Sunteți pe pagina 1din 4

ANTET

APROBAT,
DIRECTOR,
SE CONFIRMĂ,
Prof. ARHIVELE NAŢIONALE
- SERVICIUL JUDEŢEAN BRĂILA -
Șef serviciu,
Giani Oltianu

NOMENCLATOR ARHIVISTIC

APROBAT PRIN DECIZIA NR. ............ FEBRUARIE 2013

CONȚINUTUL PE SCURT AL TERMEN DE


COMPARTIMENT OBS.
UNITĂȚILOR ARHIVISTICE PĂSTRARE
A. CONSILIUL DE 1. Ordine, dispoziţii, instrucţiuni, regulamente,
ADMINISTRAŢIE, ciirculare ce reglementează activitatea din Permanent
CONSILIUL învăţământ
PROFESORAL ŞI
DIRECTOR
2. Planul cadru de învăţământ Permanent
3. Organizarea şi încadrarea şcolii Permanent
4. Documente privind evenimente deosebite din
Permanent
viaţa şcolii
5. Registru de procese-verbale ale Consiliului
Permanent
Profesoral
6. Registru de procese-verbale ale Consiliului de
Permanent
Administraţie
7. Planul general de muncă al unităţii Permanent
8. Planuri de muncă şi procese verbale ale
10 C.S.
comisiilor metodice
9. Registru unic de control Permanent
10. Dosarul arhivei (Inventare arhivistice,
procese-verbale de predare primire,
Permanent
corespondență cu Arhivele Naționale )
Nomenclator Arhivistic.
11. Dări de seamă statistice anuale privind
Permanent
realizarea planului de școlarizare, rezultatele la
învățătură ale elevilor și rezultatele la examene
12. Decizii emise de director Permanent
13. Regulamentul de ordine interioară 10 ani
14. Dări de seamă statistice trimestriale și
semestriale privind realizarea planului de
5 ani
școlarizare, rezultatele la învățătură ale elevilor și
rezultatele la examene
15. Planuri şi programe de învăţământ 3 ani după exp.
16. Planificări anuale ale cadrelor didactice 2 ani
B. SECRETARIAT 1. Cartea şcolii Permanent
2. Registre matricole Permanent
3. Registre înscriere şi evidenţă elevi Permanent
4. Registre evidenţă acte studii primite sau
Permanent
eliberate
5. Cotoare acte studii eliberate şi formulare
Permanent
completate şi neridicate
6. Cataloage pe clasă. Permanent
7. Subiecte şi variante ale subiectelor la diferite
Permanent
examene naţionale: original şi copii
8. Dosare personal didactic şi nedidactic,
contracte de muncă, copii acte de studii şi stare 50 ani
civilă, grade didactice etc
9. Fișe de apreciere ale cadrelor didactice 10 ani
10. Condica de prezenţă cadre didactice 10 ani
11. Registru intrări-ieşiri corespondenţă 10 ani
12. Corespondenţă cu instituţii, societăţi
10 ani
comerciale şi unităţi şcolare.
13. Fişe fiscale 10 ani
14. Copii state salarii 10 ani
15. Copii liste plată ajutoare ocazionale, burse 10 ani
16. Cereri eliberări foi matricole 10 ani
17. Registru de evidenţă a foilor matricole
10 ani
eliberate
18. Registru de alocaţie pentru elevi 10 ani
19. Procese-verbale ale comisiilor cu rezultatele
10 ani
la examenele de corigenţă
20. Mişcări elevi, adrese, cereri, foi matricole 5 ani
21. Pontaje 2 ani
22. Declaraţii lunare privind plata contribuțiilor
10 ani
(CAS, CASS şi şomaj)
23. Cereri, decizii privind acordarea de burse şi
10 ani
alte ajutoare ocazionale
24. Cereri ale părinţilor, copii acte stare civilă
5 ani
pentru acordarea alocaţiei pentru elevi
25. Condica de prezenţă personal administrativ 3 ani
26. Registru procese-verbale încheiate de cadre
2 ani
didactice de serviciu pe şcoală
27. Programe şi orare şcolare 2 ani
28. Lucrări scrise elevi 2 ani
29. Scutiri medicale elevi pentru orele de educaţie
1 an
fizică
30. Cereri de înscriere în clasa pregătitoare 2 ani
C. 1. Bilanţ (dare de seamă) contabil anual şi
Permanent
CONTABILITATE rapoarte explicative
2. Bugetul de venituri şi cheltuieli Permanent
3. Registru evidenţă, fişe mijloace fixe 15 ani C.S.
4. Încadrarea personalului didactic şi
Permanent
administrativ
5. State salarii 50 ani
6. Situaţii, tabele şi procese verbale, existentul şi
15 ani
mişcarea materialelor şi mijloacelor fixe
7. Fişe cont pentru operaţiuni diverse 10 ani
8. Bilanţ (dare de seamă) contabil trimestrial și
10 ani
semestrial şi rapoarte explicative
9. Bonuri de consum 5 ani
10. Contracte, devize, avize, procese-verbale
10 ani
privind reparaţii şi amenajări curente.
11. Procese-verbale, corespondenţă şi alte acte
10 ani
emise de organele de control financiar.
12. Note contabile cu acte justificative care stau
10 ani
la baza înregistrării contabile
13. Balanţe de verificare contabile – trimestrial 10 ani
14. Procese-verbale de inventariere şi de casare;
10 ani
liste de inventar
15. Propuneri şi planuri de venituri şi cheltuieli a
mijloacelor bugetare şi extrabugetare 10 ani
(angajamente bugetare)
16. Procese-verbale, referate şi acte justificative
10 ani
privind fondul de salarii
5 ani după
17. Garanţii de gestiune predare
gestiunii
18. Corespondenţă privind operaţiuni financiar
5 ani
contabile care nu se anexează la notele contabile
19. Contracte de prestări servicii, achiziţii publice 5 ani
20. Declaraţia 112 – lunar 5 ani
D. ADMINISTRATIV 1. Documentaţia tehnică privind construcţia
Permanent
localului şcolii (schițe, planuri, memorii etc.)
2. Inventar anual al bunurilor şcolii 10 ani
3. Cotoare bonuri materiale, boniere transfer,
10 ani
chitanţiere, NIR-uri
4. Planul de pază 10 ani
5. Adrese, procese-verbale privind problemele de
10 ani
igienă şi protecţia muncii
6. Referate privind aprovizionarea şcolii cu
5 ani
materiale de consum
7. Subinventare clase 2 ani
8. Grafice lucru 2 ani
E. BIBLIOTECA 1. Registru inventar carte Permanent
2. Registru organizare şi mişcare a fondului de
Permanent
carte
3. Inventare arhivistice şi procese-verbale de
Permanent
predare primire
4. Referate, procese-verbale, tabele, situaţii
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 10 ani
bibliotecii
5. Registru evidenţă cititori 10 ani
6. Fişele cititorilor 5 ani
7. Liste, procese-verbale privind distribuirea
5 ani
manualelor