.
Oprii, r. Floresti, R.S.S. Moldoveneascd>; Neamt> XVIIV 68.
asezat du/A moartea lui Alexandru Lacul Ursulni, haz pe Trebes <kud. Bacu>
Lpusneanu; ddruit de domn lui Andrei XVIIII 240.
batman XVI III 394. Lahova (Ldhoveni), vale si seliste <la Ghermd-
La i Pfir, loe la Pereni, t. Lapusna <r. nesti, jud. Vaslui> XIVXVI 203;
Kotovsk, R.S.S. Aloldoveneascd> XVII intrite lui Toader Gherman XVII 80;
186. v. si Ffigetul Leahului.
La Peri, loe la Terebne <Terebna, r. Edinet, Lalova, selistc pe Dimaci <c. Suraia, jud.
R.S.S. Moldoveneascd> XVI-1 186. Vrancea); IntdritA lui Ion TAImaci
La Piscu, v. Capfitul i Capul Piscului. fiilor sdi XVII 93, 305.
La Pisen, loe la Zdvedeni pe Milt, t. Soroca Lalova, sat pe Nistru, t. Orhei <r. Rezina,
<r. Lazovsk, R.S.S. .Moldoveneasc> R. S. S. MoldoveneascA>; IntArit lui Tatar
XVIIII 393. XVI I 593.
*Lamanova (la Manea, la Manova, Manovat),
sat pe Nistru, t. Soroca <r. Soroca, R. S. S.
2 In text cu literd Moldoveneascd>; IntArit nepotilor

142
www.dacoromanica.ro
Drghici Romiiscel XVII I 5; parte Lawn Mare, manAstire (SI Saya de la
intrita lui Miron stolnic XVII III Ierusalim); daruitil cu un sat de Maria
18 9; Impfirtit cu mori si vecini lui Ignat fata lui Petru Schiopu XVIIIV 194.
Ciogole pircalab i cumnatului san Stratul Lavresti, sat pe Bficovt <Lavra lunga mAnA-
XVII III 163; IV 58; intArit mAnAstirii stirea CApriana, r. Straseni, R. S. S. Mol-
IIIincea cu slobozie pentru oamenii ce se cloveneascil>; hotare; druit de domn lui
vor aseza in el XVIIIV 207. Vena vornic XIVXVI 41.
Larga, piriu, t. Chigheci, afluent al Prutului *Lazoreni, sat pe Jijia <probabil linga Stinca,
la Crihani <r. Cahul, R. S. S. Moldove- jud. Iasi>; Intdrit lui lursa s.a. XVII
neascA); loc pustiu si sate pe XIV 144.
XVI 366; XVII 574; II 10; XVII-1 Lazorestl, sat <lingii Podu Turcului, jud.
148; V 16; loc de moat% pe XVII I intArit nepotilor lui Ivan Crmete
148. XVIII 332.
Larga, pirlu <afluent al Elanului la floceni, Lazul, loc si prisaca In hotarul satului Tomesti
jud. Vaslui); sate pe XVII 321; <1IngA Popesti, jud. Iasi> crania de domn
I 494. mAnAstirii Voronet XVII 261-2.
Larga, piriu <afluent al Elanului la Ltesti, Lazul i lui Simion, loe pentru moarA <In satul
jud. Vaslui>; sat pe XVII 189. Poienile Oancei, jud. Neamt>; intarit lui
Larga, Oft la *Plopi, t. HirlAu <jud. Iasi); Ioil protopop si fiului sAu Giurgiu gr-
sate pe XVI III 266; IV 46; XVII mAtic XI V XV I 283.
IV 184. *LilbAsestl, sat, t. BacAu <MIMI Onesti, jud.
*Larga, sat <probabil lingA Znesti, jud. BacAu); IntArit mAniistirii Bistrita XIV
Neamt); bisericd InchinatA mAnAstirii XV I 301.
Bistrita XIV XV I 66. Lfibusea, loe la Sendriceni, t. 'Brian <jud.
Largu, piriu <afluent al Bistritei la CAlugareni, Botosani> XVIIIV 492, 507.
jud. Neamt>; In hotarul branistii mand- *Lileina, sat, t. Dorohoi <jud. Botosani);
stirilor Neamt, Agapia si Seca XIVXV jumatate de cumpArAturA cu helesteu,
I 414, 416, 418; XVII 320; XVII 2; intArit lui Ionasco Tolocico XVI IV
III 294; IV 1, 59, 132, 133, 289; XVII I 186-7, 191-2.
177, 184, 237. Lfieurele (Lacul Rau), topic la *Troita
*Larionesti, sat pe Nistru, t. Soroca <r. Dochia, jud. Neamt> XVII I II
Soroca, R. S. S. MoldoveneascA> ; jumtate 149, 212; IV 241; V 33.
vindut de Marica lui Gherasim XVII Lahoveni, v. Lahova, seliste <jud. Vaslui>.
II 304; Intarit lui Enache postelnic LAicani, v. Lalteani, sat <jud. Neamt>.
V 287. <LAjco>, sat, lingA Doljoc 2, v. Luneusoara,
Laslu, v. Dealul Lashiu. sat (r. Noua Sulfl, reg. Cernauti, R. S.S.
sat pe UcraineanA>.
*Laskin (unde au fost Gales si *Lfilesti, sat In gura Berheciului Tepu,
Crasna <lingA Giurgesti, jud. Vaslui); jud. Galati>; Intarit lui Varlic mare
Intarit nepotilor lui Petru Mosescu vornic XVIIV 71.
XVI I 277. sat pe Cracan, t. Neamt
LAlesti (Lelesti),
*LaslAuti, sat <probabil lingA Cuciur, r. <inclus In Girov, jud. Neamt>; dAruit
Storojinet, reg. CernAuti, R. S. S. Ucrai- de domn lui Andrei logofat si pircAlab de
neanA> XVIIIV 231. Neamt XVI III 309; hotare; ddruit
*Laslovoll.11,sat pe Casin si Oituz <lingA de domn lui DrAghici Bogza clucer XVI
Grozesti, jud. BacAu); dAruit de domn IV 68, 162; XVIIII 300; IntArit lui
lui Domoncus stolnic s.a. XIV XV I 23. Vasile Bogza XVIIIV 440; iaz, mori si
Latcani, Laticani, v. Lateani, sat <jud. stupa (piuA) XVIIII 300.
Galati). Lfilesti (Lelesti), sat pe Jijia, partea ce se
*Lateo (unde a fost sat pe Nirnova cheamA Posadnici <inclus In Stinca, c.
<ling Boldoresti, r. Nisporeni, R. S. S. Victoria, jud. Iasi>; parte Intiiritil lui
MoldoveneascA>; dat de domn fiilor lui Toma Berheci XVI-111 51-2; parte cu
Stefan Stravici XIV XV I 54. moard IntAritA Anghelinei, cneaghina
lui Oprea postelnic XVI III 218-9,
*Lateo din Cilinpie (uncle a fost ~), sat pe 335-6; parte Intrit ca mori lui Nistor
Larga (jud. Vaslui); IntArit urmasilor Ureche XVIIV 287-8.
lui Dragomir Iuban XVII 189. West', sat pe Tutova <jud. Vaslui>; in botar
Latco Furul, v. Sellstea lui Laico Furul cu CAlimAnesti XIVXV I 165; In-
<jud. Galati>. tarit popii Iuga XIV XV I 110;
Laur (unde a fost v. SAseni, sat <r. Intrit lui Stanciul s.a. XVII 250-251.
Kotovsk, R.S.S. Moldoveneasc>.
Laura, plrlu la mAnAstirea Patna (jud. 1 In text cu Merl mica.
Suceava> XVII 135; XVII 27. 11 In textul romAnesc, ambele localitti
Lazor (unde este Saba PAusescul i~), v. slut traduse prin Luncusoara i Vileea, dei
PAusesti, sat <jud. satul Doljoc = Vilcea existA astAzi.

143
www.dacoromanica.ro
LAmAsani (LArmiseni, LomAseni), sat, t. lui Toader Iucas XV-II 231; XVI-!
Suceava <jud. Suceava> XVI-III 331; 137; parte intAritii lui Teodosie episcop
intitrit lui CArstian spdtar XVII-II 72- de FlAciOuti XIV-XV- I 66.
3; ddruit Cu iazuri si mori mdnAstirii Liiseani, sat pe Suceava <inclus in 5tirb:it,
Soles XVII-III 198; IV 266, 287; V jud. Suceava> ; parte intAritA lui One s.a.
273; rAscumpArat de CArstian logof At de la XVI-II 118.
mAnAstirea SoIca XVII-V 336, 345-6, Milteani (LAicani i Lincani), sat pa Albinea
347-9. LAtcoae, t. Roman, care s-a numit
Lfimpede, v. Limpede, girld. Fundeni <Litca, sat desfiintat lnglobat
Liniusna, piriu <afluent al Prutului la Tochil In Doljesti, jud. Neamt> XVII-II 329,
Hilducanu, r. Leova, R. S. S. Moldovenea- 339; III 3, 103; IV 335; V 191, 372; in-
scA> ; sate pe XIV-XV- I 79; XV-II tArit lui Drago s XV-II 47; Intdrit eft
37, 187, 303-4; XVI- I 143, 186, 188, mom% lui Nistor Urcche logoilt XVI-IV
474-5; IV 183, 205-206, 212; XVII-IV 51, 286-8; XVII-IV 145; pAr'i vindute
519; iazuri i mori pe XVI-I 143; de Ionascu lui Dumitru Goia vornie
IV 183, 205, 212. XVII-IV 67, 166; jurnAtate IntArit
Lipasna, tirg <r. Kotovsk, R. S. S. Moldo- fiilor lui PAtrasco XVII-V 193; pArti
veneascA> XVII-V 369; in hotar cu satul loe de lar i moarA vindute de nepotii lui
Petricani XV-II 103; varnA /a XIV- Parasco cAtre Ionascu Gheorghe mare
XV - I 270, 371; soltuzi, vAtAman logofAt XVII -V 193 - 4, 196-7, 312.
pirgari de XVII-II 257; III 13; LOIcani (Letcani), sat pe Bahlui <Letcaxii,
IV 68; chihaia din XVII-II 7; preot jud. Iasi>; IntArit Cu moarA i loc de pri-
din XVI-III 24; megiesi hotarnici cu saed lui Cozma *arpe postelnic XVI-I
brazda in cap la XVII-IV 519; v. 102-103; restituit lui Boul vistier XVII-/
si Lepovesna. 115.
LOpusna, tinut; loc pustiu In XVI-IV 78; LAtcani, sat pe Bistrita in fata Calienestilor
sate In XIV-XV-I 425; XVI-I <Letcani, jud. BacAu>; intArit
375-6; II 22, 53; III 253, 266; IV 89, Bistrita XV-II 307; XVI-III 67, 392.
183, 212; XVII-I 28; II 172, 182, 238-9, Maliteani, sat pe Jijia, lingO Bursumeni (pro-
267, 335; III 13; IV 66, 68, 115, 135, babil lingl Birsdnesti, jud. Botosani>;
136, 412-3, 415, 466, 470, 484, 488, 518; chlruit cu mori de domn lui Gavril logof'At
V 40 65, 277; mAnAstire in XVI -I 606; XVI-III 72; v. si Damitrani, sat.
catastif de cisle de /Omni s.a. XVI-IV *Line:oil, sat pe Moldova, t. Suceava <ling&
5; gorstina oilor din XVI-IV 23; Cristesti, jud. Iasi> XVII-II 64; intArit
mari viitafi de XVI- III 168; XVII- lui Giurgiu XVI-I 286; parte riiscum-
III 13; pircAlab de XVII-IV 68. pAratit de popa Grigore de la Arame
Lfirgfisani, sat pe Berheci <LArgAseni, jud. XVII -H 105; parte IntArit lui Ionasco
Vrancea> XVII-III 85; IntArit lui Efrirn PAtra.sco vistiernicei XVII-IV 95-6;
Huru XVI-! 470. pArti IntArite lui Gheorghe diac s.a. XVII-
Mgeni (Largini), sat pe Prut, t. Chigheci IV 356-7; V 180, 200.
(r. Cahul, R. S. S. MoldoveneascA> ; in *Liiteani (Latcani, LAticani, Seliste a lut
hotar cu DAdestii numil,i VIddesti XVII-I Lateo Furul), sat pe Soholui, 1. Covurlui
148; IntArit lui Ureche mare vornic XVII- <lingA Corni, jud. Galati>; IntArit lui
IV 145. Ceinat Ploscar XIV- XV- I 229; pArti de
Lfiroorui, piriu in hotarul mAndstirilor Agapia cumpArAturA intdrite lui Preadvici logont.
Secu <jud. Neamt> XVII- I 177, XVI-IV 37; XVII-II 228.
184, 237.
MOscani, sat la Botne <probabil r. Kotovsk, Mineanl, sat la Vaslui (lingA Feresti, jud.
R. S. S. Moldoveneascd> ; intArit IlcAi Vaslui>; hotare; cliiruit de domn luk
XVI -I <370>; v. si Crotoici. Dan vames XIV-XV- I 7-8; parte
intAritA lui Ivanco i lui Ion XVI-I
MfisIdoani, sat pe Tutova, ocolul tIrgului 269.
Birlad <jud. Vaslui> ; hotare XVI-IV
72 3; Intirit lui Vartic mare vornic LAlcoaia, pfriu la LAtcani <c. Doljesti, jud.
XVI-IV 70, 71-3; confiscat pentru Neamt>; sat, iazuri i mori pe XVII-V
hiclenie i alipit cu mori la ocolul curtii 193, 196-7.
din Birlad XVI-IV 117; dat cu mori Llifesti (Lazes% LAtceste), sat pa Dumitra,
Angh linei XVI-IV 2 5; XVII -II Fdlciu <jud. Vaslui); intdrit StancAl
52. XV-11 189-190, 282; XVI-II -0;
*LAshloani, sat peste Prut, In gura Hlabni- vIndutil de Irimia lui Buzinchi diacon
cului <Vladnicului lin S Zagarancea, r. XVII - I 59; pArti intArite lui DrAgan
Ungheni, R.S.S. Molcloveneas d>; Intfirit lost mare armas XVII- V 154-5.
lui lursa lui Saula XV -II 144. Mfizesti, sat, t. Roman <pe Piriul Negru,
*L;Isld in1 (Lasloveni), sat pe CracAu <ling lingA Secuieni, jud. Neamt>; parte inta-
Serbesti, c. *tefan cel Mare, jud. Neamt> ; ritO lui Nicoari comis XVII-I 144.
hotarc XVI - I 137, 530; parte IntAritA LAtceste v. Llit sti, s, t <jud. a lui>.

144
www.dacoromanica.ro
Leahul, iaz la Feredeieni, t. HirlAu <jud. Leva s.a. XV II 232-3; pArti vindute
Iasi; intdrit lui Vasile Ureche XVII IV de Simion lui Glienghea logoftit Cu vii,
99, prisAci si loe de mori XVIIV 182.
Leeuseni (Leucuseni), sat pe BArldzel <pro- Leotesti (Leutesti, Levet Miclous), sat, t.
babil Babusa, jud. Vaslui>; XVIIIV Neamt <11110 Tupilat,i, jud. Neamt>
358; druit de domn lui Ivan Arbure XVIIIV 525; in hotar cu Belcesti
XIV XV I 268; cislA; parte vindutd Negoesti XIVXV I 34; XVIIII
de Costantin lui Ionasco XVII V 1. 284; pArti cu loc de prisacd Ii grddini
Leghetisani, sat pe Berheci <Lichitiseni, jud. intArite Irinei XVIIV 204; loe intrit lui
Bacdu>; poiand cu prisac intArit lui Toma Brae XVIIII 283.
Stanciul Strtiul XVI I 304; parte Lepinea (mide este flntina sat< la Dnceni,
vindutd de Simion s.a. lui Neagul sat desfiintat, inglobat in Podu Turcului,
XVIIII 85. c. jud. Bacn); intArit fiilor lui Dan
Lehdeenl, sat pe Berheci <Lehancea, jud. Bolea XVII 332.
Bacau>; parte intrit lui Nicoard mare Lepovesna, sat pe Lpusna (LApusna (?),
vornic XVIIIV 48. tirg (?), r. Kotovsk, R.S.S. Moldovenea-
Lehdeeni, sat pe Prut i Rchitna, t. Cernduti scd); ihtrit lu Vlad Adus XIVXV I
<r. Noua Sulit, reg. Cernduti, R.S.S. 79; V. si Ldpusna, tirg.
Ucraineand>; parte ImpArtitA intre fiicele Letcani, v. Ltiteani, sat <jud. BacAu
Catei s.a. XVIII 209; jumdtate Cu jud.
si mori intdritA lui Gligorie cmras Leueitutl, seliste la Botne lingA Gotuti
XVII I 196; junultate cu loo de moat% <ling Mdnoilesti, r. Kotovsk, R.S.S.
Intrit lui Onofrei Vrnceanul XVIIIV Moldoveneascd> ; intritd cu prisaca
125-6. Vrabia lui Tutul logofAt XVII 42.
Lehnouti (Lih.dnesti), sat pe Prat <Lehnesti, Leneesti.(Levcesti, Luscesti), sat ce s-a
sat strAmutat din zona lacului de acumulare nutnit VIAdesti <in ArrnAsoaia, jud.
Stinca Costesti, c. Ripiceni, jud. Boto- Vaslui>; intitrit lui Dragotd s.a. XVII
sani>; in botar cu Slobozia XVIIII 117-8; parte cu moat% intAritA lui
275; primit in schimb de Stefan cel Mare PotArcA XVII 439; III 39, 420; parte
pentru satul Hlipiceni de la Oniul vistier- Cu moard intdrit. lui Oprea vAtav din
nicel XVI I 492. Ungureni XVIII 138; pArti cu moard
Leleea (Leleae, Liliva), piriu la Heghedisani date in schimb de Maria lui Dragos
<afluent al Barahoiului la Ripile M. XVIII 158.
KogAlniceanu, jud. Vaslui>; sat pe LenensanI (Ileucusani, Leucusoutii lui Brd-
XVI I 290, 318, 346. tianu), sat pe Moldova, t. Roman <jud.
Lelesti, v. Lfilestl, sate. Neam0; satul Anastasiei, mama lui
*Lemesani, sat pe Vilia (r. Briceni, R.S.S. Alexandra cel Bun; &Arun de domn cu
AloldoveneascA>; intrit cu mori lui Cristea mori l imunitAti bisericii Si. Vineri,
XVI I 162. episcopia Romanului XIV XV I 17-8,
*Lenestl, sat <lingl Horlesti, jud. Iasi> 295; XVII 93; XVIIIV 18; v. si
XVIIV 83; XVII I 100. Eeusani, sat si seliste.
Lentesti (satul /ui Lentovici), sat pe Prut, Leucusani, v. Eeusanii, sat si seliste <jud.
t. CernAirti <r. Zastavna, reg. CernAuti, Neamt.>.
R.S.S. Ucrainean>; druit de domn lui Leucuseni, v. Le,euseni, sat <jud. Vaslui>.
Didrich Buceatchi XIV XVI 226; LeneusestI, sat pe Berheci <luaus in Rspochi,
intdrit cu iazuri si mori lui Ionasco azi Livezile, inglobat in Garda, c. Dcalu
Grigore Ghenghea XVIIIV 247, 497. Morii, jud. Batn>; in hotar cu Dragosi-
Leontesti, sat pe Rebricea <inclus in Cams% nesti XIV XV I 55; intrit lui Miclus
jud. Vaslui>; jumtate intritA lui Matei XIV XV I 181.
XVII 310. Leueusesti, sat pe Drslivita <inclus in orasul
Leonti, sat <Leontievo, sat pe Nistru, r. Husi, jud. Vaslui>; hotare; &Arita de
Suvorov, R.S.S. MoldoveneascA>; druit domn lui Nichita si Dobre zugravi XIV
cu iezer mnAstirii Voronet XVI-1 93, XV I 35.
481.
Leueusesti (Levcusesti ce s-a numit Levesti),
Leontina, sat ce se cheam Borstii <azi Cuza sat pe Horaita si Somuzul de Mijloc, t.
Vod, c. Ipatele, jud. Tasi>; jumtate Suceava <jud. Suceava> XVIIV 267;
intrit lui MihAild pisat XVIII 107. intrit lui Giurgiu Brudur XVI I 48;
Leontinest (Lionteniesti), sat pe Tazlul parte vindut de Brudur lui PAtrasco
Srat <jud. BacAu>; intrit Dusci fata ureadnic de Botosani XVIII 129, 139,
lui Toader XIVXV I 4; botare; intrit 140, 189; parte vindutil de Gheorghe
lui Roman diac XIV XV I 29, 56. comisel din Plesesti popil Toader
Lerda, v. tiviirdl, sat <jud. Botosani>. XVIIII 46.
Leosti, sat pe Srata, partea dinspre Elan din Leucusoutii lui Brtianu, v. Leueusanl, sat
jos de Husi <jud. Vaslui>; loc intarit lui <jud. Neamt>.

10.-c. 102 145


www.dacoromanica.ro
*LeurJesti, sat, t. Cosurlui <lingd Indepen- Lieyti, sat pe Bdrlad, la Rdtud (jud. Galati) ;
denta, jud. Galati); in pricind pentru intdrit lui Cernal ploscar XII XV I
hotar cu satele Mogesti, Peneu si Lupeni 229; Omit de donm lui Frdtild XV II
ale rndndstirii Bistrita XVI III 178. 223.
*Leurint (unde a fost Lo<rint.>), sat pe Birlad Iliesti), sat pe Topolita Mire
Lieyti (Ilesti,
Banca, jud. Vaslui>; in hotar cu Tirgul Nou si Petricani <jud. Neanit);
un loe al lui Ilihail Stangaciu XIV XV I prisacd intdrit mdndstirii Agapia XVII I
1-7; ddruit de damn lui Moica vornic de 81; pdrti cu loe de iazuri si mori intdrite lui
gloat XIV XV I 121. Nistor Ureche mare vornic XVII-1 213,
*Leip,tani, sat, t. Chigheci <r. Cahn], R.S.S 255; II 6, 11.
Nloldoveneased>; jumdtate intdritit Neagdi *Lieytl, sat pe Vaslui, t. Vaslui <lingd Stibo-
Stanei XVII 225. reni, jud. Vasliii>; in botar cu Costucani;
Leulesti, v. Leotesti, sat <jud. Neamt>. intrit Anei, eneaghina lui Golde logofilt
Lesna, pies' la Dragomiresti <jud. Neanit> XVII I 224; ddruit cu vad de moard de
XVI I 252. Ana Golde mdndstirii Vatoped (Golia)
Levcesti, v. Leueesti, sat <jud. Vaslui>. XVIIII 171.
LeNeusesti, v. Leucusesti, sat <jud. Suceava>.
Lihrinesti, V. Lehnouti, sat <jud. Botosani>.
Les esti, v. Leucusesti, sat <jud. Succava>. Lilen, localitate in Tirol <Austria>; in itinc-
Levet lliclous, v. Leotesti, sat <jud. Neaunt>. rarul lui Petra voiesiod <Schiopu>
*Levoyiluti, sat <probabil IMO Nepolocduti, XVI-1V 65.
r. Cotmani, reg. Cernduti, R.S.S. Ucrai- Liliceani, seliste pe Jijia, lines Slobozia, t.
neand); ddruit de domn Cu toate cuturile Hirldu <probabil inclusd in Iaeobeni, c.
lui Stroici XIV XV I 53. Dingeni, jud. Botosani); data' de Ionasco
Liasti, v. Liesti, sat <jud. Peje staroste lui Dumitru Scules s.a.
Lichia, provincie <in Turd* oras in XVIIV 38.
XVIIV 158. Liliva, V. Leleea, piriu.
Lichitiseni, v. Leghetisani, .sat <jud. Bacdu>
Licicov, V. Liscov, piriu. Limpedea (Li-impede, gira Bistritei), pirlu
Lidsul, piriu la Bogddnesti <jud. Succava> <afluent al Bistritci la Serblinesti, c.
X \ III 182. Letea Veche, jud. Bacd'u>; mori pe
Lienti <Lienz>, localitate in Tirol <Lienz, in XVII-1V 443; V 29.
Austria>; in itincrarul lui Petru voievod Lincani, v. Ldicani, sat <jud. Neamt.>.
<Schiopu> XVIIV 65. *Lincea, sat <probabil lingd Girov, jud.
(Elesti, unde au fost cneji Lie
*Liet.ti si Neamt> ; biseric inchinatil mandstirii
Tigdnestii), sat pe Barlad la gura Jerdvd- Bistrita XIVXV I 66.
tului <lingd Grivita, jud. Vaslui>: in *Lingurisesti, at pe Baseu, sub arpenis
hotarul tirgului Bdrlad XVII 211; ddruit <inclus In Cismnesti, jud. Botosani>;
de domn lui Toader Pitic XIVXVI primit de Stefan cel Mare in schimb de la
33; intarit lui Dan Mesehn XIV XV Oniul vistiernicel XVI I 492.
137; v. si Seheleni. Lionteniesti, v. Leon tinesti, sat <jud.
*Lieyti, sat pe Tutova <lingd Tomes% v.
Pogana, jud. Vaslui>; in kotar ca BAIA- Liov (Livov), oras in Galitia <R.S.S. Ucrai-
ni.stii; intdrit lui Mihul pisar XIVXV neand>; in itinerarul lui Petra voievod
1 189. <Schiopu> XVIIV 65; castelan de
*Lie,pti (Liasti, Liti, 'mica din Prodanesti),
XVIIV 297; scrisoarea /ui Luca Stroici
sat pc Crasna <IMO Ciortesti, jud. Iasi>
cdtre panii fraiei din XVIIII 39;
XVII 1 245; 11 68; III 96 ; parte intdrild
armean negustor din XVIIII 167,
169, 229.
lui Costantin aprod XVIIIV 103, parte
ca prisacd, moard, grddini i finete vindut *Lipdesti, sat <probabil Biwa Veresti, jud.
de Tiganca lui Dtunitru uricar XVIIIV Suceava>; parte intdritd lui Petra Ungu-
270-71; parte vindutd de Petrea fiul lui realm mitropoliei de Suceava XVI I
Ionasco din Ciortesti, popii Toader din 187.
Stiborani XVII V 149. Lipenesti, sat in hotarul tirgului Bdrlad <jud.
*Liesti, sat pe Jijia, la Coada de Sus a Stncii Vaslui> XVII 210.
<jud. Iasi); impArtit nepotilor lui Leul Lipnic, localit ate in Moravia <Cehoslovacia);
XVI I 541; parti intdrite Jul Nicoard in itinerarul /u1 Petru voievod <Schiopu>
PrAjescu i lui Ionasco PrAjescu XVII II XVIIV 64.
172; V 97. Lipnic, sat pe Nistru, t. Soroca <r. Ocnita,
Liet.ti, sat pe Stavnic <probabil ling Horlsti, R.S.S. Moldoveneascd>; intfirit lui Mihail
jud. Iasi> XVIII 43. de /a Dorohoi XIVXV I 147.
*Liesti, sat pe Botna Mare, t. Lapusna <(?), *Lipnieul, sat ce s-a numit Grozinti", t.
R.S.S. Moldoveneasc0; parte intliritd Cu Soroca <r. Soroca, R.S.S. Moldovenea-
iaz i moat% lui Dumitrachi ChiritA pos- sc); Intarit lui Ion Moghili logofht
telnic XVIIII 239. XVIII 238.

146
www.dacoromanica.ro
Lipova, piriu <afluent al Tutovei la Drago- LhArda, sat <Leorda, jud. Botosani>: in
miresti, jud. Vaslui> ; sate pe XV Il 4, botar cu DragomAnesti XVII V 386.
60; XVI I 328. Lk eni. sat, t. Dorohoi <jud. Botosani);
Lipoviit, sat pe Birlad, din jos de Vaslui XVIIII 316; V 30; in botar cu Dimileni
<jud. Vaslui); in botar cu ocolul tirgului Virful Baseului XVIIII 347; ddruit
Vaslui i Hilu$A$ti XVII 167, 269: Cu iaz $i mori de domn lui Gheorghe
ddruit de domn lui $teful si MAndrea pircalab de Hotin XVI III 374; drum
JumAtate XIVXV I 141; intdrit cu cc merge la XVIIIV 406; v. $i
moard lui Gana i Ivasco PAscu XIVXV Pant:Ina Liveni.
I 367. *Livia..., sat, t. Hotin <reg. CernAuti,
*Useful, sat pe Nearnt <lingd Grasi, jud. R.S.S. Ucraineand>; parte vindutA de
Neamt>; intArit lui Tador LimbAdulce Man vdtav de puscasi lui Eremia XVIIII
XIV XV I 280. 124.
*Lisona, sat, t. Nearnt <probabil lingA Zdnesti, Livov, v. Liov. oras.
jud. Ncamt> ; bisericA inchinatd mAndstirii Loe' ce este In Bachu cu schit si prisacd, de
Bistrita XIVXV I 66. ceea parte <jud. Bacdu>; intArit inAnd-
Lisceanul, iezer pc Prut, in hotar cu Brate$111 stirii Bistrita cu vii XIV XV I 323.
<la Sivita, c. Tulucesti, jud. Galati>; Loe' de cumple, pc Botna Mare <lingA GAure-
intdrit mnstirii TazIdu XVIII 26. nii, r. Kotovsk, R.S.S. MoldoveneascA>;
LIscov (Licicov), piriu <afluent al Horincei la ddruit de domn lui Dracsin Purcel
GrApeni, jud. Galati> XIVXV I 349; XVI I 230.
XVII 146, 387; IV 134; XVIII 55. Lac de sat pe Botna Mare si Botmisoara, v.
Listi, v. Liesti, sat <jud. Iasi>. Rfizeni, sat <r. Kotovsk, R.S.S. Mol-
Liteni (hotarul lu Dragomir Lteanul, doveneascA>.
Lite$ti), sat pe Siret <jud. Suceava); in Loe' de stink la PAngdrati <jud. Neamt>;
hot ar Cu Curtea AnuscAi XIV XV I intdrit mAndstirii Bistrita XIV XV I
330; intArit lui Mihai Mindrca XVII 262; 421.
intArit lui Bilca s.a. XVI I 98; partea ce Loe domnesc in braniste, v. Zberoaia, sat
se cheamd Rusk cAzutA la impArtire lui <jud. Vaslui>.
Stetco $.a. XVIIIV 180-81. Loe din hotarul tirgului Dorohoi, v. Sendri-
Liteni (Litanouti), sat pe Somuzul Marc ceni, sat <jud. Botosani>.
<jud. Suceava); in hotar cu Borhinesti Loe la capAtul dc jos al iezerului Beleul, v.
XVI III 331; intArit fiilor lui Ivan Bubuioui, sat <r. VulcAnesti, R.S.S.
vornic XIV XV I 83. MoldoveneascA>.
Lituania (Litva, Litvania, tara Lituaniei), Loe pe Ffilva la Movila Dumei, ocolul Piatra
tarii <R.S.S. Lituaniand >; pani veniti din <lingA Durnesti, jud. BacAu>; intdrit lui
XIV XV I 96; rege al XIV Simion pdhArnicel XVIIII 210.
XV I 226; boier hiclean fugit in Loe pe Illpuh, la rediul Stngdceni lingA
XVII 195; Petra Hares in rdzboi Cu Tartaul de Salce, r. Cahul, R.S.S. Moldo-
XVI I 363. veneascd>; ddruit de domn lui Adan
Li tca, v. Lulea, piriu. pircAlab de Orhei XVI I 352.
Loe pe SArata, v. Leosti, sat <jud. Vaslui>.
Liaban, v. Satul lui Lluban, sat <r. Noua
SulitA, reg. CernAuti, R.S.S. Ucraineand>. Loc pe Tazklu, pentru mAnAstire, v. Nadisa,
Liaban, Liubdneasa, v. IubAneasa, piriu, sa.t dud. BacAu>.
afluent al Jijiei. Loe pe Topolita, dat de domn mAn:islirii
Liubana, v. Iubana, piriu, afluent al Smilei. Neamt <jud. Neamt> XIVXV I 274.
Linbenit, sat ce s-a numit ObArsia Liubevtia, Loe pe Valea Gerului, v. Cudalbl, sat (jud.
t. Soroca <in orasul Soroca, R.S.S. Moldo-
veneascA>; intArit fiilor lui Parea Galati).
207. Loe peste Prut, deasupra SAratei, v. FfintAnn
Liudesti, v. Ludesti, sat <jud. Vaslui>. Veprova <r. Kotovsk, R.S.S. Moldova-
Liudsca, v. Lutca, piriu. neascA>.
Livadai lui Gatftan, loc <la Antdlesti, jud. Loe pustiu din jos de uncle este Petra
Succava>; intAritA lui Toader Dubdu
hotnog XVIIIV 134. Bumbota" <pc Telita, r. Slobozia, R.S.S.
Livadal lui Procop, loc la BAese$ti <jud. MoldoveneascA>; intArit mAndstirii Pobra-
Succava> XVII 288. ta XIVXV I 146.
Livadal lui Tuna, loe la BAesesti <jud. Loci pustin mai sus de Beche <lingA Pechea,
Succava> XVII 288. jud. Galati); IntArit lui Banul $.a.
loe la LucAcesti <jud. BacAu> XIV XVI I 180.
XV I 415. Loe' pustiu Intre Mdndresti i FrAtiie$ti
<lingd Mindresti, jud. Galati>; IntArit
I In text ca Merit' micd. lui Cemat ploscar $.a. XIVXVI 229.

www.dacoromanica.ro 147
Loe' pusliu la obirsia Covurluiului cu Loe pustiu pe Ceretioaie, in Cosul lui Mar-
v. Rosh', sat (jud. Galati>. statu <r. Vuldinesti, R.S.S. Moldoveneas-
Loe' pustiu la prisaca lui Chiprian <IMO CO; jumatate intarit lui Ilie Tarpici
Capriana, r. Straseni, R. S. S. MoldoN e- XVI I 573.
neaseil> ; daruit de domn lui Petru Hudici Loe pustiu pc Cogalnic, din jos de Treca-
vornic XIVXV I 116. toarea lui Mrgelat <lingd Gura Galbend,
Loe pustiu la prisaca lui Detelea <linga r. Cimislia, H.S.S. Moldoveneasca>; In-
.Detelev, r. Orhei, R.S.S. Moldoveneasca> ; tarit lui Pavel Scripcii branister XVI I
china de down lui Petru Hudici vornic 290.
XIVXVI 116. Loe i pustiu pe Corod, de la Nlovila con mare la
Loe' pustlu lng Cuturile Harloienilor
Deleni, jud. Iasi> ; Intarit mnstirii gura vii Corozalului <Matca (?), jud.
Pobrata XIV XV I 156; v. si Hosea. Galati>; intrit lui Mihail Otel gramatic
Loe pustiu la Visneuti, loe pentru sat <ling XIVXV I 155 6.
Singera, r. Anenii Noi, R.S.S. Moldove- Loe' pustlu pe Corod, Intre Motosesti,
neasea>; intarit lui Nfalesco s.a. XVI I Vitezesti <Rua Draguseni, jud. Galati);
10; v. si Hazen' <r. KotoNsk, R.S.S. Intarit lui Cernat ploscar s.a. XIV XV I
Moldoveneascal>. 229.
Loe' pustiu la Voinauti lng Oancea Namno- Loo' pustiu pe Covurluiul cu ApS, v. Rola,
ta (probabil Voinova, r. Straseni, R.S.S. sat <jud. Galati>.
NIoldoveneasca); druit de domn lui Loe pustiu pe Cozia, In branistea de la
Petru Hudici vornic XIVXV I 116. Bohotin <jud. Iasi>; daruit de domn lui
Loe' pustiu pe Bahlui linga Bodicica Duma Micaci pentru sat XIV XV I
Drinesti <probabil linga Holseti, jud. 281.
lasi>; intirit lui Jurg loilevici gramatic
sa-si intemeieze sat XIVXV I 290; Loe pustiu pe Cracau OLIO' Corni, jud.
v. Gloduri i Podul Iloalel. Neamt>; (lama de domn lui Dragomir
Loe i pu_stiu pe (Botna>, mai sus de locul lui XIVXV I 63; v. si Dragomiresti.
Piatra <(r. ?), R.S.S. Moldoveneasca); Loe pustiu pc Crasna, din sus de Dodesti
druit de domn lui Moica vornic de gloata