Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOL,DOVA

MTJNICI PItJl. CFII$INAU


PRIMAR GENERAI,

DISPOZITIE,
nr, f L'- s/.p din

Cu privire la incetarea rapoltulilor


de servicir.r ale dlui Adrian Boldurescrt

Avdnd in vedere cererea dlui Adrian Boldulescu, in temeiul art. 42 alin. (l) ;i alin. (-3),
art.43, art,61 lit, d) gi art.65 alin.(l), alrn. (3) din Legea nr. 158/2008..Cir plivire la funclia
publicd qi statutul func!ionarului public", ar't.29 alin. (21 ;i ait.:Z alirr. (l)din I-egea rtr',
43612006,;Pliviird admirristralia publicA locald", art.l5 atin (1), pct, l). lit. b), alin, (2);i art 16.
alin. (1) din Legea ru'. 13612016,,Pnvind statutul nrunicipiului ChiginaLr". Prirralul Generarl al
municipiului Chiginau DISPLJNE: l

f . incetarea rapoltulilor de selviciu intre autoritatea adntinistra{iei publice locale ;i


dl Adrian Boldurescr,r, gef al Direo!iei genelale transport pLrblic si cai de conrunicalre ti
Consilir.rlui municipal Cl-riginaLr, prin derrisie, la data de 21 ianuarie 2020, irt terneiLrl alt. 65
alin.(1) alin, (3) din Legea nr. 158/2008.,Cu privire Ia func!ia pLiblicd qi sts,tr"rtLrl fi"Ltrcliorrat'Ltlui
public".
2, Direclia generald tfanspoft pLrblic qi cai de conrunica!ie a Consilir"rlLri nrLrnicipal
Chi;indu, va achita dlni AdLian Boldurescu:
2,1, calcnlul detinitiv pentru concediile de odihna anuale r.refolosite, pelrtrlr perioadele
18 12.2014 - 11.12,2015 de 28 de ztle, )8.122015 - 11,12,2016 de 3-5 de zile, i8.122016
11.12,2017 de 35 de zile, 18.12.2017 - 17,122018 de 35 de zile, 18.12:2018 - 17.122019 de 35
de zile, 18,12.2019 - 17.12.2015 de 3 de zile, in total 171 de zile calendaristice. in confornritatc
cu )egislafia.
2.2. o indemnizatie unica in proporf ie de l5 la suta din salarinl funcliei delinLrte Ia
monentul depur-rerii cererii, detelminat confbrnr clasei de salarizare, pentru fiecare an cornplet
de vechime in servicir-rl public (11 ani conrple!i), in Iegatr-u'[ cu incetarea raportulilot'de set'r,icirr.
prin demisie,
3. Se obligb dl Adrian Boldurescu sd depund declaralia cu privire la avere gr intelese
personale, in termen de 30 z.ile de la data incetdrir activitalii, in confornritate cLr prevederile Legri
nr.13312016 privind declararea averii $i a intereselor pet'sonale.
4. Se numeste dl Lilian Copaci, ;ef al Directiei management in tlansporl clin cacllLtl
Direcliei generale transport public qi cai de corlunicalie, in firnclia de sef intelintar al clirecliei
rrorrrinalizate, incepAnd cu 27 ianr"rarie 2020, pe o perioada cletelrninata pana la lezultatcle
concursului pentru funclia respectrvA cLr sr-rsperidarea functiei detinLrte.
5,Prezenta dispozilie se va conrunica salaliatulLri in tenren de 3 zile gi poate fi contestatir
cu cerere prealabila adresatd Prinrarului Gen
ChiEinau, bd. $tefan cel Mare qi SfAnt. 83, in
prevederilor Codului administrativ al Republicii

Ion CE,BAN