Sunteți pe pagina 1din 7

CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE

,,DARURI PENTRU MAMA MEA”


EDIŢIA I

I. TITLUL PROIECTULUI : ,,SURPRIZELE PRIMĂVERII”


II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
Atmosfera începutului de primăvară ne amintește cu precădere de anii copilăriei, pe de-o
parte, la emotia primirii primului mărţişor şi pe de altă parte, la dăruirea acestora persoanelor
dragi.
Grija faţă de păstrarea tradiţiilor este o componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale,
culturale şi spirituale, copiii trebuind să fie educaţi de mici să respecte şi să păstreye tradiţiile.
Acest proiect a luat naștere din dorința de a implica preșcolarii Grădiniței cu PP și PN Crai
Nou, Municipiul Ploiești si elevii Școlii Gimnaziale Buda Comuna Râfov- structura Palanca în
proiecte de voluntariat, dar și de a interacționa cu copiii care au nevoie de ajutor din partea
semenilor.

DURATA: ianuarie –iulie 2020


LOCAŢIA: GRĂDINIŢA CU P.P. ȘI PN ” CRAI NOU” PLOIEȘTI
SCOP: Păstrarea tradiţiilor legate de venirea primăverii stimulând potentialului artistic şi creativ
al copiilor din învăţământul primar şi preşcolar, precum şi spiritul civic al acestora.
OBIECTIVE:
 Popularizarea unor înclinații și aptitudini artistice ale preșcolarilor/elevilor
 Stimularea curiozității și dezvoltarea interesului preșcolarilor/elevilor față de valorile
culturale și tradiționale.
 Dezvoltarea spiritului civic și a aptitudinilor de relaționare socială
 Promovarea voluntariatului
GRUPUL ŢINTĂ:
 preşcolarii
● elevii claselor CP-IV
● cadre didactice îndrumătoare

COMISIA DE ORGANIZARE:
Prof.Ene Alina
Prof. Filip Alina Viorela
Prof. Stoica Elena Roxana
COMISIA DE EVALUARE:
Prof.Ene Alina
Prof. Filip Alina Viorela
Prof. Stoica Elena Roxana

REZULTATE AŞTEPTATE:
Rezultatele așteptate vizează implicarea cadrelor didactice și a preșcolarilor/ elevilor în proiect,
dezvoltarea capacității de interacțiune a participanților, desfășurarea activităților de voluntariat,
menite să dezvolte spiritul civic al preșcolarilor/ elevilor, făcându-se apel la implicarea cadrelor
didactice, a copiilor și părinților acestora, a comunității locale.
MODALITĂŢI DE PREZENTARE A REZULTATELOR:
 În Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu PP ȘI PN ”CRAI
NOU ” Ploiești și al Școlii Gimnaziale Buda Comuna Râfov Prahova
 În comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane la nivelul grădiniţelor și școlilor
din judeţul Prahova
 În mass-media ,on-line, ziare locale

MODALITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR:


Realizarea unor expoziţii cu vânzare cu produse ale copiilor în cadrul Târgului de Mărțișoare;
Înmânarea de diplome (participare/ premiul I/ premiul II/ premiul III/ mentiune – pe secţiune)
preşcolarilor şi celor participanţi la Concursul Judeţean de Creaţie ”Daruri pentru mama mea”
Înmânarea adeverinţelor de participare și de voluntariat cadrelor didactice participante în urma
vânzării produselor realizate. Banii stânşi vor fi folosiţi pentru achiziționarea cadourilor pentru
copiii din medii defavorizate.

RESURSE
1.UMANE
-responsabilii de proiect la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
-copii din ciclul preşcolar, primar;
-educatori, învăţători, profesori;
2.MATERIALE
-calculator, imprimantă, aparat foto, suporturi pentru amenajarea expoziţiei, diplome
3.FINANCIARE
-din partea cadrelor didactice;
-alte surse

PERSOANE DE CONTACT:
Ene Alina- Profesor învățământ preșcolar, Tel: 0786366834
Email: alinaene.edu@gmail.com
Filip Alina Viorela-Profesor învățământ preșcolar, Tel: 0766281656
Email:filipalina21@yahoo.com
Stoica Elena Roxana Profesor învățământ primar Tel : 0721833344
Email: stoyca.roxana@yahoo.com

TEMATICA DE CONCURS:
Secţiunea I – mărțișoare;
Secţiunea II – felicitări;
Secţiunea III – ,,Daruri pentru mama”(realizate din materiale din natură, materiale reciclabile sau
alte materiale- poseta, tablou, rame foto…etc)

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
•Lansarea concursului: ianuarie 2020
•Înscrierea şi primirea lucrărilor: 21 februarie 2020
•Jurizarea lucrărilor: 04 martie 2020
•Anunţarea premiilor și înmânarea diplomelor: iunie-iulie 2020
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1- două exemplare) şi
acordul de parteneriat – pentru fiecare grădiniţă/şcoală participantă (anexa 2-trei exemplare)
vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor prin poștă până la data de 18.02.2020. Un
cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 produse (felicitări/mărțișoare/daruri
pentru mama) / pe secţiune.
Lucrările vor fi etichetate astfel: se va agăţa/ se va lipi de produs o mică etichetă ce conţine
următoarele date cu majuscule, astfel: numele şi prenumele copilului, grupa/clasa,
grădiniţa/şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.

Cadrele didactice participante vor trimite intr-un plic:


- produsele copiilor (Va rugăm să le ambalaţi corespunzător pentru a nu se deteriora în timpul
transportului. Nu răspundem de produsele deteriorate în timpul transportului !)
- acordul de parteneriat ştampilat, în trei exemplare;
- fișa de înscriere în dublu exemplar;
- un plic A4 timbrat corespunzător şi autoadresat până la data de 21.02.2020 pe adresa:
Grădiniţa cu P.P. ȘI PN ”CRAI NOU PLOIEȘTI”, STR. BOBÂLNA , NR. 26, LOC. PLOIEȘTI,
COD POȘTAL 100330, JUD. PRAHOVA– cu menţiunea „Pentru Concursul Județean de Creație
,,Daruri pentru mama”

Jurizarea lucrărilor se va face în data de 26.02.2020.


Se vor acorda premii I, II, III, menţiune şi adeverinţă de participare și de voluntariat
pentru cadrele didactice îndrumătoare.
Atenţie! Nu se admit contestaţii şi nu se vor restitui produsele copiilor.
Toate lucrările înscrise în concurs vor fi expuse în vederea colectării donațiilor.
Toţi părinţii, cadrele didactice şi copiii pot participa la ”Târgul de Mărțișoare” şi vor putea
cumpăra propriile produse sau alte obiecte puse la vânzare incepand cu data de 27.02.2020.

PERSOANE DE CONTACT
Ene Alina- Profesor învățământ preșcolar, Tel: 0786366834
Email: alinaene.edu@gmail.com
Filip Alina Viorela-Profesor învățământ preșcolar, Tel: 0766281656
Email:filipalina21@yahoo.com
Stoica Elena Roxana Profesor învățământ primar Tel : 0721833344
Email: stoyca.roxana@yahoo.com

FEED-BACK-UL CONCURSULUI
° Prin numărul de participanţi (copii şi cadre didactice);
° Impactul avut în rândul copiilor şi cadrelor didactice;
° Calitatea lucrărilor participante în concurs;
REZULTATE AŞTEPTATE
Realizarea unei expoziţii cu lucrările participante;
Participarea la concurs a unui număr de cel puţin 100 de copii din județ, îndrumaţi de cadrele
didactice;

IMPACTUL ESTIMAT
Preșcolarii/ școlarii se vor bucura sa-și exprime artistic dragostea fata de traditiile si obiceiurile
de primăvară.
Creațiile copiilor vor fi valorizate printr-o expoziție caritabilă a Târgului de Mărţişoare, iar
fondurile obținute vor fi oferite sub forma cadourilor copiilor din medii defavorizate, fapt ce va
duce la cresterea stimei de sine, a empatiei si a spiritului de solidaritate.
Relatiile de colaborare /cooperare între cadrele didactice din unitate și din diferite institutii vor
favoriza schimburi de informații, promovarea experiențelor si bunelor practici.
DISEMINARE
Popularizarea proiectului în școlile și grădinițele din județ cu ocazia schimburilor de experiență,
a activităților metodico- științifice realizate, prin postarea pe site, pe pagina de facebook a
Grădinței.
ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEŢEAN ”DARURI PENTRU MAMA MEA”
din cadrul Proiectului Județean ,,SURPRIZELE PRIMĂVERII”
EDIŢIA I AN ŞCOLAR 2019-2020

Instituţia.............................................................................................................................................
Adresa completă, telefon, e-mailul instituţiei ...................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic.............................................................................................
Specialitatea.......................................................................................................................................
Telefon cadru didactic.......................................................................................................................
E-mail cadru didactic ........................................................................................................................
Adresa unde se doreşte să primească diplomele................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Nr. Numele și prenumele Grupa/Clasa Secțiunea Titlul lucrării


crt copilului
Grădinița cu Program Prelungit și Program Școala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov Unitatea Școlară.........................................
Normal “ Crai Nou” Municipiul Ploiești Jud. Prahova ...................................................................
Jud. Prahova Str Principala nr. 167 Str .............................................................
Str Bobâlna nr. 44. Tel.: 0244470700 Tel.: ...........................................................
Tel: 0244 523 627 E-mail:scoalabuda.rafov@gmail.com E-mail:........................................................
E-mail :gradinitacrainou@yahoo.com Nr. înreg. 1537 / 22.10.2019 Nr. înreg.................... din..............................
Nr. înreg. 900 / 22.10.2019

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURS JUDEȚEAN ,,DARURI PRNTRU MAMA MEA”
Art. 1. Părţile contractante:
A. Grădinița cu Program Prelungit și Program Normal „ Crai Nou” , str. Bobâlna nr.
44, Mun. Ploiești, jud. Prahova, reprezentată de prof. înv. preșc. Curelea Irina, în
calitate de director și prof. Ene Alina, prof Filip Alina Viorela în calitate de coordonatori
ai Concursului Județean de Creație ,,Daruri pentru mama mea” Ediția I, în calitate de
Aplicant
și
B. Școala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov Jud. Prahova, reprezentată de prof.
Moise Bistra, în calitate de director și Stoica Roxana in calitate de coordonator al
Concursului Județean de Creație ,,Daruri pentru mama mea” Ediția I, în calitate de
Aplicant
și
C. Grădiniţa/Școala...............................................................................,
localitatea…………………… județul…………………...... reprezentată
de ...................................................................în calitate de director și
…………………………………………………în calitate de partener în cadrul
Concursului Județean de Creație ,,Daruri pentru mama mea”Editia I .

Art. 2. Scopul parteneriatului:


Realizarea obiectivelor Concursului Judeţean ”Daruri pentru mama mea”.

Art. 3. Obiectul acordului:


Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părțile contractante în
vederea organizării și desfășurării de activități extraşcolare în instituţia Aplicant prin Concursul
JUDEŢEAN ,,DARURI PENTRU MAMA MEA”.

Art. 4. Obligaţiile părţilor:


A. Aplicantul se obligă:
 să distribuie regulamentul concursului unităților partenere
 să respecte termenele de desfășurare a concursului
să organizeze și să desfașoare Concursul conform regulamentului propus
să asigure spațiul necesar desfășurării concursului
 să asigure jurizarea lucrărilor din concurs
să emită și să acorde diplomele premianților
să distribuie tuturor participanților diplomele și să mediatizeze rezultatele
concursului.
B. Partenerul : Unitatea școlară_______________________________________se obligă
 să desfășoare activități conform regulamentului concursului
 să pregatească copiii pentru concurs
 să mediatizeze concursul în unitate
 să respecte regulamentul de desfășurare al concursului
 să trimită acordul de parteneriat semnat și ștampilat, lucrările și fișele de înscriere
 să distribuie participanților diplomele și premiile cuvenite și să evite orice
situțtie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

Art. 5 Durata acordului:


Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului scolar
2019-2020.
Prezentul document a fost redactat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădinița cu PP și PN “CRAI NOU” Școala Gimnazială Sat Buda Unitatea Școlară…………


Mun Ploiești, Jud. Prahova Comuna Râfov Jud. Prahova …………………………
Director, Director, Director,
Prof. Curelea Irina Prof. Moise Bistra Prof……………………..