Sunteți pe pagina 1din 12

LICEUL TEORETIC

"GEORGE VALSAN"FAUREI
PROF. PANUTA ROMELIA

PROGRAMA PENTRU CURSUL


OPŢIONAL" ACROSS CULTURES"

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

- CLASA A IX-A-

I. Argument

Acest curs se adreseaza elevilor din clasa a IX-a, profilul filologie - limbi straine care studiaza
limba engleza ca limba I si presupune largirea sferei de cunostinte a elevilor în ceea ce priveste cultura
si civilizatia anglofona.

Acest curs ofera elevilor informatii suplimentare despre spatiul anglo-saxon, informatii care nu
se regasesc în manualele lor, dar care sunt de o mare importanta în vederea îmbogatirii cunostintelor
lor de cultura si civilizatie.

Deasemenea, acest curs le va da posibilitatea sa compare elementele autohtone de cultura si


civilizatie cu cele anglo-saxone, iar la finalul cursului, elevii vor dobândi si cunostinte de literatura,
care, pentru clasa de filologie sunt esentiale.

Acest curs contine o mare varietate de teme din sfera culturii si civilizatiei anglofone, precum:
literatura, muzica, limba, geografie, istorie, societate.Temele propuse acopera nu numai aspecte
traditionale , dar si moderne, de interes pentru tinerii ce vor calatori, studia sau lucra intr-una din aceste
tari.Cursul isi propune sa ajute elevii sa devina constienti de anumite aspecte legate de interculturalitate
si sa-si imbunatateasca nivelul de limba engleza. Astfel ei vor fi capabili sa rezolve si sa evite
eventualele dificultati de adaptare la un mediu nou si diferit.

"Across Cultures" este un curs accesibil, flexibil, organizat în module, este interesant si atractiv
pentru elevi, cu atât mai mult cu cât contine si materiale audio.

Pentru o si mai buna informare a elevilor vom apela frecvent, sau le vom cere elevilor sa acceseze
site-urile de pe Internet, precum si diverse enciclopedii prezente pe Internet sau în biblioteca scolii.

Speram ca acest curs sa le stârneasca curiozitatea si entuziasmul elevilor si sa-i transforme în


iubitori ai limbii si civilizatiei engleze.
COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de


comunicare
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de
comunicare
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situaţii de comunicare


Competenţe specifice Forme de prezentare a Forme de prezentare a
conţinuturilor TC conţinuturilor CD
1.1 Identificarea sensului global al unui  Prezentări orale (de
mesaj dificultate şi lungime medie)
1.2 Anticiparea elementelor de conţinut ale pe teme de interes
unui text pe baza titlului / unui stimul  Texte autentice de
vizual complexitate medie,  Texte de tipuri diverse
1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale /  Conversaţii / înregistrări (de lungime medie) de
scrise (autentice) audio / video sau citite cu informare generală din
1.4 Selectarea de informaţii din mai multe glas tare de către profesor diverse surse
texte în scopul îndeplinirii unei sarcini  Interviuri / rapoarte orale  Înregistrări audio-video
structurate de lucru  Texte de informare generală din programe de ştiri
1.5 Identificarea de informaţii cheie din  Paragrafe / texte descriptive  Texte literare
texte autentice şi narative  Texte adecvate
1.6 Recunoaşterea organizării logice a profilului
unui paragraf / text literar
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare
Competenţe specifice Forme de prezentare a Forme de prezentare a
conţinuturilor TC conţinuturilor CD
2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor  Descrieri de obiecte,
activităţi cotidiene, obiceiuri; persoane
2.2 Relatarea conţinutului unui film / al  Povestire orală / scrisă
unei povestiri, pe baza unui plan de idei dat  Paragrafe, articole pe
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o diverse arii tematice
temă de interes  Formulare
2.4 Completarea de formulare
2.5 Redactarea de texte funcţionale simple  Eseuri structurate /
2.6 Relatarea sub formă de raport a ghidate
desfăşurării unei activităţi de grup /  Rapoarte orale / scrise
proiect individual / activităţi cotidiene etc. scurte
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
Competenţe specifice Forme de prezentare a Forme de prezentare a
conţinuturilor TC conţinuturilor CD
3.1 Formularea de idei / păreri pe teme de  Dialogul
interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de  Conversaţia cotidiană
răspuns  Mesaje personale
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de  Scrisori personale
comunicare în funcţie de stilul formal /  Funcţiile comunicative ale
informal folosit de interlocutor limbii necesare  Discuţia
3.3 Redactarea de scrisori de răspuns în performării acestor  Interviul ghidat
care sunt exprimate păreri despre competenţe  Scrisori oficiale simple
subiecte legate de preocupările tinerilor  Funcţii
comunicative ale
limbii necesare
performării acestei
competenţe1
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
Competenţe specifice Forme de prezentare a Forme de prezentare a
conţinuturilor TC conţinuturilor CD
4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire  Mesaje orale (înregistrate
directă în vorbire indirectă sau emise de profesor sau
4. 2 Traducerea unor texte funcţionale scurte elevi)
din limba engleză în limba română cu ajutorul  Prospecte, instrucţiuni,
dicţionarului  Texte de informare generală
4. 3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe  Notiţe
a conţinutului unui text scris / mesaj oral  Tehnici de utilizare a  Prezentări (înregistrări
4.4 Traducerea în limba română a unor dicţionarului audio)
texte scurte din domenii de interes  Fragmente de texte
utilizând dicţionarul literare de dificultate
medie
 Texte literare scurte
TEME

- DOMENIUL PERSONAL

Relaţii interumane / interpersonale

Viaţa personala (alimentaţie, sănătate, educaţie, activităţi de timp liber)

Universul adolescenţei (cultura, arte, sport)

Stiluri de viaţă în lumea anglo-saxonă din perspectivă sincronică şi diacronică

- DOMENIUL PUBLIC

Ţări şi oraşe – Călătorii

Aspecte din viaţa contemporană (sociale, literare, tehnice, ecologice)

Mass-media

- DOMENIUL OCUPAŢIONAL

Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional

Activităţi din viaţa cotidiană

- DOMENIUL EDUCAŢIONAL

Viaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, expoziţii)

Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză şi ale culturii universale

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL

DIDACTIC

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

- exerciţii de identificare

- exerciţii de verificare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris

- exerciţii de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris)

- exerciţii de desprindere / înţelegere a ideilor dintr-un text (dialog structurat, conversaţie, descriere,

discuţie, raport, grafic, prezentare, povestire)


- exerciţii de operare cu fragmente de texte / texte de informare sau literare (completare de tabele /

diagrame, ordonare în ordinea logică a desfăşurării unor evenimente,

- proiecte

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare

- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsu

- dialog, conversaţie dirijată sau liberă, simulare, interviu, joc de rol, dezbatere

- discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii, povestire, comentariu, brainstorming

- expunere / prezentare sub formă de monolog

- exerciţii de formulare de corespondenţă personală / oficială (mesaje, scrisori, e-mail, felicitare)

- exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat

- proiecte

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă

- exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, conversaţie (faţă în faţă sau telefonică), interviu, mesaj, scrisoare

de răspuns,

- joc de rol, discuţie, dezbatere

- prezentare

- exerciţii de grup: formulare / ordonare / esenţializare a unor idei / enunţuri

- exerciţii de formulare / construire a unei argumentări

- exerciţii de redactare a unor texte / scrisori ghidate

- exerciţii de luare de notiţe

- proiecte

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

- exerciţii de transfer şi transformare

- exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri non-lingvistice (grafice, scheme, imagini)

- proiecte

\
. EVALUAREA

- Quizzes

- Teste (itemi obiectivi si subiectivi)

- Descrierea

- Povestirea

- Interpretarea de roluri

- Rezolvarea de probleme

- Eseul

- Observarea sistematica (pe baza unei fise de observare)

- Tema de lucru (în clasa, acasa)

- Proiectul

- Portofoliul

- Autoevaluarea

Bibliografie

- Elizabeth Sharman - "Across Cultures"

- MECT - "English my love"

- Encarta encyclopedia

- Internet
II. Obiective cadru

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii si


alcivilizatiei anglo-saxone

III. Obiective de referinta si exemple de activitati de învatare

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:
elevul va fi capabil:
1 sa înteleaga sensul global exercitii de identificare a temei si a ideilor principale dintr-
. al unui mesaj ascultat un mesaj;
1
exercitii de asociere a mesajului cu imagini date;

exercitii de dezbatere a temei prezentate de mesaj (raspunsuri la î


ntrebari referitoare la mesaj);

exercitii de producere în scris a unor mesaje de raspuns;


1 sa înteleaga detaliile unui exercitii de localizare si identificare a unorinformatii specifice (c
. mesaj ascultat ompletarea de tabele, adevarat/fals, grile, completarea de spatii g
2 oale);

exercitii de comparare a informatiilor cuprinse înmesajul ascultat


cu informatii oferite de imagini;
1 sa recunoasca punctele de v exercitii de ascultare/rezolvare de sarcini pe bazatextului ascultat
. edere/ pozitiileexprimate în ;
3 tr-un mesaj clar articulat
exercitii de identificare si interpretare a atitudinilorsi punctelor d
e vedere ale vorbitorului.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda
urmatoarele activitati:
2. sa foloseasca limbajul adecvat pentru a descrie schimburi de formule situationale;
1 obiceiuri, activitati cotidiene etc.
simularea unor situatii reale

conversatia situationala;
2. sa foloseasca adecvat functia semantica a intonati schimburi de replici cu intonatie adecvata
2 ei ;
2. sa participe activ la interactiuni verbale raspunsuri la diverse tipuri de întrebari at
3 ât individual cât si în grup si perechi;

conversatie dirijata;

conversatie improvizata;

rezolvarea în perechi/grupe a unor sarcini

de lucru;

interviuri;

sondaje;

dezbateri;

formularea de opinii/sugestii.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele
capabil: activitati:
3 sa citeasca expresiv texte cunoscute, ana lectura pe roluri, lecturi de poezie;
. lizate semantic anterior
1
3 sa anticipeze diferite aspecte exercitii de predictie pe baza titlului,ilustratiilor etc.
. ale unui text pornind de la ale unui text;
2 un stimul scris/oral
3 sa decodeze corect mesajul scris prin exercitii de identificare a sensului global
. diferentierea informatiilor generale de al textului prin citire rapida (skimming);
3
detaliile specifice exercitii pentru desprinderea temei si a ideilor
principale;

exercitii de citire pentru selectarea informatiei


specifice (scanning);

alcatuire de
liste, completare de tabele si spatiilibere (quizz-
exercises), identificarea sensului
adevarat/fals, transfer de informatii în imagine;

explicarea unor propozitii extrase din text sau


traducere selectiva;

desprinderea unor elemente de detaliu dintr-un


text scris;
3 sa realizeze corelatia dintre textul tiparit exercitii de deducere din context
. sicompetenta lingvistica proprie a sensuluilexicului necunoscut si a unor structuri
4 gramaticale;

formarea unor asociatii sau contraste la nivel


gramatical sau semantic;
3 sa recunoasca organizarea logica a unuip exercitii de discriminare între propozitia-
. aragraf/text cheie(topic-sentence) si argumente;
5
reordonare de paragrafe;

exercitii de identificare a elementelor de legaturadin


interiorul paragrafelor si dintre paragrafe;
3 sa obtina si sa comunice informatii activitati de utilizare a dictionarelor, bibliotecilor.
.
6

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda
capabil: urmatoarele activitati:
4.1 sa redacteze diferite tipuri de texte exercitii de redactare de scrisori, rapoarte, anunturi,
un jurnal personal;

exercitii de redactare a unui text dupa notite date;

activitati de redactare a unor proiecte;

activitati de redactare de descrieri;


activitati de redactare de naratiuni;

activitati de redactare de dialoguri;


4.2 sa scrie paragrafe coerente exercitii de ordonare a unor propozitii date într-
unparagraf;

exercitii de redactare de paragrafe pe teme date;


4.3 sa completeze formulare exercitii de completare.

5. Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-
saxone

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:
elevul va fi capabil:
5. sa cunoasca aspecte activitati de utilizare a unor aspecte specifice culturii anglo-
1 de civilizatie si cultura si saxone (oameni celebri, realizariarhitectonice celebre, peisaje tipi
sa ce etc.);
le integreze corect în cont
extul lor istoric exercitii de lexic având conotatie istorica si culturala;

activitati bazate pe elemente specifice spatiului anglo-saxon


(carti postale,
timbre, bilete de metrou, tren, fotografii, bancnote etc.);

activitati de interpretare a unor texte din literatura


de limba engleza în contextul socio-istoric al scrierii acestor texte;

activitati de interpretare a unor texte din li-


teratura de limba engleza în contextul estetic adecvat acestor texte
(curente literare si concepte de teorie literara aferente acestora);

activitati care sa evidentieze unele evenimente


marcante în istoria, geografia si civilizatia
spatiului de limba engleza;
5. sa înteleaga diferentele sp activitati de prezentare si familiarizare cu modul
2 între cultura de viata zilnica: informatii despre programul
româna si cea anglo- zilnic, alimentatie, cumparaturi, petrecerea
saxona timpului liber, sarbatori si obiceiuri etc.;

activitati de prezentare si familiarizare cu codulcomportamental s


ocialmente acceptat în spatiulanglo-saxon
(comportament tipic în situatii tipice);

activitati de prezentare si familiarizare cu structuri si


forme tipice de comunicare: a. aspecte
specifice ale comunicarii non-verbale;
b. modalitati specifice de realizare a comunicarii scrise si orale;
5.3 sa activitati de personalizare a textelor literare;
exprime opinii personale asupra aspectelor de
civilizatie anglo-saxona prezentate dezbateri orale (discutii în grup, role-play)
si scrise (redactare de paragrafe, completare
de abele etc.).
IV. Valori si atitudini

· Manifestarea flexibilitatii în cadrul schimbului de idei si în cadrul lucrului în echipa în


diferite situatii de comunicare

· Constientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale

· Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor si pentru manifestarea tolerantei prin


abordarea critica a diferentelor si a stereotipurilor culturale

· Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea
unei varietati de texte în limba engleza si prin raportarea la civilizatia spatiului cultural
anglo-saxon

V. Continuturile învatarii

- An Introduction to the concept of "culture"

- Culture as "the deeper underground"

- Everyday Life

- Habitats and Homelands

- Links with the Past

- States and Systems

- Society

- Education

- The Arts

- Links to Literature

- Sports and Leisure

- Communication and technology

VI. Modalitati de evaluare

- Quizzes

- Teste (itemi obiectivi si subiectivi)

- Descrierea
- Povestirea

- Interpretarea de roluri

- Rezolvarea de probleme

- Retroversiunea

- Eseul

- Observarea sistematica (pe baza unei fise de observare)

- Tema de lucru (în clasa, acasa)

- Proiectul

- Portofoliul

- Autoevaluarea

VII. Bibliografie

- Elizabeth Sharman - "Across Cultures"

- MECT - "English my love"

- Encarta encyclopedia

- Internet