Sunteți pe pagina 1din 5
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN a CONSTANTA wre ‘MINISTERUL, EDUCATIET AVIZAT, INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. ANCAIULIANA DRAGOMIR: SCRISOARE METODICA - DISCIPLINA GEOGRAFIE AN SCOLAR 2019 - 2020 1. NOUTATILE $1 PRC ~ANUL $COLAR 2019 ~ 2020, (1) PROGRAMA PENTRU GIMNAZIU Programa de Geografie pentru gimnaziu (Anexé la Ordinul MENCS nr. 3393 din 28.02.2017) red, Int-o structura g1 forma noua, principalele elemente normative referitoare la predarea geografiel in clasele V — Vill si indeosebi in clasa a V-a (care se aplic’ din anul scolar 2017 ~ 2018), clasa a Vi-a (care se aplic’ din anul scolar 2018 ~ 2019), clasa a Vila (care se aplic& din anul scolar 2019 - 2020) Programa de Geografie, in ansamblul ei, are o serie de elemente noi, cum ar fi — oferd o viziune articulata, progresiva si coerenta, pentru parcursul Intregului ciclu gimnazial, ~ seeventele principale ale programei (competente generale, competente specifice, activitati de invaare, cconfinuturi) au 0 succesiune rationala si permit o invtare cumulativa, organica; = _numarul de competente generale (si competente specifice asociate) a fost fixat intr-o legturd mai strans& cu posibiltatle educationale ale geografiei, raportate sila alte discipline gcolare: = finalitatie programei (competente generale si specifice) au o relativ’ independent’ in raport de ‘competentele ~ cheie: = exist o compatibilizare intre final, activitatj de invatare si parcursuri de instruire (la geografie), cu alte discipline scolare: = in forma actuala, programa reprezinté o sintezé actualizaté a evolutiei conceptilor din domeniul curriculumului scoler, didactic si a geografiei ca disciplina educational, ~ confinuturile, esentalizate si rationalizate, au un rol subiacent, find modalitati de atingere a competentelor, = succesiunea domenillor educationale pe clase (clasa a V-a: Terra — Elemente de geografie fizica, clasa a VI- a: Terra ~ Elemente de geografie umana. Europa, ciasa a Vil-a: Geografia continentelor extraeuropene, clasa a VIll- a: Geografia Romaniei), rezultata in urma unui proces deliberativ reprezinta, in momentul de fata, o solutie care are mai multe avantaje decat dezavantaje; — resursele de timp (1, 1, 1, 2 ore pe saptamana pentru clasele corespunzatoare) sunt modeste, ceea ce presupune 0 concentrare asupra nivelului calitativ al procesului de instruire. La 0 analiza a programelor de geografie relativ recente, se poate observa cd programa actuala are o forma evoluata in raport cu succesiunea acestora in timp. De asemenea, se aflé din punct de vedere formal la nivelul celor din {ari cu o prezenta similaré @ geogratiei si peste nivelul programelor din cele mai multe {ari in care aceasta disciplind scolara exista ca atare. (2) ORGANIZAREA INSTRUIRII PE BAZA NOII PROGRAME Elementul principal al unui proces educational de calitate il reprezinta anticiparea momentelor acestuia, ‘adicd .proiectarea instruir. Aceasta cuprinde anumite niveluri, intervale de timp si angreneazé componentele principale care participa la desfésurarea invatari. Exista anumite modele utiizate pana in prezent, depasite partial de evolutia conceptuala actualé din curriculum, Modelele noi au in vedere un ansamblu mult mai larg de componente care interactioneaza in procesul de instruire. DIRECTIA GENERALA EVALUARE SI MONITORIZARE GIMNAZIU DISCIPLINA GEOGRAFIE St. Mihai Eminescu or 1, Constanta, cod post: 00664 Tel: 480 (0241 611913, Fas: +40 (07281 618 880 wwwrisetaeo e-mail: is-etaisjtaso < | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ‘MINISTERUL | CONSTANTA EpvcaTiEy SE” NATIONALE INVATAMANT PREUNIVERSITAR Acestea sunt: - Nivelul de atingere a unor competente anterioare, formate in Ciclul primar; stabilrea acestuia este In prezent posibild, ca efect al compatibilizarii competentelor gi a continuturilor din clasele Ill - IV cu cale din casa a V-a. Exist& o continuitate a finalitatilor, precum si elemente ale continuturilor in Clasele Ill - IV pe care se pot baza noile construcfi in clasa a V-a. In acest context, un test intial la Inceputul clasei a \V-a devine mai mult decat obligatoriu, pentru stabilirea nivelului de competenje atinse in ciclul primar (indeosebi prin Stiinje si Geogratie). - Sistemul de competente generale si competente specifice sugereaz cé acestea formeaza un ansamplu de finalitat! In aceeagi masura ,ideal", cat si de nivel mijlociu, Deoarece stabilirea exacta a acestora nu este rezultatul unor cercetari, ci al unor judecati expert, forma exacta a competentelor specifice, indeosebi, poate fi mai extinsa sau mai redusa In raport cu 0 clas ,medie” sau cu o expectatie de nivel general valabil (fara a se Presupune un nivel inferior sau unul mai inalt). Competentele specifice, de aceea, pot fi descompuse in anumite componente interioare, in acord cu activitatie de Invatare, astfel Incat o parte semnificativa din fiecare competent 88 fie atins’, pe cat posibil, int-un interval rational de timp. Dupa cum este cunoscut, competentele specifice se formeaza in timp, dar cele din clasa a V-a reprezinta, intr-un fel, baza invatari ulterioare (acest lucru este observabil ‘in progresia lor, sugerata de programa gcolara). Aceste competente nu au o legaturd stransa, biunivoc’, cu domenii de competente — cheie (cum au avut programele anterioare, sub impulsul gasiri sau construiri, chiar artificiale, al nel astfel de corespondente). Identificarea si asumarea unor competente specifice clare, precise, ca finalitati ale Procesului de instruire pentru clasa a Va, reprezinté un element important al construifii ulterioare a demersului didactic. - Se poate observa astfel, la acest nivel, continuitatea foarte clara dintre Stiintele naturi (din clasele Ill — IV) $i Geogratie (din clasa a V-a), prin competente si continuturi cu elemente de similitudine. Este de observat ca geografia devine, la nivelul clasel a V-a, 0 disciplin& scolara care formeazé nucleul pregatii stintifice a elevului (impreuna cu Matematica si Biologia). Coloratura disciplinei 0 apropie foarte mult de Stiintele naturil. - O exigent rezultata mai mult implicit din programa, referitoare la sustinerea interdisciplinartati in invatare, trebuie s& contureze de la inceputul gimnaziului o viziune tn acest sens. Din perspectiva geografiei se poate observa o legaturé foarte buna cu alte domenii (biologie, matematica, tehnologie), cu limba gi literatura romana i, relativ mai redusa, cu disciplinele din aria curricularé in care se afia situata. Interdisciplinaritatea ins trebuie 88 functioneze pentru ansamblul domeniilor de studii din planul de invatamant. In cazul geografiei, 0 relatie speciala se poate stabili cu TIC, cu perspectiva ca aceasta s& devin 0 sursd informationala si de formare a competentelor mai importanta. Elemente de GIS pot fi introduse acolo unde exist& posibilitsti minime oferite de programa, orizontul local si dota. - Utilizarea unor resurse educationale corespunzatoare. Este de observat ca alingerea competentelor asumate, natura disciplinei gcolare, precum gi continutul specific presupun un anumit ansamblu de resurse educationale care poate 84 fie accesat intr-o forma corespunzatoare acestora. Excesul evocarii zmetodelor active’ (inexistente in programa) Poate fi compensat prin utiizarea metodelor cu legitimare gi confirmare recunoscuta. In acest context, apar In mod Predominant elemente cum ar f; dimensiunea observational (produsa asupra obiectelor reale sau a imaginilor acestora), dimensiunea cartografica, sursele informatice, analiza diferitelor texte, corelarea text — hart, utilzarea uunor elemente grafice diversificate, realizarea unor investigatii minime in orizontul local etc. O metodologie concentraté pe cele de mai sus (cu ajutorul unor mijloace corespunzatoare) este DIRECTIA GENERALA EVALUARE $1 MONITORIZARE INVATAMANT PREUNIVERSITAR In méisurd sa fecilteze invatarea unei discipline atat de generoase $i de apropiate experientei de viatd cotidiene a elevilor. - Geogratia clasei a V-a are, printre altele, © puternica dimensiune terminologica. Multe cuvinte care reflecta elemente din realitate sunt relat noi, Situatia este Modificata in raport cu cativa ani in urma, deoarece introducerea $tiinfelor naturii in forma lor actuala a extins campul terminologic al realitatii despre natura, geografia preludnd si dezvoltand (fara a crea in totalitate de la zero) sistemul terminologic referitor la aceasta, Totusi, presupunandu-se un numar mare de termeni noi (Intre 200 — 250), este importanta acordarea unei atentil corespunz&toare formarii corecte a sensului acestora, - Geograffia de clasa 2 \V-a oferé un fond de observatie si experienta foarte extins pentru precizarea unor elemente demonstrative, de suocesiune i de corelatie intre fenomene. Pe baza lor, geografia poate sA se inscrie, inca din clasa a Va ca disciplina explicativa si demonstrativa, contrapusa partial perceperii de pana acum, in care elementul narativ gi descriptiv era predominant. - Unitatle de invalare (definite ins’ in conformitate cu acceptii actualizate) creeaz’ o ‘portunitate noua de concentrare a demersului de instruire pe ceea ce s-ar putea numi ,idei majore’, care facliteaze atat procesul de invatare esentializata, cat si cel de construire a unor structuri sintetice, cu un caracter integrator. - Existenta activitailor practice trebuie sa reprezinte pentru procesul de instruire un exemplu doar de a dezvolta alte St, Mia Eminescu nr. 11, Constana, cod postal 900664 Tel. +40 (0241 611913, Fax: 140 (0241 618 880, wowisjetaro email: is-ctwaisitaso | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN | CONSTANTA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE VN activité similare si nu de a face o trecere formala prin acestea. O simpla orientare spre orizontul local gi apropiat permite permanentizarea lor la majoritatea lectilor. (3) FORMAREA RESURSEI UMANE {mn acest sens, in managementul strategic al disciplinei Geografie pentru clasele V-Vill s-au prevazut tinte care vizeaza formarea resursel umane si care se refer’ la: formarea profesorilor - activitati la nivelul cercurlor pedagogice, la nivelul comisillor metodice din fiecare unitate scolara (4) MONITORIZARE $I INSPECTIE $COLARA {In documentele manageriale ale inspectorilor cu atributii de coordonare pentru disciplina geografie care vizeazé inspectia soolaré in anul gcolar 2019-2020 vor aparea cu priortate obiective si actiuni care vizeaza calitatea actului didactic la disciplina Geografie fizica pentru gimnaziu clasa a V-a, clasa a Vi-a, clasa a Vil-a gi modul in care activitatle de formare continua organizate isi dovedesc eficienta in activitatea profesorului la clas si implicit in formarea si dezvoltarea competentelor specifice la elevi in concordanta cu cerintele noului curriculum, Inspectorii cu atributii de coordonare pentru disciplina geografie vor fi spriiniti in realizarea actvitatilor de monitorizare gi de profesorii metodisti ai inspectoratelor scolare In graficul DGMEIP al inspectilor pentru anul scolar 2019-2020 vor fi propuse obiective si actiuni de monitorizare, indrumare si control, orientate cu prioritate, pe tematici specifice privind implementarea noului curriculum la gimnaziu, 2, DOCUMENTELE SCOLARE (1) PLANURI- CADRU > INVATAMANT GIMNAZIAL * Planuri - cadru pentru invétéméntul gimnazial aprobate prin OMENCS nr, 3690/5.04.2018, cu modificarile si completarile ulterioare (OMEN 4221/1,08,2016 = optionalul integrat nu mai este obligatoriu) * Conform Art, 8 - Planurile-cadru de invatémént aprobate prin prezentul ordin se aplicd la clasa a Vila Incepand cu anul scolar 2019-2020. + Conform Art. 9 (4) - In anul scolar 2019-2020, la clasa a Vill-a se aplicé Planurile-cadru de invatamant probate prin OMEC nr. 3638/1 1.04.2001 ‘+ Planurile-cadru pentru gimnaziu pot fi accesate la adresele: © _itod/rcprame’sero/Porta/1/Curiaikan/P_ ca cu GrnmaiyONIENCSX2O3550 S%A03p%1200016 Par ac 02k QOAAAL Mekarani%2Oper tn eAZO raz © http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/OMEC%203638_2001%20Planur cadru%20de%20invatamant%20pentru%20clasele%20a%20\ 20a%20VII-a,pdf > CURSURI DE ZI $I SERAL, INVATAMANT LICEAL $I PROFESIONAL + Ordinul ministrului educafiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de Invatamant pentru clasele a IX-a ~a XiLa, flietele teoreticd si vocationala, cursuri de zi; + Ordinul ministrului educatiei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru clasa a IX-2, ciclul inferior al liceului, fiiera tehnologica, Invatamant de zi i Invatamant seral; + Ordinul ministrului educafiei nr. 3.412/16.03.2008, privind aprobarea Planurilor-cadru de invatémant pentru clasa a X-a, scoala de arte si meseri, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,filera tehnologica, ruta directa de calificare, pentru clasa a Xl-a, anul de completare, precum si pentru clasele a Xi-a~ a Xil-a sia Xil-e/a Xill-a, ciclul superior al iceului,filera tehnologica, cursuri de zi gi seral+ OMEN 3207 din 22.02.2019 de corelare cu structura anului scolar!!! + Pentru invatamantul seral,fllera tehnologica a liceului, prevederile OM nr. 4061/2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru ramén valabile pentru clasele a X\-a gia Xia, a Xill-, liceul tehnologic. + OMEN 3162/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de invatémant pentru invatémantul profesional de 3 ari, ‘+ OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de invatamant pentru invatémantul profesional special St, Mihai Eminesca ne, 11, Constana, eo postal 900664 Tel: +40 (0241 611913, Fax; 440 (0241 618 880 wowisietiro email: is-cte@isitaro | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN | CONSTANTA > INVATAMANT GIMNAZIAL + Programele scolare de geografie, cls. a V-a — a Vill-a, eprobate cu OMEN nr. 3393/28.02.2017: sunt in vvigoare numai programele pentru clasele a V-a, @ Vi-a sia Vil-a ‘+ Programele gcolare de geografie, cls. a V-a - a Villa, aprobate prin OMECI nr. 6097/09.09.2009: rman valabile numai pentru clasa a Vill-a ~> INVATAMANT LICEAL ‘+ Programa de Geografie, cls a IX-a, aprobaté prin O.M. Nr. 3368/09,03.2004 ‘+ Programa de Geografie, cls a X-a, aprobata prin O.M. Nr. 4598/31.08,2004 + Programa de Geografie, cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobata prin O.M. Nr. 3252/13.02.2006 ‘+ Programa de Geografie, cls a XIl-a, aprobata prin O.M. Nr. 5959/22,12.2006 + Programele pentru Stinte, cls a Xia, fiiera teoretica, profil umanist, specializarea filologie, flliera vocationala, profil pedagogic, specializa-rea invatator — educatoare, filiera vocationala, profil teologic si profil pedagogic specializrile: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, pedagog scolar, aprobate prin ‘O.M.Nr, 3252/13.02.2006 ‘* Programele pentru Stinte, cls a Xil-a, fillera teoreticd, profil umsnist, specializarea filologie,fliera vocationala, profil pedagogic, specializarea invatator — educatoare,fllera vocajionel, profil teologic si prof pedagogic specializarile; bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog gcoler, aprobate prin OMNr, 5959/22. 12.2006. © Programa Metodica predarii $tiintelor Naturi, cls a XIl-a, fiiera vocationala, profil pedagogic, specializarea Invatator-educatoare aprobata prin O.M.Nr. 5959/22. 12.2006. > INVATAMANTUL PROFESIONAL: + Se face in conformitate cu precizéirle din notificerea nr.39562/11.09.2007 si a precizaiilor privind programele scolare pentru cultura generalé care se aplicé in Invatémantul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a Xa gi a XI-a, Incepand cu anul scolar 2014-201Sanexa 1 la OMEN nr. 4437/2014 + Laclasa a IX-2 a inv. profesional de stat de 3 ani, geografia se pred& 2 ore/saptémana. In semestrul | se pred geografia dupa programa de geogratie pentru cl. a IX-a aprobata prin O.M. Nr. 3358/09.03,2004, iar in semestrul al I-'ea dupa programa pentru clasa a X-a aprobata prin O.M. nr. 4598/31.08.2004 + TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE LA ADRESA: htip://oroqrame.ise.rol (3) MANUALE $COLARE '* Catalogu! manualelor gcolare valabile in invatamantul preuniversitar 2019-2020 poate fi accesat la adresa: http:www.edu.rofinvatamant preuniversitar/manuale scolere, pentru clasele VII-XIl si tot aici se gaseste formatul electronic al manualelor pentru clasele V-VIl ‘+ Auxiliare curriculare- OMEN nr, 4576/09.08.2017 privind adoptarea unor masuri pentru elaborarea, evaluarea, avizarea, aprobarea i utlizarea auxiliarelor didactice, auxiliarelor curriculare si a ‘+ mijjoacelor de invatémant. La art. 2 al actului normativ amintit anterior.este prevézut faptul c&, din momentul prezent, toate avizele emise in temeiul OMEC nr. 4916/2002 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a miloacelor de invatamént igi inceteaza valabiltatea, * OMEN nr 3022/2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din Invatémantul preuniversitar. ‘+ Ordinul ministrului educatie! nationale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educatiei, cercetérii, tineretului si sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei ~ cadru de organizare si desfagurare a competitor scolare si a Regulamentului de organizare a activitafilor cuprinse In calendarul activitatlor educative, scolare si extrascolare + Regulamentele specifice ale competitor scolare care implica geografia Si. Mil Eminescu ne. 11, Constanta, cod postal: 90066 Tel: +40 0)241 611913, Fax: +40 (0241 618 880, wre isctira email: igetaisjeta ‘MINISTERUL, EDUCATIEI NATIONALE 7 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ye CONSTANTA OLIMPIADE $I CONCURSURI SCOLARE NATIONALE CARE IMPLICA GEOGRAFIA 2019 ~ 2020 ‘ OLIMPIADA NATIONALA DE GEOGRAFIE, 2020: 6 Faza pe scoala: decembrie 2019 6 Faza locala (comuna, orag, sector): ianuarie 2020 © Faza judeteana/a municipiului Bucuresti: 7 martie 2020 6 Faza nationala: § aprilie- 11 aprilie 2020, Bucuresti OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA ,,STIINTELE PAMANTULUI” ¢ Faza judeteana/a municipiului Bucuresti: 29 februarie 2020 % Faza nationala: aprilie/mai 2020, jud, Prahova ¢ CONCURSUL DE COMUNICARI STIINTIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU LA GEOGRAFIE - 2019: © Fazajudeteana: pana la 18 mai 2020 Faza nationala: 8-11 iulie 2020, jud. Ifo 4 CONCURS NATIONAL TERRA 2 Faza judeteana/a municipiului Bucuresti: 29 febr.2020 © Faza national: 8 mai 2020 * CONCURSUL JUDETEAN DE GEOGRAFIE ,CONSTANTIN BRATESCU” © Faza judeteana: 28 martie 2020 ‘* CONCURSUL $COLAR JUDETEAN DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VIll ,GEO+” © Faza judeteana: 26 apriie 2020 “ CONCURSUL ,,PAMANTUL-PLANETA VIETII” ~ concurs pentru elevii din liceele vocationale $i tehnologice Faza judeteané: 21 martie 2020 ‘+ La nivelul cercurilor pedagogice, in anul scolar 2019-2020, in primul semetru se va desfasura activitatea cu tema ,Evaluarea competentelor in lucrarile sorise la geografie’, in semestrul Il excursie tematica ,Aspecte geografice in Podisul Dobrogei de Sud” (zona Baneasa-Petrosani), 23 mai 2020. ° + Se vor desfasura activitati in colaborare cu CCD Constanta si SGR filiala Constanta, de tip work-shop, pe urmatoarele tematici: Provocarile noului curriculum pentru gimnaziu la disciplina geografie, 2019-2020" work-shop, Semestrul |, an scolar 2019 - 2020; — ,Sesiunea de comunicari stintfice pentru profesorii de geografie” work-shop,14 februarie 2020, 15 mai 2020; — ,Consultatii pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de definitivat’, 29 noiembrie 2019, 31 ianuarie 2020; »Azi student, maine profesor!” (se adreseazé studentilor care efectueaza practica la disciplina ‘geografie, precum si debutantilor), 21 februarie 2020. Inspector scolar pentru geogratie, Prof. Alina — Viorica DUMITRASCU Enineseu nr. 11, Constana, cod postal 900664 ‘Tel:-+40 0)241 611913, Fax: +40 (0)241 618 880 wowisctaro email: -siaisitaeo