Sunteți pe pagina 1din 8
MONITORUL OFICIAL AL y ROMANIEI & - Ph 88 OOK — Bie) LeGi, DECRETE, HOTARAAI §1 ALTE adie Samnatd. 21 marke 2020 Ne Pagina ORDONANTE ALE GUVENMULUIROMANEL 30, — Ordonanta 46 urgent >pentns modificares $i complatirea unot acta Revlvtive, precarn es petns Stables unor rdsu ip dornenaa protecei social conertul skuajie giildemilogce determinate de ebaplinairen Coron dyFutube SARS-COV 5 os 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEAI, Nr. 231/21 ORDONANTE ALE GUVERNULUI GUVERNUL ROMAN: 2020 ROMANIE!I ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea gi completarea unor acte normative, precum gi pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatisi epidemiologice determinate de raspandires coronavirusului SARS-CoV-2 Avdnd in vedere hotérdrile Comitetului Nafonal pentru Situafi Speciale de Urgent, precum si prin Deeretul nr. 195/2020 privind insiituirea stati de urgen'a pe tertoriul Rentdiriel, publicat In. Partea |, nr. 212 din 16 marta 2020, ‘avand in vedere 8 decretul prevede acordarea unei majorddt a walarulul Mm cuantumul nr. 19/2020 privind acordarca unor zile libere panngior pentru supraveghtrea copiiior, In situa stitures star de urgent itorul Ofcial al Rornanics uta art. 3 alin. (1) din Lagea jeri temporare @ unitatjior do lnvalinan|, respactiy 0 indarinizalie pentru flocare zi liber’ care Se plitesta din capllolut atorant chatluielioe de porsonal in bbugetul de venitun sl cheltuiel al angajatonutul si este In cuanturn de 75% cin salariul mai mult de corespondental pe 2 a 75% din e2etigul saiarial modu brut utlizat la fu ater unei zie lucrdtoare, dar nu bugetului asigurariior sociale de stat, azordata pe perionda Inchidersi temporare « unitafiior de: invatamant, In situatia care eelalait panini nu heneficiaza de drepiurile regiemantate In aceasta lege, ‘avand in vedere evokifia situalici epideriologice intema jonale determinat la nivelul a paste 180 de tani, in cara aproximativ 160.000 de persoane au fost ly declararea ,Pandemiei” de cotro Organizajin Mondial a Sanat Io data de 11, FBspAndirea coronavirusulsi SARS-COV.-2 1 peste 6.800: au decedat, procum gi 2020, Seal nsicatencsbenionte Wika ay pehande nde ran certs cen enn lipase healer raspandini acestuia gi care au vizat actiuni In planul sanatafi publice, soeiogeononice ‘eu limitarea sau Intreruperoa activitajilor In-contextulmasuntor adegtato Is nivel stator ouropene. nasil pron pond comenitare 3 nko lund act de evoluta stuabei epidemiciogice pe teritarul perioada imediat urmitoare, care mdicd o cregtore masiv a rum {nding cont de faptul ca neluarea unor mdsun urgente, cu rave profudict cu efecte pe tarmen lung asupra angajablor sia ‘oeste elemnente vizeaz@ un interes public # consituie #1 impune adoptaroa da masurl imodiato pe calea ordon Pest sigan socal i ecenomicd 9 popula, precim gi e urgent’ dacretata fie $i de evalarea rsculul de sAnatate publica penn persoane infeotale cu coronavinusul SARS-CoV.2, iter exceptional, in demeniul social gi economic: ar adhuce péticianlor unor masurl de asistonta sociata. ¢ extraordinard, a carei reglementare nu poate f aminata urgen(d, paniru stablliraa miloacelor $1 procedurllor necesare ementarea tinct ridsurti de protecte social pe pesoada stari In temeiul art 115 alin. (4) din Constitutia own republicata, CGverul Romano alos prczentaoronani de urgent Art 1. — Logea nr. 19/2020 privind acordaroa ung ela bere pivinllor pentru supravegherea copier, ln siluelit Inchiders temporare a unitatlor de invajamant, publicata"in Monitorut Oficial al Romaniel, Partea I nr. 209 din t4-mnare 2020, se modifica’ gi 80 completeaza, stele (1) $e 1, ka arco, amcertie (1) {gf an meee Vor avea urmatorul cuprin (At (1) Seacorda a boro dee pe aru Supravegherta eoplior, in siuaba susiend&n! cursunlor sau Jnchident temporare a unitatior de iné4Lamant unde aca ta sunt inscris, ca umare a conditilor meteorotogice nefavorabile sau @ allor situafli extreme docratate aattal de cite autorititle Competente ou airituti in domeniy (3) Pin pie. tere przenia egv hlloge 28) parintele firesc, potrivi Legit nr. 287/2009 privind Codut ii, republcata, cu modificarle g completarile tlerioare; ') adoptatonst 0) persoana care are copiullcopili In Incredinjare in vederoa adopter: 4 pGrsoana care are In plasament copiul sau In tutela, ana desemnais conform af. 104 alin, (2) din Legea me SPEDE RE eee eeeares repturior copitulul, republcata cu modificariie 33 completarie unerioare: f) parintele sau reprezentantul legal af persoanei adulte cu: handicap Inserisa intro unitate de Invatanant.” 2, Laarticolul 1, dupa alineatul (3) se introduc patru nol alincate, alineatele (3"}(34), eu urmatorul cuprins: (3) Benaficiazé de pravederile prozenta logi st plrinicto sal) reprezentantul legal al eopilulul eu handicap grav negcolorizat, care a optat pentru acordarea indermnizaticl in ‘condifile Legil nr. 4486/2008 privind protectia 1 promovarca \dreptunlor persoanelor cu handicap, republicata, cumodifcarie ‘ph rompletarie ulterioare, doar In conditile in care activitatea serviciulul de 2i este suspendats ca urmare a conditillor Meteorologice nefavorabie sau a altor situapi extreme decretate -tstfel de catre autontiple competent cu ail in domenis (P) Provedenile prazental lagi se aplicd si pantry parintake ‘sau reprazentantul legal ears are Ta Ingles, supraveghers ‘nirelnere persoana sduita incadrats in grad de handicap gray sau In grad de handicap grav cu asistont personal pentru care: ‘Sa optat pentru acordares indernnizatiel In condifilie Legit nr. 448/2006, republicatd, ci modificarle 1 complatariie ulierionre, doar daci beneficiazh de servic do zi, a oiror activate a fost suspendali ca urmare @ contlfilor meteorologice nefaverabie sau. altor stuati extreme deeratate astfel de catre autontatle competente cu atributii In domeniu. (38) Prevederiie prezentel leg! nu se aptica in cazut in care una dintre persoanele prevazute la alin. (3) se affa in una sau mai multe din urmatoarce situati 8) este In concediul provazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 ‘alin: (2) oni art, 31 alin. (1) din Ordonants de urgent? 2 ‘Guvernului nr. 111/200 privind concechul si indemnizatia lunara pentru cresteroa copilior, aprobaté cu modifican prin Legea nr. 32/2011, cu madificarile si completarile ulterioare, bj este asistertul personal al unula dintre copii aflat tn Intratinore; ©) ee afi in eonendiu de adinndleoncodiy tra plat. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA I, Nr, 234/21.1I1,2020 3 (34) Prevederila prezentel legi nu se apie in cazul (6) Pentru perscnalul inetiutifor si autor ior publica, astfet Persoaneior ale ctor raportuni de munca sunt suspendate cum sunt definite la art. 2 alin, (1) pct, 30 din Legea privind: pentru interuperea temporard a activitatl angajatonuiul sau in finantale publice nr. 50/2002, cu modificariie si complatarile cazul sofulul/sotel acastora, in conditile art. $2 alin. (#) lit c) ultorioare, sila art. 2 alin, (1) pct. 36 din Logea privind finanjate din Legea nr. 53/2003 — Codul munci, republicala, cx publre locale nr. 273/Z008, cu modificarile si completarile modificainie $i completa utterioare. Prevedanle prezentel legl _uttortoare, inéferent do sisternul de finanjare gi de subordonare, hu se aplic’ nic in cazul In care celdlalt parinte nu realizeaz —inclusly activi tie finan{ate mtegral din venitun propre. Infinjate venturi din salari si asimilate salarilor, venturi din actvitati pe l&nga insiitulile pubiice. indemnizala prevazuta fa alin. (1) independents, venituri din drepturi de proprictate infelectuala, nu sein in calcul la determinarca limite! prevazute Ia art. 25 din venluri din aciivitit agricole, siivicuiturd # pleeloulturd, supuso Legea-cadru nr, 1539/2017 privind salarizaraa porsonakuil plat Impozitull pe venit patrivil prevederiior Legh nr. 27/2018 din fonds publice, cu modificiile siveompletinile ulterioare. privind Codu fseal, ei modifeérie si completarie ulterioare (7) Pana la inchiderea aruiui fal, sumete decontate potivt 3. La articotul 2, alineatele (2)—{4) se modified i alin (1) vor f inapoiate Fondul.fde garantare din bugotil de vor avea urmatorul cuprins: stat, dupa caz, potrivt uned pr stabilte prin hotarive: & (2) Cecerea prevazuta la alin.(1) va # insovta deo decaratia Guvernuiui” pe propria raspundere a cekilali périnto, din care s8 rezulte ci «=, Dupa articolul 3 se Introduce un now ariicol, Acosta nu a aolicttat la locul shu de munca zile lere ce | ear artleolul 38, €u urd ins: caver potrvil prezentl leg gi nici Au se aflA in una dive Art, 31." — (1) ialul prevaeut la art. 22 alin. (1) din situafile provazute la ari. 1 alin. (33), precum si de o copie a anexa my. TaD ir 195/2020 prvind instituires star de. Ccorticatuul/cortiicatelor de nagtare al/ale coptului/coplilor. —_urganta pe sortoriul @maniet are droptl ja omajorare acordata (3) Prevederile alin. (2) nu Se aplicd persoanei singure din supimentar: ‘saleriale cuvenite, in cuanturmul prevézut familia monoparentald, defnita in condiile art, 3 din Leger a art. 3 alin. (1)¢/urespunzator numarulu de ale hucratoare din 1277/2010. privind olocatia pentru susfinerea formlicl, pertoada siarivthy urgents In situaga In core celdlat plrinte mu: republleata, cu maditdrile g complatini utter care. beneticlazd GP dreplurie previizute la art. 1 sau in prezentul (4) Acordarca zilelor libere pentru angajaji din unitate artesl, nistemulul energetic najional, din unitayie operative de la (2) Pagtu personalul din Sisternu! naponal de aparare, soctoareie nuclearo, din unitaile cu foc continuu, din unitate de ordina, 41 securitate naionala, majoraraa prevazuta ta sistent sociald, de tolecomunicats, ale redioului i televiziunl at. ieasmus in bugetul de stat. publce, din transporturle pe cite ferate, din unitiile care —_(S)"Pontru personal! insBhijifor st autorit lor publice, asttel ‘sigurd ‘rangportd In coman gi sakutetates locaktaplor, procum unt definite lar, 2 abn. (1) pot 30 din Lagea nr. 500/2002 si aprovittonarea populavel eu gaze, energie eleetnied. edldurd, we id franiole publee, cu modifieatie si completirle 1apa, comer! alimentar, produce ¢ distrbutla modicamente «1 %stterioara, gi la ar. 2 alin. (1) pet. 38 din Logea nr. 273/208 @chipamente sanitaro, distribute carburant., personalul