Sunteți pe pagina 1din 1

Serviciu extern de prevenire si protectie

Certificat abilitare nr. 628/ 25.02.2014


_________________________________________________________________________________

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind situaţiile de urgenţă

Intocmită azi ................................


Subsemnatul ……………………………….., având funcţia de Responsabil S.U./Conducatorul locului
de munca, am procedat la instruirea unui număr de ....... persoane de la
…………………………………………………………………. conform tabelului nominal, în domeniul
situaţiilor de urgenţă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/ unitate în
perioada/zilele .....................................
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: Legea 307/2006 (art. 1, 2, 6-9, 19-22); Ordinul
163/2007; Ordin nr. 712/23.06.2005 modificat si completat de Ordinul nr. 786/02.09.2005; Legea
481/2004(reactualizata); Modul de organizare a apararii in situatii de urgenta si asigurarea protectiei
civile; Planul de evacuare in caz de situatii de urgenta; Modalitatea de alarmare in cazul situatiilor de
urgenta; Reglementarea fumatului in incinta institutiei; Tipurile de stingatoare din dotare, amplasarea lor
si modul de folosire;
Prezenta fişă de instructaj se va păstra la: 1 exemplar la Responsabil S.U./Conducatorul locului de
munca si 1 exemplar la ……………………………………………………………….

Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de


instruire colectivă privind situaţiile de urgenţă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr.
Numele şi prenumele/Meseria CNP
crt. Semnătura

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar ............................


Semnătura ..........................

Notă: Fişa se completează în 2 exemplare.