Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZAT

Inspector Şcolar General,


Işfan Ion

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a Concursului “Value Your English!”
Ediţia a VIII-a, anul şcolar 2017-2018

i. Cadrul general

Concursul “VALUE YOUR ENGLISH!” are ca obiectiv general promovarea ideilor de


competiţie şi performanţă a studiului limbii engleze şi se adresează elevilor din clasele V-VIII
cu aptitudini şi interese deosebite în acest domeniu. Acest concurs promovează valori culturale
şi etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional.
Participarea la ambele secțiunile ale concursului (”Test Your English” și ”Creative Writing”)
este individual.

ii. Secţiunile concursului


Concursul “Value Your English!” are două secţiuni, după cum urmează:
1. Test your English! (se adresează elevilor din clasele V-VIII şi constă în susţinerea unui test de
limbă, cultură şi civilizaţie engleză)
2. Creative Writing (se adresează elevilor din clasele VI-VIII şi constă în prezentarea unei creaţii
proprii în faţa unei comisii )

iii. Etapele concursului


Concursul se desfăşoară la nivelul următoarelor etape: pe şcoală, locală şi regională. Selecţia
participanţilor la concurs se face pe baza rezultatelor obţinute la fazele anterioare, cu excepţia
fazei pe şcoală, la care participarea se realizează pe baza opţiunii elevului sau/şi la
recomandarea profesorului. Participantii se pot inscrie la ambele secţiuni

iv. Graficul de desfăşurare a fazelor concursului:

1. Test Your English!


- Ianuarie 2018 (selectarea elevilor la nivelul şcolii)
- 24 februarie 2018 (etapa locala)
- 28 aprilie 2018 (etapa regională)

2. Creative Writing
- Ianuarie 2018 (selectarea elevilor la nivelul şcolii)
- 17 februarie 2018 (etapa locala)
- 5 mai 2018 (etapa regională)

v. Responsabilităţi şi atribuţii

De organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare răspund unităţile de învăţământ, ISJ şi


iniţiatorii acestei competiţii.

Pentru coordonarea concursului se constituie, la nivel local/judetean, comisii de organizare si


evaluare.
Comisiile au obligaţia de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de cel
mult 3 zile de la data concursului, situaţiile statistice şi tabelele cu elevii calificaţi pentru
următoarea etapă a concursului.

Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe şcoală, numită prin decizia conducătorului
unităţii, cuprinde 2-4 profesori şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii
de învăţământ.

Comisia pentru etapa locală/regională este avizată de către inspectorul şcolar de specialitate şi
are aceeaşi structură ca şi comisia pentru etapa pe şcoală. În comisie sunt cooptaţi profesori cu
rezultate deosebite în activitatea profesională, numărul acestora fiind proporţional cu numărul
elevilor participanţi. Calitatea de preşedinte revine directorului instituţiei iniţiatoare şi
organizatoare.

O comisie de specialitate va analiza şi va hotărî conţinutul bibliografiei minimale pentru


concurs. Aceasta va fi prezentata cu minimum o luna înaintea desfăşurării concursului.

Elevii participanţi care susţin concursul în altă localitate decât cea în care domiciliază vor fi
însoţiţi de un cadru didactic de specialitate. Cadrul didactic însoţitor asigură supravegherea şi
îndrumarea corespunzătoare a elevilor.

vi. Probele de concurs

1. Secţiunea „Test Your English!”

Probele de concurs sunt scrise (reading comprehension, use of English & writing) şi sunt
întocmite de către o comisie de profesori de specialitate.

Lucrările la probele scrise si documentele de evidenţă specifice concursului şcolar se predau,


cu proces-verbal, de secretarul comisiei unui reprezentant din conducerea şcolii unde se
desfăşoară concursul şi se păstrează cel puţin un an în arhiva unităţii şcolare în care s-a
desfaşurat etapa respectivă.

Timpul de lucru pentru probele de concurs este stabilit de către comisiile de organizare şi
evaluare ale concursurilor, în raport cu specificul subiectului, cu particularităţile de vârstă ale
participanţilor şi cu forma de concurs (2 ore).

În alcătuirea şi evaluarea tuturor probelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită
valorificarea creatoare a cunoştinţelor dobândite de elevi, precum şi a capacităţilor de analiză,
de sinteză, de evaluare, de soluţionare şi de utilizare a cunoştiinţelor dobândite. De asemenea,
se va pune în valoare spiritul de creaţie al participanţilor.

Eventualele contestaţii se depun în cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul


unităţii şcolare organizatoare.

Nu se percepe taxa de participare.

2. Secţiunea „Creative Writing”

Elevii pregătesc o creaţie literară (proză scurtă) ce va conţine 300-350 de cuvinte. Creaţia
respectivă va fi tehnoredactată şi predată comisiei de evaluare în ziua concursului. Textele
creațiilor literare vor fi în limba engleză, editate în WORD, caracterul Times New Roman, de
mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Elevii îşi vor prezenta oral creaţiile proprii şi vor purta o discuţie pe tema acestora cu profesorii
din comisia de evaluare. Punctajul final este media aritmetică dintre punctajul obţinut pentru
calitatea lucrării şi abilitatea de exprimare orală şi argumentare în limba engleză a elevului.
Nu se depun contestaţii.

Nu se percepe taxa de participare.

3. Definitivarea rezultatelor

Rezultatele probelor sunt apreciate prin puncte de la 100 la 0, după baremele alcătuite de
comisie. Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute.

4. Premierea

La etapa regională ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor


obţinute. Elevii premiati vor primi diplome. Profesorilor însoţitori, propunători de subiecte,
organizatori şi evaluatori li se vor acorda adeverinte.

5. Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră, dar nu înainte de a anunţa
decizia pe adresa de poştă electronică a fiecărei instituţii partenere sau participante la
activităţile proiectului.

Concursul “VALUE YOUR ENGLISH!”


Ediţia a VIII-a, anul şcolar 2017 - 2018
Anexe
A.FORMULAR DE INSCRIERE
1-inscrierea scolii in concurs
2-prof. implicati in desf. concursului
3-elevi participanti la concurs

1.INSCRIEREA SCOLII

NUMELE SCOLII ADRESA LOCALITATE JUDET SECȚIUNEA/SECȚIUNILE


LA CARE SE PARTICIPĂ

2.PROFESORI IMPLICATI

NR CRT NUMELE PRENUMELE E-MAIL NR TELEFON

1.

3. ELEVI PARTICIPANTI

NR CRT NUMELE CLASA SECȚIUNEA PROFESOR


PRENUMELE INDRUMATOR

1.

B.CENTRALIZARE REZULTATE (la etapa locala )


Tabel 1 (toti elevii participanti la concurs si rezultatele obtinute)

NR NUMELE CLASA SCOALA PUNCTAJ PROFESOR


CRT PRENUMELE INDRUMATOR
(elevilor)

1.

Acest tabel trebuie sa fie stampilat si semnat de directorul institutiei de invatamant si de prof. organizator al concursului (din școală)

Tabel 2. Elevii calificati pentru etapa regională (au obtinut cel putin 85 puncte)

NR NUMELE CLASA SCOALA PUNCTAJUL PROFESOR


CRT PRENUMELE INDRUMATOR
(elevilor)

1.

Acest tabel trebuie sa fie stampilat si semnat de directorul institutiei de invatamant si de prof. organizator al concursului
(din școală)

OBSERVATII

Fiecare școală:

- va trimite coordonatorului regional, prin e-mail, formularul de înscriere;


- va primi confirmarea înscrierii (și informații suplimentare, dacă este cazul) de la coordonatorul
regional, pentru fiecare secțiune la care sunt înscriși elevii;
- va face propuneri de subiecte pentru secțiunea “Test Your English!”, urmărind tipurile de
exerciții propuse din documentele atașate, pe care le va trimite prin e-mail pîna pe pe 15
februarie 2018 (etapa locală), respectiv 15 aprilie 2018 (etapa regională); subiectele trebuie
însotite de baremul de evaluare și notare;
- va primi prin e-mail, pe 24 februarie 2018, ora 8.00, subiectele (+baremul de evaluare si
notare) pentru etapa locala, sectiunea “Test Your English!”;
- va organiza concursul pe 24 februarie 2018 și va evalua lucrările elevilor înscriși la aceasta
etapă in aceeasi zi;
- va trimite organizatorului concursului (prin e-mail) tabelele cu centralizarea rezultatelor
obtinute de elevi la etapa locală, in formatul solicitat, cel târziu pe 26 februarie 2018 (pentru
sectiunea“Test Your English!”);

Etapa locală a secțiunii “Creative Writing” se va desfășura pe centre, pe 17 februarie 2018.

Etapa regională se va desfasura astfel:


- Secțiunea “Creative Writing”- 05 mai 2018, la Liceul cu Program Sportiv, Tg.-Jiu, Gorj
- Sectiunea “Test Your English”- 28 aprilie 2018, la Liceul cu Program Sportiv, Tg.-Jiu, Gorj

Organizator,
Prof. Tamisi Mirela-Maria
Tel. 0762/291313;
email: mirela.tamisi@yahoo.com