Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA MINISTERUL APACERILOR INTERNE, 2 alive 04.04. Ando ORDONANTA MILITARA ne. 7 din 04.04.2020 ‘OVID-19 privind misu le prevenire a raspini Avand in vedere dispoziiile art.24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 1r.1/1999 privind regimul stirii de asediu si rogimul stirii de urgent, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea 1, nr-22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificdti si completari prin Legea nr.453/2004, cu modificarile si completarile tulterioare, ale at.2 si art.4 alin,(2) din Decretul Presedintelui Roméniei nr.195/2020 privind institirea stirii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, ‘Tindind seama de evaluarea realizaté de Comitetul National pentru Situatii de Ungen{i, aprobetd prin Hotarérea nr.18 din 04.04.2020, Pentru punerea in aplicare a dispozifilor pct.1,3 514 din anexa nr.2 la Deeretul Prosedintelui Romaniei nr.195/2020, in temeiul art.20 lit.n) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.1/1999, cu ‘modificarle si completarile ulterioare, ‘Ministrul afaceritor interne emite urmatoarea Ordonanfa militard Capitola 1 de carantinare in oragul Tandarei,judeful Ialomita Instituirea masu Art. — Se instituie, pe perioada stirii de urgent, mfcura de carantinare in ‘oragul Tandarei, judequl Lalor, Pagina din S| Art. 2. ~ in localitatea carantinatl prevavata Ia art. | este permisii ietratea, respectiv esitea pentru: ') trnsportul de marfa, indiferent de natura acestuia, a materilor prime si esursclor necesare deslisuratit activitailor economice in localitalca carantinata precum si 8 aprovizionérii populatci ) persoanele cars nu locuiese in zona carantinati, dar eare des economice sau in domeniul aparari, ordinii publice, securitatii nationale, sonita situatiilor de urgenta, administratici publice locale, asistenjei si protecici sociale, Judiciar, serviciilor de utilitate public’, energetic, agriculturi alimentafici publice, alimentarii cu apa, comanicajiilor si transporturilor Art. 3. —Ministerul Transporturilor, Infrastructuri si Comunicatiilor, precum i opcratorii economic; din domeniul transportului feroviar de persoane nui vor comercializa bilete’ abonamente sau alte titluri de calatoric pentru transportul calatorilor in localitatea carantinata decat daca sunt respectate dispozitile art 2 Art.4.~ in locaftatea carantinata potrivit ar. 1, se aplica in mod corespunzaitor: toate interdictile si restrictile stabilite prin ordonanjele militare emise in perioada sti de urgent Art, 5. — Se imputerniceste Centrul Judetean de Coordonare si Conduwcere a Interventiei lalomita (CICCI pentru stabili completa si derogari in ceea ce priveste dispozitiile prevazute la art. 2, cu acordul Comitetului Judejean pentru Situalii de Urgenya Art. 6. (1) Organele cu atribujii in domeniul apararii, ordinii publice si securitiii nationale vor stabili masuri specifice de prevenire si limitare a nari, respectiv a iesiri persoznelor in/din localitatea carantinatd, (2) Autoritajile administratiei publice locale gi judefene vor aduce la cunostingd obligatile ce le revin pe-soanelor, referitoare la deplasarea gi accesulin/din localitatea ccarantinat ) Aplicarea masurilor de verificare, control si acces in/dinspre local tatea ccarantinaté se realizeaza de citre personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne in colaborare cu cele ale Ministerului Apararii Nationale, Art. 7. — Consiliul Judetean Ialomifa, primarul si consiliul local al orasului ‘Tandarei vor lua masuri de a asigura funcjionarea serviciilor de protectie gi asistenta sociala, functionarea corespunzatoare a serviciilor de utilitiji publice, precum $i aprovizionarea cu alimente de bazat pentru persoanele Prd sustinitori sau alté forma de ajutor gi care nu se pot deplasa de la locuinti/gospodare. Art 8. ste stot tris intaeiesivea infin raul Tne, jel Ialomia, prin alte zone gi cli de acces decit cele deschise circul : drumurile europene, nationale, judejene gi comunale. Pagina 2in Capitolul 11 Alte masuri de prevenire a rispindirii COVID-I9 Arto,~(1) Se suspendi toate zbonurile efectuate de operatori economici aerient spre Austria, Belgia, Coniederafia Fvefians, Stele Unite ale Amerieii, Regatul Unit al Matii Britani gt al Irlandei de Nord, Regatul ilar de Jos, Tureia st Iran si din aceste firi citre Romania, pentru toate acroporturile din Romania, pentru o perioad de 14 ile, 1) Masur se aplics incepand cu data de 5 aprilic 2020, ora 23.00, ofa Romanici (3) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Franta gi Germania si din aceste {ari eatre Romania, pentru 0 petioada de 14 vile, incepind cu data de 8 aprilie 2020. (4) Masurile’ prevazute Ia alin.(1) si (3) nu se aplica zborwilor efectuate ou acronave de stat, zboruritor de transport marfa si corespondené, umanitare sau care asigura ser le de urgent, precum si aterizavilor tehnice necomerciale. Art. 10. ~ (1) Sunt permise zborurile efectuate de tofi operatoriiaerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lueratorilor sezonieri din Romania catre alte state, cu avizul autortifilor competente din jara de destinate, (2) Prevederile alin(1) nu se aplica lucritorilor care-si desfigoari activitatea in domeniul sanitar si al asistenfei sociale. Se suspend transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servic regulate speciale gi servicii ocazionale in trafic internafional, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania, Fran, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetian’, Regatul Unit al Marii Britanii al Irlandei de Nord, Regatil Tarilor de Jos si Turvia gi din aceste iri e&tre Romania, pe toatl perioada star de urgent’. Art. 12. — La intrarea in Romania, conducatorii autovehiculelor de transport ‘marfi cu capacitatea maxim’ autorizath mai mare de 2,4 tone, care nu prezint simptome asociate COVID-19, completeaz’ o declaratie pe propria rspundere, al clrei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii i Comunicatiilor, prin care isi asuma locatia unde pot fi contactati in perioada dintre curse. Acestia nu se supun miisurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condigia asiguriii de cdtre angajatar a materialelorindividuale de protectie impotriva COVID- 19. Art. 13. — Prevederile art2 se aplici in mod corespunzitor conducdtorilor autovehiculelor de transport marf’ cu capacitatea maxim& autorizati mai mare de 2,4 tone care de deplaseazi in interesul desfisurari profesiei din Romania intr-un alt stat ‘membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene i stat de rezidenti al conducitorului auto indiferent daca deplasarea autovehiculului de transport marfi sau prin mijloace individuale sa aera din Acestia trebuie 8 previnte, la intrarea in Romania, o adeveringé de Salariat, asumati de angajator. Art. 14. ~ (1) Conducitoré sutovehiculetor de tnaisport inurl cu capacitates ‘maxima avtorizata mai mare de 2,4 tone, care tranzitea7s teritoriul Roménici, nu sunt obligati sa complete, la intrarea pe teritoriul Roménici, dectaratia epidemiologtca, daci respecta urmatoarele conditii minimale: 4) uilizeaza doar coridoare de tranzit si puncte pentru trecerca frontier de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 51 Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne, find interzisa abaterea de la acestea; b) tranzitarea teritoriului Romaniei se face intr-un interval de timp minim, fra a depasi 48 de ore de Ia intrarea in Ronvania, incluzind si perioadele de stationare pentru odihna zilnica normata; ©) stafionarea autovehiculului. se realizeaz& exclusiv in parcéri situate pe ccoridoarcle de tranzit, marcate in mod corespunzitor. (2) in cazul nerespectarii condifillor prevazute la alin.(1), conducitorul autovehiculului va fi obligat si intre in carantin§ 14 zile, suportand cheltuiclile cefectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, in acest eaz, de un reprezentant al definatorului (3) La intratea in Romania, conducdtorul auto este obligat s& aplice, pe parfile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispozitie de Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, respectiv si pistreze asupra sa formularul de tranzit al carui model este stabilit de Ministorul ‘Transporturilor,Infrastructuri gi Comunicatilor. Art. 15, Prevederile art. 5 din Ordonanta militard nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicaté in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplicd mecanicilor de locomotiva si personalului feroviar. Art. 16.~ (1) Ministerele cu refea sanitard proprie gi autoritiile administratici publice locale vor asigura, la cerere, spaii hotelier destinate repausului intre ture sau Birzi petsonalului din sistemul public sanitar, in vederea prevenirii rispandirii virusului COVID-19. (2) Misura se aplicd incepéind cu data publicarii prezentei ordonanje militare in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I Art. 17. ~ (1) Personalul Girzilor Forestiere teritoriale si judefene sau eu ii de control/de paz pe linie silvied va participa in dispozitivele de ordine ic& si control al circulajiei pe drumurile publice, impreuni cu personalul Ministerului Afacerilor Inteme si al Ministerului Aparirii Nafionale, in vederea AeSFEsurari activitatilor!controalelorspecifice pe nie de control si Pagina ain (2) Controalele specifice se fac in punctele de control existente, in funciic de personalul disponibil la nivelul grzlor forestiere sau cu atribufii d= controle paz pe linic silvia, Capitotut Dispocitii finale Art. 18, ~ (I) Sunt abilitate sf asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei oxtonange militare: a) Polifia Roméng, Jandarmeria Romana si poitia local, pentru misurile previzute hart 2 si 8; b) Ministerul Transporturilor, Infrastruc prevazute I art 3 si 9; «€) Poliia de Frontieré Romana, pentru masurile prevazute la art. 11 si 13; 4) Politia Romana, Poitia de Frontier Romans si Jandarmeria Romana, poliia local, direxile de sinatate publica si conducatori autortailor administrafiei publice locale, pentru masura preva la art. 12; ) Polijia Romana, Polijia de Frontiera Romana, Jandarmeria Romina si Inspectoraul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutie, pentru msura previzuta laart.4; @) Nerespectarea masurilor prevazute la art2, 3, 8, 9 si 1 — 14 atrage rispunderea disciplinara, civil, contraventionala sau penal8, in conformiate cu prevederileart. 27 din Ordonana de urgent a Guvernului nr. 1/1999, cu modifcarile si complettile ulterioare. G) Fersonalul insttuilor previzute la alin. (1) este imputericit st constate contraventi sis aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarileulterioare. i si Comunicatiilar, pentrs misuile Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanga militar nr. 4/2020 privind masuri de prevenite a rispandirii COVID-19, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nt 257 din 29 martie 2020, si inceteaza aplicabilitatea, Art. 20, ~ (1) Prezenta ordonanfa militara se publica in Monitorul Oficial al Romani, Partea (2) Fumizorii de servieii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje dfwzate regulat, pentru cel pufin doua zile de la data publicarii, despre ‘confinutul prezentei ordonante militare. Pagina cin