Sunteți pe pagina 1din 11

PROGRAMA OPŢIONAL

ARIA CURRICULARĂ : Arte

DISCIPLINA : Atelierul de pictură

NUMĂR DE ORE : 35 de ore ( o oră pe săptămână )

DURATA: un an şcolar

CLASA: I

I. OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor


plastice.

2. Recunoaşterea tipurilor de culori ( clasificarea culorilor ) şi a nonculorilor în natură ,


pe imagini şi pe paletă, obţinerea amestecurilor ( nuanţă, tentă, ton).

3. Însuşirea unor noi tehnici specifice artei plastice.

4. Realizarea unor compoziţii libere folosind elemente de limbaj plastic sau după natură.

5. Dezvoltarea senzaţiilor, percepţiilor, sentimentelor estetice şi atitudinilor artistice, a


gustului pentru frumos.

1
II.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

O1 Utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor


plastice
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

1.1 să pregătească în mod corespunzător


- exerciţii de pregătire a materialelor;
materialele şi instrumentele de lucru
- exerciţii de aranjare pe paletă a culorilor într-o
necesare pentru organizarea locului de
anumită ordine;
lucru

1.2 să se familiarizeze cu diverse - exerciţii de identificare şi de grupare a


materiale de lucru materialelor plasticizante şi a instrumentelor de
lucru;
- exerciţii de mânuire a pensulelor, a
instrumentelor de conturare (creioane, peniţe,
carioca) şi de fluidizare a culorilor pigment;

1.3 să conştientizeze legătura dintre - exerciţii de elaborare a unor semne plastice


materialele folosite şi tehnica abordată folosind, pe rând, diverse materiale şi
instrumente (coloranţi, materiale din natură sau
refolosibile, argilă, plastilină), denumirea tehnicii
în funcţie de acestea; -
exerciţii de trasare, colorare folosind coloranţi
deja fluidizaţi;

1.4 să utilizeze materialeleşi - exerciţii de redare cu ajutorul diferitelor


instrumentele de lucru pentru a exprima materiale şi instrumente a elementelor ce
idei, emoţii, sentimente compun spaţiul natural;

- exerciţii de grupare a semnelor plastice pentru a


crea imagini reale sau fantastice;

1.5 să reprezinte plastic elemente ce - exerciţii de reprezentare liberă a formelor de


compun spaţiul natural relief, a arborilor, clădirilor (transformarea lor în

2
semne plastice);

- intuirea spaţiului plastic pe imagini(desene ale


copiilor sau reproduceri de artă);

- exerciţii de găsire a asemănărilor dintre unele


pete, forme, linii şi puncte plastice cu elemente
din spaţiul natural;

1.6 să se familiarizeze cu tehnica - exerciţii de aşternere a culorilor pigment;


juxtapunerii,suprapunerii culorilor, - exerciţii de trasare cu diferite instrumente;
a colajului, modelajului şi a lucrului cu - exerciţii de obţinere a unor forme
peniţa tridimensionale prin modelaj;
- exerciţii de realizare a spaţiului plastic folosind
fragmente din diferite materiale (colaj textil, din
hârtie, frunze şi flori presate);

O2 Recunoaşterea tipurilor de culori(clasificarea culorilor), a nonculorilor în natură, pe


imagini şi pe paletă, obţinerea amestecurilor ( nuanţă, tentă, ton)
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

2.1 să clasifice culorile după - exerciţii de identificare a culorilor;


anumite criterii - exerciţii de grupare a culorilor în culori primare,
binare, calde, reci, nonculori;

2.2 să obţină culori binare şi griuri - exerciţii de combinare a două culori primare şi de
valorice obţinere a unor claviaturi de nuanţe;
- exerciţii de combinare în cantităţi diferite a
nonculorilor(alb şi negru) şi de obţinere a diferitelor
tonuri de gri valoric;
- exerciţii de combinare a culorilor opuse şi de obţinere a
tentelor de culoare;

2.3 să obţină tonuri închise sau - exerciţii de observare pe creaţii plastice a tonurilor de
deschise prin combinarea culorilor culoare;
cu alb, negru sau gri valoric - realizarea unor suprafeţe-suport în tonurile unei culori;
- exerciţii de colorare a unor semne plastice în tonurile

3
unei culori aşezate gradat de la închis la deschis;

2.4 să compună suprafeţe folosind - realizarea unor compoziţii figurative sau nonfigurative
nuanţe, tonuri sau tente de culoare în care se folosesc tonuri sau tente;
- realizarea unor compoziţii figurative sau nonfigurative
în care se îmbină nuanţe, tonuri sau tente de culoare.

O3. Însuşirea unor noi tehnici specifice artei plastice

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

3.1 să cunoască forma (pata de - exerciţii de identificare a diferitelor forme din natură
culoare) ca element de limbaj plastic pe imagini, ca forme de obiecte, forme geometrice,
- exerciţii de grupare în urma dialogului a formelor în
forme spontane şi forme elaborate;

3.2 să obţină forme spontane şi - exerciţii de obţinere a formelor spontane prin : plierea
forme elaborate prin diferite hârtiei, presarea unor pete de culoare, scurgerea liberă a
procedee culorii, dirijarea cu jetul de aer a unei cantităţi de
culoare pe suport;

- exerciţii de prelucrare a formelor spontane obţinute


prin adaos de linii şi puncte;

- realizarea unor compoziţii cu forme spaţiale realizate


din plastilină;

3.3 să se familiarizeze cu linia şi - exerciţii de intuire a liniilor şi punctelor plastice şi de


punctul ca elemente de limbaj plastic deosebire a lor de linia şi punctul ca semne grafice;
- exerciţii de trasare cu diferite instrumente a liniilor
plastice ( în duct continuu, întrerupte, groase, subţiri) ;
- exerciţii de construire cu ajutorul liniilor şi punctelor a
semnelor plastice, a spaţiului natural sau decorativ

O4.Realizarea unor compoziţii libere folosind elemente de limbaj plastic sau după natură

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

4.1 să compună un spaţiu folosind - exerciţii de observare pe imagini a formelor plastice şi

4
forme spontane şi forme elaborate a modului lor de aranjare pentru a realiza o compoziţie;

- exerciţii de organizare a spaţiului plastic cu ajutorul


diferitelor forme;

4.2 să compună un spaţiu combinând - să realizeze compoziţii cu elemente reale sau fantastice
alte forme, linii şi puncte; obţinute prin îmbinări de forme, linii, puncte;

- exerciţii de observare a modului de realizare a


armonizării cromatice în creaţii plastice;

4.3 să armonizeze culorile şi - exerciţii de realizare a unor claviaturi de nuanţe sau


amestecurile lor într-un spaţiu plastic tonuri, de obţinere a unor suporturi sau semne plastice( a
unui joc de fond) din nuanţele sau tonurile unei culori;

- exerciţii de realizare a unor compoziţii în care se


folosesc grupele de culori pentru redarea unor elemente;

O5. Dezvoltarea senzaţiilor, percepţiilor, sentimentelor estetice şi atitudinilor artistice, a


gustului pentru frumos

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare

5.1 să interpreteze semnificaţiilor - dialog privind semnificaţia culorilor şi a formelor


culorilor calde, reci şi a culorilor spontane pe bază de creaţii plastice;
grizate (ale tonurilor sau tentelor)
- exerciţii de redare a impresiei de căldură sau de
răceală cu ajutorul culorilor;

- exerciţii de redare a liniştei sau a zbuciumului cu


ajutorul culorilor şi nonculorilor;

5.2 să sesizeze că neuniformitatea - dialog pe baza de creaţii plastice privind semnificaţii


liniilor şi a punctelor creează diferite ale liniilor şi punctelor (părţi îngroşate ale liniilor
impresii sugerează umbră, iar subţierile, întreruperile redau
lumina; mărirea sau micşorarea liniilor şi a punctelor
dau impresii spaţiale);

- exerciţii de redare a impresiei de întuneric – lumină


sau a impresiei spaţiale cu ajutorul liniilor şi a
5
punctelor;

5.3 să exprime liber propriile idei şi - compoziţii libere de redare în viziunea proprie aq
sentimente privind spaţiul natural cât spaţiului natural cât şi al propriilor trăiri;
şi cel plastic
- dialog pe bază de creaţii plastice pentru exprimarea a
ceea ce înţelege şi simte fiecare la privirea unui tablou
sau a unui colţ din natură;

III. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1.Intuirea, cunoaşterea spaţiului natural şi a modului de reprezentare plastică


2.Familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru
3.Clasificarea culorilor şi amestecarea lor
4.Linia şi punctul, elemente de limbaj plastic
5.Forma ( spontană şi elaborată ) element de limbaj plastic
6.Iniţierea în compunerea spaţiului plastic

IV. STANDARDE CURRICULARE MINIME DE PERFORMANŢĂ

O1. Utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor


plastice
S1.Identifică pe creaţii plastice diferite forme din natură.
S2.Reprezintă elemente din natură sub formă de semne plastice.
S3. Foloseşte în mod corespunzător materialele şi instrumentele de lucru.
S4. Aplică tehnica juxtapunerii şi tehnica suprapunerii culorilor.
S5. Foloseşte tehnica colajului.
S6. Alege materialele corespunzătoare pentru realizarea unui spaţiu plastic într-o anumită
tehnică propusă de învăţător.

O2.Recunoaşterea tipurilor de culori ( clasificarea culorilor ) şi a nonculorilor în natură , pe


imagini şi pe paletă, obţinerea amestecurilor ( nuanţă, tentă, ton).
S7. Recunoaşte culorile pe steaua culorilor.
S8. Recunoaşte culorile primare şi binare.
S9. Realizează nuanţe şi griuri valorice amestecând culori primare, respectiv noncolori.
6
S10. Realizează tonuri cromatice combinând culori cu nonculori ( alb, negru, gri ).
S11. Foloseşte nuanţele tonurilor şi griurile în realizarea unor suprafeţe plastice.

O3.Însuşirea unor noi tehnici specifice artei plastice.


S12.Identifică diferite forme pe creaţii plastice.
S13. Obţine prin diferite procedee forme spontane şi forme elaborate.
S14. Identifică linii şi puncte plastice pe creaţii plastice.
S15. Elaborează diversităţi de linii şi puncte plastice.
S16. Obţine forme elaborate prelucrând forme spontane.
S17. Realizează un spaţiu decorativ din linii, puncte şi forme
O4.Realizarea unor compoziţii libere folosind elemente de limbaj plastic sau după natură.
S18.Realizează spaţii plastice combinând forme, linii, puncte şi amestecuri de culoare.

O5.Dezvoltarea senzaţiilor, percepţiilor, sentimentelor estetice şi atitudinilor artistice, a


gustului pentru frumos.
S19. Exprimă liber idei şi sentimente provocate de contemplarea unui spaţiu natural sau
plastic.
S20.Precizează idei provocate de diverse moduri de aşternere a culorii şi de organizare a
liniilor şi punctelor.
S21. Cunoaşte semnificaţia unei culori.
S22. Utilizează diferite moduri de aşternere a culorii şi a semnelor plastice pentru a ceea
impresia formei şi poziţiei obiectelor.

CONŢINUTURI ( detalieri)
Forma spontană şi forma elaborată – 6 ore

Tema OR Activităţi de învăţare Resurse, mijloace şi metode Evaluare

1.Forma 3.1 #observarea şi Materiale-planşe model, materiale de Autoevaluare


spontană identificarea formelor lucru
Evaluare
obţinută spontane
F-modelare:prezentarea formei reciprocă
prin pliere
#obţinerea unor forme spontane, recunoaşterea acesteia pe
sau presare
3.2 spontane prin plierea reproduceri, planşe didactice sau în

7
natură (15”)
I-activitate practică:realizarea unei
hârtiei lucrări cu forme spontane obţinute prin
1 oră 1.4 #interpretarea formelor presarea petelor de culoare sau prin

spontane obţinute pliere(20”)


P-joc de interpretare a formelor: Ce
reprezintă? ( 10”)

3.1
Materiale- ilustraţii cu elemente din
3.2 #observarea unor pete natură, materiale de lucru

2.Forma spontane şi intuirea F-modelare:prezentare a unor planşe


4.2 Observarea
spontană tehnicii de realizare didactice, cu recunoaşterea petelor
sistematică a
obţinută 1.4 spontane şi demonstrarea tehnicii de
#obţinerea petelor activităţii de
prin obţinere a acestora prin stropire(15”)
spontane prin stropirea cu obţinere a
stropirea I-ex.aplicativ:obţinerea petelor
pensula, pe suport uscat formelor
forţată spontane prin stropire forţată cu
spontane prin
#identificarea unor pensula, pe suprafaţa uscată(20”)
1 oră stropire
asemănări cu elemente din F-brainstorming:Cu ce seamănă?
natură Interpretarea formelor obţinute şi
descoperirea lor în natură(10”)
5.3

3.1 F-demonstrare cu ajutorul


#observarea şi acţiunii:prezentare a tehnicii de suflare

3.Forma recunoaşterea unor forme liberă sau printr-un tub asupra unei
Observare
spontană 3.2 spontane picături de culoare, în diferite
sistematică
obţinută sensuri(15”)
1.4 #obţinerea formelor de obţinere a
prin suflare I-activitate practică:obţinerea formelor
spontane prin suflare formelor
4.2 prin suflare (20”)
1 oră spontane
#interpretarea formelor G.m.-joc de imaginaţie:căutarea unor
5.3
obţinute corespondenţe în mediul înconjurător
pentru formele obţinute(10”)

8
#identificarea liniei şi
3.1 Materiale:reproduceri de artă, planşe
punctului ca elemente ce Observare
model, materiale de lucru
1.4 conturează imaginea sistematică
F-conversaţie pe baza unor reproduceri

4,5. Forma 3.2 #prelucrare a formelor şi evidenţierea formelor elaborate şi a

elaborată spontane prin adăugarea echilibrului compoziţiei(10”)


3.3
unor elemente I-ex.aplicativ:realizarea unei compoziţii
2 ore 1.5 „Cer înstelat” (25”)
#realizarea unei
F-prezentare şi interpretare a unor
4.1 compoziţii ci îmbină Evaluare
lucrări(10”)
forma spontană şi forma reciprocă
4.3 Ora a II-a - lucrarea „Fluturele”
elaborată

F-dezbatere colectivă:recunoaştere pe

#identificarea şi reproduceri, planşe didactice sau în


6.Analiza Probă
interpretarea formelor mediul înconjurător a formelor
şi practică
spontane şi elaborate spontane sau elaborate(15”)
evaluarea 5.3 #exprimarea opiniilor şi G.m.-trierea şi prezentarea unor lucrări
lucrărilor
sentimentelor realizate de elevi(20”) Evaluare
1 oră reciprocă
#expunerea lucrărilor G.M.-activitate practică:organizarea
unei expoziţii cu lucrările triate(10”)

Iniţierea în compunerea spaţiului plastic -7 ore

Tema OR Activităţi de învăţare Resurse,mijloace şi metode Evaluare

1-2-3 Linia şi 3.1 #identificarea liniei şi a Materiale:album foto cu reproduceri, Observare


punctul- punctului planşe model sistematică a
1.4
elemente activităţii de
#obţinerea unor linii F-observare, intuire şi recunoaştere a
definitorii ale 3.3 obţinere a
diferite după orientare, liniei şi a punctului pe reproduceri
formei unor linii
formă sau grosime sau planşe didactice (15”)
3 ore I-exerciţiu joc de obţinere a unor linii
#intuirea rolului
diferite după orientare(orizontale,
constructiv sau decorativ
verticale, oblice), grosime şi linia
al liniei şi punctului
continua(20”)
9
F-conversaţie elevi-elevi:rolul
constructiv şi decorativ(10”)

Ora a II-a: lucrare din linii curbe şi


4.1
puncte „Malul mării”(valuri,
4.2 pescăruşi,nisip) Evaluare
reciprocă
4.3 Ora a III-a: un exerciţiu de aşezare a
liniei şi punctului în alternanţă de
formă şi culoare „Brâul”

Materiale: planşe model, jetoane Chestionare


3.1 colorate, materiale de lucru orală
F-observarea şi descrierea formelor
4.2
#recunoaşterea formelor fundamentale

fundamentale (pătratul,triunghiul,cercul)pe
reproduceri şi planşe didactice(10”)
#intuirea formelor GM-exerciţiu–joc:recunoaşterea
4-5 Forme 1.4 fundamentale folosind formelor fundamentale pe o
fundamentale jetoane colorate planşă(10”)
4.1
#aşezarea formelor în I-activitate practică:realizarea unei
4.3
frize decorative frize decorative prin alternanţa de
formă şi culoare(25”)

Ora aII-a: se compune un spaţiu


plastic numai din forme
fundamentale „Camera mea”

6.Compunerea 3.1 #recunoaşterea formelor F-demonstrare:prezentare a unor Evaluare


spaţiului spontane şi elaborate şi a reproduceri şi planşe didactice pentru reciprocă
3.2
plastic cu tehnicilor de obţinere recunoaşterea formelor spontane şi
Observare
forme 1.4 elaborate,discutarea tehnicilor de
#observarea şi intuirea sistematică a
elaborate obţinere(10”)
4.1 formelor plastice interesului
P-joc:recunoaşterea în mediul
1 oră pentru
înconjurător a diferitelor forme(10”)
10
#organizarea spaţiului I-exerciţiu aplicativ:obţinerea unui activitate
plastic cu ajutorul spaţiu plastic echilibrat, organizat cu
formelor ajutorul formelor(25”)

#observarea lucrărilor şi I-observare şi triere a unor lucrări Autoevaluare


7.Analiza şi 5.1 exprimarea opiniilor realizate de elevi(10”)
evaluarea Evaluare
proprii F-conversaţie pe marginea lucrărilor
lucrărilor 5.2 reciprocă
şi expunerea opiniilor personale
#prezentarea lucrărilor
1 oră 5.3 GM-activitate practică:expunerea
#expunerea lucrărilor lucrărilor(15”)

Abrevieri pentru formele de lucru cu elevii: F – frontală, GM- grupe mari(6-10 elevi), Gm -grupe mici(3-
5elevi), P-perechi, I- individuală

11

S-ar putea să vă placă și