Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE

ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII


ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CERINȚE ZOOTEHNICE,
COMPONENȚA CHIMICĂ
ȘI VALOAREA NUTRITIVĂ
A NUTREȚURILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Ghid practic de date actualizate

MAXIMOVCA • 2018
Autori:
Coșman Sergiu, doctor habilitat în agricultură,
Bahcivanji Mihail, doctor habilitat în agricultură, academician AII,
Coşman Valentina, cercetător științific,
Garaeva Svetlana, doctor în biologie, Institutul de Fiziologie
și Sanocreatologie, AȘM
Mitina Tatiana, sef.laborator, Institutul de Chimie, AȘM

Ghidul practic este recomandat pentru editare de Consiliul Ştiinţific


al Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină
Veterinară, proces verbal № 7 din 15 decembrie 2017.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Cerinţe zootehnice, componenţa chimică şi valoarea nutritivă a nutreţurilor


din Republica Moldova: Ghid practic de date actualizate / Coşman Sergiu, Bahcivanji
Mihail, Coşman Valentina [et al.]; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi
Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2018 (Tipogr. „Prin-Caro”). – 58 p.: fig.,
tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 57 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-609-4.
636.085(478)(036)
C 35

© Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară al Ministerului


Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, 2018
CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................4
CERINȚELE ZOOTEHNICE GENERALE FAȚĂ
DE NUTREȚURI......................................................................................5
Standarde, normative ale conținutului și concentrației
de elemente nutritive...........................................................................5
Nivelul de degradabilitate a proteinei în cele mai răspândite
nutrețuri................................................................................................8
Conținutul zahărului și amidonului în unele nutrețuri............... 12
Digestibilitatea orientativă a substanțelor nutritive
a furajelor utilizate în rațiile animalelor........................................ 15
Clasificarea succintă a principalelor surse furajere...................... 25
Cerințe de bază față de calitatea nutrețurilor................................ 27
Cerințe față de nutrețurile combinate............................................ 32
BIBLIOGRAFIE...................................................................................... 58

3
INTRODUCERE

Este știut faptul că organizarea alimentației corecte a animalelor


este posibilă numai atunci când se cunoaște componența chimică și
valoarea nutritivă de facto a nutrețurilor utilizate în hrana lor.
Pe parcursul ultimilor ani, specialiștii și fermierii sectorului zo-
otehnic din țara noastră în lucrul lor practic pentru calcularea ra-
țiilor zilnice, rețetelor de nutrețuri combinate, concentratelor pro-
teino-minerale utilizează date referitoare la compoziția chimică,
conținutul în aminoacizi, micro și macroelementele și valoarea nu-
tritivă a nutrețurilor din surse de literatură editate anterior în țara
noastră sau în alte țări. Folosind aceste date, evident că, calculele
obținute, nu sunt tocmai cele mai corecte, ceea ce duce la reducerea
productivității animalelor, supracheltuieli de furaje la o unitate de
producție și respectiv pierderi economice.
Totodată în Laboratorul de Nutriție și Tehnologii Furajere a In-
stitutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medi-
cină Veterinară, în Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al Aca-
demiei de Științe din Republica Moldova (S.Gareaeva, L.Postolati),
precum și în Institutul de Chimie al A.Ș.M (T.Mitina) în ultimii ani
au fost acumulate date noi referitor la conținutul substanțelor nutri-
tive și biologice active a nutrețurilor din Republica Moldova.
Pentru ca aceste date, precum și ultimele date din literatura de
specialitate, să poată fi utilizate de specialiștii și fermierii din dome-
niu este elaborat acest Ghid de date actualizate referitor la compoziția
chimică, valoarea nutritivă, conținutul de aminoacizi, microelemen-
te, precum și digestibilitatea furajelor utilizate în hrana animalelor.
Sperăm că utilizarea acestor date va acorda un sprijin benefic și va
da posibilitate practică de a calcula mai corect rațiile animalelor, rețetele
de nutrețuri combinate și ca rezultat vor fi obținute rezultate pozitive la
sporirea productivității animalelor și a calității produselor animaliere.

4
CERINȚELE ZOOTEHNICE GENERALE
FAȚĂ DE NUTREȚURI

Standarde, normative ale conținutului


și concentrației de elemente nutritive
Transformarea nutrețurilor în producție zootehnică este unul din
principalele procese de producție agricolă.
Eficacitatea acestui proces se determină în primul rând de cantita-
tea producției animaliere obținute dintr-o unitate de nutreț utilizat. În
legătură cu aceasta, problemele valorificării raționale a furajelor în ali-
mentația animalelor capătă o valoare primordială. Eficacitatea nutrețu-
lui va fi cu atât mai înaltă cu cât el va corespunde mai deplin, după pro-
prietățile fizico-mecanice și conținutul substanțelor nutritive, cerințelor
animalelor domestice conform potențialului lor genetic productiv.
În ultimii ani știința zootehnică s-a îmbogățit cu noi date despre
cerințele animalelor în substanțe nutritive, participarea lor în me-
tabolism și eficacitatea utilizării în formarea producției animaliere.
În afară de asigurarea indicilor tradiționali a rațiilor cu proteină,
grăsime, celuloză, cenușă, calciu, fosfor, caroten o însemnătate mare
capătă raportul dintre energie și proteină, zahăr și proteină, cantita-
tea și corelația aminoacizilor, cantitatea și corelația microelemente-
lor precum și a vitaminelor etc.
Evidența acestor indici în multe cazuri este hotărâtoare pentru
sporirea asimilării celor mai esențiale elemente nutritive a nutrețu-
rilor de bază precum si utilizarea cu succes a aminoacizilor, vitami-
nelor, macroelementelor, enzimelor etc. Pe baza acestor indici se de-
termină actualmente normele necesităților animalelor în substanțe
nutritive și biologic active. Ca pildă în tabelul 1 prezentăm normele
concentrației de substanțe nutritive în substanța uscată a rației pen-
tru vacile de lapte.

5
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Tabelul 1
Date generale privind normele conținutului de nutrienți
în substanța uscată a rațiilor vacilor de lapte
Starea fiziologică a vacilor de lapte
Perioada de repaus
Perioada de lactație
Indicii mamar
Primele Ultimele Primele 46-100 101-200 201-305
40 zile 20 zile 45 zile zile zile zile
NEL, Mj/kg 5,1-5,5 6,6-6,7 7,1-7,3 6,9-7,0 6,5-6,3 6,0-5,9
Proteină brută,% 11-12 14-15 19 17-18 15-17 15
Proteină nedegra-da-
30-35 33-38 37-40 35-40 33-37 28-30
bilă,% PB.
Grăsime brută,% 3,5-4,0 3,5-4,0 4,5-5,5 5,0-6,0 5,0-6,0 3,5-4,5
Amidon+zahar,% 20-25 19-28 30-35 28-25 25-30 23-25
Zahăr, % 3,0 4,0 6,0 7,0 7,0 6,0
Celuloza brută,% 22-24 19-21 16-17 17-18 17-18 19-20
NDF, % 42-45 35-40 28-32 29-39 28-33 34-40
ADF, % 30-35 21-22 17-21 17-21 19-23 21-25
SEN, % 25-30 32-28 35-42 35-38 30-35 28-30
Ca, % 0,5-0,7 0,7-0,8 0,77 0,8-0,85 0,7-0,8 0,65-0,75
P, % 0,30-0,36 0,34-0,40 0,48 0,48-0,55 0,43-0,47 0,38-0,42
Na, % 0,1 0,1 0,18 0,25-0,30 0,20-0,25 0,20-0,25
Mg, % 0,2 0,20-0,25 0,25 0,24-0,30 0,23-0,30 0,24-0,30
K, % 0,8 0,7-0,8 1,0 1,2-1,5 1,0-1,3 0,9-1,0
S, % 0,16-0,20 0,16-0,20 0,25 0,20-0,25 0,20-0,25 0,20-0,22
Cl, % 0,2 0,2 0,25 0,25-0,30 0,25-0,30 0,25-0,3
Mn, mg/kg 40 50 50 50 40 40
Fe, mg/kg 100 100 100 100 100 100
Zn, mg/kg 70 80 80 80 70 60
Cu, mg/kg 12 20 20 20 15 12
Co, mg/kg 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3
I, mg/kg 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Se, mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Vitamina A, UI/kg 1000 1000 9000 8000 7500 7000
Vitamina D, UI/kg 500 500 500 500 500 500
Vititamina E, mg/kg 15 15 20 20 15 15
NEL – energia netă pentru lactație, NDF – fibră detergent neutră
ADF – fibră acid detergentă, SEN – substanțe extractive neazotate
Sursa: „Технологическое сопровождение животноводства: новые технологии.
Практическое пособие”. Жодино, 2013.

6
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Datele prezentate în tabelul1 cu privire la normele conținutului


de nutrienți în substanța uscată a rației vacilor de lapte confirmă fap-
tul că, cu intensificarea sectorului zootehnic și creșterea nivelului de
productivitate a animalelor numărul indicilor nutritivi și biologic-
activi supuși controlului se va lărgi, fapt ce denotă că cerințele față de
calitatea furajelor sunt în creștere.
Productivitatea animalelor de fermă în mare măsură depinde de
concentrația energiei, substanțelor nutritive și biologic- active într-o
unitate de substanță uscată a furajelor utilizate.
Animalele cu productivitate înaltă nu întotdeauna sunt în stare
să consume o așa cantitate de nutreț pentru a-și recupera cheltuielile
organismului la formarea producției în corespundere cu potențialul
genetic productiv. Iată de ce, cu cât productivitatea este mai înaltă
este necesar ca un kg de substanța uscată a nutrețurilor, sau a ra-
ției să conțină mai multă energie metabolizabilă. Concomitent cu
energia în rație este necesar de sporit și concentrația proteinei brute,
glucidelor solubile, aminoacizilor, vitaminelor, macro- și microele-
mentelor etc.
Echilibrarea rațiilor după concentrația unui șir de indici ai sub-
stanțelor nutritive și biologic- active într-un kg de substanță uscată
practic este imposibilă fără aplicarea în practica alimentației anima-
lelor agricole a tehnicii electronice, care permite din multiplele vari-
ante posibile de a alege cea mai eficientă pentru condițiile concrete
din punct de vedere productiv și economic.
Tendința generală în alimentația animalelor de fermă este trece-
rea de la tehnologia de distribuire separată, pe perioada zilei, a nu-
trețurilor din componența rației la utilizarea nutrețurilor în formă
de amestecuri unice cu utilizarea mai largă a surselor furajere și a
substanțelor biologic active. În legătură cu aceasta față de nutrețuri
sunt înaintate cerințe sporite, în primul rând referitor la concentra-
ția substanțelor nutritive și a celor biologice active. Cerințe sporite se
acordă nu numai cantității substanțelor nutritive aflate în nutrețuri,
dar și la calitatea lor, accesibilitatea pentru organismul animal. Sub-

7
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

stanțele nutritive, care se conțin în nutrețuri, pot în mare măsură


să se deosebească după gradul de valorificare a lor de către diverse
specii de animale, grupe și stări fiziologice.
De exemplu, rumegătoarele mai bine și în volum mai mare va-
lorifică hidrații de carbon structurali în comparație cu porcinele și
păsările. Sursa de proteină pentru ele pot fi compușii organici simpli,
care pentru porcine și păsări practic nu pot fi folosite sau se utilizea-
ză în cantități limitate. În mod diferit valorifică substanțele nutritive
taurinele de lapte și animalele puse la îngrășat, în creștere, și cele
mature.

Nivelul de degradabilitate a proteinei


în cele mai răspândite nutrețuri
Calitatea proteinei, cum este cunoscut, este determinată de com-
ponența aminoacidică (tab.16). Oscilațiile conținutului de ami-
noacizi în diferite nutrețuri sunt foarte mari.Este clar că cele mai
prețioase sunt nutrețurile în proteina cărora se conține o cantitate
mai mare de aminoacizi și în primul rând a celor esențiali
( lizina, metionina, cistina, triptofanul, arginina, histidina, leuci-
na, izoleucina, fenilalanina, treonina, valina) și în deosebi aminoaci-
zilor critici ca: lizina, metionina, triptofanul.
Aceasta este important de luat în considerație la utilizarea nutre-
țurilor destinate mai cu seamă pentru porcine și păsări. O însemnă-
tate prioritară are calitatea proteinei și în nutrețurile pentru anima-
lele rumegătoare cu o productivitate înaltă.
Actualmente la producerea și utilizarea nutrețurilor pentru ru-
megătoare se atrage o atenție tot mai mare asupra conținutului și
corelației în ele a unor fracții de proteină dizolvate în apă, săruri și
alcalii, precum și gradului de degradare a proteinei în rumen (tab.2).

8
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Tabelul 2
Degradabilitatea proteinei nutrețurilor în rumenul taurinelor
Nutrețuri % Nutrețuri %
Porumb 38,8 Galega orientală masa verde 84,0
Grâu 72,0 Fân golomăț 70,0
Ovăz 84,9 Fân lucernă 75,0
Orz 96,0 Fân măzăriche 63,0
Orz extrudat 93,5 Fân măzăriche-ovăz 55,0
Sorg 52,0 Fân sudancă 76,0
Triticale 75,0 Fân ierburi graminee 54,0
Tărâțe de grâu 75,3 Fân ierburi leguminoase+graminee 53,9
Macuh (turtă) floarea-soarelui 80,0 Fân raigras 57,9
Macuh(turtă) rapiță 80,0 Fân obsiga nearistată 53,9
Șrot soia 62,0 Fân sparcetă 78,0
Soia integr. prelucrată termic 55,0 Fân păiuț de livadă 65,0
Mazăre 70,0 Fân timoftica 58,0
Șrot de in 57,8 Fân trifoi 73,0
Șrot floarea-soarelui 77,0 Fân lucerna+obsiga 55,0
Drojdii furajere 87,9 Fânaj lucernă 80,0
Tăiței de sfeclă uscați 65,0 Fânaj măzăriche+ovăz 75,9
Lucernă masa verde 87,0 Fânaj amestec de ierburi 75,9
Lucerna otava 86,9 Fânaj graminee perene 75,9
Trifoi masa verde 86,9 Siloz porumb 77,2
Trifoi otava 86,8 Siloz amestec ierburi 77,0
Porumb masa verde, înflorire 71,7 Morcov 91,7
Porumb lapte-ceară 72,2 Paie de grâu 20,0
Porumb faza de ceară 72,0 Paie de orz 22,0
Măzăriche masa verde 87,9 Paie de ovăz 27,0
Raigras masa verde 72,2 Paie de porumb 29,0
Timoftica masa verde 71,9 Făină de iarbă-lucernă 45,0

Cunoașterea nivelului de degradare a proteinei nutrețurilor în ru-


menul rumegătoarelor este un factor foarte important, necesar de
cunoscut, deoarece cu cât mai mult crește productivitatea animale-
lor, cu atât mai multă proteină nedegradabilă în rumen necesită a
fi inclusă în rația animalelor. În acest sens folosind datele tabelului
2 vom utiliza ca sursă de energie porumbul, care are degradabilita-

9
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

tea proteinei de doar 38,8% față de 96% la orz. Ca sursă de proteină


este binevenită utilizarea șrotului de soia sau de in, care au cea mai
joasă degradabilitate a proteinei din sursele proteice de concentrate
– 57,8-62,0%. Între furajele voluminoase cu o degradabilitate scăzută
se evidențiază fânul din ierburi graminee și amestecuri de graminee
cu leguminoase (53,9-55,0%), apoi cele de leguminoase – lucerna
(75%), trifoiul (73%). Nivelul de degradare a proteinei din silozuri
și fânaj este mai înalt și variază de la 76 până la 80%. Nivelul de de-
gradabilitate a proteinelor în rații trebuie să corespundă nivelului de
productivitate a animalelor, perioadei de lactație (tab. 3-4). Datele
din aceste tabele demonstrează că cele mai joase nivele de degradare
a proteinelor trebuie să fie în rațiile pentru vacile aflate în prima pe-
rioadă de lactație (70-59%) față de ultima perioadă de lactație, când
acest indice crește (79-69%).
Tabelul 3
Normele zilnice în proteină brută și raportul recomandat al fracțiilor lor
în depen-dență de productivitate, faza de lactație a vacilor de lapte
cu masa corporală 600 kg
Producția zilnică de lapte, kg cu 4% grăsime
Indicii
18 20 22 24 26 28 30 32 36 40
Primele 100 zile de lactație
Degradabilita-
70 69 68 66 65 65 63 61 60 59
tea proteinei,%
Norma proteină
degradabilă, 1502 1569 1701 1796 1910 2015 2119 2223 2432 2631
g/zi
Nedegradabilă,
655 706 817 940 1021 1102 1255 1413 1606 1804
g/zi
Total proteină
2157 2303 2518 2736 2931 3117 3374 3636 4038 4435
brută, g/zi
101-200 zile de lactație
Degradabilita-
75 75 73 71 71 70 68 67 67 65
tea proteinei,%
Norma proteină
1556 1657 1767 1868 1988 2099 2209 2319 2649 2751
degradabilă, g/zi

10
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Producția zilnică de lapte, kg cu 4% grăsime


Indicii
18 20 22 24 26 28 30 32 36 40
Nedegradabilă,
513 555 650 758 825 893 1027 1167 1330 1500
g/zi
Total proteină
2069 2212 2417 2626 2813 2992 3236 3486 3979 4251
brută, g/zi
201-305 zile de lactație
Degradabilita-
79 79 77 75 75 74 72 71 70 69
tea proteinei,%
Norma proteină
degradabilă, 1664 1777 1899 2012 2144 2267 2389 2511 2746 2991
g/zi
Nedegradabilă-
443 480 567 666 727 789 913 1043 1192 1347
,g/zi
Total proteină
2107 2257 2466 2678 2871 3056 3302 3554 3938 4338
brută, g/zi

Tabelul 4
Normele zilnice de proteină brută și raportul recomandat al fracțiilor lor
în dependență de productivitate, faza de lactație a vacilor de lapte cu
masa corporală 700 kg
Producția zilnică de lapte, kg cu 4% grăsime
Indicii
20 22 24 26 28 30 32 36 40 44
Primele 100 zile de lactație
Degradabilitatea
70 68 67 66 66 64 62 61 60 59
proteinei,%
Norma proteină
1684 1779 1864 1968 2073 2187 2291 2510 2709 2889
degradabilă,g/zi
Nedegradabilă,
709 821 938 1013 1088 1235 1393 1586 1784 1995
g/zi
Total proteină
2393 2600 2802 2981 3161 3422 3685 4096 4493 4884
brută,g/zi
101-200 zile de lactație
Degradabilitatea
76 74 72 72 71 69 68 67 66 65
proteinei,%
Norma proteină
1744 1845 1936 2046 2157 2277 2387 2618 2829 3021
degradabilă, g/zi

11
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Producția zilnică de lapte, kg cu 4% grăsime


Indicii
20 22 24 26 28 30 32 36 40 44
Nedegradabilă,
553 650 752 815 877 1005 1145 1308 1477 1660
g/zi
Total proteină
2297 2495 2688 2861 3034 3282 3532 3926 4306 4681
brută, g/zi
201-305 zile de lactație
Degradabilitatea
80 78 76 76 75 73 72 71 70 69
proteinei,%
Norma proteină
1864 1977 2080 2202 2325 2457 2579 2834 3069 3285
degradabilă, g/zi
Nedegradabilă-
475 565 659 715 772 890 1020 1168 1324 1492
,g/zi
Total proteină
2339 2542 2739 2917 3097 3347 3599 4002 4393 4777
brută, g/zi
Sursa: Подобед Л. 2012

Conținutul zahărului și amidonului în unele nutrețuri


Un factor important ce determină calitatea și valoarea completă a
nutrețurilor este conținutul în ele a zahărului și amidonului ca surse
de energie ușor asimilabilă.
Conținutul zahărului și amidonului în unele nutrețuri se prezintă
în tabelul 5.
Tabelul 5
Conținutul de zahăr și amidon în unele nutrețuri, g/kg
Nutrețul Zahăr Amidon
Nutrețuri verzi
Porumb în faza începutul aruncării paniculului 12,5 6,8
Porumb în faza de lapte-ceară 55,2 44,0
Sorg 45,6 4,5
Iarba de Sudan 30,3 2,0
Raigras 19,8 9,0
Secară 17,8 4,8
Orz 16,7 6,8

12
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Nutrețul Zahăr Amidon


Ovăz 17,0 8,5
Grâu 23,2 7,2
Lucernă, butonizare 16,8 5,8
Trifoi roșu, butonizare 13,8 6,2
Sparcetă 17,8 1,5
Soia 15,1 0,0
Lupin furajer, bobul verde 23,8 4,6
Lupin galben furajer, înflorire 8,4 3,8
Măzăriche, începutul înfloririi 9,3 7,2
Mazăre 28,8 7,0
Măzăriche + ovăz 27,0 8,5
Mazăre + ovăz (mazăre 30-50%), înflorire 31,6 9,7
Iarbă de pe fâneață 19,6 15,6
Frunze de sfeclă de zahăr 45,0 5,0
Fân, făină de iarbă, paie, siloz
Fân de graminee,sfârșitul înfloririi 63,1 14,0
Fân de pe pășune cu predominarea gramineelor 52,1 21,0
Fân de pe pășune cu calitatea medie și joasă 16,1 17,0
Fân din leguminoase și leguminoase+graminee, calitatea 42,4 12,0
bună
Fân din leguminoase și leguminoase+graminee, calitatea 11,9 8,6
joasă
Fân lucernă 17,0 8,5
Fân măzăriche 42,5 10,0
Fân sparcetă 20,0 9,0
Fânaj lucernă 6,4 12,0
Făină din iarbă (trifoi, lucernă, mazăre) bună 90,5 24,0
Făină din fân de leguminoase 21,7 0,0
Paie de grâu 8,5 0,0
Siloz din porumb 16,2 30,8
Rădacinoase și tuberculi
Sfecla de zahăr 171,0 11,5
Sfecla furajeră 58,1 3,0
Morcov roșu 57,9 7,0
Cartof 8,0 140,0
Concentrate

13
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Nutrețul Zahăr Amidon


Porumb 19,7 560,0
Porumb extrudat 196,2 363,0
Ovăz 25,0 320,0
Ovăz extrudat 118,0 203,0
Orz 22,3 499,4
Orz extrudat 92,7 299,6
Grâu 21,2 548,5
Grâu extrudat 95,8 329,1
Triticale 34,8 582,9
Triticale extrudat 93,6 321,6
Sorg 45,0 440,0
Mazăre 57,0 474,0
Mazăre extrudată 87,2 289,4
Soia 31,2 39,4
Soia extrudată 92,1 20,5
Macuh soia 96,8 14,5
Machuh floarea-soarelui 46,0 21,3
Șrot soia,46% 45,7 13,7
Șrot floarea-soarelui 62,7 34,6
Macuh in 35,0 20,0
Șrot in 52,6 28,0
Șrot rapiță 95,0 18,0
Macuh rapiță 72,0 42,3
Tărâțe de grâu 47,0 403,2
Diverse
Drojdii furajere 15,4 56,7
Borhot uscat de porumb 16,2 67,5
Borhot uscat de grâu 20,7 31,5
Borhot uscat de bere 4,0 34,2
Tăiței de sfeclă, uscați 54,9 27,0
Melasă de sfeclă 530,0 0,0

De rând cu complexul ușor hidrolizabil de hidrați de carbon o


însemnătate substanțială, mai ales în alimentația animalelor rume-
gătoare, are celuloza. Ea joacă un rol fiziologic important nu numai
ca sursă de energie, dar și ca factor care asigură normalizarea pro-

14
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

ceselor digestive. Pentru rumegătoarele în lactație (vaci, capre, oi)


celuloza este necesară în rație pentru formarea acizilor grași volatili,
mai cu seamă a acidului acetic ca principalul premergător al grăsimii
în lapte.
De obicei celuloza nu este un factor de limită în alimentație, însă
în condiții de nutriție unilaterală (pășunatul vacilor pe imaș primă-
vara devreme, tipul concentrat de alimentație etc.) ea poate să fie în
rație în cantități scăzute.
Conținutul optim al celulozei în rație pentru vitele mari cornute
este 17-22%, porcine – 3-7%, păsări – 2,5-6%.
Eficacitatea utilizării nutrețurilor de către animale în mare mă-
sură este determinată de starea fiziologică a lor, de condițiile de în-
grijire și întreținere. În medie coeficientul acțiunii utile a energiei
brute pentru formarea producției constituie 20-25%, însă animalele
înaltproductive valorifică energia nutrețurilor mai eficient. Așa, vaca
cu productivitatea 5000 kg de lapte pe an folosește energia furajelor
la nivel de 28-30%, dar cea cu productivitatea de 3000 kg numai la
20-22%.
Situație analogică avem și cu utilizarea proteinei. Coeficientul fo-
losirii proteinei la formarea laptelui este cel mai înalt și constituie
33-39%; la carnea de suine – 30-34%. Acest indice este mai scăzut la
formarea cărnii de bovină – 8-10% și cărnii de pasăre – circa 17%.

Digestibilitatea orientativă a substanțelor nutritive


a furajelor utilizate în rațiile animalelor
O cantitate impunătoare de energie și proteină se elimină cu re-
sturile nedigerabile – până la 35-38%. Din această cauză sporirea di-
gestibilității nutrețurilor este una din condițiile de bază a utilizării
lor eficiente. Metodele de sporire a digestibilității nutrețurilor pot fi
separate în agrotehnice, de selecție, tehnologice, zootehnice. Meto-
dele de selecție – agrotehnice (crearea soiurilor de plante furajere,
care se deosebesc prin capacități înalte nutritive, aplicarea procede-
elor progresiste agrotehnice care asigură corelația optimă a substan-

15
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

țelor nutritive și digestibilitate înaltă) sunt și în perspectivă pot fi


determinante la producerea nutrețurilor cu valori nutritive dorite.
O însemnătate mare în sporirea digestibilității nutrețurilor actual-
mente au metodele tehnologice (aplicarea metodelor progresiste de
conservare și preparare a nutrețurilor) și zootehnice (balansarea ra-
țiilor, utilizarea substanțelor biologic active și stimulatoare, lucrări
de ameliorare a raselor orientate spre crearea raselor de animale cu o
înaltă digestibilitate a nutrețurilor.
Digestibilitatea nutrețului (tab.6) în mare măsură influențează
nivelul de consum al acestuia de către animale. Fiziologic aceasta
se lămurește prin faptul că nutrețul ușordigestibil mai repede trece
prin tubul digestiv și animalul este disponibil săconsume noi por-
ții de hrană. Prin urmare, digestibilitatea, consumul nutrețului și
productivitatea animalelor sunt în dependență reciprocă. Cu cât di-
gestibilitatea este mai înaltă consumul nutrețului și productivitatea
animalelor va fi mai ridicată. Așa, pentru vacile cu productivitatea
10 kg lapte pe zi va fi îndestulător nutrețul cu digestibilitatea 65%,
la productivitatea 20 kg digestibilitatea trebuie să fie nu mai joasă
de 75%, iar la 30 kg – 80%. În caz contrar animalele nu vor putea
consuma cantitatea necesară de substanțe nutritive pentru a produce
cantitatea indicată de producție.
Tabelul 6
Digestibilitatea orientativă a substanțelor nutritive din nutrețuri, %
Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
PLANTE VERZI
Masă verde de pe pășuni 70 68 63 42 58 72
Otavă de masă de pe pajiști 80 73 66 50 64 72
Masă verde de pe fâneață 75 57 55 30 57 69
Iarbă de stepă 59 66 59 47 57 69
Iarbă de pășune din pădure 74 51 48 45 52 66
Masă verde de Golomăt 69 65 60 57 62 71
Masă verde de Pir crestat 62 55 60 37 50 59

16
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Masă verde de Obsigă near- 62
62 58 40 54 64
estată
Masă verde de porumb faza 80
63 53 83 73 73
lapte
Masă verde de porumb faza 75
58 46 68 62 74
ceară
Masă verde de porumb (plan- 79
60 53 63 60 73
ta întreagă), media
Masă verde de porumb fără 73
50 45 44 54 62
știuleț, lapte-ceară
Masă verde de porumb fără 69
50 45 44 54 62
știuleț – ceară
Știulete de porumb faza lapte 79
61 59 74 81 83
Știulete de porumb faza lapte- 70
62 59 76 76 83
ceară
Știulete de porumb faza ceară 65 62 59 68 61 83
Știulete de porumb faza
44 57 55 90 68 83
tehnică de coacore
Iarbă de mohor 75 58 58 50 59 62
Iarbă de firuță 64 65 65 50 59 68
Masă verde de ovăz 73 74 70 67 58 62
Masă verde de păiuș livadă 74 53 50 50 63 63
Masă verde de mei 83 60 60 62 69 70
Masă verde de grâu 73 67 63 33 50 62
Masă verde de raigras 76 62 60 54 62 70
Masă verde de secară 79 53 50 65 67 65
Masă verde de sorg (înflorire) 76 70 57 45 66 77
Masă verde de sorg zaharat 70 69 57 46 63 73
Masă verde de Iarbă de Sudan 78 72 71 72 64 78
Masă verde de orz de toamnă 80 70 68 62 56 73
Masă verde de măzăriche 77 77 73 69 55 73
Masă verde de galega 75 76 74 45 48 81
Masă verde de mazăre 83 69 65 50 57 66
Masă verde de sulfină 77 74 70 55 55 66
Masă verde de trifoi 79 70 61 61 51 76
Masă verde de lupin 88 73 73 46 56 77

17
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Masă verde de lucernă 75 75 69 47 47 66
Masă verde de lucernă 75 74 70 54 43 67
albastră
Masă verde de ghizdei 68 71 68 58 58 71
Masă verde de soia 74 78 73 58 51 73
Masă verde de soia furajeră 77 75 70 51 53 74
Masă verde de sparcetă 78 68 63 56 46 65
Masă verde de amarant 81 75 55 19 34 66
Masă verde de Hișcă 83 64 60 50 58 58
Masă verde de floarea- soare- 82 67 65 51 56 76
lui (înflorire)
Pălării de floarea-soarelui 86 68 68 62 54 83
Masă verde de rapița de 82 71 65 62 68 54
toamnă
Masă verde de rapița de 79 71 65 62 54 68
primăvară
Masă verde de facelia (sfârșit- 66 62 60 44 27 61
ul înfloririi)
Masă verde amestec 78 72 57 52 48 63
măzăriche+ovăz
Masă verde 70 66 60 39 52 63
măzărice+ovăz+orz
Masă verde amestec 79 68 63 56 63 68
măzăriche+secară
Masă verde amestec mazăre+- 79 69 65 66 54 70
porumb
Masă verde amestec 80 66 65 47 54 64
Sulfină+pir crestat
Masă verde obsigă+lu- 80 78 73 47 50 72
cernă+sparcetă
Masă verde amestec porum- 83 62 60 63 67 67
b+măzăriche
Masă verde amestec porum- 77 63 60 75 73 73
b+soia
Masă verde amestec lu- 73 72 70 39 57 69
cernă+obsigă+raigras
Masă verde amestec lu- 81 70 65 36 67 71
cernă+mazăre

18
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Masă verde floarea soarelu- 78 68 60 67 53 75
i+măzăriche
Masă verde amestec Sorg 75 72 64 58 58 72
zaharat+măzăriche
Masă verde amestec timoft- 76 66 63 55 57 72
ică+trifoi
Masă verde amestec sparce- 74 65 60 53 54 66
tă+golomăț
Masă verde de sulfină albă 73 75 69 43 60 60
Masă verde de golomăț 77 76 69 60 66 76
Masă verde de firuță 69 57 50 48 60 66
Masă verde de păiuș 61 52 60 50 50 50
Masă verde de timoftică(în- 67 52 52 50 52 63
florire)
Masa verde de sulfină albă 73 75 69 43 60 60
Masă verde de golomăț 77 76 69 60 66 76
Masă verde de firuță 69 57 50 48 60 66
Masă verde de păiuș 61 52 60 50 50 50
Masă verde de timoftică(în- 67 52 52 50 52 63
florire)
Frunze de sfeclă furajeră 85 67 67 50 56 76
Frunze de sfeclă de zahar 82 72 68 50 73 83
Frunze de bostan 84 59 59 45 41 75
Alge proaspete 83 59 54 90 37 84
Alge uscate 20 49 45 45 79 65
FÂNURI
Fân de luncă 15 52 50 43 53 56
Fân de graminee 17 52 51 48 50 58
Fân de leguminoase 16 75 68 50 39 70
Fân de trifoi roșu 16 63 55 42 51 69
Fân de galega orientală 18 71 68 33 44 70
Fân de gizdei 13 84 80 70 49 75
Fân de firuță 13 55 49 39 59 59
Fân de păiuș 14 56 50 39 64 68
Fân de pir crestat 14 52 45 45 58 60
Fân de obsigă nearestată 14 69 62 53 60 65

19
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Fân de ovăz 16 70 49 60 54 60
Fân de iarbă de Sudan 15 64 62 61 64 67
Fân de timoftică 14 58 53 45 62 68
Fân de măzariche 15 66 60 60 50 60
Fân de mazăre 16 77 81 51 48 64
Fân de sulfină 15 76 70 55 29 69
Fân de trifoi 16 65 55 60 48 69
Fân de lucernă albastră 15 71 54 40 43 73
Fân de soia 16 77 71 32 54 70
Fân de sparcetă 16 71 66 68 40 71
Fân de măzăriche+ovăz 16 56 45 51 51 64
Fân de lucernă+trifoi+obsigă 16 61 51 72 59 60
Fân de păiuș+timoftică 17 50 50 50 42 62
Fân de soia+iarbă de Sudan 17 65 60 40 58 63
Fân de linte+ovăz 16 56 50 50 52 51
Fân de linte+iarbă de sudan 14 63 57 54 57 60
Fân de mazăre+orz 12 73 65 60 57 66
Fân de orz+ovăz 13 70 49 60 54 60
Fân de linte+orz 11 56 57 55 52 62
PAIE
Paie din tulpini de porumb 23 28 28 61 62 60
(coceni)
Paie de ovăz 15 34 30 31 54 46
Paie de grău 15 23 15 31 50 37
Paie de secară 14 19 10 31 50 40
Paie de orz 17 27 21 39 54 53
Paie de măzăriche 13 36 30 32 44 59
Paie de mazăre 15 48 40 44 38 55
Paie de sulfină 15 44 40 33 37 49
Paie de galega 15 50 45 58 50 50
Paie de soia 15 50 45 60 38 66
Paie de sparcetă 15 64 60 76 45 67
Paie de măzăriche+ovăz 15 43 35 40 45 52
Paie de Hrișcă 17 46 40 42 45 52
Paie de rapiță de primăvară 15 24 20 25 25 38

20
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
PLEAVĂ
Pleavă de ovăz 18 38 30 50 45 47
Pleavă de mei 17 35 30 32 37 47
Pleavă de grâu 17 42 40 47 47 45
Pleavă de secară 17 31 30 31 50 39
Pleavă de orz 17 28 25 30 48 36
Pleavă de măzăriche 15 57 54 35 30 70
Pleavă de mazăre 15 50 45 42 45 60
Pleavă de lucernă 12 70 46 66 50 75
Pleavă de trifoi 18 70 46 66 50 75
Coji de semințe de floarea- 9 27 27 28 27 42
soarelui
SILOZURI ȘI SUCULENTE
Siloz din porumb, faza ceară 68 69 61 58 57 85
Siloz de sfeclă furajeră 79 56 39 72 57 74
Siloz de sfeclă semizaharată 81 70 40 45 37 95
Siloz din frunze de sfeclă 77 67 57 58 62 68
Siloz din borhot de sfeclă 89 50 35 40 52 75
Siloz din Hrișca de Sahalin 82 67 43 50 41 81
Siloz din sulfina albă 80 77 74 62 44 68
Siloz din timoftică 70 65 65 53 65 70
Siloz din măzăriche+ovăz 74 70 67 51 57 69
Siloz din sorg+soia 67 54 40 63 60 60
Siloz din amestec gramin- 73 66 57 64 46 67
ee+leguminoase
Siloz din porumb+soia 77 55 35 67 62 71
Siloz din porumb+pleavă 81 55 32 60 70 68
Siloz din porumb+10%paie 70 52 39 65 60 68
Siloz din morcov+făină de 70 67 49 55 53 79
lucernă
Siloz din bostan+făină fân de 61 61 48 66 54 68
lucernă
Siloz din cioclej+bostan+har- 72 56 39 72 57 74
buz furajer
Siloz din știulete de porumb 62 61 51 70 61 70
(70%)+bostan (30%)

21
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Siloz din știulete de porum- 70 67 51 56 60 69
b+sfeclă furajeră
Siloz din porumb 75 57 34 70 62 72
Siloz din știulete de porumb 64 69 65 64 46 92
Siloz din porumb, faza lapte 78 63 68 80 74 79
Siloz din porumb, faza lapte- 70 60 68 78 67 80
ceară
Siloz din porumb, faza teh- 55 73 70 81 32 82
nică de coacere
Siloz din ovăz (planta în- 73 60 52 50 60 55
treagă)
Siloz din sorg 71 44 38 64 57 71
Siloz din iarbă de Sudan 67 46 37 57 64 64
Siloz din galega 68 67 65 55 51 65
Siloz din mazăre 90 70 67 51 57 69
Siloz din sulfină 77 63 30 50 49 68
Siloz diz sparcetă 76 62 50 43 50 60
Siloz din floarea- soarelui 79 62 62 79 48 62
Siloz din rapiță 87 72 60 72 53 75
Siloz din pălarii de floarea- 81 59 41 78 43 63
soarelui
Siloz de bostani 81 56 39 72 57 74
Morcov furajer 87 67 62 50 54 96
Sfeclă furajeră 86 70 42 70 55 98
Bostan 89 75 53 55 60 88
Varză furajeră 86 76 73 59 64 82
GRĂUNȚE ȘI SEMINȚE
Grăunțe de porumb 15 79 79 71 48 93
Grăunțe de ovăz 14 79 78 77 25 75
Boabe de mei 12 63 62 73 28 76
Grăunțe de grâu 13 75 75 75 47 92
Grăunțe de secară 14 79 79 53 50 90
Boabe de sorg 13 77 78 74 42 86
Grăunțe de orz 13 70 70 90 33 92
Boabe de măzariche 12 88 88 88 65 92
Boabe de mazăre 13 86 86 62 46 93

22
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Grăunțe de sulfină 13 62 62 33 54 76
Semințe de trifoi roșu 13 62 62 33 54 76
Boabe de lupin 15 89 89 84 83 80
Semințe de lucernă 12 50 50 51 68 47
Boabe de năut 12 82 82 82 86 59
Boabe de soia 11 88 88 85 81 71
Boabe de linte 13 86 86 63 53 93
Semințe de amarant 25 80 80 59 50 92
Grăunțe de Hrișcă 13 67 67 81 22 82
Semințe de bostan 15 83 83 97 63 59
Urluială de porumb 15 73 73 86 66 94
Urluială de ovăz 16 78 78 83 25 77
Urluială de orz 14 76 76 74 35 88
Făina bob 12 87 87 80 58 91
Făină de porumb 14 72 72 89 59 95
Făină din fân 10 70 71 72 64 72
Făină din lucernă (masă 12 80 76 44 49 77
verde)
Făină din sparcetă (verde) 13 76 70 45 39 69
DEȘEURI, REZIDUURI
Deșeuri de mazăre 13 75 75 71 80 92
Embrion de porumb 12 78 78 91 75 84
Deșeuri de ovăz 12 76 72 85 47 71
Tărâțe de grâu 15 73 69 64 23 75
Endosperm de grâu 13 88 88 65 51 90
Tărâțe de secară 14 73 73 81 33 74
Lapte de soia 92 48 48 67 - 68
Tărâțe de orz 14 81 81 78 22 78
Deșeuri de morărit 28 83 83 64 49 50
Praf de morărit 14 83 83 64 49 50
Borhot proaspăt 91,8 52 42 40 28 64
Borhot de porumb proaspat 88 65 55 89 50 71
Borhot de porumb uscat 8 64 54 93 67 70
Drojdii uscate 9 91 91 63 - 100
Drojdii de bere proaspete 79,7 91 91 63 - 100

23
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Coefițienții de digestibilitate, %
Umidi- Substanțe
Denumirea nutrețului Pro- Albu- Gră- Celu-
tatea, % extractive
teină mină sime loză
neazotate
Boștină de bere proaspătă 77 73 73 88 39 62
Boștină de bere uscată 11 78 78 70 47 57
Tăiței de sfeclă proaspeți 89 50 50 - 71 85
Tăiței de sfeclă uscați 13 50 50 50 71 85
Melasă uscată 19 51 - - - 91
Tescovină de struguri uscată 10 37 15 75 39 60
Macuh de floarea- 11 92 89 90 26 71
soarelui
Macuh de rapiță 11 84 84 86 34 68
Macuh de soia 15 90 88 88 78 94
Șrot de floarea soarelui 10 92 88 93 33 77
Șrot de rapiță 9 83 83 78 78 80
Șrot de soia 18 90 90 95 94 97
Șrot de porumb 11 78 78 91 75 84
Făină din oase 9 69 - 96 - -
Făină din sânge 11 91 81 100 - -
Făina din carne+oase 10 75 55 93 - -
Făină din carne 9 75 55 93 - -
Grăsime de pește 2 - - 100 - -
Făină de pește 13 90 72 76 - -
Praf din ouă 8 93 - 94 - -
Lapte de vacă 87 95 95 100 - 100
Lapte de oaie 83 98 98 99 - 96
Lapte de capră 85 98 98 99- - 96
Lapte de scroafă 81 99 99 99 - 99
Lapte de iapă 89 91 91 90 - 90
Colostru de vacă 85 95 90 95 - 99
Lapte degresat 91 93 93 98 - 96
Zăr din lapte de vacă 94 90 90 100 - 100

24
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Clasificarea succintă a principalelor surse furajere


Diferite nutrețuri se deosebesc după proprietățile sale tehnologi-
ce, componența botanică, conținutul substanțelor nutritive și influ-
ența asupra organismului. Aceste caractere principale sunt puse la
baza clasificării lor:
• Plantele verzi furajere și nutrețurile conservate din ele. Această
grupă de nutrețuri constituie temelia rațiilor pentru animalele rume-
gătoare. Nutrețurile verzi în stare proaspătă și conservată sunt sursa
de energie, proteine, vitamine și substanțe minerale. Ele se deosebesc
prin înaltă valoare nutritivă completă, bine balansată după princi-
palele substanțe nutritive. Odată cu aceasta la utilizarea metodelor
agrotehnice intensive de cultivare a plantelor(îngrășăminte organi-
ce, minerale, irigare etc.) și diferitor metode de conservare a nutre-
țurilor, corelația și accesibilitatea substanțelor nutritive se modifică.
În așa cazuri, animalelor care consumă asemenea nutrețuri, li se
mai adaugă suplimente cu scopul de a balanța rația (cel mai des după
conținutul de glucide și minerale).
• Paie, pleavă, deșeuri de la treierat. Aceste nutrețuri sunt greu
digestibile cu conținut scăzut de energie și proteină și înalt de ce-
luloză. Se folosesc în alimentatia rumegătoarelor. Pentru animale-
le rumegătoare aceste nutrețuri servesc, pe lângă altele, material de
umplere a rației și crează un anumit volum și structură amestecului
ce influențează pozitiv tractul intestinal și intensitatea sintezei bac-
teriene.
• Rădăcinoasele, tuberculile și produsele de la prelucrarea lor.
Ele sunt sursa de hidrați de carbon ușor hidrolizabile, în stare proas-
pătă au proprietăți dietetice, stimulează producerea laptelui și îngră-
șarea animalelor. Aceste nutrețuri acordă o influență pozitivă asupra
proceselor digestive, asigură balanțarea rațiilor după raportul zahăr–
proteină și sporesc asimilarea substanțelor nutritive la formarea pro-
ducției zootehnice.
• Grăunțe, semințe și produsele de la prelucrarea lor. Sunt prin-
cipala sursă de energie și proteină, se deosebesc prin consumul bun

25
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

de către animale, digestibilitatea și utilizarea eficientă a substanțelor


nutritive din ele. După conținutul principalelor substanțe nutritive
grăunțoasele se împart în: bogate în hidrați de carbon (graminee),
bogate în proteine (grăunțe de leguminoase) și bogate în grăsimi (se-
mințe de plante oleaginoase). În această grupă de nutrețuri intră și
produsele obținute în rezultatul prelucrării grăunțelor și semințelor
– macuhuri, șroturi, prafuri, borhoturile de bere și alcool, uruială.
• Nutrețuri de proveniență animală – resturi de la prelucrarea
animalelor și peștilor, laptelui și produselor din lapte. Ele sunt bo-
gate în proteină de calitate biologică înaltă, sunt surse de substanțe
minerale mai ales calciu și fosfor, de vitamine din grupa B inclusiv a
vitaminei B12 care lipsește în nutrețurile vegetale.
• Resturi (reziduuri) de la vinificație, industria de bere, alimenta-
ră, industria zahărului etc. Componența reziduurilor este foarte va-
riată și după prelucrarea lor pot fi utilizate cu eficiența sporită.
• Adaosuri nutritive pot fi utilizate în calitate de surse de substanțe
nutritive deficitare în rație, precum și ca stimulatori de creștere, pre-
parate gustative și medicinale. Aici întră compușii organici de azot,
drojdiile, proteina de proveniență microbiană, adaosuri minerale, an-
tibiotice, fermenți, preparate hormonale, aromatice, medicinale etc.
• Nutrețurile combinate reprezintă un amestec de surse nutritive
compuse după receptură specială și balanțate după conținutul sub-
stanțelor nutritive în corespundere cu cerințele științifice la alimen-
tația rațională a animalelor.
Fiecare nutreț sau grupă de nutrețuri, nu poate separat satisfa-
ce cerințele în substanțele nutritive necesare pentru animalele de o
anumită specie. Nutrețuri universale utile pentru toate speciile de
animale și care ar satisface necesitățile lor în tot spectrul de substan-
țe nutritive, mai cu seamă în cele biologic active, nu există. Însă, așa
nutrețuri pot fi create pentru grupe concrete de animale prin com-
binarea corespunzătoare a componenților nutritivi compatibili și
adaosuri pentru alcătuirea unui amestec furajer de valoare completă.

26
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Cerințe de bază față de calitatea nutrețurilor


În general, indiferent de felul și forma nutrețurilor, specia de ani-
male cărora sunt destinate, ele trebuie să corespundă următoarelor
cerințe principale:
– să conțină o cantitate maximă de substanțe nutritive accesibi-
le pentru digerare și asimilare, specifice pentru nutrețul dat și
prețioase pentru animale;
– să nu conțină, sau să conțină în cantități minime admise sub-
stanțe dăunătoare și toxice, care au o acțiune negativă asupra
stării de sănătate a animalelor, asimilarea substanțelor nutriti-
ve și calitatea producției;
– să aibă un aspect exterior atrăgător, să corespundă culorii
și mirosului caracteristic pentru nutrețul dat, fără semne de
deteriorare;
– să posede calitați gustative înalte și grad de utilizare superior;
– să fie util pentru păstrare îndelungată în stare naturală sau
conservată.
Pentru toate felurile de nutrețuri sunt elaborate cerințe specifice
față de calitatea lor. Mai jos expunem cerințele față de calitatea celor
mai răspândite nutrețuri în Republica Moldova (fig.1-3, tab.7-15)

CE ÎNSEAMNĂ FÂN CALITATIV?

1.Culoare – verde, puțin mai ștearsă decât la plantele verzi.

2. Miros – plăcut, aromatizat de fân.

3. Structură – bogată cu multe frunze și butoane.

4. Impurițăți – lipsesc, la scuturare nu se formează colb.

Fig.1. Ce înseamnă fân calitativ?

27
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Tabelul 7
Cerințe pentru clasa de calitate a fânului
Normele pentru fânul din:
Leguminoase
Leguminoase Graminee Ierburi de pe
graminee semă-
Caracteristici semănate semănate fânețe naturale
nate
Clasa
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Conținutul de proteină
brută în substanțe uscate, 16 13 10 13 10 8 14 11 9 11 9 7
% min.
Conținutul de caroten,
30 25 15 20 15 10 25 20 15 20 15 10
mg/kg, cel puțin
Valoarea nutritivă a 1 kg de substanțe uscate:
Energie metabolizabilă,
9,2 8,8 8,2 8,9 8,5 8,2 9,1 8,6 8,2 8,9 8,5 7,9
MJ/kg, min.
Sau unități nutritive, min. 0,68 0,62 0,54 0,64 0,58 0,54 0,67 0,60 0,54 0,64 0,58 0,50
Conținutul de cenușă
insolubilă în acid clor-
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
hidric, % din substanțe
uscate, cel mult
Conținutul de substanțe
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
uscate, % nu mai puțin

Foto 1. Fân de lucernă de calitate înaltă.

28
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

CE ÎNSEAMNĂ SILOZ DE PORUMB CALITATIV?

1. Culoare – galben-verzuie.

2. Miros- plăcut , acrișor, de legume și fructe murate.

3. Structura- bine păstrată, fără mucegai și mucozități,


grăunțe strivite, dimensiunile particulelor 1-2 cm.

4. Conținutul de substanță uscată - 30-32%.

5. pH - 3,9-4,2.

6. Conținutul acidului lactic – mai mult de 70% din totalul de acizi organici.

7. Conținutul acidului butiric – 0%.

Fig.2. Ce înseamnă siloz de porumb calitativ?

Foto 2. Siloz de porumb de o calitate înaltă, bine păstrat în tranșee betonată

29
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Tabelul 8
Caracteristici biochimice ale silozului din porumb
Clasa
Caracteristici
I II III
Substanţe uscate, % cel puţin 32 30 27
pH al silozului 3,9-4,3 3,9-4,3 3,8-4,5
Fracţia de acid lactic din cantitatea totală de acizi,
55 50 40
% cel puţin
Cantitatea totală de acid butiric, % cel mult 0,1 0,2 0,3

Tabelul 9
Normele conținutului de energie metabolizabilă
şi unităţi nutritive în siloz
Norma pentru clasa
Denumirea indicilor Varietatea silozului
I II III
Valoarea 1 kg de hrană de umiditate naturală:
energie metabolizabilă 3,2 3,0 2,7
MJ/kg, cel puţin: (10) (10) (10)
De porumb
sau unităţi nutritive, 0,29 0,27 0,24
cel puţin (0,91) (0,90) (0,89)
Valoarea nutritivă 1 kg de substanţă uscată:
De leguminoase şi de grami-
9,8 9,0 8,3
nee
energie metabolizabilă De graminee şi graminee-le-
10,0 9,3 8,5
MJ/kg, cel puţin: guminoase
Floarea-soarelui, sorg şi alte
10,0 9,0 8,3
ierburi în amestec
De leguminoase-graminee 0,77 0,65 0,55
Graminee şi graminee legu-
sau unităţi nutritive, 0,81 0,70 0,58
minoase
cel puţin
Floarea-soarelui, sorg şi alte
0,81 0,65 0,55
plante din această familie
Notă: În paranteze sunt arătate normele de energie metabolizabilă şi unităţi nutritive
în substanţa uscată a silozului.

30
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

CE ÎNSEAMNĂ UN FÂNAJ CALITATIV?

1.Culoare- galbenă cu nuanțe cafenii.

2. Miros – plăcut, acrișor de fructe și legume murate.

3. Structura – bine păstrată, fără mucegai și mucozități.

4. Substanțe uscate - 45-55%.

5. pH – 4,8-5,5.

6. Conținutul acidului lactic din total –70%.

7. Conținutul acidului butiric – 0%.

Fig.3. Ce înseamnă un fânaj calitativ?

Foto 3. Fânaj calitativ de lucernă

Tabelul 10
CARACTERISTICELE FÂNAJULUI
Clasa de calitate
Caracteristici
I II III
Fânaj din plante leguminoase, leguminoase-graminee, veştejite
până la umiditatea de 45-55%
Conţinutul de substanţe uscate,% min 45-55 45-55 45-55
Conţinutul de proteină brută în substanţa uscată, % min 16 14 12

31
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Clasa de calitate
Caracteristici
I II III
Conţinutul de celuloză brută în substanţa uscată, % max 30 33 35
Conţinutul de acid butiric, % max – 0,1 0,2
Conţinutul de cenuşă insolubilă în acid clorhidric,% max 3 3 3
Conţinutul de caroten, mg/kg, min 55 40 30
Fânaj din plante graminee, graminee-leguminoase, veştejite
până la umiditatea de 40-55%
Conţinutul de substanţe uscate,% min 45-60 45-60 45-60
Conţinutul de proteină brută în substanţa uscată, % min 14 12 10
Conţinutul de celuloză brută în substanţa uscată, % max 28 32 34
Conţinutul de acid butiric, % max – 0,1 0,2
Conţinutul de cenuşă insolubilă în acid clorhidric,% max 3 3 3
Conţinutul de caroten, mg/kg, min 55 40 30

CERINȚE FAȚĂ DE NUTREȚURILE COMBINATE

Tabelul 11
Cerinţele de bază şi structura orientativă a reţetelor de nutreţuri
combinate pentru taurine
lapte prod.

lapte prod.
Tăuraşi la
Viţei start

Viţei creş-

6-18 luni

6-18 luni

Vaci ges-
îngrăşat
0-6 luni

Vaci de

Vaci de
medie

înaltă
tante
tere

Indici/Nutreţuri

Proteină brută,% 19,5 17,5 14 14,5 17 19


Grăsime brută,% 2,7 2,9 2,5 2,6 2,8 3,0
Celuloză brută, % 4,7 5,7 5,1 6,4 7,0 6,5
Calciu,% 1,04 0,87 1,03 0,95 1,06 1,21
Fosfor,% 0,70 0,83 0,75 0,73 0,74 0,80
Lizină, % 0,97 0,76 0,45 0,53 0,63 0,77
Metionină+cistină 0,86 0,78 0,58 0,64 0,7 0,8
Vitamina A, (UI/kg) 10000 10000 12500 15000 15000 15000
Vitamina D3 (UI/kg) 2000 2000 2500 3000 3000 3000
Vitamina E (mg/kg) 7,5 7,5 9,4 10,5 10,5 10,5
Structura orientativă (%)
Cereale 45-55 60-65 65-70 65-75 65-75 60-65

32
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

lapte prod.

lapte prod.
Tăuraşi la
Viţei start

Viţei creş-

6-18 luni

6-18 luni

Vaci ges-
îngrăşat
0-6 luni

Vaci de

Vaci de
medie

înaltă
tante
tere
Indici/Nutreţuri

Proteice vegetale 10-25 20-25 15-20 15-20 20-25 25-35


Proteice animale 3-5 - - - - -
Drojdie furajeră 3-5 3-5 - - - 5-8
Lapte uscat degresat 3-10 - - - - -
Săruri minerale 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
din care sare de 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
bucătărie
Premixuri 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Tabelul 12
Compoziţia nutreţurilor combinate complete, pentru iepuri crescuţi
în sistem intensiv
Tineret în Mixt (iepuro-
Iepuroaice
Specificare creştere aice şi tineret
alăptare
(4-12 săpt) îngrăşat)
Substanţă uscată 89,0 89,0 89,0
Proteină brută 16,0 18,0 17,0
% din SU Lipide 3-5 4-5 3-4
Celuloză brută 14 12 14
Calciu 0,40 1,20 1,10
Fosfor 0,30 0,80 0,60
Potasiu 0,60 0,90 0,90
Minerale, % SU
Sodiu 0,30 0,30 0,30
Clor 0,30 0,30 0,30
Magneziu 0,25 0,25 0,25
A (UI/kg) 6000 10000 10000
D (UI/kg) 1000 1000 1000
E (ppm) 50 50 50
K (ppm) - 2 2
Vitamine B1 (ppm) 2 - 2
B2 (ppm) 6 - 4
B6 (ppm) 2 - 2
B12 (ppm) 0,01 - 0,01
Acid folic (ppm) 5 - 5

33
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

Tineret în Mixt (iepuro-


Iepuroaice
Specificare creştere aice şi tineret
alăptare
(4-12 săpt) îngrăşat)
Acid pantotenic 20 - 20
(ppm)
Niacină (ppm) 50 - 50
Biotină (ppm) 0,2 - 0,2
Energie metabolizabilă (kcal/kg) 2380 2520 2420

Tabelul 13
Cerinţele de bază şi structura orientativă a reţetelor de nutreţuri
combinate pentru păsări ouătoare (date medii)
Găini ouătoare
Raţe ouă- Curci Gâşte
Parametrii Rase
Rase grele toare ouătoare ouătoare
uşoare
Energie metabolizabilă
2650-2750 2550-2650 2500-2600 2800-2900 2450-2550
(kcal/kg)
Proteină brută (%) 16-17 15-16 16-17 16-18 15-16
Lizină (%) 0,65 0,60 0,50 0,50 0,50
Metionină+Cistină (%) 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53
Triptofan (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Calciu (%) 3-3,3 2,8-3 2,8-3 2-2,2 2,0
Fosfor (%) 0,90 0,90 0,80 0,80 0,60
Celuloză brută (%) 5 5 6 5 6-7
Structura orientativă (%):
Cereale 60-65 60-65 60-65 60-65 65-70
Proteice vegetale 20-25 15-20 20-25 20-25 15-20
Proteice animale 2-4 3-5 2-3 2-5 2-3
Drojdie furajeră 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Făină fân lucernă 3-5 3-5 3-5 3-5 5-10
Săruri minerale 8-10 6-8 6-8 5-6 4-5
din care sare de bucă-
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
tărie
Premixuri 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

34
Tabelul 14
Cerinţele de bază şi structura orientativă a reţetelor de nutreţuri combinate pentru porcine
Scroafe în
Porci la
Purcei Porci la lactaţie,
Tineret 45 îngrăşat Scroafe Bacon Bacon
Parametrii sugari 10- îngrăşat tineret în
zile 25 kg 50 kg – gestante 25-50 kg 50-90 kg
45 zile 25-50 kg creştere,
livrare
vieri
Energie metabolizabilă 3100-3300 3200-3300 3100-3200 3100-3200 2900-3000 2900-3000 3000-3100 3000-3100
(kcal/kg)
Proteină brută, (%) 19-21 17-18 13,5-14,5 12-13 14,5-16,0 13,5 16 14
Lizină, (%) 1,00 0,85 0,56 0,45 0,55 0,50 0,67 0,54
Metionină+Cistină, (%) 0,70 0,60 0,43 0,35 0,45 0,40 0,49 0,43
Triptofan, (%) 0,20 0,18 0,10 0,08 0,10 0,10 0,12 0,10
Calciu, (%) 0,90 0,80 0,60 0,50 0,70 0,75 0,60 0,60

35
Fosfor, (%) 0,70 0,60 0,40 0,40 0,50 0,50 0,40 0,40
Celuloză brută, (%) 3 4 5 6 7 7 5 6
Structura orientativă (%):
Cereale 60-65 65-70 75-80 70-75 70-75 70-75 70-75 75-80
Proteice vegetale 20-25 15-20 15-20 10-15 20-25 20-25 20-25 18-20
Proteice animale 5-10 3-6 1-3 - 2-3 2-3 3-5 2-3
Drojdie furajeră 1-2 2-3 2-3 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Zahăr 1-3 - - - - - - -
Grăsimi 1-3 1-3 - - - - - -
Făină fân lucernă - 1-2 2-3 3-5 3-5 3-5 2-3 3-4
Săruri minerale 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3
din care sare de bucătărie 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Premixuri 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Tabelul 15
Cerinţele de bază şi structura orientativă a reţetelor de nutreţuri combinate pentru păsări de carne
Broileri de găină Broileri de curcă Broileri de raţă Broileri de gâscă
Parametrii 0-28 29-45 45 zile 0-35 36-70 71-105 0-21 22-56 29-56
0-28 zile
zile zile livrare zile zile zile zile zile zile
Energie metabolizabilă, (kcal/ 2800- 2900- 3000- 2800- 2900- 3000- 2700- 2600- 2800- 2600-
kg) 2900 3000 3100 2900 3100 3200 2800 2700 2900 2700
Proteină brută, (%) 21-22 19-20 17-18 27-28 24-25 19-20 18-19 15-16 19-20 15-16
Lizină, (%) 1,10 0,95 0,80 1,50 1,27 1,00 0,90 0,75 0,90 0,75
Metionină+Cistină, (%) 0,75 0,67 0,58 1,00 0,85 0,67 0,70 0,60 0,70 0,60
Triptofan, (%) 0,20 0,20 0,15 0,30 0,25 0,21 0,20 0,16 0,20 0,16
Calciu, (%) 1,00 0,90 0,80 1,50 1,30 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00
Fosfor, (%) 0,75 0,70 0,60 0,90 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60

36
Celuloză brută, (%) 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5
Structura orientativă (%):
Cereale 60-65 65-70 70-75 45-50 55-60 65-70 65-70 70-75 65-70 70-75
Proteice vegetale 25-35 20-25 15-20 35-45 30-35 20-25 20-25 15-20 20-25 15-20
Proteice animale 3-6 2-4 - 8-10 4-6 2-3 2-4 - 2-3 -
Drojdie furajeră 1-2 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3
Grăsimi 1-2 2-3 3-5 1-2 2-5 2-5 2-3 - 2-3 -
Făină fân lucernă 1 1 2 1 2 2-3 1-2 2-3 1-2 2-3
Săruri minerale 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3
din care sare de bucătărie 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Premixuri 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Tabelul 16
Conținutul de aminoacizi în unele surse furajere, g/kg

Sursa furajeră

Lizină
Serină
Valină

Glicină

Prolină
Leucină

Alanină
Cisteină
Tirozină
Ornitină

Arginină
Treonină

Histidină
Triptofan

Izoleucină

Metionină
Fenilalanină
Acid cisteinic

Acid aspartic
Acid glutamic
NUTREȚURI VERZI
Masa verde de:
2,1 0,8 1,7 4,1 1,6 1,6 3,4 1,7 1,5 2,0 0,2 1,7 0,2 1,3 2,7 1,1 1,9 0,8
- lucernă
- mazăre 1,8 0,7 2,5 3,5 1,1 1,4 4,1 - 1,1 2,6 0,1 1,2 0,1 - 2,1 0,8 1,4 0,5
- trifoi 0,9 0,3 0,9 1,9 0,9 0,9 1,9 - 0,8 1,1 - 0,9 0,2 - 1,6 0,7 1,0 0,7
- sulfină albă 2,1 0,6 1,9 4,9 1,4 1,1 3,1 1,8 1,5 1,9 0,1 1,9 0,3 1,6 2,5 0,9 1,8 0,4

37
- ghizdei 2,2 0,6 1,9 3,5 1,3 1,2 3,2 1,8 1,4 1,5 0,1 1,8 0,3 1,5 2,3 1,0 1,8 0,3
- grâu 1,5 0,7 1,8 2,8 1,4 1,8 8,5 - 1,5 2,2 0,9 1,7 0,2 - 2,7 1,1 1,9 0,7
- orz 1,4 0,6 1,3 2,5 1,3 1,5 7,4 - 1,3 1,8 0,2 1,6 0,2 - 2,5 0,9 1,9 0,4
- golomăț 1,6 0,5 1,3 2,3 1,2 1,0 2,7 1,3 1,3 1,8 0,1 1,4 0,2 1,4 2,1 0,8 1,4 0,7
-Sida 1,5 0,6 1,0 3,0 1,5 1,0 4,9 1,4 1,5 2,1 0,2 1,7 0,3 1,1 1,4 1,0 1,6 0,04 0,2
Hrișca de
1,4 0,7 0,9 2,7 1,4 1,0 4,4 1,3 1,6 1,8 0,2 1,5 0,3 0,9 1,6 0,8 1,3 0,02 0,14
Sahalin
-Silfia 0,8 0,3 0,6 1,8 1,0 0,7 2,8 1,0 1,0 1,4 0,1 1,1 0,2 0,6 1,8 0,6 1,1 0,03 0,14
Topinambur
0,1 0,05 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,02 0,2 0,2 0,01 0,1 0,01 0,1 0,2 0,06 0,1 0,01 0,01 0,04
roz
Topinambur
0,2 0,06 1,2 0,9 0,2 0,1 2,2 0,03 0,2 0,3 0,03 0,2 0,02 0,2 0,3 0,08 0,2 0,03 0,01 0,04
alb
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Sursa furajeră

Lizină
Serină
Valină

Glicină

Prolină
Leucină

Alanină
Cisteină
Tirozină
Ornitină

Arginină
Treonină

Histidină
Triptofan

Izoleucină

Metionină
Fenilalanină
Acid cisteinic

Acid aspartic
Acid glutamic
-Porumb 0,7 0,9 1,2 0,6 0,6 0,8 1,4 0,5 1,2 0,4 0,7 1,1 0,4 1,1 0,5 1,2
NUTREȚURI ASPRE
Fân de imaș 4,2 2,4 5,6 3,8 2,9 3,4 5,5 4,8 8,9 2,3 7,4 8,5 4,4 7,5 2,0
Fân din diferite
3,5 1,4 4,2 7,8 3,1 3,0 8,6 4,2 5,0 0,7 4,6 2,2 6,5 3,8 2,8 3,6 2,1
ierburi
Fân din lucernă 4,8 2,2 4,5 12,3 3,5 4,1 5,7 3,6 5,2 2,7 5,3 2,0 10,4 4,5 2,0 2,7
Fân de
graminee și 3,0 5,0 5,1 3,5 0,6 0,8 8,1 7,6 7,9 2,0

38
leguminoase
Fân de trifoi 4,8 3,3 6,4 3,6 8,6 3,9 4,0 3,6 5,6 0,6 2,0 17,0 17,8 6,4 5,2 2,2
Fân de sparcetă 4,1 4,0 5,4 3,7 2,6 5,0 1,6 11,5 3,6 3,6 2,1
Fân de timof-
4,4 3,0 4,1 5,1 5,0 4,2 7,4 4,9 5,2 2,6 3,3 2,8 9,9 5,1 3,1 2,7
tică
Fân de trifoi+
3,6 1,8 3,8 9,0 4,2 4,5 9,2 4,2 6,3 0,3 4,3 0,5 7,2 2,7 5,0 1,9
timoftică
Fân din plante
3,2 1,8 3,0 7,1 3,2 3,2 8,2 3,4 4,7 0,3 2,8 0,6 5,9 2,2 4,5 2,1
perene
Făină de iarbă
5,8 2,8 5,2 11,2 6,5 4,9 11,5 5,7 5,1 6,9 1,6 4,8 1,6 4,1 8,1 3,1 4,9
din lucernă
Paie de grâu 1,6 0,6 1,4 2,0 1,0 1,1 3,0 1,1 1,4 1,1 0,1 1,7 0,6 1,1 0,8
Paie de orz 1,6 0,5 1,6 1,7 0,8 0,9 2,3 0,9 1,3 0,9 0,1 1,6 0,6 1,2 0,8
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Sursa furajeră

Lizină
Serină
Valină

Glicină

Prolină
Leucină

Alanină
Cisteină
Tirozină
Ornitină

Arginină
Treonină

Histidină
Triptofan

Izoleucină

Metionină
Fenilalanină
Acid cisteinic

Acid aspartic
Acid glutamic
FÂNAJURI ȘI SILOZURI
Fânaj din
6,0 1,9 6,3 5,1 2,4 6,7 0,2 13,9 4,0 2,0
lucernă,
Fânaj din trifoi
4,1 1,2 4,0 10,5 4,0 7,4 5,3 5,4 1,0 4,6 7,5 4,7 3,8
roșu,
Siloz din
0,7 0,4 0,7 1,0 0,8 0,4 1,1 0,9 1,4 0,2 0,7 0,2 1,5 0,3 0,4 0,3
porumb
Siloz din floa-
1,1 0,3 0,9 1,6 0,7 0,6 2,1 1,1 1,3 0,5 0,9 0,3 2,5 0,5 0,8
rea soarelui

39
Siloz din mază-
1,3 0,4 0,5 1,6 1,2 0,7 2,2 1,2 3,4 0,6 1,8 0,3 3,1 0,4 1,5 1,0
re + ovăz
SUCULENTE
Sfeclă de zahar 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,3 0,2 0,01 0,03 0,03 0,3 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,1
Varză 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 1,6 2,6 0,4 0,2 0,07 0,3 0,08 0,2 0,4 0,1 0,2 0,04 0,1
Morcov 0,3 0,1 0,1 0,6 0,2 0,2 2,3 1,7 0,3 0,4 0,02 0,3 0,03 0,1 0,3 0,03 0,1 0,02 0,1
Dovleac 3,0 1,0 5,0 11,0 3,0 3,0 26,0 2,0 5,0 4,0 5,0 2,0 0,1 3,0 6,0 1,0 3,0 0,5 0,2
Sfeclă furajeră 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5 0,4 1,7 0,1 0,7 0,2 0,5 0,2 1,4 0,3 0,5 0,4
Varză furajeră 1,4 1,1 6,2 1,6 1,1 0,8 3,1 1,2 1,7 0,3 1,4 0,6 2,5 0,7 0,9 0,4
Morcov furajer 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,5 0,5 0,3
NUTREȚURI CONCENTRATE
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Sursa furajeră

Lizină
Serină
Valină

Glicină

Prolină
Leucină

Alanină
Cisteină
Tirozină
Ornitină

Arginină
Treonină

Histidină
Triptofan

Izoleucină

Metionină
Fenilalanină
Acid cisteinic

Acid aspartic
Acid glutamic
Grăunțe de
2,9 2,6 3,5 5,5 3,0 4,4 18,0 6,6 3,7 6,0 1,2 3,9 1,4 2,8 10,8 3,3 4,0 1,2
porumb
Boabe de
10,6 3,9 10,8 17,7 4,9 7,0 27,6 7,0 7,0 6,4 8,6 3,5 6,2 11,2 5,0 7,6
mazăre
Bob furajer 14,4 7,3 20,3 22,3 8,3 9,8 40,7 4,1 10,0 12,7 3,7 11 3,2 32,6 8,3 10,1 2,0
Boabe de
14,6 6,7 16,1 8,7 39,2 3,3 9,9 2,2 7,9 2,7 23,6 5,7 8,9 1,2
măzăriche
Boabe de lupin 15,9 10,9 34,2 14,1 5,2 10,6 4,2 12,7 4,6 37,4 15,5 3,1

40
Boabe de soia 21,7 8,0 24,0 10,7 12,3 14,9 44,4 5,4 12,6 13,3 5,3 15,2 4,2 37,9 13,0 3,6
Boabe de năut 14,0 5,0 16,0 3,0 12,0 12,0 78,0 5,0 12,0 10,0 3,0 9,0 0,1 8,0 20,0 4,0 9,0 0,6 0,2 0,1
Boabe de fasole 8,0 4,0 9,0 22,0 8,0 9,0 58,0 3,0 9,0 6,0 1,0 8,0 0,1 7,0 14,0 3,0 7,0 0,3 0,2
Boabe de linte 18,2 8,2 18,6 9,0 8,3 2,4 11,2 2,7 28,2 9,9 1,4
Boabe de sorg 1,0 1,0 1,0 5,0 2,0 1,0 6,0 2,0 2,0 2,0 0,2 2,0 0,1 0,1 6,0 0,6 0,1 0,3 0,2 0,1
Boabe de grâu 4,1 3,4 6,8 7,4 4,0 6,0 40,7 14,0 6,0 5,0 6,3 4,7 9,9 4,4 6,3 1,8
Semințe de
floarea- soa- 2,0 5,0 13,0 6,0 5,0 16,0 13,0 8,0 6,0 0,3 9,0 5,0 3,0 2,0 5,0 0,9
relui
Grăunțe de orz 3,5 2,1 5,1 6,3 4,3 4,3 29,3 12,6 4,6 4,2 4,9 1,2 3,5 7,6 3,0 5,5 1,5
Grăunțe de
3,1 3,4 4,6 5,9 2,7 4,0 31,0 8,8 3,3 4,0 1,8 3,6 1,3 2,3 6,3 2,3 4,2 1,1
secară
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Sursa furajeră

Lizină
Serină
Valină

Glicină

Prolină
Leucină

Alanină
Cisteină
Tirozină
Ornitină

Arginină
Treonină

Histidină
Triptofan

Izoleucină

Metionină
Fenilalanină
Acid cisteinic

Acid aspartic
Acid glutamic
Boabe de mei 1,8 1,9 2,9 7,1 3,4 5,2 23,1 5,6 2,9 8,5 1,6 5,0 1,7 3,3 11,3 2,8 5,1 1,6
Crupe de
1,4 1,4 3,2 3,6 2,8 3,3 16,9 11,5 1,9 5,6 0,9 3,0 0,1 2,4 8,9 1,7 2,7 5,3 0,16
porumb
Crupe de grâu 2,7 1,9 5,9 4,9 3,3 4,7 40,0 23,6 3,2 3,7 1,3 3,9 0,4 3,3 6,9 1,5 3,8 0,28
Crupe de orez 1,4 0,6 1,6 3,8 1,5 2,1 14,5 5,5 2,19 2,9 0,1 2,2 0,1 0,8 2,6 0,5 1,3 0,1 0,31
Urluială de
2,9 3,0 4,1 3,2 0,8 4,9 1,3 25,7 4,3 1,0
porumb
Urluială de
4,8 2,3 4,5 4,2 4,3 4,5 1,7 1,8 13,8 4,0 3,5

41
grâu
Deșeuri de orz 4,6 1,1 5,8 40,4 3,8 4,6 22,5 11,6 25,1 5,4 2,4 4,4 1,3 3,7 8,3 2,9 5,0 1,6
Deșeuri de ovăz 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0
Tărâțe de grâu 6,1 3,7 8,8 13,0 3,4 4,5 33,7 3,3 9,1 2,2 7,3 2,7 16,1 4,3 5,2 2,4
Tescovina din
6,8 3,5 7,6 7,5 4,1 4,6 13,7 7,3 5,6 4,5 0,4 4,6 0,1 3,6 6,2 1,9 4,3 0,5 0,4 0,4
struguri albi
Tescovină din
7,1 4,3 9,6 8,1 4,2 5,0 17,2 6,4 7,5 4,7 0,7 5,3 0,1 4,0 6,8 1,9 4,5 0,2 0,5 0,5
struguri roșii
Macuh din
semințe de 3,1 2,4 8,1 5,9 2,4 3,9 21,9 5,9 6,3 4,4 0,9 3,8 0,05 3,0 5,3 1,1 3,1 0,2 0,3 0,3
poamă
Masa de alge
- 26,3 9 43,7 1,6 17,3 90,0 26,7 35,7 36,2 11,3 21,7 1,2 - 14,4 42,2 8,7 - - 135,7
uscate
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Sursa furajeră

Lizină
Serină
Valină

Glicină

Prolină
Leucină

Alanină
Cisteină
Tirozină
Ornitină

Arginină
Treonină

Histidină
Triptofan

Izoleucină

Metionină
Fenilalanină
Acid cisteinic

Acid aspartic
Acid glutamic
Macuh semințe
4,7 3,1 20,8 10,8 4,5 5,9 22,0 5,8 5,1 4,3 0,7 5,7 0,4 5,8 7,9 2,9 8,9 0,3 0,4 0,52
de cânepă
Macuh floarea-
6,2 3,5 10,0 15,1 8,9 7,1 53,3 4,4 12,4 8,7 2,4 8,4 0,7 4,9 8,8 2,5 6,2 0,08 0,07
soarelui
Macuh rapiță 15,0 10,7 15,1 28,5 12,6 11,9 61,4 5,8 12,5 11,5 8,5 15,7 3,0 11,9 23,7 9,3 11,5 0,06 0,06
Șrot floarea-
17,7 15,2 36,7 37,2 15,8 19,0 84,4 17,3 23,4 22,1 8,2 19,0 8,2 15,5 25,8 10,6 18,6 4,6
soarelui
Șrot soia 36,4 14,1 37,3 56,0 18,8 24,4 92,0 24,9 20,2 26,1 9,8 20,0 8,5 18,7 37,4 16,8 23,3 5,2

42
Șemințe de viță
4,2 2,6 4,9 8,7 4,1 5,7 26,2 0,5 5,6 2,8 2,6 4,6 0,7 3,6 7,3 1,7 3,1 0,3
de vie
Borhot uscat de
8,3 7,1 9,1 9,1 11,5 3,1 16,2 4,5 17,1 21,7 7,1 15,4 2,0
sfeclă
Boștină de bere 1,5 0,8 1,9 1,1 0,7 0,4 1,6 0,5 3,8 1,6 0,8
Drojdii furajere 25,1 8,6 16,8 30,6 18,1 16,6 54,7 12,5 17,1 22,2 15,0 4,7 14,5 22,8 17,7 16,2 6,3
Faină de carne
17,1 10,8 25,2 20,7 12,0 11,9 29,1 33,1 20,1 21,1 12,8 2,9 8,3 20,4 6,4 11,9
și oase
Făină de pește 40,1 16,9 32,5 52,9 20,5 23,6 73,5 20,5 32,0 36,4 4,9 23,4 13,1 23,8 41,0 14,8 19,8 5,4
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Tabelul 17
CONŢINUTUL MICROELEMENTELOR ÎN PRINCIPALELE NUTREŢURI
DIN REPUBLICA MOLDOVA (mg/kg SU)
Cupru Mangan Zinc Fier Cobalt
Nutrețuri
n M variaţii n M variaţii n M variaţii n M variaţii n M variaţii
NUTREŢURI VERZI
Porumb 33 2,9 0,26-8,3 33 37,7 8,6-229,1 34 35,2 9,9-68,1 34 192,4 60,5-1068,6 31 0,26 0,07-0,57
Secară de toamnă 6 5,7 3,7-6,5 6 40,7 19,3-92,2 6 27,7 12,7-34,7 6 189,7 20,2-715,7 6 0,59 0,29-1,02
Lucernă 65 10,0 3,1-19,9 66 72,7 7,7-130,6 63 42,6 9,5-68,1 66 415,9 64,0-1465,2 66 0,58 0,29-1,12
Trifoi 8 10,9 3,1-15,4 7 60,6 42,0-74,8 7 48,5 11,3-63,5 7 296,3 177,9-1218,4 7 0,62 0,53-0,68
Ovăz 15 5,2 1,8-38,8 15 70,2 9,6-106,3 14 28,2 5,4-48,3 16 132,4 27,7-1089,4 15 0,35 0,18-0,78
Măzăriche 13 12,6 8,3-17,7 13 85,3 12,9-166,5 13 53,6 30,5-67,7 13 275,3 49,3-614,1 13 0,85 0,15-1,52

43
Iarba de Sudan 8 4,5 4,1-7,8 4 40,5 24,0-48,7 4 40,8 40,0-48,0 7 576,1 212,3-1003,4 4 0,32 0,31-0,33
Sparcetă 1 8,1 - 1 61,2 - 1 44,0 1 236,4 - 1 0,46
FURAJE GROSIERE
Fân lucernă 87 6,9 1,2-30,3 80 41,1 8,3-132,0 69 29,8 8,4-77,7 87 395,8 59,5-1208,4 66 0,48 0,11-0,91
Fân sparcetă 12 6,0 2,3-10,4 12 52,5 17,5-99,3 10 32,4 14,9-68,4 12 398,3 109,2-737,1 11 0,34 0,18-0,67
Fân ovăz 19 3,2 1,8-6,1 18 61,6 10,5-170,0 17 29,4 10,1-86,0 19 334,4 27,7-676,2 17 0,44 0,21-0,81
Fân mazăre 3 5,5 4,1-8,1 2 52,8 14,9-90,7 2 23,2 14,6-31,7 3 310,8 207,7-41,4 2 0,43 0,27-0,58
Fân amestec ierburi 9 3,8 1,2-8,9 9 44,3 36,0-53,3 6 28,0 23,4-37,4 9 378,2 47,2-606,6 6 0,36 0,21-0,78
Fân măzări- 7 3,2 1,1-6,8 6 51,2 13,2-124,6 6 33,1 9,8-76,0 7 331,9 98,9-652,9 6 0,36 0,20-0,61
che-ovăz
Fân măzăriche 3 8,5 6,3-13,2 3 68,8 15,1-121,7 3 39,7 18,3-65,1 3 341,8 90,0-589,8 3 0,46 0,27-0,65
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Cupru Mangan Zinc Fier Cobalt
Nutrețuri
n M variaţii n M variaţii n M variaţii n M variaţii n M variaţii
Paie de grâu 57 3,6 0,7-8,4 54 32,4 7,9-108,2 53 25,9 8,1-66,4 54 334,2 60,0-1070,1 42 0,41 0,14-0,81
Paie orz 28 4,7 1,3-7,8 27 40,8 13,4-65,2 23 33,7 9,9-88,8 28 318,0 75,7-321,8 24 0,36 0,18-0,57
Paie mazăre 16 3,5 0,3-9,7 16 32,3 14,9-90,7 14 26,3 14,6-35,2 16 387,5 29,4-412,4 11 0,42 0,27-0,58
Paie ovăz 10 3,6 1,9-6,9 13 65,1 24,4-145,3 12 26,7 10,1-47,7 10 246,1 65,4-358,1 13 0,46 0,21-0,73
Paie lucernă 2 3,1 2,9-3,2 2 32,6 31,1-34,1 2 15,2 14,8-15,8 2 291,8 106,8-476,7 2 0,80 0,47-1,13
Paie porumb 6 2,6 1,2-4,4 3 38,5 14,6-101,7 2 13,9 7,2-20,6 6 496,4 141,2-1052,6 2 0,59 0,63-0,55
SUCULENTE
Siloz porumb 60 4,2 1,1-11,2 61 35,5 6,4-83,1 40 23,2 7,1-83,6 65 390,2 20,2-1400,4 41 0,48 0,15-0,72
Siloz coceni po-
25 4,0 1,9-6,2 24 50,1 16,7-87,7 19 29,6 8,2-63,9 25 510,1 99,7-2117,2 17 0,36 0,17-0,77
rumb

44
Fânaj lucernă 62 6,8 1,1-12,9 56 49,2 11,4-154,5 39 29,8 8,2-86,0 57 593,3 97,6-1560,3 45 0,52 0,17-4,7
Fânaj amestec
3 4,8 3,8-5,9 2 81,3 71,9-90,7 - - - 2 946,2 773,5-1118,7 2 0,43 0,36-0,49
ierburi
Fânaj ierburi
21 8,4 6,9-10,8 3 86,9 58,6-110,0 3 45,6 15,5-61,8 1 1090,4 - 3 0,68 0,44-0,83
graminee
11,1-
Sfeclă furajeră 16 10,0 1,7-14,5 20 59,8 26,8-113,4 18 48,3 21 366,7 31,4-2174,2 17 0,47 0,26-0,97
244,6
22,4-
Frunze sfeclă 1 11,8 1,6-22,2 23 189,1 34,6-271,6 11 102,9 23 324,6 64,1-825,4 17 1,26 0,58-3,1
136,1
CONCENTRATE
Grăunţe orz 20 3,8 1,7-7,4 20 25,5 10,1-62,3 19 32,5 8,9-62,8 20 243,5 41,3-801,8 17 0,21 0,07-0,39
Grăunţe grâu 3 2,7 2,1-3,4 3 32,6 24,1-41,3 1 61,5 - 3 269,8 112,6-429,1 1 0,21 -
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Cupru Mangan Zinc Fier Cobalt
Nutrețuri
n M variaţii n M variaţii n M variaţii n M variaţii n M variaţii
Grăunţe ovăz 4 2,4 1,0-4,1 4 28,1 4,3-56,0 4 20,8 6,1-44,7 4 541,4 40,7-1210,9 2 0,19 0,17-0,42
Boabe mazăre 2 3,9 3,4-4,4 2 17,7 16,8-18,5 2 37,4 25,2-49,7 2 87,4 69,1-105,7 2 0,29 0,15-0,45
Uruială grâu 4 2,4 1,0-4,1 4 28,1 4,3-56,0 4 20,6 6,1-44,7 4 541,4 40,7-1210,9 2 0,3 0,17-0,42
Uruială orz 2 3,1 1,5-4,6 2 17,7 22,5-58,1 1 17,7 - 2 419,2 317,9-520,4 2 0,29 0,12-0,52
Uruială mazăre 3 1,3 0,36-1,8 3 28,1 4,4-58,4 2 8,8 3,9-13,7 3 224,2 39,1-502,0 2 0,52 0,11-0,65
Făină soia 2 5,4 5,3-5,5 2 40,3 13,5-57,4 2 19,8 6,4-33,2 2 301,4 86,0-516,8 20 0,18 0,15-0,55
Făină de lucernă 6 5,4 1,2-10,8 3 20,7 16,0-28,3 3 24,9 16,7-34,7 6 410,9 116,4-860,0 4 0,89 0,49-1,4
DIVERSE
Şrot soia 2 4,7 3,8-5,6 2 16,5 16,2-16,7 2 7,6 6,6-8,5 2 47,1 21,5-72,7 1 0,33 -

45
Şrot floarea- 5
5 3,6 2,2-5,9 5 23,5 8,7-27,7 3 8,9 2,7-12,7 252,2 22,8-872,7 3 0,33 0,20-0,55
soarelui
Tăiţei de sfeclă 3
3 6,9 1,2-17,8 3 34,5 8,7-60,3 1 8,4 - 274,9 53,4-708,1 - - -
uscaţi
Tescovină poamă 4 12,7 1,2-32,0 3 21,4 10,4-32,8 3 24,1 14,2-30,0 4 632,2 166,0-1601,3 2 0,38 0,31-0,46
Macuh semințe de 1
1 14,5 1 26,2 1 20,5 163,8 1 1,2
poamă
Macuh nuci 1 18,3 1 78,2 1 58,5 1 138,8 1 1,25
Macuh cânepă 1 20,5 1 152,5 1 91,6 1 186,3 1 1,25
Melasa 1 6,2 - 1 5,3 - 1 8,7 - 1 7,6 - 1 0,26
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Tabelul 18
Componența chimică (% SU) și valoarea nutritivă a nutrețurilor
Umiditatea totală Substanță uscată Proteină brută Grăsime brută Celuloză brută
1
n M variații n M variații n M variații n M variații n M variații
NUTREȚURI VERZI
1 Lucerna 2 80,43 80,17-80,69 2 19,57 19,31-19,83 4 18,84 14,69-21,25 4 3,13 1,71-4,40 4 28,68 22,34-35,39
2 Mazăriche, înflorire 2 81,11 80,56-81,67 2 16,30 14,20-18,33 2 19,81 18,19-21,44 2 3,41 3,33-3,49 2 29,04 26,50-31,60
3 Porumb 4 67,48 55,05-72,08 4 32,52 27,92-44,95 4 7,19 4,25-8,81 4 2,28 1,42-2,61 4 22,0 20,3-22,8
4 Porumb, înspicare 2 79,7 77,6-81,80 2 20,3 18,2-22,4 2 7,6 7,1-8,1 2 2,0 1,8-2,1 2 26,1 25,4-26,8
5 Porumb, faza lapte- ceară a 3 71,4 70,4-72,3 3 28,6 27,7-29,6 3 6,9 5,5-7,9 3 2,1 1,9-2,3 3 20,4 19,0-22,1
grăunțelor
6 Porumb, faza ceară a 1 64,3 1 35,7 1 8,6 1 2,9 1 17,7
grăunțelor
7 Artișoc 1 77,19 1 22,81 1 7,06 1 3,56 1 34,40
8 Astrogal 1 73,60 1 26,40 2 17,56 14,31-20,81 2 3,71 3,15-4,27 2 23,71 19,25-28,17
9 Galega orientală 6 75,53 55,15-89,96 6 24,47 10,04-44,85 8 16,43 11,38-23,88 8 2,71 1,73-3,96 8 33,67 30,34-40,24
10 Galega orientală, butonizare 2 86,32 85,16-87,48 2 13,68 12,52-14,84 2 18,69 16,81-20,56 2 3,43 3,35-3,51 2 28,91 28,81-29,01
11 Galega orientală, înflorire 4 80,99 76,30-86,43 4 19,01 13,57-23,70 6 15,28 12,88-17,50 6 2,68 1,26-3,42 6 33,68 29,49-38,00
12 Galega orientală, coasa II 2 74,74 70,82-78,67 2 25,26 21,33-29,18 5 17,04 13,63-21,69 5 2,38 1,79-3,42 5 27,94 23,69-32,41
13 Galega orientală, coasa III 1 82,57 1 17,43 1 18,06 11 2,23 28,58

46
14 Galega orientală după recol- 1 71,93 1 28,07 3 12,29 11,44-13,19 3 2,13 1,43-3,09 3 33,81 29,54-36,33
tarea semin.
15 Lupin, faza înflorire 1 86,85 1 13,15 1 13,50 1 3,66 1 23,80
16 Mei African 1 75,63 1 24,37 2 9,06 7,81-10,31 2 2,58 2,25-2,90 2 28,71 28,11-29,37
17 Miscantus gigantelus 6 71,26 62,43-78,85 6 28,74 21,15-37,57 6 6,13 5,06-8,50 6 1,66 1,16-1,88 6 45,50 35,69-63,34
18 Nalba de Virginia 1 82,03 1 17,97 1 20,06 1 4,13 1 27,00
19 Nalba de Vir- frunze 1 78,82 1 21,18 1 29,06 1 7,19 1 14,00
ginia, la încep. tulpini 1 77,91 1 22,09 1 6,75 1 1,18 1 55,10
butonizării
20 Nalba de Virginia, coasa I 1 72,87 1 27,13 2 10,22 8,44-12,00 2 2,35 2,27-2,42 2 40,34 39,14-41,53
21 Sida Hermafrodita 4 80,56 76,15-86,59 4 19,44 13,41-23,85 4 16,22 14,94-17,13 4 3,61 3,30-3,74 4 29,95 26,97-33,14
22 Silfia 12 85,7 79,29-92,21 12 14,3 7,79-20,71 14 12,24 4,69-19,06 14 2,64 1,49-4,23 14 23,34 15,52-33,21
23 Silfia, butonizare 1 89,79 1 10,21 3 9,52 7,38-10,06 3 1,97 1,55-2,47 3 21,25 15,91-24,97
24 Silfia înflorire 3 78,21 74,46-85,10 3 21,79 14,90-25,54 8 6,62 4,0-13,06 8 2,14 1,55-3,15 8 26,54 20,06-32,60
25 Silfia (coasa II, înflorire) 1 75,86 1 24,14 1 10,31 1 2,2 1 24,46
26 Silfia (coasa I, formarea 1 69,14 1 30,86 1 3,50 1 2,34 1 32,82
seminţelor)
frunze 18 83,91 77,22-87,00 18 16,09 13,0-22,78 20 14,50 4,88-29,06 20 3,43 1,90-7,19 20 12,98 10,31-18,64
tulpine 14 87,21 77,91-91,61 14 12,79 8,39-22,09 16 4,74 0,94-7,75 16 1,58 0,72-2,71 16 41,90 28,05-62,48
27 Planta Silfia tulpine + in- 4 82,88 82,46-83,88 4 17,12 16,12-17,54 4 4,88 3,25-6,88 4 1,15 0,9-1,30 4 41,64 38,51-45,82
florescențe
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Substanțe extractive
Cenușă brută Unități nutritive, kg Energie metabolizabilă, Mj
1 neazotate
n M variații n M variații n M variații n M variații
NUTREȚURI VERZI
1 Lucernă 3 8,98 8,13-9,70 1 32,92 2 0,15 0,15-0,14 2 8,20 7,05-9,11
2 Mazăriche, înflorire 2 7,76 7,41-8,10,2 2 32,45 31,82-33,07 2 0,16 0,17-0,15 2 8,88 8,40-9,35
3 Porumb 4 6,29 3,44-8,90 4 56,87 51,88-64,63 4 0,32 0,46-0,26 4 9,67 8,45-10,89
4 Porumb, înspicare 2 4,88 4,08-5,68 2 53,7 52,40-55,00 2 0,20 0,18-0,23 2 9,67 9,35-9,953
5 Porumb, faza lapte- ceară a
3 4,18 3,86-4,34 3 61,1 58,00-63,80 3 0,28 0,27-0,29 3 9,67 9,02-10,26
grăunțelor
6 Porumb, faza ceară a grăunțelor 1 3,68 1 61,5 1 0,35 1 9,77
7 Artișoc 1 8,49 1 41,96 1 0,21 1 9,93
8 Astrogal 2 7,31 6,25-8,37 1 37,28 2 0,29 0,29-0,28 2 9,41 8,50-10,33
9 Galega orientală 7 7,74 6,75-9,66 5 33,77 28,32-42,44 7 0,20 0,38-0,08 7 8,44 6,80-11,00
10 Galega orientală, butonizare 2 8,10 7,98-8,21 2 33,13 28,98-37,29 2 0,12 0,14-0,11 2 8,90 8,10-9,70
11 Galega orientală, înflorire 6 6,79 5,22-8,04 4 33,87 33,22-35,13 4 0,17 0,21-0,11 4 8,69 7,83-9,51
12 Galega orientală, coasa II 4 8,03 7,72-8,24 2 37,05 36,92-37,19 4 0,24 0,29-0,19 4 8,96 8,14-9,99
13 Galega orientală, coasa III 1 8,44 1 33,49 1 0,16 1 8,66
14 Galega orientală după recoltarea
2 7,04 6,51-7,57 1 41,49 2 0,23 0,24-0,22 2 9,17 8,70-9,58
seminţelor

47
15 Lupin, faza înflorire 1 9,89 1 42,76 1 0,12 1 9,36
16 Mei African 2 9,71 9,70-9,72 1 39,94
17 Miscantus gigantelus 6 6,75 4,55-8,49 6 34,10 16,11-46,94
18 Nalba de Virginia 1 7,73 1 33,73 1 0,19 1 10,35
19 Nalba de Vir- frunze 1 11,52 1 33,15 1 0,23 1 11,22
ginia, la încep.
tulpini 1 6,71 1 23,22 1 0,22 1 8,68
butonizării
20 Nalba de Virginia, coasa I 2 7,96 7,10-8,81 2 31,42 30,01-32,82 2 0,28 2 9,29
21 Sida Hermafrodita 4 8,64 7,28-10,42 4 33,56 31,55-36,32
22 Silfia 12 12,15 10,19-13,94 11 44,19 39,75-52,54 11 0,14 0,22-0,07 11 9,90 7,33-13,12
23 Silfia, butonizare 1 11,06 1 53,01 3 0,10 0,11-0,09 3 10,30 9,46-15,57
24 Silfia înflorire 7 10,97 8,86-14,95 4 46,16 40,34-52,66 8 0,22 0,28-0,13 8 9,46 7,68-11,96
25 Silfia (coasa II, înflorire) 1 8,9 1 48,7 1 0,26 1 10,18
26 Silfia (coasa I, formarea
1 8,29 1 48,06 1 0,28 1 9,79
seminţelor)
frunze 20 14,51 11,52-17,59 18 48,83 33,15-55,60 20 0,16 0,24-0,12 20 10,15 6,18-14,45
27 Planta Silfia tulpine 16 9,50 4,59-13,89 14 37,59 23,22-47,53 16 0,13 0,25-0,07 16 9,22 5,22-12,84
tulpine + inflores-
4 6,87 6,40-7,23 4 40,84 36,42-46,28 4 0,18 0,19-0,17 4 9,54 8,43-10,90
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

cențe
Umiditatea totală Substanță uscată Proteină brută Grăsime brută Celuloză brută
2
n M variații n M variații n M variații n M variații n M variații
28 Sorg peren,faza până la 4 72,17 66,79-79,32 4 27,83 20,48-33,32 4 7,42 7,00-7,94 4 2,23 2,08-2,67 4 37,26 35,99-39,47
inspicare
29 Sorg peren, faza înspicare 8 74,07 66,78-79,52 8 25,93 20,48-33,22 10 7,46 3,19-13,4 10 2,24 1,41-2,67 10 42,8 34,77-45,92
30 Sorg peren, coasa II 1 38,10 1 61,90 1 4,63 1 1,70 1 36,22
31 Topinambur 2 75,05 72,2-77,91 2 24,95 22,09-27,8 2 6,13 5,44-6,81 2 0,8 0,74-0,86 2 27,48 21,49-33,47
32 Topinambur până la 2 71,24 71,12-71,35 2 28,76 28,65-28,88 2 6,5 4,25-8,75 2 1,25 0,68-1,81 2 24,96 19,99-29,93
butonizare
33 Topinambur, înflorire 1 61,21 1 38,79 1 3,56 1 1,23 1 27,28
34 Hrișca de Sahalin, planta 34 79,8 62,72-87,36 34 20,2 12,64-37,28 36 14,35 6,63-22,75 36 2,90 1,52-6,39 36 31,26 14,91-45,25
întreagă
35 Hrișca de frunze 3 82,24 81,3-83,53 3 17,76 16,47-18,7 3 23,4 22,63-24,0 3 4,47 2,94-6,39 3 12,87 11,35-14,98
Sahalin tulpine 3 88,51 85,28-91,4 3 11,49 8,61-14,72 3 11,9 8,63-13,65 3 1,79 1,64-1,94 3 35,99 27,88-50,88
36 Hrișca de Sahalin, coasa II 28 72,87 68,87-80,37 28 27,13 19,63-31,13 30 11,24 6,87-18,13 30 2,95 0,97-5,70 30 34,3 17,02-55,42
37 Hrișca de Sahalin, coasa III 2 79,64 76,34-82,59 2 20,56 17,41-23,66 2 15,13 12,50-17,75 2 3,28 3,04-3,52 2 21,02 19,72-22,31
38 Hrişca de Sahalin , anul 2 4 77,46 76,04-78,64 4 22,54 21,36-23,96 5 12,86 10,88-15,94 5 2,96 2,14-3,71 5 30,20 25,31-35,85
39 Hrişca de Sahalin , anul 4 1 70,96 1 29,04 1 8,81 1 2,77 1 32,65

48
40 Hrişca de Sahalin , anul 5 1 69,53 1 30,47 1 6,5 1 1,96 1 40,03
FÂNURI, PAIE
41 Fân de lucernă 41 14,84 7,48-29,83 41 85,16 70,17-92,52 41 14,06 10,5-19,13 41 1,74 1,17-2,62 41 32,85 23,54-46,10
42 Fân de lucernă, coasa I 1 12,0 1 88,0 1 13,75 1 2,39 1 27,35
43 Fân de lucernă, coasa II 2 12,79 11,43-14,14 2 87,21 85,86-88,57 2 15,97 12,94-19,00 2 1,60 1,27-1,93 2 30,98 29,85-32,11
44 Fân de lucernă, coasa III 1 15,54 1 84,46 1 21,06 1 2,89 1 18,3
45 Fân ovăz 2 12,86 11,80-13,93 2 87,14 86,07-88,20 2 6,89 5,0-8,78 2 2,03 1,87-2,19 2 34,26 30,19-38,33
46 Fân mazăriche-ovăz 4 14,19 12,49-18,09 4 85,81 81,91-87,51 4 8,91 7,32-10,94 4 2,14 1,52-2,95 4 31,19 28,92-34,55
47 Fân lucernă + sparcetă 1 21,35 1 78,65 1 13,75 1 1,86 1 29,71
48 Fân sparcetă 5 19,66 13,91-26,33 5 80,34 73,67-86,09 5 14,87 13,13-15,94 5 1,79 1,19-2,63 5 31,46 27,02-39,41
49 Fân ierburi graminee 4 10,77 9,47-13,29 4 89,23 86,71-90,53 4 6,40 5,0-8,25 4 1,74 1,28-2,11 4 39,8 32,25-43,62
50 Fân măzăriche 1 11,67 1 88,33 1 14,25 1 1,47 1 36,28
51 Fân. Galega orientală, I coasă 3 12,83 12,75-12,91 3 87,17 87,09-87,25 4 15,53 10,13-20,06 4 1,17 0,97-1,42 4 7,37 5,84-9,31
52 Fân Galega orientală, coasa II 4 15,46 10,87-19,81 4 84,54 80,19-89,13 4 15,50 13,50-17,31 4 1,84 1,48-2,31 4 32,35 30,25-34,51
53 Fân Galega orientală, după 2 13,93 12,2-15,66 2 86,07 84,34-87,80 2 14,03 12,94-15,13 2 1,93 1,90-1,95 2 31,65 30,88-32,38
recoltarea semințelor
54 Paie de grâu 3 11,80 10,77-13,34 3 88,20 86,66-89,23 3 2,65 1,94-3,63 3 1,33 1,09-1,80 3 43,84 35,01-51,65
55 Paie de orz 1 13,25 1 86,75 1 5,44 1 0,87 1 42,11
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Substanțe extractive
Cenușă brută Unități nutritive, kg Energie metabolizabilă, Mj
2 neazotate
n M variații n M variații n M variații n M variații
28 Sorg peren,faza până la inspicare 4 7,20 6,80-7,44 4 39,68 37,84-40,70 4 0,22 0,28-0,17 4 8,84 8,45-9,28
29 Sorg peren, faza înspicare 10 7,62 5,96-7,90 10 35,56 29,10-42,02 8 0,26 0,34-0,21 8 10,47 7,35-11,58
30 Sorg peren, coasa II 1 8,43 1 40,49 1 0,26-0,23 1 8,42
31 Topinambur 2 9,75 9,38-10,11 2 48,3 41,4-55,2 2 0,23 0,27-0,20 2 8,80 7,44-10,16
32 Topinambur până la butonizare 2 7,43 6,64-8,22 2 51,94 48,74-55,13 2 0,28 0,31-0,25 2 9,21 8,08-10,33
33 Topinambur, înflorire 1 5,24 1 56,96 1 0,39-0,36 1 9,56
34 Hrișca de Sahalin, planta întreagă 34 6,87 5,29-9,23 33 38,59 28,71-51,91 33 0,18 0,29-0,09 33 7,79 4,64-11,51
Hrișca de frunze 3 8,82 8,43-9,23 3 46,19 41,67-49,81 3 0,14 0,15-0,13 3 8,48 7,63-9,34
35 Sahalin tulpine 3 6,30 5,94-6,91 3 39,99 27,86-46,26 3 0,08 0,11-0,06 3 7,78 5,72-9,62
36 Hrișca de Sahalin, coasa II 29 7,71 5,32-9,76 28 37,47 28,64-49,58 28 0,20 0,24-0,14 28 7,55 4,26-11,36
37 Hrișca de Sahalin, coasa III 2 11,5 9,73-13,3 2 40,66 37,34-43,98 2 0,15 0,17-0,12 2 7,41 6,68-8,14
38 Hrişca de Sahalin , anul 2 5 7,68 7,00-8,61 4 40,97 36,88-42,74 4 0,14 0,18-0,14 4 7,77 6,70-8,80
39 Hrişca de Sahalin , anul 4 1 6,86 1 42,88 1 0,21 1 7,61
40 Hrişca de Sahalin , anul 5 1 6,45 1 39,11 1 0,23-0,18 1 7,39

49
FÂNURI, PAIE
41 Fân de lucernă 36 8,08 6,34-10,7 36 38,62 30,49-47,37 38 0,48 0,56-0,34 38 7,68 5,83-10,02
42 Fân de lucernă., coasa I 1 6,94 1 44,15 1 0,53 1 8,01
43 Fân de lucernă., coasa II 2 7,96 7,87-8,04 2 37,51 34,85-40,17 2 0,49 0,50-0,28 2 6,05 6,93-5,16
44 Fân de lucernă., coasa III 1 9,3 1 43,83 1 0,58 1 8,50
45 Fân ovăz 1 8,0 1 42,65 2 0,51 0,52-0,51 2 7,47 6,93-8,01
46 Fân mazăriche-ovăz 3 7,48 6,77-8,13 3 44,92 41,25-46,99 4 0,50 0,52-0,46 4 7,64 6,87-8,39
47 Fân lucernă + sparcetă 1 8,56 1 40,32 1 0,51 1 7,62
48 Fân sparcetă 5 6,93 6,13-7,40 5 40,14 31,19-44,33 5 0,50 0,57-0,43 5 8,05 6,58-9,17
49 Fân ierburi graminee 3 7,36 6,95-7,85 3 39,12 35,46-44,95 4 0,54 0,56-0,52 4 7,36 6,27-8,42
50 Fân măzăriche 1 9,94 1 31,50 1 0,51 1 7,11
51 Fân Galega orientală, I coasă 4 7,37 5,84-9,31 2 36,80 32,35-41,25 3 0,72 0,76-0,67 3 7,76 5,92-8,66
52 Fân Galega Orientală, coasa II 4 8,64 7,97-9,67 3 36,13 33,36-39,18 3 0,61 0,64-0,53 3 8,76 7,97-9,58
Fân Galega Orientală, după 0,73-0,69
53 2 7,48 7,43-7,53 2 38,88 38,39-39,38 2 0,71 2 8,92 8,66-9,18
recoltarea semințelor
54 Paie de grâu 3 6,42 5,81-6,97 3 46,09 40,06-51,65 3 0,30 0,30-0,31 3 6,15 5,14-7,10
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

55 Paie de orz 1 7,91 1 37,68 1 0,41 1 6,22


Umiditatea totală Substanță uscată Proteină brută Grăsime brută Celuloză brută
3
n M variații n M variații n M variații n M variații n M variații
SUCULENTE
56 Bostan bucăţele 6 90,73 87,42-94,03 6 9,27 5,97-12,58 6 10,50 7,63-14,60 6 3,72 1,21-6,61 6 15,73 13,25-17,87
57 Siloz din porumb 43 69,58 44,92-79,61 43 30,42 20,39-55,08 43 6,34 3,25-8,31 43 2,88 1,93-4,61 43 24,3 18,6-31,6
58 Siloz porumb fărâ grăunțe 4 74,63 72,99-75,54 4 25,37 24,46-27,01 4 5,84 5,19-6,19 4 2,82 2,34-4,01 4 29,3 27,5-33,6
59 Siloz porumb faza lapte-ceară 9 69,74 67,9-70,94 9 30,26 29,06-32,10 9 6,83 6,31-7,88 9 3,16 2,68-3,75 2 20,0 19,7-20,3
60 Siloz porumb faza ceară 46 67,87 62,16-71,47 46 32,13 28,53-37,84 46 5,85 4,0-7,81 46 2,78 1,88-3,63 19 19,5 16,1-24,1
61 Siloz porumb+ floarea-
2 73,03 72,54-73,52 2 26,97 26,48-27,46 2 7,63 6,94-8,31 2 5,24 3,49-6,99 2 24,5 24,0-25,0
soarelui
62 Siloz floarea-soarelui 3 77,99 71,09-81,95 3 22,01 18,05-28,91 3 7,42 6,88-8,19 3 6,53 2,88-12,7 3 27,8 26,9-29,6
Siloz Sorg peren 45 cm,
63 8 72,23 51,09-79,04 8 27,77 20,96-48,91 8 6,02 4,13-7,31 8 2,16 1,45-2,62 8 46,24 38,37-56,17
formarea paniculului
Siloz Sorg peren (anul 3),faza
64 1 69,61 1 30,39 1 7,31 1 2,42 1 41,32
înflorire
Siloz Sorg peren 70 cm,
65 7 72,61 51,09-79,04 7 27,39 20,96-48,91 7 5,84 4,13-7,06 7 2,12 1,45-2,62 7 46,95 38,37-56,17
formarea paniculului
Siloz Iarba de Sudan, faza
66 2 80,85 80,7-81,0 2 19,15 19,0-19,3 2 11,44 10,5-12,38 2 3,25 3,15-3,34 2 32,78 32,33-33,22
formarea paniculului
67 Siloz Hrişca de Sahalin 13 81,07 73,91-87,83 13 18,93 12,17-26,09 13 13,86 9,13-18,75 13 3,35 2,5-3,98 13 34,83 27,8-41,34
68 Siloz Hrișca de Sahalih,faza
2 79,61 79,06-80,16 2 20,39 19,84-20,94 2 10,44 9,88-11,0 2 2,0 1,66-2,33 2 39,09 35,9-42,27

50
butonizare
69 Siloz Hrișca de Sahalin,
3 77,7 76,77-79,0 3 22,3 21,0-23,23 3 12,0 10,94-13,38 3 3,24 2,69-3,78 3 29,61 28,37-31,03
coasa II
70 Siloz Hrișca de Sahalin,
1 78,61 1 21,39 1 14,56 1 5,23 1 22,81
coasa III
71 Siloz Hrisca de Sahalin,
1 72,97 1 27,03 1 9,88 1 3,37 1 31,48
anul IV
72 Siloz Topinambur 7 71,85 62,81-83,35 7 28,15 16,65-37,19 7 6,89 4,44-13,4 7 1,83 1,64-2,12 7 32,33 24,11-46,52
73 Siloz Silfia 29 80,89 76,25-91,42 29 19,11 8,58-23,75 29 6,58 3,69-11,56 29 2,93 1,93-3,87 29 35,46 26,65-43,82
74 Siloz Amarant 1 76,70 1 23,30 1 9,69 1 3,58 1 26,19
75 Siloz Triticale 1 63,85 1 36,15 1 4,44 1 2,68 1 27,75
76 Fânaj de lucernă cu conser-
17 62,2 38,43-75,93 17 37,8 24,07-61,57 17 16,95 13,06-20,13 17 3,18 1,96-4,55 8 29,27 26,12-32,83
vant Litosil
77 Fânaj de lucernă cu cons.
17 61,2 38,51-75,51 17 38,8 24,51-61,49 17 16,95 13,25-20,38 17 2,94 1,84-3,77 8 29,75 25,94-33,30
Biosil și Bonsilaj plus
78 Fânaj din lucernă 30 57,55 32,04-75,91 30 42,45 24,10-68,0 30 14,89 11,0-19,81 30 3,01 1,97-4,28 28 32,68 25,72-40,05
79 Fânaj Galega orientală 6 66,81 52,19-78,76 6 33,19 21,24-47,81 6 14,15 10,44-16,25 6 3,94 3,03-4,91 6 35,36
CONCENTRATE
80 Sorg peren, boabe 1 11,6 1 66,4 1 9,69 1 4,29 1 10,1
81 Grâu, boabe 15 13,82 12,01-15,20 15 86,18 84,80-87,99 15 10,98 9,25-14,81 15 1,55 1,02-1,90 15 3,28 2,36-5,91
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

82 Grâu extrudat 3 8,67 7,90-9,07 3 91,33 90,93-92,10 3 12,46 10,56-14,96 3 2,12 2,03-2,25 3 7,36 3,99-13,24
Substanțe extractive
Cenușă brută Unități nutritive, kg Energie metabolizabilă, Mj
3 neazotate
n M variații n M variații n M variații n M variații
SUCULENTE
56 Bostan bucăţele 6 7,92 5,72-10,34 6 54,19 46,62-62,21 6 0,10 0,14-0,06 6 9,23 7,69-11,40
57 Siloz din porumb 41 5,68 3,74-15,5 41 55,56 44,17-62,47 41 0,28 0,53-0,16 41 9,16 6,96-11,08
58 Siloz porumb fărâ grăunțe 4 4,55 4,35-4,72 4 53,10 46,22-55,96 4 0,18 0,21-0,18 4 7,42 5,98-8,53
59 Siloz porumb, faza lapte-ceară 2 4,2 4,13-4,26 2 61,96 60,32-63,61 6 0,29 0,31-0,26 6 9,80 9,42-10,26
60 Siloz porumb, faza ceară 19 3,37 2,83-5,14 19 63,6 59,55-67,64 32 0,31 0,37-0,25 32 9,51 8,45-10,65
61 Siloz porumb+ floarea-soarelui 2 5,75 5,31-6,19 2 51,60 50,36-52,84 2 0,24 0,24-0,24 2 8,96 8,40-9,77
62 Siloz floarea-soarelui 3 8,42 7,89-9,41 3 44,56 35,88-49,17 3 0,17 0,22-0,15 3 8,43 6,56-10,59
Siloz Sorg peren 45 cm, formarea
63 8 7,81 6,26-9,59 8 32,51 21,63-41,06 8 0,21 0,39-0,15 8 7,70 5,66-9,52
paniculului,
Siloz Sorg peren (anul 3),faza
64 1 6,77 1 36,91 1 0,22 1 8,00
înflorire
Siloz Sorg peren 70 cm, formarea
65 7 7,96 6,26-9,59 7 31,88 21,63-41,06 7 0,21 0,17-0,36 7 7,65 7,73-9,50
paniculului
Siloz Iarba de Sudan, faza
66 2 7,98 7,87-8,08 2 37,43 36,30-38,57 2 0,83 0,73-0,92 2 7,80 7,56-8,05

51
formarea paniculului
67 Siloz Hrişca de Sahalin 13 7,30 6,21-8,38 13 35,48 30,59-41,18 13 0,16 0,25-0,09 13 8,40 6,73-10,13
Siloz Hrișca de Sahalih,faza
68 2 6,76 6,64-6,88 2 35,62 33,10-38,15 2 0,17 0,18-0,16 2 8,00 7,40-8,59
butonizare
69 Siloz Hrișca de Sahalin, coasa II 3 8,24 7,92-8,53 3 41,26 38,14-43,87 3 0,20 0,21-0,18 3 8,63 7,96-9,28
70 Siloz Hrișca de Sahalin, coasa III 1 10,18 1 40,35 1 0,19 1 8,81
71 Siloz. Hrisca de Sahalin, anul IV 1 7,08 1 42,80 1 0,24 1 8,68
72 Siloz Topinambur 7 8,71 6,07-13,19 7 45,67 25,62-54,07 7 0,23 0,33-0,11 7 8,01 5,0-10,47
73 Siloz Silfia 29 11,12 9,37-14,86 29 38,92 27,19-45,12 29 0,16 0,22-0,06 29 8,22 5,78-10,15
74 Siloz Amarant 1 11,93 1 43,04 1 0,17 1 8,36
75 Siloz Triticale 1 7,99 1 54,03 1 0,22 1 7,44
Fânaj de lucernă cu conservant
76 8 8,75 8,28-9,35 8 36,86 29,49-41,7 8 0,27 0,48-0,16 8 8,65 6,89-10,07
Litosuli
Fânaj de lucernă cu cons. Biosil și
77 8 8,52 7,05-9,29 8 37,3 29,16-43,48 8 0,28 0,48-0,16 8 8,68 8,53-10,20
Bonsilaj plus
78 Fânaj din lucernă 28 9,82 8,05-15,4 28 34,28 28,78-41,3 28 0,29 0,51-0,14 28 8,23 6,52-10,31
79 Fânaj Galega orientală 6 9,65 8,03-12,33 2 31,87 17,80-41,04 6 0,23 0,36-0,12 6 6,50 5,50-10,39
CONCENTRATE
80 Sorg peren, boabe 1 4,54 1 67,44 1 0,32 1 11,88
81 Grâu, boabe 13 1,85 1,42-2,30 13 77,54 74,46-79,53 13 1,18 1,23-1,09 13 13,09 12,23-14,15
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

82 Grâu extrudat 3 2,71 2,43-3,16 3 71,34 66,70-75,31 3 1,22 1,26-1,17 3 12,96 11,78-14,30
Umiditatea totală Substanță uscată Proteină brută Grăsime brută Celuloză brută
4
n M variații n M variații n M variații n M variații n M variații
83 Extrudat (grâu-60%, paie-
1 6,12 1 93,88 1 9,06 1 1,43 1 14,32
40%)
84 Porumb, boabe 15 14,6 11,8-19,5 15 85,4 80,5-88,2 16 7,9 5,3-10,0 15 4,3 2,9-11,0 15 2,63 1,48-6,99
Porumb, boabe conservate în
85 1 40,2 1 59,8 1 9,2 1 4,0 1 3,04
mănuși de polietilenă
86 Porumb extrudat 3 9,9 8,43-11,2 3 90,1 88,8-91,6 3 8,0 7,8-8,4 3 2,6 2,0-3,0 3 3,25 2,84-3,95
87 Embrion de porumb 1 6,81 1 93,2 1 13,0 1 29,0 1 7,28
88 Ovăz, boabe 5 12,37 11,35-13,59 5 87,63 86,41-88,65 5 10,30 10,13-10,44 5 4,46 4,15-4,69 5 13,76 12,11-17,39
89 Orz de primăvară, boabe 3 14,53 13,47-16,08 3 85,47 83,92-86,53 3 11,65 11,56-11,75 3 1,52 1,28-1,89 3 4,92 4,73-5,03
90 Orz, boabe 20 13,54 11,12-16,13 20 86,46 83,87-88,88 20 10,40 8,31-12,63 20 2,05 1,46-2,80 20 5,68 4,85-6,84
91 Triticale 1 12,66 1 87,34 1 12,88 1 1,57 1 5,58
92 Orz extrudat 2 7,87 7,66-8,08 2 92,13 91,92-92,34 2 9,66 8,56-10,75 2 1,95 1,89-2,0 2 6,65 5,46-7,83
93 Mazăre, boabe 2 14,73 12,97-16,49 2 85,27 83,51-87,03 2 22,19 21,0-23,38 2 1,28 1,11-1,44 2 7,91 7,81-8,0
94 Mazăre extrudată 1 8,35 1 91,65 1 21,06 1 0,64 1 11,1
Soia, boobe 18,29-
95 4 9,91 8,34-11,38 4 90,09 88,62-91,57 4 32,11 29,94-34,65 4 19,40 4 7,78 5,17-9,28
21,28
Soia extrudată 13,55-
96 7 9,95 6,42-13,13 7 90,05 86,87-93,59 7 32,58 27,94-38,69 7 20,01 7 9,33 7,21-12,52
26,57
97 In, semințe 1 8,26 1 91,74 1 16,88 1 27,82 1 17,04

52
98 Floarea-soarelui, semințe 1 9,84 1 90,16 1 13,94 1 26,95 1 30,81
99 Șrot floarea- soarelui 5 10,19 9,33-11,09 5 89,81 88,91-90,67 5 35,2 32,81-36,94 5 1,29 1,05-1,53 5 20,45 18,72-21,56
100 Șrot soia 10 10,79 6,74-13,14 10 89,21 86,86-93,26 10 45,91 39,38-50,0 10 2,66 0,89-8,41 10 5,43 4,36-7,85
101 Macuh floarea- soarelui 18 8,63 5,70-11,43 18 91,37 88,57-94,3 18 22,57 18,44-28,69 18 17,45 8,32-27,22 17 32,75 23,92-38,75
Macuh din miez de nucă 11,33-
102 4 12,75 9,60-14,45 4 87,25 85,55-90,40 4 25,36 22,31-28,69 4 15,27 4 10,58 7,70-13,25
18,58
103 Macuh din semințe de cânepă 2 10,03 10,02-10,03 2 89,97 89,97-89,98 2 27,72 26,38-29,06 2 10,1 9,65-10,55 2 37,58 34,83-40,32
104 Macuh de soia 5 7,27 6,60-8,06 5 92,73 91,94-93,40 5 39,03 31,25-43,69 5 13,65 8,73-28,02 5 8,13 6,29-10,90
Macuh din embrion de
105 1 7,00 1 93,0 1 15,69 1 16,59 1 7,99
porumb
Macuh din semințe de
106 2 9,17 8,52-9,83 2 90,83 90,17-91,48 2 19,63 16,81-22,44 2 10,95 7,34-14,56 2 35,91 33,57-38,2
armurariu
107 Macuh din semințe de in 1 9,61 1 90,39 1 35,94 1 15,64 1 9,60
108 Macuh din semințe de poamă 7 8,53 7,39-9,61 7 91,47 90,39-92,61 7 11,9 10,1-13,5 7 5,22 4,82-5,83 7 56,11 50,69-62,04
109 Macuh din semințe de bostan 1 8,31 1 91,69 1 43,75 1 12,51 1 27,82
Deșeu de la prelucrarea
110 2 13,7 12,8-14,6 2 86,31 85,41-87,2 2 8,09 7,19-9,0 2 9,56 9,22-9,89 2 5,96 5,44-6,47
porumbului
Deșeu de la prelucrarea
111 1 11,58 1 88,42 1 13,38 1 1,9 1 32,96
mazărei
Deșeu de la prelucrarea
112 2 12,22 11,75-12,70 2 87,78 87,30-88,25 2 9,06 7,69-10,44 2 16,6 5,79-27,4 2 41,55 28,4-54,69
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova

f-soarelui
Substanțe extractive
Cenușă brută Unități nutritive, kg Energie metabolizabilă, Mj
4 neazotate
n M variații n M variații n M variații n M variații
83 Extrudat (grâu-60%, paie-40%) 1 3,01 1 69,48 1 0,65 1 9,19
84 Porumb, boabe 13 1,57 1,21-3,37 13 78,3 66,5-83,1 13 1,31 1,39-1,25 13 13,92 11,42-16,74
Porumb, boabe conservate în
85 1 1,38 1 79,4
mănuși de polietilenă
86 Porumb extrudat 3 1,74 1,58-1,91 3 80,4 78,9-82,2 3 1,41 1,46-1,35 3 14,21 13,76-14,71
87 Embrion de porumb 1 5,82 1 42,2 1 1,52 1 16,61
88 Ovăz, boabe 5 3,74 3,49-3,86 5 62,69 60,35-65,27 5 0,99 1,04-0,94 5 10,76 10,32-11,28
89 Orz de primăvară, boabe 2 2,5 2,5-2,5 2 73,22 72,93-73,52 2 1,22 1,25-1,18 2 13,00 12,87-13,17
90 Orz, boabe 18 2,85 2,41-4,24 18 74,03 71,26-77,70 18 1,13 1,22-1,03 18 12,08 11,25-13,09
91 Triticale 1 2,06 1 73,40 1 1,16 1 12,78
92 Orz extrudat 2 3,27 2,99-3,54 2 74,74 74,45-75,04 2 1,30 1,33-1,26 2 13,16 12,86-13,46
93 Mazăre, boabe 1 3,06 3,06 1 60,3 2 1,15 1,27-1,12 2 12,70 12,47-12,94
94 Mazăre extrudată 1 3,09 1 58,50 1 1,19 1 12,22
95 Soia, boobe 4 9,94 3,42-15,55 4 27,04 23,84-29,04 4 1,32 1,40-1,25 4 14,22 12,88-15,51
96 Soia extrudată 6 7,16 5,59-12,9 6 28,57 26,73-30,95 6 1,51 1,46-1,52 6 16,23 12,94-19,98
97 In, semințe 1 9,67 1 25,67 1 1,47 1 14,92

53
98 Floarea-soarelui, semințe 1 5,07 1 19,54 1 1,31 1 12,65
99 Șrot floarea- soarelui 5 8,06 7,54-8,58 5 31,58 30,1-33,05 5 0,94 0,96-0,92 5 10,81 10,09-11,39
100 Șrot soia 10 6,79 5,98-7,30 10 36,68 33,43-40,57 10 1,28 1,29-1,26 10 14,40 12,18-17,71
101 Macuh floarea- soarelui 16 4,99 3,93-6,10 15 27,99 21,20-35,29 15 1,10 1,12-1,08 15 12,66 8,64-16,46
102 Macuh din miez de nucă 4 4,13 3,88-4,26 4 50,08 46,89-54,87 4 1,11 1,15-1,09 4 13,84 11,95-15,80
103 Macuh din semințe de cânepă 2 7,34 6,8-7,87 2 28,88 28,60-29,16 2 0,68 0,70-0,67 2 8,62 8,27-8,97
104 Macuh de soia 5 6,12 5,14-6,67 5 42,34 36,22-44,95 5 1,49 1,41-1,58 5 17,20 13,45-22,73
105 Macuh din embrion de porumb 1 7,02 1 64,79 1 1,07 1 12,59
106 Macuh din semințe de armurariu 2 6,54 6,43-6,65 2 37,13 34,59-39,66 2 1,03 1,03-1,04 2 12,04 10,40-13,68
107 Macuh din semințe de in 1 5,25 1 40,25 1 1,34 1 15,89
108 Macuh din semințe de poamă 7 3,27 3,04-3,47 7 20,6 16,8-25,7 7 0,57 0,59-0,54 7 6,84 6,39-7,37
109 Macuh din semințe de bostan 1 7,28 1 5,12 1 1,01 1 11,29
Deșeu de la prelucrarea porum-
110 2 2,36 2,17-2,55 2 69,55 68,40-70,70 2 1,02 1,04-1,00 2 11,98 11,48-12,18
bului
111 Deșeu de la prelucrarea mazărei 1 4,55 1 42,39 1 1,05 1 10,61
112 Deșeu de la prelucrarea f-soarelui 7,17 6,82-7,51 2 22,55 22,45-22,64 2 0,70 0,62-0,78 2 9,60 6,14-13,06
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Umiditatea totală Substanță uscată Proteină brută Grăsime brută Celuloză brută
5
n M variații n M variații n M variații n M variații n M variații
NUTREȚURI COMBINATE
113 Nutreț combinat extrudat, 1 16,7 1 83,3 1 23,5 1 4,78 1 10,98
vaci lactante
114 Nutreț combinat granulat 30 12,23 8,01-16,34 30 87,77 83,66-91,99 30 13,46 9,63-18,19 30 4,27 2,05-7,95 30 16,97 9,64-23,90
pentru iepuri
115 Nutreț combinat pentru 4 11,66 10,24-13,88 4 88,34 86,12-89,76 4 16,2 13,0-18,94 4 4,19 2,66-5,50 4 3,07 2,24-3,61
purcei 0-2 luni
116 Nutreț combinat pentru 8 11,67 10,48-13,19 8 88,33 86,81-89,52 8 17,7 14,69-21,94 8 3,09 2,49-4,08 8 7,42 5,58-10,11
purcei 2-4 luni
117 Nutreț combinat pentru 4 10,81 8,83-12,86 4 89,19 87,14-91,17 4 14,03 11,81-17,75 4 2,20 1,49-3,04 4 5,31 4,72-6,05
purcei 4-6 luni
118 Nutreț combinat pentru porci 4 12,11 11,56-13,36 4 87,89 86,64-88,44 4 16,3 14,81-17,69 4 2,61 1,83-3,17 4 6,39 4,28-8,23
70-115 kg
119 Nutreț combinat pentru câini 2 10,7 10,6-10,8 2 89,3 89,2-89,4 2 20,4 20,2-20,6 2 14,0 13,9-14,1 2 6,58 6,26-7,16
REZIDUURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE
120 Borhot de bere uscat, din orz 2 9,75 6,99-12,52 2 90,25 93,01-87,44 2 17,81 11,63-24,0 2 3,75 1,1-6,39 2 16,15 14,24-18,05

54
121 Borhot alcool porumb( uscat) 2 9,78 9,65-9,91 2 90,22 90,09-90,35 2 29,19 28,31-30,06 2 9,68 5,2-14,16 2 14,89 8,55-21,23
122 Borhot alcool porumb( 1 69,69 1 30,31 1 29,5 1 7,1 1 15,37
umed)
123 Borhot alcool – grâu( uscat) 7 9,63 8,64-10,69 7 90,37 89,31-91,36 7 25,54 18,25-30,13 7 9,39 6,27-14,11 7 11,66 8,89-17,42
124 Borhot alcool – grâu (umed) 3 71,97 66,19-76,98 3 28,03 23,02-33,81 3 27,25 18,25-33,81 3 6,82 4,54-9,32 3 12,82 7,21-20,22
125 Borhot alcool (porumb+grîu) 2 8,49 8,06-8,92 2 91,51 91,08-91,94 2 30,06 26,5-33,63 2 9,48 6,4-12,55 2 11,15 10,2-12,1
126 Tăiței din sfeclă uscați 2 10,62 9,23-12,01 2 89,38 87,99-90,77 2 8,32 7,94-8,69 2 0,61 0,41-0,81 2 23,23 22,51-23,94
127 Tescovina de mere umedă 2 75,51 74,53-76,49 2 24,49 23,51-25,47 2 4,94 4,25-5,63 2 4,91 4,78-5,04 2 25,11 24,76-25,45
128 Tesc. de mere, umedă +10% 3 73,62 71,96-75,13 3 26,38 24,87-28,04 3 4,73 4,44-5,06 3, 4,98 4,70-5,20 3 27,94 26,74-29,12
paie+ cons.
129 Tescovina de mere însilozată 5 76,1 74,86-76,75 5 23,9 23,25-25,14 5 6,18 4,81-7,44 5 5,24 4,77-5,84 5 27,1 24,32-36,2
130 Tesc.de mere+10% paie 7 74,45 72,91-76,17 7 25,55 23,83-27,09 7 4,71 4,19-5,06 7 4,99 4,36-5,63 7 26,83 24,79-29,57
mărunţ.+ biocons., însiloz
131 Tescovina uscată de struguri 10 10,06 8,24-11,52 10 89,94 88,48-91,76 10 11,6 11,1-12,8 10 7,91 5,24-10,0 10 32,09 25,06-38,13
de poamă
132 Tescovina uscată de strug., 1 3,60 1 96,40 1 11,63 1 7,07 1 26,09
fără semințe
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Substanțe extractive
Cenușă brută Unități nutritive, kg Energie metabolizabilă, Mj
5 neazotate
n M variații n M variații n M variații n M variații
NUTREȚURI COMBINATE
113 Nutreț combinat extrudat, vaci
1 4,61 1 53,43 1 1,03 1 12,13
lactante
114 Nutreț combinat granulat pentru
30 6,43 3,20-8,84 30 54,87 44,51-70,43 30 0,74 0,84-0,66 30 10,86 8,07-14,74
iepuri
115 Nutreț combinat pentru purcei
4 5,39 4,50-6,35 4 68,07 64,52-73,44 4 1,04 1,07-1,00 4 12,61 11,72-13,36
0-2 luni
116 Nutreț combinat pentru purcei
8 5,57 4,85-7,0 8 62,02 53,25-67,15 8 0,99 1,04-0,92 8 13,09 12,43-14,07
2-4 luni
117 Nutreț combinat pentru purcei
4 3,91 3,45-4,53 4 70,96 65,54-74,76 4 0,92 0,95-0,87 4 11,76 11,34-12,39
4-6 luni
118 Nutreț combinat pentru porci
4 5,34 4,80-5,60 4 65,71 63,81-68,72 4 0,91 0,95-0,87 4 12,30 12,06-12,82
70-115 kg,
119 Nutreț combinat pentru câini 2 6,41 6,29-6,52 1 50,38 50,31-50,45 1 0,95 0,96-0,94 1 12,07 12,00-12,15
REZIDUURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE
120 Borhot de bere uscat, din orz 2 3,75 1,82-5,68 2 55,65 46,88-64,42 2 0,75 0,74-0,76 2 9,19 6,84-11,55

55
121 Borhot alcool porumb uscat 2 3,03 1,59-4,46 2 40,94 40,71-41,17 2 1,00 0,91-1,08 2 11,70 10,51-12,88
122 Borhot alcool porumb( umed) 1 2,16 1 43,49 1 0,32 1 11,23
123 Borhot alcool – grâu( uscat) 7 3,45 1,90-4,38 7 47,34 42,86-55,67 7 1,15 1,10-1,24 7 13,40 12,98-14,43
124 Borhot alcool – grâu( umed) 3 3,84 1,92-6,43 3 43,73 35,07-51,40 3 0,30 0,27-0,36 3 10,76 10,34-10,98
125 Borhot alcool (porumb+grîu) 2 2,49 1,42-3,55 2 43,49 42,69-44,30 2 1,12 1,03-1,20 2 13,02 11,98-14,06
126 Tăiței din sfeclă, granule mășcate 2 5,31 4,03-6,58 2 59,44 56,77-62,11 2 0,91 0,88-0,95 2 10,61 10,45-10,76
127 Tescovina de mere, masa iniţială,
2 1,66 1,51-1,80 2 59,98 58,52-61,45 2 0,18 0,19-0,17 2 7,75 7,54-7,95
umedă
128 Tescovina de mere, umedă +10%
3 1,96 1,47-2,21 3 56,90 55,34-59,52 3 0,18 0,19-0,16 3 7,39 7,15-7,73
paie+ conservant
129 Tescovina de mere, însilozată 5 1,94 1,56-2,24 5 55,4 45,3-59,9 5 0,7 0,19-0,15 5 7,24 6,08-8,15
130 Tesc.de mere+10% paie mărunţ.+
7 2,09 1,66-2,73 7 56,66 53,5-58,9 7 0,17 0,19-0,15 7 7,21 6,75-7,64
bioconserv., însiloz.
131 Tescovina uscată de struguri de
10 6,24 5,48-6,88 10 38,9 31,8-46,7 10 0,66 0,67-0,66 10 8,02 6,31-10,83
poamă
132 Tescovina uscată de strug., fără
1 8,22 1 45,11 1 0,71 1 8,13
semințe
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Umiditatea totală Substanță uscată Proteină brută Grăsime brută Celuloză brută
6
n M variații n M variații n M variații n M variații n M variații
133 Tescovina de struguri, fără 1 67,02 1 32,98 1 12,0 1 8,81 1 29,41
semințe
134 Semințe de poamă 2 9,51 9,33-9,68 2 90,49 90,32-90,67 2 9,75 9,31-10,2 2 13,8 13,7-13,9 2 56,59 52,55-60,63
135 Cojițe de poamă, uscate 1 10,19 1 89,91 1 13,00 1 7,51 1 27,77
DIVERSE
136 Tărâțe de grâu 7 13,44 11,68-16,45 7 86,56 83,55-88,32 7 13,7 12,3-14,94 7 3,78 2,35-5,01 7 8,39 4,25-11,06
137 Substituient de lapte uscat 16 7,14 4,18-12,42 16 92,86 87,56-95,82 16 17,3 12,0-20,38 16 7,48 2,82-14,11 15 1,09 0,35-2,75
138 Substituient de lapte extrudat 1 6,64 1 93,36 1 16,2 1 6,36 1 10,50
139 Făină de fân 2 11,45 11,24-11,67 2 88,55 88,33-88,76 2 14,75 14,69-14,81 2 2,23 2,06-2,40 2 22,52 22,04-23,00
140 Făină de soia 1 8,89 1 91,12 1 32,13 1 24,53 1 4,12
141 Făină de pește 7 6,99 5,44-9,16 7 93,01 90,84-94,56 7 56,90 33,31-66,56 7 18,72 7,46-35,23 7 3,87 1,24-11,93
142 Făină carne-oase 1 6,12 1 93,88 1 25,31 1 21,05 1 7,48
143 Faină de sânge 1 7,15 1 92,85 1 86,20 1 0,66 1 1,06
144 Făină de pene 55%PB 5 11 8,57-13,3 5 88,97 86,73-91,43 5 48,59 41,38-52,63 5 6,73 4,09-7,90 5 1,71 0,69-3,20
145 Făină de pene 82%PB 1 7,18 1 92,82 1 78,06 1 9,59 1 0,58

56
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
Substanțe extractive
Cenușă brută Unități nutritive, kg Energie metabolizabilă, Mj
6 neazotate
n M variații n M variații n M variații n M variații
133 Tescovina de struguri, fără
1 6,11 1 39,8 1 0,10 1 4,39
semințe
134 Semințe de poamă 2 3,20 2,96-3,43 2 14,47 10,4-18,6 2 0,46 0.45-0.47 2 5,24 5,14-5,34
135 Cojițe de poamă, uscate 1 6,22 1 41,24 1 0,17 1 4,06
DIVERSE
136 Tărâțe de grâu 7 4,20 2,32-5,23 7 65,76 61,57-75,46 7 0,92 0,95-0,91 7 10,59 9,47-12,24
137 Substituient de lapte uscat 16 6,87 2,74-8,94 16 64,17 56,28-72,90 16 1,34 1,49-1,17 16 13,62 10,87-16,41
138 Substituient de lapte extrudat 1 7,73 1 55,7 1 1,19 1 11,99
139 Făină de fân 2 7,46 7,21-7,71 2 48,82 47,46-50,17 2 0,71 0,72-0,69 2 9,61 9,38-9,83
140 Făină de soia 1 6,24 1 29,50 1 1,47 1 15,72
141 Făină de pește 7 8,95 4,08-19,42 7 9,04 1,75-36,74 7 1,25 0,68-1,44 7 12,21 1,56-16,51
142 Făină carne-oase 1 43,34 1 1,19 1 1,05 1 11,21
143 Faină de sânge 1 2,68 1 8,25 1 1,16 1 14,80

57
144 Făină de pene 55%PB 5 4,97 3,51-5,63 5 33,59 27,22-39,92 5 0,73 0,62-0,84 5 9,23 8,01-10,23
145 Făină de pene 82%PB 1 2,71 1 4,28 1 1,19 1 14,37

*n – numărul de probe
*M – media
Cerințe zootehnice, componența chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor din Republica Moldova
BIBLIOGRAFIE

1. BAHCIVANJI M., COSMAN S., CARACEBAN V., MOLOȘ-


NIUC N., COȘMAN V., MALAI V. Sistem de rații tipice pentru
taurine. Maximovca, 1996, 187 p.
2. BAHCIVANJI M., COSMAN S. Prepararea nutrețurilor calitati-
ve. Chișinău. 2003, 96 p.
3. COSMAN S., BAHCIVANJI M., COȘMAN V., IURCU IU. Ali-
mentația taurinelor de lapte. Maximovca, 2016, 142 p.
4. Microelementele în componențele biosferei și aplicarea lor în
agricultură și medicină. Ed. ”Pontos”, Chișinău, 2016, 262 p.
5. MIKE HUTJENS ”Feeding Guide„ Third Edition, 87 p.
6. PETRU HALGA (coordonator). Nutriție animală. Ed.”Dosof-
tei”, Iași 2000, 372 p.
7. Aминокислотный состав кормов (Томмэ М.Ф., Мартиненко
Р.В.) М.”Колос”, 1972, 88 с.
8. ЛАПАТКО А.М. «Тайны молочных рек», Орел 2015, 535 с.
9. Нормы потребностей молочного скота в питательных веще-
ствах в США, М.2007, 383 с.
10. «Оптимизация рационов кормления высокопродуктивных
молочных коров», Методическое пособие, М. 2011, 54 с.
11. ПОДОБЕД Л.И. «Корма и кормление высокопродуктивного
молочного скота», Днепропетровск, 2012, 414 с.
12. Рекомендации по детализированному кормлению молочно-
го скота. Дубровицы 2016, 242 с.
13. СТЕПУРИН Г.Ф. «Справочник по нормированному кормле-
нию сельскохозяйственных животных», Кишинев 1983, 325 с.
14. Технологическое сопровождение животноводства: новые
технологии. Практическое пособие. Жодино ,2013, 495 с.

58