Sunteți pe pagina 1din 3

Unități de Nr.

Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Obs.


competență ore
Modulul 1. Alfabetizare vizuală – 7 ore
Relația obiect –spațiu M1. cl.VI, p. 108-112
”Natura statică”. 1

Relația om-spațiu. ”Peisaj rural” 1 M. cl.VI, p. 199-125 EI


1.1.Recunoașterea
Reprezentarea naturii statice prin diverse
raportului obiect –spațiu în
mijloace 1 M. cl.V, p. 36-37
mediul înconjurător
1.2.Explorarea Peisaj și natură statică. Abordarea realistă și
materialelor, stilizată. 1 M. cl.VI, p. 119-125
instrumentelor și tehnicilor Legitățile de reprezentare a spațiului.
de artă plastică în redarea Perspectiva liniară. 1 M. cl.VI, p. 113-115
peisajului și naturii statice Perspectiva aeriană.”Odaia mea ” 1 M. cl.VI, p. 116- 118
1.3Aplicarea legităților de
reprezentare a spațiului în
Valențe expresive ale imaginii vizual –
imagini vizual plastice
plastice în opera de artă. 1 Probă de evaluare EF P2
1.4 Aprecierea
modalităților de
valorificare a legităților
perspectivei în
reprezentarea spațiului.
Modulul 2. Limbajul vizual-plastic– 12 ore
2.1.Descrierea expresiei Comunicarea mesajelor artistice prin expresia
elementelor de limbaj eementelor de limbaj vizual 1 M. cl.VI, p. 92 EI
vizual-plastic în natură și Modularea și modelarea liniilor, formelor: M. cl.VI, p. 94-96
creații de artă Forma plană. 1 M. cl.V, p. 32-35

Transformarea artistică a formelo. Topica M. cl.V, p. 32-35.


formei 1 cl.VI, p.94-96
2.2.Utilizarea expresivității
elementelor de limbaj Gradația valorică a culorii 1 M. cl.V, p. 28-29
vizual-plastic pentru
reprezentarea stărilor Imagini monocrome și policrome. 1 M. cl.VI, p. 103/105
afective Acorduri cromatice. Dominanta cromatică 1 M. cl.VI, p. 103-104
Mijloace de expresie / de comunicare specific
artelor vizual. Imagini simbol. 1 Probă de evaluare EF P11
2.3.Explorarea procedeelor Tratarea picturală a imaginii : nuanțe și Probă de evaluare
de transformare artistică a nuanțare 1 M. cl.VI, p. 101-102 ES P7
formei în procesul creării
imaginilor vizual plastice. Gama cromatică: gama caldă, gama rece 1 M. cl.VI, p. 103/106-107
2.4. Experimentarea
amestecului de culori în Gama acromatică 1 M. cl.VI, p. 105
tratarea picturală a Imaginea decorativă. Modalități de expresie
imaginii. specific tratării decorative a imaginii :
2.5. Argumentarea expresiei stilizarea formelor: caldă, rece; crearea
elementelor de limbaj visual- motivului decorativ 1 M. cl.VII, p. 35-38
plastic în lucrări proprii și
opera de artă
Clarobscurul- procedeu de reprezentare a
volumului obiectelor pe suprafața plană 1 M. cl.VI, p. 108-112
3. Compoziție și design- 7ore
Mijloace și procedee artistice de realizare a
compoziției. 1 M. cl.V, p. 53-54 EI
3.1. Distingirea mijloacelor M. cl.V p 46-48
și procedeelor artistice de Tipuri de compoziție : închisă, deschisă. 1 M. cl.VI 126
realizare a compoziției Scheme compoziționale : în pătrat, în cerc. 1 M. cl.VI 137-139
visual-plastice.
3.2. Aplicarea procedeului Proporția în reprezentarea portretului și a
de proporționare în corpului uman 1 M. cl.VI p. 126-127
reprezentarea portretului
și a corpului uman.
3.3.Explorarea Proporționare în reprezentarea portretului și
materialelor, a corpului uman 1 M. cl.VI p. 128
instrumentelor și tehnicilor Subiectul lucrării plastice. Relația subiect -
de artă pentru abordarea material - tehnică 1
artistic a unui subiect.
3.4. Aprecierea
modalităților de exprimare
a ideilor, emoțiilor,
sentimentelor în compoziții Elemente de design. Compunerea imaginii
plastic/ digitale digitale 1 Probă de evaluare EF P3
4. Istoria artelor plastic-6 ore
4.1.Distingerea M. cl.VI p. 154-159
elementelor specifice artei Arta Evului Mediu: - arhitectură; - pictură 1
din Evul Mediu și monumentală: frescă, mozaic, icoane.
Renaștere în diverse M. cl.VI p. 149
contexte educaționale și Stiluri de artă: bizantin. 1
culturale. M. cl.VI p. 150-151
Stiluri de artă: romanic. 1
4.2. Aprecierea valorică a 1 M. cl.VI p. 152-153
operelor de artă plastică Stiluri de artă: gotic.
din Evul Mediu și
Renaştere.
M. cl.VII, p. 67-69
4.3. Valorizarea istoriei
Arta Renaşterii: - pictură; - sculptură; - 1
artelor medievale și
arhitectură
renascentiste în diverse
proiecte creative. Probă de evaluare EF P8
Arta Renaşterii: - pictură; - sculptură; - 1
arhitectură
5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe positive- 3 ore
5.1 Organizarea unor Evenimente şi proiecte artistice: școlare și 1 Probă de evaluare ES P14
expoziții, vernisaje de extrașcolare.
creații vizual-plastice. Activități diferențiate de postevaluare 1 Sarcini diferențiate
Excursie: Muzeul Naţional de Artă al 1
5.2. Colaborarea în cadrul Moldovei
pregătirii unor
evenimente școlare/
extrașcolare de
promovare a artelor.