Sunteți pe pagina 1din 480

MINISTERUL DE INT ERNE

l (

DIREC-IUNEAADMINISTRA IUNII LOCALE


_,.c_

TABLOU
DE

-REGIiUPAREA COMUNELOR RURALE


INTOCMI CONFORM LEGII PENTRU MODIFICAREA UNOR DISPOZIIUNI DIN LEGEA PENTRU
ORGANIZAREA ADMINISTRAIUNII LOCALE

(PUBLICATA IN MONITORUL OFfCIAL Nr. 161 DIN 15 IULIE 1931)

CUUN SUPLIMENT DE TABLOU .DE MUNICIPIILE, COMUNELE URBANE RESEDINT,


'NEREEDINT I SUBURBANE DIN NTREAGA TAR

BUCURETI

MONITORUL OFICIAL I IMPRIMERIILE STATULUI


IMPRIMERIA CENTRAL
1931

www.dacoromanica.ro
TA BLOU
DE
COMUNELE RURALE DIN TARA, FORMATE POTRIVIT LEGll SANCTIONATA CU INALTUL BECHT REGAL
NR. 2.536 DIN 14 11ILIE 1931, PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 161 DIN 15 1ULIE 1931

1. Judenil Mba
a>
t-. SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
c.)
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
L.

1 Abrud sat Abrud sat A bru I sat

2 Acmariu Amami Acmariu

3 Aiudul-de Sus Amdul de-Sus A iudut- de-Sus

4 Alecus AI ecus A lecus

5 Mmasul Mic de Munte Almasul-Mic-de-Munte A lma $ul-Mic-de-Munte

6 Ahnasul-de Mijloc Alma;ul- de-Mijloc Alma:411- de-Mq oc

7 Almasul Mare A lmasul-Mare A ,ma-3u'-Mare

8 Ampoita Ampoita Ampoita

9 Asinip Asinip Asinip


I

10 BAgAu Bag.au Bagau

11 BkrAbant Bardbant Bardbant

12 Beldiu Beldiu Bdidiu

13 Benic Benic Benic

14 Berghin Berghin Berghin

15 Beta Beta Beta

10 Blandiana Blandiana Blandiana

17 Bucerdea-Vinoasi Bucerdea-Vinoasa Bucerdea-Vinoasa

www.dacoromanica.ro 3
4) SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
,9 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNE)
4
.; r.

18 Bucium Bucium Bucium

49 Cacova Cacova Cacova

20 Cacovita Cacovita Cacovita

24 CApilna Cipilna CapAlna

22 CAptAlan Captal an CAptAlan

23 CApud Citpud CApud


_

24 CArpinis Carpi nis CArpinis

25 CAInic Calnic CAlnic

26 Cetea Cetea Cetea

27 CicAu Cicdu CicAu

28 Cioara Cioara Cioara

29 Cisteiul-de-Mures CLsteiul-de-Mure Cisteiul. de-Murel

30 Ciuciu Ciuciu Ciuciu

31 Ciugud Ciugud Ciugud

32 Ciugudul-de-Jos Ciugudul-de- Jos Ciugudul-de-Jos

33 Ciugudul-de-Sus Ciucrr) udul-de-Sus Ciugudul de-Sus

34 Cib Cib Cib

35 Ciuguzel Ciuguzel Ciuguzel

36 Ciumbrud Ciumbrud Giumbrud

37 Ciunga Ciunga Ciunga

38 Copand Copand Copand

39 Coltesti Col Wti Colteti

40 Corna Corna Coma

41 Co1ar Col' ar Co1 ar

42 Craiva Craiva Craiva

43 CricAu Cricdu Griciu

44 Cut Cut Cut

4 www.dacoromanica.ro
curent
2 SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
g NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A. COMUNEI
z
45 Daia-Ronana Daia-Romni Daia-liomni

46 Deal Deal Deal

47 Dealul-Geoagiului Deal ul-Geoa giului Dealul.Geoagiului

48 Decea Decea Decea

49 Drmba Drilmba Drmba

50 Dumitra Dumitra Dumitra

51 FArau Farau Fardu

52 Fene Fene Fenel

53 Galat Galat Galat.

54 Galda- de-Jos Galda-de Jos Galda de-jos

55 Galda-de-Sus Galda.de -9.us Galda-cle-Sus

56 Galtin Galtin Galtin

57 Gureni Gureni Gaureni

58 Gimba Gimbal Gimbal

59 Gmbut Ga:mbut Garnbut

60 GArbova-de- Jos Garbova- de-Jos Garbova-de-Jos

61 GArbova-de-Sus Gdrbova-de-Sus GArbova-de-Sus

62 Garbovita Girbovita GArbovita

63 Geoagiul-de-Sus Geoagiul-de SI13 Geoaaiul-de-Sus


0

64 Geomal Geomal Geomal

65 Glod Glod Glod

66 Ghirbom Ghirbom Ghirbom

67 Hipria Hapria Hapria

68 Henig Henig IIenig

69 Heria Ileria Delia

70 Hoparta Eloparta Eloprta

71 Ighiu Ighin Ighiu

www.dacoromanica.ro
5
curent
1,1 SATELE CARI COMPUN NUMELE S AT ULUI
2 NUMELE COMUNEI R1TRALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
u

72 Ighiel Ighiel Ighiel

73 Intregalde Intregalde Intregalde

74 hung Inuri Inuri

75 Isvoarele lsvoarele Isvoarele

76 LancrAm La ncram Lancram

77 Laz Laz Laz

78 Leorint Leorint Leorint

79 Limba Limba Limba

80 Loman Loman Loman

81 Lopadea-NouA Lo padea- Nona Lopadea-Nona

82 Lopadea-Veche Lopadea-Veche Lopadea-Veche

83 MAgina Magina Magina

84 Mayes Metves Metves

85 Mesentea Mesen tea Mesentea

86 Mescreac Mescreac Mescreao

87 Metes Metes Metes

88 Micesti Micesti Micesti

89 Micos1aca Micoslaca Micos laca

90 Mihail Mille It %halt

91 MirAslAu MirAslAu Mir Asian

92 Mogos Mogos Mogos

93 Nos lac Nostac Nostac

94 NAdAstia NadAstia Naddstia

95 Oarda-de-Jos Oarda- de-Jos Oarda-de.Jos

96 Oarda-de-Sus Oarda-rle- us Oarda-cle-Sus

97 Obreja Obreja Obreja

98 Ocna-Muresului OGna-Muresului Ocna-Muresului

www.dacoromanica.ro
6
0) SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
'a NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA_A COMUNEI
A:

99 Odverem Odverem Odverem

100 Oiedea Oiesdea Oiesdea

101 Ormeni Ormenis Ormeni

102 PAgida Pgida Pagi d a

10 Patrangeni Pau fmgeni Patra.ngeni

404 Pac1ia Paclila Paelia

105 Petelca Petelca Petelca

106 Petret1 Petra iti Petreiti

107 Pianul- de-Jos Pianul-d e- Jos Pia nul- de-Jos

1108 Pianul-de-Sus Pia nu l-d e Sus Pianu!-de Sus

109 P oiana-Aiud al u1 Poiana-Aiudului Poiana-Aiudului

110 Poiana-Ampoiului Poiana-Ampoiului Po i an a-Ampoiului

111 Ponor Ponor Ponor

112 Preseaca-Ampoiului Presea la:Ampoi ului Pregeaca-Ampoiului

113 PurcAreti Pnrea re ti Purcireti

114 Radii Radii Radii

. 115 RacAtAu Racrau Racwau

116 Rachita RAchita RAchita

117 Radeti Wad egi IlAdeti

418 Mau Milan Mita


119 Ramet Rftmet Ilmet

120 Roia-MontanA Ro0a-Montan Rolia-Montan

121 Rimetea Rimetea Rimetea

122 Sliscior Sseior Sascior

123 Sanbenedic SAnbenedic SAnbenedio

124 Sincrai SAncrai SAncrai

425 S'antimbra Sintimbru 1 SAJatimbra

www.dacoromanica.ro 2
.
151

t3' NUMELE COMUNEI RURALE


SATELE CARI COMPUN_ NUMELE SATULUI
u
i:
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
126 Sebese1 Sebesel Sebesel

127 Seusa Seusa Seusa

128 Sinivas Sinivas Sini vas

429 Sohodol Soho lot Sohodol

430 Straja Straja Straja

131 Stremt Stremt Stremt

132 Strungari Strungari Strungari

133 Sard Sard Sard

114 Soimus Soimul Soimus

135 SpAlnaca Spalnaea Spa lnaca.

136 Sugag Sugag Sugag

137 TArtria Thrt5ria Tartiria


138 Tfiuti nuti MO
139 Tehereu Tehereu Tehereu

140 Teius Teius Teius _


141 Tibru Tibru Ttbru

142 Toto itt Totoiu Totoiu

143 Trampoiele Trampoiele Trmpoiele


-
144 Turda Turdas Turdas

145 Telna Telna Telna

146 Uioara-de-Sus Uioara-de.Sus Uioara-de-Sus

147 Valea-Dosului Valea-Dosului Valea-Dosului

148 Valea Geogiului Valea-Geogiului Valea-Geo.c iului


........

140 VAli*oara Vdlisoara Valisoara

450 Vintu-de-Jos Vintu-de Jos Vintu-de-Jos

151 Vingard Vingard Vingard

452 Zladna Ziadna Ziadna

8
Comune rurale
_
RECAPITULATIE :
.
152

www.dacoromanica.ro
2. Judejul Arad
i2 SATELE CARI COMPUN NUMELE SAT ULUI
E NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z'

1 Aciuta Aciuta Aciu la

2 Adea Adea Adea

3 Agris Agril Agriq

4 Albesti Albeti Albe.Iti

5 Andrei aguna Andrei *aguna Andrei *aguna

6 Apateu Apateu Apateu

7 Aradul Nou Aradul-Nou Aradul-Nou

8 ArAneag Araneag Ai neag

8 Avram lancu Avram lancu Avram lancu

10 Baia Baia Baia

11 BAnesti 13nqti Bneti

12 BAtuta BMA ta Biltuta

13 BArsa Ursa BAr3a

14 BArzava BArzava Bti.r/ava

15 Berechin Berechin Berechin

'16 Berendia Berendia Berendia

17 Bocsig Bocsia Bocsig

18 Bodesti Bodeti Bodqti

19 Bontesti Bon Mti. Bonleti

20 Brusturi Brusturi Brusturi

21 Buceava Buceava Buceava

22 Budesti Budelti Bate; ti

23 Buhani Buhani Buhani

24 Buteni ,..... Buteni Buteni

www.dacoromanica.ro 9
c, SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
=L, NUMELE COMUNEI RURALE DE RESEDINTA A COMUNEI
COMUNA
4.
m

95 Caporal Alexa Caporal A lexa Caporal Alexa

26 Cavna Cavna Cavna

27 Cipruta CApruta Cdpruta

28 Cermei Cerrnei Cermei

29 Cicir Cicir Ciel r

30 Cherelu Cherelu Cherelu

31 Ciller Chier Chier

39 Chiindia Chlindia Chiindia

33 Chiineu-Cri Ch:ineu Cri Chiineu-Cri

34 Cill Cill Cult

35 Ciutei Ciutei Ciutei

36 Cladova Cladova Cladova

37 Comillu Com tau ComIdul

38 Conoc Conoc Conon

39 Corbeti Corbe.iti Corbeti

40 Coviiint Covkint Cov4n4

41 Crocna Crocna Crocna

42 Cristeti Cristeti Cristeti

43 Cruceni Cruceni Cruceni

44 Cuia Cui a Cola

45 Cukd Cuied Cuied

46 Curtici Curtici Curtici

47 Cuvin Cuvin Cuvin

48 Dezna Dezna Dean

49 Dieci Dint Dieci

50 Donceni Donceni Donceni

51 Dorobanti Dor obanti Dor obanti

www.dacoromanica.ro
10
curent
r?
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
8 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Zi

52 Drant Drant Draut

53 Dud Dud Dud

54 Dulcele Dulcele Du lcele

55 Dumbrava Dumbr ava Dumbrava

56 DumbrAvita Dumbrivita Dumbrilvi ta

57 Engelsbrun Enaelsbrun
0 En gelsbr un

58 Fenis Fenis Fenil

59 Ga1sa Gala Gala

60 Ghioroc Ghioroc Glforoc

61 Ghiulita Ghiub la G h.ulita

62 GlogovAt Gloo-ovat
0 .
Glogovat

63 GrAniceri Gr Aniceri Grniceri

64 Grosi Groi Groi

65 Grosii-Noui Grogi-Noui Gr oii-Noui

66 Gurahont Gurahont-Balcele Gurahont

67 GuravAi Guravg Guravai

68 Gurba Gurba Gurba

69 Guttenbrunn Guttenbrunn Guttenbrunn

70 HAlmagiu Halms giu lllmagiu

71 HalmAgel Iliiimacrel
0 1IWmagel

72 1-IA1Alis nitalil Hara.14


_

73 Hodis Hodil Ho ii

I74 Hodo Bodrog fIodo. Bo Irog Hod() Bodrog

75 Hontisor Honor Dont ior


1

76 lacobini lacobini lacobini


1

i77 1ercoseni ferment lercoeni

78 fermata fermata lermata

www.dacoromanica.ro
11
eurent SATELE CARI COMPUN NUMEIJE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE*EDINTA A COMUNEI

79 lermata-NeagrA Iermata-Neagrd li Criana Iermata-Neaarl


0

80 Ignesti l gne$ti Igneti

81 Hien Men Men

82 Ineu Lieu Ineu

83 Ioneti lone;ti Ione-,sti

84 Iosa 1osa losa

85 losAsel los'a*1 Iosas;e1

80 Iratosul Iratosul Iratosul

87 joia-Mare Joia-Mare Joia-M are

88 Laz Laz Laz

89 Lazuri Lazuri Lazuri

90 Leasa Leasa Leasa

91 Lestioara Les tioara Le;tioara

92 Livada Li va la Livada

93 LuguzAu Luolurtu
0 Lu.0 (ruiliu

94 Luncsoara Luncpara Luncsoara


..

95 Luntrei Luntrei Luntrei


_
96 Lupesti Lupeti Lupes;ti

97 Macea Macea Macea

98 MAderat Mit Irrat Maderat

99 MAdrigesti Mad rige*ti Madrigeti

400 MAgulicea Migulicea Magu Urea

101 MAndruloc MAndruloc Mndruloc

102 Inner Au Mineau Mauer 'au

103 MAsca Milsca M as la

104 Mermesti Mermelti MernieVi.


_

105 Milova Mi lova Milova

www.dacoromanica.ro
42
'4
4' SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULM
0 NUMELE COMUNEI RURALE
c) COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Z4
106 Miniad Miniad Miniad

107 Mini Minis Minis

108 Miniel Minisel Minisel

109 Miniu1 de Sus Minisul de Sus Miniui de Sus

110 Misca Misca Misca

111 Mocioni Mocioni Mocioni

112 Mocrea Mocrea Mocrea

113 Moneasta Moneasta Moneasta

114 Monorostia Monorostia Monorostia

115 Moroda Moroda Moroda

116 Mure1 Murarl Murdol

117 Musteti Mustesti Mus testi

118 NAda Nada* Nada*

110 Nc lab NAdab Ndab

120 Ncl lac Ndlac Nad lac

121 NAcralbeti Nalable*ti N iid Ales a

122 Neagra Neagra Neacrra


0

423 Obaria ObAria Obarsia

424 Ocior Ocior Ocior

125 Ociu Ociu Ociu

126 Odvo Odvo* Odvos

127 Oladova Oladova Oladova

128 Olari Olari Olari

129 PAdureni Padureni Pad ureni

130 Palupni Piuseni Patuoni

431 PAnatul-Nou Panatut-Nou I anatul-Nou

132 PArueti Parue*ti Parue*ti

www.dacoromanica.ro 13
curent
., SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
u NIMBLE COMUNEI RURALE DE RESEDINTA A COMUNEI
COMUNA
zi.:

433 Milian PALI lian Mohan

134 PAuli Pnu li* Pauli*

435 PAuliul Nou Pfiulivi-Nou Puli*ul-Nou

136 Pancota Princota i PAn.lota

137 Pecica Pecica Pecict


i

138 Peregul Mare Peregul Mara Peregul Mare

439 Peregul Mic Peregul Mic Peregul Mic

140 Pescari Pescari Pescari

141 Petri Petri* Petri*

142 Pilul Mut Pilul


4

143 Plicuta Pli*cuta l'Ii*cuta

444 Poiana Poiana Po.ana

145 Poienari Poienari Po;enari

146 PrAjeti Prnje*ti Praje,ti

147 Prunisor Prud*or Prunisor


,
148 Radna Radna Radna

149 Ranua Rano la Ranu*a

150 RAdeti [WW1 fitifir.*ti

151 Regele Carol Note Carol Regale Carol

152 Reveti Reveti* Cociuba Reveti*

453 Roia Ilo*ia RoIa .

154 Roia Noui Ilo,ia Noun llo;zia Noun.

155 Rostoci Rostoci Rostoci


,
156 Rovine Bovine Bovine

157 Sagul Sagul Saff0 ul

158 Satul Mic Satul Mic I .4atu Mic

159 Satu Nou Satu Nou 1 Satu Nou

14 www.dacoromanica.ro
I
. 8.
SATELE CAR1 COMPUN NUMELE SATULUI
`a 1NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE REEDINTA A COMUNE1
I'':e 1

160 Satu-Rau Sat u Rau Satu Rau


4

161 Savrsin Savar ;in Savarsin ,

..
16'2 Simbateni Sdrvil iitrni Sambatem

163 Sinleani San'eam Sanleani

164 Sanmartin Sanrnartia Suraartin

165 Sanicolaul Mic Sanica" ant Min Sanicolaut Mic

166 Sarbi Sar bi Sarbi


,

'167 Schndorf Schndorf Schridorf

168 Sebis Sebis Sebis

169 Secas Secas Secas


H

I170 Sederhat Sederhat Sederhat


7
171 Selegeni Se!egeni Seleaeni
b

172 Seleus Seleus Se!eus

173 Selite Seliste Seltste


,

174 Semlac Semlac Semiac


,

175 Sfanta Ana Sfanta Aria Sfanta Ana

176 Sfantul Paul Slantul Paul Sfantul Paul

177 Sicula Sicula Sicula


,

178 Silindia Silindia Silindia

179 Sintea Mare Siutea Mare Sintea Mare

180 Sintea Mica Sintea Mici Sintel Mica


,

181 Slatina de Cris Slatma de Cris Slatina de Cr4

182 Slatina de Mures Slatina de Mures Slatina de Mute!

183 S. ocodor Socodor "2.oLoder

184 Soimos Soimos Soimol

185 Somosches Somosches Somos ,hes

186 Stejar Stejar Stejar

www.dacoromanica.ro ir
,....
curent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI

187 Susani Susani Susani

188 eitin *Min $eitin

189 epreus $epreus *epreus

190 $ic1Au ielati .ielau

191 Simandul de Jos $imandul de Jos imandu1 de Jos

192 Simandul de Sus $irnandul de Sus *Imandul de Sus

193 5iria 8iria. *iria

194 Sofronia .$3sfronia $ofronia

195 Taut Taut Taut

196 TAlagiu Talagiu Talao0 lu

197 Tilrnovita Tarnovita Tarnovita

198 TArnova Tarnova Tarnova

199 Temesesti Temesesti Temesesti

200 Tisa Tisa Tisa

901 Toe Toe Toe

202 Tohesti Tohes6 Tolusti

203 Trannand Trannand Trannand

204 Troias Troia Troia

205 Turnu Turnu Turnu

206 Tarmure Tarmure Tarmure

207 Tipari Tipar-Colonia Horea (Zarand) Tipari

208 Valea Mare Valea Mare Valea Mare

209 Variasu Variasu Variasu


.)

210 VArAdia de Mure Varadia de Mures Vara Jia de Mures

911 VArsand Varsa ad Varsand

'2 1 2 VAsoaia Vasoaia Vasoaia

213 VAnAtori Van atori Vanatori

16 www.dacoromanica.ro
gATELB CARI COMPUN NIMBLE SATITLIJI
I NITMELB COMITNEI RI:MALY
COMUNA DB RE$ED1NTA A COMITNEI
z4
21.4 Wirfurile VArfurile Virfurile

215 Vidra Vidra Vidra

216 Vineti Vine,ti Vinelti

217 Voivodeni Voivodeni Voivodeni

218 Wiesenhaid Wiesenhaid Wiesenhaid

219 ZAdArlac Mar lac; WA!' lac

220 ZArand Zdrand Zirand

221 Zerind Zerind Zerind

222 Zimandcuz Zimandcuz Zimandeuz

223 Zimandul Non Zimandul Nou Zimandul Nou

224 Zimbru Zimbru Brusturesa Zimbru


_ _

RECAPITULATIE
Comune rural() 224
Sate _ _, . . 24

17
www.dacoromanica.ro
5. Judepil Arge
- _

E NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI


0
0
L:
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET

Albesti Paminteni Albesti Parnnteni


Albesi Ungureui
.
Barash.
Ciocneti
1 Albeti Dobrot
Oesti Pamnteni
Oeiti Ungureni

Atbota de .103 _ Alhota de Jos


Albota de Sus
Arno la
Cerbu
2 Albota Gradistea
Mares
ToncNti

3 Arefu Arefu Arefu


Curly Ana

Babana Bahana
Bajenestii-Man
Bajene-3tii-Mici
Bogdanu
Cotmenita
Enachesti
Ciobanesti
Gura Vacii- . - -
Kim. 6+900-7+200
4 Babana Kim. 7.200-9
Lima-Mare
Lupueni
Manol esti- Valea-Capri
Metoff
Opresti
l'lesesti
Sratioarele
Spiresti-Negulesti

Barsa Barza
Bdrsesti
5 Barza 13ercioiu
Budesti
Ruda

Brileni Rotresti
Capi(luesti
Dobrogistea
Glmboc
Mica
6 Bascov Paisesti
Rotresti
Scheau
Stejeretu
Uiasca
Valea-Ursului

18
www.dacoromanica.ro
curent NUMELE 00MUNEI RTJRALE SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
.
1
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNET

Corbii- din-Vale II otireti


Linia Hanului
M Angureni
Mizararu
/ Blcesti Popeiti
Rotareti
Schitu
Socanciu
Valea-Bilceasci

8 Barlogu BArlogu Barlogn


Bata

Berialivesti Stoene sti


Bradisor
Dan gesti
9 BerislAveti Rid acinesti
Reba la
Sclueni
, Stoen esti

Aldesti BLidari
Blidari
Luna
10 B I idari Opitesti
Popesti
Prodinesti
Racovita

BLinoiu Boipara
Biisoara
11 Bob par& Bumbesti
Gaujani
Gruiu-Lupului

Bradu-de-Jos Brad u-de-Sus


Bradu- de-Sus
Cotroceni
12 Bradurile Olbesti
Rotulesti
Trifesti
To aces

Barangi Brat a-din-Vale


Bratia. din-Deal
Bratia-di a-Vale
FlimAnda
13 Bratia Galicieni
Mierlesti
Mijloca
Pieptesti
Teodoresti

Bridet Br tied
Bratieni
Cosaci
14 Bratient Gales
PI atra
Slmnesti
Uteni
Dngureni

www.dacoromanica.ro
ia
1

Curent
ie i
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE CONUNEI RURALE{
- COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
1

Brolteni Brolteni
LAceni
15 Brosten1 PArvu-Rosu
Podu.Brosteni
Smei

Berindei Budeasa Mare


Budeasa-Mare
Budeasa.Mica
Catotesti
16 Budeasa Croitori
LiniaZtsului
Popesti
Rogojina
Valea-Neagului

Buzoesti Buzoesti
17 Buzoeti Curteanca
Podeni
_
Cateasca CAteasca
18 CAteasca Coseriile
Popesti
,

Mani Caineni
19 CAinenl Grobreti

Ceparii-PAmanteni Ceparii.P5mAnteni
Ceparii-Ungureni
Rudeni
20 Cepari Surpali
endruleti
Ur lu &Ai
Valea-Calului

Bur luli Schehi-Duculeti


CiofrAngeni
Ghibeti
Giurgiuveni
Ioaniceti
21 CiofrAngeni Lacurile
Matra
Poenari
Scheiu Duculesli
Schitu Matet
'Mei
TAtasesti

BArbAlani Launde-de-Sus
Bratia
Ceretu
Cotu
Cungrea
6)2 Cionifigesti Giuciani
Launele-de.dos
1,1=de-de-Sus
Surdeni .
Teodoresti

20
www.dacoromanica.ro
..6. SATELE CAM COMPUN ITUMELE SATULUI
0 NUMELE 00MUNEI RUIttiLE COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
A

Ciupa Manciulescu Lagirul


23 Ciupa-Lagr Ciupa Mayrodoln
Lagarul

Coca Popesti
Dealul Bisericii
Deed Bouhii
Fcaletesti
Grupa de Case din Sat
24 Cocu Crucipara Linia Mare
Negulesti
Piscu liadului
Popesti
Valea Cow

Berindesti CapatAneni PArnauteni


Bucsenesti
Capardneni Parrantenx
25 Corbeni GdpManeni Ungar eni
Corbeni
Poenari
Turburea

Baseni Costesti
Costesti
Daum
26 CostetI Starcii-de-Jos
Starcii-de-Sus
TrLeti
Teleasca
Telqti

Battata Cuca
Circeti
Crivatul
Cuca
Dealul LAune
Dealul Schein
27 Cuca Dobreiti,
Micai
Mneti
Sinqti
Udrqti
Valea Cucii
Yalea Scheiu

Bauelti Deti
Meiji
28 DAeti Fedelepiu
Sambotinu

Ceaurgti Deduleti
DeduleVi
29 Deduleti Luminite
Mncioiu
MorareIti

www.dacoromanica.ro 21
-a.
e SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
E NUMELE COMUNEI BURALE
NUMELE SATULUI DE REEDINTA A COMUNEI
z
..:

Bacesti Draganu
Ba..covelu
Bojesti
Bunesti
Dealul Cotmeniiii
Drago lesti
Draganu Olteni
Dumbrivesti
Grajduri
30 DrAganu Hrsoala
Lintesti
Minesti
Negresti
Pie testi
Tirsesti
Varloveni
Prislogul Mare
Prislogul Mie

Costesti Costesti
Cotmeana
SI DrAguteti Dealul-Boului
Sapunari
Spiridoni

Cacarazeni Filfani
32 Fitlfani Cochinesti
Falfani

Gavana Givana
33 GAvana Meeulesti
Valea Rea

Cacaletii-de-Jos Silistea
34 Gruiu Ciresu
Gruiu
Silistea

Ciobani Harsesti
35 Hitrsesti Harsesti
Martalogi
Vlaseuta

Gaujant Hume le
36 Hume le Goia
Hume le

lonestil Ionesti
37 lonetI Serboa
Tornsana

Isvorn-de-Jos Isvoru-de.Sus
38 Isvoru Isvoru-de-Sus

Jiblea-Noui Jib lea Veche


39 Jib lea JibleaVeche
Paula

22 www.dacoromanica.ro
TA
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
fa NUMELE COMUNEI RURALE
0 COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
g
Bumbueni Lunca Corbului
Lngeti
Lunca Corbului
40 Lunca Corbului MArgbia-de-Jos
Marghia-de-Sus
Silisteni

Bklicent Bdiceni
Bobari
Mdlureni
StraeAi
41 MAlureni Soptana
Top lita
Valea Boului
Valea Butiei
ZgaroWi

BorteSi Valea Boereasea


Br Ream
Crimpotani
Maiut Vanit
42 Merilani Priba
Tiganca
Valea Boereasea
Yatea Ilea
Mee tele
Tarzari

Cathnesti . Milcoiu
Cmtesti
IsbAsesti
43 Milcolu Mitcoiu
Suricaru
Temenari

Bathugesti Piscu Mopilui


Beloiu
Catuna.ii
CiodnAi
Curaturile
Dealut Wog*
Dumitresti
44 Mooata Gura Vii
Iliotesti
Laziresti
Lunga
Piscu Mosului
Smeura-de-Jos
Smeura.de-Sus
Tardesti

Babaroaga Babaroaga
45 Moziceni Dumbriveni
Moacem

Costesti 1/5.1sinesti
Musetesti
Robaia
a Mupteti Nratea Tauratui
Nralea-lui-Ma
Nratea Muceluld
Wane 4ti

www.dacoromanica.ro 23
i
sz NUMELE COMUNEI RITRALE
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
0 COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
z
f.:

Cantacutu Negra0
47 Negra51 Mazacu
Negra0
Zidurile

Catanele Oarja
48 Oarja Ceauc.;elti
Oarja _
StAnts'Ave$ti

Conorn Galicea
Dragiont
FI Amanda
49 Olanu Galicea
Nicoletti
Peretu
Stoicanqti
Tetu

Catane PAdureti
50 Plidureti Ciwi
PAnuret;

Mimi' Periani
MlAceni
51 Periani Periqani
Pocleni
Poiana
Spinu

Cepari Valea Satului


Dealul Oraplui
Dealul Viilor
Dincuie0i
Gilateanu
Gardineti
Gileesti
52 Poiana Lacultd Grupa de Case ,sZlapiaa
Negoeti
Negrea
Pacturohi-din-Deal .

Pkiuroiu-din-Vale
Poiana Lacului
Popeti
Valea Satului

BAnAnAi Prundu
53 Prundu Geamna
Prundu

Bradu Clocotici Bacovita


CopAceni
54 Racovita Draganeiti Viratica
hacovita

Furdueqti RAtelti
55 RAteti Pituleni
Riteti Tigyeni

24 www.dacoromanica.ro
__ _- --,--
,

1 SATELE CARI COMPUN NIMBLE SATULUI


00 NUMELE COMUNEI RURALE
COMIINA DE RESEDINTA A COMUNE1
,
4 .
Deagu-de-Jos Recea
Deagu-de-Sus
56 Recea Goleasca
Recea de-Jos
...--- Recea-de-Sus
Barbatesti Linia Richitele
Ghelbesti
Ciocestt
Dealul Citusii
Dealul Scroafti
57 Richitele Grebinul
Grebinut
Linia Richitele
Motoesti
Picuesti
Plesesti

58 Rociu Gliganu-de-Jos Rociu


Rociu
.
Badistava Runcu
Gropeni
59 RWICII Runcu
Snamana
Va lea Babi
Varatica _
1-
Patesti SA latrueel
SA1Atruce1 Satatrucel
60 Seaca
.
Serbanesti
t
Bnaresti Sapata-de Sus
Dealul Bradului
Draghicesti
Gainusa
Sipata Lipia
61
Martesti
Popesti
Sapata-de Jos
Sapata-de-Sus
Turcestt
62 Slobozia Slobozia Slu'oozia
r Banesti Predesti
Dosul Riului
Plesoiu
63 Stokenl Predeti
Serbaueasa
Valea Viet
_

Balomireasa Popeti
Biloiu
Buiagei
Dragulesti Dodd
Geamina
Glmobecai
64 Stoileti Giurout
Matu
Nitclti
Okra
Popeoi
Stanesti
,.
Vtadulesti

25
www.dacoromanica.ro
t
it NUMELE COMUNEj RURALE
SATELE CARI COMPUN NITMELE SATULUI
COMUNA DE REEDINTX A COMUNEI
Z
c.:

65 Stolnici Isbasesti Stolnici


Stolnici

Boeresti Suseni
Burdesti
Cersani
66 Susenl Strimbeni
Su3eni
*tefAnqti
Tutuleti

67 $erbAnesti Gliganu-de Sus erbAnesti


*erbanesti

Carpenis Wei
Enculesti
Morasti
Pattenul
68 Su icl Puleni
Salatrucu-de-Jos
Satitrucu-da-Sus
Suici
IlAieni

Lesite Teiu-din.Vale
69 Teti Tein-dia Deal
Teiu-din-Vale

Barzestii-de-J03 Tigveni
Bitrzetii-de Sus
1.15.Iteni
Blaju
70 Tigvenl Coasta
Dr 5gane-str
Poenita
Tigveni
Vladesti

Bratovesti Titesti
71 Titetl Cucoiu
Titesti
t
_
BAdeni Trepteni
Bittdesti
Bulimanu
Costesti
Delureni
72 Treptenl Dr5guiesti
.
Gura Cruel lor-
IIar -label
1..Inia pe Vale
Trepteni
.

26 www.dacoromanica.ro
RE.

ti
0L. SATELE CARL OOMPUN: NUKELE SA ,. ULM
NUMELB COMUNEI RURALE
0 POMUN 4 DB RF4RDI1TA A COMUNEI

Anghinesti Baiculeati
Argesaai
Biiculesti
Minicesti
78 Noapte;
. Tutana Blifeulestl Tatum
Vatea Brazilor
Valea-tui-Enache
Valea Porcului
Zigoneni

Bigesti Miercani
Braniltea
Ciorica
74 Ucla Cott'
Gorani
Grobind
Miercani
Setrari

Colin Ungbeni
'75 Unghenl Satu Non
Ungheni

Binicefti Ride*
Boleu1eqti
Borobonelti
76 Valea Danulul Ciuralti
1-1(rifani
Radesti
Vernesti

Birbatesti Yatea lariului


Borovinesti
Britesti
Cerbureni
'17 Valea Iau1u1 Mustateti
Ungureni
Va ea lasulut
Valea Uleinlai

Bujor eni Yuipeg1


78 Vu1pet1 Cornateiu
Vulpesti
. i

Butesti Cacaleti
Cacateti
Capul Piscului
Ciobotea
Fata Cimpului
79 Ziirnet1 Gircica
Manesti
Solea
Vatea Mara
Valea Mosuld
Zirnesti
si

RECAPIT IT LATIE
Comitne rurale . . . 79
e_ ._
0.1,111
..
J14
.

27
www.dacoromanica.ro
4. Judejul Badu
I

...4, SATELE CART COMPUN 1 NUMELE SATULUI


1. NUMELE COMUNEI RURALE
.9 COMUNA DE RESEDINTA A COMUNE I

AgA* Aga,
Belegbet
1 AgA Cotumba
Simbrea
Sulfa

Arcleoani Ardeoani
Diaoca
2 Ardeoani Ilie0i
Leontinelti
MarzAneti
Poarta

Apa Asau As Au
3 As Au Asau
Luaca AsAu
Piltinil
Straja

BAhnseni BAhnirni
BArnelli
Borzelti
4 BAhnAenl Cucueli
Ilemeeni
Sirata
Tar*
TimAresti

Albele BirsAneqti
BarsAneti
5 BArsAneti Britesti
Caracliu
Codreanu
Glodoflu
Gura-Wei

135.4ti BAs4ti
CAmpeni
6 BfisiitI llaineala
PArjol
Solonwneiti

Bere$ti-BistMa Berelti-Bistrila
7 Beresti-Bistrita Bradu
Climgti
PAdureni
Buda
Butucaru Martin Berzuni
8 Bet zunt Dragomir
Ghilea
Martin BerZ11111
Moreni
Schitu-Savu
_
t

28

www.dacoromanica.ro
2;
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
'-' COMUNA DE RESEDINTA A COMUNE1
=4
Blgesti Maga :Ai
9 Blfigeti Buda
*ipote-
..
Bahna Bog ianesti
Bogdanesti
10 BogdAnet1 hlipesti
Nicorelti
Satu-Nou
Bogdana Negoesti
Borzesti
Cerchezelti-Lahovari
Garbovana
11 Borze0I Gutin0
Livada
Negoesti
Ra teana
Valea-Sead
Bratila-de-Jos Britila-de-Mijloc
n -de-Sus
42 Bratila n -Gura-Vdei
* -de-Mijloc
Ciortea
Brusturoasa Brusturoasa
Buruemq
13 Brusturoasa Camanca
Cuchiniiu
Maul Ursului
Surdu
Bucsesti Buceti
Cernu
14 Buqeti Corntelu
Cornet
Lereni
SecAtura
Bejghir Buhociu
Buhocel
15 Buhociu Buhociu
Coteni
Dosninesti
Buciumi Galin
Ca!in
16 Cain Curita
Pochita
Ricqi
Vasca (Gura Curitf i)
Blidarr Gaiuti-Targ
Boistea Boiereasc
Boistea Galin
Boistea Razesti
MO Sat
17 caw Mutt Targ
Roceti.
Nelda
Mrcelti .

Popeni
Pralea
Vrinceni

www.dacoromanica.ro 29
15
ti SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
..)
COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI
A'

Calugara.Mare Calugara Mare


Crihnn
18 Mug Ara Osebitii Margineni
Petrinica
Sohodol
Tiganimea

horleann Chun*
19 Ciumavi Cluma0
Fagetel
Ite.5ti

A lexandrina Cleja
20 Cleja Cleja
Somuca
Valea-Rea

Comaneti ComAnelti
Gloduri
Leorda
21 ComAnet1 Lunca de J03
Podeni
Podenia
Sipoteni
Vermesti
D'armAneasca
DrmAnqti Dirmineti
Lapos.
92 DArmAne0i Pgubeni
['oinked
Plopu
Poiana Uzului
Bogata
Cucueti Dofteana
Dofteana
23 Dofteana Ilaghiac
Larga
Saca
Yalea Cmputui
Valea-Codrului
Cremenea
Domnita Maria Domnita Maria
24 Domnita-Marla
hvoarete-de-Jos
lsvoarele-de-Sus
-
Bere;ti-Tazliu
Enichesti Encheiti
25 EnAchet1 Prisaca
Prisaca-Vidrascu
Turluianu
Costita Faraoani
Faraoani
26 Faraoani Valea Drag
Valea Mate (Valea-de Jos)
Valea-de-Sus
,
Andriemti Hemeiu0
27 FfintAnele Fintanele
flemeiui
Lilieci

www.dacoromanica.ro
J.1
14
2 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
3 NIIMELE CO41TNEI RURALE COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
Zc.:

Albeni Valea-SL..lci
Buhl la
Darnoc
Ferdinand
28 Ferdinand Floresti
Frsinoaia
Galbeni
gta
LAru
Rujinca
.
Valea-Seaci

GArleni Racila
Lespezi
29 GArleni Patadesti
Ramie
Surina .

Chetris Geoseni
Finlineanu
30 Geosenl Furnicari
Geoseni
Racova
Tamai
Antohesti Tg. Gloduri
. Baimaa
Cimbala
Fighieni
Glodiloarele
31 Giodurl Gloduri
ObArsia
(*testi
Pidureni
Petresti
Prisaca
Tg. Gloduri

Ciobanus Goioasa
Diaconesti
32 Goioasa Goioasa
Gura Ciobinus
,
Leorzeni
Preluci
Capita Gropile
t 33 Gropile Gropile
Paltinata-de-dos
NI tinata-de-Sus

Deleni Helegiu
34 Helegiu Dagu gesti
Helegiu

Fundu-Viil Horgesti
Horgesti
Wawa
Petresti
35 Horgetdi Saci
Sohodol .

Va lea lui Drob


Va lea hi i Noe
Went
e

31
www.dacoromanica.ro
15
.1) SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
it
.., NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z4
36 LAloaia Laloaia Laloaia
Supann
Bibireyti Lecca
Bota
Lecca
37 Lecca Stobozia
Tocitoasa
Ungureni
Varnita
Zldtari
Funnu-lui-Bogdan Letea-Veche
Jient
Letea-Veche
38 Letea Veche Podu-de-Fier
Radomirestii de-Joc
Radomirestii-de Sus
Rusli Ciutea
Ungureni
Bo Mau Luckesti
Chiliite-de-Jos
CLAM le-de-Sus
Gartele Gizriei
39 LucAceti Lucacesti
Madariau
Tazlaul-de-Jos
Tazlaul-de Sus
Valea Arinilor
Corhana Luizi-CalugAra
40 Luizi-CAlugAra LuM-Cilugira
Neget
Osebitii
Balaia Lunca
Fitipeni
Fruntesti
Lunca
M Lunca Moara- Ini-Conachi
Satul-de-Jos
Slobozia
Valea Botutui
Vatea Marasti
,
Chetrosu Luncani
Dubasu
Lingurari
42 Luncani Luncani
Podisu
Rapa Epei
*erpeni
Tocila
Magiresti Magiresti
43 MAgiresti Prajesti Stanesti
_ Sesurt
Desrohitii Manstirea Casin Desrobitii Minstirea Casin '
Ferastriu
44 MAnAstirea Cain Halos
Lupestii CArjel
Parvutesti
Suseni
I

82 www.dacoromanica.ro
=rent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
i
Barati Mrgineni-Munteni
Margineni-Munte-:
Margineni-Razesi
45 MArgineni Secatura
Sohodol-Crihan
Trebis
Valea Bndului

Cettuia Nadisa
lazu
46 Nadia Nadisa
Nsoesti
Rchitis
Strugari

Musa Odobesti
Odobesti
47 Odobe ti Tigara
Tisa-Silvestri
Trestia

Ma Grozesti
Ferast rau
48 Oituz Grozesti
Harja
Marginea

49 Oneti Crison Onesti


Crucea de Piatrd
Onesti

50 Palanca Ciughes Palanca


Palanca
Popoiu

Chilia 6enei Pincesti


Dealut-Dienet
51 PAnceti Dienet.
Fulgerif
Motoe
Pancesti
Barna Parincea-Taro.
Burdugani
Catelwa
9 MIleth-de-Jos
Milestii-de-Sus
Ndneqti
52 PArincea Na3laseni
ParinceaSat
Parincea-Targ
Parliturile
Poieni
Varlanesti
Vladnicu

Branesti Poduri
Negreni .

53 Poduri Poduri
Prohozesti
Ituse$ti
Valea-Sopi

www.dacoromanica.ro 33
'4
4, SATELE CARI COMZUN NUMELE SATULUI
6' NUMELE COMUNEI RURALE
..,
c.
COMUN.N DE REEDINTA A COMUNEI
-,-.:

Gura-Vaei Racova
- IlAlmAcioaia
54 Racova flies.'
Letcana
Racova

Berindesti Riciciuni
Ciocani
Fundu RAcAciuni
55 RAcAciuni Gdsleni
Gh. Buzdugan
RAcAciuni
Rastoaca
Teiusi
Bazga de-Jos RUM Au-R5vasi
Bazga-de-Sas
Galeri
56 RAcatAu Gura Ric AM
Ilic Atiu-Razesi
Receade-Jos
Recea-de-Sus
Slobozia RAcAtAu
Ciopaci Ripi le
Corbu
Jevreni
57 RApile Mic1Auwaia
Motocesti
Patrascani
RApile
Slobozia Mielului
BArzulesti SAndnieni
Coman
Costineni
Qatar
58 SAnduleni OrA3A4vram
Sinduteni
Stutu
Tisa
Verestii-de Jos
Verestii-de-Sus ,

BA Itata de-Jo 3 Sirata


BM lata- de-Sus
59 SArata Chi5tea
Dealu-Nou
Sftrata
Talpa
Bogdan-Vodi Sincesti
Costei
60 SA uceti bolt
SAucesti
SerbAnesti
Balcani-Marginea Balcani-Marginea
CamAtAna
Casoasa
61 Schitu-Frumoasa Ghidionu
Ludas
Reteni
Schrtu-Frumoasa

31
www.dacoromanica.ro
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Grigorem Scorteni
Luncani-Marginea
62 Scorteni Poiana Boului
Pustiana
SArbi-Seorteni
Scorteni

Berbineeni Secueni
Bogdauesti
CAmpeni
Chinceni
63 Secueni Dumbrava
Fundeni
Gura-Drumului
Semeni
VAleni

Ba.le Slfinic Satu-Nou


64, Slnic Biserica-SlAnicel .

Cerdac
Satu-Nou
-
65 Solont Baia de Petrol So lont
So lont

Bogdana Cate lesti


- CdValeVi
Cotu-lui-lurasee
66 Serbesti Peletincii- de-Jos
Peletincii de-Sus
Schineni
Serbe Ai
..,
Nati! Boghi Tg.-Trotn,
PArgrelti
67 Tg.-Trotu Tg -Trotul
Tuta
Viioara

Bosoteni Tescani
Buleni
68 Tescani Gura Cernului
Sarbi .

Strmti-RomAneqti
Tes -ani

ITertioana MAnistire Traian


Hertioana tfzesi
69 Traian PrAjesti
Traian
Zapodia

Boita Valea lui Ion


Cotreanta .
Frunzeni
70 Valea-lul-lon PAsedreni
Poiana NegustoruM
Trdent
Valea lui Ion

www.dacoromanica.ro
"4
7i
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI 1
=
0 NUMELE COMUNEI IMIZALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
..-

Blaneasa Yalea Rea-Tirg


Lunca
MateeSI
71 Valea-Rea Or4a
Poiana
Prijoaia
Scariga
Ila lea-Rea-Sat
Vaiea-Rea-Tiirg

flrtmti tforeni
72 Viforeni Botqti
Iapa
Viforeni

RECAPITULATIE
Cntnune rurale 72
bate 446

33 www.dacoromanica.ro
5. Judelul Baia
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
tQ
a)
NUMEDE COMUNEI RURALE
CO:ICNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z
,.:

Baia Baia
1 Baia Bogata

2 BogdAnesti j Boganesti Boglinesti

Dirsti Boroaza
Boroaia
Giutesti .
3 Boroaia Moisa
Nemteni
,
Slcuta
,
, Brusturi Brusturi
Cornitesti
4 Brusturl Grosi
Poiana
TArzia
,

Buda Budeni
5 Budeni Budeni
Sthstea-Noul

Baristi-Ciumuleit ciumuteqi
..
ciumuleti
loneasa
6 CiumulWi Mesteceni
Movilem.
Nigotesti
Rusi

Cornu-Luncei Cornu-Lun r; e 1
7 Cornu-Luncei Dumbrava
StAnil esti
1
Cristesti Cristesti
8 Cristeti Here3ti
Homita

Corni Dulhasca
Dolhasca
Guha
9 Dolhasca Lingurari
,
Poiana-Raftivanulni
Va!ea-Poienei
Vameni

Doihesti-Mari Do hesti
10 Dolheti Dothesti-Mici
Valea-Bourei .

11 DrAceni Driceni Draceni

;3 7

www.dacoromanica.ro
i_.
curent
?.,
SATELE CARI COMPUN NIMBLE SATULUI
:s1 NUMELE COMUTTEI RURALE
COMUNA DE REEDINTA. A COMUNEI
.A.'

1)rAgAnelti Dr5gineti
Orti 4i
Panurelti
12 DrAgAnet1 S'avesti
Soimirelti
Tanti

Driguseni DrAguseni
18 1 DrAguseni Sarbi
Ungbeni

Cotu-Baiei FlotAaa-Mare
Dumbrivit,a-de-Jos
14 FAntAna-Mare Dumbrivita-de-Sus
Fantina-Mara
Praxia
Spiaresti
15 Glinviti Giinesti Gainetti
.

Boldesti Ilirosinesti-Vechi
16 IiiirmAnet1 Harminelti-Noui
Harmnesti-Vechi
Vasoani ,

Ciorsaci Eli 1r top


tlirtop
17 HArtop Husi
Jacota
Leucusesti
Tarnava-Mara

Botesti Horodniceni
18 Horodniceni Horodniceni
RAbaia

Bursae Lespezi
Dindia
Nan Enescu
19 Lespezl Ilrtoape
fled
Lespezi
Siretet
Tanbrim

Balta-Porcului Ltteni
Cola Juvaila
20 Literal Liteni
Rotunda
Verctcani
_
Malini Mani
21 MAlini Parae
Suha

Ciohorani M.roslovesti
Mirostovesti
22 Mirostoveti Navipesti
Soci
Verseni
4

28
www.dacoromanica.ro
t.--r.
..
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NIMBLE COMUNEI RURALE
COMUNA PE RESEDINTX A COMUNEI

Boureni Molca
23 Motca Motca

Brea tea Plesesti


Meresti
Petia
24 Plesesti Piesesti-Centrn
Plesesti Gane
Uncesti

Arghira Preutesti
Bisarabi
Funloaia
25 Preufesti Ministioara
Plesa
Preutesti

Buda Rasca
Jahalea
26 Itasca.. lidsca
Statioara

Brada/el RotopAnesti
27 RotopAnesti Mihesti
Rotorianesti

Costesti Buginoasa
Dumbrivita
Gringesti
28 Ruglnoasa Petrisui-de-Jos
Petrisul &Sus
Badiu
Buginoa;a.

Pisdni Sasca
Sasca Mare
29 Sasca Sasca-Mick
Sasca-Noui
Sinca

Bidi lita Stolnicem Ghitescu


Bereslogi-Humosu
Crivesti
Gura-Badditei
SO Stolniceni-Ohitescu Gura-Vladnic
Stobozia
Stotniceni-Ghilescu
Yladnicut

Brtesti Sto:nicem Pr5jescu


81 Stolniceni-PrAjescu Cozmesti
Stolniceni-Prajescu
. .

Bdiceni Stroesti
Balusesti
32 Stroeti Stroesti -
Todiresti

.00
www.dacoromanica.ro
1-4
0 SATELE CARL COMPUN MIELE SATULUI
.6' NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Z4

Broteni. Tatkui
Iovcaoi
33 riitArui Probota
Tatruli
Uda

Buzati. Timielti
PI Aequ
34 Tim4egti Preutesti
Tun* Id
Zvoranqti
Autoceni Indeti
Boura
For,ti
35 Uideti Manolea
Oniceni
Uide$ti
To leiti

Budai Vatea-Glodului
Caprita
Deleni .

Giurgeti
Osoi
36 Valea Glodului Racova
Sililtea
_ Stirbil
Ur lact
Valea-Gloduld
Yultureoi

Poiana-Mirului VAleni StAniloara


37 Vileni-Stfiniwara Valeni-Stnipara

RECAPITULATIE
Comune curate 37
Sate ... . . 169 .

40
www.dacoromanica.ro
6. Judejul Balti
.04 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
S NUMELE COAIUNEI RURALE
0 COMUNA DE RESEDINTI A COMUNEI
Z'

Alexandreni-Targ Alex andreni-Targ


Heciu-Nou
Heciu-Yechi
i Alexandreni Lisaveta
Tipleiti
Tiplitesti

Bocani Bocani
Do Itu
Mgura-Noui
g Bocani Magura
Slobozia-M5gura
Teura-Noui
Teura-Vecbe

Alexandresti Miami
Mann.
Cucuetii-Noui
9 Mann Cucueti-Vechi
lone.5ti
Lupiria
Sturzeni

Balatina B tlatina
Bisericani
Clococenii-de-Sus
4 Balatina Cubnesti
Sirghieni
Slobozia-Bisericani
Tomqtii-liechi

6 Baraboi Barabot Baraboi


Ciubara
_
Boroenii-Noui Borosenii-Noni
Borosenii-Vechi
6 Boroenii-NouI Mqeni
Pdrjota

Avrameni Branistea
Brani,tea
i Branitea Isvoare
fliteni
liteni-Vasiliuti

Bratuseni Brituseni
8 BrAtiseni BrttrieniiNoui
Cupcma

Alexandrenii-Noui BrAnzeni
Blesteni
9 BrAnzeni Branzeni
Ilnciuti
Volodeni

www.dacoromanica.ro 41
'a. NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
" COMUNA DE RESEDINTA A COMTJNEI
z
i.:

Catramic Catranic
Ciulucu
10 Catranic Isc Mu
Pietrosu-Nou

Chiscreni Chiscareni
CoadaIazului
Ezerenii-Noui
Ezerenii-Vechi
11 Chiscareni Lipovanca
Nicoleanca
Pompa
SinAcieni
Slobozta-Chiscareni

Ciolacu-Nou Ciolacu-Vechi
Ciolacu-Vechi
Fil 0rdAu
12 Ciolacu-Vechi Pietrosu
Procoave
Soltoaia

Chetri3 Ciuciulea
13 auclulea Ciuciulea
Moara-Domneasci
Viisoara

Citireni Citireni
Florituaia-Nou1
Flontoaia-Veche
Grozeasca
14 Citireni Manoilesti
Rezina
Unt(*ti
Untesti-Mazili
Vulpesti

Alexandreni Coiuceni
Coiuceni
Cocmenii-Noui
Cozmenii-Vechi
15 Coluceni Drujineni
Lucaceni
Musteata
Rediu
Valea Rusului

Alacai Copiceni
Antoneni .
Copaceni
Gavrilesti
Ghinesti
16 , Copiteeni Grigoreni
Ion Creanga
Millailesti
Petresti
Vladimiresti

42 www.dacoromanica.ro
eurent
1-4

'4
NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
c COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z
L.

Bogheni Cornett-Targ
. Bogenii-Nout
Bumbata
Cornet i-Sat
17 Cornegti Cornelti- Tirg
Mirce0i
Poiana
Rornane*ti

Bovietici Colcodeni
18 Copodeni Bur suceni
Cqcodeni
FlarnAnzeni

. Cqent Cooni
NI agurele
Negurenii-Noui
Negurenii-Vechi
19 Coeni Tagdra
Teicureni
Zn zullnii-Noui
_ _ Zazuienit-Vechi

Beanzenii-Noui Cuba ni
Bute5ti
20 Cubani Camenca
Cu ban 1

Cuboita Cubolta
Dobrogea-Noua
21 Cubolta Ion Bratianu-
tefitneItt

Corpact Cuconetii-Vechi
Cuconqtii-Noui
22 Cuconetii-Vechi Cuconetit-Vechi
Serben I

Alexandria Drignevti
Co tigenii-Mici
DraganWA
28 DritgAneti Gura-Oituz
Nicolina
*eicareni
Srbelti

Calugar Faleti
FalWi
File0ii-Noni
Gheorghieni
24 Fitleti lidtreti
llineuca
Pinzareni
SociiNoui
SociiVechi
, Valea- PAnzareni .

Burghelea-Soci Glinaeli
c
25 Glingeni Glingeni
4calau-Vechi

www.dacoromanica.ro
43
74
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
.
3 NUMELE COMUNEI eRURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
zu:
Camencuta Glodeni
Danul-Non
Danut-Vechi
26 GlodenI Glodeni
Niculeni
Petrunea
Soroceni
Starcea

Cajba Itajdieni
27 liftjdieni Clococenii-Yechi
Dugmani
Hjdieni

Curtoaia Hirceti
28 HArceti IIArcesti
Manateti
Sdne Ai

Cuza-Voda HAsnaleniiMari
29 HAsnAenii-Mari IIisn'Aenii-Mari
Moara-de-Piatri

30 lab lona-Nou Iablona-Nota Tab lona-Nona


lablona-Veche

Boc,a Isvoarela
Hiri Iti
Hirtopul-Popii
Isvoarele
31 Isvoarele Ithipeni
Stoiniceni
Unteni
Vrneti

Bilieni Miriadeai
CAmiireni .

Hiliulii-NouI
Mrndeni
NatAleni
32 MarAndeni Opinca
Plria
Pravila-de-Sus
Tarnbola
Tepeni

33 MihAilent Mihaileni Mihaileni


Stiubeeni

84 NApAdeni Condritesti NApIcleni


rip&deni

Albinet Nivarnel
AtbinestiiNoui
aline Iti
35 NAvArnet Hancelti-Nioreani
Logofteni
Mo,dovanca
NAvarnet

www.dacoromanica.ro
41
*4
E SATELE CARI COMPUN
0., FUA LE COMUNEI RITRALE NUMELE SATULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
zc,
Flamanda Nicoreni
36 Nicoreni Nicoreni
Ocbiul-Alb
Ramazan

Limbenii-Noui Obreja-Yeche
Limbenii-Vechi
87 Obreja-Veche Obreja-Noui
Obreja-Veche
Ustia

Chetrosica ona Parcova


Chetrosica- Veche
138 Parcova Fantana-Alba
Gaspar
Parcova

Alexieni Parlita-Targ
Agronomul
Grasenii-Noui
GT isenii-Vethi
89 Parlita Niculenii-Vff hi
Par lita-Sat
Parlita-Tirg
Todiresti

Funduri Parlitii- de-Sus


Funduri-Noui
40 Parlitii-de-Sus Parlitii-de-Sus
Riutel

Grinduti Pelinia
41 Pelinia Pelmia
Strmba-Nou

Biildw.?ti Pepeni
Ft 11qti
Pe peni
42 Pepeni Prepelita
Ilazildu
Sri veanca

Buchnneni Petresti
Bus'ila
Chiriteni
43 Petr eti Fioresti
Medeleni
Petresti
Razoaia

Costesti Pro scureni


Damascani
44 Proscureni Duruitoarea-Veche
Patruseni
Proscureni

45 Rdenii-Vecht Radenii-Vechi Radenii-Tecbi


Radenii-Noui

45
www.dacoromanica.ro
,
went
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Chirileni Ridoaia
Mindretii.Noui
Ridoaia
46 RAdoala Sangereii-Noui
Trifnegtii-Noui
Valea Ridoaiei

Copiceanea Rftleani-Tirg
Ivnulea
Nigoreni
47 Ripani Maria
Ralcani-Tirg
Rlcani-Colonie
Ulurei

Aluniq Rocca
Buihac
Cepria
48 Recea Rem
Sfrediae
Stobozia-Recea
$umna

Gatiqeni $apte Bani


49 apte-Batil Hiliuti
MA Mogi
$apte-Bani

Bdicem ,
Singerei
Bilicenii-Noni
50 SAngerel Sangerei
Vrinelti

Min ieqti Seuleni-Tirg


Cioropcami-Noui
Cioropcanii-Vechi
Gherrnan-Dumeni
51 Sculeni Gherman-Telineti
Grubna-Noui
Aliclueni
Sculenr-Sat
Sculenr-Tirg
Taxobeni

Gotut Sandagiului Scumpia


Magureanca
Nicoleni
52 Scump la Sirata-Noui
Sarata-Veche
Scumpia

53 Slobozia-BAIf1 . Stobozia Di lti globozia-Dlti

54 Sofia Sofia Sofia

Chiurt $ofrincani-Lambe
55 $ofrAncani-Lambo *ofrancani-Lambo
SofrAncani Radoviei
Stolniceni

46 www.dacoromanica.ro
".r.i
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI' RURALE
COMUNA DE RE,$EDINTA A COMUNEI

llasnkenii-Noui Strimba
56 StrAmba SAngurem
j Strimba

57 1 Sturzeti Slurzesti Sturzelti

Beresti Ungheni-Urg
Bogdaneti
Buzduganii-de-Jos
Buzduganii-de-Sus
Dana-tent
Elisabeta
Miozatestii-Vechi I

58 Ungheni Marenh-Nom
Marenii-Vechi
Niculenii-Noui
Semeni
Ungheni-Sat
Ungheni-Targ
Valea-Mare
Zagarancea

BocanceaSchit lta lea-lui-Vlad


Cacioaia
59 Valea-lui-Vlad Dumbrivita
Ghiliceni
Yalea-lui-Vlad

Dumeni Vratic
Duruitoarea. Nona
60 VAratic liorodite
Vratin

Alexieni ZAbriceni
ZAbriceni Porciuteanca
61
Terebna
Tibriceni

Druta Zdicani
PociumbAuti.
62 ZAicani Pociurnbent
nicani
Beseni ZgArdeti
Bondreti
Prejeni
CA;ia
63 ZgArde0i Ciofu
Ciuciueni
Chnucani
Cozesti
Mndrelti
..._ Zgrdesti

RECAPITULATE
&mune rurale . .. . 4 .. , 63
Sata ... 344
1

www.dacoromanica.ro :47
7. Judetul Bibor
.E.:
SATELE CARI COMPUN, NUMELE SATULUI
i NUMELE COMUNEI RURALE
COMITNA DE REEDINTA A COMUNEI
.
;e4

t Abram Abram Abram

2 AbrAmut AbrAmut Abramot

3 Agri Agri Argil


1
4 A1besti Albeti Albeti
I

5 Albi Albi Jai


6 A1esd Ale1 Aled

7 Almasu1-Mare Almaul-Afare Almaut-Mare

8 Almasu1-Mic Almmul-Mie Almaul-Mic


,

9 Alparea Alparea Alparea

10 Ant Ant Ant

11 Apateu Apateu Apateu

12 Archi Arcbi Arehi,

13 Arpilsel Arpiiel Arpale1

14 Astileu Astileu Astileu

15 Ateas Ateas Ateas

16 Auseu Auseu Auseu

17 Bale Bale Bale


,
18 Bater Bater Bater

19 Mita Balla Baica


_

20 Bfilaia Bilaia Maio.

21 Bfileiu Mani Mein

22 Bfilnaca Bain= Bluaca

23 Bfinesti B5.nelti Binelti

24 BArzeti Brzeti Nrzeti .

48
www.dacoromanica.ro
1

i
.7r.curent
7:1
.o
fEs'
.., NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN
COMUNA
NUMELE SATULITI
DE RESEDINTA A COMUNET
4

25 Beinele Beinlete Beiwile

I26 Belejeni Belejeni Belejeni


1

27 Belfir Belfir Belfir

28 Beliu Beliu Beliu

29 Berechiu Berechiu Berechiu

30 Betfia Bettia Betfia

SI Beznea Bemea Beznea

82 Bicaciu Bicaciu Bicaciu

33 Bicicel Bicicel Bicieel

34 Bihalea Matra Bihalea

35 Birtin Birtin Birtin

36 Bochia Bochia Bochia

37 Bogeiu Bogem Bogeiu

38. Boiu Boiu Boiu


_

89 Borod Borod Borod

40 Borozel Borozel Borozel

41 Bor Bor Boll

42 Borz 13orz Borz

43 Boria Boqia Bogia

44 Borumlaca Borumlaca Borumlaca

45 Botean Botean Botean

46 Botfei Botfei Botfei

47 BrAdet Br6det 13ridet


,

48 Briheni Briheni Briheni

49 Broatea Bro4,ea Broaltea


_

50 Bratea Bratca Bratca

5i Brusturi Brusturi Brusturt

www.dacoromanica.ro 49
curent
11,
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUN & DE RESEDINTA A COMUNET

52 Bucium Bucium Bucium

53 Bucuroaia Bucuroaia Bucuroaia

54 Budoiu Budoiu Budoiu

55 Budureasa Budureasa Budureasa

56 BuduslAu BuduslAu BuduslAu

57 Bulz Bulz Bulz

58 Bunteti Bunteti Bunleiti

59 Burda Burda Burda

60 Burzuc Burzuc Burzuc

61 Butani Butani Butani

62 Cacuciul-Nou Cacuciu1-Mx1 Cacuciul-Nou

63 Cacuciul-Vechi Cacuciul-Vechi Cacumul-Vechi

64 Cadea Cadea Cadea

65 Ca lea-Mare Ca lea-Mare Ca lea-Mare

66 Canaceu Canaceu Canaccu

67 CAbe0 CAbeti C-abe3ti

68 CAlacea Calacea Ctlacea

69 CAlAtea CalAtea Calatea


4

70 CAlugAri CalugAri CalugAri

71 CApalna CApAlna Capd Ina

72 CArAud Maud CArud

73 CArandeni CArAndeni CArndeni

74 CArAuzel CAruzel CArauzel

75 CArAani CArd'ani Car4ani

76 CAnajd CAnajd Canajd

77 CArbunari CArbunari CArbunari


_ _ -
78 CArpinet Crirpinet CArpinet

50 www.dacoromanica.ro
*4
CD
ra' NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
u COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
.
z
,..:

79 CAmp Camp Camp

80 CAmpani Campani Campani

81 Campani-de-Jos Cimpani-de.Jos Camp ant-de-Jos

82 CAmpani- de-Sus Cimpani-de-Sus Cimpani. de Sus

83 CArpestii-Mari Carpestii-Mari Car pesti-M ari

84 CArpestii-Mici Cirpestii-Mici Carpestii-Mici

85 Cefa Cefa Cefa

86 Ceica Ceica Ceica

87 Ceisoara Ceisoara Ce ,scare

88 Cenalo Cenalos Cenalos

89 Cetariu Cetariu Cetariu

90 Cetea Cetea Cetea

91 Cheresig Cheresig Cheresig

92 chi& Chigic Chigic

93 Chioag Chioag Chloag

94 Cherechiu Cherechia Cherechiu

95 Cheriu Chun' Cheriu

96 Chesea Chesea Chesea

97 Chet Chet Chet

98 Chiraleu Chiraleu Chtraleu

99 Chiribi Chiribis Chi nbil

100 ChiscAu Chiein Chiviu

101 Chistag Chistag Chi 'tag

10 Chisirit Chisirit Chi-lirit

103 Chislaca Chislaca ( higlaca


.,

10 i Chislaz Chistaz Chi ;laz

103 Ciheiu Ciheitt Ciheia

www.dacoromanica.ro 51
.
15
SATELE CARE COMPUN NUMELE SATULUI
.4
16 NUMELE COMUNEI RI3RALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
...;

106 Ciocaia Ciocaia Ciocai a

107 Ciuhoiu Ciuhoiu CI uhoiu

108 Ciu'eti Ciulesti Ciulesti

109 Ciumeghiu Ciumeghin Ciumeghia

110 Cintelec Cintelec Cinte1en

111 Ciunteti Ciuntesti Ciuntesti

112 Clit Clit Clit

113 Cociuba -Mare Cociuba-Mare CociubaMare

114 Cociuba-MicA Cociuba- Mica Cociuba-Mica.

115 Cohani Cohani Cohani

116 Co1eti Co1esti Co1esti

117 Comanestl Com Afield Com5nesti

118 CopAcel Copacel Copacel

119 CopAceni Cop Aced Copaceni

120 Corbesti Corbesti Corbeti

121 Cordau Cordau Cordau

122 Cornitel Cornitei Cornitel

123 Coroi Coroi Coroi

124 Cosdeni Co pled Cosdeni

125 Cotiglet Cotiglet Cotiglet

126 Craiova Craiova Craiova

127 CrAncesti CrAncesti Crancesti

128 Crestur Cmstur Crestur i

429 Cresuia Cresuia Cresuia .


.

130 Cristior-de- Jos Gristion de-Jos Cristior-de-Jos

131 Cristi or-de-Sus Cristior-de-Sus Cristior-de-Sus

132 Cub ul cut Cubulent Cubu (cut


,

L9
www.dacoromanica.ro
31
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
11 NIMBLE COMUNEI RURALE DE RE$EDINTA. A COMUNEI
COMUNA
il
'133 Cuiesd Gni* Cuiesd

434 CurAfele Curktele Curate le

435 Cusnis Cusnis Cusnis

136 Cuzap Cuzap Cuzap

137 Damis Damis Damis

138 De lard Delani Delani

139 Derna Derna Derna

440 Dernisoara Dernisoara Dernisoara

141 DicAnesti Dicinesti Dicanesti

142 Dijir Dijir Dijir

143 Diosig Diosig Diosig

444 Dobresti Dobresti Dobresti

145 DrAgAnesti Dr5ganeti Driganesti

146 DrAgesti Drgesti Dragesti

147 DrAgoteni Dragoteni Dragoteni

148 Dubricionesti Dubricionesti Dubricionpsti

149 DumbrAvifa Dumbrivita Dumbravita

150 DumbrAvifa-de-Codru Dumbravita de Codru Dumbrvila de Codru

451 DumbrAvani Dumbrvani Dumbrvani

152 Dusesti Dusesti Dusesti

153 Episcopia Bihorului Episcopia Bihorului Episcopia Bihorului

'154 Fancica Fancica Fancica

455 FAnafi Fanati Fanati

156 FAca Fisca Fit Ica

157 Fegernic Fegernic Fegernic

17)8 Felcheriu Feicheria Felcheriu

159 Feneris Feneril Feneril

www.dacoromanica.ro
53
'5
0 SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUT
5 NUMELE COMUNEI RURALE DE RESEDINTA A COMUNEI
u COMUNA
4i.:
160 Ferice Felice Ferice

161 Finis Funif Finis

162 Fizis Fizi; Fail

163 Fon Au FonAu Fonau

164 For Au Fork! For Au

165 Forosig Forosig Forogg

466 Fughiu Fughiu Fughiu

167 GA1Asen1 GAIAseni GA1aseni

168

169
_ Ge pis Gepi; Gepis

Gepiu Gepiu Gepiu

170 Gheghie Gheghie Gheghie

171 Ghenetea Ghenetea Ghenetea

172 Ghida Ghida Ghida

173 Ghighiseni Cucuceni Ghighiseni


Ghighi;eni
'174 Ghiorac Ghiorac Ghiorac

175 Ginta Ginta Ginta

176 Girisul-de-Cris Girisu1-de-Cri$ Girisul-de-Gris

177 Girisu1 Negru Girisul Negru Girisu1 Negru

_ - 178

179

180
Gros

Groseni

Gruilung
Gm;

Groseni

Gruilung
Gro;

Groseni

Gruilung

481 Gurani Gurani Gurani

182 Gurbediu Gurbediu Gurbediu

1 %.3 Gurbesti Gurbe.ti Gurbesti

184 Ha ieu Haien Haien

185 HA ncesti HA fir...esti HAncesti

186 HAsmas 114mas HA;mas

www.dacoromanica.ro
5i
curent
15
P SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
c., COMUNA DE REED1NTA A COMUNEI
c.:
_.,-.

187 HArsesti Ihirsesti 11EireVi

188 Hidis Hidis Hidil

189 Hidisel Ihdisel I1idise1

190 Hidisel-de- Jos Hidise1-de-Jos II idisel-de


-,
Jos

191 Hidise1-de-Sus Hidisel-de-Sus Hi cli sel-de-Sus

192 Hi nchiris Hinebiril Ihnchiris


_

193 Hodis Hodi Hodis

194 Ho dise1 Hoc14e1 Hodise1

195 Hodo Hodo Ho 1(4

196 Holod Holocl Holoct

197 Homorog IIomorog Ilomorog

198 Hotar Hotar Hotar

199 HotArel Hotrel Ho tiirel

200 Husaseu1-de-Cris Husaseul-de-Cris Husaseu!-de-Cris

201 Husaseul-de-Tinca Husaseul-de-Tinca Hu saseul-dnTi ma

202 Huta-Voivozi Hu ta-Voivozi Hu ta-Voivozi

i203 Ianosda Ianosda 1ancqda

i 204 Inand Inand Inand

205 Incesti Incesti In cNti

206 Ineu Ineu I neu

207 Ioanis Ioanis loanil

208 Iteu lieu lteu


,
209 Josani Josani Josani

210 Josani-Gurbests; Jozani-Gurbe0 Josani-Gurhesti

211 Lazuri-de-Beius Lazuri-de-Beius Laturi-de-Beiul

212 LAzAreni L5zAreni LazAreni

213 Leheceni Leh eneni Leheceri

www.dacoromanica.ro 55
ti
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
i NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z4
214 Le1e4ti Le lesti Le 1esti

215 Le Le Les

216 LorAu LorAu Loru

217 Lugasu1-de-Jos Lugasu1-de-Jo3 Lugasul de Jos

218 Lugaul-de-Sus Lugasul-de-Sus Lugasul de Sus

219 Lunnoara Lungoara Lungsoara

220 Lunca Lunca Lunca

221 Luncasprie Luncasprie Luncasprie

222 Lupoaia Lupoaia Lupoaia

223 Marghita Margbita Margluta

224 Marginea Marginea Marginea

225 Martihaza Martihaza Martihaza

226 Maras Mid Ara Mdrfts

227 MAgesti Mageti Magesti

2'28 Miigura Magura Magura

229 MAraus Mr kis Maus


230 Mierag Mierag Mierag

231 Mier1Au Mier lau Mierlau

232 Miersig Miersig Miersig

233 Mieziat Mieziat Mieziat

234 Miheleu Mtheleu Mtheleu

235 Misca Misca Misca

236 Mizies Mizies Mizies

23 Mociar Mociar Mociar

23i Mocirla Mocirla Mocirla

239 NAdar Nadar Nadar


,

240 Negru Negru Negru

50 www.dacoromanica.ro
T:I
co
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
el' NUMELE COMUNEI RURALE
co
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
s.:

241 Nermis Nermis Nermiq

242 Nhnlesti Nimielti Nimaqti

243 Niuved Niuved Niuved

244 Nojorid Nojorid Nojorid

245 Ogesti Ogesti Ogesti

246 Olcea Olcea Olcea

247 Olosig Olosig Olosig

248 Ortiteag Ortiteag Ortiteag

249 Orvisele Orvisele Orvilele

250 Osand Osand Oland

251 Osorhei Osorhei Osorhei

252 Paleu Palen Paleu

253 Palota Palota Palota

254 Parhida Parhida Parhida


1

255 PAulesti Nulesti Nu' esti

256 Pusa Musa PAusa

257 Pestera Pestera Pestera

258 Pesti Pests Peltis

259 P..tid Petid Petid

260 Petrani Petrani Petrani

261 Petreu Petren Petrcv,

262 Petrileni Petrileni Petrileni

263 Petroasa Petroasa Petroasa

264 Picleu Pieleu Nein


265 Pociuveliste Pociuvelite Pociuveliste

266 Poclusa de Barcdu Poelusa de Bureau Poelusa de BareAu

267 Poclusa de Belin I Poclusa de Belin 1 Poelusa de Belin

57
www.dacoromanica.ro
curent
SATELE CAM COMPTJN NITIVIELE SATULUI
1 NUMELE COMUNEI RTJRALE
COM1JNA DE RESEDINTA X. COMUNEI
:v.

268 Pocola Pocola Posola

269 Poenii-de-Jos Poenii de-Jos Poenii-de-Jos

270 Poenii-de-Sus Poenii-de Sus Poenii-de-Sus

271 Poiana Poiana Poiana

272 PomezAu PomezAu PomezAu

273 Ponoara Ponoara Ponoara


_

274 Popeti Popesti Pop Oi .

275 Poplaca Posalaca Posalaca

276 Prisaca Priiaca Prisaca .

271 RAbAgani Rabagani Rabgani


_
278 RAieni RAieni Rdieni

279 Ripa Ripa RApa

280 Regele Ferdinand I Regele Ferdinand I Regele Ferdinand I

281 Regina Maria Recrina


o Maria Regina Maria

232 Remet Remet Bernet


1

283 Remetea Remetea Remetea


I

284 Rogoz Rogoz Rogoz I


1

1
285 Rogoz-Beliu Rogoz-Beliu Rogoz-Beliu

286 Roit Roit Roit

287 RontAu RontAn RontAu


-
}288 Roia Rosia Rosia

289 Rosiori Rosiori Rosiori


_

290 RotAreti Rothresti Rothresti

291 Saca Saca Saca .

292 SacalasAu SacalasAu SacalasAu

293 SantAul-Mare Santaul-Mare Santini Mare

294 SantAul-Mic SanlAul-Mic SantAut-Mic


a

www.dacoromanica.ro
-
curent .
15
c SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
ra' NUMELE COMUNEI RURALE
c COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
s.:

295 SarcAu Sarcau Sarcau

296 Satul-BarbA Satut Barbi Satul-Barbi

297 SAbolciu Sabo!ciu Sabolciu

298 SAadat Saddat Sacadat

299 SAcuieni Sacuieni Sicuieni

300 Ward Sa lard &tare

301 SAIdAbagiul de BarcAu Salgabaght de Bareau Saldabagiu de Barcau

302 SAIdAbagiul Mic Saklabagial Mic Saldabaigul Mic

303 SAIdAbagil de Munte Saldabagiul de Munte Saldabagiul de Munte

304 Si 1ite Sahste Saliste

305 SAlite de Be Iti Si1iste de Beiu; &Vista de Beiu

306 Sa1ite Pomezeu Si lista Pomezeu Salife Pomezeu

307 Si lite VacAu Sililte Variu Satite Va 'eau

308 SArand Sarand &rand

309 Sarsig Sarsig Sarsig

310 SAucani Saucani Saucani

311 Saud Saud Saud

312 Sac Sac Sac

313 Sambita :.ambata Sambata

314 Santandrei Santandrei Santandrei

315 Sante lec Sante leo Sante lec

316 I Sfintion Santion &Intim

317 Sanlazar Sanlazar Sanlazar

818 Santmartin Sanmartin Sanmartin

319 Santmartin de Beiu Sanmartin de Beius Sanmartin de Beius

i i820 Sanicolalul de Beiu Sanicolaul de Beiul Sanicolaul de Beius

1 321 1 Sanicolaul de Munte Samcolaul de Munte Sanicolaul de Manta

59
www.dacoromanica.ro
-a'
a, I
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RUR ALE
COMUNA I
DE RE EDINT.:1, A COMUNEI
,.:

322 Sanicolaul Roman Sinicolaul Roman Sinico!aut Rornin

3.23 Saniob Sniob Sziniob

324 Santimren Sdatimren Santimren

325 Sarbi arbi Sarbi

326 Sarbeti Sdrbeti Sdrbeqti

327 Sebi Seb4 Sebi

328 Secaciu Secacin Seciciu

329 Seghite Seghi,te Segbige

330 Seleu Se let', &feu

331 Sfarna Sarin; Sfarnal

332 Sighitel Sighi,tel Sighitei


1

333 Sitani Sitani Sitani

334 Sititelec Sititelec Sititelec

335 Socet Socet Socet

336 Sohodol-Lazuri Sohodol Lazuri Sohodol-Lazuri

337 Sohodol-Vacau Sohodol-Yaviu Sohodol-VaFau

338 Spinu Spinul Slim


339 Spinu-Pomezau Spinu,-Pomezau SpinTwPfmozau

340 Spurcani Spurcani Spurcani

341 Stoinefi Stoinelti Stoinqti

842 Straco Straco, Stracol


;

343 Subpiatra Subpiatra Subpiatra

344 Sudrigiu Sudrigiu Sudrigiu

345 Suiug Suiug Suiug .

4
846 Suplacul de Barcau Suplacul de Bureau Suplacu[ de Barau i

347 Suplacul de Tinca Suplacut de nom Suplacul de Tinca

348 Surduc Surduc Surduc


A

60 www.dacoromanica.ro
curent
'a
cl) SATELE CARE COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
DB REaEDINTA A COMUNEI
i COMUNA

349 Susag Susag Smao0

350 Sanaieu Sanaiea Sanaieu

351 Serghig Serghi; Serghig

352 Siad ' $iad Siad

353 5 inteu Sinteu $inten

354 $igterea $igterea $igterea

353 Soiu Soiu Soiu

356 $oimus-Petreasa Soimul-Petreasa Soimul-Petreasa

357 $teiu Stein Steiu

358 Sumugiu Sumugiu Sumugiu.


r
359 $uncuiug Suneuiug Suneuhq,
...
.

360 $unc! i Suocui; Suneuig


i _

361 Sugtiu Sugtiu Sustiu

362 $ugturoj Sugturoj $up.uroj


1

363 Talpi Talpi , Talpi


,

364 Talpo Talpo; Talpog


, .
365 Tarnageu Tarnageu Tammu
v

366 Tagadau Tagadan Tagadau

367 Talmaciu Talmaciu Talmaciu

368 Tamagcla Tdmagda Timagda


i

369 Tarcaia Tareaia Treaia

870 Tarcaita Tareaita Tareaita

371 Tarian Tarim Tarim

372 Tfigad Tagad Tagad

373 Tautelec Taute lea Tautelec

374 Taut Taut Taut

375 Tauteu Tauteu Tuteu

www.dacoromanica.ro 61
74 I
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
i NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

376 T iirgusor TArgusor Targusor

377 Telechiu Telechin Telechiu

378 Tileac Tileac Limo

879 Tileagd Tdeagd Tileagd

380 Tilecu nem? Tilecus

381 Tinliud Tinwi Tiniud

382 Tinca Tinca Tinca

883 Toboliu Tobolin Tobolin

384 Topa-de- los Topa-de-Jos Topa-de-Jos

385 Topa-de-Sns Topa-de-Sus Topa- de-Sus

316 Topa-de-Cri Topa-de-Cris Topa-de Cris

387 Topesti Topestt Topesti

388 Totoreni Totoreni Totoreni

389 Tria Thia


.
Tria

890 Tulca Tulca Tulca

891 Tetchea Tetchea Tetchea

392 TigAnestii de Beius Tiganestii-de-Beius Tiganestii-de-Beius

398 TigAnesiii de Cris Tiganestii-de-Cris Tiganestii-de- Cris

894 Ucuris Ucuris Ucuris


_

395 Uileac de Cris Uileac de Cris Uileac-de-Cris

396 Uilacul de Beius Uilacut de Beius Uitacut-de-Beius

397 Uieacul de Muute Uileacut de Munte Uilacul-de-Munte

398 Ursad UNad Ursad

399 Urvind Urvind Urvind

400
_ Urvis de Beiu Urvis de Beius Urvis de Beius

i0 I Urvis Beliu Urvis Beliu Urvis Betiu


_ _
402 Vad ,
Vad Yad 1

www.dacoromanica.ro
62
S'
0., SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
Fs' NUMELE COMUNEI RURALE
ca
,COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
c.:

403 Vaida Vaida Vaida

404 Valani Valani Valani

405 Valanii de Beiu Valanii de Beius Valanii de Beius

406 Valea Mare de Codru Valea Mare de Codru , Valea Mare de Codru

407 Valea Mare de Cri Valea Mare de Cris. Valea Mare de Cris

408 Valea Neagra de Cri Valea Neagr de Cris Valea Neagra de Cris

409 Valea NeagrA de Jos Valea NeagrA de Jos Valea Neagra de Jos

410 Valea Neagra de Sus Valea Neagra de Sus Valea Neagra de Sus

411 Varviz Varviz Varviz

412 VacAu VaseAu Vaseam

413 VArAeni VArAseai VArieni

414 Vrzari Vrzari Varzari

415 VArzarii-de-Jos VArzarii-de-Jos VArzarii-de-Jos

416 Vrzarii-de-Sus Vrzarii-de-Sus Varzarii:de-Sus

417 Virciorog VArciorog VAreiorog

418 Vintere Vintere Vintere

419 Voivozi Voivozi Voivozi

BECAPITULATIE
Comune rurale 419
Sate _ 420

i3
www.dacoromanica.ro
8. Judejul Botooni
VI
0
la. NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0
I:
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
:&

Albelti Albett
litiimceni
Costiugeni
1 Albe4ti Crciuneni
Jumatateni
Maciteni
Petreqti
Strareni

13Alqeni Battieni
Buzent
Copleni
2 BAlupni DrAqini
PArlita
Tocileni
Mice*ti

BlAndett Mild qti


Cerclujeni
3 Blndeti Siti*cani
SoldAneti .
Talpa
VAnitori

Bucecea-Targ Bucecea
4 Bucecea Bucecea-Sat
CAline*ti

CAlAra5i
CAlarai
Ciornobal
Durneti
5 CAlArai Libertatea
Pleant
Santa Maria .

Corm Corni
6 Corni Balta Ard
Saratine*ti

Cop *Mau
Cou la
Co lula
7 Cop la Lingurari
Supitea

Cristeiti Cristeti
Ghi Idnelti
8 Cristeti Oneaga
Schit-OrAleni

Cerviceti CucorAni
9 Cucorini Cucorani
Ipoteti
1-
64 www.dacoromanica.ro
1E1
0 SATELE CART COMPUN I NUMELE SATULUI
ti NUMELE COMUNEI RURALE
I..
COMUNA
I
DE REEDINTA A COMUNEI
I

Agafton Cur testi


Miceni
Curtesti
10 Curtet1 Oriseni-Dell
Orseni-Ila le
Tease
Tulbureni

Buneni Dangem
Dangeni
Hutun-Non
11 Dingeni Humb-Vechi
lacobeni Noui
lacobem-Yechi
Strahotin

Deleni Deleni
1.2 Del eni Maxut
Slobozia

13 DumbrAveni Dumbriveni Dumbriveni


Iraratec

14 Draeani Dracsani Dracsani


Stroesti

BAbiceni Durnesti
Brsduesti
Bivolari
45 Durneti Brosteni
Cucuteui-R5zesi
Cueuteni-Tufescu
DolArcem
Durnesti

BAlupni-Starnate Fntanele
BnestL
'16 FAntAnele Fintinele
Goldesti
Roicani
Stobozia

Boscoteni F'erodeeni
17 Feredeeni Feredeeni
Poiana
Unsa

Cordun FIlmnzi
48 FlAmAnzi Flamanzi
Poiana

L'at'ai Frumu,ica
PrAjeni
19 Frumu ica Storesti
Tg. Frumusica

65
www.dacoromanica.ro
7.3
I- SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
= NUMELE COMUNEI RURALE I
e. a

r-
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Bitranqti Gorbneitt
Burle$ti
Gorbnegi
Staro5i1ta.Rada
20 Gorbne$ti Staro5dta-Stavri
Socrujeni
Tomett-Ciolac
ToineW-Varnav
Urlati
Viforani

Cobiceni Hlipiceni
Oragalina
21 Hlipicen1 Hapiceni
Victoria

Belcea Leorda
Costinelti
Coifirgaci
22 Leorda Dolma
Gaureanca
Leorda
Popeni
_
Ba.znoasa Lunca
Lunca
23 Lunca Staneti
VatunoaiaMare
Zratunoaia-Mici

Bur la Mandstireni
filinastireni
24 Min Astireni Poenari
Soraceni
Unteni
Valea Grajdulut

BrAteni MihdIaleni
Caraiman
Ciqmane$i
25 Mill MAeni Miliilawni
1\ gase
Nan
Sarat
Slobozia-Sifkcani

Lebuqti Movila-Rupti
Movila-Rupti
26 Movita Rupta Ra3ca
Ripiceni
Ripiceni-Fabrica

Dada Nicleni
Dorobanti
27 Niqeni Nics,eni
Roma-de J03
Roma-de-Sas

66 www.dacoromanica.ro
Zim

11
SATELE CA111 coatruN NUMELE SATULUI
'd NUMELE COMUNEI RURALE,
COMUNA DE REEDINTA A COMUNE I

Cimea Rachiti
28 RA chip Costoti
Richini
Rosiori
StAnceni

BAdeni RMeni
29 Radeni *endreni
Vlideni
lieza Rnghilefti
Bogclanegi
30 Ranghileti Fabrica Ringhiloti
!Slain
Odaia-Dinghdesti
RAnghilegi

Comandaretii-Vechi fluseni
31 RAuseni Doina
PogoraA
Rauseni
Bobutesti Romne*ti
Bocoteni
Danndeni
32 RomAne0i Ostopceni Bat
Ostopceni-Rizoi
Principele Mihai
Rominori
Raminesti-Vale
Mereni Salem
SS Salcea Plopeni
Prehpca
Salcea
Fetesti Siminicea
84 Siminicea Grogovelti
Salageni
Siminicea
Balsa StAncesti
attmirob
85 StAnceti M-rea Doamnei
Manoloti
Stinceoi
Schit Cozancea Sulita
36 Sulita Sulitoaia
Tg. Subta
Ceir Tod ireni
Cerneqti
Floresti
37 Todireni Garbelti
luroti
Silitea
Todireni
Buhiceni Trueti
Drislea
38 Truseti lonaseni
Pisateni
Trup0.i

www.dacoromanica.ro 67
C
C..)
s. SAT= CARI COMPUN NUMELE SATULM
zc.v NUMELE COMUNET RURALE
.COMUNA DE RE:3EDINTA A COMUNET
c.:
-,...'

Tudora Tudora
39 Tudora Vozona-Mare

Calugareni Ungureni
Durneiti
Epurent
Mindrelti
40 Ungureni Sapoveni
UngureniCiulei
Ungureni-Isacescn
Uugureni-Ivanu

BAsAnceni Uriceni
Chitoved
rotul Rini
41 Uriceni Odaia-Veche
Prisecani
Uriceni

Bursuceni Vereiti
rorocieti
42 Vereti Ilancea
Vert Iti

Brehueti Vadeni
HriFani
43 Vlden1 Hutani
Milndre,Iti
NIAdeni

Chiscovata Vorona
lculeni
M-rea Vorona
44 Vorona Poiana
Protopopeni
Yorona-Dobrovolschi
Vorona-Noul
Vorona-Teodoru

RECAPITULATIE
Comune rurale 44
Sate . 229

www.dacoromanica.ro
6,
9. Judetul Brapv
,
-='
SATELE CART COMPUN N17MELE SATULUI
Li NUMELE COMUNEI RURALE
L:
conuNA DE RE$EDINTA A COMUNE1
....-

4 Apata Apata Apala

2 Baciu Baciu Baciu

3 1 Barcani Barcani Barcni

4 1 Bod .Bod Bod

5 Branul-d-Jos Bran Poarta Bran Poarta


Predeat
I

6 Budila Budila 13urbla

7 Cernatu Gernatu Gernatu

8 Cod lea Cod lea Codtea

9 Cristian Cri3tian Cristian

10 Crizbav Crizbav Crizbav

41
1
DobArliu Doi:drilla Dobtuqu

42 Feldioara Feldioara FeIdioar a

Fundatu Fundate
13 Fundatu Sirnea Sirnea

14 Ghimbav ,
Ghimbav Ghimbav

15 I HAlchin fl5lehin Ilalehiu

16 I Harman Harman Harman

17 I Holbav Ilo lbav llolbav

18 I Intorsura Buzului Intorsura Bulautui Intorsura Buzau lur

49 MAeru Mieru Mier u

20 I MArcu Mircu Marce4.

21 I Moeciul-de-Jos Moeciut-de-Jos Moeciul-4e4) 3

22 I Moeciul-de-Sus Moeciul-de-Sus Moeciul-de-Sus

89
www.dacoromanica.ro
curenl
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
z NUMELE COMTJNE [ RITRALE
COMUNA DE RESEDrNTA A COMITNET

23 Pe tera Wag ura Magura Peltera


Petera

24 Poiana MArului Poiana MArului Poian Mrului

23 Prejmer Prejmer Prejmer

20 PurcAreni Purcireni PurcAreni

.97 RAnov Ra*nov Rapov

28 Rolbav Flolbav Rolbav

29 Satulung Tatulung Satulung

30 Satunou Satunou Satunou

81 Sanpetru Sinpetru Sanpetru

32 Simon Simon Simon

33 Situ BuzA ului Sita Budului Sita Budului

34 Sohodel Sohodel Sohodel

85 Tarlungenl Tarlungeni Tarlungeni

36 Tfintari Tintari 'Miran

37 Teliu Teliu Teliu

38 Tohanul Nou Tohanul Nou Tohanul Nou

39 Tohanul Vechi Tohanul Yechi Toh .nul Vechi

4() Turche Turche Turclv


_
41 Vama BuzAului Varna Budului Varna BuzAului

42 Vlodeni VIolodeni Vlodeni

43 Vulcan Vulcan Vulcan

44 ZArneti Zarnelti Zarnelti

45 Zizin Zizin Zizin

RECA PITULATIE :
Comune rur ale 45
Sate . 48

70 www.dacoromanica.ro
40. Judetul Balla
T4
c SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
=s- NUMELE COMUNEI RURALE
u
1.;
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
...

Baldovinesti Baldovinesti
1 Baldovinesti Pietroin
General Frapurgescu

2 Bstogu Batogu Batogu

3 Berlesti Berlesti R3rIe4ti

4 Bertestii-de-Jos Berlqtii de-Jos Bertestai de Jos

Gura CA InAtui Bertestii- da-Sus


5 Bertestii-de-Sus Bertestii-de-Su3

6 Bordei Verde Bordei Verde l3ordei Verde

7 Brailita Brailita Brailita

8 Cazasu Cazasu Cazasu

9 ChioilAsesti Chioihasesti Chioibasesti


i
Blasova Chiscani
10 Chiscani Chiscani
Vrstura

11 Cioara Doicesti Gioara Doicesti Cioara Doiasti

12 Cioara Radu Voda Cioara RaduVodi Cioara Radu Voli

13 Ciocile Ciocile Ciocile

la Ciresu Ciresu Ciresu


_

15 Ciucea Ciucea Ciucea

Colonel A. Crigorescu Colonel A. Grigorescu


16 Colonel A. Grigorescu Satu Nou

17 Coltea Coltea Coltea

18 Constantin Gabrielescu Constantin GabrieleFell Conitantin Gabrieleseu

Cotu Lung Cotu Lung


19 Cotu Lung Cotu Mihalea
luliu Maniu
-,
20 Cuza Voda Cuza Vodd Cuza Voda

www.dacoromanica.ro
'7i
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMEIGE COMUNEI RURALE
e-' COMUNA DE RESEDINTA A COM UNE"!
44

21 Deduleti 1 Dedulesti Dedulesti

22 Dud escu Dudescu Dudescu

23 Esna Esna Esna

Faurei
24 Faurel Vizireni Faucet

Vilma
25 FOIL' lonesti Filiu

26 Filipeti Ftlipesti Filipe.lti


1

27 Florica Florica Florica

Carol al II-lea Gem 'nete


28 Gemenele Gernenele

29 General Poeta General Poeta General Poetas

SO GolAei Golasei GoIasei

Gropeni Gropeni
31 Gropeni Titcov
_

Gura Garlutei Gura Garlutei


32 Gura Garlutel Nicolesti

Gurgueti Cur gneti


33 Gurgueti Sihleanu

34 lanca Ianca lanca

Bratesu Non Ion 1. C. Bratianu


Bralesu Vechi
35 Ion I. C. Brtianu Ion 1. C. Britianu
Nisipurile

36 InsurAtel Insuratei InsurMei

37 Jugureanu Jugureanu Jugureanu

38 Lacu Rezt Lacu Rezi Lacu Rezi

89 Lacu SAT-at
Baile Lacu Sarat Lacu Sarat
Lacu Sarat

Latinu Latinu
40 Lati nu Voinesti

Li5coteanca Caramidart Liscoteanca Caramidari


41 Lisco tea nca Car Am ida ri Liscoteanca Satnoent
Paneti

72
www.dacoromanica.ro
Ig NUMELE POMUNEI RURALE
AATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
L.
c OMUNA DE RE$EDINTA A COMUNE ,
im

Agana MArAfn
Bandoiu
Bou
Cojocaru
FrecAlei
42 MArAu Iapa
MAralu
Nedeicn
Salcia
StrAmba
Tacan
Zagna

43 Mihai Bravu Mihaiu Bravu Mihai Bravu


-
44 Mircea VocIA Mircea Vodi Mircea Vodi

Mohoreanu Mohoreann
45 Mohoreanu Pribeagu

Movila Miresei Movila Miresei


46 Movila Miresei
TePe Nroda

MArtAceti - NazAru
Muchea
47 Nazttru Mucheni
NazAru

48 Nedelcu Chercea Nedelm Cher cea Nedelcu Chercea

49 Nico1eti Jianu Nicoleti Jianu . Nico!eti Jianu


4

50 Oancea Oancea Oancea

51 Opriseneti 0priene01 Opri*enett

Morotesti Osmanu
52 Osmanu Ckmanu

53 Perioru Perioru Peripru

54 Piscu Piscu Piscu

55 Plopu Plopu Plopu

56 Radu Negru Radu Negru Radu Negru

AvAntut RAmniceiu
Congtantinesti
57 Ramnicelu Ramnicelu
Stefan-cei-Mare

58 Regele Mihai I Regale Mihai 1 Regele Mihai I

59 Romanu Romanu Romanu


..
73
www.dacoromanica.ro
'',..
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
DE RE$EDINTA A COMUNEI
. COMUNA

60 Rosiori Rosiori Roliori


..

Ilusetu Rusetu
61 Rtqetu Sergent lonel *tefan

PolizeTti Stanca
62 Stanca Stanca

63 ScArlAtesti ScArlAto!ti Sc Arlb testi

Desirati Scortaru Nou


64 Scortaru Nou Sum tarn Nou
,

Comneasca Scortaru Vechi


65 Scortaru Vechl Scortaru Vechi

66 Silistraru Silistraru Silistraru

67 Spiru Haret Spiru lIaret Spiru Ilar et

68 StrAmbu StrAmbu Sti Ambu

69 Stancuta StAncuta Stancuta

70 SurdilA GAiseanca Surdild GAiseanca Surdilii GAiseanca

71 Surdill Greci Surdil Greci Surddh Greci

Mihail Cootlnictanu Su testi


72 Sutesti Suteji

73 TArlele Filiu TArlele Filiu TArlete Elia

74 Tataru Tataru Team

75 TibAnesti TibAnesti Tihdnesti

76 Tichilekti Tirhilesti . Tichle;ti

77 Traianu Traianu Traianu

78 Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu

79 Tufa sti Tufa-5U Tufe;ti

aq Urleasca Urleasca Urleasca

81 VAdeni VAdeni VAdeni

82 Valea CAnepel Valea CAnepei Valea CAnepei

83 Victoria ViLtoria Victoria

74 www.dacoromanica.ro
15
I. .: SATELE CART COMPUN NUMELE SATT'Il'I
sz NUMELE COMUNEI RURALE
C3
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNE I
I.:

1
4

84 Viziru Viziru VizIru

85 Zfivoala Zavoaia ZAvoaia


1

RECAPITUL All E
Comune rurale 85
Sate 131

www.dacoromanica.ro :5
11. Judelul Buniu
1:1
I. SATELE CARI COMPUN NIMBLE SATTMUI
NUMELE COMUNEI RURALE
u
4
r OMITNA DE RE$EDINTA. A COMUNEI
Z

Albalti Albelti
1 Albeti Caltuna
Udati-Lucieni
Udati.Mnzu

Amaru Amaru
2 Amaru Dulbanu
Scortoasa
Sinaia

Baba Ana Baba Ana


3 Baba Ana Cireseanu
Schiouoaia

4 BAdeni MHuifi Badeni-Miluiti Mirali


Mirosi

Aldeni Ciuciurile
Baesti
5 BAeti-Aldenl Ciuciurite
Manasia
Podeni
Papaneti

P:alne,ti lialaaesti
Bercesti
Bodromiresti
Cocarceni
6 BAIAneti Cozieni
Fata lui Nan
Marculesti
Tulurea
Valea Banului
L
Valea-Epei

7 BA1teni =tent BM teni

Bisceni-de-Sus Basceni-deSu3
lorgulesti
8 BAsceni de Sus Slobozia
Va1ea-Seac6.
Zeletin

Beceai Beceni
9 Beceni Enculesti
Gur a Ocei
,
Mrgariti

Balta-Tocila Beciu
10 13eciu Batigasi
Beciu

11 Bentu Bentu Bentu


Polta
12 BlAjani BI5jani B15jani
p.
Soresti

70 www.dacoromanica.ro
'
curent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI

00
t4
tsj
P
Liz,

itl
',TUMBLE COELUNEI RURALE
COMUNA DE RE,$EDINTA A COMUNEI
i
13 Bohm: Bobocu Bobozu

44 Boldesti Boidesti Bolde Iti


GrAdiltea

Bozioru GArla
Buduile
Fisici
Gavanele
Grta.
Geambasu
15 Bozioru Gornetu
Gresia
Nucu
Rasti
II Au
ScAeni
Ulmetu
VAvAlucile

Brdeanu Bradeanu
16 BrAdeanu Mitropolia
Smardan

Brdesti Br Aesti
DOM
17 BrAesti Piatra
Pin"
Ruginoasa

18 Breaza Breaza Breaza

BAsceni-de-Jos Ca Ivini
19 Calvini Calvini
FrAsinet
Olari

20 Caragelele Caragelele Caragelele

Casota Casota
21 Casota VIcAreasca

22 CA1dArAsti Cildaristi C51darkti

Glodu-Petcari Parlita-CAnesti
Gontesti
Nagasina
23 CAnesti Pcurile
Parlita-Canesti
Poiana-Pletari
Suchea
Nalea-Verzei
.,

57
www.dacoromanica.ro
V
L. SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
.., COMUNA DE RE$EDINTA. A COMUNEI
ZI

Cirpinistes Valea-Flotarului
Isvorul-dulce
24 CArpinitea Valea-hotarului
Vatea-PArului

Mina CAtida
CAtunu
Cepturasu
Corbu
Fundatatinei
25 Mina Moara Enid
Mordona
Motruna
PAsaroiu
Roma
Tronari
Saticu
Valea-CAtinei

alugari CAndasti-de-Jos
Cludesti-de-Jos
26 Clindeti CAndesti-de-Sus
SAtucu
(
Miami' CernAtelti
CernAtesti
27 Cern Alga Mitiesti
Zarnesti-de-SlInia

Sagzeni Chiojdu
BAsca
adapt
28 Chlojdu Chiojda
Lera
Piescioara
Poenitele

Cilibia Cibbia
29 CI tibia Gara-Citibia
MAnzu

Cioranca Movila-Banului
SO Cioranca Movila-Banului

Aninoasa Cis lin


Ra.riji
81 CislAn Buda-CrAciunesti
(aslau
Gura MGR
, ScArl5oara

AtArnati Clondira
22 Clondiru BAltareti.
Ciondiru
Satul-Nou
_

78
www.dacoromanica.ro
curent 1 SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE. COMITNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
1

Aluniu Co Iti- de-Jos


Basea-CoIti
Cambura
Calugaritele
Col tpde-Jos
Colti-de-Sus
Comarnici
Figiresti
33 CoIti In Nana
Intre Sibich ,
Linguresti
Lupoaia
Magadan
Mataru
Muscelu-Carambesc
Paltenu
Seciu
Valea-Boului

Budisteni Costqti
Costesti
Gomoe4ti
34 Costesti Gropni
Pietrosu
Spatarn

35 Cotorca Cotorca Cotorca

[Wham Cotu Ciorii


C. A. Rosetti
30 Cotu-Cioril CotCiorii
Gara Rosetli

Bordopni-Tuflele Fin testi


37 Finteti Fintesti

Cosuri Florica
38 Florica Florica

Bajani FocAnei
39 FocAnei Focsanei
Gura-Calnaului

40 Fundeni Fundem Fundeni

GAgeni-de-Jo3 Tintileanca
Gageni-de-Sus
41 GAgeni-Vintileanca Vintileanca
Voinesti

Banita Gavanesti
a GavAneti Gavanelti
Movilita

Andrei Brbulescu Gheraseni


Brebeanca .

43 Gherseni Cremenea
Gheraseni
Suditi

79
www.dacoromanica.ro
=,.
"a
o SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RI.TRALE
00
T-.
COMUNA. DE RESEDINTA A COMUNEI
,.:
:&

Carligu-Mare CarItgu-Mare
44 Glodeanu-CArlig Cirligu-Mic

Cildrusanca Glodeanu-Srat
45 Glodeanu-SArat Glodeanu-Sirat
lleana
Pitulicea-Cafurita

46 Glodeanu-Sili*tea Glodeanu-Silistea Glodeanu-Silistea

Bratilesti Bata testi


Fundata
Goidesti
tvanetu
47 GoIdepi Pestritu
Plaiut-Nucului
Plostina
Potecut
Secuia
Vadu.Oil

Grabicinade-Jos Grabicina-de-Jos
48 Grabicina Grabicina-de-Sus

Born( Grajdana
Birbuncesti
Grajdana
49 GrAjdana tsvoranu
Lunceni
Mi twit
Sa Ice&

Mani Greceanca
Dorobanti
50 Greceanca Dragaici
Greceanca
ktrita-de-Jos
Pepeniera Istrita

Dogari Gura-Dimienei
51 Gura-Dhnienei nor e"ti
Gura.Ditnienei
,
CArlorntinesti Nicov
Mierea
Niscov
52 Gura-NIcov Niscov peste girli
Posirmti .
Saseni-Noui
Saseni-pe-Vale
Sseni:Vechi

Atirnati Gura.SrAtei
53 Gura-SArAtel Gura-Ssaritei

80
www.dacoromanica.ro
3 SATELE CARI COMPITN NUMELE SATULUI
fa. /TUMBLE COMITNEI RURALE
ca COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
c.:

Argiselelti GuraTeghi
Furtu neti
Gura- Pal ti n kului
Gura-Teghi
lormti
Lunca-Parittini
54 Gura-Teghi Lunca-Viscului
Nemertea
Pa Rim $u
ha tra-Corbuld
Ro;caiu
Tega
Vat. lam

Berea Berea
55 Joseni Joseni
PAclele

Jugureni Jug ureni


56 Jugureni Marginea-Padurii
Valea-Scheilor

Glocht Lapo lu
Lapow
57 Lapogu Lapo ;eta
Pietricica
Val ea-Unghiuhti

Lam Largu
58 Largu Seir6latee.i

59 Limpezig Lim pezi; Limpezi;

Ciobnoaia Lipia
60 Lipia Lipia
Odii le

Brebu Lopitari
Chtrarti
61 Lopitarl Jurube;ti
Lopatari
1 uncite
Terca

62 Luciu Luciu Luciu

Curcine*ti Lunca-Frumoasa
Lunca-Frumoasi
63 Lunca-Frumoasii Parjfi1e 1 ti
To eileui
Valea- Purcaruhil

64 Maxenu Maxenu Maxenu


Odaia-Banului

Ciuta Magura
65 Magura Magura
t

3 81.
www.dacoromanica.ro
curent NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
-'
0 COMTJNA DE RESEDINTA A COMUNEI
L.
..-,

CA ptaneti MarAcineni
Car lovoaia
M Ar5ci neni
66 MArAcineni NI ate;*
Po toceni- d e-Jos
Potoceni-de-Sus

Benga Mruntiq
Mar untis
67 MArunt4u MAnstirea
Poenile
Valea-Sear,a

Apostari Gruaj
Basceni
Be5Iii
Bustea
Giresu
Ghtzdita:
Grunj
Gura-BAdicului
68 ManzAleti-Miine0i Manzale;tt
Piavatut
Poiana-Irdlcului ,

Reghtneti
Srent
Sgheab
Trestioara
Valea-Ciomegei
Valea-Cotoarei

Mora Merei
Ograzile
69 Merei Valea-Putului-Li pia
Valea-Putului- Merei

Arcanu Scutelnici
Bragreasa
'70 Meteleu Liphoesti
Scutelnici
I.

Col 0 neni Mihailelti


lilArgineana
'71 MihAileti Mitailesti
Satu-Non

Chirlesti Mlfijet
Dupa-Piatra
Mt5jet
72 MlCet Manila
Topite'e
Yale& Lupului
Yal ea- Rea

SA rata MonVoru Srata-Monteoru


73 Monteoru Sarata-Nenciute;ti

94 Movila-Oit Movila-Oii Movila-Oii

t32
www.dacoromanica.ro
VI
0 SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
ts' MIELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z4
Mani Muni
75 NAeni Prasca
Tudoriche;ti

Arsele Lunca-Prioorului
BAsca-Boziliei
Garbo),
76 Neholau Lunca-Priporului
Nehoimu
Puricoasa
Vinetisu

Alfmnari Nehoiu
Badirlegiu-Mic
Botele
77 Nebo lu Go Ionia fabricii Goetz de poste pod
Fundu-Nehoiutui
Murani
Nehom
Pistari

Coca-Antimireqti Podul-Muncii
Moroi
78 Mc uleti Nicule5ti
Petriche*ti
Podul-Munci

Capul-Satului OM le
Corneanu
Buick lti
GorAni
Lacu
79 OM( Ile Odaile
Papuci
Piatra-Albi
Posobeqti
ScorNesti
Valea-Fintinel
Valea-*tefanului

80 Padina Padina Padina

BadAriegiu-Mare Piltineni
Citiasu-Plepari
Currnitura
81 PAItineni F'undAtura
Gura-Citiaului
PAltineni
Piatra

Babes Piaui'
Begu
Botesti
Chilegi
Corcoiann
82 PAnAtAu Dicuieti
Lacu-cu-Anini
Lupoiu
Pinitla
Pliisoru
Va lea-FAntinei

83
www.dacoromanica.ro
,
'4
w SA TELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
.4
N NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
_
Z

Brusturazu Pal Arlage le


Buruenesti
Calea-Cbiojdului
Cr Ang
Crivinent
Funditurile
Ilorjani
83 PAtArlagele M aln 1-Alla
MAcesu
Mibalcesti
MurAturite
Muscein
PatArl a gele
Poiana
Stroesti
Valea-Yiei

Mita PArscov
84 PArscov PArscov

Ochiul Boului Pietroasa-de-Jos


Pietroasa- de. Jos
85 Pietrosele Pi etroasa de-Sus
Posta

Muscelu Plescoi
86 Plescoi Plescoi
Plesesti
UrIltori

87 Pogoanele Poaoanele
0 Pogoanele
4

Dal ma Scorloasa
Gura-IrAii
Plopeasa-de. Jos
88 Policiori Plopeasa- de-Sus
Policiori
Schitu
Scorioasa
Yalea lui Dragomir

CAlugAri Haimanalele
Haimanalele
89 Pofa-Calnfiu Posta
PotArnichesti
Satut-Nou

Muscelu-Tigan RuavAtu
['Alicia
90 RusavAtu RusavAtu
Ursoaia

Beilicu Sageata-de-Sus
Bordopni- CAiteasca
9I SAgeata Sgeata-de-Jos

g *eat& de-Sus
$eineasca

8i
www.dacoromanica.ro
r: SATELE CARI COMPUN NUMELE SITULUI
Z
0u NIMBLE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RWDINTA A COMUNEI
4
Z

Posta SAhateni-de-Jos
92 SAhMeni Shiteni-de-Jos
Sahiteni.de-aus

S5poca Sapoca
93 SApoca Vatea-Putului

Dobrilelti Isvorul-Dulce
Isvorut-Dulce
94 SArAteanca Nencmlesti
Valea-Botei
Valea-Vistieru(uf

Ciocirlia Searle Id
Dimbroca
95 Scurtesti Scurtesti
Stancogti

Boroianu-Mlicila Szbiciu-de-Sus
Gornetu
Murtoarea
['Acura
96 Sibiciu Sibiciu-de Jos
Sibiciu-de-Sus
Si la
Valea-Sibicinlui

Binciasca Simileasca
97 Simileasca Stmileasca

Moisica Smeeni
98 Smeeni Salcioara
Smeeni

Bonin Broasca
Broasca
Caoca
99 Siriu Gura-Siriului
Inselata
Muscetula
Pitigoiu

Balta- Ploputui St Alpu


100 StAlpu StAlpu

CAtteti aringa
Clondiru-de-Sus
101 arAnga Dara
Satinga

GAlbioa0 GA1bina0
IN TAblrAti Tibar4ti-Noi
Tabar4ti-Yechi

www.dacoromanica.ro 85
7:1
0 SATELE CARI COMPUN NIMBLE SATULUI
1-
6
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
zg
Bceni Gura Tircovului
Botanu
Gura AninoaseCojanu
Gura Trcovului
Lota9i
Mucheni
Olesesti
103 Vireo,/ Pe-Vale
RAtesti
Robesti
"Innen
Staniiesti
Tircov
Trestieni
Titirligu
Viforita
,

Cuculestt Tega
Maguricea
104 tega Podnrile
Ripite
Tega
Zaharesti ,

Halm' Valea-Rea
Letculesti
Linta-Ciolanului
Pisculem
105 TisAu St. Gheorghe
StrAleni
TisAu
Valea Caprei
Valea-Rea.
,

Gura-Vadului Tohani
106 Tohani Persunari
Tohani
Valea.Scheilor
. --
Ciocanelti Trestia
Colteni
Gioinrile
hvoru
Lunge0i
107 Trestia Nistoresti
Pietrarn
Punga
Teisu
Trestia
Valea-Boatei
Zapodia

Albeqti Crivitelti
Bude5ti
Chi lb le
Crivilesti
108 Trestioara Ghiogari
Licari.
Trestioara
Valea-Nucului
----. Verghiurile

86 www.dacoromanica.ro
1

V
.., SATELE CARI COMPUN NTJMELE SATULUI
fil NTJMELE COMUNEI RURALE
0 COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Zr.:

409 Tronari Predqti Tronari


ironari

110 Tinte0I Pogoanele Tinteti


Tinte Iti

111 Ulmenl Uimeni Utmeni


V5.1celele .

412 Unguriu Nguriu Unguriu

113 Vadu-Paii Principele Carol Vadu-Paii


Vadu-Paii

Clociti Harboca
114 Vadu-Sorepilor Hrboca
Vad u-Soreltilor

Neneiu Zoreiti
115 Valea-Teancului Nisip
Va lea Teancului
Zorqti

Aguda Verne0i
116 Verne Oi Brkleanu
Chnciu
Verne Oi

Wine Oi Scheiu
Fundu-Popii
Gura-Popii
Isvorul-Boului
117 Vintili-Voci Lunca
Sarbeti
Scheiu
SmeeW
Vintili-Voda

118 Vipereti Vipereti Vipere t.).

FantAnelele- Vispc:Iti
119 Vispeti Vlceanca
VAr fu
Vispqti
..

- Ghizdita Zdraelti
120 ZArneti Lilac*
Zarne0 ,

Aliceai Ziligeanca
121 ZilkteAnca Caconari
Suditi
Ziiiteanca

RECAPITULATIE .

Comune rurale . . 121


-
JO,

www.dacoromanica.ro 87
12. Judejul Cahul
Z
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMTJNA DE RESEDINTX A COMUNE I
,

Albota Albota
Albota de Jos
I Albota Hagiesti
Hai topi

Alexandresti Alexandresti
Burlacu
2 Alexandreti Taracha de Salcie
Tartanut de Salcie

Alexandru- cel-Bun Mexandru-cel-Bun


Burlcelu
3 Alexandru-cel-Bun Netosi
Paruseni
Trubiesti

Aluatu Aluatu
Balaban
Bisericuta- de-Jo;
4 Aluatu Bisericuta-de Sus
Ciumai
Oituz

Badicu Bath=
&dim- Nou
5 Badicu Badicu Vechi
Constant nesti

Acui-de-Jos Baimacha
Acui-de-Mijloc
6 Baimaclia Acui-de- Sus
Baimaclia
Enachesti
General Poeta,

7 Baurci Baurci Baurci


i
8 Bealma &pima Belalma

9 BeOemae Betemac Beitemac

Alexeeni Borceag
Borceag
10 Borceag Ciucureni
Cincuresti
Cortinul-Nou
Denevita
MArzeni ,

88 www.dacoromanica.ro
cureAt
Ie NIMBLE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN NtaMELE SITULUI
COMUNA DE RESEDINTX A COMUNET
z4
Borogani Borogani
11 Boroganl Congazul-Mia
Dediuleti

12 Bulgarica Bulgarica Bulgarica

Calmatui CAlmalui
13 Cilmittui Cioara
Dancu

Cania Cania
14 Cassia Epureni
Porumbeti

15 Cairaclia Cairaclia Cairaclia

16 Capaclia RAzei Capaclia Rise li Capaclia Rimi


Ilaragai

Buclai Carbalia
Carbalia
17 Carbalia Dermengi
Musait

Butuceni Ciroeti
f. rpelti
Ceaciun
Larguta
18 Carpet1 Lingura
Ila;cova
Macresti
Popovca
Yalea Largel

19 Cazaclia Cazaclia Camelia

Baiuf Cazaogie
Bulgari
Cazangic
Granita Vecha
20 Cazangic Hirtops
Manubcevca
SiNtea
Traian
Valea-lui-Agop

Cantu Chioseha
Chioselia .

21 Chiosella Chioselia-Mare
Chioselia-Mici
Telpiz
Tirane*

www.dacoromanica.ro 89
'8
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
ti NUMELE COMUNEI RURALE DE RESEDINTA A COMUNEI
COMUNA
z
22 Chirutnea Chirutnea Chirutnea

23 Coat, lia Cociulia Cociulia

24 Colibai Cobbafi Cohbasi

Carraneni
25 Congaz Congaz Congaz

Calla
26 CoOangalia Costangalla Costangalia
Principele Mihai

27 Crihana Crihana Crihana

28 Cubei Cubei Cubei


.--
29 Eichendorf Eichenclorf Eichendorf

30 Filipeni Filipeni Filipeni

Gavanoasa Gavanoasa
Greceni
31 Gavanosa Nicolaeni
Pavelesti
Viadimiresti

Chircani Gotesti
Flimanda
32 Goteti Ghettosu
Gotesti
Gotesti-Noi

Larga Larga
33 Larga Larga-Veche .

Bur tiovca Manta


34 Manta Manta
Pascani
_

Ceadr Mingir
Cococeni
Horjesti
35 Mingir Mingir
Regina Maria
Noinescu
, .

00 www.dacoromanica.ro
ii
curent
e SATELE CARI COMPUN TUMELE SATULUI
v, NUMELE COMUNEI RURALE
p 0 MUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Bairamcsa Moscovei
Gigalboaia
Lopa W.%
36 Moscovei Moscovei
Moscovei-Rizeli
Moscovei-Veclu
Mo3covita

_
Crib ana-Noul Pe limit
Fa gadia
37 Penne! Hu tul
Pel mod
Pea (lei-Not

Marchetta Mu*
Matasara
Pogoo e;ti
38 RAze1 Rieqi
Satu-Non
Tocita-Riducani

And rulu-de-Sus Romani


Ghibanu
39 Romftn1 homni
Stoienepi

Andrup-de-Jos Ro;u
Cotibana
40 Rop Foc;ani
Rolu

41 Sofieni Sofieni Sofieni

Cuza-Vocli Samalia
Sadie
42 Samalia Samalia
Taraclia

Cepcui arata-Noui
Romine;ti
43 Sarata-Noult Sirata-Noul
Sarata-Noui 11

Fu ndul-SirO chei Sarilica-Noui


SrticaNoui
44 SArAtica-Notai Tomai
Troita
II sM,eni

91
www.dacoromanica.ro
'

w
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
t NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNE1
4

Cam pul-Drept Sarlteni


Cneazevca 1
Cneazevca 11
('olibabovca
Orac
45 SArAteni Sarai
SaratIca-Veche
Sdrateni
Troita-Nota
Valea-hda nului
Vozneseni

Ciobalaccia Tartaul
Flocoasa
46 Tartaul Tartaul
Tutovanu
Victoria

4i Tara cHa Taractia Taraclia


,

48 Tatar- Copceac Tatar-Copceac Tatar-Copceac

13roasca id rarAti
Ciorita
Huluboaia
49 TAtArAti
Luceti
Ttaresti
Trifeta

Coporani Tigheci
Hanaieni-de- Pad ure
largara
50 Tigheci Meseni
Ple5eni
Tata' rleni
Tigheci

Antonqh Toceni
Hanmeni-Noi
51 Toceni Nicoldett
Riqi
Toceni

Covurlui Tomai
52 Tomai Tomli
Tomai-Noi

Alexandreni Tiganca
Hartoape
53 Tiganca Stoieneti
Taraclia
Tiganca

02
www.dacoromanica.ro
15
43 ATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
6' NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA: DE RESEDINTA A COMUNEI
44
54 Vadul-lui-Isac Vadul-lui-Isac Vadul-lui-Isac

Bram Valeni
55 Vleni Taleni

56 Visinesti Visineti Vilinesti

57 VulcAnesti Vulc Aneti Yulcauesti

Cucoara Woe,*
Paicu
58 Zrnesti Tirte,ItI
Zirnesti

RECAP1TUL A ri EE
Commie male . 58
Sate -s. 207

www.dacoromanica.ro
15. Jude till Caliacra
.0'
e- NUMELE COMUNEI RI:MALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
I.:

Alormali Aiorman
Aticiu Mic
1 Aiorman Brincoveanu
Chioseler
Toccilar

Arman Arman
Ciufut-Cuisu .

Cernaoco
Caraaci
2 Arman Caradurmu
Hasariac
Mircea-Voda
NebtCuius

Armutlia Armutlia
Azaplar
Cam taro
3 Armutlia Ergi
Dagichioi
Paragic

Baiarain-Bunar Baiaram-Bunar
Cow Mahle
4 Balaram-Bunar Chesegic
Marzac
Regepchioi

Balagea Balagea
Cmcurova
Cuiugiuc
5 Batagea Mustafa Bei ler
Sahmlar
Tulugea

Arniut-Cuius Cadievo
Cadievo
6 Cadievo Eni-Mahle
Florica

Begdali Cara li
Cara lt
7 Cara li Durasi
Enigea-fiaidar
Sandu Aldea

Carapcea Carapcea
8 Carapcea Satltn4i

9. www.dacoromanica.ro
1
................. ,

curent
a NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CAM COMP:UN NUMELE SATULUI
COMUNA! DE RESEDINTA A COMUNEI
g
Carasular Carasular
Denicler
9 Carasular Hasim-Dede
Chiringi

Casim Casim
Cioban-Cuius
Haslageachioi
Harrnantac
Libacova
40 Qua.) Mangdar
Mamucichioi
Perifaca
Pisarova
Sataman

Aidan-Ciufa Ceairligioi
Caraiapular
Car libechioi
11 Ceairlighiol Ceairlighioi
Sususchioi
Ve lifaca

Ceamurlia-Mare Ceamurlia-de-Mijloc
Ceamurtia-Mica
Ceamurlia-de-Mijloc
12 Ceaniurlia Caramurat
Sar amamut
Osmanfaci

Ceair Chiupeler
Chiostecciler
13 Chiupeler Chiupeter
Gherzalar
Orlovo

Bilo Caramanla
Caramanla
Calaigidere
14 Caramanl it Chiramet
Ismail
Sara Musa

Calfakioi Duranlar
Closca
15 Duranlar Crusova
Duranlar
Iaptagea
Siracova

16 Echischea Echischea Echischea


Sever Ridulescn
,

Ecrene Ecreno
17 Ecrene Gheiciler
Vanatori
i

www.dacoromanica.ro
14,
NIJMELE COMUNEI RURALE SATELE CART COMP:UN NUMELE SATTJLUI
.
g
. -
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Covanlc Enigea
Enigea
Mursa lkioi
98 En igea Onlurkio I
Sarndbei
Sabangi
Viirara

. Caralez Ezibei
Carasinan
19 Ezibel Ezibei
Matlanova
Voine*ti

Bazaurtul-Mare FandAcli
Bazaurtul-Mic
Bazaurtul. de-Mijloc
20 Nina cli Fan dacli
Nastradin
Seidali

Chi ofluc Garga lac


Elibei
21 Garga lac Gar galic
Geaferli- liuci or man
Irigea

Ghi aut.- Suiuciuc Ghiaur-Suiuciuc


22 Ghiaur-Suiuciuc Surtuchioi
Sf. Nicolae

A liciu- Mare Ghelengic


BaOunar
Bucureni
Caracurt
23 Ghelengic Cab asacal
Ghel en gic
Ianaclar
Petia

Caralar Ghiore
Caranasuf
24 Ghiore Ghi orman
Ghiore
Nusuf-Pala

Alexandria Hard a li
Aptaat
25 Hardali Hard al i
PArAul-Caprei
Terscondu

26 Hasi-Kioseler Baraclar Hasi- Kr soler


Ghiurghenli

96 www.dacoromanica.ro
1
_____
,
curent. 1

71
`g NUMELE COMUNEI RTJRALE SATELE CART COMPUN NUAIELE SATULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Hasi-Kisoler Hasi.Kisoler
26 Hasi-Kioseler (Urmare) NAdejdea
St Ana CadAnei
-
Curu Mah la IlanlAc
Dropia
Embie Mahte
27 HanlAc Baulk
Malinova
Rezder
TArnofca

28 Kili-Kadi Kili-Kacli Kilt-Kadi

Ali Anita MansArova


Cocargea
29 MansArova Durgut-Calfa
lurghinciler
Mansirova

luzgbiubentAc MihAileni
Malcoci
30 MihAileni MthAileni
Suiticiucul-Turcese

Bogdali-Ceamurli Musubei
Cit tic
Durbali
81 Musubei Esetli
Musubei
Negreni
Portaz

Bogdanova Opancea
Caraballi
Nout Botievo
Opancea
82 I Opancea Saracrea
0
Semizali
Tau Maiorescu
Valatt

Calina Prezetenti
lonusciular
Gorivi
Presetenti
33 Preselenti Selim-Cuius
Stredina
Vasileva
Yelicova

www.dacoromanica.ro 97
curent SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
4,
6- NUMELE CO MUNEI RURALE
COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI
,.:
.e.

AidAn-Bei PrisAcani
Caspali
34 Prisacani Melee ler
Priskani
Uzlari

Aiorman Rasoviceni
Arnautlar
Caracaschioi
35 Rasoviceni Idris Cilium
Rasoviceni
Tartamu .

Crisan Sari-Mese
Ilagi-Dumitra
36 Sarii-Mese Iazagilar
Pidureni
Sari-Mese

Bejenari Spasova
Predel
Rogojuia
37 Spasova Simionova Serenino
Spasova
Niceva

Arabagi Suiuciuc
38 Suiuciuc CeacArcea
Suiuciuc

CalAcichioi Sabla
39 abla StAnca
Sabla

Conac Stejarul
Conac Cuiciuc
40 Stejarul Esargea
Samson
tejarut

Alaclise Teche
Ceatalar
41 Teche Evecter
Hamzalar
lavaccilar
Teche

Omur Faca Trupciular


42 Trupciular Trupciular

Serdiment Vtadimireqti
43 Vladimfresti Vladimireti

00 www.dacoromanica.ro
NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Cuiuchioi Vaituroti
Muncil
Regina Maria
.44 Vulture#1 Stillman-Fad
Veischioi
Vultureti

RECAPITULATIE
Comune rurale .7 44
Sate (centre natniale) 227

www.dacoromanica.ro !)9
14. Judejul Cara
5W SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
=
L. NUMELE COMUNEI NUILILE
Q COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z..
1 Apadia Apadia Apadia

2 Agadici Agadici Agadici

3 Barbosu Barbosu Barbosu

4 Ban la Binia Binia


.....

5 Belobresca Belobresca Belobresca

6 Berl iste Berliste BerIiste

7 Berzee,sca Berzeasca Berzeasca

8 Berzovia Berzovia Berzovia

9 Bigar Bigar Blgar

10 Binis Binis Mil


11 Bocsa Montana Boco Montana Bocsa Montana

12 Bocsa Romani Bocsa Romani Bocsa Romani

13 Bogodint Bogodint Bogodint

14 Borloveni-Noi Borloveni Noi I3orloveni Noi

15 Borloveni-Vechi Borloveni Vechi Borloveni Yecbi

16 Bozovici I3ozovici Bozovici

17 Brebul Brebul Brebul

18 Brezon Brezon Brezon

19 Cacova Cacova Cacova

20 Calina Ca lina Calina

21 Carasova Carasova Carasova

22 Clinic Clinic Calnic

23 Carbunari Cirbunari Carbunari


_

24 Catunul Bc zias Catunul Bozias Catunul Bozias


4

IOU
www.dacoromanica.ro
,., SATELE CARI COMPUN NUMELE SATUL UI
'.,.) NUMELE COMONEI RURALE
COMUNA DE REEDINT.A. A COMUNEI
,.:

25 Carnecea CArnecea arnecea

26 Cimpia Campia Campia

27 Ciclova Romana Ciclova Roman& Ciclova Romna

28 Ciortea Ciortea Ciortea

29 Clocotici Clo clotici Clocotici

30 Ciuchiciu Ciuchiciu Ciuchiciu

31 Comorite Comorilto Comorite

32 Coronin Coronin Coronin

33 Cuidanovita Cuidanovita Cuidanovita

34 Cuptoare Secul Cuptoare Secul Cuptoare Seoul

35 Dalboet Dalbov4 Dalbwq

36 Delineti Delineti Delineti

37 Divici Divici Divici

38 Dochin Dochin Dochin

39 Dognecia Dognecia Dou0 necia

40 Domani Domani Domani .

41 Dulau Duliu DulAu

42 Ezeri Ezeril Ezeril

43 Foratic Foratic Foratic

44 Fize Fize Fize

45 Gamic Garnic Gamic

46 Garboveti Garboveli Gdrboveti

47 Garlite Garlite Gdrlite

48 Giurgiova Giurgiova Giurgiova

49 Gornea Gornea Gornea

50 Gornia Gornia Goruia

51 Greoni Greoni Greoni

101
www.dacoromanica.ro
.= NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
.
,-.
. COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
:4

52 Iabalcia Iabalcia labalcia

53 Iam Iam lam

54 Ilidia Ilidia ltidia

55 Ier Og Iersig lerig

56 lertof lertof lertof

57 Isgar Isgar Isgar

58 jutin Jutin Jahn

59 Laputinicul-Mare Lipusnicul-Mare Lipusnicul Mare


_

60 Lescovita Lescovita Lescovita

61 Lupcova Lupcova Lupcova

62 Lupac Lupac Lupac

63 Marcov4te Marcoviste Marcovilte

64 Maidan Maidan Maidan

65 MAcestl Mareti Maceti

66 MAntom Maniom Man om

67 Mercina Mercina Mercina

68 Milcoveni Milcoveni Milcoveni

69 Moceri Moceril Moceri

70 Moldavita Moldavila Mol iovila

71 Moldova-NouA Moldova-Noua Moldova Noui

72 Moldova-Veche Moldova-Veche Moldova Veche

'73 Naita Naita Naltai

74 Nermed Nermed Nermed

75 Nicolinti Nicolinti Nicolinti

'76 Ocna-de-Fier Ocna-de-Fier Ocna de Fier

77 Ohabita Ohabita Ohabita

78 Padina-Matel Padina Matei Padina Matei

102
www.dacoromanica.ro
cu SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
6. NUMELE COMUNEI RURALE
..) COMUNA DE RESEDINTA A CO-MUNE].
A:

79 Pojejena-de-Jos Pojejena de Jos Pojejena-,te Jos

80 Pojejena-de-Sus Pojejena de Sus Pojejena de Su 3

81 PAta Patas Vitas

82 Petrilova Petrilova Petritova

83 Potoc Potoc Potoc

84 Prilipeti Pridipesti Prilipesti

85 Prigor Prigor Prigor

86 Putna Putna l'utna

87 Racajdia Racojdia Racajlia

88 Radmina Radmina Radmina

89 Rafnic Rafnic Rafnic

90 Rama Rama Rama

9'1 Ravensca Ravensca Ravensca

92 RudAna Rudana Rudana

93 Ruova-NouA Rulova Nona Rusova Noua

94 Ruova-Veche Rusova-Veche Rusova Veche

95 Sasca-MontanA Sasc.t Montana Sasca Montana

96 Sasca-RomAna. Sasca Romana Sasca Romana

97 SecAenl Secaseni Secaseni

98 Sichevita Sichevita Sichevita

99 Slatina Slatina Slatina

100 Soceni Soceni Soceni

101 Socol Socol Socol

102 Socolari Socolari Socolari

403 Sf. Elena Sf. Elena Sf. Elena

104 Steierdorfanina Steierdorfanina Steierdorfanina

105 StinApari- Stinapari Stinpari

www.dacoromanica.ro 103
r,d, SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0
,-. NUMELE COMUNEI RURALE
0 COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
i:

106 Surducul-Mare Surducul-Mare Surducul Mare

107 Sopotul-Nou *opotul-Nou *oputul Nou

108 Sopotu1 Vechi *opotul-Vechi *o, otul Yechi

109 Susca $ura *uqca

110 Vadnic Vadnin Vadnic

111 Valea-Deni Ya lea-Deni Valea Deni

112 Valeapoi Valeapoi Valeapoi

113 Varadia Varadia Varadia

114 Vasiova Vasiova Vasiova

115 VAling Wing \Tiling

116 Verines Verines Verines

117 Vran Yran Yran

118 VrAniuti VrAniuti Vraniuti

119 Tftrnova Trnova Tal.nova

120 Terova Terova Terova

121 Tirol Tirol Tirol

122 Ticvaniul-Mic Ticvaniul-Mic Ticvaniul Mie


,
123 Ticvaniul-Mare Ticvaniul-Mare Ticvaniul Mare

124 Zlatita Zlatita Zlatita

125 Zorletul-Mare Zorletul-Mare Zorletul Mare

BECAPITULAT I E
Comune rurate 125
Sate -. 125

10i www.dacoromanica.ro
15. Judetul Cimpulung
1il
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNET
Z4

1 Argel Argel Argel

Breaza Breaza
2 Breaza Poreeseul

8 Bucsoaia Buesoaia Bueloaia

4 Capu CAmpului Capu Campului Capu Gimpului

5 Capu Codrului Capu Codrulut Capu Codrului

6 CArlibaba CM. libaba Carlibaba

7 CArlibaba Noun Cirlibaba Noul Cdrlibaba Nola

8 CiocAnesti Ciocanesti Cioednesti


_
9 CiuniArna Ciumrna Ciumarna
,
10 Cosna Cosna Cosna

11 Deia Deia Deia

12 Dorna Candreni Dorna Candreni Dorna Candreni


-
13 Doroteia Doroteia Dorotela

14 Frasin Frasin Frasia

15 Frumosul Frumosul Frumosul

46 Fundul Moldovei Fundut Moldova Fundul Moldovei

17 Gemenea Gernenea Gemenea

18 lacobeni lacobeni lacobeni

19 MAnnstirea Homorului Mindirea Homorului Manfistirea Homorului

20 Moldovita Moldovita Moldovita

Benia
21 Moldova Su Ufa Moldova Suhta Moldova Sulita
,

22 Neagra Sarului Neagra Sarului Neagra Sarului

www.dacoromanica.ro 105
I

SATELE CARI COMP LIN NIMBLE SATULU1


.
= NUMELE COMUNEI RURA LE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
i.:
,-_,- 1

Negrileasa Nerrrileasa
23 Negrdeasa Vadul Negrile-sei. b

24 Ostra Ostra Ostra


_
Darmocsa
25 I Pa ltini Geodut PaI tinii
Paltinil

Bucolat Paltinoasa
26 Paltinoasa Paltinoasa

- 27

28

29

30
Poiana Micului

Poiana Stampei
PoiorAta

Sadova
Poiana Micului .

IV ana Stampei

Pojorata

Sadova
Poiana Micului

Poiana Stampei

PojorAta

Sadova

31 Sarul Dome! Sarni Dornei Sarul Dornei

32 Sltioara Slitioara S.htioara


,

33 Stulpiceni Stulpiceni Stulpiceni

34 Valea Bonita Va!ea Boului Va'ea Boului

35 Valea Putnei Valea Putnei Vatea Putnei


,
36 Valea Seaci Valea Seaci Valea Seaci

38 Vatra Moldovitei Vatra Moldovitei Vatra Moldovitei

38 Voronet Voronet Voronet

_ -
11ECAP1TULATIE
Comune rurale . , 38
Sate -. . 44

www.dacoromanica.ro
406
16. Judejul Cernauti
'El
40 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
6. NUMELE COMUNEI RURALE
v COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
i.:

1 Babin Babm Babin

. 2 Berhamutele p. Prut Berhamutele p. Prut Berhamutele p. Prut

3 Bila Bila Bi la

4 Boian Bolan Bman


Hi Huta pe Prut
5 Boianceni Boianceni Boianceni

6 BorAuti Boriuti Borauli

7 Bordei Bordei Bordei

8 Buda Buda Buda

9 Cadobesti Cadobeti Cadobeti

10 Camena Camena Camena

11 Ceahor Ceahor Ceahor

12 CernAuca Cernauca Cernauca

13 ChisAlAu Chisalau Cbisaliu

14 CincAu Macau, Cincau

15 Clivediu Clivediu Clivediu

16 Cliveti Clivesti Clivesti

17 Clocucica Clocucica Clocucica

18 Corovia Corovia Corovia

19 Cotul Boinschl Cotul Boinschi Cotut Boinschi

20 Cotul Ostritei Cotul Ostritei Cotul Ostritei

21 Cotul VAnAtori Cotul Vnitori Cotal Vanitori

22 Crisceatec Crisceatec Crisceatec

23 Cuciurul Mare Cuciurul Mare Caciurut Mare

24 Cuciurul Mic Cuciurul Mic Cuciurul Mic

www.dacoromanica.ro 1.07
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0ii NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z
25 Culeuti Cu lex* Culeuti

26 Davideti Davidesti Davidesti

27 DobronAuti Dobronfiuti Dobronauti

28 DorAAuti Dorisauti Dorfisluti

29 Dubluti Dubai* Dubai*

30 Gagolina Gagolina Gagolina

31 Gavrilesti Gavrilesti Gavrdesti


,
32 HoraAuti [Iarasfiuti Horasfiuti

33 lurcAuti lurcauti IurciutL

34 IvAncluti IvincAuti Pane AO

35 Jucica Veche Jucica Veche Jacica Veche

36 Jujineti Jujineti Jujineti

37 Lachiuca Laschiuca Laschiuca

38 Lehficeni TAutului Lehficeni Tiutului Lehficeni Tatutulai

39 Lentesti de Jos Lentesti de Jos Lentesti de Jos

40 Lentesti de Sus Lentesti de Sus Leutesti de Sus

41 Lucavita Lucavita Lucavita


,

42 Luca Luca Luca

43 Lujeni Lujeni Lujeni

44 Mahal.] Mahala Mahala

45 Malotine0i Malotinesti Malotineti

46 Marnornita Mamornita Mamornita

47 MAmAeti-Noui MfimfiestiNoui Mdmfiesti-Noui

48 MAmAesti-Vechi MArniesti-Vechi MAmAesti-Vechi

49 Mihalcea Mihalcea Mihalcea

50 MitcAu Mitcfiu Macau

5l Mosoreni Mosoreni Mosoreni .

www.dacoromanica.ro
108
1
,

Nr. curent
..0.,
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULITI
NUMELE COMUNEI R URALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
;
52 Nepolocauti Nepolocuti NepolocAuti

53 Ocna Ocna Ocna

54 Onut Onut Onut

55 Oreni Orieni Oraleni

56 Ostrita Ostrila Ostrita

57 0ehlib ()pH]) 0ehlib

58 Pal-M.11 Negru Par lul Negru Pardul Negru

59 Pideauti PidecAuti Pidecauti

60 PlaiuI Cosminului Plaiul Cosminului Plaiul Cosininului

61 Pohorluti Pohorluti Pohorluti

62 Prelipcea Prelipcea Prelipcea

63 Prevoroche Prevoroche Prevoroche

64 Rarancea Rarancea Rarancea

65 Rpujinet Rapujinet Rapujinet.

66 RevAcauti ReVicauti Revicauli

67 Revcauti RevcAuli RevcAutL-

68 Reyna pe Prut Reyna pe Prut Reyna pe Prut

69 SAnueni Sanueni Sngeni

70 Selitea Selitea Sebtea

71 Sipeniti Sipeniti Sipeniti

72 Slobozia Rarttncea Slobozia Barthicea Slobozia Rarancea

73 Stuceni Stauceni Stauceni

74 Suhoverca Suhoverca Suhoverca

75 5 erfiuti de Sus eruti de Sus Seruti de Sus

76 4cfititi Sipiuti *4cAuti

77 ubraneti Subraneti Subraneti

78 Tfiriani Trpni Thrasani

109
www.dacoromanica.ro
4, SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
ti NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
79 TAuteni Mutant Tauteni

80 TopArAuft Topfiriuti Toparauti

81 Tureni Tureni Tureni

82 Vadul Nistrului Vadul Nistrului Vadul Nistrutui

83 Valea Cosminului Valea Cosminului Valea Cosminului

84 Valeva Valeva Valeva

85 VasilAu Vasillu Vasil4u

86 VaslAufi VaslAufi Vaslufi

87 VerbAufl Verblufi Verbauti

88 Vintileanca Vintileanca Vintileanca

89 Voloca pe Derelui Voloca pe Derelui Voroca pe Derelui

90 VrAnceni Vranceni Vrinceni

91 Zadobreni Zadobreni Zadobreni

92 Zviniace Zaviniace Zviniace

RECAPITULATIE
Comune rurale . 92
Sate 93

110
www.dacoromanica.ro
17. Jude /ill Cetatea-A1b5
2 SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
.A'

1 Achmanghit Achmanghit Achmanghit

Amara Amara
Cawatat
Cuza-Vocla
2 Amara Gighir
Zoreni

. _ _ .

3 Arciz Arciz Arciz

4 Arcizul-Nou Arcizul-Nou Argizul-Nou

Bairamcea Biiramcea
5 Bairamcea Simche

6 Berezina 13erezina Berezina

7 Borodino Borodina Borodino

Burgugi Burgugi
8 Burgugi Hofnunsfeld

9 Brieni 13rieni Brieni

Budachi Budachi
Catarga
Ciobana
10 Budachi Codde!ti
Nicolae Bdicescu
Neufeld

14 Budachi-Cordon Budachi-Cordan Budachi-Cordon

Caira Caira
12 Caira Hagider

13 Camcic Camcic Carmic

44 Caplani Caplani Caplani

www.dacoromanica.ro
t.-
a... SATELE CART COMPUN NUMELE SAT-ULM
.
= NUMELE COMUNEI RTJRALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMITNEI
4:.!
Cara Hasan Cara Hasan
'15 Cara Hasan Suiunduc

16 Catzbach Catzbach Catzbach

17 Cazaci Cazaci Cazaci

Pazarianca-Veche Chebacea
48 Chebacea Chebacea

' 19 Ci 1s1a Chsia Ciisia

20 Ciuleni Ciuleni Ciuleni

Aprodul Purice Cleastitz


Cleutitz
21 Cleastitz Cogalnicesnu
Luxemburg
Vasile Stroescn

22 Corcmaz Corcmaz Corcmaz

Mexandred Cornesti
23 Corneti Celmeccia
Cornesti

24 Cotul Chitaiulul Cotul Chitaiului Cotul Chitaiulm


. .

25 Crasna Crasna Crasna

Constantinesti Cue levees


26 Cuelevcea Cueleveea
Rozenfeld

27 Culmea Culmea Culmea

28 Cuporani Cuporani Cuporani

29 Deleni Deleni Deleni

30 Deljiler Dehiler Detpler


_. _

31 Denevitz Denevitz Denevitz

112 www.dacoromanica.ro
'Iii I
a' SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
E, NIMBLE COMUNEI RURALE . COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z4
82 Diulmeni Diulmeni Diutmem

83 Divizia Divizia Divizia

34 Dumitre0i Dumitre0i Dumitresti

35 DunAreanca Dunareanca Dunreanca

Babei Eighenheim
36 Eighenheim Eighenheim
Pietroasa

FarAoani Faraoani
37 Froani III oruzeni

88 Ferampenanzul-Mare Fersampenanzul-Mare Fersampenanzul-Mare

39 Ferampenanzul-Mic Fer.lampenanzul-Mic Ferlampenanzut- Mic

40 Friedenstal Friedenstal Friedenstal

Friedensfe1d Friedensfe:d
Ivanceni
41 Friedensfeld Neagra
Saralica

42 Frumuica-Noug. Frumqica Noui Frnmu5ica-Nou

43 Fr um Rica-Veche Fru mulica-Yeche Frumulica-Veche

44 GlAvani GlAvani Glavani

45 Go1ita GAO Go!ita

40 Gnadental Gnadental Gnadental

47 Gnadenfeld Cantemir 11 Gnadenfeld


Gnadenfeld

Gura-Rosie Gura-Roie
48 Gura-Rosie Ilan Cisla
Roia

a
www.dacoromanica.ro 113
E SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
'
0
%.:
Z
NUMELE COMUNEI RURALD-
COM-UNA DE RE$EDINTA A COMUNEI

Halle Halle
49 Halle Mauasi
RomAnesti

50 Hasan-Batar Hasan Batar Haan Bata'.

51 Hofnungstal Hofnungstal Hofnungstal


_

Balacelul-Mare Iaroslava
52 laroslava Balacelul-Mic
faroslava

53 Iserlia Iserlia Iserlia

54 Ivanesti-Noui Ivanesti-Noui Ivnesti-Noui

Delniceni Ivanesti-Vechi
lvariesti-Vechi
55 Ivaneti-Vechi Marienfe ld
Vladimiresti

Depoul Basarabeasca Leipzig


56 Leipzig Leipzig

57 Lichtental Lichtental Lichtental

58 Mal ul- Mare Ma lul-Mare Malulul-Mare

59 Malul-Mic Malul-Mic Malul-Mic

Alcalia Mansburg
Mansburb
Maraglaveni
60 Mansburg Marianca-Mica
Strasburg

Balabanca Martaza
Buduri
61 Martaza Cainciatca
Martaza

62 Mihaileni Mihaileni Mihaileni

63 i Moldova Moldova Moldova


I
. ._

'114 www.dacoromanica.ro
carent
11
44 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
'-' COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

Cantemir NAdeidea
64 NAdeidea Moldoveni
Nadejdea

Balabanca-Mare NicolAeni
65 NicolAeni Balabanea-Mica
Nicoleni

Noul-Caragaci Noul-Caragaci
66 Noul-Caragaci Scandiba
Tropocto

Antonesti OlAnesti
67 01Anesti Olinesti

68 Palanca Palanca Palanca

69 Pandaclia Pandaclia Pandaclia

Demir Hagi Paviovca


170 Pavlovca Pavlovca

Paris Paris
71 Paris Parisul-Noa

72 PApusoiu PApupin Ppuloiu

Aninoasa PAuleni
,

73 PAuieni Mania
Piuleni

74 Plahteevca Plahteevca Plahteevca

75 Plotzk Plotzk Plotzk

Benkendorf Potal
Catabei-Mari
Caiabei-Mmi
76 Postal Davideni
Mariann-Mara
Pavieni
Postal

77 Purcari Purcari Purcart

Rileanca RAileanca
78 RAileanca Zabara

115
www.dacoromanica.ro
.
i
7: I
fz.
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI-
.
0 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA
!

1 DE R.EEDINTA A COM-NEI
zc
79 RAscAeti Rase 10 RascAeti

80 SatalAc-Hagi Satalic-Hagi SatalAc-Hagi

81 Satul-Nou Satul-Nou Satul-Nou

Catlabug SArAria
Hagi
Marazli
Principele-Carol
82 SArAria RAileai
Regele Ferdinand
Regina Maria
SArAria
TAriceni

SArata SArata
83 SArata Stangopea

84 Selioglu Selioglu Selioglu

85 Serghevca Serghevca Sergheevca

Chizil Slobozia
86 Slobozia Slobozia

AdAmeti Sofiental
Beni
87 Sofiental Cerchez
Ovidiu
Sofiental

Andreeni Seimeni
Daniesfeld
88 Selineni. SAria
Seimeni
Seimeni-Noni

ratoalaCtolonie $aba-Colonie
89 $aba-Colonie Babolat
Sergheevca-Bii

Achembet $aba-TArg
90 $aba-TArg Bugaz
$aba-TArg

91 Sagani $agani $agani


Trdiatcbi .-
. .

116 www.dacoromanica.ro
.
--
SA i E 1j E CARI COMPUN
I

NUMELE SATULITI
.
0 NUMELE COMUNEI IZURALE
COMUNA DE RE$EDINTA 'A COMUNEI
i.:
I

92 I Tarutino Tarutino Tarutino

Noua-Selig Tatar-Bunar
93 Tatar-Bunar Srata-Mica
Tatar-Bunar

, 94 I Ta$1fic Taslc Taslic


_

05 Teplitz Teplitz Teplitz

96 , Traian Traian Traian

97 I Tudora Tudora Tudora

BAcoza Turlachi
98 Turlachi Liuba
Mologa
Turlachi

Adincata Tuzia
Bazarianca
, Bilca
Bezimcea-Mare
13ezimcea-Mica
99 Tuzla Burnas
Luxemburgul-Nou
Principele Mibai
Sadova
Tuzta
Veselia
Zangherovca

100 Tariceanca-NouA Tariceanca-Noua Tariceanca-Noui

101 Tariceanca-V eche Tariceanca-Veche Tariceanca- Veche

Cemcelul-Mare Uspenca
102
_ _
Uspenca Cemcelut-Mic
Uspenca

Vadeni Videni
403 Vadeni Vosneseni

Odesa-Nou Volintiri
104 Volintiri - Stefdnelti
tolintri
105 Zolocari Zolocari Zolocari

RECAPITU LA TIE
Cnmune rurale 105
Sate 213
_ .

www.dacoromanica.ro 117
48. Jude -till Ciuc
VI
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0
e
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA. A COMUNET
4
Z
I ArmAeni Armileni ArmAleni

2 Banciu Darwin Banciu

3 Barzava Barzava Barzava

4 Bicazul Ard Bicazul Ard Bicazut Ard

5 Cas1nu1 Nou Casinut Non CmInul Nou

6 CArta CArta Carta

7 Chileni Chileni Chileni

8 Cetfitula CetAtuia Cettuia

9 Ciceu Ciceu Ciceu

10 Cioboteni Cioboteni Cioboteni .

11 Ciucani Ciucani Ciucani

12 Ciucsangeorgiu Ciucsngeorgiu CiucsAngeorgiu

13 Clumani Ciumani Ciumani

14 Cozmeni Cozmeni Cozmeni

15 DAnesti Dinesti Dinesti

16 De Inita Delnita Delnila

17 DM Au Ditr Au Ditr Au

18 Frumoasa Frumoasa Frumoasa

19 GArciu Garcia Grciu

20 Ghimes Fag Ghimes Fag Ghimes Fag

21 Hodosa de Ciuc Rodola-de-CiuQ Hodma-de-Ciuc

22 lacobeni lacobeni lacobeni

23 Imper Imper Imper

24 Ineu Ineu Ineu I

118 www.dacoromanica.ro
.0. SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
S NUMELE COMUNEI RURALE DE RESEDINTA A COMUNEI
i COMUNA

25 Joseni Joseni Joseni

26 LAzarea LAzarea Lizarea

27 LAzAreti Lzaresti LizAresti

28 Leliceni Leliceni Lelicem

29 Lunca-de-Jos Lnnla-de-Jo3 Lunca-de-Jos

30 Lunca-de-Sus Lunca-de-Sus Lunca-de-Sus

31 MAdrai Midra3i MilArasi

32 MihAileni Mthileni Milli +lent

.
33 Misentea Misentea Misentea

34 Nicoleti Nicelqti Nicoleli

35 Pauleni Pauteui Pauleni

36 PlAeii-de-Jos PlAez.ii-e-Jos Plaesil de-Jos

37 PlAeii-de-Sus Plesii- de-Sus Meld-de-Sus

38 Racul fiacul Raoul

39 Remetea Remetea Remetea

40 SAndominic Snlominic Sindominic

41 SAncreni Sdncrieni Sancrieni

42 SAnmArtin Sanmrtin Sanmartin

43 SAnsimian Snsimian Sinsimian

44 Sintimbru SAntimbru Santimbru

45 Siculeni Siculeni Siculeni

46 Sumuleu Sumuleu Su mu leu

47 Suseni Suseni Suseni

48 oinseni *oimeni *o. mem

49 Toplita Ciuc Top lita Cum Top lita Ciuc

50 Tomesti Tomei;ti Tome;ti

51 Tulghe fulghe* Tuighes

www.dacoromanica.ro
119
04
CI
ea
c.. SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
CI
v NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
4

52 Tunad Tupad Tuoad

53 Valea StrAmba Valea StrAmbi Valea Stramba

54 VAcItreti Viciregti Vinare lti

55 Vrabia Vrabia Vrabia

56 Valobeni "Vallobeni Valobeni

RECAPITULATIE
Comune rurale 56
Sate 56

120
www.dacoromanica.ro
19. Judgul Cluj
s

ig NIMBLE OOMUNEI RURALE


pATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Z4
1 Ada lin Adalin Ada lin

2 AgArciciu AgArciciu AgArciciu

3 Aghireu Aghirem Aghirew

4 Alimiqu Alimalu Mirnaw

5 Aluniu Aluni lu Alunilu


_
6 Apahida Apahida Apahida

7 Ardeova Ardeova Ardeova

8 Arghiu Arghilu Arghiqu

9 Aroncuta Aroncuta Aroncuta

40 AKhileul Mare 4chileut Mare Aichileul Mare


,.r
11 Aphileul Mic 4chi1eui Mic Alchileul Mic
i
12 Baciu Baciu Baciu

13 Balta Balta Balta

14 BAbiu Babiu Bibiu

15 BAbufia Babuiia BAbutia


1

16 BAdeti BAde;ti Bidoti

17 BAgaciu BAgaciu Bagaciu

18 BAgara Bigara Bigara

BAlceti
Behl
Deatut Rota
19 BAlceti Guircuta-de-Jos BAlcgti
Guircu ta- de-Sus
Poiana Horii
_i

20 BArli Meg Biz%

21 Bedeciu Bedeciu Bedeciu

22 Bercea Bercea Bercea

www.dacoromanica.ro 121
*4
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
16' NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA. 'A: COMUNEI
44
23 Berchiqu Berchiew Berchieu

24 Berindu Berindu Berindu

25 Bica Bica Bica

26 Bicalatu Bicalatu Bicalatu

27 Bociu ociu Bociu

28 Boju Boju Boju

29 Bologa Bo toga Bologa

30 Bontida Bon lida Bontida

31 Bora Borp Borqa

32 Boteni Boteni Boteni

33 Briiior Brailor BrAior

34 Bucea Bucea Bucea

35 Bud qti Bud eti Bude0i

86 Butenl Buteni Buteni

37 Calata Calata Calata

38 Cara Cara Cara

39 Caianu Mann Cianu

40 Mate le Calate le CA ltele

41 Cmarapl Camara lul Camraul

42 Capuul Mare Captwil-Mare Capulul-Mare

43 Capuptl Mic Capugui-Mio Capuiiul-Mie

44 Catalina Catalina CatAlina

45 Mina Catina Mina .

46 Chesau Cue:4u Chesau

47 Chidea Chidea Chidea

Chinteni
48 Chinteni Sililtea-Noua Chinleni

122
www.dacoromanica.ro
MOI.MMI1

curent
s,
NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN I NUMELE SATULUI
COMUNA ! DE RESEDINTA A COMUNEI

49 Ciucea Ciucea Ciucea

50 Ciulent Ciuleai Ciuleai

51 Clumifaia Ciumifaia Ciunfafaia

52 Ciurila Ciurila Ciurila


_

53 Coasta Coasta Coasta

54 Copra Copru Copru

55 Cornesti Coraeti Corneti

56 Corpadea Corpadea Corpadea

57 Corusu Corusu Corusu

58 Cojocna Cojocna Cojocna

59 Cristorel Cristorel Cristorel

60 Criseni Cri;:eai Criseni

61 Cublesu Cublesu Cubiesu

62 Cublesul Someseana Cublesul Someseana Cublesut Someseana

63 Cutis Cutiq Cutis

64 Cuziplac Cuz plac Cuzplac

65 Doblica Dobica Dobica

66 Dmbu Dmbu Dimbu

67 Dncu Dina Dncu

68 DfingAul Mare Dingut Mare DangAul Mare

69 DAngiul Mic Dngaut Mic Ringaul Mic

70 Dada DAL. la Dirja

71 Doup Dow Dow


72 Dozmiru Dozmirtt Dozmiru

73 Dolu Dolu Dolu

74 Domosu Domolu Domosu

75 Coroltts Doroltu Doroltu

www.dacoromanica.ro 123
*a.
W SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
pOMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4..:
76 Dragu Dragu Drauu
c,
.

'77 Dretea Dretea Dretea

78 Dumbrava Dumbrava Dumbrava

79 FAurei Faurei Faurei

80 FAntAnita Fntanita Fantanita

Campene.;ti Feiurdeni
81 Feiurdeni Feiurdeni ,

82 Feldioara Feldioara Feldioara

83 Feleacu Feleacu . Feleacu

84 Fildul de jos Fi !dui de Jos Fddul de Jos

85 Fildul de Mijioc Fildul de Mijioc Fildul de Mijloc

86 Fildul de Sus Fildul de Sus Fddul de Sus

87 Finciu Finciu Finciu

88 Finisel Finigel . Finiget

89 Floresti Floregti Floregti

90 Fodora Fodora . Fedora

91 Frata Frata Frata

92 GAdAlin Malin , Gidalin

93 GAIAseni GAIAgeni , GAligeni


-.
04 GArbAu Girl) Au Garbiu

95 Geaca Geaca . Geaca

96 Gheorgheni Gheorgheni Gheorgheni

97 Ghirig Ghiris , Ghirig

98 Gnu Gilu Gil Au

90 Giula Giu la Giu la

100 Hida Hida Hida


_

101 Hodigu Hodigu Hodigu

124
www.dacoromanica.ro
Ti1
..)
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
N UMELE COMUNEI RURALE
ag.: COMUNA DE REEDINTX A COMUNEI
z
102 Horlacea Horlacea Horlacea

103 Inucu Inucu Inucu


_

104 Isvorul Crisului Isvorul Crilului Isvorul Crisului

105 Juriul de CAmpie Juriul de Cam* Juriul de Cmpie

406 Jobucu Jobucu Jobucu

107 Jucul de Jos Jucul de Jos Jucul de Jos

408 Jucul de Mijloc Jucul de Mijloc Jucul de Mijloc

409 Jucul de Sus Jucul de Sus Jucul de Sus

110 Lacu Lacu Lacu

111 Lpustesti Lpustesti Lipustesti

112 Loghia Loghia Loghia

113 Logii Loma


0 Logii

114 Luna de jos Luna de Jos Luna de Jos

415 Luna de Sus Luna de Sus Luna de Sus

116 Lunca Visagului Lunca Visagului Lunca Visagului

447 Mcu Macau Macau

118 MAcicasu Macicasu MAcicasu

419 MAguri Maguri Maguri

MAnastund Rominesc MAnasturul Romnesc


120 MAnAsturul RomAnesc Tufeni ,

121 MAnAstireni Mn5stireni MinAstireni

122 MArgAu Margau MirgAu

123 MArise1u MAriselu Mariselu

124 Mera Mera Mera

125 MesteacAnu Mesteadnu MesteacAna

126 Micesti de CAmpie Micesti de Campie Micesti de Cimpie

127 Miorta Mior la Miorta


i

www.dacoromanica.ro 125
carent
'5
'1) SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
it NTJMELE COMUNEI RURALE
v COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
zt.:

128 Milieul de CAmple Mihequ1 de Cdmpie Mihepl de Cimpie

129 MihAeti Millie 4ti Mihaelti

130 Miluani Miluani Miluani

431 Mock* Mociu Mociu

132 Morlaca Morlaca Morlaca

133 Muntele Rece Muntele Rece Muntele Rece

434 Murerlii de CAmple Mum lend de Cdmpie Mureenii de Cimpie

135 NAdAe1u Nadd Ida Naddle1u

136 NAdAu Nada lu Naddlu

137 NAolu Naoiu Nioiu

438 Nearova Near lova Nearova

139 Negreni Negreni Negreni

149 PAg14a PAgliqa PAgtia

141 Palatca Palatca Palatca

142 Pata Pata Pata

143 PAniceni Paniceni Paniceni

144 PAnticeu Pinticeu Panticeu

145 Pete a Petea Petea

146 Petrindul Petrindul Petrindul

147 Petrinzel Petrinzel Petrinzel

148 Poeni Poeni Focal

149 Po peti Popeti Popeti

150 RAznare Razoare Rizoare

151 RAscruci Rascruci Riscruci

152 Rechitele Rectutele Rechilele

153 R4ca Rilca Rilca

154 Rogojelu Rogojelu Rogojelu

www.dacoromanica.ro
12')
curent
I NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI CODIPUN
COMUNA
NUMELE SATULUI
DE REEDINTA A COMUNEI
z..:

155 Ruginoasa Ruginoasa Ruginoasa

156 Satu Lung Satu Lung Satu Lung

157 Saula Saula Saula


_
158 Sava Sava Sava

159 SAcueu SAcueu SAeueu

160 SIlicea SAlicea Salicea

161 SArata SArata SArata .

162 SArmasu SArma5u SArmasu

163 SArmAselu SArmiselu SArmalela

164 SAvAdisla Savidisla SivAdista

165 Samboleni SAmboleni SAmboleni

166 SAncraiu . SAnvaiu SAncraiu

167 Sancraiul Almasului SAneraiut-Almasului SAneraiut-Almautui

- 168 SAnicoara SAnicoara Sdnicoara

169 SanmArtin Sinmartin SAnmartin

170 Sanmihaiul de CAmpie -anmihaiul de CAmpie Sinmihaiul de CAmpie

.171 Sanmihaiul Almasului SAnmihaiut Almasului Sinmihaiul Almmului

172 SAnpaul Sanpaut SAnpaut

173 Sanpetrul Almasuiui SAnpetrul Almasului Sanpetrul Almalului

; 174 Sanpetru de CAmpie . SAnpetru de CAmpie Sanpetru de CAmpie

175 Santa Maria Santa Maria Santa Maria

; 176 Serind FrAsinet Serind FrAsinet Serind FrAsinet

: 177 SfArasu Sf Amp Sfaram

: 178 Silvasul de Campie Si tvasut de CAmpie Silvasul de CAmpie

'. 179 Someseni Some-fent Someseni

180 Somesul Ca Id Somesul Wel Somesut Catd

181 Somesul Rece Somesul Rem Somesul Rece .,

www.dacoromanica.ro 127
z'
4, SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
ti
t) NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
.;
z
182 Sporul de CAmpie Sporul de Campie Sporut de Campie

183 Stana Stana Stana

184 Stoboru Stoboru Stoboru

185 Stolna Stolna Stolna

186 Straja Straja Straja

187 StrAmba Stramba Stramba

188 Suatu Suatu Suatu

189 Suceagu Suceagu Suceagu

190 Sumurducu Sumurducu Sumurducu

191 Sutoru Sutoru Sutoru

192 Sardu Sardu Sardu

193 ointeni *oimeni onneni

194 TAmasa Tamp Tamasa

195 TAuseni Tauseni Tauseni

196 TAO TAO MO


197 Totisu Toti lu Totisu

198 Ticu Ticu Ticu

199 Topa Midi Topa Mica Topa Mica

200 Tranisu Tranisu Tranisu

201 Trestia Trestia Trestia

202 Turea Tures. Turea

203 Tusinu Tustin' 'Tustin'

204 Tagu Tagu Tagu

205 TAgsoru Timoru Tigsoru

206 TAndu Tindu Tindu

207 Ugruilit Ugrutiu Ugrutiu

208 Vaidac Amara Vaidacimaras I Vaidacamaras

128 www.dacoromanica.ro
-0'
.1) SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
tz' NUMELE COMUNEI RURALE
1" COMUNA DE RE$E1)1NTA A COMUNEI
ZI

209 Valea DrAganului Valea Drtiganu!ui Vatea Drgaoului

Vileni Vateni
210 VAleni Valeni Sat

211 VA1ioara VAtipara Vatipara


.
212 VAnAtori VAnAtori Vanatori
_

213 Vechea Vechea Vechea

214 Viuia Vimia Wpm


-
215 Via Vila Via

216 V4agu Viqagu Viagu

217. Viine1u Viinelu V4inelu

218 Vitea Vigea Vitea

219 Vlaha Vlaha Vlaha

220 Voivodeni Voivodeni Voivodeni

221 Vultureni Vultureni Vultureni

222 Zam Zam Zam

223 Zimboru Zimboru Zimboru

224 Zoreni Zorem Zoreni

RECAPIT ULATIE
Comune rurale 224
Sate 233

www.dacoromanica.ro 429
20. Judejul Constanta
,
5co
sa NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULITI
u COMUNA DE RESEDINTA. A COMTJNEI
g:

Abrud Abrud
1 Abrud Cucuruz
Hates

A d amclisi -Adamc lisi


2 Adamclisi Urluia
Zori le
_

. Albesti A lbasti
3 Albeqtl Arsa
Coroana
Hoscadin

Adincata Aliman
4 Allman Alimaa
Vlahii
_

Amzacea Amzacea
5 Amzacea Miri7tea
Pelinul

6 Baia Baia 0 Baia


Pandurd ,

7 Basarabl Basarabi Basarabi


_
Siminocul

Bneasa Bneasa
8 BAneasa Crpinisul
Flureii

. .
BitrAganul Bariganul
9 BArAganul Lanurile
Straja
_

Bei lic Bei lic


10 Bei lic Floriile
Ithrcesti

11 Carol I Carol I Carol I

12 Castelul Ca delul Castelul


Nisipari

13 Cerchezul Cerchezul Cerchezul

130 www.dacoromanica.ro
I

NUMELE COMUNEI RURALE 1


SATELE CAR I COMPUN NUMELE SATULUI
COMUNA DE RE,$ED1NTA A COMUNEI
.k.'

14 Chirnogeni Althichioi Chirnogeni


Chirnogeni

15 Ciobanu 13AlAceanu Ciobanu


Ciobanu

16 CiocArlia CiocArha de Jos CiocArlia de Jo;


Clock. ha de Sus

17 Cobadin CiobAnita Cobadia


Cobadin

Cochirleni Cochirleni
18 Cochirleni lvrinez Mare
lvrinez Mic

Comana Comana
19 Comana Orzari
TAtarul

Corbul de Jos Corbul de Sus


20 Corbul Corbul de Sus
Luminifa

Cotul \TAU Cotul Vail


21 Cotul VAii VAlcelele
VArtopu

22 Crucea Crucei Crucea


Stupina

Agigea CumpAna
23 Cump Ana CumpAna
Lazul

24 Cuza-VodA Cuza-Nroda Cuza.VolA

25 Darabani Darabani Darabani


GrAnicerul

26 Deleni Cocargea De leni


Deleni

27 Dobromir Dobromir Deal Dobromir Vale


Dobromir Va!e

28 Domneti Domnelti Domne;ti


Dorotheia

Domnita Elena Domnifa Elena


29 Domnifa Elena Dulceti
Momeni

30 Dorobantu Dorobantu Dor oba n In


Dropia

www.dacoromanica.ro
131.
curent
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
.
E NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMLNEI
,.:
1

31 Dulgheru Dulgheru Dulgheru


Stejarul

DumbrAveni Dumbriveni
32 DumbrAveni Olteni
Peris

33 Dun Area Dun Area Dun Area

34 FAntAnelele FAntAnelele FAntAnelele

35 Ferdinand I Ferdinand 1 Ferdinand I


Oituz

AsAnesti Fundeni
36 Fundeni Fundeni
PAdureni

37 GAlb'ori BAttagesti Galbiori


GAlbiori

58 GArliciu GArliciu Gar liciu

Credinta General SeArisoreanu


39 General ScArisoreanu General Serisoreanu
Maior Cbiriaceseu

40 GhindAresti Ghindresti Ghindiresti


Tiehilesti

Cole lia GrAdina


41 GrAdina Gr Mina
Pantelimon de Jos

Casianul Gura Dobrogei


42 Gura-Dobrogel Cheia
Gura Dobrogei

Closea Horia
43 Horia Crisana
Horia
Siriu

Cciulgi Independenta
44 Independenta Man.-Mare
Furnica
lndependenta

45 Ion Corvin Caraunan Ion Corvin


Ion Corvin

46 Istria Istria Istria

47 Isvorul-Mare Isvorul-Mare Isvorul-Mare


Veteranul

Dona Hai Limanul


48 Limanul Hagieni
Limanul
Vama.Veche

www.dacoromanica.ro
132
"r4 I

eg NUMELE COM UNE1. RURALE SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI


COMUNA DE RESEDINTA .k COMUNE1
r:
2.-.

Cascioarele Magura
49 Magura Magura
Viroaga

50 MArleanu Marleanu Marleanu

Lungeni Mereni
51 Mereni Mereni
Miristea

52 Mihai-Viteazu Mihai Viteazu MihaiViteazh

Mircea-Vodh Mircea W I
53 Mircea-VodA Remu3 Opreanu
Satut-Nou

54 Movila Verde Movila Verde Movila Verde

Conacn Negresti
55 Negresti Curcani
Frasinul
Negresti

56 Negru-VodA Negru-Voda Negrefodh


_
Brebeni Negureni
57 Negureni Negureni
Raristea

58 Nistoresti Calugareni Nistoresti


Nistoresti

59 Nuntasi Nuntasi Nuntasi

Oltina Oltina
60 Oltina Razoarele
Strunga
,
61 Osmancea Osmancea Osmancea

Cocosul Ovidin
62 Ovidiu Ovidm
Patazu-Mare

63 Pantelimon de Sus Pantelimon de Sus Pantelimon de SIB


Runcu

Haidarehioi Pecineaga
64 Pecineaga Pecineaga
Vanatori

65 Pestera Pestera Pestera

Furca Petrosani
66 Petrosani Petrosani
Tufani

67 Plopeni Plopeni Plopeni

133
www.dacoromanica.ro
---,.,
curent
15

h NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI


COMUNA I. DE RE$EDINTA A COMUNEI
s.:
:4

Galesul Poarta-Albi
68 Poarta-Albit Poarta-Albi
Valea Dacilor

69 Rasova Rasova Rasova

70 RAmnicul de Jos Ramnicut de Jos Rimnicul de Jos


Itimnicut de Sus

Potirnichea Regale Mihai I


71 Regele Mihal I Regele Mihai I
Urluchioi

72 Saraiu /Mina Saraiu


Saraiu

Fclia Saligny
'73 Saligny Saligny
$tefan eel Mare

Sacele Simla
74 SAcele Traian
_
Vadat

75 Seimeni Seimenii Mari Seimenii Mari


Seimenii Mici
F

Palazu.Mic Sibioara
76 Sibloara Piatra
Sibioara

77 Sititea Silistea Silistea

78 Sinoe Sinoe Sinoe

79 $ipotele Poenita Sipotele


$ipotele

80 TArguor Mireasa Targusor


Tirgusor

81 Topalu Capidava Topalu


,
Topalu

Biruinta Topraisar
Carlichioi
82 Topralsar Cealmatar
Murataa
Topraisar

Gherghina Tortoman
83 Tortoman Tihrinut
Tortoman

Cadiul Tudor litadimirescu


84 Tudor Viadhnirescu Tulor Vladimirescu
Valea Taputui

134.
www.dacoromanica.ro
1
carent
r,
F, NTJMELE COMUNEI RURALE SATELE CART COMPUN NUMELE SAT ULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z'

Cost nNti Tuzla


85 Tuzla Schitu
Tuzla

86 Tepe-Vod - Tepe0Toda Tepe4-Yoda

Mamaia Yalea-Neacrra
b
87 Valea-Neagra Navodari
Valea-Neagra

Cetatea Yalea Rea


Lespezi
88 Valea Rea Nastradin
Valea Rea

Valea lui Traian Yalut lui Traian


89 Valul lui Traian Vat ea Seaca

Brazda Vltoarea
Hotarele
90 Valtoarea Meari
Valtoarea

91 VHoara iliioara Viioara

92 Vulturul Yu tarot Vulturut

RECAPITULATIE
Comune rurale 92
Sate , 215

1-35
www.dacoromanica.ro
2i. Covurlui
P. SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
g, NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
A'.

/West! Aldesti
1 Aldeti Sipote

2 Bleni Bateni Men!

Ritintesti Balintesti
Cioinagt
3 BA !infest! Ghibarteni
Pochiscani

4 Baneasa 13aneasa Baneasa

Br Anistea Branistea
Lozova
5 BrAnitea Traian
V. Alexandri

Bursucani Bursucani
6 Bursucanl Ghingheti

Cavadineti Ca7adinqti
7 Cavadineti Grapeni
Rugineni

Corni Corni
8 Corn! Urtesti

9 Costache Negri Costache Negri Costache Negri

10 Crieti Craesti Criesti

Coiros Cuca
11 Cuca Cuca
Slobozia Ventura

12 Cudalbi Cudalbi Cudalbi

43 Dragger!! Draguseni Drguseni

Fantnele Fantnele
14 Fantanele Scnteesti

15 FartAneti Fartnesti Frtnesti


......._
Catusa Mlest!
Fitesti
16 Fi testi Satu-Costi
*otdaua
Tiglina

136
www.dacoromanica.ro
,
'
=
=I
,., NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN
cOMUNA
NUMELE SATULUI
DE RESEDINTA A COMUNEI
=

Foltesti Foltesti
17 Folteti Stoicani

Frumusita Frumulita
18 Frumuita Ijditeni
Tdmoani

Comanqti Gnelti
19 Gr-leti Ginesti

20 Independenta Independenta Independenta

Jorasti Jorsti
21 Jorati Lunca
Zarneti

Lased'. Catargiu Lagar Catargiu


22 Lascir Catargiu Negrea

Lupesti Lupesti
23 Lupesti Minlateti

24 MAcieni Mdciseni MAciseni

Ghireasca MAlusteni
25 MAluteni Milwteni

Chiraftei Mistacani
26 MAstacani Mistacani

27 Moscu Moscu Moscu

Oancea Oancea
28 Oancea Slobozia Oancea

Ferdinand Oasele
29 Oasele Oasele
Plevna

30 Pechea Pechea Pechea

Piscu Piscu
31 Piscu Vames

Pnricani Regale Ferdinand


B2 Regele Ferdinand Liege le Ferdinand
Saseni

83 Rogojeni Rogojeni Rogojeni

Barbosi Sendreni
Gara Barbosi
al Sendreni Movileni .

Sendreni
Serbesti Vechi

www.dacoromanica.ro 137
. SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
g NUMELE COMUNEI RURALE
COM UNA DE RE$ED1NTA A COMUNEI
z,

Sivita &vita
35 Sivita Tatarca

Onciu Slivna
36 Slivna Slivna

Cuza Voda Slobozia Konache


37 Slobozia IConache Isvoarele
Slobozia Konache

CimeIe Smardan
38 SmArdan M. Kogilniceanu
Smirdan

39 Smulti Smulti Smulti

Beresti Tirg Beresti


40 TArg Bereti Muria .

Tirg Beresti .

Golsei Targ Bujor


Putuchioaia
41 TArg Bujor Tan Bujor
Umbeareti

42 Tudor Vladimirescu Tudor Viadimirescu Tudor Vladimirescu

43 Tuluceti Tulucesti Tuluceti

Minstirea Tutcani
44 Tutcani Sipent
Tutcani

45 VAdenl Vadeni lidded

Odaia Manolache Vfinatori


46 VAnItori IrduAtori

47 VArlezi Varlezi Vfirlezi

BrAnesti ViAdesti
48 VIAdetI Roscani
VIidesti

RECAPITULATIE
Comune rurale 48
Sate (centre natur ale) 102

iRR www.dacoromanica.ro
22. Jude lul DAmbovila
5" MIELE SATULUI
SATELE CARI COMPUN 1
Tt-s. NUMELE COMUNEI RURALE 1 DE ItiilEDINT.A. A COMUNEI
c.) COMUNA
z4
1 Ad Arica Adam Ad Ana

2 Aninoasa Aninoasa Aninoasa

Bldule*ti BAdulelti
3 Bliduleti CrAngurile-de-Sus
Cringurite-de Jos

BAldana BAldana
Bildana Tepe5-Vada
Pundlta

6 Mita BA lita BAlita

Miteni Blteni
Calugareni
6 BAlteni Gdmnesti
Flelesteu
Mereni

Brbule BArbulet
7 BArbulet BAseti
Ghoul Mu

8 BAleni-RomAni BAleni-Romini BAleni-RomAni

9 BAleni-SArbi Baleni-Sarbi BAleni-SArbi

Bezdeadn Bezdeadu
Costisata
10 Bezdeadu BArnata
Valea Morel

Bnestt Besteloaia
Besteloaia
11 Bet;teloaia Moara-Noul
Podu.Rizi

Bi1ciure3ti Bilciureti
12 Bilciureti Ciosearu
Suseni

www.dacoromanica.ro 139
11111
V
a) SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COM UNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
i

Bogate Bogati
Birtoia
13 Bogati Bujoiu
Ghitesti
tilimbocelu

Bolovani Tiolovani
14 Bolovani Cringasi
Cuza-Vod&

Boteni Boteni
15 Boteni Saveti

Botesti Boteti
Cindeii-Deal
16 Bofeti Mosteni-Gred
Valea-Mare

Brezoaiele Brailoiu Brezoaiele


17 Brezoaiele Cruceru

Brosteni-Deal Brqteni-Deat
18 Broteni Bro*teni-Vale
Isvorut

Brneti Braneti
19 Brneti Scar lenti

20 Branitea Branistea Branistea

Buciumeni 13uciumeni
21 Buciumeni Valea Leuzei

Bucsani Buclani
22 Bucani Ratoaia

Butoiu-de-Sus Butoiu
23 Buto lu Butoiu-de-Jos
Valea Dadei

Cacova Cacova
24 Cacova
Vultureanca

Adunati Cazaci
Britesti-de.Jos
-0 Cazaci 13rate4ti-de-Sus
Cazaci

140 www.dacoromanica.ro
curent .' SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
_ COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
1

Brbuceanu Catunu
Bulimanu
Bujoreanca
26 Cfitunu Gatunu
Hodr Asti
Ochiul Boukii

Aninosani Candesti-Vale
27 Candesti Vale CandestiNala_

Arsurile Mnstirea
Cilugreni
28 Cobia GheorghiMti
Fagetu
MAnAstirea

Ciodesti Co libasi
29 Colibai Co libasi
Tisa

Coja3ca Cojasca
30 Cojasca Fintnele

Cocosu Slobozia
31 Colentina-Nota Slobozia

ContWi-de-Jos Contesti-deSus
82 Conteti Contestide-Sus

Blidari CApsuna
Capsuna
33 CApsuna Crciunesti
Frasin Deal
Frasin Vale
Gura-Porcului
Mislea

Chirca Meri
34 Cojocaru Cojocaru
Meri

Cornesti Cornesti
85 Corne0i Cristeasca
Ungureni

86 Croitori Hanu lui Pala Putrqti Croitori


Petresti Croitori

Bucuroaia Costesti Vale


Costesti Vale
87 Coste ti-Vale Gusali
Meris
Pula cu Salcia
1

141
www.dacoromanica.ro
carent
I;
SATELE CARI COBITUN NUMELE SATULUI
i NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z:

38 Com4ani Comisani Comisani

Cornatelu CorniteIn
39 Cornitelu Conti
Viteni

Brancoveanu Crova
Crovu
40 Crovu Mm lesti
Zidnrile

Dobra Dobra
41 Dobra Pslari
,

Doicesli Doioesti
42 Doicetiti Dolani
Siteni
1

Burduca
Cuparu Dragodana
43 Dragodana Dragodana
Straosi

Decindent Dragomiresti
44 Dragomireqti Dragomiresti
Priseaca

45 Dragodineti Dragodinesti Dragodinesti

BAdinesti heat
46 Fieni Berevoesti
Fieni

Bechenesti Finta Mare


47 Finta Finta Mare
Finta Veche

Frasinul . Frasiend
48 Frasinul I brianu
Pitstirnac

Carpenis Gliseni
49 GAiseni
Giiseni

50 Gheboaia Gheboaia Gheboaia

142
www.dacoromanica.ro
'a' I

I.
co 1 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
0 i
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
s.:

Ghergani Ghergani
51 Ghergani Mavrodin

5:2 Gheboeni Gheboem Ghehoeni

Carcimna lui 'Clan Ghinqa


53 Ghineti Ghmesti

Capu Coastei Gemenea BrMulesti


54 Gemenea Gemenna Bratu!e;ti
Oncesti

Bdutan Calugarita
55 GlAmbocata Galugarita
Glambocata

Glodeni Glodeni-
56 Glodeni Gusoiu
LAculete

57 Gorgota Gorgota Gorgota

I3umboaia Gura Foii


58 Gura Foii Catanele
Gura Foii

Gorgoteni Gura Ocnitei


59 Gura Ocnitei Gura Ocnitei
Tigania

Gura Sutei Gura titei


60 Gura utei Sperieteni

Habeni HAbeni
61 HAbeni Racovila

Gdinqti Dulubesti
62 Hulubeti lInlubesti

Gherghesti louesti
lonesh
63 Ioneti Pa lade
Potlogeni Deal

Isvoarele Suduleni
64 Isvoarele Mnjina
Suduleni
I

www.dacoromanica.ro 1-13
VI
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SAT1TLUI
NUMELE COMUNEI RURALE
u COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Zs.:

Funduri Jugureai
Jugureni
65 Jugureni MAnAdioara
Otteni
Stavropolea

Dimoiu Lazuri
66 Lazuri Lazuri

Ciurari Lucieni
67 Lucienl Lucieni
Vii$oara

Ludeti Ludesti
Milosesti
68 Ludesti Ftudari
Stribmbu
Telelti

69 Lunguletu Lunguletu Lunguletu

Bro;teni Magnra Bela


Magura Bela
70 MAgura Bela Nistoreti
Tunari

Drag Aeqtii PdmAnteni MAneqti


71 MAnesti DrgAWii Ungureni
Maneti

72 MArcesti MArceti Mrcesti

Gretulesti Cretuleti
Mtisaru
73 MAtAsaru Odaia Turcului
Pineti

74 Mircea VodA Mircea Irodi Mircea VodA

FrAsinei MogNani
75 Mogosani Mogo3ani
Zdvoiul Orbului

Lunca Moroeni
Moroenl
76 Moroeni Muscel
Pacheni

I 64 www.dacoromanica.ro
curent
..i. SATELE CARI COMPUN NUMELE SAT17LUI
g NIMBLE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z'
p.

77 Mortenl Morteni Morteni

Cucuteni Motieni
78 MotAeni Motieni

Movila Nucet
79 Nucet Nucet

80 Ocnita Ocnita Ocnita

81 Odobeti Odobesti Odobeti

Baloteasca Pitroaia-Vale
Pdtroaia Deal
82 PAtroala Ntroala Vale
Potlogeni Yale
Rudari

Coada Isvorului Petre,ti


Greci
83 Petreti Petrelti
Puntea de Greei

Adunaii PetroOta
84 Petroita l'etrosita
Valea TatsI

Boboci Picior de Munte


Padureni
85 Picior de Munte Pa unet
Picior de Manta

86 PerOnari Persinari Perlinari

Aluniqu Petrari
Dupi-Deal
Gura Barbuletului
Manga
87 Pietrarl Mikile
Pietrari
Strimba
Sipot
Valea Glodului

Moara Crovului Pitaru


88 Pitaru Pitaru
Strmbeanu

5 www.dacoromanica.ro 145
71%
. SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
.
`4 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTX A COMUNEI
4,.:
roianade-Jos Poiana-de-Jos
89 Poiana-de-jos SecAtutile

Buzoianu Poiana-de-Sus
90 Poiona-de-Sus Poiana-de-Sus

91 Po tl ogi Potlogi Potlogi .

Priboiu Priboiu
92 Priboiu Sturzeni

Atarnati-Regie Prinr4e1e
-
Millai
93 Principele Mihal Dambovicionra-Bobr easca
Principele blihai

Brosteni Produlesti
94 Produlesti Costesti-Deal
Produlesti

95 Rcari Racari flcari


,

Cioflec Rscaeti
06 RscAeti Dr Aghineasa
RA :cdeti

Raul Alb-de-Jos Raul Alb


D7 Raul Alb Raul Alb-de-Sus (Runcu)

98 Rsvadu-de-Jos Rasvadu-de JOI Rsvadu-delos

Ochimi Risvadu-de-Sus
99 Rsvadu-de-Sus Rasvadu de-Sus

100 Rondnestl Romnesti Romnesti

Badeni Runcu
Brebu
101 Costesti
Runcu Ferestrele
Piatra Epei
Runcu

Balanesti. Sabiesti
Colacu
102 Sbieti Sabiesti .

Stanesti
,

14U
www.dacoromanica.ro
1=1
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
it
0
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

103 SAcueni Sheueni Sicueut

Merem Sa lcula
104 SAlcufa Sale*

Mosneni (Scheiul-de Jos) Schein!


105 Scheiu Scheiul-de-Sus

Oreasca Serdanu
106 Serdanu Raiculesti
'Serdanu

107 Slobozia Moara Slobozia Moara Slobozia Moara

108 Strimbu Strimbn Strimbu

Goleasca (JtAnga
109 SotAnga *otAnga
Teisu

CoborAs 4'uta
Olteni
110 Sufa Racin
Siliste
lif,a
. .

111 TAtArAi
Ologeni Titarai
Satu-Non
TatArli

112 Ciprioru Tatrani


TAtArani Tatarani

Puroinica Tetcoiu
113 Tetcoiu Tetcoiu

Fusca Titu rarg


flagioaica
114 Titu Plopu
Titu Targ

Matracana Tomsani
Mairuntisu
115 Tomani Volta Lizarescu
Tomsani

116 Tata Tata Tata


I

147
www.dacoromanica.ro
0 1 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
1;
0
NUMELE COMUNEI RURALE COMUNA
1 DE RWDINTA A COMUNEI
z i.;
I

Dogari Utiesti-Dambovita
Raga
117 Ullesti Ulieti-DAmbovita
U1iesti-N1asca
Zinca

Geangoesti Ungureni
Mogosesti
118 Ungureni Banc 1ov
Ungureni

119 Ursei Uraei Ursei

Bacesti Va lea Lunga Cricov


Gheboasa
120 Valea LungA Cricov Serbaneasca
Valea-lui-Dan
Ya lea Lunga Cricov

Gorgota Ira'ea Lung& Gorgota Yalea Lung&


Ogrea
Mosia Mica
121 Valea Lungi Gorgota StrAmbu
Stnbeeie
Tisa
Yalea Lungl de VArfuri

Basesu Vatea Mare


Feteni
GArleui
122 VAile Unite Sara
Stratonesti
Valea Cantor
Taloa Mare

BAjesti WA:esti
123 VAcare*ti Bungei
Vac Aresti

CAriloesti VArturi
Cojoiu
124 Statesti
VArfurile Suvita
Valea Rea
Yarfuri

125 Viina Visina Visina

Puturosu-Dimbovita Vilineti
120 Visinet1 Puturosu-Prahova
Vilinesti

148
www.dacoromanica.ro
*el
0 SATELE CARI COMPTJN NUMELE SATULUI
1E; NUMELE COMUNEI RTJRALE
u CO4UNA DE RESEDINTA A COMUNEI
44
Ghimpati Vizurelti
127 Vizureti Vizureti

128 VIAFenf VIAlceni V iceni

129 Voineti Voineti Voineti

Bale Vulcana Dale Vulcana


130 Vulcana BM Nicolaeti
Vulcana-de-Sus

Fagete la Vulcana Pandcie


131 Vulcana PandeIe Gura Vulcauei
Vulcana Paniele

Glodeni Zardfoaia
Malurile
132 ZArAfoaia Podurile-de-Jos
Zarifoaia

RECAPITULATIvl
Comune rurale 132
Sate 270

149
www.dacoromanica.ro
25. Judelul Dolj
11 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE DE RE$EDINTI A COMUNEI
COMUNA
..L''

Adncata Tandara
PioreAi
1 Adincata Pomete,ti
Popeasa
Tandara

A tumati Afumati
2 Afumati Amzulefiti

Almjiu Almajiu

-
S AlmA jiu Sitoata

AmArati Farcqa
Baicani
Columbelu
it ArnArAti Colman'
Fdrcaw
Farcasanca
Piopu

Argetoaia Argetoaia
Atarnatii-Balaceti
Berbelu-Iordacheti
5 Argetoaia Leordoasa
Novacu
Racovita
Teascu-dia-Deal

Balota-de-Jos Busteni
Ratota-de-Sus
6 Balota Busteni
Crucile

Balta-Verde Branistea
7 Balta-Verde Branistea
Popovem
_

8 Basarabi Basarabi Basarabi

9 BArca BArca Urea

BArza BArza
10 BArza Tugureqti

11 Bechetu Becheta Bechetu

12 Bechetu-Nou BechetuNou Becheta-Nou

Bandalna Belcinu
13 Belcinu Belcinu

www.dacoromanica.ro
150
I . IVI

7=1
..) SATELE CARI COMPUN 1 NUMELE SAL oLUI
0
It+
t
NUMELE COMUNEI ItURALE COMUNA DE RESEDINT.A. A COMUNEI
A:

Bascom Betolu
Belota
14 Belotu Pereni
Pietroaia
SArsca

Bistretu Bistrein
15 Bistretu Bistretu-Noa

Bodaesti BodAesti
Drumul-Mare
16 Bodfieti Ohaba
'

Vatea-Muerii

17 Botoetii-Paia Botoetii-Paia Botoesti-Paia

18 Boureni Boureni Boareni.

Brabeti Brabeti
19- Brabeti Lacusteni

Brabova Brabova
Brceni
20 Brabova Burtoiu
Urdinta

Bralostita Bratoltita
Ciocanele
24 Bralotita Cotina-Schit
Purcarelti
Sfircea

Adunatii-de-Geornaane Bratovoesti
Badost -
22- r Bratovoeti Bra tovoesti
Coorocu-Mare

0 BrAdeti
BrdesIi
ilradestti-Batrni
Cr Adeti

Breasta Breasta
Creiestt
lonstanta
24 Breasta Crovna
Marioara
Obedin

Bucovatu Bucovat
carhgei
25 Bucovatu Leamna-de-Jos
Palitula

Bulzi-sti Bulzesti
26 Bulzeti SecuIesti

Calopru Ca op'ara
27 Calopru balga

www.dacoromanica.ro 151
VI
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
u COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z4
28 Caraula Caraula Caraula
-
Boca Carpen
29 Carpenu Carpenu
Geble0i

30 Castrele Traina Castrele-Traian Castrete Traian

Catanele Catanele
31 Catanele Catane-Nou

Cficiulatu CAciulatu
32 Cachilatu Floranu
Stubew

33 CAciulAteti CaciulAteti CAciulteti

34 CAlArai Cilirgi Clrali

Bechetu Calugarei
35 CAlugArel Calugarei

Balosani Cprenii-de Alijiod-


Britesti
Ciprenii-de-Mijloc
Caprenii-de-Sns
36 CApreni Cotnetu
Giginit
Grano lea
Plopu
Scurtu

37 CArcea Carcea Baron

CArna Cirna Cirna


38 Sapata

39 CerAtu Cerita Ceratu


Ma lama

40 CernAtesti Cernatesti Cerntesti

Atrnati Cernelele-de-Jos
Cernele Cernelele-de-Jos
41
Cernelele deSui
Troaca

42 Cetate Cetate Cetate

43 Cioroiasi Cioroiasi Cioroiasi

44 Cioroiu-Nou Cioroiu Nou Cioroiu-Noui

Ciupercenii.Noui Ciupercenii-Noi
45 aupercenii-Notil Srardan

152 www.dacoromanica.ro
curent
741
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA. A COMUNEI

46 Chipercenii-Vechi Ciupercenii-Vechi Ciupercenii-Vechi

Ciutura Ciutura
47 Ciutura Dragoia

48 Comoteni Como;teni Comosteni

49 Corlatele Corlatele Corlatele

Coma Cornu
50 Cornu Teiu
. _

51 Coovenii-de-Jos Colovenii-de-Jos Coovenii de-Jos

52 Coovenii-de-Sus Covvenii-de-Sus Cosovenii-de-Sus

53 Cotofenii-din-Dos Cotofenii-din-Dos Cotofenii-din-Dos

Beharca Cotofenii-din-Fati
54 Cotofenii-din-Fatit Cotofenii-din-Fati

55 Covetu Coveiu Coveiu

Criva Criva
56 Criva Dobromira

57 Damian Damian Damian

Branil tea Dam*


58 Daneti Daneti

59 Dessa Dessa Dessa

Dobreti Toceni
Giorocelu
60 Dobreti Murta i

. Toceni
-
61 Dobridoru Dobridoru Dobridoru

Bouveni Druicu
62 DrAnieu Drinicu

Rutin Banului Fintana-Banului


63 FitntAna-Banulul Moreni
Principele-Carol

BAlta Filiali
64 Fi1ia1 Fitiasi
_

Arpadia Florelti
65 Floreti Chiciora
Florelti

66 Foioru Foioru Foiorta

www.dacoromanica.ro 153
E SATELE CARI OOMPUN NUMELE SATULUX
r, NIMBLE COMUNEI RIntALE J
COMUNA DE RE5`EDINTA A COMUNEI
Z.'

67 F r atotita Fratogita Frato$48.

Ga I i lea-Mare Gall cea- Mare


68 Galicea-Mare Nadejdea- tiribei
. _

69 Galiciuica Galici u ica Galiciuica

.
70 Gangiova
_
Gangtova
_.._
Gngiova

Girtelti Gberceti
71 Gh erceti Gherceti
Tei;lant

72 GM di ci u Ghl diciu Ghicliciu

73 Ghindeni " &hind eni Uhindeni

74 Gi gh era Gighcra Gi ghera

75 Giubega Gmbega Giubega


_
,

Curaultana Diurgita
76 Giurgif a Filaret
Giurgita

Glodu Glodu
77 Glodu Tuglui

Drumul-Mare Drumu I Mare


.Godecii
78 Godeni Flotina
Spineni
Nalea-Mare
--4
Ciorobetti Yladimiru
Cradle
Gaeta
79 Go et1 Muereni
Sahli le
Vladimira

Gogotlia 4gotiu
80 Gogo,siu Gogopa
*tefanele1e

Goioea-Mare .Goieea-Mare
81 Goicea-Mare Popovieeni

.82 Goices-Sticii Goicea-Micii . -Goicea-Mick

133 Golenti Golan ti Golenti

431 Grecet1 Gre -etti Greeeii


.
151 www.dacoromanica.ro
-
Nr. curent
1
t.:

85
NUMELE COMUNEI RURALE

Grindeni
SATELE CART COMPITN

Grindeni
Or Mani
;OMUNA
I
I NUMELE SATULUI
DE RESEDINTA A COMUNEI

Grindeni

Os tro ve ai

86 Gubaucea Gubaucea Gubaucea

87 Horezu-Poenari Horezu-Poenari Horezu Poen ari


,
88 Hunia Hunia Hunia

89 Intorsura la torsura Intorsura

Cioroiu Cioroiu
00 Isvoru Cornetts
LOW
,
91 IalnIfa Isalnita IsaInita

C, A ruia Lazu
Gabru
92 Lazu Hai ieni
Laza

Li cri ta Mare Lanrita-Mare


93 LAcrif a Licrita. Wei

Lipovu Lipovu
94 Lipovu Li povtd-de-Sus

95 Liteava Listeava Listeava

Gura-Viii Livezi
96 Livezi Livezi
Vrati

97 Maglavitu Maglavitu Maglavitu

98 Mal u-Mare Malu-M are i Malu-Mare

99 Maceu-de-Jos Macesu-de4os Akesu-de-Jos

100 MAceu-de-Sus Mice su- de-Jos M awiu-de-Sus

Miliesti MlieSi
101 MA1Aeti Ztatari

402 MArani Mrsani Marsani

Drumul-Mare-Melinesti Drumul-Mare-Melinesti
Muerusu
0 foleni
103 ,Melineti Pop esti
,
Ira le 1- Muerii- de Jos
Valea-Muerii- de-Sus

155
www.dacoromanica.ro
I
t, SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
t' NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA ! DE REEDINTA A COMUNEI
Z"

Bojinul Crulqui
Cruetelu
Crimtul
Mierea
104 Mierea-Birnici Mier iceaua
Si5mne Iti
Valuta-de-Jos
Valuta-de-Sus

Cetatuia Mihaita
105 MihAita Mthaita
Potmeltu

Dutulesti Milesti
Fantanele
406 Mileti Mi testi
Mogosesti

Mischii Mischii
107 Mischii Mlecanesti
Munteni

Motoci Motooi
108 Motoci Urechesti

109 Mot AtAl Motatal Motatai

Gaia Murgasu
110 Murgasu Murgasu
Piaturde

111 Nedeia Ne leia Nedeia

112 Negoeti Negoesti Negoesti

113 Negoiu Negoin Negoiu

114 Orodelu Orodelu Orodelu

115 Padea Padea Padea

Panaghia Panaghia
116 Panaghia Salcuta

Pirsianii-Noni Parsianii.Noui
117 PArsani Parsanii-Vechi

11,4 Perisoru Perisoru Perisoru

119 Perisoru-Nou Perisoru-Nou Perisoru-Non

',Maga Pielesti
120 Pielesti Nichitoaia
Pielestt

121 Piscu Piscu Piscu

15f3
www.dacoromanica.ro
-4 I

SATELE CART COMPUN I .NUMBLE SATULUI


5 NUMELE LOMUNEI RITRATE
COMUNA 1 DE RESEDINTA A COMUNEI
m

122 Piscu-Nou Piscu-Non PiscuNou

Nebun a Piscu-Vechi
123 Piscu-Vechi Piscu-Vechi

, Bucicani Plesoin
Carstovani
124 P1eoiu F'rasinu
,
Milovan
Plesoiu

Plop3oru Ploppru
125 P1oporu Segletu
Subaru

Carcota Piosca
126 Plosca Plosca

127 Podari ' Podari Po lari

Bulbuceni Poiana
128 Poiana Co corova
Poian a de-Sus
_
'129 Poiana-Mare Poiana-Mare Poian a-Mare

130 PortAreti Portreti Portdreti


_
131 Preajba Preajba Preajba

Dia Predelti
132 Predeti Predesti

133 Pupal Puturi Puturi

FAntanele I Radovanu
134 Radovanu Radovann

Cornita Rasnicu
135 Rasnicu Rasnicu
Basrucu-Bitan

136 Rastu Rasta Rasta

Almjelu Ricari
137 Racari Ricari
Ra.cari-de-Jos
,

Caraiman R 'achita-de-Jo3
138 RAchita-de-jos Mosna
Racluta-de. 303

139 Risipiti Risipiti Risipiti

140 Ro jitea Rojiltea Rojitea


1

www.dacoromanica.ro 157
1
curent
I. SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
't;" NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Z'

Domnul Tu lor Rudari


141 Rudari Rudari

Rae0 Salova
142 Sadova Sadova

143 Salcia Salcia Salcia

144 SAlcuta Sale* Salcuta

145 SArata Sarata Sarata

Leamna-de-Sus Sarbatearea
146 SArbAtoarea Sarbatoarea

147 Scaeti Scaevi Scaqti

148 Seaca-de-Cftnip Seaca-de Camp Seaca-de-Canap

Richita-cle Sus Seaca de-Pidure


149 Seaca-de-PAdure Seaca-de-Padure

Secui Secui
150 Secui Teascu

Principesa Maria Silitea-Cruci


151 Silitea-Crucii Si1itea-Crucii

Marineti Socoteni
libetuNi-U1met
152 SlAvufa Slavuta
Socoteni
Toiaga

Manistiricea Sopotu
153 Sopotu Sopotu

Ciorari Stoina
Paisani
Runcu
Stoina
154 Stoina Stoinita
Urlareasa
Urda-deSus
Valea-lui-Stan

155 egarcea Segarcea $egarcea

Albgti F1oreti
Dulovicegti
156 imnicu-de-Sus Florelti
Romane0i
imnicu-de-Sus
401.11111.

www.dacoromanica.ro
_

pATELE CARI COMP:UN NUMELE SATULITI


IS NUMELE COMUNET RIIRALE
pOMUNA DE RE$ED1NTA A COMITNEI
z4 ,
Meteu Tatomiresti
157 , TatemireOt . Piscani
Totomiresti

, Mof leti 'Mimi


Nistoiu
158 TAIpa1 Putinei
P
Soma
Talpasi

15ff Tamburegi Tamhureta Timburesti

Maracine Markin()
160 TArnava Tarnava

Marla TencAnau
MI. Tenclau r Tene*nft

162 Terpezita Terpeztta Terpezita

(Teta-tufa Trochesti
163 Trocheti Trochesti .

Tuoagii-Nnui 1 Tunari Vechi


164 Tunari TunarilVechi

Pica Tantareni
465 Tantreni Tantareni

166 Tiu Tm Tiu

467 Urzica-Mare Urzica-Mare Urzica-Mare

lonelele Urzicuta
168 Urzicuta Orman
Urzicuta

Boul.de-Sus Boul-de-Sus
Bousorul
169 Valea-Boului Mierea Mosneni
Urda-de-Jos

170 Valea-lui-PAtru Valea-lui-Patru Valea lui-Patru

Nitoesti Valea-Stanciului
171 Valea-Stanciului Valea-Stanciului

172 VArtopu Vartopu Vartopu

Bujoru Varvoru
173 VArvoru Ruptura
liar voru

Bucovicioru i Vela
174 Vela Cetatuia
Vela
.
www.dacoromanica.ro I 5V
..

el:went
.6
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
:El NUMELE COMIJNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A.COMUNEI
A

Satu.Nou Wiwi
175 Veleni Velem

Ruptucile Ve leqti
176 Veleti Ve lelti

Verbicioara Verbita
177 Verbita Verbita

_
178 ZAvalu Ziva lu Zivalu

Danciuleqli DAnciuleti
Diacone5tt
Halogeti
179 Zeicoiu Pirvu I eti
Petricheti
Zeicoiu

RECAPITULATIE
Comune rurale 179
Sate a a . 393

160
www.dacoromanica.ro
24. Judelul Forohoi
,

S;
4, SATELE CARI COMPUN NUMELE SAT ULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
POMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
,.;
:4

AdAncata Adincata
i AdAncata .
CAlugAreni
Mitoc
Poiana

AdAsem Avrameni
AvrAmeni
Panaitoaia
2 AvrAmeni Principele Mihai
Timus
Valea RAchitei
Zoitanu ,

Bivolut Mare Bivolul Mare


S Bivol Bivolut-Mic
Cuza-VodA

Borzesti 8orze4ti
Mihai-Viteazu
Plopeni Mari
4 Borzeti Plopenii Mici
Podul Stamate
Tautest
Vicoleni

Brawl Briesti
Busoicenii Popei
5 BrAeM Busoicenii-Vale
Poiana
Pristesti
..._.

,
Buda Mare Buda Mare
Buda Mica
. 6 Buda Lucovita
Mogoilesti
Pasat
Slobozia

Carasa CorlAteni
Corlateni
Dinfacbeni
7 CorlAteni Matieni
Mictiuseni
Slobozia
VlAdem

Buzdugani Cotusca
Cotusia
8 Cotuca Ferdinand
Ghireni
Putureni

www.dacoromanica.ro 1(31
i .

. NUMELE COMUNEI RURALE


SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
OOMUNA DE REEDINTA A COMUNEI
c

Arborea Cracatia
Cracalia
Livenii-Sofian
9 Cracalia Livenii-Vdrnav
Popeni
Popenu-Curt
Popenii-Heresca
St Mica

10 Dersca Dersca Dersca


Vitcani

Draguseni Draguseni
tchimenii-Mortun
11 DrAgusen1 Ichimemi-Pisoscbi
Icbimenii-Safta
Podriga

Coruarenii-Noi Dumeni
rordarenii-Vechi
Dumeni
12 Dumeni Grivetete
Slobozia .

Sipoteni
VArgolici

Balinesti GrAmesti
Botosenita
13 GrAmesti GrAmesti
Miningeni
Rudesti

Balinti HavArna
14 HavArna Garbeni
IIavArna

Borolea Hinesti
HAnesti
15 HAneti Moara Jorei
Slobozia-SArata
Zahoreni

16 HAntet1 Beresti Hintesti


Hntesti

Ili li sAu-Curt HilisAu Gafenca


17 Hi141iu Ili lisAu Gafenca
IldisAu VArnav

Banceni Horobova
Cotu Boian
18 Horobova Godinesti
IIorobova
Mamornita
SinihAu

Becesti Hrealca
Fundoaia
19 Hreatca IIreatca
.

, *treanga
VAleni

162 www.dacoromanica.ro
_
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
,
=
13. i
NTlvIELE COMUNEI RTJRALE
QOMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
.,..

Mba Lupent
I

Baranca
20 Hudeti Baseu
Lupeni
Mleaauti
Vatra

Cristinesti lbAnesti
21 Ibilneti Diileni
Dragalina
Dunbrivita
lbinesti

alinesti Lozna
22 Lozna Lozna
Rusii-StrAteni
. Talpa

Lunca Lunca
Molnita
23 Lunca Orofhana-de Jos
Oroftianade-Sus
Prisaca

Bold Manoleasa-Valovt
Flondura
Hriteni
Livenii.Noui
24 ManoIeasa Livenii-Vechi
Loturi
Manoleasa Prut
Manoleasa Valovt
Stroici
Serpenita
-,

Codrent Mileanca
Ghitcauti
25 Mileanca Mileanea
Scutari
Sarata Greael
TAtrseni
i
i
Cotu Minculiti Miorcani
26 Miorcani Crasnaleuca
Miorcani
i
27 Mitoc Ghireni-Curt Mitoc
I
Mitoc

Cuzia t i I "alti nil


Grivita
28 Pltini Horodistea
Ivancauti
Piltinis .

Slobozia

Corjenti PornArla
29 PomArlA Hhboca
PomArla

www.dacoromanica.ro
163
co
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
`G NUMELE COMUNEI RURALE
c"
I.;
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
,4

Grainiceni Radiuti
30 RAMO RAdAuti
Reda'

Comanqti SuhArAu
Ulna
31 SuffArAu Plevna
SmArdan
Suharau

Bosia Ghilia
Buhai
Gob Ala
32 *endricenl Ezer
Ghilia
Horlaceni
Stracova

33 *tubieni Negreni *Cubieni


*tiubieni

34 TArnauca Probote* TArnauca


Trnanca

35 Tureatca Morelli Tureatca


Pueni
Tureatm-Culiceni

Gorovei VIculeti
36 Vficulestl Prelipca
Saucenita
Vaculesti

Bohoghina Vida CAmpului


Bucovineni
HA*
lonaleni
37 VArfu CAmpulul Lunca
Masca
Mesteacia
Magheru
Pustoaia
VArfu Campului

38 VIAsinesti VlasinNti VIAsinWi

Davidoaia Vorniceni
39 Vorniceni Dealul Gruen
lbaneasa
Poiana

Badragi Zamostea
thomArtan
Cojocareni
40 Zamostea Corpaci
Nicani
Rauteni
Tautesti
Zamostea

16I www.dacoromanica.ro
NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
c.)
S;
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Buda ZvoriV.ea
Deata
Slobozia
41 Zvoritea St Ancuta
Salina
Serbneti
Zvoripta

RECAPITULATIE
. ..
Comune rurale
Sate .. ... . : .... .
41
. 201

165
www.dacoromanica.ro
25. Judelul Duroslor
Z.
4, L CARI COMPUN NUMELE SATULUI
,..
= NUMELE COMUNEI RURALE
Q COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
zt;
1 AccadAnlar Accadinlar Accadinlar
Circovna

Ahmatlar Ahmatlar
2 Ahmatlar Cazimler
Santer

3 Aidemir Aidemir Allemir


Tathrita

4 Alfatar Alfatar Mfatar


Regele Mihai

5 Almalau A Imalin Mmaiin

6 Arabagilar Arabagdar Arabagilar


Chemalchioi

Arabagi Arabagi
7 Arabagl Caracin-Mare
Sarnebi-lurtlue

8 Avdula Acbunaru-Mic Avdula


Avdula

Asfatchioi Asfatchioi
9 Asfatchiol Canara-Mahle
Cufolcea
Sargilar

Atchioi Atchioi
10 Atchlot Canipe
Sarmanchioi

11 Atmageaua TAtAreascA Atmageaua-Ttareasca Alma geaua-Ttdrea-ici


Emirchioi

Baharchioi Babarddoi
12 Baharchloi Beilercbioi
Checiler-Mahle
Sucuiugiuc

13 Babuc Babuc Babuc


General Praporgescu

Baltagiu-Nou Balabanlar
14 Balabanlar Bilabanlar
Caroesechioi
Caravelichioi

166
www.dacoromanica.ro
Curent
_
VI
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
I NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMIINEI
Z'

Aidogdu I3azarghiaa
15 Bazarghian Bazarghian
General-Dragalina
Papuenilar

16 . Beibunar Bedaunar Beibunar


Ilad'ar-Celebi

17 Belica Caramehmetter , Belica


Belica

18 Bosna Besna. Bosna


Pitracli

Caibular Cainargeaua-Mare
19 Cainargeua-Mare_ Cainargeaualfare
Topfli

20 Cainargeitia:Mica Cat nargeaua-Mia Cainargeaua.Mica


Zarnici

21 Cadichioi Cadichioi Cadichioi

22 Canlia Can lia Can lia

23 Calipetrova Calipetrota. Calipetrova

Carvan-Mare Carvan-Mare
24 Carvan-M are Carvan-Mic
Cranova
Velichioi

Bracima Caraorman
25 Caraorman Bracima-Noul
Caraorman

Carageat Carageat
26 Carageat Mar 4ic
Soiacii

Caralar Caralar
27 Caralar Gheri-Mahle
Tabactar

azalgieli Ma gieli
28 CAzalgicli Pasa-Bala
Sougeac

Chiose Aktin Chiose-Aidin


2-9 Chiose-Aidin Caraciu-Mic
Chiutuclia

Chio3e-Abc11 Chiose-Abdi
80 Chiose-Abdi Curt-Pa tar
Mesimler

www.dacoromanica.ro
0
151
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
"0 NUMELE COMUNEI RURALE
0 COMBNA. DE RE$EDINTA A COMUNEI
z i.:

Gamer ler Ciler


CizAlburum
31 CI ler Ciler
Dainadas
Dogrular

Cavurga Cociumar
32 Cociumar Cociumar
Dustubac

Cazimir Cocina
33 Cocina Cocina

Alifac Cociular
84 Cociular Cociular
Ghiurghengto

35 Coslugea Coslugea Coslugea

Covangilar Covangilar
36 Covangilar Hagi Faclar
Mesim Male

37 Culugluc Cuiugitur Cuiugiuc


1..,

Caraaptula Curtbunar
Coiumluchlol
38 Curtbunar Curtbunar
Hogea-Olar
_
Otulgea

Cusuiu-din-Yale Cusuiti. din-Yale


39 Cusulu-din-Vale Spanciova

Atmagea Colebina-Ceatalgea
40 Colebina Ceatalgea Cotebina
Colebina Ceatalgea

Daidrir Denizler
41 Denizler Dena ler
Mese-Mahle

Aivatchioi Doccelar
Avdular
Cberimier
Cufalcelar
42 Doccelar Dere-Mahle
Doccelar
Emir ler
Suvanlacu-Nou

Capaclia Doimuslar
43 Doimuslar Doimuslar

Aratmagea Echingic
Cairac
44 Echingic Dautlar
Ecbingic
-
468 www.dacoromanica.ro
-01
<0
i
SATELE CARL COMPUN NUMELE SATULUI
bc, NUMELE COMUNEI RURALE
.COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI
4
Z 1

45 Eugechioi Cenacciler Eugechmi


EuiTechtot

46 Esechioi Esechio Esechioi


Gramo*tea

Caraomur Fralari
47 Fraari Fra5ari
Suneci

Dorutlar Hman-Faci
48 Hasan Faca Ihraim-Mahle
Hasan-Fac

40 Haschioi Haschioi Haschioi


Saarlar

50 Garvin-Cioara Gar van-Cioara Garvin-Cioara

51 Garlifa Gallia Garufa


GArhia

52 Ghiulerchioi Acbunar Ghiulerchioi


Ghhnerchioi

Hogiachioi lail.Ceatalgea
53 Iala-Ceatalgea lala-Ceatalgea
Nicolae Filipescu

54 Lipnifa Lipnifa Li plata

Dangilar Masutlar
55 Masutlar Hagiolar
Masutlar

56 PAndAcli Olucli Pinclacli


Pindicli

57 Popina Popina Ponina

58 Rahova-de-Jos Rahova.de-Jos
, Rahova-ie-Jos

Ma-Mahle Musmar
Omurgea
Orta-Mahle-Bei
59 Ra1man-Aic1ar Mnaular
Samalar
SeIght-Bugeac
Tasle-Mahle

60 Satu-Nou Satu-Nou Satu-Nou


Parjoaia

i 61 Satu-Vechi Salu-Vechi Satu-liechi


Siahlar
1

www.dacoromanica.ro 169
C.:
9 SATELE CARI COMPUN NTJMELE SATULUI 1

B. 1TUMELE COMUNEI RURALB


.) COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
c
:4

62 Sarighiol Antimova Sarighiol


Sarighiol

63 SarsAnlar Orozlar SarAnlar


Sarsinlar

64 Senova Senova Senova

Siniru-Nou Siniru-Nou
65 Siniru-Nou Tocmachioi
Tar-Asen .

66 SrebArna SrebArila Srebrna


1

Caraiamurla Suiuciuc
67 Sulucluc Duraclar
Suiuciuc

Caracoci Sungurlar
68 Sungurlar Ormanchioi
Orta-Mahte
Sungurlar .

Pirliu-Nou ahinlar
Pirlichioi
69 $ahifillar Pirli-Dangllar
Pirli-Geami-Mahle
Sahinlar

70 Turcmil TurcAmil
, Turcpait

Cirecci Uzulchioi
71 Uzulchiol Seid-Ali-FacA .

Uzulchioi .

72 Uzunge-Orman CusuiuTurcesc Uzunge-Orman


Utunge-Orman

73 Vetrina Vetrina Yetrina

CaradArlar Vischioi
74 Vischiof Ceaus-Mahle
Deli-Jusuflar
Vischioi

litCAPITULATIE
Comune rurale 74
Sate . , 192

170 www.dacoromanica.ro
26. Judetul Fagnra
.0
'-. NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
i.:
-

1 Arpasul-de-Jos Arpasul-de-Jos Arpa su 1 de-Jos

2 Arpasu1-de-Sus Arpasul-de-Sus Arpasul- de-Sus

3 BArcut Barcut [Went

4 Bec 1ean Beclean Bec lean

5 Berivoii-Mari Berivoii-Mari Berivoii-Mari

6 Berivoii-Mici Berivoii-Mici Berivoii-Mici

7 Boholf Boholt Boholt

8 Breaza Breaza Breaza

9 Bruiu Bruin Bruiu

10 Bucium Bacium Bacium

11 Calbor Calbor Calbor

12 Carta Carta Carta

13 Cincsor Cinc;or Cincsor

14 Cincul Cincul Cincul

15 Cobor Cobor Cobor

46 Colun Colon Colun

17 Comana-de-Jos Comana- de-Jos Comana-de-Jos

18 Comana-de-Sus Comana-de-Sus Comana-de-Sus

19 CopAcel Copicel Copacel

20 Corbi Corbi Corbi


_

21 Dejani Dejam Dejam

22 DrAgus Drag'', Dragus

23 Dridif Dridif Dridif

24 Feldioara Feldioara Feldwara


www.dacoromanica.ro
171
_
SATELE CARI COMPUN. NUMELE SATULUI
tQ
El
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
1.:
..4

25 Felmer Felmer Felmer

26 GAinari Mind Gainari

27 Galati Galati Galati

28 Gherdeal Gherdeal Gherdeal

29 Grid Grid Grid

30 HAlmeag Hilmeag HMmeag

34 Harseni HArseni Harseni

32 Hurez Hum Hurez

83 lai laTi 14
34 Ileni Ileni Ileni

35 Lisa Lisa Lisa

86 Lovnic 1.017111C Louie

37 Ludisor Ludisor Li:Oiler

38 Luta Luta Luta

89 MArgineni Margineni Margineni

40 MAndra Mandra Mancha

41 Merghindeal Mergbindeat Merghindeat

49 Netot Netot Netot

43 Noul Roman Noul Roman Nonl Roman

44 Ohaba Ohaba Ohaba

4.5 Oltet Oltet Oltet

46 Oprea CArtisoara Oprea CArtisoara Oprea Cartiloara

47 Parau Paean Paran

48 Perani Perlani Persani

49 Pojorta Pojorta Pojorta

50 Porumbacul-de-Jos Porumbaculde-Jos Porumbacul-de-Jos


_
51 I
Porumbacul-de-Sus Porumbacul-de-Sus Porumbacul-de Sus

www.dacoromanica.ro
172
I
*a'
.0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
,..
00 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RF4EDINTA A COMUNEI
1:

52 Rodbav Rodbav Rodbav

53 RucAr Rucar Ruar


54 SArata arata arata
55 Sitsciori asciori asciori

56 SAvAstreni avAstreui SAvistreni

57 SambAta-de-Jos ambAta-de-Jos Sambita-de-Jos

58 SAmbAta-de-Sus ambAta-de-Sus ambit a-de-Sus

59 Scoreiu Scoreia Scoreiu

60 Sebe Sebe Sebe


_

61 Selitat Se litat Selitat

62 Streja CArtioara Streja Cartisoara Streja CArtioara

63 Sercaia Sercaia Sercaia

64 Sere Aif a Sercaita Sercaita

65 Sinca-Nota Sinca-Nou Sinca-Nou

66 5inca-Veche Sim Veche Sinca Veche

67 Soar Soar Soar

68 Sona Sona Sona

69 Som Artin Somartin SonnIrtin

70 Telechi Recea Telechi Recea Telechi Recea

71 Ticuul Vechi Ticusu1 Vechi Ticupl Vechi

72 Toarcla Toarcla Toarcla

73 Toderita Toderita Toderita

74 Ucea-de-Jos Ucea de-Jos Ucea- de- Jos


_

75 Ucea-de-Sus Ucea- de-Sus Ucea-de-Sus

76 Vad Vad Vad

77 Vaida Recea Vaida Recea Vaida Recea

78 VAleni Vileni VAleni

173
www.dacoromanica.ro
.
'a
16 NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
'"

79 Venetia-de-Jos Venetia-de-Jo3 Veneti a. de- Jos

80 Venetia-de-Sus Venetia-de-Sus Venetia-de Sus

81 Vitea-de-Jos Viteade-Jos V itea-de-Jos

82 Vitea-de-Sus Visi ea-de-Sus Vistea-de-Sus

83 Voila Voila Voila

84 Volvodenii-Marl Voivodenii-Mari Voivodenii-Mari

85 Volodenii-Micl Voivodenii-Mici Voivodenii- Mini

RECAPITULATIE
Comune rurale 85
Sate . . ,, 85

174 www.dacoromanica.ro
27. Judelul Falciu
'8
E SATELE CARI COMPUN NUMELE SAT ULUI
00 NITMELE COMUNEI RURALE
4
COMIJNA DE RESEDLNTA A COMUNEI
z,

Arm 4eni Avereti


Avereti
1 Avereti Hopi
Roiori
Tibilie5ti
Biseti Base lti
Dode.5ti
Tama vni
2 Bseti Urdesti-Sat
Urdesti-Targ
Vi(eni
Viltotesti

3 Berezeni Berezeni Berezeni


Gura Sartei

Bohotin Bohotin
4 Bohotin Gura Bohotin
Isaia
Mosna

Botesti Boteti
Gnieti
5 Boteti Gugesti
Mandresti
Porciseni
Talpigeni

6 Bunesti Bunesti Bunqti


Podul Oprii

apotpsti Car ligatii-Vechi


Cirligatii-Noui
7 CArligati Cirligatii-Vechi
Davideti
Leosti
Rusca

Coimeoi Cozmeti
8 Cozmeti Podolenii-de-Jos
Podo!enii-de-Sus
Polig-HagiuIui
Albe lti Crasna
9 Crasna Corni Albeti
Crasna
Gura Albesti

Budesti Crete5tii-deos
Crewtii-de.Jos
10 Crete Oi Cretqtii-de-Sus
Curteni
Lohanul

www.dacoromanica.ro fr5
ourent
le
r. SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
ee NUMELE CONIUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

BrAdiceqti DoIliqti
11 Dolheti Dolhelti
Pietriq

Albita DranceniTarg
Arsura
Dranceni-Sat
12 D r A ncent Dranceni-Targ
Ghermangti
M. Kogalniceanu
Raleti .

Valea Canipei

Duda Duda
13 Duda Fundatura Illmelti
Novaci
Palmelti
Chersecosu Epureni
14 Epurenl Epureni
Valea Greculd
Bogdaneti Falciu-Targ
15 Flciu Bozia
FA Iciu-Tirg
Odaia.Bogdana
Coltul Corni Groze0i
16 Grozeti Grozelti
Salageni
Grumezoaia Grumezoaia
17 Grumezoaia Hurdugi
Ptotoneqti
Urlati
Bagau Hoceni
Deleni
Golkei
Hoceni
18 Hocenl ()Wen'
Sileani
Tietura.Barboe
Talaba
. Tomp. ,
Gageqti Jigalia
Giurcani
19 figAlia Jigalia
Peicani
Popeni
Broscomti Lunca Banului
Condrea
Focia
20 Lunca Banulul Lunca-Banului
Lunca-Noul
Otetoaia
Pojoram (Hartop)
_

Cordeni Olteneti
21 Olteneti Oitene,ti
Vinete0i
Zgura .

17 i
www.dacoromanica.ro
SATELE CART COMPUN NUMELE SA.TULUI
Iu NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTI A COMUNEI
z4
Bazga RAducanen1
22 RAducaneni Cozia
RiducAneni
liqu
Copaceana RAnceni
23 RAnceni Mupta
Ranceni
Stuhulet
Dulheni Rofiqt1
Gura Idrici
ldrici
24 RoVet1 Rediu
Roliesti
TAlhare5ti
Valea-lui-Darie

25 Schlopeni IvAnqti Schiopeni


Schiopeni

Gorban Scoposeni
26 Scoposeni ScoposIni
Zheroaia

Budu-Cantemir Stilineti
Gura-Vaei
27 Stalineti PogAnqti
Santa
Stalinqti
Volo5eni

BobeF;ti Stroeti
Giurge0i
28 Stroeti Mantu
Stroeti
Valea-lui-Bosie
Valea Seaca

29 TArzil Palma TArzii


Tarzii
_

CrA;m4eni Tatarani
30 TAtarani Leo0
Tatarani
Bilteanu VetrIpaia
Bumbata
81 Vetrioaia Riciulelti
Satul-Nou
Vetripaia
BarbNi Vutcani
Guitei
32 Vutcani MMaeti-Corbu
PNta Elan
Tupilati
Vutcani

BECAPITULATIE
Cornune 32
Sate . . '147

www.dacoromanica.ro 177
28. Judejul Gorj
-6.
4,
SATELE CARI COMPUN NIMBLE SATULUI
.
z NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z ,:.

A lbeni Albeni
Bitrzeiu- de-Gitort
Bo I bocgti
1 Albeni Harnea
Matostiti
Mirosloveni
Prnne;ti

Alimpe0 Alimpeti
Berlvti
2 Alimpesti Corsoru
Luculesti
Nistoreti
Pt.tem

Andreeti An dreeti
Bobaia
3 Andreesti Vrasind
Mote$1i
Scoi ea

Annuu. din- Deal Aniniu


4 Aninisu Aniniu din-Vale
Rath*

5 Aninoasa Aninoasa Aninoasa


Corn sani

Arcani Arcani
6 Arcani Cam pu Fomii
Sanate,tt

7 Baia de-Fier Baia- de-Fier Baia-de-Fier


Sohodola

Balacesti BrAcqti
8 BAlAcesti Cetatea
Vartu

Bala neti Baldneti


9 Bfirnesti Pistestii-din-Vele
Viezuri

N
Baleeti Bdice0i
Cdnepe,ti
10 BiiIcestl CArhgei
Peresti

Balqti BdieVi
11 BAlesti Basova
Voinigelti 1

178 www.dacoromanica.ro
........,
Nr. eurent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA. DE RESEDINTA A COMUNEI

BarbAteti 13arbAte0
12 BArbAtett Socu
Voicu

Mita Balla
18 BAlta Baltipara
ValeaMare

14 BAlteni Balteni Balteni


Cilibii

Batam Barseti
Barselti
15 BArseti Polata
Sloboda
Ursati
UrsAtei

Rarzeiu Barzeinde-PAdure
Glayani
16 BArzeiu-de-PAdure Lihulelti
Paschii
Parau- Yin
Scurtu

Bengeqth-de-Jos Bengeqtii-de-Mijloc
17 Bengeti Bengetii-de-Mijloc
Benge0i-de-Sus
Vuvaru (mahala)

BibWi Bibelti
Plupu
18 Bibeti Poeui
Sseni
Sterpoaia

Bobu Bobu
Campu-Mare
49 Bobu Colibai
Purceleni
Raba

Bordszu Boriscu
20 BorAscu Calaparu-delos
Calapru-de-Sus
Gura Menti
_

21 BrAdiceni Bridiceni BrAdiceni


DragoeX

22 BrAneti BrAnWt BrAne$ti


Brebenei

Brattua BrAtuia
Laza
23 BrAtuia Merfu testi
Tarculeti
Trocani

119
www.dacoromanica.ro
...). 1
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
..-

AlArnati Brosteni
Brosteni
24 Broteni Ceplea
Cursaru
Isvoarele

Budieni Budieni
25 Budieni DrAgoeni
Sasa
tIngureni

26 Bumbeti-de-jin Berlesti Bumbesti-de-Jiu


Bumbesti-de-Jiu

Bumbesti-Pitic Bumbesti-Pitic
27 Bumbeti-Pitic Ciovei
Lupesti

Capu Dealului Capu Deafului


28 Capu-Dealului CopAcioasa
SatuNou

CArbunesti CArbunesti
1
29 CA r buneti Ciontesti
Dutesti
Tumani

. CA1cesti CAlcesti
30 Calcesti Chdiu
Param de sub Pripor
Ritezu

31 Cfilnicu CAlnicu Minim.


Seuca

CArbesti Carbesti
:t2 Cirbesti DAmbova
Tdaesti

Ceauru Ceauiu
13 Ceauru TamAsOi
Uncioaia

Celeiu Celeiu
34 Celeiu Costeni
['Usti
Bacoti

Bercesti Cernidia
35 Cerndia Buiceti
Cernadia
Irldoi

36 Ciocadia Bircei Ciocadia


Ciocadia

180
www.dacoromanica.ro
. SATELE CARI COMPUN PUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
c:
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI

Ciuperceni Ciuperceni
Fomelesti
37 Ciuperceni Pri porn
Vdianu
Visoi
Zorzila

38 Colteti Busuioci Coltesti


Coltesti

Ceratu de Copacioasa Copcioasa


39 Copazioaa CopAcioasa
Lintea
Piitestii-din-Deal

Bacesti Cordesti
40 Cordeti Cordesti
Dealul Leului
Hurezanii-de Jo,

Balava Contest!,
Copdceni
41 Corneti Cornestr
Galvnesti
Talpsesti

Cdrpinisu Crasna
42 Crasna Crasna-din- Deal
Crasna-din-Vale
Petresti

Cretesti Cretesti
43 CreMti Curteana
Floresti
Macesu

Ciinem Curtisoara
Curtisoara
Gamma
44 Curtipara lezureni
Ldzaresti
ofraceni
Tetila

Aqua Multi
Barza
45 Dfineti Daoes-,ti
Usurei
Vacarea
_

Dobrita Dobrita
46 Dobrita Suseni

Bucureasa Dragoeni
Dragoeni
47 Dragoeni Moneiti
Preajba-Mica

www.dacoromanica.ro 181
VI
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
zi:
FArci;esti Valea cu AO
Fircasesti Mosneni
48 FArcAe0 Pesteana-de- Jos
Valea-cu-Apa
Zdtreana

Nara Francesti
49 FrAnceti Frince,Iti
Gureni

Frumusei Frumusei
50 Frumuei Licurictu
Bogoziu
Totea de Frumusei

Gdrbovu Gdrbovu
51 GArbovu Murgesti
Scorusu

Basnegi Glodeni
Bit dari
5 Glodeni CiorZgti
Glodeni
Ohaba

53 Godineti Arjoci Golineiti


Godinesti

Costesti Gostesti
54 Groprea Daia
Groserea

Galesoaia Ilodoreasca
55 Hodoreasca Hodoreasca
Pleptani
Strimbaulcan
Hurezanii-de-Sus Hurezani
56 Hurezani Pegeni
Plopu
Totea-de-Hurezani

DrAgutesti Iasi
57 Iatii Iasi
Urechesti
ZIAsteni

Ionesti Ionesti
58 Ioneti Stipp.
Utmeni

59 JupnetI Boziana Jupnesti


Jupnesti

Fritesti-Birnici Lelesti
60 LeleH Fratesti-Mosneni
Le1esti
-,

www.dacoromanica.ro
182
curent
74
6 SATELE CA.RI COMPUN NUMELE SATULUI
e: NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA PE RESEDINTA A COMUNEI
,.:

Logresti-Mo,neni Logreti-Alowni
Mdrul
61 Logreti-Moneni Popesti
Sean
Tereujani
Viere;ti

Ciucurqti Maghereti
Hae.:ti
a MagheretI Magherelii-din-Deal
Magheretii-din-Vale
Mogosani

Dolceti Musculesti
63 Musculeti Muscuielti
Petresti

Arvni Muptelti
Barcaciu
Gruiu
64 Mueteti Lara0 a
Musetesti
SArbeti
Stancesti

Bur lam NegoNtt


65 Negoet1 Galugareasa
Negoesti
Totoi

Bohorelu Negomiru
66 Negomiru Negomirn
Ursoaia

67 Negreni Giurcu Negreni.


Negreni

IIirisesti Novaci
68 Novacl Novaci-Romni
Novari-Straini

Balacesti Ohaba-Jm
BoIbosi
69 Ohaba-Jiu lgirosu
Miclosu
Ohaba

Diddeti Vilceaua
Mau
70 PArAu Rudaria
Valceaua

Boia Parau.Boia
71 PArAu-Boia Par au-Boi a
Vidinu

Cocoreni Peileana Jiu


72 Peteana-Jiu Peteana

www.dacoromanica.ro 183
'4
cg
SATELE CART COMPUS NUMELE SATULUI
t'u NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA. DE RESEDINTA A COMUNEI
A-

Boboesti PesteanaYulcan
73 Pesteana Vulcan GuraBujordscu
Pesteana
Vdrtopu

Borosteni Pestisani
74 Pestisani Hobita
Pestsani

75 Piscoiu Papesti Piscoiu


Piscoin

Deleni Plopsoru
76 Plopsoru Olari
Plopsoru

Mani Pociovalistea
Ghebani
77 Pociovalistea Huluba
Pociovalistea
Sitesti

Isvarna PoCruia
78 Pocruia Pocruia
Sohodol

Mdgura Poenari
Minciunesti
79 Poenarl Poenari
Ponoarele

Poenita Poiana-Seciuri
Poiana
80 Poiana-Secluri Seciuri
Stejaru

Bustuchini Pojaru
Cionti
Motorgi
81 Pojaru Nrnetele
Pojaru
Stramba
Zavetcesti

Ceratu Pojogeni
Comnesti
82 Pojogeni Pojogeni
Rugi

Obreja Polovragi
83 Polovragi Polovragi
. _ .

Bucsana Prigoria
84 Prigoria Dobrana
Prigoria

184 www.dacoromanica.ro
71
d) SATELE CARI COMPUN NUMELE SATTJLUI
fi' NUMELE COMUNEI RTJRALE
u COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z4
Antonesti Raci
Artanu
Ram
Condeesti
85 Raci Orzu
Paltinu
Raci
Stramba
Valea-Racilor

Ribu'esti Radinesti
86 Rdineti Obarsia
Rdinesti

Rsina Rsina
87 Raina Tunsi
Ticleni

Rosia-de Jos Rosia deJos


88 Roia-de-Amaradia Rosia-de-Sus
Rugetu
Sitoaia

Furduesti Rosia Jiu


Prundurei
89 Roia-Jiu Rogojelu
Rosia Jiu
Temisani .

90 Rovinari Poiana Rovinari


Bovinari

91 Runcu Rachiti Runcu


Runcu

Corobesti Multi
Gurani
92 &Ace lu Murdari
Sicelu
Surupati

losa Sirdanesti
Piscuri
93 SArdAneti SArd5nesti
Strmba
Valea-Rea
VAleni

Purcaru Siulesti
Rotresti
4 Sauleti Sau testi
Silistea
Turciti
1

Pajistele Slmbotia
95 SAmbotin Porceni-Birnici
Porceni.Mosneni
Slmbotin

96 SirbetAi Ouperceni
Sirbesti if- Sarbesti

35
www.dacoromanica.ro
0... SATELE CARI COMPUli NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
u COMUNA DE RESEDINTA :A: COMUNEI
4

Arsurile Sche!a
97 Schela 1.1orez
Rugi
Schela

98 Scoarta Scoarta Scoarta

Derle;ti Scrada
99 Scrada Gtcqti
Scrada

Atexeni Stneiti
Ca'eti
100 Stnet1 Cernadia
Obrejeni
Parvuleti
Stane.ti

Arderea Stejerei
101 Stejerel Pinoma
Stejerei

102 Stramba- Jiu Stejarut StrmbaJiu


Stramba-Jiu

Coasta Stolojani
103 Stroeti Rasovi ta
Stolojani
StroWi

104 ipcot Spa hii ipot


*ipotu

Cola ni *terane,ti
105 tefnesti Doseni
Stefan e!ti
Ungurelu

Rogojeni Tg.-CArbun qti


106 Targu-Corbunestl Tg.-Ca.rbunelti

Tan& eti Tg.-LogreA


107 Tg.-Logreti Tg.-Logreti

Buduhala Telelti-Momeni
Soma ne*ti
108 Te1eti Telesti Birnici
Te!esti-Mosneni
Valea4rpitor

Tismana Tismana
109 Tismana Ungureni
ITAnata :

Gornovita Topesti
110 Topeti Topesti
..

186
www.dacoromanica.ro
-
a'
., SATELE CARL COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE.
GOMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Buzqt.i Turbati
Crasna-Ungureni
111 Turbati Dragoelii
Ilutinu
Turbati

Turbureade-Jos Turburea de-Jos


112 Turburea Turburea de-Sus
Valea Caluiui

113 Turcenii-de-Jos Multi Turcenii-de Jos


Turcenii-de-Jos

Jiltu Turcenii-de-Sus
114 Turcenii-de-Sus Sto:ojeni
Turceniide-Sus

115 Turcineti Cartiu Turcinelti


Turcin0i
Hotreasa Urdarii.de-Jos
116 Urdarii-de-Sus Urdarii-tie-Jos
Urdarii-de-Sus

117 Valea-lui-CAine Parau Valea-luf Caine


Italea-lui-Caine

Preajba-Mare Videni
118 VAdeni Si$e.;ti
tadeni

Ciulava Curpenu
Curpenelu
119 VAlari Curpenu
Vaideei
Valari

Rogojina Viersani
120 Vierani Fotea de Viersani
Viersani

121 Vladimir To tea-de-Vladimir Vladimir


Vladimir

Cioboti Vldduleni
Ciurii
122 VIAduleni Aloi
Ungureni
Vliduleni

Cnepeiti Voiteltii-din-Vale
123 Volteti Voite*tii-din-Deal
Voitetii-din-Vale

187
www.dacoromanica.ro
VI

g..3 SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI


NUMELE COMtINEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
x 1..;

Becheni Zorle,Li
124 Zor1et1 Dealul-Viei
Zorleti

RECAPITULATIE
Comune rurale 124
Sate , 451

188
www.dacoromanica.ro
29. Juletul Holin
I
e : SATELE CARI COgIPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE '
COMBNA DE RESEDINTA A COMTJNEI
A'

Balamutca Balamutca
Bjavinta
I Balamutca Grune$ti
Onutui-Mic
Peribicauti

Babin Babin
Buzovita
2. Babin GruAvrta
Nagoreni

Ba'eauti. Baleauti
3 Bfilcfiuti Negfoia
Tulbureni

Bwov Baseov
13ullutin
4 Bacov Gordeu
Grineacica
Poia n a

Badragii-Noui Badra 0b 1 i Vechi


Badracrii-Veehi
0
5 Badragii-Vechi Ileredeuea
Viisoara

BalWneti BbilAine;ta
6 BAMineti Pererita
Tettani

B5rlarteni Bar!rleni
7 BArladeni Grirnauti Baia
Pal a dia

Belqovea Be lu ;ova
8 Beluovca MilAileanea

Berestea Berestea
Cri3tinqti
9 Berestea Doljoe
Malinqti

Berkinti Bilaviti
40 BilavAti Bilavti
Grumuzeni

Brice ui-Sat
Briceni-Targ Brieeni-Thrg
41 Bricenl Grimneduti
Slob. Crewni
Tabani
...

www.dacoromanica.ro
189
71
0 SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
:15
0 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4
z
Aresteuca Bucsin
Atachi
42 Bucsin Bucsin
Ceponoasa
Prigorodoc

Cerlena-Mare Cerlena-Mare
Cote leu
13 Cerlena-Mare Forostna
Serbinti

Bording Cbehilenti
Chelmenti
Varticauti de-Jos
14 Chelmentl Varticauti-de-Mijlo
Varticauti-de-Sus
Varticauti
Volcinet

Caracuseni Corjeuti
15 Corjeuti Corjeuti

Clocusna Clocusna
16 Clocusna Gvazdauti
,

Cliscauti Clisc Auti


17 Clicauti Miinchi
,
Botboaca. Colicauti
Co Hat*
18 ColicAuti Trebisauti
Trestieni

Costiceni Costiceni
19 Costiceni Dumeni
Vancicautii-Mici

Bocicauti Co!encauti
20 ColencAuti Colencauti
Grozinti

Braila Cotiugeni
Cotiugeni
21 Cotiugen1 Lucaceni
Sincauti Moari
Anadoli DAncAuti
Capilanca
22 DAncAut1 Darabani
Vorniceni

Dinautt that*.
R achitna
23 Din A O Ilangaci
Siscauti
Cruglic Dolineni
Dolineni
24 Dolineni Piscauti
Stanceni

i0 www.dacoromanica.ro
cunt
74
NUMELE SATULUI
0 SATELE CARI COMPUN
N NUMELE COMUNEI RTJRALE
COMUNA DE RESEDINTX A COMUNEI
z
Cebrau DrepcAuti
Criva
25 Drepauti Drepcdurt
Zalucea

Ediniti-Sat Ediniti-Targ
26 Ediniti EdiniV-Targ
Glina-Mare

Cepeleuli Ghincauti
Cepelentii-Noui
27 GhincAuti Ghincau0
Poiana
Rangacii-Noui

Fetesti Gordinqti
28 Gordinepi Cordinesti
Tarnova

Be lauti Hajdeu-de-Sus
Hajd eu-de-Jos
29 Ha Neu-de-Sus Hajdeu-de Sus
Sanger

Ianauti [anal*
30 Ianauti Polivanov lar

Coteala Larga
31 Larga Larga

Cofa Lencauti
Leneau 0
32 Lencauti Macareanca
Voronovila
_

Codreni Levioll
Ilrtop
33 Lev inti Levi nti
Mibaileanca
Slob. Math*
,

Cbisla Zamjieva Lip eani-Targ


Gli na
Lipeani-Sat
8.4 Lipcani Lipeani-Targ
Siob.-Sirauti.
&anti

Lomacineti Lomancineti
35 Lomacinefl Neporotova

Bezeda Lopatnic
Bogdanesti
Burlaneiti
; 36 - ---Lopatnic Buzdugeni
Grimesti
Lopatnic
- ,

www.dacoromanica.ro 191
'ls1
4,
t SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALA
c.)
,.;
COMUNA DE REEDINT.A. A COMTJNEI
;4

Ma linti Mali*
37 Malinti Sancauti
$ilauti

Cosuleni Mamahga
Mamaliga
38 Mamaliga Negreni
Send reni

MI cautii.de. Jos Marcauti


13ocicautii-Noui
Corostauti
89 Marauti Marcauti
Marcautii-Mici
Slob. Grozinti

Hodarauti Mendicauti
40 MendicAuti Mendicauti
Menchcautii.Noui .

/
Glina Mica Mihaileni
Halahova-de-Sus
41 Mihaileni Miba. teni
Rotunda

Mthataseni Ocni ta
42 Ocnita Omuta
Yolcineti

Barnova Percauti
Chisla Nedjuneni
43 Perciluti Mosanfti
Percauti
Putrina
_

Machi Calm Restets Atachi


44 Resteu Atachi Comarova
Resteu Atachi
_

Romancauti Romancauli
45 RomAncAuti Serbiceni
Ihtreanca

Nell pauti Rosorani


46 Rosoani Noua-Sulita
Rososani

Cobalcini Secureni-Targ
47 Secureni Sec ureni-Sat
Secureni-Targ

Moldova Selistea
48 Selitea Selistea

Chisla Salievo StalinestI


49 Stlineti Stalinesti

192
www.dacoromanica.ro
1.1
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
`g NUMELE COMUNEI RURALE
OMUNA DE REEDINTA A COMUNEI

Mar leniti Suhta-Trg


Stroelti
50 Su lita
Subta-Sat
Sulita-Targ

Cormani $obutinti
51 Sebutinti Culiqcauti
Sebutmti

Tarhauti Tarasduti
52 TArAsAut1 Vain neti
Vancicutii-Nari

Chiriluca Trinca
Constautimmti
53 Trinca Halahova-de Jos
lachimeni
Trinca

Ojeva Vasiliuti
Raspopinii
54 Vasiliuti Vasiliuti .

Voloscova

Grubno Vase, Anti


Slob. Vise Anti
55 Mc Anti Siputii Noui
Nrascau0.

Neddbiuti Zarojani
Sirautii-de-Sus
56 Zarojani Viadicina
Z I rojani

Buhotin Zelena
Medveja-Ckun
Medveja-Mare
57 Zelena Me i veja-Mia
Poliana
Zelena
_

REGAPITULATIE
Comm rurale 57
Sate 212

www.dacoromanica.ro
193
50. Judejul Hunedoara
.= SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE COMUNA
0
c.:
DE RESEDINTA A COMUNEI

I Abucea Abucea Abucea

2 AlmasuI-Mic Almalul Mic A1mapii-Mic

3 Alma-Selite Almq-Se14te Almq-Se14te

4 Almaul-Sec A Imalul-Sec Almaqul-Sec

5 AlmAel A m4e1 Alrn4e1

6 Alun Atm Alun

7 Aninoasa Aninoasa Aninoasa

8 ArAnie Ariniel ArAniq

9 Archia Archia Archia

10 Ardeu Ariel' Ardeu

11 Aurel Vlaicu Aurel Vlaicu Aural \Wm

12 Bacea Bacea Bacea

13 Baia-de-Cri Baia-de- Cr ii Baia-de Cril

14 BAcia Bacia BAcia


_

15 Baldovin Baldovin Baldovin

16 Balomirul- de-Camp Ba'omirul -de- Calnp Balomirul-de-CAmp

17 Balomir Balomir Balomir

18 Bala Balsa Bala

19 BAnita Banita Banila

20 Banpotoc Baipotoc Banpotoc

21 Barbura Barbura Barbura

22 Barul Mare Barul-Mare Barul-Mare

23 Barul-Mic Barul-Mic Barul-Mic

24 Basarabasa Basarabasa 13asarabasa

191 www.dacoromanica.ro
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
. NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE REEDINTA A COMUNE1
-,"':

25 Batea Batea Batea

26 Batiz Batiz Batiz

27 BAclia Bacaia 13acaia

28 BAckinti Badinti Bacainti

29 BAeti Baqti BMW!

30 BAIAta Ba lata BA lata

31 BAretii-11iei Barqtii-Iiiei Baretii-Iliei

32 BAgara Bagara Bagara

33 Mita Balla Baita

34 BArbAtenii-de-Sus Ihrbatenii- de-Sus Barbatenii- de-Sus

35 BAretii-Hategului Barqtii-llategului Bare;Itii Hetegului

36 BAtrAna Batrana Batrana

37 BfitAlar Batalar Batalar

38 Bfircea-Mare Bareea-Mare Barcea-Mare

39 BArcea-MicA Bareea-Mica l3arcea-Mica

40 BArsAu Barsau Barsau

41 BAutarul Inferior Bautarul Inferior Baularul Inferior

42 BAutarul Superior Baularul Superior Bautaruf Superior

43 Bejan Bejan Beim

44 Beriu Beriu Beriu

45 Berthelot Berthelot Berthelot

46 Birtin Birtin Birtin

47 BlAjeni Blajeni BlAjeni

48 Bobilna Bobalna Botalua

49 Boholt Boholt Boho!t .

50 BoiabArz Boiabarz Boiabarz

51 Boiu Boiu Bolu

www.dacoromanica.ro
195
I
..,..
c.
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
.
0 NIJAIEIJE COMUNEI RURALE
COMUNA DE 1IE5EDINTA A COMUNEI
,.:
z.

52 Boinl-de Jos Boiul.de-Jo3 Boiul de-Jos

53 , Boiul-de-Sus Bo.ul-rie-Sus Boiul-de-Sus

54 Boita Boita 13atta

55 Boorod Bo;orod Bosorod

56 I Bo Bos Bos

57 Boz Boz Bin

58 Beze Beze Beze5

59 Brad Brad Brad

60 BrAnica Br Anisca BrAnisca

61 BrAeu Braeu BrAeu

62 BrAdfitel Bradater Br Ante/


,
63 BrAznic Braznic Breaznic

64 Breazova Breazova Br eazova

65 Bretea MureeanA 13retea Muresean Bretea Mureeana

66 Bretea Streiului Bretea Streitdui Bretea Streintm

67 Bretea Rom &n Bretea Bonicufa Bretea Romini

68 Bretelin Br' te1in Bi etelin

69 Brotuna Brotunea Brotuna

70 Buce Buce Bum

71 Bucium Bucium Buclum

'72 Bucova Bucova Bacon

73 Bucut efi Bucuresti Bucure;ti


_

74 Bulbuc Bulbuc 13ulbuc

75 Bulzeti Butzesti Butzesti

76 Bunila livnita Bunila

77 13ur:uc Burjuc Burjuc


_
7'i 1 Buruene Bururne Burnene

190 www.dacoromanica.ro
I

a' SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI


N
v NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

79 CAbesti Cbesti Cbesti


1
80 CAlanul-Mic Calanul-Mic CA'anu1-Mic

81 CAraci CAraci Carac/

82 CArAstAu CarAstAu Cdrstau

83 CArmAzineti Carmi4inesti CArmAzinesti

84 CArpini CArpim Carpinis


_
85 CAoiu CAoiu Cloiu

86 CA.stAtt CAstau GAstau

87 CAzAneti CAzanesti Cadnesti

88 Cainelul-de-Jos Cainelul-de-Jos Cainelul-de-Jo3

89 CAinelul-de-Sus CAine1u1-de-Sui Caine lul-de-Sus

90 CAmpuri-de-Sus CAmpuri-de-Sus Camptri-de-Sus

91 Cimpul lui-Neag CAmpul-lui-Neag Cimpul-lui-Neag

92 CAmpuri Surduc CAmpuri Surduc CAmpuriSurduc

93 CArjiti Cadift Carjiti

94 CArneti CArnesti CArnesti

95 CerbAl Cerbal Cerbal

96 Cerbia Cerbia Cerbia

97 Cerior Cerisor Cerisar

98 Cerna Germ . Cerna

99 Cerul BAcAinti Cerul BAcainti Cern1BAcAirili

100 Cernipara-F1oreasa Cerniwarafloreasa Ceruiwara-noreasa

101 Certejul-de-jos Certejul-de Jos Certejul- de-Jos

102 Certejul-de-Sus Certejul-de-Sus Certejul-de-Sus

103 Cherghe Cherghel Cherghei

104 Chimindia Chimindia Chimindia

105 Chiclidaga Chiscadaga Chi5cidaga

www.dacoromanica.ro 197
'4
..,
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI I
NUME LE COMUNEI RURALE
.
'4
c.
COMUNA DE RWDINTA A COMUNE1
m

106 Chitid Chi tid Chitici

107 Cignitt Cignaau Cigrnau

108 Cinc4 Ciacil Cinc4

109 Ciopea Clopea Ciopea

110 Clula-Mare Ciula-Mare Culla-Mare

111 C1u1a-Micit Ciula-Mici Ciula-Mici

112 Clungant CiunD crani Ciungani

113 Clopotiva Clopotiva Clopotiva

114 Coaja Coaja Coaja


,
115 Coroeti Coroelti Coroe;sti

' 116 Coeti Comti Cemti

117 Costet1 Costelti Costalti

418 Covragi Covragi Covragt

119 Cozia Cozia Cozia

120 Crficiunett CrIciuneti Criciunesti

121 Crgu1i CrAguii Craguisi

122 Crian Crit.an Crilan

123 Cristur Cristur Cr istur

124 Criscior Criscior Criscior

125 Crient Crieni Cri;eni

126 Crivadia Crivadia Crivadia

127 Cuie Cuiel Cuiq

128 Cugir Cugir Cugir

129 Curechiu Curechiu Curechiu

130 Curpenii-Silvaplui Curpenii-Silvapflui Curpenhi Silvaplui


r

131 Curpenl Curpeni Curpeni

l 132 Dlinulett Dinulelti Dinuloti

198
www.dacoromanica.ro
_

1
--.........
cnrent pUMELE COMUNEI ItURALE
SATELE CA RI COMPUN NUM ELE SATULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

133 DAncul-Mare Ddnu-nl-Mare Dn cub Mare

134 DAncu-lMic Darlcu Mic Dthicu!-Mic

135 Dealul-Mare Deal u I- Mare Dealnl- Mare

136 Demu Ilernq Demm

137 DobAca Dotd-a Dobca

138 Dobra Dobra Dobra

139 Dobrot Dobrot Dobrot

140 DumbrAvita Dumbravita Dumbrvita

141 Dumeti Du meh


-, s Dume*ti

142 DupApiatrA Dupdpialra. Dupapiatra

143 Filgatel Fagatel Fagatel

144 FfircAdin Farcidin Farcadin

145 Federi Faderi Federi

146 Feregi Feregi Feregi

147 Fintoag Fintoag Fintoag

148 Fize Fizel Fizel

149 Fizeti Flzeiti Fize*ti

150 Folt Folt Folt

151 FornAdia Fornddia Forndia

152 Furcoara Furcqoara


.. Furcvara

153 Galati Galati Galati

154 GAunoasa Gaunoasa Gaunoasa

155 CAuricea Gauricea Gauricea

156 GAntaga Ganlaga Gan taga

157 Geoagiu Geoagiu Geoagiu

158 Geoagiu BM Geoagiu Dai Geoacr0 iu Bai


_

159 Gbelar Ghelar Ghelar

199
www.dacoromanica.ro
I1O.
curent
t- SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUME LE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
A

160 Gelmar Ge [mar Gelmar

161 Ghialacuta Ghialacuta Ghialacuta

162 Glodghilestl Glodghilesti Glodghilesti

463 Godinesti Godinesti Godineti

164 Go les Goleq Go!es

165 Gothatea Golhatea Gothatea

166 GovAjdia Govj (I ia Govajdia

467 GrAdiste-de-Munte Grdditea-de-Munte GrAdite-de-Munte

468 Grdiste Grdi.5te Grd4te

469 Gri 14 Grid Grid

170 Grind Grind Grin]

171 Grohot Grohot Grohot

472 Gro Grol Gm,

173 Gruelaci Gruelaci Gruelaci

474 Gurasada Gurasada Grirasada

175 Mir Au Hdru llru

176 HAjdAu FIAjdau Hajdan

177 HAsdad Hisdad Ili clad

178 liAtAge1 I latagel Hatige1

179 HartAgani H5rtigani Hartfigani

180 Herepea Herepea Herepea

181 Hobita Hobita Hobita

182 Hobita-GrAdiste Hobita-Grdite Hobita-Gridilte

183 Holdea lloldea Holdea

184 Homorod Homorod Homorod

185 Hondol lIondol Hondol

186 ilia Ilia Ilia

200
www.dacoromanica.ro
eurent
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
: NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RF4EDINTA A COMUNEI
Zi

187 Iscroni Iscroni Iscroni

'188 Jeledinti Jeledinti Je!edinti

189 Jiu Coroesti Jiu Coroesti Jiu Coroesti

190 Jiu Praoseni Jiu Paroeni Jiu Paroseni

191 Josani Josani Josani

192 Junc Juno June

193 LApunic Lapusnic Lapusnic

194 LApugiul Inferior Lapugiul Inferior Lapugiul Inferior

195 LApugiul Superior Lapugiul Superior Lapugiul Superior

196 LAsAu Lsdu Lsdu

197 Leant Leant Leant

198 Lelese Lelese Lelese

199 Lesnic Lesnic Lesnic

200 Lingina Lingina Ligina

201 Livadia-de-Camp Livadia-de- Camp Livadia. de-Camp

202 Livadia-de-CoastA Livadia-de.Coasta Livadia-de-Coasta

203 Livezeni Livezeni Livezeni

204 Ludesti Ludesti Ludesti

205 Lunca Lunca Lunca

206 Luncacerni-de-Jos Lucacerni de-Jos Luncacerni-de-Jos

207 Luncoiul-de-Sus Luncoiul-de-Sus Luncoiul-de-Sus

208 Lucacerui-de-Sus Luncacerni-de-Sus Luncacerui.de-Sus

209 Luncani Luncani Luncani

210 Luncoiul-de-Jos Lmicaiu1 de-Jos Luncoid-de-Jos

211 Luncsoara Luncsoara Luncsoara

212 Lupeni Lupeni Lupeni

213 Mada Mada Mada

www.dacoromanica.ro
201
curent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI I

NUMELE COMUNEI RURALE


COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI 1

214 Maceu Maceu Maceu

215 MAgura Magura Magura

216 MAgura Top1ita Magura Top lip Magura Tophla

217 MAgureni Magureni Magureni

218 MA1Aeti Malawi, Malawi

219 MAnerAu Mdnerdu Mdnerdu

220 MArtineti Martineti rartinalti

221 MAteti Mdtegi. Mdtelti

222 Meria Meria Meria

223 Merior Mer4or Mei', or

224 Merioru1 de Munte Meri,orul de Munte Meriloru1 de Munte


,
225 Mermezeu VAleni Mermezeu Yileui Mermezeu Valeni

226 MesteacAn Mesteadn Mesteecan

227 MicAneti Micineti Micdneti

228 MihAeti Mihdeti Mihaelti .

..

229 MihAleni Mindleni Mihdleni

230 Mintia Minha Mintia

231 Muncelul Mare Muncelul Mare Muncelul Mare


..
232 Muncelul Mic Muncelul Mic Muncelul Mic

233 Nandru Nandru Nandru

234 NAdAtia InferioarA Naddvia Inferioard Niddtia Inferioard

235 NAdAtia SuperioarA Nddltia Superioara Nadatia Superioard

236 Nevoe Nevoe Nevoel

237 No jag Nojag Nojag

238 Nucoara Nucoara Nugoara

239 Obfiria ObArlia Obiria

240 Oco1iu1 Mare Ocolilut Mare Oco1i5u1 Mare

202 www.dacoromanica.ro
P. SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
g NUMELE COMUNEI RURALE
COM UNA DE RE$EDINTA A COMITNEI
A'

241 Ocoliul Mic ()consul Mic Oxlip! Mia

242 Ohaba Ohaba Ohaba

243 Ohaba Ponor Ohaba Ponor Ohaba Ponor

244 Ohaba de sub PiatrA Ohaba de sub Matra Ohaba de sub Plata
..

245 Ohaba Sibeel Ohaba Sibesel Ohaba Sibesel

246 Ohaba Streiului Ohaba Streiului Ohaba Streiului

247 Oraltioara-de-Jos Oristioara-de-Jos Orstioara-de-Jos

248 OrAtioara-de-Sus 0r5stioara-de-Sus Or Astioara- de-Sus

249 Ormindea Ormindea Ormindea

250 Ostrov Ostrov Ostrov

251 Pane Pane Pane

252 Panc-Selite Panc-Siliste Panc-Seliste

253 Paro Paros Paros


,
254 PAucineti Pducinesti PAucinesti

255 PAclia Paclisa Pdclisa .

256 Peteana _
Pesteana Pesteana

257 Petenif a Pestenita Pestenita

258 Peterea Pesterea Pesterea


:

259 Petiul-Mare Pestisul-Mare Pestisul-Mare

260 Petiul-Mic_. Pestisul-Mic Pestisul-Mic

261 Petreni Petreni Petreni

262 Petreti Petresti Petresti

263 Petrila Petrila Petrila

264 Petros Petros Petros

265 Pichinti Pischinti Pischinti

206 Plopi Plopi Ropi

I267 Plop Plop Plop

www.dacoromanica.ro 20 i
7:
,=
7)
SATELE CARI COMPTJN NUMELE SATULUI
. NUMELE COMUNE I RUIIALE
COMMA DE RESEDINTA A COMUNEI
.:

268 Podele Podele Podele

269 Poeni Poeni Poeni

270 Poenita Voini Poenita-Voini Plenita Voini

271 Poenita Tomi Poenita-Tomi Poenita Tonu

272 Poiana-Valea-lepi Poiana-Valea-lepi Poiana-Valea-lepi

273 Poiana Rechitele Potana-Rechitele Poiana Rechitele

274 Poganqti Poganeqti Poganeh

275 Ponor Ponor Pilau

276 Popet1 Popeti Popeiti

277 Parcurea Parcurea Parcurea

278 Potingani Potingani Potingani

279 Pricaz Pricaz Pricaz

280 Prevaleni Prevleni Pretaleni

281 Prihodite Prihod4te PrihodiOe

282 Pul Pui Put

283 Paroasa Paroasa !Imam

284 Rapoltul-Mare Rapoltul-Mare Rapo!tul Mare

285 Rapoltel Rapoltel Ropoltel

286 Racatia Rad. Oa Rack-Ala

287 Radu1et1 Raduleft Raduleti

288 Rau Alb ' Rau Alb El'au-Alb

289 Rau Brbat Rau Barbat Rdu Barbat

290 Rau-de-Mori Rau-de-Mori Rau-de-Mori

291 Rea Rea Rea

292 Rachitova Rachitova Rachitova

993 Renghet Renghet Rea ghe t

99i 1 Ribicioara Ribictoara Ribicioara

201 www.dacoromanica.ro
1
_____
curent
F.,
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
.i: NIMIELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
=
295 Ribita Ribita Ribita

296 Tapas RApas Rim


297 Risca Bison. Risca

298 Risculita Risculita Risculita

299 Romos Romos Romos

300 Romosel Romose1 Romose1

301 Roscani Roscani Roscani

302 Rovina i
Rovina Rovina

303 Ruda Brad Ruda grad Ruda Brad

304 Ruda Ruda Ruda

305 Runcsor Runcsor Buncsor

306 Runcul-Mare Runcul-Mare Runcul-Mare

307 Runcul-Mic Runcul-Mic Runcul-Mic


_

308 Rusi Busi Rusi

309 Rusor Rulor Busor

310 SAcAmas SAcamas Scmas

311 SAcArAmbu SkArambu SicArimbu


_

312 SAcel Sic& Sficel

313 SA1asul-Inferior Salasul-Inferior Silasul-Inferior

314 SA1asul-Superior Silapt-Superior Sfilasul-Superior

345 SA1iste Slliste Sliste

316 Salistioara Salistioara Slistionra

317 SArAcsAu SArAceau Sr Acs'au

318 Sufesti Sau1esti ,SAulesti

319 SAncrai Sincrai SAncrai

320 SAnpetru SAnpetru SAnpetra

321 SArbi SArbi Sarbi

www.dacoromanica.ro 205
.,,........
Nr. curent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

322 SAntandrei Santandrei SAntandrei

323 SAntAmAr ia Orlea SAntArnAria Orlea SintAmAria-Orlea

324 SAntAmAria-de-PiatrA Santmria-de-Pialra SAntAmAria-de-Piatri

25 i St ejfir el Stejret StejArel

326 Sereca Sereca Sereca

327 Sibisel ul-Vechi Sil*eul-Vechi Sibiselul-Vechi

328 Silvasul-Inferior Silvmul-Inferior Silvasul-Inferior

329 Silvasul-Superior Silvasul-Superior Silvasul-Superior

330 Simeria Simeria Simeria


_
331 Simeria-Veche Simeria-Veche Simeria-Veche

332 Socet Socet Socet

333 Sohodol Sohodol Sohodot

384 Spin Spini Spint

335 StAncesti Ohaba StAncesti Ohaba StAncelti Ohaba

336 StAnija Stanija Stinija

337 Steia Steia Steia

338 Stocneasa Stoeneasa Stoeneasa

339 StrAmba StrAmba StrAmba

340 Strei-SAcel Strei Wel Strei Wel

341 Strel-Sangiorgiu Strei Singiorgiu Strei Sangiorgiu

842 Stretea Stretea Stretea

343 Strigoanea Strigoanea Strigoanea

844 Subcetate Subcetate Subcetate

345 Sulighete Sulighete Sulighete

340 Serel Serel Serel

347 Sesuri Sesuri Sesuri

348 Sibot Stbot Sibot

206 www.dacoromanica.ro
carom
'a
SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
0
=1 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z4
349 Soimu Soimul Soimq

350 Steiu Stem Steiu


,

351 Tamaeti Tnii5eti Trnleti

352 Tamaasa Trnapsa Tm5asa

353 Tatareti-de-Cri Tatrqti-de-Cr4 Titare;ti-de-Cr4


-1

354 TtAreti rit'arelti TM. Arezti

855 Tampa Tampa Tampa

356 Tainava-de-Cri Tarnava de-Cril Tarnava-de-Criq

357 Tarnava Tarnava Tar nava

358 Tarnavita Tarnivita Tarnivita

359 Teiu Teiu Teat

360 Teliucul Inferior Teliucul Inferior Teliucul Inferior

861 Teliucul-Superior Teliucul Superior Teliucul Superior

362 Tisa Tisa Tisa

863 TiuIeti Tiut elti Tiulqti

364 Toltia Toltia Toltia

365 Tometi Tometi Tometi

366 Tomnatec Tomnatec Tomnatee

367 TopIita Top* Top lita

368 Top1ita-Mureu1ui Top lita Murqu'ui Topiita-Mureplui

369 Toteti Totesti Tote lti

370 Trestia TreAia Trestia

371 Turda Turd a Turdai

372 Turma Turma Tut ma

373 Tutea Tutea Tiitea

374 Tr Atel Trdtel Tirtei

375 Tebea Tebea Tebea

www.dacoromanica.ro 207
curent SATELE CARI COMPUN NUMELE SATTJLUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

376 UibAreti Utharelti Uibaregi

877 Ulie Utiel Utie

378 Ulm Ulm Ulm

379 Unciuc Unciuc Unciuc

880 Uric Uric Uric

381 Uricani Uricani Uricani

382 Uroiu 1.1roiu Uroiu

383 Vadu Dobrei Vadu Dobrei Vadu Dobrei

384 Vaidei Vaidei Vaidei

385 Vaideii-de-Munte Vaideii-de-Munte Vaideii-de-Munte

386 Valea Bradului Valea Bradului Valea-Bradului

387 Valea MN Valea MP Valea-Daljii

388 Valea Lungit Valea Lung& Valea-Lungb a

389 Valea Lupului Valea Lupului Valealupulu:

390 Valea Mare-de-Cr4 Valea Mare-de-Cri Valea-Mare-de-Cri

391 Valea Mare Valea Mare Valea-Mare

$92 Valea Nandrului Valea Nandului Valea-Nandruhn

393 Valea Sangiorgiului Valea Sangeorgiului Valea-Sdngeorgiutui

394 Vata-de-Jos Vata-de-Jos Vata-de-Jos

395 Vata-de-Sus Vatl-de-Sus Vata-de-Sus

396 VAlar War Va'ar

397 VAlipara Valipara Valipara

398 VAlioara Valioara Vatioara

399 VArmaga Varmaga %maga


,
400 VAlcele-Bune Valcele-Bune Value lele-Bune
_

401 VAlcele-Rele raleele-Rele Valcelele-Rele

402 Vetel Vetel 1 Vetel

208 www.dacoromanica.ro
0 SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
rz NUMELE COMUNEI RURALE
"4 COMUNA DE REk;EDINTA A COMUNEI
m

403 Vica Vica Vim

404 Vinerea Vinerea VI nerea

405 Visca Visca Visca

406 Voia Voia Voia


.,
407 Vorta Vorta Vorta

408 Vulcan Vulcan Vulcan

409 Vulcez Vulcez Vulcez

410 Zarn Zam Zam

411 Zdr WI Zdrapti Zdrapti

412 Zeicani Zeica ni Zeicani


\

IIECAPITULATIE
Comune rurale 00000 -. : . . . . . . r-r 412
Sate 412

209

www.dacoromanica.ro
31. Judepil lalomita
_
.a.
r., NUMELE COMUNEI EURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULITI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
..4

I A lbeti A lbesti Atbe4ti


Bataluri

2 Alexeni Alexeni Alexeni

3 Amara Arnat a Amara


Moidka

4 AndrAseti An litseti. Andrselti


Orbne;ti

5 ArmAeti Arrnmti Arcaketi


. Cacalete .

6 Artari Artari Artari


Yidiculesti

7 Axintele Axintelo Axintele


Barbatescu

8 Bal a ciu Balaciu-de-Sus Balaciu- de-Sus


Balaciu-de-Jos

9 BArcAneti Barcnesti Brcane;ti

10 BorAneti Bornesti Borneti


Sintesti

1t Borduani Borducani
,.
Bordusani

12 Borduelu Borduselu de-Jos BorduRelu-de-Jos


/
Borduselu-de-Sns

13 Broteni Brosteni Brosteni

14 Bratianu Brtianu Bratianu


Bucu-MAtsesti

15 Bucu Bucu Bucu

16 Cacomeanca Cacomeanca Cacomeanca

17 Carol I Barza Carol I


Carol I

18 CAI 'Araii-Vechi CAlrasii-Vechi alAras.i-Vechi

19 CAzAneti Cfizanesti Cdzane3ti

20 Ceacu Ceacu Ceacu .

Cuza-Vodi

210
www.dacoromanica.ro
curent SATELE CARL COMPUN NUMELE SAT ULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

21 Cegani Cegani Cegani

Bobu Chioara
22 Chioara Chioara
Sf. Vasile

Andolina CiocAneti
23 ClocAneti Ciocinelli
SmArdan

24 Ciochina Ciochina Cio-hina

25 Ciulnita Ciulnita Ciiilnila

26 Cocargeaua Cocargeaua Comrgeana

27 Cocora Cocora Cocora

28 Cole lia Colelia Colelia

29 CosAmbetl Cosimbesti Copmbeti


--:-.. C. Brncoveann

30 CoAreni CoOreni CoAreni

Copuzu Cr5sani-de-Jos
31 CrAsanl Crasanii-de-Sus
Crasanikle-J05

32 Cr ucea Crucea Crucea


Floroaica

33 Crunti Crunti Crunti

34 Dragalina Dragalina Dragalina

Bogdana Dram Vodi


35 Drago-VodA Dragol Yodi
Socoalele

Bratieni Dichiseni
36 Dichisenl Coglogeni
Dichiseni
Sat-Noeni
-
Domnita Maria Dor Marunt
37 Dor MArunt Dor Marunt
Pelinu
Rai=
Condeeti Eliza Stoenegi
38 Eliza Stoenet1 Eliza Stoeneti
Ulesti

Racing FicAeni
39 17AcAenl Liteni
Mihal -Nrodi

211
www.dacoromanica.ro
c.
'. NUM= COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULU1
Q
COMUNA DE REpDINTA A COMITNEI
4

40 Faure! Flurei Fiurei


.4
Zimbru

41 Ferdinand I Ferdinand! Ferd.nand I

Buliga Fetelti
42 Feteti Fetegi
Fetez,Itii-Noni
-
43 Fetetii-GarA Co1onilti Fete0iGarA
Fe te*tii-Gari

44 FrAtileti FrAtileti Fit tileti


Ghizareti

BrAtia Frumuqica
45 Frumuica Frumuica
Panduri
PArlitu

46 GAunoI GAunoli Giunoi


Potcoava

47

48
GA1dAu

GArbovi
GAldAu

ClocArha
, GAlcIdu

Garbovi
Mrbovi

49 Gheorghe LazAr Gheorghe LazAr Gheorghe Lathr

50 Ghimpati Bueti Ghimpati


Ghimpati

51 GhimbAani Gimb4ani Ghimb5lani


Ion Labovari

52 Giurgeni Giurgeni Giurffe eni


Rata

53 Grindai Grindali Grinda0

54 brindu Grindu Grindu

55 Grivita Grivita Grivita

56 Gura lalomitei Gura Ialornitei Gura lalomitei

57 Hagieni Hagieni Hagieni


,
58 Horia Horia Horia

59 lazu Iazu lazu


Victoria Mir4e5ti

60 Independenta Fleva Independenta


Indepenctenta

212 www.dacoromanica.ro
I Iil
0 NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
u COMUNA bE RESEDINTA A COMUNEI
44
61 Ion Ghica Ion Ghica Ion Ghica
lvanesti

62 Jeglia Beilie Jegalia


Jegalia

63 Pave le Jilavele , Ji lay&


Sltioarele

64 Leh liu Lehliu Leh lin

65 Luciu Luciu Luciu

66 Lupsanu Lupsanu Lupsanu


Nucetu ,

67 Malu Butoiu Ma lu
Malu

68 Maltezi Maltezi Maltezi


Retezatu

69 Marsilieni Difga-Mtca Marsilieni


Marsilieni.

70 Mrculesti Gura-Viii Marculesti


Mrculesti

71 Mihai Kogalniceanu Mihai Koo0 llniceanu Mihail Koglni-eanu

72 Mihai-Viteazu Mihai-Viteazu Mihai-Yiteazu

Milosestt Milosesti
73 ' Milosesti Nicolesti
Regina Mar;a.

Moldoveni Moldoveni
74 Moldoveni Pantoiu .

Patru-Frati

75 Munteni-Buzau MunteniTuzau Munteni-Buzdu

76 Ograda Baldsesti Ograda


Ograda

77 Orezu Orezu Orezu


Persica

78 ' Perieti Misilcanu Perieti


Perieti

79 Perisoru Cocargeaua-Nou'a Perisoru


Perisoru

80 , Petroiu Petroin Petroiu .

81 I:qua-Petra Brailita Piva-Petrii


Piva-Petrii

www.dacoromanica.ro 2V-3
"4
44
'a NUMELE COMUNEI RURALE PATELE CARI COMPUN
4
NUMELE SATULUI
tJ
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4
v:.

82 P1atoneti LAcu4teni Platonesti


Piatonesti ,
,

83 Plevna Plevna Plevna


Valea Rusului

84 Poiana Poiana Poiana

85 Pribegi Pribagi Pribegi

86 Principesa-Elena Principesa Elena Principesa Elena

Brostenii-Vechi Principesa-Maria
87 Principesa-Maria Cioara
Principesa-Maria

88 Radu-Negru Radu-Negru Radu-Negru


Stoenesh

89 Radu-VodA Radu-Vodi Radu-Voda

Bogata Rasa
90 Rasa Cunesti
Rasa
Vaidornir

91 Rai Rasii-Vecht Rasii-Ireclai


Rasii-Noui

92 RAdulesti RA lu lesti Radulesti

93 RAsvani RAsvani RAsvani


Valea-Sad
1..4.-

94 Reviga Mircea-cel-BAtrAn Reviga


Reviga

95 Roseti Rosati Roseti

- 96

97

98

99
Rdvine
SAlcioara
SApunari
SArAteni
Rovine

SAlcioara

SApunari

SArAteni
Rovine

Salcioara

apunari
SArateni

100 SAveni Savem SAveni

101 Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe Sf. Gheorgbe


,

102 Smirna Smarna Smirna

103 Speteni Speteni Speteni

104 Stelnica 13:elniva Stelnica

105 Suditi Su,hti Suditi

21i www.dacoromanica.ro
151
tp
NUMELE COMUNEI RTJRALE SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
v COMTJNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

106 Socariciu Oltina $ocariciu


Socariciu

107 Stefan-Von Stefan-Vodd Stefan-Vodi

108 Stefaneti Odaia Potropopului Stefanqti


Stefnclti

109 Tonea Model Tonea


Tonea

410 Traian Traian Traian

111 Tinnrei Strathina Tandarei


Tndirei

Bopeagn Ulmn
412 Ulmu Chirnogi
Ulmu

Buga Valoa.11iorii
413 Valea-Cioril Dumitrelti .

Murgeanea
Valea-Ciorii

114 Valea MAcriu1ni Valea Mfieri$ului -Vain Mder'mlui

115 Vlad l'epe Viad Tepeg Vlad Tepe,

116 VlAdeni Vlfideni .VIAdeni

Dorobantu Vralti
117 VArAti Varaiti

RECAPITULATIE
Comune . 117
Sate 42

215
www.dacoromanica.ro
1 32. Jude lul Iai
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
t-
= NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DEr RESEDINTA A COMUNEI
L.

Andriwni Andrieeni
Buhaeni
Comnddreti
Dragineti
Epureni
Andrieeni Fintnele
1
GlivneVii-Noui
Glaranedii-Vechi
Rechu
Stolniceni
Spineni
Soldana
Arama Be lceti
Be[ceti
Coarnele Caprei
2 Be WW1 Ficuti
Munteni
Polieni
Satul-Nou
UImi- Liteni

Bad Arai Bivolari


Bivolari
Buruenelti
Cornul Negru
3 Bivolari Multi
Rqcani
Siline5ti
Solon%
Tabara
Buciumi Buciumi
Birnova
Blincea
e Buciumi Pietraria
Plun
Socola
Viani
VlAdiceni

Aroneanu Tg.-Copou
Cirlig
Cuza Nodi
Copou
Caput Rediutui
Dorobanti
Horle?ti
6 Copou Muoteni
Podgoria
Picuret
Rediul lui Tatar
Rediul Aldei
Tiute&ti
Vultur
VAnatori
Zaborna

26 www.dacoromanica.ro
-
*i
a
.;
NUMELE COMUNEI RTJRALE
COWJNA
,

SATELE CARI COMPUN: NUMELE SATULUI


DE RESEDIN1A A COMUNEI

Costuteni Costuleni
6 Costa lent Covasna
Hilita
Biieeni Cotnari
Cirjoaia
Cotnari
Coasta-Mgurel
7 Cotnarl Hod=
Horodistea
Iosupeni
Luplria
Vatea Ram Id
Ztodica
Banu Dumesti
Bogonos
Chi iisoaia
Cojeasea-Veche
Cueuteni
8 DumetI Dumesti
Hoisesti
Hisniseni
Leteani
Nu sesti
Brituleni Mit oslava
Ba lein
Ciurbesti
Ciurea
Cornesti
Cereul
Curaturi
Dumbravi en Baba Nieula
Banns
Ezareai
Giureni
Galata
9 Galata Horpaz
Luna
Lunea Cetatnei
Miroslava
Proselnici
Poiana en Cetate
Piciorul Lnpnlui
Slobozia
Todirei
Valea Ad Ana
Ira lea Ursulni
Vorovesti
Valea Lupului
. , Uricani
Beresti Gotiesti
Bosia
Bran
Chis5rii
Citibiu
Coada &Ind
10 GolAetitl Gola esti
Marhonda
Mnzatesti
Medeleni .

Petresti
Po int Jijiei .
Ungheni

217
www.dacoromanica.ro
curent
-4 NUMELE SATITLITI
E SATELE CARI COMPUN
NUMELE COMUNEI &MALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
i'
Bilteni Hermeziu
Damachi
Hermeziu
11 Hermeziu Pa uleni
Rddeni
Trifeti
Vladomira .
Zabo'oteni
Bulbucaui Gropnita
Focuri
Fordqti
Gropnita
12 Gropnita Waldqti
Movileni
Potangeni
Sdngeri
Sdveni
Albeti Lungani
BdItati
Brae Oi
Colargaci
Crucea
13 Lungani Goesti
Gugea
Lungani
Mdddrje,.ti Rediu
Vatea Oilor
Zmeu
Boji la MAddrjac
I 1 MAdArjae FrumuOca
Frumusete
Mddarjac .

Haddmbu Mironeasa
15 Mironeasa Mironeasa
Schitu iladmbu
Ursita
Ar Antal Podut ItoaeL
Bar !esti
Budi
Btrtu luc
Cositeni
Erbiceni
Gigeqti
16 Podul Iloael Houn
Podul Road
Romiaelti
Spinosa
Sprinceana
Sdrca
Totoeti
Scobiliteni
Ursoaia
Bocnita Popeqti
Borg] rani
Osoiu
17 Popeti Obrijeni
Pop:ti
Sinesti
Stornelti
Harpale*te

2is www.dacoromanica.ro
curent
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI

Dap Poieni
Curagn
Dumitresti
Dumitresti-GMAtei-Poieni
18 Po ienl Poiana
Porceasca
Schitul Duca
Slobozia
Trestiana

Chiperesti Prisacani
Opriseni
19 Prisacani Prisacani
Maciresti
Tutora
Meal. Sculeni
Buhatnita
Ceptenita
Fetesti
20 ScobintI Moara Prefectului
Petrosica
Scobinti
Stictaria
Yarati
Zagavia

Carp* Sculeni
Cotul lui Ivan
Framleni
lcuseni
21 Sculeni Lueeni
Sculeni
Sorca
Stamm.
Sendreni
Alexandru-cel:Bun *ipotete
Borosoaia
13orsa, .

Brosteni
Chiscareni
FintInele
Gaureni
Hatceni
22 Sipotele I acobeni
Iazut Non
lazut Porcului
Lu [Asia,
Meletia
Alitoc
Onesti
Plugari
Sipote
Viadeni

Chicerea Tomesti
Comarna
Cristesti
23 TomegI Daum
Goruni
Holboca
Orezeni

www.dacoromanica.ro
219
We
71
a) SATELE CARI COMPIIN NUMELE SATULUI
1...
ci NUMELE COMUNEI ltURALE
c.) COMIJNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
t.:
-
Osoiu Tometi (u r mare)
Principele Caro!
Tometi (urmare) Ruseni
Tome Iti
Yalea Lungi

Cirniceni TigAna0
Epureni
Isvoare
Larga
Mibai goggIniceano
Moine:14
0/
.. k TigAnai Perieni
Popricari
Probota
Raiu-BlAndegi
Rechu Mitropoliei
Setrareni
Tigna0
Tipilesti

Boganeti Voineti
Budeqti
Horle4ti
Lungani
Mnjoti
2,5 Voineti Mogomiti
Scopopni
Schitu Slavnic
Slobozia
Vocoteti
Voineti

RECAPITULATIE
Comm rural() . . T5
Sate . . . 263

220
www.dacoromanica.ro
55. Jude lullifov
I

SATELE CARI COMPUN NUM:11LE SATULUI


NUMELE COMUNEI RURALE
COHLTNA DE REEDINTA A COMUNEI

i Afuintai Mum* Afumati

2 Aprozi Aprozi Aproai

Balotesti Balote.sti
I. Lahovari
3 Balotesti Petresti
Preotesti
Saftica

Blkloeni Balreni
4 BlAsoeni llobala

Belciugatele-de Jos Belciugatele-de-Siu


Belciugatele-de 113
5 Belciugatele Coje#I Candeasca
Cojesti

6 Berceni Berceni Berceni

Baraceanea Galina Germani


Bohesti
Galina Gherrnani
7 Bobqti BlAceanca Manolache
Posta
CAtela
Serbiniel

Bereeni Bolintinul din Deal


Bolintinul din Deal
h

8 Bolintinu Bloann

9 Bolintinul din Vale Bolintinul din Vale Bolintinn din Vale

Bragadira Bragadira
10 Bragadiru Bulgarn

Brnesti Branesti
11 BrAnet1 Is laz
Vadul- Anal

Brezoaia Brezoaia
42 Brezoaia Camgrasn
Cascioare1e
Driganeasca

www.dacoromanica.ro
221
curent
ti SATELE CAR f COMPUN NUMELE SATULUI
tg NUMELE COMUNEI RURALE
Mit NA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z'

Buda Buda
13 Buda DrAgAne3cu
Poqta

14 Budet1 Budelti Budelti

Buciumeni Buftea
AtArnali
15 Buftea Buftea
FlAmAnzeni

Butimanu Linia
Lucianca
16 Butimanu Lucianca PascAueanca
Sterian
Linia

Buturugeni Buturuira eni


Prislceni .

17 Buturugeni Prisiceni Plop


Saxoni

CAciulati CAciulati.
18 CAciulati Papani

Ciscioarele Cascioarele
19 CAcioarele Talaba

CAtruneti CAtruneti
Clolca
Lillaci
20 CAtruneti MAineasca Livedea
MAineasea
Sinetii-Noui
Sinetii-Vechi

CAldAraru Cernica
Cernica
21 Cernica-TAnganu MinAstirea Cernica
TAnganu
TAnganuloara

Catanele Chiajna
Ctuajna
22 Chfajna Dudu
Giuleiti-SArbi
Burieni

Bitina PAmAnteni Chiroin-PAmAnteni


Bitina Ungureni
23 Chirolu Chiroiu PAmAn I eui
Chiroiu Satu-Nuu
Chiroiu Ungureni

www.dacoromanica.ro
9 ,')
ti SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
;u NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE,$EDINTA A COMUNEI
z4
24 Chirnogl Chirnogi Chirnogi

25 Chiselet Chi3elet Chiselet


Surlari

26 Chitila Chitila Chitila


Traian

Ciocnelti Ciocnqti
Alei.
27 CiocAneti Cretu
Urziceanca
,

Ciofliceni Ciofticeni
28 Cioflicenl Ghermaneti
Isvorani

29 CiorogArla CiorogArla MAnastirea Ciorogirla ManAstirea


Ctorogarla

13ilteni Brtulelti
Bratute )ti
30 Cocioc Cocioc
Perisi
Buria$i .

31 Co1iba1 Colibqi Cohbai

Copceni Copiceni
CopAceni Sf. Ion
32 Copaceni-MogoetI Manastirea
Mogoelti
Varlam

Corbeanca Tamai
Mecheana
33 Corbeanca Oracu
Ostratu
Tamagi
,
SarindAreanca

34 Cornetu Cornetu Cornetu


Glogoveanu

Cosoba Cosoba
35 i Cosoba Deleni
Trestieni

Creteti Eittarti
36 Crefeti-Sinteti Siotelti
,
Zbarcea

Falcoiann-Cretuleti Fatcoianu-CretufeA
37 Crefu1et1 MAnastirea
Samurcali
,
1

www.dacoromanica.ro 223
5
t"

I0 SATELE CARI COMPUN NIMBLE SATULUI


NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
=4

38 Crevedia Cocani Crevedia


Crevedia
Dirza

89 CrivAt Criv At Crivit


%

Cucueti.-Moara Podut Pitarului


, Cucueti-Suditi
40 Cucueti-PIAtaret1 Dorobantu
PlAtare$ti
Podul Pitarului
Renasterea

41 Curcani Curcani Curcani

Creata l'ArAsti
DascAlu
42 Dana lu Creata Gagu-Moriseasca
Runcu
17ArAsti

Asan Asan
43 DArAt1 Filipe3c1
Mitropolia

44 DArvari Catichea DArvari.


DArvari

45 Do breni-CAmpurelu Dobreni Dobreni


Cmpurelu

Minna Domnestii-de-Sus
Ciutaci
Domnestii-de Jos
46 Domneti Domnestii-de-Sus
DomnestuSArbi
Olteni
Tughew

Dragomiresti-Deal Dragomiresti-Dea1
47 Dragomireti Dragomiresti- Vale
Zurbana

DragoeAi-de-Jos DrAgoesti-Snagov
DrAgoqti-Maeni
48 DrAgoet1 Dragoesti Snagov
DrAgoe$ti-de.Stis
Dragoe$ti-Valea-Bisericii

Dridn- Movila Sirindarul-de-Jos


Dridu-Snagov
49 Dridu-SArindarele Pitrimca din-Lunci
Sarindarut-de-Jos
Sarmdarul-de Sus

Ferbinti-de Sus Ferbintii-de-Sus


50 Fierbinti S roesti
. _ . _ . _. _
. .

224 www.dacoromanica.ro
r

7.1
o SATELE CART COMPUN MJMELE SATULTJI
= NUMELE COMUNEI RURALE
0 COMUNA DE RD3EDINTA A COMUNEI
ze
Flore,tti-de-Jos More .5tii-de-Sus
51 Floresti Florestii-de-Sus

Ciorulelu Frsinet
52 FrAsinet DAneni
Fr Annet
Nona-VacAreasea

Cultiurem Frunulani
53 Frumusani Frumu.lani
Pasirea
I
Frunzinesti Fun teni
Fundeni
54 Fundeni-FrunzAneti Piroaia
Pitigaia

Boanca Fundulea
CrAngu
Fundulea
Fundulea Mardaloescu
55 Fundulea Fundulea General-Popescu
Fundulea MittAilescu
Fundulea Gh. Razorea
Fundulea Statia F'undulea
Principe le Nicolae
56 Gostinari Goitinari Be lu Gostiriari Bela
VAciresti
Bolovani GrAdinari
Ciocanu
67 GrAdinari-FAlcoianca FlIcoiana
GrAdinari
GAstesti
. Podui-Glstii
Greaca Greaca
68 Greaca Podul-Greci
Zboiu
Balamuci Grecii-de-Sus
Grech-de-Jos
69 Greci Grecii-de-Mijloc
Grecii-de-Sus
Maxineni

60 Gruiu Buciumeni Gruiu


Gruiu

Cotofanca Gurbinesti
61 Gurbneti GurbAnesti
Preazna Veche
Valea-Preznei

Boteni Hagiesti
62 Hagieti Hagiesti
Mataraua

63 Her 11ti Herkti llerAsti

www.dacoromanica.ro
225
V SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
L- NUMELE COMUNEI RURALE
C) COMUNA DE RWDINTA A COMUNEI
L.

..

Ilotarele Hotarele
64 Hotarele Srarfi?oara

Bordeole Ileana Ghermani


Florica
65 Heana lima Ghermani
Odile Podari
Papadopol
_
fidzoare

Buzoeni 1. 1. C. Brtiann
I. I. C. Brtianu I. I. C. Bratiann
66 Mavrodinoaia
ValeaCapitanulni
VIachceasca

Ciumati IsvoareIe
67 Isvoarele Ciurari
Isvoarele

Jilava Jilava
68 Ji?ava Mierlari
Odkile ,

Arcucla Joita
Deana
69 Joita Joita
Popeqti-Blcu

Glbinaqi Galbina0
4 Lamote0i
70 Liimoteti-GA1b1na1 Moara-Noul
Popeti
,
_ _

Bojdani Gruiu
Dobroma
71 Lipia-Bojdani Gruiu
Lipia
Manistirea Cilarmani _

Luica Luica
72 Lulea Valea-Srand

73 Maia Maia Maia

MaIu-Spart Malu-Spart
74 Malu Spart $useni

GostiIeIe Mariuta
75 Mariuta Mariuta

226 www.dacoromanica.ro
c-' SATELE CAR t COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
u
4
COMUNA DE REED1NTA. A COMUNEI

Balta-Neagra Nuci
Merii-Petchi
Micsunesti-Moara
76 Merii-Petchi Netezesti
Num
Suchti

Dumitrana Oteteleseanu
77 Mfigurele Filipescu
Ghermani
Oteteleseanu

78 Manstirea Cocom Manastirea


MnAstirea

79 Mihai-Vocla Crivina Mihai Yocla


Mihai-Yoda

80 Mironeti Mironesti Mironesti


Clatesti Mitreni
81 Mitreni Mitreni
Ya lea-Rosie

Ganeasa Ganeasa
82 Moara-Domneasc Mona Domneasc
Sindrilita
Candela Moara-Saraci
83 Moara-Sraca Moara-S'araci
Vlasia (dela Lipia)
84 Mogooaia Mogosoia Moo-o;oaia
01

Movilita-Nou Movilita-Noui
85 Movilita Movilita-Yeche
Yalea Colceagului

86 Negoeti Negoesti-Posta *Mann


Soidann
87 Nana Nana Nana
88 Obileti Obilestii-Yechi Obilesti
89 Ogrezeni Ogrezeni
_ . Ogrezeni
Odaile Otopenii-de-Jos
90 Otopeni Otopenii-da Jos
Otopenii-de-Sus
Cozieni Piteasca
91 Piteasca-PasArea Manastirea Pasarea
Pas'area
Piteaira .

Ghionoa Poenari Enul


Poenari Enuti
92 Poenari-Ulmi Poeoari Florescu
Poenari-Mostem
Poenari Spiridon
!Juin:a

www.dacoromanica.ro
227
www.dacoromanica.ro
Z.
SATELE CART COMPUN NUME LE SA TULUI
t0
c.,
'
I NIDIELE COMUNEI 11,URALE
COMUN A DE RESEDLNTA A COMUNEI
g 1

1 Clinch' Span tov


Gradistea-Noul
107 Spanto 7 Spantov
Stancea
Tatioa
Drugine0i Stoenelti
108 Stoenet1 .
koala
Palanga
Stoenelti
Le3de PetrAchioaia
Petractioala
.109 Surlari Stoenoaia
Surlari
4.
Yanatoni
,
Cretuleasea tefane0i-de-Jos
110 StefAneti Pasarea-Boitasi
*tefanqtii-de Jos
4 te1in4fii4e--113 .1

Bratasani Tarnidiktl-Mare (de Sus)


Galareti
Darvari
111 TimAdau Piumbuita
Slatina
Machu
tamadaul-Mare (de Sot)
Tirnadant-Mie (de Jos) .

112 Tncbeti Mitropolia Mitropolia


TineibeAi
Bocanu Tantava
113 Tintava Tinton
Guratest larieeni
114 Tariceni Luptatori
Odaia 171adidu .
Tanceni

Bujoreauca Calugru
Gilligan'
115 Trteti Gulia
Hanul-cle-Pamnt
Pajera

Fierbintii-de Jos Tdrgul-Fierbinti


Fundul Danetultii
116 Targu1-Fierbinti Miesunestii.Mari
N. T. Filitis
Targut Fierbinti

Dimieni Tuoari
117 Tunari Dimieni Pipera
Tunari

Coadele Turbati
Turbati Fundul
118 Santut Florelti
Turbali

229
www.dacoromanica.ro
1 %
SKI ELE CART COMPUN NTTMELE SATITIATI
`G NUMELE COMUN ET IILIRALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNET
.7%..-'

Ciolpani Ciolpani
Luparia
119 Tiganeti Mandstirea Tiganeji
PIECII1
P1SCUIHorasca
Tigane$ti

Ulmeni U:meni
120 Ulmeni Tausanca
,
Yaiea-lui-Soare

Ciocoveni Yalea-Dragului
121 Valea-Dragului Ghimpact
Yatea-Dr agului

PArlita Vasilati
122 VasHati Sta'neti
Vast t a ti

123 Vrkiti-Obedeni Obe leni VAralti


Vdrasti

Chirca Vtirteju
124 VArteju-Nefliu Neflin
Prunt
Vt-fejt'

425 Vidra Bragadiru Bragadira


Vidra

RECAPITULATIE
Comune rurale
Sate . , , ...... _... _ . . .. .
125
404

230 www.dacoromanica.ro
54. Judetul Ismail
..

., SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI


sa NUMELE COMUNEI RURALE
Ca
C 0 MIINA DE RESEDLNTA A COMUNEI
Z
1.:

I Anadol Anadol Anadol

2 Aprodul-Purice Apro lul-Purice Aprodul-Purice

3 Barta _
Bar ta . .
Barta

4 Baccialia Baccialia Baccialia

5 Bneasa Bneasa Bdneasa

_
6 Bolboca Bolboca lioiboca

Borisauca Borisauca
7 Borisauca Gatanovca

Broasca Broasca
8 Broasca Cuhurrui
Matro-,ca

Cairaclia Cairaclia
9 Cairaclia Satu-Nou

10 Calceva Cal -eva Calceva

Caracurt Caracurt
11 Caracurt Caramanea

12 Cariacica Cariacrca Cariacica

Caramahmet Caramahmet
13 Caramahinet Parapora
Pomazan

14 Caragacii-Vechi Caragacii-Vechi Caraa0 acii-Vechi

15 Cartal Cartal Cartal

16 Chitai Chitai Chitai

17 Cilita-DunAre Ca'slica-DunAre CAslika-Dundre

18 Caslifa-Prut Cashia-Prut Caslita-Prut

19 Ceamasir Ceamasir Ceamasir

Cismeaua-Vruita Cismeana-VSymta
20 Cimeaua-VAruitA CosaMare '

231
www.dacoromanica.ro
,
curent
.g. SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
= NUMELE COMUNEI RURALE
Q
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

21 Cimele Cisme le Cismeie ,

22 Cismichioi Cismichioi Cimichioi

23 Curciu Curciu Curciu

24 Cuza-Voda Cuza-VodA Cuza-Vodi

25 Dermendere Dermendere Dermendere


Marineanca
26 Doluchioi Doluchioi Doi uchioi

27 Draculea Draculea Draculea

28 Dumitresti Dumitresti Dumitreqti


..

29 Enichiol Enichioi Enichioi

30 Erdec-Burno Erdec-Burno Ei dec-Burno

31 Eschipolos Eschipolos Eschipolos

32 Et ulia Etulia Etulia

33 FAntAna-ZIlnelo r Fantina-ZAnelor rantina-Zinelor

34 FrecAtei Frecatei Frecatei


,

35 Furmanca Furmanca Furmanca

36 Galilesti GaIilesti Gahlesti

37 General-Averescu General-Averescu Genera1-Averescu

38 Giurghdesti Giurgiulesti Giurgiuksti

39 Hagicurda Ilagicurda Hagicurda

40 Hasa naspaga IIasanaspaga Hasanaspaga

41 Imputita Imputita Imputita

42 Jimbrieni Imbrieni Jimbriceni

43 Muravleanca Muravleanca Muravlenca

a Necrasovca-No ta Largeanca
Necrasovca-Noul
Nicrasovsca-Noui

45 Nerusai Nerusai Nerusai

46 procova-NouA Procova-Noui Procova-Noui

232 www.dacoromanica.ro
1
curent NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATUI UI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Regele Carol al 11- lea Regele Carol al ll-lea


47 Regele Carol al II-lea Sichirlichitai

NieuleOL Regele Ferdinand I


48 Regele Ferdinand I Regele Ferdinand I

49 Satu-Nou Satu-Nou Satu Non

Necrasovea-Veche Sofian
50 Sofian Sofian
Trubaefea

51 Slobozia-Mare Slobozia-Mare Slobozia-M are

52 Spasca Spasca Spasca

58 Tabacu Tabacu Tabacu

54 Tabunar Tasbunar Tasbunar

55 Traianu-Vechi Traianu-Vechi Traianu-Vechi

Vaisal Vasial
56 Vaisal Vaisalul-Nou

RECAPITULATIE
Cornune ruree . . . 56
Sate . 9, 0 71

www.dacoromanica.ro 233
55. Judeu1 Lipwa
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Bahmut Bahmut
1 Bahmut Corneti-Gara
I .eordoaia

Bardar Bardar
2 Bardar Fundu-Galbeni
Pojoreni

Mei oi Bacioiu
3 BAcioiu Bicioiu-Nou
TrAiteni

BM (Tana Bilceana
A BAlceaca Nezrea
Sofia

5 Boghicenl Boghiceni Boghiceni

BAnIaga Boldureti
6 Boldure0i Boldureti
Bra tut eni

Bac Bubueci
Bubueci
7 Bubueci Ciocana-Noul
Otovasca

Wata. Budeti
Bude0.1
Cheltuitor
Cruzeti
8 Budet1 Cioara
Fundut-Togatin
Sahaidac
Toga tin
Vain Pa lade
,

Bujoru Bujoru
Chetropnii-Noui
9 Bujoru Chetropnii-Vechi
Drojdeni

Buteni Buceni
10 Butent Far Mani

Caracui Caracui
11 Caracul Chiselar
Fundul-arAtidi

231 www.dacoromanica.ro
....
S.

P OATELE CARI COMPUN NUMELE c= A TITLUI


e NUMELE COMUNEI RUKALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
z
Calarasi-Sat CilArasi-Sat
Oricova
12 CA1Araii-Sat Sehstea-Nou
Tuzora

Carpineni Carpineni
48 CArpinen1 Topor

14 Cimieni Cimiseni Cimiseni

Ciopleni Ciopleni
15 Clopleni Gruseva
Petro au

Ciuciuleni Civaiuleni
16 Cluciuleni Dragusenii-Noui
MinAstirea-Htmcu

Ciorsti Ciorsti
47 C1or4ti Volcanesti

18 Cojuna Cojusna Cojusna

Buga Colomta
Ciocana-Veche
Colonita
19 Colonita Maximeni
Movileni
Valea-Colonitei
Valea-Satulm
t
Cricova Cricova
Goiana-Nou
20 Cricova GoianaVeche
Stavcinii-Noui

Costesti Costeiti
21 Costeti arta
Hanul-Vechi

Brtuleanca Costuleni
22 Costuleni Costuleni
Sicoval

23 Corjeva Corjeva Corjeva

Bobeica Dahnovici
Dahnovici
24 Dahnovici Drigusenii.Vechi
Sperieti
Stolniceni

25 DAnceni Danceni Danceni

DrAsliceni Drsliceni
Loginesti
26 DrAsliceni Magdacesti
Micauti

www.dacoromanica.ro
235
curent
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI BURALE
COMUNA. DE RESEDINTA A COMUNEI
,g

Cartua Dur!eti
27 D ur1et1 Durtelti

Galeti Crileti
28 GA1et1 Tatareti

Cefcari Ghidighici
Ghidighici
29 GhldIgh Id GrAtieti
Ilulboaca

13arboeni Grozeti .
30 Grozeti Grozeti

Bozieni flnceti
Etanceti
31 HA ncetI Loganeti
Merirni

lItIrjanca Hada nca


MI.ndra
32 Mir janca Manstirea-Cilpr ia nca
Pala nca

Horoditea Horoditea
33 Horoclitea No vaci
Pe ticeni

- 34

35

36
Horiiti

laloveni

lurcen1
IIorAti

laloveni
So ci teni

Bolt=
Bursuc
Cristeti
Iurceni .
Ifor5.ti

laloveni

Iurceni

37
Lamm Lapuna
LA p una Traian

38 Le ueni Leugeni
1
Leueni

39 Lozova LOzova Lozova

Co n drip. Malec&
40 Malcoci Malcoci
Manstirea-Condrita

41 Man o 11et1 Manoi1eti Manoilelti

Iliceni Macireti
Frisineti
42 MAciireti Isaicani
McIrely
Sla gem

www.dacoromanica.ro
236
r
Ta
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
.
it NUMELE
- _ COMUNEI RURALE COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Z.'

Bilibinesti MI liesti
43 MtilAesti Mitiesti

Chetrosu-pe-Bao Mereni
Chetrosu-Neamt
Chirca
44 Mereni Humulesti-Mici
Mereni
Mereni-Gari
Petricica

Do Ina Miclauseni
45 Mic1Ausen1 Huzun
Micluseni

Bilnesti Milestii-Mari
46 MHestii-Mari Custura
Milestii-Mari

Milo MilestiiMici
47 Mi1etii-Mic1 Milestii-Mici

Cighirleni Molesti
48 Mo1eti Molesti

Cotu-Morii Nemieni
Cataleni
49 Nemteni Obileshi-Noui.
Oh liestii-Vechi
Nemteni

50 Nimoreni Nimoreni Nimoreni

51 Nicani Niscani Niscani

Nisporeni Nisporeni
52 Nisporeni Tiojelesti
Sdltanesti

Cura-Vodi Onestii-Noui
Onestii-Noui
53 Onetii-Noui Oneltii-Vechi
Strimbeni

Cipriano Pinisesti
Dobanca
54 PAnAeti nnistirea-Cipriana
Pinisesti

55 Pti 1eti Piu1esti Piulelti

Duda PArjolteni
Cokisesti
56 PArjolten1 Pariolteni
Ursari
1

www.dacoromanica.ro 237
-7:
?," SATELE CARI COMPUN .;UMELE SATULUI
., NUMELE COMUNEI RURALE
, COMUNA . DE RESEDINTA A COMUNEI
--,

Cornesti Perem
MIrdinesti
57 Pereni Palcani
Pereni
Sec Areal

Pitusca Pitusca
58 Pitu*ca Vrzirestii-Noui

BMtatt Puhoi
Budei
Curenii-Noui
59 Puhol Puhoi
Strisca
Tipata
VAratia

Manistire-Raciula Riciula
60 RAcinla Pareani
Riciu la

Befiesti Radeni
61 RAdeni RAdeni
,
Zamusi

Ghelanza Recea
6'2 Recea Saca
Recea

63 Rezeni Rezeni Rezeni


I

Rusestii-Noui Rusestii Noui


64 Ruse0ii-Nota Rusestii-Yechi

05 Sadova Sadova Sadova

Broasca Siingera
Hatmana
66 SAngera Revaca
SAngera
Schinoasa (prup de case)

Carpineanca SArata.Galbeni
67 SArata-GalbenA SArata-Galben1

68 Scoreni Scoreni Scoreni

69 Silitea-Veche Silistea-Veche Silistea-Veche

70 $ipoteni *ipoteni *ipoteni

Riscani Sireti
71 Sireti Sireti

Curluceni StrAeni
7'2 StrAent Negresti
Straseni

238
www.dacoromanica.ro
'4
6) SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
Q COMITNA DE RESEDINTA A COMUNEI
I.:
z.

73 Suruceni Kinlitirea-Suruceni Suruceni


Suruceni

Afinnati apte-Sate
Calimnelti
Hele-Aieni
74 apte-Sate Marinici
.
Mireti
*apte-Sate

Principe le Carol Tilhetii-Noui


Principesa Elena
75 Tlaetii-Noul Tlaestiiistoui
TAlgtii-Vechi

76 Trueni Truleni Trmeni

77 Ulmu Horodca Ulmu


Ulmu

78 Vadu-lui-Vocl Vadu-lui-Vod Vadu-lui-VocIA

Temelenti VAlcineti
79 . Valcineti Yalcineti

MAnAstirea-VArzAre,ti YArzAmti
80 VArzAretl Senireni
VArgresti

FAnar VAsieni
81 Vasieni VAsieni

Ciutesti VAnAtori
82 VanAtori GA' urenii-de-Sus
VAnAtori

Bucovat Vorniceni
83 Vorniceni Udall
Vorniceni

13A1Aurelti Zberoaia
84 Zberoaia Zberoaia

GAuraniicle-Joj Zembreni
85 Zembreni Zembreni

Chirianca Zubrelti
86 Zubreti Zubreti

RECAPITULATIE
Comune rurale . . 86
_
_.

Sate . v ... . 242

www.dacoromanica.ro 239
36. Judettil Maramure
1i1
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
,.. COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
Z4
1 BArsana Baran Barslna

2 Berbeti BerbWi Berbe;gi

3 Bistra Bistra Bistra

4 Bocicoel Boeicoel Boeu-oel

5 Bocicoiul-Mare Boeicoiul-Mare Bocieoiul-Mare

6 Bora Borsa Borqa

7 Botiza Botiza Botiza

8 Breb Breb Breb

9 Budeti Budeti Budelti

10 CAlineti CA lineiti C5.1:ne0i

11 CAmpulung-la-Tisa Cmpulung la Tisa Campulung-la-Tisa

12 Cornett Cornesti Corneiti

13 Copiul Co4titai Co4tiui

14 CrAceti Crcesti Cr ac ti

15 CrAciuneti CrAciuneti Craciune.ti

16 Cuhea Cuhea Cuhea

17 Deset1 Desesti Desesti

18 Dragondreti Dragomiresti Dragomireti

19 Fereti Feresti Feretf

20 Giuleti Giules,ti Giu1e0i

21 Glod Glo'l Glod

-
22 HArnicett IIirniceti Harnice0i

23 1-loteni 1-loteni lIoteni

24 lapa fapa lapa

240
www.dacoromanica.ro
1
curent
11
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
'-' NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z'

25 Jeud Jeud Jeud

26 Leordina Leordina Leordina

27 Lunca Lunca Lunca

28 Moisei Moi,.ei Moisei

29 NAnesti Nan( tL Isidne,ti

30 Oncesti Onee*ti Onceti

81 Ocnasugatag Oenamgatag Ocn.,ogatag

32 ; Petrova Petr ova Petrova

33 Poienile Glodului Poienile Glodului Poienile Glodului

34 Poienile de sub Munte Poieni le de sub Munte Poienile de sub Munte

35 Remeti Remeti Remeti

36 Repedea Repedea Repedea

37 Rona-de-Jos Rona-de-Jos Rona de-Jos

38 Rona-de-Sus Rona de-Sus Rona-de-Sus

39 Rozavlea Rwaviea Rozavlea

40 Ruscova Ruicova Rulcova

41 Satsugatag Satugatag Satvrgatag

42 SAcel Sacel Sacel

43 SAlistea-de-Sus Siilitea-de-Sus Sdaltea-de-Sus

44 S'Apnta *Arita *Arita

45 SArasAu Sraedu Sarasiu

46 Sarbi SArbi SArbi


_

47 Sieu Sieu Sieu

48 SlAtioara Sltioara Slitioara

49 Strimtura Stramtura Strimtura


7

I 50 Teceut-Mic Teceul-Mic Teceul-Mie

8 241
www.dacoromanica.ro
.51
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
tCU

NUMELE COMUNEI RURALE


COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
ZG

51 Vad Vad Vad

52 Valea-Vietdui Valea-Viseului Valea-Virului

53 Valea-Porcului Vdlea-Porcului Valea-Porcutui

54 VAleni Wed Valeni

55 Virimort Virimort striri,mort

56 Vieul-de-Jos VieuI-de-Jos Niru1-de-Jos

57 VieuT-de-Mijloc Vipul-de-Mtitoc Viaeukte-Mijtou

58 Vieul-du-Sus Thud de-Sus Vi rut de- Sus

RECAPITULATIg
Comuoe rurala ... 5a.
Sate . .. Ai 58

242
www.dacoromanica.ro
57. Judeu1 Mehedinti
8
NITMELE SATULUI
i NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN
cOMIJNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
A'

1 Ada-Kaleh Ada-Kaleh Ada-Kaleh

2 Albuleti Albuteqti Albule5ti


Valea-Marcului

3 AlmAjelu Almajetu Almajetu


_

4 Aurora Aurora Aurora

5 Baloteti Balotelti Baloteel


Schitu-Topo tnitei

6 Balta Balta Balta


Sfodea

7 Balta-Verde Bata-Verde Balta-Verde

AtArnati Bato li
8 Batoti Batoti
Tismaaa

9 BlAcita Ba licita Bilacita

Hallatii-de-Jos Bittatii de Jos


Baltatii-cle-Mijloc
Battatii.de-Sus
40 Bit Itati Giura-Vlithea
Golineasa
Higiu-Ursoaia

11 Brbot Brboi Bdrboi

12 Bac1eu Biclea Bacleiu

Bltanele Baltande
Salatruou
13 BAltanele Slatinicu-Mia
Vaiea-Petrii
Vargati

14 Bistrita Bistrita Bistrita


..-

243
www.dacoromanica.ro
'5
c'
L. SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
g4

BlIdnefi Bobaita
Bobaita
15 Bobaita CAlineqtii-de-Jos
PAW*

16 Boceni Boceni Boceni

Branistea BraniTte
17 Branipea Goanta

13thletu Brdetu
48 Bricletu Runcurel

Bresrucioara Bresnita
Bresnita
19 Brenita-de-Motru Ibgiu.Drgbqti
Mirka
TAlApann

20 Bresnita-Ocol Bresnita Ocol Bresnita-Ocol

21 Broscari Broscari Broscari

Boca Brolteni
22 Bropeni Broteni

Bucura Bucura
23 Bucura Ehsabeta
1_
24 Burila-Mare Burila Mare Burila-Mare

Bistretu Burila-Mid
25 Bural-Micgi Burila-Mici
Mileni

Busu Busu
26 Busu Busulet
Stance lti

ButoWi Butoeti
Fata.Motru'isi
27 Butoeti Jugastru
Pota-Vecbe
_
Cacoti Cacoti
28 Cacoti Manu

244
www.dacoromanica.ro
Ia mama COILUNBI RITRALE
SAT= CAB/ COMMA. 1 NUMELE SATULUI
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
ChAnecti Cazneqti
Govodarva ,
29 CAzAneif .Tigoita
Roita
Valea flea .

Breta Cernaia
Cernaia
30 Cernaia Jirovul
Maral-Row
VIAdAleti .

Cerneti Cute li
31 Cernet1 Dudaqu
Piatra-Albi

32 Cioroborent Cioroboren1 Cioroboreni

CiovarnAani Ciovarn5qani
Cocorova
33 CiovArniani Garbovatu.deSus
Subaru-llov

Bunoaica Cirept
Cireu
34 Cireu Jupti.neti
Negma

-
35 Cleanovu Cleanovu Cleanovu

Clopni Clopni
36 Cloani Motru Sea

Co libau Cotibalu
37 Colibau Lazu
Valea Boereasd

Barzescu Corcova
Corcova
Cordun
38 Corcova GarbovAtu-de-Jos
Imoasa
ParvulWi
Stejerul

39 Corlatel Corltel Corltel

Corobaile Coroblle
40 Corolla Ile Sura
Siacu
trestioara

www.dacoromanica.ro 2'5
4,
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
tt) NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4
.c,

44 Corzu. Corzu Corzu

42 Covrigi Cos tent Covrigi


Covrigi

Bala-de-Sus Crainici
Brativoestt
43 Crainici ComAnesti .
.
Cramici
LA turoasa
Molani

BAsesti Craguesti
44 CrAgueti BudAnesti
Cracul-Lung
Craguesti

Cremenea. de-Jos Cremenea-de-Sus


45 Cremenea Cremenea- de-Sus
Fata-Ct emenei

46 Crivina Crivina Crivina


Vrancea

47 Cumiru Cujmiru Cujmiru .

48 DAnceu DAnceu DAnceu

49 Diirvart Diirvari Darvari

Dedovita ' Delovita


50 Dedovita Erg hevita
Poroma
Valea-Copcei

Degeratt Degerati
51 Degerati Lumnicu- de. Jos
Lumnicu- de Sus

Cosovatu Deleni
52 Deleni Delent
Fauroaia
Plant

53 Devesel Chilia Devesel


Devesel

54 Dobra Dobra Dobra

55 Drigoteti DrA go tes ti Dragotesti

56 Drincea CearAng Drincea


Drincea

DrAgotesti FAntAna-Donmeasci
57 Ffintaina-'omffeascA Ffin Lana Dorn neascl
Mijar ca

216 www.dacoromanica.ro
curent
VI
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
0 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
Z4

FantameleNegre th-Llnefe-Negra
58 Fantnele-Negre Valea-Porumbului
Vat ea-Prunisorului
_ .- ,---
59 Flmanda Fignanda FPrimAnda

Basaci Fioresti
C5tieni
60 Floreti Copacioasa
Fioresti
Gdrdoaia
Mosneni
,

61 Gir la-Mare Carla-Mare GArla-Mare

62 Gemeni Gemeni Gemeni

Gth-nita GheImecrioaia
0
63 Ghelmegioaia Ghelmegioaia
Gutu
Poree$ti

Camue*ti Glogova
Glesnqti
64 .Glogova Glogova
JormneA
Olteanu

Calinestii.de-Sus Godeanu
Godeanu
65 Godeanu Marv.
Pdunesti
iroca

66 Gogou Gogosu Gogosu

67 Greceti Gremti Gr ece5ti

68 Greci 131idara Greci


Greci

CArceni Grozesti
69 Grozeti Grozesti
Pdsdrari
11-:?1'.ta

Gruia Gruia
0 Gruia Poiana-Ciori

Arginesti Gura-Motrului
71 Gura-Motrului Bucelti
Gura-Motrulni
. liacovita

72 Gura-Vii Gura-Viii Gura-Vaii

73 Gvardenif a i Gvardenita Gvardenita


_

217
www.dacoromanica.ro
curent
V,
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
:q NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
g
_

Carjei Hinova
74 Hinova Hinova
Ostrovul-Corbului

Husnicioara Husnicioara
75 Husnicloara Priboesti
etistenii

76 Iablanita labtzniia Iablanita

77 Igiroasa ArvAtesti Igiroasa


Igiroasa

Dalbocita Ilovatu
78 Iloviitu Firizu
11ovtu
Racova

Canicea Isverna
Drighesti
79 Isverna Godeanu
isverna
Selistea
Turtava

80 Isvoarele Isvoarele Isvoarele

81 Isvorfilu Isvorilu Isvordlu

Isvorul-Anesti1or Isvorul-Anestilor
82 Isvorul-Anetilor Petrisu
TaleaHotutui

Halanga lsvorul- Barzei


83 Isvorul-Barzei I svorth-Barzei
Rscolesti
Schinteesti

84 Isvorul-Frumos Isvorul.Frumos Isvrul-Frumos

85 Izimea Izimsea 1zim-$ea

86 Jiana Jiana-Mare Jiana-Veche


Jiaaa-Veche

87 Jidostita Jidostita Jidostita


*usita
J
Muriel() Lupoaia
88 Lupoaia Lupoaia
Roa
Valea-Mnstirii

89 Lupa Lupsa-de-Jos Lupa-de-Sus


Lupsa de-Sus

90 Magheru Magheru Magheru

248
www.dacoromanica.ro
curent
VI
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
"4 NUMELE COMUNEI RURALE
t) COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
ze.

Ma lovain Malovatu
91 Malovitu Putinei
T, Wed
Bratilova Mo.rAle01.
13rebina
92 Maraeti Mdrmti
ObariaClalani
Titirle4ti

93 Mtasari Croici MU; sari


Ma' tasari

Mentii.din-Dos Mentii-din-Fata
94 Mentii Meniii-din-Fati
Mi luta
Robeti
95 Micu1e01 Mieulelti Mien I elti
Tehomiru

Buseti Nadanova
96 Nadanova Cern- Via
N a danova

Celnata Negrelti
97 Negreti Dom brivita
Negrelti
0 prineti

98 Obikria-Cimp Obarlia-Camp ObIlliaCimp


Bala-de-Joa Ohaba
Carnpu-Mare
99 Ohaba Glum*
lupca
Ohaba
Pape-A

100 Oprioru Opriqorn Oprioru

101 Orevita Orevita Orevita


Orevita- Mica
..
102 Ostrovu-Mare Ostrovu-Mare Ostrom-Mare

Apa-Neagri Padea
Calugareoi
103 Padep Negoelti
Orzeti
Pade.la
Ilea
104 Mina-Mare Padina-Mare PA lina-Mare

105 Mina-Mica Olteanca Mina-Mica


Mina-Mica

106 Patulele Fa tulele Patulele

249
www.dacoromanica.ro
15
. SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULTJI
I; NUMELE COMUNEI RURALE
1) COMUNA DE RE EDINTA 'A: COMUNEI
i.;

107 PArlagele Parlagele Pa.rlagele

Borogea Peri
108 Peri Peri
Va ea-Petrii

109 Petra Petra Petra

Adunatii-Teiutui Plopi
110 Plopi Coiaretu
Plopi

Leurda Plostina
Lupoita
111 P1otina Merisu
Ptostina
Porcasa
Rosiuta

Pluta Pluta
112 Pluta 'Firm
Tantaru

Gornenti Podeni
113 Podeni Malarisca
Podeni

114 Podu-Grosului Podu Grosului Podu-Grosului

BM* Ponoarele
Biraiacti
BrAnzeni .

Cracu-Muntelut
Gardaneasa
115 Ponoarele Gheorgliesti
Ludu
Ponoarele
Proitesti-Buicani
Riicniesti
Bleni
Sipotu
Valea-Uraulni

Fntana-Mare Poroina-Mare
16 Poroina-Mare Poroina-Mare
ipotul

Costesti Prejna
117 Prejna Gornovita
Preina

118 PrisAceaua Prisiceaua PrisAceaua


Seorila

119 Pristol Cozia Pristot


Pristot

120 Pruni4or Prunisor Prunisor .

250
www.dacoromanica.ro
,

eureut
.1 SATELE CART COMPIJN NIMBLE SATULUI
?, NUMBLE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
''
121 Punghina M5gure1e Punghina
Punghina

122 Recea Recea Recea

Rocsoreni Rocgorem
123 Rocoreni Varoiia

124 Rogova Rogova liogova

125 Roiori Ro7iori Roliori

Cotoroaia-de-Jos Ruptura
Cotoroaia-de-Sus
126 Ruptura Ruptura
Sper'oti
Titirigs.
Voloicela

127 Salcia Salcia Salcia

Samarinelti Samarineti
128 SamarinAt1 ValeaBisericii
Valea Poenii

Scat) Au ScapAu
129 ScApAu Securicea

Dudaqu Schela-Cladovei
130 Schela-Cladovel SchelaCladovei

Malumnic Seca
Piria
131 Secu Secu
Smadovicioara
Sumandra
Tmleni

Calniceti Severinesti
Ercea
132 Severineti Polana
Severmelti
Valea-Alunului

133 S1aoma Slaloma Slagoma

134 S1ivi1et1 Cojminelti SlivileSi


Slivilistt

251
www.dacoromanica.ro
a.
c' SATELE CAM COMPUN NUMELE SATULUI
= NUMELE COMUNEI RURALE
u
t.:
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

Smadovicioara do Smadovita Smadovita


135 Smadovita Smadovia

130 Soco1eti Socoleti Socolqti

Barlogeni Stngaceati a
131 Stangiiceaua Gearnganul
Stncqtii-de-Strehaia
StIngiceani

1.38 Stignita Sti gnila Stignita


_
139 "imian $mian ifilian

Noaptesa CArfimidari iqqtii do-Jos


140 Si eti Simtii-de-Jos
imtii-daSus

Beresti ovarna de;Sus


Dilma
lindina
141 Sovarna Runcrr I

Studma
Sovarna-de4os
*ovarna-d e- Sus
Yid imi relti

Pavatu Mama
142 Tama Tainna
Valea-Perilor . .

Val ea-Ursului

Poroini ta , Traaa
143 Traian Traian

144 TigAnai TiOnali Tignai.

BazAvani prioin
ilorAltt
145 Tiriolu Larga
Su imptu
Tirioiu

146 Valea.Ani1or Yalea-Anilor Yalea.Anil or

Mein Vtgiulellt
147 Vagiflefti Ungureni
Va lea-Rea
IlagiulWi ,

252
www.dacoromanica.ro
.5
CO
... SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
= NUMELE COMUNEI RURALE
C.)
COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI
Zet

148 I Vniltori VAnttori Vnatori

Ilotrani VA* let


149 Vnjulet Principe() Mihai
Vanjulet

159 Vnju-Mare VAnju-Mare , VAnju-Mare

Bahna Verciorova
151 Verciorova llovita
Moiseti
Verciorova

152 Viat1 , Via lu Viapt

1
453 . Vlildaia 8tircovita Vldaia
Vliciaia

Lacu Rgoiacu
154 Voloiacu Valea-Bunl
Voloiacu

155 Vrata Vrata Vrata

Ciolanii-Bditelti Zegaia
159 Zegala Marmanu
Zegaia

Capacioasa Zegujani
Peteana
157 Zegujani Pqtenuta
Stroeqti
Zegajani

RECAPITULAT i E
Comm rurale ...... . . 457
410
Sate .

www.dacoromanica.ro
253
58. Judepil Mum
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
1 NUMELE COMUNEI RTJRALE
COMUNA DE RE$EDINTX A COMUNEI
Z'

I Abud Abud Abud

2 AcAtari Acatari Acatari

3 Adrian Adrian Adrian

4 Adrianul-Mare Adrianut-Mare Adrianul-Mare

5 Adrianul-Mic Adrianul-Mic Adrianul-Mic

6 Aluni Muni, Aiunis

7 ApalinA Apabna Apalina

8 Archiud Archiud Archiud

9 Band Band Band

40 Bato Bato NW

11 Baita Bita Balla

12 Bala Bala Baia

18 BAra Bira Bara

44 BArdeti Birde,ti Birde0,i

15 Bedeni Bedeni Bedeni

46 Beica-de-Jos Beica-de-Jos Beica-de Jos

17 Beica-de-Sus Beica-le-Sus Beica-de-Sus

18 Bereni Bereni Bereni

49 Berghia Berghia Berghia

20 Beu Beu Beu

21 Bilbor Bilbor Bilbor

22 Bolintineni Bolintineni Bo'intineni

23 Borsec Borec Borsec

24 Bozed Bozed Bozed

251 www.dacoromanica.ro
curent
*4
SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
?., NUMELE COMUNEI RURALE
. COMITNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
25 Bozenl Bozeni Bozeni
._

26 Breaza Breaza Breaza

27 BrAncoveneti Brancovenetti Brincovenelti


.,

28 BrAteni Brateni Brteni

29 Budiul-Mic Budiul-Mic Budiul-Mic

30 Budurlent Budurleni Budurleni

31 Buza Buza Buza

32 Capra Cava Cava

33 CAcuciu CAcuciu Cdcuciu


...
34 CAluer CMuler Calqer

35 CAlugAreni CAlugAreni Calugareni

36 CApuul-de-Campie CApupI-de-Cmpie Cipuml-de-Campie

37 Cmpenif a Campenita Campenita

38 CAndu Cndu Cndu

39 Ceauul-de-CAmpie Ceauul-de-Cmpie Ceauul-de-Cimpie

40 Cerghid Cerchicl Cerchid

41 Cerghizel Cerghizel Cerghizel

42 Chiherul-de-Jos Chiherul-de-Jos Chherul-de..Tos

43 Chiherul-de-Sus Chiherul-de-Sus Chiherul- de-Sus

44 Chinar Chinar Chinar

45 Ciba Ciba Ciba

46 Ciuta Ciuta Cmta

47 Cocoi Coco li Cocoli

48 Comlod Comiod Comlod

49 Corunca Corunca Corunca

50 Comori Comori Comori

51 Corbeti Corbgti Corbeti

253
www.dacoromanica.ro
11
.i) SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
`15 NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE*EDINTA A COMUNEI
zi:
52 Corbu Corbu Corbu

53 Corneti Cornelti CorneSi

54 Cotu Cotul Cotul

55 Cozma Cozma Cozma

56 Criteti Craeti CrAeLni

57 CrAciuneti Criciune0 CraciuneA

58 Cristeti Cristeti Cristelti .

59 Cuied Cuievl Cuief3d

60 Culpiu Culpiu Culpiu

61 Curteni Curteni Curteni

62 Dmieni Damieni Dimieni

63 Deda Deda Deda

64 Dedrad Dedrad Dedrad

65 Deleni Deleni Deleni

66 Delureni Delureni Detureni

67 Dileul-Nou Dileul-Nou Dileut-Nou

68 Dileul-Vechiu Ddeut-Irech,u Diteut-Irechiu

69 Drojdii Drojdii Drojdii

70 Dumbrava Dumbrava Dumbrava

71 DumbrAvioara Dumbravioara Dumbrasioara

72 Dumitreti Dumitrelti Dumttreti

73 Ercea Ercea Ercea

74 Eremieni Eremieni Eremieni

75 Eremitul Erermtul Eremitul

76 Ereni Ereni Ereni

77 FfirAgAu Faragau Fart&


78 Filea Filea I Filea
a

25U www.dacoromanica.ro
V
G, SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
ti NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z
s.:

79 Filipitil-Mare Filipilul-Mare Fdipi;ul-Mare

80 Filipiu1-Mic Filipilul-Mio Filipiul-Mic

81 Foi Foi Foi

82 Frunzeni Frunzeni Frunzeni

83 GAeti GAesti Gaeti

84 GAIAteni Gal5teni GA ateni

85 GfilAufa GAluta Galauta

86 GAleti Glesti Gd'esti

87 Ghineti GhineVi Ghineti

88 GlAjArie GlAjdrie GlAjarie

89 Glodeni Glodeni Glodeni

90 Gorni Goreni Goreni

91 Gorneti Gornqti Gornesti

92 Grebeniu1-de-Campie Grebenilul-de-Cmp'e Grebeniul-de Campie

93 Gruior Gruisor Gruisor

94 Gurghiu Gurghiu Gurghiu

95 Habic Habic Ilabie

96 HArtAu 115.4au Harlan

97 Herghelia Herghelia Ilerghelia

98 Hodac Hodac Rodeo

99 Hodoa Hodola Ilodola

100 IbAneti 1131n0i 1bneti

101 Iara-de-Mure
, Iara-de-Mures Iara.de-Murel

102 Icland Icland Leland

103 Iclandul-Mare Iclandul-Mare, Iclandul-Mare

104 IclAnzelul IclAnzelul Iclinzelul

105 Ideciul-de-jos Ideciul-de-Jos Ideciul-de- Jos

www.dacoromanica.ro 257
curent
SI
eD SATELE OARI COMPUN NITMELE SATULIT1
.
6' NUMELE COMUNEI RURALE COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

106 Ideciul-de-Sus Ideciul-de-Sus 1deciul-de-Sus

407 Idicel Idicel Idicel

108 ledu Iedu ledu

109 lernuteni fernuteni lernuteni

110 Ihod lhod Ihoct

111 Melia flied Itieni

112 IlieI Ilieli Hieqi

113 Illoara Ilioara Ilioara

114 Iob Agent Iobageni Ioblgeni

115 Isla Isla Isla

116 luda facia luda

117 IvAnesti Isinelti IvAneti

118 labenita Iabenita Iabenita

119 LAureni L'aureni I.:Mired

120 Lechincioara Lechincioara Lechincioara

121 Lechinta Lechinta Lechinta

122 Logig Logig Logig

123 Leordenl Leordeni Leordeni

124 Luca Luca Luca

125 Lueriu Luerim Lueriu

426 Lunca Lunca Limca

127 Lunca Bradului Lunca-Bradului Lunca-Bradului

128 Maia Maia Maia

129 Maiad Maiad Maiad

130 Maioreti Maioresti Maiorqti

131 Mdara Mdaras M Warm

132 Mfigherani Maaherani


n Mdgherani

253 www.dacoromanica.ro
1
1s SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
NUMELE COMUNE I RURALE
COMUNA DE RWDINTA A COMUNEI
Z'

133 MArculeni Mirculeni Marculeni

134 MAtrici MAtrici MAtrici

135 Merior Merilor Meriqor

136 Miercurea-Niraj Miercurea-Niraj Miercurea-Niraj

137 Mi la Mita Mita;

138 Mi1e1 Mil 4e1 Mi151e1

139 Mitreti Mitmti Mitreti

140 Moia Moiqa Moi la

141 MorAreni MorAreni MorAreni

142 Moreti More0i More;ti

143 Mouni Mowni Mopmi

144 Mura-Mare Mura-Mare Mura-Mare


_

145 Mura-Mica Mura-Mica Mura-Mici

146 Mure-Mort Mure-Mort Murel-Mort

147 Mureeni Mure.leni Mureeui

148 Murgeti Murgeti Murgelti

149 NadAa Nadiqa


, Nad4a

'150 Nazna Nazna . Nazna

151 Neaua Neaua Neana

152 Nicoleti Nicoleti Nicoleti

153 Oaia Oaia Oaia


7
154 Oarba-de-Mure Oarba-de-Mure Oarba-de-Mure

t 55 Ocnita Ocnita Ocnita

1 156 1 Ogari Ogari Ogari


i

t 157 11 Onuca Onuca Onuca


i

158 Oroiu Oroiu Oroiu.

159 1 Oroiul-de-Carnpie Oroint-de Cmpie


,
Or oiul-de-Cam nie

www.dacoromanica.ro
259
1
i
1

curent
T7; SATELE CART COMPUN NUMELE SATULTJI
NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RE$EDINTA A COMUNEI
A

160 Orosfaia Orosfaia Orosfaia

161 Orova Orsova Or;ova

162 PAcuren1 Plcureni Plcureni

163 PAdureni PAdureni PAdureni

164 PAingeni PAingeni Paingeni

165 PAnet PAnet Pinet

166 PAsAreni Pds5reni PAsIreni

167 Petea-de-CAmpie Petea-de CAmpie Petea-de-CAmpie

HS Petelea Petelea Petelea

169 Peri Peril Peri'

170 Petrilaca-de-Mure Petrilaca de.Mures Petrilaca-de-Mure

171 Petri Petris Petris

172 Pinticu Pinticu Pinticu

173 Poarta Poarta Poarta

174 PogAceana Pogaceana PogAceana

.175 Porcet1 Porcesti Porcesti

176 Porumbenl Porumbeni Porumbeni

177 Posmu Posmus Posmus

178 RAciu RAciu RAciu

179 RAgmani RAgmani Rigmani

180 RApa-de-Jos RIpa-de-Jo3 RApa-de Jos

181 RApa-de-Sus Rftpa-de Sus RApa-de-Sus

182 RAtolita RAstolita RAstolita

183 Roteni Roteni Roteni

184 Ruii-Munfi Rusii-Munii Rusii-Munti

185 Satu-Nou Satu-Nou SatNou

486 SAbed abed SAbed


--,,--

www.dacoromanica.ro
260
.
'4
SATELE CART COMPUN NUMELE SATULUI
.
6' NUMELE COMUNEI RURALE
COMTJNA DE R,E$EDINTA A COMUNEI
,..

187 Slcalul-de-Padure Soalul-de-Pdtire Sica1ul-de-PA4nre

188 SAcAreni Sicareni Sicareni

189 Salcuta Satcuia Salcuta

190 Srteni Sargeni S5riteni

191 Sgrmai SArmai Sirma$i

192 Sncraiul-de-Mure Sancriut-de-Murei Sineraiul- de Merel

193 Sangeorgiul-de-Campie Singeorgiul-de-CAmpie Slegeorgiade lampie

194 Singeorgi u1-de-Mure Singeorgiul- de- Mure Singeorgiut- de Mure

195 Sfingerul-de-Padure Sangerul-de- Padure Sangerat-de- Padure

196 Sanior Sanior Sinilor

197 Sanmarghita Sanmarghita San marghita

194 SAnmihaiul-de-PAdure Sanmihaiul-de-Padure Sanmillaiut-de Mare

199 Sansimon San=imoa Sansimon

200 SAntana-de-M ure Sint ana-de-Mure Santana- de-Mural

201 Sfintana-Nirajului Santana-Nirajului Santana- Nirajului

202 Santandrei Santandrei Santandrei

203 Santioana-de-Mure Santioana-dc-Mnreq Santioana-de-Murel

204 Santrnartinul-de-CAmpie Sanmartind de-Campie Sanmartinut- de Campie

20-1 &MIN Santu Santo

206 Sinvsii Sanvisi Sinvasii

207 Simbriai Simbria,i Simbriali

208 Socolul-de-Cmpie Socolul- de Camp e Socolut-de-Campie

209 SolovastrU Solovastru Solovastru

210 Sovata Sovata Sovata

211 StAnceni Stanceni Stanceni

212 Stejeri Stejeriq Stejeri .

213 Stupini Stu piai Stupini

'G1
www.dacoromanica.ro
.
=
NUMELE COMUNEI RURALE
SATELE CARI COMPUN MUMBLE SATTJLUI
.., COMUNA DE REEDINTA A COMUNEI
L:

214 Subcetate Subcetate Subcetate

215 Surda Surda Surda

216 Suseni Suseni Suseni

217 Suveica Suveica Suveica

218 Sardul Nirajulul 4rdu1Niraju1ui Sardul-Nirajului

219 5Au lia *ulia *aulia

220 5Ausa *la *dula

221 5erbeni erbeni *erbeni

222 Sincai *Incai incai

223 Silea-Nlrajului *ilea-Nirajului iolea-Nirajului

224 Sopteriu Sopteriu *opteriu

225 TAmpa Tampa Tampa

226 Teaca Teaca Tema

227 Teleacut Te'eacut Teleacul

228 Tirimia Tirimia Tinmia

229 Tirimioara Tirimioara Tirimioara

230 To ldal To Ida( To Mat

231 Tonciu Tonciu Tonciu

232 Toptita Toptita Toplita

233 Torba Torba Torba

214 Troita Troita Troita

235 Tiptelnic Tiptelnic Tiptelnic

236 Ui la Ui la Uda

237 Ulle Utiel MI


238 Unghieni Unghieni Unghieni

239 Urisiul-de-Jos Urisini-le Jos Urisiut-de-Jos

240 Urisiul-de-Sus Urisinl-de-Sus Urisiut-de-Sus


a, _
262
www.dacoromanica.ro
r:
CD SATELE CART COMPUN NUMELE SAT ULUI
NUMELE COMUNEI RURALE
C) COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4

241 Urmeni Urmeni Urmeniq

242 Vadu Vadu Vadu

243 Vaideiu Vaideiu Vaideiu

244 Vada Vdda5 Vida

245 Virgata Varstata Vargata

246 Vefa Vela Veta

247 Voiniceni Voiniceni Voiniceni

248 Voivodeni Voivodeni Voivodeni

RECAPITULATIE
Comune rurale 248
Sate . Lio . 1 ei - 248

www.dacoromanica.ro 2G3
59. Judelul Mwel
SATELE CARI COMPUN I NUMELE SATULUI
a NUMELE COMUNEI RURALE
OOMUNA 1 DE RESEDINTA A COMUNEI
:i.

Albesti Albesti
1 A1beti Candela

Aninoasa Aninoasa
2 Aninoasa Brosteni
Valea-Silistil

Meld BAdeni
Cotenesti ,
8 BAdeni Siltstea
Valea-Bidenilor

4 BAdet1 Bdesti Meld

5 BAget1 BAjesti Bajesti

Bin testi BAlilesti


6 BAlileti Rumanesti
Vaiea-Mare-Bratia
,

Albu1e4ti Birzeqti
7 BArzeti BArzesti
Voroveni

Be leti Zgriplesti
8 Beteti-Negretiti 1\ egrelti
Zgriptesti

Berevoesti-PAmAnteni Berevoqti-PArdateni
Berevoeti-Ungureni
9 Berevoett Gamiceiti
Manesti
Oteln

Biteesti Bileesti
Bogdinesti
10 Bi1cet1 Moroesti
$elari

11 Boieni Balabani Boteni


Boteni

12 Bughea-de-Jos Bughea.de-Jos Bughea-de-Jos


Malul

201
www.dacoromanica.ro
tiw SATELE CART COMPUN NUMELE SAT ULM
ti
w
NUMELE COMUNEI RURALE COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
g.;

13 Bughea-de-Sus Bughea-de-Sus Bughea-de Sus

14 Capu-Piscului Capu Piscului Capu-Piscului

CAlinesti Cfilinesti
15 Win eti Turculesti
Vitichesti

Cetatenii-din- Deal CelAtenli-dia-Vale


16 CetAteni CelAtenii-dm-Vale
Diaconesti

Bai la Budisteni
Budisteni
Ciulnita
17 Ciulnifa-Buditeni Glodu
Prundeni
Schitu-Scoicest1

Alexandria Corbi
Corbi
18 Corbi Piva
Poenarei
Sgtuab

49 Corbiori Corbisori Corbi .ori

Cosesti Cops ti
20 Comti Petresti

21 Coteti Cotesti Cotesti

Contestiide,Jos Davidesti
Contestii, de. Sus
22 Davideti Coro b eki
Davidesti

Cioca nut DArnbovicioara


23 Dambovicloara Dmbovicioara
_ _

Ddrmonesti D'armonesti
Negreni
24 DArmoneti ramasesti
Val ea.Nandrii
lialea-Rizei

25 Dobreti Dobresti Dobresti

26 D omneti Donmesti Domnestt

www.dacoromanica.ro 265
_
II
0 SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
I, NUMELE COMUNEI RURALE COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
z,.:
Draghici Draghici
27 DrAghici Vicarea

28 Dragoslavele Dragoslavele Dragoslavele

29 Furet1 Furesti Furesti

80 Glmbocel Glmbocel Glarnbockt

31 Godeni Godeni Go led

Goleti Goleti
32 Goleti Valea-Bocreasea

Carstieni Gorgan
33 Gorgan Goroc un
Gorgann-de-Sus

Iiiirtiesti Hrtiesti
34 Hartieti Lucieni

Jugur Jugur
35 jugur V a I ea- d i n - D Vat- M a r a

Jupnesti Jupanesti
36 Jupanet1 Paduret,u

Laicai Lfiicai
37 LAicai Minciunesti

Corbu Leiceti
Lpupui
38 Leiceti Leiceti
Paciou

39 Lereti Leresti Leresti

CarciumAresti Leurdeni
40 Leurdent Leurdeni
Moara-Mocanului .

Cosmesti Livezeni
41 Livezeni Hartesti
Livezeni

Malucu-Flori Runceasa
42 Malu-cu-Flori PalsWi
Runceasa
4

266
www.dacoromanica.ro
carent
NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
COMUNA DE REEDINTA A COMLNEI
0

43 Mricineni Gropeni Mirleineni


Marieineni

Chilli Malan
44 Mit Au Coceneqti
Matan

CiumeE,4ti Ciumeqti
45 Miceti Mice Iti
Pauteasa
S'ardreiti

Gopieeni Micloanii-Mici
46 Mic1oani Mielopnii-Mari
Mick) Rini-Mid
-
CAlceasea Mihieqti
47 MihAeti Furnicolt
Geabela
Mt bqti

48 NfirnAeti INAnfde0i NimeOi

Nucsoara Nueloara
49 Nucoara Seaturi
Slatina
ZboghiHti

50 Pietroani Pletropni Pletroani


Varzaroaia

Piscani PurcArcni
51 Piscani Pitigaia
Pureareni
Valea Badi

Brebeneti Poenari
52 Poenari Grovni
Poenari
Ira lea-din-Mat-Mid.

Go1e0i Poenita
53 Poenita Poenita
Pribmia
Mita

54 Priboeni Priboeni Priboeni

Meiparele Pucheni
55 Pucheni Nicol'aeVi
Push ni
Valea-Larga

www.dacoromanica.ro
267
15
P SAT EL R C A au COMPUIN NUMELE SATULU1
.
p.,
.
NUMELE CO21UNEI RURALE
COMUNA DE RE$ED1NTA A COMUNEI

Clucereasa Racovita
Mioveni
56 Racovita PArleti
Racovita-de-Sos
Racovita-de-Sus

RAclet1 Pitigaia ; RAdelti


57
' Radeqtf

58 Ritnaciov RAncciov Rincaciov

59 Retevoeti Mlle Si Retevoelti


Retevoqti

Dambovita Rude
60 RucAr Podu-Dtunbovitii
Roar

61 Schitu Goleti L5zare-*ti Schitu-Go1e0i


. Schita-Goielti

62 SlAnic , Slanic. . &Artie

63 StAneti Preqti Stdne,ti


Stnqti

Opreqti Stalpeni
64 Stalpeni Tlateeti
Stalpeni .
Stu-dent

Lunca-Grii Stoenqti
65 Stoeneti Piatra
Slobozia .
Stoene-ti

66 Sus1Anet1 Susranelti Suslanclti

,
Florica teflneF;t,i
67 StefAneti hvorani
Stefane3tii-Targu1-Dealnlui
Targal-Dealutui

,
Go leg,i Bacii Topoloveni
68 Topoloveni Topoloveni

69 TigAneti Tigineti TigAnelti

70 Valea-are-PravAt Valea-Mare-Pravat Valea-liare

268 www.dacoromanica.ro
ti0
s..
00 NUMELE COMUNEI RURALE SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
s.:
COMUNA DE RLSEDINTA A COMUNEI

4 EauleVi Valea-Mare-Podgoria
74 1 Valea-Mare-Podgoria , Ploscaru ,

Yalea-Mare
,
1

Bucleneqiii-LotO Tite/ti
li . Valea-MAnAstirii T1t4t1
Valea-Ministirii
Vafea-Stanii
4 1

Hu luba Ya lea-Papii
73 Valea-Popil .

Ira lea-Popii
.

74 Vleni-DAmbovila Masten An VAleni


, Vitetri 4

4
i

75 VAleni-Podgoria Cioeane*ti Vileni-Podgoria


Valeni-Podgoria
1

, Aurei-Talea-Uradui illidellii.de-Jos
Batmeni
6 VIAdeti . CAteasca Prislop
Tladeitiide-Jos
YlAdetii-de-Sas
. .

Colibai Vierogi
77 Vieroi Vieroli
. .

RAceni Voineoi
78 Voineti Vaiea-Foiti
Voinegti

BAdeoi VrAnegti
DrAghieeti
79 VrAneti Radu-Negre
Udeni-ZAvoi ,

VrAneti
i

BAtieqti Vulturetii-deSns
'80 " Vutturecti Nultureltii
Vultareqti-deJos
.
a

RECAPITULATIE
&mune rurale 4 4 .., v .7) . a a 79
Sate 3 . . . 208

29
www.dacoromanica.ro
40, Judetul Nasaud
..'i SATELE CAM COMPNIA NUMELE SATULUI
g NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE. RESEDINTX A: COMUNEI

1 Albestii-Bistritii Albestii-Bistritii Albestii-Bistritii

2 Aldorf Aldorf Aldorf

3 Angina Arcalia Arcalia

4 Ardan Ardan Ardan

5 Barbi Birla Birla

6 Bichigiu Bichigiu Bichigiu

7 Mitt Mill &din

8 Bistrita-BArgAului Bistrita-Brgauhg Bistrita-Bargaului

9 BlAjenii-de-Jos Bljenii-de-Jos Blijenii de-Jos

10 BlAjenil-de-Sus Bijenii-de-Sus Blijenii-de-Sus

11 Budacul-de-Jos Budacul-de-Jos Budacul-de-Jos

12 Budacul-de-Sus Budacul-de-Sus Budacul-de-Sus

13 Budus Budus Budus

14 Bungard Bungard Bungard

15 Caila Caila Catta

16 Cepari Cepari Cepari

17 Chintelnic Chintelnic Chintelnic

18 Chirale Chirales Chirales

19 Corvineti Corvinesti Corvinesti

20 Cobuc Cosbuc Cosbuc

21 CrainimAt Crainimdt Crainimat

22 Cristur-Sieu Cristur-Sieu Cristur-Sieu

23 Cusma Cusma Cuma

24 Dipsa Dipsa Dipsa

2'0
www.dacoromanica.ro
curent SATELE. CARI COMPUN
1 NUMELE SAT ULUI
NUMELE COMUNEI RURALE.
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI

25 Domneti Domneti Domneti

26 Dorolea Dorolea Doinlea

27 Dumitra Dumitra Dumitra

28 Dumitrita Dumitrita Dumitrita

N Enciu Encin f Enciu

30 FAntnele Fantanele Fthitnele

Bf Feldru Feldru Feldru

32 Galatii-Bistrifii Ga1atii-Di3tritii Galatii-Bistritii

33 Gdurent Gaufeni- Gaureni

34 Ghinda Ghinda Ghiada


_
35 Olediu GI& lin Giediu

36 Heidendorf Heiden( !cif- Heidendorf

37 lierina 0

' Retina- Herina

sg fad 4 fad lad

39' liva-Mare Elva :gam- Ilva-Mare.

4G Itva-Mica ! lIva-Mici Ilva-Mid

41 Jerca Idea- Jeica

V Jena Jelna ' Je lna

43 Jidovita . Jidovita didovita

44 Josenii-13Arglutui ' Josenii-Birgaurui Josenii-Bargaului

45 Lechnifa Lechnita ' Lechnita

46 Lep Lem *Lela


,
47 Lunca ' Lnnca Lunca

480 Luca imea ' Lnca

4g /Went Maieru Maiera

56 Matet Matei Matei .

5f AVagura-Trvei Magara-11-vei Ma gura-Ilvei

271
www.dacoromanica.ro
.

lEI
SATELE CARI COMPITN NUMELE SATULUI
u NUMELE COMUNEI ItURALE
4
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
4
52 Magurele MAgurele Magurele

53 Marielu Mari;elu Maris&tu

54 Mijlocenii-Bargului Mijlocenii-BargAului Mijlocenii-Bargaului

55 Minfiu Mintiu Mintits

56 Mititei Mititei Mitt tei

57 Mocod Mococl Mor,od

58 Monariu Monariu Monaca'

59 Monor Monor Monor

60 Morut Morut Morut

61 Mureenii-BArgAu1u1 Murgenii-Bargaului Mure;enii-Bdrgaului

62 Nepos Nepos Nepos

63 Neteni Neteni Neteni

64 Nimigea-de-los Nimigea-de-Jos Nimigea-de-Jos

65 Nimigea-de-Sus Nimigea-de-Sus Nimigea-de-Sus

66 Orheiu1-13istr1tei Orheiul-Bistritei Orheiul-Bistritei

67 Parva Parva Parva

68 Petri Petril Petril

69 Poenile-Zagrii Poenile-Zigrii Poenile-Mgrii

70 Poiana-Ilvei Poiana-Ilvei Poiana-Itvei

71 Prislop Prislop Prislop

72 Prundul-Bargliului Prundul-Birglului Prundul-BArgAului

73 Ragla Ragla Ragla

74 Rebra Rebra Rebra

75 Rebripara Rebripara Rebrisoara

76 Rodna Rodna Rodna

77 Romuli Romuli Rornuti

78 Runcul-Salvel Runcut-Salvel Runcul-Salvei

2-'2
www.dacoromanica.ro
'
cureut
r..' SATELE CARI COMPUN NUMELE SATULUI
g NUMELE COMUNEI RURALE
COMUNA DE RESEDINTA A COMUNEI
A'

79 Rusul-BArgAului Rusul-BirgAului Rusul-BArgaului

80 Rutior Rutior Rqtior

81 Salva Salva Salva

82 Satu-Nou Satu-Nou Satu-Nou

83 SAngeorz-Bai Sangeorz BA1 Sangeorz-Bai

84 Sangeorzul-Nou Sangeorzul-Nou Sangeorzul-Nou

85 SAniacob Sdniaeob SAniaeob

86 SAntioana Santioana SanCoana

87 SArata Sdrata Sarata

88 SArAtel Shale,. SArAtel

89 Sebi Sebi Sebi,

90 Sigmir Sigmir Sigmir


_
91 Simioneti Sim:oneti Simionelti

92 Sinioara Sinioara Sinioara

93 Sltinita Slatinita Slitinita

94 Suplai Suplai Suplai

95 Susenii-BArgAului Susenii BArgiului Susemi-BArgaului

96 ant *ant *ant