Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA A

ARIA CURRICULARĂ
“Limbă şi comunicare”
Compuneri - clasa a VIII-a
(programă pentru şcolile speciale)
- Disciplină opţională -
Durata - un an şcolar
1 oră săptămânal = 35 ore anual

COMPETENŢE CADRU

Însuşirea limbii române ca mijloc de comunicare interumană.


I. Activizarea cunoştinţelor de limbă (fonetică, vocabular specializat, structuri gramaticale, ortografie,
ortoepie).
II. Dezv. disponibilităţilor de receptare a mesajelor scrise (compuneri cu destinaţie specială).
III. Flexibilizarea şi perfecţionarea deprinderilor de comunicare scrisă.

COMPETENŢE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. Activizarea cunoştinţelor de limbă (fonetică, vocabular specializat, structuri gramaticale


simple, otografie, ortoepie)
C.R.1 - să pronunţe corect şi clar cuvintele.
A.I. - exerciţii şi jocuri de dicţie;
- ex de pronunţare clară şi de articulare corectă a cuvintelor;
- exerciţii de reglare a intonaţiei;
C.R.2- să valorifice într-un enunţ propriu cuvinte şi expresii dintr-un text citit sau audiat, formule şi
expresii specifice.
A.I. - exerciţii de identificare a cuvintelor noi, a expresiilor specifice dintr-un text citit (ex: destinatar,
expeditor, mandat poştal, delegaţie, proces-verbal etc.;
- exerciţii de stabilire a sensului unor cuvinte;
- exerciţii de construire a unor enunţuri cu diverse cuvinte şi expresii (ex: invitaţia, anunţul
publicitar etc.);
C.R.3 - să redea prin cuvinte proprii, cu ajutorul profesorului, un text sau un paragraf dintr-un text citit.
A.I. - întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul de idei al textului unui bilet, al unei scrisori, al unei
cereri;
C.R.4 - să-şi adapteze vorbirea în funcţie de partener şi de situaţie.
A.I. - exerciţii de comunicare orală, jocuri de rol de tipul emiţător – receptor (ex: La poştă, La oficiul
C.E.C., La secţia de poliţie, La târg de locuri de muncă etc.);
C.R.5 - să sesizeze corectitudinea verbală a unui enunţ oral.
A.I. - exerciţii de recunoaştere intuitivă a unor structuri gramaticale corecte şi incorecte (ex: scrisoarea,
cererea, procesul-verbal);
C.R.6 - să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului ascultat.
A.I. - exerciţii de sesizare a semnificaţiei dintr-un mesaj ascultat (ex: anunţul publicitar, biletul,
declaraţia, nota explicativă);
C.R.7 - să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu.
A.I. - exerciţii de construire a unor enunţuri pe baza unor cuvinte şi expresii date de profesor (ex: cartea
poştală ilustrată, invitaţia, anunţul publicitar etc.).

219
II. Dezvoltarea disponibilităţilor de receptare a mesajelor scrise (compuneri cu destinaţie
specială)
C.R.1 - să identifice elementele de bază ale organizării textului în pagină.
A.I. - exerciţii de identificare a titlului, a rubricilor unor formulare, a structurii textului (dată, conţinut,
semnătură etc.);
C.R.2 - să citească corect şi conştient modelul oferit.
A.I - exerciţii de citire “la prima vedere” în gând şi cu voce tare a modelului (bilet, scrisoare, chitanţă,
bon, delegaţie, notă explicativă, proces-verbal etc.);
C.R.3 - să desprindă informaţia esenţială dintr-un text citit (neli- terar).
A.I. - exerciţii de dicţie;
- exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă;
- exerciţii de citire conştientă a unor modele de scrisori, invitaţii, cereri, anunţuri publicitare
etc.;
- exerciţii de recunoaştere a destinatarului şi expeditorului, a petentului, a persoanei care
redactează un proces-verbal, a clientului C.E.C., a persoanei care foloseşte serviciile
Oficiului de Poştă, a celui care îşi caută un loc de munca;
- exerciţii de discutare a textelor citite, în funcţie de parametrii “cine”, “când”, “unde”,
“cum”, “cât” întocmeşte, completează, scrie, trimite o compunere cu destinaţie oficială;
C.R.4 - să sesizeze semnificaţia cuvintelor în funcţie de contextul dat.
A.I. - exerciţii de explicare a unor termeni specifici;
- exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în texte date;
- exerciţii de folosire a dicţionarelor;
C.R.5 – să sesizeze utilizarea corectă a cuvintelor în flexiune.
A.I. – exerciţii de stabilire a acordului gramatical, fără a se preciza terminologia, în cadrul unor
contexte (bilet, scrisoare, cerere);
- exerciţii de articulare a unor substantive cu articol hotărât şi nehotărât, de utilizare a unor
pronume, de flexiune a verbului, de citire a numeralelor etc. în diferite contexte.

III. Flexibilizarea şi perfecţionarea capacităţii de exprimare scrisă


C.R.1 – să scrie lizibil şi îngrijit.
A.I. – exerciţii de copiere a unor modele, cu aşezarea corectă în pagină şi respectarea alineatelor (bilet,
scrisoare, carte poştală ilustrată, cerere, proces-verbal);
- dictare a unor texte scurte;
- exerciţii de scriere cu majuscule.
C.R.2 - să redacteze texte scurte, pe baza modelului oferit.
A.I. - exerciţii de completare a unor formulare (C.E.C., telegramă, buletin de expediţie, mandat poştal,
confirmare de primire);
- jocuri didactice;
- exerciţii de alcătuire a unor texte scurte (bilet, bon, chitanţă etc.);
C.R.3 – să redacteze compuneri epistolare, pe baza observării modelului oferit.
A.I. – exerciţii de întocmire a unor scrisori de diferite tipuri (familială, de mulţumire, de felicitare etc.),
a unei cărţi poştale, a unei invitaţii.
C.R.4 – să scrie compuneri cu destinaţie oficială şi compuneri cu caracter publicistic.
A.I. - exerciţii de identificare şi folosire a nucleelor fixe (bon, chitanţă, delegaţie);
- exerciţii de identificare şi utilizare a formulelor fixe în texte proprii (cererea, procesul-verbal,
nota explicativă etc.).
C.R.5 – să utilizeze cuvinte noi într-un enunţ propriu.
A.I. - exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute;
- exerciţii de scriere a cuvintelor/expresiilor care conţin elemente necunoscute sau dificile din
punct de vedere ortografic (ex : destinatar, expeditor, proces-verbal, confirmare de primire, curriculum
vitae etc.).
C.R.6 – să redacteze texte cu caracter funcţional pe baza cuvintelor şi expresiilor de sprijin.
A.I. - exerciţii de utilizare corectă, în scris, a formulelor de adresare, a formulelor de încheiere, a
expresiilor fixe (ex: “încheiat astăzi…”, “cu participarea…”, “declar pe proprie răspundere…”, “am
primit “, “am predat”;
- exerciţii de structurare a unor texte scrise în trei părţi (introducere, cuprins, încheiere
(compuneri corespondenţă şi unele compuneri cu destinaţie oficială);
-exerciţii de completare a unor texte lacunare;
- exerciţii de corectare a greşelilor ortografice dintr-un text dat sau dintr-un text propriu.

220
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII

I. Compuneri corespondenţă

1. Telegrama
Prezentarea formularului-tip. Conţinutul lapidar. Transmiterea prin mijloace tehnice. Situaţii când
se foloseşte: deces, aniversare, mulţumire etc.
2. Biletul
Formă scurtă de comunicare. Destinatarul: prieteni, rude, cunoş- tinţe. Modele.
3. Cartea poştală ilustrată
Conţinut convenţional, succint. Situaţii când se foloseşte. Mod de trimitere. Modele.
4. Scrisoarea
Tipuri de scrisoare: familială, de mulţumire, de felicitare, de condoleanţe.
Structură: formule specifice de adresare şi de încheiere. Conţinut detaliat. Mod de trimitere.
Modele.
5. Invitaţia
Conţinut. Ocazii folosite: aniversare, căsătorie etc. Formule specifice. Mod de adresare. Modele.

II. Compuneri cu destinaţie oficială

1. Formularul C.E.C.
Prezentarea şi analizarea formularelor speciale (foaia de depunere, foaia de lichidare).
Completarea unor modele.
2. Buletinul de expediţie
Prezentarea şi analizarea formularului-tip. Completarea unor modele.
3. Confirmarea de primire
Prezentarea şi discutarea formularului-tip.
Completarea unor modele.
4. Mandatul poştal, mandatul electronic (e-mandat)
Prezentarea şi discutarea formularului special (aversul şi reversul). Tipuri de mandat. Situaţii
deosebite în care se foloseşte.
5. Chitanţa
Nucleul unei chitanţe. Puncte de sprijin: data, numele, prenumele, adresa, suma de bani sau
bunurile primite, semnătura.
Modele (copiere, redactare).
6. Bonul
Elemente comune cu cele ale chitanţei (data, numele, prenumele,adresa, bunul primit, semnătura).
Modele (copiere, redactare).
7. Delegaţia
Conţinut: data întocmirii, numele celui care delegă (împuterniceşte), locul unde lucrează,
domiciliul său, numele celui delegat, sarcina încredinţată, semnătura. Formule specifice. Modele
(copiere, redactare).
8. Adeverinţa
Conţinut. Situaţii când este solicitată adeverinţa. Cine o eliberează. Formule fixe. Modele
(copiere, redactare).
9. Cererea
Caracteristici: formule de adresare, prenumele şi numele solicitantiului, adresa, ocupaţia, locul
unde şi-o desfăşoară, formularea scurtă şi clară a dorinţei personale, motivul solicitării, semnătura
solicitantului, localitatea şi data întocmirii, funcţia celui căruia îi este adresată şi instituţia pe care
o conduce.
Modele (copiere, redactare).
10. Cererea – memoriu
Structură:
- o formulă de adresare;
- prenumele şi numele celui care îşi expune situaţia;
- formularea rezumativă a situaţiei supuse analizei;
- formularea precisă a unei dorinţe;
221
- expunerea sintetică a motivelor;
- o formulă de încheiere;
- semnătura;
- localitatea şi data întocmirii;
- funcţia celui căruia i se adresează şi instituţia reprezentată.
Modele.
11.Biletul de învoire
Caracteristici: numele instituţiei,data, enunţul propriu-zis, menţionarea numelui celui învoit,
motivul şi durata învoirii, semnături. Modele (copiere, redactare).
12. Curriculum vitae (C.V.)
Structura asemănătoare pentru mai multe modele: date personale, studii, specializare, postul
solicitat. Modele (completare).
13. Declaraţia
Caracteristici: numele şi prenumele celui care scrie, calitatea (profesia), locul unde îşi desfăşoară
activitatea, o mărturie, semnătura, locul şi data redactării. Modele (copiere, redactare).
14. Nota explicativă
Caracteristici: aceleaşi date ca şi pentru delegaţie, dar aduce şi explicaţia faptului respectiv,
motivarea acestuia. Modele (copiere, redactare).
15. Procesul-verbal
Tipuri de proces-verbal
a) Proces-verbal de contravenţie
Se întocmeşte de către organele abilitate. Situaţii.
b) Procesul-verbal de constatare înregistrează aspecte ale activităţii cuiva. Structură fixă:
- data (şi locul);
- numele, prenumele şi funcţia celui care întocmeşte actul;
- relatarea faptelor constatate;
- concluziile sau hotărârea adoptată;
- semnătura.
c) Procesul-verbal de predare – primire
Structură fixă:
- data şi locul;
- numele, prenumele şi funcţia celui care predă;
- numele, prenumele şi funcţia celui care primeşte;
- consemnarea bunurilor care formează obiectul predării şi al primirii;
- semnăturile.
d) Procesul-verbal de consemnare a desfăşurării unei şedinţe
Structură fixă:
- data (locul) şi felul adunării;
- participanţii;
- consemnarea ordinii de zi, a discuţiilor şi a hotărârilor adoptate;
- semnătura celui care l-a redactat şi semnăturile tuturor participanţilor.
Expresii şi formule fixe: “încheiat astăzi…”, “cu participarea”, “în prezenţa”, “declară deschisă
adunarea…”, “ordine de zi”, “drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal”.
Modele (copiere, redactare).

III. Compuneri cu caracter publicistic


1. Anunţul publicitar
Microtexte care conţin anunţuri privind obiecte pierdute, obiecte de vânzare, decesul unei
persoane, într-o formulare concisă şi lipsită de echivoc.
Modele (copiere, redactare)

222
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

I. Activizarea cunoştinţelor de limbă (fonetică, vocabular specializat, structuri gramaticale,


ortografie, ortoepie)
Standarde :
Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de detaliu din mesajul ascultat.

II. Dezvoltarea disponibilităţilor de receptare a mesajelor scrise (compuneri cu destinaţie specială)


Standarde:
- Citirea corectă şi conştientă a modelelor de compunere oferite;
- Identificarea părţilor componente specifice unor compuneri;
- Recunoaşterea cuvintelor, expresiilor şi formulelor specifice.

III. Flexibilizarea şi perfecţionarea deprinderilor de comunicare scrisă


Standarde:
- Completarea unor formulare (telegrame, formulare C.E.C., buletinul de expediţie etc.);
- Utilizarea unor formule specifice în contexte noi;
- Redactarea unor compuneri corespondenţă, a unor compuneri cu destinaţie oficială şi a
unor compuneri cu caracter publicistic, respectând structura fiecăreia;
- Elaborarea unor compuneri corecte din punct de vedere lexical şi gramatical;
- Aşezarea corectă în pagină.

BIBLIOGRAFIE

1. Corniţă, Georgeta - Metodica predării şi învăţarii limbii şi literaturii române, Editura Umbria, Baia
Mare, 1993
2. Corniţa, Georgeta şi Corniţă, Constantin - Management instrucţional. Proiectare – Planificare. Limba
şi literatura română în gimnaziu. Editura Umbria, Baia Mare, 1994
3. M.E.C.T.S. - Programa de Expunere-Compunere, clasa a VIII-a, şcoli speciale, Bucureşti, 1993
4. M.E.C.T.S. - Programe şcolare pentru Învăţământul primar, Bucureşti, 1998
Limba şi literatura română.
5. Parfene, Constantin - Compoziţiile în şcoală, E.D.P.,Bucureşti, 1980
6. Teodorescu, Vasile - Compunerile corespondenţă şi cu destinaţie oficială, E.D.P., Bucureşti, 1979

223