Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Semestrul I CLASA a XII-a D

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi (detalieri) Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. învăţare specifice

- Prezentarea manualului şi a
bibliografiei.
- Distribuirea materiei pe se-
mestre şi eşalonarea lecturii
1.
obligatorii pe săptămâni.
- Oferta pentru lectură supli-
mentară.
- Discutarea modalităţilor de
organizare a lecţiei şi de
evaluare.

1.3. - Prezentarea direcţiilor, - discuţii referitoare la curentele şi Observarea


Manuale
2. PERIOADA 3.1. curentelor şi tendinţelor din tendinţele din perioada interbelică; sistematică
INTER- 3.2. poezia interbelică.
BELICĂ

Poezia

1.1. - George Bacovia, Plumb - stabilirea structurii textului; Observarea


Manuale
1.3.  Structură şi motive. - exerciţii de identificare a motivelor; sistematică
2.1.  Elemente simboliste. - identificarea elementelor simboliste; Evaluarea orală
Volume de poezii
 Procedeee artistice. - exerciţii de analiză a limbajului; Tema pentru acasă
Cărţi de critică
literară

1
Limbă şi 2.1. - Lectura-înţelegere (înţelege- - exerciţii de analiză a unor elemente Manuale Observarea
comunicare rea globală a textului, analiza care conduc la înţelegerea globală a Fişe de lucru sistematică
unor elemente ce pot conduce textului;
la înţelegerea textului, antici-
pări; chei de lectură – titlul,
incipit, simbol central etc.).

1.1.
- George Bacovia, Sonet - stabilirea structurii textului; Manuale Observarea
 Structură poetică. - exerciţii de identificare a motivelor; sistematică
1.3. Motive poetice - identificarea elementelor simboliste; Volume de poezii Evaluarea orală
simboliste. - analiza elementelor cromatice;
 Cromatismul discret. - exerciţii de analiză a limbajului; Tema pentru acasă
1.4. Procedee artistice.

2.1.
- Tudor Arghezi, Testament - stabilirea structurii textului; Manuale Observarea
 Structură. Teme şi - exerciţii de identificare a temelor şi sistematică
2.2. motive. motivelor; Volume de poezii Evaluarea orală
 Moştenirea spirituală. - argumentarea caracterului de artă Cărţi de critică Tema pentru acasă
Metamorfoza materialului în poetică; literară Evaluarea orală
2.3. spiritual. - exerciţii de analiză a limbajului;
 Condiţia operei de
artă. Arta poetică.
3.2. Procedee artistice.

3.3.

- Tudor Arghezi, Psalm - exerciţii de înţelegere globală a Manuale Observarea


4.1.  Căutarea şi formele textului; sistematică
Divinului. - discuţii privind condiţia Volume de poezii
 Condiţia psalmistului. psalmistului;
4.2.

2
- Lucian Blaga, Eu nu stivesc - stabilirea structurii textului; Manuale Observarea
corola de minuni a lumii - exerciţii de identificare a temelor şi sistematică
1.1.  Structură. Teme şi motivelor; Volume de poezii Evaluarea orală
motive. - argumentarea caracterului de artă Cărţi de critică
 Luciferic şi paradi- poetică; literară
1.3. siac. Artă poetică. - exerciţii de analiză a limbajului; Tema pentru acasă
 Procedee artistice. Evaluarea orală

1.4.

- Lucian Blaga, Daţi-mi un - comentarea semnificaţiilor ipostazei Manuale Observarea


trup voi munţilor eului liric; sistematică
2.1.  „Autoportretul” eului - exerciţii de identificare a trăsăturilor Volume de poezii
liric. Influenţe expresioniste. expresionismului;
 Versul liber. - exerciţii de analiză a limbajului; Evaluarea orală
2.2. Procedee artistice.

2.3.
- Ion Barbu, Joc secund - stabilirea structurii textului; Manuale Observarea
 Structură. Teme şi - exerciţii de identificare a temelor şi sistematică
motive. motivelor; Volume de poezii Evaluarea orală
3.2.  Ermetismul poetic. - argumentarea caracterului de artă Cărţi de critică
Arta poetică. poetică; literară Tema pentru acasă

3.3.

- Ion Barbu, Riga Crypto şi


lapona Enigel Observarea
4.1.  Structură. Teme şi - stabilirea structurii textului; Manuale sistematică
motive. - exerciţii de identificare a temelor şi Evaluarea orală
 Planul simbolic. motivelor; Volume de poezii
4.2. „Un Luceafăr cu rolurile - comentarea simbolurilor; (Ion Barbu şi Observarea
inversate”. Eminescu) sistematică
 Procedee artistice. - exerciţii de analiză a limbajului; Tema pentru acasă

3
Limbă şi 1.1. - Figuri de stil şi procedee de - exerciţii de analiză stilistică; Manuale Observarea
comunicare expresivitate. Fişe de lucru sistematică
- Deixis. Anaforă.
- discuţii privind etapele redactării Observarea
1.4. - Etapele redactării unui eseu unui eseu; Manuale sistematică
şcolar. -exerciţii de redactare a unui eseu;
Tema pentru acasă

3.1. - Curente culturale / literare: - discuţii referitoare la trăsăturile Manuale Observarea


modernism versus tradiţiona- modernismului şi tradiţionalismului; sistematică
lism (prezentare sintetică).
 Trăsături, reprezen-
tanţi, reviste, texte de doctrină
literară.

EVALUARE: Perioada Fişe de evaluare Test


interbelică – poezia.

1.3. STUDIU DE CAZ: - dezbatere pornind de la temă; Manuale Proiectul


Diversitate tematică, stilistică Bibliografia Autoevaluare
3.1. şi de viziune în poezia recomandată
interbelică.

4
Limbă şi - Noile norme lingvistice - exerciţii de aplicare a noilor norme DOOM² Observarea
comunicare 1.2. (ortografice, ortoepice şi lingvistice; sistematică
morfologice) conform
DOOM².
- Sintaxa propoziţiei şi a - exerciţii de analiză sintactică; Manuale Observarea
frazei (noutăţi în Gramatica Gramatica sistematică
Academiei). Academiei
2005

3.1. - Curente culturale / literare:


orientări avangardiste - discuţii referitoare la orientările Manuale Observarea
(prezentare sintetică). avangardiste; sistematică

1.3. STUDIU DE CAZ: Fronda în - dezbatere pornind de la temă; Manuale Raportul


literatura interbelică. Bibliografia Interevaluare
2.2. recomandată

Limbă şi 3.4. - Tehnici de documentare - discuţii privind tehnicile de Manuale Observarea


comunicare (actualizare). documentare; Fişe sistematică
- Surse de documentare în
specializarea urmată.

3.3. DEZBATERE: Identitate - dezbatere pornind de la temă; Manuale Observarea


culturală în context european. sistematică

1.3. - Argumentare; dezbaterea în


spaţiul public şi în spaţiul pri- - discuţii privind regulile diferitelor Manuale Observarea
Limbă şi 4.1. vat; regulile unui dialog/ unei tipuri de comunicare; Fişe sistematică
comunicare polemici civilizate; ascultarea
activă; exprimarea opiniei;
discuţia; conversaţia; dezbate-
rea; monologul informativ şi
argumentativ; prezentarea
orală a rezultatului unor
documentări.

5
EVALUARE: Perioada Fişe de evaluare Test
interbelică – orientări
avangardiste.

- Recapitulare în vederea
pregătirii lucrării scrise
semestriale.
- Lucrare scrisă semestrială.
- Discutarea lucrărilor.

1.3. STUDIU DE CAZ: Literatura - dezbatere pornind de la temă; Manuale Proiectul


aservită ideologiei comuniste Bibliografia Autoevaluare
3.1. recomandată

6
7