Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA J

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA:
PROF.
DISCIPLINA: Terapie ocupaţională
SUBIECTUL LECŢIEI: „Culorile toamnei”
TIPUL LECŢIEI: Activităţi educaţional-terapeutice
MIJLOACE DE REALIZARE: colaje

COMPETENŢE GENERALE:
- Dezvoltarea atenţiei voluntare, a percepţiei artistice, a creativităţii şi a originalităţii;
- Formarea şi dezvoltarea simţului estetic şi critic;
- Formarea/consolidarea deprinderilor de lucru îngrijit.

COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
C 1- să găsească variante originale de interpretare artistică
C 2- să sesizeze diferenţele dintre diverse tipuri de tehnici folosite pentru realizarea tablourilor
C 3- să combine în mod creator materialele alese pentru realizarea unei compoziţii originale
C 4- să identifice materialele cele mai potrivite pentru realizarea tablourilor;
C 5- să lucreze cu interes, pe grupe;
C 6- să aprecieze calitatea lucrărilor realizate

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, intuiţia, demonstraţia, exerciţiul practic, munca în echipă.
b) Resurse materiale:
Hârtie glasată, creponată, foarfece, lipici, pensule, imagini.
c) Forme de realizare: în echipă.

BIBLIOGRAFIE:
o Terapie educaţională integrată, C-tin Păunescu, Ligia Matiana Ene, Editura Pro Humanitas,
2000.

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:


Observaţia sistematică
Proba practică
Autoevaluare
Evaluare de către colegi

245
CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI FORME DE EVALUARE
ACTIVITĂŢII PROFESORULUI ELEVILOR PROCEDEE ACTIVITATE
MOMENT Asigurarea condiţiilor optime desfăşurării Pregătirea celor necesare pentru -conversaţia -în grup
ORGANIZATORIC lecţiei. desfăşurarea lecţiei.
(2 min.)
CAPTAREA - Se va purta o discuţie despre anotimpul Răspund la întrebările profesorului. -conversaţia -în grup Chestionare
ATENŢIEI toamna. orală
(2 min.)
ANUNŢAREA - Anunţarea temei Receptează mesajul. -conversaţia -în grup
TEMEI ŞI A - Competenţele lecţiei vor fi prezentate -explicaţia
COMPETEN elevilor într-o manieră accesibilă printr-o
ŢELOR trecere în revistă a mijloacelor de realizare
(1 min.) selectate pentru tema lecţiei.

COMUNICAREA - Se discută despre tehnicile de realizare a Numesc culorile specifice -conversaţia -individual Chestionare
ŞI ÎNŢELEGEREA temei (decupare, mototolire, lipire), despre anotimpului toamna. -explicaţia -în echipă orală
NOŢIUNILOR caracteristicile materialelor, precum şi
(10 min) despre culorile specifice anotimpului
toamna.
- Se stabilesc criteriile de evaluare ale
lucrărilor (intuitiv)
DIRIJAREA - Se prezintă elevilor materialele şi Ascultă şi respectă cerinţele . -descoperirea Activitate
ACTIVITĂŢII DE ustensilele necesare realizării lucrărilor Elevii vor realiza în colaborare deductivă - frontal, practică
FORMARE DE - Se cere elevilor să realizeze lucrări lucrările, cooperând şi ajutându-se demonstraţia -individual,
PRICEPERI ŞI combinate, împletind în mod creativ reciproc. analiza, în echipe câte
DEPRINDERI (30 tehnicile şi materialele de lucru. explicaţia doi,
min) Pe parcursul orei educatorul Se străduiesc să lucreze în linişte şi exerciţiul
urmăreşte şi îndruma activitatea elevilor . ordine Materialele şi Analiza
ustensilele produselor
necesare activităţii
ANALIZA ŞI Se vor expune lucrările realizate de elevi; Se prezintă lucrările, enunţând -conversaţia -individual
EVALUAREA Se dirijează analiza şi aprecierile din partea tehnicile de lucru şi materialele -explicaţia Autoanaliza,
LUCRĂRILOR colegilor; folosite pentru a obţine efectele autoaprecie-
(5 min.) Se fac aprecieri generale asupra desfăşurării estetice dorite. rea
activităţii. Apreciază lucrările colegilor după
criteriile stabilite.

246