Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 4 iulie 2019

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++
Varianta 4
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• Identificatorii utilizaţi în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor
precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate acestora (eventual
în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.
• În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii
diferă prin cel puțin una dintre extremități.

SUBIECTUL I (20 de puncte)


Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului
corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.
1. Indicați numerele pe care le pot memora variabilele întregi x şi y, astfel x/2+x%y-x/y==0
încât valoarea expresiei C/C++ alăturate să fie 1.
a. x=4 şi y=2 b. x=6 şi y=3
c. x=8 şi y=4 d. x=10 şi y=0
2. Subprogramul f este definit alăturat. int f(int n)
Valoarea lui f(6) este: { if (n<=2) return n;
if (n%2==1) return f(n-2)-f(n-1);
return f(n-1)-f(n-2);
}
a. 6 b. 5 c. 2 d. 1
3. Variabila x este de tip char şi memorează o literă mică a alfabetului englez. Indicați expresia
C/C++ care are valoare nenulă dacă şi numai dacă litera memorată în variabila x este o vocală. Se
consideră vocale literele a, e, i, o, u.
a. strcmp(x,"aeiou")==0
b. strchr("aeiou",x)
c. ’a’<=x && x<=’u’
d. x==a || x==e || x==i || x==o || x==u
4. Utilizând metoda backtracking, se generează, în ordine strict descrescătoare, toate numerele
naturale de câte patru cifre distincte din mulţimea {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Primele șase numere generate
sunt, în această ordine: 5432, 5431, 5430, 5423, 5421, 5420. Al şaptelea număr generat este:
a. 5415 b. 5413 c. 5342 d. 5340
5. Un graf neorientat are 20 de noduri şi 10 muchii. Numărul maxim de componente conexe pe care
le poate avea acest graf este:
a. 5 b. 10 c. 16 d. 20

Probă scrisă la informatică Varianta 4


Limbajul C/C++
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (40 de puncte)


citeşte m,n,p,q
1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod.
≤q)
(numere naturale nenule, p≤
S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural a la
s1 0; s2 0
numărul natural nenul b.
┌cât timp p≤ ≤q execută
a) Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această │┌dacă p%m=0 sau p%n=0 atunci
ordine, numerele 4, 3, 11 și 25. (6p.) ││ s1 s1+1
│└■
b) Dacă pentru m, n și p se citesc numerele 3, 5, │┌dacă p%m=0 şi p%n=0 atunci
respectiv 1, scrieţi două numere care pot fi citite pentru ││ s2 s2+1
q astfel încât, în urma executării algoritmului, pentru │└■
fiecare dintre acestea, valoarea afişată să fie 10. (6p.) │ p p+1
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului └■
dat. (10p.) s s1-2*s2
scrie s
d) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, înlocuind structura cât timp...execută
cu o structură repetitivă de tip pentru...execută. (6p.)
2. Un graf orientat cu 6 vârfuri, numerotate de la 1 la 6, are arcele (1,2), (1,4), (2,5), (2,6),
(3,5), (4,1), (5,1), (6,5). Scrieţi un drum elementar de lungime maximă din graful dat. (6p.)
3. Variabila fig, declarată alăturat, memorează lungimea razei struct punct
unui cerc și coordonatele centrului acestuia, în sistemul de { float x,y;
coordonate xOy. };
Scrieți o secvență de instrucțiuni prin care se iniţializează struct cerc
variabila fig, astfel încât cercul corespunzător acesteia să { struct punct centru;
aibă raza 1 și centrul în originea sistemului de coordonate. float raza;
}fig;
(6p.)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. Subprogramul Impare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural
(n∈∈[1,109]), cu cel puțin o cifră impară. Subprogramul înlocuiește fiecare cifră impară a lui n cu
cea mai mare cifră pară strict mai mică decât ea (astfel cifra 1 se înlocuieşte cu cifra 0, cifra 3 cu
cifra 2 etc.) și furnizează numărul obținut tot prin parametrul n. Scrieți definiția completă a
subprogramului.
Exemplu: dacă n=235690, atunci, după apel, n=224680, iar dacă n=15690, atunci, după apel,
n=4680. (10p.)
2. Un tablou bidimensional cu număr impar de coloane este numit simetric faţă de coloana din
mijloc dacă, pe fiecare linie a tabloului, elementele dispuse simetric faţă de elementul din mijloc al
liniei respective au valori egale.
Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale din
intervalul [3,21], m şi n (n impar), şi elementele unui tablou bidimensional cu
m linii şi n coloane, numere naturale din intervalul [0,104]. Programul afişează
pe ecran mesajul DA, dacă tabloul este simetric faţă de coloana din mijloc, sau
mesajul NU în caz contrar.
Exemplu: pentru m=4, n=5 și tabloul alăturat, se afişează pe ecran DA (10p.)
3. Un termen al unui șir de numere se numește vârf local al acestuia dacă nu există niciun alt termen
mai mare sau egal cu el care să îl preceadă în șir sau dacă este egal cu termenul vecin anterior, iar
acesta este vârf local.
Fișierul bac.txt conține un șir format din cel puțin două și cel mult 106 numere naturale din
intervalul [0,103], separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran, separate prin câte
un spațiu, toate vârfurile locale ale șirului aflat în fișier. Proiectați un algoritm eficient din punctul de
vedere al timpului de executare și al spațiului de memorie utilizat.
Exemplu: dacă fișierul conține numerele 7 4 9 10 10 10 8 10 10 8 30
se afișează pe ecran 7 9 10 10 10 30
a) Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. (2p.)
b) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat. (8p.)

Probă scrisă la informatică Varianta 4


Limbajul C/C++
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. d)
Informatică

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE


(comun pentru limbajele C/C++ şi Pascal)
Varianta 4
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin
împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.
• Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este acceptată
dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcţionarea programului.

SUBIECTUL I (20 de puncte)


1a 2b 3b 4b 5c 5x4p.

SUBIECTUL al II - lea (40 de puncte)


1. a) Răspuns corect: 3 6p.
b) Pentru răspuns corect 6p. Se acordă câte 3p. Pentru fiecare număr conform
cerinței (oricare dintre numerele 25,26,30,31,32).
c) Pentru program corect 10p. (*) Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre
-declarare variabile 1p. instrucțiunile de decizie este conform cerinței.
-citire date 1p.
-afişare date 1p.
-instrucțiuni de decizie (*) 3p.
-instrucţiune repetitivă 2p.
-atribuiri 1p.
1)
-corectitudine globală a programului 1p.
d) Pentru algoritm pseudocod corect 6p. (*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are o
-echivalenţă a prelucrării realizate, structură repetitivă conform cerinţei, principial corectă,
conform cerinţei (*) 5p. dar nu este echivalent cu cel dat.
1)
-corectitudine globală a algoritmului 1p. Se va puncta orice formă corectă de structură
repetitivă conform cerinței.
2. Pentru răspuns corect 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al cerinţei
(drum, drum elementar, lungime maximă).
3. Pentru rezolvare corectă 6p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare câmp inițializat
-acces la câmpurile de pe primul nivel al conform cerinței.
înregistrării 2p.
-acces la câmpurile de pe al doilea nivel
al înregistrării 1p.
-inițializare a datelor cu valorile cerute (*) 3p.

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)


1. Pentru subprogram corect 10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al
-antet subprogram (*) 2p. antetului (structură, declarare parametru de intrare-
-determinare a numărului cerut (**) 6p. ieșire) conform cerinței.
-furnizare a rezultatului prin parametrul (**) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al
indicat 1p. cerinței (acces la o cifră, identificare cifre pare/impare,
-declarare a tuturor variabilelor locale, includere în rezultat a unei cifre, includere în rezultat a
1)
corectitudine globală a subprogramului 1p. tuturor cifrelor pare suport nemodificate – inclusiv
cazul cu cifra unităților 0, includere în rezultat a tuturor
cifrelor obținute prin înlocuirea cifrelor impare, ordine a
cifrelor).

Probă scrisă la informatică Varianta 4


Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2. Pentru program corect 10p. (*) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al cerinței
-declarare a unei variabile care să (algoritm principial corect de verificare a unei
memoreze un tablou bidimensional 1p. proprietăți, identificare a unei perechi de elemente
-citire a datelor 1p. simetrice față de coloana indicată, elemente/linii
-verificare a proprietății cerute (*) 6p. suport).
-afişare a mesajului conform cerinței 1p.
-declarare a variabilelor simple,
1)
corectitudine globală a programului 1p.
3. a) Pentru răspuns corect 2p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul ales nu
-coerenţă a descrierii algoritmului (*) 1p. este eficient.
-justificare a elementelor de eficienţă 1p. (**) Se acordă numai 3p. dacă algoritmul este
b) Pentru program corect 8p. principial corect, dar nu oferă rezultatul cerut pentru
-operaţii cu fişiere: declarare, pregătire în toate seturile de date de intrare.
vederea citirii, citire din fişier 1p. (***) Se acordă punctajul numai pentru un algoritm liniar,
-determinare a valorilor cerute (*),(**) 5p. care utilizează eficient memoria.
-utilizare a unui algoritm eficient (***) 1p. O soluţie posibilă determină, pe măsura citirii din fișier,
-declarare a variabilelor, afișare a valoarea ultimului vârf local şi poziţia acestuia (fie
datelor, corectitudine globală a acestea m şi pm). Valoarea curentă x citită de pe
1)
programului 1p. poziția px este afișată numai dacă x>m sau dacă x=m
şi px=pm+1 (cazuri în care pm și eventual m sunt
actualizate).
1)
Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.

Probă scrisă la informatică Varianta 4


Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 4 iulie 2019

Examenul de bacalaureat naţional 2019 rezerva


Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++
Varianta 5
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• Identificatorii utilizaţi în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor
precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate acestora (eventual în
formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.
• În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii
diferă prin cel puțin una dintre extremități.
SUBIECTUL I (20 de puncte)
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului
corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.
1. Indicați numărul de valori din intervalul [10,102) pe care le poate avea variabila x%2==x/10
întreagă x, astfel încât expresia C/C++ alăturată să aibă valoarea 1.
a. 1 b. 5 c. 11 d. 18
2. Subprogramul f este definit alăturat. void f (int n)
Indicați apelul în urma executării căruia { if(n!=0){ f(n/2);
se afișează: cout<<n%2; | printf(”%d”,n%2);
}
10011 }
a. f(10); b. f(19); c. f(20); d. f(2019);
3. Utilizând metoda backtracking, se generează toate parfumurile formate prin amestecarea a câte 3
esențe distincte din mulţimea {ambră, geranium, mosc, oud, violete}. Două parfumuri sunt distincte
dacă diferă prin cel puțin o esență. Primele patru soluţii obţinute sunt, în această ordine:
(ambră, geranium, mosc), (ambră, geranium, oud), (ambră, geranium, violete) şi
(ambră, mosc, oud). Indicați succesiunea care NU se obține, prin această metodă, în ordinea dată.
a. (ambră, mosc, violete) b. (mosc, oud, violete)
c. (geranium, mosc, oud) d. (oud, violete, geranium)
4. Un graf neorientat are 7 noduri, numerotate de la 1 la 7, și muchiile [1,2], [2,3], [2,4], [3,4].
Indicați numărul muchiilor care trebuie adăugate pentru ca graful să devină complet.
a. 17 b. 15 c. 4 d. 3
5. Într-un arbore cu 10 noduri, numerotate de la 1 la 10, gradul fiecărui nod este maximum 4. Dacă arborele este
reprezentat prin vectorul de „taţi” (x,0,1,1,2,1,8,2,2,2), numărul tuturor valorilor posibile ale lui x este:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
SUBIECTUL al II-lea (40 de puncte)
1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. citește x
S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural a la (număr natural nenul)
numărul natural nenul b. z 1
a) Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această ┌repetă
ordine, numerele 15, 6, 4, 8, 3, 0. (6p.) │ citeşte y (număr natural)
│┌pentru d 2,y execută
b) Scrieţi un set de 4 valori distincte care pot fi citite, ││┌dacă x%d=0 și y%d=0 și d>z atunci
în această ordine, astfel încât, în urma executării │││ z d
algoritmului, să se afișeze 10. (6p.) ││└■
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului │└■
dat. (10p.) │ x y
d) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel └până când y=0
dat, înlocuind structura pentru...execută cu o scrie z
structură repetitivă de alt tip. (6p.)
Probă scrisă la informatică Varianta 5
Limbajul C/C++
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Expresiile de mai jos au ca valori un șir de maximum 30 de caractere, un număr natural, respectiv un
număr real, reprezentând, în această ordine, următoarele informații memorate pentru o mașină: marca și
date despre motor (turația medie și capacitatea cilindrică). Scrieți definiția unei structuri cu eticheta
masina, care să permită memorarea informațiilor menționate pentru o mașină, și declarați corespunzător
variabila m, de acest tip.
m.marca m.motor.turatie m.motor.capacitate (6p.)
3. Variabilele a şi b permit memorarea câte unui șir de cel mult 20 de caractere. Scrieți ce se afișează în
urma executării secvenței de mai jos.
strcpy(a,"succint"); strcpy(b,"cules");
a[4]=’\0’; strcat(a,b+3);
cout<<a<<strlen(b); | printf("%s%d",a,strlen(b)); (6p.)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. Numim sub-număr plat al unui număr natural orice secvență formată din două cifre identice nenule,
aflate pe poziții consecutive în scrierea acestuia.
Subprogramul Suma are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural (n∈∈[10,109]).
Subprogramul returnează suma tuturor sub-numerelor plate ale lui n, sau valoarea 0 dacă nu există
niciun astfel de sub-număr. Scrieţi definiţia completă a subprogramului.
Exemplu: dacă n=722722555, atunci subprogramul returnează 154 (22+22+55+55=154), iar dacă
n=140, atunci subprogramul returnează 0. (10p.)
2. Suprafața unui parc este împărțită în n·n zone de formă pătrată dispuse pe n rânduri și n coloane,
numerotate de la 1 la n, fiecare zonă fiind destinată pentru a fi umplută cu pietriș sau pentru plantarea în
aceasta fie doar a florilor, fie doar a ierbii, fie a unui singur copac. Zonelor li se atribuie câte un cod, în
funcție de destinație: codul 0 pentru pietriș, codul 1 pentru flori, codul 2 pentru iarbă și codul 3 pentru
copac.
Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural, n (n∈ ∈[1,102]), și cele n·n
elemente ale unui tablou bidimensional, reprezentând codurile corespunzătoare zonelor din parc, în
ordinea parcurgerii lor rând după rând, și a fiecărui rând de la stânga la dreapta.
Programul determină zonele destinate plantării unui copac, care au cel puțin o latură
comună cu o zonă cu pietriș și, pentru fiecare dintre acestea, afișează pe ecran 0 0 2 2 2 3
numărul de ordine al rândului pe care se află. Numerele afișate sunt separate prin 3 0 0 0 0 0
câte un spațiu, iar dacă nu există nicio astfel de zonă, se afișează pe ecran mesajul 2 1 0 0 0 0
nu exista. 1 1 3 3 1 1
Exemplu: pentru n=6 și tabloul alăturat se afișează pe ecran, nu neapărat în 3 1 3 3 1 3
această ordine, numerele: 1 2 4 4. (10p.) 1 0 2 2 1 1
3. Fișierul bac.txt conține un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,103), separate prin
câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran cea mai mare cifră dintre cele care sunt comune tuturor
termenilor șirului aflat în fișier, sau mesajul nu exista dacă nu există nicio astfel de cifră. Proiectați un
algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare.
Exemplu: dacă fișierul conține numerele
701 917 17 171 817 771 71
atunci se afișează pe ecran 7 (cifrele 1 și 7 sunt comune tuturor termenilor șirului)
a) Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. (2p.)
b) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat. (8p.)

Probă scrisă la informatică Varianta 5


Limbajul C/C++
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. d)
Informatică

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE


(comun pentru limbajele C/C++ şi Pascal)
Varianta 5
Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin
împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.
• Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este acceptată
dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcţionarea programului.

SUBIECTUL I (20 de puncte)


1b 2b 3d 4a 5c 5x4p.

SUBIECTUL al II - lea (40 de puncte)


1. a) Răspuns corect: 4 6p.
b) Pentru răspuns corect 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect referitor la
cele 4 numere cerute, de forma x,y,z,0:
- x,y,z distincte și nenule
- cmmdc(x,y)=10 sau cmmdc(y,z)=10;
- maxim(cmmdc(x,y),cmmdc(y,z))=10;
c) Pentru program corect 10p. (*) Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre
- declarare a variabilelor 1p. instrucțiunile repetitive este conform cerinței.
- citire a datelor 1p.
- afişare a datelor 1p.
- instrucțiune de decizie 2p.
- instrucţiuni repetitive (*) 3p.
- atribuiri 1p.
1)
- corectitudine globală a programului 1p.
d) Pentru algoritm pseudocod corect 6p. (*) Se acordă numai 2p. dacă algoritmul are o
- echivalenţă a prelucrării realizate, structură repetitivă conform cerinţei, principial corectă,
conform cerinţei (*) 5p. dar nu este echivalent cu cel dat.
1)
- corectitudine globală a algoritmului 1p. Se va puncta orice formă corectă de structură
repetitivă conform cerinței.
2. Pentru rezolvare corectă 6p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect (definire
- definire a structurii/înregistrării (*) 4p. principial corectă a unei structuri/înregistrări, câmpuri
- declarare a variabilei conform cerinței 1p. de pe primul nivel, câmpuri de pe al doilea nivel,
1)
- corectitudine globală a secvenței 1p. etichetă/nume) conform cerinței.
3. Răspuns corect: succes5 6p. Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect (șir, lungime
șir, format) conform cerinței.

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)


1. Pentru subprogram corect 10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al
- antet subprogram (*) 2p. antetului (structură, declarare parametru de intrare)
- determinare a numărului cerut (**) 6p. conform cerinței.
- returnare a rezultatului 1p. (**) Se acordă câte 2p. pentru fiecare aspect al
- declarare a tuturor variabilelor locale, cerinței (identificare a două cifre identice pe poziții
1)
corectitudine globală a subprogramului 1p. consecutive, obținere a unui sub-număr plat, algoritm
principial corect de determinare a sumei mai multor
numere).

Probă scrisă la informatică Varianta 5


Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2. Pentru program corect 10p. (*) Se acordă câte 1p. pentru fiecare aspect al cerinței
- declarare a unei variabile care să (identificare a unei zone destinate unui copac/pietriș,
memoreze codurile 1p. zone vecine suport pentru un copac din interiorul
- citire a datelor 1p. suprafeței, zone vecine suport pentru un copac de pe
- determinare a zonelor cu proprietatea rândul 1/n al suprafeței, zone vecine suport pentru un
cerută (*) 6p. copac de pe coloana 1/n a suprafeței, zone vecine
- afişare a datelor și tratare a cazului suport pentru un copac din colțurile suprafeței, cel
nu exista 1p. puțin o latură comună cu zona cu pietriș).
-declarare a variabilelor simple,
1)
corectitudine globală a programului 1p.
3. a) Pentru răspuns corect 2p. (*) Se acordă punctajul chiar dacă algoritmul ales nu
- coerenţă a descrierii algoritmului (*) 1p. este eficient.
- justificare a elementelor de eficienţă 1p. (**) Se acordă numai 3p. dacă algoritmul este
b) Pentru program corect 8p. principial corect, dar nu oferă rezultatul cerut pentru
- operaţii cu fişiere: declarare, pregătire toate seturile de date de intrare.
în vederea citirii, citire din fişier 1p. (***) Se acordă punctajul numai pentru un algoritm liniar.
-determinare a valorii cerute (*),(**) 5p. O soluţie posibilă utilizează un vector de apariții (fie
-utilizare a unui algoritm eficient (***) 1p. acesta nr); pe măsura citirii datelor din fișier se
-declarare a variabilelor, afișare a determină numărul de valori citite (fie acesta n) şi se
datelor, corectitudine globală a actualizează vectorul de apariții, incrementându-se nrc
1)
programului 1p. pentru fiecare cifră distinctă c care apare cel puţin o
dată în numărul citit curent. Valoarea cerută este cea
mai mare cifră c pentru care nrc=n.
1)
Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.

Probă scrisă la informatică Varianta 5


Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2