Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


CATEDRA MARKETING ŞI RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

CURRICULUM
la disciplina

„Metodologia Contului satelit în turism (TSA)”

Ciclul II, Master

AUTOR:

Alexantru I. GRIBINCEA
prof. univ. dr. hab.

Elena EFROS
dr., lector sup. univ.

1
CHIŞINĂU 2012
Prezentul îndrumar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării
disciplinei “Metodologia Contului satelit în turism (TSA – Tourism Satellite Account)” şi
evaluării cunoştinţelor masteranzilor la programul de masterat “Economia si organizarea
serviciilor hoteliere“ . El include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea
profesională: cunoaştere, aplicare şi integrare. Pentru o însuşire mai profundă a disciplinei
“Metodologia Contului satelit în turism (TSA)” se recomandă pentru studiere lista literaturii de
specialitate.
Locul şi rolul disciplinei “ Metodologia Contului satelit în turism (TSA)” în formarea
competenţelor specifice ale programului de masterat “Economia si organizarea serviciilor
hoteliere“. Metodologia Contului satelit în turism (TSA) este o disciplină de specialitate, curs
practic. Disciplina dată repezintă o continuare logică a cursurilor practice de perfecţionare
economică. Metodologia Contului satelit în turism (TSA) cuprinde nu numai lucrul practic
asupra principiilor de gestiune clasice şi contemporane, ci şi gestionarea procesului decizional în
prestarea serviciilor turistice pe plan intern şi extern.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂȚI DE CONŢINUT
Subiectul 1. TSA în sistemul statisticii turismului
Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 1.1. Conceptul și notiuni fundamentale din turism.
1. să descrie succind istoricul creării a Istoricul creării TSA
TSA; 1.2. Conţinutul şi structura documentului “TSA- baza
2. să explice conţinutul şi structura metodologică”
documentului „TSA- baza 1.3. Indicatorii activității turistice
metodologică”;
3. Să determine indicatorii de bază a
călătoriilor.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Alexandru, D.,Negut, S.,Istrate - "Geografia turismului", Bucuresti, Editura Academiei 2000
2. Cosmescu, I. - "Turismul - Fenomen complex contemporan", Bucuresti, Editura Economica,
1998
3. Draft tourism satellite account (TSA): methodological references. New York: UN Statistical
Commission. 2000. 128p.
4. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework. Luxemburg, Madrid,
New York, Paris: UNSD, WTO, OECD, Eurostat, 2001. 138p.
5. Ionescu, I. - "Turismul fenomen social economic si cultural", Bucuresti, Editura Oscar Print,
2000

Subiectul 2. Consumul turistic


Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 2.1. Definiţia consumului turistic.
1. să definească consumul turistic 2.2. Consumul turistic a gospodăriilor,
2. să cunoască şi să compară consumul întreprinderilor şi a statului.
turistic a gospodăriiloe, 2.3. Componentele consumului turistic.
întreprinderilor şi a statului. 2.4. Locul consumului turistic
3. să determine şi să descrie
componentele consumului turistic.
4. Să determine locul consumului
turistic în consumul final al
populaţiei.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Alexandru, D.,Negut, S.,Istrate - "Geografia turismului", Bucuresti, Editura Academiei 2000
2. Cosmescu, I. - "Turismul - Fenomen complex contemporan", Bucuresti, Editura Economica,
1998
3. Minciu, R. - " Economia Turismului", Bucuresti, Editura Uranus, 2001
4. Snak O., ș.a. Economia turismului, Editura Expert, București 2003
5. Ionescu, I. - "Turismul fenomen social economic si cultural", Bucuresti, Editura Oscar Print,
2000

Subiectul 3. Produsul turistic specific


Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 3.1. Activitatea turistică specifică: subiectele
1. să descrie activitatea turistică generale, subiectele speciale.
specifică. 3.2. Agenţiile de voyage şi tur-operatorii
2. Să compară subiectele generale şi 3.3. Ramurile turismului
cele spaciale ale activităţii turistice. 3.4. Valoarea adăugată, forţa de muncă.
3. Să evalueze activitatea agenţiilor de
voyage şi a tur-operatorilor să
analizeze potenţialul pieţei hoteliere
4. să descrie ramurile turistice
5. să estimeze valoarea adăugată şi forţa
de muncă pe piaţa serviciilor
turistice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Alexandru, D.,Negut, S.,Istrate - "Geografia turismului", Bucuresti, Editura Academiei 2000
2. Cosmescu, I. - "Turismul - Fenomen complex contemporan", Bucuresti, Editura Economica,
1998

Subiectul 4. Consumul turismului receptor


Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 4.1.Servicii de cazare
1. să descrie şi să analizeze 4.2. Servicii de alimentaţie publică
serviciile de cazare. 4.3. Serviciile transportului de pasageri
2. să descrie şi să analizeze 4.4. Serviciile agenţiilor de voyage şi tur-operatorilor
serviciile de alimentaţie publică 4.5. Servicii în domeniul culturii
3. să descrie şi să analizeze 4.6. Servicii de recreere şi divertisment
serviciile transportului de 4.7. Alte tipuri de servicii turistice
pasageri
4. să descrie şi să analizeze
serviciile agenţiilor de voyage şi
tur-operatorilor
5. să descrie şi să analizeze
serviciile în domeniul culturii
6. să descrie şi să analizeze
serviciile de recreere şi
divertisment
7. să descrie şi să analizeze alte
tipuri de servicii turistice
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Alexandru, D.,Negut, S.,Istrate - "Geografia turismului", Bucuresti, Editura Academiei
2000
2. Cosmescu, I. - "Turismul - Fenomen complex contemporan", Bucuresti, Editura
Economica, 1998
6. Snak O., ș.a. Economia turismului, Editura Expert, București 2003

Subiectul 5. Consumul turismului emiţător


Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 5.1. Serviciile agenţiilor de voyage şi tur-operatorilor
8. să descrie şi să analizeze 5.2. Serviciile transportului de pasageri
serviciile agenţiilor de voyage şi 5.3. Servicii de cazare
tur-operatorilor 5.4. Servicii de recreere şi divertisment
9. să descrie şi să analizeze 5.5. Alte tipuri de servicii turistice
serviciile transportului de
pasageri
10. să descrie şi să analizeze
serviciile de cazare.
11. să descrie şi să analizeze
serviciile de recreere şi
divertisment
12. să descrie şi să analizeze alte
tipuri de servicii turistice
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Alexandru, D.,Negut, S.,Istrate - "Geografia turismului", Bucuresti, Editura Academiei
2000
2. Cosmescu, I. - "Turismul - Fenomen complex contemporan", Bucuresti, Editura Economica,
1998
6. Snak O., ș.a. Economia turismului, Editura Expert, București 2003

Subiectul 6. Consumul turismului naţional


Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 6.1. Servicii de cazare
1. să descrie şi să analizeze 6.2. Servicii de alimentaţie publică
serviciile de cazare. 6.3. Serviciile transportului de pasageri
2. să descrie şi să analizeze 6.4. Serviciile agenţiilor de voyage şi tur-operatorilor
serviciile de alimentaţie publică 6.5. Servicii în domeniul culturii
3. să descrie şi să analizeze 6.6. Servicii de recreere şi divertisment
serviciile transportului de pasageri 6.7. Alte tipuri de servicii turistice
4. să descrie şi să analizeze
serviciile agenţiilor de voyage şi tur-
operatorilor
5. să descrie şi să analizeze
serviciile în domeniul culturii
6. să descrie şi să analizeze
serviciile de recreere şi divertisment
7. să descrie şi să analizeze alte
tipuri de servicii turistice
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
8. Stănciulescu G.Managementul turismului durabil în țările riverane Mării Negre, Editura
All Beek, București, 2000.
9. Stănciulescu G. Tehnica operațiunilor de turism, Editura All Beek, București, 1995
13. Snak O., ș.a. Economia turismului, Editura Expert, București 2003

Subiectul 7. Consumul turismului intern


Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 7.1. Servicii de cazare
1. să descrie şi să analizeze serviciile de 7.2. Servicii de alimentaţie publică
cazare. 7.3. Serviciile transportului de pasageri
2. să descrie şi să analizeze serviciile de 7.4. Serviciile agenţiilor de voyage şi tur-operatorilor
alimentaţie publică 7.5. Servicii în domeniul culturii
3. să descrie şi să analizeze serviciile 7.6. Servicii de recreere şi divertisment
transportului de pasageri 7.7. Alte tipuri de servicii turistice
4. să descrie şi să analizeze serviciile
agenţiilor de voyage şi tur-
operatorilor
5. să descrie şi să analizeze serviciile în
domeniul culturii
6. să descrie şi să analizeze serviciile de
recreere şi divertisment
7. să descrie şi să analizeze alte tipuri de
servicii turistice
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Stănciulescu G.Managementul turismului durabil în țările riverane Mării Negre, Editura All
Beek, București, 2000.
2. Stănciulescu G. Tehnica operațiunilor de turism, Editura All Beek, București, 1995
6. Snak O., ș.a. Economia turismului, Editura Expert, București 2003

Subiectul 8. Conturi de producţie în ramurile turismului şi în alte ramuri ale economiei


naţionale
Obiective Unităţi de conținut
Masterandul va fi capabil: 8.1. Descrierea ramurilor turismului
1. Să descrie ramurile turismului 8.2. Produse turistice specifice
2. Să determine, să clasifice şi să 8.3. Produse turistice tipice
evalueze produsele turistice specifice 8.4. Produse turistice alăturate
3. Să determine, să clasifice şi să 8.5. Produse turistice nespecificate
evalueze produsele turistice tipice 8.6. Valoarea adăugată brută în activitatea turistică
4. Să determine, să clasifice şi să
evalueze produsele turistice alăturate
5. Să determine, să clasifice şi să
evalueze produsele turistice nespecificate
6. Să estimeze valoarea adăugată brută în
activitatea turistică.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Stănciulescu G.Managementul turismului
durabil în țările riverane Mării Negre, Editura All Beek, București, 2000.
5. Ghidul contabilului. Ch: Editura „Vivar Editor” S.R.L., 2007. 535 p. ISBN 978-9975-9623-
9-1
6. Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor. În:
Contabilitate şi audit. 1998, nr. 2-3
8. Nederiţa, A.; Bucur, V; Cărauş, M. ş. a. Contabilitatea financiară. Ch: ACAP, 2003, 640 p.
ISBN 9975-9702-1-4

S-ar putea să vă placă și