Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE EXAMEN:

“MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI”

1. Care sunt determinanţii strategiei ? Prezentaţi conţinutul unuia dintre aceştia

2. Clasificaţi strategiile după două criterii. Precizaţi conţinutul a 2 tipuri de strategii, câte una pentru
fiecare criteriu

3. Rolul strategiilor organizaţiilor

4. Enumeraţi trăsăturile definitorii ale strategiei, detaliaţi aspecte privind una dintre ele

5. Ce reprezintă şi în ce constă delegarea

6. Enumeraţi componentele strategiei şi prezentaţi una dintre acestea;

7. Prezentati (fara detalii) cinci modalitati de implicare a stakeholderilor

8. Elemente caracteristice ale expansiunii comerţului electronic

9. Procesul tipic de management (obligatoriu şi etape)

10. Procesele si relatiile de management

11. Factori (variabile organizationale) ce influenteaza relatiile de management

12. Rolurile managerului

13. Enumeraţi principiile generale ale managementului, detaliaţi aspecte privind unul dintre ele

14. Enumeraţi funcţiile managementului, detaliaţi aspecte privind una dintre ele

15. Detaliati aspecte privind previziunea

16. Enumeraţi componentele sistemului de management, detaliaţi aspecte privind una dintre ele

17. Enumeraţi componentele structurii organizatorice, detaliaţi aspecte privind una dintre ele

18. Cerinţe de raţionalizare faţă de informaţii

19. Enumeraţi funcţiile sistemului decizional, detaliaţi aspecte privind una dintre ele
20. Clasificarea deciziilor; Enumeraţi tipurile de decizii funcţie de un criteriu, la alegere

21. Delimitaţi managementul ştiinţific şi ştiinţa managementului

22. Aspecte privind externalizarea

23. Aspecte privind o metodă specifică de management

24. Reguli pentru efectuarea unei sedinţe

25. Pregătirea unei sedinţe

26. Organizarea – funcţie a managementului

27. Funcţii ale tabloului de bord

28. Detaliaţi aspecte privind diagnosticarea

29. Coordonarea – funcţie a managementului

30. Precizaţi trei metode de stimulare a creativităţii personalului şi detaliaţi una dintre acestea

31. Antrenarea – funcţie a managementului

32. Detaliati aspecte privind analiza valorii

33. Explicati principiul motivarii tuturor factorilor….

34. Aspecte privind managementul bazat pe cunostinte

35. Aspecte privind economia şi firma, bazate pe cunoştinţe

36. Evolutia managementului pe plan mondial şi în România

37. Raportul dintre stiinta managementului si managementul stiintific

38. Delimitaţi cele două forme ce le îmbracă decizia managerială

39. Prezentaţi cinci „sisteme, metode sau tehnici” manageriale şi detaliaţi aspecte privind una dintre
acestea

40. Enumeraţi componentele sistemului informaţional şi prezentaţi două dintre acestea

41. Clarificaţi unele aspecte privind creativitatea şi inovarea


42. Transformarea organizaţională

43. În ce constă specificitatea resurselor umane ?

44. Metode, tehnici şi modalităţi de programare a muncii managerului

45. Programarea muncii managerului

46. Organizarea formală şi organizarea informală

47. Ce este sistemul informatic ? În ce constă importanţa şi utilitatea sa ?

48. Metodologia de realizare a benchmarkingului implica parcurgerea urmatoarelor etape: a) …. ; b).


49. Precizaţi categoriile de factori de mediu

50. Enumeraţi cinci trăsături definitorii ale strategiei şi dezvoltaţi aspecte privind una dintre acestea

51. Precizaţi cinci corelaţii între subsistemele organizatoric, informaţional şi decizional

52. Determinanţii leadershipului şi stilurile de leadership

53. Deficienţe manifestate în munca managerului şi cauze (obiective/subiective) care le provoacă

54. Principalele teorii motivaţionale. Detaliaţi una dintre acestea

55. Precizaţi documentele organizaţionale cunoscute

56. Principalele ipostaze ale managementului resurselor umane

57. Regulile elaborării unei organigrame corecte şi sugestive

58. Prezentaţi funcţiile sistemului decizional

59. Prezentaţi formarea şi perfecţionarea personalului

60. Enumeraţi etapele metodologiei de reproiectare a sistemului decizional. În ce constă una dintre
etape

61. Enumeraţi trei principii de concepere şi raţionalizare a sistemului informaţional. Detaliaţi aspecte
privind unul dintre acestea

62. Ce ştiţi despre relaţiile de management ?


63. Ce ştiţi despre procesele de management ?

64. Clasificarea structurilor organizatorice şi modalităţi de prezentare a acestora

65. Evaluarea eficienţei manageriale necuantificabile

66. Perfecţionarea raporturilor manageri-subordonaţi

67. Optimizarea deciziilor în condiţii de incertitudine

68. Evaluarea eficienţei manageriale cuantificabile

69. Care sunt determinanţii contextuali ai strategiei

70. Precizaţi categoriile de obiective în funcţie de sfera de cuprindere şi de importanţa lor în cadrul
organizaţiei

71. Metode şi tehnici decizionale

72. Cerinţe de raţionalitate privind decizia. Enumerare şi dezvoltarea unei cerinţe

73. Managementul prin proiecte

74. Abordări manageriale ale procesului decizional strategic

75. Utilizarea eficientă a secretariatului

76. Raţionalizarea şi modernizarea sistemului decizional

77. Precizaţi trei modalităţi de amplificare a eficacităţii muncii managerului şi expuneţi aspecte
privind una dintre modalităţi

78. Enumeraţi tipurile de motivare

79. Comunicarea în cadrul organizaţiei

80. Dezvoltarea carierei

81. Enumeraţi cinci variabile cultural organizatorice

82. Managementul prin bugete

83. Managementul prin excepţii

84. Managementul participativ


85. Enumeraţi tendinţele decizionale pe plan mondial şi detaliaţi aspecte privind una dintre acestea;

86. Funcţiunea financiar-contabilă

87. Cultura managerială

88. Funcţiile şi importanţa culturii organizaţionale

89. Definirea şi trăsăturile economiei bazate pe cunoştinţe

90. Optimizarea deciziilor în condiţii de certitudine

91. Formarea şi perfecţionarea personalului

92. Control-evaluarea – funcţie a managementului

93. Evaluarea şi promovarea resurselor umane

94. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare

95. Mediul ambiant al organizaţiei

96. Raportul dintre cultură şi climatul organizaţional

97. Organizarea ergonomică a muncii managerului

98. Cele patru tipuri de schimbări în cultura organizaţională şi sistemul organizatoric se regăsesc
între următoarele: a) …. ; b). …

99. Selectaţi principiile de concepere şi raţionalizare a sistemului informaţional, dintre următoarelea)


a ; b)...

100. Funcţiunea de resurse umane

101. Care dintre următoarele reprezintă etape principale ale ghidului de eficientizare a
managementului organizaţiei: a) …. ; b). …

102. Enumeraţi patru teorii motivaţionale

103. Determinarea eficienţei manageriale directe

104. Care dintre următoarele reprezintă modalităţi majore de generare a valorii adăugate de către
managementul organizaţiei
105. Enumeraţi principiile de structurare organizatorică

106. Amplificarea eficacităţii muncii managerului

107. Principiile de structurare organizatorică

108. Funcţiunea comercială

109. Definiţi perfecţionarea personalului şi precizaţi metodele utilizate pentru realizarea sa

110. Definiţi evaluarea personalului şi precizaţi metodele utilizate pentru realizarea sa

111. Precizaţi corelaţiile între sistemul de obiective şi organizarea procesuală

112. Precizaţi corelaţiile între sistemul de obiective şi organizarea structurală

113. Precizaţi corelaţiile între organizarea procesuală şi sistemul de obiective

114. Precizaţi corelaţiile între organizarea structurală şi sistemul de obiective

115. Precizaţi corelaţiile între organizarea procesuală şi organizarea structurală

116. Precizaţi corelaţiile între organizarea structurală şi organizarea procesuală

117. Indicaţi factorii primari ai deciziei manageriale şi conţinutul lor

118. Definiţi metoda managerială şi enumeraţi trei metode manageriale

119. Definiţi sistemul managerial (metoda managerială complexă) şi enumeraţi trei sisteme
manageriale

120. Ce este “triunghiul de aur” al organizării? În ce constă importanţa şi utilitatea sa ?

121. Ce este “organigrama” ? În ce constă importanţa şi utilitatea sa ?

122. Enumeraţi modalităţile de manifestare ale culturii organizaţionale

123. Definiţi procesul decizional şi prezentaţi formele sale de manifestare

124. Enumeraţi tipurile de motivare şi exemplificaţi unul dintre acestea

125. Ce sunt componentele postului ? În ce constă angrenarea acestora într-un “trunghi” ?

126. Un sistem de cerinţe motivaţionale trebuie să cuprindă următoarele: a) …. ; b).


127. Trăsăturile definitorii ale organizaţiei

Examenul scris constă în:

4 întrebări cu variante de răspuns (unul sau mai multe răspunsuri bune) – “punctuate” cu câte “maxim
35 sutimi” (funcţie de “diferenţa” dintre răspunsurile “bune” şi cele “eronate” indicate prin “marcarea pe
grilă”)

4 x 35 sutimi 140 sutimi

8 teme (subiecte) “punctuate” cu câte “maxim 70 sutimi”

8 x 70 sutimi 560 sutimi

Total punctaj (examen scris) 700 sutimi.

Pentru o notă finală “de trecere” (mai mare decât 4)

avem doua condiţii:

- Total punctaj (examen scris) “mai mare sau egal” cu 350;

şi - “Total punctaj (examen scris)” însumat cu Punctajul (dinainte de examen)


“luat în calcul”***, să depăşască 450 sutimi.

***Dacă total punctaj (examen scris) este “mai mic” decât 350, se ia “în calcul” numai 10% până la
50% din “Punctajul (dinainte de examen)”. (În caz contrar) se ia “în calcul” 0% din “Punctajul (dinainte
de examen)”.

EXAMEN : SÂMBĂTĂ 5 februarie 2011

Orele 7,30 sala 9103

Rezultatele (la examen):

Duminică 6 februarie 2011

Orele 18,00 sala 1304A