Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE AVIZ AMPLASAMENT

Subsemnatul/ a………………………………………………………………………., domiciliat in Ploiesti,


str……………………………………….……………, nr…………, bl …………, sc…………,
ap…………, va rog sa binevoiti a-mi elibera un aviz in
vederea………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
pentru imobilul situat in Ploiesti str………………………………….……….……..………………, nr………,
telefon/ fax………………………….......……….,e-mail…………………………………………………… .

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente in copie:

□ certificat de urbanism;
□ plan de situatie pe suport topografic in coordonate STEREO 70;
□ act de proprietate - extras de carte funciara;
□ act de identitate;
□ certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului;
□ certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
□ memoriu tehnic care sa includa proiect privind preepurarea apelor uzate deversate pentru
agenti economici cu activitate de productie;

Declar ca la adresa la care se solicita aviz este:


□ bransament de apa;
□ racord la canal;
□ tipul de activitate desfasurata este: ……………………………………………………………… .

Data Semnatura,

Document privat, emis de Apa Nova Ploiesti, contine date cu caracter personal © - a nu se difuza neautorizat in extern

APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată


Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, România
Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560
Apel gratuit: 0800.800.923
www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro
Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711
IN-MO-SCL-01-19 Data:16.05.2019 Rev.6