Sunteți pe pagina 1din 65
96 in SAPTAMANA MARE iN SFANTA SI MAREA JOI MIERCURI SEARA, LA UTRENIE Miercuri seara se face inceputul utreniei dupa obicei, precum s-a ardtat la Utrenia de luni (vezi Ja pag. 5). i Dupa: Aliluia, pe glasul al 8-lea, se zice acest Tropar, rar si cu cantare dulce, pe acelasi glas: Ca4nd maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint imbolnavindu-se s-a intunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru acestea spanzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, care a indraznit unele ca acestea asupra Invatatorului. Cel ce esti cu toti bun, Doamne, mirire tie. (de 3 ori) Apoi: $i pentra cas ne invrednicim noi a asculta Sfanta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu sa-l rugam. ‘Strana: Doamne, induri-te. (de 3 ori) Preotul: Infelepciune, drepfi, s& ascultam Sfanta Evanghelie, Pace tuturor. Strana: §} spiritului tau. MIERCURI SEARA, LA UTRENIE 97 Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Luca citire. (22, 1-39) Strana: Marire tie, Doamne, marire tie. Preotul: Sa tuim aminte! In vremea aceea s-a apropiat praznicul azimelor, care se numeste Pasti. $i c&peteniile preotilor si cdrturarii cautau cum s-1 omoare pe Isus, c&ci se temeau de popor. Dar satana a intrat in Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numirul celor doisprezece; si, ducdndu-se, el a vorbit cu arhiereii si cu cdpeteniile oastei, cum 4-1 dea in mainile lor. Acestia s-au bucurat si s-au tocmit cu el sa-i dea bani. Dupa ce s-a invoit cu ei, cduta vreme potrivita ca si-I dea lor, fara stirea poporului. A sosit deci ziua azimelor, cand se cadea si se jertfeasc mielul de Pasti. $i Isus a trimis pe Petru si pe Ioan, zicdnd: duceti-va de ne pregatiji sa manc&m Pastile. Iar ei lau intrebat: unde voiesti s4 pregatim? Si el le-a rispuns: iat, cdnd veti intra in oras va va intampina un om ducdnd un vas de lut cu apa; mergeti dupa el la casa unde va intra si spuneti stApanului acelei case: invatatorul te intreaba: unde este odaia de oaspefi, in care si minanc Pastile cu ucenicii mei? $i el va va arta un foisor mare, asternut; acolo s4 pregatiti. Deci, ducdndu-se ei, au gasit asa cum le spusese si au pregatit Pastile. Iar cand a sosit ceasul, a sezut la masa cu cei doisprezece apostoli si a zis catre ei: mult am dorit s’ mandnc cu voi aceste Pasti, mai inainte de patima mea! Cci vA spun voua ca de acum incolo nu voi mai manca din acestea, pana cand nu se vor implini in imparatia lui Dumnezeu. $i luand paharul, multumind, a zis: luati acesta si-] impartiti intre voi; cAci v4 spun voud cA nu voi mai bea de acum incolo din rodul vifei, pan cdnd nu va veni imparatia lui Dumnezeu. Apoi luand painea, multumind, a frant si le-a dat lor, zicdnd: acesta este Trupul meu, care se di pentru voi; aceasta sa faceti spre pomenirea mea. Asemenea $i paharul, dupa ce au cinat, zicdnd: acest pahar este Legea cea Nou’ in Sangele meu, care se vars pentru voi. Dar iat mana vanztorului meu este cu mine la masa. ins& Fiul Omului merge, dupa cum este randuit; dar vai omului aceluia prin care este vndut! Iar ei au inceput si se intrebe unul cu altul, cine dintre ei ar fi cel care avea s& facd aceasta fapta. Apoi s-a iscat intre ei gi o neintelegere: care dintre ei si fie socotit ca cel mai mare? Atunci Isus le-a zis: imparatii pagdnilor ii st4panesc pe acestia si cei care au putere asupra lor sunt numiti facdtorii lor de bine. Dar voi s& nu fiti astfel; ci cel care este mai mare intre voi sd fie ca cel mai mic; si cel care este cdpetenie sa fie ca omul care slujeste. Caci cine este mai mare: cel care st la masa, sau cel care slujeste? Care, nu este cel care sta la masa? insa eu sunt in mijlocul vostru ca unul care slujeste, cAci voi sunteti aceia care ati ramas cu mine in incercarile mele. $i cu va randuiesc vou’ imparatie, precum mi-a randuit mie Tatal meu, ca si mancati si s beti la masa mea, in Imparatia mea, si s& sedeti pe scaune judecdnd cele douasprezece semintii ale lui Israel. Apoi 98 iN SAPTAMANA MARE Domnul a zis: Simone, Simone, iata satana v-a cerut pe voi, ca s4 va cearnd ca pe grau. insé eu m-am rugat pentru tine, si nu inceteze credinfa ta; si tu, cdnd te vei intoarce sa intaresti pe frafii tai. Dar el i-a raspuns: Doamne, sunt gata si merg cu tine si in temnita gi la moarte. Iar Isus i-a zis: Petre, iti spun c& nu va cinta astizi cocogul pana ce nu te vei lepada de mine de trei ori, cum cA nu ma cunosti, Dupa aceea i-a intrebat: cand v-am trimis fard punga $i fara traista gi fara incAlfAminte, ati avut lips de ceva? Iar ei au raspuns: de nimic. Atunci el le-a zis: acum insa cel care are pungi, s-o ia; asemenea si cel care are traist’; iar cel care nu are sabie, si-si vanda haina si si-si cumpere. Caci va spun voud cA trebuie si se implineasca cu mine Scriptura care zice: si cu cei fara de lege s-a socotit; pentru c& si cele despre mine sunt gata s& implineasca. Fi au zis atunci: Doamne, iata aici doua sabii. Isus le-a raspuns: este destul. $i iesind s-a dus, ca de obicei, in Muntele Maslinilor; iar ucenicii s-au dus dupa el. Strana: Marire tie, Doamne, marire tie! Apoi Psalmul $0: (vezi la pag. 22) Si indata, fara a zice Mantuieste, Dumnezeule... incepe: Canonul Aledtuire a lui Cosma C4ntarea 1-a, glasul al 6-lea: Irmosul: Cu taiere s-a taiat Marea Rosie, si adancul cel hranit cu valuri s-a uscat, aceeasi impreund facdndu-se celor fara de arme trecere si celor prea inarmati mormént. Si cfntare lui Dumnezeu cuvioasa s-a cntat; caci cu marire s-a preamarit, Hristos Dumnezeul nostru. Cea pricinuitoare a toate si datatoare de viata, infelepciunea lui Dumnezeu cea nemasurata, si-a zidit siesi casa din Maica curata, care nu stie de barbat; ca imbracandu-se cu lacas trupesc, cu mirire s-a preamarit Hristos Dumnezeul nostru. Taine invatand pe prietenii sai, gateste masa hrinitoare de suflete, bautura dumnezeiascé fiind cu adevarat infelepciunea lui Dumnezeu, si drege pahar celor MIERCURI SEARA, LA UTRENIE 99 credinciosi, Sé ne apropiem cu dreapta credinfa si s& grdim: cu marire s-a preamarit Hristos Dumnezeul nostru. Sa auzim tofi credinciosii intelepciunea lui Dumnezeu cea nezidita si fireasca, chemata cu inalti propovaduire. Ca zice: gustati si, cunoscnd ca eu sunt bun, ziceti: cu marire s-a preamarit Hristos Dumnezeul nostru. Irmosul, in amandoud stranele: Cu taiere s-a taiat... (vezi mai sus) C&ntarea a 3-a: Domn fiind a toate si Ziditor Dumnezeu, zidirea lui si-a unit-o cel fir de patima saracind; si insusi el fiind Pastile, s-a jertfit pe sine pentru cei pentru care avea si moar, graind: méncaji trupul meu si in credinfa va veti intari. Cu paharul tau cel de veselie, Bunule, care este spre mantuirea a tot neamul ‘omenese, ai adapat pe ucenicii tai; c& singur te-ai jertfit pe tine, graind: beti Sangele meu si in credinta va veti intari. Zis-ai mai inainte ucenicilor tai, indelung-Rabdatorule: barbatul cel nebun, care va fi intre voi vanzator, nu va cunoaste acestea si acelasi, neinfelegator fiind nu va pricepe; ins’ voi riméneti in mine si in credint& veti fi intariti. $i iardsi Irmosul, in amandoud stranele: Domn find a toate... (vezi mai sus) Apoi Ectenia mica cu Exclamatia: Ca tu esti Dumnezeul nostru si tie marire igi inalgam, Tatalui si Fiului gi Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin. Sedealna, glasul 1: Podobie: Mormantul tau... Cel ce a facut lacurile, izvoarele si marile, invatandu-ne pe noi smerenia cea mai buna, s-a incins cu stergar si a spalat picioarele ucenicilor, smerindu-se din 100 iN SAPTAMANA MARE prisoseala milostivirii, si inaltandu-ne pe noi din adancurile rautatii, Unul, Tubitorul de oameni. Glasul al 3-lea: Podobie: Pentru marturisirea dumnezeiesti Smerindu-te pentru milostivirea ta, picioarele ucenicilor tai ai splat, si spre calea cea dumnezeiasca i-ai indreptat; iar Petru neingaduind a fi spalat, indatd s-a plecat dumnezeiestii porunci, si find spalat cu osdrdie se roaga fie, sa ne daruiesti noua mare mil’. Glasul al 4-lea: Podobie: Aratatu-te-ai astizi... Maneand, Stapane, cu ucenicii tai, le-ai aratat in taind preasfanta junghierea ta, prin care ne-am izbavit din stric4ciune, cei ce cinstim sfintele tale Patimi. C&ntarea a 4-a: Inmosul: Mai inainte vazand profetul taina ta cea negraita, Hristoase, a grait: pus-ai tare dragoste de intarire, Parinte indurate; ca pe Fiul Unul-Nascut, Bunule, curatire in lume 1-ai trimis. Spre patima ce izvordiste nepatimire tuturor celor din Adam venind, Hristoase, ai zis prietenilor tai: dorit-am s& mandnc cu voi Pastile acestea; pentru c pe mine cel Unul-Nascut, curatire in lume Tatal m-a trimis. Band din pahar, zis-ai ucenicilor tai, cel ce esti far de moarte: nu voi mai bea din rodul vitei, cat voi vietui cu voi; pentru c& pe mine cel Unul-Nascut, curatire in lume Tatal m-a trimis. Bautura noua, mai presus de cuvant voi bea in imparatia mea, zis-ai, Hristoase, prietenilor tai, cAci ca un Dumnezeu cu voi, ca si cu niste dumnezei voi fi, Pentru ca pe mine cel Unul-Nascut, curatire in lume Tatal m-a trimis. $i iardsi Irmosul, in amandoud stranele: Mai inainte vazand profetul... (vezi ‘mai sus) MIERCURI SEARA, LA UTRENIE CAntarea a S-a: Irmosul: Cu legatura dragostei fiind legati Apostolii, si dindu-se pe sine lui Hristos, celui ce stapaneste toate, li s-au spalat picioarele cele frumoase, binevestind pace tuturor, Ceea ce tine apa cea nefinutd, si cea mai presus de vazduh, care infraneazi adancurile si opreste marile, infelepciunea lui Dumnezeu, a tumnat apa in spalatoare sia spalat picioarele slugilor, Stapanul, Aritat-a ucenicilor Stipanul chip de smerenie; c& cel ce imbrac& cerul cu nori, s-a incins cu stergarul, si a plecat genunchii pentru a spala picioarele slugilor; in a carui man este suflarea tuturor celor ce sunt. $i iardsi Irmosul, in amandoud stranele: Cu legatura dragostei... (vezi mai sus) CAntarea a 6-a: Irmosul: A dancul cel mai de jos al pacatelor m-a inconjurat, si viforul nemairabdandu-l, ca [ona strig c&tre tine, Stapane: din stricdciune scoate-ma! Domn gi invatator ma chemati, o ucenicilor, cum si sunt, zis-ai, Mantuitorule. Pentru aceasta urmati chipului cum afi vazut in mine, Neavand cineva intinare, nu trebuie a i se spala picioarele; si voi ucenicilor curati sunteti, dar nu toti; cd pornirea unuia din voi nebuneste se intarata. $i iarasi Irmosul, in amandoud stranele: Adancul cel mai de jos... (vezi mai sus) Ectenia mica cu Exclamatia: C4 tu esti impiratul pacii si Mantuitorul sufletelor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, si tie marire ifi inaltAm, Tatalui si Fiului gi Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 102 in SAPTAMANA MARE Condac, glasul al 2-lea: Podobie: Cele de sus cautand... Painea ludnd-o in maini vanzatorul, pe ascuns aceleasi le-a intins, si a luat preul celui ce a zidit cu mainile sale pe om; si neindreptat a rimas Tuda, sluga gi ingelatorul. Icos: Apropiindu-ne toti cu fric& la masa cea de taina, si primim painea cu suflete curate, rimanand impreuna cu Stapanul, ca s4 vedem cum spala picioarele ucenicilor si le sterge cu stergarul, si si facem precum am vazut, plecdndu-ne unul altuia si spaland picioarele unul altuia. Ca Hristos asa a poruncit Apostolilor sai, $i mai inainte le-a zis: asa sa faceti. Dar aceasta n-a ascultat Iuda, sluga si inselatorul. Sinaxar in Sffnta si Marea Joi In Sfanta si Marea Joi, dumnezeiestii Parinti, care au randuit pe toate bine, urmAnd predaniilor dumnezeiestilor Apostoli si Sfintelor Evanghelii, ne-au predat 4 praznuim patru lucruri: sfanta spalare a picioarelor, Cina cea de taina, adic& predarea infricosatelor Taine, rugaciunea cea mai presus de fire si vanzarea Domnului. Stihuri la sfanta spalare a picioarelor: Dumnezeu, ale ucenicilor picioare seara le-a spilat. Al carui picior altadat, prin Eden, la amiaz a umblat. Stihuri la Cina cea de taind: Indoit&-i cina: si Pastile legii, dar si Pasti-nou. Caci Domnul aduce noua spre hranire, trup si singe-al-sau. Stihutt la rugdciunea cea mai presus de fire: Tute rogi, Hristoase, Dumnezeul meu, Picaturi de snge-s pe-ntreg chipul tu! Pari cd tu asculti de-a morfii tocmeli, Dar pui toate astea pe dusman roseli! MIERCURI SEARA, LA UTRENIE 103 Stihuri la vanzarea Domnului: Lace trebuie sabi, oameni rataciti? Pentru ce cu bee la Domnul veniti? Oare nu de voie in lume-a venit si prin a sa moarte el ne-a mantuit? Cu nespusa ta milostivire, Hristoase Dumnezeule, indura-te spre noi, Amin. CAntarea a 7-a: Irmosul: Tinerii din Babilon, de vapaia cuptorului nu s-au insp&imantat, ci in mijlocul vaptii aruncafi, fiind rourafi au céntat: Bine esti cuvantat Doamne, Dumnezeul parinfilor nostri. Ciatinand cu capul Tuda, cele rele mai inainte gandind, s-a intaratat, vreme cu prilej cdutdnd, si dea pe Judecatorul la osénda, care este Domnul tuturor si Dumnezeul parinfilor nostri. Prietenilor! Hristos a zis: unul din voi ma va vinde; iar ei uitdnd veselia, au fost cupringi de intristare si de fric4, zicand: spune, cine este acela? Dumnezeule al pirintilor nostri. Cel ce pune mana impreuna cu mine in blid cu cutezanta, acestuia i-ar fi fost mai bine de n-ar fi trecut prin usile viefii nici odinioard. Pe acesta, cine era, |-a aratat Dumnezeul parintilor nostri. $i iardsi Irmosul, in amandoud stranele: Tinerii din Babilon... (vezi mai sus) CAntarea a 8. Irmosul: Pentru legile parintesti, fericifii tineri din Babilon, mai inainte find in primejdie, au nesocotit porunca cea nebuneasca a celui ce imparaitea; $i impreundndu- se cu focul de care nu s-au ars, celui ce stapaneste vrednic& cantare i-au cAntat: pe Domnul liudati-! lucrurile gi-1 preainalafi in tofi vecii. Fericitii Apostoli, cei ce au mancat impreund cu Cuvantul in Sion si, impreuna 104 iN SAPTAMANA MARE petrecand, au urmat Pastorului ca niste miei, $i impreuna find cu Hristos, de care nu s-au despartit, cu dumnezeiescul cuvant, hrinindu-se, cu multumiri au céntat: pe | Domnul laudati-! lucrurile si-1 preainaltati in toti vecii. Binecuvantim pe Tatal, pe Fiul si pe Spiritul $fant, Dumnezeu. Legea prieteniei uitand-o Iscarioteanul cel cu nume rau, si-a gatit spre vindere picioarele ce i s-au spilat, si mancdnd painea ta, adic& Trupul cel dumnezeiese, a ridicat viclegug asupra ta, Hristoase, sin-a infeles s& zica: pe Domnul laudati-l lucrurile si-l preainalfati in tofi vecii. Si acum... Cel fara de cuget a luat trupul tau cel dezlegiitor de pacat, si dumnezeiescul sdnge care s-a varsat pentru lume; dar nu s-a rusinat band din acela ce-l vanduse cu pret, nici de rautate nu s-a scarbit, si n-a infeles s& strige: pe Domnul laudati-l lucrurile si-l preainalfati in tofi vecii. ‘Sa laudam, bine si cuvantim si sa ne inchinam Domnului, cantandu-i si preainaltandu-l pe el in toti vecii. ‘Si iardsi Irmosul, in amandoud stranele: Pentru legile parintesti... (vezi mai sus) Diaconul sau Preotul: Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica luminii in céntari S40 marim. CAntarea a 9-a: Inmosul: Din ospatul Stapanului si din masa cea nemuritoare, veniti credinciosilor la loc inalt, cu ganduri inalte sd ne indulcim, pe Cuvantul cel Preainalt din Cuvantul lui cunoscandu-l, pe care il marim. Zis-a ucenicilor Cuvantul, in taina invatandu-i: mergeti in loc inalt, unde gandul se intireste, de gatiti Pastile prin Cuvantul adevarului cel fra de aluat, si intarirea darului sa 0 mariti. 105 MIERCURI SEARA, LA UTRENIE Tatal m-a nascut mai inainte veci pe mine, intelepciunea cea impreund lucr3toare; si m-a zidit incepaturd cailor lui, spre lucrurile ce se sAvarsesc acum cu taina. Caci Cuvant fiind din fire nezidit, primesc numirile trupului celui ce am luat acum. Precum sunt om din fire, iar nu dupa nalucire, asa $i firea ce s-a unit cu mine Dumnezeu este, prin chipul schimbului de firi intre sine. Pentru aceasta si ma cunoastefi pe mine un Hristos, care pastrez cele din care, cele in care si cele care sunt. ‘Si iardsi Irmosul, in amdndoud stranele: Din ospatul Stapanului... (vezi mai sus) Ectenia mica cu Exclamatia: C4 pe tine te lauda toate puterile ceresti si tie marire iti inalfam, Tatalui si Fiului si Sfantului Spirit, acum si pururea gi in vecii vecilor. Amin. Luminatoarea Camara ta, Mantuitorul meu... (de 3 ori) (glasul al 3-lea) (cauté la pag. 27) La Laude Toata suflarea si laude pe Domnul. Laudati pe Domnul din ceruri. Laudati-1 pe el intru cele de sus. Tie fi se cuvine cantare, Dumnezeule. Laudati-l, toti ingerii lui, laudati-I toate puterile lui. Se pun stihurile pe 4 si se cénté aceste stihiri, glasul al 2-lea, cu melodie proprie: Laudati-l intra puterile lui, laudati-l, dup multimea maririi lui. Aduna-se acum soborul iudeilor, ca sa dea lui Pilat pe Ziditorul si Facatorul tuturor. O, nelegiuitii, o, necredinciosii! Ca randuiesc spre judecaté, pe cel ce vine s& judece viii si mori; pe cel ce vindeca patimile, il gates spre patima. Doamne indelung Rabdatorule, mare este mila ta, marire tie. in SAPTAMANA MARE Laudati-l in glas de trambita, laudati-l in psaltire si alauta. Tuda cel ffird de lege, Doamne, care si-a intins mana in blid, la cind impreun& cu tine, si-a intins mainile fara. de lege ca s& ia argintii; si cel ce socotea preful mirului, nu s-a temut a te vinde pe tine, cel fara de pre{; cel ce si-a intins picioarele si i le speli tu, Stipdnul, te-a sdrutat cu viclesug, ca sa te dea celor fara de lege. $i lepidandu-se din ceata Apostolilor si aruncdnd cei treizeci de arginti, n-a vazut invierea ta cea de-a treia zi, prin care miluieste-ne pe noi. Laudati-| in timpane si in hore, laudafi-l in strune si organe. Tuda vanzatorul, viclean fiind, cu sarutare vicleana a dat pe Mantuitorul Domnul; pe Stipanul tuturor ca pe un rob I-a vandut iudeilor. Ca un mie! spre junghiere, asa a urmat Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, Unul, cel mult-indurat. Laudati-| in chimvale bine rasunatoare, ldudati-l in chimvale de strigare; toata suflarea s4 laude pe Domnul. Tuda, sluga si vicleanul, ucenicul si pizmataretul, prieten si diavol, din fapte s-a aratat cé urma Invatatorului, dar in sine cugeta vanzarea. C& zicea in sine: si-l dau pe acesta si voi dobandi bani ce se aduna. incerca si vanda si mirul, si pe Isus si-l prinda cu viclesug. Dat-a sarutare si a vandut pe Hristos. Ca un miel spre junghiere, asa a urmat cel ce este singur mult-Milostiv si iubitor de oameni. Matire..., $i acum..., acelasi glas: Cel pe care Isaia mai inainte miel I-a numit vestindu-1, acela vine spre junghiere de bunivoie, si si-a dat spatele spre batai, si obrazul spre lovire cu palmele si fafa nu si-a intors de la rusinea scuiparilor, si a fost osdndit cu moarte de ocara. Toate de bunavoie le-a primit, cel fara de pacat, ca si daruiasca tuturor invierea cea din morti. Preotul: Tie marire se cuvine..., urmeazd Doxologia cea Mica, apoi Ecteni Si plinim rugiciunile noastre cele de dimineaf’... cw Exclamatia: Ca Dumnezeul milei, al indurarilor..., a0i Pace tuturor, si celelalte, inclusiv Exclamat cuvine ane milui... (toate cautd-le la pag. 28-31) MIERCURI SEARA, LA UTRENIE. La Stihoavna Stihirile, glasul al 8-lea, cu melodie proprie: Astazi s-a adunat soborul cel viclean impotriva lui Hristos, si s-au sfatuit asupra lui cele desarte, ca si dea lui Pilat spre moarte pe cel nevinovat. Astazi si-a pus asupra sa Iuda sugrumare pentru bani, si s-a lipsit de amandoua vietile: de aceasta trecitoare si de cea dumnezeiasca. Astizi Caiafa a profetit fara de voie, zicnd: mai bine este sa piara unul pentru popor. Ca a venit si patimeasca pentru pacatele noastre, ca sa ne elibereze pe noi din robia vrajmasului, ca un bun gi iubitor de oameni. Stih: Cel cea mancat painea mea, a ridicat impotriva mea calcdiul. (Ps. 40, 9) Astizi isi ascunde Iuda fata cea iubitoare de saraci si isi descopera chipul lacomiei; nu se mai ingrijeste de saraci, nu mai vinde inc& mirul celei pacitoase, ci Mirul cel ceresc si din el dobandeste bani. Aleargi la iudei, zicdnd celor fara de lege: ce-mi veti da mie si eu va voi da pe el voua? O, iubire de bani a vanzatorului! Face vanzare lesne de cumparat. Dupa gandul cumparatorilor face negufatoria celui ce este vandut; nu se scumpeste la pret, ci-! vinde ca pe un rob fugar. Ca obiceiul furilor este sa lepede cele de cinste. Acum ucenicul a aruncat cdinilor cele sfinte; ca turbarea iubirii de argint I-a facut a se intardta asupra Stapanului su; de a c&rui ispita sa fugim, graind: indelung Rabdatorule, Doamne, mirire tie. Sth: Leseau afara si graiau impreuna, impotriva mea sopteau tofi vrajmasii mei. (Ps. 40, 6-7) Purtarea ta este plina de viclesug, Iuda cel fard de lege; cd imbolnavindu-te de jubirea de argin{i, ai cdstigat uraciune de oameni. Ca de vreme ce iubeai bogitia, pentru ce ai mers la cel ce invat despre siracie? lar de-I si iubeai pe el, pentru ce ai vandut pe cel fri de pret, dandu-I spre ucidere? inspaiménti-te soare, suspina paméntule si clatindndu-te, striga: cel ce nu tii minte raul, Doamne, marire tie. Suih: C uvant nelegiuit spuneau impotriva mea. (Ps. 40, 8) Nimeni sa nu fie necunoscator de cina Stapanului, 0 credinciosilor! Nimeni s& nu vind acum la masa cu viclesug ca Tuda. Ca acela primind painea, s-a lipsit de 108 iN SAPTAMANA MARE painea viefii, fiind numai chip de ucenic, iar cu fapta ucig&tor de fafa cu iudeii veselindu-se, si cu Apostolii impreund petrecdnd, Urand sdruta si sdrutand vindea pe cel ce ne-a rascumpatrat pe noi din blestem, pe Dumnezeul si Mantuitorul sufletelor noastre. Marire..., Si acum...,glasul al 5-lea: Facand cunosctori in cele de tain’, Doamne, pe ucenii invatat, zicAnd: 0, prietenilor! Vedeti sa nu va desparta de mine vreo fricd; c& desi patimesc, dar pentru lume patimesc. Sa nu va smintiti deci in mine, c& n-am venit sd-mi slujeasca cineva mie, ci sd slujesc eu $i si-mi pun sufletul riscumparare pentru lume. De-mi sunteti deci prieteni, faceti ca mine; cel ce voieste sa fie intai, s4 fie cel din urm stapnul, ca slujitorul. Raménefi in mine, ca si aduceti struguri, c& eu sunt vita viefii. Apoi: Bine este a marturisi pe Domnul si a canta numelui tau, Preainalte, a vesti dimineata mila ta, si adevarul tau toatd noaptea. Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori) Marire... Si acum..., Preasfantd Treime..., Doamne, indurd-te spre noi. (de 3 ori) Marie... $i acum..., Tatal nostru... (vezi la pag. 5-6) Preotul: Ca ta este imparatia si puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului gia Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin. Troparul, glasul al 8-lea: Cand miritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint imbolnavindu-se s-a intunecat, si judecatorilor celor fard de lege, pe tine, Judecditorul cel drept, te-a dat. Vezi, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru acestea spanzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesaitios, care a indraznit unele ca acestea asupra Invafatorului. Cel ce esti cu toti bun, Doamne, mirire tie. Apoi Diaconul, daca este, zice Ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila ta, rugimu-ne fie, auzi-ne site indurd spre noi. MIERCURI SEARA, LA UTRENIE 109 Strana: Doamne, indur’-te. inca ne rugim pentru Preafericitul Parintele nostru Papa (Numele), pentru inaltpreasfingit Mitropolitul nostru (Numele), pentru (Inalt) Preasfintit (Arhi) Episcopul nostru (Numele) si pentru toti fratii nostri cei in Hristos. Inca ne rugam pentru conducatorii {Arii noastre, pentru pacea, snatatea si mantuirea lor. Inca ne rugam pentru fericitii si pururea pomenitii ctitorii sfintei bisericii acesteia. Inca ne rugim pentru mila, viata, pacea, sanatatea, mantuirea, cercetarea, lasarea si iertarea de pacate a robilor lui Dumnezeu, fratilor sfintei Bisericii acesteia. Inca ne rugim pentru cei ce aduc daruri si fac bine in sfanta si intru tot cinstita biserica aceasta; $i pentru cei ce se ostenesc si pentru cei ce canta; si pentru poporul ce e de fati si asteapta de la tine mare si mult mila. Inca ne rugam pentru toti fratii nostri si pentru tofi dreptcredinciogii crestini. Preotul, cu glas inalt: Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti i tie marire iti inalfim, Tatilui si Fiului gi Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin. Dezlegarea: Preotul: Mrire tie, Dumnezeul nostru, marire tie. Strana: Mirire... $i acum..., Doamne indura-te... (de 3 ori), Parinte binecuvanteaza. Cel ce pentru multd bunatate calea cea bun a smereniei a aratat, spaland picioarele ucenicilor, si pana la Cruce si ingropare s-a coborat impreun cu noi, Hristos, adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaciunile preacuratei Maicii sale si 110 iN SAPTAMANA MARE ale tuturor Sfintilor, s& ne miluiasca si s& ne mantuiasca pe noi, ca un bun gi iubitor de oameni. Strana: Amin. Preotul: Pentru rugaciunile sfintilor parintilor nostri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, indur’-te spre noi. Strana: Amin. JOI DIMINEATA, LA VECERNIE $I LITURGHIE se 35 JOI DIMINEATA, LA VECERNIA CE SE SAVARSESTE iMPREUNA CU LITURGHIA SFANTULUI VASILE CEL MARE Se incepe ca si Vecernia de Luni (vezi la pag. 35). Apoi: Doamne, strigat-am..., pe glasul al 2-lea; sise pun stihurile pe 6, cantand aceste stihiri ale zilei, glasul al 2-lea, cu melodie proprie: De te vei uita la farddelegi: Doamne, Doamne cine va suferi? Ca la tine este indurarea. Aduni-se acum soborul iudeilor, ca si dea lui Pilat pe Ziditorul si Facdtorul tuturor. O, nelegiuitii, 0, necredinciosii! Ca randuiesc spre judecatd pe cel ce vine si judece viii si morfii; pe cel ce vindecd patimile il gatesc spre patima. Doamne, indelung Rabdatorule, mare este milostivirea ta, marire fie. Pentru numele tau, te-am asteptat, Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuvantul tau: sperat-a sufletul meu in Domnul. Aduna-se acum soborul iudeilor... (vezi mai sus) Din straja diminetii pana in noapte, din straja diminefii sa spere Israel in Domnul. Tuda cel fara de lege, Doamne, care si-a intins mana in blid, la cin’ impreun’ cu tine, si-a intins mainile fara de lege ca s4 ia argintii; si cel ce socotea pretul 112 in SAPTAMANA MARE mirului, nu s-a temut a te vinde pe tine, cel fara de pret; cel ce si-a intins picioarele sai le speli tu, Stapdnul, te-a sdrutat cu viclesug, ca s& te dea celor fara de lege. Si lepadandu-se din ceata Apostolilor si aruncdnd cei treizeci de arginti, n-a vazut invierea ta cea de-a treia zi, prin care miluieste-ne pe noi. C4 la Domnul este mila si mult mantuire la el si el va mantui pe Israel de toate firddelegile lui. Tuda vanzatorul, viclean fiind, cu srutare viclean’ a dat pe Mantuitorul, Domnul; pe stépnul tuturor ca pe un rob I-a vandut iudeilor. Ca un miel spre junghiere, asa a urmat Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatilui, Unul, cel mult indurat. Laudati pe Domnul, toate neamurile, laudati-I pe el toate popoarele. Tuda, sluga si vicleanul, ucenicul, si pizmataretul, prieten si diavol, din fapte s-a aratat cA urma Invatatorului, dar in sine cugeta vanzarea. Ca zicea in sine: Si-1 dau pe acesta si voi dobandi banii ce se adund. Incerca s& vanda si mirul, si pe Isus si-l prind& cu viclesug. Dat-a sdrutare si a vandut pe Hristos. Ca un miel spre junghiere, asa a urmat cel ce este singur mult milostiv si iubitor de oameni. C4 s-a intarit mila lui peste noi, si adevarul Domnului ramane in veac. Cel pe care Isaia mai inainte miel I-a numit, vestindu-l, acela vine spre junghiere de bunavoie si si-a dat spatele spre batai, gi obrazul spre lovire cu palmele, si fata nu si-a intors-o de la rusinea scuipirilor, si a fost osandit cu moarte de ocar’. Toate de bunivoie le-a primit cel fara de pacat, cas daruiasca tuturor invierea cea din morti. Marire..., $i acum... glasul al 6-lea: Tuda cu adevarat este fiul viperelor, celor ce au mancat mana in pustie si au cArtit impotriva hranitorului; c& inca find mancarea in gurile lor, cleveteau asupra lui Dumnezeu, nemultumitorii. $i acest necredincios tinand in gurd painea cereasca, a facut vindere impotriva Méntuitorului. O, gand nesatios si indraznire fara de omenie! Pe cel ce hrineste I-a vndut, si pe Stapanul pe care-l iubea |-a dat spre moarte! Cu adevarat fiu al acelora este nelegiuitul acesta, si cu ei impreund a mostenit pierderea. Fereste, Doamne, sufletele noastre de 0 neomenie ca aceasta, cel ce insufi esti neasemanat in indelunga rabdare. JOI DIMINEATA, LA VECERNIE $I LITURGHIE Apoi lesirea cu Evanghelia. Diaconul: Injelepciune, drepti! Strana: Lumina lina... (vezi la pag. 44) Preoul: Si luim aminte! Pace tuturor! Citeful: $i spiritului tau. Prohimen, glasul 1: Scoate-ma, Doamne, de la omul viclean; de omul nedrept ma izbaveste. (Ps. 139, 1) Stih: Cei care gindeau nedreptate in inima, toatd ziua imi duceau razboi. (Ps. 139, 2) Diaconul: {ntelepciune! Citeful: De ta lesire, citire: (19, 10-19) Diaconul: Sa vim aminte! Citepul: Zis-a Domnul catre Moise: Coboara-te de graieste poporului, sa se tind curat astazi si maine, gi sa-si spele hainele, ca s& fie gata pentru poimaine, caci poimaine se va cobori Domnul inaintea ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai. Sa-i tragi poporului hotar imprejurul muntelui si s&-i spui: Paziti-va de a va sui in munte si de a vi atinge de ceva din el, c tot cel ce se va atinge de munte va muri. Nici cu mana s& nu se atinga de el, cA va fi ucis cu pietre, sau se va sageta cu sageata; nu va ramane in viata, fie om, fie animal. Iar daca se vor indeparta tunetele si trambitele si norul de pe munte, se vor putea sui in munte. Cobordndu-se deci Moise din munte la popor, a sfintit poporul si, spalandu-si ei hainele, le-a zis Moise: Sa fiti gata pentru poimaine si de femei sd nu va atingeti! Iar a treia zi, cand s-a facut ziud, erau tunete si fulgere sinor des pe Muntele Sinai, si sunet de trambite foarte puternic. $i s-a cutremurat tot poporul din tabard. Atunci a scos Moise poporul din tabara in intampinarea lui Dumnezeu si au stat la poalele muntelui. lar Muntele Sinai fumega tot, cd se coborase Dumnezeu pe el in foc; si se ridica de pe el fum ca fumul dintr-un cuptor, si tot muntele se cutremura puternic. De asemenea si sunetul trambitei se auzea din ce in ce mai tare; $i Moise graia, iar Dumnezeu fi raspundea cu glas. 14 in SAPTAMANA MARE Prohimen, glasul al 6-lea: S coate-ma de la vrajmasii mei, Dumnezeule, si de cei ce se scoali asupra mea, izbaveste-ma. (Ps. 58, 1) Stih: Lzbaveste-ma de cei ce lucreaza faradelegea. (Ps. 58, 2) Dela Ioy, citire: (38, 1-23; 42, 1-5) Atunci Dumnezeu i-a raspuns lui lov, din sAnul vijeliei si i-a spus: Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin cuvinte fara de intelepciune? incinge-ti deci coapsele ca un viteaz si eu te voi intreba si tu imi vei da limuriri! Unde erai tu, cand am intemeiat pamantul? Spune-mi, dacd stii s4 spui. Stii tu cine a hotarat masurile paméntului, sau cine a intins deasupra lui lantul de masurat? fn ce au fost intarite temeliile lui sau cine a pus piatra lui cea din capul unghiului, atunci cdnd stelele diminetii cdntau impreuna gi toti ingerii lui Dumnezeu ma sArbatoreau? Cine a inchis marea cu porti, cand ea iesea navalnica, din sAnul firii, si cand i-am dat ca vesmant negura $i norii drept scutece, apoi i-am hot&rnicit hotarul meu gi i-am pus porti si zavoare si am zis: Pana aici vei veni si mai departe nu te vei intinde, aici se va sf%irma trufia valurilor tale? Ai poruncit tu diminefii vreodat in viata ta si i-ai ardtat aurorei care este locul ei, ca sa apuce pamantul de colturi si s& scuture pe nelegiuitii de pe pamant? in revarsatul zorilor, pamantul se face rosu ca rosiile peceti si ia culori ca de vesmant. Cei rai raman fara noaptea prielnica lor $i bratul ridicat este frant. Ai fost tu pana la izvoarele marii sau te-ai plimbat pe fundul prapastiei? Ti s-au aratat oare portile mortii, si portile umbrei le-ai vazut? Ai cugetat oare cat de lung este piméntul gi cat de lat? Spune, stii toate acestea? Care drum duce la palatul luminii si care este sAlagul intunericului, ca si stii si-I c&lauzesti in cuprinsul lui gi si poti si nimeresti potecile care duc la el acasi? De bund seama stii, caci atunci erai nascut $i numarul zilelor tale este foarte mare. Ai ajuns tu la cAmarile zipezii? Ai vazut tu camiarile grindinii, pe care le tin deoparte pentru vremuri de stramtorare, pentru zilele de batalie si de razboi? Atunci Jov a raspuns Domnului, zicdnd: stiu c& poti s& faci orice si c& nu este nici un gdnd care s& nu ajunga pentru tine fapta. Cine cuteazi, ai zis tu, s barfeasca planurile mele, din lips de infelepciune? Cu adeviirat, am vorbit fara sa inteleg despre lucruri prea minunate pentru mine gi nu stiam. Ascult& ~ai spus tu iar — si eu voi vorbi, te voi intreba si tu imi vei da limuriri. Din spusele unora $i altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a vazut. Din Proorocia lui Isaia, citire: (50, 4-11) Domnul Dumnezeu mi-a dat mie limba de mucenic, ca s& stiu si graiesc celor JOI DIMINEATA, LA VECERNIE SI LITURGHIE 1s deznadajduiti. in fiecare dimineaté el desteapta, trezeste urechea mea, ca sa ascult ca un ucenic. Domnul, Dumnezeu mi-a deschis urechea, dar eu nu m-am impotrivit si nici nu m-am dat inapoi. Spatele, |-am dat spre batai si obrajii mei spre palmuiri si fata mea nu am ferit-o de rusinea scuiparilor. $i Domnul Dumnezeu mi-a ajutat si nu am fost facut de ocara. Pentru aceasta am si intarit fata mea ca o cremene, caci stiam cA nu voi fi facut de ocara. Aparatorul meu este aproape. Cine se judeca cu mine? Sa ne masurém impreuna. Cine este potrivnicul meu? Sa se apropie! lata, Domnul Dumnezeu imi este in ajutor; cine ma va osandi? Iata, ca un vesmAnt vechi toti se vor pripadi si molia ii va manca! Cine din voi se teme de Domnul, si asculte glasul Slugii sale! Cel care umbla in intuneric gi fara lumina, s4 ndajduiascd in numele Domnului si s& se bizuie pe Dumnezeul lui! Voi, toti, care aprindeti focul si pregatiti sgeti arzitoare, aruncati-va in focul sagetilor voastre, pe care le-ati aprins! Din mana mea vi se intampla una ca aceasta; pe patul durerii veti fi culcati! jprA 5: (PRE Apoi Ectenia mic’, cu Exclamatia: PARA, Ms NT: ESTE. Parra es Ca sfiint esti Dumnezeul nostru gi fie marire iti inaifim, Tatalui si Fiului si Sfantului Spirit, acum gi pururea si in vecii vecil Strana: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, indura-te spre noi. (de 3 ori) Dapeng TRE! TwewruR cry Cy PREOTYL ® basta ee Maire... Si acum... 07:52 PANE D me zie: UY Nee Sfinte faird de moarte, indura-te spre noi. EP.: BIN * F aie: ey FovWurep Dugan ERE Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fird de méarte, induré-te spre ii Preotul: Sa luam aminte! Pace tuturor! Citequl: $i spiritului tau. Prohimenul Apostolului, glasul al 7-lea: Ridicatu-s-au impiratii pamantului si c&peteniile s-au adunat impreuna, impotriva Domnului sia Unsului sau. Stih: Pentru ce s-au intaratat neamurile si popoarele au cugetat cele desarte, iN SAPTAMANA MARE Diaconul: Intelepciune! Citerul: Din Epistola intaia c&tre Corinteni a Sfantului Apostol Pavel citire: (11, 23-32) Diaconul: $4 luam aminte! Citetul: Fratilor, eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat si voua: Ca Domnul Isus, in noaptea in care a fost vandut, a luat paine, si, multumind, a frant si a zis: Luati, mancati; acesta este Trupul meu, care se frange pentru voi. Aceasta sa faceti spre pomenirea mea. Asemeni si paharul dupa cind, zicnd: Acest pahar este legea cea noua intru Sangele meu. Aceasta sa faceti ori de cate ori veti bea spre pomenirea mea. Caci de cate ori veti manca painea aceasta si veti bea acest pahar, vestiti moartea Domnului, pana va veni. De aceea cel ce va manca painea aceasta, sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat fata de Trupul si de Sangele Domnului. Sa se cerceteze dar, omul pe sine, si aga si m&nance din paine si s bea din pahar. CAci cel ce minénca si bea din ele cu nevrednicie, acela isi mandnca si bea osnda, nesocotind Trupul Domnului. De aceea multi dintre voi sunt bolnavi si betegi, gi multi au murit. Caci daca ne-am judeca pe noi ingine, atunci n-am mai fi judecati. Fiind ins judecati, ne pedepsim de Domnul, ca s& nu fim osanditi lumea. Preotul: Pace tie! Strana: $3 spiritului tau. Aliluia (de 3 ori), glasul al 6-lea: Fericit este cel ce cauti la sirac si la sirman. (Ps. 40, 1) Stih: Chiar omul cu care eram in pace, in care am nadajduit, care a mancat painea mea, a ridicat impotriva mea clcaiul. (Ps. 40, 9) Preotul: Intelepciune, drepti, s& ascultim Sfanta Evanghelie, Pace tuturor. Strana: $i spiritului tau. Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Matei citire. (Mt. 26, 1-20; In. 13, 3-17; Mt. 26, 21-39; Le. 22,43-45; Mt. 26, 40 - 27,2) JOI DIMINEATA, LA VECERNIE $I LITURGHIE 117 Strana: Mirire tie, Doamne, mirire tie. Preotul: Sa luam aminte! Zis-a Domnul catre ucenicii sai: stiti c& peste doua zile vor fi Pastile si Fiul Omului se va da si se rastigneasca. Atunci cépeteniile preotilor si cdrturarii si batranii poporului s-au adunat in curtea arhiereului, care se numea Caiafa, si sfat au facut, ca sa prinda pe Isus cu viclesug, si si-l omoare. Dar ziceau: nu in sirbatori, ca sd nu se faca tulburare in popor. $i fiind Isus in Betania, in casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie avand un vas de alabastru cu mir de mare pret si l-a turnat pe capul lui, cand el sedea la masa; ins’, vazdnd aceasta, ucenicilor lui le-a parut rau si au zis: De ce s-a facut aceast& risip&? Caci acest mir se putea vinde cu pret mare, iar banii sa se dea saracilor. Dar Isus, afland, le-a zis: pentru ce faceti suparare femeii? Ea a facut un lucru bun fafa de mine, caci pe saraci pururea ii aveti cu voi, dar pe mine nu ma aveti pururea; daca ea a turnat mirul acesta pe trupul meu, spre ingroparea mea facut-o. Adevarat va spun voua cd oriunde se va propovadui Evanghelia aceasta, in toata lumea, se va spune si ce a facut ea, spre pomenirea ei. Atunci unul din c doisprezece, care se numea Iuda Iscarioteanul, s-a dus la c&peteniile preotilor le-a zis: ce voiti si-mi dati gi eu vi-! dau in mdinile voastre! lar ei s-au invoit cu el treizeci de arginti. $i de atunci cauta un prilej potrivit ca s-I dea in mainile lor. lar in ziua cea dintai a azimilor, au venit ucenicii la Isus si I-au intrebat: unde voiesti si-ti Pregatim s4 mandnci Pastile? El le-a raspuns: mergefi in oras la un oarecare si invatatorul zice: timpul meu este aproape; la tine vreau s& fac Pastile cu ucenicii mei. $i ucenicii au facut cum le-a poruncit Isus, si au pregatit Pastile. Iar cAnd s-a facut seara s-a asezat la masa cu cei doisprezece ucenici ai sdi. Si, stiind c& Tatil a dat toate in mana lui si cum cd de la Dumnezeu a iesit si la Dumnezeu merge, Isus s-a sculat de la cina, s-a dezbracat de haine si lund un stergar s-a incins cu el. Dupa aceea a turnat apa in spalatoare si a inceput sd spele picioarele ucenicilor $i sa le stearga cu stergarul cu care era incins. Deci a venit la Simon Petru, dar acesta i-a zis: Doamne, oare, tu si-mi speli mie picioarele? A raspuns Isus si i-a zis: ceea ce fac eu, tu nu intelegi acum, dar vei intelege dupa aceasta. Petru insa i-a zis: nu, niciodata nu-mi vei spala picioarele! Isus i-a raspuns: daca nu te voi spila, n-ai parte cu mine. Simon Petru a zis ctre el: Doamne, nu numai picioarele mele, ci si mainile si capul. Tar Isus i-a zis: cel splat n-are trebuinfA si-si mai spele decat picioarele, ca sa fie curat tot; si voi sunteti curati, dar nu tofi. Pentru ca stia pe cel care avea s4-] vanda, de aceea a zis: nu toti sunteti curafi. lar dupa ce a spalat picioarele ucenicilor gi si-a luat hainele, s-a asezat iardsi la masi si a zis ciitre ei: intelegeti ce v-am facut eu? Voi ma numiti pe mine invatatorul si Domnul; si bine ziceti, c&ci sunt. Deci, daca eu, Domnul si Invatatorul, v-am spalat voua picioarele, datori sunteti si voi s4 va spalati 118 iN SAPTAMANA MARE picioarele unul altuia, c&ci v-am dat pilda voua pentru ca, precum v-am facut eu voua si faceti si voi. Adevarat, adevarat va spun voua: nu este slujitorul mai mare decat stipanul sau, nici solul mai mare decat cel care I-a trimis pe el. Daca stiti acestea, fericiti veti fi cdnd le veti si face. $i, pe cdnd mancau, Isus a zis: Adevarat, adevarat va spun voua ca unul dintre voi are si ma vanda. lar ei intristandu-se foarte au inceput sa intrebe, unul dupa altul: nu cumva sunt eu, Doamne? lar el, raspunzand a zis: cel care a intins cu mine mana in blid acela are sa ma vanda. Dar Fiul Omului va merge, precum este scris pentru el; ins vai omului aceluia prin care Fiul Omului se vinde! Mai bine ar fi fost de omul acela, daca nu s-ar fi nascut. $i raspunzand Juda, cel care l-a vandut, a intrebat: nu cumva sunt eu invafatorule? Tu zici, i-a raspuns Isus. lar pe cdnd mancau ei, Isus, lund painea, a binecuvantat, a frant si a dat ucenicilor sai zicdnd: Luati mncati, acesta este trupul meu. $i luand paharul si multumind, le-a dat lor, zicdnd: Beti din acesta tofi, cici acesta este sangele meu, al legii celei noi, care se varsa pentru multi, spre iertarea pacatelor. $i v4 spun vou cA nu voi mai bea de acum incolo din acest rod al vifei, pnd in ziua aceea cand il voi bea cu voi, in imparatia Tatalui meu, $i, dupa ce au cdntat laude, au iesit la Muntele Maslinilor. Atunci a zis Isus catre ei: voi toti ma veti parasi in noaptea aceasta, cdci scris este: voi bate pastorul si se vor risipi oile turmei. Dar dupa ce voi invia, voi merge mai inainte de voi in Galileea. Raspunzand insa Petru, a zis catre el: chiar daca toti te vor parasi pe tine, eu ins niciodata nu te voi pardsi. Isus i-a raspuns: adevarat iti spun fie ca in noaptea aceasta, mai inainte de cAntatul cocosilor, de trei ori te vei lepada de mine. ins Petru a zis: de ar fi si mor impreuna cu tine, nu ma voi lepada de tine. $i toti ceilalti ucenici au zis la fel. Atunci a mers Isus impreun cu ucenicii la un loc ce se numeste Ghetsimani, si a zis ctre ei: sedeti aici, pana ce ma voi duce acolo si ma voi ruga. Si, ludnd cu sine pe Petru si pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a inceput a se intrista si a se mahni. Atunci le-a zis Isus: intristat este sufletul meu pana la moarte; rimaneti aici si privegheati impreund cu mine. $i mergand putin mai inainte, a cizut cu fata la pamént, rugdndu-se si zicdnd: Parintele meu, daci este cu putinta, departeaza de la mine paharul acesta; ins& nu cum voiesc eu, ci precum tu voiesti. Atunci i s-a ardtat un inger din cer, intarindu-l. $i find in mare durere, cu mai mare staruinta se ruga: iar sudoarea sa se facuse ca picaturile mari de sange $i picurau pe pamént. $i sculandu-se de la rugiciune, a venit la ucenicii luigi i-a gasit adormifi de intristare si a zis lui Petru: Asa! Nu ati putut un singur ceas s& privegheati impreuna cu mine? Privegheati si va rugati, ca s& nu c&deti in ispita; cAci spiritul este osarduitor, dar trupul neputincios. Iarasi ducdndu-se, a doua oara s-a rugat, zicdnd: Parintele meu, daca nu este cu putinta s se departeze acest pahar de la mine, ca si nu-I beau, facd-se voia ta. $i din nou, venind, i-a gasit pe ei adormiti, pentru c& ochii lor erau ingreunati de somn. $i, lésandu-i, s-a dus inca o data, sia treia oard s-a rugat, acelasi cuvant zicand. Atunci a venit la ucenicii sai si le-a zis: JOI DIMINEATA, LA VECERNIE SI LITURGHIE, 119 dormiti de acum si va odihniti; iata s-a apropiat ceasul si Fiul Omului va fi dat in mainile pactosilor. Sculati-va, si mergem; iat s-a apropiat cel ce m-a vandut. $i pe cAnd vorbea inca, iat a sosit luda, unul din cei doisprezece si impreund cu el popor mult, cu sabii si sulife, trimisi de capeteniile preotilor si de batranii poporului. Tar vanzitorul le-a dat semn, zicdnd: pe care il voi saruta eu, acela este: s puneti mana pe el. Deci, apropiindu-se in clipa aceea de Isus, i-a zis: bucurd-te, invatatorule! $i |-a sdrutat. Iar Isus a zis ctre el: prietene, pentru ce ai venit indeplineste. Atunci, apropiindu-se, au pus mainile pe Isus si l-au prins. $i iat unul dintre cei care erau cu Isus, intinzand mana, a scos sabia si lovind pe servitorul arhiereului i-a taiat urechea. Dar Isus a zis: intoarce sabia ta la locul ei, c&ci toti cei ce scot sabia, de sabie vor muri. Sau fi se pare ca nu pot sd rog pe Tatal meu sa-mi puna acum inainte mai mult decat douasprezece legiuni de ingeri? Dar cum se vor implini Scripturile care zic c& asa trebuie sd fie? In acelasi ceas Isus a zis multimilor: ca la un talhar ati iesit, cu s&bii gi cu sulite, ca s ma prindefi? in fiecare zi sedeam in templu si va invatam, dar n-ati pus mana pe mine. ins acestea toate s-au facut ca s4 se implineasc Scripturile proorocilor. Atunci toti ucenicii |-au lasat si au fugit. Cei care au prins pe Isus |-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunati carturarii si batranii. lar Petru mergea dupa el, de departe, pana a ajuns la curtea arhiereului; si, intrand induntru, sta cu slujitorii, ca si vada sfarsitul. lar capeteniile preotilor, batranii si tot sfatul cautau marturii mincinoase impotriva lui Isus, ca si-1 omoare, si nu gaseau, desi venisera multi martori mincinosi. Mai pe urma au venit doi martori mincinosi si au spus: acesta a zis: pot si dirim templul lui Dumnezeu $i in trei zile sa-l zidesc. Si, sculandu-se, arhiereul, |-a intrebat: nu raspunzi nimic la ceea ce marturisesc impotriva ta acesti oameni? Dar Isus tacea. Atunci, intrebandu-l, arhiereul, i-a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu, si ne spui noua dacd tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Isus i-a raspuns: tu ai spus; eu ins’ va spun voua ca de acum veti vedea pe Fiul Omului sezdnd de-a dreapta puterii si venind pe norii cerului. Atunci arhiereul si-a rupt hainele sale, zicdnd: a adus blasfemie lui Dumnezeu! Ce ne mai trebuie alte marturii? Jat acum ati auzit blasfemia lui. Ce credeti? lar ei, raspunzand, au zis: este vinovat de moarte. Atunci au scuipat in obrazul lui si ]-au batut cu pumnii; iar unii fi ddeau palme, zicdnd: prooroceste-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Tar Petru stdtea afard, in curte; si a venit la el o slujnica, zicdnd: si tu erai cu Isus Galileeanul. Dar el s-a lepadat inaintea tuturor, zicdnd: nu stiu ce vrei s& zici. $i iegind el la poartd, I-a vazut alt slujnicd gi a zis celor de acolo: si acesta era cu Isus Nazarineanul. $i iarasi s-a lepadat, cu juramant: nu cunosc pe omul acesta. Peste o clipa ins, apropiindu-se cei care stateau acolo, au zis lui Petru: cu adevarat si tu esti dintre ei, cdci si graiul tau te da pe fata. Iar el a inceput sa se blesteme si sd se jure ca nu cunoaste pe omul acesta. $i indata a céntat cocosul. Atunci Petru si-a adus aminte de cuv4ntul lui Isus, care-i spusese: mai inainte de a canta cocogul, de trei ori te vei iN SAPTAMANA MARE 120 lepida de mine; si, iesind afara, a plans cu amar. Iar cAnd s-a facut ziu’, toate capeteniile preofilor si batranii poporului au tinut sfat impotriva lui Isus, ca si-1 omoare. Si, legdndu-l, I-au dus si |-au dat dregatorului Pontiu Pilat. Strana: Mirite tie, Doamne, marire tie. Continua Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile. In loc de cantarea Heruvicului, se canta acest tropar, glasul al 6-lea: Cinei tale celei de taina, astizi Fiule al lui Dumnezeu partas ma primeste; cd nu voi spune vrasmasilor tai taina ta, nici sarutare iti voi da ca Iuda. Ci ca talharul marturisesc tie: Pomeneste-mi Doamne, intru Imparatia ta. Jar in locul Axionului, se cdnta Irmosul Cantarii a 9-a: Din ospatul Stapanului si din masa cea nemuritoare, venifi credinciosilor la loc inalt, cu gdnduri inalte sa ne indulcim, pe Cuvantul cel Preainalt din cuvantul lui cunoscdndu-l, pe cruce il marim. Sau: De tine se bucura, ceea ce esti plina de dar, toata faptura: adunarea ingereasca si neamul omenesc; ceea ce esti biserica sfintita i rai cuvantator, lauda din care Dumnezeu s-a intrupat, si prunc s-a facut cel ce este mai inainte de veci Dumnezeul nostru. C4 sanul tu scaun I-a ficut, si pantecele tau mai larg dect cerurile l-a lucrat. De tine se bucura, ceea ce esti plina de dar, toata faptura: miarire fie. Si in loc de Chinonic, se canta iardsi troparul: Cinei tale celei de Taini Cénd se impartasesc cu dumnezeiestile taine, se canta de mai multe ori, pana se impairtasesc tofi. Si in loc de: Sa se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne... se zice tot troparul de mai sus: Cinei tale... lar daca nu se va face Spalarea picioarelor, Dezlegarea se va face cum e descrisé acolo (vezi la pag. 128). >) JOI DIMINEATA, LA SLUJBA SPALARII PICIOARELOR 121 SFANTA SI DUMNEZEIASCA SPALARE A PICIOARELOR DIN JOIA CEA MARE Dupé rugiciunea Amvonului, merg fofi la locul pregatit pentru spdlare, fiind randuifi 12 credinciosi care vor fi spalati de cel mai mare, unul din ei simbolizand pe Sfantul Petru. $i indata cantaretii incep a canta aceste tropare, din Canonul din Joia cea mare. CAntarea a 5-a, vers 6: Irmosul: Cu legatura dragostei find legati apostolii, si dandu-se pe sine lui Hristos, celui ce stApaneste toate, li s-au spalat picioarele cele frumoase, binevestind pace tuturor. Ceea ce tine in vazduh apa cea netinuta, s& se reverse, cea ce infraneazi adancurile si opreste marile, intelepciunea lui Dumnezeu: a tumnat api in spalatoare, sia spalat picioarele slugilor, Stapanul. Aratat-a ucenicilor Stapanul pilda de smerenie, c& cel ce imbraca cerul cu nori, s-a incins cu stergarul si gi-a plecat genunchiul de a splat picioarele slugilor; ina carui mana este viata tuturor celor ce sunt. Apoi se canta $i aceste stihiri ale spilarii, vers 1, cu melodie proprie: Cel ce te-ai incins cu stergarul, si ai spalat picioarele ucenicilor, Hristoase Dumnezeule, spala intinarea sufletului nostru, si ne incinge pe noi cu legituri spiritual, ca si facem poruncile bunatatii tale. iN SAPTAMANA MARE Vers 2: ‘Vrand si luam mare facere de bine, credinciosii si alergim cu buna cucericie la cinstita spalare: nu intinarea trupeasca spaland, ci sufletele in taina sfintindu-ne; c& Hristos Mantuitorul nostru, cel ce cauta pe pamént, si-I face de se cutremur, se pleac insusi pe sine, si se atinge de talpi de lut, daruind tare inaltare asupra a toata puterea potrivnica. Acestuia cu buna multumita sa-i strigim: cel ce ne-ai aratat noua cale prea buna pentru inaltare, smerenia, mntuieste-ne, Bunule, ca un iubitor de oameni. Vers 2: Petru se sfia sa i se spele picioarele, de preacuratele maini, cu care Adam s-a zidit; dar a auzit: de nu te voi spala pe tine, nu ai parte cu mine. Si asa, de multa fried fiind cuprins, a strigat tie: Doamne, nu numai picioarele sa-mi speli, ci si mainile, si capul. O, mari sunt darurile Stapanului! Ca fagaduieste a face partasi darului stu pe ucenici, si a avea parte cu ei, in marirea cea negraité; precum si la paharul cel de taina a zis: c4-1 va bea pe acela nou impreuna cu ei, in imparatia cerurilor. Carui pahar si pe noi ne invredniceste, ca un milostiv, si de oameni iubitor. Vers 8: Astizi cel neapropiat dupa fiint&, lucru de rob a luat; cu stergarul s-a incins, cel ce imbraca cerul cu nori; apa a turnat in spalatoare, cel ce a despartit oarecand Marea Rosie; si plecndu-si genunchiul, a inceput a spala picioarele ucenicilor, si a le sterge cu stergarul cu care era incins. $i cand le-a spalat picioarele, le-a zis: voi curati sunteti, dar nu tofi; insemnand pe cel ce I-a vandut. Maire... vers 6 Mai bine ar fi fost, Iuda, de nu te-ai fi zimislit in pantecele maicii tale; bine ti-ar fi fost tie, vanzatorule, de nu te-ai fi nascut, instrainatule de la Fiul lui Dumnezeu. C4 prin tine s-a rupt cununa ucenicilor lui Hristos, si via cea adevarata a cules-o talharul cel ce s-a rastignit. Prin tine s-a tdiat ingradirea, si Biserica cea nefaicut de ménd au stricat-o cilcatorii de lege. Fie, cA de mirul celei pacatoase te-ai rusinat, c& era de mult pret; dar cum nu te-ai temut, a vinde celor fara de lege sangele celui drept? Mai bine ar fi fost, de nu te-ai fi nascut, instrainatule de la Fiul lui Dumnezeu. Si acum... vers 8 JOI DIMINEATA, LA SLUJBA SPALARIT PICIOARELOR 123 Cu somn diavolesc fiind cuprins Iuda, a adormit intru moarte. Vreme era si privegheze, vreme era sa se trezeasca: sA suspine inima, si lacrameze ochii, cantare sa vegheze: ca mare este taria crucii; Hristos este langa usi, pastile, ce vor si se jertfeasca, au venit, Marire fie, Hristoase Dumnezeule, marire ie! Apoi Diaconul zice Ectenia aceasta: Cu pace Domnului si ne rugim! Strana: Doamne, induri-te spre noi. Pentru pacea de sus si pentru mantuirea sufletelor noastre, Domnului si ne rugim. Pentru pacea a toata lumea, pentru bunastarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, si pentru unirea tuturor, Domnului s& ne rugam! Pentru ca si se binecuvanteze si sd se sfinfeasca spalarea aceasta, cu puterea, cu lucrarea si cu venirea Spiritului Sfint, Domnului s& ne rugim! Pentru ca sa fie apa aceasta spre spilarea spurcaciunii pacatelor noastre, Domnului sa ne rugam! Pentru ca s& ne aparam noi de toati supararea, mania si nevoia, Domnului si ne rugim! Apiara, mantuieste, miluieste si ne pazeste, Dumnezeule, cu darul tau! Pe preasfanta, curata, preabinecuvantata, marita, Doamna noastri de Dumnezeu Nasc&toare si pururea Fecioara Maria, cu toi sfintii pomenindu-o; pe noi insine, si unul pre altul, si toatd viata noastra lui Hristos Dumnezeu sa o dim, Strana: Tie, Doamne. Preotul: Ca tu esti curatirea si sfintirea sufletelor noastre, si tie marire ifi inalfam, Tatalui si Fiului si Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin. 124 in SAPTAMANA MARE Apoi Preotul, sau cel mai mare, se roagé cu glas mare: Doamne si preabunule Dumnezeu, cel ce esti neapropiat cu Dumnezeirea, care ai luat chip de slug’, si spre inchipuirea smereniei celei mantuitoare, ai spalat picioarele ucenicilor tai cu preacurate méinile tale, si le-ai sters cu stergarul: cauti si acum spre noi, nevrednicii robii tai, care urmam smereniei tale, celei atat de preamirite, i ne invredniceste, si ne spalim de spurcdciunile trupesti, si de necuratiile sufletului, cu atingerea apei acesteia. Daruieste-ne noua coborarea cea nevazuta a preasfantului tau Spirit; intireste sufletele si trupurile noastre, impotriva sarpelui celui inselator, care pazeste calcaiul nostru. Ca find curafi, sa iti slujim tie cu buna multumita, calcdnd peste serpi si peste scorpii si peste toata puterea vrajmasului. $i Exclamatia: ‘Ca fie ti se cuvine toata marirea, cinstea si inchinciunea, impreun’ si Parintelui tau celui fara de inceput, si preasfantului si bunului si de viafé fcdtorului tau Spirit, acum si pururea $i in vecii vecilor. Strana: Amin. Preotul: Pace tuturor! Strana: spiritului tau, Preotul: Capetele voastre Domnului sa le plecati! Strana: Tie Doamne. Preotul, sau cel mai mare se roaga in tain Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce ne-ai aratat noua masura smereniei, prin plecarea ta cea preainalta, si pe cel smerit cu vointa intai chemandu-l, ne-ai invatat si slujim unul altuia; inalfa-ne pe noi cu smeicnia cea dumnezeiasca; pizeste-ne nespurcati, spalati pururea cu lacrimi, curatifi cu lumina darului tau celui curatitor. Ca si cidem, ca niste fii, la tine pururea, si sd aflim mild si indurare la judecata ta cea infricosati. Exclamafia, cw glas mare: CA milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti, si fie marire iti inalyam, impreund si Parintelui tau celui fara de inceput, si preasfiintului si bunului si de viata ficdtorului tau Spirit, acum si pururea i in vecii vecilor.