Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Student Însurăţălu Andrei


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu”, Iaşi
Clasa: a V-a B
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Unitatea de învăţare: ”Sărbătorile în viața omului ”
Subiectul lecţiei: ”Sărbătoarea - timp sfințitor și de bucurie”
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecţiei: Însuşirea unor cunoştinţe despre modul de pregătire pentru sărbătoare cât și diversitatea sărbătorilor ținute în
familie și importanța lor.
Competenţe generale:
C.G. 1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinţei;
C. G. 2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase;
C. G. 3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase.
Competenţe specifice:
C.S. 1.1. Explicarea rolului pe care îl au sărbătorile în viața noastră de creștini;
C.S. 1.2. Descrierea unor aspecte ce țin de seriozitatea și respectarea sărbătorilor ;
C. S. 2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind importanța sărbătorilor scoțând în evidență duhul liniștit, de pace, de
bucurie, de armonie, pe care-l transmit;
Forme Evaluare
Conţinutul instructiv – educativ Metode
Nr. C. d. Ti Mijloace de de
Etapele lecţiei şi
crt. mp învăţământ organiza
procedee
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2’
Salutul. Activitate
Momentul conversaţia Icoana din sala Observația
1. Se spune rugăciunea Împărate Ceresc. frontală/
organizatoric exerciţiul de clasă
individuală sistematică
Se notează absenții.

3’
Verificarea temei . Se adesează Capacitatea
Actualizarea Activitate de a enumera
câteva intrebări cu privilre la conținutul lecției frontală/ câteva clipe
2. cunoștințelor anterioare (De la regele David la Impăratul conversaţia
individuală de frumoase
anterioare Hristos) petrecute în
cadrul
familiei.
5’ Profesorul împarte elevii pe grupe și le distribuie Capacitatea
câte un plic. Plicul conține un puzzle cu diferite elevilor de a
Pregătirea Activitate reconstrui
imagini reprezentative sărbătorilor din familie.
3. aperceptivă a jocul pe echipe imaginile sun
Grupele trebuie să rezove puzzle-ul fără să formă de
elevilor
comunice. Prima grupă care termină câștigă. puzzle și de a
le recunoaște.
Anunțarea 1’
titlului și Se notează de către cadrul didactic pe tablă titlul Observația
conversaţia Activitate sistematică
4. precizarea lecției noi: ”Sărbătoarea - timp sfințitor și euristică Tabla frontală
obiectivelor de bucurie”. Se precizează obiectivele explicația
propuse lecţiei.

Comunicarea/însuș Capacitatea
5. Prezentarea conceptului de sărbătoare și citirea Sfânta Activitate
irea noilor C. d. 1 explicativă frontală/ de a enumera
cunoștințelor 20’ pregătirea pentru ea. Scriptură individuală Dobândite de
Citirea explicativă a conținutului de studiat din conversația regele David.
euristică
manual. Manual
Se definesc și se specifica tipurile de sărbători explicația
prezente în familie.
C.d.1 10’ Cadrul didactic împarte fișe de lucru elevilor.
Fixarea C.d.2 Aceștia au de rezolvat diferite cerințe referitoare
6.
cunoștințelor exercițiul fișe de lucru Acitivitate
sărbătoare. individuală
5’ Activitate Capacitatea
Activitate individuală: identificarea acțiunilor individuală de a
/ identifica în
prin care și-au manifestat curajul pentru a frontală propriile
Asocierea, dărui ceva (un cadou) celui sărbătorit. acțiuni
curajul
7. generalizarea
creștinesc de
cunoștințelor a-l aprecia și
ai oferi o
atenție celui
care este
sărbătorit
1’ Profesorul va face aprecierile generale şi Activitate
individuale referitor la pregătirea elevilor pentru frontală Aprecieri
Aprecierea verbale
8. lecţie cât și implicarea lor în predarea noilor
activității elevilor
cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea și 1’ Tema pentru acasa este să povestească în scris Activitate Observația
explicarea (maxim 5 rânduri) despre o sărbătoare care i i-a frontală sistematică
9.
temei pentru impresionat.
acasă
2’ Rugăciunea Exercițiul Icoana din sala Activitate Observația
Încheierea de clasă frontală sistematică
10. Salutul.
activității
C. S. 2.2. Selectarea unor modele de pregătire pentru sărbătoare cât și a comportamentului adecvat ;
C.S. 3.1. Evidenţierea unor elemente definitorii ale propriei identităţi religioase.
Competenţe derivate:
C. d. 1: prezentarea modului de pregătire pentru sărbătoare cât și tipurilor de sărbători din familie : ziua de naștere,
onomastica, Sfântul ocrotitor al familiei/ziua familiei creștine ;
C. d. 2: descrierea tipului de participare care-l pot avea copiii la sărbători;

Strategia didactică:
• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lectura explicativă, exerciţiul, povestirea, problematizarea,
rugăciunea, audiţia muzicală;
• Mijloace de învăţământ: imagini cu familii aflate în plină sărbătoare, Sfânta Scriptură, , fişe de lucru, videoproiectorul,
calculatorul,boxe.
3. Forme de organizare a activităţilor: activitate individuală, frontală, pe echipe.
Resurse bibliografice:
• Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2005

• Elizabeth White, Cum îndrumăm licopilul în viața duhovnicească,Ed. Sofia, 2007, București;

• Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba
Iulia, 2000.
SCENARIUL DIDACTIC
Anexa 1

25.11.2019

”Sărbătoarea - timp sfințitor și de bucurie”

• Citat din Sfânta Scriptură: ” Când drepții biruiesc e mare sărbătoare."


• Sărbătoare este un eveniment religios de mai multe tipuri cum ar fi: Sărbătoare Sfintei Treimi, a Maicii
Domnului, a Sfintei Cruci și a Sfinților.
• Sărbătorile pot fi și evenimente săvârșite familie precum: zilele de naștere și zilele onomastice de nume.
• Sărbătorile calea spre duhovnicie.
• Biserica loc de închinare și de celebrare a Sfinților.
Fișă de lucru

A)Răspundeți la următoarele întrebări folosind variantele ajutătoare. Încercuiți răspunsul/răspunsurile corecte.

Cum devine familia o mică biserică? :


1.prin apropierea cu Dumnezeu;
2.prin iertare , răbdare;
3.prin dragoste ;
4.prin viclenie.

Care sunt sunt ocrotirii familiei creștine?


1. Sfinții;
2. Animalele de companie ;
3. Prietenii.

Când se serbează Ziua Familiei Creștine? :


1. în fiecare an, la 15 mai ;
2. o data la 10 ani ;
3. pe 24 ianuarie.

B) Completați spatiile punctate.

1) Enumerați trei sărbători petrecute în familia voastră.

● …………………………………………,
● …………………………………………,

● ……………………………………………

2) Specificații care este Sfântul ocrotitor al familiei din care faceți parte.

● ……………………………………………

3) Cum se numește Sfântul al cărui nume îl aveți de la Botez?

● ……………………………………………

C) Spuneți care este cel mai plăcut cadou care v-a fost oferit de ziua de naștere.

D) Specificații o stare sufleteasca care ați simțit-o la onomastica voastră.