Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Ovidiu Buzoianu

DISCIPLINA: Geografie umană

CLASA: a X-a

SUBIECTUL LECTIEI: Structuri demografice

TIPUL LECTIEI: mixtă

UNITATEA DE INVATARE: Geografia populatiei

COMPETENTE SPECIFICE:
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare la populaţie;
3.2. Analiza interacţiunilor dintre mediul natural şi populaţie;
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice referitoare la populaţie;
5.1. Identificarea surselor de informare şi a informaţiei utile în sistemele multimedia;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să definească noţiunile: structuri demografice, piramida vârstelor, rasă umană;
O2 – să precizeze principalele structuri demografice, în funcţie de diverse criterii;
O3 – să identifice cauzele existenţei unei anumite structuri demografice;
O4 – să interpreteze şi să compare piramide ale vârstelor;

STRATEGIA DIDACTICA: dirijată, cognitivă, euristică;

METODE SI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, expunerea, lucrul cu harta, comparaţia, învăţare prin colaborare – creioanele la
mijloc, problematizarea;

ORGANIZAREA: frontală, independent-individuală;

MATERIAL DIDACTIC: Harta politică a lumii, manualul, videoproiector, fişe de evaluare;


BIBLIOGRAFIA:
 1 Dulama,Maria Eliza (2002)- Modele,strategii si tehnici didactice activizante cu aplicatii in geografie, Ed.Clusium, Cluj-Napoca
 Ilinca,N., Didactica geografiei (2003), Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti.
 Manual pentru clasa a X-a, Geografie (2006)- George E., Nicolae I., Elena M., Silviu C., Cătălina Ș., Editura Economică Preuniversitaria

SCENARIUL DIDACTIC
Doza- Momentele ACTIVITATEA DE PREDARE - INVAŢARE Strategii Evaluar
re lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice
1 2 3 4 5 6
1min. Organizarea Pregătirea clasei: controlul prezenţei şi Pregătirea caietului, manualului şcolar, observarea - atenţionare;
clasei ordinei instrumentelor de lucru - aprecieri

10min. Verificarea Adresează interogaţii de control: Ascultă, gândesc, formulează şi răspund conversaţia - observarea
cunoştinţelor - Care sunt categoriile de factori care pe baza cunoştinţelor din lecţia comportamentului
determină şi influenţează repartiţia anterioară elevilor;
geografică a populaţiei? - analiza răspun-
- Precizaţi modul în care factorii fizico- surilor;
geografici influenţează repartiţia geografică
a populaţiei.
- Menţionaţi principalele categorii de spaţii,
după gradul de populare.
- Precizaţi principalul indicator care redă
repartiţia teritorială a populaţiei.
- Identificaţi pe hartă regiunile cele mai puţin
favorabile şi regiunile cele mai favorabile
concentrării populaţiei.

2min. Pregătirea Populaţia umană aparţine unei singure specii Ascultă, analizează, formulează conversaţia - stimularea parti-
aperceptivă biologice: Homo sapiens. raspunsul euristică ciparii elevilor la
Insă în cadrul acestei specii grupuri de formularea răs-
oameni pot fi încadraţi în diverse categorii, punsurilor;
în funcţie de mai multe criterii(mediul
rezidenţial, sexul şi vârsta, confesiunea,
limba vorbită şi domeniul de activitate.
1 2 3 4 5 6
1min. Anunţarea Precizează obiectivele si condiţiile de Ascultă, se mobilizează, participă, scriu expunerea - observarea
temei lucru.Scrie titlul lecţiei pe tabla: titlul lecţiei in caiet comportamentului
Structuri demografice elevilor;
Folosind metoda creioanelor la mijloc Observă, analizează şi compară descoperi-rea - provoaca parti-
profesorul împarte clasa în grupuri de elevi, ciparea tuturor elevi
precizează sarcinile de învatare, coordonează i îi deter-mină să
desfăşurarea lecţiei, acordă explicaţiile dialoghe-ze;
30min. Dirijarea necesare.În final adresează întrebări, fiecărui
invaţării elev, toti membrii grupului fiind egali şi
nimeni nu are voie să domine. Ascultă, reflectează, gândesc şi răspund problema- - observarea
Privind ecranul video proiectorului unde pe baza cunoştinţelor anterioare tizarea comportamentului
este expus materialul informativ să elevilor;
descoperim împreună principalele structuri
demografice.
Adresează întrebări:
-Definiţi noţiunea de structura demografică.
Structura populaţiei reprezintă repartiţia
statistică, pe clase sau grupe, a unei populaţii - analiza răspunsuril
ce ocupă un teritoriu după criterii
demografice, etnice, culturale, socio-
economice.
-Precizaţi principalele structuri ale
populaţiei. Ascultă şi notează
Structurile demografice: conversaţia
 structura lingvistică euristica
Cea mai vorbită limbă din lume este chineza
cu aproximativ 940 milioane de vorbitori,
urmată de engleză, spaniolă.
 structura religioasă descoperi-rea
Se evidenţiază cinci mari grupări religioase:
crestinismul, islamismul,
hinduismul,budismul şi iudaismul.
 structura rasială Ascultă, reflectează, gândesc şi răspund
Rasa umană reprezintă un pe baza cunoştinţelor anterioare
grup de oameni cu aceleaşi problema- - se autoevaluează s
trăsături fizice şi psihice. tizarea evaluează răspunsul
Se diferenţiază trei mari rase: dat de alţi colegi
 rasa albă ( europoidă)
 rasa galbenă (mongoloidă)
 rasa neagră (negroidă)
 structura pe grupe de
vârstă si sexe
Reprezintă împărţirea populaţiei dintr-
un teritoriu pe grupe de vârstă distincte:
 populaţia tanără (0-14 ani)
 populaţia adultă(15-59 ani) Ascultă şi notează
 populaţia vârstnică(>60 ani)
Piramida vârstelor-reprezentarea
grafică prin care se redau valorile numerice conversaţia
ale fiecărui contingent (sau grupe de ani), pe euristica
sexe şi vârste la un anumit moment.
 structura pe medii
Reprezintă clasificarea populaţiei în funcţie
de mediul de rezidenţă:
 populaţie urbană ( 56.1%)
 populaţie rurală (43.9%)
In anul 2010 in Romania:
- populaţie urbană ( 55.1%) problema-
- populaţie rurală (44.9%) tizarea
 structura profesională
Este structura populaţiei Ascultă, reflectează, gândesc şi răspund
ocupate în activităţi socio- pe baza cunoştinţelor anterioare -se autoevaluează sa
economice pe cele trei sectoare: evaluează răspunsul
PRIMAR – agricultură, dat de alţi colegi
silvicultură, pescuit; Ascultă şi notează conversaţia
SECUNDAR- industria şi euristica
construcţiile;
TERTIAR- comerţ,
transport, turism, învăţământ,
sănătate,cultură.
3min. Atingerea feed- Precizaţi impactul structurilor demografice Gândesc şi formulează răspunsurile conversaţia - observarea
backului asupra peisajului geografic şi a vieţii solicitate. euristică comportamentului
economice. elevilor;
2min Obtinerea Completaţi rebusul geografic cu informaţiile Selectează informaţiile pentru interogaţiile de -evaluare finala
performantei corespunzătoare completarea fişei de evaluare şi control şi
formularea corectă a răspunsurilor dialogul
1min Pregatirea lecţiei dupa manual, caietul de
Tema pentru notiţe. Ascultă şi notează explicatia
acasa Completarea acestui conţinut din alte surse ,
pentru elevii care doresc mai multe
informaţii (reviste, TV, internet)