Sunteți pe pagina 1din 7

SCENARIUL ŞEDINŢEI CU PĂRINŢII

Tema: ,,Aşteptările copiilor noştri”


Scenariul şedinţei cu părinţii

Tipul activităţii: şedinţă cu părinţii


Data:
Locul desfăşurării: sala de clasă
Participanţi: părinţii elevilor, cadre didactice din şcoală
Responsabil:
Tema: Aşteptările copiilor noştri
Scopul şedinţei: Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală.
Obiective:
1. Identificarea aşteptărilor copiilor de la părinţii lor.
2. Conştientizarea importanţei relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi acceptare.
3. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare în familie şi în mediul şcolar.
4. Valorificarea comportamentelor pozitive în relaţiile copil-adult.
5. Creşterea eficienţei activităţii educative în familie şi în şcoală.
6. Scoaterea în evidenţă a beneficiilor implicării active a părinţilor şi a şcolii în educaţia şi
dezvoltarea copiilor/elevilor..
Resurse:
Materiale: calculator, proiector, film educativ, poster, carioci, chestionare pentru elevi (copii şi
pentru părinţi), fişe de lucru.
Resurse procedurale: conversaţia euristică; discuţie dirijată; dialog profesor – părinţi, părinţi –
profesor; dezbaterea; muncă independentă.

Pregătirea sălii de clasă: mesele aranjate în formă rotundă, pentru ca fiecare participant la
şedinţă să fie faţă-n faţă; pe mese repartizate fiecărui loc câte un chestionar pentru părinţi, fişe de
lucru, pix-uri, carioci, postere.

Desfăşurarea activităţii

Nr. Momentele Activitatea profesorului- Activitatea părinţilor Strategii


d/o activităţii diriginte

1. Evocare Propun spre vizionare un Vizionează filmul. Discuţie dirijată


(captarea film educativ de o durată Răspund la întrebări, se
atenţiei) de 2 minute. angajează într-o discuţie.
 Ce aţi simţit vizionând
filmul?
 Ce redau evenimentele
din acest film?
 V-aţi gândit că copiii
dvs. sunt asemeni unui
,,burete” care absorb şi
acumulează experienţe
de la părinţi?
2. Realizarea Din discuţie deducem Ascultă atent informaţia
sensului tema şedinţei: ,,Aşteptările
copiilor noştri”. Prezint o
succintă informaţie despre
importanţa relaţiilor
interumane bazate pe
înţelegere şi acceptare,
despre relaţiile de
colaborare dintre familie,
şcoală şi comunitate.
Rog părinţii să
completeze chestionarele Completează chestionarele. Discuţie dirijată,
(anexa 1 şi 2) pe care le au dezbateri,
în faţă şi să le predea chestionare
profesorului. Scopul real
al aplicării chestionarelor
este realizarea comparării
răspunsurilor.
Centralizez răspunsurile
elevilor la prima întrebare Citesc de pe postere
din chestionarele pentru răspunsurile copiilor.
copii aplicate anterior, Discută despre aşteptările
grupându-le în câteva copiilor lor.
categorii, în funcţie de
elementele comune şi le
scriu pe postere. Dicutăm
cu părinţii despre Dialog profesor-
aşteptările scrise de elevi. părinţi, părinţi-
 De ce credeţi că profesor
copiii au răspuns Răspund la întrebările
astfel? adresate.
 Care este motivul
că copiii au dat
aşa răspunsuri?
 Care este
atitudinea copiilor
dvs. faţă de
şcoală?
Crearea unui mediu
adecvat este sarcina
familiei şi şcolii. Părinţii
vor înţelege importanţa
păstrării unui climat
armonios, bazat pe
încredere, respect şi
corectitudine.
3. Asigurarea Comunicarea eficientă Părinţii notează pe fişele Muncă
feed-back- dintre profesori şi părinţi de lucru beneficiile de care independentă
ului se reflectă în dezvoltarea ar fi favorizaţi copiii/elevii
copiilor. Responsabilitatea la implicarea lor şi a şcolii
educaţiei şi dezvoltării în educaţie.
copiilor/elevilor trebuie
asumată în echipă: şcoală-
familie. Implicarea
părinţilor ar putea aduce
beneficii (anexa 3)
Rog părinţii pe fişele de
lucru puse la dispoziţie să
enumere beneficiile de
care ar fi favorizaţi
copiii/elevii la implicarea
părinţilor şi şcolii în
procesul de educaţie şi
dezvoltare.
Colectez datele, le
grupăm împreună cu
părinţii şi facem
concluziile finale.

4. Reflecţie Rog părinţii să de-a Completează fişele cu


răspuns la 3 întrebări: întrebările adresate.
 Cum v-aţi simţit pe
parcursul
activităţii?
 Cum vi s-a părut
activitatea?
 Ce nou aţi luat din
activitatea dată?

5. Extensia Solicit părinţilor să Părinţii sugerează teme


propună teme pentru care le va vi interesant să
discuţii la următoarele se discute la următoarele
şedinţe. şedinţe.
Mulţumesc părinţilor
pentru activitate şi
colaborare.
Anexa 1

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI

Numele, prenumele__________________________ Vârsta _________________

1. Ce aşteptaţi de la copiii dvs.?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Cât timp petreceţi zilnic cu copilul dvs?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu copilul/copiii
dvs?
a) vestimentaţie
b )limbaj
c) anturaj (prieteni)
d) timp liber
e) şcoala
f) bani
g) altele. Care?__________________________________________________________
4. Cum procedaţi atunci când copilul/copiii dvs. încalcă regulile?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Enumeraţi câteva recomandări pe care le-aţi făcut copilului/copiilor dvs. în legătură
cu un stil de viaţă sănătos.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Ce-i place copilului dvs. să facă în timpul liber?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Alegeţi una din preocupările de mai sus pe care a-ţi încuraja-o.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Care sunt activităţile familiale pe care aţi dori să le facă mai bine copilul/copiii
dvs.?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Mulţumesc pentru colaborare!


Anexa 2.

CHESTIONAR PENTRU ELEVI (COPII)

Numele, prenumele _____________________________________________________

1. Ce aştepţi de la părinţii tăi?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Cât timp petreci zilnic cu părinţii tăi?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuţiilor în contradictoriu cu
părinţii tăi?
a) vestimentaţia
b) limbaj
c) anturaj (prieteni)
d) timp liber
e) şcoala
f) bani
g) ltele. Care?____________________________________________________
4. Cum procedează părinţii tăi atunci când încalci regulile?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Enumeră câteva recomandări pe care ţi le-au făcut părinţii tăi în legătură cu
un stil de viaţă sănătos.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Ce îţi place să faci în timpul liber?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Alege una din preocupările tale pe care ţi-ar plăcea să o încurajeze părinţii.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Care sunt activităţile familiale care îţi plac cel mai puţin?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mulţumesc pentru colaborare!


Anexa 3.

Implicarea părinţilor în procesul educaţional ar putea aduce următoarele BENEFICII:

 Creşte stima de sine a copiilor


 Îmbunătăţeşte relaţia părinte-copil
 Elevii au note mai mari
 Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivel de
educaţie al părinţilor
 Au mai puţine absenţe
 Îşi fac mai conştiincius temele acasă
 Profesorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează
 Scade riscul consumului de alcool şi al violenţei
 Elevii se vor adapta mai uşor la schimbările din clasă sau treaptă
 Elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste privind viitorul lor