Sunteți pe pagina 1din 3

CURS POSTUNIVERSITAR – Nivelul II

CERINŢE PORTOFOLIU DISCIPLINA EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ


- sesiunea de vară 2018 -

Pentru disciplina Educaţie interculturală fiecare cursant va preda un proiect didactic,


elaborat din perspectivă interculturală.
Pentru realizarea acestei teme se vor parcurge următorii paşi:
a) lectura atentă a unei programe şcolare pentru învăţământul liceal, la disciplina de
specialitate a cursantului;
b) identificarea în lista de conţinuturi a unei teme (lecţii) care se pretează pentru abordare
interculturală;
c) elaborarea propriu-zisă a proiectului didactic pentru lecţia respectivă, din perspectiva
schimbului de valori culturale, a experienţelor culturale diverse (se va respecta structura proiectului
prezentată în anexa 1).

N.B.
1) Termenul de predare a portofoliului: 31 mai 2018 (dată la care se va sustine și examenul
scris)
2) Cei care nu identifică o lecție de specialitate abordabilă din perspectivă interculturală pot
realiza proiectul didactic al unei lecții de diriginție, cu o problematică interculturală.
Anexa 1

PROIECT DIDACTIC

CURSANT:
SPECIALIZAREA:

DATA:
CLASA:
DISCIPLINA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL:
TIPUL LECŢIEI:
COMPETENŢE SPECIFICE:
- din programa şcolară
COMPETENȚE DERIVATE / OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
b) afective
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Resurse procedurale:
 Metode şi procedee:
 Forme de organizare:
b) Resurse materiale (mijloace de învăţământ):

BIBLIOGRAFIE:

ANEXE (dacă este cazul)


Etapele Conţinutul activităţii Strategia didactică
Ob.
lecţiei Metode şi Forme de Mijloace de Evaluare
op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
(durata) procedee organizare învăţământ
De exemplu,
Aprecieri
verbale /
Observaţie
sistematică