Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul (a)_______________________________________________________, student (ă)

la Facultatea de Matematică și Informatică, în anul III 2019-2020, programul de


studii universitare de licență _____________________________________________________, forma
de învățământ IF, forma de finanțare buget □ taxă □, grupa________ vă rog să binevoiţi
a-mi aproba echivalarea disciplinei Instruire asistată de calculator, din anul III
2019-2020, semestrul I, cu nota _______ obținută la disciplina Programare
procedurală, în anul __________________, semestrul _____, în cadrul Facultății de
Matematică și Informatică.

Data, Semnătura,

__________________ ___________________

Studentul (a) a obținut nota_____________________,

la disciplina Programare procedurală, în anul ________________________, Sem. _______

verificată în Registrul Matricol de secretar, Mihaela Georgiana Oprea

Semnătura Secretarului _____________________________

Domnului Decan al Facultăţii de Psihologie și Științele Educației