Sunteți pe pagina 1din 11

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

OPŢIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ

TEMA: SUCCESSFUL WRITING

DURATA: 1 AN, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ


CLASA: a X-a E, F
PROFIL: FILOLOGIE, ŞTIINŢE SOCIALE
AN ŞCOLAR 2017-2018

PROFESOR PROPUNĂTOR:TUDOSIE AURELIA RODICA


ŞCOALA: COLEGIUL NAŢIONAL GEORGE COŞBUC, MOTRU
ARGUMENT

Limba engleza este prezenta in viata elevului intr-un mod activ sau in mod pasiv. Deoarece am
constatat rezultatele slabe atat la probele scrise semestriale cat si la Competentele lingvistice – proba
scrisa din cadrul examenului de Bacalaureat pe care elevii o sustin la sfarsitul clasei a XII – a , am
considerat necesar sa le ofer viitorilor absolventi un curs optional care sa le ofere posibilitatea de a-si
exersa limba engleza si a-si imbunatati vocabularul prin diversele activitati de scriere.

Aceasta tema va imbunatati atat comunicarea elevi-profesor cat si elevi-elevi pe parcursul


temelor propuse. Deasemenea, elevii vor invata lucruri care ii vor ajuta nu numai in perspectiva
examenului final pe care trebuie sa-l sustina la sfarsitul anului scolar ci si in viitor, in vederea obtinerii
unui loc de munca. Se vor utiliza activitati cu un preponderent caracter comunicativ, practic-aplicativ si
continuturi adecvate pe baza unor materiate autentice . Elevii vor avea posibilitatea de a exersa limba
engleza in contexte situationale realiste, dobandind deprinderi si capacitatea de utilizare practica in
situatii uzuale: redactarea unei scrisori, redactarea unui CV, redactarea unui rezumat, a unui eseu
argumentativ/descriptiv/narativ, a unui rezumat, scrierea unui mesaj electronic, analiza unui text.

Nu sunt de neglijat perspectivele pe care le ofera invatarea limbii engleze (mijloc de comunicare,
limba de circulatie internationala, sustinerea competentelor, continuarea studiilor la diferite nivele in
strainatate), un motiv in plus pentru care parintii solicita un curs optional pentru copiii lor.

Competentele specifice vizeaza trasaturile specifice ale registrului tehnic al limbii pe care elevii
le vor integra si utiliza ca fatete noi ale competentelor generale dobandite in anii anteriori in cadrul
orelor de limba engleza. Deasemenea, elevii vor avea posibiliatea sa-si dezvolte o serie de reprezentari
privind experienta proprie, informatii, valori si atitudini privind universal spiritual si cultural-tehnic
anglo-saxon.
COMPETENŢE GENERALE

Cursul isi propune sa le ofere elevilor posibilitatea de a exersa limba engleza in contexte situationale
realiste, dobandind deprinderi si capacitatea de utilizare practica in situatii uzuale: redactarea unei
scrisori, redactarea unui CV, redactarea unui rezumat, a unui eseu argumentativ/descriptiv/narativ, a unui
rezumat, scrierea unui mesaj electronic, analiza unui text.

1. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa

Competente specifice Activitati de invatare

1.1 Redactarea de texte functionale - scrisori informale si formale


1.2 Redactarea sub forma de raport a - scrierea unui raport de vealuare
desfasurarii unei activitati

2. Producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte

Competente specifice Activitati de invatare

2.1 formularea de idei sau pareri pe - dezbateri in grup


teme de interes in cadrul inei - eseul
discutii - exercitii de discriminare si
2.2 recunoasterea si folosirea corecta a completare
registrului formal si informal

3. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare

Competente specifice Activitati de invatare

3.1 selectarea de informatii din mai multe - exercitii de completare


texte in scopul indeplinirii unei sarcini - exercitii de raspuns la intrebari
structurate de lucru - reordonarea paragrafelor
3.2 recunoasterea organizarii logice a unui - identificarea partilor componente
text ale unui eseu

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare

Competente specifice Activitati de invatare

4.1 sintetizarea sub forma de schema a - tabele, interpretari statistice


continutului unui mesaj scris sau oral
4.2 interceptarea unei scheme statistice si - scrisoarea formala
folosirea acesteia in scrierea unei scrisori
formale - exercitii de completare
4.3 trecerea unui mesaj din vorbirea directa - paragrafe
in indirecta
VALORI ŞI ATITUDINI

- Atitudinea deschisa fata de ceilalti;

- Respectul fata de sine si fata de ceilalti;

- Interesul fata de sine si fata de ceilalti.

CONŢINUTURI

 Redactarea unei scrisori formale/informale


 Scrierea unui mesaj electronic
 Redactarea unei pagini de jurnal
 Redactarea unui CV
 Redactarea unui rezumat
 Redactarea unui eseu
 Tipuri de esee
 Eseul argumentativ
 Eseul descriptiv
 Eseul narativ
 Eseul comparativ
 Eseul persuasiv
 Eseul reflectiv
 Analiza unui articol de ziar
 Analiza unui text literar/poem/piesa de teatru
 Descriere si povestire
 Traducere

Elevii vor recepta:

- Texte autentice scrise(articole de presa, scrisori)


- Inregistrari audio originale
- Filme

Elevii vor realiza:

- Descrieri
- Naratiuni
- Scrisori
- Eseuri
- Reportaje
- Articole
- Dezbateri
- Proiecte de grup
ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE

- Exercitii de selectare a informatiei


- Dezbateri/discutii
- Conversatii pe support visual
- Completare de tabele
- Exercitii de skimming
- Exercitii de reformulare
- Exercitii de citire si interpretare
- Exercitii de traducere Enleza- Romana/ Romana- Engleza
- Concursuri pe grupe
- Proiecte

MODALITĂŢI DE EVALUARE

- Implicare in discutii/dezbateri
- Teste grila
- Proiecte
- Traduceri
- Redactarea de esee
- Traduceri
- Probe orale

BIBLIOGRAFIE:

- THE GUIDE, Francoise Grellet, Editura Polirom,


- Crossing Cultures – The British Council, Cavallioti Publishers, Bucharest
- Mission coursebook, L1, Virginia Evans, Jenny Dooley, Express Publishing
- Internet
COLEGIUL NAŢIONAL GEORGE COŞBUC, MOTRU
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ
Clasa a X-a E, F
Denumirea opţionalului: SUCCESSFUL WRITING

UNITATEA COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI Nr. SAPT. OBS.


DE ORE
INVATARE
- to be able to use define
WHY DO WE the concepts of writing Formal and informal 3 S1
WRITE? - to be able to understand language S2
the importance of Expressing ideas in S3
knowing how to express writing
ideas in writing Useful words and
- to consider the phrases
differences between
formal and informal
writing
- to be able to express
their own opinions

COHESION - to be able to explain the Cohesion/Coherence 3 S4


AND meaning of the words Conversations, S5
COHERENCE cohesion and coherence dialogues S6
- to be able to initiate and
develop free
conversations
- to be able to recognize
different aspects of
writing
- to take into account the
STAGES IN stages in the writing Preparation and 3 S7
THE process: preparation and analysis, invention, S8
WRITING analysis, invention, outlining, drafting, S9
PROCESS outlining, drafting, revising, editing
revising, editing, while writing
polishing, and
proofreading
- to be able to express
their own opinions
- to be able to write Writing news,
WHAT’S THE coherent paragraphs reports 3 S 10
MAIN IDEA? - to be able to infer the Translations S 11
unknown elements from S 12
a particular text
- to recognize the ideas
from different types of
texts
-
to express their personal
WRITER’S opinions Punctuation 3 S 13
CHECK LIST - to initiate and develop Steps that must be S 14
free conversation follwed S 15
- to prove that they Sequencial order
understand the steps that Linking words
must be followed in
writing
- to check if there are
capital letters, if there
are ending sentences, if
there is good spelling
CONSOLIDAT - to assess lessons 1-5 3 S 16
ION - to be able to define the Revision of previous S 17/18
new terms lessons
-to be able to explain
THE what an essay is Essay structure: 1 S 19
STRUCTURE - to be able to describe intruduction, body,
OF AN ESSAY events , people, actions conclusion
- to know how to create
essays using as
guidelines –
introduction, body,
conclusion
- to be able to describe Expository essay 1 S 20
TYPES OF and remember past or Definition essay 1 S 21
ESSAY present events Argumentative essay 1 S 22
- to be able to infer the Cause/ effect essay 1 S 23
unknown elements from Descriptive essay 1 S 24
a particular text
- to be able to express
their own opinions
- to be able to recognize
the work of different
writers
- to create different types
of essay: expository,
definition,
argumentative, cause/
effect, literary analysis,
and character analysis
essay
CONSOLIDAT - to assess previous Examples of essays 1 S 25
ION lessons
- To be able to write
TYPES OF complaint, Formal and informal 2 S 26
LETTERS acknowledgement, letters S 27
acceptance, application, Complaint,
adjustment, inquiry, acknowledgement,
reference, refusal,. acceptance,
Resignation, application,
condolences letters adjustment,
- to be able to make the reference, refusal,
difference between resignation,
general and specific condolences letters
information
- to be able to obtain and
give information

- to be able to initiate and


CV AND JOB develop personal ideas CV’s in English 2 S 28
APPLICATIO - to be able to express using the European S 29
NS their own opinions format
- to be able to make the
difference between
general and specific
information
- to be able to obtain and
give information
- to create cv-s in English
using the European
format

- to be able to recognize British and american


BETTER which words belong to English, words and 3 S 30
WRITING: British or American phrases S 31
USEFUL language S 32
PHRASES - to prove that they
understand what the
writing process is
- to be able to initiate and
develop writing samples
- use linkers
CONSOLIDAT - to assess previous Revision of previous 2 S 33
ION lessons lessons S34
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
PROFESOR: TUDOSIE RODICA
Clasa: a X- a L1, 1 ora/saptamana
ANUL ŞCOLAR: 2017– 2018

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I

CURS OPTIONAL « SUCCESSFUL WRITING »

N UNITATEA COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI NR


C. DE ORE SAPT
INVATARE
- to be able to use define the
1. WHY DO WE concepts of writing
WRITE? - to be able to understand the Formal and informal 3 S1
importance of knowing how to language S2
express ideas in writing Expressing ideas in writing S3
- to consider the differences Useful words and phrases
between formal and informal
writing
- to be able to express their own
opinions
- to be able to explain the meaning
2. COHESION of the words cohesion and Cohesion/ Coherence 3 S4
AND coherence Conversations, dialogues S5
COHERENC - to be able to initiate and develop S6
E free conversations
- to be able to recognize different
aspects of writing
- to take into account the stages in
3. STAGES IN the writing process: preparation Preparation and analysis, 3 S7
THE and analysis, invention, outlining, invention, outlining, S8
WRITING drafting, revising, editing, drafting, revising, editing S9
PROCESS polishing, and proofreading while writing
- to be able to express their own
opinions
- to be able to write coherent Writing news, reports
4. WHAT’S paragraphs Translations 3 S 10
THE MAIN - to be able to infer the unknown S 11
IDEA? elements from a particular text S 12
- to recognize the ideas from
different types of texts
- to express their personal opinions
5. WRITER’S - to initiate and develop free Punctuation 3 S 13
CHECK LIST conversation Steps that must be follwed S 14
- to prove that they understand the Sequencial order S 15
steps that must be followed in Linking words
writing
- to check if there are capital letters,
if there are ending sentences, if
there is good spelling
6. CONSOLIDA - to assess lessons 1-5 3 S 16
TION - to be able to define the new terms Revision of previous S
lessons 17/18

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II

UNITATEA
N DE OBIECTIVE DE REFERINTA CONTINUTURI NR SAPT
C INVATARE ORE
.
-to be able to explain what is an essay
1 THE - to be able to describe events , people, Essay structure: 1 S1
. STRUCTURE actions intruduction, body,
OF AN ESSAY - to know how to create essays using as conclusion
guidelines – introduction, body,
conclusion
- to be able to describe and remember Expository essay 1 S2
2 TYPES OF past or present events Definition essay 1 S3
. ESSAY - to be able to infer the unknown Argumentative essay 1 S4
elements from a particular text Cause/ effect essay 1 S5
- to be able to express their own Descriptive essay 1 S6
opinions
- to be able to recognize the work of
different writers
- to create different types of essay:
expository, definition, argumentative,
cause/ effect, literary analysis, and
character analysis essay

3 CONSOLIDA - to assess previous lessons Examples of essays 1 S7


. TION
- To be able to write complaint,
4 TYPES OF acknowledgement, acceptance, Formal and informal 3 S9
. LETTERS application, adjustment, inquiry, letters S 10
reference, refusal,. Resignation, Complaint,
condolences letters acknowledgement,
- to be able to make the difference acceptance, application,
between general and specific adjustment, reference,
information refusal, resignation,
- to be able to obtain and give condolences letters
information

- to be able to initiate and develop


5 CV AND JOB personal ideas CV’s in English using 3 S 11
APPLICATIO - to be able to express their own the European format S 12
NS opinions S 13
- to be able to make the difference
between general and specific
information
- to be able to obtain and give
information
- to create cv-s in English using the
European format

- to be able to recognize which words British and american


6 BETTER belong to British or American English, words and 2 S 14
WRITING: language phrases S 15
USEFUL - to prove that they understand what the
PHRASES writing process is
- to be able to initiate and develop
writing samples
- use linkers
7 CONSOLIDA - to assess previous lessons Revision of previous 1 S 16
TION lessons