Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Funcții contractuale de execuție (6 posturi)

Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de
de execuție (6 posturi), în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi- Compartimentul Audit Public Intern;
 1 Expert, gradul IA-8 ore/zi– Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 1 consilier juridic, gradul IA-8 ore/zi– Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 1 Expert, gradul I (domeniul IT)- 8 ore/zi- Compartimentul Logistică și IT/Serviciul Economic;
 1 Expert, gradul II– 8 ore/zi– Compartimentul Relații Publice și Protocol;
 1 Expert, gradul II-8 ore/zi- Biroul Studii și Analize.
Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului
urmator:
1. depunere dosare concurs: 24.05-10.06.2019
2. proba scrisă: 24.06.2019
3. proba practică pentru funcția de expert, gradul I: testarea abilităților de lucru în programele Wordpress,
AdobeInDesign, Photoshop și Active Directory: 27.06.2019
4. proba interviu: 02.07.2019
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs;
g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
1. Auditor, gradul IA - Compartimentul Audit Public Intern
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate
denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art.
20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea
Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern;
 solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani
2. Expert, gradul IA- Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate
denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe;
 vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;

Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Cod 030016, Bucureşti, Tel: 4021- 314.26.96/97
Fax 4021- 314.26.66, E-mail: ier@ier.ro
INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

 solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);


3. Consilier juridic, gradul IA - Compartimentul Juridic și Resurse Umane
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate
denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 vechime în muncă de minimum 7 ani;
 perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;
4. Expert, gradul I-Compartimentul Logistică și IT
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate
denumirile anterioare);
 vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 portofoliu lucrari grafice și aplicații ori site-uri Web, care să dovedească experiența în utilizarea WordPress
și programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 experiență în lucrul cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);
5. Expert, gradul II-Compartimentul Relații Publice și Protocol
 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate
denumirile anterioare);
 vechime în muncă de minimum 1 an;
 bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 constituie avantaj: experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;
6. Expert, gradul II-Biroul Studii și Analize
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate
denumirile anterioare) în domenii precum: studii europene, ştiinţe economice, ştiinţe politice, ştiinţe
juridice, ştiinţe umaniste, relaţii internaţionale, ştiinţe administrative, sociologie;
 vechime în muncă de minimum 1 an;
 cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat), cunoaşterea limbii franceze constituie un avantaj;
 solide cunoştinţe de operare pe computer - MS Office (utilizarea instrumentelor de social media și a
platformei Wordpress constituie un avantaj).
Profilul candidatului: cunoaşterea problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
abilități de redactare rapoarte, analize;capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților,
capacitate de lucru în echipă, spirit de inițiativă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină
următoarele documente:
a) cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice postului solicitat;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea
studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Cod 030016, Bucureşti, Tel: 4021- 314.26.96/97
Fax 4021- 314.26.66, E-mail: ier@ier.ro
INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este
declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.
Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea
candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România– Compartimentul Juridic
şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 24.05-10.06.2019 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.00 (L
– V).
Bibliografiile de concurs sunt disponibile accesand pagina oficială, www.ier.gov.ro.
Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul
Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.
Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane,
fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Cod 030016, Bucureşti, Tel: 4021- 314.26.96/97
Fax 4021- 314.26.66, E-mail: ier@ier.ro

S-ar putea să vă placă și