Sunteți pe pagina 1din 7

3

PROIECT DE LECŢIE
( Text – Redactarea )

Aria curriculară : limbă şi comunicare


Clasa : a IV – a D
Locul : Şcoala Generală Nr . 17 Tg . Mureş
Disciplina : literatură pentru copii
Subiectul : Texte cu destinaţie specială : Scrisoarea . Text suport " Dumbrava minunată " , de Mihail Sadoveanu
Tipul lecţiei : de comunicare / însuşire a unor cunoştinţe
Durata : 60 minute

Obiective cadru :
OC 1 : dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Obiective de referinţă :
OR 1 :să pronunţe clar şi corect un mesaj ;
OR 2 :să – şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare dialogată ;
OR 3 :să manifeste independenţă în comunicarea orală ;
OR 4 :să redacteze texte cu destinaţie specială , ţinând seama de părţile unei compuneri ;
OR 5 :să respecte ortografia şi punctuaţia într-un text propriu ;
OR 6 :să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a compunerilor şi a textelor cu destinaţie specială ;
Obiective operaţionale / competenţe derivate :
O 1 : să identifice elementele definitorii ale unui text cu destinaţie specială ( scrisoarea ) observând aşezarea în pagină
a acestora prin comparaţie cu un text literar ;
O 2 : să se familiarizeze cu modul de completare pe plic a datelor de identificare a expeditorului / destinatarului ,
înţelegând semnificaţia acestora prin reconstituirea mentală a traseului parcurs de o scrisoare ;
O 3 : să manifeste flexibilitate în gândire optând pentru participarea la diferite acte de comunicare ;
O 4 : să se implice activ în rezolvarea unor sarcini de grup manifestând iniţiativă , spirit de cooperare , toleranţă faţă de
opiniile celorlalţi ;
O 5 : să redacteze în scris texte cu destinaţie specială , respectând exigenţele acestui tip de comunicare , adaptând
redactarea la destinatar .

Strategii didactice :
Metode şi procedee : explicaţia , exerciţiul , conversaţia de verificare , învăţarea prin descoperire , observaţia , jocul didactic ,
conversaţia euristică , demonstraţia , brainstormingul , discuţia colectivă , lectura selectivă , lectura independentă ;
Forme de organizare : frontală , individuală , pe grupe .
ETAPELE OB ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGII EVALUARE
LECŢIEI DIDACTICE

Moment Se asigură cadrul necesar pentru începerea orei : Pregătirea elevilor pentru oră cu toate
organizatoric aerisirea sălii , pregătirea materialului necesar rechizitele necesare

Li se prezintă elevilor două plicuri închise şi nescrise Elevii citesc cele două texte (compunerea explicaţia Obs.sistematică
Captarea în care se găsesc două texte : o compunere şi o scrisoare şi scrisoarea ) . lectura
atenţiei O1 ( vezi anexa 5 – 3A ). Se citesc textele , apoi elevii Comparându-le, identifică următoarele independentă
trebuie să compare cele două texte . deosebiri : ex.de comparaţie Evaluarea orală
• tematica textelor ;
4' • specificarea localităţii , datei ; conversaţia de

utilizarea formulelor de adresare , încheiere; verificare

semnătura , în cazul scrisorii


şi următoarele asemănări :
• folosirea celor trei părţi ale unei
compuneri ( introducerea , cuprinsul şi
încheierea ) ;
• utilizarea alineatelor pentru
marcarea celor trei părţi ale unei compuneri.
Verificarea Se distribuie pe fiecare bancă o copie a scrisorii din
Cunoştinţelor plic .
O1 Se lucrează în perechi , elevii trebuind să identifice Utilizând o carioca-evidenţiator , elevii învăţarea prin Tema de lucru
3' în textul acesteia localitatea şi data expedierii scrisorii , subliniază aceste părţi ale textului scrisorii . descoperire în clasă
formula de adresare , formula de încheiere , semnătura .
Copii mărite ale celor două texte sunt afişate pe un Frontal , elevii comunică soluţiile lor .
panou în faţa clasei , iar pe textul scrisorii se marchează
3' acele părţi subliniate de elevi lucrând în echipă .
Atenţia elevilor este dirijată spre cele două texte - Folosirea alineatelor , scrierea titlului ; observaţia Obs .
afişate , făcându-se observaţii asupra aşezării lor în scrierea localităţii , datei , folosirea conversaţia de sistematică
pagină , asupra felului în care trebuie scrise mesajele formulelor specifice , semnătura verificare
pentru a putea fi înţelese de cititor , ce s-ar întâmpla - corect ,clar , frumos Evaluarea orală
dacă mesajul nu ar fi scris clar , corect , frumos . - există posibilitatea ca cititorii să
înţeleagă eronat mesajul sau să nu-l
înţeleagă
O2 Se organizează jocul Drumul unei scrisori : se
3' aşează în clasă diferite etichete pe care sunt scrise
cuvinte denumind etape ale drumului unei scrisori de la Participă la joc ordonând etichetele şi jocul didactic Obs .
expeditor la destinatar ( expeditor , poştă , tren , poştă , explicând rolul îndeplinit de fiecare explicaţia sistematică
poştaş , destinatar ) . Copiii trebuie să le ordoneze şi secvenţă în drumul unei scrisori . Evaluarea orală
să explice rolul fiecăreia .
Li se prezintă elevilor plicurile în care s-au găsit cele
două texte şi sunt întrebaţi dacă , în forma aceasta , ele Nu , pentru că nu s-au completat datele învăţarea prin Obs.sistematică
ar putea fi expediate prin poştă . de identificare ale expeditorului , descoperire
4' destinatarului , nu sunt timbrate . conversaţia
Se realizează un exerciţiu de completare a unor euristică
plicuri cu datele de identificare ale destinatarului şi
expeditorului . Exerciţiul se desfăşoară frontal . Exerciţiul se repetă , de data aceasta , demonstraţia Tema de lucru
lucrând în perechi , elevii completează pe în clasă
plicuri datele necesare .

Anunţarea Elevii sunt anunţaţi că în continuare vor redacta o


titlului noii scrisoare în care vor relata experienţa unui zile trăite în explicaţia
lecţii casa Miei Vasilian .
1'
Conducerea Pentru stabilirea expeditorului scrisorii se
învăţării organizează un exerciţiu de brainstorming prin care li se
O3 cere elevilor să se gândească la cei care ar putea redacta În urma acestui exerciţiu se stabilesc brainstormingul Obs.sistematică
3' textul scrisorii , prezentând experienţa unei zile trăite în următoarele roluri : Mia Vasilian , Lizuca ,
casa Miei Vasilian . cucoanele , domnul Micuş , slujnicuţa
Elena.
Urmează ca fiecare elev să îşi aleagă un rol , apoi , Se formează 5 grupuri de lucru . brainstormingul Evaluarea orală
în funcţie de opţiuni se formează grupuri de lucru .
În continuare se lucrează în echipă . Se organizează Grupurile de lucru stabilesc posibili
4' O4 un alt exerciţiu de brainstorming pentru a se stabili destinatari :
destinatarul scrisorii . Elevii îşi imaginează pentru cine 1 . pentru Lizuca : tatăl , bunicii , mama
ar putea scrie , expeditorul ales , o scrisoare. adevărată ;
2 . Mia Vasilian : domnul Micuş ,
domnul Vasilian ;
3 . domnul Micuş – Mia Vasilian , un
prieten ;
4 . cucoanele : Mia Vasilian , alte
cucoane prietene ;
5 . Elena : Mia Vasilian , părinţi , o
prietenă .
Fiind stabilite rolurile de expeditor şi destinatar , se
6' propune un exerciţiu de lectură selectivă : din primul
capitol al volumului " Dumbrava minunată " , de Mihail
Sadoveanu , se recitesc fragmentele care surprind Elevii îşi distribuie sarcinile în grup şi lectura selectivă Obs.sistematică
manifestări ale personajelor care îndeplinesc aceste fiecare selectează fragmentele care conţin
roluri . informaţii utile referitoare la unul din
personajele alese .
După lecturarea fragmentelor are loc o discuţie
colectivă organizată la nivelul fiecărui grup , elevii
5' O4 împărtăşindu-şi impresii , păreri , idei formulate în discuţia colectivă Obs.sistematică
urma lecturii , încercând să stabilească forma şi
conţinutul pe care îl vor da scrisorii .
Se formează alte subgrupuri în funcţie de perechile Se formează subgrupurile şi în cadrul lor
expeditor- destinatar pe care doresc să le abordeze . se ajunge la un acord în privinţa modului de
abordare a conţinutului scrisorii .
Pentru că lucrând în subgrupuri elevii au convenit
15 ' O5 asupra felului în care vor aborda părţile scrisorii , se Timp de 15-20 minute elevii redactează ex.de redactare de Probă scrisă
trece la redactarea ei . scrisoarea , lucrând în echipă . text

Realizarea Când scrisorile sunt redactate se aranjează pe


feed-backului panouri special pregătite în diferite părţi ale clasei .
O3 Se reconstituie grupurile iniţiale care primesc câte o analiza Obs.sistematică
5' fişă de observaţie ( vezi anexa 5 – 3B ) în care vor Fiecare grupă analizează scrisorile observaţia
înregistra plusurile şi minusurile remarcate în urma redactate de altă grupă şi înregistrează în
observării şi analizării lucrărilor expuse . fişa de observaţii propriile opinii , sesizând
eventuale greşeli .
Se prezintă în faţa clasei observaţiile făcute de Elevii se implică în discuţie formulând discuţia colectivă Evaluarea orală
2' fiecare grupă şi are loc o discuţie pe marginea opinii personale , argumentând punctele de conversaţia
observaţiilor la care participă toată clasa . vedere .

Concluzii şi Se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate şi a Evaluarea orală


aprecieri modului de implicare a elevilor în desfăşurarea
1' activităţii , se formulează concluzii . Îşi notează tema de casă .

Tema de casă Se notează tema de casă : transcrierea scrisorilor la a Tema de casă


căror redactare au participat , corectând eventualele
1' greşeli , ţinând cont de observaţiile pertinente ale
colegilor .