Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul al II-lea CLASA a XII-a D

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptă- Observaţii


crt. învăţare ore mâna

1
1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea
mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului - Radu Stanca, Bufallo Bill I
1. PERIOADA acestora în reliefarea mesajului.  Elemente specifice 1 13.I.-
POST- 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare discursului. 17.I.2020
BELICĂ orală în monolog şi dialog, în vederea realizării unei  Baladă-parabolă.
comunicări efi-ciente şi personalizate.
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în
vederea realizării unei comunicări eficiente şi
personalizate.
2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul - Gellu Naum, Oglinda oarbă
textelor li-terare studiate, în vederea înţelegerii şi  Semnificaţia titlului.
interpretării persona-lizate. Comentarea unor imagini 1
2.3. Compararea propriei interpretări a textelor simbolice / expresive.
studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi  Elemente ale supra-
istorici literari. realismului.
3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română
şi cea universală.
4.1. Adecvarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative la situaţii de comunicare diverse
(scrise sau orale). - Nichita Stănescu,
Altă matematică 2
 Semnificaţia titlului.
1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea Comentarea unor imagini
mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului simbolice/ expresive.
acestora în reliefarea mesajului.  Limbajul poetic.
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare
orală în monolog şi dialog, în vederea realizării unei
comunicări efi-ciente şi personalizate.
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în - Nichita Stănescu,
vederea realizării unei comunicări eficiente şi Lecţia despre cub 1 II
personalizate.  Semnificaţia titlului. 20.I-
2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul Comentarea unor imagini 23.I.2020
textelor li-terare studiate, în vederea înţelegerii şi simbolice/ expresive.
interpretării persona-lizate.  Limbajul poetic. 2
2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar
formulate, a unor viziuni despre lume, despre
condiţia umană sau despre artă reflectate în textele
studiate. - Marin Sorescu, Poveste 1
2.3. Compararea propriei interpretări a textelor  Semnificaţia titlului.
studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi Teme şi motive poetice.
2
XVII
RECAPITULARE PENTRU 4. 18.V. -
BACALAUREAT 22.V.2020
XVIII
RECAPITULARE PENTRU 4. 25.V.-
BACALAUREAT 29.V.2020