Sunteți pe pagina 1din 2

Către,

PRIMARUL SECTORULUI 2

Subsemnatul _______________________________________________, cu domiciliul în


_______________str. ________________________ nr. _______ bl. ____ sc. ___ ,et. __ ,
ap. ________ ,sectorul ____ ,cod poştal ______ , telefon/fax ,e-mail
________________ ,
posesor al actului de identitate/ paşaport seria______nr.________ ,CNP I I I I I
I I I I I I I I I,
în calitate de administrator / director al Societăţii __________________________
cu sediul în _______________ , str. ____________ , nr.___, bl____, sc__ et. __ , ap.
,sectorul ____,
înmatriculată la. Registrul Comerţului cu nr.____________ , CUI
_______________________ , solicit eliberarea unui certificat de atestare care să
confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autoriza ției de
construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
pentru obiectivul _____________________________________________________ situat
în SECTORUL 2, str. ______________________________________nr. _________ , bl.___ ,
et. __ ap. ___ , realizat în baza Autorizaţiei de construire nr. _________ din
anul ________ și a Procesului verbal de recepție nr.
___________________________ din anul __________
Alăturat anexez:
1. Autorizaţia de construire şi planuri anexă, în copie;
2. Procesul-verbal de recepție;
3. Plan de situație (cu poșarea locurilor de parcare) și
releveele contrucției/construcțiilor cu situ ția existentă,
întocmite de un expert autorizat-cadastru, planuri ce vor
sta la baza întocmirii documentației cadastrale – 2
exemplare originale;
4. Certificat fiscal pe luna în curs.
Nr. telefon contact ______________________

Data __________________
Semnătura,

(*Semnatarul cererii va menţiona un număr de telefon la care să poată fi contactat ulterior)


SADU – CA
Ediţia 1/Revizia 0