Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ......... din ......

CERERE
privind eliberarea buletinului de calcul și a celorlalte documente care au stat la baza emiterii
Deciziei de pensie nr.........., în format electronic

Către Casa Teritorială de Pensii .................

Subsemnatul (a) …..............,având codul numeric personal ............ domiciliat(ă) în


localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul ......,
posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria .... nr. ......, eliberat de ........la data
de ........, născut(ă) la data de ...... în localitatea/judeţul ......., fiul (fiica) lui ......... şi
al(a) ........,solicit eliberarea următoarelor documente:

□ buletinul de calcul privind acordarea pensiei;


□ date privitoare la activitatea în muncă;
□ punctaje lunare;
□ punctaje anuale;
□ salarii medii pe baza cărora s-a calculat punctajul.

în format electronic, pe adresa de e-mail …..………………………………………………………………

Cunoscând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al


Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE, declar că prin depunerea cererii în vederea acordării
drepturilor de pensie îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal în scopul stabilirii și plății drepturilor cuvenite.

Data ........... Semnătura .................