Sunteți pe pagina 1din 6

Agenția de acreditare pentru sănătate și științe sociale– AHPGS

14 iulie
2017

Întrebări deschise și note explicative


Suplimentare la depunerea documentelor Universității Dimitrie
Cantemir, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, și
anume Programul de pregătire psihopedagogică – nivel I și Programul de
pregătire psihopedagogică – nivel II.

Documente suplimentare necesare

- Vă rugăm să depuneți „Planul strategic al Universității”.


- Vă rugăm să depuneți o declarație formal din partea administrației
universității, prin care să se garanteze existența facilităților, dotărilor,
echipamentelor, precum și a resurselor umane pentru programul de
studii.
- Vă rugăm să depuneți o foaie matricolă (în limba engleză) pentru
program.
- Raportul de autoevaluare (SER) secțiunea 1.3.2 este incomprehensibil.
Vă rugăm să rescrieți paragraful numai în limba engleză și să-l
depuneți.
- Vă rugăm să depuneți un exemplu de „chestionar de evaluare a
profesorilor de către studenți” în limba engleză.
- Pe data de 10 iulie ne-ați trimis documentul “Annex 1_Methodology”.
Pe ultima pagină a documentului se face referire la „Tabelul nr. 1”.
Este acel tabel reprezentat în “Annex 3_Curriculum_university
study”? Dacă nu, vă rugăm să ne trimiteți „Tabelul nr. 1”.
- În “Annex 3_Curriculum_university study” apar discipline cărora nu le-
am putut găsi descrieri în fișierul “Level 2_Postgraduate” din “Annex
III.2 Syllabi” (și anume disciplinele “Didactica specialității și
dezvoltări în didactica specialității”, “Comunicare Educațională”,
“Psihopedagogia excelenței”, “Psihopedagogia învățării”, precum și
toate subiectele menționate la numărul “Pachet opțional 2”). Vă
rugăm să ne trimiteți descrierile care lipsesc.
-Titlurile disciplinelor din “Annex 3_Curriculum_university study” diferă
de titlurile date în descrierile din “Annex III.2 Syllabi”. Vă rugăm să
trimiteți fie o corecție a Anexei 3, fie o corecție a Anexei III.2.

1
- Conform anexei la decretul „Ordin al Ministerului Educației Naționale
nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru pentru
organizarea programelor de pregătire psihopedagogică în instituțiile
de învățământ superior acreditate pentru certificarea competențelor
cerute de profesia didactică” … …Art. 1 (3) “Instituțiile de învățământ
superior care oferă pregătire psihopedagogică încheie contracte-
cadru cu inspectoratele școlare de care aparțin instituțiile de
învățământ în care are loc practica de specialitate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.” Vă rugăm să depuneți un exemplu (în
limba engleză) al unui astfel de contract-cadru.
…Art. 5 (1) “Admiterea la programele de pregătire psihopedagogică se
bazează pe examinare/interviu, în condițiile stabilite de către
metodologia proprie a universității”. Vă rugăm să numiți criteriile
pentru admitere și documentul unde sunt prevăzute acestea. Este
posibil ca persoane care nu sunt înscrise la Universitatea Dimitrie
Cantemir (sau orice altă universitate) să urmeze nivelul I sau II al
Programului de pregătirea personalului didactic?
…Art. 13 (1) Legea prevede ca, după absolvire, studenții să primească
un certificat „care să conțină situația școlară a absolventului”. Vă
rugăm să depuneți un exemplu în limba engleză. Suplimentul la
diplomă sau certificatul conțin, pe lângă nota finală, și scorul ECTS
pe scala de notare ECTS, conform cerințelor curente din Ghidul
Utilizatorului ECTS?
- Conform decretului menționat mai sus…
… Art. 1(2) “Instituțiile de învățământ superior acreditate își redactează
propria metodologie pentru organizarea programelor de pregătire
psihopedagogică în scopul certificării abilităților cerute de profesia
didactică, numită în continuare metodologia proprie, cu respectarea
prevederilor metodologiei cadru detaliată la articolul 1.” Are
Universitatea Dimitrie Cantemir propria metodologie cu privire la
DPPD? Dacă da, vă rugăm să depuneți documentul.

Note explicative
- Următoarele chestiuni au importanță specială în procesul de
reacreditare și trebuie documentate corespunzător:

- Evaluarea succesului programului de studii (de ex. folosind


sondaje printre absolvenți, și studii de monitorizare)
- Evaluarea volumului de muncă al studenților pentru modulele
individuale,

2
- Analiza rezultatelor evaluării,
- Evaluarea datelor statistice cu privire la utilizarea capacității,
rata de abandon, numărul noilor înscriși,
- Implementarea cerințelor și recomandărilor de la acreditările
precedente, precum și documentarea tuturor schimbărilor și
dezvoltărilor care au avut loc cu privire la programul de studii
(cu specificarea motivelor pentru acestea) de la ultima
acreditare.
 Vă rugăm să depuneți un raport al rezultatelor dvs., și anume
rezultatele evaluărilor/analizelor satisfacției studenților cu privire la
module, profesori, volumul de muncă, programul în general, modul de
organizare a programului, numărul de examene etc. vă rugăm de
asemenea să ne furnizați informații cu privire la absolvenții programului.
Sunt aceștia angajați (și dacă da, unde și pe ce posturi)?

- Recunoașterea creditelor transferabile de la alte universități (interne și


externe) trebuie reglementată în conformitate cu cerințele Convenției
de la Lisabona de Recunoaștere. Reglementările actuale se referă
doar la schimburile Erasmus.

Întrebări deschise

Întrebările deschise se referă la structura aplicației AHPGS. Vă rugăm să oferiți


răspunsurile în secțiunile furnizate după fiecare întrebare..

Întrebarea Anexa III.2 Programe


1 Există vreo diferență între descrierile modulelor din dosarul
"Nivel 1 Licență" versus "Nivelul 1 Postuniversitar"? Dacă da, vă
rugăm să explicați.

Răspunsul
1
Întrebarea Annex III.1 Curriculum
2 Dosarul conține trei documente cu nume diferite, dar aparent
același conținut. Există o diferență între documente? Dacă da,
vă rugăm să explicați.

Răspunsul
2
Întrebarea SER (Raportul de autoevaluare) 3.2.1
3 În prezent, 31 de studenți studiază în cadrul programului de
pregătire a personalului didactic (TTP). În care programe de
studii (licență și / sau master) sunt în prezent înscriși în paralel
și / sau care program de studii l- au absolvit? Câți studenți /
absolvenți au terminat cu succes TTP (nivelul I și / sau II)?
Răspunsul

3
3
Întrebarea Potrivit "Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.
4 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru pentru
organizarea programelor de formare psihopedagogică în
instituțiile de învățământ superior acreditate pentru
certificarea competențelor pentru profesia didactică" Art.
5 (3g) este necesar pentru admitere să se adauge un certificat
de competență lingvistică la nivelul C1 în ceea ce privește
cunoașterea limbii române "atunci când instruirea are loc în
limba română". Oferiți de asemenea TTP în alte limbi?

Răspunsul
4
Întrebarea Conform ordinului menționat mai sus, "numărul maxim de
5 studenți care pot fi înscriși" este propus de agenția de asigurare
a calității care a evaluat programul. TTP a fost evaluat de
ARACIS în 2010 și, prin urmare, a fost acreditat prin Ordinul
Ministrului Educației Naționale nr. 3027/2010. Specificați
numărul de locuri de studiu propuse de ARACIS și numărul de
locuri de studiu acordate de Minister.
Potrivit SER 1.11.10 "TTP nu a primit un număr exact de locuri
disponibile". Vă rugăm să explicați neconcordanța.

Răspunsul
5
Întrebarea Conform ordinului menționat mai sus, este reglementat faptul că
6 TTP este completat de un examen care constă într-un portofoliu
didactic. "Structura și conținutul portofoliului didactic se
determină prin metodologia proprie a studenților" (articolul
10).
Asta inseamna ca studenții isi pot dezvolta propriile criterii in
ceea ce priveste portofoliul? Există cerințe din partea
Universității privind portofoliul? Și dacă da, unde este
reglementat acest aspect?

Răspunsul
6
Întrebarea Potrivit ordinului menționat mai sus, Art. 21 (2) "Formarea
7 practică în programele de formare psihopedagogică poate avea
loc ca plasament / stagiu în cadrul programului Erasmus +". A
avut parte cineva dintre studenții / absolvenții dvs. această
ocazie?

Răspunsul
7
Întrebarea Potrivit SER 1.2.2 "Practica pedagogică se desfășoară în
8 unitățile de practică cu care universitatea a semnat un
contract", respectiv Inspectoratul Școlar Județean, Gimnaziul
Omega, Liceul de Artă, Colegiul Economic Transilvania. În afară
de un reprezentant al Universității, există mentori în instituțiile
partenere care să fie responsabili pentru formarea practică. Ce
fel de calificare au acei mentori (de exemplu, diplomă de
licență, absolvenți ai TTP)?

Răspunsul

4
8
Întrebarea Este adevărat că practica pedagogică face parte din
9 următoarele module: " Teaching practice in compulsory pre-
university education” 1+2 (level I) si “Teaching speciality and
developments in teaching speciality (secondary, postsecondary
and higher education level)" precum și “Teaching practice
(secondary, postsecondary and higher education level)” (atât în
nivelul II)? Astfel, în nivelul I există 125 de ore de practică (5
puncte de credit) și în nivelul II există 250 de ore de practică (10
puncte de credit)?

Răspunsul
9
Întrebarea SER 1.4.2
10 Vă rugăm să oferiți informații despre situația actuală sau situația
care se așteaptă pe piața muncii pentru absolvenții TTP. Pot găsi
cu ușurință poziții de predare? Aveți informații despre
procentajul absolvenților care sunt șomeri?

Răspunsul
10
Întrebarea SER 2.1.3
11 În ceea ce privește cadrele didactice din TTP, menționați 49 de
profesori implicați în program. Asta înseamnă că toți profesorii
angajați de Universitatea DimitrieCantemir sunt eligibili să
predea în TTP? Toate cadrele didactice care predau în TTP au
terminat programe de pregatire a personalului didactic?

Răspunsul
11
Întrebarea SER 2.2.1
12 Există resurse umane suplimentare în program, de exemplu o
persoană care coordonează practica pedagogică sau programul
în general?

Răspunsul
12
Întrebarea SER 2.3.2
13 Oferiți informații despre biblioteca / bibliotecile dvs.
- inventar (total; inventar al cărților și periodicelor de
specialitate);
- mijloace pentru achiziții noi (cărți și periodice de specialitate);
- accesul la baze de date (de asemenea, de specialitate).
Răspunsul
13
Întrebarea Sustineți faptul că "curriculumul pentru programul de formare
14 psiho-pedagogică (Nivelul 1 și 2) este unic în țară, iar integrarea
sa în formarea studenților în timpul studiilor universitare, de
masterat sau postuniversitare se face conform legii". Asta
înseamnă că Universitatea Dimitrie Cantemir este singura
universitate din România care oferă TTP? Există alte
forme/mijloace de formare a cadrelor didactice în România?

Răspunsul

5
14