Sunteți pe pagina 1din 2

L i c e u l c u P r o g r a m S p o r ti v

Str. Independenţei, nr 3, Arad


Tel/Fax: 0357409916

Măsuri de remediere

Scopul acestor măsuri este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au
realizări mai modeste, de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi
feed-back-uri concludente şi de a le acorda indici nonverbali de sprijin, atenţie şi
înţelegere asemenea elevilor performanţi. Prin derularea acestor măsuri, mi-am propus
remedierea situaţiei la învăţătură, creşterea procentului de promovabilitate la testarea
sumativă şi formativă, precum şi formarea unei imagini de sine corespunzătoare, astfel
încât nivelul de aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale.
Pentru a atinge aceste obiective, voi derula o munca diferenţiată la clasă.

OBIECTIVE

 Cognitive
– de comprehensiune
- menţinere trează a impulsului cognitiv şi motivaţia activităţilor de
învăţare;
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită
evidenţierea legăturilor dintre concepte;
-de aplicare
- stabilirea legăturilor între un domeniu pe care elevii îl cunosc bine şi
altul nou;
-de analiză
- distingerea relaţiilor, argumentelor, concluziilor;
- deducerea ipotezelor;
- evitarea unor situaţii competitive;
-de evaluare
- controlarea şi dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor de
învăţare;
- utilizarea celor mai potrivite metode de instruire;
- evaluarea eficienţei strategiilor utilizate;
- verificarea progresului şi corectitudinii rezultatelor;
 Afective
-reacţie-răspuns
- manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor;
-receptivitate
- acumularea cunoştinţelor minime sau maxime;
- de caracterizare
- completarea cunoştinţele minime ale elevilor;
 Psiho-motorii
-reacţie dirijată
L i c e u l c u P r o g r a m S p o r ti v
Str. Independenţei, nr 3, Arad
Tel/Fax: 0357409916

- observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării activităţilor propuse;


-automatism
- executarea corectă a tehnicile de citire, scriere, analiză gramaticală;
Grup ţintă: elevii clasei a VIII-a B

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE REMEDIERE

Prezentul plan de remediere derivă din necesitatea eradicării


deficienţelor de învăţare ale elevilor identificate în urma analizei făcute la
nivelul fiecărei clase la testele iniţiale. Măsurile de remediere sunt
elaborate în funcţie de specificul fiecărei clase:

CLASA Activităţi de învăţare


A VIII-a -exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în diferite contexte;
-exerciţii de identificare și de explicare a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului;
-exerciţii de evitare a construcţiilor pleonastice;
-exerciţii de identificare a mesajului unui text şi de comentare a
unor fragmente;
-exerciţii de folosire a semnelor de punctuaţie şi ortografice şi
explicarea rolului acestora;
-exerciţii de analiză a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile;
-lectură aprofundată şi dirijată;
-exerciţii de identificare a rolului părţilor de propoziţie şi al
propoziţiilor în funcţie de intenţia şi de specificul comunicării
într-un text dat;
-exerciţii de identificare a modurilor de expunere;
-exerciţii de exprimare în scris a propriilor sentimente, trăiri,etc.
-exerciţii de structurare a unui text argumentativ.

Aceste măsuri vor fi remediate pe parcursul orelor de consolidare a


cunoștințelor, dar și pe parcursul întâlnirilor suplimentare, săptămânale, conform
programării; fişe de lucru suplimentare; munca la clasă diferenţiat, pe grupe.