Sunteți pe pagina 1din 11

UNITATEA: COLEGIUL TEHNIC ”DORIN PAVEL” ALBA IULIA

Data: 10 octombrie 2018


Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Clasa: a IV a
PROF. DR. ÎNV. PRIMAR: GHEORGHIU ELENA
Subiectul: Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
Tipul lecţiei: predare - învăţare
Obiectiv cadru: Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
Obiective de referinţă:
 Să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a
numerelor naturale
Obiective operaţionale:
 să reactualizeze cunoștinșele dobândite anterior legate de scrirea,
citirea, formarea și compararea numerelor mai mici sau egale cu
1000000
 Să scrie şi să citească cifrele romane;
 Să aplice reguli de scriere cu cifre romane în transformarea
scrierii din cifre arabe în cifre romane şi invers, pentru numerele
naturale până la 2 000;
 Să participe cu interes la lecţie;
 Să dea dovadă de spirit de echipă, să comunice în munca pe
grupe.
Resurse procedurale: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul,
descoperirea, metoda Gândiţi/ lucraţi în perechi/ comunicaţi

1
Resurse materiale: planşe cu cifrele romane, reproduceri după documente
istorice, coli mari albe, markere, manualul, beţişoare
Modul de organizare: pe grupe, în perechi, individual, frontal
Evaluare: - formativă, prin răspunsurile date de elevi pe parcursul desfăşurării
lecţiei;
- sumativă, prin rezolvarea fişelor
Resurse umane: elevii
Resurse spaţiale: sala de clasă
Resurse temporale: 50'

2
Dirijarea învăţării

Nr. Etapele lecţiei Activitatea Activitatea Evaluare


crt. învăţătorului elevilor
1. Moment - Rog elevii să se - Elevii se
organizatoric pregătească pentru ora de pregătesc pentru
matematică. începerea orei de
matematică
2. Captarea atenţiei - Antrenament mintal - Elevii numără,
pregătitor oral, după cerinţele
 Exerciţii de numărare: stabilite
- Pornind de la 425, - formativă,
număraţi din 5 în 5 prin
descrescător până la 405; răspunsurile
- Pornind de la 360, date de elevi;
număraţi crescător din 4 în - activitate
4 până la 384; frontală
- Pornind de la 180,
număraţi descrescător din
6 în 6 până la 132

3. Reactualizarea - Exerciţii de scriere a - Elevii ies la tablă,


cunoştinţelor numerelor cu cifre arabe: pe rând şi scriu; - formativă,
 Scrie cu litere numerele: - Ceilalţi scriu pe prin
4 301; 270 840; 8 808. caiete. răspunsurile
808. date de elevi;
 Ce arată fiecare cifră 8 în - activitate
scrierea numărului 8 808 frontală,
808? - Elevii îşi amintesc individuală
- Rog elevii să îşi sistemul nostru de

3
amintească sistemul numeraţie: zecimal - formativă,
poziţional de scriere a şi poziţional şi prin
numerelor naturale precizează ce răspunsurile
înseamnă fiecare. date de elevi
4. Anunţarea temei - Anunţ titlul lecţiei şi îl - Notează titlul
şi a obiectivelor scriu pe tablă: „Cifrele lecţiei pe caiete
romane”;
- Precizez importanţa
scrierii cu cifre romane
5. Însuşirea noului - Prezint o reproducere - Sunt atenţi la
conţinut. după un document istoric planşa prezentată şi
Dirijarea în care apar cifre romane şi precizează diferenţa - formativă,
învăţării cifre arabe; de scriere (cifrele prin
- Rog elevii să observe şi romane se scriu cu răspunsurile
să precizeze diferenţa de litere). date de elevi
scriere între cifrele arabe şi
cele romane (Anexa 1)
- Prezint planşa cu cifrele - Elevii privesc - formativă
romane şi corespondentul planşa cu cifrele - activitate
acestor cifre scris cu cifre romane şi frontală
arabe (Anexa 2); corespondentul
Pentru a reţine mai uşor acestor cifre scris
forma şi semnificaţia cu cifre arabe;
cifrelor dau copiilor câteva - Elevii ascultă şi
reguli mnemotehnice: cifra execută mişcările
X reprezintă mâinile cu mnemotehnice
cele 10 degete răsfirate, indicate;
aşezate încrucişat, cifra V - Îşi notează pe
este jumătatea lui X, cifra caiete
C vine de la centum (sută) corespondentul
iar L este jumătatea lui C fiecărei cifre
care se scrie: [. romane scris cu
- Prezint planşa cu regulile cifre arabe.
de transformare a cifrelor - Îşi notează pe

4
romane în cifre arabe. caiete regulile de
Observăm trecerea de la transformare a
scrierea romană la cea cifrelor romane în
arabă (Anexa 3) cifre arabe.

6. Asigurarea - Scriu la tablă alte numere - Ies la tablă şi


retenţiei şi a şi rezolvăm exerciţii care rezolvă exerciţiile;
transferului confirmă regulile de ceilalţi scriu pe
trecere de la scrierea caiete. - Continuă,
romană la cea arabă: formativă;
 90 – XC - Ies, pe rând, la - activitate
 110 – CX tablă şi rezolvă frontală,
 CDXXV = (500 - 100) + exerciţiile. individuală
10 + 10 + 5 = 400 + 20 + 5
=
=
425
 DCXIV = 500 + 100 +
10 + (5 - 1) = 600 + 10 + 4
=
= 614
7. Obţinerea - Împart elevii în două - Se împart în două - sumativă,
performanţei grupe; grupe; prin
- Împart coli mari albe şi - Citesc sarcinile de rezolvarea
markere fiecărei grupe pe fişe; itemilor de pe
precum şi fişa cu sarcinile - Sunt atenţi la fişă;
ce le au de rezolvat (Anexa explicaţiile date; - activitate în
4); -Rezolvă sarcinile. grup;
- Explic sarcinile de pe - Liderul grupului
fişe. iese la tablă şi
prezintă rezolvarea
exerciţiilor;
- Se corectează,
unde este cazul autoevaluarea

5
8. Evaluarea -Jocuri didactice:” Scriem - Lucrează în
cu beţişoare!” (Anexa 5) – perechi; - sumativă
metoda „Gândiţi/ lucraţi în - Formează numere
perechi/ comunicaţi”; din beţişoare
respectând sarcinile
cerute.
9. Tema pentru - exerciţiile: 1,2/ pagina 16 - Notează teme pe
acasă caiete

ANEXA 1

6
SCRIEREA CU CIFRE ROMANE

Oraşul Bucureşti este atestat documentar în 1459. a fost


capitala Ţării Româneşti în secolele XVII – XIX.
În anul 2005 (mileniul al III – lea ) în Bucureşti locuiau
circa
2 200 000 de persoane.

7
ANEXA 2

SCRIEREA CFU CIFRE ROMANE

Aceste numere sunt scrise cu cifre arabe.

1 5 10 50 100 500 1
I V X L C D

Aceste numere sunt scrise cu cifre


romane.

8
ANEXA 3

Observăm cum trecem de la scrierea


romană la cea araba

VI Când cifrele romane cu valoare 5+1→6


CLX mai mică sunt scrise după cifra 100 + 50 + 10 → 160
MDCX cu valoare mai mare, adunăm. 1000 + 500 + 100 + 10 → 1610

IX Când cifrele romane cu valoare 10 – 1 → 9


XD mai mică sunt scrise înaintea 500 – 10 → 490
CM celor cu valoare mai mare, scădem. 1000 – 100 → 900
„Cifrele” V, L, D, nu se scad
niciodată.

XIV Dacă o cifră romană cu valoare 10 + (5 - 1) = 10 + 4 → 14


DXL mai mică se află între două cifre 500 + (50 - 10) = 500 + 40 →540
MCD cu valori mai mari, întâi scădem, 1000 + (500 - 100) = 1000 + 400→ 1400
apoi adunăm.

VIII În scrierea unui număr, cifrele 5+1+1+1→8


MMMDLII I, X, C şi M se pot repeta, dar 1000 + 1000 + 1000 + 500 + 50 +
nu mai mult de 3 ori. + 2 → 3552

În scrierea cu cifre arabe, pentru a forma un număr, folosim adunarea şi înmulţirea.


În scrierea cu cifre romane, folosim adunarea şi scăderea!
Exemple: 3 x 100 + 2 x 10 + 4 x 1 = 300 + 20 + 4 = 324
CCXXIV = 200 + 20 + (5 - 1) = 224

9
ANEXA 4

EXERSĂM, ÎNVĂŢĂM!
Lucrăm pe grupe

1. Citeşte numerele şi explică scrierea lor după model :


VIII, IX, XI, XV, XIX, XX, XXXIV, MXXIX, CV, DXIV.

Model: VIII → 8, fiindcă 5 + 1 + 1 + 1 = 8

2. Scrie data, luna, anul şi secolul în care suntem. Ce cifre vei


folosi în fiecare caz?

10
ANEXA 5

Scriem cu beţişoare!
- jocuri didactice –

1. Formează din beţişoare numărul:


a) XIX; b) XXIV

Schimbă locul unui singur beţişor, pentru a obţine un număr cu 2 mai


mare decât cel dat.

2. Obţineţi rezultate corecte deplasând câte un beţişor:

Rezolvare:

II – I = II I + I = II

III x I = I II x I = II

III = I II = II

VIII – V = I VII – VI = I

3. Cu ajutorul a 10 beţişoare reproduceţi operaţia aritmetică: 11 – 1 = 10


(în cifre romane).

Rezolvare: XI – I = X

11