Sunteți pe pagina 1din 5

Tema5: Integrarea ec şi II) Incidenţele integrării în Tema6: Politica comercială

incidenţele ei asupra comerţ UE asupra comerţ internaţ şi vamală


internaţ. P/u crearea Uniunii vamale Pol comercială-o parte
I) Forme de integrare ec se prevedea: componentă a pol ec a unei Ţ
Integrare ec- o formă 1-înlăturarea completă dar care vizează sfera relaţ ec
specifică de manifestare a treptată a taxelor de imp şi externe ale acesteia şi include
procesului de adîncire a exp în relaţ comerciale între totalit reglementărilor
interdep ec între Ţ pe plan Ţ semnatare adoptate de către stat în
regional ţi interregional. 2-Înlăturarea completă dar scopul promovării sau
Integrarea ec/trăsături specif treptată a restricţiilor restîngerii schimburilor com
*subiectele integrării ec sunt cantitative şi a cotelor bariere externe şi a protejării ec naţ
numai Ţ tarifare din calea comerţ de concurenţă străină
*pînă la integr ec Ţ au dif alte reciproc a Ţ membre 3 categ de instrumente:
forme de relaţ ec 3-Instituirea unui regim fiscal 1-Tarifare, 2-Netarifare, 3-
externe(coop, comerţ) comun în comunitatea ec Eur Promoţionale şi de stimulare
4 forme de integr ec: 4-Instit unei pol com comune Pol vamală-o componentă a
1-Zona de liber schimb faţă de terţi pol com a unui stat şi
Ţ membre înlătură barierele Pol comer comună/trăaături: cuprinde totalit dispoziţiilor
comerciale dar fiecare le Apare în dep de 3 categ de Ţ legale cu privire la intrarea şi
păstrează în modul său p/u Ţ 1-Ţ dezv ieşirea în din Ţ a mărfurilor
nemembre 2-Ţ în curs de dezv membre Pol vamală- 3funcţii:
2-Uniunea Vamală GAT actual OMC 1-Fiscală, 2-Protecţionistă, 3-
Ţ membre nu numai înlătură 3-Celelalte Ţ De negociere
toate restricţiile în comerţ Taxe vamale- impozite
între ele dar stabilesc un tarif Printre cele mai imp scopuri indirecte percepute de stat
vamal comun cu Ţ terţe realiz se pot desemna asupra mărf ce trec graniţele
3-Piaţa Comună creşterea suficientă a vamale ale Ţ
Ţ membre de rînd cu comerţ producerii UE în comerţ Taxe vamale- 4 categorii:
liber cu mărfuri înlătură internaţ. P/u a evedinţia rolul 1-Obiectul impunerii: de imp,
barierele în calea factorilor de EU în com internaţ e nevoie de exp, de tranzit
producţie să explice urm noţ: 2-Modul de percepere:
4-Uniunea Ec Monetară Comerţ intracomunitar- specificate, ad valorem, mixte
Ţ creează o piaţă unică prin Fluxul de imp şi exp numai 3- Scopul impunerii:
unificarea pol ec, com, între Ţ membre UE protecţionist, fiscal
fiscale, legislat, inclusiv şi Comerţ extracomunitar- 4-Modul de fixare de cărte
introduce o monedă unică. Fluxurile de imp, exp numai stat: autonome, convenţionale
cu Ţ nemembre ale UE sau contractuale,
Comerţ exterior ale Ţ UE- preferenţiale, de răspuns
suma comerţurilor intra şi Tarif vamal- un catalo ce
extra comunitare cuprinde nomenclatorul prod
supuse impunerii vamale şi
taxelor vamale percepute
asupra fiecărui prod sau gr de
prod
Teritoriul vamal- un terit pe
care se aplică un anumit
regim vamal şi o anumită
legislaţie vamală.
Tema7: Politica comercială 2)Barierele netarifare care
netarifară implică limit imp-lor prin
Pol comercială netarifară-un mecanismul preţurilor
complex de reglementări care a)Prelevări variabile la imp-
limit sau deform fluxul rep acel surplus la preţ de
internaţ de bunuri în scopul imppu a egala preţ de imp cu
protejării pieţii domestice şi, cel pe piaţa internă
sau echilibrarea balanţei de b)Preţul min şi max la imp
plăţi externe c)Asig fiscale la frontieră:
Barierele netarifare 5 categ: taxa sapra val adăugate, taxa
în cascadă- un impozit de
1-obstacole care implică o
consum ce se percepe la
limitare cantitativă directă a întreaga val a mărfii. taxa de
importurilor acciză-impozite ce se percep
2-Obstacole care implică la produsele ce constituie
limitarea imp prin monopolul statului. taxe
mecanismul preţ unitar portuale, taxe sanitare, taxe
3-Obstacole care decurg din consulare- se acceptă de
consulatul Ţ importatoare cu
formalităţi vamale şi adm
sediul în Ţ exp pu diferite
privind imp documente.
4-Obstacole care decurg din d)Taxe anidumping şi taxe
participarea statului la activit compensatorii
comerciale e)Depunerile prealabile pu
5-Obstacole care decurg din imp- imp e obligat să acorde
standardele aplicate un avans în org vamale cu 6
produselor imp. luni înainte
3)Barierele netarifare care
1)Barierele netarifare care decurg din formalităţi
implică o limit cantitativă a vamale şi adm privind imp:
imp-lor *evaluarea mărfii la vamă,
a)Interdicţiilt de imp- rep mij *doc şi formalit suplimentare
radical de protecţie totală sau cerute la import
parţială pe o perioadă limit
4)Barierele netarifare care
sau nelimit interzicînd imp
unor produse sau grupuri de decurg din participarea
produse statului la activit de comerţ
b)Contingentele de imp- exterior:
plafoane maxime cantitative *achiziţii guvernamentale
sau valorice admise la mp *comerţ de stat
unor produse sau gr de prod *monopolul de stat-
pe o period det de timp
produsele ce intră în
c)Licenţe de imp- 3 tip:
automete, globale, bilaterale monopolul de stat, statul
d)Limitările voluntare- Ţ poate pune plafon pu imp
singură doreşte sa limit exp, preţ/cantitate
face demers pu alte Ţ pu limit 5)Barierele netarifare care
imp. decurg din standardele
e)Acorduri privind
aplicate produselor imp:
comercializarea ordonată a
produselor. *norme sanitare şi
fitosanitare; *norme de
securitate; * norme de
ambalare, marcare, etichetă.
Tema8: Politici comerciale Măsuri de stimulare Asigurarea şi garantarea
promoţionaale şi de Instrumentele de stimulare: creditelor de exp:
stimulare 1) Bugetare Asig pu creditele furnizorilor
Pol comercială promoţ- 2) Fiscale cu scopul acoperirii riscului
totalit instrumentelor şi 3) Financiar-bancare de ibcasare a val mărfurilor
măsurilor menite să dezv exp 4) Valutare exportate pe creditul
unei Ţ Măsuri bugetare de intermediul instituţiei bancare
Instrumrnte utiliz în stimul stimulare a exp: din Ţ exportatorului
exp: 1) Măsuri promoţionale, *Subvenţii la export Garantarea- pu creditele
2) Măsuri de stimulare *Primile de export cumpărătorilor de o instituţie
Măsuri promoţionale *Alte instrumente bugetare- bancară din Ţ inportatorului
Scopul măsurilor promoţ e acordarea unor facilităţi către o instituţie bancară către
îndreptat spre informarea exportatorilor prin chelt de Ţ exp în cazul cînd
consumatorilor străini în stat în domeniul informaţ, al importatorul devine incapabil
vederea cumpărării transp, în studierea pieţii să recupereze creditul.
produselor Ţ exportatoare externe şi în participarea la
Măsuri promoţionale: tîrguri şi expoz internaţ.
*participarea la tîrguri şi Măsuri fiscale de stimulare
expoz internaţ, org unor astfel a exp:
de manifest pe terit propriu *Facilităşi fiscale pu mărf
cu participare internaţ. exportate
*negocierile şi încheierea de *Facilit fiscale acordate
acorduri internaţ comerciale, exportatorilor
de cooperare ec şi alte *Facilit vamale la mărfurile
convenţii ec. imp pu a fi prelucrate în
*reprezentarea comercială în vederea exp
Ţ participante Măsuri financiar- bancare
*prestarea unor serv de de stimulare a exp:
informare şi orientare a *Credite de export
clienţilor externi consultanţă *Credite de asistenţă
şi asistenţă de specialitate Măsuri valutare de
acordate acestuia stimulare a exp:
*diverse publicităţi externe *Primele valutare- se acordă
exp-rilor diferenţiat pe tipuri
de exp sau pe yone geograf
pu încurajarea exp. Măsura
constă în convertirea valutară
obţ de la exportator în M naţ
la cursul de schimb m
avantajos decît cel oficial.
*Depreciarea M naţ
Tema9: Conferinţa Mecanismul funcţionării
naţiunilor unite pu comerţ şi *Sesiunea
dezv UNCTAD *Consiliu pu comerţ şi dezv
UNCTAD- organul *Secretariatul permanent,
principal al administrării organe subsediale
generale ONU în domeniul Sesiunea UNCTAD- în
comerţ şi dezv conformit cu statutul său de
A fost creat ca un organ origine UNCTAD s-a întrunit
interguvermnamental în 1964 în 11 sesiuni din 4 în 4 ani
şi are sediul la Geneva Consiliu pu comerţ şi dezv –
UNCTAD e compus din m un org permanent al
mault de 188 de Ţ. conferinţei şi acţionează în
Secretariatul UNCTAD face intervaluş între sesiuni.
parte din secretariatul ONU. Întocmeşte rapoarte pu
conferinţă şi o dare de seamă
Scopurile UNCTAD anuală cu privire la activit sa
*promovarea comerţului pe care le prez adunării
internaţ şi dezv ec a Ţ în curs generale a ONU prin
de dezv intermediul Consiliului ec şi
*introducerea conceptului de social
dezv în pol ec internaţ Comisiile permanente
*promovarea comerţului şi *comisia permanentă pu
cooperării ec între Ţ în curs comerţ cu mărfuri
de dezv *comisia permanentă pu
*acordarea ajut special celor atenuarea sărăciei
m sărace Ţ în curs de dezv *comisia permanentă pu
care nu pot benificia de cooperare ec între Ţ în curs
avantajele comerciale de dezv
necesare dezv ec. *comisia permanentă pu dezv
sectorului de servicii
Alte organe
*comitetul special pu
preferinţe
*grupul înterguvernamental
de experţi în practici
comerciale restrictive
*comisia pu societ transnaţ
*comisia pu ştiinţă şi
tehnologii.
Tema10: teoriile ale II) Modelul HOS
comerţului internaţ Denumirea modelului hos
I) teoriile fondate pe vine din prescurtarea a3
diferenţele internaţionale nume de savanţi: Heckscher,
de cost. Ohzin, Samuelson.modelul
Teoriia radicală- se bazează HOS are 2 caracteristici:
pe un principiu cunoscut ca În I fază e vorba de 2
principiu avantajelor expuneri privind compoziţiia
comparative. Înaintea lui comerţ internaţ. Pornind de la
Ricardo Smith a produs un comerţ nou ce se num
teoriia bazată pe avantajele Abundenţa relativă a unui
absolute. Adam Smith factor de producţie.
explica schibburile dintre Ţ A II-a fază: se introduce
prin diferenţe existente între mobilitatea factorului de
costurile de producţie, producţie.
comparînd costurile absolute Verificări statistice:
astfel producţiia bunului e m În anii 50 60 modelul Ricardo
înaltă decît importarea lui. a făcut obiectul m multor
Această concepţie e mult m teste. Comparativ cu alte
săracă în comparaţie cu cea naţiuni SUA pare să dispună
deyvoltată de Ricardo. în 1947 de o dotare factorială
Principiile de bază a teoriei în care capitalul e m abundent
e/e compararea a 2 economii decît factorul muncă.
care în baza factorului muncă Conform teoriei HOS e de
produc 2 bunuri. Interpretarea aşteptat că ex SUA vor fi
acestor costuri comparative alcătuite din bunuri cu o
ce se formează ca raport. Se puternică intensitate în
clarifică atunci cînd reflectăm capitalu, iar imp –factorul
asupra implicaţiei lor asupra muncă. Rezultatele obţ de
unei economii închise. Leontiv arată opusul ex SUA
Noutatea ideei lui Ricardo au raport capital muncă.
constă în aceea că fiecare Ţ Acest rezultat e cunoscut sub
are interes să se specializ în numele „paradoxul Leontiv”
producerea mărfii p/u care
deţinea avantajul comparativ Aşa cum se întîmplă de
şi anume ridicat. modelele realiz de un
Teoriia Ricardiană ne dă producăt de automobile.
simultan şi o explicaţie Consumatori cu venituri
privitor la str comerţ internaţ ridicate cer calit superioară în
şi o demonstraţie a timp ce consumattorii cu
cîştigurilor rezultate în urma venit scăzut sunt interesaţi în
schimburilor rezultate de la calit inferioară. Astfel încît
deschiderea frontierei. specializarea înternaţ se
explică prin niv mediu de
venit/locuitor.

S-ar putea să vă placă și