Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Definiți termenul diplomație economică


Este funcţia de politică externă care asigură conformitatea demersurilor de politică externă cu obiectivele
de promovare a bunăstării economice a cetăţenilor unei ţări. Are ca obiectiv utilizarea instrumentelor de
politică externă pentru susţinerea intereselor economice ale întreprinzătorilor moldoveni şi ale Republicii
Moldova.
Diplomaţia economică asigură un cadru eficient de cooperare instituţională în vederea realizării unor
demersuri concertate de promovare a obiectivelor economice ale Republicii Moldova în străinătate şi,
respectiv, de sprijinire a atragerii de investiţii străine în Republica Moldova.
Principalele atribuţii vizează apărarea intereselor economice moldoveneşti în străinătate; sprijinirea şi
promovarea obiectivelor de securitate energetică; cooperarea cu organizaţii economice internaţionale;
cooperarea inter-instituţională pe linie economică; oferirea de expertiză economică în cadrul MAEIE.

5. Definiți relațiile economice bilaterale, exemple

Relaţiile economice internaţionale reprezintă ansamblul raporturilor structurilor şi tranzacţiilor economice


dintre agenţii economici aparţinând unor state, care include: comerţul internaţional, cooperare în
producţie şi tehnico-ştiinţifică, relaţii financiar-valutare şi de credit, relaţii din sfera producţiei şi a
cercetării ştiinţifice. Relaţiile economice internaţionale au un caracter dinamic, multiplicându-se şi
diversificându-se sub influenţa unui ansamblu de factori tehnico-ştiinţifici, financiari, ecologici,
manageriali interni şi externi. Ele se desfăşoară într-un cadru multilateral sau bilateral, în concordanţă cu
normele şi principiile convenite de parteneri, sau care ghidează activitatea organizaţiilor specializate
internaţionale regionale sau cele cu vocaţie universală, îndeosebi cele din sistemul O.N.U.
Bilateral: MD-Belorus, export vin din struguri, alcool etilic nematurat... legume; MD-China
import, export; MD-Germania- vin, MD-Ro

Multilaterale:
6 Estimați rolul relațiilor economice bilaterale și multilaterale în promovarea imaginii țării în relațiile
economice internaționale
Republica Moldova în aspect bilateral şi multilateral, are drept scop colaborarea internaţională cu
mai mulți parteneri, ceea ce reprezintă un factor important în modernizarea societăţii, precum şi
dimensiuni privind asigurarea securităţii naţionale a ţării noastre în contextul transformărilor
relaţiilor internaţionale.
Diplomaţia se realizează prin negocieri, vizite, conferinţe şi consfătuiri bilaterale şi multilaterale,
corespondenţe diplomatice, participarea la lucrările organizaţiilor internaţionale. Direcţii
principale a politicii externe, indică la trei dimensiuni: 1. Dezvoltarea relaţiilor bilaterale
interstatale, în care drept prioritare sunt considerate relaţiile cu ţările CSI, dar şi cu România,
precum şi cu ţările occidentale, cele baltice şi de pe alte continente. 2. Dezvoltarea relaţiilor
multilaterale interstatale, care prevede o colaborare activă a Republicii Moldova cu ONU şi cu
agenţiile sale specializate (FMI, Banca Mondială, PNUD, UNESCO etc.), precum şi cu OSCE şi
Consiliul Europei. Totodată, integrarea treptată în Uniunea Europeană a fost declarată un
obiectiv major şi de perspectivă al politicii externe a Republicii Moldova. Se mai accentuează că
ţara noastră va coopera şi în cadrul „Parteneriatului pentru Pace”, lansat de NATO, dar şi cu

1
organizaţiile regionale, cum ar fi CSI, OCEMN, Comisia Dunării etc. 3. Referitor la cooperarea
internaţională culturală şi ştiinţifică, se nominalizează aşa organisme internaţionale, ca
UNESCO, Uniunea Latină, Mişcarea Francofoniei, în care Republica Moldova 62 va activa în
scopul păstrării şi îmbogăţirii patrimoniului cultural şi spiritual naţional.
2.
7. Definiți obiectivele politicii economice externe

Principale obictive ale politicii externe a Republicii Moldova au drept scop de a apăra şi
promova interesele economice naţionale peste hotarele ţării, astfel contribuind la asigurarea
creşterii economice şi prosperării Republicii Moldova. În contextul globalizării şi a dinamicii
accelerate a proceselor internaţionale, prioritatea de bază a Diplomaţiei Economice a Republicii
Moldova este sprijinul dezvoltării economice a statului, prin prisma integrării economiei ţării în
sistemul internaţional de relaţii economice. Tradiţional, rolul decisiv în realizarea obiectivelor
diplomaţiei economice îi revine Ministerului Afacerilor Externe şi Misiunilor Diplomatice.
Conform practicii existente, majoritatea Ministerelor Afacerilor Externe din toată lumea acordă o
importanţă deosebită diplomaţiei economice. Obiectivele diplomaţiei economice sunt elaborate
luând în considerare prevederile actelor normative ale Republicii Moldova precum şi practicii
internaţionale, între care: Programele de guvernare, Strategiile de dezvoltare social-economică şi
investiţională, Concepţiile de Integrare Europeană, alte hotărâri, dispoziţii şi indicaţii: Acestea
sunt:
• Promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova peste hotare. • Dezvoltarea
colaborării cu organizaţiile economice internaţionale. • Optimizarea colaborării MAEIE pe linie
economica cu instituţiile guvernamentale naţionale. În vederea implementării cu succes a
obiectivelor Diplomaţiei Economice, MAEIE consideră primordial efectuarea unei reforme
instituţionale care ar include următoarele acţiuni: • Instituirea unui cadru eficace de colaborare
interministerială pe linie economică dintre MAEIE şi instituţiile de profil din ţară, între care
Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Camera de Comerţ şi Industrie şi
Agenţia pentru Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor. • Sporirea eficienţei
colaboratorilor MAEIE şi a Misiunilor Diplomatice pe linie economică, în baza principiilor
profesionalismului, transparenţei şi aprecierii pe merit. • Implicarea activă în promovarea
Diplomaţiei Economice a Consulilor Onorifici ai Republicii Moldova peste hotare. • Optimizarea
acţiunii economice externe prin prisma creării tuturor mecanismelor şi instrumentelor necesare
promovării economiei ţării noastre peste hotare. • Instituirea secţiilor comercial-economice în
cadrul Misiunilor Diplomatice ale RM.
8. 9. Definiți strategiile politicii economice externe

La mod general, dezvoltarea economică, se bazează pe 3 factori – acumularea de capital, forţa de


muncă şi gradul de productivitate al acestora, care include şi alţi parametri, cum ar fi: tehnologii,
guvernare eficientă, abilităţi etc. Astfel, autoritățile din RM au făcut o tentativă de a modela
dezvoltarea istorică şi cea de viitor a țăriii prin implementarea Strategiei de dezvoltare 2020.
Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” este focalizată pe următoarele priorităţi de
dezvoltare: 1) Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul

2
sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie; 2) Sporirea
investiţiilor publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, în scopul diminuării
cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces; 3) Diminuarea costurilor finanţării prin
intensificarea concurenţei în sectorul financiar şi dezvoltarea instrumentelor de management al
riscurilor; 4) Ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurenţiale, optimizarea
cadrului de reglementare şi aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile publice destinate
mediului de afaceri şi cetăţenilor; 5) Diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienţei
energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie; 6) Asigurarea sustenabilităţii financiare
a sistemului de pensii pentru garantarea unei rate adecvate de înlocuire a salariilor; 7) Sporirea
calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi de combatere a corupţiei în vederea asigurării accesului
echitabil la bunurile publice pentru toţi cetăţenii. În conformitate cu ”Strategia naţională de
atragere a investiţiilor şi promovare exporturilor” pentru anii 2016-2020, Republica Moldova
își propune să întreprindă mai multe măsuri pentru reducerea sărăciei și creșterea
economiei. În acest sens pe plan inernațional, potrivit documentului Investiţiile străine, în
special cele directe, au un rol esenţial în accelerarea activităţii investiţionale şi depăşirea mai
rapidă a decalajului tehnologic. Pentru a înregistra o creştere economică mai înaltă chiar din
primul deceniu de reforme economice de piaţă, ţările din Europa Centrală şi de Est s-au bazat pe
atragerea investiţiilor străine, deşi dispuneau de mai multe resurse financiare interne şi de tradiţii
tehnologice mai avansate decît cele pe care le are Republica Moldova în prezent. Investiţiile
străine directe contribuie în mod direct la dezvoltarea exporturilor prin creşterea şi diversificarea
structurală a ofertei interne, prin sporirea productivităţii şi prin crearea locurilor de muncă în
industriile „noi”. De asemenea, investiţiile străine directe generează efecte de difuziune a
tehnologiilor (spillovers) şi know-how-ului în întreaga economie, realizîndu-se o creştere
generalizată a productivităţii, inclusiv în sectoarele care nu beneficiază atît de mult de investiţiile
străine directe. Investiţiile străine generează în acest mod şi un număr mare de locuri de muncă
indirecte şi stimulează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, mai ales atunci cînd întreprinderile
mici şi mijlocii locale devin parte a lanţurilor tehnologice ale firmelor cu investiţii străine
directe. Prezenta Strategie va susţine îndeplinirea angajamentelor asumate de către Guvern în
cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care pune accentul pe îmbunătăţirea
esenţială a climatului investiţional şi pe sporirea competitivităţii ţării pe pieţele externe.
Obiectivul de majorare a exporturilor urmează a fi atins prin efectul cumulat al investiţiilor
străine şi al celor locale integrate în lanţurile tehnologice ale investitorilor străini şi canalizate în
sectoarele economice orientate spre export. În acest fel, întreprinderile mici şi mijlocii vor putea
deveni furnizori de produse şi servicii pentru întreprinderile mari (inclusiv pentru companiile
transnaţionale) şi vor putea să îşi exporte mai profitabil propriile bunuri şi servicii. Astfel că au
fost identificate 7 sectoare prioritare pentru politicile orientate spre atragerea investiţiilor şi
promovarea exporturilor: 1) informaţii şi comunicaţii; 2) fabricarea de maşini şi echipamente; 3)
activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; 4) fabricarea de utilaje şi piese;
5) fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi fabricarea
încălţămintei; 6) echipamente electrice; 7) industria alimentară şi agricultura..

3
9Argumentați rolul strategiilor și obiectivelor economice externe în promovarea relațiilore economice la
nivel național

10Argumentați rolul Ministerului de Externe și Integrare Europeană în Promovarea diplomației


economice

MAEIE desfăşoară următoarele activităţi:


 Promovarea externă, pentru a facilita intrarea pe diferite pieţe şi extinderea firmelor moldoveneşti
deja implantate în străinătate;
 Cooperarea cu instituţii moldoveneşti competente în vederea fluidizării circuitului informaţiei şi a
medierii contactelor necesare pentru oamenii de afaceri moldoveni, în scopul facilitării accesului acestora
pe pieţele externe;
 Monitorizarea, împreună cu direcţiile de zonă, a rezolvării problemelor cu care se confruntă
oamenii de afaceri moldoveni în derularea operaţiunilor în străinătate;
 Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru identificarea tipului de
sprijin necesar;
 Organizarea sau sprijinirea altor structuri guvernamentale în organizarea de evenimente cu
caracter economic (conferinţe, seminarii, reuniuni, forumuri);
 Asistenţă specifică domeniului de activitate în organizarea de misiuni economice în străinătate;
 Accentuarea prezenţei intereselor economice moldoveneşti prin valorificarea potenţialului
reprezentat de consulii onorifici ai Republicii Moldova;
 Elaborarea şi urmărirea punerii în aplicare a unui calendar de acţiuni în scopul promovării
intereselor economice ale Republicii Moldova;
 Urmărirea proiectelor regionale majore cu beneficii pentru economia Republicii Moldova, în
domenii multiple, precum transporturi, protecţia mediului, telecomunicaţii, ş.a.
 Contribuţie la elaborarea documentelor cu profil economic referitoare la situaţia macroeconomică
din Republica Moldova, circulate la diferite foruri şi instituţii internaţionale..
Cooperarea cu organizaţii economice internaţionale
MAEIE asigură reprezentarea Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale cu specific
economic, comercial şi financiar. Totodată sprijină organismele centrale responsabile în promovarea
intereselor specific ale Republicii Moldova. Principalele atribuţii se referă la:
 Coordonarea activităţilor desfăşurate de Republicii Moldova pe lângă Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE);
 Promovarea, împreună cu alte instituţii abilitate, a intereselor Republicii Moldova în/pe lângă
organizaţii economice internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Grupul Băncii Mondiale, Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Organizaţia Mondială a Comerţului, ş.a.);
Valorificarea prezenţei reprezentanţilor Republicii Moldova la/pe lângă organizaţiile internaţionale cu
caracter economic.

11Argumentați rolul Camerei de Comerț și Industrie în promovarea diplomație economice

 Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici din
Republica Moldova în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu organizaţiile
specializate din străinătate.

4
 Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont
de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale
ţării.
 Participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau care
sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, ce nu
sunt determinate de normele dreptului public.
 Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea
cooperării acestora cu organele de stat.
 Organizarea învăţământului profesional şi ridicării calificării de întreprinzător a membrilor săi.
 Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă.
 Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi
servicii.
 Stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării
membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri.
 Formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.
 Alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

Serviciile CCI a Republicii Moldova

1. Târguri, expoziții, concursuri:


2. Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”;
3. Expoziția ”Moldova prezintă” peste hotare;
4. Concursuri: 
o ”Marca comercială a anului”,
o Premiul pentru realizări în domeniu;
o ”Polobocul de aur”.
5. Standuri de țară la expoziții internaționale.

Misiuni economice:

1. Mese rotunde; 
2. Vizite de afaceri în ţară şi peste hotare;
3. StabilIirea contactelor comerciale între agenţii economici ș.a.;
4. Colaborarea cu Camerele de Comerţ şi Industrie din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale
de profil.

12,13Rolul acordurilor interguvernamentale în promovarea diplomației economice

Acordurile şi Programele interguvernamentale pe palier elconomic constituie baza juridică prin


care se realizează diferite proiecte şi schimburieconomice, comericiale sau de experință dintre
reprezenții autorităților dar și a mediului de afaceri. Acordul este o înţelegere internaţională
semnată în numele sau din împuternicirea guvernului şi care, de obicei, nu trebuie să fie
ratificată. Prin acord se reglementează probleme concrete ale relaţiilor dintre state, îmbrăţişând o
sferă foarte largă de aspecte. Acordul comercial – reglementează schimburile comerciale între
state; Acordul de credit – reglementează condiţiile în care este acordat şi se restituie creditul;
Acordul de plăţi – reglementează modul de efectuare a plăţilor între state; Acordul economic –
este o înţelegere cu privire la acordarea de ajutor tehnic ori pentru efectuarea de schimb de
experienţă în toate domeniile economiei.Alte categorii de acorduri:culturale, de frontieră, de
5
transporturi etc. Tot prin acord se pot constitui înţelegerile regionale. Unele ţări au stabilit prin
acorduri unele forme de colaborare multilaterală (ex. : Acordul general pentru tarife şi comerţ
GATT – 1947, Acordul internaţional al cafelei – 1959, Acordul  internaţional al zahărului – 1937
şi 1959 etc.) Progresul implementării acordurilor bilaterale, înțelegerilor convenite și
prevederilor stipulate în protocoalele care au fost semnate sunt monitorizate de către
comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și
tehnică care reprezintă și un instrument important în dezvoltarea relațiilor comercial-
economice cu țările de interes pentru Republica Moldova. Activitatea acestor comisii
contribuie la consolidarea relațiilor economice reciproce, majorarea volumului
schimburilor comerciale, precum și la promovarea exporturilor și atragerea
investițiilor
Promovarea comerţului exterior, promovarea exporturilor Scopul principal constă în promovarea
mărfurilor şi serviciilor autohtone pe pieţele străine de o manieră orientată spre reducerea deficitului
balanţei comerciale şi respectiv, echilibrarea schimburilor comerciale externe. Pentru atingerea
scopurilor menţionate, activităţile principale în domeniu vor fi orientate spre: • consolidarea şi
aprofundarea cadrului juridic al relaţiilor comercial-economice cu ţările străine, între care Acordurile
Interguvernamentale de cooperare economică, Acordurile privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale pe venit şi capital, etc

Obiectivul prioritar al Diplomaţiei Economice în domeniul investiţiilor este contribuirea la creşterea


semnificativă a volumului investiţiilor străine şi menţinerea acestora la un nivel înalt. Realizarea
obiectivului menţionat cuprinde următoarele elemente: • contribuirea la crearea cadrului normativ şi
instituţional necesar activităţilor investiţionale, în corespundere cu principiile şi normele dreptului
internaţional. • negocierea şi încheierea cu ţările străine a acordurilor bilaterale privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor.

13Rolul relațiilor interguvernamentale în promovarea interesului național

Una din principalele componente ale Diplomaţiei Economice o constituie promovarea unei
imagini economice favorabile a Republicii Moldova dar și a interesului național care joacă un rol
indispensabil în obţinerea performanţelor economice externe. Se poate afirma că există o
corelaţie directă între nivelul promovării imaginii ţării şi volumul comerţului exterior, precum şi
volumul investiţiilor atrase. Anume promovarea activă a unei imagini favorabile ţării va duce la
obţinerea unor rezultate politico-economice calitative şi cantitative scontate precum: • asigurarea
credibilităţii Republicii Moldova ca stat în care investiţiile sunt garantate de riscuri şi pot fi
plasate în activităţi economice profitabile şi durabile. • asigurarea atractivităţii Republicii
Moldovei drept destinaţie pentru fluxurile investiţionale la nivel de ţară, regiune, ramură
economică şi informarea investitorilor privind oportunităţile investiţionale în cadrul acestora. •
promovarea imaginii Republicii Moldova de ţară producătoare de mărfuri calitative şi cu
potenţial turistic sporit.

14Activitatea interguvernamentală în organizațiile economice internaționale

15. Promovarea cooperării economice şi a exporturilor

6
1. Promovarea dialogului economic cu instituţiile de stat şi cu cele private peste hotare cu scopul
sensibilizării acestora în luarea deciziilor economice şi comerciale vizavi de RM. Identificarea căilor
de promovare eficientă a relaţiilor economice bilaterale.
2. Întreprinderea acţiunilor de Lobby pentru promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova
în ţara de reşedinţă şi în statele de acreditare prin cumul.
3. Susţinerea instituirii colaborării comercial-economice, prin oferirea suportului necesar în crearea, în
ţara de reşedinţă şi în statele de acreditare prin cumul, a Asociaţiilor bilaterale, Caselor de comerţ,
etc.
4. Extinderea cadrului juridic bilateral în domeniul comercial-economic, prin identificarea
oportunităţilor negocierii unor acorduri preferenţiale în interesul RM. Iniţierea şi participarea la
negocierea acordurilor la nivel guvernamental.
5. Elaborarea unei analize a potenţialului economic a ţării de reşedinţă cu scopul determinării strategiei
şi tacticii de acţiune pe linie economică.
6. Elaborarea unui calendar de acţiuni în scopul promovării intereselor economice.
7. Organizarea şi participarea la Şedinţele Comisiilor Mixte, a altor organisme bilaterale pe linie
economică.
8. Oferirea suportului informaţional în ţara de reşedinţă şi de acreditare prin cumul cu privire la mersul
reformelor economice din RM, optimizarea cadrului legislativ în domeniu, prezentarea climatului
investiţional, promovarea proiectelor de investiţii, tenderelor şi licitaţiilor publice care au loc în
Republica Moldova.
9. Informarea agenţilor economici şi instituţiilor cointeresate din ţările de acreditare despre
evenimentele cu caracter economic preconizate în Republica Moldova (expoziţii specializate, târguri,
seminare, conferinţe).
10. Studierea experienţei ţărilor străine în promovarea dimensiunii economice.
11. Elaborarea informaţiilor cu caracter economic de interes pentru comunitatea oamenilor de afaceri din
Republica Moldova, între care sinteze şi analize cu privire la economia ţării de reşedinţă şi a statelor
de acreditare prin cumul, evoluţiile fiscale, macroeconomice, etc.
12. Susţinerea business-ului moldovenesc peste hotarele ţării prin intermediul apărării intereselor sale pe
pieţele externe, conformării standardelor de competitivitate.
13. Acordarea sprijinului în stabilirea relaţiilor de parteneriat între companiile de stat şi agenţii
economici din Republica Moldova şi mediul de afaceri din ţara de reşedinţă şi din statele de
acreditare prin cumul
14. Organizarea şi participarea la acţiuni promoţionale destinate promovării produselor autohtone pe
pieţele străine, între care „Moldova Prezintă”, „Fabricat în Moldova”, Misiunile oamenilor de
afaceri. Elaborarea propunerilor cu privire la oportunităţile de organizare a evenimentelor economice
specializate.
15. Participarea la evenimentele pe linie economică, expoziţii, conferinţe, târguri, seminare, organizate
de către instituţiile de profil şi mediul de afaceri din ţara de reşedinţă cu informarea ulterioară a
MAEIE şi mediului de afaceri autohton.
16. Contribuirea la echilibrarea schimburilor comerciale cu ţara de reşedinţă şi cu statele de acreditare
prin cumul.
17. Concentrarea eforturilor în vederea susţinerii şi majorării exporturilor de mărfuri şi servicii pe pieţe
noi.
18. Obţinerea şi sistematizarea informaţiei privind pieţele potenţiale de desfacere şi transferarea ei
operativă în cercurile oamenilor de afaceri.
19. Promovarea principiilor şi acordurilor de reducere a barierelor tarifare şi netarifare în comerţ, a
barierelor în procesul de investire în conformitate cu normele şi principiile Organizaţiei Mondiale a
Comerţului.
20. Diseminarea de informaţii cu caracter comercial-economic de interes pentru comunitatea de afaceri
din ţara de reşedinţă şi din statele de acreditare prin cumul.

7
21. Elaborarea şi reactualizarea sistematică de către Misiunile Diplomatice a unui “Îndrumar de afaceri”,
care ar include informaţii cu privire la economia şi mediul de afaceri din ţara de reşedinţă sau
acreditare, alte informaţii utile comunităţii de afaceri din Republica Moldova. Elaborarea şi
reactualizarea sistematică a listei de produse cele mai solicitate pe piaţa ţării de reşedinţă şi a statelor
de acreditare prin cumul.

16. Argumentați rolul misiunilor diplomatice în importul tehnologiilor avansate

17. Atragerea investiţiilor străine în Republica Moldova


Un obiectiv important al Diplomaţiei Economice îl constituie identificarea, negocierea şi
atragerea asistenţei financiare externe pentru finanţarea realizării priorităţilor dezvoltării
economiei naţionale a ţării. O atenţie deosebită va fi acordată atragerii asistenţei financiare
externe nerambursabile sub formă de ajutoare, grant-uri, precum şi implementarea unor
programe specifice de asistenţă tehnică. Totodată, se va examina posibilitatea obţinerii în
străinătate a unor credite guvernamentale şi comerciale în condiţii avantajoase, destinate
retehnologizării, restructurării şi dezvoltării industriei, diversificării producţiei, revigorării
complexului productiv naţional, etc. O atenţie sporită se va atrage asupra asigurării participării
ţării la diverse programe de asistenţă (TACIS, PHARE, USAID, SIDA etc.) cu beneficierea
ulterioară de asistenţă tehnică din partea donatorilor străini
1) Informarea comunităţii de afaceri din ţările de acreditare despre climatul de afaceri şi investiţii din
RM, precum şi despre domeniile principale ale economiei moldoveneşti unde se necesită investiţii.
2) Promovarea în ţările de acreditare a proiectelor investiţionale din Republica Moldova elaborate de
către instituţiile de profil din ţară. Întreprinderea acţiunilor necesare atragerii în RM a unui volum de
investiţii de capital şi tehnologii moderne în domenii economice şi de infrastructură, în special cele
de importanţă naţională strategică.
3) Identificarea companiilor majore din ţara de acreditare în vederea sensibilizării acestora de a investi
în Republica Moldova.
4) Studierea şi identificarea posibilităţilor de obţinere a asistenţei ţărilor de acreditare sub formă de
grant-uri sau credite concesionale, dar şi a asistenţei umanitare legate de situaţii extraordinare
precum secetă, inundaţii, etc.
Activitatea reprezentanţilor comercial-economici din cadrul Misiunilor Diplomatice va fi reflectată în
rapoartele lunare şi trimestriale precum şi la solicitarea conducerii MAEIE. Toată corespondenţa pe linie
economică a Misiunilor Diplomatice la nivel de lucru va fi purtată cu MAEIE.
*** Studiind Programele de guvernare, Strategiile de dezvoltare social-economică şi investiţională,
Concepţiile de Integrare Europeană, alte hotărâri, dispoziţii şi indicaţii, am identificat doar cîteva
obiective și priorități ale Diplomației economice pentru ani ce urmează, cele mai concludente fiind
indicate în Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-
2020, care presupune:
Sub-obiectivul „F2 - Consolidarea „diplomației economice” în domeniul promovării ISD” presupune
măsuri în vederea sporirii eficienței acțiunilor Guvernului Republicii Moldova în ceea ce ține de
promovarea țării peste hotare ca și destinație pentru investiții în sectoarele prioritare. Recomandările țin
de explorarea oportunităților legate de activitatea misiunilor diplomatice moldovenești peste hotare și
sporirea eficienței acestora în domeniul promovării investițiilor, în particular:
1) Elaborarea și implementarea unui Plan de acțiuni în vederea dezvoltării diplomației economice, care
să fie bazat pe următoarele elemente cheie: revizuirea modalității de lucru a atașaților economici,

8
revizuirea distribuției geografice și a numărului de atașați economici și stabilirea indicatorilor de
performanță privind activitatea atașaților economici;
2) Organizarea cursurilor de instruire anuale pentru toți reprezentanții corpului diplomatic moldovenesc
peste hotare în domeniul economic/comercial pentru a oferi informații despre avantajele comparative
ale Republicii Moldova, sectoarele prioritare economice și asigurarea serviciilor de mediere, cu
asigurarea materialelor promoționale corespunzătoare;
3) Identificarea a cinci țări-țintă pentru dinamizarea eforturilor de promovare a țării ca destinație pentru
investiții. Desfășurarea programelor de informare și promovare a țării focusate pe cele cinci țări-țintă
identificate. Activitățile vor include: organizarea de forumuri investiționale, participarea la expoziții
dedicate promovării și atragerii investițiilor, desfășurarea campaniilor de informare și promovare a
țării ca și destinație pentru investiții prin intermediul surselor media, organizarea/facilitarea vizitelor
de networking dintre producători din Republica Moldova și din cele 5 țări-țintă, etc;
Identificarea piețelor-țintă de export cu asigurarea prezenței operaționale a diplomației economice pe
teritoriul acestora (reprezentanții MIEPO în străinătate/ atașații economici/ consultanți locali).
18 RM-OMC

Impulsionat de avantajele pe care le oferă cadrul juridic internaţional pentru comerţ şi din motivele pentru
care e mai bine să te aflii în cadrul sistemului mondial, decît în afara acestuia, Republica Moldova în
noiembrie 1993, a înaintat o cerere de aderare la acordul general pentru tarife vamale şi comerţ (GATT
1947) care, după crearea Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), în ianuarie 1995, a fost reiterată
către OMC (succesoarea a GATT 1947). [4 pag.15]  This research was supported by a Marie Curie
International Research Staff Exchange Scheme Fellowship within the 7th European Community
Framework Programme“Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU
preaccession best practices and experience to Moldova’s and Georgia's pre-accession process”.Project
Website: http://eupreacc.wordpress.com/ 240 Aderarea la OMC pentru Republica Moldova, a fost un
proces dificil şi complicat ce a determinat o pregătire minuţioasă în special la nivelul instituţiilor
guvernamentale, pentru a putea promova eficient interesele Republicii Moldova pe plan internaţional,
controlul periodic. Obiectivele de bază a OMC şi GATT sunt: [1pag. 123]  Ridicarea standartelor de
viaţă şi a veniturilor;  Utilizarea deplină a forţei de muncă;  Expansiunea producţiei şi a comerţului ; 
Utilizarea optimă a resurselor mondiale . La 8 mai 2001, Consiliul General a OMC a adoptat decizia sa
privind aderarea Republicii Moldova la acordul OMC în baza condiţiilor stipulate de protocolul de
aderare. Pachetul de documente negociate şi protocolul de aderare al Republicii Moldova la OMC a fost
aprobat prin legea nr 218, din 01.06.2001.[4] Pentru aderarea Republicii Moldova la OMC, Republica
Moldova depunde intrumentele de aderare ratificate, conform procedurilor interne ale ţării şi în luna iulie
2001, devine membru cu drepturi depline la OMC. [4 pag.16] Negocierile de aderare, în perioada 1996-
2000 au coincis cu programele de reforme structurale şi cu procesul de formulare a politicii comerciale şi
economice ale ţării. Sistemul administrativ slab dezvoltat din acea perioadă şi lipsa resurselor financiare
şi umane au afectat direct capacităţile guvernului de a conduce acest proces complex într-un termen mai
scurt şi în mod eficient.[4pag.16] Avantajele Republicii Moldova ca membru la OMC sunt:  Contribuie
la dezvoltarea întregii economii naţionale fiind un element cheie în promovarea politicilor naţionale de
dezvoltare ;  Perminte accesul larg al produselor Moldoveneşti pe pieţilor celor 1511 ţări membre ale
OMC şi implică tratarea nediscriminatorie a mărfurilor noastre pe pieţele externe ;  Respectarea
prevederilor OMC califică economia ţării ca economie de piaţă;  Oferă o siguranţă suplimentară
investitorilor străini în ceea ce priveşte cadrul legal şi regimul comercial al ţării;  Permite soluţionarea
mai constructivă a oricărui tip de problemă, fie economică, politică sau socială prin prisma aspectelor
economico-comerciale reglementete de OMC.  Facilitează implimentarea planului de acţiuni între UE:
inclusiv facilitează avansarea ngocierilor privind semnarea aordului preferenţial cu UE în domeniul
comerţului cu bunuri şi servicii.  Stimulezaă creşterea nivelului de pregtire şi coordonarea activităţilor
instituţiilor guvernamentale.

9
19 RM-FMI

1. Informaţia generală

Republica Moldova a devenit membru al Fondului Monetar Internaţional (FMI) din 12 august 1992, prin
ratificarea acordului de aderare de către Parlamentul Republicii Moldova (Hotărîrea „Cu privire la
aderarea Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate” nr.1107-XII din 28 iulie 1992).
Rolul, funcţiile şi sarcinile FMI sunt legate de stabilizarea sistemului monetar-financiar internaţional.
FMI supraveghează cursurile de schimb valutar din ţările membre, le oferă resurse pentru susţinerea
echilibrului schimbului valutar, încurajând politicile de ajustare cînd apar dificultăţi ale balanţei de plăţi şi
asigură asistenţă financiară (prin facilităţi financiare compensatoare) în cazul în care ţările respective se
confruntă cu scăderi temporare ale încasărilor provenite din export.
Pe 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului VIII al Statutului FMI, prin care s-a angajat
să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţii
internaţionale curente şi să nu participe la aranjamente valutare discriminatorii sau practici valutare
multiple, fără aprobarea / consultarea FMI.
Anual FMI acordă Republicii Moldova consultări în domeniul politicii economice şi financiare, conform
prevederilor Articolului IV al Statutului FMI, care reglementează relaţiile de cooperare dintre ţările
membre şi FMI.

2. Asistenţa financiară1

Din momentul aderării la FMI, Republica Moldova a beneficiat de următoarele acorduri cu FMI pentru
susţinerea programelor de ajustare economică ale autorităţilor şi anume:

1. Mecanismul de finanțare compensatorie și excepțională (CCFF) (1993-1994) în sumă


totală de 25,70 mil. DST, în scopul acoperirii pierderilor provocate de seceta din anul 1992
2. Facilitatea de transformare sistemică (1993) – în sumă totală de 45 mil. DST, în vederea
susţinerii programului economic şi financiar al Guvernului;
3. Două Acorduri Stand-by (SBA) (1993, 1995) – în valoare de 110,25 mil. DST (160,8 mil.
USD), pentru menţinerea stabilităţii financiare a ţării;
4. Mecanismele de finanțare lărgită (EFF) (1996-1998) – în cadrul căruia FMI a acordat
asistenţă financiară în sumă de 135 mil. DST, cu scopul de a diminua deficitul bugetar şi pentru realizarea
reformelor structurale din cadrul sectorului privat şi energetic, precum şi în vederea menţinerii stabilităţii
financiare;
5. Mecanismele de reducere a sărăciei și creștere economică (PRGF) (2000-2002) – care
prevedea acordarea unui credit în sumă de 110,88 mil. DST (142 mil. USD) pentru diminuarea datoriei
externe considerabile acumulate de Republica Moldova, realizarea unei creşteri economice durabile şi

1
http://www.imf.md/imfmoldrom.html

10
reducerea sărăciei. În perioada 2000-2003, Republica Moldova a beneficiat de trei tranşe în valoare totală
de circa 37 mil. USD, finanţarea ulterioară fiind întreruptă.
6. Programul de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2006-2009), care prevedea
acordarea asistenţei financiare pentru Republica Moldova în sumă de 110, 88 mil. DST.
7. Program de cooperare pentru perioada 2010-2012, care prevedea un suport financiar
pentru Moldova în valoare de 369,6 mil. DST (590 mil. USD).

Din cauza instabilității politice și a crizei financiar-bancare din Republica Moldova, debursările pentru
suportul bugetar în 2015 au fost suspendate. Una dintre condițiile generale pentru debursarea tranșelor din
cadrul programelor de suport bugetar a fost semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI)
şi asigurarea stabilităţii macroeconomice în ţara noastră.
8. Pe parcursul anului 2016 FMI a întreprins 3 vizite în Republica Moldova: Pe parcursul
ultimei vizite între reprezentanții FMI și autoritățile moldave s-a ajuns la un consens privind programul de
reformă economică a statului, care va fi finanțat pe o perioada de trei ani prin două mecanisme de
creditare ale FMI Accesul la finanțare a fost propus să fie stabilit la 75 la sută din cota Republicii
Moldova la FMI. La 7 noiembrie 2016 Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat acordul pe trei
ani.
La 24 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul cu privire la politicile economice și
financiare și Memorandumul tehnic de Înțelegere. Scopul acestor documente este de a asigura stabilitatea
și siguranța sistemului financiar pe termen lung, prin asigurarea transparenței acționariatului, bunei
guvernări și gestionării riscurilor în cadrul băncilor, consolidarea resurselor, competențelor și
responsabilităților organelor de reglementare și supraveghere. În scopul implementării acțiunilor stipulate
în Memorandum de înțelegere cu privire la politicile economice și financiare, Ministerul Finanțelor al
Republicii Moldova a elaborat un Plan de acțiuni în vederea realizării măsurilor din Memorandumul cu
privire la politicile economice și financiare.
3. Asistența tehnică

FMI a acordat Republicii Moldova asistență tehnică într-un șir de sectoare, inclusiv în cel al
managementului fiscal, al cheltuielilor, al impozitelor și taxelor vamale, al sistemului contabilității
monetare, al supravegherii bancare, al politicii monetare/organizării băncii centrale, precum și în diverse
domenii ale statisticii.
Institutul FMI a oferit instruire funcționarilor din Moldova în domeniile: politici financiare și
elaborarea programelor financiare, politici externe, operațiuni monetare și valutare, balanța de plăți și
statistica financiară publică.
De asemenea, funcționarii din Moldova au participat la cursurile și seminarele oferite de Joint
Vienna Institute, în domeniile: contabilitatea băncii centrale, analize și politici macroeconomice,
cheltuieli publice, administrarea și reforma politicilor fiscale, supravegherea bancară și diverse domenii
ale statisticii.
4. Strategii de ţară

Prin scrisoarea de intenţie din 24 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul cu privire la politicile
economice și financiare şi Memorandumul tehnic de înțelegere. Totodată, Ministerul Finanţelor a elaborat
Planul de acțiuni privind realizarea măsurilor din Memorandum.

11
21. Oferirea expertizei economice businesului național
Mediul de afaceri din Republica Moldova.
Activitatea are în vedere implicarea, directă sau împreună cu ale instituţii centrale, în sprijinirea
activităţilor şi proiectelor de importanţă strategică pentru R.M, precum şi sprijinirea activităţilor
curente de comerţ exterior, extinderea companiilor moldoveneştii pe terţe pieţe, atragerea de
investiţii străine în Moldova, desfăşurate de alte instituţii cu atribuţii directe legate de mediul de
afaceri din Republica Moldova.
MAEIE desfăşoară următoarele activităţi:
 Promovarea externă, pentru a facilita intrarea pe diferite pieţe şi extinderea firmelor
moldoveneşti deja implantate în străinătate;
 Cooperarea cu instituţii moldoveneşti competente în vederea fluidizării circuitului
informaţiei şi a medierii contactelor necesare pentru oamenii de afaceri moldoveni, în scopul
facilitării accesului acestora pe pieţele externe;
 Monitorizarea, împreună cu direcţiile de zonă, a rezolvării problemelor cu care se
confruntă oamenii de afaceri moldoveni în derularea operaţiunilor în străinătate;
 Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru identificarea tipului
de sprijin necesar;
 Organizarea sau sprijinirea altor structuri guvernamentale în organizarea de evenimente
cu caracter economic (conferinţe, seminarii, reuniuni, forumuri);
 Asistenţă specifică domeniului de activitate în organizarea de misiuni economice în
străinătate;
 Accentuarea prezenţei intereselor economice moldoveneşti prin valorificarea
potenţialului reprezentat de consulii onorifici ai Republicii Moldova;
 Elaborarea şi urmărirea punerii în aplicare a unui calendar de acţiuni în scopul
promovării intereselor economice ale Republicii Moldova;
 Urmărirea proiectelor regionale majore cu beneficii pentru economia Republicii Moldova,
în domenii multiple, precum transporturi, protecţia mediului, telecomunicaţii, ş.a.
 Contribuţie la elaborarea documentelor cu profil economic referitoare la situaţia
macroeconomică din Republica Moldova, circulate la diferite foruri şi instituţii internaţionale.

12