Sunteți pe pagina 1din 13

Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.

Nica Daniela-Florentina

Nr............../.............................................

LIMBA LATINĂ
PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a
AN ŞCOLAR 2018-2019

Director,
Prof. Son Alexandru

1
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

PROGRAMA LIMBA LATINĂ


CLASA A VIII- A

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009


Aprobate prin ordin al ministrului Nr. 5097/09.09.2009
COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea mesajelor orale / scrise
2. Producerea mesajelor orale / scrise
3. Valori şi atitudini faţă de studiul limbii latine şi al civilizaţiei greco-romane

VALORI ŞI ATITUDINI

 Asumarea conştientă a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual european


 Conştientizarea contribuţiei limbii latine şi a civilizaţiei romane la elaborarea modelului cultural european
 Dezvoltarea unei gândiri logice şi critice prin descoperirea elementelor şi structurilor specifice limbii latine
şi civilizaţiei romane prezente în diverse domenii ale cunoaşterii şi acţiunii umane

2
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONȚINUTURILOR

1. Receptarea mesajelor orale/scrise


Competenţe specifice Forme de prezentare
1.1 Identificarea unor litere, sintagme şi enunţuri într-un text scris  Texte, citate, paragrafe din autori latini,
1.2 aparţinând diferitelor epoci, genuri şi
Identificarea elementelor de structură ale părţilor de vorbire
specii literare
studiate
 Schiţe, tablouri sinoptice, fise de lectură/
de dicţionar
1.3 Identificarea într-un text a relaţiilor sintactice esenţiale, prin
analogie cu limba română, în vederea traducerii

2. Producerea mesajelor orale/scrise


Competenţe specifice Forme de prezentare
2.1 Alcătuirea unor enunţuri cu intonaţie, pronunţie şi scriere corectă  Povestiri
 Texte autentice scurte
2.2 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte, enunţuri şi texte scurte  Texte cu imagini
 Scheme şi tabele
 Fişe de lectură/de dicţionar
2.3 Aplicarea elementelor lexicale şi gramaticale studiate într-o
varietate de exerciţii

3. Valori şi atitudini faţă de studiul limbii latine şi al civilizaţiei greco-romane


Competenţe specifice Forme de prezentare
 Texte informative
31 Traducerea orală/scrisă a unor cuvinte,  Hărţi
 Surse de documentare audio-vizuale

3
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

enunţuri şi texte scurte  Audiţii


 Proiecte
 Colecţie de obiecte culturale (reviste,imagini, vederi)

CONŢINUTURI
Conţinuturile plasează în centrul interacţiunii educative elevul şi oferă materia pentru actele de limbaj corespunzătoare
câmpurilor referenţiale specificate, dezvoltă, formează şi consolidează abilităţile elevului de a opera cu informaţiile lingvistice şi
culturale pluri- sau transdisciplinare.

I. CONŢINUTURI LINGVISTICE

Detaliere NIVEL A NIVEL B NIVEL C


Relaţia cu Vizează direct vizează indirect  sunt conţinuturi care sprijină construcţia
competenţele competenţele competenţele demersurilor aplicative (texte, exerciţii)
specifice generale/specifice generale/specifice pentru elementele de nivel A /B
Tip de demers demers teoretic explicit, demers teoretic implicit,  nu este necesară explicarea teoretică a
susţinut de exerciţii / texte realizat prin îndrumări şi acestor conţinuturi
aplicative (conţinuturi explicaţii ale profesorului,
declarative şi aplicative) în vederea rezolvării unor
sarcini de lucru
· conţinuturile de nivel B
apar în texte / exerciţii
aplicative
Suport didactic suportul didactic (tabele, suportul didactic (tabele,
note etc.) nu este la vedere note etc.) se află la vedere
Observaţii presupune cunoaşterea nu presupune memorarea
elementelor teoretice şi a elementelor de conţinut, ci
algoritmului de rezolvare a doar operaţionalizarea lor
sarcinilor de lucru
NIVEL A NIVEL B NIVEL C

4
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

Elemente de fonetică: scrierea şi elemente necesare pentru coerenţa textelor


pronunţarea şi a aplicaţiilor - prepoziţii, conjuncţii,
Substantivul Substantivul adverbe, adjective la grade de comparaţie,
· noţiuni de teorie: forme de bază, categorii · declinarea a II-a verbe la alte moduri şi timpuri (tema
gramaticale, teme, desinenţe (terminaţii), · declinarea a III-a prezentului) etc., dar prezenţa lor în texte /
recunoaştere pe text · elemente lexicale aplicaţii va fi redusă şi însoţită de traducere, de
· declinarea I fundamentale preferinţă chiar în
Adjectivul Adjectivul manual (de exemplu carissima = cea mai /
· clasificare, forme de bază, categorii · declinarea adjectivelor foarte dragă).
gramaticale, acordul (clasele I şi a II-a)
Pronumele Pronumele
· noţiuni minimale de teorie, prin analogie cu · personal, reflexiv, posesiv
limba română
Numeralul
· cardinal (1 – 10) – fără declinare
· ordinal (1 – 10) – fără declinare
· cifrele romane
Verbul (esse şi verbe regulate) Verbul (esse şi verbe
· noţiuni de teorie: cele patru conjugări, forme regulate)
de bază, teme verbale (tema prezentului), · indicativul viitor
desinenţe (terminaţii) ale diatezei active,
categorii gramaticale
· infinitivul prezent
· indicativul prezent şi imperfect
· imperativul prezent

N.B. Elementele de conţinut de nivel B nu vor fi tratate în nici un caz ca elemente de nivel A, iar conţinuturile de nivel A
trebuie să apară cel puţin o dată ca elemente de nivel B ( de exemplu, înainte de tratarea teoretică a verbului este necesar ca elevul
să se familiarizeze cu acest element prin prezenţa lui în texte, aplicaţii etc.- un minim de demers deductiv )
5
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

II. CONŢINUTURI TEMATICE DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE


Temele de cultură şi civilizaţie vor prezenta aspecte relevante ale vieţii publice şi private din societatea romană: familia,
şcoala, elemente de mitologie greco-romană. Se vor evidenţia trăsăturile definitorii ale mentalităţii romane (pragmatismul,
civismul, valorile etice, libertatea responsabilă etc.) care devin principii ordonatoare ale lumii moderne.
Se recomandă ca textele în limba latină, selectate pentru manuale, să fie de dimensiuni reduse, accesibile şi atractive, adaptate
conţinutului lingvistic şi să ilustreze, în măsura posibilului, temele de cultură şi civilizaţie. Aceste teme, conform finalităţilor propuse,
se abordează interdisciplinar.
Conţinuturile lingvistice şi tematice vor fi însoţite în manualele şcolare de ilustraţii adecvate şi completate cu lecturi,
informaţii şi aplicaţii în limba română.
III. TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC
Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de lectură a unui text în limba latină de dimensiuni reduse;
- exerciţii de familiarizare cu topica limbii latine;
- exerciţii de identificare a părţilor de vorbire şi a categoriilor gramaticale, comparativ cu limba română;
- exerciţii de identificare a relaţiilor sintactice dintr-un text, comparativ cu limba română;
- exerciţii de citire viva voce;
- exerciţii de scriere a unor unităţi lexicale, pe baza unui suport didactic;
- exerciţii de traducere, conform conţinuturilor de nivel A / B;
- exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare;
- exerciţii de alegere duală / multiplă;
- exerciţii de substituire a unor elemente morfematice;
- exerciţii de asociere;
- exerciţii de comparaţie şi discriminare;
- exerciţii de comparare şi discriminare a unor elemente minimale de cultură şi civilizaţie, la nivel diacronic;
- exerciţii de identificare în societatea contemporană a principiilor civilizaţiei greco-romane;
- exerciţii lexicale de diverse tipuri: recunoaşterea unor neologisme de origine latină în limba română / limbile moderne, identificarea
în limba română a unor cuvinte moştenite, a unor câmpuri semantice / familii de cuvinte, pornind de la etimonul latin, recunoaşterea
unor elemente lexicale latine în limbajele specializate (e.g. domeniul IT) etc.

6
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

PLANIFICARE ANUALĂ

Semestrul Unitatea de învăţare Ore Săptămâna Observaţii


I DE LINGUA LATINA 3 S 1-S 3
I DE ROMANA SCHOLA 5 S 4-S 8
I FAMILIA ROMANA 5 S 9-S 13
I EXERCITUS ROMANUS 3 S 14-S 17
I Recapitulare semestrială 1 S 18
Total ore semestrul I 17

SEMESTRUL al II-lea
II DEI ET HOMINES 4 S 19-S 23
II DE VITA COTIDIANA 3 S 24-S 26
II HOMINES ET RES 3 S 27-S 29
II ARTES 3 S 30-S 32
II Recapitulare finală 1 S 33
Total ore semestrul al II-lea 16

TOTAL 33

7
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

SEMESTRUL I

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI FORME DE ORE SĂPTĂM OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE SPECIFICE ASOCIATE PREZENTARE ÂNA
1 2 3 4 5 6 7
DE LINGUA 3.1 analiza noţiunilor Prezentarea manualului. Argumente Texte informative
LATINA lingvistice şi culturale pentru studierea limbii latine Hărţi
referitoare la civilizaţia Latina şi familia limbilor indo- Surse de
greco-romană din perspeciva europene(Quid ea est...Unde ea documentare
contemporaneităţii venit.) Proiecte S 1-S 3
1. Latina şi familia limbilor romanice 3
Latina şi limba română(Familia
Romanica)
Latine scribere et recitare.
Accentul în limba latină
Aspecte specifice limbii latine
DE ROMANA 1.1 identificarea unor litere, Ludus literarius.Vocabular Povestiri
SCHOLA sintagme şi enunţuri într-un Cicada et formica.Vocabular. Texte cu imagini
text scris; Reguli de topică şi de traducere Scheme şi tabele
1.2 identificarea elementelor de Substantivul – declinarea I Fişe de lectură / de
structură ale părţilor de vorbire Verbul –grupele de dicţionar
studiate;
conjugare:infinitiv,imperativ Exerciţii
1.3 identificarea într-un text a
relaţiilor sintactice esenţiale, indicativul prezent al verbului esse, Aplicaţii pe text 5 S 4-S 8
2. prin analogie cu limba română, Limbă, cultură şi civilizaţie Traducere
în vederea traducerii;
2.2 traducerea orală/scrisă a
unor cuvinte, enunţuri şi texte
scurte;
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;
2.3 aplicarea elementelor
lexicale şi gramaticale studiate

8
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

într-o varietate de exerciţii;

1.1 identificarea unor litere, Pater et filius.Vocabular Povestiri


sintagme şi enunţuri într-un text Pupae et mundus.Vocabular Texte autentice
scris; Substantivul – declinarea scurte
1.2 identificarea elementelor de a II-a; Texte cu imagini
structură ale părţilor de vorbire Adjectivele de clasa I; Scheme şi tabele
studiate;
Limbă, cultură şi civilizație. Fişe de lectură /
1.3 identificarea într-un text a
relaţiilor sintactice esenţiale, prin de dicţionar
analogie cu limba română, în Exerciţii 5 S 9-S 13
3. vederea traducerii; Aplicaţii pe text
2.2 traducerea orală/scrisă a unor Traducere
cuvinte, enunţuri şi texte scurte;
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;
2.3 aplicarea elementelor lexicale şi
gramaticale studiate într-o varietate
de exerciţii;

9
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

EXERCITUS 1.1 identificarea unor litere, De triumpho.Vocabular Povestiri


ROMANUS sintagme şi enunţuri într-un text De praeda.Vocabular. Texte autentice
scris; Verbul; scurte
1.2 identificarea elementelor de Pronumele posesiv; Texte cu imagini
structură ale părţilor de vorbire
Limbă, cultură şi civilizaţie. Scheme şi tabele
studiate;
Fişe de lectură /
1.3 identificarea într-un text a
relaţiilor sintactice esenţiale, prin de dicţionar
analogie cu limba română, în Exerciţii 3 S 14-S 17
4. vederea traducerii; Aplicaţii pe text
2.2 traducerea orală/scrisă a unor Traducere
cuvinte, enunţuri şi texte scurte;
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;
2.3 aplicarea elementelor lexicale şi
gramaticale studiate într-o varietate
de exerciţii
Recapitulare 2.2 traducerea orală/scrisă a unor Exerciții de recapitulare a Scheme şi tabele
semestrială cuvinte, enunţuri şi texte scurte; noțiunilor însușite Fişe de lectură /
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu de dicţionar
intonaţie, pronunţie şi scriere Exerciţii
corectă; Aplicaţii pe text
2.3 aplicarea elementelor lexicale Traducere
5. şi gramaticale studiate într-o 1 S 18
varietate de exerciţii;

10
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. UNITATEA DE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI FORME DE ORE SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE ASOCIATE PREZENTARE
DEI ET 1.1 identificarea unor litere, Ceres frumenti dea Vocabular Povestiri
HOMINES sintagme şi enunţuri într-un text Anni tempora.Vocabular Texte autentice
scris; Substantivul-declinarea a III-a scurte
1.2 identificarea elementelor de Numeralul cardinal și ordinal Texte cu imagini
structură ale părţilor de vorbire Limbă, cultură şi civilizaţie. Scheme şi tabele
studiate;
Fişe de lectură /
1.3 identificarea într-un text a
1. relaţiilor sintactice esenţiale, prin de dicţionar
analogie cu limba română, în Exerciţii 4 S 19-S 23
vederea traducerii; Aplicaţii pe text
2.2 traducerea orală/scrisă a unor Traducere
cuvinte, enunţuri şi texte scurte;
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;

11
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

2.3 aplicarea elementelor lexicale şi


gramaticale studiate într-o varietate
de exerciţii;
DE VITA 1.1 identificarea unor litere, Ab ovo ad mala. Vocabular Povestiri
COTIDIANA sintagme şi enunţuri într-un text; Adjectivul:gradele de Texte autentice
1.2 identificarea elementelor de comparație scurte
structură ale părţilor de vorbire; Verbul – participiul prezent și Texte cu imagini
1.3 identificarea într-un text a gerunziul Scheme şi tabele
relaţiilor sintactice esenţiale, prin
Limbă, cultură şi civilizaţie. Fişe de lectură /
analogie cu limba română, în
vederea traducerii; de dicţionar 3 S 24-S 26
2. 2.2 traducerea orală/scrisă a unor Exerciţii
cuvinte, enunţuri şi texte scurte; Aplicaţii pe text
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu Traducere
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;
2.3 aplicarea elementelor lexicale şi
gramaticale studiate într-o varietate
de exerciţii;
HOMINES ET 1.1 identificarea unor litere, De servis. Vocabular Povestiri
RES sintagme şi enunţuri într-un text Pronumele personal și reflexiv. Texte autentice
scris; Verbul-indicativ viitor scurte
1.2 identificarea elementelor de Limbă, cultură şi civilizaţie. Texte cu imagini
structură ale părţilor de vorbire Scheme şi tabele
studiate; Fişe de lectură /
1.3 identificarea într-un text a de dicţionar
relaţiilor sintactice esenţiale, Exerciţii
3.
prin analogie cu limba română, Aplicaţii pe text 3 S 27-S 29
în vederea traducerii; Traducere
2.2 traducerea orală/scrisă a unor
cuvinte, enunţuri şi texte scurte;
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;
2.3 aplicarea elementelor

12
Școala Gimnazială nr.2 Bordeasca Veche Prof.Nica Daniela-Florentina

lexicale şi gramaticale studiate


într-o varietate de exerciţii;
ARTES 1.1 identificarea unor litere, Apollo ad nympham. Vocabular Povestiri
sintagme şi enunţuri într-un text Verbul:conjunctivul prezent și Texte autentice
scris; imperfect scurte
1.2 identificarea elementelor de Limbă, cultură şi civilizaţie. Texte cu imagini
structură ale părţilor de vorbire; Scheme şi tabele
1.3 identificarea într-un text a
Fişe de lectură / 3 S 30-S 32
relaţiilor sintactice esenţiale, prin
analogie cu limba română, în de dicţionar
4. vederea traducerii; Exerciţii
2.2 traducerea orală/scrisă a unor Aplicaţii pe text
cuvinte, enunţuri şi texte scurte; Traducere
2.1 alcătuirea unor enunţuri cu
intonaţie, pronunţie şi scriere
corectă;
2.3 aplicarea elementelor lexicale şi
gramaticale studiate într-o varietate
de exerciţii;
Evaluare 2.2 traducerea orală/scrisă a unor Rideamus cum Plauto. Scheme şi tabele
Recapitulare cuvinte, enunţuri şi texte scurte; Vocabula. Exercitationes. Iocus Fişe de lectură /
finală 2.1 alcătuirea unor enunţuri cu Limbă, cultură şi civilizaţie. de dicţionar
intonaţie, pronunţie şi scriere Exerciţii 1 S 33
5.
corectă; Aplicaţii pe text
2.3 aplicarea elementelor Traducere
lexicale şi gramaticale studiate
într-o varietate de exerciţii;

13