Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți


Cod apel: POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc
standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă
conform SNCDI2
Proiect: Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est
Contract nr: POCU/227/3/8/117629
Beneficiar: Fundația ”Alături de Voi” România

METODOLOGIE PRIVIND INTRODUCEREA SISTEMELOR,


INSTRUMENTELOR, METODELOR, PRACTICILOR,
STANDARDELOR DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE,
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LUCRU ÎN CADRUL IMM-
URILOR

aferentă proiectului „Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și


incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est”, Cod SMIS proiect
117629

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020
I. CADRU GENERAL

Prezenta metodologie este realizată în scopul oferirii de repere în vederea introducerii de


sisteme, instrumente, metode, practici, standarde de management al resurselor umane și
îmbunătățirii condițiilor de lucru în cadrul IMM-urilor, beneficiare ale proiectului „Antreprenori
competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est”, Cod
SMIS proiect 117629, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului POCU privind creşterea numărului de angajaţi (505
persoane) care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al
resurselor umane, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial
competitiv din 6 domenii din cele 10 identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate.

Activităţile propuse vizează creşterea participării grupului ţintă la învăţarea pe tot parcursul
vieţii, prin conştientizarea angajatorilor cu privire la importanţa formării profesionale, prin
facilitarea participării angajaţilor la programe de formare profesionale adaptate nevoilor lor, prin
încurajarea colaborării între furnizorii privaţi de formare profesională a adulţilor şi managerii din
diverse sectoare de activitate, încurajarea economiei bazată pe eficienţa resurselor prin
pregătirea forţei de muncă în domenii căutate pe piaţa muncii. Proiectul vine şi în întâmpinarea
obiectivului UE, conform căruia, până în 2020, cel puţin 10% din populaţia adultă a României să
participe la activităţi de învaţare pe tot parcursul vieţii.

Conform SNC 2015-2020, deşi N.E. este cea mai mare regiune de dezvoltare a României, sub
aspectul numărului de locuitori şi al suprafeţei deţinute, niciun judeţ din regiune nu se situează
între primele 20 din ţară ca potenţial competitiv. Conform Strategiei Europa 2020, participarea
redusă la educaţia adulţilor este rezultatul disfuncţionalităţilor existente între angajatori, angajaţi
şi furnizorii de formare profesională. Furnizorii oferă programe şi produc absolvenţi ce deţin
competenţe care nu reflectă pe deplin necesităţile angajatorilor; stimulentele sunt insuficiente
pentru angajatori pentru a oferi formare profesională; angajaţii nu au acces la informaţii despre
oportunităţile de formare. Proporţia întreprinderilor care furnizează formare profesională
afectează disponibilitatea de competenţe pe piaţa muncii. Această proporţie este de numai 40
% în România comparativ cu media UE de 58 %. Intreprinderile mici şi mijlocii din România sunt
mai puţin doritoare decât cele din ţările UE să le asigure angajaţilor participarea la învaţarea pe
tot parcursul vieţii.

Pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din cele 6 sectoare, sunt organizate
o serie de cursuri pentru manageri, antreprenori și persoane din departamentele de resurse
umane din companiile și firmele cu activitate în 6 sectoare economice cu potențial competitiv
(turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor
și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice), din Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași,
Neamț, Suceava, Vaslui), astfel:
▪ Cursuri ANC: Competenţe antreprenoriale, Manager proiect, Manager produs, Manager
inovare, Manager întreprindere socială, Inspector resurse umane, Manager resurse umane,
Competenţe antreprenoriale;
▪ Cursuri informale: mini MBA, Management proiect (PMP), cursuri Excel;
▪ Workshopuri/seminarii: Managementul conflictelor, Managementul comunicării, Egalitate
de şanse şi Dezvoltare Durabilă, Motivarea angajaţilor, Metode de organizare evenimente
de team-building, indoor & outdoor.

De asemenea, sunt oferite sesiuni de mentorat, consultanţă şi coaching individual, în vederea


elaborării/revizuirii planificării strategice pe termen lung, cu obiective clare de dezvoltare şi
planuri concrete de acţiune, respectiv inserţie profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile,
cu accent pe persoanele cu dizabilităţi şi vârstnici.

II. DESCRIERE PROIECT

LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: IAȘI

Activitățile proiectului se adresează managerilor, antreprenorilor și persoanelor din


departamentele de resurse umane din companiile și firmele cu activitate în 6 sectoare economice
cu potențial competitiv (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative,
procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice) din Regiunea Nord-Est
(Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui).

SCOPUL PROIECTULUI:

Dezvoltarea competențelor profesionale a 505 manageri, antreprenori și persoane din


departamentele de resurse umane pentru ocupare sustenabilă și incluzivă în sectoarele
economice cu potențial competitiv, precum și creșterea performanțelor operatorilor economici
din 6 sectoare cu potențial competitiv și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă din
Regiunea Nord-Est (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative,
procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice).

GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă al proiectului se încadrează în categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului


– Condiţii specifice ”România profesională – Resurse umane competitive”.

Astfel, de activităţile proiectului – cursuri de formare acreditate ANC, cursuri informale,


seminarii, workshop-uri, beneficiază un număr total de 505 PERSOANE (aferent INDICATORULUI
DE REALIZARE 4S16), din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău,
Botoşani, Suceava şi Neamţ), reprezentând grupul ţintă principal al proiectului, după cum
urmează:

1. 160 ANGAJAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ (cu normă întreagă sau cu


timp parţial) care asigură MANAGEMENTUL STRATEGIC şi care ocupă POZIŢII DE
MANAGEMENT (manager general, director general, manager executiv, director executiv,
director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.).

2. 170 ANGAJAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ (cu normă întreagă sau cu


timp parţial), din DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE.

3. 175 ANTREPRENORI care-şi gestionează propriile afaceri.


De asemenea, grupul ţintă face parte din 55 IMM-uri cu activitate în 6 sectoare economice cu
potenţial competitiv SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI:
turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor
şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice.

Principalele ACTIVITĂȚI ale proiectului:

Activitatea 1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor din 6


sectoare economice - turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative,
procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice – din regiunea Nord-Est,
privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare.

Activitatea 2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru un număr


de 335 persoane care asigură managementul strategic al firmelor și antreprenori din cele 6
sectoare economice - turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative,
procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, din Regiunea Nord Est.

Activitatea 3. Organizarea și derularea de cursuri de formare profesională pentru un număr de


170 persoane din departamentele de resurse umane, din 6 sectoare economice cu potențial
competitiv și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă - turism și ecoturism, textile și
pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și
produse farmaceutice, din Regiunea Nord Est.

Activitatea 4. Acordare sprijin întreprinderilor din 6 sectoare economice cu potențial competitiv


din Regiunea Nord-Est, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung sau în
revizuirea/adaptarea acesteia în cazul în care deja există.

III. OBLIGAȚIILE PERSOANELOR DIN GRUPUL ȚINTĂ AL


PROIECTULUI
Ca urmare a participării la cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului,
participanții vor avea obligativitatea utilizării și transmiterii informațiilor primite în companiile
din care provin, în scopul introducerii de sisteme, instrumente, metode, practici, standarde de
management al resurselor umane și îmbunătățirii condițiilor de lucru, după cum urmează:

Curs Manager proiect

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor genera noi idei de proiecte în companiile din care provin;
▪ vor implementa proiectele utilizând cunoștințele dobândite în urma cursurilor.

Curs Manager întreprindere socială

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor aduce în atenție componenta socială a unei afaceri și modul în care firma se poate
implica în rezolvarea problemelor sociale;
▪ vor propune includerea unor aspecte privind integrarea persoanelor din grupuri
dezavantajate, în politicile și strategiile de dezvoltare a firmei.
Curs Competențe antreprenoriale

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor utiliza informațiile dobândite în timpul cursului pentru dezvoltarea firmei,
îmbunătățirea condițiilor de lucru și adoptarea unui management eficient.

Curs Manager resurse umane

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor aduce îmbunătățiri la procesul de evaluare și recrutare a angajaților, utilizând metode
și tehnici învățate la curs;
▪ vor oferi conducerii firmei idei de motivare a angajaților, pentru evitarea fluctuației de
personal și demotivării angajaților.

Curs Inspector resurse umane

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor aduce îmbunătățiri la procesul de evaluare și recrutare a angajaților, utilizând metode
și tehnici învățate la curs;
▪ vor organiza și eficientiza activitatea în cadrul departamentului de resurse umane,
utilizând informațiile primite la curs.

Curs Manager produs

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor aduce îmbunătățiri produselor / serviciilor din cadrul companiei, vor aplica strategii
de marketing eficiente pentru promovarea produselor;
▪ vor dezvolta noi produse utilizând cunoștințele dobândite în urma cursului.

Curs Manager inovare

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor aduce îmbunătățiri produselor și serviciilor din cadrul companiei;
▪ vor aplica strategii de marketing eficiente pentru promovarea produselor;
▪ vor dezvolta noi produse și servicii, utilizând cunoștințele dobândite în urma cursului.

Curs Mini MBA

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor utiliza informațiile dobândite în timpul cursului pentru dezvoltarea firmei,
îmbunătățirea condițiilor de lucru și adoptarea unui management modern și eficient.

Curs Noțiuni de Excel

▪ vor utiliza informațiile, instrumentele și tehnicile primite în cadrul cursului (funcții, baze
de date, grafice etc.) pentru facilitarea și eficientizarea muncii;
▪ vor împărtăși informațiile asimilate în cadrul cursului, colegilor și altor persoane din
conducerea firmei, în scopul performării activității firmei.

Curs Excel intensiv


▪ vor utiliza informațiile, instrumentele și tehnicile primite în cadrul cursului (funcții, baze
de date, grafice etc.) pentru facilitarea și eficientizarea muncii;
▪ vor împărtăși informațiile asimilate în cadrul cursului, colegilor și altor persoane din
conducerea firmei, în scopul performării activității firmei;

Curs Excel basic

▪ vor utiliza informațiile, instrumentele și tehnicile primite în cadrul cursului (funcții, baze
de date, grafice etc.) pentru facilitarea și eficientizarea muncii;
▪ vor împărtăși informațiile asimilate în cadrul cursului, colegilor și altor persoane din
conducerea firmei, în scopul performării activității firmei;

Curs Excel avansat

▪ vor utiliza informațiile, instrumentele și tehnicile primite în cadrul cursului (funcții, baze
de date, grafice etc.) pentru facilitarea și eficientizarea muncii;
▪ vor împărtăși informațiile asimilate în cadrul cursului, colegilor și altor persoane din
conducerea firmei, în scopul performării activității firmei;

Workshop Managementul conflictelor

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor utiliza informațiile primite în gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale apărute în
companie și vor contribui la îmbunătățirea climatului;

Workshop Managementul comunicării

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul cursului, colegilor


și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor utiliza informațiile primite pentru îmbunătățirea comunicării în companie, pe toate
nivelurile;
▪ vor utiliza metodele și tehnicile de comunicare învățate, pentru optimizarea procesului de
comunicare și stabilirea unui climat de muncă plăcut;

Workshop Metode de organizare evenimente de teambuilding indoor și outdoor

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul workshop-ului,


colegilor și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor oferi conducerii firmei idei de motivare a angajaților, pentru evitarea fluctuației de
personal și demotivării angajaților;
▪ vor utiliza informațiile, exercițiile și jocurile învățate în cadrul workshop-ului în activitățile
de team-building pe care le vor organiza în cadrul companiei;

Workshop Motivarea angajaților

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul workshop-ului,


colegilor și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor utiliza informațiile primite pentru îmbunătățirea comunicării în companie, pe toate
nivelurile;
▪ vor oferi conducerii firmei idei de motivare a angajaților, pentru evitarea fluctuației de
personal și demotivării angajaților;

Seminar Egalitate de șanse și dezvoltare durabilă

▪ vor împărtăși informațiile, instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul workshop-ului,


colegilor și altor persoane din conducerea firmei;
▪ vor respecta principiul egalității de șanse în procesul de angajare dar și în celelalte
activități desfășurate în cadrul firmei;
▪ vor propune adaptarea strategiei și politicilor firmei în acord cu principiile dezvoltării
durabile.

Prezenta metodologie va fi diseminată în rândul entităților participante în cadrul proiectului și


asumată, în mod obligatoriu, de minim 55 de IMM-uri, în scopul introducerii de sisteme,
instrumente, metode, practici, standarde de management al resurselor umane și îmbunătățirii
condițiilor de lucru.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a


Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Acest material a fost realizat de Fundaţia “Alături de Voi” România, în cadrul proiectului „Antreprenori
competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est”, co-finanţat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.