Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 64446/ 24.04.

2020

Aprobat,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Ionel PUȘCAȘ

PLANUL DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ


PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Nr. Direcții de Măsuri la nivelul
Termene Responsabili
Crt. acțiune Inspectoratului Școlar al Municipiului București
• Transmiterea către unitățile de învățământ a OMEC cu nr.
4135/21.04.2020 de aprobare a instrucțiunii privind asigurarea Inspectorul școlar general
24 Aprilie
continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de adjunct desemnat,
2020
învățământ preuniversitar și a Anexei la OMEC nr. Secretariatul ISMB
4135/21.04.2020 - INSTRUCȚIUNE
• Elaborarea și transmiterea către unitățile de învățământ din
Asigurarea Inspectorul școlar general
Municipiul București a Planului ISMB de intervenție 24 Aprilie
cadrului legal adjunct desemnat,
educațională pentru situația suspendării cursurilor 2020
pentru Secretariatul ISMB
1. • Afișarea pe site-ul ISMB
desfășurarea
Serviciul Juridic al ISMB
activității didactice
(consiliere și suport
în mediul online • Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice, și respectiv a
legislativ), Inspectorii
Fișei de evaluare a activității anuale a cadrelor didactice,
Aprilie școlari pentru
incluzând atribuții specifice învățării online, și respectiv,
2020 managementul resursei
indicatori de performanță, pentru evaluarea activității didactice
umane, Directorii
în mediul online
unităților de învățământ
(realizare)
Â

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 211 84 85
Fax: +40 (0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
Pagină 1 din 4
Nr. Direcții de Măsuri la nivelul
Termene Responsabili
Crt. acțiune Inspectoratului Școlar al Municipiului București
• Operaționalizarea site-ului ISMB și a paginii de Facebook, în Permanent, Serviciul Informatizare al
vederea accesării platformelor de e-learning și a resurselor în perioada ISMB
educaționale utile desfășurării activității didactice în mediul suspendării
online cursurilor
Colaborarea și • Colaborarea cu administrația publică locală, la nivelul
comunicarea sectoarelor Municipiului București, în vederea stabilirii Inspectorul școlar
permanentă cu măsurilor pentru facilitarea conectării elevilor la mediul online general/Inspectorii școlari
Permanent,
partenerii și desfășurarea examenelor naționale: existența echipamentelor generali adjuncți,
în perioada
2. educaționali, în informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ, Inspectorii școlari pentru
suspendării
vederea asigurării respectiv, colaborarea cu autoritățile locale/alți parteneri management instituțional,
cursurilor
resurselor necesare educaționali, în vederea asigurării echipamentelor informatice și Directorii unităților de
desfășurării a conectării la internet, a preșcolarilor/elevilor din medii învățământ
activității online dezavantajate
CCD București,
• Analizarea nevoii de formare a cadrelor didactice și facilitarea Permanent, Inspectorul școlar pentru
organizării unor sesiuni de formare și webinare, pentru în perioada dezvoltarea resursei umane,
utilizarea instrumentelor de lucru în activitatea de învățare suspendării Directorii unităților de
online cursurilor învățământ, Serviciul
Informatizare al ISMB
• Informarea unităților de învățământ cu privire la accesarea
Realizarea platformelor e-learning și a resurselor de învățare: portalul Permanent, Serviciul Informatizare al
3. procesului de Digital pe educred.ro, Teleșcoala TVR2, resursele de antrenament de în perioada ISMB, Inspectorii școlari de
învățare online tip teste și bareme de notare, pentru Evaluarea Națională și Examenul suspendării specialitate/metodiștii ISMB
de bacalaureat național, Lecția regăsită ISMB, RED-ISMB etc., cursurilor și CCD București
precum și elaborarea de noi resurse educaționale
Serviciul Informatizare al
• Identificarea, diseminarea și valorificarea exemplelor de bună Permanent,
ISMB,
practică dezvoltate la nivelul unităților de învățământ din în perioada
Inspectorii școlari de
Municipiul București prin organizarea de întâlniri online cu suspendării
specialitate, metodiștii ISMB
cadrele didactice, pe discipline cursurilor
și CCD București
Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 211 84 85
Fax: +40 (0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
Pagină 2 din 4
Nr. Direcții de Măsuri la nivelul
Termene Responsabili
Crt. acțiune Inspectoratului Școlar al Municipiului București
Inspector școlar general
adjunct desemnat,
În funcție de
• Transmiterea informațiilor cu privire la deciziile adoptate la Inspectorii școlari pentru
necesitate și
nivel național, pe durata suspendării cursurilor, care au management instituțional,
de
impact asupra activității unităților de învățământ și implicit Serviciul Informatizare al
comunicările
asupra activității cadrelor didactice ISMB,
MEC
Directorii unităților de
învățământ
• Monitorizarea completării în SIIIR, de către unitățile de Inspectorul școlar
învățământ, a informațiilor relevante pentru susținerea, general/Inspector școlar
Permanent,
îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului general adjunct desemnat,
în perioada
Coordonarea și de educație, respectiv, a colectării informațiilor cu privire la Serviciul Informatizare al
suspendării
monitorizarea activitățile de învățare online derulate ISMB,
cursurilor
organizării și Directorii unităților de
4.
desfășurării învățământ
activităților suport • Monitorizarea organizării și desfășurării activităților suport de Permanent, Inspectorii școlari de
de învățare online învățare online, prin utilizarea platformelor e-learning și a în perioada specialitate,
resurselor de învățare online asigurate și validate/recomandate suspendării Directorii unităților de
de către MEC/ISMB cursurilor învățământ
Inspectorul școlar general/
Inspectorii școlari generali
În fiecare zi adjuncți,
• Identificarea și comunicarea către MEC a situațiilor deosebite de luni, Inspectorii pentru
semnalate la nivelul unităților de învățământ, în procesul de pentru management instituțional,
învățare online săptămâna Inspectorii școlari de
anterioară specialitate,
Directorii unităților de
învățământ

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 211 84 85
Fax: +40 (0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
Pagină 3 din 4
Nr. Direcții de Măsuri la nivelul
Termene Responsabili
Crt. acțiune Inspectoratului Școlar al Municipiului București
Inspectorul școlar
Utilizarea
• Monitorizarea utilizării instrumentelor de colectare a datelor din general/Inspector școlar
instrumentelor de Permanent,
rețeaua școlară a Municipiului București, pentru obținerea de general adjunct desemnat.
colectare a datelor în perioada
5. feed-back din partea elevilor, părinților, cadrelor didactice/alte Inspectorii pentru
din rețeaua școlară suspendării
categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea management instituțional,
a Municipiului cursurilor
activităților suport de învățare online și centralizarea acestora Directorii unităților de
București
învățământ
Inspectorul școlar
general/Inspectorii școlari
În fiecare zi
generali adjuncți,
Reglarea de luni,
• Colectarea informațiilor cu privire la activitățile suport de Directorul CCD București,
procesului de pentru
învățare online, în unitățile de învățământ Inspectorii pentru
predare-învățare- săptămâna
management instituțional,
evaluare în mediul anterioară
6. Serviciul Informatizare al
online, prin
ISMB
utilizarea datelor
• Centralizarea și analizarea informațiilor cu privire la activitățile În fiecare zi
rezultate din Inspectorul școlar general
suport de învățare online, în unitățile de învățământ de luni,
feed-back adjunct desemnat,
• Transmieterea către MEC a rapoartelor cuprinzând aspectele cu pentru
Serviciul Informatizare al
privire la organizarea și desfășurarea activităților suport de săptămâna
ISMB
învățare online, la nivelul Municipiului București anterioară

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,


Liliana Maria TODERIUC-FEDORCA

Inspector școlar socio-umane,


Adrian-Gabriel HORVAT

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucureşti


Tel: +40 (0)21 211 84 85
Fax: +40 (0)21 210 48 51
www.ismb.edu.ro
Pagină 4 din 4

S-ar putea să vă placă și