Sunteți pe pagina 1din 222

D O C U M E N T A

Colecţia DOCUMENTA este coordonată de prof.univ.dr. Petronel Zahariuc.

Mihai Răzvan Ungureanu – istoric, politician român şi fost prim-ministru al României,


este profesor de istorie modernă în cadrul Universităţii din Bucureşti. Absolvent al
Facultăţii de Istorie-Filozofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
(1992), a urmat studii postuniversitare la Centrul Oxford pentru Studii Ebraice din cadrul
colegiului St. Cross al Universităţii Oxford (1993) şi a obţinut un doctorat în istorie
modernă la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu o teză
cu tema „Convertire şi integrare în societatea românească la începutul epocii moderne”
(2004). A susţinut cursuri de istorie şi politică la universităţi din Londra, Oxford, Freiburg
im Breisgau, Berlin, Ierusalim, Seul, Budapesta, New York etc. Doctor honoris causa al
Universităţii Pecs, Ungaria.

Refereni știinifici:
Prof.univ.dr. I. CAPROȘU
Prof.univ.dr. Șt. S. GOROVEI

Redactor: Dana ZĂMOSTEANU


Coperta: Manuela OBOROCEANU
Tehnoredactor: Florentina CRUCERESCU

ISBN 978-606-714-007-1

© Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014


700109 – Iaşi, str. Pinului, nr. 1A, tel./fax: (0232) 314947
http:// www.editura.uaic.ro e-mail: editura@uaic.ro
D O C U M E N T A

MAREA ARHONDOLOGIE
A BOIERILOR MOLDOVEI
(1835-1856)
Editor
Mihai Răzvan Ungureanu

Ediia a II-a

2014
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
UNGUREANU, MIHAI RĂZVAN
Marea arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856) /
întocmită de Mihai Răzvan Ungureanu. - Ed. a 2-a. - Iaşi:
Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2014
ISBN 978-606-714-007-1

316.343.32(498.3)"1835/1856"
929.52(498.3)"1835/1856"
Cuprins

NOTĂ LA A DOUA EDIŢIE ........................................................................................... 7


NOTĂ INTRODUCTIVĂ ................................................................................................. 9

A ...................................................... 13 N .................................................... 146


B ...................................................... 23 O .................................................... 152
C ...................................................... 42 P ..................................................... 154
D ...................................................... 71 R..................................................... 170
E ...................................................... 83 S ..................................................... 177
F....................................................... 86 Ş ..................................................... 192
G ...................................................... 92 T ..................................................... 195
H .................................................... 107 Ţ ..................................................... 203
I ..................................................... 113 U .................................................... 205
J ..................................................... 121 V .................................................... 207
K .................................................... 123 W ................................................... 216
L .................................................... 124 X .................................................... 217
M ................................................... 131 Z ..................................................... 218
Notă la a doua ediţie

Iată că Marea Arhondologie – proiect de tinereţe academică şi de documentare


doctorală – ajunge la a doua ediţie în 17 ani. Mulţumirea autorului este, ca şi în
1997, greu de descris în câteva cuvinte. În răstimpul scurs de la întâia
imprimare, nenumăraţi studioşi în ale istoriei secolului XIX românesc m-au
întrebat cum o pot procura, răspândirea ei fiind destul de restrânsă. Exemplarele
de autor au fost demult epuizate, iar tirajele succesive nu au fost niciodată
îndestulătoare. Această situaţie duce la o dublă constatare: că este utilă cercetării
istorice aprofundate, ca izvor documentar valoros al perioadei regulamentare în
Principatul Moldovei, şi că apelul la sursa de informaţie primară este, din
fericire, în continuare atractiv pentru noile generaţii de istorici.
Cercetătorii devotaţi studiului formelor de autoritate civilă din perioada
regulamentară, relaţiei dintre familiile nobile tradiţionale şi noii boieriţi,
raporturilor dintre puterea domnească şi clasa politică, formării birocraţiei
moderne şi a structurilor statului modern, genezei elitelor politice se plâng de
absenţa surselor primare edite, deşi abia dacă se aşază două secole între vremea
noastră şi începutul modernităţii româneşti. Câteva motive trebuie enumerate
astăzi: în primul rând, numărul din ce în ce mai mic al specialiştilor în
paleografie slavonă, slavo-română şi chirilică. Disciplinele auxiliare, în general,
par să îşi fi pierdut din atractivitate. Rezultatul? Scăderea accentuată a fluxului
de surse primare noi, accesibile cercetării istorice.
În al doilea rând, acolo unde paleograful îşi exercită competenţa, se
manifestă o preferinţă accentuată pentru studiile aplicate unui număr foarte redus
de documente, cu orizont de adresare de asemenea restrâns. Şi aceasta în situaţia
în care suntem datori, în continuare, cu editarea marilor izvoare cu valoare
statistică din categoria catagrafiilor, a recensămintelor, a vedomostiilor de orice
fel, a listelor de proprietăţi ş.a.m.d. Mai mult, în absenţa unui program naţional
dedicat editării izvoarelor statistice şi/sau genealogice majore de sfârşit de secol
XVIII şi început de secol XIX, eforturile îndreptate în amintita direcţie sunt
fragmentate, izolate academic şi precar alimentate logistic. Rezultatul? Cunoaş-
terea parţială, insuficientă a istoriei noastre moderne.

7
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Remedierea acestei stări de lucruri s-ar cuveni să pornească chiar de pe


băncile facultăţilor de profil, acolo unde, sub îndrumarea atentă a specialiştilor-
profesori, poate renaşte interesul pentru cercetarea în arhive, pentru limbile
aulice ale medievalităţii noastre, pentru recuperarea critică a izvoarelor. Desigur,
este necesar un efort intens, este nevoie de răbdare şi de perseverenţă, de
înţelegerea sensului profund patriotic al acestei preocupări. Cum altfel te poţi
numi istoric fără să fi deschis măcar o dată poarta Arhivelor? Le mărturisim
studenţilor noştri că interpretarea trecutului naţional – insuficient explorat şi
documentat – lasă încă mult loc speculaţiilor de tot felul, dăunătoare înţelegerii
corecte a trecutului. În consecinţă, ne rămâne datoria de a-i educa, la început de
carieră ştiinţifică, în spiritul cercetării aplicate, favorizând originalitatea şi
evitând compilaţia. Opera istoriografică nu este doar cunoaştere şi informare; ea
are şi un profund caracter etic. Cartea de faţă stă dovadă că aceasta este
atitudinea corectă în raport cu trecutul.
Le rămân recunoscător profesorilor mei, care au susţinut proiectul şi
m-au încurajat să-l duc la final. Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, directorului ei – Dl. Prof. Univ. Andrei Hoişie –, echipei redacţionale le
sunt dator cu mulţumiri pentru profesionalism şi generozitate. Mi-au înţeles şi
iertat, cu răbdare infinită, întârzierile de calendar.

Mihai Răzvan Ungureanu

8
Notă introductivă

Marea Arhondologie a Boierilor Moldovei strânge, pentru prima dată într-un


catalog alfabetic aproape complet, numele celor cărora le-a fost recunoscută
boieria sau care au primit rang boieresc în vremea Regulamentului Organic, fie
în domnia lui Mihai Grigorie Sturdza (1834-1849), fie în anii lui Grigorie
Alexandru Ghica (1849-1856). Restituirea compoziţiei nominale a clasei politice
moldoveneşti intenţionează să complementeze eforturile de descifrare a meca-
nismelor socio-economice interne acestei secţiuni sociale, extrem de mobilă în
graniţe şi conţinut1. Fluiditatea ei numerică, definiţia juridică incompletă au
îngreunat considerabil interpretarea prezenţei sale istorice din perspectiva efectului
social şi cultural în epocă. Un instrument de lucru care să enumere, să clasifice şi
să descrie statutul public al persoanelor nobile sau deţinătoare de cinuri, cum este
Marea Arhondologie, era aşadar indispensabil oricărui tip de investigaţie în natura
modernităţii sociale în Moldova secolului al XIX-lea.
Sursele Marii Arhondologii sunt în număr de trei. Ele se află în Arhivele
Statului din Iaşi, în fondul Secretariatului de Stat al Moldovei, şi sunt înregis-
trate sub cotele 344/1835-1855, 345/1835-1852 şi 1742/1851-1856. Inventarul
arhivistic al fondului le descrie sumar drept Condici de ranguri boiereşti,
menţionând în treacăt dimensiunile şi organizarea alfabetică a cuprinsului2. Din
confruntarea cu listele de boieri ai Moldovei elaborate în aceeaşi vreme,
inventariate la Arhivele Statului din Iaşi3 la Biblioteca Academiei Române4 sau

1
Pentru cea mai recentă şi sintetică abordare a întregii probleme, v. Gh. Platon, Alex.-
Florin Platon, Boierimea din Moldova în secolul XIX. Context european, evoluţie
socială şi politică, Bucureşti, 1995, p. 59-193.
2
Secretariatul de Stat al Moldovei, 1832-1862. Inventar arhivistic, Bucureşti, 1966, p.
72, 303.
3
Condica pentru înaintările în cinuri făcute atât în vreme vremelniceştii rosâieneşti
ocârmuiri ce au fost de la 25 april(ie) 1828 şi pân la 8 iulie 1834, cât şi în urmă în
domnie Pre înălţatului nostru domn Măria Sa Mihail Grigoriu Sturza voievod (ASI,
Documente, XLVIII/4), Vidomostiia boierilor – 1834 (ASI, Secretariatul de Stat,
169/1832-1850, f. 77 sqq.)
4
Lista persoanelor alegătoare la fieştecare ţânut a deputaţilor Obşteştii Obicinuite
Adunări, din 1837 săptemvrie 15 (B.A.R., Mss. rom. 8, doc. 6, f. 47-64), Catagrafia
9
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

tipărite1, a rezultat foarte clar că numai condicile din arhivele ieşene consem-
nează, pe lângă rang sau datele decretelor, şi motivele ascensiunii ierarhice.
Datorită amănunţimii lor, cele trei documente sunt cu adevărat unice, depăşind,
prin bogăţia detaliilor furnizate, arhondologiile oficiale din principatul vecin2.
În ordonarea numelor de familie ca voci ale dicţionarului, s-a ţinut cont
de varianta onomastică preferată de redactorii listelor de boieri coroborate cu
sursele principale. Alăturat, în paranteză, au fost adăugate formele onomastice
cu incidenţă redusă, prezente însă în texte administrative contemporane sau în
acte de importanţă minoră. Fiecărui prenume îi urmează referinţa personală
citată întocmai din sursa principală, cuprinzând: motivul acordării rangului,
rangul şi, în afara ghilimelelor, numărul şi data decretului de boierire. Acestea
din urmă lipsesc pentru înaltele feţe menţionate în lista (izvodul) de la 1835. La
final, o paranteză ce include o majusculă (A, B sau C) şi un număr precizează
izvorul. Majuscula desemnează câte o condică (A pentru 344/1835-1855, B
pentru 345/1835-1855, C pentru 1742/1851-1856), iar cifra numărul filei.

*
Marea Arhondologie este rezultatul unei munci de ani în arhivele ieşene.
Evident, fără sprijinul amabil şi dezinteresat al colegilor arhivişti, deseori prea
răbdători în înfruntarea pretenţiilor mele, transcrierea condicilor m-ar fi
descurajat iremediabil. Le sunt recunoscător totodată celor care au insistat să duc

tuturor moşiilor din principat şi proprietarii lor, după ecstracturile Vistierii, din anul
1839 (B.A.R., Mss. rom., doc. 23, f. 179-233), Lista boierilor ce au însuşimile
cuvenite pentru alegerea deputatului sau pentru a fi aleşi deputaţi; 1842 martie 15,
Ieşii (B.A.R., Mss. rom. 8, doc. 25, f. 235-260), Carte de rangurile boierilor din
Principatul Moldovei, hărăzite de Preaînţeleptul şi Prealuminatul domn Grigorie
Al(exandru) Ghica voievod, domn ţării Moldovei, 1851 (B.A.R.,* Mss. rom. 5374),
Lista tuturor boierilor Moldovei – Arhondologia Moldovei din anii 1857-1858 (a
caimacamului Nicolae Vogoridi) (B.A.R., Mss. rom. 4752). Apreciindu-le importanţa
genealogică, regretatul Alexandru V. Perietzeanu-Buzău le-a transcris şi adnotat. Copii
ale acestor însemnări mi-au parvenit prin amabilitatea domnului prof. univ. Ştefan S.
Gorovei.
1
Lista rangurilor de boieri de obştie în stare de acum (1835), după cercetare făcută de
Gheneralnica Obicinuită Adunare (Iaşi, 1835; reprodusă şi în Gh. Platon, Alex.-Florin
Platon, op.cit, anexa VIII, p. 157-165), Izvod pentru rangurile boierilor cercetate de
Gheneralnica Obicinuită Adunare, încuviinţate şi întărite de Pre Înălţatul domn (Iaşi,
1835), Boierii moldoveni după lista Secretariatului de Stat supt no. 2054, publicată
prin Buletinul Oficial (Iaşi, 1851), Boierii Moldovei cu rangurile lor, înscrişi în actele
Guvernului, precum în adausul Buletinului Oficial no. 6, 7, 8, şi 9, s-au publicat în
urmarea ofisului domnesc cu no. 47, adresat către Secretariatul de Stat (Iaşi, 1851).
2
Arhondologia veche a Ţării Româneşti la 1837 (B.A.R., Mss. rom. 871), Arhondologia
Ţării Româneşti după noua legiuire din 1837 asupra rangurilor (B.A.R., Mss. rom.
872, 873, 874).
10
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

această dificilă întreprindere până la capăt, risipindu-mi ezitările şi pesimismul:


prof. univ. Ioan Caproşu (care m-a îndemnat spre arhive, deschizându-mi ochii
şi mintea), prof. univ. Ştefan S. Gorovei (al cărui entuziasm pentru importanţa
genealogică a Arhondologiei îl împărtăşesc deplin), prof. univ. Ion Toderaşcu
(care a crezut neclintit în proiectul meu şi l-a transformat în realitate), doamnei
Dana-Mihaela Lefter (care a dactilografiat şi corectat, cu infinită acribie, un
manuscris aproape ilizibil pentru ochi străini).

11
A

ABAZA,
Alecu: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1962/25.01.1856 (C/27)
Vasile: „după izvodul din 1835: med(elni)cer” (A/61)

ADAM,
Alecu: „lucrătoriu în Vistirie: stol(ni)c”, 956/09.11.1839 (A/30)
Alecu paharnic: „pentru slujbe: spat(a)r”, 2494/16.01.1846 (A/38 v.)
Alecu: „pentru servicii: clucer”, 1517/24.12.1855 (C/25)
Ianachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/248)

ADAMACHE (ADAMACHI, ADĂMACHE, ADĂMACHI),


Hristodor: „după izvod: comis”; „după mijlocire prefericitului patriarh al
(I)erusalimului: spat(a)r”, 654/06.08.1838; „pentru slujba de cilen la Divanul Ţării
de Gios: agă”, 2056/11.10.1844 (B/230)
Iancu: „pentru slujbe: post(elnic)”, 1002/17.10.1853 (C/267 v.)
Ioan: „după izvod: comis”; „prezâdent Eforiei di Ieş(i): spat(a)r”, 812/21.04.1839
(A/243)
Vasile: „pomoşcic de secţâie în Divanu(l) Domnesc: clucer”, 372/03.12.1836; „pentru
slujbe: comis”, 3347/04.07.1848 (A/66 v.)
Vasile: „pentru serviţii: spat(a)r”, 745/14.05.1853 (C/70)

ADAMACHI, v. ADAMACHE

ADAMIDI,
I.: „pentru slujbe: ban”, 850/29.05.1853 (C/265 v.)

AGARICI(U), v. AGĂRICI(U)

AGĂRICIU (AGARICI(U)),
Petrache: „pentru slujbe: sardar”, 3297/29.05.1848 (B/188 v.)
Ştefan: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: clucer”, 93/06.02.1852; „amploaiat în
Secret(ariatul) de Stat: stol(ni)c”, 1099/30.12.1854 (C/478 v.)

13
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ALBERT,
Grigori: „şef de masă în Depart(amentul) Bisericesc: pah(a)r(nic)”, 191/24.04.1852;
„şef de masă în Depart(amentul) Bisericesc: com(i)s”, 1690/21.07.1855 (C/96)
Manuil: „pentru serviţii: pahar(nic)”, 484/05.11.1852; „pentru serviţii: ban”,
1556/16.01.1856 (C/331)

ALBINEŢ,
Aleco: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 203/24.04.1852(C/6)
Ioan: „profesor de ghimnazie: stol(ni)c”, 842/21.04.1839 (A/288 v.)
Theodor: „secretar redacţiei «Foaiei săteşti»: ‹…›1”, 1923/11.01.1844 (B/258 v.)
Tudurachi: „şef de secţie în Vistierie: com(i)s”, 197/24.04.1852; „şef de masă în
Vistierie: ban”, 1192/25.01.1855 (C/509)
Vasilie: „după rap(ortul) în Hătmănie no. 2427: pit(a)r”, 2723/29.03.1847 (A/83 v.)

ALBOTEANU(L),
Mihail: „profesor în Şcoala Centrală: sard(ar)”, 418/30.07.1852 (C/330 v.)

ALBU, v. şi GHEORGHIU-ALBU

ALBU(L),
Dimitrie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2818/18.‹…›2 (A/224 v.)
Dimitrie pitar: „pentru servicii: medel(nice)r”, 1683/25.01.1856 (C/142 v.)
Iancu: „amploaiat Isprăv(niciei) de Neamţ: sluger”, 338/21.06.1852 (C/249)
Neculai: „pentru slujbe în Isprăv(ni)ci(a) de Neamţu: sard(a)r”, 1474/08.03.1842 (B/152)

ALCAZ(I) (ALHAZ(I)),
Alecu: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sluger”, 662/15.09.1838
(A/25 v.)
C.: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 983/28.09.1853; „pentru serviţii: ban”, 1591/20.01.1856
(C/297)
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r”; „mort în 1840” (A/96 v.)
Gheorghie: „pentru slujbe: camin(a)r”, 1451/01.01.1842 (A/138 v.)
Ioan: „locu-ţiitoriu de stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tament): sluger”, 642/15.07.1838
(A/283 v.)
Nicolai: „pentru servicii: spat(a)r”, 1617/21.01.1856 (C/376 v.)
Săndulachi: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 149/20.03.1852; „amploaiat a
Divanului Domnesc: stol(ni)c”, 1735/22.01.1856 (C/479 v.)

ALECSANDRI (ALEXANDRI),
Costachi: „derector Trebunalului de Bacău: sluger”, 364/30.11.1836; „mort în
1837” (B/48 v.)
Costachi pitar: „reghistrator în Divanu(l) Domnesc: sluger”, 1016/16.01.1840;
„mort în 1854” (B/60)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text. Probabil „iunie 1847”.
14
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Hristodor: „condicar la Creminal: pitar”, 2345/09.07.1845 (B/234 v.)


Ianachi: „prezident Eforiei de Galaţi: serd(ar)”, 2342/‹…›1 (B/9)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: spat(a)r”; „candidatu(l) Divanului Domnesc:
postel(ni)c”, 1106/22.05.1840; „pentru slujbile jărtvite: vor(ni)c”, 2032/30.07.1844
(A/53)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: comis”; „şef secţiei în Vistirie: spătar”,
1358/02.07.1841 (A/54 v.)
Vasile: „pentru serviţii: sluger”, 792/22.05.1853 (C/70 v.)
Vasile: „pentru slujbe: post(elnic)”, 991/16.08.1853 (C/72)

ALEVRA (ALIVRA),
Dimitrie: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 558/14.04.1853 (C/132 v.); „revizor la
Dep(artamentul) Bisericesc: med(elnicer)”, 558/14.01.1853 (C/513 v.)
Enache: „pentru slujbe: şatrar”, 3234/01.04.1848 (A/229)
Ghiţă: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 315/19.06.1852 (C/100)
Pavăl: „pentru servicii: sluger”, 1932/25.01.1856 (C/430 v.)

ALEXA,
Gavril: „după izvod: sard(a)r” (A/106)
Ioan: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 243/24.04.1852 (C/245)

ALEXANDRESCU (ALEXĂNDRESCU(L),
Alecu: „poliţmaistru în târgu(l) Hârlău: sluger”, 1660/30.01.1843; „pentru slujbe:
pahar(ni)c”, 3318/09.06.1848 (A/40 v.)
Aleco: „pentru serviţii: com(i)s”, 523/01.01.1853 (C/11 v.)
Costache: „reghistrator a Depart(amentului) din Lăuntru: med(elnicer)”,
36/06.02.1852 (C/269 v.)
Costachi: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 869/23.05.1853 (C/295 v.)
Grigori: „revizor Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 63/06.02.1852 (C/91)
Ştefan: „pentru servicii: clucer”, 1185/25.01.1855 (C/488)
Tănasă: „şef de masă în Vistierie: sard(ar)”, 216/24.04.1852 (C/509)
Tănăsachi: „pentru slujbe: sluger”, 2686/24.02.1847 (B/224)
Theodor: „pentru slujbile Mitropolii: pah(a)r(nic)”, 2825/19.06.1847; „pentru
slujbe: ban”, 3542/16.02.1849 (B/260 v.)

ALEXANDRI, v. ALECSANDRI

ALEXANDRU,
Gheorghi v(tori) com(i)s: „viţ(e)-derector la carantina Galaţii: stol(ni)c”,
816/21.04.1839 (A/167)
Gheorghi v(tori) vist(iernic): „locul-ţiitoriu de stolonoceal(ni)c la secţie sudeţască în
Postelnicie: sluger”, 1282/20.03.1841; „asămine: stol(ni)c”, 1501/15.03.1842 (A/170)
Iancu t(reti) post(elnic): „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): pit(a)r”, 534/17.02.1838;
„agiutoriu samişului de Vist(ie)ri(e): stol(ni)c”, 624/25.06.1838; „agiutoriu

1
Loc gol în text. Probabil „iulie 1845”.
15
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

samişului de Vist(ie)ri(e): pah(a)r(nic)”, 1755/06.05.1843; „agiutoriu samişului de


Vist(ie)ri(e): comis”, 2335/09.07.1845; „agiutoriu samişului de Vist(ie)ri(e):
spat(ar)”, 3647/30.04.1849 (A/280)

ALEXÂU,
Dimitrie: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: sluger”, 294/31.12.1835 (A/201)
Neculai: „comisar la Adgie: sluger”, 221/24.09.1835 (B/137 v.)

ALHAZ(I), v. ALCAZ(I)

ALIU,
Manolachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2817/18.06.1847 (B/121 v.)

ALIVRA, v. ALEVRA

AMBELICOPOLU,
Antonii: „pentru slujbe: stolnic”, 1706/16.04.1843; „cilen la Tribunalul de Comers
din Galaţi: cam(ina)r”, 2045/26.08.1844 (A/41)

ANASTASIU (ANASTASÂU),
Alecu: „după izvodul din anul (1)835: stolnic”; „samiş şi împlinitoriu îndatoririi de
ispravnic ţin(u)t(ului) Neamţu: cămin(a)r”, 1141/17.09.1840 (A/15)
Ioan: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Neamţu: sluger”, 804/30.08.1839 (A/289)
Iorgu: „pentru slujbe: serd(a)r”, 2355/04.08.1845; „asămine: comis”,
3085/20.11.1847 (A/184)
Nicu: „pentru servicii: pit(a)r”, 1772/26.01.1856 (C/377)
Panaite: „pentru slujbă: pit(a)r”, 1147/17.09.1840 (B/178)
Petre: „pentru serviţii: com(i)s”, 678/29.05.1853 (C/425 v.)
Vasile: „amploaiat Depart(amentului) din Lăuntru: clucer”, 44/06.02.1852;
„amploaiat Depart(amentului) din Lăuntru: stol(ni)c”, 1516/24.12.1855 (C/60)
Zamfirachi: „pentru slujbi la Casa Apilor: şatrar”, 3135/15.10.1847 (A/231)

ANASTASIU-LEONESCU,
Ioan v(tori) vist(iernic): „candidat Eforiei oraşului Iaşii: pit(a)r”, 2107/28.12.1844
(B/6 v.)

ANASTASIU-THITROV,
Alexandru: „revizor a Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: sluger”, 1145/17.09.1840
(A/33)

ANASTASIU-VOINESCU,
Costachi com(i)s: „locu-ţiitoriu de ispravnic ţin(u)t(ului) Ieşii: agă”, 1390/20.10.18411;
„provivasit la no. 35 a condicei aceştii din comis vechiu” (B/67 v.)

1
Tăiat în text.
16
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

ANDONIU,
Apostol: „şăf secţiei în Divanu(l) Ţării de Sus: clucer”, 834/21.04.1839 (A/28)
Dimitrie: „stolonoceal(ni)c secţiei sudeţăşti din Postelnicie: pitar”, 168/23.06.1835;
„pentru asămine: clucer”, 401/10.06.1837; „locul-ţiitoriu de şef secţiei sudeţăşti:
stol(ni)c”, 1281/20.03.1841; „pentru asămine: pah(a)r(nic)”, 1500/15.03.1842
(A/200 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 597/22.04.1853; „pentru serviţii: pit(a)r”,
1964/26.01.1856 (C/132)
Nicolai: „pentru slujbe: sardar”, 2044/26.08.1844 (B/160)

ANDRIESCU(L),
Pintilie: „căp(i)t(a)n de slujitor(i) la Is(prăvnicia) de Fălciiu: şatr(ar)”,
2462/08.12.1845 (B/184)

ANDRIEŞ,
Gheorghi: „pentru îndeletnicire la Control: jâg(ni)cer”, 1322/26.04.1841; „pentru
îndeletnicire la Control: clucer”, 2481/08.12.1845; „arhivar la Poliţie: sard(ar)”,
125/25.02.1852 (A/136)
Gheorghie: „pomoşcic la Adgie: şatr(ar)”, 2085/27.11.1844 (A/181 v.)
Iancu: „paj gospod: stol(ni)c”, 958/09.11.1839; „loco-ţiitoriu ţin(u)t(ului) Dorohoiul:
cam(ina)r”, 1788/01.07.1843; „mort în 28.07.1845” (A/290)
Iancu: „pentru slujbe: spat(ar)”, 1013/17.01.1853 (C/267 v.)
Vasile: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(u)lui Neamţu: pit(a)r”, 735/31.12.1838 (A/69 v.)

ANDRIEŞESCU,
Ioniţă: „pentru slujbe: sulger”, 249/24.04.1852 (C/245 v.)

ANDRIEVICI,
Gheorghi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 1432/01.01.1842
(A/138)

ANDRII (ANDREI),
Alecu: „pentru slujbe în Depart(amentul) din Lăuntru: serd(a)r”, 2341/09.07.1845;
„pentru asămine: comis”, 3353/31.07.1848 (A/49)
Gheorghi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1317/14.04.1841 (A/135 v.)
Ioan: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1835” (A/263)

ANDRONIC,
Costachi: „locu-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Romanului: clucer”, 979/07.12.1839
(B/59 v.)

ANDRUNACHI,
Ioan: „amploaiat Comitet(ului) Sănătăţii: clucer”, 163/20.03.1852 (C/243)

17
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ANGHEL,
Costachi: „pomoşnic de secţâie în Divanu(l) Giudecătoresc: şatr(ar)”, 180/29.07.1835;
„revizor a Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: sluger”, 584/19.05.1838; „pentru
asămine: clucer”, 740/06.01.1839 (B/45)
Costachi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 304/19.06.1852 (C/275)
Dimitrie: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 600/15.04.1853 (C/133)
Iancu: „loco-ţiitoriu de şef secţiei a 3-a în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sluger”,
1736/25.04.1843 (A/307)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/253)
Neculai t(reti) vist(iernic): „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
585/19.05.1838 (B/143 v.)

ANGHELICHI,
Grigori: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Vasluiu:
ban”, 791/21.04.1839; „mort în 1843” (A/100 v.)
Iancu: „după izvod: ban”; „mort în 1841” (A/240 v.)
Iancu: „şef de masă în Secretar(iatul) de Stat: pahar(nic)”, 78/02.02.1852; „şeful
secsii I-a din Secret(ariatul) de Stat: ban”, 1001/09.07.1853 (C/240)
Neculai t(reti) log(o)f(ă)t: „pomoşnic la Divanu(l) Domnesc: pit(a)r”, 378/10.02.1837;
„şef de masă în acel Divan: sardar”, 2152/13.03.1845; „revizor Vistieriei: căm(ina)r”,
2732/29.03.1847; „pentru servicii: spat(a)r”, 1276/26.05.1855 (B/140)
Vasile: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: pitar”, 2114/13.01.1845; „pentru
îndeletnicire în Postelnicie: med(elni)ceri”, 2952/26.08.1847 (A/82)

ANGHELIRIS,
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/106 v.)

ANGHELUŢĂ,
Ioan: „după izvod: stol(ni)c” (A/260)
Petrachi: „pentru osăbite slujbe: pah(a)r(nic)”, 2347/11.‹…›1.1845 (B/183 v.)
Ştefan: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 2951/26.08.1847 (B/200 v.)

ANGONACHI,
Gheorghie: „pentru slujbe, după anaforaoa Dep(a)r(tamentu)lui din Lăuntru cu no.
23891: stol(ni)c”, 2108/28.12.1844 (A/182)

ANGONESCU,
Costachi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: stol(ni)c”, 1542/04.04.1842;
„pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 1646/24.12.1842; „pentru slujbe: spat(a)r”,
1121/10.12.1854 (B/71)

ANSU,
Vasilie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1837/25.01.1856 (C/74 v.)

1
Loc gol în text. Probabil „iulie”.
18
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

ANTI(I)A,
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 3570/09.03.1849 (A/86)

ANTIMI,
Ştefan t(reti) vist(iernic): „locuţiitor de arhivar în Postelnicie: sluger”, 1286/20.03.1841;
„locuţiitor de arhivar în Postelnicie: med(elni)cer”, 1509/15.03.1842 (B/212 v.)

ANTIP,
Manolachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/99 v.)
Vasile: „secretar la Dicasterie: pahar(nic)”, 407/02.07.1852 (C/65 v.)

ANTIPA,
Gheorghie: „paj gospod: stol(ni)c”, 492/04.11.1837; „pentru asămine: sard(a)r”,
1306/04.04.1841; „locoţiitor de ispravnic Palatului Domnesc: cam(ina)r”,
2131/03.02.1845 (A/121)

ANTON,
Parfeni: „arhivar la redacţie «Albinei»: sluger”, 1191/08.11.1840; „profesor de
caligrafie şi desinul linear la clasăle colegiale: stol(ni)c”, 1731/25.04.1843 (B/178 v.)

ANTONESCU,
Dimitrie: „pentru servicii: sluger”, 1536/14.10.1855 (C/142)

ANTONI(I)ADI (ANTONIIADE),
Iancu pit(a)r: „şef de masă în Postelnicie: pah(a)r(nic)”, 79/02.08.1852; „şef secsiei
a II-a din Secretariat: ban”, 1087/30.12.1854 (C/241)
Petrachi: „pentru servicii: com(i)s”, 1595/22.01.1856 (C/429 v.)
Toma: „şef de masă la Departament(ul) Bisericesc: sard(ar)”, 553/14.01.1853; „şef
de masă la Departament(ul) Bisericesc: com(i)s”, 1321/21.08.1855 (C/513 v.)

ANTONIIADE, v. ANTON(I)IADI

ANTONIU,
Andrei: „paj gospod: stol(ni)c”, 819/21.04.1839 (A/28)
Andrei: „pentru slujbi: şatr(ar)”, 2441/28.10.1845 (A/38)
Ioan: „pentru slujbe: clucer”, 816/29.05.1853 (C/265)

APOSTOL(U),
Emanoil: „pentru slujbe: sardar”, 3077/03.11.1847 (A/228 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: sard(ar)”, 825/16.06.1853 (C/119 v.)
Pavăl: „pentru împlinire datoriei de stolonoceal(ni)c în Postelnicie: sluger”,
1278/20.03.1841; „pentru împlinire datoriei de stolonoceal(ni)c în Postelnicie:
stol(ni)c”, 1493/15.03.1842 (B/179)

APOSTOLIU,
Costin: „pentru slujbe: clucer”, 529/17.12.1837 (B/50 v.)
19
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Dimitri: „stolonoceal(ni)c în Vistirie: pit(a)r”, 107/16.06.1835 (A/200)


Gheorghie: „pentru stârpirea epizootiei: şatr(ar)”, 2302/07.07.1845 (A/183)
Ioan: „pentru slujbe: medel(nicer)”, 241/24.04.1852 (C/244 v.)
Pavel: „pentru slujbe: sard(ar)”, 220/24.04.1852 (C/420)

ARABOLU,
Theodorachi: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: clucer”,
15/08.05.1835; „locuţiitor de şef secţiei în acel departam(e)nt: sard(a)r”,
689/10.10.1838; „locuţiitor de şef secţiei în acel departam(e)nt: cam(ina)r”,
1290/21.03.1841 (B/249)

ARANOVICI,
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1762/26.01.1856 (C/142 v.)

ARAP(U), v. şi TATARU

ARAP(U),
Gheorghie: „pentru slujbe: sulger”, 2368/04.08.1845 (A/184)
Vasile: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1528/20.03.1842 (A/77)

ARBORE,
Polihroni: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 144/20.03.1852; „amploaiat a
Divanului Domnesc: cam(ina)r”, 1726/22.01.1856 (C/419); „pentru slujbe:
sard(ar)”, 1031/17.10.1853 (C/428 v.)

ARGHIRAMU,
Dimitrie: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 528/06.01.1853; „pentru serviţii: spat(a)r”,
1592/22.01.1856 (C/131 v.)

ARGHIRE,
Gheorghie căp(i)t(an): „comisar Adgiei: sard(a)r”, 1909/09.01.1844 (A/177 v.)

ARGHIROPOLU,
Alecu: „paj gospod: sard(a)r”, 1092/16.05.1840; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
1650/24.12.1842 (A/32); „pentru serviţii: clucer”, 1716/21.07.1855 (C/26)

ARHIP,
Iancu: „pentru slujbe: sluger”, 1393/27.11.1841 (A/300 v.)
Neculai v(tori) vist(iernic): „pentru bărbăţie ci au arătat întru prindire hoţului Ioan
Chetrariu: şatr(ar)”, 773/11.03.1839; „pentru slujbe în lucrarea drumurilor: sluger”,
2246/05.06.1845 (B/144 v.)
Şărban: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) Agiutătoare: sard(a)r”, 838/21.04.1839 (B/238)

ARMAOLU,
Hristodor: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1452/01.01.1842 (B/233)

20
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

AROJANU,
Theodosă t(reti) vist(iernic): „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru:
pit(a)r”, 452/12.08.1837; „locuţiitor de şef secţiei în acel departament: stol(ni)c”,
1124/29.08.1840; „amploaiat al Epitropiiei S(fântului) Spiridon: pahar(ni)c”,
3550/28.02.1849 (B/252)

ARONEANU,
Alexandru: „după atestaturi revizor a Depart(amentului) din Lăuntru: clucer”,
604/09.07.1838 (A/25)

ARTINOV,
Alecu: „pentru slujbe: sluger”, 830/29.05.1853 (C/18 v.)

ASACHI (ASACHE),
Alecu: „pentru serviţii: spat(a)r”, 619/07.05.1853 (C/13 v.)
Gheorghie: „după izvodul din 1835: agă”; „referendariu(l) shoalilor, arhivist
Statului şi alte: post(elnic)”, 1635/20.12.1842 (A/90 v.)
Ioan: „pentru slujbă la Arhiva Statului: sard(a)r”, 2046/26.08.1844 (B/5 v.)
Petrachi maior: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujba în Miliţâie: agă”,
495/11.11.1837; „pentru discoperire noului metod a hotărârii moşiilor:
postel(ni)c”, 1311/04.04.1841 (B/166)

ASINESCU(L),
Matei: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 2367/04.08.1845 (B/119 v.)

ASLAN,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: hatman” (A/4)
Costachi: „după izvod: agă”; „pentru osebite slujbe: vornic”, 1954/18.03.1844 (B/17)
Dimitrie: „pentru servicii: spat(a)r”, 1295/14.06.1855 (C/140)
Ior(dache): „pentru serviţii: spat(a)r”, 703/29.05.1853 (C/115)
Nicolai: „amploaiat Ispră(vniciei) de Tecuciu: sulger”, 348/21.06.1852 (C/364 v.)
Nicolai: „pentru servicii: spat(a)r”, 1514/24.12.1855 (C/376)
Theodor: „după izvod: spat(a)r” (B/240 v.)

ATANASIIADI,
Constantin: „pentru osăbite slujbe: sard(ar)”, 12/31.12.1851; „pentru osăbite slujbe:
spat(a)r”, 1594/22.01.1856 (C/268)

ATANASIU (ATHANASIU),
Atanasie: „pentru servicii: sard(a)r”, 1283/19.05.1855 (C/24)
Dimitri: „derector Comitetului Chentral: sard(a)r”, 588/19.05.1838; „pentru
asămine: comis”, 1418/24.12.1841 (A/203 v.)
Ioan: „căpitan de slujitor(i) la Is(prăvnicia) Tecuciu: pit(a)r”, 2397/02.09.1845
(B/10)
Petrachi: „paj gospod: sard(a)r”, 1380/08.08.1841 (B/179 v.)

21
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

State: „pentru slujba di prezident ‹Eforiei›1 oraşului Focşanii: sard(a)r”,


2484/02.09.1846 (B/221)
Stefanachi: „paj gospod: stol(ni)c”, 1095/16.05.1840 (B/211 v.)
Ştefănachi: „poliţmaistru la Tecuciu: clucer”, 1327/17.05.1841 (B/213)
Theodorachi: „revizor a Vist(ie)ri(ei): clucer”, 99/16.06.1835; „prezâdent Eforiei de
Galaţii: sard(a)r”, 810/21.04.1839; „prezâdent Eforiei de Galaţi: ban”,
1611/08.11.1842 (B/249 v.)

ATHANASIU, v. ATANASIU

AURICĂ,
Gheorghie: „poliţmaistru în târgu(l) Fălciiu: pitar”, 426/12.08.1837; „asemine:
sulger”, 2012/03.07.1844 (A/120)

AVERESCU,
Gavrilaş: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/100 v.)

AVRAM,
Alecu: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 2398/02.09.1845 (A/49)
Alecu: „pentru slujbe: ban”, 927/31.07.1853 (C/20 v.)
Dimitrachi: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1837” (A/196 v.)
Dimitri: „stolonoceal(ni)c în Episcopie de Roman: clucer”, 1079/04.04.1840; „după
anaforaoa mitropolitului cu no. ‹…›2: pah(a)r(nic)”, 2825/18.06.1847; „după
anaforaoa mitropolitului cu no. ‹…›3: com(i)s”, 1323/21.08.1855 (A/209 v.)
Gavril: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 910/28.07.1853 (C/119 v.)
Gheorghi: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1839” (A/110 v.)
Grigori: „după izvod: camin(a)r” (A/99)
Statachi: „pentru slujbe: sulger”, 254/24.04.1852; „pentru slujbe: med(elnice)r”,
1433/28.09.1855 (C/480 v.)
Stavru: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1840” (B/199 v.)

AVRAMOVICI,
Mihail: „pentru slujbe: com(i)s”, 989/16.10.1853 (C/336 v.)
Pandelachi: „pentru slujbe: com(i)s”, 231/24.04.1852 (C/420 v.)

AVRĂMĂSCU (AVRĂMESCU),
Iancu: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Tutovva: sluger”, 980/07.12.1839;
„pentru slujbe: sard(a)r”, 3057/06.10.1847 (A/290 v.)

1
Lipsă în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
22
B

BABIC,
Serafim: „pentru îndatorire de profesor la shoala armână: sardar”, 2062/30.10.1844
(B/219); „director şcoalilor armene: cam(ina)r”; „mort”, 417/30.07.1852 (C/481 v.)

BADESCU(L) (BĂDESCU),
Toma: „după anaf(oraoa) Logof(e)ţ(iei) no. 3959: şatrar”, 3529/16.02.1849 (B/225 v.)

BAGDATOGLU,
Telimah: „pentru ţinere locului de poliţmaistru Târgului Frumos: sluger”,
307/04.04.1841; „pentru slujbe: sard(a)r”, 3018/30.09.1847 (B/223 v.)

BAGIURA,
Teodor: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 769/22.05.1853 (C/516 v.)

BAHRINESCU,
Irimie: „după izvod: jâg(ni)cer” (A/267 v.)

BAIARDI (BAIARDE, BAJARDI, BAYARDI),


Alecu cam(ina)r: „pentru servicii: ban”, 1667/26.01.1856 (C/26)
Alexandru: „pentru slujbe de ingineriu: stol(ni)c”, 1647/24.12.1842 (A/40)
Costachi: „pentru însărcinare ci au avut la lucrare drumurilor: sluger”,
1556/24.04.1842 (B/71 v.)
Scarlat: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: pitar”, 738/29.05.1853; „amploaiat în
Secret(ariatul) de Stat: c‹l›ucer”, 1106/30.12.1854 (C/485)

BALABAN,
Aleco: „pentru slujbe: clucer”, 238/24.04.1852 (C/7)
Gheorghi: „amploaiat Isprăv(niciei) de Galaţi: med(elnicer)”, 352/21.06.1852;
„amploaiat Isprăv(niciei) de Galaţi: cam(ina)r”, 1940/25.01.1856 (C/103)
Manolachi: „după izvod: cam(ina)r” (B/97)

BALAIŞ,
Costachi: „pentru împlinire îndatoririi de secritar a Comitetului Sănătăţii: sluger”,
696/10.10.1838; „pentru împlinire îndatoririi de secritar a Comitetului Sănătăţii:
stol(ni)c”, 1339/17.05.1841; „pentru împlinire îndatoririi de secritar a Comitetului

23
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Sănătăţii: cam(ina)r”, 1580/29.04.1842 (B/53 v.); „pentru slujbe: spat(a)r”,


936/02.07.1853; „samiş Vistieriei: aga”, 1268/16.05.1855 (C/296 v.)
Gheorghie: „răghistrator în Comitetul Sănătăţii: pitar”, 1433/01.01.1842 (A/170 v.)

BALAN (BĂLAN),
Marcachi: „pentru servicii: v(tori) vist(iernic)”, 1151/30.12.1854 (C/337 v.)
Ioan: „după izvod: stol(ni)c” (A/262)
Neculce: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1843” (B/132)

BALDOVICI,
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r”; „ispravnic ţân(u)t(ului) Romanul: spat(a)r”,
960/15.11.1839; „pentru deosăbite slujbe: post(elnic)”, 2993/27.09.1847 (A/95)
Grigori: „reghistrator la Control: sluger”, 1323/26.04.1841; „revizor di ‹Control›1:
pah(a)r(nic)”, 2336/09.07.1845 (A/136)
Spiridon: „şef secţiei în pricinile sudeţăşti: med(elni)cer”, 5/20.04.1835; „şef secţiei
în pricinile sudeţăşti: sard(a)r”, 397/10.06.1837; „locuţiitoriu de şef secţiei în limbi
streine: cam(ina)r”, 1069/24.02.1840; „pentru vrednicie cu care slujăşti
neprecurmit în curgire de mai mulţi ani în Postelnicie: comis”, 1498/15.03.1842;
„pentru asemine, aflându-să şef secţiei 1-ia a lucrărilor sudeţăşti în Postelnicie şi
îndatorire de derector: spat(a)r”, 1795/01.06.1843; „pentru asămine, aflându-să şef
secţâiei 1-i din Depart(amentul) din Lăuntru: agă”, 3238/03.04.1848 (B/205 v.)
Vasile: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 3632/30.04.1849 (A/86 v.)

BALDOVIN,
Ştefan: „pentru slujbe: clucer”, 1612/08.11.1842; „după anaforaoa Postelnicii no.
644: sărd(a)r”, 2778/16.04.1847; „asesor la Giudecătoriia de Roman: comis”,
3394/05.10.1848 (B/215)

BALICA,
Alecu: „recomenduit de vremelniceasca Cârmuire pentru slujbe: stol(ni)c”,
1735/25.04.1843; „pentru slujbe: ban”, 3604/10.04.1849 (A/42)
Dimitri: „după izvod: comis” (A/189)

BALOMIR,
Ioan: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2123/22.01.1845 (B/6 v.)
Neculai v(tori) vistiernic: „paj gospod: stol(nic)”, 818/21.04.1839 (B/145)

BALŞ,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: postel(ni)c”; „după ‹…›2 vist(ie)rnic”; „şef
Depart(amentului) din Lăuntru: logof(ă)t”, 3348/iuli(e) 1848 (A/3 v.)
Alecu: „după izvodul din 1835: agă”; „după ofis ‹…›1: vornic” (A/4 v.); „pentru
servicii: agă”, 1163/25.01.1855; „pentru servicii: post(elnic)”, 1363/27.08.1855
(C/23 v.)

1
Neclar în text.
2
Loc gol în text.
24
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Costachi: „după izvod: vornic de Ţara de Gios”; „prezâdent Divanului Domnesc:


log(o)f(ă)t”, 717/18.11.1838 (B/15)
Costachi: „vornic de aprozi: vor(ni)c”, 716/29.05.1853; „mort” (C/292)
Gheorghi: „după izvod: vornic de Ţara de Sus” (A/142 v.)
Grigori: „după izvodul din 1835: agă” (A/90)
Grigori: „administ(rator) ţin(u)t(ului) Neamţu: post(elnic)”, 784/20.05.1853 (C/118 v.)
Lupu: „după ţidula gospod: logof(ă)t”; „mort în 05.11.1844” (B/84)
Panaite: „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Ieşii: agă”, 1572/26.04.1842;
„director Dipart(amentului) Averilor Bisericeşti: post(elni)c”, 2272/13.06.1845
(B/180 v.)
Theodor: „după izvod: hatman”; „ghineral enspector al Miliţiei: log(o)f(ă)t”,
240/18.10.1835 (B/239)
Theodoriţă colonel: „după izvod: agă”; „pârcălab de Galaţi şi mădular Domnescului
Divan: vornic”, 758/26.01.1838 (B/239 v.)

BALŞ-FRIDRIHI (BALŞ-FRIEDRICH),
Theodor: „după izvod: logofăt”; „mort în 1837” (B/239)

BALTĂ,
Alecu: „pentru îndelungată vremi cât s-au aflat scriitoriu a Cămării2: pitar”,
1148/17.09.1840 (A/33)
Costachi: „scriitor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pitar”, 2005/03.07.1844 (B/82)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: camin(a)r”; „mort la luna sept(em)vr(ie) 1845”
(A/55 v.)
Vasile: „amploaiat în Secretariat(ul) de Stat: pit(a)r”, 716/29.05.1853; „amploaiat în
Secretariat(ul) de Stat: clucer”, 1104/30.12.1854 (C/69 v.)

BALŢATU (BĂLŢATU),
Costache: „amploaiat în Secretar(iatul) de Stat: clucer”, 88/06.02.1852 (C/270 v.)

BANTĂŞ,
Thoma: „după izvod: comis” (B/241)

BANTOŞ,
Petrachi: „după anaforaoa Dep(a)rt(amentului)3: sluger”, 2759/07.04.1847 (B/186)

BARABOI,
Dimitrie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 264/24.04.1852 (C/124)

BARBĂ,
Neculai: „după izvod: clucer” (B/133 v.)

1
Loc gol în text.
2
gospod.
3
din Lăuntru.
25
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

BARBERIŢI,
Iosif: „vasugmeistru: căm(ina)r”, 2693/08.01.1847 (B/12 v.)

BARBOVSCHI,
Vasile: „după izvodul din anul (1)835: pah(a)r(nic)” (A/57)

BARBU,
Ioniţă: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1217/29.12.1840 (A/269 v.)
Spiridon subofiţeriu: „pentru servicii: v(tori) post(elnic)”, 1352/22.08.1855 (C/488 v.)

BARNOV,
Vasile: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 99/06.02.1852 (C/61)

BARNOVSCHI,
Gheorghie: „după izvod: sard(a)r”; „mort ‹…›1” (A/103 v.)

BAROŢŢI (BAROZZI),
Camil (Camille): „ţenzor şi lucrător în limba franţeză la Postelnicie: comis”,
1966/24.04.1844; „ţenzor şi lucrător în limba franţeză la Postelnicie: spat(a)r”,
2348/11.07.1845 (B/82)

BASTACHI,
Temistocle: „pentru slujbe: spat(a)r”, 321/19.06.1852; „pentru slujbe: agă”,
1058/17.10.1853 (C/510 v.)

BAŞOTĂ (BAŞĂTĂ, BAŞUTĂ),


Anastasachi: „după izvodul din anul 1835: hatman” (A/3); „pentru slujbe:
logof(ăt)”, 905/29.07.1853 (C/20)
Andrii: „după izvodul din anul 1835: spătar”; „cilen la Divanul Domnesc: vornic”,
1225/29.12.1840 (A/5 v.)
Gheorghie: „după izvod: comis” (A/147 v.)

BĂDĂRĂU,
Andrii: „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer” (A/17)
Iancu: „stolonoceal(ni)c în Vistirii: pitar”, 617/25.06.1838; „loco-ţiitoriu de şef de
secţie în Vist(ie)ri(e): sard(a)r”, 1760/06.05.1843; „după anaforaoa Vist(ieriei), no.
500: cam(ina)r”, 2746/29.03.1847 (A/283)
Iancu: „şef de secţie în Visterie: spat(a)r”, 271/24.04.1852(C/246)
Neculai: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 1404/30.11.1841 (B/151 v.)

BĂDESCU, v. BADESCU

BĂDULESCU,
D.C.: „pentru serviţii: clucer”, 613/07.05.1853 (C/133 v.)

1
Loc gol în text.
26
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

BĂLAN, v. BĂLAN

BĂLĂCEANU,
Neculai: „comisar la cvart(a)l în Ieşi: sluger”, 433/12.07.1837 (B/140 v.)
Toderaşcu: „amploaiat la Epitropia S(fântului) Spiridon: pitar”, 3490/31.01.1849
(B/225)

BĂLĂNESCU, v. şi ROSET-BĂLĂNESCU

BĂLĂNESCU,
Costachi: „pentru serviţii: clucer”, 720/23.05.1853 (C/292)
Gheorghie: „secretar fostei comisiei cercetătoare naţiei evreieşti: clucer”,
1905/17.12.1843 (A/177 v.)
Ioan: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 428/12.08.1837 (A/277)

BĂLĂŞESCU,
Mihail: „pentru servicii: sluger”, 1699/21.07.1855 (C/339)

BĂLOCEANU,
Mihalachi: „revizor a Depart(amentului) din Lăuntru: sard(a)r”, 1633/15.12.1842
(B/114 v.)

BĂLOŞĂSCU,
Haralamb: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: pit(a)r”,
25/08.05.1835 (B/230 v.)

BĂLŢATU, v. BALŢATU

BĂLU,
Dimitrie: „după raportul Hatmanii cu no. 2388: şatr(ar)”, 2720/29.03.1847 (A/224)

BĂSTĂGESCU,
Hariton: „pentru servicii: pit(a)r”, 1833/25.01.1856 (C/601)

BÂGU,
Alexandru: „pentru slujba în canţileria Naziriei: med(elni)cer”, 1947/11.03.1844;
„după anaforaoa a 2-a banului domnescu: sard(a)r”, 2624/13.09.1846 (A/45 v.)

BÂJORANU,
Ioan: „pentru slujbe: clucer”, 1719/16.04.1843 (A/306 v.)

BÂNDAC,
Ioan: „paj gospod: sard(a)r”, 1119/11.08.1840 (A/293 v.)

27
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

BÂRLĂDESCU,
Alecu: „după adresu(l) Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru cu no. 25271 din 1841:
clucer”, 1400/30.11.1841 (A/36 v.)

BÂRZOVANU(L),
Pavel: „pentru slujbi: pit(a)r”, 2814/18.07.1847 (B/186 v.)

BÂRZU,
Alecu: „samiş în ţânutul Romanul: sard(a)r”, 1756/06.05.1843 (A/42 v.)
Antohi: „după izvodul din anul 1835: sardari” (A/13)

BÂZU(L),
Alexandru: „pentru slujbi: clucer”, 2655/26.01.1847 (A/51 v.)

BECHER,
Ioan: „revezor a Depart(amentului) din Lăuntru: sluger”, 2458/08.12.1845 (B/11)
Ioan: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 728/20.05.1853 (C/262 v.)

BEIDE,
Vichenti: „după izvodul din (1)835: sluger” (A/63 v.)

BEIDIMAN, v. BELDIMAN

BELCIUG,
Alexandru: „după izvodul din anul 1835: sardari” (A/12 v.)
Ştefan: „pentru slujbe: medel(ni)cer”, 1614/08.11.1842 (B/215 v.)

BELCOVICI,
Zaharia: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Tutova: sluger”, 357/21.06.1852 (C/208)

BELDICEANU,
Neculai: „paj gospod: sardari”, 1873/29.10.1843; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
3401/21.10.1848 (B/157 v.)

BELDIMAN (BEIDIMAN),
Dimitrie: „pentru serviţii: com(i)s”, 596/15.04.1853; „pentru serviţii: agă”,
1573/18.01.1856 (C/132 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 2684/17.02.1847; „pentru slujbe: ban”,
1320/21.07.1855 (A/224)
Ioan: „şăf secţiei în Log(o)f(e)ţie: stol(ni)c”, 47/20.05.1835; „derector Divanului
Domnesc: cam(ina)r”, 305/15.01.1836; „pentru asămine: com(i)s”, 466/08.09/1837
(A/269)
Gheorghi: „după izvod: spat(a)r”; „cilen Divanului Ţării de Gios: postel(ni)c”,
480/02.09.1837; „loco-ţiitoriu de agă şi alte slujbe: vor(ni)c”, 1877/07.11.1843
(A/145)

28
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Vasile: „după izvodul din anul 1835: spătar”: „pentru slujba de mădular Divanului
Giudecătoresc: postel(ni)c”, 321/24.01.1836; „pentru bune chibzuiri în postul de
pârcălab de Galaţi: vor(ni)c”; 1255/07.02.1841 (A/52 v.)
Vasile: „pentru îndelungatele slujbe a părintelui său: agă”, 3360/05.08.(04) 1848
(A/85 v.)

BELE,
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/151)

BELICI,
Grigori v(tori) log(o)f(ă)t: „expeditor în Postelnicie: şatr(ar)”, 404/10.07.1837;
„obştăsc răghistrator în Post(elni)cie: sluger”, 1284/20.03.1847; „pentru învechime
în ace slujbă: sard(a)r”, 1506/15.03.1842 (A/119 v.)

BENCOVICI (BINCOVICI),
Ioan: „poliţmaistru la Galaţi: sard(a)r”, 830/21.04.1839 (A/287 v.)
Necolai: „pentru servicii: clucer”, 1148/30.12.1854 (C/375)

BENDELA,
Aristidi doctor: „asistent la ospitalul din S(fântul) Spiridon: ban”, 2097/28.12.1844;
„asămine: spătar”, 3556/18.02.1849; „asămine: agă”, 8/31.12.1851 (A/47 v.)

BERCARIU(L),
Ioan: „după izvod: cam(ina)r” (A/246 v.)

BERE,
Alexandru: „revizor a Logof(e)ţiei: clucer”, 2043/24.08.1841 (A/46 v.)
Dimitrie: „poliţmaistru la oraşu(l) Bârladu: clucer”, 1889/09.11.1843 (A/220 v.);
Dimitrie clucer: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1479/27.08.1855 (C/141 v.)
Ioan: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: clucer”, 2042/24.08.1844 (B/5 v.)
Manolachi: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1388/05.09.1855 (C/338)
Neculai: „pentru serviţii: vtori vist(iernic)”, 1243/29.04.1855 (C/375 v.)

BERTEA,
Enachi: „pentru servicii: sluger”, 1666/26.01.1856 (C/153 v.)

BERZA (sau DRAGOŞ),


Gheorghi: „după izvod: clucer”; „mort la 26.09.1844” (A/158)

BIBIRI (BIBIRE),
Alecu: „pentru servicii: clucer”, 1231/25.02.1855 (C/24)
Costachi: „pentru slujbe: sard(ar)”, 221/24.04.1852 (C/273)
Dimitrie: „lucrător în limbi streine la Postelnicie: stol(ni)c”, 899/30.07.1839;
„asămine: căm(ina)r”, 1504/15.03.1842; „şef secţâii 1-iu din Secretariatul de Stat,
prestavlisit cu anaforaoa Postelniciei din 1848, supt no. 2910: spătar”,
3469/04.01.1849 (A/207 v.)
29
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Necula: „tâlmaci la Adunarea obştească: cam(ina)r”, 333/18.05.1836; „locuţiitoriu


de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţân(u)t(ului) Covurluiu: spat(a)r”,
1366/04.07.1841; „pentru prescriirea lăcuitorilor de la ţinutul Tecuciu: agă”,
2646/14.11.1846 (B/139 v.)

BIGHE (BIGUET),
Franţiscu: „pentru slujbi: păh(a)r(nic)”, 2400/02.09.1845 (B/228)

BILET,
Ioan: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1717/16.04.1843 (A/306 v.)

BINCOVICI, v. BENCOVICI

BIURGHER (BÜRGER)
Aleco: „pentru serviţii: pit(a)r”, 564/14.04.1853 (C/12 v.)

BIZĂI,
Alexandru: „paj gospod: sard(a)r”, 988/29.12.1839 (A/30 v.)

BLĂNIŢĂ,
Simion: „amploaiat în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 46/06.02.1852 (C/478)

BOBEICĂ,
Constantin: „protocolist în Giud(e)c(ăto)r(ia) de Botoşani: clucer”, 971/29.11.1839
(B/58 v.); Costachi: „asesor la Judec(ătoria) de Botoşani: sard(ar)”,
770/19.05.1853 (C/294)
Petrachi: „pentru slujbe: sluger”, 815/21.04.1839; „pentru slujbe: sardar”,
3345/29.06.1848 (B/174 v.)

BOBLE,
Neculai: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1057/21.02.1840 (B/147 v.)

BODESCU,
Dimitri: „după izvod: sard(a)r” (A/192)
Dimitrie pitar: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: medel(ni)cer”,
385/02.07.1852 (C/127 v.)
Petrachi: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 388/02.07.1852 (C/422 v.)

BOGDAN,
Costachi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 230/24.04.1852; „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”,
1425/28.09.1855 (C/273 v.)
Lascarachi: „după izvod(ul) din 1835: agă”; „pentru slujba de nacealnic Ştabului
Domnesc: vornic”, 1199/27.11.1840 (B/84 v.)
Manolachi: „după izvod: agă”; „pentru osăbite slujbe: vornic”, 1341/17.05.1841
(B/92 v.)
Manolachi: „pentru slujbe: pitar”, 1929/18.01.1844 (B/117)
30
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

BOGHEAN,
Aleco: „amploaiat Eforii Capitalii: sulger”, 310/19.06.1852 (C/9)
Gheorghi: „după izvod: camin(a)r” (A/149)
Nicolai: „şef de masă în Secretar(iatul) de Stat: pahar(nic)”, 81/02.02.1852; „mort”
(C/359 v.)

BOGONOS,
Dimitrie: „agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: medelnicer”, 381/02.07.1852
(C/127)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1839” (A/251)
Vasile: „amploaiat al Depart(amentului); prestavlisit cu anaforaoa no. 6492: pitar”,
3464/31.12.1848 (A/86)

BOIAN,
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „în privire slujbii ca derector a Postelniciei din
vreme domnului Ioan Sturza: ban”, 1212/29.12.1840; „prezident Giud(ecătoriei) de
Ieşi: agă”, 3606/23.04.1849 (A/155)
Iancu: „pentru slujbe: ban”, 1044/17.10.1853 (C/267 v.)
Iordachi: „pentru osăbite slujbi: medel(ni)cer”, 1842/18.08.1843 (A/176 v.)
Iordachi: „pentru îndatorire Divanului de Apel: post(elnic)”, 610/06.05.1853 (C/110 v.)
Nicolai: „director Giudecătoriei ţinutului Sucevei: clucer”, 2102/28.12.1844 (B/160 v.)
Nicolai: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1007/17.10.1853 (C/374)
Teodor: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 641/14.05.1853 (C/514 v.)

BOJÂNCĂ (BOJINCĂ),
Damaschin: „iuris-consult în Depar(tamentul) Iustiţiei: pah(a)r(nic)”, 45/20.05.1835;
„derector al Siminariului di la Socola: ban”, 1361/02.06.1847; „iuris-consult a
Statul(u)i: agă”, 2351/17.07.1845 (A/199)

BOLBERIŢĂ,
Iosef: „pentru slujbe: com(i)s”, 199/24.‹04›.1852 (C/244)

BOLDESCU,
Dimitrie: „pentru servicii: jig(nice)r”, 1280/18.05.1855 (C/140)
Mihail: „pentru servicii: vt(ori) vist(iernic)”, 1266/16.05.1855 (C/337 v.)

BOLŢ,
Dimitrie: „pentru servicii: vt(ori) vist(iernic)”, 1282/04.06.1855 (C/140)

BONCIU,
Sandulachi: „pomoşcic la Adgie: şatr(ar)”, 2084/27.11.1844 (B/219)
Teodor: „şef de masă la Depart(amentul) Bisericesc: sard(ar)”, 551/14.01.1853; „şef
de masă la Depart(amentul) Bisericesc: com(i)s”, 1710/05.10.1855 (C/513)
Vasilie: „pentru slujbe la Adgie: clucer”, 1976/12.05.1844; „pentru asemine:
stol(ni)c”, 2079/27.11.1844 (A/80 v.)

31
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

BONDRE (sau FLORESCU),


Costachi: „după izvod: cam(ina)r” (B/27)

BONTĂŞ (BONTAŞ, BONTĂŞI),


Alecu: „derector Giud(e)c(ă)t(o)r(iei) Agiutătoare: sluger”, 905/30.08.1839 (A/28 v.)
Alecu: „pentru servicii: pit(a)r”, 1626/26.01.1856 (C/25 v.)
Costachi: „după izvod: sluger” (B/41 v.)
Costantin: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/31)
Ioniţă v(tori) post(elnic): „privighetor la ocolu(l) Jăbrăuţului de la ţin(u)t(ul) Putnii:
pit(a)r”, 2421/12.09.1845 (B/10 v.)
Mihai: „după izvod: med(elni)cer” (B/102 v.)
Neculai: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „locuţiitoriu de isprav(ni)c ţin(u)t(ului)
Tecuciu: spat(a)r”, 1309/04.04.1841 (B/130 v.)
Neculai: „după izvod: med(elni)cer” (B/133)
Scarlat: „după izvod: cam(ina)r” (B/197 v.)
Şarban: „cilen de giud(e)c(ăto)r(ie) ţin(u)t(a)lă: pah(a)r(nic)”, 330/01.03.1836
(B/237 v.)

BORCILĂ,
Ilie: „după izvod: stol(ni)c” (A/262 v.)
Ioan: „după izvod: stol(ni)c” (A/261)
Nicolai: „pentru serviţii: pit(a)r”, 709/23.05.1853 (C/371)

BORDESCU,
Irimie t(reti) vist(iernic): „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pitar”,
446/12.08.1837; „pentru asămine: clucer”, 667/15.09.1838; „pentru asămine:
cam(ina)r”, 3940/04.12.1848 (A/277 v.)

BORŞ,
Dimitri: „revizor a Vistierii: clucer”, 777/24.03.1839; „pentru slujbe: spat(a)r”,
2925/25.08.1847 (A/205 v.)
Dimitri: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1630/15.12.1842; „asămine: comis”,
1703/16.04.1843 (A/217)
Ioan: „amploaiat Logofeţii: pit(a)r”, 280/19.06.1852 (C/246 v.)
Neculai: „comisar de cvartal în oraşul Ieşii: sluger”, 143/16.07.1835; „comisar de
cvartal în oraşul Ieşii: sard(a)r”, 1195/08.11.1840 (B/136 v.)
Neculai: „pentru serviţii: com(i)s”, 642/14.05.1853; „pentru serviţii: ban”,
1628/26.01.1856 (C/370)
Petrachi: „după izvod: stol(ni)c”; „pentru slujbe: ban”, 2929/25.08.1847 (B/168)

BOSAN,
Iancu: „pomoşcic în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sulger”, 2003/03.07.1844; „şef
de masă în Depart(amentul) din Lăuntru: pah(a)r(nic)”, 33/02.02.1852 (B/5)

BOSÂIE, v. BOSIE

32
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

BOSIE (BOSÂIE),
Alecu: „după izvodul din anul 1835: comis”; „isprav(ni)c ţin(u)t(ului) Suceava după
anaforaoa Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru cu no. 23628: agă”, 274/26.12.1838 (A/8 v.)
Costache: „paj gospod: sard(a)r”, 365/20.01.1837; „pentru slujbile ce au săvârşit:
cam(ina)r”, 1783/26.05.1843; „mort în 1845” (B/49)
Costache: „pentru slujbe: jâgnicer”, 164/20.03.1852 (C/271 v.)
Costache: „pentru serviţii: sluger”, 793/22.05.1853 (C/294 v.)
Ioan: „după izvod: sluger” (A/266 v.); „pentru serviţii: sluger”, 570/14.04.1853
(C/257 v.)
Stavrachi: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1842” (B/196)
Şărban: „după izvod: ban” (B/237)
Theodor: „după izvod: med(elni)cer”; „ispravnic la ţin(u)t(ul) Tecuciu: comis”,
376/25.02.1837 (B/247 v.)
Vasile: „după izvodul din (1)835: comis”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 1674/20.03.1843;
„pentru asămine: agă”, 3505/14(24?).02.1849 (A/55)

BOSTĂNESCU,
Panaite: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1858/26.01.1856 (C/430)

BOSUIOC, v. BUSUIOC

BOTEANU,
Alexandru: „după izvodul din 1835: stolnic”; „mort în anu(l) 1835”(A/15)
Costandin: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1837” (B/19)
Costantin: „după izvod: cam(ina)r” (B/28)
Gheorghi: „paj gospod: med(elni)cer”, 327/24.01.1836 (A/117)
Nicolai: „după izvod: spat(a)r”; „pentru osăbite slujbi: post(elnic)”, 1832/‹…›1.1843
(B/124 v.)
Şărban: „paj gospod: med(elni)cer”, 326/24.01.1836 (B/237 v.)

BOTESCU,
Costachi: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) ţân(u)t(ului) Ieşii: sluger”, 195/06.09.1835
(B/45 v.)
Toma: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 228/24.04.1852; „pentru slujbe: com(i)s”,
1415/21.09.1855 (C/509 v.)

BOTEZ,
Alecu: „după izvodul din 1835: comis”; „locuţiitor de ispravnic la ţân(u)t(ul) Sucevii:
spat(a)r”, 359/18.11.1837; „pentru postul de prezident la Suceava: agă”,
1869/25.09.1843; „pentru deosăbite slujbe: post(elnic)”, 2991/04.09.1847; „pentru
deosăbite slujbe: vornic”, 1242/28.04.1855 (A/8 v.)
Alecu: „ispravnic ţin(u)t(ului) Suceava: spătar”, 359/18.11.1836 (A/22 v.)
Costachi: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1836” (B/37 v.)
Costachi: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 697/22.05.1853 (C/291 v.)

1
Loc gol în text.
33
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Costachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1046/17.10.1853 (C/297 v.)


Costandin: „după izvod: ban”; „pentru slujbă: agă”, 1041/12.02.1840; „pentru
asămine: postelnic”, 3249/05.05.1848 (B/21 v.)
Costantin: „după anaforaoa Mitropoliei: comis”, 1463/20.01.1842 (B/69 v.)
Dimitrache: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1836” (A/193 v.)
Dimitrie: „cilen şi locu-ţiitoriu de prezâdent la Giud(e)c(ăto)r(ia) Botoşani:
pah(a)r(nic)”, 1103/18.06.1840 (A/210)
Dimitrie: „scriitor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 2006/03.07.1844
(A/221 v.)
Dimitrie: „pentru stârpirea epizootiei: şatr(ar)”, 2327/07.07.1845 (A/222 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 1384/05.09.1855 (C/140 v.)
Gheorghi: „loco-ţiitor de şef secţiei în Divanul Domnesc: sluger”: 1644/24.12.1842;
„agiutor directorului acelui Divan: med(elni)cer”, 2155/13.03.1845 (A/175 v.)
(sau CRISTANOVSCHI) Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1839” (A/154 v.)
Ianachi: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1840” (A/236 v.)
Iancu: „după izvod: comis”; „locu-ţiitoriu de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) carie să
afla cilen: spat(a)r”, 1348/26.05.1841 (A/242 v.)
Iancu: „pentru stârpirea boalei de vite: pitar”, 2320/07.07.1845 (B/8 v.)
Iancu: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2395/02.09.1845 (B/10)
Iancu: „pentru slujbe: pit(a)r”, 965/16.08.1853 (C/267 v.)
Ioan: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 1047/12.02.1840; „pentru jărtfire întru dare de
imaş şi fânaţi boilor în lucrarea drumurilor: ban”, 1796/20.06.1843; „pentru slujbi:
spat(a)r”, 2610/10.09.1846 (A/292)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 930/28.07.1853: „pentru slujbe: clucer”,
1687/26.01.1856 (C/267)
Lupu: „locoţâitor de ispravnic la ţinut(ul) Sucevii: com(i)s”, 2125/02.02.1845
(B/90)
Lupu: „pentru slujbe: spat(a)r”, 890/27.06.1853 (C/301)
Mihalachi: „pentru serviţii: sard(ar)”, 749/19.05.1853 (C/334)
Scarlat: „samiş oraşului Iaşii: cam(ina)r”, 168/24.03.1852 (C/479 v.)
Ştefan: „după izvod: comis” (B/196 v.)
Vasilie: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 1674/26.01.1856 (C/74 v.)

BOTEZ-ARMAŞ,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer” (A/16)

BOTEZ-FORĂSCU,
Vasilie: „pentru servicii: com(i)s”, 1755/26.01.1856 (C/74 v.)

BOTEZATU (BOTIZATU),
Aleco: „pentru slujbe: sard(ar)”, 94/06.02.1852 (C/4 v.)
Costachi: „pentru slujba în Miliţie: pitar”, 2038/23.08.1844 (B/83)
Costachi: „amploaiat Comitet(ului) Sănătăţii: clucer”, 157/20.03.1852; „amploaiat
Comitet(ului) Sănătăţii: sard(ar)”, 1219/25.01.1855 (C/271 v.)
Gheorghie: „derector în Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Covurluiul: pitar”,
473/10.09.1837 (A/120 v.)

34
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

(sau SCRIJANOVSCHI) Gheorghie: „după izvod: stol(ni)c”; „mort luna


oc(tom)vr(ie) 1845” (A/107 v.)
Ilie: „după izvod: cam(ina)r” (A/243 v.)
Ioan: „pentru îndatorire de ispravnic la temniţă: sluger”, 1330/17.05.1841 (A/299)
Ioan: „după anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru cu no. 21693: şatr(ar)”,
2109/28.12.1844 (B/6 v.)
Ioan: „şef de masă în Depart(amentul) Public: sard(ar)”, 56/02.08.1852 (C/239 v.)
Ioan: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 933/16.08.1853 (C/267)
Ioniţă: „după izvod: pit(a)r” (A/267)
Mihalachi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1840” (B/100)
Răducanu: „după izvod: spat(a)r” (B/190 v.)
Samoil: „profesor de gimnazie: med(elni)cer”, 250/08.11.1835; „profesor la shoala
fetilor: sard(a)r”, 849/09.07.1839; „profesor la shoala fetilor: pah(a)r(nic)”,
1728/25.04.1843; „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1974/12.05.1844 (B/207); „pentru
slujbe: ban”, 181/24.04.1852 (C/480)
Tanasă: „pentru servicii: vt(ori) vist(iernic)”, 1360/22.08.1855 (C/518 v.)
Theodorachi: „paj gospod: sard(a)r”, 989/29.12.1839 (B/253 v.)

BOŢAN,
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/244)

BOU,
Antoni: „după izvodul din anul (1)835: med(elni)cer”; „pentru slujbele ce au
săvârşit şi în privire vârstei de bătrâneţă: spat(a)r”, 1792/01.06.1843; „mort în anul
1843” (A/16)
Manolachi: „după izvod: sluger” (B/103)

BOUREANU,
Andrei: „pentru servicii: şatr(ar)”; 1569/18.01.1856 (C/25)

BRAHĂ,
Costachi: „pentru slujbă în Isprăv(ni)cia de Dorohoiu: şatr(ar)”, 976/07.12.1839;
„mort în 1845” (B/59)
Gheorghi: „samiş ţin(u)t(u)lui Dorohoiului: sluger”, 336/27.04.1836 (A/153)
Grigorie: „paj gospod: stol(ni)c”, 2061/11.10.1844 (A/181)

BRAN,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: căminar”, „pentru ţânere locului de samiş a
Vist(ie)ri(i): ban”, 515/30.11.1837; „în privire îndelungatil(o)r slujbe: spătar”,
947/16.10.1839 (A/9 v.)
Dimitri: „după izvod: ban”; „pentru slujba în Divanu(l) Ţării de Gios: spat(a)r”,
1/13.03.1835; „candidat Divanului Domnesc: postel(ni)c”, 1109/05.07.1840;
„prezident Comisii Epitropiceşti: vor(ni)c”, 3500/14.02.1849 (A/188)

BRAŞOVANU,
Gheorghi: „pentru slujbă: şatr(ar)”, 1438/01.01.1842 (A/138 v.)

35
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Petrachi v(tori) vist(iernic): „arhivar în Comitetul Sănătăţii: şatr(ar)”,


890/30.07.1839; „stolonoceal(ni)c în acel comitetu: clucer”, 1435/01.01.1842
(B/175 v.)

Von BRAUN,
Alexandru: „gheometru Statului: com(i)s”, 200/24.04.1852 (C/6)
Leon: „inginer Statului: cam(ina)r”, 535/17.02.1838; „pentru asemines(i) slujbe:
spat(a)r”, 1779/26.06.1843 (B/87 v.)

BRĂDEANU(L),
Gheorghi: „profesor: med(elnicer)”, 436/30.07.1852 (C/105 v.)

BRĂESCU,
Aleco: „pentru slujbe: sulger”, 235/24.04.1852 (C/7)
Costantin: „după izvod: comis”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3019/30.09.1847 (B/24 v.)
Costin: „amploaiat Depart(amentului) din Lăuntru: sard(ar)”, 43/02.02.1852 (C/269 v.)
Gheorghie: „după izvodul din anul 1835: hatm(a)n” (A/87)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în anul 1836” (A/248 v.)
Mihalache: „pomoşnic în Vistierie: pit(a)r”, 1762/06.05.1843 (B/116): „şef de masă
în Vistierie: pah(a)r(nic)”, 213/24.04.1852 (C/327 v.)
Nicolai: „pentru servicii: pah(a)r(nic)”, 1489/20.10.1855 (C/376)
Panaite: „pentru slujbe: sluger”, 593/28.05.1838 (B/173)
Petrachi: „pentru slujbe: comis”, 3065/21.10.1847 (B/187 v.)
Teodor: „pentru slujbe: comis”, 2382/‹…›1; „şef mesei pensiilor din Vistierie:
spătar”, 3667/12.05.1849 (B/225 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: agă” (A/52)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: ban”; „mort în 1842” (A/54)
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 3382/10.09.1848 (A/86)

BRĂILESCU,
Ifrim: „pentru slujba de stolonocealnic în Dip(a)rt(amentul) din Lăuntru: clucer”,
1790/01.06.1843 (B/1)
Ştefan clucer: „pentru osebite slujbe: cam(ina)r”, 1956/03.04.1844 (B/218)
Tudurachi: „pentru slujbi: pitar”, 3025/02.10.1847 (B/261)

BRĂNIŞTEANU,
Gheorghi: „după izvod: comis”; „samiş a Vistieriei: spat(a)r”, 506/26.11.1837;
„asămine: post(elnic)”, 2332/07.07.1845 (A/148)
Iancu t(reti) post(elnic): „stolonoceal(nic) în Vist(ie)r(ie): pit(a)r”, 612/25.06.1838
(A/283)
Ioniţă: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/248 v.)
Mihalachi: „locu-ţiitoriu de ispravnic ţin(u)t(ului) Botoşanii, aflându-să samiş:
pah(a)r(nic)”, 833/21.04.1839 (B/109)

1
Loc gol în text.
36
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

BRÂNZĂ,
Dimitri: „locu-ţiitor de samiş la ţin(u)t(ul) Cârligăturii şi secritar Comisiei
catagraficeşti: clucer”, 763/10.02.1839; „pentru slujbe: com(i)s”, 2926/25.08.1847
(A/205 v.)
Ioan: „samiş ţin(u)t(ului) Cârligătura: clucer”, 676/15.09.1838; „pentru slujbe:
sard(a)r”, 1632/15.12.1842; „pentru slujbe: comis”, 1676/20.03.1843 (A/284 v.)

BROSCOVICI,
Dimitrie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 265/24.04.1852 (C/124 v.)

BUCICOV,
I.: „pentru slujbe: clucer”, 854/29.05.1853 (C/266)
Theodor: „reghistrator în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: şatr(ar)”, 356/13.11.1836;
„locuţiitor de buhalter la Control: sluger”, 1321/20.04.1841; „locuţiitor de buhalter
la Control: stolnic”, 2480/08.12.1845 (B/251 v.)
Theodor stol(ni)c: „şef de masă la Control: cam(ina)r”, 853/29.05.1853 (C/517 v.)

BUCŞÂNESCU (BUCŞĂNESCU, BUCŞINESCU),


Dimitrie: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 872/29.05.1853 (C/137)
Gheorghi: „după izvod: postel(ni)c”; „mădulari Divanului Domnesc: vor(ni)c
întâiu”, 162/13.06.1835; „mort în anul 1837” (A/143)
Neculai: „muhurdar gospod: com(i)s”, 243/25.10.1835; „ispravnic ţin(u)t(ului)
Dorohoiu: spat(a)r”, 896/30.07.1839; „ispravnic ţin(u)t(ului) Dorohoiu: agă”,
2932/25.08.1847 (B/138)
Vasile: „cilen şi locu-ţiitoriu de prezâdent Giud(e)c(ă)t(o)r(iei) Putna: comis”,
1541/04.04.1842; „prezident Giudecătoriei ţinutului Tecuciu: spătar”,
2088/19.12.1844; „asemine: agă”, 2407/12.09.1845 (A/77 v.)

BUCŞINESCU, v. BUCŞÂNESCU

BUCUR,
Neculai: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: spătar”, 3168/23.12.1847 (B/129)

BUDAC,
Iancu: „director Giudecătoriei de Ieşi, secsia a do(u)a: stol(ni)c”, 2370/04.08.1845
(B/9 v.)

BUDIŞTEANU (BUDEŞTEANU),
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r” (A/98)
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c” (A/262 v.)
Lupu: „epistat asupra lucrării Drumului Mare: sard(a)r”, 1921/08.01.1844 (B/89 v.)
Mihalache: „iuncăr în Meliţie: sluger”, 1440/01.01.1842 (B/112 v.)

BUGEA,
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 690/22.‹05›.1853 (C/291)
Nedelcu: „pentru serviţii: pit(a)r”, 700/22.05.1853 (C/371)
37
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

BUHNEA,
Vasile: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 726/26.05.1853: „pentru serviţii: sard(ar)”,
1767/26.01.1856 (C/69)

BUHNILĂ,
Ioan: „paj gospod: med(elni)cer”, 373/01.02.1837; „pentru slujbe: ban”,
3221/20.03.1848 (A/276)

BUHOCIU,
Mihalachi: „pentru servicii: sluger”, 1946/25.01.1856 (C/339)

BUHUŞ (BUHUŞI),
Dimitrie: „după izvod: agă”; „pentru slujbi: vornic”, 2442/13.06.1841 (A/187 v.)
Matei: „după izvod: agă”; „mădular Divanului Domnesc: vor(ni)c”,
2233/25.05.1845 (B/92 v.)

BUICLIU,
Vasile vel căp(i)t(a)n: „epistat de barieră a oraşului1: şatr(ar)”, 1364/04.06.1841
(A/74 v.)

BUJORANU (BUJOREANU),
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1133/30.12.1854 (C/375)
Nicolai: „pentru servicii: sluger”, 1932/25.01.1856 (C/377 v.)

BULARGA,
Ştefănachi: „după raport Hătmănii cu no. 2388: şatr(ar)”, 2719/29.03.1847 (B/222)

BULCIRESCU,
Ştefan v(tori) vist(iernic): „arhivar la Cămărăşia Ocnilor: pitar”, 1986/24.05.1844
(B/218)

BULUŞĂSCU,
Vasilie: „pentru slujba de revizor a Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: stol(ni)c”,
2058/11.10.1844 (A/81)

BURADA,
Gheorghi: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 608/04.05.1853 (C/110)
Theodor: „după izvod: sluger”; „protocolist în Divanul Domnesc: cam(ina)r”,
1220/29.12.1840; „pentru slujbe: ban”, 1349/02.06.1841; „pentru slujbe: spat(a)r”,
3278/20.05.1848 (B/248 v.)

BURCĂ, v. BURCHI, Alexandru

1
Iaşi.
38
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

BURCHI,
Alecu: „pentru serviţii: com(i)s”, 620/07.05.1853 (C/14)
Alexandru (zis şi BURCĂ, Alexa): „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer”
(A/16 v.)
Enachi: „pentru osăbite slujbe: agă”, 2256/06.06.1845 (C/8)
Ianache: „pentru slujbe: com(i)s”, 1793/01.06.1843 (B/1)
Ilie: „după izvod: spat(a)r”; „pentru osăbite slujbe: post(e)l(ni)c”, 1665/17.02.1843;
„pentru asămine: vor(ni)c”, 3366/12.04.1848 (A/237 v.)
Nicolai: „pentru slujbe: spat(a)r”, 857/19.06.1853; „pentru slujbe: agă”,
1453/08.10.1853 (C/373)
Nicu: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: med(elni)cer”, 1967/24.04.1844; „pentru
slujbi: cămin(a)r”, 2693/01.03.1847 (B/158 v.)

BURDUJA,
Dimitri: „locul-ţiitoriu de protocolist la Divanu(l) Ţării de Gios: clucer”,
1293/21.03.1841; „loco-ţiitor derectorul(u)i: pah(a)r(nic)”, 2514/11.‹…›11846
(A/212)
Dimitrie: „pentru serviţii: com(i)s”, 804/22.05.1853 (C/136 v.)
Manolachi: „unterofiţer în Meliţie: şatr(ar)”, 852/09.07.1839 (B/109)

BURGHELE,
Anton: „epistat de cantoniţă: pit(a)r”, 66/06.02.1852 (C/3 v.)
Costachi: „după izvod: com(i)s”; „pentru slujbile de mai înainte: spat(a)r”,
585/10.10.1838 (B/22 v.)
Costandin: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1840” (B/18 v.)
Neculai: „după izvod: med(elni)cer” (B/133)
Petrachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2880/25.07.1847 (B/187)
Vasile: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Fălciu: sulger”, 361/21.06.1852 (C/65)

BURGHELIOV (BURGHILIOV),
Iosif: „însărcinat asupra lucrării drumurilor: şatr(ar)”, 1697/16.04.1849; „lucrător în
canţileria Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: sulger”, 2072/27.11.1844 (A/306);
„revizor a Depart(amentului) din Lăuntru: paharn(i)c”, 377/22.06.1852; „revizor a
Depart(amentului) din Lăuntru: com(i)s”, 941/02.07.1853; „revizor a
Depart(amentului) din Lăuntru: spat(a)r”, 1413/18.09.1855 (C/250)

BUSUIOC (BOSUIOC),
Grigori: „după izvod: sard(a)r” (A/1045)
Nicolai: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/129)
Ştefan: „pentru servicii: sluger”, 1904/25.01.1856 (C/489 v.)

BUŞILĂ,
Aleco: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 582/15.04.1853 (C/13)

1
Loc gol în text.
39
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Alecu vt(ori) log(o)f(ă)t: „protocolist în Divanu(l) Ţării de Sus: clucer”,


1457/01.01.1842; „după anaforaoa Logofeţii no. 78391: sard(a)r”, 2831/19.06.1847
(A/37 v.)
Enachi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Tutova: sluger”, 356/21.07.1852 (C/150 v.)
Sandu: „după izvod: stol(ni)c” (B/202 v.)

BUTĂ,
Gheorghie: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: şatr(ar)”, 2115/13.01.1845; „după
anaforaoa Postelnicii no. 645: pit(a)r”, 2782/16.04.1847; „arhivar din Postelnicie:
pah(a)r(nic)”, 82/06.02.1852; „arhivar din Postelnicie: cam(ina)r”, 1095/30.12.1854
(A/182)

BUTCICOV, v. BUCICOV

BUTER,
Costachi: „pentru serviţii: clucer”, 595/15.04.1853 (C/287 v.)
Hristofor: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Putna: sard(a)r”, 1669/17.02.1843
(B/234)
Iancu: „pentru serviţii: clucer”, 587/15.04.1853 (C/258 v.)
Moscu: „după izvod: ban” (B/95 v.)

BUTUC,
Nicolai: „pentru slujbe în Isprăv(ni)cia de Vaslui: pitar”, 2071/27.11.1844; „mort în
1845” (B/160)

BUTUCE,
Gavril: „locul-ţiitor de şăf secţii în Divanu(l) Ţării de Gios: şatr(ar)”, 797/21.04.1839;
„secretar Episcopii Huşi: sulger”, 2427/12.09.1845 (A/126 v.)
Grigori: „după izvod: stol(ni)c”; „locoţâitori de ispravnic la ţân(u)t(ul) Fălciului şi
alte slujbe: ban”, 1890/20.11.1843; „pentru slujbe: agă”, 3308/03.07.1848 (A/108)
Vasile: „pentru slujbi în canţileria Epitropii Sf(ântului) Spiridon: pit(a)r”,
2425/12.09.1845; „pentru slujbi: clucer”, 2862/25.07.1847 (A/83)

BUŢĂ,
Costachi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) ţin(u)t(ului) Iaşii: sulger”, 370/21.06.1852;
„amploaiat Ispr(ăvniciei) ţin(u)t(ului) Iaşii: stol(ni)c”, 1718/20.10.1855 (C/277)
Vasilie: „pentru servicii: sard(a)r”, 1586/22.10.1855 (C/74)

BUŢEA,
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 693/22.05.1853 (C/114)

BUŢUREANU,
Costachi: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 562/14.04.1853 (C/285 v.)

1
Neclar.
40
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

BUZDUGAN,
Costachi: „pentru serviţii: ban”, 681/23.05.1853; „pentru serviţii: spat(a)r”,
815/16.06.1853; „mort” (C/290 v.)
Dimitrie: „pentru slujba de stolonocealnic în Departamentul din Lăuntru: stol(ni)c”,
3139/15.12.1847 (A/226 v.)
Dimitrie: „director Vornicii de Aprozi: cam(ina)r”, 510/01.01.1853; „mort” (C/131 v.)
Iancu: „asesor la Giud(ecătoria) ţin(u)t(ului) Iaşii: cam(ina)r”, 723/20.05.1853
(C/262)
Nicolai: „pentru slujbe: sard(ar)”, 973/21.07.1853 (C/373 v.)
Paraschiv: „pentru slujbe: clucer”, 2884/07.08.1847 (B/187)
Răducanu: „după izvod: med(elni)cer”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Vasluiu: comis”,
297/04.01.1836; „mort 1839” (B/191 v.)
Theodor: „samiş ţin(u)t(ului) Botoşanii: sluger”, 335/04.08.1836; „locoţiitoriu de
isprav(ni)c: comis”, 1794/01.06.1843; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3097/03.12.1847
(B/251)
Theodor: „dregător ţin(u)t(ului) Sucevii: agă”, 450/22.08.1852; „dregător
ţin(u)t(ului) Sucevii: post(elnic)”, 1764/17.10.1855 (C/512)
Thoma: „după izvod: sard(a)r” (B/245); „pentru servicii: ban”, 963/26.01.1856
(C/520)
Vasile: „după izvodul din 1835: comis”; „mort în 1840” (A/54)
Vasilie: „pentru servicii: sard(a)r”, 1616/22.01.1856 (C/74)

BUZILĂ,
Gheorghi: „derector Comisiei Epitropiceşti: comis”, 985/23.12.1839; „ispravnic la
Dorohoiu: spat(a)r”, 2492/02.01.1846 (A/129 v.)
Todiraşcu: „pentru slujbe: comis”, 2823/19.06.1847 (B/224)
Vasilie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2824/19.06.1847 (A/84)

BUZNE, v. şi LEONDARI-BUZNE

BUZNE,
Alecu: „pentru slujbe: comis”, 1719/01.06.1843 (A/43 v.)
Anastasie: „pentru serviţii: pit(a)r”, 592/15.04.1853; „pentru serviţii: pah(a)r(ni)c”,
1886/25.01.1856 (C/13)
Ianachi: „pentru slujbe: sulger”, 2532/29.03.1846 (B/12)
Iancu: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) de Covurluiu: stol(ni)c”, 281/30.11.1835; „pentru
învechime în ace(a)stă slujbă: sard(a)r”, 357/13.11.1836; „mort în 1839” (A/274)
Iancu: „pentru serviţii: pit(a)r”, 571/14.04.1853 (C/258)
Petrachi: „pomoşnic la arhiva Divanului Ţării de Gios: şatr(a)r”, 267/30.11.1835
(B/171)

BUZUREANU,
Iancu: „amploaiat Poliţii Capitalii: sard(ar)”, 110/25.02.1852 (C/242)

BÜRGER, v. BIURGHER

41
C

CACHI,
Costachi: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 430/12.08.1837 (B/49 v.)
Costachi: „asesor Tribunal(u)lui de Comerţ: com(i)s”, 798/22.05.1853 (C/295)
Răducanu: „pomoşnic de secţie în Divanu(l) Ţării de Gios: şatr(ar)”,
265/30.11.1835; „pomoşnic de secţie în Divanu(l) Ţării de Gios: jâg(ni)cer”,
488/04.11.1837 (B/191 v.)

CAIMACANU,
Costin: „poliţmaistru la Bacău: clucer”, 1222/29.12.1840 (B/64)
Gheorghi t(reti) vist(iernic): „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru:
pit(a)r”, 447/12.08.1837 (A/164)

CALAPOD,
Dimitrie: „pentru slujbe: sulger”, 3053/06.10.1847 (A/226)
Gheorghi: „amploaiat Isprăv(niciei) ţin(u)t(ului) Neamţu: stol(ni)c”, 336/21.06.1852
(C/101 v.)

CALCĂNTRAUR,
Gheorghi: „pentru slujbe în Isprăv(ni)ci(a) ţin(u)t(ului) Dorohoiu: pitar”,
733/26.12.1838; „pentru osebite slujbe: sard(a)r”, 1605/01.11.1842 (A/166 v.)

CALEUL,
Chiriiac hagi: „pentru slujbe: sluger”, 899/29.05.1853 (C/600 v.)

CALIERGHI,
Iordachi: „revezor Vistieriei: sulger”, 2457/08.12.1845; „amploaiat în
Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sardar”, 40/02.02.1852 (A/185 v.)

CALIGARI,
Efstati: „prezident Tribunalului de Comerţ: spat(a)r”, 625/25.04.1853 (C/151 v.)
Eustr(atie): „pentru slujbe: post(elnic)”, 892/27.06.1853 (C/152 v.)

CALIIARHI,
Costache: „stolonoceal(ni)c în sămişie Vistieriei: sluger”, 103/16.07.1835 (B/44 v.)
Iancu: „samiş ţin(u)t(ului) Romanului: stol(ni)c”, 832/21.04.1839 (A/288)

42
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

CALIMAH, v. şi PAPADOPULO-CALIMAH

CALIMAH,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: vornic”; „mort în 1837” (A/2)
Nastasie: „pentru servicii: v(tori) vist(iernic)”, 1354/22.08.1855 (C/375 v.)

CALIMNOS,
Gheorghi: „pentru slujba în cantilena Isprăv(niciei) Sucevii: ‹…›1” (A/182 v.)

CALIN,
Matei: „după izvod: stol(ni)c” (B/102)
Vasile: „după izvodul din (1)835: clucer” (A/63)

CALINOVSCHI,
Ioan: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1312/04.04.1841 (A/298 v.)

CALISTRU,
Ioniţă: „lucrător în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 2010/03.07.1844 (B/5)

CALMUŢCHI,
Costachi: „revizor a Vistieriei: pit(a)r”, 619/25.07.1838; „pentru îndatorire de şef
secţiei în lucrare catagraficească: sard(a)r”, 737/31.12.1838 (B/52 v.)
Iorgu: „amploaiat Poliţii Capitalii: clucer”, 130/25.02.1852 (C/94)
Nicolai: „pentru serviţii: medel(nicer)”, 478/05.11.1852 (C/368)

CAMBAN,
Antonie: „pentru servicii: sard(a)r”, 1695/21.07.1855 (C/26)

CAMBUR,
Hriste: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 173/24.04.1852 (C/598)

CAMENSCHI,
Scarlat: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1054/17.10.1853 (C/487 v.)

CANACE,
Ianachi: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1838” (A/247 v.)

CANACHI,
Sava: „paj gospod: sard(a)r”, 979/09.01.1840 (B/210 v.)

CANANĂU (CANANO),
Costachi: „după izvod: postel(ni)c”; „mort în 1842” (B/15 v.)
Costachi: „pentru slujbe: ban”, 1008/17.10.1853 (C/297)
Costandin: „după izvod: ban”; „mort în 1838” (B/21)

1
Loc gol în text.
43
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Grigori: „după izvod: agă” (A/88 v.)


Iancu: „după izvod: postel(ni)c”; „mort în 1837” (A/233)
Iorgu: „pentru slujbe: agă”, 1965/24.04.1844 (A/179)
Iorgu Ioan: „pentru slujbe: agă”, 1979/23.05.1844 (A/180)
Nicolai: „pentru serviţii: com(i)s”, 742/19.05.1853 (C/372)
Panaite: „după izvod: cam(ina)r”, „mort în 1835” (B/165)
Sevastiian: „pentru osăbite slujbe: agă”, 1391/27.11.1841 (B/213 v.)
Şărban: „pentru slujbe: spat(a)r”, 865/11.06.1853 (C/688)

CANANO, v. CANANĂU

CANTA,
Alecu: „după izvodul din 1835: comis”, „prezâdent Eforiei oraşului Ieşii: agă”,
189/04.09.1835; „prezâdent Trebunalului Creminalicesc: vornic”, 1343/17.05.1841
(A/9)
Dimitrii: „după izvod: spat(a)r”; „cilen la Divanul Domnesc: vornic”,
93/13.06.1835; „pentru asemine: log(o)f(ă)t”, 1958/11.04.1844 (A/187 v.)
Iancu: „vornic de aprozi: agă”, 1087/14.05.1840 (A/293)
Ilisei: „după izvod: spat(a)r” (A/237 v.)
Mihalachi: „după izvod: spat(a)r” (B/93 v.)
Neculai: „după izvod: postel(ni)c”; „Ministru din Lăuntru: logof(ă)t” (B/122 v.)

CANTACUZÂN(O), v. CANTACUZINO

CANTACUZINO (CANTACUZÂN(O)),
Costachi: „după izvod: log(o)f(ă)t” (B/14)
Dimitrie: „cilen Divanului Ţării de Sus: agă”, 1521/15.03.1842 (A/216)
Iancu: „după izvod: vornic de Ţara de Sus” (A/232 v.)
Iancu: „membru Divanului Domnesc: vor(ni)c”, 276/16.06.1852 (C/246)
Iancu: „pentru serviţii: logof(ăt)”, 579/15.04.1853 (C/258)
Lascarachi: „pentru slujba de vel vornic de aprozi: agă”, 234/01.01.1835; „cilen la
Divanu Domnesc: vornic”, 702/26.10.1838 (B/86 v.)
Matei: „locu-ţiitoriu de cilen a Divanului Ţării de Sus: agă”, 1522/15.03.1842;
„mort în 1842” (B/113 v.)

CANTEMIR,
Dimitrie: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/191)
Dimitrie: „amploaiat Comitet(ului) Sănătăţii: clucer”, 160/20.03.1852 (C/122)
Gheorghi: „pentru slujbe: clucer”, 787/21.04.1839; „derector Comisiei Epitropiceşti:
pah(a)r(nic)”, 984/23.12.1839; „pentru slujbe: spătar”, 3272/17.05.1848 (A/126)
Vasile: „paj domnesc: sluger”, 295/19.06.1852 (C/64 v.)

CAPŞA,
Gavril: „revizor a Vistieriei: sluger”, 1034/26.01.1840 (A/130)
Gavril: „pentru slujbe: sard(ar)”, 1062/17.10.1853 (C/32 v.)

44
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Gheorghi: „derector în Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Romanului: sluger”,


176/23.06.1835; „director Giudecătorii ţinutului Ieşi, secţi(a) 1-ia: căm(ina)r”,
2730/29.03.1847 (A/161 v.)
Gheorghi: „director Comisii Epitropiceşti: ban”, 529/05.01.1853 (C/107 v.)
Gheorghie: „căp(i)t(a)n de Post(elnicie) a carantinii Galaţii: pitar”, 84/13.06.1835;
„viţ(e)-derector la carantină: stol(ni)c”, 389/26.05.1837; „asămine: sard(a)r”,
887/30.07.1839; „locul-ţiitoriu di derector carantinii Galaţii: comis”,
1340/17.05.1841; „viţ(e)-director carantinii Galaţului: ban”, 3395/05.10.1848;
„viţe-director Carantinei: agă”, 114/06.03.1852 (A/160)
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c” (A/261)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: ban”,
2896/13.08.1847 (A/57 v.)

CAPTALAN,
Costachi: „pentru serviţii: clucer”, 533/05.01.1853 (C/284)

CARA,
Neculai: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1213/29.12.1840 (B/150)

CARACAŞ,
Costache: „după izvod: sard(a)r” (B/34)
Costachi: „pentru serviţii: sard(a)r”, 752/20.05.1853 (C/292 v.)
Hriste: „profesor: pitar”, 438/30.07.1852 (C/600)
Ioan: „derector Giud(e)c(ăto)riei de Tutova: sluger”, 295/31.12.1835 (A/274 v.)

CARAIMAN,
G.: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 869/29.05.1853 (C/119 v.)
Gheorghie: „pentru stârpirea boalei vitilor: med(elni)cer”, 2295/07.07.1845; „pentru
stârpirea boalei vitilor: sard(a)r”, 2760/07.04.1847 (A/182 v.)
Vasile: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 226/24.04.1852 (C/63 v.)

CARALE,
Alecu: „pentru servicii: sluger”, 1808/17.10.1855 (C/26 v.)

CARAMANLÂU,
Nicolai: „pentru slujbe: sardar”, 1964/20.04.1844 (B/158 v.)

CARAMELI,
Iosef doctor: „pentru slujbe, după anaforaoa Comitetului Sănătăţii no. 133: spătar”,
2134/27.02.1845 (B/7)

CARAMFIL (CARANFEL, CARANFIL),


Dimitrie: „pentru slujbe în Miliţie: căminar”, 2807/13.06.1847 (A/224 v.)
Gheorghie: „pentru slujbe: sluger”, 972/29.11.1839 (A/129)
Gheorghie: „după izvod: spat(a)r”; „locul-ţiitoriu de vel agă a oraşului Ieşii:
postel(ni)c”, 1050/22.02.1840 (A/146)
45
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Gheorghie: „stolonocealnic la Adgie: pit(a)r”, 2083/27.11.1844; „şef de masă în


Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pah(a)r(nic)”, 34/02.02.1852 (A/181 v.)
Vasile: „după izvodul din 1835: pah(a)r(nic)”; „pentru ţinere locului de vel agă,
aflându-să samiş în Adgie: ban”, 1573/26.04.1842; „pentru asămine: agă”,
3421/12.11.1848 (A/57)

CARAMLĂU,
Carabet: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 1037/26.01.1840 (B/61)

CARANFEL, CARANFIL, v. CARAMFIL

CARARE (CĂRARE),
Mihalachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1216/29.12.1840 (B/111 v.)

CARDAŞ,
Ioan: „pentru slujba în Giudecătoria ţin(u)t(ului) Putnii: şatr(ar)”, 2472/08.12.1845
(B/11 v.)
Nicolai: „revizor Vistieriei: stol(ni)c”, 1944/08.03.1844 (B/15)
Petrachi: „director Judecătorii de Iaşi, secţie I: clucer”, 234/24.04.1852 (C/420 v.)

CARIADI,
Rizu: „doftor: spătar”, 3598/01.04.1849 (B/193)

CARP,
Costachi: „după izvod: cam(ina)r”; „cilen şi locul-ţiitoriu de prezâdent
Giud(e)c(ăto)r(iei) de Ieşi: spat(a)r”, 967/22.11.1839; „prezâdent
Giud(e)c(ăto)r(iei) di Ieşi: agă”, 1672/20.03.1843; „candidat la Divanul Domnesc:
post(elni)c”, 2510/05.‹…›1.1846 (B/25)
Costachi: „pomoşnic în Vist(ie)r(ie): pit(a)r”, 1764/06.05.1843; „pentru slujbe:
medel(ni)cer”, 2956/26.08.1847 (B/77)
Costachi: „şef de masă în Vistierie: cam(ina)r”, 201/24.04.1852 (C/272)
Costantin: „după izvod: sard(a)r” (B/35)
Dimitrie şatr(ar): „şef de masă în Departamentul) din Lăuntru: pahar(nic)”,
37/02.02.1852 (C/120)
Gheorghi: „după izvod: comis” (A/93 v.)
Gheorghie: „pentru slujbe în Miliţie şi ace de prezident Eforiei oraşului Ieşii:
postel(ni)c”, 1878/07.11.1843 (A/176 v.)
Gheorghie: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 317/19.06.1852; „pentru slujbe: sard(ar)”,
1679/26.01.1856 (C/100)
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(ar)”, 537/05.01.1853 (C/108 v.)
Grigori: „după izvod: spătar”, „pentru slujbe politiceşti şi milităreşti: postel(ni)c”,
1264/10.03.1841; „pentru servicii: vor(ni)c”, 1286/15.06.1855 (A/91 v.)
Grigori: „după izvod: sard(a)r”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Vasluiu: ban”,
239/09.10.1835; „asămine; spat(a)r”, 514/31.05.1838 (A/103)

1
Loc gol în text.
46
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Grigori: „pentru slujbe: post(elnic)”, 814/16.06.1853 (C/119 v.)


Ioan: „după izvod: agă”; „în privire slujbilor şi a vârstei sale: postel(ni)c”,
1394/27.11.1841; „mort în 1842” (A/235)
Ioan v(tori) vistiernic: „căp(i)t(a)n de slujâtori Isprăv(ni)ci(ei) Ieşii: pit(a)r”,
1571/26.04.1842 (A/304)
Matei: „după izvod: sard(a)r” (B/100 v.)
Mihail: „pentru slujbe: jâg(nicer)”, 951/16.08.1853 (C/335 v.)
Niculai: „după izvod: spat(a)r” (B/125)
Petrachi: „după izvod: com(i)s”; „cilen şi locuţiitor de prezâdent în
Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Vasluiu: spat(a)r”, 739/06.01.1839 (B/164)
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2956/26.08.1847
(B/244)
Vasile: „pentru slujbe: sluger”, 1392/27.11.1841 (A/75)

CARPIS,
Dimitri: „locu-ţiitor de şef secţiei în Log(o)f(e)ţie: sard(a)r”, 610/25.06.1838
(A/204)
Dimitrie: „pentru slujbe: ban”, 1024/17.10.1853 (C/139)

CARPUZOF,
Dimitri: „pentru slujbe: clucer”, 1778/26.05.1843 (A/219)

CARTUL,
Ioan: „profesor: medeln(icer)”, 420/30.07.1852 (C/252)

CARUZ,
Iacovachi: „pomoşcic la Adgie: şatr(ar)”, 2086/27.11.1844 (B/6)

CASIIAN,
Nicu: „pentru servicii: pit(a)r”, 1747/25.01.1856 (C/377 v.)
Theodor: „şef di secţie în Divanul Domnesc: stol(ni)c”, 343/10.11.1836; „şef di
secţie în Divanul Domnesc: sard(a)r”, 112/16.01.1840 (B/251 v.)

CASTRIIANO (CASTROIANO),
Dimitri: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1465/20.01.1842; „pentru slujbe: com(i)s”,
451/04.09.1852; „pentru slujbe: spat(ar)”, 1420/28.09.1855 (A/214 v.); „pentru
serviţii: spat(a)r”, 1420/28.09.1855 (C/130 v.)

CASU,
Ianuţă: „derector Mitropoliei: spat(a)r”, 196/12.09.1835; „pentru asămine: agă”,
1592/02.05.1842 (A/248)

CATARGIU,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: agă”; „director Logofeţiei: vor(ni)c”,
2273/19.06.1845 (A/5 v.)
Alecu: „directorul Vistieriei: post(elnic)”, 1169/25.01.1855 (C/23 v.)
47
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Costachi: „după izvod: agă” (B/17 v.)


Costin: „după izvod: postel(ni)c”; „pentru slujba de logofăt Depart(amentului)
Justiţâiei: logofăt”, 3283/20.05.1848 (B/15 v.)
Dinu: „locu-ţiitoriu de agă al oraşului ‹Iaşi›: agă”, 1383/18.09.1841 (A/213)
Gheorghi: „după izvodul din anul 1835: log(o)f(ă)t”; „mort în 1841” (A/140 v.)
Gheorghi căpitan: „căpitan în Miliţâie: ban”, 163/13.06.1835; „locul-ţiitoriu(l)
comandiriului de escadron în Meliţâie: agă”, 386/12.04.1837; „pentru osebite
slujbe: vor(ni)c”, 1990/16.06.1844 (A/161 v.)
Lascar: „administrator ţân(u)t(ului) Neamţu: agă”, 27/02.02.1852; „şef Poliţiei
Capitalii: vor(ni)c”, 1145/30.12.1854 (C/298)
Nicolai: „ispravnic ţin(u)t(ului) Fălciu: agă”, 169/10.04.1852 (C/361 v.)
Nicu aga: „pentru servicii: vor(ni)c”, 1603/23.01.1856 (C/376 v.)
Panaite: „după izvod: spat(a)r” (B/164)

CATARGIU (BĂTRÂNUL),
Ştefan: „după izvod: vornic” (B/194)

CATARGIU (TÂNĂRUL),
Ştefan: „după izvod: vornic”; „prezedent Domnescului Divan şi vel log(o)f(ăt) a
Justiţii: log(o)f(ăt)”, 1749/02.05.1843 (B/194 v.)

CAŢICHI,
Alecul: „pentru slujbe în Meliţie: căm(ina)r”, 2694/01.03.1847 (A/51 v.)
Costachi: „după izvod: comis” (B/23 v.)
Iancu: „membru Divanului de întărituri: agă”, 656/07.05.1853 (C/261 v.)
Mihalachi: „pentru serviţii: spat(a)r”, 501/01.01.1853 (C/331)

CAZACLIU,
Anastasie: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 496/29.12.1852 (C/10 v.)
Gheorghi: „cinovnic în Isprăv(ni)c(ia) de Dorohoiu: şatr(ar)”, 977/07.12.1839 (A/129 v.)
Theodor: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2873/25.07.1847 (B/261)

CAZIMIR (CAZAMIR, CĂZĂMIR),


Costachi: „după izvod: cam(ina)r” (B/25 v.)
Nicolai: „pentru îndeletnicire în Post(elni)cie: med(elni)cer”, 2019/26.07.1844
(B/159 v.)
Panaite: „pentru osăbite slujbe: clucer”, 2350/11.07.1845; „pentru osăbite slujbe:
cam(ina)r”, 2493/16.01.1846 (B/183 v.)
Panaite: „membru Divanului de întărituri: agă”, 708/23.05.1853 (C/426)
Răducanu: „după izvod: spat(a)r”; „în privire a mai multor slujbe, după anaforaoa
Sfatului cu no. 1672: post(elni)c”, 1396/27.11.1841; „mort în 1843” (B/190 v.)

CĂLIMAN,
Ghiţă: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: sluger”, 592/28.05.1838; „secritar la
Epitropiia Shoalilor: sard(a)r”, 845/21.04.1839; „asămine şi casier: pah(a)r(nic)”,

48
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

2069/27.11.1844; „asămine: comis”, 3341/‹…›1.1848; „pentru asămine şi director la


Şcoala de Arte: spătar”, 3472/05.01.1849 (A/123 v.)

CĂLIMĂNESCU,
Dimitrie: „pentru îndeletnicire pe lângă secritariul Statului: jâg(ni)cer”,
165/23.06.‹…›2 (A/200 v.)
Lupu: „pentru slujba de ispravnic ţin(u)t(ului) ‹…›3: comis”, 236/09.10.1835 (B/87)
Matei: „pentru servicii: pit(a)r”, 1928/26.01.1856 (C/339)
Sârghie: „arhivar în Divanul Ţării de Sus: şatr(a)r”, 272/30.11.1835; „arhivar în
Divanul Ţării de Sus: jâg(ni)cer”, 578/30.11.1837; „după anaforaoa Logofeţii cu
no. 7174: sardar”, 3109/10.12.1847 (B/207)

CĂLIN,
Mihail: „pentru serviţii: vt(ori) vist(iernic)”, 1236/28.04.1855 (C/337 v.)

CĂLINESCU,
Gheorghi: „după izvod: paharnic” (A/162 v.)
Gheorghie: „pentru stârpirea epizotiei: şatr(ar)”, 2305/07.07.1845 (A/183 v.)

CĂLUGĂREANU,
Iorgu: „pentru stârpirea epizotiei: şatr(ar)”, 2300/07.07.1845 (A/183)
Vasile: „după izvodul din 1835: pitar” (A/64)

CĂLUGĂRESCU,
Vasile: „pentru slujba în Isprăv(nicia) Sucevvii: pitar”, 2276/19.06.1845 (A/82)

CĂPRESCU,
Gheorghi: „după izvod: stol(ni)c” (A/108 v.)

CĂRARE, v. CARARE

CĂRĂRESCU,
Teodor: „pentru serviţii: sluger”, 479/05.11.1852 (C/512 v.)

CĂZĂMIR, v. CAZIMIR

CÂMPANU (CÂMPEANU),
Ioan: „şef secţiei în Divanu(l) Ţării de Sus: pit(a)r”, 271/30.11.1835 (A/274)
Petru M.: „provizor la sholi: cam(ina)r”, 847/21.04.1839 (B/175)

CÂMPENESCU,
Dimitrache: „paj gospod: stol(ni)c”, 494/11.11.1837 (A/203)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
49
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

CÂRJĂ,
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r” (A/256 v.)

CÂRSTIENESCU,
Ioan: „pomoşnic de secţie în Log(o)f(e)ţie: sluger”, 561/12.04.1838 (A/281)

CÂZLARIU,
Mihalachi: „paj gospod: stol(ni)c”, 1094/16.05.1840 (B/110 v.)

CECHERDEC,
Costachi stol(ni)c: „pentru slujbe: ban”, 1803/30.06.1843 (B/78 v.)

CEHAN, v. LELESCU-CIHAN

CERBEGIU,
Anton: „pentru slujbe: jâgnicer”, 891/‹06?›1853 (C/20)

CERCHEZU (CERCHEZI),
Anton: „pentru slujbe: clucer”, 2488/02.01.1846 (A/38 v.)
Costachi: „după izvod: hatman” (B/15)
Costachi: „secritar Eforiei din Ieşi: sluger”, 668/15.09.1838; „pentru slujbă în
Isprăv(nici)a de Botoşani: sard(a)r”, 1550/24.04.1842 (B/53 v.)
Costachi: „cilen la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Fălciiu: sard(a)r”, 886/20.07.1839; „cilen la
Giud(e)c(ăto)r(ia) de Fălciiu: com(i)s”, 1245/10.10.1841 (B/27 v.)
Costachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 952/16.08.1853 (C/296 v.)
Dimitrache: „după izvod: sard(a)r” (A/193)
Gheorghi: „cilen la Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Tutovva: sard(a)r”, 191/04.09.1835;
„după anaforaoa Logof(eţiei), no. 2100: spat(a)r”, 2810/18.06.1847 (A/114)
Gheorghi: „membru Divanului de Apel: agă”, 786/23.05.1853 (C/118 v.)
Hristea: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2846/20.06.1847 (B/235 v.)
Mihalachi: „prezident Giudecătoriei ţin(u)t(ului) Ieşii: spat(a)r”, 787/23.05.1853
(C/334 v.)
Pavăl: „după izvod: comis”; „mort în 1841” (B/164 v.)
Theodor: „locoţiitoriu de prezident Giud(e)c(ăto)rie(i) ţinutului Putna: comis”,
1747/25.04.1843 (B/258)
Theodorachi: „comisar de cvartal în Ieşii: pit(a)r”, 665/15.09.1838; „stolonocealnic
la Adgie: stol(ni)c”, 2081/27.11.1844 (B/252 v.)

CERNAT,
Costache: „revizor a Vistieriei: sluger”, 355/13.11.1836; „amploaiat al Depart(amen-
tului), prestavlisit cu anafora(oa) no. 6492: pahar(ni)c”, 3441/04.12.1848 (B/48)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/102)
Gheorghi: „după izvod: stol(ni)c” (A/107 v.)
Ioan: „agiutor derectorului Epitropiei M(ănăsti)r(ii) Sv(ântul) Spiridon: sard(a)r”,
1122/29.08.1840; „amploaiat la Epitropiia Sfânt(ului) Spiridon, prestavlisit cu
anafora(oa) acei Epitr(opii) no. 891: comis”, 3480/24.01.1849 (A/293 v.)

50
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Ioan: „samiş Casii Sf(ântului) Spiridon: spat(a)r”, 469/12.12.1852 (C/254 v.)


Neculai: „după izvod: cam(ina)r” (B/128)
Stamate: „după izvod; comis” (B/197)
Stati: „derector în Giud(e)c(ăto)r(ia) de Vasluiu: sluger”, 582/19.05.1838; „asesor la
Giudecătoria ţânutului Covurluiu: cam(ina)r”, 1898/10.12.1843; „mort:
01.06.1845” (B/208)
Ştefan: „după izvod: stol(ni)c” (B/202 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer” (A/60 v.)

CERNĂTESCU,
Iancu: „pentru slujbe: pit(a)r”, 953/16.08.1853 (C/267)
Ioan: „pentru slujbe: clucer”, 876/29.05.1853 (C/266)
Mihail: „pentru serviţii: sluger”, 755/20.05.1853 (C/334 v.)

CERNE (CERNEA),
Aleco: „pentru serviţii: ban”, 581/15.04.1853 (C/12 v.)
Alexandru: „şef secţiei la Divanul Ţârii de Sus: clucer”, 1882/09.11.1843;
„asămine: serd(a)r”, 2830/19.07.1847 (A/44)
Gheorghi: „pentru slujbe: clucer”, 1015/17.10.1853 (C/32)
Haralamb v(tori) spat(ar): „pomoşnic în canţilerie Divanului Domnesc: şatr(ar)”,
351/10.11.1836; „arhivar în acel Divan: jâg(ni)cer”, 1014/16.01.1840; „şef de
secţie în Divanul Domnesc: sard(a)r”, 2150/13.03.1845; „şef de secţie în Divanul
Domnesc: caminariu”, 2623/13.09.1846; „şef de secţie în Divanul Domnesc: ban”,
136/20.03.1852 (B/231); „şef de secţie I în Divanul Domnesc: ban”, 136/20.03.1852;
„şef de secţie I în Divanul Domnesc: spata(r)”, 1721/22.01.1856 (C/598)
Petrache: „pentru slujbe: sardar”, 3502/14.02.1849 (B/188 v.)
Toma: „amploaiat a Divan(ului) Domnesc: pitar”, 142/20.03.1852; „amploaiat a
Divan(ului) Domnesc: stol(ni)c”, 1731/22.01.1856 (C/508 v.)

CERVINOV,
Gheorghi: „revizor a Vistirii: pitar”, 622/25.07.1838; „locoţiitoriu de şef secţiei în
Vist(ie)r(ie): sard(a)r”, 1759/06.05.1843; „după anaforaoa Vistierii no. 500:
căm(ina)r”, 2747/29.03.1847 (A/165 v.)
Grigori: „scriitor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pitar”, 2008/03.07.1844 (A/180 v.)
Haralamb: „vamiş la Sculeni: sard(a)r”, 1886/09.11.1843; „mort la 1845” (B/234 v.)
Iordachi: „şef de secţie în Vistierie: ban”, 194/24.04.1852; „şef de secţie în
Vistierie: spat(a)r”, 1191/25.01.1855 (C/96 v.)
Mihalachi: „pomoşnic secţiei paşaportu(ri)lor: şatr(a)r”, 825/21.04.1839; „pentru
ţânere locului de şef secţiei pasaporturilor: clucer”, 1283/20.03.1841; „pentru
ţânere locului de şef secţiei pasaporturilor: stol(ni)c”, 1503/15.03.1842; „şef secsiei
a 3-a din Postelnicie: ban”, 74/02.02.1852 (B/108 v.)
Mihail: „şef secsii a III-a din Secret(ariatul) de Stat: spat(ar)”, 824/29.05.1853 (C/335)
Petrachi t(reti) post(elnic): „pentru ţineri locului de stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e):
sluger”, 1585/29.04.1842; „pentru ţinere locului de stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e):
med(elni)cer”, 1763/06.05.1843; „după anaforaoa Vistieriei cu no. 500: sărd(ar)”,
2736/29.03.1847 (B/180 v.)

51
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Petrachi: „şef de masă în Vistierie: com(i)s”, 198/24.04.1852 (C/419 v.)

CHEBAC,
Costantin: „pentru slujbe: clucer”, 1218/29.12.1840 (B/63 v.)

CHEMINGHER (KEMMINGER),
Scarlat ban: „pentru servicii: spat(a)r”, 1527/24.12.1855 (C/489)

CHENDINEANU,
Dimitrache: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1837” (A/196)

CHENDRINOS,
Vasile t(reti) spat(a)r: „pomoşcic în canţilerie Divanului Domnesc: şatr(ar)”,
350/10.11.1836; „pentru asămine: sluger”, 1018/16.01.1840; „agiutor proto-
colistului Divanului Domnesc: med(elni)cer”, 2154/13.03.1845; „după anaforaoa
Divanului Domnesc: sardar”, 2698/13.09.1846; „după anaforaoa Divanului
Domnesc: comis”, 137/20.03.1852 (A/66 v.)
Vasile: „şef secţii a 2-a în Divanul Domnesc: com(i)s”, 137/20.03.1852; „şef secţii a
2-a în Divanul Domnesc: ban”, 1723/22.01.1856 (C/61 v.)

CHENDRU,
Costache: „şef secţiei în Divanu(l) Domnesc: med(elni)cer”, 92/13.07.1835 (B/43 v.)

CHESOLU,
Mihalachi: „după izvod: comis” (B/96)

CHEŞCU,
Gheorghi: „arhivariu în Vistirie: clucer”, 97/16.07.1835; „locul ţiitoriu de şef
secţâiei în Vistirie: pah(a)r(nic)”, 1138/17.09.1840; „arhivariu în Vistirie: comis”,
1758/06.05.1843 (A/160 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: clucer” (A/62 v.)

CHICUŞ,
Mihalachi: „pentru servicii: spat(a)r”, 1522/31.12.1855 (C/338 v.)

CHINEZU,
Alecu: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): clucer”, 95/16.06.1835; „pentru slujba de
şăf secţiei în Vist(ie)ri(e): sard(a)r”, 289/10.12.1835 (A/20)
Mihalachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Fălciiului: spat(a)r”,
1029/26.01.1840; „mort în 1843” (B/99 v.)

CHIRIAC (CHERIIAC, CHIRIEAC, CHIRIIAC),


Alexandru: „după izvodul din anul 1835: căminar” (A/10)
Anghelachi: „pentru servicii: pit(a)r”, 1935/25.01.1856 (C/26 v.)
Costachi: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 291/19.06.1852 (C/274 v.)

52
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Dimitrie: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 287/19.06.1852; „amploaiat Logofeţii:


pitar”, 1459/05.10.1855 (C/124 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1003/17.10.1853 (C/139)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbă de ispravnic ţin(u)t(u)lui Herţa:
ban”, 133/16.06.1835 (A/156)
Grigorie pitar: „reghistrator în Postelnicie: sardar”, 83/06.02.1852; „reghistrator în
Postelnicie: cam(ina)r”, 1096/30.12.1854 (C/92)
Ianachi: „după izvod: sluger”; „mort în 1841” (A/266)
Ioniţă: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2362/04.08.1845 (B/9)
Mihalachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/99)
Mihalachi: „revezor Logofeţii: sardar”, 2606/30.‹07?›.1846 (B/120 v.)
Neculai: „pentru îndatorire de ispravnic ţin(u)t(ului Vasluiu: cam(ina)r”,
1031/26.01.1840; „pentru slujbe: ban”, 2950/26.08.1847 (B/147)
Nicolai: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1004/17.10.1853 (C/374)
Nicolai: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1066/21.07.1853 (C/374 v.)
Petrache: „pentru slujbe: sulger”, 3269/14.05.1848 (B/188)
Sandu postelnic: „slujbe în lucrarea drumurilor: clucer”, 1685/08.04.1843 (B/215 v.)
Sandu: „însărcinat în lucrarea drumurilor: şatr(ar)”, 1693/16.04.1843 (B/216)
Sandu: „pentru osăbite slujbe: clucer”, 1833/‹06.05?›.1843 (B/216 v.)
Sandu sardar: „pentru servicii: ban”, 1557/24.12.1855 (B/216 v.)
Sandulachi: „pentru slujba în Miliţie: pitar”, 2036/23.08.1844 (B/219)
Vasilie: „pentru stârpirea boalei de vite: pitar”, 2319/07.07.1845 (A/82 v.)

CHIRIAC-SCOBIHORN,
Costachi: „şef secţiei în Divanu(l) Domnesc: med(elni)cer”, 70/13.07.1835; „pentru
asămine: pah(a)r(nic)”, 1439/01.01.1842; „după anaforaoa Logofeţiei cu no. 7174:
com(i)s”, 3101/10.12.1847 (B/42 v.)
Theodor: „după izvod: spat(a)r”; „cilen la Divanul Apelativ: post(elni)c”,
3498/14.02.1849 (B/240 v.)

CHIRICA,
Ioan: „după izvod: stol(ni)c” (A/263)

CHIRIIAZI,
Dimitri: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1414/21.12.1841 (A/213 v.)

CHIRILOVICI,
Călin: „cilen Eforiei oraşului Ieşii: sard(a)r”, 1663/30.01.1843 (B/74 v.)

CHIRNIŢCHI,
Grigori: „după pridstavleniia prezâdentului Divanului Domnesc: pitar”,
517/30.11.1837; „şef de secţie în acel Divan: sardar”, 2151/13.03.1845 (A/121 v.)
Grigori: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 202/24.04.1852; „mort” (C/96 v.)

CHIRU,
Pavalachi: „după izvod: sard(a)r” (B/167).

53
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Vasile: „pentru ţinere locului de samiş a ţin(u)t(u)lui Tutovva: sluger”, 497/15.11.1837;


„pentru slujbe: sărd(a)r”, 2854/24.07.1847 (A/67 v.)

CHIZCHIRLIU,
Costandin vel vamiş: „după izvod: jâg(ni)cer”; „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei)
Agiutătoare: stol(ni)c”, 700/25.10.1838 (B/41 v.)

CHRISTIAN, v. HRISTIIAN

CHRISTODOR, v. HRISTODOR

CHRISTODULO, v. HRISTODULO

CHRISTOFOR(OVICI), v. HRISTOFOR(OVICI)

CIHAC (CIHAK, CZIHAK),


Alexandru: „pentru servicii: pah(a)r(ni)c”, 1621/18.01.1856 (C/25 v.)
Teodor doctor: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 187/24.04.1852 (C/508 v.)

CIHAN, v. LELESCU-CIHAN

CILIBIU,
Gavril: „poliţmaistru în târgu(l) Romanului: sluger”, 1080/17.04.1840; „pentru
slujbe: căm(ina)r”, 2767/12.04.1847 (A/132)
Manolachi: „pentru slujbe: sluger”, 1373/09.06.1841 (B/112)

CIMBALĂ,
Costachi: „şef de masă la Comisie Epitr(opicească): clucer”, 532/05.01.1853 (C/283 v.)

CIMBRU,
Alecu: „pentru servicii: sard(ar)”, 1292/04.07.1855 (C/24 v.)

CINCU,
Antonie: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 669/29.05.1853 (C/15 v.)
Theodoran v(tori) log(o)f(ă)t: „pentru osăbite slujbe: sard(a)r”, 1421/24.12.1841
(B/255 v.)

CIOCÂRLIE,
Chirică: „pentru slujbe: pit(a)r”, 821/15.06.1853 (C/295)
Ştefan: „pentru servicii: pit(a)r”, 1798/25.01.1856 (C/489 v.)

CIOHOREANU,
Costachi: „după izvod: med(elni)cer” (B/39 v.)
Ioan: „locu-ţiitoriu de samiş Isprăv(ni)ci(ei) de Roman: clucer”, 1584/29.04.1842;
„pentru slujbe: cam(ina)r”, 3657/05.05.1849 (A/304 v.)

54
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

CIOLACU,
Costachi: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: agă”, 3224/20.03.1848 (B/26 v.)
Costachi: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 766/22.05.1853 (C/293 v.)
Iordachi: „pentru slujba de împlinitor datoriilor de is(pravnic) di Botoşani:
spat(a)r”, 2238/01.06.1845 (B/7 v.)
Manuc (Hagiul): „pentru slujbe: sard(a)r”, 1332/17.05.1841 (B/112)

CIOLAN,
Iancu: „pentru serviţii: jâg(ni)cer”, 647/07.05.1853 (C/261)

CIOMÂRTAN,
Costachi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: ban”, 1208/17.12.1840; „pentru
slujbe: spat(a)r”, 1607/08.11.1842 (B/34 v.)

CIORNEI,
Dimitrie: „pentru slujba de director la desfiinţata Giud(ecă)t(orie) de Cârligătura:
med(elni)cer”, 2041/24.08.1844 (A/221 v.)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1835” (A/155)
Gheorghi: „după izvodul din anul 1835: ban”; „pentru slujbe: agă”, 3063/20.10.1847
(A/171 v.)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/250 v.)
Ioniţă căp(i)t(an): „privighitor la ocolul Mijlocului, ţin(u)t(ul) Neamţului: sluger”,
1938/13.02.1844 (B/3 v.)

CIORNESCU,
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 1446/01.01.1842 (A/302)

CIUCĂ,
Anastasi: „după izvodul din anul 1835: stolnic” (A/15 v.)
Hriste: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1840” (B/230 v.)
Iancu pit(a)r: „şef de masă în Depart(amentul) din Lăuntru: pahar(nic)”,
35/06.02.1852; „şef de masă în Depart(amentul) din Lăuntru: cam(ina)r”,
1778/26.01.1856 (C/240 v.)
Iancu: „pentru serviţii: com(i)s”, 457/30.10.1852 (C/254)
Nicolai: „arhivariu în logofeţie Iustiţiei: clucer”, 637/20.12.1847; „pentru slujbe:
sard(a)r”, 3152/18.12.1847 (B/154 v.)
Nicolai sard(a)r: „pentru servicii: ban”, 1555/16.01.1856 (C/376 v.)
Petrachi: „prapurşcic în Meliţie: pah(a)r(nic)”, 322/24.01.1836; „prezident
Giud(e)c(ăto)r(iei) ţân(u)t(ului) Tecuciu: ban”, 1835/‹…›11843; „prezident
Giud(e)c(ăto)r(iei) ţân(u)t(ului) Tecuciu: agă”, 3285/26.05.1848 (B/172)

CIUCUREANU,
Panaite: „pentru serviţii: sluger”, 776/22.05.1853 (C/426 v.)

1
Loc gol în text.
55
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

CIUDIN,
Alecu: „scriitor în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: pitar”, 2104/28.12.1844 (A/47 v.)
Costachi: „scriitor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pitar”, 2007/03.07.1844 (B/82 v.)
Dimitri: „pomoşnic di secţie în Divanul Ţării de Sus: şatr(ar)”, 823/21.04.1839;
„pentru slujbe: sluger”, 2969/02.09.1847 (A/206 v.)
Ioan: „şef de secţie la Epitropia de Huşi: stol(ni)c”, 2064/24.11.1844 (B/6)
Ioan: „pentru slujbe: comis”, 2534/12.04.1846 (B/12)
Ioan: „secritar shoalii publice din Ieşi: med(elni)cer”, 251/08.11.1835 (B/105)
Manolachi: „asesor Giudecătoriei de Suceava: comis”, 1599/02.04.1842 (B/114)
Matei: „locuţiitor di derector Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Suceavva: sluger”,
237/09.10.1835; „pentru slujbe: căminar”, 3037/04.‹…›1.1847 (B/104 v.)
Mihăiţă: „pentru slujbe: pit(a)r”, 957/16.08.1853 (C/336)

CIUDRE,
Apostol: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c” (A/10 v.)

CIULEI,
Costachi: „după izvod: stol(ni)c” (B/37)
Costachi: „amploaiat Eforii Capitalii: sluger”, 311/19.06.1852 (C/275)
Dimitri: „pentru îndeletnicire în lucrare Comisiei revizuitoare graniţii despre
Austria: sluger”, 1643/24.12.1842 (A/217)
Dimitrie: „pentru servicii: clucer”, 1148/25.01.1855 (C/139 v.)
Iancu: „pentru slujbă: sard(a)r”, 1155/10.10.1840 (A/294 v.)
Neculai: „după anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru cu no. 21480: jig(ni)cer”,
1811/‹…›2.1843; „stolonocealnic la Adgie: med(elni)cer”, 2082/27.11.1844
(B/156)

CIUPERCOVICI,
Telemah: „pentru servicii: slug(er)”, 1460/05.10.1855 (C/519)

CIURE,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: sardar” (A/14); Alecu sardar: „pentru servicii:
com(i)s”, 1811/21.07.1855 (C/26 v.)
Costachi: „şef de masă la Comisie Epitrop(icească): cam(ina)r”, 531/05.01.1853
(C/283 v.)
Fotache: „după izvod: sluger”; „mort în 1840” (B/227 v.)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: comis”, 1464/20.01.1842
(A/101 v.)
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”,
13/08.05.1835 (A/159)
Gheorghi: „pentru slujbe: agă”, 1010/17.10.1853 (C/31 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: spat(a)r”, 657/19.05.1853 (C/113)
Ioan: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1836” (A/253 v.)

1
Loc gol în text.
2
Probabil „22 iunie”.
56
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Lascăr: „pentru slujbe: clucer”, 236/24.04.1852; „pentru slujbe: com(i)s”,


1426/28.09.1855 (C/299 v.)
Mihăiţă: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1035/16.07.1853 (C/336 v.)
Neculai: „şef secţiei în Depart(amentul) din Lăuntru: sard(a)r”, 12/08.04.1835
(B/135 v.)
Nicu: „pentru servicii: sard(a)r”, 1486/20.10.1855 (C/376)
Petrachi v(tori) vist(iernic): „revizor a Dep(artamentului) din Lăuntru: sluger”,
683/10.10.1838; „pentru osăbite slujbi: sard(a)r”, 1828/‹…›1.1843; „pentru osăbite
slujbi: cam(ina)r”, 2955/26.08.1847 (B/173 v.)

CIUTE,
Costache: „după izvod: cam(ina)r” (B/26)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1839” (A/163 v.)
Nicolai: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1604/17.10.1855 (C/376 v.)

CLEANTE,
Petrachi: „paj gospod: med(elni)cer”, 940/29.12.1839; „poliţmaistru în târgu(l)
Romanu(l): sard(a)r”, 1593/02.05.1842 (B/177)

CLIMENTI (CLEMENTE, CLIMINTI),


Alecu: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1040/17.10.1853 (C/22 v.)
Ioan: „paj domnesc: stol(ni)c”, 2294/04.07.1845; „paj domnesc: sardar”,
3637/30.04.1849 (B/8 v.)
Ioan: „samiş la secsie oraşului Iaşi: cam(ina)r”, 541/09.04.1853 (C/256)
Leon: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2938/26.08.1847 (B/91)
Leon: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 565/14.04.1853; „pentru serviţii:
pah(a)r(nic)”, 1700/21.07.1855 (C/300)
Scarlat: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 710/08.11.1838; „şăf de masă la
secsiia Sfatului: sardar”, 84/06.02.1852 (B/209)
Scarlat: „pentru slujbe: com(i)s”, 1021/17.10.1853 (C/487 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: cam(ina)r” (A/55 v.)

CLIMESCU,
Leon: „director în Duhovniceasca Dicasterie: sard(a)r”, 1655/15.01.1843; „director
în Duhovniceasca Dicasterie: com(i)s”, 1819/‹…›21843 (B/88 v.)

CLIMINTI, v. CLIMENTI

CLOPOŢĂL,
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r” (A/257)

CLUCERESCU,
Vasile: „pentru serviţii: sardar”, 743/19.05.1853 (C/69 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text. Probabil „15 ianuarie”.
57
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

CLUCEVICI,
Gheorghi: „după anaforaoa Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru cu no. 25627 din
(1)841: clucer”, 1481/08.03.1842 (A/139)
Gheorghie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 204/24.04.1852 (C/97)

COCEA,
Costachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 921/29.05.1853 (C/296)
Ioan: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1840” (A/245)

COCIU(L),
Alecu: „pentru slujbe: pitar”, 959/16.08.1853 (C/21 v.)
Costachi: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) Agiutătoare: pah(a)r(nic)”, 1203/17.12.1840 (B/63)
Ioan: „pentru slujbe: sulger”, 2264/06.‹06›.1845 (B/8)
Mihalachi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1558/26.04.1842 (B/114)
Nicolai: „agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: medelnicer”, 382/02.07.1852
(C/365)

COCRI,
Anastasi: „după adresu(l) Dip(a)rt(amentului) din Lăuntru cu no. 26043 din (1)841:
sluger”, 1408/30.11.1841 (A/36 v.)
Dimitri: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/191 v.)

COCUTĂ (CUCUTĂ),
Alecu: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 105/16.06.1835 (A/20)
Constantin: „şef secţiei pentru strângire dărilor din oraşul Ieşii: clucer”,
101/16.07.1835; „pentru asămine: sard(a)r”, 1639/24.12.1842; „pentru asămine:
cam(ina)r”, 1885/09.11.1843 (B/44)
Ioan: „după izvod: sard(a)r”; „locu-ţiitor de prezâdent Giudec(ăto)r(iei) de Botoşani:
spat(a)r”, 1159/22.10.1840 (A/256)

CODREANU,
Alexandru: „pentru slujbi: pah(arnic)”, 1019/17.10.1853 (C/22)
Costachi: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 713/08.11.1838; „pentru
îndeletnicire pe lângă Log(o)f(eţia) din Lăuntru: cam(ina)r”, 1462/20.01.1842
(B/54 v.)
Costachi: „pentru serviţii: spat(a)r”, 447/30.07.1852 (C/279 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1585/22.10.1855 (C/142)
Gheorghi: „după izvod: comis”; „mort în 1837” (A/94)
Grigori: „după izvod: spat(a)r”; „cilen Divanului Ţării de Sus: postel(ni)c”,
1514/15.03.1842 (A/91)
Grigori: „cilen la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Fălciu: med(elni)cer”, 362/30.11.1836; „pentru
asămine la Giud(e)c(ăto)r(ia) di Vasluiu şi Galaţi: pah(a)r(nic)”, 1659/25.01.1843;
„pentru slujbe: comis”, 3592/28.03.1849 (A/118 v.)
Hristache: „după izvod: cam(ina)r” (B/230)
Ioniţă: „după izvod: spat(a)r”; „mort în anul 1835” (A/236 v.)
Ştefan: „pentru slujbe: pitar”, 2754/07.05.1847 (B/222)

58
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Theodorachi: „obştesc revizor a Cămării Ocnii: clucer”, 1149/17.09.1840 (B/254 v.)


Theodorachi: „cilen Giudecătoriei ţinutului Suceava: cam(ina)r”, 1691/16.04.1843;
„prezident Giudecătoriei ţân(u)t(ului) Iaşii, secsia a doa: spat(a)r”,
2500/02.02.1846 (B/256 v.)
Vasile: „locoţiitor de samiş ţin(u)t(ului) Bacăul: clucer”, 1699/16.04.(1)843 (A/78 v.)

CODREANU-LOZONSCHI,
Ştefan: „şef secţiei pasaporturilor: med(elni)cer”, 4/20.04.1835; „şef secţiei
pasaporturilor: sard(a)r”, 398/10.06.1837; „locuţiitoriu de secritar la Sfat în anul
1833: cam(ina)r”, 1070/24.02.1840; „pentru vrednicie în slujba de şef secţiei
paşaporturilor: com(i)s”, 1502/15.03.1842; „pentru vrednicie în slujba de şef
secţiei pasaporturilor: ban”, 2111/13.01.1845; „pentru vrednicie în slujba de şef
secţiei pasaporturilor: spătar”, 2770/16.04.1847 (B/205)

CODRENESCU(L),
Vasile: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2365/04.08.1845 (A/82 v.)

CODRESCU,
Costachi: „pentru întoarcere din Besarabie a unui număr de lăcuitori pribegiţi:
cam(ina)r”, 902/30.07.1839 (B/58)
Costachi pah(a)r(ni)c: „locoţiitor de ispravnic: comis”, 1926/12.01.1844 (B/81)
Gheorghi: „paj gospod: sard(a)r”, 726/08.12.1838 (A/125)
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 691/22.05.1853 (C/113 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: spat(a)r”, 754/20.05.1853 (C/117 v.)
Iancu: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: clucer”, 86/06.02.1852; „şef de masă în
Secretariat: cam(ina)r”, 1091/30.12.1854 (C/240 v.)
Manolachi: „stolonoceal(ni)c în desfiinţata Hătmănie: pit(a)r”, 235/09.10.1835;
„pentru slujbe: sard(a)r”, 600/09.07.1838; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
2098/28.12.1844 (B/104 v.)
Manolachi: „pentru serviţii: ban”, 702/24.05.1853 (C/333 v.)
Nicolai: „pentru îndatorire de samiş la Naziria robilor Cârmuirei: sardar”;
2031/27.07.1844 (B/160)
Theodor: „agiutor la clasul întâiu în limba franţeză: pit(a)r”, 1732/25.04.1843; „după
anaforaoa Postelniciei no. 644: sărd(a)r”, 2772/16.04.1847 (B/257); Teodor:
„profesori: comis”, 410/30.07.1852; „profesori: spat(a)r”, 1005/16.10.1853 (C/511 v.)

COGĂLNICEANU, v. KOGĂLNICEANU

COJOCE,
Gheorghi: „unterofiţăr în Meliţâie: şatr(a)r”, 855/09.07.1839 (A/127)

COLEN (KOHLEN),
Oscar: „arhitector a Statului: stol(ni)c”, 929/11.07.1853 (C/388)

COLESCU,
Vasile: „prezâdent Eforiei de Bârlad: sard(a)r”, 1072/22.02.1840 (A/72 v.)

59
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

COLUMB,
Zaharia: „profesor: sard(a)r”, 419/30.07.1852 (C/208 v.)

COMAN,
Ioan: „pentru slujba în Is(prăvnicia) de Tutovva: pitar”, 2244/05.06.1845 (B/8)

COMANE,
Gheorghi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 975/05.08.1853 (C/31)

COMARNIŢCHI,
Chirică: „pentru slujbe: spat(a)r”, 28/02.02.1852 (C/269)

COMĂNIŢĂ,
Dimitrie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2712/29.03.1847 (A/224)

COMBANU,
Nicolai: „revizor Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 64/06.02.1852 (C/358 v.)

COMNINO,
Leon: „pentru slujbe: pit(a)r”, 262/24.04.1852 (C/299 v.)

CONACHI,
Costachi: „după izvodul din anul 1835 a boierilor de mai înainte, întărit de Pre
înălţatul Domn: log(o)f(ă)t” (B/14)

CONCETI, v. CONCIOTI

CONCIOTI (CONCETI),
Gheorghi: „revizor a Vistierie(i): clucer”, 98/16.06.(07?).1835; „asămine:
pah(a)r(nic)”, 1112/25.07.1840; „cilen la Eforiia de Ieşi: ban”, 3247/25.04.1848
(A/161)
Thoma: „revizor a Vist(ie)ri(ei): pah(a)r(nic)”, 1021/24.01.1840 (B/254)

CONDILE,
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 1063/17.10.1853 (C/267 v.)

CONDRE,
Alexandru: „după izvodul din 1835: med(elni)cer”; „mort în 1837” (A/17)
Anastasi: „revizor a Vistieriei: pitar”, 621/25.06.1838; „pentru slujbe: sărdar”,
3182/08.01.1848 (A/25 v.)

CONDRESCU,
Gheorghi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1708/16.04.1843; „pentru stârpirea boalei de
vite: com(i)s”, 2281/26.06.1845 (A/173 v.)

60
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

CONDURAT,
Vasile: „după anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru cu no. 21598 din anul 1841:
med(elni)cer”, 1520/15.03.1842 (A/76 v.)

CONSTANDACHI, v. COSTANDACHE

CONSTANDINESCU, v. COSTANDINESCU

CONSTANDINIU, v. COSTANDINIU

CONSTANTIN (CONSTANDIN), v. COSTANDIN

CONSTANTINOVICI,
Nicolai: „pentru slujbe: pitar”, 1985/24.05.1844; „pentru slujbe: sărdar”,
2913/14.08.1847 (B/159)

CONTIMIU,
Petru: „pentru serviţii: pit(a)r”, 1707/21.07.1855 (C/430)

CONTOVICI,
Iancu: „pentru slujbe: clucer”, 1025/17.10.1853 (C/267 v.)
Neculai: „pentru slujbă de com(i)s(ar), ceastia al ‹…›1: sard(a)r”, 1808/‹…›2.1843;
„pentru slujbă de com(i)s(ar), ceastia al ‹…›3: comis”, 3255/05.05.1848 (B/156);
Nicolai comis: „pentru servicii: spat(a)r”, 1639/26.01.1856 (C/377)

COPCE, v. şi MANOLIU-COPCE

COPCE,
Gheorghi: „după izvod: med(elni)cer” (A/110 v.)
Gheorghie: „pentru slujbe: sard(a)r”, 2438/11.10.1845 (A/184 v.)
Iorgu: „locu-ţiitor de şef de secţie în Log(o)f(e)ţie: să(r)d(a)r”, 2428/12.09.1845
(B/11)
Răducanu: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/191)

CORBAN,
Anton: „după izvodul din 1835: pahar(ni)c”; „mort în 1834” (A/11)
Chiriiac: „poliţmaistru la Roman: sard(a)r”, 1207/17.12.1840; „pentru slujbe: ban”,
2385/31.08.1845 (B/63 v.)

CORBLIOV,
Costachi: „pentru serviţii: med(elni)cer”, 526/06.01.1853; „pentru serviţii: sard(a)r,
1824/25.01.1856 (C/283)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
61
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

CORIIADE,
Afanasie: „pentru serviţii: pah(a)r(ni)c”, 521/01.01.1853 (C/11 v.)

CORJĂSCU,
Costachi: „pentru serviţii: sard(a)r”, 585/15.04.1853 (C/287)
Iancu: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 598/09.06.1838;
„protocolist la Divanul Ţării de Sus: sard(a)r”, 1881/07.11.1843 (A/282)

CORLOŢANU,
Alexandru: „profesor scholii din Botoşani: clucer”, 922/15.09.1839 (A/29)

CORNE,
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/31)
Costachi v(tori) log(o)f(ă)t: „răghistrator hârtiilor domneşti în Postelnicie: şatr(ar)”,
403/10.07.1837 (B/49 v.)
Dimitrie: „pomoşnic derectorului Log(o)f(e)ţiei: şatr(ar)”, 55/20.05.1835; „paj
gospod: sard(a)r”, 424/12.08.1837; „ţiitori locului di derector în Log(o)f(e)ţie,
aflându-să şef di secţie: ban”, 1176/08.11.1840; „pentru asămine: spat(a)r”,
1517/20.03.1842; „pentru asămine: agă”, 2286/28.06.1845; „director Logofeţâiei:
post(elnic)”, 3427/28.11.1848 (A/199 v.)
Enachi: „pentru servicii: pit(a)r”, 1458/05.10.1855 (C/153 v.)
Ianache: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1473/08.03.1842 (A/302)
Neculai t(reti) post(elnic): „locuţiitoriu samişului de ţân(u)t(ul) Neamţu: pit(a)r”,
501/31.09.1837 (B/142)
Nicolai: „după izvod: cam(ina)r”; „amploaiat al Epitropii S(fântului) Spiridon: ban”,
3548/18.02.1849; „amploaiat al Epitropii S(fântului) Spiridon: spatar”,
3599/01.04.1849 (B/128)
Sava: „după izvod: sard(a)r”; „pentru îndelungate slujbe: ban”, 1350/02.07.1841 (B/201)

CORODEANU(L),
Manolachi: „şef de secţie în Depart(amentul) Bisericesc: spat(a)r”, 192/24.04.1852
(C/327 v.)
Mihalachi: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): pit(a)r”, 613/25.06.1838;
„stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): sard(a)r”, 1153/25.09.1840; „stolonoceal(ni)c în
Vist(ie)ri(e): cam(ina)r”, 2749/29.03.1847; „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): ban”,
3668/12.05.1849 (B/107)
Theodor: „după izvod: stol(ni)c”, „mort în 1837” (B/247)

COROIU,
Costachi: „locu-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Tutovvii: clucer”, 1371/09.07.1841
(B/66 v.)
Costantin: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1450/01.01.1842 (B/69)
Gheorghi: „după izvod: comis” (A/94 v.)
Ioan: „locu-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Tutovva: clucer”, 1248/30.01.1841;
„pentru slujbe: pah(arnic)”, 2858/24.07.1847 (A/297)

62
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c”; „prezâdent Giud(e)c(ă)t(orie) ţin(u)tală: spat(a)r”,


930/18.09.1839; „cilen la Divanul Domnesc: post(elni)c”, 3332/14.06.1848
(A/259)
Manolachi: „după izvod: ban” (B/94 v.)

COSMESCU (COZMESCU),
Iancu: „revizor la Depart(amentul) Bisericesc: med(elnicer)”, 560/14.04.1853 (C/257)

COSTACHE (COSTACHI),
Gheorghi: „după izvod: vornic”; „pentru deosăbite slujbe: logof(ăt)”,
3215/10.03.1848 (A/142)
Gheorghie: „după izvod: spătar” (A/90 v.)
Gheorghie: „după izvod: agă”; „pentru slujbe de ştab-ofiţăr în Meliţie: vor(ni)c”,
132/16.07.1835 (A/144)
Gheorghie: „după izvodul din anul 1835: agă” (A/88 v.)
Grigori: „cilen la Divanul Ţării de Gios: agă”, 1936/13.02.1844 (A/178)
Iancu: „cilen Divanului Ţării de Sus: postel(ni)c”, 1242/10.01.1841 (A/237)
Ioan: „după izvod: postel(ni)c”; „mădular a Domnescului Divan: vornic”,
718/18.11.1838 (A/233 v.)
Lascarachi: „după izvod: agă” (B/84 v.)
Neculai: „după izvod: vornic” (B/122 v.)

COSTANDACHE (CONSTANDACHI),
Alexandru: „agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: medel(ni)cer”, 380/02.07.1852;
„agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: sard(a)r”, 1646/26.01.1856 (C/9)
G.: „secretar la Poliţia Târgului Frumos: pit(a)r”, 807/22.05.1853 (C/119)
Gavril: „după izvod: sard(a)r”; „mort în anul 1835” (A/104)
Iancu: „după izvod: postel(ni)c” (A/233 v.)
Neculai: „copist în Depart(amentul) din Lăuntru: sluger”, 398/02.07.1852 (C/365 v.)
Petre: „revizor la Depart(amentul) Bisericesc: sard(a)r”, 556/14.04.1853 (C/424 v.)

COSTANDIN (CONSTANDIN, CONSTANTIN, COSTANTIN, COSTANDINO),


Anastasi: „pentru slujbe: camin(a)r”, 1447/01.01.1842 (A/37)
Gheorghi: „după izvod: clucer”; „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) de Covurluiu: sard(a)r”,
581/19.05.1838; „cilen şi locul-ţiitoriu de prezâdent în ace Giud(e)c(ăto)r(ie):
comis”, 807/21.04.1839 (A/111 v.); „după anaforaoa Logofeţâiei no. 3960: spătar”,
3586/24.03.1849 (A/163)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1840” (A/163)
Iancu: „pentru serviţii: pit(a)r”, 593/15.04.1853 (C/259)
Iancu: „pentru slujbe: sard(a)r”, 835/29.05.1853 (C/265 v.)
Ioan: „după anaforaoa Logofeţiei no. 2231: pit(a)r”, 2555/16.07.1846 (B/12)
Neculai: „după izvod: sluger” (B/134)
Petrea: „pentru slujbe: sardar”, 3315/08.06.1848 (B/188 v.)
Vasile: „pentru slujba de paj: clucer”, 1837/‹…›1.1843 (A/79)

1
Loc gol în text.
63
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

COSTANDINESCU (CONSTANDINESCU),
Frangulea: „pentru slujbe: pitar”, 2525/29.03.1846 (B/228 v.)
Petru sard(ar): „pentru servicii: pah(a)r(nic)”, 1696/21.07.1855 (C/430)

COSTANDINIU (CONSTANDINIU),
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 490/29.12.1852; „pentru serviţii: sard(a)r”,
1487/20.10.1855 (C/281 v.)
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 841/29.05.1853; „pentru slujbe: clucer”,
1108/30.12.1854 (C/295 v.)
Petrachi: „pentru slujbi: pit(a)r”, 2614/10.09.1846 (B/184 v.)
Vasile: „amploiat în Secretariat(ul) de Stat: clucer”, 1105/30.12.1854 (C/72 v.)

COSTĂCHESCU,
Neculai: „copist în Depart(amentul) din Lăuntru: sluger”, 399/02.07.1852 (C/366)

COSTE (COSTEA),
Dimitrie: „amploaiat Isprăv(niciei) de Suceava: sulger”, 335/21.06.1852 (C/126)
Grigori: „după izvod: sluger” (A/112)

COSTEANU,
Gheorghi: „pentru slujbe întru lucrare drumurilor: med(elni)cer”, 1579/29.04.1842
(A/141 v.)

COSTESCU,
Costache: „şef de secţie în Depart(amentul) Public: cam(ina)r”, 51/02.02.1852; „şef
de secţie în Departamentul) Public: ban”, 1051/17.10.1853 (C/270)
Panaite: „pentru serviţii: sardar”, 1254/16.05.1855 (C/429 v.)

COSTIN,
Emanoil: „doftor Depart(amentului) al 4-le: spat(a)r”, 1675/20.03.1843; „doctor de
beilic: agă”, 7/31.12.1851 (A/227 v.)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 2495/16.01.1846 (A/104 v.)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/151 v.)
Lascar: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: clucer”, 1149/30.12.1854 (C/301)
Lăscărachi: „pentru slujbe: pitar”, 3176/08.01.1848 (B/91 v.)
Mihalachi: „pentru slujbă în Miliţie: pit(a)r”, 2039/23.08.1844 (B/118 v.)
Neculai t(reti) vistiernic: „protocolist pe lângă secritariu(l) Sfatului: sluger”,
1267/10.03.1841 (B/150 v.)
Nicolai sluger: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1611/25.01.1856 (C/376 v.)
Sotir: „pentru slujbe: sard(a)r”, 979/20.08.1853 (C/487)
Teodor: „pentru servicii: pit(a)r”, 1838/25.01.1856 (C/519 v.)
Vasile: „după izvodul din 1835: camin(a)r”; „şăf secţiei în Dep(a)rt(amentul) din
Lăuntru: ban”, 806/21.04.1839; „locul-ţiitoriu di derector a Dep(a)rt(amentului):
spat(a)r”, 1274/20.03.1841 (A/56)
Vasile: „amploaiat la Epitropia S(fântului) Spiridon: sulger”, 3545/28.02.1849 (A/86)
Vasilie: „pentru servicii: sluger”, 1872/20.10.1855 (C/74 v.)

64
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

COSTINESCU,
Alecu: „profesor de arhitectură şi inginerie: pah(a)r(nic)”, 1726/25.04.1843 (A/42)
Costachi: „pentru serviţii: pitar”, 779/22.05.1853 (C/294 v.)
Dima pitar: „pentru servicii: sard(a)r”, 1836/25.01.1856 (C/142 v.)
Grigori: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 534/05.01.1853 (C/108)
Sandulachi: „pentru servicii: clucer”, 1571/18.01.1856 (C/489)

COSTINO(V),
Theodor: „scriitor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pitar”, 2009/03.07.1844;
„amploaiat a Depart(amentului) din Lăuntru: medel(ni)cer”, 41/06.02.1852 (B/259);
„pentru slujbe: stol(ni)c”, 1012/17.10.1853; „pentru slujbe: pah(a)r(ni)c”,
1783/26.01.1856 (C/518)

COSTINŢCHI,
Dimitrie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1064/24.02.1840 (A/208 v.)

COSTRĂŞ,
Dimitrachi: „după izvod: şatr(ar)” (A/198 v.)
Neculai: „după izvod: sluger”; „mort în 1836” (B/135)

COŞTEANU,
Theodorachi: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1840” (B/247)

COŞULA,
Alecu: „pentru slujbe: sluger”, 877/15.06.1853 (C/19 v.)

COTINESCU,
Alecu: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 862/29.05.1853; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
1218/25.01.1855 (C/19)

COZADINI,
Dimitrie: „pentru servicii: spat(a)r”, 1395/05.08.1855 (C/141)
Nicolai: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 134/20.03.1852 (C/360 v.)

COZLOVAN,
Iozef: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 622/11.05.1853 (C/260)

COZLOVSCHI,
Dimitri: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2867/25.07.1847 (A/225)

COZMA (sau CRĂTINOS),


Theodorachi: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujba de căp(i)t(an) în Meliţie:
spat(a)r”, 765/26.02.1839 (B/241 v.)

COZMESCU, v. COSMESCU

65
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

(di la) COZMEŞTI,


Gheorghi: „după izvod: pitar” (A/112 v.)

COZMIŢA,
Enacache: „pentru slujba de comisar a Poliţâiei Capitaliei: sardar”, 3253/05.05.1848
(A/229)
Gheorghi sard(ar): „secritar la Comitetu(l) Sănătăţii: comis”, 1088/16.05.1840;
„pentru asămine: ban”, 1301/21.03.1841; „pentru asemine: spătar”,
2116/13.01.1845 (A/132)
Petrachi: „protocolist în Divanul Ţării de Sus: pit(a)r”, 270/30.11.1835; „protocolist
în Divanul Ţării de Sus: sluger”, 520/30.11.1837; „locuţiitor di derector Divanului
Ţării de Sus: sard(a)r”, 575/19.05.1838; „secretar la Comitetul Chentral: spat(a)r”,
3317/09.06.1848 (B/171)

COZMULICI,
Ianachi: „samiş împlinind şi îndatorire de ispravnic: pah(a)r(nic)”, 1305/04.04.1841
(A/298)
Panaite: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/166 v.)

COZONE (COZOM),
Costachi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1038/17.10.1853 (C/297 v.)
Dumitrachi: „după izvod: pitar” (A/198)
Ianacachi: „pentru slujbă: sard(a)r”, 1289/21.03.1841; „pentru slujbă: com(i)s”,
3092/22.11.1847 (A/297 v.)
Iancu comis: „derector Carantinii Galaţii: spat(a)r”, 1302/31.03.1841 (A/289)

CRACTE,
Dimitrie: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 53/20.05.1835; „loco-ţiitor
şefului de secsii: stol(ni)c”, ‹…›1; „asămine: cam(ina)r”, 1868/25.09.1843;
„asămine: com(i)s”, 3099/10.12.1847 (A/199)
Dimitrie t(reti) postelnic: „locu-ţiitoriu de stolonoceal(ni)c a Postelniciei: sluger”,
781/21.04.1839; „asămine ţiind la prilej şi loc de şef secţiei: stol(ni)c”,
1277/20.03.1841; „asămine: pah(a)r(nic)”, 1492/15.03.1842 (A/206)
Dimitrie: „pentru serviţii: spat(a)r”, 666/23.05.1853 (C/135)

CRASA,
Gherasim: „profesor la Instetu(tu)l din Ieşi: comis”, 454/06.09.1837 (A/120)

CRATINOS, v. COZMA (sau CRĂTINOS)

CRĂCIUNESCU,
Costachi: „pentru osăbite slujbi: sărd(a)r”, 1812/30.06.1843 (B/78 v.)

1
Loc gol în text.
66
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

CRĂESCU,
Nicolai: „amploaiat Logofeţii: pit(a)r”, 278/19.06.1852 (C/362 v.)
Şărban: „pentru slujbe în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 1127/29.08.1840; „din medelnicer
după anaforaoa Logofiţiei cu no. 7174: pahar(ni)c”, 3112/10.12.1847 (B/238)
Şărban: „candidat la Judec(ătoria) de Tecuci: comis”, 799/22.05.1853 (C/688)
Ştefan: „locuţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Tutovva: sluger”, 776/19.03.1839 (B/209 v.)
Vasile: „paj Curţii gospod: sulger”, 170/24.04.1852 (C/62 v.)

CRĂTINOS, v. COZMA (sau CRĂTINOS)

CREŢU,
Costachi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1027/26.01.1840 (B/60 v.)
Theodor: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 1033/26.01.1840 (B/254)

CRICA,
Nicolai: „după izvod: cam(ina)r”; „mort” (B/128 v.)

CRIHAN,
Neculai: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 1243/17.01.1841 (B/150 v.)

CRISTANOVSCHI, v. BOTEZ

CRISTE,
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1912/26.01.1856 (C/143)
Enăcachi: „pentru serviţii: spat(a)r”, 604/30.04.1853 (C/151)
Lefter: „amploaiat a Secretariat(ului) de Stat: clucer”, 91/06.02.1852 (C/298)
Panaiti: „după anaforaoa Divanului Domnesc: sard(a)r”, 2627/13.09.1846; „după
anaforaoa Divanului Domnesc: ban”, 138/20.03.1852 (B/185); „şef secţii a 3-a din
Divanul Domnesc: ban”, 138/20.03.1852; „şef secţii a 3-a din Divanul Domnesc:
spat(a)r”, 1722/22.01.1856 (C/419)
Pavăl: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3067/21.10.1847 (B/165 v.)
Sandu sluger: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1737/22.01.1856 (C/489)
Ştefanachi: „după izvod: ban” (B/196 v.)

CRISTESCU,
Ilie: „copist în Depart(amentul) din Lăuntru: sluger”, 396/02.07.1852 (C/250 v.)
Neculai: „derector la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Dorohoiu: pit(a)r”, 363/30.11.1836;
„derector la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Dorohoiu: ‹…›1”, 1329/17.05.1841 (B/140)

CRISTI(I)AN, v. HRISTIIAN

CRIVĂŢ,
Gheorghi: ‹…›1 vistiernic: „căp(i)t(a)n de slujâtor(i) în Ispr(ăvnicia) ţân(u)t(ului)
Suceava: pit(a)r”, 1804/30.06.1843 (A/176)

1
Loc gol în text.
67
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

CRUCEANU,
Anton: „după izvodii! din anul 1835; clucer” (A/18)

CRUPENSCHI,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: spătar” (A/7 v.)
Alecu: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1939/13.02.1844 (A/45)
Alecu: „pentru slujbe: post(elnic)”, 873/19.06.1853 (C/19 v.)
Alecu: „pentru slujbe: post(elnic)”, 935/16.08.1853 (C/21)
Costache: „cilen la Trebunalu(l) Creminalicesc: agă”, 1253/07.02.1841 (B/65)
Dimitri: „cilen Giudecătoriei ţin(u)t(ului) Bacăul: com(i)s”, 1768/06.05.1843;
„pentru slujbe: spat(a)r”, 2416/12.09.1845; „asămine: agă”, 2534/29.03.1846
(A/218 v.)
Enăcachi: „pentru servicii: spat(a)r”, 1164/25.01.1855 (C/152 v.)
Gheorghi: „cilen şi locul-ţiitoriu de prezâdent la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Bacău:
spat(a)r”, 1084/26.04.1840 (A/169)
Grigori: „pentru serviţie de prezident la Divanul Domnesc: logof(ă)t”,
577/15.04.1853 (C/109)
Grigori (ot Beţăşti): „după izvod: comis”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Vasluiu: agă”,
1090/16.05.1840; „ispravnic ţin(u)t(ului) Vasluiu: postelnic”, 3248/25.04.1848
(A/93)
Grigori (ot Feredieni): „după izvod: comis”; „cilen Divanului Ţării de Sus: agă”,
595/31.05.1838; „locul-ţiitoriu de prezâdent acelui divan: vornic”,
1263/10.03.1841 (A/93)
Ianachi: „după izvod: agă”; „pentru slujbe: post(el)ni(c)”, 3040/04.10.1847; „pentru
asămine: vor(ni)c”, 3406/01.11.1848 (A/235)
Iorgu: „pentru slujbe: agă”, 1972/08.05.1844 (A/179 v.)
Manolachi: „după izvod: comis”; „mort în 1838” (B/95 v.)
Manolachi: „pentru slujbe: comis”, 2409/12.09.1845 (B/120); „pentru servicii:
spat(a)r”, 1570/18.01.1856 (C/338 v.)
Matei: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1702/16.04.1843; „pentru slujbe: agă”,
1934/13.02.1844 (B/115 v.)
Matei: „pentru slujbe: post(elnic)”, 970/24.08.1853 (C/336)
Sandul: „după izvod: vornic de poliţie”; „prezâdent Trebunalului Creminalicesc:
vornic”, 722/01.12.1838; „mort la 12.10.1843” (B/194 v.)
Scarlat: „după izvod: spat(a)r”; „cilen Divanului Domnesc: vornic”,
1224/29.12.1840 (B/195 v.)

CUCIUREANU,
Gheorghi doctor: „pentru slujbe: agă”, 1336/17.05.1841; „primar la Spitalu(l)
S(fântul) Spiridon şi doctor pra(c)tic: post(elnic)”, 2551/16.07.1846 (A/136 v.)
Mihail: „cilen Giudecătoriei ţân(u)t(u)lui Sucevii: comis”, 1961/14.04.1844 (B/117 v.)

CUCU,
Vasile: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 540/05.01.1853 (C/67)

1
Loc gol în text.
68
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

CUCULE,
Neculai: „dascăl de limbi: pah(a)r(nic)”, 334/01.08.1836 (B/139 v.)

CUCUTĂ, v. COCUTĂ

CUIŞORESCU,
Mihalachi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 2282/26.06.1845 (B/119 v.)

CUJBĂ,
Ştefan: „după anaforaoa Divanului Domnescu: sluger”, 2637/19.09.1846 (B/321 v.)

CULIANU,
Pavalachi: „arhivar Depart(amentului) din Lăuntru: clucer”, 405/02.07.1852
(C/423)
Stamate: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 394/02.07.1852 (C/481)

CULICI,
Aleco: „şef de masă în Departamentul) din Lăuntru: pahar(nic)”, 39/02.02.1852 (C/3)

CUMBATI,
Vasile: „derector în Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Vasluiului: sluger”, 599/09.06.1838;
„director Judecătorii ţin(u)t(ului) Vaslui: cam(ina)r”, 113/06.02.1852 (A/69)

CUPARENCU,
Costache: „amploaiat Depart(amentului) din Lăuntru: clucer”, 48/06.02.1852
(C/270)
Gheorghi: „şef de masă în Depart(amentul) din Lăuntru: sardar”, 379/02.07.1852
(C/104 v.)
Ilie: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1950/11.03.1844 (B/4 v.)
Ioan: „cinovnic în Isprăvnicie di Botoşani: pit(a)r”, 1549/24.04.1842 (A/303 v.)
Simion: „revizor Vistieriei: stol(ni)c”, 1945/08.03.1844 (B/217 v.)
Ştefan: „pentru serviţii: pitar”, 1239/28.04.1855 (C/488)

CURT,
Mihalachi: „după izvod: sard(a)r” (B/100)
Pandelimon: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 18/08.05.1835;
„locuţiitoriu de şef secţiei în Dep(a)rt(ament): sard(a)r”, 1164/01.11.1840 (B/170)

CUŞU,
Alecu: „pentru slujbi: şatr(ar)”, 2148/13.03.1845; „pentru slujbi: sluger”,
1178/05.01.1855 (A/47 v.)

CUZA,
Alexandru: „prezident Giudecătoriei ţân(u)t(ului) Covurluiu: agă”, 1893/10.12.1843;
„prezident Giudecătoriei ţân(u)t(ului) Covurluiu: vor(ni)c”, 1271/18.05.1855 (A/44 v.)
Gheorghi: „după izvod: agă”, „mort la april(ie) 1846” (A/144 v.)
69
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Grigori: „după izvod: spat(a)r” (A/91 v.)


Grigori: „şef Depart(amentului) Bisericesc: vor(ni)c”, 324/19.06.1852 (C/100 v.)
Iancu: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1416/24.12.1841 (A/301); Iancu sard(ar): „revizor
Depart(amentului) din Lăuntru: comis”, 376/22.06.1852 (C/249 v.)
Iancu: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1478/08.03.1842 (A/302 v.)
Ioan: „după izvod: postel(ni)c” (A/234)
Ioan: „pentru slujba în Miliţie: com(i)s”, 2511/06.03.1846 (B/11 v.)
Mihai: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1839” (B/101 v.)

CZIHAK, v. CIHAC

70
D

DABIJA,
Mihail: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Botoşani: clucer”, 69/11.06.1835 (B/103 v.)
Mihail: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1117/11.05.1840 (B/110 v.)
Neculai: „protocolist pe lângă secritariul Sfatului: pit(a)r”, 164/23.07.1835; „poliţmaistru
în târgu(l) Dorohoiul: clucer”, 799/21.04.1838; „arhivar în Postelnicie: sard(a)r”,
1508/15.03.1841; „mort în oct(ombrie)1845” (B/136 v.)
Sidiri: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1836” (B/197 v.)
Vasile: „pentru slujbe la Tribunalul Criminalicesc: sluger”, 3322/09.06.1848 (A/85 v.)

DAFINESCU,
Ilie: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 1524/20.03.1841 (A/303)

DAMI(I)AN, v. DĂMIIAN

DAMI(I)ANOVICI, v. DĂMIIANOVICI

DAMINESCU, v. DĂMINESCU

DANDIŞ,
Gheorghie clucer: „stârpirea boalei vitelor: stol(ni)c”, 2297/07.07.1845 (A/183)

DANIIL,
Gheorghie log(o)f(ă)t: „după anaforaoa Divanului Ţării de Sus cu no. 6710: sluger”,
715/17.11.1838 (A/166)
Teodor: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 472/12.12.1852 (C/512)

DANOLACHI,
Ştefan: „pentru slujba la drumuri: pitar”, 3248/05.06.1845 (B/220)

DANU,
Asanache: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei)
ţân(u)t(ului) Putna: spătar”, 223/24.09.1835; „pentru osăbite slujbe: postelnic”,
3240/08.04.1848 (A/10 v.)
Dimitri: „după izvod: spat(a)r”; „pentru asămine slujbe: post(elni)c”,
3316/09.06.1848 (A/188)

71
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Gheorghi: „după izvod: clucer”; „mort în 1835” (A/111 v.)


Mihail: „locu-ţiitoriu de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Ieşii, aflându-să
cilen: comis”, 1444/01.01.1842; „prezident Giudecătoriei ţân(u)t(ului) Ieşii, secsia
1-ia: spat(a)r”, 2519/14.03.1846 (B/112 v.)
Ştefan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/200 v.)

DARIE,
Gheorghi: „după izvod: postel(ni)c”; „pentru slujba de mădular la Div(anul)
Domnesc: vor(ni)c”, 2232/25.05.1845 (A/143)
Ştefan: „pentru servicii: pit(a)r”, 1879/25.01.1856 (C/489 v.)

DAŞCHEVICI,
Vasile: „revizor a Vistieriei: pit(a)r”, 623/25.06.1838 (A/69)

DAVID,
Manolachi: „după izvod: cam(ina)r” (B/97 v.)
Vasile: „după izvodul din 1835: clucer” (A/62 v.)

DAVIDEL,
Neculai: „după izvod: jâg(ni)cer” (B/135)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: stolnic” (A/58 v.)

DAVIDOVICI,
Hristofor: „revizor a Vist(ie)r(iei): clucer”, 1259/08.03.1841 (B/232 v.)

DĂMIIAN (DAMI(I)AN),
Gheorghi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 794/21.04.1839 (A/126)
Maxim sard(ar): „pentru servicii: cam(ina)r”, 1727/22.01.1856 (C/339)

DĂMIIANOVICI,
Costachi: „amploaiat Isprăv(niciei) de Bacău: sulger”, 344/21.06.1852 (C/276)

DĂMINESCU,
Neculai: „protocolist în Divanul Ţării de Sus: sluger”, 558/06.08.1838 (B/144)

DĂNCINESCU,
Simion: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 143/20.03.1852; „amploaiat a
Divanului Domnesc: stol(ni)c”, 1567/24.09.1885 (C/479)

DĂSCĂLESCU,
Costachi: „după izvod: comis”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Putna:
spat(a)r”, 1004/16.01.1848 (B/24 v.)
Costachi: „pentru slujbe: agă”, 903/24.07.1853 (C/296)
Dimitrie: „pentru slujbe: paharn(ic)”, 3010/30.09.‹…›1 (A/225)

1
Loc gol în text. Probabil „1847”.
72
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Ştefan: „după izvod: cam(ina)r”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Putna: spat(a)r”,


1005/10.01.1840 (B/197)

DEBRICI,
Ioan: „pentru slujbele părintelui său, după apostilia Î(nălţimii) S(ale) însămnată pe
jaloba lui: clucer”, 2136/08.03.1845 (B/7)

DECIUL,
Costachi: „pentru slujbe: sluger”, 945/16.08.1853; „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”,
1156/25.01.1855; „pentru slujbe: com(i)s”, 1574/18.01.1856 (C/296 v.)
Costandin: „pentru serviţii: sluger”, 494/29.12.1852 (C/281 v.)

DEGERATU, v. DIGERATU

DEICA,
V(asile): „pentru serviţii: pit(a)r”, 612/07.05.1853 (C/68)

DELIMARCU,
Nicolai: „pentru servicii: ban”, 1481/22.10.1855 (B/376)

DELIU,
Ioan: „pentru slujbe: sulger”, 2662/17.02.1847 (B/12 v.)

DERECLIU, v. DERICLIU

DERESCU,
Grigori Ioan: „lucrător la secţia jalobilor ce să dau pe numele domnului: sard(a)r”,
1910/03.01.1844 (A/178)

DERICLIU (DERECLIU),
Grigori: „poliţmaistru la Hârlău: clucer”, 913/30.08.1839 (A/127 v.)

DESÂLA, v. DESILA

DESILA (DESÂLA),
Spiru: „după raportul Isprăv(niciei) de Tutova (no. 5232): pit(a)r”, 2561/16.07.1846
(B/221)
Ştefan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 986/13.07.1853 (C/487)

DIACONOVICI, v. DIIACONOVICI

DIAMANDESCU, v. DIIAMANDESCU

DIAMANDOPULO, v. DIIAMANDOPULO

73
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

DICULESCU,
Iancu: „locu-ţiitoriu de şef secţiei în Divanu(l) Domnesc: pit(a)r”, 1567/26.04.1842;
„şef de masă în acel Divan: med(elni)cer”, 2156/13.03.1845 (A/304)

DIE,
Alecu: „cilen întâiu la Tribunalul Criminalicesc: ban”, 2066/27.11.1844; „cilen
întâiu la Tribunalul Criminalicesc: agă”, 2498/02.02.1846 (A/47)
Costandin: „după izvod: ban”; „mort în 1841” (B/21)

DIGERATU (DEGERATU),
Gheorghi: „samiş şi locul-ţiitoriu de ispravnic ţin(u)t(ului) Herţa: pah(a)r(nic)”,
1097/01.06.1840 (A/132 v.)

DIIACONOVICI (DIACONOVICI),
Ignat: „pentru slujbe: ban”, 182/24.04.1852; „pentru slujbe: spat(a)r”,
860/11.06.1853 (C/243 v., 266)
Ignatie doctor: „pentru îndatorire de doftor la ţânuturile Suceava şi Neamţu: comis”,
1879/07.11.1843 (B/2 v.)

DIIAMANDESCU (DIAMANDESCU),
G.: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 885/22.05.1853; „pentru slujbe: sardar”,
1196/‹…›1.1855 (C/119 v.)
Gavril: „amploaiat Isprăv(niciei) de Roman: clucer”, 340/21.06.1852 (C/102)

DIIAMANDOPULO (DIAMANDOPULO),
Costi: „după izvod: spat(a)r”; „pentru slujbe: post(elni)c”, 3392/05.10.1848 (B/20 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 1252/07.02.1841; „loco-ţiitoriu de
is(pra)v(nic) ţinutului Tecuci: comis”, 1648/24.12.1842; „pentru asămine: spătar”,
3608/23.04.1849 (A/211 v.)

DIMA,
Simeon: „pentru slujba în Vistierii: pitar”, 2463/08.12.1845; „pentru slujba în
Vistierii: sardar”, 3662/08.05.1849 (B/221)

DIMACHE (DIMACHI),
Dimitrachi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în anul 1836” (A/194)
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 594/15.04.1853; „pentru serviţii: stol(ni)c”,
1890/25.01.1856 (C/110)
Grigori: „după izvod: stol(ni)c” (A/108)
Iordachi: „pentru slujbe: sulger”, 2455/08.12.1845 (A/185 v.)
Neculai: „după izvod: vornic”; „mort în 1836” (B/122)

DIMCE,
Nicolai: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1839” (B/131)

1
Loc gol în text.
74
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

DIMITRESCU,
Alexandru: „pentru slujbe în Epitropia de Roman: cam(ina)r”, 1681/01.04.1843;
„pentru slujbe: spat(a)r”, 2504/13.02.1845 (A/40 v.)
Costachi: „locoţiitoriu de şef secţiei Vist(ie)r(iei): cam(ina)r”, 1630/01.04.1843;
„pentru slujbe: spat(a)r”, 2502/02.02.1846 (B/75)
Dimitrie: „pentru servicii: medel(ni)cer”, 1143/30.12.1854 (C/139 v.)
Iorgu: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: pit(a)r”, 733/29.05.1853; „amploaiat în
Secret(ariatul) de Stat: sard(a)r”, 1110/30.12.1854 (C/116 v.)
Mihalachi com(i)s: „pentru slujbe: agă”, 2505/13.02.1846 (B/120 v.)

DIMITRIEV,
Costachi: „stolonoceal(ni)c secţiei jalbilor: şatr(ar)”, 245/25.10(?).1835; „ţâitor
locului de şef secţie: sardar”, 1911/03.01.1844; „şef de masă la secsia jalbelor:
pah(a)r(nic)”, 76/02.02.1852 (B/46)

DIMITRIEVICI,
Leon: „lucrătoriu în Canţileria Isprăvniciei ţân(u)t(ului) Sucevii: pit(a)r”,
1903/17.12.1843 (B/89)
Panaiti: „după anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: pitar”, 2616/10.09.1846
(B/184 v.)

DIMITRIIADE (DIMITRIIADI),
Theofil: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 3375/25.08.1848 (B/261 v.)
Theognosti: „după raportul Direcţii Curţii no. 584: medel(ni)cer”, 2808/13.06.1847;
„paj gospod: pahar(ni)c”, 2627/30.04.1849 (B/260 v.)

DIMITRIU,
Adamachi: „după anaforaoa dum(i)s(a)le vel post(elnicului) cu no. 288 din (1)841:
pitar”, 1512/15.03.1842 (A/50)
Alecu: „locul-ţiitoriu de şăf secţâiei în Vistirie: stol(ni)c”, 1102/12.06.1840; „pentru
slujbe: cam(ina)r”, 3407/01.11.1848 (A/32)
Alecu: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sluger”,
1170/01.11.1840 (A/34)
Alecu: „pentru servicii: sluger”, 1741/22.01.1856 (C/26)
Costache: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 17/08.05.1835;
„pentru asămine: sard(a)r”, 961/29.11.1839 (B/42)
Costache: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1231/29.12.1840 (B/64)
Costachi: „derector în Epitropie de Roman: cam(ina)r”, 94/13.07.1835 (B/44)
Costachi: „paj gospod: stol(ni)c”, 820/21.04.1839 (B/56)
Costachi: „condicar la Comitetu(l) Chentral: şatr(ar)”, 862/20.07.1839 (B/57)
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 473/16.12.1852 (C/280 v.)
Costachi: „revizor la Eforie: pit(a)r”, 778/22.05.1853 (C/294)
Costandin: „după izvod: spat(a)r” (B/19 v.)
Costantin: „pentru slujbe: pit(a)r”, 955/16.08.1853 (C/297)
Efstate: „locul-ţiitoriu de şef secţiei în Departament(ul) din Lăuntru: sard(a)r”,
1040/12.02.1840 (A/227)

75
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Eni: „pentru slujbe: sluger”, 2559/16.07.1846 (A/228)


Gheorghi: „revizor a Vistieriei: pitar”, 1187/08.11.1840 (A/133 v.)
Gheorghi: „arhivariu(l) Eforiei Ieşului: pitar”, 1426/01.01.1842 (A/138)
Gheorghi din ţinutul Hârlăului: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în anul 1836”
(A/102)
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 724/22.05.1853 (C/116)
Gheorghi: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 762/22.05.1853 (C/118)
Gheorghi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 925/16.08.1853 (C/119 v.)
Ianacachi: „după izvod: spat(a)r” (A/237)
Ianachi: „pentru stârpirea boalei de vite: pitar”, 2323/07.07.1845 (B/9)
Iancu: „după izvod: stol(ni)c” (A/259 v.)
Iancu: „şef de masă la Vornicie: sard(a)r”, 512/01.01.1853; „şef de masă la
Vornicie: com(i)s”, 1528/14.10.1855 (C/255 v.)
Iorgu: „pentru stârpirea epizotiei: pitar”, 2322/07.07.1845; „pentru slujbe: sard(a)r”,
3659/05.05.1849 (A/184)
Iorgu: „revizor Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 59/06.02.1852 (C/90 v.)
Marin: „pentru slujbe: sluger”, 1978/12.05.1844 (B/118)
Mihail: „pentru servicii: sluger”, 1539/14.10.1855 (C/338 v.)
Mihalachi: „după izvod: sluger”; „pentru slujbe în Divanul Domnesc: serdar”,
2625/13.09.1846 (B/103)
Mihalachi: „stolonocealnic pe lângă sămişie de Vist(ie)r(ie): clucer”, 1639/24.12.1842
(B/114 v.)
Mihalachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 538/05.01.1853 (C/331 v.)
Mihalachi sulger: „după anaforaoa Divanului Domnesc: ‹…›1” (B/121)
Neculai: „după izvod: ban”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Fălciiului: agă”,
1272/10.03.1841 (B/125 v.)
Neculai: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: pit(a)r”, 1280/20.03.1841; „pentru
îndeletnicire în Postelnicie: clucer”, 1495/15.03.1842 (B/151)
Nicolai: „epistat din târgul Bacău: pit(a)r”, 118/29.02.1852 (C/360 v.)
Nicolai: „amploaiat Comitetului Sănătăţii: clucer”, 161/20.03.1852; „pentru servicii:
com(i)s”, 1265/16.05.1855 (C/361)
Nicolai: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 285/19.06.1852; „amploaiat Logofeţii:
sluge(r)”, 1456/05.10.1855 (C/363)
Nicolai: „amploaiat Isprăv(niciei) de Neamţu: stol(ni)c”, 337/21.06.1852 (C/364)
Nicolai: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 1043/17.10.1853 (C/374 v.)
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1743/22.01.1856 (C/377)
Petrachi: „pentru slujbe: sulger”, 314/19.06.1852 (C/422)
Ştefănachi: „unterofiţăr în Meliţâi: şatr(ar)”, 1059/22.02.1840; „după anaforaoa
Postelniciei no. 645: stolnic”, 2775/16.04.1847 (B/211)
Ştefănachi: „lucrătoriu în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sardar”, 1914/08.01.1844
(B/217)
Tanasachi: „paj domnesc: stol(ni)c”, 2292/04.07.1845 (B/223 v.)
Teodor: „pentru slujbe: pit(a)r”, 259/24.04.1852 (C/510 v.)

1
Rupt în text. Probabil primeşte rangul la 13.09.1846.
76
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Teodorachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 232/24.04.1852; „pentru slujbe: med(elnice)r”,


1281/26.05.1855 (C/509 v.)
Vasile: „după izvodul din 1835: med(elni)cer” (A/60 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: clucer” (A/62)
Vasile: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Ieşii: pit(a)r”, 463/06.09.1837; „pentru
slujbe: sard(a)r”, 2451/08.12.1845 (A/67)
Vasile: „comisariu la carantina Galaţii, ţiind şi locul de viţ(e) derector: sard(a)r”,
1387/18.09.1841 (A/75)
Vasile: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1060/22.02.1840 (A/72)
Vasile: „‹pentru slujbe›1: pitar”, 2963/02.09.1847 (A/84 v.)
Vasile: „pentru slujbe: jâgnicer”, 20/12.01.1852 (C/60)
Vasile: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: clucer”, 87/06.02.1852; „pentru
servicii: med(e)l(nice)r”, 1436/28.09.1855 (C/60 v.)
Vasile: „pentru slujbe: clucer”, 1024/17.10.1853 (C/72 v.)
Vasile: vt(ori) log(o)f(ăt): „pentru servicii: şatr(ar)”, 1464/05.10.1855 (C/73 v.)
Zamfir: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2866/25.07.1847 (A/231)
Zamfir: „amploaiat Isprăv(niciei) de Roman: clucer”, 342/21.06.1852; „amploaiat
Isprăv(niciei) de Roman: stol(ni)c”, 1851/26.01.1856 (C/208)

DIMITRIU-GREBLIŞ,
N.: „pentru serviţii: sluger”, 491/29.12.1852 (C/368 v.)

DIMITRIU-GUSTE,
Anastasă: „pentru stârpirea boalei de vite: pitar”, 2313/07.07.1845 (A/48)

DIMITROVICI,
Leon pit(a)r: „pentru servicii: sard(a)r”, 1823/25.01.1856 (C/301 v.)
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1118/30.12.1854 (C/375)

DIMONISII,
Adam: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2417/12.09.1845 (A/49 v.)

DIMOPULO,
Hristodor: „pentru slujbe: sardar”, 2369/04.08.1845; „pentru slujbe: camin(a)r”,
2538/12.04.18462; „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2486/02.01.1846 (B/235)

DINAT,
Mihail: „pentru serviţii: sluger”, 542/09.04.1853; „pentru serviţii: cam(ina)r”,
1593/22.01.1856 (C/332)

DIUPON (DU PONT),


Evghenie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2373/04.08.1845 (A/228)

1
Lipsă în text.
2
Apare la aceeaşi filă de două ori, cu date diferite pentru decretul de boierie!
77
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

DJUVARA (GIVARA, GIUVARA),


Dimitrie: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1169/01.11.1840 (A/210 v.)
Hristodor: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2487/02.01.1846 (B/235)
Neculai: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 1257/16.05.1855 (C/375 v.)
Nicolai stol(ni)c: „pentru slujba în lucrare şoselei la Lunca Mare şi dare de nutreţu
lucrătorilor lipsiţi: cam(ina)r”, 1797/22.06.1843 (B/155 v.)

DOBRANICI,
Gheorghi: „protocolist în Divanu(l) Ţării de Sus: sluger”, 260/30.11.1835; „mort în
20.11.1843” (A/152 v.)
Ştefan: „pentru slujbe: sluger”, 1063/24.02.1840 (B/211)

DOBRE,
Marin: „pentru servicii: clucer”, 1450/24.09.1855 (C/338 v.)
Stoian: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 1393/10.09.1855 (C/488 v.)

DOBREANU,
Ioan: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1037/17.10.1853 (C/267 v.)
Theodor: „asesor Eforiei oraşului Bârlad: stol(ni)c”, 2242/05.06.1845 (B/259 v.)

DOBROVICI,
Chiriiac: „pentru slujbe: pit(a)r”, 96/06.02.1852 (C/271)
Costachi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 1172/01.11.1840;
„stolonocealnic la acel Depart(ament): cam(ina)r”, 3324/09.06.1848 (B/62 v.)
Costachi Ioan t(reti) vist(iernic): „pentru slujba de candidat Eforiei Ieşului: sluger”,
1510/15.03.1842 (B/70)
Iancu: „stolonoceal(ni)c secţiei jalbilor: şatr(ar)”, 244/25.10.1835; „paj gospod:
med(elni)cer”, 325/24.01.1836 (A/272 v.)
Petre: „pentru slujba în Meliţie: pit(a)r”, 2037/23.08.1844 (B/182)
Vasilie: „pentru slujba de şăf secţiei a lucrărilor administrative în Postelnicie:
stol(ni)c”, 3/20.04.1835; „pentru învechime în ace slujbă: sard(a)r”,
396/10.06.1837; „locul-ţiitoriu de secritariu Sfatului Cârmuitoriu după anaforaoa
acestuie cu no. 2125: comis”, 946/16.10.1839; „după anaforaoa Sfatului cu no.
‹…›1 în privire slujbilor de mai sus şi împlinire îndatoririi di derector în
Postelnicie: spătar”, 1490/15.03.1842 (A/64)

DOCAN,
Gheorghi: „paj gospod: sard(a)r”, 1036/28.01.1840 (A/130)
Grigori: „pentru slujbă de trii ani în Meliţie: comis”, 1188/08.11.1840 (A/134)
Iancu: „pentru slujbe: agă”, 1074/17.10.1853 (C/267 v.)
Neculai: „iurisconsult în Domnescul Divan: comis”, 1197/27.11.1840; „iurisconsult
în Domnescul Divan: agă”, 2257/06.06.1845 (B/149 v.)
Nicolai agă: „pentru servicii: vor(ni)c”, 1582/21.01.1856 (C/376 v.)
Pavăl: „cadet în Meliţie: şatr(ar)”, 135/16.07.1835 (B/170 v.)

1
Loc gol în text.
78
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

DODAN,
Costantin: „pentru slujbă: sluger”, 1397/21.11.1841 (B/67 v.)
Gavril: „după izvod: sard(a)r”; „mort la anul 1843” (A/105)

DODESCU,
Grigori: „revizor a Dip(a)r(tamentului) din Lăuntru: pitar”, 24/08.05.1835; „pentru
bună ispravă întru însărcinare ci au avut pe lângă comisie cercetătoare graniţăi:
stol(ni)c”, 932/20.09.1839 (A/113 v.)
Petrachi: „după izvod: sard(a)r” (B/167)
Petrachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1526/20.03.1842; „pentru slujbe: sulger”,
2976/02.01.1847 (B/180)
Săndulachi t(reti) vist(iernic): „arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
367/20.01.1837; „arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”,
666/15.09.1838; „revezor Logofeţiei: cam(i)n(ar)”, 2239/01.06.1845 (B/207 v.)

DOICESCU,
Alexandru: „pentru servicii: sluger”, 1812/26.01.1856 (C/26 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 1115/06.08.1840 (A/169)

DOMNIŞORU,
Negoiţă subofiţer: „pentru servicii: vt(ori) post(elnic)”, 1348/22.08.1855 (C/375 v.)

DONCESCU,
Gheorghie: „amploaiat Isprăv(niciei) de Suceava: sulger”, 333/21.06.1852 (C/101)

DONE,
Grigori: „după izvodul din 1835: spat(a)r”; „prezâdent Giud(e)c(ă)t(o)r(iei) de Roman:
postelnic”, 1200/27.11.1840; „pentru slujbe: vor(ni)c”, 3228/20.05.1848 (A/91)

DONICI,
Aleco: „prezident Giud(ecăto)riei Neamţul: agă”, 2499/02.02.1846 (A/38 v.)
Aleco: „prezident Divanului de întărituri: vor(ni)c”, 618/07.05.1853 (C/13 v.)
Andrunachi: „după izvodul din anul 1835: comis”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Fălciu;
după anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru cu no. 235: spătar”,
1003/16.01.1840; „ispravnic ţinutului Vasluiu: pos(telnic)”, 1988/16.06.1844 (A/8)
Andrunachi: „prezâdent Giud(e)c(ă)t(o)r(iei) de Suceava: spat(a)r”,
1120/29.08.1840 (A/32 v.)
Costachi: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Tutovvii: stol(ni)c”, 578/19.05.1838
(B/56 v.)
Nicolai: „pentru servicii: agă”, 1965/26.01.1856 (C/377 v.)

DORMUZ,
Thuchididi: „după izvod: cam(ina)r” (B/242)

DORNEANU,
Ioan: „protocolist ia Depart(amentul) Public: stol(ni)c”, 71/06.02.1852 (C/240)
79
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Petrachi: „comisar de cvart(a)l în Ieşi: pit(a)r”, 795/21.04.18; „comisar de cvart(a)l


în Ieşi: sărd(a)r”, 1807/‹…›1.1843; „comisar de cvart(a)l în Ieşi: cam(ina)r”,
3256/05.05.1848; „comisar de cvart(a)l în Ieşi: ban”, 107/25.02.1852 (B/174);
Petru ban: „pentru servicii: spat(a)r”, 1662/26.01.1856 (C/42 v.)

DOROFTE,
‹…›2: „după izvod: med(elni)cer” (A/196)

DOSPINESCU,
Mihalachi: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): pit(a)r”, 108/16.06.1835 (B/104)
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1936/25.01.1856 (C/377 v.)

DRAGHINICI (DRĂGHINICI),
Neculai: „profesor de ghimnazie: stol(ni)c”, 844/21.04.1839 (B/145)

DRAGOMIRESCU,
Nicolai: „pentru slujbe: pit(a)r”, 267/24.04.1852 (C/362)
Timofti: „pentru serviţii: med(e)l(nice)r”, 1246/20.04.1855 (C/518 v.)

DRAGOŞ, v. şi BERZA

DRAGOŞ,
Costin: „pomoşcic sameşâiei ţânutului Sucevii: sluger”, 1906/17.12.1843 (B/80 v.)
Dimitrie: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 790/21.04.1839 (A/206)
Ianacachi: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 2117/13.01.1845 (A/244 v.)

DRAITEL (DREITEL),
Osvalt doctor: „pentru slujbe: spat(a)r”, 176/24.04.1852; „pentru slujbe: agă”,
1198/25.01.1855 (C/388)

DRAMOLOCESCU,
Nicolai sard(a)r: „pentru servicii: com(i)s”, 1540/31.12.1855 (C/376 v.)

DRĂGĂNESCU,
Ianachi: „poliţmaistru la Tecuci: clucer”, 916/30.08.1839 (A/289 v.)

DRĂGHICI,
Costache: „după izvod: agă” (B/17 v.)
Dimitrachi: „după izvod: med(elni)cer”; „pentru slujba de şăf secţiei în Departam(en)t(u)l
din Lăuntru: sard(a)r”, 11/08.04.1835; „pentru slujbe: ban”, 955/07.11.1839 (A/195 v.)
Dimitrie: „administr(ator) ţin(u)t(ului) Vaslui: agă”, 465/07.12.1852; „administr(ator)
ţin(u)t(ului) Vaslui: postelnic)”, 1474/18.10.1855 (C/130 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
80
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Grigori: „după izvod: sard(a)r”; „pentru împlinirea îndatoririi di derector a Vistirii,


aflându-să şăf de secţâie: comis”, 1137/17.09.1840; „pentru îndelungati slujbe:
ban”, 1223/29.12.1840; „asămine: spat(a)r”, 1863/18.10.1843; „asămine: agă”,
3665/12.05.1849 (A/105 v.)
Iancu: „stolonoceal(ni)c în Vistirie: sluger”, 102/16.07.1835; „şef secţiei pi lângă
samişul Vistieriei: stol(ni)c”, 387/13.04.1837; „pentru ţânere locului de samiş
Vistirii: pah(a)r(nic)”, 1137/17.09.1840; „asămine: ban”, 2447/08.12.1845; „şef
secţiei în Depart(ament): spătar”, 3560/09.03.1849; „casier la Depart(amentul)
Public: agă”, 49/02.02.1852 (A/270 v.)
Manolachi: „după izvodul din anul 1835: postel(ni)c” (B/92)
Marin: „după anaforaoa Divanului Domnesc: sluger”, 2632/13.09.1846 (B/121)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: sard(a)r”; „şăf secţiei în Vist(ie)ri(e): ban”,
1132/17.09.1840; „după anaforaoa Dep(a)rt(amentu)l(u)i din Lăuntru; pentru ţinere
locului di derector: spat(a)r”, 1275/20.03.1841; „pentru asămine: agă”,
3656/05.05.1849 (A/58 v.)

DRĂGHINICI, v. DRAGHINICI

DRĂMESCU,
Ioan: „şef de secsie la Mitropolie: stol(ni)c”, 406/02.07.1852 (C/251 v.)

DREGHIL (DREGEL),
Holţ doftor: „pentru slujbe în ştiinţa mediţânii: agă”, 1443/01.01.1842 (B/233)

DREITEL, v. DRAITEL

DROSU,
Costachi: „stolonoceal(ni)c în Divanul Domnesc: pit(a)r”, 704/08.11.1838; „şef
secsii în Div(anul) Domnesc: stol(ni)c”, 2260/06.06.1845; „pentru slujbe:
cam(ina)r”, 3423/27.11.1848 (B/451)
Costantin: „după izvod: sard(a)r” (B/36)
Iancu: „pomoşnic de secsie în Divanul Domnesc: sluger”, 345/10.11.1836; „mort”
(A/275 v.)
Neculai: „derector Vorniciei de aprozi: şatr(a)r”, 319/23.10.1836; „derector Vorniciei
de aprozi: stol(ni)c”, 975/07.12.1839; „locuţiitor de vor(ni)c de aprozi: cam(ina)r”,
1308/04.04.1841; „locuţiitor de vor(ni)c de aprozi: ban”, 2119/13.01.1845;
„locoţiitor is(pravnicului) ţân(u)t(ului) Ieşii: spat(a)r”, 2490/‹…›11846; „şef de
secţâie în Vistierie: agă”, 3666/12.05.1849 (B/139)

DU PONT, v. DIUPONT

DUCA,
Anghelachi: „pentru slujbe: sluger”, 828/29.05.1853 (C/18)

1
Loc gol în text.
81
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Costache: „amploaiat a Secretariatului) d(e) Stat: clucer”, 90/06.02.1852; „amploaiat a


Secret(ariatului) d(e) Stat: stol(ni)c”, 1102/30.12.1855; „amploaiat a Secretariatul(ui)
d(e) Stat: paharnic”, 1581/20.01.1856 (C/270 v.)
Costachi: „pentru serviţii: clucer”, 678/22.05.1853 (C/291)
Dimitri: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) de Vasluiu: sard(a)r”, 1206/17.12.1841; „pentru
slujbe: ban”; 15/04.01.1852 (A/211)
Dimitrie: „pentru slujbe: spat(a)r”, 906/11.06.1853 (C/137)
Dimitrie: „pentru serviţii: pit(a)r”, 1636/26.01.1856 (C/142)
Fotachi: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 685/22.05.1853 (C/568)
Iancu: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 395/02.07.1852 (C/250 v.)
Ioniţă: „după izvod: spat(a)r” (A/236)
Neculai t(reti) log(o)f(ă)t: „comisar la carantina Galaţii: pit(a)r”, 876/30.07.1839
(B/145 v.)

DUDESCU,
Petru: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 839/16.06.1853 (C/427)
Sandu cam(ina)r: „pentru servicii: ban”, 1821/26.01.1856 (C/489 v.)

DUHASCU,
Iancu: „amploaiat a Isprăv(niciei) de Dorohoi: sulger”, 326/21.06.1852 (C/248 v.)

DULCESCU,
Gheorghie: „şef de secţie în Depart(amentul) Bisericesc: com(i)s”, 190/24.04.1852;
„şef de secţie în Depart(amentul) Bisericesc: spat(a)r”, 1314/21.07.1855 (C/95 v.)

DUMBA,
Sterea Mihail: „pentru slujbe: agă”, 2648/30.11.1846 (B/221 v.)

DUMITRIU,
Alecu: „samiş ţân(u)t(ului) Cârligăturii: pitar”, 113/16.07.1835; „stolonocealnic la
Comisia Epitropicească: stol(ni)c”, 2026/26.07.1844 (A/20 v.)
Alexandru: „pentru slujba de lucrători în Is(prăvnicia) Bacăului: med(elni)cer”,
1805‹…›11843 (A/43 v.)
Ioan: „revizor a Vist(ie)r(iei): sluger”, 821/21.04.1839 (A/287 v.)
Pavăl: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1116/06.08.1840 (B/177 v.)
Raicu: „pentru slujbe: sluger”, 1562/26.04.1842 (B/192 v.)
Theodor: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1054/22.02.1840 (B/254 v.)

DUNCA,
Nicolai: „pentru îndatorire de traducător din limba ghermană la Hătmănie: sard(a)r”,
17/04.01.1852; „pentru îndatorire de traducător din limba ghermană la Hătmănie:
ban”, 1382/05.09.1855 (C/358)
Ştefan: „advocat la Crimenal: cam(ina)r”, 458/30.10.1852; „advocat la Crimenal:
ban”, 823/11.06.1853 (C/482)

1
Loc gol în text.
82
E

ECONOMU, v. ICONOMU

EFSTATIIADI (EFSTATHI(I)ADE),
Ioan: „pentru slujbă: stol(ni)c”, 1261/10.03.1841 (A/297 v.)

EFST(R)ATHIU,
Alecu: „pentru serviţii: sluger”, 688/22.05.1853 (C/16)
Gheorghi: „paj gospod: ‹…›”1, 1875/29.10.1843 (A/177)

EFSTRATIDE,
Panaite: „pentru servicii: com(i)s”, 1543/24.09.1855 (C/429 v.)

EFTIMESCU,
Costachi: „pentru serviţii: sluger”, 568/14.04.1853 (C/286)

ELEFTERIE,
Dimitrie: „derector Episcopiei de Roman: camin(a)r”, 1070/04.04.1840 (A/209 v.)

ELEFTERIU,
Costache: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „dregător ţin(u)t(ului) Putna: spat(a)r”,
1395/27.11.1841; „mort: 26.01.1844” (B/29)
Iancu: „după izvod: comis”; „derector în Episcopie: spat(a)r”, 974/05.12.1839;
„mort în anul 1843” (A/243)
Ştefănachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/200)

ELIIAD (ELIAD, ELIIAT),


Dimitri: „lucrător în Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Neamţul: clucer”,
1741/25.05.1843 (A/218 v.)
Iancu: „locu-ţiitoriu de isprav(ni)c ţin(u)t(ului) Dorohoiu: cam(ina)r”,
1151/24.09.1840 (A/294 v.)
Iancu: „pentru slujbe: ban”, 454/28.09.1852 (C/253 v.)

1
Loc gol în text: „sardar” (?).
83
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

EMANOIL,
Costachi: „pentru serviţii: sard(a)r”, 508/01.01.1853 (C/283)
Anastasachi: „după izvodul din anul 1835: spătar”; „pentru slujbe: post(elni)c”,
3198/14.01.1848 (A/7)
Anghel: „în privire înlesnirii ci au dat prin ţânere pităriilor oraşului Ieşii: camin(a)r”,
1372/09.07.1841 (A/35 v.)
Radu: „pentru slujbă în canţilerie Isprăv(ni)ci(ei) de Suceava: pit(a)r”,
664/15.09.1838 (B/192)
Theoharie: „pentru slujbe: sardar”, 3079/03.11.1847 (B/261 v.)

EMINOVICI, v. IMINOVICI

ENĂCHESCU,
Tanas‹e›: „pentru slujbe: sard(a)r”, 984/23.09.1853 (C/518)

ENESCU,
Costachi: „arhivar Logofeţii: sard(a)r”, 222/24.04.1852 (C/273 v.)
Elie: „pentru serviţii: vt(ori) vist(iernic)”, 1353/22.08.1855 (C/153)
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 536/05.01.1853 (C/108)
Stavăr: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 837/29.05.1853 (C/486)

ENGLEZI,
Ioan: „pentru osăbite slujbe: cam(inar)”, 1235/23.05.1845 (B/7 v.)

ENI,
Dimitrie: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1445/01.01.1842 (A/214)
Gheorghi: „după izvod: sluger” (A/158 v.)
Iancu: „pentru slujbe: ban”, 972/16.08.1853 (C/267 v.)
Manolachi: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1836” (B/96 v.)
Mihalachi: „privighitor de ocol: pitar”, 2363/04.08.1845 (B/119 v.)

ENOV,
Evdochim comis: „pentru slujbe din vremea epidemii holirii: spătar”,
3349/04.07.1848 (A/229)

EPURE, v. IEPURE

ERGIU,
Costachi: „scriitor în Departamentul) din Lăuntru: medel(ni)cer”, 386/02.07.1852
(C/278)

ERIMESCU, v. IRIMESCU

EVNOMI,
Costantin: „profesor în diialectul elinesc: cam(ina)r”, 1297/21.03.1841 (B/65 v.)

84
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

EXARHU,
Hristodor: „pentru slujbe: clucer”, 643/15.07.1838; „locuţiitori de prezâdent a
Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Neamţu: cam(ina)r”, 1316/14.04.1841; „pentru
slujbe: spat(a)r”, 1668/17.02.1843; „pentru slujbe: agă”, 1392/10.08.1855 (B/231 v.)

EXINOV,
Alecu: „pentru servicii: sard(a)r”, 1124/30.12.1854 (C/23 v.)

85
F

FABIAN,
Iancu: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1942/02.03.1844 (B/4)
Ioan: „pentru slujbe: ban”, 988/03.10.1853 (C/267 v.)
Vasile: „profesor de filosofic: pah(a)r(nic)”, 247/08.11.1835; „mort în anu(l) 1836”
(A/65 v.)

FARA,
Nicolai: „pentru serviţii: agă”, 677/22.05.1853 (C/370 v.)
Ştefan: „pentru serviţii: com(i)s”, 668/22.05.1853 (C/484)

FAUR,
Dimitrie: „revizor a Vistirii: pit(a)r”, 988/07.12.1839 (A/208); „pentru servicii:
sluger”, 1367/02.09.1855 (C/140 v.)

FĂTU(L),
Anastasie: „asesor Comisii doctoreşti: ban”, 11/31.12.1851; „pentru serviţie de medic
la Inst(itutul) Orfanotrofic: spat(a)r”, 575/14.04.1853; „pentru serviţie de medic la
Inst(itutul) Orfanotrofic: agă”, 1473/18.10.1855 (C/2 v.)
Iacob: „pentru îndatorire de asesor la Judecătorie ţin(u)t(ului) Tutovii: sard(a)r”,
4/13.12.1851 (C/238)
Ioan: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 1011/17.10.1853; „pentru slujbe: comis”,
1929/‹…›1 (C/267 v.)

FEODOR,
Luca: „pentru ţinere locului de samiş ş-a secretariului Eforii: sluger”, 1822/15.01.1843
(B/89)

FEŞTILĂ,
Athanasie: „după izvodul din anul 1835: ban”; „mort în 1841” (A/8)
Ioan: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 15.01.1844” (A/254 v.)
Ştefănachi: „împlinitor îndatoririi de ispravnic ţin(u)t(ului) Dorohoiu: comis”,
1551/24.04.1842 (B/214 v.)

1
Loc gol în text.
86
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

FIGA,
Costache: „secritar Comitetului Sănătăţii: sard(a)r”, 82/13.07.1835 (B/43 v.)

FILIP,
Mihalachi: „pentru serviţii: sluger”, 797/22.05.1853; „pentru serviţii:
med(e)l(nice)r”, 1941/25.01.1856 (C/335)

FILIPESCU,
Costache: „pentru slujba de stol(o)nocealnic la sămişia Vist(ie)riei: sard(a)r”,
1865/18.10.1843 (B/80)
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort: 12.04.1844” (B/29 v.)
Costachi: „ajutor samişului de Vistierii: com(i)s”, 372/24.06.1852; „ajutor samişului
de Vistierii: spat(a)r”, 1171/25.01.1855 (C/277 v.)
Dimitri: „după izvod: camin(a)r”; „director Comisiei Epitropiceşti: ban”,
2024/26.07.1844 (A/190)
Dimitrii: „pentru slujba de revezor la Dip(a)r(tamentul) din Lăuntru: sard(a)r”,
1864/18.10.1843; „pentru slujba de revezor la Dip(a)r(tamentul) din Lăuntru:
spat(a)r”, 1157/25.01.1855 (A/220)
Emanoil: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 522/01.01.1853 (C/151)
Gheorghi: „ingineriu a Statului: sluger”, 49/20.05.1835; „ingineriu a Statului:
cam(ina)r”, 1227/25.01.1855 (A/113 v.)
(sau MÂNDRU) Gheorghi: „poliţmaistru la Dorohoiu, după anaf(o)r(aoa)
Dep(a)r(tamentului) cu no. 5 din 21.10.1842: med(elni)cer”, ‹…›1/30.10.1842;
„pentru asămine: sard(a)r”, 1814/‹…›2.1843 (A/172)
Leon: „pentru slujbe: clucer”, 3295/27.05.1848 (B/91 v.)
Nicolai: „amploaiat a Secretar(iatului) de Stat: clucer”, 92/06.02.1852 (C/359 v.)

FILIPIDE (FILIPIDI),
Costachi: „reghistrator Depart(amentului) din Lăuntru: comis”, 32/02.02.1852
(C/269)
Gheorghi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Tutova: stol(ni)c”, 359/21.06.1852 (C/103 v.)
Neculai: „pentru slujba în Isprăv(ni)ci(a) de Tutovva: sluger”, 1553/24.04.1842 (B/153)

FILIPOVICI,
Ioan: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Suceava: sluger”, 68/12.07.1835; „loco-ţiitoriu
de dregător ţinutului Suceava: cam(ina)r”, 1738/25.04.1843 (A/270)
Nicolai: „pentru serviţii: sluger”, 730/22.05.1853 (C/372)

FILOSTRAT,
Dimitrie: „pentru serviţii: sard(a)r”, 753/20.05.1853; „pentru serviţii: ban”,
1724/22.01.1856 (C/135 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
87
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

FILTOVICI,
Vasile: „pentru slujbe: sluger”, 960/16.08.1853 (C/72)

FIMCHI,
Nicolai: „pentru slujbe: sluger”, 250/24.04.1852 (C/361 v.)

FLAIŞLAIN (FLEISCHLEIN, FLEYSCHLEN, FLEIŞLEN),


C. d(octo)r: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 875/11.06.1853 (C/119 v.); „pentru servicii:
com(i)s”, 1208/25.01.1855 (C/568)

FLEHTINMAHER (FLECHTENMACHER),
Hristiian: „jurisconsult în Log(o)f(e)ţie: cam(ina)r”, 44/20.05.1835 (B/231)

FLEISCHLEIN, v. FLAIŞLAIN

FLOARIŞ,
Costantin: „pentru slujbe: sluger”, 1325/03.05.1841 (B/66)

FLOCE,
Neculai: „după izvod: sluger”: „mort în 1839” (B/134 v.)

FLORE,
Dimitri: „după izvod: camin(a)r”: „mort în 1841” (A/189)
Iorgu: „şef de masă la Giudecătoria Covurluiu: sluger”, 790/19.05.1853 (C/264 v.)
Vasile: „după izvodul din 1835: camin(a)r” (A/55)

FLORESCU, v. şi BONDRE

FLORESCU,
Ioniţă: „pentru slujbe: sluger”, 999/09.01.1840 (A/291)
Iorgu: „revizor Depart(amentului) din Lăuntru: med(elnicer)”, 808/22.05.1853
(C/119 v.)
Matei: „reghistrator la Log(o)f(e)ţâie: şatr(a)r”, 60/20.05.1835 (B/103 v.)
Onofrei: „reghistrator în Postelnicie: jâg(ni)cer”, 171/23.06.1835; „mort în 1840”
(B/162)
Procopi: „pentru slujbă de secritar Statului Cârmuitoriu: cam(ina)r”, 2/20.04.1835;
„pentru slujbă de secritar Statului Cârmuitoriu: comis”, 395/10.07.1837; „pentru
asămine socotită în calita di derector a Postelniciei: spat(a)r”, 954/09.11.1839;
„derector Post(elni)ciei: agă”, 2437/08.10.‹…›1; „secretar la Stat şi director
Postelniciei: post(elni)c”, 3388/22.09.1848 (B/169 v.)
Ştefan: „pentru slujbe: sluger”, 944/16.08.1853; „pentru serviţii: cam(ina)r”,
1278/26.05.1855 (C/487)

1
Loc gol în text. Probabil „1839”.
88
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

FLOROVICI,
Gheorghi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(a)r”, 851/09.07.1839 (A/167 v.)

FOCA,
Costachi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 310/16.01.1836 (B/47 v.)

FOCOŞ,
Costache: „arhivar la Dep(artamentul) Bisericesc: stol(ni)c”, 561/14.04.1853; „arhivar
la Departamentul) Bisericesc: sard(ar)”, 1692/21.07.1855 (C/285)

FOCŞA,
Alecu: „şăf secţiei în Divanu(l) Ţării de Gios: pitar”, 262/30.11.1835; „asămine:
clucer”, 485/04.11.1837; „mort în anu(l) 1838” (A/21 v.)
Grigori: „pentru slujbă: şatr(ar)”, 919/15.09.1839; „pentru stârpirea boalei de vite:
c(l)ucer”, 2311/07.07.1845 (A/128)
Iorgu: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1027/17.10.1853 (C/32)
Iorgu: „amploaiat în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 45/06.02.1852; „amploaiat
în Depart(amentul) din Lăuntru: pah(a)r(ni)c”, 1113/30.12.1854; „amploaiat în
Depart(amentul) din Lăuntru: com(i)s” (C/239)

FOLESCU,
Alecu: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1072/29.05.1853 (C/23)
Hristachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 572/14.04.1853; „pentru serviţii: stol(ni)c”,
1715/20.10.1855 (C/600)
Ianacachi: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Fălciiu: clucer”, 1205/17.12.1840
(A/296)
Lefter: „după anaforaoa Hatmanii no. 2752: şatr(ar)”, 2564/16.07.1846 (B/90 v.)

FORĂSCU, v. BOTEZ-FORĂSCU

FORŢU,
Costantin: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1839” (B/39 v.)

FOTE,
Dimitrie: „agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: medel(ni)cer”, 384/02.07.1852;
„agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: sard(ar)”, 1194/25.01.1855 (C/127 v.)
Gheorghi: „după izvod: spat(a)r” (A/146 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1613/08.11.1842 (A/172 v.)
Iancu: „după izvod: cam(ina)r” (A/246 v.)
Iancu maior: „maior în Meliţie: agă”, 371/25.12.1836; „pârcălab de Galaţi:
post(elni)c”, 3333/17.06.1848 (A/275 v.)
Manolachi: „după izvod: ban”; „mort în 1839” (B/95)
Mihalachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/99)

FOTESCU,
Alexandru: „pentru servicii: com(i)s”, 1404/16.09.1855 (C/24 v.)
89
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1462/05.10.1855 (C/141 v.)

FOTINO,
Alecu: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: sard(a)r”, 1616/08.11.1842; „şef masei I
a secţiei I în Postelnicie: pah(a)r(nic)”, 2112/13.01.1845; „şef de secţie1 franţeză în
Postelnicie: ban”, 73/02.02.1852 (A/39 v.)
Aleco: „locotenent de adm(inistrator) ţin(u)t(ului) Iaşii: agă”, 670/29.05.1853 (C/15 v.)
Costachi: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 673/23.05.1853 (C/289 v.)
Costantin: „pentru îndeletnicire în Post(elni)cie: clucer”, 2021/26.07.1844 (B/82 v.)
Gheorghi: „comisar de cvartal în Ieşi: clucer”, 752/26.01.1839 (A/167)
I.: „pentru slujbe: ban”, 842/16.06.1853 (C/265 v.)

FRANGOPULO,
Vasilie: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1955/30.03.1844 (A/80)

FRANGU,
Alecu: „lucrător în canţileria Pârcălăbiei de Galaţi: pit(a)r”, 2060/11.10.1844 (A/47);
Alecu pitar: „pentru slujbă în canţileria Pârcălăbiei de Galaţi: sluger”,
2387/21.08.1845 (A/49)

FRĂTIŢA,
Gheorghie: „arhivar în Depart(amentul) Public: sard(a)r”, 57/02.02.1852 (C/90)

FRIDRIHI, v. BALŞ-FRIDRIHI

FRIM,
Ioan: „paj domnesc: sluger”, 300/19.06.1852 (C/247 v.)

FRUNZĂ,
Dimitrie: „derector Trebunalului de Tecuciu: clucer”, 379/10.03.1837; „locu-ţiitoriu
de isprav(ni)c: pah(a)r(nic)”, 1714/16.04.1843 (A/202)
Dimitrie: „suplent: sluger”, 444/30.07.1852 (C/130)
Gheorghi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1053/22.02.1840 (A/130 v.)
Ioan: „amploaiat a Ispr(ăvniciei) de Bacău: sluger”, 347/21.06.1852 (C/249)
Manolachi: „căpitan în Miliţie: ban”, 2067/27.11.1844 (B/118 v.)
Vasile: „după izvodul din 1835: med(elni)cer” (A/61)

FRUNZETI (FRUNZĂTI),
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 528/14.12.1837 (A/280)
Ştefan: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 547/01.01.1853 (C/482 v.)

FUCHS, v. FUCS

1
Neclar în text.
90
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

FUCS (FUCHS),
Ioan: „pentru slujbe: spat(a)r”, 904/21.07.1853 (C/267)

FUNDĂCESCU,
Gheorghi: „arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 16/08.05.1835; „şăf
secţiei în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: stol(ni)c”, 423/12.08.1837; „după
anaforaoa Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru cu no. 25485: sard(a)r”,
533/17.02.1838; „pentru împlinire îndatoririi di derector în lucrările secţiei carie
era şăf: comis”, 809/21.04.1839; „în priivire îndelungatii vremi de slujbă: ban”,
1247/25.01.1841 (A/159 v.)
Neculai: „după izvod: clucer”: „locuţiitoriu de şef secţiei în Dep(a)r(tamentul) din
Lăuntru: sard(a)r”, 1173/01.11.1840; „mort” (B/134)

FURTUNĂ,
Vasilie subofiţăr: „pentru servicii: v(tori) post(elnic)”, 1349/22.08.1855 (C/73 v.)

91
G

GADELA,
Costachi: „pentru slujbe: clucer”, 239/24.04.1852 (C/274)

GAFENCU,
Alecu sluger: „pentru servicii: sard(a)r”, 1866/25.01.1856 (C/26 v.)
Costache: „pentru slujbe: clucer”, 1813/30.06.1843 (B/79)
Petrache: „după anaf(oraoa) Departamentului) din Lăuntru, cu no. 6492: şatrar”,
3538/16.02.1849 (B/189)
Petrachi: „pentru slujbe: sluger”, 257/24.04.1852 (C/421)
Teodor: „pentru slujbe: sluger”, 817/11.06.1853 (C/517)
Vasâle: „pentru slujbe: medelnicer”, 3263/13.05.1848; „enspector lucrării pavelelor:
cam(ina)r”, 53/02.02.1852 (A/85 v.)
Zamfirachi: „pentru servicii: pit(a)r”, 1799/25.01.1856 (C/208 v.)

GAGE,
Ioan: „prezâdent Eforiei din Galaţi: sard(a)r”, 415/10.07.1837 (A/276)
Mihalachi: „pentru postul de comisar târguşorului Darabanii: pit(a)r”,
615/07.05.1853 (C/332 v.)

GALER,
Anastasă: „paj gospod: sardari”, 798/21.04.1839 (A/27 v.)
Gheorghi: „locul-ţiitoriu di derector Comitetului Chentral: stol(ni)c”,
369/14.05.1836; „pentru slujbe după anaforaoa Logofeţâii cu no. 6004: comis”,
3244/24.04.1848 (A/119)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/163 v.)
Iancu: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1962/14.04.1844 (B/4 v.)
Ilie: „pentru slujba de poleţmaistru: clucer”, 556/12.04.1838 (A/281)
Vasilie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2871/21.07.1847 (A/84 v.)

GALIAN,
Dimitrie: „profesor: medel(nicer)”, 423/30.07.1852 (C/129 v.)

GALIN (GALINO),
Mihalachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1048/17.10.1853; „pentru slujbe: stol(ni)c”,
1629/26.01.1856 (C/337)

92
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Vasili: „pentru slujbe în Episcopie de Roman: med(elni)cer”, 1682/01.04.1843


(A/78)
Vasilie: „pentru servicii: med(e)l(ni)cer”, 1848/26.01.1856 (C/74 v.)

GALIŢI,
Costachi: „paj gospod: med(elni)cer”, 1774/15.05.1843 (B/77 v.)

GALODONT,
Iosef: „pentru slujbe: com(i)s”, 185/24.04.1852 (C/244)

GANE (GANEA),
Costachi: „pentru slujba de căp(i)t(a)n în Meliţie: com(i)s”, 382/20.01.1837; „după
anaforaoa Depart(amentului) cu no. ‹…›1: spat(a)r”, 3593/28.03.1849 (B/49)
Dimitrache: „după izvod: camin(a)r”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Botoşanii: spat(a)r”,
190/04.09.1835; „după anaforaoa Departamentului din Lăuntru cu no. 12896: agă”,
3202/23.01.1848 (A/189 v.)
Gheorghi: „după izvod: spat(a)r”; „înaintit pentru slujbe la rangul de postelnic”,
3243/24.04.1848 (A/146)
Gheorghi: „pentru slujbă în Logofeţia Dreptăţii: sard(a)r”, 2030/27.07.1844;
„pentru slujbe: cam(ina)r”, 2859/24.‹…›2.1847 (A/181)
Gheorghi: „şef de masă în Logofeţie: cam(ina)r”, 211/24.04.1852; „şef de masă în
Logofeţie: spat(a)r”, 1417/18.09.1855 (C/97 v.)
Grigori: „după izvod: comis”; „pentru slujbe: agă”, 3351/21.07.1848 (A/93 v.)
Ianacachi: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1842” (A/238 v.)
Iancu: „lucrător în Postelnicie: med(elni)cer”, 2018/26.07.1844; „pentru servicii în
Depart(amentul) Bisericesc: com(i)s”, 1318/21.08.1855 (B/5)
Ior(dache): „pentru slujbe: spat(a)r”, 880/11.06.1853 (C/119 v.)
Matei: „după izvod: comis”; „după anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru no.
20552: agă”, 2552/16.07.1846 (B/96 v.)
Matei: „pentru serviţii: post(elnic)”, 684/21.05.1853 (C/333)
Pascal: „după izvod: stol(ni)c” (B/167 v.)
Teodor: „pentru servicii: sard(a)r”, 1720/26.01.1856 (C/519 v.)

GARIF,
Iacob: „candidat Eforii Capitalii: med(elnicer)”, 307/19.06.1852 (C/248)
Ianachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 550/17.02.1838 (A/280 v.)

GAVRIL,
Gheorghi: „pentru slujbe: sluger”, 1362/04.07.1841 (A/137 v.)
Manolachi: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: spătar”, 3543/16.02.1849
(B/97 v.)
Vasile: „pentru slujbe: sluger”, 1363/04.06.1841 (A/74 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
93
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

GAVRILAŞ,
Dimitrache: „după izvod: sard(a)r” (A/192 v.)
Ştefan: „pentru servicii: sard(a)r”, 1274/26.05.1855 (C/488)

GAVRILESCU,
Costachi: „ispravnic de aprozi la Comisia Epitropicească: şatr(ar)”, 2029/26.07.1844
(B/83)
Costachi: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 535/05.01.1853 (C/284)

GAVRILIU,
Dimitrie: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1763/22.01.1856 (C/142 v.)
Manolachi: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 286/19.06.1852 (C/328 v.)

GĂLESCU,
Carp: „comisar la carantina Galaţii: sard(a)r”, 1304/04.04.1841 (B/65 v.)

GĂLEŞESCU (GĂLIŞĂSCU, GĂLIŞESCU),


Mihalachi: „după anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru no. 24591: pit(a)r”,
2557/16.07.1846 (B/120 v.)

GĂLUŞCĂ,
Grigori: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 318/19.06.1852 (C/100 v.)
Mihalachi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Vaslui: clucer”, 364/21.06.1852 (C/329 v.)

GÂDEI,
Gheorghie: „paj gospod: sard(a)r”, 1876/29.10.1843; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
3185/08.01.1848 (A/177)

GÂLCĂ,
Gheorghi: „după izvod: stol(ni)c” (A/157)
Ioniţă: „după izvod: med(elni)cer” (A/264)
Iordachi: „pentru osăbite slujbe: com(i)s”, 2346/09.‹…›1.1845 (B/9)
Petrachi: „cilen şi casier Eforiei de Bârlad: pit(a)r”, 1294/21.03.1841 (B/179)

GÂLŢU,
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c” (A/262)
Neculai: „paj gospod: stol(ni)c”, 1595/02.05.1842 (B/154)

GÂNDUL,
Şărban: „după izvod: med(elni)cer” (B/237)

GÂRDE,
Matei: „după izvod: stol(ni)c” (B/101 v.)
Neculai: „pentru osăbite slujbe: sluger”, 1560/26.04.1842 (B/153)

1
Loc gol în text. Probabil „iulie”.
94
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

GÂRLE,
Ipati: „pentru slujbe, după anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru cu no. 26693:
pitar”, 2174/13.03.1845 (B/7)

GÂŢU,
Theodorachi: „pentru slujbe: sulger”, 2429/12.09.1845; „pentru slujbe: comis”,
3614/27.04.1849 (B/259 v.)

GEANĂ,
Grigori post(elni)c: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
929/18.09.1839 (A/128 v.)

GHELEME,
Alecu: „după atestaturi pentru slujbe în vreme Divanului împlinitoriu: sard(a)r”,
548/17.02.1838 (A/24 v.)
Costachi: „amploaiat în Secretariat: stol(ni)c”, 1103/30.12.1854 (C/297 v.)
Dimitri: „după izvod: camin(a)r”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) Agiutătoare:
spat(a)r”, 1442/01.01.1842 (A/190)
Ioan: „după izvod: comis”; „mort în 1838” (A/241 v.)

GHENADI,
Dimitrie: „pentru slujbe: pitar”, 3045/04.10.1847 (A/225 v.)
Manolachi pah(a)r(ni)c: „pentru slujbe: ban”, 1924/12.01.1844 (B/117)

GHEORGHIADI (GHEORGHIIADE),
Alexandru: „pentru slujbe: medel(ni)cer”, 1887/09.11.1843 (A/44)
Chirica: „lucrător în cantilena Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: pitar”,
2073/27.11.1844; „lucrător în cantilena Dep(a)rt(amentu)lui din Lăuntru:
medelnicer”, 3442/04.12.1848 (B/83 v.)
Costachi: „agiutor protocolistului în Divanu(l) Domnesc: jâg(ni)cer”,
72/12.07.1835; „secritar Comitetului Sănătăţii: sard(a)r”, 860/30.07.1839; „locu-
ţiitor di derector Epitropiei M(ănăsti)rii Sv(ântului) Spiridon: comis”,
1121/29.08.1840 (B/43)
Dimitri: „poliţmaistru la târg Focşanii: sluger”, 680/15.09.1838; „samiş şi locu-ţiitor
de ispravnic la ţin(u)t(ul) Neamţu: pah(a)r(nic)”, 1140/17.09.1840 (A/204 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: spat(a)r”, 602/30.04.1853 (C/133 v.)
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în Comitetul Sănătăţii: jâg(ni)cer”, 85/13.06.1835;
„asămine în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 1461/20.01.1842; „locul-
ţiitoriu de şăf secţiei în Dep(a)r(tament): sard(a)r”, 1538/04.04.1842 (A/160 v.)
Ioan: „paj domnesc: sulger”, 298/19.06.1852 (C/247)
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 1041/17.10.1853 (C/267 v.)
Nicolai: „pentru servicii: sluger”, 1832/26.01.1856 (C/377 v.)
Panaite: „amploaiat Isprăv(niciei) de Botoşani: sulger”, 331/21.06.1852 (C/422)

GHEORGHIESCU,
Dimitrie: „amploaiat Poliţii Capitalii: sard(a)r”, 109/25.02.1852 (C/120 v.)

95
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

GHEORGHIEVICI,
Gheorghi: „amploaiat Isprăv(niciei) de Galaţi: med(elnicer)”, 354/25.06.1852 (C/103)

GHEORGHIIADE, v. GHEORGHIADI

GHEORGHIU,
Alecu: „pentru slujbe: jâgnicer”, 268/24.04.1852 (C/7 v.)
Alecu: „paj domnesc: sulger”, 396/19.06.1852 (C/8 v.)
Arghir: „după anaforaoa Divanului Domnescu: sulger”, 2638/‹…›1.1846 (A/51)
Chirica: „pentru slujbe: sard(a)r”, 219/24.04.1852; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
1680/24.09.1855 (C/273)
Chiriiac: „după izvod: sard(a)r” (B/34 v.)
Costachi: „reghistrator în Comitetu(l) Sănătăţii: şatr(ar)”, 891/30.07.1839; „pentru
osăbite îndeletniciri: med(elni)cer”, 1430/01.01.1842 (B/57 v.)
Costachi: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1752/06.05.1843 (B/77)
Costachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 205/24.04.1852; „pentru slujbe: ban”,
1389/05.09.1855 (C/272 v.)
Costachi: „copist în Depart(amentul) din Lăuntru: sluger”, 397/02.07.1852 (C/278 v.)
Costantin: „pentru slujbă de revizor: pit(a)r”, 1181/08.11.1840 (B/62 v.)
Dimitri: „pentru slujbe: sluger”, 963/22.11.1839; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
2916/14.08.1847 (A/207 v.)
Dimitri: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1402/30.11.1841 (A/213 v.)
Dimitrie: „locoţâitor de poliţmaistru la Roman: stol(ni)c”, 1922/11.01.1844 (A/221)
Dimitrie: „pentru slujbe: sulger”, 2485/02.01.1846 (A/223 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: sard(ar)”, 1600/24.01.1856 (C/142)
Dimitrie: „pentru servicii: clucer”, 1844/25.01.1856 (C/143)
Hristea: „pentru servicii: stol(ni)c”, ‹…›2/18.01.1856 (C/600 v.)
Iancu: „arhivariu în Divanu(l) Domnesc: pit(a)r”, 71/13.07.1835; „pentru ţânere
locului de ispravnic ţin(u)t(ului) Fălciiu, aflându-să samiş: pah(a)r(nic)”,
1296/21.03.1841 (A/270 v.)
Iancu: „copist în Departamentul) din Lăuntru: sluger”, 401/02.07.1852 (C/251)
Iani: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1836” (A/258 v.)
Ioan: „paj gospod: stol(ni)c”, 1355/02.07.1841 (A/299 v.)
Ioan: „pentru slujbe: pitar”, 166/20.03.1852 (C/243)
Iordachi: „pentru slujba în canţileria Is(prăvniciei) de Neamţu: şatr(ar)”,
2453/08.12.1845 (A/185 v.)
Mihalachi: „pentru serviţii: sluger”, 727/20.05.1853; „pentru serviţii: stol(ni)c”,
1793/26.01.1856 (C/333 v.)
Panaite: „revizor Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 60/06.02.1852 (C/418)
Sandu: „revizor Depart(amentului)3: clucer”, 1258/08.03.1841 (B/212 v.)
Sandu: „pentru serviţii: sard(a)r”, 714/23.05.1853 (C/484 v.)
Scarlat: „poliţmaistru de Botoşani: sluger”, 202/17.09.1835 (B/206 v.)
Stere: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2820/18.06.1847 (B/222 v.)
1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
3
din Lăuntru.
96
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Ştefan: „revizor pe graniţă: clucer”, 558/12.04.1838 (B/208)


Ştefănachi: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 1409/30.11.1841 (B/214)
Ştefănachi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Fălciu: sulger”, 363/21.06.1852 (C/480 v.)
Tănasă: „pentru slujbe: serd(a)r”, 2907/14.08.1847 (B/224 v.)
Theodor: „revizor Vistieriei: sard(a)r”, 1991/16.06.1844 (B/258 v.)
Theodor: „revizor Vistieriei: clucer”, 2011/06.02.1852 (B/259)
Theodor: „samiş la ţin(u)t(ul) Roman: com(i)s”, 518/01.01.1853 (C/513)
Vasile: „după anaforaoa Depart(amentulu)i din Lăuntru cu no. 2093 din anul 1842:
med(elni)cer”, 1475/08.02.1842; „mort la oct(om)v(rie) (1)843” (A/76 v.)
Vasile: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 544/09.04.1853 (C/67 v.)
Vasilie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1913/26.01.1856 (C/75)

GHEORGHIU-ALBU,
Costandin: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1666/17.02.1843; „mort la 07.09.1845”
(B/74 v.)

GHEORGHIU-POLIZU,
Athanasie: „după izvodul din anul 1835: sard(a)r”; „mort în 09.04.1837” (A/14 v.)

GHEORGHIU-RADOVICI,
Stavru: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1839” (B/199 v.)

GHERACHI,
Gheorghi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 1228/29.12.1840
(A/134)

GHERGHEL,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: comis”; „mort în 1840” (A/9)
Costandin: „după izvod: ban”; „post(elnic)”, 1252/16.05.1855 (B/22)
Costin: „după izvod: comis” (B/23 v.)
Ianacachi: „după izvod: ban”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Ieşii:
spat(a)r”, 188/29.06.1835; „mort în 1836” (A/239 v.)
Ianacachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort la 1843” (A/249 v.)
Ilie: „după izvod: comis”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Botoşanii: agă”, 1486/08.03.1842;
„pentru stârpirea boalei de vite: post(elnic)”, 2279/26.06.1845; „pentru stârpirea
boalei de vite: vor(ni)c”, 1279/04.07.1855 (A/241 v.)
Ioan: „după izvod: comis” (A/242)
Ioniţă: „după izvod: comis” (A/242)
Ioniţă: „locu-ţiitoriu de ispravnic ţin(u)t(ului) Dorohoiu: ban”, 657/04.10.1838;
„mort în 1841” (A/284)
Matache: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2798/07.03.1847 (B/121 v.)
Mihail: „prapurcic în Meliţâie: cam(ina)r”, 377/28.02.1837; „loculţiitor de
prezâdent Giud(e)c(ătoriei) de Botoşani, aflându-să cilen: spat(a)r”,
1260/08.03.1841; „loculţiitor de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Botoşani,
aflându-să cilen: post(elnic)”, 1155/25.01.1855 (B/105 v.)
Theodor: „pentru slujbile ce au săvârşit: clucer”, 1740/25.04.1843 (B/257 v.)

97
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Theodorachi: „după izvod: comis” (B/241); Tudurachi comis: „pentru slujbe:


spat(a)r”, 3250/05.05.1848 (B/224 v.)

GHERGHESCU,
Gheorghie: „după izvod: stol(ni)c” (A/106 v.)
Neculai: „după izvod: sluger”; „locoţiitoriu de ispr(avnic) ţinutului Fălciu:
cam(ina)r”, 1627/05.12.1842; „locoţiitoriu de ispr(avnic) ţinutului Fălciu:
spat(a)r”, 1817/‹…›1.1843 (B/134 v.)

GHERINO,
Iosef: „pentru slujbe: com(i)s”, 805/29.05.1853 (C/265)

GHERUCĂ,
Neculai: „pomoşnic de secţie în Vistierie: pit(a)r”, 1753/06.05.1843; „revizor la
Depart(ament)2: sardar”, 3291/27.05.1848 (B/155 v.)
Nicolai: „pentru slujbe: ban”, 455/30.10.1852 (C/367 v.)
Simion: „pentru slujba la Isprăvnicia ţinutului Roman: pitar”, 2120/13.01.1845
(B/219 v.)

GHEŢU,
Fotache: „inginer pe lângă Log(o)f(e)ţie Justiţiei: clucer”, 383/20.03.1837; „pentru
slujbe: cami(na)r”, 3151/18.12.1847 (B/227 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 698/22.05.1853 (C/114 v.)
Ioan: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 461/30.10.1852 (C/254 v.)
Manolachi: „pentru slujba în canţileria Isprăv(ni)ci(ei) ţân(u)t(ului) Neamţu:
sulger”, 2139/13.03.1845 (B/119)

GHIBĂNESCU,
Anton: „pomoşnic de secţie în Log(o)f(e)ţie: pitar”, 804/21.04.1839; „mort” (A/27 v.)
Iancu t(reti) post(elnic): „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 448/12.08.1837;
„locu-ţiitoriu de şef secţiei în Log(o)f(e)ţie: med(elni)cer”, 659/06.08.1838;
„pentru asămine: pah(a)r(nic)”, 1419/24.12.1841; „pentru asămine: cam(ina)r”,
2380/04.08.1845; „pentru slujba de 20 ani: comis”, 07.12.1845 (A/278)
Stavăr: „revizor la Dep(artamentul) Bisericesc: med(elnicer)”, 557/14.04.1853; „revizor
la Dep(artamentul) Bisericesc: cam(ina)r”, 1714/20.10.1855 (C/482 v.)

GHICA,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: agă”; „cilen întâi a Divanului Ţării de Gios
după adresul Legaţiei cu no. 5011: vornic”, 1131/04.09.1840 (A/4)
Alecu beizade: „pentru slujbe: vor(ni)c”, 999/17.10.1853 (C/22)
Alexandru: „după izvodul din anul 1835 pentru boierii di mai înainte întăriţi de Pre
Înălţatul Domn: log(o)f(ă)t” (A/2)
Costachi: „după izvod: agă” (B/17)

1
Loc gol în text.
2
din Lăuntru.
98
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Costachi: „pentru slujbe: agă”, 900/02.07.1853; „pentru slujbe: vor(ni)c”,


1341/14.08.1855 (C/296)
Costachi beizade: „Secretariul de Stat: vor(ni)c”, 997/17.10.1853 (C/297)
Dimitrie: „după izvod: vistier(ni)c”; „mort în (1)835” (A/186 v.)
Gheorghi: „derector Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: agă”, 759/10.02.1839;
„pentru asămine: postel(ni)c”, 1310/04.04.1841 (A/125 v.)
Gheorghi: „după izvod: vornic de Ţara de Sus”; „mort în anu(l) 1835” (A/142)
Gheorghi: „după izvod: postel(ni)c”; „după ofisul cu no. 44 din 15.10.1840:
vist(i)er(ni)c” (A/142 v.)
Grigori: „după izvodul din anul 1835 a boierilor întăriţi de Preînălţatul Domn:
vornic”; „după izvodul din anul 1835 a boierilor întăriţi de Preînălţatul Domn:
log(o)f(ăt)”; „mort în anul 1838” (A/87)
Grigori: „după acelaşi izvod: hatm(a)n” (A/87)
Iancu: „pentru slujbile părintelui său: agă”, 1315/14.04.1841; „pentru slujba de
candidat la Div(anul) Domnesc: post(elni)c”, 1870/23.10.1843 (A/298 v.)
Iancu: „profesor de gheologhie şi mineraloghie: spat(a)r”, 1664/17.02.1843 (A/305 v.)
Iancu beizade: „locotenent de Secretar Statului: vor(ni)c”, 998/17.10.1853 (C/267 v.)
Leonidas: „pentru slujbe: spat(a)r”, 897/27.06.1853; „director Depart(amentului)
Cultului: post(elnic)”, 1342/21.08.1855 (C/301)
Neculai: „după izvod: agă”; „pentru slujbe: vor(nic)”, 1649/24.12.1842 (B/123 v.)
Nicolai: „după izvod: spat(a)r” (B/125)
Nicu: „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Bacău: agă”, 1049/20.02.1840
(B/147 v.)
Theodorachi: „după izvod: agă”; „vel agă oraşului1: postel(nic)”, 178/23.06.1835;
„pentru osăbite slujbe: vornic”, 1342/16.05.1841 (B/240)
Theodoriţă: „ispravnic ţin(u)t(ului) Botoşănii: agă”, 1174/07.11.1840; „pentru
asemine după anaforaoa Dip(a)r(tamentului)2 no. 8 din 23.10.1842: post(elni)c”,
1600/30.10.1842; „pentru îndatorire de agă oraşului Ieşii: vor(ni)c”, 3033/04
‹…›3.1847 (B/255)
Vasile: „ispravnic ţin(u)t(ului) Vasluiului: agă”, 1251/07.02.1840; „pentru buna
chibzuire în postul de pârcălab de Galaţi: vor(ni)c”, 1619/26.11.1842 (A/73)
Vasile: „ministrul Finansălor: logof(ăt)”, 994/17.10.1853 (C/72)

GHIDIONESCU,
Dimitrie: „pentru serviţii: sluger”, 569/14.04.1853 (C/132 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: sluger”, 569/14.01.1853 (C/514)
Sandu: „ţiitoriu locului di derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Vaslui: şatr(ar)”,
719/20.11.1838 (B/209 v.)

GHIGĂ,
Vasilie: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 1671/26.01.1856 (C/74 v.)

1
Iaşi.
2
din Lăuntru.
3
Loc gol în text.
99
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

GHIGOLE,
Costachi: „locu-ţiitoriu samişului de Botoşani: sluger”, 361/20.11.1836 (B/48 v.)

GHILŢU,
Costachi: „şef de masă în Depart(amentul) Dreptăţii: cam(ina)r”, 210/24.04.1852
(C/272 v.)
Ilie: „după izvod: med(elni)cer” (A/264)
Vasilie: „pentru servicii: sluger”, 1551/17.10.1855 (C/74)

GHINDARU,
Costachi: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 777/22.05.1853 (C/294)
Enachi: „pentru slujbe: sulger”, 3096/03.12.1847 (A/229)

GHINESCU,
Dimitrie: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2876/25.07.1847 (A/225 v.)

GHINICIU,
Aleco: „pentru serviţii: clucer”, 520/01.01.1853 (C/11)

GHIŢĂ,
Iosăp: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 03.06.1844” (A/257 v.)

GHIŢĂSCU,
Costachi: „paj gospod: stol(ni)c”, 469/10.09.1837 (B/50)
Dimitrie: „leitinantu în Meliţie: pah(a)r(nic)”, 388/13.04.1837 (A/202 v.)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 17.03.1844” (A/162 v.)
Ioan: „după izvod: ban” (A/240)
Theodor: „după izvod: cam(ina)r” (B/242)

GIOIAN, v. JOIAN

GIOSAN,
Gheorghi: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 764/22.05.1853 (C/118)
Gr(igore): „pentru serviţii: stol(ni)c”, 746/29.05.1853; „pentru serviţii: cam(ina)r”,
1867/25.01.1856 (C/117)

GIPNICA,
Costachi: „pentru slujbe: sluger”, 840/16.06.1853 (C/295)

GIROIU,
Andronachi: „pentru servicii: pit(a)r”, 1796/25.01.1856 (C/26)

GIRŢESCU,
Tanasă: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1917/26.01.1856 (C/520)
Vasilie: „pentru servicii: med(e)l(ni)cer”, 1918/26.01.1856 (C/75)

100
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

GIURGE,
Iancu: „după izvod: vor(ni)c de poliţie” (A/234 v.)
Nicu: „pentru servicii: clucer”, 1120/30.12.1854 (C/375)
Theodosiu: „după izvod: med(elni)cer” (B/247 v.)

GIUŞCĂ,
Gheorghie: „inginer Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 65/06.02.1852 (C/91)
Ioan: „şef secţiei în Divanu(l) Ţării de Sus: pit(a)r”, 269/30.11.1835; „asămine:
sluger”, 509/26.11.1837; „locul-ţiitoriu di derector acelui Divan: pah(a)r(nic)”,
1165/01.11.1840 (A/273 v.)
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c” (A/259 v.)
Thoma: „profesor, shoala din Galaţi: pit(a)r”, 256/09.11.1835; „profesor, shoala din
Galaţi: sard(a)r”, 846/21.04.1839; „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2860/24.07.1847
(B/251)

GIVARA (GIUVARA), v. DJUVARA

GIVIT,
Sava: „după izvod: cam(ina)r”; „mort” (B/199)

GLĂVĂNESCU,
Ianachi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 22/08.05.1835;
„asămine: sluger”, 216/17.09.1835 (A/268 v.)

GLOD,
Ioan: „după izvod: sluger” (A/265 v.)

GLODEANU,
Gheorghie: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Fălciului: sluger”, 1160/22.10.1840
(A/133)
Mihalachi: „paj gospod: sard(ar)”, 1097/16.05.1840 (B/110)
Vasili: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1705/16.04.1843 (A/78 v.)

GOCIU,
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: comis”, 2852/24.07.1847 (A/105)
Gheorghie: „după izvod: med(elni)cer” (A/109 v.)
Theodor: „după izvod: sard(a)r” (B/246 v.)

GOESCU,
Ioan: „stolonoceal(ni)c în Vistirii: pit(a)r”, 110/16.07.1835; „loco-ţiitoriu de şef
secţie în Vist(ie)r(ie): sard(a)r”, 1761/06.05.1843 (A/271)
Theodor t(reti) post(elnic): „după an(a)foraoa Dep(a)rt(amentului)1 cu no. 886:
sluger”, 2758/07.04.1847 (B/260 v.)

1
din Lăuntru.
101
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

GOGA,
Dimitrie: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 174/24.04.1852 (C/122 v.)

GOGOVEA,
Aleco: „comisar la Târgul Ocnii: sulger”, 2516/21.03.1846; „pentru slujbe: sardar”,
3408/01.11.1848 (A/38 v.)

GOILAV,
David: „pentru slujbe: sulger”, 2607/30.‹…›1.1846 (A/233 v.)
Luca: „locu-ţiitor de prezâdent Eforiei de Botoşani, aflându-să cilen: sluger”,
808/21.04.1839 (B/88)
Ştefan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 694/10.10.1838 (B/209)

GOLEA,
Vasile: „pentru slujbe: sardar”, 3453/28.12.1848 (A/86)

GORAŞ,
Vasilie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1519/24.12.1855 (C/73 v.)

GORE,
Climinte: „paj gospod: sard(a)r”, 300/08.01.1836 (B/46 v.)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1032/17.10.1853 (C/267 v.)

GORGOS,
Dimitrie: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 2861/25.07.1847 (A/225)
Ioniţă: „după izvod: med(elni)cer”; „asesor de trebunal: sard(a)r”, 452/12.09.1837;
„pentru slujbe: comis”, 1488/15.03.1842; „asămine: spat(a)r”, 3090/22.11.1847
(A/263 v.)
Pavăl: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: sluger”, 559/12.04.1838 (B/172 v.)
Vasile vel căp(i)t(a)n: „pentru îndelungate slujbe: clucer”, 1537/04.04.1842 (A/77)

GOROVEI,
Gheorghi: „condicariu la Creminal: pitar”, 279/30.11.1835; „mort în anul 1843”
(A/116)
Ioan: „după izvod: sard(a)r”; „locul-ţiitor de isprav(ni)c ţin(u)t(ului) Dorohoiu:
ban”, 1591/02.05.1842 (A/257 v.)
Neculai: „scriitor în Departamentul) din Lăuntru: clucer”, 392/02.07.1852 (C/365)
Petrachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2703/01.03.1847 (B/185 v.)
Petrachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 3402/01.11.1848 (B/188 v.)

GOSAN,
Vasilie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2868/25.07.1847 (A/84)

1
Loc gol în text. Probabil „iulie”.
102
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

GRAMATIC,
Alecu: „stârpirea boalei de vite: clucer”, 2333/07.07.1845 (A/48 v.)

GREBLIŞ, v. DIMITRIU-GREBLIŞ

GRECEANU,
Alecu d(octo)r: „pentru servicii: spat(a)r”, 1572/17.10.1855 (C/25 v.)
Gheorghie: „după izvod: agă”; „pentru slujbe: post(elnic)”, 2497/02.02.1846; „pentru
asămine: vor(ni)c”, 3274/20.05.1848 (A/89)
Iancu: „după izvod: spat(a)r”; „ispravnic ţânutului Tutovii: vor(ni)c”,
2708/12.03.1847 (A/238)
Iancu: „după izvod: cam(ina)r” (A/243 v.)
Neculai: „după izvod: agă”; „pentru îndelungati slujbe: vornic”, 1574/26.04.1842
(B/123)
Neculai: „după izvod: vornic de aprozi”; „pentru slujbe de mădulari la Divanul
Domnesc: vel vor(ni)c”, 1841/11.09.1843 (B/123)
Scarlat: „pentru îndatorire de asesor la Judecătorie de Botoşani: com(i)s”,
629/25.04.1853 (C/483)
Vasilie: „pentru servicii: agă”, 1512/24.12.1855 (C/73 v.)

GRECULESCU,
Dimitri: „revizor pe graniţă”, 1295/21.03.1841 (A/212)

GRIBENCIU,
Anastasă: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c”; „mort în 1837” (A/12 v.)
Costantin: „comisar de cvartal în Ieşi: sluger”, 861/20.07.1839 (B/56 v.)
Iancu: „amploaiat Logofeţii: pit(a)r”, 279/19.06.1852; „amploaiat Logofeţii:
med(e)l(nice)r”, 1434/28.09.1855 (C/246 v.)

GRIDOV,
Nicolai: „pentru servicii: com(i)s”, 1560/18.01.1856 (C/376 v.)

GRIGORAŞ,
Costache: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: agă”, 3362/07.08.1848 (B/26)
Costachi: „pentru serviţii: post(elnic)”, 851/16.06.1853 (C/295 v.)

GRIGORESCU,
Dimitri: „pentru îndeletnicire în Post(elnicie): pit(a)r”, 1381/‹…›1.03.1842 (A/217 v.)
Ioan: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1029/17.10.1853 (C/267 v.)

GRIGORIADE (GREGORIIADI),
Costachi: „pentru slujbe în lucrare drumurilor: şatr(ar)”, 1692/16.04.1843; „pentru
asămine slujbe: sulger”, 2247/05.06.1845 (B/75 v.)

1
Loc gol în text.
103
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

GRIGORIU,
Aleco: „pentru îndatorire de asesor Giudecător(iei) ţin(u)t(ului) Sucevii: cam(ina)r”,
5/21.12.1851; „pentru îndatorire de asesor Giudecător(iei) ţin(u)t(ului) Sucevii:
agă”, 1484/20.10.1855 (C/2)
Costache: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1836” (B/33)
Costachi: „şef de masă la Departamentul) Bisericesc: pah(a)r(nic)”, 550/14.01.1853
(C/284 v.)
Dimitri: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 712/08.11.1838; „mădulariu
Giudecătoriei ţin(u)t(ului) Suceava: sard(a)r”, 1707/16.04.1843 (A/205)
Dimitri: „revezor Departamentului din Lăuntru: med(elni)cer”, 2393/02.09.1845
(A/223)
Dimitrie: „membru Divanului de întărituri: agă”, 488/29.12.1852 (C/131)
Gheorghi: „după izvod: spat(a)r”; „cilen şi locul-ţiitoriu de prezâdent Divanului
Ţării de Gios: postel(ni)c”, 1051/22.02.1840 (A/145 v.)
Gheorghi: „amploaiat Is(prăvniciei) ţin(u)t(ului) Iaşii: sulger”, 371/21.06.1852
(C/104 v.)
Gheorghi: „iconom Institutului gimnazial: şatrar”, 446/30.07.1852 (C/106)
Ilieş: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): pit(a)r”, 1162/22.10.1840 (A/295)
Ioniţă: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3012/30.09.1847 (A/244)
Iordachi pit(a)r: „şef secsiei în Depart(amentul) Public: cam(ina)r”, 50/02.02.1852
(C/92)
Nicolai: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 576/19.05.1838; „asemine la
Comisia Epitropicească: stol(ni)c”, 2025/26.07.1844 (B/143); „şef de masă la
Comisie Epitropicească: cam(ina)r”; 530/05.01.1853 (C/369)
Niculai: „revizor a Dep(a)r(tamentului)1: med(elni)cer”, 1523/20.03.1842 (B/152 v.)
Niculai: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 393/02.07.1852 (C/365 v.)
Niculai: „şef de masă la Jud(ecătoria) de Suceava: sluger”, 803/19.05.1853 (C/372 v.)
Onofrei: „pentru slujbe: sulger”, 3050/06.10.1847 (B/162)
Ştefan: „muhurdar: com(i)s”, 25/02.02.1852; „muhurdar: spat(a)r”, 500/01.01.1853;
„muhurdar: agă”, 1000/17.10.1853 (C/478)
Ştefan: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Vaslui: sulger”, 365/21.06.1852 (C/481)
Ştefănachi („di la Departament”): „după izvod: stol(ni)c”; „şef secţiei în
Log(o)f(e)ţie: sard(a)r”, 46/20.05.1835; „locuţiitori di derector în Log(o)f(e)ţie:
cam(ina)r”, 303/15.01.1836 (B/203)
Vasile: „secritar Comisiei Catagraficeşti: med(elni)cer”, 802/21.04.1839; „samiş
ţân(u)t(ului) Putnii: pahar(ni)c”, 2536/12.04.1846; „asămine: spătar”,
3648/30.04.1849 (A/70 v.)
Vasile: „paj gospod: sulger”, 3631/30.04.1849 (A/86 v.)
Vasile: „director Casii Pocitelor: agă”, 868/29.05.1853 (C/71 v.)

GRIGORIU-HAGI, v. HAGI-GRIGORIU

1
din Lăuntru.
104
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

GRIGORIU-MANE,
Costache: „după izvod: sard(a)r”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Dorohoiu: comis”,
605/09.06.1838 (B/33 v.)

GRIGORIU-ROMALO,
Iordachi: „prezident Comisii Epitropiceşti: vor(ni)c”, 462/15.11.1852 (C/106 v.)

GRIGOROVICI,
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 261/24.04.1852; „pentru slujbe: sluge(r)”,
1491/20.10.1855 (C/245 v.)
Petrachi: „epistat la cvartalul întâiu din oraşul Ieşii: pitar”, 2517/11.03.1846 (B/184)

GRIMEVICI,
Anton: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 838/29.05.1853 (C/18 v.)

GROIAN,
Mihai: „amploaiat în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 47/06.02.1852; „mort”
(C/327)

GROSU,
Lupu: „după izvod: sluger”; „mort în luna maiu 1844” (B/86)
Theodor: „după izvod: sard(a)r”; „paj gospod: cam(ina)r”, 1318/14.04.1841 (B/246 v.)

GUGUŞĂSCU,
Petrachi: „poliţmaistru la târgu(l) Fălticenii: pit(a)r”, 639/25.07.1838 (B/173 v.)

GULEA, v. şi VASILIU-GULEA

GULEA,
Costachi: „pentru slujbe: sluger”, 962/16.08.1853 (C/297)

GULEI,
Vasile: „după izvodul din 1835: clucer” (A/63)

GULIIANOV,
I.: „paj gospod: sluger”, 771/20.05.1853 (C/263 v.)

GURIŢĂ,
Alexandru: „prapurcic în Meliţie: med(elni)cer”, 134/16.07.1835; „pentru slujbe:
comis”, 3020/30.09.1847 (A/20 v.)

GUSTE, v. şi DIMITRIU-GUSTE

GUSTE,
Dimitrie: „profesor de ghimnazâie: stol(ni)c”, 843/21.04.1839; „profesor la clasile
colegiale de gheografie, mitologhie şi poezie: sard(a)r”, 1727/25.04.1843 (A/207);
105
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

„profesor: cam(i)n(a)r”, 409/30.07.1852; „pentru servicii: spat(a)r”, 1264/16.05.1855


(C/128 v.)
Ioan: „suplent: sluger”, 441/30.07.1852 (C/253)
Teodor: „după anaf(oraua) Depart(amentului) no. 6492: şatrar”, 3536/16.02.1849
(B/225 v.);
Teodor şatrar: „pentru serviţii: clucer”, 1712/22.10.1855 (C/519 v.)

106
H

HACIU,
Alecu: „pentru servicii: sard(a)r”, 1488/20.10.1855 (C/25)
Gavril: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în anu(l) 1836” (A/110)

HADIG,
Fransuoa (François): „tălmaci în Postelnicie: comis”, 340/17.02.1838; „după
anaforaoa Postelniciei cu no. ‹…›1: spat(a)r”, 2994/27.09.1847; „după asămine cu
no. 2910 din 1848: agă”, 3467/04.01.1849 (B/228)

HAGI-GRIGORIU,
Petrachi: „pentru slujbe: medel(nicer)”, 2804/09.06.1847 (B/186 v.)

HAGIOLU,
Gavrilaş: „paj gospod: sard(a)r”, 1068/24.02.1840 (A/131 v.)

HAGIOPULU,
Sterea: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2800/07.05.1847 (B/222 v.)

HAIM (HEIM, HEYM),


Carl: „pentru slujbe: sulger”, 273/24.04.1852; „pentru slujbe: sard(a)r”,
1578/22.09.1855 (C/274)

HAMUZ,
Gheorghie: „amploaiat Ispră(vniciei) de Botoşani: med(elnicer)”, 329/21.06.1852
(C/101)

HAN,
Mihail: „pentru servicii: sard(ar)”, 1631/26.01.1856 (C/338 v.)

HANDOCA,
Dimitri: „pentru slujbe: sluger”, 1466/20.01.1842 (A/215)
Dimitrie şatr(ar): „pentru servicii: sard(a)r”, 1306/04.07.1855 (C/140 v.)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/252)

1
Loc gol în text.
107
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Ioniţă: „după izvod: clucer”; „pentru slujbe: sard(a)r”, 2953/27.08.1847 (A/265 v.)
Ştefănachi: „după izvod: cam(ina)r”; „după izvod: spat(a)r”, 1177/25.01.1855
(B/198)

HARALAMB,
Dimitrie: „suplent: sluger”, 440/30.07.1852 (C/129 v.)
Iancu: „după anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru, cu no. 19247: pit(a)r”,
2105/28.12.1844 (B/6 v.)

HARBALĂU,
Sava: „pentru slujbe: sluger”, 822/16.06.1853 (C/485 v.)

HARET,
Costachi: „pentru servicii: sardar”, 483/05.11.1852 (C/281)
Costantin: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1530/20.03.1841 (B/71)
Mihail: „pentru slujbe: pit(a)r”, 968/16.08.1853; „pentru slujbe: sard(a)r”,
1376/02.09.1855 (C/336)
Neculai: „ispravnic Curţii gospod: cam(ina)r”, 449/12.08.1837 (B/141)
Neculaiu: „pentru îndatorire de cilen la Giud(ecăto)ria de Dorohoiu: sard(a)r”,
1862/25.10.1843 (B/157)

HARICHI,
Stavarachi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 913/03.08.1853 (C/486 v.)

HARITILE,
Scarlat: „pentru slujbe: post(elnic)”, 2851/22.‹…›1.1847 (B/222 v.)

HARITONESCU,
Cleminti t(reti) post(elnic): „arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
1190/08.11.1840; „arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: stol(ni)c”,
2466/08.12.1845 (B/63)
Climenti: „pentru slujbe: com(i)s”, 924/16.06.1853 (C/296 v.)

HARMANDA,
Iorgu: „amploaiat Politii Capitalii: sard(a)r”, 121/25.02.1852; „amploaiat Poliţii
Capitalii: cam(ina)r”, 1643/26.01.1856 (C/93 v.)

HARNAV,
Gheorghie: „stolonoceal(nic) în Log(o)f(e)ţâie: sluger”, 51/20.05.1835 (A/160)

HARNAZ,
Theodor: „după ana(foraoa) Log(ofeţiei) no. 7135: pit(a)r”, 2844/19.06.1847 (B/261);
„pentru servicii: stol(ni)c”, 1566/18.01.1856 (C/519)

1
Loc gol în text. Probabil „iunie”.
108
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Theodorachi: „arhivar în Postelnicie: pit(a)r”, 114/16.06.1835; „revizor a Vistiriei:


stol(ni)c”, 1582/29.04.1842 (B/250)

HARSIIADI,
Hriste: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1489/15.03.1842 (B/233 v.)
Hriste: „pentru slujbe: com(i)s”, 934/16.08.1853 (C/600 v.)

HARTING,
Scarlat: „pentru slujbe: vor(ni)c”, 928/16.08.1853 (C/486 v.)

HARTULARI,
Dimitri: „după izvod: ban”; „mort în 1836” (A/188 v.)
Gheorghi: „cilen a Giud(e)c(ăto)r(iei) de Suceava: sard(a)r”, 34/08.05.1835; „locul-
ţiitoriu de ispravnic ţin(u)t(ului) Suceava: camin(a)r”, 297/14.09.1835; „din rangul de
agă pentru slujbe: post(elni)c”, 3080/20.11.1847 (A/159 v.)
Răducanul: „după izvod: cam(ina)r”; „prezâdent Poliţiei îndreptătoare: spat(a)r”,
1030/26.01.1840; „pentru slujbe: post(elni)c”, 3457/24.12.1848 (B/191)

HASNAŞ,
Dimitri: „îmbunătăţit în urmă dintre cei vechi, după anaf(o)r(aoa) Sfatul(u)i: ban”;
„deregător Divanului Domnescu: agă”, 2621/13.09.1845 (A/217 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1527/20.03.1842; „şef de secsie în
Departamentul) din Lăuntru: ban”, 29/02.02.1852 (A/141)
Ioan: „samiş ţin(u)t(ului) Suceava: sluger”, 259/30.11.1835; „locu-ţiitoriu de
isprav(ni)c: cam(ina)r”, 1035/26.01.1840 (A/273 v.)
Neculai: „pomoşnic derectorului Divanului Domnesc: clucer”, 1575/26.04.1842;
„revizor Logofeţiei: sard(a)r”, 2454/05.12.1845 (B/153 v.)

HAŢCHI,
Ilie: „stolonocealnic la Divanul Ţării de Sus: şatr(ar)”, 1884/07.11.1843; „după
ana(foraoa) Log(ofeţiei), no. 7174: sulger”, 2842/19.06.1847 (B/3)

HĂRĂBOR,
Pandeli: „epistat de cantonişti: pit(a)r”, 67/06.02.1851 (C/418 v.)

HĂULICĂ,
Nistor: „după izvod: clucer” (B/133 v.)

HÂJDĂU,
Neculai: „paj gospod: sard(a)r”, 491/11.11.1837 (B/142)

HÂNCU,
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/32 v.)
Gherasâm: „după izvod: camin(a)r” (A/98)

109
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

HÂRJĂU,
Neculai: „secritar Eforii din Galaţi: sluger”, 1100/12.07.1840 (B/149)
Vasilie: „pentru slujba de director la desfiinţată Giud(ecăto)ri(e) de Hârlău:
sard(a)r”, 2040/24.08.1844 (A/80 v.)

HEIM, v. HAIM

HERESCU,
Alecu: „pentru slujbe: comis”, 1009/17.10.1853 (C/22)
David: „după izvod: sard(a)r” (A/192 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: clucer”, 1441/28.09.1855 (C/141)
Gheorghie: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/101)
Ioniţă: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru servicii: spat(a)r”, 1302/04.06.1855
(A/245)
Scarlat: „după izvod: cam(ina)r” (B/199)
Vasile: „amploaiat Comitet(ului) Sănătăţii: clucer”, 162/20.03.1852 (C/62)

HERMEZÂU (HERMEZĂU, HERMEZIU),


Costandin: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/31 v.)
Gheorghi: „după izvodul din 1835: agă”; „pentru slujbe: postel(nic)”,
1211/29.12.1840 (A/89 v.)
Gheorghi: „revizor a Vistieriei: clucer”, 1581/29.04.1842; „pentru slujbi: sardar”,
3075/31.10.1847 (A/140)
Gheorghi: „după izvod: comis”; „cilen şi locul-ţiitor de prezâdent
Giud(e)c(ăto)r(iei) de Roman: spat(a)r”, 684/10.10.1838; „pentru alte slujbe: agă”,
1935/13.02.1844 (A/149)
Grigori: „după izvod: camin(a)r”; „locul-ţiitoriu de ispravnic: spat(a)r”,
803/21.04.1839 (A/98 v.)
Ilie: „în privire slujbilor părintelui său: comis”, 1186/08.11.1840 (A/295 v.)
Nicolai: „pentru servicii: clucer”, 1438/28.09.1855 (C/376)

HERMEZIU, v. HERMEZÂU

HERŢANU,
Gheorghie: „după izvod: clucer” (A/158 v.)

HERŢĂSCU,
Dimitrie: „după ana(foraoa) Log(o)f(eţiei) no. 7175: pit(a)r”, 2837/19.06.1847
(A/225)
Vasile: „după izvodul din 1835: pahar(ni)c” (A/56 v.)

HINEC,
d(octo)r: „pentru servicii: com(i)s”, 1210/25.01.1855 (C/600 v.)

HOCIUG,
Gheorghi: „derector în Giud(e)c(ăto)r(ia) de Bacău: sluger”, 645/15.07.1838 (A/124)
110
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

HOLBAN,
Alecu: „amploaiat în Secret(ariatul) de Stat: pit(a)r”, 1107/30.12.1854 (A/23)
Antonie: „pentru slujbe, după anaforaoa Dep(a)r(tamentu)lui din Lăuntru no. 12073:
pah(a)r(nic)”, 2014/22.07.1844 (A/46 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: com(i)s”, 967/16.08.1853 (C/138)
Dimitrie: „pentru slujbe: com(i)s”, 1071/16.06.1853 (C/139 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: med(e)l(nicer)”, 1435/28.09.1855 (C/141)
Iancu: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 506/01.01.1853 (C/255 v.)
Iani: „prezident Eforiei din târgul Huşii: med(elni)cer”, 1997/22.06.1844 (B/4 v.);
„pentru slujbe: sard(ar)”, 105/21.02.1852 (C/150)
Iorgu: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 922/16.08.1853 (C/119 v.)
Mihalachi: „după izvod: cam(ina)r”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Botoşani:
spat(a)r”, 786/21.04.1839 (B/97)
Theodor: „după izvod: med(elni)cer” (B/248)

HOMICEAN,
Ioan: „revizor la Depart(amentul) Bisericesc: stol(ni)c”, 559/14.04.1853 (C/257)

HOTINEANU,
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r” (A/255 v.)

HOTNESCU,
Iancu: „pentru serviţii: sluger”, 591/15.04.1853 (C/259)
Vasilie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1899/25.01.1856 (C/75)

HRISANTI,
Ioniţă: „pentru serviţii: sluger”, 775/22.05.1853; „pentru serviţii: sard(ar)”,
1490/20.10.1855 (C/264)

HRISOCHEFAL,
Costachi: „după izvod: stol(ni)c”; „advocat la Trebunalul Creminalicesc: ban”,
996/09.01.1840; „după anaforaoa Logofeţâiei, no. 3587: spătar”, 3587/24.03.1849
(B/38)
Gheorghie: „amploaiat Depart(amentului) Dreptăţii: stol(ni)c”, 229/24.04.1852 (C/98)

HRISOVERGHI,
Manolachi: „prezâdent Giud(ecăto)riei ţân(u)t(ului) Ieşii, secsia 1-ia: agă”,
2280/26.06.1845; „vornic de aprozi: post(elnic)”, 26/06.02.1852 (B/119 v.)
Manolachi: „pentru slujbe: vor(ni)c”, 992/16.10.1853 (C/336 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: vornic”; „mort în anul 1835” (A/52)

HRISTE,
Alecu: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1028/26.01.1840 (A/31)
Carabet: „pentru slujbe: clucer”, 1470/08.03.1842 (B/73; B/233 v.)
Grigori: „loco-ţiitoriu de samiş ţinutului Tutova: clucer”, 1722/25.04.1843 (A/174)
Ianacachi: „leitinant în Meliţie: comis”, 1357/02.07.1841 (A/300)

111
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Ioan: „pentru slujbe: clucer”, 1513/15.03.1842 (A/302 v.)


Petrachi v(tori) post(elnic): „pomoşnic de secţie în Divanu(l) Ţării de Sus: şatr(ar)”,
822/21.04.1839 (B/174 v.)
Petre: „pentru slujbe: sard(ar)”, 1020/17.10.1853 (C/428)

HRISTESCU,
Nicolai: „pentru slujbe: spat(a)r”, 874/19.06.1853 (C/373)

HRISTIIAN (CRISTI(I)AN),
Vasile: „pentru slujbe: sluger”, 453/06.09.1852 (C/66 v.)

HRISTODOR,
Costantin: „şef de masă la Depart(amentul) Bisericesc: sard(ar)”, 554/14.04.1853;
„şef de masă la Depart(amentul) Bisericesc: com(i)s”, 1689/21.07.1855 (C/285)
Daniil sluger: „pentru serviţii: sard(ar)”, 1423/28.09.1855 (C/141)
Dănileiu: „după anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru sub no. 6160: şatrar”,
2556/16.07.1846 (A/223 v.)
Manolachi: „asesor Giud(e)c(ăto)r(iei) de Putna: sard(a)r”, 366/20.01.1837 (B/105 v.)

HRISTODULO,
Alecu: „pentru servicii: pit(a)r”, 1656/26.01.1856 (C/25 v.)
Gheorghii: „pentru osăbite slujbe: sulger”, 2236/25.05.1845 (A/182 v.)

HRISTOFOR,
Gheorghi: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: med(elni)cer”,
1765/06.05.1843; „pentru slujbe: sardar”, 3501/14.02.1849 (A/174 v.)
Ioan: „pentru slujbe: sard(ar)”, 2658/21.‹…›1.1847 (B/13 v.)
Iorgu: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 206/24.04.1852 (C/97)

HRISTOFOROVICI,
„pentru slujbe: cam(ina)r”, 831/21.04.1839 (B/231 v.)

HUDIEVICI,
Vasilie: „pentru servicii: clucer”, 1154/25.01.1855 (C/72 v.)

HURMUZACHI,
Constantin: „pentru slujbe: agă”, 23/02.02.1852; „pentru slujbe: vorn(i)c”,
1241/28.04.1855 (C/268 v.)

1
Loc gol în text. Probabil „februarie”.
112
I

IACOBESCU,
Scarlat: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1372/02.09.1855 (C/488 v.)

IACOBIU,
Zamfir: „pentru servicii: sluger”, 1908/25.01.1856 (C/208 v.)

IACOMI,
Costachi: „după izvod: stol(ni)c” (B/36)
Pavlachi: „pentru slujbe: sulger”, 2471/08.12.1845 (B/184)

IACOPULU,
Neculaiu: „pentru osăbite slujbe: cam(ina)r”, 1853/26.08.1843 (B/157)

IACOVACHI,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c” (A/11 v.)
Costachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1937/13.02.1844 (B/81)
Costachi: „prezident Judecătorii de Tecuci: spat(a)r”, 677/22.05.1853 (C/290)
Gheorghie: „stârpirea epizotiei: şatr(ar)”, 2303/07.07.1845
Grigori: „după izvod: camin(a)r” (A/95 v.)
Grigori: „prapurcic în Meliţie: sard(a)r”, 370/13.11.1836 (A/119)
Iorgu: „pentru slujbe: sluger”, 809/22.05.1853 (C/119 v.)
Theodorachi: „după izvod: clucer”; „mort în 1838” (B/248)

IAMANDI,
Costachi: „după izvod: comis” (B/22)
Costachi: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1073/23.05.1853; „pentru slujbe: post(elnic)”,
1075/16.06.1853 (C/297 v.)
Dimitrie: „după izvod: agă”; „după adresul Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru cu no.
26043 din anul 1841: postel(ni)c”, 1405/30.11.1841 (A/186 v.)
Gheorghie: „după izvod: agă”; „pentru osăbite slujbe şi jărtfiri: postel(ni)c”,
1557/24.04.1842 (A/90)
Gheorghie: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1835” (A/145 v.)
Gheorghie: „după izvod: ban” (A/146 v.)
Iancu: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) di Tutovva: stol(ni)c”, 579/19.05.1838; „locoţâitor
de ispravnic ţin(u)t(ului) Tutovei: ban”, 2065/27.11.1844 (A/282)

113
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Ioan: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 429/12.08.1837; „cilen şi


locul-ţiitoriu de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Fălciiu: ban”, 1344/26.05.1841;
„isprav(nic) la Bârlad: post(elni)c”, 3334/17.06.1848 (A/277)
Lascar: „pentru slujbe: spat(a)r”, 843/11.06.1853 (C/300 v.)
Ştefan: „pentru slujbe: spat(a)r”, 888/22.05.1853 (C/486 v.)
Vasâlică: „pentru slujbe: agă”, 3061/09.10.1847 (A/85)

IANACHE,
Gheorghi: „după izvod: stol(ni)c” (A/109)

IANOLIU,
Apostol: „pentru serviţii: sluger”, 695/22.05.1853 (C/16 v.)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru stăruinţa întru facire arăturilor
ţin(u)t(u)lui Putna: comis”, 1096/16.05.1840 (A/106)
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c a Vist(ie)ri(ei): stol(ni)c”, 298/07.01.1836 (A/116)
Grigorie: „pentru slujba în canţileria Orăşăieneştii Adgii: şatr(ar)”, 2078/17.11.1844
(A/181 v.)
Haralamb: „pentru slujbe: sulger”, 248/24.04.1852 (C/599)
Ianacachi: „paj gospod: sard(a)r”, 1379/08.08.1841 (A/300)
Ianacachi: „paj gospod: sard(a)r”, 1872/29.10.1843 (B/2)
Panaite: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 603/09.07.1838; „pentru
slujbe: camin(a)r”, 3042/04.10.1847 (B/173)
Panaite: „pentru slujbe: spătar”, 896/02.07.1853 (C/427 v.)
Stavarachi: „samiş ţin(u)t(ului) Hârlău: sluger”, 625/25.06.1838 (B/208 v.)
Ştefanachi: „pentru îndatorire de pomoşcic în cantilena Dep(a)r(tamentului) din
Lăuntru: pitar”, 2087/19.12.1844 (B/219 v.)

IANOVICI,
Costache: „revizor Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: jâgnicer”, 1525/20.03.1842
(B/70 v.)
Neculai: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 1455/01.01.1842
(B/152)
Vasilie căminar: „privighitor de ocol: şatra(r)”, 2360/04.08.1845 (A/82 v.)

IASINSCHI,
Stanislau doctor: „pentru îndatorirea sa di doctor: spat(a)r”, 2258/06.‹…›1.1845 (B/220)

ICONOMU (ECONOMU, ECONOMOS),


Costachi: „protocolist în Divanu(l) Domnesc: sard(a)r”, 81/13.07.1835; „locu-
ţiitoriu di derector Divanului Domnesc: cam(ina)r”, 512/20.11.1837; „pentru
asămine: ban”, 865/20.07.1839 (B/43)
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 759/22.05.1853 (C/293)
Dimitrie: „derector la ţin(u)t(ul) Neamţu: sluger”, 385/08.04.1837; „pentru osăbite
slujbe: sard(a)r”, 1744/25.04.1843; „pentru slujbe: comis”, 2647/16.11.1846 (A/202)

1
Loc gol în text. Probabil „iunie”.
114
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Dimitrie: „stârpirea epizotiei: pitar”, 2316/07.07.1845 (A/222 v.)


Dimitrie: „pentru slujbe: sard(ar)”, 132/20.03.1852 (C/121 v.)
Dimitrie: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Galaţi: med(elnicer)”, 353/21.06.1852 (C/126 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 636/14.05.1853 (C/134)
Filip: „pentru servicii: sard(ar)”, 1685/25.01.1856 (C/568 v.)
Grigori: „după izvod: stol(ni)c” (A/108 v.)
Ilie: „locul-ţiitoriu de stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
868/30.07.1839; „pentru slujba de stolonocealnic în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru:
med(elni)ceriu”, 1867/18.10.1843; „locoţiitoriu de şef secţiei în Dep(a)r(tamentul)
din Lăuntru: cam(ina)r”, 1999/03.07.1844 (A/288 v.)
Iordache: „pentru slujbe: clucer”, 882/22.05.1853 (C/119 v.)
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1776/26.01.1856 (C/377)

ICONOMU-RACLIŞ,
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r”; „ispravnic la Dorohoiu: spat(a)r”,
757/26.01.1839 (A/96)

IDIERIU,
Dimitrie: „şef de masă în Depart(amentul) din Lăuntru: pahar(ni)c”, 38/02.02.1852
(C/120)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/162)
Manolachi: „însărcinat asupra lucrării drumurilor: pit(a)r”, 1696/16.04.1843 (B/115)
Mihalachi: „după izvod: cam(ina)r”; „şef secţiei în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru;
ţine şi loc di derector: ban”, 565/19.05.1838; „şef secţiei în Dep(a)r(tamentul) din
Lăuntru; ţine şi loc di derector: spat(a)r”, 1273/20.03.1841 (B/98)
Nicu: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1787/26.01.1856 (C/377 v.)
Panaite: „paj gospod: med(elni)cer”, 568/19.05.1838; „locuţiitor de şef secţiei în
Departamentul din Lăuntru: sard(a)r”, 1178/08.11.1840; „locuţiitor de şef secţiei în
Departamentul din Lăuntru: cam(ina)r”, 1540/04.04.1842; „şef di secţie în
Depart(ament): ban”, 2788/07.05.1847; „şef di secţie în Depart(ament): spat(a)r”,
3566/09.03.1849 (B/172 v.)

IEPURE (EPURE),
Moscu: „pentru osăbite slujbe: cluceriu”, 1852/26.08.1843 (B/116 v.)
Pavăl: „arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 915/30.08.1839 (B/176)
Vasile: „după izvodul din 1835: stol(ni)c”; „mort în anu(l) 1836” (A/59)

IFRIM,
Pantazi: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1836” (B/168 v.)

IGNAT,
Andreiu: „locoţiitoriu de prezident Eforiei den Focşani: med(elni)cer”,
1776/15.05.1843 (A/43)

ILAŞCIUC,
Ioan doftor: „pentru slujba de doftor şi protomedic: agă”, 1629/10.12.1842 (A/305)

115
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ILIAD, v. ELIAD

ILIEV,
Costachi: „arhivar în Divanu(l) Domnesc: pit(a)r”, 346/10.11.1836; „arhivar în
Divanu(l) Domnesc: sluger”, 1015/16.01.1840; „ţâitor condicilor sesiei
Domnescului Divan: stolnic”, 2153/13.03.1845 (B/48)

ILIEVICI,
Toma: „pentru slujbe: pit(a)r”, 13/31.12.1851 (C/508)
Vasile: „epistat asupra lucrării monumentului de la Copou: şatr(ar)”,
1913/08.01.1844 (A/80)

IMINOVICI (EMINOVICI),
Gheorghi slug(e)r: „pentru slujbe: camin(a)r”, 1326/12.05.1841 (A/136 v.)

IOAN,
„pentru slujbe: pit(a)r”, 453/12.08.1837 (A/278)
Alecu: „poliţmaistru la târgu(l) Focşani: clucer”, 749/26.01.1839 (A/27)
Anastasie t(reti) cam(ina)r: „locoţâitor de prezident la Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(utului)
Bacău: ban”, 1980/23.05.1844 (A/46)
Anastasie: „pentru servicii: clucer”, 1747/26.01.1856 (C/26)
Costache: „după izvod: sluger”; „samiş ţin(u)t(ului) Fălciu: clucer”,
100/16.06.1835; „locu-ţiitoriu de isprav(ni)c acelui ţân(u)t: pah(a)r(nic)”,
418/10.07.1837 (B/41)
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1837” (B/32 v.)
Costachi: „samiş la ţin(u)t(ul) Tecuciu: clucer”, 478/10.09.1837; „mort la
‹…›1.10.1843” (B/50 v.)
Costandachi: „pentru slujbe: sard(ar)”, 320/19.06.1852 (C/275 v.)
Dimitrachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbi: comis”, 3068/21.10.1847
(A/191)
Dimitrie: „pomoşnic ar(hi)vii Divanului Domnesc: şatr(ar)”, 1009/16.01.1840
(A/208 v.)
Dimitrie: „revizor a Vistiriei: clucer”, 1221/29.12.1840; „mort la 1846” (A/211 v.)
Dimitrie: „stolonocealnic la Isprăv(nici)a de Fălciiu: pitar”, 2140/13.03.1845; „după
anaforaoa Divanului Domnesc: clucer”, 2630/13.01.1846 (A/222)
Dimitrie pit(a)r: „revizor a Depart(amentului) din Lăuntru: pahar(ni)c”;
378/22.07.1852 (C/127)
Dimitraşc(u): „după izvod: med(elni)cer” (A/197)
Gheorghi: „poliţmaistru la târgu(l) Romanului: pitar”, 213/17.09.1835 (A/115)
Ghiţă: „pentru osăbite slujbe, după anaforaoa Dep(a)r(tamentu)lui din Lăuntru cu
no. 23249: clucer”, 2092/19.12.1844 (A/182)
Hristachi: „membru Eforii Capitalii: stol(ni)c”, 306/19.06.1852 (C/599 v.)
Lupu: „profesor la Seminarie: clucer”, 1931/20.01.1844 (B/89 v.)
Manolachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 1399/05.09.1855 (C/338 v.)

1
Loc gol în text.
116
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Necolai: „şef secţiei în Divanul Ţării de Gios: sluger”, 486/04.11.1837 (B/141 v.)
Nicolai: „pentru serviţii: sluger”, 757/25.05.1853 (C/372 v.)
Nicolai: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1042/17.10.1853 (C/374 v.)
Panaite: „pentru slujbe: sluger”, 1179/08.11.1840 (B/178)
Panaite: „pentru slujbe: pitar”, 3458/24.12.1848 (B/188 v.)
Panaite: „pentru servicii: pit(a)r”, 1877/25.01.1856 (C/430 v.)
Pavel: „poliţmaistru(l) Târgului Neamţului: med(elni)cer”, 2261/06.06.1845 (B/182 v.)
Stavri: „pentru slujbe în Mitropolie: sluger”, 1105/20.06.1840 (B/211 v.)
Theodor: „după izvod: pah(a)r(ni)c” (B/243)
Theodor: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1531/20.03.1842 (B/256); „pentru slujbe:
cam(ina)r”, 3222/20.03.1848 (B/224)
Theofan: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 994/09.01.1840 (B/253 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: stol(ni)c” (A/60)
Vasile: „revizor a Dep(a)rt(amentu)l(u)i din Lăuntru: pit(a)r”, 583/19.05.1838; „locul-
ţiitoriu de reghistrator în Vistierie: sard(a)r”, 962/22.11.1839; „pentru osăbite slujbe:
camin(a)r”, 1577/29.04.1842 (A/68 v.)
Vasile: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: sluger”, 783/21.04.1839 (A/70)
Vasile: „pentru îndeletnicire în Post(el)nicie: clucer”, 1288/21.03.1841 (A/73 v.)
Vasili paharnic: „pentru vrednicie întru prindere a nişte hoţi în a cărori luptă au luat
răni primejdioasă: cam(ina)r”, 1800/30.06.1843 (A/79)
Vasili: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 3173/08.01.1848 (A/85)

IOANFERI,
Dimitrie: „pentru osăbite slujbe: cam(ina)r”, 2193/05.04.1845 (A/223)

IOANIDE,
Alexandru: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1293/04.07.1855 (C/24 v.)

IOANOVICI,
Vasilie: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2049/09.09.1844; „după prezantaţiia Direcţiăi
Curţâi supt no. 84: sardar”, 3639/30.04.1849 (A/81)

IONAŞCU,
Ianachi: „paj gospod: med(elni)cer”, 513/20.11.1837 (A/279 v.)
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r”; „mort: 1835” (A/254 v.)

IONESCU,
Dimitrie: „amploaiat Poliţii Capitalii: clucer”, 129/25.02.1852 (C/121)
Gheorghi: „pentru slujbe: sulger”, 256/24.04.1852 (C/98 v.)
Grigori: „răghistrator în Divanul Domnesc: şatr(ar)”, 347/10.11.1836 (A/118 v.)
Ioan1: „profesor: pit(a)r”, 499/19.11.1837; „pentru slujba de director la Comitetul
Moşiilor gospod: sard(a)r”, 1844/20.08.1843 (A/279)
Manolachi: „pentru slujbe: sluger”, 971/25.08.1853 (C/336)
Nicolai: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1703/21.07.1855 (C/377)

1
de la Brad.
117
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Pascal: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 3232/20.03.1848 (B/188)


Petrachi sluger: „pentru servicii: sard(ar)”, 1637/26.01.1856 (C/429 v.)
Vasile: „amploaiat Poliţii Capitalii: clucer”, 128/25.02.1852 (C/61 v.)
Vasile: „pentru slujbe: sluger”, 859/19.06.1853 (C/71)
Vasile: „pentru slujbe: sard(ar)”, 1030/17.10.1853 (C/72 v.)

IORDACHI,
Vasile: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 1249/30.04.1855 (C/73)

IORGA,
Alecu stol(ni)c: „pentru servicii: com(i)s”, 1607/05.10.1855 (C/25 v.)
Costachi: „pentru serviţii: ban”, 646/15.05.1853; „pentru serviţii: spat(a)r”,
1294/04.07.1855 (C/289)
Emanoil: „pentru serviţii: pit(a)r”, 739/29.05.1853; „pentru serviţii: stol(ni)c”,
1122/30.12.1854 (C/152)
Iorgu: „amploaiat în Secretariatul de Stat): pit(a)r”, 734/29.05.1853; „amploaiat în
Secretariatul de Stat): stolnic”, 1101/30.12.1854 (C/116 v.)
Iancu pit(a)r: „lucrător la secsia jalbelor: medel(ni)cer”, 85/06.02.1852; „samiş
districtului Iaşii: cam(ina)r”, 1396/21.07.1855 (C/241 v.)
Nicolai: „pentru servicii: medel(ni)cer”, 1176/25.01.1855 (C/375 v.)

IORGANDOPULO,
Efstatie: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1445/04.09.1855 (C/153)

IORGULESCU,
Constantin: „pentru serviţii: sluger”, 498/29.12.1852; „pentru serviţii: pah(a)r(ni)c”,
1862/20.10.1855 (C/282 v.)

IOSÂPESCU,
Antonaş: „pentru stârpirea boalei de vite: şatr(ar)”, 2324/07.07.1845; „pentru slujbi:
pitar”, 2966/02.01.1847 (A/48 v.)
Dimitrie: „amploaiat Isprăv(niciei) de Roman: sulger”, 343/21.06.1852; „amploaiat
Isprav(niciei) de Roman: stol(ni)c”, 1853/26.01.1856 (C/126)
I(oan): „pentru slujbe: pit(a)r”, 964/16.08.1853 (C/267 v.)
Simion: „pentru slujbe: pit(a)r”, 963/16.08.1853 (C/487)

IOSOFIDIS,
Ioan: „revizor a Vist(ie)r(i)ei: clucer”, 983/07.12.1839 (A/291)

IOZĂFESCU,
Grigori: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 95/06.02.1852 (C/91 v.)

IRIMESCU (ERIMESCU),
Gheorghi: „amploaiat Logofeţii: pit(a)r”, 284/19.06.1852 (C/99 v.)
Mihai: „epistat asupra lucrării Drumului Mare din ţin(u)t(ul) Romanului: sluger”,
1932/20.01.1844 (B/117 v.)
118
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

IRIMIA,
Mihăiţă: „candidat Eforii de Iaşi: med(elnicer)”, 308/19.06.1852 (C/329 v.)

ISĂCESCU,
Costantin: „pentru serviţii: pit(a)r”, 495/29.12.1852 (C/282)
Dimitrie: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1080/19.11.1854 (C/139 v.)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/150)
Mihalachi t(reti) log(o)f(ă)t: „locu-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Vasluiu: clucer”,
1219/29.12.1840 (B/111 v.)

ISTRATE,
Gavril: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1838” (A/99 v.)
Grigori: „pentru osăbite slujbi: sluger”, 1816/07.07.1843 (A/176)
Iancu: „şăf secţiei în Divanu(l) Domnesc: sard(a)r”, 9/08.04.1835; „prezâdent
Giud(e)c(ăto)r(iei) Agiutătoare: ban”, 681/15.09.1838 (A/268)
Ioan: „paj gospod: med(elni)cer”, 569/19.05.1838; „samiş Naziriei: pah(a)r(nic)”,
2337/09.07.1845 (A/281 v.)
Ioan: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1036/17.10.1853 (C/267 v.)
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c”; „mort la 1843” (A/259)
Neculai: „locu-ţiitoriu de samiş a Nazâriei: sluger”, 650/25.07.1838; „samiş şi locu-
ţiitor de nazir: cam(ina)r”, 1334/17.05.1841; „prezident la Giudecătoriia de Ieşi:
spătar”, 3276/20.05.1848 (B/143 v.)
Nicolai: „pentru slujbe: post(elni)c”, 915/28.07.1853 (C/373 v.)
Vasâle: „pentru slujbe: sulger”, 3041/04.10.1847 (A/84 v.)

IUCHIMOV,
Alecu: „prapurcic în Meliţâie: clucer”, 381/30.12.1836 (A/23)

IUGA,
Dimitrachi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: comis”, 3175/08.01.1848 (A/192)

IULIANO,
Alecu: „pentru servicii: sard(ar)”, 1098/30.12.1854 (C/23)
Costachi: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 391/02.07.1852;
„scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: sard(a)r”, 1782/26.01.1856 (C/278)
Iordachi paharnic: „pentru slujbe: ban”, 2448/08.12.1845 (A/185)

IURAŞC(U),
Gheorghi: „locul-ţiitor de ispravnic: pah(a)r(nic)”, 1554/24.04.1842 (A/171)
Gheorghi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 1589/02.05.1842
(A/171)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3091/21.11.1847 (A/252)
Ioniţă: „după izvod: ban”; „mort în 1842” (A/239)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: stolnic” (A/59 v.)

119
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

IVANOV,
Ioan v(tori) spat(a)r: „căp(i)t(a)n de slujitori a Isprăvniciei Romanului: pit(a)r”,
1519/15.03.1842 (A/303)

IVANOVICI,
Anastasie: „paj gospod: sard(a)r”, 474/10.09.1837 (A/23 v.)
Costachi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 309/16.01.1836 (B/47)
Dimitrie: „pentru slujbe: clucer”, 319/19.06.1852 (C/125 v.)
Gheorghi: „paj gospod: sard(a)r”, 1597/02.05.1842; „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”,
1618/26.11.1842; „pentru slujba de comisar a Poliţâi Capitalii: cam(ina)r”,
3254/05.05.1848 (A/171 v.)
Mihalachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 928/18.09.1839 (B/109 v.)
Pavel: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2461/08.12.1845 (B/184)
Petrachi: „secretar Eforii Capitalii: stol(ni)c”, 309/19.06.1852 (C/421 v.)
Petrachi: „secretar la Eforia Capitaliei: sard(ar)”, 783/22.05.1853 (C/427)

IVAŞCU,
Dimitrie: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1888/09.11.1843 (A/220)

IVĂNESCU,
Mihail: „pentru osăbite slujbi: pit(a)r”, 1851/26.08.1843 (B/116 v.)

IZMIRLIU,
Anastasie: „locul-ţiitoriu de arhivariu în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sluger”,
925/15.09.1839 (A/29 v.)
Panaite: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): clucer”, 839/21.04.1839; „după anaforaoa
Visteriei cu no. 900: sard(a)r”, 2735/29.03.1847 (B/175)
Panaite: „şef de secţie în Vistierie: ban”, 195/24.04.1852 (C/419 v.)

120
J

JÂCHIUL,
Dimitri vt(o)r(i) vist(iernic): „pentru slujbe în Tribunalul Criminalicesc: clucer”,
1781/26.05.1843 (A/219 v.)

JÂIAN,
Alexandru: „doctor la Botoşani: ban”, 10/31.12.1851; „doctor la Botoşani:
spat(a)r”, 1201/25.01.1855 (C/2 v.)
Costachi: „după izvod: stol(ni)c” (B/36 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 601/15.04.1853 (C/133)
Gheorghi: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1838” (A/157 v.)
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r” (A/255)

JÂREGHI(U),
Neculai: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 924/13.09.1839 (B/146 v.)

JIPA,
Aleco: „amploaiat Depart(amentului) Dreptăţii: pit(a)r”, 277/19.06.1852; „amploaiat
Depart(amentului) Dreptăţii: med(e)l(nice)r”, 1446/28.09.1855 (C/8)

JOIAN (GIOIAN),
Aleco: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 148/20.03.1852 (C/5)
Iancu: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 150/20.03.1852 (C/242 v.)
Ilie: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2374/04.08.1845 (B/9 v.)
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 252/24.04.1852 (C/64)

JORA,
Alecu: „pentru serviţii: agă”, 813/29.05.1853 (C/18)
Dimitrie: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 292/19.06.1852 (C/125)
Ioan: „după izvod: postel(ni)c”; „mort în anul 1836” (A/233)
Ioan: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1841” (A/254)
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 1422/24.12.1841 (A/301)
Mihai: „pentru servicii: post(elnic)”, 1299/27.05.1855 (C/337 v.)
Neculai: „după izvod: med(elni)cer” (B/132 v.)
Nicolai: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort la fevr(uarie) 1846” (B/130 v.)

121
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

JORĂSCU,
Costachi: „pentru serviţii: sard(ar)”, 676/22.05.1853; „şef de biurou în Secretariat:
cam(ina)r”, 1090/30.12.1854 (C/290)
Costantin: „după izvod: comis”; „mort în 1838” (B/25)
Ioan: „după izvod: sard(a)r”; „mort la 3 mart(ie) 1841” (A/256)
Iordachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2372/04.08.1845 (A/184 v.)

JORDAN,
Ludvic: „pentru slujbe: spat(a)r”, 849/11.06.1853 (C/300 v.)

122
K

KEMMINGER, v. CHEMINGHER

KOGĂLNICEANU (COGĂLNICEANU),
Iancu: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „după anaforaoa Log(o)f(e)ţiei Justiţiei cu no.
14031: spătar”, 539/17.02.1838 (A/252 v.)
Ilie: „după izvod: agă”; „candidat la Divanu(l) Domnesc: postel(ni)c”, 1082/20.04.1840;
„pentru slujbile jărtfite: vor(ni)c”, 2033/30.07.1844 (A/235 v.)
Ioan: „după izvod: sard(a)r” (A/258)
Mihail: „după izvod: cam(ina)r” (B/98)

KOHLEN, v. COLEN

123
L

LACHI,
Mihalachi: „copist în Depart(amentul) din Lăuntru: sluger”, 400/02.07.1852 (C/330 v.)

LADINOS,
Evangheli doctor: „pentru servicii: comis”, 1200/25.01.1855 (C/153)

LAFARI,
Nicolai doctor: „pentru slujbile jărtvite: spătar”, 1894/10.12.1843 (B/157 v.)

LAMBRINO,
Costache: „după izvod: agă”; „pentru osebite slujbe: post(elni)c”, 2095/28.12.1844;
„pentru slujbi: vor(ni)c”, 2522/29.03.1846 (B/16 v.)
Costachi: „pentru slujbe: pah(a)r(ni)c”, 1045/17.10.1853 (C/297 v.)
Ianacachi: „după izvod: spat(a)r”; „mort în anul 1835” (A/235 v.)
Ioniţă: „după izvod: ban” (A/238 v.)
Iordachi: „cilen Giudecătoriei di Tutovva şi împlinitor locu(lu)i rezident(u)l(u)i:
com(i)s”, 2443/16.11.1845 (A/185)
Scarlat: „pentru servicii: comis”, 1885/25.01.1856 (C/489 v.)

LANGA,
Gheorghi: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 1053/17.10.1853 (C/32 v.)

LANGHER,
Costachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1615/08.11.1842 (B/73)

LARA,
Mihail: „pentru osăbite slujbi: sard(a)r”, 1836/‹…›1.1843; „pentru osăbite slujbi:
pah(a)r(nic)”, 2054/09.10.1844 (B/116)

LASCAR,
Alexandru doctor: „pentru slujbe: com(i)s”, 186/24.04.1852 (C/5 v.)
Niţă: „pentru slujbe: sluger”, 1022/17.10.1853; „pentru slujbe: stol(ni)c”,
1794/25.01.1856 (C/3 74)

1
Loc gol în text. Probabil „6 mai”.
124
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

LASCARACHI,
Costachi: „după izvodul din anul 1835 a boierilor întăriţi de Pre Înălţatul Domn:
agă” (B/84)

LATIF,
Petrachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2937/26.‹…›1 (B/187)

LATIŞ,
Gavril: „pentru serviţii: sluger”, 644/07.05.1853 (C/111 v.)

LAURIANO,
August T(reboniu): „gheneral-inspector Academiei: agă”, 1225/25.01.1855 (C/24)

LAZARACHI,
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 751/21.05.1853 (C/117)

LAZAREVICI,
Vasile şatr(ar): „locul-ţiitoriu de şăf secţiei Mitropoliei: stol(ni)c”, 653/04.08.1838
(A/69 v.)

LAZARINI,
Gheorghi: „profesor: camin(a)r”, 412/30.07.1852 (C/105)

LAZĂR,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: sardari” (A/13 v.)
Gheorghi: „paj gospod: sard(a)r”, 779/24.03.1839 (A/125 v.)

LAZU,
Alecu t(reti) spat(ar): „cilen şi locul-ţiitoriu de prezâdent Giud(e)c(ăto)ri(ei) de
Suceava: comis”, 609/25.07.1838; „asemine: agă”, 1626/05.12.1842; „pentru
slujbe: post(elni)c”, 3078/04.10.1847 (A/25)
Dimitri: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sard(a)r”, 1454/01.01.1842
(A/214 v.)
Telimah: „după izvod: spat(a)r”; „prezident Giudecătoriei ţinutului Bacău:
post(elni)c”, 2096/28.12.1844 (B/223)

LĂLESCU, v. LELESCU

LĂŢANU,
Ioan pit(a)r: „pentru slujba de camaraş la ocnă: cam(ina)r”, 1146/17.09.1840;
„pentru slujba de camaraş la ocnă: spat(a)r”, 1981/24.05.1844; „pentru slujba de
camaraş la ocnă: post(elni)c”, 3609/27.04.1849 (A/294)

1
Loc gol în text. Probabil „august 1847”.
125
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

LĂZĂRESCU,
Dimitrie: „profesor: cami(na)r”, 416/30.07.1852 (C/129)

LEANCĂ,
Ioan sard(a)r: „locu-ţiitor de isprav(ni)c ţin(u)t(ului Hârlău: comis”, 1167/01.11.1840
(A/295)
Neculai: „după izvod: sard(a)r” (B/131 v.)

LECA (LECCA),
Anechise: „pentru slujbe: ban”, 982/13.07.1953 (C/21 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: sluger”, 1871/25.01.1856 (C/143)
Gheorghie: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1835” (A/101 v.)
Grigori: „pentru slujbe în canţileria Divanului Ţării de Gios: med(elni)cer”,
1982/24.05.1844; „director Episcopiei de Roman: pahar(ni)c”, 2729/29.03.1847
(A/180)
Niţă: „revizor a Vist(ie)r(iei): med(elni)cer”, 1533/29.03.1842 (B/152 v.)

LECACHI,
Nicolai v(tori) vist(iernic): „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2120/13.01.1845 (B/161)

LEFTER,
Iozef: „pentru îndatorire di dentist: com(i)s”, 1849/26.08.1843 (B/1 v.)
Neculaiu: „pentru slujba de privighetor la ocolul Berheciul din ţin(u)t(ul) Tecuciul:
şatrar”, 2237/25.05.1845 (B/161 v.)
Nicolai: „pentru osăbite slujbe: sard(ar)”, 19/12.01.1851 (C/358 v.)

LELESCU (LĂLESCU),
Alecu: „pentru slujbe: jâgnicer”, 931/28.07.1853 (C/21)
Neculaiu: „pentru osăbite slujbe: cluceriu”, 1843/18.08.1843 (B/156 v.)

LELESCU-CIHAN,
Vasile: „unterofiţăriu în Meliţie: şatr(ar)”, 572/19.05.1838; „pentru slujbi: sluger”,
2990/‹…›109.1847 (A/68 v.)

LEMŢU,
Vasile: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 3325/09.06.1848 (A/85 v.)

LEON,
Anastasachi: „pomoşnic di secţie în Divanul Domnesc: şatr(ar)”, 1007/16.01.1840;
„pomoşnic secţiei în Divanul Domnesc: clucer”, 139/20.03.1852 (A/31; C/361)
Anastasie cam(ina)r: „pentru servicii: ban”, 1725/22.01.1856 (C/26)
Dimitrii t(reti) vist(iernic): „viţ(e) derector la carantina Galaţii: sard(a)r”,
83/13.06.‹…›2 (A/199 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text. Probabil „1835”
126
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Iacovachi: „după izvod: comis”; „armaş mare: spat(a)r”, 161/13.06.1835; „ispravnic


de Botoşani: agă”, 817/21.04.1839; „cilen la Divanul de Apelaţie: postel(ni)c”,
2640/13.09.1846 (A/241); „prezident Tribunalu(lui) Criminalicesc: vor(ni)c”,
639/12.05.1853 (C/260 v.)
Ianachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/250)

LEONARD,
Aleco: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 389/02.07.1852 (C/9 v.)

LEONDARI,
Costandin: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „locu-ţiitoriu de isprav(ni)c ţin(u)t(ului)
Putna: comis”, 1257/07.03.1841 (B/31 v.)
Gheorghi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1039/10.02.1840 (A/130 v.)

LEONDARI-BUZNE,
Mihail: „stolonoceal(ni)c în Postelnicie: sluger”, 406/10.07.1837 (B/106)

LEONESCU, v. ANASTASIU-LEONESCU

LEONIDE,
Gheorghi: „după izvod: stol(ni)c” (A/157 v.)

LEPĂDATU,
Enachi: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1761/17.10.1855 (C/153 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe în Isprăv(nicia) ţin(u)t(ului) Covurluiului: şatr(ar)”,
339/20.10.1836; „secretar Poliţiei de Galaţi: pitar”, 2262/06.06.1845 (A/118)

LICIU,
Dimitri: „şef secţiei în Dicasterie Mitropoliei: med(elni)cer”, 468/16.09.1837
(A/203)
Dimitrachi: „după izvod: clucer”; „mort în anu(l) 1838” (A/197)
Petrachi: „pentru servicii: sard(ar)”, 1307/12.07.1855 (C/429)

LICONOVICI,
Andronachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 907/29.07.1853 (C/20 v.)

LIGA,
Gheorghie: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/99 v.)
Ioan: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: banu”; 3032/02.10.1847 (A/244)

LIPAN,
Costachi: „după izvod: spat(a)r”; „pentru slujbe(le) ce au săvârşit: post(elnic)”,
1789/01.06.1843; „mort” (B/19)
Gheorghi: „după izvod: camin(a)r” (A/98 v.)
Gheorghi: „pomoşnic di secţie la Divanu(l) Domnesc: şatr(ar)”, 348/10.11.1836;
„şef secţiei în Log(o)f(e)ţie: stol(ni)c”, 708/08.11.1838; „cilen şi locul-ţiitoriu de
127
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Ieşii: camin(a)r”, 1598/02.05.1842;


„prezident Giudecătoriei ţinutului Putna: spătar”, 2089/19.12.1844 (A/153 v.)
Ianachi: „după izvod: cam(ina)r” (A/246)
Neculai: „revizor a Dep(a)r(tamentului)1: sluger”, 912/30.08.1839; „pentru slujbe:
comis”, 3070/21‹…›2.1847 (B/146)

LIVESCU,
Costache: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Bacău: sluger”, 346/21.06.1852 (C/276 v.)
Lupu: „după izvod: şatr(ar)”; „mort în 1839” (B/86 v.)
Petrachi t(reti) post(elnic): „după anaforaoa Divanului Domnesc: sard(a)r”,
2696/13.09.1846 (B/185)
Vasile: „derector Adgiei: clucer”, 141/16.06.1835; „mort în 25 aprilie 1844” (A/64 v.)

LOCMAN (LOCHMAN, LOCKMAN, LOHMAN)


Ioan: „pentru slujbe în curgire de 40 ani, aflându-să spiţăr: comis”, 1547/22.04.1842
(A/303 v.)

LOGADI,
Alecu: „şăf secţiei în limba grecească la Postelnicie: comis”, 450/12.08.1837;
„derector Curţii gospod: spătar”, 953/07.11.1839; „pentru slujbi: post(elni)c”,
2241/05.06.1845 (A/23 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: sard(a)r”, 847/11.06.1853; „pentru slujbe: ban”,
1134/30.12.1854 (C/136 v.)

LOHAN,
Hriste: „pentru slujba: clucer”, 957/09.11.1839 (B/232)

LOHMAN, v. LOCMAN

LOJESCU,
Iacob: „doctor la Bârlad: ban”, 9/31.12.1851 (C/238 v.)

LOZONSCHI, v. CODREANU-LOZONSCHI

LUCA,
Costachi: „după izvod: comis” (B/22 v.)
Costachi: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) Ieşii; ţâne şi loc di prezâdent: spătar”,
1657/25.01.1843; „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Ieşii; ţâne şi loc de
prezâdent: agă”, 1970/03.05.1844 (B/74)
Costachi: „membru Domnescului Divan: post(elnic)”, 715/23.05.1853 (C/292)
Dimitrie: „pomoşnic în Divanu(l) Domnesc: şatr(ar)”, 349/10.11.1836; „stolo-
noceal(ni)c în acel Divan: sluger”, 705/08.11.1838; „şăf secţiei apilaţiilor:
sard(a)r”, 1013/16.01.1840; „director Divanului Ţării de Sus: cam(ina)r”,

1
din Lăuntru.
2
Loc gol în text.
128
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

1880/07.11.1843; „director Divanului de Apel: ban”, 2828/19.06.1847; „pentru


slujbe: spat(a)r”, 3226/20.05.1848 (A/201 v.)
Ioan: „după izvodul din 1825: vornic” (A/232 v.)
Latif: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1839” (B/85)
Neculai: „locuţiitoriu de prezâdent Eforiei de Botoşani: clucer”, 870/30.07.1839;
„mort în 1841” (B/145 v.)

LUCHI,
Gheorghi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1235/29.12.1840 (A/169 v.); „stârpirea
epizootiei: sluger”, 2298/07.07.1845 (A/183)

LUCHIAN,
Nichita: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 1403/06.09.1855 (C/376)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: stolnic”; „prezâdent Eforiei di Galaţi:
sard(a)r”, 199/17.09.1835 (A/59 v.)

LUNGU,
Ioan: „după izvod: pit(a)r” (A/267 v.)

LUPAŞC(U),
Alecu: „şef de masă în Depart(amentul) Public: sard(ar)”, 55/02.02.1852 (C/3)
Costachi: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: sluger”, 560/12.04.1838; „pentru buna ispravă
întru însărcinările ci i s-au pus: comis”, 1471/08.03.1841 (B/51 v.)
Dimitrie: „derector la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Covurluiu: sluger”, 283/30.11.‹…›1
(A/201)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 28 dech(em)v(rie) 1843” (A/102 v.)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2716/29.03.1847 (B/13 v.)
Ioniţă: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/249)
Iorgu: „pentru slujbe: sluger”, 1070/15.06.1853 (C/33)
Manolachi: „samiş ţin(u)t(ului) Bacău: clucer”, 286/18.12.1835; „locuţiitor de
ispravnic acelui ţin(u)t: comis”, 850/09.07.1839 (B/105)
Mihăiţă: „revizor Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 742/06.01.1839 (B/108)
Vasile: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 555/17.02.1838 (A/68)

LUPONI,
Enăcachi: „pentru serviţii: sard(ar)”, 789/19.05.1853 (C/152)

LUPU,
Costache: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) Putnii: ban”,
2408/12.09.1845; „pentru slujbe: spat(a)r”, 2998/30.‹…›2.1847 (B/29)
Dimitri: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1128/29.08.1840; „loco-ţiitoriu de şăf secţiei în
Logofeţie: pah(a)r(nic)”, 1623/26.11.1842; „pentru asemine: comisu”,

1
Loc gol în text. Probabil „1835”
2
Loc gol în text.
129
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

2133/23.02.1845; „şăf de secţie: spat(a)r”, 2658/10.‹…›1.1847; „pentru asămine:


agă”, 3519/16.02.1849 (A/210 v.)
Gheorghi t(reti) log(o)f(ă)t: „după anaforaoa Epitropiei M(ănăstirii) Sv(ântul)
Spiridon cu no. 257 din 1841: pit(a)r”, 1354/02.07.1841 (A/137)
Gheorghi: „după izvod: med(elni)cer” (A/158)
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 760/22.05.1853 (C/117 v.)
Grigori t(reti) log(o)f(ă)t: „comisar di ceastie în Galaţi: clucer”, 1144/17.09.1840
(A/132 v.)
Iancu: „după izvod: med(elni)cer” (A/264 v.)
Iancu: „agiutoriu(l) samişului Vistirii: sard(a)r”, 1189/08.11.1840; „pentru slujbi:
spat(a)r”, 2654/21.01.1847 (A/295 v.)
Necolai sluger: „şef de masă în Departamentul) Public: sardar”, 54/02.02.1852; „şef
de masă în Depart(amentul) Public: com(i)s”, 763/22.05.1853 (C/360)

LUŞCANU,
Alexandru jâgn(i)c(e)r: „pentru servicii: clucer”, 1831/26.01.1856 (C/26 v.)

LUŢCANU,
Alecu: „paj domnesc: sluger”, 294/19.06.1852 (C/8)
Theodor: „poliţmaistru în târg(ul) Bârlad: sluger”, 204/17.09.1835 (B/250 v.)

1
Loc gol în text.
130
M

MABIINGIBAŞA,
Gheorghie: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/101)

MACARE (MACARIE),
Ioan: „după izvod: sard(a)r” (A/257)

MACAROVICI,
Vasile: „paj gospod: sard(a)r”, 224/24.09.1835 (A/65); „pentru servicii: cam(ina)r”,
1521/17.12.1855 (C/73 v.)

MACHEDON,
Gheorghi: „pentru slujbe de mai înainte, precum şi în postu(l) de samiş a Adgiei:
camin(a)r”, 1546/10.04.1842 (A/141)
Hriste sard(a)r: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1158/10.10.1840 (B/232)

MACOVEI,
Petrachi: „pentru servicii: sard(a)r”, 1759/25.01.1856 (C/430)

MACRI,
Alecu: „pentru serviţii: sard(ar)”, 732/29.05.1853; „pentru serviţii: cam(ina)r”,
1093/30.12.1854 (C/17)
Haralamb: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 3663/08.05.1849 (B/236)
Ioan: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 288/19.06.1852 (C/247)
Lascar t(reti) pah(a)r(nic): „derector Mitropoliei: ban”, 287/10.12.1835 (B/87)
Petrachi: „pentru slujbe: sluger”, 2710/21.03.1847 (B/185 v.)
Tănasă: „pentru slujbe: clucer”, 3266/13.05.1848 (B/224 v.)

MAHU,
Theodor v(tori) vist(ie)r(nic): „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 1410/30.11.1841 (B/255 v.)

MAICAN,
Petrachi: „după anaforaoa Divanului Domnesc: sluger”, 2635. ‹…›1 (B/185)

1
Loc gol în text. Probabil „13.09.1846”.
131
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

MALAXA,
Panaite cam(ina)r: „locuţiitor de prezâdent de Comerţ din Galaţi: ban”,
927/15.09.1839; „pentru osăbite slujbe: spat(a)r”, 1415/21.12.1841; „pentru osăbite
slujbe: agă”, 3258/13.05.1848 (B/176 v.)

MALCOCI,
Alecu: „pentru stârpirea boalei de vite: şatr(ar)”, 2306/07.07.1845 (A/48)
Neculai: „reghistrator în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: şatr(ar)”, 434/12.08.1837;
„stolonoceal(ni)c în acel departament: sluger”, 745/06.01.1839; „locuţiitoriu de şef
secţiei: sard(a)r”, 1367/04.07.1841 (B/140 v.)
Nicolai: „pentru serviţii: pahar(nic)”, 539/05.01.1853; „pentru serviţii: com(i)s”,
1547/17.10.1855 (C/369 v.)
Panaite: „secretariu la Arhiva Statului: clucer”, 451/12.08.1837; „secretariu la
Arhiva Statului: sard(a)r”, 1622/26.11.1842 (B/172)

MANCĂŞ,
Iancu: „pentru slujbe: sluger”, 1059/17.10.1853 (C/267 v.)
Nicolai: „locuţiitoriu di stolonoceal(ni)c în Dip(a)rt(ament)1: sluger”,
1667/17.02.1843 (B/154 v.)
Theodor: „pentru slujbe: sluger”, 2529/29.03.1846 (B/260)

MANCEROV (MANGIROV),
Alecu t(reti) vist(iernic): „locu-ţiitoriu de răghistrator în Postelnicie: şatr(ar)”,
1285/20.03.1841; „asămine după anaforaoa dum(i)s(a)le vel post(elnicului) cu no.
288: sluger”, 1507/15.03.1842 (A/35)
Athanasă: „după izvodul din anul 1835: sardari”; „mort în 1837” (A/14 v.)
Dimitrie pitar: „pentru servicii: sard(a)r”, 1669/26.01.1856 (C/142)
Panaitache: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: pit(a)r”, 1511/15.03.1842;
„comisar de cfartal: sard(ar)”, 124/25.02.1852 (B/180);
Panaite sardar: „pentru servicii: com(i)s”; 1663/26.01.1856 (C/430)

MANDRE,
Neculai: „după izvod: comis”; „mort în 1839” (B/127)
Ştefan: „pentru servicii: sluger”, 1189/25.01.1855 (C/488)

MANE, v. GRIGORIU-MANE

MANOILESCU,
Dimitrie: „pentru servicii: clucer”, 1188/25.01.1855 (C/140)

MANOLESCU,
Nicolai: „pentru slujbe: agă”, 894/07.07.1853 (C/373 v.)

1
din Lăuntru.
132
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

MANOLI,
Alecu: „stolonoceal(nic) în Logofeţia Iustiţiei: clucer”, 1628/08.12.1842; „pentru
asămine: cam(ina)r”; 3521/16.02.1849 (A/39 v.); „şef de secţie în Departament(ul)
Dreptăţii: spat(a)r”, 175/24.‹…›1.1852; „şef secţie în Departament(ul) Dreptăţii:
agă”, 1568/24.09.1855 (C/5)
Costachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1067/17.10.1853 (C/297 v.)
Theodorachi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1841” (B/244 v.)

MANOLI-VARLAM,
Costachi: „după izvod: cam(ina)r”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Herţa: spat(a)r”,
537/17.02.1838; „epitrop shoalii din târgul Botoşanii: agă”, 1544/08.04.1842
(B/28); „epitrop spitalului din Botoşani” (B/71 v.)
Grigori: „ispravnic ţin(u)t(ului) Dorohoiul: ban”, 601/09.06.1838 (A/123 v.)

MANOLIŢĂ,
Sava: „după izvod: şatr(ar)” (B/204 v.)

MANOLIU,
Costache: „pentru osăbite slujbe: sulger”, 6/31.12.1851 (C/268)
Costachi: „pentru slujbe după anaforaoa Dip(a)rt(amentului) din Lăuntru cu no.
23345 din anul 1842: stol(ni)c”, 1656/15.01.1843 (B/74)
Dimitrie: „amploaiat a Divanului Domnesc: sard(a)r”, 140/20.03.1852 (C/121 v.)
Filip: „pentru slujbe: sardar”, 3622/30.04.1849 (B/220)
Gheorghi: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Neamţu: pitar”, 471/10.09.1837 (A/164 v.)
Neculai pit(ar): „arhivar în Depart(amentul) din Lăuntru: mede(lnicer)”,
403/02.07.1852 (C/366 v.)
Răducanu: „pentru slujbe: clucer”, 240/24.04.1852 (C/448)
Steriian: „după izvod: clucer”; „mort în fevr(uarie) 1846” (B/204)

MANOLIU-COPCE,
Alecu: „pentru servicii: sard(ar)”, 1223/03.02.1855 (C/24)

MANŞAIN (MANNSCHEIN),
Eduard: „pentru slujbe: ban”, 1064/17.10.1853 (C/152 v.)

MANTACAŞ,
Alecu sard(a)r: „pentru slujbe asupra lucrării drumurilor: ban”, 1590/02.08.1842
(A/50 v.)

MANTE,
Neculai: „vătav de Adgie: clucer”, 239/16.07.1835 (B/136)

1
Loc gol în text. Probabil „martie”.
133
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

MANU,
Alecu: „şef de secsii în Vist(ie)r(ie): sluger”, 2465/08.12.1845; „după anaforaoa
Logof(eţiei) nr. 7174: sard(a)r”, 2832/19.06.1847; „pentru servicii: spat(a)r”,
1261/16.05.1855 (A/38 v.)
Dimitrie: „după izvod: agă”; „cilen şi locul-ţiitoriu de prezâdent Divanului Ţării de
Sus: vor(ni)c”, 1265/10.03.1841 (A/187)
Gheorghi: „după izvod: agă”; „mort în 1836” (A/144 v.)
Manoil maior: „Domnesc adiutant: agă”, 1653/15.01.1843 (B/115)
Manolachi: „după izvodul din anul 1835: hatman”; „mort în anul 1841” (B/92)
Manolachi: „pentru serviţii: post(elnic)”, 938/09.07.1853; „pentru serviţii:
vorn(i)c”, 1232/02.03.1855 (C/335 v.)
Petrachi: „membru Divanului de Apelaţii: spat(a)r”, 476/05.11.1852; „membru
Divanului de Apelaţie: agă”, 1150/31.12.1854 (C/423)
Savil: „în privire învăţăturilor ci au săvârşit şi a slujbilor părintelui său: com(i)s”,
1375/09.06.1841; „pentru slujbe în Log(o)f(e)ţie Dreptăţii: agă”, 1969/30.04.1844
(B/213 v.)
Vasilie: „pentru slujbi: pit(a)r”, 2543/10.06.1846 (A/83 v.)

MARACINI,
Gustav: „pentru îndatorire de prezident Eforii de Galaţi: ban”, 101/14.02.1852
(C/92 v.)

MARCAROV,
Mihail: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 1371/02.09.1855 (C/338)

MARCOVAN,
Hristodor: „pentru serviţii: pit(a)r”, 1704/21.07.1855 (C/601)

MARCOVICI,
Costandin: „prezident Eforiei Botoşani: sard(a)r”, 1784/08.04.1843 (B/75 v.)
Neculai: „pentru slujbe: sluger”, 318/23.10.1836 (B/139)

MARCU,
Athanasi: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: clucer”, 973/05.12.1839 (A/30 v.)
Costachi: „pentru slujbe: sluger”, 1568/28.04.1842; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
2923/21.08.1847 (B/72)
Emanoil: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2875/25.07.1847 (A/228 v.)
Gheorghi: „după izvod: med(elni)cer” (A/111)
Neculai: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: stol(ni)c”, 1175/07.11.1840;
„pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2467/08.12.1845 (B/149 v.)
Petrachi: „pentru servicii: pit(a)r”, 1610/25.01.1856 (C/429 v.)

MARDARE,
Costachi: „pentru slujbe în Episcopiia de Roman: pah(a)r(nic)”, 1683/01.04.1843;
„pentru slujba di derector Episcopiei Romanul şi Mitropoliei: spat(a)r”,
2240/02.06.1845 (B/75)

134
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Dimitrie: „paj gospod: stol(ni)c”, 1536/02.04.1842; „pentru slujbe: comis”,


2998/29.09.1847 (A/216 v.)
Gheorghie: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „locul-ţiitoriu di derector Episcopiei di
Roman: comis”, 774/19.03.1839; „pentru slujba de director la Episcopia Huşul şi
Romanul: spat(a)r”, 1848/26.08.1843; „pentru slujba de director la Episcopia
Huşul şi Romanul: agă”, 2934/25.‹…›1.1847 (A/100)
Grigori: „pentru slujbă: sard(a)r”, 1499/15.03.1842; „asămine: spat(a)r”,
2892/12.08.1847 (A/139 v.)
Ioan: „după izvod: clucer”, „mort în 1841” (A/265)

MARINO,
Costachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1026/17.10.1853 (C/297 v.)
Nicolai: „pentru serviţii: sluger”, 729/20.05.1853 (C/371 v.)

MARINOV,
Costachi: „pomoşnic de secţie în Divanul Domnesc: şatr(ar)”, 1008/16.01.1840;
„arhivariu la Divanul Ţării de Sus: clucer”, 1883/07.11.1843; „după anaforaoa
Postelniciei cu no. 644: stol(ni)c”, 2774/16.04.1847 (B/60)

MARINOVICI,
Nicolai: „pentru servicii: sluger”, 1810/17.10.1855 (C/377 v.)

MARIŞ,
Ioan: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1403/30.11.1841 (A/300 v.)

MARTE,
Ioniţă: „pentru ţânere locului de samiş ţin(u)t(ului) Fălci(u): sluger”,
811/21.04.1839; „mort în 1841” (A/287)

MARTIN,
Herman: „pentru slujbe: spat(a)r”, 177/24.04.1852 (C/598 v.)

MARŢĂLA,
Ianacachi: „după izvod: cam(ina)r”; „prezâdent Poliţiei îndreptătoare: ban”,
747/26.01.1839; „asemine: spătar”, 1603/01.11.1842; „mort la 17.10.1845” (A/247 v.)

MATASARIU (MĂTĂSARIU),
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1911/26.01.1856 (C/143)
Iacob: „pentru serviţii: pit(a)r”, 611/07.05.1853 (C/260)
Ştefan: „pentru servicii: pit(a)r”, 1795/25.01.1856 (C/489 v.)

MATFEU,
Alexandru: „pomoşnic di secţâie în Divanu(l) Ţării de Gios: şatr(ar)”, 949/16.10.1839
(A/30)

1
Loc gol în text. Probabil „august”.
135
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Costandin: „după izvod: spat(a)r” (B/20)


Neculai: „după izvod: comis” (B/127 v.)

MATIEVSCHI,
d(octo)r: „pentru servicii: com(i)s”, 1202/25.01.1855 (C/337 v.)

MAŢOIAN,
Grigori: „după izvod: sard(a)r” (A/103)

MAVRICHI,
Gheorghi: „după izvod: comis” (A/147 v.)

MAVROCORDAT,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: postel(ni)c”; „pentru slujbile sale di mai înainte
şi meritul familiei: logofăt”, 1075/04.04.1840 (A/3)
Alecu: „mădular Divanului Ţării de Sus: agă”, 1610/08.11.1842; „mădular
Divanului de Apel: post(elnic)”, 2691/01.03.1847 (A/39)
Alecu: „isprav(ni)c la ţân(u)t(ul) Botoşanii: agă”, 1940/21.02.1844; „cilen la
Divanu(l) Ţării de Sus: post(elnic)”, 2764/09.04.1849 (A/45 v.)
Costachi: „după izvod: vornic de Ţara de Gios”; „ministrul Iustiţii: log(o)f(ăt)”
(B/14 v.)
Dimitrie: „după izvod: agă”; „colonel, vel agă a oraşului1: vornic”, 769/26.02.1839
(A/187)
Grigori: „pentru slujbe şi meritul familiei: agă”, 1385/18.09.1841 (A/137 v.)
Necolai colonel: „după izvod: spat(a)r”; „pentru slujba de polcovoi-comandir în
Meliţie: vornic”, 901/30.07.1839 (B/125 v.)
Nicolai-Alexandru: „pentru deosăbite slujbe ce au săvârşit ţării: hatm(an)”,
2/10.11.1851 (C/358)

MAVRODI(N),
Alecu: „paj gospod: stolnic”, 732/26.12.1838 (A/26 v.)
Alecu: „paj gospod: sard(a)r”, 1210/29.12.1840 (A/34)
Alecu: „pentru servicii: clucer”, 1440/28.09.1855 (C/24 v.)
Costachi: „locu-ţiitor de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Vasluiu,
aflându-să cilen: comis”, 587/19.05.1838; „pentru asămine: spat(a)r”,
1113/06.08.1840 (B/52)
Leonidi: „pentru slujbe în Meliţie: comis”, 3134/15.12.1847 (B/91)
Manoil medelnicer: „revizor la Academie: stol(ni)c”, 504/20.11.1837; „pentru
sârguinţa întru liniştire lăcuitorilor din satile de pe Prut: cam(ina)r”,
1552/24.04.1842 (B/106)
Manolachi: „pentru slujbe: ban”, 272/12.06.1852 (C/328 v.)
Mihalachi: „după izvod: stol(ni)c”; „pentru slujbe: ban”, 2255/06.06.1845 (B/102)
Mihalachi: „pentru slujbe în Meliţie: com(i)s”, 2513/11.03.1846 (B/120 v.)

1
Iaşi.
136
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

MAVRO(GH)ENI,
Costachi stolnic: „paj gospod: sard(a)r”, 727/01.12.1836 (B/55)
Dimitrie: „pentru serviţii: com(i)s”, 748/23.05.1853 (C/135 v.)
Nicolai: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1843” (B/124 v.)
P(etrache): „ministrul Public: vor(ni)c”, 658/18.05.1853 (C/425)
Petrachi: „după izvod: agă”; „cilen a Domnescului Divan: vornic”, 698/24.10.1838
(B/163 v.)
Petrachi „vornic de aprozi: post(elni)c”, 2129/03.02.1845 (B/182 v.)
Scarlat: „membru Divanului de Întărituri: agă”, 449/04.09.1852 (C/481 v.)

MAVROMATI,
Fotachi maior: „pentru slujba în Meliţii: agă”, 2692/01.03.1847 (B/228 v.)

MAVRU,
Dimitri: „pentru osăbite slujbe: cam(ina)r”, 1437/01.01.1842 (A/214)

MAXEINOVICI,
Vasile: „pentru serviţii: sard(ar)”, 675/29.05.1853 (C/68)

MAXIM,
Dămiian: „amploaiat a Divanului Domnesc: sard(ar)”, 141/20.03.1852 (C/122)

MAXINESCU,
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 939/21.07.1853 (C/267)

MAZÂLU,
Ioan: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1055/22.02.1840 (A/292 v.)

MĂCĂRESCU,
Dimitrache: „după izvod: sard(a)r” (A/193 v.)
Ioan: „după izvod: cam(ina)r” (A/246)
Lupu: „parucic în Meliţie: sard(a)r”, 384/20.02.1837 (B/87 v.)
Mihalachi: „după izvod: clucer” (B/102 v.)
Mihalachi: „pentru serviţii: ban”, 504/01.01.1853 (C/331 v.)
Mihalachi: „pentru servicii: sluger”, 1123/30.12.1854 (C/337)
Neculai: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): clucer”, 96/16.07.1835; „locoţiitor de
samiş în Vistirie: pah(a)r(nic)”, 1134/17.09.1840; „pentru îndelungată vreme în
slujbă, aflându-să şef de secţie în Vistirii: ban”, 1757/06.05.1843 (B/136)
Neculai: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 751/26.01.1839 (B/144 v.)
Neculai: „profesor: camin(a)r”, 414/30.07.1852 (C/366 v.)
Nicolai: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 590/15.04.1853 (C/369 v.)
Petrache: „pentru slujbe: medelnicer”, 3510/16.02.1849 (B/188 v.)
Ştefan: „lucrător în Dipart(amentul) din Lăuntru şi pentru alte însărcinări:
med(elni)ceriu”, 1871/25.10.1843 (B/217)

137
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

MĂDÂRJAC,
Dimitri: „pentru slujbe: şatrar”, 2944/26.08.‹…›1 (A/225 v.)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/156 v.)
Zamfir: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2945/26.08.‹…›2 (A/231)

MĂLĂESCU,
Vasilie: „pentru sericii: pit(a)r”, 1880/25.01.1856 (C/75)

MĂLINESCU,
Alecu: „paj gospod: sard(a)r”, 731/26.12.1838 (A/26)
Gheorghi: „ispravnic Curţii gospod: căminar”, 299/08.01.1836; „locoţâitoriu de
prezâdent Giudecătoriei de Dorohoiu, aflându-să cilen: ban”, 1654/15.01.1843
(A/116 v.)
Gheorghi t(reti) vist(iernic): „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru:
sluger”, 1171/01.11.1840; „locu-ţiitoriu di şef secţiei în acel dip(a)rt(ament):
cam(ina)r”, 1818/‹…›3.1843 (A/133)
Gheorghi: „pentru slujbe: agă”, 1016/17.10.1853 (C/32)
Grigori: „amploaiat Poliţii Capitalii: sard(ar)”, 122/25.02.1852; „amploaiat Poliţii
Capitalii: com(i)s”, 1665/26.01.1856 (C/93 v.)
Iorgu: „prezident Giudecătoriei de Fălciu: spat(ar)”, 796/22.05.1853 (C/264 v.)

MĂRGĂRINT,
Petrachi: „pentru stârpirea boalei de vite: şatr(ar)”, 2301/07.‹…›4 1845 (B/183)
Vasile: „pentru slujbe: şatrar”, 3307/03.06.1848 (A/85 v.)

MĂRGINEANU, v. MITESCU-MĂRGINEANU

MĂTĂSARIU, v. MATASARIU

MĂTIEŞ,
Alecu: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 846/11.06.1853 (C/19)

MÂNDRU, v. FILIPESCU

MÂRZA,
Ioniţă: „pentru serviţii: sluger”, 609/05.05.1853 (C/259 v.)

MÂRZAC,
Gheorghi: „după izvod: sluger”: „mort în 1840” (A/112 v.)
Ianacachi: „privighitor de ocol: sluger”, 2364/04.08.1845 (B/9 v.)
Ioan: „după izvod: clucer” (A/265)

1
Loc gol în text. Probabil „1847”.
2
Loc gol în text. Probabil „1847”.
3
Loc gol în text.
4
Loc gol în text. Probabil „iulie”.
138
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

MÂRZĂSCU,
G.: „pentru serviţii: sluger”, 650/07.05.1853 (C/112)

MEGHISTAN,
Alecu: „pentru serviţii: com(i)s”, 1312/16.07.1855 (C/24 v.)
Costachi: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
1423/24.12.1841 (B/68)
Neculai: „revizor a Vist(ie)ri(ei): stol(ni)c”, 1241/10.10.1841 (B/150)

MEILOV,
Ştefănachi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 944/04.10.1839
(B/210)

MELEGHI,
Dimitrie: „stolonoceal(ni)c în Divanu(l) Domnesc: pit(a)r”, 706/08.11.1838;
„asămine: sluger”, 1017/16.01.1840; „şef de secţie în Divanul Domnesc: sard(a)r”,
2149/13.03.1845; „după anaforaoa Divanului no. 1576: comis”, 2553/16.07.1846;
„amploaiat în Divanul Domnesc: spat(a)r”, 3572/09.03.1849 (A/205); „pentru
servicii: agă”, 1966/26.01.1856 (C/143 v.)

MELIDON,
Gheorghi: „şăf secţiei în Epitropie di Roman: sard(a)r”, 1077/04.04.1840; „pentru
slujbi: ban”, 2641/16.09.1846 (A/131 v.)

MELINOVICI,
Dimitrie: „stârpirea epizootiei: pitar”, 2315/07.07.1845 (A/222 v.)

MELINTE,
Ştefănachi: „pentru slujba în Isprăv(ni)ci(a) de Tutovva: sluger”, 1555/24.04.1842
(B/214 v.)

MERIACRI,
Costachi: „după izvod: cam(ina)r”; „în privire îndelungatii vremi de slujbă:
spat(a)r”, 543/17.02.1838 (B/27 v.)
Dimitrachi: „după izvod: sluger” (A/198)

MERINESCU,
Răducanu: „pentru slujbe: spătar”, 3259/13.05.1848 (B/192 v.)

MERIŞĂSCU,
Dimitrachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/190 v.)
Iancu: „derector al Giud(e)c(ăto)r(iei) di Tecuci: pit(a)r”, 472/10.09.1837 (A/279)
Iancu: „pentru slujbe: pit(a)r”, 893/23.05.1853; „pentru slujbe: stol(ni)c”,
1792/26.01.1856 (C/266 v.)

139
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

METRICAN,
Dimitrie: „poliţmaistru(l) târgului Focşanii: pit(a)r”, 1209/17.12.1840 (A/211)

MICLE,
Enachi: „pentru slujbe: pitar”, 3140/06.08.1847 (A/229)

MICLESCU,
Alecu: „după izvodul din 1835: agă” (A/5)
Alecu: „prezâdent Giud(e)c(ă)t(o)r(iei) de Botoşani: spat(a)r”, 760/10.02.1839;
„dregător ţinutului Botoşanii: vor(ni)c”, 2145/13.03.1845 (A/27)
Dimitrie: „pentru slujbi: agă”, 2271/07.06.1845 (A/222 v.)
Dimitrie: „pentru Isprăv(nicia) de Neamţu: agă”, 3145/15.12.1847 (A/226 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: vor(ni)c”, 665/26.05.1853 (C/134 v.)
Dimitrie agă: „vornic de aprozi: vor(ni)c”, 1470/04.04.1855 (C/141 v.)
Gheorghi: „după izvod: agă”; „mort în 1835” (A/144)
Gheorghi: „după izvod: spat(a)r”; „cilen întâi a Divanului Ţării de Sus: postel(ni)c”,
707/08.11.1838; „loco-ţiitoriu de prezident Divanului Ţării de Gios: vor(ni)c”,
1262/10.03.1841 (A/145)
Iancu: „după izvod: ban”; „pentru îndelungatele sale slujbe: post(elni)c”,
2055/11.10.1844; „mort la fevr(uarie) 1846” (A/239)
Ioniţă „după izvod: agă”; „mort în anul 1835” (A/234 v.)
Ioniţă: „după izvod: comis” (A/241)
Iorgu: „pentru serviţii: spat(a)r”, 663/26.05.1853 (C/113)
Manolachi: „după izvod: agă”; „pentru osăbite slujbe: vornic”, 1157/10.10.1840
(B/93)
Nicolai: „pentru serviţii: agă”, 664/26.05.1853 (C/370 v.)
Săndulachi: „după izvod: spat(a)r” (B/196)
Scarlat: „după izvod: agă”; „cilen la Divanul Domnesc: vornic”, 701/26.10.1838;
„prezident Divanului Domnesc: logofăt”, 3284/26.05.1848 (B/195)
Vasilie: „pentru servicii: spat(a)r”, 1756/26.01.1856 (C/74 v.)

MICŞOI,
Vasilie: „pentru servicii: sluger”, 1660/26.01.1856 (C/74)

MICŞUNESCU,
Costachi: „pentru serviţii: sluger”, 589/15.04.1853 (C/287)

MIGHIU,
Costachi: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 765/22.05.1853 (C/293 v.)
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/243 v.)

MIHAIL,
Anastasachi: „pentru slujbă: med(elni)cer”, 527/14.12.1837; „pentru slujbe:
cam(ina)r”, 2426/12.09.1845 (A/24 v.)
Dimitri: „paj gospod: stol(ni)c”, 1535/02.04.1841 (A/216)
Gheorghi: „amploaiat Isprăv(niciei) de Bacău: sulger”, 345/21.06.1852 (C/102 v.)

140
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Iancu: „pentru serviţii: sluger”, 566/14.04.1853 (C/257 v.)


Ioan: „paj gospod: stol(ni)c”, 1874/29.10.1843 (B/2 v.)

MIHAILOVICI,
Zinovi: „pentru osăbite slujbe: stol(ni)c”, 1775/15.05.1843; „pentru osăbite slujbe:
cam(ina)r”, 1315/01.08.1855 (A/230 v.)

MIHALACHI,
Lascarachi: „după izvod: camin(a)r”; „prezident Giudecătoriei ţinutului Fălciiul:
spat(a)r”; „ispravnic la ţân(u)t(ul) Falciiul: postelnic”, 3236/03.04.1848 (B/85 v.)
Mihăiţă: „după izvod: comis”, „ispravnic ţin(u)t(ului) Putna: spat(a)r”,
279/23.06.1835; „pentru vrednicia ce au dovedit în postul de dregător ţin(u)t(ului)
Putna: spat(a)r”, 279/23.06.1835; „pentru vrednicia ce au dovedit în postul de
dregător ţinutului Iaşii şi alte slujbe: post(elnic)”, 2124/22.01.1845; „director
Departamentului) din Lăuntru: vor(ni)c”, 3419/12.11.1848 (B/96)

MIHALOPULO,
Haralamb: „pentru servicii: sard(ar)”, 1564/24.12.1855 (C/600 v.)

MIHĂILESCU,
Dimitrie: „pentru servicii: med(e)l(ni)cer”, 1620/18.01.1856 (C/142)
Haralamb: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 3172/08.01.1848 (B/235 v.)
Manolachi: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 943/16.08.1853 (C/335 v.)
Nicolai: „amploaiat Logofeţii: pit(a)r”, 282/19.06.1852; „amploaiat Logofeţii:
sard(ar)”, 1429/28.09.1855 (C/362 v.)
Vasile: „stolonoceal(ni)c în Divanul Domnesc: clucer”, 864/20.07.1839 (A/71)

MIHĂLUCĂ,
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 525/14.12.1837;
„pentru slujbe: com(i)s”, 8366/04.08.1845 (A/155)

MILBAHER (MILLBACHER),
Valentin: „doctor de mediţini la spitalu(l) din Focşani: comis”, 2420/02.09.1845
(A/83)

MILE (MILLE), v. MILU

MILESCU,
Fotache: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 519/06.11.1837;
„după anaforaoa Mitropoliei pentru slujba de Şef secţiei: sard(a)r”,
1246/10.01.1841; „mort la oct(ombrie) 1843” (B/228)

MILICESCU,
Dimitrie: „pentru slujbe: stolnic”, 2138/13.03.1845 (A/222)
Dimitrie comis: „pentru servicii: spat(a)r”, 1523/31.12.1855 (C/141 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 869/20.07.1839 (A/168)
141
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Grigori: „după izvod: camin(a)r” (A/99)


Ior(dache): „pentru serviţii: com(i)s”, 713/23.05.1853; „pentru serviţii: spat(a)r”,
1972/24.01.1856 (C/116)

MILOŞ,
Gheorghi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 854/09.07.1839 (A/167 v.)
Neculai: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: clucer”, 52/20.05.1835; „împlinitor îndatoririi de
ispravnic a ţin(u)t(ului) Neamţ: cam(ina)r”, 1549/24.04.1842 (B/135 v.)

MILU (MILE, MILO, MILLE, MILLO),


Alecu: „pentru serviţii: spat(a)r”, 1343/22.08.1855 (C/24 v.)
Andrii: „după izvodul din anul 1835: postel(ni)c”; „mort în 1837” (A/3 v.)
Costachi: „pomoşnic de secţie în Divanu(l) Ţării de Gios: şatr(ar)”, 263/30.11.1835;
„şef secţiei în Divanu(l) Ţării de Sus: sluger”, 511/26.11.1837; „pentru asămine:
sard(a)r”, 714/17.11.1838; „amploaiat la Epitropiia S(fântului) Spiridon:
cam(ina)r”, 3482/24.01.1849 (B/46)
Costachi: „revizor a Vist(ie)r(ei): sluger”, 1570/26.04.1842 (B/72)
Costachi: „director Epitropii Sf(ântului) Spiridon: spat(a)r”, 468/12.12.1852 (C/280 v.)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/150 v.)
Matei: „după izvod: spat(a)r”; „ispravnic la ţinutul Romanului: postelnic”,
1927/17.01.1844; „mort” (B/94)
Matei: „muhurdar gospod: comis”, 995/09.01.1840 (B/110)
Neculai: „după izvod: spat(a)r”; „candidat la Divanul Domnesc: postel(ni)c”,
1110/05.07.1840; „cilen la acel Divan: vor(ni)c”, 1920/08.01.1844 (B/123 v.)
Nicolai: „după izvod: comis” (B/127 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: spătari”; „mort în 1841” (A/52 v.)

MIRCEA,
Gheorghi: „pentru serviţii: clucer”, 543/09.04.1853 (C/108 v.)
Petrachi: „pentru servicii: clucer”, 1305/04.07.1855 (C/429)
Ştefan: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: comis”, 1630/15.12.1842 (B/201)

MIRCIU,
Neculai: „pomoşnic la Divanul Domnesc: pit(a)r”, 1561/26.04.1842 (B/153 v.)

MIRON (din Stroeşti),


Theodorachi: „după izvod: sard(a)r” (B/244 v.)

MIRON (MIRONESCU),
Dima: „pentru servicii: sluger”, 1863/26.01.1856 (C/143)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/151 v.)
Iancu: „amploaiat Comitet(ului) Sănătăţii: clucer”, 156/20.03.1852; „amploaiat
Comitet(ului) Sănătăţii: sard(a)r”, 1220/25.01.1855 (C/242 v.)
Mihalachi: „după izvod: cam(ina)r” (B/98 v.)

142
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

MISAIL,
Ianachi: „poliţmaistru în târgu(l) Romanul: sluger”, 203/17.09.1835 (A/271 v.)

MISĂHĂNESCU,
Teodor: „amploaiat a Isprăv(niciei) de Dorohoi: sulger”, 327/21.06.1852 (C/511)

MISIR,
Ioan G.: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 546/01.01.1853 (C/256 v.)
Mihalachi: „pentru slujbe: sluger”, 1055/17.10.1853 (C/337)

MISIRLIU,
Mihail: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1129/29.08.1840 (B/111)

MIŞOGLU,
Costachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 322/19.06.1852 (C/275 v.)
Matei: „pentru slujbi: stol(ni)c”, 2642/16.09.1846 (B/121)
Nicolai: „samiş de ţinut: stol(ni)c”, 1089/18.05.1840 (B/148)

MITESCU,
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în Vistirie: pitar”, 615/25.06.1838; „pentru asămine:
clucer”, 1801/30.06.1843 (A/165 v.)
Theodor: „pentru slujba în canţileria Is(prăvniciei) de Neamţu: şatr(ar)”,
2456/08.12.1845 (B/260)

MITESCU-MĂRGINEANU,
Ioan: „căpitan de slujitori Post(elni)ciei: şatr(ar)”, 2022/26.07.1844 (B/5 v.)

MITRE,
Gheorghi: „samiş ţin(u)t(ului) Tutovva: sluger”, 106/16.07.1835; „prezâdent Eforiei
de Bârlad: pah(a)r(nic)”, 1104/20.06.1840 (A/161)
Iordachi: „samiş ţin(u)t(ului) Covurlui: spat(a)r”, 171/24.04.1852 (C/95)
Petrachi: „pentru slujbe: sard(a)r”, 3051/06.10.1847 (B/187 v.)
Vasile: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 761/22.05.1853 (C/70 v.)

MITRESCU,
Gheorghi: „pentru slujba de canţilerie otcupului cailor: pit(a)r”, 1784/01.06.1843;
„pentru slujbe”, 2786/25.04.1847 (C/489)

MOGÂLDE(A) (MOGÂRDE),
Gheorghie: „după izvod: sard(a)r” (A/104)
Ştefan: „pentru servicii: pit(a)r”, 1709/21.07.1855 (C/489)

MOISI (MOISĂI),
Theodor: „prezident Eforii de Tecuci: ban”, 679/22.05.1853 (C/515)
Theodosi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru osebite slujbe: cam(ina)r”,
1912/08.01.1844 (B/245)
143
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

MOLDOVANU,
Dimitrie: „pentru slujbe: sard(a)r”, 217/24.04.1852; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
1193/25.01.1855 (C/123 v.)
Panaite: „pentru serviţii: sluger”, 722/29.05.1853 (C/426 v.)
Panaite: „pentru slujbe: jâg(nicer)”, 948/16.08.1853 (C/428)
Săndulachi: „reghistrator în Postelnicie: şatr(ar)”, 167/23.06.1835 (B/206)
Zahariia: „după raport(ul) Hătmănii cu no. 2427; pit(a)r”, 2718/29.03.1847 (A/230 v.)

MORFU (MORFEU),
Dimitrie: „pentru serviţii: pit(a)r”, 493/29.12.1852 (C/131)

MORTOPOLU,
Hriste: „cilen comisiei înfrumuseţării oraşului Galaţii: cam(ina)r”, 1369/09.06.1841
(B/232 v.)

MORŢUN,
Dimitrie: „poliţmaistru târgului Bacău: stol(ni)c”, 117/29.02.1852 (C/120 v.)
Dimitrie: „şef de masă la Depart(amentul) Bisericesc: pah(a)r(nic)”, 549/14.01.1853
(C/132)
Dimitrie: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 947/16.08.1853 (C/138)
E(nache): „pentru serviţii: ban”, 744/19.05.1852; „pentru serviţii: agă”,
1483/22.10.1855 (C/152)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/154 v.)
Grigori: „după izvod: comis”, „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Bacău: spat(a)r”,
775/19.04.1839 (A/94 v.)
Ioan: „după izvod: stol(ni)c” (A/261 v.)
Nicolai: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/129 v.)

MORUN,
Alexandru: „pentru slujbi: sard(a)r”, 2442/16.11.1845 (A/38)

MOSCOVICI,
Athanasie: „după izvodul din anul 1835: sluger” (A/18 v.)

MOTAŞ (MOTĂŞ),
Andrunachi: „după izvodul din 1835: sard(a)r”; „mort în 1842” (A/13)
Dimitrie: „pentru servicii: clucer”, 1304/04.07.1855 (C/140)
Filip: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2870/24.07.1847 (B/229)
Filip: „amploaiat Isprăv(niciei) de Vaslui: clucer”, 367/21.06.1852 (C/568)
Gheorghi: „amploaiat a Isprăv(niciei) de Tecuciu: sluger”, 349/21.06.1852; „pentru
servicii: medel(nice)r”, 1275/18.05.1855 (C/102 v.)
Ioan: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 767/22.05.1853 (C/263)
Pavel: „pentru servicii: pit(a)r”, 1126/30.12.1854 (C/428 v.)
Scarlat: „director Judecătorii de Tutova: sard(ar)”, 773/22.05.1853; „director
Judecătorii de Tutova: com(i)s”, 1802/25.01.1856 (C/485 v.)

144
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

MOŢOC,
Pavăl: „după izvod: med(elni)cer” (B/168)

MOVILĂ,
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c” (A/260 v.)
Neculai: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1401/30.11.1841 (B/151 v.)

MUNTEANU,
Costachi: „pentru serviţii: sard(ar)”, 545/09.04.1853 (C/284 v.)

MURGULEŢU,
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r”; „mort în 1841” (A/97 v.)

MUSTEA,
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1779/26.01.1856 (C/142 v.)

MUSTEAŢĂ,
Dimitri: „după izvod: sard(a)r” (A/193)
Pantelimon: „pentru osăbite slujbe: pitar”, 2288/04.07.1845 (B/183)
Vasile: „pentru slujbe: pitar”, 1460/20.01.1842; „asemine: sardar”, 2051/19.09.1844
(A/76)

MUZDACEV,
Ştefan: „pentru servicii: sard(ar)”, 1939/25.01.1856 (C/489 v.)

MUZDAREV,
Dimitrie: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1922/25.01.1856 (C/143)

145
N

NACU,
Vasile: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Romanului: pitar”, 1230/29.12.1840;
„pentru slujbi: med(elni)cer”, 2909/14.08.1847 (A/73)

NAGACEVSCHI,
Elisei: „amploaiat Comitet(ului) Sănătăţii: medel(nicer)”, 159/20.03.1852 (C/150)

NAIMAN (NEUMANN),
Filip: „amploaiat la Spitalul S(fântul) Spiridon: medelnicer”, 3552/18.02.1849
(B/229)

NANU,
Alecu: „după izvodul din 1835: stolnic”; „mort în 1842” (A/15 v.)
Costachi: „profesor: sard(ar)”, 424/30.07.1852; „profesor: com(i)s”, 1961/25.01.1856
(C/278 v.)
Gheorghie: „pomoşnic în canţilerie Divanului Domnesc: sluger”, 455/06.09.1837
(A/120 v.)
Ioan: „profesor shoalii din Roman: pit(a)r”, 255/09.11.1835 (A/273)
Manolachi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1842” (B/101)

NARFILE,
Iancu: „după izvod: sard(a)r”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Cârligătura: com(i)s”,
218/17.09.1835; „mort în 1836” (A/258)

NASTACU,
Costachi: „în privire slujbilor ci au săvârşit: cam(ina)r”, 608/13.07.1838; „mort în
mai 1844” (B/52 v.)

NAUM,
Lazăr: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2799/07.05.1847 (B/90 v.)
Vâlcu: „cilen Eforiei di Roman, ţinând şi locul de prezâdent: sard(a)r”,
1266/10.03.1841 (A/73 v.)

146
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

NEAGU,
Costachi: „privighitor ocolului Vrancei: stol(ni)c”, 674/24.05.1853; „privighitor
ocolului Vrancei: sard(ar)”, 1366/02.09.1855 (C/289 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: med(e)l(ni)cer”, 1613/26.01.1856 (C/142)
Panaite: „comisar la Adgie: clucer”, 219/17.09.1835 (B/170 v.)
P(anaite): „pentru slujbe: stol(ni)c”, 985/23.09.1853 (C/428)
Tanasă: „pentru servicii: sluger”, 1550/17.10.1855 (C/519)
Theodorachi v(tori) post(elnic): „privighitor ocolului Vrancei din ţinutul Putnei:
pitar”, 2141/13.03.1845 (B/259)

NEBUNELE,
Neculai: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 1085/10.05.1840 (B/148)

NECHITACHI,
Neculai: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 516/30.11.1837 (B/142 v.)

NECULAIDE (NICOLAIDE),
Gheorghie: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 602/09.06.1838 (A/124)
Iancu: „pentru slujbe: sulger”, 323/19.06.1852 (C/248 v.)
Iancu: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 990/16.08.1853 (C/267 v.)

NECULAIOVICI (NICOLAEVICI),
Ioan: „amploaiat Ispr(ăvniciei) ţin(u)t(ului) Iaşii: med(elnicer)”, 369/21.06.1852
(C/249 v.)
Nechita: „locuţiitoriu de şef secţiei în Divanul Domnesc: sluger”, 557/12.04.1838
(B/143)
Petre: „pentru slujbe: sluger”, 1184/08.11.18401 (B/178 v.)

NECULAU (NICOLAU),
Alecu: „cap(i)tan de slujitori a Depart(amentului) din Lăuntru: şatr(ar)”,
1994/16.06.1844 (A/46)
Alecu: „pentru stârpirea boalei de vite: şatr(ar)”, 2325/07.07.1845 (A/48 v.)
Alecu: „pentru slujbe: pit(a)r”, 260/24.04.1852 (C/7 v.)
Alexandru: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2430/12.09.1845 (A/49 v.)
Antonachi: „revizor a Vistieriei: pitar”, 1168/01.11.1840 (A/33 v.)
Costachi: „după izvod: stol(ni)c”; „după anaforaoa Sfatului pentru prindire hoţilor
di la Podu di Lut: cam(ina)r”, 872/30.07.1839; „pentru slujbe: spătar”,
3212/29.01.1848 (B/38 v.)
Costachi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 853/09.07.1839 (B/56)
Costachi: „revizor a Vistieriei: med(elni)cer”, 2101/28.12.1844 (B/83 v.)
Costandin (Costandachi): „după izvod: pah(a)r(nic)”; „după anaforaoa Sfatului
pentru prindire hoţilor ci să ivisă la Podu de Lut: comis”, 871/30.07.1839; „pentru
osăbite slujbe: spat(a)r”, 1602/01.11.1842; „pentru slujbi: agă”, 2612/10.09.1846
(B/33)

1
Tăiat în text: „pentru slujbele de comisar Poliţâiei Capitaliei: pah(a)r(ni)c”, 3257/05.05.1848.
147
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Costantin: „în privire că fiul său, ieromonahul Gherasim Vatopediios, au prins


hanţa1 hoţului Ioan Chetraru: clucer”, 770/11.03.1839 (B/55 v.)
Dimitri: „comisar în târgurile Neamţu şi Piatra: pitar”, 1299/21.03.1841 (A/212 v.)
Dimitrie: „pentru serviţii: clucer”, 871/29.05.1853 (C/137)
Dimitrie: „pentru slujbe: com(i)s”, 916/05.08.1853 (C/137 v.)
Gheorghi: „paj gospod: sard(a)r”, 1688/16.04.1843 (A/173)
Gheorghi stolnic: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1941/02.03.1844 (A/178 v.)
Gheorghi: „şef serjanţilor din Capitalie: stol(ni)c”, 120/28.02.1852 (C/93)
Gheorghi: „amploaiat a Divanului Domnesc: sluger”, 145/20.03.1852 (C/94 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: sard(ar)”, 706/29.05.1853 (C/115 v.)
Grigori: „comisar cvartalului al 4-le: sluger”, 142/16.06.1835 (A/114)
Grigori: „pentru slujbe: sluger”, 829/29.05.1853 (C/119 v.)
Iancu: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pit(a)r”, 58/20.05.1835; „locu-ţiitor de şef
secţiei în Log(o)f(e)ţie: sard(a)r”, 1621/26.02.1842; „pentru asămine: com(i)s”,
2352/‹…›2; „pentru asămine: ban”, 3520/16.02.1849 (A/270)
Iancu: „revizor în Logofeţie: sluger”, 909/30.08.1839; „stolonocealnic în Logofeţie,
din sard(a)r: com(i)s”, 2352/17.07.1845 (A/305)
Ianiţă: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/248)
Ioan: „isprav(nic) de aprozi: pitar”, 513/01.01.1853; „isprav(nic) de aprozi:
stol(ni)c”, 1529/14.10.1855 (C/256)
Ioan: „şef de masă la Judecătorie de Botoşani: sluger”, 631/25.04.1853 (C/260 v.)
Iorgu: „pentru slujbi: pitar”, 2615/10.09.1846 (B/12 v.)
Panaite: „scriitor în canţileria Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: şatr(ar)”,
2076/27.11.1844 (B/182 v.)
Panaite: „după anaforaoa Departamentului din Lăuntru: sluger”, 2762/07.04.1847
(B/186)
Panaite: „pentru slujbe: medel(ni)ce(r)”, 3207/29.01.1848 (B/188)
Panaite: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 227/24.04.1852; „pentru slujbe: pahar(ni)c”,
112/30.12.1854 (C/420)
Petrachi: „pentru slujbă de com(i)s(ar) ceastii al ‹…›3: sluger”, 1809/‹…›4.1843;
„pentru slujbă de com(i)s(ar) ceastii al ‹…›5: pahar(ni)c”, 3257/05.05.1848 (B/181)
Petrachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2431/12.09.1845 (B/183 v.)
Ştefan: „pentru slujbe: sulger”, 2403/02.09.1845 (B/220 v.)
Teodor: „pentru serviţii: clucer”, 686/22.05.1853 (C/515 v.)
Tudurachi: „pentru slujbe: vt(ori) vist(iernic)”, 233/24.04.1852 (C/510)
Vasâle: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 3015/30.‹…›6.1847 (A/84 v.)
Vasâle: „amploaiat a Ispr(ăvniciei) de Dorohoi: sluger”, 328/21.06.1852 (C/65)
Vasale: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1950/25.01.1856 (C/75)

1
Aşa în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
4
Loc gol în text.
5
Loc gol în text.
6
Loc gol în text. Probabil „septembrie”.
148
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

NECULCE,
Costandin: „după izvod: agă” (B/16)
Ioan: „după izvod: vornic” (A/232)

NECULCESCU,
Ioan: „pomoşnic în Divanu(l) Domnesc: pit(a)r”, 457/06.09.1837 (A/278 v.)

NECULESCU,
Ioan: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Tutova: pit(a)r”, 302/08.01.1836; „pentru
slujbe: comis”, 3060/06.10.1847 (A/275)
Vasile t(reti) post(elnic): „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): sluger”, 948/16.10.1839;
„revezor în Vist(ierie): sard(a)r”, 2744/29.03.1847 (A/71)

NEDELCOVICI,
Dimitrie: „prapurcic în Meliţâie: clucer”, 316/30.10.1836; „stolonocealnic la Adgie:
stol(ni)c”, 2080/27.11.1844 (A/201 v.)

NEGEL,
Gheorghie: „locul-ţiitor de stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru:
pitar”, 966/22.11.1839 (A/129)
Iancu: „după izvod: spat(a)r” (A/237)

NEGRE (NEGRI),
Costachi: „administrator ţin(u)t(ului) Covurlui: vor(ni)c”, 616/07.05.1853 (C/288 v.)
Costandin: „după izvod: spat(a)r”: „mort în 1838” (B/18 v.)
Dimitrachi: „după izvod: sluger” (A/197 v.)
Mihalachi: „după izvod: ban”; „mort în 1837” (B/94 v.)
Nicolai: „după izvod: spat(a)r” (B/124)
Sandu: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1069/22.05.1853 (C/487 v.)
Vasile: „amploaiat asupra lucrării şoselilor: şatr(ar)”, 70/06.02.1852 (C/60 v.)

NEGROPONTE,
Antoni: „pentru slujbe: camin(a)r”, 1111/25.07.1840; „în privire bunii chibzuiri de
privigheri lazaretului bolnavilor din Galaţi: comis”, 1545/08.04.1842; „asemine:
spat(a)r”, 2412/12.09.1845 (A/32 v.)
Costachi: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 710/23.05.1853 (C/291 v.)
Neculai: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 523/04.12.1837; „pentru slujbe: agă”,
3658/05.05.1849 (B/142 v.)

NEGRUŞ,
Ioan: „scriitor în Depart(amentul) din Lăuntru: clucer”, 387/02.07.1852 (C/250)

NEGRUŢI (NEGRUZZI),
Costachi: „după izvod: cam(ina)r”; „locu-ţiitoriu de isprav(ni)c ţin(u)t(ului) Ieşii:
spat(a)r”, 801/21.04.1839; „derector Vistieriei: agă”, 2234/25.05.1845; „derector
Vistieriei: post(elni)c”, 3389/24.09.1848 (B/26 v.)
149
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Enache: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1018/17.10.1853 (C/152 v.)


Gheorghie: „după izvodul din anul 1835: agă” (A/89)
Grigori: „samiş ţin(u)t(ului) Tutovva: sluger”, 1183/08.11.1840 (A/133 v.)
Ianachi: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1836” (A/238 v.)
Iancu: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 16/04.01.1852 (C/238 v.)

NEGURĂ,
Costachi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 21/26.01.1852 (C/268 v.)
Costantin: „după izvod: clucer” (B/40 v.)
Iancu: „secretar la Casa Pocitelor: pah(a)r(nic)”, 214/24.04.1852 (C/244 v.)

NEI,
Ştefan: „pentru servicii: pit(a)r”, 1780/26.01.1856 (C/489 v.)

NERECHI,
Stavrachi: „pentru îndeletnicire la arhiva Postelniciei: şatr(ar)”, 784/21.04.1839 (B/210)

NEUMANN, v. NAIMAN

NICA,
Toader: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 3478/27.01.1849 (B/225)

NICOARĂ,
Costachi: „locu-ţiitor de samiş la ţin(u)t(ul) Covurluiu: pit(a)r”, 338/27.08.1837 (B/47 v.)

NICOLAEVICI, v. NECULAIOVICI

NICOLAIDE, v. NECULAIDE

NICOLAU, v. NECULAU

NICOLEANU,
Gheorghi: „profesor: pahar(nic)”, 428/30.07.1852 (C/105)

NICOLESCU (NICULESCU),
Gheorghie: „secretar spitalului din Târgu Ocnii: sluger”, 470/12.12.1852 (C/106 v.)
Nicolai: „pentru serviţii: clucer”, 471/12.12.1852 (C/368)

NICORESCU,
Enache: „pentru slujbe: pit(a)r”, 3023/02.10.1847 (A/228 v.)
Ştefanachi: „pentru servicii: pit(a)r”, 1513/24.12.1855 (C/489)

NICU,
Dimitri: „cilen Eforiei Ieşului: sard(a)r”, 1670/17.02.1843 (A/218)

NICULESCU, v. NICOLESCU
150
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

NOUR,
Anastasie: „după izvodul din 1835: sluger” (A/18 v.)

NOVAC,
Nicolai: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Galaţi: med(elnicer)”, 355/21.06.1852 (C/364 v.)

NUTREŢANU,
Costachi: „pentru serviţii: sluger”, 563/14.04.1853; „pentru serviţii: sard(a)r”,
1729/22.01.1856 (C/285 v.)

151
O

OANCE,
Gheorghie: „pentru slujbe: sluger”, 1269/10.03.1841 (A/134 v.)

OATU,
Gheorghie: „paj gospod: stol(ni)c”, 493/11.11.1837 (A/121 v.)
Ianacachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/252 v.)
Ioniţă: „după izvod: ban”; „mort în 1841” (A/242)
Manolachi: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 135/20.03.1852 (C/327)
Mihalachi: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 289/19.06.1852 (C/329)
Nicolai stolnic: „pentru servicii: sard(ar)”, 1730/22.01.1856 (C/377)

OBILIŞTEANU (OBELIŞTEANU),
Costachi: „revizor a Vist(ie)ri(ei): clucer”, 1137/17.09.1840; „şef di secţie în
Dip(a)r(tamen)t: cam(ina)r”, 2789/07.05.1847; „secretar la Comitetul Sănătăţii:
ban”, 155/20.03.1852 (B/62, C/271)

OBOROCEANU,
Stavri: „pomoşcic în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 2004/03.07.1844
(B/218 v.)

OBREJA,
Alecu: „pentru slujbe: sulger”, 2524/29.03.1846 (A/51); „pentru servicii:
pah(a)r(nic)”, 1757/19.01.1856 (C/26)
Costantin: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 950/16.10.1839;
„revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru, sard(a)r”, 1578/29.04.1842 (B/58 v.)
Vasile: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 3273/17.05.1848 (A/85 v.)

OJÂIANU,
Neculai: „paj gospod: stol(ni)c”, 1093/16.05.1840 (B/148 v.)

OLTINESCU,
Ioniţă: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 1032/26.01.1840 (A/291 v.)

152
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

ONICESCU,
Anton: „locul-ţiitoriu de derector Trebunalului Creminalicesc: pah(a)r(nic)”,
945/04.10.1839 (A/29 v.)

ONU,
Costandin: „după izvod: med(elni)cer” (B/39)

ONUŢĂ,
Ioniţă: „revizor în Vistierie: clucer”, 290/10.10.1835 (A/274 v.)

OPREANU,
Gheorghi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 524/14.12.1837 (A/122)
Ghiţă sardar: „pentru slujbe: camin(a)r”, 526/14.12.1837 (A/122)

OPRIŞANU,
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/150)
Ioan: „samiş ţin(u)t(ului) Tutovii: pah(a)r(nic)”, 2663/17.02.1847 (B/13 v.)
Ioan: „pentru slujbe: sard(ar)”, 878/15.06.1853 (C/266 v.)
Manolachi: „pentru serviţii: sluger”, 794/22.05.1853 (C/344 v.)
Simion: „după izvod: sluger” (B/204)

ORBESCU,
Costachi: „după izvod: sard(a)r” (B/35 v.)

ORESCU,
Leon: „pentru servicii: sluger”, 1195/25.01.1855 (C/301 v.)

153
P

PALADE (PALADA, PALADI, PALLADI),


Constantin: „cilen la Giudecătoria de Roman: spătar”, 1949/11.03.1844 (B/81 v.)
Costachi: „membru Divanului de Apelaţie: agă”, 475/05.11.1852 (C/281)
Iacovachi: „mădular Divanului Ţării de Gios: agă”, 606/10.06.1838; „pentru
asămine: vornic”, 992/29.12.1839 (A/282 v.)
Iancu: „pentru serviţii: agă”, 603/30.04.1853 (C/259 v.)
Ioan: „după izvodul din anul 1835 a boierilor de mai înainte, întărit de Preînălţatul
Domn: vornic”; „mort în anul 1838” (A/232)
Ioniţă: „pentru slujba de paj1: med(elni)cer”, 1838/‹…›2 (B/1)
Manolachi: „pentru slujbe: agă”, 937/28.07.1853 (C/335)
Neculai: „şef secţiei la Epitropie de Huşi: stol(ni)c”, 288/10.12.1835 (B/138 v.)
Simion: „pentru serviţii: pit(a)r”, 694/22.05.1853 (C/484)
Theodor maior: „în privire slujbilor părintelui său şi a îndatoririi ci însuşi au avut în
Meliţie: agă”, 1559/26.04.1842 (B/256 v.); Theodor aga: „administrator
ţin(u)t(ului) Iaşii: post(elnic)”, 113/29.02.1852; „administrator ţin(u)t(ului) Iaşii:
vor(ni)c”, 1511/24.12.1855 (C/508)

PALANGEANU (PĂLĂNGEANU),
Gheorghie: „paj gospod: sard(a)r”, 490/11.11.1837 (A/121)

PALEOLOGU (PALIOLOGU),
Alecu: „secritariu a Eforiei Ieşul(u)i: sluger”, 212/17.09.1835 (A/21 v.)
Timoleon: „pentru slujbi: comis”, 2544/19.06.1846 (B/224)

PAMFILE,
Asanachi: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1413/21.12.1841 (A/37)

PANAITE,
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 606/30.04.1853 (C/288)
Gheorghie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1957/03.04.1844 (A/179)
Ioniţă: „după izvod: stol(ni)c” (A/261 v.)
Theodor: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1841” (B/245 v.)
Theodor: „pentru slujbi: pit(a)r”, 2699/01.03.1847 (B/260)
1
Paj gospod.
2
Loc gol în text.
154
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

V(asile): „pentru slujbe: sardar”, 3132/13.12.1847 (A/85)


Zaharie: „derector Trebunalului de Comerţ în Galaţi: sluger”, 282/30.11.1836; „mort:
02.05.1846” (A/230)

PANAITESCU,
Costachi: „amploaiat Ispră(vniciei) de Tecuciu: sulger”, 351/21.06.1852 (C/276 v.)

PANAITIU,
Sotir: „pentru slujbi: pit(a)r”, 2811/18.06.1847 (B/222 v.)

PANAITOVICI,
Neculai: „poliţmaistru în târgu(l) Bârlad: clucer”, 912/30.08.1839 (B/146)

PANCU,
Ianacachi: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ul)ui Bacău: sluger”, 241/18.10.1835
(A/272)

PANDALE,
Alecu: „amploaiat în Secretariatu(l) de Stat: pit(a)r”, 735/29.05.1853 (C/17)

PANDELE,
Alecu: „revizor Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 917/15.09.1839;
„pomoşcic în Dep(a)rt(ament): med(elni)cer”, 2002/03.07.1844 (A/29)
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c la Derecţie carantinii Galaţii: şatr(ar)”, 878/30.07.1839;
„comisariu(l) carantinii: pah(a)r(nic)”, 1658/25.01.1843; „asămine: comis”,
3396/05.10.1848 (A/168)
Iancu: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 1700/16.04.1843 (A/306)
Iancu: „locu-ţiitoriu de şef secţiei în Vist(ie)ri(e): stol(ni)c”, 761/10.02.1839; „pentru
slujbe: pahar(nic)”, 1700/‹…›1; „samiş ţân(u)t(ului) Bacău: comis”, 2545/19.06.1846
(A/286)
Manolachi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 663/15.09.1838
(B/107 v.)
Petrache: „cu anaforaoa Depart(amentului) din Lăuntru, fără număr, pentru revizia
drumurilor mari: şatr(ar)”, 1826/‹…›2.1843 (B/181 v.)
Spiridon: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3039/04.10.1847 (B/198 v.)

PANGRATE (PANGRATTI),
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „derector Divanului Domnesc: comis”,
481/04.11.1837 (B/30 v.)
Costantin: „după izvod: clucer”; „mort în 1840” (B/40 v.)
Gheorghie paharnic: „ispravnic de ţinut ‹…›3: cam(ina)r”, 482/04.11.1837 (A/165)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
155
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Iancu: „pomoşnic de secţie în ţinutu(l) Ţării de Sus: jig(ni)cer”, 716/17.11.1838


(A/285)
Ioan: „profesor: stoln(ic)”, 426/30.07.1852 (C/252 v.)
Lupu: „după izvod: stol(ni)c”; „locu-ţiitoriu de ispravnic la Galaţi, aflându-să samiş:
comis”, 835/21.04.1839 (B/86)

PANICOPOLU,
Iancu: „arhivar Depart(amentului) din Lăuntru: clucer”, 404/02.07.1852 (C/251)

PANOPOL,
Vasile: „pentru slujbe: comis”, 1417/24.12.1841; „asămine: spat(a)r”,
3418/12.11.1848 (A/75 v.)

PANOTESCU,
Iancu: „secretar Eforii de Galaţi: sard(ar)”, 102/14.02.1852; „secretar Eforii de
Galaţi: com(i)s”, 1937/25.01.1856 (C/241 v.)

PANOVICI,
Petre: „pentru slujbe: clucer”, 3084/30.11.1847 (B/187 v.)

PANTAZI,
Costachi: „pentru slujbe de mai înainte: sluger”, 1424/24.12.1841 (B/68 v.)

PANTAZIOLU,
Costachi: „după izvod: comis”; „pentru slujbe: agă”, 3302/03.06.1848 (B/24)

PANU,
Anastasachi: „locul-ţiitoriu de prezâdent Giudecătoriei de Fălciiu, aflându-să cilen:
comis”, 1386/18.09.1841; „prezident Giudecătoriei de Fălciiu: agă”,
2520/23.03.1846; „director Depart(amentului) Dreptăţii: post(elnic)”,
1322/21.08.1855 (A/36); Anastasie postelnic: „director Depart(amentului)
Dreptăţii: vor(ni)c”, 1502/24.10.1855 (C/25)
Dimitrii: „pentru slujba de derector la Giud(ecăto)r(ia) Ieşii: med(elni)cer”,
1815/‹…›1.1843 (A/219 v.)
Gheorghi: „pentru slujbile ce au săvârşit: sluger”, 1739/25.04.1843; „mort ‹…›2”
(A/174 v.)
Panaite cam(ina)r: „pentru slujbe: agă”, 2521/23.03.1846; „pentru slujbe:
post(elnic)”, 1186/25.01.1855 (B/184 v.)
Ştefan: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1839” (B/198)

PAPADOPULO,
Nicolai: „pentru servicii: sluger”, 1833/20.10.1855 (C/377 v.)
Panaite: „pentru servicii: clucer”, 1136/30.12.1854 (C/429)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
156
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

PAPADOPULO-CALIMAH,
Alexandru: „pentru servicii: spat(a)r”, 1270/19.05.1855 (C/24)

PAPAFIL,
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţâie: med(elni)cer”, 709/08.11.1838;
„loco-ţiitoriu de şef secţiei şi alte: pah(a)r(nic)”, 1620/26.11.1842; „şef de secsie în
Logofeţie: ban”, 2287/28.06.1845; „asămine: spat(a)r”, 2659/10.02.1847 (A/166)
Gheorghi: „şef secsii în Depart(amentul) Dreptăţii: agă”, 818/15.06.1853 (C/119 v.)

PAPANDOPULO,
Dimitrachi: „după izvod: med(elni)cer” (A/196 v.)

PAPAZOGLU-PRASA,
Costantin: „cilen comisiei înfrumuseţării oraşului Galaţii: comis”, 1368/09.07.1847;
„pentru slujbe: spătar”, 3208/29.01.1848 (B/66)

PAPAZOLU (PAPAZOGLU),
Gheorghi: „căp(i)t(a)n de margine în calita de revizor pe graniţă: clucer”,
750/26.01.1839 (A/125)
Panaite: „pentru serviţii: spat(a)r”, 1346/22.08.1855 (C/429)
Panaite: „pentru servicii: sard(ar)”, 1744/26.01.1856 (C/430)

PARASCHIV,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c”; „ispravnic la ţinutul Dorohoiului:
spat(ar)”, 1900/17.12.1843 (A/11)
Alecu: „pentru servicii: med(e)l(nicer)”, 1623/26.01.1856 (C/25 v.)
Dimitrie: „pentru slujbi: sardar”, 2611/10.09.1846 (A/224); Dimitrie sardar: „pentru
servicii: ban”, 1493/24.10.1855 (C/141 v.)

PARASCHIVESCU,
Arghire: „după izvodul din 1835: sard(a)r” (A/14)

PARFENI,
Vasile: „după izvodul din 1835: sard(a)r”; „mort în anul 1835” (A/58)
Vasile: „după atistaturi de slujbă în Divanu(l) împlinitoriu: sard(a)r”, 785/29.04.1839
(A/70 v.)

PARTENI,
Anton: „profesor la Gimnazie: cam(ina)r”, 881/29.05.1853 (C/20)
Ioan: „pentru slujba în Isprăvnicia ţân(u)t(u)lui Tutovei: pitar”, 2243/05.06.1845
(B/7 v.)
Marin: „pentru servicii: sluger”, 1958/25.01.1856 (C/339)

PASCAL,
Dimitrie: „pentru slujbe: sluger”, 3148/17.12.1847; „amploaiat la Epitropia
S(fântului) Spiridon: stol(ni)c”, 3484/24.01.1849 (A/226 v.)
157
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Petrachi: „după izvod: med(elni)cer” (B/168 v.)

PASCU,
Enachi: „pentru slujbe: clucer”, 2977/02.09.1847 (A/228 v.)
Fotachi: „pentru slujbe: jâgnicer”, 2872/24.07.1847 (B/229)
Mihalachi: „după izvod: ban”; „ispravnic în mai multe rânduri: agă”,
1770/15.05.1843; „pentru slujbe: post(elni)c”, 3344/28.06.1848 (B/95)
Nicolai: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 2930/25.08.1847 (B/128 v.)

PASTIA (PASTIE, PASTIIA),


Dimitrie sulger: „după anaforaoa Logofeţiei cu no. 7174: sardar”, 3102/10.12.1847
(A/226)
Mihalachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1836” (B/98 v.)
Scarlat: „şef de masă în Logofeţie: sardar”, 224/24.04.1852; „pentru servicii:
spat(a)r”, 1416/16.09.1855 (C/480)
Ştefan: „după izvod: cam(ina)r” (B/198 v.)

PASTIESCU,
Dimitrachi: „după izvod: camin(a)r” (A/189 v.)

PASU,
Alecu: „şef de masă în Logof(e)ţie: stol(ni)c”, 2353/17.‹…›1.1845; „după anaforaoa
Logof(eţiei) cu no. 7174: pahar(ni)c”, 3113/10.12.1847 (A/49)

PATRAŞCU (PĂTRAŞCU),
Costachi: „locu-ţiitoriu de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Vasluiu, aflându-să
cilen: com(i)s”, 721/01.12.1838 (B/55)
Ioniţă: „după izvod: ban”; „mort în anul 1840” (A/239 v.)
Vasile: „poliţmaistru la târgu(l) Focşanii: pitar”, 200/17.09.1835 (A/65)
Vasile: „pentru slujbe: sard(ar)”, 218/24.04.1852 (C/63)

PATRICI,
Iosif: „profesor: camin(a)r”, 415/30.07.1852 (C/251 v.)

PATRON,
Vasile: „după izvodul din anul (1)835: pah(a)r(nic)” (A/56 v.)

PAULINI,
Costachi: „profesor: paharn(ic)”, 435/30.07.1852 (C/279)
Costantin: „profesor shoalii din Bacău: sluger”, 1239/29.12.1840 (B/64 v.)
Vasile: „profesor în shoala din Focşani: sluger”, 252/08.11.1835; „pentru asămine:
sto(lni)c”, 1730/25.04.1843 (A/66); „profesor: cam(i)n(a)r”, 434/30.07.1852 (C/66)

1
Loc gol în text.
158
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

PAVLESCU,
Ştefan: „pentru slujbe: sard(ar)”, 845/29.05.1853 (C/486)

PAVLOV,
Costachi: „secretar Eforiei oraşului Ieşii: clucer”, 1720/16.04.1843 (B/76 v.)
Gheorghie: „pentru slujbe: sulger”, 1993/16.06.1844 (A/180)
Grigori: „poliţmaistru în Târgul Frumos: clucer”, 201/17.09.1835 (A/114 v.)
Iancu: „pentru slujba de şef secţiei în Mitropolie: sard(a)r”, 1204/17.12.1840
(A/296)

PAVLOVICI,
Costachi: „pentru slujba di cantilene în otcupul ocnilor: stol(ni)c”, 1787/01.06.1843
(B/78)

PAVLU,
Panaite: „cilen Comisiei înfrumuseţării oraşului Galaţii: cam(ina)r”, 1370/09.07.1841
(B/179 v.)

PĂDURE,
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1677/26.01.1856 (C/142 v.)
Neculai t(reti) log(o)f(ă)t: „poliţmaistru la târgu(l) Suceavva: pit(a)r”, 470/10.09.1837
(B/141)
Vasilie: „pentru servicii: v(tori) post(elnic)”, 1267/16.05.1855 (C/73)

PĂLĂNGEANU, v. PALANGEANU

PĂLTINESCU,
Ştefan: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 863/11.06.1853 (C/486)

PĂTRAŞCU, v. PATRAŞCU

PĂUN,
Adam: „profesor: medel(nicer)”, 429/30.07.1852 (C/9 v.)
Gheorghi: „paj gospod: med(elni)cer”, 1773/15.05.1843 (A/175)
Ioniţă: „pentru stârnirea boalei de vite: şatr(ar)”, 2307/07.07.1845 (B/8 v.)

PÂRCĂLABU,
Dimitrie sardar: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1501/29.10.1855 (C/141 v.)

PÂRJOLE,
Macovei: „pentru slujbe în canţileria Isprăv(ni)ci(ei) de Neamţu: sulger”,
1983/24.05.1844 (B/118)

PEIU,
Ilie: „după izvod: sard(a)r” (A/258 v.)
Iordachi: „revizor Departamentului din Lăuntru: sard(a)r”, 1951/16.03.1844 (A/178 v.)
159
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

PELIN,
Costachi: „după izvod: cam(ina)r” (B/25 v.)
Dimitri: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1772/15.05.1843 (A/219)
Iancu: „paj domnesc: sulger”, 301/19.06.1852 (C/247 v.)

PELTECHI,
Vasile: „profesor de ghimnazie: med(elni)cer”, 249/08.11.1835; „profesor în limba
rusască la clasile începătoare: stol(ni)c”, 1729/25.04.1843 (A/65 v.)
Vasile: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 855/29.05.1853 (C/71)

PERJU,
Petru: „pentru servicii: sard(ar)”, 1424/28.09.1855 (C/429 v.)

PERU,
Alecu: „pentru slujbe: comis”, 977/03.08.1853 (C/21 v.)

PETCOVICI,
Gheorghie: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 1353/02.07.1841
(A/137)

PETRESCU,
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 696/22.05.1853 (C/114)

PETRIMAN,
Athanasie: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: sluger”, 743/06.01.1839;
„loco-ţiitoriu de şăf secţiei a patra: med(elni)cer”, 1641/24.12.1842; „asemine:
cam(ina)r”, 2001/03.07.1844 (A/26 v.)

PETRINO,
Alexandru: „după anaforaoa Epitropiei M(ănăstirii) Sv(ântului) Spiridon cu no. 60
din 1841: jâg(ni)cer”, 1352/02.06.1841; „după anaforaoa M(ănăstirii) Sf(ântului)
Spiridon cu no. 200: clucer”, 1827/‹…›1.1843; „asemine cu no. 116: sard(a)r”,
2099/28.12.1844 (A/35)
Alexandru: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 459/30.10.1852 (C/10 v.)
Hristodor: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1604/01.11.1842 (B/234)

PETROCOCHINO,
A.: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 2401/02.09.1845 (A/49 v.)
Alexandru: „asesor la Tribunalul de comerţ: sard(a)r”, 626/25.04.1853 (C/14 v.)

PETROV,
Costachi: „epitrop spitalului din Focşani: spat(a)r”, 467/12.12.1852 (C/280)
Dimitrie: „amploaiat Poliţii Capitalii: clucer”, 127/25.02.1852 (C/121)

1
Loc gol în text.
160
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Panaite: „pentru osăbite slujbe: pit(a)r”, 1825/‹…›1.1843 (B/181 v.)


Panaite: „pentru slujbe la Eforia Ieşi: sulger”, 2339/09.07.1845 (B/183 v.)

PETROVAN(U),
Gheorghi: „pentru serviţii: sard(ar)”, 586/15.04.1853; „pentru serviţii: cam(ina)r”,
1887/25.01.1856 (C/109 v.)
Vasile: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 165/20.03.1852; „pentru slujbe: pah(a)r(ni)c”,
1749/19.01.1856 (C/62 v.)

PETROVICI,
Alecu t(reti) vist(iernic): „stolonoceal(ni)c în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru:
sluger”, 1083/10.05.1840 (A/31 v.)
Anastasă: „paj gospod: stol(ni)c”, 898/30.07.1839; „mort în 17.03.1844” (A/28 v.)
Athanasi t(reti) post(elnic): „după anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru cu no.
1302 din anul 1842: pitar”, 1483/08.03.1842 (A/50)
Chiril: „pentru serviţii: clucer”, 576/14.04.1853 (C/286 v.)
Costachi: „prezâdent Eforiei de Bârlad: med(elni)cer”, 1480/08.03.1842; „pentru
asămine la ţin(u)t(ul) Roman: sard(a)r”, 1751/06.05.1843 (B/69 v.)
Costachi: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 932/16.08.1853 (C/296 v.)
Costantin: „prezâdent Eforiei de Focşani: sard(a)r”, 661/15.09.1838; „pentru slujbe:
cam(ina)r”, 2898/13.08.1847 (B/53)
Dimitrie: „pentru slujbe: sulger”, 3062/09.10.1847 (A/226)
Dimitrie: „paj gospod: sluger”, 788/20.05.1853 (C/136)
Gheorghi v(tori) vist(iernic): „pentru slujbe: clucer”, 1712/16.04.1843 (A/174)
Gheorghi: „pentru slujbe: pitar”, 966/16.08.1853; „pentru slujbe: clucer”,
1768/26.01.1856 (C/119 v.)
Nicolai: „amploaiat Logofeţii: şatr(ar)”, 290/19.06.1852 (C/363 v.)
Petrachi: „pomoşcic arhivii Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 911/30.08.1839
(B/176)
Petru: „pentru slujbe: sard(ar)”, 902/24.07.1853; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
1641/26.01.1856 (C/427 v.)
Ştefan: „pentru serviţii: pitar”, 1260/16.05.1855 (C/488)
Ştefan: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1383/05.09.1855 (C/488 v.)
Tanasachi pitar: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1612/25.01.1856 (C/519 v.)
Vasile: „pentru serviţii: clucer”, 1068/29.05.1853 (C/72 v.)

PETROVICI-STEPLEANU,
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 98/06.02.1852 (C/61)

PEŢA,
Ioan: „după propozâţie Adunării Obşteşti pentru bărbăţie întru prindere hoţului Ioan
Chetrariu: clucer”, 772/11.03.1839; „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1716/16.04.1843;
„mort în septembrie 1844” (A/286)

1
Loc gol în text.
161
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Mihalachi: „după propozâţie Adunării Obşteşti pentru bărbăţie întru prindere


hoţului Ioan Chetrariu cu banta1 lui: clucer”, 771/11.03.1839; „pentru slujbe:
stol(ni)c”, 1715/16.04.1843; „pentru slujbe: comis”, 2540/13.‹…›2.1846 (B/108)

PILATOV,
Hristofor: „pentru slujbe: pit(a)r”, 263/24.04.1852 (C/599)

PISOSCHI (PISOŢCHI),
Costachi: „după izvod: stol(ni)c”; „pentru slujbi: spat(ar)”, 2947/24.06.1846; „pentru
slujbi: post(elnic)”, 1247/15.04.1855 (B/36 v.)
Costachi: „epitrop spitalului din Botoşani: agă”, 466/12.12.1852; „epitrop spitalului
din Botoşani: post(elnic)”, 1247/15.04.1855 (C/280)
Dimitrie: „poliţmaistru în târg(ul) Botoşanii: clucer”, 422/12.08.1837; „pentru
slujbe: cam(ina)r”, 1799/30.06.1843 (A/202 v.)
Ilie: „pentru slujbă: stol(ni)c”, 970/29.11.1839; „director Giudecătoriei ţinutului Iaşii,
secsia II: cam(ina)r”, 1996/19.06.1844; „pentru slujbe: comis”, 2546/22.06.1846
(A/290 v.)
Neculai: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 217/17.09.1835;
„locoţiitor de ispr(avnic), aflându-se samiş ţinutului Botoşanii: cam(ina)r”,
1784/16.04.1843 (B/137)
Nicolai: „adminis(trator) ţin(u)t(ului) Dorohoi: spat(a)r”, 502/01.01.1853;
„adminis(trator) ţin(u)t(ului) Iaşii: agă”, 717/29.05.1853 (C/368 v.)
Teodor: „şef de masă la Judecătorie de Botoşani: sluger”, 633/25.04.1853 (C/514 v.)
Theodorachi: „după izvod: sard(a)r” (B/245 v.)
Vasile: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 215/24.04.1852 (C/63)

PLACA,
Costachi: „amploaiat Isprăv(niciei) de Botoşani: sulger”, 332/21.06.1852 (C/276)
Costantin: „pentru slujba de cilen Eforiei de Botoşani: sulger”, 2059/11.10.1844
(B/83 v.)
Nicolai: „locoţiitoriu(l) prezidentului Eforiei de Botoşani: sard(a)r”, 1689/16.04.1843
(B/155)

PLACHIDA,
Alexandru: „paj gospod: sard(a)r”, 307/20.05.1836 (A/22)
Alexandru: „pentru slujbe: sardar”, 2549/06.07.1846 (A/51)
Petrea: „paj gospod: sardar”, 3633/30.04.1849 (B/189)

PLAGHINO (PLAGINO),
A.: „pentru slujbe: agă”, 2444/17.11.1846 (A/38)

PLASTARA,
Alecu: „pentru slujbe: sard(ar)”, 864/11.06.1853 (C/19 v.)

1
Aşa în text, în loc de „banda”.
2
Loc gol în text.
162
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Dimitrie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 3086/20.11.1847 (A/226)

PLATON,
Costachi: „locu-ţiitoriu de arhivar în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: jâg(ni)cer”,
941/20.09.1839 (B/58)
Costachi: „profesor: pahar(nic)”, 430/30.07.1852; „profesor: com(i)s”, 1900/04.07.1855
(C/279)
Costantin: „profesor shoalii publice din Bacău: sluger”, 1733/25.04.1843 (B/76 v.)
Gheorghie: „membru Tribunalului Criminalicesc: ban”, 452/11.09.1852 (C/106)

PLESNILĂ,
Costin: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 532/03.02.1838; „pentru slujbe: comis”,
1925/12.01.1844 (B/51)
Gheorghi: „după izvod: med(elni)cer” (A/109 v.)

PLEŞĂSCU,
Ioan: „şef secţiei în Log(o)f(e)ţie: stol(ni)c”, 48/20.05.1835; „asămine: sard(a)r”,
369/30.09.1836; „în privire că au ţinut şi loc di derector Log(o)f(e)ţiei: ban”,
1177/08.11.1840; „pentru asămine: spat(a)r”, 1518/15.03.1842 (A/269)
Matei: „pentru servicii: sluger”, 1894/25.01.1856 (C/339)
Panaite: „după izvod: cam(ina)r” (B/165 v.)

PLITHOS,
Grigori: „după izvod: sard(a)r”; „derector Curţii gospod: spat(a)r”, 306/15.01.1836;
„pentru slujbe: agă”, 952/07.11.1839; „mort în 1840” (A/103 v.)
Iancu maior: „ispravnic de Tecuciu: post(elnic)”, 2406/12.09.1845 (B/10)
Scarlat: „cilen la Giud(e)c(ăto)r(ia) Tutovvii: sard(a)r”, 8/17.04.1835; „locuţiitoriu
de ispravnic acei giud(e)c(ăto)r(ii): ban”, 987/27.12.1839 (B/205 v.)

PLOP,
Matei: „pentru servicii: pit(a)r”, 1385/05.09.1855 (C/338)

POGONAT,
Iorgu: „pentru serviţii: pitar”, 780/22.05.1853 (C/264)

POGOR,
Alecu: „pentru servicii: pit(a)r”, 1085/30.12.1854; „pentru servicii: stol(ni)c”,
1733/22.01.1856 (C/23)
Alexandru: „după izvodul din 1835: clucer”; „pentru slujbi: med(elnicer)”,
2964/02.09.1847 (A/18)
Anastasie: „director Giudecătoriei ţinutului Neamţu: clucer”, 2094/28.12.1844 (A/46)
Vasile: „după izvodul din anul (1)835: comis”; „director Log(o)f(e)ţiei Iustiţăi:
spătar”, 655/06.08.1838; „asămine: agă”, 1076/30.03.1840; „locoţâitor log(o)f(ă)tului
Dreptăţii: post(elni)c”, 1995/17.06.1844 (A/54 v.); Vasile post(elnic): „membru
Divanului Domnesc: vornic”, 374/28.06.1852 (C/65 v.)

163
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

POHIROVENITO,
Neculai: „după rezoluţia Înălţimii Sale, pusă pe jaloba sa: clucer”, 1823/‹…›1.1843
(B/156 v.)

POLESCUL,
Dimitri: „pentru slujbe: pitar”, 20.06.1847 (A/225)

POLIFRONT,
Costachi: „pentru osăbite slujbi: sluger”, 1854/26.08.1843 (B/80)

POLIZU, v. şi GHEORGHIU-POLIZU

POLIZU,
Athanasie: „şăf secţiei Mitropoliei: sard(a)r”, 360/20.11.1836; „locul-ţiitoriu di
derector Mitropoliei: cămin(a)r”, 986/23.12.1839; „mort în anu(l) 1843” (A/22 v.)
Costantin: „stolonoceal(ni)c în Postelnicie: pit(a)r”, 6/20.04.1835; „locu-ţiitoriu de
şef secţiei Lucrărilor Administrative: med(elni)cer”, 399/10.07.1837; „pentru
asămine: sard(a)r”, 780/21.04.1839; „în privire că anu(l) 1833 au cârmuit secţie
jalbilor şi a pasaporturilor: cam(ina)r”, 127/20.03.1841; „pentru vrednicie şi bună
purtare în lucrările de mai sus: comis”, 1491/15.03.1842; „asemine: ban”,
2110/13.01.1845; „şef secţie a 2-a în Postelnicie: spătar”, 2769/16.04.1847;
„pentru aceeaşi slujbă: agă”, 3468/04.01.1849 (B/42)
Dimitrachi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru osăbite slujbe şi ace de revizor a
Departamentului2 şi a Log(o)f(e)ţâiei: comis”, 1896/10.12.1843 (A/194)
Dimitrie: „pentru slujbe: spat(a)r”, 991/09.07.1853 (C/137 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: pitar”, 1368/02.09.1855 (C/140 v.)
Iancu: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 21/08.05.1835 (A/268 v.)
Nicolai: „şef de masă în Secretar(iatul) de Stat: pahar(nic)”, 80/02.02.1852;
„protocolist Sfatului: com(i)s”, 1089/30.12.1854(C/359)

POMANĂ,
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r” (A/255 v.)
Neculai: „după izvod: stol(ni)c” (B/132)

POMIR,
Costachi, „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1839” (B/19 v.)

POMPSON,
Alecu: „revizor Vistieriei: stol(ni)c”, 1583/20.04.1842; „pentru asămine la
Depart(ament)3: cam(ina)r”, 3544/16.02.1849 (A/50 v.)

1
Loc gol în text. Probabil „22 iunie”.
2
din Lăuntru.
3
din Lăuntru.
164
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

PONI (PONICI),
Gheorghi polcovnicel: „comisar la Adgie: sluger”, 220/24.09.1836 (A/152)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 844/11.06.1853 (C/265 v.)

POP,
Dimitrie: „profesor: camin(a)r”, 413/30.07.1852 (C/129)

POPA,
C(ostachi): „pentru slujbe: sluger”, 879/15.06.1853 (C/296)
Gheorghi: „pentru slujbe: sluger”, 1569/28.04.1842 (A/141 v.)
Gheorghi (ot Bârlad): „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/162)
Grigori: „pentru slujbe: sluger”, 1271/10.03.1841 (A/135)
Manolachi: „pentru slujba în cantilena Isprăvniciei ţinutului Fălciiu: şatr(ar)”,
2144/13.03.1845 (B/119)
Vasile: „după izvodul din 1835: sluger” (A/63 v.)

POPA-ROŞCA,
Ilie: „amploaiat asupra lucrării şoselilor: şatr(ar)”, 69/06.02.1852 (C/239 v.)

POPA-THEODORU,
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1837” (A/102 v.)

POPESCU,
Costantin: „locu-ţiitoriu de pomoşnic la masa eforicească în Dep(a)r(tamentul) din
Lăuntru: şatr(ar)”, 1086/14.05.1840; „după ana(foraoa) Log(o)feţiei no. 7175:
sulger”, 2840/19.06.1847 (B/61)
Gheorghie: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Dorohoiului: şatr(ar)”, 652/25.07.1838
(A/124 v.)
Gheorghie: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Roman: clucer”, 341/21.06.1852;
„amploaiat Ispr(ăvniciei) de Roman: pah(a)r(nic)”, 1849/26.01.1856 (C/102)
Ioan: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1052/22.02.1840 (A/292)
Ioniţă: „pentru îndatorire de prezâdent al Eforiei de Roman: sard(a)r”,
674/15.09.1838 (A/284)
Vasile: „profesor: pit(a)r”, 500/19.11.1837 (A/67 v.)

POPOV,
Gheorghie: „pentru stârpirea epizootiei: pitar”, 2314/07.07.1845 (A/183 v.)
Iancu: „paj gospod: stol(ni)c”, 800/21.04.1839; „paj gospod: cam(ina)r”,
1617/26.11.1842 (A/286 v.)
Naftanail: „pentru serviţii: sard(ar)”, 1447/12.04.1855 (C/376)

POPOVICI,
Alecu: „pentru stârpirea boalei de vite: pitar”, 2321/07.07.1845 (A/48 v.)
Alecu: „pentru servicii: pit(a)r”, 1774/26.01.1856 (C/26)
Alexandru: „după izvodul din 1835: clucer”; „mort în 1841” (A/17 v.)

165
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Anastasie: „şef de masă la Depart(amentul) Biser(icesc): pah(a)r(nic)”,


555/14.04.1853 (C/12)
Andrei: „epistat asupra lucrării drumului din ţin(u)t(ul) Romanul: sluger”,
1933/20.01.1844 (A/45)
Anton: „pentru servicii: sluger”, 1954/25.01.1856 (C/26 v.)
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/30)
Costachi: „după izvod: med(elni)cer” (B/40)
Costachi: „reghistrator în Divanul Domnesc: pit(a)r”, 456/06.09.1837 (B/50)
Costachi v(tori) vistiernic: „revizor a Vist(ie)r(iei): pit(a)r”, 620/25.07.1838; „revizor
a Vist(ie)r(iei): sard(a)r”, 943/02.10.1839; „revizor a Vist(ie)r(iei): cam(ina)r”,
1975/08.03.‹…›1 (B/53)
Costachi: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 573/14.04.1853; „pentru serviţii: pit(a)r”,
1711/21.07.1855 (C/286)
Costantin: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1842” (B/35 v.)
Costantin: „după izvod: med(elni)cer” (B/38 v.)
Costantin: „poliţmaistru la târgu(l) Bârladului: pit(a)r”, 697/10.10.1838 (B/54)
D.N.: „pentru serviţii: med(elnicer)”, 614/07.05.1853 (C/133 v.)
Dimitrie: „felşer în spital: jâg(ni)cer”, 964/22.11.1839; „hultuitor Dep(a)r(tamentului)
al 2-le: sulger”, 2015/22.07.1844; „pentru asămine: sardar”, 3506/14.02.1849 (A/208)
Dimitrie doctor: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 212/24.04.1852 (C/123)
Dimitrie: „pentru serviţii: pit(a)r”, 648/07.05.1853 (C/134 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1494/18.10.1855 (C/141 v.)
G.: „pentru slujbe: sluger”, 827/29.05.1853 (C/110 v.)
Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/150 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1606/01.11.‹…›2; „mort în noiemvr(ie) ‹…›3”
(A/172)
Gheorghi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1052/17.10.1853 (C/32 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 645/07.05.1853; „pentru serviţii: clucer”,
1398/05.09.1855 (C/111 v.)
Gheorghieş: „însărcinat asupra lucrării drumurilor: şatr(ar)”, 1695/16.04.1843 (A/173 v.)
Grigori: „după izvod: camin(a)r” (A/96 v.)
Grigori: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în anu(l) 1835” (A/110)
Ilie: „pentru slujbă: pit(a)r”, 1215/29.12.1840 (A/296 v.)
Ioan: „privighitor ocolului Răcăciunii de la Putna: sulger”, 2422/12.09.1845 (B/11)
Ioan: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 552/17.02.1838 (A/280 v.)
Ioan: „revizor a Vist(ie)ri(ei): ‹…›4”, 1020/24.01.1840 (A/291 v.)
Ioan: „pentru slujbe: sulger”, 316/19.06.1852 (C/248)
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 1056/17.10.1853 (C/267 v.)
Ioan: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1006/17.10.1853 (C/267 v.)
Ioniţă: „revizor a Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: clucer”, 19/08.05.1835 (A/268)
Iordache com(i)s: „şef secţii a 4-a din Depart(amentul) din Lăuntru: ban”,
31/02.02.1852 (C/91 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
4
Loc gol în text.
166
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Manolachi: „unterofiţăr în Meliţie: şatrar”, 549/17.02.1838; „mort în 1842” (B/106 v.)


Mihalachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1214/29.12.1840 (B/111)
Mihalachi: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1479/08.03.1842 (B/111)
Mihalachi: „paj domnesc: sluger”, 297/19.06.1852; „paj domnesc: stol(ni)c”,
1829/26.01.1856 (C/329)
Necolai: „locoţiitor de samiş ţin(u)t(ului) Bacăul: med(elni)cer”, 1698/16.04.1843
(B/155)
Nicolai: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 866/19.05.1853 (C/373)
Panaite: „după anaforaoa Logofeţiei sub no. 231: pit(a)r”, 2554/16.07.1846 (B/184 v.)
Petrachi: „pentru slujbe: clucer”, 1039/17.10.1853 (C/428 v.)
Petrachi: „pentru servicii: med(e)l(nicer)”, 1504/25.10.1855 (C/429 v.)
Ştefanachi: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1234/29.12.1840 (B/212)
Tanasi: „privighitor ocolului Siretu(l) de la ţân(u)t(ul) Covurluiului: pit(a)r”,
2389/31.08.1845 (B/223 v.)
Theodor: „pentru slujba în Isprăv(ni)ci(a) ţân(u)t(ului) Sucevii: şatr(ar)”,
1904/17.12.1843 (B/258)
Teodor: „pentru serviţii: pit(a)r”, 712/23.05.1853 (C/516)
Teodor:,„pentru slujbe: stol(ni)c”, 833/29.05.1853 (C/517)
Vasâlie: „pentru slujbă: sard(ar)”, 2660/12.02.1846 (A/83 v.)
Vasâlie: „după ana(foraoa) Logof(eţiei), no. 7175: şat(rar)”, 2831/19.06.1847 (A/84)
Vasile: „după izvodul din 1835: pah(a)r(nic)” (A/57 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer” (A/62)
Vasile: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 551/17.02.1838; „pentru slujbe: stol(ni)c”,
2052/27.09.1844 (A/68)
Vasile: „pentru stârpirea boalei de vite: şatr(ar)”, 2328/27.07.1845; „pentru slujbe:
pitar”, 2968/02.09.1847 (A/82 v.)
Vasile: „pentru serviţii: sluger”, 725/20.05.1853 (C/69)
Vasile: „pentru servicii: sluger”, 1540/14.10.1855 (C/73 v.)

POPOVSCHI,
Ştefan: „pomoşnic în Vist(ie)r(ie): pit(a)r”, 1766/06.05.1843 (B/216 v.)

PORFIRIU,
Alexandru: „pentru slujba de revizor în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: clucer”,
20/08.05.1835; „după anaforaoa Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru cu no. 19425:
sard(a)r”, 686/10.10.1838; „după asămine şi anafora(u)a Dep(a)rt(amentului):
comis”, 1196/27.11.1840 (A/19)
Gheorghi: „samiş ţin(u)t(ului) Ieşii: clucer”, 194/05.09.1835; „pentru slujba întru
lucrare drumurilor: ban”, 1407/30.12.1841; „pentru slujbe: spătar”, 2994/27.09.1847
(A/152)
Theodor: „revizor a Vistieriei: clucer”, 2146/13.03.1845 (B/259 v.)
Vasile: „pentru slujbe de revizor a Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: clucer”,
1721/16.04.1843 (A/79)

PORPESI,
Vasile: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1180/08.11.1840; „mort în 1842” (A/72 v.)

167
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

PORTĂSĂSCU(L),
Iancu: „pentru slujbe: şatrar”, 2526/29.03.1846 (B/12)

PORUMB,
Vasile: „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer” (A/61 v.)

PRAJA,
Ioan: „pentru slujbe: sard(ar)”, 887/29.05.1853 (C/266 v.)
Vasile: „suplent: sluge(r)”, 442/18.07.1852 (C/66 v.)

PRALE,
Dimitrie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1028/17.10.1853 (C/139)
Gheorghi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) ţin(u)t(ului) Iaşii: sulger”, 368/21.06.1852 (C/104)

PRASA, v. PAPAZOGLU-PRASA

PRĂJĂSCU,
Costachi: „pentru slujbe: spat(a)r”, 858/19.06.1853 (C/295 v.)
Iancu: „după izvod: spat(a)r” (A/238)
Iancu: „membru Divanului Domnesc: vor(ni)c”, 660/25.04.1853 (C/261 v.)
Răducanu: „după izvod: agă”; „cilen Div(anului) Ţării de Gios: vor(ni)c”,
2274/19.06.1845 (B/190)

PREDA,
Ştefanachi: „pentru servicii: sard(ar)”, 1554/16.01.1853 (C/489)

PRISĂCANI,
Leonida: „pentru servicii: com(i)s”, 1542/24.09.1855 (C/301 v.)

PROCA,
Costache: „pentru slujba de stol(ono)ce(alnic) în Depart(amentul) din Lăuntru:
med(elni)cer”, 1821/30.06.1843 (B/79)
I(oan): „pentru serviţii: pit(a)r”, 649/07.05.1853 (C/261)
Neculai: „şef secţiei în Mitropolie: sard(a)r”, 187/29.07.1835; „pentru slujbe:
comis”, 3518/16.02.1849 (B/137)

PROCOPIU,
Gherasim: „pentru serviţii: jâgnicer”, 474/16.12.1852 (C/107)
Vasâle: „reghistrator în Postelnicie: şatr(ar)”, 782/21.04.1839; „stolonocealnic în
Vist(ie)r(ie): stol(ni)c”, 1992/16.06.1844 (A/70)

PRODA,
Ludvic doctor: „pentru slujbe: ban”, 183/24.04.1852 (C/299)

PRODĂNEANU,
Stati: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2798/07.05.1847 (B/222)
168
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

PROSESCU,
Teodor: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1344/22.08.1855 (C/518 v.)

PRUNCU,
Dimitrie: „pentru servicii: sard(ar)”, 1590/19.01.1856 (C/142)
Gheorghi: „după izvod: postel(ni)c” (A/143 v.)
Iordache postelnic: „staroste ţân(u)t(ului) Putnii: vor(ni)c”, 2405/12.09.1845 (A/184 v.)
Iorgu: „pentru slujbe: sa(r)d(a)r”, 2413/02.09.1845; „cilen la Giudecătoriia de Ieşi:
comis”, 3420/12.11.1848 (B/10 v.)

PUSTEA,
Costachi: „reghistrator Departamentului din Lăuntru: sardar”, 2000/03.07.1844;
„amploaiat al Depart(amentului); prestavlisit cu anaf(o)r(aua) no. 6492: comis”,
3446/04.12.1848; „enspector Zidirilor Publice: ban”, 52/02.02.1852 (B/82)

169
R

RACLIŞ (sau ICONOMU),


Grigori: „după izvod: med(elni)cer”; „prezâdent Eforiei de Botoşanii: sard(a)r”,
198/17.09.1835 (A/109); „mort în 1838”,
Ştefan: „după izvod: sard(a)r” (B/201 v.)

RACOVIŢĂ,
Costachi: „după izvod: spat(a)r”; „nazâr robilor Cârmuirii: postel(nic)”,
100/09.01.1840 (B/18)
Gheorghie: „după izvod: agă” (A/89 v.)
Iancu: „după izvod: postel(ni)c”; „mort în 1836” (A/234)
Ioan: „după izvod: comis” (A/242 v.)
Ioniţă: „după izvod: cam(ina)r”; „mort la anul 1843” (A/245 v.)
Neculai: „pomoşnic în Postelnicie: clucer”, 1099/12.07.1840 (B/148)
Nicolai: „pentru servicii: com(i)s”, 1618/21.01.1856 (C/377)
Theodor: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: clucer”, 900/30.07.1839 (B/253)
Vasile: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 968/29.11.1839 (A/71 v.)
Vasile: „pentru servicii: pit(a)r”, 1653/26.01.1856 (C/74)

RADOVICI, v. şi GHEORGHIU

RADOVICI,
Alecu: „paj gospod: sulger”, 299/19.06.1852 (C/8 v.); „pentru servicii: sard(ar)”,
1822/26.01.1856 (C/26 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1916/26.01.1856 (C/143)
Gheorghi: „după izvod: comis” (A/148 v.)
Gheorghi: „după pridstavlenie derecţiei Curţii gospod: pitar”, 1152/24.09.1840;
„pentru slujba în cantilena Isprăvniciei de Suceava: sulger”, 2127/02.02.1845
(A/169 v.)
Iancu: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1834” (A/260 v.)
Leonida: „amploaiat Comitetului Sănătăţii: clucer”, 158/20.03.1852; „amploaiat
Comitetului Sănătăţii: medel(ni)cer”, 1221/25.01.1855 (C/298 v.)
Manolachi: „după izvod: agă”; „candidat la Divanul Domnesc: postel(ni)c”,
1074/24.03.1840; „mort în 11.04.1844” (B/93)
Panaite: „după izvod: comis” (B/165)

170
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Petrachi: „privighetorul la ocolul Siretului din ţinut(ul) Sucevii: pit(a)r”,


1901/17.12.1843 (B/181 v.)
Theodorachi: „căp(i)tan de târgu la Podul Iloaiei: şatr(ar)”, 1968/24.04.1844 (B/258 v.)
Toma: „arhivar la Vornicie: clucer”, 511/01.01.1853 (C/512 v.)

RADU,
Dimitrie: „după izvod: stol(ni)c”; „pentru slujbe: comis”, 3170/08.01.1848 (A/195 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: clucer”, 920/02.07.1853 (C/119 v.)
Iancu: „casier dărilor din Botoşani: sluger”, 725/01.12.1838 (A/285 v.)
Ioan: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 548/01.01.1853 (C/256 v.)
Lascar: „pentru servicii: ban”, 1971/22.03.1856 (C/301 v.)
Leon: „după izvod: comis” (B/85)
Panaite: „pentru slujbe: agă”, 3558/09.03.1849 (B/189)
Tudurachi: „privighitor ocolului Muntelui: pit(a)r”, 1742/25.04.1843 (B/257 v.)

RAFAILĂ,
Thoma: „după izvod: cam(ina)r”; „mort la 1843” (B/241 v.)

RALET,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: spătar” (A/7)
Alecu: „după izvodul din anul 1835: comis” (A/9 v.)
Alecu: „pentru îndelungat slujbe: vornic”, 1482/08.03.1842 (A/37 v.)
Dimitrie: „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) de Botoşani: agă”, 1484/08.03.1842 (A/215 v.)
Dimitrie: „director Depart(amentului) Dreptăţii: vor(ni)c”, 325/24.03.1852 (C/125 v.)
Dimitrie: „prezident Giud(ecătoriei) de Huşi: agă”, 1390/03.09.1855 (C/140)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/154)
Iancu „după izvod: spat(a)r”; „vel agă al oraşului Ieşii: vornic”, 1163/30.10.1840
(A/236)

RANETI,
Neculai: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1838” (B/124)

RAZU,
Gheorghi: „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Putnii: comis”, 467/08.09.1837;
„pentru asămine: spat(a)r”, 766/11.03.1839; „dregătoriu ţin(u)t(ului) Putna: agă”,
1002/16.01.1840; „asămine: postel(ni)c”, 1476/08.03.1842; „cilen la Divanul Ţării de
Gios: vor(ni)c”, 1952/17.03.1844 (A/164 v.)

RĂDUCANU,
Ioan: „pentru slujbe: jâg(nicer)”, 949/16.08.1853 (C/267)
Simion: „pentru servicii: pit(a)r”, 117/30.12.1854 (C/487 v.)

RĂDUCĂNESCU,
Gheorghi: „paj gospod: stol(ni)c”, 1067/24.02.1840 (A/131)

171
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

RĂHTIVANU (RĂFTIVANU),
Grigori: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) di Roman: clucer”, 314/30.10.1836; „după
adresul Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru cu no. 25271 din 1841: ban”,
1399/30.11.1841 (A/116 v.)
Lupu t(reti) cam(ina)r: „pentru slujbe: com(i)s”, 1960/13.04.1844 (B/90)

RĂILEANU,
Eftimie: „pomoşnic de secţie în Logof(e)ţie: sluger”, 562/12.04.1838 (A/227)

RĂŞCANU,
Alecu: „după izvodul din 1835: spătar”; „pentru servicii: post(el)nic”,
1262/16.05.1855 (A/6 v.)
Alecu: „pentru servicii: medel(ni)cer”, 1174/25.01.1855 (C/23 v.)
Gheorghie: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Fălciu: sulger”, 362/21.06.1852 (C/104)

RĂZMERIŢĂ, v. REZMERIŢI

RÂPTE,
Gheorghi: „după izvod: şatr(ar)”; „mort în 1837” (A/113)

RÂULEŢI,
Antonie: „pentru servicii: sluger”, 499/29.12.1852 (C/11)

REIZER,
Iosif: „ingineriu oraşului Galaţii: sard(a)r”, 1737/25.04.1843 (A/307 v.)

REZMERIŢI (RĂZMERIŢĂ),
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1840” (B/30)

RIZU,
Costachi: „pentru slujbe în Depart(amentul) din Lăuntru: med(elni)cer”,
1732/26.05.1843 (B/77 v.)
Dimitrie: „paj gospod: sard(a)r”, 1687/10.04.1843 (A/218)
Grigori: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1843” (A/92)
Grigori: „samişul Vistieriei: spat(a)r”, 993/16.08.1853 (C/31)
Grigori: „amploaiat Depart(amentului) de Finans: stol(ni)c”, 225/24.04.1852; „samiş
Vistierii: ban”, 711/23.05.1853; „samiş Vistierii: spat(a)r”, 993/16.08.1853 (C/97 v.)
Mihalachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 266/24.04.1852 (C/328)
Nicolai stolnic: „pentru servicii: com(i)s”, 1865/26.01.1856 (C/377 v.)
Vasile: „poliţmaistru la târgul Botoşanii: clucer”, 1869/18.10.1843 (A/79 v.)

ROATĂ,
Costachi: „samiş ţin(u)t(ului) Romanului: sard(a)r”, 1118/11.08.1840 (B/61 v.)

172
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

ROCAFUCSU,
Ioan: „pentru osăbite slujbe: cam(ina)r”, 1333/17.05.1841; „după anaforaoa
Logofeţiei cu no. ‹…›1: ban”, 3430/28.11.1848 (A/299)

ROGOZ,
Neculai: „după izvod: sard(a)r” (B/131 v.)

ROIBU,
Ştefan: „pentru slujbe: pah(a)rn(ic)”, 2399/02.09.1845 (B/220 v.)

ROIU,
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2954/26.08.1847
(A/105 v.)

ROJINSCHI,
Teodor: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 3246/25.04.1848 (B/224 v.)

ROJNIŢĂ,
Nicolai: „poliţmaistru(l) târgului Fălticenii: sulger”, 2126/02.02.1845 (B/161)

ROLA (ROLEA, ROLLA),


Costachi: „pentru slujba de prezâdent Giudecătoriei ţân(u)t(u)l(ui) Ieşii, secţia a 2-a:
agă”, 1846/20.08.1843 (B/79 v.); Costachi agă: „membru Divanului Domnescu:
vornic”, 373/28.06.1852 (C/277 v.)

ROMALO, v. şi GRIGORIU-ROMALO

ROMALO,
Alecu: „prezident Giudecător(iei) de Tutova: spat(a)r”, 456/30.10.1852 (C/10)

ROMANO,
Alecu: „pentru slujba în canţileria Isprăvniciei Sucevvii: sulger”, 2278/19.06.1845
(A/48)
Costache: „pentru osăbite slujbe: clucer”, 1388/18.10.1841 (B/67)
Costachi: „cilen la Giud(e)c(ăto)r(ia) ţin(u)t(ului) Suceava: pah(a)r(nic)”,
304/15.01.1836; „mort în 1839” (B/47)
Ioan: „pentru serviţii: pit(a)r”, 772/23.05.1853 (C/263 v.)
Neculai: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1839” (B/130)
Teodor: „pentru serviţii: sluger”, 741/19.05.1853 (C/516 v.)

ROMANOV,
Vasilie: „pentru servicii: sluger”, 1945/25.01.1856 (C/75)

1
Loc gol în text.
173
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ROMAŞCU,
Gheorghie: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/100)
Gheorghi: „paj gospod: sard(a)r”, 564/17.05.1839 (A/165)
Gheorghi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1014/17.10.1853 (C/31 v.)
Iani: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1843” (A/260)
Vasile: „după izvodul din 1835: stol(ni)c” (A/59)

ROMÂNESCU,
Ioan: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1838” (A/244 v.)
Ioan: „pentru serviţii: jâg(nicer)”, 946/16.08.1853; „pentru serviţii: sard(ar)”,
1694/21.07.1855 (C/267)

ROSET (ROSĂT, ROSETTI, RUSĂT, RUSET),


Alecu: „după izvodul din anul 1835: hatman” (A/2 v.)
Alecu: „după izvodul din anul 1835: agă”; „mort în 1837” (A/4 v.)
Costache: „pentru osăbite slujbe: postel(ni)c”, 1485/08.03.1842; „pentru osăbite
slujbe: vor(ni)c”, 1769/15.05.1843 (B/70)
Costachi: „după izvod: spat(a)r” (B/20)
Costachi: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 599/15.04.1853 (C/287 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: agă”, 2135/‹…›1.1844 (A/221 v.)
Dimitrie: „pentru servicii: spat(a)r”, 1405/16.09.1855 (C/141)
Dimitrie: „pentru servicii: aga”, 1873/25.01.1856 (C/143)
Dracachi: „după izvod: vornic”; „mort în 1841” (A/186)
Enăcachi: „revizor Logofeţii: ban”, 196/24.04.1852 (C/150 v.)
Gheorghi: „după izvod: vistiernic”; „prezident Domnescului Div(a)n: log(o)f(ăt)”;
„mort în anul 1836” (A/140 v.)
Gheorghi: „după izvod: postel(ni)c”; „pentru slujbe în osăbite vremi: vornic”,
1543/08.04.1842; „mort la 1846” (A/143 v.)
Grigori: „după izvod: camin(a)r”; „locul-ţiitoriu de ispravnic la Bacău: agă”,
1365/04.06.1841; „pentru slujbi: post(elnic)”, 2378/04.08.1845 (A/95 v.)
Iacovachi com(i)s: „pentru ţinere locului de prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei)
ţin(u)t(ului) Ieşii, aflându-să cilen: agă”, 1441/01.01.1842; „pentru slujbe:
post(elnic)”, 3064/20.10.1847 (A/301 v.)
Ianachi (v. şi Enăcachi): „după izvod: pah(a)r(nic)”; „după anaforaoa Logofeţiei cu
no. 7174: com(i)s”, 3111/10.12.1847 (A/253)
Lascarachi: „pentru meritul familiei: agă”, 1634/20.12.1842; „pentru meritul
familiei: vor(ni)c”, 1179/25.01.1855 (B/88 v.)
Lascarachi: „pentru slujbe: com(i)s”, 2377/04.08.1845 (B/90)
Manolachi: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1839” (B/94)
Neculai: „după izvod: vornic” (B/122 v.)
Neculai: „după izvod: comis”; „locuţiitoriu de vel agă al oraşului2: agă”,
1202/02.12.1840; „pentru slujbe: post(elnic)”, 2356/04.08.1845; „pentru slujbe:
vor(ni)c”, 3369/23.08.1848 (B/127)

1
Loc gol în text.
2
Iaşi.
174
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Neculai: „ispravnic ţin(u)t(ului) Bacău: agă”, 1048/20.01.1840 (B/147)


Petrachi: „după izvod: postel(ni)c”; „mădular Domnescului Divan: vor(ni)c 1-iu”,
416/10.07.1837 (B/163)
Petrachi: „după izvod: spat(a)r” (B/163 v.)
Răducanu: „după izvod: hatman”; „pentru osăbite slujbe: logof(ă)t”, 496/11.11.1837;
„mort în 1838” (B/190)
Răducanu: „ispravnic ţin(u)t(ului) Ieşii: agă”, 744/06.01.1839; „locoţiitoriu de
prezâdent Divanului Ţării de Sus, carie era cilen: vor(ni)c”, 1777/26.05.1843;
„ministrul Depart(amentului) Dreptăţii: logofăt”, 1226/06.02.1855 (B/192)
Scarlat: „după izvod: agă”; „isprav(ni)c ţinutului Tutova şi osăbite slujbe: vor(ni)c”,
1679/25.03.1843 (B/195)
Ştefan: „după izvod: vornic” (B/194)
Ştefan: „pentru serviţii: com(i)s”, 635/14.05.1853 (C/483 v.)
Teodor: „pentru servicii: com(i)s”, 1406/16.09.1855 (C/518 v.)
Vasile: „în privire meritului di familie: agă”, 1453/01.01.1842; „dregător ţinutului
Fălciiu: vor(ni)c”, 2034/‹…›1.1844 (A/76)

ROSET-BĂLĂNESCU,
Costandin: „după izvod: agă” (B/16)

ROSET-ROZNOVANU,
Iorgu: „pentru servicii: agă”, 1078/18.11.1854 (C/33)

ROŞCA, v. POPA-ROŞCA

ROŞCANU,
Alecu: „pentru serviţii: jâgnicer”, 662/16.05.1853 (C/15)
Vasilie: „stolonocealnic la Tribunalul poliţienesc: med(elni)cer”, 2074/27.11.1844
(A/81)

ROŞCULESCU,
Axenti: „pentru slujbe în Episcopie de Huşi: stol(ni)c”, 1652/08.01.1843 (A/40)

ROZALI,
Gheorghi: „profesor: stol(ni)c”, 637/30.07.1852 (C/105 v.)

ROZEN,
Nicolai: „pentru slujbe: clucer”, 978/05.08.1853 (C/374)

ROZMARIN,
Alecu: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1538/17.10.1845 (C/25)

ROZNOVANU, v. ROSET-ROZNOVANU

1
Loc gol în text.
175
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

RUFU,
Mansu: „director Judecătoriei de Covurlui: sard(a)r”, 617/07.05.1853 (C/332 v.)

RUGINĂ,
Vasilie sard(ar): „pentru servicii: com(i)s”, 1526/24.12.1855 (C/73 v.)

RUGINSCHI,
Scarlat: „derector Giud(e)c(ăto)r(iei) de Roman: clucer”, 222/24.09.1835; „derector
Giud(e)c(ăto)r(iei) de Roman: comis”, 1408/20.09.1855 (B/206 v.)

RUSĂT (RUSET), v. ROSET

RUSU (RUSS),
Ludovic căpitan: „doctor: spătar”, 3547/18.02.1849 (B/91 v.)

176
S

SACARĂ (SĂCARĂ, SECARĂ),


Costachi: „derector la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Fălciiu: sluger”, 296/31.12.1835 (B/46 v.)
Dimitrii: „după izvod: stol(ni)c”; „după izvod: cam(ina)r”, 1224/03.02.1855 (A/194 v.)
Filip: „pentru slujbe: sulger”, 2533/29.03.1846 (B/228 v.)
Ioniţă: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/251)
Mihalachi: „însărcinat asupra lucrării drumurilor: şatr(ar)”, 1694/16.04.1843 (B/115)
Nicolai: „pentru servicii: com(i)s”, 1077/03.08.1854 (C/374 v.)
Pavăl: „după anaforaoa Dep(a)r(tamentului) no. 25717: şatrar”, 3204/29.01.1848
(B/188)

SACHETI,
Iulie: „pentru serviţii: spat(a)r”, 503/01.01.1853; „pentru serviţii: agă”,
1109/30.12.1854 (C/255)

SACUNI,
Petrachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 269/24.04.1852 (C/421)

SADOVEANU,
Andrii: „pentru îndeletnicire în Post(elni)cie: pitar”, 1279/20.03.1841; „asămine
după anaforaoa dum(i)s(ale) vel post(elnicului) cu no. 288 din (1)841: clucer”,
1496/15.03.1842; „amploaiat Poliţii Capitalii: sard(a)r”, 123/25.02.1852 (A/34 v.)

SAINOLU,
Costache: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 23/08.05.1835;
„locu-ţiitor de şef secţiei în Dep(a)r(tament): clucer”, 741/06.01.1839 (B/42 v.)

SAINT-GEORGES, v. SENJORJ

SAMOIL,
Costachi: „după izvod: stol(ni)c” (B/37 v.)

SAMSONOV,
Iacovachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 898/02.07.1853 (C/267)
Pavel: „pentru slujbe: spat(a)r”, 22/02.02.1852 (C/418)
Pavel: „pentru serviţii: agă”, 680/29.05.1853 (C/425 v.)

177
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

SAMSONOVICI,
Gheorghi: „după anaforaoa dum(i)s(a)le hatmanului Meliţiei: şatr(ar)”,
544/17.02.1838; „pentru stârpirea boalei de vite: sulger”, 2299/07.07.1845 (A/122 v.)

SAMURCAŞ,
Dimitri doctor: „protomedic: agă”, 1337/17.05.1841; „pentru îndelungate slujbe în
ştiinţa sa: postel(ni)c”, 1398/27.11.1841 (A/213)
Epaminonda: „vel armaş şi cilen la Tribunalul Criminalicesc: comis”,
2068/27.11.1848; „armaş la Tribunalul Criminalicesc: spat(a)r”, 2644/01.10.1846
(A/227 v.)
Gheorghi: „după izvod: comis” (A/148)

SAVA,
Costandin: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1709/16.04.1843 (B/76)
Gheorghie: „stârpirea boalei de vite: clucer”, 2296/07.07.1845 (A/182 v.)
Mihalache: „după anaforaoa Departamentului din Lăuntru cu no. 21480: jig(ni)cer”,
1810/06.05.1843 (B/116)

SAVANOV, v. STAMATIN-SAVANOV

SAVASTOS (SEVASTOS),
Mihalachi: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1467/20.01.1842 (B/113)

SAVIN,
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/250 v.)

SĂCARĂ, v. SACARĂ

SĂCĂRESCU (SECĂRESCU),
Ioan şatrar: „amploaiat în Depart(amentul) din Lăuntru: med(elnicer)”, 42/06.02.1852;
„amploaiat Depart(amentului) din Lăuntru: sard(ar)”, 1790/26.01.1856 (C/241)

SĂCHELARIU, v. SICHELARIU

SĂHLEANU, v. SIHLEANU

SĂLCEANU,
Alecu: „pentru serviţii: şatr(ar)”, 768/22.05.1853 (C/17 v.)
Gheorghi: „după izvod: jâg(ni)cer” (A/159)
Manolachi: „după izvod: sard(a)r” (B/100 v.)

SĂMINOVICI,
Ioan t(reti) vist(iernic): „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: pit(a)r”,
431/12.10.1847; „mort în 1838” (A/277 v.)

178
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

SĂMUREANU,
Alecu: „pentru slujbe: sulger”, 2652/30.12.1846 (A/51 v.)

SĂNDULESCU,
Zamfir: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 1345/26.05.1841
(A/230)

SĂNESCU (SÂNESCU),
Ioan: „privighitoriu la ocolul Şomuzului, ţinut(ul) Sucevii: pit(a)r”, 1902/17.12.1843
(B/3)

SĂNICESCU,
Costantin: „pentru slujbe: pit(a)r”, 998/09.01.1840 (B/59 v.)

SĂRITEANU,
G.: „pentru slujbe: sluger”, 826/29.05.1853 (C/119 v.)

SĂULESCU,
Gheorghi: „profesor de filosofie: pah(a)r(nic)”, 246/08.11.1835; „profesor de
filologhia românească, statistică, la clasăle înalte şi inspector Insti‹tu›tului1
Vasilian: cam(ina)r”, 1723/25.04.1843 (A/115)

SĂVULESCU,
Nicolai: „pentru slujbe: sulger”, 251/24.04.1842 (C/362)

SÂNESCU, v. SĂNESCU

SÂNJORJ, v. SENJORJ

SÂRBU,
Teodor: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1345/22.08.1855 (C/518 v.)

SÂRMOS,
Ioan: „revizor a Vist(ie)ri(ei): clucer”, 1066/22.02.1840 (A/293)

SCALU,
Antonie: „pentru slujbi: sardar”, 2608/01.08.1846 (A/51)

SCARLAT,
Scărlătache: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1836” (B/202)

SCARLATIDE,
Ioahim: „pentru slujbe: sard(ar)”, 856/11.06.1853; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
1518/24.12.1855 (C/266)

1
Omis.
179
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

SCÂNTEI(E),
Iancu: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1347/26.05.1841 (A/299 v.)
Ştefanachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: com(i)s”, 2857/24.07.1847;
„pentru slujbe: ban”, 3601/11.04.1849 (B/200)

SCHILET (SCHELETTI),
Alecu: „stolonoceal(ni)c pe lângă Secretariatu(l) Sfatului: pitar”, 169/23.07.1836;
„pentru asămine: clucer”, 400/10.07.1837; „asămine în privire în vechimii în
slujbă: sard(a)r”, 1505/15.03.1842 (A/21)
Grigori: „stolonoceal(ni)c la Derecţâie Curţii gospod: sluger”, 331/02.04.1836;
„ispravnic Curţii gospod: camin(a)r”, 1101/12.06.1840; „pentru feliurite slujbe:
spătar”, 2118/13.01.1845; „pentru asămine: agă”, 3660/08.05.1849 (A/117)

SCHINA, v. SHINA

SCHIPOR,
Haralamb: „după anafora(oa) Logof(eţiei) no. 3959: pitar”, 3525/16.02.1849
(B/236); „şef de masă în Departamentul) Dreptăţii: cam(ina)r”, 209/24.04.1852;
„şef de masă în Departamentul) Dreptăţii: com(i)s”, 1418/21.09.1855 (C/598 v.)
Teodor: „amploaiat Isprăv(niciei) de Botoşani: sulger”, 330/21.06.1852 (C/511)

SCHLEIDER, v. ŞLAIDER

SCHOLARIU, v. SHOLARIU

SCOBIHORN(U), v. CHIRIAC-SCOBIHORN

SCORPAN,
Costantin: „pentru osăbite slujbe: sard(a)r”, 1389/18.10.1841 (B/67)
Ioan t(reti) log(o)f(ă)t: „şăf secţiei în Divanu(l) Ţării de Sus: pit(a)r”, 503/20.11.1837;
„locul-ţiitoriu de director acelui Divan: sard(a)r”, 1166/01.11.1840; „şef de secţie în
Divanul de Apel: pahar(nic)”, 2829/19.06.1847 (A/279 v.)
Ioan: „pentru slujbe: spat(a)r”, 883/16.06.1852 (C/268 v.)

SCORŢĂSCU (SCORŢESCU),
Alecu: „pentru slujbe: spat(a)r”, 912/28.07.1853 (C/20 v.)
Filip: „după izvod: cam(ina)r” (B/227)
Gheorghi: „pentru slujbe: agă”, 911/28.07.1853 (C/119 v.)

SCRIJANOVSCHI, v. BOTEZATU-SCRIJANOVSCHI

SCROB,
d(octo)r: „pentru servicii: com(i)s”, 1205/25.01.1855 (C/486)

180
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

SCURTI,
Costachi: „pentru slujbă di cantilene a otcupului ocnelor: sard(a)r”, 1786/01.06.1843;
„amploaiat la camara ocnii: cam(ina)r”, 3610/27.04.1849 (B/78)

SECARĂ, v. SACARĂ

SECĂRESCU, v. SĂCĂRESCU

SECHELAR(IU), v. SICHELARIU

SEMACA,
G.: „pentru serviţii: sluger”, 654/07.05.1853 (C/112 v.)
Gh.: „pentru serviţii: sard(a)r”, 653/07.05.1853 (C/112 v.)
Grigori: „pentru slujbe: sard(a)r”, 313/19.06.1852 (C/99 v.)
Grigori: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 652/07.05.1853; „pentru serviţii: com(i)s”,
1681/25.01.1856 (C/112)
Petrachi: „paj gospod: sluger”, 302/19.06.1852 (C/421 v.)
Petrachi: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 519/01.01.1853 (C/424)
Petrachi: „pentru serviții: cam(ina)r”, 651/07.05.1853 (C/425)
Vasile: „paj gospod: sulger”, 293/19.06.1852 (C/64 v.)

SENJORJ (SAINT-GEORGES, SÂNJORJ),


G.: „prezident Judecătoriei de spat(a)r(i)1: spat(a)r”, 627/25.04.1853; „prezident
Judecătoriei de spat(a)r(i)2: agă”, 1298/04.07.1855 (C/111)

SERGHEVICI, v. SIRGHEVICI

SEVASTOPULO,
Iancu: „armaş la Criminal: com(i)s”, 477/05.11.1852 (C/255)

SEVASTOS, v. SAVASTOS

SFETE,
Gheorghi: „pentru slujbe: sulger”, 258/24.04.1852 (C/98 v.)

SHINA (SCHINA),
Dimitrie: „pentru slujbe: agă”, 1895/10.12.1843; „asămine: vor(ni)c”, 14/03.01.1852
(A/220 v.)

SHOLARIU (SCHOLARIU, SCOLARIU),


Alecu: „pentru servicii: med(e)l(ni)cer”, 1222/25.01.1855 (C/23 v.)

1
Aşa în text.
2
Aşa în text.
181
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

SICA,
Neculai: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 1156/10.10.1840 (B/149)

SICHELARIU (SĂCHELARIU, SECHELARIU),


Gheorghi t(reti) log(o)f(ă)t: „comisar la Carantina Galaţii: pitar”, 877/30.07.1839;
„după anaforaoa Vistieriei cu no. 500: sard(a)r”, 2743/29.03.1847 (A/127 v.)
Triiandafel: „derector la Casa Poştilor: cam(ina)r”, 1023/26.01.1840 (B/223)

SIDIRLIU,
Leopold: „pentru servicii: med(elnice)r”, 1661/26.01.1856 (C/30 v.)

SIGHINESCU,
Ilie: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”, 464/06.09.1837
(A/278 v.)

SIHLEANU (SĂHLEANU),
Alecu: „lucrător în Postelnicie: stol(ni)c”, 2017/26.07.1844; „şef mesii a doua în
Postelnicie şi împlinitor îndatoririlor de şef de secţie: căm(ina)r”, 3153/19.12.1847;
„şef secsiei 1-ia din Postelnicie: ban”, 72/02.02.1852 (A/46 v.)
Alecu: „şef mesii I din Secretariat: agă”, 671/29.05.1853 (C/16)
Costache: „pentru slujbe: ban”, 274/24.04.1852; „pentru slujbe: spat(a)r”,
812/16.06.1853 (C/274 v.)
Iancu: „după izvod: cam(ina)r”; „pentru deosăbite şi îndelungate slujbe: spătar”,
3076/03.11.1847 (A/247)
Iancu: „stolonocealnic în Logofeţie: clucer”, 1624/26.11.1842; „revizor Vistiriei:
sardar”, 2731/29.03.1847; „pentru slujbe: com(i)s”, 167/24.04.1852 (A/304 v.)
Iancu: „pentru slujbe: com(i)s”, 167/24.03.1852 (C/243 v.)
Ştefan: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 517/01.01.1853 (C/482)

SILION,
Ştefan: „administrator ţin(u)t(ului) Botoşani: agă”, 104/21.02.1852 (C/478 v.)
Theodor: „după izvod: spat(a)r”; „cilen 1-iu a Divanului Ţării de Sus: postel(ni)c”,
1154/10.10.1840; „loco-ţiitoriu de prezident a acelui Divan: vorn(i)c”,
1678/25.03.1843 (B/240)
Theodor: „pentru serviţii: spat(a)r”, 707/27.05.1853 (C/515 v.)

SIMILACHI,
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/251 v.)

SIMIONESCU,
Dimitrie: „pentru slujbe: sulger”, 255/24.04.1852; „pentru slujbe: med(e)l(nicer)”,
1431/28.09.1855 (C/124)
Vasile: „pentru serviţii: sluger”, 758/20.05.1853 (C/70)
Vasilie: „pentru servicii: sard(ar)”, 1816/26.01.1856 (C/74 v.)

182
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

SIMIONOVICI,
Alexandru: „paj gospod: med(elni)cer”, 328/24.01.1836 (A/22)
Bogdan: „pentru slujbi: sulger”, 2404/02.09.1845 (A/83)
Nicolai: „pentru slujbe: sulger”, 1984/24.05.1844 (B/159)

SION,
Alecu: „pomoşnic în Vist(ierie): pit(a)r”, 1767/06.05.1843; „stolonocealnic în
Vistierie: sardar”, 3146/16.12.1847 (A/42 v.)
Antohi: „după izvodul din anul 1835: spătar” (A/7 v.)
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/32)
Costachi t(reti) post(elnic): „pentru îndatorire de stolonoceal(ni)c în Vist(ie)r(ie):
clucer”, 1586/29.04.1842; „locoţiitoriu de şef secţiei a doua: pah(a)r(nic)”,
1754/06.05.1853; „locoţiitoriu de şef secţiei a doua: cam(ina)r”, 2748/29.03.1847
(B/72 v.)
Costantin: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/32)
Gheorghi: „pomoşnic în canţilerie Divanului Domnesc: pitar”, 458/06.09.1837
(A/164)
Gheorghi: „şef de secţie în Depart(amentul) Bisericesc: com(is)”, 189/24.04.1852;
„arhivist Statului: spat(a)r”, 1335/12.08.1855 (C/95 v.)
Ioniţă: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/249)
Iorgu: „şef de secţie în Depart(amentul) Bisericesc: com(i)s”, 189/24.04.18521
(C/244)
Neculai: „după izvod: ban” (B/126)
Nicolai: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 886/15.06.1853 (C/373 v.)
Theodor: „după izvod: sard(a)r” (B/246)

SIRGHEVICI (SERGHIEVICI),
Emanoil: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1170/25.01.1855 (C/153)

SIRIIAC,
Gheorghi: „reghistrator în Depart(amentul) Public: sard(ar)”, 58/06.02.1852 (C/90)

SLĂNINĂ,
Petrachi: „după izvod: clucer” (B/169)

SMERE,
Scarlat: „pentru servicii: sluge(r)”, 1478/19.10.1855 (C/488 v.)

(de) SOCIA,
Ioan doctor: „pentru slujbe: sulger”, 2459/08.12.1845 (B/11 v.)

(ot) SOCOLA,
Ianachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/250)

1
Tăiat în text.
183
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

SOFIIANO,
Costantin: „şef de secsie la Divanu(l) de întărituri: sard(ar)”, 497/29.12.1852
(C/282)
Pavăl: „după anaforaoa Postelnicii no. 645: medel(ni)cer”, 2776/16.04.1847 (B/186)

SOFRONI,
Dimitrie: „pentru servicii: med(e)l(nice)r”, 1443/28.09.1855 (C/141)

SOFTA,
Petrachi: „pentru servicii: pah(a)r(nic)”, 1748/22.10.1855 (C/430)

SOLOMON,
Teodor: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 908/29.07.1853 (C/517 v.)
Vasâlie: „pentru slujbe: pitar”, 3163/22.12.1847 (A/85)

SOROCEANU, v. şi TOBULTOVICI-SOROCEANU

SOROCEANU,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c”; „pentru împlinire îndatoririi di
derector a Vist(ie)ri(ei), aflându-să şăf di secţâie; ban”, 1133/17.09.1840; „pentru
asămine, după anaforaoa Vist(ie)ri(ei) cu no. 504 din anul 1842: spătar”,
1534/31.03.1842; „pentru asămine: agă”, 3669/08.05.1849 (A/12)
Dămiian: „pentru serviții: şatr(ar)”, 598/15.04.1853; „pentru serviţii: stol(ni)c”,
1889/25.01.1856 (C/133)
Dimitrie: „pentru slujbe: clucer”, 237/24.04.1852 (C/123 v.)

SOTIR,
Dimitri: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 1073/10.03.1840
(A/209)
Tanasă: „pentru slujbe: sulger”, 3661/08.05.1849 (B/225 v.)
Tanasă: „pentru serviţii: sard(ar)”, 605/30.04.1853; „pentru serviţii: com(i)s”,
1664/26.01.1856 (C/514)

SOTIRESCU,
Alecu: „revizor Dip(a)rt(amentului) din Lăuntru: clucer”, 2687/28.02.1847 (A/51 v.)

SPARTALI,
Panaite: „după izvod: comis”; „mort în 1841” (B/164 v.)
Theodorachi: „revizor a Vist(ie)ri(ei): pit(a)r”, 111/16.06.1835; „locuţiitoriu de şef
mesii pensiilor: sard(a)r”, 1750/06.05.1843 (B/250)

SPIRIDON,
Iordache: „pentru osăbite slujbi: pit(a)r”, 1831/‹…›1.1843 (A/176)

1
Loc gol în text.
184
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

SPIRU,
Nicolai: „pentru osebite slujbe: spătar”, 1987/02.06.1844 (B/159 v.)

SPRINCEANĂ (SPRÂNCEANĂ),
Gheorghie: „revizor Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 62/06.02.1852 (C/90 v.)

STAFSCHI (STAVSCHI),
I.; „pentru slujbe: sard(ar)”, 870/29.05.1853 (C/266)

STAL (STAHL),
Gheorghi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 103/14.02.1852 (C/92 v.)

STAMATACHI,
ot Bacău: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1839” (B/203)

STAMATI (STAMATE),
Alecu: „sameş ţin(u)t(ului) Suceava: sluger”, 479/10.10.1837; „locul-ţiitoriu de
ispravnic ţin(u)t(ului) Suceava: cam(ina)r”, 848/09.07.1839 (A/24)
Alecu: „epistat de Vrance: clucer”, 1150/17.09.1840 (A/33 v.)
Chirica: „după izvod: ban”; „mort în 1841” (B/21 v.)
Costachi: „după izvod: comis”; „mort în 1836” (B/24)
Gheorghi: „şăf secţiei în Divanu(l) Domnesc: stol(ni)c”, 344/10.11.1836; „pentru
asămine: sard(a)r”, 510/26.11.1837 (A/118)
Gheorghi: „paj gospod: med(elni)cer”, 421/23.07.1837 (A/119 v.)
Gheorghi: „locul-ţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Suceava: pitar”, 547/17.02.1838
(A/122 v.)
Gheorghi: „după izvod: cam(ina)r” (A/149 v.)
Gheorghi: „paj gospod: stol(ni)c”, 1802/30.06.1843 (A/175 v.)
Grigori: „pomoşnic de secţie în Divanul Tării de Sus: şatr(ar)”, 824/21.04.1839
(A/126 v.)
Ianachi: „după izvod: ban”; „pentru slujbe: agă”, 1338/17.05.1841 (A/240)
Iancu: „după izvod: cam(ina)r”; „amploaiat la Epitropie Sfânt(ului) Spiridon,
prestavlisit de ace Epitr(opie) cu anafora(oa) no. 981: spătar”, 3479/24.01.1849
(A/245 v.)
Mihalachi sard(ar): „pentru servicii: com(i)s”, 1633/12.11.1855 (C/338 v.)
Simion: „după izvod: şatr(ar)” (B/205)
Ştefănachi: „amploaiat a Poliţii Capitalii: clucer”, 131/25.02.1852; „amploaiat a
Poliţii Capitalii: stol(ni)c”, 1825/25.01.1856 (C/479)
Theodor: „profesor de fizică, chimie şi înaltă matematică: pah(a)r(nic)”,
1724/25.04.1843 (B/257)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: stol(ni)c” (A/60)
Vasile: „paj gospod: stol(ni)c”, 1596/02.05.1842 (A/77 v.)
Vasile: „pentru slujbe: com(i)s”, 917/04.08.1853 (C/71 v.)

185
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

STAMATIN,
Costachi: „locu-ţiitoriu de şef secţiei în Log(o)f(e)ţie: pah(a)r(nic)”,
1143/17.09.1840; „pentru slujbi: com(i)s”, 2424/12.09.1845 (B/62)
Costachi: „secretariu(l) comisiei catagraficeşti din ţinutul Putna: sluger”,
1382/08.08.1841 (B/73 v.)
Costin: „pentru serviţii: agă”, 811/29.05.1853 (C/292 v.)
Dimitrie: „pentru slujbe: com(i)s”, 918/04.08.1853 (C/137 v.)
Gavril: „după izvod: spat(a)r” (A/92)
Ioan: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 1434/01.01.1842 (A/301 v.)
Mihalachi: „pentru slujbe: sardar”, 2452/08.12.1845 (B/120)
Sandu: „după izvod: spat(a)r”; „mort în 1837” (B/195 v.)
Ştefănachi: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 959/12.11.1839; „locoţiitoriu de isprav(ni)c
a ţinutului Putna: ban”, 1638/20.12.1842; „locoţiitoriu de isprav(ni)c a ţinutului
Putna: agă”, 3229/20.03.1848; „locoţiitoriu de isprav(ni)c a ţinutului Putna:
post(elni)c”, 1079/18.11.1855 (B/210 v.)
Vasilie: „pentru îndeletnicire în Post(elni)cie: med(elni)cer”, 2020/26.07.1844;
„pentru slujbe: comis” (A/80 v.)

STAMATIN-SAVANOV,
Ioan: „pentru deosăbite slujbe: com(i)s”, 3/04.12.1851 (C/238)

STAN,
Apostol: „epitrop ospitalului din Focşani: sulger”, 1977/12.05.1844 (A/46)
Dimitrii: „samiş ţin(u)t(ului) Neamţu: sluger”, 146/16.06.1835; „pentru împlinire
îndatoririi de isprav(ni)c la Neamţu: cam(ina)r”, 728/10.12.1838; „pentru slujbe:
ban”, 1576/29.04.1842; „ispravnic ţân(u)t(ului) Neamţu: agă”, 3621/30.04.1849
(A/200)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1837” (A/156)

STANCIU,
Vasile: „pentru serviţii: sluger”, 721/20.05.1853 (C/68 v.)

STAVĂR,
Alecu: „arhivari în Log(o)f(e)ţie: pitar”, 54/20.05.1835; „mort în 1842” (A/19 v.)
Gheorghi: „după izvod: ban”; „ispravnic ţin(u)t(ului) Ieşii: agă”, 730/01.12.1838;
„mort în anul 1839” (A/147)
Hriste: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2821/18.06.1847 (B/235)
Ştefan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 308/16.01.1836 (B/207 v.)
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 245/24.04.1852 (C/63 v.)

STAVILĂ (STĂVILĂ),
Costachi: „pentru osăbite comandirofce: clucer”, 1642/24.12.1842 (B/73 v.)

STAVRAT,
Ioan: „profesor de ghimnazie: stol(ni)c”, 841/21.04.1839 (A/288)

186
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

STAVRI,
(din Târgu Frumos): „după izvod: sard(ar)” (B/202)
Costachi: „stolonoceal(ni)c în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: sluger”,
978/07.12.1839 (B/59)
Iancu: „pentru slujbi: sardar”, 2620/12.09.1846 (B/12 v.)

STAVRU,
Neculai paharnic: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 920/15.09.1839 (B/146 v.)

STAVRULE,
Stavri A.: „pentru slujbe: sard(ar)”, 981/17.09.1853 (C/487)

STÂRCE,
Ştefănache: „unterofiţăr în Meliţâi: şatr(ar)”, 1233/29.12.1840 (B/212)
Vasile: „paj gospod: stol(ni)c”, 1006/16.01.1840 (A/71 v.); Vasilie stol(ni)c: „pentru
servicii: com(i)s”, 1819/26.01.1856 (C/74 v.)

STEEGE, v. STEJA

STEGĂRESCU,
Paraschiv: „pentru slujbe: sluger”, 1057/17.10.1853 (C/428 v.)

STEJA (STEEGE),
Lui (Louis): „doctor: agă”, 3475/05.01.1849 (B/91 v.); Ludvic agă: „pentru servicii:
post(elnic)”, 1609/25.07.1855 (C/301 v.)

STEPANOV,
Dimitrie: „şef de secsie în Depart(amentul) Dreptăţii: agă”, 819/15.06.1853 (C/136 v.)

STEPLEANU, v. PETROVICI-STEPLEANU

STERE,
Costache: „revizor a Vistieriei: pit(a)r”, 112/16.07.1835; „pentru slujbe: cam(ina)r”,
3245/24.04.1848 (B/44 v.)
Costachi: „paj gospod: stol(ni)c”, 1594/02.05.1842 (B/72 v.)
Dimitri: „paj gospod: med(elni)cer”, 644/15.07.1838; „mort în 07.08.1845” (A/204)
Mihai: „pentru prindere a cinci făcători di răle: stol(ni)c”, 1532/29.03.1842; „pentru
slujbe: comis”, 3034/04.10.1847 (B/113 v.)
Mihai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1655/16.01.1856 (C/339)
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1775/26.01.1856 (C/377)

STERIADI (STERIADE),
Alecu: „după izvodul din anul 1835: camin(a)r” (A/10)

STERIAN (STERIIAN),
Gheorghi: „pentru servicii: pit(a)r”, 492/29.12.1852 (C/107 v.)
187
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Petrachi: „după ana(foraoa) Log(ofeţiei) no. 7175: pit(a)r”, 2839/19.07.1847 (B/186 v.)
Petru: „director Divan(ului) di Întărituri: cam(ina)r”, 489/29.12.1852 (C/423 v.)

STIHI (STIHE),
Gheorghi: „după izvod: clucer” (A/112)
Gheorghi: „profesor de ghimnazâie: stol(ni)c”, 840/21.04.1839 (A/127)
Gheorghi: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 704/29.05.1853 (C/115)
Mihalachi: „revizor Departamentului) din Lăuntru: sulger”, 2478/08.12.1845
(B/120)

STOIAN,
Gheorghi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 926/15.09.1839 (A/128 v.)

STOIANOVICI,
Alexandru: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1587/19.01.1856 (C/25 v.)
Nicolai: „scriitor în canţileria Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: şatr(ar)”,
2075/27.11.1844; „prestavlisit cu anaforaoa Departamentului) din Lăuntru, no.
6492: pitar”, 3466/31.12.1848 (B/160 v.)
Niculai: „arhivar Depart(amentului) din Lăuntru: medel(nice)r”, 402/02.07.1852
(C/366)
Pavăl: „în privire meritului său: ban”, 317/30.10.1836; „în privire meritului său:
agă”, 1229/29.12.1840 (B/171 v.)
Pavel: „pentru îndatorire de şef secsii jalbelor: post(elnic)”, 719/29.05.1853 (C/426)
Teodor: „pentru serviţii: sluger”, 719/29.05.1853 (C/516)

STOICA,
Anastasi: „pentru mai multe slujbe: med(elni)cer”, 669/15.09.1838 (A/26)
Dimitrie: „profesor: cam(ina)r”, 411/30.07.1852 (C/128 v.)
Tudurachi: „pentru servicii: vt(ori) post(elnic)”, 1525/31.12.1855 (C/519)

STOICESCU,
Iancu: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)r(ie): pit(a)r”, 618/25.06.1838 (A/283 v.)
Panaiti: „pentru slujbe în Meliţie: şatr(ar)”, 2667/17.02.1847 (B/185 v.)

STOINESCU,
Gheorghie: „după izvod: cam(ina)r”, „mort în anul 1840” (A/97 v.)

STRAT,
Costachi: „secritar Casai Apilor: paharnic”, 1428/01.01.1842; „secritar Casăi
Apilor: comis”, 1710/16.04.1843; „secritar Casăi Apilor: spătar”, 2016/25.07.1844
(B/86 v.)
Dimitrie: „cilen Giud(e)c(ăto)r(iei) de Roman: med(elni)cer”, 577/19.05.1838;
„locul-ţiitoriu de prezâdent acei Giud(e)c(ăto)r(ii): sard(a)r”, 867/30.07.1839;
„pentru asămine: ban”, 1123/29.08.1840; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) di Roman:
spat(a)r”, 1671/05.03.1843; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) di Roman: agă”,
2379/04.08.1845 (A/203 v.)

188
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Dimitrie: „după anafora(oa) Log(o)f(eţiei) no. 7175: şatr(ar)”, 2883/19.06.1847


(A/224 v.)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1842” (A/249 v.)
Matei: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)r(i)e: pit(a)r”, 616/25.06.1838; „pentru ţinere
locului de şef secţiei în Vist(ie)r(ie): pah(a)r(nic)”, 1139/17.09.1840; „agiutoriu
derectorului în Depart(amentul) din Lăuntru: comis”, 1711/16.04.1843 (B/107)

STRATULAT, v. STRĂTULAT

STRĂJĂSCU (STRĂJESCU),
Alecu: „şef de masă în Secretariatu(l) de Stat: pahar(ni)c”, 77/02.02.1852 (C/4)
Alecu: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 147/20.03.1852; „amploaiat a
Divanului Domnesc: stol(ni)c”, 1732/22.01.1856 (C/4 v.)
Mihalachi: „samiş ţin(u)t(ului) Covurluiu: clucer”, 193/06.09.1835; „locuţiitoriu de
ispravnic acelui ţin(u)t: comis”, 764/21.02.1839; „pentru slujbe: spat(a)r”,
1608/08.11.1842; „pârcălab la Galaţi: agă”, 3400/07.10.1848 (B/104)
Nicolai: „pentru servicii: com(i)s”, 1273/26.05.1855 (C/375 v.)
P.: „pentru serviţii: spat(a)r”, 659/18.05.1853; „pentru serviţii: agă”, 1411/21.09.1855
(C/425)
Pavăl „după izvod: sard(a)r”: „mort în 03.04.1844” (B/166 v.)
Petrachi: „locuţiitoriu de şef secţiei în Vist(ie)r(ie): sard(a)r”, 1071/29.02.1840
(B/177)

STRĂTILĂ,
Vasile: „după izvodiri din 1835: sard(a)r” (A/58)

STRĂTULAT (STRATULAT),
„după izvod: med(elni)cer” (B/203 v.)
Gheorghi: „pentru slujbile părintelui său: agă”, 1314/14.04.1841 (A/135)

STRICHIDE,
Leonide: „pentru servicii: cam(ina)r”, 1559/18.01.1856 (C/301 v.)

STROE,
Ioan: „revizor a Vist(ie)ri(ei): sluger”, 1142/17.09.1840 (A/294)

STROESCU,
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r” (A/97)
Grigori: „după izvod: ban” (A/92 v.)
Grigori: „pentru slujbi: stol(ni)c”, 1662/30.01.1843 (A/173)
Ioan: „pentru slujbe: spat(a)r”, 901/14.07.1853 (C/267)
Mihai: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 1397/29.07.1855 (C/338)

STUPU,
Costantin: „pentru slujba în Meliţie: cam(ina)r”, 1250/07.02.1841 (B/64 v.)

189
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Gheorghi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „căp(i)t(a)n în Miliţie: ban”,


1249/07.02.1842 (A/151)

STURZA (STURDZA),
Alecu: „după izvodul din anul 1835: agă”; „rămâne a i să căuta decret(ul): vornic”
(A/5)
Alecu: „după izvodul din 1835: spatar”; „după adresul Departamentului din Lăuntru
cu no. 26043: vornic”, 1406/30.11.1841 (A/6)
Alecu: „după izvodul din anul 1835: vist(i)ernic” (A/2 v.)
Alecu: „pentru serviţii: agă”, 621/07.05.1853 (C/14)
Alexandru: „pentru îndatorire de secretar Statului: vor(ni)c”, 1/08.11.1851 (C/2)
Costachi: „după izvod: log(o)f(ă)t” (B/4 v.)
Costachi: „după izvod: agă”; „cilen a Divanului Ţării de Sus: vornic al 2-le”,
242/25.10.1835; „asămine: vornic 1-iu”, 991/29.12.1839 (B/16 v.)
Costachi: „ministrul Iustiţii: logof(ăt)”, 578/15.04.1853 (C/286 v.)
D. Alexandru: „pentru slujbe: spat(a)r”, 996/17.10.1853 (C/138 v.)
D. Costantin: „pentru slujbe: spat(a)r”, 995/17.10.1853 (C/138 v.)
Dimitrie: „după izvodul din anul 1835 pentru boierii de mai înainte întăriţi de
Preînălţatul Domn: logofăt”; „mort la april 1846” (A/186)
Dimitrie: „pentru osăbite slujbe: comis”, 1487/08.03.1842; „ispravnic ţin(u)t(ului)
Vasluiu: spat(a)r”, 2047/29.08.1844 (A/215 v.)
Gheorghi: „după izvodul din anul 1835: log(o)f(ă)t”; „mort în anul 1837” (A/140)
Gheorghie: „după izvodul din 1835: vornic de Ţara de Gios”; „pentru osăbite
slujbe: logof(ă)t”, 2550/06.07.1846 (A/88)
Gheorghieş: „după izvodul din anul 1835: postel(ni)c”; „cilen a Divanului
Domnesc: vornic”, 699/25.10.1838 (A/88)
Grigori: „pentru slujbe: agă”, 806/29.05.1853 (C/119)
Iancu: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1943/07.03.1844 (B/4)
Milsiadi (Miltiade): „pentru servicii: com(i)s”, 1097/30.12.1854 (C/337)
Săndulache: „locu-ţiitor ispravnicului de Bacău: spat(a)r”, 2391/02.09.1845 (B/220 v.)
Ştefanachi: „pentru slujbe: agă”, 1928/17.01.1844 (B/217 v.)
Theodor: „după izvod: hatman”; „vremelnic cârmuitoriu a Departamentului
Iustiţiei: logofăt”, 563/15.05.1838 (B/239 v.)
Theodor: „pomoşnic la dum(nealu)i log(o)f(ă)t(ul) din Lăuntru: cam(ina)r”,
1429/01.01.1842 (B/256)
Vasile: „ispravnic ţin(u)t(u)lui Bacău: spat(a)r”, 67/20.05.1835; „locul-ţiitoriu de vel
agă oraşului Ieşii: agă”, 1377/30.06.1840 (A/64 v.)

SUCEVANU,
Dimitrie: „şef de secţie la Mitropolie: sluger”, 1899/10.12.1843 (A/221)
Dimitrie: „profesor de muzică: pahar(nic)”, 408/02.07.1852 (C/128)

SUILGIBAŞA,
Dumitrachi: „după izvod: sluger”; „mort în 1841” (A/197 v.)

190
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

SUILGIUL,
Enache: „pentru slujbe: sulger”, 2283/26.06.1845 (A/227 v.)

SURLE,
Vasile: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1058/22.02.1840 (A/72)

SUŢU (SUŢO),
Aleco: „pentru serviţii: post(elnic)”, 448/29.08.1852 (C/10)
Gheorghi: „cilen întâi a Divanului Ţării de Gios: vor(ni)c”, 323/24.01.1836 (A/153)
Grigori: „şef Poliţii Capitalii: vor(ni)c”, 270/24.04.1852 (C/99)
Neculai beizade: „pentru postul de vel post(elnic) ci au ţinut: vor(ni)c 1-iu”,
233/01.10.1835; „pentru mai multe slujbe, primit în postul de epitrop shoalelor, vel
vist(iernic) şi alte: log(o)f(ă)t”, 1748/25.04.1843 (B/137 v.)

191
Ş

ŞARBAN (ŞĂRBAN, ŞERBAN),


Costache: „după izvod: clucer” (B/41)
Gheorghie: „după izvod: camin(a)r” (A/97)
Marcoci: „pentru servicii: med(e)l(nicer)”, 1625/26.01.1856 (C/338 v.)
Paraschiv: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „după anaforaoa Dep(ar)t(amentului) din
Lăuntru sub no. 10413, pentru feliurite slujbe: spat(ar)”, 2050/18.09.1844 (B/166);
Paraschiv spat(a)r: „pentru servicii: agă”, 1760/21.01.1856 (C/430)

ŞARBANDOVICI (ŞĂRBANDOVICI, ŞERBANDOVICI),


Nicolai: „gheometru: sard(a)r”, 112/25.02.1852; „gheometru: com(i)s”, 1225/16.05.1855
(C/360)
Vasili: „au dat pâne în vreme de lipsă lăcuitorilor: cam(ina)r”, 1677/20.03.1843
(A/78)

ŞAROŞ,
Gheorghi doctor: „pentru slujbe: com(i)s”, 275/24.04.1852 (C/99)

ŞĂNDRE (ŞENDRE, ŞENDREA),


Costache: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1845” (B/29 v.)
Costachi: „pentru serviţii: agă”, 683/13.04.1853 (C/290 v.)
Costantin: „după izvod: med(elni)cer” (B/39)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/163)
Iancu: „amploaiat în Secretariatul) de Stat: pit(a)r”, 737/29.05.1853 (C/262 v.)
Mihalachi: „după izvod: sard(a)r”; „buhalter la Controlu(l) Statului: comis”,
1319/28.04.1841; „locoţiitoriu de controleriu Statului: spătar”, 1743/23.04.1843
(B/101)
Petrachi: „paj domnesc: stol(ni)c”, 2291/04.07.1845 (B/183)
Spiridon: „după izvod: sard(a)r” (B/201 v.)

ŞĂNDRESCU, v. şi ZAHARIA-ŞĂNDRESCU

ŞĂNDRESCU (ŞENDRESCU),
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 3187/18.01.1848
(B/28 v.)

192
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

ŞĂPTILICI (ŞEPTELICI, ŞEPTILICI),


Ioan: „după izvod: sluger” (A/266)

ŞĂRBĂNESCU (ŞERBĂNESCU),
Eni: „pentru slujbe: pahar(ni)c”, 2709/29.03.1847 (A/228)

ŞĂREMIT (ŞĂREMET, ŞEREMET),


Dimitrie: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 114/06.08.1840 (A/210)

ŞENDRE, v. ŞĂNDRE

ŞENDRESCU, v. ŞĂNDRESCU

ŞEPTILICI, v. ŞĂPTILICI

ŞERBAN, v. ŞARBAN

ŞERBANDOVICI, v. ŞĂRBANDOVICI

ŞERBĂNESCU, v. ŞĂRBĂNESCU

ŞEREMET, v. ŞĂREMIT

ŞIŞCANU,
Alecu: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 747/23.05.1853 (C/17 v.)
Scarlat: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: pitar”, 2113/13.01.1845; „după anaforaoa
Postelniciei no. 644: stolnic”, 2773/16.04.1847; „şef secsiei Sfatului: com(i)s”,
75/02.02.1852; „şef secsiei Statului: spat(a)r”, 1088/30.12.1854 (B/219 v.)

ŞLAIDER (SCHLEIDER),
Veniamin: „pentru servicii: sard(ar)”, 1213/25.01.1855 (C/73)

ŞOIMARU,
Ghiţă: „pentru slujbe: sluger”, 961/16.08.1853 (C/119 v.)

ŞTEFANOV,
Dimitri: „locu-ţiitoriu de stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: clucer”, 836/21.04.1839;
„asămine de şăf secţiei: sard(a)r”, 1420/24.12.1841; „asămine: comis”,
1897/10.12.1843; „asămine: ban”, 2920/16.08.1847; „tot pentru asămine: spatar”,
3098/10.12.1847 (A/207)

ŞTEFANOVICI,
Mihail: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1969/16.03.1856 (C/339)
Simion: „locoţiitoriu de samiş în Isprăv(ni)ci(a) ţin(u)t(ului) Botoşani: pit(a)r”,
1588/02.05.1842 (B/215)

193
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ŞTEFĂNESCU,
Dimitrie: „suplent: sluger”, 443/30.07.1852 (C/130)
Gheorghi: „samişul Depart(amentului) Bisericesc: cam(ina)r”, 574/14.04.1853 (C/109)
Ioan: „suplent: sluger”, 445/30.07.1852 (C/253 v.)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 884/29.05.1853 (C/266 v.)
Mihai: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 246/24.04.1852 (C/328)
Mihăiţă: „pentru slujbe: pit(a)r”, 2423/12.09.1845 (B/120)
Theodor: „unterofiţăr în Meliţâie: şatr(ar)”, 571/19.05.1838 (B/252 v.)
Vasilie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1910/26.01.1856 (C/75)

ŞTEFĂNIU,
Dinul: „pentru slujbe: clucer”, 2507/02.03.1846 (A/223 v.); Dinu clucer: „pentru
servicii: stol(ni)c”, 1684/25.01.1856 (C/142 v.)
Manolachi: „samiş ţinutului Vasluiu: stolnic”, 2137/13.03.1845 (B/119)
Petre: „comisar târgului Vaslui: sulger”, 116/06.02.1852 (C/418 v.)

ŞTIUCĂ,
Vasile: „pentru serviţii: sluger”, 791/19.05.1853 (C/70 v.)

ŞUBA,
Vasile: „scriitor Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 2103/28.12.1844 (A/81 v.)
Vasile: „pentru serviţii: stol(ni)c”, 482/05.11.1852 (C/67)

ŞUMLEANU,
Costachi: „stolonoceal(ni)c în Comitetul Sănătăţii: şatr(ar)”, 181/29.07.1835 (B/45 v.)

194
T

TACU,
Costantin: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1376/09.07.1841 (B/66 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 795/22.05.1853 (C/118 v.)
Ioan: „după izvod: clucer”; „mort în 1834” (A/264 v.)
Ioan: „după izvod: sluger” (A/266 v.)
Ioniţă: „poliţmaistru în Târgu(l) Frumos: clucer”, 427/12.08.1837 (A/276 v.)
Iorgu: „pentru serviţii: pitar”, 782/22.05.1853 (C/264 v.)
Neculai: „pomoşnic di secţâie în Divanul Ţării de Gios: jâg(ni)cer”, 487/04.11.1837
(B/141 v.)
Nicolai: „casier Eforii Capitalii: com(i)s”, 305/19.06.1852; „casier Eforii Capitalii:
spat(a)r”, 1182/25.01.1855 (C/363 v.)

TADEU,
Alexandru: „pentru osebite slujbe: ‹…›1”, 1917/08.01.1844 (A/44 v.)

TAIUS (THAIUS),
Mihail şatrariu: „pentru slujbe la carantina Galaţi: sard(a)r”, 2651/07.12.1846 (B/121)

TALIIANU,
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1909/25.01.1856 (C/143)
Mihalachi: „poliţmaistru la târgu(l) Bacău: sluger”, 596/09.06.1838 (B/106 v.)

TALPIŞ,
Iancu: „locu-ţiitor de stolonoceal(ni)c în Vistirie: pit(a)r”, 611/25.06.18382; „şef
secsiei a 2-a la Depart(amentul) din Lăuntru: ban”, 30/02.02.1852 (A/282 v.);
„(a)giutor locului de stolonocealnic în Vistierie: pit(a)r”, 611/25.06.1838; „agiutor la
secsia întâia din Dip(a)rt(amentul) din Lăuntru: clucer”, 1868/18.10.1843; „pentru
asămine: sardar”, 3443/04.12.1848; „şef secsiei a II-a în Depart(amentul) din
Lăuntru: ban”, 30/02.02.1852 (B/2 v.)
Iancu: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1017/17.10.1853 (C/267 v.)
Iorgu: „pentru slujbe: jâgni(cer)”, 950/16.08.1853 (C/119 v.)

1
Loc gol în text.
2
Tăiat în text.
195
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

TANA (THANA),
Costantin: „pentru slujbe: sard(a)r”, 1019/16.01.1840 (B/60 v.)

TAŞCĂ,
Theodor: „pentru slujbe în Isprăv(ni)ci(a) ţinutului Tutova: şatr(ar)”, 1771/15.05.1843
(B/258)

TATARU (TĂTARU),
Dimitrie medelnicer: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1738/22.01.1856 (C/142 v.)
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 580/22.04.1853 (C/109 v.)
(sau ARAP) Ştefan: „după izvod: stol(ni)c” (B/203 v.)

TĂLPĂU,
Nicolai: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1841” (B/131)

TĂLPINESCU,
Ştefănachi: „paj gospod: stol(ni)c”, 1356/02.06.1841 (B/213)

TĂTARU, v. TATARU

TĂUTU,
Alexandru: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c”; „mort în 1840” (A/11 v.)
Apostol: „după izvodul din anul 1835: pahar(ni)c” (A/12)
Costachi: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1839” (B/40)
Dimitri: „după anaforaoa Postelniciei, no. 645: pit(a)r”, 2778/16.04.1847 (A/224 v.)
Filip: „după izvod: sard(a)r” (B/227)
Hurmuzachi: „pentru stârpirea boalei de vite: sluger”, 2317/07.07.1845 (B/234 v.)
Ioan: „revizor Departamentului) din Lăuntru: stol(ni)c”, 802/22.05.1853 (C/265)
Mihalachi: „paj gospod: sard(a)r”, 730/26.12.1838 (B/107 v.)
Mihalachi: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 583/15.04.1853; „pentru serviţii: ban”,
1846/26.01.1856 (C/332)
Scarlat: „pentru servicii: clucer”, 1773/26.01.1856 (C/489)
Theodorachi: „reghistrator în Log(o)f(e)ţie: şatr(ar)”, 59/20.05.1835; „mort în
1840” (B/249 v.)
Teodor: „şef de masă în Vistirie: cam(ina)r”, 923/16.08.1853 (C/517 v.)
Teodor: „pentru servicii: sard(ar)”, 1498/18.10.1855 (C/519)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: spătar” (A/53)

TEBINCA,
Victor spiţer: „pentru servicii: sard(ar)”, 1211/25.01.1855 (C/73)

TECHIRIADE,
Vasile: „pentru slujbe: pitar”, 3619/27.04.1849 (A/86)

TELIMAN (TELEMAN),
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/157)
196
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Gheorghi: „amploaiat Poliţii Capitalii: sard(ar)”, 126/25.02.1852 (C/94)


Theodosi: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 521/04.12.1837; „pentru imaşu(l) ce-au
jărtfit în lucrare drumurilor: cam(ina)r”, 1469/08.03.1842; „mort în august 1844”
(B/252)

TEODORI, v. THEODORI

TEODOROVICI, v. THEODOROVICI

TEODORU, v. THEODORU

TEODOSIU, v. THEODOSIU

TEOFIL, v. THEOFIL

TEOHARI, v. THEOHARI

TERECHIU (TIRIECHIU),
Alecu: „pentru slujbe: agă”, 1065/17.10.1853 (C/22 v.)
Dimitrache: „după izvod: stol(ni)c”, „mort în anu(l) 1836” (A/195)
Ioan: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: pit(a)r”, 56/20.05.1835; „pentru slujbe: comis”,
3055/06.10.1847 (A/269 v.)

TERENTI,
Costantin: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: sluger”, 863/20.07.1839 (B/57)

THAIUS, v. TAIUS

THANA, v. TANA

THEODORI (TEODORI),
Alexandru doctor: „pentru slujbe de 15 ani în ştiinţa de doftor: spătar”,
1331/17.05.1841; „pentru asămine: agă”, 1609/08.11.1842; „pentru asemine:
post(elnic)”, 2384/31.08.1845 (A/39)

THEODOROVICI (TEODOROVICI),
Lazăr: „pentru slujbe: sulger”, 2434/16.09.1845 (B/90 v.)
Mihalachi: „locuţiitor de reghistrator în Postelnicie: jâg(ni)cer)”, 792/21.04.1839;
„pentru slujbe: stol(ni)c”, 3385/01.09.1848 (B/108 v.)
Tanasă: „amploiat al Poliţâii Capitalii: pitar”, 3495/03.02.1849 (B/225)

THEODORU, v. şi POPA-THEODORU

197
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

THEODORU (TEODORU),
Alecu: „stolonoceal(ni)c a secţiei pasaporturil(o)r în Postelnicii: sluger”,
417/10.07.1837; „pentru îndeletnicire în Postelnicie: med(elni)cer”, 1494/15.03.1842
(A/23)
Costachi: „după izvod: comis”; „pentru slujbe: spat(a)r”, 1038/26.01.1840;
„prezident Giude(căto)riei de Fălciiu: agă”, 2285/28.06.1845 (B/23)
Costachi: „membru Comisiei Epitropiceşti: post(elnic)”, 624/14.05.1853 (C/288 v.)
Dimitrachi: „după izvod: sard(a)r” (A/194 v.)
Dimitrie: „scriitor în Departamentul) din Lăuntru: clucer”, 390/02.07.1852 (C/128)
Dimitrie: „pentru servicii: clucer”, 1499/23.10.1855 (C/141 v.)
Gavril: „asesor la Judecăt(oria) de Fălciu: sard(ar)”, 800/22.05.1853; „asesor la
Judecăt(oria) de Fălciu: com(i)s”, 1875/25.01.1856 (C/119)
Gheorghi: „după izvod: comis” (A/148 v.)
Gheorghi: „şef secţiei în Episcopie di Roman: stol(ni)c”, 736/31.12.1838; „mort în
1839” (A/166 v.)
Gheorghie t(reti) clucer: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 2013/19.07.1844 (A/180 v.)
Hriste: „pentru slujbe: sulger”, 3072/31.10.1847 (B/235 v.)
Iancu: „pentru îndatorirea de samiş la Putna: sard(a)r”, 2491/02.01.1846 (B/11 v.)
Ilie: „derector Giudecătoriei ţin(u)t(ului) Fălciu: clucer”, 1645/24.12.1842 (A/305 v.)
Ioan: „revizor a Vistirii: sluger”, 104/16.07.1835 (A/271)
Ioan: „pentru slujbe: sard(ar)”, 895/11.06.1853 (C/267)
Luca: „poliţmaistru oraşului Focşanii: sard(ar)”, 312/19.06.1852 (C/300)
Neculai: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1841” (B/132 v.)
Nicolai: „după izvod: comis”; „locoţiitoriu de ispravnic: spat(a)r”, 1625/05.12.1842
(B/126 v.)
Nicolai: „pentru slujbe: şatrar”, 2142/13.03.1845 (B/161 v.)
Paraschiv: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 509/01.01.1853 (C/424)
Săndulachi: „stolonoceal(ni)c în Vistir(ie): clucer”, 80/13.06.1835; „mort în 1838”
(B/206)
Teodor: „pentru servicii: sard(ar)”, 1605/19.01.1856 (C/519 v.)
Teodor: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1891/25.01.1856 (C/520)
Vasilie: „scriitor în canţileria Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: pit(a)r”,
2077/27.11.1844 (A/81 v.)

THEODOSIU (TEODOSIU, THEODOSÂU),


Gheorghi: „amploaiat a Divanului Domnesc: pitar”, 146/20.03.1852; „amploaiat a
Divanului Domnesc: stol(ni)c”, 1736/22.01.1856 (C/94 v.)

THEOFIL (TEOFIL),
„după izvod: pit(a)r” (B/248 v.)

THEOHARE (TEOHARI),
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în desfiinţata Hătmănie: sluger”, 420/15.07.1837
(A/153 v.)

THITROV, v. ANASTASIU-THITROV

198
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

THOMA (TOMA),
Costache: „arhivar în Postelnicie: pit(a)r”, 166/23.07.1835; „pentru asămine:
clucer”, 402/10.07.1836; „pentru slujbe: sardar”, 3399/05.10.1848 (B/45)

TIEDEMEN,
Mihail: „pentru servicii: stol(ni)c”, 1319/12.08.1855 (C/338)

TIMUŞ,
Costachi: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 1529/20.03.1842 (B/70 v.)
Costachi: „pentru serviţii: sluger”, 756/20.05.1853 (C/293)

TINCA,
Petrachi: „revizor a Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru: clucer”, 2048/29.08.1844;
„pentru slujbile în Depart(ament): sard(a)r”, 3190/09.01.1848 (B/182); Petrachi
sardar: „revizor Depart(amentului) din Lăuntru: comis”, 375/22.06.1852; „revizor
Departamentului) din Lăuntru: spat(a)r”, 1111/30.12.1854 (C/422 v.)

TIRIECHIU, v. TERECHIU

TIRON,
Gheorghie: „amploaiat Poliţii Capitalii: sard(ar)”, 111/25.02.1852; „amploaiat
Poliţii Capitalii: cam(ina)r”, 1642/26.01.1856 (C/93)
Vasilie: „pentru servicii: sluger”, 1627/18.01.1856 (C/74)

TISO (TISSOT),
Scarlat: „profesor în shoala din Ieşi: comis”, 597/09.06.1835; „ispravnic Palatului
gospod: spat(a)r”, 1449/01.01.1842 (B/208 v.)

TISOL,
Gheorghie: „amploaiat Isprăv(niciei) de Neamţu: sulger”, 339/21.06.1852 (C/101 v.)

TIŞCOVSCHI,
Ludvic doctor: „pentru slujbe: ban”, 179/24.04.1852; „pentru slujbe: spat(a)r”,
1753/25.01.1856 (C/298 v.)

TOBULTOVICI-SOROCEANU,
Ioan: „agiutor la Arhiva Divanului Domnesc: jâg(ni)cer”, 253/08.11.1835; „paj
gospod: sard(a)r”, 566/19.05.1838; „pentru slujbe: cam(ina)r”, 2135/27.02.1845
(A/272 v.)

TOFAN,
Costache: „pentru slujbe: jâg(ni)cer”, 1411/30.11.1841 (B/68)

TOMA, v. THOMA

199
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

TOMAZICHI,
Costachi: „după izvod: cam(ina)r”; „derector Curţii gospod: spat(a)r”,
703/08.11.1838; „derector Curţii gospod: agă”, 1448/01.01.1842; „mort” (B/27 v.)

TOMAZIU,
Iancu: „pentru îndatoriri de comisar la postul Galaţii: t(reti) vist(iernic)”; „asămine:
şatr(ar)”, 875/‹…›1; „asămine: pah(a)r(nic)”, 1850/26.08.1843 (B/1 v.)

TOMESCU,
Vasilie: „pentru servicii: sluger”, 1957/25.01.1856 (C/75)

TOMOVEI,
Vasile: „pentru slujbe: pit(a)r”, 954/16.08.1853; „pentru slujbe: clucer”,
1789/26.01.1856 (C/71 v.)

TOMOZÂI (TOMOZEI),
G.: „pentru slujbe: ban”, 852/29.05.1853 (C/119 v.)
Gheorghi: „locul-ţiitoriu de buhalter a Controlului: med(elni)cer”, 327/27.08.1836;
„asămine: sard(a)r”, 1320/26.04.1841; „asămine: camin(a)r”, 2479/08.12.1845
(A/117 v.)

TONCESCU,
Neculai: „şef secţiei în Mitropolie: sard(a)r”, 682/04.10.1838 (B/144)

TRAICU,
Isaie Ioan: „pentru slujbe: sard(ar)”, 834/29.05.1853 (C/265 v.)

TRANDAF (TRIIANDAF)
Lambrini: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 3002/30.09.1847 (B/91)

TRANTOMIR,
Lazăr: „pentru serviţii: pitar”, 781/22.05.1853 (C/300 v.)

TRIFAN,
Alecu: „pentru slujbi: sulger”, 2613/10.09.1846 (A/51)

TRIFĂSCU (TRIFESCU),
Gheorghi: „pentru slujbe în lucrare drumurilor: med(elni)cer”, 1244/19.01.1841
(A/134 v.)

TRIIANDAF, v. TRANDAF

TRIIANDAFIL (TRIANDAFEL),
Chiriiac: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1839” (B/35)

1
Loc gol în text.
200
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Ioan: „poliţmaistru în târg(ul) Romanului: sluger”, 425/12.08.1837; „pentru slujbe:


cam(ina)r”, 3557/04.03.1849 (A/276 v.)

TRISONIMO,
Matei doctor: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1998/03.07.1844 (B/118)

TROIAN,
Gheorghie: „poliţmaistru di Botoşani: sard(a)r”, 2343/09.07.1845 (A/184)

TUDURI,
Alecu: „după izvodul din anul 1835: stolnic” (A/16 v.)
Alecu: „pentru slujbe: com(i)s”, 942/16.08.1853; „pentru slujbe: spat(a)r”,
1577/22.04.1855 (C/21)
Costin: „reghistrator Depart(amentului) Iustiţii: cam(ina)r”, 172/24.04.1852 (C/272)
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pitar”, 711/08.11.1838; „pentru
asămine: clucer”, 1125/29.08.1840; „şăf secţiei în Log(o)f(e)ţie, ţiind şi loc di
derector: camin(a)r”, 1458/01.01.1842; „pentru asămine: spat(a)r”,
1834/‹…›1.1843 (A/124 v.)
Grigoraş: „după izvod: comis” (A/95)
Ilie: „după izvod: med(elni)cer” (A/263 v.)
Ioniţă: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1840” (A/255)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: ban”; „mort în anu(l) 1835” (A/53 v.)
Vasile: „cilen la Giudecătoria ţinutului Putnei: sardar”, 2090/19.12.1844 (A/81 v.)
Vasile: „pentru serviţii: sluger”, 588/15.04.1853; „pentru serviţii: stol(ni)c”,
1888/25.01.1856 (C/67 v.)

TUDUROVICI,
Iordachi: „stârpirea epizootiei: şatr(ar)”, 2304/07.07.1845 (A/183 v.)

TUFĂSCU (TUFESCU),
Grigori: „după izvod: comis”; „prezâdent Giud(e)c(ă)t(o)r(iei) di Ieşi: agă”,
1232/29.12.1840 (A/94)

TULBURE,
Costachi: „şef de secsie la Vistierie: pah(a)r(nic)”, 505/01.01.1853; „şef di secsie la
Vistierie: spat(a)r”, 1311/16.07.1855 (C/282 v.)
Costantin: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 29.01.1844” (B/37)
Gheorghi: „pentru slujbă în Episcopie de Huşi: stol(ni)c”, 192/04.09.1835;
„derector Episcopiei de Huşi: ban”, 767/11.03.1839 (A/114 v.)
Grigori: „după izvod: stol(ni)c” (A/107)
Neculai: „pentru osăbite slujbe: sulger”, 2231/19.05.1845 (B/161 v.)
Pavăl: „după izvod: sluger”; „mort în 1837” (B/169 v.)
Petrachi: „locuţiitoriu de samiş ţin(u)t(ului) Fălciiu: sluger”, 982/07.12.1839 (B/176 v.)
Theodor: „după anaforaoa Vist(ieriei), no. 500: pit(a)r”, 2745/29.03.1847 (B/260)

1
Loc gol în text.
201
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

TURCULEŢ,
Dimitrache: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort: 02.01.1846” (A/191 v.)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/156 v.)
Ioniţă: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1062/22.02.1840 (A/292 v.)
Neculai: „după izvod: cam(ina)r” (B/129)
Neculai: „profesor: medel(nicer)”, 421/30.07.1852 (C/367)
Nicolai: „amploaiat asupra lucrării şoselilor: şatr(ar)”, 68/06.02.1852 (C/359)
Vasile t(reti) post(elnic): „pentru slujbe: sluger”, 1436/01.01.1842 (A/75 v.)

TURTURICĂ,
Ioan polcovnicel: „poliţmaistru în târgu(l) Bacău: pit(a)r”, 688/10.10.1838; „mort în
1842” (A/285)

TUTOV,
Teodor: „pentru servicii: clucer”, 1439/28.09.1855 (C/518 v.)

TUTOVVA,
Vasile: „după izvodul din 1835: camin(a)r” (A/56)

TZIGARA, v. ŢIGARA

202
Ţ

ŢARĂLUNGĂ,
Grigori: „după izvod: stol(ni)c” (A/107)

ŢÂGULE,
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 3367/12.08.1848 (A/85 v.)

ŢÂNTĂ (ŢINTĂ),
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „pentru osăbite slujbe: ban”, 1346/26.05.1841
(B/243)
Zamfirachi: „locoţâitor de comisar la târgul Herţii: şatr(ar)”, 1963/14.04.1844;
„pentru slujbe: stol(ni)c”, 3007/30.09.1847 (A/230 v.)

ŢÂNTILĂ (ŢINTILĂ),
Vasile: „pentru îndeletnicire la Control: jâg(ni)cer”, 1324/26.04.1841; „pentru
îndeletnicire la Control: clucer”, 2482/08.12.1845 (A/74)
Vasile: „pentru slujbe: stol(ni)c”, 867/29.05.1853 (C/71)

ŢECU,
Gheorghie sluger: „pentru servicii: pah(a)r(nic)”, 1422/28.09.1855 (C/33)

ŢIBULEAC,
Costachi: „pentru serviţii: sluger”, 637/14.05.1853 (C/289)
Dimitrie: „pentru serviţii: v(tori) vistiernic)”, 638/14.05.1853 (C/134)
Gheorghie: „după izvod: med(elni)cer” (A/111)

ŢIGARA (TZIGARA),
Iorgu: „membru Divanului de întărituri: agă”, 672/21.05.1853 (C/113 v.)

ŢIMBULSCHI,
Gavril: „locul-ţiitoriu di derector în Giudecătorie de Fălciiu: sluger”,
921/15.09.1839 (A/128)

ŢINCOV,
Simion: „pentru osăbite slujbe: stol(ni)c”, 2275/19.06.1845 (B/220)

203
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ŢINCOVICI,
Gheorghie: „reghistrator la Comisia Epitropicească: pit(a)r”, 2027/26.07.1844
(A/180 v.)

ŢINŢUL,
Gheorghie: „arhivar la Comisia Epitropicească: pitar”, 2028/26.07.1844 (A/191)

ŢIPLICA,
Gheorghi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 701/22.05.1853 (C/114 v.)
Sava: „pentru stârpirea boalei de vite: clucer”, 2318/07.07.1845; „pentru stârpirea
boalei de vite: med(elni)cer”, 2965/02.09.1847 (B/220)
Sava: „pentru serviţii: sard(a)r”, 699/22.05.1853 (C/484 v.)

ŢIRA (ZIRRA),
Costachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 1034/17.10.1853 (C/297 v.)
Iancu: „pentru serviţii: clucer”, 460/30.10.1852; „pentru serviţii: sard(ar)”,
705/29.05.1853 (C/254)
Lucachi doftor: „pentru slujba de vacsinar: med(elni)cer”, 1374/09.06.1841 (B/88);
Lucachi doc(tor): „pentru slujbe: com(i)s”, 184/24.04.1852 (C/299)

ŢIRIIAC,
Anton: „revezor Depart(amentului) Public: stol(ni)c”, 61/06.02.1852 (C/3 v.)

ŢONE,
Costachi: „amploaiat Isprăv(niciei) de Tutova: stol(ni)c”, 358/21.06.1852 (C/277)
Costachi: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 607/29.04.1853 (C/288)
Fotachi: „după rap(o)r(tul) Hatmanii cu no. 2383; şatr(ar)”, 2714/29.03.1847 (B/228 v.)

204
U

UDREA,
Gheorghi: „stolonoceal(ni)c în Vistirie: clucer”, 1351/02.06.1841 (A/170)
Nicolai: „pentru slujba în cantilena Naziriei: pitar”, 1946/11.03.1844 (B/158)

UDRIŢCHI,
Scarlat: „arhitector Statului: sard(a)r”, 2664/17.02.1847; „pentru slujbe: comis”,
3073/31.10.1847 (B/221 v.)

UHRINOVSCHI,
Iosep: „pentru slujbe: sard(ar)”, 969/16.08.1853 (C/267 v.)

ULEA,
Dimitrie: „pentru slujbe: pit(a)r”, 974/16.07.1853 (C/138)

ULEI,
Costachi: „revizor Departamentului din Lăuntru: sluger”, 1270/10.03.1841 (B/65)

URECHI (URECHE),
Costachi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1126/29.08.1840; „pentru slujbe mede(lni)cer”,
3100/10.12.1847; „după anaforaoa Logofeţiei: sardar”, 3523/16.02.1849 (B/61 v.)
Gheorghi: „după izvod: camin(a)r”; „mort la 1845” (A/149 v.)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r” (A/154)

URICARIU,
Chiriiac: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1840” (B/34)

URLOGEANU,
Eliodor: „pentru slujbe: şatrar”, 3447/04.12.1848 (A/229 v.)

URSACHI,
„după izvod: sluger”; „mort în 1840” (B/226)
Dimitrache: „revizor Vistirii: clucer”, 1065/24.02.1840 (A/209)
Gheorghe: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 1378/08.08.1842 (A/170 v.)
Gheorghi v(tori) log(o)f(ă)t: „pentru slujba de revizor a Dep(a)r(tamentului) din
Lăuntru: pitar”, 965/22.11.1839 (A/168 v.)

205
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Vasilie: „pentru servicii: ban”, 1263/16.05.1855 (C/73)

URSOV,
Vasilie: „pentru slujbe în canţileria Isprăvniciei de Tutova: şatr(ar)”,
2143/13.03.1845 (A/82)

URZICĂ,
Dimitri: „după izvod: stol(ni)c”; „pentru slujba de comisari ceastii 1-iu1: cam(ina)r”,
1806/‹…›2.1843; „pentru asămine: ban”; 3252/05.05.1848; „asămine: spat(a)r”,
106/25.02.1852 (A/195)
Vasile: „pentru osăbite slujbe: stolnic”, 1891/20.11.1843 (A/79 v.)
Vasilie: „pentru serviţii: pit(a)r”, 1650/26.01.1856 (C/74)

1
din Iaşi.
2
Loc gol în text.
206
V

VAMIŞU,
Gheorghi: „director Criminalului: cam(ina)r”, 481/05.11.1852 (C/107)

VARLAM, v. şi MANOLI-VARLAM

VARLAM,
Ioan: „după izvod: sard(a)r” (A/254)
Costachi spat(a)r: „epitrop spitalului din târgu(l) Botoşanii: agă”, 1544/08.04.18421.
„Acest număr2 rămâne disfiinţat, fiindcă persoana să socoteşti a fi acei însămnată şi
la no. 58 din lit(e)r(a) K, unde s-au şi adăugit cu rangul de agă3” (B/71 v.)
Nicolai: „pentru slujbe, după anaf(oraoa) Dep(artamentulu)i din Lăuntru, cu no.
25817: med(elni)cer”; 2132/05.02.1845 (B/161)

VARLAMOV,
Vasile: „pentru serviţii: pit(a)r”, 692/22.05.1853 (C/68 v.)

VARTIC,
Thoma: „reghistrator în Dep(a)rt(amentul) din Lăuntru: şatr(ar)”, 26/08.05.1835;
„derector Poliţiei îndreptătoare: clucer”, 993/29.12.1839 (B/249); Toma clucer:
„pentru servicii: pah(a)r(nic)”, 1644/26.01.1856 (C/519 v.)

VASILESCU,
Costantin: „pentru slujba în canţileria Naziriei: pitar”, 1948/11.03.1844 (B/81 v.)

VASILIEVICI,
Dimitrie: „stolonoceal(ni)c în Departam(e)nt(ul) din Lăuntru: clucer”,
14/08.05.1835; „stolonoceal(ni)c în Departam(e)nt(ul) din Lăuntru: cam(ina)r”,
1217/25.01.1855 (C/198 v.)
Emanoil: „director la Giudecătoriia de Botoşani: clucer”, 3432/28.11.1848 (A/229
v.); „director la Judecătorie de Botoşani: sard(a)r”, 630/25.04.1853 (C/151 v.)
Gheorghi: „pomoşnic di secţie în Divanul Ţării de Sus: sluger”, 1291/21.03.1841;
„mort în 1841” (A/135)
1
Tăiat în text.
2
231 în condică.
3
Este vorba de Costachi Manoli-Varlam.
207
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Gheorghi: „şef de masă la Judecător(ia) de Botoşani: sluger”, 634/25.04.1853


(C/111)

VASILIU,
Alecu: „stolonoceal(ni)c în Adgie şi paj gospod: med(elni)cer”, 177/23.07.1836;
„după anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru cu no. 19426: sard(a)r”,
687/10.10.1838; „după asămine anafora supt no. 20923, pentru feliuri de
însărcinări: comis”, 1198/27.11.1840; „pentru îndatorire de director ‹la›1 Poliţia
Capitalii: spat(a)r”, 108/25.02.1852 (A/21)
Alecu: „pentru serviţii: jâg(nicer)”, 661/16.05.1853 (C/15)
Alecu: „pentru serviţii: pit(a)r”, 689/22.05.1853 (C/16 v.)
Alexandru: „pentru servicii: pit(a)r”, 1876/25.01.1856 (C/26 v.)
Andrunachi: „după izvodul din (1)835: sardari” (A/13 v.)
Costachi: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 452/04.09.1852 (C/279 v.)
Costandin: „revizor a Log(o)f(e)ţiei: med(elni)cer”, 591/28.05.1838 (B/52)
Costandin: „după izvod: sard(a)r”; „pentru osebite slujbe: spat(a)r”,
2390/09.09.1845 (B/33 v.)
Enachi: „pentru servicii: sluger”, 1507/04.11.1855 (C/153 v.)
Gheorghi: „după izvod: camin(a)r”; „mort în 1836” (A/96)
Gheorghi: „comisar în oraşul Ieşii: pitar”, 589/19.05.1838 (A/123)
Gheorghi: „unterofiţăr(i)u în Meliţâie: şatr(ar)”, 1056/22.02.1840 (A/131)
Gheorghi: „pentru slujbe: pit(a)r”, 810/22.05.1853 (C/119 v.)
Haralamb: „amploaiat Logofeţii: pitar”, 281/19.06.1852 (C/599 v.)
Iancu: „poliţmaistru în târgu(l) Galaţii: clucer”, 205/17.09.1835; „cilen
Giud(e)c(ăto)r(iei) de Galaţi: sard(a)r”, 580/19.05.1838; „pentru ţânere locului de
prezâdent: comis”, 923/15.09.1839; „mort în 1841” (A/272)
Iancu: „cilen Eforiei de Focşanii: sluger”, 729/19.12.1838 (A/285 v.)
Iancu: „pentru osăbite: cam(ina)r”, 1745/25.04.1843 (A/307 v.)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/253 v.)
Ioan: „locu-ţiitor de derector la Giud(e)c(ăto)r(ia) Sucevii: pit(a)r”, 251/05.11.1839
(A/289 v.)
Ioan: „secretar Poliţii Municipale: stol(ni)c”, 119/28.02.1852 (C/242)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1033/17.10.1853 (C/267 v.)
Ioan: „pentru slujbe: pit(a)r”, 1049/17.10.1853 (C/267 v.)
Mihalachi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Vaslui: sulger”, 366/21.06.1852 (C/330)
Mihalachi: „agiutor în Depart(amentul) din Lăuntru: medelni(cer)”, 383/02.07.1852
(C/330)
Nicolai: „revizor a Dep(a)rt(amentu)lui din Lăuntru: sulger”, 2091/19.12.1844
(B/160 v.)
Nicolai: „pentru servicii: pit(a)r”, 1708/21.07.1855 (C/377)
Nicu: „samiş ţin(u)t(ului) Botoşani: com(i)s”, 507/01.01.1853; „samiş ţin(u)t(ului)
Botoşani: spat(a)r”, 987/10.10.1853 (C/369)
Nicu: „amploaiat Logofeţii: pit(a)r”, 283/19.06.1852; „amploaiat Logofeţii: clucer”,
1442/28.09.1855 (C/363)

1
Omis.
208
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Petrachi: „pentru serviţii: stol(ni)c”, ‹…› 1/05.11.1852 (C/423 v.)


Teodor: „amploaiat al Poliţii Capitalii: pitar”, 3494/03.02.1849 (B/325)
Teodor: „pentru slujbe: medel(nicer)”, 242/24.02.1852 (C/510)
Teodor: „secretar Casii Pocitelor: sard(a)r”, 643/07.05.1853 (C/515)
Teodor: „pentru servicii: sluge(r)”, 1471/11.10.1855 (C/519)
Theodor: „şef secţiei în Mitropolie: stol(ni)c”, 762/10.09.1839; „şef secţiei în
Mitropolie: sard(a)r”, 1161/22.10.1840; „director Mitropoliei: spat(a)r”,
2334/09.07.1845 (B/253)
Theodor: „pomoşnic secţiei pasaporturilor din Postelnicie: sluger”, 1268/10.03.1841
(B/225)
Theodor: „pentru slujbe: medelnicer”, 3607/23.04.1849 (B/261 v.)

VASILIU-GULEA,
Ioan: „pentru slujbe: sluger”, 820/15.06.1853 (C/265)

VĂDEANU,
Mihail: „pentru slujbe în canţileria Isprăvniciei de Suceava: şatr(ar)”,
2128/02.02.1845 (B/119)

VĂLEANU,
Enachi: „pentru servicii: sard(ar)”, 1391/30.08.1855 (C/153)

VĂLESCU,
„Apostol, ce să porecleşte şi Vălescu”: „după izvodul din 1835: med(elni)cer” (A/17 v.)

VĂTAVU,
Anastasie: „după izvodul din 1835: sluger” (A/19)

VÂRCOLICI (VÂRGOLICI),
Dimitrie: „pentru slujbe: cam(ina)r”, 976/05.08.1853 (C/138 v.)
Iancu: „pentru serviţii: vt(ori) vist(iernic)”, 750/23.05.1853 (C/263)
Ilie: „după izvod: pit(a)r” (A/267)
Iordachi: „pentru slujbe: şatr(ar)”, 2446/07.12.1845 (A/185)
Neculai: „după izvod: ban” (B/126)
Nicolai: „derector în Mitropolie: cam(ina)r”, 292/31.12.1835 (B/138 v.)
Ştefan: „revizor a Vist(ie)ri(ei): pit(a)r”, 1427/01.01.1842 (B/214)
Ştefan: „pentru servicii: şatr(ar)”, 1370/02.09.1855 (C/488 v.)
Thoma: „după izvod: sard(a)r” (B/246)
Vasile: „pentru slujba di derector în Mitropolie: comis”, 293/31.12.1835 (A/66)

VÂRLAN,
Teodor: „pentru servicii: sluger”, 1948/25.01.1856 (C/520)

1
Loc gol în text.
209
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

VÂRLĂNESCU,
Alecu: „agiutor iuris-consultului: sard(ar)”, 223/24.04.1852; „şef de secsie în
Depart(amentului) Iustiţiei: spat(a)r”, 1414/21.08.1855 (C/6 v.)
Alexandru: „pentru servicii: pah(a)r(nic)”, 1485/20.10.1855 (C/25)
Costandin: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/28 v.)
Dimitri t(reti) vist(iernic): „paj gospod: stol(ni)c”, 1298/24.03.1840 (A/212 v.)

VÂRNAV,
Alecu: „după izvodul din 1835: spătar” (A/6 v.)
Alecu: „pentru slujbe: agă”, 1384/18.09.1841 (A/36)
Alecu (de la Roman): „după izvodul din anul 1835: spătar”; „candidat în Divanu(l)
Domnesc: postel(ni)c”, 1107/01.07.1840; „pentru postul de cilen întâiu la Divanul
Ţării de Sus: vor(ni)c”, 1847/20.08.1843; „mort la 18.08.1844” (A/6)
Costachi: „după izvod: spat(a)r”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţin(u)t(ului) Ieşii şi
alţi slujbe: vornic”, 1661/30.01.1843 (B/18)
Costachi: „după izvod: stol(ni)c” (B/38)
Costachi: „doctor cvartalului întâiu1: agă”, 1431/01.01.1842 (B/69)
Costachi: „protomedic: post(elnic)”, 785/29.05.1853 (C/294 v.)
Gheorghie: „după izvodul din 1835: postel(ni)c”; „mort în 1835” (A/87 v.)
Gheorghie: „ispravnic ţin(u)t(ului) Suceava: spat(a)r”, 897/30.07.1839; „pentru
asămine: agă”, 1081/17.04.1840; „director Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru şi
locoţâitor de ministru: vor(ni)c”, 1973/08.05.1844 (A/168 v.)
Ior(dache): „pentru slujbe: agă”, 889/27.06.1853 (C/119 v.)
Niculai: „cilen Giudecătoriei ţin(u)t(ului) Botoşanii: comis”, 1636/20.12.1842
(B/154); „prezident Judecătorii de Botoşani: spat(a)r”, 628/25.04.1853; „prezident
Judecătorii de Botoşani: post(elnic)”, 1608/21.07.1855 (C/370)
Petrachi: „după izvod: postel(ni)c”; „mort în 1839” (B/163)
Scarlat: „pentru osebite slujbe: spătar”, 1989/16.06.1844 (B/218 v.); Scarlat spătar:
„pentru servicii: post(elnic)”, 1452/28.09.1855 (C/488 v.)
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/242 v.)

VEINER (WEINER),
Lucachi: „după izvod: camin(a)r” (B/85 v.)

VEISA,
Costin: „după izvod: cam(ina)r”; „mort în 1840” (B/27)
Dimitrie: „după anaforaoa Logofeţiei cu no. 7174: clucer”, 3119/10.12.1847;
„amploaiat a Logofeţâii: sardar”, 3522/26.02.1849 (A/226 v.)
Dimitrie: „şef de masă în Depart(amentul) Dreptăţii: cam(ina)r”, 207/24.04.1852
(C/123)
Iacovachi: „după izvod: cam(ina)r”; „derector Log(o)f(e)ţiei Iustiţiei: spat(a)r”,
358/13.11.1836; „pentru mai multe slujbe: post(elnic)”, 1798/30.06.1843 (A/247)
Mihai: „după izvod: agă”; „mort în 1835” (B/93 v.)
Nicolai: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/130)

1
Oraşul Iaşi.
210
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Petrachi: „lucrător în cantilena Logofeţiei Dreptăţii şi locoţiitor de stolonocealnic:


sard(a)r”, 2070/27.11.1844; „după anaforaoa Logofeţiei cu no. 7174: com(i)s”,
3108/10.12.1847 (B/182)
Tanasă: „după rap(ortul) Hătmănii cu no. 2427: pit(a)r”, 2717/29.03.1847 (B/224)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: spat(a)r”; „candidat în Divanu(l) Domnesc:
postel(ni)c”, 1108/03.07.1840 (A/53 v.)

VELCE,
Ioan: „pentru slujbe: pah(a)r(nic)”, 24/02.02.1852 (C/239)

VELE,
Costachi: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/30 v.)

VELICA,
Dimitrie: „amploaiat Isprăv(niciei) de Tecuciu: sulger”, 350/21.06.1852 (C/126 v.)

VELINI,
Anton: „profesor de filosofie la Seminarie: sard(a)r”, 1725/25.04.1843; „pentru
asămine şi îndatorire de secretar Epitropiei Seminariei: comis”, 1930/20.01.1844
(A/41 v.)

VELISARI,
Aleco: „şef de masă în Depart(amentul) Dreptăţii: cam(ina)r”, 208/24.04.1852 (C/6 v.)
Dimitrie: „samiş la ţin(u)t(ul) Bacău: clucer”, 805/21.04.1839 (A/206 v.)
Petrachi: „după izvod: stol(ni)c”; „mort în 1836” (B/167 v.)

VELIŞCU,
Pavăl: „paj gospod: stol(ni)c”, 893/30.07.1839 (B/175 v.)

VENTURA,
Alecu comis: „pentru slujbe: agă”, 1256/07.03.1841 (A/34 v.); Alecu agă: „pentru
servicii: vor(ni)c”, 1622/26.01.1856 (C/25 v.)
Alexandru: „locoţiitoriu de samiş ţinutului Tecuciul: clucer”, 1718/16.04.1843
(A/41 v.)
Costachi: „pentru osăbite slujbe: agă”, 1845/20.08.1843 (B/79 v.)
Nicolai: „după izvod: comis”; „prezâdent Giud(e)c(ăto)r(iei) ţân(u)t(ului)
Covurluiului: spat(a)r”, 10/08.04.1835; „pentru osăbite slujbe: vor(ni)c”,
1959/12.04.1844 (B/126 v.)
Polidor: „pentru slujbe: agă”; 926/28.07.1853; „pentru slujbe, vornic de aprozi:
post(elnic)”, 1161/25.01.1855 (C/427 v.)

VERDEANU,
Ioan: „profesor: medeln(icer)”, 422/30.07.1852 (C/252)
Neculai: „profesor: sard(ar)”, 433/30.07.1852 (C/367 v.)

211
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

VERESCU,
Theodor: „profesor de ghimnazie: med(elni)cer”, 248/08.11.1835 (B/250 v.)

VERGHIE,
Ioan: „cilen la Giud(e)c(ăto)r(ia) de Tutova: pah(a)r(nic)”, 324/24.01.1836; „după
anaforaoa Dep(a)rt(amentului) din Lăuntru, no. 5478: spat(a)r”, 3081/20.11.1847
(A/275)

VERNESCU,
Alecu Grigori: „pentru slujbe la Cămara ocnii: pitar”, 1360/04.07.1841 (A/35 v.)

VICOL,
Gheorghi: „pentru slujbe: pitar”, 958/16.08.1853 (C/119 v.)
Iordachi: „amploaiat Ispr(ăvniciei) de Fălciu: sulger”, 360/21.06.1852 (C/103 v.)
Neculai: „profesor: medel(nicer)”, 432/30.07.1852 (C/367)
Ştefanachi: „pentru slujbe: sluger”, 1713/16.04.1843 (B/216)

VICTOR,
Gheorghi: „pentru îndeletnicire în Vistierie: pit(a)r”, 1651/08.01.1843 (A/172 v.)

VIDIION,
Nastasă: „amploaiat Isprăv(niciei) de Suceava: sulger”, 334/21.06.1852 (C/364)

VIDOVICI,
Dimitrachi: „paj domnesc: sluger”, 303/19.06.1852 (C/125)
Dimitrie: „pentru serviţii: cam(ina)r”, 682/29.05.1853 (C/185)

VIDRAŞCU,
Alecu: „pentru slujba de madegiu în disfiinţatul Divan împlinitoriu: cam(ina)r”,
1690/16.04.1843 (A/41)
Alecu: „pentru slujbe: spat(a)r”, 1047/17.10.1853 (C/22 v.)
Costachi: „prezident Giudecătoriei ţinutului Putna: ban”, 1071/16.06.1843 (B/76)
Dimitrachi: „după izvod: ban” (A/188 v.)
Dimitrachi: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1839” (A/190 v.)
Dimitri t(reti) post(elni)c: „stolonoceal(ni)c în Vistirii: pit(a)r”, 614/25.06.1838;
„după anaforaoa Vistierii cu no. 500: medel(ni)cer”, 2742/29.03.1847 (A/204)
Gheorghi: „după izvod: sard(a)r”; „mort în 1838” (A/155 v.)
Pascal: „pentru slujbă de ispravnic Curţii gospod: comis”, 1686/10.04.1843 (B/181)
Pascal: „pentru serviţii: spat(a)r”, 525/06.01.1853 (C/424 v.)
Vasile: „după izvodul din anul 1835: med(elni)cer”; „mort în 1841” (A/61 v.)
Vasile: „pentru slujbe: sulger”, 247/24.04.1852 (C/64)

VIDRĂ,
Costantin: „după izvod: spat(a)r” (B/20 v.)

212
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

VIIULA (VIOLA),
doctor: „pentru slujbe: agă”, 1335/17.05.1841 (A/74)

VILIIAMSON (WILLIAMSON),
Mihalachi v(tori) vist(iernic): „comisar la carantina Galaţii: şatr(a)r”,
889/30.07.1839 (B/109 v.)

VIORESCU,
Gheorghie: „ipohirurg la ospitalul din M(ă)n(ă)s(tirea) Precista în Roman: sulger”,
1971/03.05.1844 (A/179 v.)
Ioan: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 244/24.04.1852 (C/245)

VIŞAN,
Ioan: „samiş ţin(u)t(ului) Tecuciu: clucer”, 969/29.11.1839; „locuţiitor de ispravnic:
pah(a)r(nic)”, 1185/08.11.1840; „pentru slujbe: comis”, 2856/24.07.1847 (A/290)

VIŞINESCU,
Mihalachi: „amploaiat la Secret(ariatul) de Stat: pit(a)r”, 740/29.05.1853; „şef de
masă în Secretariat: sard(a)r”, 1092/30.12.1854 (C/334)
Petrachi: „samiş ţin(u)t(ului) Neamţu: clucer”, 291/10.12.1835 (B/171 v.)

VIŞU,
Costachi: „locu-ţiitor de arhivar în Divanu(l) Ţării de Sus: jâg(ni)cer”,
746/26.01.1839; „mort la 08.07.1845” (B/55 v.)
Gheorghie: „răghistrator Divanului Ţării de Gios: şatr(ar)”, 266/30.11.1835; „şăf
secţiei în acel Divan: sluger”, 793/21.04.1839 (A/115 v.)
Neculai: „pentru slujbe: sluger”, 1292/21.03.1841 (B/151)

VITLIMESCU (VITLEMESCU),
Mihail: „director la desfiinţata Giudecătorie Agiutătoare şi ţenzor în limba
evreiască: pit(a)r”, 2106/28.12.1844 (B/118 v.); „ţenzorul evreiesc: stol(ni)c”,
980/16.08.1853; „ţenzorul evreiesc: cam(ina)r”, 1094/30.12.1854 (C/336 v.)

VIŢU,
Dimitrie: „pentru servicii: vt(ori) vist(iernic)”, 1359/22.08.1855 (C/140 v.)
Ioan: „profesor shoali(i) din Galaţi: sluger”, 2240/29.12.1840 (A/297); „profesor:
pahar(nic)”, 425/30.07.1852 (C/252 v.)

VIZANTI (VIZANDI),
Andrian: „cilen Eforiei di Ieş(i): pah(a)r(nic)”, 522/04.12.1837; „în priviire
ostinelil(o)r întru privighere asupra lucrării şosălii di la Răpide: comis”,
1182/08.11.1840 (A/24)
Costachi: „paj gospod: sard(a)r”, 1916/08.01.1844 (B/80 v.)
Costachi: „pentru îndatorire de poliţmaistru oraşului Galaţii: sard(a)r”,
2057/11.10.1844; „pentru îndatorire de poliţmaistru oraşului Galaţii: com(i)s”,
2392/02.09.1845 (B/83)
213
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Ioan Mihail: „paj gospod: sardar”, 1915/08.01.1844 (B/3 v.)


Panaite: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: clucer”, 748/26.01.1839;
„mort” (B/174)

VLADOVICI,
Iancu: „slujbaş în Isp(ră)v(nicia) di Bacău: şatr(ar)”, 2665/17.02.1847 (B/13 v.)
Ioan: „după izvod: pah(a)r(nic)” (A/251 v.)
Mihail: „şef de masă la Judecătorie de Botoşani: sluger”, 632/25.04.1853 (C/333)

VLASTO,
G.: „pentru slujbe: com(i)s”, 848/11.06.1853 (C/119 v.)

VOINESCU, v. şi ANASTASIU-VOINESCU

VOINESCU,
Costachi: „după izvod: comis”; „loco-ţiitoriu de ispr(avnic) ţinutului Ieşii: agă”,
1390/20.10.1841 (B/23)

VOINOV,
Thoma: „pentru slujba la Palatul Domnesc: sard(a)r”, 2338/09.07.1845; „amploaiat
la Epitropia S(fântului) Spiridon: cam(ina)r”, 3481/27.01.1849 (B/259 v.)

VOINOVICI,
Anton: „şef de masă la Depart(amentul) Bisericesc: sard(a)r”, 552/14.01.1853;
„mort” (C/12)

VOIŞĂLU,
Vasile: „amploaiat a Divanului Domnesc: v(tori) vistiernic)”, 151/20.03.1852 (C/62)

VOLCINSCHI (VOLCENSCHI),
Dimitrie: „pentru slujbă în canţileria Giudecătoriei ţinutului Dorohoiu:
med(elni)cer”, 2093/28.12.1844 (A/222)
Dimitrie: „pentru servicii: pit(a)r”, 1769/26.01.1856 (C/142 v.)
Ioan: „comisar cvart(alului) al 2-le1: clucer”, 140/16.07.1835; „pentru slujbe:
pahar(ni)c”, 3398/05.10.1848 (A/271 v.)
Sava: „după izvod: şatr(ar)” (B/204 v.)

VON BRAUN, v. BRAUN

VRABIE (VRAGHIE),
Gheorghi: „pentru slujbe: medel(ni)cer”, 2468/08.12.1845 (A/185 v.)
Gheorghi: „pentru slujbe: com(i)s”, 623/11.05.1853 (C/110 v.)
Ioan: „cilen a Eforiei din Ieşi: sard(a)r”, 675/15.09.1839 (A/284 v.)

1
Oraşul Iaşi.
214
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

Ioniţă: „după izvod: sard(a)r”; „cu anaforaoa Depart(amentului) supt no. ‹…›1:
comis”, 1824/‹…›2.1843 (A/256 v.)
Petrachi: „pentru slujbe: sluger”, 1098/12.07.1840; „pentru slujbe: sardar”,
3184/08.01.1848 (B/177 v.)
Vasile: „profesor: stol(ni)c”, 427/30.07.1852; „profesor: com(is)”, 1421/28.09.1855
(C/66)

VRISIDI,
Ioan: „după anaforaoa Epitropiei învăţăturilor Publice cu no. ‹…›3: stol(ni)c”,
2100/28.12.1844 (B/6)

VUCINIC,
Alecu: „pentru slujbe: med(elnicer)”, 640/25.04.1853 (C/14 v.)
Ilie: „pentru slujbe: clucer”, 778/24.03.1839 (A/286 v.)

VULUŢĂ,
Alecu: „stolonoceal(ni)c în Log(o)f(e)ţie: pitar”, 57/20.05.1835; „pentru slujba de şăf
secţâiei în Log(o)f(e)ţie: sardar”, 837/21.04.1839; „după anaforaoa Depart(amentului)
Bisericesc cu no. 2047: comis”, 3220/29.01.1848 (A/19 v.); „şef de secţie în
Depart(amentul) Bisericesc: spat(a)r”, 188/24.04.1852 (C/5 v.)

1
Loc gol în text.
2
Loc gol în text.
3
Loc gol în text.
215
W

WEINER, v. VEINER

WILLIAMSON, v. VILIAMSON

216
X

XA‹N›THI,
Ioan: „privighitor de ocol: medel(ni)cer”, 2383/04.08.1845 (B/9 v.)

217
Z

ZAFIROPOLU,
Hriste: „paj domnesc: stol(ni)c”, 2289/04.07.1845 (B/234 v.)
Sotir: „pentru slujbe: sluger”, 831/29.05.1853 (C/485 v.)
Stavarachi: „pentru serviţii: pit(a)r”, 655/04.05.1853 (C/483 v.)

ZAGURĂ,
Costachi: „comisar de cvartal: clucer”, 720/20.11.1838 (B/54 v.)
Dimitrie: „director Judecătorii de Fălciu: sardar”, 801/22.05.1853 (C/163)
Gheorghi: „şăf secţiei în Divanu(I) Ţării de Gios: pitar”, 261/30.11.1835; „pentru
asămine: clucer”, 484/04.11.1837; „locul-ţiitoriu di derector în acel Divan:
stol(ni)c”, 796/21.04.1839; „pentru asămine: căm(ina)r”, 1830/‹…›1.1843; „revizor
la Logofeţâie: ban”, 3431/28.11.1848 (A/152 v.)
Iancu: „revizor în Log(o)f(e)ţie: sluger”, 50/20.05.1835; „protocolist Divanului
Ţării de Gios: clucer”, 483/04.11.1837 (A/269 v.)
Iancu: „pentru serviţii: pah(a)r(nic)”, 584/15.04.1853; „pentru serviţii: ban”,
1378/26.05.1855 (C/258 v.)
Iordachi: „revizor Depart(amentului) Dreptăţii: ban”, 193/24.04.1852 (C/96)

ZAHARIA,
Gheorghi: „pentru slujbe: clucer”, 235/24.04.1852 (C/98)
Gheorghie: „pomoşnic protocolistului în Divanu(l) Ţării de Gios: şatr(ar)”,
268/30.11.1835; „pentru slujbe: medelni(cer)”, 3027/02.10.1847 (A/115 v.)
Ştefan; „pentru serviţii: pit(a)r”, 731/22.05.1853 (C/485)
Vasile pit(a)r: „poliţmaistru la târg(ul) Romanu(lui): clucer”, 374/20.02.1837;
„locul-ţiitoriu de ispravnic ţin(u)t(u)lui Romanu, aflându-să samiş: pah(a)r(nic)”,
1254/07.02.1841; „pentru asămine: comis”, 1328/17.05.1841 (A/67)

ZAHARIA-ŞĂNDRESCU,
Gheorghie: „paj gospod: med(elni)cer”, 567/19.05.1838 (A/123)

ZAHAROPULO,
Aristide: „amploaiat în Secretar(iatul) de Stat: clucer”, 89/06.02.1853; „amploaiat în
Secretar(iatul) de Stat: stol(ni)c”, 1100/30.12.1854 (C/4)

1
Loc gol în text.
218
MAREA ARHONDOLOGIE A BOIERILOR MOLDOVEI (1835-1856)

ZAHOREAN,
Ştefan: „pentru serviţii: pit(a)r”, 567/14.04.1853 (C/483)

ZAMFIR,
Gheorghi: „pentru serviţii: sluger”, 774/22.05.1853 (C/118)

ZAMFIRESCU,
Dimitrie: „locu-ţiitoriu de vătav Adgiei: pit(a)r”, 1539/04.04.1842 (A/216 v.)
Gheorghi: „pentru îndeletnicire în Postelnicie: pitari”, 1497/15.03.1842 (A/139 v.)
Ioan: „profesor shoalei publice din Roman: sluger”, 1734/25.04.1843 (A/307);
„profesor: pahar(nic)”, 431/30.07.1852 (C/253)
Nastasachi: „pentru slujbă în lucrarea drumurilor: şatrar”, 2249/05.06.1845 (B/161 v.)

ZAVIRO‹P›ULU,
Alecu: „pentru slujbă în canţilerie a otcupului viilor: pit(a)r”, 1785/01.06.1843
(A/43)

ZĂHĂREANU,
Teodor: „suplent: sluger”, 439/30.07.1852 (C/511 v.)

ZĂHĂRESCU,
Filip: „pentru servicii: pit(a)r”, 1857/26.01.1856 (C/568 v.)
Ioan: „profesor în shoala di la Bârlad: pit(a)r”, 254/09.11.1835; „pentru asămine:
sluger”, 1001/16.01.1840 (A/273)
Tanasă: „pentru servicii: clucer”, 1648/26.01.1856 (C/519 v.)

ZĂLARIU,
Ioan: „pentru slujbe: com(i)s”, 2410/12.09.1845 (B/10 v.)
Manolachi: „pentru serviţii: com(i)s”, 940/16.08.1853 (C/335 v.)
Panaite: „după izvod: med(elni)cer”; „mort în 1841” (B/169)
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)”; „mort în 1839” (B/243 v.)

ZĂLENCU,
Ioan: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 573/19.05.1838 (A/281 v.)

ZGÂRCE,
Dimitrie v(tori) post(elnic): „pentru slujbe: pit(a)r”, 1468/08.03.1842 (A/215)

ZIRRA, v. ŢIRA

ZISU (ZISSU),
Costachi: „după anaforaoa dum(i)s(ale) gheneral enspector Meliţiei: şatr(ar)”,
531/27.12.1837 (B/51)
Dimitrie doctor: „pentru împlinire datoriilor sale în cuprinsul Depart(amentului) al
5-le la portu(l) Galaţi: com(i)s”, 2386/31.08.1845 (A/223); „pentru slujbe: ban”,
180/24.04.1852; „pentru slujbe: spat(a)r”, 1199/25.01.1855 (C/122 v.)
219
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

ZOE,
Pandalachi: „stolonoceal(ni)c în Vist(ie)ri(e): pitar”, 109/16.07.1835; „locuţiito(r)
de şef secţiei în Vist(ie)ri(e): sard(a)r”, 918/15.09.1839; „revizor Vistieriei:
cam(ina)r”, 2737/29.03.1847 (B/170)

ZOESCU,
Iancu: „revizor în Dep(a)r(tamentul) din Lăuntru: clucer”, 813/21.04.1839 (A/287)

ZOIA,
Costachi: „revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: pit(a)r”, 858/20.07.1839;
„revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: med(elni)cer”, 1425/24.12.1841;
„revizor a Dep(a)r(tamentului) din Lăuntru: com(i)s”, 1253/16.05.1855 (B/56 v.)

ZOSÂM (ZOSIMA),
Grigori: „secritar Enspecţâiei Carantinilor Dunării dintri Moldova şi Valahie:
comis”, 332/02.04.1836 (A/117 v.)
Grigori: „pentru slujbe: sluger”, 1456/01.01.1842 (A/139)

ZOTA (ZOTTA),
Dimitrie: „pentru slujbe: med(elni)cer”, 2396/02.09.1845 (A/223)
Dimitrie: „pentru servicii: sluger”, 1455/05.10.1855 (C/141)
Gheorghi: „după izvod: pitar”; „mort în anul(l) 1835” (A/113)
Ioan: „paj domnesc: stol(ni)c”, 2293/04.07.1845 (B/8 v.)
Theodor: „după izvod: pah(a)r(nic)” (B/242 v.)

ZUADI,
Rizu: „pentru slujbe: sardar”, 1359/04.06.1841 (B/192 v.)

ZUGRAVU,
Alecu: „unterofiţăr în Meliţie: şatr(ar)”, 1061/22.02.1840 (A/31 v.)

ZUZA,
Ioan: „după atestaturi: şatr(ar)”, 1300/21.03.1841 (A/298)

220
În colecţia DOCUM EN TA au apărut:

Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam


de la Muntele Athos. Catalog, vol. I,
Florin Marinescu, Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc (editori)

Domeniul mănăstirilor din Bucovina în secolele XIV-XVIII.


Inventar de documente,
Mihai-Ştefan Ceauşu, Marius Chelcu (coordonatori)

Condica lui Mavrocordat. Vol. 1, 2, 3,


ediţie îngrijită de Corneliu Istrati

Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre ţările române şi


bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX,
Petronel Zahariuc (editor)

Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1831,


Corneliu Istrati (editor)

Comisia Europeană a Dunării,


Ion Agrigoroaiei (editor)

Primele studente ale Universităţii din Iaşi,


Vol. I: Facultatea de Litere şi Filosofie: (1879-1897),
Leonidas Rados (editor)

Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos,


Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori)

Condica vistieriei Moldovei din anul 1803,


Corneliu Istrati (editor)

Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1820,


Corneliu Istrati (editor)

Emil von Richthofen şi românii la 1848,


Stela Mărieş şi Octavian Nicolae (editori)

Manuscrise slavo-române din Moldova. Fondul Mănăstirii Dragomirna,


Ioan Iufu, Victor Brătulescu

Săteni și stăpâni în munții Moldovei. La răscruce de veacuri,


Corneliu Istrati
Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam
de la Muntele Athos. Catalog, vol. II,
Petronel Zahariuc, Florin Marinescu, Ioan Caproşu (editori)

Alexandru Em. Lahovari. Note, amintiri, corespondenţă diplomatică oficială


şi personală (1877-1914). Paris, Petersburg, Bucureşti, Roma,
Rudolf Dinu, Adrian-Bogdan Ceobanu (editori)

Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. 1: 1656-1688,


Gheorghe Lazăr (editor)

Supușii austrieci în Principatul Moldovei (1833-1835). Contribuții,


Silviu Văcaru

Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. 2: 1689-1714,


Gheorghe Lazăr (editor)

Seria DOCUM EN TA D IP LOMATICA

Rapoarte diplomatice ruse din România 1888-1898,


ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ РОССИЙСКИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РУМЫНИИ (1888-1898),
Flavius Solomon, Adrian-Bogdan Ceobanu, Andrei Cuşco, Grigorii Şkundin (editori)