Sunteți pe pagina 1din 2
COMISIA PENTRU SITUATI EXCEPTIONALE A MUNICIPILU! CHISINIAU DECIZIA nr. 15 25 aprilie 2020 in temeiul art. 22 din Legea nr. 212/2004, privind regimul stirii de urgenja, de asedin si de rézboi, art. 2 din Hotirdrea Parlamentului nr. 55/2020, privind declararea stirii de urgenti, pet. 6, 7, 8 si 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Excepfionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrarca Guvernului nr. 1340/2001 si Dispozitiei Comisiei pentru Situajii Exceptionale a Republicii Moldova, nr. 21 din 24 aprilie 2020, Comisia pentru Situafii Excepfionale a municipiului Chisinau, DECIDE: 1, Se ia act de prevederile Dispozitiei Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr, 21 din 24,04,2021 2, Se declara perioada 27 aprilie - 30 aprilic 2020, zile de odihna pentru toate unitatile din sectorul bugetar, institutiile si intreprinderile la autogestiune, cu exceptia: 2.1, Institutiilor medico-sanitare publice municipale, centrelor sindtate publica din suburbii si serviciilor auxiliare pentru institufiile de sindtate publica gi de asistenta social’; 2.2. Institufiilor de invatémant de toate nivelurile (de educatie timpuric, institutiile de invayamant primar, secundar, de invayimént extrascolar si de invayamant special, centre de plasament temporar si case comunitare), care vor asigura desfisurarea procesului educational la distant’; 2.3. Directiilor generale ale Consiliului municipal Chisinau, implicate nemijlocit in gestionarea situatiei de urgent, inclusiv intreprinderilor implicate in procesul de salubrizare si dezinfectare a oragului, de restabilire si reparafie a cdilor de comunicatie in municipiul Chisinau si in suburbii (IMSL, IMGFL 1-23, APLP 54/218, IM Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi, [M Autosalubritate, IM Regia Exdrupo, Parcul Urban de Autobuze, Regia IM Refelele Electrice de Huminat Lumteh, SA Edilitate, S.A. Api Canal Chisinau, IM Combinatul Servicii Funerare, IM ,,Gridind Zoologica” si alte intreprinderi prestatoare de servicii publice); 3. Recuperarea acestor zile se va realiza in modul stabilit de Guvern, dup’ ridicarea sti urgenta; 4, Nu se considera zile de odihnd pentru salariatii care in perioada 27 aprilie -30 aprilie 2020: 4.1, Solicita acordarea/se afla in concediul de odihna anual (art, 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihna nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizatiei de concediu (art. 117 din Codul muneii) si concediu neplitit (art. 120 din Codul muncii); ii de 4.2. Sant in regim de stationare, conform ordinului dispus de angajator, 5. Conducitorii unitatilor din sectorul bugetar, institutiilor si intreprinderilor la autogestiune, in perioada 27 aprilie - 30 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura functionalitatea proceselor, inclusiv de la distant’; 6. incepand cu data de 27 aprilie 2020 se permite aflarea persoanelor in parcuri, in gruputi nu mai mari de 3 persoane, cu respectarea distanfei sociale; 7, Reluarea incepéind cu data de 27 aprilie 2020, cu asigurarea obligatorie a respectarii normelor pentru reducerea réspandirii infectiei COVID - 19, a activitatilor de comert cu amfinuntul a tuturor tipurilor de marfuri, prin unitatile comerciale specializate. cu exceptia celor amplasate in centre comerciale si piete (inclusiv piete auto); 8. Zilele de 27 aprilie - 30 aprilie 2020 se includ in tabelul de evident a timpului de munca side calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la serviciu; 9, Se sisteaza circulatia transportului public din mun, Chisindu in data de 27 aprilie 2020: 10. Se admite pentru transportul de calatori din suburbiile municipiului Chisinau (autobuze si troleibuze) transportarea pand la 35 calatori, iar pentru autobuzele articulate, pana la 50 calatori. Conducatorul vehiculului de ruta este obligat s& repund in migcare vehicutul, numai in cazul in care au fost asigurate masurile mentionate: 11. Nerespectarea prevederilor/masurilor stabil pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sinatatea publicd si va servi temei de tragere Ja rispundere contraventionala si/sau penal a persoanelor vinovate; 12, Prezenta Decizie intra in vigoare din momentul emiterii si se publica pe pagina oficial a Primariei municipiului Chisinau linte al Comisiei Mie CEBAN Secretar al Comisiei Adrian TALMACL