Sunteți pe pagina 1din 2

Informaţia privind activitatea economico-financiară a BC "EuroCreditBank" S.A.

la situaţia din 31.01.2019

De facto
Unitatea luna anul
Nr.
Denumirea indicatorilor de Normativ luna precedentă precedent
crt.
măsură gestionară celei celui
gestionare gestionar
I. CAPITAL
1.1 Capitalul social mil. lei ≥ 100 138.00 138.00 138.00
1.2 Fonduri proprii de nivel 1 de baza mil. lei ≥ 200 231.98 234.01 234.01
1.3 Fonduri proprii mil. lei 231.98 234.01 234.01
1.4 Cuantumul total al expunerii la risc mil. lei 605.11 602.15 602.15
1.5 Rata fondurilor proprii totale (≥ 10%) % ≥ 10% 38.34 38.86 38.86
1.6 Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (≥5.5%) % 38.34 38.86 38.86
1.7 Fonduri proprii/Total active % 21.62 22.05 22.05
1.8 Mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi
mil. lei 32.26 30.18 30.18
angajamente condiţionale ¹
1.9 Nivelul de afectare a fondurilor proprii de nivel 1 de baza % 6.88 4.46 4.46
1.10 Total datorii / Total capital 2.46 2.44 2.44
1.11 Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncilor % 99.82 99.82 99.82
II. ACTIVE
2.1 Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei
mil. lei 125.54 52.31 52.31
(suma de bază) **
2.2 Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază)** mil. lei 105.31 45.31 45.31
2.3 Mijloace băneşti datorate de bănci, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei
0.54 0.22 0.22
(suma de bază) / Fonduri proprii
2.4
Mijloace băneşti datorate de băncile străine (suma de bază) / Fonduri proprii 0.45 0.19 0.19

2.5 Soldul datoriei la credite (suma de bază) mil. lei 474.23 479.54 479.54
2.6 Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) mil. lei 20.62 23.45 23.45
2.7 Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Fonduri proprii % 8.89 10.02 10.02
2.8
Soldul datoriei la credite neperformante nete (suma de bază) / Fonduri proprii ** % 2.34 3.18 3.18

2.9 Soldul datoriei la credite neperformante (suma de bază) / Soldul datoriei la


% 4.35 4.89 4.89
credite (suma de bază)
2.10 Soldul activelor neperformante nete / Fonduri proprii ** % 2.96 3.85 3.85
2.11
Suma reducerilor calculate pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale mil. lei 40.86 38.50 38.50

2.12 Suma reducerilor pentru pierderi din deprecieri formate la active şi angajamente
mil. lei 8.60 8.32 8.32
condiţionale confrom SIRF
2.13 Suma reducerilor calculate pentru soldul datoriei la credite (suma de bază) /
% 6.57 6.70 6.70
Soldul datoriei la credite (suma de bază)
2.14  Suma expunerilor "mari" / Fonduri proprii(≤ 5) mil. lei 0.00 0.00 0.00
2.15 Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă / Valoarea medie
% 73.02 72.24 72.24
lunară a activelor**
2.16 Soldul datoriei la credite în valută străină (suma de bază) / Soldul datoriei la
% 16.49 16.47 16.47
credite (suma de bază)
2.17 Total active / Total capital 3.46 3.44 3.44
2.18 Suma expunerilor "mari" / Fonduri proprii(≤ 5) ori ≤5 0.00 0.00 0.00
2.19 Suma primelor zece datorii nete la credite minus reducerile / Soldul datoriei la
% ≤ 30 17.95 18.30 18.30
credite net (suma de bază)* (≤ 30) *
2.2 Total expuneri față de persoanele afiliate/ Fonduri proprii de nivel 1 de bază (≤
% ≤ 20 7.56 6.03 6.03
20%)
2.21
Soldul datoriei la credite (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma de bază) 0.67 0.67 0.67

2.22 Soldul datoriei de credite, suma de baza pe tipuri de debitori: mil. lei 474.23 479.54 479.54
Persoanelor juridice rezidente, inclusiv persoanelor fizice care practica activitate
mil. lei 291.33 297.50 297.50
de întreprinzator sau alt tip de activitate
Persoanelor juridice nerezidente, inclusiv persoanelor fizice care practica
mil. lei 0.00 0.00 0.00
activitate de întreprinzator sau alt tip de activitate
Persoanelor fizice rezidente mil. lei 182.90 182.04 182.04
Persoanelor fizice nerezidente mil. lei 0.01 0.01 0.01
2.23 Soldul datoriei la credite, suma de bază pe tipuri de monede: mil. lei 474.23 479.54 479.54
acordate in MDL mil. lei 396.02 400.57 400.57
acordate in USD (echivalent in lei) mil. lei 25.66 23.64 23.64
acordate in EUR (echivalent in lei) mil. lei 52.55 55.33 55.33
acordate in alte valute straine (echivalent in lei) mil. lei 0 0 0
2.24 Imobilizări corporale / Fonduri proprii (≤ 50) % 24.04 23.95 23.95
2.25 Imobilizări corporale şi cote de participare / Fonduri proprii (≤ 100) % 24.31 24.21 24.21
III. VENITURI ŞI PROFITABILITATE
3.1 Rentabilitatea activelor (ROA) ** % 1.21 1.26 1.26
3.2 Rentabilitatea capitalului (ROE)** % 4.13 3.77 3.77
3.3 Venitul net aferent dobânzilor / Total venit % 39.25 37.63 37.63
De facto
Unitatea luna anul
Nr.
Denumirea indicatorilor de Normativ luna precedentă precedent
crt.
măsură gestionară celei celui
gestionare gestionar
3.4 Cheltuieli neaferente dobânzilor / Total venit ** % 71.82 73.00 73.00
3.5 Venitul din dobânzi anualizat / Valoarea medie lunară a activelor generatoare
% 8.19 8.59 8.59
de dobândă **
3.6 Marja netă a dobânzii ** % 5.73 6.05 6.05
3.7 Indicele eficienţei ** % 115.74 115.39 115.39
IV. LICHIDITATE
4.1 Principiul I - Lichiditatea pe termen lung ** ≤1 0.67 0.68 0.68
4.2 Principiul II - Lichiditatea curentă ** % ≥ 20% 49.81 47.40 47.40
4.3
Soldul activelor lichide / Soldul depozitelor persoanelor fizice (suma de bază) % 114.26 110.16 110.16

4.4 Soldul depozitelor persoanelor fizice (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma
% 63.07 63.49 63.49
de bază)
4.5 Soldul depozitelor persoanelor juridice, cu excepţia băncilor (suma de bază) /
% 36.93 36.51 36.51
Soldul depozitelor (suma de bază)
Soldul depozitelor în valută străină (suma de bază) / Soldul depozitelor (suma
4.6 de bază) % 43.92 42.63 42.63
4.7 Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la Banca Naţională a
mil. lei 0.00 0.00 0.00
Moldovei (suma de bază) **
4.8 Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de bază) ** mil. lei 0.00 0.00 0.00
4.9 Mijloace băneşti datorate băncilor, cu excepţia celor de la Banca Naţională a
0.00 0.00 0.00
Moldovei (suma de bază) / Fonduri proprii
4.10 Mijloace băneşti datorate băncilor străine (suma de bază) / Fonduri proprii 0.00 0.00 0.00
V. SENSIBILITATE LA RISCUL PIEŢEI
5.1 Ponderea activelor bilanţiere în valută străină şi activelor ataşate la cursul
% 31.93 28.96 28.96
valutar în totalul activelor **
5.2 Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi obligaţiunilor ataşate la
% 30.94 29.64 29.64
cursul valutar în totalul activelor **
5.3 Total active bilanţiere în valută străină / Total active % 26.75 23.87 23.87
5.4 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină / Total obligaţiuni % 43.50 41.81 41.81
VI. DATE GENERALE
6.1 Numărul total de angajaţi ai băncii ** nr. 289 288 288
6.2 Subdiviziuni ale băncii: 50 50 50
- filiale nr. 8 8 8
- reprezentanţe nr. 0 0 0
- agenţii nr. 42 42 42
- puncte de schimb valutar nr. 0 0 0