Sunteți pe pagina 1din 63

A.m.

i m ă Costantin N. Tomescu.

Nr. 4.

Catagrafia Basarabiei la 1820.


132 sate
din

Ţinutul Orheiului

CH1ŞINĂU
Tipografia Eparhială „Cartea Românească"
1 9 3 0.

-m r /iţe
Costantin N. Tomescu.

Nr. 4.

Catagrafia Basarabiei la 1820.


132 sate
din

Ţinutul Orheiului

b ib l io t e c a
d o c u m e n ta ră
ORAŞUL P IA T R A NEAMŢ

CHIŞINĂU
Tipografia Eparhială „Cartea Românească"
1 9 3 0.
| L ă t.
Continuăm aici catagrafia ţinutului Orheiului la 1820, după
datele oficiale din „Statistăceasca ştiinţă a ţinutului".
Anul trecut s-au publicat 99 sate cuprinse în 4 ocoale.
Acum dăm 132 sate în alte 5 ocoale.
Ne mai rămîn din acest ţinut încă 127 sate.
nî? Oţfc» l*î*»(I:iîH| »liW: ;WW/.
' /rffcboo c -jMb m :>•!:•• ftfi.li utmA
;■<{<* ‘î-'V'f' " :’y :*• ir.w *>Y.
V. O C O L U P R U T U L U I.

1. Satul Cărpinehi, au luat numiri di pi nişti carpini, s-au


aşăzat de 35 ani.
Duhovniceşti: 5 gospodari, 4 burlaci=9 suflete bărbăteşti
[2 dela născători păn la 7 ani, 1 dela 7 păn la 12 ani, 1 burlac
dela 18 păn la 36 ani, 4 însuraţi dela 36 păn la 46 ani, 1 însurat
dela 46 ani şi păn la bătrîneţă], 11 fete şi neveste; ţărani moldo­
veni: 124 gospodari, 209 burlaci=333 suflete bărbăteşti [130 de
Ia născători păn la 7 ani, 41 dela 7 păn la 12 ani, 36 burlaci
dela 12 păn la 18 ani, 38 însuraţi şi 1 văduvoi dela 18 păn la 36
ani, 69 însuraţi, 10 văduvoi şi 1 burlac dela 36 păn la 46 ani, 17
însuraţi dela 46 ani păn la bătrîneţă], 9 văduve şi 304 fete şi ne­
veste; jădovi: 1 gospodar, 2 burlaci=3 suflete bărbăteşti [2 dela
născători păn la 7 ani, 1 însurat dela 18 păn la 36 ani], 1 nevastă.
1 biserică de lemn cu hramul înălţării.
Duhovniceştii a u : 4 case de lemn, 3 beciuri de lemn, 3 ma­
gazii de lemn, 6 cai, 18 vaci, 16 boi, 33 cornurate mici, 190 oi,
220 rîmători, 124 ştiubei, 12 puduri 20 funturi miere, 1 pud 3
funturi ciară, cîte o prisacă au : preotul Chirii, preotul Vasăli,
ponomarul Dimitrie.
Ţăranii moldoveni au: 124 case de lemn, 9 beciuri de lemn,
27. magazii de lemn, 1 moară de vînt, 77 cai, 323 vaci, 278 boi,
440 cornurate mici, 803 oi, 648 rîmători, 510 ştiubei, 51 puduri
miere, 5 puduri 1 funt ciară, cîte o prisacă au : Iftimi Susuianu,
Onofrei Furduiu, Irirmea Tichii, Nichiti Călugăreanu, Stan Mun-
teanu, Ilii Raci, Sandu Turbă, Chlrilă Ababii, Toader Băbuci, Ioan
Dima, Grigoraş Călugăreanu şi Neculai Tichii. Fac păn la 9 sgîrte fîn.
Jădovii au : 1 crîşmă, 1 magazie, 1 cal, 4 vaci, 4 cornurate mici.
O velniţă,să cuvini armanului Todiraşcu Uscatu; întrînsa să
lucrează grîu, orz, săcară, ca 220 chile pe an; din aceea poate eşi
păn la 60 vedre horilcă; întorsurile în bani să întind păn la 3168
lei şi horilca ce esă o vinde pe la orîndarii satelor megieşite cîte
12 şi 13 lei vadra; materialurile trebuincioasă, adică griul îl cum­
pără cîte 10 lei chila de la lăcuitorii megieşi a satelor, chila de
orz 6 lei, săcară chila 8 lei, hanosul trebuincios ce îl amestică în
horilcă îl cumpără de la tîrgul Chişinăului cîte 1 leu oca.
Lemnele trebuincioasă de foc a 38 stînjeni le aduc lăcuitorii
de prin prejur cîte 16 lei st. şi asăminea lucrătorilor trebuincioşi
(plătesc) păn la 480 lei pi un an.
Moşiea satului Cărpineni la 1817 şi 1818 s-au fost dat în
otcup cu 4000 lei pi an înpreună şi cu odaia Tirliniciu şi de le
lăcuitorii au înplinit zălile boerescului şi celalante vinituri.
Depărtarea de Bujoru pe valea Bujorului 10 verste.
2. Satul Toporu, dipi numili moşii, aşăzat de 25 ani. Du­
hovniceşti : 1 gosp., 5 burlaci, 1 fimee ; neguţitoriul grecu posă-
sorul moşii: 1 gosp., 1 fimee; ţărani moldoveni: 24 gosp., 36 bur­
laci, 24 fimei; bulgari: 24 gosp., 30 burlaci, 24 fimei; jădovi: 1
gosp., 1 fimee. 1 biserică de lemn cu hram sf. Gheorghie. D u­
hovniceştii au: 3 case, 2 magazii, 4 cai, 7 vaci, 8 boi, 12 corn.
mici, 25 oi, 38 rîmători, 6 ştiubei, 20 f. miere, 2 f. ciară; cîte o
prisacă a u : preutul Vasăli, dascălul Vasăli, dascălul Andrei; po-
săsoru are: 1 casă de lemn, 50 cai, 20 vaci, 50 boi, 15 corn.
mici, 30 rîmători ; ţăranii au: 24 case, 5 beciuri, 14 magazii, 1
moară de vînt, 38 cai, 53 vaci, 57 boi, 100 corn. mici, 482 oi,
104 rîmători, 30 ştiubei, 3 pud. miere, 5 f. ciară, cîte o prisacă
a u : Manole Săcu, Sava Zlătan şi Mihăilă Marcu, fac cu a posă-
sorului.16 scîrte fîn; bulgarii au: 24 case, 5 beciuri, 14 magazii,
38 cai, 4 bivoli, 54 vaci, 57 boi, 82 corn. mici, 500 oi, 400 rîmă­
tori; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 2 cai, 2 vaci, 2
cornurate mici. Moşia în 1817— 18 au mers în vinzare cu 3000 Jei
pi an, înpreună cu o odai şi lăcuitorii au înplinit zălele boerescului.
Depărtarea de Cărpineni pe valea Lăpuşnii 2 verste.
3. Odaia lu i Furmuzachi Afanasău pi moşia Horjăştii, aşă­
zat de 15 ani. Posăsorul : 1 burlac; ţărani moldoveni : 13 gosp.,
22 burlaci, 13 fimei; jădovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee. Posăso
rul are: 1 casă, 1 beciu, 2 magazii, 100 cai, 15 bivoli, 40 vaci,
60 boi, 100 corn. mici, 400 oi, 20 rîmători, 100 ştiubei, 1Q pud.
miere, 1 pud ciară; ţăranii au: 10 case, 3 bordeie, 2 beciuri, 3
magazii, 3 cai, 10 vaci, 12 boi, 14 corn. mici, 19 oi, 24 rîmători, 100
ştiubei, 10 pud. miere, 1 pud. ciară, prisăci avînd Ioan Herghele­
giu şi Coste Sărbul; jădovii ;iu: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 1
cal. Fac 12 scîrte fîn. Moşia a fost dată în otcup cu 400 lei şi
otcupcicul s-au folosăt cu locul de imaş şi fănu ce esădi pi ace moşie.
4. Odaiadi pi moşia Toporu, a grecului Eni Chiriac, aşă-
zată di la 5 păn la 10 ani. Ţărani moldoveni: 7 gosp., 7 burlaci,
7 fimei, şi au: 7 case, 3 magazii, 7 cai, 14 vaci, 19 boi, 27 corn.
mici, 70 oi, 18 rîmători, şi fac 2 scîrte fîn.
5. Odaia grecului Eni Coste, di pi moşia Dancul, aşăzată de
un onu. Posăsorul moşii: 2 burlaci; ţărani moldoveni: 3 gosp., 6
burlaci, 3 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. Posăsorul are:
1 casă, 1 beciu, 2 magazii, 15 cai, 40 vaci, 100 boi, 160 corn.
mici, 900 oi, 30 rîmători; ţăranii au: 3 bordeie, 12 vaci, 9 boi,
12 corn. mici, '*3 rîmători; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 ma­
gazie, 2 cai, 4 vaci, 2 boi, 4 corn. mici. Fac 7 scîrte fîn. Moşia
au fost în vînzare pentru 1300 lei pi an şi otcupcicu s’au folosăt
cu fănaţ şi cu dijmuirile ce-au eşăt di pi ace moşăe.
6. Odaia sârbului Dumitru Lambu, di pi moşia Cotu Morii,
aşăzată de 12 ani. Posăsorul: 1 burlac; argaţi moldoveni: 2 bur­
laci, 2 fimei. Posăsorul are: 1 casă, 1 beciu, 1 magazie, 3 cai,
10 vaci, 20 boi, 60 corn. mici; argaţii au: 2 case, 1 cal, 4 vaci,
5 boi, 10 corn. mici. Fac 3 scîrte fîn. Locul odăii au fost dat cu
450 lei pi an şi otcupcicul s-au folosăt cu fănu ce-au eşăt de
acolo i dejmuirile.
7. Odaia armanului Toderaşcu Uscatu, ce să numeşti Tirli-
nici, aşăzată de 15 ani. Posăsorul: 1 burlac; ţărani moldoveni: 12
gosp., 18 burlaci, 12 fimei. Posăsorul are: 1 casă, 1 beciu, 1 ma­
gazie, 1 cal, 26 vaci, 200 boi, 70 corn. mici, 700 oi, 20 rîmă­
tori; ţăranii au; 12 case, 3 beciuri, 4 magazii, 2 corn. mici, 1 oaie.
Fac 3 scîrte fîn. Locul odăii au mers în vânzare cu a satului
Cărpinenii.
8. Satul Călmăţuiu, se numeşti aşa di pi o vale, aşăzat de
10 ani. Duhovniceşti: 3 gosp., 1 burlac, 3 fimei; ţărani moldo­
veni: 53 gosp., 62 burlaci, 53 fimei; jădovi: 1 gosp., 2 burlaci,
1 fimee. 1 biserică de lemn cu hramu sf. Ioan Botezătoru. Du­
hovniceştii au: 3* case, 2 beciuri, 3 magazii, 6 cai, 12 vaci, 13 boi,
25 corn, mici, 10 rîmători, 41 ştiubei, 4 pud. miere, 35 f. ciară,
prisăcile fiind ale preutului Ştefan şi dascalului Ioan; ţăranii au:
46 case, 0 beciuri, 4 magazii, 92 vaci, 87 boi, 116 corn. mici,
100 oi, 12 rîmători, 1 livadă, 206 vedre vin, o vie se cuvine
d-sale stdlnicesăi Tarşiţa Cheşcu, vinul ci-1 ia îl întrebuinţază la
casa d-sale, din care hazneaoa folos nimica nu priimeşte; jădovii
au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 1 cal. Fac cu acel boerescu 12
scîrte fîn- Moşia răposatului stolnic Cheşcu, n-au fost dată în
otcup, folos poati aduci pi an păn la 3000 lei, iar lăcuitorii au
nplinit zălele boerescului şi celelante îndatoriri. Piatră să află, însă
nimene nu obicinueşte a şcoati şi dar nici preţ nu urmează.
Depărtarea păn la Toporu 8 verste,
6. Satul Leuşănii, di pi numili moşii, aşăzat de 6 ani. D u­
hovniceşti: 1 gosp., 1 fimee; ţărani moldoveni: 30 gosp., 51 bur­
laci, 30 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. Duhovniceştii
au: 1 casă, 1 beciu, 1 magazie, 2 cai, 2 vaci, 2 boi, 2 corn. mici,
20 oi, 2 rîmători; ţăranii au 30 case, 5 beciuri, 8 magazii, 1 moară
de vînt, 9 cai, 90 vaci, 59 boi, 71 corn. mici, 270 oi, 80 rîmători,
29 ştiubei, 3 pud. miere, 15 f. ciară, ce se cuvin lui Vasile Văscu şi
Neculai Todiriţii; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 cal. Fac 15 scîrte
fîn. Moşia e a răzăşilor; poate aduci pi an păn la 1C00 lei.
Depărtarea păn la Călmăţui, pe valea Călmăţuiului, 2 verste,
10. Odaia erecului Dum itrachi Delariul, pi moşiea Cotu Mo­
rii, aşăzată dela 5 păn la 10 ani, Posăsorul grecu: 1 burlac, ţă­
rani moldoveni: 16 gosp., 20 burlaci, 16 fimei- Posăsorul are, 1
casă, 1 beciu, 1 magazie, 1 moară de apă cu o pieatră pi apa
Nărnovii, 120 cai, 30 vaci, 70 boi, 250 corn. mici, 500 oi, 30 rî­
mători; ţăranii au: 14 case, 3 beciuri, 6 cai, 11 vaci, 25 boi, 23
corn. mici, .34; rîmători. Fac cu a posăsorului 15 scîrte fîn. S-au
primit folo.â 3000 lei pi an şi otcupcicu să foJosăşti cu locul de
fînaţ şi de imaş trebuincios pentru vitele ce ţâne acolo.
Depărtarea păn la Leuşăni în gura văii Nărnovii 2 verste.
11. Odaia postelnic Pavăl Teliman, pi moşiea Oneştii, aşă­
zată de 10 ,ani. Ţărani moldoveni: 3 gosp., 6 burlaci, 3 fimei, P°®'
telnicu are: 10 cai, 10 vaci, 30 boi, 60 corn. mici, 20 oi, 50 rî-
mătorL Ţăranii argaţi au: 2 case, 1 cal, 4 vaci, 6 boi, 6 corn.
mici. Fac 5 scîrte fîn. ■
12. Moşiea stearpe M ovileni i Strâmbeti.iy a boieriului Rusă-,
tescu. Fac 5 scîrte fîn.
13. Satul Bujoru, dipi numii i unii văi, aşăzat nu să ştie de
cînd. Duhovniceşti: 6 gosp., 8 burlaci, 6 fimei; un rus ci să nu­
meşte a fi dvorean: 1 gosp., 5 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni.*
159 gosp., 175 burlaci, 159 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fi­
mee, 1 bis. de lemn cu hram sf. Voivozi. Duhovniceştii au: 8 case,
2 beciuri, 3 magazii, 13 cai, 21 vaci, 26 boi, 32 corn. mici, 54
ştiubei, 5 pud. 2) f. miere, 25 f. ciară; rusu are: 1 casă, 6 vaci,
4 boi, 8 corn. mici, 4 rîmători; ţăranii au: 159 case, 43 beciuri,
29 magazii, 1 moară de pămînt, 111 cai, 317 vaci, 418 boi, 500
corn. mici, 3396 oi, 713 rîm^.ori, 282 ştiubei, 28 pud. 5 f. ciară,
cîte o prisacă să cuvine lui Petrea Ghilescu, Gheorghe Ţăranu,
Dîrzu, Gavril Ţăranu, Costantin Gheorghiţi, Neculai Cibotariul,
Mihălache Cibotariul şi Alicsandru Robul; jădovii au: 1 crîşmă, 1
beciu, 1 magazie, 2 cai, 8 vaci, 6 bo:, 12 corn. mici. Fac cu acel
boeresc 30 scîrte fin. Moşiea d-sale pomeşciţăi Tarsăta Cheşcu a
fost dată în otcup cu 12800 lei pi an, şi otcupcica s-au folosăt
cu zălele boerescului şi cu celelante obicinuite dări.
Depărtarea pănla Şăşcani pe valea Drozdienii 5 verste.
14. Satul Cotul M orii, dipi numili unui cot a Prutului, aşă­
zat nu să ştie de cînd. Duhovniceşti: 3 gosp., 4 burlaci, 3 fimei;
ţărani moldoveni: 48 gosp., 78 burlaci, 48 fimei; jădovi: 1 gosp.,
1 burlac, 1 fimee; 1 biserică de lemn cu hram sf. Panteleimon.
Duhovniceştii au: 3 case, 1 beciu, 3 magazii, 3 cai, 13 vaci, 10
boi, 35 corn. mici, 17 rîmători, 16 ştiubei, 1 pud 5 f. miere, 2 f.
ciară, ce să cuvin preutului Gavriil şi dascălului Dimitrie; ţăranii
au: 48 case, 2 beciuri, 29 magazii, 1 moară de pămînt, 23 cai, 135
vaci, 117 boi, 234 corn. mici, 1380 oi, 247 rîmători; jădovii au: 1
crîşmă, 1 beciu, 2 cai, 3 vaci, 2 boi, 5 corn. mici. Fac 10 scîrte
fîn. Moşiea s’au fost dat în otcup cu 4500 lei pi an şi otcupcicu
s-au folosăt cu zălile boerescului şi cu obicinuitele celelante dări.
Depărtarea păn la Odaia Delariului pe valea Nîrnovii 6 verste.
15. Satul Nemţănii, di pi numili mănăstirii Nemţului, aşăzat
nu să ştie de cînd. Mazăli: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee, posăsorui
moşii grecu Istrati Popovici: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee; ţărani
moldoveni: 22 gosp., 43 burlaci, 22 fimei. Mazălii au: 1 casă, 1
beciu, 1 magazie, 2 cai, 5 vaci, 4 boi, 7 corn. mici,4 rîmători,
posăsorui are: 1 casă, 3 cai, 12 vaci, 10 boi, 23 corn. mici, 20
rîmători, 30 ştiubei, 3 pud. miere, 5 f. ciară; ţăranii moldoveni au:
23 case, 31 cai, 72 vaci, 84 boi, 129 corn. mici, 130 oi, ^90 rî-
mători. Fac 7 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 1700
lei pi an. Depărtarea păn la Cotul Morii pe malu Prutului 6 verste.
16. Satul Bâlăureştii, dipi numili .moşii, aşăzat de 12 ani.
Dtuhovniceşti: 5 gosp., 7 burlaci, 5 fimei; ţărani moldoveni: 49
gosp., 49 burlaci, 49 fimei; jădovii: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee.
1 biserică de lemn cu hram sf. Nicolae. Duhovniceştii au: 5 case,
3 beciuri, 3 magazii, 3 mori de pămînt, 7 cai, 18 vaci. 21 boi,
34 corn. mici, 11 rîmători, 38 ştiubei să cuvin preotului Ioniţi şi
ponomarului Eni, 3 livezi, 5 vedre vin, 1 chilă producturi; ţăranii
au: 35 cai, 100 vaci, 86 boi, 158 corn. mici, 30 oi, 130 rîmători,
270 ştiubei să cuvin lui Gheorghi Trofin, Vasile Văscu, Alicsan-
dru Croitoriul, Ioan Croitoriul, Alicsandru Acsinti, Trofin a San­
dului, Andrei Sîrbu, Andrei Luncaşul, Vasile Trofin şi Cozma
Văscu, 39 livezi, 378 vedre vin, 1 chilă producturi; jădovii au: 1
crîşmă, 1 beciu, 1 cal, 4 vaci, 5 corn. mici. Fac 3 scîrte fîn. Mo­
şiea fiind a răzăşilor în otcup nu o dau; folos poati aduci pi an
păn la 1000 lei. Depărtarea păn la Nemţăni pe malu Prutului 4
verste, păn la Măriniciu şi Căţăleni pe valea Nîrnovii 5.
17. Satul Şăşcanii, dipi numili unui om Şăşcanu, aşăzat nu
să ştie de cînd. Duhovniceştii: 10 gosp., 14 burlaci, 10 fimei; ma-
zăli: 1 gosp., 1 fimee, ţărani moldoveni: 139 gosp., 234 burlaci,
139 fimei; jădovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee. 1 biserică de lemn
cu hram sf. Voivozi. Duhovniceştii au: 8 case, 6 beciuri, 6 maga­
zii, 22 cai, 38 vaci, 31 boi, 51 corn. mici, 152 oi, 55 rîmători,
131 ştiubei, 13 pud. miere, 1 pud 5 f. ciară, să cuvin preotului
Iacov, preotului Silion, preotului Ioniţi, dascălului Vasilie, 4 livezi,
400 vedre vin; mazălu are: 1 casă, 2 vaci, 2 boi, 2 oi; ţăranii au:
139 case, 58 beciuri, 30 magazii, 1 moară de pămînt, 107 cai,
431 vaci, 336 boi, 458 corn. mici, 3254 oi, 323 rîmători, 534 ştiu­
bei, 53 pud. 20 f. miere, 6 pud. ciară, ce să cuvin lui Ioniţi Andro-
nic, Ioan Raţi, Vicol Vidraşcu, Măcari Părcalabu, Nechita Ionel,
Costantin Manoilă, Andrei Mihăilă, Vasile Izbaşa, Toader Florea
şi Simeon Salahoru, 13 livezi, 165 vedre vin ale locuitorilor, şi vi­
nul ce esă îl vînd la oraşul Chişinăului cîte 2 lei vadra pe care
şi hazneaoa priimeşte folos pe vadră cîte 4 părale vădrăritul, iar
producturi nu vînd fiind puţine. Să află pieatră şi pentru scosul
unui stănjăn primăsc lucrătorii căte 18 Iei iar cu dusul ei tn de­
părtare de doao sau trii ciasuri, asăminea încă osăbit bani prii-
măsc şi pentru havaetul moşii dau zăciuială; jădovii au: 1 crîşmă,
1 beciu, 2 cai, 4 vaci, 4 boi, 6 corn. mici. Fac 16 scîrte fîn. Mo­
şiea s-au fost dat în otcup cu 7000 lei pi an. Depărtarea păn la
Măriniciu pe Botna sau pe Nîrnova 5 verste şi păn la Mireşti 3.
18. Moşiea Petrosul, osăbită lăngă satul Şăşcanii, aşăzat de
10 ani. Răzăşi mazăli: 4 gosp., 7 burlaci, 4 fimei şi au: 3 case,
3 beciuri, 1 magazie, 7 cai, 18 vaci, 18 boi, 26 corn. mici, 80 oi,
13 rîmători. Moşiea fiind a răzăşilor în otcup nu o dau, folos
poate aduce pe an păn la 300 lei. Fîn poate eşi aici şi în satele
ce urmează deopotrivă cu acele pomenite.
19 Odaia lui Vasile H objilâ, pi moşiea Măndoae şi Călimă-
neştii, aşăzată nu să ştie cînd. La acea să află un argat moldo-
van: i gosp., 1 burlac, 1 fimee, care au: 1 bordei, 1 magazie.
Moşiea a fost dată in otcup cu 1000 lei pi an şi otcupcicul s-au
folosăt cu fînul şi locul de imaş.
20. Moşiea Mireştii, aşăzată nu să ştie cînd. Posăsorui grecu
Eni Popooglu: 1 burlac; ţărani moldoveni 3 gosp., 4 burlaci, 3
fimei. Posăsorui are: 1 casă, 2 bordeie, 1 beciu, 1 magazie, 4 cai,
8 boi, 10 rîmători, 20 ştiubei, 2 pud. miere, 5 f. ciară; ţăranii au:
3 bordee. Poati aduci folos 1000 lei pi an.
21. Satul Căţălenii, dipi numili moşii, aşăzat de 8 ani. Ţă­
rani moldoveni: 27 gosp., 28 burlaci, 27 fimei; jădovi: 1 gosp.,.
1 burlac, 1 fimee. Ţăranii au: 27 case, I moară cu 2 pietre pe
apa Nămovii, 21 cai, 40 vaci, 48 boi, 52 corn. mici, 122 oi, 88
rîmători; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 2 cai, 2 vaci,
3 corn. mici. Moşiea s’au fost dat în otcup cu 1200 lei şi otcup­
cicul s-au folosăt cu zălile boerescului dela lăcuitori, fînat şi imaş.
Depărtarea păn la Şăşcani 5 verste.
22. Moşiea stearpă Grozăştii, osăbit de a satului Grozăştii,
s-au fosf dat în otcup cu 730 lei şi otcupcicul s-au folosăt cu
zeciuiala din sămănături.
Depărtarea păn la Poiceşti pe malu Prutului 5 verste.
23. Satul Bărboenii, aşăzat nu să ştie cînd. Duhovniceşti :
4 gosp., 5 burlaci, 4 fimei; ţărani moldoveni: 47 gosp., 51 bur­
laci, 47 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 fimee. 1 biserică de piatră cu
hramul sf. Neculai. Duhovniceştii au: 3 case, 1 beciu, 1 magazie,
1 moară de pămînt, 3 cai, 6 vaci, 8 boi, 16 corn. mici, 24 oi, 9
rîmători, 59 ştiubei, 5 pud. 20 f. miere, 6 f. ciară, să cuvin preo­
tului Chirii, starostelui Antohi; ţăranii au: 41 case, 6 bordeie, 13
beciuri, 16 magazii, 14 cai, 94 vaci, 79 boi, 101 corn. mici, 140
oi, 244 rîmători, 71 ştiubei, 7 pud. 2 f. miere, 30 f. ciară, ce să
cuvin lui Stan Munteanu, Ştefan Ignat şi Andrei Ciobanu; jădovii
au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 cal, 2 vaci, 2 corn. mici. S-au fost dat
în otcup cu 1400 lei pe an.
Depărtarea păn la Grozăşti pe malu Prutului 4 verste.
24. Satul M ăriniciu, dipi numili moşii, aşăzat de 12 ani. Du­
hovniceşti: 4 gosp., 5 burlaci, 4 fimei; ţărani moldoveni: 42 gosp..
4l burlaci, 42 fimei, jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 biserică
de piatră cu hram sf. Voivozi. Duhovniceştii au; 4 case, 5 cai, 10
vaci, 9 boi, 13 corn. mici, 25 oi, J10 rîmători, 2 livezi, 10 vedre
vin; ţăranii au: 40 case, 2 bordeie, 8 beciuri, 7 magazii, 1 moară
de pămînt, 39 cai, 108 vaci, 95 boi, 82 corn. mici, 468 oi, 100
rîmători, 295 stupi, 30 pud. miere, 3 pud. ciară, ce se cuvin lui Apo-
stolu Pătrăşcanu, loniţi Hoştină, Nistor Măcari, Timofti Matron,
Tănasă a lui Vasile, Vasile Obreja, Ştefan Nistor şi Vasile Băbă-
ciul, 24 livezi, 235 vedre vin; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 cal,2 vaci,
3 corn. mici. Moşiea e răzăşască, poati aduci folos 500 lei pi an.
Depărtarea păn la Bălăureşti pe valea Nîrnovii 5 verste.
25. Satul Zberoaea, dipi numili moşii, aşăzat de 14 ani. D u ­
hovniceşti: 5 gosp., 8 burlaci, 5 fimei; posăsorul moşii' 1 gosp.,
3 burlaci, 1 fimee; ruptaşi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; greci ne-
guţitori: 2 burlaci; ţărani moldoveni: 95 gosp., 139 burlaci, 95 fi-
xnei. Duhovniceştii au: 3 case, 2 beciuri, i magazie, 8 cai, 14 vaci,
12 boi, 20 corn. mici, 5 rîmători, 19 ştiubei, 2 pud. miere, 5 f. cia­
ră, ce se cuvin preotului David, dascălului Enachi, 1 livadă, 20 vedre
vin; posăsorul are: 1 casă, 1 beciu de piatră, 1 magazie, 15 cai,
3 bivoli, 15 vaci, 10 boi, 18 corn. mici, 200 oi, 10 rîmători; rup-
taşii au: 1 casă, 1 cal, 2 vaci, 2 boi, 1 corn. mică; neguţitorii
au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie; ţăranii au: 84 case, 11 bordeie,
24 beciuri, 41 magazii, 44 cai, 181 vaci, 166 boi, 228 corn. mici,
702 oi, 325 rîmători, 119 ştiubei, 20 pud. miere, 2 pud. ciară.
Moşiea s-au fost dat în otcup cu 5250 lei pi an, şi otcupcicul
s-au folosăt cu hotăritele zile a boerescului şi vinul ce au eşit din
viile boereşti. Depărtarea păn la Bălăureşti pe valea Velişoaii 5 verste.
26. Satul Poiceştii, dipi numili moşii, aşăzat de 15 ani. Du-
hovniceşti: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei; ţărani moldoveni: 44 gosp.
51 burlac», 44 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 fimee. 1 biserică cu hramul
sf. Voivozi. Duhovniceştii au: 2 case, 1 beciu, 1 magazie, 3 cai,
6 vaci, 8 boi, 16 corn. mici, 24 oi, 9 rîmători; ţăranii au; 40 case,
4 bordeie, 15 beciuri, 15 magazii, 14 cai, 94 vaci, 79 boi, 101
corn. mici. 140 oi, 244 rîmători, 23 ştiubei, 2 pud. 4 f. miere, 2
pud. 1 f. ciară; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 cal, 2 vaci, 2
corn. mici. Moşiea fiind a răzăşilor în oteup nu o dau, folos poati
aduci pi un an păn la 2200 lei.
Depărtarea păn la Zberoaea pe malu Prutului 2 verste.
27. Satul Grozâştii, dipi numili moşii, aşăzat nu să ştie pe
cînd. Ţărani moldoveni: 37 gosp., 28 burlaci, 37 fimei; jădovi:
1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. Ţăranii au: 29 case, 8 bordeie, 12
beciuri, 11 magazii, 30 cai, 89 vaci, 83 boi, 111 corn. mici, 730
oi, 79 rîmători; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beeiu, 1 magazie. Moşiea
fiind răzăşască umblă în vînzare cîte 700 lei pe an, şi de la cei
streini şăzători acolo priimeşte folos dijmuirile din sămănături 2
lei de casă şi osăbit orînda băuturii din sat.
Depărtarea păn la Poiceşti pe malu Prutului 5 verste.
28. M oşită Sălegenii, să află un ţăran: 1 gosp., 2 burlaci,
1 fimee şi are: 1 casă, 1 beciu, 1 magazie, 4 cai, 4 vaci, 5 boi,
28 rîmători, 1 livadă, 460 vedre vin. Moşiea fiind a d-sale colej-
schi asesor Vartolomei, au fost dată în otcup cu 200 lei pi an,
folos au eşit dejmuirile i fănaţul.
29. Moşiea stearpă Frăsăneştii, să află un jădov la ratoş:
1 gosp., 1 burlac, 1 fimee, şi are: 1 dugheană de piatră, 1 trah-
tir, 1 magazie. Moşiea au fost dat în otcup eu 1500 lei pe an şi
•otcupcicul s-au folosit cu venitul ce au eşit dela ratuşuşi din
băutura ci s-au vîndut şi loculde imaş şi de fînaţă.
30. Moşiea Bărdăsoaea, nu să ştie cînd s’au aşăzat. Ţărani
moldoveni: 3 gosp., 4 burlaci, 3 fimei şi au: 5 case, 1 beciu, 1
magazie, 2 cai, 8 vaei, 6 boi; 10 corn. mici, 3 rîmători. Moşiea
s-au fost dat în otcup cu 300 lei pi an.
Depărtarea păn la Bărboeni pe malu Prutului 6 verste.
31. Satul Frăsăneştii, dipi numili moşii, aşăzat nu să ştie
cînd. Duhovniceşti: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei; boeri: 1 gosp., 1
fimee; mazăli: 6 gosp.,- 10 burlaci, 6 fimei; ţărani moldoveni: 5
gosp., 9 burlaci, 5 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 bi-
serică de lemn cu hram sf. Nicolai. Duhovniceştii au: 1 casă, 1
beciu, 1 magazie, 1 cal, 6 vaci, 4 boi, 9 corn. mici, 4 rîmători, 8
ştiubei, 1 pud miere, 4 f. ciară, ce să cuvin preotului Vasilie; boe-
rii au: 1 casă, 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 8 cai, 10 vaci, 10
boi, 15 corn. mici, 15 rîmători, 15 ştiubei, 1 pud. 20 f. miere,.
6 f. ciară, ce să cuvin comisului Costandin Iancul, 1 livadă, 2 chile
producturi; mazălii au: 8 case, 2 beciuri, 2 magazii, 8 cai, 29 vaci,
20 boi, 28 corn. mici, 12 rîmători; ţăranii au: 6 case, 3 beciuri,
2 magazii, 14 cai, 24 vaci, 14 boi, 27 corn. mici, 28 rîmători; jă­
dovii au: 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 1 cal, 1 vacă, 1 corn.
mică. Moşiea poati aduci folos 500 lei pi an.
Depărtarea păn la Isăicani, pe valea Boldureştilor, 4 verste.
32. Satul fsâicanii, dipi numili unui om Isăicanu, sat aşăzat
de 6 ani. Ţărani moldoveni: 33 gosp., 27 burlaci, 33 fimei; jă­
dovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. Ţăranii au: 31 case, 2 hordeie,
1 moară cu o piatră pe pîrăul Boldureştilor, 2 cai, 43 vaci, 46
boi, 66 corn. mici, 20 oi, 9 rîmători; jădovii au: 1 crîşmă, 1 be-.
ciu, 1 magazie, 1 cal, 1 vacă, 1 corn. mică. Moşiea fiind a dvo-
reanului Stoean, o stăpîneşte însuş; folos poati aduci 1500 lei pi an.
Depărtarea păn la Bărdăsoaea Slobozie, pe malu Prutului 5 verste.
33. Satul Măcăreşţi, dipi numili unui om Măcari, sat aşăzat
de 25 ani. Duhovniceşti: 4 gosp., 1 burlac, 4 fimei; boeri: 1 gosp.,
1 fimee; mazăli; 11 gosp., 14 burlaci, 11 fimei; ţărani moldoveni:
50 gosp., 62 burlaci, 50 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee.
1 biserică de lemn cu hram sf. Grigorie Bogoslov. Duhovniceştii
au: 3 case, 2 beciuri, 2 magazii, 8 vaci, 8 boi, 14 corn. mici, 11
rîmători, 19 ştiubei, 2 pud. miere, 10 f. ciară, să cuvin preotului
Simeon, dascalului Aftene, 3 livezi, 40 vedre vin, 1 chilă produc­
turi; boierii au: 1 casă de piatră, 1 casă de lemn, 1 beciu de pia­
tră, 2 magazii, 6 cai, 10 vaci, 10 boi, 20 corn. mici, 200 oi, 15
rîmători, 100 ştiubei, 10 pud. miere, 1 pud ciară, ce să cuvin stolni­
cului Golea, 2 livezi, 2.227 vedre vin, 3 chile productu-ii; mazălii
au: 10 case, 8 beciuri, 9 magazii, 11 cai, 26 vaci, 36 boi, 39 corn.
mici, 30 oi, 47 rîmători, 12 ştiubei, t pud 5 f. miere, 6 f. ciară,
se cuvin lui Iordachi Hîncul, 8 livezi , 20 vedre vin, 3 chile pro­
ducturi; ţăranii au: 37 case, 13 bordeie, 22 beciuri, 16 magazii, 16
cai, 95 vaci, 86 boi, 136 corn. mici, 338 oi, 181, rîmători, 88 ştiu­
bei, 10 pud. miere, 1 pud ciară, ce să cuvin lui Andrei Ţifoi, AxintL
Irlmiea şi Iordachi Moşie, 11 livezi, 100 vedre vin, 4 chile pro-
ducturi; jădovii au: 1 crîşmă, 1 beciu 1, magazie, 1 cal, 1 vacă,
1 corn. mică. Moşiea s-au fost dat în otcup inpreună cu viile cu
4000 lei pe an.
Depărtarea păn la Frăsăneşti pe malu Prutului 2 verste.
34. Satul Costuleni, dipi numili unui sat di pişti Prut Cos-
tuleni, sat aşăzat aici de 6 ani. Duhovniceşti; 5 gosp. 5 burlaci,
5 fimei: posăsorul moşii grecu: 1 gospodar, 1 fimee; ruşi ci să nu-
măsc dvoreni: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 77
gosp., 121 burlaci, 77 fimei; jădovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee.
Duhovniceştii au: 4 case, 2 biserici, 3 cai, 13 vaci, 16 boi, 26
corn. mici, 3 oi, 22 rîmători; posăsorul are: 1 casă, 1 beciu, 1 ma­
gazie, 2 cai, 8 vaci, 6 boi, 12 corn. mici, 2 rîmători; ruşii au: 2
case, 3 cai, 3 vaci, 3 corn. mici, 4 rîmători; ţăranii au 70 case,
8 bordeie, 16 beciuri, 30 magazii, 34 cai, 143, vaci, 164 boi, 208
corn. mici, 616 oi, 277 rîmători, 2 livezi, 100 vedre vin, 1 chilă
producturi; jădovii au; 1 crîşmă, 1 beciu, 1 magazie, 2 cai, 4
vaci, 4 boi, 5 corn. mici. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 3000
lei pe an şi otcupcicul s-au folosit cu zilele boerescului şi cu ce­
lelalte venituri.
Depărtarea păn la Măcăreşti pe malul apii Prutului 7 verste.

In satele nr. 1—34, toate din ocolu Prutului, neguţitorii defrun-


te au: cai 100, vaci 40, boi 100, cornurate mici păn la 100, oi păn
la 900. Ţăranii întăii gospodari au: cai 5, vaci 8, boi 8, mai mici
10, oipăn la 50; al doile au: cai 2, vaci 4, boi 4, mai mici 6, oi
ca 25, al treile au boi 2, vaci 2, mai mici 3, oi 8. Sprevănzare
mărg la oraşu Chişinăului şi la tărguşoarile Leova şi Bălăi, undi
acolor priimăscu pi un cal de la 50 păn la 150 lei, pi o vacă 40
şi 60 lei, pi o părechi boi de la 70 păn la 200 lei, pi o oai căti
5 şi 7 lei. Iar viti spre ernatic de la alti locuri şi ţări nu vin.
Mierea şi ciara o vînd pe la jădovii de prin sate, vadra de
miere căte 12 şi 13 lei, iară oca de ciară căti 6 şi 7 lei.
Meşteri şi chivernisitori nu să află.
Neguţitori nu să află.
Fabrici şi alte melniţi nu să află.
Viile şi livezile să cuvin stăpînilor moşiilor şi lăcuitorii de
acestea; vinul îl vînd la tîrguşorul Foleşti şi la oraşul Chişinăului,
din care hazneaoa priimeşte folos cîte 4 părale vădrăritul.
Apă cu peşti pentru alijverişul lăcuitorilor de să şi află văr­
sate din Prut, însă acele bălti ci era mai înnainte slobode, în care
pute lăcuitorii prinde peşte cu toată îndestulare, acum cu ţăpu-
rele graniţăi sănt cu totul oprite.
Sălbătăciune: găşti, rată sălbatece şi lişăţă, epuri, lupi, şi
hulpi să află.
Porturi şi miluri nu să află.
Grănile de toamnă sămănăndu-să în vreme înbelşugată la una
chilă poati să iasă 6 i 7 chile, asămine şi săcările; iar de primă­
vară poati să iasă la una chilă grău 5 i 6 chile, asămineşi orzu
i ovăsu. -La una chilă hrişcă poati să iasă 5 i 6 chile, mălai la
una chilă 8 şi 10, popuşoi la una chilă ÎS; precum şi legumile
mazăre, fasulile, bobu şi linte la una ocă 10 ocă; asămine şi cănipa
la una dimirlii poati să ia 5 sau 6 ocă lăor gata lucrat şi sămănta
4 dimirlii, iar la ce mai mică roadă numai în giumătati şi în alte
vremi la cinci sau la 6 ani numai sămănta.
Lăcuitorii şi poşăsorii în vreme înbelşugată pot vinde chila
de grău căte 50 şi păn la o sută chile la oraşele Chişinău şi Iz-
mailu cu 15 şi 20 lei chila orz şi ovăz, păn la 20 şi 30 chile de
sat şi de posăsor căti 6 şi 10 lei popuşoi, păn la 19 şi 20 chile
căte 7 i 10 lei; iar în vreme de săcită, nu vănd nici cacum, şi de
să întîmplă a mai prisosă pi la posăsori, chila de grău agiungi
şi păn la 40 sau 50 lei, orz şi ovăz păn la 20 lei, popuşoi păn,
la 30 lei.
In vremi de săcită din căt număr scîrte fîn s'au arătat poati
să iasă numai în gium&tati şi în alte rânduri şi mai putăn; fîn
poati eşi şi dela celelte sate deopotrivă, fieştecare scărtă s-au so­
cotit de 500 puduri.
Lăcuitorii acestor sate pişti havalelile obşteşti au mai plătit
şi banii birului.
Lemnul trebuincios pentru facerea acareturilor îl aduc cu în­
voială depe moşiile Mărzoaea, Iurcenii, Nisporenii, Vărzăreştii, Ciu-
teştii, Bălăneştii şi Săliştea, adică pentru lemnul unii casă de mij­
loc plătesc căte 20— 25 lei, şi păn la facire şi gătirea casii pen­
tru lucrul şi ostineala lor pot întrebuinţa şi bani păn la 80 lei.
VI. OCOLU ClORNll.
35. Satul Ciorna, au luat numiri den vechi, aşăzat nu.să ştie cînd.
Duhovniceşti: 7gosp., 7 burlaci, 7 fimei; ţărani moldoveni: 34 gosp.,
59 burlaci, 34 fimei; malorusăeni: 18 gosp., 28 burlaci, 18 fimei,
1 bis. de lemn cu hram. sf. Voivozi. Sunt: 56 case, 2 beciuri, 28
magazii. Duhovniceştii au: 23 cai, 20 vaci, 22 boi, 15 corn. mici.
2 oi, 24 rîmători, 16 ştiubei, 4 pud. miere, 6 f. ciară, 2 prisăci
a tagmii duhovniceşti; ţăranii au: 36 cai, 158 vaci, 80 boi, 78 corn.
mici, 77 oi, 154 rîmători, 4 ştiubei, 1 pud miere, 3 f. ciară, o
prisacă a unui locuitor Birinciu, 2 livezi, chilă producturi. M o­
şiea s-au fost dat în otcup în anii 1817r—18 cu 2200 lei pe an şi
otcupcicul primeşte folos numai din 3 mori 2.450 lei, orînda 125
lei, precum şi dejma din sămănături.
Depărtarea păn la tîrguşorul Răzina şi Păpăuţi 2 verste, Mătiuţi
4, Solonceni 4.
36. Tărguşoru Răzăna, au luat numiri den vechi, aşăzat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti: 6 gosp., 10 burlaci, 6 fimei, boerănaşi
2 gosp., 7 burlaci, 2 fimei; fimei; ţărani moldoveni 34 gosp., 44
burlaci, 34 fimei; malorusăeni: 6 gosp., 10 burlaci, 6 fimei; armeni
botezaţi: 1 gospod., 1 burlac, 1 fimee; ţărani: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fi­
mee; jădovi: 24 gosp., 20 burlaci, 24 fimei. 1 bis. de lemn cu hram.
sf. Adormiri. Sunt: 49 case, 25 dugheni de piatră, 14 beciuri. Duhov- •
niceştii au: 18 cai, 31 vaci, 20 boi, 25 corn. mici, 101 oi, 45 rîmători, 8
ştiubei, 1 pud 20 f. miere, 5 f. ciară, 1 prisacă, 3 livezi,3 chile pro­
ducturi; boerănaşi au: 6 ştiubei, 1 pud 20 f. miere, 5 f. ciară, 1
prisacă; ţăranii au: 9 cai, 30 vaci, 35 boi, 30 corn. mici, 50 oi, 61
rîmători, 10 ştiubei, 2 pud. 30 f. miere, 10 f. ciară, 3 prisăci; jă­
dovii au: 8 cai, 8 vaci, 32 boi, 27 corn. mici. Fac 20 scîrte fîn.
Moşiea tirguşorului Răzina cu a satului Stohnaia s-au fost dat înr
otcup cu 2100 lei pe an şi otcupcicul primeşte pentru orînda băuturii
1000 lei precum şi cu zilele boerescului din sămănături.
Depărtarea pîn la Stohnaia 2 verste, Ichimăuţi 8, Şănăşăuţi
10, Ţahnăuţi 7.
37. Satul Stohnaia, au luat numiri den vechiu, aşăzat nu să
tie cînd. Duhovniceşti: 4 gosp., 8 burlaci, 4 fimei; ţărani moldo­
veni: 16 gosp., 7 burlaci, 16 fimei; malorusăeni: 14 gosp., 12
burlaci, 14 fimei. 1 bis. de lemn cu hram Schimbării la faţă. Sunt
33 case, 5 beciuri. Duhovniceştii au: 1 cal, 10 vaci, 5 boi, 10 corn.
mici, 30 oi, 4 rîmători, 10 ştiubei, 20 pud. miere, 10 pud. ceară,
1 prisacă; ţăranii au: 4 cai, 3"3 vaci, 29 boi, 27 corn. mici 47
rîmători; malorusăenii au: 40 ştiubei, 10 pud. 12 f. miere, 1 pud.
8 f. ciară şi 11 prisăci. Fac 10 scîrte fîn. Moşiea sau fost dat în
otcup într’un contract şi otcupcicul dela lăcuitori pentru zilile
boerescului priimeşte 560 lei şi zăciuiala din sămănaturi.
Depărtarea păn la Saharna 4 verste, Ichimăuţi 8, Şănăşauţi 10.
38. Satul Săharna, au luat numire den vechi, aşăzat nu să
ştie cînd. Duhovniceşti: 3 gosp., 3 burlaci, 3 fimei; ţărani moldo­
veni: 61 gosp., 107 burlaci, 61 fimei; malorusăeni: 6 gosp., 5 bur­
laci, 6 fimei. 1 bis. de lemn cu hram. sf. Voivozi. Sunt 66 case,
7 beciuri. Duhovniceştii au: 4 cai, 12 vaci, 8 bo!, 10 corn mici,
16 rîmători, 7 ştiubei, 1 pud 20 f. miere, 10 f. ciară, 2 prisăci,
20 livezi, 158 vedre vin, 5 chile producturi; ţăranii au: 41 cai, 141
vaci, 93 boi, 76 corn. mici, 146 oi, 193 rîmători, 57 ştiubei, 15
pud. 30 f. miere, J pud şi 15 f. ciară, 11 prisăci a lăcuitorilor
birnici. Fac 25 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 4000;
lei pe an şi otcupcicul au primit folos 800 lei orînda băuturii,
1005 lei dela lăcuitorii pentru zile i cu dejma cîmpului din sămă-
nături şi a pădurii.
Depărtarea păn la Ichimăuţi şi Stohnaia 4 verste.
39. Schitul Săharna, aşăzat nu să ştie cînd. Parte duhovni­
cească: 35 burlaci; ţărani malorusăeni: 9 gosp., 15 burlaci, 9 fimei,
jădovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee. 1 mănăstire cu hram. sf. Ni-
colae. Sunt 10 case. Duhovniceştii: au: 4 cai, 12 vaci, Î0 boi, 22
corn mici, 150 oi, 40 ştiubei, 10 pud. 12 f. miere, 1 pud 8 f.
ciară. Fac 2 scîrte fîn.
40. Satul G linjenii, au luat numiri di pi un Glinza, aşăzat de
120 ani. Duhovniceşti: 5 gosp., 4 burlaci, 5 fimei; boernaşi greci:
1 gosp., 7 burlaci, 1 fimee; mazăli: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee;
ţărani moldoveni: 26 gosp., 53 burlaci, 26 fimei: malorusăeni: 17
gosp , 32 burlaci, 17 fimei; sărbi: 2 gosp., 8 burlaci, 2 fimei; Ieşi:
2 gosp., 4 burlaci, 2 fimei; jădovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee.
î bis. de lemn cu hramul sf. Paraschiva. Sunt 60 case, 2 beciuri, 1
moară cu o piatră pe pîrăul Ciorna. Duhovniceştii au: 27 cai, 36 vaci,
37 boi, 50 corn. mici, 60 oi, 25 rîmători, 64 ştiubei, 17 pud. 31
f. miere, 2 pud. ciară, 3 prisăci; boernaşii au: 6 cai, 12 vaci, 5
boi, 9 corn. mici, 20 oi, 9 rîmători; mazălii au: 55 cai, 102 vaci,
72 boi, 93 corn. mici, 154 oi, 93 rîmători; jădovii au: 1 cal, 4
vaci, 3 boi, 2 corn. mici, 1 rîmător, 1 prisacă a jidovului Leibii,
orîndariul. In sat sunt 21 livezi cu 7 chile producturi. Fac 30
scirte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 2000 Iei pe an, şi ot­
cupcicul s-au folosit cu zilile boerescului, orînda din sat, cu ză-
ciuiala din 2 mori şi din sămănături.
Deprtărea păn la Măteuţi 4 verste, Tarasova 8, Curături 6,,
Mihuleni 2.
41. Satul Mihuleni, au luat numiri den vechi, s-au aşăzat de
100 ani. Duhovniceşti: 5 gosp., 9 burlaci, 5 fimei; boernaşi greci:
1 gosp., 5 burlaci, 1 fimee; mazăli: 4 gosp , 4 burlaci, 4 fimei;
ţărani moldoveni: 25 gosp., 45 burlaci, 25 fimei; malorosăeni: 12
gosp., 16 burlaci, 12 fimei; jădovi: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei. 1
bis de nuele cu hramu Innălţării. Sunt 43 case, 42 beciuri, 4 mori
cîte cu o piatră pe pîrău Şibca. Duhovniceştii au: 15 cai, 24 vaci,
19 boi, 14 corn. mici, 20 oi, 24 rîmători, 49 ştiubei, 13 pud. miere,
1 pud. 9 f. ciară; boernaşii au: 8 cai, 16 vaci, 13 boi, 12 corn.
mici, 15 oi, 10 rîmători, 6 ştiube1, 2 pud. miere, 6 f. ciară; ma
zălii au: 40 cai, 70 vaci, 77 boi, 70 corn. mici, 77 oi 59 rîmători,
5 ştiubei, 2 pud. 14 f. miere, 7 f. ciară; ţăranii au: 3 cai, 38 vaci,
22 boi, 24 corn. mici, 12 oi, 10 rîmători, 47 ştiubei, 15 pud. 27
f. miere, 1 pud 7 f. ciară; evreii au 1 corn. mică. Sunt 9 livezi,
5 chile producturi. Fac 16 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în ot­
cup cu 1300 lei pe an, şi otcupcicul a primit folos zilele boeres-
-cului, orînda din sat, şi dejmurile din toate.
Depărtarea păn la Glinjeni şi Şipca 2 verste, păn la Arcidariu
4, Curături 7.
42. Satul Mateuţăi, au luat numiri den vechi, s-au aşăzat de
80 ani. Duhovniceşti: 5 gosp., 12 burlaci, 5 fimei; mazăli: 1 gosp.,
1 burlac, 1 fimee; ruptaşi: 3 gosp., 4 burlaci, 3 fimei; boernaşi
sărbi: 2 gosp, 2 burlaci, 2 fimei; ţărani moldoveni: 60 gosp., 98
burlaci, 60 fimei; malorusăeni: 5 gosp., 12 burlaci, 5 fimei. 1 bis.
de lemn cu hram sf. Voivozi. Sunt 88 case, 26 beciuri, 5 mori
cîte cu o piatră pe Ciorna. Duhovniceştii au: 12 cai, 18 vaci, 17
boi, 18 corn. mici, 19 oi, 28 rîmători, 49 ştiubei, 3 pud. miere,
$ f. ciară, cu 2 prisăci; mazălii au: 2 vaci, 3 boi, 5 corn. mici,
20 ştiubei, 3 pud. miere, 9 f. ciară; ruptaşii au: 16 cai, 12 vaci,
11 boi, 16 corn. mici, 12 rîmători, 8 ştiubei, 2 pud. miere, 4 f.
ciară; boernaşii au: 9 cai, 16 vaci, 11 boi, 13 corn. mici, 5 rîmă­
tori, 215 ştiubei, 25 pud. miere, 2 pud. 20 f. ciară cu 2 prisăci;,
ţăranii au: 147 cai, 191 vaci, 153 boi, 149 corn. mici, 148 oi, 186
rîmători, cu 11 prisăci, sunt 14livezi, 7 chile producturi. Fac 20
scîrte fîn. Moşie î s-au fost dat în otcup cu 5500 lei pe an, şi ot­
cupcicul s’au folosit cu orînda băuturii din sat, cu zilele boeres-
cului dela lâcuitori, i cu morile ce să află pe acea moşie şi ză-
ciuiala din toate.
Depărtarea păn la Boşărniţa, Solonceni şi Glingeni 4 verste,
Tarasova 6, Curaturi 7 şi Arcidariu 9.
43. Satul Boşărniţa, au luat numiri den vechi, s-au aşăzat de
&0 ani. Ţărani moldoveni: 21 gos.j., 21 burlaci, 21 fimei; şlăhtici:
2 gospod., 6 burlaci, 2 fimei; malorusăeni: 6 gosp., 5 burlaci, 6
fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. Sunt 30 case, 5 cai, 37
vaci, 34 boi, 65 corn. mici, 63 oi, 61 rîmători. Malorusăenii au:
20 ştiubei, 3 pud. miere, 20 f. ciară, cu 2 prisăci. Fac 10 scîrte
fîn. Moşiea s-au fost dat întru un contrat cu moşiea Matiuţii; fo­
los au primit orînda băuturii din sat, cu zilile boerescului şi dejma
obicinuită.
Depărtarea păn la Solonceni şi Mătiuţi 4 verste, Răzina 2.
44. Satul Păpâuţâi, au luat numiri den vechi, s-au aşăzat de
100 ani. Duhovniceştii au: 3 gosp., 7 burlaci, 3 fimei; ţăranii mol­
doveni: 21 gosp., 24 burlaci, 21 fimei; malorusăeni: 42 gosp., 55
burlaci, 42 fimei; sărbi: 3 gosp., 2 burlaci, 3 fimei; Ieşi: 1 gosp.,
1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hramul sf. Voivozi. Sunt 73
case, 4 bordeie. Duhovniceştii au; 8 cai, 18 vaci, 13 boi, 8 corn.
mici, 10 rîmători, 4 prisăci; ţăranii au: 34 cai, 121 vaci, 80 boi, 73 corn.
mici, 77 oi, 142 rîmători, 5 prisăci şi acestea cu ale părţii du­
hovniceşti dau 5 pud. 15 f. miere, 1 pud 20 f. ciară. Fac 5 scîrte
fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup împreună cu Sloboziea Păpău-
ţăi cu 1500 lei pe an şi otcupcicii s au folosit cu orîndabăuturii
din sat, zilele boerescului şi legiuita dejmă din toate.
Depărtarea păn la Ciorna 2 verste, Ţareuca 5, Sîrcova 17,
Lipcani 4.
45. Slobozăea Păpăuţăi. Sărbi 4 burlaci, greci 1 burlac, 21
fimei, malorusăeni 4 gosp., 6 burlaci, 4 fimei. Sunt 5 case, 3 mori
cîte cu o piatră pe apa Ciornii. Sărbii au: 8 cai, 26 vaci, 18 boi,
17 corn. mici, 54 rîmători, 1 livadă, X
A chilă producturi. Fac 1
scîrtă fin.
46. Satul Şoldăneştii, au luat numiri depi un om şoldan, s-au
aşăzat de 60 ani. Duhovniceşti: 4 gosp., 7 burlaci, 4 fimei; un
ştab afitări: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 42 gosp.,
51 burlaci, 42 fimei; malorusăeni: 17 gosp., 17 burlaci, 17 fimei,
ţăgani robi: 5 gosp., 5 burlaci, 5 fimei. 1 biserică de nuele cu
hramul sfinţilor mai marilor voevozi. Sunt 61 case de lemn, 1
crîşmă, 1 beciu de piatră, 5 de lemn, 1 moară cu o pieatră pe
apa Ciorniî, 40 cai, 140 vaci, 95 boi, 99 corn. mici, 120 oi, 153
rîmători, 7 prisăci din cari 1 a părţii duhovniceşti şi 6 a lăcui-
torilor birnici, 71 ştiubei, 7 pud. miere, 30 f. ciară. Fac 15 scîrte
fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 2.500 lei pe an şi otcup­
cicul s-au folosit cu zilele boerescului, cu orînda din sat şi cu
legiuita dejmă din sămănături şi altele.
Depărtarea păn la Şipca, Mihuleni şi Părcani 2 verste, Să-
măşcani 9, Olişcani 6.
47. Satul Olişcani, numit aşa den vechi, s-au aşăzat de 80 ani.
Duhovniceştii: 10 gosp., 27 burlaci, 10 fimei; boernaşi: 3 gosp., 6
burlaci, 3 fimei; mazăli: 13 gosp,, 37 burlaci, 13 fimei; ruptaşi:
12 gosp., 30 burlaci, 12 fimei; ţărani moldoveni: 60 gosp., 130
burlaci, 60 fimei; malorosăeni: 34 gosp., 55 burlaci, 34 fimei; leş:
1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; căzaci den nou aşăzaţi: 1 gosp., 1
fimee; jădovi: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee. 1 biserică de lemn cu hram
sf. Nicolae şi alta de nueli cu hram sf. Voievozi.Sunt 91 case
de lemn, 4 bordeie, 1 crîşmă, 40 beciuri de lemn,1 moarăcu o
piatră pe apa Ciorna, 565 cai, 604 vaci, 626 boi, 788 corn.mici,
917 oi, 345 rîmături, 800 stupi, 80 pud. miere, 17 pud. ciară,
44 prisăci din cari 4 să cuvin părţii duhovniceşti, 20 mazălilor,
20 lăcuitorilor birnici, 44 livezi, 40 vedre vin, 20 chile produc­
turi. Fac 40 scîrte fîn. Moşiea nu s-au dat în otcup, fiind o parte
a d-sale pomeşcicului Catargiu, şi o parte a răzăşilor şi lăcui-
torii acei de pe partea boerească înplinesc zilele boerescului, iară
acei de pe a răzăşilor, ce nu au răzăşie, plătesc cîte 2 lei de casă,
10 părale de vită pentru imaş şi obicinuita dejmă din toate, iar
folos poate aduce pănă 4000 lei.
Depărtarea păn la Sămăşcani 4 verste, Fuzăuca 5, Sărcova
7, Şoldăneşti 6.
48. Satul Glăvăneşti, dipi numili moşii, s*au aşăzat de 60
ani. Duhovniceşti: 4 gosp., 9 burlaci, 4 fimei; boerănaşi: 1 gosp..
3 burlaci, 1 fimee; mazili: 3 gosp., 9 burlaci, 3 fimei; ţărani mol­
doveni: 19 gosp., 50 burlaci, 19 fimei; malorusăeni: 10 gosp., 17
burlaci, 10 fimei; sîrbi: 1 gosp., 5 burlaci, 1 fimee; jidovi: ' 1
gosp., 3 burlaci, 1 fimee. 1 biserică de nueli cu hram. sf. Ador­
miri. 8 mori cîte cu o pieatră pe apa Ciorna. Sunt: 140 cai, 187
vaci, 162 boi, 104 corn. mici, 121 oi, 163 rîmători, 217 ştiubei,
^.UC*‘ ^ m*ere> ^ pud. 1 f. ciară, 18 prisăci din cari 3 a
părţii duhovniceşti, 2 a mazălilor şi 13 a lăcuitorilor birnici. Fac
15 scîrte fîn. Moşiea au fost dat în otcup cu 1400 lei şi lăcui­
torii otcupcicului au împlinit zilele boerescului, s’au folosit cu
orînda din sat, şi cu dejmurile din toate.
Depărtarea păn la Poeană şi Arcidariu 5 verste, Mihuleni
şi Şoldăneşti 2.
49. Satul Ichim ăuţăi, aşa din vechi s au numit, nu să ştie
cănd s-au aşăzat. Duhovniceşti: 5 gosp., 13 burlaci, 5 fimei; os-
tavnoi ofiţări sărbi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni:
90 gosp., 98 burlaci, 90 fimei; malorusăeni: 15 gosp., 16 burlaci,
15 fimei; sărbi: 1 burlac; ţăgani: 10 gosp., 5 burlaci, 10 fimei;
jîdovi: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei. 1 biserică de lemn cu hram.
sf. Gheorghie. Sunt 120 case, 1 crîşmă, 29 beciuri de lemn. O
velniţă să cuvine pomescicului Enăcachi Lazu, întrînsa să lucrează
săcară păn la 250 chile; din aceea poate să easă păn la 840 vedre
horilcă; întorsurile cheltuelilor să întind păn la 2500 lei pe an, iară
horilcă o vinde pre la satele megieşite la orîndari cîte 15 lei vadra,
afară de aceea ce o întrebuinţează la crîşmă din sat; iar pînea o
aduce din aceea ce o are stiînsă a sa şi din dejmurile adunate
dela lăcuitori; precum şi lemnile de foc de pe acea moşie cu lă-
cuitori din sat le aduce fără nici o plată; şi numai cu hanosul
ci 1 cumpără din oraşul Chişinăului cîte un leu oca şi cu lucră­
torii întrebuinţază pomenita sumă a cheltuelii. Sunt 123 cai, 258
vaci, 203 boi, 202 corn. mici, 302 oi, 240 rîmători, 243 ştiubeij
24 pud. 15 f. miere, 2 pud. 20 f ciară, 12 prisăci, din acestea să
cuvine 1 părţii duhovniceşti şi 11 lăcuitorilor birnici, 31 livezi,
20 chile producturi. Fac 25 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în
otcup cu 6000 lei şi otcupcicul s-au folosit cu zilile boerescului şi
cu velniţa şi alte venituri şi cu dejmurile din toate.
Depărtarea pănla Saharna 4 verste, Stohnaea 9, Ţareuca 5,
Ţahnăuţi 6, Şănăşăuţi 2.
50. Satul Lipicenii, să numeşti aşa după moşii, s-au aşăzat
de 180 ani. Duhovniceşti: 2 gosp., 8 burlaci, 2 fimei; mazăli: 13
gosp., 31 burlaci, 13 fimei; ţărani moldoveni: 23 gosp., 44 burlaci,
23 fimei; malorusăeni: 14 gosp., 22 burlaci, 14 fimei; sărbi: 2
gosp., 5 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de lemn cu hram. sf. Nicolai.
Sunt 54 case, 1 crîşmă, 28 beciuri, 2 mori cîtecu o pieatră pe apa
Ciorna, 1 moară de vînt, 105 cai, 240 vaci, 189 boi, 146 corn.
mici, 195 oi, 256 rîmători, 270 ştiubei, 27 pud. miere, 2 pud. 30 f.
ciară, 22 prisăci, din acestea 2 a părţii duhovniceşti, 13 a mază-
lilor şi 7 a lăcuitorilor birnici, 31 livezi, 12 chile producturi. Fac
15 scîrte fîn. Moşiea s-au dat în otcup cu 840 lei şi otcupcicul
s-au folosit cu orînda dîn sat, dejmurile din sămănături şi cîte 2
parale de casă dela acei ce nu au răzăşie.
Depărtarea păn la Păpăuti 4 verste, Sărcova 8, Părcani 2.
51. Satul Părcani, numit din vechime, aşăzat nu să ştie cînd. 5
Duhovniceşti: 3 gosp., 6 burlaci, 3 fimei; boerănaşi sărbi: 1 gosp.,
burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 32 gosp., 53 burlaci, 32 fimei;
malorusăeni; 23 gosp., 43 burlaci, 23 fimei; sărbi: 2 gosp., 2
burlaci, 2 fimei. 1bis. de lemn cu hramul sf. Nicolai. Sunt 71
case, 5 bordeie, 1crîşmă, 1 beciu, 2 mori cîte cu o pieatră pe
apa Ciorna, 76 cai, 146 vaci, 100 boi, 56 corn. mici, 491 oi, 92
rîmători, 164 ştiubei, 16 pud. 20 f. miere, 1 pud. 35 f. ciară, 13
prisăci, din cari 3 să cuvin părţii duhovniceşti, 1 posăsorului şi
9 lăcuitorilor birnici. Fac 12 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în
otcup cu 1500 lei şi otcupcicul au primit dela lăcuitori zilile boe­
rescului, dejma din sămănături şi orînda băuturii din sat.
Depărtarea păn la Şoldăneşti şi Lipiceni 2 verste, Sămăş-
cani 11, Fuzăuca 13, Sărcova.
52. Satul Soloncenii, numit din vechime, aşăzat de 50 ani.
Duhovniceşti: 4 gosp., 4 burlaci, 4 fimei; boerănaş: 2 gosp., 1 burlac,
2 fimei; mazăli: 1gosp., 1 burlac, 1 fimee; ţărani moldoveni: 29
gosp., 48 burlaci, 29 fimei; malorusăeni: 14 gosp., 19 burlaci, 14
fimei. 1 bis. de lemn cu hramul înălţării cinstitei Cruci. Sunt 39
case, 4 bordeie, 1 crîşmă, 1 beciu de pieatră, 18 de lemn, 87
cai, 172 vaci, 154 boi, 18Î9 cornurate mici, 37® oi, 179 rîmători,
226 ştiubei, 20 pud. 25 f. miere, 2 pud. 3 f. ciară, 21 prisăci,
din acestea 2 a părţii duhovniceşti, 1 a posăsorului şi 18 a lo­
cuitorilor birnici, 8 livezi, 190 vedre vin, ^ chilă producturi. Fac
12 scîrte fîn.»Moşiea s-au fost dat în otcup cu 1800 lei pe an şi ot­
cupcicul au primit: dejma obicinuită din sămănături, folosul orînzii
din sat şi 12 zile a boerescului dela lăcuitori de tot gospodariul.
53. Satul Poiana, aşa s'au numit den vechi, aşăzat nu să ştie
cînd. Duhovniceşti: 6 gosp., 12 burlaci, 6 fimei; ţărani moldoveni:
45 gosp., 52 burlaci, 45 fimei; sărbi: 2 burlaci, 2 fimei; maloru­
săeni: 10 gosp., 11 burlaci, 10 fimei; jădovi: 1 gosp. 2 burlaci,
1 fimee. 1 bis. de lemn cu hram. sf. Nicolai. Sunt 67 case, 1
crîşmă, 1 beciu, 56 cai, 85 vaci, 72 boi, 77 corn. mici, 153 oi,
100 rîmători, 224 ştiubei, 22 pud. 20 f. miere, 2 pud. 3 f. ciară,
lăcuitorii au 11 prisăci, 10 livezi, 15 vedre vin, U chilă produc­
turi. Fac 20 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 2000 lei
şi otcupcicul au priimit folos zilele boerescului dela lăcuitori, vinit
orînzii din sat şi obicinuita dejmă den toati.
54. Satul Alcidarii, au luat numiri den vechi, aşăzat nu să ştie
cînd. Duhovniceşti: 8 gosp., 5 burlaci, 5 fimei; boerănaşi: 3 gosp.,
13 burlaci, 3 fimei; mazălii: 7 gosp., 15 burlaci, 7 fimei; ţărani
moldoveni: 31 gosp., 59 burlaci, 31 fimei; sărbi: 1 gosp., 3 burlaci,
1 fimee; malorusăeni: 15 gosp., 28 burlaci, 15 fimei; Ieşi: 1 gosp.,
1 burlac, 1 fimee; ţăgani: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei; jădovi: 3
gosp., 3 burlaci, 3 fimei. 1 bis. cu hram. sf. Voivozi. Sunt 66
case, 31 bordeie, 1 crîşmă, 32 beciuri, 97 cai, 176 vaci, 174
boi, 245 corn. mici, 211 oi, 287 rîmători, 139 ştiubei, 14 pud.,
miere, 1 pud. 20 f. ciară, 19 prisăci, din acestea 4 se cuvin părţii
duhovniceşti, 7 mazălilor, 8 lăcuitorilor, 24 livezi, 50 vedre vin,
3 chile producturi. Fac 26 scîrte fîn. Moşiea 3 părţi în otcup
nu s-au dat, ci s-au stăpânit de cătră însuş acei cu moşiea;
folos poati aduci pi anu păn la 100 lei, iar a patra parte s-au
fost dat în otcup cu 490 lei pe anu şi otcupcicul s-au folosăt
cu vinitul depi păşune şi cu fănaţurile şi dijmuirile.
55. Satul Ţahnăuţăi, den vechime aşa s’au numit, aşăzat nu
să ştie cănd. Duhovniceşti: 4 gosp., 4 burlaci, 4 fimei; ţărani
moldoveni: 57 gosp., 96 burlaci, 51 fimei; ruptaş: 1 burlnc; ma­
lorusăeni: 36 gosp., 42 burlaci, 36 fimei; sărbi: 1 gosp., 2 bur­
laci, 1 fimei; Ieşi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee; jădovi: 1 gosp.,
3 burlaci, 1 fimei. 1 bis. de lemn cu hram. sf. Voivozi. Sunt
102 case, 4 bordeie, 1 crîşmă, 9 beciuri, 108 cai, 266 vaci, 287
boi, 239 corn. mici, 592 oi, 265 rîmători, 166 ştiubei, 17 pud.
miere, 1 pud. 35 f. ciară, din 20 prisăci să cuvin 7 parţn duhov­
niceşti, I lui Ghiorghii Sărbu şi 12 lăcuitorilor birnici, 38 livezi,
20 vedre vin, 15 chile producturi. Fac 30 scîrte fîn. Moşiea s-au
fost dat în otcup cu 1000 lei pi anu.
Depărtarea păn la Ţareuca 1 verstă, Răzina 7, Ichimauţi 6,
Şănăşăuţi 5. _
56. Satul Ţareuca, s-au numit den vechime, aşazat nu sa
ştie cănd. Duhovniceşti: 5 gosp., 9 burlaci, 5 fimei; boerănaşi:
4 gosp., 6 burlaci, 4 fimei; ţărani moldoveni: 61 gosp., 109 b u r ­
laci, 6 l’ fimei; sărbi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee; malorusăeni: 9
gosp., 19 burlaci, 9 fimei; jădovi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei.
1 bis. de lemn cu hram. Naşterea D. Hristos. Sunt: 70 case,
15 beciuri, 2 mori căti cu o pieatră pi apa Sărcova, 80 cai, 204
vaci, 167 boi, 180 corn. mici, 281 oi, 194 rîmători, 341 ştiubei,
34 pud. 2 f. miere, 3 pud. 20 f. ciară, din 12 prisăci 5 să cu­
vin părţii duhovniceşti şi 7 lăcuitorilor, 23 livezi, 8 chile pro­
ducturi. Fac 28 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 1000
Jei pi anu.
Depărtarea păn la Răzina şi Ichimăuţi 6 verste, Ţahnăuţi 1.
57. Satul Cinişăuţăi, s-au numit den vechime aşa, aşăzat
nu să ştie cănd. Duhovniceşti: 6 gosp., 6 burlaci, 6 fimei, ruptaş.
1 gosp., 1 builac, 1 fimee; căzaci den nou aşăzaţi; 1 gosp., 3
burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 23 gosp., 29 burlaci, 23 fi­
mei; malorusăeni: 178 gosp., 131 burlaci, 178 fimei; şlăhtici: 1
gosp., 1 burlac, 1 fimee; ţăgani robi: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei.
1 bis. de piatră eu hram. Adormirii Maicii Domnului, şi alta de
lemn cu hram. Procoavilor. Sunt 3 mori căte cu o pieatră pi pă-
•rău satului, 103 cai, 222 vaci, 303 boi, 133 corn. mici, 111 oi,
376 rknători, 90 ştiubei, 9 pud. miere, 1 pud ciară, 16 livezi,
20 vedre vin, 7 chile producturi. Fac 40 scîrte. Moşiea s aujfost
dat în otcup sătenilor cu 6000 lei, fără orînda băuturii, care
umblă, căti 5000 lei pi an.
Depărtarea păn la Ichimăuţi 2 verste, Răzina 10, Ţahnăuţi5.
58. Satul şi schitul Curăturile, au luoat numiri den vechi,
s’a aşăzat de 48 ani. Duhovniceşti: 2 gosp., 3 burlaci, 2 fimei;
•călugăriţe ruşce 45; malorusăeni: 20 gosp., 12 burlaci, 20 fimei.
1 mănăstire cu hram. Pocroavile. Sunt: 19 case, 3 bordeie, 6 cai,

BIBLIOTECA
DOCUMENTARĂ
ORAŞUL PIAT R A N E A M ţ
21 vaci, 15 boi, 15 corn. mici, 24 oi, 38 rîmători, 2 livezi 2

' onnn°fUCtUri- 4 SCÎrte M ° şiea S'au fost da* » otcup


cu 2000 lei pi an şi otcupcicul s-au folosit cu zălile boerescului
de la lacuiton afara de călugăriţăle, ci nu sănt supuşi vre unii
dări, precum şt cu cilalalti obicinuite vinituri.
Depărtarea păn laTarasova 3 verste, Mătiuti şi Mihuleni 7
uhngeni 6, Arcidariu 2.
- SaJ “l Tarasova' s‘ au depi un om Tarasăi, sat
aşazat de 80 ani. Duhovniceşti: 4 gosp., 1 burlac, 4 f.mei; ma-
zali: 1 gosp., 3 burlaci, i fimee; ţărani moldoveni: 36 gosp 32
burlaci 36 fimei; malorusăeni: 20 gosp., 26 burlaci, 20 fimei
1 bis. de nuele cu hram. apostul Ananii. Sunt 41 case 13 bor­
deie, 1 crîşmă, 1 beciu, 30 cai, 84 vaci, 66 boi, 49 corn. mici
4 oi, 83 rîmători, 62 ştiubei, 6 pud. 3 f. miere, 25 f. ciară, din
4 prisăci să cuvin lăcuitorilor, 2 livezi, 40 vedre vin. Fac 15
scîrte fîn. Moşiea s’au dat în otcup cu 3200 Iei pi anu.
Depărtarea păn la Solonceni 5 verste, Mătiuti 7, Glingeni 8
Curături 3. ’

In satele nr. 35—59, toate din ocolu Ciornii, să află meşteri,


chi^ernisitori: ca 20 cibotari ruşi, 11 botnari moldoveni şi cîtiva
ruşi, 9 croitori moldoveni, morari ruşi, cari lucrează pela oameni
cîte 2 lei zioa; 70 olari ruşi la satul Cinişăuţi.
Cibotarii, avînd trebuinţă lăcuitorii de ciboti, cu toate a lă-
cuitoriului îi plăteşte pe ciboti de iznoavă cîte 60 şi 80 părale,.
iar botnarilor cîipaci pe un poloboc de meremetesit asăminea pret
ii dă; croitorilor pe un straiu de iznoavă ci îl face, cu materia
lăcuitoriului îi plătesc dela 3 păn la 8 lei. Iar olarii lutul trebuin­
cios pentru facire oalilor îl aduc dipi moşiea satului Horcineştii
cu învoială şi acele oale, străchini şi alte lucruri ci fac, le duc
spre vănzari la oraşu Chişinăului, tărguşoarile Orheiu, Raşcovu, i
Soroca şi acolo le dau suta căte 10 i 15 Iei.
Neguţitori pela sate nu să află, iar la tărguşorul Răzăna să.
află ca Ia 25 jidovi cari tîrguesc cu mărfuri şi horilcă;folos poate
să aibă fiştecare păn la 150 lei pe an.
Fabrici şi velnite nu să află, fără numai velnita din Ichimăutii.
Lăcuitorii din aceste sate, fruntaşii au păn la 2 cai, 6 boi
4 vaci, şi 50 oi; lăcuitorii al 2-le au: 1 cal, 2 boi, 2 vaci, 20 oi
al 3-le au: 1 vacă.
Spre vînzare merg la oraşul Chişinăului şi tîrguşorul Bălţi,
şi să vînd cu acest preţ: 1 cal dela 60 pănă la 120 lei; 1 păreche
boi dela 80 păn la 140 lei; 1 vacă dela 30 păn la 50 lei; 1 oae
dela 5 păn la 7 lei; iar vite spre ernatic dela alte locuri şi ţări
nu vin şi dar şi hazneaoa folos nimică nu primeşte
Mierea şi ciara o vînd la tîrguşoarele Orheiul şi Raşcovul,
vadra de miere cîte 10 şi 12 lei, iară pudul de ciară cîte 70 şi 75 lei.
Viile şi livezile din aceste sate să cuvin părţii duhovniceşti
stăpînitorilor de moşii şi lăcuitorilor de acolo. Spre vânzare vinu
îl duc satele nr. 35— 52 la tîrguşorul Răzina şi la satele megie­
şite cu 2 lei 20 părale vadra, iar celelalte sate nr. 53-59 îl duc
pentru 60 şi 80 părale la tîrguşoarele Raşcovu, Orheiu şi la oraş
Chişinăului. Fructurile mere, perji, prăsade se vănd dela 6 păn la
12 părale oca şi cu 5 părale la rodire mare. Mai vârtos livezile
se dau precupeţălor lipoveni şi întregi cu roada păn la 50 şi 80
lei una. Den care haznaoa numai pi vin de vadră căti 4 părali
vădrărit primeşte folosu.
Acei ce au trebuinţă de peşte din satele aceste şi au şi măes-
trii, din apa Nistrului, fără vro plată, în număr ca 50 ocă pe an
pot prinde morun, pistrugă, cigă şi altfeliu de peşte mai mărunt;
doar lăcuitorii din Tarasova îl duc la Raşcovu şi acolo oca o vănd
căti 20 părali şi păn la un leu.
La aceste sate să întîmplă la prindire epuri,lupi, hulpi, po-
tîrnichi, prepeliţi şi răţi sălbatici.
Grîile sămănîndu-să cele de toamnă în vremea înbelşugată
poate să iasă 6 şi 7 chile, asăminea şi săcările, iar de primăvară
poate să iasă la 1 chilă grîu 5 sau 6 chile, asăminea şi orzul i
ovăzul; la una chilă hrişcă asăminea poate să iasă mălai la 1 chilă
8 şi 10, popuşoi la 1 chilă 15; precum şi legumile, mazirea, faso-
Iile, bobul şi lintea la 1 ocă 10 ocă, iar cînipă la 1 demerlie poate
să iasă 5 sau 6 ocă lăor gata lucrat şi sămînţă ca patru demerlii.
Iar la cea mai mică roadă numai în jumătate şi în alte vremi la
4 sau la 5 ani să întîmplă de esă numai sămînţa.
Lăcuitorii acestor sate in vreme înbelşugată pot vinde chile
de grîu păn la 100 şi 200 chile la oraşăle Chişinăului şi Izmailul
i pe la podreadcicii magaziilor cu 20 lei chila, săcară păn la 50
chile cîte 14 lei chila, 60 chile orz şi ovăz cite 8 lei chila, 100
chile popuşoi cite 10 lei chila de sat şi posăsor, iar în vreme
săcită nu vînd nici cacum; şi de să mai întîmplă a mai prisosi pe
l posăs° n ch,la de ajunge şi păn la 40 sau 50 lei c h £
sacara pan la 30 lei chila, orz şi ovăz păn la 18 i 20 Iei chila iar
popuşoi păn la 25 Iei chila. ’
. Sci* ele ,de * » sint socotite în măsura de 500 puduri iar
la m taplare de săci«, din scIrteIor ce s>au J
sa îasa fin numai m jumătate.
Porturi şi miluri nu să află.
J CSte h.aV! ’eli.le mai plătesc şi banii birului. Desătina
p Stupi şi nmaton cite 8 părale şi goştina 4 părale de oae.
emnul trebuincios pentru facere acareturilor îl aduc din pă­
durile moşiilor megieşite ca Vaticiu, Cula, cu învoieală cîte 2-3-

t u l u M M ’plaîă C“,aŞ‘ ,,Wi ” ad“ C di" P“ Uri,e di “ “* * « •


Pieatră Ia toate aceste sate să află cu îndestulare, însă ne-
avmd nimene trebuită de a scoate, nici preturi nu urmează.

VII. OCOLU NISTRULUI DE SUS.


60. Satul Văşcăuţăi, au luat numiri de pi un om Văşcan
s-au aşăzat de 200 ani. Duhovniceşti: 5 gosp., 8 burlaci, 5 fimei;"
mazali: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee; ruptaşi: 1 gosp., 2 burlaci
1 fimee; ţărani moldoveni: 58 gosp., 75 burlaci, 58 fimei; malo-
rusaeni: 7 gosp., 6 burlaci, 7 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 fimee
1 bis. de nuele cu hram. sf. Voivozi. Sunt: 66 case.l crîşmă
21 beciuri, 1 moară cu o pieatră pi apa Nistrului, 52 cai, 150
vaci, 115 boi, 110 corn. mici, 246 oi, 87 rîmători, 270 ştiubei,
27 pud. miere, 3 pud. ciară, 17 prisăci ce să cuvin părţii duhov­
niceşti, mazălilor şi lăcuitorilor, 13 livezi, 138 vedre vin, 3 chile
producturi. Fac păn Ia 20 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat la anii
1817 şi 1818 în otcup cu 2000 lei pe an şi otcupcicul s-au fo­
losit cu venitul orînzii din sat i cu zilile boerescului şi cu obici­
nuita dejmă din toate.
Depărtarea păn Ia Ocsintiea 8 verste, păn la Susleni şi Jora
de jos căte 5 verste.
61. Satul Susleni, aşa s au numitu din vechi, aşăzat de 200
ani. Duhovniceşti: 9 gosp., 19 burlaci, 9 fimei; boerănaşi: 1 gosp.,.
1 fimee; mazăli: 12 gosp, 29 burlaci, 12 fimei; ruptaşi: 3 gesp.,
4 burlaci, 3 fimei; căzaci: 2 gosp., 4 burlaci, 2 fimei; tăi ani mol-
doveni: 85 gosp., 162 burlaci, 85 fimei; malorusăeni: 9 gosp., 8
burlaci, 9 fimei; ţăgani robi:7 gosp., 6 burlaci, 7 fimei; jădovi: 1 gosp.,
1 burlac, 1 fimee. 2 biserici de lemn, una cu hramul sf. Voivozi şi a
cu hr. Adormirii. Sunt: 118 case, 1 crîşmă, 1 beciu de piatră, doua
37 de lemn, 3 mori cu 2 pietri pi părăul satului şi 2 căti cu o
piatră, 127 cai, 112 vaci, 273 boi, 355 corn. mici, 478 oi, 264
rîmători, 751 ştiubei, 75 pud. miere, 8 pud. ciară, 41 prisăci, din
cari 4 să cuvin părţii duhovniceşti, 1 d-salii vel post. Măcărăscu
şi 13 mazălilor, 23 a lăcuitorilor, 13 livezi, 200 vedre vin, 10 chile
producturi. Fac păn la 30 scîrte fîn. Moşiea satului fiind o parte
a răzăşilor şi o parte a d-sa'.i vel post. Pavli Măcărăscu, în otcup
nu s-au dat şi Tăzăşii să folosăsc cu dejma dela cei streini i 2 lei
de casă, şi cu venitul orînzii, iară pomenitul pomeşcic cu zilile
boerescului dela acei şăzători pe moşiea sa i cu venitul orînzii
şi legiuita dejmă din toate. Folos pot aduce amîndoao acestea
păn la 4146 lei pe an.
Depărtarea păn la tîrguşorul Orhei 11 verste, Jora de mijloc
10, Jora de jos, Bulăeşti, Berezlogi căte 4 verste, păn la Vîşcăuţi 5..
62. Satul Berezlogii, au luoat numiri depe o vale, s-a aşăzat
de 100 ani. Duhovniceşti: 9 gosp., 19 burlaci, 9 fimei; boerănaş:
1 gosp., 1 fimee, mazăli: 12 gosp., 29 burlaci, 12 fimei; ruptaşi: 3
gosp., 4 burlaci, 3 fimei; căzaci: 2 gosp., 4 burlaci, 2 ‘fimei; ţărani
moldoveni: 85 gosp., 162 burlaci. 85 fimei; malorusăeni: 9 gosp., 8
burlaci, 9 fimei; ţăgani robi: 7 gosp., 6 burlaci, 6 fimei; jădovi: 1
gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 biserică de lemn cu hram sf. Necolai.
Sunt: 60 case, 1 crîşmă, 38 beciuri, 1 moară de pămînt, 86 cai,
178 vaci, 147 boi, 241 corn. mici, 225 oi, 148 rîmători, 168 ştiu­
bei, 17 pud. miere, 2 pud. ceară, cu 16 prisăci, din cari 4 să„
cuvin părţii duhovniceşti, 2 mazălilor, 10 lăcuitorilor. Fac păn la
20 scîrte fîn. Moşiea satului fiind o parte a d-sali pomeşcicului •.
Alexandru Vlad şi o a 4 parte a răzăşilor, pomenitul pomeşcic la
anul 1817 au dat-o în otcup cu 1050 lei şi otcupcicul s’au folosit
cu 12 zile a boerescului, orînda băuturii şi obicinuita dejmă, pre­
cum şi răzăşii au fost dat în otcup partea lor cu 250 lei şi acel.
otcupcic au priimit dela cei străini 2 lei de casă şi dejma obici­
nuită din toate.
Depărtarea păn la tîrgul Orheiului, Cihorăni, Slobozia Ho­
dorogii căti 8 vîrste, Susleni şi Bulăeşti căti 4.
63. Satul M ărzăştii, aşa s-au numit din moşi, aşăzat de 10
«Oi, Duhovniceşti: 3 gosp., 3 fimei; ruptaşi: 1 gosp., 1 burlac 1
femee; ţaram moldoveni: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee. Sunt: 5 case
2 bec,un. Fac 1 scîrtă fîn. Moşiea Mîrzoaia, fiind a răzăşilor Tn
otcup nu o dau, folos poate aduce păn la 300 Iei pe an
64 Satul Chipircenii, au luat numiri den vechi, aşăzat de 60
Q bu 1 T f6 10 g° SP-’ 18 bUr,ad’ 10 fimei> boerna?i: ^ gosp.,
9 burlac, 6 f.mer, ostavnoi: 2 gosp., 7 burlaci, 2 fimei; mazăli
gosp., 87 burlaci, 31 femei; ruptaşi: 6 gosp., 11 burlaci, 6 fimei-
cazac1: 4 gosp. 8 burlaci, 4 fimei; ţărani moldoveni: 56 gosp 105
h -i* 56 fimei; malorusă' " i 2 * °* p , 5 burlaci, 2 fimer C
rob,: 3 gosp., 3 burlaci, 3 fimei: jîdo»i: 2 gosp., 4 burlaci, 2 fimei
iufcis de nuele cu hramul sf. Voivozi. Sunt: 117 case, 1 crîşmă,
* x ^eCj Un’ * moară cu o piatră pi vale Porosăncii, 4 /mori de
■ - Pămînt. 275 cai, 525 vaci 417 boi, 633 corn. mici, 662
oi 466 nmători 150 ştiubei, 15 pud. mîere, 2 pud. ciară, cu 20
prisăci din cari 6 să cuvin păr*» duhovniceşti, 10 mazălilor, 4 lă-
cuitorilor b.rnici, 59 livezi, 1282 vedre vin, 15 chile producturi.
t-ac pan la 40 scîrte fîn. Moşiea fiind a răzăşilor, s-au fost dat în
otcup cu 1000 lei pe an, însă au luat numai orînda băuturii din
sat şi venitul cuviincios dela acei streini şăzători pe acea moşie-
folos poate aduce păn la 3000 lei pe an.
Depărtarea păn la Bieşti 1 verstă, tîrgul Orheiul 14, Voro-
teti 3, Şărcani 4, Bulăeşti şi Berezlogi căti 10, Curleni 5.
65. Satul CihorăniL, au luat numiri di pi un om ci-i zice
C iuhur, aşăzat de 70 ani. Duhovniceşti: 5 gosp., 6 burlaci, 5 fi-
mei; boernaşi: 4 gosp., 3 burlaci, 4 fimei; mazăli: 11 gosp., 12
urlaci, 11 fimei, ruptaşi: 11 gosp., 29 burlaci, 11 fimei; ţărani
moldoveni: 14 gosp., 28 burlaci, 14 fimei; malorusăeni: 9 gosp.,
17 burlaci, 9 fimei; jădovi: 1 gosp.. 2 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de
nuele cu hram. sf. Voivozi. Sunt: 56 case 18 bordeie, 1 ciîşmă,
13 beciuri, 2 mori de apă cu o pieatră şi alta cu două, 1 de pă
mint, 117 cai, 219 vaci, 187 boi, 243 corn. mici, 252 oi, 167 rî-
«•aători, 162 ştiubei, >16 pud. miere, 2 pud, ciară, 15 prisăci ce să
cuvin părţii duhovniceşti, mazălilor şi lăcuitorilor birnici, 19 li­
vezi, 100 vedre vin, 5 chile producturi. Fac păn la 22 scîrte fîn.
'M&Şiea s-.au fost dat în otcup cu 330 lei pe an şi otcupcicul s-au
tolosit cu vinitul orînzii şi cu dejmurile dela cei streini din toate-
si cîte 2 lei de casă. . Q
Depărtarea păn la Şărcani 3 verste, Bulăeşti şi Berezlogi 8„
tîrgul Orheiul 14.
66. Satul Slobozăia Hodorogii, au luat numiri dipi moşiu
s-a aşăzat de 80 ani. Duhovniceşti: 3 gosp. 8 burlaci, 3 fimei;
boerănaşi: 1 gosp., 4 burlaci, 1 fimee: mazăli: 5 gosp., 16 bur­
laci, 5 fimei; ruptaşi: 1 gosp.. 5 burlaci, 1 fimee; ţaram moldo­
veni: 12 gosp., 19 burlaci, 12 fimei; malorusăeni: 3 gosp., / bur­
laci, 3 fimei; ţăgani robi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei; jadovi:
gosp., 3 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hram. sf. erarh Ne-
colai. Sunt: 25 case, 1 crîşmă, 15 beciuri, 1 moară cu o pieatra pe
părău satului, 51 cai, 82 vaci, 82 boi, 132 corn. mici. 97’ oi, 7 7
rîmători, 79 ştiubei, 8 pud. miere, 1 pud ciară cu 7 Prlsacl> dl"
aceste 2 ale părţii duhovniceşti, 4 mazălilor şi 1 unui lăcuitor,
livezi, 2 chile producturi. Fac păn la 10 scîrte fîn. Moşiea fiind a
răzăşilor în otcup nu s-au dat; folos poate aduce pe an ca a
460 lei, şi dela acei streini lăcuitori primăsc răzăşii cîte 2 lei de
casă şi dejma legiuită din toate şi osăbit folosul orînzii băuturiL
Depărtarea păn la Voroteţi şi Şărcani căti 3 verste, Bulăeşti
şi Berezlogi căti 8, tîrguşorul Orheiul 14.
67. Satul Jora de jos, au luat numiri den vechi, nu să ştie
cînd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 4 gosp., 3 burlaci, 4 fimei; ţărani,
moldoveni: 58 gosp., 88 burlaci, 58 fimei; malorusăeni. 6 gosp.,.
10 burlaci, 6 fimei; jădovi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei. 1 de
lemn cu hram. sf. Voivozi. Sunt: 70 case, 2 bordeie, 1 crişmă, 1
beciu, 3 mori cîte o pieatră pe apa Nistrului, lb2 cai, 202 boi»
167 corn. mici, 208 oi 358 rîmători, 283 ştiubei, 22 puţi. miere,
2 pud. 10 f. ciară, 17 prisăci din cari să cuvin 1 părţii duhovni­
ceşti, 1 posăsorului şi 15 lăcuitorilor, 41 livezi, 30 chile produc,
turi. Fac păn la 18 scîrte fîn. Moşiea e a boerului pomeşcic Teo­
dor Ciure, lăcuitorii îi plătesc hotărâtele 12 zăle după ponturile
gospod., poati aduci folos pi an 3.800 lei.
Depărtarea dela Jora de jos şi dela Jora de mijloc păn la,
Vişcăuţi 5 verste, Susleni 4, Jora de sus 1, Bulăeşti 8.
68. Satul Jora de mijloc, aşa să numeşti den vechi, aşăzat.
nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 5 gosp., 7 burlaci, 5 fimei; ţărani
moldoveni: 44 posp., 81 burlaci, 44 fimei; malorusăeni: 2 gosp.;,
4 burlaci 2 fimei; jădovi: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei. 1 bis de
nuele cu hram sf. Voivozi. Sunt: 55 case. 1 crîşmă, 1 beciu de
pieatra, 9 de lemn, 2 mori cîte cu o pieatră pe apa Nistrului 118

Sb
ştiubei,v8 pud.
r rm.ere,
boi>2161 com
pud. - prisâcile
ciară, 515*să cuvin-fiSm
părţii du-
hovniceşti ş, ţarauilor, 32 livezi, 15 vedre vin, 25 chile produc
tun. Fac pan la 15 scîrte fîn. Moşiea tot a boerului pomeşcic
eodor Ciure, folos poate aduce 3187 lei pe an.
1 69- ' atul ,ora de sus> să numeşti aşa den vechi, nu să ştie
cînd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 4 gosp., 10 burlaci, 4 fimei; ţărani
moldoveni: 48 gosp, 82 burlaci, 48 fimei; malorusăeni: 1 gosp.,
3 burlaci, 1 fimee; jădovi: 1 gosp, 1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de
nuele cu hram sf. Voivozi. Sunt: 74 case, 1 crîşmă, 5 beciuri, o
moara cu o pieatră pe apa Nistrului, 112 cai, 169 vaci, 142 boi
163 corn. mici, 339 oi, 140 rîmători, 327 ştiubei, 33 pud. miere,’
3 pud. 15 f. ciară ce să cuvin părţii duhovniceşti şi lăcuitorilor!
39 livezi, 10 vedr* vin, 20 chile producturi. Fac 10 scîrte fîn. Mo­
şiea tot a boeriului pomeşcic Teodor Ciure, poate aduce folos
păn la 3122 lei.
Depărtarea păn la Bulăeşti 8 verste, Jora de mijloc 1, Lo-
patna 2.
70. Satul Bulâeştii, aşa s-au numit den vechi, aşăzat nu să
ştie cînd. Ţărani moldoveni: 2 gosp, 2 fimei; malorusăeni: 71
gosp, 81 burlaci, 71 fimei; jădovi: 1 gosp, 1 burlac, 1 fimee.
Sunt: 74 case, 1 crîşmă, 1 beciu, 28 cai, 105 vaci, 84 boi, 143 corn.
mici, 32 oi, 174 rîmători, 46 ştiubei, 5 pud. miere, 20 f. ciară, ce
să cuvin lăcuitorilor. Fac păn la 10 scîrte fîn. Moşiea pe tot a boe­
rului pomeşcic Teodor Ciure, poate aduce folos păn la 3460 lei,
Depărtarea păn la Susleni, Berezlogi, Şărcani căti 4 verste.
Cihoreni 8, Lopatna 7.
71 Satul Şărcani, au luat numiri dipi moşii, aşăzat de 70
ani. Duhovniceşti: 5 gosp, 17 burlaci, 5 fimei; mazăli: 1 gosp,
2 burlaci, 1 fimee; ostavnoi: 1 gosp, 1 fimee; ţărani moldoveni: 51
gosp, 125 burlaci, 51 fimei; malorusăeni: 6 gosp, 8 burlaci, 6
fimei; ţăgani robi: 9 gosp, 20 burlaci, 9 fimei; jădovi: 1 gosp,
1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de cu hram sf. Voivozi. Sunt: 73 case, 1
bordei, 1 crîşmă, 25 beciuri, 5 magazii, 1 moară cu o pieatră pe
;pîrîul Şărcanilor, 2 mori de pămînt, 95 cai, 178 vaci, 197 boi,
294 corn. mici, 441 oi, 198 rîmători, 185 ştiubei, 18 pud. 20 f..
triere, 2 pud. ciară, 16 prisăci din cari 2 să cuvin părţii ducovni-
ceşti, mazălilor şi 13 lăcuitorilor, 7 livezi, 50 vedre vin, 2 chile
producturi. Fac păn la 19 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup
cu 2900 lei şi otcupcicul s-au folosit cu zălile boerescului i vi-
nitu orănzăi băuturii şi obişnuita dejmă den toate.
Depărtarea păn la Izvoară, Pogribeni căti 3 verste, Voroteţ
6, Cihoreni 4, Bulăeşti 5.
72. Satul Izvoarăle, au luoat numiri de pi moşiea Izvoară,
aşăzat de 20 ani. Boerănaşi: 2 gosp., 4 burlaci, 2 fimei; mazăli:
5 gosp., 9 burlaci, 5 fimei; ţărani moldoveni: 15 gosp., 17 burlaci,
15 fimei; malerusăeni: 6 gosp., 12 burlaci, 6 fimei; jădovi: 1 gosp.,
2 burlaci, 1 fimee. Sunt: 22 case, 1 bordei, 1 crîşmă, 1 beciu de
pieatră, 5 de lemn, 1 moară de pămînt, 63 cai, 88 vaci, 96 boi,
76 corn. mici, 105 oi, 33 rîmători, 118 ştiubei, 20 pud. miere, 2
pud. ciară, 2 livezi, 30 vedre vin, 1 chilă producturi. Fac păn la
33 scîrte fîn. Moşiea răzăşilor poate aduci folos păn la 1000 lei
şi răzăşii au primit căti 2 Iei de casă şi obicinuita dejmă.
Depărtarea păn la Lalova, Stodolna căti 4 verste, Horodişte,
Bulăeşti căti 6, Pohrebeni 3, Lopatna 11.
73. Satul Pohrebeni, au luoat numiri den vechi, aşăzat de
35 ani. Duhovniceşti: 2 gosp., 6 burlaci, 2 fimei; ghinăral maior
Garting: 1 gosp., 1 fimee; ruptaşi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee;,
căzaci: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei; nobilu afstriicesc: 1 gosp., 1
burlac, 1 fimee; ţărani moldoveni: 54 gosp., 34 burlaci, 54 fimei;
malorusăeni: 26 gosp., 29 burlaci, 26 fimei; ţăgani robi: 6 gosp.,
12 burlaci, 6 fimei; jadovi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de
lemn cu hram sf. Voivozi. Sunt: 90 case, 1 crîşmă, 1 beciu de
pieatră, 1 magazie de pieatră, 20 de lemn, 2 mori cu 2 pietre pe
pîrău satului, 90 cai, 162 vaci, 161 boi, 215 corn. mici, 470 oi,
181 rîmători, 89 ştiubei, 9 pud. miere, 1 pud ciară, ce să cuvin
ruptaşilor, şi lăcuitorilor, 11 livezi, 3 chile producturi. Fac păn la
25 scîrte fîn. Moşiea în otcup nu s-au dat, folos poati aduci pi
an păn la 1200 lei.
Depărtarea păn la Cuizăuca 7 verste, Minceni 9, Horodişte
6, Voroteţi 5.
74. Satul Vorotefăle, să numeşti di pi un părău, aşezat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti: 5 gosp., 8 burlaci, 5 fimei; mazăli: 3
gosp., 4 burlaci, 3 fimei; cazaci: 3 gosp., 11 burlaci, 3 fimei; ţă­
rani moldoveni: 48 gospod., 70 burlaci, 48 fimei; malorusăeni: 21
gosp., 28 burlaci, 21 fimei; jădovi: 1 gosp., 5 burlaci, 1 fimee.
4 bis. de lemn cu hram. sf. Voivozi. Sunt: 84 case, 21 bordeie,
1 crîşmă, 23 beciuri, 1 moară cu o pieatră pe pîrăul satului, 97
cai, 216 vaci, 196 boi, 220 corn. mici, 244 oi, 165 rîmători, 238
ştiubei, 24 pud. miere, 2 pud. 20 f. ciară, ce să cuvin părţii du­
hovniceşti şi mazălilor şi lăcuitorilor, 32 livezi, 360 vedre vin, 10
ehile producturi. Fac păn la 8 scîrte fîn. Moşiea s au fost dat în
otcup du 3000 lei.
Depărtarea păn la Şărcani, Cuizăuca căti 6 verste, Chipir-
ceni 3, Beeşti 4, Curleni 5.
75. Satul Lopatna, să numeşti aşa den vechi, aşăzat nu să
ştie cînd. Duhovniceşti: 3 gosp., 7 burlaci, 3 fimei; ruptaşi: 2 gosp.,
4 burlaci, 2 fimei; ţărani moldoveni: 19 gosp., 33 burlaci, 19 fi­
mei; malorusăeni: 5 gosp., 11 burlaci, 5 fimei; jădovi: 1 gosp., 1
burlac, 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hramul Intrării în besearică.
Sunt: 34 case, 1 crîşmă, 4 beciuri, 59 cai, 100 vaci, 86 boi, 94
corn mici, 113 oi, 86 rîmători, 60 ştiubei, 6 pud. miere, 25 f. ciară,
9 prisăci din cari 3 să cuvin părţii duhovniceşti, 1 unui ruptaş şi
5 lăcuitorilor. Fac păn lă 8 scîrte fîn. Moşiea în otcup nu s-au
"dat, folos poati aduci pi an 2332 lei.
Depărtarea pe apa Nistrului păn la Stodolna, Cobîleni şi Bu­
lăeşti căti 7 verste, Jora de sus 2, Izvoară 11.
76. Satul Cobălenli, aşa au luat numiri dipi o moşii, aşă­
zat de 18 ani. Boerănaşi: 3 gosp., 3 burlaci, 3 fimei; ţărani mol­
doveni: 2 gosp., 1 burlac, 2 fimei; malorusăeni: 3 gosp., 2 burlaci,
3 fimei; ţăgani: 1 gosp., 4 burlaci, 1 fimee. Sunt: 7 case, 3 bor­
deie, 12 cai, 20 vaci, 20 boi, 30 corn. mici, 33 rîmători. Fac păn
Ja 3 scîrte fîn. Moşiea în otcup nu s-au dat, folos poati aduci păn
-la 700 lei.
Depărtarea dela Cobăleni şi dela Stodolna păn la Hrabova
1 verstă, Izvoară 4.
77. Satul Horodişte, aşa s-au numit den vechi, aşăzat nu să
ştie cînd. Duhovniceşti: 6 gosp., 11 burlaci, 7 fimei; mazăli; 12
gosp., 31 burlaci, 12 fimei; ruptaşi: 8 gosp., 13 burlaci, 8 fimei;
ţărani moldoveni: 58 gosp., 77 burlaci, 58 fimei; malorusăeni: 7
gosp., 11 burlaci, 7 fimei; ţăgani: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei. 1
bis. de lemn cu hramul Naşterii Domnului Hristos. Sunt 69. case,,
14 bordeie, 1 crîşmă, 11 beciuri, 8 mori cîte cu o pieatră pe apa.
Horodiştii, 1 moară de vînt, 185 cai, 283 vaci, 236 boi, 298 corn.
mici, 562 oi, 221 trîmători, 295 ştiubei, 30 pud. miere, 3 pud»
ciară, din 18 prisăci să cuvin 3 părţii duhovniceşti, 10 mazălilor şi
5 lăcuitorilor. Fac păn la 20 scîrte fîn. Moşiea fiind a d-lui boe-
rului pomeşcic Pruncu, în otcup nu s-au dat, folos poati aduci,
păn la 7667 lei pe an, primeşti veniturile orînzii, dela lăcuitori ho­
tărâte 12 zăle după ponturile gospod., i legiuita dejmă.
Depărtarea păn la Lalova 8 verste, Bucişca 7.
78. Satul Beeşti, aşa s-au numit dipi un om ce i să zăce
Beiu, aşăzat nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 4 gosp., 6 burlaci, 4
fimei; boerănaşi greci: 1 gosp., 1 fimee; mazăli: 9 gosp., 17 bur­
laci, 9 fimei; ţărani moldoveni: 35 gosp., 64 burlaci, 35 fimei; ma­
lorusăeni: 1 gosp., 4 burlaci, î fimee; ţăgani; 2 gosp., 3 burlaci*.
2 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu.
hramul sf. Voivozi. Sunt: 99 case, 2 crîşme, 53 beciuri, 2 mori
cîte cu o piatră pe pîrău satului, 1 moară de vînt, 119 cai, 176>
vaci, 159 boi, 210 corn. mici, 439 oi, 170 rîmători, 69 ştiubei, 7
pud. miere, 35 f. ciară, sunt 7 prisăci, din cari 1 să cuvine părţii
duhovniceşti, 1 la un mazil şi 5 lăcuitorilor. Fac păn la 20 scîrte
fîn. Moşiea fiind a răzăşilor în otcup nu s-au dat, folos poati a-
duci păn la 400 lei.
Depărtarea dela Beeşti şi dela Sloboziea păn la Voroteţi 3,
verste, Chipirceni şi Cihoreni 1, tîrguşorul Orheiului 13.
79. Satul Gura Horodiştii, aşa să numeşti di pi satu Horo­
diştii, aşăzat de 5 ani. Ţărani moldoveni: 4 gosp., 9 burlaci, 4 fi­
mei; malorusăeni: 24 gosp., 38 burlaci, 24 fimei; jădovi: 1 gosp.,.
2 burlaci, 1 fimee. 1 mănăstire săpată în pieatră cu hram. sf. A-
dormiri. Sunt: 30 case, 1 bordei, 1 crîşmă, 1 beciu, 1 moară cu
o pieatră pe pîrăul Horodiştii, 10 cai, 66 vaci, 66 boi, 72 corn.
mici, 25 oi, 49 rîmători, 75 ştiubei, 7 pud. 20 f. miere, 35 f. ciară.
7 prisăci ce să cuvin lăcuitorilor. Fac păn la 10 scîrte fîn. Moşiea
s-au fost dat în otcup cu 1200 lei pi an şi otcupcicu au priimit
zălile boerescului, orănda den sat 300 lei şi dejmuirile obicinuite
den toati.
Depărtarea dela schitul Horodiştii păn la Lalova 3 verste,,
Horodişte 4, Bucişca 2.
80. Satul Lalova, să numeşti di pi un om ci-i zăce Lalu, a-
şăzăt de 80 ani. Duhovniceşti: 3 gosp., 6 burlaci, 3 fimei; mazăli:
1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 41 gosp., 54 burlaci,
41 fimei;' malorusăeni: 4 gosp., 6 burlaci, 4 fimei; jădovi: 1 gosp[
1 burlac, 1 fimee. Sunt: 51 case, 1 crîşmă, 19 beciuri, 86 cai, 116
vaci, 91 boi, 85 corn. mici, 246 oi, 81 rîmători, ICO ştiubei, 10
pud. miere, 1 pud ciară, din 9 prisăci să cuvin 1 părţii duhovni­
ceşti, 1 la un mazil şi 7 lăcuitorilor, 26 livezi, 40 vedre vin, 6
chile pioducturi. Fac păn la 13 scîrte fîn. Moşiea în otcup nu s-au
dat, poati aduce folos păn Ia 1830 lei.
Depărtarea dela Lalova şi Hrabova pe apa Nistrului păn la
Stodolna 1 verstă, Izvoară 4, Horodişte 8.
81. Satul Hrabova, au luat numiri depi o vale, aşăzat nu să
ştiecînd. Ţărani moldoveni: 11 gosp., 12 burlaci, 11 fimei; ţăgani
robi: 10 gosp., 21 burlaci, 10 fimei. 1 bis. de nuele cu hramul
sf. Paraschevei. Sunt: 20 case, 9 beciuri, 17 cai, 32 vaci, 27 boi,
25 corn. mici, 15 oi, 25 rîmători, 2 livezi, Yi chilă producturi. Fac
păn la 5 scîrte fîn. Moşiea în otcup nu s-au dat, folos poati a-
duci păn la 1830 lei pi an.
82. Satul Stodolna, au luoat numiri di pi o vale Stddolna
aşăzat de 150 de ani. Duhovniceşti: 3 gosp., 4 burlaci, 3 fimei;
boeri moldoveni: 2 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni:
35 gosp., 65 burlaci, 35 fimei; malorusăeni: 4 gosp., 7 burlaci,
4 fimei. 1 bis. de nuele cu hramul sf. Nicolai. Sunt: 48 case, 20
beciuri, 84 cai, 148 vaci, 129 boi, 125 corn mici, 695 oi, 138 rî­
mători, 4 măgari, 99 ştiubei, 10 pud. miere, 1 pud ciară, 9 pri­
săci ce să cuvin 3 părţii duhovniceşti, 6 lăcuitorilor, 28 livezi, 245
vedre vin, 15 chile producturi. Fac păn la 11 scîrte fîn. Moşiea în
otcup nu s au dat, folos poati aduci păn la 1830 lei.
Depărtarea păn la Lopatna 7 verste, Izvoară 4, Hrabova 1.
83. Satul Bucişca, au luoat numiri di pi un om Buciuş, nu
să ştie cînd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 4 gosp., 4 burlaci, 4 fimei;
mazăli: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 55 gosp., 92
burlaci, 55 fimei; malorusăeni: 10 gosp., 9 burlaci, 10 fimei: jă­
dovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hram. sf.
Voivozi. Sunt: 70 case, 1 crîşmă, 33 beciuri, 3 mori cîte cu o
pieatră, 1 pe pîrău jidaucii, 1 pe gura văii Horodişte şi al 3-le
pe apa Nistrului, 108 cai, 161 vaci, 128 boi, 161 corn mici, 364
oi, 174 rîmători, 131 ştiubei, 13 pud. miere, 1 pud 15 f. ciară,
să află 13 prisăci, din acelea să cuvin 3 părţii duhovniceşti, 1 la
un mazil şi 9 lăcuitorilor, 18 livezi, 250 vedre vin, 5 chile pro­
ducturi. Fac păn la 20 scîrte fin. Moşiea la anii 1817 şi 1818 s-au
dat în otcup cu 1800 lei pi an şi otcupcicul dela lăcuitori au îm­
plinit zălile boerescului, cuviuita orîndă şi legiuite dejmuri.
Depărtarea păn la schitul Horodişte 2 verste, Horodişte şi
Săharna căti 5.

In satele acestui ocol, al Nistrului de sus, nr. 60—83, să


află: din moldoveni: 4 ciobotari, 21 cojocari, 1 telar, 4 croitori,
2 morari, 6 rotari, 3 hămurari; din malorusăeni: 13 ciobotari, 1 co­
jocar, 4 morari, 1 fierar, 1 zugrav, 1 hămurar; din ţigani: 7 cio­
botari, 1 croitor, 3 scripcari, 6 fierari. Toţi aceştia nevînd casă
însămnate numai pentru acel meşteşug şi materialurile gătite spre
a face un straiu sau un lucru gata de vînzare, sînt obicinuiţi a
să tocmi cu zioa şi cu straiu de iznoavă dela 2 păn la 8 lei.
Orîndari sînt: 24 din jădovi şi 1 grec în Beeşti.
Orîndarii adus horilca dela tîrguşoarele Orheiu, Raşcov şi
oraşul Chişinăului cu cîte 10 şi 12 lei vadra, şi la lăcuitori o
vînd cîte 2 şi 3 lei oca; iar zugravul cumpără materialuri dela
oraşul Chişinăului cu acest preţ păn la 20 lei şi cîte un lucru
mic ci zugrăveşte acela vînzîndu-1 la lăcuitori în sat să folosăşte
cu 25 sau 30 lei.
Fabrici şi velniţi nu se află.
Intîiul gospodariu de frunte are păn la 4 cai, 8 boi, 8 vaci,
12 corn. mici, 100 oi; al doile: 2 cai, 4 vaci, 4 boi, 6 corn. mici,
20 oi; al treile: 2 boi, 1 vacă, 2 corn. mici.
Spre vânzare merg la oraşul Chişinăului şi tărgul Bălţăi, şi
să vând cu acest preţ: un cal 60—120 lei, o pereche boi 80— 140
lei, o vacă 30 —50 lei, mai mică 10 20 lei, o oaie 5 —7 lei, un
mascur mari 8 —15 lei, iar vite spre ernatic dela alte locuri şi
ţări nu vin.
Mierea şi ciara spre vânzare o duc la tărguşorul Orheiului şi o
vînd vadra de miere câte 10 şi 12 lei, iar pudul de ciară căte 70
şi 75 lei.
Viile şi livezile să cuvin părţii duhovniceşti, măzălilor şi lă­
cuitorilor din aceste sate. Spre vânzare vinul îl duc pentru 60
80 părale la tărguşorul Orheiu şi oraşu Chişinăului, precum şi
friicturile, prăsade, meri şi perjă căti 5 pănă la 8 părali oca, suta
de nuci 15 părale, iar în deosăbire livezile le dau şi cu hurta
precupeţilor lipoveni, dela 50— 100 lei, iar hazneaoa den vin pri-
imeşti folos căte 4 părale de vadră vădrăritul.
Ape cu peşti pentru alijveriş nu-s află, afară de satele lăngă
Nistru ca Văşcăuţăi, Jorile, Lopatna, cari numai pentru casele lor
prind crap, moron, cigă, năsătru, căte puţăn, şi lăcuitorii satului
Chipirceni den iazurile ce au prind iarăş numai pentru dănşii.
Păsări şi dihănii sălbatice să află: pătrănichi, prepeliţi, lisăţă,
găşti, raţă, epuri, hulpi, dihori şi lupi.
Qrăile de toamnă şi săcările sămănăndu-se, la una chilă în
vreme înbelşugată poate să iasă 6 şi 7 chilie, iar de primăvară
poate să iasă la una chilă grău 5 sau 6 chile; asămine şi orzu i
ovăsul precum şi hrişcă; mălaiu la una chilă poate să iasă 8 şi
10, popuşoi la unc chila 15, precum şi legumile: mazăre, fasolile
bobu şi linte la una ocă 10 ocă, iar cănepa la una dimirlii poate
să iasă 5 sau 6 ocă lăor gata lucrat şi sămănţă ca 4 dimirlii; iar
la ce mai mică roadă numai în giumătati şi în altă vremi la 4 sau
la 5 aui să întâmplă de esă numai sămânţa.
Lăcuitorii acestor sate în vreme înbelşugată pot vinde chila
de grău pan la 100 şi mai bine la oraşăle Chişinău şi Izmailu şi
la tărguşorul Orheiului, în făină mai căte puţăn i pi la podrecicii
magazăilor cu 20 lei chila; săcară păn la 50 chile căte 14 lei
chila, 60 chile orz şi ovăsu căte 8 lei chila, 100 chile popuşoi
căte 10 lei chila; această sumă urmează dela un sat sau dela un
posăsor. Iar în vreme de săcită nu vănd nici cacutn şi de să mai
întâmplă atuncea a mai prisosă pi la posăsori, chila de grău a-
junge şi păn la 40 sau 50 lei, săcara păn la 30 lei, orz şi ovăs
la 18 şi 20 lei, iar popuşoi păn la 25 lei chila.
Scîrta de fîn să socotcşti în măsură de 500 puduri, iar la
întâmplare de săcită poate să iasă numai în giumătate.
Porturi şi miluri nu să află.
Peste havaelile obşteşti lăcuitorii plătesc şi banii birului.
Lemnul trebuincios pentru facirea acareturitor îl aduc depe
Vatici cu învoială, cîte 2— 5 lei pe jug.
Pieatra să află la Chipircenii, Sloboziea Hodorogii, Jora de
jos, de mijloc şi de sus, Lopatna, Iarova, însă nu scoate nimenea.
VII!.' O C O L U CAMP ULUf .

84. Satul Sărcova, au luaot numire den vechi, aşăzat de 62


ani. Duhovniceşti: 4 gosp., 12 burlaci, 4 femei; malorusăeni 79
gosp., 66 burlaci, 79: fimei; ţărani moldoveni. 9 gosp., 11 burlaci,
9 fimei; lipoveni: 9 gosp., 13 burlaci, 9 fimei; jădovi: 4 gosp., 9
burlaci, 4 fimei. 1 bis. de lemn cu hramul sf. Adormiri. Sunt:
38 case, 9 bordeie, 1 crîşmă, 2 beciuri, 7 mori cîte cu o pieatră
pe apa Sîrcovii, 52 cai, 166 vaci, 143 boi, 202 corn. mici, 142
oi, 336 rîmători, 225 ştiubei, 22 pud. 20 f. miere, 2 pud. 15 f.
ciară, să află 13 prisăci din care 2 a părţii duhovniceşti şi 11 a
lăcuitorilor, 6 livezi, 4 chile producturi. Fac păn la 17 scîrte fîn.
Moşiea s-au fost dat în otcup în anii 1817 şi 1818 cu 4200 lei
pe an, iară otcupcicul s au folosit cu zăciueala din 7 mori de apă
cu orînda băuturii din sat i cu hotărîtele 12 zile a boerescu­
lui de tot gospodariul şi obicinuita dejmă din toate.
Depărtarea păn la Fuzăuca 2 verste, Pecişte 8.
85. Satul Fuzăuca, den vechi au luoat numire, s au aşăzat
dc 56 ani. Duhovniceşti ruşi: 4 gosp., 7 burlaci, 4 fimei; malo­
rusăeni: 65 gosp., 65 burlaci, 65 fimei; astavnoi: 1 gosp., 1 bur­
lac, 1 fimee; sărb: 1 burlac; lipoveni: 5 gosp., 5 burlaci, 5 fimei;
jădovi: 5 gosp., 5 burlaci, 5 fimei, 1 bis. de nuele cu hram sf.
Dimitrie. Sunt: 79 case, 1 crişmă, 1 beciu de pieatră, 50 cai, 73 vaci,
90 boi, 135 corn. mici, 6 oi, 245 rîmători, 189 ştiuvei, 19 pud. miere,
2 pud. ciară, să cuvin părţii duhovniceşti. Fac păn la 15 scîrte
fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup numai partea dumisale boea-
rului pomeşcic Pruncul cu 4200 lei pe an, precum şi partea du­
misale pomeşcicului Petrache Catargiu din această moşie, înpreună
cu osăbită moşie cu sat Sămăşcanii, au fost dată în otcup cu
4500 lei pe an, şi asămenea o parte a dumsale pomeşcicului Ruş-
leacov au fost dată cu 1800 lei.
Depărtarea păn la Sămăşcani 3 verste, Peciştea 6.
86. Satul Sămăşcanii 1, au luoat numire den vechi, aşăzat
de 80 ani. Duhovniceşti: 4 gosp., 7 burlaci, 4 fimei; ţărani mol­
doveni: 36 gosp., 53 burlaci, 36 fimei; malorusăeni: 16 gosp. 19
burlaci, 16 fimei; neguţitor sărb: 1 burlac; jădovi: 1 gosp., 1 fi­
mee. 1 bis. de nuele cu hram sf. Nicolai. Sunt: 55 case, 1 crîş-
mă, 15 beciuri, 2 mori cîte cu o pieatră pe pârău satului, 45 cai,
78 vaci, 74 boi, 90 corn. mici, 149 oi, 140 rîmători, 49 ştiubei.
5 pud. miere, 20 f. ciară. să află 8 prisăci, 1 a părţii duhovni­
ceşti şi 7 a lăcuitorilor, 1 livadă, 1 chilă producturi. Fac păn la
10 scÎTte fîn. Moşiea fiind a dumsale pomeşcicului Catargiu în-
preună cu o parte ci mai are din trupul moşiei Fuzăuca s-au fost
dat în otcup cu <500 lei.
Depărtarea păn la Peciştea 5 verste, Răspopeni 10, Chipeş-
ca şi Slobozia Dobruşii căti 9, Dobruşa 7
87. T ij satul Sămăşcanii 2, cu parte osăbită de sat, s-a aşă­
zat de 80 de ani. Dooronin rus: 1 gosp, 1 burlac, 1 fimee; ţă­
rani moldoveni: 7 gosp., 9 burlaci, 7 fimei; malorusăeni: 14 gosp,
16 burlaci, 14 fimei; ţigani robi: 5 gosp, 1 burlac, 5 fimei; jă­
dovi: 1 gosp, 3 burlaci, 1 fimee. Sunt: 2 case de pieatră, 22 de
lemn, 1 crîşmă, 1 beciu, 1 moară cu o pieatră pe pîrăul Sărcovii,
25 cai, 44 vaci, 48 boi, 71 corn. mici, 242 oi, 81 rîmători, 22
ştiubei, 2 pud. 10 f. miere, 15 f. ciară, să află 2 prisăci a lăcui­
torilor, 1 livadă, 1 Vi chilă producturi. Fac păn la 12 scîrte fîn.
Moşiea fiind a dumsale pomeşcicului Ruşleacov nu s-au dat în otcup.
88. Tij satul Sămăşcanii 3, osăbită parte a răzăşilor, aşăzat
de 80 ani. Parte duhovnicească: 5 gosp, 8 burlaci, 5 fimei; ma-
zăli: 3 gosp., 7 burlaci, 3 fimei; ţărani moldoveni: 19 gosp, 30
burlaci, 19 fimei; malorusăeni: 2 gosp, 1 burlac, 2 fimei: jădovi:
2 gosp, 2 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de lemn cu hram sf. Voivozi.
Sunt: 28 case, 1 crîşmă, 13 beciuri, 2 mori cîte cu o pieatră pe
pîrăul Sărcovii, 62 cai, 77 vaci, 69 boi, 85 corn. mici, 220^ oi, 122
rîmători, 22 ştiubei, 2 pud. 10 f. miere, 15 f. ciară, să află 2
prisăci a părţii duhovniceşti, 2 livezi, V3 chilă rproducturi. Fac
păn' la 8 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 450 lei.
89. Moşiea D ealului lnaltu. La aceea să află posăsorul moşu
Moldovanu: 1 gosp, 4 burlaci, 1 fimee; argaţi malorusăeni: 1 gosp,
1 burlac, 1 fimee; jădovi: 1 gosp, 1 fimee. Sunt: 2 case, 1 beciu,
1 moară cu o piatră pe pîrăul Sărcovii, 5 cai, 12 vaci, 14 boi,
28 corn. mici, 5 rîmători, 1 livadă. Fac 1 scîrtă fîn. Moşiea ce-i
zic şi Codrenii, fiind răzăşească, s-au fost dat în otcup cu 400 lei.
Depărtarea păn la Fuzăuca 1 verstă, Sămăşcani 2.^
90. Satul Pripicenii, partea de jos, au luoat numire aşa den
vechi, aşăzat de 18 ani. Duhovniceşti: 3 gosp, 3 burlaci, 3 fimei;
vichilu moşii căiugăr Moldovanu: 1 burlac; ţărani moldoveni: 6
gosp., 19 burlaci, 6 fimei; malorusăeni: 4 gosp., 7 burlaci, 4 fi­
mei. 1 bis. de nuele cu hram sf. Dimitrie. Sunt: 14 case, 2 bor­
deie, 1 crîşmă, 1 beciu, 20 cai, 40 vaci, 45 boi, 83 corn. mici}
613 oi, 31 rîmători, 21 ştiubei, 2 pud. $ f. miere, 12 f. ciară, să
află o prisacă care să cuvine lui Nechifor. Fac păn la 4 scîrte
fin. Moşiea mănăstirii Curchi în otcup nu s-au dat, folos poate
aduce pe an 300 lei, şi să folosăşte m-rea cu orînda băuturii şi
cu păşunarea vitelor mănăstirii pe acea moşie.
Depărtarea păn la Pripiceni răzăşăşti 2 verste, Trifeşti 3,
Pereni 5, Fuzăuca 7.
91. Satul Pripicenii, partea de sus. Ţărani moldoveni: 10
gosp., 17 burlaci, 10 fimei; malorusăeni: 2 gosp., 3 burlaci, 2
fimei; jădovi: 1 gosp., 1 fimee. Sunt: 13 case, 1 crîşmă, 1 beciu,
14 cai, 28 vaci, 30 boi. 37 corn. mici, 40 oi, 3 rîmători, 71 ştiu­
bei, 7 pud. 3 f. miere, 30 f. ciară, să află 8 prisăci a lăcuitori­
lor, 4 livezi, 6 chile producturi. Fac păn la 4 scîrte fîn. Moşiea
fiind a răzăşilor în otcup nu s-au dat, poate aduce folos 300 lei
pe an, iar răzăşii primăsc folos venitul orănzii din sat, locul pen­
tru arătură şi imaş.
Depărtarea păn la Peceşte şi Ignăţei căti 7 verste, Pereni 5.
92. Satul Pecişte, au luoat numire den vechi, aşăzat de 55
ani. Duhovniceşti: 6 gosp., 6 burlaci, 6 fimei; mazăli: 2 gosp., 5
burlaci, 2 fimei; ruptaşi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei; căzaci den
nou aşăzaţi: 8 gosp., 24 burlaci, 8 fimei; negustori greci: 1 gosp.,
5 burlaci, 1 fimee; sărb: 1 burlac; ţărani moldoveni: 48 gosp., 70
burlaci, 48 fimei; malorusăeni: 31 gosp., 43 burlaci, 31 fimei; jă-
dov botezat: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hram
sf. Voivozi. Sunt: 1 casă de piatră, 98 de lemn, 1 crîşmă, 1 be­
ciu de piatră, 27 de lemn, 1 moară cu o pieatră pe pîrăul satu­
lui, 161 cai, 268 vaci, 220 voi, 381 corn. mici, 926 oi, 325 rîmă­
tori, 228 ştiubei, 23 pud. miere, 2 pud. 30 f. ciară, să află 16
prisăci, 6 a părţii duhovniceşti, 2 a mazălilor, şi 8 a lăcuitorilor
birnici, 7 livezi, 7 chile producturi. Fac păn la 35 scîrte fîn. Mo­
şiea nu s-au dat în otcup, folos poate aduce păn la 5.200 lei, iar
neguţitorii greci Neculai Dima şi Istrati Antoniu, ce au deplină
stăpânire asupra acestei moşii, dela lăcuitori au înplinit zilele boe­
rescului, venitul orînzii pentru băutură şi obicinuita dejmă din toate.
Depărtarea păn la Sămăşcani, Fuzăuca, Ignăţei căti 5 verste
Dobruşa 7. * *
93. Satul Sloboziea Dobruşii, au luat numiri depi un părău,
aşăzat de 10 ani. Ţărani moldoveni : 4 gosp., 2 burlaci, 4 fimei;
malorusăeni: 13 gosp., 15 burlaci, 13 fimei; jădovi: 1 gosp., 1
fimee. Sunt: 18 case, 1 crîşmă, 1 beciu, 21 cai, 30 vaci, 32 boi,
64 corn. mici, 30 oi, 75 rîmători, 80 ştiubei, 8 pud. miere, 36 f.
ciară, să află 4 prisăci a lăcuitorilor. Fac păn la 5 scîrte fîn. Mo­
şiea în otcup nu s au dat, folos poate aduce păn la 500 lei.
94. Satul Cogălnicenii, au luatnumiri dipi un părău, aşăzat
de 90 ani. Duhovniceşti: 3 gosp., 4 burlaci, 3 fimei; boerănaşi;
1 gosp., 1 burlac, 1 fimee; ruptaşi: 2 gosp., 5 burlaci, 2 fimei;
căzaci pământeşti moldoveni: 3 gosp., 2 burlaci, 3 fimei; ţărani
moldoveni: 25 gosp., 45 burlaci, 25 fimei; malorusăeni: 8 gosp.,
8 burlaci; 8 fimei; sărbi: 1 gosp., 3 burlaci, î fimee; jădovi: 1
gosp., 3 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hramul sfîntului
Gheorghe. Sunt: 36 case, 3 bordeie, 2 crîşme, 1 beciu de piatră,
1 de lemn, 2 mori cîte cu o pieatră pe pîrăul satului, 51 cai,
85 vaci, 105 boi, 154 corn. mici, 229 oi, 161 rîmători, 79 ştiubei,
8 pud. miere, 36 f. ciară, să află 8 prisăci a lăcuitorilor, a părţii
duhovniceşti şi a ruptaşilor 7 livezi, 2 chile producturi. Fac păn
la 9 scîrte făn. Moşiea în otcup nu s-au dat.
Depărtarea păn la Pereni 3 verste, Cuizăuca 2, Trifeşti şi
Minceni 7.
95. Satul Perenii, au luoat accastă numire den vechi, aşăzat
de 45 ani Duhovniceşti: 4 gosp., 11 burlaci, 4 fimei; ţărani mol­
doveni: 43 gosp., 72 burlaci, 42 fimei; malorusăeni: 5 gosp., 11
burlaci, 5 fimei; ţăgani robi: 5 gosp.. 11 burlaci, 5 fimei; jădovi:
1 gosp,, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hram sf. Voivozi. Sunt: 51
case, 2 bordeie, 1 crîşmă, 3 beciuri, 84 cai, 152 vaci, 129 boi,
249 corn. mici, 537 oi, 294 rîmători, 146 ştiubei, 14 pud. 20 f.
miere, 1 pud 20 f. ciară, 15 prisăci să cuvin părţii duhovniceşti
şi lăcuitorilor, 5 livezi, X chilă producturi. Fac păn la 50 scîrte fîn.
Moşiea s-au fost dat în otcup cu 2500 lei.
Depărtarea păn la Pripiceni şi Moşiea Roşcana căti 3 verste,
Trifeşti 5, Ignăţei 8. .
96. Satul Horgineştii, au luoat numiri depi un om Horbi,
aşăzat de 80 ani. Duhovniceşti: 3 gosp., 4 burlaci, 3 fimei; ma­
zăli: 6 gosp., 9 burlaci, 6 fimei; ruptaşi; 1 gosp., 7 burlaci, 1 fi­
mee; niguţitori sărbi: 1 gosp., 1 fimee; ostavnoi afiţări: 1 gosp.,
2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 70 gosp, 116 burlaci, 70
fimei; malorusăeni: 1 gosp, 4 burlaci, 1 fimee; ţăgani robi: 1
[ gosp, 4 burlaci, 1 fimee; jădovi: 2 gosp, 1 burlac, 2 fimei. 1
bis. de nuele cu hram sf. Voivozi. Sunt: 94 case, 1 bordei, 1
crîşmă, 1 beciu de pieatră, 1 de lemn, 1 moară cu o pieatră pe
apa Cogălnicului, 146 cai, 277 vaci, 185 boi, 309 corn. mici, 256
oi, 355 rîmători, 122 ştiubei, 12 pud. 6 f. miere, 1 pud, 10 f.
ciară, să află 9 prisăci ale mazălilor, ruptaşilor şi lăcuitorilor, 18
livezi, 3 chile producturi. Fac păn la 25 scîrte fîn. Moşiea fiind a
■răzăşilor în otcup nu s-au dat, poati aduce folos pi an 2000 lei, însă
( trăzăşii să folosăsc cu vinitul orănzii pentru băutură, dejma dela
( cei străini, iar un ostavnoi Dodonu, ci are a triea parte, să folo-
j ■săşti cu 5 zăle de lucru dela cei străini i dejma den toate.
Depărtarea păn la Sărcova 6 verste, Trifeşti 2, Pripiceni 3.
97. Satul Curtenii, au luoat numire den vechi, aşăzat nu să
j ştii cănd. Duhovniceşti: 5 gosp, 11 burlaci, 5 fimei; mazăli: 18
| gosp, 42 burlaci; 18 fimei; neguţitori greci: 2 burlaci; ţărani mol­
doveni: 37 gosp, 57 burlaci, 37 fimei; malorusăeni; 9 gosp, 20
burlaci, 9 fimei; ţăgani robi: 2 gosp, 2 fimei; jădovi: 1 gosp, 4
burlaci, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hram sf. Voivozi. Sunt; 67
case, 2 bordeie, 2 crîşme, 7 beciuri, 1 moară de pămînt, 159 cai,
273 vaci, 215 boi, 423 corn. mici, 510 oi, 326 rîmători, 476 ştiu­
bei, 47 pud. miere, 5 pud. ciară, să află 26 prisăci ci să cuvin
părţii duhovniceşti, mazălilor şi lăcuitorilor, 26 livezi, 115 vedre
vin, 14 chile producturi. Fac păn la 30 scîrte fîn.
Moşiea fiind 2 părţi, una a dumsale sărdăresăi Onofreesăi
şi a doua a răzăşilor, partea sărdăresăi s-au fost dat în otcup cu
1000 lei pe an, şi otcupcicul s-au folosit cu zilele boerescului i
•cu vinitul orănzăi i cu venitul unii grădini pentru curecherie şi
cu legiuita dejmă din toate; iar răzăşii depe partea lor au vîndut
j numai venitul orănzii şi căte 2 lei dela lăcuitorii străini şi obici­
nuita dejmă de toate, folos poate aduce păn la 700 lei pe an.
Depărtarea păn la Sirota şi Buşăuca căti 4 verste, Zahorăni
moşie stearpă 3, Chipirceni 5.
98. Satul Zahorănii, au luoat numiri di pi moşii şi pi lăngă
aceea să mai află o moşăi stearpa Cruceştii, nu să ştie cănd s-a
aşăzat. La aceste să află mazăli: 4 gosp, 2 burlaci, 4 fimei: ţă­
rani moldoveni: 6 gosp, 5 burlaci, 6 fimei: malorusăeni; 2 gosp.
4 burlaci, 2 fimei; căzaci ostavnoi: 1 gosp., 1 fimee; jădovi; ti
gosp.. 2 burlaci, 1 fimee. Sunt;8 case 2 bordeie, 1 beciu,
61 vaci, 29 boi, 47 corn. mici, 59 oi, 31 rîmători, 20 ştiubei, 2
pud. miere, 5 f. ciară, 2 prisăci să cuvin mazălilor şi lăcuitorilor.
Fac păn la 4 scîrte fin.
Depărtarea păn la Chiştelniţa şi Ohiduleni căte 2 verste,
Scorţenî 4, Sărota 5.
99. Satul Buşâuca, au luoat numiri den vechi, s-a aşăzat
să ştie cănd. Duhovniceşti; 4 gosp., 8 burlaci, 4 fimei; ţărani mol­
doveni: 35 gosp., 48 burlaci, 35 fimei; malorusăeni: 7 gosp., 14 ;
burlaci, 7 fimei; sărbi: 1 gosp., 1 femee; jădovi: 1 gosp., 2 bur­
laci, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hramul sf. Voivozi. Sunt; 41
case, 1 crîşmă, 1 beciu, 2 mori pe apa Cogălnicului căti cu o
pieatră, 2 mori de vînt, 84 cai, 145 vaci, 127 boi, 203 corn. mici,
207 oi, 174 rîmători, 85 ştiubei, 8 pud. 20 f.miere, 1 pud ciară*
2 prisăci şi să cuvin una părţii duhovniceşti şi alta lăcuitorilor,.
5 livezi, Vt chilă producturi. Fac păn la 15 scîte fîn. Moşiea s-au.
fost dat în otcup cu i500 lei pe an,
Depărtarea păn la Voroteţ 3 verste, Ghiduleni şi Cuizovca
căti 2, Curleni 4.
100. Satul Cuizăuca, au luoat numiri den vechi, aşăzat nu
ştie cănd. Duhovniceşti: 4 gosp., 11 burlaci, 4 fimer, boeranaşi <
moldoveni; 3 gosp., 7 burlaci, 3 fimei; mazăli; 12 gosp., 26 bur- j
Iaci 12 fimei; ruptaşi; 6 gosp., 8 burlaci, 6 fimei; neguţitori grecul
1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; leh botezat: 1 gosp., 3 burlaci, 1 f i ­
mee; ţărani moldoveni: 46 gosp., 80 burlaci, 46 fimei; maloru­
săeni- 12 gosp, 24 burlaci, 12 fimei; bulgari: 2 burlaci; ţagam
robi: 4 gosp., 2 burlaci, 4 fimei. 1 bis. de lemn cu hram s f.l
Voievozi. Sunt: 83 case, 2 bordeie, 1 crîşmă, 25 beciuri, 1 moa­
ră de pămînt, 100 cai, 430 vaci, 178 boi, 264 corn. mici, 568J
oi, 243 rîmătcri, 683 ştiubei, 68 pud. 5 f. miere, 7 pud. ciara,
30 prisăci să cuvin 4 părţii duhovniceşti, 13 mazălilor, 3 b°era-1
naşilor, şi 10 lăcuitorilor birnici, 20 livezi, 47 vedre vin, 1 chila j
producturi. Fac păn la 90 scîrte fin. Moşiea fiind a răzăşilor s-au.
fost dat în otcup cu 2500 lei pe an. _ .I
Depărtarea păn la Buşăuca 3 verste, Cogîlnicem 2, MincenL
şi Voroleţi căti 5, Pohrebeni 6, Roşcana 1.
101. Satul Mincenii, au luoat numiri den vechi, nu să ştie
>cănd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 5 gosp., 8 burlaci, 5 fimei; boeră­
naşi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 40 gosp., 68
burlaci, 40 fimei; malorusăeni: 11 gosp., 27 burlaci, 11 fimei; jă­
dovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 femee. 1 bis. de piatră cu hram Po-
gorîrii Sf. Duh. Sunt: 57 case, 2 bordeie, 1 crîşmă, 41 beciuri, 48
■cai, 144 vaci, 188 boi, 170 corn. mici, 55 oi, 119 rîmători, 121
ştiubei, 12 pud. 2 f. miere, 1 pud. 5 f. ciară, 10 prisăci să cu­
vin 4 părţi duhovuiceşti, 1 boerănaşilor şi 5 lăcuitorilor, 2 livezi,
Vi chilă producturi. Fac păn la 7 scîrte fîn. Moşiea fiind a dumi-
sale Matei Cotruţă în otcup nu s-au dat, folos poate aduce pe an
păn la 2000 lei.
Depărtarea păn la Pohrebeni 5 verste, Cogîlniceni 6.
102. Satul Trifeştii, au luoat numiri den vechi, aşăzat nu
să ştie cănd. Duhovniceşti: 3 gosp., 7 burlaci, 3 fimei; un călu­
găr vichilu moşii: 2 burlaci; mazăli: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee;
ţărani moldoveni: 34 gosp., 58 burlaci, 34 fimei; malorusăeni: 5
gosp., 4 burlaci, 4 fimei; neguţitori greci; 1 gosp., 1 burlac, 1
fimee; sărbi: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hram
sf. Voivozi. Sunt: 49 case, 1 crîşmă, 18 beciuri, 110 cai, 156 vaci,
195 boi, 207 corn. mici, 374 oi, 183 rîmători, 79 ştiubei, 8 pud.
miere, 35 f. ciară, 9 prisăci, să cuvin 2 părţii duhovniceşti, 7 lă-
cuitori^or, 4 livezi, 1 chilă producturi. Fac păn la 12 scîrte fîn.
Moşiea fiind a mănăstirii sfîntului Savva din Iaşi nu s-au dat în
otcup, folos poate aduce 2300 lei, iară. dela lăcuitori au înplinit
zilile boerescului, au priimit folos venitul orînzii şi legiuita dej­
mă din toate/
Depărtarea păn la Cogîlniceni şi Pereni căti 3 verste, Hor-
ghineşti 2.
103. Satul Bravicenii, aşa s-au numit den vechi, aşăzat de
42 ani, să află şi o căşlă pi osăbită parte aceii moşii. Duhovni­
ceşti: 5 gosp., 4 burlaci, 5 fimei; neguţitori greci: 1 gosp., 2 bur­
laci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 9 gosp., 19 burlaci, 9 fimei; ma­
lorusăeni: 3 gosp., 11 burlaci, 3 fimei; argaţi ruşi: 3 gosp., 8 bur­
laci, 3 fimei; jădovî: 1 gosp., 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hram.
sf. Neculai. Sunt: 17 case, 3 bordeie, 1 crîşmă, 7 beciuri, 1 moară
'CU o piatră pe apa Cogîlnicului, 17 cai, 74 vaci, 73 boi, 102
-corn. mici, 52 oi, 108 rîmători, 74 ştiubei, 7 pud. 18 f. miere, 30
f. ciară, 6 prisăci să cuvin 3 părţii duhovniceşti şi 3 lăcuitorilor,.
2 livezi, 60 vedre vin, M chilă producturi. Fac păn la 10 scîrte
fîn. Moşiea în otcup nu s-au dat, fhlos poate aduce pe an păn.
la 1160 lei.
Depărtarea păn la odaea lui Ştefan Băţi şi Căcărăzănii căti
2 verste.
104. Satul Sărota, aşa să numeşte den vechi, aşăzat de 40
ani. Duhovniceşti: 5 gosp., 7 burlaci, 5 fimei; boerănaşî greci: 1
gosp, 3 burlaci, 1 fimee; mazăli: 1 gosp, 1 burlac, 1 fimee; că-
zaci din uou aşăzaţi: 6 gosp, 21 burlaci, 6 fimei; ţărani moldo­
veni: 32 gosp, 4S burlaci, 32 fimei; malorusăeni: 6 gosp, 8 bur­
laci, 6 fimei; meşceanin moldovan; 1 gosp, 2 burlaci, 1 fimee; jă­
dovi: 1 gosp, 2 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hramul sf.
Voivozi. Sunt: 48 case, 1 bordei, 1 crîşmă, 33 beciuri, 100 cai,
182 vaci, 162 boi, 234 corn. mici, 388 oi, 156 rîmători, 79 ştiu­
bei, 8 pud. miere, 35 f. ciară, din 8 prisăci să cuvin 2 părţii du­
hovniceşti, 1 mazălilor, 1 căzăcilor şi 4 lăcuitorilor, 1 livadă,
chilă producturi. Fac păn la 20 scîrte fîn. Moşiea in otcup nu s-au
dat, folos poate aduci pi an păn la 1900 lei, stăpîn fiind Voia
Dimitriu grecu, au văndut cu 340 lei orănda băuturii.
Depărtarea păn la Curleni şi Cruceştii de sus căti 4 verste,
Căcărăzăni 5, Cruceştii de jos 3.
105. Satul Ghidulenii, numindu-să din vechiu aşa, aşşzat nu
să ştie cănd. Duhovniceşti: 4 gosp, 4 burlaci, 4 fimei; căzaci din
nou aşăzaţi. 2 gosp, 4 burlaci, 2 fimei; ţărani molooveni: 37 gosp.,
64 burlaci, 37 fimei; malorusăeni: 2 gosp, 5 burlaci, 2 fimei;
greci: 1 gosp. 1 burlac, 1 fimee; jidovi: 1 gosp, 2 burlaci, 1 fimee. t
bis. de nuele cu hramul Schimbare la faţă. Sunt: 46 case, 1 crîş­
mă, 41 beciuri, 75 cai, 142 vaci, 112 boi, 204 corn. mici, 429
oi, 190 rîmători, 139 ştiubei, 14 pud. miere, 1 pud. 20 f. ciară,
din 8 prisăci să cuvin 3 părţii duhovniceşti. Fac păn la 14 scîrte
fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 1500 lei pi an.
Depărtarea păn la Zahorănii la odăi 2 verste, Roşcana 1,
Ruşâuca 3, Curleni şi Cuizăuca căti 4, Ignăţei 5.
106. Satul Căcărăzenii, aşa din vechi s-au numit, aşăzat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti: 3 gosp, 9 burlaci, 3 fimei; mazili. 4
gosp, 9 burlaci, 4 fimei; neguţitori greci: 2 gosp, 2 fimei; sârbi:
3 gosp, 1 burlac, 3 fimei; ţărani moldoveni: 7 gosp, 25 burlaci,
7 fimei; malorusăeni: 12 gosp., 19 burlaci, 12 fimei; jădovi:. 1
gosp., 2 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hramul sf. Nicolai.
Sunt: 30 case, 3 bordeie, 1 crîşmă, 4 beciuri, 1 moară de vînt, 1
moară de pămînt, 48 cai, 129 vaci, 141 boi, 239 corn.mici, 242
oi, 140 rîmători, 111 ştiubei, 11 pud. 2 f. miere, 1 pud. 4 f. ciară,
să află 8 prisăci, ce să cuvin părţii duhovniceşti, mazălilor şi lă­
cuitorilor birnici, 1 livadă, \5 chilă producturi. Fac păn la 40 scîrte
fin. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 3000 lei şi otcupcicul
s-au folosăt cu vinitul a două suaturi i cu un loc de fănaţ, orănda
băuturii şi o moară de pămînt i zălile boerescului şi cu obicinuita
dejmă den toate.
Depărtarea păn la Bravicenii vechi 2 verste, Sărota 5, Chiş
telniţa 10.
107. Satul Ocniţu, s-au numit aşa den vechi, aşăzat nu să
ştie cînd. Posăsorul moşiei armanu; 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee;
malorosăeni: 13 gosp., 13 burlaci, 13 femei. Sunt; 1 casă, 13 bor­
deie, 1 beciu, 153 cai, 40 vaci, 53 boi, 96 corn. mici, 443 oi, 50
rîmători. Fac păn la 20 scîrte fîn. Moşiea s-au dat în otcup cu
2000 lei pi anu şi otcupcicul s-au folosăt cu locul de păşune
pentru vitele ci strângi de neguţitorie i cu locul de fănată şi
de arătură.
Depărtarea dela Ocniţa cîşla lui Nohabut păn la cîşla lui
Ştefan Băţi 3 verste, Brăvicenii vechi 1, Căcărăzănii 2.
108. Moşiea Roşcanu, depe ce au luoat numire nu-s ştie,
aşăzat de 5 ani. Neguţitori greci: 1 gosp., 1 fimee; argaţi moldo­
veni: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee; argaţi ruşi: 7 gosp., 9 burlaci,
7 fimei. Sunt: 9 case, 23 cai, 40 vaci, 56 boi, 120 corn. mici, S00
oi, 15 rîmători. Fac păn la 20 scîrte fîn. Moşiea s-au dat în ot­
cup cu 1000 lei pe an, şi otcupcicul s-au folosit cu locul de fă-
naţ şi de păşune.
Depărtarea păn la Ignăţăi şi Qhiduleni căti 2 verste, Pereni 3.
109. Satul Ignăţăii, au luoat numire dee vechi, aşăzat de
80 ani. Duhovniceşt; 3 gosp., 11 burlaci, 3 fimei; mazăli: 4 gosp.,
5 burlaci, 4 fimei; ruptaşi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei; ţărani mol­
doveni: 63 gosp., 102 burlaci, 63 fimei; sărbi: 2 burlaci; maloro-
săeni. 3 gosp., 9 burlaci, 3 fimei. 1 bis. de nuele cu hram Naşterii
Maicii Domnului Hristos. Sunt: 76 case, 1 crîşmă, 2 beciuri, 2 mori
pe pîrăul Săgalii c'4e cu o pieatră, 179 cai, 238 vaci, 204 boi, 357
corn. mici, 594 oi, 227 rîmători, 121 ştiubei, 12 pud. miere, 1
pud 4 f. ciară, din 18 prisăci să cuvin 2 părţii duhovniceşti, 1
mazălilor, 1 ruptaşilor şi 14 lăcuitorilor, 16 livezi, 2 chile pro­
ducturi. Fac păn la 25 scîrte fîn. Moşiea s-au dat în otcup cu
500 lei pe an.
Depărtarea păn la Răspopeni 8 verste, Pecişte 5, Pripiceni 3.
110. Satul Răspopenii, au luoat numire depe un Teodor Răs-
popa, aşăzat nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 8 gosp., 18 burlaci,
8 fimei; boerănaşi; 1 gosp., 1 fimee; mazăli: 4 gosp., 7 burlaci,
5 fimei; ţărani moldoveni: 66 gosp., 116 burlaci, 66 fimei; malo-
rosăeni: 3 gosp., 2 burlaci, 3 fimei; ţăgani robi: 2 gosp., 1 bur­
lac, 2 fimei; jădovi: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de nuele
cu hramul sf. Nicolai. Sunt: 88 case, 3 bordeie, 1 crîşmă, 1 beciu
de pieatră, 1 de lemn, 1 moară pe pîrăul satului cu o pieatră,
114 cai, 169 vaci, 214 boi, 296 coru. mici, 468 oi, 364 rîmători,
310 ştiubei, 31 pud. miere, 3 pud. 2 f. ciară, din 25 prisăci să
cuvin 4 părţii duhovniceşti, î boerănaşului şi 20 lăcuitorilor, 1 li­
vadă, 1 chilă producturi. Fac păn la 22 scîrte fîn. Moşiea în ot­
cup nu s-au dat, fiind în aceea 3 părţi: ce întăi a pomeşcicului
Origori Bogdan, precum al doile a răzăşilor, iar al treile parte lui
Cuzte, ce au fost dată în otcup cu 300 lei.
Depărtarea păn la Chipeşca 2 verste, Sămăşcani 10, Dobruşa 6.
111. Satul Chipeşca, s-au numit den vechi, aşăzat de 60 ani.
Duhovniceşti: 4 gosp., » burlaci, 4 fimei; mazăli: 4 gosp., 16 bur­
laci, 4 fimei; ruptaşi: 2 gosp., 6 burlaci, 2 fimei; ţărani moldo­
veni: 26 gosp., 34 burlaci, 26 fimei; malorosăeni: 14 gosp., 15
burlaci, 14 fimei; căzaci den nou aşăzaţi: 2 gosp., 5 burlaci, 2 fi­
mei; jădov botezat: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee; jădovi. 1 gosp.,
1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de nuele cu hramul sf. mai marilor Voe-
vozi. Sunt: 61 case, 1 crîşmă, 4 mori cîte cu o pieatră pe piraul
Dobruşii; 54 cai, 92 vaci, 94 boi, 151 corn. mici, 43 oi, 142 n-
mâtori, 185 ştiubei, 18 pud. 20 f. miere, 2 pud. ciară, pnsacile sa
cuvin părţii duhovniceşti, mazălilor şi locuitorilor, 10 livezi, 21
vedre vin, 1 chilă producturi. Fac păn la 15 scîrte fîn. Moşiea s au
fost dat în otcup cu 2200 lei pi anu şi otcupcicul s au o osăţ
cu 20 fălci pădure, cu vinitul orănzii din sat i zăciuiala a doi mori
de apă şi zălile boeresului 12 dela lăcuitori şăzători străini acolo
şi dejma dela aceia den toate.
Depărtarea păn Ia Sloboziea Dobruşii 5 verste, Sămăşcani 8,
mănăstirea Dobruşa 7.

In satele nr. 84— 111 să află meşteri: moldoveni; 4 ciobotari,


6 cojocari, 1 morar, 2 botnari, 4 rotari; ruşi: 9 ciobotari, 3 co*
jocari, 11 morari, 7 rotari, 1 şalari, 2 olari, 2 pînzari; ţigani: 1
ciobotar, 6 fierari; 1 arman posăsor; neguţitori: 2 greci, 4 sîrbi;
30 orîndari jădovi.
Toţi aceştia neavind casa însămnată numai pentru acel meş­
teşug şi materialurile gătite a face un straiu sau un lucru gata de
vindut, ci sînt obicinuiţi a să tocmi cu zioa şi cu straiul sau cu
alt lucru a face, cu preţ pe acela dela 2 pînă la 8 lei, afară de
jădovii orîndari, cari aduc horilca dela oraşul Chişinăului şi tîr­
guşorul Orheiul şi deacolo dela orînzele lor o vînd oca dela 2
păn la 3 lei, iar neguţitorii, grecul şi sîrbul, întorc aleşverişul lor
cu ţinerea in otcup, venitul moşiilor.
Fabrici nu să află. In Samăşcanii răzăşeşti iaste o velniţă a
jădovului orăndariu de acolo; să lucrează săcară ca 150 chile pe
an; din aceea poate să iasă păn la 468 vedre horilcă; cheltuială
poate întinde păn la 2510 lei, iară horilca ce esă o vinde pe la
orîndarii megiaşilor sate cîte 14 şi 15 iei vadra; săcara o cumpără
dela lăcuitori cîte 10 lei chila; 15 stînjeni lemne ce trebuiesc îi
aduc lăcuitorii cîte 20 lei stînjenu; 600 lei întrebuinţează lucrăto­
rilor tocmiţi 50 lei.
Intîiul gospodariu de frunte are: cai 2, boi 6, vaci 6, mai
mici b, oi păn la 50, mascuri păn la 8; al doilea gospodariu are;
boi 4, vaci 3, mai mici 5, cai 1, oi 20, mascuri 4; al treile gos­
podariu: boi 2, vaci 1, mai mici 2, mascuri 2, oi şi cai nu au.
Vitele sprt vînzare merg la oraşul Chişinăului şi la tîrgul
Bălţi, şi să vînd cu acest preţ: un cal dela 60 păn la 120 lei, o
păreche boi dela 70 păn la 130 lei, o vacă dela 30 păn la 50 lei,
mai mică dela 10 păn la 20 lei, una oae dela 5 păn la 7 lei, un
mascur mare dela 8 păn la 15 lei; iară vite spre ernatic dela alte
locuri şi ţări la aceste sate nu vin.
Mierea şi ciara merge în vînzare la tîrguşorul Orheiului, unde
acolo vînd vadra de miere cîte 10 şi 12 lei, iar pudu de ciară cîte
70 şi 75 lei.
Livezile şi vjjle să cuvin părţii duhovniceşti, mazălilor şi lă-
cuitorilor, perjile şi merile şi prăsadele să întorc in vînzare- pela
satele megieşite şi tîrguşorul Teleneştii cîte 6 păn la 10 părale
oca; vinul întră în vînzare, pi la orăndarii satelor cîtr 2 lei vadra
şi haznaoa primeşte şi folos vădrăritul.
Ape cu peşte pentru aleşveriş nu să află.
Sălbătăciuni Ia prindere să întîmplă drochii, găini sălbatice,,
potrînichi, prepeliţi, lupi, vulpi, dihori şi epuri.
Grîile de toamnă şi săcările sămănîndu-să la 1 chilă in vre­
me înbelşugată poate să iasă 6 şi 7 chile, iară de primăvară poate
să iasă la o chilă grîu 5 şi 6 chile; asămine şi orzul i ovăsul pre­
cum şi hrişcă, mălaiul la 1 chilă poati să ieasă 8 sau 10 chile;
popuşoi la 1 chilă 15 chile; precum şi legumile, mazirea, fasolile,
bobu, lintea la 1 chilă 10 ocă, iară cînipă la 1 demerlie poate să
iasă 5 sau 6 ocă lăor gata lucrat şi sămînţă ca 4 demerlii, iară la
cea mai mică roadă, numai în jumătate, şi în altă vreme, la 4 sau
la 5 ani, să întîmplă de esă numai sămînţa.
Lăcuitorii acestor sate în vreme înbelşugată pot vinde chile
de grîu păn la 100 şi mai bine, la oraşele Chişinăului şi Izmailul
şi la tîrguşorul Orheiului, în făină mai cîte puţin şi pela podrea-
cicii magaziilor cu 20 Iei chila, săcară păn la 50 chile cîte 14 lei
chila, 60 chile orz şi ovăs cîte 8 lei chila, 100 chile popuşoi cîte 10
lei chila; această sumă urmează dela un sat sau dela un posăsor,
iar în vreme de săcită nu vînd nici cacum şi de să mai întîmplă
atuncea a mai prisosi pela posăsăr, chila de grîu ajunge şi păn
la 40 sau 5U lei, săcara păn la 30 lei, orz şi ovăs păn la 18 şi
20 lei, iară popuşoi păn la 25 Iei chilă.
Scîrta de fîne socotită în măsură de 500 puduri, iară la în-
tîmplare de săcită din aceste poate să iasă fîn numai în giumătate.
Porturi şi iniluri nu să află.
Peste havalelile obşteşti, lăcuitorii au plătit banii birului.
Lemnul trebuincios pentru facerea acareturilor şi pentru foc
îl aduc satele acestea din codrii Vaticiului, ai Culii, din pădurile
moşiilor, cu învoială 2-4 lei pe jug pentru lemn de trebuinţă şi
cîte 20 părale pe jug pe lemnul de foc.
In Sămăşcanii partea pomeşcicului Catargiu să află pieatră
pentru facerea acareturilor şi pentru varniţi, însă neavînd niminea
trebuinţă nu o scot, şi numai pietre pentru moară de măcinat fac şi
vînd o păreche de pietre cîte 40 şi 50 lei. Pieatră să mai află în
Pripiceni, Cogîlniceni, Cuizăuca, Trifeşti, însă scoatere nu urmează.
IX. OCOLU RĂUTULUI DE SUS.

112. Satul Leuşănii, s’au numit depe un om Levcaş, aşă­


zat nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 6 gosp, 5 burlaci, 6 fimei; os-
tavnoi soldaţi: 1 gosp, 1 fimee; neguţitor grec: 3 burlaci; ţărani
moldoveni; 61 gosp, 114 burlaci, 61 fimei. 1 bis de lemn cu hra­
mul sf. mai marilor Voivozi. Sunt: 82 case, 1 crîşmă, 6 beciuri, 1
moară cu o pieatră pe părău satului, 1 moară de pămînt, 70 cai
186 vaci, 168 boi, 59 corn. mici, 339 oi 192 rîmători, 111 ştiubei,
11 pud. 3 f. miere, 1 pud 1 f. ciară, 4 prisăci să cuvin Paras-
covii văduvii, Agapi Calmîc, Gheorghie Crăciun şi Istrati Catri-
nescu, 86 livezi, 2595 vedre vin, 5 chile producturi. Fac păn la
30 scîrte fîn. Moşiea în anii 1817 şi 1818 s au dat în otcup cu
4500 lei pi an şi otcupcicul s au folosăt cu 12 zăle a boerescului
i vinitul orănzăi şi cu zăciuiala den toati i dipi vitile ce mai trec
lăcuitorilor pişti 12, mai priimeşte căte un leu şi fănaţu ce-1 mai vinde,
Depărtarea păn la Ghermăneşti 5 verste.
113. Satul Ghermăneştii, au luat numire den vechiu, aşăzat
nu să ştie cînd. Duhovniceşti; 8 gosp, 8 burlaci, 8 fimei; mazili:
6 gosp, 15 burlaci, 6 fimei; ţărani moldoveni: 42 gosp, 76 bur­
laci, 42 fimei; jidovi: 2 gosp, 3 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de lemn
cu hramul sf. mai marilor Voivozi şi 1 bis. de nuele cu hramul
precuvioasăi Paraschevii. Sunt: 64 case, 1 bordei, 2 crîşme, 1 be­
ciu, 1 magazie, 89 cai, 154 vaci, 134 boi, 130 corn. mici, 225 oi,
130 rîmători, 205 ştiubei, 20 pud. 20 f. miere, 2 pud. 8 f. ciară,.
4 prisăci să cuvin pomeşcicului Gheorghiu Stăvilă, Costachi Strătan,
preutului Andrei Căsiean şi Luca Jalobă, 56 livezi, 666 vedre vin, 8
chile producturi. Fac păn la 15 scîrte fîn. Moşiea fiind a răzăşilor
0 parte din sus cu sat mergi în vînzare pe an cu 1000 lei şi ot­
cupcicul de la lăcuitorii streini înplineşte 12 zile de gospodari,
priimeşte folosul orînzii şi zăciueala din toate, iar peste tot toate
aduce folos păn la 2000 lei pe an.
Depărtarea păn la Corăpceni 3 verste.
114. Satul Corăpcenii, s au numit din vechiu aşa, aşăzat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti; 7 gosp, 7 burlaci, 7 fimei; boerănaşi:
1 gosp, 3 burlaci, 1 fimee; mazili: 8 gosp, 24 burlaci, 8 fimei;
ruptaşi: 2 gosp, 6 burlaci, 2 fimei; ţărani moldoveni: 38 gosp.,
58 burlaci, 38 fimei; jidovi: 2 gosp, 2 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de*
!Jemn cu hramul sf. Voivozi. Sunt: 61 case, 2 crîşme, 5 beciuri, 1
magazie, 142 cai, 142 vaci, 190 boi, 185 corn. mici, 306 oi, 218
rîmători, 77 ştiubei, 8 pud. miere, 35 f. ciară, 3 prisăci să cuvin
lui Costantîn sin Toader, Vasile Colun şi Gheorghie Aftacu, 20 livezi,
'118 vedre vin, 3 chile producturi. Fac păn la 15 scîrte fîn. M o­
şiea s-au fost dat în otcup cu 1000 lei pe an, iar pe lîngă această
:să mai află o parte Suhulucenii a răzăşilor, pe care otcupcicul au
.plătit 500 lei pe an.
Depărtarea păn la Zăhăicani 5 verste.
115. Satul Zăhăicani, s-au numit din vechiu aşa, aşăzat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti: 6 gosp., 7 burlaci, 6 fimei; căzaci sau
călăraşi: 1 gosp., 7 burlaci, 1 fimee; ţărani moldoveni: 23 gosp.,
40 burlaci, 23 fimei; jidovi: 1 gosp., 1 fimee. 1 bis. cu hramul sf.
Nicolae. Sunt: 37 case, 1 crîşmă, 1 beciu, 11 cai, 62 vaci, 95 boi,
■66 corn. mici, 269 oi, 62 rîmători, 12 ştiubei, 1 pud 4 f. miere
7 f. ciară, o prisacă să cuvine preotului Ioan Rusul, 3 livezi, Vt
chilă producturi. Fac păn la 10 scîrte fîn. Moşiea fiind a dumi-
sale boearului din Iaşi hatmanul Săndulache Sturza, în otcup nu
o dă, ci prin vechilul său strînge cuviinciosul venit depe aceea,
cu înplinirea boerescului, venitul orînzăi i dejma şi altele, folos
poate aduce pe an păn la 1000 lei.
Depărtarea păn la Clişova 9 verste.
116. Satul Clişova, au luoat numire depe pîrăul Clişovii, aşăzat
nu să ştie cînd. Duhovniceşti; 4 gosp., 2 burlaci, 4 fimei; mazili: 27
gosp., 2 burlaci, 27 fimei; şleahtici: 4 gosp., 4 burlaci, 4 fimei;
căzaci sau călăraşi: 4 gosp., 2 burlaci, 4 fimei; ţărani moldoveni:
35 gosp., 66 burlaci, 35 fimei. 1 bis.de pieatră cu hramul sf.
ierarh Nicolae. Sunt: 86 case, 2 crîşme,14 beciuri, 2 magazii, 1
moară cu 2 pietre pe apa Răutului, 4 mori de vînt, 123 cai, 234
'vaci, 376 boi, 272 corn. mici, 950 oi, 335 rîmători, 131 ştiubei,
13 pud. 2 f. miere, 1 pud 10 f. ciară, 3 prisăci să cuvin lui Lupu
Dihor, postelnicului Ştefan Anghel şi Ioniţă sin Ştefan, 40 livezi
4045 vedre vin, 5 chile producturi. Fac păn la 17 scîrte fîn. Mo
şiea fiind a răzăşilor în otcup nu să dă, folos poate aduce pe
an păn la 2000 lei dintr-o moară de apă, dela cei streini imaşul
cîte 30 părale de vită, 2 lei de casă, i obicinuita dejmă din toate
jşi venitul orînzii. *
Depărtarea păn la Tîrzăeni 3 verste.
117. Satul Tîrzăeni, au luat numire de pe numile unui turc
Tîrzăman, aşăzat nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 3 gosp., 3 bur­
laci, 3 fimei; ţărani moldoveni: 37 gosp., 57 burlaci, 37 fimei; ji­
dovi; 1 gosp., 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hramul sf. Voivozi. Sunt:
41 case, 1 crîşmă, 1 crîşmă, 1 beciu, 1 moară cu o pieatră pe apa.
Răutului, 28 cai, 88 vaci, 86 boi, 55 corn. mici, 140 oi, 95 rfc
mători, 27 ştiubei, 3 pud. miere, 15 f. ciară, o prisacă să cuvine
lui Ioan Răileanu. Fac păn la 8 scîrte fin. Moşiea s au fost dat în
otcup cu 6500 lei pe an şi otcupcicul pe lîngă celelalte folosind
şi stînjenii de lemne, ce-i aduc trei lăcuitori la un stînjen.
Depărtarea păn la Brăviceni 2 verste.
118. Satul Brăvicenii, s-au numit de pe un Afteni Butucel,.
aşăzat nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 7 gosp., 9 burlaci, 7 fimei;
mazili: 6 gosp., 14 burlaci, 6 fimei; ţărani moldoveni: 85 gosp;,.
153 burlaci, 85 fimei; jidovi: 1 gosp., 2 burlaci, 1 fimee. 1 bis.,
de lemn cu hramul sf. Adormire. Sunt: 117 case, 3 bordeie 1
crîşmă, 2 beciuri, 194 cai, 350 vaci, 170 boi, 393 corn. mici, 489 oi,
401 rîmători, 80 ştiubei, 8 pud. miere, 1 pud ciară, 3 prisăci să
cuvin preotului Iftimie, Constantin Untilă şi Ioan Zubcu, 11 livezi,,
170 vedre vin, 4 chile producturi. Fac păn la 10 scîrte fîn. Mo­
şiea s-au fost dat în otcup cu 3000 lei pe an.
Depărtarea păn la Mălăieşti 3 verste"
119. Satul Mălăeşti, s-au numit aepe numele unui om Mă-
laiu, aşăzat nu să ştie cînd. Ţărani moldoveni: 27 gosp., 25 bur­
laci, 27 fimei; jidovi: 1 gosp., 1 fimee. Sunt: 27 case, 1 crîşmă,.
1beciu de pieatră, 1 de lemn, 8 cai, 53 vaci, 36 boi, 48 corn.
mici, 46 oi, 96 rîmători. Fac păn la 12 scîrte fîn. Moşiea în ot­
cup nu să dă.
Depărtarea păn la Ciocîlteni 4 verste.
120. Poşta dela M ălăeşti, la dînsa să află; surugii moldo­
veni: 5 gosp., 4 burlaci, 5 fimei. Sunt: 3 case, 20 cai, 10 vaci, 5.
corn. mici. Fac păn la 5 scîrte fîn.
121. Satul Ciocîltenii, aşa să numeşti din vechiu, aşăzat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti: 7 gosp., 19 burlaci, 7 fimei; boeră-
naşi: 2 gosp., 4 burlaci, 2 fimei; mazili: 27 gosp., 41 burlaci, 27
fimei; ţărani moldoveni: 32 gosp., 54 burlaci, 32 fimei; jidoJi: 2
gosp., 3 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de lemn cu hramul sf. ierarh Ni-
colae. Sui .t: 84 case, 6 bordeie, 2 crîşme, 19 beciuri, 1 moară cu
o pieatră pe apa Răutului, 1 moară de pămînt, 238 cai, 364 vaci
296 boi, 341 corn. mici, 1005 oi, 306 rîmători, 212 ştiubei, 21 pud.
4 f. miere, 2 pud. 20 f. ciară, 6 prisăci să cuvin lui Costantin
Mărăndiciu, Ştefan, Ploşniţă, Andrei Roşea, Ipatii Ploşniţă, Pavăl
Roşea şi loan Roşea, 4 livezi, 100 vedre vin, 1 chilă producturi.
Fac păn la 15 scîrte fîn. Moşiea fiind a răzăşilor umblă pe tot
anul cîte 1600 lei.
Depărtarea păn la Sărăteni 3 verste.
122. Satul Sărătenii, au luat numire din vechiu, aşăzat nu
să ştie cînd. Duhovniceşti: 7 gosp., 15 burlaci, 7 fimei; mazili; 2
gosp., 4 burlaci, 2 fimei; neguţitori greci: 5 burlaci; ţărani mol­
doveni: 90 gosp., 162 burlaci, 90 fimei; argaţi malorosieni: 6 "gosp.,
11 burlaci, 6 fimei; bulgari: 3 burlaci. 1 bis. de lemn cu hramul
sf. Voivozi. Sunt: 128 case, 6 bordeie, 1 crîşmă, 1 beciu de pieatră,
8 de lemn, 1 magazie, 1 moară de pămînt, 249 cai, 680 vaci, 336
boi, 345 corn. mici, 1050 oi, 402 rîmători, 138 ştiubei, 14 pud.
n.iere, 1 pud. 18 f. ciară, 4 prisăci să cuvin lui loan Buiuc, preo­
tului Ioniţă, Dumitru sin preotului şi David llaşcu, 3 livezi, 60 ved­
re vin, Vi chilă producturi. Fac păn la 40 scîrte fîn. Moşiea să
stăpîneşte de hatmanul Costachi Ghica si s-au fost dat în otcup cu
12.000 lei şi otcupcicul s-au folosăt şi cu un vad de peşte din
Răut şi cu osăbită parte de loc ci să numesc Avrămenii peste Răut.
Depărtarea păn la Ţinţăreni 2 verste.
123. Satul Ţinţărenii, cari s-au numit mai înainte Indărăpnici,
iară dela o vreme s-au numit Ţinţărenii depe un turc, satul aşă­
zat nu să ştie cînd. Duhovniceşti: 4 gosp., 5 burlaci, 4 fimei, ma­
zili: 8 gosp., 15 burlaci, 8 fimei; ţărani moldoveni: 17 gosp., 19
burlaci, 17 fime,; jidovi: 1 gosp., 1 burlac, i fimee. 1 bis. de lemn
cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Sunt: 33 case, 1 crîşmă,
1 beciu, 61 cai, 98 vaci, 98 boi, £6 corn. mici, 225 oi, 88 rîmă­
tori, 41 ştiubei, 4 pud. 2 f. miere, 20 f. ciară, 2 prisăci sa cu­
vin lui Onofrei Strătulat şi Ermurachi Ursachi, 2 livezi,10 vedre
'vin. Fac păn la 10 scîrte fîn. Moşiea în otcup nu sădă fund a
răzăşilor, folos poate aduce pe an păn la 500 lei.
Depărtarea păn la Indărăpnici 2 verste.
124. Poşta dela Ţinlărenii, la aceea să află surugii ruşi. 7
gosp., 6 burlaci, 7 fimei. Sunt: 2 case, 1 bordei, 16 cai, 3 vaci,
3 corn. mici. Fac păn la 4 scîrte fîn.
125. Satul Indărăpnici, au luat numire de pe un om ce au
fost foarte îndărăptnic, aşăzat nu să ştie cînd. Dnhovniceşti: 6
gosp., 12 burlaci, 6 fimei; ţărani moldoveni: 40 gosp., 78 burlaci,
40 fimei; jidovi: 1 gosp., 1 fimee. 1 bis, de lemn cu hramul sf.
ierarh Nicolae. Sunt: 48 case, 1 crîşmă, 1 beciu, 95 cai, 136 vaci,
126 boi, 98 corn. mici, 214 oi, 170 rîmători, 58 ştiubei, 6 pud.
miere, 23 f. ciară, 2 prisăci să cuvin lui Ioan Ciorap şi preotului
Mihaiu. Fac păn la 13 scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup
cu 1400 lei pe an.
Depărtarea păn la Măşănii 4 verste.
126. Satul M ăşănii, s-au numit de pe un om Măşcă, nu să
ştie cînd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 3 gosp., 7 burlaci, 3 fimei;
mazili: 1 gosp., 1 burlac, 1 fimee; neguţitori greci: 1 gosp., 1 fi­
mee; ţărani moldoveni; 32 gosp., 57 burlaci, 32 fimei; jidovi: 1
gosp., 1 fimee. 1 bis cu hramul sf. Adormire a Maicii Domnului.
Sunt: 44 case, 2 crîşme, 1 beciu de pieatră, 94 cai, 110 vaci, 40
boi, 90 corn. mici, 191 oi, 157 rîmători, 107 ştiubei, 11 pud. miere,
1 pud. 2 f. ciară, 2 prisăci să cuvin preotului Irofti şi lui Stahi
Căldări, 3 livezi, 1 chilă producturi. Fac păn la 5 scîrte fîn. Mo­
şiea fiind jumătate a dumisale pomeşcicului Vasile Buzdugan şi
jumătate a răzăşilor, acea dintîi parte să dă în otcup cu 1200 lei
pe an, peste tot poate aduce folos păn la 2000 lei.
Depărtarea păn la Scorţăni 2 verste.
127. Satul Scorţănii, au luat numire din vechiu, aşăzat nu să
ştie cînd. Duhovniceşti: 4 gosp., 6 burlaci, 4 fimei; mazili: 17 gosp.,
28 burlaci, 17 fimei; postelnicei: 2 gosp., 7 burlaci, 2 fimei; rup-
taşi: 4 gosp., 9 burlaci, 4 fimei; ţărani moldoveni: 39 gosp., 48
burlaci, 39 fimei; jidovi: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee. 1 bis. de
lemn cu hramul precuvioasii Paraschevăi. Sunt: 74 case, 1 crîşmă,
6 beciuri, 150 cai, 257 vaci, 152 boi, 193 corn. mici, 420 oi, 271
rîmători, 81 ştiubei, 8 pud. 2 f. miere, 1 f. ciară, 3 prisăci să cu­
vin lui Costantin Căzacu, preotului Grigoraş şi pomeşcicului la­
comi, 2 livezi, 10 vedre vin, X chilă producturi. Fac păn Ia 10 scîrte
fîn. Moşiea fiind a răzăşilor în otcup nu o dau, folos poate aduce
păn la 800 lei, luînd cîte 6 zile de lucru dela acei streini, zăciuiala
din toate, şi folosul orînzii.
Depărtarea păn la Chiştelniţă 5 verste.
128. Satul Chiştelniţa, ce s-au numit mai nainte Hăimăneşti
iar acum au luat această numire de pe nişte izvoară ce să află
acolo, nu să ştie cînd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 6 gosp., 3 burlaci.
6 fimei; mazili: 32 gosp., 60 burlaci, 32 fimei; ruptaşi: 2 gosp.»
6 burlaci, 2 fimei; ţărani moldoveni: 67 gosp., 113 burlaci, 67 fimei;
jidovi: 2 gosp., 2 burlaci, 2 fimei. 1 bis. de pieatră cu hramul mai
marilor Voivozi şi 1 de lemn cu hramul sf. ierarh Nicolae. Sunt:
124 case, 5 bordeie, 1 crîşmă, 13 beciuri, 1 magazie, 1 moară de
pămînt, 255 cai, 541 vaci, 338 boi, 271 corn. mici, 729 oi, 416
rîmători, 100 ştiubei, 10 pud. miere, 1 pud ciară, 2 prisăci să cuvin
Domeşcicului Simeon Stratulat şi la alţi lăcuitori, 12 livezi, 60 vedre
vin. 4 chile producturi. Fac păn la 17 scîrte fîn. Moşiea în otcup
nu s-au dat fiind a răzăşilor, folos poate aduce pe an păn la 2500
lei, iar răzăşii dela cei streini împlinesc cîte 6 z le de lucru, 4 pă­
rale de oae şi cîte 1 leu pe vită ci trec peste 12 pentru imaş.
Depărtarea păn la Pogzăşti 6 verste.
129. Satul Bogzăştii, mai înainte s-au numit Bratcova, cîn
s-a aşezat nu să ştie. Duhovniceşti: 2 gosp., 8 burlaci, 2 fimei;
dvoreni moldoveneşti: 9 gosp., 19 burlaci, 9 fimei; mazili. 11 gosp.,
21 burlaci, 11 fimei; ruptaşi: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee; ostavnoi
soldaţi: 1 gosp., 3 burlaci, 1 fimee; şleâhtici botezaţi; 1 gosp., 1
fimee; căzaci. sau călăraşi: 8 gosp., 22 burlaci, 8 fimei; ţărani mol­
doveni: 35 gosp., 42 burlaci, 35 fimei; ţîgani a coroanii: 2 gosp.,
2 fimei; jidovi: 6 gosp., 7 burlaci, 6 fimei. 1 bis. de lemn cu hra­
mul sf. Adormiri. Sunt: 88 case, 8 bordeie, 4 crîşme. 4 beciuri, 2
magazii, 1 moară de vînt, 3 de pămînt, 127 cai, 204 vaci, 180 boi,
89 corn. mici, 565 oi, 207 rîmători, 245 ştiubei, 25 pud. miere,
20 f ciară 6 prisăci să cuvin dumicale pomeşcicului Roşea, lui
Enacachi Roşea, preotului Iordachi Pătică, dascalului Gavriil. Pă-
tică văduvii Elenii Pătroaii, Costachi Pană şi Tănasa Strajăscu
89 livezi, 1667 vedre vin, 15 chile producturi. Fac păn la 9 scîrte
fîn Moşiea fiind o parte a vîsocoblagorodiei sale colejschi sovet-
nic Sturza şi o parte a dumisale pomeşcicului Roşea şi crteva p e ­
ticele a răzăşilor, acea dintîi parte au dat în otcup eu 1000 lei pe
an şi otcupcicul au înplinit cîte un leu pe vita pentru imaş de a
toţi lăcuitorii şi cîte 2 zile de lucru de tot gospodar,ul i 4 le,
pentru falce de cap şi zăciuiala din toate, iar peste tot folos poate
aduce păn la 2000 lei pe an.
Depărtarea păn la Crăsnăşăni 2 verste.
130. Satul Crăsnăşânii, mai înainte s-au numit Crasna, şi tot
de pe aceasta să număsc Crăsnăşănii. aşăzat nu să ştie cînd. Du­
hovniceşti: 3 gosp., 6 burlaci, 3 fimei; borănaş: 1 gosp., 1 fimee',
mazili: 4 gosp., 5 burlaci, 4 fimei; ruptaşi: 1 gosp., 1 burlac, 1
fimee; neguţitor grec: 1 burlac; ţărani moldoveni: 71 gosp., 91
burlaci, 71 fimei; ţigani robi; 30 gosp., 47 burlaci, 30 fimei; jidovi:
1 gosp., 1 burlac, 1 fimee. 1 bis. de lemn cu hramul sf. Adormiri
a Maicii Domnului. Sunt; 115 case, 31 bordeie, 2 crîşme, 5 be­
ciuri, 1 magazie,'74 cai, 154 vaci, 192 boi, 110 corn. mici, 496 oi,
117 rîmători, 254 ştiubei, 26 pud. miere 2 pud. 35 f. ciară, 4 pri­
săci să cuvin vîsocoblagorodiei sale colejschi sovietnic Sturza, că­
pitanului Iamandachi Roşea, ponomariului Manoli şi logofătului Ioan
Hăitu, 15 livezi, 2*6 vedre vin, 6 chile producturi. Fac păn la 12
scîrte fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup, folos poate aduce păn
la 1500 lei pe an.
Depărtarea păn la Budăiu 3 verste.
131. Satul Budăiu, au luat numire de pe o fîntînă cu bu­
dăiu, nu să ştie cînd s-a aşăzat. Duhovniceşti: 5 gosp., 4 burlaci,
5 fimei; mazili: 3 gosp., 13 burlaci, 3 fimei; ruptaşi: 2 gosp., 4
burlaci 2 fimei; căzaci sau călăraşi: 1 gosp., 4 burlaci, 1 fime-
ţărani moldoveni: 52 gosp., 76 burlaci, 52 fimei; jidovi: 2 gosp:,
1 burlac, 2 fimei. 1 bis. de lemn cu hramul sf. mai marilor Voi­
vozi. Suijk 77 case, 2 bordeie, 2crîşme, 2 beciuri, 1 moară de vînt,
1 de pămînt, 64 cai, 163 vaci, 164 boi, 119 corn. mici, 635 oi
172 rîmători, 42 ştiubei, 4 pud. 4 f. miere, 20 f. ciară, 2 prisăci
sa cuvin lui Ioan Levenschi şi Grigoraş Vîcol, 24 livezi, 145 vedre
vio, 19 chile producturi- Fac păn Ia 8 scîrte fîn. Moşiea fiind a
blagorodiei sale colejschi sovetnic Sturza o partere eare au dat-o
in schimb răzăşilor din neamul Vărzăresc şi acum să stăpînesc a-
mmdoua părţi de răzăşi, folos poate aduce pe an păn la 1000 Iei.
Depărtarea păn la Văsîeni 5 verste.
132. Satul Văsienii, au luat numire de oe un om VasilinfSS,

I maicii uomnuiut. Sunt: 64 case, 1


magazie, 1 moară de pămînt, 15 cai,
116 vaci, 134 boi, 78 corn. mici, 406 oî, 134 rîmători, 132 ştiu­
bei, 13 pud. 4 f. miere, 1 pud. 10 f. ciară, 3 prisăci să cuvin pos-
telnicelului Vasile Dimitriu, unii văduve şi lui Simion Botezatu, 39
livezi, 1145 vedre vin, 12 chile producturi. Fac păn la 12 scîrte
fîn. Moşiea s-au fost dat în otcup cu 2000 lei pe an.
Depărtarea păn la Leuşăni 3 verste.

In satele nr. 112— 132 să află meşteri: din moldoveni: 7 cojo­


cari, 1 croitoriu, 1 teslariu, 1 cibotariu; din ruşi: 4 cojocari, 6 ci-
botari, şi 11 ţigani fierari.
Cojocarii cumpără pieile de pe la lăcuitori cîte 2 lei şi mai
bine una, şi gătind un cojoc cu totul lucrul lui cu 7 -t8 piei să
folosăşti cu 6 —7 lei; cibotariul, cumparînd lăcuitorii pieile dela
Teleneşti sau dela Orheiu, pentru lucrul la o păreche cibote, pri­
meşte plată 1— 3 lei; croitoriul cu materia Jăcuitoriului primeşte
plată pentru lucrul unui straiu 3 —7 lei; teslariul pentru facerea
unii casă de mijloc ţărănească primeşte plată 20 — 40 lei însă cu
lucrul lăcuitoriului; iar ţiganii fierari cu fierul lăcuitorilor pentru o
bardă, un topor sau o sapă sau o păreche fieră de plug cu căr­
bunii lor, ci-i fac din lemnile care le aduc cu învoială cite 2 lei
pe jug, priimesc,, pentru lucru plată 2 —8 lei.
Fabrici nu să află. O velniţă să cuvine dumisale pomeşcicului
Roşea, în aceea să lucrează săcară, grîu, popuşoi ca 200 chile, din
acel număr poate să iasă pănă la 600 vedre horilcă, cheltuieala
poate să se întindă pan la 3250 lei şi horilca pela orindan megi­
eşi o vinde cîte 12 şi 13 lei vadra, iar pîinea o cumpără, fund de
ace mai stricată de pe la posăsorii moşiilor megieşite şi de pe a
lăcuitori cu 10 şi 12 chila; lemnile de foc le aduce cu plata ci e
15 lei stînjinul din pădurile megieşite dela Săsănn şi Bravicea cu
lucrătorii poate întrebuinţa păn la 500 lei pe an, iar hanosul il
cumpără păn la 50 ocă cîte un leu oca de la Chişinau^
Gospodariul de frunte are cai păn la 4, vaci 6, boi 8, co -
nurate mici 8, oi100, rîmători 10; al doîle are: cai 2, vaci 4, boi
'4, mai mici 4, oi pănla 30,mascuri păn la 6; al treile are.
boi 2, mai mici 2, porci păn la 2, iară ca. şi oi nu au.
Spre vînzare merg la tîrgul Bălţi şi acolo vînd 1 cai 60-120
1 vacă 30-50 lei, o păreche boi 80-160 lei, mai nuci 10-20 1«,
o oaie 6— 7 Iei şi 1 rîmătoriu mare 8— 16 lei; iar vite sp
tic dela alte locuri şi ţări nu vin la aceste sate.
Mierea şi ciara merge în vînzare la tîrguşoarile Orheiul şi
Teleneştii şi acolo vadra de miere vînd cîte 10— 12 lei şi pudu de
ciară 75 lei.
Viile şi livezăle să cuvin dvorenilor, mazililor şi lăcuitorilor
şi vadra de vin să dă la Orheiu şi la Teleneşti căti 60— 70 părale
din cari şi hazneao are folos căte 4 părale vădrărit, iar produc-
turile le vănd căte 30—50 lei oca.
La Leuşăni un iaz cu peşte ce îl vinde posăsorul fmoşii cu
400 lei, la al 5-le anu nu sa află, din care esă ştiucă de 2 ocă,
lin de o ocă, caras şi costrăş de pol ocă şi mai mică, pe care
atăt prin sate şi la Teleneşti îl vinde căti 20—30 părali oca. La
Coropceni să află un iaz cu peşte a răzăşilor şi lăcuitorii prind
peşte mic însă numai pentru însuşi fără plată. In satile de pe apa
Răutului lăcuitorii prind peşte pentru însuşi, iar cănd li mai pri-
sosăşti, din acel mic de o litră şi mai bine vănd pren satile me­
gieşite căti 15 —20 părali oca.
Sălbătăciuni să întâmplă: gîşte, răţă, prepeliţi, lişăţi şi pătră
nichi, dihăni: lupi, hulpi şi epuri.
Grăile de toamnă şi săcăriie sămănîndu-li la una chilă în vre­
me înbelşugată poati să easă 6 —7 chile, iar di primăvară poati să
easă la o chilă grău şi orz şi ovăz i hrişcă 5 — 6 c ile, mălaiu la
una chilă poati să easă 10 chile, popuşoi la una chilă 15, precum
şi legumile mazăre, fasulile, bobu şi lintea la una ocă 10 ocă, iar
cănipă la una dimirlii poati să iasă 5 — 6 ocă lăor gata lucrat şi
sămănţă la 4 dimii Iii, iar la ce mai mică roadă numai în jumătati
şi în altă vreme la 4 sau la 5 ani să întîmplă de esă numai sămănta.
Lăcuitorii acestor sate pot vinde de tot felul de păine căte
8 şi 10 chile Ia tărguşoarile Teleneştii, şi Orheiu şi la oraş Chi-
şinăului, de dat grău în făină căte 5 i 6 părale oca, popuşoi asă­
mine căti 3 şi 5 oca, orz şi ovăz căte 10 lei chila, iar în vreme
de săcită nu vănd păne nici la un loc, ci numai posăsorii dela acele
sati vănd şi în vreme înbelşugată şi de săcită păn la 50 chile de
tot feliul de păine pi la otcupcicii magaziilor şi la Izmail chila
dela 40-50 lei.
Fireşte care scîrtă de fîn e socotită în măsură de 500 puduri,
iar la întâmplare de săcită den acest număr poati să easă numai
în jumătati.
Posturi şi^miluri nu să află.
Peste havalelile obşteşti au mai plătit şi banii birului.
Lăcuitorii aduc lemnul trebuincios pentru facerea acareturilor
depe moşiile Bravicea, Dişcova, Ghitelova, Morozănii, Isacova, Să-
sănii, cu învoieală, căte 2 —3 lei pe jug, dela Leuşăni, Crăsnăşănt
şi Budăiu fără plată.
Locuri cu pieatră nu să află.
Const. N. Tomescu.

S-ar putea să vă placă și