Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

al Republicii Moldova
IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Studiu individual
La obiectul de studiu : Audit
Tema: Experiența internațională a
activitații de audit

A efectuat: Zubenco Beniamin


Grupa:CON1601G

A verificat: Timotin Dorina

Chișinău, 2020
Introducere

Sistemul de audit din Croatia


CROATIA

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU


— BAZA LEGALĂ
MANDATUL

Oficiul Național de Audit desfășoară audituri ale veniturilor și cheltuielilor, ale activelor și
pasivelor, ale situațiilor financiare, ale operațiunilor financiare și ale programelor, proiectelor și
activităților desfășurate de entitățile care trebuie să facă obiectul auditului conform Legii privind
Oficiul Național de Audit și Legii privind finanțarea activităților politice și a campaniilor electorale.
Oficiul examinează dacă situațiile financiare prezintă o imagine corectă și fidelă a situației
financiare și evaluează rezultatele activităților financiare, în conformitate cu standardele de
contabilitate acceptate, respectarea legilor și a reglementărilor, precum și economicitatea,
eficiența și eficacitatea programelor și a proiectelor finanțate de la bugetul de stat sau de la
bugetele unităților administrative autonome locale și regionale.
Oficiul Național de Audit își desfășoară auditurile la nivel central, regional și local.
PRINCIPALELE ACTE LEGISLATIVE

 Constituția din 1990;

 Legea privind Oficiul Național de Audit (2011);

 Legea privind finanțarea activităților politice și a campaniilor electorale (2011, modificată


în 2017).

ENTITĂȚI AUDITATE

Mandatul Oficiului Național de Audit acoperă:

 organismele din sectorul public;

 unitățile administrative autonome locale și regionale;

 entitățile juridice finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele unităților administrative


autonome locale și regionale;

 entitățile juridice înființate de republică sau de unitățile administrative autonome locale și


regionale;

 societățile și alte entități juridice în care republica ori unitățile administrative autonome
locale și regionale dețin majoritatea acțiunilor sau

 entitățile juridice care utilizează fonduri din partea Uniunii Europene și a altor organizații
sau instituții internaționale care finanțează nevoi publice;

 partidele politice, reprezentanții independenți și membrii independenți ai organismelor


reprezentative ale unităților administrative locale.

Există aproximativ 14 500 de entități care intră sub jurisdicția de audit a Oficiului Național de
Audit.
— STRUCTURĂ
TIP DE INSTITUȚIE SUPREMĂ DE AUDIT

Oficiu de audit, independent de guvern, condus de un auditor general.


LOCUL INSTITUȚIEI SUPREME DE AUDIT ÎN SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

În conformitate cu Constituția Republicii Croația, Oficiul Național de Audit este instituția supremă
de audit a republicii și este autonom și independent în activitatea sa.
RELAȚIA CU PARLAMENTUL/GUVERNUL

Cadrul juridic care reglementează relațiile dintre Oficiul Național de Audit și parlament este
prevăzut în Legea privind Oficiul Național de Audit, în Legea privind finanțarea activităților politice
și a campaniilor electorale, precum și în Regulamentul de procedură al parlamentului croat.
Oficiul Național de Audit prezintă parlamentului un raport anual de activitate, un raport de
audit privind execuția bugetului de stat și alte rapoarte de audit (prezentate individual sau ca grup
de rapoarte tematice). Rapoartele sunt dezbătute în cadrul reuniunilor comisiilor competente și în
cadrul sesiunilor plenare. Înainte de dezbaterea rapoartelor de audit în cadrul comisiilor sau al
sesiunilor plenare, parlamentul solicită un aviz din partea guvernului.
Comisia pentru finanțe și bugetul de stat din cadrul parlamentului, precum și alte comisii,
în funcție de subiectul auditului, dezbat rapoartele de audit în prezența auditorului general și a
reprezentanților Oficiului Național de Audit. Comisia respectivă adoptă apoi o concluzie cu privire
la rapoartele de audit.
După dezbaterea în sesiune plenară, parlamentul ajunge la o concluzie, care obligă guvernul să
reflecteze într-un anumit interval de timp la punerea în aplicare a recomandărilor formulate de
oficiu.

— ORGANIZARE
CONDUCERE

AUDITOR GENERAL

Ivan Klešić a fost numit în această funcție la 10 decembrie 2010 și a fost renumit la
3 decembrie 2018.
MANDAT

8 ani, reînnoibil.
METODA DE DESEMNARE

Auditorul general este numit de parlamentul croat pe baza propunerii Comisiei pentru alegeri,
numiri și afaceri administrative și a avizului dat de Comisia pentru finanțe și bugetul de stat.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Oficiul Național de Audit are sediul la Zagreb și dispune de 21 de birouri regionale. El


operează pe întreg teritoriul republicii.
La sediul central, departamentele sunt structurate în funcție de tipurile de entități și de tipurile de
audit. Ele includ și serviciul juridic, departamentul de resurse umane și cel de contabilitate,
precum și departamentul de audit intern. Relațiile publice și cooperarea internațională intră în
sfera activității sediului central.
Activitățile, sarcinile și responsabilitățile Oficiului Național de Audit sunt definite în Legea
privind Oficiul Național de Audit și în Carta Oficiului Național de Audit.

— RESURSE
PERSONAL (2017)

 Număr: 279 (84 % în audit)

 Echilibrul de gen: ♂ 25 %; ♀ 75 %. Vârsta medie: 48

BUGET

 Oficiul Național de Audit este finanțat de la bugetul de stat al Republicii Croația.

 Oficiul își planifică în mod autonom fondurile necesare pentru activitatea sa, iar
parlamentul croat stabilește aceste fonduri în bugetul de stat.

 7,6 milioane de euro (2017)

 0,034 % din totalul bugetului de stat (2017)

ACTIVITATEA DE AUDIT

— PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT


Oficiul Național de Audit își planifică și își desfășoară auditurile în mod independent, în
conformitate cu programul său anual și cu planul său de activitate. Parlamentul poate solicita
includerea unor audituri în planul de activitate al oficiului, însă, în practică, acest lucru se
întâmplă rar.
Programul anual de audit și planul de activitate sunt aprobate de auditorul general, la fel
ca și orientările privind elaborarea programului anual și a planului de activitate. Programul anual
și planul de activitate conțin audituri obligatorii, precum și audituri cu privire la alte subiecte.
Auditul privind execuția bugetului de stat este un audit obligatoriu care se bazează pe
dispozițiile Legii privind Oficiul Național de Audit, în timp ce alte audituri obligatorii sunt
determinate de dispozițiile Legii privind finanțarea activităților politice și a campaniilor electorale.
Auditurile privind alte subiecte care intră în sfera de aplicare a mandatului oficiului sunt
stabilite pe baza unor criterii care sunt definite în Legea privind Oficiul Național de Audit. Aceste
criterii sunt:

 evaluarea riscurilor;

 importanța financiară a subiectelor de audit;

 rezultatele unor audituri anterioare, în urma cărora au fost emise opinii;

 informațiile colectate cu privire la operațiunile și la gestionarea aferente subiectului


auditului;

 alte criterii stabilite în regulamentele interne ale oficiului (recomandări nepuse în aplicare,
publicații în mass-media).
— METODELE DE AUDIT
Oficiul Național de Audit efectuează următoarele audituri:

 audituri financiare, care includ examinarea de documente, rapoarte, sisteme de control


intern și de audit intern, proceduri contabile și financiare, precum și alte înregistrări, cu scopul de
a verifica dacă situațiile financiare prezintă o imagine corectă și fidelă a situației financiare și dacă
rezultatele activităților financiare sunt în conformitate cu standardele și principiile contabile
acceptate;

 audituri de conformitate, care includ examinarea operațiunilor financiare din punctul de


vedere al utilizării legale a fondurilor, și

 audituri ale performanței, care evaluează economicitatea și eficiența operațiunilor,


precum și cât de eficace au fost atinse obiectivele generale sau obiectivele diverselor operațiuni
financiare, programe și proiecte.

Oficiul Național de Audit își desfășoară auditurile în conformitate cu standardele


internaționale de audit (ISSAI), precum și cu propriul cod de etică. Oficiul utilizează manuale de
audit financiar și de audit al performanței, precum și orientări.

REALIZĂRI

— RAPOARTE ȘI ALTE PUBLICAȚII


Rapoartele publicate de Oficiul Național de Audit sunt:

 un raport anual de activitate care conține rezultatele activităților de audit ale oficiului din
perioada de raportare și rezultatele celorlalte activități ale sale;

 rapoarte de audit elaborate în urma unor audituri financiare și a unor audituri de


conformitate și ale performanței și

 rapoarte de audit privind auditurile tematice, care sunt publicate simultan cu rapoarte de
audit individuale, conținând rezultatele unor audituri individuale referitoare la anumite teme (de
exemplu, auditul spitalelor sau auditul parcurilor naționale).

Oficiul Național de Audit publică pe site-ul său notificări cu privire la noi rapoarte de audit sau la
alte activități.

— ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE
Toate rapoartele de audit sunt publicate pe site-ul oficiului după finalizare. Concomitent, se
publică un comunicat de presă și se organizează o conferință de presă.
Oficiul Național de Audit prezintă parlamentului rapoartele de audit imediat după finalizarea
și publicarea acestora.
Oficiul își publică pe site-ul propriu raportul anual de activitate, precum și planul strategic și
planul anual (cel dintâi doar după ce parlamentul a fost informat cu privire la acesta).

— COOPERAREA CU TERȚI
Oficiul Național de Audit cooperează cu alte autorități de stat pentru îndeplinirea sarcinilor
sale, fără a aduce atingere autonomiei și independenței sale. În conformitate cu această cerință,
Oficiul Național de Audit cooperează cu organismele judiciare și cu organismele de stat.
După ce au fost prezentate parlamentului, rapoartele de audit sunt prezentate parchetului.
De asemenea, Oficiul Național de Audit prezintă Ministerului de Interne, la solicitarea
acestuia, rapoartele de audit necesare și documentația disponibilă.
După auditarea partidelor politice, a reprezentanților independenți și a membrilor
organismelor reprezentative ale unităților locale aleși de pe listele pentru alegeri, Oficiul Național
de Audit trebuie să informeze parchetul cu privire la orice încălcare a legii. Oficiul cooperează cu
Comisia Electorală de Stat, cu Administrația Fiscală, cu Biroul pentru Reprimarea Corupției și a
Criminalității Organizate, cu Ministerul de Interne, cu instanțele și cu alte organisme de stat.
Oficiul Național de Audit menține relații strânse cu alte instituții supreme de audit naționale și cu
organizații de audit internaționale și este implicat activ în activitățile organismelor și ale grupurilor
de lucru ale acestora. Oficiul cooperează, de asemenea, cu diferite organizații, organisme și
insțitutiii profesionale naționale și internaționale, cu comunitatea academică și cu publicul larg.