Sunteți pe pagina 1din 3

întregii economii naţionale fiind un element cheie în promovarea politicilor naţionale de dezvoltare ; 

Perminte accesul larg al produselor Moldoveneşti pe pieţilor celor 1511 ţări membre ale OMC şi implică
tratarea nediscriminatorie a mărfurilor noastre pe pieţele externe ;  Respectarea prevederilor OMC
califică economia ţării ca economie de piaţă;  Oferă o siguranţă suplimentară investitorilor străini în ceea
ce priveşte cadrul legal şi regimul comercial al ţării;  Permite soluţionarea mai constructivă a oricărui tip
de problemă, fie economică, politică sau socială prin prisma aspectelor economico-comerciale
reglementete de OMC.  Facilitează implimentarea planului de acţiuni între UE: inclusiv facilitează
avansarea ngocierilor privind semnarea aordului preferenţial cu UE în domeniul comerţului cu bunuri şi
servicii.  Stimulezaă creşterea nivelului de pregtire şi coordonarea activităţilor instituţiilor
guvernamentale.

19 RM-FMI

1. Informaţia generală

Republica Moldova a devenit membru al Fondului Monetar Internaţional (FMI) din 12 august 1992, prin
ratificarea acordului de aderare de către Parlamentul Republicii Moldova (Hotărîrea „Cu privire la
aderarea Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate” nr.1107-XII din 28 iulie 1992).
Rolul, funcţiile şi sarcinile FMI sunt legate de stabilizarea sistemului monetar-financiar internaţional.
FMI supraveghează cursurile de schimb valutar din ţările membre, le oferă resurse pentru susţinerea
echilibrului schimbului valutar, încurajând politicile de ajustare cînd apar dificultăţi ale balanţei de plăţi şi
asigură asistenţă financiară (prin facilităţi financiare compensatoare) în cazul în care ţările respective se
confruntă cu scăderi temporare ale încasărilor provenite din export.
Pe 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului VIII al Statutului FMI, prin care s-a angajat
să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţii
internaţionale curente şi să nu participe la aranjamente valutare discriminatorii sau practici valutare
multiple, fără aprobarea / consultarea FMI.
Anual FMI acordă Republicii Moldova consultări în domeniul politicii economice şi financiare, conform
prevederilor Articolului IV al Statutului FMI, care reglementează relaţiile de cooperare dintre ţările
membre şi FMI.

2. Asistenţa financiară1

Din momentul aderării la FMI, Republica Moldova a beneficiat de următoarele acorduri cu FMI pentru
susţinerea programelor de ajustare economică ale autorităţilor şi anume:

1. Mecanismul de finanțare compensatorie și excepțională (CCFF) (1993-1994) în sumă


totală de 25,70 mil. DST, în scopul acoperirii pierderilor provocate de seceta din anul 1992

1
http://www.imf.md/imfmoldrom.html

1
2. Facilitatea de transformare sistemică (1993) – în sumă totală de 45 mil. DST, în vederea
susţinerii programului economic şi financiar al Guvernului;
3. Două Acorduri Stand-by (SBA) (1993, 1995) – în valoare de 110,25 mil. DST (160,8 mil.
USD), pentru menţinerea stabilităţii financiare a ţării;
4. Mecanismele de finanțare lărgită (EFF) (1996-1998) – în cadrul căruia FMI a acordat
asistenţă financiară în sumă de 135 mil. DST, cu scopul de a diminua deficitul bugetar şi pentru realizarea
reformelor structurale din cadrul sectorului privat şi energetic, precum şi în vederea menţinerii stabilităţii
financiare;
5. Mecanismele de reducere a sărăciei și creștere economică (PRGF) (2000-2002) – care
prevedea acordarea unui credit în sumă de 110,88 mil. DST (142 mil. USD) pentru diminuarea datoriei
externe considerabile acumulate de Republica Moldova, realizarea unei creşteri economice durabile şi
reducerea sărăciei. În perioada 2000-2003, Republica Moldova a beneficiat de trei tranşe în valoare totală
de circa 37 mil. USD, finanţarea ulterioară fiind întreruptă.
6. Programul de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2006-2009), care prevedea
acordarea asistenţei financiare pentru Republica Moldova în sumă de 110, 88 mil. DST.
7. Program de cooperare pentru perioada 2010-2012, care prevedea un suport financiar
pentru Moldova în valoare de 369,6 mil. DST (590 mil. USD).

Din cauza instabilității politice și a crizei financiar-bancare din Republica Moldova, debursările pentru
suportul bugetar în 2015 au fost suspendate. Una dintre condițiile generale pentru debursarea tranșelor din
cadrul programelor de suport bugetar a fost semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI)
şi asigurarea stabilităţii macroeconomice în ţara noastră.
8. Pe parcursul anului 2016 FMI a întreprins 3 vizite în Republica Moldova: Pe parcursul
ultimei vizite între reprezentanții FMI și autoritățile moldave s-a ajuns la un consens privind programul de
reformă economică a statului, care va fi finanțat pe o perioada de trei ani prin două mecanisme de
creditare ale FMI Accesul la finanțare a fost propus să fie stabilit la 75 la sută din cota Republicii
Moldova la FMI. La 7 noiembrie 2016 Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat acordul pe trei
ani.
La 24 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul cu privire la politicile economice și
financiare și Memorandumul tehnic de Înțelegere. Scopul acestor documente este de a asigura stabilitatea
și siguranța sistemului financiar pe termen lung, prin asigurarea transparenței acționariatului, bunei
guvernări și gestionării riscurilor în cadrul băncilor, consolidarea resurselor, competențelor și
responsabilităților organelor de reglementare și supraveghere. În scopul implementării acțiunilor stipulate
în Memorandum de înțelegere cu privire la politicile economice și financiare, Ministerul Finanțelor al
Republicii Moldova a elaborat un Plan de acțiuni în vederea realizării măsurilor din Memorandumul cu
privire la politicile economice și financiare.
3. Asistența tehnică

FMI a acordat Republicii Moldova asistență tehnică într-un șir de sectoare, inclusiv în cel al
managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor și taxelor vamale, al sistemului contabilității
monetare, al supravegherii bancare, al politicii monetare/organizării băncii centrale, precum și în diverse
domenii ale statisticii.
Institutul FMI a oferit instruire funcționarilor din Moldova în domeniile: politici financiare și
elaborarea programelor financiare, politici externe, operațiuni monetare și valutare, balanța de plăți și
statistica financiară publică.
De asemenea, funcționarii din Moldova au participat la cursurile și seminarele oferite de Joint
Vienna Institute, în domeniile: contabilitatea băncii centrale, analize și politici macroeconomice,

2
cheltuieli publice, administrarea și reforma politicilor fiscale, supravegherea bancară și diverse domenii
ale statisticii.
4. Strategii de ţară

Prin scrisoarea de intenţie din 24 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul cu privire la politicile
economice și financiare şi Memorandumul tehnic de înțelegere. Totodată, Ministerul Finanţelor a elaborat
Planul de acțiuni privind realizarea măsurilor din Memorandum.

21. Oferirea expertizei economice businesului național


Mediul de afaceri din Republica Moldova.
Activitatea are în vedere implicarea, directă sau împreună cu ale instituţii centrale, în sprijinirea
activităţilor şi proiectelor de importanţă strategică pentru R.M, precum şi sprijinirea activităţilor
curente de comerţ exterior, extinderea companiilor moldoveneştii pe terţe pieţe, atragerea de
investiţii străine în Moldova, desfăşurate de alte instituţii cu atribuţii directe legate de mediul de
afaceri din Republica Moldova.
MAEIE desfăşoară următoarele activităţi:
 Promovarea externă, pentru a facilita intrarea pe diferite pieţe şi extinderea firmelor
moldoveneşti deja implantate în străinătate;
 Cooperarea cu instituţii moldoveneşti competente în vederea fluidizării circuitului
informaţiei şi a medierii contactelor necesare pentru oamenii de afaceri moldoveni, în scopul
facilitării accesului acestora pe pieţele externe;
 Monitorizarea, împreună cu direcţiile de zonă, a rezolvării problemelor cu care se
confruntă oamenii de afaceri moldoveni în derularea operaţiunilor în străinătate;
 Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru identificarea tipului
de sprijin necesar;
 Organizarea sau sprijinirea altor structuri guvernamentale în organizarea de evenimente
cu caracter economic (conferinţe, seminarii, reuniuni, forumuri);
 Asistenţă specifică domeniului de activitate în organizarea de misiuni economice în
străinătate;
 Accentuarea prezenţei intereselor economice moldoveneşti prin valorificarea
potenţialului reprezentat de consulii onorifici ai Republicii Moldova;
 Elaborarea şi urmărirea punerii în aplicare a unui calendar de acţiuni în scopul
promovării intereselor economice ale Republicii Moldova;
 Urmărirea proiectelor regionale majore cu beneficii pentru economia Republicii Moldova,
în domenii multiple, precum transporturi, protecţia mediului, telecomunicaţii, ş.a.
 Contribuţie la elaborarea documentelor cu profil economic referitoare la situaţia
macroeconomică din Republica Moldova, circulate la diferite foruri şi instituţii internaţionale.